© 2001 Simon Ellefsen

Trygge

Opdateret 19 Nov 2005.


Generation 1.

1.0.
Johan Trygge
     Johan Trygge en Adelsmand af Senjen, havde til ægte en Datter af Ridder Halvar, som var Erkebisp Ole Ingebrictzsøns Broder, med hvilken han avlede Hans Johansson /: skiönt andre mener, at dene var hans Dotter-Sön :/ som var Præst först i Stördalen, og siden paa Ytteröen.1

Gift _____med

Halvardsdatter

Børn af Johan Trygge og Halvardsdatter:

2.1.Hans Johansen, d. før 1599

Generation 2.

2.1.
Hans Johansen
Død før 18 jul. 15992.
     Hans Johansson som var Præst först i Stördalen, og siden paa Ytteröen. Han blew For sin tro Tieneste i krigen /: da han der-Over kom i sin yderste fare, og han med En Foged, af de svenske paa Retter-Pladsen var udled, og havde mist sit Liw, havde ikke d: Danske skibs-Flode I det same komet hid til Landet :/ aflagt Med 2 Præbender.1
     Sogneprest til Ytterøy.3
     Hans Johanssen, siges i den gamle Reformats at have havt Præbenda Halvardi X Spand 1 Øre.4
     Hans Johansen (Iohannes Iohannis), f. 15.., d. før 18/7 1599, sønn av hr. Johan Trygge og h. N.N. Halvardsdatter. Han nevnes i Reformatsens prebendeliste som innehaver av St. Halvards prebende på 10 spann 1 øre. Dette prebendet gav kongen bort til en annen person den 18/7 1599, sannsynligvis fordi hr. Hans da allerede var død. Han var medlem af Trondhjems Domkapittel og underskriver kapittelseden et stykke ut i det 16. århundre (DN XII, s. 816). Hr. Hans nevnes blant gjestene i sogneprest Amund Hansens bryllup på Inderøy ca. 1593.2

Gift 1° _____med

Hansdatter Helsing
     Datter af Hans Helsing.

Gift 2° _____med

Elen Christophersdatter
Død efter 15992.
     Hun nevnes som fadder i 1599 i Roald Andersens opptegnelser (hr. Roald Andersen hustru's stemor).2

Børn af Hans Johansen og Hansdatter Helsing:

3.2.Elen Hansdatter, f. omkr. 1578, Ytterøy ?
4.2.Anne Hansdatter, f. omkr. 1580, Ytterøy
5.2.Berit Hansdatter, f. omkr. 1582
6.2.Inger Hansdatter, f. omkr. 1584, d. før 1656
7.2.Johan Hansen, f. omkr. 1586
8.2.Cornelius Hansen, f. omkr. 1588, d. 1604
9.2.Daniel Hanssøn

Generation 3.

3.2.
Elen Hansdatter
Født omkring 1578, Ytterøy ?2.

Gift _____4
     15 barn2med

Roald Andersen
Født omkring 15732.
     Søn af Anders Eriksen Alstadhaug og Gunhild Roaldsdatter.
     Stilling: Sogneprest til Ytterøy 1599-1628.2.
     Roald Andersen er nevnt som sogneprest [i Ytterøy, Innherrad prosti] ved hyllingen i 1610. Han er også nevnt som fadder til et av Holgersen barna i 1611. Han må ha vært her iallfall i tiden 1599 til 1617 da hans egne opptegnelser går i dette tidsrommet [opptegnelserne er trykt av Lars Kåre Hunnes i Nord-Trøndelag historielags årsskrift 1979].5
     Han ble immatrikulert i Rostock i september 1593 som Roaldus Andreæ Norvegianus Nidrosiensis.5
     Han har selv etterlatt seg en del opptegnelser om sin familie og sine barn. I disse opptegnelsene får vi vite at han hadde en søster, Gunnlaug, som ble gift med Hr Kjeld og at hans bror var Hr Henrik i Stjørdal. Han hadde også en bror Erik på Gjørv som døde i 1602, og han snakker om sin stemor, altså ble faren oppgift etter morens død i 1577.5

Børn af Elen Hansdatter og Roald Andersen:

10.3.Gunhild Roaldsdatter, f. 1599, Ytterøy.
11.3.Hans Roaldsen, f. 1600, Ytterøy., d. 1601
12.3.Anne Roaldsdatter, f. 1602, d. 1602
13.3.Anne Roaldsdatter, f. 1603, Ytterøy.
14.3.Beritte Roaldsdatter, f. 1604, Ytterøy., d. 1605
15.3.Anders Roaldssøn (Blick), f. 1606, Ytterøy., d. 1662, Gården Høyset i Støren
16.3.Hans Roaldsen, f. 1607, Ytterøy., d. 1607, Ytterøy.
17.3.Erik Roaldsen, f. 1608, Ytterøy., d. 1608, Ytterøy.
18.3.Hans Roaldsen, f. 1609, Ytterøy.
19.3.Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal, f. 1611, Ytterøy., d. 1644
20.3.Lisbeth Roaldsdatter, f. 1612, Ytterøy., d. 1612, Ytterøy.
21.3.Inger Roaldsdatter, f. 1613, Ytterøy.
22.3.Lisbeth Roaldsdatter, f. 1613, Ytterøy.
23.3.Dødfødt
24.3.Elen Roaldsdatter, f. 1616, Ytterøy.
4.2.
Anne Hansdatter
Født omkring 1580, Ytterøy2.
     Ane, givt med Hr. Jens i Wærdalen.6

Gift _____7med

Jens Andersen A....
Født 1535-1540.
Død 1599, Trondheim, Norge.2.
     Stilling: Lektor og Kantor i Trondhjem. Sogneprest til Værdalen.8.
     Hr. Jens i Wærdalen, som var kaldet til Domkirken i Throndh. men blev stum.6
     Rimeligvis var han den Johannes Andreæ Nidrosiensis som studerte i Rostock i 1554. I 1566 ble det ledig et lektorat ved Trondhjems latinskole. Stillingen ble tilbudt den landskjente mag. Absalon Pedersen Beyer i Bergen, men han avslo. Hvorvidt Jens Andersen overtok det ledige lektoratet allerede i 1566, kan vi ikke si noe sikkert om. Han nevnes første gang som lektor i 1577 da han fikk på kantordømmet i Trondhjems Domkirke (NRR II, s. 211). I 1573 ble Jens Andersen sogneprest til Verdal, et kall han aldri kom til å betjene selv. Han måtte derfor holde en visepastor for seg i Verdal. Sogneprestembetet i Verdal hørte nemlig til lektor- og kantorembetet i Trondheim. Jens Andersen førte for øvrig fra tid til annen saker for herredagene i Trondhjem på vegne av domkapitlet. I 1586 ble Jens Andersen betrodd et ærefultt verv. Han ble nemlig sammen med sognepresten til Domkirken beskikket til å hjelpe lensherren og biskopen med å ordne forskjellige kirkelige forhold i stiftet. Det var denne kommisjonen som utarbeidet den kjente «Throndhjemske Reformats av 1589». I 1593 frasa Jens Andersen seg sin lektorstilling, men han beholdt kantordømmet. En dansk mann, Peder Olufsen Richter, ble da lektor i noen år. Men ved kongebrev av 18/9 1596 ble kantor- og lektorembedet atter forent og bekledd av Jens Andersen. Heller ikke det andre lektoratet til Jens Andersen ble langvarig. Den 18/7 1599 omtales han som død. På den dagen ble nemlig «præbenda Catharinae» som han hadde innehatt, forlent til en av byens prester (NRR III, s. 439 og 573; Øverås, s. 82). I følge Dansk Magasin I, s. 86 døde Jens Andersen sommeren 1599.2
     Hans segl er en fugl siddende med en kvist el. lign i næbbet, over står JAA.
     ?? GÆT - bror av Peder Andersen, sogneprest i Akerø ??

Børn af Anne Hansdatter og Jens Andersen A....:

25.4.Augustinus Jensen, f. 1590, Norge., d. 1657, Norge.
26.4.Ranni (Randi?, Ranveig?) Jensdatter
27.4.Kirsten Jensdatter
28.4.Synneve Jensdatter
5.2.
Berit Hansdatter
Født omkring 15822.

Gift _____3med

Iver Trondsen
Død 16273.
     Stilling: Rådmann i Trondhjem.
     I begyndelsen av 1600-årene må gården ha tilhørt rådmann Iver Trondsen, som 1611 sees å eie en jekt. I 1625 hadde rådmannen plass i Domkirkens 20. stol, mens hustruen Berit, datter av herr Hans Johansen, sogneprest til Ytterøy, satt i 22. Iver Tronsen må være død før 1627, da han ikke nævnes i listene over dem som betalte tiendesild eller malttold dette år eller senere. Ifølge Erlandsen hadde han en eneste sønn, som ikke kan være noen annen enn rådmann Hans Iversen Røst.3

Børn af Berit Hansdatter og Iver Trondsen:

29.5.Hans Iversen Røst, d. 1671, Trondhjem ?
6.2.
Inger Hansdatter
Født omkring 15842.
Død før 16562.
     «Inger Jørgen Grams» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1617 og 1624.9

Gift _____4med

Jørgen Gram
Død 16562, begravet 3 dec. 1656, Trondheim.2.
     Søn af Niels (Gram?).
     Borgermester i Throndhjem 1611-19.4,2
     «Jørgen Gram» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1615.9
     Gerhard Schøning sier at Jørgens bror var Hr. Hans i Ravede i Sverige, og at de var sønner av Hr. Niels i Gram i Danmark.10
     Skifte 10 jul. 1657, Trondheim.Avdøde Jørgen Gramb, myndige barn og avdøde sønn Steen Jørgensens to sønner Jens og Daniel, 405 Rd. og del i Lerens sag 300 Rd., verger Johan Jørgensen og Daniel Thagesen.11.

Børn af Inger Hansdatter og Jørgen Gram:

30.6.Steen Jørgensen, d. før 1657
31.6.Johan Jørgensen Gram, d. omkr. 1666
32.6.Hans Jørgensen Gram
33.6.Bodel Jørgensdatter Gram
34.6.Margrethe Jørgensdatter (Gram?)
35.6.Karen Jørgensdatter (Gram?)
36.6.Anne Jørgensdatter (Gram?)
7.2.
Johan Hansen
Født omkring 15862.
     Død udenlands. Student i 6 år i utlandet, hvor han døde.4,2
     «Hans Hans Johanssøns Søn, var Student og udenlandes i sex Aar, før han døde».1
8.2.
Cornelius Hansen
Født omkring 15882.
Død 1604-2.
     Borger i Trondhjem.4

Børn af Cornelius Hansen og _____:

37.8.Johan Corneliussen
9.2.
Daniel Hanssøn
     «Daniel Hanssøn paa Ytterøe».12

Generation 4.

10.3.
Gunhild Roaldsdatter
Født 8 aug. 1599, Ytterøy.5.

Gift _____med

Matz Pedersen Kock
Død omkring 166013.
     Prest i Trondhjem stift fra ca. 1618.13

[Gift 1° med Gunhild Roaldsdatter (f. 8 aug. 1599); Gift 2° med Barbara].

Børn af Gunhild Roaldsdatter og Matz Pedersen Kock:

38.10.Karen Madsdatter Kock
39.10.Elen Madsdatter Kock
11.3.
Hans Roaldsen
Født 23 nov. 1600, Ytterøy.5.
Død 28 apr. 16015.
12.3.
Anne Roaldsdatter
Født 1602.
Død 1602.
     Født Pålsmæsse dag 1602, døde 13 uker etterpå.5
13.3.
Anne Roaldsdatter
Født 1603, Ytterøy.14,5.
     Ane Roaldsdotter fik Ole i Bryndflod Prest, deres Børn (Roald Drache, Hans, Johan, Henric og Ane).15

Gift _____15med

Ole (Oluf) Pedersen Drake
Død 1658, Brunflo, Jämtland, Sverige..
     Ifølge en presteliste var Oluf Pedersen Drake kapellan her [Inderøy] i tiden 1621-26. Nevnt i lensregnskapet som Hr Oluff på Overfalden i 1623.16
     Han ble sogneprest i Brunnflo i Jemtland og var der i tiden 1629-1658.16
     Ola Persson Drake, sokneprest [Brønnflo, Jamtland] 1629-1658, prost alt i 1640. Han er truleg den Olaus Petri Isogæus som ex schola Nidrosiensi vart innskriven som student i København 20. januar 1621. - I kyrkjeboka for Offerdal 1642-1668 har soknepresten Ola Bertelsson skrive under dominica Quasimodogeniti (6. april) 1651: «Jeg vor i Brøllup hos provesten». - Det er eit mistak at det heng portræt av hr. Ola og kona hans i sakristiet i Ovik-kyrkja. Derimot har det vore eit portræt av honom i Brønnflo-kyrkja: «Hans Contrefait sitter här i kyrkan på norra korsgavelen», har vicepastoren Jonas Biberg notert i 1754 i kyrkjeboka for Brønnflo 1689-1739.17

Børn af Anne Roaldsdatter og Ole (Oluf) Pedersen Drake:

40.13.Roald Olsen Drache
41.13.Hans Olsen Drake
42.13.Johan Olsen Drake, d. 1693, Sverige.
43.13.Henrik Olsen Drake
44.13.Ane Olsdatter (Drake)
14.3.
Beritte Roaldsdatter
Født 25 dec. 1604, Ytterøy.5.
Død apr. 16055.
15.3.
Anders Roaldssøn (Blick)
Født 9 mar. 1606, Ytterøy.5, døbt 30 mar. 160918.
Død 11 sep. 1662, Gården Høyset i Støren19.
     Han kom inn på katedralskolen i stiftsstaden [Trondhjem] og ble immatrikulert i København 6. juni 1624. Året etter vendte han tilbake til den gamle skolen sin som hører, og hadde denne stillingen fra 13. oktober 1625 til han ble ordinert til kapellan i Støren 27. juni 1627. Imidlertid ble ikke oppholdet der av lang varighet heller. Alt etter et par års forløp fratrådte han og ettermannen Anders Ellefsen tok over. Anders Roaldsen kom da til Strinda, etter det Schøning og en matrikelbok for Dalenes prosti vet å melde. Her var han til han ble sokneprest i Oppdal i 1634. Om dette kallet ble det en bitter strid mellom bøndene som ønsket Anders Roaldsen og prosten som hadde misbrukt bøndenes signeter og framstilt Anders Ellefsen som menighetens kandidat. De to søkerne var svogre, og det gjorde vel ikke saka bedre. Det ble den rettelig kalte som gikk av med seieren. Det var i formannens og svigerfarens begravelse 5. mai 1633 Anders Roaldsen ble kalt. Etter en lang og virksom dag i Oppdal døde han plutselig på heimvei fra byen på garden Høyset i Støren 11. september 1662.19
     Blev 1624 Student, 13 Octbr. 1625 Hører ved Throndhjems Skole, 27 Juni 1627 resid. Capellan til Støren, og 1634 Sognepræst til Opdal. Den 12 Octbr. 1636 fik han kongl. Bevilling paa at nyde St. Antonii Præbende, ligesom hans Formand [Erik Lauritssen Blix], hvilket paany blev confirmeret den 24 Aug. 1648. Døde 11 Sept. 1662, 56 Aar gl. Paa den nordre Side af Hovedkirkens Chor hænger en Tavle med Gravskrift over Hr. Anders Roaldsen, og ved Siden deraf en anden Tavle, paa hvilken han og hans Kone findes aftegnede med deres 5 Sønner og 5 Døttre, foruden 1 Datter, som forestilles liggende død. (See Bings Norges Beskr. S. 512 og Blochs Reiseiagttagelser S. 10). Stamfader for Opdalernes Slægt.20

Gift _____med

Lucie Eriksdatter Blix
     Datter af Erik Lauritssøn Blix og Maren Jensdatter Bull.

Børn af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix:

45.15.Erik Andersen Opdal, d. 1675
46.15.Elen Andersdatter Opdal, f. 1637, d. 1704
47.15.Maren Opdal, d. 1686
48.15.Karen Andersdatter Opdal, d. 1680
49.15.Inger Opdal
50.15.Hans Opdal, d. _____
51.15.Anders Opdal, d. _____
52.15.Roald Andersen Opdal, d. 1711
53.15.Henrik Opdal, d. 1716
54.15.Kirsten Andersdatter Opdal
55.15._____
16.3.
Hans Roaldsen
Født 5 jul. 1607, Ytterøy.5.
Død 5 jul. 1607, Ytterøy.5.
17.3.
Erik Roaldsen
Født 7 mai 1608, Ytterøy.5.
Død 7 mai 1608, Ytterøy.5.
18.3.
Hans Roaldsen
Født 3 mai 1609, Ytterøy.5.
19.3.
Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal
Født 7 apr. 1611, Ytterøy.21,22,5.
Død 4 mai 164423.
     Marit Roaldsdotter Ytterøen fik Niels Jbsen, Skickmester p Jndset.15

Gift 163722 med

Nils Ibsen
     Direktör för Inset kopparverk (Innset II, Trondheim 1973, s. 161 f.).22

[Gift 1° 1637 med Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal (7 apr. 1611 - 4 mai 1644); Gift 2° med Birgitte Mogensdatter Herdal; Gift 3° eft. 1659 med Elisabet Nielsdatter (Balg el. Balle)].

Børn af Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal og Nils Ibsen:

56.19.Roald Nielsen
57.19.Jacob Nielsen
58.19.Mette Nielsdatter
20.3.
Lisbeth Roaldsdatter
Født 30 okt. 1612, Ytterøy.5.
Død 30 okt. 1612, Ytterøy.5.
21.3.
Inger Roaldsdatter
Født 13 apr. 1613, Ytterøy.5.
     «Inger Roaldsdotter fik Erich Nielsen Juel Bergskriver p Jnderøens Kaaberverk».15

Gift _____med

Erich Nielsøn Juel

Børn af Inger Roaldsdatter og Erich Nielsøn Juel:

59.21.Roald Erichsen Juel
60.21.Elen Erichsdatter Juel
22.3.
Lisbeth Roaldsdatter
Født 24 sep. 1613, Ytterøy.5.
23.3.
Dødfødt
24.3.
Elen Roaldsdatter
Født 10 dec. 1616, Ytterøy.5.
25.4.
Augustinus Jensen
Født 1590-1600, Trondheim, Norge.2.
Død 17 jan. 1657, Trondheim, Norge.24.
     Stilling: Sogneprest til Vor Frue kirke i Trondhjem.8
     Augustinus Jani, Sogne-Præst til V:Frue i Tronheim. Foruden Disse Söner [Jens, Christen, Ole, Jacob] havde Hr. Augustinus Med sin förste Hustru Maret, som var en Enke efter Hr. Christen paa Oure, 2de Döttre [Elen, Lisbeth]. Hr. Augustini anden Hustrue var Lisbeth Hr. Melchiors Dotter af Homne med hvilken han avlede [Michael, Melchior, Niels, Ane].1
     Augustinus Jani havde f uden Raudd(?) og Kirsten ogsaa en Söster ved navn Synow som fik en Mand i Trondh. med hvilken hun blant andre Börn avlede Maren, som fik Bastian Stabel, og siden Lauritz With deres Börn: Marit; Christen; Zynne.1
     Ble den 1. mai 1618 immatrikulert ved Københavns universitet. Han hadde gått latinskolen i Trondheim. Det første vi hører om Hr. Augustinus står i samband med biskop Arreboes domfellelse. Han var nemlig til stede i det brylluppet i Hemne hvor bispen opptrådte noe løssloppent, og han måtte derfor vitne i saka. Det var under rettsforhandlingene i Trondheim i november 1621, så da må han iallfall være blitt ordinert. I Strinda fulgte han altså ette Salomon Lauritsen, slik som kirkeregnskapet antyder. Han hadde visepastoratet til han i 1630 ble kapellan i Vår Frue kirke. Dette året underskrev han nemlig kapitelseden etter det Arne Magnussons avskrift av en forsvunnen kapitelsprotokoll i Det kongelige Bibliotek melder. Fem år etter ble han sokneprest samme sted. I de siste åra sine var han notarius capituli, men måtte på slutten ha ettermannen Peder Bredal til hjelp. At han har vært en ansett man skjønner vi av at han var deputert til Fredrik den tredjes kroning etter det kapitelsboka vet å fortelle. Han døde 17. januar 1657. Biskop Bredahl holdt liktalen over ham med mange rosende ord den 22. i samme måned. Skifte ble holdt 8. juli. Augustinus Jensen er den første av strindaprestene som har fått noe i trykken. I 1646 ga han ut en likpreken over Karen Eilertsdatter. Boka kom i København.24
     Blev 1635 Sognepræst til Vor Frue Kirke i Thjem; 18 Septbr. 1644 undertegnede han Jordebogen over Pastoratets Jordegods; var 1656 Notarius Capituli, hvilket Embede han i sin Svaghed bestyrede ved Eftermanden Peder Pedersen Bredahl Hjælp. Døde 1657. Var 2de Gange gift. Hans sidste Hustru Lisbet levede som Enke endnu 1675. De to yngste Børn vare af sidste Ægteskab.25
     Augustinus Jensen er nevnt som sogneprest til Vor Frue kirke [i Trondheim] i en liste over kannikene i 1636. I Domkapitelets forhandlingsprotokoll nevnes han flere ganger som sogneprest til Han døde her i 1657.26
     Han er trolig den Augustini Johannis Nidarosis som ble immatrikulert i København den 1. mai 1618. Han hadde muligens vært kapellan på Strinda i 1625. I odelslistene i 1624 er det oppført at Hr Augustinus og medarvinger eide odel på 1½ sp i Eggen i Byneset. Dette var en arv fra hans kones far Hr Christen i Aure som satt med denne odelen i 1623. I 1637 eide Hr Augustinus 1 sp i gården. Skifte ble holdt etter ham i Trondheim den 8. sept. 1657 og viste en netto på 2114 riksdaler.26
     Han var gift to ganger. Første gang med Marite trolig en datter av Hr Christen på Aure [Schøning har henne som enke etter Hr Christen men det er kronologisk mer logisk at hun var en datter av Hr Christen]. Andre gang med Lisbeth Mikkelsdtr, en datter av Hr Mikkel Christensen i Hemne.27
     Skifte 8 sep. 1657, Trondheim.28
     salig herr Augustin imellem enken Lisbeth og hennes stedbarn som har fått så meget til studia og bryllupper, at om hennes egne barn med avd. - 2 s., 1 dtr. - skulde fått like meget, vilde det meget gå ut over henne, særlig hvis stedbarna - som de krevde - også vilde arve faren og delta i nådsensåret. Nto. 2114 Rd., men fordelingen må avgjøres ved retten.11.

Gift 1° 1620-16302 med

Marit (Wivel ?)
     Datter af Christen Lauritsen.
     Det er muligvis Marit der har bragt slektsnavnet Wivel med sig, da kun Augustinus Jensen's børn af dette første ekteskap benyttede dette som slektsnavn.

Gift 2° omkring 16272,28 med

Lisbet Mikkelsdatter
Født omkring 1610.
Død 1683, Trondhjem, begravet 26 jan. 1683, Vor Frue kirke i Trondhjem29.
     Datter af Mikkel Christensen og Mille Oudensdatter Aspen.
     Fire av hennes barn er kjent, sønnene Mikkel, Melchior og Niels, og datteren Ane. De to første ble prester.29,30

Børn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?):

61.25.Jens Augustinussen (Wivel), d. 1681
62.25.Christen Augustinussen, d. 1686, Næsset
63.25.Ole Augustinussen (Wivel), d. 1661, Norge.
64.25.Jacob Augustinussen (Wivel), f. 1625, d. 1686
65.25.Ellen (Eline) Augustinusdatter (Wivel)
66.25.Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter (Wivel)

Børn af Augustinus Jensen og Lisbet Mikkelsdatter:

67.25.Michel Augustinussen, f. 1636, Trondhjem., d. 1684
68.25.Melchior Augustinussen, f. 1642, Trondheim., d. 1707
69.25.Niels Augustinussen, d. før 1657
70.25.Ane Augustinusdatter
26.4.
Ranni (Randi?, Ranveig?) Jensdatter
     «Ranni(?) som havde en svensk Officier».1
27.4.
Kirsten Jensdatter
     «Kirsten som havde en rig Mand i Malvigen, hvis Børn bleve Bønder.»1
28.4.
Synneve Jensdatter
     Augustinus Jani havde en Söster ved navn Synow som fik en Mand i Trondh. med hvilken hun blant andre Börn avlede Maren, som fik Bastian Stabel, og siden Lauritz With deres Börn: Marit, Christen, Zynne.1

Gift _____med

Christen

Børn af Synneve Jensdatter og Christen:

71.28.Maren Christensdatter, d. omkr. 1713
72.28.Mette Christensdatter, d. 1681
29.5.
Hans Iversen Røst
Død 2 jan. 1671, Trondhjem ?3.
     Den neste eier av gården, Hans Iversen Røst, betalte 1627 tiendesild, 1645 er han oppført blant borgere av noen formue, og i listen over Domkirken stolesteder år 1668 sees han å ha overtatt Iver Trondsens plass i 20. stol, mens hustruen satt i 19. Efter hans død 2. jan. 1671 overtok sønnen Niels Hansen Røst gården. Han var nordlandshandler med leiene Røst og Værøy.3
     «Hans Iversøn, Raadmand i Trondheim s havde Maren, Byfoged Michel Larsøns Syster.»1
     Skifte 7 feb. 1671, TrondhjemNetto 2079, ikke skiftet med tredie qv. [hustru], derfor får de 5 yngste halve boet, den annen halvpart deles på alle, verger: Peder Erlandsen, Christen Rasmussen, Hans Andersen og Henrich Svendsen.31.

Gift 1° _____32med

Maren Lauritzdatter
     Datter af Laurits.
     Skifte 7 okt. 164733,32.

Gift 2° _____31med

Ingeborg Olsdatter
     Datter af Ole Jonsen og Anna Jensdatter Bull.
     Ingebor Olsd: fik Hans Iversen Raadmand döde paa Barselseng med Henrich Bagers Ingbor, som siden fik Lieut: Teilgaard hvis Börn: Hille Maria Rasmus og Hans.6
     Skifte 10 dec. 1650, Trondheim.hos Hans Iversen efter avdøde h. Ingeborg Olufsd., um. dtr. Ingeborg Hd., morsarv 512 Rd.34.

Gift 3° _____35,31med

Bergitte Andersdatter
Født _____, Trondhjem.
     Datter af Anders Christensen og Anne Christophersdatter.

Børn af Hans Iversen Røst og Maren Lauritzdatter:

73.29.Johan Hansen Røst, f. _____, d. 1670
74.29.Cornelius Hansen Røst, f. _____, d. eft. 1681
75.29.Christen Hansen Røst, f. _____, d. 1684, Trondhjem ?
76.29.Niels Hansen Røst, f. _____, d. omkr. 1702
77.29.Margrethe Hansdatter Røst, f. _____, d. 1716, Peder Aalums hus i Trondhjem
78.29.Inger Hansdatter Røst, f. _____
79.29.Birgitte Hansdatter Røst, f. _____
80.29.Maren Hansdatter Røst, f. _____

Børn af Hans Iversen Røst og Ingeborg Olsdatter:

81.29.Ingeborg Hansdatter Røst, f. _____

Børn af Hans Iversen Røst og Bergitte Andersdatter:

82.29.Anne Hansdatter Røst, f. omkr. 1654, Trondhjem, d. før 1681
83.29.Anders Hansen Røst, f. 1655, Trondhjem, d. 1724
84.29.Elline Hansdatter Røst, f. omkr. 1658, Trondhjem
85.29.Hans Hansen Røst, f. omkr. 1659, Trondhjem, d. før 1681, Holland
86.29.Augustinus Hansen Røst, f. omkr. 1662, Trondhjem, d. omkr. 1693, Trondhjem
30.6.
Steen Jørgensen
Død før 10 jul. 165736,11.

Børn af Steen Jørgensen og _____:

87.30.Jens Steensen Gram
88.30.Daniel Steensen Gram
31.6.
Johan Jørgensen Gram
Død omkring 1666.
     Sorenskriver i Strinda.37
     Johans sønn Poul må være identisk med den senere klokker i Trondenes, Poul Johansen Gram (o.1647-1706).
     Skifte 2 mai 1666, Trondheim.38.

Gift 1° _____med

Engel

Gift 2° _____med

Kirsten Andersdatter Heide
Død omkring 1668.
     Hun kalles med etternavnet Heide i en rådstueattest til sønnen [Brodahl: 1948, s. 5].39
     Skifte 15 jan. 1668, Trondheim.40Avdøde Kiersten Andersdatter, sal. Johan Jørgensens enke. Barn: Anders, Fredrik, Peder og Engel, fallitt, Daniel Thagesen og Lychen Hayes svogre..

Børn af Johan Jørgensen Gram og Engel:

89.31.Hans Johansen Gram
90.31.Jørgen Johansen (Gram?)
91.31.Paul Johansen (Jansen) Gram, f. 1647, d. 1707
92.31.Otte Johansen Gram, d. 1688
93.31.Inger Johansdatter (Gram?)

Børn af Johan Jørgensen Gram og Kirsten Andersdatter Heide:

94.31.Anders Johansen (Gram?)
95.31.Fredrik Johansen (Gram?)
96.31.Peder Johansen (Gram?)
97.31.Engel Johansdatter (Gram?)
32.6.
Hans Jørgensen Gram
     Var ingeniør på kastellet i Ost-indien.10

Børn af Hans Jørgensen Gram og _____:

98.32.Steen Gram
33.6.
Bodel Jørgensdatter Gram

Gift _____med

Daniel Thagesen
     Stilling: Postmester i Trondhjem.41.
     Opptreder som verge for svigerfarens barnebarn ved dennes skifte 10. juli 165711
34.6.
Margrethe Jørgensdatter (Gram?)

Gift _____med

Christen Giertsen
Død 1655, Trondhjem ?42.
     Søn af Giert Christensen.
     ? GÆT - en sønn av skredder Giert Christensen ?
     Stilling: Nordlandshandler43.

Børn af Margrethe Jørgensdatter (Gram?) og Christen Giertsen:

99.34.Inger Christensdatter
100.34.Riborg Christensdatter
101.34.Anna Christensdatter, d. omkr. 1710
102.34.Maren Christensdatter
103.34.Margrethe Christensdatter Survigen, d. 1725
35.6.
Karen Jørgensdatter (Gram?)

Gift _____med

Poul Buch
     I følge et rådstuevitne den 11. maj 1646 hadde han forvaltet byfogd embetet [i Trondheim] i 1646 sammen med sin svoger Christen Giertsen.44
36.6.
Anne Jørgensdatter (Gram?)
     «Ane Jørgens-dotter, havde Kiøbmand Dons(?)».1
37.8.
Johan Corneliussen

Børn af Johan Corneliussen og _____:

104.37.Margrethe Johansdatter
105.37.Viviche Johansdatter

Generation 5.

38.10.
Karen Madsdatter Kock
     Karen, fik en Bonde Casper.15
39.10.
Elen Madsdatter Kock
     Elen fik en Borger i Nordland.15
40.13.
Roald Olsen Drache
     Roald Drache, Pastor i Lidtt.15
41.13.
Hans Olsen Drake
     Hr Hans i Ovigen.15
42.13.
Johan Olsen Drake
Død 11 nov. 1693, Berg, Jemtland, Sverige..
     Hr Johan i Brey[?].15
     Kyrkoherde i Berg.

Gift _____med

Margrethe Jensdatter (Hofverberg)
Født 24 okt. 1645, Berg, Jemtland, Sverige..
Død 24 apr. 1708, Stenhammar, Berg, Jemtland, Sverige..
     Datter af Jöns (Janus, Jens) Siurdsen (Sigvardi) og Kirsten Hansdatter.
     «Margrete Jensd: har hr. Johan Olsøn Drache».45

Børn af Johan Olsen Drake og Margrethe Jensdatter (Hofverberg):

106.42.Kristina Drake, f. 1669, d. 1743, Lit
43.13.
Henrik Olsen Drake
     Hr Henric paa ????15
44.13.
Ane Olsdatter (Drake)
     Ane Olsdotter fik Christopher Hr Anders i Rødøen hans Søn og bodde der.15
45.15.
Erik Andersen Opdal
Død 167546.
     Stilling: Sognepræst til Hospitalet i Trondhjem20
     Erik Andersen Opdal ble utnevnt til hjelpeprest her [Hospitalet i Trondheim] den 17. jan. 1669 og ble virkelig prest ved Hr Grøns død i 1669. Han sto i stillingen til sin død i oktober [?april?] 1675.46
     Han døde i april 1675 [Brodahl 1933-35: Betalt for Hr Erik Opdals begravelse den 8. april 1675]. Han ble gift i 1670 med Karen Andersdatter Ørland [Hornemann har ham som første gang gift i 1663 med Ellen Vincentsdatter, sl. Hans Olsen Buntmakers]. Hornemann nevner to barn: Lucie og Dorethe.46

Gift 12 feb. 167047 med

Karen Andersdatter
     Datter af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter.

Børn af Erik Andersen Opdal og Karen Andersdatter:

107.45.Lucie Erichsdatter Opdahl
108.45.Dorethe Eriksdatter Opdal
46.15.
Elen Andersdatter Opdal
Født 163748.
Død 170448.

Gift 166048 med

Hans Andersen Bernhoft
Født 163448.
Død 168948.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sogneprest til Opdal.

Børn af Elen Andersdatter Opdal og Hans Andersen Bernhoft:

109.46.Anders Hansen Bernhoft, f. 1663, Opdal, d. 1695
110.46.Hans Hansen Bernhoft, f. 1665, d. 1714
111.46.Georg Christian Bernhoft, f. 1676, d. 1736
47.15.
Maren Opdal
Død 21 nov. 168620.

Gift 1° _____med

Jens Alexandersen Borch
Født 163449.
Død 6 aug. 167020.
     Søn af Alexander Clausen Borch og Anne Livsdatter.
     Stilling: Sognepræst til Elverum20.

Gift 2° 167120 med

Christopher Knudsen Hammer
Død 28 nov. 168820.
     Stilling: Sognepræst til Elverum20.

Børn af Maren Opdal og Jens Alexandersen Borch:

112.47.Alexander Jensen Borch, f. 1668, d. 1725
113.47.Anders Jensen Borch

Børn af Maren Opdal og Christopher Knudsen Hammer:

114.47._____
115.47._____
116.47._____
117.47._____
118.47._____
48.15.
Karen Andersdatter Opdal
Død 1680-1690.

Gift 166650 med

Jens Andersen Bernhoft
Født 162950.
Død 169650.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sognepræst til Holtaalen.51

[Gift 1° 1666 med Karen Andersdatter Opdal (d. 1680); Gift 2° 1688 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Karen Andersdatter Opdal og Jens Andersen Bernhoft:

119.48.Anders Jensen Bernhoft, f. 1668, d. 1693
120.48.Lucie Jensdatter Bernhoft
121.48.Kirsten Jensdatter Bernhoft, d. eft. 1753
122.48.Maren Jensdatter Bernhoft
123.48.Elisabeth Jensdatter Bernhoft
49.15.
Inger Opdal

Gift _____med

Lars Christophersen Belitz
     Stilling: Præst til Vestre Moland i Chrsitiansands Stift51.
50.15.
Hans Opdal
Død _____, Ostindien51.
     Stilling: Lieutenant51
51.15.
Anders Opdal
Død _____, Ostindien51.
     Stilling: Kjøbmand51
52.15.
Roald Andersen Opdal
Død 9 mar. 171152.
     Stilling: Præsident i Trondhjem51
     Student 23/5 1662.
     Den 16. okt. 1679 i Trondheim bytingsprotokoll er det opplyst at borgermester Opdal hadde skrevet til N-Møre etter skifte til Anders Vinter, hans formann i ekteskapet.52

Gift _____med

Maren Andersdatter
Født _____, Qvernæs ?51.
Død 170751.
     Datter af Anders Eriksen og Lisbeth Eriksdatter.
     I Trondheim bytingsprotokoll den 21. jan. 1693 heter det at Elisabeth, sl Hr Anders i Kvernes bor hos sin svoger borgermester Roald Opdal.53

[Gift 1° med Anders Vinter (d. før 1667); Gift 2° med Roald Andersen Opdal (d. 9 mar. 1711)].

Børn af Roald Andersen Opdal og Maren Andersdatter:

124.52.Anna Kristina Roaldsdatter Opdal, d. 1754, N-Møre.
125.52.Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal
126.52.Ellen Roaldsdatter Opdal, d. 1731
53.15.
Henrik Opdal
Død 12 mai 171651.
     Stilling: Præst til Hole paa Ringerike51
     Erlandsen skriver han havde 2 Sønner og 5 Døtre, men en håndskreven notits har skrevet han havde 6 Sønner

Gift 2 jul. 1680, Aker, Akershus med

Sara Larsdatter Qvislin
Død 1703.

Børn af Henrik Opdal og Sara Larsdatter Qvislin:

127.53.Rebekka Henriksdatter (Opdal), f. omkr. 1681
54.15.
Kirsten Andersdatter Opdal

Gift _____med

Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.54,55.
Død 171255.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sognepræst til Melhuus.51

[Gift 1° 14 dec. 1677 med Mille Michelsdatter Falch (omkr. 1656 - 1683); Gift 2° med Kirsten Andersdatter Opdal].
55.15.
___________
     Død som spæd eller i ung alder
56.19.
Roald Nielsen
     Hr Roald, først Prest p Kongsberg siden i Wiig i Sæland.15
57.19.
Jacob Nielsen
     Jacob Nielsøn Postmester p Kongsberg.15
58.19.
Mette Nielsdatter
     Mette Nielsdotter fik Hans Henricksøn, stiger p Lyckens Verk. Havde og en Søn med Jørgen Møller Amtmand i Christiansand, navnlig Hans Georg Møller. Disuten med Michel Karmarch Directeur p Jndset en Dotter Kirsten.15

Gift 1° _____15med

Jørgen Møller
     Amtmand i Christiansand.15

Gift 2° _____15med

Michel Karmarch
     Michel Karmarch, Directeur p Jndset.15

Gift 3° _____15med

Hans Henriksen
     Hans Henricksøn stiger p Lyckens Verk.15

Børn af Mette Nielsdatter og Jørgen Møller:

128.58.Hans Georg Møller

Børn af Mette Nielsdatter og Michel Karmarch:

129.58.Kirsten Michelsdatter Karmach
59.21.
Roald Erichsen Juel
     Gik først i Latin Skolen, tiente siden s Kiøbsvend, toeg sig saa Kiøbmandskab til med Seiling, givtet sig i Holland, droeg fra sin Kone og blev Soldat i Danmark.15
60.21.
Elen Erichsdatter Juel
     «Elen fik Jacob Carstensen Borger i Trondheim, deres Børn Eric og Anders».15

Gift _____med

Jacob Carstensen
     Borger i Trondheim.

Børn af Elen Erichsdatter Juel og Jacob Carstensen:

130.60.Erich Jacobsen
131.60.Anders Jacobsen
61.25.
Jens Augustinussen (Wivel)
Død 1681, (Efter flere års svaghed.).
     Jens Augustini, Vice-Pastor p Inderöen hvis Hustrue var Guru Hr. Anders Dotter af Bedstad. Deres Dotter Marit havde Daniel Pedersön Capellan p Inderöen.1
     Vicepastor til Inderøen fra omtr. 1645.25
     Nevnes i 1652 da han byksler ½ sp. 6 ml. i gården Ring, men han bruker de følgende år gården Lie (Lide) som prestegård.13

Gift _____med

Guren Andersdatter
     Datter af Anders Jensen og ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?.

Børn af Jens Augustinussen (Wivel) og Guren Andersdatter:

132.61.Hans Jensen
133.61.Anders Jensen
134.61.Maritte Jensdatter
62.25.
Christen Augustinussen
Død 28 sep. 1686, Gården Gjærde, Næsset.
     Christen Aug: Sogne-Præst til Næsset i Romsdalen, som havde först Karen Hr. Mons paa Nesset hans Enke, en Dotter af M: Jens Parelius, Hans anden Hustrue var Ane Breyer, Hr. Hanses Dotter, som er Provst i Romsdalen.1
     Blev den 4 Søndag efter Trinitatis 1653 ordineret, formodentlig til resid. Pastor til Næsset, hvor han var 1671, og døde pludselig 28 Septbr. 1686 paa Gaarden Gjærde, hvor han boede.56

Gift 1° _____med

Karen Jensdatter Parelius
     Datter af Jens Clausen Parelius og Gertrud Svendsdatter.
     Nevnt i koppskatten i 1645.57

[Gift 1° med Mogens Madtsen; Gift 2° med Christen Augustinussen (d. 28 sep. 1686)].

Gift 2° 1 sep. 1685, Akerø58 med

Anna Hansdatter Breijer
Født 20 nov. 165758,58.
Død 171958,58.
     Datter af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.

[Gift 1° 1 sep. 1685 med Christen Augustinussen (d. 28 sep. 1686); Gift 2° omkr. 1687 med Nils Jensen Parelius (d. 17 jan. 1700)].

Børn af Christen Augustinussen og Anna Hansdatter Breijer:

135.62.Anna Catharine Christensdatter, f. 1686
63.25.
Ole Augustinussen (Wivel)
Død 1661, Lødingen, Norge..
     Ole Aug: Vice-Pastor til Lödingen, [haver?] hustru Lisbeth Kiles [Kiær], fra Kiøbenhaun.1
     Stilling: Sognepræst til Lødingen 1657-61.
     Ole Augustinussen sønn av Augustinus Jensen, sogneprest til Vår Frue menighet i Trondheim. Innskrevet som student ved Kjøbenhavns universitet 26. april 1651. Ordinert til visepastor i Lødingen 6. sep. 1657. Sammen med biskop Bredal undertegner han 11. mai 1659 en erklæring angående prestegårdens inventar. Ifølge etterfølgerens opptegnelser («Postulata») bygde han «6 huse» på prestegården til en utgift av 37 Riksdaler.59

Gift _____med

Lisbeth Kiær
Født omkring 163260.
Død 1700, Balstad gård, Tjeldsund, Norge.61.
     Datter af Iver Kiær og Boel.
     Etter Hans Keinapels død 1676, var Lisbeth først bosatt på gården Hov (Hof) i Tjeldsund, senere gården Stokke på nordsiden af Tjeldøy, like ved Hol annekskirke. Kort tid senere må hun ha flyttet tvers over Balstad-strømmen til Tjeldsundet og gården Balstad på Hinnøy, hvor hennes datter av første ekteskap, Marit Olsdatter, var gift med gårdbruker Anders Jakobsen, Balstad.

[Gift 1° med Ole Augustinussen (Wivel) (d. 1661); Gift 2° omkr. 1662 med Hans Jacobssøn Keinapel (omkr. 1631 - omkr. 1676)].

Børn af Ole Augustinussen (Wivel) og Lisbeth Kiær:

136.63.Marit Olsdatter (Wivel), d. eft. 1701
137.63.Iver Olsen, f. 1659
138.63.Augustinus Olsen, f. 1660
64.25.
Jacob Augustinussen (Wivel)
Født 162562.
Død 18 feb. 168625.
     Jacob August: Sogne-Præst til Snaasen, hvis förste Hustrue Sara Hr. Olufs paa Snaasen, hans Dotter. Den anden Susanna, Hr. Jörgen Skelderups Dotter Med hende avled Sara, som fik Hr. Peder Nielsen Borch paa Snaasen.1
     Sogneprest til Snåsen fra 1660.

Gift 1° _____med

Sara Olsdatter Bude
     Datter af Oluf Jonsen Bude og Elisabeth Christophersdatter.

Gift 2° _____med

Susanne Jørgensdatter Skielderup
Født 164062.
     Datter af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.
     Overlevede sin Mand og boede i mange Aar paa sin Eiendomsgaard Korsvold i Snaasen.63
     Hun boede endnu 1703 på sin lille Eiendomsgård Korsvold på Snåsen, og eiede tillige Krogsgård smstd.25

Børn af Jacob Augustinussen (Wivel) og Susanne Jørgensdatter Skielderup:

139.64.Sara Jacobsdatter Wivel, f. 1666, Nord Trøndelag., d. 1725, Trondhjem.
65.25.
Ellen (Eline) Augustinusdatter (Wivel)
     Elen, var först givt med en fornem Kiöbmand i Throndh. Jorrtz Rieds med hvilken hun avlede een Dotter [Marit overstrøket] fik Hr. Fred. Meijer Sogne-Præst paa Ytteröe, navnlig Frantz (tilf. i margen: og Elen fik en lensmand i Lexvigen, og Stephen glarmager i Th.). Siden fik hun Ritmester Tuns med hvilken hun avlede Morten Tuns, Vice-Pastor i Skognen, som havde til ægte M: Raphaël Lunds Datter Gidsken.1

Gift 1° _____med

Jørris (George) Ridtzi
Død omkring 1662.
     Skifte 20 nov. 1662, Trondhjem.64Eline Augustinsdatter, sal. George Ritzis skifter med sine 3 barn Stephan nu 12 år, Ellin 11 og Marite 10 år. Enkens festemann, mannhaftig Michel Mortensen Tune, ialt 600 Rd..

[Gift 1° med Ellenne Alexandersdatter Samson (d. før 5 apr. 1649); Gift 2° med Ellen (Eline) Augustinusdatter (Wivel)].

Gift 2° 166365 med

Michel Mortensen Thune
Født 22 okt. 1633, Køge, Sjælland, Danmark.65,65.
Død 15 apr. 1704, Skogn.65,65.
     Søn af Morten Michelsen og Kirstine Jensdatter.
     Stilling: Ritmester66.
     Under krigen 1657/1660 hvervet han et komp. til Christian Urnes rytterregt. - Efter fredsslutningen i 1660 blev hans komp. understukket, og Tune ble redusert. - I 1661 ansøkte han om et komp. ved Opl. nasj. inf.regt. i Norge. - Blev beordret til «Nordlandene» som rittm. og kpt. «wnder dett Nordlandsche Infanterie» i 1662 og fra 6/1 1663 til 27/11 1664. - Han kan dog ikke sees plasert ved noen av de organisasjonsmessig opsatte avd.er. - Død 15/4 1704 i Skogn. - Tune bodde i 1689 på Taustra i Frosta. - Slekta er dansk, formentlig fra Tunø.65

Børn af Ellen (Eline) Augustinusdatter (Wivel) og Jørris (George) Ridtzi:

140.65.Stephen Gioritzen Ritzi, f. omkr. 1650, d. omkr. 1705
141.65.Ellen Gioritzdatter Ritzi, f. omkr. 1651
142.65.Maritte Gioritzdatter Ritzi, f. omkr. 1652

Børn af Ellen (Eline) Augustinusdatter (Wivel) og Michel Mortensen Thune:

143.65.Morten Mikkelsen Thune, d. 1695
66.25.
Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter (Wivel)
     Lisbeth Augustins d fik en Kiöbmand i Throndh Niels Ebbesön. Jblandt andre Börn (tilf. i margen: Augustin kiöbmand i Bergen) havde de En Dotter Maren, s fik Peder Povelsen Politimester (tilf. i margen: Börn Niels, Povel, Lisbeth, Cathrine, Marie), og Maret s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland. Hendes anden Mand var Johan Manzin.1
     Skifte 14 jun. 1675, Trondhjem67.
     Skifte 6 jul. 1675, Trondhjem67.

Gift 1° 1654 med

Niels Ebbesen Flensborger
Født _____, Flensburg..
Død omkring 1661.
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem..
     Skifte 20 sep. 166168.

[Gift 1° med Jensdatter Parelius (d. omkr. 1654); Gift 2° 1654 med Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter (Wivel)].

Gift 2° _____med

Johan Manzin
Født 1637, Flensborg.
Død 1688, Trondhjem.
     Skifte 10 feb. 1688, Trondhjem.Velstående bo med meget sølv, gård 110, tomter, kramvarer, jordegods og sag, 7218 rd. og visse fordringer 3718 - 10236 rd. Lagverge Vincentz Friis.69.

Børn af Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter (Wivel) og Niels Ebbesen Flensborger:

144.66.Maren Nielsdatter
145.66.Augustinus Nielsen, f. omkr. 1657
146.66.Karen Nielsdatter, f. omkr. 1658
147.66.Maritte Nielsdatter, f. omkr. 1659

Børn af Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter (Wivel) og Johan Manzin:

148.66.Niclas el. Nicolai Johansen Mantzin?, f. omkr. 1662
149.66.Jochum Johansen Mantzin, f. 1663, d. 1704
150.66.Johan Johansen Manzin (d.æ.?), f. omkr. 1667
151.66.Alexander Johansen Mantzin?, f. omkr. 1671
67.25.
Michel Augustinussen
Født 15 sep. 1636, Trondhjem.70.
Død 21 jan. 168425,70.
     Michaël August: Sogne-Præst i Bedstaden, s fik Hr. Anders i Bedstad hans Enke, Ane Jorgens D: Skelderup, med hvilken han f uden andre avlede Gidsken, s fik Hr. Even p Qvikne, og Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen, og Mille.1
     Michael Augustinussen var først Kapellan en kort Tid hos sin Fader og blev derpaa i 1665 Sognepræst til Beitstaden, i hvilken Stilling han døde.71
     Hans Broder Melchior har karakteriseret ham som «vir doctus et a seculi vanitate alienissimus, pius in officio et sedulus».71
     I Beitstaden Hovedkirke staar endnu paa Alteret en stor toarmet Lysestage af Messing med følgende Inskription: «Anno 1671 hafver Hæderlig og vellærde mand Michl Augustinisøn Pastor til Bedstad med sin kjære hustroe Ane Jørgensdatter Skielderop foræret denne stage til Soelberg Kirkes Ornament. De manu tua dedimus tibi».72
     I Familiens (Arthur Skjelderups) Eie findes et smukt Sølvbæger med Navnene Michel Augustinisøn og Anne Skieldrop og Aarstallet 1669.72

Gift _____med

Anna Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 164071.
Død omkring 168571.
     Datter af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.
     Anna Jørgensdatter Skielderup blev født ca. 1640 antagelig i Skogn, og døde ikke længe efter sin Mand.71

[Gift 1° med Anders Jensen (d. 1664); Gift 2° med Michel Augustinussen (15 sep. 1636 - 21 jan. 1684)].

Børn af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup:

152.67.Anna Michelsdatter (Schjelderup)
153.67.Gidsken Michelsdatter
154.67.Augustinus Skielderup, f. 1672, Beitstadens Præstegaard, d. 1743
155.67.Anders Mikkelsen Skielderup, d. 1740
156.67.Jørgen Michelsen (Skielderup?)
157.67.Mille Mikkelsdatter Schjelderup, f. 1679, d. 1741
158.67.Lisbeth Michelsdatter
68.25.
Melchior Augustinussen
Født 7 jul. 1642, Trondheim.73.
Død 2 mar. 170773.
     Melchior Augusti, Sogne-Præst i Meldalen, fik sin Formands Hr. Steens Dotter Elen. Deres Børn: Augustinus Student døde i Khn. Steen Student. Christen. Melchior. Augustinus. Anders. Michel død liges:(aa) [skal liges:(aa) være Lisbeth?] Ane. Elen. Ole.1
     Sogneprest til Meldalen.

Gift 25 jun. 1669, Meldal.73 med

Ellen Steensdatter (Meldal)
Født 5 okt. 164573.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Elen Steensd: givt Hr. Melchior Meldall.6

Børn af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal):

159.68.Augustinus Melchiorsen, f. 1672, d. 1688, København.
160.68.Steen Melchiorsen Meldal, f. 1674, d. 1714, Oppdal.
161.68.Christen Melchiorsen, f. 1676
162.68.Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal), f. 1679, d. 1716
163.68.Anne Melchiorsdatter, f. 1682
164.68.Melchior Melchiorsen, f. 1684
165.68.Mikkel Melchiorsen, f. 1686, d. 1687
166.68.Ellen Melchiorsdatter (Meldal), f. 1688
167.68.Augustinus Melchiorsen, f. 1689, d. 1696
168.68.Anders Melchiorsen, f. 1691
169.68.Oluf Melchiorsen, f. 1694
170.68.Melchior Melchiorsen, f. 1697
69.25.
Niels Augustinussen
Død før 8 sep. 165774,11.
     Niels August: qvalt i sin Barndom.1
70.25.
Ane Augustinusdatter
71.28.
Maren Christensdatter
Død omkring 1713.
     Skifte 4 aug. 1713, Trondheim.75Avdøde Maren sal. Lars Withes. Maritte Ernstd. morsarv 240 rd., far Ernst Pettersen, og mormors arv, morbror Christen Stabel. Tilf.: gift Hans Augustinussen..

Gift 1° _____med

Bastian Christensen Stabel
Død omkring 1686.
     Søn af Christen Bastiansen Stabell og Maren Christensdatter.
     Skifte 22 sep. 1686, Trondheim.76Avdøde Bastian Christensen Stabel. Enke Maren Christensdatter. Børn: Christen 6, Marit 13, Synneve 7½. 1772 Rd. samt uvisse fordringer 365 ÷ 757 Rd., derav sølv 55, gård 500 og kramgods..

Gift 2° _____med

Laurits With
Død omkring 1708.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Hundrup kalder ham Lorentz.77
     Skifte 14 feb. 1708, Trondheim.78Avdøde Lars With. Enke Maren Christensdatter, lagv. Claus Henning Lorentzen. Dtr. Maritte, formynder magister Sebastian Withe. Ingeborg Withe fordret mors- og farsarv, halvparten av 339 rd. og Jesper With fordret 9 rd. efter deres salig fars skifte, innestående i boet. Svoger Ernst Pettersen møtte for sin dtr. Maritte, for sin avdøde hustrus søster Syneve Bastiansdtr. Stabel og for Christen Stabel, myndig. Sølv 299 rd., korn, kramvarer, bygård 500, brygge 500, hus Levanger 30, ialt 3619 ÷ 1362 rd. Iflg. test. 20. nov. 1706, kgl. konf. 18. dec. fikk Enken halvparten, resten deltes på dtr. Maritte, broren magister Sebastian Withe, søster Cathrine sal. hr. Anders Bernhofts og stedbarna..

Børn af Maren Christensdatter og Bastian Christensen Stabel:

171.71.Marit Bastiansdatter Stabel, f. omkr. 1673
172.71.Synneve Bastiansdatter Stabel, f. 1679
173.71.Christen Bastiansen Stabel, f. omkr. 1680

Børn af Maren Christensdatter og Laurits With:

174.71.Maritte With
72.28.
Mette Christensdatter
Død 168179.
     Mette Erik Glarmagers hvis Børn: Mons givt med Maren Christensd:. Eric(Ole?). Per Eriksen. Christen. Marit. Zynov (Synnøve).1
     Skifte 24 apr. 169579Erich Pedersen Glasers avdøde hustru Mette Christensdatter, død for 14 år siden. Barn: Mogens gift og Peder på 18 år. Sølvkanne 10 og hus 500 Rd. 524 ÷ 241 Rd..

Gift _____med

Erich Pedersen Glaser
Død efter 24 apr. 1695.

Børn af Mette Christensdatter og Erich Pedersen Glaser:

175.72.Mogens Erichsen, f. omkr. 1675
176.72.Peder Erichsen, f. 1677
73.29.
Johan Hansen Røst
Født _____, Trondhjem.
Død 1670.
     Skifte 2 mai 1670, Trondheim.2-3-5 mai 1670, avdøde Johan Hansen. Enken Gulou Clausdatter. Barn: Michel 9 og Siri 7 år, Hans Andersen og Christen Rasmussen, svogre tok barna, 1047 - 621 Rd. (Er klargjort 30. mai).80.

Gift _____med

Gulou Clausdatter
Død efter 1670.

Børn af Johan Hansen Røst og Gulou Clausdatter:

177.73.Michel Johansen Myhre, f. omkr. 1661, Trondhjem, d. 1728
178.73.Siri Johansdatter Røst, f. omkr. 1663, Trondhjem
74.29.
Cornelius Hansen Røst
Født _____, Trondhjem, Myndig ved faren skifte 7. feb. 1671..
Død efter 168181.
     Cornelius Hanssen havde Karen Lars Bagers d: Peder Lattes Værsøster. Børn. 1. Maren fik Peder Poulsen, Ani?-Inspecteur i Thm. 2 Ingeborg. 3 Hans Ioel? af Storen(?).1

Gift _____med

Karen Lauridsdatter
     Datter af Laurids Eschildsen Green og Ingeborg.
     Karen Lars Bagers d: Peder Lattes Værsøster.1
     Skifte 8 okt. 168082Cornelius Hansen Røsts opbud begjært 25/8, hustru. 2128 ÷ 2038 Rd..

Børn af Cornelius Hansen Røst og Karen Lauridsdatter:

179.74.Maren Corneliusdatter, f. 1659, d. 1746
180.74.Ingeborg Corneliusdatter, d. omkr. 1709
75.29.
Christen Hansen Røst
Født _____, Trondhjem83.
Død 1684, Trondhjem ?84.
     Hustruen må ha vært sønnedatter av borgermester Denis Pedersen, for 27. april 1682 stevner Christen overformynder Niels Adsersens enke for sin sal: hustrues arv etter søskenbarnet Dines Danielsen Bugdis.84

Gift _____med

_____
Død før 27 apr. 168284.
     Christen Hansen (Røst) døde 1684, hustruen må ha vært sønnedatter av borgermester Denis Pedersen, for 27. april 1682 stevner Christen overformynder Niels Adsersens enke for sin sal: hustrues arv etter søskenbarnet Dines Danielsen Bugdis.84,85
76.29.
Niels Hansen Røst
Født _____, Trondhjem83.
Død omkring 1702.
     Nordlandshandler med leiene Røst og Værøy.3
     Skifte 31 jan. 1703, TrondhjemBygård 380, jekt 300, leiet Røst 28, Værø 98, Sundland i Værø 1 vog 16. 1004 - 230.86.

Gift _____med

Elen
     «Elen Claus Kiemners Syster».1

Børn af Niels Hansen Røst og Elen:

181.76.Maren Nielsdatter Røst, f. omkr. 1677, d. 1737
182.76.Wibecke Nielsdatter Røst, f. omkr. 1678
183.76.Bergitte Nielsdatter Røst, f. omkr. 1679
184.76.Elen Nielsdatter Røst, f. omkr. 1679
185.76.Hans Nielsen Røst, f. omkr. 1680
186.76.Ingeborg Nielsdatter Røst, f. omkr. 1684
77.29.
Margrethe Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem87.
Død 15 mar. 1716, Peder Aalums hus i Trondhjem88.
     Skifte 12 mai 1716, TrondhjemKontant 10, gull 146, derav gullkjede på 12½ lodd, sølv 69 mrk. KRS-SID 1675, RSMH-CD 1667, setergården Bakerseter en fjerdingvei fra byen 40, Tåen og Hellefjord i Vesterålen og Vaade i Beistad 54, ialt 1653 - 307 Rd. Tvist med Hogtorp om pantobl. utstedt mars 1711 om forpleining av avdøde, som imidlertid reiste fra ham alt i august samme år.89.

Gift 8 jun. 165190,91 med

Christen Rasmussen (Flensborger)
Født 1619, Kragelund ved Flensborg.90.
Død 6 jul. 167992,90.
     Tok borgerskap i Trondhjem 1650.90
     Skifte 8 okt. 168993,94Lagverge borgermester Opdahl. Efter branden i 1681 hadde [svigersønnene] Mortensen mottatt 2474 Rd. og Jurgens 2159 Rd. og enken 4078 samt til dekning av omkostninger, derav 500 til en overhofretsdom av 5. febr. 1686. Nu blev brutto 2917 og gjellen 404 Rd..

Børn af Margrethe Hansdatter Røst og Christen Rasmussen (Flensborger):

187.77.Maren Christensdatter, d. før 1689
188.77.Margrethe Christensdatter
78.29.
Inger Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem83.

Gift _____med

Hans Andersen
Født _____, Trondhjem.
     Søn af Anders Christensen og Anne Christophersdatter.
     Stilling: Nordlandshandler på Elvenes i Kvefjord..
     Hans Andersen var nordlandshandler, 4. okt. 1662 kjøpte han av Sivert Borch (nr. 36 f.) handelsleiet Kvæfjord i Senja fogderi.95
79.29.
Birgitte Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem83.

Gift _____med

Per Andersen
80.29.
Maren Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem83.

Gift _____med

Henrich Svendsen
81.29.
Ingeborg Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem, Myndig ved faren skifte 7. feb. 1671.

Gift 1° _____med

Henrich Baltzersen Fester
Født _____, Tysk område ?.
Død 1680, Trondhjem96, begravet 24 mai 1680, Trondhjem96.
     Søn af Baltzer.
     Stilling: Baker (kaptein og brannmester)96.
     Skifte 18 okt. 168097Gull 252, sølv 94, skute til 85 rd. 1927 rd. og 134 rd. uvisst - 1655 rd., lagverge Jens Bing, verge Svend Busch..

[Gift 1° med Karen Hansdatter; Gift 2° med Maren Mortensdatter (d. 1668); Gift 3° med Ingeborg Hansdatter Røst (f. _____)].

Gift 2° _____med

Jacob Teilegaard
Død 171998.
     Løitnant.

Børn af Ingeborg Hansdatter Røst og Henrich Baltzersen Fester:

189.81.Helle Maria Henrichsdatter Fester, f. 1668, Trondhjem
82.29.
Anne Hansdatter Røst
Født omkring 1654, Trondhjem99,31.
Død før 20 mar. 1681100,82.
     «Ane Hans-D: givt med en Nordfar».1
83.29.
Anders Hansen Røst
Født 20 mai 1655, Trondhjem.
Død 8 mai 1724.
     Nevnes (i live) ved broren Augustinus skifte 13. april 1694.
     Sannsynligvis den samme Anders Hansen Røst der nevnes som enke efter Ellen Joensdatter ved dennes skifte i Trondhjem 4. febr. 1716. Men han har sikkert vært gift en gang tidligere hvor han er far til Hans Andersen Røst.
     Skifte 1737-1742, Trondheim.101(Anders Røst) - samme person ?.

Gift _____med

Ellen Jonsdatter Kil
Født omkring 1667102,76.
Død 1713.
     Datter af Jon Steffensen Kil og Malene Hansdatter Skjøt.
     Skifte 4 feb. 1716, Trondhjem103Fellesbarn hvorav Anna Malena var umyndig, 44 rd., bror Joen..

Børn af Anders Hansen Røst og _____:

190.83.Hans Andersen Røst, d. omkr. 1739
191.83.Christen Andersøn Røst

Børn af Anders Hansen Røst og Ellen Jonsdatter Kil:

192.83.Joen Andersen Røst, d. 1717
193.83.Anne Malene, d. før 1772
84.29.
Elline Hansdatter Røst
Født omkring 1658, Trondhjem104,31.
     Ugift ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.

Gift 1685, Trondhjem Domkirke25 med

Christopher Mentzsøn
Død dec. 1699105.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Han var ifølge Trondheim katedralskoles historie konrektor i Trondheim o året 1674. Han ble senere skolemester i Trondheim og drev en egen skole her. Han var også bedemann i byen.106
85.29.
Hans Hansen Røst
Født omkring 1659, Trondhjem107,31.
Død før 1681, Holland82.
     Skifte 28 mar. 1681, Trondhjem.Hans Andersens hustrus bror, avdøde Hans Hansen i Holland. Søsken: Cornelius Hansen, Christen, Niels, Anders og Augustinus Hansen, Margrethe, Sl. Christen Rasmussens, Inger, Hans Andersens, Birgitte, Per Andersens, Maren, Henrich Svendsens, Ingeborg, Sl. Henrich Festers, Ellen ugift. Avdødes morsarv 260 Rd., farsarv 97 Rd. efter faren rådmann Hans Iversen.82.
86.29.
Augustinus Hansen Røst
Født omkring 1662, Trondhjem108,31.
Død omkring 1693, Trondhjem109,110.
     Borger i Trondhjem.110
     Skifte 13 apr. 1694, Trondheim.Avdøde Augustinus Hansen, borger. Enke Inger Pedersdatter Holdte. Barn. Hans 6 og Birgitte Maria 3/4 år. Svogre(!) Claus Kiembler og Anders Hansen [hans bror?]. Enkens forl. kjæreste Phillip Anthoni Kramer. Sølv, krambugods, fisk, korn, hus 360, brygge 270, lite hus på Levanger 45 og nøst Baklandet 14, Skjefte i Sparbu 2 spand 100. Brt. 2627, netto 1166 Rd. Verge morbror Laur. P. Holdte.110.

Gift _____med

Inger Pedersdatter Holdte
     Datter af Peder Johansen (Holte) og Maren Carstensdatter (Esche).
     Er ved manden Augustinus' skifte 13. april 1694 forlovet med Phillip Anthoni Kramer.

[Gift 1° med Augustinus Hansen Røst (omkr. 1662 - omkr. 1693); Gift 2° 1694 med Philip Anthoni Cramer].

Børn af Augustinus Hansen Røst og Inger Pedersdatter Holdte:

194.86.Hans Augustinussen (Røst ?), f. omkr. 1688, Trondhjem
195.86.Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst), f. 1693, Trondhjem, d. 1752
87.30.
Jens Steensen Gram
88.30.
Daniel Steensen Gram
89.31.
Hans Johansen Gram
     «Hans Student, Procurator i Bergen».1

Børn af Hans Johansen Gram og _____:

196.89.Anna Cathrina Hansdatter Gram
197.89.Salome Hansdatter Gram
198.89.Boel Hansdatter Gram
199.89.Jørgen Hansen Gram, f. 1676, Bergen ?
200.89.Peder Hanssøn Gram, f. omkr. 1677, Bergen., d. 1742, Karlsøy.
90.31.
Jørgen Johansen (Gram?)
91.31.
Paul Johansen (Jansen) Gram
Født 1647111,112.
Død 1707113,112.
     Klokker i Trondenes.112
     I manntallet år 1701 er «Povel Janssen Gram», 54 år, opført på gården Fúr/For i Trondenes uden sønner, men med to tjenestedrenge: «Jørg Hanssen Gram, fra Bergen, 20 år» og «Joen Pedersen, tagen til at opfostre, 12 år». Jørgen Hansen Gram, fra Bergen, må være hans nevø.114
     Skifte 1706-1712, For, Sand timglag, Senja sorenskriveri115protokollnr. 5, folio 27..

Gift _____med

Gunhild Olsdatter

[Gift 1° med Paul Johansen (Jansen) Gram (1647 - 1707); Gift 2° med Jørgen Pedersen Lind (1675 - 1752)].

Børn af Paul Johansen (Jansen) Gram og Gunhild Olsdatter:

201.91.Johan Paulsen Gram, f. 1702, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
202.91.Ole Paulsen Gram, f. 1702, Trondenes., d. 1774, Trondenes.
92.31.
Otte Johansen Gram
Død 14 jun. 1688116.
     «Otte Gram. Skriver i Ørkedalen, druknede der i Elven, og havde Johanne Hæberlin. B: Johan. Ped:. Lorntz. Ane. Christen.1
     I Trondheim lagtingsprotokoller er han nevnt som sorenskriver i Orkdal den 4. okt. 1678. I en odelsak i 1690 er det lagt frem en dom fra sorenskriver Otto Gram datert den 30. juni 1679. I amtregnskapet er han nevnt som sorenskriver her [i Orkdal] i familieskatten i årene 1682, 1685 og i 1687. I 1687 bodde han sammen med sin kone og hennes søster Anne Heberlin. Han sto som sorenskriver til sin død i 1688.117
     I familieskatten i 1686 betalte han for seg, sin kone, en værsøster Anne Heberlin, to tjenere og to tjenestejenter.116
     Han druknet da han skulle krysse elven ved Ekli gård på vei til sin gård Tronvold. Hans lik ble ikke funnet på flere måneder.116

Gift _____1med

Johanne Heberlin
     Datter af Nils Andersen Sønderborg og Natanaelsdatter Heberlin.
     Trolig en datter av Nils Andersen Sønderborg og hans kone NN Natanaelsdatter Heberlin.116
93.31.
Inger Johansdatter (Gram?)
     «Inger fik en Borger i Bergen».1
94.31.
Anders Johansen (Gram?)
95.31.
Fredrik Johansen (Gram?)
96.31.
Peder Johansen (Gram?)
97.31.
Engel Johansdatter (Gram?)
98.32.
Steen Gram
     «Steen Gram Student, givt i Nordland hvis Søn Hans Steensen blev givt i Holland».1
     Det virker usikkert om Schøning mener at Steen Gram er en søn af Hans Jørgensen Gram, eller en bror af Hans Jørgensen Gram.
99.34.
Inger Christensdatter
     «Inger Ole Povelsøns Kiøbmand i Fosen».1

Gift _____1med

Ole Paulsen
     Købmand i Fosen.1

Børn af Inger Christensdatter og Ole Paulsen:

203.99.Christen Olsen
100.34.
Riborg Christensdatter

Gift _____med

Luytke Hays

Børn af Riborg Christensdatter og Luytke Hays:

204.100.Christen Luytkis
205.100.Herre Luytkis, d. omkr. 1717
206.100.Haye Luytkis, f. omkr. 1667
207.100.Johan Luytkis, f. 1673, Trondhjem ?, d. 1751, Trondhjem ?
101.34.
Anna Christensdatter
Død omkring 1710.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 5. juni 1710.118

Gift 1° _____med

Morten Rochlitz
     Stilling: Tollbetjent, visitør i Trondhjem97.
     Skifte 24 mar. 168097Enke Anna Christensdatter nylig gift Abraham Laurendzen som også død. Hennes søstermann Lytkie Hayes. Gullsmykker, sølb for 125 rd., ialt 779 og 89 uvisst - 776 rd..

Gift 2° _____med

Abraham Laurendzen
Død før 24 mar. 1680, Trondhjem ?97.

Børn af Anna Christensdatter og Morten Rochlitz:

208.101.Margrethe Mortensdatter Rochlitz, d. 1749
102.34.
Maren Christensdatter
     «Maren Christens D: havde først Morten, Borger i Fosen, siden Auden With, Borger ibm:».1
103.34.
Margrethe Christensdatter Survigen
Død 3 mar. 1725119.
     «Margrete Christens D: givt i Numedal med Lieutn: Nils Mortensen. Børn. Morten givt i Holland. Elise (?) Fenrel (?) fulgte Krigs f: til Kiøben:».1
     Skifte 30 mai 1725, Trondhjem.119Boende hos hospitalsforstander Hans Morten Sommer. Kgl. konf. test (gavebrev) 7. juni 1712 til søsterbarn Sr. Johan Luytkesen (Luytkis) og mad. Margrethe Mortensdatter Rochle (Rochlitz) som var gift med Sommer. Pantobl. 16. juni til Pofvel Olsen direktør Løkken kobberverk stor 744 rd. Boet var imidlertid fallit. Gull 8 rd., sølv 118 rd., ialt 786 og uvisse 63 rd..
104.37.
Margrethe Johansdatter
     «Margrete, Povel Perlestikkers».1

Gift _____1med

Povel
     Perlestikker.1

Børn af Margrethe Johansdatter og Povel:

209.104.Paulus Povelsen
210.104.Daniel Povelsen
211.104.Sabina Povelsdatter
105.37.
Viviche Johansdatter
     «Vivich Johans D: kom til Nordland».1

Generation 6.

106.42.
Kristina Drake
Født 1669120.
Død 28 mar. 1743, Lit120.
     Kristina Drake, dotter av kyrkoherde Johan Drake i Berg och Margareta Hofverberg.120
     EFTERSLÆGT.

Gift 12 sep. 1693120 med

Andreas Oldberg
Født omkring 1668, Oviken120.
Død apr. 1719, Lit120.
     Kyrkoherde i Lit 1703 20/3 (HSH II, s. 84 f.).120
107.45.
Lucie Erichsdatter Opdahl
     Død på Røros kobberverk. Nærværende ved skiftet løytnant Opdahl.121
     Muligvis? datter af Erik Opdal, hvis mor var Lucie Eriksdatter Blix.
     Skifte 20 jun. 1726, Trondhjem121.
108.45.
Dorethe Eriksdatter Opdal
109.46.
Anders Hansen Bernhoft
Født 1663, Opdal122.
Død aug. 1695122.
     Stilling: Sogneprest til Opdal77
     Dep. maaske 1681 fra Tr. Skole (Andreas Johannides), 1684 p. Cap. hos Faderen i Opdal, hvor han 1689 succederede. (Sml. Erlandsen, s. 170; Worms og Nyrups L. Lex.)77

Gift 1688123 med

Anna Cathrine Withe
Død 174448.
     Datter af Christopher White og Else Balchenburg.
     3 Børn.77

Børn af Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe:

212.109.Christopher Andersen Bernhoft, f. 1690, d. 1754
213.109.Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, d. _____
214.109._____
110.46.
Hans Hansen Bernhoft
Født 1665124.
Død 6 mai 1714124.
     Sogneprest til Surnadal, efter atskillelsen fra Stangvik, tidligere visepastor, barnløs.124
     Skifte 5 jun. 1714124Viste brutto 2954 og netto 611 rd. Blandt sølvtøyet merkes to sølvbrudekroner og morens og svigerforeldrenes initialer..

Gift _____med

Margrethe Christophersdatter (Røg)
Død 1717, Surnadal.125.
     Datter af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Skifte 14 jun. 1717126,125.

[Gift 1° med Ole Steensen Meldal (1654 - 1701); Gift 2° med Hans Hansen Bernhoft (1665 - 6 mai 1714)].
111.46.
Georg Christian Bernhoft
Født 167648.
Død 173648.
     Kapellan hos broren i Surnadal.124
     Sogneprest 1726 i Askim.48,124

Gift efter 1717127,124 med

Anna Meldahl
Født omkring 1689128,124,48.
Død 174548.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).

Børn af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl:

215.111.Martha Kristine Bernhoft, f. 1727
112.47.
Alexander Jensen Borch
Født 10 nov. 1668129.
Død 15 jun. 1725129.
     Sogneprest i Akerø.

Gift 28 jul. 1696129 med

Karen Hansdatter Breijer
Født 9 dec. 1659129.
     Datter af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.

[Gift 1° 4 sep. 1689 med Claus Pedersen Lund (24 dec. 1658 - 11 mai 1692); Gift 2° 28 jul. 1696 med Alexander Jensen Borch (10 nov. 1668 - 15 jun. 1725)].

Børn af Alexander Jensen Borch og Karen Hansdatter Breijer:

216.112.Hans Breijer Alexandersen Borch, f. 1697, d. 1765
217.112.Jens Alexandersen Borch, f. 1698, d. 1717
218.112.Anne Alexandersdatter Borch, f. 1700, d. 1716, Hole i Ringsaker.
219.112.Alexander Alexandersen Borch, f. 1701
113.47.
Anders Jensen Borch
     Slottsprest i Akershus.129
114.47.
___________
115.47.
___________
116.47.
___________
117.47.
___________
118.47.
___________
119.48.
Anders Jensen Bernhoft
Født 166850.
Død 169350.
     Var student.50

Gift _____50med

Anne Olufsdatter
     Datter af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter.
120.48.
Lucie Jensdatter Bernhoft
     Døde ung.50
121.48.
Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 1753130.

Gift _____med

Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 1740131, begravet 12 sep. 1740131.
     Søn af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup.
     Sognepræst til Tolgen.72
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.131
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard131Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Børn af Kirsten Jensdatter Bernhoft og Anders Mikkelsen Skielderup:

220.121.Jens Andersen Schjelderup
221.121.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
222.121.Karen Schjelderup, d. 1745
223.121.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
224.121.Elisabeth Schjelderup
225.121.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
226.121.Maren Schjelderup
227.121.Gidsken Schjelderup
122.48.
Maren Jensdatter Bernhoft

Gift _____50med

Anders Roth
Født omkring 167350.
Død 171450.
     Søn af Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?).
     Sogneprest?. Tituleres herr. Død før 12. mai 1716.132
     Visepastor til Strinda.50

[Gift 1° med Maren Jensdatter Bernhoft; Gift 2° med Anne Catharina Irgens].
123.48.
Elisabeth Jensdatter Bernhoft

Gift _____50med

Peder Mortensen
     Borger i Trondheim.50
124.52.
Anna Kristina Roaldsdatter Opdal
Død 1754, Vig, N-Møre.52.

Gift 1° 170652 med

Bernt Bjørnør
     Hr. Bernt Bjørnør, sogneprest i Åfjord.52

Gift 2° 172952 med

Foss
     Oberstløytnant Foss på N-Møre.52
125.52.
Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal

Gift 23 aug. 170160 med

Jacob Svendsen Parelius
Født 167260.
Død 1733, Lødingen60.
     Søn af Svend Jensen Parelius og Sidsel el. Cecilie.
     Stilling: Sogneprest til Lødingen.
     Student i Trondheim 1691. Personellkapellan i Brønnøy. Visepastor i Lødingen 1700-33. Omtales i Hammonds misjonshistorie som «en gudfryktig mann, som elsket sin forløser, og de av Christo gjenløste Siele, og havde af al Kraft stræbet med Finnernes (Tysfjord) Oplysning». Berømt er konflikten med Hans Egede, kapellanen i Vågan, som nektet sin sogneprest adgang til Vågan kirkes prekestol. I Parelius' tid ble der bygd ny kirke på Hol (1703), og Lødingen ble et fritt sognekall med egen sogneprest (anordning av 28 dec. 1731).60

Børn af Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal og Jacob Svendsen Parelius:

228.125.(Jacob) Andreas Parelius
229.125.Cecilie Marie Parelius
230.125.Anna Dorothea Parelius, f. 1712, Lødingen prestegård
126.52.
Ellen Roaldsdatter Opdal
Død 173152.

Gift _____52med

Mathias Friis
     Mathias Friis, rådmann i Trondheim.52
127.53.
Rebekka Henriksdatter (Opdal)
Født omkring 1681.
Begravet 4 jul. 1729, Røros, Sør-Trøndelag.

Gift 1705, Hole, Buskerud med

Hans Nielsen Bredal
Født omkring 1680, Svenstrup, Aalborg.
Død 22 aug. 1736, Røros, Sør-Trøndelag.

Børn af Rebekka Henriksdatter (Opdal) og Hans Nielsen Bredal:

231.127.Abraham Drejer Bredal, d. 1799
128.58.
Hans Georg Møller
129.58.
Kirsten Michelsdatter Karmach
130.60.
Erich Jacobsen
131.60.
Anders Jacobsen
132.61.
Hans Jensen
133.61.
Anders Jensen
134.61.
Maritte Jensdatter
     Marit havde Daniel Pedersön Capellan p Inderöen.1

Gift _____med

Daniel Pedersen Balle (Bahle)
Død 1715.
     Søn af Peder Nielsen (Støren) og Ane Danielsdatter.
     Hr. Daniel Capellan paa Inderöen som fik Marit Hr. Jensses d: paa Inderöe.6,1
     Kapellan til Inderøen 1681/1682.133
     Ble student i Kjøbenhavn 20. juli 1669 «Daniel Petri Ballius Nidros.».133
     ved Chr. Hoff.134

Børn af Maritte Jensdatter og Daniel Pedersen Balle (Bahle):

232.134.Peder Danielsen Balle, f. omkr. 1687, d. omkr. 1721, Trondheim.
233.134.Michel Danielsen Balle, f. 1688
234.134.Guri Danielsdatter Balle
235.134.Ane Danielsdatter Balle
135.62.
Anna Catharine Christensdatter
Født 168658.
     Død ung.58
136.63.
Marit Olsdatter (Wivel)
Død efter 1701135.
     Som enka svarte Marit i 1697 18 mk i leidang. Hennes mor Lisbeth Iversdatter Kiær bodde sine siste år hos henne, og døde der i 1700. Marit hadde i 1701 drengen Jens Jensen født ca. 1670 på Helgeland.135

Gift _____136,61med

Anders Jakobsen
Født efter 1665135.
Død 4 sep. 1694, Balstad, Tjeldsund, Norge.135.
     Søn af Jakob Andersen og Maren Svendsdatter.
     Gårdbruker på Balstad i Tjeldsund. Anders satt med heile gården fra før 1678, da han betalte 7½ dlr. i skatt. Anders Jakobsen døde 4. sept. 1694, og presten Hans Nyrop skreiv i kirkeboka: «-- den 4. sept. blev jeg hentet i sognebud til Anders Jakobsen Balstad, men manden var død inden jeg kom frem».135

Børn af Marit Olsdatter (Wivel) og Anders Jakobsen:

236.136.Maren Andersdatter
237.136.Jakob Andersen, f. omkr. 1686, Norge., d. 1771, Norge.
238.136.Ole Andersen, f. omkr. 1688
239.136.Hans Andersen, f. omkr. 1690
240.136.Iver Andersen, f. 1692, Tjeldsund., d. 1734, Trondenes.
241.136.Anders Andersen, f. 1695
137.63.
Iver Olsen
Født 165960.
     Iffver bodde i Lødingen. Hans sønn Ole Iversen, var lensmann i Lødingen.60

Børn af Iver Olsen og _____:

242.137.Ole Iversen
138.63.
Augustinus Olsen
Født 166059.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.59
     12 Børn.137

Gift 1695137 med

Christiana Olufsdatter Tønder
Født 167959,137.
     Datter af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.

Børn af Augustinus Olsen og Christiana Olufsdatter Tønder:

243.138.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. eft. 1757
139.64.
Sara Jacobsdatter Wivel
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.62.
Død 1725, Trondhjem.62.

Gift _____med

Nils Mortensen Lund
Født 1656? 1666?, Stod, Nord Trøndelag62.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag62.
     Søn af Morten Olufsen Lund og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Børn af Sara Jacobsdatter Wivel og Nils Mortensen Lund:

244.139.Anne Marie Nilsdatter Lund, f. 1684, Nord Trøndelag., d. 1762
245.139.Morten Nilsen Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1757, Nord Trøndelag.
246.139.Magdalena Susanna Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1764, Hadsel.
247.139.Jacob Nilsen Lund, f. 1688, Nord Trøndelag., d. 1754, Agerøen.
248.139.Peder Nilsen Lund, f. 1691, Nord Trøndelag, d. 1731, Trondhjem
140.65.
Stephen Gioritzen Ritzi
Født omkring 1650138,139.
Død omkring 1705.
     Stephen glarmager i Th.1
     Skifte 26 jan. 1705, Trondhjem.140Hans søsken oppgis: Maritte Gioritzdatter hennes barn Gioritz Gundersen Hogstad «og hans søster» Ellen gift på Nordmøre, sal. herr Morten Thune halvbror hans barn Raphael og Morten, «item» Ellen Kirstina. 230 - 110 rd. Boet blev delt med 60 på enken, 20 på herr Anders Mejer «for hans sal. mors anpart», 20 på Ellens barn og 20 på sal. herr Morten Thunes barn! Bygård 120, sølv 8 rd..

Gift _____med

Karen Hansdatter
141.65.
Ellen Gioritzdatter Ritzi
Født omkring 1651141,64.
     Elen fik en lensmand i Lexvigen.1
142.65.
Maritte Gioritzdatter Ritzi
Født omkring 1652142,64.
     Fik hr. Fred: Meijer Sogne-Præst p Ytterøe.1

Gift 3 mar. 1677, prestegården.1,142 med

Fredrik Hansen Meyer
Født 1649143.
Død nov. 1691144.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Sogneprest i Ytterø 1676-1691.

[Gift 1° 3 mar. 1677 med Maritte Gioritzdatter Ritzi (f. omkr. 1652); Gift 2° 25 apr. 1684 med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719)].

Børn af Maritte Gioritzdatter Ritzi og _____:

249.142.Gioritz Gundersen Hogstad
143.65.
Morten Mikkelsen Thune
Død mai 1695145.
     Personel Kapellan fra 1689, 8. Mai hos Hr. Raphael i Skogn, hvem han havde Løfte om at succedere, om han havde overlevet ham. Han efterlod 2 Sønner og 1 Datter, hvilke alle nok døde ugifte (?).146

Gift _____med

Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn147,25,145.
Død 169925.
     Datter af Raphael Lund og Sophie Randulf.

[Gift 1° med Morten Mikkelsen Thune (d. mai 1695); Gift 2° 13 okt. 1697 med Johan (Johannes) Schjelderup (d. 9 mai 1721)].

Børn af Morten Mikkelsen Thune og Gidsken Raphaelsdatter Lund:

250.143.Raphael Mortensen Thune
251.143.Morten Mortensen Thune
252.143.Ellen Kirstina Mortensdatter Thune
144.66.
Maren Nielsdatter
     Maren, s fik Peder Povelsen Politimester. Børn Niels, Povel, Lisbeth, Cathrine, Marie.1

Gift _____, trolig i 1677.148med

Peder Paulsen
Født _____, Flensburg.148.
     Peder Povelsen Politimester.1

Børn af Maren Nielsdatter og Peder Paulsen:

253.144.Nils Pedersen
254.144.Poul Pedersen
255.144.Lisbeth Pedersdatter
256.144.Cathrine Pedersdatter
257.144.Marie Pedersdatter
145.66.
Augustinus Nielsen
Født omkring 1657149,67.
     Augustin kiøbmand i Bergen.1
146.66.
Karen Nielsdatter
Født omkring 1658150,67.
     «og enken Karen fik en borger i Nordland». - er det denne Karen G. Schøning tænker på ?1
147.66.
Maritte Nielsdatter
Født omkring 1659151,67.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland.1

Gift 10 okt. 1677, Trondheim152 med

Jens Nielsen Schjelderup
Født 19 jul. 1650, Trondhjem.153, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Lauritz Bastiansøn, M. Søfren Hansen, Niels Pedersøn, Karen Anders Helkands, Synnev Clas Nielsøns.153.
Død 20 mai 1706, Hamarøy., klokken 10 om morgenen154.
     Søn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande).
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland (tilf. i margen: og enken Karen fik en Borger i Nordland).1
     Residerende pastor til Hammarøy 1677.
     Student fra Trondhjems skole 1666, og blev res. pastor til Hammarøy 1677, hvor han døde 20. mai 1706.154
     Skifte 16 nov. 1716.

Børn af Maritte Nielsdatter og Jens Nielsen Schjelderup:

258.147.Niels Jensen Schjelderup, f. omkr. 1679
259.147.Peder Jensen Schjelderup, f. 1679, d. 1704
260.147.Anders Jensen Schjelderup, f. omkr. 1684, Hammarøy., d. 1750, Hammarøy.
261.147._____
262.147.Anna Bendicta Schjelderup
148.66.
Niclas el. Nicolai Johansen Mantzin?
Født omkring 1662155,67.
     «Student».1
149.66.
Jochum Johansen Mantzin
Født 2 okt. 1663156.
Død 23 feb. 1704156.

Gift _____156med

Lydia Thomasdatter Hammond
Født 10 okt. 1676157.
Død jun. 1742157.
     Datter af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.

[Gift 1° med Jochum Johansen Mantzin (2 okt. 1663 - 23 feb. 1704); Gift 2° med Hans Hagerup (21 jul. 1685 - 10 jan. 1753)].

Børn af Jochum Johansen Mantzin og Lydia Thomasdatter Hammond:

263.149.Elizabeth Manzin, f. 1695, Trondhjem., d. 1753, Trondhjem.
264.149.Johan Mantzin, f. 1696
150.66.
Johan Johansen Manzin (d.æ.?)
Født omkring 1667158,67,69.
     «Kiøbmand».1

Gift 1° _____med

Synneve Bastiansdatter Stabel
Født 1679159,76.
     Datter af Bastian Christensen Stabel og Maren Christensdatter.
     Skifte 31 jan. 1710, Trondheim.160Avdøde Synneve Bastiansd. Stabel. E. Johan Mantzin. Arv.: moren Maren sal. Lars Withes ved lagverge C. H. Lorentzen «i ringe tilstand» efter branden, bror Christen Stabel, som begge frafalt arv til fordel for avdødes søsterdatter Marette 15 år ved far Erenst Pettersen. Gullkjede 63 rd., sølv 89, bygård 700, ialt 1703 ÷ 1003 rd..

Gift 2° _____med

Vibeche Hansdatter Kiemler
Født omkring 1693161.
     Datter af Hans Clausen Kiemler og Bergitte Henriksdatter Hornemann.

[Gift 1° med Johan Johansen Manzin (d.æ.?) (f. omkr. 1667); Gift 2° med Henrich Henrichsen (d. 16 feb. 1724)].
151.66.
Alexander Johansen Mantzin?
Født omkring 1671162,67,69.
     «Kiøbsvend».1
152.67.
Anna Michelsdatter (Schjelderup)
     Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen.1

Gift 169172 med

Thomas Jenssen Collin
Født 166272.
Død 174672.
     Sognepræst til Værdalen.72
153.67.
Gidsken Michelsdatter
     Gidsken, s fik Her Even p Qvikne. Børn: Karen, Michel, Ane, Kirsten.1

Gift 1° _____med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 1653163.
Død 173563,163.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.164
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.6
     Sognepræst til Tønset.63
     Sogneprest i Tønset.163

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].

Gift 2° _____med

Bendix Heyde
     Sorenskriver.63

Børn af Gidsken Michelsdatter og Evind Stenssøn Meldal:

265.153.Karen Evensdatter Meldal
266.153.Michel Evensen Meldal
267.153.Anne Evensdatter Meldal
268.153.Kirsten Evensdatter Meldal
269.153.Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
154.67.
Augustinus Skielderup
Født 8 okt. 1672, Beitstadens Præstegaard72,164.
Død mai 174363, begravet 20 mai 1743165.
     Allerede som Barn mistede han sine Forældre. Han kom derefter i Huset til en Præst i Lexvigen [Søren Røg], hvor han var i et Par Aar, indtil en Ildebrand ved Nattetider ødelagde Præstegaarden. Den unge Augustinus blev gjennem et Vindu frelst fra at brænde inde. Ved sin Families Omsorg blev han senere sat i Skole i Trondhjem og dimitteredes i 1690 til Universitetet. I de tre følgende Aar studerede han Theologi og opholdt sig for det meste i Danmark.166
     «Anno 1693 blev han kaldet til Medtjener i Embedet til Lauerdals Præstegjeld i Jarlsberg Grevskab, hvor han 1704 succederede som Sogne-Præst.»167
     «Anno 1773 blev han vice Provst i Jarlsberg Provsti under Hr. Mag. Thomas Gerner i Tønsberg, som ej kunde rejse ud, men førte selv Correspondencen og desl. Ved Provst Gerners Død nedlagde og Hr. Augustinus Provst-Embedet, som den der boede saa langt fra Post-Huuse.»168
     I Arthur Skjelderup "Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson ..., Chria. 1915.", er gengivet Augustinus Skielderups Biografi skrevet af Sønnesønen Jacob Worm Skjelderup.

Gift 1° _____med

Anne Bastiansdatter Stabell
Født apr. 1673.
Død 10 mar. 1706168, begravet 8 feb. 1706165.
     Datter af Bastian Nilssøn Stabell og Augde Andersdatter Thurmann.

Gift 2° 13 okt. 1706, Holmestrand.165 med

Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?)
Født jun. 1661168,165.
Begravet 16 jun. 1740, Lardal168,165.
     Datter af Frederik Olsen og Maren Torkildsdatter.
     I Arthur Skjelderups Eie er et Glaskrus med Sølvlaag, hvorpaa er indridset Aarstallet 1725 og Navnene Augustinus Schielderup og Karen Friderichs Datter Kolstad. (Hvorfor Karen Friderichsdatter i Inskriptionen gives Navnet Kolstad, vides ikke.)168
     Skifte 6 sep. 1740165.

[Gift 1° med Jacob Nielsen Worm (d. 1704); Gift 2° 13 okt. 1706 med Augustinus Skielderup (8 okt. 1672 - mai 1743)].

Børn af Augustinus Skielderup og Anne Bastiansdatter Stabell:

270.154.Michael Augustinussen Skielderup, f. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal, d. 1743
271.154.Jacob Skielderup, f. 1697
272.154.Bastian Skielderup, f. 1698, Roso i Hem., d. 1765, Botne.
273.154.Søren Skielderup, f. 1700, d. 1734, Vinje.
274.154.Augdi Augustinusdatter Skielderup, f. 1703

Børn af Augustinus Skielderup og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?):

275.154.Anne Jacobæa Schjelderup, d. eft. 1771
155.67.
Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 1740131, begravet 12 sep. 1740131.
     Sognepræst til Tolgen.72
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.131
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard131Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 1753130.
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Børn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft er vist under Kirsten Jensdatter Bernhoft (nr. 121).

156.67.
Jørgen Michelsen (Skielderup?)
     Attest for afg. Jørgen Michelsens Arvinger, belangende endel tilstaaende paa det Austindigste (!) [Ostindiske] Huus udi Holland. .... Aar 1698 den 12 September fremstillede sig for os udi Retten ...., at bemeldte hr. Anders og Augustinus Michelsønner samt Lispet, Gidschen og Mille Michelsdøtre ere rette Søskende til berørte Jørgen Michelsen, og at de hverken ere flere Søskende eller Arvinger til deres ved Døden afgangne Broder Jørgen Michelsen. ....
157.67.
Mille Mikkelsdatter Schjelderup
Født 1679.
Død 1741.
     Se Rennebuboka.
     Skifte 9 sep. 1741, Skamfer i Rennebu.169.

Gift 1° 1699 med

Svend Rasmussen
Født 1657.
Død 1709.
     Se Rennebuboka.
     Rennebuboka gir ham slektsnavnet Schjelderup, men det finnes ingen kjent slektstilknytning til Schjelderupslekta. Ved kjøp av Aunet (III, 23) er han kalt Svend Rasmusson Skamfer. Ved kjøp av Søgard Skamfer (III, 184) er han kalt Svend Rasmusson på Skamferhaugen. Ved kjøp av Storslette (III, 138) er han kalt Svend Rasmusson på Skamfer. Det er således ikke noe kjent slektskap mellem ham og kona Mille Mikkelsdatter Schjelderup. Barna tok navnet Schjelderup.170

Gift 2° 1710171 med

Lars Hansen
Død 1733, Skamfer i Rennebu.171,169.
     Skifet [dato ulæselig].171

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Svend Rasmussen:

276.157.Mikkel Svendsen, d. 1739
277.157.Kirsten Svendsdatter Schjelderup, f. 1701
278.157.Hans Svendsen Schjelderup, f. 1706
279.157.Anne Svendsdatter Schjelderup, f. 1708

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Lars Hansen:

280.157.Svend Larsen (Schjelderup), f. 1711
158.67.
Lisbeth Michelsdatter
     «Lisbeth Michels-d: besoven af Christopher Tønder fik siden Claus p Toldboeden».1
159.68.
Augustinus Melchiorsen
Født 24 jul. 167273.
Død 11 okt. 1688, København.73.
     Han døde, ifølge faren, den 11. okt. 1688 i København.73
160.68.
Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 167473.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.172.
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.172
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.173

Gift _____med

Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 1675137.
     Datter af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.173

Børn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder:

281.160.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
282.160.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
283.160.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
284.160.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
285.160.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
286.160.Marie Meldal Steensdatter
287.160.Ellen Steensdatter Meldal
288.160.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
161.68.
Christen Melchiorsen
Født 6 dec. 167673.
     Faren sier at han ble viet til prest i Nykøping på Mors den 23. april 1697 og at han ble magister i 1703.73
162.68.
Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 1679174.
Død 17 mar. 1716175.

Gift 24 jun. 1696175 med

Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 1663175.
Død 1725175.
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.175

[Gift 1° 24 jun. 1696 med Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal) (18 jun. 1679 - 17 mar. 1716); Gift 2° 26 jan. 1717 med Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix (13 sep. 1684 - 1764)].

Børn af Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal) og Oluf Olufsen Tønder:

289.162.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
290.162.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
291.162.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
292.162.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
293.162.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
294.162.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. omkr. 1703
295.162.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
296.162.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
297.162.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
298.162.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
299.162.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
300.162.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
301.162.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715
163.68.
Anne Melchiorsdatter
Født 10 apr. 1682174.
164.68.
Melchior Melchiorsen
Født 19 aug. 1684174.
165.68.
Mikkel Melchiorsen
Født 8 mai 1686174.
Død 10 jan. 1687174.
166.68.
Ellen Melchiorsdatter (Meldal)
Født 20 jan. 1688174.

Gift _____med

Johan Buschmann
Født omkring 1673.
Død 1736176.
     Fra Jylland. Blev 1709 Vicepastor til Qvikne, senere Sognepræst.
     La oss tenke 300 år tilbake i tiden. Trettiseks år gamle Johan Buschmann, prestesønn fra byen Nyborg på østsiden av Fyn søker kongen i København om embete og får kallet som visepastor i Kvikne i Østerdalen. I 1709 forlater han hjembyen og emigrerer til Norge. Her gifter han seg med prestedatra Ellen Meldal. Forfedrene hennes hadde vært sokneprester på ulike steder i Trøndelag fem generasjoner tilbake. 10 april 1720 kommer sønnen Augustinus til verden i prestegården på Kvikne, der Johan nå er sokneprest. I 1736 når Augustinus er elev ved Katedralskolen i Trondheim, dør den danske immigranten, prost Johan Buschmann 63 år gamel.177
     Etterslekt, se Meldal bygdebok.

Børn af Ellen Melchiorsdatter (Meldal) og Johan Buschmann:

302.166.Augustinus Buschmann, f. 1720, Qvikne, d. 1793
167.68.
Augustinus Melchiorsen
Født 6 feb. 1689174.
Død 10 jun. 1696174.
168.68.
Anders Melchiorsen
Født 16 okt. 1691174.
     Var først kapellan i Melhus, men ble senere sogneprest i Homedal.174
169.68.
Oluf Melchiorsen
Født 23 jan. 1694174.
170.68.
Melchior Melchiorsen
Født 3 aug. 1697174.
171.71.
Marit Bastiansdatter Stabel
Født omkring 1673178,76.
     Skifte 25 okt. 1698, Trondheim.179Avdøde Maritte Bastiansdatter. E. Ernst Pettersen. B.: Maritte ½ år, morfra (stedfar) Laurids With. Sølv 30 Rd., bygård 400, halvpart av brygge med With 260, kramvarer, ialt 2818 ÷ 2418 Rd..

Gift _____med

Ernst Pettersen

[Gift 1° med Marit Bastiansdatter Stabel (f. omkr. 1673); Gift 2° med Marie Hardersdatter (Holst) (f. omkr. 1673)].

Børn af Marit Bastiansdatter Stabel og Ernst Pettersen:

303.171.Maritte Ernstdatter, f. 1698
172.71.
Synneve Bastiansdatter Stabel
Født 1679159,76.
     Skifte 31 jan. 1710, Trondheim.160Avdøde Synneve Bastiansd. Stabel. E. Johan Mantzin. Arv.: moren Maren sal. Lars Withes ved lagverge C. H. Lorentzen «i ringe tilstand» efter branden, bror Christen Stabel, som begge frafalt arv til fordel for avdødes søsterdatter Marette 15 år ved far Erenst Pettersen. Gullkjede 63 rd., sølv 89, bygård 700, ialt 1703 ÷ 1003 rd..

Gift _____med

Johan Johansen Manzin (d.æ.?)
Født omkring 1667158,67,69.
     Søn af Johan Manzin og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter (Wivel).
     «Kiøbmand».1

[Gift 1° med Synneve Bastiansdatter Stabel (f. 1679); Gift 2° med Vibeche Hansdatter Kiemler (f. omkr. 1693)].
173.71.
Christen Bastiansen Stabel
Født omkring 1680180,76.
174.71.
Maritte With

Gift _____med

Ole Rasmussen Hagen
175.72.
Mogens Erichsen
Født omkring 1675.

Gift 1685-95 ?181 med

Maren Christensdatter Bloch
Født omkring 1662182,183.
Død aug. 1724184.
     Datter af Christen Jensen Bloch og Beret Pedersdatter.
     Skifte 30 jan. 1725, Trondhjem.184Gård i Jomfrugaten 140 rd., 1/3 øre i Krogstadgården i Børseskogn 5 rd. 213 - 135 rd..

[Gift 1° 1685 med Mogens Erichsen (f. omkr. 1675); Gift 2° med Christopher Lauridsen Kamvigen (f. omkr. 1667)].

Børn af Mogens Erichsen og Maren Christensdatter Bloch:

304.175.Erich Monsen
305.175.Jochum Monsen
306.175.Peder Monsen
176.72.
Peder Erichsen
Født 1677185,79.
177.73.
Michel Johansen Myhre
Født omkring 1661, Trondhjem186,80.
Død 11 dec. 1728187,188.
     «Hr Michel Myrius, medtiener i Sundalen, hvis Hustrue var Sara Hr Christopher Danielsens Datter. Hans Moder var Gulaug Klaus D., Borgere i Thr:1
     Kaplan i Sunndal 1688, sogneprest där 1704-28.188
     Skifte 1729187.

Gift _____med

Sara Christophersdatter
     Datter af Christopher Danielsen og Karen Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Sara fik Hr. Mickel Myre same stedes [hos svigerfaren i Sundalen] medtiener.6
178.73.
Siri Johansdatter Røst
Født omkring 1663, Trondhjem189,80.
179.74.
Maren Corneliusdatter
Født 1659190.
Død 24 apr. 1746190.
     I 1708 er Maren Cornelisdatter forlovet til Peder Aalum, i 1709 omtales hun som Birgitte, Peder Aalum's.

Gift 1° 4 dec. 1687, Vor Frue kirke i Trondheim.190 med

Peder Paulsen (Dons)
Født 30 mar. 1647, Randers.190.
Død 22 feb. 1706, Trondheim.190.
     Søn af Paul Jensen (Tved) og Mette Pedersdatter (Lett).
     Stamfar til den norske slægt Dons (hvilket tilnavn er hentet fra landsbyen Dons i Jylland).
     Se Karl Dons: Slegten Dons.
     Skifte 1 feb. 1708, Trondhjem.78Enken Maren Cornelisdatter, hennes forl. kjæreste Peder Aalum. På sønnen Povels vegne hans fars søskenbarn Sr. Jens Leth borger og gullsmed. Svoger Ole Larsen for hvis stedbarn avd. var verge. Daniel Buckhof verge for de to yngste børn. 2 gullringer, sølv 120, bygård 500, hus Levanger 20, kjøbmannsvarer, ialt 1210 - 539 rd..

Gift 2° _____med

Peder Aalum

Børn af Maren Corneliusdatter og Peder Paulsen (Dons):

307.179.Paul Pedersen Dons, f. 1689, d. 1748
308.179.Karen Pedersdatter Dons, f. 1691, d. 1700
309.179.Cornelius Pedersen Dons, f. 1695, Trondheim., d. 1732
310.179.Mette Maria Pedersdatter Dons, f. 1695, Trondheim., d. 1719
180.74.
Ingeborg Corneliusdatter
Død omkring 1709.
     Skifte 25 jan. 1709, Trondhjem.191Omkommet på sjøreise fra Nordland med sine to barn Cornelius og Maren Mørch. Gull 39, sølv 233, kontant 150, jekt 260, nordlandsleiet 70, bygård brendt men tomten 100, bygrunnen 150, Flønes og Morstad i Selbu 60, nøst Baklandet 30, ialt 1798 - 839 rd..

Gift 1° _____med

Jens Nielsen Mørck
Død omkring 1702.
     Skifte 19 apr. 1702, Trondhjem.192Lagv. Peder Povelsen [Dons?]. Sølv 142, jekt 350 og båter, hus 200, leiet Kabelvåg og Storvåg 70, ialt 1586 - 121 rd..

[Gift 1° med Maren Hansdatter Meyer; Gift 2° med Ingeborg Corneliusdatter (d. omkr. 1709)].

Gift 2° _____med

Ole Larsen
     Nordlandshandler.193
     Har efter bybranden i Trondhjem tilhold hos Peder Aalum.193

Børn af Ingeborg Corneliusdatter og Jens Nielsen Mørck:

311.180.Niels Jensen Mørck, f. 1692, Hammerfest., d. 1733, Trondheim.
312.180.Maren Jensdatter Mørck, f. omkr. 1693, d. 1709
313.180.Cornelius Jensen Mørck, f. omkr. 1695, d. 1709
314.180.Jens Jensen Mørck, f. omkr. 1697
181.76.
Maren Nielsdatter Røst
Født omkring 1677.
Død 1737194.

Gift 1° før 31 jan. 170386 med

Hans Gregersen
Død 1722195.

Gift 2° 1726196 med

Hartvig Jentoft
Født 1693, Borge i Lofoten194,196.
Død 1 dec. 1739, (omkom på sjøen).194.
     Søn af Hans Hansen Jentoft og Ingeborg Hartvigsdatter.
     Han fulgte med Hans Egede til Grønland, hvor han representerte et handelskompani. Hjemkomst 17__. Begge ekteskapene hans var barnløse.194
     Død på en rejse over Vestfjorden.196
     Skifte 6 dec. 1740194.

[Gift 1° 1726 med Maren Nielsdatter Røst (omkr. 1677 - 1737); Gift 2° dec. 1737 med Karen Jacobsdatter Schøning (25 feb. 1691 - 1755)].
182.76.
Wibecke Nielsdatter Røst
Født omkring 1678.
183.76.
Bergitte Nielsdatter Røst
Født omkring 1679, (Tvilling med søsteren Elen, 23 år gl. 31. jan. 1703).86.
     Ugift ved faderens skifte 31. jan. 1703.86
184.76.
Elen Nielsdatter Røst
Født omkring 1679, (Tvilling med søsteren Birgitte, 23 år gl. 31. jan. 1703).86.
     Ugift ved faderens skifte 31. jan. 1703.86
185.76.
Hans Nielsen Røst
Født omkring 168086.
     Skifte 3 feb. 1711, Trondhjem197.

Gift omkring 1705 med

Birgitte Hansdatter
Død omkring 1711.
     Datter af Hans og Karen.
     Skifte 3 feb. 1711, Trondhjem.197.

[Gift 1° med Staal Christophersen (d. omkr. 1703); Gift 2° omkr. 1705 med Hans Nielsen Røst (f. omkr. 1680)].

Børn af Hans Nielsen Røst og Birgitte Hansdatter:

315.185.Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst, f. omkr. 1705
186.76.
Ingeborg Nielsdatter Røst
Født omkring 168486.
     Farbroren Anders Hansen Røst er hendes verge ved faderens skifte i 1703.86
     Har 1711 styrt broren Hans' hus i minst 5 år.197
187.77.
Maren Christensdatter
Død før 8 okt. 168994.

Gift _____med

Morten Mortensen Angell
Født 1630198.
Død 1688198.
     Søn af Morten Pedersen og Anna Pedersdatter.
     Kjøbmand i Trondhjem.199
     Skifte 31 aug. 1688, Trondhjem.

Børn af Maren Christensdatter og Morten Mortensen Angell:

316.187.Morten Mortensen Angell, f. 1670, d. 1721
317.187.Rasmus Mortensen Angell, f. 1678, Trondheim., d. 1744, Dønnes.
318.187.Maren Mortensdatter Angell, f. omkr. 1682
319.187.Lorentz Mortensen Angell, f. omkr. 1686
320.187.Ane Maria Angell
321.187.Catharina Mortensdatter Angell, f. 1676, d. 1752
322.187.Birgitte Mortensdatter Angell
188.77.
Margrethe Christensdatter
Begravet 1684, Trondhjem.200.

Gift _____med

Christian Frederik Irgens
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
     En bror levde i Kristiania ved svigermorens skifte 12. mai 1716. [Dette er sandsynligvis stadphysicus Joachim Irgens (1644-1725), der netop flyttede fra Trondhjem til Christiania.]88

[Gift 1° med Margrethe Christensdatter; Gift 2° 1686 med Anne Margrethe Nielsdatter].

Børn af Margrethe Christensdatter og Christian Frederik Irgens:

323.188.Christen Rasmussen? Irgens
324.188.Johannes Irgens, f. omkr. 1683
325.188.Elisabeth Sophia Irgens
326.188.Margaretha Maria Irgens
327.188.Anne Catharina Irgens
189.81.
Helle Maria Henrichsdatter Fester
Født 1668-1680, Trondhjem.
190.83.
Hans Andersen Røst
Død omkring 1739201.
     Han er sannsynligvis sønn av Anders Hansen Røst (1655-1724) i Thjem.
     Hans Anderssøn Røst i Nergårdshamn, Bjarkøy, døde omkring 1739 og enken [Hans Røst altså gift 3 gange, eller ?] solgte da borgerleiet i Nergården til [trondhjemsborger] Tarald Christophersen [på Bessebostad].201

Gift 1° omkring 1709 med

Anna Nilsdatter Rasch
     Datter af Niels Nielsen Rasch og Nille Nilsdatter.
     Skal iflg. B.M. Børsting, Oslo ha blitt gift ca. 1709 med Hans Andersen Røst, Sands sogn.

Gift 2° _____med

Maren Henrichsdatter Walnum
Død 1714202.
     Datter af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
     Skifte 19 feb. 1715, Trondhjem203.

[Gift 1° med Steffen Steffensen (Middelfart) (d. 1708); Gift 2° med Hans Andersen Røst (d. omkr. 1739)].

Børn af Hans Andersen Røst og Maren Henrichsdatter Walnum:

328.190.Beritte Hansdatter Røst, f. omkr. 1710
191.83.
Christen Andersøn Røst
     ! GÆT - sønn av Anders Hansen Røst !
     Skifte 1737-1742, Trondheim.101.
192.83.
Joen Andersen Røst
Død 1717-1719204,205.

Gift _____med

Sara Jensdatter
Født 1686206.
     Datter af Jens Pedersen og Anne Steffensdatter.
193.83.
Anne Malene
Død før 1772207.
     Sandsynligvis datter av Anders Hansen Røst, der vides at have haft en datter Anna Malena. Bemærk endvidere at en av sønnene har navnet Anders Røst.
     Skifte 30 mar. 1772, Trondhjem208.

Gift _____med

Hans Mortensen Rener
Født omkring 1696207.
Død 1740, an æt 44207, begravet 7 aug. 1740, Lødingen, Dom. 8 p. Trin.207.
     Søn af Morten Jacobsen Rener og Else Christensdatter.
     «Thrundhiems Borgeren Hans ... swarer i Grundfrelse 4 mk» ... «af sine borger Huuse i Kiøen ... paa Kongens Grund», på Ytterstad i Tjeldsund, heter det i 1723.207

Børn af Anne Malene og Hans Mortensen Rener:

329.193.Morten Hansen Reener, f. omkr. 1717, d. 1775
330.193.Else Hansdatter Reener, f. 1721, d. 1761
331.193.Joen Hansen Rener, f. omkr. 1721, d. 1759
332.193.Christen Hansen Reener, f. omkr. 1730, d. 1794
333.193.Hans Hansen Reener, f. 1733, d. 1810
334.193.Anders Røst Hansen Reener, f. 1734, d. 1801
335.193.Maren Hansdatter Reener, f. 1736
336.193.Maren Margrethe Hansdatter Reener, f. 1739
337.193.Sirianna Hansdatter Rener
338.193.Anna Cathrine Reiner
194.86.
Hans Augustinussen (Røst ?)
Født omkring 1688, Trondhjem209,110.
     ?? GÆT - Han er muligvis den Hans (Johannes?) Augustinussen, død 1749 som foged over Strinda og Selbu, og gift med Elisabeth Alderup. ??

Gift _____med

Maritte Ernstdatter
Født 1698210,179.
     Datter af Ernst Pettersen og Marit Bastiansdatter Stabel.
195.86.
Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst)
Født 1693, Trondhjem211,110.
Død 23 jan. 1752212.
     JEG HAR EN STÆRK MISTANKE OM AT DETTE MÅ VÆRE DEN BIRGITTE LUCIE RØST DER GIFTER SIG MED AXEL NIELSEN RASCH PÅ VEBBOSTAD I KVÆFJORD, DER SAMMEN HAR SØNNEN AUGUTINUS RASCH.
     Skifte 31 okt. 1753, Vebbestad, Kvæfjord Tinglag.213,115Boets midler utgjorde brutto rdlr. 1438-4-5, og deriblant var det sølv for 117-2-10, tinn 34-3-12, messing og malm 15-3-10, kobber 36-5-6, jernfang 41-1-10, trefang 36-0-6, speiler og glass 17-0-10, sengklær 65-0-12, linklær 41-4-4, kreaturer 91-1-8, «Søebrug og des Redskab» 595-4-8, jordegods 50-0-0, «Wäbbestads Søe Huuser og udi Waagen Fjering» 103-0-0, Fiskeavling 1751: 174-3-5, Saakorn 15-2-0, 2 rensdyr 3-0-0. - Boets gjeld beløp seg til rdlr. 751-5-6..

Gift 1° _____med

Axel Nielsen Rasch
     Søn af Niels Nielsen Rasch og Nille Nilsdatter.
     Bruker på Vebbestad i Kvæjord.

Gift 2° _____med

Tarald Andreas Giæver
Født omkring 1684214,215.
Død 8 jul. 1767215, begravet _____, Kvæfjord kirke.215.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Tarald Andreas Giæver var bosatt på Vebbestad (Vebolstadr) i Kvæfjord herred i Troms - en gård som i hans tid (1753) hadde en besetning på 3 hester og 15 kuer foruten kvier, kalver, geiter og sauer. I matrikulen fra 1723 ser vi at «Wæbbestad» hadde dyplendt og god jord, som imidlertid var tungvunnen. Fra utmarken ble det ført høy med båt. Kornavlingen utgjorde 21 tønner bygg. Av dyr hadde man 2 hester, 10 kuer, 8 sauer og 8 geiter. Av brensel ga skogen bare små bjerkeris. Seterhus hadde man ikke, heller ikke husmannsplass. På en liten kvern, som hørte til gården, kunne det males til husbehov. Oppsitter var Tarald Gæver - som navnet skrives.212
     Foruten en stor jekt - den ble i 1753 taksert til vel 288 riksdaler - hadde Tarald et par tendringer, en mindre jektetype, den største var på 9 lester, en annen på 4. Dessuten hadde han en gammel komsebåt (et fartøy av jektelignende fasong), en fembøring, 1 par svingsbåter m.v. Ellers finner vi bl.a. flere torskegarn og sildegarn.212
     Skifte 2 nov. 1767, Vebbestad, Kvæfjord.216,217.

[Gift 1° med Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) (1693 - 23 jan. 1752); Gift 2° med Sidsel Tørresdatter Nordmann (d. omkr. okt. 1767)].

Børn af Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) og Axel Nielsen Rasch:

339.195.Anders Rasch, f. 1711, d. 1769, Maursund
340.195.Niels Axelsen Rasch, f. 1714, d. 1757
341.195.Augustinus Rasch, f. 1720, Kvæfjord, d. 1775
342.195.Henrik Rasch
343.195.Anna Rasch
344.195.Ingeborg Margrethe Rasch, f. omkr. 1720, d. 1763

Børn af Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) og Tarald Andreas Giæver:

345.195.Hans Petter Taraldssøn Giæver, f. omkr. 1722, d. 1782
346.195.Tarald Andreas Giæver, f. 1724, d. 1785, Bergen.
347.195.Birgitte Marie Giæver
348.195.Ellen Margrethe Giæver, f. omkr. 1728, d. eft. 1801
196.89.
Anna Cathrina Hansdatter Gram
Døbt 10 dec. 1671, Nykirken i Bergen.218,219.
197.89.
Salome Hansdatter Gram
Døbt 25 apr. 1673, Nykirken i Bergen.218,219.
198.89.
Boel Hansdatter Gram
Døbt 20 nov. 1674, Nykirken i Bergen.220,219.
199.89.
Jørgen Hansen Gram
Født 1676, Bergen ?221, døbt 4 mai 1676, Nykirken i Bergen.220,219.
     Ved manntallet år 1701 er «Jørg Hanssen Gram, fra Bergen» tjenestedreng hos klokkeren i Trondenes, Poul Janssen Gram på gården For.114
     Han er sikkert en sønn af prokurator Hans Gram, og Poul Gram i Trondenes er hans onkel.
200.89.
Peder Hanssøn Gram
Født omkring 1677, Bergen.222.
Død 1742, Nordeidet, Karlsøy.222.
     ? GÆT - Han må være en sønn av prokurator Hans Gram i Bergen ?

Gift _____med

Alet Christensdatter (Lorch)
Født 1684, Reinsvoll.222.
Død 1747, Nordeidet, Karlsøy.222.
     Datter af Christen Knudssøn (Baarlund?) (Lorck?) og Alet Madsdatter (Lorch).

Børn af Peder Hanssøn Gram og Alet Christensdatter (Lorch):

349.200.Otto Pedersen Gram, f. 1721, Karlsøy., d. 1788, Karlsøy.
350.200.Mads Pedersen Gram, f. 1717, Karlsøy., d. 1787, Karlsøy.
201.91.
Johan Paulsen Gram
Født 1702, For, Trondenes.223.
Død 1743, Bjørnrå, Trondenes.223.
     Bjørnrå, Trondenes.223

Gift _____223med

Marit Olsdatter
Født 1702, Bjørnrå, Trondenes, Troms, Norge.223.
Død 1778, Bessebostad, Trondenes, Troms, Norge.223.
     Datter af Ole Rasmussen og Ester Pedersdatter.

Børn af Johan Paulsen Gram og Marit Olsdatter:

351.201.Paul Johansen Gram, f. 1725, Trondenes, d. 1770, Trondenes
202.91.
Ole Paulsen Gram
Født 1702, For, Trondenes.224,223,112.
Død 1774, Haukebø, Trondenes.223, begravet 1774225,112.
     Skipper og gårdbruker på Haukebø i Trondenes.112
     Skifte 20 dec. 1776112.

Gift 1734223 med

Mette Maria Nilsdatter
Født 1711, Rogla, Trondenes.223.
Død 1787, Haukebø, Trondenes.223.
     Datter af Nils Anderssen og Margrethe Nielsdatter.

Børn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter:

352.202.Gunhild Rebekka Olsdatter Gram, f. 1737, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
353.202.Nils Olsen Gram, f. 1738, Trondenes., d. 1791, Trondenes.
354.202.Paul Olsen Gram, f. 1740, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
355.202.Anne Johanna Olsdatter Gram, f. 1742, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
356.202.Margrethe Olsdatter Gram, f. 1745, Trondenes., d. 1821
357.202.Ingeborg Sophie Olsdatter Gram, f. 1747, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
358.202.Mette Olsdatter Gram, f. 1749, Trondenes.
359.202.Rebekka Olsdatter Gram, f. 1751, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
360.202.Maren Olsdatter Gram, f. 1754, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
361.202.Jørgen Olsen Gram, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
362.202.Jørgen Andreas Olsen Gram, f. 1760, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
203.99.
Christen Olsen

Børn af Christen Olsen og _____:

363.203.Else Christensdatter
204.100.
Christen Luytkis
205.100.
Herre Luytkis
Død omkring 1717226.
     Stilling: Handelsmann i Arntsviken på Nordmøre226
206.100.
Haye Luytkis
Født omkring 1667227,226.
     Stilling: Handelsmann i det historisk kjente fiskevær Bud i Romsdalen226

Gift før 1701226 med

Maren Christensdatter Morsing
     Datter af Christen Povelsen (Morsing) og Anna.

[Gift 1° med Henrik Johansen (d. før 1701); Gift 2° før 1701 med Haye Luytkis (f. omkr. 1667)].

Børn af Haye Luytkis og Maren Christensdatter Morsing:

364.206.Luytke Hajesen, f. omkr. 1691
365.206.Henrik Hajesen, f. omkr. 1693
366.206.Christen Hajesen, f. omkr. 1695
367.206.Niels Hajesen, f. omkr. 1700, Bud «Boe» fiskevær i Romsdalen.
368.206.Anne Riborg (Hansdatter?) Luytkis, f. omkr. 1713
207.100.
Johan Luytkis
Født 6 dec. 1673, Trondhjem ?226.
Død 26 apr. 1751, Trondhjem ?226.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem226
     Kjøbmann i Trondhjem, hvor han var eier av gården «Graven». Han var fattigforstander i byen, den gang et kommunalt hverv. I vicestatholder Johan Wibes karakteristikk av Trondhjems borgerskap efter bybranden 1708 heter det: Johan Lychsen (også Lüchesen) «staar sig meget vel». Seks barn, hvorav fire såvidt sees, nådde voksen alder.228

Gift 1° omkring 1698, Trondhjem229 med

_____
Død før 2 nov. 1698229, begravet 2 nov. 1698, Trondhjem.229.
     Navnet kjennes ikke lenger, men hun er «Johan Lüchesens sal. Kieriste» hvis begravelse det betales for til Vor Frue kirke i Trondhjem 2. nov. 1698, «for jord, alle klokker og lys».229

Gift 2° efter 14 feb. 1700, Trondhjem230,229 med

Karen Paulsdatter Birch
Død omkring 1724.
     Datter af Povel Jespersen Bierch og Birgitte Olsdatter Børting.
     Skifte 11 jan. 1724231,232,229Pårørende hospitalsforstander Hans Morten Sommer. Kontanter, gull, sølv mrk. Niels Mortensen - Margrethe Pedersdatter, Henning Jansen - Lisbeth Jonasdatter. 3622 - 1499 rd..

[Gift 1° med Hans Hagerup (d. før 1700); Gift 2° eft. 14 feb. 1700 med Johan Luytkis (6 dec. 1673 - 26 apr. 1751)].

Gift 3° 1 feb. 1724, Hjemmeviet229 med

Anna Kathrine Krenchel
Født 15 aug. 1693, Trondhjem229.
Død 25 jan. 1767, Trondhjem229.
     Datter af Bastian Krenchel og Maria Henriksdatter Hornemann.

[Gift 1° 29 sep. 1716 med Morten Mortensen Angell (23 okt. 1670 - 7 mar. 1721); Gift 2° 1 feb. 1724 med Johan Luytkis (6 dec. 1673 - 26 apr. 1751)].

Børn af Johan Luytkis og Karen Paulsdatter Birch:

369.207.Riborg Cathrine Luytkis, f. omkr. 1702, d. 1777, Røros
370.207.Hans Hagerup Luytkis, f. omkr. 1704, d. 1795, Granåsen gård i Strinda

Børn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel:

371.207.Karen Margrethe Luytkis, f. 1724, d. 1798
372.207.Johan Anton Luytkis, f. 1732, d. 1800, Kristiansund N.
208.101.
Margrethe Mortensdatter Rochlitz
Død 18 nov. 1749118.

Gift 15 jun. 1703118 med

Hans Morten(sen?) Sommer
Død 17 jun. 1734, Trondheim233, begravet 25 jun. 1734, Domkirken i Trondheim (i en Egkiste)233.
     Søn af Cort Sommer og Anne Mortensdatter.
     Kjøpmand i Trondhjem. Kammerråd og kemner.233
     Hospitalsforstander i Trondhjem.119
     Forstander for hospitalet i Trondheim i tiden 1719-1729.118
     Han var sønn av Anne Mortensdatter. Anne var gift med en Cort Sommer og Hans var trolig en sønn av Anne fra et tidligere ekteskap og hadde trolig tatt sin stefars etternavn.118
     3 sønner.233

Børn af Margrethe Mortensdatter Rochlitz og Hans Morten(sen?) Sommer:

373.208.Morten Hansen Sommer, f. 1704, d. 1765
374.208.Jens Hansen Sommer, d. 1762
375.208.Anna Hansdatter Sommer, d. 1745
209.104.
Paulus Povelsen
     «Paulus, kongens Perlesticker i Sverig».1
210.104.
Daniel Povelsen
     «Daniell, Perlestikker i Thm:».1
211.104.
Sabina Povelsdatter

Generation 7.

212.109.
Christopher Andersen Bernhoft
Født 169048.
Død 175448.
     Stilling: Sogneprest til Støren

Gift 171748 med

Agneta Jørgensdatter Hougs
Født 168848.
Død 173548.

Børn af Christopher Andersen Bernhoft og Agneta Jørgensdatter Hougs:

376.212.Jørgen Christophersen Bernhoft, f. 1719, d. 1768
213.109.
Elen Andersdatter Bernhoft
Født 1692122.
Død _____, Opdal234.
     Erlandsen skriver hun var barnløs i begge ægteskaber.

Gift 1° _____med

Ludvig Nielsen Lindgaard
Død 18 aug. 1723, Hoaker/Haaker i Opdal235.
     Søn af Niels Rasmussen Lindgaard og Abel Pedersdatter Lem.

Gift 2° _____med

Friderich Christian Vogt
Født _____, Mecklenburg i Tyskland235.
Død 1740-1750, Opdal235.
     Var kpt. fra 27/7 1720. - Kom inn i den norske hær som kpt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. og chef for Opdalske komp. 4/10 1723. - Maj.s kar. 10/2 1734. - Virk. obl. 20/1 1738. - Hadde fremdeles Opdalske komp. - Avskjed 13/10 1741. - Skal ha bodd på Volden i Opdal. - Død i Opdal i 1740-årene. - Gift med enken Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, og som først var gift med kpt. Ludvig Lindgaard. - Hun var datter av sogneprest til Opdal Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe.235
     Han skrev sig selv »Vogt«, men han tilhørte maaske en Familie »Voigt«, der samtidig levede søndenfjelds.234

Børn af Elen Andersdatter Bernhoft og Friderich Christian Vogt:

377.213.Anna Catharina Vogt
214.109.
___________
     Død ung.122
215.111.
Martha Kristine Bernhoft
Født 1727236.

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen236 med

Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 1737236.
Død 1824236.
     Søn af Christen Johanssøn Mechelborg og Johanne Svendsdatter Busch.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.236

Børn af Martha Kristine Bernhoft og Marcus Mechlenborg:

378.215.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
216.112.
Hans Breijer Alexandersen Borch
Født 18 jun. 1697237.
Død 1765237.
     Var i København ved skifte [etter faren] i 1726. Ble professor i teologi.237

Gift 14 okt. 1730237,237 med

Henrikke Nielsdatter Arctander
Født 1714237.
Død 1787237.
217.112.
Jens Alexandersen Borch
Født 28 jul. 1698237.
Død 1717237.
     Døde ifølge Tønder som student i 1717. Ikke nevnt i skifte [etter faren 1726].237
218.112.
Anne Alexandersdatter Borch
Født 14 feb. 1700237.
Død 1716, Hole i Ringsaker.237.
     Døde i følge Bernhoft i 1716 på Hole i Ringsaker. Ikke nevnt i skifte [etter faren 1726].237
219.112.
Alexander Alexandersen Borch
Født 14 jun. 1701237.
     Nevnt i skifte i 1726 [etter faren], bodde da hos moren.237
220.121.
Jens Andersen Schjelderup
     Gullsmed i Holmestrand.131

Gift _____131med

Anna Klem
221.121.
Anne Schjelderup
Født omkring 1698238.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.131
222.121.
Karen Schjelderup
Død 1745-1753239.

Gift før 1741240,131 med

Gotthilf Tax
     Overstiger ved Foldalens Kobberværk. Han var maaske Søn af Jacob Mathias Tax, Bergmester ved Røros Værk fra 1659-1663.131

Børn af Karen Schjelderup og Gotthilf Tax:

379.222.Ingeborg Christina Tax, f. omkr. 1740
380.222.Kirsten Tax, f. omkr. 1743
381.222.Gidsken Tax, f. omkr. 1745
223.121.
Anne Lucie Schjelderup
Død før 29 jun. 1753.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.241
     Skifte 29 jun. 1753, Tolgen hytteplads hos Madame Kirsten I.D. sal. Anders M.S. Schelderups hustru.242Søsken: 1. Jens på Tolgen hytteplads; 2. Michel, hytteskriver ved Tolgens hytte; 3. Jomfru Anne, 55 år hos moderen på Tolgen; 4. Madame Karen død, g.m. oberstiger Gothelf Tax barn: a. Ingeborg Christina 13 år. b. Kirsten 10 år. c. Gidsken 8 år; 5. Madame Elisabeth g.m. Sr. Henrich Dybdahl, hytteskriver ved Dragaas hytte; 6. Madame Maren g.m. Nils Knudsen Domestad i Romedal fogd Hedemarken; 7. Madame Gidsken enke e. Stiger Heinrich Junchans i Meldal ved Løkken grube..
224.121.
Elisabeth Schjelderup

Gift før 1741243,241 med

Henrik Dybdal
     Hytteskriver ved Dragaas Smeltehytte [nevnt 1741 og 1753].241
225.121.
Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794244,245.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.241
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.242

Gift 1° _____med

Anna Margrethe Irgens

Gift 2° _____med

Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732246,247.
     Datter af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.171
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.247

Børn af Michel Schjelderup og Anna Margrethe Irgens:

382.225.Johannes Irgens (Schjelderup), f. 1735
383.225.Anders Schjelderup, f. 1739, d. 1739
384.225.Henrik Schjelderup
385.225.Michael Schjelderup

Børn af Michel Schjelderup og Gidsken Andersdatter Schjelderup:

386.225.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
387.225.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775
226.121.
Maren Schjelderup

Gift før 1741240,241 med

Nils Knudsen
     Fra Fredriksstad.241
     Domestad i Romedal. Fogd Hedemarken.242
227.121.
Gidsken Schjelderup

Gift 1741-1750248,171,242 med

Henrik Thomassen Junghans
Født 30 mai 1715171.
Død 1750171.
     Meldal. Stiger ved Løkken grube.242
228.125.
(Jacob) Andreas Parelius
     Stilling: Sogneprest i Hemnes
229.125.
Cecilie Marie Parelius

Gift _____med

Sigvart Kildal
Født 1704, Kristiansund.249.
Død 1771249.
     Sogneprest i Vågan (Vaagen) i Lofoten. Han ga prestetavlen til Lødingen kirke i 1761.60

[Gift 1° med Cecilie Marie Parelius; Gift 2° 2 sep. 1752 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Cecilie Marie Parelius og Sigvart Kildal:

388.229.Elisabeth Lucie Kildal, f. 1737
389.229.Maren Maria Kildal, f. 1744, d. 1786, Lødingen.
230.125.
Anna Dorothea Parelius
Født 6 jul. 1712, Lødingen prestegård250, døbt 8 jul. 1712, Lødingen kirke250.

Gift 11 jul. 1742, Lødingen prestegård, viet av pastor Lorentz Burchard.251,252,253 med

Arnoldus Erichsøn Schytte
Født 12 sep. 1698, Vega.254,255, døbt 25 sep. 1698, Vega.256,255.
Død 30 okt. 1769257,258.
     Søn af Erich Nielsen Schytte og Else Cathe.
     Blev 6. Octbr. 1733 Sognepr. til Lødingen.258
     Teologisk eksamen 1723. Personellkapellan hos faren i Vega 1724. Residerende pastor i Vega 1725-33. Sogneprest i Lødingen 1733-69. Første gudstjeneste i Lødingen 5. søndag etter Trefoldighet 1734. Bygget for egne midler et fattighus på Lødingen. Arbeidet for folkeopplysningen. Omtales med ros i Hammonds misjonshistorie. Ga tømmer til ny kirke i Lødingen 1756.

[Gift 1° 18 sep. 1725 med Lucie Bonsach (2 mai 1694 - 6 jun. 1741); Gift 2° 11 jul. 1742 med Anna Dorothea Parelius (f. 6 jul. 1712)].

Børn af Anna Dorothea Parelius og Arnoldus Erichsøn Schytte:

390.230.Jacob Parelius Schytte, f. 1744, d. 1814
391.230.Lucie Bonsach Schytte, f. 1745, d. 1767, Hadsel.
392.230.Elisabeth Lucie Opdal Schytte, f. 1747, d. 1825, København.
393.230.Roald Opdal Schytte, f. 1748
394.230.Else Cathe Schytte, f. 1751
395.230.Zitsel Maria Schytte, f. 1753
396.230.Anna Bredal Schytte, f. 1756
231.127.
Abraham Drejer Bredal
Død 10 dec. 1799259.

Gift 22 sep. 1755, Røros259 med

Mette Margrethe Busch
Født 1722259.
Død 5 jun. 1814259.
     Datter af Marcus Svendsen Busch og Margrethe Buchhoff.
232.134.
Peder Danielsen Balle
Født omkring 1687, (14 år. gl. ved folketellingen 1701).133.
Død omkring 16 dec. 1721, Trondheim.133.
233.134.
Michel Danielsen Balle
Født aug. 1688260.
     Michel Danielsen Balle var søn av residerende kapellan til Inderøen, hr. Daniel Pedersen Balle, født i august 1688. Moren het Marithe.260
     Hans hustru het Kirsten og var datter av den myndige og egenraadige utliggerborger paa Vik i Namdalen Thor Pedersen og hans hustru Marithe Andersdatter Mortensen Tynn.261
     Vi kjender til 5 barn.261

Gift _____med

Kirsten Trondsdatter
     Datter af Tron Pedersen (Benkestok ?) og Marite Andersdatter.
234.134.
Guri Danielsdatter Balle
235.134.
Ane Danielsdatter Balle
236.136.
Maren Andersdatter
     Nevnt som fadder i 1697.262
237.136.
Jakob Andersen
Født omkring 1686, Balstad, Tjeldsund, Norge.262,223.
Død 1771, Brokvik, Trondenes, Norge.223.
     Gårdbruker på Brokvik, Trondenes.
     Skifte 1767-1776, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 142, folio 391..

Gift 1° _____med

Inger (Ingeborg) Iversdatter
Født 1700, Brokvik, Trondenes.263,223.
Død 1746, Brokvik, Trondenes, Norge.223.
     Datter af Iver Kristensen og Anne Jensdatter (Mørch ?).

Gift 2° _____med

Malene Larsdatter
Født omkring 1720, Balsnes i Ofoten264.
Død 1804.
     Oppvokst på Fjelldal i Tjeldsund.264
     Skifte 1803-1805, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 150, folio 519..

[Gift 1° med Jakob Andersen (omkr. 1686 - 1771); Gift 2° 1773 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821)].

Børn af Jakob Andersen og Inger (Ingeborg) Iversdatter:

397.237.Anders Jakobsen, f. 1725, Trondenes., d. 1809
398.237.Berthe Jakobsdatter
399.237.Anne Marie Jakobsdatter, f. 1734, Norge., d. 1786, Norge.
400.237.Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter, f. 1735, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
401.237.Hans Jakobsen, f. 1736, Trondenes, d. 1815
402.237.Karen Kirstine Jakobsdatter, f. 1736, Trondenes., d. 1800, Trondenes.

Børn af Jakob Andersen og Malene Larsdatter:

403.237.Lars Jakobsen, f. 1751, Trondenes., d. 1751, Trondenes.
404.237.Ole Jakobsen, f. 1752, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
405.237.Jens Jakobsen, f. omkr. 1755, d. 1837
238.136.
Ole Andersen
Født omkring 1688262.
     Var heime hos mora i 1701, ellers ingen oppl.262
239.136.
Hans Andersen
Født omkring 1690262.
     Var heime hos mora i 1701, ellers ingen oppl.262
240.136.
Iver Andersen
Født 26 mai 1692, Balstad, Tjeldsund.265,266.
Død 1734, Tovik, Trondenes.266,266.
     Bosat på indre Tovik i Trondenes.
     Skifte 1730-1738, Tovik, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 138, folio 144..

Gift _____med

Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.267,268.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.269,268.
     Datter af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.269
     Skifte 11 jun. 1764, Tovik, Fauskevåg tinglag.269Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl..

[Gift 1° med Iver Andersen (26 mai 1692 - 1734); Gift 2° med Edis Kristoffersen Lech (f. _____); Gift 3° 26 nov. 1748 med Hans Rafn Hanssen Sparboe (1719 - 9 mai 1785)].

Børn af Iver Andersen og Johanna Margrethe Andersdatter Harr:

406.240.Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr), f. 1728, Trondenes., d. 1761, Astafjord.
241.136.
Anders Andersen
Født 8 mai 1695270,262.
     Var heime hos mora i 1701, seinere skjebne ukjent.262
242.137.
Ole Iversen
     Stilling: Lensmann i Lødingen60
243.138.
Helle Catharine Tønder
Født 1709, Vandve, Herøy, Dønna.271.
Død efter 1757271.

Gift 1° 1 nov. 1733, Herøy.271 med

Jens Jonasen (Falch)
Født omkring 1708272.
Død aug. 1756, Vandve, Herøy, Dønna.271.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Skifte 1757, Vandve/Vanved, Herøy.273Helle Cathrina Augustinusdatter, ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Jonas Jensen, 20 år; Augustinus Jensen, 19 år; Christina Jensdatter; Ane Margrethe Jensdatter; Pernille Jensdatter; Else Cathrina Jensdatter. Verge for de tre minste pikebarnene Christen Ingebrigtsen, Øksningan..

Gift 2° _____271med

Daniel Jenssen

Børn af Helle Catharine Tønder og Jens Jonasen (Falch):

407.243.Christina Charlotta Jensdatter
408.243.Jonas Jensen, f. omkr. 1737
409.243.Augustinus Jensen, f. omkr. 1738, d. omkr. 1803, Dønna.
410.243.Anne Margrethe Jensdatter
411.243.Pernille Jensdatter
412.243.Else Cathrina Jensdatter
244.139.
Anne Marie Nilsdatter Lund
Født sep. 1684, Snåsa, Nord Trøndelag.62.
Død 1762.
245.139.
Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.62.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.62.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.274

Gift _____med

Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.
     Datter af Ole Christophersen Røg og Elen Henriksdatter Bull.

Børn af Morten Nilsen Lund og Ane Lisbet Olsdatter Røg:

413.245.Morten Mortensen Lund, f. 1724, d. 1724
414.245.Nicolai Mortensen Lund, f. 1726, d. 1766
415.245.Ole Mortensen Lund, f. omkr. 1727, d. 1784
416.245.Henrich Bull Mortensen Lund, f. 1729, d. 1729
246.139.
Magdalena Susanna Lund
Født apr. 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.62.
Død 1764, Hadsel.62.

Gift _____med

Willatz Jensen Bing
Født omkring 1669, Trondhjem275.
Død 19 jul. 1739, Hadsel62.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.275

Børn af Magdalena Susanna Lund og Willatz Jensen Bing:

417.246.Jens Bing, f. 1707, Hadsel
418.246.Sara Susanna Bing, f. 1710, d. 1779, Hadsel.
419.246.Just Bing, f. 1718, Hadsel
420.246.Clara Magdalena Bing, f. omkr. 1706, Hadsel, d. 1778
421.246.Anna Sophie Bing, f. _____
422.246.Wilhelmine Helene Bing, f. _____
247.139.
Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.62.
Død 1754, Agerøen.62.
     Sogneprest.

Gift _____med

Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 1694276.
Død 7 jun. 1765276.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.276

Børn af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn:

423.247.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
424.247.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
425.247.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
426.247.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
427.247.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
428.247.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
429.247.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
430.247.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
431.247.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
432.247.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
433.247._____, f. 1731
248.139.
Peder Nilsen Lund
Født 1691, Snåsa, Nord Trøndelag62.
Død 1731, Trondhjem277.
     Kapellan til Domkirken i Trondhjem.
     Ifølge Erlandsen, I, Side 54 havde Hr. Peder Lund, der fra 1729 til sin Død i 1731 var residerende Kapellan til Trondhjems Domkirke, ingen Børn med sin Hustru, Gunhild Barhow, ligesom Erlandsen heller ikke kjender noget til, at Hr. Lund har været gift mere end denne ene Gang; men af Wibergs danske Præstehistorie, II, Side 134 sees, at han ogsaa maa have været gift med Stiftsprovstdatteren fra Kjøbenhavn, Maria Johansdatter Dorscheus, der nemlig - som Enke efter Hr. Lund - i 1734 ægtede Sognepræst til Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Gerhard Treschow, og af dette sit 2det Ægteskab kan jo Hr. Peder Lund have haft en Søn.277

Gift 1° _____med

Gunhild Barhow
Død 1740278.
     Datter af Amund Barhow og Ingeborg Hansdatter Spydberg.
     Gunild Barhow, døde 1740, gift med Peder Lund, Capellan i Tronhiem.278
     Gunnhild [Barnhov], var ifølge Erlandsen gift med Hr Peder Lund, kapellan til Domkirken [i Trondheim]. Hun er ikke nevnt i 1748 [morens skifte].279

Gift 2° _____med

Maria Johansdatter Dorscheus

[Gift 1° med Peder Nilsen Lund (1691 - 1731); Gift 2° 1734 med Gerhard Treschow].

Børn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus:

434.248.Pedersen Lund
249.142.
Gioritz Gundersen Hogstad
     Er han søn av Marit ? - hvordan skal skiftet efter Marits bror Stephen læses ?
250.143.
Raphael Mortensen Thune
251.143.
Morten Mortensen Thune
252.143.
Ellen Kirstina Mortensdatter Thune
253.144.
Nils Pedersen
     Sogneprest i Amli i Aust Agder.148
254.144.
Poul Pedersen
     Var i Tingsted på Falster.148
255.144.
Lisbeth Pedersdatter
256.144.
Cathrine Pedersdatter
257.144.
Marie Pedersdatter
258.147.
Niels Jensen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).280.
     Sogneprest til Hammarøy 1706.

Gift _____223med

Karen Iversdatter Wolf
Født 1672, Ervik, Trondenes.281.
     Datter af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Er ifølge Finne-Grønn gift med resid. pastor i Hamarøy hr. Jens Nilsen Schjelderup, død 1706.282

Børn af Niels Jensen Schjelderup og Karen Iversdatter Wolf:

435.258.Elisabeth Maria Aagom, d. omkr. 1766
259.147.
Peder Jensen Schjelderup
Født 1679152.
Død 1704152.
     Kapellan i Torsken.152
260.147.
Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).280,282.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.283.
     Skifte 1751284.

Gift 1709, Hammarøy.283 med

Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.285,283.
     Datter af Hans Joensen Finvedgaard og Maren Hartvigsdatter.
     Skifte 6 okt. 1751283.

Børn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard:

436.260.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
437.260.Joen Andersen Schjelderup, d. 1795, Hamarøy.
438.260.Peder Andersen Schjelderup
439.260.Niels Andersen Schjelderup
440.260.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
441.260.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
442.260.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
261.147.
___________
     En sønn nevnt i farens minnedikt (UbiO: Ms 479 Kvatro).152
262.147.
Anna Bendicta Schjelderup
     En datter nevnt i farens minnedikt (UbiO: Ms 479 Kvatro).152

Gift 29 apr. 1716, Hamarøy kirke med

Christian Olsen
Død omkring 1760.
     Rørvik i Hamarøy.
     Skifte 20 okt. 1760, Rørvik, Hamarøy.

Børn af Anna Bendicta Schjelderup og Christian Olsen:

443.262.Ole Christiansen
444.262.Ingeborg Christiansdatter
445.262.Maren Christiansdatter
446.262.Lisbeth Christiansdatter
263.149.
Elizabeth Manzin
Født 15 jan. 1695, Trondhjem.286.
Død jul. 1753, Trondhjem.286, begravet 31 jul. 1753, ved Domkirken i Trondhjem.286.

Gift 1° 28 nov. 1711, Trondhjem Domkirke.286 med

Christian Hansen Hagerup
Død 1713, Trondhjem.286.
     "Høit agtbare Mand" i Fjeldvigen.286

Gift 2° 6 feb. 1716, Domkirken i Trondhjem.286 med

David Richter
Død 1723, Trondhjem.286.
     Kjøpmann i Trondhjem.286
     Skifte 1 okt. 1723, Trondheim.287Avdøde negotiant David Richter. Ektefelle Elisabeth Manzin. Sønn Christen mellem 6 og 7 år. Gull, sølv mrk. HHLH, Anna Møllmann, PWAFEW, gård 1200. 3578 ÷ 3574 rd..

Børn af Elizabeth Manzin og David Richter:

447.263.Christian Richter
264.149.
Johan Mantzin
Født 1696157.

Børn af Johan Mantzin og _____:

448.264.Lydia Mantzin, f. 1727, d. 1781
265.153.
Karen Evensdatter Meldal
266.153.
Michel Evensen Meldal
267.153.
Anne Evensdatter Meldal
268.153.
Kirsten Evensdatter Meldal
269.153.
Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Nevnes ikke hos Schøning.1

Gift _____med

Anders Pedersen Schjelderup
Død 1749288.
     Søn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.288
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Børn af Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal og Anders Pedersen Schjelderup:

449.269.Even Michael Meldal Schjelderup, f. 1735, d. 1814, Augvolden
450.269.Peder Andersen Schjelderup, f. 1735, d. 1791, Oslo
451.269.Anders Andersen Schjelderup, f. 1738, d. 1793
452.269.Michael Andersen Schjelderup
453.269.Gidsken Andersdatter Schjelderup, f. omkr. 1732
270.154.
Michael Augustinussen Skielderup
Født 13 jul. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal289.
Død 18 apr. 1743165.
     Sogneprest til Stokke.
     Med sin anden hustru, avlede han mange Børn, hvoraf kun 5 levede ved hans Død.290
     [Se Arthur Skjelderup.]

Gift 1° 21 jan. 1721, Lardal.165 med

Maren Jacobsdatter Worm
Født 9 apr. 1694, Botne.165.
Død 29 dec. 1724, Lardal.165.
     Datter af Jacob Nielsen Worm og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?).

Gift 2° 1726, Larvik.165 med

Dorthe Theodoridatter (Andersen)
Født 1699.
Død 6 okt. 1785, Larvik.291,290,165.

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Maren Jacobsdatter Worm:

454.270.Jacob Worm Skjelderup, f. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal., d. 1787
455.270.Anna Catharina Skielderup

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Dorthe Theodoridatter (Andersen):

456.270.Elisabeth Dorothea Skielderup, f. 1731, d. 1768, Larvik.
457.270.Augustinus Skielderup, f. 1732, d. 1785
458.270.Frederich Anton Skielderup, d. 1802
459.270.Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
460.270.Andreas Thrane Schjelderup
271.154.
Jacob Skielderup
Født 1697292.
Begravet 26 jul. 1724, Christianshavn, København.292.
     Styrmand, efterlot ved skiftet kun èt barn: Anne Margrethe.292

Gift _____292med

Gjertrud Henriksdatter
Begravet 26 mai 1721, Christianshavn, København.292.

Børn af Jacob Skielderup og Gjertrud Henriksdatter:

461.271.Anne Margrethe Skielderup, f. 1721, København.
272.154.
Bastian Skielderup
Født 10 sep. 1698, Roso i Hem.292.
Død 7 jan. 1765, Botne.292.
     Blev student i 1718, derefter huslærer paa Sandsvær prestegaard, tok 1721 ex. philos., 1722 theol. attestas, blev 1723 sogneprest til Botne, 1753 provst.292
     Skifte 6 feb. 1765292.

Gift 1° 19 mar. 1726, Botne.292 med

Anne Margrethe Kraft
Begravet 4 mar. 1740, (Botne?)292.

Gift 2° 9 nov. 1740, Botne.292 med

Else Marie Schjerven
Født 1717293,171.
Død 10 mar. 1743292.

Gift 3° 15 aug. 1745, Botne.292 med

Sophie Gregersdatter Plade
Født 1690171.
Begravet 3 aug. 1773292.

[Gift 1° med Conrad Holst; Gift 2° 15 aug. 1745 med Bastian Skielderup (10 sep. 1698 - 7 jan. 1765)].

Børn af Bastian Skielderup og Anne Margrethe Kraft:

462.272.Anne Cathrine Schjelderup, f. 1727, Botne.
463.272.Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1730, Botne., d. 1804
464.272.Christopher Schjelderup
465.272.Søren (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1734, Botne., d. 1790, Hesthammer i Kinservik.
466.272.Andreas (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1738, d. 1793

Børn af Bastian Skielderup og Else Marie Schjerven:

467.272.Mathias Schjerven Skielderup
468.272.Anne Margrethe Skielderup
273.154.
Søren Skielderup
Født 1700294.
Død 1734, Vinje.294.
     Student 1718, tok theol. attestas 1720 og blev 19. mar. 1723 sogneprest til Vinje.294
     Ved skiftet efter hr. Søren gav hans far avkald paa arv til fordel for Elses 3 barn av første ægteskap.294
     Skifte 31 aug. 1736294.

Gift _____med

Else Dorothea Prydz
Født 1691, Fredrikshald.294.
Begravet 25 jun. 1732, Vinje.294.

[Gift 1° med Ole Hansen Wulf; Gift 2° med Søren Skielderup (1700 - 1734)].
274.154.
Augdi Augustinusdatter Skielderup
Født 1703294.
Begravet 10 feb. 1764, Botne.294.

Gift _____med

Erik Tyrholm
Født 1696, Fredrikshald.294.
Død 1 aug. 1754294.
     Søn af Johannes Tyrholm og Magdalene Eriksdatter Stabel.
     Sogneprest i Tønsberg.294
275.154.
Anne Jacobæa Schjelderup
Døbt 7 okt. 1707, Lardal.294.
Død efter 1771168.
     Hun overlevede sin Mand i mere end 30 Aar.168

Gift _____med

Andreas Thrane
Død 15 feb. 1742294.
     Sogneprest til Borre?
     Sogneprest til Botne.294
     Skifte 13 mar. 1742294.

Børn af Anne Jacobæa Schjelderup og Andreas Thrane:

469.275.Else Andreasdatter Thrane
470.275.Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
471.275.Karen Andreasdatter Thrane
472.275.Andreas Andreassen Thrane
276.157.
Mikkel Svendsen
Død 1739-1741.
     Død før Moderen, efter 1739.171
277.157.
Kirsten Svendsdatter Schjelderup
Født 1701295,169.

Gift _____171med

Jon Simonsen Sotten
278.157.
Hans Svendsen Schjelderup
Født 1706295.
     Er ifølge morens skifte født 1706 og opholdt sig 1741 inderiks.169
279.157.
Anne Svendsdatter Schjelderup
Født 1708295.

Gift 16 mar. 1726, Meldalen.171,169 med

Mikkel Evensen Flå Skamfer
     En bror må være den snedker Niels Evensen Schamfer, etter hvem der avholdtes fallitskifte 3. sept. 1776 i Trondheim [iflg. Trondheim Stift og Søndre Trondheim Amt, Lr2, Skiftedesignasjoner 1764-1809].

Børn af Anne Svendsdatter Schjelderup og Mikkel Evensen Flå Skamfer:

473.279.Svein Mikkelsen Skamfer, f. omkr. 1726
474.279.Even Mikkelsen Skamfer, f. 1731
475.279.Mille Mikkelsdatter Skamfer, f. 1737
476.279.Mikkel Mikkelsen Skamfer, f. 1748, d. 1811
280.157.
Svend Larsen (Schjelderup)
Født 1711171,169.
     Var ved morens skifte 1741 i Hollandsk tjeneste.169
281.160.
Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 1751171.
     Var res. kapellan i Hevne.172
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.171

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.171 med

Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.171.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.
282.160.
Reinholdt Steensen Meldal
Født 24 jun. 1705296.
Død 1774172.
     Var kaptein. Hadde 9 barn.172
     Iflg. Ovenstad II, s. 168 hadde han 1 sønn og 6 døtre.

Gift 1740172 med

Mette Sophia Marstrand
283.160.
Melchior Steensen Meldal
Død 1750, Borge i Nordland.172.
     Ble i 1736 kapellan i Andenes og i 1738 i Borge i Nordland.172

Gift _____172med

Antoinette Sophie Testmann
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Melchior Steensen Meldal (d. 1750); Gift 2° 1753 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
284.160.
Peder Tønder Steensen Meldal
Død 1741172.
     Ble kapellan i Tolga i 1738 og senere kapellan i Bolsø, døde ugift i 1741.172
285.160.
Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712297.
Død 4 nov. 1782297.
     Kaptein.297
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.172

Gift 1° 1743297 med

Sophie Frich Hammond
Født 1726297.
Død 1762297.
     Datter af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich.

Gift 2° _____172med

Ane Dorothea Thune

[Gift 1° med Arrøe; Gift 2° med Augustinus Steensen Meldahl (1712 - 4 nov. 1782)].

Børn af Augustinus Steensen Meldahl og Sophie Frich Hammond:

477.285.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
286.160.
Marie Meldal Steensdatter

Gift 7 jul. 1723298,299 med

Giert Feldtmand
     Søn af Ulrich Feldtmand.
     Sogneprest i Oppdal.172
     I hans selvbiografi (NST 19, s. 49 ff) nevnes 15 barn.
287.160.
Ellen Steensdatter Meldal

Gift 6 nov. 1720172 med

Thomas Junghans
     Ved Løkken verk.172
288.160.
Stennetta Steensdatter Meldal
Død 1747172.

Gift 1738172 med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.175
     Oberst.172

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
289.162.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 30 jul. 1697175.
Død 1717175.
     Døde ugift i 1717.175
290.162.
Ellen Olufsdatter Tønder
Født 1698175.

Gift 1° 16 jun. 1717175 med

Niels Nielsen (Støren)
Født omkring 1687300,139,300.
Død 1720175.
     Søn af Niels Pedersen (Støren) og Margrethe Hansdatter.
     ? GÆT - Identisk med den Niels Støren (død 1720), kapellan i Meldal, der 16. juni 1717 bliver gift med Ellen Tønder ?

Gift 2° _____175med

Christian Lauridsen Brix
Født omkring 1685301,302.
Død 1748175.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
     ? GÆT - Han må være den Christian Brix (død 1748), kapellan i Meldal, der ekter enken Ellen Olufsdatter Tønder ?
291.162.
Anna Olsdatter Tønder
Født 18 jan. 1700175.
Død 17 mai 1763303.

Gift 20 okt. 1740303 med

Christopher Andersen Lem
Født 1680304.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.304
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.305
     Nevnt i morens skifte i 1710.303

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].
292.162.
Elisabeth Olsdatter Tønder
Født 24 jun. 1701175.

Gift 1° 21 jan. 1722306 med

Frederik Lauridsen Brix
Født omkring 1694307,302.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Gift 2° 1749308,175 med

Marcus Holst Sodemann
Født 1704309.
Død 1755309.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.310
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].
293.162.
Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 1702175.
     Var gift med kaptein Johan Hammond.175

Gift _____med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.175
     Oberst.172

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
294.162.
Milde Olufsdatter Tønder
Født 7 sep. 1703175.
Død omkring 1703.
     Døde straks.175
295.162.
Melchior Olufsen Tønder
Født 14 apr. 1705175.
     Døde ung.175
296.162.
Gisken Olufsdatter Tønder
Født 6 mai 1706175.
     Var gift med klokker i Meldal, Tore Pedersen Neve.175
297.162.
Ole Olufsen Tønder
Født 10 aug. 1708175.
Død 1747, ved drukning.175.
     Ble i 1736 sogneprest til Drejøe i Fyn.175

Gift _____175med

Gjertrud Basse
Død 1748175.
298.162.
Berethe Lucie Olufsdatter Tønder
Født 29 apr. 1710175.
     Døde ugift.175
299.162.
Melchior Augustini Olufsen Tønder
Født 11 mai 1712175.
     Døde ugift.175
300.162.
Olava Maria Olufsdatter Tønder
Født 13 nov. 1713175.
     Døde ung.175
301.162.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 8 feb. 1715175.

Gift _____175med

Jens Lange
     Justisråd på Fyn.175
302.166.
Augustinus Buschmann
Født 10 apr. 1720, Qvikne25.
Død 4 mar. 179325.
     Blev 1740 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 1743 theol. Attestats, og var siden Lærer i 4 Aar for Kammerraad Just Wiides Børn i Throndhjem, blev 15 Febr. 1748 resid. Pastor til Andenæs, 1752 Sognepræst til Loppen, 18 April 1755 til Næsne, 1765 Provst over Helgelands Provstie, og 2 Mai 1776 Sognepræst til Frosten.25

Gift 1° 175325 med

Antoinette Sophie Testmann
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Melchior Steensen Meldal (d. 1750); Gift 2° 1753 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].

Gift 2° 176025 med

(Anna) Barbara Thams
Født aug. 1728, Trondhjem311.
Død 26 jul. 1813, Trondhjem, (89 Aar 11 Mdr. gl.).
     Datter af Peder (Peter) Danielsen Thams og Lavina Tullin.

[Gift 1° 2 sep. 1749 med Niels Axelsen Rasch (1714 - 22 nov. 1757); Gift 2° 1760 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].

Børn af Augustinus Buschmann og (Anna) Barbara Thams:

478.302.Antoniette Sophie Buschmann, f. 1761, d. 1796
479.302.Peder Thams Buschmann
480.302.Johan Buschmann, f. omkr. 1765, d. 1820, Trondhjem
303.171.
Maritte Ernstdatter
Født 1698210,179.

Gift _____med

Hans Augustinussen (Røst ?)
Født omkring 1688, Trondhjem209,110.
     Søn af Augustinus Hansen Røst og Inger Pedersdatter Holdte.
     ?? GÆT - Han er muligvis den Hans (Johannes?) Augustinussen, død 1749 som foged over Strinda og Selbu, og gift med Elisabeth Alderup. ??
304.175.
Erich Monsen
     Stilling: Glassmaker184
305.175.
Jochum Monsen
306.175.
Peder Monsen
     Sønder Malm i Stockholm (1725).184
307.179.
Paul Pedersen Dons
Født 25 jun. 1689312,313.
Død 24 nov. 1748312,313.
     Først Raadmand og Stads Physicus i Trundhiem, siden Borgmester og CancellieRaad, samt endelig Laugmand i Trundheim.
     Lagmand i Trondhjem.312
     Stud. i Kbh. 1708.78

Gift 10 apr. 1726312 med

Anna Lorentzdatter Holst
Født 22 okt. 1706312,313.
Død 14 dec. 1777, Værdalens præstegaard.312,313.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Børn af Paul Pedersen Dons og Anna Lorentzdatter Holst:

481.307.Lorentz Dons, f. 1728, Trondhjem., d. 1784
482.307.Anna Dons, f. 1731, d. 1810, Trondhjem.
483.307.Jens Bing Dons, f. 1734, Trondhjem.
308.179.
Karen Pedersdatter Dons
Født 8 okt. 1691190.
Død 9 okt. 1700190.
309.179.
Cornelius Pedersen Dons
Født 6 jan. 1695, Trondheim.190.
Død 5 nov. 1732190.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem314
     Skifte 1735-1738, Trondheim.315.

Gift _____314med

Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff
Født 1699190.
Død 1796190.
     Datter af Daniel Buchhof og Aletta Mathiasdatter Krenckel.
     I NST 13, s. 128 skrives at Cornelius Dons var gift med Abel Cathrine Buchoff, S.T.Dahl, skriver at hennes navn er Anne Cathrine Buchoff.

Børn af Cornelius Pedersen Dons og Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff:

484.309.Mette Margrethe Dons, f. 1726, Trondhjem, d. 1816, Trondhjem
310.179.
Mette Maria Pedersdatter Dons
Født 26 dec. 1695, Trondheim.190.
Død 1719190.
311.180.
Niels Jensen Mørck
Født 25 apr. 1692, Hammerfest.316.
Død 24 mai 1733, Trondheim.316.
     Mørch var fra 1721 til 1730 ansatt som borgermester Hagerups kjøpmann i Finnmark for årlig lønn 140 rd., men nedbrød sin helbred på de hårde reiser og døde knappe 3 år efter at han hadde begynt selvstendig virksomhet i Trondhjem.316
     Skifte 1 jun. 1733, Trondheim.316.

Gift 1715, Trondheim.316 med

Malene (Magdalena) Erichsdatter
Født omkring 1690.
Begravet 27 feb. 1748, Trondheim., 57 år gl.316.
     Datter af Erich Erichsen og Aleth Pedersdatter.
     Skifte 7 feb. 1749, Trondheim.316.

[Gift 1° 1715 med Niels Jensen Mørck (25 apr. 1692 - 24 mai 1733); Gift 2° 15 jan. 1739 med Jacob Mathiesen Borch (omkr. 1701 - 6 mai 1788)].

Børn af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter:

485.311.Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch, f. 1722, Trondheim., d. 1767
486.311.Aleth Kristina Nielsdatter Mørch, f. 1723, Trondheim., d. 1793, Trondheim.
487.311.Jens Nielsen Mørch, f. 1726, Trondheim., d. 1766
488.311.Malena Nielsdatter Mørch, f. 1728, Trondheim.
489.311.Karen Nielsdatter Mørch, f. 1730, Trondheim., d. 1763
490.311.Erich Nielsen Mørch, f. 1733, Trondheim., d. 1756, Trondheim.
312.180.
Maren Jensdatter Mørck
Født omkring 1693317,192.
Død 1709.
     Omkom på sjøreise fra Nordland med moren og broren Cornelius.318
313.180.
Cornelius Jensen Mørck
Født omkring 1695319,192.
Død 1709.
     Omkom på sjøreise fra Nordland med moren og søsteren Maren.318
314.180.
Jens Jensen Mørck
Født omkring 1697320,192.
315.185.
Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst
Født omkring 1705-1706321,197, døbt 19 nov. 1706, Trondhjem322.
     Er sannsynligvis den Ellen Margrethe Røst, der ses være gift med Christoffer Nilsen Grønbech (død 1764).322

Gift 25 feb. 1739 med

Christopher Nielsen Grønbech
Død 1764.
     Søn af Niels Larsen (Joensen?) (Grønbech).
     Handelsmann på Stokmarknes i Hadsel.323

Børn af Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst og Christopher Nielsen Grønbech:

491.315.Sara Røst Grønbech
492.315.Johan Røst Grønbech, f. 1743, d. 1776
493.315.Nils Grønbech
316.187.
Morten Mortensen Angell
Født 23 okt. 1670199.
Død 7 mar. 1721229.
     Stilling: Sogneprest til Beitstaden229
     Var først Capellan, men hvor, vides ikke, og aflagde 6 Marts 1711 Ed som Sognepræst til Beistaden. Ved de Svenskes Indfald i Norge 1718 led han nogen Skade. Døde 7 Marts 1721.199

Gift 29 sep. 1716199 med

Anna Kathrine Krenchel
Født 15 aug. 1693, Trondhjem229.
Død 25 jan. 1767, Trondhjem229.
     Datter af Bastian Krenchel og Maria Henriksdatter Hornemann.

[Gift 1° 29 sep. 1716 med Morten Mortensen Angell (23 okt. 1670 - 7 mar. 1721); Gift 2° 1 feb. 1724 med Johan Luytkis (6 dec. 1673 - 26 apr. 1751)].
317.187.
Rasmus Mortensen Angell
Født 1678, Trondheim..
Død 1744, Åkvik, Dønnes..
     Opholdt sig i Helgeland ved mormorens skifte 12. mai 1716.

Gift omkring 1708 med

Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz
Født 1676, Trondheim..
Død 1746, Åkvik, Dønnes..
     Datter af Carsten Volqvartz og Kirsten Markusdatter Angell.

[Gift 1° omkr. 1693 med Benjamin Peitersen Dass (d. 1702); Gift 2° omkr. 1708 med Rasmus Mortensen Angell (1678 - 1744)].

Børn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz:

494.317.Benjamin Dass Angell
495.317.Morten Angell
496.317.Maria Angell, d. omkr. 1739
497.317.Judithe Angell, d. omkr. 1795
498.317.Albrigt (Albert) Angell, f. 1708, Dønnes., d. før 1753, Gildeskål.
499.317.Carsten Volqvartz Angell, f. 1711, Dønnes., d. 1795, Trondheim.
500.317.Peter Angell, d. 1805
501.317.Lorentz Angell, f. omkr. 1713, d. 1778
502.317.Hans Angell, f. omkr. 1718, Dønnes., d. omkr. 1800, Meløy.
503.317.Thomas von Westen Angell, f. 1719, Dønnes., d. 1796, Bergen.
318.187.
Maren Mortensdatter Angell
Født omkring 1682132.
     Opholdt sig hos mormoren ved dennes skifte i Trondhjem 12. mai 1716, og var 34 år gl.132
319.187.
Lorentz Mortensen Angell
Født omkring 1686132.
     Opholdt sig i Trondhjem ved mormorens skifte 12. mai 1716, og var da 30 år gl.132
320.187.
Ane Maria Angell
     Opholdt sig i Trondhjem ved mormorens skifte 12. mai 1716.132

Gift _____med

Mathias Pettersen
     Borger i Trondhjem.132
321.187.
Catharina Mortensdatter Angell
Født 1676198.
Død 1752198.

Gift _____med

Petter Jacobsen Falch
Født omkring 1678198.
Død 1719324,198.
     Søn af Jacob Pettersen Falch og Margrethe.
     Petter fikk byksle (ca. 1709 ?) gård på Svines, Tjøtta, som da tilhørte Tjøtta kirke. Gården gikk senere over som husmannsplass under Tjøtta gård.198

Børn af Catharina Mortensdatter Angell og Petter Jacobsen Falch:

504.321.Morten Pettersen Falch, f. 1711
322.187.
Birgitte Mortensdatter Angell
     Opholdt sig hos broren Morten i Beistad ved mormorens skifte 17. mai 1716.132

Gift _____med

Lars Enge
323.188.
Christen Rasmussen? Irgens
     Sogneprest? i Askim.88
324.188.
Johannes Irgens
Født omkring 1683132.
     Opholdt sig hos geheimeråd i Moth i København, ved mormorens skifte 12. mai 1716.132
325.188.
Elisabeth Sophia Irgens

Gift _____med

Herman Hogtop (Hogentop)
     Borger og handelsmann i Trondhjem.325
     Skifte 18 okt. 1717, Trondhjem325Netto 598 rd..

Børn af Elisabeth Sophia Irgens og Herman Hogtop (Hogentop):

505.325.Herman Hermansen Hogtop (Hogentop), f. omkr. 1710
326.188.
Margaretha Maria Irgens

Gift _____med

Johan Helmich
327.188.
Anne Catharina Irgens
     Død ved mormorens skifte 12. mai 1716.88

Gift _____med

Anders Roth
Født omkring 167350.
Død 171450.
     Søn af Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?).
     Sogneprest?. Tituleres herr. Død før 12. mai 1716.132
     Visepastor til Strinda.50

[Gift 1° med Maren Jensdatter Bernhoft; Gift 2° med Anne Catharina Irgens].

Børn af Anne Catharina Irgens og Anders Roth:

506.327.Margaretha Sophia Roth, f. omkr. 1707
328.190.
Beritte Hansdatter Røst
Født omkring 1710326,203.
329.193.
Morten Hansen Reener
Født omkring 1717327.
Død 15 jul. 1775, 58 år gml.327.
     Iflg. skifte 1. juli 1776 på «tingstedet Barøen efter Trondhiemshandler Morten Reiner» anga avdødes bror «Hr. Anders Reiner» eiendommen (Kjeøy på Ytterstad i Lødingen).327

Gift _____med

Berithe Christine Schjelderup
Død 11 apr. 1772, Kjeøy, Ytterstad i Lødingen.
330.193.
Else Hansdatter Reener
Født 1721207.
Død 1761207.
     Skifte 1758-1765, Trondheim.328(Else Hansdatter Reiner, Hans Erichsen Dybfest)..

Gift omkring 1748208 med

Hans Erichsen Dybfest
Død omkring 1777208.
     Søn af Erich Pedersen Dybfest og Kiersten Mortensdatter.
     Trondhiems Handler Hans Erichsen bodde på Dybfest i Lødingen til han ble trolovet og gift med Ingeborg i 1745.208
     I 1748 protesterte bl.a. Hans på «sin moders Weigne imod borgerbrevet» som var utstedt til Niels Weilandt «til at være borger udi Nordland, til borgerleiet Korsnes dat. 28 mai Bergen 1748 i henseende til Trondhjems bys privelegier, og (ønsket) for øvrig reservere sig at andrage beskaffenheden på vedbørendes høye alder og (ville) derfor begjære copi av det publicerede borgerbrev».208
     I 1754 var det tre Borgere i «Tjellesund fierding»: Bergensborgerne Niels Weilandt på Korsnes, Bersvend Pedersen på Kiøbsnes, samt Trondhjemsborgeren Hans Erichsen på Dybfest. Om Hans heter det at han «om sommeren søker borgerleiet Dybfest, men om vinteren er boende i Trondhjem hvor han har hus og bopel og der sin borgerskatt erlegger».208
     Han drev trolig sin virksomhet til sin død i 1777.208
     Skifte 28 feb. 1777, Trondhjem329,208.

[Gift 1° 30 jul. 1745 med Ingeborg Sophia Har Christensdatter (omkr. 1703 - 1746); Gift 2° omkr. 1748 med Else Hansdatter Reener (1721 - 1761)].

Børn af Else Hansdatter Reener og Hans Erichsen Dybfest:

507.330.Ingeborg Christine Hansdatter
508.330._____
509.330.Elen Hansdatter, f. 1754, d. 1784
510.330.Hans Morten Reener, f. 1757, d. 1786
511.330.Erich Hansen, d. 1785
512.330.Joen Hansen Reener, f. 1760, d. 1794
331.193.
Joen Hansen Rener
Født omkring 1721327.
Død 14 aug. 1759, - an æt 38.327.
     Joen bodde på Kjeøy på Ytterstad i Lødingen da han døde.327
332.193.
Christen Hansen Reener
Født omkring 1730207.
Død apr. 1794207.
333.193.
Hans Hansen Reener
Født 1733207.
Død 1810207.
     Hans var 'handlende i Balstad, Lofoten.'207
     «34. 1772 26-10 Madame Johanna Bie Ross, Nordlandshandler Hans Reeners Huustrue, sluttet 6-11-1772 (arvinger: Sønnen Jens Ross Reener, i 4de år; datteren Jochumina Kierstina Reener, 5 år; datteren Anna Malena Reener, 4 år) (formynder faren Hans Hansøn Reener)»330
     ?? Han er vel far til Ane Malene Rener (1768-1860) gift Bruun, eller ??

Gift _____med

Johanna Bie Ross
Død omkring 1772.
     Skifte 1772, Trondheim.

Børn af Hans Hansen Reener og Johanna Bie Ross:

513.333.Jochumina Kierstina Reener, f. omkr. 1767
514.333.Jens Ross Reener, f. omkr. 1768
515.333.Ane Malene Rener, f. 1768, Trondhjem., d. 1860, Fladset.
334.193.
Anders Røst Hansen Reener
Født 1734331,327.
Død mai 1801327.
     Anders Reener Kieøen (på Ytterstad i Lødingen) nevnes som eneste borger i fjerdingen på høsttinget okt. 1787 «da Hans Morten Reener på borgerleiet Dybfest døde siste høst» og «den nye eier har siden ennu ikke drevet handel der».332
     Men først 21. febr. 1794 fikk «Borgeren i Trondhjem» Anders Reener «Kgl. bevilling på et gjestgiveri samt bondehandel på borgerleiet Kiedøen».332
     6. aug. 1794 fikk han Kgl. skjøte 'på en part i gården Ytterstad skyld 1 pd. 12 mk. (½ våg) tilligemed den derved beliggende ø Kidøen for 220 Rdl.'332

Gift 1° 17 jan. 1764, Vor Frue Kirke i Trondhjem327 med

Maren Maria Lund
Født omkring 1737327.
Død omkring 1780333,327.

Gift 2° 1 aug. 1783, Vor Frue Kirke i Trondhjem327 med

Anne Catarina (Iversdatter?) Saxe
Født omkring 1744327.
Død 24 jul. 1809327.
     Anne drev trolig handel, gjestgiveri og gårdsbruk sammen med de hjv. barna efterat Anders Reener var død, til hun døde.332

Børn af Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund:

516.334.Hans Rener, f. omkr. 1767, d. 1835
517.334.Lars Nicolay Rener, f. 1769, Trondhjem, d. 1844
518.334._____, f. 1770, d. 1770
519.334.Joen Andreas Reener, f. 1772, d. 1845
520.334._____
521.334.Ane Malena Reener, f. 1775
522.334.Martinus Andreas Reener, f. 1776
523.334.Elsebe Marie Reener

Børn af Anders Røst Hansen Reener og Anne Catarina (Iversdatter?) Saxe:

524.334.Iver Andersen Reener, f. omkr. 1783, d. 1803
525.334.Maren Maria Reener, f. 1785, d. 1831
335.193.
Maren Hansdatter Reener
Født 1736207.
336.193.
Maren Margrethe Hansdatter Reener
Født 1739207.
337.193.
Sirianna Hansdatter Rener
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??
     Fra Kvalø i Brønø.334

Gift _____, Kvaløy i Brønnøy i Helgeland335 med

Arnt Abelsøn Mørch
Døbt 13 dec. 1713, Korskirken i Bergen335.
Død 1 jun. 1785335.
     Søn af Abel Abelsøn Mørch og Gertrud Johansdatter Omsen.
     Handelsmann på Røsvig i Folden.335

[Gift 1° _____ med Sirianna Hansdatter Rener; Gift 2° 1764 med Hardovika Schøning (d. eft. 1801)].

Børn af Sirianna Hansdatter Rener og Arnt Abelsøn Mørch:

526.337.Risa Mørk, f. omkr. 1756
338.193.
Anna Cathrine Reiner
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??

Gift _____336med

Lars Erichsen Grøn
Død 1767336.
     Søn af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Nordlandshandler.336

Børn af Anna Cathrine Reiner og Lars Erichsen Grøn:

527.338.Anne Margrethe Larsdatter Grøn
528.338.Hans Larsen Grøn
529.338.Ericha Larsdatter Grøn
339.195.
Anders Rasch
Født 1711.
Død 1769, Eidet, Maursund.
     Fikk odel på 4 pund i Vebostad på Kvæfjord. Kom til Skjervøy, hvor han blev stamfar til handelshuset Rasch. Han »sotdøde paa jægten paa Bergensturen«.

Gift _____med

Grethe Cathrine Oderup
Født 1708.
Død 1796.

Børn af Anders Rasch og Grethe Cathrine Oderup:

530.339.Aksel Rasch, f. 1732
340.195.
Niels Axelsen Rasch
Født 1714.
Død 22 nov. 1757337.
     Nils fikk hjelp av sin stedfar Tarald Gjæver til å studere. Han tok i 1735 anneneksamen ved univ. i København. Han var en tid kjøpmann på Grønland.
     Foged i Lofoten og Vesterålen fra 24. decbr. 1745 til sin død.337
     Om hans liv og levnet (mest på Grønland) se H. Ostermann.

Gift 2 sep. 1749, i huset i Steigen (hos Peter Thams?)311 med

(Anna) Barbara Thams
Født aug. 1728, Trondhjem311.
Død 26 jul. 1813, Trondhjem, (89 Aar 11 Mdr. gl.).
     Datter af Peder (Peter) Danielsen Thams og Lavina Tullin.

[Gift 1° 2 sep. 1749 med Niels Axelsen Rasch (1714 - 22 nov. 1757); Gift 2° 1760 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
341.195.
Augustinus Rasch
Født 1720, Kvæfjord337.
Død 15 nov. 1775337.
     Handelsmann og jektebruker på handelsstedet Lille Flamberg i Andenes prestegjeld, Vesterålen, hvor han døde.337
     Ved auksjon i Raschs dødsbo 17. juni 1776 innbragte løsøret 1014½ rdl., og enkens løsøre blev bortauksjonert 14. juni 1779 for 61 rdl. Ved fellesboets endelige opgjør 10. decbr. 1781 androg aktivene til 1384½ rdl. og passivene til 1317½ rdl., så det blev kun 67 rdl. i behold.338

Gift 21 okt. 1744337 med

Anna Dorothea Bremer
Født 1707, Ervik, Trondenes.339,340,281.
Begravet 22 okt. 1777, Andenes.337.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Hennes ekteskap med Rasch var selvsagt barnløst.337
     Blandt hennes eiendeler nevnes en flatskaftet sølvskje med hennes og presten Bødtkers initialer, et sølvbeger med hennes mors initialer og en rundskaftet sølvskje med Wolf'ske initialer.338

[Gift 1° 1728 med Henning Rasmussen Bødtker (d. omkr. 1742); Gift 2° 21 okt. 1744 med Augustinus Rasch (1720 - 15 nov. 1775)].
342.195.
Henrik Rasch
     Kom til Skroven i Vesterålen og var utdannet glassmester.
     Skifte 18 sep. 1775, Schraaven.341Han har opprettet et testament som gjør klart at enken, Lucia Torsdatter, arwer det hela boe urørt. De har ikke livsarvinger. E.H. Rosenwinge /s/ Som owerwærende ved denne forretning underskrev Carl Frans Knæse, C. Grundstad..

Gift _____342med

Lucia Tørrisdatter Nordmann
     Datter af Tørris.
     Er ved skiftet efter søsteren Sidsel gift med Hendrich Rasch i Skroven.342
343.195.
Anna Rasch
     Kom til Skarbøvik på Sunnmøre, hvor hun døde.

Gift _____med

Christopher Gierring
     Bosat på Skarbøvik, Sunnmøre.
344.195.
Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 1763343.
     Hun omkom på sjöen 1763.343

Gift 1° omkring 1750 med

Jens Bloch Gievert
Født 1698, Bitterstad, Hadsel., døbt 17 jun. 1698344.
Begravet 14 dec. 1755, Hadsel kirkegård.344.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.344
     Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen, var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger.345

[Gift 1° 12 okt. 1729 med Johanna Andersdatter Brønlund (omkr. 1683 - omkr. 1748); Gift 2° omkr. 1750 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763)].

Gift 2° 30 nov. 1757, Hadsel med

Søren Røgh Rasmussen Schjelderup
Født 1 aug. 1725, Skjervøy.346,343.
Død 26 jun. 1809, Melbu i Vesterålen.343.
     Søn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg.
     Han var proprieter, gjestgiver og skipper på Melbo i Hadsel. Han var efter datidens forholde en grunnrik mann. Denne rikdom fikk han for enden med sin förste hustru; men han synes også å ha været en smart forretningsmann. Hans 1ste og 3die ekteskap var barnlöst.343
     «Borger, gaardmand» på Gulsta gård i Hadsel, Nordland.247

[Gift 1° 30 nov. 1757 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763); Gift 2° 1767 med Sara Røst Grønbech; Gift 3° nov. 1795 med Jonette Andrea Moursund (1768 - 6 sep. 1831)].

Børn af Ingeborg Margrethe Rasch og Jens Bloch Gievert:

531.344.Johanne Margrethe Giæver, f. omkr. 1752, d. 1802
532.344.Hans Giæver
345.195.
Hans Petter Taraldssøn Giæver
Født omkring 1722347.
Død 1782347.

Gift _____347med

Martha Nilsdatter Rist (Maursund)
Født omkring 1727.
Død 1794348,347.
     Datter af Niels Andersen Rist.
     Hun skjenket til Skjervøy kirke en lysekrone av messing, seksarmet, og med denne inskripsjon: «Denne Krone er foræret Guds Hus til Ære af Hans Peter Giævers Martha, Maursund, Anno 1757. Høyædle og høiærværdige Dogter Frederik Nannestad, Biskop over Trondhjems Stift.» Kronen henger fremdeles i Skjervøy kirke.347
346.195.
Tarald Andreas Giæver
Født 1724349.
Død 8 sep. 1785, Bergen.349, begravet 27 nov. 1785, Øksnes.350,349.
     10 børn. Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

Gift 1° 1758, Kristiansund.349 med

Maren Angel Friis
Født 1731.
Begravet 16 apr. 1769, Øksnes.351,349.
     Datter af Johan Iversen Friis og Berethe Margrethe Schytte.
     Skifte 22 dec. 1771349.

Gift 2° _____med

Olava Marie Paasche
Født 1746, Børsa, ST..
Død 1789.
     Datter af Johan Fredrik Paasche og Anna Marie Feltschau.
     Se "Gård og slekt i Øksnes", bind 2, s. 210 og 221.

Børn af Tarald Andreas Giæver og Maren Angel Friis:

533.346.Tarald Andreas Giæver

Børn af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche:

534.346.Ellen Margrete Giæver, f. 1780, Nordland., d. 1820, Trondenes.
347.195.
Birgitte Marie Giæver

Gift _____med

Peter Albrecht Angel
Født jun. 1719342,351.
Død 1785352.
     Søn af Jochum Lorentzen Angell og Maren Collin.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).342

Børn af Birgitte Marie Giæver og Peter Albrecht Angel:

535.347.Jochum Lorentz Angell
536.347.Tarald Andreas Angell
537.347.Hans Albrigt Angell, f. 1742
538.347.Beret Lucie Angell, d. 1819
348.195.
Ellen Margrethe Giæver
Født omkring 1728344.
Død efter 1801342.

Gift 1° 1759342 med

Ole Hveding Bärentz
Født 1734.
     Søn af Didrik Bärentz (Berentz) og Birgitha Catharina Giæfver.
     På Vibestad i Kvæfjord.342
     Han hadde visstnok tatt et døpenavn som slektsnavn, idet han antas identisk med Ole Hveding Bärentz, f. 1734, sønn av gullsmed Didrik Bärentz og Birgitha Catharina Giæfver.342

Gift 2° omkring 1790 med

Hartvig Jentoft
Født 1753344.
     Handelsmann på Vebostad i 1801.344

Børn af Ellen Margrethe Giæver og Ole Hveding Bärentz:

539.348.Berith Hveding
540.348.Lucia Hveding
541.348.Berith Sesselia Hveding
349.200.
Otto Pedersen Gram
Født 1721, Nordeidet, Karlsøy.222.
Død 1788, Lanesøyra, Karlsøy.222.

Gift 1760222 med

Karen Fredriksdatter Blix Hegelund
Født omkring 1735.
Død efter 1801.
     Datter af Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund og Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix.
     Karen Fredrichsdatter er år 1801, 66 år gl. og enke efter to ekteskaper. Hun oppholder sig på Lanes i Karlsøy hos sønnen Svend Blix.247

Børn af Otto Pedersen Gram og Karen Fredriksdatter Blix Hegelund:

542.349.Svend Ottesen Blix, f. 1764, Karlsøy., d. 1814, Karlsøy.
543.349.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1765, Karlsøy.
544.349.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1770, Karlsøy.
350.200.
Mads Pedersen Gram
Født 1717, Nordeidet, Karlsøy.222.
Død 1787, Nordeidet, Karlsøy.222.

Gift _____222med

Margrethe Hansdatter Grønbeck
Født 1725222.
Død 1763, Nordeidet, Karlsøy.222.

Børn af Mads Pedersen Gram og Margrethe Hansdatter Grønbeck:

545.350.Jørgen Madsen Gram, f. omkr. 1753
546.350.Hans Madsen Gram, f. omkr. 1767
351.201.
Paul Johansen Gram
Født 1725, Bjørnrå, Trondenes223.
Død 1770, Alvestad, Trondenes223.

Gift 1760223 med

Ellen Pedersdatter
Født 1730, Alvestad, Trondenes223.
Død 1782, Dale, Trondenes223.

Børn af Paul Johansen Gram og Ellen Pedersdatter:

547.351.Peder Paulsen Gram, f. 1762, Trondenes, d. 1805, Trondenes
352.202.
Gunhild Rebekka Olsdatter Gram
Født 1737, Haukebø, Trondenes.353.
Død 1775, Gausvik, Trondenes.353.

Gift 1760223 med

Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.353.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.353.
     Søn af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

[Gift 1° 1760 med Gunhild Rebekka Olsdatter Gram (1737 - 1775); Gift 2° 1777 med Anne Maria Mikkelsdatter (1744 - 1797)].

Børn af Gunhild Rebekka Olsdatter Gram og Mathias Olai Olsen Eidberg:

548.352.Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg, f. 1766, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
549.352.Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg, f. 1769, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
550.352.Jens Mathiassen Eberg, f. 1772, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
551.352.Olava Mathiasdatter Eberg, f. 1775, Trondenes, d. 1840, Trondenes
353.202.
Nils Olsen Gram
Født 1738, Haukebø, Trondenes.354.
Død 1791, Haukebø, Trondenes.354.

Gift 1776354 med

Karen Johnsdatter
Født 1736, Sama, Trondenes.355.
Død 1817, Haukebø, Trondenes.355.
     Datter af John Jørgensen og Gunhild Katrine Arnesdatter.

Børn af Nils Olsen Gram og Karen Johnsdatter:

552.353._____, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
354.202.
Paul Olsen Gram
Født 1740, Haukebø, Trondenes.356.
Død 1803, Steinsland, Trondenes.356.

Gift 1774223 med

Anne Margrete Pedersdatter
Født 1743, Kvitnes, Trondenes.356.
Død 1787, Steinsland, Trondenes.356.
     Datter af Peder Olsen og Kirsten Henriksdatter.

[Gift 1° 1768 med John Knutsen (1735 - 1768); Gift 2° 1769 med Anders Hanssen (1733 - 1775); Gift 3° 1774 med Paul Olsen Gram (1740 - 1803)].

Børn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter:

553.354.Ole Paulsen Gram, f. 1778, Trondenes., d. 1830, Trondenes.
554.354.John Andreas Paulsen Gram, f. 1780, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
555.354.Mette Kirstine Paulsdatter Gram, f. 1784, Trondenes.
355.202.
Anne Johanna Olsdatter Gram
Født 1742, Haukebø, Trondenes.223.
Død 1802, Skånland L., Trondenes.357,223.
     Skifte 1803-1805, Skånland, Fauskevåg tinglag.115protokollnr. 150, folio 45b..

Gift 1767223 med

Arne Falkorsen
Født 1738, Tennevik, Trondenes.223.
Død 1818, Skånland L., Trondenes.223, begravet 1818, Trondenes.358,359.
     Søn af Falkor Arnesen og Maren Andersdatter.

Børn af Anne Johanna Olsdatter Gram og Arne Falkorsen:

556.355.Mette Maria Johanna Arnesdatter, f. 1770, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
557.355.Johanna Cecilia Arnesdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
558.355.Maren Marie Arnesdatter, f. 1780, Trondenes, d. 1849, Trondenes
356.202.
Margrethe Olsdatter Gram
Født 1745, Haukebø, Trondenes.112, døbt 1745, Trondenes.360,112.
Død 30 jan. 1821112.

Gift 17 nov. 1768, Trondenes.112 med

Arve Henriksøn Warberg
Født omkring 1736, Breistrand, Trondenes.112,360.
Død 1792, Breistrand, Trondenes.361, begravet 1792, Trondenes.362,112.
     Søn af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Konf. 1754 i Trondenes.112
     Kjøpte 30. okt. 1762 en part i Breistrand av sin far.112
     Skifte 23 okt. 1792112.
     Skifte 1788-1798, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 146, folio 245..

Børn af Margrethe Olsdatter Gram og Arve Henriksøn Warberg:

559.356.Anne Har Arvesdatter Warberg, f. 1770, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
560.356.Martha Sophia Arvesdatter Warberg, f. 1772, Trondenes., d. 1830, Bjarkøy.
561.356.Mette Maria Arvesdatter Warberg, f. 1773, Trondenes.
562.356.Ole Paul Arvesen Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
563.356.Lucia Catrina Arvesdatter Warberg, f. 1777, Trondenes.
564.356.Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
565.356.Anne Margrethe Arvesdatter Warberg, f. 1781, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
566.356.Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
567.356.Henrik Mathias Arvesen Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
568.356.Ellen Debora Arvesdatter Warberg, f. 1788, Trondenes.
357.202.
Ingeborg Sophie Olsdatter Gram
Født 1747, Haukebø, Trondenes.363,361, døbt 1747, Trondenes.364,363.
Død 1818, Breistrand, Trondenes.361, begravet 1818, Trondenes.363.

Gift 1 dec. 1775, Trondenes.112 med

Jacob Henriksøn Warberg
Født omkring 1743, Breistrand, Trondenes.112,361.
Død 1800, Breistrand, Trondenes.361, begravet 1800, Trondenes.365,112.
     Søn af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Gårdbruker på Breistrand. Kjøpte 1772 en part i Breistrand av sin far.112
     Skifte 7 jan. 1802366,112.
     Skifte 1798-1804, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 148, folio 433b..

Børn af Ingeborg Sophie Olsdatter Gram og Jacob Henriksøn Warberg:

569.357._____, d. 1791, Trondenes.
570.357.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1776, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
571.357.Martha Sophie Jacobsdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
572.357.Mette Marie Jacobsdatter Warberg, f. 1781, Trondenes.
573.357.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
574.357.Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
575.357.Hans Petter Jacobsen Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1823, Tjeldsund.
576.357.Olava Jacobsdatter Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
577.357.Nils Olai Jacobsen Warberg, f. 1795, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
358.202.
Mette Olsdatter Gram
Født 1749, Haukebø, Trondenes.354.

Gift 1773367 med

Abraham Johansen
Født _____, Herjangen, Ofoten.367.

Børn af Mette Olsdatter Gram og Abraham Johansen:

578.358.Margreta Kirstine Abrahamsdatter, f. 1783, Nordland., d. 1840, Trondenes.
359.202.
Rebekka Olsdatter Gram
Født 1751, Haukebø, Trondenes.368,369.
Død 1833, Sørvik, Trondenes.368,369.

Gift 1783223 med

Mathias Mikkelsen Ursin
Født 1755, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1837, Sørvik, Trondenes.223.
     Søn af Michael Bjørnsen Ursin og Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane.
     Lensmann i Søvig.

[Gift 1° 1778 med Marta Maria Pedersdatter (1752 - 1779); Gift 2° 1783 med Rebekka Olsdatter Gram (1751 - 1833)].

Børn af Rebekka Olsdatter Gram og Mathias Mikkelsen Ursin:

579.359.Ole Mathiassen Ursin, f. 1784, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
580.359.Mikkel Mathiassen Ursin, f. 1785, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
581.359.Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin, f. 1786, Trondenes., d. 1878, Trondenes.
582.359.Mette Maria Mathiasdatter Ursin, f. 1788, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
583.359.Sara Isakine Mathiasdatter Ursin, f. 1789, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
584.359.Andreas Mathiassen Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
585.359.Nils Olai Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1853
586.359.Jens Brønlund Mathiassen Ursin, f. 1793, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
587.359.Martha Marie Ursin, f. 1796, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
360.202.
Maren Olsdatter Gram
Født 1754, Haukebø, Trondenes.370,223.
Død 1827, Sørrollnes, Trondenes.223.

Gift 1802223 med

Ole Larssen
Født 1750, Sørrollnes, Trondenes.371,372,368,223.
Død 1831, Sørrollnes, Trondenes.368,223.
     Søn af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Som sin fader må Ole også ha vært dyktig på sjøen. Han opprettholdt velstanden på bruket, og ble ilag 10 spd. i sølvskatt til Norges Bank i 1816, det høyeste beløpet som ble betalt innenfor det området som nå omfatter Skånland herred.

[Gift 1° 1778 med Berit (Birgitte) Mortensdatter (1752 - 1800); Gift 2° 1802 med Maren Olsdatter Gram (1754 - 1827)].
361.202.
Jørgen Olsen Gram
Født 1757, Haukebø, Trondenes.354.
Død 1759, Haukebø, Trondenes.354.
362.202.
Jørgen Andreas Olsen Gram
Født 1760, Haukebø, Trondenes.223.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.223.

Gift 1° _____med

Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen
Født 28 sep. 1754373,60.
Død 1805, Steinsland, Trondenes.223.
     Datter af Didrich Didrichsen Hønnichen og Elen Christense Brun.

Gift 2° 1823223 med

Berte Lucia Rafaelsdatter Harr
Født 1772, Bø, Trondenes.223.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.223.
     Datter af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° omkr. 1795 med Lars Larssen; Gift 2° 1807 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821); Gift 3° 1823 med Jørgen Andreas Olsen Gram (1760 - 1835)].

Børn af Jørgen Andreas Olsen Gram og Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen:

588.362.John Jørgensen Gram, f. 1788, Trondenes., d. 1811, Vardø.
589.362._____, f. 1792, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
363.203.
Else Christensdatter
     «Else havde Jaricke Broers en Kiøbmand i Fosen. Hun var før besovet af Jac. Michelborgs Søn Johan s fik Ingeborg Tosten Withes d: af Aasgaard.»1

Gift _____, «besoved».1med

Johan Jacobsen Mechelborg
Født 1661374.
Død 12 nov. 1702, »Søndag aften kl. 7 den 12. nov. 1702, blev min højeste skat og allerkæreste ejendel i denne verden taget fra mig, idet Gud ved en stille og salig død, kaldte min hjerteelskede, kære mand, Johan Mechelborg hjem til sin himmelske bolig.«375.
     Søn af Jacob Johansen Mechelborg og Margrethe Christensdatter.
     Han drev en ganske stor forretning i Fosna, hvor han havde tre ansatte medhjælpere.374

[Gift 1° med Else Christensdatter; Gift 2° 9 okt. 1687 med Ingeborg White (1671 - 2 aug. 1731)].
364.206.
Luytke Hajesen
Født omkring 1691376,226.
365.206.
Henrik Hajesen
Født omkring 1693377,226.
366.206.
Christen Hajesen
Født omkring 1695378,226.
367.206.
Niels Hajesen
Født omkring 1700, Bud «Boe» fiskevær i Romsdalen.379,226.
368.206.
Anne Riborg (Hansdatter?) Luytkis
Født omkring 1713.

Gift 15 nov. 1735, Trondhjem380 med

Søren Aagesen Hagerup
     Søn af Aage Olsen Lehn og Anna Hagerup.
     Har stor efterslegt Hagerup fra Lein i Frosten380
369.207.
Riborg Cathrine Luytkis
Født omkring 1702381,229.
Død 27 aug. 1777, Røros229.

Gift 30 mar. 1740, Vor Frue kirke i Trondhjem229 med

Jens Pedersen Schjelderup
Død før 1755.
     Søn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).
     Stilling: Proviantforvalter ved Røros Verk.229.
     Er ikke nevnt i faderens skifte, hvorfor hans ægteskab må have være barnløst.
370.207.
Hans Hagerup Luytkis
Født omkring 1704382,229.
Død 11 mai 1795, Granåsen gård i Strinda229, begravet 19 mai 1795, Lade kirke229.
     Stilling: Skibsmåler og tollforvalter i Trondhjem229
     I Trondhjems Overformynderprotokoll 3, p. 98, nevnes han som «Generalskibsmaaler og Controlleur». Han var eier av gården Granåsen i Strinda, hvor tre av værelserne i hovedbygningen ennu er smykket med malte veggfelter (landskap og prospekter) fra hans tid. Død på Granåsen 11. mai 1795 (begr. ved Lade kirke 19. mai s. å.). Hans Hagerup Luytkis hadde ialt femten barn. Av dem opføres her syv som nådde voksen alder.229

Gift 1° 1731, Hjemmet/Huset383,229 med

Margrethe Fredriksdatter Fabech
Død før 11 jan. 1757229, begravet 11 jan. 1757, Domkirkens (Trondhjem) sogn229.
     Datter af Frederik Frederiksen Fabech og Magdalena Giertrud Krull.

Gift 2° 23 nov. 1757384 med

Mette Sofie Jakobsdatter Hess
Født omkring 1726384.
Død 1758384, begravet 14 apr. 1758, Domkirkens sogn, Trondhjem384.

Gift 3° 7 nov. 1758, Domkirken i Trondhjem384 med

Cathrine Marie Brown
Født 1733, døbt 7 mai 1733, Domkirken i Trondhjem384.
Død 3 nov. 1808, Granåsen gård i Strinda384.
     Datter af James Brown og Kirsten Thaysen.

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech:

590.370.Johan Luytkis, f. omkr. 1731, Trondhjem, d. 1822, Trondhjem
591.370.Nicolai Nissen Luytkis, f. 1734, d. 1767, Kristiansund N.
592.370.Hartvig Huitfeldt Luytkis, f. 1736, d. 1826, Molde
593.370.Karen Magdalene Luytkis, f. 1741, d. 1820, Trondhjem
594.370.Hans Hagerup Luytkis, f. 1744, d. 1834, Stavanger
595.370.Eiler Kaasbøl Luytkis, f. 1746, Trondhjem

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Cathrine Marie Brown:

596.370.Jacob Luytkis, f. 1764, Trondhjem, d. 1817, Danmark
371.207.
Karen Margrethe Luytkis
Født 27 dec. 1724385.
Død 30 mai 1798385.

Gift 12 feb. 1744385 med

Eiler Bracher
Født 31 mar. 1711385.
Død 9 sep. 1749385, begravet 2 okt. 1749, Kristiansund N.385.
     Stilling: Skipper fra Kristiansund N.385.
372.207.
Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732385, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem385.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.385.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N.
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Gift 30 aug. 1765386 med

Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 1732386.
Død 6 sep. 1786386.
     Datter af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis.

Børn af Johan Anton Luytkis og Maren Angell Mecklenborg:

597.372._____, f. 1765
598.372.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
373.208.
Morten Hansen Sommer
Født 21 aug. 1704.
Død 20 aug. 1765, begravet 13 sep. 1765, Alstadhaug kirke.
     Sogneprest i Alstadhaug.

Gift 1730 med

Abel Margrethe Dass
Født 1711387.
Død 1791388.
     Datter af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell.

Børn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass:

599.373.Hans Mortensen Sommer, f. 1735, d. 1791, (København?)
600.373.Andreas Mortensen Sommer, f. 1736, d. omkr. 1772
601.373.Peter Lorentz Sommer, f. 1737, d. 1770
374.208.
Jens Hansen Sommer
Døbt 4 aug. 1705, Domkirken i Trondheim233.
Død 12 jun. 1762233, begravet _____, Domkirken (nedlagt under gulvet) i Trondheim233.
     Kancelliraad og hospitalsforstander.389
     8 barn [med første hustru ?].233

Gift 1° 19 sep. 1730, (Trondheim?)233 med

Maren Maria Lorentzdatter Holst
Født 6 jan. 1712.
Død okt. 1747.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Gift 2° _____med

Lorentze Blom

Børn af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst:

602.374.Margrethe Sommer, f. 1731, Trondheim., d. 1780, Kragerø.
603.374.Hans Morten Sommer, f. 1737

Børn af Jens Hansen Sommer og Lorentze Blom:

604.374.Maria Sommer, f. 1753, d. 1788
375.208.
Anna Hansdatter Sommer
Død 1745390.
     ? Sandsynligvis datter af hospitalsforstander Hans Sommer i Trondhjem ?

Gift 1° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 1738390.
     Byfogd i Trondheim.137
     Skifte 1737-1742, Trondheim.101(Byf: Jens Hammer)..

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Gift 2° 1736 med

Hans Hagerup Gyldenpalm
Født 27 okt. 1717259.
Død 19 feb. 1781259.
     Søn af Eiler Hagerup og Anna Catharina Barhow.
     Stilling: Stiftamtmand i Christiansand380.
     Adledes 1781 under navnet Gyldenpalm380
     Hans Hagerup, f. 1717, Conrector i Tronhiem 1735, Stiftamtmand i Christiania 1764, nobilit. GYLDENPALM 1781, 23 Feb., døde samme Aar. Gift 1736 med Assessor Sommers Dotter, Byefoged Hammers Enke, døde 1744, 3 Børn. Gift 1748 med Helene Margrete Höyer, Dotter af Cancellie-R. Höyer, uden Børn.391

[Gift 1° 1736 med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745); Gift 2° 1748 med Anne (Helene) Margrethe Høyer].

Børn af Anna Hansdatter Sommer og Jens Hannibalsen Hammer:

605.375.Benedicte Susanne Hammer
606.375.Margrethe Hammer, f. omkr. 1728, d. 1782, Tranøy

Børn af Anna Hansdatter Sommer og Hans Hagerup Gyldenpalm:

607.375.Eiler Hagerup de Gyldenpalm, f. 1740, Sør-Trøndelag, d. 1817
608.375.Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm, f. 1741
609.375.Hans Hagerup de Gyldenpalm, f. 1742, Sør-Trøndelag, d. 1793

Generation 8.

376.212.
Jørgen Christophersen Bernhoft
Født 171948.
Død 176848.
     Sogneprest till Støren.48

Gift 176148 med

Anna Elisabeth Plathe
Født 173948.
Død 181648.

Børn af Jørgen Christophersen Bernhoft og Anna Elisabeth Plathe:

610.376.Martha Angell Bernhoft, f. 1764, d. 1826
377.213.
Anna Catharina Vogt
     Død ung234
378.215.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 1766236.
Død 3 jun. 1820236.

Gift 7 apr. 1791236 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 1743236.
Død 1827236.
     Stilling: Oberstløjtnant374.
379.222.
Ingeborg Christina Tax
Født omkring 1740392.
380.222.
Kirsten Tax
Født omkring 1743393.
381.222.
Gidsken Tax
Født omkring 1745394.
382.225.
Johannes Irgens (Schjelderup)
Født 30 aug. 1735171, døbt 4 sep. 1735, Røraas.171.
     Confirmand fra Røraas 1748.171
383.225.
Anders Schjelderup
Født 25 apr. 1739171, døbt 28 apr. 1739, Røraas.171.
Død 14 aug. 1739171.
384.225.
Henrik Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1745.171
385.225.
Michael Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1756.171
386.225.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 1771395,247.

Gift _____247med

Esten Iversen
Født omkring 1759396,247.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?247
387.225.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 1775397,247.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».247
388.229.
Elisabeth Lucie Kildal
Født 2 jan. 173760.
Begravet 28 sep. 1783398,60.

Gift 1755253 med

Jonas Sidenius
Født 172260.
Død 21 feb. 178560.
     Søn af Leonard Sidenius.
     Student i Trondheim 1739. Teologisk eksamen 1748. Huslærer i Danmark 1750. Personellkapellan hos faren i Buksnes 1751. Sogneprest i Værøy 1753-56, i Borge 1756-70, i Lødingen 1770-85. I Værøy kirkebok 1750-99 (side 15), har Jonas Sidenius notert: «Fra Kyndelsmisse til 22. Februar 1755 var jeg i Waagen for at lade mig trolove og copulere».60

Børn af Elisabeth Lucie Kildal og Jonas Sidenius:

611.388.Jacob Sidenius
612.388.Andreas Sidenius
613.388.Jonas Sidenius
614.388.Leonard Sidenius
615.388._____
616.388._____
617.388._____
618.388._____
619.388._____
620.388._____
389.229.
Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.399.

Gift 1° 1767, Vågan., Vigde av sokneprest Arnoldus Schytte.400,399 med

Christen Michelsen Munch
Født omkring 171460,400.
Død mai 1783401,60,401.
     Søn af Michel Knudsen Munch og Elen Debora Pedersdatter Har.
     Byksla gården Hegstad etter faren og overtok seinare lensmannsombudet. Han dreiv fiske som faren, men skaffa seg og ei jekt. Han vart ein velståande mann. Ved skiftet 1. okt. 1766 etter førsta kona hans var formuen 1014 rdl. 3 ort 6 skill. Gjelden var berre 4 rdl. 3 ort 6 skill. Sjøbruket vart verdsett til 330 rdl., krøttera til 46 rdl. 3 ort, rede penge 200 rdl., dessutan ein god del sølvtøy, gårdsredskap, smieredskap m.m.402

[Gift 1° 25 okt. 1742 med Peternille Pedersdatter (omkr. 1711 - 11 jan. 1766); Gift 2° 1767 med Maren Maria Kildal (25 dec. 1744 - mar. 1786)].

Gift 2° 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯352 med

Hans Albrigt Angell
Født 1742352.
     Søn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver.

Børn af Maren Maria Kildal og Christen Michelsen Munch:

621.389.Zitsel Maria Parelius Munch, f. 1769, Lødingen.
622.389.Sigvart Kildal Munch, f. 1770, Lødingen., d. 1771, Lødingen.
623.389.Arnoldus Schytte Munch, f. 1772, Lødingen.
624.389.Christen Munch, f. 1774, Lødingen., d. 1774, Lødingen.
625.389.Else Kathe Schytte Munch, f. 1775, Lødingen.

Børn af Maren Maria Kildal og Hans Albrigt Angell:

626.389.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
390.230.
Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.403,252, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke252.
Død 28 jun. 181460, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund60.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.60

Gift 177360 med

Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 181960.
     Datter af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver.
391.230.
Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.252, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke252.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.62.

Gift _____med

Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.62.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.62.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest i Hadsel.

[Gift 1° med Lucie Bonsach Schytte (2 jul. 1745 - 16 jun. 1767); Gift 2° 1770 med Helene Cathrine Rist (7 mai 1752 - 1780); Gift 3° med Anna Sophie Randulf Hersleb (1750 - 10 apr. 1841)].
392.230.
Elisabeth Lucie Opdal Schytte
Født 8 mar. 1747, kl. 12:40 om natten.250, døbt 31 mar. 1747, Lødingen kirke404,250.
Død 1825, København..

Gift _____med

Eiler Hagerup Rosenvinge
Født 1742, Selbu, S-Trøndelag., døbt 16 feb. 1742, Selbu kirke, S-Trøndelag..
Død 23 jun. 1805, Bergen..
     Søn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Maria Friis.
     Sorenskriver. Kancelliråd.
393.230.
Roald Opdal Schytte
Født 23 sep. 1748, mandag morgen kl. 8.250, døbt 8 okt. 1748, Lødingen kirke250.
394.230.
Else Cathe Schytte
Født 18 sep. 1751, søndag om dagen kl. ½ 1.250, døbt 19 sep. 1751, Lødingen kirke250.
395.230.
Zitsel Maria Schytte
Født 14 jul. 1753, kl. 1 efter middag.250, døbt 27 jul. 1753, Lødingen kirke250.
396.230.
Anna Bredal Schytte
Født 17 aug. 1756, kl. 9 om morgenen.405,250, døbt 22 aug. 1756, Lødingen kirke250.
     Hun «nyder pension af post-kassen» og er bosat hos sin broder Frideric Schytte på Oppeide gård i Hammerøy.247
397.237.
Anders Jakobsen
Født 1725, Brokvik, Trondenes.223.
Død 1809223.
     Steinsland, Trondenes. 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift omkring 1747223 med

Kirsten Selgensdatter
Født 1723, Vollstad, Trondenes.223.
Død 1808, Steinsland, Trondenes.223.
     Datter af Selgen Madssen.
398.237.
Berthe Jakobsdatter
399.237.
Anne Marie Jakobsdatter
Født 1734, Brokvik, Trondenes, Norge.368,223.
Død 1786, Sørrollnes, Trondenes, Norge.368,223.
     Skifte 1785-1789, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.115protokollnr. 144, folio 136b..

Gift 1757368 med

Sakarias Hanssen Mørch
Født 1723, Lille-Venje, Dyrøy, Norge.406,368,223.
Død 1793, Sørrollnes, Trondenes, Norge.368,223.
     Søn af Hans Sakariasen (Mørch?) og (Mørch?, Mørk?).
     Gårdbruker på øvergården i Sørrollnes, Trondenes. Sakarias Hanssen sendte stora kvanta fisk til Bergen, og alle barna fikk hjemmegaver da de giftet seg.
     Ved sønnen Hans' dåb 1761 og datteren Marits dåb 1766 skrives hans navn «Zakarias Hansen Mørch».407
     Skifte 1788-1798, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.115protokollnr. 146, folio 361b..

Børn af Anne Marie Jakobsdatter og Sakarias Hanssen Mørch:

627.399.Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch, f. 1759, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
628.399.Hans Sakariassen, f. 1761, Trondenes., d. 1822, Astafjord.
629.399.Jakob Sakariassen Mørch, f. 1763, Trondenes., d. 1822, Astafjord.
630.399.Marit Sakariasdatter Mørch, f. 1766, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
631.399._____, f. _____, d. 1769, Trondenes.
632.399._____, f. _____, d. 1771, Trondenes.
633.399.Ole Sakariassen, f. 1773, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
400.237.
Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter
Født 1735, Brokvik, Trondenes.223.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.223.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 149, folio 728..

Gift 1760223 med

Kristen Kaspersen
Født 1736, Fauskevåg Lille, Trondenes.223.
Død 1790, Fauskevåg, Trondenes.223.
     Søn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter.
     Skifte 1751-1796, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 145, folio 61b..

Børn af Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter og Kristen Kaspersen:

634.400.Ingeborg Kristensdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
401.237.
Hans Jakobsen
Født 1736, Brokvik, Trondenes368.
Død 1815368.

Gift 1777368 med

Øllegård Tygesdatter Trane
Født 1747, Foldvik, Gratangen.408,368.
Død 1812368.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1772 med Johan Hanssen (1720 - 1776); Gift 2° 1777 med Hans Jakobsen (1736 - 1815)].

Børn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane:

635.401.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1777, Ibestad, d. 1858
636.401.Johan Jacob Hanssen, f. 1780, d. 1828
637.401.Kristen Tyge Hanssen, f. 1784, Ibestad
638.401.Karen Maria Hansdatter, f. 1786, Ibestad., d. 1842
639.401.Hans Pauli Hanssen, f. 1789, Ibestad., d. 1870
640.401.Maren Kirstina Hansdatter, f. 1792, Ibestad, d. 1846
641.401.Andreas Mørk Hanssen, f. 1794, Astafjord., d. 1880
402.237.
Karen Kirstine Jakobsdatter
Født 1736, Brokvik, Trondenes.223.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.223.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 149, folio 732..

Gift 1770409 med

Hartvig Kaspersen
Født 1748, Fauskevåg Lille, Trondenes.223.
Død 1789, Fauskevåg, Trondenes.223.
     Søn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter.
     Skifte 1788-1798, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 146, folio 128b..

Børn af Karen Kirstine Jakobsdatter og Hartvig Kaspersen:

642.402.Jakob Hartvigsen, f. 1773, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
643.402.Maren (Maria?) Hartvigsdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
403.237.
Lars Jakobsen
Født 1751, Brokvik, Trondenes.410.
Død 1751, Brokvik, Trondenes.410.
404.237.
Ole Jakobsen
Født 1752, Brokvik, Trondenes.353.
Død 1801, Gausvik, Trondenes.353.
     Der skiftes på Harstad omkring 1803-05 (protokollnr. 150, folio 48b.) efter en Ole Jakobsen - er det samme person ?115

Gift 1785223 med

Mette Maria Mathiasdatter Eberg
Født 1762, Gausvik, Trondenes.353.
Død 1796, Gausvik, Trondenes.353.

Børn af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg:

644.404.Gunhild Rebekka Gram Olsdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1860, Tjeldsund.
405.237.
Jens Jakobsen
Født omkring 1755411.
Død 4 nov. 1837, (82 år 9 mnd.)411.
     Jens bøksla et bruk på Vollstad, men da han vart gift 1786 sa han det fra seg og flytta til Hol gård i Tjeldsund. Jens fikk 25. april 1787 bøksel på 2 pd 12 mk beneficeret gods i Hol av sokneprest Jacob Schytte. 12. august 1802 fikk han bøkselbrev på ytterligere 12 mk slik at han nå hadde 1 vog.411

Gift 27 nov. 1786411 med

Kirsten Bye Andersdatter
Født 4 jul. 1763, Ramstad i Tjeldsund411.
Død 28 jun. 1841, (80 år gl.)411.
     Datter af Anders Einarsen og Ane Kristine Andersdatter.
     Holdsenken (kårenke) Kirtsen Bye Andersdatter døde 28. juni 1841 under en koppeepidemi.411

Børn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter:

645.405.Jakob Jensen, f. 1787, d. 1794
646.405.Trond Jensen, f. 1790, d. 1868
647.405.Anne Kirstina Jensdatter, f. 1792
648.405.Jakob Jensen, f. 1794
649.405.Malena (Magdalene) Marie Jensdatter, f. 1796
650.405.Anders Jensen, f. 1799
651.405.Olava Jensdatter, f. 1801
652.405.Dorthea Jensdatter, f. 1805
406.240.
Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr)
Født 1728, Tovik, Trondenes.223.
Død 1761, Lia, Astafjord.412,223.
     Død av «vattersott».412
     Skifte 1753-1767, Lia, Dyrøy Tinglag.115protokollnr. 141, folio 204b..

Gift 1750, Trondenes, (26 s. Trinit.)413 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1723412.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.414

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) og Jens Rasmussen Trane:

653.406.Rasmus Jensen Trane, f. 1751, d. eft. 1801
654.406.Iver Jensen Trane, f. 1753, d. 1808
655.406.Nikolai Jensen Trane, f. 1756, d. 1781
656.406.Mikkel Jensen Trane, f. 1758, d. 1806
657.406._____ Jensen Trane, f. 1760
407.243.
Christina Charlotta Jensdatter
408.243.
Jonas Jensen
Født omkring 1737415,416.
409.243.
Augustinus Jensen
Født omkring 1738417,418.
Død omkring jun. 1803, Horn, Nesna, Dønna.271.
     Etterslekt, se Nils Aksel Horveis hjemmeside, .

Gift 18 okt. 1761, Nesna.271 med

Gundbor Hemmingsdatter Halland
Død før 12 dec. 1802, Horn, Nesna, Dønna.271.
410.243.
Anne Margrethe Jensdatter
411.243.
Pernille Jensdatter
412.243.
Else Cathrina Jensdatter
413.245.
Morten Mortensen Lund
Født 1724.
Død 1724.
414.245.
Nicolai Mortensen Lund
Født 1726.
Død 1766.
415.245.
Ole Mortensen Lund
Født omkring 1727.
Død 1784.

Gift _____med

Elisabeth Margrethe Heltberg
Født 1736.
Død 1784.
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.
     Er sandsynligvis datter af en Elias Heltberg.

Børn af Ole Mortensen Lund og Elisabeth Margrethe Heltberg:

658.415.Anna Elisabeth Olsdatter Lund, f. 1773, d. 1842
659.415.Elias Heltberg Olsen Lund, f. 1762, d. 1824
416.245.
Henrich Bull Mortensen Lund
Født 1729.
Død 1729.
417.246.
Jens Bing
Født 4 dec. 1707, Hadsel62.
418.246.
Sara Susanna Bing
Født 171062.
Død 1779, Hadsel.62, begravet 7 feb. 1779, Hadsel.62.

Gift 1735, Hadsel.62 med

Peder Olsen Drejer
Født 1702, Trondhjem.62.
Død aug. 1778, Hadsel.62.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.

Børn af Sara Susanna Bing og Peder Olsen Drejer:

660.418.Willatz Bing Drejer, f. 1735, Hadsel., d. 1811, Hadsel.
661.418.Jens Peter Drejer, f. 1739, Hadsel., d. 1785, Hadsel.
662.418.Olava Bergithe Drejer, f. _____
663.418.Malene Susanne Drejer, f. _____
664.418.Erich Bing Drejer, f. 1741, Hadsel., d. 1805
665.418.Gunhild Maria Drejer, f. 1746, Hadsel.
419.246.
Just Bing
Født 1 jan. 1718, Hadsel62.
420.246.
Clara Magdalena Bing
Født omkring 1706, Hadsel62.
Død 1778.

Gift 1° _____med

Mikkel (Michael) Pedersen Ursin
Født 4 apr. 1700259.
Død 1748.
     Fogd.
     Skifte 1753-1767, Reinså.419.

Gift 2° _____420med

Lars Kofoed
Født omkring 1715420.
Død 1779420.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.421

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].

Børn af Clara Magdalena Bing og Mikkel (Michael) Pedersen Ursin:

666.420.Peder Michaelsen Ursin, f. 1738, d. 1780
667.420.Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin, f. 1743, Nordland., d. 1794, Bjarkøy.
421.246.
Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel62.

Gift _____med

Jørgen Jensen Hass
Født omkring 1710275.
Død omkring 1754275.
     Søn af Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch.
     Stilling: Skipper275.

Børn af Anna Sophie Bing og Jørgen Jensen Hass:

668.421.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
669.421.Jens Jørgensen Hass
670.421.Margrethe Falch Hass
422.246.
Wilhelmine Helene Bing
Født _____, Hadsel62.
423.247.
Niels Jacobsen Lund
Født 1717.
Død 1795.
424.247.
Olave Marie Jacobsdatter Lund
Født 1718.
Død 1737.
425.247.
Claus Peter Jacobsen Lund
Født 1719.
Død 1762.

Gift _____med

Inger Margrethe Meyer
Født 1725.
Død 1762.

Børn af Claus Peter Jacobsen Lund og Inger Margrethe Meyer:

671.425.Jacob Claussen Lund, f. 1752, d. 1802
672.425.Johan Michael Claussen Lund, f. 1753, d. 1824
673.425.Maren Grøn Clausdatter Lund, f. 1757
674.425.Peder Hersleb Claussen Lund, f. 1762
426.247.
Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.

Gift 1° _____med

Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.
     Datter af Peder Olsen Strøm og Gunhild Susanne Hagerup.
     Aarsula Catharina Ström, gift med Hans Lund, Præst til Waaler. 4 Børn [Peder, Maren, Gunild og Jacob].422

Gift 2° _____med

Margrethe Cathrine Hirsch
Født omkring 1719.
Død 1788.

Børn af Hans Jacobsen Lund og Ursula Cathrine Strøm:

675.426.Peder Strøm Lund, f. 1745, d. 1815
676.426.Maren Dorothea Grøn Lund, f. 1746, d. 1804
677.426.Gunnhild Susanne Lund, f. 1747, d. 1788
678.426.Jacob Lund, f. 1748, d. 1820

Børn af Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hirsch:

679.426.Ursula Cathrine Lund, f. 1750, d. 1778
680.426.Hans Christopher Lund, f. 1752, d. 1775
681.426._____, f. 1753, d. 1753
682.426.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1754, d. 1755
683.426.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1755
684.426.Anna Henriette Wind Lund, f. 1756, d. 1811
685.426.Johanne Marie Lund, f. 1758, d. 1829
686.426.Henrik Nicolai Lund, f. 1759, d. 1802
687.426.Ingeborg Ludvika Lund, f. 1761, d. 1820
688.426.Andreas Wilhelm Lund, f. 1762, d. 1762
689.426._____, f. 1763, d. 1763
427.247.
Johan Peter Jacobsen Lund
Født 1722.
428.247.
Johan Grøn Jacobsen Lund
Født 1723.
429.247.
Jacob Jacobsen Lund
Født 1724.
430.247.
Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.423

Gift _____423med

Anders Borch Munthe
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).423

Børn af Sara Susanne Jacobsdatter Lund og Anders Borch Munthe:

690.430.Ludvig Munthe
691.430.Morten Munthe
692.430.Claus Peter Munthe
693.430.Jacob Lund Munthe
694.430.Peter Johann Munthe
695.430.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
431.247.
Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund
Født 1728.
432.247.
Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund
Født 1730.
433.247.
___________
Født 1731.
     Udøpt sønn.
434.248.
Pedersen Lund

Gift _____med

_____
     Datter af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow.
435.258.
Elisabeth Maria Aagom
Død omkring 1766.
     Skifte 7 apr. 1766, Bodø prestegård i Bodø.341Ingen livsarvinger. I skiftesamling 23. sept. 1767 opplyses at hun på sin mors, avdøde prostinne Schjelderup, salig Karen Wulff side, og på farssiden hadde arvinger. Formue: 435-3-15. Gjeld: 292-3-15. Gull: 4 ringer og andre gjenstander. Sølv: En hel mengde..
436.260.
Jens Andersen Schjelderup
Død 1751424.
     Sandsøy, Bjarkøy.424
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.425
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.341
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.426protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift omkring 1740223 med

Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.427.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.425,427, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.425.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.425
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.426protokoll 1745-1803, legg 254b..

[Gift 1° omkr. 1740 med Jens Andersen Schjelderup (d. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Simon Olsen Kildal (31 okt. 1701 - 21 jan. 1761)].

Børn af Jens Andersen Schjelderup og Ingeborg Marie Leth:

696.436.Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup, f. 1743, Bjarkøy., d. 1798, Trondenes.
437.260.
Joen Andersen Schjelderup
Død 5 sep. 1795, Fikke, Hamarøy.341.
     Boede paa Ficke [i Hammerø].171
     Omtalt i skifte 1767, som Joen, etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Joen er da bosatt på Fikke i Hamarøy.341

Gift _____428med

Anna Elschen Bonsach
Død 14 nov. 1767, Fikke, Hamarøy.341.
     Datter af Mathias Bonsach og Anna Elschen Bremer.

Børn af Joen Andersen Schjelderup og Anna Elschen Bonsach:

697.437.Siselle Joensdatter Schjelderup, f. omkr. 1750
698.437.Anders Joensen Schjelderup, f. omkr. 1752
699.437.Anne Elschen Bremer Joensdatter Schjelderup, f. omkr. 1754
700.437.Mathias Bonsach Schjelderup, f. omkr. 1761
701.437.Peder Krog Schjelderup, f. omkr. 1763
438.260.
Peder Andersen Schjelderup
     Boede paa [Egerdal?]171
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.341

Gift _____med

Petronella Werdal

[Gift 1° med Peder Andersen Schjelderup; Gift 2° med Elias Larsen].
439.260.
Niels Andersen Schjelderup
     Lensmann, bodde på Oppeide i Hamarøy.429
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Niels er da bosatt som husmann i Hamarøy.341

Gift 1° _____med

Lisbeth Werdahl

Gift 2° _____med

Dorthe Christine Krog

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Lisbeth Werdahl:

702.439.Ole Nielsen Schjelderup
703.439.Jens Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1738, d. 1807
704.439.Niels Nielsen Schjelderup, f. 1743 ? 1746 ?, d. 1788, Bodø
705.439.Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
706.439.Anders Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1746, d. 1811

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog:

707.439.Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1751
708.439.Siselle (Cecilie) Marie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1756
709.439.Peder Krag (Krog?) Schjelderup, f. omkr. 1761
710.439.Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1762
440.260.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1718.
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.341
441.260.
Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup
Født 1718, Fikke, Hammarøy.430.
Død 1809, Skjervøy.430, begravet 16 mar. 1809, Skjervøy.431.
     Martha Schielderup, 78 år gl. og «enke efter 1ste ægteskab», «underholdes af sønnen» Henrich Klæboe på Strømfjord gård i Skjærvøy.247
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Marithe er da gift med lensmann Klæboe i Troms.341

Gift 1753, Sølv merket: H.H.K.B. og M.S. 1753. med

Henrich Hansen Klæboe
Født 1705432,430.
Død 3 jun. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.430.
     Søn af Hans Hanssøn Glein og Maren Hansdatter Klæboe.
     Lensmann
     Skifte 3 okt. 1770430Formue: 761-0-12. Gjeld: 427-4-1. Boets innhold: Sølv merket H.H.S. og B.M.H.D.I 1696; H.H.K.B. og M.S. 1753; H.T.M.H.D. 1699..

[Gift 1° med Birgitte Margareta Jentoft (1678 - 1743); Gift 2° 1753 med Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup (1718 - 1809)].

Børn af Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup og Henrich Hansen Klæboe:

711.441.Hans Christopher Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1753, d. 1843
712.441.Maren Henrichsdatter Klæboe
713.441.Jens Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
714.441.Hartvig Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
715.441.Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1757, d. 1823, Hadsel.
716.441.Johan Rasch Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1759
717.441.Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1762
718.441.Henrich Johan Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1764, d. 1812
442.260.
Ane Andersdatter Schjelderup
Født 1722.
Død 26 aug. 1765171.
443.262.
Ole Christiansen
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn. Ole er da bosatt på Rørvik i Hamarøy.341
444.262.
Ingeborg Christiansdatter
     Omtalt som ugift i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn.341
445.262.
Maren Christiansdatter
     Omtalt som ugift i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn.341
446.262.
Lisbeth Christiansdatter
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn. Lisbeth er da gift med Hans Olsen på Rørvik i Hamarøy.341

Gift _____med

Hans Olsen
     Rørvik, Hamarøy.
447.263.
Christian Richter
Døbt 23 mar. 1717286.
448.264.
Lydia Mantzin
Født 15 dec. 1727157.
Død 26 jun. 1781157.

Gift 1° _____med

Heinrich Meincke
Født 6 jan. 1697, Flensborg.157.
Død dec. 1755157.
     Søn af Heinrich Meincke og Anna von Lutten.
     Købmand i Trondhjem (Christiansund).433
     Fik borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 26. jan. 1725.434
     I NST 3, s. 14, står der at Henrich Meincke ilighed med brødrene Jørgen og Bernhard var fætter til den senere kammerraad Hilmar Meincke (1710-1771) - og altså ikke bror som Knud Gether skriver.

Gift 2° _____med

Must
     Stilling: Kancelliraad.
449.269.
Even Michael Meldal Schjelderup
Født 1735435,171.
Død 4 mar. 1814, Augvolden436.
     Sognepræst i Oddernæs sokn, Oddernæs præstegaard.247

Gift _____171med

Lucie (Lene?) Cathrine Paludan
Født 8 dec. 1751437,171.
450.269.
Peder Andersen Schjelderup
Født 1735171.
Død 21 feb. 1791, Oslo436.

Gift _____171med

Christiane Wisløff
Født 23 dec. 1746436.
Død 16 mar. 1816171.
     Datter af Helle Juel Wisløff og Sophie Stranger.

Børn af Peder Andersen Schjelderup og Christiane Wisløff:

719.450.Cathrine Stranger Schjelderup, f. 1779, d. 1851
451.269.
Anders Andersen Schjelderup
Født 30 jul. 1738171.
Død 22 jun. 1793171.
     Kapellan ?171

Gift 1782171 med

Dorthea Colbjørnsen
Født omkring 1751438,247.
Død 7 nov. 1804171,438, begravet 14 nov. 1804, Domkirken i Bergen.439,440.
     Er 1801 bosat på gård nr. 7, 15de rode i Bergen.247

Børn af Anders Andersen Schjelderup og Dorthea Colbjørnsen:

720.451.Erentz Colbiørnsen Schjelderup, f. omkr. 1786
721.451.Jens Peder Schjelderup, f. omkr. 1787
452.269.
Michael Andersen Schjelderup
     Bergbetjent.171
453.269.
Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732246,247.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.171
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.247

Gift _____med

Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794244,245.
     Søn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.241
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.242

[Gift 1° med Anna Margrethe Irgens; Gift 2° med Gidsken Andersdatter Schjelderup (f. omkr. 1732)].

Børn af Gidsken Andersdatter Schjelderup og Michel Schjelderup er vist under Michel Schjelderup (nr. 225).

454.270.
Jacob Worm Skjelderup
Født 3 aug. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal.165.
Død 1 okt. 1787441, begravet _____, Hofs Kirkegaard.441.
     Jacob blev som Barn undervist af sin Fader og Bedstefader og i nogen Tid ogsaa af en Student Lars Sørensen, som var en streng og haardhændt, men meget dygtig Lærer. I 1742 blev han Student. I Mai 1743 - samme Dag som han fik Meddelelse om sin Faders Død - absolverede han examen philosophicum med Berømmelse. Han reiste derefter hjem til Norge og blev her et Aar. I 1744 kom han tilbage til København og fik Plads paa Regentsen, men var, som det heder, «i Ansøgninger og andre Beneficier uheldig». I 1746 tog han theologisk Examen med Berømmelse. Derefter levede han flere Aar som Informator eller Huslærer dels i Norge dels i «sit kjære Danmark».442
     Den 5 Juni 1756 blev han af Grev Wedel-Jarlsberg kaldet til Sognepræst i Hof. Han blev indsat i dette Embede af sin Farbroder Provsten Sebastian Skielderup. Han virkede i Hof indtil sin Død i October 1787.441
     Han udgav i 1771 en Katekismusforklaring, hvor han viser sig som en rettroende Præst. Han var ikke pietistisk. I 1778 udgav han «Hexeri og Kogleri», som - for at citere Dansk biografisk Lexikon - «kunde synes lidet tidsmæssig, om end Bogen røber en tænksom Mand, der behandler sit Emne med Udførlighed og Forsigtighed.»441
     Jacob Worm Skjelderup tog i 1773 til sig som Pleiesøn Johan Henrik Tordenskiold, en Søn af Krigskommissær Johan Christopher Wessel og Karen Augusta Paasche. Karen Paasche var Jacob Worm Skjelderups kusine.443
     Skifte 9 okt. 1787165.

Gift 8 nov. 1759, Botne/Holmestrand441,165 med

Barbara Christensdatter Holst
Født 4 apr. 1731, Holmestrand.441,165.
Død 10 jun. 1773, Hof i Jarlsberg.441,165, begravet _____, Hof Kirkegaard441.
     Datter af Christen Rasmussen Holst og Bodil Johanne Frederiksdatter (Sundby).

Børn af Jacob Worm Skjelderup og Barbara Christensdatter Holst:

722.454.Maren Dorothea Skjelderup, f. 1761, d. 1811
723.454.Christen Skjelderup, f. 1763
724.454.Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup, f. 1771, d. 1796
725.454.Karen Skjelderup, f. 1768, d. 1818
726.454.Michael Skjelderup, f. 1769, Hof i Jarlsberg, d. 1852
727.454.Christen Skjelderup, f. 1770
728.454.Anne Catharine Skielderup, f. omkr. 1771
729.454.Barbara Skjelderup, f. 1773
455.270.
Anna Catharina Skielderup
Døbt 26 dec. 1724, Lardal.165.

Gift _____med

Michael Holst
Født 1717290.
Død 1767290.
     Res. kapellan i Tønsberg.290

Børn af Anna Catharina Skielderup og Michael Holst:

730.455.Maren Holst, f. 1748, d. 1791
456.270.
Elisabeth Dorothea Skielderup
Født 1731292.
Død 19 feb. 1768, Larvik.292.

Gift _____292med

Steffen Hylleberg
Død 13 mai 1767292.
     Sagbruksforvalter.292
     Skifte 1768292.

Børn af Elisabeth Dorothea Skielderup og Steffen Hylleberg:

731.456.Maren Hylleberg
732.456.Steffen Hylleberg
457.270.
Augustinus Skielderup
Født 1732.
Død 9 nov. 1785292.
     Skal have studeret Theologi.290
     Handelsmand i Larvik.292
     Skifte 15 nov. 1785292.

Gift _____292med

Abel Catharina Dahle
Født omkring 1745.
Død 9 aug. 1798444,292.

Børn af Augustinus Skielderup og Abel Catharina Dahle:

733.457.Margrethe Elisabeth Schjelderup, f. 1768
734.457.Amund Dahle Schjelderup, f. 1770
735.457.Michael Schjelderup, f. 1772
736.457.Dorothea Schjelderup, f. 1775
737.457.Marie Hesselberg Schjelderup, f. 1781
458.270.
Frederich Anton Skielderup
Døbt 17 jul. 1737, Stokke.292.
Død 16 apr. 1802292.
     Kjøbmand i Laurvig.290
     Er 1801 bosat på gård nr. 2, Laurvig sokn.247
     Skifte 17 apr. 1802292.

Gift 1° _____292med

Margrethe Dahl

Gift 2° _____247med

Helle Andrea Harris
Født 1757445,292,247.

Børn af Frederich Anton Skielderup og Helle Andrea Harris:

738.458.Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1777
739.458.Hans Schjelderup, f. omkr. 1779
740.458.Marthe Schjerven Schjelderup
741.458.Nicolea Elisabeth Schjelderup, f. 1789
742.458.Frederik Anton Schjelderup
459.270.
Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
     Frederik Christian Otto Schjelderup, anføres 4½ aar gl. ved farens skifte i 1743, men denne søn findes ikke døpt i Stokke, hvorimot en datter Margrethe Marie Schjelderup sees døpt der 16. juni 1738 uten siden at være anført blandt begravede inden farens død i 1743.292
460.270.
Andreas Thrane Schjelderup
Døbt 11 mai 1742292.
461.271.
Anne Margrethe Skielderup
Født 9 mai 1721, Christianshavn, København.292.
Begravet 24 jan. 1726, Botne.292.
     Ved farens død kom hun til sin onkel hr. Bastian Schjelderups hjem.292
462.272.
Anne Cathrine Schjelderup
Født 18 jan. 1727, Botne.292.

Gift 1° 17 jun. 1750, Botne.292 med

Christen Pedersen Styhr
Født 1723292.
Død 27 apr. 1759292.

Gift 2° 7 jan. 1765, (Holmestrand?)292 med

Asmus Hansen Hostrup
463.272.
Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup
Født 18 okt. 1730, Botne.292.
Død 6 dec. 1804292.
     Sogneprest 1780 i Vestby, Borgesyssel.

Gift 1° _____med

Maren Jonasdatter Wessel
Født 1740171.
Død 23 feb. 1774.
     Datter af Jonas Wessel og Helene Marie Schumacher.

Gift 2° _____med

Annichen Jensen Randers
Født 1751.
Død 17 nov. 1777.

Gift 3° _____med

Ingebor Larine Olsen
Født omkring 1760446,247.

Børn af Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup og Maren Jonasdatter Wessel:

743.463.Lena Marie Schjelderup, d. 1813, Adamsrød.
744.463.Anne Margrethe Schjelderup
464.272.
Christopher Schjelderup
Døbt 26 sep. 1732, Botne.292.
     Borger i Holmestrand.292
465.272.
Søren (Se)bastiansen Schjelderup
Født 11 okt. 1734, Botne.292,171.
Død 16 jun. 1790, Hesthammer i Kinservik.292,171.
     Sorenskriver i Hardanger og Voss.292

Gift 1° 17 jun. 1766171 med

Anna Karina Hagemann
Død 1772.

Gift 2° 12 nov. 1773171 med

Katarina Knagenhielm
Død 1779.

Gift 3° 31 mai 1782171 med

Anna Elisabeth Alstrup

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Anna Karina Hagemann:

745.465.Balthasar Sørensen Schjelderup, f. 1770, d. 1771
746.465.Anna Katarina Schjelderup, f. 1772, d. 1835

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Katarina Knagenhielm:

747.465.Sebastian Sørensen Schjelderup, f. 1775
748.465.Dorothea Margrethe Heiberg Schjelderup, f. 1776
749.465.Anna Margrethe Schjelderup, f. 1777, d. 1826
750.465.Else Marie Schjelderup, f. 1778, d. 1849
751.465.Nils Knagenhjelm Schjelderup, f. 1779

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Anna Elisabeth Alstrup:

752.465.Katarina Knagenhjelm Schjelderup, f. 1784, d. 1840
753.465.Gjertrud Maria Schjelderup, f. 1788, d. 1790
466.272.
Andreas (Se)bastiansen Schjelderup
Født 1738.
Død 1793.
467.272.
Mathias Schjerven Skielderup
Døbt 11 dec. 1741294.
     Kopist i Generalforstamtet.294
468.272.
Anne Margrethe Skielderup
Døbt 7 dec. 1742294.
469.275.
Else Andreasdatter Thrane
470.275.
Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
471.275.
Karen Andreasdatter Thrane
472.275.
Andreas Andreassen Thrane
     Født efter farens død.294
473.279.
Svein Mikkelsen Skamfer
Født omkring 1726447,169.
474.279.
Even Mikkelsen Skamfer
Født 1731169,295.
475.279.
Mille Mikkelsdatter Skamfer
Født 1737169.
476.279.
Mikkel Mikkelsen Skamfer
Født 1748.
Død 1811.

Gift 1771 med

Mali Angrimsdatter Ytterhus
477.285.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 1746297.
Død 9 aug. 1821297.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 1732297.
Død 1799448,449,297.
     Stilling: Oberst297.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

754.477.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
755.477.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. eft. 1857
756.477.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
478.302.
Antoniette Sophie Buschmann
Født 22 mai 1761.
Død 3 jun. 1796.

Gift _____med

Eiler Rosenvinge
     Kjøbmand paa Frederikshald.

Børn af Antoniette Sophie Buschmann og Eiler Rosenvinge:

757.478._____
758.478._____
479.302.
Peder Thams Buschmann
     Sognepræst til Oure.
480.302.
Johan Buschmann
Født omkring 1765.
Død 27 jan. 1820, Trondhjem, (54½ Aar gl.)25.
     Overtoldbetjent i Throndhjem.25

Gift _____med

Jørgine Maria Holte
Født omkring 1764.
Død 27 nov. 1838, (74 Aar gl.).

Børn af Johan Buschmann og Jørgine Maria Holte:

759.480._____
481.307.
Lorentz Dons
Født 16 mai 1728, Trondhjem.313.
Død 6 mar. 1784313.
     Sekondmajor i 2det T.hjemske Infanteriregiment.313

Gift 1762313 med

Cornelia Susanne Klingenberg
Født 28 sep. 1729, Trondhjem.313.
Død 29 jan. 1823, Trondhjem.450,313.
     Datter af Johan Klingenberg og Sara Arentz.
     "Af Fam. Arentz" skriver Wilhelmine Brandt - kan derfor tænkes at være datter til Johan Klingenberg og Sara Arentz.

Børn af Lorentz Dons og Cornelia Susanne Klingenberg:

760.481.Paul Dons, f. 1764, Trondhjem., d. 1830
761.481.Jens Bing Dons, f. 1771, Stangvig., d. 1823
482.307.
Anna Dons
Født 15 mar. 1731312.
Død 16 apr. 1810, Trondhjem.312.
     10 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 23 jan. 1758312 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.312.
Død 26 okt. 1779312.
     Sogneprest til Værdalen.312
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.312

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].

Børn af Anna Dons og Peder Offesen Krog:

762.482.Margareta Hersleb Krog, f. 1771, d. 1847
483.307.
Jens Bing Dons
Født 3 jan. 1734, Trondhjem..
484.309.
Mette Margrethe Dons
Født 1726, Trondhjem314.
Død 5 mai 1816, Trondhjem314.

Gift 1° 27 nov. 1759, Trondhjem314 med

Michael Olsen Bech
Født 1727, Risør314.
Død 3 jun. 1764, Trondhjem314.
     Søn af Ole Bech og Johanne Thue.
     Stilling: Tollinspektør i Trondhjem314.

Gift 2° 23 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem314 med

Nicolai Nissen Luytkis
Født 1734, døbt 13 jul. 1734, Vor Frue kirke i Trondhjem314.
Død 23 jan. 1767, Kristiansund N.451
     Død i Kristiansund N. 23. jan. 1767 på reise til København.314.
     Søn af Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech.
     Stilling: Borger og skibsfører i Trondhjem.

Gift 3° 6 sep. 1768, Trondhjem314 med

Hans Ulrich Storch
Født 1721, Trondhjem314.
Død 15 aug. 1773452
     Død 15. aug. 1773 på en reise til Holland.314.

Børn af Mette Margrethe Dons og Nicolai Nissen Luytkis:

763.484.Michael Nissen Luytkis, f. 1766, Trondhjem, d. 1827, Skogn
485.311.
Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch
Født 1722, Trondheim.316.
Død 1767316.
     Hus satt i uskiftet bo efter å ha utløst hans [Anders And's] sønn Poul av første ekteskap. Hun døde under en reise som nordlandshandlerske og efterlot 3 sønner og 2 døtre (alle tok Mørch som slektsnavn).316
     Skifte 29 nov. 1768, Trondheim.316.

Gift 4 feb. 1740, Trondheim.316 med

Anders Danielsen And
Født omkring 1693.
Begravet 26 feb. 1765, Frue kirke i Trondheim., 72 år gl.316.

Børn af Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch og Anders Danielsen And:

764.485.Niels Mørch
765.485.Magdalena Anna Andersdatter Mørch, f. 1743
486.311.
Aleth Kristina Nielsdatter Mørch
Født 1723, Trondheim.316.
Død 1793, Trondheim.316.

Gift 19 feb. 1756316 med

Jens Erichsen Grøn
Født 1726316.
Død 1796316.
     Søn af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Res. kapellan til Vardø, senere sogneprest til Rudkjøbing på Langeland i Danmark.316

Børn af Aleth Kristina Nielsdatter Mørch og Jens Erichsen Grøn:

766.486.Malena Jensdatter Grøn
767.486.Birgitte Jensdatter Grøn
768.486.Anne Jensdatter Grøn
769.486.Ericha Cornelia Jensdatter Grøn, f. 1763, d. 1826
487.311.
Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.453.
Død 1766453.
     Skipsfører i Trondhjem.453

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.453 med

Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 1726453.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.453.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Maren Jentoft.

Børn af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth:

770.487.Jensdatter Mørch
771.487.Jensdatter Mørch
772.487.Margareta Schytte Mørch, f. 1753, d. 1824
773.487.Søren Jensen Mørch, f. 1754, d. 1796, Molde.
488.311.
Malena Nielsdatter Mørch
Født 1728, Trondheim.453.
     Gift med en Niels Juel som 1752 kvitterer for hennes morsarv fra «Gillie prestegård». [Han antas å være den Niels Jochumsen Juel som er omtalt av Trygve Sundt i NST bd. XI, s. 15].453
489.311.
Karen Nielsdatter Mørch
Født 1730, Trondheim.453, døbt 9 okt. 1730, Frue kirke i Trondheim.453.
Død 28 apr. 1763453.

Gift 23 jan. 1755, Trondheim.453 med

Hans Eriksen Pens
Født 1721453.
Død 25 jul. 1780, Trondheim.453.
     Skipper.453
     Skifte 11 jun. 1782, Trondheim.453fallit..

[Gift 1° med Berethe Maria Høyer (d. 1752); Gift 2° 23 jan. 1755 med Karen Nielsdatter Mørch (1730 - 28 apr. 1763)].

Børn af Karen Nielsdatter Mørch og Hans Eriksen Pens:

774.489.Niels Mørch Pens
775.489.Malene Hansdatter Mørch (Pens?)
490.311.
Erich Nielsen Mørch
Født 1733, Trondheim.453.
Død 13 dec. 1756, Trondheim.453.
     Skifte 18 dec. 1760, Trondheim.453privat..
491.315.
Sara Røst Grønbech
Døbt 9 jan. 1740, Fruekirken i Trondhjem343.
Begravet 29 mai 1794, (Kr. Himmelfartsdag).343.

Gift 1767343 med

Søren Røgh Rasmussen Schjelderup
Født 1 aug. 1725, Skjervøy.346,343.
Død 26 jun. 1809, Melbu i Vesterålen.343.
     Søn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg.
     Han var proprieter, gjestgiver og skipper på Melbo i Hadsel. Han var efter datidens forholde en grunnrik mann. Denne rikdom fikk han for enden med sin förste hustru; men han synes også å ha været en smart forretningsmann. Hans 1ste og 3die ekteskap var barnlöst.343
     «Borger, gaardmand» på Gulsta gård i Hadsel, Nordland.247

[Gift 1° 30 nov. 1757 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763); Gift 2° 1767 med Sara Røst Grønbech; Gift 3° nov. 1795 med Jonette Andrea Moursund (1768 - 6 sep. 1831)].

Børn af Sara Røst Grønbech og Søren Røgh Rasmussen Schjelderup:

776.491.Rasmus Andreas Schjelderup, f. 1767, d. 1838
777.491.Else (Elen?) Margrethe Schjelderup, f. 1769, d. 1811, Hadsel.
778.491.Christopher Andreas Schelderup, f. 1770, Hadsel., d. 1848, Lødingen.
779.491.Ingeborg Margrethe Schjelderup, f. 1773, d. 1848
780.491.Søren Schjelderup, f. 1774
781.491.Johan Røst Schjelderup, f. 1775, Gulstad., d. 1848, Gulstad i Hadsel.
782.491.Anne Margrethe Schjelderup
783.491.Henning Schjelderup, f. 1781
784.491._____
492.315.
Johan Røst Grønbech
Født 1743.
Død 1776.

Gift 18 nov. 1771, Trondenes.259 med

Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.454,455,456.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.456.
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.455
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".454

[Gift 1° 1752 med Jacob Parelius Nilsen Rafn (29 aug. 1728 - 10 apr. 1770); Gift 2° 18 nov. 1771 med Johan Røst Grønbech (1743 - 1776); Gift 3° med Anders Mørch (1754 - 1780)].
493.315.
Nils Grønbech
     Fra Stokmarknes.399
     Antakelig sønn av Christopher Nielsen Grønbech og Ellen Margrethe Hansdatter Røst.

Gift 20 okt. 1773399 med

Elen Debora Christensdatter Munch
Født 1749, Lødingen.399.
     Datter af Christen Michelsen Munch og Peternille Pedersdatter.

Børn af Nils Grønbech og Elen Debora Christensdatter Munch:

785.493.Christen Munch Grønbech
786.493.Johan Røst Grønbech
494.317.
Benjamin Dass Angell
     Oppholder sig 1745-1746 i Bergen.457
495.317.
Morten Angell
     Oppholder sig 1745-1746 i Bergen.458
496.317.
Maria Angell
Død omkring 1739.
     Skifte 1739, Selnes, Lurøy.459.

Gift _____med

Anders Christensen (Walnum?)
     Selnes, Lurøy.460

[Gift 1° med Else Larsdatter (d. omkr. 1725); Gift 2° med Maria Angell (d. omkr. 1739)].

Børn af Maria Angell og Anders Christensen (Walnum?):

787.496.Rasmus Andersen (Walnum), f. omkr. 1728
788.496.Peder Christian Andersen (Walnum) (Angell?), f. omkr. 1731
789.496.Anders Andersen (Walnum), f. omkr. 1732
790.496.Else Maria Andersdatter (Walnum), f. omkr. 1735
791.496.Ole Walnum Andersen, f. omkr. 1737
497.317.
Judithe Angell
Død omkring 1795.
     Gift før 1745 med Peder Torstrup, Øksningen.461
     Skifte 1795, Valla, Meløy.462Hendes brødre, søstre og halvsøstre og deres børn er arvinger (mange)..

Gift _____med

Peder Tostrup
Født 1704463.
Død 1778463.
     Søn af Reinholdt Jacobsen Tostrup og Birgitte Pedersdatter Strømmer.
     Skipper paa Indre Onøen i Lurø. Ingen børn.463
     Skifte 1779, Onøen Indre, Lurøy.464Avdøde Peder Tostrup. Arvinger: ektefelle Juditte Angell; avdøde bror Jacob Tostrups barn: Maren [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Hans Olsen, Fleinvær; Berethe [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Knud Blix, Indyr; søster Kiersten Tostrup, enke på Ytre Onøen; søster Methe Tostrup, 60, opholder sig hos enken Judith Angell..
498.317.
Albrigt (Albert) Angell
Født 1708, Åkvik, Dønnes..
Død før okt. 1753, Valle, Gildeskål..
     Oppholder sig 1745-1746 i Salten.465
     Handelsmann i Gildeskål.466

Gift _____med

Kirsten Marie Bruun
Født omkring 1720.
Død omkring 1784.

Børn af Albrigt (Albert) Angell og Kirsten Marie Bruun:

792.498.Ole Meldahl Angell, f. 1748, Valle i Gildeskål, d. 1810
793.498.Judithe Angell
499.317.
Carsten Volqvartz Angell
Født 1711, Åkvik, Dønnes..
Død 21 mar. 1795, Trondheim.467.
     Oppholder sig 1745-1746 i Trondheim.468
     Forretningsmann i Trondheim.

Gift _____med

Birgitte Martha Walnum
Født omkring 1715, Løvøen, Herø.469.
Død 17 jan. 1784470.
     Datter af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.

Børn af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum:

794.499.Carsten Volquartz Angell, d. omkr. 1787
795.499.Birgithe Marie Angell, f. 1759, d. 1795
796.499.Judithe Angell
500.317.
Peter Angell
Død 1805.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik i Dønna].471
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithe skifte] i Aagvigen/Åkvik i Dønna.472

Gift 1744, Vaagan, Nordland.259 med

Elisabeth Jentoft
Født omkring 1711, Lyngvær, Lofoten..
Død 14 dec. 1795, Åkvik, Dønnes..
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.
501.317.
Lorentz Angell
Født omkring 1713473.
Død 1778473.
     Oppholder sig 1745-1746 i Lofoten.474
     Lorentz Angell, bosat paa Vigdelen, Uden Børn. Lorentz Angell var en Broder af Judithe Angell (gift med Peder Tostrup).475
     Er ikke nevnt i søsteren Judithes skifte 1795. (Død uden arvinge ?).462

Gift 1753473 med

Helchen Larsdatter Todal
Født omkring 1708473.
Død omkring 1780473.
     Datter af Lars Nielsen og Marit Jonsdatter Todal.
502.317.
Hans Angell
Født omkring 1718, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1800, Grønø, Meløy..
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik, Dønna].476
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] på Walla/Valla, Meløy.477
     Skifte 1800, Grønøen, Meløy.478.

Gift 1753 med

Ingeborg Michelsdatter Hvid
Født omkring 1718479.
Død omkring 1770479.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.

[Gift 1° med Christen Ellingsen (1710 - 1750); Gift 2° 1753 med Hans Angell (omkr. 1718 - omkr. 1800)].

Børn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid:

797.502.Christen Albrecht Angell, f. 1754, Meløy., d. 1832
798.502.Rasmus Angell, f. 1755, Meløy., d. 1791
799.502.Benjamin Dass Angell, f. 1756, Meløy., d. omkr. 1820
503.317.
Thomas von Westen Angell
Født 6 jan. 1719, Åkvik, Dønnes..
Død 28 mar. 1796, Bergen..
     Oppholder sig 1745-1746 i København [student].480
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] i Bergen.481
504.321.
Morten Pettersen Falch
Født 1711482.
     Husmann på Svines. 8 barn.483

Gift _____med

Beret Enge

Børn af Morten Pettersen Falch og Beret Enge:

800.504.Peter Mortensen Falch
505.325.
Herman Hermansen Hogtop (Hogentop)
Født omkring 1710325.
506.327.
Margaretha Sophia Roth
Født omkring 1707132.
507.330.
Ingeborg Christine Hansdatter
     Enke i 1786.208

Gift _____med

Lorentz Nicolaysen
     Trondhjem.208
508.330.
___________
509.330.
Elen Hansdatter
Født 1754484,208.
Død 1784-1786485,486.

Gift _____med

Nils Nikolai Normann
Født 1762, Trondheim.223,368.
Død 1829368.
     Søn af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn (Buschmand).
     Skog, Astafjord.

[Gift 1° med Elen Hansdatter (1754 - 1784); Gift 2° med Karen Kristianna Rask Sivertsdatter (f. 1798)].

Børn af Elen Hansdatter og Nils Nikolai Normann:

801.509.Else Anna Nielsdatter Normann, f. 1784, Trondheim., d. 1830
510.330.
Hans Morten Reener
Født 1757484,486.
Død sep. 1786, 29 år gml.486.
     Ugift.486
511.330.
Erich Hansen
Død 1785208.

Gift _____med

Inger Falch
     Datter af Peder Pedersen Greger og Elen (Elin) Hansdatter Falch.
     ?? Muligvis datter av Peder Pedersen Greger i Bardal ??

[Gift 1° med Erich Hansen (d. 1785); Gift 2° med Sivert (Rivert) Helm].

Børn af Erich Hansen og Inger Falch:

802.511.Peder Greger Erichsen Dybfest, f. 1779, d. 1802
512.330.
Joen Hansen Reener
Født 3 jun. 1760487,259,487, døbt _____, Lødingen488.
Død 24 apr. 1794489,259,488.
     Joen bodde i 1786 med sin familie på gården Grøtøen i Leedingens Fj. i Salten der han ernærte seg av jægtebruk og gjestgiveri.490
     6. dec. 1787 fikk han auksjonsskjøde utst. av Cancelliråd Rosenvinge på 'borgerleiet Dybfæst med tilhørende huuse' i Tjeldsund efter broren Hans Morten Reener.490
     Det ble ikke drevet noen handel der i 1787 iflg. tingsvitne på Høsttinget i okt. 1787.490
     24. april 1793 solgte han Grøtøy til Anders Falster. Samme år 6. juli solgte han også borgerleiet Dybfæst ved skjøte til Hans Joensen Har. Han kjøpte så Finnæs i Vågan og flyttet dit med sin familie. Her døde han i 1794 eller 1796.490
     Joen Reener var viden kjent for sin styrke.490

Gift 18 jun. 1786, 1 søndag e. Trin.488 med

Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.259.
Død 1827488.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

[Gift 1° 29 okt. 1777 med Ole Meldahl Schøning (d. 1785); Gift 2° 18 jun. 1786 med Joen Hansen Reener (3 jun. 1760 - 24 apr. 1794); Gift 3° 1796 med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].

Børn af Joen Hansen Reener og Birgitte Sophie Jentoft:

803.512.Hans Erik Dybfest Reener, f. 1786, d. 1820
804.512.Ovidia Meldal Dybfest Reener, f. 1788, d. 1822
805.512.Mons Jentoft Dybfest Reener, f. 1791, d. 1791
513.333.
Jochumina Kierstina Reener
Født omkring 1767.
514.333.
Jens Ross Reener
Født omkring 1768.
515.333.
Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.491.
Død 23 mai 1860, Fladset.491.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.491

Gift _____491med

Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.492.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.492.
     Søn af Peder Henriksen Bruun og Maren (Malena) Aagaard Schytte.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.491

Børn af Ane Malene Rener og Henrik Dinclow Pedersen Bruun:

806.515.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867
516.334.
Hans Rener
Født omkring 1767327.
Død 1835493,327.
517.334.
Lars Nicolay Rener
Født 1769, Trondhjem494.
Død 1844327.
     Lars bodde 1794-1829 på Finneset og 1829-44 i Henningsvær. Han møtte i 1815/16 på det første ordentlige Storting som suppleant.327
     Ansatt som betjent i 1793 av fætteren Joen Hansen Reener, hvis enke han siden ektede.490

Gift 1° 1796327 med

Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.259.
Død 1827488.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

[Gift 1° 29 okt. 1777 med Ole Meldahl Schøning (d. 1785); Gift 2° 18 jun. 1786 med Joen Hansen Reener (3 jun. 1760 - 24 apr. 1794); Gift 3° 1796 med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].

Gift 2° _____med

Karen Hasselberg

[Gift 1° med Jørgen Chr. Zahl; Gift 2° med Lars Nicolay Rener (1769 - 1844)].
518.334.
___________
Født 1770327.
Død 1770327.
     Dom. 12 a Trin. 1770: «Innledet A.H. Renners Qv.».
519.334.
Joen Andreas Reener
Født 1772327.
Død 1845327.
     Gjestgiver og handelsmann på Kjøbsvig i ....327

Gift 1803327 med

Peternille Lind
     Fra Kjøbsvig i ...327
520.334.
___________
521.334.
Ane Malena Reener
Født 23 mai 1775327.

Gift 1797327 med

Hans Zahl
     Gjestgiver på Hestnæs i Tysfjord.327
522.334.
Martinus Andreas Reener
Født 21 aug. 1776327.
523.334.
Elsebe Marie Reener
     Ugift i 1838.327
524.334.
Iver Andersen Reener
Født omkring 1783327.
Død mai 1803327.
525.334.
Maren Maria Reener
Født 15 aug. 1785327.
Død 1831327.

Gift 1813327 med

Jacob Willumsen Lind
Født 11 jan. 1792, Kjøpvik, Tysfjord.62.
Død 14 apr. 1848, Kjøpsvik, Tysfjord.62.
     Søn af Willum Jacobsen Lind og Petronella Halvorsdatter.
     Gjestgiver og Handelsmann på Kjöpsvik i Tysfjorden.343,327
     Eide flere jekter. 15 Børn [6 i første].

[Gift 1° 1813 med Maren Maria Reener (15 aug. 1785 - 1831); Gift 2° 12 jan. 1833 med Anne Sophia Hersleb Dreyer (1808 - 11 mai 1887)].
526.337.
Risa Mørk
Født omkring 1756495,247.
     Lever år 1801 ugift sammen med stedmoderen på Røsvig gård.247
527.338.
Anne Margrethe Larsdatter Grøn
528.338.
Hans Larsen Grøn
529.338.
Ericha Larsdatter Grøn
530.339.
Aksel Rasch
Født 1732.
Begravet 20 aug. 1797496,431.
     Gårdbruker og jekteskipper på Eidet i Maursund (Skjervøy).
     Skifte 1788-1798, Eidet, Skjervøy Tinglag.115protokollnr. 146, folio 534b..

Gift omkring 1770497,430 med

Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1748, Lervik i Steigen.498,430.
     Datter af Henrich Hansen Klæboe.

Børn af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe:

807.530.Henrich Klæboe Rasch, f. 1771, Eidet i Maursund, d. 1860
808.530.Anders Rasch
809.530.Berthe Lucia Røst Rasch
810.530.Herdovicha Johanna Rasch
811.530.Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch, f. 1781, Skjærvø., d. 1836
812.530.Augustinus Rasch, f. 1785
813.530.Even Andreas Rasch, f. 1788
814.530.Hanna Maria Klæboe Rasch, f. 1790
815.530.Johan Jørgen Rasch, f. 1793
531.344.
Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 1752499,405,345.
Død 27 nov. 1802171.

Gift _____171med

Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 1739500,171,345.
Død 14 feb. 1805171,345.
     Søn af Johan Peter Schjelderup og Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].345

Børn af Johanne Margrethe Giæver og Rasmus Schielderup:

816.531.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
817.531.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
818.531.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
819.531.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
820.531.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
821.531.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
822.531.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
823.531.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
824.531.Rasmus Schielderup, f. 1786
825.531.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
826.531.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
827.531.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
828.531.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
829.531.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
830.531.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
532.344.
Hans Giæver
Døbt 1 sep. 1754501,345.
Begravet 25 dec. 1754502,345.
533.346.
Tarald Andreas Giæver
Døbt 14 feb. 1757, Øksnes.503.
     Antakelig den Tarald Andreas Giæver der i 1792 ekter Elen Margrethe Grønbech.

Gift 5 dec. 1792, Bø, Nordland.259 med

Elen Margrethe Grønbech
534.346.
Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.356.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.504,356.

Gift 29 okt. 1801, Harstad.505 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.506,505.
Død 1832, 68 år gl.507,505.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.505

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Børn af Ellen Margrete Giæver og Erik Andreas Henningsen Normann:

831.534.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
832.534.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
833.534.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
834.534.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
835.534.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
836.534.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
837.534.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
838.534.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
839.534.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
840.534.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
841.534.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.
535.347.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
536.347.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
537.347.
Hans Albrigt Angell
Født 1742352.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯352 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.399.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal er vist under Maren Maria Kildal (nr. 389).

538.347.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 181960.

Gift 177360 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.403,252, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke252.
Død 28 jun. 181460, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund60.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.60
539.348.
Berith Hveding
540.348.
Lucia Hveding
541.348.
Berith Sesselia Hveding
542.349.
Svend Ottesen Blix
Født 1764, Lanesøyra, Karlsøy.508,222, døbt 29 sep. 1765, Karlsøy kirke.509,510.
Død 1814, Lanesøyra, Karlsøy.222.
     Sven Blix er år 1801 «bonde og gaardmand» på Lanes, Karlsøy i Troms. Han er gift med Maren Jacobsdtr og sammen har de børnene: Maren Lockert (fra hennes 1ste ekteskap), 15 år; Malena Hansdtr (fra hennes 1ste ekteskap), 11 år; Johan Peder Svendsen, 11 år; Hans Lochert, 9 år; Jacob Andreas Svendsen, 8 år; Otte Svendsen, 6 år; Hans Hegelund, 3 år; Fridricha Svendsdtr, 2 år.247

Gift _____222med

Maren Jakobsdatter Bugge
Født 1751, Akkarfjord, Skjervøy.222.
Død 1836, Karlsøy.222.
     Datter af Jakob Thygesen og Abel Kristine Simonsdatter.

[Gift 1° med Hans Lockert; Gift 2° med Svend Ottesen Blix (1764 - 1814)].

Børn af Svend Ottesen Blix og Maren Jakobsdatter Bugge:

842.542.Johan Peder Svendsen (Blix), f. 1790, Karlsøy.
843.542.Hans Lockert Svendsen Gram, f. 1791, Karlsøy., d. 1860, Karlsøy.
844.542.Jacob Andreas Svendsen (Blix), f. 1793, Karlsøy.
845.542.Otte Svendsen (Blix), f. 1795, Karlsøy.
846.542.Hans Heggelund Svendsen Blix, f. 1797, Karlsøy.
847.542.Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix), f. 1799, Karlsøy.
848.542.Abel Kerstina Svendsdatter (Blix), f. 1801, Karlsøy.
543.349.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1765, Lanes, Karlsøy., døbt 25 dec. 1765, Karlsøy kirke.511,510.
544.349.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1770, Lanes, Karlsøy., døbt 29 jul. 1770, Karlsøy kirke.512,510.
545.350.
Jørgen Madsen Gram
Født omkring 1753371.
     Jørgen Madsen er år 1801 «bonde og jordmand» på Nordeidet, Karlsøy i Troms.247

Gift _____med

Berit Endresdatter
Født omkring 1761513.

Børn af Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdatter:

849.545.Hans Peder Jørgensen (Gram), f. 1788, Karlsøy.
850.545.Margrethe Grønbeck Jørgensdatter (Gram), f. 1790, Karlsøy.
851.545.Mads Jørgensen (Gram), f. 1793, Karlsøy.
852.545.Endre Jørgensen (Gram), f. 1793, Karlsøy.
853.545.Mads Jørgensen (Gram), f. 1795, Karlsøy.
854.545.Søren Christian Heggelund Jørgensen (Gram), f. 1798, Karlsøy.
855.545.Jacob Jørgensen (Gram), f. 1800, Karlsøy.
856.545.Else Catrina Jørgensdatter (Gram), f. 1803, Karlsøy.
546.350.
Hans Madsen Gram
Født omkring 1767514.
     Hans Madsen er år 1801 «jordmand» på Reinskaret, Karlsøy i Troms.247

Gift _____med

Lorentze Olsdatter
Født omkring 1768515.

Børn af Hans Madsen Gram og Lorentze Olsdatter:

857.546.Mallena Hansdatter (Gram), f. 1792, Karlsøy.
858.546.Morten Hansen (Gram), f. 1796, Karlsøy.
859.546.Else Maria Hansdatter (Gram), f. 1799, Karlsøy.
860.546.Søren Heggelund Hansen (Gram), f. 1801, Karlsøy.
861.546.Mads Hansen (Gram), f. 1807, Karlsøy.
547.351.
Peder Paulsen Gram
Født 1762, Alvestad, Trondenes223.
Død 1805, Bjørnrå, Trondenes223.

Gift 1785223 med

Gunhild Paulsdatter Lind
Født 1761, For, Trondenes223.
     Datter af Paul Jørgensen Lind og Sofia Amalie Nilsdatter.
548.352.
Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg
Født 1766, Gausvik, Trondenes.516.
Død 1827, Oldra, Trondenes.516.

Gift 1789517 med

Benjamin Torbergsen
Født 1759, Oldra, Trondenes.517.
Død 1813, Oldra, Trondenes.517.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

Børn af Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg og Benjamin Torbergsen:

862.548.Mathias Olai Benjaminsen, f. 1805, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
549.352.
Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg
Født 1769, Gausvik, Trondenes.518.
Død 1848, Melvik, Trondenes.518.

Gift 1791519 med

Peder Torbergsen
Født 1763, Oldra, Trondenes.517.
Død 1803, Melvik, Trondenes.517.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.
550.352.
Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.223.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.223.

Gift 1795223 med

Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.223.
Død 1855, Kila, Trondenes.223.
     Datter af Jens Madsen og Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup).
551.352.
Olava Mathiasdatter Eberg
Født 1775, Gausvik, Trondenes223.
Død 1840, Haukebø, Trondenes223.

Gift 1801223 med

Mads Madssen
Født 1775, Brokvik, Trondenes223.
Død 1824, Halsebø, Trondenes223.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

Børn af Olava Mathiasdatter Eberg og Mads Madssen:

863.551.Mathias Eberg Madssen, f. 1806, Trondenes, d. 1858, Finnmark
864.551.Maren Ovedia Madsdatter, f. 1812, Trondenes, d. 1871, Trondenes
552.353.
___________
Født 1778, Haukebø, Trondenes.354.
Død 1778, Haukebø, Trondenes.354.
553.354.
Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.356.
Død 1830, Sama, Trondenes.356.

Gift 1811223 med

Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.223.
Død 1831, Sama, Trondenes.223.
     Datter af Hans Kristensen og Margrethe Nielsdatter Røgh.

[Gift 1° 1801 med Jakob Olsen (1766 - 1809); Gift 2° 1811 med Ole Paulsen Gram (1778 - 1830)].
554.354.
John Andreas Paulsen Gram
Født 1780, Steinsland, Trondenes.356.
Død 1808, Steinsland, Trondenes.356.
555.354.
Mette Kirstine Paulsdatter Gram
Født 1784, Steinsland, Trondenes.356.
556.355.
Mette Maria Johanna Arnesdatter
Født 1770, Skånland Lille, Trondenes.223.
Død 1804, Steinsland, Trondenes.223.

Gift 1793223 med

Lars Larssen
Født 1766, Steinsland, Trondenes.223.
Død 1842, Steinsland, Trondenes.223.
     Søn af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1793 med Mette Maria Johanna Arnesdatter (1770 - 1804); Gift 2° 1812 med Marta Hartvigsdatter (1779 - 1822); Gift 3° 1824 med Anne Rasmusdatter (1774 - eft. 27 jan. 1847)].
557.355.
Johanna Cecilia Arnesdatter
Født 1777, Skånland L., Trondenes.223, døbt 1777, Trondenes.520,359,372.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.223, begravet 1808, Trondenes.521,359.
     Konf. 1796 i Trondenes.372
     Skifte 22 sep. 1810359.

Gift 26 jul. 1798, Trondenes.359 med

Hans Raphaelsøn Warberg
Født 1768, Skånland S., Trondenes.223, døbt 1768, Trondenes.522,372,359.
Død 1852, Rødberg, Trondenes.223.
     Søn af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1786 i Trondenes.372,359
     Fisker og selveier på Store Skånland i 1801. Fikk 5. juli 1799 skjøte på ½ våg i Store Skånland, og 26. april 1800 på 1 pd. 12 mk. s.st.359

[Gift 1° 26 jul. 1798 med Johanna Cecilia Arnesdatter (1777 - 1808); Gift 2° 27 okt. 1814 med Karen Maria Nilsdatter (1769 - 1842)].

Børn af Johanna Cecilia Arnesdatter og Hans Raphaelsøn Warberg:

865.557.Raphael Hanssen Warberg, f. 1799, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
866.557.Anne Johanne Hansdatter Warberg, f. 1801, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
867.557.Arne Falkor Hanssen Warberg, f. 1803, Trondenes., d. 1893, Trondenes.
868.557.Berte Maria Hansdatter Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
869.557.Jacob Henrik Hanssen Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
558.355.
Maren Marie Arnesdatter
Født 1780, Skånland Lille, Trondenes223.
Død 1849, Steinsland, Trondenes223.

Gift 1805223 med

Ole Hanssen
Født 1775, Steinsland, Trondenes223.
Død 1835, Steinsland, Trondenes223.
     Søn af Hans Olsen og Ingeborg Larsdatter.

Børn af Maren Marie Arnesdatter og Ole Hanssen:

870.558.Johanna Rebekka Olsdatter, f. 1817, Trondenes, d. 1886, Trondenes
871.558.Sara Mathia Olsdatter, f. 1824, Trondenes, d. 1876, Trondenes
559.356.
Anne Har Arvesdatter Warberg
Født 1770, Breistrand, Trondenes.361, døbt 1770, Breistrand, Trondenes.523,524.
Død 1772, Breistrand, Trondenes.361.
560.356.
Martha Sophia Arvesdatter Warberg
Født 1772, Breistrand, Trondenes.361, døbt 1772, Hol.525,372,524.
Død 1830, Slagstad, Bjarkøy.361.
     Konf. 1789 i Trondenes.372,524

Gift før 1827524 med

Iver Johan Christensen
Født 1771, Slagstad, Bjarkøy.526.
Død 1841, Slagstad, Bjarkøy.526.
561.356.
Mette Maria Arvesdatter Warberg
Født 1773, Breistrand, Trondenes.361, døbt 1773, Trondenes.527,524.
     Konf. 1791 i Trondenes.372

Gift 1801223 med

Hans Jørgen Jørgensen
Født 1774, Rogla, Trondenes.528.
     Søn af Jørgen Johnsen og Mette Johanna Andersdatter.
     Fisker og innsitter på Breistrand.524

Børn af Mette Maria Arvesdatter Warberg og Hans Jørgen Jørgensen:

872.561.Margrete Sofia Hansdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
562.356.
Ole Paul Arvesen Warberg
Født 1775, Breistrand, Trondenes.361, døbt 29 jan. 1775, Trondenes.524.
Død 1796, Breistrand, Trondenes.361.
563.356.
Lucia Catrina Arvesdatter Warberg
Født 1777, Breistrand, Trondenes.361, døbt 1777, Trondenes.529,524.
     Konf. 1796 i Trondenes.372
     Var hjemme på Breistrand i 1801, ®30 år gl.¯, i Brokvik 1827.524
564.356.
Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.361.
     Hjemme i 1801, død før 1827.524

Gift 1816223 med

Jakob Østensen

Børn af Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg og Jakob Østensen:

873.564.Dortea Sofia Jakobsdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
565.356.
Anne Margrethe Arvesdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.361, døbt 1781, Trondenes.530,524.
Død 1826, Breistrand, Trondenes.361.
     Konf. 1802 i Trondenes.372
566.356.
Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.223.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.223.
     Konf. 1803 i Trondenes.372

Gift 1824223 med

Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.223.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.223.
     Søn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.

[Gift 1° 1824 med Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg (1783 - 1857); Gift 2° med Inger Katrina Nilsdatter (1800 - 1845)].
567.356.
Henrik Mathias Arvesen Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.361.
Død 1846, Breistrand, Trondenes.361.

Gift 1820223 med

Ellen Debora Madsdatter
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.528.
Død 1856, Breistrand, Trondenes.528.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter:

874.567.Ole Paul Gram Henriksen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1903, Trondenes.
568.356.
Ellen Debora Arvesdatter Warberg
Født 1788, Breistrand, Trondenes.361, døbt 1788, Trondenes.531,532.

Gift 1821223 med

John Kristian Hanssen Harr
Født 1795, Lavangen Sør, Trondenes.223.
     Søn af Hans Rafaelsen Harr og Marta Margrete Johnsdatter.

Børn af Ellen Debora Arvesdatter Warberg og John Kristian Hanssen Harr:

875.568.Gunhild Rebekka Johnsdatter, f. 1829, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
569.357.
___________
Død 1791, Breistrand, Trondenes.361.
570.357.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1776, Breistrand, Trondenes.361, døbt 1776, Trondenes.533,532.
Død 1777, Breistrand, Trondenes.372,361.
571.357.
Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.361.
     Konf. 1796 i Trondenes.372

Gift 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.532 med

Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.223.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.223.
     Søn af Isak Ernstsen og Sara Mikkelsdatter Ursin.

[Gift 1° med Karen Olsdatter; Gift 2° 1 mai 1809 med Martha Sophie Jacobsdatter Warberg (f. 1779)].

Børn af Martha Sophie Jacobsdatter Warberg og Ernst Isaksen:

876.571.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
877.571.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
878.571.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
879.571.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
572.357.
Mette Marie Jacobsdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.361.
     Konf. 1798 i Trondenes.372

Gift 1° 1808223 med

Hans Rasmus Nilssen Røg
     Ofoten, Nordland.534

Gift 2° _____med

Peder Benjaminsen
     Fra Ytterbø på Østnes i Vågan (1827).532
573.357.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.528.
Død 1851, Breistrand, Trondenes.528.
     Konf. 1803 i Trondenes.372

Gift omkring 1820223 med

Anne Margrethe Olsdatter
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.535,536, døbt 1786372.
Død 1872, Breistrand, Trondenes.536.
     Datter af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.

Børn af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter:

880.573.Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg, f. 1821, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
574.357.
Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.361.
Død 1789, Breistrand, Trondenes.361.
575.357.
Hans Petter Jacobsen Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.537,361.
Død jun. 1823, Sandnes, Tjeldsund.538,361.
     Konf. 1807 i Trondenes.372
     Hans Peter Jakobsen fikk 13. sept. 1816 bøkselbrev av Lars Jakobsen Stokke på Sandnes (lnr. 95, ½ vog) i Tjeldsund. Her satt han til han døde av ®kjertelbetennelse¯ sist i juni 1823.538
     Skifte 6 sep. 1823539.

Gift 23 sep. 1816, Hol kirke.538,223 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.538,539, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.538.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.539,539.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Hans Petter Jacobsen Warberg og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

881.575.Jakob Walberg Hansen, f. 1817, Tjeldsund., d. 1903, Tjeldsund.
882.575.Ingeborg Sofie Hansdatter, f. 1819, Tjeldsund., d. 1861, Tjeldsund.
883.575.Mette Marie Hansdatter, f. 1821, Tjeldsund., d. 1890, Trondenes.
884.575.Ole Jakob Hansen, f. 1823, Tjeldsund., d. 1906
576.357.
Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.537,361, døbt 1789, Trondenes.540,541.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.361.
     Konf. 1806 i Trondenes.372
     Skifte 4 apr. 1834541.

Gift 2 dec. 1820, Trondenes.541 med

Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.542.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.542.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 1812 med Berte Helene Kristensdatter (1784 - 1820); Gift 2° 2 dec. 1820 med Olava Jacobsdatter Warberg (1789 - 11 aug. 1833); Gift 3° 1835 med Isabella Testmann Sølfestersdatter (1809 - 1840)].
577.357.
Nils Olai Jacobsen Warberg
Født 1795, Breistrand, Trondenes.361.
Død 1817, Breistrand, Trondenes.361.
     Konf. 1815 i Trondenes.372
     Død ugift.541
     Skifte 1819541.
578.358.
Margreta Kirstine Abrahamsdatter
Født 1783, Ofoten, Nordland.367.
Død 1840, Tovikmoa, Trondenes.367.

Gift 1824543 med

Ole Hanssen
Født 1758, Forså, Ibestad.368.
Død 1840, Tovikmoa, Trondenes.543,368.
     Søn af Hans Olsen og Olava Ediasdatter.

[Gift 1° 1788 med Berte Maria Rasmusdatter (1763 - 1821); Gift 2° 1824 med Margreta Kirstine Abrahamsdatter (1783 - 1840)].
579.359.
Ole Mathiassen Ursin
Født 1784, Sørvik, Trondenes.544.
Død 1838, Haukebø, Trondenes.544.

Gift 1817545 med

Ellen Kirstina Strøm
580.359.
Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.542.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.542.

Gift 1° 1812223 med

Berte Helene Kristensdatter
Født 1784, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1820, Sørvik, Trondenes.223.
     Datter af Kristen Nilsen (Woll) og Dorthe Sofie Hansdatter.

Gift 2° 2 dec. 1820, Trondenes.541 med

Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.537,361, døbt 1789, Trondenes.540,541.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.361.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1806 i Trondenes.372
     Skifte 4 apr. 1834541.

Gift 3° 1835223 med

Isabella Testmann Sølfestersdatter
Født 1809, Larsengen, Tromsø.223.
Død 1840, Sørvik, Trondenes.223.

Børn af Mikkel Mathiassen Ursin og Isabella Testmann Sølfestersdatter:

885.580.Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin, f. 1835, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
581.359.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin
Født 1786, Sørvik, Trondenes.369.
Død 1878, Sørvik, Trondenes.369.

Gift 1815546 med

Klaus Israelsen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.547.
Død 1848, Sørvik, Trondenes.547.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin og Klaus Israelsen:

886.581.Isak Andreas Klaussen, f. 1818, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
582.359.
Mette Maria Mathiasdatter Ursin
Født 1788, Sørvik, Trondenes.544.
Død 1829, Elgsnes Indre, Trondenes.544.

Gift 1818548 med

Brede Klaussen Heide
Født 1787, Sim, Børsa, Sør Trøndelag.549.
Død 1861, Elgsnes Indre, Trondenes.549.
     Søn af Klaus Kristian Heide og Ingeborg Margrete Hansdatter Fyhn.

Børn af Mette Maria Mathiasdatter Ursin og Brede Klaussen Heide:

887.582.Rebekka Martine Bredesdatter Heide, f. 1822, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
583.359.
Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.544,505.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.544.

Gift 1° 15 nov. 1823505 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.506,505.
Død 1832, 68 år gl.507,505.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.505

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Gift 2° 1834223 med

Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.517.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.517.
     Søn af Benjamin Torbergsen og Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg.

Børn af Sara Isakine Mathiasdatter Ursin og Erik Andreas Henningsen Normann:

888.583.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
889.583.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
890.583.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
891.583.Mette Eriksdatter Normann
892.583.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
584.359.
Andreas Mathiassen Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.544.
Død 1877, Sørvik, Trondenes.544.
585.359.
Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.368.
Død 1853368.

Gift 1820368 med

Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.368.
Død 1868368.
     Datter af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane.

Børn af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann:

893.585.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
894.585.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
895.585.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
896.585.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
897.585.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
898.585.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
899.585.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
900.585.Jens Mikal Ursin, f. 1838
901.585.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
586.359.
Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.223.

Gift 1831223 med

Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796550.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.223.
     Datter af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.550

Børn af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe:

902.586.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
903.586.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
587.359.
Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1877, Breivik, Trondenes.223.

Gift _____med

Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.223.
Død 1835.
     Søn af Johan Jakob Simonsen Kildal og Mette Sophie Schytte Rosted.
     Lensmann til Sand.

Børn af Martha Marie Ursin og Simon Johan Kildal:

904.587.Mette Sofie Kildal, f. 1821, Bjarkøy., d. 1860, Trondenes.
905.587.Johan Jacob Kildal, f. 1822, d. 1904
906.587.Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal, f. 1826, Bjarkøy., d. 1909, Trondenes.
907.587.Martine Mikaline Kildal, f. 1828, Bjarkøy., d. 1903, Trondenes.
908.587.Ellen Marie Kildal, f. 1829, Bjarkøy.
909.587.Mikal (Michael) Heggelund Kildal, f. 1832, Bjarkøy., d. 1924, U.S.A.
910.587.Anna Cesilia Rosted Kildal, f. 1837, Trondenes.
588.362.
John Jørgensen Gram
Født 1788, Steinsland, Trondenes.551.
Død 1811, Vardøhus, Vardø.551.
589.362.
___________
Født 1792, Steinsland, Trondenes.551.
Død 1792, Steinsland, Trondenes.551.
590.370.
Johan Luytkis
Født omkring 1731, Trondhjem384.
Død 6 mai 1822, Trondhjem552,384.
     Stilling: Tiendeskriver i Trondhjem384

Gift 1° 18 feb. 1758, Bakke sogn, Trondhjem384 med

Dorthea Elisabeth Stockman
Død 1764, Trondhjem ?384.

Gift 2° 14 jan. 1767, Vor Frue kirke i Trondhjem384 med

Else Bolette Hess
Født omkring 1733.
Død 28 nov. 1808, Trondhjem ?553,384.

Børn af Johan Luytkis og Dorthea Elisabeth Stockman:

911.590.Elisabeth Juditte Luytkis, f. 1761, d. 1818, Trondhjem
912.590.Karen Dorthea Luytkis, f. 1763, d. 1845, Trondhjem

Børn af Johan Luytkis og Else Bolette Hess:

913.590.Hans Hagerup Luytkis, f. 1768, Trondhjem, d. 1824
591.370.
Nicolai Nissen Luytkis
Født 1734, døbt 13 jul. 1734, Vor Frue kirke i Trondhjem314.
Død 23 jan. 1767, Kristiansund N.451
     Død i Kristiansund N. 23. jan. 1767 på reise til København.314.
     Stilling: Borger og skibsfører i Trondhjem

Gift 23 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem314 med

Mette Margrethe Dons
Født 1726, Trondhjem314.
Død 5 mai 1816, Trondhjem314.
     Datter af Cornelius Pedersen Dons og Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff.

[Gift 1° 27 nov. 1759 med Michael Olsen Bech (1727 - 3 jun. 1764); Gift 2° 23 jan. 1766 med Nicolai Nissen Luytkis (1734 - 23 jan. 1767); Gift 3° 6 sep. 1768 med Hans Ulrich Storch (1721 - 15 aug. 1773)].

Børn af Nicolai Nissen Luytkis og Mette Margrethe Dons er vist under Mette Margrethe Dons (nr. 484).

592.370.
Hartvig Huitfeldt Luytkis
Født 1736, døbt 22 mai 1736, Domkirken i Trondhjem554.
Død 17 jul. 1826, Molde554.
     Stilling: Tollbetjent554
     Hans ekteskap med Marie Hysing var visstnok barnløst.554

Gift _____554med

Marie Hysing
Død 3 sep. 1807554.
     Hennes ekteskap med Luytkis var visstnok barnløst554
593.370.
Karen Magdalene Luytkis
Født 1741, døbt 9 mar. 1741, Domkirken i Trondhjem554.
Død 30 okt. 1820, Trondhjem554.

Gift 23 jan. 1760, Domkirken i Trondhjem554 med

Knud Jacobsøn Thode
Født 15 sep. 1734, Trondhjem554.
Død 24 feb. 1773, I et skibsforlis utenfor Hitra555,554.
     Søn af Jacob Hansen Thode og Hermichen Wessel-Brown.
     Stilling: Overauditør og vice-mønsterskriver554.

Børn af Karen Magdalene Luytkis og Knud Jacobsøn Thode:

914.593.Hermichen Margrethe Thode, f. 1760, d. 1799
594.370.
Hans Hagerup Luytkis
Født 1744, døbt 2 mai 1744, Domkirken i Trondhjem554.
Død 2 okt. 1834, Stavanger554.
     Stilling: Tollbetjent554

Gift 1774554 med

Kristiane Wittrup Winther
Født omkring 1749.
Død 12 apr. 1829556,554.

Børn af Hans Hagerup Luytkis og Kristiane Wittrup Winther:

915.594.Margrethe Karine Luytkis
595.370.
Eiler Kaasbøl Luytkis
Født 2 jan. 1746, Trondhjem554, døbt 8 jan. 1746, Domkirken i Trondhjem554.
     Student fra Trondhjem 1764; visstnok død i ung alder.554
596.370.
Jacob Luytkis
Født 2 mar. 1764, Trondhjem385, døbt 16 mar. 1764, Domkirken i Trondhjem385.
Død 24 feb. 1817, Randers, Danmark385.
     I autobiografiske optegnelser forteller han at han gikk til sjøs som førstereisgutt bare 10 år gl. i 1774. Efter å ha tatt styrmannsexamen i Trondhjem i 1782 og uttjent sin verneplikt, reiste han som skipper for forskjellige redere i Trondhjem og København. Fra 1810 til 1814 var han i tjeneste som skibsfører for Provideringskommissionen i Norge og var da i den utsatte kornfarten mellem Jylland og Norge. For tapper og uforferdet optreden ved en bestemt leilighet i denne farten blev han i 1812 Danebrogsmann. Efter å ha sluttet på sjøen, blev han tollbetjent i Randers, og i denne stilling var han til sin død.385
     Gjennem sønnen, kjøbmann i Aalborg, Otto Laurberg Luytkis, blev han stamfar for den nulevende danske gren av slekten. Jfr. C. Klitgaard, 1 c. s. 262 flg.385

Gift 11 apr. 1794, København385 med

Anne Marie Laurberg
Født 1773, døbt 26 mar. 1773, Estvad, Jylland385.
Død 8 okt. 1829, Randers385.
     Datter af Laurberg.

Børn af Jacob Luytkis og Anne Marie Laurberg:

916.596.Otto Laurberg Luytkis, f. 1816, Randers, d. 1891, Aalborg
597.372.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.385
598.372.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.385.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.385.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.557 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.557.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.557.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).557
599.373.
Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 1735558.
Død 26 mar. 1791, (København?)558.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.558

Gift 14 mar. 1769558 med

Abel Maria Hammond
Født 8 jul. 1742.
     Datter af William Hammond og Birgitte Krenchel.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.558
     Abel Maria Hammond, f. 1742, 8 Jul. Gift med Hans Morten Sommer, er Justits-Raad og Assess. i Høyeste-Ret, f. 1732, 24 Maji. S. Worms Lexic. Tom. III.559
600.373.
Andreas Mortensen Sommer
Født 1736558.
Død omkring 1772.
     Prest og misjonær til Lyngen.560
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.426protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 22 mai 1764, Kristiansund558 med

Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.560.
Død _____, Lyngen..
     Datter af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer.

[Gift 1° 22 mai 1764 med Andreas Mortensen Sommer (1736 - omkr. 1772); Gift 2° med Hans Gartner].

Børn af Andreas Mortensen Sommer og Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass:

917.600.Rebecca Dass Sommer
918.600.Morten Sommer, f. 1768
919.600.Sønn
601.373.
Peter Lorentz Sommer
Født 1737561.
Død 27 aug. 1770561.
     Capellan hos sin far i Alstahaug. Bodde på Herøy.561

Gift 1764562,563,564 med

Catharina (Anna) Tobine Coldevin
Født 5 okt. 1725561.
Død 1811.
     Datter af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
602.374.
Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.565, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.565.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.565, begravet 24 okt. 1780565.

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.565 med

Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.566.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.566, begravet 26 okt. 1785566.
     Søn af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.566
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.566
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.565

Børn af Margrethe Sommer og Jakob (Matssøn) Lund:

920.602.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
921.602.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
922.602.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
923.602.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
924.602.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
925.602.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
926.602.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
927.602.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
928.602.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
603.374.
Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 1737171, døbt 1 okt. 1737171.

Gift _____171med

Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 1742567.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).568,171.
     Datter af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.247

Børn af Hans Morten Sommer og Bereth Sørensdatter Schjelderup:

929.603.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
930.603.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
604.374.
Maria Sommer
Født 1753389.
Død 1788389.

Gift 23 okt. 1770, Trondhjem.389 med

Ditlev Gadebusch
Født 29 sep. 1740, Flensburg.389.
     Søn af Gadebusch.
     Løste borgerskap i Trondhjem 22. feb. 1766.389
     Købmand i Trondhjem.433

[Gift 1° 23 okt. 1770 med Maria Sommer (1753 - 1788); Gift 2° med Birgitta v. Rauch].
605.375.
Benedicte Susanne Hammer

Gift _____med

Claus Christian Kielstrup
Født 1719, Trondheim.
Død 30 mai 1784, Rødøy..
     Søn af Jens Jensen Kielstrup og Rebecka Urbye.
     Rødøy, Nordland.223
     Sogneprest til Rødøy.

[Gift 1° med Else Boyesdatter Rivertsen (1714 - 1756); Gift 2° 1756 med Fredrikke Margrete Simonsdatter Kildal (f. 1736); Gift 3° 17 sep. 1761 med Birgitta Elisabeth Røpke (d. 1 okt. 1777); Gift 4° med Benedicte Susanne Hammer].
606.375.
Margrethe Hammer
Født omkring 1728.
Død 4 aug. 1782, Tranøy.
     Skifte 1785-1786, Tranøy prestegård, Tranøy.426protokoll 1745-1803, legg 454b..

Gift 1754 med

Elling Rosted
Født 2 jun. 1720, Bergen569, døbt 13 jun. 1720, Bergen569.
Død 1 dec. 1796, Tranøy570.
     Søn af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     Elling Rosted kom 1733 i Trondheim skole, og ble 1739 dimittert fra Slagelse skole av Jacob Rosted. Ble 10. jan. 1749 misjonær for Tysfjordens finner i Lødingen. 1750 pastor til Tranøy og 5. jan. 1759 sogneprest samme sted.571
     Elling Roested nevnes spm fadder første gang i Stod kirkebok år 1744.572
     Elling Rosted skal ha skrevet en selvbiografi som er gjengitt i Trondhjemske Samlinger 1.rekke, 1.bind.569
     Skifte 1796-1799, Tranøy [prestegård], Tranøy sogn.426protokoll 1745-1803, legg 599..

[Gift 1° 10 mai 1753 med Mette Sophie Nielsdatter Schytte (d. 10 mai 1753); Gift 2° 1754 med Margrethe Hammer (omkr. 1728 - 4 aug. 1782); Gift 3° 1785 med Johanna Helm].

Børn af Margrethe Hammer og Elling Rosted:

931.606.Mette Sophie Schytte Rosted, f. 1754, d. 1820
932.606.Peter Jacob Rosted, f. 1759
933.606.Anne Margrete Rosted
934.606.Petrikke Jacobine Rosted
607.375.
Eiler Hagerup de Gyldenpalm
Født 16 aug. 1740, Trondheim, Sør-Trøndelag259.
Død 13 okt. 1817259.
     Eiler Hagerup de Gyldenpalm, Justits-Raad, Præsident i Christiansand, nu Borgemester og Laugmand i Skeen, gift med Jomfrue Dedeken af Arendal. 6 Børn.391

Gift 15 jul. 1772259 med

Aarsille Andrea Dedekam
Født 3 okt. 1752, Arendal, Aust-Agder259.
Død 16 feb. 1793259.

Børn af Eiler Hagerup de Gyldenpalm og Aarsille Andrea Dedekam:

935.607.Hans Hagerup de Gyldenpalm, f. 1774, Vest-Agder, d. 1827
936.607.Catharina Elisabeth Hagerup de Gyldenpalm, f. 1776, Vest-Agder, d. 1828
937.607.Andreas Dedekam Hagerup de Gyldenpalm, f. 1777, Vest-Agder, d. 1832
938.607.Anna Margretha Hagerup de Gyldenpalm, f. 1779, Vest-Agder, d. 1846
939.607.Eiler Hagerup de Gyldenpalm, f. 1780, Telemark, d. 1807
940.607.Severin Anton Christian Hagerup de Gyldenpalm, f. 1782, Telemark, d. 1803
941.607.Manlius Octavius Hagerup de Gyldenpalm, f. 1783, Telemark, d. 1824
942.607.Ellen Aarsille Hagerup de Gyldenpalm, f. 1784, Telemark, d. 1850
608.375.
Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm
Født 18 aug. 1741.
     Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm, f. 1741, 18 August. Gift 1761 med Johann Christian Falbe, f. 1740, 5 Nov. blev Kongel. Fuldmægtig ved den Danske Zahl-Kasse 1760, samme Aar Kammer-Secretair, Kammer-Raad 1767, Justits-R. 1776, og Zahl-Casserer i Danmark, 1783 Etats-R., 6 Børn leve.391

Gift 1761 med

Johan Christian Falbe
Født 5 nov. 1740.

Børn af Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm og Johan Christian Falbe:

943.608.Engelke Margrethe Falbe, f. 1763
944.608.Christiana Ludovica Falbe, f. 1768
945.608.Anna Catharina Falbe, f. 1770
946.608.Hans Hagerup Falbe, f. 1772
947.608.Johanna Carolina Hilaria Falbe, f. 1779
948.608.Wilhelmina Ulrica Falbe, f. 1782
609.375.
Hans Hagerup de Gyldenpalm
Født 4 dec. 1742, Trondheim, Sør-Trøndelag259.
Død 11 mar. 1793259.
     Hans Hagerup de Gyldenpalm, Justits-Raad, Sorenskriver i Sønder Guldbrands-Dal, Proprietair af Edsvolds Jernværk, var ugivt 1785.391

Generation 9.

610.376.
Martha Angell Bernhoft
Født 176448.
Død 182648.

Gift _____med

Nicolai Lysholm
Født 176148.
Død 181448.
     Søn af Henrich Nicolaysen Lysholm og Anna Catharina Tønder.
     Justitieråd, stadshauptman i Trondheim.48

Børn af Martha Angell Bernhoft og Nicolai Lysholm:

949.610.Jørgen Bernhoft Lysholm, f. 1796, d. 1843
611.388.
Jacob Sidenius
612.388.
Andreas Sidenius
613.388.
Jonas Sidenius
614.388.
Leonard Sidenius
615.388.
___________
616.388.
___________
617.388.
___________
618.388.
___________
619.388.
___________
620.388.
___________
621.389.
Zitsel Maria Parelius Munch
Født 25 apr. 1769, Lødingen.399.
     Under folketellinga 1801 var ho i tjeneste hos sokneprest Jacob Parelius Schytte, Lødingen. Ho var 1821 testamentarisk eigar av gården Steinsvik på Tjeldøy.399

Gift 13 jan. 1821399 med

Jens Fredrik Rylan
622.389.
Sigvart Kildal Munch
Født 22 nov. 1770, Lødingen.399.
Død 2 feb. 1771, Lødingen.399.
623.389.
Arnoldus Schytte Munch
Født 10 aug. 1772, Lødingen.399.
     I live ved morens skifte 2. juni 1786.573
624.389.
Christen Munch
Født apr. 1774, Lødingen.399.
Død 9 mai 1774, Lødingen.399.
625.389.
Else Kathe Schytte Munch
Født 13 aug. 1775, Lødingen.399.

Gift omkring 1806399 med

Hans Drejer
Født _____, Hadsel.62.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.

Børn af Else Kathe Schytte Munch og Hans Drejer:

950.625.Willatz Bing Dreyer, f. 1806
626.389.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.352.
Død 1841352.
627.399.
Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.508,223.
Død 1809, Sørrollnes, Trondenes.223.
     Konfirmert 1777.

Gift 1789223 med

Ole Olsen
Født 1755, Sandstrand, Trondenes.223.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.223.
     Søn af Ole Pedersen og Marit Arntsdatter.
     Skifte 1804-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.115protokollnr. 149, folio 616b..

Børn af Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch og Ole Olsen:

951.627.Anne Marie Mørch Olsdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
952.627.Margrete Kirstina Olsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
953.627.Andreas Mørch Olsen, f. 1797, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
628.399.
Hans Sakariassen
Født 1761, Sørrollnes, Trondenes.547.
Død 1822, Renså, Astafjord.547.
     Konfirmert 1778.
     Gårdbruker, selveier og fisker på Renså i Astafjord. Hans Zachariassen var sin tids fremste bonde i Astafjord. I 1810 kjøpte han halvparten av gården Renså for 250 rdlr. (Kgl. skjøte dat. 30. april, tgl. 4. nov.). Året etter solgte han halvdelen av sin halvpart til sin stesønn Rasmus Harr for 500 rdlr. (Skjøte dat. og tgl. 12. okt. 1811 - Kurantdaleren rutsjet nedover mot katastrofen). Hans Zachariassen fulgte altså godt med konjunkturene under krigstida 1807-1814. Til valgmannstinget for valg av representanter til det overordentlige storting i 1814 skulle fra hver menighet velges to menn, og en av dem skulle være bonde. Provst Gunnar Berg utvirket at Hans Zachariassen ble valgt sammen med Jens Bing Dons. Dermed ble Hans Zachariassen den fremste bonde, selvom han ikke kom til å sitte på tinget.

Gift 1° 1786368 med

Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.368.
Død 1820368.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

[Gift 1° 1771 med Anders Rasmussen Harr (1741 - 1784); Gift 2° 1786 med Hans Sakariassen (1761 - 1822)].

Gift 2° _____574,368med

Johanna Olsdatter

Børn af Hans Sakariassen og Synnøve Andersdatter:

954.628.Anna Marta Hansdatter, f. 1787, skånland., d. 1811
955.628.Petrikka Hansdatter, f. 1789, d. 1789
956.628.Sara Helena Hansdatter, f. 1795, Skånland., d. 1851

Børn af Hans Sakariassen og Johanna Olsdatter:

957.628.Hanna Sakarina Hansdatter, f. 1818, skånland., d. 1905
629.399.
Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.575.
Død 1822, Renså, Astafjord.368.
     Konfirmert 1783

Gift 1° 1790368 med

Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad368.
Død 1805368.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 150, folio 393..

[Gift 1° 1761 med Hans Johnsen Lind (1731 - 1782); Gift 2° 1790 med Jakob Sakariassen Mørch (1763 - 1822)].

Gift 2° 1806368 med

Ingeborg Sofia Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik368.
Død 1859368.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.
630.399.
Marit Sakariasdatter Mørch
Født 1766, Sørrollnes, Trondenes.223.
Død 1797, Sørrollnes, Trondenes.223.
     Konfirmert 1785

Gift 1794368,223 med

Kristoffer Hanssen Rasch
Født 1761, Djupvik368.
Død 1842368.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.

[Gift 1° 1794 med Marit Sakariasdatter Mørch (1766 - 1797); Gift 2° 1800 med Ingeborg Hansdatter (f. 1774)].
631.399.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.547.
Død 1769, Sørrollnes, Trondenes.547.
     Sandsynligvis dødfødt barn.
632.399.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.547.
Død 1771, Sørrollnes, Trondenes.547.
     Sandsynligvis dødfødt barn.
633.399.
Ole Sakariassen
Født 1773, Sørrollnes, Trondenes.547.
Død 1787, Sørrollnes, Trondenes.547.
634.400.
Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.223.
Død 1802, Holtet, Trondenes.223.

Gift 1789223 med

Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.223.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.223.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1785 med Berte (Berit) Maria Pedersdatter (1762 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingeborg Kristensdatter (1761 - 1802); Gift 3° 1803 med Ingeborg Kirstine Iversdatter (1756 - 1805); Gift 4° 1808 med Helena Johnsdatter (1761 - 1829)].
635.401.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1777, Igeland, Ibestad368.
Død 1858368.

Gift 1799576 med

Hans Olsen
Født 1772, Gamvik, Lavangen.577.
Død 1832577,576.
     Søn af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

Børn af Ingeborg Sofia Hansdatter og Hans Olsen:

958.635.Anna Margrete Hansdatter, f. 1800, Lavangen i Astafjord., d. 1821
959.635.Øllegård Maria Hansdatter, f. 1803, Lavangen., d. 1876
960.635.Jens Kristian Hansen, f. 1820, Lavangen, d. 1888
636.401.
Johan Jacob Hanssen
Født 1780578.
Død 1828578.
     Igeland, Astafjord.

Gift 1805223 med

Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1783, Sandtorg, Trondenes.579, døbt 1783, Trondenes.580,532.
     Datter af Mogens Henriksøn Warberg og Elen Catharina Størkersdatter.
637.401.
Kristen Tyge Hanssen
Født 1784, Igeland, Ibestad368.

Gift 1811581 med

Synnøve Andersdatter
Født 1789, Rongså, Salangen.582.
Død 1841582.
     Datter af Anders Johnsen og Anne Kirstina Hansdatter.
638.401.
Karen Maria Hansdatter
Født 1786, Igeland, Ibestad.368.
Død 1842368.

Gift 1° 1806583 med

Samuel Henriksen
Født 1765, Medby, Salangen.368.
Død 1807368.
     Søn af Henrik Henriksen og Dorte Jansdatter (Johansdatter).

Gift 2° 1810368 med

Ole Hanssen
Født 1780, Stræte, Skånland.368.
Død 25 jul. 1836584.
     Søn af Hans Hemmingsen og Marit Steffensdatter.
     Ånstad, Ibestad.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1820. Brukte først løpenr. 38, som var ein femtepart av garden, seinare også løpenr. 40, som var to femtepartar. Ole sette til utfor Kjerringberget 25. juli 1836.

Børn af Karen Maria Hansdatter og Samuel Henriksen:

961.638.Hans Andreas Samuelsen, f. 1807, Ibestad., d. 1875

Børn af Karen Maria Hansdatter og Ole Hanssen:

962.638.Synnøve Maria Olsdatter, f. 1810, Ibestad., d. 1812
963.638.Øllegård Maria Olsdatter, f. 1812, Ibestad.
964.638.Maren Marie Olsdatter, f. 1820, Torsken., d. 1885
965.638.Samuel Olsen, f. 1822, d. 1868
966.638.Markus Olsen, f. 1824, Torsken., d. 1902
639.401.
Hans Pauli Hanssen
Født 1789, Igeland, Ibestad.368.
Død 1870368.
     Igeland, Ibestad.

Gift 1816368 med

Ingeborg Sofia Johannesdatter
Født 1793, Kråkrø, Ibestad.368.
Død 1883368.

Børn af Hans Pauli Hanssen og Ingeborg Sofia Johannesdatter:

967.639.Øllegård Anna Hansdatter, f. 1819, Ibestad., d. 1906
640.401.
Maren Kirstina Hansdatter
Født 1792, Igeland, Ibestad368.
Død 1846368.
641.401.
Andreas Mørk Hanssen
Født 1794, Igeland, Ibestad, Astafjord.585.
Død 1880585.

Gift 1° 1819368 med

Johanna Margrete Pedersdatter Falk
Født 1790, Rollnes, Astafjord.586.
Død 1877586.
     Datter af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Utenfor ekteskap med368

Jonetta Andersdatter
Født 1783, Fornes, Ibestad, Astafjord.587.
Død 1839587.

Børn af Andreas Mørk Hanssen og Jonetta Andersdatter:

968.641.Andreas Mørk Andreassen, f. 1826, Astafjord.
642.402.
Jakob Hartvigsen
Født 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.409.
Død 1840, Fauskevåg Lille, Trondenes.409.
     Fik 7. juni 1806 bøkselbrev på 1 pd 12 mk «etter Gabriel Gabrielsen da han er gift med enken» i Fjelldal, Tjeldsund.588
     Jakobs opprinnelse er ukjent. Hartvig Kaspersen og Karen Jakobsdatter i Brokvik hadde en sønn Jakob, f. 1773, men iflg. et skifte av 20. nov. 1831 var denne da ugift.588

Gift 21 sep. 1805588 med

Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.372,588, døbt 1761372.
     Datter af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Konf. 1776.372

[Gift 1° 1785 med Asbjørn Gabrielsen (1744 - 1799); Gift 2° 1801 med Gabriel Gabrielsen (1767 - apr. 1804); Gift 3° 21 sep. 1805 med Jakob Hartvigsen (1773 - 1840)].
643.402.
Maren (Maria?) Hartvigsdatter
Født 1780, Fauskevåg Lille, Trondenes.223.
Død 1799, Fauskevåg Lille, Trondenes.223.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.115protokollnr. 148, folio 265b, etter «Maria Hartvigsdatter»..
644.404.
Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.538,588, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.538.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.539,588.

Gift 1° 23 sep. 1816, Hol kirke.538,223 med

Hans Petter Jacobsen Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.537,361.
Død jun. 1823, Sandnes, Tjeldsund.538,361.
     Søn af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1807 i Trondenes.372
     Hans Peter Jakobsen fikk 13. sept. 1816 bøkselbrev av Lars Jakobsen Stokke på Sandnes (lnr. 95, ½ vog) i Tjeldsund. Her satt han til han døde av ®kjertelbetennelse¯ sist i juni 1823.538
     Skifte 6 sep. 1823539.

Gift 2° 1825223 med

John Anderssen
Født 1800, Leikvik, Trondenes.589.
Død dec. 1829, Sandnes, Tjeldsund.539,589.
     Søn af Anders Olsen Eidberg og Barbro Johannesdatter.
     Skifte 3 mai 1830539.

Gift 3° 1832223 med

Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.590, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.591,171.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.539,590.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.

Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og Hans Petter Jacobsen Warberg er vist under Hans Petter Jacobsen Warberg (nr. 575).


Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og John Anderssen:

969.644.Barbro Maria Johnsdatter, f. 1826, Tjeldsund.
970.644.Hans Petter Valberg Johnsen, f. 1828, Tjeldsund., d. 1903

Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og Jakob Winther Johnsen Trane:

971.644._____
972.644._____, d. 1836
645.405.
Jakob Jensen
Født 12 okt. 1787411.
Død feb. 1794411.
646.405.
Trond Jensen
Født 13 jan. 1790411.
Død 13 apr. 1868592.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.592
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.592

Gift 1° 21 jul. 1821411 med

Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund411.
Død 15 jun. 1837592.
     Datter af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».592
     Skifte 13 jun. 1838592.

Gift 2° 24 aug. 1840592 med

Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790593,592.
Død 25 feb. 1866592.
     Datter af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter.

[Gift 1° 23 jun. 1821 med Jochum Andreas Berg (omkr. 1789 - feb. 1834); Gift 2° 27 jul. 1835 med Iver Edis Lech Larsen (1809 - nov. 1838); Gift 3° 24 aug. 1840 med Trond Jensen (13 jan. 1790 - 13 apr. 1868)].

Børn af Trond Jensen og Ingeborg Leth Hartvigsdatter:

973.646.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
974.646.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
975.646.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
976.646.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
647.405.
Anne Kirstina Jensdatter
Født 16 mar. 1792411.

Gift _____med

Ole Pedersen Sand
     Fra Sand/Stokke i Tjeldsund.
648.405.
Jakob Jensen
Født 1 mai 1794411.
     Bosatte seg i Lenvik, Ofoten.411

Gift _____med

Elisabeth Einarsdatter
     Fra Lenvik i Ofoten.411
649.405.
Malena (Magdalene) Marie Jensdatter
Født 12 aug. 1796411.

Gift _____med

Rasmus Glad Pedersen
Født 13 feb. 1792, Tjeldnes i Tjeldsund594.
     Bosat på Hov i Tjeldsund.
650.405.
Anders Jensen
Født 16 nov. 1799411.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund.

Gift 1° _____med

Maren Henriksdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Anne Sofie Jensdatter
     Fra Rambø i Tjeldsund.
651.405.
Olava Jensdatter
Født 27 feb. 1801411.

Gift _____med

Jørgen Mathias Amundsen
     Fra Kanstad.411
652.405.
Dorthea Jensdatter
Født 20 apr. 1805411.

Gift 1° _____med

Johan Adolf Buurmester
     Se Stokke i Tjeldsund bygdebok.

Gift 2° _____med

Amund Gundersen
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok.
653.406.
Rasmus Jensen Trane
Født 1751595,412.
Død efter 1801.
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.412,247

Gift 1° _____med

Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift 2° _____med

Anne Junghans Kaurin
Født omkring 1774596.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin og Maren Maria Holst.
     Prestedatter fra Karlsøy.412

Børn af Rasmus Jensen Trane og Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?):

977.653.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
978.653.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
979.653.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
980.653.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
981.653.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
654.406.
Iver Jensen Trane
Født 1753412.
Død 1808412.
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.412

Gift 1° 1778597 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy412.
Død 1806412.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Gift 2° _____med

Sofie Amalie Kjergaard
     Trolig fra Gibostad.412
     Trolig datter av kaseliråd Kierregaard på Gibostad.
655.406.
Nikolai Jensen Trane
Født 1756598.
Død 1781598.
     Omkon ved Tranøya 1781, ugift.598
656.406.
Mikkel Jensen Trane
Født 1758412.
Død 1806412.
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.412

Gift 1783412 med

Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.
     Datter af Elling Rosted og Margrethe Hammer.

Børn af Mikkel Jensen Trane og Anne Margrete Rosted:

982.656.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
983.656.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
657.406.
_____ Jensen Trane
Født 1760598.
     Død 10 uker gml.598
658.415.
Anna Elisabeth Olsdatter Lund
Født 1773.
Død 1842.
659.415.
Elias Heltberg Olsen Lund
Født 1762.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Fredrikke Klingenberg Schive
Født 1776.
Død 1852.

Børn af Elias Heltberg Olsen Lund og Anna Fredrikke Klingenberg Schive:

984.659.Ole Eliassen Lund, f. 1798, d. 1837
985.659.Jens Schive Eliassen Lund, f. 1799, d. 1856
986.659.Bernt Christian Lorck Eliassen Lund, f. 1801, d. 1848
987.659.Frederica Sophie Eliasdatter Lund, f. 1803, d. 1857
988.659.Hans Elias Wingaard Eliassen Lund, f. 1805, d. 1845
989.659.Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund, f. 1808, d. 1841
660.418.
Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.62.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.62.
     Sogneprest i Hadsel.

Gift 1° _____med

Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.252, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke252.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.62.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.

Gift 2° 1770, Hadsel kirke.62 med

Helene Cathrine Rist
Født 7 mai 1752, Næstved, Danmark.62, døbt 2 jun. 1752, Næstved, Danmark.62.
Død 1780, Hadsel.62.
     Datter af Petter Rist og Birgitte Christiane Clausen.

Gift 3° _____med

Anna Sophie Randulf Hersleb
Født 1750, Brønnøy.62.
Død 10 apr. 1841, Hadsel.62.

Børn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist:

990.660.Peder Rist Dreyer, f. 1770, Hadsel.
991.660.Arnoldus Schytte Dreyer, f. 1772, d. 1814, Øksnes.
992.660.Sara Susanne Bing Drejer, f. omkr. 1779, Hadsel., d. 1836
993.660.Hans Drejer, f. _____
994.660.Jens Bing Drejer, f. _____, d. _____

Børn af Willatz Bing Drejer og Anna Sophie Randulf Hersleb:

995.660.Helene Cathrine Rist Drejer, f. 1783, Hadsel.
996.660.Jens Hersleb Drejer, f. _____
661.418.
Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.62.
Død 1785, Hadsel.62.
     Sogneprest til Øxnes.

Gift 1° 1767275 med

Bolette Winstrup
Død 1768275.
     Barnløst ekteskap med Jens Drejer.275

Gift 2° 1772275 med

Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1757599,430.
Død 1823, Hadsel..
     Datter af Henrich Hansen Klæboe og Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.430

[Gift 1° 1772 med Jens Peter Drejer (29 okt. 1739 - 1785); Gift 2° 1792 med Lorentz Christopher Sverdrup].

Børn af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe:

997.661.Sara Susanne Bing Dreyer, f. 1776, Øxnes., d. 1844
662.418.
Olava Bergithe Drejer
Født _____, Hadsel.62.
663.418.
Malene Susanne Drejer
Født _____, Hadsel.62.
664.418.
Erich Bing Drejer
Født 22 apr. 1741, Hadsel.62.
Død 1805275.
     Prest til Skjærstad.275

Gift _____med

Maren Holte Angell

Børn af Erich Bing Drejer og Maren Holte Angell:

998.664.Sara Susanne Dreyer, f. 1775
665.418.
Gunhild Maria Drejer
Født 1746, Hadsel.62.
666.420.
Peder Michaelsen Ursin
Født 1738.
Død 1780.
     Sogneprest i Torsken.
     Skifte 1780-1782, Torsken prestegård, Torsken sogn.426protokoll 1745-1803, legg 429b..

Gift 1763600 med

Maren Jørgensdatter Wang
Døbt 25 aug. 1746, Domkirken i Bergen.601.
Død 9 jul. 1801, Torsken.602.
     Datter af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind.
     Skifte 1804-1805, Torsken?, Torsken Tinglag.115protokollnr. 149, folio 710..

[Gift 1° 1763 med Peder Michaelsen Ursin (1738 - 1780); Gift 2° 1790 med Ole Henningsen Nordman (1759 - 1808)].

Børn af Peder Michaelsen Ursin og Maren Jørgensdatter Wang:

999.666.Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin, f. 1762, d. 1831
667.420.
Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin
Født 1743, Vesterålen, Nordland.603.
Død 1794, Sørsand, Bjarkøy.603.

Gift omkring 1765603 med

Kristian Stockflet Simonsen Kildal
Født 1742, Prestegården, Karlsøy.223.
Død 1821, Sørsand, Bjarkøy.223.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Sørsand, Bjarkøy.223

[Gift 1° omkr. 1765 med Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin (1743 - 1794); Gift 2° 1795 med Johanna Fredriksdatter Bernhoft (1778 - 1847)].

Børn af Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin og Kristian Stockflet Simonsen Kildal:

1000.667.Clara Magdalene Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
1001.667.Simon Kildal, f. 1767, Bjarkøy, d. 1768, Bjarkøy
1002.667.Maren Heggelund Kildal, f. 1768, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
1003.667.Clara Magdalene Bing Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
1004.667.Michael Ursin Kildal, f. 1771, Bjarkøy, d. 1771, Bjarkøy
1005.667.Lars Koefod Kildal, f. 1772, Bjarkøy, d. 1772, Bjarkøy
1006.667.Sara Susanna Dreyer Kildal, f. 1774, Bjarkøy, d. 1775, Bjarkøy
1007.667.Fredrik Kristian Kildal, f. 1776, Bjarkøy, d. 1776, Bjarkøy
1008.667.Kristianne Elisabeth Kildal, f. 1777, Bjarkøy, d. 1777, Bjarkøy
1009.667.Ovidie Fredrikke Kildal, f. 1778, Bjarkøy, d. 1778, Bjarkøy
1010.667.Benoni Kildal, f. 1781, Bjarkøy, d. 1781, Bjarkøy
668.421.
Willatz Bing Hass
Født 1744604.
Død 1810604.
     På Skjæggesnes i Alstahaug.604

Gift 1774604 med

Lucie Andersdatter Falch
Født 1744, Nordbostad.605.
Død 1799, Skjeggesnes, Alstahaug.605.
     Datter af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Margrethe Nielsdatter (Winther?).
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.

Børn af Willatz Bing Hass og Lucie Andersdatter Falch:

1011.668.Anna Margrethe Hass, f. 1776
1012.668.Humphred Hass, f. 1778
1013.668.Margaretha Hass, f. 1782
1014.668.Rebecca Hass, f. 1785
1015.668.Jens Hass, f. 1789
669.421.
Jens Jørgensen Hass
670.421.
Margrethe Falch Hass
     Er ved farmorens skifte år 1775 gift med Jacob Wilhelm Dass, Bjørn.
     Levede i 1801 paa Gaarden Berfjord i Herø og havde "Del i Dr. Bings Legat".275
671.425.
Jacob Claussen Lund
Født 1752.
Død 1802.

Gift _____med

Marianne Pohlmann
Født 1761.
Død 1844.

Børn af Jacob Claussen Lund og Marianne Pohlmann:

1016.671.Claus Henrik Peter Lund, f. 1793, d. 1875
672.425.
Johan Michael Claussen Lund
Født 1753.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Margrethe Diurhuus
Født 1777.
Død 1809.

Børn af Johan Michael Claussen Lund og Anna Margrethe Diurhuus:

1017.672.Claus Peder Lund, f. 1793, d. 1811
1018.672.Maren Andrea Lund, f. 1796, d. 1877
1019.672.Inger Margrethe Lund, f. 1797, d. 1880
1020.672.Marthe Susanne Lund, f. 1799, d. 1849
1021.672.Johan Grøn Lund, f. 1804, d. 1885
1022.672.Jacob Lund, f. 1805
673.425.
Maren Grøn Clausdatter Lund
Født 1757.
674.425.
Peder Hersleb Claussen Lund
Født 1762.
675.426.
Peder Strøm Lund
Født 1745.
Død 1815.
     Peder Lund, f. 1745, var 1784 Præmier-Lieutenant ved det blaae Søndenfieldske Dragon-Regiment.422
676.426.
Maren Dorothea Grøn Lund
Født 1746.
Død 1804.
     Maren Grön Lund, f. 1746, gift med Bartholom. Gram, Justits-Raad, Veyer og Maaler i Bragernæss.422
677.426.
Gunnhild Susanne Lund
Født 1747.
Død 1788.
     Gunild Susanna Lund, f. 1747, var ugivt 1784 i Eger.422
678.426.
Jacob Lund
Født 1748.
Død 1820.
     Jacob Lund, f. 1748, Visiteur 1783 i Christiansund i Norge.422
679.426.
Ursula Cathrine Lund
Født 1750.
Død 1778.
680.426.
Hans Christopher Lund
Født 1752.
Død 1775.
681.426.
___________
Født 1753.
Død 1753.
     Udøpt sønn.
682.426.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1754.
Død 1755.
683.426.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1755.
684.426.
Anna Henriette Wind Lund
Født 1756.
Død 1811.
685.426.
Johanne Marie Lund
Født 1758.
Død 1829.
686.426.
Henrik Nicolai Lund
Født 1759.
Død 1802.
687.426.
Ingeborg Ludvika Lund
Født 1761.
Død 1820.
688.426.
Andreas Wilhelm Lund
Født 1762.
Død 1762.
689.426.
___________
Født 1763.
Død 1763.
     Udøpt sønn.
690.430.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, Søefahrende.423
691.430.
Morten Munthe
     Morten Munthe, i Hollandsk Søetieneste.423
692.430.
Claus Peter Munthe
     Claus Peter Munthe, Søef[ahrende].423
693.430.
Jacob Lund Munthe
     Jacob Lund Munthe, Capellan 1783 til Holmens Menighed i Kiøbenhavn. Gift med Sophia Amalia Bredahl, Dotter af Justitsr. Bredahl, Revisor ved Generalitetet, og Sophie Elisab. Klinge.423

Gift 6 okt. 1779, Garnison, København606 med

Sophia Amalia Bredahl
Født 18 aug. 1749259, døbt 25 aug. 1749, København259.
Død 18 jul. 1808259.
     Datter af Michael Bredahl og Sophia Elisabeth Klinge.
694.430.
Peter Johann Munthe
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.423

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk606 med

Mille Johanne Smith
     Datter af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed.
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.607
695.430.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Studiosus Philologiæ.423
696.436.
Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.425,607.
Død 1798, Berg, Trondenes.608, begravet 22 apr. 1798609,610.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.115protokollnr. 148, folio 135b..

Gift 15 okt. 1766610 med

Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.608.
Død 1804, Berg, Trondenes.608.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.

Børn af Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup og Jacob Nielsen Hveding:

1023.696.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
1024.696.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
1025.696.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
1026.696.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
1027.696.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
1028.696.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
697.437.
Siselle Joensdatter Schjelderup
Født omkring 1750611.
698.437.
Anders Joensen Schjelderup
Født omkring 1752612.

Gift _____med

Sophia Magdalena Schytte
Født omkring 1755495.

Børn af Anders Joensen Schjelderup og Sophia Magdalena Schytte:

1029.698.Willum Schjelderup, f. omkr. 1786
1030.698.Ane Elsken Bremer Bonsach Schjelderup, f. omkr. 1787
699.437.
Anne Elschen Bremer Joensdatter Schjelderup
Født omkring 1754613.
700.437.
Mathias Bonsach Schjelderup
Født omkring 1761614.
701.437.
Peder Krog Schjelderup
Født omkring 1763615.
702.439.
Ole Nielsen Schjelderup
     Er i 1770 ført som den fjerde bruker på Sand i Tjeldsund. Ole var jektestyrmann og bosatte seg på Sand ca. 1769/70, da bare yngste datra er født her.429
     Efter hustruen Saras død flytta Ole tilbake til Hamarøy, der han i 1786 var bosatt på Tannøy. Han er trolig blitt gift på nytt, da skiftet etter hans bror Jens nevner en sønn.429
     Skifte 30 dec. 1802, Kjårnes i Tysfjord429.

Gift 1° 1767, Hamarøy, 1. søndag i advent616 med

Sara Fredrikke Prom
Født omkring 1748429.
Død 17 aug. 1772, Sand i Tjeldsund429.
     Død «av feber».429
     Skifte 14 okt. 1772, Barøy429I skiftet er barna nevnt: Elisabeth Werdahl 5 år, Caroline Margrethe 4 år, Helchen Margrethe 2 år..

Gift 2° _____med

?

Børn af Ole Nielsen Schjelderup og Sara Fredrikke Prom:

1031.702.Elisabeth Werdahl Olsdatter Schjelderup, f. 1767, Hamarøy., d. før 1807
1032.702.Caroline Margrethe Schjelderup, f. 1768, Hamarøy., d. 1798
1033.702.Helchen Margrethe Schjelderup, f. 1770, Sand i Tjeldsund.

Børn af Ole Nielsen Schjelderup og ?:

1034.702.Seth Nicolai Bogart Schjelderup, f. omkr. 1777, Hamarøy., d. _____
703.439.
Jens Nielsen Schjelderup
Født omkring 1738500,247.
Død 1807.
     Jens er 1801 ugift og «Driver fiskerie» på Oppeide gård, Hammerøy i Nordland hos broderen Anders Schjelderup.247
     Skifte 23 nov. 1807429.
704.439.
Niels Nielsen Schjelderup
Født 1743 ? 1746 ?.
Død 1788, Bodø.

Gift _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 ? 1746 ? - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Niels Nielsen Schjelderup og Dorothea Catharina Bugge Kaurin:

1035.704.Anne Dorthea Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1772, d. 1834, Gildeskål.
1036.704.Elisabeth Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1776, d. 1829
1037.704.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1777, d. 1813
1038.704.Karen Wolf Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1778
705.439.
Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
706.439.
Anders Nielsen Schjelderup
Født omkring 1746617,247.
Død 4 apr. 1811496,171.
     Lensm. i Hamarøy. Skifte 28. april 1812.171
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Oppeide gård i Hammerøy, Nordland.247

Gift _____med

Signe Maria Krogh Røgh
Født omkring 1756618,247.
     Datter af Augustinus Anfinnsen Røg og Rebecca Jørgensdatter (Brems?).

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Signe Maria Krogh Røgh:

1039.706.Lisbeth Dorthea Schjelderup, f. omkr. 1782
1040.706.Rebecha Brems Schjelderup, f. omkr. 1784
1041.706.Augustina Margrete Schjelderup, f. omkr. 1788
1042.706.Knud Aas Schjelderup, f. omkr. 1791
1043.706.Petronella Werdal Schjelderup, f. omkr. 1793
1044.706.Peder Krogh Schjelderup, f. omkr. 1799
707.439.
Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1751405,247.

Gift _____med

Troels Aagom Kleppe
Født omkring 1748619,247.
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Brendvig gård i Hammerøy, Nordland.247

Børn af Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup og Troels Aagom Kleppe:

1045.707.Jochum Andreas Greve Kleppe, f. omkr. 1777
1046.707.Peder Krogh Kleppe, f. omkr. 1781
1047.707.Ane Dorthea Kleppe, f. omkr. 1784
1048.707.Michael With Kleppe, f. omkr. 1788
1049.707.Olava Sophia Hviding Kleppe, f. omkr. 1791
708.439.
Siselle (Cecilie) Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1756618,247.

Gift _____med

Fredrik Schytte
Født omkring 1759620,247.
     Søn af Wilhelm Erichsøn Schytte og Karen (Maren) Aagaard Bonsach.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.247
709.439.
Peder Krag (Krog?) Schjelderup
Født omkring 1761621,247.
     ? GÆT - Han må være sønn av Niels Schjelderup og Dorthe Krog ??247
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Jørgenvig gård, Hammerøy, Nordland.247

Gift 1° _____med

Larsdatter
     Datter af Lars Siversen.

Gift 2° _____247med

Anna Katrina Pedersdatter
Født omkring 1772622,247.

Børn af Peder Krag (Krog?) Schjelderup og Larsdatter:

1050.709.Lars Schjelderup, f. omkr. 1793
1051.709.Joen Andreas Schjelderup, f. omkr. 1796

Børn af Peder Krag (Krog?) Schjelderup og Anna Katrina Pedersdatter:

1052.709.Ingeborg Sophia Schjelderup, f. omkr. 1799
710.439.
Sophia Nielsdatter Schjelderup
Født 1762.
711.441.
Hans Christopher Henrichsen Klæboe
Født omkring 1753623,430.
Død 1843466.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Joen Hermandsen Bugge, Findset. Formynder er med enken (Marite Schjelderup) i 3 ledd beslektet.430
     Handelsmann og gjestgiver på Lyngseidet.466
712.441.
Maren Henrichsdatter Klæboe
     Ugift ved faren skifte 1770, verge: Henrich Klæbo, Brettesnes. Henrich Klæbo var farens søskenbarn. Han har lovet å ta henne i sitt hus.430

Gift _____med

Necolay Pedersen Lindholm
     Skreddermester og borgersecondløytnant i Trondhjem.466
713.441.
Jens Henrichsen Klæboe
Født omkring 1756624,430.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Arent Mørch, skipper på Røsvik i Folda.430
714.441.
Hartvig Henrichsen Klæboe
Født omkring 1756625,430.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Christen Hartvigsen Hviding, Løvøen. Vergen er morsøskenbarn med enken Marithe Klæbo Schjeldrup.430
     Konfirmert 1. søndag i advent (28. nov.) 1773 i Skjervøy.431
715.441.
Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1757599,430.
Død 1823, Hadsel..
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.430

Gift 1° 1772275 med

Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.62.
Død 1785, Hadsel.62.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest til Øxnes.

[Gift 1° 1767 med Bolette Winstrup (d. 1768); Gift 2° 1772 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Gift 2° 1792626 med

Lorentz Christopher Sverdrup
     På Sund og Reine, hvor han var handelsmann, gjestgiver og eide 17 rorbuer. Dessuten var han jekteskipper.626

[Gift 1° med Johanne Brønlund Bärentz (f. 1740); Gift 2° 1792 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Børn af Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe og Jens Peter Drejer er vist under Jens Peter Drejer (nr. 661).

716.441.
Johan Rasch Henrichsen Klæboe
Født omkring 1759627,430.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: broren Anders Klæbo.430
717.441.
Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1762628,430.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: lensmann Niels Schjelderup, Opeid i Hamarøy (morbror).430
     Konfirmert 2. søndag i advent (5. dec.) 1779 på Skjervøy, og bodde da på Eidet.431
     Dødsfall til Ingeborg kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og helle ikke kan skifte finnes.430

Gift 21 nov. 1787, Borge kirke., Trolovet 10. juli 1787.430 med

Christopher Michelsen
Døbt 31 jul. 1763, Borge430.
     Søn af Michel Christophersen og Anna Willumsdatter.
     Konfirmert (i Borge?) 1782. Gårdbruker og styrmann.430
     Dødsfall til Christopher kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og heller ikke kan skifte finnes.430
718.441.
Henrich Johan Henrichsen Klæboe
Født omkring 1764629,621,430.
Død 10 mar. 1812630,431.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: styrmann Axel Anders Rasch.430
     Gjestgiver i Strømfjord. Druknet på hjemreisen fra Lyngsmarkedet sammen med sin sønn Johan og skolemester Henrik Bull Stabrun. De ble ikke funnet.431

Gift 6 sep. 1793431 med

Susanna Margrethe Hess
Født omkring 1770395,247.
Død 14 aug. 1813431, begravet 24 aug. 1813631,431.
     Fra Strømfjord.431

Børn af Henrich Johan Henrichsen Klæboe og Susanna Margrethe Hess:

1053.718.Johan Christoffer Klæboe, f. 1794, d. 1812
1054.718.Martha Maria Klæboe, f. omkr. 1796
1055.718.Sanna Margrethe Klæboe, f. 1800
1056.718.Maren Anna Klæboe, f. 1808
1057.718.Hedovika Johanne Klæboe, f. 1811
719.450.
Cathrine Stranger Schjelderup
Født 1779171.
Død 1851171.

Gift _____171med

Jens Johan Vangensten
Født 6 sep. 1766171.
Død 8 feb. 1837171.
     Cand. jur.171
720.451.
Erentz Colbiørnsen Schjelderup
Født omkring 1786632,247.
721.451.
Jens Peder Schjelderup
Født omkring 1787535,247.
722.454.
Maren Dorothea Skjelderup
Født 7 feb. 1761513,441, døbt 16 feb. 1761165.
Død 15 dec. 1811441.

Gift 20 okt. 1790171 med

Vincent Thurmann
Født 8 sep. 1759495,171.
Død 3 okt. 1810171,441.
     Sogneprest i Vaale.441
     «Sognepræst og forligelseskommissær».247

Børn af Maren Dorothea Skjelderup og Vincent Thurmann:

1058.722.Jacob Worm Skjelderup Thurmann, f. omkr. 1791
1059.722.Bodil Johanne Thurmann, f. omkr. 1798
1060.722.Barbara Thurmann, f. omkr. 1800
1061.722._____
1062.722._____
1063.722._____
723.454.
Christen Skjelderup
Født 1763441.
     Død som Barn.441
724.454.
Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup
Født 1771633,441, døbt 10 jan. 1767, Hof.171,165.
Død 1 jan. 1796441.

Gift 1789171 med

Tobias Müller
Født 17 jun. 1753171.
Død 28 aug. 1813171.
     Sogneprest i Borre.441

Børn af Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup og Tobias Müller:

1064.724.Jacob Worm Skjelderup Müller, f. 1793, d. 1863
725.454.
Karen Skjelderup
Født 28 jan. 1768515,441, døbt 4 feb. 1768165.
Død 7 nov. 1818634,441.

Gift 1796168 med

Ole Olsen Bache
Født 26 okt. 1751438,171.
Død 18 jan. 1818171.
     Skibsreder.441
     «Skipper og reder» på Aasgaardstrand gård, Sem sokn.247

Børn af Karen Skjelderup og Ole Olsen Bache:

1065.725.Jacob Skjelderup Bache, f. omkr. 1796
1066.725.Anne Olsdatter Bache, f. omkr. 1798
1067.725._____
726.454.
Michael Skjelderup
Født 22 okt. 1769, Hof i Jarlsberg443, døbt 30 okt. 1769165.
Død 16 apr. 1852635, begravet 22 apr. 1852, Vor Frelsers Gravlund635.
     Han led af den Naturfeil at stamme. Maaske har han faaet denne Feil i Arv, idet hans Farfaders Fader ikke skal have været fri for at stamme. Stamningen forsinkede hans Udvikling og voldte baade ham selv og hans Nærmeste megen Bekymring. Man forstod i den Tid ikke at behandle en saadan Naturfeil paa effectiv Maade.443
     [Se levnedsbeskrivelse i Arthur Skjelderups bog].636

Gift 20 sep. 1801635 med

Marthe Catharine Holfeldt
Født 20 sep. 1776635.
Død 21 okt. 1847635.
     Datter af C. H. Holfeldt og Ambrosia Paludan.

Børn af Michael Skjelderup og Marthe Catharine Holfeldt:

1068.726.Jacob Worm Skjelderup, f. 1804, København, d. 1863
1069.726.Jens Christopher Henrik Skjelderup, f. 1806, København, d. 1885, Christiania
1070.726.Marthe Marie Paludan Skjelderup, f. 1811, København, d. 1894, Christiania
1071.726.Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup, f. 1811, Danmark., d. 1897, Christiania
727.454.
Christen Skjelderup
Født 1770441.
     Død som Barn.441
728.454.
Anne Catharine Skielderup
Født omkring 1771395,247, døbt 8 nov. 1771165.
     Er 1801 ugift og bosat hos søsteren Maren gift Thurmann.247
729.454.
Barbara Skjelderup
Født 1773443, døbt 18 jun. 1773165.
     Død ung.443
730.455.
Maren Holst
Født 1748.
Død 1791.
731.456.
Maren Hylleberg
732.456.
Steffen Hylleberg
733.457.
Margrethe Elisabeth Schjelderup
Født 1768292.

Gift 17 mar. 1799, Larvik.292 med

Frederik Hansen Harris
     Kjøbmand [i Larvik?].292
734.457.
Amund Dahle Schjelderup
Født 1770292.
Begravet 20 jan. 1789292.
735.457.
Michael Schjelderup
Født 1772292.
736.457.
Dorothea Schjelderup
Født 1775292.
737.457.
Marie Hesselberg Schjelderup
Født 1781292.
738.458.
Margrethe Schjelderup
Født omkring 1777637,247.
739.458.
Hans Schjelderup
Født omkring 1779638,247.
     «Skoemager».247
740.458.
Marthe Schjerven Schjelderup
Døbt 30 okt. 1785292.
741.458.
Nicolea Elisabeth Schjelderup
Født 5 dec. 1789292.

Gift _____292med

Jacob Sverdrup
     Landbrukslærer.292
742.458.
Frederik Anton Schjelderup
Døbt 18 jan. 1797292.

Gift 28 apr. 1825, Brunlanes.292 med

Marie Pharo
743.463.
Lena Marie Schjelderup
Døbt 30 aug. 1770, Vestby..
Død 10 mar. 1813, Adamsrød..

Gift 11 jun. 1794, Vestby prestegård. med

Brede Plade Rohde
Født 1761639,247.
Død 1822.
     Kiøbmand, bosat på gården Aasgaardstrand i Borre sokn og prgj., Jarlsberg og Larvik amt.247
     Se PHT 7-IV.
744.463.
Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 26 sep. 1771, Vestby..

Gift _____med

Jonas Wessel
Født 1766640,247.
Død 1851.
     Søn af Cornelius Olsen og Gjertrud Marie Wessel.
     Auditeur og sorenskriver.247
     Biørndalen gård i Solum sokn og prgj.247

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Jonas Wessel:

1072.744.Giertru Maria Wessel, f. omkr. 1794
1073.744.Maren Wessel, f. omkr. 1796
745.465.
Balthasar Sørensen Schjelderup
Født 21 aug. 1770171.
Død 1771641,171.
746.465.
Anna Katarina Schjelderup
Født 27 aug. 1772171.
Død 22 dec. 1835171.

Gift 1° 2 mar. 1800171 med

Johan Hagelsteen Gevert (Girvert?)
Født 16 dec. 1774171.
Død 1805171.
     Bergen.171

Gift 2° _____med

Johan von der Fehr
Født 1760.
Død 4 apr. 1834642,171.
747.465.
Sebastian Sørensen Schjelderup
Født 2 jan. 1775171.

Gift _____171med

Anna Kirstine Reusch
748.465.
Dorothea Margrethe Heiberg Schjelderup
Født 11 feb. 1776171.
     En Dorthea Schieldrup, 26 år og ugift, er år 1801 «huus jomfrue» hos Margrethe Falch på gård nr. 147, Risør sokn.247
749.465.
Anna Margrethe Schjelderup
Født 12 feb. 1777171.
Død 28 mar. 1826171.

Gift _____171med

Christian Hertzberg
Født 28 jan. 1767171.
Død 31 mar. 1830171.
     Sogneprest.171
750.465.
Else Marie Schjelderup
Født 24 feb. 1778171.
Død 26 dec. 1849171.
     En Else Schieldrup er år 1801, 22 år gl., ugift og «huusholderske» hos Johan Hagelsteen i Bergen.247

Gift 23 apr. 1805, "i huuset", Korskirken i Bergen.643,171 med

Diderik v. Tangen
751.465.
Nils Knagenhjelm Schjelderup
Født 5 jun. 1779171.
Begravet 13 mai 1800, "Sandvigen kl. 12 slet paa Kke gaarden", Korskirken i Bergen644,440.
752.465.
Katarina Knagenhjelm Schjelderup
Født jan. 1784171.
Død 30 mai 1840171.

Gift 8 sep. 1814171 med

Andreas Undahl Jersin
Født 1774171.
Død 1850171.
753.465.
Gjertrud Maria Schjelderup
Født 18 jan. 1788171.
Død 19 apr. 1790171.
754.477.
Ursula Maria "Silla" Gaarder
Født 23 nov. 1772, Trondheim297.
Død 25 feb. 1811297.
     Døde i barselseng.297

Gift 1799297 med

Sigward Irgens Friis Rynning
Født 14 mar. 1762297,644.
Død 28 aug. 1832297,644.
     Sogneprest til Vinger. Etterslekt [Se O.M. Kinnapel.]297

[Gift 1° 1799 med Ursula Maria "Silla" Gaarder (23 nov. 1772 - 25 feb. 1811); Gift 2° 16 sep. 1812 med Karen Budde (22 feb. 1766 - 29 mai 1832)].
755.477.
Poul Frederik Gaarder
Født 1778, gården Åkvik i Halsa, MR..
Død efter 1857.
     Sogneprest i Alstahaug og prost i Helgeland.

Gift 1805 med

Christine Helene M. Heltzen
Født 1780.
Død 20 mai 1853.
756.477.
Augustinus Meldahl Gaarder
Født 1784.
Død 1848.
     Sogneprest i Ørland, prost i Fosen.

Gift 1812 med

Marcelia Hegge Parelius
Født 1791.
Død 1827.
     Datter af Nils Rosing Parelius.
757.478.
___________
758.478.
___________
759.480.
___________
760.481.
Paul Dons
Født 1764, Trondhjem.645.
Død 1830645.

Gift 1° _____med

Susanna Elisabet Dons

Gift 2° _____med

Bolette Katrine Greve
Født 1759645.
Død 1817645.

Børn af Paul Dons og Susanna Elisabet Dons:

1074.760.Susanna Fredrikka Greve Dons, f. 1805, Danmark., d. 1888
761.481.
Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.313.
Død 29 apr. 1823313.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.313

Gift 1794368 med

Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.313.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.313.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn (Buschmand).

[Gift 1° 1781 med Andreas Gram Thode (1755 - 1783); Gift 2° 20 apr. 1784 med Niels Evensen Marstrand (1746 - 1816); Gift 3° med Nikolaus Kristian Friis Kempe; Gift 4° 1794 med Jens Bing Dons (6 dec. 1771 - 29 apr. 1823)].

Børn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann:

1075.761.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
1076.761.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
1077.761.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
762.482.
Margareta Hersleb Krog
Født 24 sep. 1771646.
Død 9 nov. 1847646.
     6 Børn.646

Gift 20 feb. 1797, Arendal.646 med

Ove Lindved
Døbt 6 okt. 1753, Arendal.646.
Død 4 mai 1807646.
     Skibsfører i Arendal.646

Børn af Margareta Hersleb Krog og Ove Lindved:

1078.762.Anna Lindved
1079.762.Ovidia Margrethe Lindved
763.484.
Michael Nissen Luytkis
Født 6 nov. 1766, Trondhjem314.
Død 2 jan. 1827, Skogn314.
     Student fra Trondhjem katedralskole 1786, exam. philos. 1787 og cand. theol. 1791, samtl. examina med laud. Efter først å ha vært famulus og lærer hos biskop Schønheyder i Trondhjem, blev han 1793 resid. kap. til Nærø og ved delingen av dette prestegjeld 1797 sogneprest til Kolvereid, konstituertes 1799 og utnevntes 1817 til prost i Namdalen prosti. Forflyttedes 1824 som sogneprest til Skogn; i dette embede døde han 2. jan. 1827. Som representant for Nordre Trondhjems Amt møtte han på Stortinget 1818 hvor han var meget benyttet i komitéarbeidet og bl.a. medlem av Stortingets deputasjon ved Carl Johans kroning i Stockholm samme år.314

Gift 1° 25 okt. 1792, Vor Frue kirke i Trondhjem314 med

Johanna Bech
Født 1762, Trondhjem314.
Død 6 feb. 1798, Kolvereid prestegård314.
     Datter af Ole Olsen Bech og Alette Dons.

Gift 2° 7 okt. 1798314 med

Kristiane Schjerving
Født 15 jul. 1761, Trondhjem314.
Død 28 mar. 1837, Trondhjem314.
     Datter af Nils Schjerving og Maren Fyhn.

Børn af Michael Nissen Luytkis og Johanna Bech:

1080.763.Mette Margrethe (Grethe) Luytkis, f. 1793, d. 1870, Fagerheim på Ringerike
1081.763.Nicoline Johanne Luytkis, f. 1796, Kolvereid, d. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike
1082.763.Johan Christian Luytkis, f. 1798, Kolvereid, d. 1881, Våler
764.485.
Niels Mørch
Begravet 22 jul. 1787, Andenes.316.
     Fortsatte handelen på Tranes og Andenes borgerleier.316
     Han og søskene tok Mørch som slektsnavn.316
     Skifte 4 jul. 1791316.
765.485.
Magdalena Anna Andersdatter Mørch
Født 1743647.

Gift _____647med

Jacob Christensen Maas
766.486.
Malena Jensdatter Grøn
     Ugift.453
767.486.
Birgitte Jensdatter Grøn
     Ugift.453
768.486.
Anne Jensdatter Grøn

Gift _____453med

Basballe
     Kjøpmann i Rudkjøbing.453
769.486.
Ericha Cornelia Jensdatter Grøn
Født 1763453.
Død 1826453.

Gift _____, fetter og kusine.453med

Martinus Colban
Født omkring 1767.
Død 20 jun. 1810, Rudkjøbing., 43 år gl.453.
     Søn af James Williamson Colban og Kirsten Erichsdatter Grøn.
     Skipper i Trondhjem.453
     Døde på reise med sitt førende skip fra København til Trondhjem.453
770.487.
Jensdatter Mørch
     Ugift, ved morens død 1798.453
771.487.
Jensdatter Mørch

Gift _____453med

Johan Friis
Født 1742453.
Død 1811453.
     Kjøpmann i Molde.453
772.487.
Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.

Gift 26 sep. 1775648 med

Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren648.
Død 25 sep. 1827, Meldalen648.
     Søn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.648
773.487.
Søren Jensen Mørch
Født 1754453.
Død 1796, Molde.453.
     Døde som skipsfører i Molde.453

Gift _____med

Anna Nikolaisdatter Normann
Født 1758223.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn (Buschmand).
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.
774.489.
Niels Mørch Pens
Døbt 12 okt. 1758, Frue kirke i Trondheim.453.
     Var i 1782 til sjøs med svogeren, skipsfører Axen fra Flensborg.453
775.489.
Malene Hansdatter Mørch (Pens?)
Døbt 19 apr. 1760, Frue kirke i Trondheim.453.
     Var ugift hjemme i 1782 [farens skifte].453
776.491.
Rasmus Andreas Schjelderup
Født 1767515,343.
Død 13 jul. 1838171.
     Gjestgiver og skipper på Melbo/Melbu i Hadsel, Vesterålen.343

Gift 7 sep. 1795171 med

Fredrikke Lovise Rist
Født 3 apr. 1774649,171.

Børn af Rasmus Andreas Schjelderup og Fredrikke Lovise Rist:

1083.776.Peder Rist Schjelderup, f. 1796, d. 1851
1084.776.Sara Røst el. Rist Schjelderup, f. 1800
1085.776.Søren Schjelderup, f. 1803, d. 1831
1086.776.Hanna Margrethe Schjelderup, f. 1805
1087.776.Elen Margrethe Schjelderup, f. 1809, d. 1896
777.491.
Else (Elen?) Margrethe Schjelderup
Født 1769343.
Død 1811, Hanøy, Hadsel.62.

Gift 18 jul. 1793, Hadsel.62 med

Peder Rist Dreyer
Født 9 jun. 1770, Hadsel.62,343.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Gjestgiver på Hauöy i Vesterålen.343

Børn af Else (Elen?) Margrethe Schjelderup og Peder Rist Dreyer:

1088.777.Willatz Bing Dreyer, f. 1797, Hadsel.
778.491.
Christopher Andreas Schelderup
Født 9 okt. 1770, Melbu, Hadsel.650,60.
Død 23 feb. 1848, Lødingen.60, begravet _____, Lødingen kirke60.
     Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-48. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav.60
     Er 1801 «sognets præst» i Bø.247

Gift 7 mar. 1800, Bø, Vesterålen.60,62 med

Sara Susanne Bing Drejer
Født omkring 1779, Hadsel.651,247,62.
Død 27 mai 1836171, begravet _____, Hitra60.
     Datter af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra.60

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Susanne Bing Drejer:

1089.778.Malena Katrina Bing Drejer, f. omkr. 1799
1090.778.Sara Schelderup, f. 1802, d. 1872
1091.778._____
1092.778.Anne Sofie Schelderup, f. 1811, d. 1848
1093.778.Christopher Andreas Schelderup, f. 1815, d. 1887, Trondenes.
1094.778.Elen Margrethe Schjelderup, d. 1863, Seljestad i Trondenes.
1095.778.Søren Schelderup, f. 1818, Lødingen., d. 1896, Nord Trøndelag.
1096.778.Arnoldus Schytte Schjelderup, f. 1822
1097.778._____
1098.778._____
1099.778._____
1100.778._____
1101.778._____
1102.778._____
779.491.
Ingeborg Margrethe Schjelderup
Født 27 apr. 1773622,171.
Død 6 nov. 1848652,171,343.

Gift 23 jul. 1800171 med

Jacob Sanrib
Født 1757, Kristiansand618,343.
Død 18 aug. 1836343.
     Søn af Margrethe Jacobsdatter.
     Han blev i november 1788 misjonær på Island, 1789 i Varanger, 18. nov. 1796 res. kapellan til Hadsel og 18. aug. 1809 förste virkelige sogneprest til Hamaröy.343

Børn af Ingeborg Margrethe Schjelderup og Jacob Sanrib:

1103.779.Sara Jakobsdatter Sanrib
780.491.
Søren Schjelderup
Født 1774343.
     Död ugift för faren.343
     Muligvis den «Søren Sørensen Schielderup» der år 1801 er 27 år gl. og ugift. Han er «giæstgiver og jægteskipper» på Bredstrand gård, Øxnæs i Nordland.247
781.491.
Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.653,343,653.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.654,655,656.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.343
     Skipper og handelsmann paa Vinje.656

Gift _____med

Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.637,656.
Død 26 feb. 1844656.
     Datter af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe.

Børn af Johan Røst Schjelderup og Sara Susanne Bing Dreyer:

1104.781.Lorentz Christopher Schjelderup, f. 1812, Vesterålen., d. 1874, Gulstad i Hadsel.
1105.781.John Røst Schjelderup, f. 1813, d. 1874
782.491.
Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 21 mai 28, (1. Trinit.).343.

Gift 1° 23 jul. 1800, Hadsel kirke.62 med

Arnoldus Schytte Dreyer
Født 1772343.
Død 1 jan. 1814, Øksnes.343, begravet 16 jan. 1814, Øksnes.62.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Blev 28. april 1797 pers. kapellan i Hadsel og 6. sept. 1811 sogneprest til Øksnes i Vesterålen.343

Gift 2° 14 apr. 1818, Hadsel kirke343 med

Truls Krog Jørgensen Steen
Født 1797, Steilo i Hadsel343.
Død 1831, Søberg, Bø, Vesterålen343.
     Søn af Jørgen Steen og Maren Hansdatter.
     Truls Steen var först betjent hos faren senere inderst på Söberg i Bö, Vesterålen.343
     Grunden til at det gikk ökonomisk ut med ham vites ikke. Bortset arven han fikk efter sin far, fikk han med sin hustru vell 600 rdlr.343
     Skifte 19 mai 1831, Søberg, Bø, Vesterålen343Skifte påbegyndtes 19. mai 1831 og sluttedes 12. jan. 1832. Boets gjøld 27-2-1 + omk. 3-1-3. Boets aktiva 8 daler 21 skill..

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Arnoldus Schytte Dreyer:

1106.782.Sara Røst Dreyer, f. 1803
1107.782.Helene Catharine Rist Dreyer, f. 1806
1108.782.Anne Sophia Hersleb Dreyer, f. 1808, Hadsel., d. 1887, Tysfjord.
1109.782.Søren Ferdinand Dreyer, f. 1809
1110.782.Willas Bing Dreyer, f. 1813

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Truls Krog Jørgensen Steen:

1111.782.Ellen Margrethe Steen, f. 1819, Vesterålen, d. 1868, Hægstad i Lødingen
1112.782.Jørgen Stinus Steen, f. 1821
1113.782.Rasmus Andreas Steen, f. 1823, Snarseth i Vesterålen, d. før 1875
783.491.
Henning Schjelderup
Født 1781657,343.
     Under skifte efter faren studerte han teologi i Kjöpenhavn.343
     «Studerer»247
784.491.
___________
     En ifølge efterslægtstavlen fra Frederiksberg bibliotek ukendt datter gift med Anders Rambeck Knoff.171

Gift _____171med

Anders Rambeck Knoff
785.493.
Christen Munch Grønbech
786.493.
Johan Røst Grønbech
787.496.
Rasmus Andersen (Walnum)
Født omkring 1728658.
     Formynder ved morens skifte 1739, morbror Benjamin Dass Angel.659
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.462
788.496.
Peder Christian Andersen (Walnum) (Angell?)
Født omkring 1731660.
     Formynder ved morens skifte 1739, Peder Tostrup, Indre Aanøen.661
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.462
789.496.
Anders Andersen (Walnum)
Født omkring 1732662.
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.462
790.496.
Else Maria Andersdatter (Walnum)
Født omkring 1735663.
     Formynder ved morens skifte 1739, morbror Benjamin Dass Angel.664
     Skal 1795 være død og efterladt sig børn, hos Petersen i Bergen.665
791.496.
Ole Walnum Andersen
Født omkring 1737666.
     Oppholder 1795 sig på Svolvæhr i Lofoten.667

Børn af Ole Walnum Andersen og _____:

1114.791.Andreas Walnum
1115.791.Helku (Helvig) Catharina Walnum
792.498.
Ole Meldahl Angell
Født 11 jun. 1748, Valle i Gildeskål466.
Død 5 nov. 1810466.
     Sognepræst til Schiervøe Menighed i 25 år.466

Gift _____med

Christianne Helene Grønbech
Født 1 aug. 1764466.
Død 29 dec. 1850, Strømsnes i Kvenangen466.

Børn af Ole Meldahl Angell og Christianne Helene Grønbech:

1116.792.Rebekka Marie Urbye Angell, f. 1786, d. 1825
793.498.
Judithe Angell

Gift _____668med

Lars (Hansen) Todal
Født 1735.
Død 1814.
     Søn af Hans Hansen Steensen og Aarsille Larsdatter (Todal).
     Valla, Meløy.668
     Stiftsamtmann i København (år 1807).669
794.499.
Carsten Volquartz Angell
Død omkring 1787670.
     Skifte 30 apr. 1787, Indyr i Gildeskål.671Avdøde Carsten Wolqvartz Angel. Formue: 726-5-8. Gjeld: 707-3-3. Arvinger: ektefelle Karen Strømer Bruun, Indyr og datter Birgita Maria Angel Bruun, 6 mnd. gammel..

Gift 19 sep. 1786, Gildeskål.606 med

Karen Strømer Bruun
Født 1765.
Død 1808.
     Datter af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?).
     Skifte 9 mai 1809, Flein i Gildeskål.672Avdøde Karen Bruun. Formue: 982-0-6. Gjeld: 537-2-12. Arvinger: ektefelle Jens Hansen Lund/Lind; sønn Jacob Holst Jensen, 18, tjener på Sundklak i Lofoten; datter Berethe Maria Jensdatter, 20, gift med Thomas Helgesen, Mikkelbostad i Gildeskål..

[Gift 1° 19 sep. 1786 med Carsten Volquartz Angell (d. omkr. 1787); Gift 2° med Jens; Gift 3° 2 jan. 1805 med Jens Hansen Lind (omkr. 1750 - omkr. 1811)].

Børn af Carsten Volquartz Angell og Karen Strømer Bruun:

1117.794.Berith (Birgitte) Maria Angell, f. 1786
795.499.
Birgithe Marie Angell
Født 1759470.
Død 20 mai 1795673,470.

Gift 1° 26 jun. 1788470 med

Ole Mæhre Meier
Født 1751470.
Død 31 nov. 1788470.
     Sogneprest til Rødø.470

Gift 2° _____med

Hans Hansen Jentoft
Født 1755, Lyngvær, Lofoten..
Død 1822, Åkvik, Dønnes..
     Søn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch.

Børn af Birgithe Marie Angell og Ole Mæhre Meier:

1118.795.Karen Meier, f. omkr. 1787
796.499.
Judithe Angell
     Ugift 1795 og boende hos svogeren Jentoft.674
797.502.
Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Handelsmann på Grønø.

Gift 1780, fætter og kusine. med

Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..
     Datter af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid.

Børn af Christen Albrecht Angell og Maren Hvid Blix:

1119.797.Peter Lorentz Angell, f. 1795, Meløy., d. eft. 1838
1120.797.Ingeborg Margrethe Hvid Angell
798.502.
Rasmus Angell
Født 1755, Grønø, Meløy..
Død 1791.
     Handelsmann på Øvre Valle.

Gift _____479med

Dorothea Hansdatter Ellingsen

Børn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen:

1121.798.Hans Christian Angell, f. omkr. 1785
1122.798.Ingeborg Angell, f. omkr. 1788, d. omkr. 1803
1123.798.Johan Angell, f. omkr. 1790
799.502.
Benjamin Dass Angell
Født 1756, Grønø, Meløy..
Død omkring 1820.

Gift _____675med

Christianne Greve
     Datter af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder.
800.504.
Peter Mortensen Falch
     Husmann på Svines.483

Gift _____med

Sara Olsdatter

Børn af Peter Mortensen Falch og Sara Olsdatter:

1124.800.Arnt Pettersen Falch, f. 1764, Tjøtta., d. 1830
801.509.
Else Anna Nielsdatter Normann
Født 1784, Trondheim.676,486.
Død 1830676.

Gift 1811676 med

Job Thode
Født 1781, Trondheim.368.
Død 1835368.
     Søn af Andreas Gram Thode og Ingeborg Anna Normann.
     Hamnvik i Astafjord.368
802.511.
Peder Greger Erichsen Dybfest
Født 1779208.
Død 1802208.
     Skifte 1802, Moe i Moe..

Gift _____677med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.677

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
803.512.
Hans Erik Dybfest Reener
Født 1786678,488.
Død 1820488.
     Handelsmann i Digermulen, Raftsund.488
804.512.
Ovidia Meldal Dybfest Reener
Født 1788488.
Død 1822488.
     Stokmarknes.488
805.512.
Mons Jentoft Dybfest Reener
Født 1791488.
Død 1791488.
806.515.
Hans Rener Henriksen Bruun
Født 24 apr. 1803, Børøen, Hadsel.491.
Død 1 sep. 1867491.
     Handelsmann og gårdbruker på Børøen [i Hadsel]. Bodde ca. 12 år på Bitterstad, men flyttet senere tilbake til Børøen. Han hadde dårlig helbred og ble i tidlig alder en giktbrutt mann.491

Gift 29 jul. 1831491 med

Dorothea Maria Nannestad
Født 6 nov. 1805491.
Død 8 sep. 1886, Fladset gård.491.
     Datter af Fredrik Severin Nannestad.
     Hun kom 18 år gammel som guvernante til sin onkels barn, sorenskriveren på Bitterstad.491

Børn af Hans Rener Henriksen Bruun og Dorothea Maria Nannestad:

1125.806.Henrik Ditlev Hansen Bruun, f. 1832, d. 1908
807.530.
Henrich Klæboe Rasch
Født 27 jul. 1771, Eidet i Maursund466.
Død 8 mar. 1860466, begravet _____, Skjervøy kirke466.
     »Grundlægger af handelshuset Rasch på Skjervøy 1799.«s
     Henrich Rasch kom som ung gutt i handelslære hos onkelen, handelsmann og gjestgiver Hans Christopher Klæboe (1753-1843) på Lyngseidet.466

Gift 14 okt. 1805466 med

Rebekka Marie Urbye Angell
Født 23 sep. 1786466.
Død 5 okt. 1825466.
     Datter af Ole Meldahl Angell og Christianne Helene Grønbech.
     Konfirmert 1. nov. 1801.431

Børn af Henrich Klæboe Rasch og Rebekka Marie Urbye Angell:

1126.807.Necolay Lindholm Rasch, f. 1807, Skjervøy, d. 1889
1127.807.Albregt Augustinus Rasch, f. 1809, d. 1887
1128.807.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1811, d. 1812
1129.807.Christianne Wilhelmine Rasch, f. 1812
1130.807.Cecilie Margrethe Rasch, f. 1813
1131.807.Henrich Klæboe Rasch, f. 1815, d. 1815
1132.807.Edvard Andreas Rasch, f. 1818, d. 1884
1133.807.Maren Elisabeth Rasch, f. 1820
1134.807.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1821, d. 1876
808.530.
Anders Rasch
Døbt 1 nov. 1773679,431.
809.530.
Berthe Lucia Røst Rasch
Døbt 24 dec. 1775680,431.
Begravet 27 dec. 1780431.
     Døde av kopper «Koppe-Lig» som presten skriver.431
810.530.
Herdovicha Johanna Rasch
Døbt 15 nov. 1778681,431.
811.530.
Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch
Født 26 apr. 1781, Skjærvø.682, døbt 26 aug. 1781683,431.
Død 10 sep. 1836682.

Gift omkring 1806 med

Anders (Andreas) Jonassen Falch
Født 14 aug. 1776, Sortland.682, døbt 11 aug. 1776.
Død 23 dec. 1854682.
     Søn af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand i Risvær, senere (fra 4. juni 1825) paa Alsvaag i Langenæs.

Børn af Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch og Anders (Andreas) Jonassen Falch:

1135.811.Jonas Falch, f. 1810, Risvær i Vaagen.
812.530.
Augustinus Rasch
Født 16 jan. 1785431, døbt 28 mar. 1785684,431.
813.530.
Even Andreas Rasch
Født 27 mai 1788431, døbt 29 jun. 1788431.
Begravet 25 mai 1790431.
814.530.
Hanna Maria Klæboe Rasch
Født 7 dec. 1790431, døbt 1 jan. 1791431.
     Konfirmert 5. juli 1807.431

Gift 19 jun. 1813431 med

Ole Wilhelm Lorentzen
     Fra Vesterålen.431
815.530.
Johan Jørgen Rasch
Født 15 jun. 1793431, døbt 1 sep. 1793431.
     Konfirmert 2. juli 1809.431

Gift 28 nov. 1819685,431 med

Karen Petronelle Arctander Lund
Født omkring 1796.
816.531.
Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup
Født 11 dec. 1772171, døbt 27 dec. 1772, (Frue kirke i T.heim ?)171.

Gift 12 dec. 1793, Tromsø.171 med

Hans Georg Boedal (Bosdal?)
Født 12 mai 1765171.
Død 1847171.
817.531.
Jens Johan Peter Schielderup
Født _____, Lenvik prestegård686, døbt 17 jan. 1774, Lenvik kirke686.
Død før mai 1775.
818.531.
Jens Johan Petter Schielderup
Født mai 1775, prestegården i Lenvik397,171,686, døbt 15 mai 1775, Lenvik kirke686.
Død 1862171.
     Han er år 1801 ugift og «kiøbmand, har og bøxlet jordpart paa fastlande som han driver som husmand» i Tromsø kiøbstad.247
     Skifte 1803-1805, Tromsø by, Tromsø Tinglag.115protokollnr. 150, folio 213. - Er det samme person ?.
819.531.
Hanne Andrea Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik686, døbt 7 jul. 1776, Lenvik kirke686.
Død 1799171.
820.531.
Conrad Diedrich Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik686, døbt 9 feb. 1777, Lenvik kirke686.
821.531.
Søren Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik686, døbt 15 mar. 1779, Lenvik kirke686.
Død 1779171.
822.531.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik686, døbt 29 jan. 1781, Lenvik kirke686.
Død 1781171.
823.531.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik686, døbt 7 jul. 1782, Lenvik kirke686.

Gift 1804171 med

Nicolai Steenstrup
824.531.
Rasmus Schielderup
Født 12 mai 1786632,171.
825.531.
Hans Paul Schielderup
Født 11 mar. 1788687,171.
Død 12 aug. 1810171.
     Handelsbetjent i Senjen.171
826.531.
Johanna Margrete Schielderup
Født 6 mai 1789688,171.
Død 14 jun. 1874171.

Gift _____171med

Nils Winther Goeger (Greger) ?
Død 12 sep. 1854171.
     [Folvigen?, Foevigen?] i Helgeland.171
827.531.
Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup
Født 24 sep. 1790689,171.
Død 1895171.
     Fredrik Myhlenphorts lensm. Omkom paa Søen? 1895.171

Gift _____171med

Dorthea Thesen

Børn af Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup og Dorthea Thesen:

1136.827.Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup, f. 1837, Lofoten ?
828.531.
Hanna Andrea Schielderup
Født 26 mai 1792690,171.
Død 23 dec. 1853171.

Gift 1815171 med

Marcus Fredrik Steen
     Pr. i Bodø.171
829.531.
Anna Rasch Schielderup
Født 20 dec. 1794691,171.

Gift 26 okt. 1820171 med

Michael With Holmboe
Født 15 jul. 1791171.
830.531.
Berit Lucia Schielderup
Født 10 dec. 1796692,171.
831.534.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.505,551.
Død 1864, Bø, Trondenes.551.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.693.
Død 1856, Bø, Trondenes.693.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
832.534.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.505,551.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.551.

Gift 1833223 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.694.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.694.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter:

1137.832.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
1138.832.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
1139.832.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
1140.832.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
1141.832.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
833.534.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 1805505.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.551.
     Død som barn.505
834.534.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 1806505.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.551.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.505
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
835.534.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 1807505.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.551.
836.534.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.695,505.
837.534.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.516.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.516.
     Død ½ år gl.505
838.534.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 1814505.
839.534.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.516.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.516.
     Død 8 dg. gl.505
840.534.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1818505.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.516.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.505
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
841.534.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 1820505.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.516.
     Med han døydde mora på barselseng.505
842.542.
Johan Peder Svendsen (Blix)
Født 1790, Lanes, Karlsøy., døbt 28 feb. 1790, Karlsøy kirke., Johan Peder Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.510.
843.542.
Hans Lockert Svendsen Gram
Født 1791, Lanesøyra, Karlsøy.690,222.
Død 19 aug. 1860, Lanesøyra, Karlsøy.222.
844.542.
Jacob Andreas Svendsen (Blix)
Født 1793, Lanes, Karlsøy., døbt 29 sep. 1793, Karlsøy kirke., Jacob Andreas Svendsen. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.510.
845.542.
Otte Svendsen (Blix)
Født 1795, Lanes, Karlsøy., døbt 5 jul. 1795, Karlsøy kirke., Otte Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdatter Bugge, Lanes.510.
846.542.
Hans Heggelund Svendsen Blix
Født 1797, Lanes, Karlsøy., døbt 8 okt. 1797, Karlsøy kirke., Hans Heggelund Svendsen. Foreldre: Svend Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.510.

Gift _____med

Ane Elisabeth Mortensdatter

Børn af Hans Heggelund Svendsen Blix og Ane Elisabeth Mortensdatter:

1142.846.Svend Blix Hansen, f. 1821, Karlsøy.
847.542.
Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix)
Født 1799, Lanes, Karlsøy., døbt 23 jun. 1799, Karlsøy kirke., Petricha Chatrina Svendsdtr. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.510.
848.542.
Abel Kerstina Svendsdatter (Blix)
Født 1801, Lanes, Karlsøy., døbt 27 aug. 1801, Karlsøy kirke., Abel Kerstina Svendsdtr. Foreldre: Svend Ottesen Blix og Maren Jacobsdtr Bugge, Lanes.510.
849.545.
Hans Peder Jørgensen (Gram)
Født 1788, Nordeidet, Karlsøy., døbt 16 nov. 1788, Karlsøy kirke., Hans Peder Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.510.
850.545.
Margrethe Grønbeck Jørgensdatter (Gram)
Født 1790, Nordeidet, Karlsøy., døbt 24 okt. 1790, Karlsøy kirke., Margrethe Grønbeck Jørgensdtr. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdatter, Nordeidet.510.
851.545.
Mads Jørgensen (Gram)
Født 1793, Nordeidet, Karlsøy., døbt 25 aug. 1793, Karlsøy kirke., Mads Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.510.
852.545.
Endre Jørgensen (Gram)
Født 1793, Nordeidet, Karlsøy., døbt 25 aug. 1793, Karlsøy kirke., Endre Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.510.
853.545.
Mads Jørgensen (Gram)
Født 1795, Nordeidet, Karlsøy., døbt 25 dec. 1795, Karlsøy kirke., Mads Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.510.
     Er ikke nevnt i 1801-tellingen.
854.545.
Søren Christian Heggelund Jørgensen (Gram)
Født 1798, Nordeidet, Karlsøy., døbt 4 mai 1798, Karlsøy kirke., Søren Christian H(eggelund?) Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.510.
855.545.
Jacob Jørgensen (Gram)
Født 1800, Nordeidet, Karlsøy., døbt 13 apr. 1800, Karlsøy kirke., Jacob Jørgensen. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.510.
856.545.
Else Catrina Jørgensdatter (Gram)
Født 1803, Nordeidet, Karlsøy., døbt 25 dec. 1803, Karlsøy kirke., Else Chatrina Jørgensdtr. Foreldre: Jørgen Madsen Gram og Berit Endresdtr, Nordeidet.510.
857.546.
Mallena Hansdatter (Gram)
Født 1792, Nordeidet, Karlsøy., døbt 18 nov. 1792, Karlsøy kirke., Hallena Hansdtr. Foreldre: Hans Madsen Gram og Lorentze Olsdatter, Nordeidet.510.
     Ikke nevnt i FT 1801.
858.546.
Morten Hansen (Gram)
Født 1796, Langsund, Karlsøy.692, døbt 31 jul. 1796, Karlsøy kirke., Morten Hansen. Foreldre: Hans Madsen og Lorentze Olsdtr, Langsund.510.
859.546.
Else Maria Hansdatter (Gram)
Født 1799, Langsund, Karlsøy.696, døbt 14 jul. 1799, Karlsøy kirke., Else Maria Hansdtr. Foreldre: Hans Madsen og Lorentze Olsdtr, Langsund.510.
860.546.
Søren Heggelund Hansen (Gram)
Født 1801, Reinskaret, Karlsøy., døbt 5 jul. 1801, Karlsøy kirke., Søren Heggelund Hansen. Foreldre: Hans Madsen Gram og Lorentze Olsdtr, Reinskaret.510.
     Ikke nevnt i FT 1801.
861.546.
Mads Hansen (Gram)
Født 1807, Langsund, Karlsøy., døbt 19 jul. 1807, Karlsøy kirke., Mads Hansen. Foreldre: Hans Madsen og Lorentze Olsdtr, Langsund.510.
862.548.
Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.517.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.517.

Gift 1834223 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.544,505.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.544.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].
863.551.
Mathias Eberg Madssen
Født 1806, Melvik, Trondenes223.
Død 1858, Finnmark223.

Gift 1° 1833223 med

Margrete Sofie Rasmusdatter
Født 1806, Vollstad, Trondenes223.
Død 1844, Vollstad, Trondenes223.
     Datter af Rasmus Paulsen og Mette Kirstina Benjaminsdatter.
     Etterslekt.

Gift 2° 1846223 med

Johanna Rebekka Olsdatter
Født 1817, Steinsland, Trondenes223.
Død 1886, Vollstad, Trondenes223.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Børn af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter:

1143.863.Olina Hansine Karoline Mathiasdatter, f. 1850, Trondenes
864.551.
Maren Ovedia Madsdatter
Født 1812, Melvik, Trondenes223.
Død 1871, Vollstad, Trondenes223.

Gift 1835223 med

Benjamin Nilssen
Født 1809, Fauskevåg Lille, Trondenes223.
Død 1897, Vollstad, Trondenes223.
     Søn af Nils Juul Kristensen og Karen Bergitte Benjaminsdatter.

Børn af Maren Ovedia Madsdatter og Benjamin Nilssen:

1144.864.Mads Mikal Benjaminsen, f. 1843, Trondenes, d. 1880, Lavangen Sør
865.557.
Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.223, døbt 1799, Trondenes.533,372,541.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.541.
     Konf. 1817 i Trondenes.372

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.541 med

Maren Stina Johnsdatter (Harr)
Født 1803, Bø, Trondenes.223, døbt 1802, Trondenes.697,541.
Død 1877, Skånland, Trondenes.223.
     Datter af Johan (John) Raphaelsen Harr og Berte Maria Pedersdatter.

Børn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter (Harr):

1145.865.Johanna Cecilie Raphaelsdatter, f. 1826, Trondenes.
1146.865.Hans Mathias Valberg Raphaelsen, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
1147.865.Johan Harr Raphaelsen, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
1148.865.Andreas Christian Raphaelsen, f. 1832, Trondenes.
1149.865.Berte Maria Raphaelsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
1150.865.Bertheus Johan Olai Raphaelsen, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
1151.865.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter, f. 1841, Trondenes.
1152.865.Raphael Henrik Raphaelsen, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
1153.865.Henrik Mathias Raphaelsen
866.557.
Anne Johanne Hansdatter Warberg
Født 1801, Skånland S., Trondenes.223.
Død 1863, Trøsen, Trondenes.223.

Gift 1826698,223,698 med

Hans Anderssen
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.223, døbt 1791, Trondenes.372.
Død 1868, Trøsen, Trondenes.223.
     Søn af Anders Steffensen og Maren Hansdatter.
     Konf. 1815 i Trondenes og opholdt sig da på Trøsen.372
867.557.
Arne Falkor Hanssen Warberg
Født 1803, Skånland S., Trondenes.699,700.
Død 1893, Skånland S., Trondenes.700.
868.557.
Berte Maria Hansdatter Warberg
Født 6 aug. 1805, Skånland S., Trondenes.701,700.
Død 1887, Lavangen Sør, Trondenes.700.

Gift 1829702 med

Lars Madssen
Født 1799, Lavangen Sør, Trondenes.703.
Død 1857, Lavangen Sør, Trondenes.703.
     Søn af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Berte Maria Hansdatter Warberg og Lars Madssen:

1154.868.Helena Rebekka Larsdatter, f. 1830, Trondenes.
1155.868.Hans Valberg Larssen, f. 1833, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
1156.868.Mads Jentoft Larssen, f. 1834, Trondenes.
1157.868.Jakobina Johanne Pauline Lind Larsdatter, f. 1847, Trondenes.
869.557.
Jacob Henrik Hanssen Warberg
Født 24 okt. 1807, Skånland S., Trondenes.701,700.
Død 1900, Rødberg, Trondenes.700.

Gift 1840223 med

Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg
Født 1801, Rødberg, Trondenes.704.
Død 1862, Rødberg, Trondenes.704.
     Datter af Gabriel Røg Anderssen Warberg og Martha Sofie Raphaelsdatter Warberg.

[Gift 1° 1822 med Rafael Madssen (1796 - 1834); Gift 2° 1840 med Jacob Henrik Hanssen Warberg (24 okt. 1807 - 1900)].

Børn af Jacob Henrik Hanssen Warberg og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg:

1158.869.Rafael Mathias Jakobsen Warberg, f. 1845, Trondenes.
870.558.
Johanna Rebekka Olsdatter
Født 1817, Steinsland, Trondenes223.
Død 1886, Vollstad, Trondenes223.

Gift 1846223 med

Mathias Eberg Madssen
Født 1806, Melvik, Trondenes223.
Død 1858, Finnmark223.
     Søn af Mads Madssen og Olava Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 1833 med Margrete Sofie Rasmusdatter (1806 - 1844); Gift 2° 1846 med Johanna Rebekka Olsdatter (1817 - 1886)].

Børn af Johanna Rebekka Olsdatter og Mathias Eberg Madssen er vist under Mathias Eberg Madssen (nr. 863).

871.558.
Sara Mathia Olsdatter
Født 1824, Steinsland, Trondenes223.
Død 1876, Skånland Store, Trondenes223.

Gift 1872223 med

Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.223.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.223.
     Søn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter (Harr).

[Gift 1° 1872 med Sara Mathia Olsdatter (1824 - 1876); Gift 2° 1878 med Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (f. 1850)].
872.561.
Margrete Sofia Hansdatter
Født 1802, Breistrand, Trondenes.223.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.223.

Gift 1827223 med

Edis Olsen
Født 1791, Sørrollnes, Trondenes.223.
Død 1856, Harbakken, (Trondenes ?).223.
     Søn af Ole Tygesen (Trane) og Ingeborg Olsdatter.
     Er ikke nevnt i folketellingen 1801.247

[Gift 1° 1819 med Anne Maria Johannesdatter (1791 - 1825); Gift 2° 1827 med Margrete Sofia Hansdatter (1802 - 1843)].

Børn af Margrete Sofia Hansdatter og Edis Olsen:

1159.872.Anne Marie Edisdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
1160.872.Markus Olai Valberg Edissen, f. 1843, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
873.564.
Dortea Sofia Jakobsdatter
Født 1816, Breivik, Trondenes.705.
Død 1817, Breivik, Trondenes.705.
874.567.
Ole Paul Gram Henriksen Warberg
Født 1827, Breistrand, Trondenes.706.
Død 1903, Breistrand, Trondenes.706.

Gift 1857707 med

Helena Rebekka Larsdatter
Født 1830, Lavangen Sør, Trondenes.702.
     Datter af Lars Madssen og Berte Maria Hansdatter Warberg.
875.568.
Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.223.
Død 1890, Tovik, Trondenes.223.

Gift _____med

Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.223.
Død 1909, Tovik, Trondenes.223.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Gunhild Rebekka Johnsdatter og Nils Olai Ernstsen:

1161.875.Ernst Mathias Ernstsen, f. 1865, Trondenes.
876.571.
Isak Ernstsen
Født 1809, Breivik, Trondenes.223.
Død 1875, Breivik, Trondenes.223.

Gift 1850223 med

Ida Sofia Kildal
Født 1829, Sørsand, Bjarkøy.223.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin Kildal og Else Hvidt Lie (Thulesius).

[Gift 1° 1850 med Isak Ernstsen (1809 - 1875); Gift 2° 1879 med Kristen Mathias Jakobsen (f. 1841)].
877.571.
Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.708.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.708.

Gift 1841223 med

Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.528.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.528.
     Datter af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter.
878.571.
Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.223.
Død 1909, Tovik, Trondenes.223.

Gift _____med

Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.223.
Død 1890, Tovik, Trondenes.223.
     Datter af John Kristian Hanssen Harr og Ellen Debora Arvesdatter Warberg.

Børn af Nils Olai Ernstsen og Gunhild Rebekka Johnsdatter er vist under Gunhild Rebekka Johnsdatter (nr. 875).

879.571.
Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.709.
Død 1915, Breivik, Trondenes.709.

Gift 1846709 med

Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Søn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Børn af Hanna Marie Ernstsdatter og Johan Jacob Kildal:

1162.879.Eilert Kildal, f. 1850, d. _____
880.573.
Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.528.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.528.

Gift 1841223 med

Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.708.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.708.
     Søn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.
881.575.
Jakob Walberg Hansen
Født 2 okt. 1817, Sandnes, Tjeldsund.539.
Død 9 aug. 1903, Sandnes, Tjeldsund.710.
882.575.
Ingeborg Sofie Hansdatter
Født 29 okt. 1819, Sandnes, Tjeldsund.538,589.
Død 1861, Hol, Tjeldsund.589.
883.575.
Mette Marie Hansdatter
Født 20 jul. 1821, Sandnes, Tjeldsund.538,589.
Død 1890, Steinsland, Trondenes.589.
884.575.
Ole Jakob Hansen
Født 13 mai 1823, Sandnes, Tjeldsund.539.
Død 1906.
     Hårvik, Tjeldsund.
885.580.
Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin
Født 1835, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1906, Leikvikhamn, Trondenes.223.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
886.581.
Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.223.

Gift 1° 1844223 med

Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.223.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.223.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.

Gift 2° 1864223 med

Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.223.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.
887.582.
Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.223.
Død 1888, Tovik, Trondenes.223.

Gift 1° _____med

Andreas Paulsen

Gift 2° 1854223 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.368,223.
Død 1890, Tovik, Trondenes.223.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Rebekka Martine Bredesdatter Heide og Israel Petter Schjelderup:

1163.887.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
1164.887.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
888.583.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.711,712.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.713,711,712.
889.583.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.712.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.712.
890.583.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.711,712.
Død 1872, Mårsund, Bø.714.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.711

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

1165.890.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
1166.890.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
1167.890.Regine Mikkelsdatter Normann
1168.890.Marie Mikkelsdatter Normann
1169.890.Erik Mikkelsen Normann
891.583.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.711
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
892.583.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.712.
Død 1877, Rogla, Trondenes.712.

Gift 1852715 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.716.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.716.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
893.585.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.368.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.223.

Gift 1° 1841368 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.223.
Død 1868, Tovik, Trondenes.223.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 1878223 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.223.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.223.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

1170.893.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
1171.893.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
1172.893.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
1173.893.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
1174.893.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
1175.893.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
1176.893.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
1177.893.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
1178.893.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
1179.893.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
1180.893.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
894.585.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.368.
Død 1909368.

Gift 1847368 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.368.
Død 1891368.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

1181.894.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
895.585.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.368.
Død 1865368.
896.585.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.368.
Død 1914368.
897.585.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.368.
Død 1856368.

Gift 1855368 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.368.
Død 1907368.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

1182.897.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
898.585.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.368.
899.585.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.368.
Død 1875368.
900.585.
Jens Mikal Ursin
Født 1838368.
901.585.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.368.
     Til Amerika.368
902.586.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.223.

Gift 1864223 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.223.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
903.586.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.368.
Død 1900368.

Gift 1857368 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.368.
Død 1907368.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

1183.903.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
1184.903._____, f. 1861, Renså, d. 1861
1185.903.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
1186.903.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
1187.903.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
1188.903.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
1189.903.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
1190.903.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
1191.903.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
1192.903.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
1193.903.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
904.587.
Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.223.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.223.

Gift 1844223 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.223.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.223.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
905.587.
Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Gift 1846709 med

Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.709.
Død 1915, Breivik, Trondenes.709.
     Datter af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Johan Jacob Kildal og Hanna Marie Ernstsdatter er vist under Hanna Marie Ernstsdatter (nr. 879).

906.587.
Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.223.
Død 1909, Tovik, Trondenes.223.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Gift 1845223 med

Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.223.
Død 1891, Tovik, Trondenes.223.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

Børn af Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal og Søren Andreas Schjelderup:

1194.906.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
1195.906.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
1196.906.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
1197.906.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
1198.906.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
1199.906.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
1200.906.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
1201.906.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
1202.906.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
1203.906.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
1204.906.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
907.587.
Martine Mikaline Kildal
Født 9 jan. 1828, Nordsand, Bjarkøy.223.
Død 1903, Harstad, Trondenes.223.

Gift _____med

Wilhelm Olssøn Kaarbø
Født 29 jun. 1811, Kårbø, Lesja, Oppland.223.
Død 5 apr. 1876, Harstad, Trondenes.223.
     Søn af Ole Wilhelmssøn Schjelderup og Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard.
     Gårdbruker på Harstad øvre (Kaarbøgården).

Børn af Martine Mikaline Kildal og Wilhelm Olssøn Kaarbø:

1205.907.Rikard Olai Kaarbø, f. 1850, d. 1901
1206.907.Ole Johan Kaarbø, f. 1852
1207.907.Simon Kildal Kaarbø, f. 1854
1208.907.Mikal Meyer Kaarbø, f. 1855
1209.907.Wilhelm Kaarbø, f. 1857
1210.907.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1859, d. 1861
1211.907.Marinius Kaarbø, f. 1861, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
1212.907.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1863
1213.907.Magnus Severin Kaarbø, f. 1865, d. 1865
1214.907.Dorthea Ursin Kaarbø, f. 1866
908.587.
Ellen Marie Kildal
Født 1829, Nordsand, Bjarkøy.223.
909.587.
Mikal (Michael) Heggelund Kildal
Født 1832, Nordsand, Bjarkøy.223.
Død 1924, Billingham, Washington, U.S.A.223.

Gift 1° 1855223 med

Maren Testman Kildal
Født 1835, Breivik, Trondenes.223.
Død 1878, Stangnes, Trondenes.223.
     Datter af Peder Hersleb Abilgård Simonsen Kildal og Kristianna Henningsdatter.

Utenfor ekteskap med223

Kristine Antonette Pedersdatter
Født 1856, Breivik, Trondenes.223.

Gift 2° 1881223 med

Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist
Født 1844, Hasvik, Finnmark.223.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Maren Testman Kildal:

1215.909.Kristian Kildal, f. 1856, Trondenes., d. 1873
1216.909.Petra Bendikte Kildal, f. 1858, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
1217.909.Simon Fredrik Kildal, f. 1860, Trondenes.
1218.909.Peder (Peter) Konrad Kildal, f. 1862, Trondenes.
1219.909.Martin Kildal, f. 1863, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
1220.909.Job Kildal, f. 1865, Trondenes.
1221.909.Kristoffer Kildal, f. 1868, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
1222.909.Marie Marselie Kildal, f. 1869, Trondenes.
1223.909.Johan Ursin Kildal, f. 1871, Trondenes.
1224.909.Kristian Emil Kildal, f. 1873, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
1225.909.Anna Kildal, f. 1875, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristine Antonette Pedersdatter:

1226.909.Dødfødt (Stillborn), f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist:

1227.909.Maren Marie Thesman Kildal, f. 1881, Trondenes.
910.587.
Anna Cesilia Rosted Kildal
Født 1837, Sørvik, Trondenes.223.
911.590.
Elisabeth Juditte Luytkis
Født 1761621,384.
Død 2 aug. 1818, Trondhjem384.

Gift 6 mar. 1788, Trondhjem384 med

Ole Frederik Paasche
Født omkring 1755370.
Død 29 dec. 1813, Trondhjem384.
     Stilling: Lærer ved Trondhjems Borgerlige Realskole, senere stiftsrevisor.384.

Børn af Elisabeth Juditte Luytkis og Ole Frederik Paasche:

1228.911.Johan Paasche, f. omkr. 1789
1229.911.Danqvart Paasche, f. omkr. 1791
1230.911.Daniel Paasche, f. omkr. 1792
1231.911.Aletha Paasche, f. omkr. 1794
1232.911.Else Paasche, f. omkr. 1797
1233.911._____
912.590.
Karen Dorthea Luytkis
Født 1763, døbt 19 jun. 1763, Domkirken i Trondhjem384.
Død 1 jan. 1845, Trondhjem384.

Gift 1° 29 apr. 1784, Vor Frue kirke i Trondhjem384 med

Christian Hansen
Født 1763, døbt 12 mar. 1763, Domkirken i Trondhjem384.
     Stilling: Skomakermester i Trondhjem384.
     Ekteskapet med Karen Luytkis opløst.384

Gift 2° 21 mar. 1793384 med

Frederik Cornelius Brostrup
Født 7 apr. 1760, København384.
Død 22 feb. 1802, Trondhjem384.
     Stilling: Feltskjær..
     Død i Trondhjem 22. febr. 1802 som regimentsfeltskjær ved 1. Trondhjemske Infanteri-Regiment og garnisonsfeltskjær ved festningsanleggene.384
913.590.
Hans Hagerup Luytkis
Født 8 aug. 1768, Trondhjem384.
Død 18 jun. 1824384.
     Dimittert fra fødebyens [Trondhjem] katedralskole blev han student 1786 og studerte efter å være blitt cand. philos. visstnok jus; han benevnes exam. juris. Senere var han lærer i matematikk ved Trondhjems Katedralskole og ved den Borgerlige Realskole i samme by. Samtidig var han redaktør av Trondhjems Adressecontoirs Efterretninger, eller Trondhjemske Tidende som avisen het i denne perioden; Adresseprivilegiet var tillagt den Borgerlige Realskole. Han var ugift.384
914.593.
Hermichen Margrethe Thode
Født 1760717.
Død 1799717.

Gift 3 sep. 1779717 med

Nicolay Petersen Schmidt
Født 8 apr. 1750, Flensburg.717.
Død 18 okt. 1813717.
     Søn af Peter Petersen Schmidt og Adelheid Christiansen.
     Kom som ung commis i 1765 til kancelliraad Henrich Lysholm i Trondhjem og var knyttet til dette hus indtil han i 1772 begyndte egen forretningsvirksomhet, først i fællesskap med broren Peter og senere selvstændig. Erholdt borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 2. dec. 1776.717
     Nicolay Schmidt kjøpte i 1782 paa auktionen efter sin hustrus farmor, stiftsprovstinde Hermichen Thode, f. Wessel-Brown, raadmand Jan Wessels familiebibel, som efter Schmidt har tilhørt hans kognatiske descendens, familien Klingenberg.718
     Efterslegt.

[Gift 1° 3 sep. 1779 med Hermichen Margrethe Thode (1760 - 1799); Gift 2° 4 nov. 1799 med Caroline Mathilde Fasting (1766 - 1818)].
915.594.
Margrethe Karine Luytkis
Døbt 28 okt. 1774554.
916.596.
Otto Laurberg Luytkis
Født 19 apr. 1816, Randers385.
Død 11 jan. 1891, Aalborg385.
     Stilling: Kjøbmann i Aalborg385

Gift _____med

Agnes Camilla Boch
917.600.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____558med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.561
918.600.
Morten Sommer
Født 26 aug. 1768561.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.561
919.600.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.561
920.602.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.565.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.565, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.565.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.565
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.565
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.719,720 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).720.
Død 1809, Kragerø.720, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.720.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.720
921.602.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.721.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.721
     Formodentlig død i Danmark.721

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.721 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.721.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.721.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)721
922.602.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.721.
Død 15 jul. 1756721, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.721.
923.602.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.721.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.721.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.721
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].721

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.721 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.721.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.721

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.722 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.722.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.722.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.722
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)722
924.602.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.722.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.722.
925.602.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.722.
Død 1789, Arendal.722, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»722.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.722 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.722.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.722
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)722
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.722
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)722
926.602.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.722.
Død 28 sep. 1761722.
927.602.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.722, døbt 1763, Holmens kirke i København.722.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.722
928.602.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.722.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.722.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.722 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).722.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.722.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.722
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.722
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.722
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.722
929.603.
Maren Maria Sommer
Født omkring 1768723,247.
     Hun er 1801 ugift og opholder sig hos sin moder på Engen gård i Ørkedal.247
930.603.
Theodora Marie Sommer
Døbt 13 mar. 1781, (Orkdal kirke ?)233.
Død 1843, Brønnøy233.
     Er 1801 «opdraget og underholdt af charite» hos mosteren Volchen Maria Schjelderup på Værdalsørene.247

Gift 27 feb. 1807233 med

Carl Friderich Engelbret von Køppen
Født 23 jul. 1774, Vordingborg, Sjælland, Danmark233.
Død 18 feb. 1814, Sjefsgården Kvelstad i Verdal233.
     Kaptein og sjef for den "Sneaasenske skiløperkompani" fra 1809-14. Ridder av Dannebrogs 4. klasse fra 28. juni 1809.233
931.606.
Mette Sophie Schytte Rosted
Født 1754223.
Død 1820223.

Gift omkring 1790724 med

Johan Jakob Simonsen Kildal
Født 1757, Prestegården i Trondenes.724.
Død 1820, Bjarkøy.724.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Mette Marie Lassen.

[Gift 1° omkr. 1776 med Anna Dortea Molde (d. 1787); Gift 2° omkr. 1790 med Mette Sophie Schytte Rosted (1754 - 1820)].

Børn af Mette Sophie Schytte Rosted og Johan Jakob Simonsen Kildal:

1234.931.Simon Johan Kildal, f. 1794, Bjarkøy., d. 1835
932.606.
Peter Jacob Rosted
Født 10 jun. 1759.
933.606.
Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.

Gift 1783412 med

Mikkel Jensen Trane
Født 1758412.
Død 1806412.
     Søn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr).
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.412

Børn af Anne Margrete Rosted og Mikkel Jensen Trane er vist under Mikkel Jensen Trane (nr. 656).

934.606.
Petrikke Jacobine Rosted
935.607.
Hans Hagerup de Gyldenpalm
Født 25 mai 1774, Kristiansand, Vest-Agder259.
Død 31 dec. 1827259.

Gift 15 aug. 1802, Vor Frue kirke, København606 med

Karen Marie Mariager
Født 9 aug. 1779, København259.
Død 29 nov. 1851259.
936.607.
Catharina Elisabeth Hagerup de Gyldenpalm
Født 31 mar. 1776, Kristiansand, Vest-Agder259.
Død 17 mar. 1828259.

Gift 31 jan. 1804259 med

Jacob Wilhelm Rasch
937.607.
Andreas Dedekam Hagerup de Gyldenpalm
Født 4 jun. 1777, Kristiansand, Vest-Agder259.
Død 21 okt. 1832259.
938.607.
Anna Margretha Hagerup de Gyldenpalm
Født 20 apr. 1779, Kristiansand, Vest-Agder259.
Død 6 mai 1846259.
939.607.
Eiler Hagerup de Gyldenpalm
Født 23 dec. 1780, Gjerpen, Telemark259.
Død 16 mai 1807259.
940.607.
Severin Anton Christian Hagerup de Gyldenpalm
Født 17 aug. 1782, Solum, Telemark259.
Død 22 mar. 1803259.
941.607.
Manlius Octavius Hagerup de Gyldenpalm
Født 10 nov. 1783, Solum, Telemark259.
Død 12 apr. 1824259.
942.607.
Ellen Aarsille Hagerup de Gyldenpalm
Født 8 dec. 1784, Solum, Telemark259.
Død 1 jul. 1850259.
943.608.
Engelke Margrethe Falbe
Født 8 apr. 1763.
     Engelke Margareta Falbe, f. 1763, 8 April.391

Gift 1782278 med

Christian Colbjørnsen
Født 1749278.
     Søn af Colbjørn Jacobsen Colbjørnsen og Anna Dorothea Røring.
     Christian Colbiörnsen, f. 1749, er Justits-Raad. Gift 1776, 19 Junii med Johanna Piper, Dotter af Etats-Raad Piper, døde 1782. Gift 1782 med Engelke Margr., Dotter af Etats-R. Falbe, f. 1763.278

[Gift 1° 19 jun. 1776 med Johanna Piper (d. 1782); Gift 2° 1782 med Engelke Margrethe Falbe (f. 8 apr. 1763)].

Børn af Engelke Margrethe Falbe og Christian Colbjørnsen:

1235.943.Anna Edvardina Johanna Colbjørnsen, f. 1786
944.608.
Christiana Ludovica Falbe
Født 9 jan. 1768.
     Christiana Ludovica Falbe, f. 1768, 9 Januar.391
945.608.
Anna Catharina Falbe
Født 18 aug. 1770.
     Anna Cathar. Falbe, f. 1770, 18 August.391
946.608.
Hans Hagerup Falbe
Født 1772.
     Hans Hager. Falbe, f. 1772.391
947.608.
Johanna Carolina Hilaria Falbe
Født 22 apr. 1779.
     Johanna Carol. Hilaria Falbe, f. 1779, 22 April.391
948.608.
Wilhelmina Ulrica Falbe
Født 1 mar. 1782.
     Wilhelmina Ulrica Falbe, f. 1782, 1 Martii.391

Generation 10.

949.610.
Jørgen Bernhoft Lysholm
Født 179648.
Død 24 sep. 1843.
     Stadshauptmann i Trondhjem.725

Gift _____med

Hedevig Brøcher Krabbe
Død 7 mai 1862.

Børn af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe:

1236.949.Dorothea Marie Lysholm, f. 1832, Trondheim, d. 1869, Kragerø
1237.949.Nikolaj Lysholm, f. 1823, d. 1864
950.625.
Willatz Bing Dreyer
Født 17 jan. 1806.
951.627.
Anne Marie Mørch Olsdatter
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.223.
Død 1792, Sørrollnes, Trondenes.223.
952.627.
Margrete Kirstina Olsdatter
Født 1794, Sørrollnes, Trondenes.223.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.223.
953.627.
Andreas Mørch Olsen
Født 1797, Sørrollnes, Trondenes.726,223.
Død 1880, Sørvik, Trondenes.223.

Gift 1835223 med

Johanna Maria Olsdatter
Født 1788, Sandstrand, Trondenes.223.
Død 1860, Tovik, Trondenes.223.
     Datter af Ole Olsen og Abelona Andersdatter.

Børn af Andreas Mørch Olsen og Johanna Maria Olsdatter:

1238.953.Martina Andreasdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
954.628.
Anna Marta Hansdatter
Født 1787, Renså, skånland.368.
Død 1811368.
955.628.
Petrikka Hansdatter
Født 1789368.
Død 1789368.
956.628.
Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.368.
Død 1851368.

Gift 1821368 med

Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.690,536, døbt 1792727,372.
Død 1849368.
     Søn af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Børn af Sara Helena Hansdatter og Nils Schamfer Olsen:

1239.956.Olai Peder Nilssen, f. 1822, Skånland., d. 1864
1240.956.Hans Sakarias Nilssen, f. 1824, Skånland., d. 1907
1241.956.Markus Gram Nilssen, f. 1829, Norge., d. 1897
1242.956.Synnøve Maria Nilsdatter, f. 1829, Skånland., d. 1919
1243.956.Bergitta Maria Nilsdatter, f. 1834, Skånland., d. 1834
957.628.
Hanna Sakarina Hansdatter
Født 1818, Renså, skånland.368.
Død 1905368.
958.635.
Anna Margrete Hansdatter
Født 1800, Gamvik, Lavangen i Astafjord.368.
Død 1821368.

Gift 1819368 med

Ole Rasmus Jenssen Borch
Født 1794368.
Død 1850368.
     Søn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.368

[Gift 1° 1819 med Anna Margrete Hansdatter (1800 - 1821); Gift 2° 1821 med Elianna Ediasdatter (1795 - 1837); Gift 3° 1838 med Anne Ottesdatter (1794 - 1852)].

Børn af Anna Margrete Hansdatter og Ole Rasmus Jenssen Borch:

1244.958.Jens Olai Olsen Borch, f. 1820, Lavangen i Astafjord., d. 1821
959.635.
Øllegård Maria Hansdatter
Født 1803, Gamvik, Lavangen.368.
Død 1876368.
     Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 1826368 med

Hans Andreas Nilssen
Født 1800, Lavangen.368.
Død 1851368.
     Søn af Nils Jørgensen og Maren Hansdatter.
     Gamvik, Lavangen.
960.635.
Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen368.
Død 1888368.

Gift 1842368 med

Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen368.
Død 1858368.
     Datter af Ole Olsen og Anna Hansdatter.

Børn af Jens Kristian Hansen og Berit Maria Olsdatter:

1245.960.Anton Peder Jensen, f. 1849, d. 1898
961.638.
Hans Andreas Samuelsen
Født 1807, Ånstad, Ibestad.728.
Død 1875729.
     Husmann i Barbogen, Torsken. Han hadde først part i bruket til halvbroren Samuel Olsen, men satt seinare som husmann her [Barbogen i Torsken] og fødde ku og 5-6 sauer på plassen.730

Gift 1° 1837729 med

Erika Fredriksdatter
Født 1799368.
Død 1855729.
     Frå Ballesvik, Torsken.729

Gift 2° 1861729 med

Pernille Karolusdatter
Født 1838368.
Død 1868729.
     Frå Teistevik, Torsken.729

Børn af Hans Andreas Samuelsen og Pernille Karolusdatter:

1246.961.Johan Hansen, f. 1865
962.638.
Synnøve Maria Olsdatter
Født 1810, Ånstad, Ibestad.368.
Død 1812368.
963.638.
Øllegård Maria Olsdatter
Født 1812, Ånstad, Ibestad.368.
964.638.
Maren Marie Olsdatter
Født 1820, Barbogen, Torsken.368.
Død 1885368.

Gift 1844368 med

Samuel Tobiassen
Født 1795, Løksebotn, Salangen.368.
Død 1856368.
     Søn af Tobias Hanssen og Ingeborg Magdalena Samuelsdatter.
     Å, Ibestad. Årstein, Gratangen.
     Flytta til Barbogen i Torsken i 1847 og var husmannsfolk der noen få år.584

[Gift 1° 1825 med Marta Larsdatter (1790 - 1831); Gift 2° 1832 med Barbro Jensdatter (1792 - 1842); Gift 3° 1844 med Maren Marie Olsdatter (1820 - 1885)].

Børn af Maren Marie Olsdatter og Samuel Tobiassen:

1247.964.Barbro Tomine Samuelsdatter, f. 1840, Gratangen., d. 1907
1248.964.Marie Karoline Samuelsdatter, f. 1844, Gratangen., d. 1921
1249.964.Karen Anne Samuelsdatter, f. 1849
1250.964.Øllegård Anna Samuelsdatter, f. 1853, Torsken., d. 1920
965.638.
Samuel Olsen
Født 1822728.
Død 30 apr. 1868728.

Gift 1848728 med

Ingeborg Kirstina Samuelsdatter
Født 1827, Ånstad, Ibestad.368.
Død 1892728.
     Datter af Samuel Tobiassen og Marta Larsdatter.

[Gift 1° 1848 med Samuel Olsen (1822 - 30 apr. 1868); Gift 2° 1869 med Kaspar Kristian Andreassen (1835 - 1907)].
966.638.
Markus Olsen
Født 1824, Barbogen, Torsken.731.
Død 1902731.
967.639.
Øllegård Anna Hansdatter
Født 1819, Igeland, Ibestad.368.
Død 1906368.

Gift 1838368 med

Jens Sørensen
Født 1816, Dyrøy.368.
Død 1885368.
     Ånstad, Ibestad.

Børn af Øllegård Anna Hansdatter og Jens Sørensen:

1251.967.Ingeborg Sofia Jensdatter, f. 1838, Ibestad., d. 1899
968.641.
Andreas Mørk Andreassen
Født 1826, Rollnes, Ibestad, Astafjord.732.
969.644.
Barbro Maria Johnsdatter
Født 15 jun. 1826, Sandnes, Tjeldsund.539.
970.644.
Hans Petter Valberg Johnsen
Født 16 jul. 1828, Sandnes, Tjeldsund.539.
Død 24 mai 1903539.
     Steinsvik, Tjeldsund.
971.644.
___________
Begravet 22 sep. 1833539.
     Dødfødt jente.
972.644.
___________
Død jun. 1836539.
     Død 8 dager gml.539
973.646.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822411.
Død 19 apr. 1857733.

Gift 21 okt. 1850734 med

Steen Steensen
Født 1815734.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

1252.973.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. _____
974.646.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823411.
975.646.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828411.
Død 30 apr. 1829411.
976.646.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831411.
Død 16 sep. 1834411.
977.653.
Trine Rasmusdatter Trane
Født omkring 1780735.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
978.653.
Mette Maria Rasmusdatter Trane
Født omkring 1782736.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
979.653.
Alexandrea Rasmusdatter Trane
Født omkring 1785737.
980.653.
Hanna Rasmusdatter Trane
Født omkring 1789738.
981.653.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1791739.
982.656.
Eilert Nicolai Trane
Født 1784223, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.740.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.740.
     Nergård, Bjarkøy.223

Gift _____223med

Maren Olsdatter
Født 1792223.
Død 1882223.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

1253.982.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
1254.982.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
983.656.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.740.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.259,740 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 1806741.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

1255.983.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
1256.983.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
1257.983.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
1258.983.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
1259.983.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
1260.983.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
1261.983.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.
984.659.
Ole Eliassen Lund
Født 1798.
Død 1837.
985.659.
Jens Schive Eliassen Lund
Født 1799.
Død 1856.
986.659.
Bernt Christian Lorck Eliassen Lund
Født 1801.
Død 1848.

Gift _____med

Marie Fredrikke Frederiksen
Født 1806.
Død 1878.

Børn af Bernt Christian Lorck Eliassen Lund og Marie Fredrikke Frederiksen:

1262.986.Elias Heltberg Lund, f. 1827, d. 1847
1263.986.Bernhardine Maria Lund, f. 1828, d. 1886
1264.986.Anton Fredrik Lund, f. 1830, d. 1881
1265.986.Ole Lund, f. 1832, d. 1899
1266.986.Christian Lund, f. 1834, d. 1834
1267.986.Sofie Elisabeth Lund, f. 1837, d. 1837
1268.986.Jens Schive Lund, f. 1841, d. 1907
1269.986.Hans Wingaard Finne Lund, f. 1843, d. 1866
1270.986.Sofus Fredrik Lund, f. 1846, d. 1874
987.659.
Frederica Sophie Eliasdatter Lund
Født 1803.
Død 1857.
988.659.
Hans Elias Wingaard Eliassen Lund
Født 1805.
Død 1845.
989.659.
Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund
Født 1808.
Død 1841.
990.660.
Peder Rist Dreyer
Født 9 jun. 1770, Hadsel.62,343.
     Gjestgiver på Hauöy i Vesterålen.343

Gift 18 jul. 1793, Hadsel.62 med

Else (Elen?) Margrethe Schjelderup
Født 1769343.
Død 1811, Hanøy, Hadsel.62.
     Datter af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.

Børn af Peder Rist Dreyer og Else (Elen?) Margrethe Schjelderup er vist under Else (Elen?) Margrethe Schjelderup (nr. 777).

991.660.
Arnoldus Schytte Dreyer
Født 1772343.
Død 1 jan. 1814, Øksnes.343, begravet 16 jan. 1814, Øksnes.62.
     Blev 28. april 1797 pers. kapellan i Hadsel og 6. sept. 1811 sogneprest til Øksnes i Vesterålen.343

Gift 23 jul. 1800, Hadsel kirke.62 med

Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 21 mai 28, (1. Trinit.).343.
     Datter af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.

[Gift 1° 23 jul. 1800 med Arnoldus Schytte Dreyer (1772 - 1 jan. 1814); Gift 2° 14 apr. 1818 med Truls Krog Jørgensen Steen (1797 - 1831)].

Børn af Arnoldus Schytte Dreyer og Anne Margrethe Schjelderup er vist under Anne Margrethe Schjelderup (nr. 782).

992.660.
Sara Susanne Bing Drejer
Født omkring 1779, Hadsel.651,247,62.
Død 27 mai 1836171, begravet _____, Hitra60.
     Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra.60

Gift 7 mar. 1800, Bø, Vesterålen.60,62 med

Christopher Andreas Schelderup
Født 9 okt. 1770, Melbu, Hadsel.650,60.
Død 23 feb. 1848, Lødingen.60, begravet _____, Lødingen kirke60.
     Søn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.
     Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-48. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav.60
     Er 1801 «sognets præst» i Bø.247

Børn af Sara Susanne Bing Drejer og Christopher Andreas Schelderup er vist under Christopher Andreas Schelderup (nr. 778).

993.660.
Hans Drejer
Født _____, Hadsel.62.

Gift omkring 1806399 med

Else Kathe Schytte Munch
Født 13 aug. 1775, Lødingen.399.
     Datter af Christen Michelsen Munch og Maren Maria Kildal.

Børn af Hans Drejer og Else Kathe Schytte Munch er vist under Else Kathe Schytte Munch (nr. 625).

994.660.
Jens Bing Drejer
Født _____, Hadsel.62.
Død _____, Alstahaug.62.
     Lærer.62
995.660.
Helene Cathrine Rist Drejer
Født 1783, Hadsel.62.
996.660.