© 2001 Simon Ellefsen

Trane II

Opdateret 3 Feb 2004.


Generation 1.

1.0.
Matthias (Madtz)
     Randi Rostrup har på Digitalarkivets debattforum, Webdebatt, bl.a. skrevet at «Christen P. Trane kom til Henna på Nordmøre ca. 1614/15 og har antakelig giftet seg like etter. Det er ingen ting i veien for at han kan ha hatt flere barn enn de to kjente døtrene Margrete og Maren (Mari), f.eks. en eldste datter født ca. 1616/17 og som i såfall mest sannsynlig ville hatt navnet Karen, oppkalt etter Christens mor. Christen Mathiasen var født ca. 1639 (62 år i 1701), så rent kronologisk sett passer det bortimot perfekt. Christen Mathiasens eldste datter hadde navnet Karen, noe som er en indikasjon på at hans mor kan ha hatt dette navnet. Den hypotetiske Mathias, gift med den like hypotetiske Karen Christensdatter, ville (på et reint statistisk grunnlag) være født ca. 1605-1610 og ennå være i live i 1639. Av yrke kan han ha vært handelsmann eller en mer velstående bonde og bosatt i området fra Nordmøre til Trondheim. Spørsmålet videre er om det er noen som kjenner til et ektepar som passer til denne beskrivelsen.»

Børn af Matthias (Madtz) og _____:

2.1.Jacob Mathiasen
3.1.Christen Mathiassøn (Trane?), f. omkr. 1639, d. 1709, Brønnø.

Generation 2.

2.1.
Jacob Mathiasen
     Henry Berg oplyser, hus nr. 236, at Christen hadde en bror Jacob, gift med Inger Lauritsdatter Green.
     År 1701 kan man finne to brødre? «Frandß Matiß, 66 år; Jacob Mathiß, 63 år» begge fattige inderste på Årnes i Trondenes.1

Gift _____med

Inger Lauritsdatter Green
     Datter af Laurids Eschildsen Green og Ingeborg.

[Gift 1° med Jacob Mathiasen; Gift 2° med Peder Clausen (Flensborger) (Lund) (_____ - eft. 1687)].

Børn af Jacob Mathiasen og Inger Lauritsdatter Green:

4.2.Laurids Jacobsen, f. 1647
3.1.
Christen Mathiassøn (Trane?)
Født omkring 16392.
Død 1709, Brønnø.3, begravet 1709, Trondenes.3.
     I "riktig manntall og skattelegg over Vår Frue kirkesogns borgere, innvånere og endel utliggere, 4 juni 1683" i Trondheim er nevnt en «Christen Mathißen - 16 rd.» på Princegaden.4
     År 1701 omtales Christen Mathißen, 62 år gl., bruker av Sørvik og Melvik i Trondenes som «Trúndhiemß borger, som holder Jegtebrúg til Landetz tieniste med Liden Gevinst, men brúger ingen Negotie». Tre sønner er nevnt sammen med faren: «Mathiaß Christenß, 16 år, i Bergen; Niels Christenß, 10 år; Jens Christenß, 2 år».1
     År 1701 kan man finne to brødre? «Frandß Matiß, 66 år; Jacob Mathiß, 63 år» begge fattige inderste på Årnes i Trondenes.1
     Trondhjemsborgeren Christen Mathisen drev sin borgerhandel i Leikvik i Trondenes de fire sommermånedene fra ca. 1674, og det er mulig at han var den første. Mathisen hadde sin egen jekt, som kom seilende nordover om våren fullastet med varer. Disse byttet han bort med fisk i fiskeværene, rundt om på gårdene og i krambua i Leikvik. Om høsten seilte han så tilbake til Trondhjem med sin fangst, og bodde om vinteren i sitt hus i Bredgade. Under byens brann 1681 strøk huset hans med, og han flyttet nå for godt til Leikvik som utliggerborger. Ved siden av fiskeoppkjøp og krambuhandel startet han 1681 saltbrenneri på Renså i Astafjord. Kongens jordebokforpagter i Senjen, Jakob Rosenvinge, nektet ham 1695 å fortsette saltbrenningen, fordi han ødela gårdens skog. Mathisen klaget til amtmann Heidemann og ba om at amtmannen ville komme og se på anlegget, som han mente var av stor betydning for for den fattige almue. Heidemann roste ham for tiltaket, og ga ham tillatelse til å fortsette inntil han selv kunne ta anlegget i øyesyn.
     Da han i 1696 bygslet Sørvik og Melvik i Trondenes, ser det likevel ut til at saltbrenneriet ble nedlagt. Handelsleiet i Leikvik ble også for lengre tid liggende øde, og han flyttet hele sin virksomhet med jektebruk og handel til Sørvik. Etterhvert oppga han handelen, men fortsatte å utruste en mengde skyldmenn til fiske, og hadde 8 drenger i sin tjeneste 1701.
     Til tross for en tilsynelatende velstand var boet etter ham fallitt. Taksten gikk opp i 1263 rdlr., mens kravene fra kreditorene var på 1539 rdlr., vesentlig gjeld i Bergen. Alt det jordegods som avøde hadde overtatt etter fogden Nils Mortensen, ble utlagt for gjeld og ble aldri senere innløst av slekten.
     Skifte 9 mai 17115Ved skifte etter ham ble (angående Leikvik) «Bolverk og Huuse, neml. en Brygge ungefær 20 alen lang, med Svaler omkring, en Kramboe m. Fordør og trehaget Laas, og et lidet Huus paa nordre Siide, hvilket er brugt til Stabur og i enden et Skot med en 8 alens Skiaa, foruden et gl. skieltret Nøst, 16 alen langt», alt taksert for 50 rdlr. og utlagt for gjeld til bergenskjøpmannen Johan Ehlers. Om hans virksomhet på Sørvik gir skiftet flg. små glimt. Buskapen på gården var: 19 kyr, 12 ungfe, 24 geiter, 12 sauer og 3 hester, dessuten hadde han 15 kyr på bortleie hos sine skyldmenn. Foruten Bergensjekta hadde han en tendring (vengbåt) på 2½ lester, som hentet fisk i værene, og i Gryllefjord eide boet et «Laan» med 2 stuer, 2 fordører og «baghus», foruten 3 fiskeskjåer. Etter Egede i Harstad hadde han overtatt et sagbruk i Salangselva, som ble drevet i lag med svigersønnen Wolff. Hovedbygningen i Sørvik var av godt tømmer og var bygd på stolper, med stue, kjøkken og to kammere og 19 fag vinduer. Av innredningen omtales: bord og 3 langbenker i stuen, noen faste sengesteder i kammerene og en mengde verdifullt løsøre. Av andre hus nevnes: et nytt stabbur med tømret svale, utbrygge og bu for salt og brennevin, en stor fiskeskjå og møllehus med to kverner..

Gift 1° omkring 16626 med

Øllegård Tygesdatter
Født omkring 16347.
Død omkring 16718,9,10.
     Datter af Tyge Nielsen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 20 sep. 1677, Trondhjem.11Avdøde Øllegrd Thygesd, Christen Mathiesens, 1 s., 2 døtre, hver arver 175 Rd., faren verge..

Gift 2° omkring 16736 med

Maren Jensdatter Hveding
Født omkring 1650, Lofoten, Nordland.12,6.
     Datter af Jens Christensen Hveding og Riborg Danielsdatter.

Børn af Christen Mathiassøn (Trane?) og Øllegård Tygesdatter:

5.3.Karen Christensdatter (Trane), f. 1663, Trondenes., d. omkr. 1711, Bjarkøy.
6.3.Tyge Kristensen Trane, f. 1664, Trondenes., d. 1753, Astafjord.
7.3.Ingeborg Christensdatter (Trane), f. 1666, Trondenes., d. 1720, Ibestad.

Børn af Christen Mathiassøn (Trane?) og Maren Jensdatter Hveding:

8.3.Øllegaard Christensdatter (Trane), f. 1680, Trondenes.
9.3.Gidsken Christensdatter (Trane), f. omkr. 1682, Trondenes.
10.3.Mathias Christensen Trane, f. 1684, Trondenes., d. 1736, Trondenes.
11.3.Maren Christensdatter (Trane), f. 1689, Trondenes., d. 1740
12.3.Nils Christensen (Trane), f. omkr. 1691, d. omkr. 1710
13.3.Margarethe Christensdatter (Trane), f. omkr. 1698, Trondenes.
14.3.Riborg Christensdatter (Trane), f. omkr. 1698, Trondenes., d. 1784, Nordland.
15.3.Jens Christensen (Trane), f. 1700, Trondenes., d. 1766

Generation 3.

4.2.
Laurids Jacobsen
Født 1647-1658.
     Umyndig ved sin mormors skifte 31. juli (jan.?) 1672. [Det fremgår ikke af mormorens skifte at han er Ingers søn. Han kunne være en søn af Ingers søster Ingeborg, men da vi ved at Inger iflg. Henry Berg var gift med Jacob Mathiassen er det nærligende at tro det er Ingers søn].13
5.3.
Karen Christensdatter (Trane)
Født 1663, Sørvik, Trondenes.14,6.
Død omkring 1711, Nergård, Bjarkøy.6.

Gift omkring 16906 med

Hans Iversen Wulff
Født omkring 1661, Ervik, Trondenes.15,16,17,18.
Død 1744, Harstad, Trondenes.18.
     Søn af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Hans Ifuerssen Wolf på Nedergaard i Sand tinglag «ejer den Odels jord hand besider og tillige med holder jegte brug til indbyggernis tieneste» står der i manntallet for Sands og Needergaards Sogne og meenigheder underskrevet 12. dec. 1701. Han har sønnerne Ifuer Wolf, 7 år;og Christen Wolf, 1 år. Tjenestekarle/drenge er Povel Christensen, 30 år; Niels Janssen, 41 år; Peder Mogensen, 19 år; Hans Nielssen, fra Kiøbenhafn, 19 år; og Haagen Jonssen, 22 år.1
     Brukte sin odelsgård Nedergaard i Sand (Bjarkøy) og drev fra 1714 jægtebruk på Harstad.17
     Nevnt (avdød) i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes morbror. Hans Iversen Wulff er da død og har etterlatt seg 2 sønner Niels Hansen Wulf, Kvæfjord og Iver Hansen Wulf, Trones menighet.19

[Gift 1° omkr. 1690 med Karen Christensdatter (Trane) (1663 - omkr. 1711); Gift 2° omkr. 1712 med Karen Povelsdatter Egede (1687 - 1752)].

Børn af Karen Christensdatter (Trane) og Hans Iversen Wulff:

16.5.Iver Hansen Wolf, f. omkr. 1694
17.5.Maren Hansdatter Wolff, f. 1699, Bjarkøy.
18.5.Christen Hansen Wolf, f. omkr. 1700
19.5.Christen Hansen Wolf, f. 1706, Bjarkøy.
20.5.Øllegård Hansdatter Wolff, f. 1707, Bjarkøy.
21.5.Nils Hansen Wolff, f. 1708, Bjarkøy.
6.3.
Tyge Kristensen Trane
Født 1664, Sørvik, Trondenes.20,6.
Død 1753, Skog, Astafjord.21,7,6.
     Stilling: Lensmann, klokker og handelsborger7
     ! HVOR ER TYGE/TØGER CHRISTENSEN OG HANS TO SØNNER RASMUS OG CHRISTEN ÅR 1701 !
     Oppga 1716 sit lensmannsembede (til Ole Jacobsen på Selseth), fordi han ikke kom fra å skrive tiendelistene. Tøger ble klokker. Som sådan trengte han ikke å mestre skrivekunsten i den grad som lensmannen fra da av måtte gjøre for å kunne sette opp tiendelister som oppnådde fogdens godkjenning.
     Tyge Christensen Trane ble lensmann i Astafjord 1698, men avsto lensmannsembedet i 1717 til Ole Jacobsen, øvre Selseth, visstnok fordi det nye krav om årlige tiendelister krevde mye arbeid og stor skriveferdighet, siden listen måtte settes opp på tinget under sorenskriverens og fogdens tilsyn og kontroll. Siden var Tyge Christensen klokker i Astafjord til sin død i 1753.22
     Brukte 1716 og 1723 halvdelen (1 våg) av Lilleskog i Astafjord.
     Betalte 1743 ledingskatt på 18 mrk.22
     Lilleskog eies år 1723 av «Joen Stephensens arvinge (der) eier og böxler 2 p 18 mk. Paaboende Tyge Christensen eier og 2 p 18 mk. Riibors arfvinger eier 12 mk».23

Gift _____med

Helvig Rasmusdatter
Født 1676, Hamarøy.24,20.
Død 1763, Store Vinje, Dyrøy.25.
     Fra Hamarøy.20
     Hvis hun er fra Trondhjem, kan hun tænkes at være identisk med Rasmus Olsen repslagers datter Helvig, f. o. 1675.
     Etter mannens død i 1752 [1753?] flytta hun til dattera på Store Vinje, Dyrøy, hvor hun døde i 1763, ca. 100 år gammel etter kirkeboka.25

Børn af Tyge Kristensen Trane og Helvig Rasmusdatter:

22.6.Rasmus Tygesen Trane, f. 1697, d. 1758
23.6.Kristen Tygesen Trane, f. 1699, Ibestad, d. 1775
24.6.Kristoffer Tygesen (Trane), f. omkr. 1701
25.6.Mathias Tygesen Trane, f. 1705, Ibestad., d. 1742
26.6.Steffen Tygesen Trane, f. 1711, Ibestad., d. 1792
27.6.Søren Tygesen Trane, f. 1716, Ibestad., d. 1776
28.6.Berit Tygesdatter Trane, f. omkr. 1720, d. 1789
7.3.
Ingeborg Christensdatter (Trane)
Født 1666, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1720, Ibestad.7.
     3 Børn.7

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.26med

Peder Rasmussen
Død _____, Sommerseth, Hammarøy.27.
     Var 1691 bosatt på Sommerseth i Hammarøy.27
     Ingeborg Christensdatter var ikke gift med Peder Rasmussen, tvertimot benektet han farskapet. Dette vet vi fra en bevilling i 1696 for Christen Mathisen i Trondheim til å anke dommen avsagt av lagtinget i Nordland 19. juni 1694. Peder Rasmussen «som skal ha besovet hans datter» var blitt frikjent og ankefristen var utløpet. Referanse: "Norske kongebrev".28

Gift 2° _____29,24,27med

Søren Reinholtsen
Født 1664, Mikkelbostad, Dyrøy.20,6.
Død omkring 1713, Mikkelbostad, Dyrøy.29,20,6.
     Søn af Reinholt Hansen og Berit Einarsdatter.
     Lensmann og jekteskipper på Myklebostad i Dyrøy.

Gift 3° _____29,24,27med

Johan Brox
     Fra Hamburg i Tyskland. Overtok jektebruket på Myklebostad og flyttet senere til strumsfjord i Skjervøy.24
     I 1717 var bygdefaret [til Dyrøy] overtatt av bergensborgeren, Johan Brocks, visstnok født i Hamburg. Han gifta seg med [enken] Ingeborg og fikk på den måten hand om både bykselen [Mikkelbostad i Dyrøy] og bygdefaret. Bykselseddelen blei utstedt 23. juni 1717, og Johan måtte betale 5 rdl. 5 m. i førstebyksel.29
     Ingeborg og Johan blei ikke boende lenge på gården [Mikkelbostad i Dyrøy]. I første omgang, ca. 1720, flytta de til Gibostad, der Johan etablerte seg som bygdefarskipper og jekteholder. Han fortsatte imidlertid i mange år å inneha bygdefarsretten for Dyrøy. Ennå i 1725 sendte dyrøyværingene fisken med jekta hans. Seinere flytta de til Straumfjord i Skjervøy.29
     Som bergensborger og bygdefarskipper måtte Brocks betale både konsumpsjonsskatt og folkeskatt. I 1720 utgjorde den 13 daler for han og kona, en dreng, ei taus og hesten, samt 80 sk. i folkeskatt for tjenerne.30

Børn af Ingeborg Christensdatter (Trane) og Peder Rasmussen:

29.7.Rasmus Pedersen Trane, d. omkr. 1771

Børn af Ingeborg Christensdatter (Trane) og Søren Reinholtsen:

30.7.Øllegård Sørensdatter Trane, f. 1711
31.7.Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane, f. omkr. 1703, d. 1780, Dyrøy.
8.3.
Øllegaard Christensdatter (Trane)
Født 1680, Sørvik, Trondenes.31,32.

Gift omkring 17106 med

Asmund Rosenfeldt
Født omkring 1674.
     Stilling: Foged.
     Tromsø.33
     År 1701 er «Asmús Roßenfold, föd i Falsterbrúneß til ombúdetz, 27 år» i tjeneste hos «kongl: Jordebg forpagter Jacob Rosenvinge» på Renså gård, Fauskevåg tingsted, Trondenes sogn.1
9.3.
Gidsken Christensdatter (Trane)
Født omkring 1682, Sørvik, Trondenes.32,24.

Gift _____med

Jens Anderssøn Brøndlund
Født omkring 168934,35.
Død omkring 176535.
     Søn af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     Student - privatdimmiteret - 1707, 18 år gl. I 1708 prekte han i Hadsel kirke en søndag da presten - hans bror hr. Niels - «formedelst det forrygende vejr» ikke kunde komme til kirken. Imidlertid opgav han studiene og blev jekteskipper og leilending på gården Aa i Dverberg av skyld 2 våg fisk. Denne bygslet han i 1716. «Formedelst alderdom» overlot han i 1764 en del av bygslen i gården til Hans Brønlund som antagelig var hans sønn. Fra 1766 er Jens Brøndlund utgått av jordeboken og er da rimeligvis død. Jektebruket hadde han opgitt før 1754.35

Børn af Gidsken Christensdatter (Trane) og Jens Anderssøn Brøndlund:

32.9.Anders Jenssøn Brønlund, f. 1712, d. 1762
33.9.Hans Brønlund
10.3.
Mathias Christensen Trane
Født 1684, Sørvik, Trondenes.36,37,6.
Død 1736, Sørvik, Trondenes.6,24.
     Ved manntallet år 1701 er «Mathiaß Christenß» i Bergen Latinskole.1
     Stilling: Lensmann og skipper24

Gift omkring 17126 med

Berte Andersdatter Brønlund
Født 1685, Dverberg, Nordland.6.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.6.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.

Børn af Mathias Christensen Trane og Berte Andersdatter Brønlund:

34.10.Berit Mathiasdatter Trane, f. 1714, Nordland., d. 1753, Trondenes.
35.10.Nils Mathiassen Trane, f. 1716, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
36.10.Jens Mathiassen Trane, f. 1725, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
37.10.Hans Mathiassen Trane, f. 1727, Trondenes.
38.10.Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane, f. 1728, Trondenes., d. 1784, Trondenes.
11.3.
Maren Christensdatter (Trane)
Født 1689, Sørvik, Trondenes.32,24.
Død 174024.

Gift omkring 17146 med

Mads Pedersen Bleik
Født omkring 168924.
     Andenes, Dverberg, Nordland.32
     År 1701 er «Madtz Pederssen» 22 år gl. hjemme på gården Bleeg/Bleik, Andenes fogderi, Dverberg prgj. i Nordland hvor faren Peder Rasmussen, 62 år gl. er leilending.1
12.3.
Nils Christensen (Trane)
Født omkring 169138,39.
Død omkring 171039.
     Nils Kristensen Trane er IKKE nevnt i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".6
13.3.
Margarethe Christensdatter (Trane)
Født omkring 1698, Sørvik, Trondenes.32,39.
14.3.
Riborg Christensdatter (Trane)
Født omkring 1698, Sørvik, Trondenes.32,39.
Død apr. 1784, Barøy, Nordland.32,39.
     Hun døde i april 1784 hos datra Maren på Barøy.40

Gift _____med

Anders Christophersen
Født omkring 168741.
Død 22 jul. 176340.
     Søn af Kristoffer Olsen og Maren Andersdatter.
     Han overtok en part av farsgården på Ramstad i Tjeldsund, og betalte i 1715 1 Rdl. 14 sk. i dagskatt. Han svarte leidang med 18 mk. I 1720 betalte han 1 rdl. 3 ort i krigsstyr. Han fikk 28. okt. 1726 bøkselbrev av fogden på 9 mk. i kongens gods og 6 mk. «overbøksel» i biskopens prebende-gods i Ramstad. Dessuten 18 mk. som Hans Sjursen var fradød. Anders svarte som de to andre brukerne i 1730 også 18 mk. i leidang. Dessuten ga han 1 ort i «Brannstyr» 1730/31.41
     Svigersønnen Kristoffer Jonsen har i 1762 overtatt gården, og Anders og Riborg har trolig kår. Anders er kalt «en gammel fattig og sengeliggende korsdrager».40
     Anders og Riborg hadde 7 barn, men bare 6 er kjent.41

Børn af Riborg Christensdatter (Trane) og Anders Christophersen:

39.14.Maren Andersdatter, f. omkr. 1723
40.14.Margrethe Andersdatter, f. omkr. 1728, Tjeldsund., d. 1806, Tjeldsund.
41.14.Martha Andersdatter, f. omkr. 1732
42.14.Kristoffer Andersen, f. omkr. 1735, d. 1808
15.3.
Jens Christensen (Trane)
Født 1700, Sørvik, Trondenes.42,43,6.
Død 176639.
     Gårdbruker på Otterå i Sør-Lavangen, Trondenes.39

Gift _____med

Ane Arentsdatter

Generation 4.

16.5.
Iver Hansen Wolf
Født omkring 169444.
17.5.
Maren Hansdatter Wolff
Født 1699, Nergård, Bjarkøy.6.
     Kom til Harstad, Trondenes.6
18.5.
Christen Hansen Wolf
Født omkring 170045.
19.5.
Christen Hansen Wolf
Født 1706, Nergård, Bjarkøy.6.
     Kom til Harstad, Trondenes.6
20.5.
Øllegård Hansdatter Wolff
Født 1707, Nergård, Bjarkøy.46,6.
     Kom til Harstad, Trondenes.6
21.5.
Nils Hansen Wolff
Født 1708, Nergård, Bjarkøy.6.
     Kom til Harstad, Trondenes.6
22.6.
Rasmus Tygesen Trane
Født 169720.
Død 175820.
     Fikk 1729 bøxelbrev på ½ våg i Foldvigen (Foldvik i Astafjord), biskoppelig præbendegods, som enkemannen Hans Jensen er fradød. Betaler 1743 på Foldvik ledingskatt, 12 mrk.47

Gift omkring 172320 med

Anne Katrina Nilsdatter Flensborg
Født 170020.
Død 178020.

[Gift 1° med Jens Andersen Juul (f. 1689); Gift 2° omkr. 1723 med Rasmus Tygesen Trane (1697 - 1758)].

Børn af Rasmus Tygesen Trane og Anne Katrina Nilsdatter Flensborg:

43.22.Jens Rasmussen Trane, f. _____
44.22.Tyge Rasmussen Trane, f. 1729, Ibestad., d. 1805
45.22.Ingeborg Rasmusdatter Trane, f. 1731, Gratangen., d. 1806
46.22.Ole Rasmussen Trane, f. 1732, Gratangen., d. 1809
47.22.Anders Rasmussen (Trane), f. 1736, Gratangen., d. 1767
48.22.Helvig Rasmusdatter Trane, f. 1736, Gratangen., d. 1804
23.6.
Kristen Tygesen Trane
Født 1699, Lilleskog, Ibestad20.
Død 177548.

Gift _____med

Elen Karstensdatter Bernhof
     Datter af Carsten Anderssen Bernhof og Ermegård Jensdatter.

[Gift 1° med Kristen Eriksen; Gift 2° med Kristen Tygesen Trane (1699 - 1775)].

Børn af Kristen Tygesen Trane og Elen Karstensdatter Bernhof:

49.23.Øllegård Kristensdatter Trane, f. omkr. 1729, Dyrøy, d. 1801
50.23.Daniel Kristensen Trane, f. omkr. 1732, d. 1802
51.23.Jørgen Kristensen (Trane), f. omkr. 1734, d. 1771, Dyrøy.
24.6.
Kristoffer Tygesen (Trane)
Født omkring 1701.
     Bosatt i Nyke i Bø, Vesterålen.

Gift _____med

Maren Jensdatter

Børn af Kristoffer Tygesen (Trane) og Maren Jensdatter:

52.24.Hans Kristoffersen, f. 1741, d. 1799
53.24.Jon Kristoffersen, f. 1743, d. 1789
54.24.Helvig Kristoffersdatter, f. 1743, d. 1785
55.24.Kristen Kristoffersen, f. 1745, d. 1806
56.24.Wibecke Kristoffersdatter, f. 1746, d. 1813
57.24.Tyge Kristoffersen, f. 1748, d. 1813
58.24.Berit Kristoffersdatter, f. 1751
59.24.Maren Kristoffersdatter, f. 1758, d. 1761
25.6.
Mathias Tygesen Trane
Født 1705, Lilleskog, Ibestad.20.
Død 174220.
     Foldvik, Gratangen.

Gift omkring 173820 med

Berit Ellevsdatter
Født 172320.
Død 180320.

[Gift 1° omkr. 1738 med Mathias Tygesen Trane (1705 - 1742); Gift 2° 1756 med Peder Esausen (1727 - 1773)].

Børn af Mathias Tygesen Trane og Berit Ellevsdatter:

60.25.Tyge Mathiassen Trane, f. 1743, Gratangen.
61.25.Mathias Mathiassen Trane, f. 1743, Gratangen., d. 1805
26.6.
Steffen Tygesen Trane
Født 1711, Lilleskog, Ibestad.20.
Død 179220.

Gift 173520 med

Elisabet (Lisbet) Hansdatter
Født 170920.
Død 178420.
     Skifte 1776-1785, Breivoll, Astafjord Tinglag.49protokollnr. 143, folio 302..

Børn af Steffen Tygesen Trane og Elisabet (Lisbet) Hansdatter:

62.26.Tyge Steffensen, f. 1735, d. 1776
63.26.Ole Stephensen Trane, f. 1736, Ibestad., d. 1769
64.26.Øllegård Steffensdatter Trane, f. 1742, Ibestad., d. 1807
65.26.Helvig Steffensdatter Trane, f. 1743, Ibestad., d. 1811
66.26.Marit Steffensdatter, f. 1746, Ibestad., d. 1819
67.26.Hans Steffensen Trane, f. 1753, Ibestad., d. 1824
27.6.
Søren Tygesen Trane
Født 1716, Lilleskog, Ibestad.20.
Død 177620.
     Skifte 1771-1778, Breivoll, Astafjord.49Skifteprotokol nr. 139, Folio 401b..

Gift 1° _____20med

Synnøve Hansdatter
Født 1728, Myrland, Gratangen.20.
Død 176820.
     Datter af Hans Hanssen og Åshild Eriksdatter.
     Skifte 1767-1776, Breivoll, Astafjord Tinglag.49protokollnr. 142, folio 317..

Utenfor ekteskap med20

Kirstina Andreasdatter Boysen
Født 173620.
     Datter af Anders Boysen og Margrethe Ibsdatter.

[Gift 1° 1762 med Abraham Kristoffersen (1737 - 1769); Gift 2° med Søren Tygesen Trane (1716 - 1776)].

Gift 2° 177120 med

Berit Maria Olsdatter
Født 1741, Kjeiprød, Lavangen.20.
Død 180320.

[Gift 1° 1771 med Søren Tygesen Trane (1716 - 1776); Gift 2° 1777 med Lorents Larssen Lind (f. 1710)].

Børn af Søren Tygesen Trane og Synnøve Hansdatter:

68.27.Mathias Sørensen, f. 1752, d. 1786
69.27.Åshild Sørensdatter Trane, f. 1755, d. 1805, Dyrøy.
70.27.Helvig Sørensdatter, f. 1759, d. 1777
71.27.Hans Sørensen, f. 1762
72.27.Hans Sørensen, f. 1766, Ibestad.

Børn af Søren Tygesen Trane og Kirstina Andreasdatter Boysen:

73.27.Andreas Sørensen, f. 1770, Ibestad.
28.6.
Berit Tygesdatter Trane
Født omkring 172050,20.
Død 178950,20.
     Skifte 1751-1796, Vinje, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 145, folio 19b..

Gift 1° _____med

Søren Jørgensen Heitmøller
Født omkring 170850.
Død 176050.
     Søn af Jørgen Fredrik Hansen Heitmøller.
     Året etter [1743] at [faren] Jørgen Fredrik døde, overlot enka jorda [på Store Vinje, Dyrøy] godvillig til sønnen, Søren Jørgensen. Skylda var nå justert opp til 2 pd. 12 m., og Søren måtte betale 4 daler 16 sk. i førstebyksel.25
     Søren var en dyktig fisker. På finnmarksfiske 1745 deltok han i båtlaget til Jens Rasmussen på Lia. Da Jakob Faber si jekt seilte sørover til Bergen til siste stevne det året, hadde den med seg 62 våger tørrfisk fra Søren. Av dette var heile 56 våger finnmarksfisk, mens 6 var «heimeauflet», trolig tatt på yttersida. Seinere ser det ut til å lykka snudde seg for Søren og Berit. Da han døde i 1760, var boet fallitt med knapt 17 daler, aktiva: 71-5-0 og passiva: 88-1-13.25
     Skifte 1753-1767, Vinje, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 141, folio 192..

Gift 2° omkring 176120 med

Morten Olsen
Født omkring 1729, Åndervåg, Astafjord.20.
Død 181420.
     Søn af Ole Henriksen.

Børn af Berit Tygesdatter Trane og Søren Jørgensen Heitmøller:

74.28.Elisabeth (Lisbeth) Sørensdatter Heitmøller, f. 1747, d. 1785
75.28.Hedvig Sørensdatter Heitmøller, f. 1749, d. 1772
76.28.Fredrika Sørensdatter Heitmøller, f. 1751, d. 1833
77.28.Petrika Sørensdatter Heitmøller, f. 1752, d. 1752
29.7.
Rasmus Pedersen Trane
Død omkring 1771.
     Han må være søn af Ingeborg Trane.
     Bodde på Lekangen, en av de største og beste gårdene i tinglaget.51
     Skifte 1767-1776, Lekangen, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 142, folio 373..

Gift _____med

Berit Olsdatter Heitman
Født omkring 169952.
     Datter af Ole Reinholtsen og ? Heitman ?.

Børn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman:

78.29.Ingeborg Trane, f. 1722, d. 1796
79.29.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1723, d. 1806
80.29.Johan Brox Trane
81.29.Henrik Rasmussen Trane
30.7.
Øllegård Sørensdatter Trane
Født 171120.

Gift omkring 173020 med

Mikkel Ediassen Bye Hass
Født 170920.
Død 178220.
     Søn af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye).

Børn af Øllegård Sørensdatter Trane og Mikkel Ediassen Bye Hass:

82.30.Kirsten Mikkelsdatter Hass, f. 1736, Ibestad, d. 1805
83.30.Søren Mikkelsen Hass, f. 1736, Ibestad., d. 1783
84.30.Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass, f. 1739, Ibestad., d. 1818
31.7.
Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane
Født omkring 1703.
Død 1780, Mikkelbostad, Dyrøy.53,54.
     Efter Rasmus Hoffs død i 1760, blei gårdparten på Hemmingsjord overtatt av [Birgittes sønner] Rasmus og Hendrik Faber. Birgitte flytta tilbake til Mikkelbostad [Dyrøy], der vi finner henne i 1769, omtalt som gammel og fattig.54

Gift 1° _____med

Jacob Rasmussen Faber
Død 175155.
     Bygdefarskipper og lensmann på Mikkelbostad, Dyrøy.29
     Vi veit ikke hvor Jakob kom fra. Fabernavnet tyder på tysk opprinnelse. Han var født før 1700, trolig ca. 1690.55

Gift 2° 175654 med

Ramus Rasmussen Hoff
Født omkring 1695, Hundstrand, Dyrøy.56.
Død 1760, Hemmingsjord, Sørreisa.54.
     Bruker av Hemmingsjord, Sørreisa.

Børn af Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane og Jacob Rasmussen Faber:

85.31.Rasmus Jacobsen Faber, f. omkr. 1725, d. omkr. 1785
86.31.Søren Jacobsen Faber, f. omkr. 1727, d. 1775
87.31.Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber, f. omkr. 1730, d. 1760
88.31.Henrik Jacobsen Faber, f. omkr. 1735
32.9.
Anders Jenssøn Brønlund
Født 171257.
Død 1762.
     Hans visstnok eldste sønn, Anders Jenssøn Brønlund, levde i 1758 som jekteskipper på Alsvåg i Langenes som han hadde bygslet i 1738. En kalk i Langenes kirke bærer innskrift om at den er «Foræret af Sr Anders Brøndlund og hans kiæreste Inger Bye. 1758».35

Gift _____med

Inger Bye

Børn af Anders Jenssøn Brønlund og Inger Bye:

89.32.Knud Brønlund, f. 1748, d. 1828
33.9.
Hans Brønlund
34.10.
Berit Mathiasdatter Trane
Født 1714, Andenes, Dverberg, Nordland.58.
Død 1753, Gausvik, Trondenes.58.

Gift omkring 17336 med

Ole Baltsersen Eidberg
Født omkring 167659,6.
Død 1756, Gausvik, Trondenes.60,6.
     Skifte 1753-1767, Gausvik, Fauskevåg Tinglag.49protokollnr. 141, folio 137b..

[Gift 1° 1720 med Anne Nielsdatter (1685 - 1731); Gift 2° omkr. 1733 med Berit Mathiasdatter Trane (1714 - 1753)].

Børn af Berit Mathiasdatter Trane og Ole Baltsersen Eidberg:

90.34.Anne Helene Olsdatter Eidberg, f. 1734, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
91.34.Mathias Olai Olsen Eidberg, f. 1737, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
92.34.Anders Olsen Eidberg, f. 1749, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
35.10.
Nils Mathiassen Trane
Født 1716, Sørvik, Trondenes.32.
Død 1743, Sørvik, Trondenes.32.
36.10.
Jens Mathiassen Trane
Født 1725, Sørvik, Trondenes.32.
Død 1759, Sørvik, Trondenes.32.
37.10.
Hans Mathiassen Trane
Født 1727, Sørvik, Trondenes.61,32.
38.10.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane
Født 1728, Sørvik, Trondenes.62,63.
Død 1784, Sørvik, Trondenes.62,63.

Gift 17516 med

Michael Bjørnsen Ursin
Født 1719, Lofoten, Nordland.62,63.
Død 1811, Sørvik, Trondenes.62,63.
     Søn af Bjørn Michaelsen Ursin og Maren Danielsdatter Hveding.
     Lensmann og gårdbruker på Sørvik i Trondenes.63

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane og Michael Bjørnsen Ursin:

93.38.Sara Mikkelsdatter Ursin, f. 1752, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
94.38.Mathias Mikkelsen Ursin, f. 1755, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
95.38.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1758, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
96.38.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1760, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
97.38.Anders Mikkelsen Ursin, f. 1762, Trondenes., d. 1789
98.38.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1766, Trondenes., d. 1766, Trondenes.
39.14.
Maren Andersdatter
Født omkring 172341.

Gift _____med

Ole Iversen
Født omkring 168864.
Død 176164.
     Søn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.
     Lensmann i Tjeldsund etter faren.64
     Bosatt på Barøy.

[Gift 1° med Anne Steensdatter (omkr. 1683 - 1744); Gift 2° med Maren Andersdatter (f. omkr. 1723)].

Børn af Maren Andersdatter og Ole Iversen:

99.39.Hartvig Hveding Olsen, f. 1748, d. 1814
40.14.
Margrethe Andersdatter
Født omkring 1728, Ramstad, Tjeldsund.65.
Død mar. 1806, Odden, Tjeldsund., 78 år gl.66.

Gift omkring 174865 med

Bertel Eidissen
Født omkring 1719, Odden, Tjeldsund.65.
Død dec. 1783, Odden, Tjeldsund.66.
     Søn af Eidis (Edis, Edias) Pedersen og Anne Nilsdatter.
     Skifte 22 mai 178466Nevner enka Margrethe og de 6 gjenlevende barna..

Børn af Margrethe Andersdatter og Bertel Eidissen:

100.40.Jacob Bertelsen, f. 1768, Tjeldsund., d. 1848, Lødingen.
41.14.
Martha Andersdatter
Født omkring 173267.

Gift _____67med

Iver Andersen
Født omkring 172467.
     Søn af Anders Steensen og Marit Iversdatter.
     Fikk 17. juli 1756 bøkselseddel på Melsbø 1 vog, av sokneprest A. Schytte67

Børn af Martha Andersdatter og Iver Andersen:

101.41.Andrea Maria Iversdatter, f. 1756
102.41.Sten Iversen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
42.14.
Kristoffer Andersen
Født omkring 173568.
Død jun. 180869,70.
     Kristoffer fikk 17. juni 1762 bøkselseddel av fogd Hysing på 1 pd 12 mk i gården Sand i Tjeldsund. Dette var trolig en del av bruket til svigerfaren, og er i 1786 definert som 9 mk av Kongens gods, 13 ½ mk Kirkegods og 13 ½ mk Prestebolgods. I manntallet for ekstraskatten 1762/63 er ført bare Kristoffer og kona.68
     Manntallet for ekstraskatten 1770 viser at det på gården var ei tjenestejente Ane Katrine Gunnarsdatter.70
     Kristoffer eide i 1774 ei bekkekvern sammen med Peder Jonsen, og i 1793 har Jørgen Hansen overtatt Peders part. Begge år betalte Kristoffer 6 sk. i avgift (skatt) for den.70
     6. mars 1799 fikk Kristoffer Kgl. skjøte på 9 mk i gården med bøksel, og særskilt bøksel på 1 pd 3 mk, for 40 Rdl. De siste 1 pd 3 mk var Kirke- og Prestebolgods.70
     På høsttinget 14.-16. sept. 1805 blei tinglest skjøte fra Kristoffer Andersen utstedt av Hr. pastor Schytte 14. sept. samme år til kjøpmann Jacob Krøpelin i Bergen på 9 mk med bøksel, og «aparte bøksel» over 1 pd 3 mk i Sand. Kristoffer sto trolig i handelsgjeld til Krøpelin, og måtte la eiendommen gå som betaling.70

Gift 1762, trolig68 med

Guren Dorthea Jonsdatter
Født 173471.
Død mar. 180170.
     Datter af Jon Steensen og Elen Mogensdatter.
     Skifte 27 aug. 180170.

Børn af Kristoffer Andersen og Guren Dorthea Jonsdatter:

103.42.Riborg Kristoffersdatter, f. 1763
104.42.Jon Kristoffersen, f. 1765, d. 1788
105.42.Elen Kristoffersdatter, f. 1768
106.42.Maren Hveding Kristoffersdatter, f. 1772, d. 1747
107.42.Anders Kristoffersen, f. 1776, d. 1776

Generation 5.

43.22.
Jens Rasmussen Trane
Født _____, Foldvik, Gratangen.20.
44.22.
Tyge Rasmussen Trane
Født 1729, Lilleskog, Ibestad.20.
Død 180520.
     Gårdbruker på Lilleskog, Ibestad i Astafjord.

Gift omkring 1747, Skog, Ibestad20 med

Karen Ellevsdatter
Født 172620.
Død 178620.
     Datter af Ellev og ? Berthe el. Malene ?.
     Antages? af Hilmar Eriksen i hans "Det gamle Astafjord og Ibestad" at være datter af Ellev Pedersen (1680-) på Indre Å. I det nyere værk "Astafjord bygdebok" af Tore Meyer er hendes forældre ukendte. Hun kan kanskje være en søster til Anne Ellevsdatter (1728-1801) gift med Edias Jenssen (1730-1802) på Sørrollnes, Trondenes.
     1787. Lest extrakt av skjøte fra Tyge Rasmussens hustru avg. Karen Eylevsdatter på stervboets odelsjord i Lilleskog 2 pd. 18 mrk.72
     Skifte 28 dec. 1787, Lilleskog, Astafjord Tinglag.73,74,49protokollnr. 144, folio 286..

Børn af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter:

108.44.Øllegård Tygesdatter Trane, f. 1747, Gratangen., d. 1812
109.44.Rasmus Tygesen, f. 1753, Foldvik, d. 1804
110.44.Ole Tygesen (Trane), f. 1755, Astafjord., d. 1825, Trondenes.
111.44.Anna Katrina Tygesdatter Trane, f. 1757, Astafjord.
112.44.Berte Malene Tygesdatter Trane, f. 1760, Astafjord., d. 1811
113.44.Ingeborg Susanna Tygesdatter, f. 1763, Astafjord., d. 1834
114.44.Kristen Tygesen Trane, f. 1766, Astafjord., d. 1768
45.22.
Ingeborg Rasmusdatter Trane
Født 1731, Foldvik, Gratangen.75,20.
Død 18066.

Gift 176520 med

Lars Jørgensen
Født 1740, Sørrollnes, Trondenes.76,6.
Død 1806, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Søn af Jørgen Paulsen og Else Larsdatter.
     Sørrollnes, Trondenes.

Børn af Ingeborg Rasmusdatter Trane og Lars Jørgensen:

115.45.Else Marie Larsdatter, f. 1765, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
116.45.Anne Katrine Larsdatter, f. 1768, Trondenes.
117.45.Jens Larssen, f. 1773, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
118.45.Hans Larssen, f. 1776, Trondenes.
119.45.Dødfødt, f. 1780, Trondenes., d. 1780, Trondenes.
46.22.
Ole Rasmussen Trane
Født 1732, Foldvik, Gratangen.20.
Død 180920.
     Sørrollnes, Trondenes. Hilleshamn, Gratangen.

Gift 176120 med

Ingeborg Andersdatter Bernhof
Født 1732, Hilleshamn, Gratangen.20.
Død 181220.
     Datter af Anders Karstensen Bernhof og Beate Jørgensdatter.

Børn af Ole Rasmussen Trane og Ingeborg Andersdatter Bernhof:

120.46.Andreas Olsen, f. 1764, Trondenes., d. 1781
121.46.Rasmus Olsen, f. 1766, d. 1781
122.46.Daniel Olsen, f. 1774, Gratangen., d. 1799
123.46.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1776, Gratangen., d. 1789
47.22.
Anders Rasmussen (Trane)
Født 1736, Foldvik, Gratangen.20.
Død 176720.
     Berg, Dyrøy.20
     Han kom fra Foldvik i Gratangen og var sønn av Rasmus Tygesen og Anna Katharina Nilsdatter. Anders hadde trolig vært dreng på gården [Berg i Dyrøy] og nevnes første gang i 1758.77

Gift 176177,20 med

Karen Hansdatter
     Fra Djupvik, Dyrøy.78
     Karen hadde ingen barn fra første ekteskapet og fikk heller ingen sammen med Anders. Også med sin tredie mann var Karen barnlaus.77

[Gift 1° 1755 med Jakob Tobiassen (omkr. 1730 - 1759); Gift 2° 1761 med Anders Rasmussen (Trane) (1736 - 1767); Gift 3° med Jon Guldbrandsen (f. omkr. 1740)].
48.22.
Helvig Rasmusdatter Trane
Født 1736, Foldvik, Gratangen.20.
Død 180420.

Gift 1755, Foldvik, Gratangen20 med

Bård Olsen
Født 1730, Hesjeberg, Gratangen.20.
Død 180420.
     Søn af Ole Nilssen og Anne Olsdatter.
     Gårdbruker (1766) på Foldvik, Gratangen i Astafjord. Betaler 1770 ledingskatt i Foldvik på 12 mrk.79
     I 1767 bodde Bård på Lia, i 1768 på Skjelnes begge i Lavangen.79
     Han var seilingskar til Bergen i mange år, en sværlemmet mann og så sterk at ingen våget å erte ham.79

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1755 med Helvig Rasmusdatter Trane (1736 - 1804)].

Børn af Helvig Rasmusdatter Trane og Bård Olsen:

124.48.Ole Bårdsen, f. 1756, Gratangen, d. 1828, Ibestad prgj.
125.48.Ellev Baardsen, f. 1763, Astafjord.
126.48.Rasmus Andreas Bårdsen, f. 1768, Gratangen., d. 1827
127.48.Jens Bårdsen, f. 1773, Gratangen., d. 1852
49.23.
Øllegård Kristensdatter Trane
Født omkring 1729, Mikkelbostad, Dyrøy20,48.
Død 180148.

Gift 1° _____48med

Ernst Fredriksen (Rockman)
Født 1718, Eidet, Tranøy.48.
     Søn af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.
     Bosatt i Straumen, Ibestad og Skøelv, Sørreisa.48

Gift 2° 177180 med

Hans Hansen
Født omkring 174080.
     Hvor Hans kom fra veit vi ikke med sikkerhet. Det er ting som tyder på at han var fra Salangen, da broren bodde i Løksebotn.80
     Bruker av Espenes, Dyrøy.80

Børn af Øllegård Kristensdatter Trane og Ernst Fredriksen (Rockman):

128.49.Karen Ernstsdatter Rokmann, f. 1752, d. 1759
129.49.Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann, f. 1754, d. 1754
130.49.Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann, f. 1757
131.49.Karen Helena Ernstsdatter Rokmann, f. 1759
132.49.Kristen Ernstsen Rokmann, f. 1761
50.23.
Daniel Kristensen Trane
Født omkring 173248.
Død 180248.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 149, folio 549b..

Gift 175948 med

Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.81.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.48.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

Børn af Daniel Kristensen Trane og Else Marie Danielsdatter Heitman:

133.50.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
134.50.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
135.50.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
136.50.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
137.50.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
138.50.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
139.50.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
140.50.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840
51.23.
Jørgen Kristensen (Trane)
Født omkring 173448.
Død 1771, Espejord, Dyrøy.48.

Gift 176082 med

Barbra Christina Christophersdatter
Født omkring 1737, Hamn, Dyrøy.82.
     Datter af Christopher Christophersen og Elisabeth Katarine Hansdatter.
52.24.
Hans Kristoffersen
Født 1741.
Død 1799.
53.24.
Jon Kristoffersen
Født 1743.
Død 1789.
54.24.
Helvig Kristoffersdatter
Født 1743.
Død 1785.
55.24.
Kristen Kristoffersen
Født 1745.
Død 1806.
56.24.
Wibecke Kristoffersdatter
Født 1746.
Død 1813.
57.24.
Tyge Kristoffersen
Født 1748.
Død 1813.
58.24.
Berit Kristoffersdatter
Født 1751.
59.24.
Maren Kristoffersdatter
Født 1758.
Død 1761.
60.25.
Tyge Mathiassen Trane
Født 1743, Foldvik, Gratangen.20.
61.25.
Mathias Mathiassen Trane
Født 1743, Foldvik, Gratangen.20.
Død 180520.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 177320 med

Nilla Svendsdatter
Født 1747, Bolla, Ibestad.20.
Død 180220.
     Datter af Svend Nilssen og Mette Jørgensdatter.
     Skifte 1804-1805, Bolla, Astafjord Tinglag.49protokollnr. 149, folio 644..
62.26.
Tyge Steffensen
Født 173520.
Død 177620.
     Forældre er ukendte ifølge Tore Meyer i Astafjord Bygdebok (slektsregister).
     Han må være søn av Steffen Tygesen.
     Skifte 1771-1778, Breivoll, Astafjord Tinglag.49Skifteprotokolnr. 139, Folio 408..

Gift 176283 med

Karen Sivertsdatter
Født 173520.
Død 177520.
     Datter af Sivert Sivertsen.
     Hennes foreldre er ukendte hos Tore Meyer i Astafjord bygdebok. Hun kan vel tænkes at være bror til den Kristian Sigvardsen etter hvem der skiftes på Breivoll i perioden 1798-1804.

Børn af Tyge Steffensen og Karen Sivertsdatter:

141.62.Malena Tygesdatter, f. 1762, Astafjord.
142.62.Elisabet Maria Tygesdatter, f. 1764, d. 1764
143.62.Jens Herslev Tygesen, f. 1766, Astafjord., d. 1786
144.62.Ole Tygesen, f. 1770, Astafjord., d. 1811
63.26.
Ole Stephensen Trane
Født 1736, Breivoll, Ibestad.20.
Død 176920.

Gift 14 nov. 1766 med

Rebecha Bentsdatter Brems
Født 171520.
Død 179120.
     Datter af Bent Bentssøn Brems.

[Gift 1° 1739 med Niels (Winther) Jacobsen Kienapel (omkr. 1710 - 1765); Gift 2° 14 nov. 1766 med Ole Stephensen Trane (1736 - 1769)].
64.26.
Øllegård Steffensdatter Trane
Født 1742, Breivoll, Ibestad.20.
Død 180720.

Gift 1° 176620 med

John Pedersen
Født 173620.
Død 177220.
     Skog, Ibestad.
     Ofoten, Nordland.

Gift 2° 177484 med

Anders Pedersen
Født 1745, Hallevik, Ibestad, Astafjord.20.
Død 180420.
     Søn af Peder Tomassen og Kirsten Andersdatter.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 6 barn, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1803-1805, Hallevik, Astafjord Tinglag.49protokollnr. 150, folio 312b..

Børn af Øllegård Steffensdatter Trane og Anders Pedersen:

145.64.Peder Andersen, f. 1774, Ibestad, d. 1849
146.64.John Andersen (Trane), f. 1765, Astafjord., d. 1818, Trondenes.
147.64.Steffen Andersen, f. 1778, d. 1778
148.64.Steffen Andersen, f. 1779, Ibestad, d. 1792
149.64.Kristoffer Andersen, f. 1782, Ibestad, d. 1785
150.64.Kirsten Maria Andersdatter, f. 1786, Astafjord.
65.26.
Helvig Steffensdatter Trane
Født 1743, Breivoll, Ibestad.20.
Død 181120.

Gift 177320 med

Peder Pedersen
Født 174020.
Død 180320.
     Igeland, Ibestad.

Børn af Helvig Steffensdatter Trane og Peder Pedersen:

151.65.Jakob Pedersen, f. 1785, Ibestad., d. 1850
66.26.
Marit Steffensdatter
Født 1746, Breivoll, Ibestad.20.
Død 181920.

Gift 1° 177985 med

Hans Hemmingsen
Født 1743, Stræte, Skånland, Astafjord.20.
Død 179220.
     Skog, Ibestad.

Gift 2° 179486 med

Edias Hanssen
Født 1770, Laupstad, Ibestad.20.
Død 183320.
     Søn af Hans Olsen og Ingeborg Ediasdatter.
     Laupstad, Ibestad, Astafjord.

[Gift 1° 1794 med Marit Steffensdatter (1746 - 1819); Gift 2° 1824 med Ingeborg Andreasdatter (1771 - 1839)].

Børn af Marit Steffensdatter og Hans Hemmingsen:

152.66.Ole Hanssen, f. 1780, Skånland., d. 1836
153.66.Karen Maria Hansdatter, f. 1783, Ibestad., d. 1812
67.26.
Hans Steffensen Trane
Født 1753, Breivoll, Ibestad.20.
Død 182420.
68.27.
Mathias Sørensen
Født 175220.
Død 178620.
69.27.
Åshild Sørensdatter Trane
Født 175520.
Død 1805, Hamn, Dyrøy.87.
     Konfirmert i Dyrøy, men trolig født utenom prestegjeldet.82
     Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver at hun døde 1772, men det kan da ikke være rigtigt ?

Gift 177982 med

Hemming Christophersen
Født omkring 1744, Hamn, Dyrøy.82.
Død 1790, Faksfjord, Dyrøy.82.
     Søn af Christopher Christophersen og Elisabeth Katarine Hansdatter.
     Overtok halve foreldregården [Hamn i Dyrøy].82
     Hemming og familien flytta [o. 1783] til Faksfjord, der han døde i 1790. Seinere gikk Åshild og de to eldste barna i tjeneste hos Iver Jensen i Hamn, hvor Åshild døde i 1805,87
70.27.
Helvig Sørensdatter
Født 175920.
Død 177720.
71.27.
Hans Sørensen
Født 176220.
72.27.
Hans Sørensen
Født 1766, Breivoll, Ibestad.20.
     Skog, Ibestad.
     Helløy, Bjarkøy.

Gift 179520 med

Malena Olsdatter
Født 1762, Dyrstad, Ibestad.20.
Død 184020.
     Datter af Ole Pedersen og Malena Isaksdatter.

Børn af Hans Sørensen og Malena Olsdatter:

154.72.Søren Hanssen, f. 1796, Ibestad., d. 1826
155.72.Ole Hanssen, f. 1799, Bjarkøy., d. 1867
73.27.
Andreas Sørensen
Født 1770, Breivoll, Ibestad.20.
74.28.
Elisabeth (Lisbeth) Sørensdatter Heitmøller
Født 174725.
Død 178525.
     Skifte 1785-1789, Vinje, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 144, folio 207b..

Gift 177825 med

Martinus Johansen
Født 174725.
Død 181225.
     Fra Løksebotn. Bruker av Store Vinje, Dyrøy. Etterslekt.
75.28.
Hedvig Sørensdatter Heitmøller
Født 174925.
Død 177225.
     Død ugift.25
76.28.
Fredrika Sørensdatter Heitmøller
Født 175125.
Død 183325.

Gift _____25med

Jens Kristiansen
     Bruker av Store Vinje, Dyrøy. Etterslekt.
     Skifte 1804-1805, Vinje, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 149, folio 553b..
77.28.
Petrika Sørensdatter Heitmøller
Født 175225.
Død 175225.
78.29.
Ingeborg Trane
Født 172288.
Død 179688.

Gift 174989 med

Gabriel Moursund
Født 172188.
Død 179288.
     Bygdefarskipper på Grunnfarnes.52
79.29.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172390.
Død 1806.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.91

Gift 1° 1750, Trondenes, (26 s. Trinit.)92 med

Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr)
Født 1728, Tovik, Trondenes.6.
Død 1761, Lia, Astafjord.90,6.
     Datter af Iver Andersen og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.
     Død av «vattersott».90
     Skifte 1753-1767, Lia, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 141, folio 204b..

Gift 2° 4 nov. 176293 med

Else Marie Kristiansdatter Wegner
Født 174020.
Død 176920.
     Datter af Christian Wegner og Louise Charlotte Bremer.
     Skifte 1767-1776, Lia, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 142, folio 399..

Gift 3° _____med

Erica Christiane Nielsdatter Schytte
Døbt 1723, Lindås, 3. søndag i faste.94.
Død 1786, (63 år gl.)90.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Skifte 1785-1789, Lia, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 144, folio 477b..

[Gift 1° med Rasmus Andersen Lind (omkr. 181714 - 23 apr. 1767); Gift 2° med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Gift 4° 5 aug. 178895,90 med

Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.96,97.
     Datter af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 150, folio 481..

[Gift 1° 11 jun. 1757 med Christen Hartvigsen Hveding (15 jan. 1728 - 27 dec. 1785); Gift 2° 5 aug. 1788 med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr):

156.79.Rasmus Jensen Trane, f. 1751, d. eft. 1801
157.79.Iver Jensen Trane, f. 1753, d. 1808
158.79.Nikolai Jensen Trane, f. 1756, d. 1781
159.79.Mikkel Jensen Trane, f. 1758, d. 1806
160.79._____ Jensen Trane, f. 1760

Børn af Jens Rasmussen Trane og Else Marie Kristiansdatter Wegner:

161.79.Mette Marie Jensdatter Trane, f. 1765
162.79.Lovise Charlotte Jensdatter Trane, f. 1767, d. 1796
163.79.Berte Katrine Jensdatter Trane, f. 1769
80.29.
Johan Brox Trane
     Bygdefarskipper i Hillesøy.52
81.29.
Henrik Rasmussen Trane
     Var [ved faderens skifte 1771] reist i utenriksfart og ingen hadde hørt fra ham på lang tid. Sorenskriveren fant det ikke formålstjenlig å sette inn annonser (proklama) i tyske og danske aviser «...da han skal ha faret paa lange Reiser utenfor Europa».98
82.30.
Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad20.
Død 180520.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.49protokollnr. 150, folio 393..

Gift 1° 176120 med

Hans Johnsen Lind
Født 173120.
Død 178220.

Gift 2° 179020 med

Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.99.
Død 1822, Renså, Astafjord.20.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1783

[Gift 1° 1790 med Kirsten Mikkelsdatter Hass (1736 - 1805); Gift 2° 1806 med Ingeborg Sofia Olsdatter Trane (1777 - 1859)].

Børn af Kirsten Mikkelsdatter Hass og Hans Johnsen Lind:

164.82.John Hanssen Lind, f. 1764, d. 1832
165.82.Andreas Hansen Lind, f. 1767, Astafjord., d. 1836, Kvæfjord.
83.30.
Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.20.
Død 178320.
     Skifte 3 jan. 1785100.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.49protokollnr. 143, folio 312..

Gift 176920 med

Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.20.
     Datter af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

[Gift 1° 1769 med Søren Mikkelsen Hass (1736 - 1783); Gift 2° 1784 med Jens Nilssen Falk (d. 1833)].
84.30.
Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.20.
Død 181820.

Gift 1° 176920 med

Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.20.
Død 178520.
     Søn af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

Gift 2° 179020 med

Lars Hanssen Lind
Født 1761, Leivset, Skjerstad, NO.20.
Død 183220.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Skipper, Ibestad i Senjen.101
85.31.
Rasmus Jacobsen Faber
Født omkring 172555.
Død omkring 1785102.
     Bodde på Hemmingsjord, Sørreisa.55

Gift 1° 175855 med

Berit Sofie Bårdsdatter
Født omkring 1735, Hals, Dyrøy.103.
Død 1759104,55.
     Datter af Bård Paulsen og Gjertrud Hansdatter.
     Fra Vika, Tranøy (1758).55

Gift 2° _____55med

Berit Madsdatter Drejer
Født omkring 1730102.

Børn af Rasmus Jacobsen Faber og Berit Madsdatter Drejer:

166.85.Mads Elberg Rasmussen Faber, f. 1762, Sørreisa.
167.85.Rasmus Rasmussen Faber, f. 1765, Sørreisa.
168.85.Zina Birgit Rasmusdatter Faber, f. 1767, Sørreisa.
169.85.Peder Drejer Rasmussen Faber, f. 1769, Sørreisa.
170.85.Erich Rasmus Faber, f. 1771, Lenvik.
171.85.Kirsten Drejer Rasmusdatter Faber, f. 1774, Lenvik.
172.85.Jacob Søren Rasmussen Faber, f. 1778, Lenvik.
86.31.
Søren Jacobsen Faber
Født omkring 172755.
Død 177555.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Jekteskipper.55
     Han og sønnen Jakob omkom på sjøen 1775. Sannsynligvis var det med jekta Søren og sønnen hadde forlist. Ei opplysning fra 1776 tyder på det, da det opplyses at hun [enken Anne Katrine Heitman] hadde lidd «søeskade» og mista mann og sønn.105

Gift 175654 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy90.
Død 180690.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Børn af Søren Jacobsen Faber og Anne Katrine Heitmann:

173.86.Jacob Sørensen Faber, f. 1757, d. 1775
87.31.
Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber
Født omkring 173055.
Død 176020.

Gift 175520 med

Peder Krog Wegner
Født 1729, Ibestad20.
Død 180820.
     Søn af Christian Wegner og Louise Charlotte Bremer.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Stilling: Klokker.
     Peder Krog Wegner, i femti år «den beste klokker som har amen sagt» i Ibestad kirke. Han både leste til oppbyggelse og holdt ei kirkebok som den kritiske provst Gunnar Berg roste for nøyaktighet.106
     Dessuten var han kyndig i latin, og det var han som gjorde alle ukonfirmerte unge menn til «hedninger».106
     Skifte 1808, Vik, Ibestad sogn.107protokoll 1805-1824, legg 92..

[Gift 1° 1755 med Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber (omkr. 1730 - 1760); Gift 2° 1761 med Olava Grønbech (1732 - 1762); Gift 3° 6 okt. 1763 med Elisabet Møller (1741 - 1813)].

Børn af Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber og Peder Krog Wegner:

174.87.Christian Fredrik Wegner, f. 1756, Igeland, d. 1756
175.87.Christian Friderich Wegner, f. 1757, Igeland, d. 1807
176.87.Jacob Wegner, f. 1759, Igeland, d. 1759
88.31.
Henrik Jacobsen Faber
Født omkring 173555.
     Bosatt på Hemmingsjord, Sørreisa.55

Gift 176555 med

Berit Christophersdatter Falstrup

Børn af Henrik Jacobsen Faber og Berit Christophersdatter Falstrup:

177.88.Jacob Henriksen Faber, f. 1767, Sørreisa.
178.88.Christopher Henriksen Faber, f. 1770, Sørreisa.
89.32.
Knud Brønlund
Født 174835.
Død 182835.
     Bosatt på Innstøen i Langenes.35
90.34.
Anne Helene Olsdatter Eidberg
Født 1734, Gausvik, Trondenes.58.
Død 1807, Gausvik, Trondenes.58.

Gift 1759108 med

Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.109.
Død 1806110.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1750 med Elen Leth Hartvigsdatter (omkr. 1729 - 21 aug. 1757); Gift 2° 1759 med Anne Helene Olsdatter Eidberg (1734 - 1807)].

Børn af Anne Helene Olsdatter Eidberg og Peder Nilsen:

179.90.Ole Eberg Pedersen, f. 1764, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
180.90.Berte Maria Pedersdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
181.90.Ellen Bergitte Pedersdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
182.90.Baltser Pedersen, f. 1780, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
91.34.
Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.111.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.111.

Gift 1° 17606 med

Gunhild Rebekka Olsdatter Gram
Født 1737, Haukebø, Trondenes.111.
Død 1775, Gausvik, Trondenes.111.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Gift 2° 17776 med

Anne Maria Mikkelsdatter
Født 1744, Harstad, Trondenes.111, døbt 1744, Trondenes.112.
Død 1797, For, Trondenes.111.
     Datter af Mikkel Torbergsen og Anne Margrete Jørgensdatter.
     Konfirmert 1763.112

[Gift 1° 1777 med Mathias Olai Olsen Eidberg (1737 - 1785); Gift 2° 1787 med Johan Paulsen Lind (1756 - 1826)].

Børn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Gunhild Rebekka Olsdatter Gram:

183.91.Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg, f. 1766, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
184.91.Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg, f. 1769, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
185.91.Jens Mathiassen Eberg, f. 1772, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
92.34.
Anders Olsen Eidberg
Født 1749, Gausvik, Trondenes.113.
Død 1818, Leikvik, Trondenes.113.

Gift omkring 17826 med

Barbro Johannesdatter
Født 1757, Harstad, Trondenes.113.
Død 1838, Leikvikhamn, Trondenes.113.

Børn af Anders Olsen Eidberg og Barbro Johannesdatter:

186.92.John Anderssen, f. 1800, Trondenes., d. 1829, Tjeldsund.
93.38.
Sara Mikkelsdatter Ursin
Født 1752, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1787, Breivik, Trondenes.6.

Gift 17766 med

Isak Ernstsen
Født 1753, Dale, Trondenes.6.
Død 1788, Breivik, Trondenes.6.
     Søn af Ernst Isaksen og Berte Henriksdatter.

Børn af Sara Mikkelsdatter Ursin og Isak Ernstsen:

187.93.Ernst Isaksen, f. 1785, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
94.38.
Mathias Mikkelsen Ursin
Født 1755, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1837, Sørvik, Trondenes.6.
     Lensmann i Søvig.

Gift 1° 17786 med

Marta Maria Pedersdatter
Født 1752, Nordvik, Trondenes.6.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.6.
     Datter af Peder Iversen og Marit Nilsdatter.

Gift 2° 17836 med

Rebekka Olsdatter Gram
Født 1751, Haukebø, Trondenes.20,113.
Død 1833, Sørvik, Trondenes.20,113.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Mathias Mikkelsen Ursin og Marta Maria Pedersdatter:

188.94._____, f. 1779, Trondenes., d. 1779, Trondenes.

Børn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram:

189.94.Ole Mathiassen Ursin, f. 1784, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
190.94.Mikkel Mathiassen Ursin, f. 1785, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
191.94.Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin, f. 1786, Trondenes., d. 1878, Trondenes.
192.94.Mette Maria Mathiasdatter Ursin, f. 1788, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
193.94.Sara Isakine Mathiasdatter Ursin, f. 1789, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
194.94.Andreas Mathiassen Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
195.94.Nils Olai Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1853
196.94.Jens Brønlund Mathiassen Ursin, f. 1793, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
197.94.Martha Marie Ursin, f. 1796, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
95.38.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1758, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1759, Sørvik, Trondenes.62.
96.38.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1760, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1760, Sørvik, Trondenes.62.
97.38.
Anders Mikkelsen Ursin
Født 1762, Sørvik, Trondenes.114.
Død 1789114.
     Gårdbruker på Sørvik, Trondenes; Vika, Bjarkøy.115

Gift _____med

Ellen Danielsdatter

Børn af Anders Mikkelsen Ursin og Ellen Danielsdatter:

198.97.Daniel Anderssen Ursin, f. 1788, Bjarkøy., d. 1849, Bjarkøy.
98.38.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1766, Sørvik, Trondenes.62.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.62.
99.39.
Hartvig Hveding Olsen
Født 1748116,117.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».117.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.118
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.119

Gift 14 jan. 1779120,117 med

Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.121.
Død 1793121.
     Datter af Hans Jacobsen og Guren Nilsdatter.

Børn af Hartvig Hveding Olsen og Ane Hansdatter:

199.99.Ole Iver Hartvigsen, f. 1779, Barøen
200.99.Hans Jacob Hartvigsen, f. 1781, Næs i Tjeldsund, d. før 1793
201.99.Maren Marie Hartvigsdatter, f. 1784
202.99.Gurina Sophia Hartvigsdatter, f. 1786, d. 1789
203.99.Hartvigsdatter, f. 1789, d. omkr. 1789
204.99.Gurina Hartvigsdatter, f. 1790
100.40.
Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.65.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.122.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.122
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.122
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.122

Gift 1° 1 okt. 1792122 med

Maren Stina Jonsdatter
Født 15 nov. 1770122.
Død apr. 1793, Kjærstad.122.
     Datter af Jon Nilsen og Anne Larsdatter (Schøning).

Gift 2° 23 jul. 1795122 med

Hanna Maria Giertsdatter Lind
Født 9 apr. 1773, Hustad, Lødingen.123.
Død 1854, Strand, Lødingen.122.
     Datter af Gjert Rasmussen Lind og Inger Maria Hansdatter.

Børn af Jacob Bertelsen og Hanna Maria Giertsdatter Lind:

205.100.Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter, f. 1809, Lødingen., d. 1882
101.41.
Andrea Maria Iversdatter
Født 6 jun. 175667.
     Fra Melsbø i Tjeldsund.

Gift 31 dec. 1787124 med

Ole Har Kristoffersen
Født 4 jan. 1762124.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.

[Gift 1° 31 dec. 1787 med Andrea Maria Iversdatter (f. 6 jun. 1756); Gift 2° med Mette Rasmusdatter].
102.41.
Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.6.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.6.

Gift 1° omkring 17896 med

Maren Hveding Bertelsdatter
Født 1763, Odden, Lødingen.6.
Død 1792, Melsbø, Tjeldsund.6.

Gift 2° 17936 med

Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.112,6, døbt 1757112.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1776.112

Børn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter:

206.102.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
103.42.
Riborg Kristoffersdatter
Født 16 jul. 176368.

Gift 179168 med

Rafael Har Kristoffersen
Født 24 mar. 1766124.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     Husmann på Balstad i Tjeldsund 1801.
104.42.
Jon Kristoffersen
Født 2 dec. 176568.
Død mar. 178868.
105.42.
Elen Kristoffersdatter
Født 8 aug. 176868.

Gift 19 aug. 180668 med

Jakob Hansen (Ulvik)
     Bosatt i Hårvik i Tjeldsund.68
106.42.
Maren Hveding Kristoffersdatter
Født 3 okt. 177270.
Død 2 apr. 174770.

Gift 27 okt. 180470 med

Kristen Jonsen
Født 22 sep. 176870.
Død 3 mar. 1843, 75 år gl.70.
     Søn af Jon Kristensen og Inger Maria Kristoffersdatter.
     Han fikk 10. juni 1806 bøkselbrev av kjøpmann Johan Ludvig Mowinkel, på 9 mk i Sand i Tjeldsund. Denne gårdparten må være den samme som svigerfaren Kristoffer Andersen hadde eid, og de to kjøpmenne i Bergen (Mowinkel og Jacob Krøpelin) hadde vel gjort opp et mellomværende med gården som betaling.70
     I 1829 har dette bruket lnr. 110, og Kristen satt fremdeles her som leilending. Han døde som kårmann.70

Børn af Maren Hveding Kristoffersdatter og Kristen Jonsen:

207.106.Kristoffer Andreas Kristensen, f. 1805, d. 1849
208.106.Johan Hveding Kristensen, f. 1807
209.106.Guren Dorthea Kristensdatter, f. 1811
107.42.
Anders Kristoffersen
Født 24 apr. 177670.
Død aug. 177670.

Generation 6.

108.44.
Øllegård Tygesdatter Trane
Født 1747, Foldvik, Gratangen.125,20.
Død 181220.

Gift 1° 177220 med

Johan Hanssen
Født 1720, Storskog, Astafjord.20.
Død 177620.
     Skog, Ibestad.
     Skifte 1771-1778, Lilleskog, Astafjord Tinglag.49protokollnr. 139, folio 452..

[Gift 1° med Marit Kristiansdatter (d. 1747); Gift 2° omkr. 1749 med Anne Nilsdatter (1722 - 1768); Gift 3° 1772 med Øllegård Tygesdatter Trane (1747 - 1812)].

Gift 2° 177720 med

Hans Jakobsen
Født 1736, Brokvik, Trondenes20.
Død 181520.
     Søn af Jakob Andersen og Inger (Ingeborg) Iversdatter.

Børn af Øllegård Tygesdatter Trane og Johan Hanssen:

210.108.Anna Marta Johansdatter, f. 1773, Ibestad., d. 1773, Ibestad.
211.108.Anna Elisabet Johansdatter, f. 1774, Ibestad., d. 1794, Ibestad.

Børn af Øllegård Tygesdatter Trane og Hans Jakobsen:

212.108.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1777, Ibestad, d. 1858
213.108.Johan Jacob Hanssen, f. 1780, d. 1828
214.108.Kristen Tyge Hanssen, f. 1784, Ibestad
215.108.Karen Maria Hansdatter, f. 1786, Ibestad., d. 1842
216.108.Hans Pauli Hanssen, f. 1789, Ibestad., d. 1870
217.108.Maren Kirstina Hansdatter, f. 1792, Ibestad, d. 1846
218.108.Andreas Mørk Hanssen, f. 1794, Astafjord., d. 1880
109.44.
Rasmus Tygesen
Født 1753, Foldvik20.
Død 180420.
     Skog, Ibestad.
     1793. Procurator Ole Severin Kildal (provstens sønn, siden sorenskriver i Nordre Sunnmøre) innstevnte til tinget Rasmus Tygesen, Lilleskog, fordi han hadde hogget hesjeved på Ibestad kirkes gårdpart på Storskog som Nathaniel Hansen brukte.72
     Skifte 1804-1805, Lilleskog, Astafjord Tinglag.49protokollnr. 149, folio 646..

Gift 1782, Ibestad.20 med

Abelona Olsdatter
Født 1754, Sørrollnes, Trondenes.112,125.
Død 1801, Lilleskog, Astafjord.20,125.
     Datter af Ole Ediassen og Berthe (Berit) Steffensdatter.
     Konfirmert 1774.112
     Skifte 1804-1805, Lilleskog, Astafjord Tinglag.49protokollnr. 149, folio 646..

Børn af Rasmus Tygesen og Abelona Olsdatter:

219.109.Tyge Rasmussen, f. 1784, Ibestad.
220.109.Karen Bergitta Rasmusdatter, f. 1791, Ibestad.
110.44.
Ole Tygesen (Trane)
Født 1755, Lilleskog, Astafjord.126,20.
Død 1825, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Stilling: Gårdbruker (leilending) og fisker på Sørrollnes i Trondenes
     Gårdbruker på øvergården i Sør-Rollnes. Overtok bruket efter svigermoren i 1778. Ole Tygesen satt som fisker og leilending i fattige kår.

Gift 1778, Sørrollnes, Trondenes.20 med

Ingeborg Olsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.127,20,112,6.
Død 1810, Sørrollnes, Trondenes.20,6.
     Datter af Ole Ediassen og Berthe (Berit) Steffensdatter.
     Konfirmert 1766.112

Børn af Ole Tygesen (Trane) og Ingeborg Olsdatter:

221.110.Ole Olsen, f. 1778, Trondenes., d. 1814, Trondenes.
222.110.Kristen Olsen, f. 1781, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
223.110.Tyge Olsen, f. 1784, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
224.110.Kornelius Olsen, f. 1787, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
225.110.Edis Olsen, f. 1791, Trondenes., d. 1856, (Trondenes ?).
111.44.
Anna Katrina Tygesdatter Trane
Født 1757, Lilleskog, Astafjord.83.
112.44.
Berte Malene Tygesdatter Trane
Født 1760, Lilleskog, Astafjord.128.
Død 1811128.

Gift 1° 17846 med

Hartvig Anderssen
Født 1740, Melsbø, Tjeldsund, Nordland.129, døbt 1740, Tjeldsund.130,67.
Død 1798, Årbogen, Trondenes.129.
     Søn af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 1771 med Helena Gabricha Andersdatter Warberg (1747 - 1780); Gift 2° 1784 med Berte Malene Tygesdatter Trane (1760 - 1811)].

Gift 2° 18016 med

Bernt Pedersen
113.44.
Ingeborg Susanna Tygesdatter
Født 1763, Lilleskog, Astafjord.83.
Død 183483.

Gift 1790131 med

Ingebrigt Domås
Død 1807131.
     Fra Dombås, Oppland fylke.20
     Jordbruker, bonde, fisker, lensmann til 1812 [? død 1807 ?], født 1767 i Gudbrandsdal.132

Børn af Ingeborg Susanna Tygesdatter og Ingebrigt Domås:

226.113.Bergitta Maria Domås, f. 1792, Astafjord., d. 1792
227.113.Karen Maria Domås, f. 1794, Astafjord., d. 1850
228.113.Tyge Domås, f. 1800, Astafjord.
229.113.Peder Domås, f. 1803, d. 1803
230.113.Kristianna Domås, f. 1807, Astafjord.
114.44.
Kristen Tygesen Trane
Født 1766, Lilleskog, Astafjord.83.
Død 176883.
115.45.
Else Marie Larsdatter
Født 1765, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1772, Sørrollnes, Trondenes.6.
116.45.
Anne Katrine Larsdatter
Født 1768, Sørrollnes, Trondenes.6.
117.45.
Jens Larssen
Født 1773, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1789, Sørrollnes, Trondenes.6.
118.45.
Hans Larssen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.133,6.

Gift 18016 med

Engel Maria Jørgensdatter
Født 1762, Forså, Astafjord.6.
Død 1824, Sørrollnes, Trondenes.6.

Børn af Hans Larssen og Engel Maria Jørgensdatter:

231.118._____, d. 1804
232.118.Jørgen Hanssen, f. 1802, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
233.118.Ingeborg Hansdatter, f. 1805, Trondenes., d. 1840, Astafjord.
119.45.
Dødfødt
Født 1780, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1780, Sørrollnes, Trondenes.6.
120.46.
Andreas Olsen
Født 1764, Sørrollnes, Trondenes.20.
Død 178120.
121.46.
Rasmus Olsen
Født 176620.
Død 178120.
122.46.
Daniel Olsen
Født 1774, Hilleshamn, Gratangen.20.
Død 179920.
123.46.
Øllegård Kristina Olsdatter
Født 1776, Hilleshamn, Gratangen.20.
Død 178920.
124.48.
Ole Bårdsen
Født 1756, Foldvik, Gratangen20.
Død 10 jan. 1828, Grov, Ibestad prgj..
     Stilling: Gårdbruker på Grov, Skånland

Gift 27 dec. 1785 med

Karen Davidsdatter
Født 1759, Tortenvik, Skånland.20, døbt mar. 1759, Ibestad.
Død 26 jan. 1837, Grov..
     Datter af David Hanssen og Elisabet Pedersdatter Falk.

Børn af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter:

234.124.Pernille Olsdatter, f. 1786, Astafjord., d. 1849, Trondenes.
235.124.Hans Olsen, f. 1787, Skånland., d. 1843
236.124.Hedvig Elisabet Olsdatter, f. 1789, Skånland., d. 1813
237.124.Jens Olsen, f. 1790, d. 1790
238.124.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1791, Skånland., d. 1792
239.124.Ingeborg Katrina Olsdatter, f. 1792, Skånland., d. 1850
240.124.Bård Olsen, f. 1794, Skånland., d. 1795
241.124.Peder Olsen, f. 1796, Skånland., d. 1874
242.124.Bård Olsen, f. 1798, Skånland.
243.124.Daniel Trane Olsen, f. 1801, Skånland., d. 1861
244.124.Jens Olsen, f. 1804, Skånland., d. 1867
125.48.
Ellev Baardsen
Født 1763, Foldvik, Astafjord..
     Gårdbruker på Foldvik, Gratangen i Astafjord.
     Han var ofte seilingskar til Bergen, særlig med sin morfar Rasmus Tygesen Trane på Lilleskog som i sine senere år flyttet til Foldvik. Ellev Baardsen hadde kjempekrefter. Når det trengtes, fordi det ikke var sild i Gratangen, bar han ei tønne sild på ryggen fra Herjangen til Foldvik.79
126.48.
Rasmus Andreas Bårdsen
Født 1768, Foldvik, Gratangen.20.
Død 182720.
     Laberg, Gratangen.

Gift 1° 180420 med

Anna Madsdatter
Født 1764, Grov, Skånland.20.
Død 181420.
     Datter af Mads Johnsen og Kirsten Hansdatter.

Gift 2° 181520 med

Kristina Olsdatter
Født 1784, Rotvik, Salangen.20.
Død 185220.

Børn af Rasmus Andreas Bårdsen og Anna Madsdatter:

245.126.Jens Rasmussen, f. 1805, Gratangen., d. 1863
246.126.Bård Rasmussen, f. 1808, Gratangen., d. 1894

Børn af Rasmus Andreas Bårdsen og Kristina Olsdatter:

247.126.Anne Rasmusdatter, f. 1818, Gratangen.
127.48.
Jens Bårdsen
Født 1773, Foldvik, Gratangen.20.
Død 185220.

Gift 180820 med

Anne Katrine Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik, Lavangen.20.
Død 185220.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Tomas Hanssen Rasch (1747 - 1808); Gift 2° 1808 med Jens Bårdsen (1773 - 1852)].

Børn af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane:

248.127.Hedvig Anna Jensdatter, f. 1809, Skånland.
249.127.Ingeborg Katrina Jensdatter, f. 1812, Astafjord., d. 1900, Trondenes.
250.127.Tomas Jenssen, f. 1815, Skånland., d. 1904
251.127.Olea Jensdatter, f. 1818, Skånland., d. 1891
252.127.Helleborg Jensdatter, f. 1825, Skånland., d. 1881
128.49.
Karen Ernstsdatter Rokmann
Født 175220.
Død 175920.
129.49.
Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann
Født 175420.
Død 175420.
130.49.
Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann
Født 175720.
     Til Skøelv, Sørreisa.20
131.49.
Karen Helena Ernstsdatter Rokmann
Født 175920.

Gift omkring 178520 med

Nils Valeur Mikkelsen
Født 175720.
     Krøttøy, Bjarkøy. Finnland, Dyrøy.20
132.49.
Kristen Ernstsen Rokmann
Født 176120.
     Forstrand, Dyrøy.20

Gift 179020 med

Kristiane Pedersdatter
Født 176020.
     Datter af Peder Hanssen og Else Kristiansdatter.

[Gift 1° 1790 med Kristen Ernstsen Rokmann (f. 1761); Gift 2° 1796 med Nils Nilssen (f. 1762)].
133.50.
Kristen Trane Danielsen
Født 176048.
Død 178648.
     Omkom i 1786 på rotur aleine fra Vågan.48
134.50.
Daniel Danielsen Heitman (Trane)
Født 1762, Mikkelbostad, Dyrøy.48.
Død 183448.
     Var handelsmann og jektskipper på Straumsnes i Berg.48
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 202 ff.

Gift 179748 med

Margrete Røde
     Fra Skjervøy.48,133

Børn af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde:

253.134.Else Marie Heitman, f. 1798, d. 1877
135.50.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1764, Mikkelbostad, Dyrøy.48.
Død 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.48.
136.50.
Elen Kristine Danielsdatter
Født 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.48.

Gift 1799134 med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.134.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].135
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.134
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Børn af Elen Kristine Danielsdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

254.136.Kristiane Hansdatter, f. 1798, d. 1798
255.136.Engel Marie Hansdatter Hagrup, f. 1800, Skatvik ?
256.136.Danilken Hansen Hagrup, f. 1803, Skatvik ?, d. 1889
257.136.Else Marie Hansdatter Hagrup, f. 1805, Dyrøy ?
258.136.Jon Hansen Hagrup, f. 1807, Dyrøy., d. 1823
137.50.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1770, Mikkelbostad, Dyrøy.48.

Gift 179948 med

Fredrik Vilhelm Rockman
     Bosatt på Stongelandet.
138.50.
Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.48.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.48.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.

Gift 1806136 med

Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
139.50.
Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?)
Født 1776, Mikkelbostad, Dyrøy.48.
     «bleven paa Søen» 1802.48
140.50.
Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?)
Født 1779, Mikkelbostad, Dyrøy.48.
Død 1840137.

Gift 180448 med

Johan Andreas Brox
Født 1778, Hillesøy.137.
Død 1857137.
     Bø i Berg.48
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 108 ff.
141.62.
Malena Tygesdatter
Født 1762, Breivoll, Ibestad, Astafjord.20.

Gift omkring 1788138 med

Nils Hanssen
Født 175020.
Død 180220.
     Krøttøy, Bjarkøy, Troms.
142.62.
Elisabet Maria Tygesdatter
Født 176420.
Død 176420.
143.62.
Jens Herslev Tygesen
Født 1766, Breivoll, Ibestad, Astafjord.20.
Død 178620.
     Skifte 1785-1789, Breivoll, Astafjord Tinglag.49Skifteprotokolnr. 144, Folio 369..
144.62.
Ole Tygesen
Født 1770, Breivoll, Ibestad, Astafjord.20.
Død 181120.

Gift 1799139 med

Gjertrud Pedersdatter
Født 1777, Myrland, Gratangen, Astafjord.20.
Død 185320.
145.64.
Peder Andersen
Født 1774, Hallevik, Ibestad20.
Død 184920.

Gift 1° 180220 med

Ingeborg Kirstina Hansdatter
Født 177720.
Død 181320.

Gift 2° 181520 med

Kristianna Andersdatter
Født 1784, Renså, Astafjord20.
Død 185720.
     Datter af Anders Kristensen.

Børn af Peder Andersen og Ingeborg Kirstina Hansdatter:

259.145.Anna Kirstina Pedersdatter, f. 1804, d. 1813
260.145.Berit Maria Pedersdatter, f. 1806, d. 1813
261.145.Hans Kristian Pedersen, f. 1810, d. 1813

Børn af Peder Andersen og Kristianna Andersdatter:

262.145.Anders Pedersen, f. 1816, Astafjord, d. 1856
263.145._____, f. 1819, Ibestad, d. 1819, Ibestad
264.145.Hans Pedersen, f. 1822, Ibestad, d. 1898
146.64.
John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.140.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.6.

Gift 1° 18026 med

Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.141,6.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.49protokollnr. 150, folio 302..

[Gift 1° med Peder Israelsen (1760 - 1800); Gift 2° 1802 med John Andersen (Trane) (1765 - 1818)].

Gift 2° 18056 med

Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.6.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.

Børn af John Andersen (Trane) og Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup:

265.146._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.

Børn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup:

266.146.Niels Schjelderup, f. 1806
267.146.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
268.146.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
269.146.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
270.146.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
271.146.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
147.64.
Steffen Andersen
Født 177820.
Død 177820.
148.64.
Steffen Andersen
Født 1779, Hallevik, Ibestad20.
Død 179220.
149.64.
Kristoffer Andersen
Født 1782, Hallevik, Ibestad20.
Død 178520.
150.64.
Kirsten Maria Andersdatter
Født 1786, Hallevik, Ibestad, Astafjord.20.

Gift 1° _____, Uten for ekteskap.142med

Severin Johnsen
Født 1795, Bolla, Ibestad, Astafjord.143.
Død 1860143.

Gift 2° 182820 med

Jonas Pedersen Falk
Født 1792, Skog, Ibestad, Astafjord.20.
Død 187120.
     Søn af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

[Gift 1° med Anne Bergitta Amundsdatter (f. 1793); Gift 2° 1828 med Kirsten Maria Andersdatter (f. 1786)].

Børn af Kirsten Maria Andersdatter og Severin Johnsen:

272.150.John Severinsen, f. 1819, d. 1902

Børn af Kirsten Maria Andersdatter og Jonas Pedersen Falk:

273.150.Andreas Jonassen Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1892
274.150.Peder Jonassen Falk, f. 1825, Astafjord.
275.150.Ingeborg Olena Jonasdatter Falk, f. 1828, Astafjord.
151.65.
Jakob Pedersen
Født 1785, Igeland, Ibestad.20.
Død 185020.
     Ånstad, Ibestad.

Gift 180520 med

Hanniken Jensdatter
Født 1782, Soløy, Lavangen, Astafjord.20.
Død 186720.
     Datter af Jens Hanssen og Mette Hansdatter.
     Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.
152.66.
Ole Hanssen
Født 1780, Stræte, Skånland.20.
Død 25 jul. 1836144.
     Ånstad, Ibestad.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1820. Brukte først løpenr. 38, som var ein femtepart av garden, seinare også løpenr. 40, som var to femtepartar. Ole sette til utfor Kjerringberget 25. juli 1836.

Gift 181020 med

Karen Maria Hansdatter
Født 1786, Igeland, Ibestad.20.
Død 184220.
     Datter af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.

[Gift 1° 1806 med Samuel Henriksen (1765 - 1807); Gift 2° 1810 med Ole Hanssen (1780 - 25 jul. 1836)].

Børn af Ole Hanssen og Karen Maria Hansdatter:

276.152.Synnøve Maria Olsdatter, f. 1810, Ibestad., d. 1812
277.152.Øllegård Maria Olsdatter, f. 1812, Ibestad.
278.152.Maren Marie Olsdatter, f. 1820, Torsken., d. 1885
279.152.Samuel Olsen, f. 1822, d. 1868
280.152.Markus Olsen, f. 1824, Torsken., d. 1902
153.66.
Karen Maria Hansdatter
Født 1783, Skog, Ibestad.20.
Død 181220.

Gift 181020 med

Lars Hanssen
Født 177520.
Død 184920.
     Å, Ibestad. Ånstad, Ibestad.20

[Gift 1° 1806 med Gunhild Helene Ediasdatter (1759 - 1808); Gift 2° 1810 med Karen Maria Hansdatter (1783 - 1812)].

Børn af Karen Maria Hansdatter og Lars Hanssen:

281.153.Hans Kornelius Larssen, f. 1812, Ibestad., d. 1813
154.72.
Søren Hanssen
Født 1796, Dyrstad, Ibestad.20.
Død 182620.
155.72.
Ole Hanssen
Født 1799, Helløy, Bjarkøy.20.
Død 186720.
     Bolla, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 182920 med

Sara Hanna Sivertsdatter
Født 1802, Fureskalten, Lødingen.20.
Død 187720.
156.79.
Rasmus Jensen Trane
Født 1751145,90.
Død efter 1801.
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.90,145

Gift 1° _____med

Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift 2° _____med

Anne Junghans Kaurin
Født omkring 1774146.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin og Maren Maria Holst.
     Prestedatter fra Karlsøy.90

Børn af Rasmus Jensen Trane og Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?):

282.156.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
283.156.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
284.156.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
285.156.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
286.156.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
157.79.
Iver Jensen Trane
Født 175390.
Død 180890.
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.90

Gift 1° 1778147 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy90.
Død 180690.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Gift 2° _____med

Sofie Amalie Kjergaard
     Trolig fra Gibostad.90
     Trolig datter av kaseliråd Kierregaard på Gibostad.
158.79.
Nikolai Jensen Trane
Født 175693.
Død 178193.
     Omkon ved Tranøya 1781, ugift.93
159.79.
Mikkel Jensen Trane
Født 175890.
Død 180690.
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.90

Gift 178390 med

Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.
     Datter af Elling Rosted og Margrethe Hammer.

Børn af Mikkel Jensen Trane og Anne Margrete Rosted:

287.159.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
288.159.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
160.79.
_____ Jensen Trane
Født 176093.
     Død 10 uker gml.93
161.79.
Mette Marie Jensdatter Trane
Født 176590.
     Gift med søskendebarn.90

Gift _____med

Hans Henrik Brox
Født 1761, Tussøy90.
Død 181190.
     Jekteskipper og handelsmann på Tussøya.90
162.79.
Lovise Charlotte Jensdatter Trane
Født 176790.
Død 1796-179790.
     Skifte 1798-1804, Torsken?, Torsken Tinglag.49protokollnr. 148, folio 49..

Gift 178793 med

Hans Østensen Heitmann
Født 1752, Sund i Hemnes.148.
Død 179590.
     Søn af Østen Olsen og Rebecha Hansdatter Heitmann.
     Lavoll i Berg.90
     Jektestyrmann, kom frå Dyrøy. Han bygsla heile Lavoll og budde på Straumsnes i Berg. I 1792 døde han, og kona satt med bruket til ho fall frå i 1796.149

Børn af Lovise Charlotte Jensdatter Trane og Hans Østensen Heitmann:

289.162.Østen Hansen Heitmann, f. omkr. 1789
290.162.Erika Hansdatter Heitmann, f. omkr. 1791
163.79.
Berte Katrine Jensdatter Trane
Født 176993.
     Død 14 dager gml.93
164.82.
John Hanssen Lind
Født 1764150.
Død 18326.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.150

Gift 10 dec. 1791150 med

Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 1768150.
Død 1844150.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.
     Skifte 14 mai 1844150.

Børn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe:

291.164.Ane Margrethe Lind, f. 1793
292.164.Hanna Lind, f. 1795
293.164.Nils Rafn Lind, f. 1797
294.164.Johanna Margrethe Lind, f. 1800
165.82.
Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.151.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.151.

Gift 2 jan. 1799150 med

Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 1773150.
Død 19 mai 1827150.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.

Børn af Andreas Hansen Lind og Anne Cathrine Sparboe:

295.165.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
296.165.Anne Margrethe Lech Lind, f. _____, d. 1801, Trondenes.
297.165.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
298.165.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
166.85.
Mads Elberg Rasmussen Faber
Født 1762, Hemmingsjord, Sørreisa.102.
167.85.
Rasmus Rasmussen Faber
Født 1765, Hemmingsjord, Sørreisa.152.
168.85.
Zina Birgit Rasmusdatter Faber
Født 1767, Hemmingsjord, Sørreisa.152.
169.85.
Peder Drejer Rasmussen Faber
Født 1769, Hemmingsjord, Sørreisa.102.
     Hillesøy, Lenvik.102
170.85.
Erich Rasmus Faber
Født 1771, Hillesøy, Lenvik.102, døbt 24 nov. 1771, Lenvik kirke153.
171.85.
Kirsten Drejer Rasmusdatter Faber
Født 1774, Hillesøy, Lenvik.102, døbt 26 jun. 1774, Lenvik kirke153.
172.85.
Jacob Søren Rasmussen Faber
Født 1778, Hillesøy, Lenvik.102, døbt 15 nov. 1778, Lenvik kirke153.
173.86.
Jacob Sørensen Faber
Født 175754.
Død 177554.
     Omkom [på sjøen] sammen med faren 1775.54
174.87.
Christian Fredrik Wegner
Født 1756, Igeland20.
Død 175620.
175.87.
Christian Friderich Wegner
Født 1757, Igeland20.
Død 180720.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Skifte 1807-1808, Vik, Ibestad sogn.107protokoll 1805-1824, legg 111..

Gift 178020 med

Gidsken Katarina Bye
Født 1760154.
     ? En søster til styrmann Peder Hansen Bye av Tranøy ?

Børn af Christian Friderich Wegner og Gidsken Katarina Bye:

299.175.Ingeborg Sofia Wegner, f. 1781, Astafjord., d. 1830
300.175.Anna Katarina Wegner, f. 1783, Astafjord.
301.175.Eilert Christian Borring Wegner, f. 1784, Astafjord., d. 1811
302.175.Iveranna Antonetta Wegner, f. 1788, Astafjord.
303.175.Benedigte Wegner, f. 1792, Astafjord.
176.87.
Jacob Wegner
Født 1759, Igeland20.
Død 175920.
177.88.
Jacob Henriksen Faber
Født 1767, Hemmingsjord, Sørreisa.155.
178.88.
Christopher Henriksen Faber
Født 1770, Hemmingsjord, Sørreisa.155.
179.90.
Ole Eberg Pedersen
Født 1764, Gausvik, Trondenes.111.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.111.

Gift omkring 17856 med

Katrina Margrete Olsdatter Bach
Født 1765, Nordsand, Bjarkøy.111.
Død 1839, Gausvik, Trondenes.111.
     Datter af Ole Kristoffersen Bach og Maren Susanna Roede.

Børn af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach:

304.179.Anna Ovidia Olsdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
180.90.
Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.6, døbt 1774, Trondenes.156,112.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.157, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.157.
     Konf. 1791 i Trondenes.112

Gift 17976 med

Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.6, døbt 1767, Trondenes.158.
Død 1851, Bø, Trondenes.159,6.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.158

Børn af Berte Maria Pedersdatter og Johan (John) Raphaelsen Harr:

305.180.Maren Stina Johnsdatter Harr, f. 1803, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
181.90.
Ellen Bergitte Pedersdatter
Født 1776, Gausvik, Trondenes.160.
Død 1845, Steinsland, Trondenes.160.

Gift 18026 med

Knut Johnsen
Født 1767, Steinsland, Trondenes.160.
Død 1841, Steinsland, Trondenes.160.
     Søn af John Knutsen og Anne Margrete Pedersdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
182.90.
Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.161.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.161.

Gift 18036 med

Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.161.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.161.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter:

306.182.Anne Johanna Baltsersdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
183.91.
Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg
Født 1766, Gausvik, Trondenes.162.
Død 1827, Oldra, Trondenes.162.

Gift 1789163 med

Benjamin Torbergsen
Født 1759, Oldra, Trondenes.163.
Død 1813, Oldra, Trondenes.163.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

Børn af Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg og Benjamin Torbergsen:

307.183.Mathias Olai Benjaminsen, f. 1805, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
184.91.
Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg
Født 1769, Gausvik, Trondenes.164.
Død 1848, Melvik, Trondenes.164.

Gift 1791165 med

Peder Torbergsen
Født 1763, Oldra, Trondenes.163.
Død 1803, Melvik, Trondenes.163.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.
185.91.
Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.6.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.6.

Gift 17956 med

Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.6.
Død 1855, Kila, Trondenes.6.
     Datter af Jens Madsen og Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup).
186.92.
John Anderssen
Født 1800, Leikvik, Trondenes.166.
Død dec. 1829, Sandnes, Tjeldsund.167,166.
     Skifte 3 mai 1830167.

Gift 18256 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.168,166, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.168.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.167,166.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af John Anderssen og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

308.186.Barbro Maria Johnsdatter, f. 1826, Tjeldsund.
309.186.Hans Petter Valberg Johnsen, f. 1828, Tjeldsund., d. 1903
187.93.
Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.6.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.6.

Utenfor ekteskap med6

Karen Olsdatter

Gift 1° 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.169 med

Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.170.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1796 i Trondenes.112

Børn af Ernst Isaksen og Karen Olsdatter:

310.187.Ole Ernstsen, f. _____, d. 1812, Trondenes.

Børn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg:

311.187.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
312.187.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
313.187.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
314.187.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
188.94.
___________
Født 1779, Sørvik, Trondenes.115.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.115.
189.94.
Ole Mathiassen Ursin
Født 1784, Sørvik, Trondenes.171.
Død 1838, Haukebø, Trondenes.171.

Gift 1817172 med

Ellen Kirstina Strøm
190.94.
Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.173.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.173.

Gift 1° 18126 med

Berte Helene Kristensdatter
Født 1784, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1820, Sørvik, Trondenes.6.
     Datter af Kristen Nilsen (Woll) og Dorthe Sofie Hansdatter.

Gift 2° 2 dec. 1820, Trondenes.157 med

Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.174,170, døbt 1789, Trondenes.175,157.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.170.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1806 i Trondenes.112
     Skifte 4 apr. 1834157.

Gift 3° 18356 med

Isabella Testmann Sølfestersdatter
Født 1809, Larsengen, Tromsø.6.
Død 1840, Sørvik, Trondenes.6.

Børn af Mikkel Mathiassen Ursin og Isabella Testmann Sølfestersdatter:

315.190.Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin, f. 1835, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
191.94.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin
Født 1786, Sørvik, Trondenes.115.
Død 1878, Sørvik, Trondenes.115.

Gift 1815176 med

Klaus Israelsen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.177.
Død 1848, Sørvik, Trondenes.177.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin og Klaus Israelsen:

316.191.Isak Andreas Klaussen, f. 1818, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
192.94.
Mette Maria Mathiasdatter Ursin
Født 1788, Sørvik, Trondenes.171.
Død 1829, Elgsnes Indre, Trondenes.171.

Gift 1818178 med

Brede Klaussen Heide
Født 1787, Sim, Børsa, Sør Trøndelag.179.
Død 1861, Elgsnes Indre, Trondenes.179.
     Søn af Klaus Kristian Heide og Ingeborg Margrete Hansdatter Fyhn.

Børn af Mette Maria Mathiasdatter Ursin og Brede Klaussen Heide:

317.192.Rebekka Martine Bredesdatter Heide, f. 1822, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
193.94.
Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.171,179.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.171.

Gift 1° 15 nov. 1823180 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.181,180.
Død 1832, 68 år gl.182,180.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.180

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Gift 2° 18346 med

Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.163.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.163.
     Søn af Benjamin Torbergsen og Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg.

Børn af Sara Isakine Mathiasdatter Ursin og Erik Andreas Henningsen Normann:

318.193.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
319.193.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
320.193.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
321.193.Mette Eriksdatter Normann
322.193.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
194.94.
Andreas Mathiassen Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.171.
Død 1877, Sørvik, Trondenes.171.
195.94.
Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.20.
Død 185320.

Gift 182020 med

Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.20.
Død 186820.
     Datter af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane.

Børn af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann:

323.195.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
324.195.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
325.195.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
326.195.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
327.195.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
328.195.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
329.195.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
330.195.Jens Mikal Ursin, f. 1838
331.195.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
196.94.
Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.6.

Gift 18316 med

Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796183.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.6.
     Datter af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.183

Børn af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe:

332.196.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
333.196.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
197.94.
Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1877, Breivik, Trondenes.6.

Gift _____med

Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.6.
Død 1835.
     Søn af Johan Jakob Simonsen Kildal og Mette Sophie Schytte Rosted.
     Lensmann til Sand.

Børn af Martha Marie Ursin og Simon Johan Kildal:

334.197.Mette Sofie Kildal, f. 1821, Bjarkøy., d. 1860, Trondenes.
335.197.Johan Jacob Kildal, f. 1822, d. 1904
336.197.Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal, f. 1826, Bjarkøy., d. 1909, Trondenes.
337.197.Martine Mikaline Kildal, f. 1828, Bjarkøy., d. 1903, Trondenes.
338.197.Ellen Marie Kildal, f. 1829, Bjarkøy.
339.197.Mikal (Michael) Heggelund Kildal, f. 1832, Bjarkøy., d. _____
340.197.Anna Cesilia Rosted Kildal, f. 1837, Trondenes.
198.97.
Daniel Anderssen Ursin
Født 1788, Vika, Bjarkøy.171.
Død 1849, Vika, Bjarkøy.171.

Gift 1° _____med

Anne Marie Rasmusdatter
Født 1778, Krøttøy, Bjarkøy.184.

Gift 2° 1823184 med

Mette Maria Jørgensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.165.
     Datter af Jørgen Rold Gabrielsen og Siri Jørgensdatter.

Børn af Daniel Anderssen Ursin og Anne Marie Rasmusdatter:

341.198.Rasmus Oliver Danielsen Ursin, f. 1816, Bjarkøy.
342.198.Dorte Serine Danielsdatter Ursin, f. 1826, Bjarkøy.
343.198.Mathias Mikal Danielsen Ursin, f. 1829, Bjarkøy.

Børn af Daniel Anderssen Ursin og Mette Maria Jørgensdatter:

344.198.Andrea Marie Danielsdatter Ursin, f. 1823, Bjarkøy.
199.99.
Ole Iver Hartvigsen
Født 5 feb. 1779, Barøen117.
200.99.
Hans Jacob Hartvigsen
Født apr. 1781, Næs i Tjeldsund117.
Død før 1793117.
201.99.
Maren Marie Hartvigsdatter
Født 1 jun. 1784117.
202.99.
Gurina Sophia Hartvigsdatter
Født 12 nov. 1786117.
Død dec. 1789117.
203.99.
Hartvigsdatter
Født jun. 1789117.
Død omkring jun. 1789, 3 dg. gml.117.
204.99.
Gurina Hartvigsdatter
Født 24 jun. 1790117.
205.100.
Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter
Født 11 mar. 1809, Strand, Lødingen.185.
Død 28 mar. 1882185.

Gift 15 jul. 1827185 med

Tollev Andreas Lejer Pedersen
Født 1802, Andenes, Dverberg.6.
     Søn af Peder Nielsen Leier (Leyer) og Karen Maria Tollevsdatter (Torlefsdatter).

Børn af Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter og Tollev Andreas Lejer Pedersen:

345.205.Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier, f. 1834, Lødingen.
206.102.
Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.186.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.186.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

Gift 1° 18206 med

Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.161.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.161.
     Datter af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach.

Gift 2° 18596 med

Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.186.
Død 1881, Melvik, Trondenes.186.
     Datter af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.
     Etterslekt.

[Gift 1° omkr. 1824 med Mads Larssen (1791 - 1837); Gift 2° 1859 med Jakob Andreas Stensen (1795 - 1872)].
207.106.
Kristoffer Andreas Kristensen
Født 22 jun. 180570.
Død 18 apr. 1849187.
     Kristoffer ga 29. april 1833 avkald (kvittering) for Ingeborgs arv 5 Spd 4 ort 6 sk til hennes formynder Peder Ernstsen i Fiskefjord.187
     Kristoffer fikk 5. sept. 1836 skjøte av Rasmus Christensen på eiendommen, lnr. 110 i Sand i Tjeldsund, for 55 Spd.187
     Gården blei solgt på auksjon 1849, og skjøte utstedt 13. dec. 1849 til Fredrik Johan Ryland for 140 Spd.187
     Skifte 12 dec. 1849187.

Gift 1° 29 okt. 182970 med

Ingeborg Dorthea Corneliusdatter
Født 4 jul. 1803188.
     Datter af Cornelius Carlsen og Kristianne Rasbech Arnoldusdatter.
     Barnløst ekteskap med Kristoffer Kristensen.188

Gift 2° 6 aug. 1838188 med

Kirsten Israelsdatter Svane
Født dec. 1816188, døbt 24 dec. 1816, «juledag»188.
     Datter af Israel Svane Jonassen og Mette Jakobsdatter.

[Gift 1° 6 aug. 1838 med Kristoffer Andreas Kristensen (22 jun. 1805 - 18 apr. 1849); Gift 2° 27 dec. 1854 med John Clavesen].

Børn af Kristoffer Andreas Kristensen og Kirsten Israelsdatter Svane:

346.207.Kristen Martinus Hveding Kristoffersen, f. 1839
347.207.Ingeborg Dorthea Petrika Kristoffersdatter, f. 1841, d. 1841
348.207.Jakob Martines Kristoffersen, f. 1843, d. 1843
349.207.Mette Sofie Kristoffersdatter, f. 1846
208.106.
Johan Hveding Kristensen
Født 29 sep. 180770.
209.106.
Guren Dorthea Kristensdatter
Født 29 aug. 181170.

Generation 7.

210.108.
Anna Marta Johansdatter
Født 1773, Skog, Ibestad.20.
Død 1773, Skog, Ibestad.20.
211.108.
Anna Elisabet Johansdatter
Født 1774, Skog, Ibestad.20.
Død 1794, Skog, Ibestad.20.
212.108.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1777, Igeland, Ibestad20.
Død 185820.

Gift 1799189 med

Hans Olsen
Født 1772, Gamvik, Lavangen.190.
Død 1832190,189.
     Søn af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

Børn af Ingeborg Sofia Hansdatter og Hans Olsen:

350.212.Anna Margrete Hansdatter, f. 1800, Lavangen i Astafjord., d. 1821
351.212.Øllegård Maria Hansdatter, f. 1803, Lavangen., d. 1876
352.212.Jens Kristian Hansen, f. 1820, Lavangen, d. 1888
213.108.
Johan Jacob Hanssen
Født 1780191.
Død 1828191.
     Igeland, Astafjord.

Gift 18056 med

Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1783, Sandtorg, Trondenes.192, døbt 1783, Trondenes.193,169.
     Datter af Mogens Henriksøn Warberg og Elen Catharina Størkersdatter.
214.108.
Kristen Tyge Hanssen
Født 1784, Igeland, Ibestad20.

Gift 1811194 med

Synnøve Andersdatter
Født 1789, Rongså, Salangen.195.
Død 1841195.
     Datter af Anders Johnsen og Anne Kirstina Hansdatter.
215.108.
Karen Maria Hansdatter
Født 1786, Igeland, Ibestad.20.
Død 184220.

Gift 1° 1806196 med

Samuel Henriksen
Født 1765, Medby, Salangen.20.
Død 180720.
     Søn af Henrik Henriksen og Dorte Jansdatter (Johansdatter).

Gift 2° 181020 med

Ole Hanssen
Født 1780, Stræte, Skånland.20.
Død 25 jul. 1836144.
     Søn af Hans Hemmingsen og Marit Steffensdatter.
     Ånstad, Ibestad.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1820. Brukte først løpenr. 38, som var ein femtepart av garden, seinare også løpenr. 40, som var to femtepartar. Ole sette til utfor Kjerringberget 25. juli 1836.

Børn af Karen Maria Hansdatter og Samuel Henriksen:

353.215.Hans Andreas Samuelsen, f. 1807, Ibestad., d. 1875

Børn af Karen Maria Hansdatter og Ole Hanssen er vist under Ole Hanssen (nr. 152).

216.108.
Hans Pauli Hanssen
Født 1789, Igeland, Ibestad.20.
Død 187020.
     Igeland, Ibestad.

Gift 181620 med

Ingeborg Sofia Johannesdatter
Født 1793, Kråkrø, Ibestad.20.
Død 188320.

Børn af Hans Pauli Hanssen og Ingeborg Sofia Johannesdatter:

354.216.Øllegård Anna Hansdatter, f. 1819, Ibestad., d. 1906
217.108.
Maren Kirstina Hansdatter
Født 1792, Igeland, Ibestad20.
Død 184620.
218.108.
Andreas Mørk Hanssen
Født 1794, Igeland, Ibestad, Astafjord.197.
Død 1880197.

Gift 1° 181920 med

Johanna Margrete Pedersdatter Falk
Født 1790, Rollnes, Astafjord.198.
Død 1877198.
     Datter af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Utenfor ekteskap med20

Jonetta Andersdatter
Født 1783, Fornes, Ibestad, Astafjord.84.
Død 183984.

Børn af Andreas Mørk Hanssen og Jonetta Andersdatter:

355.218.Andreas Mørk Andreassen, f. 1826, Astafjord.
219.109.
Tyge Rasmussen
Født 1784, Lilleskog, Ibestad.20.

Gift 181520 med

Gjertrud Katarina Hansdatter
Født 178420.

Børn af Tyge Rasmussen og Gjertrud Katarina Hansdatter:

356.219.Martina Tygesdatter, f. 1815, Ibestad.
220.109.
Karen Bergitta Rasmusdatter
Født 1791, Lilleskog, Ibestad.20.
221.110.
Ole Olsen
Født 1778, Sørrollnes, Trondenes.199,6.
Død 1814, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Ugift ved FT 1801.200
222.110.
Kristen Olsen
Født 1781, Sørrollnes, Trondenes.201,6.
Død 1840, Sørrollnes, Trondenes.6.

Gift 1° omkring 18026 med

Ingeborg Johnsdatter
Født 1780, Teistevik, Torsken.6.
Død 1821, Sørrollnes, Trondenes.6.

Gift 2° 18236 med

Gjertrud Katarina Hansdatter
Født 1788, Myrland, Astafjord.6.
Død 1838, Sørrollnes, Trondenes.6.
223.110.
Tyge Olsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.202,112,6.
Død 1848, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes.

Gift 20 okt. 1809203 med

Pernille Olsdatter
Født 1786, Grov, Astafjord.20,6, døbt 1786, Ibestad kirke.
Død 1849, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Datter af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

Børn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter:

357.223.Ingeborg Katrina Tygesdatter, f. 1812, Trondenes., d. 1872
358.223.Karen Elisabet Tygesdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1814, Trondenes.
359.223.Ole Tygesen, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
360.223.Kornelius Olai Tygesen, f. 1818, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
361.223.Ingebrigt Tygesen, f. 1821, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
362.223.Hans Kristian Tygesen, f. 1823, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
363.223.Karen Danilken Tygesdatter, f. 1827, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
224.110.
Kornelius Olsen
Født 1787, Sørrollnes, Trondenes.204,6.
Død 1810, Sørrollnes, Trondenes.6.
225.110.
Edis Olsen
Født 1791, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1856, Harbakken, (Trondenes ?).6.
     Er ikke nevnt i folketellingen 1801.200

Gift 1° 18196 med

Anne Maria Johannesdatter
Født 1791, Sandstrand, Trondenes.6.
Død 1825, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Datter af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.

Gift 2° 18276 med

Margrete Sofia Hansdatter
Født 1802, Breistrand, Trondenes.6.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Datter af Hans Jørgen Jørgensen og Mette Maria Arvesdatter Warberg.

Børn af Edis Olsen og Anne Maria Johannesdatter:

364.225.Johan Olai Edissen, f. 1820, Trondenes., d. 1820, Trondenes.
365.225.Johan Edissen, f. 1822, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
366.225.Ingeborg Anne Edisdatter, f. 1823, Trondenes., d. 1883, Trondenes.

Børn af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter:

367.225.Anne Marie Edisdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
368.225.Markus Olai Valberg Edissen, f. 1843, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
226.113.
Bergitta Maria Domås
Født 1792, Storskog, Astafjord.131.
Død 1792131.
227.113.
Karen Maria Domås
Født 1794, Storskog, Astafjord.131.
Død 1850131.

Gift 1818205 med

Tollev Pedersen
Født 1795, Årbostad, Astafjord.20.
228.113.
Tyge Domås
Født 1800, Storskog, Astafjord.131.
229.113.
Peder Domås
Født 1803131.
Død 1803131.
230.113.
Kristianna Domås
Født 1807, Lilleskog, Astafjord.131.
231.118.
___________
Død 18046.
232.118.
Jørgen Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1870, Sandtorg, Trondenes.6.
233.118.
Ingeborg Hansdatter
Født 1805, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1840, Forså Ytre, Astafjord.6.
234.124.
Pernille Olsdatter
Født 1786, Grov, Astafjord.20,6, døbt 1786, Ibestad kirke.
Død 1849, Sørrollnes, Trondenes.6.

Gift 20 okt. 1809203 med

Tyge Olsen
Født 1784, Sørrollnes, Trondenes.202,112,6.
Død 1848, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Søn af Ole Tygesen (Trane) og Ingeborg Olsdatter.
     Gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes.

Børn af Pernille Olsdatter og Tyge Olsen er vist under Tyge Olsen (nr. 223).

235.124.
Hans Olsen
Født 1787, Grov, Skånland.20.
Død 184320.
236.124.
Hedvig Elisabet Olsdatter
Født 1789, Grov, Skånland.20.
Død 181320.
237.124.
Jens Olsen
Født 179020.
Død 179020.
238.124.
Øllegård Kristina Olsdatter
Født 1791, Grov, Skånland.20.
Død 179220.
239.124.
Ingeborg Katrina Olsdatter
Født 1792, Grov, Skånland.20.
Død 185020.

Gift 182020 med

Jørgen Jakob Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.20.
Død 185620.
     Søn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

Børn af Ingeborg Katrina Olsdatter og Jørgen Jakob Bentsen Kinapel:

369.239.Berteus Jørgensen, f. 1823, Skånland., d. 1900
240.124.
Bård Olsen
Født 1794, Grov, Skånland.20.
Død 179520.
241.124.
Peder Olsen
Født 1796, Grov, Skånland.20.
Død 187420.

Gift 1° 182120 med

Johanna Olsdatter
Født 1787, Balteskard, Skånland.20.
Død 182220.
     Datter af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.

Gift 2° 182320 med

Trina Sofia Berteusdatter
Født 1798, Selnes, Gratangen.20.
Død 185720.
     Datter af Berteus Nilssen og Anna Serina Olsdatter Trane.

Børn af Peder Olsen og Johanna Olsdatter:

370.241.Johanna Pedersdatter, f. 1822, Skånland., d. 1822

Børn af Peder Olsen og Trina Sofia Berteusdatter:

371.241.Johan Pedersen, f. 1824, Skånland., d. 1884
242.124.
Bård Olsen
Født 1798, Grov, Skånland.20.
243.124.
Daniel Trane Olsen
Født 1801, Grov, Skånland.20.
Død 186120.

Gift 183120 med

Maren Margrete Steffensdatter
Født 180020.
Død 188320.

Børn af Daniel Trane Olsen og Maren Margrete Steffensdatter:

372.243.Ole Danielsen, f. 1829, Astafjord, d. 1875
244.124.
Jens Olsen
Født 1804, Grov, Skånland.20.
Død 186720.
245.126.
Jens Rasmussen
Født 1805, Laberg, Gratangen.20.
Død 186320.
246.126.
Bård Rasmussen
Født 1808, Laberg, Gratangen.20.
Død 189420.
     Marskard, Skånland.

Utenfor ekteskap med206,20

Katarina Abrahamsdatter
Født 180120.
Død 188920.

Gift 1° 184520 med

Andrea Olsdatter
Født 1825, Åkenes, Astafjord.20.
Død 189020.
     Datter af Ole Tomassen og Berit Kirstina Mikkelsdatter.

Børn af Bård Rasmussen og Andrea Olsdatter:

373.246.Anton Daniel Bårdsen, f. 1846, Oppdal, d. 1891
374.246.Anne Birgitte Bårdsdatter, f. 1853, Skånland
375.246.Johanna Maria Bårdsdatter, f. 1861
247.126.
Anne Rasmusdatter
Født 1818, Laberg, Gratangen.20.

Gift 184620 med

Hans Peder Nilssen
Født 1816, Skårvik Øvre, Salangen.20.
     Skårvik, Salangen. Etterslekt (10 barn), se Astafjord bygdebok.
248.127.
Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.20.

Gift 183020 med

Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.20.
Død 186420.
     Søn af Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel og Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe.
249.127.
Ingeborg Katrina Jensdatter
Født 1812, Grov, Astafjord.20,206.
Død 1900, Sørrollnes, Trondenes.207.

Gift 1° 183620 med

Jørgen Tobiassen
Født 1804, Løksebotn, Salangen.20.

Gift 2° 184520 med

Ingebrigt Tygesen
Født 1821, Sørrollnes, Trondenes.20,207.
Død 1880, Sørrollnes, Trondenes.208.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.

Børn af Ingeborg Katrina Jensdatter og Ingebrigt Tygesen:

376.249.Anna Jørgine Ingebrigtsdatter, f. 1846, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
377.249.Pernilla Karoline Ingebrigtsdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
250.127.
Tomas Jenssen
Født 1815, Grov, Skånland.20.
Død 190420.
251.127.
Olea Jensdatter
Født 1818, Grov, Skånland.20.
Død 189120.
252.127.
Helleborg Jensdatter
Født 1825, Grov, Skånland.20.
Død 188120.
253.134.
Else Marie Heitman
Født 1798136.
Død 1877136.

Gift 1823136 med

Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.136.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.136.
     Søn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.
254.136.
Kristiane Hansdatter
Født 1798134.
Død 1798134.
     Deres eldste datter Kristiane, fødtes året før [foreldrenes ekteskap], men døde bare ti uker gammel.134
255.136.
Engel Marie Hansdatter Hagrup
Født 1800, Skatvik ?134.
256.136.
Danilken Hansen Hagrup
Født 1803, Skatvik ?134.
Død 1889.
     Ugift.
     Overtok halve gården Espenes, Dyrøy.134
257.136.
Else Marie Hansdatter Hagrup
Født 1805, Espenes, Dyrøy ?134.
258.136.
Jon Hansen Hagrup
Født 1807, Espenes, Dyrøy.134.
Død 1823134.
     Omkom på Finnmarken 1823.134
259.145.
Anna Kirstina Pedersdatter
Født 180420.
Død 181320.
260.145.
Berit Maria Pedersdatter
Født 180620.
Død 181320.
261.145.
Hans Kristian Pedersen
Født 181020.
Død 181320.
262.145.
Anders Pedersen
Født 1816, Laupstad, Astafjord20.
Død 185620.

Gift 184020 med

Ingeborg Kristine Tomasdatter
Født 1809, Sørrollnes, Trondenes20.
Død 188620.
     Datter af Thomas Olsen og Marit Hansdatter.

Børn af Anders Pedersen og Ingeborg Kristine Tomasdatter:

378.262.Peder Martin Andersen, f. 1841, Ibestad, d. 1841
379.262.Engel Maria Andersdatter, f. 1842, Ibestad, d. _____
380.262.Ole Kristian Andersen, f. 1845, Ibestad, d. 1889
381.262.Maren Katrine Andersdatter, f. 1851, Ibestad, d. 1851
263.145.
___________
Født 1819, Hallevik, Ibestad20.
Død 1819, Hallevik, Ibestad20.
264.145.
Hans Pedersen
Født 1822, Hallevik, Ibestad20.
Død 189820.
265.146.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.6.
266.146.
Niels Schjelderup
Født 1806.
267.146.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.209,6.
Død 189120.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 183720 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.20.
Død 188620.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
268.146.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.210, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.211,212.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.167,210.

Gift 18326 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.168,166, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.168.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.167,166.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

382.268._____
383.268._____, d. 1836
269.146.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.6.

Gift 18446 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.6.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.6.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
270.146.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.6.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.6.

Gift 18486 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

384.270.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
385.270.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
386.270.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
387.270.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. _____
271.146.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.6.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.6.

Gift 18386 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.20.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.20.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh:

388.271.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
389.271.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
390.271.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
391.271.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
392.271.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
393.271.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
394.271.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
395.271.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
396.271.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
272.150.
John Severinsen
Født 181920.
Død 190220.
     Etterslekt, se Tore Meyer, Astafjord Bygdebok.
273.150.
Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.20.
Død 189220.

Gift 1860213 med

Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.20.
Død 189620.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Else Maria Wegner Hansdatter Trane.

[Gift 1° 1845 med Petter Jonas Hanssen (1819 - 1859); Gift 2° 1860 med Andreas Jonassen Falk (1824 - 1892)].

Børn af Andreas Jonassen Falk og Elisabet Møller Hansdatter Starup:

397.273.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
274.150.
Peder Jonassen Falk
Født 1825, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.214.
275.150.
Ingeborg Olena Jonasdatter Falk
Født 1828, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.214.
276.152.
Synnøve Maria Olsdatter
Født 1810, Ånstad, Ibestad.20.
Død 181220.
277.152.
Øllegård Maria Olsdatter
Født 1812, Ånstad, Ibestad.20.
278.152.
Maren Marie Olsdatter
Født 1820, Barbogen, Torsken.20.
Død 188520.

Gift 184420 med

Samuel Tobiassen
Født 1795, Løksebotn, Salangen.20.
Død 185620.
     Søn af Tobias Hanssen og Ingeborg Magdalena Samuelsdatter.
     Å, Ibestad. Årstein, Gratangen.
     Flytta til Barbogen i Torsken i 1847 og var husmannsfolk der noen få år.144

[Gift 1° 1825 med Marta Larsdatter (1790 - 1831); Gift 2° 1832 med Barbro Jensdatter (1792 - 1842); Gift 3° 1844 med Maren Marie Olsdatter (1820 - 1885)].

Børn af Maren Marie Olsdatter og Samuel Tobiassen:

398.278.Barbro Tomine Samuelsdatter, f. 1840, Gratangen., d. 1907
399.278.Marie Karoline Samuelsdatter, f. 1844, Gratangen., d. 1921
400.278.Karen Anne Samuelsdatter, f. 1849
401.278.Øllegård Anna Samuelsdatter, f. 1853, Torsken., d. 1920
279.152.
Samuel Olsen
Født 1822215.
Død 30 apr. 1868215.

Gift 1848215 med

Ingeborg Kirstina Samuelsdatter
Født 1827, Ånstad, Ibestad.20.
Død 1892215.
     Datter af Samuel Tobiassen og Marta Larsdatter.

[Gift 1° 1848 med Samuel Olsen (1822 - 30 apr. 1868); Gift 2° 1869 med Kaspar Kristian Andreassen (1835 - 1907)].
280.152.
Markus Olsen
Født 1824, Barbogen, Torsken.216.
Død 1902216.
281.153.
Hans Kornelius Larssen
Født 1812, Ånstad, Ibestad.20.
Død 181320.
282.156.
Trine Rasmusdatter Trane
Født omkring 1780217.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
283.156.
Mette Maria Rasmusdatter Trane
Født omkring 1782218.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
284.156.
Alexandrea Rasmusdatter Trane
Født omkring 1785219.
285.156.
Hanna Rasmusdatter Trane
Født omkring 1789220.
286.156.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1791221.
287.159.
Eilert Nicolai Trane
Født 17846, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.222.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.222.
     Nergård, Bjarkøy.6

Gift _____6med

Maren Olsdatter
Født 17926.
Død 18826.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

402.287.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
403.287.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
288.159.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.222.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.223,222 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 1806224.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

404.288.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
405.288.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
406.288.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
407.288.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
408.288.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
409.288.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
410.288.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.
289.162.
Østen Hansen Heitmann
Født omkring 1789149.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
290.162.
Erika Hansdatter Heitmann
Født omkring 1791149.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
291.164.
Ane Margrethe Lind
Født 1793150.
292.164.
Hanna Lind
Født 1795150.
293.164.
Nils Rafn Lind
Født 1797150.
294.164.
Johanna Margrethe Lind
Født 1800150.
295.165.
Hans Andreas Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.151.
296.165.
Anne Margrethe Lech Lind
Født _____, Vika, Trondenes.225,151.
Død 1801, Vika, Trondenes.151.
297.165.
Nils Rafn Lind
Født 1803, Vika, Trondenes.150,151.
Død 1819, Vika, Trondenes.151.
298.165.
Anne Margrethe Lind
Født 1806, Vika, Trondenes.151,150.
299.175.
Ingeborg Sofia Wegner
Født 1781, Vik, Astafjord.154.
Død 1830226,154.
     Ingeborg Wegner døde visstnok ca. 1830.226

Gift 1° 1807227 med

Peder Slangerup Nilssen
Født omkring 1777, Ure, Buksnes.228,229.
Død omkring 1818228,229.
     Søn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter.
     Peder tjente som ugift i 1801 hos broren Arnt Schjøning Nilsen på Barøy. 20. juni 1806 fikk han bevilling på et gjestgiveri på Staksvollholmen i Tjeldsund. 4. sept. 1807 fikk han husmannseddel hos pastor Jakob Schytte, og satt her til sin død ca. 1818.
     Skifte 15 jul. 1818228Skifte nevner bare enka og datra Kristiana..

Gift 2° 29 dec. 1818, Staksvold, Tjeldsund., efter Kgl. bevilling hjemme i huset på Staksvold uden forudgående tillysning fra prekestolen.226 med

Hans Danielsen
Født 28 aug. 1782226.
     30. mai 1820 fikk han hos pastor Schjelderup ®forpaktningskontrakt¯ på den halve våga på Staksvold i Tjeldsund for 2 år, fra 24. mai 1820 til 24. mai 1822.226

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Peder Slangerup Nilssen:

411.299.Kristiana Fredrikke Pedersdatter, f. 1807
412.299.Elen Kathrine Pedersdatter, f. 1808, d. 1808

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Hans Danielsen:

413.299.Anna Elisabeth Møller Hansdatter, f. 1819
300.175.
Anna Katarina Wegner
Født 1783, Vik, Astafjord.154.
301.175.
Eilert Christian Borring Wegner
Født 1784, Vik, Astafjord.154.
Død 1811154.
302.175.
Iveranna Antonetta Wegner
Født 1788, Vik, Astafjord.154.

Gift 1811230 med

Hans Kristian Hindberg
Født 1772, Djupvik nordre, Dyrøy.231.
Død 1855231.
     Søn af Jon Pedersen Hindberg og Adelus Reinholtsdatter.
     Djupvik nordre, Dyrøy.
303.175.
Benedigte Wegner
Født 1792, Vik, Astafjord.154.
304.179.
Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.161.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.161.

Gift 18206 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.186.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.186.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
305.180.
Maren Stina Johnsdatter Harr
Født 1803, Bø, Trondenes.232, døbt 1802, Trondenes.233,157.
Død 1877, Skånland, Trondenes.232.

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.157 med

Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.234, døbt 1799, Trondenes.235,112,157.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.157.
     Søn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.
     Konf. 1817 i Trondenes.112

Børn af Maren Stina Johnsdatter Harr og Raphael Hanssen Warberg:

414.305.Johanna Cecilie Raphaelsdatter Warberg, f. 1826, Trondenes.
415.305.Hans Mathias Valberg Raphaelsen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
416.305.Johan Harr Raphaelsen Warberg, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
417.305.Andreas Christian Raphaelsen Warberg, f. 1832, Trondenes.
418.305.Bereth Marie Raphaelsdatter Warberg, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
419.305.Bertheus Johan Olai Raphaelsen Warberg, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
420.305.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter Warberg, f. 1841, Trondenes.
421.305.Raphael Henrik Raphaelsen Warberg, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
422.305.Henrik Mathias Raphaelsen Warberg
306.182.
Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.236.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.236.

Gift 18336 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.180,236.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.237.
     Søn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver.

Børn af Anne Johanna Baltsersdatter og Henning Junghans Eriksen Normann:

423.306.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
424.306.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
425.306.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
426.306.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
427.306.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
307.183.
Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.163.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.163.

Gift 18346 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.171,180.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.171.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].
308.186.
Barbro Maria Johnsdatter
Født 15 jun. 1826, Sandnes, Tjeldsund.167.
309.186.
Hans Petter Valberg Johnsen
Født 16 jul. 1828, Sandnes, Tjeldsund.167.
Død 24 mai 1903167.
     Steinsvik, Tjeldsund.
310.187.
Ole Ernstsen
Født _____, Breivik, Trondenes.6.
Død 1812, Rogla, Trondenes.6.
311.187.
Isak Ernstsen
Født 1809, Breivik, Trondenes.6.
Død 1875, Breivik, Trondenes.6.

Gift 18506 med

Ida Sofia Kildal
Født 1829, Sørsand, Bjarkøy.6.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin Kildal og Else Hvidt Lie (Thulesius).

[Gift 1° 1850 med Isak Ernstsen (1809 - 1875); Gift 2° 1879 med Kristen Mathias Jakobsen (f. 1841)].
312.187.
Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.238.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.238.

Gift 18416 med

Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.239.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.239.
     Datter af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter.
313.187.
Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.6.
Død 1909, Tovik, Trondenes.6.

Gift _____med

Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.6.
Død 1890, Tovik, Trondenes.6.
     Datter af John Kristian Hanssen Harr og Ellen Debora Arvesdatter Warberg.

Børn af Nils Olai Ernstsen og Gunhild Rebekka Johnsdatter:

428.313.Ernst Mathias Ernstsen, f. 1865, Trondenes.
314.187.
Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.240.
Død 1915, Breivik, Trondenes.240.

Gift 1846240 med

Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Søn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Børn af Hanna Marie Ernstsdatter og Johan Jacob Kildal:

429.314.Eilert Kildal, f. 1850, d. _____
315.190.
Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin
Født 1835, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1906, Leikvikhamn, Trondenes.6.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
316.191.
Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.6.

Gift 1° 18446 med

Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.6.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.6.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.

Gift 2° 18646 med

Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.6.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.
317.192.
Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.6.
Død 1888, Tovik, Trondenes.6.

Gift 1° _____med

Andreas Paulsen

Gift 2° 18546 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.20,6.
Død 1890, Tovik, Trondenes.6.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Rebekka Martine Bredesdatter Heide og Israel Petter Schjelderup:

430.317.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
431.317.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
318.193.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.241,242.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.243,241,242.
319.193.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.242.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.242.
320.193.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.241,242.
Død 1872, Mårsund, Bø.244.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.241

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

432.320.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
433.320.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
434.320.Regine Mikkelsdatter Normann
435.320.Marie Mikkelsdatter Normann
436.320.Erik Mikkelsen Normann
321.193.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.241
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
322.193.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.242.
Død 1877, Rogla, Trondenes.242.

Gift 1852245 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.246.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.246.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
323.195.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.20.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.6.

Gift 1° 184120 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.6.
Død 1868, Tovik, Trondenes.6.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 18786 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.6.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.6.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

437.323.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
438.323.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
439.323.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
440.323.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
441.323.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
442.323.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
443.323.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
444.323.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
445.323.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
446.323.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
447.323.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
324.195.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.20.
Død 190920.

Gift 184720 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.20.
Død 189120.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

448.324.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
325.195.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.20.
Død 186520.
326.195.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.20.
Død 191420.
327.195.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.20.
Død 185620.

Gift 185520 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.20.
Død 190720.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

449.327.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
328.195.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.20.
329.195.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.20.
Død 187520.
330.195.
Jens Mikal Ursin
Født 183820.
331.195.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.20.
     Til Amerika.20
332.196.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.6.

Gift 18646 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.6.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
333.196.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.20.
Død 190020.

Gift 185720 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.20.
Død 190720.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

450.333.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
451.333._____, f. 1861, Renså, d. 1861
452.333.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
453.333.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
454.333.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
455.333.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
456.333.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
457.333.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
458.333.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
459.333.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
460.333.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
334.197.
Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.6.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.6.

Gift 18446 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.6.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.6.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
335.197.
Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Gift 1846240 med

Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.240.
Død 1915, Breivik, Trondenes.240.
     Datter af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Johan Jacob Kildal og Hanna Marie Ernstsdatter er vist under Hanna Marie Ernstsdatter (nr. 314).

336.197.
Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.6.
Død 1909, Tovik, Trondenes.6.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Gift 18456 med

Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.6.
Død 1891, Tovik, Trondenes.6.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

Børn af Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal og Søren Andreas Schjelderup:

461.336.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
462.336.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
463.336.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
464.336.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
465.336.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
466.336.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
467.336.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
468.336.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
469.336.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
470.336.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
471.336.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
337.197.
Martine Mikaline Kildal
Født 9 jan. 1828, Nordsand, Bjarkøy.6.
Død 1903, Harstad, Trondenes.6.

Gift _____med

Wilhelm Olssøn Kaarbø
Født 29 jun. 1811, Kårbø, Lesja, Oppland.6.
Død 5 apr. 1876, Harstad, Trondenes.6.
     Søn af Ole Wilhelmssøn Schjelderup og Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard.
     Gårdbruker på Harstad øvre (Kaarbøgården).

Børn af Martine Mikaline Kildal og Wilhelm Olssøn Kaarbø:

472.337.Rikard Olai Kaarbø, f. 1850, d. 1901
473.337.Ole Johan Kaarbø, f. 1852
474.337.Simon Kildal Kaarbø, f. 1854
475.337.Mikal Meyer Kaarbø, f. 1855
476.337.Wilhelm Kaarbø, f. 1857
477.337.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1859, d. 1861
478.337.Marinius Kaarbø, f. 1861, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
479.337.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1863
480.337.Magnus Severin Kaarbø, f. 1865, d. 1865
481.337.Dorthea Ursin Kaarbø, f. 1866
338.197.
Ellen Marie Kildal
Født 1829, Nordsand, Bjarkøy.6.
339.197.
Mikal (Michael) Heggelund Kildal
Født 1832, Nordsand, Bjarkøy.6.
Død _____6.

Gift 1° 18556 med

Maren Testman Kildal
Født 1835, Breivik, Trondenes.6.
Død 1878, Stangnes, Trondenes.6.
     Datter af Peder Hersleb Abilgård Simonsen Kildal og Kristianna Henningsdatter.

Utenfor ekteskap med6

Kristine Antonette Pedersdatter
Født 1856, Breivik, Trondenes.6.

Gift 2° 18816 med

Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist
Født 1844, Hasvik, Finnmark.6.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Maren Testman Kildal:

482.339.Kristian Kildal, f. 1856, Trondenes., d. 1873
483.339.Petra Bendikte Kildal, f. 1858, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
484.339.Simon Fredrik Kildal, f. 1860, Trondenes.
485.339.Peder (Peter) Konrad Kildal, f. 1862, Trondenes.
486.339.Martin Kildal, f. 1863, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
487.339.Job Kildal, f. 1865, Trondenes.
488.339.Kristoffer Kildal, f. 1868, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
489.339.Marie Marselie Kildal, f. 1869, Trondenes.
490.339.Johan Ursin Kildal, f. 1871, Trondenes.
491.339.Kristian Emil Kildal, f. 1873, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
492.339.Anna Kildal, f. 1875, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristine Antonette Pedersdatter:

493.339.Dødfødt (Stillborn), f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist:

494.339.Maren Marie Thesman Kildal, f. 1881, Trondenes.
340.197.
Anna Cesilia Rosted Kildal
Født 1837, Sørvik, Trondenes.6.
341.198.
Rasmus Oliver Danielsen Ursin
Født 1816, Vika, Bjarkøy.184.
342.198.
Dorte Serine Danielsdatter Ursin
Født 1826, Vika, Bjarkøy.184.
343.198.
Mathias Mikal Danielsen Ursin
Født 1829, Vika, Bjarkøy.184.
344.198.
Andrea Marie Danielsdatter Ursin
Født 1823, Vika, Bjarkøy.247.
345.205.
Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.6.

Gift 18656 med

Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.248,6.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.

Børn af Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier og Søren Martin Hartvigsen:

495.345.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
496.345.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
497.345.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
346.207.
Kristen Martinus Hveding Kristoffersen
Født 2 mai 1839188.
347.207.
Ingeborg Dorthea Petrika Kristoffersdatter
Født 6 mar. 1841188.
Død 27 dec. 1841188.
348.207.
Jakob Martines Kristoffersen
Født 3 mai 1843188.
Død 17 aug. 1843188.
349.207.
Mette Sofie Kristoffersdatter
Født 1 feb. 1846188.

Kilder og Noter
1Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
262 år gl. ved manntallet år 1701.
3Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 14
4Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 16
5Skifte sluttet 9. mai 1711.
6Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
7Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
8Siges ved morens skifte 7. mai 1679 at være død for 8 år siden.
9I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes dødsåret til 1672.
10Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 291. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
11Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 151. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
12Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
13Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
14O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1668.
1540 år gl. ved manntallet 1701.
16I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1664.
17S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 553
19DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
20Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
21I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes dødsåret til 1763.
22Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:60
23Matricul over Senniens Fogderie 1723 av Börje Jonsson.
24Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 22
25Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:341
26May Teistevoll
27Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 16
28May Teistevoll , 5. maj 2001.
29Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:245
30Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:245-246
31O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1677.
32Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 171
33Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 590
3412 år gl. ved manntallet 1701.
35K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
3616 år gl. ved manntallet år 1701.
37O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1685.
3810 år gl. ved manntallet år 1701.
39Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 23
40Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:513
41Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:512
422 år gl. ved manntallet år 1701.
43O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1701.
447 år gl. ved manntallet år 1701.
451 år gl. ved manntallet år 1701.
46I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1797.
47Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 645
48Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
49Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
50Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:340
51Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:339
52Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:463
53ca. 77 år gl.
54Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:253
55Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250
56Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:343
57Ifølge IGI - http://www.familysearch.com - født 2. mar. 1704 men det kan vel neppe være rigtigt.
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 117
59Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
60Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 484
61O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1722.
62Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 172
63Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 29
64Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 180. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
65Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:641
66Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:642
67Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:627
68Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,347
69angivelig 77 år gl.
70Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,348
71Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,317
72Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 61
73Skifte sluttet 28. dec. 1787.
74Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 356
7567 år gl. ved FT 1801.
7665 år gl. ved FT 1801.
77Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:281
78Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:279
79Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 646
80Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:483
81Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:465
82Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:300
83Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:127
84Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:9
85Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:31
86Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:421
87Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:307
88Berg og Torsken bygdebok I, s. 403
89Berg og Torsken bygdebok I, s. 379
90Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
91Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
92Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
93Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
94Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
95Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 80
96ca. 70 år gl.
97Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:347
98Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:342
99Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
100Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
101DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6622
102Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:62
103Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:428
104i barselseng ?
105Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250, 251
106Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:129
107Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
108Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,101
109Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
110Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
111Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
112Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
113Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 130
114Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:172
115Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 173
11657 år gml. i 1801
117Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895
118Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895-896
119Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 896
120trolovet 10. nov. 1779 på gården Barøen.
121Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 893
122Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1004
123Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 404
124Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
125Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1752.
12652 år gl. ved FT 1801.
12756 år gl. ved FT 1801.
128Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112, 113
129Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112
1301. s. e. Tr.
131Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:45
132Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 2:42
13325 år gl. ved FT 1801.
134Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
135Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
136Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
137Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. 108
138Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:699
139Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:97
140Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
14128 år gl. ved FT 1801.
142Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:213
143Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:58
144Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:291
14550 år gl. ved folketellingen år 1801.
14627 år gl. ved folketellingen år 1801.
147Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
148Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
149Berg og Torsken bygdebok I, s. 202
150Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
151Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 316
152Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 42
153Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
154Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 17
155Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 43
156d. esto mihi.
157Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
158Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 46
159I NST 14, s. 246 står der at han døde 9. okt. 1858.
160Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 46
161Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
162Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
163Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:211
164Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
165Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:182
166Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
167Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
168Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
169Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
170Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
171Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
172Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:106
173Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 176
174Tvilling.
175d. mis.
176Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:175
177Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
178Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:370
179Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:369
180Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
18122. søndag etter treein. 1764.
18268 år gl.
183Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
184Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:559
185Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. II:1004
186Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 509
187Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,349
188Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:349
189Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:36
190Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:86
191Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 536
192Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 105
19311. p. tr.
194Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:176
195Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:4
196Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:211
197Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:32
198Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
19922 år gl. ved FT 1801.
200Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
20118 år gl. ved FT 1801.
20215 år gl. ved FT 1801.
203»Slektninge i 3die ledd«
20410 år gl. ved FT 1801.
205Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:217
206Han fra Grøsnes, hun fra Nygård/Seglste.
207Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 8
208Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 7
209Astafjord bygdebok skriver år 1805.
210Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
2112. paaskedag 1810
212Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
213Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:409
214Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:171
215Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292
216Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:293
21721 år gl. ved folketellingen år 1801.
21819 år gl. ved folketellingen år 1801.
21916 år gl. ved folketellingen år 1801.
22012 år gl. ved folketellingen år 1801.
22110 år gl. ved folketellingen år 1801.
222Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).
223IGI - http://www.familysearch.com
22426 år gl. ved ekteskapets indgåelse år 1832.
225Født omkring 1800 ?
226Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:96
227Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 687
228Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:112
229Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 948
230Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 688
231Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:51
232Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 59
2332. adv.
234Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 56
2355. s. e. påske.
236Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
237Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
238Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 92
239Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
240Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:220
241Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
242Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:47
24319 år gl.
244Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:515
245Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:197
246Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:195
247Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:560
248Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
249Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:296
250Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292,296
251Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:135
252Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 6
2534. S. e. Trin. 1815
254Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
255Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:650
256Astafjord bygdebok skriver år 1841.
257Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 247. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
258Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 248. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
259Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 66
260Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 65
261Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:50
262Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:48
263Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:323
264Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
265Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
266Inger Eide, Bærum på Digitalarkivets "WebDebatt" i Aug. 2003
267Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
268Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
269Ibestad kirkebok.
270Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
271Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
272Candyce Ellison , April 2002.
273Ancestry.com
274Dåbsattest
275Arnt Jensvoll
276Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.