© 2001 Simon Ellefsen

Trane I

Opdateret 23 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
(? Christen Trane ?)
     Som det framgår av sitatet «Christen Trane vides at have været gift to Gange», mente altså Kielland [Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ... (1897), s. 223] at Christen og Peder (samt Else) hadde en felles far som hette Christen Trane. Selv om de to halvbrødrene Christen og Peder Trane til nå ikke er funnet nevnt med farsnavn noe sted, verken i norske eller danske kilder, er det allikevel sannsynlig at deres far hadde navnet Christen. Ett indisium på dette er at både Christen og Peder Trane hadde en sønn med navnet Christen, ett annet at i Christen Tranes segl [se fig. 4 i artikelen] finnes bokstavene C. C.1
     Nye undersøkelser av danske kildeskrifter som dekker 1500-tallet har brakt to menn med navnet Christen Trane fram i lyset. Begge to finner vi i København. Den 4. april 1542 får vi opplyst at en Christen Trane [Christiern Tranne] bodde i en av universitetets gårder i Vandmøllestrædet [Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. 6, s. 35]. Ut av sammenhengen ser det ut til at han i 1542 overlater huset til en annen [Anders Nielsen Bager]. Teoretisk sett kunne denne Christen Trane gjerne være Christen og Peder Tranes far, men i mangel av bevis må man foreløpig bare anse det for en hypotese. Tidspunktet kunne for øvrig passe vel overens med at han i 1542 kan ha vært enkemann. Som nevnt var Christen C. Trane født i 1533 og hans halvbror Peder var trolig født noe seinere, mellom 1545-1555. At Christen Trane i København nå flyttet kunne i så fall kanskje ha sammenheng med at han giftet seg på ny og at han sammen med sin nye kone kan ha flyttet ut av byen. Tar man utgangspunkt i at vanlige folk som regel ikke flyttet så veldigt langt, kunne man gjette på at han kanskje kan ha slått seg ned et eller annet sted på Sjælland eller i Malmø.1
     I 1582 finner vi også at en Christen Trane betalte leie av en gård eller en grunn «Ved Vollen» i København, som var eid av «hellig Gesthuus hospital». I en «Jordbog paa kiøbstedtz goidz til hellig Gesthuus hospital» finner vi denne innførselen: «Ved Vollenn. Michel Fyrbøder viij marck. Hanns Mynther xij marck. Christenn Trane ix marck.» [Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. 1, s. 524].1
     Ettersom disse to Christen Trane nevnes med hele 40 års mellomrom, synes det lite sannsynlig at det kan være samme mann. Det må i så fall innebære at det finnes en Christen Trane i København samtidig med Christen Trane i Stavanger [1533-1600], men det kunne teoretisk sett også være Christen Trane i Stavanger som her kan ha betalt leie [i København år 1582] på en annens vegne (, for eksempel sin stemor eller hittil ukjente søsken).1

Børn af (? Christen Trane ?) og _____:

2.1.Christen C(hristensen) Trane, f. 1533, d. 1600, Stavanger

Børn af (? Christen Trane ?) og _____:

3.1.Peder (Christensen ?) Trane, f. omkr. 1550
4.1.Else (? Christensdatter Trane ?), d. omkr. 1600

Børn af (? Christen Trane ?) og _____:

5.1.Palle (? Christensen Trane ?)

Generation 2.

2.1.
Christen C(hristensen) Trane
Født 15332.
Død 12 jul. 1600, Stavanger2.
     Christen (Christiern) Christensen Trane, f. 1533, 5. aug. 1573 Jørgen Daaes Foged paa Utstein Kloster og senere Kgl. Foged over Ryfylke, Jæderen og Daleren. Død i Stavanger 12. juli 1600. Hans Epitafium fandtes i Stavanger Domkirke indtil dennes Restauration i 1860 Aarene.2
     Christen Trane var etter Magdalenes død gift for 2. gang (belagt 1593). Vi kan foreløpig ikke påvise hvem av Christen Tranes to koner som var mor til hans barn.3

Gift 1° _____med

Magdalene Nilsdatter
     Ifølge en våbenbog skulle Christen Trane have været gift med Magdalene Nilsdatter.

Gift 2° _____med

Karine Povelsdatter
     ... Brevet opplyser elles m.a. at kona til Kristen Trane i 1593 heitte «Karrine Pouelssdaatter», og talar to stader om «thieris børnn» eller «theris barnn». Eg peikar på dette av di det vanleg har vori lært at kona til Kristen Trane og mor til borna hans var Magdalena Nilsdotter, dotter til lagmannen Nile Jonsson eller Jensson, som var av Losna-ætta (Valdres-greina). Opplysninga om at Magdalena Nilsdotter var gift med Kristen Trane, står i ei gamal våpenbok og kan vel i seg sjølv vera rett. Men våpenboka seier ikkje noko om at Magdalena var mor til borna hans. Så framt ho er identisk med den «Gammel Magdalena» som er nemnd i Stavanger 1605 og 1606 (A. Kielland, Familien Kielland. s. 223), kan samanhengen vera den at Kristen Trane har vorti enkjemann og har gift seg med Magdalena Nilsdotter på sine gamle dagar."4
     Mye taler imidlertid for at Karine Povelsdatter overlevde sin mann (som døde 1600) og er identisk med den Karine Povelsdatter Trane som ca 1602 giftet seg med rådmann i Stavanger Søfren Jensen (Landgrav) fra Voss. Magdalena Nielsdatter må således være Christen Tranes første kone i et tidlig og barnløst ekteskap. Det passer også godt med at en datter er oppkalt etter henne.5

[Gift 1° med Christen C(hristensen) Trane (1533 - 12 jul. 1600); Gift 2° med Søfren Jensen (Landgrav)].

Børn af Christen C(hristensen) Trane og Karine Povelsdatter:

6.2.Christen Christensen Trane, f. omkr. 1575, d. eft. 1647, Stavanger
7.2.Paul Christensen Trane, f. omkr. 1580, d. før 1647
8.2.Magdalene Christensdatter Trane
9.2.Kirsten Christensdatter Trane, f. omkr. 1582, d. _____
3.1.
Peder (Christensen ?) Trane
Født omkring 1550.
     Peder Christensen Trane kaldes 1593 Foged i Søndhordland, 22. okt. 1594 Foged (Strandvig Skibrede), 1598 Sorenskr. i Hardanger og Voss, 18. juni 1599 Befalingsmand over Apostels Gods; levede 1600 i Stvgr.6
     At Christen og Peder Trane var søsken, framgår klart av Stavanger Domkapitels Protokol 27. juni 1600: «Vii capitel wdj Staffuanger etc. kiendis etc., att den 27. junij, offueruerendis erlig oc velact mand Peder Trane paa sin broders Christen Tranis, kong: mats foget wdj Staffuangers leen, vegne, ...».7
     I Povel Tranes stambok framgår det at Peder Trane var hans [Povels] salig fars halvbror.7
     Det finnes foreløpig ikke nok opplysninger om Peder Trane som kan bidra til å estimere et tilnærmet nøyaktig fødselsår. Han kan teoretisk sett være født når som helst mellom 1535 og 1555. De få opplysninger som er kjent om hans karriere og hans barn, taler imidlertid for at hans fødselsår mest sannsynlig må være mellom 1545-1555.7
     18.4.1596 skrev Mikkel Eskildson et brev til lagmannen Morten Nilsson i Stavanger (Riksarkivet, Kildeskriftavdelingen ? avskrift av avskrift i skuffen for Rogaland og Hordaland). Brevet er skrevet på Halsnøy. Han viser til at Peder Trane hadde samtykket i at Morten Nilsson fikk leie en tomt. Mikkel Eskildson ga sitt samtykke, mot at Morten Nilsson betalte grunnleie. Mikkel Eskildson og Peder Trane eide da trolig sammen en tomt. Trolig er det her snakk om en tomt i Stavanger, selv om det ikke er skrevet direkte. Peder Trane kan da ha hatt en tidligere tilknytning til Stavanger enn de andre kildene gir.8
     Kielland, skriver at Peder Trane og Karine havde flg. børn: En datter, gift med en Hans (begge døde før 20. juni 1631, og efterlod sig en datter gift med Mathias Hanssen paa Spiklevik, Søndmøre, samt Peder Hanssen og Simen Hanssen); Christen Pedersen Trane (var død 1631 og havde efterladt Børn); Michel Pedersen Trane; Margrethe Pedersdatter Trane (skifte 24. okt. 1670). - O.M.Kinnapel (1978) har endnu to børn: Knut Pedersen Trane, bosat i Vegsund og Ingeborg Pedersdatter Trane, gift med skredder i Trondheim Tøger Nielsen. Men ifølge et utrykt dipl. 20. juni 1631 (som Kielland har set) er flg. personer opført som arvinger til en gård [hvem er det de arver?, og hvilken gård?]: Michel Pedersen Trane, Christen Pedersen Trane, Margrethe Pedersdatter Trane, Mathias Hansens hustru og hustruens to brødre Peder og Simen Hansen.

Gift _____med

Karine Michelsdatter
Død omkring 16309.
     Datter af Michel Eskildson.
     Karine, boede 1603 i Stvgr., levede endnu 1626. [Kielland kender ikke hennes efternavn].6
     Kjell Høyer skriver på internet-hjemmeside at han «har fått opplyst at hun [Karine Michelsdatter] hadde en bror Gabriel Michelsen som er nevnt på Spjelkavik i 1621».
     Karine Michelsdt omtalte Peder Jacobsen (bror til futen Peter Jacobsen Falch) som ''suoger'', og dette svogerskapet gikk neppe gjennom andre enn den ukjente kona hans. (Peder Jacobsen ser ellers ikkje ut til å ha hatt etterslekt.) Ho kan ha vore t.d søster av Karine M, Peder Trane eller, for den saks skuld, Hans Simonsen.10

[Gift 1° med Peder (Christensen ?) Trane (f. omkr. 1550); Gift 2° med Hans Simensen (omkr. 1570 - 1618)].

Børn af Peder (Christensen ?) Trane og Karine Michelsdatter:

10.3.Margrethe Pedersdatter Trane, f. omkr. 1584, d. 1670
11.3.Christen Pedersen Trane, f. omkr. 1585, d. omkr. 1625, Hein/Henna i Valsøyfjord.
12.3.Michel Pedersen Trane
4.1.
Else (? Christensdatter Trane ?)
Død omkring 1600.
     Else var Peder Tranes søster [halvsøster?], det framkommer i Stavanger Domkapitels Protokol [1571-1630, s. 109-110], den 6. desember 1599: «6. decembris. Mogens Jonsøn och hans quinde Ellse var steffnd for den vsømelig och forargelig leffnit de vdj nogle aar haffuer hafft tillsamen, offueruerendis samme tid Morten Nielszøn laugmand, Christen Nielsøn borgemester, Eylert Speckmand, Poffuell schriffuer och Peder Thrane. Beklagit Peder Thrane paa hans systers vegne, at Mogens haffde berøctet hende at vere med en andens barn. ...»7
     Det framgår av saken at Else var med barn på det tidspunkt saken var oppe for domkapitlet i 1599 (eller hadde nylig vært det). Hun kan da neppe ha vært eldre enn ca. 40-42 år, trolig yngre, men kan da uansett ikke være født tidligere enn ca. 1557, trolig noe seinere. Dette gjør henne (minst) 24 år yngre enn Christen Trane som var født 1533, den eneste av søsknene hvor fødselsåret er kjent.11
     Else døde trolig ca. 1600, kanskje i barselseng tidlig på året, for den 16. april 1603 er ektemannen gift på ny med Margrete Torkelsdatter.12
     Else er imidlertid ikke nevnt i Povel Tranes stambok. Det kan jo være fordi hun på det tidspunkt (ca. 1602/03) var død, men det kan også bety at hun ikke var Povels slektning. [I Stavanger Domkapitels Protokol kalles Christen og Peder brødre], selv om de var halvbrødre. Når Else samme sted [Stavanger Domkapitels Protokol] kalles Peder Tranes søster, kan det altså like gjerne bety halvsøster. Hun kalles heller ikke Trane. Teoretisk sett ka da Christen og Peder hatt samme far, men forskjellig mor. Etter farens død kan moren ha giftet seg på ny og fått datteren Else.12

Gift _____med

Mogens Jonsen
5.1.
Palle (? Christensen Trane ?)
     Presten Palle Christensen er hittil bare funnet nevnt en eneste gang i samtidige kilder, i Norske Rigs-registranter da han som «sogneprest til Hausken Hr. Palle Christensen» den 3. juni 1579 fikk brev på «Steenbergs prebende som vaccerer efter Hr. Anders Jenssøns død og Afgang» [NRR bd. 2, s. 341]. Han kalles her ikke med navnet Trane.12
     Sognepr. til Hauskens Pgd. paa Rennesø; fik 3. juni 1579 Brev paa et Præbende i Stbgr. Domkirke kaldet Stenberg. Var formentlig allerede død 1584, da en ny Præst til Hausken nævnes.13

Gift _____med

Gro Jonsdatter (Dahl)
Død efter 162413.
     Datter af John Gautesen Smør og Elin Eriksdatter (Orm).
     Som enke giftet hun seg på nytt med Laurits Nilsen Holst, som holdt til på Stord i Hordaland. At hun først var gift med Rennesøypresten Palle Christensen og at han var far til Christen Pallesen Trane finnes ikke nevnt ett eneste sted, det er rein gjetning. Nå er ikke denne gjetningen så helt urimelig, gitt navn, tid og sted, sammen med det faktum at tre av Gros søsken også var gift med prester eller prestedøtre.14
     Levede 1624. Hun arvede 1 Løb Smør, 1 Vet Korn i Lokne, 1 Løb Smør og 1 Hud i Lund paa Stordøen og 1 Vet 1 Spd. 8 Sk. Korn i Hage i Sole.13

[Gift 1° med Palle (? Christensen Trane ?); Gift 2° med Laurits Nilsen Holst].

Børn af Palle (? Christensen Trane ?) og Gro Jonsdatter (Dahl):

13.5.Christen Pallesen Trane, f. omkr. 1575, Stavanger., d. 1650, Høyland i Sandnes.

Generation 3.

6.2.
Christen Christensen Trane
Født omkring 157515.
Død efter 1647, Stavanger15.
     Kjøpmann.15
     Handelsmand og Stiftamtsskriver i Stavanger [Faye: s. 239], sees at have opholdt sig i Rostock i 1603, fik 12. april 1608 af Kong Christian 4. kongeligt Brev paa at være forskaanet for Bybestillinger (Raadmand, Byfoged, Kæmner), da de vare til Skade for hans Handel.16

Gift 19 jul. 1607, Stavanger17,18,16 med

Anne Jensdatter
Død efter 164519.
     Var ifølge Faye [s. 239] Søster af Bispinde Scavenius, hvilken Formening støttes ved gamle Familieoptegnelser. Ifølge Faye [s. 239] overvar Kong Christian 4. hendes og Christians Bryllup 7de Søndag efter Trinitatis 1607 og forærede Brudeparret et Sølv Kredentskar.16

Børn af Christen Christensen Trane og Anne Jensdatter:

14.6.Mette Christensdatter Trane, f. omkr. 1608, d. eft. 1680
15.6.Anne Christensdatter Trane, f. 1611
16.6.Elisabeth Christensdatter Trane, f. 1613, d. 1684
17.6.Christen Christensen Trane, f. omkr. 1615, d. eft. 1660
7.2.
Paul Christensen Trane
Født omkring 158020.
Død før 15 sep. 164720.
     Rektor ved katedralskolen i Oslo 1607/1608-1611.21
     Sogneprest til Næs på Romerike 1611-.22
     Student i Rostock og Wittenberg, opholdt sig nogen Tid i Leipzig, Jena, Strasbourg og Paris, Rector i Oslo, blev 1611 Præst for Næs paa Romerike. Provst.23
     Efter endt skolegang i Stavanger tok han i 1600, med en god farsarv i ryggen, fatt på en årelang studiereise til en rekke universiteter rundt omkring i Europa. På denne reisen anskaffet Trane seg efter tidens skikk en stambok (i våre dager kalt «minnebok»), hvor gode venner blant medstuderende, universitetslærere og andre skrev hilsener og vennskapsforsikringer til ham, av og til ledsaget av fine tegninger eller akvareller. Tresnitt og kobberstikk med portretter av tidens regjerende fyrster og andre motiver finnes det også endel av. Boken oppbevares idag i Det kgl. Bibliotek i København [Ms. Thott 1848, 4to.]. Den første innførsel er datert 20. september 1602, den siste fra utenlandsreisen er fra april 1607. Efter hjemkomsten ble boken ført videre frem til 1646, men det blir efterhvert lengere opphold mellom innførslene. Til å begynne med (efter hjemkomsten 1607) ble Paul Trane ansatt som rektor ved skolen i Oslo, og fra denne stillingen ble han i 1611 forflyttet som sogneprest til Nes. I 1617 eller kanskje 1616 ble han også valgt til prost i Øvre Romerike og Solør prosti. I 1642 tok han sin sønn Samuel Trane til kapellan, og en tid senere fikk han også utvirket et kallsbrev fra bøndene om at sønnen skulle bli hans efterfølger i embedet. Men da han søkte stattholderen om konfirmasjon på dette, ble ansøkningen avslått under henvisning til kirkeordinansen. Han må være død i løpet av 1647, før 15. september, da Samuel Trane avla ed som ny sogneprest. Paul Trane var allerede i utgangspunktet en velholden mann. Den langvarige og sikkert meget kostbare studiereise i fremmede land viser det. I løpet av sin embedstid synes han å ha øket sine midler ytterligere. I 1628 kunne han forstrekke kronen med et lån på 300 lodd sølv. Dette var et av de aller høyeste beløp fra en enkelt mann i hele landet. Til sikkerhet for lånet fikk han pant i krongods til 2 skippund og 1 fjerdings landskyld i 2 gårder i Nes. Dette ble innløst igjen i regnskapsåret 1633/34 med 150 rdl. Han nevnes siste gang i fogedregnskapet 1646/47 med et jordegods av samlet landskyld 34 skpd. og 2½ lispd. korn, 5 huder og 15½ pd. smør. Dette er spesifisert nærmere i regnskapet for 1645/46 med 29 gårder eller gårdparter spredt over Nes, Aurskog, Ås, Enebakk, Hadeland og Ringerike, samt Holter sogn av Nannestad.24
     Tre barn kjent: Christen, Samuel og Anne.9

Gift aug. 161125 med

Eline Svendsdatter
Død før 1 okt. 1649.
     Datter af Svend Nielsen og Anne.
     I rosstjenestemanntallet (odelsskatten) 1647 oppføres hans [Paul Trane's] enke, Ellen Suendtzdaater med 17 skpd. korn og 5 huder, og sønnen Samuel med 10 skpd. Det er tydelig at det da har vært holdt skifte efter hr. Paul, men dette foreligger der ikke flere opplysninger om. Hun nevnes også i skattemanntallet for 1648/49, datert 1. mai 1649, men et manntall for 1649/50, dat. 1. oktober 1649, er også hun borte, tydeligvis så nylig at skiftet efter henne ennu ikke var sluttbehandlet, da sønnens jordegods stort sett er uforandret.26

[Gift 1° 1609 med Søren Iversen (d. 1610); Gift 2° aug. 1611 med Paul Christensen Trane (omkr. 1580 - før 15 sep. 1647)].

Børn af Paul Christensen Trane og Eline Svendsdatter:

18.7.Anne Paulsdatter Trane, f. omkr. 1612, d. 1694, Oslo
19.7.Christen Paulsen Trane, f. omkr. 1614
20.7.Samuel Paulsen Trane, f. omkr. 1617, d. 1677
8.2.
Magdalene Christensdatter Trane
     Trolig død ugift før 1616.9
9.2.
Kirsten Christensdatter Trane
Født omkring 158219.
Død _____, Stavanger19.

Gift _____med

Jens Jørgensen
Født omkring 157819.
Død omkring 16609.
     Søn af Jørgen Eriksen og Adriana Jensdatter Skielderup.
     Sogneprest til Stavanger 1598, kannik 1608. Afskediget på grund af sygelighed 1610. Købmand i Stavanger, da han ved kongelig skrivelse af 2. jan. 1620 erholdt som sådan Skattefrihed indtil en årlig indtægt af 200 rdlr. for sig og Hustru.
     Sogneprest, siden kjøpmann i Stvgr.9

Børn af Kirsten Christensdatter Trane og Jens Jørgensen:

21.9.Jørgen Jensen Trane, f. omkr. 1605, d. 1663
22.9.Adrianne Jensdatter Trane, f. omkr. 1607, d. eft. 1677
23.9.Lisbeth Jensdatter Trane, f. omkr. 1614, d. omkr. 1655
24.9.Karen Jensdatter Trane, f. omkr. 1615, Stavanger., d. 1663, Hjelmeland.
25.9.(Kirsten?) Jensdatter Trane, f. omkr. 1617, Stavanger
10.3.
Margrethe Pedersdatter Trane
Født omkring 15849.
Død 16709.
     2. ekteskap barnløst.27
     Skifte 24 okt. 167028.

Gift 1° _____28med

Christen Lauritzsen Lind
Født omkring 15769.
Død 16399.
     Søn af Laurits Kristensen.
     Sognepr. Bø, Jæderen, Provst. 6 Børn.28
     Sogneprest i Hå.9

Gift 2° _____28med

Peder Nielsen
Død før 1655.
     Imm. fra Stvgr. 23. mai 1626, Sognepr. Bø; var død 1655. Ingen Børn [med Margrethe Trane].28

Børn af Margrethe Pedersdatter Trane og Christen Lauritzsen Lind:

26.10.Peder Christensen Lind, f. 1603, d. 1642, Ly (Time)
27.10.Karen Christensdatter Lind, d. 1674, Hordaland.
28.10.Maren Christensdatter Lind
29.10.Christen Christensen Lind
30.10.Laurits Christensen Lind, f. 1603
31.10.Mikkel Christensen Lind, f. 1608
32.10.Hans Christensen Lind
33.10.Birgitte Christensdatter Lind
34.10.Anna Christensdatter Lind
35.10.Margrethe Christensdatter Lind
11.3.
Christen Pedersen Trane
Født omkring 15859.
Død omkring 1625, Hein/Henna i Valsøyfjord.9.
     Christen Pedersen Trane var død 1631 og havde efterladt Børn. Hans Hustru har maaske været den Ingeborg Sl. Christen Tranes, som 16. mar. 1639 paa sin og Børns Levetid fik Brev paa Gaarden Hein paa Nordmøre, som hun i 14 Aars Tid havde indehavt som Enkesæde.28
     Gården «Hein» er Henna i Valsøyfjord på Nordmøre [NRR bd. 7, s. 517, der skriver Hein udi Halsen Thinglag].29
     To døtre kjent: Margrete og Maren.9

Gift _____med

Ingeborg

Børn af Christen Pedersen Trane og Ingeborg:

36.11.Maren Christensdatter Trane
37.11.Margrete Christensdatter Trane
12.3.
Michel Pedersen Trane
     Må være identisk med Mickell Pederssen Trane født i Stavanger, der år 1636 for borgerskab i Bergen.30
     Sorenskrivaren på Sunnmøre i tida 1641-1651, Michel Pederson, er ikkje identisk med Michel Pederson Trane. At dette er to ulike personar vert tydeleg når ein samanliknar segla deira.31

Børn af Michel Pedersen Trane og _____:

38.12.Tyge Michelsen Trane, f. omkr. 1630
39.12.Dorothea Michelsdatter Trane, f. 1638, d. 1707, Stavanger
13.5.
Christen Pallesen Trane
Født omkring 1575, Stavanger.27.
Død 1650, Høyland i Sandnes.27.
     At hans [Christen Pallesen Trane] mor var Gro Jonsdatter [Dal] til Lokna, framgår uten tvil av flere tvister om jordegods på 1600-tallet [H.J. Huitfeldt-Kaas: «Bidrag til den norske Adels historie. I. Familien Dahl.»; Meddelelser fra det norske rigsarkiv bd. 2 (Kristiania: Det Norske Rigsarkiv, 1903), s. 112].14
     Et rosende Testimonium for ham af 14. juni 1600, da han var bleven Præst, findes i Kirkehist. Saml. III, 1, p. 751. Sognepr. til Gand (Høiland). Han eiede det fra Moderen arvede Jordegods samt 4 Vetter 3 Spd. Korn i Næs, 2 Vetter 2 Spd. 18 Sk. Korn i Hage, kjøbt 1637 for 56 Rd. Specie, 3 Vetter Korn i Skare, 1 Pd. Korn i Rege, 2 Grunde i Stvgr. Levede 1649, men var død 18. juni 1650.32

Gift _____med

Dorothea Baltzersdatter (Schanke)
Død efter 165027.
     Dorothea Baltzersdatter (Skanke), levede 1650.6
     Enligt anteckning i Seljord ministerialbok betecknas hon som fränka till sogneprest Zacharias Joensen Skancke, som under en kort tid hade bott i hennes hushåll i Gand.33

Børn af Christen Pallesen Trane og Dorothea Baltzersdatter (Schanke):

40.13.Palle Christensen Trane, f. 1607, d. 1683
41.13.Dorothea Christensdatter Trane, f. 1614, d. 1693, Høyland i Sandnes
42.13.Christen Christensen Trane
43.13.Maren Christensdatter Trane, f. omkr. 1617
44.13.Ellen Christensdatter Trane
45.13._____

Generation 4.

14.6.
Mette Christensdatter Trane
Født omkring 160834.
Død efter 168034.

Gift _____med

Bernt Svendsen
Død 8 dec. 167234, begravet 14 dec. 167216.
     Rådmann og i 12 år borgermester i Stavanger.34
     Foged over Jæren og Dalerne.34
15.6.
Anne Christensdatter Trane
Født aug. 161123.
Begravet 28 nov. 1694, Stavanger23.
     10 Børn af første, 7 Børn af andet Ægteskab. Et Epitaphium med Maleri af Anna Trane og Biskop Humble findes i Stavanger Domkirke.23

Gift 1° _____med

Thomas Cortsen Wegner
Født 23 apr. 1588, Skåne34,23.
Død 13 dec. 1654, Stavanger34,23.
     Biskop i Stavanger.23

Gift 2° _____med

Marcus Christensen Humble
Født 160523.
Død 8 apr. 1661, Stavanger34,23.
     Biskop i Stavanger.
16.6.
Elisabeth Christensdatter Trane
Født 161334.
Død 26 okt. 168435,23.

Gift 10 jan. 163019,23 med

Søfren Pedersen Godtzen
Født 8 sep. 1599, Jylland i Danmark34,23.
Død 26 jan. 1665, Stavanger34,23.
     Borgermester i Stavanger, foged over Jæren og Dalerne.

Børn af Elisabeth Christensdatter Trane og Søfren Pedersen Godtzen:

46.16.Peder Søfrensen Godtzen, f. 1631, Stavanger, d. 1707, Kvinesdal
47.16.Anne Søfrensdatter Godtzen, f. 1632, Stavanger., d. 1685, Stavanger.
48.16.Maren Søfrensdatter Godtzen, f. 1634, Stavanger, d. 1690, Stavanger
49.16.Christen Søfrensen Godtzen, f. 1636, Stavanger, d. 1705
50.16.Jens Søfrensen Godtzen, f. 1637, d. 1713, Stavanger
51.16.Karen Søfrensdatter Godtzen, f. 1638, Stavanger, d. 1721, Egersund
52.16.Elisabeth Søfrensdatter Godtzen, f. 1639, Stavanger, d. 1714, Stavanger
53.16.Severin Søfrensen Godtzen, f. 1641, Stavanger, d. 1690, Klepp
54.16.Anne Søfrensdatter Godtzen, f. 1642, Stavanger, d. 1710, Søgne
55.16.Christian Søfrensen Godtzen, f. 1644, Stavanger, d. 1675
56.16.Hulleborg Søfrensdatter Godtzen, f. 1645, Stavanger, d. 1698, Stavanger
57.16.Godske Søfrensen Godtzen, f. 1647, d. 1647
58.16.Weniche Søfrensdatter Godtzen, f. 1648, d. 1648
59.16.Agnete Søfrensdatter Godtzen, f. 1648, d. omkr. 1700
60.16.Hartvig Søfrensen Godtzen, f. 1649, d. 1733, Stavanger.
61.16.Godske Søfrensen Godtzen, f. 1651, d. 1709, Stavanger
62.16.Henrich Søfrensen Godtzen, f. 1653, d. 1733, Stavanger.
63.16.Hans Søfrensen Godtzen, f. 1654, Stavanger, d. 1721, Nerstrand
17.6.
Christen Christensen Trane
Født omkring 161534.
Død efter 166034.
     Kjøpmann (i Stavanger ?).34

Gift _____med

Abigael Hansdatter
Født 162434.
Død 31 dec. 1676, Stavanger34.
     Hun var IKKE datter av Hans Pettersen Gammel.
     I flg. Eyvin Dahls grundige utredning om disse slektskapsforholdene var Abigaels foreldre Hans Jensen i Feda (Kvinesdal) og Susanna Danielsdatter, datter av Vanse-presten Daniel Pedersen (som igjen var sønn av Høylands-presten 1570-1606 Peder Jenssen). Slik sett oppgir både Stavanger Borgerbok og Finne-Grøn om Slekten Sundt feil foreldre. (Dahl, Eyvin: "Slekten Gammel i Stavanger i det 17. århundre kvitter seg med søstrene Anna og Abigael Hansdøtre". NST 16, 1958.)
     Dahl, Eyvin: "Skredderborger Peder Lauridzen i Stavanger omkring 1700" (del 1). Ætt og Heim, 1959, Rogaland Historie- og Ættesogelag.
     Dahl, Eyvin: "Hvem var skredderborger Peder Lauridzen i Stavanger omkring 1700" (del 2). Ætt og Heim, 1960, Rogaland Historie- og Ættesogelag.

Børn af Christen Christensen Trane og Abigael Hansdatter:

64.17.Anne Christensdatter Trane, f. omkr. 1645
65.17.Susanne Christensdatter Trane, f. omkr. 1648, d. 1683
18.7.
Anne Paulsdatter Trane
Født omkring 161219.
Død 1694, Oslo19,23.

Gift 1° _____med

Helle Berthelsen
Død 165234.
     Trelasthandler og rådmann i Oslo.34

Gift 2° 165623 med

Heinrich Reichwein
Død 165719,23.

Gift 3° 166223 med

Thomas Holst
Død 169919,23.
     Borger i Oslo.19

Børn af Anne Paulsdatter Trane og Helle Berthelsen:

66.18.Anne Hellesdatter (Trane), f. omkr. 1640, d. 1704, Oslo
67.18.Povel Hellesen (Trane?)
68.18.Ellen Hellesdatter (Trane?)
19.7.
Christen Paulsen Trane
Født omkring 161419.
     Han studerte 5 år i England og Holland og ble 20. juni 1638 imm. ved Københavns Universitet. Han er ellers ukjent.19
20.7.
Samuel Paulsen Trane
Født omkring 161719.
Død 167719.
     Sogneprest og prost til Næs.19
     Hadde 5 års studier bak sig da han i juni 1638 ble innskrevet ved universitetet i København. [Dette er hvad Kinnapel skriver om broren Christen Povelsen.]36

Gift _____med

Bente Jacobsdatter Hiort
     Datter af Jacob Rasmussen Hjort.

Børn af Samuel Paulsen Trane og Bente Jacobsdatter Hiort:

69.20.Hannibal Trane, d. omkr. 1679
70.20.Povel Samuelsen Trane, f. omkr. 1645
71.20.Niels Samuelsen Trane
72.20.Claus Samuelsen Trane
73.20.Elisabeth Samuelsdatter Trane, f. 1650, d. 1713
74.20.Anna Catharina Trane, d. 1712, Hedemarken.
75.20.Eline Samuelsdatter Trane
76.20.Boel Maren Samuelsdatter Trane, f. omkr. 1655, d. 1689, Oslo.
77.20.Holger Samuelsen Trane, f. omkr. 1656
21.9.
Jørgen Jensen Trane
Født omkring 160519.
Død 166337,19,37.
     Bosat i Egersund.38

Gift _____med

Sophie Søfrensdatter
     Datter af Søfren Jenssen og Dorothea Nielsdatter.

Børn af Jørgen Jensen Trane og Sophie Søfrensdatter:

78.21.Christen Jørgensen Trane, f. 1635
79.21.Inger Jørgensdatter Trane, f. omkr. 1637
80.21.Kirstine Jørgensdatter Trane, f. omkr. 1645, d. 1710
22.9.
Adrianne Jensdatter Trane
Født omkring 160719.
Død efter 167719.

Gift _____med

Bernt Berntsen
Født 1598.
     Rådmann i Stavanger.

Børn af Adrianne Jensdatter Trane og Bernt Berntsen:

81.22.Lauritz Berntsen Sysenvindius, f. 1627, d. 1674
82.22.Anne Berntsdatter, f. 1630
83.22.Adrianne Berntsdatter, f. 1634, d. 1704
84.22.Peder Berntsen, f. 1635
85.22.Jens Berntsen, f. omkr. 1636, d. 1683
86.22.Vibeke Berntsdatter, f. 1638
87.22.Svend Berntsen, f. 1640
88.22.Bernt Berntsen Sysenvindius, f. omkr. 1640
23.9.
Lisbeth Jensdatter Trane
Født omkring 161439.
Død omkring 165539.

Gift 1° _____med

Willum

Gift 2° _____med

Henrich Hansen Schurmann
Død 166039.
     Rådmann og borgermester i Stavanger.39

Børn af Lisbeth Jensdatter Trane og Henrich Hansen Schurmann:

89.23.Lisbeth Henrichsdatter Schurmann, f. omkr. 1645
24.9.
Karen Jensdatter Trane
Født omkring 1615, Stavanger.19.
Død 23 jun. 1663, Hjelmeland.40,41,13.
     Portræt i Hjelmelands Kirke.13

Gift 1° _____med

Søren Svale

Gift 2° _____med

Laurits Lauritsen Rasch
Død før 21 jun. 1658.
     Søn af Lars (Rasch?).
     Var en tid slottsskriver på Bergenhus under Jens Bjelke, men i 1641 ble han fogd i Ryfylke, og den 29. juli 1643 fikk han kongelig bevilling til ved siden av å være stiftsskriver. Han sluttet som fogd 1. mai 1646 og ble av Hannibal Sehested ansatt som tolder i Ryfylke, noe han var senest den 23. jan. 1653. Han var død før 21. juni 165842

Gift 3° _____med

Jens Simonsen Morsing
Død 168043,44.
     Han var sokneprest til Hjelmeland 1655-1680. I 7 år styrde han kallet som kapellan før han blev sokneprest. Til kirke har han efterladt sig et epitaphium over sig og sin 4 hustruer.41
     Ble indsat i Sognepræst embedet 25. mai 1655.43,13
     Som et kuriosum kan nevnes at år 1591 bliver «Jens Morsings hustru» forvist (fra landet) i hekseprocesserne i Malmö (Kirseberg).

[Gift 1° med Margrethe Jørgensdatter (d. 25 dec. 1659); Gift 2° med Karen Jensdatter Trane (omkr. 1615 - 23 jun. 1663); Gift 3° med Sara Gudmundsdatter (d. 27 nov. 1677); Gift 4° med Ellen Henrichsdatter Reimer (d. 1722)].
25.9.
(Kirsten?) Jensdatter Trane
Født omkring 1617, Stavanger39.

Gift _____med

Ditlef Lauritzen Skaboe
     Stilling: Rektor, Sogneprest, Prost og Kannik.19.
26.10.
Peder Christensen Lind
Født 160345.
Død 1642, Ly (Time)45.
     Student 1624, kapellan til Hjelmeland 4 febr. 1628, og 1633 sognepr. til Ly hvor han døde.45

Børn af Peder Christensen Lind og _____:

90.26.Margrethe Pedersdatter Lind, d. 1694
27.10.
Karen Christensdatter Lind
Død 1674, Vikøy, Kvam, Hordaland.45.

Gift _____45med

Torlak Olsen (Fugl)
Født omkring 1595, Aukland, Hjelmeland.45.
Død 1654, Vikøy, Kvam, Hordaland.45.

Børn af Karen Christensdatter Lind og Torlak Olsen (Fugl):

91.27.Christen Tallaksen Lind, d. 1682
28.10.
Maren Christensdatter Lind
     Maren Christensdatter Lind, gift 1° med Carl Willumsen, død i Stavanger; gift 2° med Jens Pedersen Godtzen, død i Stavanger.46
29.10.
Christen Christensen Lind
     Christen Christensen Lind var i live i Stavanger 1670 som underfoged. Gift med en datter av lensmann Samuel Pedersen, Vatne i Håland.46

Gift _____46med

Samuelsdatter
     Datter af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
30.10.
Laurits Christensen Lind
Født 160346.
     Lauritz Christensen Lind var student 1636, og døde ubefordret.46
31.10.
Mikkel Christensen Lind
Født 160846.
     Michel Christensen Lind var student 1637 og døde i Kjøbenhavn som student.46
32.10.
Hans Christensen Lind
     Søyland.46
33.10.
Birgitte Christensdatter Lind
     Berit Christensdatter Lind var 1670 i Trondhjem len.46
34.10.
Anna Christensdatter Lind
     Anne Christensdatter Lind, gift med Olav Torleifsen, Håland.46
35.10.
Margrethe Christensdatter Lind
     Ukjent Christensdatter Lind, gift med Jon Øde - Motland.46
36.11.
Maren Christensdatter Trane
     Levde ennå i 1699. Ingen barn pt. kjent.47

Gift _____47med

Jacob Albretsen
Født omkring 161248.
     Søn af Albret (Albrigt).
37.11.
Margrete Christensdatter Trane

Gift _____47med

Christopher Albretsen
Født omkring 161349.
     Søn af Albret (Albrigt).
     Henna i Valsøyfjord.50
     Trolig død før 1676.47
38.12.
Tyge Michelsen Trane
Født omkring 163019.
     Stilling: Konsumptionsvisitør19

Gift _____med

Karen Hansdatter
Født 164219.
Død 170519.

Børn af Tyge Michelsen Trane og Karen Hansdatter:

92.38.Mette Tygesdatter Trane, d. 1705
93.38.Hans Tygesen Trane, d. før 1705
94.38.Lisbeth Tygesdatter Trane, f. 1672, d. 1696, Stavanger
95.38.Anders Tygesen Trane
96.38.Knud Tygesen Trane
97.38.Thale Tygesdatter Trane
98.38.Tyge Tygesen Trane, f. 1689
39.12.
Dorothea Michelsdatter Trane
Født 163819.
Død 1707, Stavanger19.

Gift 168319 med

Hermand Jochumsen Tømmer
Født 162419.
Død 171119.
     Stilling: Baker i Stavanger19.
40.13.
Palle Christensen Trane
Født 160719.
Død 168319.
     Gårdbruker.19
     Er ikke nevnt hos Kielland.

Gift _____med

Malena Samuelsdatter (Vatne)
Født _____, Vatne, Sandnes..
     Datter af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
     ? Datter af Samuel Pedersen, Vatne ?

Børn af Palle Christensen Trane og Malena Samuelsdatter (Vatne):

99.40.Berit Pallesdatter Trane
100.40.Eli Pallesdatter Trane, f. 1645, d. 1736
101.40.Maren Pallesdatter Trane, d. 1709
41.13.
Dorothea Christensdatter Trane
Født 16146.
Død 3 mai 1693, Høyland i Sandnes6,39.
     Hon blev skild [från Ole Olsen] 1682 för hans fyller och horeri.33

Gift 1° _____med

Gabriel Samuelsen (Vatne)
Død 166339.
     Søn af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
     Gabriel Samuelsen paa Østraat i Høiland, Lensmand; Døde 1659-1661.6
     Lensmann.39

Gift 2° _____, Skild 168233med

Ole Olsen
Født 16346.
     Ole Olsen paa Østraat i Høiland, Lensm.; Skilsmisse 7. nov. 1683.6

Børn af Dorothea Christensdatter Trane og Gabriel Samuelsen (Vatne):

102.41.Christen Gabrielsen (Østraat), f. 1643, d. 1725, Høyland i Sandnes.
103.41.Daniel Gabrielsen, f. 1646
104.41.Samuel Gabrielsen, f. 1649
105.41.Maren Gabrielsdatter
106.41.Hans Gabrielsen, f. 1653, d. 1713
107.41.Peder Gabrielsen, f. 1655, d. 1720
108.41.Dorethe Gabrielsdatter, f. 1656, d. 1715
42.13.
Christen Christensen Trane
     Christen Christensen Trane «Gandensis», imm. fra Stvgr. 26. april 1634; synes at være død ugift før Faderen.6
     Studerede i Kjøbenhavn før 1646.51

Børn af Christen Christensen Trane og _____:

109.42.Gabriel Trane
43.13.
Maren Christensdatter Trane
Født omkring 161739.

Gift _____med

Theophilus Jonsen Skancke
Død 8 dec. 1663, Egersund.52,6,52.
     Stilling: Sogneprest til Egersund39.

[Gift 1° med Maren Christensdatter Trane (f. omkr. 1617); Gift 2° med Karen Søfrensdatter Godtzen (7 aug. 1638 - 10 mar. 1721)].

Børn af Maren Christensdatter Trane og Theophilus Jonsen Skancke:

110.43.Maren Theophili Theophilusdatter Schanche, f. 1644, d. 1727, Egersund.
111.43.Jonas Theophilusen Schanche, f. 1646, Høyland prestegård., d. 1728, Høyland prestegård.
44.13.
Ellen Christensdatter Trane
     Hun er ikke nevnt hos Kielland.

Gift 1° _____med

Hans Pedersen
     Stilling: Prest i Strand.

Gift 2° _____med

Bernt Pedersen Amdal
     Stilling: Prest i Strand.
45.13.
___________

Gift _____med

Lauritz Hanssen
     Laurits Hanssen, paa Fiskaa, levede 1650.6

Generation 5.

46.16.
Peder Søfrensen Godtzen
Født 4 sep. 1631, Stavanger53.
Død 4 apr. 1707, Kvinesdal53.
     Sogneprest og prost til Kvinesdal.
     Barnløs.

Gift _____med

Maren Wilhelmsdatter
47.16.
Anne Søfrensdatter Godtzen
Født 10 nov. 1632, Stavanger.53.
Død 12 apr. 1685, Stavanger.53.

Gift 165019 med

Kield Hansen (Nykjøping)
Født omkring 1615, Stavanger.53.
Død 17 jan. 1679, Høyland i Sandnes.53.
     Sogneprest til Høyland.

Børn af Anne Søfrensdatter Godtzen og Kield Hansen (Nykjøping):

112.47.Peder Kieldsen
113.47.Kirsten Kieldsdatter
114.47.Elisabeth Kieldsdatter
115.47.Hans Kieldsen
116.47.Anna Kieldsdatter
117.47.Karen Kieldsdatter
48.16.
Maren Søfrensdatter Godtzen
Født 9 nov. 1634, Stavanger53.
Død 18 jun. 1690, Stavanger53.

Gift _____med

Peder Pedersen Saxe
Født 25 jan. 1635.
Død 15 jan. 1686, Stavanger53.
     Stilling: Tolder i Stavanger.

Børn af Maren Søfrensdatter Godtzen og Peder Pedersen Saxe:

118.48.Søfren Pedersen Saxe, f. 1655, d. 1711, København
119.48.Peder Pedersen Saxe, d. 1740
120.48.Jens Pedersen Saxe, f. 1666, d. 1721
121.48.Fredrich Pedersen Saxe, f. 1669, d. 1746, Stavanger
122.48.Johanna Maria Pedersdatter Saxe
49.16.
Christen Søfrensen Godtzen
Født 16 mar. 1636, Stavanger53.
Død 170553.
     Stilling: Borger til Kristiansand

Gift _____med

Adriana Henrichsdatter
50.16.
Jens Søfrensen Godtzen
Født 5 apr. 163719.
Død 29 jun. 1713, Stavanger19.
     Stilling: Sogneprest og prost i Stavanger

Gift 1° 166419 med

Christine Søfrensdatter Hegelund (Brunsteen)
Født 164719.
Død 166619.
     Datter af Søfren Frantzen Hegelund (Brunsteen) og Mette Madsdatter Tausan.

Gift 2° 166854 med

Anne Jensdatter Hiermann
Død 1733, Stavanger.19, begravet 19 jan. 1733, Stavanger.54.
     Datter af Jens Pedersen Hiermann og Anna Catharina Nilsdatter.

Børn af Jens Søfrensen Godtzen og Christine Søfrensdatter Hegelund (Brunsteen):

123.50.Søfren Jensen Godtzen
124.50.Mette Jensdatter Godtzen, f. 1666

Børn af Jens Søfrensen Godtzen og Anne Jensdatter Hiermann:

125.50.Anne Christine Jensdatter Godtzen
126.50.Anna Catharina Jensdatter Godtzen
127.50.Jens Jensen Godtzen
128.50.Elisabeth Jensdatter Godtzen
129.50.Anna Jensdatter Godtzen, f. omkr. 1680, d. 1776
51.16.
Karen Søfrensdatter Godtzen
Født 7 aug. 1638, Stavanger19.
Død 10 mar. 1721, Egersund19.

Gift 1° _____med

Theophilus Jonsen Skancke
Død 8 dec. 1663, Egersund.52,6,54.
     Stilling: Sogneprest til Egersund39.

[Gift 1° med Maren Christensdatter Trane (f. omkr. 1617); Gift 2° med Karen Søfrensdatter Godtzen (7 aug. 1638 - 10 mar. 1721)].

Gift 2° _____med

Nils Olsen Sylvius
Født 21 jun. 163019.
Død 2 jan. 168319.
     Stilling: Sogneprest til Egersund.

Børn af Karen Søfrensdatter Godtzen og Theophilus Jonsen Skancke:

130.51.Elisabeth Theophilusdatter Schancke

Børn af Karen Søfrensdatter Godtzen og Nils Olsen Sylvius:

131.51.Ole Nilssen Sylvius, f. 1665
132.51.Hans Nilssen Sylvius, f. 1666, d. 1670
133.51.Anna Catharina Sylvius, f. 1668, d. 1675
134.51.Nils Nilssen Sylvius, f. 1669, d. omkr. 1700
135.51.Hans Nilssen Sylvius, f. 1671, d. 1748
136.51.Maria Nilsdatter Sylvius, f. 1674, d. 1737
52.16.
Elisabeth Søfrensdatter Godtzen
Født 26 aug. 1639, Stavanger55.
Død 4 dec. 1714, Stavanger55.

Gift 13 feb. 165955 med

Morten Hanssen Seehuusen
Født 5 jun. 1629, Bredsted i Slesvig55.
Død 25 mai 1693, Stavanger55, begravet 1 jun. 1693, Stavanger55.
     Søn af Hans Sehuusen og Christine Mortensdatter.
     Morten Seehuus var fød i Tydskland, og kom her til Norge, hvor hand af Kongen allernaadigst blev beskikket til Raadmand i Stavanger; hand kom i Ægteskab med Borgermester Søren Gotsen ibid: hands Datter Elisabet Gotsen, hvoraf efterfølgende Afkom [Severin, Hans og Kirsten].56
     Morten Seehuusen, der var født i Bredsted i Slesvig 5 Juni 1629 og døde 25 Mai 1693 (begr. 1 Juni s. A.) 65 A. gl. i Stavanger, hvor han 11 Decbr. 1672 blev Raadmand, var en Søn af Hans Sehuusen, Handelsmand i Bredsted, og Christine Mortensdatter.55

Børn af Elisabeth Søfrensdatter Godtzen og Morten Hanssen Seehuusen:

137.52.Severin Seehuus Svanenhielm, f. 1664, Stavanger, d. 1726
138.52.Hans Mortensen Seehuusen, f. omkr. 1666, (Stavanger), d. 1712, Helleland
139.52.Christina Sophia Mortensdatter Seehuusen
53.16.
Severin Søfrensen Godtzen
Født 12 mar. 1641, Stavanger19.
Død 1 mar. 1690, Klepp19.
     Stilling: Sogneprest til Klepp, Jæren
     Barnløs

Gift _____med

Karen Olsdatter
Død 27 feb. 171919.
54.16.
Anne Søfrensdatter Godtzen
Født 10 jun. 1642, Stavanger19.
Død 26 dec. 1710, Søgne19.

Gift _____med

Søfren Thornsen Schive
Født 1623, Stavanger19.
Død 29 sep. 1705, Søgne19.
     Stilling: Sogneprest til Bjelland og Søgne.

Børn af Anne Søfrensdatter Godtzen og Søfren Thornsen Schive:

140.54.Peder Søfrensen Schive
141.54.Elisabeth Cecilia Søfrensdatter Schive, f. 1667, d. 1706
142.54.Søfren Søfrensen Schive
143.54.Margaretha Søfrensdatter Schive
144.54.Thorn Søfrensen Schive
55.16.
Christian Søfrensen Godtzen
Født 30 jun. 1644, Stavanger19.
Død 12 apr. 1675.
     Stilling: Sogneprest til Lund

Gift _____med

Margaretha Lauritzdatter
Født omkring 163519.
Død 1714-171519.

Børn af Christian Søfrensen Godtzen og Margaretha Lauritzdatter:

145.55.______ Christiansdatter Godtzen, f. 1673
56.16.
Hulleborg Søfrensdatter Godtzen
Født 20 okt. 1645, Stavanger19.
Død 16 mar. 1698, Stavanger19.

Gift 18 okt. 167419 med

Niels Christensen Sandborg
Født omkring 163519.
Død 5 jun. 1708, Stavanger19.
     Stilling: Lagmand i Stavanger.

Børn af Hulleborg Søfrensdatter Godtzen og Niels Christensen Sandborg:

146.56.Søfren Nielsen Sandborg, f. omkr. 1675, d. 1735, Stavanger
147.56.Christen Nielsen Sandborg, f. omkr. 1677
148.56.Hulleborg Nielsdatter Sandborg, f. 1684, Stavanger, d. 1747, Egersund
57.16.
Godske Søfrensen Godtzen
Født 3 jan. 164719.
Død 11 apr. 164719.
58.16.
Weniche Søfrensdatter Godtzen
Født 7 mai 164819.
Død 2 aug. 164819.
59.16.
Agnete Søfrensdatter Godtzen
Født 7 mai 164819,56.
Død omkring 170019,56.

Gift 1° 11 nov. 1673, Stavanger.57 med

Søfren Frantzen Hegelund (Brunsteen)
Født omkring 1620, Malmö19.
Død 17 aug. 1683, Skjold19,57.
     Stilling: Sogneprest til Skjold.
     Imm. fra Malmø 13. dec. 1641, Sognepr. Fossie og Lockarp i Skaane ca. 1645, men afsat 1659 paa Grund af Stemplinger mod de Svenske; han siges at være bleven dømt til Døden men benaadet mod Løsepenge; 8. dec. 1661 Sognepr. Skjold.57
     Sandsynligvis Søn af den Franciscus Severini Alburgensis, som blev imm. 11. Sept. 1613. Familien Hegelund var en gammel jydsk Patricierslægt, oprindelig stammende fra Aalborg.57
     I Stvgr. Domkirke hænger et Epitafium med Maleri af Søfren Frantzen, hans tvende Hustruer og Datter af første Ægteskab.57

[Gift 1° med Mette Madsdatter Tausan; Gift 2° 11 nov. 1673 med Agnete Søfrensdatter Godtzen (7 mai 1648 - omkr. 1700)].

Gift 2° 169157 med

Frederik Pedersen Tønder
Født 166819,57.
Død 1 sep. 171719,57.
     Stilling: Foged over Ryfylke57.

Børn af Agnete Søfrensdatter Godtzen og Søfren Frantzen Hegelund (Brunsteen):

149.59.Søfren Søfrensen Hegelund (Brunsteen), f. 1674
150.59.Frantz Christian Søfrensen Hegelund (Brunsteen), f. 1676
151.59.Mette Christina Søfrensdatter Hegelund (Brunsteen), f. 1678, d. eft. 1753
60.16.
Hartvig Søfrensen Godtzen
Født 10 aug. 164919,57.
Død 1733, Stavanger.19, begravet 16 nov. 1733, Stavanger.57.
     Stilling: Kapellan i Stavanger
     Imm. 28. juli 1671, Kap. og 19. april 1684 øverste Kapellan Stvgr., Kannik.57

Gift 14 dec. 168257 med

Ellen Henrichsdatter Reimer
Død 1722, Stavanger.19, begravet 26 aug. 1722, Stavanger.57.
     Datter af Henrich Pedersen Reimer og Johanna Humble.

[Gift 1° med Jens Simonsen Morsing (d. 1680); Gift 2° 14 dec. 1682 med Hartvig Søfrensen Godtzen (10 aug. 1649 - 1733)].

Børn af Hartvig Søfrensen Godtzen og Ellen Henrichsdatter Reimer:

152.60.Johanna Hartvigsdatter Godtzen
153.60.Henrich Hartvigsen Godtzen
154.60.Søren Hartvigsen Godtzen
155.60.Jens Hartvigsen Godtzen
156.60.Elisabeth Hartvigsdatter Godtzen
157.60.Hartvig Hartvigsen Godtzen
158.60.Christian Frederik Hartvigsen Godtzen
159.60.Elisabeth Hartvigsdatter Godtzen
160.60.Markus Hartvigsen Godtzen
161.60.Jens Hartvigsen Godtzen
162.60.Elen Hartvigsdatter Godtzen
61.16.
Godske Søfrensen Godtzen
Født 3 jan. 165119.
Død 1709, Stavanger19.
     Stilling: Overformynder, statskaptein og byfoged i Stavanger

Gift 1° _____med

Anne Knutsdatter
Død 168719.

Gift 2° _____med

Maren Nielsdatter Hviid
Død 1724, Stavanger19.

Børn af Godske Søfrensen Godtzen og Anne Knutsdatter:

163.61.Anna Godskedatter Godtzen
164.61.Knud Godskesen Godtzen
165.61.Hartvig Godskesen Godtzen
166.61.Ludvig Godskesen Godtzen

Børn af Godske Søfrensen Godtzen og Maren Nielsdatter Hviid:

167.61.Elisabeth Godskedatter Godtzen
168.61.Anna Godskedatter Godtzen
169.61.Maren Godskedatter Godtzen
170.61.Peder Godskesen Godtzen
62.16.
Henrich Søfrensen Godtzen
Født 31 jan. 165319,57.
Død 27 nov. 1733, Stavanger.19, begravet 27 nov. 1733, Stavanger.58.
     Stilling: Sorenskriver i Karmsund
     Sorenskriver i Karmsund og Hesbø Fjerding 20. april 1689.58

Gift 22 aug. 168819,58 med

Ingeborg Henrichsdatter Reimer
Død 26 jun. 171319, begravet 26 jun. 1713, Stavanger.58.
     Datter af Henrich Pedersen Reimer og Johanna Humble.

Børn af Henrich Søfrensen Godtzen og Ingeborg Henrichsdatter Reimer:

171.62.Elisabeth Henrichsdatter Godtzen
172.62.Johanne Henrichsdatter Godtzen
173.62.Elisabeth Henrichsdatter Godtzen
174.62.Søren Henrichsen Godtzen
175.62.Adel Henrichsdatter Godtzen
176.62.Dorothea Henrichsdatter Godtzen
63.16.
Hans Søfrensen Godtzen
Født 5 apr. 1654, Stavanger19.
Død 1721, Nerstrand19.
     Stilling: Sogneprest til Nerstrand i Ryfylke

Gift 7 nov. 168819 med

Sophie Jacobsdatter Hvatz

Børn af Hans Søfrensen Godtzen og Sophie Jacobsdatter Hvatz:

177.63.Elisabeth Hansdatter Godtzen
178.63.Holger Hansen Godtzen
179.63.Anna Maria Hansdatter Godtzen
180.63.Christina Hansdatter Godtzen
181.63.Hulleborg Hansdatter Godtzen
182.63.Agnethe Hansdatter Godtzen
64.17.
Anne Christensdatter Trane
Født omkring 164534.

Gift omkring 166519 med

Mads Pedersen
     Bosat i Farsund.

Børn af Anne Christensdatter Trane og Mads Pedersen:

183.64.Christen Madsen
184.64.Inger Madsdatter
185.64.Abigael Madsdatter
65.17.
Susanne Christensdatter Trane
Født omkring 164834.
Død 168334.
     Barnløs.

Gift _____med

Henrich von Ram
     Kapteinløytnant ved Stavanger Amts Marinekompani, levde 1685 på Hesbø, Finnøy.34
66.18.
Anne Hellesdatter (Trane)
Født omkring 164019.
Død 1704, Oslo19.

Gift _____med

Michel Søfrensen
Død 27 mar. 169619.
     Stilling: Handelsmann i Oslo19.

Børn af Anne Hellesdatter (Trane) og Michel Søfrensen:

186.66.Nils Michelsen, f. 1678, d. 1722
67.18.
Povel Hellesen (Trane?)
68.18.
Ellen Hellesdatter (Trane?)
69.20.
Hannibal Trane
Død omkring 167959.
     Korporal. Ugift.59
70.20.
Povel Samuelsen Trane
Født omkring 164559.
     Borger og handelsmann i Oslo.59

Gift _____med

Abigael Andersdatter Heide
Død 1711, Odalen.59.
     Datter af Anders Heide og Margrethe Clemetsdatter.

Børn af Povel Samuelsen Trane og Abigael Andersdatter Heide:

187.70.Anders Povelsen Trane
188.70.Samuel Povelsen Trane, f. 1683, Oslo., d. 1721
189.70.Jacob Povelsen Trane, f. 1685, Oslo.
71.20.
Niels Samuelsen Trane
     Korporal. Var i 1777 [Skal vel være 1677] i Holland.59
     I 1679 makeskiftet han med sin bror Paul gods de hadde etter foreldre og en bror.60

Gift _____med

Anna Baltzersdatter
72.20.
Claus Samuelsen Trane
     Levde i 1772 [skal vel være 1672].59
     Møtte for sin far i en rettsak 1672.60
73.20.
Elisabeth Samuelsdatter Trane
Født 23 jun. 165023.
Død 1 nov. 171323.

Gift 6 mar. 167823 med

Giord Andersen
Født 5 mar. 1651, Jylland.59.
Død 30 apr. 172059.
     Justitsraad, Commerceraad, Overhofretsassessor, Eier af Aker og Disen Gaarde.23

Børn af Elisabeth Samuelsdatter Trane og Giord Andersen:

190.73.Benedicte Dorothea Giords, f. 1684, d. 1752
191.73.Dorothea Giords, f. 1686
192.73._____
193.73._____
194.73._____
195.73._____
196.73._____
197.73._____
74.20.
Anna Catharina Trane
Død 1712, Vang, Hedemarken.23,59.

Gift _____med

Jacob von Bülow
Død 168723.
     Oberst.23
75.20.
Eline Samuelsdatter Trane
Begravet 27 mai 1722, Christiania (Oslo).59.
76.20.
Boel Maren Samuelsdatter Trane
Født omkring 165559.
Død 1689, Oslo.59.
     Var ugift i 1680.60
77.20.
Holger Samuelsen Trane
Født omkring 165659.

Gift 7 jan. 168259 med

Margrethe Sophie Lett

Børn af Holger Samuelsen Trane og Margrethe Sophie Lett:

198.77.Samuel Holgersen Trane, f. omkr. 1682
199.77.Bente Sophie Holgersdatter Trane, f. 1685, d. 1758
78.21.
Christen Jørgensen Trane
Født 163538.
     Var 40 Aar udenlands og kom 1698 tilbage til Egersund, hvor han levede 1701.38
79.21.
Inger Jørgensdatter Trane
Født omkring 163759.
     3 Børn.38

Gift _____med

Gunder Jacobsen
Født 162438.
Død 1687, begravet 1 dec. 168738.
     Borger til Stavanger, bosat i Egersund.38
80.21.
Kirstine Jørgensdatter Trane
Født omkring 164538.
Død 29 nov. 171038.

Gift _____med

Asser Andersen
Født omkring 164038.
Død omkring 170038.
     Tog 12. jan. 1669 Borgerskab i Stavanger, bosat i Egersund. Stamfader for Familien Hiorth i Egersund.38
     Asser Andersen, Familien Hiorths Stamfader, maa antages at have tilhørt en af Distriktets Bondeslægter. I Skiftet efter Sofia Kidelsdatter Slettebø i Egersund 14. sep. 1692 kaldes han hendes Børns Morbroder. Dette kan dog neppe forstaaes bogstaveligt. Maaske var han en Søn af den Anders Slettebø, som 1638 nævnes i Egersund. Der er paa Grund af Navnelighed og Eiendomsforhold Grund til at antage, at han, ialtfald kognatisk, har tilhørt en Slægt, som hørte hjemme paa Gaardene Aarstad og Eie i Egersunds Skibrede, og hvis Stamfader Endre Thollefsen, der synes at have været gift med Ingeleff, Søster af Sognepræst til Helleland Knud Ormsen (Orm paa Aarstad 1519), 5. febr. 1599 kjøbte en Del af Aarstad.61
     Familien Hiorth fører som Vaabenmærke: i Skjoldet en springende Hjort foran et Træ; paa Hjelmen en halv springende Hjort.61

Børn af Kirstine Jørgensdatter Trane og Asser Andersen:

200.80.Ammeline Assersdatter Hiorth
201.80.Anders Assersen Hiorth
202.80.Jørgen Assersen Hiorth
203.80.Laurits Assersen Hiorth
204.80.Cort Assersen Hiorth
205.80.Carl Assersen Hiorth
206.80.Jens Assersen Hiorth
81.22.
Lauritz Berntsen Sysenvindius
Født 162759.
Død 167459.
     Sogneprest til Lye på Jæren.59

Gift 1° 165419 med

Ellen Thomasdatter Wegner
Født 162419.
Død 166619.

Gift 2° _____med

Rebekka Humle
Død 1667.

Gift 3° _____med

Mette Lem
Født imellem 1651 og 1652.
Død 1707.

Børn af Lauritz Berntsen Sysenvindius og Ellen Thomasdatter Wegner:

207.81.Adriane Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1654
208.81.Kirsten Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1656, d. 1732
209.81.Karen Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1659

Børn af Lauritz Berntsen Sysenvindius og Mette Lem:

210.81.Ellen Rebekka Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1672
211.81.Laurentia Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1674
82.22.
Anne Berntsdatter
Født 1630.
83.22.
Adrianne Berntsdatter
Født 163419.
Død 170419.

Gift 1° _____med

Hans Pedersen (Waltenberg?)
     Stilling: Rådmann i Stavanger19.

Gift 2° _____med

Søfren Lauritzen

Børn af Adrianne Berntsdatter og Hans Pedersen (Waltenberg?):

212.83.Peder Hansen Waltenberg, f. 1665, Stavanger., d. 1732
84.22.
Peder Berntsen
Født 1635.
     Borger i Stavanger 1677.19

Gift _____med

Karen Aanensdatter
85.22.
Jens Berntsen
Født omkring 163619.
Død 168319.
     Kemner i Stavanger.19

Gift _____med

Anne Samuelsdatter (Østraat)
86.22.
Vibeke Berntsdatter
Født 1638.
87.22.
Svend Berntsen
Født 1640.
88.22.
Bernt Berntsen Sysenvindius
Født omkring 164019.
     Student i 1676.19
89.23.
Lisbeth Henrichsdatter Schurmann
Født omkring 164559.

Gift _____med

Samuel Samuelsen (Vatne)
Født 162559.
Død 27 nov. 169559.
     Søn af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
     ? Søn af Samuel Pedersen, Vatne ?
     Gårdeier i Høyland, Sandnes.59

Børn af Lisbeth Henrichsdatter Schurmann og Samuel Samuelsen (Vatne):

213.89.Lisbeth Samuelsdatter (Vatne), f. 1665
214.89.Maren Samuelsdatter (Vatne), f. 1669
215.89.Karen Samuelsdatter (Vatne), f. 1673, d. 1756
216.89.Kjell Samuelsen (Vatne), f. 1679
217.89.Marken Samuelsdatter (Vatne), d. 1729
218.89.Kirsten Samuelsdatter (Vatne), f. 1680, d. 1756
219.89.Samuel Bloch Samuelsen (Vatne)
90.26.
Margrethe Pedersdatter Lind
Død 169462.

Gift _____62med

Tjøl Monsson (Obrestad)
Født 164062.
Død 171162.
91.27.
Christen Tallaksen Lind
Død 168263.
     Stilling: Sogneprest til Saltdalen.63
     Hans første hustru Bodil Clausdatter, nevnt i NST 3, s. 90 nevnes ikke af S.T.Dahl i Geistligheten, s. 298.
     I S.T.Dahl, Geistligheten, s. 297 og 334 kaldes han Christen Lund (ikke Lind).
     Han er nevnt her [i Saltdal] i amtregnskapets familieskatt i 1675 og i 1677. Da ettermannen ble utnevnt i 1682 heter det at Hr Christen var død. Han er i Skjerstad kirkebok nevnt som prest den 22 Dom p Trin 1674 og er videre nevnt flere ganger frem mot 1678.64
     Han ble immatrikulert i København i 1650 fra Trondheim skole. Han hadde været huskapellan for Hr Brede da denne var i Hadsel frem til 1666. Han fulgte trolig med Hr Brede til Bodø i 1669 og var han påtenkt av Hr Brede til kapellan i Skjerstad men da menigheten protesterte måtte han fratrådte dette og da Hr Peder ble ansatt fikk han istede ekspektanse på Saltdal. Trolig var han deretter huskapellan for Hr Brede i Bodø inntil han fik Saltdal i 1674. Han døde trolig her ca. 1682.65
     Hans første hustru Bodil Clausdatter er muligvis en søster av Hr Brede Claussen Stabell i Bodø.

Gift 1° _____med

Bodil Clausdatter
     Muligvis søster av Bredo Clausen Stabell hos hvem hendes ektemann Christen Tallaksen fungerte som huskapellan.

Gift 2° _____med

Ellen Hansdatter Blix
     Datter af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Skifte 17 mai 169866.

[Gift 1° med Oluf Lauritssøn Vangberg (d. 1671); Gift 2° med Christen Tallaksen Lind (d. 1682); Gift 3° med Jens Jørgenssøn Feltschow].
92.38.
Mette Tygesdatter Trane
Død 170519.

Gift _____med

Hans Prang

Børn af Mette Tygesdatter Trane og Hans Prang:

220.92.Hansdatter Prang
93.38.
Hans Tygesen Trane
Død før 170519.
     Død ugift.19
94.38.
Lisbeth Tygesdatter Trane
Født 167219.
Død 1696, Stavanger19.
     Ugift.19
95.38.
Anders Tygesen Trane
     Levde i 170519
96.38.
Knud Tygesen Trane
     Levde i 170519
97.38.
Thale Tygesdatter Trane

Gift _____med

Abel Abelsen
     Stilling: Løytnant i marinen19.

Børn af Thale Tygesdatter Trane og Abel Abelsen:

221.97.Tyge Abelsen Bagge, f. 1706
222.97.Maren Abelsdatter Bagge, f. 1707, d. 1708
223.97.Karen Abelsdatter Bagge, f. 1708
224.97.Abel(one?) Maria Abelsdatter Bagge, f. 1712, d. 1795, Bergen
98.38.
Tyge Tygesen Trane
Født 168919.
     Stilling: Kommandør i russisk tjeneste 1727-1732.19
99.40.
Berit Pallesdatter Trane

Gift _____med

Klaus Enoksen Stangeland
Født 1631, Klepp19.
Død 171019.
100.40.
Eli Pallesdatter Trane
Født 164519.
Død 173619.

Gift 1° _____med

Ole Olsen Grannes
Født 162219.
Død 169919.

Gift 2° _____med

Ole Tjærandsen Haugland
Født 168019.
Død 174619.
101.40.
Maren Pallesdatter Trane
Død 170919.

Gift 1° _____med

Sakarias Vistnes
Født omkring 164019.
Død 1692, Randaberg på Jæren19.

Gift 2° _____med

Johannes Rasmussen Vistnes
Født 166319.
Død 1727, Randaberg på Jæren19.
102.41.
Christen Gabrielsen (Østraat)
Født 164367.
Død 24 mar. 1725, Høyland i Sandnes.67.
     Klokker og gårdbruker [i Østeråt].67
     Efterslægt, se Roger de Robelin: Skanke-ätten, s. 381f.

Gift _____6med

Marthe Olsdatter
Født 16506.
Død 30 jul. 17246.
     6 Børn med Christen Gabrielsen.6

Børn af Christen Gabrielsen (Østraat) og Marthe Olsdatter:

225.102.Gabriel (Gabrielsen?) (Christensen?) Østeraat, f. 1681
103.41.
Daniel Gabrielsen
Født 16466.
104.41.
Samuel Gabrielsen
Født 16496.
     Lensmand i Klep.6
105.41.
Maren Gabrielsdatter
     3 Børn.6
     Skifte 29 aug. 16936.

Gift _____6med

Ole Brød
     Skifte 27 okt. 16926.
106.41.
Hans Gabrielsen
Født 16536.
Død 25 dec. 17136.

Gift 1° 29 okt. 16926 med

Inger Olsdatter

Gift 2° 28 jun. 16966 med

Kirsten Mouritzdatter
107.41.
Peder Gabrielsen
Født 16556.
Død 7 mai 17206.
     Paa nedre Østraat, Lensm. Høiland. 3 Børn.6

Gift _____6med

Maren Olsdatter
Født 16606.
Død 9 mar. 17166.
108.41.
Dorethe Gabrielsdatter
Født 16566.
Død 18 jul. 17156.
     1 Datter.6

Gift _____6med

Halvor Olufsen Østvold
Født 16586.
Begravet 4 jul. 17446.
109.42.
Gabriel Trane
     Til Østeraat.51
     Denne Slægttavle vedkommende Tranerne til Østeraat er taget fra Optegnelser (Bergs?) i Rigsarchivet. Ifølge en Stamtavle, optegnet i den Jonasenske Familie, var Gabriel Trane kun Dattersøn af Christen Pallessøn Trane. Der er dog Grund til at antage, at Rigsarchivets Optegnelser ere de paalideligste, da de slutte sig til gamle Optegnelser paa Gaarden Aakland paa Stordøen, hvori der ikke omtales, at Præsten Christen Pallesen Trane havde nogen Datter, men kun to Sønner.51
110.43.
Maren Theophili Theophilusdatter Schanche
Født 164467.
Død 27 mar. 1727, Egersund.67.
111.43.
Jonas Theophilusen Schanche
Født 14 jun. 1646, Høyland prestegård.67.
Død 5 jul. 1728, Høyland prestegård.67.
     Sogneprest til Høyland.67

Gift _____med

Elisabeth Cecilia Søfrensdatter Schive
Født 166768.
Død 170668.
     Datter af Søfren Thornsen Schive og Anne Søfrensdatter Godtzen.

Børn af Jonas Theophilusen Schanche og Elisabeth Cecilia Søfrensdatter Schive:

226.111.Gabriel Jonassen Schanche
227.111.Søren Jonassen Schanche

Generation 6.

112.47.
Peder Kieldsen
113.47.
Kirsten Kieldsdatter
114.47.
Elisabeth Kieldsdatter
115.47.
Hans Kieldsen
116.47.
Anna Kieldsdatter
117.47.
Karen Kieldsdatter

Gift _____med

Hans Jensen Euromontanus
     Stilling: Sogneprest i Høyland.
118.48.
Søfren Pedersen Saxe
Født 1655.
Død 1711, København19.
     Stilling: Skibsprest
119.48.
Peder Pedersen Saxe
Død 174019.
     Stilling: Kontrollør i Stavanger

Gift _____med

Mectele Sophia Smith
Født 168019.
Død 1751, Stavanger19.

Børn af Peder Pedersen Saxe og Mectele Sophia Smith:

228.119._____
229.119._____
230.119._____
231.119._____
120.48.
Jens Pedersen Saxe
Født 166619.
Død 172119.
     Stilling: Sogneprest til Haaland (Sola)

Gift 26 jul. 169219 med

Anne Olufsdatter Blomme
Født 167419.
Død 174119.

Børn af Jens Pedersen Saxe og Anne Olufsdatter Blomme:

232.120.Maren Jensdatter Saxe
233.120._____
234.120._____
235.120._____
236.120._____
237.120._____
238.120._____
239.120._____
240.120._____
121.48.
Fredrich Pedersen Saxe
Født 1669.
Død 1746, Stavanger.
     Stilling: Handelsmann i Stavanger

Gift 1° 26 jul. 169219 med

Elisabeth Berthelsdatter Bonde
Født 165419.
Død 169519.

Gift 2° _____med

Inger Laursdatter

Børn af Fredrich Pedersen Saxe og Elisabeth Berthelsdatter Bonde:

241.121._____ Fredrichsen Saxe

Børn af Fredrich Pedersen Saxe og Inger Laursdatter:

242.121._____
243.121._____
244.121._____
122.48.
Johanna Maria Pedersdatter Saxe

Gift 1° 20 jul. 1690, Stavanger55 med

Johan Conrad Hübert
Begravet 4 nov. 1697, Stavanger Domkirke55.
     Capitaine Johan Conrad Hübert, der blev begr. i Stavanger Domkirke »i Choret« 4 Novbr. 1697.55

Gift 2° 28 sep. 1702, Høiland kirke55 med

Jan (Jansen) Seehuusen
Begravet 11 aug. 1732, Stavanger55.
     Søn af Jan (Johan) Seehuusen.
     Jan S., der blev begr. i Stavanger 11 Aug. 1732; * i Høilands Kirke 28 Sept. 1702 med Johanna Maria Pedersdatter Saxe, D. af Tolder i Stavanger Peder Pedersen Saxe og Maren Søfrensdatter Godtzen. Hun var da Enke efter Capitaine Johan Conrad Hübert.55

Børn af Johanna Maria Pedersdatter Saxe og Johan Conrad Hübert:

245.122.Hans Ernst Hübert
246.122.Peder Hübert, f. 1692, Høiland

Børn af Johanna Maria Pedersdatter Saxe og Jan (Jansen) Seehuusen:

247.122.Johan Conrad Seehuusen
248.122.Morten Seehuusen
249.122.Maren Elisabeth Seehuusen
250.122.Sophie Amalie Seehuusen
251.122.Didrikke Marie Seehuusen
252.122.Peder Hübert Seehuusen
123.50.
Søfren Jensen Godtzen
124.50.
Mette Jensdatter Godtzen
Født 166669.
Begravet 18 sep. 1753, Stavanger.69.

Gift 1° 14 okt. 1694, Stavanger.69 med

Nils Michelsøn Alm
Død 169569.

Gift 2° _____med

Jørgen Nielssen Prahl
Født 1657, Trondhjem.69.
Død 21 dec. 171669.
     Immatrikulert 11. juli 1674, bacc. 14. mai 1678, Sogneprest i Falnæs 23. mai 1696, Mag. 4. mai 1702, Provst i Karmsund Provsti 1711.69

Børn af Mette Jensdatter Godtzen og Jørgen Nielssen Prahl:

253.124.Maria Christina Prahl, f. omkr. 1697, d. 1772, Stavanger.
254.124.Jens Godtzen Prahl, f. omkr. 1700, d. _____
255.124.Niels Brostrup Prahl, f. 1702, d. 1748
256.124.Sophia Amalia Prahl, f. 1704, d. 1765, Stavanger.
257.124.Thormod Prahl
258.124.Axel Prahl
125.50.
Anne Christine Jensdatter Godtzen
126.50.
Anna Catharina Jensdatter Godtzen
127.50.
Jens Jensen Godtzen
128.50.
Elisabeth Jensdatter Godtzen
129.50.
Anna Jensdatter Godtzen
Født omkring 168019.
Død 24 okt. 177619.

Gift _____med

Lorentz Müller
Født 168419.
Død 11 aug. 175119.
     Stilling: Major.

Børn af Anna Jensdatter Godtzen og Lorentz Müller:

259.129.Anna Cecilia Grubbe Müller, f. 1726, d. 1808
130.51.
Elisabeth Theophilusdatter Schancke
131.51.
Ole Nilssen Sylvius
Født 166519.
132.51.
Hans Nilssen Sylvius
Født 166619.
Død 167019.
133.51.
Anna Catharina Sylvius
Født 166819.
Død 167519.
134.51.
Nils Nilssen Sylvius
Født 166919.
Død omkring 170019.
135.51.
Hans Nilssen Sylvius
Født 167119.
Død 174819.
136.51.
Maria Nilsdatter Sylvius
Født 167419.
Død 173719.

Gift 169819 med

Jacob Andersen Ørn
Født 167319.
     Stilling: Skipper.

Børn af Maria Nilsdatter Sylvius og Jacob Andersen Ørn:

260.136._____
261.136._____
262.136._____
263.136._____
137.52.
Severin Seehuus Svanenhielm
Født 1664, Stavanger70.
Død apr. 172670.
     Severin Seehuus, blev nobiliteret og fik Tilnavn Swanenhielm; hands Patent herudj indlagt. Hand var Eyer af de Swaningers Jordgods i Sundfiord, Swanöe Birket kaldet; hand døde som Stiftamtskriver over Bergens Stift, Nordlandene og Stavanger Amt; hand ægtede Alida Crometie, Thomas Crometie Kjøbmand i Bergen hands Datter; med hende avlede hand 4 Børn [Morten, Alida, Elisabeth og Egte].71
     Severin Seehuusen, ..., tog Borgerskab i Bergen 24 Novbr. 1690, blev 7 Marts 1711 af Stiftamtmanden const. og kort efter af Kongen udnævnt til Stiftamtskriver i Bergens Stift samt ved Patent af 20 December 1720 optaget i den dansk-norske Adelsta(n)d under Navnet »Svanenhielm«. [Langes (utrykte) Embedscal. - N. Nicolaysen, Bergens Borgerbog. 115.]70

Gift _____71med

Alida Crometie

Børn af Severin Seehuus Svanenhielm og Alida Crometie:

264.137.Morten Svanenhielm
265.137.Alida Seehuusen (Svanenhielm)
266.137.Elisabeth Seehuusen (Svanenhielm)
267.137.Egte Seehuusen (Svanenhielm)
138.52.
Hans Mortensen Seehuusen
Født omkring 1666, (Stavanger)72,73.
Død 4 apr. 1712, Helleland73,73.
     Hans Seehuus var Sognepræst til Hellands Præstegield i Xtiansands Stift og Provst i Dahlernes Provstie; giftede sig med Mag: Hans Buch, som var af Adel, Provst og Præst i Kiøge i Siælland hands Datter Mette Christine, med hvem hand avlede efterskrevne Børn: Morten, Hans, Søren, Elisabeth, Kirsten, Maren, Ide, Jørgen, Henrich og Kirstine.74

Gift _____med

Mette Christina Hansdatter Buch
Død apr. 171175.
     Datter af Hans Hanssen Buch og Maren Andersdatter Aagaard.

Børn af Hans Mortensen Seehuusen og Mette Christina Hansdatter Buch:

268.138.Maren Hansdatter Seehuus, f. 1703, d. 1773
139.52.
Christina Sophia Mortensdatter Seehuusen
140.54.
Peder Søfrensen Schive
141.54.
Elisabeth Cecilia Søfrensdatter Schive
Født 166768.
Død 170668.

Gift _____med

Jonas Theophilusen Schanche
Født 14 jun. 1646, Høyland prestegård.67.
Død 5 jul. 1728, Høyland prestegård.67.
     Søn af Theophilus Jonsen Skancke og Maren Christensdatter Trane.
     Sogneprest til Høyland.67

Børn af Elisabeth Cecilia Søfrensdatter Schive og Jonas Theophilusen Schanche er vist under Jonas Theophilusen Schanche (nr. 111).

142.54.
Søfren Søfrensen Schive
143.54.
Margaretha Søfrensdatter Schive
144.54.
Thorn Søfrensen Schive
145.55.
______ Christiansdatter Godtzen
Født 167319.
146.56.
Søfren Nielsen Sandborg
Født omkring 167519.
Død 6 okt. 1735, Stavanger19.
     Stilling: Klokker i Stavanger

Gift _____med

Margaretha Andersdatter Schonevig
Født 168419.
Død 24 sep. 1762, Stavanger19.

Børn af Søfren Nielsen Sandborg og Margaretha Andersdatter Schonevig:

269.146._____
270.146._____
147.56.
Christen Nielsen Sandborg
Født omkring 167719.
     Stilling: Borger i Stavanger

Gift _____med

Anna Lauritzdatter

Børn af Christen Nielsen Sandborg og Anna Lauritzdatter:

271.147._____
272.147._____
273.147._____
148.56.
Hulleborg Nielsdatter Sandborg
Født 1684, Stavanger19.
Død 1747, Egersund19.

Gift 1° 16 mai 170219 med

Søren Jørgensen Bruun
Født 166619.
Død omkring 1732-3319.
     Stilling: Sogneprest til Sogndal.

Gift 2° 4 nov. 173419 med

Ole Henrichsen Sylvius
Født 168619.
Død 26 jan. 174719.

Børn af Hulleborg Nielsdatter Sandborg og Søren Jørgensen Bruun:

274.148._____
275.148._____
276.148._____
277.148._____
278.148._____
279.148._____
280.148._____
149.59.
Søfren Søfrensen Hegelund (Brunsteen)
Født 27 jul. 167419,57.
150.59.
Frantz Christian Søfrensen Hegelund (Brunsteen)
Født 1 apr. 167619,57.
     Stilling: Stud. theol.
     Imm. fra Bergen 24. juli 1675, var 1701 stud. theol.57
151.59.
Mette Christina Søfrensdatter Hegelund (Brunsteen)
Født 17 dec. 167819,57.
Død efter 175319,57.
     Skifte _____57Der fandtes i Boet en stor Sølvkande vægtig 110 Lod med Vaaben og Navnene Severinus Francisci Mette Mads Datter..

Gift 1° _____med

Jens Larsen Barsøe
Født 164957.
Død omkring 1705.
     Søn af Laurits Jensen Barsøe og Else Balchenburg.
     Stilling: Sogneprest til Torvestad57.
     Jens, nevnt i skifte etter moren i 1706, var da prest til Farvestad (Torvestad). Han hadde først vært kapellan i Meldal.76
     Imm. 20. juli 1669, Sognepr. Torvestad 6. okt. 1688, Provst.57
     Ingen Børn.57
     Skifte 30 jul. 170857.

Gift 2° _____med

Erik Iversen Leganger
Født 166919,57.
Død 30 dec. 175119,57.
     Søn af Iver Erikssøn Leganger og Anna Pedersdatter Finde.
     Stilling: Sogneprest og prost til Torvestad.
     Imm. fra Bergen 25. juli 1690, cand. theol. 1691, Kap. Indviken 1604, Sognepr. Valle 14. sept. 1708, Torvestad 10. aug. 1715, Provst 1735-1739.57
     5 Børn.57

[Gift 1° med Maren Agnethe Hansdatter Schreuder; Gift 2° med Mette Christina Søfrensdatter Hegelund (Brunsteen) (17 dec. 1678 - eft. 1753)].
152.60.
Johanna Hartvigsdatter Godtzen
153.60.
Henrich Hartvigsen Godtzen
154.60.
Søren Hartvigsen Godtzen
155.60.
Jens Hartvigsen Godtzen
156.60.
Elisabeth Hartvigsdatter Godtzen
157.60.
Hartvig Hartvigsen Godtzen
158.60.
Christian Frederik Hartvigsen Godtzen
159.60.
Elisabeth Hartvigsdatter Godtzen
160.60.
Markus Hartvigsen Godtzen
161.60.
Jens Hartvigsen Godtzen
162.60.
Elen Hartvigsdatter Godtzen
163.61.
Anna Godskedatter Godtzen
164.61.
Knud Godskesen Godtzen
165.61.
Hartvig Godskesen Godtzen
166.61.
Ludvig Godskesen Godtzen
167.61.
Elisabeth Godskedatter Godtzen
168.61.
Anna Godskedatter Godtzen
169.61.
Maren Godskedatter Godtzen
170.61.
Peder Godskesen Godtzen
171.62.
Elisabeth Henrichsdatter Godtzen
172.62.
Johanne Henrichsdatter Godtzen
173.62.
Elisabeth Henrichsdatter Godtzen
174.62.
Søren Henrichsen Godtzen
175.62.
Adel Henrichsdatter Godtzen
176.62.
Dorothea Henrichsdatter Godtzen
177.63.
Elisabeth Hansdatter Godtzen
178.63.
Holger Hansen Godtzen
179.63.
Anna Maria Hansdatter Godtzen
180.63.
Christina Hansdatter Godtzen
181.63.
Hulleborg Hansdatter Godtzen
182.63.
Agnethe Hansdatter Godtzen
183.64.
Christen Madsen
184.64.
Inger Madsdatter
185.64.
Abigael Madsdatter
186.66.
Nils Michelsen
Født 167877.
Død 172277.
     Kjøpmann og statskaptein i Oslo.77

Gift 171277 med

Eleonora Vogt
Født 169177.
Død 175077.

Børn af Nils Michelsen og Eleonora Vogt:

281.186.Paul Nilsen (Vogt), f. 1714, d. 1761
282.186.Michel Nilsen (Vogt), f. 1716, d. 1739
283.186.Jan (Johan) Nilsen (Vogt), f. 1720, d. 1764
187.70.
Anders Povelsen Trane
188.70.
Samuel Povelsen Trane
Født 1683, Oslo.59.
Død 11 nov. 172159.
     Prokurator. Amtmannsforvalter på Jarlsberg.59
189.70.
Jacob Povelsen Trane
Født 1685, Oslo.59.
     Statskirurg og regimentslege i Oslo.59
190.73.
Benedicte Dorothea Giords
Født 28 okt. 168423.
Død 22 dec. 175223.

Gift _____med

Hans Heinrich Scheel
Født 6 aug. 166823.
Død 13 okt. 173823.
     Generallieutenant, Directeur for Fortificationen i Danmark, Holsten og Norge, Ridder (Stk. D.).23

Børn af Benedicte Dorothea Giords og Hans Heinrich Scheel:

284.190.Margrethe Elisabeth Scheel, d. 1742
285.190.Georg Heinrich Scheel, f. 1706, d. 1757
286.190.Joachim Ernst Scheel, d. 1709
287.190.Frederik Christian Scheel, d. 1709
288.190.Catharine Dorothea Scheel
289.190.Joachim Scheel, d. 1717
290.190.Hans Jacob Scheel, f. 1714, d. 1774
291.190.Wibeke Scheel, d. 1760
292.190.Charlotte Christine Scheel
293.190.Edele Dorothea Scheel, f. 1718, d. 1782
294.190.Øllegaard Anna Scheel
191.73.
Dorothea Giords
Født 168678.
     Barnløst ekteskap med generalmajor Rappe.78

Gift _____med

Friderich Otto von Rappe
Født 3 okt. 167978.
Død 2 dec. 175878.
     Generalmajor.78
192.73.
___________
193.73.
___________
194.73.
___________
195.73.
___________
196.73.
___________
197.73.
___________
198.77.
Samuel Holgersen Trane
Født omkring 168277.
Begravet 30 apr. 1753, Moss.79.
     Kjøpmann og fattigforstander på Moss.77

Gift 1° 171477 med

Elisabeth Olsdatter

Gift 2° _____77med

Karen Pedersdatter
Begravet 8 jun. 1763, Moss.79.

Børn af Samuel Holgersen Trane og Elisabeth Olsdatter:

295.198.Paul Samuelsen Trane
296.198.Ole Samuelsen Trane
297.198.Fredrik Samuelsen Trane, f. omkr. 1721

Børn af Samuel Holgersen Trane og Karen Pedersdatter:

298.198.Elisabeth Samuelsdatter Trane
299.198.Hans Samuelsen Trane
300.198.Margrethe Samuelsdatter Trane
199.77.
Bente Sophie Holgersdatter Trane
Født 168577.
Død 175877.
     Stor efterslekt. Se videre i Trane-slekten af O.M.Kinnapel, og den senere udgave af Terje Skrolsvik.

Gift 1° _____77med

Rasmus Michelsen Landby
Død 171977.

Gift 2° _____77med

Ole Pedersen Raadim
Død 172677.

Gift 3° _____77med

Syver Rolfsen
200.80.
Ammeline Assersdatter Hiorth
201.80.
Anders Assersen Hiorth
202.80.
Jørgen Assersen Hiorth
Døbt 4 feb. 167261.
Begravet 25 nov. 175661.
     Borger til Christianssand, Skipper og Handelsmand i Egersund.61

Gift 25 okt. 169961 med

Maren Hansdatter Bowitz
Døbt 1 dec. 168061.
Begravet 21 mai 174061.
     Se Kielland, s. 216.

Børn af Jørgen Assersen Hiorth og Maren Hansdatter Bowitz:

301.202.Hans Jørgensen Hiorth, d. 1776, Sirevaag.
203.80.
Laurits Assersen Hiorth
204.80.
Cort Assersen Hiorth
205.80.
Carl Assersen Hiorth
206.80.
Jens Assersen Hiorth
207.81.
Adriane Lauritzdatter Sysenvindia
Født 1654.
208.81.
Kirsten Lauritzdatter Sysenvindia
Født 165619.
Død 173219.

Gift _____med

Peder Andersen Sundt
Født 1672.
Død 1701.
     Stilling: Skibsfører i Egersund19.

Børn af Kirsten Lauritzdatter Sysenvindia og Peder Andersen Sundt:

302.208.Lars Pedersen Sundt, f. 1699, d. 1761, Egersund
209.81.
Karen Lauritzdatter Sysenvindia
Født 1659.
210.81.
Ellen Rebekka Lauritzdatter Sysenvindia
Født 1672.

Gift _____med

Knud Knudsen Westlye
Født 166980.
Begravet 3 jan. 174980.

Børn af Ellen Rebekka Lauritzdatter Sysenvindia og Knud Knudsen Westlye:

303.210.Laurs Friis Westlye, d. omkr. 1740
211.81.
Laurentia Lauritzdatter Sysenvindia
Født 1674.
212.83.
Peder Hansen Waltenberg
Født 10 mar. 1665, Stavanger.19,13.
Død 173219, begravet 20 mai 173213.
     Stilling: Sogneprest til Hornum fra 27. aug. 1690.19

Gift 9 mar. 1691, Aalborg.13 med

Anna Cathrine Rafn
     1 Datter.13

Børn af Peder Hansen Waltenberg og Anna Cathrine Rafn:

304.212._____
213.89.
Lisbeth Samuelsdatter (Vatne)
Født 166581.
     Etterslekt.
214.89.
Maren Samuelsdatter (Vatne)
Født 166981.
     Etterslekt.
215.89.
Karen Samuelsdatter (Vatne)
Født 167381.
Død 175681.

Gift _____81med

Jørgen Walendal
Død 172181.
216.89.
Kjell Samuelsen (Vatne)
Født 167981.
     Var i København år 1695.82
217.89.
Marken Samuelsdatter (Vatne)
Død 172981.

Gift 1° _____81med

Henrich Govertsen Brock
Død 171881.

Gift 2° _____81med

Ole Jenssen (Sunde)
Født 166181.
Død 173881.
218.89.
Kirsten Samuelsdatter (Vatne)
Født 168081.
Død 175681.

Gift _____81med

Rasmus Knutsen (Utsola)
Født 169281.
Død 174981.
219.89.
Samuel Bloch Samuelsen (Vatne)
     Baker i Stavanger.59

Gift _____med

Dorothea Hansdatter Schurmann
Født 167759.
Død 175059.
220.92.
Hansdatter Prang
221.97.
Tyge Abelsen Bagge
Født 170619.
222.97.
Maren Abelsdatter Bagge
Født 170719.
Død 170819.
223.97.
Karen Abelsdatter Bagge
Født 170819.
224.97.
Abel(one?) Maria Abelsdatter Bagge
Født 171219.
Død 29 jul. 1795, Bergen19.

Gift 24 mai 174019 med

Hans Jørgen Kirsebom
Født 171819.
225.102.
Gabriel (Gabrielsen?) (Christensen?) Østeraat
Født 11 okt. 168151.
Begravet 11 sep. 17586.
     Klokker.51
     Kielland (1897), s. 255, skriver at Gabriel (1681-1758) er en søn af Christen Gabrielsen (1643-1725) nedre Østraat - mens hos Kielland (1878), s. 60, er Gabriel kaldt Gabriel GABRIELSEN Østeraat, søn af en Gabriel Trane til Østeraat.51,6
     Fra Gabriel nedstammer Familien Jonasen og kognatisk Familierne Gabrielsen og Monsen m. fl. i Stavanger.6

Gift _____med

Martha Aalgaard
Født 17 mar. 170551.

Børn af Gabriel (Gabrielsen?) (Christensen?) Østeraat og Martha Aalgaard:

305.225.Jonas Schanche Gabrielsen, f. 1744, d. 1833
226.111.
Gabriel Jonassen Schanche
227.111.
Søren Jonassen Schanche

Generation 7.

228.119.
___________
229.119.
___________
230.119.
___________
231.119.
___________
232.120.
Maren Jensdatter Saxe

Gift _____55med

Morten (Jansen) Seehuusen
     Søn af Jan (Johan) Seehuusen.
     Morten S., der var Kjøbmand i Stavanger; * Maren Jensdatter Saxe, D. af Sognepræst til Haaland Jens Pedersen Saxe og Anna Olufsdatter Blomme; deres Børn vare [Dircke Helene, Anna Blomme, Jens og Jan].55

Børn af Maren Jensdatter Saxe og Morten (Jansen) Seehuusen:

306.232.Dircke Helene Seehuusen
307.232.Anna Blomme Seehuusen
308.232.Jens Seehuusen
309.232.Jan Seehuusen
233.120.
___________
234.120.
___________
235.120.
___________
236.120.
___________
237.120.
___________
238.120.
___________
239.120.
___________
240.120.
___________
241.121.
_____ Fredrichsen Saxe
     Dødfødt sønn
242.121.
___________
243.121.
___________
244.121.
___________
245.122.
Hans Ernst Hübert
Døbt 24 mar. 1691, Stavanger55.
     Han og broren opholdt sig [1701] i Stavanger hos deres Farmoderen, Enke efter Major Hans Conrad Hübert, »imedens de i Skolen informeris«.55
246.122.
Peder Hübert
Født 16 feb. 1692, Høiland55, døbt 19 feb. 169255.
     Han og broren opholdt sig [1701] i Stavanger hos deres Farmoderen, Enke efter Major Hans Conrad Hübert, »imedens de i Skolen informeris«.55
247.122.
Johan Conrad Seehuusen
Døbt 27 mar. 1703, Stavanger55.
248.122.
Morten Seehuusen
Døbt 16 okt. 1705, Stavanger55.
Begravet 6 feb. 1711, Stavanger55.
249.122.
Maren Elisabeth Seehuusen
Døbt 13 apr. 1708, Stavanger55.
Begravet 28 sep. 1763, Stavanger55.

Gift _____55med

Just Henrik v. Ely
Født 170455.
Begravet 26 jan. 175055.
     Søn af Ernst David v. Ely og Christiane Juliane Judenherzog.
     Stilling: Capitaine55.
250.122.
Sophie Amalie Seehuusen
Døbt 15 mar. 1711, Stavanger55.
251.122.
Didrikke Marie Seehuusen
Døbt 1714, Stavanger83,55.
     Vel den »Datter«, der blev begr. sammesteds [Stavanger] 3 Decbr. 1716.55
252.122.
Peder Hübert Seehuusen
Døbt 22 sep. 1717, Stavanger55.
253.124.
Maria Christina Prahl
Født omkring 169769.
Død 19 sep. 1772, Stavanger.69.
     Ingen Børn.69

Gift _____med

Jochum Nicolai Lampe
Født 171569.
Begravet 3 jun. 1785, Stavanger.69.
254.124.
Jens Godtzen Prahl
Født omkring 170080.
Død _____, St. Croix.80.
     Student fra Aalborg 20. juli 1720, bacc. 12. juni 1721, Vagtmester ved Dragonerne.80
255.124.
Niels Brostrup Prahl
Født 6 dec. 170280.
Død 27 sep. 174880.
     Student fra Stavanger 31. mai 1721, bacc. 1. juni 1722, Sogneprest i Sogndal. [7 Børn].80

Gift 27 aug. 173780 med

Dorothea Juditha Diurhuus
Døbt 16 jun. 1717, Stavanger.80.
Død 16 jul. 1756, Stavanger.80.
     Datter af Bendix Bendixen Diurhuus og Juditha Maria Jæger.
256.124.
Sophia Amalia Prahl
Født 4 apr. 170480.
Død 16 jan. 1765, Stavanger.80.

Gift 1° 24 jul. 1732, Stavanger.80 med

Laurs Friis Westlye
Døbt 2 jul. 1711, Stavanger.80.
Død omkring 174080.
     Søn af Knud Knudsen Westlye og Ellen Rebekka Lauritzdatter Sysenvindia.

Gift 2° 12 sep. 1741, Stavanger.80 med

Anders Lauritzen Smith
Døbt 7 jun. 1716, Stavanger.80.
Død 10 dec. 1772, Stavanger.80.
     Søn af Lauritz Anderssen Smith og Johanna Margaretha Leigh.
     Kjøbmand og eligeret Borger i Stavanger.84
257.124.
Thormod Prahl
     Levede 1717.80
258.124.
Axel Prahl
     Levede 1717.80
259.129.
Anna Cecilia Grubbe Müller
Født 23 mai 172619.
Død 180819.

Gift 1° _____med

Severin Vincentz Segelcke
Født 25 sep. 1721.
Død 7 dec. 175519.
     Stilling: Kaptein. Eier av Sandvig gård.

Gift 2° _____med

Jørgen Wilhelm Westerberg
     Stilling: Premiærløytnant.
260.136.
___________
261.136.
___________
262.136.
___________
263.136.
___________
264.137.
Morten Svanenhielm
     Morten Eyer og Beboer af den adelige Sædegaard Swanøe i Sundfjords Fogderie; blev gift med Amptmand Lindenskiolds Datter Cicilia Christina med hvem hand avlede 2 Børn: Severin og Jonas.71

Gift _____71med

Cicilia Christina Lillienskiold
     Datter af Jonas Lillienskiold.

Børn af Morten Svanenhielm og Cicilia Christina Lillienskiold:

310.264.Severin Svanenhielm
311.264.Jonas Svanenhielm
265.137.
Alida Seehuusen (Svanenhielm)
     Alida Svanenhielm blev gift med Leenert Wejner Kiøbmand i Bergen, Raadmand Wejner ibid: hands Søn og avlede med ham 5 Børn, neml: Hans, Severin, Johan, Thomas og Alida Catharina.85
     Kan hun tænkes at være identisk med den «mad. Weiner» der den 28de aug. 1730 bliver «indsat udi begravelse i korset med l.p.» i Nykirken i Bergen.86

Gift _____med

Lenert (Leonhard) Weiner
Begravet 7 aug. 1724, Nykirken i Bergen86.
     Er vel identisk med den Leonhard Weiner der den 7de aug. 1724 bliver gravlagt «i kielderen ved korset med alle kl. og l.p.» fra Nykirken i Bergen.86

Børn af Alida Seehuusen (Svanenhielm) og Lenert (Leonhard) Weiner:

312.265.Hans Weiner
313.265.Severin Weiner
314.265.Thomas Weiner
315.265.Johan Weiner
316.265.Alida Catharina Weiner
266.137.
Elisabeth Seehuusen (Svanenhielm)
     Elisabeth Swanenhielm var gift med Krigs-Raad Hvidt, Krigs Comissair ved det 1ste Bergenh: Regiment og avlede med ham 2 Børn neml: Severin og Thomas.74
267.137.
Egte Seehuusen (Svanenhielm)
     Egte Swanenhielm, var gift med Assessor Wilhelm Hansen Stiftamtskriver over Bergens Stift; med ham 1 Søn, der døde gandske ung. Hun blev Enke og 2den gang gift med Laugmand Wenvigh i Christiansands Stift; med ham ingen Børn.74

Gift 10 apr. 1720, «i huuset med kongel. till.», Nykirken, Bergen87,88 med

Wilhelm Hansen
268.138.
Maren Hansdatter Seehuus
Født 11 nov. 1703.
Død 14 jul. 1773.
     Foged Hans Johansen Rue fradøde sin anden Kone . . . . [Aabent Rum] 1729 og var hun siden Enke 4½ Aar, hvorefter hun kom i Ægteskab med Søren Michaelsen, der havde været 2 gange Constitueret Foged først i Sogn, siden i Sund- og Nordfiords Fogderie, ved Indtrædelsen i Ægteskab fik hand den Gaard Gierde i Ejds Sogn i Nordfiord til Beboelse, hvorfra hand forfløttede sig som forhen er melt; disses Børn ere: [Hans Michael, Jens, Søren Seehuus, Henrich Seehuus og Severin].89
     1773 døde hands [Søren Michaelsens] efterladte Enke Maren Seehuus paa bemelte Gaard Møchelbust [i Nordfiord]. Hun var fød den 11te November 1703 og døde den 14de Julij ovenmelte Aar 1773.90

Gift 1° 172291 med

Hans Johansen Rue
Født omkring 168992.
Død 172993.
     Søn af Johan (Jaen) Hansen Rue og Ingeborg Munthe.
     «Hans Johansen Rue blev Birke Foged over Svanøe Birk og Constitueret Foged over Sund og Nordfiords Fogderie; kom udj Ægteskab med Jomfrue Maren Barch den 10de Maj 1717. udj dette Ægteskab blev avlet 2 Søn(er) og 1 Datter, navnlig: Adam, Jaen og Ingebor Rue; efter 3½ Aar, 17 Uger og 3 Dagers oplevet Ægteskab døde denne hands Kone Maren Barch, som var en Datter af Byefogden i Christiania: Adam Barch og Marta Peders Datter Leth; hun var fød 1692 den 31te Martii og døde den 27de December 1720.»94
     «Efter dennes Død fik hand igien til Hustrue |: i Aaret 1722 :| Maren Seehuus, en Datter af Magister Hr. Hans Seehuus Provst over Dalernes Provstie og Sognepræst til Hellands Præstegield i Xstiansands Stift; med denne Kone avlede hand 4 Børn neml: Hans, Gerhard, Maren Barch og Mette Christine Rue. Efter 6 aars Ægteskab fradøde hand denne sin anden Hustrue Maren Seehuus, der atter indgik nyt Ægteskab med Søren Michaelsen, ...»91
     Han [Hans Johansen Rue] var i 1701 12 Aar gl. og var da i Huset hos sin Farbroder Niels Hansen Rue, Sorenskriver i Yttre Sogns Sorenskriveri. [Folketæl. 1701, Bergens Stift].92

[Gift 1° 10 mai 1717 med Maren Barch (31 mar. 1692 - 27 dec. 1720); Gift 2° 1722 med Maren Hansdatter Seehuus (11 nov. 1703 - 14 jul. 1773)].

Gift 2° omkring 1734 med

Søren Michaelsen
Død 3 apr. 175590.
     Søren Michaelsen der var fød i Bergen, døde paa sin Gaard Møchelbust i Nordfiord d. 3de April 1755.90

Børn af Maren Hansdatter Seehuus og Hans Johansen Rue:

317.268.Gerhard Rue
318.268.Hans Rue
319.268.Maren Barch Rue
320.268.Mette Christine Rue, f. 1729, d. 1812

Børn af Maren Hansdatter Seehuus og Søren Michaelsen:

321.268.Hans Michael Seehuus, d. 1784
322.268.Jens Sørensen (Seehuus?)
323.268.Søren Seehuus Sørensen
324.268.Henrich Seehuus Sørensen
325.268.Severin Sørensen
269.146.
___________
270.146.
___________
271.147.
___________
272.147.
___________
273.147.
___________
274.148.
___________
275.148.
___________
276.148.
___________
277.148.
___________
278.148.
___________
279.148.
___________
280.148.
___________
281.186.
Paul Nilsen (Vogt)
Født 171495.
Død 176195.
     Assessor i overhofretten, viselagmann i Oslo lagdømme og justisråd.95
     Efterslekt, se Trane-slekten av O.M.Kinnapel.

Gift _____95med

Maria Bendikta Nilsen
282.186.
Michel Nilsen (Vogt)
Født 171695.
Død 173995.
     cand. theolog.95
283.186.
Jan (Johan) Nilsen (Vogt)
Født 172095.
Død 176495.
     Cand. theolog, trelasthandler i Strømsø.95
     Efterslekt, se Trane-slekten av O.M.Kinnapel.

Gift _____95med

Anna Maria Cudrio
Født 173595.
Død 177995.
     Datter af Frantz Pettersøn Cudrio og Amborg Simonsdatter Wesseltoft.
     ? Kanskje datter av kjøpmann i Skien Frantz Cudrio ?
284.190.
Margrethe Elisabeth Scheel
Døbt 8 apr. 170523.
Død 174223.

Gift _____med

Ulrich Christian Piper Løvencrone
     7. april 1711 adlet under Navnet Løvencrone.23

Børn af Margrethe Elisabeth Scheel og Ulrich Christian Piper Løvencrone:

326.284._____
327.284._____
328.284._____
329.284._____
330.284._____
285.190.
Georg Heinrich Scheel
Født 28 nov. 170678.
Død 19 nov. 175778.
     Oberst.78

Gift 174578 med

Elisabeth Dorothea Lützow
Døbt 4 okt. 171678.
Død 6 apr. 179078.
     Hofdame hos Dronning Anne Sophie.78

Børn af Georg Heinrich Scheel og Elisabeth Dorothea Lützow:

331.285._____
332.285._____
333.285._____
334.285._____
335.285._____
336.285._____
286.190.
Joachim Ernst Scheel
Døbt 24 jan. 170878.
Død 170978.
287.190.
Frederik Christian Scheel
Døbt 21 aug. 170978.
Død 170978.
288.190.
Catharine Dorothea Scheel
Døbt 12 feb. 171178.
     Død ugift.78
289.190.
Joachim Scheel
Døbt 20 feb. 171378.
Død 171778.
290.190.
Hans Jacob Scheel
Født 23 aug. 171478.
Død 21 jan. 177478.
     Generalmajor, Kammerherre, Commandant i Frederiksstad.78

Gift 28 jan. 174578 med

Catharine Christine von Brüggemann
Født 22 aug. 172578.
Død 27 mar. 180078.

Børn af Hans Jacob Scheel og Catharine Christine von Brüggemann:

337.290._____
338.290._____
339.290._____
340.290._____
341.290._____
342.290._____
343.290._____
344.290._____
345.290._____
346.290._____
347.290._____
348.290._____
349.290._____
291.190.
Wibeke Scheel
Døbt 16 sep. 171578.
Død mar. 176078.

Gift 22 jul. 174878 med

Barthold Ulrich Knutzen
Født 8 apr. 176378.
     Oberst, 7. juni 1748 optagen i Adelsstanden.78

Børn af Wibeke Scheel og Barthold Ulrich Knutzen:

350.291._____
351.291._____
292.190.
Charlotte Christine Scheel
Døbt 6 aug. 171778.
     Død ugift.78
293.190.
Edele Dorothea Scheel
Født 23 dec. 171878.
Død 19 jun. 178278.

Gift 23 dec. 174378 med

Hans Henrich Rømeling
Født 21 apr. 170778.
Død 28 nov. 177578.
     Admiral, Statsminister, Ridder (Stk. D.).78

Børn af Edele Dorothea Scheel og Hans Henrich Rømeling:

352.293._____
353.293._____
354.293._____
355.293._____
356.293._____
357.293._____
358.293._____
359.293._____
360.293._____
294.190.
Øllegaard Anna Scheel
     Død ugift.78
295.198.
Paul Samuelsen Trane
296.198.
Ole Samuelsen Trane
297.198.
Fredrik Samuelsen Trane
Født omkring 172196.
     Konfirmert påske 1737, 16 år gl.96

Gift _____96med

Maren Malene Gjessing

Børn af Fredrik Samuelsen Trane og Maren Malene Gjessing:

361.297.Eskild Trane
298.198.
Elisabeth Samuelsdatter Trane
Døbt 3 mai 1726, Moss.79.
Begravet 28 mai 1727, Moss.79.
299.198.
Hans Samuelsen Trane
Døbt 16 sep. 1727, Moss.97.
300.198.
Margrethe Samuelsdatter Trane
Døbt 26 sep. 1729, Moss.97.

Gift 24 okt. 1748, Moss.97 med

Peder Milling
301.202.
Hans Jørgensen Hiorth
Døbt 20 aug. 1713, Egersund.61.
Død 1776, Sirevaag.61.
     Kjøbmand i Stavanger, Eier af Gaarden Ogne.61

Gift 23 jan. 174261 med

Maren Smith
Født 12 apr. 1719, Stavanger.61.
Død 7 aug. 1753, Stavanger.61.
     Datter af Lauritz Anderssen Smith og Johanna Margaretha Leigh.

Børn af Hans Jørgensen Hiorth og Maren Smith:

362.301.Maria Hiorth, f. 1742, Stavanger., d. 1829, Stavanger.
302.208.
Lars Pedersen Sundt
Født 169919.
Død 1761, Egersund19.
     Handelsmann i Egersund.19

Gift _____med

Margrethe Mortensdatter Lax
Født 1702.
Død 1755.

Børn af Lars Pedersen Sundt og Margrethe Mortensdatter Lax:

363.302.Peder Larsen Sundt, f. 1724, d. 1724
364.302.Peder Larsen Sundt, f. 1726, d. 1727
365.302.Morten Larsen Sundt, f. 1728, d. omkr. 1728
366.302.Kirsten Larsdatter Sundt, f. omkr. 1729, d. 1786
367.302.Sibylle Larsdatter Sundt, f. 1732, d. 1792
368.302.Morten Larsen Sundt, f. 1734, d. 1773
369.302.Margrethe Larsdatter Sundt, f. 1736, d. 1739
370.302.Laurentia Larsdatter Sundt, f. omkr. 1738, d. 1739
371.302.Peder Larsen Sundt, f. 1740, d. 1741
372.302.Peder Larsen Sundt, f. 1744
303.210.
Laurs Friis Westlye
Døbt 2 jul. 1711, Stavanger.80.
Død omkring 174080.

Gift 24 jul. 1732, Stavanger.80 med

Sophia Amalia Prahl
Født 4 apr. 170480.
Død 16 jan. 1765, Stavanger.80.
     Datter af Jørgen Nielssen Prahl og Mette Jensdatter Godtzen.

[Gift 1° 24 jul. 1732 med Laurs Friis Westlye (d. omkr. 1740); Gift 2° 12 sep. 1741 med Anders Lauritzen Smith (d. 10 dec. 1772)].
304.212.
___________
305.225.
Jonas Schanche Gabrielsen
Født 10 jun. 174451.
Død 13 feb. 183351.
     Lensmand.51

Gift _____med

Jorine Christine Gabrielsdatter Sandnæs
Født 13 mar. 175451.
Død 7 jun. 179751.

Børn af Jonas Schanche Gabrielsen og Jorine Christine Gabrielsdatter Sandnæs:

373.305.Martha Marie Jonasen, f. 1777, d. 1848
374.305.Gabriel Jonasen, f. 1779, d. 1870
375.305.Marie Jonasen, f. 1786
376.305.Gabriel Schanche Jonasen, f. 1791

Generation 8.

306.232.
Dircke Helene Seehuusen
Døbt 25 jul. 1721, Stavanger55.
     Vel den »Dircke Sehuus«, der blev begr. sammesteds [Stavanger] 24 Okt. 1741.55
307.232.
Anna Blomme Seehuusen
Døbt 6 mai 1723, Stavanger98,55.
308.232.
Jens Seehuusen
Døbt 22 jan. 1726, (Stavanger)55.
309.232.
Jan Seehuusen
Døbt 22 sep. 1728, (Stavanger)55.
310.264.
Severin Svanenhielm
311.264.
Jonas Svanenhielm
312.265.
Hans Weiner
Begravet 23 feb. 1742, Nykirken i Bergen86.
     Er vel identisk med den Hans Weiner der den 23de feb. 1742 bliver gravlagt «i muuret grav med Liigpræd. og alle kl.» fra Nykirken i Bergen.86

Gift 15 mar. 1740, «i huuset», Nykirken i Bergen99,88 med

Ide Gierding

Børn af Hans Weiner og Ide Gierding:

377.312.Alida Weiner
378.312.Clarchie Weiner
313.265.
Severin Weiner
Begravet 9 aug. 1754, Nykirken i Bergen86.
     Er vel identisk med den Severin Weiner der den 9de aug. 1754 bliver gravlagt «i kielderen ringet med alle kl.» fra Nykirken i Bergen.86

Gift 16 mai 1753, «i huuset», Nykirken i Bergen100,88 med

Karen Dorthea von der Lippe
314.265.
Thomas Weiner
Døbt 3 jun. 1719, Domkirken i Bergen101,102.
Begravet 15 jul. 1740, Nykirken i Bergen86.
     Er vel identisk med den Thomas Weiner der den 15de juli 1740 bliver gravlagt «i kielderen ved +set med liigpr. og alle kl.» fra Nykirken i Bergen.86
315.265.
Johan Weiner
Døbt 10 jan. 1722, Nykirken i Bergen103,102.

Gift 5 nov. 1748, «i huuset», Nykirken, Bergen104,88 med

Anna Bremer

Børn af Johan Weiner og Anna Bremer:

379.315.Alida Weiner
380.315.Engel Weiner
381.315.Leonard Weiner
382.315.Henrich Weiner
383.315.Leonard Weiner
384.315.Cornelsche Weiner
385.315.Karen Leonora Weiner
386.315.Henrich Weiner
387.315.Karen Leonore Weiner
388.315.Johan Weiner
389.315.Anna Johanne Weiner
390.315._____, d. 1770
316.265.
Alida Catharina Weiner

Gift 9 feb. 1740, «i huus», Nykirken, Bergen105,88 med

Christopher Christian Cramer
317.268.
Gerhard Rue
     «Gerhard Rue levede hos og efter sine afdøde Forældre, i ugift Stand, boede paa Gaarden Møchelbust i Nordfiord, Ejds Sogn, hvortil Stiffaderen Søren Michaelsen fløttede, da hand maatte forlade (sin) forhen beboede Gaard Gierde til Odels Prætendenten Glad; denne Gerhard levede, uden Brug af Jord eller Handel, af sit Jordegods og Kaar af 1 mands Brug i Møchelbust; hand var blind i mangfoldige Aar; døde . . . . [Aabent Rum].»106
318.268.
Hans Rue
     «Hans Rue sejlet paa Ostindien døde paa 1 Reise; var ugift.»106
319.268.
Maren Barch Rue
     «Maren Barch Rue gift med Fridrich Christopher Rødset Borger og Giæstgiver paa Folkestad i Wolden Sundmoers Fogderie, en Søn af Borger Jaen Rødset i Volden. med denne sin Mand har hun avlet 5 Børn nemlig 1 Søn Johan Severin gift med en Bonde-Pige, boer hos Moderen i Kile i Wolden - 4re Døttre: sc.»106
     «Denne F: C: Rødset døde 1761; siden har Enken levet i eenlig Stand; boer i et lidet Huus i Kile i Wolden, lever af lidt Udsalg af Øl og Brændevin.»107

Gift _____med

Fridrich Christopher Rødset
Død 1761107.

Børn af Maren Barch Rue og Fridrich Christopher Rødset:

391.319.Johan Severin Rødset
392.319.Kirstine Marie Rødset
393.319.Maren Rødset
394.319.Lisbet Christine Rødset
395.319.Fridricha Carina Rødset
320.268.
Mette Christine Rue
Født 14 jan. 1729107.
Død 1812108,109.
     «Mette Christine Rue [fød 1729 14de Januar] blev gift den 27de Decbr. 1747 med Ole Honningdahl, Borger og Gastgiver paa Gaarden Skibenes i Nordfiord en Søn af Handelsmand Peder Honningdahl paa Sundmøer.»107

Gift 27 dec. 1747107 med

Ole Honningdahl
Født 14 jan. 172593.
Død 17 jun. 178693.
     Ole Honningdahl var fød i Honningdahlen den 14de Januarj 1725. Hands Forældre vare Peder Jetmundsen Honningdahl og Moderen Emthe Stokberg [fød 1685 d: 27de Octbr.] en Datter af Hans Frantzen Stokberg boende paa Frantzholmen i Borgens Sogn; disse Forældre døde i Honningdahlen, Faderen døde 1767, Moderen døde d. 17de April 1776 udj sit Alders 91de Aar og var i Ægteskab med sin forhen afdøde 2den Mand Peder Jetmundsen 50 Aar. Hendes første Mand var Lars Olsen Abelseth en Søn af Ole Larsen Abelseth.93
     Ole Honningdahl døde den 17de Junij 1786 paa Gaarden Honningdahlen hvortil han fløttede 1756, da Odels Prætendenten Didrich Madsen antoeg Gaarden Skibenæs. Hands efterladte Enke Mette Christine lever i eenlig Stand hos Datteren Petrine Sverine Astrup.93

Børn af Mette Christine Rue og Ole Honningdahl:

396.320.Emthe Dorothea Honningdahl, f. 1748, d. omkr. 1748
397.320.Maren Kirstine Honningdahl, f. 1749, d. 1766
398.320.Emthe Dorothea Honningdahl, f. 1751
399.320.Hans Rue Honningdahl, f. 1753, d. 1805
400.320.Petter Severin Honningdahl, f. 1756, d. 1759
401.320.Ane Margrethe Honningdahl, f. 1760, d. 1784
402.320.Petrine Severine Honningdahl, f. 1765
403.320.Christian Severin Honningdahl, f. 1770, d. 1832
321.268.
Hans Michael Seehuus
Død 20 okt. 1784.
     Hans Michael var gift med een Datter af Provst Sletting i Siælland. Hand var først anden Resider: Capellan til Dom Kirken i Aarhuus, siden Sognepræst til . . . [Aabent Rum] i Aarhuus Stift, hvor hand døde . . [Aabent Rum] har efterladt sig 2de Døtre.90
     Han optog Moderens Familienavn Sehuus. Se om ham S. V. Wiberg. Alm. d. Præstehist. III. 16 og Worms Lexicon over lærde Mænd II. 366 og III 764.110
     Blev 1781 Sognepræst til Saxild og Nolev i Aarhus Stift i Jylland og døde 20 Okt. 1784 (Wiberg).111
322.268.
Jens Sørensen (Seehuus?)
     Jens, døde ugift.90
323.268.
Søren Seehuus Sørensen
     Søren Seehuus gift med en Bondepige Ane fød paa Walle paa Sundmøer; disse boede en Tiid i Kielsund paa Sundmøer, drev en liden Handel, maatte efter nogle Aars Forløb nedlegge Handelen og forlade Stædet formedelst Creditorernes Paatrængen; de boe nu paa Hitteren i Throndhjems Stift og leve af Handel og Fiskeri.90
324.268.
Henrich Seehuus Sørensen
     Henrich Seehuus døde udenlands ugift.90
325.268.
Severin Sørensen
     Severin døde i sine Børne Aar.90
326.284.
___________
     Død ugift.23
327.284.
___________
     Død ugift.23
328.284.
___________
     Død ugift.23
329.284.
___________
     Død ugift.23
330.284.
___________
     Død ugift.23
331.285.
___________
332.285.
___________
333.285.
___________
334.285.
___________
335.285.
___________
336.285.
___________
337.290.
___________
338.290.
___________
339.290.
___________
340.290.
___________
341.290.
___________
342.290.
___________
343.290.
___________
344.290.
___________
345.290.
___________
346.290.
___________
347.290.
___________
348.290.
___________
349.290.
___________
350.291.
___________
     Død ugift.78
351.291.
___________
     Død ugift.78
352.293.
___________
353.293.
___________
354.293.
___________
355.293.
___________
356.293.
___________
357.293.
___________
358.293.
___________
359.293.
___________
360.293.
___________
361.297.
Eskild Trane
Døbt 14 okt. 1755, Moss.112.
     Etterslekt, se Trane-slekten av Terje Skrolsvik.
362.301.
Maria Hiorth
Født 18 dec. 1742, Stavanger.61.
Død 29 nov. 1829, Stavanger.61.

Gift 3 mai 1768, Stavanger.61 med

Jacob de Rytter
Døbt 22 sep. 1743, Stavanger.61.
Død 19 nov. 1807, Stavanger.61.
     Søn af Henrich de Rytter og Anna Andersdatter.
     Exam. juris.; 3. aug. 1792 Maaler og Veier, Mægler og Vrager og 23. nov. s.A. Postmester i Stavanger, Brandinspektør, Forligelseskommissær.61
     Det er sandsynligt, at Familien de Rytter, der angives at være kommen fra Mecklenburg, oprindelig har stammet fra Holland, idet dens ældste Medlemmer ogsaa skrev sig de Ruyter. Jacob den Ældre og Henrich benyttede i sit Segl et tremastet armeret Skib. Jacob den Yngre optog som Vaabenmærke: i Skjoldet en væbnet Rytter og paa Hjelmen en halv springende Hjort.113

Børn af Maria Hiorth og Jacob de Rytter:

404.362.Maren Smith de Rytter, f. 1769, Stavanger., d. 1818, Stavanger.
405.362.Anna de Rytter, f. 1770, Stavanger., d. 1833
363.302.
Peder Larsen Sundt
Født 1724.
Død 1724.
364.302.
Peder Larsen Sundt
Født 1726.
Død 1727.
365.302.
Morten Larsen Sundt
Født 1728.
Død omkring 1728-1729.
366.302.
Kirsten Larsdatter Sundt
Født omkring 1729-1730.
Død 1786.

Gift _____med

Anders Hiort
Født 1722.
Død 1786.

Børn af Kirsten Larsdatter Sundt og Anders Hiort:

406.366.Christine Sylvius Hiort, f. 1749
407.366.Lars Hiort, f. 1752, d. 1752
408.366.Margrethe Hiort, f. 1753, d. 1759
409.366.Anna Hiort, f. 1755, d. 1785
410.366.Kirsten Hiort, f. 1757, d. 1759
411.366.Anders Hiort, f. 1759
412.366.Lars Hiort, f. 1761, d. 1762
413.366.Margrethe Hiort, f. 1764, d. 1764
414.366.Margrethe Hiort, f. 1766, d. 1767
367.302.
Sibylle Larsdatter Sundt
Født 1732.
Død 1792.

Gift _____med

Johannes Fogh
Født 1722.
Død 1797.

Børn af Sibylle Larsdatter Sundt og Johannes Fogh:

415.367.Margrethe Fogh, f. 1756, d. 1756
416.367.Christen Fogh, f. 1759, d. 1759
417.367.Margrethe Fogh, f. 1760
418.367.Christen Fogh, f. 1762
419.367.Lars Fogh, f. 1767
420.367.Jens Fogh, f. 1768, d. 1769
368.302.
Morten Larsen Sundt
Født 1734.
Død 1773.

Gift _____med

Margrethe Magdalene Ravn
Født 1730.
Død 1771.

Børn af Morten Larsen Sundt og Margrethe Magdalene Ravn:

421.368.Margrethe Mortensdatter Sundt, f. 1758, d. 1816
422.368.Mads Ravn Sundt, f. 1760, d. 1765
423.368.Lars Mortensen Sundt, f. 1762, d. 1850
369.302.
Margrethe Larsdatter Sundt
Født 1736.
Død 1739.
370.302.
Laurentia Larsdatter Sundt
Født omkring 1738-1739.
Død 1739.
371.302.
Peder Larsen Sundt
Født 1740.
Død 1741.
372.302.
Peder Larsen Sundt
Født 1744.
373.305.
Martha Marie Jonasen
Født 1 jan. 177751.
Død 20 jan. 184851.
     Hennes andet ekteskap var barnøst.51

Gift 1° _____med

Mons Gabrielsen Tananger
     Lodsoldermand.51

Gift 2° _____med

Gabriel Olsen

Børn af Martha Marie Jonasen og Mons Gabrielsen Tananger:

424.373._____
425.373._____
426.373._____
374.305.
Gabriel Jonasen
Født 29 aug. 177951.
Død 10 okt. 187051.
     Eier af Gaarden Scheiene, Kjøbmand i Stavanger.51

Gift _____med

Anna Tørresdatter Akrehavn
Født 1 apr. 179451.
Død 18 jan. 187751.

Børn af Gabriel Jonasen og Anna Tørresdatter Akrehavn:

427.374._____
428.374._____
429.374._____
430.374._____
431.374._____
432.374._____
433.374._____
434.374._____
435.374._____
375.305.
Marie Jonasen
Født 5 jul. 178651.

Gift _____med

Samuel Pedersen Sandved
     Lensmand.51

Børn af Marie Jonasen og Samuel Pedersen Sandved:

436.375._____
437.375._____
438.375._____
439.375._____
440.375._____
441.375._____
442.375._____
376.305.
Gabriel Schanche Jonasen
Født 2 mar. 179151.
     Kjøbmand i Stavanger.51

Gift _____med

Marie Gabrielsdatter Sandnæs

Børn af Gabriel Schanche Jonasen og Marie Gabrielsdatter Sandnæs:

443.376._____
444.376._____
445.376._____
446.376._____
447.376._____

Generation 9.

377.312.
Alida Weiner
Døbt 10 jan. 1741, Nykirken i Bergen114,102.
378.312.
Clarchie Weiner
Døbt 19 apr. 1742, Nykirken i Bergen115,102.
379.315.
Alida Weiner
Døbt 16 nov. 1749, Nykirken i Bergen116,102.
380.315.
Engel Weiner
Døbt 24 jan. 1751, Nykirken i Bergen117,102.
381.315.
Leonard Weiner
Døbt 12 nov. 1752, Nykirken i Bergen118,102.
382.315.
Henrich Weiner
Døbt 4 sep. 1754, Nykirken i Bergen119,102.
383.315.
Leonard Weiner
Døbt 5 dec. 1755, Nykirken i Bergen118,102.
384.315.
Cornelsche Weiner
Døbt 5 aug. 1757, Nykirken i Bergen120,102.
385.315.
Karen Leonora Weiner
Døbt 14 jan. 1759, Nykirken i Bergen121,102.
386.315.
Henrich Weiner
Døbt 17 jan. 1762, Nykirken i Bergen122,102.
387.315.
Karen Leonore Weiner
Døbt 12 feb. 1764, Nykirken i Bergen123,102.
388.315.
Johan Weiner
Døbt 20 apr. 1766, Nykirken i Bergen124,102.
389.315.
Anna Johanne Weiner
Døbt 5 mar. 1769, Nykirken i Bergen125,102.
390.315.
___________
Døbt 10 dec. 1770, Nykirken i Bergen126,102.
Død 1770.
391.319.
Johan Severin Rødset
392.319.
Kirstine Marie Rødset
     «Kirstine Marie gift med en Giestgiver i Agerhuus Stift; har Børn.»106
393.319.
Maren Rødset
     «Maren gift paa Starem i Nordfiord med Giestgiver . . . [Aabent Rum] Widsten; avlet Børn.»106
394.319.
Lisbet Christine Rødset
     «Lisbet Christine, gift med en velhavende Bonde navnlig . . . [Aabent Rum til Navnet]»107
395.319.
Fridricha Carina Rødset
     «Fridricha Carina opholder sig i Jylland i ugift Stand.»107
396.320.
Emthe Dorothea Honningdahl
Født 28 okt. 1748107.
Død omkring nov. 1748.
     Emthe Dorothea [fød d. 28 Octbr. 1748] død ganske ung 4 Uger gl.107
397.320.
Maren Kirstine Honningdahl
Født 1749107.
Død 4 jun. 1766107.
     Maren Kirstine død 1766 d. 4de Junii ugift [fød 1749].107
398.320.
Emthe Dorothea Honningdahl
Født 16 feb. 1751107.
     Emthe Dorothea fød d. 16de Febr. 1751 gift d. 4de Novembr. 1777 med Christopher Abelseth. ... Deres Børn: [Henning og Christine Abelseth].107

Gift 4 nov. 1777107 med

Christopher Abelseth
Født 6 sep. 1751107.
Død 2 sep. 1807107.
     Christopher Abelseth [fød 6te Sept. 1751 paa Præstegrd. ytt: Holmedal i Sundfiord, død 1807 den 2 Sept. - Faderen Sognepræst Henning Abelseth, moderen Marthe Margrete Nagel; forfløttet med dem til Kiærstad Præstegaard]. Søn af Sognepræsten til Haram og Roald Henning Abelseth, boende i Fyllingen paa Sundmøer, Borgens Skibrede.107
     Om Familien Abelseth findes en Del Oplysninger hos P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist, 23-49. Den her omhandlede Christopher Abelseth angives der gift med en Søster (ikke Datter) af Ole Honningdal. Deres Børn vare Peder, Hans og Christine »gift med Stub, Handelsmand i Fyllingen«. (Fylling l. c. 36 og 52.)127

Børn af Emthe Dorothea Honningdahl og Christopher Abelseth:

448.398.Henning Abelseth, f. 1778
449.398.Christine Margrethe Abelseth
399.320.
Hans Rue Honningdahl
Født 17 sep. 1753107.
Død 1805107.
     Hans Rue Studiosus juris, Kongl. Fuldmægtig i Finance Direct: Cass: Contoir, ugift [fød 1753 den 17de Septbr. - 1805 Casserer i General Postamtet; ugift.]107
     Han døde i Kjøbenhavn som Cancelliraad (P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. 53).128
400.320.
Petter Severin Honningdahl
Født 14 aug. 1756107.
Død 22 nov. 1759107.
     Petter Severin, fød 1756 [14de August]; død tidlig [1759 d. 22de Novbr.]107
401.320.
Ane Margrethe Honningdahl
Født 10 mar. 176093.
Død 20 nov. 178493.
     Ane Margrethe fød den 10de Martii 1760; død ugift den 20de November 1784.93
402.320.
Petrine Severine Honningdahl
Født 16 apr. 176593.
     Petrine Severine [fød 1765 d: 16 April.], gift med Peder Christian Astrup.93

Gift _____93med

Peder Christian Astrup
     Peder Christian Astrup en Søn af Provst over Sundmøers Provstie og Sognepræst til Ørschoug Præstegield Niels Astrup; hand er Fuldmægtig ved Fogderiet og Lensmand for Valle Skibreede; boer med denne sin Hustrue [Petrine Severine] paa Gaarden Blindern i Søchelvens Sogn, maatte forlade 1795 sin Eyendoms Gaard Søholt til Odels Prætendenten Capitain Torbiørn Synnestwedt, der har til Ægte en Datter af Major Tauentzin, der beboede ovenmelte Eyendom Søholt; de bleve gifte ..... [note år 1793]; ere endnu uden Børn.93
403.320.
Christian Severin Honningdahl
Født 7 jan. 177093.
Død 1832.
     Christian Severin Honningdahl, fød 1770 [d. 7de Januar.] er Fuldmægtig ved Mølle Verkets Consumptions Contoir i Kjøbenhavn ugift. [gift 1804 med Charlotte A. Abelseth, 1 Datter av angl: Præst Henning Abelseth; boer paa Handelstædet Stenvaagnesset i Borgens Sogn paa Søndmør.]93
     Han fik Bevilling til at drive Gjæstgiveri og Kræmmerhandel 10 April 1807.129
     Han døde 1832 65 A. gl. og Konen i 1840 78 A. gl. (P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. 36 og 53).130
404.362.
Maren Smith de Rytter
Født 3 mar. 1769, Stavanger.113.
Død 19 dec. 1818, Stavanger.113.
     Ingen Børn.113

Gift 20 nov. 1796, Stavanger.113 med

Peder Klow
Født 27 jul. 1764113.
Død 21 apr. 1824, Stavanger.113.
     Søn af Søren Jonassen Klow og Anne Helene Valentinsen.
     Kaptein, Veimester i Stavanger Amt, R.D.O., Legatstifter.113
405.362.
Anna de Rytter
Født 6 aug. 1770, Stavanger.113.
Død 27 nov. 1833113.

Gift 2 aug. 1799, Stavanger.113 med

Morten Henrich Kielland
Født 25 nov. 1770113.
Død 12 okt. 1826113.
406.366.
Christine Sylvius Hiort
Født 1749.
407.366.
Lars Hiort
Født 1752.
Død 1752.
408.366.
Margrethe Hiort
Født 1753.
Død 1759.
409.366.
Anna Hiort
Født 1755.
Død 1785.
410.366.
Kirsten Hiort
Født 1757.
Død 1759.
411.366.
Anders Hiort
Født 1759.
412.366.
Lars Hiort
Født 1761.
Død 1762.
413.366.
Margrethe Hiort
Født 1764.
Død 1764.
414.366.
Margrethe Hiort
Født 1766.
Død 1767.
415.367.
Margrethe Fogh
Født 1756.
Død 1756.
416.367.
Christen Fogh
Født 1759.
Død 1759.
417.367.
Margrethe Fogh
Født 1760.
418.367.
Christen Fogh
Født 1762.
419.367.
Lars Fogh
Født 1767.
420.367.
Jens Fogh
Født 1768.
Død 1769.
421.368.
Margrethe Mortensdatter Sundt
Født 1758.
Død 1816.

Gift _____med

Thomas Hammond Angell
Født 1755.
Død 1827.
422.368.
Mads Ravn Sundt
Født 1760.
Død 1765.
423.368.
Lars Mortensen Sundt
Født 1762.
Død 1850.

Gift 1° _____med

Signe Lund
Født 1763.
Død 1792.

Gift 2° _____med

Karen Bing Drejer
Født 1777.
Død 1865.

Børn af Lars Mortensen Sundt og Signe Lund:

450.423.Martha Magdalene Sundt, f. 1792, d. 1792
424.373.
___________
425.373.
___________
426.373.
___________
427.374.
___________
428.374.
___________
429.374.
___________
430.374.
___________
431.374.
___________
432.374.
___________
433.374.
___________
434.374.
___________
435.374.
___________
436.375.
___________
437.375.
___________
438.375.
___________
439.375.
___________
440.375.
___________
441.375.
___________
442.375.
___________
443.376.
___________
444.376.
___________
445.376.
___________
446.376.
___________
447.376.
___________

Generation 10.

448.398.
Henning Abelseth
Født 28 jul. 1778107.
     Henning Abelseth, fød den 28 Juli 1778.107
449.398.
Christine Margrethe Abelseth
     Christine Margrethe Abelseth fød den 4de feb. 17. [gift den 9 Novemb. 1807 med Stub.]107
450.423.
Martha Magdalene Sundt
Født 1792.
Død 1792.

Kilder og Noter
1Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 31
2Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 223
3Anders Bjønnes, Lars Løberg, Tore H. Vigerust og Tor Weidling: Semeleng-ætten i Valdres og Losna-ætten i Sogn., s. 169 note 15. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1994): 164-202
4Steinnes, Asgaut: "Eivind Johansen på Få og den næraste ætta hans". Ætt og Heim, 1952, Rogaland Historie- og Ættesogelag, s. 9
5Randi Rostrup
6Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 255
7Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 27
8Arne Kvitrud, Stavanger 2003-09-11
9Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 32
10Bjørn Jonson Dale, Ålesund 2003-09-11
11Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 27-28
12Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 28
13Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 254
14Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 29
15Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 7
16Axel Kielland: Stamtavle over Familien Kielland samt ... (1878), s. 57
177de Søndag efter Trinitatis 1607.
18Kinnapel skriver 29. juli 1607.
19Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
20Sigurd Engelstad: En dikterisk hyldest til Nes på Romerike 1611., s. 208. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 207-214
21Sigurd Engelstad: En dikterisk hyldest til Nes på Romerike 1611., s. 207, 209. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 207-214
22Sigurd Engelstad: En dikterisk hyldest til Nes på Romerike 1611., s. 209. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 207-214
23Axel Kielland: Stamtavle over Familien Kielland samt ... (1878), s. 58
24Sigurd Engelstad: En dikterisk hyldest til Nes på Romerike 1611., s. 209, 212. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 207-214
25Sigurd Engelstad: Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?, s. 216. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 215-219
26Sigurd Engelstad: Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?, s. 213. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 215-219
27Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 8
28Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 256
29Randi Rostrup: Trane-etterkommere på Nordmøre (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2001, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 35
30Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
31Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 33
32Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 254-255
33Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 381
34Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 9
35O.M.Kinnapel skriver 16. okt. 1684.
36Sigurd Engelstad: Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?, s. 218. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 215-219
37var død 1663.
38Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 253
39Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 10
40St. Hans aften Aar 1663.
41Tor Skiftun: Hjelmeland. Skipreid, Herad og Kyrkjesokn. Gard og Ætt. (Stavanger 1938)
42Per Seland (1924-91): Vestlands-slekten Rasch., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 225-251
43kaptein B. Hielm: Genealogiske Optegnelser om Slægten Hielm og dens Cognatiske Grene (Kria. 1889)
44Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 248, 254
45Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 6
46Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 3
47Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 39
4854 år gl. i 1666.
4953 år gl. i 1666.
50Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 36
51Axel Kielland: Stamtavle over Familien Kielland samt ... (1878), s. 60
52O.M. Kinnapel skriver 3. dec. 1663.
53Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 11
54Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 228
55Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 352 note 2
56Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 352
57Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 248
58Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 250
59Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 13
60Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 5
61Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 236
62Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 14
63Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
64Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 297
65Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 298
66Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl., s. 255. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
67Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 14
68Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 18
69Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 229
70Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 353 note 1
71Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 353
7235 år gl. ved M 1701.
73Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 354 note 1
74Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 354
75Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 242
76Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 226
77Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 19
78Axel Kielland: Stamtavle over Familien Kielland samt ... (1878), s. 59
79Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 20
80Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 230
81Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 13
82Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999)
835 p. Trin. 1714
84Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 230, 235
85Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 353-354
86Digitalarkivet: Døde i Bergen 1668-1815.
87Assessor Wilhelm Hanssøn og jomfrue Egte Seehusen.
88Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
89Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338-339
90Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339
91Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 335
92Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334 note 4
93Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338
94Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334-335
95Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 25
96Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 30
97Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 21
98Fest. Ascens.
99stud. kiøbmd. Hans Weiner og jomfr. Ide Gierding.
100u(ngkarl) stadscapitaine Sewerin Weiner og jomfrue Karen Dorthea von der Lippe
101Thomas, sønn av Lenert Weiner og Ahl Sehuusen.
102Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
103Johan, sønn av Lenert Weiner og Alida Svanenhielm.
104u(ngkarl) kiøbmand Johan Weiner og jomfrue Anna Bremer.
105ungk. kiøbm. Christopher Christian Kramer og jomfr. Alida Weiner.
106Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336
107Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337
10883 A. gl. [Se P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. Aalesund 1876, s. 52-53].
109Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 2
110Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339 note 1
111Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339 note 2
112Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 46
113Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 237
114Allida, datter av Hans Weiner og Ide Geerding.
115Clarchie, datter? af sal. Hans Weiner og Ide Gierding.
116Alida, datter av Johan Weiner og Anna Bremer.
117Engel. datter av Johan Weiner og Anna Bremer.
118Leonard, sønn av Johan Weiner og Anna Bremer.
119Henrich, sønn av Johan Weiner og Anna Bremer.
120Cornelsche, datter av Johan Weiner og Anna Bremer.
121Karen Leonora, datter av Johan Weiner og Anna Bremer.
122Henrich, sønn av Johan Weiner og Anna Bræmer.
123Karen Leonore, datter av Jan Weiner og Anna Bramer.
124Johan, sønn av Johan Weiner og Anna Bræmer.
125Anna Johanne, datter av raadmand Johan Weiner og Anna Bræmer.
126«nyefød drengebarn begr.»
127Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 3
128Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 4
129Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338 note 2
130Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338 note 3