© 2001 Simon Ellefsen

Trane III

Opdateret 23 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Jens Povelsen
Født omkring 16391.
Død efter 1701.
     Jens Povelsen er år 1701 «oddelsbonde til hans brúgende Jord húis vilkor er ring» på Øvre Selseth i Astafjord. Ingen sønner eller tjenestedrenge er nevnt.2
     Jens Povelsen Løgstør bodde på Øvre Selseth. Han var fra byen Løgstør i Danmark. Hvor lenge han var lensmann [i Astafjord], vet vi ikke.3
     I 1690-årene er det en lensmann i Astafjordens tinglag - bosatt på gården Øvre-Selset, som heter Jens Povelsøn. Hans barn benyttet familienavnet Trane.4
     År 1652/1653, på Øvre Selseth, «velbyrdige Børge Juell bygger». ... At Øvre Selseth i 1652 var blitt privat eiendom under adelsfamilien Juell, kan forklares ut fra sammenhengen med Vik og Laupstad, og disse tre gårders forhold til Bjarkøy kirke,5
     Etter Mads Mikkelsens død i 1683 ble, Jens Povelsen (Quist) lensmann. Han var født 1639 i Løkstør i Jylland, mulig sønn av Povel Jensen Quist som tok borgerskap i Bergen 19/4 1666 og handlet på Finnmarken. Av Blance Floor til Lungegård ved Bergen kjøpte Jens Povelsen Øvre Selset på 2 våger jord. Her drev han sin handelsvirksomhet. Han var lensmann til 1698 og døde 1706.6
     Jens Povelsen var to ganger gift, men hustruene kjenner en ikke. En kjenner til tre barn: (1). Morten Trane Jensen, f. ? d. før 1701. Var ikke gift. (2). Ane Marie Jendtr. Trane, f. ? d.. ca. 1715, g.1.) m. Peder Johannesen. Med ham hadde hun sønnen Johannes Pedersen. G.2) m. Olle Jakobsen fra Bolle, f. 1673 d. 1753 (?). (3). Maren Jensdtr., f. ? d. ? g.m. Anders Jakobsen, Bolle, f. 1672, d. ?. Han var bror til Olle Jakobsen. De bodde begge på Selset i 1712.6
     En «Jens Poulsen Skabo», altså en mand fra Skagen i Nord-Jylland fik 22. april 1653 borgerskap i Bergen, men dette stemmer vel dårligt med vores Jens Povelsen født ca. 1639, eller ? Jens Povelsen Skaboe bliver 18. nov. 1665 gift i Bergen domkirken med Marrete Eilertzdatter.
     I Bergen år 1689 - koppskatten, er nevnt en Trane familie: Jens Trane og qvinde Marthe Thrane og børnene Jens, Niels og Marn. Familien er også nevnt i koppskatten år 1683: Jens Thrane, Margrete Thrane og sønnen Jens Thrane.

Børn af Jens Povelsen og _____:

2.1.Anne Maria Jensdatter Trane, d. 1711
3.1.Maren Jensdatter

Børn af Jens Povelsen og _____:

4.1.Morten (Jensen?) Trane, d. før 1726

Generation 2.

2.1.
Anne Maria Jensdatter Trane
Død 1711-1720.
     Hilmar Eriksen skriver i "Det gamle Astafjord og Ibestad" (bind 2), Anne Maria Jensdatter Trane, var datter af en Jens Povelsen Løgstør, f. o. 1639, gift med en datter til lensmann Madtz Michelsen, f. o. 1616.

Gift 1° _____med

Peder

Gift 2° omkring 16997 med

Ole (Oluf) Jacobsen
Født 1673, Bolla, Ibestad8,7.
Død 17529,7.
     Søn af Jacob Olsen og Maren Andersdatter.
     Ole Jacobsen «hiel(per?) sig nogenlunde» år 1701 på Øvre Selseth i Astafjord med stesønnen Johannes Pedersen, 2 år og tjenestekarlen Haagen Andersen, fra Bergen, 30 år. Ole benytter halvdelen (1 våg) av Øvre Selseth.2
     Lensmann på Selset 1716/17 etter Tyge Christensen Trane, hvilken stilling han fortsatte til høsttinget 1751, hvor han fratrådte til fordel for sønnen, Jens Olsen. Som lensmann var han odelsbonde til Øvre Selseth, 2 våg. I 1716 betalte Ole Jacobsen, som «påboende eier», en halv skilling for dagen i krigstyr.10
     Fra Ole Jacobsens tid [som lensmann] 1717-1751 har vi tiendelistene for 1726, 1727 og 1745. De er skrevet med stø hånd og med en vakker og lettleselig skrift. Ole Jacobsen må ha vært en begavelse av rang, siden han kunne prestere slikt uten skolegang, ikke engang konfirmantskole.11
     I pantebok nr. 1 for Senja står der under 15. jan. 1720: Selseth øvre: Skjøte fra Anders Jacobsen og hustru Maren Jensdatter til broderen Olle (Olluff) Jacobsens 6 barn med avdøde Anne Marie Jensdatter 2 våg, altså hele Øvre Selseth.12
     Høstting på Øvre Selseth 1723, 3. nov.: Anders Jacobsen [Mortensen?], Vich hadde latt innstevne Ole Jacobsens kvinde (hustru) Selseth for skjenderi. Saken skjedde «med mange ord», (for-)anlediget av en (tre-)bismer som hadde hverken grunn eller betydning, hvorfor saken var lett at bilegge. Anders Jacobsen [Mortensen] og hans stifsønn Lars Christoffersen og Olle Jacobsen fikk saken forlikt.13

[Gift 1° omkr. 1699 med Anne Maria Jensdatter Trane (d. 1711); Gift 2° omkr. 1720 med Anne Marie Knutsdatter Meldal (1681 - 1761)].

Børn af Anne Maria Jensdatter Trane og Peder:

5.2.Johannes Pedersen, f. omkr. 1699

Børn af Anne Maria Jensdatter Trane og Ole (Oluf) Jacobsen:

6.2.Maren Olsdatter Trane, f. 1699, Ibestad., d. 1787
7.2.Jens Olsen Trane, f. 1699, Ibestad., d. 1777
8.2.Jakob Olsen Trane, f. 1706, Ibestad, d. 1777
9.2.Anna Maria Olsdatter Trane, f. 1710, Ibestad., d. 1782
10.2.Anna Margrete Olsdatter Trane, f. 1711, Ibestad, d. 1783
3.1.
Maren Jensdatter

Gift _____med

Anders Jakobsen
Født omkring 167214.
     Søn af Jacob Olsen og Maren Andersdatter.
     År 1701 bor Anders Jacobsen, 29 år, hjemme på gården Bolla, Ibestad i Astafjord.2
     År 1711 betalte Anders Jacobsen og hustru på Øvre Selseth 12 sk. i skoskatt.15
     År 1716 og 1723 er kun broren Oluf Jacobsen nevnt på Øvre Selseth, men Anders og hustru må stadig være i live da Anders Jacobsen den 15. januar 1726, med sin hustrus samtykke, skjøder hustruens arvepart på 1 våg i Øvre Selseth til broren Oluf Jacobsen og dennes arvinger.
4.1.
Morten (Jensen?) Trane
Død før 1726.
     Er han født før år 1701 ?
     I et skjøte fra 1726, opplest på sommertinget år 1736, kommer det frem at Anders Jacobsens hustru Maren Jensdatter havde en (salig) halvbror ved navn Morten Trane.

Generation 3.

5.2.
Johannes Pedersen
Født omkring 169916.

Børn af Johannes Pedersen og _____:

11.5.Ole Johannessen, d. 1798
6.2.
Maren Olsdatter Trane
Født 1699, Selset, Ibestad.7.
Død 17877.
     Har hun som Hilmar Eriksen skriver været gift med den forrige bruker på ytre Forså, Størker Arnesen. Eller kanksje med Peder Olsen der brukte ytre Forså i perioden 1723-1727, hvorefter Edias Olsen overtager bruket 1731.

Gift _____med

Edias Olsen
Født 17097.
Død 17717.
     Forså, Ibestad.

Børn af Maren Olsdatter Trane og Edias Olsen:

12.6.Johanna Ediasdatter, f. 1731, Ibestad., d. 1821
13.6.Olava Ediasdatter, f. 1734, Ibestad.
14.6.Ole Ediassen, f. 1743, Ibestad., d. 1806
7.2.
Jens Olsen Trane
Født 1699, Selset øvre, Ibestad., Han er ikke nevnt sammen med faren på Øvre Selseth i 1701 manntallet. Derimod er farens stesønn Johannes Pedersen, f. 1699 nevnt.7.
Død 17777.
     Under høsttinget 1736 får vi høre om Jens Olsen Selsetter, som lot innstevne Pitter Jensen Bolle for ærekrenkende beskyldninger mot hans sal. moderfader Jens Povelsen.17

Gift omkring 17317 med

Mette Andersdatter
Født 1705, Rollnes, Ibestad.7.
Død 17697.
     Datter af Anders Baltsersen.

[Gift 1° omkr. 1725 med Ole Jørgensen (f. 1685); Gift 2° omkr. 1731 med Jens Olsen Trane (1699 - 1777)].

Børn af Jens Olsen Trane og Mette Andersdatter:

15.7.Anders Jenssen, f. 1732, Ibestad., d. 1788
16.7.Barbro Jensdatter, f. 1736, Selset Øvre., d. 1790
17.7.Maria Jensdatter, f. 1738, Selset Øvre.
8.2.
Jakob Olsen Trane
Født 1706, Selset, Ibestad7.
Død 17777.
     Ved sommertinget 1736 (på Selseth) lot Jacob Olsen, Gratangsbotn opplese et skjøtebrev (nr. 1216) utgitt av farbroren Anders Jacobsen, datert Øver Selsetter 15de Januari 1726 «Kiendis ieg underskrevne Anders Jacobsen og hermed vitterligt giør at have med sin huustrue Maren Jensdatters velberå hue, villie og samtyche, solt, skiødet og afhendet, såsom ieg og hermed selger, skiøder og aldelis afhender fra os og vore sande arvinger til min broders Oluf Jacobsens 6 børn, nemlig 3de sønner og 3de døttre, som hand auflet haver med bem(eld)te min hustruis søster afg. sal. Ane Marie Jensdatter Trane, og deris sande arvinger, både de 2 pund fiskis landskyld med bøxsel. støflehuud og 3dieårstag, som min huustrue arved haver efter sine sal. forældre udi gården Øver Selsetter, så og it punds landskyld i bem(eld)te gård, som hende tilfalt i arv efter sin salig halvbroder Morten Trane, som giør tilsammen een vogs landskyld, så som faderen bem(eld)te Oluf Jacobsen haver af fællie boe medens huustruen levede, såvelsom i sit enchemands sæde adskillige tiider til levnets ophold undsat og os forstragt med gods og penge, så at vi udi alle måder med rigtig regenskab og afreigning ere fornøyde og afbetalte mindste skilling med meste 30 rdl for vågen med påstående huuse og våninger og videre jordens grendser fra field og til fiere, hvorfore vi kiender os og vore arvinger aldeelis ingen ret, deel eller lod at have til eller udi berørte eene vogs landskyld i bem(eld)te gård Øver Selsetter, men at dend skal efterdags være og blive denne qvidsel og at til evindelig odel og eiendom med alle sine lotter og lunder fra field og til fieremål, såvit af Arilds tiid tilliget haver og med rette tilligge bør, uigienkaldet af os og vore arvinger i alle måder, hvilket ieg vil have stadfæstet og bekreftet med dette mit herunder egenhændig skrevet boe-merche, og venlig ombedet sorenskriveren Sr. Walleur til vitterlighed dette at bevidne og underskrive. Datum Øver Selsetter d. 15de januari 1726. - A I S, Anders Jacobsen. Til vitterlighed: J M S, Jørgen Madsen Grøsnes; A M S, Anders Mortensen Wiig. Til nermere stadfæstelse underskriver på ovenmelte dato, A. C. Walleur.18
     Skiftet etter Jakob Olsen Trane begynte 9. jan. 1777. Hans arvinger var enken og deres avlede barn. Boets rikholdige sølvtøy var for det meste forsynt med navnemerker eller monogram. Det meste av sølv- og tinn-dekketøyet var merket J.O.S.-M.N.D. (Jakob Olsen - Maren Nilsdatter) eller J.O.S.T.-M.N.D.B., altså T. for Trane og B. for Bagge. På sølvbeger nr. 1 var inngravert: Jens Olsen Trolle - Karen Hansdatter. (Dette peker mot Lavangen og Sverige, kfr. Lauvangr). På en sølvskje stod: H.S.P.E.L.B., 1 do. O.J.S - K.H.D. En sølvskje var merket R.P.D., en do. M.J.D.-H.J.P.S.L. En sølvskje var merket E.B. eller F.B. Et hvitt krus med sølvlokk var merket Jacob Olsen og Maren Nilsdatter Bagge. Ao 1746. Alt tinndekketøy var merket J.O.S.T.-M.N.D.B., untatt en høy tinnkanne som var merket C.S.S. - Av sølv var et beger med ører som omkr. siste århundreskifte ble funnet ved graving i den gamle gårdstomten på Øvre Selseth. Det ble solgt i Tromsø for seks sølvspiseskjeer. Boets midler var 423 rd. 3 ort og 13 sk. Men gjelden var stor, så det ble ikke noe på arvingene.19
     I fogd Tønders skattenotater ca. 1739-1743 er Jacob Olsen, Gratangsbotn i Astafjord tinglag skyldig «skipperskatt».20
     Skifte 9 jan. 177721,10.

Gift omkring 17307 med

Maren Nilsdatter Bagge
Født 170222,23.
Død 17817, begravet 10 jun. 178124,25.
     Datter af Niels Jensen (Erboe) og Maren Olsdatter.

Børn af Jakob Olsen Trane og Maren Nilsdatter Bagge:

18.8.Julianna Margrete Jakobsdatter, f. 1733, Astafjord., d. 1825
19.8.Anne Maria Jakobsdatter, f. 1737, Astafjord., d. 1772
20.8.Berit Jakobsdatter Trane, f. 1737, Astafjord., d. 1800
21.8.Nils Jakobsen (Trane), f. 1738, Astafjord.
22.8.Karen Jakobsdatter (Trane), f. 1744, Astafjord.
23.8.Jonetta Jakobsdatter Trane, f. 1745, Astafjord., d. 1801
9.2.
Anna Maria Olsdatter Trane
Født 1710, Selset Øvre, Ibestad.7.
Død 17827.
     Skifte 1785-1789, Selset øvre, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 144, folio 30, etter «Jens Kristensen og Anna Olsdatter».

Gift 1° omkring 1730, Igeland, Ibestad7 med

Ole Anderssen
Født 1697, Igeland, Ibestad.27.
Død 17417.
     Søn af Anders Olsen.
     Tore Meyer, Astafjord Bygdebok skriver at han er født år 1679 og sønn av Anders Olsen, Igeland - men årstallet mår være forkert, en ombytning af cifrene 9 og 7.
     Gårdbruker på Igeland, Ibestad i Astafjord.

Gift 2° _____med

Jens Kristensen
Født 17117.
Død 17827.
     Søn af Kristen.
     Muligvis bror til Natanael Kristensen (1710-1777) på Selset gift med Jens' svigerinne Anna Margrete Olsdatter Trane (1711-1783).
     Hilmar Eriksen skriver at han er en halvbror av Tyge Christensen (Trane) på Lilleskog, og altså en sønn av Christen Mathiesen (Trane).
     Skifte 1785-1789, Selset øvre, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 144, folio 30, etter «Jens Kristensen og Anna Olsdatter».

Børn af Anna Maria Olsdatter Trane og Ole Anderssen:

24.9.Ole Olsen Trane, f. 1730, Ibestad., d. 1800
25.9.Anders Olsen Trane, f. 1731, Ibestad., d. 1785
26.9.John Olsen Trane, f. 1733, Ibestad, d. 1815
27.9.Anne Maria Olsdatter Trane, f. 1735, Ibestad, d. 1814
28.9.Tomas Olsen Trane, f. 1736, Ibestad.

Børn af Anna Maria Olsdatter Trane og Jens Kristensen:

29.9.Anna Katrina Jensdatter, f. 1743, Astafjord., d. 1776
30.9.Engel Jensdatter, f. 1745, Astafjord., d. 1822
31.9.Kristen Jenssen, f. 1748, Astafjord., d. 1778
32.9.Ole Jenssen (Trane?), f. 1749, Astafjord.
33.9.Synnøve Maria Jensdatter
10.2.
Anna Margrete Olsdatter Trane
Født 1711, Selset, Ibestad7.
Død 17837.

Gift 172928 med

Natanael Kristensen
Født 17107.
Død 17777.
     Søn af Kristen.
     Muligvis bror til Jens Kristensen (1711-1782) på Selset gift med Natanaels svigerinne Anna Maria Olsdatter Trane (1710-1782).
     Åkenes, Astafjord.

Børn af Anna Margrete Olsdatter Trane og Natanael Kristensen:

34.10.Anna Maria Natanaelsdatter, f. 1734, Astafjord., d. 1792
35.10.Kristina Natanaelsdatter, f. 1737, Astafjord., d. 1811

Generation 4.

11.5.
Ole Johannessen
Død 17987.
     ? GÆT - sønn av den Johannes Pedersen der er nevnt i manntallet år 1701 ?
     Skifte 1798-1804, Selset nedre, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 148, folio 244..

Gift 17967 med

Malena Hansdatter Berg
Født 1772, Selset, Ibestad.7.
     Datter af Hans Johnsen Berg og Abelona Johnsdatter.

[Gift 1° med Jens Pedersen (1754 - 1812); Gift 2° 1796 med Ole Johannessen (d. 1798); Gift 3° omkr. 1805 med Hans Olai Lind].

Børn af Ole Johannessen og Malena Hansdatter Berg:

36.11.Rebekka Elisabet Olsdatter, f. 1790, d. 1790
37.11.Even Olsen, f. 1796, Ibestad., d. 1797
38.11.Abelona Berg Olsdatter, f. 1797, Ibestad.
12.6.
Johanna Ediasdatter
Født 1731, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 18217.

Gift 17537 med

Anders Johnsen
Født 1725, Forså Ytre, Astafjord.7.
Død 17857.
     Søn af John Anderssen.

Børn af Johanna Ediasdatter og Anders Johnsen:

39.12.Abelona Andersdatter, f. 1755
40.12.Maren Andersdatter, f. 1758, Ibestad.
41.12.Johannes Anderssen, f. 1761, Ibestad., d. 1808
42.12.Edias Anderssen, f. 1764, d. 1850
43.12.Tomas Anderssen, f. 1767, Astafjord., d. 1846, Trondenes.
44.12.Engel Andersdatter, f. 1770, Ibestad., d. 1770, Ibestad.
45.12.Marit Andersdatter, f. 1771, Ibestad., d. 1847, Trondenes.
46.12.Hans Anderssen, f. 1775, Ibestad., d. 1789
47.12.Karen Andersdatter, f. 1781, d. 1781
13.6.
Olava Ediasdatter
Født 1734, Forså Ytre, Ibestad.7.

Gift 1° 17567 med

Hans Olsen
Født 17217.
Død 17807.

Gift 2° 17887 med

Jakob Abrahamsen
Født 1733, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1799, Sandstrand, Trondenes.29.
     Søn af Abraham Steffensen og Ingeborg Isaksdatter.
     Skifte 1798-1804, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.26protokollnr. 148, folio 342..

[Gift 1° 1773 med Lavina Gabrielsdatter (1748 - 1780); Gift 2° 1788 med Olava Ediasdatter (f. 1734)].

Børn af Olava Ediasdatter og Hans Olsen:

48.13.Ole Hanssen, f. 1758, Ibestad., d. 1840, Trondenes.
49.13.Edias Hanssen, f. 1761, Ibestad., d. 1772
50.13.Maren Hansdatter, f. 1766
51.13.Hans Hanssen, f. 1769, Rognvik, d. 1803
52.13.Kornelius Hanssen, f. 1771, Rognvik
53.13.Karen Hansdatter, f. 1774, Rognvik
14.6.
Ole Ediassen
Født 1743, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 18067.
15.7.
Anders Jenssen
Født 1732, Selset Øvre, Ibestad.7.
Død 17887.

Utenfor ekteskap med30,7

Anna Maria Pedersdatter
Født 17567.
Død 17947.
     Datter af Peder Tomassen og Kirsten Andersdatter.

Gift 1° 17757 med

Synnøve Maria Ediasdatter
Født 1744, Dyrstad, Ibestad.7.
Død 17807.
     Datter af Edias Jenssen og Anne Nilsdatter.

[Gift 1° 1767 med Ole Pedersen (1743 - 1768); Gift 2° 1775 med Anders Jenssen (1732 - 1788)].

Børn af Anders Jenssen og Anna Maria Pedersdatter:

54.15.Kirsten Andersdatter, f. 1784, Ibestad., d. 1784
16.7.
Barbro Jensdatter
Født 1736, Selset Øvre.7.
Død 17907.
     Skifte 1751-1796, Breivoll, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 145, folio 60b..

Gift 17637 med

Peder Jørgensen
Født 1729, Selnes, Gratangen.7.
Død 17907.
     Søn af Jørgen Albrigtsen og Siri Larsdatter.
     Breivoll, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1751-1796, Breivoll, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 145, folio 60b..
17.7.
Maria Jensdatter
Født 1738, Selset Øvre.7.
18.8.
Julianna Margrete Jakobsdatter
Født 1733, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18257.

Gift 17587 med

Berteus Kristen Eriksen Normann
Født 1730, Grøsnes Store, Gratangen.7.
Død 17927.
     Søn af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

Børn af Julianna Margrete Jakobsdatter og Berteus Kristen Eriksen Normann:

55.18.Maren Normann, f. 1759, Gratangen, d. 1798
56.18.Anna Margreta Berteusdatter, f. 1761, Gratangen, d. 1813
57.18.Danilken Berteusdatter, f. 1764, Gratangen, d. 1837
58.18.Jakob Norman Berteussen, f. 1767, Gratangen
59.18.Petter Jørgen Berteussen, f. 1770, Gratangen, d. 1818
60.18.Ingeborg Maria Normann, f. 1775, Gratangen, d. 1858
19.8.
Anne Maria Jakobsdatter
Født 1737, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 17727.

Gift 17577 med

Sten Jakobsen
Født 17337.
Død 18037.
     Laberg, Gratangen i Astafjord.7

[Gift 1° 1757 med Anne Maria Jakobsdatter (1737 - 1772); Gift 2° 1775 med Anne Hansdatter (1744 - 1813)].

Børn af Anne Maria Jakobsdatter og Sten Jakobsen:

61.19.Kornelius Dons Stensen, f. 1758, Astafjord.
62.19.Anna Sofia Stensdatter, f. 1762, d. 1772
63.19.Elen Maria Stensdatter, f. 1765, d. 1772
64.19.Elianna Stensdatter, f. 1773, Astafjord., d. 1774
20.8.
Berit Jakobsdatter Trane
Født 1737, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18007.
21.8.
Nils Jakobsen (Trane)
Født 1738, Fjordbotn, Astafjord.7.
     Til Maursund, Skjervøy.7
22.8.
Karen Jakobsdatter (Trane)
Født 1744, Fjordbotn, Astafjord.7.
23.8.
Jonetta Jakobsdatter Trane
Født 1745, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18017.
     Skifte 1804-1805, Fjordbotn, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 149, folio 609..

Gift 1° 17717 med

Jens Anderssen
Født 1743, Balteskard, Skånland.7.
Død 17807.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Gift 2° 17827 med

Nicolai Christian Harder
Født 17527.
Død 17987.
     Fjordbotn, Astafjord.7

Børn af Jonetta Jakobsdatter Trane og Jens Anderssen:

65.23.Anne Bergitta Jensdatter Trane, f. 1774, d. 1858
66.23.Maren Magdalena Jensdatter, f. 1776, Astafjord., d. 1861
67.23.Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane), f. 1779, Astafjord.
68.23.Berit Maria Jensdatter Trane, f. 1780, Astafjord., d. 1868

Børn af Jonetta Jakobsdatter Trane og Nicolai Christian Harder:

69.23.Mette Maria Harder, f. 1782, Astafjord., d. 1784
70.23.Hans Petter Harder, f. 1784, Astafjord., d. 1863
71.23.Boletta Harder, f. 1787, Astafjord., d. 1797
24.9.
Ole Olsen Trane
Født 1730, Igeland, Ibestad.7.
Død 18007.
     Selnes, Gratangen.

Gift 17587 med

Gjøa Jørgensdatter
Født 1726, Selnes, Gratangen.7.
Død 17937.
     Datter af Jørgen Albrigtsen og Siri Larsdatter.

Børn af Ole Olsen Trane og Gjøa Jørgensdatter:

72.24.Kristen Olsen Trane, f. 1760, Gratangen.
73.24.Jens Petter Olsen (Trane), f. 1761, Gratangen.
74.24.Anna Serina Olsdatter Trane, f. 1763, d. 1838
75.24.Trine Olsdatter (Trane), f. 1766, d. 1766
76.24.Karolus Olsen (Trane), f. 1768, Gratangen.
77.24.Ingeborg Olsdatter (Trane), f. 1769, Gratangen., d. 1772
25.9.
Anders Olsen Trane
Født 1731, Igeland, Ibestad.7.
Død 17857.
     Skifte 1785-1789, Selset øvre, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 144, folio 31b..
26.9.
John Olsen Trane
Født 1733, Igeland, Ibestad7.
Død 18157.
     Gårdbruker på Selset, Ibestad.

Gift 17597 med

Marit Andersdatter
Født 17347.
Død 18167.
     Datter af Anders Jenssen og Marit Hansdatter.

Børn af John Olsen Trane og Marit Andersdatter:

78.26.Anna Marta Johnsdatter Trane, f. 1760, Ibestad
79.26.Hans Andreas Johnsen Trane, f. 1763, Ibestad, d. 1812
80.26.Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane, f. 1768, Ibestad., d. 1834
81.26.Kirsten Trane, f. 1772, Ibestad, d. 1809
27.9.
Anne Maria Olsdatter Trane
Født 1735, Igeland, Ibestad7.
Død 18147.
     Kom hardt i klemme på tinget for brennevinsbrenning. Gang på gang neglisjerte hun retten ved å utebli for sin svakhets skyld, som det ble sagt. Sorenskriveren var uvanlig tålmodig og tilbød til slutt avhøret foretatt i Gamvik. Man får det inntrykk at hun måtte ha spilt på sin posisjon som lensmannssøster.

Gift 1761 med

Ole Anderssen
Født 1731, Gamvik, Lavangen.7.
Død 17957.
     Søn af Anders Jenssen og Marit Hansdatter.
     Bygselmann i Gamvik, Lavangen. Da han døde var boet uden gjeld og verdsatt til 906 rd.
     Skifte 1788-1798, Gamvik, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 146, folio 468b..

Børn af Anne Maria Olsdatter Trane og Ole Anderssen:

82.27.Anna Marta Olsdatter Trane, f. 1762, Lavangen., d. 1812
83.27.Berit Kirstina Olsdatter, f. 1770, Lavangen, d. 1848
84.27.Hans Olsen, f. 1772, Lavangen., d. 1832
85.27.Ingeborg Sofia Olsdatter Trane, f. 1777, Gamvik, d. 1859
86.27.Anne Katrine Olsdatter Trane, f. 1777, Lavangen., d. 1852
28.9.
Tomas Olsen Trane
Født 1736, Igeland, Ibestad.7.
29.9.
Anna Katrina Jensdatter
Født 1743, Selset Øvre, Astafjord.28.
Død 177628.

Gift 17707 med

Lars Olsen
Født omkring 1723, Åndervåg, Astafjord.7.
Død 17937.
     Søn af Ole Henriksen.
     Selset og Grøsnes i Astafjord. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° 1755 med Anne Johnsdatter (omkr. 1731 - 1767); Gift 2° 1770 med Anna Katrina Jensdatter (1743 - 1776)].
30.9.
Engel Jensdatter
Født 1745, Selset Øvre, Astafjord.28.
Død 182228.

Gift 1° 177031 med

Ole Pedersen
Født 1743, Fugleberg, Astafjord.32.
Død 178132.
     Søn af Peder Olsen og Alette Pedersdatter.

Gift 2° 178233 med

Erik Simonsen
Født 175733.
Død 181233.
     Etterslekt. Se Astafjord Bygdebok av Tore Meyer.

Børn af Engel Jensdatter og Ole Pedersen:

87.30.Maren Olsdatter Trane, f. 1774, Astafjord., d. 1846

Børn af Engel Jensdatter og Erik Simonsen:

88.30.Lavina Eriksdatter Risør, f. 1792
31.9.
Kristen Jenssen
Født 1748, Selset Øvre, Astafjord.7.
Død 17787.
     Skifte 1776-1785, Selset øvre, Astafjord Tinglag.26protokollnr. 143, folio 44, etter «Kristen Jensen»..
32.9.
Ole Jenssen (Trane?)
Født 1749, Selset Øvre, Astafjord.7.
     Tok til Skjervøy.7
33.9.
Synnøve Maria Jensdatter
     ! GÆT - hun er sikkert datter av Jens Kristensen og Anna Maria Olsdatter Trane, og død før foreldrene, der døde år 1782 !
     Skifte 1776-1785, Selset øvre, Astafjord tinglag.26protokollnr. 143, folio 165, etter «Synnøve Maria Jensdatter»..
34.10.
Anna Maria Natanaelsdatter
Født 1734, Åkenes, Astafjord.28.
Død 179228.
35.10.
Kristina Natanaelsdatter
Født 1737, Åkenes, Astafjord.28.
Død 181128.

Generation 5.

36.11.
Rebekka Elisabet Olsdatter
Født 17907.
Død 17907.
37.11.
Even Olsen
Født 1796, Selset, Ibestad.7.
Død 17977.
38.11.
Abelona Berg Olsdatter
Født 1797, Selset Øvre, Ibestad.7.
39.12.
Abelona Andersdatter
Født 17557.

Gift 178429 med

Ole Olsen
Født 1754, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1812, Sandstrand, Trondenes.29.
     Søn af Ole Pedersen og Marit Arntsdatter.

Børn af Abelona Andersdatter og Ole Olsen:

89.39.Johanna Maria Olsdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
40.12.
Maren Andersdatter
Født 1758, Forså Ytre, Ibestad.7.

Gift 18037 med

Johannes Steffensen
Født 1764, Sandstrand, Trondenes.34,29.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.35,29.
     Søn af Steffen Anderssen og Asselina Rasmusdatter.
     Konfirmert 1782. Efter at faren tidlig i 1790-åra søkte til København om at hans eldste sønn måtte få kjøpe bruket (nedre Sandstrand), og 19. april 1797 ble Johannes den første selveier på Sandstrand. Prisen var 40 rdlr.35

[Gift 1° 1789 med Mette Gabrielsdatter (1761 - 1799); Gift 2° 1803 med Maren Andersdatter (f. 1758)].
41.12.
Johannes Anderssen
Født 1761, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 18087.
42.12.
Edias Anderssen
Født 17647.
Død 18507.

Gift omkring 17967 med

Berte Katrina Steffensdatter
Født 177329.
Død 18527.
     Datter af Steffen Anderssen og Asselina Rasmusdatter.

Børn af Edias Anderssen og Berte Katrina Steffensdatter:

90.42.Jens Lars Ediassen, f. 1797, Ibestad., d. 1880
91.42.Steffen Ediassen, f. 1800, Ibestad.
92.42.Anne Johanna Ediasdatter, f. 1803, Ibestad., d. 1880
93.42.Hans Ediassen, f. 1806, Ibestad., d. 1846
94.42.Karen Jonetta Ediasdatter, f. 1809, Ibestad., d. 1811, Ibestad.
95.42.Maren Ediasdatter, f. 1814, Ibestad., d. 1821, Ibestad.
96.42.Abelona Ediasdatter, f. 1818, Ibestad., d. 1905
43.12.
Tomas Anderssen
Født 1767, Forså Ytre, Astafjord.36,7.
Død 1846, Sandstrand, Trondenes.36.

Gift 179529 med

Karen Hansdatter
Født 1768, Sandstrand, Trondenes.37.
Død 1830, Sandstrand, Trondenes.37.
     Datter af Hans Rasmussen og Kirsten Andersdatter.

[Gift 1° med Kristen Sørensen (1767 - 1811); Gift 2° med Mikkel Hanssen; Gift 3° 1795 med Tomas Anderssen (1767 - 1846)].

Børn af Tomas Anderssen og Karen Hansdatter:

97.43.Anne Margrethe Thomasdatter, f. 1800, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
44.12.
Engel Andersdatter
Født 1770, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 1770, Forså Ytre, Ibestad.7.
45.12.
Marit Andersdatter
Født 1771, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 1847, Sørrollnes, Trondenes.29.

Gift 1° 17967 med

Berteus Rasmussen
Født 1766, Sandstrand, Trondenes.29.
     Søn af Rasmus Rasmussen og Anne Arntsdatter.
     Forså, Astafjord.

Gift 2° 180529 med

Henrik Anderssen
Født 1780, Sverige.29.
Død 1845, Sørrollnes, Trondenes.29.

[Gift 1° 1805 med Marit Andersdatter (1771 - 1847); Gift 2° med Lavina Abrahamsdatter (1805 - 1850)].

Børn af Marit Andersdatter og Henrik Anderssen:

98.45.Hans Henriksen, f. 1806, Trondenes.
46.12.
Hans Anderssen
Født 1775, Forså, Ibestad.7.
Død 17897.
47.12.
Karen Andersdatter
Født 17817.
Død 17817.
48.13.
Ole Hanssen
Født 1758, Forså, Ibestad.7.
Død 1840, Tovikmoa, Trondenes.38,7.

Gift 1° 178838 med

Berte Maria Rasmusdatter
Født 176338.
Død 1821, Tovikmoa, Trondenes.38.

Gift 2° 182438 med

Margreta Kirstine Abrahamsdatter
Født 1783, Ofoten, Nordland.39.
Død 1840, Tovikmoa, Trondenes.39.
     Datter af Abraham Johansen og Mette Olsdatter Gram.
49.13.
Edias Hanssen
Født 1761, Forså Indre, Ibestad.7.
Død 17727.
50.13.
Maren Hansdatter
Født 17667.

Gift omkring 17907 med

Anders Steffensen
Født 1761, Sandstrand, Skånland.7.
     Søn af Steffen Anderssen og Asselina Rasmusdatter.

Børn af Maren Hansdatter og Anders Steffensen:

99.50.Hans Anderssen, f. 1791, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
100.50.Asselina Andersdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
101.50.Kornelius Andersen, f. 1797, Trondenes., d. 1873, Trondenes.
102.50.Karen Kirstine Andersdatter, f. 1800, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
103.50.Mette Maria Andersdatter, f. 1804, Trondenes., d. 1879, Trondenes.
104.50.Olava Andersdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
51.13.
Hans Hanssen
Født 1769, Rognvik7.
Død 18037.
52.13.
Kornelius Hanssen
Født 1771, Rognvik7.
53.13.
Karen Hansdatter
Født 1774, Rognvik7.
54.15.
Kirsten Andersdatter
Født 1784, Igeland, Ibestad.7.
Død 17847.
55.18.
Maren Normann
Født 1759, Elvenes, Gratangen7.
Død 17987.
56.18.
Anna Margreta Berteusdatter
Født 1761, Elvenes, Gratangen7.
Død 18137.
     Skifte 5 apr. 1814, Herjangen Store, Ofoten, Nordland40Avdøde Ane Bertinusdatter, Harriangen Store i Ofoten. Formue: 175-1-14. Gjeld: 65-2-12. Arvinger (alle på Harriangen): ektefelle Mikkel Johannesen; sønn Bertinus Mikkelsen, 23 år; sønn Johannes Mikkelsen, 19 år; sønn Petter Mikkelsen, 11 år; datter Juliana Mikkelsdatter, 14 år..

Gift 17887 med

Mikkel Johansen
Født 175441, døbt 28 aug. 1754, Ankenes kirke, Ofoten, Nordland42.
     Søn af Johan Abrahamsen og Susanna Axelsdatter.

Børn af Anna Margreta Berteusdatter og Mikkel Johansen:

105.56.Bertheus Mikkelsen, f. omkr. 1791, Ofoten i Nordland
106.56.Johan Mikkelsen, f. omkr. 1794, Ofoten i Nordland
107.56.Juliana Mikkelsdatter, f. omkr. 1796, Ofoten i Nordland
108.56.Petter Mikkelsen, f. omkr. 1800, Ofoten i Nordland
57.18.
Danilken Berteusdatter
Født 1764, Elvenes, Gratangen7.
Død 18377.
58.18.
Jakob Norman Berteussen
Født 1767, Gratangsbotn, Gratangen7.
59.18.
Petter Jørgen Berteussen
Født 1770, Fjordbotn, Gratangen7.
Død 18187.
60.18.
Ingeborg Maria Normann
Født 1775, Elvenes, Gratangen7.
Død 18587.

Gift 17977 med

Tomas Sakariassen
Født 1759, Dverberg, Nordland7.
Død 18317.

[Gift 1° 1788 med Anna Dortea Jensdatter (1761 - 1797); Gift 2° 1797 med Ingeborg Maria Normann (1775 - 1858)].
61.19.
Kornelius Dons Stensen
Født 1758, Laberg, Astafjord.7.
62.19.
Anna Sofia Stensdatter
Født 17627.
Død 17727.
63.19.
Elen Maria Stensdatter
Født 17657.
Død 17727.
64.19.
Elianna Stensdatter
Født 1773, Laberg, Astafjord.7.
Død 17747.
65.23.
Anne Bergitta Jensdatter Trane
Født 17747.
Død 18587.

Gift 17957 med

Hans Mikkelsen
Født 1762, Foldvik, Astafjord.7.
Død 18367.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.7

Børn af Anne Bergitta Jensdatter Trane og Hans Mikkelsen:

109.65.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1795, Astafjord., d. 1795
110.65.Jens Hanssen, f. 1796, Astafjord., d. 1799
111.65.Nikolai Kristian Harder Hanssen, f. 1799, Astafjord., d. 1866
112.65.Anne Malena Hansdatter, f. 1802, Astafjord., d. 1877
113.65.Johanna Hansdatter, f. 1805, Astafjord., d. 1806
114.65.Mikkel Hanssen, f. 1807, Astafjord., d. 1878
66.23.
Maren Magdalena Jensdatter
Født 1776, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18617.

Gift 18047 med

Peder Eriksen
Født 1778, Sverige.7.
Død 18087.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.7

Børn af Maren Magdalena Jensdatter og Peder Eriksen:

115.66.Jonetta Pedersdatter, f. 1804, d. 1804
116.66.Nikolina Bergitta Pedersdatter, f. 1806, Astafjord.
117.66.Kristianna Petrikka Pedersdatter, f. 1808, Astafjord., d. 1837
67.23.
Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane)
Født 1779, Fjordbotn, Astafjord.7.
     Bjerkvik, Ofoten i Nordland.7

Utenfor ekteskap med7

Maria Kirstina Samuelsdatter
Født 17787.
Død 18677.
     Fra Fjordbotn i Astafjord.7

Gift 1° 18077 med

Mette Maria Abrahamsdatter

Børn af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Maria Kirstina Samuelsdatter:

118.67.Mette Maria Joakimsdatter, f. 1804, Astafjord., d. 1814

Børn af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Mette Maria Abrahamsdatter:

119.67.Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter, f. 1806, Nordland., d. 1876
120.67.Lavina Joakimsdatter, f. 1810, Nordland., d. 1869
68.23.
Berit Maria Jensdatter Trane
Født 1780, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18687.

Gift 18007 med

Søren Mikkelsen
Født 1774, Foldvik, Astafjord.7.
Død 18307.
     Åkenes, Gratangen i Astafjord.7

Børn af Berit Maria Jensdatter Trane og Søren Mikkelsen:

121.68.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Astafjord.
122.68.Bergitta Sørensdatter, f. 1814, Astafjord., d. 1904
69.23.
Mette Maria Harder
Født 1782, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 17847.
70.23.
Hans Petter Harder
Født 1784, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18637.
     Fjordbotn, Gratangen i Astafjord.7

Gift 1° 18087 med

Margrete Henriksdatter
Født 17817.

Gift 2° 18427 med

Elisabet Henriksdatter Berg
Født 1801, Prestbakken.7.
Død 18627.

Børn af Hans Petter Harder og Margrete Henriksdatter:

123.70.Rakel Bergitta Harder, f. 1806, Astafjord.
124.70.Jonetta Maria Harder, f. 1810, Astafjord., d. 1815

Børn af Hans Petter Harder og Elisabet Henriksdatter Berg:

125.70.Nikolai Kristian Harder, f. 1833, (Astafjord?)., d. 1899
126.70.Bergitte Harder, f. 1839, d. 1842
127.70.Thomas Harder, f. 1840, Astafjord., d. 1841
128.70.Ingeborg Gurine Harder, f. 1842, Astafjord., d. 1890
129.70.Hans Pauli Harder Hanssen, f. 1847, Astafjord., d. 1917
71.23.
Boletta Harder
Født 1787, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 17977.
72.24.
Kristen Olsen Trane
Født 1760, Selnes, Gratangen.7.
73.24.
Jens Petter Olsen (Trane)
Født 1761, Selnes, Gratangen.7.
     Til København, Danmark.7
74.24.
Anna Serina Olsdatter Trane
Født 17637.
Død 18387.
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 17837 med

Berteus Nilssen
Født 1756, Lotternes, Lavangen.7.
Død 18277.
     Søn af Nils Hanssen Lind og Elen Pedersdatter.
     Selnes, Gratangen.

Børn af Anna Serina Olsdatter Trane og Berteus Nilssen:

130.74.Trina Sofia Berteusdatter, f. 1798, Gratangen., d. 1857
75.24.
Trine Olsdatter (Trane)
Født 17667.
Død 17667.
76.24.
Karolus Olsen (Trane)
Født 1768, Selnes, Gratangen.7.
77.24.
Ingeborg Olsdatter (Trane)
Født 1769, Selnes, Gratangen.7.
Død 17727.
78.26.
Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad7.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».26

Gift 1° 178843 med

Peder Kristensen Falk
Født omkring 174044.
Død 17967.
     Søn af Christen Ingebrigtsen og Kirsten Jonasdatter Falch.
     Oppholder sig 1769 [morens skifte] hjemme på ytre Øksningen i Herøy.45
     Gårdbruker på Skog, Ibestad i Astafjord.
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.46
     Skifte 1798-1804, Lilleskog, Astafjord Tinglag.26protokoll nr. 148, folio 125b..

Gift 2° 179847 med

Anfind Røgow Olsen Aas
Døbt 9 apr. 1758, Evenes.48.
Død 183049.
     Søn af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».26

[Gift 1° med Ingeborg Anna Svendsdatter (1775 - 1862); Gift 2° 1798 med Anna Marta Johnsdatter Trane (f. 1760)].

Børn af Anna Marta Johnsdatter Trane og Peder Kristensen Falk:

131.78.Kristian Pedersen Falk, f. 1788, Astafjord., d. 1866
132.78.Johanna Margrete Pedersdatter Falk, f. 1790, Astafjord., d. 1877
133.78.Jonas Pedersen Falk, f. 1792, Astafjord., d. 1871
134.78.Kirstina Pedersdatter Falk, f. 1795, Astafjord.

Børn af Anna Marta Johnsdatter Trane og Anfind Røgow Olsen Aas:

135.78.Olai Røgh Anfinnsen Aas, f. 1799, d. 1817
136.78.Karen Maria Anfinnsdatter Aas, f. 1801, d. 1816
79.26.
Hans Andreas Johnsen Trane
Født 1763, Selset, Ibestad7.
Død 18127.
     Gårdbruker på Rollnes, Ibestad.

Utenfor ekteskap med7

Olava Arntsdatter
Født 17617.

Gift 1° 17927 med

Anna Katarina Pedersdatter Wegner
Født 1774, Vik, Ibestad7.
Død 18357.
     Datter af Peder Krog Wegner og Elisabet Møller.

Børn af Hans Andreas Johnsen Trane og Olava Arntsdatter:

137.79.Anna Maria Hansdatter, f. 1780, Ibestad, d. 1852

Børn af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner:

138.79.Johan Hanssen Trane, f. 1793, Ibestad, d. 1835
139.79.Christian Wegner Hansen Trane, f. 1795, Ibestad
140.79.Anna Elisabet Trane, f. 1797, Astafjord., d. 1868
141.79.Maria Trane, f. 1798, Ibestad
142.79.Bergitta Hansdatter Trane, f. 1799, Ibestad
143.79.Andrea Margrete Hansdatter Trane, f. 1802, Ibestad, d. 1802
144.79.Andreas Martinus Hanssen Trane, f. 1803, Ibestad, d. 1876
145.79.Else Maria Wegner Hansdatter Trane, f. 1805, Astafjord., d. 1875
146.79.Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane, f. 1807, Ibestad, d. 1807
147.79.Peder Krog Wegner Hanssen Trane, f. 1808, Ibestad
80.26.
Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane
Født 1768, Selset, Ibestad.7.
Død 18347.

Gift 17997 med

Ole Danielsen
Født 1764, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18227.
     Søn af Daniel Eriksen Normann og Anna Olsdatter.

Børn af Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane og Ole Danielsen:

148.80.Anna Bergitta Normann, f. 1801, Gratangen., d. 1868
81.26.
Kirsten Trane
Født 1772, Selset, Ibestad7.
Død 18097.

Gift 18087 med

Ole Hanssen
Født 1771, Hesjeberg, Gratangen7.
Død 18117.
     Søn af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.
     Gårdbruker på Rollnes, Ibestad.

[Gift 1° 1808 med Kirsten Trane (1772 - 1809); Gift 2° med Erika Petrina Leth (1787 - 1843)].

Børn af Kirsten Trane og Ole Hanssen:

149.81._____, f. 1809, Ibestad, d. 1809
82.27.
Anna Marta Olsdatter Trane
Født 1762, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18127.
     Etterslekt (4 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 17887 med

Hans Olsen
Født 17467.
Død 17997.
     Rød, Lavangen.

[Gift 1° 1774 med Berit Steffensdatter (1706 - 1788); Gift 2° med Maren Hansdatter (1751 - 1835); Gift 3° 1788 med Anna Marta Olsdatter Trane (1762 - 1812)].

Børn af Anna Marta Olsdatter Trane og Hans Olsen:

150.82.Ole Andreas Hanssen, f. 1791, Lavangen.
83.27.
Berit Kirstina Olsdatter
Født 1770, Gamvik, Lavangen.
Død 1848.

Gift 17 jul. 1791, 7de søndag efter pinse 1791. med

Ellev Ediassen (Erboe)
Født 1762, Sørrollnes, Trondenes.7,29, døbt 176234.
Død 18177.
     Søn af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Eilif kjøpte halvparten av gården Dybvik i 1791 for 115 riksdaler. Dette var den første jord i Sørgårdene i Astafjord - og blant de første i hele distriktet - som ble kjøpt av brukerne. Betalte i 1816 5 rbdlr. i sølvskatt, hvilket var dobbelt opp av gjennomsnittet for fiskebøndene.
     Eilif var fader til Ole Andreas Ellevsen (1795-1872) «Ol' Eyløvsa med sitt svarte skjegg, han kan vel båten vende» (andre verset i astøingsvisa), hvorom der er fortalt i «Håløygminne 1941».
     Skifte 10 jul. 181850.

Børn af Berit Kirstina Olsdatter og Ellev Ediassen (Erboe):

151.83.Ole Andreas Ellevsen, f. 1795, Astafjord., d. 1872
152.83.Iverina Antonetta Ellevsdatter, f. 1805, d. 1867
84.27.
Hans Olsen
Født 1772, Gamvik, Lavangen.51.
Død 183251,51.

Gift 179952 med

Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1777, Igeland, Ibestad7.
Død 18587.
     Datter af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.

Børn af Hans Olsen og Ingeborg Sofia Hansdatter:

153.84.Anna Margrete Hansdatter, f. 1800, Lavangen i Astafjord., d. 1821
154.84.Øllegård Maria Hansdatter, f. 1803, Lavangen., d. 1876
155.84.Jens Kristian Hansen, f. 1820, Lavangen, d. 1888
85.27.
Ingeborg Sofia Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik7.
Død 18597.

Gift 18067 med

Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.53.
Død 1822, Renså, Astafjord.7.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1783

[Gift 1° 1790 med Kirsten Mikkelsdatter Hass (1736 - 1805); Gift 2° 1806 med Ingeborg Sofia Olsdatter Trane (1777 - 1859)].
86.27.
Anne Katrine Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18527.

Gift 1° 18027 med

Tomas Hanssen Rasch
Født 1747, Djupvik7.
Død 18087.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.
     Gårdbruker på Djupvik, Skånland.

[Gift 1° 1776 med Marit Johansdatter (1746 - 1802); Gift 2° 1802 med Anne Katrine Olsdatter Trane (1777 - 1852)].

Gift 2° 18087 med

Jens Bårdsen
Født 1773, Foldvik, Gratangen.7.
Død 18527.
     Søn af Bård Olsen og Helvig Rasmusdatter Trane.

Børn af Anne Katrine Olsdatter Trane og Tomas Hanssen Rasch:

156.86.Marta Maria Tomasdatter Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1886

Børn af Anne Katrine Olsdatter Trane og Jens Bårdsen:

157.86.Hedvig Anna Jensdatter, f. 1809, Skånland.
158.86.Ingeborg Katrina Jensdatter, f. 1812, Astafjord., d. 1900, Trondenes.
159.86.Tomas Jenssen, f. 1815, Skånland., d. 1904
160.86.Olea Jensdatter, f. 1818, Skånland., d. 1891
161.86.Helleborg Jensdatter, f. 1825, Skånland., d. 1881
87.30.
Maren Olsdatter Trane
Født 1774, Fugleberg, Astafjord.31.
Død 184631.

Gift 179554 med

Hans Natanaelsen
Født 1762, Storskog, Astafjord.55.
Død 184655.

Børn af Maren Olsdatter Trane og Hans Natanaelsen:

162.87.Ole Severin Hanssen, f. 1798, Astafjord., d. 1843
88.30.
Lavina Eriksdatter Risør
Født 17927.

Utenfor ekteskap med7

Hans Kristian Anderssen
Født 1787, Bolla Ytre, Ibestad.7.
Død 18327.
     Søn af Anders Mortensen og Rebekka Maria Clausdatter Kielstrup.

[Gift 1° med Lavina Eriksdatter Risør (f. 1792); Gift 2° 1815 med Berit Maria Pedersdatter (f. 1791)].

Gift 1° 18157 med

Henrik Henriksen
Født 17797.
     Hals, Dyrøy. Skjervøy, Troms.7
     Skjervøy, Troms.7

Børn af Lavina Eriksdatter Risør og Hans Kristian Anderssen:

163.88.Andreas Martinus Hanssen, f. 1812, Ibestad.

Generation 6.

89.39.
Johanna Maria Olsdatter
Født 1788, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1860, Tovik, Trondenes.29.

Gift 183529 med

Andreas Mørch Olsen
Født 1797, Sørrollnes, Trondenes.56,29.
Død 1880, Sørvik, Trondenes.29.
     Søn af Ole Olsen og Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch.

Børn af Johanna Maria Olsdatter og Andreas Mørch Olsen:

164.89.Martina Andreasdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
90.42.
Jens Lars Ediassen
Født 1797, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 18807.

Gift 183629 med

Ingeborg Katrina Tygesdatter
Født 1812, Sørrollnes, Trondenes.7,29.
Død 18727,29.
     Datter af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.
91.42.
Steffen Ediassen
Født 1800, Forså Ytre, Ibestad.7.

Gift 18357 med

Martina Tygesdatter
Født 1815, Hamnvik, Ibestad.7.
     Datter af Tyge Rasmussen og Gjertrud Katarina Hansdatter.

Børn af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter:

165.91.Karen Johanna Steffensdatter, f. 1847, Astafjord.
166.91.Kristen Olai Steffensen, f. 1849, Trondenes.
167.91.Danilken Marie Steffensen, f. 1858, Trondenes., d. 1925
92.42.
Anne Johanna Ediasdatter
Født 1803, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 18807.
93.42.
Hans Ediassen
Født 1806, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 18467.
94.42.
Karen Jonetta Ediasdatter
Født 1809, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 1811, Forså Ytre, Ibestad.7.
95.42.
Maren Ediasdatter
Født 1814, Forså Ytre, Ibestad.7.
Død 1821, Forså Ytre, Ibestad.7.
96.42.
Abelona Ediasdatter
Født 1818, Forså, Ibestad.7.
Død 19057.
97.43.
Anne Margrethe Thomasdatter
Født 1800, Sandstrand, Trondenes.36.
Død 1848, Sandstrand, Trondenes.36.

Gift 1° 182529 med

Gudmund Gudmundsen
Født 1796, Sandstrand, Trondenes.57.
Død 1826, Sandstrand, Trondenes.57.

Gift 2° 9 nov. 182758 med

Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas
Født 1796, Bjelgam, Evenes.59.
Død 1871, Sandstrand, Trondenes.59.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.
     6 Barn. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Børn af Anne Margrethe Thomasdatter og Gudmund Gudmundsen:

168.97.Gudmund Gudmundsen, f. 1826, Trondenes., d. 1890, Trondenes.

Børn af Anne Margrethe Thomasdatter og Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas:

169.97.Petter Olai Hanssen Aas, f. 1831, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
98.45.
Hans Henriksen
Født 1806, Sørrollnes, Trondenes.29.

Utenfor ekteskap med29

Lavina Abrahamsdatter
Født 1805, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1850, Bø, Trondenes.29.
     Datter af Abraham Jakobsen og Rebekka Leth Rafaelsdatter.

[Gift 1° med Henrik Anderssen (1780 - 1845); Gift 2° med Hans Henriksen (f. 1806)].

Gift 1° 183629 med

Helena Olsdatter
Født 1800, Oppdal, Astafjord.29.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.29.
     Datter af Ole Pedersen og Ingeborg Henriksdatter.

Børn af Hans Henriksen og Helena Olsdatter:

170.98.Ingeborg Karoline Hansdatter, f. 1839, Trondenes., d. 1839, Trondenes.
99.50.
Hans Anderssen
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.29, døbt 1791, Trondenes.34.
Død 1868, Trøsen, Trondenes.29.
     Konf. 1815 i Trondenes og opholdt sig da på Trøsen.34

Gift 182660,29,60 med

Anne Johanne Hansdatter Warberg
Født 1801, Skånland S., Trondenes.29.
Død 1863, Trøsen, Trondenes.29.
     Datter af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.
100.50.
Asselina Andersdatter
Født 1794, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1811, Sandstrand, Trondenes.29.
101.50.
Kornelius Andersen
Født 1797, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1873, Trøsen, Trondenes.29.
102.50.
Karen Kirstine Andersdatter
Født 1800, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1886, Rødberg, Trondenes.29.

Gift 183929 med

Mads Samuel Larssen
Født 1802, Otterå, Trondenes.29.
Død 1842, Halsebø, Trondenes.29.
     Søn af Lars Madssen og Inger Samuelsdatter.
     Fjelldal, Tjeldsund.
103.50.
Mette Maria Andersdatter
Født 1804, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1879, Dalen, Trondenes.29.

Gift 183229 med

Johannes Rasmussen
Født 1801, Kjellhus, Trondenes.29.
Død 1886, Sama, Trondenes.29.
104.50.
Olava Andersdatter
Født 1807, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1812, Trøsen, Trondenes.29.
105.56.
Bertheus Mikkelsen
Født omkring 1791, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland61,62.

Børn af Bertheus Mikkelsen og _____:

171.105.Mette Bertheusdatter (Normann ?), f. 1820, Ofoten prgj.
172.105.Jacob Bertheusen, f. omkr. 1824
106.56.
Johan Mikkelsen
Født omkring 1794, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland63,62.
107.56.
Juliana Mikkelsdatter
Født omkring 1796, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland64,62.
108.56.
Petter Mikkelsen
Født omkring 1800, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland65,62.
109.65.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1795, Foldvik, Astafjord.7.
Død 17957.
110.65.
Jens Hanssen
Født 1796, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 17997.
111.65.
Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18667.

Gift 1° 18237 med

Anna Elisabet Andersdatter
Født 18027.
Død 18347.

Gift 2° omkring 18357 med

Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.7,29.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.7,29.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

Børn af Nikolai Kristian Harder Hanssen og Kirsten Marie Schjelderup:

173.111.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
174.111.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
175.111.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
112.65.
Anne Malena Hansdatter
Født 1802, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18777.

Gift 18247 med

Ole Kristensen
Født 1792, Saga.7.
Død 18387.
113.65.
Johanna Hansdatter
Født 1805, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18067.
114.65.
Mikkel Hanssen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18787.

Gift 18327 med

Lavina Joakimsdatter
Født 1810, Ofoten, Nordland.7.
Død 18697.
     Datter af Joachim Hveding Heggelund Jensen (Trane) og Mette Maria Abrahamsdatter.
115.66.
Jonetta Pedersdatter
Født 18047.
Død 18047.
116.66.
Nikolina Bergitta Pedersdatter
Født 1806, Fjordbotn, Astafjord.7.
117.66.
Kristianna Petrikka Pedersdatter
Født 1808, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18377.
118.67.
Mette Maria Joakimsdatter
Født 1804, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18147.
119.67.
Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter
Født 1806, Ofoten, Nordland.7.
Død 18767.

Utenfor ekteskap med7

Daniel Olsen

Gift 1° 18317 med

Abraham Johan Pettersen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18807.

Børn af Mette Grønn Ovidia Joakimsdatter og Daniel Olsen:

176.119.Karen Maria Danielsdatter, f. 1831, Nordland., d. 1867
120.67.
Lavina Joakimsdatter
Født 1810, Ofoten, Nordland.7.
Død 18697.

Gift 18327 med

Mikkel Hanssen
Født 1807, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18787.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.
121.68.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Foldvik, Astafjord.7.

Gift 18337 med

Anton Fredrik Coucheron
Født 1809, Hilleshamn, Astafjord.7.
     Søn af Herman Fredrik Coucheron og Anne Katrine Henriksdatter.
     Hilleshamn, Gratangen, Astafjord; Kvæfjord, Troms.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Anton Fredrik Coucheron:

177.121.Søren Mikal Coucheron, f. 1833, d. 1833
178.121.Herman Søren Antonsen, f. 1833
179.121.Søren Mikal Antonsen, f. 1836, Astafjord.
180.121.Anne Bergitte Antonsdatter, f. 1847, Astafjord.
122.68.
Bergitta Sørensdatter
Født 1814, Åkenes, Astafjord.7.
Død 19047.

Utenfor ekteskap med7

Nikolai Kristian Harder
Født 1833, Fjellhøgda, (Astafjord?).7.
Død 18997.
     Søn af Hans Petter Harder og Elisabet Henriksdatter Berg.

Børn af Bergitta Sørensdatter og Nikolai Kristian Harder:

181.122.Kristen Harder, f. 1855, Astafjord., d. 1855
182.122.Hans Christian Harder, f. 1856, Astafjord., d. 1862
123.70.
Rakel Bergitta Harder
Født 1806, Fjordbotn, Astafjord.7.

Gift omkring 18457 med

Eilert Henriksen
Født 18277.
     Vorterøy, Skjervøy.7
124.70.
Jonetta Maria Harder
Født 1810, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18157.
125.70.
Nikolai Kristian Harder
Født 1833, Fjellhøgda, (Astafjord?).7.
Død 18997.

Utenfor ekteskap med7

Bergitta Sørensdatter
Født 1814, Åkenes, Astafjord.7.
Død 19047.
     Datter af Søren Mikkelsen og Berit Maria Jensdatter Trane.

Børn af Nikolai Kristian Harder og Bergitta Sørensdatter er vist under Bergitta Sørensdatter (nr. 122).

126.70.
Bergitte Harder
Født 18397.
Død 18427.
127.70.
Thomas Harder
Født 1840, Årstein, Astafjord.7.
Død 18417.
128.70.
Ingeborg Gurine Harder
Født 1842, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18907.
129.70.
Hans Pauli Harder Hanssen
Født 1847, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 19177.
     Breivoll, Astafjord.7

Utenfor ekteskap med7

Anne Elisabet Tomasdatter
Født 1855, Fjordbotn, Astafjord.7.

Gift 1° 18847 med

Gjertrud Pedersdatter
Født 18457.
Død 19237.

Børn af Hans Pauli Harder Hanssen og Anne Elisabet Tomasdatter:

183.129.Ingvald Albert Hanssen, f. 1877, Astafjord.

Børn af Hans Pauli Harder Hanssen og Gjertrud Pedersdatter:

184.129.Dorothea Agate Hansdatter, f. 1887, Astafjord., d. 1890
130.74.
Trina Sofia Berteusdatter
Født 1798, Selnes, Gratangen.7.
Død 18577.

Gift 18237 med

Peder Olsen
Født 1796, Grov, Skånland.7.
Død 18747.
     Søn af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

[Gift 1° 1821 med Johanna Olsdatter (1787 - 1822); Gift 2° 1823 med Trina Sofia Berteusdatter (1798 - 1857)].

Børn af Trina Sofia Berteusdatter og Peder Olsen:

185.130.Johan Pedersen, f. 1824, Skånland., d. 1884
131.78.
Kristian Pedersen Falk
Født 1788, Rollnes, Astafjord.43.
Død 186643.

Gift 182166 med

Anna Elisabet Trane
Født 1797, Rollnes, Ibestad, Astafjord.67.
Død 186867.
     Datter af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner.

Børn af Kristian Pedersen Falk og Anna Elisabet Trane:

186.131.Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk, f. 1816, Astafjord., d. 1889
187.131.Peder Kristiansen Falk, f. 1819, Astafjord., d. 1903
188.131.Johan Kristiansen Falk, f. 1821, Astafjord., d. 1853
189.131.Maria Kristiansdatter Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1828
190.131.Maren Anna Kristiansdatter Falk, f. 1831, Astafjord., d. 1870
132.78.
Johanna Margrete Pedersdatter Falk
Født 1790, Rollnes, Astafjord.43.
Død 187743.

Gift 18197 med

Andreas Mørk Hanssen
Født 1794, Igeland, Ibestad, Astafjord.68.
Død 188068.
     Søn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.

[Gift 1° 1819 med Johanna Margrete Pedersdatter Falk (1790 - 1877); Gift 2° med Jonetta Andersdatter (1783 - 1839)].
133.78.
Jonas Pedersen Falk
Født 1792, Skog, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18717.

Utenfor ekteskap med7

Anne Bergitta Amundsdatter
Født 1793, Torsken.7.

Gift 1° 18287 med

Kirsten Maria Andersdatter
Født 1786, Hallevik, Ibestad, Astafjord.7.
     Datter af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° med Severin Johnsen (1795 - 1860); Gift 2° 1828 med Jonas Pedersen Falk (1792 - 1871)].

Børn af Jonas Pedersen Falk og Anne Bergitta Amundsdatter:

191.133.Peder Andreas Jonassen Falk, f. 1823, Astafjord., d. 1825

Børn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter:

192.133.Andreas Jonassen Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1892
193.133.Peder Jonassen Falk, f. 1825, Astafjord.
194.133.Ingeborg Olena Jonasdatter Falk, f. 1828, Astafjord.
134.78.
Kirstina Pedersdatter Falk
Født 1795, Lilleskog, Astafjord.43.
135.78.
Olai Røgh Anfinnsen Aas
Født 179947.
Død 181747.
136.78.
Karen Maria Anfinnsdatter Aas
Født 180147.
Død 181647.
137.79.
Anna Maria Hansdatter
Født 1780, Rollnes, Ibestad7.
Død 18527.
138.79.
Johan Hanssen Trane
Født 1793, Rollnes, Ibestad7.
Død 18357.

Gift 18197 med

Serina Kirstina Sørensdatter
Født 1794, Bolla, Ibestad7.
Død 18327.
     Datter af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.
139.79.
Christian Wegner Hansen Trane
Født 1795, Rollnes, Ibestad7, døbt 25 mai 1795, Ibestad69,70.
     Christian Wegner Hansen Trane, konfirmert Allehelgensdag 1813, reiste 1818 til Finnmark, gift 1843 med Gjertrud Margareta Persdatter, Nesseby, f. 1824.70

Utenfor ekteskap med7

Bergitta Dortea Andersdatter
Født 18057.
Død 18677.

[Gift 1° med Christian Wegner Hansen Trane (f. 1795); Gift 2° 1823 med Simon Jenssen (1801 - 1869)].

Gift 1° 184370 med

Gjertrud Margareta Pedersdatter
Født 18247,70.

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Bergitta Dortea Andersdatter:

195.139.Bendiks Kristiansen Trane, f. 1820, Ibestad, d. 1820, Ibestad

Børn af Christian Wegner Hansen Trane og Gjertrud Margareta Pedersdatter:

196.139.Ane Katrine Trane, f. 1844, d. 1914
140.79.
Anna Elisabet Trane
Født 1797, Rollnes, Ibestad, Astafjord.67.
Død 186867.

Gift 182166 med

Kristian Pedersen Falk
Født 1788, Rollnes, Astafjord.43.
Død 186643.
     Søn af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Børn af Anna Elisabet Trane og Kristian Pedersen Falk er vist under Kristian Pedersen Falk (nr. 131).

141.79.
Maria Trane
Født 1798, Rollnes, Ibestad7.
     Efterslægt.

Gift _____7med

Abraham Wadel
142.79.
Bergitta Hansdatter Trane
Født 1799, Rollnes, Ibestad7.
143.79.
Andrea Margrete Hansdatter Trane
Født 1802, Rollnes, Ibestad7.
Død 18027.
144.79.
Andreas Martinus Hanssen Trane
Født 1803, Rollnes, Ibestad7.
Død 18767.

Gift 18307 med

Hanna Fredrikka Starup
Født 18097.
Død 18517.
     Datter af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.
     7 børn, se Astafjord Bygdebok.
145.79.
Else Maria Wegner Hansdatter Trane
Født 1805, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18757.
     3 børn med Isak Larssen, se Astafjord Bygdebok.

Utenfor ekteskap med7

Hans Pettersen Starup
Født 1802, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18467.
     Søn af Petter Kristian Starup og Maren Kirstina Mikkelsdatter Skamfer.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1829 med Synnøve Maria Ediasdatter (1805 - 1874)].

Utenfor ekteskap med7

Morten Andreas Sørensen
Født 1795, Bolla Ytre, Ibestad7.
Død 18877.
     Søn af Søren Mortensen og Johanna Everina Hansdatter Starup.

[Gift 1° med Else Maria Wegner Hansdatter Trane (1805 - 1875); Gift 2° 1828 med Alette Sofia Stensdatter Parelius (1808 - 1891)].

Gift 1° 18317 med

Isak Larssen
Født 1801, Fugleberg, Ibestad7.
Død 18407.

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Hans Pettersen Starup:

197.145.Elisabet Møller Hansdatter Starup, f. 1823, Astafjord., d. 1896

Børn af Else Maria Wegner Hansdatter Trane og Morten Andreas Sørensen:

198.145.Maren Andrea Mortensdatter, f. 1826, Ibestad, d. 1909
146.79.
Kristianna Fredrikka Hansdatter Trane
Født 1807, Rollnes, Ibestad7.
Død 18077.
147.79.
Peder Krog Wegner Hanssen Trane
Født 1808, Rollnes, Ibestad7.
148.80.
Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18687.

Gift 18207 med

Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.7.
Død 18537.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Anna Bergitta Normann og Nils Olai Ursin:

199.148.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
200.148.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
201.148.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
202.148.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
203.148.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
204.148.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
205.148.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
206.148.Jens Mikal Ursin, f. 1838
207.148.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
149.81.
___________
Født 1809, Rollnes, Ibestad7.
Død 18097.
150.82.
Ole Andreas Hanssen
Født 1791, Rød, Lavangen.7.

Utenfor ekteskap med71,7

Kristina Andersdatter Falk
Født 1803, Magisås, Salangen.7.
     Datter af Anders Anderssen Falk og Synnøve Esaiasdatter.
     Efterslægt.

Utenfor ekteskap med72,7

Karen Bergitta Jakobsdatter
Født 1801, Ånstad, Ibestad.7.
     Datter af Jakob Rasmussen og Marta Mikkelsdatter.

[Gift 1° med Ole Andreas Hanssen (f. 1791); Gift 2° 1846 med Ole Andreas Enoksen (f. 1804)].

Børn af Ole Andreas Hanssen og Kristina Andersdatter Falk:

208.150.Anne Marta Olsdatter, f. 1828

Børn af Ole Andreas Hanssen og Karen Bergitta Jakobsdatter:

209.150.Jakob Olsen, f. 1834
151.83.
Ole Andreas Ellevsen
Født 1795, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 18727.
     Djupvik, Skånland, Astafjord.7

Gift 18197 med

Johanna Kristensdatter
Født 1787, Sandstrand, Skånland, Trondenes.7.
Død 18737.
     Datter af Kristen Sørensen og Karen Hansdatter.

Børn af Ole Andreas Ellevsen og Johanna Kristensdatter:

210.151.Ellev Nikolai Olsen, f. 1819, Astafjord., d. 1902
211.151.Søren Olsen, f. 1821, Astafjord., d. 1901
212.151.Hans Olsen, f. 1826, Astafjord., d. 1870
152.83.
Iverina Antonetta Ellevsdatter
Født 18057.
Død 28 jun. 186773.

Gift 23 okt. 1839, Ibestad kirke74,7 med

Ole Andreas Strøm
Født 1797, Innigarden på Strømfors i Hemnes, Nordland.75,76, døbt 19 mar. 1797, Hemnes, Nordland., 3. søndag i faste..
Død 19 mai 186873, begravet 1 jun. 186873.
     Søn af Anders Israelsen og Else Larsdatter.
     Antagelig på foranledning af sin morbror Christen Larssen flyttet han nordpå til Astafjord.
     Gårdbruker på Dybvik i Astafjord. Antok antagelig navnet Strøm efter sit fødested, Strømfors i Hemnes.
     Om Ol'Strøm er det å fortelle at da han kom nordover, gikk det rykte om at han skulle ha vært i slåsskamp med en helgelender og at han trodde at han hadde slått han ihel. Han bar derfor det han hadde av jordgods i sin fembøring og stakk til havs. Han segla utenskjærs og kom inn Vågsfjorden. Han tok land på Andørja mellom Jektevika og Årbostad i Mjøsundet.73
     Sommeren 1867 døde Iverina, og fra da av gikk det fort tilbake med Ol'Strøm. Sommeren 1868 hadde han forvillet seg ned på Klubben i en forrykende synnavindskuling. Hvorledes det hendte er det ingen som vet, men klompan hans sto igjen på Klubben, og han var borte; det var åpenbart at havet hadde tatt han. På Årbostad bodde en mann som hette Otte Jørnsa [Otto Jørgensen], der hadde en vedteig nær jektevika. Han og en nabo rodde dit for å hente ved. De så et lik i fjæra. Det var Ol'Strøm. Han hadde rekt dit hvor han landa med fembøringen for mange år siden.73
     Overtrua var stor den gang, og ingen måtte nærme seg et lik den gang uten først å stålsette liket, det vil si, å kaste stål over liket. Otte Jørnsa tok derfor øksa med seg, og da han kom på passe hold, kasta han den. Kastet var for kort, øksa traff han Ol'Strøm i kne, og det ble merke etter øksa.73
     Ut på høsten var Otte i fjæra for å bre tran. Han hadde levra opp i et stort jernkar og la varme under. Det tok lang tid å dampe opp trana, så han Otte gikk og la seg under seglet i båten. Da så han en båt komme roende. Det var to kjerringer, og de la åt i støa hans. Da de gikk på land, hadde den ene ei øks med seg. De gikk rett opp til båten, trakk seilet til side og ho med øksa hogg han Otte i kne. Om det ble noe merke etter den øksa veit jeg [Arthur Elvenes] ikke, men en ting er sikkert: Otte var halt på en fot resten av livet. Det var en alminnelig mening den gang at det var begge konene til Ol'Strøm som hadde vært og hevnet seg for øksekastet.73
     I folketellingen år 1865 er Ole Strøm og Evrine Ellefsdatter føderådsfolk hos sønnen (av 1ste ekteskap) Erik Olsen på Dybvik, Ibestad. Hos dem er også deres (felles) sønn Ellef Olsen.77

[Gift 1° 9 aug. 1829 med Nikolina Maria Eriksdatter (1802 - 21 mar. 1838); Gift 2° 23 okt. 1839 med Iverina Antonetta Ellevsdatter (1805 - 28 jun. 1867)].

Børn af Iverina Antonetta Ellevsdatter og Ole Andreas Strøm:

213.152.Nikoline Maria Strøm, f. 1842, d. 1926
214.152.Eilev Berteus Strøm, f. 1844, Skånland, d. 1897
153.84.
Anna Margrete Hansdatter
Født 1800, Gamvik, Lavangen i Astafjord.7.
Død 18217.

Gift 18197 med

Ole Rasmus Jenssen Borch
Født 17947.
Død 18507.
     Søn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.7

[Gift 1° 1819 med Anna Margrete Hansdatter (1800 - 1821); Gift 2° 1821 med Elianna Ediasdatter (1795 - 1837); Gift 3° 1838 med Anne Ottesdatter (1794 - 1852)].

Børn af Anna Margrete Hansdatter og Ole Rasmus Jenssen Borch:

215.153.Jens Olai Olsen Borch, f. 1820, Lavangen i Astafjord., d. 1821
154.84.
Øllegård Maria Hansdatter
Født 1803, Gamvik, Lavangen.7.
Død 18767.
     Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 18267 med

Hans Andreas Nilssen
Født 1800, Lavangen.7.
Død 18517.
     Søn af Nils Jørgensen og Maren Hansdatter.
     Gamvik, Lavangen.
155.84.
Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen7.
Død 18887.

Gift 18427 med

Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen7.
Død 18587.
     Datter af Ole Olsen og Anna Hansdatter.

Børn af Jens Kristian Hansen og Berit Maria Olsdatter:

216.155.Anton Peder Jensen, f. 1849, d. 1898
156.86.
Marta Maria Tomasdatter Rasch
Født 1805, Djupvik, Skånland.7.
Død 18867.

Gift 18407 med

Andreas Ottesen
Født 1816, Rød, Lavangen.7.
Død 18617.

Børn af Marta Maria Tomasdatter Rasch og Andreas Ottesen:

217.156.Søren Johan Andreassen, f. 1841, Lavangen., d. 1923
218.156.Ingeborg Katrine Jensine Andreasdatter, f. 1844, Lavangen.
219.156.Oldine Andreasdatter, f. 1847, Lavangen.
157.86.
Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.7.

Gift 18307 med

Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.7.
Død 18647.
     Søn af Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel og Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe.
158.86.
Ingeborg Katrina Jensdatter
Født 1812, Grov, Astafjord.7,77.
Død 1900, Sørrollnes, Trondenes.78.

Gift 1° 18367 med

Jørgen Tobiassen
Født 1804, Løksebotn, Salangen.7.

Gift 2° 18457 med

Ingebrigt Tygesen
Født 1821, Sørrollnes, Trondenes.7,78.
Død 1880, Sørrollnes, Trondenes.79.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.

Børn af Ingeborg Katrina Jensdatter og Ingebrigt Tygesen:

220.158.Anna Jørgine Ingebrigtsdatter, f. 1846, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
221.158.Pernilla Karoline Ingebrigtsdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
159.86.
Tomas Jenssen
Født 1815, Grov, Skånland.7.
Død 19047.
160.86.
Olea Jensdatter
Født 1818, Grov, Skånland.7.
Død 18917.
161.86.
Helleborg Jensdatter
Født 1825, Grov, Skånland.7.
Død 18817.
162.87.
Ole Severin Hanssen
Født 1798, Storskog, Astafjord.7.
Død 18437.

Utenfor ekteskap med

Jakobina Jakobsdatter
Født 1797, Storskog, Astafjord.80.
Død 184380.

Gift 1° 18237 med

Maren Maria Pedersdatter Harr
Født 1798, Bø, Trondenes.29.
Død 18727.
     Datter af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
     9 barn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Ole Severin Hanssen og Jakobina Jakobsdatter:

222.162.Engel Maria Olsdatter, f. 1822, Astafjord., d. 1902

Børn af Ole Severin Hanssen og Maren Maria Pedersdatter Harr:

223.162.Peder Rafael Harr Olsen, f. 1824, Astafjord., d. 1907
163.88.
Andreas Martinus Hanssen
Født 1812, Fugleberg, Ibestad.7.
     Til Hals, Dyrøy.7

Generation 7.

164.89.
Martina Andreasdatter
Født 1828, Tovik, Trondenes.29.
Død 1898, Sandstrand, Trondenes.29.

Gift 186129 med

Petter Olai Hanssen Aas
Født 1831, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1900, Sandstrand, Trondenes.29.
     Søn af Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas og Anne Margrethe Thomasdatter.
     Efterslægt. Se Folk og Slekt i Trondenes.
165.91.
Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.29.

Utenfor ekteskap med29

Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.81,29.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter.

Børn af Karen Johanna Steffensdatter og Hartvig Hveding Henningsen Normann:

224.165.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
166.91.
Kristen Olai Steffensen
Født 1849, Sørrollnes, Trondenes.7.
167.91.
Danilken Marie Steffensen
Født 1858, Trondenes.7.
Død 19257.

Gift 19097 med

Johan Enevold Pedersen
Født 18617.
168.97.
Gudmund Gudmundsen
Født 1826, Sandstrand, Trondenes.82.
Død 1890, Sandstrand, Trondenes.82.
169.97.
Petter Olai Hanssen Aas
Født 1831, Sandstrand, Trondenes.29.
Død 1900, Sandstrand, Trondenes.29.
     Efterslægt. Se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 186129 med

Martina Andreasdatter
Født 1828, Tovik, Trondenes.29.
Død 1898, Sandstrand, Trondenes.29.
     Datter af Andreas Mørch Olsen og Johanna Maria Olsdatter.
170.98.
Ingeborg Karoline Hansdatter
Født 1839, Sørrollnes, Trondenes.29.
Død 1839, Sørrollnes, Trondenes.29.
171.105.
Mette Bertheusdatter (Normann ?)
Født 1820, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.83,84.

Gift 21 okt. 183985 med

Peder Edisen
Født 1808, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.86,84.
Død 11 nov. 189585.
     Per Edisen er leilending og ernærer sig år 1865 ved fiske og gårdbruk på Bakkejord (matr. 83) i Ankenæs sogn, Ofoten prgj., Nordland.77

[Gift 1° med Elisabeth Johnsdatter (d. omkr. 1837); Gift 2° 21 okt. 1839 med Mette Bertheusdatter (Normann ?) (f. 1820)].

Børn af Mette Bertheusdatter (Normann ?) og Peder Edisen:

225.171.Bertheus Pedersen Normann, f. 1843, Bakkejord, d. 1933, Nordland
226.171.Lavina Pedersdatter, f. omkr. 1845, Ofoten
227.171.Johan Pedersen, f. 1846, Ofoten
228.171.Christian Pedersen, f. 1850, Ofoten
229.171.Peter (Petter) Pedersen, f. 1851, Ofoten
230.171.Anton Pedersen, f. 1853, Ofoten
231.171.Erikka Pedersdatter, f. 1855, Ofoten
232.171.Magnus Pedersen, f. 1862, Ofoten
172.105.
Jacob Bertheusen
Født omkring 182487,77.
173.111.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18477.
174.111.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18777.
175.111.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.7.
Død 18967.
176.119.
Karen Maria Danielsdatter
Født 1831, Ankenes, Nordland.7.
Død 18677.
177.121.
Søren Mikal Coucheron
Født 18337.
Død 18337.
178.121.
Herman Søren Antonsen
Født 18337.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 18617 med

Berit Maria Samuelsdatter
Født 18377.
179.121.
Søren Mikal Antonsen
Født 1836, Hilleshamn, Astafjord.7.
     Steinfjord, Berg, Troms.

Gift omkring 18587 med

Karoline Jensdatter
Født 18387.

Børn af Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter:

233.179.Sigvart Kristian Sørensen, f. 1867, Troms.
180.121.
Anne Bergitte Antonsdatter
Født 1847, Hilleshamn, Astafjord.7.

Gift omkring 18847 med

Ole Johan Johannessen
Født 18457.
     Steinfjord, Berg, Troms.7
181.122.
Kristen Harder
Født 1855, Åkenes, Astafjord.7.
Død 18557.
182.122.
Hans Christian Harder
Født 1856, Åkenes, Astafjord.7.
Død 18627.
183.129.
Ingvald Albert Hanssen
Født 1877, Fjordbotn, Astafjord.7.
     Grøsnes, Astafjord; til Amerika.7

Gift omkring 19067 med

Ingeborg Anna Berteusdatter
Født 18817.

Børn af Ingvald Albert Hanssen og Ingeborg Anna Berteusdatter:

234.183.Tordis Anna Hanssen, f. 1907, Astafjord.
235.183.Sverre Annart Hanssen, f. 1909, Astafjord.
184.129.
Dorothea Agate Hansdatter
Født 1887, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18907.
185.130.
Johan Pedersen
Født 1824, Grov, Skånland.7.
Død 18847.
     Grov, Skånland.

Gift 18597 med

Maria Berteusdatter
Født 1834, Grov, Skånland.7.
Død 18757.
     Datter af Berteus Jonassen Bratsberg og Martina Hansdatter.

Børn af Johan Pedersen og Maria Berteusdatter:

236.185.Bendikt Martin Johansen, f. 1861, Skånland.
186.131.
Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk
Født 1816, Rollnes, Ibestad, Astafjord.88.
Død 188988.
187.131.
Peder Kristiansen Falk
Født 1819, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 19037.

Gift 1° 185589 med

Synnøve Maria Jensdatter
Født 1828, Breivoll, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18577.

Gift 2° 185990 med

Ingeborg Anna Starup
Født 1831, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18917.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Synnøve Maria Ediasdatter.

[Gift 1° med Laurits Leganger Uckermann; Gift 2° 1859 med Peder Kristiansen Falk (1819 - 1903)].

Børn af Peder Kristiansen Falk og Synnøve Maria Jensdatter:

237.187._____, f. 1855, Astafjord., d. 1855
238.187._____, f. 1856, Astafjord., d. 1856
239.187.Simon Martin Pedersen Falk, f. 1857, Astafjord., d. 1857

Børn af Peder Kristiansen Falk og Ingeborg Anna Starup:

240.187.Kristian Fredrik Pedersen, f. 1861, Astafjord.
241.187.Serina Maria Pedersdatter Falk, f. 1864, Astafjord.
242.187.Anna Elisabet Pedersdatter Falk, f. 1869, Astafjord., d. 1883
243.187.Johanna Starup Pedersdatter Falk, f. 1872, Astafjord.
188.131.
Johan Kristiansen Falk
Født 1821, Rollnes, Ibestad, Astafjord.66.
Død 185366.
189.131.
Maria Kristiansdatter Falk
Født 1824, Rollnes, Ibestad, Astafjord.66.
Død 182866.
190.131.
Maren Anna Kristiansdatter Falk
Født 1831, Rollnes, Ibestad, Astafjord.66.
Død 187066.

Gift 186691 med

John Jørgen Hanssen
Født 1830, Elvenes, Skånland, Astafjord.92.
Død 190792.

Børn af Maren Anna Kristiansdatter Falk og John Jørgen Hanssen:

244.190.Maren Anna Johnsdatter, f. 1870, Astafjord., d. 1928
191.133.
Peder Andreas Jonassen Falk
Født 1823, Lilleskog, Astafjord.88.
Død 182588.
192.133.
Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18927.

Gift 186093 med

Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18967.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Else Maria Wegner Hansdatter Trane.

[Gift 1° 1845 med Petter Jonas Hanssen (1819 - 1859); Gift 2° 1860 med Andreas Jonassen Falk (1824 - 1892)].

Børn af Andreas Jonassen Falk og Elisabet Møller Hansdatter Starup:

245.192.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
193.133.
Peder Jonassen Falk
Født 1825, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.88.
194.133.
Ingeborg Olena Jonasdatter Falk
Født 1828, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.88.
195.139.
Bendiks Kristiansen Trane
Født 1820, Hamnvik, Ibestad7.
Død 1820, Hamnvik, Ibestad7.
196.139.
Ane Katrine Trane
Født 184470.
Død 191470.

Gift _____70med

Nils Eriksen
Født 183670.
Død 188870.
197.145.
Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18967.

Gift 1° 184594 med

Petter Jonas Hanssen
Født 18197.
Død 1859.

Gift 2° 186093 med

Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18927.
     Søn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Petter Jonas Hanssen:

246.197.Johanna Bergitte Pettersdatter, f. 1850, Ibestad.

Børn af Elisabet Møller Hansdatter Starup og Andreas Jonassen Falk er vist under Andreas Jonassen Falk (nr. 192).

198.145.
Maren Andrea Mortensdatter
Født 1826, Bolla, Ibestad7.
Død 19097.

Gift 18607 med

Hans Peter Gotfredsen
Født 18347.
Død 19077.
199.148.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.29.

Gift 1° 18417 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.29.
Død 1868, Tovik, Trondenes.29.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 187829 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.29.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.29.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

247.199.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
248.199.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
249.199.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
250.199.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
251.199.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
252.199.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
253.199.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
254.199.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
255.199.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
256.199.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
257.199.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
200.148.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 19097.

Gift 18477 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.7.
Død 18917.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

258.200.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
201.148.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18657.
202.148.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 19147.
203.148.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18567.

Gift 18557 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.7.
Død 19077.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

259.203.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
204.148.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
205.148.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.7.
Død 18757.
206.148.
Jens Mikal Ursin
Født 18387.
207.148.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.7.
     Til Amerika.7
208.150.
Anne Marta Olsdatter
Født 18287.

Gift 18677 med

Dines Andreassen
Født 1818, Indre Å, Ibestad.7.
Død 19027.
     Dyrstad, Ibestad.
209.150.
Jakob Olsen
Født 18347.
     Magisås, Salangen. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
210.151.
Ellev Nikolai Olsen
Født 1819, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 19027.
     Djupvik, Skånland. Etterslekt (6 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 18557 med

Sara Helena Olsdatter
Født 18307.
Død 19157.
     Datter af Ole Johnsen Nutti og Dorotea Andersdatter.
211.151.
Søren Olsen
Født 1821, Djupvik, Skånland, Astafjord.29.
Død 190129.

Gift 184429 med

Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal)
Født 1808, Tennevik, Trondenes.29.
Død 18817.
     Datter af Simon Pedersen (Bredal) og Marta Hansdatter.
     Hilmar Eriksen skriver at hun er «datter av presten Arctander». Presten Arctander må være sokneprest i Ofoten Peder Arctander (1729-1807), og af kronologiske årsager må Siri da være barnebarn og ikke datter. Måske er det en sammenblanding med Siri's mand Christian Bølgen, hvis mor er Anne Marie Arctander, datter af sogneprest Peder Arctander.95

[Gift 1° 1828 med Christian Andreas Nielsen Bølgen; Gift 2° 1844 med Søren Olsen (1821 - 1901)].
212.151.
Hans Olsen
Født 1826, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 18707.

Gift 18527 med

Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen
Født 1829, Tennevik, Trondenes.7.
Død 19117.
     Datter af Christian Andreas Nielsen Bølgen og Siri Kirstina Simonsdatter (Bredal).

[Gift 1° 1852 med Hans Olsen (1826 - 1870); Gift 2° 1876 med Johan Andreas Nilssen (f. 1846)].

Børn af Hans Olsen og Ingeborg Anna Kristiansdatter Bølgen:

260.212.Kristine Bølgen Hanssen, f. 1851, Astafjord., d. 1918
213.152.
Nikoline Maria Strøm
Født 18427.
Død 19267.
     År 1865 er Nikoline Olsdatter tjenestepike hos Ole Danielsen på Grov, Ibestad. Året efter er Nikoline gift med Ole.77

Gift 1° 1866, Grov, Skånland7 med

Ole Danielsen
Født 1829, Grov, Skånland, Astafjord7.
Død 18757.
     Søn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter.

Gift 2° 1877, Laupstad, Ibestad7 med

Jens Martinussen
Født 1832, Myrland7.
Død 18907.

Børn af Nikoline Maria Strøm og Ole Danielsen:

261.213.Dortea Maria, f. 1867, Skånland, d. 1869, Skånland
262.213.Karen Dortea Maria, f. 1869, Skånland
263.213.Olufine Emilie Olsdatter, f. 1871, Skånland
264.213.Otilia Marie, f. 1873, Skånland, d. 1882, Skånland

Børn af Nikoline Maria Strøm og Jens Martinussen:

265.213.Ole Albert, f. 1878, Ibestad, d. 1878, Ibestad
266.213.Anna Jondine Nikoline Jensdatter, f. 1879, Ibestad
267.213.Ole Eberg Jenssen, f. 1881, Ibestad
268.213.Alfred Ottelius, f. 1884, Ibestad, d. 1918
214.152.
Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland7, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 18977.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.77
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.84

Gift 4 aug. 188274,7 med

Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.7,29, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.7, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Ole Tygesen og Pauline Kirstine Sørensdatter.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.84
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.96

[Gift 1° 15 okt. 1878 med Nils Olai Thomassen (28 aug. 1849 - 11 mai 1879); Gift 2° 4 aug. 1882 med Eilev Berteus Strøm (26 apr. 1844 - 1897)].

Børn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter:

269.214.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
270.214.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
271.214.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
272.214.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
273.214.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
215.153.
Jens Olai Olsen Borch
Født 1820, Soløy, Lavangen i Astafjord.7.
Død 18217.
216.155.
Anton Peder Jensen
Født 18497.
Død 18987.

Gift 18777 med

Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø
Født 1855, Holm, Dyrøy7.
Død 1912, Lavangen97,98.
     Datter af Erik Olssøn Kaarbø og Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer.
     Regine Hansine Kaarbø er ved folketellingen 1900 enke og gårdbruker med husgjerning og fjøsstel på Skjelnespladsen i Ibestad, sammen med børnene: Johan Bertin Antonsen, der ernærer sig ved fiskeri og gaardsbrug; Ingeborg Anna Antonsen, der ernærer sig ved husgjerning; Anton Rindal Antonsen; Norman Julius Antonsen; Eberg Roald Antonsen.96

Børn af Anton Peder Jensen og Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø:

274.216.Johan Bertin Antonsen, f. 1877, Lavangen
275.216._____, f. 1879, Lavangen, d. 1879
276.216.Ingeborg Anna Sofie Antonsen, f. 1880, Lavangen
277.216.Dortea Amalia Antonsen, f. 1882, Kjeiprødplassen, d. 1910
278.216.Vilhelm Kaarbø Antonsen, f. 1885, Lavangen, d. 1898
279.216.Albertine Serine Antonsen, f. 1887, Lavangen
280.216.Simonette Maria Antonsen, f. 1889, Lavangen
281.216.Anton Rindal Antonsen, f. 1890, Lavangen
282.216.Norman Julius Antonsen, f. 1893, Lavangen
283.216.Ida Agnete Antonsen, f. 1894, Lavangen
284.216.Eberg Roald Antonsen, f. 1897, Lavangen
217.156.
Søren Johan Andreassen
Født 1841, Rød, Lavangen.7.
Død 19237.
218.156.
Ingeborg Katrine Jensine Andreasdatter
Født 1844, Rød, Lavangen.7.
219.156.
Oldine Andreasdatter
Født 1847, Rød, Lavangen.7.
220.158.
Anna Jørgine Ingebrigtsdatter
Født 1846, Sørrollnes, Trondenes.78.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.78.
221.158.
Pernilla Karoline Ingebrigtsdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.78.
Død 1861, Sørrollnes, Trondenes.78.
222.162.
Engel Maria Olsdatter
Født 1822, Storskog, Astafjord.99.
Død 190299.
     Etterslekt.
223.162.
Peder Rafael Harr Olsen
Født 1824, Storskog, Astafjord.100.
Død 1907100.
     Etterslekt. Se Astafjord bygdebok av Tore Meyer.

Gift 1846101 med

Karolina Andreasdatter
Født 1820, Storskog, Astafjord.102.
Død 1911102.
     Datter af Andreas Korneliussen og Karen Anfinnsdatter.

Generation 8.

224.165.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.29.
225.171.
Bertheus Pedersen Normann
Født 16 feb. 1843, Bakkejord85.
Død 24 mar. 1933, Bjerkvik lille, Ankenes herred, Nordland85.
     Bertheus Norman Pedersen er år 1865 seminarieelev i Tromsø, Nordre Strandgade. Christian Kaurin er seminariebestyrer.77
     B. Normann er ved FT 1875 skolelærer og gårdbruker (selveier) på Bjerkvik lille (gårdsnr. 100b1) i Ofoten herred, Nordland.84
     B. Normann er ved FT 1900 folkeskolelærer og gårdbruker på Bjerkvik lille (gnr. 10, bruksnr. 3) med eget meieri.96

Gift 24 jul. 187085 med

Antonette Kristine Johnsdatter
Født 5 aug. 1845, Trældal, Ankenes sogn, Ofoten prgj., Nordland85.
Død 17 jul. 1922, Bjerkvik, Ofoten, Nordland85.
     Datter af John Harr Olsen og Ane Maria Johnsdatter.

Børn af Bertheus Pedersen Normann og Antonette Kristine Johnsdatter:

285.225.Bertine Nikoline Normann, f. 1883, Bjerkvik, d. 1927, Narvik
226.171.
Lavina Pedersdatter
Født omkring 1845, Ofoten103.
     Lavina Pedersdatter er ved FT 1875 ugift og «hjælper forældrene» på Bakkejord (gårdsnr. 83) i Ofoten.84
227.171.
Johan Pedersen
Født 1846-1847, Ofoten104.
     Johan Pedersen er år 1875 styrmand og bor hjemme på Bakkejord i Ofoten.84
228.171.
Christian Pedersen
Født 1850, Ofoten84.
     Kristian Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.84
229.171.
Peter (Petter) Pedersen
Født 1851-1852, Ofoten105.
     Peter Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.84
230.171.
Anton Pedersen
Født 1853-1854, Ofoten106.
     Anton Pedersen er år 1875 fisker og snedker, samt «hjælper forældrene» hjemme på Bakkejord i Ofoten.84
231.171.
Erikka Pedersdatter
Født 1855-1856, Ofoten107.
232.171.
Magnus Pedersen
Født 1862, Ofoten108.
233.179.
Sigvart Kristian Sørensen
Født 1867, Berg, Troms.7.
     Kom til Klåpen, Ibestad.7
234.183.
Tordis Anna Hanssen
Født 1907, Grøsnes Lille, Astafjord.7.
     Til Amerika.7
235.183.
Sverre Annart Hanssen
Født 1909, Grøsnes Lille, Astafjord.7.
     Til Amerika.7
236.185.
Bendikt Martin Johansen
Født 1861, Grov, Skånland.7.
     Grov, Skånland.

Gift 18887 med

Johanna Maria Bårdsdatter
Født 18617.
     Datter af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter.

Børn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter:

286.236.Johan Marenius Jentoft Bendiktsen, f. 1889, Skånland i Astafjord.
287.236.Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen, f. 1891, Skånland i Astafjord.
288.236.Hilmar Emil Bendiktsen, f. 1894, Skånland i Astafjord.
289.236.Hans Olaus Bendiktsen, f. 1896, Grovfjord i Ibestad., d. 1972, Salangen.
290.236._____, f. 1898, d. 1898
291.236.Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen, f. 1901, Skånland i Astafjord.
292.236.Hedly Heiberg Bendiktsen, f. 1903, Skånland i Astafjord., d. 1918
237.187.
___________
Født 1855, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18557.
238.187.
___________
Født 1856, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18567.
239.187.
Simon Martin Pedersen Falk
Født 1857, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18577.
240.187.
Kristian Fredrik Pedersen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.

Gift 1885109 med

Sofia Maria Stensdatter Parelius
Født 1864, Bolla, Ibestad, Astafjord.7.
Død 19307.

Børn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius:

293.240.Anne Elisabet Falck, f. 1885, Astafjord.
294.240.Iver Alfred Falck, f. 1890, Astafjord.
241.187.
Serina Maria Pedersdatter Falk
Født 1864, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.

Gift 1885110 med

Hans Kristian Iversen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
242.187.
Anna Elisabet Pedersdatter Falk
Født 1869, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18837.
243.187.
Johanna Starup Pedersdatter Falk
Født 1872, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.

Gift 1899111 med

Ludvig Isaksen
Født 1873, Bolla, Ibestad, Astafjord.7.

Børn af Johanna Starup Pedersdatter Falk og Ludvig Isaksen:

295.243.Erling Andreas Isaksen, f. 1899, Astafjord.
296.243.Hans Martin Isaksen, f. 1901, Astafjord., d. 1927
297.243.Hjørdis Lovise Kristine Isaksen, f. 1911, Astafjord.
244.190.
Maren Anna Johnsdatter
Født 1870, Rollnes, Ibestad, Astafjord.91.
Død 192891.

Gift 1894112 med

Hans Mateus Hanssen
Født 1868, Rollnes, Ibestad, Astafjord.113.
245.192.
Petter Johan Andreassen Falk
Født 1861, Bolla, Ibestad, Astafjord.7.
Død 18907.

Gift 1887114 med

Ottelia Martina Hansdatter
Født 18657.
246.197.
Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.7.

Gift 18727 med

Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.7.
Død 19007.
     Søn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Johanna Bergitte Pettersdatter og Augustinus Røgh:

298.246.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
247.199.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.29.
248.199.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.29.
249.199.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.29.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.29.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

299.249.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
300.249.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
301.249.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
302.249.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
303.249.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
304.249.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
305.249.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
250.199.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.29.
251.199.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.29.
Død 1851, Tovik, Trondenes.29.
252.199.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.29.
     Til Amerika.29
253.199.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.29.
     Til Amerika.29
254.199.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.29.
Død 1857, Tovik, Trondenes.29.
255.199.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.29.
     Til Amerika.29
256.199.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.29.
     Til Amerika.29
257.199.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.29.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.29.
258.200.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.29.

Gift 188729 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.29.
Død 1906, Tovik, Trondenes.29.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup:

306.258.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
307.258.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
308.258.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
259.203.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.7.
Død 18567.
260.212.
Kristine Bølgen Hanssen
Født 1851, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 19187.

Gift 18697 med

Tomas Daniel Hanssen
Født 1841, Djupvik, Skånland, Astafjord.7.
Død 19077.
     Søn af Hans Andreas Tomassen og Dorotea Andersdatter.
261.213.
Dortea Maria
Født 1867, Grov, Skånland7.
Død 1869, Grov, Skånland7.
262.213.
Karen Dortea Maria
Født 1869, Grov, Skånland7.
263.213.
Olufine Emilie Olsdatter
Født 1871, Grov, Skånland7.

Gift 1889, Klåpen, Ibestad7 med

Jakob Mikal Johansen
Født 1860, Klåpen, Ibestad7.

Børn af Olufine Emilie Olsdatter og Jakob Mikal Johansen:

309.263.Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen, f. 1892, Ibestad
310.263.Hjalmar Anton Bernhard, f. 1894, Ibestad
311.263.Hans Sigurd, f. 1896, Ibestad
312.263.Johan Normann Karin Jakobsen, f. 1896, Ibestad
313.263.N.N., f. 1898, Ibestad, d. 1898, Ibestad
314.263.Julie Alfine Jakobsen, f. 1899, Ibestad
315.263.Marie Ottelia Jakobsen, f. 1901, Ibestad
316.263.Nikolai Martin, f. 1904, Ibestad, d. 1910, Ibestad
317.263.Odin Jean, f. 1906, Ibestad
318.263.N.N., f. 1910, Ibestad, d. 1910, Ibestad
319.263.Nilda Marie Gudrea, f. 1911, Ibestad
320.263.Bertran Joakim, f. 1916, Ibestad
321.263.Aslaug Elea, f. 1918, Ibestad
264.213.
Otilia Marie
Født 1873, Grov, Skånland7.
Død 1882, Grov, Skånland7.
265.213.
Ole Albert
Født 1878, Laupstad, Ibestad7.
Død 1878, Laupstad, Ibestad7.
266.213.
Anna Jondine Nikoline Jensdatter
Født 1879, Laupstad, Ibestad7.

Gift 1901, Å, Ibestad7 med

Nikolai Mejer Hartvigsen
Født 1877, Indre Å, Ibestad7.

Børn af Anna Jondine Nikoline Jensdatter og Nikolai Mejer Hartvigsen:

322.266.Hartvig Marenius, f. 1902, Ibestad
323.266.Judith Marie, f. 1905, Ibestad
324.266.Johannes Olander Bernhardus, f. 1907, Ibestad
325.266.Alvilde Henriette, f. 1908, Ibestad
326.266.Anna Arntine Kristine, f. 1913, Ibestad
327.266.Arnold Nicolay, f. 1915, Ibestad
267.213.
Ole Eberg Jenssen
Født 1881, Laupstad, Ibestad7.

Gift 1908, Laupstad, Ibestad7 med

Agnes Sofie Indianna Johansen
Født 1887, Indre Å, Ibestad7.

Børn af Ole Eberg Jenssen og Agnes Sofie Indianna Johansen:

328.267.Jens Nikolai, f. 1909, Ibestad
329.267.Edith Sofie, f. 1911, Ibestad, d. 1911, Ibestad
330.267.Johan William, f. 1913, Ibestad, d. 1926, Ibestad
331.267.Agnar Eberg Martin, f. 1914, Ibestad, d. 1926, Ibestad
332.267.Anton Norman, f. 1916, Ibestad, d. 1926, Ibestad
333.267.Alfrid Petry Liv, f. 1918, Ibestad, d. 1919, Ibestad
334.267.Asbjørg Gunvor, f. 1919, Ibestad, d. 1926, Ibestad
335.267.Liv Solveig, f. 1923, Ibestad, d. 1926, Ibestad
336.267.Per Johan Torleif, f. 1925, Ibestad
268.213.
Alfred Ottelius
Født 1884, Laupstad, Ibestad7.
Død 19187.
269.214.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland7,114.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord115.

Gift 1905, Grov, Skånland7 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland115,7.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord115.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

337.269.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
338.269.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
339.269.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
340.269.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
341.269.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
342.269.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
270.214.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad115,7.
Død 19 okt. 1955115.

Gift 19067 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.115.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.115.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

343.270.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
344.270.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
345.270."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
346.270.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
347.270.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
271.214.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad115,7.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad115.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.7 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.115.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.115.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

348.271.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
349.271.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
350.271.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
351.271.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
352.271.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
353.271.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
354.271.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
355.271.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
356.271.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
272.214.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland7, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland7.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland7, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

357.272.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
358.272.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
359.272.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
360.272.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
273.214.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad115,7.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad115.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.115.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.115.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

361.273.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
362.273.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
274.216.
Johan Bertin Antonsen
Født 1877, Skjelnesplassen, Lavangen7.
275.216.
___________
Født 1879, Skjelnesplassen, Lavangen7.
Død 18797.
276.216.
Ingeborg Anna Sofie Antonsen
Født 1880, Skjelnesplassen, Lavangen7.
277.216.
Dortea Amalia Antonsen
Født 1882, Kjeiprødplassen7.
Død 19107.
278.216.
Vilhelm Kaarbø Antonsen
Født 1885, Skjelnesplassen, Lavangen7.
Død 18987.
279.216.
Albertine Serine Antonsen
Født 1887, Skjelnesplassen, Lavangen7.
280.216.
Simonette Maria Antonsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Lavangen7.
281.216.
Anton Rindal Antonsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Lavangen7.
282.216.
Norman Julius Antonsen
Født 1893, Skjelnesplassen, Lavangen7.
283.216.
Ida Agnete Antonsen
Født 1894, Skjelnesplassen, Lavangen7.
284.216.
Eberg Roald Antonsen
Født 1897, Skjelnesplassen, Lavangen7.

Generation 9.

285.225.
Bertine Nikoline Normann
Født 24 okt. 1883, Bjerkvik.
Død 8 dec. 1927, Narvik.

Gift _____med

Kolbein Olsen Brækkan
Født 20 mai 1883, Brækkan gård, Vågan herred, Nordland.
     Søn af Anthon Samuel Olsen Brækkan og Birgitte Sofie Nilsdatter.
     Stilling: Telegrafarb.96.

Børn af Bertine Nikoline Normann og Kolbein Olsen Brækkan:

363.285.Anton Brækkan, f. 1920, (Narvik?)
286.236.
Johan Marenius Jentoft Bendiktsen
Født 1889, Grov, Skånland i Astafjord.7.

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.7med

Nikoline Maria Ottelia Nikolaisdatter
Født 18937.

Gift 2° 19197 med

Olga Jenny Marie Lagesen
Født 18977.

Børn af Johan Marenius Jentoft Bendiktsen og Olga Jenny Marie Lagesen:

364.286.Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen, f. 1921, Høylund
365.286.Johanna Marie Bendiktsen, f. 1922, Breivoll
366.286.Henning Martin Annar Bendiktsen, f. 1924, Breivoll
367.286.Gudrun Mette Olea Bendiktsen, f. 1926, Breivoll
368.286.Harriet Andi Olivia Bendiktsen, f. 1928, Breivoll, d. 1930
287.236.
Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.7.

Gift 19167 med

Birger Amandus Jensvoll
Født 18867.
     Søn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter.
     Grov, Skånland.

Børn af Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen og Birger Amandus Jensvoll:

369.287.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. 1985, Grovfjord.
370.287.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
371.287.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.
288.236.
Hilmar Emil Bendiktsen
Født 1894, Grov, Skånland i Astafjord.7.

Gift 19227 med

Ragna Antonsdatter Haugjord
Født 1899, Karlsøy, Troms.7.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Hilmar Emil Bendiktsen og Ragna Antonsdatter Haugjord:

372.288.Rolf Haugjord Bendiktsen, f. 1923, Skånland i Astafjord.
289.236.
Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.115.
Død 4 mai 1972, Salangen.115.

Gift _____med

Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.115.
     Datter af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Hans Olaus Bendiktsen og Elise Marie Myklevoll:

373.289.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
374.289.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
375.289.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
376.289.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
377.289.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
378.289.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
379.289.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
380.289.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
290.236.
___________
Født 18987.
Død 18987.
291.236.
Bergil Martin Hjalmar Bendiktsen
Født 1901, Grov, Skånland i Astafjord.7.
292.236.
Hedly Heiberg Bendiktsen
Født 1903, Grov, Skånland i Astafjord.7.
Død 19187.
293.240.
Anne Elisabet Falck
Født 1885, Rollnes, Ibestad, Astafjord.109.

Gift 1910116 med

Emil Gunelius Størkersen
Født 1883, Aune, Trondenes.117.
     Søn af Samuel Styrkersen.
294.240.
Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.

Gift omkring 1915118 med

Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.7.
     Datter af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter.

Børn af Iver Alfred Falck og Magna Kristine Røgh:

381.294.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
382.294.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
383.294.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
384.294.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
295.243.
Erling Andreas Isaksen
Født 1899, Bolla, Ibestad, Astafjord.111.

Gift 1930116 med

Marie Aldova Kristiansen
Født 1904, Rollnes, Ibestad, Astafjord.119.
296.243.
Hans Martin Isaksen
Født 1901, Bolla, Ibestad, Astafjord.111.
Død 1927111.
297.243.
Hjørdis Lovise Kristine Isaksen
Født 1911, Bolla, Ibestad, Astafjord.111.
298.246.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.7.

Gift omkring 1915118 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.7.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck er vist under Iver Alfred Falck (nr. 294).

299.249.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.29.
300.249.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.29.

Gift 190029 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.29.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
301.249.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.29.
302.249.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.29.
Død 1884, Tovik, Trondenes.29.
303.249.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.29.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.7.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
304.249.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.29.
305.249.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.29.
306.258.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.29.
307.258.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.29.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
308.258.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.29.
309.263.
Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen
Født 1892, Klåpen, Ibestad7.

Gift 1916, Klåpen, Ibestad7 med

Jenny Nikoline Evensen
Født 1896, Tromsø, Trondenes7.
Død 1925.

Børn af Ottelius Nikolai Jentoft Jakobsen og Jenny Nikoline Evensen:

385.309.Edvin Hagbart Antonius, f. 1917, Ibestad, d. 1921, Ibestad
386.309.Otto Gjerlow, f. 1919, Ibestad, d. 1919, Ibestad
387.309.Hansine Jørgine Kristine, f. 1920, Ibestad
388.309.Jenny Edvine Oline, f. 1924, Ibestad
310.263.
Hjalmar Anton Bernhard
Født 1894, Klåpen, Ibestad7.
311.263.
Hans Sigurd
Født 1896, Klåpen, Ibestad7.
312.263.
Johan Normann Karin Jakobsen
Født 1896, Klåpen, Ibestad7.

Gift 1914, Fornes, Ibestad7 med

Emma Karoline Hansine Kristiansdatter
Født 1890, Klåpen, Ibestad7.

Børn af Johan Normann Karin Jakobsen og Emma Karoline Hansine Kristiansdatter:

389.312.Kristofine Indine, f. 1915, Ibestad
390.312.Edy Johanna, f. 1917, Ibestad
391.312.Alma Hildur, f. 1919, Ibestad
392.312.Hans Sigurd, f. 1919, Ibestad
393.312.Jørgen Olai Dahl, f. 1922, Ibestad
394.312.Kamilla Eline Marie, f. 1922, Ibestad
395.312.Eli Johan, f. 1925, Ibestad
313.263.
N.N.
Født 1898, Klåpen, Ibestad7.
Død 1898, Klåpen, Ibestad7.
314.263.
Julie Alfine Jakobsen
Født 1899, Klåpen, Ibestad7.

Gift 1923, Klåpen, Ibestad7 med

Emil Amandus Edvin Evensen
Født 1899, Årbostad7.

Børn af Julie Alfine Jakobsen og Emil Amandus Edvin Evensen:

396.314.Hans Sigurd, f. 1924, Ibestad
315.263.
Marie Ottelia Jakobsen
Født 1901, Klåpen, Ibestad7.

Gift 1926, Klåpen, Ibestad7 med

Kristian Anathon Marenius Evensen
Født 1904, Årbostad7.
316.263.
Nikolai Martin
Født 1904, Klåpen, Ibestad7.
Død 1910, Klåpen, Ibestad7.
317.263.
Odin Jean
Født 1906, Klåpen, Ibestad7.
318.263.
N.N.
Født 1910, Klåpen, Ibestad7.
Død 1910, Klåpen, Ibestad7.
319.263.
Nilda Marie Gudrea
Født 1911, Klåpen, Ibestad7.
320.263.
Bertran Joakim
Født 1916, Klåpen, Ibestad7.
321.263.
Aslaug Elea
Født 1918, Klåpen, Ibestad7.
322.266.
Hartvig Marenius
Født 1902, Laupstad, Ibestad7.
323.266.
Judith Marie
Født 1905, Indre Å, Ibestad7.
324.266.
Johannes Olander Bernhardus
Født 1907, Indre Å, Ibestad7.
325.266.
Alvilde Henriette
Født 1908, Indre Å, Ibestad7.
326.266.
Anna Arntine Kristine
Født 1913, Indre Å, Ibestad7.
327.266.
Arnold Nicolay
Født 1915, Indre Å, Ibestad7.
328.267.
Jens Nikolai
Født 1909, Laupstad, Ibestad7.
329.267.
Edith Sofie
Født 1911, Laupstad, Ibestad7.
Død 1911, Laupstad, Ibestad7.
330.267.
Johan William
Født 1913, Laupstad, Ibestad7.
Død 1926, Laupstad, Ibestad7.
331.267.
Agnar Eberg Martin
Født 1914, Laupstad, Ibestad7.
Død 1926, Laupstad, Ibestad7.
332.267.
Anton Norman
Født 1916, Laupstad, Ibestad7.
Død 1926, Laupstad, Ibestad7.
333.267.
Alfrid Petry Liv
Født 1918, Laupstad, Ibestad7.
Død 1919, Laupstad, Ibestad7.
334.267.
Asbjørg Gunvor
Født 1919, Laupstad, Ibestad7.
Død 1926, Laupstad, Ibestad7.
335.267.
Liv Solveig
Født 1923, Laupstad, Ibestad7.
Død 1926, Laupstad, Ibestad7.
336.267.
Per Johan Torleif
Født 1925, Laupstad, Ibestad7.
7
337.269.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland115,7.

Gift _____115med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen115.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord115.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

397.337.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
338.269.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland115,7.

Gift _____115med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord115,7.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
339.269.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland115,7.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord115.

Gift _____115med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen115.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

398.339.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
399.339.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
400.339.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
401.339.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
402.339.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
340.269.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland115,7.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord115.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.115.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

403.340.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
404.340.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
405.340.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
341.269.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland115,7.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.115.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

406.341.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
407.341.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
342.269.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland115,7.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.115.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

408.342.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
409.342.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
410.342.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
411.342.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
343.270.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.115.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.115.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

412.343.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
413.343.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
344.270.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.115.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.115.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

414.344.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
415.344.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
416.344.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
417.344.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
345.270.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.115.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.115.
     Ikke døbt (ikke navngivet).115
346.270.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.115.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.115.
347.270.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.115.
348.271.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.115.
Død 4 mai 1972, Salangen.115.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen er vist under Hans Olaus Bendiktsen (nr. 289).

349.271.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.115.
350.271.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.115.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland115,7.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.115.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

418.350.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
419.350.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
420.350.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
421.350.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
422.350.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
423.350.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
424.350.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
351.271.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.115.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.115.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

425.351.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
426.351.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
427.351.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
352.271.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.115.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.115.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

428.352.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
429.352.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
430.352.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
431.352.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
353.271.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.115.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.115.
354.271.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.115.
355.271.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.115.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

432.355.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
356.271.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.115.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

433.356.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
434.356.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
435.356.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
436.356.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
357.272.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

437.357.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
358.272.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
359.272.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge120.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige120.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

438.359.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
439.359.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
360.272.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

440.360.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
441.360.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
442.360.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
443.360.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
361.273.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.115.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.115.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

444.361.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
445.361.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
446.361.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
362.273.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.115.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.115.

Generation 10.

363.285.
Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Stilling: Arkitekt

Gift 21 aug. 1954 med

Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Datter af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard.
     Stilling: lærerinne.

Børn af Anton Brækkan og Aasta Synnøve Ellefsen er vist under Aasta Synnøve Ellefsen (nr. 357).

364.286.
Bendikt Johan Jensinius Bendiktsen
Født 1921, Høylund7.
365.286.
Johanna Marie Bendiktsen
Født 1922, Breivoll7.
366.286.
Henning Martin Annar Bendiktsen
Født 1924, Breivoll7.
367.286.
Gudrun Mette Olea Bendiktsen
Født 1926, Breivoll7.
368.286.
Harriet Andi Olivia Bendiktsen
Født 1928, Breivoll7.
Død 19307.
369.287.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.115.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.115.

Gift _____med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.115.
     Søn af Martin Olai Martinussen (Myklevoll) og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll er vist under Erling Peder Strøm Myklevoll (nr. 351).

370.287.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.7.
371.287.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.7.

Gift _____med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

447.371.Arnt Jensvoll, f. 1957
372.288.
Rolf Haugjord Bendiktsen
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.7.
373.289.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.115.
374.289.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.115.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.115.
375.289.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.115.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.115.
376.289.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.115.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.115.
377.289.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.115.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.115.
378.289.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.115.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.115.
379.289.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.115.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.115, døbt _____, Trondenes kirke.115.
     Evakuert fra Finmark.115
380.289.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.115.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.115.
381.294.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.118.
382.294.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.118.
383.294.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.118.
384.294.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.118.
385.309.
Edvin Hagbart Antonius
Født 1917, Klåpen, Ibestad7.
Død 1921, Klåpen, Ibestad7.
386.309.
Otto Gjerlow
Født 1919, Klåpen, Ibestad7.
Død 1919, Klåpen, Ibestad7.
387.309.
Hansine Jørgine Kristine
Født 1920, Klåpen, Ibestad7.
388.309.
Jenny Edvine Oline
Født 1924, Klåpen, Ibestad7.
389.312.
Kristofine Indine
Født 1915, Klåpen, Ibestad7.
390.312.
Edy Johanna
Født 1917, Fornes, Ibestad7.
391.312.
Alma Hildur
Født 1919, Fornes, Ibestad7.
392.312.
Hans Sigurd
Født 1919, Fornes, Ibestad7.
393.312.
Jørgen Olai Dahl
Født 1922, Fornes, Ibestad7.
394.312.
Kamilla Eline Marie
Født 1922, Fornes, Ibestad7.
395.312.
Eli Johan
Født 1925, Fornes, Ibestad7.
396.314.
Hans Sigurd
Født 1924, Klåpen, Ibestad7.
397.337.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord115.

Gift _____115med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad115.
398.339.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord115.
399.339.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord115.

Gift _____115med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja115.
400.339.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord115.
401.339.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord115.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord115.
402.339.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord115.
403.340.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.115.
404.340.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.115.
405.340.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.115.
406.341.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.115.
407.341.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.115.
408.342.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.115.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.115.
409.342.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.115.
410.342.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.115.
411.342.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.115.
412.343.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.115.
413.343.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.115.
414.344.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.115.
415.344.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.115.
416.344.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.115.
417.344.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.115.
418.350.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.115.
419.350.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.115.
420.350.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
421.350.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.115.
422.350.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.115.
423.350.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.115.
424.350.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.115.
425.351.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.115.
426.351.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.115.
427.351.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.115.
428.352.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.115.
429.352.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.115.
430.352.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.115.
431.352.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.115.
432.355.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.115.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.115.
433.356.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.115.
434.356.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.115.
435.356.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.115.
436.356.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.115.
437.357.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

448.437.Karen Brækkan, f. 1986
449.437.Andrea Brækkan, f. 1988
438.359.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige120.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
439.359.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark120.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

450.439.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
451.439.Victor Gøth Ellefsen
440.360.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

452.440.Kristin Kinmont, f. 1994
441.360.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

453.441.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
442.360.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
443.360.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
444.361.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.115.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.115.
445.361.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.115.
446.361.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.115.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.115.

Generation 11.

447.371.
Arnt Jensvoll
Født 13 sep. 1957.

Utenfor ekteskap med

Benedicte Strand

Gift 1° _____121med

Helene Bjørklund (Lee Myong Ok)
Født 28 sep. 1973, Korea121.
     Adoptert fra Korea 5 mnd, gammel, het Lee Myong Ok.121

Børn af Arnt Jensvoll og Benedicte Strand:

454.447.Ole Magnus Strand Jensvoll, f. 1990

Børn af Arnt Jensvoll og Helene Bjørklund (Lee Myong Ok):

455.447.Alvilde Danielle Jensvoll, f. 1998
456.447.Jens Andreas Jensvoll, f. 2000
448.437.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
449.437.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
450.439.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.122.
451.439.
Victor Gøth Ellefsen
452.440.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
453.441.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Generation 12.

454.447.
Ole Magnus Strand Jensvoll
Født 3 jan. 1990121.
455.447.
Alvilde Danielle Jensvoll
Født 31 okt. 1998121.
456.447.
Jens Andreas Jensvoll
Født 10 feb. 2000121.

Kilder og Noter
162 år gl. ved manntallet år 1701.
2Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
3Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:410
4Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378-379. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
5Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:170
6Brit Høiland Fjellberg der refererer fra "Håløygminne 1974-77", Bondelensmenn i Astafjord tinglag, av Trygve Krokmyrdal, side 368.
7Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
828 år gl. ved manntallet år 1701.
9Hilmar Eriksen skriver i bd. 2, s. 172 at Ole Jacobsen døde i 1753, 80 år gl.
10Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981)
11Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:326
12Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:171
13Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:331
1429 år gl. ved M 1701
15Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:172
162 år gl. ved manntallet år 1701.
17Brit Høiland Fjellberg der refererer fra "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1732-1742, tilrettelagt av Tore Meyer
18Brit Høiland Fjellberg der har en kopi fra "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1732-1742, tilrettelagt av Tore Meyer
19Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:19
20Digitalarkivet: Fogd Tønders skattenotater ca. 1739-1743 av Åse Kvitle Kristiansen.
21Skifte begynte 9. jan. 1777.
227 år gl. ved morens skifte 1709.
23Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 37. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
24Jordsat 10. juni 1781 med liktale.
25Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I,19
26Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
274 år gl. ved manntallet 1701.
28Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:677
29Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
30Begge fra Selset, Ibestad.
31Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:96
32Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:681
33Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:25
34Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
35Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 22
37Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 20
38Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:13
39Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:499
40DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 220
4152 år gl. ved FT 1801; 14 år gl. ved farens skifte 11. nov. 1768.
42Digitalarkivet - Døypte i Evenes 1748-64 (Geir Moen)
43Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
44I skiftet etter sin mor i 1769 er han nevnt ligefør sin yngre (hvis man går etter rekkefølgen) Lorentz der i skiftet siges at være 28 år gl. Dette betyder at Peder må være født før 1741 og ikke 1746 som "Astafjord bygdebok" skriver.
45Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1441
46Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:630
47Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:10
48Evenes kirkebok.
49Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:951
50Skifte 10. juli 1818, tinglyst 31. juli 1819.
51Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:86
52Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:36
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
54Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:35
55Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:77
566 år gl. ved FT 1801.
57Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 24
58Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
59Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:489
60I NST 14, s. 247 sættes vielsesåret til 1827.
6110 år gl. ved FT 1801.
62Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
637 år gl. ved FT 1801
645 år gl. ved FT 1801
651 år gl. ved FT 1801
66Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:177
67Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:33
68Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:32
692. pinsedag 1795
70Gudrun Eriksen Lindi, 2003-07-04
71Han fra Laberg N., hun fra Leirbakkmo, Balangen.
72Han fra Bakkelia, Salangen, hun fra Strokkenes.
73Arthur Elvenes: Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
74Ibestad kirkebok.
7578 år gl. i folketellingen år 1865 og født i «Hemnæs Præstegjld.»
76Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992)
77Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
78Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 8
79Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 7
80Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:47
81Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
82Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 27
8346 år gl. ved FT 1865
84Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
85IGI - http://www.familysearch.com
8656 år gl. ved FT 1865
8741 år gl. ved FT 1865
88Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:171
89Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:453
90Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:451
91Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:338
92Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:253
93Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:409
94Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:357
95Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:762
96Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
97Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
98Inger Eide, Bærum på Digitalarkivets "WebDebatt" i Aug. 2003
99Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:192
100Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:193
101Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:552
102Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:135
10320 år gl. ved FT 1865
10419 år gl. ved FT 1865
10514 år gl. ved FT 1865
10612 år gl. ved FT 1865
10710 år gl. ved FT 1865
1083 år gl. ved FT 1865
109Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:585
110Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:380
111Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:343
112Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:657
113Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:454
114Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:650
115Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
116Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:718
117Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:1052
118Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
119Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:369
120Dåbsattest
121Arnt Jensvoll
122Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.