© 2001 Simon Ellefsen

Trane I(b)

Opdateret 23 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Hans Simensen
Født omkring 1570, Haderslev.1.
Død 1618, Spjelkavik i Sund-Møre.1.
     Hans Simensen var foged på Sunnmøre 1605-16. Han bodde først på Molvær, men bygslet Spjelkavik i Sunnmøre 1609, og flyttet siden hit. Han bygslet også Gjerdet og Neset, som han drev sammen med hovedbruket. 1611 var han utkallet til Kalmarkrigen, men fikk en av tjenerne på gården, Knut Pedersen, til å reise i sit sted. 1617 tok han borgerskap og drev sagbruk og utførsel av trelast. 1618 rådmann i Bergen.
     I Bergen bys historie er det litt å lese om ham.2
     Hans Simensens enke het Karine Michelsdatter, hum hadde garden Spjelkavik og sagbruket etter mannen [Hans Simonsen] til Mathias Hansen tok over i 1627. [Kjell Høyers internet hjemmeside].
     På baggrund at et utrykt diplom dateret 20. juni 1631, skriver Kielland at Hans [Simensen; Kielland kender ikke hans etternavn] var gift med en datter av fogd Peder Christensen Trane og Karine [Michelsdatter], samt at Hans havde en datter gift med Mathias Hanssen på Spiklevik/Spjelkavik samt to sønner Peder og Simen Hansen.

Gift _____med

Karine Michelsdatter
Død omkring 16303.
     Karine, boede 1603 i Stvgr., levede endnu 1626. [Kielland kender ikke hennes efternavn].4
     Kjell Høyer skriver på internet-hjemmeside at han «har fått opplyst at hun [Karine Michelsdatter] hadde en bror Gabriel Michelsen som er nevnt på Spjelkavik i 1621».
     Karine Michelsdt omtalte Peder Jacobsen (bror til futen Peter Jacobsen Falch) som ''suoger'', og dette svogerskapet gikk neppe gjennom andre enn den ukjente kona hans. (Peder Jacobsen ser ellers ikkje ut til å ha hatt etterslekt.) Ho kan ha vore t.d søster av Karine M, Peder Trane eller, for den saks skuld, Hans Simonsen.5

[Gift 1° med Peder (Christensen ?) Trane (f. omkr. 1550); Gift 2° med Hans Simensen (omkr. 1570 - 1618)].

Børn af Hans Simensen og Karine Michelsdatter:

2.1.Marit Hansdatter (Trane?)
3.1.Peder Hanssen
4.1.Simen Hanssen

Generation 2.

2.1.
Marit Hansdatter (Trane?)

Gift _____med

Mathias Hanssen (Tot)
Født omkring 15986,7.
Død _____, Spjelkavik i Sunn-Møre.7.
     ? Er Mathias Hansen (Tot) far til brødrene Jacob og Christen Mathiassen i Trondheim ?
     Foged på Sund-Møre 1633-35. Bygslet Spjelkavik i Sunn-Møre 1627. Hadde handel på Sørneset og Valderøya.
     I Haram bygdebok av M. Rogne, under diplomene side 57, er nevnt ett diplom som futen Mattes Hansen, bl. annet har underskrevet. Diplomet er skrevet på Holen i Borgund, 22. nov. 1634. I samme bok, side 69, kan en lese om futene Hans Gimmerson og Mattes Hansen Tot som sog mellom fingrene med skatten i vanskelige tider.8
3.1.
Peder Hanssen
4.1.
Simen Hanssen
     ! GÆT - DEN SIMEN HANSSEN SOM NEVNES HOS KIELLAND KAN TÆNKES AT VÆRE IDENTISK MED SIMEN PÅ HOV/HOF I TJELDSUND (1663) OG HAN KAN IGEN TÆNKES AT VÆRE FAR TIL KRISTEN SIMENSEN PÅ HOFSJØEN I TJELDSUND OG HANS SIMENSEN TRANNE PÅ FJELDAL I TJELDSUND.
     Simen svarte 3 ort i husmannsskatt 1663 på Hov/Hof i Tjeldsund. Han svarte også 1 pd i leidang.9

Børn af Simen Hanssen og _____:

5.4.Hans Simensen Tranne (Trane), f. omkr. 1655, d. eft. 1730
6.4.Kristen Simensen

Generation 3.

5.4.
Hans Simensen Tranne (Trane)
Født omkring 165510.
Død efter 1730.
     Hans Simensen Hofsjøen [strandsete ved gården Hov/Hof i Tjeldsund] tjente for full lønn 1687/89, og betalte 1 dlr hvert år. Siste året også 1 dlr. i National Regiments-skatt. Det er trolig han som seinere bodde på Fjelldal.11
     Overtok bruket på Fjelldal i Tjeldsund etter svigerfaren før 1697, da han svarte 1 pd i leidang. I 1711 betalte han 1 ort 8 sk. i skatt for en dreng med pengeløn 2 ort, og klæder for 1½ rdl i lønn. Han betalte samme år 1 ort 6 skill i skoskatt «selvfemte», dvs. for seg sjøl og kona, samt en dreng og to tjenestetauser. Dessuten 4 Rdl. i dagskatt.10
     Hans Simensen betalte 4 dlr i krigsstyr og 1 pd i leidang 1720. I matrikkelutkastet 1723 er Hans ført som bruker av 1 vog gammel skyld.10
     Hans og Marith fikk ingen barn, og i skiftet etter Marith 26. sept. 1729 er utenom enkemannen barna til hennes fire avdøde søstre arvinger. På skiftet var der mellom anna ei sølvskei med bokstavene C.S.T. Den hadde trolig tilhørt Christen Simensen som i 1690-åra var strandsitter ved Hofs-sjøen. Han var visstnok bror til Hans.10
     Hans svarte i 1730/31 brannstyr med 2 ort. Det er ikke kjent når Hans døde.10

Gift _____10med

Marith Andersdatter
Død 1729.
     Datter af Anders Mikkelsen og Maren Trondsdatter.
     Skifte 26 sep. 172910.
6.4.
Kristen Simensen
     Var i 1684 og ut gjennom 90-åra strandsitter ved Hofsjøen [i Tjeldsund], og betalte i 1687 1 pd 12 mk, og i 1690 2 Rdl. i leidang. Han dreiv handel, «haver nogle skyldmenn» og betalte 2 dlr. i ordinær skatt 1691. Samme år svarte han «Fortifikasjonsskatt» og regimentsskatt med 2 ort 16 sk. Han er et par ganger nevnt i tida 1691-97. Han var trolig bror til Hans Simensen Tranne, som var gift på Fjelldal. Kristen er borte i 1701.12

Kilder og Noter
1Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 8
2Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 3
3Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 32
4Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 255
5Bjørn Jonson Dale, Ålesund 2003-09-11
6"Folk og Slekt i Trondenes" sætter fødselsåret til 1610.
7Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 10
8Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 7
9Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:266
10Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:464
11Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:274
12Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:267