© 2001 Simon Ellefsen

Wolf

Opdateret 15 Sep 2005.


Generation 1.

1.0.
Jacob Wolf
     Kobbersmed i Odense. Om slekten forøvrig på hin tid vites kun at kobbersmeden hadde en bror, som likeledes het Jacob og var bosatt i Slesvig by.1

Børn af Jacob Wolf og _____:

2.1.Jacob Jacobsen Wolf, f. 1554, Odense, d. 1635, Sjælland
3.1.Jacob Jacobsen Wolf

Generation 2.

2.1.
Jacob Jacobsen Wolf
Født 24 aug. 1554, Odense2.
Død 31 mar. 1635, Sjælland3.
     Efter å ha frekventert Odense skole kom den unge Jacob Wolf i 1572 i Ribe Kathedralskole, lot sig herfra, ikke usannsynlig gjennem sin farbror [Jacob i Slesvig by], engagere først som domesticus og ganske kort efter som anamuensis hos general-superintendenten dr. Paul Eitzen i Slesvig by. Denne tjeneste har neppe strukket sig over et års tid, idet han vel har tatt en siste avpusning på sine studier innen han i den gjengse alder av 20 til 21 år blev dimittert fra Ribe skole til Universitetet i København. Her kom han i høi gunst hos universitetets patron, den mektige kansler Nils Kaas, som i 1577 tok ham i sitt hus og siden ikke tapte ham av syne. Wolf har formentlig gjort skoletjeneste i Odense innen han i 1581 tok den laveste akademiske grad, baccalaurgraden, og i 1583 overraskedes han ved uten ansøkning å se sig bestallet som rektor i Ringsted. Det var kansleren som stod bak. I febr. 1584 befordredes han til rektor ved Kathedralskolen i Oslo, overtok dette embede på sin trolovelsesdag 27. aug. s.å., og 4. oktbr. næstefter fikk han geistlig innvielse av sin tilkommende værfar, biskop Jens Nilssen. For å hjelpe på levemåten fikk han ved kongebrev av 29. febr. 1584 tilsagn om det første ledige kannikedømme i Oslo Domkirke, men opnådde først 31. aug. 1587 brev på en beskjeden præbende i Viken, Thingvolds præbende av Domkirkens gods, og efter kongeskiftet blev 14. juni 1589 det tidligere kongebrev av 1584 fornyet, hvorefter han tillike fikk Hofs præbende av Mariakirkens gods.2
     I Oslo tilhørte Wolf humanistkretsen, som samledes om biskop Jens Nilssen, og han må såvel i denne som i sin lærervirksomhet ha vunnet anseelse, siden biskopen tilegnet ham sitt i 1586 utgitte dikt Idyllion de cordis hvmani pressvra et anxietate etc. og der kaller ham «humanissimus vir, doctrina pariter et virtutibus eximie decoratus, scholæ Asloensis in Noruegia rector fidelissimus, suus gener et amicus charissimus».4
     Midt i mars 1594 reiste Wolf til København, hvor han tok magistergraden 7. mai og nok har besøkt sin velynder kansler Nils Kaas [død 29. juni 1594], for 20. mai næstefter blev han på dennes forestilling befordret til lector theologiæ ved gymnasiet i Odense og prest i det lektoratet annekterte Aasum pastorat. Sin senere levetid tilbragte mag. Wolf i denne sin fødeby, blev i 1602 prost i Odense by og herred, og fikk ved oprettelsen av det nye gymnasium i 1623 bestalling som professor i theologi og hebraisk. Fra et ophold i København reiste han syk hjem og døde 31. mars 1635 på veien mellem Slagelse og Korsør, 81½ gammel.3
     Da mag. Wolf 8. juli 1594 forlot Oslo for å tiltre rektoratet i Odense og det dermed forbundne sogneprestembede i Aasum hadde han ifl. biskop Jens Nilssøns Visitatsberetninger s. 566 sin familie med, og den bestod da av hustru og 3 barn, Jacob, Magdalene og Anna, som alle ankom til Odense den følgende 27. juli. Der må således i Odense være født ennu en datter.5
     I St. Knuds kirke i Odense blev der efter hans død i 1635 lagt en gravsten med inskripsjon over hans hvilested. Stenen blev sammen med en mengde lignende fjernet fra kirken allerede i 1740'årene og er forsvunnet, men heldigvis blev itide en tegning tatt ved professor Jacob Bircherods foranstaltning og stukket i kobber. Stenen har billeder av mag. Wolf og hans 2 første hustruer, Anna Jensdatter og Maren Iversdatter, alle med dødsdatum, aldersår samt hustruenes foreldres navn. Det er således en meget verdifull inskripsjon. Men den byr på en besynderlighet. Da mag. Wolf døde i 1635, efterlot han nemlig sin 4. hustru som enke; følgelig var ikke bare 2, men 3 hustruer døde før ham, og denne 3. hustru er ikke medtatt på stenen. Forklaringen ligger vel likefrem deri at hun har hatt sin gravplass andetsteds i kirken. Da det i mag. Wolfs dødsbo registrertes et kontrafei av ham, har dette formentlig ligget til grunn for hans billede på gravstenen.6

Gift 1° 3 jan. 1585, Oslo7 med

Anna Jensdatter
Født 1 dec. 1566, Oslo7.
Død 26 jan. 1600, Odense7.
     Datter af Jens Nielssøn og Magdalene Frantzdatter Berg.

Gift 2° 23 aug. 1601, Odense ?7 med

Maren Iversdatter
Født omkring 1578.
Død 3 jan. 1605, Odense7.
     Datter af Iver Bertelsen og Else Mule.
     Ifølge gravstenen over mag. Wolf og hans 2 første hustruer, Anna Jensdatter og Maren Iversdatter, døde Maren 3. jan. 1605 i Odense, 26 år gammel.7
     Marens far Iver Bertelsen var sønn av en fisker i Middelfart, og på grunn av denne omstendighet har Wiberg gitt Maren dette bynavn som tilnavn.7

Gift 3° 24 aug. 1606, Odense ?8 med

Else Pedersdatter
Født omkring 1568, Roskilde8.
Død 23 mai 1616, Odense8.
     Datter af Peder Paulsen (Paulin) og Bodil Madsdatter.
     Som enke efter sin første mand lot hun legge gravsten [i Roskilde ?] over ham og 6 barn.8

[Gift 1° med Christopher Nielsen (d. 24 mar. 1602); Gift 2° 24 aug. 1606 med Jacob Jacobsen Wolf (24 aug. 1554 - 31 mar. 1635)].

Gift 4° omkring 1617, Odense8 med

Anne Pedersdatter
Død 27 feb. 1645, Odense ?8.
     Datter af Peder Christensen og ..... Lauritzdatter Jespersen.
     Giessing skriver i sin Jubellærer om mag. Wolfs sidste hustru, at hun var en datterdatter av prest i Espe på Fyen, hr. Lauritz Jespersen.9

Børn af Jacob Jacobsen Wolf og Anna Jensdatter:

4.2.Jacob Jacobsen Wolf, f. omkr. 1585, d. 1653
5.2.Magdalene Jacobsdatter Wolf, f. omkr. 1587, Oslo
6.2.Anna Jacobsdatter Wolf, f. omkr. 1590, d. _____
7.2..... Jacobsdatter Wolf

Børn af Jacob Jacobsen Wolf og Maren Iversdatter:

8.2.Hans Jacobsen Wolf, d. 1658
9.2.Iver Jacobsen Wolf

Børn af Jacob Jacobsen Wolf og Else Pedersdatter:

10.2.Christopher Jacobsen Wolf
11.2.Knud Jacobsen Wolf

Børn af Jacob Jacobsen Wolf og Anne Pedersdatter:

12.2.Povl Jacobsen Wolf
13.2.Peder Jacobsen Wolf
14.2.Jacob Jacobsen Wolf
15.2.Anna Jacobsdatter Wolf
16.2.Iver Jacobsen Wolf, f. 1630, Odense
3.1.
Jacob Jacobsen Wolf
     Bosatt i Slesvig by.2

Generation 3.

4.2.
Jacob Jacobsen Wolf
Født omkring 15855.
Død 16535.
     Blev student i København og efterfulgte i 1612 hr. Hans Madsen Brun som sogneprest i Østofte på Laaland, hvor han døde i 1653. Han har sikkerlig vært gift med en datter av hr. Hans og 1ste hustru, hvis navn ikke kjennes, og således en fullsøster av hr. Peder Hansen Brun, sogneprest i Torkildstrup.5
     Blandt Jacob Wolfs barn opfører Wiberg hr. Jørgen Jacobsen Wolf, som i 1630 blev resid. kapellan i Skovlænge på Laaland, avsatt i 1631 og senere (1647) hører eller rektor (munus scholasticum) i Lemvig. Et sådant forhold må imidlertid ansees for høist usannsynlig, for ikke å si umulig. Det kan tenkes at han har vært en descendent av Jacob Wolfs farbror Jacob Wolf i Slesvig by.10

Gift _____med

...... Hansdatter Brun
     Datter af Hans Madssøn Brun.

Børn af Jacob Jacobsen Wolf og ...... Hansdatter Brun:

17.4.Mads Jacobsen Wolf
18.4.Iver Jacobsen Wolf, d. 1677
5.2.
Magdalene Jacobsdatter Wolf
Født omkring 1587, Oslo10.

Gift 1° omkring 1613, Odense10 med

Bagge Jacobsen Weile
Født 13 mar. 1579, Ribe11.
Død 21 mar. 162911.
     Bispesønn av Odense, sogneprest i Østre Skjerninge på Fyen.11

Gift 2° omkring 163011 med

Malte Sonesen
Død 163311.
     Prestesønn av Ryslinge, student 1617. Sogneprest i Østre Skjerninge på Fyen fra 1629.11

Gift 3° _____med

Eggert Christensen
Død 166111.
     Prestesønn av Fraugde, student 1631. Sogneprest i Østre Skjerninge på Fyen fra 1633.11

[Gift 1° med Magdalene Jacobsdatter Wolf (f. omkr. 1587); Gift 2° med Karen Andersdatter].
6.2.
Anna Jacobsdatter Wolf
Født omkring 159011.
Død _____, Trondhjem11.

Gift omkring 161811 med

Peder Alfsen
Født omkring 1581, Oslo11.
Død 3 mai 1663, Trondhjem11.
     Dr. med. og dr. juris. Født i Oslo av ukjente foreldre, studerte fra 1609 ved fremmede universiteter, blev i 1617 medicus i Bergen, 1626 medicus og professor i filosofi ved gymnasiet i Oslo og 1631 lagmann i Trondhjem, tiltrådte embedet i 1632, tok avskjed i 1653 og døde 3. mai 1663 i Trondhjem. Begravet i Domkirkens sogn.11

Børn af Anna Jacobsdatter Wolf og Peder Alfsen:

19.6.Iver Petr.-Adolphus, f. 1620, Bergen, d. 1665, Fron
20.6.Alf Pedersen, f. 1627, Christiania, d. 1697
21.6.Anne Pedersdatter
22.6.Else Pedersdatter, d. 1708, København
23.6.Sophie Pedersdatter, d. 1632
24.6.Ole Pedersen Adolfin, f. omkr. 1638, Trondhjem, d. 1692
25.6.Lisbeth Pedersdatter
7.2.
.... Jacobsdatter Wolf
     Født efter 1594 i Odense, må i henhold til skiftet efter lektoren i Odense 1635-36 ha vært gift med hr. Michel Lucassen, sogneprest i Thoreby på Laaland.12

Gift _____med

Michel Lucassen
Død 1 jan. 163912.
     Rektor i Kjerteminde. Sogneprest i Thoreby på Laaland, bosatt i Flintinge by, fra 1611 til sin død.12

[Gift 1° med Margrethe Hansdatter; Gift 2° med .... Jacobsdatter Wolf].
8.2.
Hans Jacobsen Wolf
Død 165813.
     Toldskriver i Nakskov.13

Gift omkring 163514 med

Karen Mathisdatter
Begravet 22 dec. 167413.
     Datter af Mathias Nielsen og Anne Christophersdatter Schøller.

Børn af Hans Jacobsen Wolf og Karen Mathisdatter:

26.8.Eiler Hansen Wolf, f. 1637, d. 1711
27.8.Iver Hansen Wolf, f. omkr. 1635, Danmark., d. 1690, Trondenes.
28.8.Jacob Hansen Wolf
29.8.Christoffer Hansen Wolf
30.8.Christoffer Hansen Wolf
31.8.Anna Hansdatter Wolf, d. 1674
9.2.
Iver Jacobsen Wolf
     Blev student (Ivarus Jacobæus) fra Odense 17. april 1624 og immatrikulertes (Ivarus Jacobæus Wolphius) i Rostock i mai 1625; han må være født i farens 2. ekteskap med Maren Iversdatter i tiden omkring 1604. Hanvar død før faren, ifl. skiftet efter denne 1635, ugift og rimeligvis kort efter sitt ophold i Rostock; i 1630 gir faren en sønn fornavnet Iver og, ennu nærmere bestemt, hans halvbror hr. Jacob Wolf i Østofte gjør det samme ca. 1625.15
10.2.
Christopher Jacobsen Wolf
     Borger i Odense 1635, kjøpte kort efter opgjøret i farens dødsbo i 1636 Løveapotheket i denne by og solgte det igjen i 1646.15

Gift _____med

Ottilie Ebbell
     Datter af Augustinus Ebbell og Margrethe Friis.
     Skifte 2. septbr. 1644.15

Børn af Christopher Jacobsen Wolf og Ottilie Ebbell:

32.10.Jacob Christophersen Wolf
33.10.Hans Christophersen Wolf
34.10.Else Christophersdatter Wolf
35.10.Margrethe Christophersdatter Wolf
11.2.
Knud Jacobsen Wolf
     Borger i Odense 1636, er formentlig far til den Cornelius Knudsen Wolf, som blev student fra Odense 1651.15
12.2.
Povl Jacobsen Wolf
     Levde ved farens død i 1635.15
13.2.
Peder Jacobsen Wolf
     Levde ved farens død i 1635.15
14.2.
Jacob Jacobsen Wolf
     Levde 1635 og er formentlig identisk med ham som blev student fra Odense i 1648.15
15.2.
Anna Jacobsdatter Wolf
     Levde ved farens død i 1635.15
16.2.
Iver Jacobsen Wolf
Født 18 jul. 1630, Odense15.
     Nevnes ikke ved skiftet efter faren i 1635 og må følgelig være død forinnen.15

Generation 4.

17.4.
Mads Jacobsen Wolf
     Blev student (Lollandus) fra Køge 1645 og ordinertes 6. febr. 1658 til resid. kapellan i Østofte, men kirkens patron protesterte mot kallelsen, og hr. Mads måtte fortrekke. Senere kan han ikke sees å være kommet i geistlig embede.10
18.4.
Iver Jacobsen Wolf
Død 167710.
     Blev student, men finnes ikke under dette fornavn innført i universitetsmatriklen. Han må imidlertid antas å være identisk med den Janus Jacobi Wolf, som, privat dimittert, blev student i 1645, idet fornavnet Ivarus lett kan feilleses som Janus. (Nogen prest Jens Wolf kjennes ikke.) Han var sogneprest i Nykøbing på Mors fra 1663 til sin død i 1677.10

Gift 12 okt. 1662, Aalborg10 med

Margrethe Jacobsdatter Brunow

Børn af Iver Jacobsen Wolf og Margrethe Jacobsdatter Brunow:

36.18.Jacob Iversen Wolf
37.18.Kirstine Iversdatter Wolf
38.18.Cecilie Iversdatter Wolf
19.6.
Iver Petr.-Adolphus
Født 1620, Bergen11.
Død 1665, Fron11.
     Student 1642, mag. 1649, kapellan fra 1647 og sogneprest fra 1651 i Fron, hvor han døde.11
     Se Hist. Tidsskr. 2, IV og V.

Gift _____med

Birgitte Thorsdatter
     Datter af Thor Lauritzen.
20.6.
Alf Pedersen
Født 13 mai 1627, Christiania11.
Død 7 jul. 169711.
     Blev student 1648, kapellan i 1652 og sogneprest fra 1666 i Ringsaker, hvor han døde.
     Se Norsk Personalhist. Tidsskr. I s. 118, 121.

Gift 1° 1652, Ringsaker11 med

Margrethe Pedersdatter
Født 162711.
Død 168811.
     Datter af Peder Christensen og Marthe Bertelsdatter Mule.

Gift 2° 169211 med

Abigael Hammer
     Datter af Knut Andersen Hammer og Maren Jensdatter Hals.
21.6.
Anne Pedersdatter

Gift _____med

Anders Clausen
Født omkring 1593, Gislinge på Sjælland11.
Død 6 sep. 165211, begravet 10 sep. 1652, Trondhjem.16.
     Søn af Claus (Holbæk?).
     Student 1612, mag. 1627 og rektor i Trondhjem fra 1627 til sin død.
     Rektor ved Trondhjems Katedralskole.17
     Immatrikulert under navnet Gieslingius efter fødesognet Gislinge ved Holbæk paa Sjælland.17
     Se A.E. Erichsen: Trondhjems Katedralskoles Hist.

[Gift 1° med (Maren?) Eilersdatter Schøller; Gift 2° med Anne Pedersdatter].

Børn af Anne Pedersdatter og Anders Clausen:

39.21.Claus Anderssøn Trondhjem, f. 1642, d. 1684
40.21.Peder Claudianus, f. 1644, d. 1715
41.21.Andreas Claudianus
42.21.Frederik Claudianus, f. omkr. 1652, d. 1716
22.6.
Else Pedersdatter
Død 27 apr. 1708, København18.

Gift _____med

Nicolaus Povlsen
Død 1683-1686, Danmark18.
     Rigens skriver 1646, lagmann i Trondhjem 1653, landkommissarius 1661, til slutt assessor i Skattkammerkollegiet 1671.18
     Han forveksles flere steder i literaturen med Nicolaus Povelsen Orlof (Orlog), som var kasserer på Akershus, fra 1662 forvalter over Nonneklosters gods og blev begr. 14. aug. 1668 i Christiania kirke. Se bl.a. Personalhist. Tidsskrift 1. rekke, bind V s. 127.18

Børn af Else Pedersdatter og Nicolaus Povlsen:

43.22.Hannibal Povlsen, f. omkr. 1648, d. 1691, Wien
44.22.Andreas Povlsen
23.6.
Sophie Pedersdatter
Død 163218.
     Døde i 1632 som barn efter 5 ukers sykdom i Våge prestegård, hvor foreldrene på sin reise til Trondhjem måtte efterlate henne. I Våge kirke henger et vakkert epithafium over henne.18
24.6.
Ole Pedersen Adolfin
Født omkring 1638, Trondhjem18.
Død jun. 169212.
     Deponerte i Upsala 1658 og immatrikulertes som student i København 1661. Han blev 19. oktbr. 1672 resid. kapellan ved Vor Frue kirke i Trondhjem og døde i juni 1692.19
     Se Erlandsens Efterretn. s. 75.
25.6.
Lisbeth Pedersdatter
     Lisbeth overlevde sin ektefelle.12

Gift _____med

Jakob Matssøn Lund
Født 2 aug. 1634, Lund.20,21.
Død 1663, Christiania.21, begravet 8 jun. 1663, ved Aker.22,21.
     Søn af Mads Jenssøn Medelfar og Mette Wibe.
     «Generalfiskal», fra Novbr. 1661, i Norge.21
     (Se om ham O.A. Øverland i «Norsk historisk Tidsskrift», 2. rk., IV. og V.).21
     Han er formodentlig den «Jacobus Matthiæ Lundinus», som (fra Ribe Skole) blev Student ved Kjøbenhavns Universitet 27. Novbr. 1656 og valgte Mag. Peder Spormand til sin Privatpræceptor.21
     (En anden «Jakob Matssøn Lund» levede ellers samtidig med Fiskalen og var Foged i Hadeland, Toten og Valders fra ca. 1665 til 1670, da han blev arresteret for Kassemangel.)21
26.8.
Eiler Hansen Wolf
Født 163713.
Død 171113.
     Eiler Hansen Wolf, Præst i Skælby (jvf. Barfods Falsters Geistlighed I, 245-51).13
27.8.
Iver Hansen Wolf
Født omkring 1635, Nakskov, Danmark.12,22.
Død 1690, Ervik, Trondenes.12,22.
     Blev 10. juli 1674 foged i Senjen og døde som sådan i 1690 på Erviken i Trondenes.1

Gift _____med

Maren Paulsdatter Haderslev
Født omkring 1630, Haderslev, Danmark.12,22.
Død 1711, Ervik, Trondenes.12,22.
     Skifte 15 jun. 171212.

Børn af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev:

45.27.Hans Iversen Wulff, f. omkr. 1661, Trondenes., d. 1744, Trondenes.
46.27.Anna Iversdatter Wolf, f. 1666, Trondenes., d. 1722, Trondenes.
47.27.Paul Iverssøn Wolf, f. omkr. 1668
48.27.Else Marie Wolf, f. 1670, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
49.27.Karen Iversdatter Wolf, f. 1672, Trondenes.
28.8.
Jacob Hansen Wolf
     Jacob Hansen Wolf var 1674 Bager paa Christianshavn.13
29.8.
Christoffer Hansen Wolf
Døbt 2 feb. 164123.
Begravet 7 feb. 164123.
30.8.
Christoffer Hansen Wolf
Døbt 20 mar. 164223.
     Antages 1674 at være i Danzig.23
31.8.
Anna Hansdatter Wolf
Døbt 21 jul. 164423.
Død 13 mar. 167423.

Gift 24 sep. 167124 med

Christen Nielsen
Død 13 mar. 167423.
     Bager i Nakskov.23
32.10.
Jacob Christophersen Wolf
33.10.
Hans Christophersen Wolf
34.10.
Else Christophersdatter Wolf
35.10.
Margrethe Christophersdatter Wolf

Generation 5.

36.18.
Jacob Iversen Wolf
37.18.
Kirstine Iversdatter Wolf
38.18.
Cecilie Iversdatter Wolf
39.21.
Claus Anderssøn Trondhjem
Født 164218.
Død 168418.
     Student 1660, mag. 1677. Sogneprest til Gosmer og Halbing på Jylland 1669, til Aarhus Domkirke 1676 til sin død 1684.
40.21.
Peder Claudianus
Født 9 nov. 164418.
Død 171518.
     Student 1665, mag. 1677. Blev hører ved Christiania Kathedralskole 1666, sogneprest i Verninge på Fyen 1667, i Store Hedinge 1676, dømt fra embede for mened 1691; sogneprest i Kverndrup 1692.18
41.21.
Andreas Claudianus
     Kalles stud. theol., men er vanskelig å identificere i matriklen. Han deltok med de danske hjelpetropper i felttoget i Irland mot Jacob II Stuart og skal være død i høi alder i Stenstrup på Fyen.18
42.21.
Frederik Claudianus
Født omkring 165218.
Død 171618.
     Student 1671, baccalaur 1677 og mag. 1680. Deltok som feltprest med de danske hjelpetropper i felttoget i Irland mot Jacob II Stuart 1689 til 1691 og var sogneprest i Skjelskør fra 1693 til sin død.18
43.22.
Hannibal Povlsen
Født omkring 164818.
Død 1691, Wien18.
     Student fra Christiania 1666, eventyreren, som blev ridder og godsbesidder i Tyskland og tilla sig barontitel og navnet Løwenschild; som topmålt svindler kom han i fengsel i Wien og døde 1691 i denne by, uden efterkommere.18
     Se Personalhist. Tidsskrift 3. rekke, bind V s. 97 flg.
44.22.
Andreas Povlsen
     Blev major og fikk efterslekt som antok navnet Løwenschild.18
     Se Personalhist. Tidsskrift 3. rekke, bind V s. 97 flg.
45.27.
Hans Iversen Wulff
Født omkring 1661, Ervik, Trondenes.25,26,12,26.
Død 1744, Harstad, Trondenes.27.
     Hans Ifuerssen Wolf på Nedergaard i Sand tinglag «ejer den Odels jord hand besider og tillige med holder jegte brug til indbyggernis tieneste» står der i manntallet for Sands og Needergaards Sogne og meenigheder underskrevet 12. dec. 1701. Han har sønnerne Ifuer Wolf, 7 år;og Christen Wolf, 1 år. Tjenestekarle/drenge er Povel Christensen, 30 år; Niels Janssen, 41 år; Peder Mogensen, 19 år; Hans Nielssen, fra Kiøbenhafn, 19 år; og Haagen Jonssen, 22 år.28
     Brukte sin odelsgård Nedergaard i Sand (Bjarkøy) og drev fra 1714 jægtebruk på Harstad.12
     Nevnt (avdød) i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes morbror. Hans Iversen Wulff er da død og har etterlatt seg 2 sønner Niels Hansen Wulf, Kvæfjord og Iver Hansen Wulf, Trones menighet.29

Gift 1° omkring 169030 med

Karen Christensdatter (Trane)
Født 1663, Sørvik, Trondenes.31,30.
Død omkring 1711, Nergård, Bjarkøy.30.
     Datter af Christen Mathiassøn (Trane?) og Øllegård Tygesdatter.

Gift 2° omkring 171230 med

Karen Povelsdatter Egede
Født 1687, Harstad, Trondenes.32,33.
Død 1752, Harstad, Trondenes.33.
     Datter af Povel Hansen Egede og Kirsten Jensdatter Hind.

Børn af Hans Iversen Wulff og Karen Christensdatter (Trane):

50.45.Iver Hansen Wolf, f. omkr. 1694
51.45.Maren Hansdatter Wolff, f. 1699, Bjarkøy.
52.45.Christen Hansen Wolf, f. omkr. 1700
53.45.Christen Hansen Wolf, f. 1706, Bjarkøy.
54.45.Øllegård Hansdatter Wolff, f. 1707, Bjarkøy.
55.45.Nils Hansen Wolff, f. 1708, Bjarkøy.

Børn af Hans Iversen Wulff og Karen Povelsdatter Egede:

56.45.Paul Hanssen Wolff, f. 1714, Trondenes., d. 1740
57.45.Iver Hanssen Wolff, f. 1716, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
46.27.
Anna Iversdatter Wolf
Født 1666, Ervik, Trondenes.34.
Død 1722, Prestegården, Trondenes.34.
     Skifte 3 jun. 1722, Trondenes, Trondenes sogn.35,12,35etter Peder Hind og konen Ane Iversdatter. Sølv merket: HPHAJBW, HIW KCBF, HJSW, OCSGCDF, JHSWPH, HMOSKNB, JHSMO..

Gift _____med

Peder Jensen Hind
Født 1661, Harstad, Trondenes.34.
Død 172036.
     Søn af Jens Pedersen Hind og Kirsten Nyrop.
     Sogneprest i Trondenes.36
     Skifte 22. april 1721 i Trondenes.
     Se NST IV, s. 248 flg.
     Skifte 22 apr. 1721, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.1,36.

Børn af Anna Iversdatter Wolf og Peder Jensen Hind:

58.46.Cathrine Marie Hind, f. omkr. 1695, d. 1772
59.46.Jens Pedersen Hind, f. 1703, Kvæfjord, d. 1733
60.46.Peder Krog Hind, f. 1708, Kvæfjord., d. 1775, Hemnes.
47.27.
Paul Iverssøn Wolf
Født omkring 166837,15,37.
     Tjente i 1701 hos svogeren foged Bremer som skriver.15
     «Velagte Mand» Poul Iversen Wulf er nevnt år 1711 i skiftet etter Anne Christophersdatter, avdøde Størcher Christophersens enke på Finnfjord i Lenvik. Poul er nevnt uden bosted og forhold til avdøde - det er muligt at han var sorenskriver, eller ?38
     Nevnt (avdød) i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes morbror. Poul Iversen Wulf er død og har etterlatt seg en sønn som er klokker i Kvæfjord.29

Børn af Paul Iverssøn Wolf og _____:

61.47.Iver Paulsen Wulf, d. omkr. 1768
48.27.
Else Marie Wolf
Født 1670, Ervik, Trondenes.39.
Død 1743, Ervik, Trondenes.39.
     Nevnt (avdød) i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes moster. Else Maria Wulf er da død og har etterlatt seg 4 døtre: Anna Dorthea Bremer gift på Andenes med Augustinus Rasch; Kirstina Maria Bremer, sal. Hr Buchards enke på Ersviken i Senja; Lovise Bremer, sal. Hr Wegners enke i Astafjord; Anna Elschen Bremer, død og etterlatt seg "endel Børn".29

Gift 20 okt. 1696, Trondhjems Domkirke (viet av biskop Peder Krog).40 med

Frederik Adrian Bremer
Født 166840.
Død 1711, Bergen.40, begravet 18 sep. 1711, Maria kirken i Bergen.40.
     Søn af Jørgen Bremer og Christina.
     Blev 8. febr. 1696 beskikket til kgl. kommisjons-kommissarius i Nordlandene og Finnmarken, med rang som landkommissarie, og tok bopel på Gjebostad i Lenviken anneks til Ibbestad. Herfra blev han 8. novbr. 1704 befordret til foged i Lofoten og Vesterålen og fikk bopel på Ervik i Trondenes. I dette embede døde han «hastigt og uformodentligt» i 1711 under et ophold i Bergen. Under 9. novbr. 1711 blev registrering foretatt i Bremers bo på Ervik, og skiftet åpnedes 15. mars 1712. Det blev en vidtløftig behandling gjennem mange samlinger og sluttedes først 8. mars 1717 som fallitbo.40

Børn af Else Marie Wolf og Frederik Adrian Bremer:

62.48.Mathias Bremer, f. 1697, Lenvik.
63.48.Christine Maria Bremer, f. omkr. 1700, Trondenes.
64.48.Anna Elschen Bremer, f. 1701, Trondenes., d. 1741, Trondenes.
65.48.Louise Charlotte Bremer, f. 1705, Trondenes., d. 1770, Astafjord.
66.48.Anna Dorothea Bremer, f. 1707, Trondenes.
49.27.
Karen Iversdatter Wolf
Født 1672, Ervik, Trondenes.39.
     Er ifølge Finne-Grønn gift med resid. pastor i Hamarøy hr. Jens Nilsen Schjelderup, død 1706.12

Gift _____30med

Niels Jensen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).41.
     Søn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter.
     Sogneprest til Hammarøy 1706.

Børn af Karen Iversdatter Wolf og Niels Jensen Schjelderup:

67.49.Elisabeth Maria Aagom, d. omkr. 1766

Generation 6.

50.45.
Iver Hansen Wolf
Født omkring 169442.
51.45.
Maren Hansdatter Wolff
Født 1699, Nergård, Bjarkøy.30.
     Kom til Harstad, Trondenes.30
52.45.
Christen Hansen Wolf
Født omkring 170043.
53.45.
Christen Hansen Wolf
Født 1706, Nergård, Bjarkøy.30.
     Kom til Harstad, Trondenes.30
54.45.
Øllegård Hansdatter Wolff
Født 1707, Nergård, Bjarkøy.44,30.
     Kom til Harstad, Trondenes.30
55.45.
Nils Hansen Wolff
Født 1708, Nergård, Bjarkøy.30.
     Kom til Harstad, Trondenes.30
56.45.
Paul Hanssen Wolff
Født 1714, Harstad, Trondenes.30.
Død 174030.
57.45.
Iver Hanssen Wolff
Født 1716, Harstad, Trondenes.30.
Død 1767, Harstad, Trondenes.30.
     Skifte 1767-1776, Harstad, Fauskevåg Tinglag.45protokollnr. 142, folio 320b..

Gift omkring 174330 med

Johanna Marie Sørensdatter
Født 1720, Sama, Trondenes.30.
Død 1789, Harstad, Trondenes.30.
     Datter af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.

[Gift 1° omkr. 1743 med Iver Hanssen Wolff (1716 - 1767); Gift 2° 1770 med Nils Winther Nilssen Hveding (1740 - 1787)].

Børn af Iver Hanssen Wolff og Johanna Marie Sørensdatter:

68.57.Paul Iversen Wolff, f. 1744, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
69.57.Hans Iversen Wolff, f. 1746, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
70.57.Kirstina Margrete Iversdatter Wolff, f. 1748, Trondenes., d. 1748, Trondenes.
71.57.Gabrikka Margrete Iversdatter Wolff, f. 1749, Trondenes., d. 1785, Nordland.
72.57.Severina Iversdatter Wolff, f. 1751, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
73.57.Severina Iversdatter Wolff, f. 1753, Trondenes.
74.57.Kirstine Pauline Iversdatter Wolff, f. 1755, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
75.57.Paul Egede Iversen Wolff, f. 1757, Trondenes., d. 1813, Trondenes.
76.57.Karen Egede Iversdatter Wolff, f. 1759, Trondenes., d. 1798, Nordland.
77.57.Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff, f. 1762, Trondenes., d. 1792, Kvæfjord.
58.46.
Cathrine Marie Hind
Født omkring 169546.
Død 177246.
     Ho budde ei tid i Dyrøy på garden Myklebustad som høyrte Trondenes kyrkja til.47

Gift 1° _____med

Jens Povelsen Egede
Født 1692, Harstad, Trondenes.48,32,48.
Død omkring 1724, Dyrøy.32,48.
     Søn af Povel Hansen Egede og Kirsten Jensdatter Hind.
     Omkring 1715 Student, 1717 theol. Examen, 1720 Kapellan i Ibbestad.32
     Skifte 1724-1734, Miklebostad, Ibestad sogn.49protokoll 1697-1761, legg 61 & 91..

Gift 2° _____med

Daniel Olsen Heitman
Født omkring 170946.
Død 179146.
     Søn af Ole Reinholtsen og ? Heitman ?.
     Daniel Olsen Heitman var ikke meir enn noen og tjue år da han overtok den store Holmgården på Dyrøy.50
     Alt fra 1731 begynte Daniel å drive fiske for egen regning ....51

Børn af Cathrine Marie Hind og Jens Povelsen Egede:

78.58.Kirsten Jensdatter Egede, f. 1720
79.58.Peder Egede, f. 1722, Myklebostad/Mikkelbostad i Dyrøy sogn, d. 1789, Fet
80.58.Anna Jensdatter Egede, f. 1724

Børn af Cathrine Marie Hind og Daniel Olsen Heitman:

81.58.Jens Danielsen Heitman, f. omkr. 1730
82.58.Ole Danielsen Heitmann, f. omkr. 1732
83.58.Anne Katrine Heitmann, f. omkr. 1735, Holm i Dyrøy, d. 1806
84.58.Else Marie Danielsdatter Heitman, f. omkr. 1737, Dyrøy., d. 1807, Dyrøy.
59.46.
Jens Pedersen Hind
Født 1703, Kvæfjord52.
Død 173352.
     Student 1724, cand. theol. 10. juli 1726 med haud, 6. juni 1732 sogneprest til Værø og Røst. Død 1733 ved at kuldseile, da han reiste hen for at tiltræde sit embede.52
     16. juli 1731 hadde han faat kgl. tilladelse til trods begaat leiermaal at søke geistligt embede.52

Gift (trolovet) med

Gidsken Kirstina Søeblad
Død 178352.
     Datter af Lauritz Hansen Søeblad og Kirsten Povelsdatter Egede.
     Da Gidsken og Jens fikk en sønn sammen da de var på Breistrand i Øksnes, blev Gidsken af moren Kirsten Egede sendt til Trondenes med beskjed om at de skulle gifte seg. De ble forlovet, og Jens fikk et Kall på Værøy, men druknet på vei dit.
     Gidsken var i tiden 1713 til 1730 på Breistrand i Øksnes, og hun fortsatte trolig å bo i Trondenes.

[Gift 1° med Jens Pedersen Hind (1703 - 1733); Gift 2° med Hans Peter Diche].

Børn af Jens Pedersen Hind og Gidsken Kirstina Søeblad:

85.59.Peter Lorentz Hind, d. 1794, Godthaab.
60.46.
Peder Krog Hind
Født 1708, Rå, Kvæfjord.53.
Død 8 nov. 1775, Hemnes.53.
     Kapellan i Ibestad.36
     Sogneprest i Ranen fra 24. sept. 1756. Bruker af Hemnes gård i Hemnes.53

Gift _____med

Maren Jørgensdatter Brose (Brase)
Født 1714, Kvinesvik..
Død 28 jan. 1794, Hemnes.54,53.
     Datter af Jørgen (Brose?).
     Bodde (etter 1775) som presteenke i Presteng, Hemnes.55

Børn af Peder Krog Hind og Maren Jørgensdatter Brose (Brase):

86.60.Kirsten Pedersdatter Hind, f. 1738, Hemnes gård i Hemnes., d. 1788
87.60.Anne Pedersdatter Hind, f. 1739, Hemnes gård i Hemnes., d. eft. 1802
88.60.Sara Marie Pedersdatter Hind, d. 1795
89.60.Petter Jørgen Hind, f. 1745, Hemnes gård i Hemnes., d. 1819
90.60.Maren Pedersdatter Hind, f. 1748, Hemnes gård i Hemnes.
91.60.Karen Sofie (Cassi) Pedersdatter Hind, f. 1750, Hemnes gård i Hemnes., d. 1835
92.60.Ellen Cathrine Pedersdatter Hind, d. 1793
93.60.Jens Brose Hind, f. 1755, d. 1795
94.60.Jørgen Broce Hind, f. 1757, Hemnes gård i Hemnes., d. 1758
61.47.
Iver Paulsen Wulf
Død omkring 1768.
     Klokker i Kvæfjord.49
     Skifte 1768, Strand, Kvæfjord sogn.49protokoll 1745-1803, legg 359..

Gift _____med

Alette Kristoffersdatter
     Fra Å, Andøya.

Børn af Iver Paulsen Wulf og Alette Kristoffersdatter:

95.61.Bereth Martha Iversdatter Wolf
62.48.
Mathias Bremer
Født 1697, Gibostad, Lenvik.39.
63.48.
Christine Maria Bremer
Født omkring 1700, Ervik, Trondenes.39,40.
Begravet 5 feb. 1775, Trondenes.56,40.

Gift _____med

Lorentz Johansen Burchard
Død 11 aug. 174957.
     Søn af Johan Daniel(sen) Burchart og Margrethe Lauritsdatter Allerup.
     Resid. pastor til Kvæfjord 1720 og sogneprest her 1735 til sin død.40
     Sandsynligvis søn af Johan Burchart på StorFosen.
     Skifte 1750-1752, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.49protokoll 1745-1803, legg 203 & 245b..

Børn af Christine Maria Bremer og Lorentz Johansen Burchard:

96.63.Johanne Margrethe Burchard, f. omkr. 1727, Kvæfjord.
97.63.Else Marie Burchard
98.63.Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard, f. omkr. 1731, Kvæfjord., d. 1805, Trondenes.
99.63.Johan Lorents Lorentsen Burchard, f. 1733, Kvæfjord., d. 1824, Kvæfjord.
64.48.
Anna Elschen Bremer
Født 1701, Ervik, Trondenes.58,30,40.
Død 1741, Prestegården, Trondenes.30.
     Anna Bremers dødsbo blev åpnet 2. mars 1742 i Trondenes.40
     Skifte 1742-1743, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.49protokoll 1733-1788, legg 26b..

Gift 1° 22 sep. 1719, hos biskop Krog i Trondhjem40 med

Mathias Bonsach
Født 7 nov. 169559.
Død 1735, Trondenes.59.
     Søn af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Maren Andersdatter Aagaard.
     Var 1713 Defendens paa Borchs Collegium, erholdt til Ex. theol. 9. Septbr. 1715 Ch. laud. og for Dimispræd. 11 Jan. 1716 Ch. haud. ill. Blev 12 Juli 1719 af Biskop Dr. P. Krog kaldt til res. Pastor til Qvædfjord, ordineret 4. Aug. s.A., 2 Septbr. 1720 Vicepastor og 1731 Sognepræst til Throndenæs.59
     Fra 1720 var han resid. pastor og fra 1735 til sin død s.a. sogneprest til Trondenes.40
     Skifte 1735-1736, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.45protokoll 1733-1788, legg 4..

Gift 2° 17 okt. 173640 med

Lorentz Andersen Dass
Født 170760.
Død 1745, Trondenes.40,60.
     Søn af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.61
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.40
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.49protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

[Gift 1° 1734 med Hanna (Anna) Margrethe Hammond (21 mar. 1702 - 1734); Gift 2° 17 okt. 1736 med Anna Elschen Bremer (1701 - 1741); Gift 3° 1742 med Malene Bredal Nilsdatter Schytte (1725 - 1789)].

Børn af Anna Elschen Bremer og Mathias Bonsach:

100.64.Else Marie Bonsach, d. 1793
101.64.Peder Krog Bonsach
102.64.Frederik Bonsach
103.64.Karen (Maren) Aagaard Bonsach
104.64.Anna Dorothea Bonsach
105.64.Anna Elschen Bonsach, d. 1767, Hamarøy.

Børn af Anna Elschen Bremer og Lorentz Andersen Dass:

106.64.Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass, f. 1736, Trondenes., d. _____
107.64.Andreas Mathias Dass, f. 1739, Trondenes.
65.48.
Louise Charlotte Bremer
Født 1705, Ervik, Trondenes.39.
Død 1770, Ibestad, Astafjord.40,39.
     S.H. Finne-Grønn skriver hun var født 1697. Tore Meyer skriver 1710. Hvis Tore Meyer har ret så skulle hun kun være ca. 15 år gl. da hun blev gift. I "Folk og Slekt i Trondenes" er hun født 1705.
     Skifte 1770-1772, Igeland, Astafjord.49protokoll 1745-1803, legg 366..

Gift omkring 172540 med

Christian Wegner
Født 1696, Svendborg på Fyn, Danmark40.
Død 174940.
     Søn af Herman Wegner og Anne Katrine Lihme.
     Resid. pastor i Sand fra 1725, i Ibbestad fra 1727 og sogneprest til Ibbestad fra 1735 til sin død.40
     Christian Wegner var f. ca. 1696 ved Svendborg på Fyen. Faren var sokneprest og provst samme sted. Sønnen fòr først til sjøs, men kom siden i Odense latinskole. Til examen theologicum fikk han haud illaudabilis og for demispreken laud. Han kom først til Oslo, siden til Bergen. 5. jan. 1725 ble han av biskop Peder Krog antatt til å preke i Bakke kirke og derpå kalt til visepastor til Sand.62
     I 1727 kom han til Astafjord som residerende pastor. Fra 1732 var han sokneprest her. Han døde 1749. Enken slo seg ned på Igeland som da var blitt presteenkegård for Astafjord.62
     Skifte 1750-1753, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.49protokoll 1745-1803, legg 232..

Børn af Louise Charlotte Bremer og Christian Wegner:

108.65.Peder Krog Wegner, f. 1729, Ibestad, d. 1808
109.65.Anna Katrine Kristiansdatter Wegner, f. 1730, Astafjord., d. 1802
110.65.Mathias Kristiansen Wegner, f. 1740, d. 1787
111.65.Else Marie Kristiansdatter Wegner, f. 1740, d. 1769
112.65.Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner, f. 1746, Astafjord., d. 1786
66.48.
Anna Dorothea Bremer
Født 1707, Ervik, Trondenes.63,40,39.
Begravet 22 okt. 1777, Andenes.36.
     Hennes ekteskap med Rasch var selvsagt barnløst.36
     Blandt hennes eiendeler nevnes en flatskaftet sølvskje med hennes og presten Bødtkers initialer, et sølvbeger med hennes mors initialer og en rundskaftet sølvskje med Wolf'ske initialer.64

Gift 1° 172865 med

Henning Rasmussen Bødtker
Døbt 8 mar. 1696, Vordingborg66.
Død omkring 1742, Sand, Bjarkøy ?65.
     Sogneprest til Sand.49
     Skifte 1742, Altevik, Sand sogn.49protokoll 1733-1788, legg 35..

Gift 2° 21 okt. 174436 med

Augustinus Rasch
Født 1720, Kvæfjord36.
Død 15 nov. 177536.
     Søn af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Handelsmann og jektebruker på handelsstedet Lille Flamberg i Andenes prestegjeld, Vesterålen, hvor han døde.36
     Ved auksjon i Raschs dødsbo 17. juni 1776 innbragte løsøret 1014½ rdl., og enkens løsøre blev bortauksjonert 14. juni 1779 for 61 rdl. Ved fellesboets endelige opgjør 10. decbr. 1781 androg aktivene til 1384½ rdl. og passivene til 1317½ rdl., så det blev kun 67 rdl. i behold.64

Børn af Anna Dorothea Bremer og Henning Rasmussen Bødtker:

113.66.Fredrik Adrian Bødtker, f. 1729
67.49.
Elisabeth Maria Aagom
Død omkring 1766.
     Skifte 7 apr. 1766, Bodø prestegård i Bodø.29Ingen livsarvinger. I skiftesamling 23. sept. 1767 opplyses at hun på sin mors, avdøde prostinne Schjelderup, salig Karen Wulff side, og på farssiden hadde arvinger. Formue: 435-3-15. Gjeld: 292-3-15. Gull: 4 ringer og andre gjenstander. Sølv: En hel mengde..

Generation 7.

68.57.
Paul Iversen Wolff
Født 1744, Harstad, Trondenes.33.
Død 1752, Harstad, Trondenes.33.
69.57.
Hans Iversen Wolff
Født 1746, Harstad, Trondenes.33.
Død 1789, Harstad, Trondenes.33.
70.57.
Kirstina Margrete Iversdatter Wolff
Født 1748, Harstad, Trondenes.33.
Død 1748, Harstad, Trondenes.33.
71.57.
Gabrikka Margrete Iversdatter Wolff
Født 1749, Harstad, Trondenes.67.
Død 1785, Berg, Dverberg, Nordland.67.

Gift 176930 med

Rasmus Madssen Berg
     Stave, Dverberg, Nordland.67
72.57.
Severina Iversdatter Wolff
Født 1751, Harstad, Trondenes.33.
Død 1752, Harstad, Trondenes.33.
73.57.
Severina Iversdatter Wolff
Født 1753, Harstad, Trondenes.68.

Gift omkring 178130 med

Ole Olsen
Født 173468.
     Gåre, Kvæfjord.68

[Gift 1° omkr. 1766 med Margreta Maria Johnsdatter (_____ - 1776); Gift 2° omkr. 1781 med Severina Iversdatter Wolff (f. 1753)].

Børn af Severina Iversdatter Wolff og Ole Olsen:

114.73.Hans Olsen, f. 1787, Kvæfjord., d. 1871, Kvæfjord.
74.57.
Kirstine Pauline Iversdatter Wolff
Født 1755, Harstad, Trondenes.69.
Død 1787, Harbakken, Trondenes.69.

Gift 178530 med

Edis Rasmussen
Født 1748, Harbakken, Trondenes.70.
Død 1811, Harbakken, Trondenes.69.
     Søn af Rasmus Ediassen og Abelona Jonsdatter.

[Gift 1° 1771 med Johanna Pedersdatter (1741 - 1773); Gift 2° 1774 med Maren Ermegård Heggelund Mikkelsdatter (1749 - 1783); Gift 3° 1785 med Kirstine Pauline Iversdatter Wolff (1755 - 1787); Gift 4° 1789 med Anne Madsdatter (1740 - 1812)].

Børn af Kirstine Pauline Iversdatter Wolff og Edis Rasmussen:

115.74._____, f. 1787, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
75.57.
Paul Egede Iversen Wolff
Født 1757, Harstad, Trondenes.71.
Død 1813, Sama, Trondenes.71.

Gift 178630 med

Riborg Olsdatter
Født 1753, Kilbotn, Trondenes.71.

Børn af Paul Egede Iversen Wolff og Riborg Olsdatter:

116.75.Iver Paulsen Wolff, f. _____, d. 1813, Trondenes.
117.75.Anne Gabrikke Paulsdatter Wolff, f. 1786, Trondenes., d. 1788, Trondenes.
118.75.Ole Paulsen Wolff, f. 1790, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
119.75.Johanna Paulina Kirstina Paulsdatter Wolff, f. 1793, Trondenes.
120.75.Hans Egede Paulsen Wolff, f. 1795, Trondenes., d. 1838, Kvæfjord.
76.57.
Karen Egede Iversdatter Wolff
Født 1759, Harstad, Trondenes.67.
Død 1798, Stave, Dverberg, Nordland.67.

Gift omkring 178830 med

Peder Hanssen
Født _____, Stave, Dverberg, Nordland.67.
     Stave, Dverberg, Nordland.67
77.57.
Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff
Født 1762, Harstad, Trondenes.72.
Død 1792, Gåre, Kvæfjord.72.

Gift 178930 med

Ole Barboe
Født 176272.
     Sama, Trondenes; Gåre, Kvæfjord.72

Børn af Lovisa Charlotte Iversdatter Wolff og Ole Barboe:

121.77.Gunhild Margrete Olsdatter Barboe, f. 1789, Trondenes.
122.77.Iver Olsen Barboe, f. 1790, Trondenes.
78.58.
Kirsten Jensdatter Egede
Født 172073.
79.58.
Peder Egede
Født 9 mai 1722, Myklebostad/Mikkelbostad i Dyrøy sogn74,75.
Død 2 jul. 1789, Fet75.
     1746 Cand., 1749-54 Missionær i Grønland, Sognepræst til Fet i Christiania Stift.74
     Opdraget hos sogneprest Lauritz Burchard i Kvæfjord, 1737 elev i Trondhjems kathedralskole, student 1742, cand. theol. 19. sep. 1746 med laud., utnævnt 10. jan. og ordinert 26. jan. 1749 til missionær i Jakobshavn. Bodde sammen med fætteren Bloch til 1752 og avløste ham i Christianshaab 1754. Dygtig og sprogkyndig missionær; salmer av ham findes i den nu benyttede grønlandske salmebok. Førte sammen med fætteren en energisk kamp mot umoraliteten fra det europæiske kolonimandskaps side og for at hindre almindelig tilladelse til blandede ægteskaper. Hjemreiste fra Grønland 1756 og maatte forgjæves søke embede i 3½ aar trods sin store examen. Under sin tjenstledighet opholdt han sig en længere tid i Tinn [hos fætteren Niels Bloch?]. Den 25. april 1760 sogneprest til Fet, 9. mai 1778 provst i Nedre Romerike. Han skildres som en from og god mand, agtet og avholdt baade av sin biskop, sine embedsbrødre og sin menighet.75

Gift 1° _____med

Marie Moltzau

Gift 2° 15 aug. 1760, Tinn76 med

Else Marie Amble
Født mai 1715, gaarden Midt-Amble i Sogndal77.
Begravet 22 jul. 180578,76.
     Datter af Peder Jensen Amble og Kirsten Nagel.
     Døde 1805, begr. 22. juli, 90 aar 3 mdr. 2 uker gl., hos sin søn av 1. ægteskap Hans Christian Moltzau, sogneprest i Hurdalen.76

[Gift 1° omkr. 1749 med Poul Jochumsen Moltzau (1715 - 1754); Gift 2° 15 aug. 1760 med Peder Egede (9 mai 1722 - 2 jul. 1789)].
80.58.
Anna Jensdatter Egede
Født 172473.
81.58.
Jens Danielsen Heitman
Født omkring 173050.
     Skøelv, Sørreisa.

Gift 1754 med

Anne Sofia Fredriksdatter
Født 1717, Eidet, Tranøy..
     Datter af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.

[Gift 1° med Hans Kristoffersen (f. 1715); Gift 2° 1754 med Jens Danielsen Heitman (f. omkr. 1730)].
82.58.
Ole Danielsen Heitmann
Født omkring 173250.
     Jektreiar og budde på Holm, Dyrøy.47

Gift 11 nov. 1762, Lenvik kirke79,80 med

Hedvig Elisabeth Kierregaard
Født 173247.
Død efter 180147.
     Datter af Jørgen Sørensen Kiergaard og Sophie Amalie Andreasdatter Tønder.

Børn af Ole Danielsen Heitmann og Hedvig Elisabeth Kierregaard:

123.82.Johan Kristoffer Heideman Heitman, f. 1763, d. 1763
124.82.Daniel Pheiffins Tønder Heitman, f. 1765, d. 1765
125.82.Jørga Katrine Heitman, f. 1766, d. 1766
126.82.Jens Egede Heitman, f. 1767, d. 1767
127.82.Jørgen Kiærgaard Heitman, f. 1768, d. 1768
128.82.Sofia Amalie Tønder Heitman, f. 1770, d. 1770
129.82.Danilken Heitman, f. 1771, d. 1772
130.82.Hans Henrik Heitmann, f. 1774, Dyrøy., d. 1812
131.82.Jakob Faber Heitman, f. 1776, d. 1777
83.58.
Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy81.
Død 180681.

Gift 1° 175682 med

Søren Jacobsen Faber
Født omkring 172783.
Død 177583.
     Søn af Jacob Rasmussen Faber og Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Jekteskipper.83
     Han og sønnen Jakob omkom på sjøen 1775. Sannsynligvis var det med jekta Søren og sønnen hadde forlist. Ei opplysning fra 1776 tyder på det, da det opplyses at hun [enken Anne Katrine Heitman] hadde lidd «søeskade» og mista mann og sønn.84

Gift 2° 177885 med

Iver Jensen Trane
Født 175381.
Død 180881.
     Søn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr).
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.81

[Gift 1° 1778 med Anne Katrine Heitmann (omkr. 1735 - 1806); Gift 2° med Sofie Amalie Kjergaard].

Børn af Anne Katrine Heitmann og Søren Jacobsen Faber:

132.83.Jacob Sørensen Faber, f. 1757, d. 1775
84.58.
Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.51.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.86.

Gift 175986 med

Daniel Kristensen (Trane)
Født omkring 173286.
Død 180286.
     Søn af Kristen Tygesen Trane og Elen Karstensdatter Bernhof.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.45protokollnr. 149, folio 549b..

Børn af Else Marie Danielsdatter Heitman og Daniel Kristensen (Trane):

133.84.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
134.84.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
135.84.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
136.84.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
137.84.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
138.84.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
139.84.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
140.84.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840
85.59.
Peter Lorentz Hind
Døbt 11 dec. 1729, Øksnes.75.
Død 17 sep. 1794, Godthaab.75.
     Sendtes 1745 til Christianshaab som kateketelev, undervistes av missionærerne Welling og Bloch og virket nogen aar som kateket i Claushavn. 1752 traadte han i handelens tjeneste som assistent i Jakobshavn, blev 25. juni 1757 kjøbmand («oberassistent») s.steds, men kom efterhaanden i betydelig gjeld og paadrog sig mistanke for falsk beholdningsanførsel, hvorfor der i juni 1770 blev optat en undersøkelse av hans forhold under ledelse av kjøbmand Jonas Lillienskiold de Svanenhielm fra Christianshaab. Resultatet blev, at han 7. sep. 1771 forflyttedes til Ritenbenk. Her bedredes hans forhold imidlertid ikke; hans kolonibestyrelse var skjødesløs og de av ham hjemsendte produkter «slet emballeret». 1774 degradertes han derfor til assistent og anbragtes i Godthaab for at være saa langt som mulig fra sin hustrus grønlandske slegt. Reisen til Godthaab foretoges med konebaat langs kysten. I Niels Egedes journal skrives under 5. okt. 1775: «Ober assistent Hind med sin familie tager fra Ritenbenk og skal til Godthaab, en reyse af 120 miile: maae blive heele vinteren over paa Holsteinsborg; alt dette ilde overlagt.»87
     I Godthaab bodde han i grønlandsk hus av egen opførelse. 1782 entledigedes han med pension. Inspektør Bendt Olrik foreslog, at han skulde sendes til Kjøbenhavn og ved hjelp av sine familieforbindelser anbringes som lem i Vartov. Han fik imidlertid lov til at bli hos sin familie og døde i Godthaab 17. sept. 1794.77
     Gjennem døtrene efterlater «oberassistent» Hind sig stor efterslegt i Syd-Grønland.77

Gift 23 okt. 1757, Jakobshavn77 med

Louise
Døbt 175375.
Død 10 sep. 1796, Godthaab75.
     Grønlænderinde. Døpt som halvvoksen 1753.75

Børn af Peter Lorentz Hind og Louise:

141.85.Niels Hind
142.85.Jon Hind
86.60.
Kirsten Pedersdatter Hind
Født 1738, Hemnes gård i Hemnes.88.
Død 178888.
     Skifte 178988.

Gift 176388 med

Erik Anderssøn
Født 172588.
Død 179788.
     Fra Luktvatnet. Fikk bbr. dat. 2. juni 1762, tl. 16. maj 1764 på bnr. 1 Fuglstrand i Hemnes. EFTERSLÆGT.88
87.60.
Anne Pedersdatter Hind
Født 1739, Hemnes gård i Hemnes.53.
Død efter 180253.

Gift 176253 med

Ole Nilssøn Dreyer
Født 22 dec. 172253.
Død 19 mar. 178453.
     Fra Namdalen. Ble pers. kap. 1751 og sogneprest i Ranen 3. april 1776.53
88.60.
Sara Marie Pedersdatter Hind
Død 19 dec. 179589.

Gift 176789 med

Benjamin Dass Walnum
Født omkring 172690,91.
Død før 179592.
     Søn af Ole Henriksen Walnum og Maren Benjaminsdatter Dass.
     Sognepræst i Rødstad i Salten.93
89.60.
Petter Jørgen Hind
Født 1745, Hemnes gård i Hemnes.53.
Død 22 dec. 181994.
     Fikk bbr. dat. 28. sept., tinglyst 5. okt. 1770 på Geitvik (bnr. 1) i Hemnes. Han var lensmann i Hemnes 1787-1819. EFTERSLÆGT.94

Gift 176894 med

Karen Sofia Mortensdatter Sævlon
Født 174694.
Død 21 feb. 183094.
     Fra Myklebostad i Nesna.94
90.60.
Maren Pedersdatter Hind
Født 14 jan. 1748, Hemnes gård i Hemnes.53.
     Til Myklebostad i Nesna.53
91.60.
Karen Sofie (Cassi) Pedersdatter Hind
Født 1750, Hemnes gård i Hemnes.53.
Død 5 aug. 183553.
92.60.
Ellen Cathrine Pedersdatter Hind
Død 1793.
     Skifte 19 dec. 1793, Størkesnes i Folden89.
93.60.
Jens Brose Hind
Født 175595.
Død 179595.
     Jens Brose Hind fra Hemnes, fikk bykselbrev på Mula bruk (lnr. 159), Mula i Hemnes datert 22. nov. 1776, tinglyst 30. april 1777.95
     Jektskipper.95
     Skifte 27 jun. 1796, Mula, Hemnes95,89.

Gift 177695 med

Sitzele Pedersdatter
Født 1739, (Sioneide, Nesna)96.
Død 181496.
     Datter af Peder Pedersen og Karen Rasmusdatter.

[Gift 1° med Lorentz Jensen (d. omkr. 1768); Gift 2° 1769 med Anders Larssøn (1713 - 23 feb. 1775); Gift 3° 1776 med Jens Brose Hind (1755 - 1795)].

Børn af Jens Brose Hind og Sitzele Pedersdatter:

143.93.Pernille Maria Hind, f. 1777, Hemnes), d. 1854
144.93.Petter Andreas Hind, f. 1783, Hemnes), d. 1784
94.60.
Jørgen Broce Hind
Født 1757, Hemnes gård i Hemnes.53.
Død 175853.
     Død av barnekopper.53
95.61.
Bereth Martha Iversdatter Wolf

Gift _____med

Lars Pedersen
     Bosatt på Strand [Kvæfjord], var lærer og klokker i 30 år.

Børn af Bereth Martha Iversdatter Wolf og Lars Pedersen:

145.95.Iver Wulff Larsen, f. 1770, d. 1838
96.63.
Johanne Margrethe Burchard
Født omkring 1727, Rå prestegård, Kvæfjord.57,39.
Begravet 10 aug. 1794, Trondenes ? .97,57.

Gift 7 nov. 1751, 22de søndag etter tref. 1751.57,97 med

Hans Nilsen Rafn
Født omkring 1724, Røkenes, Trondenes.57,39.
Død 1794, Ervik, Trondenes.98,57,39, begravet 26 okt. 179499,57.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Han var handelsmann og bodde på gården Ervik i Trondenes. Det ser ut til at Hans Rafn har hatt økonomisk uhell. Den 5. november 1794 avholdes skifte efter Hans Rafn og hustru. På døtrene falt som arv: 33 Rdl., 304 og 4½ skilling.57
     Stor efterslægt.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Johanne Margrethe Burchard og Hans Nilsen Rafn:

146.96.Lorentz Burchard Rafn, f. 1752, Ervik, d. 1752
147.96.Anna Katrine Hansdatter Rafn, f. 1754, Ervik
148.96.Kirstina Maria Rafn, f. 1755, Ervik, d. 1759
149.96.Nils Rafn, f. 1757, Ervik, d. før 1770
150.96.Kristine Marie Rafn, f. 1760, Ervik
151.96.Anna Johanna Hansdatter Rafn, f. 1763, Ervik
152.96.Else Marie Hansdatter Rafn, f. 1769, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
97.63.
Else Marie Burchard

Gift _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.100, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»101,100.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.100.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].

Børn af Else Marie Burchard og Peder Jochumsen Leth:

153.97.Else Marie Burchard Leth, d. 1760
98.63.
Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.102,103,104.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.104.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.103
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".102

Gift 1° 1752103 med

Jacob Parelius Nilsen Rafn
Født 29 aug. 1728, Røkenes, Trondenes.102,104.
Død 10 apr. 1770, Røkenes, Trondenes.102,104.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Drev bondehandel og bygdefar på Røkenes i Trondenes.103
     Han var handelsmann på Røkenes.102
     Den 7. september 1770 registreres efter Jacob Parelius Rafn. Aktiva utgjorde 2946 Rdl., 4 Skilling og passiva 602 Rdl. Sønnene [4 stk i live 1770, der vel har delt 2344 Rdl., 2 Skilling, efter at enken har tatt halvdelen] fikk i arv 252 Rdl., 2 Ort og 69½ Skilling og datteren ½ part av brødrenes arv, 126 Rdl., 1 Ort og 35,18 Skilling. Av boets eiendeler nevnes: 1 jegt på 60 ?lesler?, 1 terning (liten jekt) og båter, sjøredskaper av forskjellig slags. En stor og smukk beholdning av sølvtøi skiftedes også til arvingene. Ca. år 1759 kjøpte Jacob Parelius Rafn et begravelsested i kirken, og betalte herfor 8 Rdl.102

Gift 2° 18 nov. 1771, Trondenes.105 med

Johan Røst Grønbech
Født 1743.
Død 1776.
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° _____med

Anders Mørch
Født 1754.
Død 1780.

Børn af Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard og Jacob Parelius Nilsen Rafn:

154.98.Lorentz Burchard Rafn, f. 1754
155.98.Nils Rafn, f. 1756, d. 1759
156.98.Johan Rafn, f. 1758, d. 1758
157.98.Nils Jacobsen Rafn, f. 1760, d. 1760
158.98.Johanne Elisabeth Rafn, f. 1761, d. 1835
159.98.Nils Rafn, d. 1832, Grøtøy.
160.98.Simon Kildal Rafn, f. 1765, d. 1772
161.98.Fredrik Burchard Rafn, f. 1767, Røkenes, d. 1772
99.63.
Johan Lorents Lorentsen Burchard
Født 1733, Rå, Kvæfjord.106.
Død 1824, Gåre, Kvæfjord.106.
     Prestegård, Trondenes; Ibestad, Astafjord.

Gift 1761107 med

Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal
Født 1744, Prestegården, Karlsøy.107.
Død 1780107.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.

Børn af Johan Lorents Lorentsen Burchard og Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal:

162.99.Lorents Johansen Burchard, f. 1762, Trondenes.
163.99.Simon Kildal Johansen Burchard, f. 1765, Kvæfjord.
164.99.Fredrik Kristian Johansen Burchard, f. 1770, Kvæfjord.
100.64.
Else Marie Bonsach
Død mai 1793108.

Gift 24 okt. 1751, Vadsø kirke108 med

Troels (Truls) Krog
Født 26 jul. 1715, Ørskoug Præstegaard108.
Død 17 dec. 1803108.
     Søn af Jens Krog og Catharina Magdalena Scheen.
     Om denne Foged Troels (Truls) Krog fandtes i sal. Provst Gunner Bergs Papirer følgende Efterretning: »Han er født paa Ørskoug Præstegaard paa Søndmør den 26de Julii 1715, hvor hans Fader Hr. Jens Krog (siden Provst i Vest-Finmarken og Sognepræst til Kjelvig, og sidst Sognepræst til Rolloug i Agershuus Stift) da var personel Capellan hos Faderen Hr. Troels Krog, Provst over Søndmør og Sognepræst til Ørskoug; hans Moder Catharina Magdalena Scheen. I hans niende Aar forlod han Faderens Huus og kom til hans Faster Karen Krog, gift med Hr. Fred. Christian Holberg, da residerende Capellan ved Nykirken, siden Sognepræst ved samme Kirke i Bergen, og blev der i tre Aar, kom derfra til Fogden i Søndfjord Hans Thue, hvor han (saa har han selv skrevet) lærte mere ondt end godt. Da han ikke fandt det gavnligt, længere at blive her, begav han sig Hjem til Faderen, som da var Sognepræst til Kjelvig. Her blev han antagen som Dreng ved Handelen, og blev efter fem Aars Forløb Assistent, siden Pakhuus-Skriver ved Vardøhuus Fæstning. Efterat han i nogen Tid havde været ved denne Post, reiste han til Kjøbenhavn for at søge om Levebrød, da han blev ansat som Toldbetjent i Ilen ved Throndhjem; men da dette Embede ikke var efter hans Sindelag, reiste han atter til Kjøbenhavn for at søge om et andet, og blev efter et Aars Forløb af Hans Majestæt udnævnt til constitueret Foged i Finmarken. Dette Embede forestod han i fem Aar, hvorefter han ansøgte og erholdt Dimission. 1758 blev han beskikket til virkelig Foged i Vesteraalens og Lofotens Fogderi, og tjente i dette Embede til 1787, da han formedelst Alderdom søgte Entledigelse, den han og i Naade og med Pension erholdt. Som Foged i Vesteraalen [og Lofoten] boede han paa Gaarden Vinnie i Bø Sogn, men flyttede derfra ved Bytte til Snarset i samme Sogn. Men i Aaret 1793, da Alderdoms Svaghed begyndte alvorlig at melde sig, tyede han med Kone og tvende Børn hen til Broderen, hans Eftermand i Embedet, den ædle og ypperlige Eiler Hagerup Krog, i hvis Huus han, efterat hans Hustru i Aaret 1793 i Maji Maaned var gangen foran, den 17de Decbr. 1803 indgik i de evige Freds-Boliger. I Aaret 1751 den 24de Oct. blev han i Vadsø Kirke ægteviet med Else Maria Bonsach.108
     Underbetjent ved den kongelige Handel i Finnmarken, senere Foged over Vesteraalen og Lofoten.59

Børn af Else Marie Bonsach og Troels (Truls) Krog:

165.100.Matthias Bonsach Krogh, f. 1754, Vadsø i Øst-Finnmarken, d. 1828, Gaarden Belsvaag i Alstahoug
101.64.
Peder Krog Bonsach
     Stilling: Kjøbmand i Christiansund
102.64.
Frederik Bonsach
     Stilling: Sjøfarende
103.64.
Karen (Maren) Aagaard Bonsach

Gift _____109med

Wilhelm Erichsøn Schytte
Født 1703, Vega.110.
     Søn af Erich Nielsen Schytte og Else Cathe.
     Stilling: Res. Pastor til Hammerø.

Børn af Karen (Maren) Aagaard Bonsach og Wilhelm Erichsøn Schytte:

166.103.Fredrik Schytte, f. omkr. 1759
104.64.
Anna Dorothea Bonsach

Gift _____109med

Nils Pilegaard
     Måsø i Finnmark.109
105.64.
Anna Elschen Bonsach
Død 14 nov. 1767, Fikke, Hamarøy.29.

Gift _____109med

Joen Andersen Schjelderup
Død 5 sep. 1795, Fikke, Hamarøy.29.
     Søn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard.
     Boede paa Ficke [i Hammerø].111
     Omtalt i skifte 1767, som Joen, etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Joen er da bosatt på Fikke i Hamarøy.29

Børn af Anna Elschen Bonsach og Joen Andersen Schjelderup:

167.105.Siselle Joensdatter Schjelderup, f. omkr. 1750
168.105.Anders Joensen Schjelderup, f. omkr. 1752
169.105.Anne Elschen Bremer Joensdatter Schjelderup, f. omkr. 1754
170.105.Mathias Bonsach Schjelderup, f. omkr. 1761
171.105.Peder Krog Schjelderup, f. omkr. 1763
106.64.
Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.61.
Død _____, Lyngen..

Gift 1° 22 mai 1764, Kristiansund112 med

Andreas Mortensen Sommer
Født 1736112.
Død omkring 1772.
     Søn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass.
     Prest og misjonær til Lyngen.61
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.49protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 2° _____61med

Hans Gartner
     Sogneprest til Buksnes.61

Børn af Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass og Andreas Mortensen Sommer:

172.106.Rebecca Dass Sommer
173.106.Morten Sommer, f. 1768
174.106.Sønn
107.64.
Andreas Mathias Dass
Født 1739, Trondenes prestegård, Trondenes..
     Prokurator på Helgeland.61
108.65.
Peder Krog Wegner
Født 1729, Ibestad113.
Død 1808113.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Stilling: Klokker
     Peder Krog Wegner, i femti år «den beste klokker som har amen sagt» i Ibestad kirke. Han både leste til oppbyggelse og holdt ei kirkebok som den kritiske provst Gunnar Berg roste for nøyaktighet.62
     Dessuten var han kyndig i latin, og det var han som gjorde alle ukonfirmerte unge menn til «hedninger».62
     Skifte 1808, Vik, Ibestad sogn.49protokoll 1805-1824, legg 92..

Gift 1° 1755113 med

Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber
Født omkring 173083.
Død 1760113.
     Datter af Jacob Rasmussen Faber og Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane.

Gift 2° 1761113 med

Olava Grønbech
Født 1732-1740, Tranøy el. Dyrøy, Troms113,105.
Død 1762113.
     Skifte 1763, Vik, Astafjord.49protokoll 1745-1803, legg 274..

Gift 3° 6 okt. 1763, Ofoten, Nordland105 med

Elisabet Møller
Født 1741, Ofoten, Nordland113.
Død 1813113.

Børn af Peder Krog Wegner og Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber:

175.108.Christian Fredrik Wegner, f. 1756, Igeland, d. 1756
176.108.Christian Friderich Wegner, f. 1757, Igeland, d. 1807
177.108.Jacob Wegner, f. 1759, Igeland, d. 1759

Børn af Peder Krog Wegner og Olava Grønbech:

178.108.Ingeborg Sofia Wegner, f. 1762, d. 1810

Børn af Peder Krog Wegner og Elisabet Møller:

179.108.Anna Katarina Pedersdatter Wegner, f. 1774, Ibestad, d. 1835
109.65.
Anna Katrine Kristiansdatter Wegner
Født 1730, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1802.
     Skifte 1802-1805, Sletnes, Lenvik sogn.49protokoll 1805-1824, legg 3..

Gift 1760113 med

Niels Stephensen Berg
Født 15 jul. 1714, Trondheim114.
Død 1766, Lenvik.
     Søn af Stephen Nielsen Berg.
     Ibestad i/på Ibestad, Astafjord. Bjorelvnes, Lenvik.
     Sogneprest til Lenvik 1760-66.
     Skifte 1767, Lenvik prestegård, Lenvik sogn.49protokoll 1745-1803, legg 331b..

[Gift 1° med Anne Marie Bogø (d. 1757); Gift 2° 1760 med Anna Katrine Kristiansdatter Wegner (1730 - 1802)].

Børn af Anna Katrine Kristiansdatter Wegner og Niels Stephensen Berg:

180.109.Christian Wegner Nielsen Berg, f. _____
181.109.Stephen Herman Nielsen Berg, f. _____
182.109.Niels Nielsen Berg, f. _____
183.109.Lovise Charlotta Nielsdatter Berg
110.65.
Mathias Kristiansen Wegner
Født 1740113.
Død 1787113.
     Gårdbruker på Selset, Ibestad. EFTERSLÆGT.
     Skifte 1785-1789, Selset nedre, Astafjord Tinglag.45protokollnr. 144, folio 372, etter «Mattias Weigner»..

Gift 1771113 med

Karen Ediasdatter
Født 1744, Røkenes, Lavangen113.
Død 1822113.
     Datter af Edias Jørgensen og Barbro Pedersdatter.

[Gift 1° 1771 med Mathias Kristiansen Wegner (1740 - 1787); Gift 2° 1788 med Einar Reinfeldt (f. 1755)].

Børn af Mathias Kristiansen Wegner og Karen Ediasdatter:

184.110.Kristianna Fredrikka Wegner, f. 1778, d. 1813
111.65.
Else Marie Kristiansdatter Wegner
Født 1740113.
Død 1769113.
     Skifte 1767-1776, Lia, Dyrøy Tinglag.45protokollnr. 142, folio 399..

Gift 4 nov. 1762115 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172381.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.116

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Else Marie Kristiansdatter Wegner og Jens Rasmussen Trane:

185.111.Mette Marie Jensdatter Trane, f. 1765
186.111.Lovise Charlotte Jensdatter Trane, f. 1767, d. 1796
187.111.Berte Katrine Jensdatter Trane, f. 1769
112.65.
Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner
Født 1746, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1786113.
     Skifte 1785-1789, Hilleshamn, Astafjord tinglag.45protokollnr. 144, folio 286b..

Gift 1776113 med

Anton Friderich Coucheron
Født 1754113.
Død 1809113.
     ?? Han er vel barnebarn af oberst Anton Jacob de Coucheron, eller ??
     Hilleshamn, Gratangen.113
     Var iflg. en bestemt overlevering utdannet i sitt fag i Flensburg, kom ved 1775 eller kanskje noen tid før til Ibestad og bosatte seg her som gullsmed. I året 1780 fikk han bøxelseddel på halvparten av gården Hilleshavn.117

[Gift 1° 1776 med Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner (1746 - 1786); Gift 2° 1797 med Elisabet Kristoffersdatter (1745 - 1812)].

Børn af Sofia Amalia Kristiansdatter Wegner og Anton Friderich Coucheron:

188.112.Kristianna Lovisa Coucheron, f. 1776, Astafjord.
189.112.Herman Fredrik Coucheron, f. 1779, Astafjord., d. 1853
113.66.
Fredrik Adrian Bødtker
Født 1729118.

Gift 1° 11 okt. 1753, Tromsø, Troms.105 med

Elisabeth Dischington
Født 1 dec. 1732, Bergen.105.

Gift 2° 28 okt. 1777, Bamble, Telemark.105 med

Maren Leth Schøning

Børn af Fredrik Adrian Bødtker og Elisabeth Dischington:

190.113.Henning Junghans Bødtker, f. 1754, Troms.
191.113.Job (Jacob) Dischington Bødtker
192.113.Fredrik Adrian Bremer Bødtker, f. 1762, Troms.

Børn af Fredrik Adrian Bødtker og Maren Leth Schøning:

193.113.Henning Arnt Schøning Bødtker, f. 1785, Møre og Romsdal.

Generation 8.

114.73.
Hans Olsen
Født 1787, Gåre, Kvæfjord.119.
Død 1871, Gåre, Kvæfjord.119.
115.74.
___________
Født 1787, Harbakken, Trondenes.69.
Død 1787, Harbakken, Trondenes.69.
     Dødfødt.69
116.75.
Iver Paulsen Wolff
Født _____, Harstad, Trondenes.71.
Død 1813, Årnes, Trondenes.71.
117.75.
Anne Gabrikke Paulsdatter Wolff
Født 1786, Harstad, Trondenes.71.
Død 1788, Harstad, Trondenes.71.
118.75.
Ole Paulsen Wolff
Født 1790, Harstad, Trondenes.71.
Død 1801, Harstad, Trondenes.71.
119.75.
Johanna Paulina Kirstina Paulsdatter Wolff
Født 1793, Harstad, Trondenes.71.
120.75.
Hans Egede Paulsen Wolff
Født 1795, Harstad, Trondenes.120.
Død 1838, Berg, Kvæfjord.120.

Gift omkring 181930 med

Marta Elisabet Nilsdatter
Født 1797, Berg, Kvæfjord.120.
121.77.
Gunhild Margrete Olsdatter Barboe
Født 1789, Sama, Trondenes.72.
122.77.
Iver Olsen Barboe
Født 1790, Sama, Trondenes.72.
123.82.
Johan Kristoffer Heideman Heitman
Født 1763121.
Død 1763, Død 7 uker gammel.121.
124.82.
Daniel Pheiffins Tønder Heitman
Født 1765121.
Død 1765, Død som spedbarn.121.
125.82.
Jørga Katrine Heitman
Født 1766121.
Død 1766, død 6 uker gml.121.
126.82.
Jens Egede Heitman
Født 1767122.
Død 1767, død 5 uker gml.122.
127.82.
Jørgen Kiærgaard Heitman
Født 1768121.
Død 1768, død som spedbarn.121.
128.82.
Sofia Amalie Tønder Heitman
Født 1770121.
Død 1770, 8 uker gml.121.
129.82.
Danilken Heitman
Født 1771121.
Død 1772121.
130.82.
Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.121.
Død 1812121.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.47 med

Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.47, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.123,47.
Død efter 1812.
     Datter af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.

[Gift 1° med Hans Joensen Har (24 jul. 1754 - mai 1801); Gift 2° 8 dec. 1796 med Hans Henrik Heitmann (1774 - 1812)].

Børn af Hans Henrik Heitmann og Ingeborg Sofia Hveding:

194.130.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
131.82.
Jakob Faber Heitman
Født 1776121.
Død 1777121.
132.83.
Jacob Sørensen Faber
Født 175782.
Død 177582.
     Omkom [på sjøen] sammen med faren 1775.82
133.84.
Kristen Trane Danielsen
Født 176086.
Død 178686.
     Omkom i 1786 på rotur aleine fra Vågan.86
134.84.
Daniel Danielsen Heitman (Trane)
Født 1762, Mikkelbostad, Dyrøy.86.
Død 183486.
     Var handelsmann og jektskipper på Straumsnes i Berg.86
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 202 ff.

Gift 179786 med

Margrete Røde
     Fra Skjervøy.86,123

Børn af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde:

195.134.Else Marie Heitman, f. 1798, d. 1877
135.84.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1764, Mikkelbostad, Dyrøy.86.
Død 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.86.
136.84.
Elen Kristine Danielsdatter
Født 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.86.

Gift 1799124 med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.124.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].125
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.124
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Børn af Elen Kristine Danielsdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

196.136.Kristiane Hansdatter, f. 1798, d. 1798
197.136.Engel Marie Hansdatter Hagrup, f. 1800, Skatvik ?
198.136.Danilken Hansen Hagrup, f. 1803, Skatvik ?, d. 1889
199.136.Else Marie Hansdatter Hagrup, f. 1805, Dyrøy ?
200.136.Jon Hansen Hagrup, f. 1807, Dyrøy., d. 1823
137.84.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1770, Mikkelbostad, Dyrøy.86.

Gift 179986 med

Fredrik Vilhelm Rockman
     Bosatt på Stongelandet.
138.84.
Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.86.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.86.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.

Gift 1806126 med

Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
139.84.
Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?)
Født 1776, Mikkelbostad, Dyrøy.86.
     «bleven paa Søen» 1802.86
140.84.
Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?)
Født 1779, Mikkelbostad, Dyrøy.86.
Død 1840127.

Gift 180486 med

Johan Andreas Brox
Født 1778, Hillesøy.127.
Død 1857127.
     Bø i Berg.86
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 108 ff.
141.85.
Niels Hind
     Blev sammen med broren Jon først forsøkt som kateketlærlinger, men foretrak «det nationale erhverv» (Grøndlandske) og blev sælfangere. De optraadte senere som berygtede Europæerhatere.77
142.85.
Jon Hind
     Blev sammen med broren Jon først forsøkt som kateketlærlinger, men foretrak «det nationale erhverv» (Grøndlandske) og blev sælfangere. De optraadte senere som berygtede Europæerhatere.77
143.93.
Pernille Maria Hind
Født 22 jul. 1777, (Mula, Hemnes)95.
Død 13 feb. 185495.
     Etterslekt, 10 barn, se Hemnes bygdebok.

Gift 179895 med

Jon Michael Gullesen
Født 2 aug. 1774, (Leiren nedre, Hemnes)128.
Død 22 feb. 186095.
     Søn af Gulle Michelsøn og Dordi Samuelsdatter.
144.93.
Petter Andreas Hind
Født 13 okt. 1783, (Mula, Hemnes)95.
Død 15 feb. 178495.
145.95.
Iver Wulff Larsen
Født 1770.
Død 1838.
     Strand [Kvæfjord].

Gift _____med

Berit Martha Størkersdatter
Født 1788.
Død 1845.

Børn af Iver Wulff Larsen og Berit Martha Størkersdatter:

201.145.Berith Martha Iversdatter Wolf, f. 1810
146.96.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1752, Ervik.
Død 1752.
147.96.
Anna Katrine Hansdatter Rafn
Født 1754, Ervik129.
     Sikkert identisk med den Anna K. Ravn, 45 år gl. og ugift, «huusholderske» hos Rasmus Andreas Schjelderup på Melbo i Hadsel.130
148.96.
Kirstina Maria Rafn
Født 1755, Ervik.
Død 1759.
149.96.
Nils Rafn
Født 1757, Ervik.
Død før 1770.
150.96.
Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik131.

Gift 24 okt. 1783132 med

Hartvig Pedersen
Født 1754131, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 1754131.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund131.
     Søn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.131

Børn af Kristine Marie Rafn og Hartvig Pedersen:

202.150.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
151.96.
Anna Johanna Hansdatter Rafn
Født 1763, Ervik.
152.96.
Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.71.
Død 1855, Harstad, Trondenes.71.

Gift 1° 1790133,103 med

Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.33.
Død 1800, Harstad, Trondenes.33.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.45protokollnr. 148, folio 361..

Gift 2° _____med

Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik134.
Død 1809.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1776.134
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Børn af Else Marie Hansdatter Rafn og Erik Sørensen Normann:

203.152.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
204.152.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
205.152.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
206.152.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
153.97.
Else Marie Burchard Leth
Død 15 jan. 1760135.
154.98.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1754102,103.
     Konfirmert 1770.
     I 1773 fikk Malena Chirstina Juul en gutt som Lorents Ravn 'af Senjens Fogderie' var far til. Hun oppholdt seg på Kvaløyholmen i Brønnøy, Nordland. Vi har ikke andre opplysninger om henne enn at hun var 'u-confirmeret'. Barnet ble døpt Jørgen Ravn.136
155.98.
Nils Rafn
Født 22 mar. 1756102,103.
Død 20 dec. 1759102,103.
156.98.
Johan Rafn
Født 23 mar. 1758102,103.
Død 20 apr. 1758137,102,103.
157.98.
Nils Jacobsen Rafn
Født 2 jul. 1760102,103.
Død 6 sep. 1760102,103.
158.98.
Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761102,103.
Død 5 jan. 1835102,103.

Gift 5 jan. 1782102 med

Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.138,102,33.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.102,33.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.102
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Børn af Johanne Elisabeth Rafn og Søren Brønlund Normann:

207.158.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
208.158.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes.), d. 1868
159.98.
Nils Rafn
Døbt 14 nov. 1762, 23de søndag efter Trefoldighet 1762.102.
Død 5 nov. 1832, Grøtøy.139.
     Konfirmert 1780.
     Han var styrmann. Nils Rafn døde plutselig, antagelig av slag, den 5. nov. 1832, 70 år gl. Han bodde da hos handelsmann Schøning, Grøtøy, som var gift med Nils Rafns søsterdatter Johanne Sophie Amalie Normann. Nils Rafn var ikke gift, og med ham utdøde - såvidt vites - den agnatiske linje i Nordland av Rafn-ætta.139
160.98.
Simon Kildal Rafn
Født 1765.
Død 1772.
161.98.
Fredrik Burchard Rafn
Født 1767, Røkenes.
Død 1772.
162.99.
Lorents Johansen Burchard
Født 1762, Prestegården, Trondenes.107.
163.99.
Simon Kildal Johansen Burchard
Født 1765, Rå, Kvæfjord.107.
164.99.
Fredrik Kristian Johansen Burchard
Født 1770, Rå, Kvæfjord.107.
165.100.
Matthias Bonsach Krogh
Født 4 okt. 1754, Vadsø i Øst-Finnmarken59.
Død 2 sep. 1828, Gaarden Belsvaag i Alstahoug59.
     Blev 1768 privat dimitteret af Professor Arnold Nicolai Aasheim, var Alumnus paa Valkendorphs Kollegium og paa Kommunitetet, og absolverede theol. Examen 1779. Blev 19 Decbr. 1781 Sognepræst Lenvik, 1789 til Vaagen og Provst i Vesteraalens og Lofotens Provstie, 23 Mai 1798 Sognepræst til Ørlandet og 6 Jan. 1804 den første Biskop over Nordlandene og Finnmarken, dertil ordineret med 4 andre Biskoper 10 Mai s.A., 12 Septbr. næstefter tillige Sognepræst til Alstahoug, derfra entlediget 1812, 28 Jan. 1810 Ridder af Dannebrog, 7 Jan. 1815 geistligt Medlem af Nordstjernen, »for hans Fortjenester af Skolevæsenet og Fattigforsørgelsen i hans Embedsdistrikt«, 28 April 1817 Kommandeur af samme Orden. Var Storthingsmand 1815. Døde Natten til 2 Septbr. 1828, paa Gaarden Belsvaag i Alstahoug.59
     Se Joh. K. Bergwitz: "Trulseslægten Krog", Chria. 1897-1902.

Gift 2 jan. 1781, Askvoll140 med

Nicoline Antonette Møldrup
Født 3 jun. 1759, Bergen140.
Død 15 feb. 1838, Alstahaug140.
     Datter af Lars Hanssen Møldrup og Sophie Buchhof.

Børn af Matthias Bonsach Krogh og Nicoline Antonette Møldrup:

209.165.Jens Andreas Krogh
210.165.Lise Krogh
211.165.Hanna Krogh
212.165.Lorentze Sophie Møldrup Krogh, f. _____
213.165.Marie Krogh
166.103.
Fredrik Schytte
Født omkring 1759141,130.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.130

Gift _____med

Siselle (Cecilie) Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1756142,130.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog.
167.105.
Siselle Joensdatter Schjelderup
Født omkring 1750143.
168.105.
Anders Joensen Schjelderup
Født omkring 1752144.

Gift _____med

Sophia Magdalena Schytte
Født omkring 1755129.

Børn af Anders Joensen Schjelderup og Sophia Magdalena Schytte:

214.168.Willum Schjelderup, f. omkr. 1786
215.168.Ane Elsken Bremer Bonsach Schjelderup, f. omkr. 1787
169.105.
Anne Elschen Bremer Joensdatter Schjelderup
Født omkring 1754145.
170.105.
Mathias Bonsach Schjelderup
Født omkring 1761146.
171.105.
Peder Krog Schjelderup
Født omkring 1763147.
172.106.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____112med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.148
173.106.
Morten Sommer
Født 26 aug. 1768148.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.148
174.106.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.148
175.108.
Christian Fredrik Wegner
Født 1756, Igeland113.
Død 1756113.
176.108.
Christian Friderich Wegner
Født 1757, Igeland113.
Død 1807113.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Skifte 1807-1808, Vik, Ibestad sogn.49protokoll 1805-1824, legg 111..

Gift 1780113 med

Gidsken Katarina Bye
Født 1760149.
     ? En søster til styrmann Peder Hansen Bye av Tranøy ?

Børn af Christian Friderich Wegner og Gidsken Katarina Bye:

216.176.Ingeborg Sofia Wegner, f. 1781, Astafjord., d. 1830
217.176.Anna Katarina Wegner, f. 1783, Astafjord.
218.176.Eilert Christian Borring Wegner, f. 1784, Astafjord., d. 1811
219.176.Iveranna Antonetta Wegner, f. 1788, Astafjord.
220.176.Benedigte Wegner, f. 1792, Astafjord.
177.108.
Jacob Wegner
Født 1759, Igeland113.
Død 1759113.
178.108.
Ingeborg Sofia Wegner
Født 1762113.
Død 1810113.
179.108.
Anna Katarina Pedersdatter Wegner
Født 1774, Vik, Ibestad113.
Død 1835113.

Gift 1792113 med

Hans Andreas Johnsen Trane
Født 1763, Selset, Ibestad113.
Død 1812113.
     Søn af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     Gårdbruker på Rollnes, Ibestad.

[Gift 1° med Olava Arntsdatter (f. 1761); Gift 2° 1792 med Anna Katarina Pedersdatter Wegner (1774 - 1835)].

Børn af Anna Katarina Pedersdatter Wegner og Hans Andreas Johnsen Trane:

221.179.Johan Hanssen Trane, f. 1793, Ibestad, d. 1835
222.179.Christian Wegner Hansen Trane, f. 1795, Ibestad
223.179.Anna Elisabet Trane, f. 1797, Astafjord., d. 1868
224.179.Maria Trane, f. 1798, Ibestad
225.179.Bergitta Hansdatter Trane, f. 1799, Ibestad
226.179.Andrea Margrete Hansdatter Trane, f. 1802, Ibestad, d. 1802
227.179.Andreas Martinus Hanssen Trane, f. 1803, Ibestad, d. 1876
228.179.Else Maria Wegner Hansdatter Trane, f. 1805, Astafjord., d. 1875
229.179.Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane, f. 1807, Ibestad, d. 1807
230.179.Peder Krog Wegner Hanssen Trane, f. 1808, Ibestad
180.109.
Christian Wegner Nielsen Berg
Født _____, Lenvik prestgård80, døbt 17 jan. 1762, Lenvik kirke80.
181.109.
Stephen Herman Nielsen Berg
Født _____, prestegården i Lenvik80, døbt 27 mar. 1763, Lenvik kirke80.
182.109.
Niels Nielsen Berg
Født _____, Lenvik prestegård80, døbt 17 feb. 1765, Lenvik kirke80.
183.109.
Lovise Charlotta Nielsdatter Berg
Døbt 15 jun. 1766, Lenvik kirke80.
184.110.
Kristianna Fredrikka Wegner
Født 1778113.
Død 1813113.

Gift 1806113 med

Ole Anderssen Falk
Født 1761, Innergård, Salangen.113.
Død 1852113.
     Søn af Anders Pedersen Falk og Grete Hansdatter.
     Innergård, Salangen.

[Gift 1° 1794 med Anna Maria Baltsersdatter (1760 - 1805); Gift 2° 1806 med Kristianna Fredrikka Wegner (1778 - 1813); Gift 3° omkr. 1815 med Mette Maria Mikkelsdatter (1773 - 1833)].

Børn af Kristianna Fredrikka Wegner og Ole Anderssen Falk:

231.184.Anna Maria Olsdatter, f. 1806, Salangen.
232.184.Karen Kirstina Olsdatter, f. 1808, Salangen., d. 1812
233.184.Petter Kristian Olsen, f. 1810, d. 1810
234.184.Hans Andreas Olsen, f. 1811, Salangen.
185.111.
Mette Marie Jensdatter Trane
Født 176581.
     Gift med søskendebarn.81

Gift _____med

Hans Henrik Brox
Født 1761, Tussøy81.
Død 181181.
     Jekteskipper og handelsmann på Tussøya.81
186.111.
Lovise Charlotte Jensdatter Trane
Født 176781.
Død 1796-179781.
     Skifte 1798-1804, Torsken?, Torsken Tinglag.45protokollnr. 148, folio 49..

Gift 1787115 med

Hans Østensen Heitmann
Født 1752, Sund i Hemnes.122.
Død 179581.
     Søn af Østen Olsen og Rebecha Hansdatter Heitmann.
     Lavoll i Berg.81
     Jektestyrmann, kom frå Dyrøy. Han bygsla heile Lavoll og budde på Straumsnes i Berg. I 1792 døde han, og kona satt med bruket til ho fall frå i 1796.150

Børn af Lovise Charlotte Jensdatter Trane og Hans Østensen Heitmann:

235.186.Østen Hansen Heitmann, f. omkr. 1789
236.186.Erika Hansdatter Heitmann, f. omkr. 1791
187.111.
Berte Katrine Jensdatter Trane
Født 1769115.
     Død 14 dager gml.115
188.112.
Kristianna Lovisa Coucheron
Født 1776, Ibestad, Astafjord.113.
     Var 1801 i huset hos Jens Bing Dons, Hamnvik.117

Gift 1805113 med

Jens Olsen (Trane)
Født 1775, Fugleberg, Ibestad.113.
Død 1811113.
     Bolla, Ibestad.

Børn af Kristianna Lovisa Coucheron og Jens Olsen (Trane):

237.188.Ole Severin Jenssen Trane, f. 1806, Astafjord., d. 1882
238.188.Anton Fredrik Jenssen Trane, f. 1809, Ibestad.
239.188.Sofia Maria Wegner Jensdatter Trane, f. 1810, Ibestad., d. 1811
189.112.
Herman Fredrik Coucheron
Født 1779, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1853113.

Utenfor ekteskap med113

Jonetta Johnsdatter
Født 1775113.
Død 1812113.
     Datter af John Davidsen og Elisabet Kristoffersdatter.

[Gift 1° med Herman Fredrik Coucheron (1779 - 1853); Gift 2° 1806 med Andreas Pedersen (1777 - 1852)].

Gift 1° 1807113 med

Anne Katrine Henriksdatter
Født 1776, Kjøtta, Trondenes.113.
Død 1838113.
     Datter af Henrik Jakobsen og Marie Knutsdatter.

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Jonetta Johnsdatter:

240.189.Hanna Fredrikka Coucheron, f. 1805, (Astafjord?)., d. 1813

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Anne Katrine Henriksdatter:

241.189.Anton Fredrik Coucheron, f. 1809, Astafjord.
242.189.Henrik Lind Coucheron, f. 1811, Gratangen., d. 1881
243.189.Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron, f. 1813, Astafjord.
244.189.Hanna Maria Hermansdatter Coucheron, f. 1816, Astafjord.
245.189.Marit Coucheron, f. 1818, Astafjord., d. 1863
246.189.Kornelia Coucheron, f. 1822, Astafjord.
190.113.
Henning Junghans Bødtker
Født 21 jul. 1754, Tromsø, Troms.105, døbt 21 jul. 1754, Tromsø, Troms.105.
191.113.
Job (Jacob) Dischington Bødtker
     Stilling: Sogneprest til Inderøy i Nord-Trøndelag

Gift 28 mar. 1787151 med

Anne Christina Thulesius
Født 6 okt. 1765, Kristiania151.
Død 18 mar. 1847, Trondhjem151.
     Datter af Ole Andreas Knutsen Thulesius og Anna Lange Orning.

Børn af Job (Jacob) Dischington Bødtker og Anne Christina Thulesius:

247.191.Fredrik Andreas Thulesius Bødtker, f. 1789, Vest-Agder.
192.113.
Fredrik Adrian Bremer Bødtker
Født 11 jan. 1762, Tromsø, Troms.105.
193.113.
Henning Arnt Schøning Bødtker
Født 20 nov. 1785, Volda, Møre og Romsdal.105.

Gift 13 mai 1812, Nykirken i Bergen.105 med

Dorothea Reutzer (Pihl)

Børn af Henning Arnt Schøning Bødtker og Dorothea Reutzer (Pihl):

248.193.Maren Dorothea Bødtker, f. 1813, Bergen., d. 1893, Hamar.
249.193.Henning Arnt Schøning Bødtker, f. 1819, Bergen.

Generation 9.

194.130.
Kristen Hartvig Hveding Heitmann
Født 27 mai 1799, Holm i Dyrøy.135.
Død 8 apr. 1839135.
     Konf. 1816.135
     Han var einaste barnet i ekteskapet, tok over farsgarden Holm (Dyrøy) og arbeidde som bonde og skipper der til han døydde. Han kom bort på sjøen utfor Svolvær.135
     12 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 1828152,153 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.135.
Død 1866154.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.153

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter:

250.194.Ovidia Elisabeth Heitmann, f. 1827, d. 1827
251.194.Karen Hagerup Heitmann, f. 1829, d. 1907
252.194.Hansine Henriette Heitmann, f. 1830
253.194.Magdalene Jonethe Heitmann, f. 1835, d. 1836
195.134.
Else Marie Heitman
Født 1798126.
Død 1877126.

Gift 1823126 med

Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.126.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.126.
     Søn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.
196.136.
Kristiane Hansdatter
Født 1798124.
Død 1798124.
     Deres eldste datter Kristiane, fødtes året før [foreldrenes ekteskap], men døde bare ti uker gammel.124
197.136.
Engel Marie Hansdatter Hagrup
Født 1800, Skatvik ?124.
198.136.
Danilken Hansen Hagrup
Født 1803, Skatvik ?124.
Død 1889.
     Ugift.
     Overtok halve gården Espenes, Dyrøy.124
199.136.
Else Marie Hansdatter Hagrup
Født 1805, Espenes, Dyrøy ?124.
200.136.
Jon Hansen Hagrup
Født 1807, Espenes, Dyrøy.124.
Død 1823124.
     Omkom på Finnmarken 1823.124
201.145.
Berith Martha Iversdatter Wolf
Født 1810.

Gift _____med

Anfind Røgh Knudsen Aas
Født 1798, Kilstad..
     Søn af Knud Johnsen og Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas.
202.150.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund155.
Død 15 jun. 1837156.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».156
     Skifte 13 jun. 1838156.

Gift 21 jul. 1821155 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790155.
Død 13 apr. 1868156.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.156
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.156

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

254.202.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
255.202.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
256.202.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
257.202.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
203.152.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.71.
Død 1859, Evenes, Nordland.71.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.30,156 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793157.
Død 13 apr. 1862158,157.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.157
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.158

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

258.203.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
204.152.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.71.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.71.
205.152.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.71.
Død 1885, Harstad, Trondenes.71.
206.152.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.71.
Død 1864, Harstad, Trondenes.71.

Gift 1822159 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.160, døbt 5 sep. 1802161,162.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.162,160.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

259.206.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
260.206.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
261.206.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
262.206.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
263.206.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
264.206.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
265.206.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
266.206.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
267.206.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
268.206.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
269.206.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
270.206.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
207.158.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.30.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.30.

Utenfor ekteskap med30

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.30.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.30.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 181530 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.163,30.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.30.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

271.207.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
208.158.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, (Røkenes, Trondenes.)164.
Død 7 jan. 1868164.

Gift _____165med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.165.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.165.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

272.208.Johanne Sofie Normann, f. 1818, Sørfold, d. 1910, Kristiania
273.208.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
209.165.
Jens Andreas Krogh
     Stilling: Sognepræst til Meelhuus.
210.165.
Lise Krogh

Gift 1° _____med

Berg
     Stilling: Proprietair til/paa Kobberdal..

Gift 2° _____med

_____
     Stilling: Bonde..
211.165.
Hanna Krogh

Gift _____med

F. Holst
     Stilling: Proprietair paa Belsvaag..
212.165.
Lorentze Sophie Møldrup Krogh
Født _____, prestegården i Lenvik80, døbt 24 jan. 1783, Lenvik kirke80.

Gift _____med

Jens Jespersen Lie
Født omkring 1796.
Død 3 jul. 1833, Sandsøen, 37 Aar efterladende Enke og 5 uforsørgede Børn.166,167.
     Stilling: Handelsmand i Sandsnøen.59.
213.165.
Marie Krogh

Gift _____med

Borgen
     Stilling: Handelsmand.
214.168.
Willum Schjelderup
Født omkring 1786168.
215.168.
Ane Elsken Bremer Bonsach Schjelderup
Født omkring 1787169.
216.176.
Ingeborg Sofia Wegner
Født 1781, Vik, Astafjord.149.
Død 1830170,149.
     Ingeborg Wegner døde visstnok ca. 1830.170

Gift 1° 1807171 med

Peder Slangerup Nilssen
Født 23 jan. 1780, Ure, Buksnes., døbt 30 jan. 1780, Buksnes, Nordland..
Død omkring 1818172,173.
     Søn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter.
     Peder tjente som ugift i 1801 hos broren Arnt Schjøning Nilsen på Barøy. 20. juni 1806 fikk han bevilling på et gjestgiveri på Staksvollholmen i Tjeldsund. 4. sept. 1807 fikk han husmannseddel hos pastor Jakob Schytte, og satt her til sin død ca. 1818.
     Skifte 15 jul. 1818172Skifte nevner bare enka og datra Kristiana..

Gift 2° 29 dec. 1818, Staksvold, Tjeldsund., efter Kgl. bevilling hjemme i huset på Staksvold uden forudgående tillysning fra prekestolen.170 med

Hans Danielsen
Født 28 aug. 1782170.
     30. mai 1820 fikk han hos pastor Schjelderup ®forpaktningskontrakt¯ på den halve våga på Staksvold i Tjeldsund for 2 år, fra 24. mai 1820 til 24. mai 1822.170

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Peder Slangerup Nilssen:

274.216.Kristiana Fredrikke Pedersdatter, f. 1807
275.216.Elen Kathrine Pedersdatter, f. 1808, d. 1808

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Hans Danielsen:

276.216.Anna Elisabeth Møller Hansdatter, f. 1819
217.176.
Anna Katarina Wegner
Født 1783, Vik, Astafjord.149.
218.176.
Eilert Christian Borring Wegner
Født 1784, Vik, Astafjord.149.
Død 1811149.
219.176.
Iveranna Antonetta Wegner
Født 1788, Vik, Astafjord.149.

Gift 1811174 med

Hans Kristian Hindberg
Født 1772, Djupvik nordre, Dyrøy.175.
Død 1855175.
     Søn af Jon Pedersen Hindberg og Adelus Reinholtsdatter.
     Djupvik nordre, Dyrøy.
220.176.
Benedigte Wegner
Født 1792, Vik, Astafjord.149.
221.179.
Johan Hanssen Trane
Født 1793, Rollnes, Ibestad113.
Død 1835113.

Gift 1819113 med

Serina Kirstina Sørensdatter
Født 1794, Bolla, Ibestad113.
Død 1832113.
     Datter af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.
222.179.
Christian Wegner Hansen Trane
Født 1795, Rollnes, Ibestad113, døbt 25 mai 1795, Ibestad176,177.
     Christian Wegner Hansen Trane, konfirmert Allehelgensdag 1813, reiste 1818 til Finnmark, gift 1843 med Gjertrud Margareta Persdatter, Nesseby, f. 1824.177

Utenfor ekteskap med113

Bergitta Dortea Andersdatter
Født 1805113.
Død 1867113.

[Gift 1° med Christian Wegner Hansen Trane (f. 1795); Gift 2° 1823 med Simon Jenssen (1801 - 1869)].

Gift 1° 1843177 med

Gjertrud Margareta Pedersdatter
Født 1824113,177.

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Bergitta Dortea Andersdatter:

277.222.Bendiks Kristiansen Trane, f. 1820, Ibestad, d. 1820, Ibestad

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Gjertrud Margareta Pedersdatter:

278.222.Ane Katrine Trane, f. 1844, d. 1914
223.179.
Anna Elisabet Trane
Født 1797, Rollnes, Ibestad, Astafjord.178.
Død 1868178.

Gift 1821179 med

Kristian Pedersen Falk
Født 1788, Rollnes, Astafjord.180.
Død 1866180.
     Søn af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Børn af Anna Elisabet Trane og Kristian Pedersen Falk:

279.223.Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk, f. 1816, Astafjord., d. 1889
280.223.Peder Kristiansen Falk, f. 1819, Astafjord., d. 1903
281.223.Johan Kristiansen Falk, f. 1821, Astafjord., d. 1853
282.223.Maria Kristiansdatter Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1828
283.223.Maren Anna Kristiansdatter Falk, f. 1831, Astafjord., d. 1870
224.179.
Maria Trane
Født 1798, Rollnes, Ibestad113.
     Efterslægt.

Gift _____113med

Abraham Wadel
225.179.
Bergitta Hansdatter Trane
Født 1799, Rollnes, Ibestad113.
226.179.
Andrea Margrete Hansdatter Trane
Født 1802, Rollnes, Ibestad113.
Død 1802113.
227.179.
Andreas Martinus Hanssen Trane
Født 1803, Rollnes, Ibestad113.
Død 1876113.

Gift 1830113 med

Hanna Fredrikka Starup
Født 1809113.
Død 1851113.
     Datter af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.
     7 børn, se Astafjord Bygdebok.
228.179.
Else Maria Wegner Hansdatter Trane
Født 1805, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1875113.
     3 børn med Isak Larssen, se Astafjord Bygdebok.

Utenfor ekteskap med113

Hans Pettersen Starup
Født 1802, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1846113.
     Søn af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1829 med Synnøve Maria Ediasdatter (1805 - 1874)].

Utenfor ekteskap med113

Morten Andreas Sørensen
Født 1795, Bolla Ytre, Ibestad113.
Død 1887113.
     Søn af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1828 med Alette Sofia Stensdatter Parelius (1808 - 1891)].

Gift 1° 1831113 med

Isak Larssen
Født 1801, Fugleberg, Ibestad113.
Død 1840113.

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Hans Pettersen Starup:

284.228.Elisabet Møller Hansdatter Starup, f. 1823, Astafjord., d. 1896

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Morten Andreas Sørensen:

285.228.Maren Andrea Mortensdatter, f. 1826, Ibestad, d. 1909
229.179.
Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane
Født 1807, Rollnes, Ibestad113.
Død 1807113.
230.179.
Peder Krog Wegner Hanssen Trane
Født 1808, Rollnes, Ibestad113.
231.184.
Anna Maria Olsdatter
Født 1806, Innergård, Salangen.113.
     Efterslægt.

Gift 1834113 med

Jakob Ole Trane Gabrielsen
Født 1797, Vestnes, Bjarkøy.113.
Død 1849113.
     Søn af Gabriel Jenssen og Kirsten Mortensdatter Trane.
     Innergård i Salangen, Astafjord. Faksfjord, Dyrøy.
     Etterslekt, se Astafjord og Dyrøy bygdebok.
232.184.
Karen Kirstina Olsdatter
Født 1808, Innergård, Salangen.113.
Død 1812113.
233.184.
Petter Kristian Olsen
Født 1810113.
Død 1810113.
234.184.
Hans Andreas Olsen
Født 1811, Innergård, Salangen.113.
     Innergård, Salangen. Efterslægt.
235.186.
Østen Hansen Heitmann
Født omkring 1789150.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
236.186.
Erika Hansdatter Heitmann
Født omkring 1791150.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
237.188.
Ole Severin Jenssen Trane
Født 1806, Rollnes, Astafjord.113.
Død 1882113.

Gift 1837113 med

Nikoline Pedersdatter
Født 1817, Hamnvik, Astafjord.113.
Død 1884113.
238.188.
Anton Fredrik Jenssen Trane
Født 1809, Bolla, Ibestad.113.
239.188.
Sofia Maria Wegner Jensdatter Trane
Født 1810, Bolla Ytre, Ibestad.113.
Død 1811113.
240.189.
Hanna Fredrikka Coucheron
Født 1805, Grimjord, (Astafjord?).113.
Død 1813113.
241.189.
Anton Fredrik Coucheron
Født 1809, Hilleshamn, Astafjord.113.
     Hilleshamn, Gratangen, Astafjord; Kvæfjord, Troms.

Gift 1833113 med

Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Foldvik, Astafjord.113.
     Datter af Søren Mikkelsen og Berit Maria Jensdatter Trane.

Børn af Anton Fredrik Coucheron og Mikol Maria Sørensdatter:

286.241.Søren Mikal Coucheron, f. 1833, d. 1833
287.241.Herman Søren Antonsen, f. 1833
288.241.Søren Mikal Antonsen, f. 1836, Astafjord.
289.241.Anne Bergitte Antonsdatter, f. 1847, Astafjord.
242.189.
Henrik Lind Coucheron
Født 1811, Hilleshamn, Gratangen.113.
Død 1881113.
     Hilleshamn, Gratangen.

Gift 1844113 med

Pernille Mikkelsdatter
Født 1817, Lavik, Gratangen.113.
Død 1900113.
243.189.
Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron
Født 1813, Hilleshamn, Astafjord.113.
     Bodde (en tid) i «Bogen», der «Amalieberget» er oppkalt etter ho.181

Utenfor ekteskap med113

Johan Jakobsen

Gift 1° omkring 1844113 med

Andreas Torgersen
Født omkring 1807, Alstadhaug eller Skogn prgj.182,181.
Død 1887113.
     Finnland, Dyrøy, Troms.
     Fra Alstadhaug eller Skogn prgj.181
     Andreas og Sofie satt som husmannsfolk på Finnland, Dyrøy fra ca. 1850. De hadde tidligere holdt til på Brøstad og på Mobakken. Plassen deres lå visstnok i Finnlandsvika under bnr. 2.181
     Andreas måtte få understøttelse fra fattigkassen fra 1869. Han var trolig ute av stand til å arbeide og dermed forsørge familien. Det førte til at han og Sofie ikke lenger kunne bo sammen, da hun fremdeles var i stand til å «hjelpe seg selv». 11. oktober 1869 vedtok fattigkommisjonen at boet deres måtte skiftes for at fattigvesenets tarv skulle bli tatt vare på. Andreas sin båt var alt beslaglagt og solgt av kommisjonen for 5 daler. I august året etter blei Sofie og Andreas innkalt til møte i kommisjonen. Her framla de en fortegnelse over deres felles eiendeler, foretatt av Hans P. Monsen på Stien. De blei taksert for 68 daler. Her under ei stue med skott verd 35 spdl. og et fjøs med lade til 8 daler. Det blei fatta flg. beslutning: «Konen beholder Fjøset, som hun agter at flytte og indrede til Bolig for sig, ligeledes beholder hun det Løsøre hun finder personlig brug for, nemlig et Traug, et Bagstebord, en Skjæring og en Ildtang. De øvrige Gjenstande blive snarest muligt at sætte paa Auktion, hvorved for det første kan vindes Midler til at sætte Fjøset istand til Bolig for Konen og forsyne samme med en Kogeovn». Andreas havna på omgangslegd med ei årlig utgift for fattigkommisjonen på 15 daler i de første åra. I 1874 søkte kommisjonen å få refundert utgiftene for Andreas hos sønnene i Hammerfest og i Salangen. Andreas gikk på legd på Dyrøya til sin død.183

Børn af Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron og Johan Jakobsen:

290.243.Jonatine Johansdatter, f. 1836, Gratangen.

Børn af Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron og Andreas Torgersen:

291.243.Torger Adolf Kristian Andreassen, f. 1845, Dyrøy.
292.243.Karl Johan Andreassen, f. 1847, Dyrøy.
293.243.Herman Fredrik Coucheron, f. 1849, Dyrøy.
294.243.Ragnhild Andreasdatter, f. 1852, Troms.
295.243.Johan Theodor Andreassen, f. 1855, Troms.
244.189.
Hanna Maria Hermansdatter Coucheron
Født 1816, Hilleshamn, Astafjord.113.
     Hun hadde hos seg en del billeder og saker etter gullsmeden (farfar) Coucheron. Alt brente med lensmannens hus.117

Gift omkring 1845113 med

Kristoffer Andreassen
Født 1815113.
     Kaldfarnes, Torsken.113
     Lensmann i Torsken.117

Børn af Hanna Maria Hermansdatter Coucheron og Kristoffer Andreassen:

296.244.Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen), f. 1851, Torsken.
245.189.
Marit Coucheron
Født 1818, Hilleshamn, Astafjord.113.
Død 1863113.

Gift 1847113 med

Hans Andreas Mikkelsen
Født 1823, Lavik, Astafjord.113.
Død 1867113.
     Lavik, Gratangen i Astafjord.113

[Gift 1° 1847 med Marit Coucheron (1818 - 1863); Gift 2° 1863 med Maren Kristense Nilsdatter (1816 - 1865)].

Børn af Marit Coucheron og Hans Andreas Mikkelsen:

297.245.Anna Kristine Hansdatter, f. 1847, Astafjord.
298.245.Mikal Hanssen, f. 1849, Astafjord.
299.245.Jakob Lind Hanssen, f. 1852, Astafjord.
300.245.Henriette Fredrikke Hansdatter, f. 1857, Astafjord.
246.189.
Kornelia Coucheron
Født 1822, Hilleshamn, Astafjord.113.

Gift omkring 1845113 med

Tobias Klemmetsen
Født 1823113.
     Medby, Torsken.113

Børn af Kornelia Coucheron og Tobias Klemmetsen:

301.246.Teomine Kornelia Tobiasdatter, f. 1853, Torsken.
247.191.
Fredrik Andreas Thulesius Bødtker
Født 18 sep. 1789, Vanse, Vest-Agder.105.
248.193.
Maren Dorothea Bødtker
Født 23 jan. 1813, Bergen.105, døbt 23 jan. 1813, Bergen.184.
Død 17 mai 1893, Hamar.184.

Gift 1 mai 1835, Bergen.184 med

Niels Christian Tønsberg
Døbt 7 dec. 1813, Tønsberg.184.
Død 6 feb. 1897184.

Børn af Maren Dorothea Bødtker og Niels Christian Tønsberg:

302.248.Henning Bødtker Tønsberg, f. 1837, Tønsberg., d. 1882, Oslo.
249.193.
Henning Arnt Schøning Bødtker
Født 9 mai 1819, Bergen.105.

Generation 10.

250.194.
Ovidia Elisabeth Heitmann
Født 1827153.
Død 1827153.
     Død to dager gml.153
251.194.
Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 1829185.
Død 1907153.

Gift 1846186 med

Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.187,188.
Død 1880153.
     Søn af Jørgen Jacobsøn og Martha Cathrine Larsdatter.
     Frå Mo i Rana.185
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

[Gift 1° 1846 med Karen Hagerup Heitmann (5 apr. 1829 - 1907); Gift 2° med Anne Marie Nikolaisdatter].

Børn af Karen Hagerup Heitmann og Jørgen Johan Jørgensen Strøm:

303.251.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. _____
304.251.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
305.251.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
306.251.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
307.251.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
308.251.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
309.251.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. _____
310.251.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
311.251.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. _____
312.251.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. _____
313.251.Albert Johan Strøm, f. 1869
314.251.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870
252.194.
Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830185.

Gift _____med

Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825185.
Død 18 okt. 1897185.
     Søn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.185

Børn af Hansine Henriette Heitmann og Jacob Andreas Parelius Normann:

315.252.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
316.252.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
317.252.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
318.252.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
253.194.
Magdalene Jonethe Heitmann
Født 1835153.
Død 1836153.
254.202.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822155.
Død 19 apr. 1857189.

Gift 21 okt. 1850190 med

Steen Steensen
Født 1815190.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

319.254.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. _____
255.202.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823155.
256.202.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828155.
Død 30 apr. 1829155.
257.202.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831155.
Død 16 sep. 1834155.
258.203.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.191.
Død 1889, Skånland, Trondenes.191.
259.206.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.162,159.

Gift 1° 1844192 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.162,192.
Død 1858, Lofoten, Nordland.193.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862194 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.194.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

320.259.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
260.206.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.162,30.
     Dei reiste til Amerika.162

Utenfor ekteskap med30

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.30

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859195 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.159.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.162

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

321.260.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

322.260.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
323.260.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
324.260.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
261.206.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.162,30.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.196,162.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 185130 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.30.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
262.206.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.162,159.
Død 1827, Harstad, Trondenes.159.
263.206.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.197,159.
Død 2 mai 1856, Finnmark.198,159.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.198
264.206.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.159.
265.206.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.159.
Død 2 mai 1856, Finnmark.198.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.198
266.206.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.159.
Død 1836, Harstad, Trondenes.159.
267.206.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.198,30.

Gift 186530 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.30.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

325.267.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
326.267.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
327.267.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
268.206.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.199,159.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.198,159.
269.206.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.198,159.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
270.206.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.159.
Død 1837, Harstad, Trondenes.159.
271.207.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.30.
272.208.
Johanne Sofie Normann
Født 21 aug. 1818, Sørfold164.
Død 22 dec. 1910, Kristiania164.

Gift 7 jul. 1846, Rørstad, Folda164 med

Nicolai Castus Berner
Født 22 mai 1812, Kristiania164.
Død 12 nov. 1887, Kristiania164.
273.208.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825185.
Død 18 okt. 1897185.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.185

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830185.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann er vist under Hansine Henriette Heitmann (nr. 252).

274.216.
Kristiana Fredrikke Pedersdatter
Født 21 sep. 1807172.

Gift _____med

K. P. Jensen
     Tinglyste på hausttinget 6.-7. sept. 1831, avkall (kvittering) på Kristiana Fredrikkes vegne for arv 290 Spd. 3 ort 2 sk.
275.216.
Elen Kathrine Pedersdatter
Født 3 okt. 1808172.
Død dec. 1808172.
276.216.
Anna Elisabeth Møller Hansdatter
Født 12 jun. 1819170.
277.222.
Bendiks Kristiansen Trane
Født 1820, Hamnvik, Ibestad113.
Død 1820, Hamnvik, Ibestad113.
278.222.
Ane Katrine Trane
Født 1844177.
Død 1914177.

Gift _____177med

Nils Eriksen
Født 1836177.
Død 1888177.
279.223.
Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk
Født 1816, Rollnes, Ibestad, Astafjord.200.
Død 1889200.
280.223.
Peder Kristiansen Falk
Født 1819, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1903113.

Gift 1° 1855201 med

Synnøve Maria Jensdatter
Født 1828, Breivoll, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1857113.

Gift 2° 1859202 med

Ingeborg Anna Starup
Født 1831, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1891113.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Synnøve Maria Ediasdatter.

[Gift 1° med Laurits Leganger Uckermann; Gift 2° 1859 med Peder Kristiansen Falk (1819 - 1903)].

Børn af Peder Kristiansen Falk og Synnøve Maria Jensdatter:

328.280._____, f. 1855, Astafjord., d. 1855
329.280._____, f. 1856, Astafjord., d. 1856
330.280.Simon Martin Pedersen Falk, f. 1857, Astafjord., d. 1857

Børn af Peder Kristiansen Falk og Ingeborg Anna Starup:

331.280.Kristian Fredrik Pedersen, f. 1861, Astafjord.
332.280.Serina Maria Pedersdatter Falk, f. 1864, Astafjord.
333.280.Anna Elisabet Pedersdatter Falk, f. 1869, Astafjord., d. 1883
334.280.Johanna Starup Pedersdatter Falk, f. 1872, Astafjord.
281.223.
Johan Kristiansen Falk
Født 1821, Rollnes, Ibestad, Astafjord.179.
Død 1853179.
282.223.
Maria Kristiansdatter Falk
Født 1824, Rollnes, Ibestad, Astafjord.179.
Død 1828179.
283.223.
Maren Anna Kristiansdatter Falk
Født 1831, Rollnes, Ibestad, Astafjord.179.
Død 1870179.

Gift 1866203 med

John Jørgen Hanssen
Født 1830, Elvenes, Skånland, Astafjord.204.
Død 1907204.

Børn af Maren Anna Kristiansdatter Falk og John Jørgen Hanssen:

335.283.Maren Anna Johnsdatter, f. 1870, Astafjord., d. _____
284.228.
Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1896113.

Gift 1° 1845205 med

Petter Jonas Hanssen
Født 1819113.
Død 1859.

Gift 2° 1860206 med

Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1892113.
     Søn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Petter Jonas Hanssen:

336.284.Johanna Bergitte Pettersdatter, f. 1850, Ibestad.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Andreas Jonassen Falk:

337.284.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
285.228.
Maren Andrea Mortensdatter
Født 1826, Bolla, Ibestad113.
Død 1909113.

Gift 1860113 med

Hans Peter Gotfredsen
Født 1834113.
Død 1907113.
286.241.
Søren Mikal Coucheron
Født 1833113.
Død 1833113.
287.241.
Herman Søren Antonsen
Født 1833113.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 1861113 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 1837113.
288.241.
Søren Mikal Antonsen
Født 1836, Hilleshamn, Astafjord.113.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 1858113 med

Karoline Jensdatter
Født 1838113.

Børn af Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter:

338.288.Sigvart Kristian Sørensen, f. 1867, Troms.
289.241.
Anne Bergitte Antonsdatter
Født 1847, Hilleshamn, Astafjord.113.

Gift omkring 1884113 med

Ole Johan Johannessen
Født 1845113.
     Steinfjord, Berg, Troms.113
290.243.
Jonatine Johansdatter
Født 1836, Hilleshamn, Gratangen.113.
291.243.
Torger Adolf Kristian Andreassen
Født 1845, Mobakken, Dyrøy.113,181.
     I 1863 sto han tiltalt for å ha stjålet fem bomullstørklær fra ei hylle på butikken i Kastneshamn.181
     Skomakermester i Hammerfest.181

Gift _____med

Anna Pauline Jenssen
Født 1842, Tromsø.113,181.

Børn af Torger Adolf Kristian Andreassen og Anna Pauline Jenssen:

339.291.Antonius Martin Torgersen, f. 1874, Finnmark.
292.243.
Karl Johan Andreassen
Født 1847, Mobakken, Dyrøy.181.
     På Stien 1865; skredder i Hammerfest.181
293.243.
Herman Fredrik Coucheron
Født 1849, Brøstad, Dyrøy.113,181.
     Oppfostra i Hilleshamn hos morbroren Henrik Hermansen. Lærer, bosat i Salangen.181

Gift 1874113 med

Teomine Kornelia Tobiasdatter
Født 1853, Medby, Torsken.113.
     Datter af Tobias Klemmetsen og Kornelia Coucheron.

Børn af Herman Fredrik Coucheron og Teomine Kornelia Tobiasdatter:

340.293.Hilda Marie Coucheron, f. 1875, Astafjord.
341.293.Anker Tormod Coucheron, f. 1877, Astafjord.
342.293.Helga Petrine Hermansdatter Coucheron, f. 1880, Astafjord.
343.293.Kornelia Sofie Coucheron, f. 1882, Astafjord., d. _____
344.293.Håkon Tormod Coucheron, f. 1884, Astafjord.
345.293.Emil Johan Coucheron, f. 1886, Astafjord.
346.293.Julie Marie Coucheron, f. 1888, Astafjord.
347.293.Henny Kristine Coucheron, f. 1890, Astafjord.
348.293.Katea Johanna Coucheron, f. 1893, Astafjord.
349.293.Adjon Fredrik Coucheron, f. 1896, Astafjord.
294.243.
Ragnhild Andreasdatter
Født 1852, Dyrøy, Troms.113,181.
     Kom til Hilleshamn i Astafjord.113
     Tjente i Bjørkebakken 1865. Bodde som innerst på Finnland i Dyrøy hos mora på 1870-tallet.181

Gift _____med

Nils Berg Manasesen
Født 1841181.
     Fra Torsken.181

Børn af Ragnhild Andreasdatter og Nils Berg Manasesen:

350.294.Hilda Petrine Lind Nilsdatter, f. 1876
295.243.
Johan Theodor Andreassen
Født 1855, Finnland, Dyrøy, Troms.113.
     Kom til Hilleshamn i Astafjord.113
     Tjente hos Baltzer O. Martinussen 1875. Utvandra til Amerika 1879.181
296.244.
Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen)
Født 1851, Torsken.113.
     Gift på Breivoll, Astafjord.113

Gift omkring 1890113 med

Helge Peder Hallesen
Født 1853113.
     Ibestad, Astafjord.113

Børn af Anna Kirstine Kristoffersdatter (Andreassen) og Helge Peder Hallesen:

351.296.Helge Hallesen (Helgesen), f. 1888
352.296.Halle Helgesen (Hallesen), f. 1891, Astafjord.
297.245.
Anna Kristine Hansdatter
Født 1847, Lavik, Astafjord.113.

Gift 1868113 med

Ole Anton Esaiassen
Født 1844, Hestnes, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113

Børn af Anna Kristine Hansdatter og Ole Anton Esaiassen:

353.297.Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter, f. 1870, Astafjord.
354.297.Esaias Eivind Olsen, f. 1874, Astafjord.
355.297.Joakime Kristine Olsdatter, f. 1876, Astafjord., d. 1878
356.297.Herman Ludvig Peter Olsen, f. 1878, Astafjord.
357.297.Jentoft Karenius Meier Olsen, f. 1881, Astafjord.
358.297.Alanda Oline Hilbertine Olsdatter, f. 1884, Astafjord.
359.297.Charlotte Marie Olsdatter, f. 1886, Astafjord.
360.297.Ingvard Kornelius Olsen, f. 1886, Astafjord.
298.245.
Mikal Hanssen
Født 1849, Lavik, Astafjord.113.
     Til Amerika.113
299.245.
Jakob Lind Hanssen
Født 1852, Lavik, Astafjord.113.

Gift 1872113 med

Jakobine Marie Andreasdatter
Født 1852, Selnes, Astafjord.113.

Børn af Jakob Lind Hanssen og Jakobine Marie Andreasdatter:

361.299.Karl Magnus Jakobsen, f. 1873, Astafjord.
362.299.Anna Kristine Jakobsdatter, f. 1875, Astafjord.
300.245.
Henriette Fredrikke Hansdatter
Født 1857, Lavik, Astafjord.113.
     Til Amerika.113
301.246.
Teomine Kornelia Tobiasdatter
Født 1853, Medby, Torsken.113.

Gift 1874113 med

Herman Fredrik Coucheron
Født 1849, Brøstad, Dyrøy.113,181.
     Søn af Andreas Torgersen og Sofia Amalie Hermansdatter Coucheron.
     Oppfostra i Hilleshamn hos morbroren Henrik Hermansen. Lærer, bosat i Salangen.181

Børn af Teomine Kornelia Tobiasdatter og Herman Fredrik Coucheron er vist under Herman Fredrik Coucheron (nr. 293).

302.248.
Henning Bødtker Tønsberg
Født 22 mar. 1837, Tønsberg.184, døbt 22 mar. 1837, Tønsberg.184.
Død 18 jul. 1882, Oslo.184.

Gift 17 nov. 1860, Moss, Østfold.184 med

Johanne Marie Lovise Heyerdal
Født 13 jul. 1839, Rygge, Østfold.184, døbt 13 jul. 1839, Rygge, Østfold.184.
Død 12 nov. 1915, Oslo.184.
     Datter af Christian August Heyerdal og Christiane Severine Cathrine Barth.

Børn af Henning Bødtker Tønsberg og Johanne Marie Lovise Heyerdal:

363.302.Aagot Ulrikke Concordia Tønsberg, f. 1868, Oslo.

Generation 11.

303.251.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 1846185.
Død _____186.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 1876186 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.186.
Død _____186.
     Oppvokst på Hals.186
304.251.
Jørgen Martin Strøm
Født 1848186.
Død 1848186.
305.251.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 1850185.
Død 1913, Amerika.185.

Gift 1881186 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.185
     Utvandra til Amerika i 1893.186
306.251.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1853186.
Død 1857186.
307.251.
Berntine Johanna Strøm
Født 1855186.
Død 1857186.
308.251.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858185.
Død 8 jan. 1922185.
     Ingen born.185

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858185.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
309.251.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 1861207,185.
Død _____186.

Gift 1883186 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.186.
     Bosatt i Dyrøyhamn.186
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.185
310.251.
Regine Hansine Strøm
Født 1861186.
Død 1862186.
311.251.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 1864185.
Død _____186.
     Jordmor.185

Gift 1897186 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.186.
Død _____185.
     Bosatt på Framnes.186
312.251.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1866186.
Død _____186.

Gift 1905186 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.186.
Død _____186.
313.251.
Albert Johan Strøm
Født 1869186.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.186

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 1871186.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

364.313._____
365.313._____
366.313._____
367.313._____
314.251.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870186.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863185.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

368.314.Jakob Normann
369.314.Karsten Normann
370.314.Sverre Normann
315.252.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858185.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858185.
Død 8 jan. 1922185.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.185
316.252.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860185.
Død 1897185.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.185
317.252.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863185.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870186.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm er vist under Ingeborg Sofie Strøm (nr. 314).

318.252.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867185.
Død 1889, Amerika.185.
     Ugift.185
319.254.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853190.
Død _____190.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.190
320.259.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.194.
321.260.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.208.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.209.
Død 1902, Sama, Trondenes.209.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
322.260.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.195.
     Til Ibestad, Astafjord.
323.260.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.195.
     Til Ibestad, Astafjord.
324.260.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.195.
     Til Ibestad, Astafjord.
325.267.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.195.
326.267.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.195.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
327.267.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.195.
328.280.
___________
Født 1855, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1855113.
329.280.
___________
Født 1856, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1856113.
330.280.
Simon Martin Pedersen Falk
Født 1857, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1857113.
331.280.
Kristian Fredrik Pedersen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.

Gift 1885210 med

Sofia Maria Stensdatter Parelius
Født 1864, Bolla, Ibestad, Astafjord.113.
Død _____113.

Børn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius:

371.331.Anne Elisabet Falck, f. 1885, Astafjord.
372.331.Iver Alfred Falck, f. 1890, Astafjord.
332.280.
Serina Maria Pedersdatter Falk
Født 1864, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.

Gift 1885211 med

Hans Kristian Iversen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
333.280.
Anna Elisabet Pedersdatter Falk
Født 1869, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1883113.
334.280.
Johanna Starup Pedersdatter Falk
Født 1872, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.

Gift 1899212 med

Ludvig Isaksen
Født 1873, Bolla, Ibestad, Astafjord.113.

Børn af Johanna Starup Pedersdatter Falk og Ludvig Isaksen:

373.334.Erling Andreas Isaksen, f. 1899, Astafjord.
374.334.Hans Martin Isaksen, f. 1901, Astafjord., d. _____
375.334.Hjørdis Lovise Kristine Isaksen, f. 1911, Astafjord.
335.283.
Maren Anna Johnsdatter
Født 1870, Rollnes, Ibestad, Astafjord.203.
Død _____203.

Gift 1894213 med

Hans Mateus Hanssen
Født 1868, Rollnes, Ibestad, Astafjord.214.
336.284.
Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.113.

Gift 1872113 med

Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.113.
Død 1900113.
     Søn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Johanna Bergitte Pettersdatter og Augustinus Røgh:

376.336.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
337.284.
Petter Johan Andreassen Falk
Født 1861, Bolla, Ibestad, Astafjord.113.
Død 1890113.

Gift 1887215 med

Ottelia Martina Hansdatter
Født 1865113.
338.288.
Sigvart Kristian Sørensen
Født 1867, Berg, Troms.113.
     Kom til Klåpen, Ibestad.113
339.291.
Antonius Martin Torgersen
Født 1874, Hammerfest, Finnmark.113.
     Kråkrø, Astafjord.113

Gift 1909113 med

Johanna Danhilda Eliseusdatter
Født 1882113.

Børn af Antonius Martin Torgersen og Johanna Danhilda Eliseusdatter:

377.339.Anny Ragnhilde Sofie Torgersen, f. 1907, Astafjord.
378.339.August Johan Torgersen, f. 1911, Astafjord., d. 1917
379.339.Josefine Danhilde Torgersen, f. 1913, Astafjord.
380.339.Torger August Johan Torgersen, f. 1918, Astafjord.
340.293.
Hilda Marie Coucheron
Født 1875, Hilleshamn, Astafjord.113.
341.293.
Anker Tormod Coucheron
Født 1877, Hilleshamn, Astafjord.113.
342.293.
Helga Petrine Hermansdatter Coucheron
Født 1880, Hilleshamn, Astafjord.113.
     Til Sydvaranger, Sydvaranger i Finnmark.113
343.293.
Kornelia Sofie Coucheron
Født 1882, Hilleshamn, Astafjord.113.
Død _____113.
344.293.
Håkon Tormod Coucheron
Født 1884, Kråkrø, Astafjord.113.
     Til Amerika.113
345.293.
Emil Johan Coucheron
Født 1886, Kråkrø, Astafjord.113.
346.293.
Julie Marie Coucheron
Født 1888, Kråkrø, Astafjord.113.
     Til Arendal, AA.113
347.293.
Henny Kristine Coucheron
Født 1890, Kråkrø, Astafjord.113.
348.293.
Katea Johanna Coucheron
Født 1893, Kråkrø, Astafjord.113.
349.293.
Adjon Fredrik Coucheron
Født 1896, Kråkrø, Astafjord.113.
350.294.
Hilda Petrine Lind Nilsdatter
Født 1876181.
351.296.
Helge Hallesen (Helgesen)
Født 1888113.
     Kom til Breivoll, Astafjord.113
352.296.
Halle Helgesen (Hallesen)
Født 1891, Ibestad, Astafjord.113.
353.297.
Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter
Født 1870, Hestnes, Astafjord.113.

Gift 1888113 med

Jakob Kristian Andreassen
Født 1856, Skjelnesplassen, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113

Børn af Hansine Mikaline Magdalene Olsdatter og Jakob Kristian Andreassen:

381.353.Ove Amandus Jakobsen, f. 1889, Astafjord.
382.353.Anton Eberg Jakobsen, f. 1890, Astafjord.
383.353.Jentoft Lundberg Jakobsen, f. 1892, Astafjord.
354.297.
Esaias Eivind Olsen
Født 1874, Hestnes, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113
355.297.
Joakime Kristine Olsdatter
Født 1876, Hestnes, Astafjord.113.
Død 1878113.
356.297.
Herman Ludvig Peter Olsen
Født 1878, Hestnes, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113
357.297.
Jentoft Karenius Meier Olsen
Født 1881, Hestnes, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113
358.297.
Alanda Oline Hilbertine Olsdatter
Født 1884, Kjeiprød, Astafjord.113.
359.297.
Charlotte Marie Olsdatter
Født 1886, Kjeiprødplassen, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113
360.297.
Ingvard Kornelius Olsen
Født 1886, Kjeiprødplassen, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113
361.299.
Karl Magnus Jakobsen
Født 1873, Selnes, Astafjord.113.
     Til Amerika.113
362.299.
Anna Kristine Jakobsdatter
Født 1875, Selnes, Astafjord.113.
     Til Amerika.113
363.302.
Aagot Ulrikke Concordia Tønsberg
Født 30 jan. 1868, Oslo.184.

Gift 28 sep. 1895, Oslo.184 med

Andreas Aamodt
Født 3 feb. 1864, Oslo.105.
Død 18 mai 1922, Oslo.184.
     Søn af Hans Nobel Christen Thorn Coucheron Aamot og Jacobine Gerhardine Hansen.

Børn af Aagot Ulrikke Concordia Tønsberg og Andreas Aamodt:

384.363.Liv Marie Aamodt, f. 1896, Oslo.
385.363.Gerd Aamodt, f. 1897, Troms.
386.363.Hans Nobel Coucheron Aamodt, f. 1899, Lofoten., d. _____
387.363.Henning Tønsberg Aamodt, f. 1900, Nordland.
388.363.Wilhelm Coucheron Aamodt, f. 1901, Nordland.

Generation 12.

364.313.
___________
365.313.
___________
366.313.
___________
367.313.
___________
368.314.
Jakob Normann
369.314.
Karsten Normann
370.314.
Sverre Normann
371.331.
Anne Elisabet Falck
Født 1885, Rollnes, Ibestad, Astafjord.210.

Gift 1910216 med

Emil Gunelius Størkersen
Født 1883, Aune, Trondenes.217.
     Søn af Samuel Styrkersen.
372.331.
Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.

Gift omkring 1915218 med

Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.113.
     Datter af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter.

Børn af Iver Alfred Falck og Magna Kristine Røgh:

389.372.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
390.372.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
391.372.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
392.372.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
373.334.
Erling Andreas Isaksen
Født 1899, Bolla, Ibestad, Astafjord.212.

Gift _____216 med

Marie Aldova Kristiansen
Født 1904, Rollnes, Ibestad, Astafjord.219.
374.334.
Hans Martin Isaksen
Født 1901, Bolla, Ibestad, Astafjord.212.
Død _____212.
375.334.
Hjørdis Lovise Kristine Isaksen
Født 1911, Bolla, Ibestad, Astafjord.212.
376.336.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.113.

Gift omkring 1915218 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck er vist under Iver Alfred Falck (nr. 372).

377.339.
Anny Ragnhilde Sofie Torgersen
Født 1907, Kråkrø, Astafjord.113.
378.339.
August Johan Torgersen
Født 1911, Kråkrø, Astafjord.113.
Død 1917113.
379.339.
Josefine Danhilde Torgersen
Født 1913, Kråkrø, Astafjord.113.
380.339.
Torger August Johan Torgersen
Født 1918, Kråkrø, Astafjord.113.
381.353.
Ove Amandus Jakobsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113
382.353.
Anton Eberg Jakobsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113
383.353.
Jentoft Lundberg Jakobsen
Født 1892, Skjelnesplassen, Astafjord.113.
     Til Dakota, Amerika.113
384.363.
Liv Marie Aamodt
Født 26 apr. 1896, Oslo.184.
385.363.
Gerd Aamodt
Født 25 sep. 1897, Tromsø, Troms.184.
386.363.
Hans Nobel Coucheron Aamodt
Født 9 apr. 1899, Steine, Lofoten.184.
Død _____184.

Gift _____184med

Agnes Leonora Moberg
Født 1903184.
387.363.
Henning Tønsberg Aamodt
Født 15 jun. 1900, Bjarkøy, Nordland.184.
388.363.
Wilhelm Coucheron Aamodt
Født 15 sep. 1901, Bjarkøy, Nordland.184.

Generation 13.

389.372.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.218.
390.372.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.218.
391.372.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.218.
392.372.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.218.

Kilder og Noter
1S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945)
2S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 5
3S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 6
4S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 5-6
5S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 12
6S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 7-8
7S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 8
8S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 9
9S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 7, 10-11
10S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 13
11S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 14
12S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
13PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219 note 7
14PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219
15S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 17
16PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221-222 note 1
17Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 85. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
18S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 15
19S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 15-16
20ifølge Hofmans «Danske Adelsmænd».
21Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 60
22«med alle Klokker».
23PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219-220 note 7
24PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 220
2540 år gl. ved manntallet 1701.
26I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1664.
27Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 553
28Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
29DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
30Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
31O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1668.
32PHT 6 rk. 4 bd., s. 272
33Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
34Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 288
35Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 366
36S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 33
3733 år gl. år 1701.
38Digitalarkivet: Skifteregister for Lenvik 1706-1753.
39Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
40S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
41Norsk Personalhist. Tidsskrift II (1929), s. 367
427 år gl. ved manntallet år 1701.
431 år gl. ved manntallet år 1701.
44I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1797.
45Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
46Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:463
47Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
48I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1684.
49Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
50Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:464
51Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:465
52H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 10. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
53Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 379
54I NST 4, s. 248, står der 28. nov. 1794.
55Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 370
5675 år gl.
57Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
58I "Slekten Bødtker" sættes fødselsåret til 1698.
59Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 3
60Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
61Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
62Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:129
63I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1706.
64S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 34
65S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 30
66S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 28
67Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 488
68Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 570
69Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 349
70Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 348
71Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
72Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
73Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:247
74PHT 6 rk. 4 bd.
75H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
76H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 13. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
77H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
7890 aar 3 mdr. 2 uker gl.
79Trolovet 15. juli 1762
80Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
81Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
82Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:253
83Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250
84Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250, 251
85Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
86Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
87H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 10-11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
88Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 74
89Finne-Grønn: Svar på spørgsmål 105, s. 249. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1934): 248-249
9011 år gl. ved farens skifte 1737.
91Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:244
92Død ved morens halvsøster Judithe Angells skifte 1795.
93Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1382
94Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 402
95Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 234
96Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 233
978de søndag efter Trefoldighet 1794, 67 år gl.
9870 år gl.
9919. søndag efter Trefoldighet.
100Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
101«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
102Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
103Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
104Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 575
105IGI - http://www.familysearch.com
106Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:289
108Samlinger til Det Norske Folks Sprog og Historie, Bind 5, Chria. 1838
109Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 270
110Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 118
111Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
112Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 401
113Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
114Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:138
115Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
116Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
117Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 667
118påskeaften 1729.
119Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 571
120Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 565
121Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
122Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
123Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
124Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
125Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
126Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
127Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. 108
128Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 914
12945 år gl. ved FT 1801.
130Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
131Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
132Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
133"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
134Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
135Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
136Tor Mathisen, 8920 Sømna, 25.02.2003
137Hans Rafnung, skriver 30. april 1758.
138Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
139Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
140Norsk Biografisk Leksikon (1938): Krogh, Matthias Bonsach
14141 år gl. ved FT 1801.; Fejl? skal være 51 år gl. ?
14244 år gl. ved FT 1801.
14318 år gl. ved mores skifte.
14416 år gl. ved morens skifte år 1768; 50 år gl. ved FT 1801.
14514 år gl. ved morens skifte år 1768; 46 år gl. ved FT 1801.
1467 år gl. ved morens skifte år 1768; 38 år gl. ved FT 1801.
1475 år gl. ved morens skifte.
148Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
149Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 17
150Berg og Torsken bygdebok I, s. 202
151Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 311. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
152Etter datteren Ovidia fødsel - er dette korrekt ?
153Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
154Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
155Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
156Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
157Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
158Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
159Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
160Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
161"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
162Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
1639 år gl. ved FT 1801.
164Slektsforeningen Berner, Oslo: Berner: En norsk slekt i 300 år, s. 132
165Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
166Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift
167Håndskreven notits.
16814 år gl. ved FT 1801.
16913 år gl. ved FT 1801.
170Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:96
171Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 687
172Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:112
173Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 948
174Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 688
175Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:51
1762. pinsedag 1795
177Gudrun Eriksen Lindi, 2003-07-04
178Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:33
179Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:177
180Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
181Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:87
182I Astafjord Bygdebok sættes fødselsåret til 1809.
183Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:87-88
184http://www.familysearch.com
185Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
186Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
187Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
188Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
189Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
190Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
191Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
192Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
193Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
194Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
195Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
196"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
197Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
198Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
199Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
200Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:171
201Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:453
202Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:451
203Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:338
204Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:253
205Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:357
206Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:409
207Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.
208Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
209Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
210Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:585
211Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:380
212Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:343
213Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:657
214Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:454
215Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:650
216Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:718
217Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:1052
218Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
219Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:369