© 2001 Simon Ellefsen

Winther

Opdateret 22 May 2005.


Generation 1.

1.0.
Asser Vintersen (Vinter)
Født omkring 1345-1350.
Død efter 1420.
     Asser var eier av Vodstrup i Mors, Jylland.

Gift _____med

Mikkelsdatter Spend
Født 1355-1358, Tødsø, Danmark..
Død efter 1423, Vodstrup, Mors, Jylland..

Børn af Asser Vintersen (Vinter) og Mikkelsdatter Spend:

2.1.Peder (Per) Assersen Vinter, f. omkr. 1377, Jylland., d. eft. 1460, Jylland.

Generation 2.

2.1.
Peder (Per) Assersen Vinter
Født omkring 1377, Vodstrup ved Nykøbing Mors, Jylland..
Død efter 1460, Nandrup i/på Mors, Jylland..
     Peder var væbner/godseier til Nandrup i/på Mors.

Gift _____med

Isaksdatter Plogmand
Født omkring 1380.
     Datter af Isak Jonsen Plogmand og Anne Mikkelsdatter.

Børn af Peder (Per) Assersen Vinter og Isaksdatter Plogmand:

3.2.Anders Plogmand, d. eft. 1465, Jylland.

Generation 3.

3.2.
Anders Plogmand
Død efter 1465, Næsborg, Aalborg, Jylland..
     Anders var godsejer til Næsborg i Slet herred i Aalborg amt i Jylland.
     Bondeslægten Winther i Næsborg havde en forfader, som hed Anders Plogmand. Det fremlagde de flere gange bevis for på Slet herredsting, og i 1577 også på Viborg Landsting. Deres trumf var et tingsvidne af Slet herredsting 1556, hvor 24 mand bevidner at have set, at Anders Winther fremlagde »en gammel kirkebog«, hvorfra Næsborg kirkes jordebog anno 1465 citeres. Ifølge denne havde Anders Plogmand skænket 2 af de 4 ejendomme, kirken besad i sognet. Den ene, »et stub jord, kaldet Kirketorp«, gav anledning til strid, for der stod om den: »och schall hand och hans sande Arffuinger raade for huoe der schall haffue samme jord«, og heri lagde Anders Plogmands »sande arvinger«, at de skulle have indfæstningen ved fæsterskifte, mens kirkeværgen mente, den skulle tilfalde kirken. Vi skal ikke her blande os i det spørgsmål, blot sende en venlig tanke til kirkens folk for deres ihærdighed, for det er den, vi kan takke for oplysningen om, at Anders Winthers »forfæderne« var Anders Plogmand, om hvem vi samtidig, implicit, erfarer, at han var en bonde af et vist format, siden han kunne give sådanne gaver. Hvornår han levede, røbes ikke direkte, men i kirkens jordebog anno 1465 figurerede hans to donationer, og da den slags vel oftest hører en mere fremskreden alder til, kan vi nok med rimelighed ansætte hans levetid til første halvdel af 1400-tallet.1
     Væbneren Anders Plogmand levede i Næsborg i begyndelsen af 1400-tallet, hele vejen knyttet til det samme betydelige selveje, som må være identisk med det, som Jens Nielsen Munk skrev sig til i 1404. Anders Vinters selveje på 9 gårde er ganske simpelt det eneste i Næsborg, der matcher et væbnergods. Det må via en datter (måske en sønnedatter) af Jens Nielsen være kommet til væbneren Anders Plogmand (som førte sin mors slægtsnavn, og hvis far var en Vinter fra Mors), som i løbet af 1400-tallet må have mistet sin »frihed«, antagelig fordi den gik i glemmebogen ved at væbnertjenesten fra stedet ophørte.2
     Anders Plogmand overtog, formentlig før 1418, gods i Næsborg som må have været identisk med det, Jens Nielsen (Munk) skrev sig til i 1404.1
     Godsets omfang må vi slutte os til ud fra det gods, som Anders Plogmands sønnesønner havde skøde på i det efterfølgende århundrede, og det var i alt 9 gårde.1

Gift _____med

_____
     Datter af Niels Jensen.
     Antagelig en datter (eller sønnedatter) af Jens Nielsen (Munk) af Visborg og Næsborg.

Børn af Anders Plogmand og _____:

4.3.Niels Winther

Generation 4.

4.3.
Niels Winther
     Anders og Niels Winther, som levede ca. 1485-1565/70, var 3. generation i Næsborg.1
     Deres far må være den Niels Winther, som gamle mænd i sognet omtaler i et tingsvidne fra 1526, men som ellers ikke er kendt.1

Børn af Niels Winther og _____:

5.4.Anders Winther, d. omkr. 1565
6.4.Niels Winther, f. omkr. 1482, Jylland., d. omkr. 1555

Generation 5.

5.4.
Anders Winther
Død omkring 15653.
     Anders Winthers sociale status fremgår af følgende korte signalement. I 1515 blev han medlem af det eksklusive Guds Legems Lav i Aalborg. I 1519 var han udpeget som »lovhøring«, da herredsfoged Peder Selgensen på kronens vegne indværgede alt krongods i Slet herred. I 1520 fik han af kongen livsbrev på en ålegård ved Kiels å. I 1531 fik han af hr. Niels Lauridsen i Ulstrup pant i Bundgård i Gersbøl (Snedsted sogn) og Tøttrupgård (Hørdum sogn), begge i Hassing herred i Thy »for siusinde tiuffue och 14 mark«. I 1541 tildømtes Anders Winther de to gårde. Ridemændene i hans brev mod præsten i Ulstrup er alle adelige.3
     I 1534 erklærede han offentligt, »både til Slet herredsting og til sin sognekirke«, at han ville »vove hals og liv, penning og gods til at bortdrive Skipper Klement«, hvad et 24-mands vidne af Slet herredsting 1541 bekræftede og derved banede vej for hans fritagelse for den almindelige konfiskation af selvejet. Hans bror Niels havde ikke taget afstand fra oprøreren (kunne i hvert fald ikke bevise det) og fik sin selvejergård i Næsborg forbrudt, hvorefter Anders indløste den.3
     I 1549 fik han sammen med herredsfoged Peder Selgensen i Lemdrup oprejsningsbrev for »et uretferdiigt vinde, som thee haffde vondett emellom Christen Jensen, borger i Olborg oc Mauris i Møllegaard om nogenn pendinge, som forne Cresten Jenssen skulle haffue annamett aff bisp Jens (Beldenak) aff Fyenn, att skulle haffue friiet forne Mauris samme Møllegaardt«. Det drejer sig om en vanskeligt gennemskuelig sag om køb af en gård under Vitskøl kloster, ved hjælp af stråmænd.3
     I 1553 gav han sin bror Niels skøde på den gård, han [broren Niels] havde forbrudt i Skipper Klement-fejden, fulgte imidlertid ikke almindelig procedure for selvejere (lovbydning og læsning ved herredstinget), men adelsmænds praksis med et åbent beseglet brev med to gode mænds segl under, nemlig velb. Niels Rosenkrantz til Rydhave og Niels Madsen (Skade) til Skobelgård. Dette skøde stadfæster Frederik II under den 18. nov. 1567 (Kancelliets Brevbøger).3

Børn af Anders Winther og _____:

7.5.Søren Andersen Winther, d. omkr. 1600
6.4.
Niels Winther
Født omkring 1482, Næsborg ved Løgstør i Aalborg amt, Jylland..
Død omkring 1555.
     Gårdeier i Næsborg ved Løgstør i Aalborg amt, Jylland.

Børn af Niels Winther og _____:

8.6.Niels Nielsen Winther, f. omkr. 1509, Jylland.

Generation 6.

7.5.
Søren Andersen Winther
Død omkring 1600.

Børn af Søren Andersen Winther og _____:

9.7.Niels Sørensen Munk, d. omkr. 1660
8.6.
Niels Nielsen Winther
Født omkring 1509-1512, Næsborg ved Løgstør i Aalborg amt, Jylland..

Børn af Niels Nielsen Winther og _____:

10.8.Peder Winther, d. omkr. 1590

Generation 7.

9.7.
Niels Sørensen Munk
Død omkring 1660.
10.8.
Peder Winther
Død omkring 15904.
     Af Winther slægten i Slet herred.

Gift _____med

Kirsten Jensdatter
     Hendes skifte er indført «efter en genpart» i Fleskum herred tingbog for 1641.

[Gift 1° med Peder Winther (d. omkr. 1590); Gift 2° med Peder Munk (d. omkr. 1629)].

Børn af Peder Winther og Kirsten Jensdatter:

11.10.Niels Pedersen Winther, d. omkr. 1630, Ferslev
12.10.Christen Pedersen Winther, d. omkr. 1630, Søndertranders
13.10.Jep Pedersen Winther, d. omkr. 1629, Ferslev sogn
14.10.Peder Pedersen Winther, f. omkr. 1590, d. 1660

Generation 8.

11.10.
Niels Pedersen Winther
Død omkring 1630, Ferslev5.
     Fæster af krongård i Ferslev fra ca. 1605.5

Gift _____med

Berete Poulsdatter
     Endnu 1660 sad hun som enke på gården i Ferslev.5

[Gift 1° med Niels Pedersen Winther (d. omkr. 1630); Gift 2° med Anders Nielsen].

Børn af Niels Pedersen Winther og Berete Poulsdatter:

15.11.Peder Nielsen Winther, f. omkr. 1607, (Ferslev), d. omkr. 1662, Volsted
16.11.Poul Nielsen Winther, f. eft. 1607, (Ferslev), d. eft. 1662
17.11.Maren Nielsdatter Winther, f. eft. 1607, (Ferslev)
18.11.Anne Nielsdatter Winther, f. eft. 1607, (Ferslev)
19.11.Kirsten Nielsdatter Winther, f. eft. 1607, (Ferslev)
12.10.
Christen Pedersen Winther
Død omkring 1630, Søndertranders5.
     Fæster af krongård i Søndertranders.5

Gift _____med

_____
     Efter mandens død drev hun tilsyneladende gården alene indtil 1650, hvor hun oplod den for sin søn Niels Christensen Winther.5

Børn af Christen Pedersen Winther og _____:

20.12.Niels Christensen Winther, f. før 1630, d. 1684, Søndertranders
21.12.Anne Christensdatter Winther, f. før 1630
13.10.
Jep Pedersen Winther
Død omkring 1629, Nøtten, Ferslev sogn5.
     Fæster af krongård nr. 2 i Nøtten fra 1621 og sandemand i Fleskum Herred. Om hans uheldige virke som sandemand 1626, se Kr. Værnfelts artikkel, note 1 (Jyske Samlinger, 5 rk. III).5
     Skifte 14 jul. 16346.

Gift _____med

Kirsten Gregersdatter
     Sandsynligvis datter af Gregers Pedersen i Håls og søster til Peder Gregersen i Flamsted. Hun boede endnu i 1660 men sin anden mand på gården i Nøtten.5

[Gift 1° med Jep Pedersen Winther (d. omkr. 1629); Gift 2° med Christen Andersen].

Børn af Jep Pedersen Winther og Kirsten Gregersdatter:

22.13.Peder Ibsen Winther, f. 1615, Nøtten gård i Aalborg., d. omkr. 1690, Nøtten gård i Aalborg.
23.13.Poul Ibsen Winther, f. eft. 1615, (Nøtten)
24.13.Christen Ibsen Winther, f. eft. 1615
14.10.
Peder Pedersen Winther
Født omkring 15905.
Død 1660, begravet 9 feb. 1660, Gunderup5.
     Boede fra 1622 på krongård i Gunderup by, var desuden ejer af en gård sammesteds.5

Gift _____med

Karen Jensdatter
Død 1660, begravet 2 apr. 1660, Gunderup?5.

Børn af Peder Pedersen Winther og Karen Jensdatter:

25.14.Peder Pedersen Munk, f. eft. 1615
26.14.Jens Pedersen Winther, f. omkr. 1635
27.14.Karen Pedersdatter Winther, f. eft. 1615

Generation 9.

15.11.
Peder Nielsen Winther
Født omkring 1607, (Ferslev)5.
Død omkring 1662, Volsted5.
     Fæster af krongård i Volsted fra 1632.5

Gift _____med

_____
Død før 16605.

Børn af Peder Nielsen Winther og _____:

28.15.Niels Pedersen Winther, f. omkr. 1631, Volsted, d. 1699, Volsted
29.15._____
30.15._____
31.15._____
16.11.
Poul Nielsen Winther
Født efter 1607, (Ferslev)5.
Død efter 16625.
     Boede med sin moder på gården i Ferslev 1660. Broderen Peder var værge for ham. Muligvis den Poul Nielsen, som står som fæster af en gård på godt 9 tdr. hartkorn i Volsted 1664 og 1688 (sidstnævnte år med anm. »øde«). Børn?7
17.11.
Maren Nielsdatter Winther
Født efter 1607, (Ferslev)8.
     Kendes kun fra arveafkald 1640. Børn?8
18.11.
Anne Nielsdatter Winther
Født efter 1607, (Ferslev)8.
     Kendes kun fra arveafkald 1640. Børn?8
19.11.
Kirsten Nielsdatter Winther
Født efter 1607, (Ferslev)8.
     Kendes kun fra arveafkald 1640. Børn?8
20.12.
Niels Christensen Winther
Født før 16308.
Død 1684, Søndertranders8.
     Fæster af krongård i Søndertranders fra 1650.8

Gift _____med

Anne Pedersdatter

Børn af Niels Christensen Winther og Anne Pedersdatter:

32.20.Karen Nielsdatter Winther, f. 1656, Søndertranders
33.20.Peder Nielsen Winther
34.20.Mette Nielsdatter Winther, f. _____
21.12.
Anne Christensdatter Winther
Født før 16308.
22.13.
Peder Ibsen Winther
Født 1615, Nøtten gård i Aalborg.8.
Død omkring 1690, Nøtten gård i Aalborg.8.
     Fæster af krongård i Nøtten, fæstede 13. juli 1640 den gård, som halvbroderen [farens halvbroder?] Vogn Pedersen oplod for ham. Peder Winther var delefoged i Fleskum herred.8

Gift 1° _____med

Maren Nielsdatter
Død omkring 16759.
     Datter af Niels.

Gift 2° _____med

Giertrud Jensdatter

Børn af Peder Ibsen Winther og Maren Nielsdatter:

35.22.Inger Pedersdatter Winther, f. omkr. 1644, Nøtten, d. 1725
36.22.Jep (Jeppe) Pedersen Winther, f. eft. 1644, Nøtten, d. eft. 1723
37.22.Jacob Pedersen Winther, f. omkr. 1653, Nøtten gård i Aalborg., d. 1734
38.22.Niels Pedersen Winther, f. omkr. 1663, Nøtten, d. 1718
39.22.Kirsten Pedersdatter Winther, f. omkr. 1660, Nøtten
40.22.Karen Pedersdatter Winther, f. omkr. 1660, Nøtten
23.13.
Poul Ibsen Winther
Født efter 1615, (Nøtten)8.
     Han boede 1653 og 1680 i Fløe, Gravlev sogn (Hornum hrd.), på den ene af de godt 9 tdr. hartkorn store gårde der, som i 1680 var ryttergods.8
24.13.
Christen Ibsen Winther
Født efter 16158.
     Nævnt i skiftet efter faderen, og i Fleskum tingbog 1657 (fol. 58b), som boende i Nøtten. Børn?8
25.14.
Peder Pedersen Munk
Født efter 16158.
     Nævnt i 1654 og 1660. Børn?8
26.14.
Jens Pedersen Winther
Født omkring 16358.
     Nævnt i 1654, 1660 og 1679. Børn?8
27.14.
Karen Pedersdatter Winther
Født efter 16158.
     Synes død før 1660. Børn?8

Generation 10.

28.15.
Niels Pedersen Winther
Født omkring 1631, Volsted9.
Død dec. 1699, Volsted9.
     Fæstede 1656 gården i Volsted efter faderen. Omkring 10 børn.9

Gift _____med

Kirsten Pedersdatter
Død 1728, Volsted9.

[Gift 1° med Niels Pedersen Winther (omkr. 1631 - dec. 1699); Gift 2° 1700 med Laurids Vognsen].

Børn af Niels Pedersen Winther og Kirsten Pedersdatter:

41.28.Peder Nielsen Winther, f. omkr. 1671
42.28.Anne Nielsdatter Winther, f. omkr. 1674
43.28.Niels Nielsen Winther, f. omkr. 1682
44.28.Christen Nielsen Winther, f. omkr. 1683
45.28.Poul Nielsen Winther, f. omkr. 1687
46.28.Else Nielsdatter Winther, f. omkr. 1690
47.28.Kirsten Nielsdatter Winther, f. omkr. 1691
48.28.Johanne Nielsdatter Winther
49.28._____
29.15.
___________
     Kendes kun fra mandtal 1660, ikke nævnt ved navn.9
30.15.
___________
     Kendes kun fra mandtal 1660, ikke nævnt ved navn.9
31.15.
___________
     Kendes kun fra mandtal 1660, ikke nævnt ved navn.9
32.20.
Karen Nielsdatter Winther
Født 1656, Søndertranders9.
     Børn?9

Gift _____med

Peder Jensen
33.20.
Peder Nielsen Winther
Døbt 23 jan. 1659, Søndertranders9.
     Var 1685 i Aalborg, hvor han tjente Mads Jensen. Børn?9
34.20.
Mette Nielsdatter Winther
Født _____, Søndertranders9.

Gift _____med

Christen Christensen
35.22.
Inger Pedersdatter Winther
Født omkring 1644, Nøtten9.
Død 17259.

Gift _____med

Jens Lauridsen Dahl
Født omkring 1650.
Død 171510,9.
     «Skal boe paa en gaard i Jylland som heder Øfergaard i Ferslev sogn i Aallborg Stift».11
36.22.
Jep (Jeppe) Pedersen Winther
Født efter 1644, Nøtten9.
Død efter 1723.
     Flyttede til Norge. I 1719 i Inderøyens fogderi ved Trondhjem. Børn?9
     Jeppe Winter er i 1723/24 satt op som eier av gården Ulvsvåg, Hamarøy. Denne gård hadde han arva etter sin bror, Nils Winter som var lensmann i Hamarøy.12

Gift _____med

Ingeborg Jørgensdatter Bøyesen

Børn af Jep (Jeppe) Pedersen Winther og Ingeborg Jørgensdatter Bøyesen:

50.36.Peder Jeppesen Winther
51.36.Maren Jeppesdatter Winther, d. 1759, Hamarøy
52.36.Lisbeth (Elisabeth) Jeppesdatter Winther
37.22.
Jacob Pedersen Winther
Født omkring 1653, Nøtten gård i Aalborg.13,9.
Død 1734.
     Gårdeier på Tranøy. Handelsborger.
     Skifte 1730-1738, Tranøya, Dyrøy tinglag.14protokollnr. 138, folio 121b..

Gift _____med

Mariette Nielsdatter Høstmark
Født omkring 1662, Gildeskål.15.
Død 1752, Tranøy.16,15.
     Datter af Niels Jonssøn (Jenssøn) Høstmark og Karen Olufsdatter Homle (Humble).
     Skifte 1753-1767, Nordstraumen, Dyrøy tinglag.14protokollnr. 141, folio 6b..

Børn af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark:

53.37.Peder Jacobsen Winther, d. 1756
54.37.Niels Jacobsen Winther, f. omkr. 1685
55.37.Maren Jacobsdatter Winther, f. omkr. 1685, d. 1771, Sørreisa.
56.37.Karen Jakobsdatter Winther, f. omkr. 1688, d. 1767, Sørreisa.
57.37.Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther, d. omkr. 1778
58.37.Trine Jacobsdatter Winther
59.37.Aasel Jacobsdatter Winther, f. omkr. 1697, Tranøy., d. 1743, Trondenes.
60.37.Jacob Jacobsen Winther, f. omkr. 1698, d. 1782, Sørreisa.
38.22.
Niels Pedersen Winther
Født omkring 1663, Nøtten9.
Død okt. 1718.
     Flyttede til Norge, hvor han blev lensmand i Hamarøy. Ingen børn.9
     Eier av Ulvsvåg, Hamarøy, der senere eiedes af hans bror Jeppe Pedersen Winter
     Skifte 30 okt. 1719, Hamarøy.11Avdøde Nils Pedersen Winter «forrige Lensmand udj Hamerøe fjerding, som til sin døde dag in october 1718 war fuld mæktig hos Enken Dydsirede Matrone Aasle onsdatter Ulvsvog». Arvingene er hans søsken: Jacob Pedersen Winter, Tranøen i Senjens fgd.; Jeppe Pedersen Winter «skal findes udj Inderøens fogderi wed Trondhjem og som wed skrifwelse fra Sorenskrifweren af Dato 9 dec 1718 der var Decommanderet fogden Sieg Johan Helsing til befordring, er advaret om sin Sal Broders frafall»; Peder Jeppesøn Winter, i Senniens fgd., brorsønn av avdøde; Karen Pedersdatter Winter, gift med Lars Jansen Brandt, «Kongel. Mayest. Stalnester udj Kiøbenhafn»; Inger Pedersdatter Winter, gift med Jens Larsøn Dahl «skal boe paa en gaard i Jylland som heder Øfergaard i Ferslev sogn i Aallborg Stift»; Kiersten Pedersdatter Winther, Øfergaard i Jylland. Sølv mrk.: 1 kaupskaal med N:W.; 1 Fladskaftet do.; 40 Støcker Westknapper; 35 Støcker do.; 1 liden sølfkande med den søsters nafn paa laaked; 1 beger med 4 nafn paa; 1 do. med 1673 aarstall paa; 1 beger; 1 laag beger med N:W nafn paa; 1 forgylt beger med P:L:S S:D:D.; 1 liden brændevins do.; 1 stor lap brendevinskaal; 1 brendevinskaal; 1 liden lap mjødskaal; 1 brendevinskaal med E:E:S A:C:D.; 1 ditto med P:A:S paa; 1 ditto; 2 Støcker magn flad Skaftede Skur med H:H:S:F og 1689 aarstall; 1 Fladskafted ditto med 1697; 1 do.; 1 do. med PLS nafn paa; 2 gl fladskafted; 1 Rødt Kruvge med Sølflaag paa samt Mons Jacob Winter staae; 1 Hvid do. Kruus med Sølflaag paa hvoraf Enken tilhør halfparten till. Kaaber: 1 bøt kaaber kiedel No 1..
39.22.
Kirsten Pedersdatter Winther
Født omkring 1660, Nøtten9.
     2 Børn.9

Gift _____med

Niels Lauridsen
     Gårdfæster i Torderup (Gunderup sogn) under Aalborg Hospital.9

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Kirsten Pedersdatter Winther (f. omkr. 1660)].
40.22.
Karen Pedersdatter Winther
Født omkring 1660, Nøtten9.
     Børn?9

Gift _____med

Lars Jensen Brandt
     Kongelig staldmester, København.9

Generation 11.

41.28.
Peder Nielsen Winther
Født omkring 167117.

Gift 5 mar. 1702, Gunderup17 med

Karen Gregersdatter
Født _____, Flamsted?17.
42.28.
Anne Nielsdatter Winther
Født omkring 167417.
43.28.
Niels Nielsen Winther
Født omkring 168217.
44.28.
Christen Nielsen Winther
Født omkring 168317.
45.28.
Poul Nielsen Winther
Født omkring 168717.

Gift 11 mai 1721, Volsted17 med

Boel Jensdatter
46.28.
Else Nielsdatter Winther
Født omkring 169017.

Gift 24 mar. 1720, Volsted17 med

Christen Troelsen
47.28.
Kirsten Nielsdatter Winther
Født omkring 169117.

Gift 1 jan. 1713, Volsted17 med

Axel Christensen
48.28.
Johanne Nielsdatter Winther
Døbt 22 jan. 169317.

Gift 30 apr. 1719, Volsted17 med

Anders Mortensen
49.28.
___________
Døbt 1 jan. 169517.
50.36.
Peder Jeppesen Winther
     Er nevnt i farbroren Niels Winthers skifte år 1719, og oppholder sig da i Senjens fogderi.11
51.36.
Maren Jeppesdatter Winther
Død 1759, Ulfsvåg, Hamarøy18.
     Ho var datter av Jeppe Pedersen Winter som var født i Danmark og bodde på Inderøy i Trøndelag. Maren hadde en arvepart i gården Ulvsvåg, da hennes far Jeppe Winter i 1723/24 står som eier av gården.18
     Kristen og Maren hadde minst tre barn: Elisabeth, Ingeborg og Madts.18
     Skifte 20 jun. 175919,18.

Gift 1720, 1 Søndag efter Epifania.18 med

Kristen Madsen
Født omkring 1692, Senja fogderi18.
Død 1754, Ulfsvåg18.
     Søn af Mads.
     Kristen var i 1701 fostglunt eller dreng hos Mikkel Larsen, Fjelldal. Kristen var i 1720 innstevna til ledingsbergtinget på Myklebostad for å ha stole ei halvtønne lyse (tran) og 2 smørdaller. Både Kristen og hustruen Maren fikk i det heile dårlig skussmål av naboene i Tjeldsund. Det var kanskje ei medvirkende årsak til at de flytta til Ulvsvåg på Hamarøy.18
     Skifte 11 jun. 175620,12.

Børn af Maren Jeppesdatter Winther og Kristen Madsen:

61.51.Elisabeth Christensdatter
62.51.Ingeborg Christensdatter, f. 1728, d. 1786
63.51.Mads Christensen, d. 1758
52.36.
Lisbeth (Elisabeth) Jeppesdatter Winther

Børn af Lisbeth (Elisabeth) Jeppesdatter Winther og _____:

64.52.Aage Pedersen Angell, d. omkr. 1807

Børn af Lisbeth (Elisabeth) Jeppesdatter Winther og _____:

65.52.Anders Danielsen, f. omkr. 1731, d. omkr. 1809
66.52.Guren Danielsdatter, d. før 1807
53.37.
Peder Jacobsen Winther
Død 175621.
     Bodde i Sørkil på Hamarøy.21
     Skifte 13 jun. 1756, Sørkil, Hamarøy.22Avdøde Peder Jacobsen Winter. Ektefelle Methe Maria Iversdatter. Barn: Iver Pedersen Winter, gift, Lechnesbøe i Hamarøy; Joen Pedersen Winter, gift, Sørkil i Hamarøy; Jacob Pedersen, Leknesbogen i Tjeldsund; Niels Pedersen Winter, myndig, ugift, Sørkil i Hamarøy; Marith Pedersdatter Winter, gift med Steen Mikelsen, Woldstad i Senjens fgd.; Methe Pedersdatter, 26 år, Sørkil; Sophia Kirstina Pedersdatter Winter, 19 år, Sørkil; Karen Pedersdatter Winter, 16 år, Sørkil; Karen (Maren?) Pedersdatter Winter, 13 år, Sørkil. Formue 253-3-10..

Gift 172121 med

Mette Maria Iversdatter
Født omkring 169721.
Død efter 176221.
     Datter af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.

Børn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter:

67.53.Iver Pedersen Winther, f. omkr. 1721, d. 1789
68.53.Jon Pedersen Winther, f. omkr. 1729
69.53.Jacob Pedersen Winther, d. omkr. 1797
70.53.Nils Pedersen Winther, d. omkr. 1796
71.53.Marit (Marthe) Pedersdatter Winther
72.53.Mette Pedersdatter Winther, f. omkr. 1730, d. 1761
73.53.Sophie Kirstina Pedersdatter Winther, f. omkr. 1737
74.53.Karen Pedersdatter Winther, f. omkr. 1740, d. før 1762
75.53.Maren Pedersdatter Winther, f. omkr. 1743
54.37.
Niels Jacobsen Winther
Født omkring 168523.
55.37.
Maren Jacobsdatter Winther
Født omkring 1685.
Død 1771, Gottesjord, Sørreisa..

Gift omkring 1705 med

Jacob Hansen Keinapel
Født omkring 167224.
Død 1748, Gottesjord, Sørreisa..
     Søn af Hans Jacobssøn Keinapel og Lisbeth Kiær.
     Bosatte seg på Gottesjord og blei lensmann i Baltestad, Gisund og Dyrøy tinglag.24

Børn af Maren Jacobsdatter Winther og Jacob Hansen Keinapel:

76.55.Niels (Winther) Jacobsen Kienapel, f. omkr. 1710, Tranøy, d. 1765
77.55.Jacob Jacobsen Keinapel, f. omkr. 1713, Senjen., d. 1767, Senjen.
78.55.Marit Maria Jakobsdatter, f. 1716, d. 1780
79.55.Boel Kathrine Jakobsdatter Kinapel, f. 1715
80.55.Maren (Kristine) Jakobsdatter, f. 1722, d. 1761, Trondenes.
81.55.Iver Kiær Jacobsen, f. omkr. 1726, Sørreisa., d. 1799, Sørreisa.
56.37.
Karen Jakobsdatter Winther
Født omkring 1688.
Død 1767, Solberg, Sørreisa..
     Skifte 1767-1776, Solberg, Dyrøy tinglag.14protokollnr. 142, folio 286b..

Gift 1° omkring 1711 med

Fredrik Wilhelm Rochman
Født omkring 1679, Danmark..
Død 1730, Eidet, Tranøy..
     Fredrik Wilhelm Rochman var sannsynligvis av tysk slekt. Ca. 1707 reiste han fra København til Trondheim, der han kort tid arbeidet som "barbersvend" hos kirurgen Daniel Rode. Våren 1708 reiste han nordover til Tranøy og hadde da med seg et brev fra amtmann Iver von Ahnen, datert 11. april 1708. Der stod det bl.a.: »Iver von Ahnen giør vitterligt, at saasom nervehrende Barberer Svend Friderich Wilhelm Rockman, kommen fra Kiøbenhafn, som sig her udj Staden hos Cirurgus Daniel Rode imod Eet aars tid opholdet haver, agter sig her fra till Nordlandene, og til samme hans forestaaende Reise et pas af mig har været begierende, haver jeg det i henseende till hans schickelige forhold her paa stedet icke vildet negte, mens hermed alle forekommende hvad stand de være kunde, tienst og venligst anmoeder, fornefnte Barberer Svend Friederich Wilhelm Rockman, hvor hans vej igiennem bemeldte Nordlandene kunde falde, ej allene frij og ubehindret ville lade passere, mens end og udij ald laugl. forefaldende, hannem bevaagenhed og tienniste at bevise.« (Fra kopibok for Trondhjem amt).25
     Bosatt på Stongelandseidet, Tranøy.26

Gift 2° _____med

Ole Kristoffersen
Født omkring 1700, Solberg, Sørreisa.27.
Død 27 okt. 1777, Hemmingsjord, Sørreisa..

[Gift 1° med Karen Jakobsdatter Winther (omkr. 1688 - 1767); Gift 2° 1768 med Dorthe Sofie Reinholtsdatter (1746 - 1808)].

Børn af Karen Jakobsdatter Winther og Fredrik Wilhelm Rochman:

82.56.Gotlieb Fredriksen Rockman, f. omkr. 1711, Tranøy.
83.56.Jakob Fredriksen Rockman, f. omkr. 1713, Tranøy., d. 1764, Dyrøy.
84.56.Jabrica Fredriksdatter, f. 1715, Tranøy., d. 1775, Sørreisa.
85.56.Anne Sofia Fredriksdatter, f. 1717, Tranøy.
86.56.Ernst Fredriksen (Rockman), f. 1718, Tranøy.
87.56.Stasius Fredriksen, f. 1720

Børn af Karen Jakobsdatter Winther og Ole Kristoffersen:

88.56.Fredrik Vilhelm Olsen, f. 1735, Sørreisa., d. 1773, Sørreisa.
57.37.
Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther
Død omkring 1778.
     Skifte 17 mai 1778, Forså, Tysfjord.22Barn: Iver Hansen, Forsaa; Sivert Hansen, Helland i Tjeldsund; Avdøde søn Jacob Hansens barn Niels Jacobsen, 11 år, Andreas Jacobsen, 12 år, Dorthe Sophia Jacobsdatter, 12 år, Martha Maria Jacobsdatter; Marith Hansdatter, gift med Ole Larsen, Lechnes i Tjeldsund; Mette Margrethe Hansdatter, gift med Joen Winther, Sørkiel i Hamarøy; Ane Sophia Jacobsdatter (Hansdatter), gift med Niels Winther, Sørkiel i Hamarøy. Formue 33-0-4. Gjeld 12-0-0..

Gift _____med

Hans Iversen
Født 21 feb. 169321.
Død omkring 176921.
     Søn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.
     Bodde på Forså i Tysfjord, som han byksla 25. okt. 1721 etter Aasille Jonsdatter Ulvsvåg.21
     Skifte 12 mai 176928,21.

Børn af Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther og Hans Iversen:

89.57.Iver Hansen
90.57.Sivert Hansen
91.57.Jacob Hansen, f. 1737, d. 1773
92.57.Marith Hansdatter
93.57.Mette Margrete Hansdatter, d. omkr. 1801
94.57.Anne Sophia Hansdatter, d. eft. 1796
58.37.
Trine Jacobsdatter Winther

Gift _____med

Jon Iversen
Født 20 sep. 169521.
     Søn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.
     Bodde i Ulvsvåg på Hamarøy.21
     Nils og broren Jon på Myklebostad var innstevna til tinget 21. juni 1727, av skolemester Povel Sjursen. De hadde «imod Hr. Justisråd Schielderups foranstaltning ladet 2de finner nemlig Peder Jacobsen Kjerringvik og Povel Svendsen Haagenset, udi fiskeriet 1726 ladet dem faa brennevin, hvorefter begge siden er funden døde. Dette skjedde da fiskeriet var i Østnesfjorden». (Peder Jacobsen var omtr. 70 år, og Paul Svendsen 40 år).24
59.37.
Aasel Jacobsdatter Winther
Født omkring 1697, Tranøy.15.
Død 1743, Berg, Trondenes.29,15,29.

Gift _____med

Nils Hanssen Hveding
Født 1692, Torsken, Senjen.15,29.
Død 1762, Berg, Trondenes.30.
     Søn af Hans Olsen og Anne Marie Nilsdatter (Hveding).
     Gårdeier på Berg, Trondenes.15

[Gift 1° med Aasel Jacobsdatter Winther (omkr. 1697 - 1743); Gift 2° 1746 med Anna Rafaelsdatter Harr (1710 - 1776)].

Børn af Aasel Jacobsdatter Winther og Nils Hanssen Hveding:

95.59.Hans Nilssen Hveding, f. 1727, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
96.59.Marit Nilsdatter Hveding, f. 1730, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
97.59.Jacob Nielsen Hveding, f. 1734, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
98.59.Anne Katrine Nilsdatter Hveding, f. 1736, Trondenes.
99.59.Nils Winther Nilssen Hveding, f. 1740, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
60.37.
Jacob Jacobsen Winther
Født omkring 169831.
Død 1782, Nordstraumen, Sørreisa..
     Gårdeier og kjøpmann i Sørreisa.

Gift _____med

Karen Jørgensdatter Brems
Født omkring 170432,33.
Død 1778.
     Datter af Jørgen Olsen og Signild Olsdatter Brems.

Børn af Jacob Jacobsen Winther og Karen Jørgensdatter Brems:

100.60.Signhild Jakobsdatter Winther, f. 1731, d. 1754
101.60.Marit Jakobsdatter Winther, f. omkr. 1735, Sørreisa., d. 1807, Sørreisa.
102.60.Jacob Jacobsen Winther, f. 1740, Sørreisa., d. 1805

Generation 12.

61.51.
Elisabeth Christensdatter

Gift _____med

Kristen Mikkelsen
     Fra Torsnes i Tysfjord18
62.51.
Ingeborg Christensdatter
Født 172818.
Død 178618.

Gift 1° omkring 175734 med

Melchior Enoksen
     Ulvsvåg, Hamarøy18

Gift 2° omkring 176034 med

Eskild Jakobsen
Født _____, Djupvik, Ofoten18.
     Søn af Jakob Eskildsen.
63.51.
Mads Christensen
Død 175818.
     Død ugift.18
64.52.
Aage Pedersen Angell
Døbt 19 apr. 1726.
Død omkring 1807.
     Noen år tidligere (1725/26) fikk Lisbeth Jeppesdtr Winther et såkalt "uekte" barn, en sønn som fikk navnet Aage (døpt 19/4 1726). Til presten Schjelderup oppga Lisbeth som barnefar en Christian som hadde vært i lagmann Peder Angell sin tjeneste. Peder Angell var lagmann i Steigen fra 1710 og til dette året, 1726. Denne sønnen Aage, som altså senere ble gårdbruker og skipper i Kalvåg, brukte konsekvent navnet Aage Pedersen Angell, og det skulle vel mer enn antyde at det var lagmannen selv som var far til Aage, og ikke denne Christian …..35
     Skifte 27 mai 1807, Kalvåg i Hamarøy.36.

Gift _____med

Marithe Christensdatter
     Datter af Christen Olsen og Anne Olsdatter.
     Skifte 27 mai 1807, Kalvåg i Hamarøy.36.
65.52.
Anders Danielsen
Født omkring 173137.
Død omkring 1809.
     Anders Danielsen hadde i flere år jektbruk sammen med halvbroren Aage Pedersen Angell. Jekta forliste ved Valderhaug (Møre) i 1781. Dette var ikke et totalforlis, for jekta ble slept nordover. Her ble den delvis opphogd og noe av materialene og tilbehøret ble brukt da de seinere fikk ny jekt bygd i Beiarn (1786). Denne nye jekta overlot Anders Danielsen sin halvdel av til sin (tilkommende) svigersønn Benoni Olsen Hauman - som i sin tur 'forliste med Jægt og Ladning' på tur til høststevnet 1791, og da omkom sammen med hele sitt mannskap.38
     Skifte 7 sep. 1809, Kaldvaag Ytre i Hamarøy.39Avdøde Anders Danielsen, Kaldvaag Ytre i Hamarøy. Formue: 987-3-10. Gjeld: 554-4-1. Gift 2 ganger, første hustru Inger Christensdatter. Arvinger: enke Sirena Wang; sønn av 1. ekt. Daniel Andersen, Kaldvaag i Hamarøy; datter av 1 ekt. Elisabeth Winther Andersdatter, gift på Burøen i Engeløy med Johan Christian Kieldstrup; datter av 1. [2.?] ekt. Inger Andersdatter i Hamarøy, verge Anders Paulsen, Sommerseth; sønn av 2. ekt. Jørgen Wang Andersen, Kaldvaag Ytre i Hamarøy; sønn av 2. ekt. Anders Severin Wang Andersen, 16 år, Kaldvaag Ytre, verge Christen Peersen, Lervaag; sønn av 2. ekt. Christian Wang Andersen, 15 år, Kaldvaag Ytre, verge Hans Hansen, Helland..

Gift 1° _____med

Inger Christensdatter
Død før 1807.
     Datter af Christen Olsen og Anne Olsdatter.

Gift 2° 1788 med

Serina Elisabeth Wang
Født 1757, Kastnes, Dyrøy..
Død _____, Kalvåg, Hamarøy..
     Datter af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind.

[Gift 1° med Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge (1740 - 1786); Gift 2° 1788 med Anders Danielsen (omkr. 1731 - omkr. 1809)].

Børn af Anders Danielsen og Inger Christensdatter:

103.65.Daniel Andersen, f. omkr. 1767
104.65.Elisabeth (Lisbeth) Winther Andersdatter, f. omkr. 1764

Børn af Anders Danielsen og Serina Elisabeth Wang:

105.65.Jørgen Wang Andersen, f. omkr. 1790
106.65.Anders Severin Wang Andersen, f. omkr. 1793
107.65.Christian Wang Andersen, f. omkr. 1794
108.65.Inger Andersdatter, f. omkr. 1796
66.52.
Guren Danielsdatter
Død før 1807.

Børn af Guren Danielsdatter og _____:

109.66.Ingeborg Pedersdatter, f. omkr. 1756
110.66.Maren Pedersdatter, f. omkr. 1762

Børn af Guren Danielsdatter og _____:

111.66.Elisabeth Olsdatter
67.53.
Iver Pedersen Winther
Født omkring 172140.
Død apr. 178941.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.21
     Fra Sørkil i Hamarøy.40
     Iver og Anne bosatte seg omkring 1752 i (Leiknes-)Bogen i Tysfjord, der de ennå var som husmannsfolk i 1756, men var kommet til Tofte [i Tjeldsund] omkring 1762.40
     Ved Manntallet for Ekstraskatten 1762/63 besto familien av Iver og kona, samt barna Nils og Mette. Så kom den ulykksalige brannen om hausten samme år, og de mista alt de eide. Ved Mt. for ekstraskatten 1770 er Iver og Anne borte, og sønnen Nils tjener hos naboen Anders Pedersen på heimgården. Mette er ikke nevnt i dette manntallet.40
     Iver døde (drukna) i april 1789 sammen med dattersønnen Kristoffer Olsen. Iver oppholdt seg da på Skarvberg hos datra Karen Homle.41

Gift _____40med

Anne Christensdatter
     Datter af Christen Christophersen.
     Fra Gilseng i Hamarøy.40
     Anne Kristensdatter døde før 1774, men dødsfallet er ikke registrert.40

Børn af Iver Pedersen Winther og Anne Christensdatter:

112.67.Jacob Iversen Winther, f. omkr. 1747, d. før 1774
113.67.Mette Maria Iversdatter Winther, f. omkr. 1749
114.67.Niels Iversen Winther, f. omkr. 1750
115.67.Berit Sofie Iversdatter Winther
116.67.Karen Homle Iversdatter Winther, f. 1754
117.67.Peder Iversen Winther, f. 1756, d. før 1774
68.53.
Jon Pedersen Winther
Født omkring 172942.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.21
     Sørkil på Hamarøy.40

Gift _____med

Mette Margrete Hansdatter
Død omkring 1801.
     Datter af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther.
     Skifte 23 jul. 1801, Sørkile i Hamarøy.43Avdøde Mette Margrete Hansdatter. Ektefelle Jon Winter, Sørkile. Barn: Hans Jonsen Winter, myndig, Sørkile; Peder Jonsen Winter, myndig, ugift, Sørkile i Hamarøy. Formue 106-5-12. Gjeld 112-5-3. Falittbo. Sølv mrk. J:W..

Børn af Jon Pedersen Winther og Mette Margrete Hansdatter:

118.68.Hans Jonsen Winther, f. omkr. 1757
119.68.Peder Jonsen Winther
120.68.Dorthe Sofie Winther, f. omkr. 1761, d. 1789
69.53.
Jacob Pedersen Winther
Død omkring 1797.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.21
     Skifte 24 aug. 1797, Bogen Indre, Tjeldsund.22Avdøde Jacob Winther. Ektefelle Ane Krøepelien. Barn: Peder Jacobsen, myndig, Forsaae i Tjeldsund; Johan Pauli Jacobsen, hjemme, 24 år; Jacob Jacobsen, hjemme, 14 år; Ane Birgithe Jacobsdatter, hjemme, 18 år; Mette Maria Jacobsdatter, hjemme, 6 år; Martha Jacobsdatter, hjemme, 11 år [1 år ?]. Formue 42-3-7. Gjeld 42-3-7..

Gift 1° _____med

Marit(te) Christensdatter
Død omkring 1772.
     Datter af Christen Christophersen.
     Skifte 12 sep. 1772, Bogen i Tjeldsund.22Avdøde Marithe Christensdatter. Ektefelle Jacob Pedersen Winter. Barn: Peder Jacobsen Winter, 25 år; Christen Jacobsen Winter, 15 år; Beritha Sophia Jacobsdatter Winter, 26 år..

Gift 2° _____med

Anne Krøpelien

Børn af Jacob Pedersen Winther og Marit(te) Christensdatter:

121.69.Berit Sophia Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1746
122.69.Peder Jacobsen (Winther), f. omkr. 1747
123.69.Christen Jacobsen (Winther), f. omkr. 1757, d. før 1797

Børn af Jacob Pedersen Winther og Anne Krøpelien:

124.69.Johan Pauli Jacobsen (Winther), f. omkr. 1773
125.69.Ane Birgithe Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1779
126.69.Jacob Jacobsen (Winther), f. omkr. 1783
127.69.Mette Maria Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1791
128.69.Martha Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1786
70.53.
Nils Pedersen Winther
Død omkring 1796.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.21
     Sørkil på Hamarøy.40
     Skifte 10 feb. 1796, Sørkile i Hamarøy.44Avdøde Niels Pedersen Winter. Ektefelle Ane Hansdatter. Barn (alle på Sørkile): Karen Nielsdatter, 38 år, døv og dom hjemme på arvetomten, verge Anders Danielsen; Mette Maria Nielsdatter, gift med Anders Danielsen; Dorthea Sophie Nielsdatter, 24 år, ugift, verge lensmann Winther. Formue 172-4-5. Gjeld 84-5-4..

Gift _____med

Anne Sophia Hansdatter
Død efter 179645.
     Datter af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther.

Børn af Nils Pedersen Winther og Anne Sophia Hansdatter:

129.70.Karen Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1758
130.70.Mette Maria Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1761
131.70.Dorthea Sophie Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1772
71.53.
Marit (Marthe) Pedersdatter Winther

Gift _____med

Steen Michelsen
Født omkring 170712.
Død 178612.
     Søn af Michel Nielsen og Berit Steensdatter.
     Oppfostra hos farsøstra Mette Nilsdatter Myklebostad, og ble gift gift med hennes datterdatter og bosatt på Vollstad.12

Børn af Marit (Marthe) Pedersdatter Winther og Steen Michelsen:

132.71.Mikkel Stensen, f. 1747, Trondenes., d. 1769
72.53.
Mette Pedersdatter Winther
Født omkring 173046,47.
Død 16 feb. 176148,22,47.
     Skifte 12 mai 1761, Rinbøe i Lødingen.22Avdøde Methe Pedersdatter Winter. Hun døde 16. febr. 1761. Hadde så godt som fra bryllupsdagen vært sengeliggende. Arvinger er hennes ektefelle Henrich Knudsen, Rinbøe; hennes mor Mette Iversdatter, Kiil i Hamarø; hennes søsken: Iver Pedersen Winter, gift; Jakob Pedersen Winter, gift; Joen Pedersen Winter, gift; Nils Pedersen Winter; Marithe Pedersdatter Winter, gift med Steen Michelsen "udi Tronæs menighed"; Sophie Pedersdatter Winter, gift med Hans Enochsen, Vesterålen; Maren Pedersdatter Winter, 16 år, Rinbøe i Tjeldsund, verge Jacob Pedersen Winter. Formue 152-1-8. Gjeld 36-0-8. Nevnt skiftebrev av 9. juli 1757 etter Henrich Knudsens tidligere avdøde kone Margrethe Christophersdatter..
     Skifte 12 aug. 1762, Rinbøe i Hegstad.22Avdøde Methe Pedersdatter Winter. Arvinger er hennes mor Mette Iversdatter, Kiil i Hamarøy, gift med Henrik Knudsen og hennes søsken: Iver Pedersen Winter, Hegstad; Jacob Pedersen Winter, Hegstad; Joen Pedersen Winter, Hegstad; Niels Pedersen Winter, Rinbøe i Hegstad; Marthe Pedersdatter Winter, gift med Steen Michelsen "udi Tronæs menighed"; Sophie Pedersdatter Winter, gift med Hans Enochsen, Vesterålen; Maren Pedersdatter Winter, 16 år, Rinbøe i Hegstad. Formue 151-1-8. Skylder ½ wog fiskes leie..

Gift 1759-1760 med

Henrik Knudsen
     Rinbøe i Hegstad.

[Gift 1° med Margrethe Christophersdatter (d. omkr. 1757); Gift 2° 1759 med Mette Pedersdatter Winther (omkr. 1730 - 16 feb. 1761)].
73.53.
Sophie Kirstina Pedersdatter Winther
Født omkring 173749,47.

Gift _____med

Hans Enochsen
     Vesterålen.
74.53.
Karen Pedersdatter Winther
Født omkring 174050,47.
Død før 176251,47.
75.53.
Maren Pedersdatter Winther
Født omkring 174352,47.
76.55.
Niels (Winther) Jacobsen Kienapel
Født omkring 1710, Tranøy53,54.
Død 176554.
     Nils var bruker på gården Kastnes i Dyrøy under de harde uåra i begynnelsen av 1740-tallet, som han overtok 1743. Matmangelen var stor, og mange personer omkom av sult. Kornhøsten slo feil fleire år på rad, og da det endelig blei et godt år klimatisk sett, var almuen så og si fri for såkorn, da det meste hadde gått med til menneskeføde. Kornavlinga i 1744 og 1745 slik vi kan lese den etter tiendeoppgavene, lå langt under avlingene fra omkring 1730. På mange gårder sto åkrene tomme for korn. Nils Jakobsen på Kastnes var den som hadde størst avling i 1744, men den var ikke på meir enn knapt 4 tn. og kvaliteten var heller dårlig. Året etter var den gått ned til 2½ tn., og Nils var ikke lenger den største kornbonden i kommunen. Fleire brukere på Dyrøya hadde større avling det året. Samme året hadde Nils gjort det godt på Finnmarken. Han hadde en av de største leveransene til Bergen det året med Jakob Rasmussen Fabers jekt. Nils hadde rodd på Finnmarken med en høvedsmann fra Lenvik, Iver Kiær. 40 våger finnmarksfisk og 20 våger heimfisk var Nils sin forsendelse det året.54
     I 1750 hadde fogd Jørgen Wang slått seg ner på Kastnes i Dyrøy. Wang ville gjerne overta gården, men sjøl han kunne ikke fortrenge en leilending som hadde bykselbrev på gården og ellers oppfyllte sine plikter overfor jordherren. Men Nils Jakobsen Keinapel var villig til å oppgi gården mot at fogden skaffa han en tilsvarende gård med ei like stor skyld. I den forbindelse ba Wang madam Ursin, enka etter den forrige fogden, om hun kunne avstå gården Reinså i Gratangen til Nils Jakobsen. Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin. Resultatet blei da et makeskifte, slik at Nils, som var leilending og ikke eide Kastnes, slapp å betale bykselavgift for Reinså. I 1751 flytta så Rebekka og Nils til Gratangen, der Nils døde i 1765.54
     Skifte 1753-1767, Reinså, Fauskevåg Tinglag.14protokollnr. 141, folio 257b..

Gift 1739, Tranøy kirke med

Rebecha Bentsdatter Brems
Født 171555.
Død 179155.
     Datter af Bent Bentssøn Brems.

[Gift 1° 1739 med Niels (Winther) Jacobsen Kienapel (omkr. 1710 - 1765); Gift 2° 14 nov. 1766 med Ole Stephensen Trane (1736 - 1769)].

Børn af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems:

133.76.Martinus Nilssen Kinapel, f. 1744, Dyrøy., d. 1801
134.76.Jacob Nielsen Kienapel, f. 1745, Kastnes i Dyrøy, d. før 1766
135.76.Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel, f. 1747, Kastnes i Dyrøy., d. 1793, Trondenes.
136.76.Bent Nielsen Kienapel, f. 1749, Kastnes i Dyrøy, d. 1804
137.76.Hans Nielsen Kienapel, f. 1751, Renså i Astafjord, d. før 1766
138.76.Jørgen Nielsen Kienapel, f. 1753, Renså i Astafjord, d. 1783
139.76.Karen (Maren) Nielsdatter Kienapel, f. 1756, Renså i Astafjord, d. 1791
140.76.Ole Nielsen Kienapel, f. 1758, Renså i Astafjord
141.76.Paul Nielsen Keinapel, f. 1759, d. 1775
142.76.Peder Nielsen Keinapel, f. 1759, d. 1775
77.55.
Jacob Jacobsen Keinapel
Født omkring 1713, Tranøy, Senjen.53.
Død 1767, Leiknes i Tranøy, Senjen..

Gift 1745, Kastnes i Dyrøy56 med

Maren Bentsdatter Brems
Født 1723, Kastnes, Dyrøy..
Død 1 jan. 1803, Leiknes, Lenvik..
     Datter af Bent Bentssøn Brems.

[Gift 1° 1745 med Jacob Jacobsen Keinapel (omkr. 1713 - 1767); Gift 2° 22 nov. 1769 med Ole Gregussen (1726 - 1800)].

Børn af Jacob Jacobsen Keinapel og Maren Bentsdatter Brems:

143.77.Niels Jacobsen Kinnapel
144.77.Bent Jacobsen Kinnapel, f. omkr. 1747
145.77.Jacob Jacobsen Kinnapel, f. omkr. 1750
146.77.Ole Humle Jacobsen Kinnapel, f. 1757, Sørreisa.
78.55.
Marit Maria Jakobsdatter
Født 1716.
Død 1780.

Gift _____med

Thomas Hansen
     Bakkejord, Tromsøysund.

Børn af Marit Maria Jakobsdatter og Thomas Hansen:

147.78.Hans Thomassen, f. 1744
148.78.Jacob Thomassen, f. 1746
149.78.Christen Thomassen, f. 1748
150.78.Christiana Thomasdatter, f. 1750
151.78.Lisbeth Thomasdatter, f. 1751
152.78.Maren Thomasdatter, f. 1755
153.78.Boel (Bodil) Thomasdatter, f. 1761
154.78.Helene Thomasdatter, f. 1764
79.55.
Boel Kathrine Jakobsdatter Kinapel
Født 1715.

Gift 1752 med

Ole Olsen
     Scattevigen.

Børn af Boel Kathrine Jakobsdatter Kinapel og Ole Olsen:

155.79.Mikkel Winther Olsen, f. 1757
80.55.
Maren (Kristine) Jakobsdatter
Født 172257.
Død 1761, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Skifte 1753-1767, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 141, folio 209..

Gift _____55med

Hans Paulsen
Født 1717, Sørrollnes, Trondenes.55.
Død 177155.
     Søn af Paul Hanssen.
     Skifte 1767-1776, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 142, folio 402..

[Gift 1° med Maren (Kristine) Jakobsdatter (1722 - 1761); Gift 2° 1762 med Berit Olsdatter (1731 - 1795)].

Børn af Maren (Kristine) Jakobsdatter og Hans Paulsen:

156.80.Hans Hanssen, f. 1746, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
157.80.Berte Hansdatter, f. 1750, Sørrollnes., d. 1750, Sørrollnes.
158.80.Peder Hanssen, f. 1752, Sørrollnes., d. 1752, Sørrollnes.
159.80.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1754, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
160.80.Jens Hanssen, f. 1757, Sørrollnes., d. 1760, Sørrollnes.
81.55.
Iver Kiær Jacobsen
Født omkring 1726, Gottesjord, Sørreisa.59.
Død 1799, Gottesjord, Sørreisa.59.

Gift 1° 22 jul. 1749, Tranøy kirke med

Kirsten Marie Henrichsdatter
Født 1724, Nordstraumen, Sørreisa..
Død 1 okt. 1772, Gottesjord, Sørreisa..

Gift 2° 1774, Tranøy kirke med

Marta Kristine Larsdatter
Født 1755, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1808, Gottesjord, Sørreisa.59.
     Datter af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Datter av Lars Olsen og Anne Andersdatter på Sørrollnes, Ibestad.59

[Gift 1° 1774 med Iver Kiær Jacobsen (omkr. 1726 - 1799); Gift 2° 1800 med Peder Hanssen Bye (f. omkr. 1769)].

Børn af Iver Kiær Jacobsen og Kirsten Marie Henrichsdatter:

161.81.Jacob Iversen Kjær, f. 1749, Sørreisa., d. 1773
162.81.Henrich Iversen Kjær, f. 1751, Sørreisa., d. 1801, Tranøy.
163.81.Augustinus Iversen, f. 1752, Sørreisa., d. 1778
164.81.Karen Maria Iversdatter, f. 1754, Sørreisa.
165.81.Maren Kierstina Iversdatter, f. 1758, Sørreisa., d. 1812
166.81.Olava Petrika Iversdatter, f. 1760, Sørreisa., d. 1834, Lenvik.
167.81.Hans Iversen Kiær, f. 1764, Sørreisa., d. 1811

Børn af Iver Kiær Jacobsen og Marta Kristine Larsdatter:

168.81.Kirsten (Marie?) Iversdatter, f. 1776, Sørreisa., d. 1853, Tranøy.
169.81.Augustinus Iversen, f. 1779, Sørreisa., d. 1785, Sørreisa.
170.81.Ane Lavina Iversdatter, f. 1787, Sørreisa., d. 1866
171.81.Ole Augustinus Iversen, f. 1790, Sørreisa., d. 1857
82.56.
Gotlieb Fredriksen Rockman
Født omkring 1711, Eidet, Tranøy..
     Stonglandseidet, Tranøy.

Gift 1° _____med

Gjertrud Hansdatter

Gift 2° _____med

Lucie Olsdatter
Født 1731, Hals, Tranøy..
Død 1810, Eidet, Tranøy..

[Gift 1° med Gotlieb Fredriksen Rockman (f. omkr. 1711); Gift 2° 1781 med Henrich Iversen Kjær (5 apr. 1751 - 1801)].

Børn af Gotlieb Fredriksen Rockman og Lucie Olsdatter:

172.82.Jakob Fredrik Gotliebsen, f. 1766, d. 1844
83.56.
Jakob Fredriksen Rockman
Født omkring 1713, Eidet, Tranøy..
Død 1764, Sortevik, Dyrøy.26.
     Sortevik, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok.

Gift _____26med

Bodil Olsdatter
Født omkring 1725.
Død 180760,26.
     Hvor hun kom fra, vites ikke. Hun kan ha vært fra Lenvik, da broren, Kristoffer Olsen, bodde på gården Olderen (Sandvik).26

[Gift 1° med Jakob Fredriksen Rockman (omkr. 1713 - 1764); Gift 2° 1766 med Jørgen Eriksen Normann (1737 - 1813)].
84.56.
Jabrica Fredriksdatter
Født 1715, Eidet, Tranøy..
Død 1775, Gottesjord, Sørreisa..

Gift 1740 med

Erik Hanssen
Født 1710, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1793, Gottesjord, Sørreisa..
     Bruker av Gottesjord, Sørreisa.

Børn af Jabrica Fredriksdatter og Erik Hanssen:

173.84.Kristen Eriksen, f. omkr. 1750, Sørreisa., d. 1800
85.56.
Anne Sofia Fredriksdatter
Født 1717, Eidet, Tranøy..

Gift 1° _____med

Hans Kristoffersen
Født 1715, Solberg, Sørreisa..
     Skøelv, Sørreisa.

Gift 2° 1754 med

Jens Danielsen Heitman
Født omkring 173061.
     Søn af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.
     Skøelv, Sørreisa.
86.56.
Ernst Fredriksen (Rockman)
Født 1718, Eidet, Tranøy.62.
     Bosatt i Straumen, Ibestad og Skøelv, Sørreisa.62

Gift _____62med

Øllegård Kristensdatter (Trane)
Født omkring 1729, Mikkelbostad, Dyrøy55,62.
Død 180162.
     Datter af Kristen Tygesen Trane og Elen Karstensdatter Bernhof.

[Gift 1° med Ernst Fredriksen (Rockman) (f. 1718); Gift 2° 1771 med Hans Hansen (f. omkr. 1740)].

Børn af Ernst Fredriksen (Rockman) og Øllegård Kristensdatter (Trane):

174.86.Karen Ernstsdatter Rokmann, f. 1752, d. 1759
175.86.Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann, f. 1754, d. 1754
176.86.Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann, f. 1757
177.86.Karen Helena Ernstsdatter Rokmann, f. 1759
178.86.Kristen Ernstsen Rokmann, f. 1761
87.56.
Stasius Fredriksen
Født 1720.
     Loppa, Finnmark.

Gift _____med

Sofie Josefsdatter
88.56.
Fredrik Vilhelm Olsen
Født 1735, Solberg, Sørreisa.27.
Død 1773, Solberg, Sørreisa.27.

Gift 21 dec. 1757 med

Marit Jakobsdatter Winther
Født omkring 1735, Nordstraumen, Sørreisa.27.
Død 3 sep. 1807, Solberg, Sørreisa..
     Datter af Jacob Jacobsen Winther og Karen Jørgensdatter Brems.

[Gift 1° 21 dec. 1757 med Fredrik Vilhelm Olsen (1735 - 1773); Gift 2° 1775 med Hans Kristian Hansen (1739 - 16 aug. 1807)].

Børn af Fredrik Vilhelm Olsen og Marit Jakobsdatter Winther:

179.88.Sideni Martinus Fredriksen, f. 1757, d. 1780
180.88.Fredriksdatter, f. 1758
181.88.Ole Kristian Fredriksen, f. 1759, d. 1761
182.88.Jakobine Marie Fredriksdatter, f. 1761, d. 1772
183.88.Anne Birgitte Fredriksdatter, f. 1762, d. 1772
184.88.Karen Winther Fredriksdatter, f. 1764, d. 1780
185.88.Marit Winther Fredriksdatter, f. 1766, Sørreisa., d. 1826, Dyrøy.
186.88.Ole Kristian Fredriksen, f. 1768
187.88.Sofie Amalie Fredriksdatter, f. 1770
89.57.
Iver Hansen
90.57.
Sivert Hansen
91.57.
Jacob Hansen
Født 1737.
Død 1773.

Gift _____med

Maren Andersdatter

Børn af Jacob Hansen og Maren Andersdatter:

188.91.Dorthe Sophie Jacobsdatter, f. omkr. 1766
189.91.Niels Jacobsen (Winther), f. omkr. 1767
190.91.Andreas Jacobsen, f. omkr. 1766
191.91.Martha Maria Jacobsdatter
92.57.
Marith Hansdatter
93.57.
Mette Margrete Hansdatter
Død omkring 1801.
     Skifte 23 jul. 1801, Sørkile i Hamarøy.43Avdøde Mette Margrete Hansdatter. Ektefelle Jon Winter, Sørkile. Barn: Hans Jonsen Winter, myndig, Sørkile; Peder Jonsen Winter, myndig, ugift, Sørkile i Hamarøy. Formue 106-5-12. Gjeld 112-5-3. Falittbo. Sølv mrk. J:W..

Gift _____med

Jon Pedersen Winther
Født omkring 172942.
     Søn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.21
     Sørkil på Hamarøy.40

Børn af Mette Margrete Hansdatter og Jon Pedersen Winther er vist under Jon Pedersen Winther (nr. 68).

94.57.
Anne Sophia Hansdatter
Død efter 179645.

Gift _____med

Nils Pedersen Winther
Død omkring 1796.
     Søn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.21
     Sørkil på Hamarøy.40
     Skifte 10 feb. 1796, Sørkile i Hamarøy.44Avdøde Niels Pedersen Winter. Ektefelle Ane Hansdatter. Barn (alle på Sørkile): Karen Nielsdatter, 38 år, døv og dom hjemme på arvetomten, verge Anders Danielsen; Mette Maria Nielsdatter, gift med Anders Danielsen; Dorthea Sophie Nielsdatter, 24 år, ugift, verge lensmann Winther. Formue 172-4-5. Gjeld 84-5-4..

Børn af Anne Sophia Hansdatter og Nils Pedersen Winther er vist under Nils Pedersen Winther (nr. 70).

95.59.
Hans Nilssen Hveding
Født 1727, Berg, Trondenes.30.
Død 1792, Berg, Trondenes.30.

Gift 175958 med

Anne Sørensdatter
Født 1715, Sama, Trondenes.58.
Død 1802, Berg, Trondenes.58.
     Datter af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.

[Gift 1° omkr. 1735 med Rasmus Enevoldsen Stenholt (1709 - 1756); Gift 2° 1759 med Hans Nilssen Hveding (1727 - 1792)].
96.59.
Marit Nilsdatter Hveding
Født 1730, Berg, Trondenes.30.
Død 1752, Berg, Trondenes.30.
97.59.
Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.30.
Død 1804, Berg, Trondenes.30.

Gift 15 okt. 176663 med

Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.64,30.
Død 1798, Berg, Trondenes.30, begravet 22 apr. 179865,63.
     Datter af Jens Andersen Schjelderup og Ingeborg Marie Leth.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.14protokollnr. 148, folio 135b..

Børn af Jacob Nielsen Hveding og Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup:

192.97.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
193.97.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
194.97.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
195.97.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
196.97.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
197.97.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
98.59.
Anne Katrine Nilsdatter Hveding
Født 1736, Berg, Trondenes.30.
     Til Sortland, Vesterålen, Nordland.30
99.59.
Nils Winther Nilssen Hveding
Født 1740, Berg, Trondenes.58.
Død 1787, Berg, Trondenes.58.
     Skifte 1785-1789, Berg, Sand tinglag.14protokollnr. 144, folio 534b., etter Nils Winther..

Gift 177058 med

Johanna Marie Sørensdatter
Født 1720, Sama, Trondenes.58.
Død 1789, Harstad, Trondenes.58.
     Datter af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.

[Gift 1° omkr. 1743 med Iver Hanssen Wolff (1716 - 1767); Gift 2° 1770 med Nils Winther Nilssen Hveding (1740 - 1787)].
100.60.
Signhild Jakobsdatter Winther
Født 1731.
Død 175466.
     Døde ugift i 1754.66
101.60.
Marit Jakobsdatter Winther
Født omkring 1735, Nordstraumen, Sørreisa.27.
Død 3 sep. 1807, Solberg, Sørreisa..

Gift 1° 21 dec. 1757 med

Fredrik Vilhelm Olsen
Født 1735, Solberg, Sørreisa.27.
Død 1773, Solberg, Sørreisa.27.
     Søn af Ole Kristoffersen og Karen Jakobsdatter Winther.

Gift 2° 177567 med

Hans Kristian Hansen
Født 1739, Skogshamn, Dyrøy.68.
Død 16 aug. 1807, Solberg, Sørreisa..
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.

Børn af Marit Jakobsdatter Winther og Fredrik Vilhelm Olsen er vist under Fredrik Vilhelm Olsen (nr. 88).

102.60.
Jacob Jacobsen Winther
Født 1740, Nordstraum, Sørreisa..
Død 1805.

Gift 2 nov. 1762, Lenvik kirke69,70 med

Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder
Født 1740, Vang, Lenvik..
Død 1799.
     Datter af Peder Andreassen Tønder og Anne Torkelsdatter (Normann?).

Børn af Jacob Jacobsen Winther og Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder:

198.102.Anne Jakobsdatter Winther, f. _____, d. 1833, Lenvik.
199.102.Signild Maria Jakobsdatter Winther, f. 1764, Sørreisa.
200.102.Karen Jakobsdatter Winther, f. 1766, Sørreisa.
201.102.Peder Tønder Jakobsen Winther, f. 1769, Sørreisa., d. 1804, Sørreisa.
202.102.Jørgen Severin Jakobsen Winther, f. 1771, Sørreisa., d. 1776
203.102.Jakob Jakobsen Winther, f. 1773, Sørreisa., d. 1857, Sørreisa.
204.102.Jørgine Jakobsdatter Winther, f. 1777, Sørreisa.
205.102.Jørgen Olai Jakobsen Winther, f. 1781, Sørreisa., d. 1868, Sørreisa.
206.102.Andreas Kornelius Jakobsen Winther, f. 1785, Sørreisa., d. 1785
207.102.Andreas Tønder Jakobsen Winther, f. 1788, Sørreisa., d. 1793

Generation 13.

103.65.
Daniel Andersen
Født omkring 176771.

Gift _____med

Ingeborg Jørgensdatter Lund
Født omkring 176472.
104.65.
Elisabeth (Lisbeth) Winther Andersdatter
Født omkring 176472.

Gift 1° 30 nov. 1787, Hamarøy.73 med

Benoni Olsen Hauman
Død 1791.
     Skifte 7 mai 1792, Fikke, Hamarøy.74Avdøde jægteskipper Benoni Hauman, Fiche. Omkom forige år, forliste på høstreise til Bergen med jægt og last. Formue: 1082-1-8. Gjeld: 1067-0-0. Sølv merket: B:O:H:/A:A:P:S: og M:C:D:/B:O:H:/E:L:S: og M:H:D:/A:D:S: og J:C:D:/A:O:S: og J:V:/B:H: og E:W:. Arvinger: ektefelle Elisabeth Winther, Fiche; datter Inger Benonisdatter Hauman, 4 år; datter Ane Benonisdatter Hauman, 2 år; sønn Ole Benonisen Hauman, 1 år. Verge: Klokker Friderich Schytte..

Gift 2° _____med

Johan Christian Kielstrup
Født omkring 176875.
     Søn af Claus Christian Kielstrup og Birgitta Elisabeth Røpke.

Børn af Elisabeth (Lisbeth) Winther Andersdatter og Benoni Olsen Hauman:

208.104.Inger Hauman, f. 1787
209.104.Anne Hauman, f. omkr. 1789
210.104.Ole Hauman, f. 1791

Børn af Elisabeth (Lisbeth) Winther Andersdatter og Johan Christian Kielstrup:

211.104.Claus Christian Kielstrup, f. omkr. 1793
212.104.Jens Johan Kielstrup, f. 1798
105.65.
Jørgen Wang Andersen
Født omkring 179076.
106.65.
Anders Severin Wang Andersen
Født omkring 179377,39.
107.65.
Christian Wang Andersen
Født omkring 179478,39.
108.65.
Inger Andersdatter
Født omkring 179679.
109.66.
Ingeborg Pedersdatter
Født omkring 175680.

Gift _____med

Hans Nielsen
Født omkring 175881.
     Søn af Niels Olsen og Mette Isaksdatter.

Børn af Ingeborg Pedersdatter og Hans Nielsen:

213.109.Guren Winther Hansdatter, f. omkr. 1791
214.109.Niels Hansen, f. omkr. 1793
215.109.Ole Hansen, f. omkr. 1796
216.109.Mette Hansdatter, f. omkr. 1798
110.66.
Maren Pedersdatter
Født omkring 176282.

Gift _____med

Niels Nielsen
Født omkring 176472.
Død omkring 1807.
     Skifte 13 mar. 1807, Huusøen, Hamarøy.83Avdøde Niels Nielsen, Huusøen i Hamarøy. Formue: 172-0-8. Gjeld: 171-3-0. Arvinger: enke Maren Pedersdatter, Huusøen; sønn Hans Nielsen, 10 år, Huusøen; datter Anne Nielsdatter, 4 år, Huusøen..

Børn af Maren Pedersdatter og Niels Nielsen:

217.110.Guren Winther Nielsdatter, f. omkr. 1789
218.110.Hans Nielsen, f. omkr. 1796
219.110.Daniel Nielsen, f. omkr. 1800
220.110.Anne Nielsdatter, f. omkr. 1803
111.66.
Elisabeth Olsdatter
     ? GÆT - Identisk med den Lisabeth Olsdatter, der år 1801 er 26 år gl., og i tjeneste hos (svogeren?) Hans Nielsen på Steenslandsfjeld. ?
     ? GÆT - Identisk med den Elisabeth Olsdatter, der år 1801 er 37 år gl., og i tjeneste hos Anders Danielsen på Sørkil i Hamarøy. ?

Gift _____med

Peder Andersen
Født omkring 176984.
112.67.
Jacob Iversen Winther
Født omkring 174785.
Død før 1774.
     Konfirmert fra Gilseng i Hamarøy år 1768, 21 år gl. Død før år 1774.40
113.67.
Mette Maria Iversdatter Winther
Født omkring 174985.
     Konfirmert [fra Gilseng i Hamarøy] år 1766, 17 år gl.40
114.67.
Niels Iversen Winther
Født omkring 175085,40.

Gift _____40med

Susanna Andersdatter
     Fra Tjeldnes i Tjeldsund.40
115.67.
Berit Sofie Iversdatter Winther
Døbt 1752, 5. s. e. påske.40.
     Konfirmert fra Sørkil i Hamarøy år 1772, 18 år.40
     Berit Sofie blei gift med enkemannen Daniel Pedersen (fra Hamarøy) og bosatt på Drag.40

Gift _____40med

Daniel Pedersen
116.67.
Karen Homle Iversdatter Winther
Født 21 apr. 175440.

Gift 178140 med

Ole Kristoffersen
     Bosatt på Skarvberg.40
117.67.
Peder Iversen Winther
Født 2 sep. 175640.
Død før 177440.
118.68.
Hans Jonsen Winther
Født omkring 175786.

Gift _____med

Marta Pedersdatter
Født omkring 175587.

Børn af Hans Jonsen Winther og Marta Pedersdatter:

221.118.Sara Hansdatter Winther, f. omkr. 1789
222.118.Peder Hansen Winther, f. omkr. 1791
223.118.Jon Hansen Winther, f. omkr. 1797
119.68.
Peder Jonsen Winther
120.68.
Dorthe Sofie Winther
Født omkring 1761.
Død okt. 178941.
     Konfirmert [fra Sørkil i Hamarøy ?] år 1776, 16 år gl. Dorthe døde på barselseng i oktober 1789, etter å ha født sitt eineste barn.41

Gift 29 jul. 178841 med

Anders Christensen
Født 7 jul. 1764, Skarvberg.41.
Død mar. 179241.
     Anders Kristensen Odden fikk i 1788 bøkselseddel hos Jon Pedersen Winter [i Sørkil, Hamarøy] på 2 pd i hans eiendom på Tofte [i Tjeldsund].41

Børn af Dorthe Sofie Winther og Anders Christensen:

224.120.Christen Anderssen, f. 1789
121.69.
Berit Sophia Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 174688.
     Er 1779 ugift og bosatt på Forsaa i Lødingen.22
122.69.
Peder Jacobsen (Winther)
Født omkring 174789.
     Oppholder sig år 1779 på Forsaae i Lødingen og er gift.22
     Oppholder sig år 1797 på Forsaae i Tjeldsund.22
123.69.
Christen Jacobsen (Winther)
Født omkring 175790.
Død før 179791.
     Er 1779 på Forsaa i Lødingen.22
124.69.
Johan Pauli Jacobsen (Winther)
Født omkring 177392.
125.69.
Ane Birgithe Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 177993.
126.69.
Jacob Jacobsen (Winther)
Født omkring 178394.
127.69.
Mette Maria Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 179195.
128.69.
Martha Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 178696.
129.70.
Karen Nielsdatter (Winther)
Født omkring 175897.
     Ved farens skifte 10. febr. 1796 omtales hun som «døv og dom, hjemme på arvetomten» Sørkil, Hamarøy. Hennes verge er svogeren Anders Danielsen.22
130.70.
Mette Maria Nielsdatter (Winther)
Født omkring 176198.

Gift _____med

Anders Danielsen
Født omkring 175587.

Børn af Mette Maria Nielsdatter (Winther) og Anders Danielsen:

225.130.Niels Andersen Winther, f. omkr. 1792
226.130.Daniel Andersen, f. omkr. 1796
131.70.
Dorthea Sophie Nielsdatter (Winther)
Født omkring 177299.
     Dorthea er ugift ved farens skifte 1796 og hennes verge er lensmann Winther.
132.71.
Mikkel Stensen
Født 1747, Vollstad, Trondenes.58.
Død 176958.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 139, folio 402b..

Gift 176858 med

Abelona Larsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1775, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Datter af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 139, folio 402b..

Børn af Mikkel Stensen og Abelona Larsdatter:

227.132.Sten Mikkelsen, f. 1771, Trondenes., d. 1807
133.76.
Martinus Nilssen Kinapel
Født 1744, Kastnes, Dyrøy.55.
Død 180155.

Utenfor ekteskap med

Anne Rasmusdatter
Født 174055.
Død 180755.

[Gift 1° med Martinus Nilssen Kinapel (1744 - 1801); Gift 2° med Erik Mortensen Roklin (1751 - 1781)].

Gift 1° 1768100 med

Kirsten Rasmusdatter
Født 1743, Renså, Astafjord.101.
Død 1802, Tovik, Trondenes.58,101.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Berit Maria Andreasdatter Budde.

Børn af Martinus Nilssen Kinapel og Anne Rasmusdatter:

228.133.Marta Martinusdatter (Kinapel?), f. 1761

Børn af Martinus Nilssen Kinapel og Kirsten Rasmusdatter:

229.133.Elen Kirsten Kinapel, f. 1770, Astafjord.
230.133.Anna Jakobina Kinapel, f. 1774, Astafjord.
231.133.Maren Brems Kinapel, f. 1777, Astafjord., d. 1811, Trondenes.
232.133.Jakob Andreas Kinapel, f. 1784, Astafjord., d. 1816, Trondenes.
134.76.
Jacob Nielsen Kienapel
Født 1745, Kastnes i Dyrøy56.
Død før 176656.
135.76.
Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.54.
Død 1793, Tovik, Trondenes.58.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.14protokollnr. 146, folio 301b..

Gift 176958 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.102,103.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.63,103.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter.
     Konfirmert 1763.102
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".63
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.14protokollnr. 149, folio 738b..

Børn af Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel og Niels Andersen Schjelderup:

233.135.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
234.135.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
235.135.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
236.135.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
237.135.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
238.135.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
239.135.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
136.76.
Bent Nielsen Kienapel
Født 1749, Kastnes i Dyrøy54.
Død 180455.
     Bosat i Grov, Astafjord.
     Skifte 1803-1805, Grov, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 150, folio 419b..

Gift 177755 med

Anna Andersdatter
Født 1752, Balteskard, Skånland.55.
Død 183755.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Børn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter:

240.136.Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel, f. 1777, Skånland., d. 1813
241.136.Birgitta Bentsdatter Kinapel, f. 1778, Skånland., d. 1781
242.136.Andrea Bentsdatter Kinapel, f. 1781, Skånland.
243.136.Bergitta Bentsdatter Kinapel, f. 1783, Astafjord., d. 1852, Trondenes.
244.136.Hans Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1839
245.136.Jørgen Jakob Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1856
246.136.Ole Humle Bentsen Kinapel, f. 1788, Skånland., d. 1813
247.136.Rebekka Bentsdatter Kinapel, f. 1791, Skånland., d. 1836
137.76.
Hans Nielsen Kienapel
Født 1751, Renså i Astafjord56.
Død før 176656.
138.76.
Jørgen Nielsen Kienapel
Født 1753, Renså i Astafjord54.
Død 178354.
     Død ugift.54
     Skifte 1776-1785, Grov, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 143, folio 257..
139.76.
Karen (Maren) Nielsdatter Kienapel
Født 1756, Renså i Astafjord56.
Død 179155.
140.76.
Ole Nielsen Kienapel
Født 1758, Renså i Astafjord56.
     Død som spebarn.56
141.76.
Paul Nielsen Keinapel
Født 175955.
Død 177555.
142.76.
Peder Nielsen Keinapel
Født 175955.
Død 177555.
143.77.
Niels Jacobsen Kinnapel
144.77.
Bent Jacobsen Kinnapel
Født omkring 1747.
145.77.
Jacob Jacobsen Kinnapel
Født omkring 1750.
146.77.
Ole Humle Jacobsen Kinnapel
Født 14 jan. 1757, Nordstraumen, Sørreisa.70, døbt 30 jan. 1757, Lenvik kirke70.
147.78.
Hans Thomassen
Født 1744.
148.78.
Jacob Thomassen
Født 1746.

Gift 1782 med

Ingeborg Erichsdatter
149.78.
Christen Thomassen
Født 1748.
150.78.
Christiana Thomasdatter
Født 1750.
151.78.
Lisbeth Thomasdatter
Født 1751.

Gift 1784 med

Ole Olsen
     Sørstrøm (Sørstraumen?).
152.78.
Maren Thomasdatter
Født 1755.
153.78.
Boel (Bodil) Thomasdatter
Født 1761.
154.78.
Helene Thomasdatter
Født 1764.
     I perioden 1803-1805 afholdes der skifte på Vinje lille, Dyrøy tinglag efter Helene Tomasdatter - er det samme person ?

Gift 1794 med

Christian Erichsen
155.79.
Mikkel Winther Olsen
Født 1757.
156.80.
Hans Hanssen
Født 1746, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1785, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Skifte 1785-1789, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 144, folio 90b..
157.80.
Berte Hansdatter
Født 1750, Sørrollnes.58.
Død 1750, Sørrollnes.58.
158.80.
Peder Hanssen
Født 1752, Sørrollnes.58.
Død 1752, Sørrollnes.58.
159.80.
Ingeborg Maria Hansdatter
Født 1754, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1785, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Skifte 1785-1789, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 144, folio 91..
160.80.
Jens Hanssen
Født 1757, Sørrollnes.58.
Død 1760, Sørrollnes.58.
161.81.
Jacob Iversen Kjær
Født 29 okt. 1749, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1773.
     Omkom på sjøen.
162.81.
Henrich Iversen Kjær
Født 5 apr. 1751, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1801, Eidet, Tranøy..

Gift 178159 med

Lucie Olsdatter
Født 1731, Hals, Tranøy..
Død 1810, Eidet, Tranøy..

[Gift 1° med Gotlieb Fredriksen Rockman (f. omkr. 1711); Gift 2° 1781 med Henrich Iversen Kjær (5 apr. 1751 - 1801)].
163.81.
Augustinus Iversen
Født 4 mai 1752, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1778.
     Omkom på sjøen.
164.81.
Karen Maria Iversdatter
Født 8 apr. 1754, Gottesjord, Sørreisa..

Gift 1780 med

Mikal Eriksen Bangsund
165.81.
Maren Kierstina Iversdatter
Født 20 feb. 1758, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1812.

Gift 1779 med

Martinius Jensen
Født 1752.
Død 1796.
166.81.
Olava Petrika Iversdatter
Født 19 sep. 1760, Gottesjord, Sørreisa..
Død 12 okt. 1834, Lenvik..

Gift 1° 29 sep. 1782 med

Peter Henrichsen Holm
Født 1754, Hillesøy, Hillesøy..
Død 6 nov. 1794, Gavel, Hillesøy..

Gift 2° 1798 med

Nils Johan Olsen
Død 1802.

Gift 3° 1805 med

Jens Scheldrup Fredriksen
Født _____, Finfjord, Lenvik..
167.81.
Hans Iversen Kiær
Født 31 mai 1764, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1811104.

Gift 1787104 med

Jacobine Benedicte (Brems) Gregusdatter
Født 1769104.
Død 1847.
     Datter af Ole Gregussen og Maren Bentsdatter Brems.

[Gift 1° 1787 med Hans Iversen Kiær (31 mai 1764 - 1811); Gift 2° med Johannes Hansen].
168.81.
Kirsten (Marie?) Iversdatter
Født 1776, Gottesjord, Sørreisa.105.
Død 1853, Stangnes, Tranøy.105.
     7 barn i første ekteskap med Thomas Falk, se Sørreisa bygdebok.

Gift 1° 1799105 med

Thomas Hendrich Hansen Falch
Døbt 30 jul. 1769, Lenvik kirke70.
Død 1819105.
     Søn af Hans Ibsen Falch og Maren Olsdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.105

Gift 2° 1820105 med

Johan Andersen
Født 1787105.
Død 1822105.
     Sønn av Anders Olsen, Rubbestad.105
     Gottesjord, Sørreisa.105
169.81.
Augustinus Iversen
Født 1779, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1785, Gottesjord, Sørreisa..
     Død av halsesyke.
170.81.
Ane Lavina Iversdatter
Født 1787, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1866.

Gift 1° 1810 med

Johan Henriksen
Født 1774, Stangnes..
Død mai 1816.

Gift 2° 1819 med

Christopher Jørgen Nilsen
171.81.
Ole Augustinus Iversen
Født 1790, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1857.

Gift 1822 med

Engel Margrethe Korneliusdatter Nibe
Født 1794.
172.82.
Jakob Fredrik Gotliebsen
Født 1766105.
Død 1844105.
     Gottesjord, Sørreisa.105
     Etterslekt, 7 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift _____105med

Barbro Kirstine Sørensdatter
Født 1766105.
Død 1853105.
     Datter af Søren Henriksen og Anne Bårdsdatter.

Børn af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter:

248.172.Gotlieb Fredrik Jakobsen, f. 1792, d. 1865
249.172.Elisabeth Ovidia Jakobsdatter, f. 1804, d. 1880
173.84.
Kristen Eriksen
Født omkring 1750, Gottesjord, Sørreisa.106.
Død 1800106.
     Han og kona Anne bodde først noen år på heimgården hans [Gottesjord] før de flytta til Espenes, Dyrøy etter 1790.106
     De tre døtre [Erika, Karen og Petrika] døde alle av flekkfeber, som er et gammelt navn for tyfus, og de blei begravd på samme dag. Tradisjonen forteller at de pådro seg sykdommen ved å spise noe forderva hestekjøtt.107

Gift 1777108 med

Anne Pedersdatter
Født 1752108.

[Gift 1° 1777 med Kristen Eriksen (omkr. 1750 - 1800); Gift 2° 1804 med Martinus Andersen (d. 1810)].

Børn af Kristen Eriksen og Anne Pedersdatter:

250.173.Else Kristensdatter, f. 1778
251.173.Kristensdatter, f. 1781, d. 1785
252.173.Erika Kristine Kristensdatter, f. 1783, d. 1811
253.173.Karen Winther Kristensdatter, f. 1787, d. 1811
254.173.Petrika Kristensdatter, f. 1789, d. 1811
255.173.Nils Fredrik Kristensen, f. 1792, d. 1812
174.86.
Karen Ernstsdatter Rokmann
Født 175255.
Død 175955.
175.86.
Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann
Født 175455.
Død 175455.
176.86.
Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann
Født 175755.
     Til Skøelv, Sørreisa.55
177.86.
Karen Helena Ernstsdatter Rokmann
Født 175955.

Gift omkring 178555 med

Nils Valeur Mikkelsen
Født 175755.
     Krøttøy, Bjarkøy. Finnland, Dyrøy.55
178.86.
Kristen Ernstsen Rokmann
Født 176155.
     Forstrand, Dyrøy.55

Gift 179055 med

Kristiane Pedersdatter
Født 176055.
     Datter af Peder Hanssen og Else Kristiansdatter.

[Gift 1° 1790 med Kristen Ernstsen Rokmann (f. 1761); Gift 2° 1796 med Nils Nilssen (f. 1762)].
179.88.
Sideni Martinus Fredriksen
Født 1757.
Død 1780.
180.88.
Fredriksdatter
Født 1758.
181.88.
Ole Kristian Fredriksen
Født 1759.
Død 1761.
182.88.
Jakobine Marie Fredriksdatter
Født 1761.
Død 1772.
183.88.
Anne Birgitte Fredriksdatter
Født 1762.
Død 1772.
184.88.
Karen Winther Fredriksdatter
Født 1764.
Død 1780.
185.88.
Marit Winther Fredriksdatter
Født 1766, Solberg, Sørreisa.109.
Død 19 dec. 1826, Rubbestad, Dyrøy..

Gift 7 aug. 1786 med

Jens Nibe Jonsen
Født 1761, Djupvik nordre, Dyrøy.109.
Død 1845, Rubbestad.109.
     Søn af Jon Pedersen Hindberg og Adelus Reinholtsdatter.
     Bosatt på Djupvik nordre, men flytta til dattera på Rubbestad, der han døde.109
186.88.
Ole Kristian Fredriksen
Født 1768.

Gift 1810 med

Anna Martha Andersdatter
187.88.
Sofie Amalie Fredriksdatter
Født 1770.
     Fra Solberg, Sørreisa.110

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.110med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.110.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].111
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.110
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Gift 2° 1801 med

Martinius Olsen
     Hals, Tranøy.

Børn af Sofie Amalie Fredriksdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

256.187.Jørgen Heitmøller, f. 1798
188.91.
Dorthe Sophie Jacobsdatter
Født omkring 1766.
189.91.
Niels Jacobsen (Winther)
Født omkring 1767.
190.91.
Andreas Jacobsen
Født omkring 1766.
191.91.
Martha Maria Jacobsdatter
192.97.
Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding
Født 1767, Berg, Trondenes.30.
Død 1787, Berg, Trondenes.30.
193.97.
Åshild Marta Jakobsdatter Hveding
Født 1770, Berg, Trondenes.30.
Død 1771, Berg, Trondenes.30.
194.97.
Åshild Martine Jakobsdatter Hveding
Født 1773, Berg, Trondenes.112.
Død 1815, Berg, Trondenes.112.
195.97.
Nils Jakobsen Hveding
Født 1775, Berg, Trondenes.112.
Død 1805, Berg, Trondenes.112.
196.97.
Jens Schjelderup Jakobsen Hveding
Født 1779, Berg, Trondenes.58.
Død 1805, Berg, Trondenes.58.

Gift 180358 med

Maren Kirsebom Johannesdatter
Født _____, Høgforsen102, døbt 1780102.
Død 1853.
     Datter af Johannes Sørensen og Elisabeth Kirsebom Karstensdatter.
     Konf. 1797.102
     7 barn i 2nd ekteskap, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1803 med Jens Schjelderup Jakobsen Hveding (1779 - 1805); Gift 2° 1806 med Peder Jakobsen Meyer (1775 - 1859)].

Børn af Jens Schjelderup Jakobsen Hveding og Maren Kirsebom Johannesdatter:

257.196.Ingeborg Maria Jensdatter Hveding, f. _____, d. 1801, Trondenes.
258.196.Maren Elisabet Jensdatter Hveding, f. 1804, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
197.97.
Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding
Født 1783, Berg, Trondenes.30.
Død 1803, Berg, Trondenes.30.
198.102.
Anne Jakobsdatter Winther
Født _____, Nordstraumen, Sørreisa.113, døbt 26 sep. 1762, Lenvik kirke70.
Død 1833, Olderen, Lenvik..

Gift 1783113 med

Hans Ingebrikt Christophersen
Født 1755, Sandvik, Lenvik..
Død 1818, Olderen, Lenvik..
     Sandvik, Lenvik.113
199.102.
Signild Maria Jakobsdatter Winther
Født 1764, Nordstraumen, Sørreisa.113.

Gift 1788113 med

Jakob Winther Olsen
Født _____, Sørstraumen, Sørreisa.113.
     Skogen, Lenvik.113
200.102.
Karen Jakobsdatter Winther
Født 1766, Nordstraumen, Sørreisa.113.

Gift 1788114 med

Henrik Sørensen
     Søn af Søren Henriksen og Anne Bårdsdatter.
     ? GÆT - Muligvis søn af Søren Henriksen på Vika, Tranøy ?
     Vika, Tranøy.115

Børn af Karen Jakobsdatter Winther og Henrik Sørensen:

259.200.Jakobina Maria Winther Henriksdatter, f. 1789, d. 1858
260.200.Søren Henriksen
261.200.Sedenius Martin Henriksen, f. 1797, d. 1876
201.102.
Peder Tønder Jakobsen Winther
Født 1769, Nordstraumen, Sørreisa.113.
Død 9 apr. 1804, Nordstraumen, Sørreisa..
     Nordstraumen, Sørreisa.113

Gift 1795113 med

Berit Helene Jonsdatter
Født 1773, Bakkejord..
202.102.
Jørgen Severin Jakobsen Winther
Født 1771, Nordstraumen, Sørreisa.113.
Død 1776113.
203.102.
Jakob Jakobsen Winther
Født 1773, Nordstraumen, Sørreisa.113.
Død 1857, Nordstraumen, Sørreisa.116.

Gift 1803 med

Anne Simonsdatter
Født 1779116.

Børn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter:

262.203.Simon Jakobsen Winther, f. 1809, d. 1860
204.102.
Jørgine Jakobsdatter Winther
Født 1777, Nordstraumen, Sørreisa..

Gift 1801113 med

Peder Kornelius Johnsen
     Smørsgård, Sørreisa.113
205.102.
Jørgen Olai Jakobsen Winther
Født 1781, Nordstraumen, Sørreisa.113.
Død 1868, Nordstraumen, Sørreisa.113.

Gift 1805113 med

Marit Mortensdatter
Født 1776.
Død 1840.
206.102.
Andreas Kornelius Jakobsen Winther
Født 1785, Nordstraumen, Sørreisa.113.
Død 1785113.
207.102.
Andreas Tønder Jakobsen Winther
Født 1788, Nordstraumen, Sørreisa.113.
Død 1793113.

Generation 14.

208.104.
Inger Hauman
Født 28 okt. 178773.
209.104.
Anne Hauman
Født omkring 1789117.
210.104.
Ole Hauman
Født 15 mai 1791118,73.
211.104.
Claus Christian Kielstrup
Født omkring 1793119.
212.104.
Jens Johan Kielstrup
Født 2 feb. 1798120,121, døbt 11 feb. 1798, Hamarøy, Nordland, Norge.121.
213.109.
Guren Winther Hansdatter
Født omkring 1791118.
214.109.
Niels Hansen
Født omkring 1793119.
215.109.
Ole Hansen
Født omkring 179679.
216.109.
Mette Hansdatter
Født omkring 1798120.
217.110.
Guren Winther Nielsdatter
Født omkring 1789117.
218.110.
Hans Nielsen
Født omkring 179679.
219.110.
Daniel Nielsen
Født omkring 1800122.
220.110.
Anne Nielsdatter
Født omkring 1803123.
221.118.
Sara Hansdatter Winther
Født omkring 1789117.
222.118.
Peder Hansen Winther
Født omkring 1791118.
223.118.
Jon Hansen Winther
Født omkring 1797124.
224.120.
Christen Anderssen
Født 5 okt. 178941.
     Visstnok død før 1801.41
225.130.
Niels Andersen Winther
Født omkring 1792125.
226.130.
Daniel Andersen
Født omkring 179679.
     ? GÆT - Han er vel identisk med den Daniel Andersen der senere ses være gift på Dybvig med Martha Kirstine Andreasdatter ?

Gift _____med

Marta Kirstine Andreasdatter (Winther)
Født omkring 1799126.
Død omkring 1836.
     Datter af Andreas (Jacobsen) Winther og Marithe Christensdatter.
     Skifte 6 mai 1836, Dybvig, Hamarøy.127Avdøde Martha Kirstine Vinther, Dybvig. Formue: 66-2-12. Gjeld: 52-1-20. Arvinger: ektefelle Daniel Andersen, Dybvig; sønn Andreas Mathias Danielsen, Dybvig; sønn Niels Danielsen, Dybvig; datter Johanna Kirstine Danielsdatter, Dybvig..

Børn af Daniel Andersen og Marta Kirstine Andreasdatter (Winther):

263.226.Andreas Mathias (Winther?) Danielsen, f. omkr. 1827
264.226.Niels Danielsen
265.226.Johanna Kirstine Danielsdatter
227.132.
Sten Mikkelsen
Født 1771, Vollstad, Trondenes.55.
Død 180755.
     Djupvik, Skånland.

Gift 180155 med

Maren Margrete Tomasdatter
Født 1771, Djupvik, Skånland.55.
Død 184355.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.

[Gift 1° med Ole Jakobsen (1751 - 1807); Gift 2° med Knut Nilssen; Gift 3° 1801 med Sten Mikkelsen (1771 - 1807)].

Børn af Sten Mikkelsen og Maren Margrete Tomasdatter:

266.227.Mikol Maria Stensdatter, f. 1802, Skånland., d. 1876
267.227.Petter Stensen, f. 1805, Astafjord., d. 1811
228.133.
Marta Martinusdatter (Kinapel?)
Født 176155.
229.133.
Elen Kirsten Kinapel
Født 1770, Renså, Astafjord.100.
230.133.
Anna Jakobina Kinapel
Født 1774, Renså, Astafjord.100.
231.133.
Maren Brems Kinapel
Født 1777, Renså, Astafjord.100.
Død 1811, Tovik, Trondenes.128.
     Kom til Trondenes.100
232.133.
Jakob Andreas Kinapel
Født 1784, Renså, Astafjord.100.
Død 1816, Tovik, Trondenes.128,100.
233.135.
Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.58, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.129,130.
Død 1827, Lofoten, Nordland.58.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med58

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.58.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.130 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.58,102.
Død 181258, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.131,130.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 1813130.

Gift 2° 181458 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.55,58.
Død 1845, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

268.233.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

269.233.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
270.233._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
271.233._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
272.233._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
273.233._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
274.233._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
275.233.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
276.233.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
277.233.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

278.233.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
279.233.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
280.233.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
234.135.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.58, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.132,130.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 179455 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

281.234.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
282.234.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
283.234.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
284.234.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
285.234.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
286.234.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
287.234.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
288.234.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
289.234.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
235.135.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.133,58.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 150, folio 302..

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.134.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.134.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.14protokollnr. 148, folio 442b..

Gift 2° 180258 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.135.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

290.235.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
291.235.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
292.235.Anders Schjelderup, f. 1798
293.235.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

294.235._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.
236.135.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.58.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.58.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179658 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.58.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.58.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

295.236.Hans Abrahamsen, f. 1813
237.135.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.58.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.58.

Gift 180558 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.135.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

296.237.Niels Schjelderup, f. 1806
297.237.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
298.237.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
299.237.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
300.237.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
301.237.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
238.135.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781, Tovik, Trondenes.58.
Død 1802, Tovik, Trondenes.58.
239.135.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 1786, Tovik, Trondenes.136,58.
Død 1802, Tovik, Trondenes.58.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.137
240.136.
Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.55.
Død 181355.

Gift 180555 med

Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.55.
Død 184855.
     Datter af Nils Olsen Ærboe og Ingeborg Eriksdatter Normann.

Børn af Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel og Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe:

302.240.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
303.240.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
241.136.
Birgitta Bentsdatter Kinapel
Født 1778, Balteskard, Skånland.55.
Død 178155.
242.136.
Andrea Bentsdatter Kinapel
Født 1781, Grovfjord, Skånland.55.
243.136.
Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland, Astafjord.55.
Død 1852, Sandstrand, Trondenes.58.

Gift 183358 med

Edis Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1851, Sandstrand, Trondenes.58.
     Søn af Hans Ediassen og Anne Martha Hansdatter.
244.136.
Hans Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.55.
Død 183955.
245.136.
Jørgen Jakob Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.55.
Død 185655.

Gift 182055 med

Ingeborg Katrina Olsdatter
Født 1792, Grov, Skånland.55.
Død 185055.
     Datter af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

Børn af Jørgen Jakob Bentsen Kinapel og Ingeborg Katrina Olsdatter:

304.245.Berteus Jørgensen, f. 1823, Skånland., d. 1900
246.136.
Ole Humle Bentsen Kinapel
Født 1788, Grov, Skånland.55.
Død 181355.
247.136.
Rebekka Bentsdatter Kinapel
Født 1791, Grov, Skånland.55.
Død 183655.

Gift 1° 181955 med

Ole Tomassen
Født 179455.
Død 183155.
     Søn af Tomas Nilssen og Tora Esaiasdatter.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 183355 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.55.
Død 188255.
     Søn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.55

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].
248.172.
Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 1792105.
Død 1865105.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 1815105 med

Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 1789105.
Død 1858105.
     Datter af Henrik Sørensen og Karen Jakobsdatter Winther.

Børn af Gotlieb Fredrik Jakobsen og Jakobina Maria Winther Henriksdatter:

305.248.Birgitte Kirstine Gotlibsdatter, f. 1816, d. 1898
249.172.
Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 1804105.
Død 1880105.

Gift 1828105 med

Sedenius Martin Henriksen
Født 1797105.
Død 1876105.
     Søn af Henrik Sørensen og Karen Jakobsdatter Winther.
     Gottesjord, Sørreisa.105
250.173.
Else Kristensdatter
Født 1778106.
251.173.
Kristensdatter
Født 1781106.
Død 1785.
     En datter, som døde fire år gammel.106
252.173.
Erika Kristine Kristensdatter
Født 1783106.
Død 1811106.
253.173.
Karen Winther Kristensdatter
Født 1787106.
Død 1811106.

Utenfor ekteskap med111

Andreas Kjergård
Født 1785, Ibestad Øvre, Astafjord.55.
Død 12 mar. 1844, Espenes, Dyrøy.111.
     Søn af Andreas Kjergård og Rebekka Maria Clausdatter Kielstrup.
     I 1809 fikk han en sønn, Johan Andreas Kjerrgård, med Karen Winter Kristiansdatter. Tradisjonen sier at de skulle gifte seg i 1811 etter at Andreas hadde kommet tilbake fra Lofoten. Men slik skulle det ikke gå. Da Andreas kom heim, var Karen strøket med i en tyfusepedemi sammen med to av søstrene sine.111

[Gift 1° med Karen Winther Kristensdatter (1787 - 1811); Gift 2° omkr. 1824 med Anne Petrika Larsdatter (omkr. 1790 - 1839)].

Børn af Karen Winther Kristensdatter og Andreas Kjergård:

306.253.Johan Andreas Kjerrgård, f. 1809
254.173.
Petrika Kristensdatter
Født 1789106.
Død 1811106.
     Tjente hos søstera [Erika] på Bakkejord og døde der [av flekkfeber, dvs. tyfus].106
255.173.
Nils Fredrik Kristensen
Født 1792106.
Død 1812106.
256.187.
Jørgen Heitmøller
Født 1798138,110.
257.196.
Ingeborg Maria Jensdatter Hveding
Født _____, Berg, Trondenes..
Død 1801, Berg, Trondenes..
     Født uten om ekteskap ?
258.196.
Maren Elisabet Jensdatter Hveding
Født 1804, Berg, Trondenes.58.
Død 1874, Berg, Trondenes.58.

Gift 183358 med

Petter Nikolai Jakobsen Grande
Født 1796, Nesset, Overhalla, Nord Trøndelag.58.
Død 1867, Berg, Trondenes.58.

Børn af Maren Elisabet Jensdatter Hveding og Petter Nikolai Jakobsen Grande:

307.258.Berte Pettersdatter Grande, f. 1844, Trondenes.
259.200.
Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 1789105.
Død 1858105.

Gift 1815105 med

Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 1792105.
Død 1865105.
     Søn af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Børn af Jakobina Maria Winther Henriksdatter og Gotlieb Fredrik Jakobsen er vist under Gotlieb Fredrik Jakobsen (nr. 248).

260.200.
Søren Henriksen
     Halvorsli, Tranøy.139

Gift _____140med

Karen Anna Olsdatter

Børn af Søren Henriksen og Karen Anna Olsdatter:

308.260.Karen Winther Sørensdatter, f. 1838, d. _____
261.200.
Sedenius Martin Henriksen
Født 1797105.
Død 1876105.
     Gottesjord, Sørreisa.105

Gift 1828105 med

Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 1804105.
Død 1880105.
     Datter af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
262.203.
Simon Jakobsen Winther
Født 180967.
Død 186067.
     Solberg, Sørreisa.67
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 184067 med

Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 1816105.
Død 189867.
     Datter af Gotlieb Fredrik Jakobsen og Jakobina Maria Winther Henriksdatter.

Generation 15.

263.226.
Andreas Mathias (Winther?) Danielsen
Født omkring 1827141.

Gift _____med

Nille Ivarsdatter
Født omkring 1830142.
     Datter af Ivar Pedersen.

Børn af Andreas Mathias (Winther?) Danielsen og Nille Ivarsdatter:

309.263.Christine Andreasdatter, f. omkr. 1856, Hamarøy.
310.263.Niels C. Andreasen, f. omkr. 1863, Hamarøy.
311.263.Anne Andreasdatter, f. omkr. 1858, Hamarøy.
264.226.
Niels Danielsen
265.226.
Johanna Kirstine Danielsdatter
266.227.
Mikol Maria Stensdatter
Født 1802, Djupvik, Skånland.55.
Død 187655.

Utenfor ekteskap med55

Jens Laurits Olsen
Født 1812, Renså, Skånland.55.
Død 185155.

Utenfor ekteskap med143,55

Ole Isaksen
Født 1790, Selset, Ibestad.55.
Død 184955.
     Søn af Isak Kristensen og Mette Olsdatter.

Børn af Mikol Maria Stensdatter og Jens Laurits Olsen:

312.266.Kirsten Maria Jensdatter, f. 1832, d. 1839
267.227.
Petter Stensen
Født 1805, Åkenes, Astafjord.55.
Død 181155.
268.233.
Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.144.
Død 1867, Tovik, Trondenes.144.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.145

Utenfor ekteskap med58

Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.146,147.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Konfirmert 1806.102

Børn af Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup og Hartvig Hveding Sparboe:

313.268.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
269.233.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.58, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.148,130.

Gift 182758 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.58.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.58.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
270.233.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.58.
Død 1804, Tovik, Trondenes.58.
271.233.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.58.
Død 1805, Tovik, Trondenes.58.
272.233.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.58.
Død 1806, Tovik, Trondenes.58.
273.233.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.58.
Død 1807, Tovik, Trondenes.58.
274.233.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.58.
Død 1809, Tovik, Trondenes.58.
275.233.
Nils Nilsen Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.58.
Død 1810, Tovik, Trondenes.58.
276.233.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.149,130.
277.233.
Hanna Nilsdatter Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.58.
Død 1810, Tovik, Trondenes.58.
278.233.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.130,55, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.150,130.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.58.

Gift 1° 184155 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.58.
Død 1849, Tovik, Trondenes.58.

Gift 2° _____55med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1895, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

314.278.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
315.278.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
316.278.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

317.278.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
318.278.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
319.278.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
320.278.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
321.278.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
322.278.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
323.278.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
279.233.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.58.
280.233.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.58.
Død 1891, Tovik, Trondenes.58.

Gift 184558 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.58.
Død 1909, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

324.280.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
325.280.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
326.280.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
327.280.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
328.280.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
329.280.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
330.280.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
331.280.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
332.280.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
333.280.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
334.280.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
281.234.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.58.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.58.

Utenfor ekteskap med58

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.58.
Død 1880, Renså, Astafjord.58.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

335.281.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
282.234.
Ingeborg Bergitte Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.58.
Død 1811, Tovik, Trondenes.58.
283.234.
Else Marie Schjelderup
Født 1798, Tovik, Trondenes.58.
Død 1865, Grøta, Trondenes.58.

Gift _____58med

Hans Andreas Nilssen
Født 1792, Grøta, Trondenes.58.
Død 1881, Grøta, Trondenes.58.
284.234.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800, Tovik, Trondenes.58.
     Til Karlsøy.58
285.234.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.151,58.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.58.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

336.285.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
286.234.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.58.
Død 1868, Tovik, Trondenes.58.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 184155 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.55.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.58.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin:

337.286.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
338.286.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
339.286.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
340.286.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
341.286.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
342.286.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
343.286.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
344.286.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
345.286.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
346.286.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
347.286.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
287.234.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.58.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.58.

Gift 184458 med

Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.
288.234.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.55,58.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.55,58.

Gift omkring 183555 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.55.
Død 186655.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

348.288.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
349.288.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
350.288.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
289.234.
Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.55,58.
Død 1890, Tovik, Trondenes.58.

Gift 1° 184555 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.55.
Død 1851, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Gift 2° 185458 med

Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.58.
Død 1888, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Brede Klaussen Heide og Mette Maria Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° 1854 med Israel Petter Schjelderup (1812 - 1890)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

351.289.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
352.289.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
353.289.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
354.289.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.

Børn af Israel Petter Schjelderup og Rebekka Martine Bredesdatter Heide:

355.289.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
356.289.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
290.235.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 1794152.
291.235.
Niels Kristian Schjelderup
Født 179679.
292.235.
Anders Schjelderup
Født 1798120.
293.235.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 1800122.
294.235.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.58.
295.236.
Hans Abrahamsen
Født 8 sep. 1813130, døbt 17 okt. 1813, Trondenes kirke.153,130.
296.237.
Niels Schjelderup
Født 1806.
297.237.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.154,58.
Død 189155.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 183755 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.55.
Død 188655.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
298.237.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.155, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.156,130.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.157,155.

Gift 183258 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.158,159, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.158.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.157,159.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

357.298._____
358.298._____, d. 1836
299.237.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.58.

Gift 184458 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.58.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.58.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
300.237.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.58.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.58.

Gift 184858 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

359.300.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
360.300.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
361.300.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
362.300.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. _____
301.237.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.58.

Gift 183858 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.55.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.55.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh:

363.301.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
364.301.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
365.301.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
366.301.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
367.301.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
368.301.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
369.301.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
370.301.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
371.301.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
302.240.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.55.
Død 186455.

Gift 183055 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.55.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
303.240.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.55.
304.245.
Berteus Jørgensen
Født 1823, Grov, Skånland.55.
Død 190055.
     Grov, Skånland.

Gift 185155 med

Anne Kristina Jensdatter
Født 1824, Lavik, Gratangen.55.
Død 189155.
     Datter af Jens Andreas Hanssen og Marta Dortea Olsdatter.

Børn af Berteus Jørgensen og Anne Kristina Jensdatter:

372.304.Jens Andreas Berteussen, f. 1858, Skånland.
305.248.
Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 1816105.
Død 189867.

Gift 184067 med

Simon Jakobsen Winther
Født 180967.
Død 186067.
     Søn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter.
     Solberg, Sørreisa.67
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.
306.253.
Johan Andreas Kjerrgård
Født 1809111.
     Espenes, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok.111
307.258.
Berte Pettersdatter Grande
Født 1844, Berg, Trondenes.58.

Utenfor ekteskap med58

Ole Olsen
     Ole Olsen fra Bø (Trondenes?), 1873.

Børn af Berte Pettersdatter Grande og Ole Olsen:

373.307.Petrine Nikoline Olsdatter, f. 1873, Trondenes.
308.260.
Karen Winther Sørensdatter
Født 1838160.
Død _____160.

Gift 1° 1861160 med

Hans Kristian Olsen
Født 1838160.
Død 1875160.
     Hemmingsjord i Sørreisa.

Gift 2° 1876161 med

Jens Andreas Svendsen
Født 1835161.
Død 1907161.
     Hemmingsjord, Sørreisa.

Generation 16.

309.263.
Christine Andreasdatter
Født omkring 1856, Hamarøy.162.
310.263.
Niels C. Andreasen
Født omkring 1863, Hamarøy.163.
311.263.
Anne Andreasdatter
Født omkring 1858, Hamarøy.164.
312.266.
Kirsten Maria Jensdatter
Født 183255.
Død 183955.
313.268.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.165.
Død 1910, Tovik, Trondenes.165.
     Efterslekt.
314.278.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.58.

Gift 187558 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.58.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

374.314.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
375.314.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
376.314.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
377.314.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
378.314.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
315.278.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.58.
Død 1849, Tovik, Trondenes.58.
316.278.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.58.

Utenfor ekteskap med58

Lars Olsen
     Tromsø.58

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

379.316.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
317.278.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.58.

Gift 188558 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.58.
318.278.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland58,55.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188358 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.58.
Død 1894, Tovik, Trondenes.58.

Gift 2° 189655 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.55.
Død 1901, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

380.318.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
381.318.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
382.318.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen:

383.318.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
384.318.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
319.278.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.58.

Gift 189058 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.58.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.58.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

385.319.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
386.319.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
387.319.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
388.319.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
389.319.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
320.278.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.58.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.58.
Død 1913, Tovik, Trondenes.58.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

390.320.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
391.320.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
392.320.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
393.320.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
394.320.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
395.320.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
321.278.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.58.

Gift 188958 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.58.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

396.321.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
397.321.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
398.321.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
399.321.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
400.321.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
322.278.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.58.
Død 1867, Tovik, Trondenes.58.
323.278.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.58.

Gift 190058 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.58.
     Også Tromsø.58
324.280.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.58.
Død 1851, Tovik, Trondenes.58.
     Død 2 Aar gl.130
325.280.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.58.

Gift 187458 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.58.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

401.325.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
402.325.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
326.280.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.58.
Død 1890, Tovik, Trondenes.58.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

403.326.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
404.326.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
405.326.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
406.326.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
327.280.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.58.
Død 1913, Tovik, Trondenes.58.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.58.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 320).

328.280.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.58.
Død 1906, Tovik, Trondenes.58.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188758 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.58.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

407.328.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
408.328.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. _____
409.328.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
329.280.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.58.
Død 1858, Tovik, Trondenes.58.
330.280.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.58.
Død 1913, Breivik, Trondenes.58.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.58.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

410.330.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
411.330.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
331.280.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.58.

Gift 187858 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.58.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.58

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

412.331.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
332.280.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.58.
333.280.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.58.
Død 1865, Tovik, Trondenes.58.
334.280.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.58.
335.281.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.166.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.166.
336.285.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191755.
     Barbro Hansdatter er år 1900 «gaardbrugerenke med selveiendom» på Balteskar (gårdsnr. 74, bruksnr. 4), Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården.167

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen:

413.336.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. _____
414.336.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
415.336.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
416.336.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
417.336.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. _____
337.286.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.58.
338.286.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.58.
339.286.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.58.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.58.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

418.339.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
419.339.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
420.339.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
421.339.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
422.339.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
423.339.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
424.339.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
340.286.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.58.
341.286.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.58.
Død 1851, Tovik, Trondenes.58.
342.286.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.58.
     Til Amerika.58
343.286.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.58.
     Til Amerika.58
344.286.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.58.
Død 1857, Tovik, Trondenes.58.
345.286.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.58.
     Til Amerika.58
346.286.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.58.
     Til Amerika.58
347.286.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.58.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.58.
348.288.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.55.
Død 184755.
349.288.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.55.
Død 187755.
350.288.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.55.
Død 189655.
351.289.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.58.
352.289.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.55.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.55,58.
353.289.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.58.
354.289.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.58.
Død 1853, Tovik, Trondenes.58.
355.289.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.58.
Død 1864, Tovik, Trondenes.58.
356.289.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.58.
Død 1872, Tovik, Trondenes.58.
357.298.
___________
Begravet 22 sep. 1833157.
     Dødfødt jente.
358.298.
___________
Død jun. 1836157.
     Død 8 dager gml.157
359.300.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1901, Tromsø.58.

Gift 187558 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.55.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh:

425.359.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
360.300.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

426.360.Sofus Johannesen
361.300.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
362.300.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død _____.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

427.362.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
363.301.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.55.
Død 190055.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187255 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.55.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

428.363.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
364.301.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.55.

Gift omkring 187655 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181955.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.55
365.301.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.55.
Død 184755.
366.301.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.55.
367.301.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.55.
368.301.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.55.
     Til Tromsø.55
369.301.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.55.
     Sindsyg.

Gift 187558 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1901, Tromsø.58.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup er vist under Peder Olai Anderssen Schjelderup (nr. 359).

370.301.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.55.
Død 186955.
371.301.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.55.

Utenfor ekteskap med55

Adolf Bull
Født 187155.
     Fra Vardø.55

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

429.371.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
372.304.
Jens Andreas Berteussen
Født 1858, Grov, Skånland.55.
     Grov, Skånland.

Gift 188555 med

Olava Margrete Kirstine Hansdatter
Født 1859, Grov, Skånland.55.
Død 191555.
     Datter af Hans Henrik Ottesen og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter:

430.372.Birger Amandus Jensvoll, f. 1886
373.307.
Petrine Nikoline Olsdatter
Født 1873, Berg, Trondenes..

Generation 17.

374.314.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.58.

Gift 190058 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.58.
375.314.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.58.
376.314.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.58.
Død 1882, Tovik, Trondenes.58.
377.314.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.58.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
378.314.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.58.
379.316.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.58.

Gift 190058 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.58.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

431.379.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
380.318.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.58.
Død 1888, Tovik, Trondenes.58.
381.318.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.58.
382.318.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.58.
383.318.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.58.
384.318.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.58.
385.319.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.58.
386.319.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.58.
387.319.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.58.
388.319.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.58.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.58.
389.319.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.58.
390.320.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.58.
Død 1883, Tovik, Trondenes.58.
391.320.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.58.
392.320.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.58.
393.320.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.58.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

432.393.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
394.320.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.58.
395.320.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.58,55.

Gift omkring 192055 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.58.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
396.321.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.58.
397.321.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.58.
398.321.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.58.
399.321.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.58.
400.321.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.58.
Død 1899, Harstad, Trondenes.58.
401.325.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.58.
     Til Vågan, Nordland.58
402.325.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.58.
     Til Vågan, Nordland.58
403.326.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.58.
     Til Amerika.58
404.326.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.58.
Død 1881, Tovik, Trondenes.58.
405.326.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.58.
Død 1881, Tovik, Trondenes.58.
406.326.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.58.
     Til Amerika.58
407.328.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.58.
408.328.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.58.
Død _____.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
409.328.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.58.
410.330.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.58.
411.330.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.58.
412.331.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.58.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.58.
413.336.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard55.
Død _____55.
414.336.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard55.
Død 190555.
     Nanna Rebekka Markusdatter er år 1900 ugift og hjemmeboende på Balteskar. Hun er «i moderens tjeneste» og hjælper til med «husgjerning, jordbrugsarbeide og finere haandgjerning».167
415.336.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard55.
Død 186355.
416.336.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 190255 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.55.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».167

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

433.416.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
434.416.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
435.416.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
436.416.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
437.416.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
438.416.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
439.416.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
417.336.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død _____.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.167

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

440.417.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. _____
441.417.Markus Gram Balteskard, f. 1902
442.417.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
443.417.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
444.417.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
445.417.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
446.417.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
418.339.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.58.
419.339.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.58.

Gift 190058 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.58.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
420.339.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.58.
421.339.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.58.
Død 1884, Tovik, Trondenes.58.
422.339.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.58.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.55.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
423.339.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.58.
424.339.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.58.
425.359.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.58.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.58.
426.360.
Sofus Johannesen
     Kan være født i faderens 2nd ekteskap.
427.362.
Arthur Johan Schjelderup
Født 1899.
428.363.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.55.

Gift omkring 1915168 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.55.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

447.428.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
448.428.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
449.428.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
450.428.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
429.371.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.55.
430.372.
Birger Amandus Jensvoll
Født 188655.
     Grov, Skånland.

Gift 191655 med

Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.55.
     Datter af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen:

451.430.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. _____
452.430.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
453.430.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.

Generation 18.

431.379.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.58.
432.393.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
433.416.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard55.
434.416.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland55.
Død 191155.
435.416.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland55.
436.416.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland55.
437.416.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland55.
438.416.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland55.
439.416.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland55.
440.417.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland55.
Død _____55, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland55, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

454.440.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
455.440.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
456.440.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
457.440.Torbjørn Ellefsen, f. _____
441.417.
Markus Gram Balteskard
Født 190255.
442.417.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard55.
443.417.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard55.
Død 190755.
444.417.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard55.
Død 191055.
445.417.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard55.
Død 192455.
446.417.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard55.
447.428.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.168.
448.428.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.168.
449.428.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.168.
450.428.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.168.
451.430.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.169.
Død _____169.

Gift _____med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.169.
     Søn af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll:

458.451.Asbjørg Strøm, f. _____
459.451.Birger Martin Strøm, f. _____
460.451.Else Marie Strøm, f. _____
452.430.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.55.
453.430.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.55.

Gift _____med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

461.453.Arnt Jensvoll, f. _____

Generation 19.

454.440.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

462.454.Gudrun Brækkan, f. _____
455.440.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
456.440.
Steinar Ellefsen
Født _____170.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____170.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

463.456.Simon Ellefsen, f. _____
464.456.Pernille Ellefsen, f. _____
457.440.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

465.457.Kari Ellefsen, f. _____
466.457.Niels Ellefsen, f. _____
467.457.Tove Ellefsen, f. _____
468.457.Brit Ellefsen, f. _____
458.451.
Asbjørg Strøm
Født _____169.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født _____169.
459.451.
Birger Martin Strøm
Født _____169.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født _____169.
460.451.
Else Marie Strøm
Født _____169.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født _____169.
461.453.
Arnt Jensvoll
Født _____.

Utenfor ekteskap med

Benedicte Strand

Gift 1° _____171med

Helene Bjørklund (Lee Myong Ok)
Født _____171.
     Adoptert fra Korea 5 mnd, gammel, het Lee Myong Ok.171

Børn af Arnt Jensvoll og Benedicte Strand:

469.461.Ole Magnus Strand Jensvoll, f. _____

Børn af Arnt Jensvoll og Helene Bjørklund (Lee Myong Ok):

470.461.Alvilde Danielle Jensvoll, f. _____
471.461.Jens Andreas Jensvoll, f. _____

Generation 20.

462.454.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

472.462.Karen Brækkan, f. _____
473.462.Andrea Brækkan, f. _____
463.456.
Simon Ellefsen
Født _____170.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
464.456.
Pernille Ellefsen
Født _____170.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

474.464.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
475.464.Victor Gøth Ellefsen
465.457.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

476.465.Kristin Kinmont, f. _____
466.457.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

477.466.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
467.457.
Tove Ellefsen
Født _____.
468.457.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
469.461.
Ole Magnus Strand Jensvoll
Født _____171.
470.461.
Alvilde Danielle Jensvoll
Født _____171.
471.461.
Jens Andreas Jensvoll
Født _____171.

Generation 21.

472.462.
Karen Brækkan
Født _____.
473.462.
Andrea Brækkan
Født _____.
474.464.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____172.
475.464.
Victor Gøth Ellefsen
476.465.
Kristin Kinmont
Født _____.
477.466.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
1Poul Verner Christiansen: PHT 2000, s. 32
2Poul Verner Christiansen: "Hvad var det egentlig, de skrev sig til? De Vinranke-Munk'ers ældre linje og deres steder" i Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1999., s. 175
3Poul Verner Christiansen: PHT 2000, s. 33
4Poul Verner Christiansen: "En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede" i Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1989., s. 63
5Poul Verner Christiansen: "En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede" i Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1989., s. 67
6Fleskum tingbok.
7Poul Verner Christiansen: "En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede" i Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1989., s. 67-68
8Poul Verner Christiansen: "En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede" i Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1989., s. 68
9Poul Verner Christiansen: "En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede" i Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1989., s. 70
1065 år gl.
11DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 20247
12Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
1348 år gl. ved manntallet år 1701.
14Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
15Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
16? død i Nordstraum, Sørreisa ?
17Poul Verner Christiansen: "En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede" i Personalhistorisk Tidsskrift (PHT) 1989., s. 71
18Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:493
19Skifte 20. juni 1759
20Skifte 11. juni 1756
21Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
22DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
2316 år gl. ved manntallet år 1701.
24Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:228
25Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:313-314
26Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:414
27Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:336
28Skifte 12. maj 1769
29I NST 28, s. 36, sættes dødsåret til 1747.
30Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
313 år gl. ved manntallet år 1701.
3218 år gl. ved faderens skifte 1722.
33Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 360
34Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,493
35Børge Strandskog - Digitalarkivet - 2005-03-12.
36DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6911
3770 år gl. ved FT 1801.
38Børge Strandskog - Digitalarkivet - 2005-03-11.
39DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8369
40Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:564
41Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:565
4272 år gl. ved FT 1801.
43DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 4171
44DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 3515
45Overlevede sin mann.
4626 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
47Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
48I DIS Salten skifteregister er der opgivet to forskellige datoer 6. febr. 1761 og 16. febr. 1761.
4919 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
5016 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
51Hun er ikke nevnt i søsteren Mettes skifte 12. aug. 1762.
5213 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756; 16 år gl. ved søsteren Mettes skifte 12. aug. 1762.
53? født på Gottesjord, Sørreisa ?
54Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
55Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
56Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,21
57Folk og Slekt i Trondenes sætter 1715.
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
59Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:310
6082 år gl.
61Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:464
62Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
63Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
64Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
652de søndag efter påske 1798, 55 år gl.
66Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:17
67Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:337
68Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:197
69Trolovet 28. dec. 1761
70Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
7134 år gl. ved FT 1801.
7237 år gl. ved FT 1801.
73IGI - http://www.familysearch.com
74DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 3155
7533 år gl. ved FT 1801.
7611 år gl. ved FT 1801.
779 år gl. ved FT 1801; 16 år gl. ved farens skifte 7. sept. 1809.
787 år gl. ved FT 1801; 15 år gl. ved farens skifte 7. sept. 1809.
795 år gl. ved FT 1801.
8045 år gl. ved FT 1801.
8143 år gl. ved FT 1801.
8239 år gl. ved FT 1801.
83DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6812
8432 år gl. ved FT 1801.
85Ikke funnet døpt i Lødingen. Trolig døpt i Hamarøy, der kirkeboken mangler for denne tida.
8644 år gl. ved FT 1801.
8746 år gl. ved FT 1801.
8826 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772.
8925 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772.
9015 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772; 16 år gl. ved morfarens skifte 5. mai 1779.
91Er ikke nevnt i farens skifte 24. aug. 1797.
9224 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
9318 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
9414 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
956 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
9611 (eller 1 ?) år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
9738 år gl. ved farens skifte 10. febr. 1796.
9840 år gl. ved FT 1801.
9924 år gl. ved farens skifte 10. febr. 1796.
100Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 71
101Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 651
102Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
103Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
104Ole M. Rosenberg Kinnapel: Slekta vår 1999:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
105Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
106Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:480
107Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:481
108Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:479
109Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:51
110Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
111Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
112Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 312
113Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
114Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:38
115Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 311
116Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:98
11712 år gl. ved FT 1801.
11810 år gl. ved FT 1801.
1198 år gl. ved FT 1801.
1203 år gl. ved FT 1801.
121VRI - http://www.familysearch.org
1221 år gl. ved FT 1801.
1234 år gl. ved farens skifte år 1807.
1244 år gl. ved FT 1801.
1259 år gl. ved FT 1801.
1262 år gl. ved FT 1801.
127DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8662
128Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 539
12922 S. e. Trin.
130Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
13126. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
13210. S. e. Trin. 1771
13328 år gl. ved FT 1801.
134Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
135Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
13618 år gl. ved FT 1801.
137Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
138Muligvis 1799
139Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65,66
140Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 65, 66
14138 år gl. ved FT 1865.
14235 år gl. ved FT 1865.
143Han fra Balteskaret, hun fra Djupvik.
144Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
145Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
146Sundag etter Treein.
147Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
14820. S. e. Trin. 1802
1491. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
1504. S. e. Trin. 1815
151Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
1527 år gl. ved FT 1801.
15318. S. e. Trin. 1813.
154Astafjord bygdebok skriver år 1805.
155Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
1562. paaskedag 1810
157Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
158Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
159Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
160Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65
161Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:66
1629 år gl. ved FT 1865.
1632 år gl. ved FT 1865.
1647 år gl. ved FT 1865.
165Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
166Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
167Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
168Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
169Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
170Dåbsattest
171Arnt Jensvoll
172Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.