© 2001 Simon Ellefsen

Wibe

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Michel Christiansen Wibe
Født omkring 1565.
Død 1624.
     Borgemester i Kjøbenhavn.1
     Handelsborger og borgermester i København. Hans handel var specielt rettet mot Nord-Norge og Island.

Gift 1° _____med

Mette Lauritsdatter

Gift 2° _____med

Anne Suurbech

Børn af Michel Christiansen Wibe og Mette Lauritsdatter:

2.1.Johan Wibe, f. 1595, København
3.1.Peder Wibe, f. omkr. 1596, d. 1658
4.1.Margrete Wibe
5.1.Mette Wibe

Generation 2.

2.1.
Johan Wibe
Født 1595, København.

Børn af Johan Wibe og _____:

6.2.Christian Johansen Wibe, f. 1635, d. 1716, på Lista
3.1.
Peder Wibe
Født omkring 1596.
Død 7 aug. 1658.
     Stamfader for den endnu her i Landet [Norge] levende lille Adelsslægt «Vibe». Var bleven adlet af Ludvig XIII i Frankrige og samme Aar tillige naturaliseret af Christian IV i Danmark-Norge.2
     kongl. dansk agent i Paris 1627; adlet i både Frankrig og Danmark 1634; dansk-norsk gesandt i Sverige; «generalkomissario» for «Al Norges riges indkomst» 1647; rentemester i København 1648; lensherre i Trondhjem 1656.

Gift 24 okt. 1641 med

Anna Cathrine Fredriksdatter Budde
Død 6 aug. 1665.

Børn af Peder Wibe og _____:

7.3.Antonette Petersdatter Wibe, f. 1624, Frankrig ?, d. 1727, paa Moldegård (hos datterdatteren Martha Nobel).
8.3.Johan Pedersen Wibe, f. 1637, d. 1710, Kristiania

Børn af Peder Wibe og Anna Cathrine Fredriksdatter Budde:

9.3.Christian Pedersen Wibe, f. 1647, d. 1692
4.1.
Margrete Wibe

Gift _____med

Thomas Baltazarsen Lorch
Født 1569.
Død 1634.
     Rådmand i København.
5.1.
Mette Wibe
     Hendes Fødsels- og Dødsaar kjendes ikke.1
     Sandsynligvis Datter af Michel Wibes første Ægteskab med Mette Lauritsdatter, skjønt jeg vel maa indrømme, at det i den Tid nok ikke var almindeligt, at Moder og Datter paa samme Tid førte et og samme Navn. Var hun derimod en Datter af Borgemesterens 2den Hustru, Anne Suurbech, - og altsaa født i et af de første Aar af 1600-Tallet - , saa kunde det synes ganske rimeligt, at Faderen opkaldte hende efter sin nyss afdøde Hustru; men da vilde hun ogsaa ved sit Giftermaal i 1620 med Dr. Mats maaske ikke have været stort over 18 Aar gammel, - en for en Bispinde vistnok ualmindelig ung Alder - og endnu i 1629, da hendes Mand var Gjenstand for Rosenkrands's raa Behandling i Lunds Bispegaard, vilde hun endda knapt have fyldt sit 30te Aar.1

Gift 29 okt. 1620, Kjøbenhavn1 med

Mads Jenssøn Medelfar
Født 25 apr. 1579, Middelfart på Fyn2.
Død 14 mai 1638, Lund i Skåne2.
     Søn af Jens Rasmussøn og Gjertrud Hansdatter.
     Efter sin Fødeby kaldtes han gjerne med Tilnavnet «Medelfar», et Navn, som ingen af hans Børn, saavidt vides, nogensinde optog.2
     Mats Jenssøn blev 1603 Rektor ved Skolen i Svendborg, 1604-1607 (tillige) Kapellan sammesteds. I 1607 rejste han udenlands. Magistergraden tog han 1610, 15. October (ikke 1602, som det heder i Cawallins «Lunds Stifts Herdaminne»). 1611 i Januar blev han Sognepræst i Vejle og 1612 Provst der; 1613 Sognepræst til Albani Kirke i Odense, og 1614 til Nikolai Kirke i Kjøbenhavn, 1616 kongelig Slots- og Hof-Prædikant, og endelig i 1620 Biskop i Lund og samme Aar Dr. theol.2

[Gift 1° 1612 med Inger Jacobsdatter Leth (1591 - 14 apr. 1616); Gift 2° 2 nov. 1617 med Margrethe Torlow (1586 - 26 jan. 1619); Gift 3° 29 okt. 1620 med Mette Wibe].

Børn af Mette Wibe og Mads Jenssøn Medelfar:

10.5.Inger Margrethe Matsdatter, f. 1622, Lund i Skåne., d. 1648, København.
11.5.Christian Lund, f. 1624, Lund i Skåne., d. 1691, Akershus Slotsmenighed.
12.5.Cathrine Matsdatter, f. 1626, Lund i Skåne.
13.5.Michael Matssøn Wibe, f. 1627, d. 1690, København.
14.5.Karen Matsdatter Lund, f. 1628, Lund., d. 1698, Trondhjem.
15.5.Raphael Lund, f. 1630, Sverige, d. 1717, Skogn
16.5.Sigvard (Matssøn) Lund, f. 1632, Lund.
17.5.Jakob Matssøn Lund, f. 1634, Lund., d. 1663, Christiania.

Generation 3.

6.2.
Christian Johansen Wibe
Født 1635.
Død 1716, på Lista.
     på Lundegård, Lista. Schoutbynacht og sjef for galeikomp. 1688-1691.

Gift _____med

Magdalene Westphal

Børn af Christian Johansen Wibe og Magdalene Westphal:

18.6.Johan Christiansen Wibe, f. omkr. 1675
7.3.
Antonette Petersdatter Wibe
Født 1624, Frankrig ?.
Død 1727, paa Moldegård (hos datterdatteren Martha Nobel)..

Gift _____med

Peder Jessen
     Blev 26. juni 1749? (1649?) Bergskriver over al. kgl. Indtægt af Bergværkerne i Norge med 300 Rdl. i aarlig Løn. Senere blev han Bergdirecteur.

Børn af Antonette Petersdatter Wibe og Peder Jessen:

19.7.Anna Jessen, f. omkr. 1659, d. _____
20.7.(Pedersdatter) Jessen
8.3.
Johan Pedersen Wibe
Født 16 apr. 1637.
Død 20 feb. 1710, Kristiania.
9.3.
Christian Pedersen Wibe
Født 1647.
Død 24 nov. 1692.
     Lnt. ved marinekomp. i Trondhjem 1672-1675. Pr.lnt. 1676-1680. Kpt. og kommendant i Skånæs skanse 1689.

Gift _____med

Alheed (?) (? Alette Pedersdatter ?)

Børn af Christian Pedersen Wibe og Alheed (?) (? Alette Pedersdatter ?):

21.9.Johan Christiansen Wibe, f. 1688, Trondhjem, d. 1726, Lier
10.5.
Inger Margrethe Matsdatter
Født 22 dec. 1622, Lund i Skåne.3,4.
Død mar. 1648, København.4.

Gift 1644, København ?4 med

Hans Nummesen
Født omkring 16134.
Død 1652, København.5,4.
     «kongelig Betjent ved Holmen» (Han var ifølge "Norske Rigsregistranter", VIII, Side 493, Materialskriver paa Bremerholm i Aaret 1647).4

Børn af Inger Margrethe Matsdatter og Hans Nummesen:

22.10.Mathias Numsen, f. 1648, d. 1731
23.10._____
24.10._____
25.10._____
26.10._____
11.5.
Christian Lund
Født 24 mar. 1624, Lund i Skåne.4.
Død JUN-JUL 1691, Akershus Slotsmenighed.6,4.
     Etatsraad og (fra 1681?) Justitiarius i Overhofretten i Christiania. Han er vel den «Christiernus Mathiæ Scanus», som 1643, 7. Decbr. blev immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet fra Herlufsholms Skole og tog Mag. Svaning til Privatpræceptor. Ligesaa er han maaske ogsaa den «Christian Lund», som gjorde en Indberetning til Fredrik III om Flaadekaptajn David Danells Rejser til Grønland i 1652 og 1653, af hvilken Indberetning et Udtog - ifølge Nyerup & Krafts Literaturlexikon - udkom i 1787 af Konferentsraad John Erichsen.4
     Som «Assistensraad» blev Chr. Lund i 1676 sat i 4de Klasse i Anledning af Krigsstyr i Norge. (Se «Norske Saml.», II, Side 475.) I Februar 1684 var han (ifølge Saml. t. N. F.s Sprog og Historie, VI, Side 205) «Justits- og Cancellie-Raad samt Justitiarius udi Norrig», men sidst i samme Aar var han allerede .....7
12.5.
Cathrine Matsdatter
Født 1 jul. 1626, Lund i Skåne.8.
     Ubekjendt.8
13.5.
Michael Matssøn Wibe
Født 23 dec. 16278.
Død 1 mai 1690, København.8.
     Adlet 1679, 5. (15?) Decbr. med Navnet Wibe. Skrev sig til Frejenfeld. Han blev Student (fra Viborg Skole) 1644, 2. Decbr. og tog Professor Ole Worm til Privatpræceptor. Michael «Wibe» studerede i Leyden og Paris Lovkyndighed, Politik og Historie, og kom i 1650 tilbage, men rejste atter ud to Gange som Hovmester, nemlig 1) fra ca. 1651 til 1658 for Otto Scheel, Søn af Christen Scheel til Fusingø og Vallø, og 2) for Grev Christian Rantzaus Søn, Ditlev og hans Søstersøn von Bauditz i 1658. Fra denne sidste Rejse kaldtes de snart hjem igjen paa Grund af Grev Chr. Rantzaus Død. Wibe forblev da paa Grevskabet Rantzau som den unge Greves Raad og Godsbestyrer. Da Kong Fredrik III den 26de Jan. 1661 havde anordnet en Kommission til at forfatte en almindelig Landslov, blev Wibe Medlem af denne Kommission, der bestod af 23 Medlemmer, tildels af Landets dygtigste Jurister. 16.. blev han Vicekantsler i Glückstad og derfra i 1679 kaldet til at bestyre Kronprinds Fredrik (IVs) Opdragelse og Undervisning. Den 15. (5?) Decbr. s. A. blev han optaget i Adelsstanden. Efter Lovkommissionens Afslutning udgik der under 16. April 1681 Ordre til Wibe, Winding, Schøller og Scavenius om - hver for sig - at gjennemlæse hele Loven og derefter, 1 á 2 Gange om Ugen, at konferere med hinanden derom. 1683 blev han Vicepræses i det danske Cancelli (efter Holger Wind). 1684, 5. Mai blev han Ridder (e: Storkors) af Danebrog. (Tog til Valgsprog: Deo Duce, ~: med Gud som Fører.)9

Gift 21 jun. 166710,11 med

Margrethe Cathrine Reimer
Født 30 mar. 1643, Krempe.11.
Død 9 jan. 1683, København.11.
     Datter af Heinrich Reimer og Anna Hannemann.

Børn af Michael Matssøn Wibe og Margrethe Cathrine Reimer:

27.13.Cathrine Hedevig Wibe, f. 1669, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg., d. 1731
28.13.Ditlev Wibe, f. 1670, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg., d. 1731, Christiania.
29.13.Anne Margrethe Wibe, f. 1673, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg., d. 1721
30.13.Anne Christine Wibe, f. 1675, d. før 1731
31.13.Christian Wibe, f. 1677
32.13.Charlotte Amalie Wibe, f. 1678
33.13._____
34.13.Fredrikke?
14.5.
Karen Matsdatter Lund
Født 1628-1629, Lund.12.
Død 20 mar. 1698, Trondhjem.12.
     Karen Matsdatter Lunds Navn og «Vaaben», - dette sidste visende «et gløende Sværd i blaat Feldt og fædrene Symbolum: Sermo Dei anceptior gladio (~: Guds Ord er skarpere end noget tveegget Sværd), - fandtes i 1700 Tallet indbrændt paa en Vinduesrude i Nypen Kirke paa Lejnstranden (i Melhus) ifølge Beretning af hendes Broders Sønnesøn, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin Familie-Annotationsbog.12

Gift _____13med

Anders (Andreas) Christophersen Tønder
Død 23 nov. 1696, Trondhjem.12.
     Søn af Christoffer Nielsen Tønder og Sidsel Andersdatter Bentziger.
     Stilling: Magistratspræsident14.
     Borgermester, president og stiftsskriver i Trondheim.
     Siden han selv sier at han hadde gått på skole i 28 år og ble fogd i 1646 kan han ikke være født etter 1618. I sin søknad i 1670 oppgir han at av hans 18 barn var 12 i live, derav 8 sønner. I 1667 nevnes et brev fra Peder Larsen Schavenius i Kbh til sin svoger Anders Christophersen (NK. bd. 1, s. 253).13
     Af 19 Børn kjendes 12.12
     En av gårdene Anders Tønder eide var Bakke gård i Strinda, n. 1683. Kristiansten festning som ble bygd i samme tidsrom var utskilt fra denne gården. Datterer (N.N.) som var gift med oberstløytnant Hans Kyhn arvet Bakke gård. Ho solgte gården 1699 til biskop Peder Krogh. Dette likte broren Mads Anderssen Tønder svært lite, og anla sak mot biskopen angåendes odelsretten. Men han tapte saken i 1707. En del av Bakke gård er no Rosenborg.15

Børn af Karen Matsdatter Lund og Anders (Andreas) Christophersen Tønder:

35.14.Sophia Amalia Tønder, d. 1695
36.14.Mads Andersen Tønder, f. omkr. 1644, d. 1720
37.14.Petter Tønder
38.14.Jørgen Andreassøn Tønder, d. 1698
39.14.Axel Tønder
40.14.Michael Tønder
41.14.Christoffer Tønder
42.14.Raphael Andersen Tønder
43.14.Andreas Tønder
44.14.Magdalena (Malena) Isabella (Sibylla) Tønder
45.14.Mette Sophie Tønder
46.14.Karen Andrea Tønder
15.5.
Raphael Lund
Født 29 jan. 1630, Lund, Sverige12.
Død apr. 1717, Skogn12.
     Provst og Sogneprest til Skogn i Trondhjems stift.12

Gift 1° 16 aug. 1657, Trondhjem, 1657, 12. Søndag efter Trefoldighed.16 med

Gidsken Skielderup
Død 29 sep. 1665, Skogn17,16.
     Datter af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.

Gift 2° 3 jan. 1669, Trondhjem16 med

Sophie Randulf
Født 1 jan. 1650, Daviken.16,17.
     Datter af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.

Børn af Raphael Lund og Gidsken Skielderup:

47.15.Anna (Raphaelsdatter) Lund, f. 1658, Skogn., d. 1658
48.15.Jørgen Lund, f. 1659, d. 1659
49.15.Mats Lund, f. 1660, d. 1684
50.15.Anna Lund, f. 1661, d. 1704
51.15.Inger Margrethe Lund, f. 1663, d. 1739

Børn af Raphael Lund og Sophie Randulf:

52.15.Jens Lund, f. 1670, d. før 1695
53.15.Jørgen Lund, f. 1671, d. _____
54.15.Gidsken Raphaelsdatter Lund, f. 1672, Skogn, d. 1699
55.15.Kirsten Lund, f. 1673, Ejdet i Skogn., d. 1757, Aanæsset i Tingvold
56.15.Peder (Raphaelssøn) Lund, f. 1675, Ejdet i Skogn., d. 1721, Ejdet i Skogn.
57.15.Christian (Raphaelssøn) Lund, f. 1676, Skogn., d. 1676
58.15.Christence Raphaelsdatter Lund, f. 1677
59.15.Christian Lund, f. 1678, d. 1703, Alstadhaug
60.15.Iver Lund, f. 1679, d. 1685
61.15.Michael Wibe (Raphaelssøn) Lund, f. 1680, d. 1770, Ejde «i Ørlandet»
62.15.Raphael (Raphaelssøn) Lund, f. 1682
63.15.Mette Sophie Lund, f. 1683, d. omkr. 1695
64.15.Mats (Raphaelssøn) Lund, f. 1684, d. 1736, Nærvik i Børsen
65.15.Else (Raphaelsdatter) Lund, f. 1685, Skogn., d. 1728, Borgund.
66.15.Iver (Christian) Lund, f. 1687, Skogn., d. 1746, Kolverejd.
67.15.Margrethe Lund, f. 1689, Skogn.
68.15.Susanna Maria Lund, f. 1692, Skogn., d. 1692
69.15.Jens Lund, f. 1695, Skogn., d. 1695
16.5.
Sigvard (Matssøn) Lund
Født 16 feb. 1632, Lund.18.
     Major ved Garden (i Kjøbenhavn).18
     «Levede ugift, var af melancholsk temperam.», siger hans Broders Sønnesøn, Hr. Jakob Matssøn Lund.18
17.5.
Jakob Matssøn Lund
Født 2 aug. 1634, Lund.19,20.
Død 1663, Christiania.20, begravet 8 jun. 1663, ved Aker.21,20.
     «Generalfiskal», fra Novbr. 1661, i Norge.20
     (Se om ham O.A. Øverland i «Norsk historisk Tidsskrift», 2. rk., IV. og V.).20
     Han er formodentlig den «Jacobus Matthiæ Lundinus», som (fra Ribe Skole) blev Student ved Kjøbenhavns Universitet 27. Novbr. 1656 og valgte Mag. Peder Spormand til sin Privatpræceptor.20
     (En anden «Jakob Matssøn Lund» levede ellers samtidig med Fiskalen og var Foged i Hadeland, Toten og Valders fra ca. 1665 til 1670, da han blev arresteret for Kassemangel.)20

Gift _____med

Lisbeth Pedersdatter
     Datter af Peder Alfsen og Anna Jacobsdatter Wolf.
     Lisbeth overlevde sin ektefelle.22

Generation 4.

18.6.
Johan Christiansen Wibe
Født omkring 1675.
     på Lundegård, Lista.
     "'Stifts Relationer' om Adelige i Danmark og Norge' som inneholder en skrivelse fra M. Tyrholm, Pastor & Præpos. Lister datert Wandsöe Prgd. paa Lister d. 20 Maji 1748: «Her opholder sig paa Lister-Land een gammel Adels-Mand nafnl. Johan Wibe, nu 73 Aar gl., som har tient Kongl. Majestæt for Commandeur ved Orlogs-Floden indtil 1720, da hand effter Krigens Slutning blev i Naade dimitteret og med allernaadigst Pension gratificeret. Har siden været boende paa een gammel adelig Sædegaard kaldet Lundegaard, beliggende i Lister-Lehn og Wandsöe Sogn, hvilcken Gaard hans Fader Christian Wibe, fordum Schoutbynacht i Kongel. Majts Tieniste indtil 1704, hafde tilkiöbt sig af een gammel Adelsmand, kaldet Juncker Anders Friis, som ingen Charge hafde betient, og hvis Familie er degenereret til privat og Bonde-Stand, hvorfor og hans paaboede Gaard Hananger har tabt adelig Frihed og Herlighed og er nu ikke andet end gemeent statskyldig Odelsgods. Men Lundegaard beboes endnu med adelig Frihed af velbemeldte Hr Commandeur Johan Wibe og hans Frue Nicolaja Meng, begge gamle og uden Livsarvinger. Fruens Fader var Hans Nielsen, fordum Amtmand over Bergenhuus-Amt. Hendes Farfader var Niels Hansen, fordum Ober-Krigs Commissarius i Norge. Hr Commandeur Wibes Moder var Magdalena Westphal, een Lybecker Borger-Datter. Hans Farfader var Johan Wibe, Broder til Lehns-Herren i Trundhiem Peder Wibe. Hans Farfaders Fader var Michel Wibe, Borgermester i Kiöbenhafn. Dette er saa tilforladelig Relation om denne adelige Familie, som dend af Hr. Commandeuren Johan Wibe selv er forklaret for mig.»23

Gift _____med

Nicolaia Meng
19.7.
Anna Jessen
Født omkring 1659.
Død _____, Løiten præstegjeld paa Hedemarken., begravet 24 jan. 1755, 96 år gl..
     I sit første ægteskab flere børn. I sit andet ægteskab 11 børn, hvorav kun sønnerne Willum og Ole, og maaske datteren Isabella blev voksne.

Gift 1° _____med

Willum Olsen Dop
Død 169324.
     Sognepræst til Løiten (til o. 1692 ?).

Gift 2° _____med

Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup
Født 1663.
Død 13 apr. 1711.
     Søn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter.
     Sognepræst til Løjten paa Hedemarken fra 1693 til sin død 1711.

Børn af Anna Jessen og Willum Olsen Dop:

70.19.Ole Willumsen Dop, d. 1733, Gaarden Kirkeberg i Aamot.
71.19.Antonette Dop

Børn af Anna Jessen og Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup:

72.19.Willum (Wilhelm) Schjelderup, f. omkr. 1693, d. 1746
73.19.Isabella Schjelderup
74.19.Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup, f. 1701, d. 1782
20.7.
(Pedersdatter) Jessen

Gift _____med

Hans Hansen Nobel
Født 165825.
Død 173225.
     Søn af Hans Mortensen Nobel og Sophia Caspersdatter Eggers.
     Amtmann i Romsdal 1704-1719. Bodde på Moldegård i Romsdal. Endte opp som etatsråd i København, hvor han døde.25
     (I Bolsøy boken er det nevnt at en av Hans Nobel's [fire] hustruer var datterdatter av kong Christian 4.)25

[Gift 1° 1681 med Marette (Margrethe) Christophersdatter Tønder (d. omkr. 1684); Gift 2° med (Pedersdatter) Jessen].

Børn af (Pedersdatter) Jessen og Hans Hansen Nobel:

75.20.Marthe Margrethe Hansdatter Nobel, f. 1693, d. 1774, Moldegaard.
21.9.
Johan Christiansen Wibe
Født 18 jul. 1688, Trondhjem.
Død 13 nov. 1726, Lier.
     Kapt. Bodde på Slemmestad i Røken fra 1713.

Gift 23 nov. 1712 med

Ellen Rasmusdatter Strømsø
Død 13 feb. 1763, Rollag.

Børn af Johan Christiansen Wibe og Ellen Rasmusdatter Strømsø:

76.21.Johan Christian (Christopher) Wibe, f. omkr. 1712, d. 1764
22.10.
Mathias Numsen
Født 16484.
Død 17314.
     Skrev sig til Saltø og Brusgaard, adlet 1688, 24. Mai med Navnet Numsen, og døde som R., Gehejmeraad &c.).4
23.10.
___________
24.10.
___________
25.10.
___________
26.10.
___________
27.13.
Cathrine Hedevig Wibe
Født 10 okt. 1669, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg.26,11.
Død 23 okt. 173111.
     Cathrine Hedevig og søsteren Anne Margrethe, maa i 1711 (for Pestens Skyld) med sine Mænd have flygtet over til Erik Sehested paa Lykkesholm i Gislev Pastorat (paa Fyen), hvilket sees af et Digt, som Præsten der (Hr. Jens Matssøn Faber) skrev og som anføres i Holger Rørdams «Kirkehistoriske Samlinger», 4de Rækkes 4de Bind (Kjøbenhavn 1895), Side 60-61 i denne Præsts Biografi.11

Gift 169111 med

Vincentz Lerche
Født 1 apr. 166611.
Død 27 jul. 174211.
     Søn af Peder Pedersen Lerche og Dorthe Nansen.
     Gehejmeraad &c. til Rygaard og senere tillige til Stamhuset Lerchenfeldt. Han blev 1690, 7. Juni Ordenssekretær &c.; R. (~: Storkors) af Danebrog 1709, 21. Juli; Gehejmeraad 1717, 12. Februar; Overceremonimester 1726, 29. Juli; Ridder af Elephant-Ordenen 1731, 6. Juni og af l'union parfaite 1738, 14. August.11

Børn af Cathrine Hedevig Wibe og Vincentz Lerche:

77.27.Christian Lerche
28.13.
Ditlev Wibe
Født 15 nov. 1670, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg.11.
Død okt. 1731, Christiania.11.
     til Frejenfeld og senere til Rosendals forrige Baroni, Gehejmeraad og Statholder i Norge &c. Ugift.11
29.13.
Anne Margrethe Wibe
Født 23 jan. 1673, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg.11.
Død 19 mar. 172111.
     Anne Margrethe og søsteren Cathrine Hedevig, maa i 1711 (for Pestens Skyld) med sine Mænd have flygtet over til Erik Sehested paa Lykkesholm i Gislev Pastorat (paa Fyen), hvilket sees af et Digt, som Præsten der (Hr. Jens Matssøn Faber) skrev og som anføres i Holger Rørdams «Kirkehistoriske Samlinger», 4de Rækkes 4de Bind (Kjøbenhavn 1895), Side 60-61 i denne Præsts Biografi.11

Gift _____med

Frederik Svane
Født 166227.
Død 9 okt. 173011.
     Søn af Hans Svane (Svaning) og Marie Fuiren.
     Stilling: Hofjægermester. Ejer af Svenstrup.27.
     Fredrik Svane kom engang med sin fulde Jagt ind i Kongens Vildbane og gjorde sig derved strafskyldig. Underrettet herom svarede Kongen: «Det har han Lov til, efterdi vi har gjort ham til vores Jægermester.» Derpaa blev Patent som Jægermester udfærdiget for ham af en tidligere Dato.11

Børn af Anne Margrethe Wibe og Frederik Svane:

78.29.Maria Svane, f. 1691, d. 1772
30.13.
Anne Christine Wibe
Født 13 dec. 167512.
Død før 173112.

Gift _____med

Reimer Peter von Rheder
Født 29 aug. 166012.
Død før 173112.
     til Wensien. Etatsraad. Amtmand i Segeberg Amt. Blev adlet 1683, 23. Juni. (Hvem hans Forældre var, vides ikke.)12
     Uagtet Etatsraad v. Rheder fik 12 Børn (hvoraf 5 Sønner og 4 Døttre overlevede ham), uddøde dog Navnet allerede i 1782 med Sønnen, Konferentsraad og Generalpostdirektør Wilhelm Ludvig v. Rheder.12
31.13.
Christian Wibe
Født 18 feb. 167712.
     Død tidligt.12
32.13.
Charlotte Amalie Wibe
Født 3 mai 167812.
     Død tidligt.12
33.13.
___________
     En Datter, N.N. Død liden.12
34.13.
Fredrikke?
     En Datter (formodentlig Fredrikke), der fulgte Moderen i Graven 1683, 7. Juni. (Se Personalhistorisk Tidsskrift, 2den Række, III, Side 292, Note 7.)12
35.14.
Sophia Amalia Tønder
Død 169513.

Gift 168013 med

Petter Batta
     Tollbetjent.13
36.14.
Mads Andersen Tønder
Født omkring 1644.
Død 172028,29.
     Rådmand i Trondheim og bodde på nedre Stubban i Strinda.

Gift omkring 168230 med

Margrete Graboe
     Datter af Jochum (Joachim) C. von Grabow og Birgitte Olsdatter Børting.

[Gift 1° med Christen Jensen; Gift 2° omkr. 1682 med Mads Andersen Tønder (omkr. 1644 - 1720)].

Børn af Mads Andersen Tønder og Margrete Graboe:

79.36.Christian Madsen Tønder, f. omkr. 1682
80.36.Andreas Madsen Tønder, f. omkr. 1686
81.36.Berethe Catharine Madsdatter Tønder, f. omkr. 1690
37.14.
Petter Tønder
     Ble kaptein i Holland.13
38.14.
Jørgen Andreassøn Tønder
Død 169813.
     Kaptejn.31

Gift _____med

Maren (Marthe) Olsdatter Pharo
     Præstedatter fra Næs paa Hedemarken.31

Børn af Jørgen Andreassøn Tønder og Maren (Marthe) Olsdatter Pharo:

82.38.Michael Christian Ludvig Ferdinand Tønder, f. 1692, d. 1755
39.14.
Axel Tønder
     Axel Tønder. Var i jan. 1682 fyrv. I Fr.stad. Var fyrv. Ved Akershus artiller.komp., da han 5/2 1684 blev fenr. Ved Gersdorffs regt. I Danmark. Sek.lnt ved Marinergt.et i Danmark 1684. Pr.lnt 1685. Kom så igjen til Norge, nu som kpt. Ved Trondhj. Nasj. Inf. regt. Og som chef for "Det nye Comp." 24/5 1687. Død 29/5 1704. Bodde på kpt.gården Sommervold i Ørkedalen. Gift med Marte. Hun satt som enke igjen med umyndige barn.32
     Kaptein.13

Gift _____13med

Karen (Marthe?) Nilsdatter Brems
     Datter af Nils Hansen Brems.
     S.T.Dahl kaller henne Karen Brems, Ovenstad kaller henne Mart(h)e.

Børn af Axel Tønder og Karen (Marthe?) Nilsdatter Brems:

83.39.Ditlev Tønder, f. omkr. 1699, d. 1776
40.14.
Michael Tønder
     Var student og ble Islandsk kjøpmann. Døde i København.13
41.14.
Christoffer Tønder
     Byskriver i København.13

Gift _____13med

Helena Dobbelsten
     Datter af Dobbelstein.
     ?? Sandsynligvis søster til Margrethe Dobbelstein gift med kirurg i København Morten Møinichen ??.
42.14.
Raphael Andersen Tønder
     Løytnant.13

Gift _____13med

Margrethe Henriksdatter (Bull)
     Datter af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter.
     Hun er nevnt, «Margrethe Henriksdatter», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.33
     Erlandsen har henne som gift med løytnant Raphael Tønder.34

Børn af Raphael Andersen Tønder og Margrethe Henriksdatter (Bull):

84.42.Hans Peter Tønder, f. 1698, d. 1761, Sogn & Fjordane.
43.14.
Andreas Tønder
44.14.
Magdalena (Malena) Isabella (Sibylla) Tønder
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, skriver på side 20, at hun er datter af Andreas Tønder, men på side 168 er hun datter af dennes søn Jørgen Tømder og Martha Olsdatter Pharo - hvad er korrekt ??35

Gift _____13med

Ole Knutsen Hammer
Død 170336, begravet 20 apr. 170336.
     Søn af Knut Andersen Hammer og Maren Jensdatter Hals.
     Trolig sønn av Knut Andersen, fogd i Hedemark og Østerdal og Maren Jensdatter Hals.36
     Han fikk den 12. Aug. 1680 tillatelse til å gifte seg med Magdalena Sibylle Tønder uten forutgående lysning (NK bd. II, s. 243).36
     Stiftskriver 1674-1700.35
45.14.
Mette Sophie Tønder

Gift _____13med

Hans Kyhn
Død 169625.
     Stilling: Oberstløitnant og kommandant på Munkholmen i Trondhjem.37.

[Gift 1° med Anna von Barn (f. _____); Gift 2° med Mette Sophie Tønder].
46.14.
Karen Andrea Tønder

Gift _____13med

Petter Oxendorff
     Kaptein i Smaalenene.13
47.15.
Anna (Raphaelsdatter) Lund
Født 6 jul. 1658, Skogn.16.
Død jul. 1658.
     Død strax (hjemmedøbt).16
48.15.
Jørgen Lund
Født 11 aug. 165916.
Død okt. 165938,16.
49.15.
Mats Lund
Født 24 sep. 166016.
Død 27 jan. 168416.
     Blev Student 1678, 19. Juli (fra Trondhjems Skole). Han havde Ventebrev paa Frue Sognekald i Trondhjem, men døde forinden af en Forkjølelse, han paadrog sig («paa Ejdet») under et Besøg hos sin Søster, Anna, gift med Foged Jens Olssøn i Numedal (~: Namdalen). Frue Sognekald blev da givet hans Svoger, Mag. Sebastian Whitte. Mats Lund «var af Gud synderlig begavet paa Prædickestolen», siger Faderen om ham i sin «Haandbog».16
50.15.
Anna Lund
Født 22 dec. 166139,16.
Død 25 apr. 170416.

Gift 15 sep. 1680, Skogn ?16 med

Jens Olssøn
Født 30 dec. 164316.
Død 169816.
     Foged i Numedal [~: Namdalen], døde i Embedet 1698. (Sit sidste Regnskab aflagde han for Aaret 1696).16
     Af Foged Jens Olssøns 3 Sønner og 5 Døttre kjendes kun 1 Søn af Navn, og han kaldte sig Lund.40

Børn af Anna Lund og Jens Olssøn:

85.50.Ole Jensen Lund (Pharo)
51.15.
Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.40.
Død nov. 173941,42,40.

Gift 1684, Skogn43,42,40 med

Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?44,42,40.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem42,40.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.42,40
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem..

Børn af Inger Margrethe Lund og Sebastian Withe:

86.51.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
87.51.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
88.51.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
89.51.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
90.51.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
52.15.
Jens Lund
Født 12 jul. 167045.
Død før 1695.
     Død som Student paa Rejse fra Kjøbenhavn.45
     Han er formodentlig den «Johannes Lundius», som tilligemed «Georgius Lundius» (~: hans Broder, Jørgen Lund ?) 1690, 25. Juli blev privat dimitteret til Universitetet, hvor de begge valgte Will. Worm til deres Privatpræceptor.45
53.15.
Jørgen Lund
Født 10 okt. 167146,45.
Død _____, København..
     Han er sandsynligvis den «Georgius Lundius», der - sammen med sin Broder (?) «Johannes Lundius» blev Student 1690, 25. Juli (begge privat dimitterede og vælgende sig Professor Willum Worm til Privatpræceptor). Ligeledes blev «Georgius Raphaelis Lundius» 1691 den 18. Mai Philosophiæ Baccalaureus (under Dr. Caspar Bartholins Dekanat).45
     Om denne Jørgen Lund beretter Brodersønnen, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin «Annotationsbog» Følgende: Han «var Student og fik et slet Giftermaal i Maria Brix. Han rejste siden til K.havn at solicitere og blev Krigs Raad og der døde. Hun lod sig imidlertid besove af en ved Navn Lorentz Angel, hvorpaa hun rejste til Hitteren at ligge i Barselseng, fik Tvillinger og døde tilligemed dem.»45

Gift 12 jan. 1697, Trondhjems Domkirke45 med

Marie Lauritsdatter Brix
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° med Hans Pittersen Smitt; Gift 2° 12 jan. 1697 med Jørgen Lund (10 okt. 1671 - _____)].

Børn af Jørgen Lund og Marie Lauritsdatter Brix:

91.53.Raphael Lund
92.53.En Datter
93.53.En Datter
54.15.
Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn47,48,49.
Død 169948.

Gift 1° _____med

Morten Mikkelsen Thune
Død mai 169549.
     Søn af Michel Mortensen Thune og Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel.
     Personel Kapellan fra 1689, 8. Mai hos Hr. Raphael i Skogn, hvem han havde Løfte om at succedere, om han havde overlevet ham. Han efterlod 2 Sønner og 1 Datter, hvilke alle nok døde ugifte (?).50

Gift 2° 13 okt. 1697, Trondhjem51,52 med

Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172148, begravet 23 mai 172153,54.
     Søn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.48
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.54

[Gift 1° 13 okt. 1697 med Gidsken Raphaelsdatter Lund (19 sep. 1672 - 1699); Gift 2° 28 okt. 1705 med Karen Collin (1689 - 19 jun. 1763)].

Børn af Gidsken Raphaelsdatter Lund og Morten Mikkelsen Thune:

94.54.Raphael Mortensen Thune
95.54.Morten Mortensen Thune
96.54.Ellen Kirstina Mortensdatter Thune

Børn af Gidsken Raphaelsdatter Lund og Johan (Johannes) Schjelderup:

97.54.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736
55.15.
Kirsten Lund
Født 13 nov. 1673, Ejdet i Skogn.55,54.
Død 19 apr. 1757, Aanæsset i Tingvold54.

Gift 31 mai 1694, Skogn56,54 med

Jens Thomassen Juel
Død 9 dec. 172754.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Stilling: Sogneprest til Thingvold.
     Stilling: Pastor til Ytterøy57.
     Han blev 1691 Sognepræst til Ytterøen og 1706 til Tingvold; Magister 1706, 11. Mai og Provst i Nordmøre 1707, 17. Aug.54
     8 eller 9 Børn.54

Børn af Kirsten Lund og Jens Thomassen Juel:

98.55.Raphael Lund Juel, f. 1695, d. 1742
99.55.Joh. Mich. Wibe Juel
100.55.Gesken Kristine Juel
56.15.
Peder (Raphaelssøn) Lund
Født 10 feb. 1675, Ejdet i Skogn.58,54.
Død 7 jul. 1721, Ejdet i Skogn.54.
     [Se Wilhelm Lassens bog for efterslægt !]
     Oberstløjtnant. Var efter sin Fader Ejer af gaarden Ejdet i Skogn.54
     Han blev Fænrik ved Trondhjemske Regiment 1697, og 1700, 6. April Løjtnant ved sit forrige Compagni (~: det Værdalske), hvis Chef var Oberstløjtn. J. v. Lemfort. Fik Kaptejns Karaktér 1703, 2. Juni (?); men «efter Brigadier Schultz's Skrivelse af 22de Decbr. 1703 beklæder denne Lund sin Lieutenants Charge fremdelis». Virkelig Kaptejn blev han 1704, 26. Aug. ved Stjørdalske Kompagni af samme Regiment. 1717, 4. Aug. blev han Sekond-major ved 1. (~: nordre) Trondhjemske Regiment og 1718, 30. Decbr. Oberstløjtnant der.54
     Hans Fane hang 1823 i Alstadhaug (Skogns) Hovedkirke med hans «Vaaben», som - ifølge L. D. Klüwers «Norske Mindesmærker», Side 64 - viste et firedélt Skjold, i hvis 1. og 3. Kvartér en Paafugl i grønt Feldt og i 2. og 4. en Haand med et draget Sværd i rødt Feldt. Paa Hjelmen 2 hvide Vinger med en Paafugl i Midten.54

Gift 21 jul. 1706, Trondheim (i Huset)59 med

Eleonora Sophie Dreyer
Død 7 feb. 175860.
     Datter af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.

[Gift 1° 21 jul. 1706 med Peder (Raphaelssøn) Lund (10 feb. 1675 - 7 jul. 1721); Gift 2° 24 mar. 1742 med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Børn af Peder (Raphaelssøn) Lund og Eleonora Sophie Dreyer:

101.56.Peter Raphael Lund, d. 1740
57.15.
Christian (Raphaelssøn) Lund
Født 29 mar. 1676, Skogn.61.
Død 167662,61.
58.15.
Christence Raphaelsdatter Lund
Født 20 apr. 167763,61.

Gift før 1704, Skogn.61 med

Niels Juel
Født _____, Trondhjem64.
Død 1713, Trondhjem64.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Blev 1693 Capellan her [Trondhjem], og døde 1713.64
     Magister. Diaconus til Domkirken i Trondhjem og pastor til Bjønes i Nordland.57

[Gift 1° med Ingeborg à Møinichen (d. før 3 feb. 1701); Gift 2° 3 feb. 1701 med Anna Borchmann (d. 19 apr. 1701); Gift 3° før 1704 med Christence Raphaelsdatter Lund (f. 20 apr. 1677)].

Børn af Christence Raphaelsdatter Lund og Niels Juel:

102.58.Ole Henrik Juel
103.58.Raphael Juel
104.58.Ingeborg Anna Juel
59.15.
Christian Lund
Født 19 sep. 167865,61.
Død 1703, Alstadhaug66,61.
     Var Student fra 1697, 17. Juli og valgte da Mag. Joh. Birkerod til sin Privatpræceptor.61
60.15.
Iver Lund
Født 30 sep. 167967,61.
Død 22 jul. 168568,61.
61.15.
Michael Wibe (Raphaelssøn) Lund
Født 18 okt. 168069,61.
Død 8 mai 1770, Ejde «i Ørlandet»61.
     «Studiosus». Han er udentvivl den «Michaël Vibe», som - 20 Aar gl. - blev Student fra Trondhjem 1701, 22. Juli.61
     Om ham har Brodersønnen, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin Familiebog noteret Følgende: «Blev, da han var Student, som halvtullet formedelst et Fruentimmer ved navn Ane Randulf, som siden fik Lorentzen, som fixerede (~: narrede ?) Ham. Har siden som Jerusalems Skomager vandret verden om, baade i Ostindien og andensteds. Er nu hos Hr. Ludv. Broch paa Hitteren. Nu 1760 hos Ruberg [foged Johan (1710-1773)]. Han havde 1702, 22. Mai taget Baccalaurgraden og kaldes da «Michaël Raphaëlis Wibe».61
62.15.
Raphael (Raphaelssøn) Lund
Født 14 mai 168270,61.
     Om ham noterer Brodersønnen i sin Familiebog Følgende: «Han havde fortræd formedelst en, der hedte Eschel, der i Kiøbenhavn overfaldt ham paa Gaden, hvilken han nedlagde; tiente siden i Krigen i Brabant &c.»61
63.15.
Mette Sophie Lund
Født 28 apr. 168371,61.
Død omkring 169572,61.
64.15.
Mats (Raphaelssøn) Lund
Født 5 aug. 168473,61.
Død 1736, Nærvik i Børsen74,61.
     Stamfader til «Kragerø»-Grenen af nærværende Familie Lund. [Se videre i Wilhelm Lassens bog].61
     Kaptejn. Han er formodentlig den «Mathias Lund», der 1714, 23. Marts blev Pr.løjtnant ved 2. (~: søndre) Trondhjemske Regiment; 1717, 11. Septbr. Kapt.løjtnant ved Livkompagniet (som i 1725 var det Surendalske), og 1727, 8. December blev «virkelig» Kaptejn (Chef for det Meldalske Compagni) og fik Afsked 1735, 21. Novbr.61

Gift jan. 1724, Trondhjem ?61 med

Dorthe el. Dorothea Whitte
Født 2 sep. 1688, Trondhjem61.
Død 1765, Tønset Præstegaard61, begravet 7 mai 176561.
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte:

105.64.Jakob (Matssøn) Lund, f. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende., d. 1785, Kragerø.
106.64.Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund, f. 1726, Nærviken., d. 1798, Tønsæt.
65.15.
Else (Raphaelsdatter) Lund
Født 5 dec. 1685, Skogn.75,76.
Død 1728, Borgund.76.

Gift 1° _____med

Christian Fredrik Ruberg
Født 167576.
Død apr. 1721, Borgund.77,76.
     Han blev 1704 resid. Kapellan til Skogn (dertil ordineret 16. Jan. 1705), og 1718, 7. Januar Sognepræst til Borgund paa Søndmøre.76

Gift 2° 1725, Borgund ?76 med

Augustinus Meldal
Født 19 okt. 1697, Kvikne.78,76.
Død 1 feb. 177776.
     Han var fra 1722 adjungeret sin Fader i Tønset indtil Dennes Død i 1735. 1728 blev han residerende Kapellan til Borgund, og 1742, 30. Marts Sognepræst der. Provst 1758-1767. Tog Afsked som Sognepræst 1774. Var meget agtet og anseet.76

[Gift 1° 1725 med Else (Raphaelsdatter) Lund (5 dec. 1685 - 1728); Gift 2° 1730 med Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn].

Børn af Else (Raphaelsdatter) Lund og Christian Fredrik Ruberg:

107.65.Raphael Ruberg, f. 1706, d. 1737
108.65.Johan Ruberg, f. 1710, d. 1773
109.65.Sophie Alette Ruberg
110.65.Christian Ruberg, f. 1714

Børn af Else (Raphaelsdatter) Lund og Augustinus Meldal:

111.65.Even Meldal, d. 1786
66.15.
Iver (Christian) Lund
Født 15 mar. 1687, Skogn.79.
Død 22 okt. 1746, Kolverejd.79, begravet 12 nov. 174679.
     Major.79

Gift _____med

Karen Riber
Født 11 feb. 169479.
Død 15 mai 1778, Foslien i Stjørdalen.80,79.
     Datter af Melchior Andersen Riber og Karen Andersdatter (Schjelderup).
67.15.
Margrethe Lund
Født 12 aug. 1689, Skogn.81,18.

Gift _____med

Peder Pederssøn Leth
Død 175518.
     Magister. Sogneprest til Ytterøen.18
     Hvem han var Søn af, vides ikke. Han blev Student fra Trondhjems Skole 1698, 19. Juli (tog Professor Chr. Reitzer til sin Privatpræceptor).18
     Alt, hvad Erlandsen i sin Præstehistorie véd at berette om Mag. Leth, er, at han 1699 var Defendens paa Borchs Collegium, og 1708, 10. Febr. blev ordinéret til Sognepræst til Ytterøen, hvor han 1721 tillige blev Provst over Indherred, men formedelst misligt Forhold 1745 afsat fra Provsteembedet. Medens han kun var Præst, skal han have været en fredelig og elsket Mand; med efterat han blev Provst, forfaldt han til Processor, hvorved han blandt Andet tilsatte sin Formue.18

Børn af Margrethe Lund og Peder Pederssøn Leth:

112.67.Johanna Pedersdatter Leth, f. omkr. 1721, d. 1808, Tynes i Skogn.
113.67.Raphael Pedersen Leth, f. 1723
68.15.
Susanna Maria Lund
Født 7 mar. 1692, Skogn.82,18.
Død 30 apr. 169218.
69.15.
Jens Lund
Født 16 feb. 1695, Skogn.83,18.
Død 28 feb. 169584,18.

Generation 5.

70.19.
Ole Willumsen Dop
Død 25 mai 1733, Gaarden Kirkeberg i Aamot..
     Capellan i Aamot.
     Døde barnløs.
     Skifte 11 aug. 1733, Kirkeberg i Åmot.24Arvinger etter Ole Willumsen Dop: Moren Anne Jessen, fuld syster Antonette Dop Clausen, halvbrødre Willem og Ole Schielderup, halvsyster Boel Dop i Laurvigen og Ingeborg Dop (som er død). Ingeborg etterlot seg "3 endnu levende sønner", de var Willem Falch, Ole Falch og Christian Berg..
71.19.
Antonette Dop

Gift _____med

Cornelius Claussen (Parelius)
Født omkring 167585.
Død omkring 1713.
     Søn af Claus Jenssøn Parelius og Kirsten Steensdatter.
     Sorenskriver på Nordmøre og bodde på Tingvoll, formodentlig på gården Gyl.

[Gift 1° med _____ (d. omkr. 1704); Gift 2° med Antonette Dop].

Børn af Antonette Dop og Cornelius Claussen (Parelius):

114.71.Hans Willum Dop, f. 1710, d. 1755
115.71.Anne Corneliusdatter Dop
72.19.
Willum (Wilhelm) Schjelderup
Født omkring 1693.
Død 1746.
     Klokker i Herø, Sunnmøre.
     Se PHT 3, IV, s. 77 ff.

Gift 1° 171786,87 med

Anne Helene Falch
Født omkring 1693.
Død omkring 1719.
     Datter af Melchior Falch og Birgitte Steensdatter Meldal.

Gift 2° 20 mar. 1720, Værdalen.52 med

Serina Helena (Siri Elene) Floberg
     Skifte 27 jan. 177988.

Børn af Willum (Wilhelm) Schjelderup og Anne Helene Falch:

116.72.Melchior Schjelderup, f. 1718, d. 1801

Børn af Willum (Wilhelm) Schjelderup og Serina Helena (Siri Elene) Floberg:

117.72.Olava Carina Schjelderup, f. omkr. 1721
118.72.Anna Helene Schjelderup, f. omkr. 1723
119.72.Mentz Schjelderup, f. omkr. 1724
120.72.Elias Schjelderup, f. omkr. 1729
121.72.Stevelin Schjelderup, f. omkr. 1733, d. før 1772
122.72.Drude Cathrine Schjelderup, f. omkr. 1736
123.72.Anne Dorothea Schjelderup, f. omkr. 1739
73.19.
Isabella Schjelderup
Døbt 25 jun. 1697.
     Nevnes ikke i skiftet 1733 efter halvbroren Ole Willumsen Dop.

Gift _____med

Ole Christian Aamot
     Captein.
74.19.
Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup
Født 1701.
Død 1782.
     Gårdbruker.
     Skifte 28 mar. 1768, Nordrehus i Lesje.89i live. Brutto 950 rdl. Netto 866 rdl..

Gift _____med

Guri Christophersdatter
     Skifte 28 mar. 1768, Nordrehus i Lesje.89i live. Brutto 950 rdl. Netto 866 rdl..

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup og Guri Christophersdatter:

124.74.Joda Olsdatter Schjelderup, f. 1730, d. 1812
125.74.Anna Olsdatter Schjelderup, f. 1732, d. 1808
126.74.Guri Olsdatter Schjelderup
127.74.Antonette Olsdatter Schjelderup
128.74.Mentz Olssøn Schjelderup, d. 1792
129.74.Christopher Olsen Schjelderup, f. omkr. 1736
130.74.Wilhelm Olssøn Schjelderup, f. omkr. 1746, d. 1819
131.74.Ole Olssøn Schjelderup
75.20.
Marthe Margrethe Hansdatter Nobel
Født 7 okt. 169390.
Død 9 dec. 1774, Moldegaard.90.

Gift _____med

Erik Must
Født 168290.
Død 172890.
     Søn af Hans Hanssøn Must og Anna Andersdatter (Simonsen).
     Amtmann i Romsdal 1719-29.
     Druknede 1728, efterladende Fallitbo.90
76.21.
Johan Christian (Christopher) Wibe
Født omkring 1712-1716.
Død 11 aug. 1764.
     Major fra 1761. Bodde fra 1760-64 på Overn i Lier.

Gift _____med

Anna Cathrine Pihl
Død 1773.
77.27.
Christian Lerche
     Gehejmeraad. Oprettede Stamhuset Lerchenborg og 1751, 31. Marts blev ophøjet i Grevestanden og var gift med Amalie, Rigsgrevinde af Leiningen-Westerburg, men døde barnløs.11

Gift _____med

Amalie
     Rigsgrevinde af Leiningen-Westerburg.11
78.29.
Maria Svane
Født 169127.
Død 177227.
     tilsidst kaldet «Grevinde af Svane».11
     Hendes Ægteskab med Fredrik af Oertz - et højst ulykkeligt Ægteskab, der - gjennem stor Uenighed og paafølgende Processer - omsider endte med fuldstændig Skilsmisse. (Om denne Skilsmisseproces, der varede fra 1734-1751, se Carl Bruuns Illustrerede Kjøbenhavn, III, Side 216-217.)11

Gift 1° 171111 med

Jesper Friis
Født 167327.
Død 171627.
     Stilling: Officer27.
     Den sidste Mand af «Hesselager-Friiserne», som faldt 1716 i Stralsund Belejring.11

Gift 2° 1733 med

Frederik Oertz
Født 171227.
Død 177927.
     Stilling: Stiftamtmand og ceremonimester27.
     Kammerherre og Stiftamtmand i Ribe, Gehejmeraad &c.11
79.36.
Christian Madsen Tønder
Født omkring 168230.
     Var kaptein i marinen og deltok i slaget ved Dynekilen.30

Gift _____30med

Arche Vilnrad
80.36.
Andreas Madsen Tønder
Født omkring 168630.
     Kaptein.30

Gift _____30med

Sophia Ingeborg Juul
81.36.
Berethe Catharine Madsdatter Tønder
Født omkring 169030.

Gift _____30med

Christen Nielsen
     Skipper.30
82.38.
Michael Christian Ludvig Ferdinand Tønder
Født 169231.
Død 175531.
     Vice-Admiral.31
     Denne Kaptejn Tønder, der af det asiatiske Compagni i 1730 sattes til Chef paa Selskabets til China bestemte Skib, har rimeligviis været den kjække Helt fra Dynekilen i 1716, Michael Tønder.31
     Efter Fredsslutningen i 1720 var han (ifølge Gardes «Efterretninger om den danske og norske Sømagt», III) i en Række af Aar ansat som Chef paa forskjellige Vagtskibe i de danske Farvande (bl. A. kommanderede han i 1722 Fregatten «Løvendals Gallej», paa hvilken han i samme Aars Foraar overførte Statholder Wibe fra Fredrikshavn til Norge). I de nærmeste Aar omkring 1730 nævnes han ikke hos Garde, og har da rimeligviis - som vi nu kalde det - staaet surnumerær i Marinen, for at gaa i Koffardifart.31
     I intet af sine to Ægteskaber havde han Børn.31

Gift 1° 174031 med

Mette Maria Rabeck
Død 174431.

Gift 2° 174731 med

Sophie Bentzon
Død 176931.

[Gift 1° med Henrik von Suhm; Gift 2° 1747 med Michael Christian Ludvig Ferdinand Tønder (1692 - 1755)].
83.39.
Ditlev Tønder
Født omkring 1699.
Død 24 jun. 1776.
     Capitain des Armes.
     Ditlef Axelsen Tønder, f ca 1699, sønn av kpt Axel Tønder. Sersj. 1718. Kpt. Des armes. Sek.lnt ved 2. Akh. Nasj. Inf. regt.s. Hølandske komp. 2/8 1743. Pr lnt ved samme regt.s. Ø. Eidsbergske komp. 1/3 1747. Kpt.s kar. 26/2 1755. Avskjed i 1765 med 80 rdl. årl. pens. Bodde i 1768 i Rødnes sogn. Var meget fattig. Død 24/6 1776. Gift med Christine Christiansdtr Gram.32

Gift _____med

Christine (Margrethe?) Christiansdatter Gram
Født 1707.
     Datter af Christen Lauritsen Gram og Anne Christophersdatter Chortogæus.

Børn af Ditlev Tønder og Christine (Margrethe?) Christiansdatter Gram:

132.83.Anne Ditlevsdatter Tønder, f. 1737, d. 1777, Askim.
84.42.
Hans Peter Tønder
Født 169891.
Død 21 jan. 1761, Ringereide, Høyanger, Sogn & Fjordane.91.
     Oberstløjtnant.91

Gift 172591 med

Barbara Margrethe Munthe
Født 1700, Hove, Vik, Sogn & Fjordane.91.
Død 31 jul. 1753, Andenæs, Gloppen, Sogn & Fjordane.91.

Børn af Hans Peter Tønder og Barbara Margrethe Munthe:

133.84.Ludvig Raphael Tønder, f. 1727
134.84.Karen Dorothea Tønder, f. 1727
135.84.Anna Margrethe Tønder, f. 1728, Sogn & Fjordane., d. 1769
136.84.Anna Helene Tønder, f. 1730
137.84.Birgitte Marie Tønder, f. 1734
138.84.Karen Dorothea Tønder, f. 1741
139.84.Barbara Margrethe Tønder, f. 1747
85.50.
Ole Jensen Lund (Pharo)
     Captein.92
     Ole Lund angives, af Hr. Jakob Matssøn Lund (i hans «Annotationsbog»), at have været gift med «den daarlige Margrete Træskow». Ifølge samme Hr. Jakob Lunds «Annotationsbog» skal disse Ægtefolk have haft en Datter, som var gift med en «Søn af Mag. Peder Lund i Trondhjem».40

Gift _____med

Margrete Treschow
     Datter af Herman Treschow og Mette Margrethe Krenckel.

Børn af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow:

140.85._____
86.51.
Gidsken Withe
Født 5 dec. 1685, Trondhjem ?42,92.

Gift 11 jul. 171342,92 med

Laurits Holst
Født 25 mai 1686, Trondhjem ?42.
Død 173042.
     Søn af Lorentz Hansen Holst og Cathrine Hansdatter.
     Dep. 1702 fra Trondhj. Sk., 19/11 1710 cand. theol. laud., 31/3 1713 p. Cap. hos Mag. Peter Lund, res. Cap. ved vor Frue K. i Trondhj., 30/7 1728 Cap. til Inderøen. (Sml. Erlandsen a. St., s. 285).42
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til pers. Capellan hos Mag. Peter Lund, resid. Capellan til Vor Frue Kirke, og derpaa Capellan til Inderøen, hvor han ikke længe efter døde.93
87.51.
Margrethe Sophie Withe
Født 1687, Trondhjem ?42.

Gift 1° jan. 171742 med

Jacob von der Lippe
     Søn af Henrich von der Lippe og Dorothea Størch.
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.94

Gift 2° _____42med

Johan Geelmuyden
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.94

Børn af Margrethe Sophie Withe og Jacob von der Lippe:

141.87.Dorothea von der Lippe
88.51.
Else Sebastiansdatter Withe
Født 4 aug. 1689, Trondhjem42,94.
Død 28 dec. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen95.
     Skifte 26 jan. 172896,95.

Gift 171495 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø42.
Død 173742,96,96.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).42
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.97

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Else Sebastiansdatter Withe og Niels Olsen Thulesius:

142.88.Ole Ouden Thulesius, f. 1725, d. 1764
89.51.
Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?42.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.98

Gift 1 feb. 172042,98 med

Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.42.
Død 6 dec. 176442.
     Søn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).42
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.99

Børn af Anna el. Else Withe og Peter Danielsen Pristroph:

143.89.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
144.89.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
145.89.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
146.89.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
90.51.
Caspar Brochmann Withe
Født 3 mar. 1702, Trondhjem ?42,99.
Død 175142,99.
     Stilling: Sogneprest til Højerup på Als i Danmark.42
     Stilling: Sogneprest til Sparboen, Trondhjem stift.42
     Dep. 13/6 1718 fra Trondhj. Skole, 20/2 1720 cand. theol. h. ill., 2/11 1727 Sgp. i Højerup p. Als, 22/5 1730 i Sparboen, Trondhj. St., blev sindssvag og 1745 entlediget. (Sml. Erlandsen a. St., s. 315).42
     Var allerede 1732 [Blev 1730 22 Mai] Sognepræst til Sparboen. Da han blev sindssvag, blev Kaldet i hans Embedstid, d.e. indtil 1745, bestyret af personelle Capellaner. Døde 1751.100

Gift 5 feb. 1728, KøbenhavnEfter håndskreven notits i bogen.100 med

Maria Biskop
91.53.
Raphael Lund
     Underofficer.45

Gift 1718, Trondhjem101,49 med

Marithe Andersdatter (Killingberg)

Børn af Raphael Lund og Marithe Andersdatter (Killingberg):

147.91.John (Raphaelssøn) Lund
148.91.Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund, d. før 1724
149.91.Kirsten (Raphaelsdatter) Lund
150.91.Lucine (Raphaelsdatter) Lund
151.91.Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
152.91.Johanne (Raphaelsdatter) Lund
92.53.
En Datter
     Ubekjendt.
93.53.
En Datter
     Ubekjendt.
94.54.
Raphael Mortensen Thune
95.54.
Morten Mortensen Thune
96.54.
Ellen Kirstina Mortensdatter Thune
97.54.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

153.97.Gedsken Kirstine Schielderup
154.97.Johan Ditlev Schielderup
98.55.
Raphael Lund Juel
Født 28 jul. 169554.
Død 23 jul. 174254.
     Sognepræst til Vang paa Hedemarken.54
99.55.
Joh. Mich. Wibe Juel
     Købmand i Trondhjem, hvis 6 Børn kaldte sig «Wibe».54

Børn af Joh. Mich. Wibe Juel og _____:

155.99.Wibe
156.99.Wibe
157.99.Wibe
158.99.Wibe
159.99.Wibe
160.99.Wibe
100.55.
Gesken Kristine Juel

Gift 1723102 med

Christen Mechlenborg
Født 1701103,102.
     Søn af Ivar Christensen Mechlenborg og Maria White.

Børn af Gesken Kristine Juel og Christen Mechlenborg:

161.100.Clare Mechlenborg
162.100.Jens Mechlenborg
101.56.
Peter Raphael Lund
Død 4 dec. 174059.
     Han var umyndig ved Faderens Død i 1721.59
     Han blev 1727, 7. April Pr.løjtnant i 1. Trondhjemske Regiment, ved Kapt. J. Coldevins (Frostenske) Kompagni og 1733, 25. Juli Kapt.løjtnant (ved Værdalske Kompagni). Udslettet i Kalenderen for 1741. (En «Major Lund» ved Oberst Heinens Regiment - ~: 1. Trondhjemske - blev, efter Ansøgning, 1740, 29. Juli i Naade dimitteret. Det er denne Peter Raphael Lund).59

Gift 173459 med

Birgitte Helena Hansdatter Leth
Døbt 17 sep. 1707, Trondhjems Domkirke.59.
Død 9 mai 176559.
     Datter af Hans (Pedersen?) Leth og Anne Hansdatter Kiemler.

Børn af Peter Raphael Lund og Birgitte Helena Hansdatter Leth:

163.101.Peter Abraham (Peterssøn) Lund, d. 1790, København.
164.101.Ernestine Eleonore Susanne Lund, f. 1736, d. 1779, Trondheim.
102.58.
Ole Henrik Juel
     Stilling: Resid. Capellan til Hitteren
103.58.
Raphael Juel
     Stilling: Lieutenant64
104.58.
Ingeborg Anna Juel

Gift _____med

Ludvig Frederik Broch
     Provts og Sogneprest til Nærø

[Gift 1° med Ingeborg Anna Juel; Gift 2° med Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode (1737 - 17 mar. 1815)].
105.64.
Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.104.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.104, begravet 26 okt. 1785104.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.104
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.104
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.105

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.105 med

Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.105, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.105.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.105, begravet 24 okt. 1780105.
     Datter af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Jakob (Matssøn) Lund og Margrethe Sommer:

165.105.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
166.105.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
167.105.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
168.105.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
169.105.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
170.105.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
171.105.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
172.105.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
173.105.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
106.64.
Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.76.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.106,76, begravet 4 jan. 179976.

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.76 med

Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)76.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.76, begravet 5 jan. 179276.
     Søn af Eiler Wessel og Iverise Marie Edvardsdatter Meyer.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.76

Børn af Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund og Just Thyrholm Wessel:

174.106.Ejler Wessel, d. 1796
175.106.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
176.106.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
107.65.
Raphael Ruberg
Født 170676.
Død 173776.
     Kapellan "pro loco" til Akerø, ugift.76
108.65.
Johan Ruberg
Født 1710107,61.
Død 6 aug. 1773107.
     Foged (fra 1737, 15. Novbr.) i Fosen.107,61

Gift 16 aug. 1742, Trondhjem107 med

Martha Henriksdatter Helkand
Født 1697107.
Død 3 sep. 1775, Eide i Ørlandet107,61.
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     Hendes Fader var formodentlig den Henrik Helkand, der 1701 levede paa Storvedøen i Hiteren. Hun var visselig en Søster af Karen Helkand gift med Rasmus Parelius.107

[Gift 1° 13 nov. 1737 med Hans Mikkelsen Bernhoft (d. 24 nov. 1740); Gift 2° 16 aug. 1742 med Johan Ruberg (1710 - 6 aug. 1773)].
109.65.
Sophie Alette Ruberg

Gift _____med

Knud Leem
     Professor.76
110.65.
Christian Ruberg
Født 171476.
     Sognepræst til Torvestad.76

Gift _____med

«Peder Skræders Datter»
111.65.
Even Meldal
Død 178676.
     Sogneprest til Voss.76
112.67.
Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172148,18.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.108,109,110,18.

Gift _____med

Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172299.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.111,99,18.
     Søn af Peter Danielsen Pristroph og Anna el. Else Withe.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.112

Børn af Johanna Pedersdatter Leth og Daniel Pedersen Pristroph:

177.112.Peder Pristroph, f. 1759
178.112.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
179.112.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
180.112.Petronelle Pristroph
181.112.Anna Margretha Pristroph
113.67.
Raphael Pedersen Leth
Født 23 okt. 172318.
     Residerende Pastor 1752 til Andenæs i Vesteraalen, men afsat 1756 formedelst Drukkenskab.18

Generation 6.

114.71.
Hans Willum Dop
Født 1710.
Død 1755.
     Hadde en militær karriere og døde som oberst.
     Ble oberst ved 1 Oplandske reg.85

Gift 1° _____85med

Anne Margrete Grüner

Gift 2° _____85med

Anne Christine Rosing
115.71.
Anne Corneliusdatter Dop
Døbt 28 jun. 1711, Tingvoll.85.
116.72.
Melchior Schjelderup
Født 1718.
Død 1801.
     Proprietær og beboer af Gaarden Rønne i Indre Sogn.

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter Rue
Født omkring 1719.
Død 5 jan. 1785.
     Datter af Hans Johansen Rue og Maren Barch.
     «Ingebor Rue blev gift med Melchior Schieldrup Proprietair og beboer af Gaarden Rønne udj Indre Sogns Fogderie, en Søn af Studiosus og Klokker til Herrøe paa Sundmøer . . . [Aabent Rum]; med ham avlet Børn.»113

Børn af Melchior Schjelderup og Ingeborg Hansdatter Rue:

182.116.Hans Rue Schjelderup, f. 1744, d. 1781
183.116.Ingeborg Marie Schjelderup, d. 1797, Luster.
184.116.Wilhelm Schjelderup, f. 1746, d. 1814
185.116.Melchior Schjelderup, f. 1748, d. 1749
186.116.Anna Helene Schjelderup, f. 1749
187.116.Reier Schjelderup, f. omkr. 1753, d. 1814
188.116.Berthe Elisabeth Schjelderup, f. 1755, d. 1755
189.116.Dorthe Margaretha Schjelderup, f. 1757
190.116.Mette Marie Schjelderup, f. 1759
117.72.
Olava Carina Schjelderup
Født omkring 1721.

Gift 1° _____med

Iver Johnsen Frøyse
     Klokker i Herø, Sunnmøre.

Gift 2° _____med

Iver Sivertsen (Eyttrie)
     Handelsmand paa Fuglholmen.88
118.72.
Anna Helene Schjelderup
Født omkring 1723.

Gift _____med

Rasmus Larsen (Sperre)
     Paa Flaavær (siden paa Leine).88
119.72.
Mentz Schjelderup
Født omkring 1724.
     Barnløs.88
     Skifte 3 jan. 177288.

Gift _____med

Ingeborg Marie
     Overlevede sin mand.
120.72.
Elias Schjelderup
Født omkring 1729.
     Handelsmand paa Krigsholmen.88
     Er død ved skiftet efter broren Mentz 3. jan. 1772.88

Gift _____med

Margrethe Rasmusdatter Frøise

Børn af Elias Schjelderup og Margrethe Rasmusdatter Frøise:

191.120.Willum Schjelderup, f. omkr. 1756
192.120.Rasmus Schjelderup, f. omkr. 1761, d. 1772
121.72.
Stevelin Schjelderup
Født omkring 1733.
Død før 1772.
     Lensmand i Ullstein.88
     Er død ved skiftet efter broren Mentz 3. jan. 1772.88

Gift _____med

Gjertrud Johansdatter (Rødset)
Født omkring 1725114,115.
     «Enke efter 4de ægteskab, nyder ophold hos sønnen».115
     Fra Rødset ?

Børn af Stevelin Schjelderup og Gjertrud Johansdatter (Rødset):

193.121.Karen Dorothea Schjelderup, f. omkr. 1762
194.121._____
195.121.Nils Schjelderup, f. omkr. 1767
122.72.
Drude Cathrine Schjelderup
Født omkring 1736.
     Nevnes ikke i skiftet efter broren Mentz 3. jan. 1772.88
123.72.
Anne Dorothea Schjelderup
Født omkring 1739.
     Nevnes ikke i skiftet efter broren Mentz 3. jan. 1772.88
124.74.
Joda Olsdatter Schjelderup
Født 1730.
Død 1812.

Gift før 176889 med

Engebret Hoelen
125.74.
Anna Olsdatter Schjelderup
Født 1732.
Død 1808.

Gift før 176889 med

Hans Tande
126.74.
Guri Olsdatter Schjelderup

Gift før 176889 med

Iver Nyhus
127.74.
Antonette Olsdatter Schjelderup
     Ugift 1768.89
128.74.
Mentz Olssøn Schjelderup
Død 16 jul. 179252.
     Boede paa "Norderhuus" i Lesje.

Gift _____med

Anne Reinholdtsdatter Ziegler

Børn af Mentz Olssøn Schjelderup og Anne Reinholdtsdatter Ziegler:

196.128.Ole Schjelderup, f. omkr. 1768
197.128.Johan Henrik Schjelderup, f. omkr. 1771
198.128.Ole »den Yngre« Schjelderup, f. omkr. 1774
199.128.Mentz Schjelderup, f. omkr. 1777
200.128.Guri Schjelderup, f. omkr. 1779
201.128.Marie Schjelderup, f. omkr. 1783
202.128.Anne Schjelderup, f. omkr. 1791
203.128.Guru Mentzdatter Schjelderup, f. 1771, Lesje., d. 1771
204.128.Reinholt Mentzen Schjelderup, f. 1778
129.74.
Christopher Olsen Schjelderup
Født omkring 1736116,115.
     Er gift ved skiftet med foreldrene i 1768.89
     «Gaardbruger med føderaad» på gården Stavern Søndre i Lessøe (Lesje?) sokn.115

Gift _____115med

Kari Eriksdatter
Født omkring 1746117,115.

Børn af Christopher Olsen Schjelderup og Kari Eriksdatter:

205.129.Ole Christophersen (Schjelderup), f. omkr. 1768
206.129.Erik Christophersen (Schjelderup), f. omkr. 1771
207.129.Ole Christophersen (Schjelderup) «den Yngre», f. omkr. 1774
208.129.Hans Christophersen (Schjelderup), f. omkr. 1782
209.129.Aagodt Christophersdatter (Schjelderup), f. omkr. 1784
130.74.
Wilhelm Olssøn Schjelderup
Født omkring 1746117,115.
Død 1819.
     Gårdbruker på gården Kaarbø på Lesje i Gudbrandsdalen.
     «Gaardmand» på Kaarbøe gård i Lesje sokn.115

Gift _____med

Rönnaug Johannesdatter (Johansdatter)
Født 1749118,52.
Død 180952.

Børn af Wilhelm Olssøn Schjelderup og Rönnaug Johannesdatter (Johansdatter):

210.130.Ole Wilhelmssøn Schjelderup, f. 1777, d. _____
211.130.Johannes Wilhelmssøn Schjelderup, f. 1778
131.74.
Ole Olssøn Schjelderup
     I live (ej myndig?) ved skiftet med foreldrene 1768.89
132.83.
Anne Ditlevsdatter Tønder
Født 1737119.
Død 1777, Askim.119.

Gift 1759120,119 med

Valentin Jensen Gram
Født 1737119, døbt 17 sep. 1737, Løken gamle kirke., Faddere: Mette Rakkestad, Wagtmæster Hejerdahl, Studiosis Monsr. Høye, Studiosis Amund(?) Hejerdahl, Liuet. Lone, Povl Løren..
Død 1811, Askim.119.
     Søn af Jens Valentinsen Gram og Kirstine Svendsdatter Rakkestad.
     Valentin Jensen Gram. Lensmann i Askim, kst. sorenskriver i Nedre Romerike 1759.119

[Gift 1° 1759 med Anne Ditlevsdatter Tønder (1737 - 1777); Gift 2° 1779 med Kristine Jensdatter (Huer el. Haraldstad) (1756 - eft. 1811)].

Børn af Anne Ditlevsdatter Tønder og Valentin Jensen Gram:

212.132.Jens Valentinsen Gram, f. 1762, Høland., d. 1829, Askim.
133.84.
Ludvig Raphael Tønder
Født 172791.
134.84.
Karen Dorothea Tønder
Født 172791.
135.84.
Anna Margrethe Tønder
Født 1728, Vik, Sogn & Fjordane.91, døbt 21 dec. 1728, Vik, Sogn & Fjordane.91.
Død 13 jul. 176991.
     Af tingbogen fra Nordfjord 1751, skulle det fremgå, at Anna Margrethe Tønder i 1750, 22 år gl. har født et barn med huslærer, studiosus H. P. Finde [Henrik Pedersen Finde ?].91

Gift 176791 med

Petter Hersleb Galschiøt
     Kirurg.91

Børn af Anna Margrethe Tønder og Petter Hersleb Galschiøt:

213.135.Anna Margrethe Galschiøt, f. 1767, d. 1825, Bergen.
136.84.
Anna Helene Tønder
Født 173091.
137.84.
Birgitte Marie Tønder
Født 173491.
138.84.
Karen Dorothea Tønder
Født 174191.
139.84.
Barbara Margrethe Tønder
Født 174791.
140.85.
___________

Gift _____med

Pedersen Lund
     Søn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus.
141.87.
Dorothea von der Lippe

Gift 1740-1747121 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren122.
Død 1780, Hopsø122.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.123

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Dorothea von der Lippe og Rasmus Rosing Parelius:

214.141.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
215.141.Bastian Withe Parelius
216.141.Dorothea Parelius
142.88.
Ole Ouden Thulesius
Født 25 jan. 1725124.
Død 1764125.
     Stilling: Res. kap. til Sparbu
     Tok teologisk embedseksamen i 1747, og han døde som res. kapellan til Sparbu i 1764.125

Gift 30 mar. 1756125 med

Ida Sophie Heltberg
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.

[Gift 1° 30 mar. 1756 med Ole Ouden Thulesius (25 jan. 1725 - 1764); Gift 2° med Peter Andreas Rosted (_____ - 31 mar. 1789)].

Børn af Ole Ouden Thulesius og Ida Sophie Heltberg:

217.142.Else With Thulesius, d. 1816
218.142.Anna Elisabeth Falch Thulesius, f. 1760
219.142.Nils Thulesius, f. 1761
143.89.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786126
     Efter et håndskreven notat i bogen99.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.99 med

Wentzel Aussig
Født omkring 171932.
Død 1 sep. 177332.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.32
144.89.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172299.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.111,99,18.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.112

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172148,18.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.108,109,110,18.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth er vist under Johanna Pedersdatter Leth (nr. 112).

145.89.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen112.
Død 3 nov. 1785, Edø112.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 1759112 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 1776112.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
146.89.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.99

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.127.
Død 181399.
     Stilling: Løytnant99.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).99
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".127

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

220.146.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
147.91.
John (Raphaelssøn) Lund
Døbt 5 nov. 1718, Trondhjem Domkirke49.
148.91.
Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
Døbt 24 feb. 1720, Trondhjem Domkirke49.
Død før 1724.
     Formodentlig død tidligt [før 1724].49
149.91.
Kirsten (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 4 nov. 1721, Trondhjem Domkirke49.
150.91.
Lucine (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 15 dec. 1722, Trondhjem Domkirke49.
151.91.
Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
Døbt 15 jul. 1724, Trondhjem Domkirke49.
     Er vel den «Provisor Fredr. Chr. Lund», der 1752, 26. Oktbr. i Trondhjem ægtede Enke Ingeborg Christensdatter, og ligesaa er han vel den «Fredrik Christian Lund, Enkemand og Provisor ved Artilleriet», der blev gift 1759, 8. Marts i Trondhjems Domkirke med Enke Siri Eriksdatter, - forøvrigt ubekjendt.49
152.91.
Johanne (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 9 sep. 1726, Trondhjem Domkirke49.
153.97.
Gedsken Kirstine Schielderup
154.97.
Johan Ditlev Schielderup
155.99.
Wibe
156.99.
Wibe
157.99.
Wibe
158.99.
Wibe
159.99.
Wibe
160.99.
Wibe
161.100.
Clare Mechlenborg
162.100.
Jens Mechlenborg
163.101.
Peter Abraham (Peterssøn) Lund
Døbt 1735, Værdalen., 1ste Søndag i Advent.59.
Død 26 feb. 1790, København.59.
     Han skal først have været Løjtnant ved Grenadergarden (?) og senere Kaptejn ved «Norske Livregiment» i Danmark.59

Gift 1° 6 nov. 1765, København.128 med

Petronelle («Pernille») Coucheron
Født 4 feb. 1729, gården Hvattum i Gran (Hadeland).128, døbt 10 feb. 1729128.
Død 16 okt. 1779, Danmark.128.
     Datter af Anthon(y) Jacob (de) Coucheron og Henriette Antonette Lillienskiold.

Gift 2° 28 nov. 1783, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.128 med

Christiane Augustine Kalckreuth
Døbt 22 nov. 1754, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.128.
Død 29 aug. 1800128.
     Datter af Georg Stein Kalckreuth og Abel Cathrine Liebert.

[Gift 1° 28 nov. 1783 med Peter Abraham (Peterssøn) Lund (d. 26 feb. 1790); Gift 2° jul. 1791 med Otto Carl Baltazar von der Osten (27 jun. 1734 - 5 okt. 1792)].
164.101.
Ernestine Eleonore Susanne Lund
Født 13 feb. 1736128.
Død 24 feb. 1779, Trondheim., 44 Aar gl.128.

Gift 29 jan. 1755, Domkirken i Trondheim.128 med

Peter Koefoed
Født 13 mar. 1721128.
Død jun. 1778, Trondheim.128.
     Han kan muligens have været Søn af den paa Julius Bidstrups Stamtavle over Koefoed A., Side 71 opførte Kaptejn Hans Holgerssøn Koefoed i Nordmøre, gift med Anne Christine Kyhn.128
     Peter Koefoed blev 1739, 4. Septbr. Fænrik réformé i Oberst Emahusens (3. Trondhj.) Regiment; virkelig Fænrik 1741, 23. Juni; Løjtnant ved Børsenske Compagni 1745, 29. Marts; Kapt.løjtnant der 1747, 13. Aug.; karakteriseret Kaptejn 1751, 24. Febr.; Chef for Bynæsiske Compagni 1751, 21. April; «Major af Infanteriet» 1761, 16. Septbr. Han er formodentlig udtraadt af Militærtjenesten med Oberstløjtnants Karakter.129
     Peter Koefoed, beboede (og ejede?) Gaarden Skjeringstad i Melhus, hvor han i 1777, 20. Marts holdt Auktion over Besætning, Gaardsredskaper &c.128
165.105.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.105.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.105, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.105.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.105
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.105
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.130,131 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).131.
Død 1809, Kragerø.131, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.131.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.131
166.105.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.132.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.132
     Formodentlig død i Danmark.132

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.132 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.132.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.132.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)132
167.105.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.132.
Død 15 jul. 1756132, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.132.
168.105.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.132.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.132.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.132
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].132

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.132 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.132.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.132

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.133 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.133.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.133.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.133
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)133
169.105.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.133.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.133.
170.105.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.133.
Død 1789, Arendal.133, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»133.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.133 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.133.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.133
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)133
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.133
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)133
171.105.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.133.
Død 28 sep. 1761133.
172.105.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.133, døbt 1763, Holmens kirke i København.133.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.133
173.105.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.133.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.133.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.133 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).133.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.133.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.133
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.133
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.133
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.133
174.106.
Ejler Wessel
Død 179676.
     Død i Danmark som theol. Candidat.76
175.106.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 1824134,76.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.76
176.106.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.135,76.
     Død ugift.76
177.112.
Peder Pristroph
Født 1759112.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.112
178.112.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen112.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.112
179.112.
Sebastian Pristroph
Født 1768-1769112.
Død 22 apr. 1855, Skogn112.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.112
180.112.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.112
181.112.
Anna Margretha Pristroph

Generation 7.

182.116.
Hans Rue Schjelderup
Født 1744.
Død 1781.
     En Hans Rue Schelderup paa Døsen fik 26 April 1770 Bevilling til at drive Kræmmerhandel.136

Gift _____med

Maren Malene Sunde

Børn af Hans Rue Schjelderup og Maren Malene Sunde:

221.182.Dominicus Schjelderup, f. 1770, d. 1770
222.182.Malene Margrethe Schjelderup, f. 1772, d. 1772
223.182.Dominicus Schjelderup, f. 1773, d. 1773
224.182.Maren Malene Schjelderup, f. 1775, d. 1776
183.116.
Ingeborg Marie Schjelderup
Døbt 25 okt. 1745, Gaupne, Luster.137.
Død 1797, gården Rønneid i Gaupne, Luster.137.

Gift 2 jul. 1778, Luster.137 med

Knud Knudsen Norenberg
Døbt 1 sep. 1748, Bergen.137.
Begravet 10 nov. 1799, Luster.137.
     Bosatt på gården Rønneid i Gaupne, Luster.137

Børn af Ingeborg Marie Schjelderup og Knud Knudsen Norenberg:

225.183.Melchior Knutson Norenberg, f. 1779, d. 1779
226.183.Gjertrud Knutsdatter Norenberg, d. 1824, Luster.
227.183.Hans Rue Knutson Norenberg
228.183.Melchior Schjelderup Knutson Norenberg, f. 1788, Luster., d. 1874, Luster.
229.183.Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg, f. 1791, Luster., d. 1814, Luster.
184.116.
Wilhelm Schjelderup
Født 1746138,139.
Død 1814.
     Betegnes «huus-eier uden jord, er skriverkarl uden condition» i FT 1801, bosat på Ølmem gård i Norums sokn, Sogndal prgj.139

Gift 1 dec. 1791, "i fr.pr." Domkirken i Bergen.140 med

Agnete Luth
Født omkring 1765141.

Børn af Wilhelm Schjelderup og Agnete Luth:

230.184.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1792
231.184.Herman Luth Schjelderup, f. 1795, Sogndals prgj.
232.184.Fredrik Schjelderup, f. omkr. 1807, Sogndal prgj.
185.116.
Melchior Schjelderup
Født 1748.
Død 1749.
186.116.
Anna Helene Schjelderup
Født 1749.

Gift _____med

Christen Andersen Nitter
Født omkring 1757.
187.116.
Reier Schjelderup
Født omkring 1753142,115.
Død 1814.
     Bonde og gaardbeboer på Fosse gård i Sogndahl sokn.115

Gift 1° _____med

Maria Sophie Breche
Født omkring 1744.
Død 1781.

Gift 2° _____med

Kirsti Skaksdatter Ormelseng
Født omkring 1762143,115.

Børn af Reier Schjelderup og Maria Sophie Breche:

233.187.Christine Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1775
234.187.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1776
235.187.Andreas Reiersen Schjelderup, f. omkr. 1777
236.187.Melchior Schjelderup, f. 1779, d. 1779
237.187.Melchior Schjelderup, f. 1781

Børn af Reier Schjelderup og Kirsti Skaksdatter Ormelseng:

238.187.Melchior Schjelderup, f. omkr. 1784, Sogndal.
239.187.Jens Schjelderup, f. 1785
240.187.Skak Schjelderup, f. omkr. 1788
241.187.Marie Sophie Schjelderup, f. 1789
242.187.Marie Sophie Schjelderup, f. omkr. 1792
243.187.Berthe Schjelderup, f. omkr. 1795
188.116.
Berthe Elisabeth Schjelderup
Født 1755.
Død 1755.
189.116.
Dorthe Margaretha Schjelderup
Født 1757144,115.

Gift _____med

Ole Sjursen (Fuhr)
Født omkring 1753142,115.
     «Bonde og gaardbeboer samt forligelses kommissar» på gården Fuhr i Dahle sogn, Lyster prgj.115

Børn af Dorthe Margaretha Schjelderup og Ole Sjursen (Fuhr):

244.189.Siur Olsen, f. omkr. 1789
245.189.Melchior Olsen, f. omkr. 1790
246.189.Hans Olsen, f. omkr. 1793
247.189.Otte Olsen, f. omkr. 1795
190.116.
Mette Marie Schjelderup
Født 1759.

Gift _____med

Iver Høgh Krohn
     Klokker på Søndmøre.
191.120.
Willum Schjelderup
Født omkring 1756, (15 år gl. 3. jan. 1772).88.

Gift _____med

Lisbeth Jensdatter
Født omkring 1748118,115.
     Ved folketellingen 1801 er Lisbeth Jensdatter, 52 år og enke, «inderste og nyder almisse» bosat hos Elias Willumsen Schillerup på Strømmen i Herøe - det er nærliggende at tro hus er Elias' moder, men dette er altså et GÆT !

Børn af Willum Schjelderup og Lisbeth Jensdatter:

248.191.Elias Willumsen Schjelderup, f. omkr. 1774
249.191.Rebekka Schjelderup, f. omkr. 1776
250.191.Ananias Willumsen Schjelderup, f. omkr. 1787
192.120.
Rasmus Schjelderup
Født omkring 1761, (10 år gl. 3. jan. 1772).88.
Død 1772-1779.
     Er død ved farmorens skiftet 27. jan. 1779, men var i live ved farbroren Mentz skifte 3. jan. 1772.88
193.121.
Karen Dorothea Schjelderup
Født omkring 1762, (9 år gl. 3. jan. 1772); 40 år gl. ved FT 1801.88.
     Hun må være identisk med den Karen Dorthea Schieldrup der ved FT 1801 er gift med Joachim von Capellen i Ullstein.

Gift _____115med

Joachim von Cappelen
Født omkring 1757145,115.
     «Gaardbeboer» på gården Lievaag, Hareyd sokn, Ulfsteen/Ullstein prgj.115

Børn af Karen Dorothea Schjelderup og Joachim von Cappelen:

251.193.Gurina Sophia von Cappelen, f. omkr. 1796
252.193.Stevelin Johan von Cappelen, f. omkr. 1799
194.121.
___________

Børn af _____ og _____:

253.194.Everina Wiig, f. omkr. 1779
195.121.
Nils Schjelderup
Født omkring 1767, (5½ år gl. 3. jan. 1772); 33 år gl. ved FT 1801.88,115.
     «Handelsmand, giestgiver og gaardbeboer» på gården Wiig i Ulfsteen sokn og prgj.115

Gift _____115med

Margrethe Aagesen
Født omkring 1764146,115.

Børn af Nils Schjelderup og _____:

254.195.Martha Sophia Schjelderup, f. omkr. 1791
255.195.Stevelin Johan Schjelderup, f. omkr. 1794
256.195.Peter Elias Schjelderup, f. omkr. 1798
196.128.
Ole Schjelderup
Født omkring 1768.
197.128.
Johan Henrik Schjelderup
Født omkring 1771.
198.128.
Ole »den Yngre« Schjelderup
Født omkring 1774.
199.128.
Mentz Schjelderup
Født omkring 1777.
200.128.
Guri Schjelderup
Født omkring 1779.
201.128.
Marie Schjelderup
Født omkring 1783.
202.128.
Anne Schjelderup
Født omkring 1791.
203.128.
Guru Mentzdatter Schjelderup
Født 18 apr. 1771, Lesje.52.
Død 177152.
     Død 4 Uger gl.
204.128.
Reinholt Mentzen Schjelderup
Født 13 jun. 177852.
     Død før Moderen.52
205.129.
Ole Christophersen (Schjelderup)
Født omkring 1768147,115.
     «Soldat».115
206.129.
Erik Christophersen (Schjelderup)
Født omkring 1771148,115.
     ! GÆT - han må være sønn av Christopher Skjelderup !
     «Gaardbruger» på gården Stavern Søndre i Lessøe (Lesje?) sokn.115

Gift _____115med

Marit Knutsdatter
Født omkring 1774149,115.

Børn af Erik Christophersen (Schjelderup) og Marit Knutsdatter:

257.206.Christopher Eriksen, f. omkr. 1797
258.206.Knut Eriksen, f. omkr. 1799
207.129.
Ole Christophersen (Schjelderup) «den Yngre»
Født omkring 1774149,115.
     «Messing smed».115
208.129.
Hans Christophersen (Schjelderup)
Født omkring 1782150,115.
209.129.
Aagodt Christophersdatter (Schjelderup)
Født omkring 1784151,115.
210.130.
Ole Wilhelmssøn Schjelderup
Født 26 jan. 1777152,52.
Død _____, Sverige ?52.

Gift _____med

Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard
Født 179152.
Død 1851, Harstad, Trondenes.52,152.
     Hun havde efter at manden var bortreist en uægte Datter Sigrid.52

Børn af Ole Wilhelmssøn Schjelderup og Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard:

259.210.Wilhelm Olssøn Kaarbø, f. 1811, Oppland., d. 1876, Trondenes.
260.210.Rønnaug Olsdatter Schjelderup, f. 1816
261.210.Ole Olssøn Schjelderup, f. 1821
262.210.Erik Olssøn Kaarbø, f. 1825, d. 1913, Lofoten
211.130.
Johannes Wilhelmssøn Schjelderup
Født 1 dec. 1778153,52.

Gift 181352 med

Gurri Olsdatter

Børn af Johannes Wilhelmssøn Schjelderup og Gurri Olsdatter:

263.211.Rønnaug Schjelderup, f. 1812, d. _____
264.211.Wilhelm Schjelderup, f. 1814, d. 1816
265.211.Wilhelm Schjelderup, f. 1816, d. 1877
212.132.
Jens Valentinsen Gram
Født 1762, Høland.119.
Død 1829, Askim.119.
     Jens Valentinsen Gram. Husmann og bygdevekter i Askim.119

Gift 1° 1792119 med

Kari Larsdatter Huer
Født 1772119.
Død 1795119.

Gift 2° 1798119 med

Gunhild Halvorsdatter Henstad
Født 1778119.
Død 1857119.

Børn af Jens Valentinsen Gram og Gunhild Halvorsdatter Henstad:

266.212.Marie (Maria) Gram, f. 1814, Askim., d. _____
213.135.
Anna Margrethe Galschiøt
Født 8 jul. 176791.
Død 10 mar. 1825, Bergen.91.

Gift 15 mai 1791, Bergen.91 med

Hans Johannesen Falch
Født 1752, Bergen.91.
Død 1801, Batavia.91.
     Søn af Johannes Hanssøn Falch og Inger Marie Hermansdatter.
     Styrmand, matros. Forliste.91
     Han omkom som matros på en reise med kaptein Aars.154
     Skifte 19 jun. 1802, Bergen.154Boet ble sluttet 13. januar 1803, og viser en netto formue til arv på 52 rdr 5 mark 13 skilling..
214.141.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren122.
Død 25 sep. 1827, Meldalen122.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.122

Gift 26 sep. 1775122 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
215.141.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
216.141.
Dorothea Parelius
     Død ung.
217.142.
Else With Thulesius
Døbt 15 jan. 1759125.
Død 2 okt. 1816125.

Gift _____med

Michael Strøm
Født 25 mar. 1746125.
Død 19 mai 1802125.
     Stilling: Sorenskriver i Inderøy125.

Børn af Else With Thulesius og Michael Strøm:

267.217.Ide Sophie Strøm, f. 1780, d. 1813
218.142.
Anna Elisabeth Falch Thulesius
Født 1760125.
219.142.
Nils Thulesius
Født 1761125.
220.146.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy127.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.127

Generation 8.

221.182.
Dominicus Schjelderup
Født 1770.
Død 1770.
222.182.
Malene Margrethe Schjelderup
Født 1772.
Død 1772.
223.182.
Dominicus Schjelderup
Født 1773.
Død 1773.
224.182.
Maren Malene Schjelderup
Født 1775.
Død 1776.
225.183.
Melchior Knutson Norenberg
Født 1779137.
Død 1779137.
226.183.
Gjertrud Knutsdatter Norenberg
Døbt 16 dec. 1782, Sogndal.137.
Død 27 mar. 1824, gården Rønneid i Gaupne, Luster.137.
227.183.
Hans Rue Knutson Norenberg
Døbt 10 mai 1785, Gaupne, Luster.137.
     Uvisst videre skjebne.137
228.183.
Melchior Schjelderup Knutson Norenberg
Født 1788, Rønneid i Gaupne, Luster.137.
Død 1874, Kalhagen i Gaupne, Luster.137.
229.183.
Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg
Født 1791, Rønneid i Gaupne, Luster.137.
Død 1814, Haugen i Drevdal, Luster.137.
230.184.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 1792155.
     Muligvis hende der den 31. jan. 1812 bliver gift i "huset efter kgl. bev. 1901" i Bergen med Lars Jensen Wrendsted.140
231.184.
Herman Luth Schjelderup
Født 1795, Sogndals prgj.156,115,156.
     Handelsassistent og oppholder sig hos landhandler Peter Schjelderup (f. 1829 i Sogndal - Herman's sønn ?).157

Gift _____157med

Elisabeth
Født omkring 1802, Sogndal prgj.158,157.

Børn af Herman Luth Schjelderup og Elisabeth:

268.231.Peter Schjelderup, f. omkr. 1829, Sogndal prgj.
269.231.Thrine Schjelderup, f. omkr. 1841, Sogndal prgl.
232.184.
Fredrik Schjelderup
Født omkring 1807, Sogndal prgj.159,157.
     ! GÆT - sønn av Wilhelm Schjelderup (1746-1814) !
     Selveier og skrædder i Sogndal (1865).157

Gift _____157med

Ragnhild
Født omkring 1821, Sogndal prgj.160,157.

Børn af Fredrik Schjelderup og Ragnhild:

270.232.Hermann Schjelderup, f. omkr. 1853, Sogndal prgj.
233.187.
Christine Margrethe Schjelderup
Født omkring 1775149,115.

Gift _____med

Espen Mikkelsen Espesæter
234.187.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 1776152,115.
235.187.
Andreas Reiersen Schjelderup
Født omkring 1777161,115.

Gift _____med

Gjertrud Eriksdatter Espesæter

Børn af Andreas Reiersen Schjelderup og Gjertrud Eriksdatter Espesæter:

271.235.Reier Schjelderup, f. 1815
236.187.
Melchior Schjelderup
Født 1779.
Død 1779.
237.187.
Melchior Schjelderup
Født 1781.
238.187.
Melchior Schjelderup
Født omkring 1784, Sogndal.162,115,157.

Gift _____med

Synnene Ingebretsdatter Qvam
Født omkring 1798, Bergen.163,157.
239.187.
Jens Schjelderup
Født 1785.
     Er ikke omtalt i folketellingen 1801.
240.187.
Skak Schjelderup
Født omkring 1788164,115.
241.187.
Marie Sophie Schjelderup
Født 1789.
242.187.
Marie Sophie Schjelderup
Født omkring 1792165,115.
243.187.
Berthe Schjelderup
Født omkring 1795166,115.
244.189.
Siur Olsen
Født omkring 1789167,115.
245.189.
Melchior Olsen
Født omkring 1790168,115.
246.189.
Hans Olsen
Født omkring 1793155,115.
247.189.
Otte Olsen
Født omkring 1795166,115.
248.191.
Elias Willumsen Schjelderup
Født omkring 1774149,115.
     «Gaardbeboer og lever af fiskeri» på Strømmen gård, Herøe sokn, Herøe prgj.115

Gift _____med

Jacobine Sivertsdatter
Født omkring 1775152,115.
249.191.
Rebekka Schjelderup
Født omkring 1776161,115.

Gift _____med

Peter Jenssen
Født omkring 1768147,115.
     Han og hustruen er år 1801 bosat hos hustruens broder Elias i Herøe.115
250.191.
Ananias Willumsen Schjelderup
Født omkring 1787164,115.
     Er år 1801 bosat hos broderen Elias i Herøe.115
251.193.
Gurina Sophia von Cappelen
Født omkring 1796169,115.
252.193.
Stevelin Johan von Cappelen
Født omkring 1799170,115.
253.194.
Everina Wiig
Født omkring 1779171,115.
     Hun omtales år 1801 som broderdatter av Niels Schjelderup på Wig i Ullstein.115
254.195.
Martha Sophia Schjelderup
Født omkring 1791165,115.
255.195.
Stevelin Johan Schjelderup
Født omkring 1794166,115.
256.195.
Peter Elias Schjelderup
Født omkring 1798172,115.
257.206.
Christopher Eriksen
Født omkring 1797173,115.
258.206.
Knut Eriksen
Født omkring 1799170,115.
259.210.
Wilhelm Olssøn Kaarbø
Født 29 jun. 1811, Kårbø, Lesja, Oppland.174.
Død 5 apr. 1876, Harstad, Trondenes.174.
     Gårdbruker på Harstad øvre (Kaarbøgården).

Gift _____med

Martine Mikaline Kildal
Født 9 jan. 1828, Nordsand, Bjarkøy.174.
Død 1903, Harstad, Trondenes.174.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.

Børn af Wilhelm Olssøn Kaarbø og Martine Mikaline Kildal:

272.259.Rikard Olai Kaarbø, f. 1850, d. 1901
273.259.Ole Johan Kaarbø, f. 1852
274.259.Simon Kildal Kaarbø, f. 1854
275.259.Mikal Meyer Kaarbø, f. 1855
276.259.Wilhelm Kaarbø, f. 1857
277.259.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1859, d. 1861
278.259.Marinius Kaarbø, f. 1861, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
279.259.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1863
280.259.Magnus Severin Kaarbø, f. 1865, d. 1865
281.259.Dorthea Ursin Kaarbø, f. 1866
260.210.
Rønnaug Olsdatter Schjelderup
Født 181652.
     Død ugift.
261.210.
Ole Olssøn Schjelderup
Født 182152.
     Død ugift.
262.210.
Erik Olssøn Kaarbø
Født 10 dec. 1825.
Død 10 mai 1913, Vågan, Lofoten175.
     Post- og Dampskibsexpeditør i Henningsvær i Lofoten.

Utenfor ekteskap med

Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer
Født 1832, Kjeiprød, Lavangen176.
Død 1904176.
     Datter af Elling Hansen Høyer og Anne Sofia Sørensdatter.

Gift 1° _____med

Simonette Sofie Lund
Født 1 sep. 1839.

Børn af Erik Olssøn Kaarbø og Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer:

282.262.Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø, f. 1855, Dyrøy, d. 1912, Lavangen

Børn af Erik Olssøn Kaarbø og Simonette Sofie Lund:

283.262.Johanne Marie Kaarbø, f. 1867
284.262.Wilhelm Kaarbø, f. 1869
285.262.Gyda Ragnhilda Kaarbø, f. 1870
286.262.Selma Lovise Kaarbø, f. 1871
287.262.Carl Lauritz Kaarbø, f. 1872
288.262.Emma Kaarbø, f. 1873
289.262.Olga Sofie Kaarbø, f. 1874
263.211.
Rønnaug Schjelderup
Født 12 aug. 181252.
Død _____, Lesje.52.
     Død ugift.
264.211.
Wilhelm Schjelderup
Født 5 aug. 1814.
Død 1816, begravet 1 feb. 1816, Lesje.177,52.
265.211.
Wilhelm Schjelderup
Født 19 dec. 1816.
Død 27 aug. 1877.
     Ugift.
266.212.
Marie (Maria) Gram
Født 1814, Askim.178.
Død _____, Christiania.179,178.

Gift _____178med

Christopher Nielsen
Født 1812, Christiania.178.
     Christopher Nielsen, faktor og boktrykker (7 barn).178

Børn af Marie (Maria) Gram og Christopher Nielsen:

290.266.Marcus Frithjof Nielsen, f. 1846, d. 1936
267.217.
Ide Sophie Strøm
Født 1780180.
Død 1813180.

Gift _____med

Jonas Lie
Født 1777.
Død 1820.
     Stilling: Regimentskvartermester. Stiftsoverretsprokurator, Inderøen..

Børn af Ide Sophie Strøm og Jonas Lie:

291.267.Mons Lie, f. 1803, d. 1881

Generation 9.

268.231.
Peter Schjelderup
Født omkring 1829, Sogndal prgj.181,157.
     ! GÆT - sønn av Herman Schjelderup !
     Selveier og landhandler i Sogndal (1865).157

Gift _____157med

Elsa
Født omkring 1829, Kristiansund.181,157.

Børn af Peter Schjelderup og Elsa:

292.268.Evarth (Edvard?) Schjelderup, f. omkr. 1861, Sogndal prgl.
293.268.Emilie Schjelderup, f. omkr. 1863, Sogndal prgl.
269.231.
Thrine Schjelderup
Født omkring 1841, Sogndal prgl.182,157.
     Trine er år 1865 ugift og bor hjemme.157
270.232.
Hermann Schjelderup
Født omkring 1853, Sogndal prgj.183,157.
271.235.
Reier Schjelderup
Født 3 sep. 1815.
272.259.
Rikard Olai Kaarbø
Født 22 mai 185052.
Død 1901.
     Kaarbøgården i Harstad, Trondenes.

Gift _____med

Anna Elisabeth Lund
Født 23 sep. 1851.
Død 1919.

Børn af Rikard Olai Kaarbø og Anna Elisabeth Lund:

294.272.Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø, f. 1876
295.272.Reidar (Darre) Kaarbø, f. 1878
296.272.Leikny Kaarbø, f. 1879
273.259.
Ole Johan Kaarbø
Født 14 dec. 1852.

Gift 20 okt. 187752 med

Anna Wilhelmina Augusta Westgaard
Født 21 nov. 1855.

Børn af Ole Johan Kaarbø og Anna Wilhelmina Augusta Westgaard:

297.273.Julie Charlotte Darre Kaarbø, f. 1878, d. 1879
298.273.Wilhelm Kaarbø, f. 1879, d. 1880
299.273.Margit Kaarbø, f. 1879, d. 1879
274.259.
Simon Kildal Kaarbø
Født 13 apr. 185452.

Gift 28 nov. 187852 med

Elida Ernstsson
Født 3 mar. 1856.

Børn af Simon Kildal Kaarbø og Elida Ernstsson:

300.274.Isak Kaarbø, f. 1879
275.259.
Mikal Meyer Kaarbø
Født 14 feb. 1855.
276.259.
Wilhelm Kaarbø
Født 4 jul. 1857.
     Dampskibsexpeditør i Kapelvaag.
277.259.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 30 mai 1859.
Død 14 jun. 1861.
278.259.
Marinius Kaarbø
Født 10 aug. 1861, Harstad, Trondenes.52,183.
Død 1898, Ervik, Trondenes.184.

Gift 1884184 med

Bernhardina Marie Olsdatter Blomli
Født 1863, Ervik, Trondenes.184.
     Datter af Ole Pedersen Blomli og Anna Kristianna Brosting Andreasdatter Killengren.

Børn af Marinius Kaarbø og Bernhardina Marie Olsdatter Blomli:

301.278.Valborg Kaarbø, f. 1885, Trondenes., d. 1936
302.278.Ole Anathon Elias Kaarbø, f. 1895, Trondenes.
279.259.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 10 jul. 1863.
280.259.
Magnus Severin Kaarbø
Født 28 feb. 186552.
Død 186552.
281.259.
Dorthea Ursin Kaarbø
Født 11 sep. 186652.
282.262.
Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø
Født 1855, Holm, Dyrøy175,176.
Død 1912, Lavangen185,175.
     Regine Hansine Kaarbø er ved folketellingen 1900 enke og gårdbruker med husgjerning og fjøsstel på Skjelnespladsen i Ibestad, sammen med børnene: Johan Bertin Antonsen, der ernærer sig ved fiskeri og gaardsbrug; Ingeborg Anna Antonsen, der ernærer sig ved husgjerning; Anton Rindal Antonsen; Norman Julius Antonsen; Eberg Roald Antonsen.186

Gift 1877176 med

Anton Peder Jensen
Født 1849176.
Død 1898176.
     Søn af Jens Kristian Hansen og Berit Maria Olsdatter.

Børn af Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø og Anton Peder Jensen:

303.282.Johan Bertin Antonsen, f. 1877, Lavangen
304.282._____, f. 1879, Lavangen, d. 1879
305.282.Ingeborg Anna Sofie Antonsen, f. 1880, Lavangen
306.282.Dortea Amalia Antonsen, f. 1882, Kjeiprødplassen, d. 1910
307.282.Vilhelm Kaarbø Antonsen, f. 1885, Lavangen, d. 1898
308.282.Albertine Serine Antonsen, f. 1887, Lavangen
309.282.Simonette Maria Antonsen, f. 1889, Lavangen
310.282.Anton Rindal Antonsen, f. 1890, Lavangen
311.282.Norman Julius Antonsen, f. 1893, Lavangen
312.282.Ida Agnete Antonsen, f. 1894, Lavangen
313.282.Eberg Roald Antonsen, f. 1897, Lavangen
283.262.
Johanne Marie Kaarbø
Født 23 okt. 1867.
284.262.
Wilhelm Kaarbø
Født 23 feb. 1869.
285.262.
Gyda Ragnhilda Kaarbø
Født 8 jun. 1870.
286.262.
Selma Lovise Kaarbø
Født 20 nov. 1871.
287.262.
Carl Lauritz Kaarbø
Født 1 apr. 1872.
288.262.
Emma Kaarbø
Født 14 jun. 1873.
289.262.
Olga Sofie Kaarbø
Født 20 dec. 1874.
     Det må være samme Olga Kaarbø der i folketellingen år 1900 er en ugift oldfrue på fru Hansteens pensionat i Aker. Det oplyses at Olga er født år 1875 i Henningsvær, Vaagen i Nordland.
290.266.
Marcus Frithjof Nielsen
Født 1846178.
Død 1936178.
     Marcus Frithjof Nielsen. Faktor i Aftenposten.178

Gift _____178med

Hilda Dorothea Lykseth
Født 1859178.
Død 1926178.

Børn af Marcus Frithjof Nielsen og Hilda Dorothea Lykseth:

314.290.Ivar Nielsen Gram, f. 1883, d. 1946
315.290.Frithjof Gram, f. 1899
316.290.Erling Gram, f. 1901
317.290.Nielsen
318.290.Nielsen
319.290.Nielsen
320.290.Nielsen
321.290.Nielsen
322.290.Nielsen
291.267.
Mons Lie
Født 1803.
Død 1881.
     Stilling: Sorenskriver i Mandal

Børn af Mons Lie og _____:

323.291.Jonas Laurids Idemil Lie, f. 1833, d. 1908

Generation 10.

292.268.
Evarth (Edvard?) Schjelderup
Født omkring 1861, Sogndal prgl.187,157.
293.268.
Emilie Schjelderup
Født omkring 1863, Sogndal prgl.188,157.
294.272.
Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø
Født 24 nov. 187652.
295.272.
Reidar (Darre) Kaarbø
Født 6 apr. 187852.
     Ingeniør.
296.272.
Leikny Kaarbø
Født 19 dec. 187952.
297.273.
Julie Charlotte Darre Kaarbø
Født 19 jul. 1878.
Død 15 mar. 1879.
298.273.
Wilhelm Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 jan. 1880.
299.273.
Margit Kaarbø
Født 5 dec. 1879.
Død 5 dec. 1879.
300.274.
Isak Kaarbø
Født 6 apr. 1879.
301.278.
Valborg Kaarbø
Født 1885, Ervik, Trondenes.174.
Død 1936.
     Valborg utvandret med sin mann Olaf Vassbotten til USA.

Gift _____, Skilt / Divorced189med

Olaf Wasbotten
Født 1883, Florø, (Nordre-Bergenhus amt ?)186.
     Søn af Jakob Olsen Vasbotten og Marta Hagensdatter.
     Er år 1900 ugift, bosat hos foreldrene på Rosfjord i Lenvik og arbeider som «telefonist betjent ved dampskibsxp.»186

Børn af Valborg Kaarbø og Olaf Wasbotten:

324.301.Bill Wasbotten, f. 1905
325.301.Roy Wasbotten, f. 1907, Minnesota., d. 1984, San Bernardino.
326.301.Bernice Wasbotten, f. 1910
302.278.
Ole Anathon Elias Kaarbø
Født 1895, Ervik, Trondenes.184.
303.282.
Johan Bertin Antonsen
Født 1877, Skjelnesplassen, Lavangen176.
304.282.
___________
Født 1879, Skjelnesplassen, Lavangen176.
Død 1879176.
305.282.
Ingeborg Anna Sofie Antonsen
Født 1880, Skjelnesplassen, Lavangen176.
306.282.
Dortea Amalia Antonsen
Født 1882, Kjeiprødplassen176.
Død 1910176.
307.282.
Vilhelm Kaarbø Antonsen
Født 1885, Skjelnesplassen, Lavangen176.
Død 1898176.
308.282.
Albertine Serine Antonsen
Født 1887, Skjelnesplassen, Lavangen176.
309.282.
Simonette Maria Antonsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Lavangen176.
310.282.
Anton Rindal Antonsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Lavangen176.
311.282.
Norman Julius Antonsen
Født 1893, Skjelnesplassen, Lavangen176.
312.282.
Ida Agnete Antonsen
Født 1894, Skjelnesplassen, Lavangen176.
313.282.
Eberg Roald Antonsen
Født 1897, Skjelnesplassen, Lavangen176.
314.290.
Ivar Nielsen Gram
Født 1883178.
Død 1946178.
     Agent i Kristiania.178

Gift 1921178 med

Inga Iversen
Født 1886178.
Død 1947178.

Børn af Ivar Nielsen Gram og Inga Iversen:

327.314.Ingar Gram, f. 1924
328.314.Astri Gram, f. 1925
315.290.
Frithjof Gram
Født 1899178.
     Frithjof Gram. Boktrykker. Begge ekteskap barnløse.178

Gift 1° 1926178 med

Ragnhild Pedersen

Gift 2° _____178med

_____
316.290.
Erling Gram
Født 1901178.
     Innkassosjef.178

Gift 1937178 med

Astrid Hveem
Født 1913178.

Børn af Erling Gram og Astrid Hveem:

329.316.Harald Gram, f. 1941, Oslo.
317.290.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.178
318.290.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.178
319.290.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.178
320.290.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Ugift.178
321.290.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Døde som barn.178
322.290.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Døde som barn.178
323.291.
Jonas Laurids Idemil Lie
Født 1833.
Død 1908.
     Stilling: Forfatter

Gift _____med

Thomasine Lie

Generation 11.

324.301.
Bill Wasbotten
Født 1905189.
325.301.
Roy Wasbotten
Født 26 okt. 1907, Minnesota.190,189.
Død 12 jan. 1984, San Bernardino.190,189.

Børn af Roy Wasbotten og _____:

330.325.Wasbotten
326.301.
Bernice Wasbotten
Født 1910189.
327.314.
Ingar Gram
Født 1924178.
     Ingar Gram. Statsaut. revisor. Barnløs.178

Gift _____178med

Harriet Maria Holter
Født 1922, Argentina.178.
328.314.
Astri Gram
Født 1925178.

Gift _____178med

Gunnar Ødyn
Født 1919178.
     Gunnar Ødyn. Sivilingeniør Norsk Hydro.178
329.316.
Harald Gram
Født 1941, Oslo.178.
     Harald Gram. Ingeniør (Nemko).178

Gift _____178med

Grete Neergaard
Født 1948178.

Generation 12.

330.325.
Wasbotten

Børn af Wasbotten og _____:

331.330.Candyce Ellison

Generation 13.

331.330.
Candyce Ellison

Kilder og Noter
1Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 4
2Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 3
3eller 22. Novbr. ?
4Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 5
539 Aar gl.
6død juni el. juli 1691.
7Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 5-
8Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 9
9Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 9-10
1021 juli 1667 ?
11Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 10
12Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 11
13Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20
14Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 10. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
15Kurt Dahlstrøm, email dat. 1. nov. 1998.
16Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 13
17Kl. 8 Aften
18Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
19ifølge Hofmans «Danske Adelsmænd».
20Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 60
21«med alle Klokker».
22S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
23Personalhistorsk Tidsskrift, 2. bind (1881)
24Email dat. 19981010: Kurt Dalstroem
25Kurt Dahlstrøm.
2620 oktober 1669 ?
27Dansk Biografisk Leksikon.
28ca. 77 År gl.
29Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20, 39
30Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 39
31Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 302
32Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
33Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
34Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 196
35Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20, 168
36Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 168
37Norsk Biografisk Leksikon (1952): Ramus, Melchior.
3810 Uger gl.
39Kl. 8 Morgen.
40Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
41Erlandsen skriver hun døde 74 år gl. (istedetfor vel rettelig 76 år gl.)
42F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
43Af 4 sønner og 6 døtre, døde 5 små.
44Wilhelm Lassen skriver han var født ca. 1654, hvor F.E. Hundrup skriver han var født 1656 (uden circa angivelse.)
45Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 15
46«en Tirsdags Nat» Klokken mellem 12 og 1.
47en Thorsdags Aften Kl. 9.
48Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
49Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16
50Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16-17
51Erlandsen skriver okt. 1697.
52Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
53da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
54Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
55Kl. 8 Aften.
56Trolovet i Skogn 1694, 24. April.
57Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
58en Thorsdag Aften Kl. 8.
59Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 18
60Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 214
61Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 20
62nogle Uger gl.
63Fredag Nat, omkring Kl. 12.
64Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 54
65Nat til Fredag.
66af Podagra, 25 Aar gl.
67en Tirsdag Kl. 4 Efterm.
68Kl. mod 9 Aften.
69Kl. 7 Morgen.
70en Søndag Aften Kl. ca. 6
71en Løverdag Morgen Kl. ca. 4.
72Død 12 Aar gl. (?)
73En Onsdag Aften Kl. 5
74i Julen
75en Thorsdag Morgen Kl. 4.
76Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
7746 Aar gl.
78eller 19. okt. 1694 ?
79Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 36
8085 2/12 Aar gl.
81Klokken omtrent 6 Morgen.
82en Mandag Morgen.
83en Løverdags Aften.
84henved 12 Dage gl.
85Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 146
86Ekteskapsbevilling: 2. juli 1717 ble det gitt tillatelse til «Wilhelm Mentzen Schielderup, Stokksund i Herøy» å ekte «Anne Helene Falch, Stokksund i Herøy».
87Email 19980909: Kurt Dahlstrøm
88lektor L. Strømme: Lillienskiold og Schjelderup., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 125-126
89Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 6
90Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
91Hans Falch
92NPT 1 (1910), s. 197
93Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 285
94Kristiansunds historie.
95Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
96Skifte 26. jan. 1728
97Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
98Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
99Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
100Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 315
101Trolovet 1718, 1. Juni i Trondhjems Domkirkesogn.
102Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
103Trykfejl 1710
104Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 21
105Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 22
106Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
107E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 12
10886 1/4 år gl.
109Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
110Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
111Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
112Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
113Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336
11475 år gl. ved FT 1801.
115Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
11664 år gl. ved FT 1801.
11754 år gl. ved FT 1801.
11852 år gl. ved FT 1801.
119H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 130
120Valentin Jensen Gram og Anne Ditlevsdatter er kusiner.
121E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
122E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
123E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
124Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
125Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
12666 Aar gl.
127Ole Tronstad
128Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19
129Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19-20
130Holdtes hos Nils Boesen Møller, der var gift med Brudens Søster, og Vielsen forrettedes af Brudgommens Fader.
131Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 23
132Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 33
133Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 34
13467 Aar gl.
13576 Aar gl.
136Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336 note 3
137Email: "Remi Trygve Pedersen"
13855 år gl. ved FT 1801.
139Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no
140Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
14135 år gl. ved FT 1801.
14248 år gl. ved FT 1801.
14339 år gl. ved FT 1801.
14444 åt gl. ved FT 1801.
14543 år gl. ved FT 1801.
14636 år gl. ved FT 1801.
14732 år gl. ved FT 1801.
14829 år gl. ved FT 1801.
14926 år gl. ved FT 1801.
15018 år gl. ved FT 1801.
15116 år gl. ved FT 1801.
15225 år gl. ved FT 1801.
15323 år gl. ved FT 1801.
154Yngve Nedrebø, SAB/DA.
1558 år gl. ved FT 1801.
1566 år gl. ved FT 1801; 68 år gl. i FT 1865.
157Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
15863 år gl. i FT 1865.
15958 år gl. i FT 1865.
16044 år gl. i FT 1865.
16124 år gl. ved FT 1801.
16217 år gl. ved FT 1801.; 61! år gl. i FT 1865.
16367 år gl. i FT 1865.
16413 år gl. ved FT 1801.
1659 år gl. ved FT 1801.
1666 år gl. ved FT 1801.
16712 år gl. ved FT 1801.
16811 år gl. ved FT 1801.
1694 år gl. ved FT 1801.
1701 år gl. ved FT 1801.
17121 år gl. ved FT 1801.
1722 år gl. ved FT 1801.
1733 år gl. ved FT 1801.
174Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
175Inger Eide, Bærum: "Om en ukendt gren af Kaarbø-Schjelderup". Trykt i "WebDebatt - Digitalarkivet", http://digitalarkivet.uib.no
176Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
1771½ Aar gl.
178H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 131
179Døde i 1860-årene.
180S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
18136 år gl. i FT 1865.
18224 år gl. i FT 1865.
18312 år gl. i FT 1865.
184Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:323
185Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
186Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
1874 år gl. i FT 1865.
1882 år gl. i FT 1865.
189Candyce Ellison , April 2002.
190Ancestry.com