© 2001 Simon Ellefsen

Tolluf Nielsen, Hof/Hov i Tjeldsund

Opdateret 12 May 2002.


Generation 1.

1.0.
Tolluf Nilsen
Død 1619-1620.
     Tolluf Nilsen svarte i 1609 full leidang [af Hov/Hof i Tjeldsund], og stilte til våpenmønstringa med rør og tessak. I Odelsskattemanntallet 1610 er han ført som eier av 1 vog fisk i gården Kaldvog i Hamarøy, ½ vog i hver av gårdene Vassås og Marken i Bindal. Han gav fjerdeparten av dette i skatt: ½ vog. Han svarte det samme både i 1611 og 1613, men i 1617 er skylda endra for de to gårdene i Bindal. De er nu oppgitt å skylde 1½ vog hver, så han svarte 1 vog fisk. Samme år ga han 1½ dlr. i leilendingsskatt for bruket her [Hov/Hof i Tjeldsund]. Tolluf var også jekteskipper, og betalte 2 dlr. i skipperskatt i 1610 og 1612. Han svarte full leidang, 1 vog, for Hof til og med 1615. I 1618/19 svarte han imidlertid bare 2 pd i leidang. Det går fram av odelsmanntallet 1620 at han da var død, og barna hadde overtatt både Hof og disse andre gårdene. Han hadde trolig flere sønner og døtre, og med forbehold nevner vi: Ole; Anders; Søren; Casper(?); Datter, gift med Trond Olsen; Datter, gift med Hans Kristoffersen; Ellen.1

Børn af Tolluf Nilsen og _____:

2.1.Ole (Oluf) Tollufsen, d. 1639
3.1.Anders Tollufsen
4.1.Søren Tollufsen
5.1.Casper (?) Tollufsen
6.1.Tollufsdatter
7.1.Tollufsdatter
8.1.Ellen Torlufsdatter

Generation 2.

2.1.
Ole (Oluf) Tollufsen
Død 1639-1645.
     Ole (Oluf) Tollufsen og hans medarvinger eide i 1620 1 vog fisk i gården Marken «i Nummedal» (Namdal), 1 vog i gården Vassås i samme fjerding, samt 1 vog i Kalvog i Hamarøy. De ga en fjerdepart i skatt: 2 pd 6 mk fisk. I 1623 er skylda på disse gårdene oppgitt i smør, ½ vog på hver gård. Også da ga de fjerdeparten i skatt: 1 pd 3 mk smør.1
     Ole brukte i 1620 halve gården Hov [i Tjeldsund], og svarte 1½ dlr i leilendingsskatt. Oluff «Trundhiemsfar» som satt i frelseskår 1611-12, og svarte halvpundsleidang, er trolig den samme. Han var trolig fast mannskap og styrmann på jekta til faren. I 1622/23 svarte han full leidang - 1 vog, i 1625/26 satt han i frelseskår, men ga i 1628/29 full leidang igjen. Ole svarte 7½ ort i leilendingsskatt i 1626. Fra 1632 svarte han halv leidang og er siste gang nevnt 1639.2
     Ole var lensmann i Tjeldsund i 1620 til ca. 1630, og var med og satte opp, og undertegna fleire klagebrev til myndighetene. Lensmannsombudet vart seinest 1630 overtatt av svogeren(?) Trond Olsen på Sand.3
     Det er ikke kjent kor mange barn Ole hadde. Enka Kari på Hoff som i 1645/46 svarte halvleidang er trolig hans enke. Ho betalte 1 dlr i leilendingsskatt av 1 vog, og kopskatt for 4 sønner, 1 dreng og 1 kvinnfolk. Ingen av de nevnte sønnene er kjent, men to av de seinere brukere [av Hof/Hov i Tjeldsund], Isak og Hans Olssønner kan være av dem. Kari betalte 8 sk i skyssferd og 8 sk i utskrivningspenger (båtmannsskatt).3
3.1.
Anders Tollufsen
4.1.
Søren Tollufsen
     Ramstad, Tjeldsund.
5.1.
Casper (?) Tollufsen
6.1.
Tollufsdatter

Gift _____med

Trond Olsen
Død omkring 16444.
     Var i tida 1609-1618 bosatt på Hernes ved Bodø, som gårdbruker, jekteskipper og lensmann. Det ser ut til at Trond tilhørte ei innflytelsesrik slekt i Salten/Helgeland, med tilknytning til flere prestefamilier.5
     Han var trolig først gift med ei datter av Tollef Nilsen på Hov i Tjeldsund, og det ser ud til at han kom hit da Tollef døde, overtok fartøydrifta etter han, og seinere lensmannsombudet etter Ole Tollefsen.5
     Fra 1619 til og med 1638 svarte Trond Olsen dels full leidang (1 vog), dels 2 pd i leidang. I 1620/21 brukte han heile gården og svarte full leidang. Han svarte 2 dlr. i skipperskatt 1620 og leidang i 1626 med 2½ + 2 dlr. I 1631 betalte han 2 dlr. i skipperskatt.5
     I Odelsskatte-manntallet for 1624, 1626 og 1627 ser vi at Trond eier de samme gårdparter som tidligere var eid av Tolluf Nilsen og etter ham av Ole Tollufsen og medarvinger. Dette gjelder gårdene Marken og Vassås i Bindal og Kalvåg i Hamarøy, med ½ vog i hver av gårdene. I et utdrag fra registreringa på Bodøgård i 1670 gjengitt i Håløygminne bind 16 s. 265-302, er nevnt Birgitte Olufsdatter salig Hr. Olufs i Tromsø, hennes kjøpebrev på en «jordpart i Kaldvåg i Hamarøy og en gård Vassås i Bindal, desligeste en gård ved navn Mark i samme fjerding», under Ole Jensens(?) hånd og segl samt velb. Jørgen Henriksens hånd. Dessverre er det ikke datert.6
     S.T.Dahl skriver flg. om Hr Oluf i Tromsø: «Ole Jonsen. Erlandsen sier at han var her [i Tromsø] i 1616 og var gift med Birgitte Olsdatter. Han er nok også identisk med den Hr Ole Jonsen i Tromsø som i 1613 eide odelsgods i Østeraas i Fors og Stuggu sogn i Jemtland. Det kommer da frem at hans far var Jon Nilsen som eide odel i gården og dessuten eide og Hr Erik i Ravende odel i gården, muligens var han en bror av faren [Räfsten 1959, s. 139]».7
     Trond eide dessuten 1 spann smør i gården Indre Onøy i Lurøy, og 1 pd i Inndyr i Gildeskål. Indre Onøy makeskifta han med Frants Kaas 9. juni 1635 mot Balstad. Trond var som nevnt jekteskipper, og dessuten i tida 1630-44 lensmann i Tjeldsund fjerding. Trond «angav sin jegt for 14 lester» i 1632/33. Han svarte til vanlig 2 dlr. i skipperskatt i tida 1620-31, unntatt 1624 og -26 da han betalte 2½ dlr. Trond svarte regelmessig 3.-års bøksel av 1 vog fisk.4
     Det er ikke kjent kor mange barn Trond Olsen hadde, men de etterfølgende kan trolig regnes som hans barn: Jens; Casper; Søren; Peder; David; Maren; Datter, gift med Ole Odensen/Evensen på Strand; datter eller sønnedatter Anna Trondsdatter, gift med Anders Jakobsen Fiskøy.4
     I Tjeldsund Bygdebok II:314 kan man se et «lakksegl med avtrykk av signetet til lensmann Trond Olsen på Ytre Hernes, 8. mai 1615 (Norske Lensregnskap 1614/15)». Fotoet er taget av Terje Gudbrandson, forfatter av Bodin bygdebok.
     «Trond Olsen på Sand i Tjeldsund gjør vitterlig at han har makeskiftet til Frantz Kaas Indre Onøya i Lurøy fjerding i Rødøy (preste)gjeld mot Balstad i Tjeldsund i Lødingen gjeld. Begge eiendommer skyldte 1 spannleie. Skrevet på Inndyr 6. juni 1635, underskrevet og beseglet av Trond Olsen og Stefan Hanssen (pastor i Gildeskål)»,8

[Gift 1° med Tollufsdatter; Gift 2° med Maritte Gregersdatter].

Børn af Tollufsdatter og Trond Olsen:

9.6.Jens Trondsen, d. 1613, Hernes/Hærnes ved Bodø.
10.6.Casper Trondsen, f. 1595, Tjeldsund., d. 1685, Trondenes.
11.6.Søren Trondsen, d. 1660
12.6.Peder Trondsen, d. 1655
13.6.David Trondsen, d. 1651
14.6.Maren Trondsdatter, d. 1692
15.6.Sigrid (Siri) Trondsdatter, d. 1701
16.6.Anna Trondsdatter
7.1.
Tollufsdatter

Gift _____9med

Hans Christoffersen (West)
     Hans Kristoffersen stilte med rør (gevær) og tessak i våpenmønstringa 1609. Han ga 2 pundsleidang [på Hårvik i Tjeldsund]. I 1610/34 betalte han 2 dlr i styrmannsskatt hvert år. Et par år betalte han skipperskatt. I tida 1612 til 1621 ga han full leidang, 1 vog, seinere 2 pundsleidang igjen. Fra 1647 til 52 er han ført opp med ½ vog. Han var trolig gift med ei datter av Tollef Nilsen på Hov, og betalte i 1646 kopskatt for seg, sin «qvinde», en dreng og «ett qvindfolk». Han er også kalt Hans West de siste åra. Hans var laugrettesmann i 1630-40-åra.9
     År 1646/47 betalte Hans 4 dlr i «utskrivningspenge».9
     To sønner er kjent: Tollef og Jon. Der var en dreng med navnet Eidis Hansen som tjente for halvlønn 1645-48. Han kan kanskje også være sønn av Hans?9

Børn af Tollufsdatter og Hans Christoffersen (West):

17.7.Tollef (Torleif) Hansen, d. 1665
18.7.Jon Hansen, f. 1616, d. 1667
8.1.
Ellen Torlufsdatter
     Ellen Torlufsdatter på Presteidet i Hamarøy, er i 1647 og 1649 ført som eier av ½ vog i Kaldvåg (1652-53 er Hr. Hans's arvinger på Uteide ført som eiere av ½ vog i Kaldvåg [i Hamarøy]).1

Generation 3.

9.6.
Jens Trondsen
Død 1613, Hernes/Hærnes ved Bodø.4.
10.6.
Casper Trondsen
Født omkring 1595, Sand, Tjeldsund.10,4.
Død 1685, Fauskevåg Store, Trondenes.4,10.
     Gårdbruker på store Faskevåg (hele) og Brokvik (hele), begge i Trondenes. Kasper var trolig innflytter til bygda. Han brukte de gårdene sammen i over 20 år.
     Han avsto halve Brokvik o. 1660 til en innflytter Henrik Fredriksen (o.1629-1667) og andre halvparten 1668 til Sigismundus Lindorn, men satt som leilending på hele store Fauskevåg til han døde, 90 år gl. Hans andre kone overlevde ham, og frasa seg jorda først 1690.
     Ved manntallet år 1665 har han Fauskevåg Store tjenestedrengen: «Niels, 50 år».11
     Ved manntallet år 1666 har han Fauskevåg Store tjenestedrengene: «Nils Nilsøn, 40 år; Christopher Nilssøn, 30 år; Hans Søffrensøn, 18 år». Nils Nilsen, 40 år er sikkert identisk med den Niels, 50 gl. 1665, og han er muligvis far til Christopher Nielsen.11

Børn af Casper Trondsen og _____:

19.10.Susanna Kaspersdatter, f. 1637, Trondenes.
20.10.Jens Kaspersen, f. 1640, Trondenes.
21.10.Margreta Kaspersdatter, f. 1650, Trondenes., d. 1725, Trondenes.

Børn af Casper Trondsen og _____:

22.10.Kirsten Kaspersdatter, f. 1666, Trondenes., d. Trondenes.
23.10.Bodil Kaspersdatter, f. 1668, Trondenes.
24.10.Ole Kaspersen, f. 1670, Trondenes., d. 1734, Trondenes.
11.6.
Søren Trondsen
Død omkring 166012.
     Bodde ei tid i Kongsvik i Tjeldsund, før han etter farens død flytta heim til Sand [i Tjeldsund] og overtok gården. Han svarte 1 vogs leidang 1645/46. Han nevnes som lensmann bl.a. i kopskattemanntallet 1646, og betalte for kona, to fostersønner, en dreng og to kvinnfolk. Han brukte heile gården, og som lensmann slapp han å svare leilendingsskatt. I 1647 er skylda 1 vog 2 pd, kongen bygger 1 vog og bispen er medeier i 2 pd. I 1649 og 1650 er skylda fremdeles 1 vog 2 pd, og i 1652 til 1 vog 1 pd. Søren var også jektestyrmann, og svarte styrmannsskatt 1634-1647/48. Hans kone er trolig enka Walborg som seinere brukte gården. Søren hadde trolig tre sønner som i 1665 er fostsønner hos Kristen Kristoffersen på Dragland [i Tjeldsund]: Kristoffer, Gabriel og Vinsentz.12
     Søren er nevnt siste gang 1660.12

Gift _____12med

Walborg (Christensdatter?)
     Enka Walborg «fattig og arm» bruker i 1661 2 pd 8 mk [i Sand i Tjeldsund], mens Jakob Andersen bruker 3½ pd 4 mk. Walborg var trolig datter av Kristen på Dragland [i Tjeldsund], ettersom de tre sønnene blei satt i oppfostring der, og en sønn er oppkalt. Walborg-navnet går også seinere igjen i den gamle Draglandslekta.12

Børn af Søren Trondsen og Walborg (Christensdatter?):

25.11.Christopher Sørensen, f. 1638
26.11.Gabriel Sørensen, f. 1648
27.11.Vinsentz Sørensen, f. 1651
12.6.
Peder Trondsen
Død 1655-1659.
     År 1652/5 er Peder Trondsen fra Sand ført som eier av heile gården [Balstad i Tjeldsund], «som han selv besidder og ingen odelsskatt giver av». Han betalte derimot leilendingsskatt med 1½ dlr. Han døde trolig uten livsarvinger og hans søsken arva gården. År 1659-61 er nemlig Casper Trondsen, Store Fauskevåg eier av ½ våg 7 1/5 mk (1/5 av heile gården). Fogden Michel Storm eier resten. Han har trolig kjøpt ut de andre arvingene, eller fått utlagt 4/5 av gården for gjeld. I 1667 har Michel Storm slått under seg heile gården.13
13.6.
David Trondsen
Død omkring 1651.
     David Trondsen var visstnok sønn av Trond Olsen på Sand.14
     Bosatt på Kilstad i Tjeldsund.15
     Han ga i 1646 1 vog fisk i husfrelse som «vergemann» i Skrova. David er i 1647 eineste bruker på Kilstad i Tjeldsund, og betalte 3 ort i skatt. Han betalte ½ dlr. i leilendingsskatt 1649 og 1650 for 1 våg, og er siste gang nevnt i 1650.15

Gift _____med

Anne
     Betalte i 1652/53 ½ dlr. av 1 vog på Kilstad i Tjeldsund.
     Hun ble sikkert oppattgift med Nils Larsen på Melsbø i Tjeldsund, hvor der i 1665 er nevnt to «sønner» til Nils Larsen: Peder Davidsen, 19 år; Jens Davidsen, 15 år.16,14

[Gift 1° med David Trondsen (d. omkr. 1651); Gift 2° med Nils Larsen (f. omkr. 1634)].

Børn af David Trondsen og Anne:

28.13.Peder Davidsen, f. 1646
29.13.Hans Davidsen, f. 1648
30.13.Jens Davidsen, f. 1650
14.6.
Maren Trondsdatter
Død 16924.
     Bosatt på Fjelldal i Tjeldsund.

Gift _____17med

Anders Mikkelsen
Født omkring 160417.
Død 1676-168217.
     Var sønn av Mikkel Pedersen, Fjelldal, og han og broren Lauridz (Lars) overtok i 1641 bøkselen «hver af ½ wog fiskes leie i Fjeldal som deres fader fradøde».17
     6 Barn nevnt i Tjeldsund bygdebok.17

Børn af Maren Trondsdatter og Anders Mikkelsen:

31.14.Maren Andersdatter, d. 1729
32.14.Marith Andersdatter, d. 1729
15.6.
Sigrid (Siri) Trondsdatter
Død imellem 1701 og 171318.
     Enken Sirj satt som eneste oppsitter på Strand i Lødingen i 1676 da hun betalte 3 ort 6 sk. i «Contrib. och LeilendingSchatt», like meget som Olle før henne i 1670. I 1697 svarte hun 18 mk. fisk i leidang, like meget som den andre oppsitteren da, Peder Olssen, som muligens er hennes sønn. De satt her fremdeles i 1701.19

Gift _____med

Ole (Oluf) Odensen (Evensen) (Effuensen) (Ebbesen)
Født omkring 1616, 49 år gml. i 1665.19.
Død omkring 167518.
     Bosatt på Strand i Lødingen.20
     Olluf Ebbesen satt på 1 våg på Strand i Lødingen 1652-53.19
     I 1659-60 kalles han Olluff Effuindssen. I 1661 kalles han Olle Euenssen og Oluf Efuendsen. I 1665 kalles han Oluff Odensen og i 1670/71 kalles han Olle Effuenssen.19
     Det dreier seg sannsynligvis om samme Olluff hele tiden.19
     I 1661 og 1670-71 var skylden hevet til 4 pd.19
     Olluff betalte ½ dlr. i leilendingsskatt i 1652/53, ½ dlr. 16 sk. i 1661 og 3 ort 8 sk. i «Contribution- och leilendingschatt» i 1670/71.19
     Oluff (Odenssen) måtte dessuten svare forskjellige tiender som ble delt mellem Vicepastoren, Kirken og de fattige. I 1665 var det 30 Sp. fisk av «Vaarfisket til Vaag» og intet av høstfisket. Sild var det heller ikke, men 2 fjdg. korn og 9 mk. i ostetiende. Og til Vicepastoren ga han samme år dessuten 1 pd. fisk i Offertold.19
     I 1676 satt Enchen Sirj på de 4 pd. som Ole hadde før henne. Hun er trolig hans enke.19

Børn af Sigrid (Siri) Trondsdatter og Ole (Oluf) Odensen (Evensen) (Effuensen) (Ebbesen):

33.15.Oden Olsen, f. 1653
34.15.Trond Olsen, f. 1654, d. 1730
35.15.Christopher Olsen, f. 1659, d. 1738
36.15.Rasmus Olsen, f. 1659
37.15.Amund Olsen, f. 1662, d. 1701
38.15.Peder Olsen, f. 1662
39.15.Aamund Olsen, f. 1672
40.15.Karen Olsdatter, d. 1714
41.15.Mette Olsdatter
42.15.Åshild (Osle) (Osel) Olsdatter
16.6.
Anna Trondsdatter
     Datter eller sønnedatter (datterdatter?) til Trond Olsen på Sand i Tjeldsund.4

Gift _____med

Anders Jacobsen
     Bosatt på Fiskøy og senere Dybfest i Lødingen.4
17.7.
Tollef (Torleif) Hansen
Død før 166521.
     Tollef Hansen betalte i 1639 ekteskapsbot med 2 dlr. «for hans festeqvinde kom for tidlig». Han var skyss-skaffer i 1660-åra. I 1661 brukte Tollef 2 pd av gården Hårvik i Tjeldsund, som da er ført opp med 4 pd (1 vog 1 pd). Gården er ellers ført med 1 vog, og Tollef brukte 1 pd, mens broren Jon brukte 2 pd. Fostersønn: Gunder Evensen, født ca. 1657.22

Gift 163923 med

Ingeborg
Død efter 1676.
     Som enka ga Ingeborg i 1665 1 pd i offertold, ½ pd i ost- og 4 fdk. i korntiende. I matr. 1667 er Ingeborg ført opp som bruker av 1 pd 8 mk. Ho betalte 5 1/3 sk i proviantskatt. Ho er også i tida 1670/76 ført som bruker av 1 pd 8 mk, og betalte hvert år 1 ort 2 2/3 skill. i leilendingsskatt.22

Børn af Tollef (Torleif) Hansen og Ingeborg:

43.17.Synnøve Tollefsdatter
44.17.Peder Tollefsen, f. 1642
45.17.Maren Tollefsdatter, d. 1726
18.7.
Jon Hansen
Født omkring 16169.
Død 1667-16709.
     Jon Hansen betalte kopskatt i 1646 og 4 dlr i utskrivningspenge 1646/47. Han brukte ei halv vog [på Hårvik i Tjeldsund] fra 1647 til utpå 1650-åra. I 1659/60 er han beskrevet som utarmet. I 1661 er han kalt skyss-skikker og brukte da 2 pd i gården. Han hadde i 1665 vært i Vågan på fiske, og ga 30 sperrer fisk i tiende. Samme år svarte han korntiende med ½ t., og ostetiende med 1 pd., samt 1 pd. fisk i offertold. Han hadde samme år drengen Peder Hansen f. ca. 1647, og knekt eller båtmann Albert Monsen f. ca. 1634. Under gården lå også en husmannsplass der Abraham bodde. Han var 59 år og «Skrøpelig».9
     Jon er i matrikkelen 1667 ført som bruker av 2½ pd 4 mk. Samme år betalte han 10 2/3 sk i proviantskatt.9

Gift _____9med

Kari
     Fram til 1676 er enka Kari ført som bruker av 2½ pd 4 mk, og betalte ½ dlr 5 1/3 skill i leilendingsskatt hvert år.9

Børn af Jon Hansen og Kari:

46.18.Henrik Jonsen, f. 1652
47.18.Hans Jonsen, f. 1656, Tjeldsund., d. 1727, Tjeldsund.
48.18.Isak (?) (eller Lars ?) Jonsen, f. 1661
49.18.Tollef Jonsen, f. 1664

Generation 4.

19.10.
Susanna Kaspersdatter
Født 1637, Fauskevåg Store, Trondenes.24.
20.10.
Jens Kaspersen
Født 1640, Fauskevåg Store, Trondenes.24.
21.10.
Margreta Kaspersdatter
Født 1650, Fauskevåg Store, Trondenes.25.
Død 1725, Skånland Store, Trondenes.25.
22.10.
Kirsten Kaspersdatter
Født 1666, Fauskevåg Store, Trondenes.26.
Død _____, Vollstad, Trondenes.26.

Gift omkring 170027 med

Selgen Madssen
Født 1675, Brokvik, Trondenes.28.
Død 1747, Vollstad, Trondenes.28.
     Søn af Mads Larssen og Anne Mørch.

Børn af Kirsten Kaspersdatter og Selgen Madssen:

50.22.Elisabeth Selgensdatter, f. 1704, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
51.22.Mads Selgensen, f. 1705, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
23.10.
Bodil Kaspersdatter
Født 1668, Fauskevåg Store, Trondenes.29.
     År 1723 er «Povel Hartvigsens Encke» den ene af to oppsidder på Halsebø i Trondenes. Den anden oppsider er «Mickel Hartvigsens Encke».30
     Hun drev eiendommen på Halsebø videre i lag med sine barn, inntil den eldste sønn, Hartvig Paulsen overtok bruket 1724 og gav Bodil kår.

Gift omkring 169029 med

Paul Hartvigsen
Født 1661, Halsebø, Trondenes.31,29.
Død 1711, Halsebø, Trondenes.29.
     Søn af Hartvig Hartvigsen og Karen Mikkelsdatter.
     Bygslet 1689 halvparten (½ våg) av farens jord på Halsebø i Trondenes. Paul «stod sig saa temmelig» år 1701, men døde bare 50 år gl.

Børn af Bodil Kaspersdatter og Paul Hartvigsen:

52.23.Hartvig Paulsen, f. 1695, d. 1775
53.23.Kasper Paulsen, f. 1702, Trondenes., d. 1773, Trondenes.
24.10.
Ole Kaspersen
Født 1670, Fauskevåg Store, Trondenes.32,27.
Død 1734, Fauskevåg Store, Trondenes.27.
     Skifte 1730-1738, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 138, folio 136.».

Gift omkring 171024 med

Margreta Andersdatter
Født 1685, Vollstad, Trondenes.24.
Død 1764, Fauskevåg, Trondenes.24.
25.11.
Christopher Sørensen
Født omkring 163812.
26.11.
Gabriel Sørensen
Født omkring 164812.
27.11.
Vinsentz Sørensen
Født omkring 165112.
     Var fadder 2. jan. 1691 på et barn fra Ytterstad.34
     Han var på Fjelldal 1683-86, på Tofte 1690, Dragland i 1691, på Tjeldnes i 1693 og husmann på Fiskøy 1701.35
     Vincent er ført under Fiskøen [i Lødingen] som «Huusmand, Inderst, Self Fosterkarl og Deslige» i Mt. 1701. Han hadde ingen sønner da. I 1711 var han Self Fosterkarl. Han var da «Ene» og betalte 6 sk. i Skoe Skatt.36
28.13.
Peder Davidsen
Født omkring 164616,14.
29.13.
Hans Davidsen
Født omkring 164816,14.
     Var i 1665 dreng på prestegården, Lødingen.16,14
30.13.
Jens Davidsen
Født omkring 165016,14.
31.14.
Maren Andersdatter
Død før 172937.

Gift _____med

Kristoffer Olsen
Født omkring 164837.

Børn af Maren Andersdatter og Kristoffer Olsen:

54.31.Ole Kristoffersen, f. 1683, Tjeldsund., d. 1732, Trondenes.
55.31.Anders Christophersen, f. 1687, d. 1763
56.31.Einar Kristoffersen, f. 1688
32.14.
Marith Andersdatter
Død 1729.
     Skifte 26 sep. 172917.

Gift _____17med

Hans Simensen Tranne (Trane)
Født omkring 165517.
Død efter 1730.
     Søn af Simen Hanssen.
     Hans Simensen Hofsjøen [strandsete ved gården Hov/Hof i Tjeldsund] tjente for full lønn 1687/89, og betalte 1 dlr hvert år. Siste året også 1 dlr. i National Regiments-skatt. Det er trolig han som seinere bodde på Fjelldal.38
     Overtok bruket på Fjelldal i Tjeldsund etter svigerfaren før 1697, da han svarte 1 pd i leidang. I 1711 betalte han 1 ort 8 sk. i skatt for en dreng med pengeløn 2 ort, og klæder for 1½ rdl i lønn. Han betalte samme år 1 ort 6 skill i skoskatt «selvfemte», dvs. for seg sjøl og kona, samt en dreng og to tjenestetauser. Dessuten 4 Rdl. i dagskatt.17
     Hans Simensen betalte 4 dlr i krigsstyr og 1 pd i leidang 1720. I matrikkelutkastet 1723 er Hans ført som bruker av 1 vog gammel skyld.17
     Hans og Marith fikk ingen barn, og i skiftet etter Marith 26. sept. 1729 er utenom enkemannen barna til hennes fire avdøde søstre arvinger. På skiftet var der mellom anna ei sølvskei med bokstavene C.S.T. Den hadde trolig tilhørt Christen Simensen som i 1690-åra var strandsitter ved Hofs-sjøen. Han var visstnok bror til Hans.17
     Hans svarte i 1730/31 brannstyr med 2 ort. Det er ikke kjent når Hans døde.17
33.15.
Oden Olsen
Født omkring 1653, 12 år gml. i 1665.18.
34.15.
Trond Olsen
Født omkring 1654, 11 år gml. i 1665.18.
Død 173018.
     Bosatt på Tjeldnes i Tjeldsund.
35.15.
Christopher Olsen
Født omkring 165939,18.
Død 173840.
     Bosatt på Ytterstad i Lødingen.

Gift omkring 168818 med

Lisbet Larsdatter
Død 172440.

Børn af Christopher Olsen og Lisbet Larsdatter:

57.35.Margrethe Christophersdatter, d. 1721
36.15.
Rasmus Olsen
Født omkring 1659, 6 år gml. i 1665.18.
     Ingen sønner i 1701. Rasmus var husmann eller lign. i 1701 hos Enchen Sirj på Strand i Lødingen, som muligens var hans mor.41
     Rasmus hadde ingen Tj. Karle eller Drenge det året (1701). Det heter om Rasmus og hans bror? Aamund Olsen at de var «fattige Huuss-Mend som Er til Huuse hos Leilenndingen og Nærer sig af Siøen og Arbeide hos Dennem.»42
37.15.
Amund Olsen
Født omkring 166218.
Død før 170118.
38.15.
Peder Olsen
Født omkring 1662, 3 år gml. 1665..
     Oppsitter på Strand i Lødingen. Peder gav 18 mk i fisk i leidang i 1697.43

Gift omkring 168919 med

Berit Samuelsdatter

Børn af Peder Olsen og Berit Samuelsdatter:

58.38.Ole Pedersen, f. 1690
59.38.Sara Pedersdatter, f. 1693
60.38.Peder Pedersen, f. 1697
39.15.
Aamund Olsen
Født omkring 1672, 29 år gml. i 1701.18.
     Oluf Euensen/Odensen hadde en sønn Amund f. 1662, nevnt i 1665. Aldersoppgaven stemmer ikke særlig godt med denne Amund, der i 1701 er 29 år gml. Den eldre Amund kan evt. være død, og en ny Aamund f. ca. 1672 kan så ha blitt kalt opp efter den første. Alternativt kan aldersoppgaven på 29 år være forkert.41
     Aamund var husmann eller lign. hos Enchen Sirj i 1701 på Strand i Lødingen. Hun var trolig hans mor. Aamund hadde ingen Tj. Karle eller Drenge det året. Det heter om Aamund og hans bror? Rasmus Olsen at de var «fattige Huuss-Mend som Er til Huuse hos Leilenndingen og Nærer sig af Siøen og Arbeide hos Dennem.»42

Gift 169641 med

Dordi Christophersdatter Sandnes
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Børn af Aamund Olsen og Dordi Christophersdatter Sandnes:

61.39.Ole Amundsen, f. 1699
40.15.
Karen Olsdatter
Død 171419.

Gift _____med

Christopher Pedersen Odden
     Odden.
41.15.
Mette Olsdatter
     Hadde i 1692 sønnen Johan med Torkild Johansen Skarvberg.19

Gift _____med

Torkild Johansen Skarvberg
     Skarvberg.19

Børn af Mette Olsdatter og Torkild Johansen Skarvberg:

62.41.Johan (Johannes) Torkildsen, f. 1692
42.15.
Åshild (Osle) (Osel) Olsdatter
     Nevnt som fadder 1697 på broren Peders sønn Peder - hun var da enke efter Frantz Andersen i Kabelvåg.19

Gift _____med

Frantz Andersen
     Kabelvåg.19

Børn af Åshild (Osle) (Osel) Olsdatter og Frantz Andersen:

63.42.Ole Frandssen, f. 1688
43.17.
Synnøve Tollefsdatter

Gift 1° _____med

Peder Taraldsen
     Fjelldal, Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Lars Abelsen
     Fiskefjord, Tjeldsund
44.17.
Peder Tollefsen
Født 164222.
     Peder hadde i 1665 rodd med andre og betalte derfor ikke fisketiende.22
     Overtok bruket på Hårvik, Tjeldsund etter mora, og er i 1682 ført med 1 pd. I leidangsmanntallet 1697 er han ført opp med 18 mk.22

Gift _____med

Karen Johansdatter
     Ho var trolig søster til Marit Johansdatter som var gift med Claus Hansen i Ulvik.22

Børn af Peder Tollefsen og Karen Johansdatter:

64.44.Elen Pedersdatter, f. Hårvik, d. 1728
65.44.Dorthe Pedersdatter
66.44.Ingeborg Pedersdatter
45.17.
Maren Tollefsdatter
Død 172621.
     Skifte 27 apr. 172644,21.

Gift _____med

Mikkel Larsen
Født omkring 164945.
Død omkring 173045.
     Brukte den andre halvdelen av farens bruk på Fjelldal i Tjeldsund fra 1674, og i 1676 betalte han 1 ort og 6 skilling i skatt som broren Ludvig. I 1686 ga han 1 ort i 3.-års bøksel for ½ vog. Han svarte også 18 mk leidang 1697. Mikkel var i 1690-åra og i 1720-åra laugrettesmann for Tjeldsund fjerding. I 1711 svarte han 2 dlr 2 ort i dagskatt og betalte 1 ort 8 sk. i skatt for en dreng og ei taus med årlig klær og 1 rdl hver i lønn. Samme år betalte han 1 dlr i skoskatt «selvfjerde». Mikkel betalte 1 dlr 3 ort i krigsstyr og 18 mk leidang i 1720. Han er i matr.utkastet 1723 ført opp med 2 pd. I 1701 hadde Mikkel 3 drenger: Hans Hansen, f. ca. 1682, Ole Andersen, f. ved Trondheim ca. 1684 og Kristen Madtsen, født i Senja fogderi ca. 1692. Mikkel overlot i 1719 1 pd av bruket til Lars Madtsen, og i 1727 avsto han resten av bruket til Ole Rafaelsen Har. I manntallet for brannstyr 1730/31 er Mikkel ført, med anmerkning «nu Ole Rafaelsen».45

Børn af Maren Tollefsdatter og Mikkel Larsen:

67.45.Mathis Mikkelsen, d. 1693
46.18.
Henrik Jonsen
Født omkring 16529.
47.18.
Hans Jonsen
Født omkring 1656, Hårvik, Tjeldsund.9,27.
Død 1727, Hårvik, Tjeldsund.27.
     Hans Jonsen er ført i leidangsmanntallet 1697 [på Hårvik i Tjeldsund] med 1 pd. Han er nevnt som laugrettesmann i tida 1697-1704.46
     Etterslekt, 5 barn, se Tjeldsund bygdebok.

Gift 1° omkring 168627 med

Guri Rasmusdatter
Født 1660, Sæter, Tjeldsund.27.
Død 1699, Hårvik, Tjeldsund.27.

Gift 2° _____46med

Kirsten Olsdatter
     Datter af Ole og Ingeborg Hansdatter.

Børn af Hans Jonsen og Guri Rasmusdatter:

68.47.Jon Hansen, f. 1689, Tjeldsund., d. 1764, Tjeldsund.
69.47.Kirsten Hansdatter, f. 1694, Tjeldsund., d. Trondenes.
48.18.
Isak (?) (eller Lars ?) Jonsen
Født omkring 16619.
49.18.
Tollef Jonsen
Født 16649.

Generation 5.

50.22.
Elisabeth Selgensdatter
Født 1704, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1776, Vollstad, Trondenes.27.

Gift _____med

Niels Michelsen
Født omkring 1705, Balstad, Tjeldsund.47.
Død 1785, Vollstad, Trondenes.27.
     Søn af Michel Nielsen og Berit Steensdatter.
     Niels er feilaktig kalt Winter i Trondenes Bygdebok.47
     Oppfostra hos farsøstra Margrethe Nilsdatter Rogla.47

Børn af Elisabeth Selgensdatter og Niels Michelsen:

70.50.Mikkel Nilssen, f. 1733, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
51.22.
Mads Selgensen
Født 1705, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1760, Vollstad, Trondenes.27.
52.23.
Hartvig Paulsen
Født 1695.
Død 1775.
     Gårdbruker på Halsebø i Trondenes.
     Overtok 1724 bruket (½ våg) på Halsebø i Trondenes efter moderen og ga hende kår.
     Fjerde pinsedag 1725, «medens alle Folkene var et stykke Vei fra Gaarden paa deres Udager at pløye, hacke og saae», brøt det ut brann i Hartvigs «Siddestue med Senge-Kammer, dernest et Ildhuus, med Fordør mellem begge, saa og en Madstue med en Stabursjaa, alle husene under et Tag». Hele innboet strøk med, og Hartvig stod helt ribbet, «saa det var meget ynkeligt at see paa». Han søkte til København og fikk to års skatte- og landskyldsfrihet, men det ser ikke ut til at Hartvig noen gang kom over den ulykke som dette betydde for ham økonomisk. Han levde i stor fattigdom resten av sitt liv.

Gift _____med

Karen Arntsdatter
Født omkring 1705.
Død 177427.
     Datter af Arnt Arntsen.
     I 1730-40-åra var det tre Arnts-døtre på Balstad i Tjeldsund. Det var Ane, Berit som blei gift fra Fiskefjord 1731 og Karen f.ca. 1705(?), d. 1774, blei gift 1730 med Hartvig Paulsen Halsebø. Disse tre var trolig søstre, og kunne muligens være fra Sandstrand, [Trondenes].48
     ?? KANSKJE DATTER AV ARNE ARNESEN PÅ SANDSTRAND ?? - DEN EVT. SØSTER MARIT ARNESDATTERS BARNEDÅP (9 stk.) 1746-1758 KAN KANSKJE FORTÆLLE OM KAREN OPTRÆDER SOM FADDER.

Børn af Hartvig Paulsen og Karen Arntsdatter:

71.52.Paul Hartvigsen, f. 1733, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
72.52.Arne Hartvigsen, f. 1734, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
73.52.Benjamin Hartvigsen, f. 1734, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
74.52.Hartvig Hartvigsen, f. 1736, d. 1802
75.52.Ole Hartvigsen, f. 1736, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
76.52.Jens Hartvigsen, f. 1738, Trondenes., d. 1821, Trondenes.
77.52.Anne Marie Hartvigsdatter, f. 1742, Trondenes., d. Tjeldsund.
78.52.Anders Hartvigsen, d. 1747
79.52.Anders Hartvigsen, d. 1749
53.23.
Kasper Paulsen
Født 1702, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
     Skifte 1767-1776, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 142, folio 406.».

Gift omkring 173249 med

Ingeborg Kristensdatter
Født 171049.
Død 177149.

Børn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter:

80.53.Paul Kaspersen, f. 1733, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
81.53.Kristen Kaspersen, f. 1736, Trondenes., d. 1790, Trondenes.
82.53.Lars Kaspersen, f. 1737, Trondenes., d. 1787
83.53.Bodil Kaspersdatter, f. 1743, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
84.53.Hartvig Kaspersen, f. 1748, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
85.53.Jens Kaspersen, f. 1751, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
86.53.Jens Kaspersen, f. 1753, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
54.31.
Ole Kristoffersen
Født omkring 1683, Ramstad, Tjeldsund.37.
Død 1732, Sandtorg, Trondenes.50.
     Han falt overbord fra ei jekt på vågen i Bergen i 1732 og omkom.37

Gift omkring 171651 med

Kirsten Jensdatter Stenholt
Født 168327.
Død 174427.
     Datter af Jens Rasmussen Stenholt og Larsdatter.

[Gift 1° omkr. 1705 med Johan Størkersen (1663 - 1711); Gift 2° omkr. 1716 med Ole Kristoffersen (omkr. 1683 - 1732)].

Børn af Ole Kristoffersen og Kirsten Jensdatter Stenholt:

87.54.Bergitta Olsdatter, f. Trondenes.
88.54.Maren Olsdatter, f. 1721, Trondenes., d. 1769, Trondenes.
55.31.
Anders Christophersen
Født omkring 168737.
Død 22 jul. 176352.
     Han overtok en part av farsgården på Ramstad i Tjeldsund, og betalte i 1715 1 Rdl. 14 sk. i dagskatt. Han svarte leidang med 18 mk. I 1720 betalte han 1 rdl. 3 ort i krigsstyr. Han fikk 28. okt. 1726 bøkselbrev av fogden på 9 mk. i kongens gods og 6 mk. «overbøksel» i biskopens prebende-gods i Ramstad. Dessuten 18 mk. som Hans Sjursen var fradød. Anders svarte som de to andre brukerne i 1730 også 18 mk. i leidang. Dessuten ga han 1 ort i «Brannstyr» 1730/31.37
     Svigersønnen Kristoffer Jonsen har i 1762 overtatt gården, og Anders og Riborg har trolig kår. Anders er kalt «en gammel fattig og sengeliggende korsdrager».52
     Anders og Riborg hadde 7 barn, men bare 6 er kjent.37

Gift _____med

Riborg Christensdatter Trane
Født omkring 1698, Sørvik, Trondenes.53,54.
Død apr. 1784, Barøy, Nordland.53,54.
     Datter af Christen Mathiassøn (Trane) og Maren Jensdatter Hveding.
     Hun døde i april 1784 hos datra Maren på Barøy.52

Børn af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter Trane:

89.55.Maren Andersdatter, f. 1723
90.55.Margrethe Andersdatter, f. 1728, Tjeldsund., d. 1806, Tjeldsund.
91.55.Martha Andersdatter, f. 1732
92.55.Kristoffer Andersen, f. 1735, d. 1808
56.31.
Einar Kristoffersen
Født omkring 168855.
Begravet 17 nov. 1743, (gravlagt og jordfesta 23. s. e. Tr.).56.
     Han overtok andre halvparten av farsgården på Ramstad i Tjeldsund, og betalte i 1715 1 Rdl 16 sk i dagskatt. Han svarte også 18 mk i leidang. Einar fikk også som broren Anders, bøkselbrev 28. okt. 1726 av fogden på 9 mk i Kongens og 6 mk i Bispens prebendegods i Ramstad. Dessuten 15 mk «som Hans Siursen fradød». Einar betalte 1 rdl 2 ort i krigsstyr 1720.55
     Einar svarte 18 mk i leidang 1730, og 1 ort 8 sk i brannstyr året etter. 15. juni 1735 fikk Einar bøksel på 1 pd 6 mk, derav 18 mk tilhørende kongen og 12 mk Lødingen kirke, men kongen har bøkselen. Dette var en del av Henrik Johansens bruk som han oppga for Einar.55

Gift _____, (vistnok)med

Johanna Andersdatter
Født omkring 168455.
Død aug. 177857,56.
     En har ikke funnet noe sikkert bevis for at hun var gift med Einar Kristoffersen, men ho er nevnt i så mange kombinasjoner i forbindelse med familien at en regner det som sannsynlig.55
     Enka Johanna Andersdatter «en gammel og svag qvinde» bor i 1762 hos Maren Einarsdatter og Augustinus Andersen.56

Børn af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter:

93.56.Johanna Einarsdatter, f. 1715
94.56.Trond Einarsen, f. 1722, d. 1749
95.56.Anders Einarsen, f. 1723, d. 1792
96.56.Johannes Einarsen
97.56.Maren Einarsdatter, f. 1732
57.35.
Margrethe Christophersdatter
Død 172140.

Gift 21 jul. 1715, «Dom. 5 a Trin.»58,40 med

Johannes Hansen
Født omkring 1685, Bergen59,40.
     Johannes er trolig den samme Johannes som 16 år gml. født i Bergen i 1701 er oppgitt som «fosterglunt» hos Nils Axelsen Offersøen i Lødingen. Han ble gift med enken efter brukeren Christen Joensen Offersøen/Øyen.40
     Johannes bodde senere på Offersøen/Øyen i Lødingen. I 1720 og senere svarte han årlig 18 mk fisk i leidang de årene vi har bevart regnskapene. I 1720 betalte han 1 Rdlr. 16 sk. i Krigsstyr og ga dessuten 16 mk ost i tiende til presten, men ellers «Indtet». I 1722 var det oppe en sak mot ham på tinget fordi han hadde søkt om og fått bøxel på Stuenes, uten å overta bruket. I 1723 satt han med 1 pd på Offersøy. Da var det fire leilendinger her, to på 1 pd og to på 12 mk hver. I 1730 betalte Johannes også Krigsstyr, men da var det 1 ort fordi han også svarte for Enken efter Niels Axelsen.60
     I 1747 forlangte han sammen med de andre oppsittere her at øyer og holmer under deres gårder måtte bli fredlyst av hensyn til fugler og eggvær.61

[Gift 1° med Malene (Magdalene) Olsdatter (Odden) (d. 1714); Gift 2° 21 jul. 1715 med Margrethe Christophersdatter (d. 1721); Gift 3° 7 jan. 1722 med Maren Svendsdatter (d. 1745)].

Børn af Margrethe Christophersdatter og Johannes Hansen:

98.57.Hans Johannesen
58.38.
Ole Pedersen
Født omkring 1690, 11 år gml. i 1701.43.
59.38.
Sara Pedersdatter
Født 30 aug. 169343.
60.38.
Peder Pedersen
Født omkring 1697, 4 år gml. i 1701.43.
61.39.
Ole Amundsen
Født omkring 1699, 2 år gml. i 1701.41.
62.41.
Johan (Johannes) Torkildsen
Født 27 mai 169262.
     Johan/Johannes (9 år) tjente som Thienniste Karl eller Dreng hos Enchen Sirj på Strand i Lødingen i 1701. Han var hennes barnebarn.62
63.42.
Ole Frandssen
Født omkring 1688, 13 år gml. i 1701.62.
     Olle tjente som Thienniste Karl eller Dreng hos Enchen Sirj på Strand i Lødingen i 1701. Han var hennes barnebarn.62
64.44.
Elen Pedersdatter
Født _____, Hårvik21.
Død 1728.
     Ho var fadder 16. søndag efter Trin. 1695 på Claus Hansen i Ulviks datter Anne.21
     Skifte 16 jul. 172863,21.

Gift _____med

Kristoffer Pedersen
Født omkring 167164.
     Han var kanskje sønn av Peder Taraldsen og Synnøve Tollefsdatter. Han var husmann på Fjelldal i Tjeldsund fra ca. 1695 og betalte 18 mk i skatt 1697 og var her ennå i 1701.64

[Gift 1° 1695 med Mette Madsdatter; Gift 2° med Elen Pedersdatter (_____ - 1728)].

Børn af Elen Pedersdatter og Kristoffer Pedersen:

99.64.Karen Kristoffersdatter
65.44.
Dorthe Pedersdatter
     Visstnok gift med Anders Jakobsen Hundholmen og død 1727.22
66.44.
Ingeborg Pedersdatter
67.45.
Mathis Mikkelsen
Død 169345.
     Omkom under Finnmarksfiske vinteren 1693.45
68.47.
Jon Hansen
Født 1689, Hårvik, Tjeldsund.46,27.
Død 22 apr. 1764, Hårvik, Tjeldsund.46,27, begravet 6 mai 176446.

Gift omkring 172027 med

Karen Larsdatter
Født 1700, Skånland Store, Trondenes.27.
Død 1755, Hårvik, Tjeldsund.27.
     Datter af Lars Paulsen og Marit Olsdatter.
69.47.
Kirsten Hansdatter
Født 1694, Hårvik, Tjeldsund.27.
Død _____, Skånland Store, Trondenes.27.

Gift omkring 171627 med

Kristen Jenssen
Født 1683, Skånland Store, Trondenes.27.
Død 1757, Skånland Store, Trondenes.27.

Generation 6.

70.50.
Mikkel Nilssen
Født 1733, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1802, Vollstad, Trondenes.27.

Gift 176127 med

Ingeborg Olsdatter
Født 1733, Fauskevåg Lille, Trondenes.65.
Død 1793, Vollstad, Trondenes.65.
     Datter af Ole Kristensen og Margreta Andersdatter Juul.

Børn af Mikkel Nilssen og Ingeborg Olsdatter:

100.70.Nils (Hans?) Winther Mikkelsen, f. 1770, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
101.70.Anne Mikkelsdatter Vinter, f. 1779, d. 1837, Trondenes.
71.52.
Paul Hartvigsen
Født 1733, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1799, Vollstad, Trondenes.27.

Gift 176127 med

Gilles Rasmusdatter
Født 1733, Nordvik, Trondenes.27.
Død 1768, Halsebø, Trondenes.27.
     Datter af Rasmus Olsen og Anne Johnsdatter.
     Skifte 1767-1776, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 142, folio 294.».

Børn af Paul Hartvigsen og Gilles Rasmusdatter:

102.71.Anne Marie Paulsdatter, f. Trondenes., d. 1772, Trondenes.
103.71.Rasmus Paulsen, f. 1766, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
72.52.
Arne Hartvigsen
Født 1734, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.27.
     Skifte imellem 1798 og 1804, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 148, folio 62.».

Gift 1° 176627 med

Riborg Augustinusdatter
Født 1715, Dyrstad, Astafjord.27.
Død 1796, Tennevik, Trondenes.27.
     Datter af Augustinus Olsen og Ragnhild Johnsdatter.
     Skifte 1798-1804, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 148, folio 62.».

[Gift 1° 1744 med Jakob Arnesen (1691 - 1764); Gift 2° 1766 med Arne Hartvigsen (1734 - 1797)].

Gift 2° _____, Uten for ekteskap.med

Kirstina Rasmusdatter
Født 176327.
     Fra Nordvik.27

Børn af Arne Hartvigsen og Kirstina Rasmusdatter:

104.72.Andreas Arnesen, f. Trondenes., d. 1798, Trondenes.
73.52.
Benjamin Hartvigsen
Født 1734, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1797, Vollstad, Trondenes.27.
     Stilling: Fisker, smed og snekker (?på Vollstad i Trondenes?)
     Benjamin var dyktig fisker og flink smed og snekker og ble etter forholdene en velstående mann. Benjamin hadde i flere år tjent hos klokker Henning Normann på Harstad.

Gift 18 nov. 1771, Harstad66 med

Margrethe Nielsdatter
Født 1745, Harstad, Trondenes.27, døbt 174567.
Død 1804, Vollstad, Trondenes.27.
     Datter af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter.
     Hun etterlot seg 212 rdlr. i arv til barna

Børn af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter:

105.73.Mette Kirstina Benjaminsdatter, f. 1771, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
106.73.Karen Bergitte Benjaminsdatter, f. Vollstad
107.73.Nils Benjaminsen, f. 1775, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
108.73.Hartvig Benjaminsen, f. Vollstad
109.73.Anne Margrethe Benjaminsdatter, f. Vollstad
110.73.Mikkel Benjaminsen, f. Vollstad
111.73.Ingeborg Marie Benjaminsdatter, f. Vollstad, d. 1832
112.73.Kristian Benjaminsen, f. Vollstad
74.52.
Hartvig Hartvigsen
Født 1736.
Død 1802.
     Er ikke medtaget i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".27
     Skifte 1804-1805, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 149, folio 737.».
75.52.
Ole Hartvigsen
Født 1736, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1801, Medkila, Trondenes.27.

Gift 1° 176827 med

Ellen Hansdatter
Født 173727.
Død 1778, Medkila, Trondenes.27.

Gift 2° 178027 med

Anne Kristoffersdatter
Født 1735, Harstadbotn, Trondenes.27.
Død 1800, Medkila, Trondenes.27.
     Skifte 1798-1804, Mekile, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 148, folio 430b.».

[Gift 1° med Anders Jenssen; Gift 2° 1780 med Ole Hartvigsen (1736 - 1801)].
76.52.
Jens Hartvigsen
Født 1738, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1821, Brokvik, Trondenes.27.
     Barnløs?

Gift 1° 177327 med

Malene Larsdatter
Født omkring 1720, Balsnes i Ofoten68.
Død 1804.
     Oppvokst på Fjelldal i Tjeldsund.68
     Skifte 1803-1805, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 150, folio 519.».

[Gift 1° med Jakob Andersen (omkr. 1686 - 1771); Gift 2° 1773 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821)].

Gift 2° 180727 med

Berte Lucia Rafaelsdatter Harr
Født 1772, Bø, Trondenes.27.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.27.
     Datter af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° omkr. 1795 med Lars Larssen; Gift 2° 1807 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821); Gift 3° 1823 med Jørgen Andreas Olsen Gram (1760 - 1835)].
77.52.
Anne Marie Hartvigsdatter
Født 1742, Halsebø, Trondenes.27.
Død _____, Fjelldal, Tjeldsund.27.

Gift 177827 med

Mads Larssen
Født 1733, Balsnes, Ballangen.27.
Død 1808, Fjelldal, Tjeldsund.27.

[Gift 1° omkr. 1760 med Maren Larsdatter (1732 - 1776); Gift 2° 1778 med Anne Marie Hartvigsdatter (1742 - _____)].
78.52.
Anders Hartvigsen
Døbt 1747, Faddere: Mikkel Norman; Søren Norman; Nils Nilsen, Volstad; Marta Pedersdatter, Brevigen; Ingeborg Iversdatter, Sama.67.
Død 174767.
79.52.
Anders Hartvigsen
Døbt 1749, hjemmedøpt av Mikkel Jørgensen, Melvigen, faddere: Mikkel Jørgensen, Melvigen; Mads Selgensen, Wolstad; Hans Olsen, Fauskevåg; Else Maria Bonsack; Gilles Nilsdtr., Rogla.67.
Død 174967.
80.53.
Paul Kaspersen
Født 1733, Fauskevåg Lille, Trondenes.69.
Død 1789, Skånland, Trondenes.69.

Gift 176470 med

Margreta Kristensdatter
Født 172827.
Død 178927.

[Gift 1° 1754 med Ole Larssen (1693 - 1763); Gift 2° 1764 med Paul Kaspersen (1733 - 1789)].

Børn af Paul Kaspersen og Margreta Kristensdatter:

113.80.Kirsten Paulsdatter, f. 1765, Trondenes.
114.80.Jens Paulsen, f. 1768, Trondenes., d. 1834
81.53.
Kristen Kaspersen
Født 1736, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
Død 1790, Fauskevåg, Trondenes.27.
     Skifte 1751-1796, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 145, folio 61b.».

Gift 176027 med

Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter
Født 1735, Brokvik, Trondenes.27.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.27.
     Datter af Jakob Andersen og Inger (Ingeborg) Iversdatter.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 149, folio 728.».

Børn af Kristen Kaspersen og Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter:

115.81.Ingeborg Kristensdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
82.53.
Lars Kaspersen
Født 1737, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
Død 178727.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 144, folio 532.».
83.53.
Bodil Kaspersdatter
Født 1743, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
Død 1801, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
84.53.
Hartvig Kaspersen
Født 1748, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
Død 1789, Fauskevåg, Trondenes.27.
     Skifte 1788-1798, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 146, folio 128b.».

Gift 177071 med

Karen Kirstine Jakobsdatter
Født 1736, Brokvik, Trondenes.27.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.27.
     Datter af Jakob Andersen og Inger (Ingeborg) Iversdatter.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 149, folio 732.».

Børn af Hartvig Kaspersen og Karen Kirstine Jakobsdatter:

116.84.Jakob Hartvigsen, f. 1773, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
117.84.Maren (Maria?) Hartvigsdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
85.53.
Jens Kaspersen
Født 1751, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
Død 1752, Fauskevåg, Trondenes.27.
86.53.
Jens Kaspersen
Født 1753, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
Død 1802, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 149, folio 744b.».
87.54.
Bergitta Olsdatter
Født _____, Sandtorg, Trondenes.51.
88.54.
Maren Olsdatter
Født 1721, Sandtorg, Trondenes.51.
Død 1769, Skånland Store, Trondenes.51.

Gift 174627 med

Hans Hanssen Floor
Født 169127.
Død 176927.

[Gift 1° omkr. 1733 med Ingeborg Larsdatter (1710 - 1735); Gift 2° 1746 med Maren Olsdatter (1721 - 1769)].

Børn af Maren Olsdatter og Hans Hanssen Floor:

118.88.Ole Hanssen Floor, f. 1747, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
119.88.Rasmus Hanssen Floor, f. 1747, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
120.88.Ingeborg Kirstina Hansdatter Floor, f. 1747, Trondenes., d. 1747, Trondenes.
121.88.Ingeborg Kirstina Hansdatter Floor, f. 1753, Trondenes., d. 1787, Tjeldsund.
122.88.Kirsten Maria Hansdatter Floor, f. 1753, Trondenes., d. 1825, Tjeldsund.
89.55.
Maren Andersdatter
Født omkring 172337.

Gift _____med

Ole Iversen
Født omkring 168872.
Død 176172.
     Søn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.
     Lensmann i Tjeldsund etter faren.72
     Bosatt på Barøy.

[Gift 1° med Anne Steensdatter (omkr. 1683 - 1744); Gift 2° med Maren Andersdatter (f. omkr. 1723)].

Børn af Maren Andersdatter og Ole Iversen:

123.89.Hartvig Hveding Olsen, f. 1748, d. 1814
90.55.
Margrethe Andersdatter
Født omkring 1728, Ramstad, Tjeldsund.73.
Død mar. 1806, Odden, Tjeldsund., 78 år gl.74.

Gift omkring 174873 med

Bertel Eidissen
Født omkring 1719, Odden, Tjeldsund.73.
Død dec. 1783, Odden, Tjeldsund.74.
     Søn af Eidis (Edis, Edias) Pedersen og Anne Nilsdatter.
     Skifte 22 mai 178474: «Nevner enka Margrethe og de 6 gjenlevende barna.».

Børn af Margrethe Andersdatter og Bertel Eidissen:

124.90.Jacob Bertelsen, f. 1768, Tjeldsund., d. 1848, Lødingen.
91.55.
Martha Andersdatter
Født omkring 173275.

Gift _____75med

Iver Andersen
Født omkring 172475.
     Søn af Anders Steensen og Marit Iversdatter.
     Fikk 17. juli 1756 bøkselseddel på Melsbø 1 vog, av sokneprest A. Schytte75

Børn af Martha Andersdatter og Iver Andersen:

125.91.Andrea Maria Iversdatter, f. 1756
126.91.Sten Iversen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
92.55.
Kristoffer Andersen
Født omkring 173576.
Død jun. 180877,78.
     Kristoffer fikk 17. juni 1762 bøkselseddel av fogd Hysing på 1 pd 12 mk i gården Sand i Tjeldsund. Dette var trolig en del av bruket til svigerfaren, og er i 1786 definert som 9 mk av Kongens gods, 13 ½ mk Kirkegods og 13 ½ mk Prestebolgods. I manntallet for ekstraskatten 1762/63 er ført bare Kristoffer og kona.76
     Manntallet for ekstraskatten 1770 viser at det på gården var ei tjenestejente Ane Katrine Gunnarsdatter.78
     Kristoffer eide i 1774 ei bekkekvern sammen med Peder Jonsen, og i 1793 har Jørgen Hansen overtatt Peders part. Begge år betalte Kristoffer 6 sk. i avgift (skatt) for den.78
     6. mars 1799 fikk Kristoffer Kgl. skjøte på 9 mk i gården med bøksel, og særskilt bøksel på 1 pd 3 mk, for 40 Rdl. De siste 1 pd 3 mk var Kirke- og Prestebolgods.78
     På høsttinget 14.-16. sept. 1805 blei tinglest skjøte fra Kristoffer Andersen utstedt av Hr. pastor Schytte 14. sept. samme år til kjøpmann Jacob Krøpelin i Bergen på 9 mk med bøksel, og «aparte bøksel» over 1 pd 3 mk i Sand. Kristoffer sto trolig i handelsgjeld til Krøpelin, og måtte la eiendommen gå som betaling.78

Gift 1762, trolig76 med

Guren Dorthea Jonsdatter
Født 173479.
Død mar. 180178.
     Datter af Jon Steensen og Elen Mogensdatter.
     Skifte 27 aug. 180178.

Børn af Kristoffer Andersen og Guren Dorthea Jonsdatter:

127.92.Riborg Kristoffersdatter, f. 1763
128.92.Jon Kristoffersen, f. 1765, d. 1788
129.92.Elen Kristoffersdatter, f. 1768
130.92.Maren Hveding Kristoffersdatter, f. 1772, d. 1747
131.92.Anders Kristoffersen, f. 1776, d. 1776
93.56.
Johanna Einarsdatter
Født omkring 1715-171680.

Gift 1° _____med

Steen Nilsen
Født omkring 1726, Hov, Tjeldsund.81.
Død 17 mai 1758, Hol, Tjeldsund.82.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Det er ikke funnet at Steen fikk bøkselseddel på jord i Hol gård i Tjeldsund, men han brukte trolig en del av, kanskje heile bruket etter Lars Steensen.83
     Skifte 16 sep. 175882.

Gift 2° 13 jul. 1760, (6. s. e. Tr.)84 med

Paul Jonsen
Født omkring 172884.
Død 10 mar. 178784.
     Fra Hårvik i Tjeldsund.

Børn af Johanna Einarsdatter og Steen Nilsen:

132.93.Einar Steensen, d. 1801
133.93.Maren Steensdatter
134.93.Nils Steensen
135.93.Maren Nideros Steensdatter
136.93.Peder Nideros Steensen, f. 1755, d. 1757
137.93.Peder Nideros Steensen, f. 1757, d. 1782
94.56.
Trond Einarsen
Født omkring 172285.
Død 3 jun. 174985.
     Fikk 16. okt. 1741 bøkselbrev på 1 pd 6 mk i Ramstad gård i Tjeldsund, «hvoraf Kongen eier 18 mk og Lødingen Kirke og Prestebol eier 12 mk, som Kongen bøksler». Trond er nevnt som lagrettesmann i 40-åra. Han omkom imidlertid på sjøen 3. juni 1749 sammen med Anders Stensen Melsbø (kanskje under postføring), og broren Anders overtok bruket etter ham.85
95.56.
Anders Einarsen
Født omkring 172385.
Død dec. 179286.
     Anders fikk 27. okt. 1750 bøksel på 1 pd 12 mk i Ramstad gård i Tjeldsund, for bruket som broren Tron Einarsen døde fra, 18 mk av kongens og 12 mk av Lødingen kirkes, og 1 pd 6 mk kongens gods som hans mor sal. Einar Kristoffersens enke hittil har brukt. Han betalte bøkselen med 4 rdl 16 sk.85
     Bruket til Anders besto i 1786 av 1 pd kongegods, 12 mk kirke- og 12 mk prestebolgods. Anders og naboen Augustinus Andersen hadde ei kvern ilag som i 1774 og i 1793 vart skattlagt for 8 sk.86

Gift _____med

Ane Kristine Andersdatter
Født omkring 1727, Gausvik, Trondenes.87,88,89.
Død 178887.
     Datter af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.

Børn af Anders Einarsen og Ane Kristine Andersdatter:

138.95.Trond Andersen, d. 1777
139.95.Helle Maria Andersdatter, f. 1757, d. 1757
140.95.Helle Maria Andersdatter, f. 1758, d. 1760
141.95.Johanna Sofie Andersdatter, f. 1761
142.95.Kirsten Bye Andersdatter, f. 1763, Ramstad i Tjeldsund, d. 1841
143.95.Lars Andersen, f. 1766, d. 1844
96.56.
Johannes Einarsen
     Fødselsår og skjebne ukjent.80
97.56.
Maren Einarsdatter
Født omkring 1732, (Konf. 1748 - 16 år gl.)90.

Gift omkring 175591 med

Augustinus Andersen
Født omkring 171691.
Død jul. 180191.
     Gårdbruker på Ramstad i Tjeldsund.
98.57.
Hans Johannesen
99.64.
Karen Kristoffersdatter
     Nevnt i skiftet etter moren 16. juli 172864

Generation 7.

100.70.
Nils (Hans?) Winther Mikkelsen
Født 1770, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1829, Vollstad, Trondenes.27.

Gift 180092 med

Marit Tomasdatter Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.92.
Død 183827.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.
     Er ifølge Tore Meyers Astafjord bygdebok gift på Kolstad i Trondenes år 1800 med Hans Mikkelsen Vinter. Denne Hans Vinter på Kolstad er ikke at finde i bogen "Folk og Slekt i Trondenes", men på Vollstad i Trondenes finder vi i stedet Marit Tomasdatter (1777-1838) gift ca. 1800 med Nils Winther Mikkelsen (1770-1829), hvilket må være det rigtige.

Børn af Nils (Hans?) Winther Mikkelsen og Marit Tomasdatter Rasch:

144.100.Ingeborg Dortea Nilsdatter, f. 1801, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
101.70.
Anne Mikkelsdatter Vinter
Født 177992.
Død 1837, Bø, Trondenes.27.
     ?? Datter av Mikkel Nilssen på Vollstad i Trondenes ??

Gift 180292 med

Johan Tomassen Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.92.
     Søn af Tomas Hanssen Rasch og Marit Johansdatter.

Børn af Anne Mikkelsdatter Vinter og Johan Tomassen Rasch:

145.101.Maria Anna Johansdatter Rasch, f. 1803, Skånland.
146.101.Mikkel Olai Johanssen Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1805, Skånland.
147.101.Hanna Kristina Johansdatter Rasch, f. 1806, Skånland.
102.71.
Anne Marie Paulsdatter
Født _____, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1772, Halsebø, Trondenes.27.
103.71.
Rasmus Paulsen
Født 1766, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.27.

Gift 1° 178727 med

Siri Iversdatter
Født 1756.
Død 1795, Vollstad, Trondenes.27.

Gift 2° 179627 med

Mette Kirstina Benjaminsdatter
Født 1771, Harstad, Trondenes.67,27, døbt 177167.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.27.
     Datter af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Børn af Rasmus Paulsen og Siri Iversdatter:

148.103.Jakob Andreas Rasmussen, f. 1787, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
104.72.
Andreas Arnesen
Født _____, Nordvik, Trondenes.27.
Død 1798, Stangnes S., Trondenes.27.
105.73.
Mette Kirstina Benjaminsdatter
Født 1771, Harstad, Trondenes.67,27, døbt 177167.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.27.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179627 med

Rasmus Paulsen
Født 1766, Halsebø, Trondenes.27.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.27.
     Søn af Paul Hartvigsen og Gilles Rasmusdatter.

[Gift 1° 1787 med Siri Iversdatter (1756 - 1795); Gift 2° 1796 med Mette Kirstina Benjaminsdatter (1771 - 1812)].
106.73.
Karen Bergitte Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad67, døbt 177367.
     Konf. 1795.67
107.73.
Nils Benjaminsen
Født 1775, Vollstad, Trondenes.67,27, døbt 1775, Trondenes.67.
Død 1823, Vollstad, Trondenes.93,27.
     Konf. 179467

Gift 10 nov. 180694 med

Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg
Født 1766, Skånland S., Trondenes.27, døbt 1766, (Hol?) Trondenes.95,67,94.
Død 1845, Vollstad, Trondenes.27.
     Datter af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.67,94

[Gift 1° 11 dec. 1791 med Ole Paulsen (1761 - 1804); Gift 2° 10 nov. 1806 med Nils Benjaminsen (1775 - 1823)].

Børn af Nils Benjaminsen og Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg:

149.107.Margrete Nilsdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
150.107.Hanna Kirstine Nilsdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
108.73.
Hartvig Benjaminsen
Født _____, Vollstad67, døbt 177767.
     Konf. 179667
109.73.
Anne Margrethe Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad67, døbt 177967.
     Konf. 1802.67
110.73.
Mikkel Benjaminsen
Født _____, Vollstad67, døbt 178267.
     Konf. 1801.67
111.73.
Ingeborg Marie Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad67, døbt 178467.
Død 1832.
     Konf. 1803.67

Gift _____med

Søren Hågen Johannesen
Født okt. 1762, Høgforsen, Trondenes.67, døbt 1762, Trondenes.67.
Død 1832, Sama, Trondenes.27.
     Søn af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Gårdbruker på øvre Sama i Trondenes. Oppfostret hos sin faster (Anne Sørensdatter) på Berg, hvor han også fikk jord av sine fosterforeldre. Eiendommen ble imidlertid tatt fra ham ved odel, og han flyttet derfor til Sama i 1807, og bodde her til sin død.
     Søren levde i trange kår. For å komme gjennom hungerårene 1809-12 måtte han kjøåpe korn til blodpriser fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene på Sandtorg, i Forhamn, på Røkenes og på Borkenes. Da han døde, ble boet til siste skilling spist opp av gjeld. Han oppga 1822 halvparten av sitt bruk.

[Gift 1° med Berthe Olsdatter (d. 1808); Gift 2° med Ingeborg Marie Benjaminsdatter (_____ - 1832)].

Børn af Ingeborg Marie Benjaminsdatter og Søren Hågen Johannesen:

151.111.Pauline Kirstine Sørensdatter, f. 1821, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
112.73.
Kristian Benjaminsen
Født _____, Vollstad67, døbt 179167.
     Konf. 1813.67
113.80.
Kirsten Paulsdatter
Født 1765, Skånland Store, Trondenes.70.

Gift 179196 med

Mons Jenssen
Født 1766, Sandtorg, Trondenes.97.
     Søn af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

[Gift 1° 1791 med Kirsten Paulsdatter (f. 1765); Gift 2° med Aronia Arctander Olsdatter Harr (f. 1780)].

Børn af Kirsten Paulsdatter og Mons Jenssen:

152.113.Jens Giæver Monssen, f. 1792, Trondenes.
153.113.Margreta Kirstina Monsdatter, f. 1794, Trondenes.
154.113.Bendikta Matia Monsdatter, f. 1796, Trondenes.
155.113.Paul Johan Monssen, f. 1799, Trøsen.
156.113.Lars Heggelund Monssen, f. 1807, Trondenes.
114.80.
Jens Paulsen
Født 1768, Skånland Store, Trondenes.70.
Død 183470.
115.81.
Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.27.
Død 1802, Holtet, Trondenes.27.

Gift 178927 med

Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.27.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1785 med Berte (Berit) Maria Pedersdatter (1762 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingeborg Kristensdatter (1761 - 1802); Gift 3° 1803 med Ingeborg Kirstine Iversdatter (1756 - 1805); Gift 4° 1808 med Helena Johnsdatter (1761 - 1829)].
116.84.
Jakob Hartvigsen
Født 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.71.
Død 1840, Fauskevåg Lille, Trondenes.71.
     Fik 7. juni 1806 bøkselbrev på 1 pd 12 mk «etter Gabriel Gabrielsen da han er gift med enken» i Fjelldal, Tjeldsund.98
     Jakobs opprinnelse er ukjent. Hartvig Kaspersen og Karen Jakobsdatter i Brokvik hadde en sønn Jakob, f. 1773, men iflg. et skifte av 20. nov. 1831 var denne da ugift.98

Gift 21 sep. 180598 med

Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.67,98, døbt 176167.
     Datter af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Konf. 1776.67

[Gift 1° 1785 med Asbjørn Gabrielsen (1744 - 1799); Gift 2° 1801 med Gabriel Gabrielsen (1767 - apr. 1804); Gift 3° 21 sep. 1805 med Jakob Hartvigsen (1773 - 1840)].
117.84.
Maren (Maria?) Hartvigsdatter
Født 1780, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
Død 1799, Fauskevåg Lille, Trondenes.27.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.33: «protokollnr. 148, folio 265b, etter «Maria Hartvigsdatter».».
118.88.
Ole Hanssen Floor
Født 1747, Skånland Store, Trondenes.27.
Død 1778, Skånland Lille, Trondenes.27.
119.88.
Rasmus Hanssen Floor
Født 1747, Skånland Store, Trondenes.27.
Død 1787, Tovik, Trondenes.27.
120.88.
Ingeborg Kirstina Hansdatter Floor
Født 1747, Skånland Store, Trondenes.27.
Død 1747, Skånland Store, Trondenes.27.
121.88.
Ingeborg Kirstina Hansdatter Floor
Født 1753, Skånland Store, Trondenes.27.
Død 1787, Våge, Tjeldsund.27.
     Konfirmert i Lødingen (Tjeldsund).99

Gift 1779100,101,27 med

Michel Tostensen
Født 1750, Limskjelvik, Lødingen.102, døbt 1751, 4 a Trin.102.
Død jun. 1801103,101.

[Gift 1° 1779 med Ingeborg Kirstina Hansdatter Floor (1753 - 1787); Gift 2° 1793 med Martha Arensdatter (f. 21 apr. 1767)].
122.88.
Kirsten Maria Hansdatter Floor
Født 1753, Skånland Store, Trondenes.27, døbt 21 okt. 175399.
Død 25 aug. 1825, Sand, Tjeldsund.104,27.
     Konfirmert i Lødingen (Tjeldsund).99

Gift 4 jan. 177799 med

Peder Larsen
Døbt 7 apr. 1748, palmesøndag.105.
Død mai 1814104.
     Søn af Lars Mikkelsen og Anne Jørgensdatter.
     Bosatt på Sand. Etterslekt.105
     Skifte 9 aug. 1814104.
123.89.
Hartvig Hveding Olsen
Født 1748106,107.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».107.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.108
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.109

Gift 14 jan. 1779110,107 med

Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.111.
Død 1793111.
     Datter af Hans Jacobsen og Guren Nilsdatter.

Børn af Hartvig Hveding Olsen og Ane Hansdatter:

157.123.Ole Iver Hartvigsen, f. 1779, Barøen
158.123.Hans Jacob Hartvigsen, f. 1781, Næs i Tjeldsund, d. 1793
159.123.Maren Marie Hartvigsdatter, f. 1784
160.123.Gurina Sophia Hartvigsdatter, f. 1786, d. 1789
161.123.Hartvigsdatter, f. 1789, d. 1789
162.123.Gurina Hartvigsdatter, f. 1790
124.90.
Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.73.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.112.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.112
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.112
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.112

Gift 1° 1 okt. 1792112 med

Maren Stina Jonsdatter
Født 15 nov. 1770112.
Død apr. 1793, Kjærstad.112.
     Datter af Jon Nilsen og Anne Larsdatter (Schøning).

Gift 2° 23 jul. 1795112 med

Hanna Maria Giertsdatter Lind
Født 9 apr. 1773, Hustad, Lødingen.113.
Død 1854, Strand, Lødingen.112.
     Datter af Gjert Rasmussen Lind og Inger Maria Hansdatter.

Børn af Jacob Bertelsen og Hanna Maria Giertsdatter Lind:

163.124.Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter, f. 1809, Lødingen., d. 1882
125.91.
Andrea Maria Iversdatter
Født 6 jun. 175675.
     Fra Melsbø i Tjeldsund.

Gift 31 dec. 1787114 med

Ole Har Kristoffersen
Født 4 jan. 1762114.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.

[Gift 1° 31 dec. 1787 med Andrea Maria Iversdatter (f. 6 jun. 1756); Gift 2° med Mette Rasmusdatter].
126.91.
Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.50.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.50.

Gift 1° omkring 178950 med

Maren Hveding Bertelsdatter
Født 1763, Odden, Lødingen.50.
Død 1792, Melsbø, Tjeldsund.50.

Gift 2° 179350 med

Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.67,114, døbt 175767.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1776.67

Børn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter:

164.126.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
127.92.
Riborg Kristoffersdatter
Født 16 jul. 176376.

Gift 179176 med

Rafael Har Kristoffersen
Født 24 mar. 1766114.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     Husmann på Balstad i Tjeldsund 1801.
128.92.
Jon Kristoffersen
Født 2 dec. 176576.
Død mar. 178876.
129.92.
Elen Kristoffersdatter
Født 8 aug. 176876.

Gift 19 aug. 180676 med

Jakob Hansen (Ulvik)
     Bosatt i Hårvik i Tjeldsund.76
130.92.
Maren Hveding Kristoffersdatter
Født 3 okt. 177278.
Død 2 apr. 174778.

Gift 27 okt. 180478 med

Kristen Jonsen
Født 22 sep. 176878.
Død 3 mar. 1843, 75 år gl.78.
     Søn af Jon Kristensen og Inger Maria Kristoffersdatter.
     Han fikk 10. juni 1806 bøkselbrev av kjøpmann Johan Ludvig Mowinkel, på 9 mk i Sand i Tjeldsund. Denne gårdparten må være den samme som svigerfaren Kristoffer Andersen hadde eid, og de to kjøpmenne i Bergen (Mowinkel og Jacob Krøpelin) hadde vel gjort opp et mellomværende med gården som betaling.78
     I 1829 har dette bruket lnr. 110, og Kristen satt fremdeles her som leilending. Han døde som kårmann.78

Børn af Maren Hveding Kristoffersdatter og Kristen Jonsen:

165.130.Kristoffer Andreas Kristensen, f. 1805, d. 1849
166.130.Johan Hveding Kristensen, f. 1807
167.130.Guren Dorthea Kristensdatter, f. 1811
131.92.
Anders Kristoffersen
Født 24 apr. 177678.
Død aug. 177678.
132.93.
Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)115.
Død mai 1801116.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.117
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.116
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.116

Gift 13 dec. 1771118 med

Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)119.
Død okt. 1802, «61 år»116.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Einar Steensen og Guren Maria Larsdatter:

168.132.Steen Einarsen, f. 1770, Hov i Tjeldsund, d. 1835
169.132.Lars Einarsen, f. 1773, Hov i Tjeldsund, d. 1805
170.132.Nils Wilhelm Einarsen, f. 1775, Tofte i Tjeldsund, d. 1797, Hov i Tjeldsund
171.132.Paul Einarsen, f. 1778, Tofte i Tjeldsund, d. 1805
172.132.Einarsen, f. 1780
173.132.Johanna Sophie Einarsdatter, f. 1782, Tofte i Tjeldsund, d. 1782
174.132.Marith Einarsdatter, f. 1784, Hol i Tjeldsund, d. 1785
133.93.
Maren Steensdatter
Døbt 28 mar. 1749, (Langfredag).115.
Begravet 24 jun. 1749, (St. Hansdag)115.
134.93.
Nils Steensen
Døbt 24 jun. 1750, (St. Hansdag).115.
135.93.
Maren Nideros Steensdatter
Døbt 29 okt. 1752, (22. s. e. Tr.)115.
136.93.
Peder Nideros Steensen
Født 29 jan. 1755115.
Død 15 jan. 1757115.
137.93.
Peder Nideros Steensen
Født 16 mar. 1757115.
Død mai 1782115.
138.95.
Trond Andersen
Døbt 20 okt. 1754, (19. s. e. Tr.)86.
Død jul. 177786.
139.95.
Helle Maria Andersdatter
Født 7 mai 175786.
Død 31 jul. 1757, (i senga hos mora).86.
140.95.
Helle Maria Andersdatter
Født 5 sep. 175886.
Død 1 feb. 176086.
141.95.
Johanna Sofie Andersdatter
Født 13 jan. 176186.

Gift 24 jul. 178056 med

Jon Kristoffersen
Født 1752, Ramstad, Tjeldsund.52.
     Se Ramstad, Tjeldsund bygdebok.

[Gift 1° med Karen Ingebrigtsdatter Aas (omkr. 1744 - mar. 1810); Gift 2° 24 jul. 1780 med Johanna Sofie Andersdatter (f. 13 jan. 1761)].
142.95.
Kirsten Bye Andersdatter
Født 4 jul. 1763, Ramstad i Tjeldsund120.
Død 28 jun. 1841, (80 år gl.)120.
     Holdsenken (kårenke) Kirtsen Bye Andersdatter døde 28. juni 1841 under en koppeepidemi.120

Gift 27 nov. 1786120 med

Jens Jakobsen
Født omkring 1755120.
Død 4 nov. 1837, (82 år 9 mnd.)120.
     Søn af Jakob Andersen og Malene Larsdatter.
     Jens bøksla et bruk på Vollstad, men da han vart gift 1786 sa han det fra seg og flytta til Hol gård i Tjeldsund. Jens fikk 25. april 1787 bøksel på 2 pd 12 mk beneficeret gods i Hol av sokneprest Jacob Schytte. 12. august 1802 fikk han bøkselbrev på ytterligere 12 mk slik at han nå hadde 1 vog.120

Børn af Kirsten Bye Andersdatter og Jens Jakobsen:

175.142.Jakob Jensen, f. 1787, d. 1794
176.142.Trond Jensen, f. 1790, d. 1868
177.142.Anne Kirstina Jensdatter, f. 1792
178.142.Jakob Jensen, f. 1794
179.142.Malena (Magdalene) Marie Jensdatter, f. 1796
180.142.Anders Jensen, f. 1799
181.142.Olava Jensdatter, f. 1801
182.142.Dorthea Jensdatter, f. 1805
143.95.
Lars Andersen
Født 10 sep. 1766121.
Død 1 apr. 1844121.
     Gårdbruker på Ramstad i Tjeldsund. Efterslekt.

Gift 1° 17 okt. 179086 med

Maren Kirstina Madsdatter
Født 22 jan. 1769, Brokvik i Trondenes86.
Død jul. 181586.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Skifte 12 sep. 181586.

Gift 2° 4 nov. 1816, Evenes86 med

Anne Kirstina Hansdatter

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 nov. 1816 med Lars Andersen (10 sep. 1766 - 1 apr. 1844)].

Generation 8.

144.100.
Ingeborg Dortea Nilsdatter
Født 1801, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1859, Harstad, Trondenes.27.

Gift 182127 med

Jens Jenssen
Født 178127.
     Vollstad, Trondenes. Også Finnmark.27

Børn af Ingeborg Dortea Nilsdatter og Jens Jenssen:

183.144.Bergitta Ovedie Jensdatter, f. 1821, Trondenes.
184.144.Maren Elisabet Jensdatter, f. 1825, Trondenes.
185.144.Nils Mikal Jenssen, f. 1828, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
186.144.Samuel Berg Jenssen, f. 1835, Trondenes.
187.144.Marta Anne Kirstine Jensdatter, f. 1842, Trondenes.
145.101.
Maria Anna Johansdatter Rasch
Født 1803, Grov, Skånland.92.
146.101.
Mikkel Olai Johanssen Rasch
Født 1805, Grov, Skånland.92.
Død 1805, Grov, Skånland.92.
147.101.
Hanna Kristina Johansdatter Rasch
Født 1806, Grov, Skånland.92.
148.103.
Jakob Andreas Rasmussen
Født 1787, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1861, Vollstad, Trondenes.27.

Gift 181327 med

Ellen Maria Kristensdatter
Født 1793, Melvik, Trondenes.27.
Død 1883, Vollstad, Trondenes.27.
     Datter af Kristen Jørgensen og Maren Henriksdatter.

Børn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter:

188.148.Rasmus Paul Jakobsen, f. 1820, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
149.107.
Margrete Nilsdatter
Født 1807, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1877, Fauskevåg L., Trondenes.27.
150.107.
Hanna Kirstine Nilsdatter
Født 1808, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1843, Vollstad, Trondenes.27.
151.111.
Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.27, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.27.

Gift 1° 4 okt. 1841 med

Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..
     Søn af Anders Martin Pedersen og Lucia Kirstina Madsdatter.

Gift 2° 30 okt. 1848 med

Ole Tygesen
Født 2 feb. 1816, Sørrollnes, Trondenes.27, døbt 1816, Trondenes.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.27.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.
     Fisker og gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Ble 26. sept. 1849 første selveier på bruket for en kjøpesum av 70 spd. I 1856 delte han eiendommen med sin yngre bror Ingebrikt.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Mads Walberg Andersen:

189.151.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
190.151.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
191.151.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Ole Tygesen:

192.151.Pernille Karoline Ovidia Olsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1916, Astafjord.
193.151.Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter, f. 1853, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
194.151.Markus Johan Olsen, f. 1854, Trondenes.
195.151.Kornelius Olai Olsen, f. 1859, Trondenes.
196.151.Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1863, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
152.113.
Jens Giæver Monssen
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.96.
153.113.
Margreta Kirstina Monsdatter
Født 1794, Lavangen Sør, Trondenes.96.
154.113.
Bendikta Matia Monsdatter
Født 1796, Lavangen Sør, Trondenes.96.
155.113.
Paul Johan Monssen
Født 1799, Trøsen.96.
     Til Melsbø, Tjeldsund.96
156.113.
Lars Heggelund Monssen
Født 1807, Sandtorg, Trondenes.96.
157.123.
Ole Iver Hartvigsen
Født 5 feb. 1779, Barøen107.
158.123.
Hans Jacob Hartvigsen
Født apr. 1781, Næs i Tjeldsund107.
Død før 1793107.
159.123.
Maren Marie Hartvigsdatter
Født 1 jun. 1784107.
160.123.
Gurina Sophia Hartvigsdatter
Født 12 nov. 1786107.
Død dec. 1789107.
161.123.
Hartvigsdatter
Født jun. 1789107.
Død omkring jun. 1789, 3 dg. gml.107.
162.123.
Gurina Hartvigsdatter
Født 24 jun. 1790107.
163.124.
Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter
Født 11 mar. 1809, Strand, Lødingen.122.
Død 28 mar. 1882122.

Gift 15 jul. 1827122 med

Tollev Andreas Lejer Pedersen
Født 1802, Andenes, Dverberg.27.
     Søn af Peder Nielsen Leier (Leyer) og Karen Maria Tollevsdatter (Torlefsdatter).

Børn af Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter og Tollev Andreas Lejer Pedersen:

197.163.Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier, f. 1834, Lødingen.
164.126.
Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.50.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.50.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

Gift 1° 1820123 med

Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.123.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.123.
     Datter af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach.

Gift 2° 1859124 med

Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.50.
Død 1881, Melvik, Trondenes.50.
     Datter af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.
     Etterslekt.

[Gift 1° omkr. 1824 med Mads Larssen (1791 - 1837); Gift 2° 1859 med Jakob Andreas Stensen (1795 - 1872)].
165.130.
Kristoffer Andreas Kristensen
Født 22 jun. 180578.
Død 18 apr. 1849125.
     Kristoffer ga 29. april 1833 avkald (kvittering) for Ingeborgs arv 5 Spd 4 ort 6 sk til hennes formynder Peder Ernstsen i Fiskefjord.125
     Kristoffer fikk 5. sept. 1836 skjøte av Rasmus Christensen på eiendommen, lnr. 110 i Sand i Tjeldsund, for 55 Spd.125
     Gården blei solgt på auksjon 1849, og skjøte utstedt 13. dec. 1849 til Fredrik Johan Ryland for 140 Spd.125
     Skifte 12 dec. 1849125.

Gift 1° 29 okt. 182978 med

Ingeborg Dorthea Corneliusdatter
Født 4 jul. 1803125.
     Datter af Cornelius Carlsen og Kristianne Rasbech Arnoldusdatter.
     Barnløst ekteskap med Kristoffer Kristensen.125

Gift 2° 6 aug. 1838125 med

Kirsten Israelsdatter Svane
Født dec. 1816125, døbt 24 dec. 1816, «juledag»125.
     Datter af Israel Svane Jonassen og Mette Jakobsdatter.

[Gift 1° 6 aug. 1838 med Kristoffer Andreas Kristensen (22 jun. 1805 - 18 apr. 1849); Gift 2° 27 dec. 1854 med John Clavesen].

Børn af Kristoffer Andreas Kristensen og Kirsten Israelsdatter Svane:

198.165.Kristen Martinus Hveding Kristoffersen, f. 1839
199.165.Ingeborg Dorthea Petrika Kristoffersdatter, f. 1841, d. 1841
200.165.Jakob Martines Kristoffersen, f. 1843, d. 1843
201.165.Mette Sofie Kristoffersdatter, f. 1846
166.130.
Johan Hveding Kristensen
Født 29 sep. 180778.
167.130.
Guren Dorthea Kristensdatter
Født 29 aug. 181178.
168.132.
Steen Einarsen
Født 19 jun. 1770, Hov i Tjeldsund116.
Død 12 mai 1835116.
     Steen fikk 15. sept. 1797 bøkselbrev hos Jørgen Larsen på 15 mk i gården Rørvik i Tysfjord. Av en eller annen grunn flytta han ikke dit, men overtok trolig et jordstykke på Hov, der han er ført som bonde i folketellingen 1801. Hans foreldre bor sammen med Steen og Ane Catrine, og «underholdes i huset». I flg. «Jordtakstkommisjonen» 1802, var der bare 1 bruker på Hov, nemlig Nils Dass. Steen satt trolig som husmann med jord, selv om han i folketellingen 1801 er anført som bonde. Han var trolig også fast mannskap på jekta til Nils Dass. Steen døde som «strandsitter».116

Gift 27 sep. 1799116 med

Ane Catrine Pedersdatter
Født 5 feb. 1776116.

Børn af Steen Einarsen og Ane Catrine Pedersdatter:

202.168.Peder Steensen, f. 1800, d. 1837, Stokke i Tjeldsund
203.168.Else Kathe Steensdatter, f. 1802
204.168.Einar Steensen, f. 1804
205.168.Nils Steensen, f. 1806
169.132.
Lars Einarsen
Født 4 jan. 1773, Hov i Tjeldsund116.
Død før 1805116.
170.132.
Nils Wilhelm Einarsen
Født 13 apr. 1775, Tofte i Tjeldsund116.
Død mai 1797, Hov i Tjeldsund116.
171.132.
Paul Einarsen
Født 3 aug. 1778, Tofte i Tjeldsund116.
Død før 1805116.
172.132.
Einarsen
Født 1780.
Begravet 4 mai 1780, (Kr. Himmelgartsdag).116.
     En dødfødt gutt gravlagt Kr. Himm. dag 1780 fra Tofte.116
173.132.
Johanna Sophie Einarsdatter
Født 28 jul. 1782, Tofte i Tjeldsund116.
Død aug. 1782116.
174.132.
Marith Einarsdatter
Født 16 mai 1784, Hol i Tjeldsund116.
Død jan. 1785116.
175.142.
Jakob Jensen
Født 12 okt. 1787120.
Død feb. 1794120.
176.142.
Trond Jensen
Født 13 jan. 1790120.
Død 13 apr. 1868126.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.126
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.126

Gift 1° 21 jul. 1821120 med

Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund120.
Død 15 jun. 1837126.
     Datter af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».126
     Skifte 13 jun. 1838126.

Gift 2° 24 aug. 1840126 med

Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790127,126.
Død 25 feb. 1866126.
     Datter af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter.

[Gift 1° 23 jun. 1821 med Jochum Andreas Berg (omkr. 1789 - feb. 1834); Gift 2° 27 jul. 1835 med Iver Edis Lech Larsen (1809 - nov. 1838); Gift 3° 24 aug. 1840 med Trond Jensen (13 jan. 1790 - 13 apr. 1868)].

Børn af Trond Jensen og Ingeborg Leth Hartvigsdatter:

206.176.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
207.176.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
208.176.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
209.176.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
177.142.
Anne Kirstina Jensdatter
Født 16 mar. 1792120.

Gift _____med

Ole Pedersen Sand
     Fra Sand/Stokke i Tjeldsund.
178.142.
Jakob Jensen
Født 1 mai 1794120.
     Bosatte seg i Lenvik, Ofoten.120

Gift _____med

Elisabeth Einarsdatter
     Fra Lenvik i Ofoten.120
179.142.
Malena (Magdalene) Marie Jensdatter
Født 12 aug. 1796120.

Gift _____med

Rasmus Glad Pedersen
Født 13 feb. 1792, Tjeldnes i Tjeldsund128.
     Bosat på Hov i Tjeldsund.
180.142.
Anders Jensen
Født 16 nov. 1799120.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund.

Gift 1° _____med

Maren Henriksdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Anne Sofie Jensdatter
     Fra Rambø i Tjeldsund.
181.142.
Olava Jensdatter
Født 27 feb. 1801120.

Gift _____med

Jørgen Mathias Amundsen
     Fra Kanstad.120
182.142.
Dorthea Jensdatter
Født 20 apr. 1805120.

Gift 1° _____med

Johan Adolf Buurmester
     Se Stokke i Tjeldsund bygdebok.

Gift 2° _____med

Amund Gundersen
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok.

Generation 9.

183.144.
Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.27.

Gift 185127 med

Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.129,27.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.130,129.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".
184.144.
Maren Elisabet Jensdatter
Født 1825, Vollstad, Trondenes.27.
185.144.
Nils Mikal Jenssen
Født 1828, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1846, Vollstad, Trondenes.27.
186.144.
Samuel Berg Jenssen
Født 1835, Vollstad, Trondenes.27.
187.144.
Marta Anne Kirstine Jensdatter
Født 1842, Vollstad, Trondenes.27.
188.148.
Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.27.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.27.

Gift 1° 185027 med

Helena Harr Rafaelsdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.27.
Død 1869, Vollstad, Trondenes.27.
     Datter af Rafael Madssen og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg.

Gift 2° 187827 med

Rebekka Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1805 - omkr. 1875); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].
189.151.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.27.
Død 1842, Rogla, Trondenes.27.
190.151.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.27.
191.151.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.27.
Død 1846, Rogla, Trondenes.27.
192.151.
Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.92,27, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.92, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° 15 okt. 1878 med

Nils Olai Thomassen
Født 28 aug. 1849.
Død 11 mai 1879.

Gift 2° 4 aug. 1882131,92 med

Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland92, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189792.
     Søn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     Stilling: Gårdbruker på Djupvik, senere på Grov i Skånland..

Børn af Pernille Karoline Ovidia Olsdatter og Eilev Berteus Strøm:

210.192.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
211.192.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
212.192.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
213.192.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
214.192.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
193.151.
Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter
Født 1853, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1853, Sørrollnes, Trondenes.27.
194.151.
Markus Johan Olsen
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.27.

Gift 1° 188027 med

Margrete Sofie Eriksdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1885, Sørrollnes, Trondenes.27.

Gift 2° 188727 med

Nikolina Johanne Hansdatter Rindal
Født 1857, Igeland, Astafjord.27.

Børn af Markus Johan Olsen og Margrete Sofie Eriksdatter:

215.194.Kristine Oline Markusdatter, f. 1882, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
216.194.Emil Marenius Markussen, f. 1884, Trondenes., d. 1904, Trondenes.

Børn af Markus Johan Olsen og Nikolina Johanne Hansdatter Rindal:

217.194.Margrete Sofie Markusdatter, f. 1887, Trondenes.
218.194.Teodora Otilie Kristine Markusdatter, f. 1890, Trondenes.
219.194.Alvhilde Oline Marie Markusdatter, f. 1892, Trondenes.
220.194.Johanna Elida Ringdal Markusdatter, f. 1895, Trondenes.
221.194._____, f. 1898, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
222.194.Olga Kristine Markusdatter, f. 1899, Trondenes.
195.151.
Kornelius Olai Olsen
Født 1859, Sørrollnes, Trondenes.27.

Gift 188227 med

Anne Margrete Gabrielsdatter
Født 1861, Sørrollnes, Trondenes.27.

Børn af Kornelius Olai Olsen og Anne Margrete Gabrielsdatter:

223.195.Ingvald Martin Korneliussen, f. 1882, Trondenes.
224.195.Gustava Marie Korneliusdatter, f. 1884, Trondenes.
225.195.Olaf Peder Korneliussen, f. 1886, Trondenes.
226.195.Johanna Marie Korneliusdatter, f. 1888, Trondenes.
227.195.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
228.195.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1892, Trondenes.
229.195.Petra Otilie Korneliusdatter, f. 1895, Trondenes.
230.195.Andora Karlotte Korneliusdatter, f. 1897, Trondenes.
231.195.Solveig Margrete Korneliusdatter, f. 1899, Trondenes.
196.151.
Ingeborg Anna Olsdatter
Født 1863, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.27.
197.163.
Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.27.

Gift 186527 med

Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.132,27.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.

Børn af Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier og Søren Martin Hartvigsen:

232.197.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
233.197.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
234.197.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
198.165.
Kristen Martinus Hveding Kristoffersen
Født 2 mai 1839125.
199.165.
Ingeborg Dorthea Petrika Kristoffersdatter
Født 6 mar. 1841125.
Død 27 dec. 1841125.
200.165.
Jakob Martines Kristoffersen
Født 3 mai 1843125.
Død 17 aug. 1843125.
201.165.
Mette Sofie Kristoffersdatter
Født 1 feb. 1846125.
202.168.
Peder Steensen
Født 8 mai 1800116.
Død 9 nov. 1837, Stokke i Tjeldsund116.
     Konfirmert fra Sæter 1821.116
     Drukna fra Stokke etter å ha «falt i båten».116
203.168.
Else Kathe Steensdatter
Født 17 jan. 1802116.
204.168.
Einar Steensen
Født 2 apr. 1804116.
205.168.
Nils Steensen
Født 30 dec. 1806116.
     Bosat på Stokke i Tjeldsund.116

Gift 3 sep. 1831116 med

Marith Andersdatter Steinsvik
206.176.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822120.
Død 19 apr. 1857133.

Gift 21 okt. 1850134 med

Steen Steensen
Født 1815134.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

235.206.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
207.176.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823120.
208.176.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828120.
Død 30 apr. 1829120.
209.176.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831120.
Død 16 sep. 1834120.

Generation 10.

210.192.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland92,134.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord135.

Gift 1905, Grov, Skånland92 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland135,92.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord135.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

236.210.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
237.210.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
238.210.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
239.210.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
240.210.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
241.210.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
211.192.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad135,92.
Død 19 okt. 1955135.

Gift 190692 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.135.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.135.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

242.211.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
243.211.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
244.211."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
245.211.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
246.211.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
212.192.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad135,92.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad135.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.92 med

Martin Olai Martinussen Myklevoll
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.135.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.135.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen Myklevoll:

247.212.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
248.212.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
249.212.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
250.212.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
251.212.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
252.212.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
253.212.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
254.212.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
255.212.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
213.192.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland92.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland92.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland92, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

256.213.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
257.213.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
258.213.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
259.213.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
214.192.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad135,92.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad135.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.135.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.135.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

260.214.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
261.214.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
215.194.
Kristine Oline Markusdatter
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.27.
216.194.
Emil Marenius Markussen
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1904, Sørrollnes, Trondenes.27.
217.194.
Margrete Sofie Markusdatter
Født 1887, Sørrollnes, Trondenes.27.
218.194.
Teodora Otilie Kristine Markusdatter
Født 1890, Sørrollnes, Trondenes.27.
219.194.
Alvhilde Oline Marie Markusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.27.
220.194.
Johanna Elida Ringdal Markusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.27.
221.194.
___________
Født 1898, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1898, Sørrollnes, Trondenes.27.
     Dødfødt.27
222.194.
Olga Kristine Markusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.27.
223.195.
Ingvald Martin Korneliussen
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.27.
224.195.
Gustava Marie Korneliusdatter
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.27.
225.195.
Olaf Peder Korneliussen
Født 1886, Sørrollnes, Trondenes.27.
226.195.
Johanna Marie Korneliusdatter
Født 1888, Sørrollnes, Trondenes.27.
227.195.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1891, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1891, Sørrollnes, Trondenes.27.
228.195.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.27.
229.195.
Petra Otilie Korneliusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.27.
230.195.
Andora Karlotte Korneliusdatter
Født 1897, Sørrollnes, Trondenes.27.
231.195.
Solveig Margrete Korneliusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.27.
232.197.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.136.
233.197.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.136.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
234.197.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.136.
235.206.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853134.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund134.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.134

Generation 11.

236.210.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland135,92.

Gift _____135med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen135.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord135.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

262.236.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
237.210.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland135,92.

Gift _____135med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord135,92.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
238.210.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland135,92.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord135.

Gift _____135med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen135.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

263.238.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
264.238.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
265.238.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
266.238.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
267.238.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
239.210.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland135,92.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord135.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.135.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

268.239.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
269.239.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
270.239.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
240.210.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland135,92.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.135.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

271.240.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
272.240.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
241.210.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland135,92.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.135.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

273.241.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
274.241.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
275.241.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
276.241.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
242.211.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.135.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.135.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

277.242.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
278.242.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
243.211.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.135.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.135.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

279.243.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
280.243.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
281.243.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
282.243.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
244.211.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.135.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.135.
     Ikke døbt (ikke navngivet).135
245.211.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.135.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.135.
246.211.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.135.
247.212.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.135.
Død 4 mai 1972, Salangen.135.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

283.247.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
284.247.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
285.247.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
286.247.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
287.247.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
288.247.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
289.247.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
290.247.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
248.212.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.135.
249.212.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.135.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Grovfjord i Ibestad.135.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.135.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

291.249.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
292.249.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
293.249.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
294.249.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
295.249.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
296.249.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
297.249.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
250.212.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.135.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.135.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

298.250.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
299.250.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
300.250.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
251.212.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.135.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.135.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

301.251.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
302.251.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
303.251.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
304.251.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
252.212.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.135.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.135.
253.212.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.135.
254.212.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.135.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

305.254.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
255.212.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.135.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

306.255.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
307.255.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
308.255.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
309.255.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
256.213.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

310.256.Gudrun Brækkan, f. 1958
257.213.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
258.213.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge137.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige137.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

311.258.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
312.258.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
259.213.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

313.259.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
314.259.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
315.259.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
316.259.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
260.214.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.135.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.135.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

317.260.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
318.260.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
319.260.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
261.214.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.135.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.135.

Generation 12.

262.236.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord135.

Gift _____135med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad135.
263.238.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord135.
264.238.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord135.

Gift _____135med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja135.
265.238.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord135.
266.238.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord135.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord135.
267.238.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord135.
268.239.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.135.
269.239.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.135.
270.239.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.135.
271.240.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.135.
272.240.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.135.
273.241.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.135.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.135.
274.241.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.135.
275.241.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.135.
276.241.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.135.
277.242.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.135.
278.242.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.135.
279.243.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.135.
280.243.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.135.
281.243.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.135.
282.243.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.135.
283.247.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.135.
284.247.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.135.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.135.
285.247.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.135.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.135.
286.247.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.135.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.135.
287.247.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.135.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.135.
288.247.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.135.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.135.
289.247.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.135.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.135, døbt _____, Trondenes kirke.135.
     Evakuert fra Finmark.135
290.247.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.135.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.135.
291.249.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.135.
292.249.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.135.
293.249.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
294.249.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.135.
295.249.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.135.
296.249.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.135.
297.249.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.135.
298.250.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.135.
299.250.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.135.
300.250.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.135.
301.251.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.135.
302.251.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.135.
303.251.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.135.
304.251.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.135.
305.254.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.135.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.135.
306.255.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.135.
307.255.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.135.
308.255.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.135.
309.255.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.135.
310.256.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

320.310.Karen Brækkan, f. 1986
321.310.Andrea Brækkan, f. 1988
311.258.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige137.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
312.258.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark137.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

322.312.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
323.312.Victor Gøth Ellefsen
313.259.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

324.313.Kristin Kinmont, f. 1994
314.259.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn
315.259.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
316.259.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
317.260.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.135.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.135.
318.260.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.135.
319.260.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.135.

Generation 13.

320.310.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
321.310.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
322.312.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.138.
323.312.
Victor Gøth Ellefsen
324.313.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.

Kilder og Noter
1Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:225
2Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:225-226
3Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:226
4Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:314
5Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:313
6Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:313-314
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 363-364
8May Teistevoll, der henviser til en artikel "Nordnorsk diplommateriale" av Audun Dybdahl, samt Håløygminne 1977, hefte 1, s. 478 og hefte 1983, s. 265 f.f.
9Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:347
1070 år gl. ved manntallet år 1665; 71 år gl. ved mt. 1666.
11Digitalarkivet - Manntallet 1666 av Börje Jonsson.
12Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:315
13Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:221
14Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:756
15Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:314, 756
16Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626
17Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:464
18Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1000
19Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1001
20Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,314
21Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
22Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:370
23Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,370
24Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 142
25Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 52
26Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 134
27Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
28Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:157
29Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 163
30Digitalarkivet - Matricul over Senniens Fogderie 1723 av Börje Jonsson.
315 år gl. ved manntallet år 1666.
32Faren er da ca. 75 år gl !!!!
33Digitalarkivet - Skifteregister Troms 1690-1805.
34Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:368
35Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:315,576
36Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1061
37Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:512
38Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:274
399 år gml. i 1665.
40Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 543
41Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1016
42Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1016-1017
43Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1002
44Skifte 27. april 1726
45Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:406
46Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:348
47Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:223
48Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:225
49Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 143
50Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 509
51Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 104
52Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:513
53Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 171
54Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 23
55Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:521
56Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:522
5794 år gl.
58trolovet 31. jan. 1715
5916 år i 1701.
60Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 543-544
61Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 544
62Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1017
63Skifte 16. juli 1728
64Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:493
65Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 135
66"Slekta vår" (1996:2)
67Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
68Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:165
69Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:??
70Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:55
71Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:144
72NST 25, s. 180
73Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:641
74Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:642
75Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:627
76Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,347
77angivelig 77 år gl.
78Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,348
79Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,317
80Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,521
81Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163, 683
82Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:164
83Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163
84Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,164
85Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,533
86Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,534
87NST 26, s. 164
88Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:533
89Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:117
90Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,512
91Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,545
92Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
93I NST 14, s. 243 står der at han døde 1. april 1854 !
94NST 14 (1954), s. 243
953. adv.
96Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:97
97Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
98Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:408
99Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:342
100Lødingen bygdebok s. 111 skriver år 1773.
101Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1040
102Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 111
103På side 111 skriver år 1808.
104Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:343
105Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:127
10657 år gml. i 1801
107Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895
108Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895-896
109Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 896
110trolovet 10. nov. 1779 på gården Barøen.
111Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 893
112Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1004
113Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 404
114Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
115Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,163
116Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,269
117Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268-269
118Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268
119Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,229
120Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
121Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:534
122Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. II:1004
123Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
124Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 123
125Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,349
126Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
127Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
128Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,231
129Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
130"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
131Ibestad kirkebok
132Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
133Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
134Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
135Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
136Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
137Dåbsattest
138Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.