© 2001 Simon Ellefsen

White / With

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Sebastian White
Født sep. 1591, London.1.
Død 16562,3.
     Stilling: Foged i Trondhjems St. (= stift ?, stad ?).4
     Segna seier at han laut røme heimlandet for å berge livet i religionsstridane. Kjærasten hans skulle heite Beatrice. Foreldra hennar var katolikkar, og da dei fekk greie på at ho ville gifte seg med Sebastian og gå over til protestantismen, stengde dei dotra inn i klostret. Men den gode Sebastian fridde henne ut på eventyrleg vis og sigla hit med skatten sin. Denne segna er vel helst eit plagiat av ei gamal riddersoge.1
     Sebastian White kom frå London til Nordmøre i 1614 og busette seg på Åsgard kring 1617. Det som ein trur å vita om Sebastian er at han var fødd i London i september 1591 [redaktør Trygve Width i Oslo]. Truleg var han soneson til ein Sebastian White, som var fødd i Normandie i Frankrike omlag 1525-30 og vart engelsk borgar i 1555. Far til Sebastian på Åsgard heitte visstnok Georg White og var trelasthandlar i London, og når sonen fann på å reise til Norge, så har nok helst dette stått meir i samband med spekulasjon i trelasthandel enn med religion og kjærleik. For nettopp i denne «hollendertida» var det penger å gjera her til lands i trelasthandel, og mange utlendingar slo seg ned i Norge utetter 1600-talet. Tradisjonen, både i ætta på Åsgard og enda meir i ei grein av ætta i Rindalen, vil vita at herr Sebastian var av engelsk landadel. På ei altartavle som han skal ha gjeve til Stangvikkjerka etter han kom til Åsgard, seiest det at våpenmerket hans stod innskore: to kvite duver og ei bikube.1
     I sitt ekteskap med Ingeborg Audensdotter fekk han ikkje berre Åsgard til heimafylgje, men også Bele, Husby og Hallset i Stangvik. Knarvik på Tustna og Myrset og Nedal i Kvernes. Mot Nedal og noko av Myrset makeskifta han åt seg Settem i 1639.1

Gift _____4med

Ingeborg Audunsdatter (Trygge)
Død 16713.
     Datter af Audun Torsteinsson og Lisbet.

Børn af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge):

2.1.Torstein Sebastiansen White, f. 1618, d. 1695
3.1.Elisabet Sebastiansdatter White, f. 1621, d. 1711
4.1.Michel (Michael) Sebastiansen With, f. 1628, d. 1697
5.1.Christopher White, f. 1633, Stangvig sogn., d. 1668

Generation 2.

2.1.
Torstein Sebastiansen White
Født 16181.
Død 16955,6.
     Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard".

Gift _____med

Dorothea Hansdatter (Bruun?)
Født 1625, København5.
Død 17025.

Børn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?):

6.2.Auden Torsteinson White, f. 1649, d. 1721
7.2.Hans Torstensen Withe, f. 1650, d. 1681
8.2.Bastian White, f. 1651, d. 1718, Røhme i Orkdal
9.2.Elisabeth With
10.2.Jacob Torstenssøn Whitte, f. 1656, d. 1711
11.2.Mille With, d. 1694
12.2.Jørris White, f. 1661, d. 1700
13.2.Anne White
14.2.Christen White, d. Berlin
15.2.Maria White, f. 1667, d. 1740
16.2.Ingeborg White, f. 1671, Settem i Halsa, d. 1731, Lillefosen
3.1.
Elisabet Sebastiansdatter White
Født 16217.
Død 17117, begravet 27 okt. 1717, Støren.8,9.
     Ifølge Hans Hyllbakk hadde Sebatian en datter Elisabet (Lisbet), der først var gift med vicepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, og siden med sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup (død 1721). Iflg. Erlandsen er hr. Jakob Olsen gift med Clara el. Christine Nielsdatter Tausan, der siden ægtede sognepræst til Støren Peder Schjelderup.
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.10

Gift 1° _____med

Jacob Olsen
Født 160111.
Død efter 8 aug. 168111.
     Søn af Ole.
     Stilling: Sogneprest til Frosta.11.
     Herr Jacob (Olsen), sogneprest til Frosta, synes å ha hatt to brødre, Haftor gift med datter av Daniel grytestøper, som det ble holdt skifte etter 14. april 1653, og Søfren Olsen som kjøpte grytestøperens gård.12
     I 1650 og utover betalte Biørn Mostad 4-, 5- og 6-dalarskatten. I 1658 krøtterskatt med 2 ort 14 skl., ekstra hestskatt s.aa. 3 ort. Alt i hop krigsskattar. Bjørn var brukar enda i 1665. Matr. 1669: Mostad, brukar kapellan Jakob Olsen. Vi kan synast det er rart at ein prest skulle drive gardsbruk. Vi får da hugse at det er snart 300 år sidan dette, og i den tida var det ikkje så stor skilnad på prest og bonde i kvardagen. Les Heber: Norske Boender. Etter skattelister og andre dokument, ser det ut til at kap. Jakob Olsen dreiv Mostad som bygselmann. Heilt til 1690, om ein skal tru det ein les. Han hadde sikkert også inntekt av Mo prestegard, enda han i ein rapport i 1665 seier at han ingen ting fekk, "hverchen af tienden eller af landskylden, iche det ringeste." Men han vedgjekk at han fekk "offerskjeppen" - "offver alt 24 tynder haffver korn af bynderne". Av Mostad vestre betalte han skyss-skatt, rytterskatt, korn- og høyskatt, tiend og leidang til klosteret. I matr. 1669 for Mo prestegard står at kongen eig garden 3 sp., men "vice pastor besidder og niunder frj pro officio". Frå 1685 var Mostadgardane og Galtvik samen i soldatlegd. Dette skifta såleis at seinare (1711) var Mostad v., Galtvik og Skogset i same legda. Bastian Mostad hadde bygsla frå 1695...."13
     I skrivelse datert 8. august 1681 kalder han sig Jakob Olufsen og hadde da været prest i 50 år, 9 år som huskapellan og 41 år som sogneprest - rimeligvis den hele tid i Frosta, hvor han således må antages at ha blit ansat 1632, og må ha overtat sognekaldet 1641. I de 9 år han var huskapellan hadde han 8 rdl. i løn. Da Frosta sognekald 1641 blev tillagt hospitalsforstanderen i Trondhjem blev hr. Jakob vicepastor her. Han var født 1601.11
     I 1676 betalte han for seg, sin kone Lisbet og datteren Else Jacobsdatter.14

Gift 2° _____med

Peder Jørgensen Schjelderup
Født 26 jun. 1637, Trondhjem.10.
Død 11 aug. 17219, begravet 26 aug. 17219.
     Søn af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.
     «Jubellærer».
     Han var som Student med i Kjøbenhavns Beleiring af den svenske Konge Carl Gustav, og var Capellan her [Støren Præstegjeld] fra 1661 til 1689, da han fik Sognekaldet, paa hvilket han længe havde havt Exspectance, naar det blev ledigt. I Aaret 1700 blev han paa følgende Maade skildt ved Embedet. Sønnen Jørgen, foregav, Faderen uafvidende, at have erholdt Afstaaelse paa Kaldet, og erholdt det derfor af Kongen. Sønnen havde hermed ingen anden Hensigt, end at tjene Faderen som Capellan, mod at være vis paa at faae Kaldet ved dennes Død. Da nu Sønnen døde 6 Aar derefter, saae Faderen sig skildt ved Embedet, hvilket han dog paa Forestilling og af synderlig kongelig Naade beholdt paa det Vilkaar, at han skulde afgive Halvdelen af Kaldets Indkomster til Eftermanden. Døde 1721, omtr. 83 Aar gl., og efterat have været henimod 60 Aar Præst.10
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.10
     Ifølge Gerhard Schønning er Peder Schjelderup gift med Clara Nielsdatter Tausan.15

[Gift 1° med Clara Nielsdatter Tausan; Gift 2° med Elisabet Sebastiansdatter White (1621 - 1711)].

Børn af Elisabet Sebastiansdatter White og Jacob Olsen:

17.3.Else Jacobsdatter
18.3.Jacob Jacobsen
4.1.
Michel (Michael) Sebastiansen With
Født 16283.
Død 169716.
     Tok over garden Settem da mor hans på Åsgard døde i 1671.16
     På skiftet etter han 1697 vart garden med påståande hus og sagbruk utlagt til kjøpmann Erik Mosberg i Lille-Fosen for hans krav i buet 210 rd., som Mikkel i 1692 hadde lånt av han og som med renter m.m. hadde klabba på seg til ein slik sum.16
     Til husa på garden var óg medrekna 2 kakkelomnar som ein stor herlegdom. Slike ting fanst ikkje på kvar gard i dei tidene.16

Gift _____med

Margrete Hansdatter Holm
     Datter af Hans Christensen Holm og Birgitte Samuelsdatter Arctander.
     Rimeligvis opkaldt efter Hans Holms første hustru Margrete.

Børn af Michel (Michael) Sebastiansen With og Margrete Hansdatter Holm:

19.4.Hans Michelsen (With), f. 1661
20.4.Elisabeth Michelsdatter (With)
21.4.Margrete Michelsdatter With, d. 1733
22.4.Bastian Michelsen With, f. 1671, d. 1731
5.1.
Christopher White
Født omkring 1633, Aasgaard, Stangvig sogn.4.
Død 3 mar. 166817,4.
     Deponerede 16/4 1651 fra Trondhjems Skole, 1653 pers. Cap. i Sundal, s. St. og før 1664 Sgp. s. St., senere tillige Provst i Nordmørs Provsti. (Sml. Erlandsen, Nord. E., s. 429-30.)4
     Christopher Sebastianssen Withe, f. paa Aasgaard i Stangvig Sogn, var Broder til Hans Withe, Vicepastor til Frosten (S. 270). Deres Fader skal have været Foged. Blev af Hr. Barsøe kaldet til pers. Capellan, og dertil ordineret Trinitatis Søndag 1653. Det er ubekjendt, naar han blev Sognepræst til Sundal, hvilket han dog var 1664. Skal have været Provst i Nordmøres Provsti. Døde 3 Marts 1688.18

Gift _____4med

Else Balchenburg
Død omkring 1706.
     Datter af Lambert Antonii Tønnesen Balchenburg og Anna Christensdatter Lund.
     Skifte 1 jun. 170619.

[Gift 1° med Laurits Jensen Barsøe (d. 1653); Gift 2° med Christopher White (omkr. 1633 - 3 mar. 1668)].

Børn af Christopher White og Else Balchenburg:

23.5.Sebastian Withe, f. 1656, Sundalen ?, d. 1721, Trondhjem
24.5.Laurits With, d. 1708
25.5.Christopher Christophersen Withe
26.5.Anna Cathrine Withe, d. 1744
27.5.Ingeborg Withe, d. 1708
28.5.Jesper Withe, d. 1708

Generation 3.

6.2.
Auden Torsteinson White
Født 16496.
Død 172120.
     Auden Torsteinson brukte i 1696 halvparten av Åsgard, mea mora brukte den andre halvparten. Etter at mor hans døde i 1702 tok han over heile garden.6
     Om Auden veit vi frå ymse kjelder at han var ein drivande mann på mange baugar. Utanom gardsdrifta dreiv han ikkje så liten omsetnad med fisk og trelast, og sagbruk åtte han både heime på Åsgård og på Settem.21

Gift _____med

Gjertrud Hansdatter Wesling
Død 173920.
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....
     S.T.Dahl skriver at det er uvisst i hvilket ekteskap hun er født. Men, hvis antager at lagmann Hans Weslings første hustru hed Getrud Rehnes må hun antagelig være opkaldt efter hende, og følgelig må være en datter (den ældste?) af Weslings andet ægteskab. At hendes børn med Audun With angives at være født 1697 til 1701 bestyrker dette.

Børn af Auden Torsteinson White og Gjertrud Hansdatter Wesling:

29.6.Hans Audensen, f. 1697
30.6.Bastian Audensen, f. 1699
31.6.Christen Audensen, f. 1701, d. 1745
7.2.
Hans Torstensen Withe
Født 16507.
Død 16817.
     Kapellan til Frosta 1679-1681.14
     Hans Withe, var Broder til Christopher Withe, Sognepræst til Sundalen (S. 429). Deres Fader skal have været Foged.22
     I en håndskreven kommentar, står der at Hans Withe «var nokk Søn af Torsten Whitte paa Aasgaard.»22

Gift _____4med

Lucia Steensdatter Meldal
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Lucia Steensd: havde först Hr. Hans Tostensön paa Frosten siden Hr. Söfren Rickertsön Provst same stedes.23

[Gift 1° med Hans Torstensen Withe (1650 - 1681); Gift 2° 1682 med Søren Rickertsen Hagerup (omkr. 1647 - nov. 1702)].

Børn af Hans Torstensen Withe og Lucia Steensdatter Meldal:

32.7.Hans White, f. 1678, Trondhjem, d. 1728
8.2.
Bastian White
Født 16517.
Død 1718, Røhme i Orkdal7.
     Stilling: Hytteskriver ved Løkken kobberværk7

Gift 1° _____7,23med

Lisbet Steensdatter el. Hansdatter Henie
     I en håndskreven notits i Det kongl. Bibli. udgave af Erlandsen Biografiske Efterretninger, står der om Engelharts fader, at var gift med Lisbet Steensdatter Henie, der senere ægtede Bastian Whitte - Og i Hans Hyldbakks bog "Folk og Heimar i Aaskard" kaldes hun Lisbet Hansdatter Henie og er rigtignok gift med Bastian White

[Gift 1° med Jacob (Anders?) Engelhart; Gift 2° med Bastian White (1651 - 1718)].

Gift 2° _____24med

Elisabeth Sophie From
Død 1720, Orkdal.24.
     Datter af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.

Børn af Bastian White og Lisbet Steensdatter el. Hansdatter Henie:

33.8.Dorothea Bastiansdatter White, f. 1685, d. 1760

Børn af Bastian White og Elisabeth Sophie From:

34.8.Jørgen Bastiansen White, f. 1714
35.8.Bastian Bastiansen White, f. 1715
9.2.
Elisabeth With
     Må være død før faderen.
10.2.
Jacob Torstenssøn Whitte
Født 16567.
Død 17117.
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem25

Gift 7 feb. 1688, Trondhjem26,25 med

Gidske Jensdatter
Født 11 jul. 1655, Tingvold.27,25.
Død 1 okt. 17305, begravet 9 okt. 1730, Trondhjem Domkirke.28.
     Datter af Jens Andersen Thingvold og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     I Wilhelm Lassens bog slekterne Wibe og Lund (1901) kaldes hun Gidske Jensdatter gift med Jakob Torstenssøn Whitte.29
     I NST 16 (1957-58), s. 302, står der at postmester Casper Wilthagens enke var Gisken JENSDATTER, og dette er en afskrift af Trondhjems overformynder protokol. I samme artikkel henvises til hendes forældres? skifte 19/8 1678, men dette skifte kan jeg ikke finde omtalt.30
     Skifte 1732-1735, Trondheim.31: «(Gidschen salig Jacob Withes og hendes Mand).».

[Gift 1° 9 mai 1677 med Casper Wilthagen (27 aug. 1627 - 28 mai 1685); Gift 2° 7 feb. 1688 med Jacob Torstenssøn Whitte (1656 - 1711)].

Børn af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter:

36.10.Caspar White
37.10.Torstein White
38.10.Dorthe el. Dorothea Whitte, f. 1688, Trondhjem, d. 1765, Tønset Præstegaard
39.10.Ingeborg Whitte
40.10.Hans Jacobsen White
11.2.
Mille With
Død 169432.

Gift _____med

Nils Pedersen Grøwer
Født 1663.
Død 1723.
     Chirurgus i Lillefosen.
12.2.
Jørris White
Født 16617.
Død 17007.
     Stilling: Cand. theol.
     Hans Hyldbakk skriver han var gift med Gidsken Pedersdotter Schjelderup.7

Gift 3 apr. 1695, Støren.8 med

Anna Kirstine Schjelderup
     Datter af Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Nielsdatter Tausan.
     Ane Christin have D. Lisbeth Jorritz-D. With.23

[Gift 1° 3 apr. 1695 med Jørris White (1661 - 1700); Gift 2° 8 jan. 1704 med Christen Andersen Aalborg].

Børn af Jørris White og Anna Kirstine Schjelderup:

41.12.Thorsten Whitte
13.2.
Anne White

Gift _____med

Morten Henrichsen
Død 17296.
     Kornett ved Nordenfjeldske dragonregiment på Falstad i Ekne ved Levanger.6
14.2.
Christen White
Død _____, Berlin7.
     Død som feltskjær i Berlin7
15.2.
Maria White
Født 15 apr. 166733.
Død mar. 174033.

Gift 9 mai 170134,33 med

Ivar Christensen Mechlenborg
Født 167733,34,34.
Død 171033.
     Søn af Christen Johansen Mechelborg og Margrethe Olsdatter Helt.
     Købmand og sejlmager i Fosna.33

Børn af Maria White og Ivar Christensen Mechlenborg:

42.15.Christen Mechlenborg, f. 1701
43.15.Johan Mechlenborg, f. 1703
44.15.Dorrit Mechlenborg, f. 1705
45.15.Torstein Mechlenborg, f. 1706
46.15.Bastian Mechlenborg, f. 1708
16.2.
Ingeborg White
Født 1671, Settem i Halsa35,5.
Død 2 aug. 1731, Lillefosen7.
     Den 2. apr. 1687 forærer den nyforlovede Johan Mechelborg sin kæreste Ingeborg White, en forlovelsesgave, et eksemplar af Philip Kegels bog: »Tolf Aandelige Betænckninger« trykt i 1667. På bogens forside var en sølvplade med bogstaverne I.T.D.W., og på bogens sølvspænde fandtes de samme bogstaver, samt årstallet 1687. I denne bog førte Johan og Ingeborg optegnelser om deres familie.5,35

Gift 1° 9 okt. 1687, Åsgård, »Den 9. okt. 1687 stod vort bryllup på Åsgård. Den 20. okt. rejste jeg og min hjerte allerkæreste fra far og mor på Åsgård, til vort nye hjem i Fossen, hvor Gud give os megen lykke og velsignelse, med vor næring og vort helbred.«536,5 med

Johan Jacobsen Mechelborg
Født 16615.
Død 12 nov. 1702, »Søndag aften kl. 7 den 12. nov. 1702, blev min højeste skat og allerkæreste ejendel i denne verden taget fra mig, idet Gud ved en stille og salig død, kaldte min hjerteelskede, kære mand, Johan Mechelborg hjem til sin himmelske bolig.«37.
     Søn af Jacob Johansen Mechelborg og Margrethe Christensdatter.
     Han drev en ganske stor forretning i Fosna, hvor han havde tre ansatte medhjælpere.5

[Gift 1° med Else Christensdatter; Gift 2° 9 okt. 1687 med Ingeborg White (1671 - 2 aug. 1731)].

Gift 2° 24 feb. 1704, Lillefosen, »Den 24. feb. 1704 holdt jeg [Richard Hagerup] bryllup med min allerkæreste ven Ingeborg White og vort bryllup stod her i hendes hus i Lillefosen.«55 med

Rickert Sørensen Hagerup
Født 27 nov. 1674, Gården Strand i (Kvernes?)38.
Død 25 jul. 1731, Lillefosen39.
     Søn af Søren Hansen Hagerup og Ingeborg Andersdatter Belter.
     Stilling: Byfogedfuldmægtig i Trondhjem39.

Børn af Ingeborg White og Johan Jacobsen Mechelborg:

47.16.Else Margrethe Mechelborg, f. 1688
48.16.Dorothea Johansdatter Mechelborg, f. 1690, d. 1777
49.16.Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg, f. 1692, d. 1776
50.16.Christen Johanssøn Mechelborg, f. 1694, d. 1766
51.16.Mille Marie Johansdatter Mechelborg, f. 1697, d. 1721
52.16.Jacob Johansen Mechelborg, f. 1698, d. 1768
53.16.Ingeborg Mechelborg, f. 1700, d. 1736
54.16.Riborg Mechelborg, f. 1700
55.16.Johannechen Mechelborg, f. 1703, d. 1714
17.3.
Else Jacobsdatter
     Nevnt i familieskatten 1676.14
18.3.
Jacob Jacobsen
     Var student ved Trh katedralskole i 1664 som Jacob Jacobi Frostensis.14
19.4.
Hans Michelsen (With)
Født 16617.
     Han levde ugift på Settem i 1712.7
20.4.
Elisabeth Michelsdatter (With)
     Ho var veikhelsa og hadde opphald på garden Settem.7
21.4.
Margrete Michelsdatter With
Død jan. 173340,41.
     Skifte 173441.

Gift _____med

Niels Anderssøn Brøndlund
Født omkring 168142,43.
Begravet 16 aug. 1722, Hadsel.43.
     Søn af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     Provst og sokneprest til Hadsel.7

Børn af Margrete Michelsdatter With og Niels Anderssøn Brøndlund:

56.21.Jens Andreas Brøndlund
57.21.Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund, f. 1707, d. 1780, Hadsel.
58.21...... Nielsdatter Brøndlund
59.21.Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund, f. 1717
22.4.
Bastian Michelsen With
Født 167116.
Død 173144.
     Skifte 8 nov. 173144.

Gift _____med

Beate Antoniette Irgens
Født 1688, Røros.45.
     Datter af Henning Irgens og Anne Cathrine Wesling.
     I 1769 budde ho på Settemsøra med sin annen mann Knut Mikkelsen.46
     Men der var skifte 1741 efter Knut og Beate (også iflg. Hans Hyllbakk).
     Skifte 13 mar. 1741, Settemsøra47.

[Gift 1° med Bastian Michelsen With (1671 - 1731); Gift 2° med Knut Mikkelsen].

Børn af Bastian Michelsen With og Beate Antoniette Irgens:

60.22.Michel Bastiansen (With), f. 1707, d. 1782
61.22.Niels Bastiansen With Brøndlund, f. 1711
62.22.Gjertrud Christine Bastiansdatter With, f. 1715
63.22.Henning Bastiansen With, f. 1718
64.22.Ingeborg Bastiansdatter With, f. 1724
23.5.
Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?48,4,48.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem4,48.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.4,48
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem.

Gift 1684, Skogn49,4,49 med

Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.50.
Død nov. 173951,4,50.
     Datter af Raphael Lund og Gidsken Skielderup.

Børn af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund:

65.23.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
66.23.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
67.23.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
68.23.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
69.23.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
24.5.
Laurits With
Død omkring 1708.
     Hundrup kalder ham Lorentz.4
     Skifte 14 feb. 1708, Trondheim.52: «Avdøde Lars With. Enke Maren Christensdatter, lagv. Claus Henning Lorentzen. Dtr. Maritte, formynder magister Sebastian Withe. Ingeborg Withe fordret mors- og farsarv, halvparten av 339 rd. og Jesper With fordret 9 rd. efter deres salig fars skifte, innestående i boet. Svoger Ernst Pettersen møtte for sin dtr. Maritte, for sin avdøde hustrus søster Syneve Bastiansdtr. Stabel og for Christen Stabel, myndig. Sølv 299 rd., korn, kramvarer, bygård 500, brygge 500, hus Levanger 30, ialt 3619 ÷ 1362 rd. Iflg. test. 20. nov. 1706, kgl. konf. 18. dec. fikk Enken halvparten, resten deltes på dtr. Maritte, broren magister Sebastian Withe, søster Cathrine sal. hr. Anders Bernhofts og stedbarna.».

Gift _____med

Maren Christensdatter
Død omkring 1713.
     Datter af Christen og Synneve Jensdatter.
     Skifte 4 aug. 1713, Trondheim.53: «Avdøde Maren sal. Lars Withes. Maritte Ernstd. morsarv 240 rd., far Ernst Pettersen, og mormors arv, morbror Christen Stabel. Tilf.: gift Hans Augustinussen.».

[Gift 1° med Bastian Christensen Stabel (d. omkr. 1686); Gift 2° med Laurits With (d. omkr. 1708)].

Børn af Laurits With og Maren Christensdatter:

70.24.Maritte With
25.5.
Christopher Christophersen Withe
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem.4,18
26.5.
Anna Cathrine Withe
Død 174454.
     3 Børn.4

Gift 168855 med

Anders Hansen Bernhoft
Født 1663, Opdal56.
Død aug. 169556.
     Søn af Hans Andersen Bernhoft og Elen Andersdatter Opdal.
     Stilling: Sogneprest til Opdal4.
     Dep. maaske 1681 fra Tr. Skole (Andreas Johannides), 1684 p. Cap. hos Faderen i Opdal, hvor han 1689 succederede. (Sml. Erlandsen, s. 170; Worms og Nyrups L. Lex.)4

Børn af Anna Cathrine Withe og Anders Hansen Bernhoft:

71.26.Christopher Andersen Bernhoft, f. 1690, d. 1754
72.26.Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, d. Opdal
73.26._____
27.5.
Ingeborg Withe
Død efter 170857,52.
     var svagelig.4
     Var svag og overgav sin Arv, omtr. 339 Rdlr., ved Contract af 5 Juni 1706 til Søsteren mod af hende at underholde.18
28.5.
Jesper Withe
Død efter 170857,52.

Generation 4.

29.6.
Hans Audensen
Født 169720.
     Visstnok død ung.20
30.6.
Bastian Audensen
Født 169920.
     Død ugift og sinnsjuk. I 1737 hadde han eit barn med ei som heitte Brit Larsdotter. [Er dette den samme Brit Larsdotter der 1740 får et barn med Michel Bastiansen (With) på Settem gård.]20
31.6.
Christen Audensen
Født 170120.
Død 174558.
     Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard".

Gift _____med

Anna Johanne Conradsdatter Bæver
     Datter af Conrad Torsteinsen Bæver.
32.7.
Hans White
Født 1678, Trondhjem59,4,5960,4.
Død 10 mar. 172861.
     Stilling: Sogneprest til Manger i Bergens stift.4
     Dep. 19/1 1698 (ikke 1707) fra Trondhjems Skole, 28/7 1700 cand. theol. Alumnus paa Borchs Collegium, 1706 Magister i Kbhvn.; 12/3 1714 Sgp. i Manger i Bergens St. [Sml. Worm (2,575), Nyerup (656), Lengnicks Stamt. over Familien Munthe.]4
     Denne Mand, - der skal have havt et ikke ringe Ord for sin Lærdom, - var en Præstesøn fra Frosten i Trondhjems Stift og født i Aaret 1681. Hans Fader døde, forinden denne Søn endnu var kommen til Verden, og hans Moder Lucie Meldal giftede sig senere med sin 1ste Mands Successor i Kaldet Pastor Søren Hagerup, der saaledes blev Hans Witthes Stedfader og den, der kom til at tage sig af hans Opdragelse. Efterat have gaaet en Tid paa Trondhjems Skole, blev Witthe Student i Juli 1698, tog i Løbet af de følgende 2 Aar saavel Baccalaureusgraden (i Mai 1699) som den theologiske Attestats (i Juli 1700), og sluttelig blev han Magister (i Mai 1706). Senere var han «Magister legens» ved Academiet og holdt (ifølge Hatting) gjennem længere Tid «private collegia, der havde besynderligt Tilløb af Studenterne og gjorde ham berømmelig ei mindre for hans Lærdom end ulignelige dona docendi et explicandi». Hvad der særlig skal have udmærket denne Mag. Witthes private Undervisning, var, at han ved samme ogsaa lagde nogen Vind paa Modersmaalet, der ellers i hin Tid som Regel ganske tilsidesattes for Latinen. Efterat han i Aarene fra 1710 til 1714 havde været Præst til Orlogs, blev Hans Witthe sluttelig (12te Marts 1714) kaldet som Sognepræst til Manger paa Nordhordland.61

Gift 1° 171514 med

Anna Maria Madsen
Død 17264.
     Datter af Johan Madsen og Anna Hansdatter.

[Gift 1° 1715 med Hans White (1678 - 10 mar. 1728); Gift 2° med Henning Frimann].

Gift 2° 172761 med

Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe
Født 1702, Viks Præstegjæld i Ytter Sogn61.
Død 1785, Vangsnæs62,61.
     Datter af Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne) og Karen Iversdatter Leganger.
     Barnløs i begge Ægteskaber.61

[Gift 1° 1727 med Hans White (1678 - 10 mar. 1728); Gift 2° 30 sep. 1735 med Fredrik Lorentz Moduit].

Børn af Hans White og Anna Maria Madsen:

74.32.Hans Severin Withe, f. 1716, Manger præstegjeld, d. 1786, Bornholm ?
75.32.Johan Whitte, f. 1717, Manger, d. 1775
33.8.
Dorothea Bastiansdatter White
Født 1685.
Død 1760.

Gift 1° _____med

Christopher Femmer
Født 1681.
     Søn af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.
     Proprietær i Torvikbukt.

Gift 2° _____med

Erik Sivertson
34.8.
Jørgen Bastiansen White
Født 17147.
35.8.
Bastian Bastiansen White
Født 17157.
36.10.
Caspar White
     Stilling: Lærredsfabrikant, lord-major i Dublin2
     Stilling: Rådmann og stor kjøpmann i Dublin7
37.10.
Torstein White
     Stilling: Visstnok kjøbmann i Trondheim7
38.10.
Dorthe el. Dorothea Whitte
Født 2 sep. 1688, Trondhjem63.
Død 1765, Tønset Præstegaard63, begravet 7 mai 176563.

Gift jan. 1724, Trondhjem ?63 med

Mats (Raphaelssøn) Lund
Født 5 aug. 168464,63.
Død 1736, Nærvik i Børsen65,63.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Stamfader til «Kragerø»-Grenen af nærværende Familie Lund. [Se videre i Wilhelm Lassens bog].63
     Kaptejn. Han er formodentlig den «Mathias Lund», der 1714, 23. Marts blev Pr.løjtnant ved 2. (~: søndre) Trondhjemske Regiment; 1717, 11. Septbr. Kapt.løjtnant ved Livkompagniet (som i 1725 var det Surendalske), og 1727, 8. December blev «virkelig» Kaptejn (Chef for det Meldalske Compagni) og fik Afsked 1735, 21. Novbr.63

Børn af Dorthe el. Dorothea Whitte og Mats (Raphaelssøn) Lund:

76.38.Jakob (Matssøn) Lund, f. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende., d. 1785, Kragerø.
77.38.Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund, f. 1726, Nærviken., d. 1798, Tønsæt.
39.10.
Ingeborg Whitte

Gift _____med

Thorsten Whitte
     Søn af Jørris White og Anna Kirstine Schjelderup.
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.4,7

Børn af Ingeborg Whitte og Thorsten Whitte:

78.39.Hans Mathias Whitte, f. 1722, Manger
79.39.Anna Kirstine Whitte, f. 1729, d. 1805, Gaarden Fostad i Skogn
80.39.Joris Whitte, f. 1731, Trondhjem, d. 1765, Kongsberg
40.10.
Hans Jacobsen White
     Sjøkaptein i Trondheim.66
41.12.
Thorsten Whitte
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.4,7

Gift _____med

Ingeborg Whitte
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Thorsten Whitte og Ingeborg Whitte er vist under Ingeborg Whitte (nr. 39).

42.15.
Christen Mechlenborg
Født 170134,33.

Gift 172333 med

Gesken Kristine Juel
     Datter af Jens Thomassen Juel og Kirsten Lund.

Børn af Christen Mechlenborg og Gesken Kristine Juel:

81.42.Clare Mechlenborg
82.42.Jens Mechlenborg
43.15.
Johan Mechlenborg
Født 170333.
44.15.
Dorrit Mechlenborg
Født 4 jan. 170533.
45.15.
Torstein Mechlenborg
Født 170633.
46.15.
Bastian Mechlenborg
Født 170833.
47.16.
Else Margrethe Mechelborg
Født 24 aug. 1688, Den 24. aug. 1688, en fredag morgen kl. 8, blev vor lille datter Else Margrethe født, og hun blev døbt den 2. sep. i Bremsnes kirke.37, døbt 2 sep. 1688, Bremsnes kirke37.

Gift 12 sep. 1706, Lillefossen67 med

Jørgen Frederiksen Marstrand
Født 1677, Tingvold præstegård68, døbt 1677, Tingvoll., Dom 1 pasc 1677.69.
     Søn af Frederik Jørgensen Marstrand og Helvig Johansdatter Mechelborg.
     Kjøbmand i Christiansund.70

Børn af Else Margrethe Mechelborg og Jørgen Frederiksen Marstrand:

83.47._____
84.47.Hedvig (Helvig?) Marstrand
85.47.Ingeborg With Marstrand
86.47.Frederik Jørgensen Marstrand Mechlenburg, f. 1710
48.16.
Dorothea Johansdatter Mechelborg
Født 16 mar. 1690, I vægtens tegn, Anno 1690, den 16. marts blev min lille datter, Dorothea Johansdatter født søndag morgen kl. 3.37.
Død mar. 177771.

Gift _____med

Didrik von Mühlenphort
Født 168172,73.
Død 171771.
     Søn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt.
     Han var konstitueret tolder i Fosna, og overtog Fosnagård, efter sin moders død.71
     Eier af Lillefosen fra Januar 1702; i 1716 var han konst. Tolder i Lillefosen, men døde kort efter.73
49.16.
Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg
Født 9 jan. 1692, Den 9. jan. 1692, Julianidag i Vandmandens tegn, er vor lille datter Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg, født til verden, og døbt i Bremsnes kirke.37, døbt _____, Bremsnes kirke37.
Død 177671.
     I mange år efter sin mands død, drev Anna Elisabeth handelsvirksomheden videre, så med denne handelsvirksomhed, med skibe på søen og som ejer af 47 gårde, blev hun den mest velhavende enkeltperson i Nordmøre gennem hele 1700-tallet. Anna Elisabeth benyttede som våben/segl, en ulv der springer ud fra en gruppe træer i skjoldets højre side.71
     Anne Elisabeths nevø Jacob Mechlenborg var kun to år gammel, da han kom til hendes hus, og da fik tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.74

Gift _____med

Jacob Nissen Angell
Født 2 jan. 167771.
Død 4 aug. 174471.
     Søn af Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne.
     Stilling: Købmand i Fosna5.
     Myndig (25 år?) ved faderens skifte 16. marts 1702.
     Opholder sig i Fosen ved svogeren Jacob Carstensens skifte 29. marts 1713.75
50.16.
Christen Johanssøn Mechelborg
Født 16 sep. 1694, På en søndag eftermiddag kl. 2, den 16. sep. 1694, i Stenbukkens tegn, blev min lille søn, Christen Johanssøn Mechelborg født.37.
Død 176674.
     Stilling: Købmand i Fosna

Gift _____med

Johanne Svendsdatter Busch
Født 21 aug. 1693, Trondhjem ?74.
     Datter af Svend Marcussen Busch og Mette Marcusdatter Angell.
     Opholder sig hos mormoren i Holsten ved farens skifte 13. mai 1717.76

Børn af Christen Johanssøn Mechelborg og Johanne Svendsdatter Busch:

87.50.Svend Busch Mechelborg, f. 1727, d. 1807
88.50.Richard Nicolai Mechelborg, f. 1728, d. 1800
89.50.Jacob Nissen Mechlenborg, f. 1732
90.50.Gjert Brun Mechlenborg, f. 1734, d. 1796
91.50.Anna Elisabeth Mechlenborg, f. 1735, d. 1752
92.50.Marcus Mechlenborg, f. 1737, d. 1824
51.16.
Mille Marie Johansdatter Mechelborg
Født 16 jan. 1697, Den 16. jan. 1697, Maxcellinedag i Fiskens tegn, er vor hjerte datter, Mille Marie Johansdatter Mechelborg født til denne syndefulde verden, og døbt i Bremsnes kirke.37, døbt _____, Bremsnes kirke37.
Død 172177.

Gift _____med

Christopher Johnsen Mühlenphort
Født 170077.
Død 1762-176377.
     Søn af Johan Dideriksen (von) Mühlenphort og Dorothea Jacobsdatter Mechelborg.
     Stilling: Handelsmand i Vågø, Romsdalen5.

Børn af Mille Marie Johansdatter Mechelborg og Christopher Johnsen Mühlenphort:

93.51.Anna Dorothea Mühlenphort, f. 1720
52.16.
Jacob Johansen Mechelborg
Født 27 nov. 1698, Den 27. nov. 1698 i Vægtens tegn, blev min lille søn, Jacob Johansen Mechelborg født søndag morgen.37.
Død 176877.
     Stilling: Gæstgiver først i Årsund, senere i Eidsvåg5

Gift _____med

Susanne Thodal
Født 5 apr. 168777.
Død 21 nov. 1770, Kristiansund77.
     Svend Mørkvig, skriver hun er datter af sognepræst til Rødøy, Johan Thodal, og Aarsille Krabbe, men dette kan ikke være korrekt. Aarsille Krabbe blev iflg. Erlandsen gift 2den gang 1679 med Hans Nielsen Tausan - Endvidere skal hun være født år 1630, og altså 57 år gl. ved Susanne Thodal's fødsel. Susanne er nok nærmere en sønnedatter til Johan Thodal og Aarsille Krabbe.

Børn af Jacob Johansen Mechelborg og Susanne Thodal:

94.52.Klaus Mechelborg
95.52.Anders Mechelborg
96.52.Hans Mechelborg
97.52.Johan Mechelborg
98.52.Ingeborg Mechelborg
99.52.Dorothea Mechelborg
100.52.Anna Elisabeth Mechelborg
53.16.
Ingeborg Mechelborg
Født 29 apr. 1700, Den 29. apr. 1700, fødtes tvillingerne Ingeborg og Riborg i Jomfruens tegn, Ingeborg kl. 2 og Riborg kl. 3 om eftermiddagen, og børnene blev døbt i Bremsnes kirke den 12. maj.37, døbt 12 mai 1700, Bremsnes kirke37.
Død 13 mai 173677.

Gift _____med

Mathias Brunbass
Født 1696, Trondhjem ?77.
Død 15 mar. 1766, Kristiansund77.
     Søn af Brüyn Olfertsen Bass.
     Stilling: Købmand i Fosna5.
     Stilling: Havnefoged i Kristiansund5.
54.16.
Riborg Mechelborg
Født 29 apr. 1700, Den 29. apr. 1700, fødtes tvillingerne Ingeborg og Riborg i Jomfruens tegn, Ingeborg kl. 2 og Riborg kl. 3 om eftermiddagen, og børnene blev døbt i Bremsnes kirke den 12. maj.37, døbt 12 mai 1700, Bremsnes kirke37.
55.16.
Johannechen Mechelborg
Født 24 jun. 1703, Den 24. juni 1703, som er St. Hansdag kl. 9.30, har jeg ved Guds hjælp i denne min bedrøvelige enkestand født til denne møjsommelige verdens lys, min yngste og sidste datter Johannechen Mechelborg, 33 uger efter hendes salige faders død.38.
Død 18 mai 171477.
56.21.
Jens Andreas Brøndlund
Begravet 15 jun. 1710, Hadsel.41.
57.21.
Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 170778,41.
Død 1780, Hadsel.41.

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.79 med

Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.41,79.
Død 174441.
     Søn af Peder Jensen Randulf og Gjertrud Margrethe Schjelderup.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.41

Børn af Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund og Herman Pederssøn Randulff:

101.57.Margrethe With Randulff, d. 1782
102.57.Peder Hermansen Randulff
58.21.
..... Nielsdatter Brøndlund

Gift _____med

Peder Harboe
Død 29 jan. 173341, begravet _____, Tingvoll..
     Sogneprest til Tingvoll 1728-1733.

[Gift 1° med ..... Nielsdatter Brøndlund; Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].
59.21.
Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 171741.
     Ved skiftet efter Maren Bye i 1742 var hun 25 år gl. og levde ugift i Nordland.41
     Den 14. jan. 1748 i Andenes bliver Henrich Christophersen gift med Birthe Brønlund. Kanskje identisk ?

Gift før 175741 med

Henrik Opdal Celius
Død 178941.
     Søn af Hans David Celius og Johanna Opdal.
     Res. kap. til Sunndal, senere sogneprest til Jelsøy.41

Børn af Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund og Henrik Opdal Celius:

103.59.Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius, f. 1744, Hadsel.
60.22.
Michel Bastiansen (With)
Født 170744.
Død 178246.
     I 1740 hadde Mikkel Bastianson eit barn med Brit Larsdotter Bø, som seiest å vera i familie med han gjennom svogerskap. Forsvaren hans skulda på drukkenskap «saa og at han er meget enfoldig og vankundig udi sin saligheds sag», men retten tok ikkje dette for god fisk og dømde han til å lide på yttarste formue etter loven. [Er dette den samme Brit Larsdotter der 1737 får et barn med Bastian Audensen på Åsgård gård.]46
     Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard".

Gift 1° _____med

Anna Catharina Henriksdatter Wulf
Død 176046.
     Datter af Henrik Pedersen Wulf og Barbara Isaksdatter Hals.

Utenfor ekteskap med

Brit Larsdatter

Gift 2° _____med

Ane Toresdatter

Børn af Michel Bastiansen (With) og Anna Catharina Henriksdatter Wulf:

104.60.Bastian Mikkelsen (With), f. 1735, Åsskard., d. 1781
105.60.Anna Catherine Michelsdatter (With), f. 1743, Åsskard.

Børn af Michel Bastiansen (With) og Brit Larsdatter:

106.60._____, f. 1740
61.22.
Niels Bastiansen With Brøndlund
Født 171144.
Begravet 12 dec. 1784, Hadsel ?80.
     Han kom til farsøstra Margrete i Hadsel og tok namnet Brøndlund. Han vart gjestgivar og kjøpmann i Vesterålen og etterkomarane hans skreiv seg dels for Brøndlund, dels Lockert.44
     Er muligens den Niels Brønlund som i 1740 var «tjener» hos foged Herman Randulff i Lekang, Hadsel og derefter leilending på gården Sortland i prestegjeldet av samme navn, inntil han i var handelsmann og ennå levde i 1780. Hans sønn, Robert Nielssøn Brønlund på Blokken, hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.81

Gift _____med

Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?)

Børn af Niels Bastiansen With Brøndlund og Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?):

107.61.Anders Lockert Nilsen Brønlund, f. 1747, Hadsel.
108.61.Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund, f. 1748, Hadsel.
109.61.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1750, Nordland.
110.61.Jens Hasselberg Nilsen Brønlund, f. 1751, Hadsel., d. 1795
111.61.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1753, Nordland.
112.61.Elen Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1757, Hadsel.
113.61.Robert Christian Nilsen Brønlund, f. 1760, Hadsel.
114.61.Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1763, Hadsel.
62.22.
Gjertrud Christine Bastiansdatter With
Født 171544.
63.22.
Henning Bastiansen With
Født 171844.
     Henning og kona finn vi som inderstfolk i Settemsdalen i 1769.44

Gift _____med

Ane Ellingsdatter
64.22.
Ingeborg Bastiansdatter With
Født 172444.
     Ho var i 1731 hos farsøstra Margrete og vart seinare gift i Sparbu.44
65.23.
Gidsken Withe
Født 5 dec. 1685, Trondhjem ?4,81.

Gift 11 jul. 17134,81 med

Laurits Holst
Født 25 mai 1686, Trondhjem ?4.
Død 17304.
     Søn af Lorentz Hansen Holst og Cathrine Hansdatter.
     Dep. 1702 fra Trondhj. Sk., 19/11 1710 cand. theol. laud., 31/3 1713 p. Cap. hos Mag. Peter Lund, res. Cap. ved vor Frue K. i Trondhj., 30/7 1728 Cap. til Inderøen. (Sml. Erlandsen a. St., s. 285).4
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til pers. Capellan hos Mag. Peter Lund, resid. Capellan til Vor Frue Kirke, og derpaa Capellan til Inderøen, hvor han ikke længe efter døde.82
66.23.
Margrethe Sophie Withe
Født 1687, Trondhjem ?4.

Gift 1° jan. 17174 med

Jacob von der Lippe
     Søn af Henrich von der Lippe og Dorothea Størch.
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.83

Gift 2° _____4med

Johan Geelmuyden
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.83

Børn af Margrethe Sophie Withe og Jacob von der Lippe:

115.66.Dorothea von der Lippe
67.23.
Else Sebastiansdatter Withe
Født 4 aug. 1689, Trondhjem4,83.
Død 28 dec. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen84.
     Skifte 26 jan. 172885,84.

Gift 171484 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø4.
Død 17374,85,85.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).4
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.86

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Else Sebastiansdatter Withe og Niels Olsen Thulesius:

116.67.Ole Ouden Thulesius, f. 1725, d. 1764
68.23.
Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?4.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.7

Gift 1 feb. 17204,86 med

Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.4.
Død 6 dec. 17644.
     Søn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).4
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.87

Børn af Anna el. Else Withe og Peter Danielsen Pristroph:

117.68.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. 1720, d. 1786
118.68.Daniel Pedersen Pristroph, f. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
119.68.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
120.68.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
69.23.
Caspar Brochmann Withe
Født 3 mar. 1702, Trondhjem ?4,87.
Død 17514,87.
     Stilling: Sogneprest til Højerup på Als i Danmark.4
     Stilling: Sogneprest til Sparboen, Trondhjem stift.4
     Dep. 13/6 1718 fra Trondhj. Skole, 20/2 1720 cand. theol. h. ill., 2/11 1727 Sgp. i Højerup p. Als, 22/5 1730 i Sparboen, Trondhj. St., blev sindssvag og 1745 entlediget. (Sml. Erlandsen a. St., s. 315).4
     Var allerede 1732 [Blev 1730 22 Mai] Sognepræst til Sparboen. Da han blev sindssvag, blev Kaldet i hans Embedstid, d.e. indtil 1745, bestyret af personelle Capellaner. Døde 1751.88

Gift 5 feb. 1728, København88 med

Maria Biskop
70.24.
Maritte With

Gift _____med

Ole Rasmussen Hagen
71.26.
Christopher Andersen Bernhoft
Født 169054.
Død 175454.
     Stilling: Sogneprest til Støren

Gift 171754 med

Agneta Jørgensdatter Hougs
Født 168854.
Død 173554.

Børn af Christopher Andersen Bernhoft og Agneta Jørgensdatter Hougs:

121.71.Jørgen Christophersen Bernhoft, f. 1719, d. 1768
72.26.
Elen Andersdatter Bernhoft
Født 169256.
Død _____, Opdal89.
     Erlandsen skriver hun var barnløs i begge ægteskaber.

Gift 1° _____med

Ludvig Nilsen Lindgaard
Død 18 aug. 1723, Hoaker/Haaker i Opdal90.
     Søn af Nils Rasmussen Lindgaard og Abel Pedersdatter Lem.

Gift 2° _____med

Friderich Christian Vogt
Født _____, Mecklenburg i Tyskland90.
Død 1740-1750, Opdal90.
     Var kpt. fra 27/7 1720. - Kom inn i den norske hær som kpt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. og chef for Opdalske komp. 4/10 1723. - Maj.s kar. 10/2 1734. - Virk. obl. 20/1 1738. - Hadde fremdeles Opdalske komp. - Avskjed 13/10 1741. - Skal ha bodd på Volden i Opdal. - Død i Opdal i 1740-årene. - Gift med enken Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, og som først var gift med kpt. Ludvig Lindgaard. - Hun var datter av sogneprest til Opdal Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe.90
     Han skrev sig selv »Vogt«, men han tilhørte maaske en Familie »Voigt«, der samtidig levede søndenfjelds.89

Børn af Elen Andersdatter Bernhoft og Friderich Christian Vogt:

122.72.Anna Catharina Vogt
73.26.
___________
     Død ung.56

Generation 5.

74.32.
Hans Severin Withe
Født 20 apr. 1716, Manger præstegjeld4, døbt 24 apr. 1716, Manger præstegjeld4.
Død 5 jul. 1786, Bornholm ?4.
     Stilling: Lektiehører i Bergens skole.
     Stilling: Sogneprest til Nylarsker på Bornholm
     Stilling: Sogneprest til Aaker? på Bornholm
     Dep. 31?/7 1736 fra Bergens Skole, 1737 cand. phil. og Baccal.; (26/4)? 1739 cand. theol. n. c., s. A. Hører i 1ste Lectie i Bergens Skole, hvor han ascenderede til 2den og 3die Lectie, 1744 gik han til Kbhvn. for at søge, medens en af hans Brødre besørgede hans Embede, 18/8 1747 Sgp. i Nylarsker p. Bornholm, 26/9 1760 i Aaker s. St., død 5/7 1786

Gift 11 sep. 1748, København4 med

Cathrine Sophie Seest
Født 17284.
Død 1797, begravet 29 jun. 17974.
     Datter af Jens Seest og Johanne Cathrine Kolten.

Børn af Hans Severin Withe og Cathrine Sophie Seest:

123.74.Hans Severin Withe, f. 1749, d. 1765
124.74.Johanne Cathrine Whitte, f. 1750
125.74.Anna Maria Whitte, f. 1752, d. 1753
126.74.Anna Maria Whitte, f. 1754
127.74.Johannes Køhlen Whitte, f. 1756, Nylarsker på Bornholm, d. 1831
128.74.Jens Seest Whitte, f. 1757, d. 1758
129.74.Anna Henningie Whitte, f. 1758
130.74.Margrethe Marie Whitte, f. 1759, d. 1852
131.74.Caroline Ulrikke Whitte, f. 1761
132.74.Peter Bernholt Whitte, f. 1762, d. 1763
133.74.Johanne Cathrine Whitte, f. 1763
134.74.Abel Margrethe Whitte, f. 1764, d. 1767
135.74._____, f. 1764, d. 1764
136.74.Peter Bernholt Whitte, f. 1765, Aakirkeby, d. 1833
137.74.Birgitte Elisabeth Whitte, f. 1767
138.74.Vilhelmine Laurentia Whitte, f. 1768
75.32.
Johan Whitte
Født 19 mar. 1717, Manger4.
Død 5 jun. 17754.
     Dep. 1736 fra Bergens Skole, 27/10 1738 cand. theol. h. ill., blev 1743 eft. 3die Lectie Hører i Bergens Skole (til 1744), 15?/3 1748 Miss. ord. for Lyngens Capel i Nordlandene, 1751 pers. Cap. ved Korskirken i Bergen, 1762 anden res. Cap. s. St., 11/11 1773 suspenderet fordi han uden kgl. Tilladelse copulerede hjemme i Huset, død 5/6 1775. [Sml. Hattings Præstehist., S. 152-4. E. Frimann, Bergenske Skrib. 1766, 1-18. Erlandsens Geistl. i Tromsø, S. 177. Worms Litt. Lex. 2, 575, 3, 850. Nyerups Litt. Lex. 656.]4

Gift _____med

Johanne Margrethe Schreuder Norenberg

[Gift 1° med Jens Schreuder; Gift 2° med Johan Whitte (19 mar. 1717 - 5 jun. 1775)].
76.38.
Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.91.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.91, begravet 26 okt. 178591.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.91
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.91
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.92

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.92 med

Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.92, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.92.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.92, begravet 24 okt. 178092.
     Datter af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Jakob (Matssøn) Lund og Margrethe Sommer:

139.76.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
140.76.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
141.76.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
142.76.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
143.76.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
144.76.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
145.76.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
146.76.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
147.76.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
77.38.
Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.93.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.94,93, begravet 4 jan. 179993.

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.93 med

Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)93.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.93, begravet 5 jan. 179293.
     Søn af Eiler Wessel og Iverise Marie Edvardsdatter Meyer.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.93

Børn af Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund og Just Thyrholm Wessel:

148.77.Ejler Wessel, d. 1796
149.77.Mads Lund Wessel, f. 1757, d. 1824
150.77.Iverise Dorothea Wessel, f. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
78.39.
Hans Mathias Whitte
Født 12 okt. 1722, Manger4.
     Dep. 1739 privat, 25/10 1742 cand. theol. laud., Hører i Bergens Skole til 1751, blev senere Lector ved Semin. Frederic. i Bergen, 1760 Cap. ved Nykirken s. St., blev afsindig, men kom sig igjen, 1769 2den Cap. ved Nykirken, men gik atter fra Forstanden. [Sml. Hattings Bergens Præstehist., S. 170-1.]4

Gift 2 okt. 17664 med

Alide Johanne M..
79.39.
Anna Kirstine Whitte
Født omkring 172995.
Død 2 dec. 1805, Gaarden Fostad i Skogn96,97,95.

Gift 14 aug. 176095 med

Hans Dahl
Født 9 jul. 1729, Forstaden Ihlen ved Trondhjem98.
Død 7 jan. 1803, Skogn98.
     Søn af Selgen Rasmussen Dahl og Maria Røst.
     Stilling: Sogneprest til Skogn.
     Dep. 1745 f. Trondhjems Skole, 12/6 1747 cand. theol. n. c., var Hofmester hos Frederik Rantzau, 3/5 1754 Missionair i Porsanger, 1755 Sgp. i Kautokeino, 31/8 1759 Sgp. i Rødøen, 6/3 1767 i Alstahoug, 1776 tillige Provst i Helgeland; 1/5 1782 Prof. Theol. extraord. (Titel), 24/9 1784 Sgp. i Skogn, død 7/1 1803. [Sml. Erlandsen, Trondhj. St., S. 304-5.]4
     Uddrag fra Erlandsen: 24 Sept. 1784 Sognepræst til Skogn, og døde 7 Jan. 1803, efter 3 Dages Sygdom. "Var et lyst Hoved, en ædel Mand og god Prædikant."98

Børn af Anna Kirstine Whitte og Hans Dahl:

151.79.Ingeborg Dorothea Dahl
152.79.Hanna Kirstine Dahl
153.79._____, d. 1803
80.39.
Joris Whitte
Født 24 jul. 1731, Trondhjem4,98.
Død 23 apr. 1765, Kongsberg99.
     Dep. 1749 prov., 1750 cand. philos., 10/4 1752 cand. theol. h. ill., 23/7 1760 ex. med., 10/10 s. A. Dr. med. i Kbhvn., 1761 Bergmedikus p. Kongsberg, død 1765. [Sml. Hundrups Dr. med. Nr. 99, Kbhvns. L. T. 1765, S. 357-58. Worms og Nyerups Litt. Lex.]4
     Søn af Landmand Torsten W. og Ingeborg White. Født 24 Juli 1731 i Trondhjem, d. 23 April 1765 i Kongsberg. Stdt. 1749 Roskilde, teol. Eksam. 1752, med. Alumnus paa Elers Koll. 1756 - 1761, med. Eksam. 1760, Dr. med. 10 Okt. 1760 (De multiplici nosocomiorum usu), Bergmedikus i Kongsberg 21 April 1761.99

Gift _____med

Engelke Henne
     Datter af Henne.

[Gift 1° med Joris Whitte (24 jul. 1731 - 23 apr. 1765); Gift 2° med Mattung].
81.42.
Clare Mechlenborg
82.42.
Jens Mechlenborg
83.47.
___________
     En datter, der druknede som treårig.68
84.47.
Hedvig (Helvig?) Marstrand

Gift 1725, Trondheim., trolovet 14. april 1725.70 med

Jacob Abel
Født 1680, Bragernæs.100.
Død omkring 1740, Ilen ved Trondhjem.100.
     Søn af Hans Jacobsen Abel og Karen Overberg.
     Løitnant.101,102
     Infanteriløitnant.100

[Gift 1° med Sille Margrethe Henrichsdatter (f. omkr. 1695); Gift 2° 1721 med Alette Johansdatter Franch (omkr. 1665 - 14 sep. 1724); Gift 3° 1725 med Hedvig (Helvig?) Marstrand].
85.47.
Ingeborg With Marstrand

Gift _____med

Hans Helsing
Død jan. 174568, begravet _____, Bremerholms kirkegård.68.
     Søn af Johan Helsing og Gunille Eilersdatter Schøller.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.68

Børn af Ingeborg With Marstrand og Hans Helsing:

154.85.Gunhild Helsing
155.85.Johan Helsing
156.85.Jørgen Frederik Helsing
86.47.
Frederik Jørgensen Marstrand Mechlenburg
Født 6 sep. 171068.
     Efterslægt. Se videre i Svend Aage Mørkvigs bog.

Gift _____med

Anna Catharina Riese
87.50.
Svend Busch Mechelborg
Født 172774.
Død 180774.

Gift 175674 med

Anne Marie Jensdatter Cold
Født 171774.
Død 180374.
88.50.
Richard Nicolai Mechelborg
Født 1728103.
Død 1800103.

Gift 1° 14 okt. 1759104,103 med

Anna Kathrine Nissen Thue
Død 15 jul. 1760103.

Gift 2° 20 jan. 1762103 med

Marie Hansdatter Brun
Født 1730103.
Død 30 dec. 1819103.

Børn af Richard Nicolai Mechelborg og Marie Hansdatter Brun:

157.88.Anna Katrine Mechlenborg, f. 1763
158.88.Ingeborg White Mechlenborg, f. 1765, d. 1855
159.88.Bolette Brun Mechlenborg, f. 1766, d. 1861
160.88.Johanne Christiana Mechlenborg, f. 1767, d. 1844
161.88.Hans Brun Mechlenborg, f. 1762
162.88.Mette Margrethe Mechlenborg, f. 1768, d. 1860
89.50.
Jacob Nissen Mechlenborg
Født 3 apr. 1732103.
     Stilling: Sognepræst i Eidanger5
     Han var kun to år gammel, da han kom til sin fars søster Anna Elisabeths hus, og da fik tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.5

Gift 1° 6 aug. 1765, Meldal105,103 med

Anna Thormine Hammond
Født 1728103.
Død 1785103.

Gift 2° 18 jan. 1786, Eidanger104,103 med

Anna Elisabeth Mühlenphort
Født 1757103.
Død 1840103.
90.50.
Gjert Brun Mechlenborg
Født 1734103.
Død 30 jul. 1796, Led druknedøden.103.
     Stilling: Lensmand i Mek.103

Gift 22 mai 1755103 med

Adriana Joakimsdatter Condes
Født 1729103.
Død 1801103.
     Datter af Joakim Condes og Else Kaabøll.

Børn af Gjert Brun Mechlenborg og Adriana Joakimsdatter Condes:

163.90.Johanne Dorothea Mechlenborg, f. 1756, d. 1835
164.90.Ingeborg Anna Mechlenborg
165.90.Martha Maria Mechlenborg, f. 1761
91.50.
Anna Elisabeth Mechlenborg
Født 2 apr. 1735103.
Død 11 jan. 1752103.

Gift 11 mar. 1756103 med

Johan Christopher Mühlenphort
Født 1729103.
Død 1777103.
     Stilling: Købmand i Kristiansund103.
92.50.
Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 173777.
Død 182477.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.77

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen77 med

Martha Kristine Bernhoft
Født 172777.
     Datter af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl.

Børn af Marcus Mechlenborg og Martha Kristine Bernhoft:

166.92.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
93.51.
Anna Dorothea Mühlenphort
Født dec. 172077.
94.52.
Klaus Mechelborg
95.52.
Anders Mechelborg
96.52.
Hans Mechelborg
97.52.
Johan Mechelborg
98.52.
Ingeborg Mechelborg
99.52.
Dorothea Mechelborg
100.52.
Anna Elisabeth Mechelborg
101.57.
Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.41.
Død efter 178241.

Gift _____106,41med

Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.107.
Død efter 178141.
     Søn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter Tønder.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Børn af Margrethe With Randulff og Erik Bredal Bloch:

167.101.Anne Margrethe Bloch, d. 1822, Lenvik
102.57.
Peder Hermansen Randulff
     Foged i Inderøen.108
     ? Han må være søn af foged Herman Randulff (1694-1744) ?

Gift 1760109 med

Anne Doberdia Roested
Født 15 jan. 1738110,111, døbt 26 jan. 1738, Stod kirke.111.
     Datter af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     «Doberdina Roested» er fadder første gang i Stod kirke år 1757.111
103.59.
Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius
Født omkring 1744, Ingelsfjord?, Hadsel..
104.60.
Bastian Mikkelsen (With)
Født 1735, Settem, Åsskard.46.
Død 1781.
105.60.
Anna Catherine Michelsdatter (With)
Født 1743, Settem, Åsskard.112.
106.60.
___________
Født 174046.
107.61.
Anders Lockert Nilsen Brønlund
Født 3 apr. 1747, Grytting, Hadsel.112.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
108.61.
Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund
Født 2 feb. 1748, Hadsel.112.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
109.61.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 22 feb. 1750, Hadsel, Nordland.112.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
110.61.
Jens Hasselberg Nilsen Brønlund
Født 5 sep. 1751, Hadsel.113,112,113.
Død 1795114.
     Gjestgivar på Kvitnes.114
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.

Gift 2 nov. 1779, Hadsel, Sortland.112 med

Kirsten Maria (Hasselberg?)

Børn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?):

168.110.Nils Lockert Jensen Brønlund, f. 1780, Hadsel., d. 1859
169.110.Jakob Heptrum? Brønlund, f. 1782
170.110.Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund, f. 1782, Hadsel.
171.110.Berte Christine Jensdatter Brønlund, f. 1783, Hadsel.
172.110.Sille Maria Brønlund, f. 1789
173.110.Malena Brønlund, f. 1789
174.110.Anders Lockert Jensen Brønlund, f. 1791, Hadsel.
111.61.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 31 dec. 1753, Hadsel, Nordland.112.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
112.61.
Elen Marie Nilsdatter Brønlund
Født 2 jan. 1757, Hadsel.112.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
113.61.
Robert Christian Nilsen Brønlund
Født 28 dec. 1760, Hadsel.112.
     Hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.81
     Må være far til Hermichen Robertsdatter Brøndlund.

Børn af Robert Christian Nilsen Brønlund og _____:

175.113.Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund, f. 1793, Blokken i Sortland.
114.61.
Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund
Født 25 dec. 1763, Hadsel.112.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
115.66.
Dorothea von der Lippe

Gift 1740-174789 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren115.
Død 1780, Hopsø115.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.116

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Dorothea von der Lippe og Rasmus Rosing Parelius:

176.115.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
177.115.Bastian Withe Parelius
178.115.Dorothea Parelius
116.67.
Ole Ouden Thulesius
Født 25 jan. 1725117.
Død 1764118.
     Stilling: Res. kap. til Sparbu
     Tok teologisk embedseksamen i 1747, og han døde som res. kapellan til Sparbu i 1764.118

Gift 30 mar. 1756118 med

Ida Sophie Heltberg
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.

[Gift 1° 30 mar. 1756 med Ole Ouden Thulesius (25 jan. 1725 - 1764); Gift 2° med Peter Andreas Rosted (_____ - 31 mar. 1789)].

Børn af Ole Ouden Thulesius og Ida Sophie Heltberg:

179.116.Else With Thulesius, d. 1816
180.116.Anna Elisabeth Falch Thulesius, f. 1760
181.116.Nils Thulesius, f. 1761
117.68.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786119,87.

Gift 12 sep. 1747, Stod87 med

Wentzel Aussig
Født omkring 171990.
Død 1 sep. 177390.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.90
118.68.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172287.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.120,87,120.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.121

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 1721122,123.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.124,125,126,123.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

182.118.Peder Pristroph, f. 1759
183.118.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
184.118.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
185.118.Petronelle Pristroph
186.118.Anna Margretha Pristroph
119.68.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen121.
Død 3 nov. 1785, Edø121.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 1759121 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 1776121.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
120.68.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.87

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.127.
Død 181387.
     Stilling: Løytnant87.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).87
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".127

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

187.120.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
121.71.
Jørgen Christophersen Bernhoft
Født 171954.
Død 176854.
     Sogneprest till Støren.54

Gift 176154 med

Anna Elisabeth Plathe
Født 173954.
Død 181654.

Børn af Jørgen Christophersen Bernhoft og Anna Elisabeth Plathe:

188.121.Martha Angell Bernhoft, f. 1764, d. 1826
122.72.
Anna Catharina Vogt
     Død ung89

Generation 6.

123.74.
Hans Severin Withe
Født 23 aug. 17494.
Død 30 jul. 17654.
     Blev 1764 Discipel i Roeskilde Skole, hvor han døde 30/7 1765.4
124.74.
Johanne Cathrine Whitte
Født 5 sep. 17504.

Gift 14 mai 17714 med

Poul Arboe
Født 9 sep. 1735, Rønne4.
Død 17864.
     Dep. 1752 fra Helsingørs Skole, 27/5 1754 cand. theol. n. c., 1767 Hører i Rønne Skole, 14/8 1770 pers. Cap. i Aaker, 23/8 1780 Sgp. i Hasle og Ruthsker, død 1786.4
125.74.
Anna Maria Whitte
Født 8 dec. 1752128,4.
Død 17534.
126.74.
Anna Maria Whitte
Født 6 jun. 17544.

Gift _____med

Linderod
     Stilling: Landsthingsskriver4.
127.74.
Johannes Køhlen Whitte
Født 23 apr. 1756, Nylarsker på Bornholm4.
Død 18314.
     Deponerede 1774 fra Helsingørs Skole, blev Cancellisecretair, 21/3 1800 dansk Consul paa det gode Haabs Forbjerg, 1817 entlediget, død 1831. [Sml. Erslews Forf. Lex., 3. B., S. 528.]4

Gift _____med

Wilhelmine Adolphine Frederikke Fabricius de Tengnagel
Født 28 aug. 17784.
Død 25 jan. 1816, Sorø4.
     Datter af Michael Fabricius de Tengnagel og Adolphine de Leth.

Børn af Johannes Køhlen Whitte og Wilhelmine Adolphine Frederikke Fabricius de Tengnagel:

189.127.Adolph Sophus Whitte, f. 1803
190.127.Michaeline Wilhelmine Caspare Whitte, f. 1804
191.127.Constance Henriette Witthe, f. 1806
192.127.Herman Whitte, f. 1807
193.127.Vilhelm Johannes Witthe, f. 1812
194.127.Vilhelmine Adolphine Frederikke Whitte, f. 1816, d. 1839
128.74.
Jens Seest Whitte
Født 10 mai 17574.
Død 17584.
129.74.
Anna Henningie Whitte
Født 10 aug. 17584.

Gift 14 feb. 17794 med

Peter Koefoed
     Stilling: Lieutenant paa Myregaard i Pedersker Sogn, Bornholm4.
130.74.
Margrethe Marie Whitte
Født 18 sep. 17594.
Død 2 apr. 18524.

Gift 27 nov. 17814 med

Christian Dam (Koefoed)
     Paa Brodergaard i Aaker Sogn4
131.74.
Caroline Ulrikke Whitte
Født 24 jan. 17614.

Gift 27 mar. 17904 med

Balthasar Engel Kofod
     Stilling: Styrmand4.
132.74.
Peter Bernholt Whitte
Født 7 feb. 17624.
Død 17634.
133.74.
Johanne Cathrine Whitte
Født 13 mar. 17634, døbt 23 mar. 17634.

Gift 12 jul. 17874 med

Hans Christian Mahler
Født 17584.
Død 18214.
     Søn af Lars Hansen Mahler.
     Deponerede 1780 fra Helsingør Sk. (h. ill.) 20/7 1781 cand. phil. h. ill., 27/6 1783 cand. theol. n. c., 3/2 1786 pers. Cap. i Anker?, 31/8 1792 res. Cap. i Rønne og Knudsker, 18/9 1812 Sgp. i Poulsker, død 1821. [Sml. Erslews Forf. Lex., Suppl. 2, 308].4
134.74.
Abel Margrethe Whitte
Født 1 mai 17644.
Død 1767, begravet 22 feb. 17674.
135.74.
___________
Født 1 mai 17644.
Død 1 mai 17644.
     En dødfødt Tvilling 1764.4
136.74.
Peter Bernholt Whitte
Født 17 okt. 1765, Aakirkeby4.
Død 10 dec. 18334.
     1787 Student fra Slagelse Skole, 1792-97 Edukationsinspecteur paa Herlufsholm samt tillige Lærer i Skrivning og Tegning samt Organist og Lærer i Musik; 6/7 1799 exam. jur. Huuslærer, 1805 Told- og Consumtionskasserer i Korsør, død 10/12 1833. [Sml. Melchior over Herlufsholm, ny Udg., S. 181 og 909. Hundrups begr. Eft. om Dim. fra Slagelse Skole S. 66-7.]

Gift 7 dec. 18054 med

Marthe Margrethe Marie Kofod
Født 4 aug. 1775, Rønne, Bornholm, Danmark4, døbt 12 aug. 1775, Rønne4.
Død 9 feb. 1859, København4.
     Datter af Mads Kofod.

Børn af Peter Bernholt Whitte og Marthe Margrethe Marie Kofod:

195.136.Carl Ludvig Edvard Whitte, f. 1806, Korsør, d. 1861, København
196.136.Marie Sophie Whitte, f. 1808, d. 1839
197.136.Hans Kofod Whitte, f. 1810, Korsør
198.136.Caroline Mathea Whitte, f. 1812
199.136.Margrethe Maria Whitte, f. 1815
137.74.
Birgitte Elisabeth Whitte
Født 7 jun. 17674.
138.74.
Vilhelmine Laurentia Whitte
Født 18 jun. 17684.
139.76.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.92.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.92, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.92.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.92
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.92
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.129,130 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).130.
Død 1809, Kragerø.130, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.130.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.130
140.76.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.131.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.131
     Formodentlig død i Danmark.131

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.131 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.131.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.131.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)131
141.76.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.131.
Død 15 jul. 1756131, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.131.
142.76.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.131.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.131.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.131
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].131

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.131 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.131.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.131

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.132 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.132.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.132.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.132
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)132
143.76.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.132.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.132.
144.76.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.132.
Død 1789, Arendal.132, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»132.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.132 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.132.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.132
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)132
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.132
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)132
145.76.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.132.
Død 28 sep. 1761132.
146.76.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.132, døbt 1763, Holmens kirke i København.132.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.132
147.76.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.132.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.132.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.132 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).132.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.132.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.132
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.132
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.132
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.132
148.77.
Ejler Wessel
Død 179693.
     Død i Danmark som theol. Candidat.93
149.77.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 1824133,93.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.93
150.77.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.96,93.
     Død ugift.93
151.79.
Ingeborg Dorothea Dahl
     Døde ugift paa Fostad i Skogn.95
152.79.
Hanna Kirstine Dahl
     Opholder sig hos sin Beslægtede, Oberst Sejersteds Enke i Størdalen.95
153.79.
___________
Død før 7 jan. 180395.
     Død før faderen [7. jan. 1803].95
154.85.
Gunhild Helsing
     Død ung.68
155.85.
Johan Helsing
     Døde på de dansk-vestindiske øer.68
156.85.
Jørgen Frederik Helsing
     Døde ugift som hjælpepræst i Segelberg i Holsten.68
157.88.
Anna Katrine Mechlenborg
Født 1763103.

Gift _____med

Thore Johansen Klinge
Død 1806103.
     Stilling: Jagtskipper5.
158.88.
Ingeborg White Mechlenborg
Født 1765103.
Død 1855103.
     Døde ugift103
159.88.
Bolette Brun Mechlenborg
Født 1766103.
Død 1861103.
     Bolette tilbragte sine sidste år i Thomas Angells stiftelse i Trondhjem, sammen med søsteren Mette Margrethe.103

Gift 1795103 med

Jacob Andersen
Født 1752103.
Død 1812103.
     Stilling: Trondhjemskøbmand5.
160.88.
Johanne Christiana Mechlenborg
Født 1767103.
Død 1844103.

Gift 1797103 med

Herman Grip
Født 1769103.
Død 1842103.
     Stilling: Købmand i Bergen5.
161.88.
Hans Brun Mechlenborg
Født 1762103.
     Døde ugift som skibsfører103
162.88.
Mette Margrethe Mechlenborg
Født 1768103.
Død 1860103.
     I sine sidste år boede hun sammen med søsteren Bolette på stiftelsen i Trondhjem, hvor hun døde ugift.
163.90.
Johanne Dorothea Mechlenborg
Født 1756103.
Død 1835103.

Gift 1° _____med

Jens Peter Hansen Glomstad
Født 1752103.
Død 1788103.
     Søn af Hans Mogensen og Ingrid Glomstad.
     Stilling: Købmand i Jacobshavn på Grønland5.

Gift 2° _____med

Jørgen Rentler
164.90.
Ingeborg Anna Mechlenborg
165.90.
Martha Maria Mechlenborg
Født 1761103.

Gift _____med

Ole Jonsen Berg
166.92.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 176677.
Død 3 jun. 182077.

Gift 7 apr. 179177 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 174377.
Død 182777.
     Stilling: Oberstløjtnant5.
167.101.
Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).134.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.134
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.134

Gift 1 sep. 1788134 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).134,134.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).134.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».134
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.134
     Skifte 13 jun. 1808134: «Fallittbo.».

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Anne Margrethe Bloch og Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass:

200.167.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
201.167.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
168.110.
Nils Lockert Jensen Brønlund
Født 3 sep. 1780, Grytting, Hadsel.135,112,135.
Død 1859136.
     Nils Brønlund136
     Nils Brønlund var en stram og vakker kar og uvanlig reinferdig. "Som dreng hos Gregus Andersen i Svinøya hadde han et borkkar ståande i naustet med vatn i, og der bada han kvar dag om sommaren."137

Gift 1816114 med

Mette Marie Elisabeth Henriksdatter Nasch
Født 1794114.
Død 1872114.
     Datter af Henrik Henriksen Nasch.

Børn af Nils Lockert Jensen Brønlund og Mette Marie Elisabeth Henriksdatter Nasch:

202.168.Anders Lockert Nielsen Brønlund, f. 1824, Hadsel.
169.110.
Jakob Heptrum? Brønlund
Født 1782.
170.110.
Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund
Født 12 mai 1782, Grytting, Hadsel.112.

Gift omkring 1817, Hadsel.112 med

Hans Andreas (Qvidnos?)

Børn af Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund og Hans Andreas (Qvidnos?):

203.170.Hans Christian Hansen Brønlund, f. 1818, Hadsel.
171.110.
Berte Christine Jensdatter Brønlund
Født 29 dec. 1783, Grytting, Hadsel.112.
172.110.
Sille Maria Brønlund
Født 1789.
173.110.
Malena Brønlund
Født 1789.
174.110.
Anders Lockert Jensen Brønlund
Født 30 jan. 1791, Grytting, Hadsel.112.

Gift 27 mai 1814, Bø/Hadsel.112 med

Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund
Født 1793, Blokken i Sortland.112.
     Datter af Robert Christian Nilsen Brønlund.

Børn af Anders Lockert Jensen Brønlund og Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund:

204.174.Serina Marie Andersdatter Brønlund, f. 1816, Hadsel.
175.113.
Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund
Født 1793, Blokken i Sortland.112.

Gift 27 mai 1814, Bø/Hadsel.112 med

Anders Lockert Jensen Brønlund
Født 30 jan. 1791, Grytting, Hadsel.112.
     Søn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?).

Børn af Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund og Anders Lockert Jensen Brønlund er vist under Anders Lockert Jensen Brønlund (nr. 174).

176.115.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren115.
Død 25 sep. 1827, Meldalen115.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.115

Gift 26 sep. 1775115 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
177.115.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
178.115.
Dorothea Parelius
     Død ung.
179.116.
Else With Thulesius
Døbt 15 jan. 1759118.
Død 2 okt. 1816118.

Gift _____med

Michael Strøm
Født 25 mar. 1746118.
Død 19 mai 1802118.
     Stilling: Sorenskriver i Inderøy118.

Børn af Else With Thulesius og Michael Strøm:

205.179.Ide Sophie Strøm, f. 1780, d. 1813
180.116.
Anna Elisabeth Falch Thulesius
Født 1760118.
181.116.
Nils Thulesius
Født 1761118.
182.118.
Peder Pristroph
Født 1759121.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.121
183.118.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen121.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.121
184.118.
Sebastian Pristroph
Født 1768-1769121.
Død 22 apr. 1855, Skogn121.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.121
185.118.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.121
186.118.
Anna Margretha Pristroph
187.120.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy127.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.127
188.121.
Martha Angell Bernhoft
Født 176454.
Død 182654.

Gift _____med

Nicolai Lysholm
Født 176154.
Død 181454.
     Søn af Henrich Nicolaysen Lysholm og Anna Catharina Tønder.
     Justitieråd, stadshauptman i Trondheim.54

Børn af Martha Angell Bernhoft og Nicolai Lysholm:

206.188.Jørgen Bernhoft Lysholm, f. 1796, d. 1843

Generation 7.

189.127.
Adolph Sophus Whitte
Født 18034.
     Deponerede privat 1827 (immatr. 6/1), blev Huuslærer.4
190.127.
Michaeline Wilhelmine Caspare Whitte
Født 18044.
191.127.
Constance Henriette Witthe
Født 18064.
192.127.
Herman Whitte
Født 18074.
193.127.
Vilhelm Johannes Witthe
Født 13 jul. 18124.
     Stilling: Skovfoged p. Friisenborg4

Gift 21 mai 18374 med

Christle Dorthea Ditzel
Født 21 dec. 18074.
     Datter af Michael Mathias Ditzel og Else Margrethe Drevsen.

Børn af Vilhelm Johannes Witthe og Christle Dorthea Ditzel:

207.193.Mathias Johannes Køhlen Whitte, f. 1838
208.193.Else Margrethe Vilhelmine Whitte, f. 1840
209.193.Christian Vilhelm Whitte, f. 1845
194.127.
Vilhelmine Adolphine Frederikke Whitte
Født 18164.
Død 18394.
195.136.
Carl Ludvig Edvard Whitte
Født 14 okt. 1806, Korsør4,99.
Død 6 feb. 1861, København4,99.
     Deponerede 1825 fra Metropolitanskolen, 1826 cand. phil. laud.; 1831 cand. chir. (I); s. A. cand. med. laud.; 1832-35 medicinsk Cand. p. Fred. Hosp.; tillige Compagnichirurg og 27/5 1833 Bataillons-Chirurg ved Kongens Livkorps; 1835 ved Artill. i Kbhvn. til 1/1 1839; 1838 Districtslæge i Kbhvn., tillige Læge ved Vartou, 1853 Overlæge ved Choleralazaretet, 6/10 s. A. Ridder af Dannebrog.4

Gift 28 aug. 1846, Vallensbæk4 med

Magnusine Buch
Født 29 mar. 1819, København4.
Død 16 sep. 1901, København99.
     Datter af Cort Andreas Buch.

Børn af Carl Ludvig Edvard Whitte og Magnusine Buch:

210.195.Oscar Carl Gustav Whitte, f. 1847, d. 1848
211.195.Ingeborg Margrethe Whitte, f. 1849
212.195.Helge Camille Mathilde Whitte, f. 1852
213.195.Marie Augusta Whitte, f. 1857, d. 1858
196.136.
Marie Sophie Whitte
Født 30 jun. 18084.
Død 25 apr. 18394.

Gift _____med

Arntzen
     Stilling: Kjøbmand4.
197.136.
Hans Kofod Whitte
Født 8 feb. 1810, Korsør4.
     Deponerede 1828, Professor, Dr. philos. og Rector ved den lærde Skole i Randers.4

Gift 29 apr. 1838, København4 med

Eleonora Henriette Cathrine Scheel
Født 28 apr. 1814, København4.
     Datter af Christen Scheel og Johanne Maria Sophie Lund.

Børn af Hans Kofod Whitte og Eleonora Henriette Cathrine Scheel:

214.197.Sophus Peter August Scheel Whitte, f. 1839, Slagelse
215.197.Johannes Anker Christian Scheel Whitte, f. 1840, Slagelse
216.197.Agnes Marthe Maria Caroline Whitte, f. 1843, Slagelse
217.197.Anna Eleonora Christiane Whitte, f. 1845, d. 1845
218.197.Carl Christian Jørgen Scheel Whitte, f. 1846
219.197.Axel Henrik Siegfrid Scheel Whitte, f. 1848, d. 1848
220.197.Anna Sophie Whitte, f. 1850
221.197.Axel Vilhelm Magnus Whitte, f. 1853
198.136.
Caroline Mathea Whitte
Født 9 jan. 18124.
199.136.
Margrethe Maria Whitte
Født 19 jan. 18154.
200.167.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 1789134.
Død 1865, Lenvik134.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.134

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
201.167.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 1792134.
Død okt. 1792134.
202.168.
Anders Lockert Nielsen Brønlund
Født 17 mar. 1824, Grytting, Hadsel.112.

Gift 1° 1846, Øvre Gimstad112 med

Anne Marta Iversdatter

Gift 2° 1876, Målselv, Nordland.112 med

Anne Johanna Olsdatter
203.170.
Hans Christian Hansen Brønlund
Født 7 sep. 1818, Hadsel.112.
204.174.
Serina Marie Andersdatter Brønlund
Født 5 sep. 1816, Hadsel.112.
205.179.
Ide Sophie Strøm
Født 1780138.
Død 1813138.

Gift _____med

Jonas Lie
Født 1777.
Død 1820.
     Stilling: Regimentskvartermester. Stiftsoverretsprokurator, Inderøen..

Børn af Ide Sophie Strøm og Jonas Lie:

222.205.Mons Lie, f. 1803, d. 1881
206.188.
Jørgen Bernhoft Lysholm
Født 179654.
Død 24 sep. 1843.
     Stadshauptmann i Trondhjem.139

Gift _____med

Hedevig Brøcher Krabbe
Død 7 mai 1862.

Børn af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe:

223.206.Dorothea Marie Lysholm, f. 1832, Trondheim, d. 1869, Kragerø
224.206.Nikolaj Lysholm, f. 1823, d. 1864

Generation 8.

207.193.
Mathias Johannes Køhlen Whitte
Født 31 mar. 18384.
208.193.
Else Margrethe Vilhelmine Whitte
Født 10 aug. 18404.
209.193.
Christian Vilhelm Whitte
Født 8 jan. 18454.
210.195.
Oscar Carl Gustav Whitte
Født aug. 18474.
Død 23 dec. 18484.
211.195.
Ingeborg Margrethe Whitte
Født 26 sep. 18494.
212.195.
Helge Camille Mathilde Whitte
Født 1 jun. 18524.
213.195.
Marie Augusta Whitte
Født 18574.
Død 25 apr. 18584.
214.197.
Sophus Peter August Scheel Whitte
Født 21 jun. 1839, Slagelse4.
     Dep. 1858 i Randers4
215.197.
Johannes Anker Christian Scheel Whitte
Født 20 dec. 1840, Slagelse4.
     Dep. 1860 i Randers4
216.197.
Agnes Marthe Maria Caroline Whitte
Født 20 jan. 1843, Slagelse4.
217.197.
Anna Eleonora Christiane Whitte
Født 14 mar. 18454.
Død 22 okt. 18454.
218.197.
Carl Christian Jørgen Scheel Whitte
Født 20 mai 18464.
     Dep. 1864 fra Randers4
219.197.
Axel Henrik Siegfrid Scheel Whitte
Født 25 sep. 18484.
Død 11 nov. 18484.
220.197.
Anna Sophie Whitte
Født 30 dec. 18504.
221.197.
Axel Vilhelm Magnus Whitte
Født 5 mai 18534.
222.205.
Mons Lie
Født 1803.
Død 1881.
     Stilling: Sorenskriver i Mandal

Børn af Mons Lie og _____:

225.222.Jonas Laurids Idemil Lie, f. 1833, d. 1908
223.206.
Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim139.
Død 22 dec. 1869, Kragerø139.

Gift 27 sep. 1851, Trondheim140 med

Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker141,139,141.
Død 23 okt. 1881, Kristiania139.
     Søn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.139
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.142

Børn af Dorothea Marie Lysholm og Peter Vilhelm Schjelderup:

226.223.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. 1928
227.223.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
228.223.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
229.223.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
224.206.
Nikolaj Lysholm
Født 1 jul. 1823.
Død 22 jul. 1864.
     Kjøbmand og fabrikeier.

Generation 9.

225.222.
Jonas Laurids Idemil Lie
Født 1833.
Død 1908.
     Stilling: Forfatter

Gift _____med

Thomasine Lie
226.223.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.143,139,142.
Død 30 jan. 1928139.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.139

Gift 9 sep. 1877, Kragerø140 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 1855139.
Død 5 mai 1943139.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

230.226.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
231.226.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
232.226.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
233.226.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
234.226.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
235.226.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
236.226.Mathilde Schjelderup, f. 1891
237.226.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
238.226.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
227.223.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker144,139,142.
Død 23 okt. 1913139.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.139

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 1855139.
Død 2 aug. 1922139.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

239.227.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
240.227.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
241.227.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
242.227.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
243.227.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. 1980
244.227.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. 1974
228.223.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker145,142.
Død 1906138.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
229.223.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø146,139,142.
Død 2 feb. 1910, Ålesund139.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.139

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland147 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll139.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?139

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

245.229.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
246.229.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
247.229.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
248.229.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
249.229.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
250.229.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania

Generation 10.

230.226.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 1878139.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.139

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 1890139.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

251.230.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
231.226.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 1879139.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 1879139.
Død 30 nov. 1950139.
     Ingeniør.139
232.226.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 1882139.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 1878139.
Død 16 dec. 1927139.
     Kaptein.139
233.226.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø139.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.139

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø139.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

252.233.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
253.233.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
254.233.Signe Schjelderup, f. 1930, Kragerø
234.226.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 1886139.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 1883139.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.139
235.226.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 1888139.

Gift 1909148 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania139.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.139
236.226.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 1891139.

Gift 1920148 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland139.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.139
237.226.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 1892139.
     Forretningsmann.139

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 1893139.
Død nov. 1938139.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

255.237.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
238.226.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 1894139.

Gift 30 dec. 1932148 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 1892139.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]139
239.227.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand139.

Gift 1911148 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 1879139.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.139
240.227.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand139.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.139
241.227.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand139.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.139

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.139

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

256.241.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
257.241.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
258.241.Hassel Schjelderup, f. 1926
242.227.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand139.

Gift 6 sep. 1913147 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland139.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]139
243.227.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg139.
Død 1980149.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.139
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.149
244.227.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg139.
Død 1974149.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.139
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).149

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)147 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 1901139.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

259.244.Turid Schjelderup, f. 1929
260.244.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. 1929
245.229.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania139.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund147 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania139.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.139
246.229.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania139.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).139

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø147 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda139.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° 1949147 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

261.246.Ole Schjelderup, f. 1925, Venset i Salten

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

262.246.Kristine Schjelderup, f. 1950
247.229.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania139.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).139

Gift 16 mar. 1925, Lillehammer150 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim139.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
248.229.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania139.

Gift 4 jun. 1925, Trondheim150 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik139.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.139
249.229.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania139.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 1892139.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]139
250.229.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania139.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.139

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

263.250.Jimmie Schjelderup, f. 1934
264.250.Jeannine Schjelderup, f. 1937
265.250.Kirstine Schjelderup, f. 1944

Generation 11.

251.230.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 1915139.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.139
252.233.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø139.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 1908139.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.139
253.233.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø139.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør139.
     Revisor i Oslo.139
254.233.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1930, Kragerø139.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.139
255.237.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 1919139.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.139
256.241.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 1920139.
     Physioterapist. Bosat i London.139
257.241.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 1921139.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.139

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
258.241.
Hassel Schjelderup
Født 18 jun. 1926139.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).139
259.244.
Turid Schjelderup
Født 23 feb. 1929139.
     Student (i Genève).139
260.244.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født 7 dec. 1929139.
     Stud. med. (i Oslo).139
261.246.
Ole Schjelderup
Født 5 jan. 1925, Venset i Salten139.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).139
262.246.
Kristine Schjelderup
Født 4 nov. 1950139.
263.250.
Jimmie Schjelderup
Født 1 nov. 1934139.
264.250.
Jeannine Schjelderup
Født 15 nov. 1937139.
265.250.
Kirstine Schjelderup
Født 18 dec. 1944139.

Kilder og Noter
1Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 257
2Hans Hyldbakk: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 44
3Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 258
4F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
5Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
6Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 259
7Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
8Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
9Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 154
10Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 188
11"Frosta i gammel og ny tid - ei bygdabok", utgitt 1918, s. 114
12Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 176 (grd. nr. 83a)
13Frostaboka, bind II, s. 329 om gården Mostad Vestre.
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 79
15Schøning "De Skelderupers Slegte-Register".
16Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 95
17F.E.Hundrup skriver at han døde 3. mar. 1668, men året 1688 må være det korrekte, da ettermannen utnevnes 24. mar. 1688. I NST 16 (1957-58), s. 325 skrives at han døde 1688.
18Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 429-30
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 226
20Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 260
21Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 259-260
22Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 270
23Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
24Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 99
25Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 445
26Iflg. en håndskreven notits i Det kongl. Bibli. udgave af Erlandsen.
27Dato iflg. en håndskreven notits i Det kongl. Bibli. udgave af Erlandsen.
28Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 11
29Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901)
30Wilhelm Lassen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 302
31Trondhjems Skifteprotokoll 11(a) (1732-35).
32Wilhelm Lassen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1939-40), s. 331
33Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
34Trykfejl 1710
35Faren 53 og Moren 46 ved hendes fødsel.
36Trolovede 4. sep. 1687 på Åsgård
37Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 67
38Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 68
39S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
40I slutten av januar 1733.
41S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44), s. 330
42I 1682 oppgis han å være ½ år gl.
43S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44), s. 328
44Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 97
45Email dat. 980329 : Erik Berg
46Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 98
47Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 106
48Wilhelm Lassen skriver han var født ca. 1654, hvor F.E. Hundrup skriver han var født 1656 (uden circa angivelse.)
49Af 4 sønner og 6 døtre, døde 5 små.
50Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
51Erlandsen skriver hun døde 74 år gl. (istedetfor vel rettelig 76 år gl.)
52Wilhelm Lassen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 46
53Wilhelm Lassen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 61-62
54Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
55F.E. Hundrup skriver 1668 hvilket må være en trykfejl.
56Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 170
57nevnes i broren Laurits skifte 14. feb. 1708.
58Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 261
59Hans Hyldbakk: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32)
60Hundrup og Hartvig Munthe skriver år 1681. NST 3, s. 44 skriver år 1678.
61Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
6283 Aar gl.
63Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 20
64En Onsdag Aften Kl. 5
65i Julen
66Henry Berg: Trondhjems sjøfart under eneveldet 1660-1814, s. 88
67Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 69, 88
68Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
69Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 218
70S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 177
71Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 69
72Var 20 Aar gl. ved Folketællingen i 1701.
73Alf Collett: Stamtavle over familien Myhlenphort (1883-84)
74Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 70
75Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1983-84), s. 303
76Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (19??), s. 306
77Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
78I 1720 oppgis hun å være i sitt 14de år.
79Email: Remi Pedersen
8079 år gl.
81Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44), s. 332
82Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 285
83Erlandsen: Kristiansunds historie.
84Erlandsen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987-88), s. 313
85Skifte 26. jan. 1728
86Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
87Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
88Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 315
89E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
90E. Bernhoft: Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
91Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 21
92Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 22
93Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
94Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
95Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 305
9676 Aar gl.
97Hundrup kalder gården Fostød
98Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 304-305
99Kristian Carøe, København og Kristiania 1909: Den danske Lægestand 1479-1900
100S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 176
101S.H. Finne-Grønn: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1929-30), s. 215
102S.H. Finne-Grønn: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 61
103Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 71
104Barnløst
105Barnløs
106Margrethe's mor Gjertrud er tremming til Erik Bredal Bloch.
107Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1945-46), s. 327
108Sølvi Arntzen
109Sølvi Arntzen der henviser til NST III.
110Iflg. NST 3, s. ?, skal hun være født 16. jan. 1738 i Elden i Beistaden.
111Sissil Bruun Sørensen
112Svend Aage Mørkvig: IGI - http://www.familysearch.com
113Ifølge Rolv Straume i Bø bygdebok er han født år 1741.
114Rolv Straume: Bø bygdebok, bind 2., s. 463
115E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
116E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
117E. Bernhoft: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987-88), s. 314
118E. Bernhoft: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987-88), s. 316
11966 Aar gl.
120Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
121Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
122Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
123Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
12486 1/4 år gl.
125Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
126Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
127Ole Tronstad
128Hundrup har nok ment 1752 og ikke 1742 hvis man tager i betragtning at børnene er opskrevet i aldersorden.
129Holdtes hos Nils Boesen Møller, der var gift med Brudens Søster, og Vielsen forrettedes af Brudgommens Fader.
130Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 23
131Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 33
132Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 34
13367 Aar gl.
134Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
135Ifølge Rolv Straume, Bø bygdebok, er fødselsåret 1788.
136Rolv Straume: Bø bygdebok, bind 2., s. 463-472
137"Slektskap og anna i Bø" 1926.
138S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
139: Norsk Slektskalender
140: Norsk Slektskalender, s. 188
14150 år gl. i FT 1865.
142: Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
14314 år gl. i FT 1865.
14413 år gl. i FT 1865.
14511 år gl. i FT 1865.
1464 år gl. i FT 1865.
147: Norsk Slektskalender, s. 190
148: Norsk Slektskalender, s. 189
149Lademanns Leksikon (1987).
150: Norsk Slektskalender, s. 191