© 2001 Simon Ellefsen

Jakob Andersen (o.1611-o.1677) i Tjeldsund

Opdateret 25 Oct 2005.


Generation 1.

1.0.
Jakob Andersen
Født omkring 16111.
Død omkring 16772,1.
     Kom til Hol i Tjeldsund før 1652, da han svarte 1 dlr 1 ort 5 sk. 1 alb. Han er også nevnt i 1659, og brukte i 1665 heile gården, men som lensmann slapp han å betale skatt. I 1659/60 er Jakob ført i leidangsmanntallet, men uten beløp. I 1663/64 er han ført med 1 t korn og 9 mk ost i tiende. I 1664/65 er han ført med pundsleidang. Hvor Jakob var født har vi ingen opplysning om. Jakob og Ole Mikkelsen Vaage var ansvarlig for kirkeregnskaper fra St.Hans 1652 til tredjeårsdagen 1655. Han svarte i 1665 1 pd i «Offertold» for gården Hol, og det samme for Sand. Han hadde vært til Vågan på fiske og svarte ingen tiende. I sildetiende ga han 9 stamper eller 9 mk i penger. Korn- og ostetiende var han som lensmann fritatt for. Derimot ga han 2 t korn og 18 mk ost for gården Sand. I følge matrikkelen 1666/67 fødde gården 12 kyr, 6 ungnaut, 10 sauer, 12 geiter og 2 hester. Utsæden var 9 t bygg. Samme år ga han 1 ort i proviantskatt. Jakob Andersen bodde på Hol, men brukte sin «fullgård» Sand, og dessuten brukte han 1671 2½ vog i Balstad og fra 1672 heile Balstad. Jakob døde før 1678 da enka Maren Svendsdatter var fritatt for skatt.3
     Var i flg. manntallet 1665 født ca. 1611 og bodde på Hol, men brukte også jorda på Sand som var hans «Avlsgård», og hadde der i 1665 tre fostersønner: Jon Ev(ensen?) f. ca. 1652, Gunder Ev. f. ca. 1657 og Jon Ev. f. ca. 1657. Jakob brukte på Sand 3½ pd 4 mk i 1661. Han svarte i 1663/64 tiende med 1 t korn og 10 mk ost. Jakob ga i 1665 1 pd fisk i i offertold eller «bordhold» for Sand til presten. Han svarte samme år 2 t korn og 18 mk ost i tiende. I 1667 ga han 1 ort i proviantskatt. Jakob er siste gang nevnt på Sand i 1676, da han svarte leilendings-skatt for 2 vog med 1 dlr. 1 ort.4
     Brukte 2½ våg i Balstad fra ca. 1670. Han betalte i 1671 1½ dlr. i Contributions- og leilendingsskatt. I 1674-76 brukte han heile Balstad gård.1

Gift _____med

Maren Svendsdatter
Død efter 1695.
     Maren er i 1677/78 ført som eneoppsitter (bruker) på Barøy som fra 1682 brukes av sønnen Svend. Ho er i 1682 ført i leidangsmanntallet med 1 pd. I 1689 hadde ho krav i boet til Ole Størkersen Svendsgam. Maren er siste gang nevnt i 1695, da ho var fadder på barnebarnet Jens Svendsen Barøy.1

Børn af Jakob Andersen og Maren Svendsdatter:

2.1.Karen Jakobsdatter, d. eft. 1721
3.1.Guren Jakobsdatter, d. 1724
4.1.Svend Jakobsen, f. omkr. 1657
5.1.Anders Jakobsen, f. eft. 1665, d. 1694, Norge.
6.1.Jakob Jakobsen, f. omkr. 1666

Generation 2.

2.1.
Karen Jakobsdatter
Død efter 17211.

Gift omkring 16704 med

Jacob Eliassen Schøning
Født omkring 1641, Ebeltoft, Danmark.5,4.
Død omkring 17246.
     Søn af Elias.
     Er fra ca. 1673 bruker på Sand gård i Tjeldsund. Han brukte heile gården og svarte samme skatt og avgift som svigerfaren tidligere.4
     Jakob Eliassen avsto gården i 1710 til Guren Jakobsdatter, Johannes Mikkelsen og Jon Steensen, «mot å få bl.a. for til 3 kyr, og 1 t. såkorn» (kår). Han svarte i 1711 skoskatt for seg og kona. De bodde da som «husfolk» her. Omtrent 1718 flytta han fra gården, til sønnen Jakob på Skarberget. Denne flyttinga ga de nye brukerne anledning til å nekte ham kåret, og i 1721 reiste han sak som han vant på tinget på Myklebostad 25. okt. samme år. Han var da 80 år, og kona levde ennå. Jakob Eliassen Schøning døde ca. 1724, men det er ikke funnet skifte etter ham.6
     Han var fra Ebeltoft på Jylland. Schøning-slekta er utførlig beskrevet i «Nordlands-slekten Schøning i 360 år» av Postmester Schøning.4

Børn af Karen Jakobsdatter og Jacob Eliassen Schøning:

7.2.Mette Jacobsdatter Schøning, f. omkr. 1670
8.2.Elias Schøning, d. 1738
9.2.Jacob Schøning, f. omkr. 1677
10.2.Andreas Schøning, f. omkr. 1680
11.2._____
12.2._____
13.2.Karen Jacobsdatter Schøning, f. 1691, d. 1755
14.2.Apollona Jacobsdatter Schøning, f. 1694, d. 1784
3.1.
Guren Jakobsdatter
Død 17247.
     Skifte 10 nov. 17247.

Gift omkring 16818 med

Steen Pedersen
Født omkring 16411.
Død 17179,1.
     Søn af Peder.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund. Svarte 1 pd i leidang 1697, i 1714 1 pd 12 mk. og i 1717 hans enke 1 pd. Steen overtok trolig gården omkring 1683, ettersom svigermora ennå i 1682 er ført i leidangsmanntallet. Steen er nevnt som lagrettesmann i 1697, et verv han trolig hadde i fleire år. I 1711 ga Steen 16 sk i ekstraskatt som var 1/6 av årlig kleder for 1 Rdl. til ei taus. Skoskatt samme år selv 8de, 2 ort. Dagskatt 7 Rdl. Enka ga i 1718 1 Rdl 2 ort i dagskatt. Hvor Steen kom fra og hvem hans foreldre var, har ingen opplysning om. Hans mor var imidlertid også gift to ganger, for Steen hadde to halvbrør som begge bodde i Steigen: Peder Jonsen bodde på Ålstad og døde barnløs i 1723. Ole Jonsen, også i Steigen, men bopel unevnt. Dette kan tyde på at Steen også var derfra, men der finns også andre muligheter. I manntallet 1701 står der om Steen Pedersen: «Har en gammel jegt som seiles på Bergen med en gang om året, til Bygdens nytte eller opholdelse. Ellers af slette vilkaar». Substantivet «Har» i denne setninga er av enkelte blitt oppfatta som familienavn, og de har da trodd at familien tilhørte «Har-slekta». Det er feil.1

Børn af Guren Jakobsdatter og Steen Pedersen:

15.3.Anne Steensdatter, f. omkr. 1683, d. 1744
16.3.Jakob Steensen, f. omkr. 1685, d. 1763
17.3.Maren Steensdatter, f. omkr. 1687, d. 1768
18.3.Jon Steensen, f. omkr. 1689, d. 1751
19.3.Lars Steensen, f. omkr. 1690
20.3.Anders Steensen, f. omkr. 1691, d. 1749
21.3.Karen Steensdatter, f. 1693, d. 1757, Trondenes.
22.3.Peder Steensen, f. 1695, d. før 1724
4.1.
Svend Jakobsen
Født omkring 16571.
     Bosatt på Barøy. Minst 7 barn.

Gift _____med

Mette Jensdatter Hønnichen
     Datter af Jens Didrichsen (Hønnichen) og Else Jonsdatter.

Børn af Svend Jakobsen og Mette Jensdatter Hønnichen:

23.4.Maren Svendsdatter, d. 1745
5.1.
Anders Jakobsen
Født efter 166510.
Død 4 sep. 1694, Balstad, Tjeldsund, Norge.10.
     Gårdbruker på Balstad i Tjeldsund. Anders satt med heile gården fra før 1678, da han betalte 7½ dlr. i skatt. Anders Jakobsen døde 4. sept. 1694, og presten Hans Nyrop skreiv i kirkeboka: «-- den 4. sept. blev jeg hentet i sognebud til Anders Jakobsen Balstad, men manden var død inden jeg kom frem».10

Gift _____11,12med

Marit Olsdatter (Wivel)
Død efter 170110.
     Datter af Ole Augustinussen Wivel og Lisbeth Kiær.
     Som enka svarte Marit i 1697 18 mk i leidang. Hennes mor Lisbeth Iversdatter Kiær bodde sine siste år hos henne, og døde der i 1700. Marit hadde i 1701 drengen Jens Jensen født ca. 1670 på Helgeland.10

Børn af Anders Jakobsen og Marit Olsdatter (Wivel):

24.5.Maren Andersdatter
25.5.Jakob Andersen, f. omkr. 1686, Norge., d. 1771, Norge.
26.5.Ole Andersen, f. omkr. 1688
27.5.Hans Andersen, f. omkr. 1690
28.5.Iver Andersen, f. 1692, Tjeldsund., d. 1734, Trondenes.
29.5.Anders Andersen, f. 1695
6.1.
Jakob Jakobsen
Født omkring 16661.
     Bosatt på Sandnes.1

Gift 169413 med

Maren Hansdatter
     Enke fra Molvik i Hamarøy.3

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1694 med Jakob Jakobsen (f. omkr. 1666)].

Generation 3.

7.2.
Mette Jacobsdatter Schøning
Født omkring 16704.
Begravet 1745, 2. søndag efter påske14.

Gift _____med

Hans Larsen
Født omkring 167215.
Begravet 1739, 3. pinsedag15.
     Søn af Lars Kristensen og Marit Olsdatter.
     Hans og Mette bodde ei tid på Sand i Tjeldsund som husmannsfolk, i alle fall i 1701 og fram til ca. 1715/16, da de flytta til Dragland (i Tjeldsund) og han overtok endel av farsgården. Hans betalte i 1718 1 Rdl. 2 ort i dagskatt. Han svarte de vanlige skatter og avgifter, bl.a. krigsstyr i 1720 med 1 Dlr. 1 ort og 8 sk. Samme år sto han til rest med 1 Dlr. 1 ort i dagskatt. Dette året hadde han ingen utsæd, men svarte 12 sk. i tiende. I 1730/31 vart han ilagt 1 ort i brannstyr. To sønner er kjent, men der har trolig vært døtre også.15

Børn af Mette Jacobsdatter Schøning og Hans Larsen:

30.7.Jakob Hansen, d. 1769
31.7.Lars Hansen, f. omkr. 1714
8.2.
Elias Schøning
Død 17384.
     Prest i Vågan.4

Gift _____med

Annikken Mikkelsdatter Ursin
     Datter af Michael Bjørnsen og Anne Svendsdatter Wilstrup.
     Ble gift første gang med Hr. Elias Schøning, andre gang med Claus Kjemmler [Kiembler].16

[Gift 1° med Elias Schøning (d. 1738); Gift 2° med Claus Mortensen Kiemler (1700 - 1761)].
9.2.
Jacob Schøning
Født omkring 16774.
     Bosatte seg på Skarvberg i Tysfjord.6

Gift _____med

Kirsten Klausdatter
10.2.
Andreas Schøning
Født omkring 16806.
     Bosatt på Skotnes i Lofoten.6
     Forpagter over den kongelige Tiende i Vesteraalen og Lofoten.

Gift _____16med

Martha Mikkelsdatter Ursin
     Datter af Michael Bjørnsen og Anne Svendsdatter Wilstrup.

Børn af Andreas Schøning og Martha Mikkelsdatter Ursin:

32.10.Gerhard Schøning, f. 1722, Gaarden Skotnæs i Buksnæs Præstegjeld., d. 1780
11.2.
___________
12.2.
___________
13.2.
Karen Jacobsdatter Schøning
Født 25 feb. 169117.
Død 175517.

Gift 1° 171717 med

Edies Johansen
Død 173317.
     Flakstad i Lofoten.18

Gift 2° omkring 173318 med

Peder Nilsen Friis
Død 173617.
     Bruker av gården Bolla/Bolle i Lofoten.18

Gift 3° dec. 173717 med

Hartvig Jentoft
Født 1693, Borge i Lofoten19,17.
Død 1 dec. 1739, (omkom på sjøen).19.
     Søn af Hans Hansen Jentoft og Ingeborg Hartvigsdatter.
     Han fulgte med Hans Egede til Grønland, hvor han representerte et handelskompani. Hjemkomst 17__. Begge ekteskapene hans var barnløse.19
     Død på en rejse over Vestfjorden.17
     Skifte 6 dec. 174019.

[Gift 1° 1726 med Maren Nielsdatter Røst (omkr. 1677 - 1737); Gift 2° dec. 1737 med Karen Jacobsdatter Schøning (25 feb. 1691 - 1755)].
14.2.
Apollona Jacobsdatter Schøning
Født 23 jul. 16946.
Død dec. 178420.

Gift _____med

Ole (Oluf) Hartvigsen
Født omkring 165621.
Død 174622.
     Søn af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.
     Presteson frå Laskestad (i Steigen). Var den første av Schøningætta som feste bu på Grøtøy (1690).23
     Er ved broren Hartvigs skifte 1725 på Myklebostad i Engeløy, verge for dennes umyndige børn og bosatt på Myklebostad i Engeløy/Steigen.24
     Bosatt på Grøttøy i Steigen.6
     Arvet gården Haug i Lødingen 1745 etter broren Provst Arent Hartvigsen. Oluf døde i 1746. Enken Appolone Schøning (1694-1784) fikk bevilling til å sitte i uskifte. Den 26. jan. 1786 solgte hennes arvinger, hennes barn, gården (Haug i Lødingen, 1 våg) til oppsitteren Niels Hansen for 54 Rdl.20

[Gift 1° 1692 med Maren Pedersdatter Leth (d. 1722); Gift 2° med Apollona Jacobsdatter Schøning (23 jul. 1694 - dec. 1784)].

Børn af Apollona Jacobsdatter Schøning og Ole (Oluf) Hartvigsen:

33.14.Jacob Elias Olufsen Schøning, f. 1732, gården Grøtøen i Steigen., d. 1793
15.3.
Anne Steensdatter
Født omkring 16831.
Død 17441.

Gift _____med

Ole Iversen
Født omkring 168825.
Død 176125.
     Søn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.
     Lensmann i Tjeldsund etter faren.25
     Bosatt på Barøy.

[Gift 1° med Anne Steensdatter (omkr. 1683 - 1744); Gift 2° med Maren Andersdatter (f. omkr. 1723)].
16.3.
Jakob Steensen
Født omkring 16851.
Død 17631.
17.3.
Maren Steensdatter
Født omkring 16871.
Død 29 apr. 176826.
     Skifte 29 jun. 176926.

Gift 22 nov. 1716, 24de søndag e. Tr. 171627,26,27 med

Nils Iversen
Født 22 feb. 169128.
Død 19 jun. 177126.
     Søn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.
     Bodde på Hol i Tjeldsund.
     Nils Iversen hadde bodd ei tid på Kilstad, men flytta til Hov (begge i Tjeldsund) ca. 1719. Han er ført som bruker her i 1720-åra og først i 30-åra. Han svarte i 1720 krigsstyr med 1 Rdl 8 sk. og leding med 18 sk. I følge matrikkelen 1723 sådde Nils 1 skj. rug, 6 t blandkorn, og hadde 3 t. «hvileland». På dette fikk han ei avling på 2 skj. 2 fdk. rug, 5 t blandkorn og 7½ t ringe blandkorn eller havre. Han hadde en buskap på 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 24 sauer. Landskylda var 2 vog 1 pd 12 mk. Bispen og Lødingen kirke eide halvparten hver. Tienden var satt til: rug 1 fdk., blandkorn 4 skj, ringe blandkorn eller havre 6 skj. ost 20 mk. Gården var ellers «bordholdsjord som biskopen nyter tiendefritt».29
     Nils fikk 13. okt. 1736 bøkselseddel av pastor Arnoldus Schytte på 1 våg i Hol i Tjeldsund «som hans svoger Jakob Steensen for ham har opgivet 17. okt. 1735, henhører under det Beneficerede Biskopelige fordums gods». Nils bodde imidlertid her bare i ca. tre år, og fikk 13. juni 1738 bøkselbrev på 1 vog 1 pd i Myklebostad «som hans fader for ham har opgivet». 8 barn er kjent.26
     Nils var laugrettesmann i 1730-åra.29
     Nils og broren Jon på Myklebostad var innstevna til tinget 21. juni 1727, av skolemester Povel Sjursen. De hadde «imod Hr. Justisråd Schielderups foranstaltning ladet 2de finner nemlig Peder Jacobsen Kjerringvik og Povel Svendsen Haagenset, udi fiskeriet 1726 ladet dem faa brennevin, hvorefter begge siden er funden døde. Dette skjedde da fiskeriet var i Østnesfjorden». (Peder Jacobsen var omtr. 70 år, og Paul Svendsen 40 år).29
     Skifte 29 jun. 177126Sønnen Iver var død og hadde etterlatt seg sønnen Nils. Sønnen Steen var også død og hadde etterlatt seg 3 sønner og 1 datter. Kristen var gift og bodde i Breivik. Peder var gift og bodde i Gausvik. Johannes, gift og bodde på Myklebostad. Jon gift, bodde også på Myklebostad. Mette gift med Christian Schnitler bodde på Hol og Guren var nu gift med Jonas Jonsen Juel og bodde på Ness..

Børn af Maren Steensdatter og Nils Iversen:

34.17.Mette Nilsdatter, f. omkr. 1717, Tjeldsund., d. 1784, Tjeldsund.
35.17.Kristen Nilsen, f. omkr. 1720, Tjeldsund., d. 1788, Tjeldsund.
36.17.Iver Nilsen, f. omkr. 1722, Tjeldsund., d. 1758, Tjeldsund.
37.17.Steen Nilsen, f. omkr. 1726, Tjeldsund., d. 1758, Tjeldsund.
38.17.Peder Nilsen, f. omkr. 1727, Tjeldsund., d. 1806
39.17.Guren Nilsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1787
40.17.Johannes Nilsen, f. omkr. 1732, Tjeldsund., d. 1800, Tjeldsund.
41.17.Jon Nilsen, f. omkr. 1734, Tjeldsund.
18.3.
Jon Steensen
Født omkring 168918.
Død 175130, begravet 1751, 1. pinsedag30.
     Jon dreiv jordbruk, sammen med mora og Johannes Mikkelsen brukte han gården Sand på Tjeldsund. Men han var trolig også fast mannskap på ei av jektene i nabolaget. I 1714 svarte han 18 mk i leidang, og det samme i 1717. Jon svarte i tiende i 1720, 3 fdk. korn og 8 mk. ost. I flg. matrikkel-utkastet 1723 brukte han 1 vog som var halve gården. Der var på begge bruk på gården 10 kyr, 4 ungfe, 30 sauer og 2 hester. Vi kan vel regne med at Jon eide halvparten av dyra. Utsæden var 2 skpr. rug, 6 t. korn, og hvileland var 1½ t. Avlinga var 5 Skpr. rug, 10 t. blandkorn og 5 t «ringe blandkorn eller havre».18
     I 1740 ga Jon 18 mk leidang, samme år hadde han og Johannes Mikkelsen til sammen «6 klavebundne kvæg». På tinget 20. juni 1748 på Myklebostad protesterte Jon på kona Elens vegne, mot at Nils Thomassen Weigland fikk skjøte på Korsnes (i Tysfjord). Jon meinte at Elen som rett arving eller datter av Mogens Nilsen, hadde odelsrett til borgerleiet. Korsnes var imidlertid noe tidligere ved exekusjon hos Mogens Nilsen utlagt til Assessor og Pastor Nic. A. Friis's formann i ekteskapet, og Friis solgte den nu til Nils Weiglandt ved skjøte av 10. juni 1748.30

Gift 30 nov. 172218 med

Elen Mogensdatter
Født omkring 168818.
Død apr. 177530.
     Datter af Mogens Nilsen.
     Skifte 12 sep. 177830.

Børn af Jon Steensen og Elen Mogensdatter:

42.18.Mogens Jonsen, f. omkr. 1727
43.18.Steen Jonsen, f. omkr. 1728
44.18.Jakob Jonsen, f. omkr. 1730
45.18.Jonsen, f. omkr. 1731, d. 1736
46.18.Guren Dorthea Jonsdatter, f. 1734, d. 1801
47.18._____
48.18.Ane Gjelstrup Jonsdatter, f. 1737
49.18.Helena Jonsdatter, f. 1739, d. 1739
50.18.Peder Jonsen, f. 1741, d. 1777
19.3.
Lars Steensen
Født omkring 169031.
Begravet 4 okt. 1761, (gravlagt 20. s. e. Tr., 73 år).31.
     Hol i Tjeldsund.

Gift 28 okt. 173731 med

Helle Margrethe Holbye
Født omkring 170231.
Begravet 27 jul. 1760, (Gravfesta 8. s. e. Tr.)31.
     Datter af Henrik Nilsen Holbye og Maria Andersdatter Gammelgaard.
20.3.
Anders Steensen
Født omkring 169132.
Død 3 jun. 174933.

Gift _____med

Marit Iversdatter
Født omkring 169034.
     Datter af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.

Børn af Anders Steensen og Marit Iversdatter:

51.20.Marith Andersdatter, f. omkr. 1720, Melsbø i Tjeldsund, d. 1787
52.20.Iver Andersen, f. omkr. 1724
53.20.Mette Sofie Andersdatter, f. 1730, Tjeldsund.
54.20.Anne Andersdatter, f. omkr. 1732, Tjeldsund.
55.20.Elen Andersdatter, d. 1811, Tjeldsund.
56.20.Hartvig Anderssen, f. 1740, Nordland., d. 1798, Trondenes.
21.3.
Karen Steensdatter
Født 23 mar. 16931.
Død 1757, Lavangen S., Trondenes.35.

Gift 1° omkring 171335 med

Ole Pedersen Har
Født omkring 1667, Haukebø, Trondenes.36,37,38.
Død 1716, Haukebø, Trondenes.35,38.
     Søn af Peder Raphaelsen og Marit (Jørgensdatter?).

[Gift 1° omkr. 1708 med Gjertrud Pedersdatter (_____ - 1712); Gift 2° omkr. 1713 med Karen Steensdatter (23 mar. 1693 - 1757)].

Gift 2° 1716-171835 med

Mads Mikkelsen
Født 1682, Kilbotn, Trondenes.35.
Død 1737, Haukebø, Trondenes.35.
     Søn af Mikkel Johansen og Ragnhild Ediasdatter.

Børn af Karen Steensdatter og Mads Mikkelsen:

57.21.Peder Madssen, f. 1726, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
58.21.Mikkel Madssen, f. 1728, Kastfjord., d. 1808, Trondenes.
22.3.
Peder Steensen
Født aug. 16951.
Død før 17241.
     Døde ugift før 1724.1
23.4.
Maren Svendsdatter
Død 174539.

Gift 1° _____med

Iver Jonsen
     Bosatt på Rødø/Kobvik.39

Gift 2° 7 jan. 1722, Lødingen kirke, «Féria Epiphania»40,39 med

Johannes Hansen
Født omkring 1685, Bergen41,39.
     Johannes er trolig den samme Johannes som 16 år gml. født i Bergen i 1701 er oppgitt som «fosterglunt» hos Nils Axelsen Offersøen i Lødingen. Han ble gift med enken efter brukeren Christen Joensen Offersøen/Øyen.39
     Johannes bodde senere på Offersøen/Øyen i Lødingen. I 1720 og senere svarte han årlig 18 mk fisk i leidang de årene vi har bevart regnskapene. I 1720 betalte han 1 Rdlr. 16 sk. i Krigsstyr og ga dessuten 16 mk ost i tiende til presten, men ellers «Indtet». I 1722 var det oppe en sak mot ham på tinget fordi han hadde søkt om og fått bøxel på Stuenes, uten å overta bruket. I 1723 satt han med 1 pd på Offersøy. Da var det fire leilendinger her, to på 1 pd og to på 12 mk hver. I 1730 betalte Johannes også Krigsstyr, men da var det 1 ort fordi han også svarte for Enken efter Niels Axelsen.42
     I 1747 forlangte han sammen med de andre oppsittere her at øyer og holmer under deres gårder måtte bli fredlyst av hensyn til fugler og eggvær.43

[Gift 1° med Malene (Magdalene) Olsdatter (Odden) (d. 1714); Gift 2° 21 jul. 1715 med Margrethe Christophersdatter (d. 1721); Gift 3° 7 jan. 1722 med Maren Svendsdatter (d. 1745)].

Børn af Maren Svendsdatter og Iver Jonsen:

59.23.Else Iversdatter, f. omkr. 1705, d. 1766
60.23.Methe Iversdatter, f. omkr. 1706, d. 1773
61.23.Dordie Iversdatter, f. omkr. 1708, d. 1747

Børn af Maren Svendsdatter og Johannes Hansen:

62.23.Iver Johannesen, f. omkr. 1722, d. 1802
24.5.
Maren Andersdatter
     Nevnt som fadder i 1697.1
25.5.
Jakob Andersen
Født omkring 1686, Balstad, Tjeldsund, Norge.1,35.
Død 1771, Brokvik, Trondenes, Norge.35.
     Gårdbruker på Brokvik, Trondenes.
     Skifte 1767-1776, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 142, folio 391..

Gift 1° _____med

Inger (Ingeborg) Iversdatter
Født 1700, Brokvik, Trondenes.45,35.
Død 1746, Brokvik, Trondenes, Norge.35.
     Datter af Iver Kristensen og Anne Jensdatter (Mørch ?).

Gift 2° _____med

Malene Larsdatter
Født omkring 1720, Balsnes i Ofoten46.
Død 1804.
     Oppvokst på Fjelldal i Tjeldsund.46
     Skifte 1803-1805, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 150, folio 519..

[Gift 1° med Jakob Andersen (omkr. 1686 - 1771); Gift 2° 1773 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821)].

Børn af Jakob Andersen og Inger (Ingeborg) Iversdatter:

63.25.Anders Jakobsen, f. 1725, Trondenes., d. 1809
64.25.Berthe Jakobsdatter
65.25.Anne Marie Jakobsdatter, f. 1734, Norge., d. 1786, Norge.
66.25.Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter, f. 1735, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
67.25.Hans Jakobsen, f. 1736, Trondenes, d. 1815
68.25.Karen Kirstine Jakobsdatter, f. 1736, Trondenes., d. 1800, Trondenes.

Børn af Jakob Andersen og Malene Larsdatter:

69.25.Lars Jakobsen, f. 1751, Trondenes., d. 1751, Trondenes.
70.25.Ole Jakobsen, f. 1752, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
71.25.Jens Jakobsen, f. omkr. 1755, d. 1837
26.5.
Ole Andersen
Født omkring 16881.
     Var heime hos mora i 1701, ellers ingen oppl.1
27.5.
Hans Andersen
Født omkring 16901.
     Var heime hos mora i 1701, ellers ingen oppl.1
28.5.
Iver Andersen
Født 26 mai 1692, Balstad, Tjeldsund.47,48.
Død 1734, Tovik, Trondenes.48,48.
     Bosat på indre Tovik i Trondenes.
     Skifte 1730-1738, Tovik, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 138, folio 144..

Gift _____med

Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.49,50.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.51,50.
     Datter af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.51
     Skifte 11 jun. 1764, Tovik, Fauskevåg tinglag.51Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl..

[Gift 1° med Iver Andersen (26 mai 1692 - 1734); Gift 2° med Edis Kristoffersen Lech (f. _____); Gift 3° 26 nov. 1748 med Hans Rafn Hanssen Sparboe (1719 - 9 mai 1785)].

Børn af Iver Andersen og Johanna Margrethe Andersdatter Harr:

72.28.Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr), f. 1728, Trondenes., d. 1761, Astafjord.
29.5.
Anders Andersen
Født 8 mai 169552,1.
     Var heime hos mora i 1701, seinere skjebne ukjent.1

Generation 4.

30.7.
Jakob Hansen
Død 1769, vinteren53, begravet 1769, Gravlagt søndag seksagesima53.
     Han fikk med si kusine Barbro Iversdatter et barn i 1732. Dette var jo i høyeste grad ureglementert, og saka blei tatt opp først på ledingsbergtinget 14. juni 1732. Da var ingen av dem tilstede, men deres fedre Iver Larsen og Hans Larsen møtte. Saka vart utsatt til hausttinget 25. okt. samme år. Dommen lød på at Jakob måtte betale 14 Rdl. og 3 års forvisning til Lofotens fiskevær. Barbro fikk 7 Rdl. i bot, og 2 års forvisning til Helligvær i Bodin. De blei så «etter Hans Høyerv. Biskop Eyler Hagerups ordre dat. 18. juni 1733» trolova 3. søndag i advent 1738, og gift i Lødingen 28. jan. 1739.53
     EFTERSLÆGT - SE TJELDSUND BYGDEBOK.
     Skifte 9 mai 176953.

Gift _____med

Barbro Iversdatter
Født omkring 170815.
Død nov. 178353.
     Datter af Iver Larssen og Maren Larsdatter.
31.7.
Lars Hansen
Født omkring 171415.

Gift _____med

Johanna Johansdatter
Født 171154.
Død aug. 178354.
     Datter af Johan Størkersen og Kirsten Jensdatter Stenholt.
     Skifte 21 sep. 178354Datteren Mette var nu enke, Anne var gift med Jon Nilsen Myklebostad og Maren som hadde vært gift med Anders Hansen Ness, var død men etterlot seg barn. Johannes var myndig og Marith som var 30 år var fremdeles ugift..

Børn af Lars Hansen og Johanna Johansdatter:

73.31.Mette Kirstina Larsdatter, f. 1741
74.31.Anne Larsdatter (Schøning), f. omkr. 1746, Tjeldsund., d. 1808, Tjeldsund.
32.10.
Gerhard Schøning
Født 2 mai 1722, Gaarden Skotnæs i Buksnæs Præstegjeld..
Død 18 jul. 1780.
     Historiker, justitieråd, professor vid Sorø Akademi, medstiftare av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [Se NBL 13, s. 84].55
     Faderen, som var en vel studeret Mand, holdt Sönnen Gerhard fra det 10de Aar til Studeringer, men den videre Underviisning betroedes Farbroderen Elias Schöning, der döde som Sognepræst til Vaagen. Ved dennes Död i Slutningen af 1739 kom han atter hjem til Moderen, som imidlertid var bleven Enke, underviste sine 2de yngre Brödre Christian Friis og Claudius Ursin og blev efter et Aars Forlöb sat i Throndhjems Skole, hvorfra han 1742 blev dimitteret «med det bedste Vidnesbyrd, som nogen Lærer kunde meddele og nogen Discipel önske sig, uagtet Rektor Dass aldrig ödslede med Rekommendationer». Blev 31te Juli s.A. «ved de sædvanlige Honores efter förste Examen, i Betragtning af hans ypperlige Testimonium og befundne Grundighed, udmærket ved offentlig Berömmelse». [Willes Saml. af Mindetavler, S. 207]. Lagde sig efter Filosofi, Mathematik, Lovkyndighed, Naturlære og Oekonomi, gamle og nyere Sprog, og især Historie, fornemmelig Fædrelandets, og aflagde med Berömmelse Pröve i Theologi. [Suhms Indled. til Norges Hist. III.]. Blev 1748 Magister i Filosofi og Dekanus paa Kommunitetet og 15de Jan. 1751 Rektor i Throndhjem ved Dass's Afstaaelse. Stiftede 1760 tilligemed Biskop Dr. J.E. Gunnerus og Kammerherre P.F. Suhm det throndhjemske lærde Selskab, som 1767 fik Prædikat af «Det kongelige Norske Videnskabernes Selskab». Blev 22de Febr. 1765 Professor i Historie og Veltalenhed ved Sorö Akademi. I Aarene 1773 til 1775 gjorde han med kongelig Understöttelse af 1500 Rdlr. en antikvarisk og oekonomisk Reise i Norge. Udnævnedes 25de Jan. 1774 til Justitsraad og 23de Aug. 1775 til Geheime-Arkivarius. I April 1778 angrebes han af Betændelse i Leveren, hvoraf han nogenlunde kom sig, og 27de Septbr. 1779 af en lignende i Underlivet, der slog sig til Svindsot, hvoraf han döde 18de Juli 1780. Var Medlem af flere lærde Selskaber og udmærket ved mange Kundskaber og stor Lærdom. Sin Bogsamling, der forögedes med den ham af Rektor Dass testamenterede, skjenkede han til det kgl. Videnskabs Selskab i Throndhjem.

Gift 4 mai 1756 med

Frederikke Hveding
Døbt 7 jan. 1724, Domkirken i Trondheim.55.
Død 1788, begravet 1788, Stavanger domkirke.55.
     Datter af Jens Christensen Hveding og Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal.
     Hon titulerades «Høyædle og Velbaarne Frue Justitsraadinde».55
     Uden Börn. Som Enke blev hun tilstaaet en anseelig Pension.
33.14.
Jacob Elias Olufsen Schøning
Født mai 1732, gården Grøtøen i Steigen.56.
Død 179356.
     Sogneprest til Kjøllefjord i Finnmark.57
     Var fra 1766 sogneprest til Kjøllefjord og Lebesby (i Finnmark), fra 1772 også prost over Øst-Finnmark. I 1777 ble han sogneprest til Bamble.56

Gift _____med

Magdalena Cornelia Frey
     Datter af Hans Ulrich Frey og Anna Tørrisdatter Nordmann.

Børn af Jacob Elias Olufsen Schøning og Magdalena Cornelia Frey:

75.33.Anna Marie Frey Schøning, f. 1769, Kjøllefjord., d. 1831, Asserup enkesæde på Lolland.
34.17.
Mette Nilsdatter
Født omkring 1717, Kilstad/Hov, Tjeldsund.58.
Død jun. 1784, Hol, Tjeldsund.59,60.

Gift 28 jul. 173926 med

Christian Schnitler «senior»
Født omkring 170361.
Død 16 apr. 1775, Hol, Tjeldsund.61.
     Visstnok ein nær slektning av «grensemajor» Schnitler.62
     Skifte 19 okt. 177561Skifte begynt 13. maj, sluttet 19. okt. 1775..

Børn af Mette Nilsdatter og Christian Schnitler «senior»:

76.34.Ebbe Christiansen Schnitler, f. 1753, d. 1810
35.17.
Kristen Nilsen
Født omkring 1720-1722, Kilstad/Hov, Tjeldsund.63.
Død apr. 1788, Breivik, Tjeldsund.64.
     Kristen fikk 19. sept. 1758 bøkselseddel på 1 vog i Breivik i Tjeldsund av Fogd Hysing.64
     Ved opptak av manntallet for Ekstraskatten 1762/63 har Kristen tjenestejenta Karen Hansdatter som trolig er identisk med den Karen Hansdatter han blei gift med seinere.64
     I 1770 hadde de på gården ei tjenestejente, Benedikte Hansdatter.64
     Kristen hadde ei lita bekkekvern som i 1774 blei skattlagt med 4 sk.64
     Skifte 6 jun. 178864Nevner bare de tre barn av siste ekteskap..

Gift 1° omkring 175764 med

Anne Elisabeth Rohde
Født omkring 172064.
Død 5 apr. 176264.
     Datter af Peter Andreassen Rhode og Kirsten Hansdatter.
     Skifte 8 jun. 176264.

Gift 2° omkring 176564 med

Karen Hansdatter
Født 1737, Valvåg, Tjeldsund.64.
Død aug. 1783, Breivik, Tjeldsund.64.
     Skifte 8 mai 178464.

Børn af Kristen Nilsen og Anne Elisabeth Rohde:

77.35.Peter Andreas Kristensen, f. 1758, d. før 1788
78.35.Nils Iver Kristensen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1759, Tjeldsund.
79.35.Nils Iver Kristensen, f. 1762, Tjeldsund., d. 1781

Børn af Kristen Nilsen og Karen Hansdatter:

80.35.Ane Elisabeth Rohde Kristensdatter, f. 1767, Tjeldsund.
81.35.Hans Nyrup Kristensen, f. 1770, Tjeldsund.
82.35._____
83.35._____
84.35.Maren Kristense (Maren Stina) Kristensdatter, f. 1774, Tjeldsund.
36.17.
Iver Nilsen
Født omkring 1722, Hov, Tjeldsund.58.
Død 4 apr. 1758, Hol, Tjeldsund.65.
     Iver fikk 29. okt. 1749 bøksel på ½ vog i Hol i Tjeldsund «Beneficeret gods» av Hr. Schytte. Dette er nok halvparten av bruket som hans far hadde brukt fram til 1738.65
     Skifte 17 sep. 175865Enka antok til laugverge broren Peder Larsen Aas, Tårstad, og til formynder for sønnen Nils blei antatt farbroren Johannes Nilsen, Myklebostad..

Gift 28 dec. 1752, Evenes.65 med

Anne Larsdatter Aas
Født 18 jun. 1725, Tårstad, Ofoten.65.
Død jul. 1777, Hol, Tjeldsund.65.
     Datter af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.
     Enka var så forarma i 1774 at ho slapp å betale leidang.65

[Gift 1° 28 dec. 1752 med Iver Nilsen (omkr. 1722 - 4 apr. 1758); Gift 2° omkr. 1761 med Hans Henriksen (omkr. 1730 - 28 okt. 1771)].

Børn af Iver Nilsen og Anne Larsdatter Aas:

85.36.Lars Iversen, f. 1753, Tjeldsund., d. 1753, Tjeldsund.
86.36.Nils Iversen, f. 1756, Tjeldsund.
87.36.Dødfødt gutt, f. 1758, d. 1758
37.17.
Steen Nilsen
Født omkring 1726, Hov, Tjeldsund.66.
Død 17 mai 1758, Hol, Tjeldsund.67.
     Det er ikke funnet at Steen fikk bøkselseddel på jord i Hol gård i Tjeldsund, men han brukte trolig en del av, kanskje heile bruket etter Lars Steensen.68
     Skifte 16 sep. 175867.

Gift _____med

Johanna Einarsdatter
Født omkring 1715-171669.
     Datter af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter.

[Gift 1° med Steen Nilsen (omkr. 1726 - 17 mai 1758); Gift 2° 13 jul. 1760 med Paul Jonsen (omkr. 1728 - 10 mar. 1787)].

Børn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter:

88.37.Einar Steensen, d. 1801
89.37.Maren Steensdatter
90.37.Nils Steensen
91.37.Maren Nideros Steensdatter
92.37.Peder Nideros Steensen, f. 1755, d. 1757
93.37.Peder Nideros Steensen, f. 1757, d. 1782
38.17.
Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.70.
Død 18061.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

Gift 1° omkring 175071 med

Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.72,71.
Død 21 aug. 175771, begravet 4 sep. 175771.
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter.
     Skifte 15 sep. 175871.

Gift 2° 175973 med

Anne Helene Olsdatter Eidberg
Født 1734, Gausvik, Trondenes.74.
Død 1807, Gausvik, Trondenes.74.
     Datter af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

Børn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter:

94.38.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
95.38.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
96.38.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
97.38.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
98.38.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757

Børn af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg:

99.38.Ole Eberg Pedersen, f. 1764, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
100.38.Berte Maria Pedersdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
101.38.Ellen Bergitte Pedersdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
102.38.Baltser Pedersen, f. 1780, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
39.17.
Guren Nilsdatter
Født omkring 1729, Hov, Tjeldsund.58,74.
Død jan. 178775.

Gift _____med

Hans Jacobsen
Født omkring 1718, Nesna75.
Død 8 feb. 1751, omkom på sjøen, 33 år gml.75.
     Søn af Jacob Jacobsen og Inger Arntsdatter.
     Klokkeren Hans fikk 29. okt. 1745 bygselseddel hos foged Myhre på ½ våg i Nes i Tjeldsund og satt her til sin død. På sommertinget 7-8. juni 1754 ble det «Forespurt hvem der var klokker i 1744 og om han pliktet skatt (Kop skatt - 4 Rdlr.)» - og det ble da svart således: «Udi Aaret 1744 var Hans Jacobsen Klocker til Lødingen Menigheder, som fast i Aaret 1751 er afgangen og hvis efterladte boe var udi Slet Tilstand».75

Børn af Guren Nilsdatter og Hans Jacobsen:

103.39.Inger Maria Hansdatter
104.39.Ane Hansdatter, d. 1793
40.17.
Johannes Nilsen
Født omkring 1732, Hov, Tjeldsund.58.
Død sep. 1800, Myklebostad, Tjeldsund.76.
     Skifte 15 mai 180176Nevner enka og de tre barna Andreas, Martha og Maren Stina..

Gift omkring 176476 med

Dorthe Aagaard Andersdatter
Født 1732-173476.
Død apr. 1805, 73 år gl.76.
     Ho kan være datter av Anders Stensen og Marit Iversdatter på Melsbø, men en har ikke sikkert bevis for det. De [ho og Johannes] var i så fall søskenbarn.76
     Skifte 17 jun. 180576.

Børn af Johannes Nilsen og Dorthe Aagaard Andersdatter:

105.40.Andreas Johannessen, f. 1770, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
41.17.
Jon Nilsen
Født omkring 1734, Hov, Tjeldsund.58.

Gift 5 okt. 177077 med

Anne Larsdatter (Schøning)
Født omkring 1746, Dragland, Tjeldsund.54.
Død okt. 1808, Myklebostad, Tjeldsund.76.
     Datter af Lars Hansen og Johanna Johansdatter.
     Anne er ikke døpt i Lødingen eller Tjeldsund, men kan være døpt fra sin mors heimplass i Trondenes.76

Børn af Jon Nilsen og Anne Larsdatter (Schøning):

106.41.Maren Stina Jonsdatter, f. 1770, d. 1793, Kjærstad.
42.18.
Mogens Jonsen
Født omkring 172718.

Gift _____med

Maren Kristoffersdatter
     Fra Balstad.30
43.18.
Steen Jonsen
Født omkring 172830.
     Konfirmert 1746. Død ugift mellom 1763 og 1778.30
44.18.
Jakob Jonsen
Født omkring 173030.

Gift _____med

Inger Danielsdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.30
45.18.
Jonsen
Født omkring 173130.
Død 173630.
46.18.
Guren Dorthea Jonsdatter
Født 173430.
Død mar. 180178.
     Skifte 27 aug. 180178.

Gift 1762, trolig79 med

Kristoffer Andersen
Født omkring 173579.
Død jun. 180880,78.
     Søn af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter (Trane).
     Kristoffer fikk 17. juni 1762 bøkselseddel av fogd Hysing på 1 pd 12 mk i gården Sand i Tjeldsund. Dette var trolig en del av bruket til svigerfaren, og er i 1786 definert som 9 mk av Kongens gods, 13 ½ mk Kirkegods og 13 ½ mk Prestebolgods. I manntallet for ekstraskatten 1762/63 er ført bare Kristoffer og kona.79
     Manntallet for ekstraskatten 1770 viser at det på gården var ei tjenestejente Ane Katrine Gunnarsdatter.78
     Kristoffer eide i 1774 ei bekkekvern sammen med Peder Jonsen, og i 1793 har Jørgen Hansen overtatt Peders part. Begge år betalte Kristoffer 6 sk. i avgift (skatt) for den.78
     6. mars 1799 fikk Kristoffer Kgl. skjøte på 9 mk i gården med bøksel, og særskilt bøksel på 1 pd 3 mk, for 40 Rdl. De siste 1 pd 3 mk var Kirke- og Prestebolgods.78
     På høsttinget 14.-16. sept. 1805 blei tinglest skjøte fra Kristoffer Andersen utstedt av Hr. pastor Schytte 14. sept. samme år til kjøpmann Jacob Krøpelin i Bergen på 9 mk med bøksel, og «aparte bøksel» over 1 pd 3 mk i Sand. Kristoffer sto trolig i handelsgjeld til Krøpelin, og måtte la eiendommen gå som betaling.78

Børn af Guren Dorthea Jonsdatter og Kristoffer Andersen:

107.46.Riborg Kristoffersdatter, f. 1763
108.46.Jon Kristoffersen, f. 1765, d. 1788
109.46.Elen Kristoffersdatter, f. 1768
110.46.Maren Hveding Kristoffersdatter, f. 1772, d. 1747
111.46.Anders Kristoffersen, f. 1776, d. 1776
47.18.
___________
     Ukjent, trolig død som barn.30
48.18.
Ane Gjelstrup Jonsdatter
Født 173730.

Gift 1° _____med

Henrik Knudsen Rinbø
     Fra Rinbø i Vestbygda.30

Gift 2° _____med

Søren Kristensen (Ytterstad)
     Bosat på Ytterstad i ......30
49.18.
Helena Jonsdatter
Født 173930.
Død 173930.
50.18.
Peder Jonsen
Født 174130.
Død apr. 177730.
     En har få oppl. om Peder, men han dreiv gårdsbruk og fiske på Sand i Tjeldsund.30
     Kvernbruket blei i 1774 skattlagt for 12 sk. og tilhørte Peder og svogeren Kristoffer Andersen.81
     Skifte 177730Skiftet viser at boet var insolvent: aktiva utgjorde 25 Rdl. 14 sk., mens passiva kom på 39 Rdl. 3 mk. 14 sk. Under utlegg til kreditorerne finn vi bl.a. Kreatur for 18 Rdl. 3 mk. - ei ku med navnet «Høgtid», ei med navnet «Eppelros», ei hoppe, ei kvige og noen sauer. Av sjøbruk var der 1 toroms kjeks, 3 sildgarn, 1/6 i ei seinot. Dessuten 1 slipestein, ½ møllekvern, 1 lita kiste, div. treskåler, gryter osv..

Gift omkring 176530 med

Mette Kirstina Larsdatter
Født 174182.
     Datter af Lars Hansen og Johanna Johansdatter.
     Bodde ved Ft. 1801 hos svogeren Kristian Rasmussen på Dragland i Tjeldsund.83

Børn af Peder Jonsen og Mette Kirstina Larsdatter:

112.50.Abelona Schøning Pedersdatter, f. 1767, d. 1767
113.50.Lars Schøning Pedersen, f. 1770
114.50.Jon Pedersen, f. 1774, d. 1774
115.50.Jon Pedersen, f. 1775
51.20.
Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund84.
Død 178785,86.

Gift 1° 25 jul. 1741, (Tremmenige).87 med

Lars Andersen
Født omkring 1720, Gausvik, Trondenes.88,35.
Død 1766, Hov, Tjeldsund.35, begravet 1 nov. 176688.
     Søn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.
     Gårdbruker og skipper på Hov i Tjeldsund.89
     Lars hadde allerede før 1755 skaffa seg jektebruk, og svarte i 1755 2 Rdl i skatt. I 1761 oplyses det at «han har en liden Jegt, ingen handel».88
     2. søndag etter Tref.sønd. 1764 blei gravlagt på Hol «Fredrik Fugelmand murmester som fulgte Lars Andersen fra Bergen den 27. juni».88
     I 1765 er det opplyst at Lars var svært fattig, og at jekta noen år seilte til Bergen, og noen år sto heime.88
     Skifte 16 jun. 176788.

Gift 2° 176886 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).90,91.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).90.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».90
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.90
     Skifte 13 jun. 180890Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Marith Andersdatter og Lars Andersen:

116.51.Lucia Larsdatter
117.51.Guren Maria Larsdatter, d. 1802
118.51.Hartvig Hveding Larsen
119.51.Helle Larsdatter, d. 1760
120.51.Marit Larsdatter
121.51.Anders Larsen
122.51.Hartvig Hveding Larsen
123.51.Jens Hass Larsen, f. 1755
124.51.Elen Kristine Larsdatter, f. 1758, d. 1811
125.51.Larsdatter, f. 1760, d. 1760
126.51.Kirsten Bye Larsdatter, f. 1762, d. 1815, Steinsvik
52.20.
Iver Andersen
Født omkring 172433.
     Fikk 17. juli 1756 bøkselseddel på Melsbø 1 vog, av sokneprest A. Schytte33

Gift _____33med

Martha Andersdatter
Født omkring 173233.
     Datter af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter (Trane).

Børn af Iver Andersen og Martha Andersdatter:

127.52.Andrea Maria Iversdatter, f. 1756
128.52.Sten Iversen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
53.20.
Mette Sofie Andersdatter
Født 1730, Melsbø, Tjeldsund.92.

Gift omkring 175435 med

Johannes Henriksen Meyer
Født 1728, Leikvik, Trondenes.93.
     Søn af Henrik Henriksen Meyer og Cecilie Olsdatter.

Børn af Mette Sofie Andersdatter og Johannes Henriksen Meyer:

129.53.Henrik Johannessen Meyer, f. 1755, Tjeldsund., d. 1835, Trondenes.
130.53.Anders Johannessen Meyer, f. 1759, Tjeldsund., d. 1811, Trondenes.
131.53.Marta Sofie Johannesdatter Meyer, f. 1762, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
132.53.Sten Johannessen Meyer, f. 1764, Tjeldsund., d. 1811, Tromsø.
133.53.Peder Johannessen Meyer, f. 1773, Trondenes.
54.20.
Anne Andersdatter
Født omkring 1732, Melsbø, Tjeldsund.28,34,93.

Gift _____med

Kristoffer Anderssen
Født omkring 1717, Gausvik, Trondenes.89,93.
Død 1789, Gausvik, Trondenes.89,93.
     Søn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Børn af Anne Andersdatter og Kristoffer Anderssen:

134.54.Kirsten Bye Kristoffersdatter, f. 1757, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
135.54.John Kristoffersen, f. 1760, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
55.20.
Elen Andersdatter
Døbt 1737, (palmesøndag).33.
Død mar. 1811, Hov, Tjeldsund.94.
     Konfirmert 1758.28
     Ved folketellingen 1801 er hun enke og opholder sig med dattern Maren hos svogeren Nils Dass på Hov gård i Tjeldsund.95

Gift 3 dec. 177296 med

Svend Johansen
Født omkring 172597.
Død apr. 179394.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.97
     Skifte 8 mai 179394.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
56.20.
Hartvig Anderssen
Født 1740, Melsbø, Tjeldsund, Nordland.98, døbt 1740, Tjeldsund.99,33.
Død 1798, Årbogen, Trondenes.98.

Gift 1° 177135 med

Helena Gabricha Andersdatter Warberg
Født 1747, Rødberg, Trondenes.100,101,102,103, døbt 1747, Trondenes.104,102.
Død 1780, Årbogen, Trondenes.103.
     Datter af Anders Hanssen Warberg og Anne Helene Johansdatter Juul.

[Gift 1° 30 nov. 1768 med Rasmus Iversen (1726 - 1769); Gift 2° 1771 med Hartvig Anderssen (1740 - 1798)].

Gift 2° 178435 med

Berte Malene Tygesdatter Trane
Født 1760, Lilleskog, Astafjord.105.
Død 1811105.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1784 med Hartvig Anderssen (1740 - 1798); Gift 2° 1801 med Bernt Pedersen].
57.21.
Peder Madssen
Født 1726, Haukebø, Trondenes.35.
Død 1804, Erikstad, Trondenes.35.

Gift 1° 175635 med

Karen Kirstine Mikkelsdatter
Født 1733, Harstad, Trondenes.35.
Død 1774, Erikstad, Trondenes.35.
     Datter af Mikkel Torbergsen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Gift 2° 177935 med

Elisabet Nilsdatter
Født 1744, Bjarkøy.35.
Død 1787, Erikstad, Trondenes.35.
58.21.
Mikkel Madssen
Født 1728, Kastfjord.106,107.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.108.
     Mikkel Madssen og Lucia Warberg var beslektet i 2. og 3. ledd.107
     Michel Madssøn bykslet i 1757 en part av Skånland.107

Gift 1757, Trondenes.109,107 med

Lucia Christina Henriksdatter Warberg
Født omkring 1730, Breistrand, Trondenes.107.
Død 1798, Skånland S., Trondenes.110, begravet 1798, Trondenes.111,107.
     Datter af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Konf. 1747 i Trondenes.107

Børn af Mikkel Madssen og Lucia Christina Henriksdatter Warberg:

136.58.Mads Mikkelsen, f. 1758, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
137.58.Karen Maria Mikkelsdatter, f. 1764, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
138.58.Ole Harr Mikkelsen, f. 1767, Trondenes., d. 1813, Evenes.
59.23.
Else Iversdatter
Født omkring 170539.
Død 18 jan. 176639.
     Ugift.39
60.23.
Methe Iversdatter
Født omkring 170639.
Død mai 177339.
     Ugift.39
61.23.
Dordie Iversdatter
Født omkring 170839.
Død 174739.

Gift 173639 med

Ole Christophersen
     Bosatt på Naustvik/Birchø i Lødingen.
62.23.
Iver Johannesen
Født omkring 1722112.
Død 1802, 89 år gml.112.

Utenfor ekteskap med112

Martha Olsdatter
Født omkring 1722112.

Gift 1° 20 jul. 1745112 med

Aleth Christophersdatter
Født 1718112.
Død 1746112.
     Fra Erikstad i Lødingen.112

Gift 2° omkring 1750112 med

Elisabeth (Lisbeth) Margrethe Olsdatter
Født 1723112.
Død 4 mar. 1760112.
     Datter af Ole Christophersen og Mette Svendsdatter.
     Skifte 4 jun. 1760112.

Gift 3° 1761112 med

Øllegaard Monsdatter
Født omkring 1722112.
Død 1799, 77 år gml.112.
     Datter af Mogens Pedersen (Virak) og Anna Axelsdatter.
     Skifte 1799113.

[Gift 1° med Jens Hansen Hammer; Gift 2° 1761 med Iver Johannesen (omkr. 1722 - 1802)].

Børn af Iver Johannesen og Martha Olsdatter:

139.62.Martha Maria Iversdatter, f. 1744, d. 1770

Børn af Iver Johannesen og Aleth Christophersdatter:

140.62.Hans Iversen, f. 1746, d. 1746

Børn af Iver Johannesen og Elisabeth (Lisbeth) Margrethe Olsdatter:

141.62._____, f. 1750, d. 1750
142.62.Maren Margrethe Iversdatter, f. 1751, d. 1806
143.62.Ole Iversen, f. 1753, d. 1771
144.62.Johannes Iversen, f. 1755, d. 1779
145.62.Ane Kirstina Iversdatter, f. 1757, d. 1758
63.25.
Anders Jakobsen
Født 1725, Brokvik, Trondenes.35.
Død 180935.
     Steinsland, Trondenes. 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift omkring 174735 med

Kirsten Selgensdatter
Født 1723, Vollstad, Trondenes.35.
Død 1808, Steinsland, Trondenes.35.
     Datter af Selgen Madssen.
64.25.
Berthe Jakobsdatter
65.25.
Anne Marie Jakobsdatter
Født 1734, Brokvik, Trondenes, Norge.114,35.
Død 1786, Sørrollnes, Trondenes, Norge.114,35.
     Skifte 1785-1789, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.44protokollnr. 144, folio 136b..

Gift 1757114 med

Sakarias Hanssen Mørch
Født 1723, Lille-Venje, Dyrøy, Norge.115,114,35.
Død 1793, Sørrollnes, Trondenes, Norge.114,35.
     Søn af Hans Sakariasen (Mørch?) og (Mørch?, Mørk?).
     Gårdbruker på øvergården i Sørrollnes, Trondenes. Sakarias Hanssen sendte stora kvanta fisk til Bergen, og alle barna fikk hjemmegaver da de giftet seg.
     Ved sønnen Hans' dåb 1761 og datteren Marits dåb 1766 skrives hans navn «Zakarias Hansen Mørch».116
     Skifte 1788-1798, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.44protokollnr. 146, folio 361b..

Børn af Anne Marie Jakobsdatter og Sakarias Hanssen Mørch:

146.65.Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch, f. 1759, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
147.65.Hans Sakariassen, f. 1761, Trondenes., d. 1822, Astafjord.
148.65.Jakob Sakariassen Mørch, f. 1763, Trondenes., d. 1822, Astafjord.
149.65.Marit Sakariasdatter Mørch, f. 1766, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
150.65._____, f. _____, d. 1769, Trondenes.
151.65._____, f. _____, d. 1771, Trondenes.
152.65.Ole Sakariassen, f. 1773, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
66.25.
Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter
Født 1735, Brokvik, Trondenes.35.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.35.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 149, folio 728..

Gift 176035 med

Kristen Kaspersen
Født 1736, Fauskevåg Lille, Trondenes.35.
Død 1790, Fauskevåg, Trondenes.35.
     Søn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter.
     Skifte 1751-1796, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 145, folio 61b..

Børn af Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter og Kristen Kaspersen:

153.66.Ingeborg Kristensdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
67.25.
Hans Jakobsen
Født 1736, Brokvik, Trondenes114.
Død 1815114.

Gift 1777114 med

Øllegård Tygesdatter Trane
Født 1747, Foldvik, Gratangen.117,114.
Død 1812114.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1772 med Johan Hanssen (1720 - 1776); Gift 2° 1777 med Hans Jakobsen (1736 - 1815)].

Børn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane:

154.67.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1777, Ibestad, d. 1858
155.67.Johan Jacob Hanssen, f. 1780, d. 1828
156.67.Kristen Tyge Hanssen, f. 1784, Ibestad
157.67.Karen Maria Hansdatter, f. 1786, Ibestad., d. 1842
158.67.Hans Pauli Hanssen, f. 1789, Ibestad., d. 1870
159.67.Maren Kirstina Hansdatter, f. 1792, Ibestad, d. 1846
160.67.Andreas Mørk Hanssen, f. 1794, Astafjord., d. 1880
68.25.
Karen Kirstine Jakobsdatter
Født 1736, Brokvik, Trondenes.35.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.35.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 149, folio 732..

Gift 1770118 med

Hartvig Kaspersen
Født 1748, Fauskevåg Lille, Trondenes.35.
Død 1789, Fauskevåg, Trondenes.35.
     Søn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter.
     Skifte 1788-1798, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 146, folio 128b..

Børn af Karen Kirstine Jakobsdatter og Hartvig Kaspersen:

161.68.Jakob Hartvigsen, f. 1773, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
162.68.Maren (Maria?) Hartvigsdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
69.25.
Lars Jakobsen
Født 1751, Brokvik, Trondenes.119.
Død 1751, Brokvik, Trondenes.119.
70.25.
Ole Jakobsen
Født 1752, Brokvik, Trondenes.120.
Død 1801, Gausvik, Trondenes.120.
     Der skiftes på Harstad omkring 1803-05 (protokollnr. 150, folio 48b.) efter en Ole Jakobsen - er det samme person ?44

Gift 178535 med

Mette Maria Mathiasdatter Eberg
Født 1762, Gausvik, Trondenes.120.
Død 1796, Gausvik, Trondenes.120.

Børn af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg:

163.70.Gunhild Rebekka Gram Olsdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1860, Tjeldsund.
71.25.
Jens Jakobsen
Født omkring 1755121.
Død 4 nov. 1837, (82 år 9 mnd.)121.
     Jens bøksla et bruk på Vollstad, men da han vart gift 1786 sa han det fra seg og flytta til Hol gård i Tjeldsund. Jens fikk 25. april 1787 bøksel på 2 pd 12 mk beneficeret gods i Hol av sokneprest Jacob Schytte. 12. august 1802 fikk han bøkselbrev på ytterligere 12 mk slik at han nå hadde 1 vog.121

Gift 27 nov. 1786121 med

Kirsten Bye Andersdatter
Født 4 jul. 1763, Ramstad i Tjeldsund121.
Død 28 jun. 1841, (80 år gl.)121.
     Datter af Anders Einarsen og Ane Kristine Andersdatter.
     Holdsenken (kårenke) Kirtsen Bye Andersdatter døde 28. juni 1841 under en koppeepidemi.121

Børn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter:

164.71.Jakob Jensen, f. 1787, d. 1794
165.71.Trond Jensen, f. 1790, d. 1868
166.71.Anne Kirstina Jensdatter, f. 1792
167.71.Jakob Jensen, f. 1794
168.71.Malena (Magdalene) Marie Jensdatter, f. 1796
169.71.Anders Jensen, f. 1799
170.71.Olava Jensdatter, f. 1801
171.71.Dorthea Jensdatter, f. 1805
72.28.
Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr)
Født 1728, Tovik, Trondenes.35.
Død 1761, Lia, Astafjord.122,35.
     Død av «vattersott».122
     Skifte 1753-1767, Lia, Dyrøy Tinglag.44protokollnr. 141, folio 204b..

Gift 1750, Trondenes, (26 s. Trinit.)123 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1723122.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.124

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) og Jens Rasmussen Trane:

172.72.Rasmus Jensen Trane, f. 1751, d. eft. 1801
173.72.Iver Jensen Trane, f. 1753, d. 1808
174.72.Nikolai Jensen Trane, f. 1756, d. 1781
175.72.Mikkel Jensen Trane, f. 1758, d. 1806
176.72._____ Jensen Trane, f. 1760

Generation 5.

73.31.
Mette Kirstina Larsdatter
Født 174182.
     Bodde ved Ft. 1801 hos svogeren Kristian Rasmussen på Dragland i Tjeldsund.83

Gift omkring 176530 med

Peder Jonsen
Født 174130.
Død apr. 177730.
     Søn af Jon Steensen og Elen Mogensdatter.
     En har få oppl. om Peder, men han dreiv gårdsbruk og fiske på Sand i Tjeldsund.30
     Kvernbruket blei i 1774 skattlagt for 12 sk. og tilhørte Peder og svogeren Kristoffer Andersen.81
     Skifte 177730Skiftet viser at boet var insolvent: aktiva utgjorde 25 Rdl. 14 sk., mens passiva kom på 39 Rdl. 3 mk. 14 sk. Under utlegg til kreditorerne finn vi bl.a. Kreatur for 18 Rdl. 3 mk. - ei ku med navnet «Høgtid», ei med navnet «Eppelros», ei hoppe, ei kvige og noen sauer. Av sjøbruk var der 1 toroms kjeks, 3 sildgarn, 1/6 i ei seinot. Dessuten 1 slipestein, ½ møllekvern, 1 lita kiste, div. treskåler, gryter osv..

Børn af Mette Kirstina Larsdatter og Peder Jonsen er vist under Peder Jonsen (nr. 50).

74.31.
Anne Larsdatter (Schøning)
Født omkring 1746, Dragland, Tjeldsund.54.
Død okt. 1808, Myklebostad, Tjeldsund.76.
     Anne er ikke døpt i Lødingen eller Tjeldsund, men kan være døpt fra sin mors heimplass i Trondenes.76

Gift 5 okt. 177077 med

Jon Nilsen
Født omkring 1734, Hov, Tjeldsund.58.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.

Børn af Anne Larsdatter (Schøning) og Jon Nilsen er vist under Jon Nilsen (nr. 41).

75.33.
Anna Marie Frey Schøning
Født 23 okt. 1769, Kjøllefjord..
Død 19 mar. 1831, Asserup enkesæde på Lolland..

Gift _____med

Gavert Nielsen
Født 30 dec. 1764, København..
Død 12 okt. 1826, Tirsted på Lolland..
     Sognepræst.

Børn af Anna Marie Frey Schøning og Gavert Nielsen:

177.75.Steen Nielsen, f. 1792, d. 1792
178.75.Friederich Herman Nielsen, f. 1793, d. 1863
179.75.Jacobine Elise Nielsen, f. 1796, d. 1848
180.75.Peter Tetens Nielsen, f. 1798, d. 1852
181.75.Henriette Cornelia Nielsen, f. 1801, d. 1895
182.75.Vilhelm Nielsen, f. 1803, d. 1835
183.75.Ludvig Nielsen, f. 1804, d. 1836
184.75.Wigadine Caroline Nielsen, f. 1806, d. 1849
76.34.
Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753125.
Død apr. 1810125, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).125.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.126

Gift _____med

Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176287.
Død apr. 1815, Steinsvik125.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Ebbe Christiansen Schnitler og Kirsten Bye Larsdatter:

185.76.Marith Ebbesdatter Schnitler, f. 1781
186.76.Mette Maria Ebbesdatter Schnitler, f. 1784
187.76.Malena Bredal Schytte Scnitler, f. 1786, d. 1809
188.76.Christianna Ebbesdatter Schnitler, f. 1790
77.35.
Peter Andreas Kristensen
Født 16 mar. 175864.
Død før 1788127,64.
78.35.
Nils Iver Kristensen
Født 8 jun. 1759, Breivik, Tjeldsund.64.
Død 17 okt. 1759, Breivik, Tjeldsund.64.
79.35.
Nils Iver Kristensen
Født 25 mar. 1762, Breivik, Tjeldsund.64.
Død 178164.
80.35.
Ane Elisabeth Rohde Kristensdatter
Født 2 nov. 1767, Breivik, Tjeldsund.64.
81.35.
Hans Nyrup Kristensen
Født 12 okt. 1770, Breivik, Tjeldsund.64.
82.35.
___________
     Ukjent. Trolig dødfødt.64
83.35.
___________
     Ukjent. Trolig dødfødt.64
84.35.
Maren Kristense (Maren Stina) Kristensdatter
Født 4 aug. 1774, Breivik, Tjeldsund.64.
85.36.
Lars Iversen
Født 7 okt. 1753, Hol, Tjeldsund.65.
Død 17 nov. 1753, Hol, Tjeldsund.65.
86.36.
Nils Iversen
Født 11 mai 1756, Hol, Tjeldsund.65.
87.36.
Dødfødt gutt
Født 1758.
Død 1758, begravet 16 apr. 1758128,65.
88.37.
Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)68.
Død mai 1801126.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.129
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.126
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.126

Gift 13 dec. 1771130 med

Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)87.
Død okt. 1802, «61 år»125.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Einar Steensen og Guren Maria Larsdatter:

189.88.Steen Einarsen, f. 1770, Hov i Tjeldsund, d. 1835
190.88.Lars Einarsen, f. 1773, Hov i Tjeldsund, d. før 1805
191.88.Nils Wilhelm Einarsen, f. 1775, Tofte i Tjeldsund, d. 1797, Hov i Tjeldsund
192.88.Paul Einarsen, f. 1778, Tofte i Tjeldsund, d. før 1805
193.88.Einarsen, f. 1780
194.88.Johanna Sophie Einarsdatter, f. 1782, Tofte i Tjeldsund, d. 1782
195.88.Marith Einarsdatter, f. 1784, Hol i Tjeldsund, d. 1785
89.37.
Maren Steensdatter
Døbt 28 mar. 1749, (Langfredag).31.
Begravet 24 jun. 1749, (St. Hansdag)31.
90.37.
Nils Steensen
Døbt 24 jun. 1750, (St. Hansdag).31.
91.37.
Maren Nideros Steensdatter
Døbt 29 okt. 1752, (22. s. e. Tr.)31.
92.37.
Peder Nideros Steensen
Født 29 jan. 175531.
Død 15 jan. 175731.
93.37.
Peder Nideros Steensen
Født 16 mar. 175731.
Død mai 178231.
94.38.
Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter
Født 1751, Stokke, Tjeldsund.71, døbt 1751, palmesøndag.71.
95.38.
Ingeborg Leth Pedersdatter
Født 175271, døbt 1752, 8. s.e.Tr.71.
96.38.
Hartvig Pedersen
Født 17541, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 17541.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund1.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.1

Gift 24 okt. 1783131 med

Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik1.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

Børn af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn:

196.96.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
97.38.
Maren Stina Pedersdatter
Født 2 jun. 1756, Stokke, Tjeldsund.71.
Død 1831, Fauskevåg, Trondenes.35.

Gift 178035 med

Benjamin Nilssen
Født 1756, Fauskevåg Store, Trondenes.35.
Død 1834, Fauskevåg Store, Trondenes.35.
     Søn af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Etterslekt [9 barn], se Folk og Slekt i Trondenes.
98.38.
Nils Iver Pedersen
Født 10 aug. 1757, Stokke, Tjeldsund.71, døbt 4 sep. 175771.
Død 1757, 10 veker gammel.71.
99.38.
Ole Eberg Pedersen
Født 1764, Gausvik, Trondenes.120.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.120.

Gift omkring 178535 med

Katrina Margrete Olsdatter Bach
Født 1765, Nordsand, Bjarkøy.120.
Død 1839, Gausvik, Trondenes.120.
     Datter af Ole Kristoffersen Bach og Maren Susanna Roede.

Børn af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach:

197.99.Anna Ovidia Olsdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
100.38.
Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.35, døbt 1774, Trondenes.132,133.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.134, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.134.
     Konf. 1791 i Trondenes.133

Gift 179735 med

Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.35, døbt 1767, Trondenes.135.
Død 1851, Bø, Trondenes.136,35.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.135

Børn af Berte Maria Pedersdatter og Johan (John) Raphaelsen Harr:

198.100.Maren Stina Johnsdatter (Harr), f. 1803, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
101.38.
Ellen Bergitte Pedersdatter
Født 1776, Gausvik, Trondenes.137.
Død 1845, Steinsland, Trondenes.137.

Gift 180235 med

Knut Johnsen
Født 1767, Steinsland, Trondenes.137.
Død 1841, Steinsland, Trondenes.137.
     Søn af John Knutsen og Anne Margrete Pedersdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
102.38.
Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.138.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.138.

Gift 180335 med

Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.138.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.138.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter:

199.102.Anne Johanna Baltsersdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
103.39.
Inger Maria Hansdatter
Døbt 1 nov. 1748, «Omnium Sanctórum»75.

Gift 15 jul. 1771, Lødingen kirke139,140 med

Gjert Rasmussen Lind
Født 1747141.
Død apr. 1812, 66 år gml.142.
     Søn af Rasmus Andersen Lind og Adriane Gjertsdatter Brems.
     Bosatt på Hustad i Lødingen. Etterslekt. Se Lødingen bygdebok.

Børn af Inger Maria Hansdatter og Gjert Rasmussen Lind:

200.103.Adriane Bjørn Giertsdatter Lind, f. 1772, Lødingen., d. 1809
201.103.Hanna Maria Giertsdatter Lind, f. 1773, Lødingen., d. 1854, Lødingen.
202.103.Ribor Lucia Giertsdatter Lind, f. 1774, Lødingen., d. eft. 1816
203.103.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1776, Lødingen., d. 1779, Lødingen.
204.103.Erica Christiana Giertsdatter Lind, f. 1778, Lødingen., d. eft. 1816
205.103.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1780, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
206.103.Rasmus Andreas Giertsen Lind, f. 1782, Lødingen., d. 1815, Lødingen.
207.103.Anders Giertsen Lind, f. 1785, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
208.103.Zidsel Maria (Cecilia) Giertsdatter Lind, f. 1787, Lødingen., d. 1815
104.39.
Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.75.
Død 179375.

Gift 14 jan. 1779143,144 med

Hartvig Hveding Olsen
Født 1748145,144.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».144.
     Søn af Ole Iversen og Maren Andersdatter.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.146
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.147

Børn af Ane Hansdatter og Hartvig Hveding Olsen:

209.104.Ole Iver Hartvigsen, f. 1779, Barøen
210.104.Hans Jacob Hartvigsen, f. 1781, Næs i Tjeldsund, d. før 1793
211.104.Maren Marie Hartvigsdatter, f. 1784
212.104.Gurina Sophia Hartvigsdatter, f. 1786, d. 1789
213.104.Hartvigsdatter, f. 1789, d. omkr. 1789
214.104.Gurina Hartvigsdatter, f. 1790
105.40.
Andreas Johannessen
Født 11 nov. 1770, Myklebostad, Tjeldsund.148.
Død sep. 1812, Myklebostad, Tjeldsund.148.
     Skifte 21 jan. 1813148.

Gift 4 nov. 1801148 med

Erica Christiana Giertsdatter Lind
Født 16 okt. 1778, Hustad, Lødingen.149.
Død efter 1816.
     Datter af Gjert Rasmussen Lind og Inger Maria Hansdatter.
     Erika satt med gården (på Myklebostad i Tjeldsund) til 1816, da Hans Walsøe bøksla to tredjedeler av Myklebostad og ho fikk kår i flg. kontrakt av 28. mai 1816.148
106.41.
Maren Stina Jonsdatter
Født 15 nov. 1770150.
Død apr. 1793, Kjærstad.150.

Gift 1 okt. 1792150 med

Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.151.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.150.
     Søn af Bertel Eidissen og Margrethe Andersdatter.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.150
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.150
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.150

[Gift 1° 1 okt. 1792 med Maren Stina Jonsdatter (15 nov. 1770 - apr. 1793); Gift 2° 23 jul. 1795 med Hanna Maria Giertsdatter Lind (9 apr. 1773 - 1854)].
107.46.
Riborg Kristoffersdatter
Født 16 jul. 176379.

Gift 179179 med

Rafael Har Kristoffersen
Født 24 mar. 1766152.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     Husmann på Balstad i Tjeldsund 1801.
108.46.
Jon Kristoffersen
Født 2 dec. 176579.
Død mar. 178879.
109.46.
Elen Kristoffersdatter
Født 8 aug. 176879.

Gift 19 aug. 180679 med

Jakob Hansen (Ulvik)
     Bosatt i Hårvik i Tjeldsund.79
110.46.
Maren Hveding Kristoffersdatter
Født 3 okt. 177278.
Død 2 apr. 174778.

Gift 27 okt. 180478 med

Kristen Jonsen
Født 22 sep. 176878.
Død 3 mar. 1843, 75 år gl.78.
     Søn af Jon Kristensen og Inger Maria Kristoffersdatter.
     Han fikk 10. juni 1806 bøkselbrev av kjøpmann Johan Ludvig Mowinkel, på 9 mk i Sand i Tjeldsund. Denne gårdparten må være den samme som svigerfaren Kristoffer Andersen hadde eid, og de to kjøpmenne i Bergen (Mowinkel og Jacob Krøpelin) hadde vel gjort opp et mellomværende med gården som betaling.78
     I 1829 har dette bruket lnr. 110, og Kristen satt fremdeles her som leilending. Han døde som kårmann.78

Børn af Maren Hveding Kristoffersdatter og Kristen Jonsen:

215.110.Kristoffer Andreas Kristensen, f. 1805, d. 1849
216.110.Johan Hveding Kristensen, f. 1807
217.110.Guren Dorthea Kristensdatter, f. 1811
111.46.
Anders Kristoffersen
Født 24 apr. 177678.
Død aug. 177678.
112.50.
Abelona Schøning Pedersdatter
Født 28 mar. 176730.
Død 17 jul. 176730.
113.50.
Lars Schøning Pedersen
Født 7 feb. 177030.

Gift _____med

Maren Hveding Iversdatter
     Fra Melsbø i Tjeldsund.30
114.50.
Jon Pedersen
Født 2 apr. 177430.
Død 10 jul. 177430.
     «som foreldrene av vaade kvalte i sengen» natten til 10. juli 1774.30
115.50.
Jon Pedersen
Født 6 jun. 177530.
     Visstnok død før 1801.30
116.51.
Lucia Larsdatter
Døbt 20 aug. 1741, (12 s. e. Tr.)87.
Begravet 24 jun. 1742, (Gravlagt).87.
117.51.
Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)87.
Død okt. 1802, «61 år»125.

Gift 13 dec. 1771130 med

Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)68.
Død mai 1801126.
     Søn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.129
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.126
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.126

Børn af Guren Maria Larsdatter og Einar Steensen er vist under Einar Steensen (nr. 88).

118.51.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 31 mai 1746, (3. pinsedag).87.
     Død 22 veker gammel.87
119.51.
Helle Larsdatter
Døbt 24 sep. 1747, (17. s. e. Tr.)87.
Død 176087.
120.51.
Marit Larsdatter
Døbt 26 okt. 1749, (21 s. e. Tr.)87.
121.51.
Anders Larsen
Døbt 21 mai 1752, (1. pinsedag).88.
     Bosatte seg i Steinsvik.88

Gift _____153med

Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt)
Født 18 mai 1765, Korsnes.153.
     Datter af Nils Nilsen Weiglandt (Weilandt) og Anna Maria Hass (Hase).

Børn af Anders Larsen og Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt):

218.121.Nils Weiglandt Andersen, f. 1785, Tjeldsund., d. 1809
219.121.Anne Maria Hass Andersdatter, f. 1786, Tjeldsund., d. før 1801
220.121.Lars Andersen, f. 1787, Tjeldsund.
221.121.Johan Hass Andersen, f. 1788, Tjeldsund., d. 1794
222.121.Ane Maria Andersdatter, f. 1790, Tjeldsund.
223.121.Kristoffer Andersen, f. 1792, Tjeldsund.
224.121.Hartvig Andersen, f. 1794, Tjeldsund.
225.121.Johan Hass Andersen, f. 1797, Tjeldsund.
226.121.Jens Hass Andersen, f. 1799, Tjeldsund., d. 1799
227.121.Iver Andersen, f. 1801, Tjeldsund., d. 1801
228.121.Henning Norman Andersen, f. 1803, Tjeldsund.
229.121.Marit Andersdatter, f. 1808, Tjeldsund.
122.51.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 8 sep. 1754, (heimedåp stadf. 13. s. e. Tr.)87.
     Død i spæd alder.
123.51.
Jens Hass Larsen
Født 19 sep. 175587.
     Bosatt i Fiskefjord.87
124.51.
Elen Kristine Larsdatter
Født 20 apr. 175887.
Død jan. 1811154.
     Skifte 25 nov. 1811154.

Gift 17 okt. 1785154 med

Lars Kristoffersen
Døbt 1 jan. 1758152.
Død 15 mai 1842154.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     10. mai 1786 fikk Lars bøkselbrev på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund. Dette var trolig bruket etter Ernst Olsen, som døde omtrent på den tida.154
     Lars satt i 1816 fremdeles på 2 pd 6 mk. Han var i 1822 caveringsmann (forlover) for Hartvig Andersen, som var Elens (Lars' kone) brorsønn.154

Børn af Elen Kristine Larsdatter og Lars Kristoffersen:

230.124.Lars Andreas Larsen, f. 1787, d. 1809
231.124.Helene Marie Larsdatter, f. 1790, d. 1866
232.124.Maren Katrine Hveding Larsdatter, f. 1795
125.51.
Larsdatter
Født 27 sep. 176087.
Død 1760.
     Død før dåp.87
126.51.
Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176287.
Død apr. 1815, Steinsvik125.

Gift _____med

Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753125.
Død apr. 1810125, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).125.
     Søn af Christian Schnitler «senior» og Mette Nilsdatter.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.126

Børn af Kirsten Bye Larsdatter og Ebbe Christiansen Schnitler er vist under Ebbe Christiansen Schnitler (nr. 76).

127.52.
Andrea Maria Iversdatter
Født 6 jun. 175633.
     Fra Melsbø i Tjeldsund.

Gift 31 dec. 1787152 med

Ole Har Kristoffersen
Født 4 jan. 1762152.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.

[Gift 1° 31 dec. 1787 med Andrea Maria Iversdatter (f. 6 jun. 1756); Gift 2° med Mette Rasmusdatter].
128.52.
Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.35.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.35.

Gift 1° omkring 178935 med

Maren Hveding Bertelsdatter
Født 1763, Odden, Lødingen.35.
Død 1792, Melsbø, Tjeldsund.35.

Gift 2° 179335 med

Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.133,35, døbt 1757133.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1776.133

Børn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter:

233.128.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
129.53.
Henrik Johannessen Meyer
Født 1755, Hov, Tjeldsund.35.
Død 1835, Sandtorg, Trondenes.35.

Gift 178935 med

Berte Johanna Andersdatter Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.35.
Død 1836, Melvik, Trondenes.35.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.
     Etterslekt.
130.53.
Anders Johannessen Meyer
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.35.
Død 1811, Årbogen, Trondenes.35.
     Etterslekt med hustruen Karen Ellevsdatter.

Utenfor ekteskap med35

Anne Sofie Andersdatter Harr
Født 1766, Bø, Trondenes.35.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.

[Gift 1° med Anders Johannessen Meyer (1759 - 1811); Gift 2° 1797 med Ole Toresen (1769 - 1829)].

Gift 1° 179235 med

Karen Ediasdatter
Født 1767, Sørrollnes, Trondenes.133,35, døbt 1767133.
Død 1809, Årbogen, Trondenes.35.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1785.133

Børn af Anders Johannessen Meyer og Anne Sofie Andersdatter Harr:

234.130.Johannes Anderssen Meyer, f. 1793, Trondenes.

Børn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter:

235.130.Anne Andersdatter Meyer, f. 1793, Trondenes.
236.130.Edis Anderssen Meyer, f. 1796, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
237.130.Mette Sofia Andersdatter Meyer, f. 1797, Trondenes.
238.130.Johanna Sofia Andersdatter Meyer, f. 1800, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
239.130.Hartvig Johannes Andersen Meyer, f. 1804, Trondenes., d. 1866, Trondenes.
131.53.
Marta Sofie Johannesdatter Meyer
Født 1762, Melsbø, Tjeldsund.92.
Død 1812, Staksvold, Tjeldsund.92.
     Etterslekt.
132.53.
Sten Johannessen Meyer
Født 1764, Melsbø, Tjeldsund.35.
Død 1811, Tromsø.35.

Gift 179935 med

Helena Maria Andersdatter Harr
Født 1768, Bø, Trondenes.35.
Død 1835, Skånland S., Trondenes.35.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.

Børn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr:

240.132.Berte Sofia Stensdatter (Meyer), f. 1799, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
241.132.Anders Meyer Stensen, f. 1802, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
242.132.Johan Meyer Stensen, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
133.53.
Peder Johannessen Meyer
Født 1773, Årbogen, Trondenes.92.
134.54.
Kirsten Bye Kristoffersdatter
Født 1757, Gausvik, Trondenes.155.
Død 1834, Gausvik, Trondenes.155.

Gift 1790156 med

Hans Madssen
Født 1766, Brokvik, Trondenes.157.
Død 1819, Gausvik, Trondenes.157.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
135.54.
John Kristoffersen
Født 1760, Gausvik, Trondenes.35.
Død 1811, Gausvik, Trondenes.35.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 178735 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.35.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.35.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].
136.58.
Mads Mikkelsen
Født 1758, Skånland S., Trondenes.158.
Død 1828, Skånland S., Trondenes.158.

Gift 178135 med

Golla Maria Jensdatter
Født 1757, Sandtorg, Trondenes.159.
Død 1834, Skånland S., Trondenes.159.
     Datter af Jens Pedersen Krognæs og Benedicte Madsdatter.

Børn af Mads Mikkelsen og Golla Maria Jensdatter:

243.136.Bernt Giæver Madssen, f. _____, d. 1830, Trondenes.
244.136.Mikkel Madssen, d. 1815, Trondenes.
245.136.Lucia Kirstina Madsdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1829
246.136.Bendikta Kirstine Madsdatter, f. 1791, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
247.136.Erika Martina Madsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
248.136.Helena Mathia Madsdatter, f. 1797, Trondenes.
137.58.
Karen Maria Mikkelsdatter
Født 1764, Skånland Store, Trondenes.35.
Død 1801, Oldra, Trondenes.35.

Gift 178935 med

Mads Torbergsen
Født 1755, Oldra, Trondenes.35.
Død 1810, Oldra, Trondenes.35.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1781 med Else Marie Israelsdatter (1756 - 1786); Gift 2° 1789 med Karen Maria Mikkelsdatter (1764 - 1801)].
138.58.
Ole Harr Mikkelsen
Født 1767, Skånland Store, Trondenes.160.
Død 1813, Liland, Evenes.160.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift _____med

Aronia Arctander Olsdatter Harr
Født 1780160.
     Datter af Ole Olsen Har og Maria Elisabeth Aronsdatter Arctander.

[Gift 1° med Ole Harr Mikkelsen (1767 - 1813); Gift 2° med Mons Jenssen (f. 1766)].
139.62.
Martha Maria Iversdatter
Født 1744112.
Død 1770112.
140.62.
Hans Iversen
Født 1746112.
Død 1746112.
141.62.
___________
Født 1750112.
Død 1750112.
     Dødfødt barn.112
142.62.
Maren Margrethe Iversdatter
Født 1751161.
Død mai 1806161.

Gift 30 nov. 1770161 med

Seier Rasbech Arntsen
Født 1734162.
Død 1801162.
     Søn af Arent Jacobsen og Elen Christense Brun.
     Seier fikk 17. okt. 1766 bygselseddel hos Kammerråd Hysing på den halve del i gården «Woye - skyllende 2 pd. 6 mk. og Kongen tilhørende». Han efterlot seg enken og seks barn i live.162
     Skifte 27 mai 1801162I skiftet 27. mai 1801 efter Seier kalles enken Maren Jacobsdatter, men dette må være fejlskrevet..

Børn af Maren Margrethe Iversdatter og Seier Rasbech Arntsen:

249.142.Lisabeth Maria Seiersdatter, f. 1771, d. 1772
250.142.Adriana Kirstina Seiersdatter, f. 1773, d. 1810
251.142.Iver Seiersen, f. 1775, d. 1780
252.142.Arent Jacob Seiersen, f. 1777, d. 1810
253.142.Elen Christense Bruun Seiersdatter, f. 1779
254.142.Johannes Seiersen, f. 1780, d. 1781
255.142.Øllegaard Seiersdatter, f. 1781
256.142.Iver Seiersen, f. 1784
257.142.Christian Bruun Seiersen, f. 1786
258.142.Guren Maria Seiersdatter, f. 1789
143.62.
Ole Iversen
Født 8 apr. 1753112.
Død 1771112.
144.62.
Johannes Iversen
Født 19 jan. 1755112.
Død 1779112.
145.62.
Ane Kirstina Iversdatter
Født 6 jun. 1757112.
Død 1758112.
146.65.
Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.163,35.
Død 1809, Sørrollnes, Trondenes.35.
     Konfirmert 1777.

Gift 178935 med

Ole Olsen
Født 1755, Sandstrand, Trondenes.35.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.35.
     Søn af Ole Pedersen og Marit Arntsdatter.
     Skifte 1804-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.44protokollnr. 149, folio 616b..

Børn af Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch og Ole Olsen:

259.146.Anne Marie Mørch Olsdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
260.146.Margrete Kirstina Olsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
261.146.Andreas Mørch Olsen, f. 1797, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
147.65.
Hans Sakariassen
Født 1761, Sørrollnes, Trondenes.164.
Død 1822, Renså, Astafjord.164.
     Konfirmert 1778.
     Gårdbruker, selveier og fisker på Renså i Astafjord. Hans Zachariassen var sin tids fremste bonde i Astafjord. I 1810 kjøpte han halvparten av gården Renså for 250 rdlr. (Kgl. skjøte dat. 30. april, tgl. 4. nov.). Året etter solgte han halvdelen av sin halvpart til sin stesønn Rasmus Harr for 500 rdlr. (Skjøte dat. og tgl. 12. okt. 1811 - Kurantdaleren rutsjet nedover mot katastrofen). Hans Zachariassen fulgte altså godt med konjunkturene under krigstida 1807-1814. Til valgmannstinget for valg av representanter til det overordentlige storting i 1814 skulle fra hver menighet velges to menn, og en av dem skulle være bonde. Provst Gunnar Berg utvirket at Hans Zachariassen ble valgt sammen med Jens Bing Dons. Dermed ble Hans Zachariassen den fremste bonde, selvom han ikke kom til å sitte på tinget.

Gift 1° 1786114 med

Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.114.
Død 1820114.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

[Gift 1° 1771 med Anders Rasmussen Harr (1741 - 1784); Gift 2° 1786 med Hans Sakariassen (1761 - 1822)].

Gift 2° _____165,114med

Johanna Olsdatter

Børn af Hans Sakariassen og Synnøve Andersdatter:

262.147.Anna Marta Hansdatter, f. 1787, skånland., d. 1811
263.147.Petrikka Hansdatter, f. 1789, d. 1789
264.147.Sara Helena Hansdatter, f. 1795, Skånland., d. 1851

Børn af Hans Sakariassen og Johanna Olsdatter:

265.147.Hanna Sakarina Hansdatter, f. 1818, skånland., d. 1905
148.65.
Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.166.
Død 1822, Renså, Astafjord.114.
     Konfirmert 1783

Gift 1° 1790114 med

Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad114.
Død 1805114.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 150, folio 393..

[Gift 1° 1761 med Hans Johnsen Lind (1731 - 1782); Gift 2° 1790 med Jakob Sakariassen Mørch (1763 - 1822)].

Gift 2° 1806114 med

Ingeborg Sofia Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik114.
Død 1859114.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.
149.65.
Marit Sakariasdatter Mørch
Født 1766, Sørrollnes, Trondenes.35.
Død 1797, Sørrollnes, Trondenes.35.
     Konfirmert 1785

Gift 1794114,35 med

Kristoffer Hanssen Rasch
Født 1761, Djupvik114.
Død 1842114.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.

[Gift 1° 1794 med Marit Sakariasdatter Mørch (1766 - 1797); Gift 2° 1800 med Ingeborg Hansdatter (f. 1774)].
150.65.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.164.
Død 1769, Sørrollnes, Trondenes.164.
     Sandsynligvis dødfødt barn.
151.65.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.164.
Død 1771, Sørrollnes, Trondenes.164.
     Sandsynligvis dødfødt barn.
152.65.
Ole Sakariassen
Født 1773, Sørrollnes, Trondenes.164.
Død 1787, Sørrollnes, Trondenes.164.
153.66.
Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.35.
Død 1802, Holtet, Trondenes.35.

Gift 178935 med

Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.35.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.35.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1785 med Berte (Berit) Maria Pedersdatter (1762 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingeborg Kristensdatter (1761 - 1802); Gift 3° 1803 med Ingeborg Kirstine Iversdatter (1756 - 1805); Gift 4° 1808 med Helena Johnsdatter (1761 - 1829)].
154.67.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1777, Igeland, Ibestad114.
Død 1858114.

Gift 1799167 med

Hans Olsen
Født 1772, Gamvik, Lavangen.168.
Død 1832168,167.
     Søn af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

Børn af Ingeborg Sofia Hansdatter og Hans Olsen:

266.154.Anna Margrete Hansdatter, f. 1800, Lavangen i Astafjord., d. 1821
267.154.Øllegård Maria Hansdatter, f. 1803, Lavangen., d. 1876
268.154.Jens Kristian Hansen, f. 1820, Lavangen, d. 1888
155.67.
Johan Jacob Hanssen
Født 1780169.
Død 1828169.
     Igeland, Astafjord.

Gift 180535 med

Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1783, Sandtorg, Trondenes.170, døbt 1783, Trondenes.171,172.
     Datter af Mogens Henriksøn Warberg og Elen Catharina Størkersdatter.
156.67.
Kristen Tyge Hanssen
Født 1784, Igeland, Ibestad114.

Gift 1811173 med

Synnøve Andersdatter
Født 1789, Rongså, Salangen.174.
Død 1841174.
     Datter af Anders Johnsen og Anne Kirstina Hansdatter.
157.67.
Karen Maria Hansdatter
Født 1786, Igeland, Ibestad.114.
Død 1842114.

Gift 1° 1806175 med

Samuel Henriksen
Født 1765, Medby, Salangen.114.
Død 1807114.
     Søn af Henrik Henriksen og Dorte Jansdatter (Johansdatter).

Gift 2° 1810114 med

Ole Hanssen
Født 1780, Stræte, Skånland.114.
Død 25 jul. 1836176.
     Søn af Hans Hemmingsen og Marit Steffensdatter.
     Ånstad, Ibestad.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1820. Brukte først løpenr. 38, som var ein femtepart av garden, seinare også løpenr. 40, som var to femtepartar. Ole sette til utfor Kjerringberget 25. juli 1836.

Børn af Karen Maria Hansdatter og Samuel Henriksen:

269.157.Hans Andreas Samuelsen, f. 1807, Ibestad., d. 1875

Børn af Karen Maria Hansdatter og Ole Hanssen:

270.157.Synnøve Maria Olsdatter, f. 1810, Ibestad., d. 1812
271.157.Øllegård Maria Olsdatter, f. 1812, Ibestad.
272.157.Maren Marie Olsdatter, f. 1820, Torsken., d. 1885
273.157.Samuel Olsen, f. 1822, d. 1868
274.157.Markus Olsen, f. 1824, Torsken., d. 1902
158.67.
Hans Pauli Hanssen
Født 1789, Igeland, Ibestad.114.
Død 1870114.
     Igeland, Ibestad.

Gift 1816114 med

Ingeborg Sofia Johannesdatter
Født 1793, Kråkrø, Ibestad.114.
Død 1883114.

Børn af Hans Pauli Hanssen og Ingeborg Sofia Johannesdatter:

275.158.Øllegård Anna Hansdatter, f. 1819, Ibestad., d. 1906
159.67.
Maren Kirstina Hansdatter
Født 1792, Igeland, Ibestad114.
Død 1846114.
160.67.
Andreas Mørk Hanssen
Født 1794, Igeland, Ibestad, Astafjord.177.
Død 1880177.

Gift 1° 1819114 med

Johanna Margrete Pedersdatter Falk
Født 1790, Rollnes, Astafjord.178.
Død 1877178.
     Datter af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Utenfor ekteskap med114

Jonetta Andersdatter
Født 1783, Fornes, Ibestad, Astafjord.179.
Død 1839179.

Børn af Andreas Mørk Hanssen og Jonetta Andersdatter:

276.160.Andreas Mørk Andreassen, f. 1826, Astafjord.
161.68.
Jakob Hartvigsen
Født 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.118.
Død 1840, Fauskevåg Lille, Trondenes.118.
     Fik 7. juni 1806 bøkselbrev på 1 pd 12 mk «etter Gabriel Gabrielsen da han er gift med enken» i Fjelldal, Tjeldsund.180
     Jakobs opprinnelse er ukjent. Hartvig Kaspersen og Karen Jakobsdatter i Brokvik hadde en sønn Jakob, f. 1773, men iflg. et skifte av 20. nov. 1831 var denne da ugift.180

Gift 21 sep. 1805180 med

Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.133,180, døbt 1761133.
     Datter af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Konf. 1776.133

[Gift 1° 1785 med Asbjørn Gabrielsen (1744 - 1799); Gift 2° 1801 med Gabriel Gabrielsen (1767 - apr. 1804); Gift 3° 21 sep. 1805 med Jakob Hartvigsen (1773 - 1840)].
162.68.
Maren (Maria?) Hartvigsdatter
Født 1780, Fauskevåg Lille, Trondenes.35.
Død 1799, Fauskevåg Lille, Trondenes.35.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.44protokollnr. 148, folio 265b, etter «Maria Hartvigsdatter»..
163.70.
Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.181,182, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.181.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.183,182.

Gift 1° 23 sep. 1816, Hol kirke.181,35 med

Hans Petter Jacobsen Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.184,110.
Død jun. 1823, Sandnes, Tjeldsund.181,110.
     Søn af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1807 i Trondenes.133
     Hans Peter Jakobsen fikk 13. sept. 1816 bøkselbrev av Lars Jakobsen Stokke på Sandnes (lnr. 95, ½ vog) i Tjeldsund. Her satt han til han døde av ®kjertelbetennelse¯ sist i juni 1823.181
     Skifte 6 sep. 1823183.

Gift 2° 182535 med

John Anderssen
Født 1800, Leikvik, Trondenes.182.
Død dec. 1829, Sandnes, Tjeldsund.183,182.
     Søn af Anders Olsen Eidberg og Barbro Johannesdatter.
     Skifte 3 mai 1830183.

Gift 3° 183235 med

Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.185, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.186,187.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.183,185.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.

Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og Hans Petter Jacobsen Warberg:

277.163.Jakob Walberg Hansen, f. 1817, Tjeldsund., d. 1903, Tjeldsund.
278.163.Ingeborg Sofie Hansdatter, f. 1819, Tjeldsund., d. 1861, Tjeldsund.
279.163.Mette Marie Hansdatter, f. 1821, Tjeldsund., d. 1890, Trondenes.
280.163.Ole Jakob Hansen, f. 1823, Tjeldsund., d. 1906

Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og John Anderssen:

281.163.Barbro Maria Johnsdatter, f. 1826, Tjeldsund.
282.163.Hans Petter Valberg Johnsen, f. 1828, Tjeldsund., d. 1903

Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og Jakob Winther Johnsen Trane:

283.163._____
284.163._____, d. 1836
164.71.
Jakob Jensen
Født 12 okt. 1787121.
Død feb. 1794121.
165.71.
Trond Jensen
Født 13 jan. 1790121.
Død 13 apr. 1868188.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.188
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.188

Gift 1° 21 jul. 1821121 med

Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund121.
Død 15 jun. 1837188.
     Datter af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».188
     Skifte 13 jun. 1838188.

Gift 2° 24 aug. 1840188 med

Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790154,188.
Død 25 feb. 1866188.
     Datter af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter.

[Gift 1° 23 jun. 1821 med Jochum Andreas Berg (omkr. 1789 - feb. 1834); Gift 2° 27 jul. 1835 med Iver Edis Lech Larsen (1809 - nov. 1838); Gift 3° 24 aug. 1840 med Trond Jensen (13 jan. 1790 - 13 apr. 1868)].

Børn af Trond Jensen og Ingeborg Leth Hartvigsdatter:

285.165.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
286.165.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
287.165.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
288.165.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
166.71.
Anne Kirstina Jensdatter
Født 16 mar. 1792121.

Gift _____med

Ole Pedersen Sand
     Fra Sand/Stokke i Tjeldsund.
167.71.
Jakob Jensen
Født 1 mai 1794121.
     Bosatte seg i Lenvik, Ofoten.121

Gift _____med

Elisabeth Einarsdatter
     Fra Lenvik i Ofoten.121
168.71.
Malena (Magdalene) Marie Jensdatter
Født 12 aug. 1796121.

Gift _____med

Rasmus Glad Pedersen
Født 13 feb. 1792, Tjeldnes i Tjeldsund189.
     Bosat på Hov i Tjeldsund.
169.71.
Anders Jensen
Født 16 nov. 1799121.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund.

Gift 1° _____med

Maren Henriksdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Anne Sofie Jensdatter
     Fra Rambø i Tjeldsund.
170.71.
Olava Jensdatter
Født 27 feb. 1801121.

Gift _____med

Jørgen Mathias Amundsen
     Fra Kanstad.121
171.71.
Dorthea Jensdatter
Født 20 apr. 1805121.

Gift 1° _____med

Johan Adolf Buurmester
     Se Stokke i Tjeldsund bygdebok.

Gift 2° _____med

Amund Gundersen
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok.
172.72.
Rasmus Jensen Trane
Født 1751190,122.
Død efter 1801.
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.122,190

Gift 1° _____med

Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift 2° _____med

Anne Junghans Kaurin
Født omkring 1774191.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin og Maren Maria Holst.
     Prestedatter fra Karlsøy.122

Børn af Rasmus Jensen Trane og Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?):

289.172.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
290.172.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
291.172.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
292.172.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
293.172.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
173.72.
Iver Jensen Trane
Født 1753122.
Død 1808122.
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.122

Gift 1° 1778192 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy122.
Død 1806122.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Gift 2° _____med

Sofie Amalie Kjergaard
     Trolig fra Gibostad.122
     Trolig datter av kaseliråd Kierregaard på Gibostad.
174.72.
Nikolai Jensen Trane
Født 1756193.
Død 1781193.
     Omkon ved Tranøya 1781, ugift.193
175.72.
Mikkel Jensen Trane
Født 1758122.
Død 1806122.
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.122

Gift 1783122 med

Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.
     Datter af Elling Rosted og Margrethe Hammer.

Børn af Mikkel Jensen Trane og Anne Margrete Rosted:

294.175.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
295.175.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
176.72.
_____ Jensen Trane
Født 1760193.
     Død 10 uker gml.193

Generation 6.

177.75.
Steen Nielsen
Født 1792.
Død 1792.
178.75.
Friederich Herman Nielsen
Født 1793.
Død 1863.
     Eier av Aaserup gaard.

Gift _____med

Maren Jørgensen
Født 1805.
Død 1883.
179.75.
Jacobine Elise Nielsen
Født 1796.
Død 1848.

Gift _____med

Johan Lützen
Født 1795.
Død 1866.
     Godsforvalter.
180.75.
Peter Tetens Nielsen
Født 1798.
Død 1852.
     Kansellisekretær.

Gift _____med

Anna Grundtvig
Død 1864.
181.75.
Henriette Cornelia Nielsen
Født 1801.
Død 1895.
     Ugift.
182.75.
Vilhelm Nielsen
Født 1803.
Død 1835.
     Militærlæge, ugift.
183.75.
Ludvig Nielsen
Født 1804.
Død 1836.
     Skolelærer, ugift.
184.75.
Wigadine Caroline Nielsen
Født 1806.
Død 1849.

Gift _____med

Joachim Büchmann
Født 1818.
Død 1851.
     Skolebestyrer.
185.76.
Marith Ebbesdatter Schnitler
Født 19 feb. 1781125.
186.76.
Mette Maria Ebbesdatter Schnitler
Født 19 mai 1784125.
     Tjente i 1801 hos Nils Dass på Hov i Tjeldsund.125

Gift _____med

Hartvig Hansen
     Arnes i Ofoten.125

Børn af Mette Maria Ebbesdatter Schnitler og Hartvig Hansen:

296.186.Hans Hartvigsen, f. 1824
187.76.
Malena Bredal Schytte Scnitler
Født 1 jun. 1786125.
Død jul. 1809125.
188.76.
Christianna Ebbesdatter Schnitler
Født 10 feb. 1790125.

Gift 4 okt. 1812125 med

Nils Haldorsen
     Arnes i Ofoten.125

[Gift 1° med _____; Gift 2° 4 okt. 1812 med Christianna Ebbesdatter Schnitler (f. 10 feb. 1790)].
189.88.
Steen Einarsen
Født 19 jun. 1770, Hov i Tjeldsund125.
Død 12 mai 1835125.
     Steen fikk 15. sept. 1797 bøkselbrev hos Jørgen Larsen på 15 mk i gården Rørvik i Tysfjord. Av en eller annen grunn flytta han ikke dit, men overtok trolig et jordstykke på Hov, der han er ført som bonde i folketellingen 1801. Hans foreldre bor sammen med Steen og Ane Catrine, og «underholdes i huset». I flg. «Jordtakstkommisjonen» 1802, var der bare 1 bruker på Hov, nemlig Nils Dass. Steen satt trolig som husmann med jord, selv om han i folketellingen 1801 er anført som bonde. Han var trolig også fast mannskap på jekta til Nils Dass. Steen døde som «strandsitter».125

Gift 27 sep. 1799125 med

Ane Catrine Pedersdatter
Født 5 feb. 1776125.

Børn af Steen Einarsen og Ane Catrine Pedersdatter:

297.189.Peder Steensen, f. 1800, d. 1837, Stokke i Tjeldsund
298.189.Else Kathe Steensdatter, f. 1802
299.189.Einar Steensen, f. 1804
300.189.Nils Steensen, f. 1806
190.88.
Lars Einarsen
Født 4 jan. 1773, Hov i Tjeldsund125.
Død før 1805125.
191.88.
Nils Wilhelm Einarsen
Født 13 apr. 1775, Tofte i Tjeldsund125.
Død mai 1797, Hov i Tjeldsund125.
192.88.
Paul Einarsen
Født 3 aug. 1778, Tofte i Tjeldsund125.
Død før 1805125.
193.88.
Einarsen
Født 1780.
Begravet 4 mai 1780, (Kr. Himmelgartsdag).125.
     En dødfødt gutt gravlagt Kr. Himm. dag 1780 fra Tofte.125
194.88.
Johanna Sophie Einarsdatter
Født 28 jul. 1782, Tofte i Tjeldsund125.
Død aug. 1782125.
195.88.
Marith Einarsdatter
Født 16 mai 1784, Hol i Tjeldsund125.
Død jan. 1785125.
196.96.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund121.
Død 15 jun. 1837188.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».188
     Skifte 13 jun. 1838188.

Gift 21 jul. 1821121 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790121.
Død 13 apr. 1868188.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.188
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.188

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen er vist under Trond Jensen (nr. 165).

197.99.
Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.138.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.138.

Gift 182035 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.194.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.194.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
198.100.
Maren Stina Johnsdatter (Harr)
Født 1803, Bø, Trondenes.35, døbt 1802, Trondenes.195,134.
Død 1877, Skånland, Trondenes.35.

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.134 med

Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.35, døbt 1799, Trondenes.196,133,134.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.134.
     Søn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.
     Konf. 1817 i Trondenes.133

Børn af Maren Stina Johnsdatter (Harr) og Raphael Hanssen Warberg:

301.198.Johanna Cecilie Raphaelsdatter, f. 1826, Trondenes.
302.198.Hans Mathias Valberg Raphaelsen, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
303.198.Johan Harr Raphaelsen, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
304.198.Andreas Christian Raphaelsen, f. 1832, Trondenes.
305.198.Berte Maria Raphaelsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
306.198.Bertheus Johan Olai Raphaelsen, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
307.198.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter, f. 1841, Trondenes.
308.198.Raphael Henrik Raphaelsen, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
309.198.Henrik Mathias Raphaelsen
199.102.
Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.197.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.197.

Gift 183335 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.198,199.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.199.
     Søn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver.

Børn af Anne Johanna Baltsersdatter og Henning Junghans Eriksen Normann:

310.199.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
311.199.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
312.199.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
313.199.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
314.199.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
200.103.
Adriane Bjørn Giertsdatter Lind
Født 27 jan. 1772, Hustad, Lødingen.200.
Død 1809201.

Gift _____med

Israel Svane Jonassen
Født 1767202.
     Langvåg, Efjord.203
     Langvaag/Ripvig.202

[Gift 1° med Adriane Bjørn Giertsdatter Lind (27 jan. 1772 - 1809); Gift 2° med Mette Jakobsdatter].

Børn af Adriane Bjørn Giertsdatter Lind og Israel Svane Jonassen:

315.200.Andrea Marie Israelsdatter, f. 1797, d. 1834, i barselseng på Auenholmen.
201.103.
Hanna Maria Giertsdatter Lind
Født 9 apr. 1773, Hustad, Lødingen.149.
Død 1854, Strand, Lødingen.150.

Gift 23 jul. 1795150 med

Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.151.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.150.
     Søn af Bertel Eidissen og Margrethe Andersdatter.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.150
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.150
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.150

[Gift 1° 1 okt. 1792 med Maren Stina Jonsdatter (15 nov. 1770 - apr. 1793); Gift 2° 23 jul. 1795 med Hanna Maria Giertsdatter Lind (9 apr. 1773 - 1854)].

Børn af Hanna Maria Giertsdatter Lind og Jacob Bertelsen:

316.201.Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter, f. 1809, Lødingen., d. 1882
202.103.
Ribor Lucia Giertsdatter Lind
Født 31 aug. 1774, Hustad, Lødingen.149.
Død efter 1816.
     Enke i 1816 bos. Ørsnes i Vaagan.149
203.103.
Guren Maria Giertsdatter Lind
Født 3 mai 1776, Hustad, Lødingen.149.
Død dec. 1779, Hustad, Lødingen.149, begravet 1 jan. 1780149.
204.103.
Erica Christiana Giertsdatter Lind
Født 16 okt. 1778, Hustad, Lødingen.149.
Død efter 1816.
     Erika satt med gården (på Myklebostad i Tjeldsund) til 1816, da Hans Walsøe bøksla to tredjedeler av Myklebostad og ho fikk kår i flg. kontrakt av 28. mai 1816.148

Gift 4 nov. 1801148 med

Andreas Johannessen
Født 11 nov. 1770, Myklebostad, Tjeldsund.148.
Død sep. 1812, Myklebostad, Tjeldsund.148.
     Søn af Johannes Nilsen og Dorthe Aagaard Andersdatter.
     Skifte 21 jan. 1813148.
205.103.
Guren Maria Giertsdatter Lind
Født 6 mai 1780, Hustad, Lødingen.149.
Død mar. 1789, Hustad, Lødingen.149, begravet 13 apr. 1789149.
206.103.
Rasmus Andreas Giertsen Lind
Født 12 nov. 1782, Hustad, Lødingen.149.
Død nov. 1815, Anfinnsletta, Lødingen.149.
     Ugift.149
207.103.
Anders Giertsen Lind
Født 29 jun. 1785, Hustad, Lødingen.149.
Død mar. 1789, Hustad, Lødingen.149, begravet 13 apr. 1789149.
208.103.
Zidsel Maria (Cecilia) Giertsdatter Lind
Født 16 mai 1787, Hustad, Lødingen.149.
Død 1815149.
209.104.
Ole Iver Hartvigsen
Født 5 feb. 1779, Barøen144.
210.104.
Hans Jacob Hartvigsen
Født apr. 1781, Næs i Tjeldsund144.
Død før 1793144.
211.104.
Maren Marie Hartvigsdatter
Født 1 jun. 1784144.
212.104.
Gurina Sophia Hartvigsdatter
Født 12 nov. 1786144.
Død dec. 1789144.
213.104.
Hartvigsdatter
Født jun. 1789144.
Død omkring jun. 1789, 3 dg. gml.144.
214.104.
Gurina Hartvigsdatter
Født 24 jun. 1790144.
215.110.
Kristoffer Andreas Kristensen
Født 22 jun. 180578.
Død 18 apr. 1849204.
     Kristoffer ga 29. april 1833 avkald (kvittering) for Ingeborgs arv 5 Spd 4 ort 6 sk til hennes formynder Peder Ernstsen i Fiskefjord.204
     Kristoffer fikk 5. sept. 1836 skjøte av Rasmus Christensen på eiendommen, lnr. 110 i Sand i Tjeldsund, for 55 Spd.204
     Gården blei solgt på auksjon 1849, og skjøte utstedt 13. dec. 1849 til Fredrik Johan Ryland for 140 Spd.204
     Skifte 12 dec. 1849204.

Gift 1° 29 okt. 182978 med

Ingeborg Dorthea Corneliusdatter
Født 4 jul. 1803203.
     Datter af Cornelius Carlsen og Kristianne Rasbech Arnoldusdatter.
     Barnløst ekteskap med Kristoffer Kristensen.203

Gift 2° 6 aug. 1838203 med

Kirsten Israelsdatter Svane
Født dec. 1816203, døbt 24 dec. 1816, «juledag»203.
     Datter af Israel Svane Jonassen og Mette Jakobsdatter.

[Gift 1° 6 aug. 1838 med Kristoffer Andreas Kristensen (22 jun. 1805 - 18 apr. 1849); Gift 2° 27 dec. 1854 med John Clavesen].

Børn af Kristoffer Andreas Kristensen og Kirsten Israelsdatter Svane:

317.215.Kristen Martinus Hveding Kristoffersen, f. 1839
318.215.Ingeborg Dorthea Petrika Kristoffersdatter, f. 1841, d. 1841
319.215.Jakob Martines Kristoffersen, f. 1843, d. 1843
320.215.Mette Sofie Kristoffersdatter, f. 1846
216.110.
Johan Hveding Kristensen
Født 29 sep. 180778.
217.110.
Guren Dorthea Kristensdatter
Født 29 aug. 181178.
218.121.
Nils Weiglandt Andersen
Født 27 feb. 1785, Steinsvik, Tjeldsund.153.
Død mar. 1809153.
219.121.
Anne Maria Hass Andersdatter
Født 31 okt. 1786, Steinsvik, Tjeldsund.153.
Død før 1801153.
220.121.
Lars Andersen
Født 22 jan. 1787, Steinsvik, Tjeldsund.153.
221.121.
Johan Hass Andersen
Født 20 jul. 1788, Steinsvik, Tjeldsund.153.
Død feb. 1794153.
222.121.
Ane Maria Andersdatter
Født 21 apr. 1790, Steinsvik, Tjeldsund.153.
223.121.
Kristoffer Andersen
Født 21 jul. 1792, Steinsvik, Tjeldsund.153.
224.121.
Hartvig Andersen
Født 23 okt. 1794, Steinsvik, Tjeldsund.153.
225.121.
Johan Hass Andersen
Født 19 jan. 1797, Steinsvik, Tjeldsund.205.

Utenfor ekteskap med35

Johanna Kristiansdatter
     Steinsvik, Tjeldsund.35

Gift 1° 28 okt. 1823205 med

Maren Stina Jakobsdatter
Født 22 feb. 1798205.
Død 5 nov. 1830206.
     Skifte 30 apr. 1831206.

Gift 2° 2 sep. 1832206 med

Bertine Nilsdatter Buurmester
Født 1 mar. 1813207.

Børn af Johan Hass Andersen og Johanna Kristiansdatter:

321.225.Anne Bergitta Johansdatter, f. 1820, Nordland.
226.121.
Jens Hass Andersen
Født 5 jul. 1799, Steinsvik, Tjeldsund.153.
Død sep. 1799.
227.121.
Iver Andersen
Født 13 mai 1801, Steinsvik, Tjeldsund.153.
Død aug. 1801153.
228.121.
Henning Norman Andersen
Født 19 mai 1803, Steinsvik, Tjeldsund.153.
229.121.
Marit Andersdatter
Født 11 sep. 1808, Steinsvik, Tjeldsund.153.
230.124.
Lars Andreas Larsen
Født 16 dec. 1787154.
Død jan. 1809154.
231.124.
Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 1790154,188.
Død 25 feb. 1866188.

Gift 1° 23 jun. 1821, Lødingen154 med

Jochum Andreas Berg
Født omkring 1789, Kristiansund154.
Død feb. 1834208.
     Søn af Olava Elisabeth Thye.
     Hadde tjent noen år i Henningsvær, før han kom til sognet (Lødingen) på hausten 1820.154
     Efterslekt.
     Skifte 29 apr. 1834208.

Gift 2° 27 jul. 1835208 med

Iver Edis Lech Larsen
Født 1809208.
Død nov. 1838.
     Søn af Lars Kristensen og Anne Nilsdatter.
     Fra Tjelle i Ofoten.
     Iver kollsegla 10. nov. 1838. Han blei berga, men var så utmatta at han døde straks.208
     Skifte 18 sep. 1839208.

Gift 3° 24 aug. 1840188 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790121.
Død 13 apr. 1868188.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.188
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.188

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].
232.124.
Maren Katrine Hveding Larsdatter
Født 31 jan. 1795154.

Gift 1° _____med

Ernst Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Nils Kristoffersen
     Fra Kongsvik i Tjeldsund.
233.128.
Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.194.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.194.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

Gift 1° 182035 med

Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.138.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.138.
     Datter af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach.

Gift 2° 185935 med

Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.194.
Død 1881, Melvik, Trondenes.194.
     Datter af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.
     Etterslekt.

[Gift 1° omkr. 1824 med Mads Larssen (1791 - 1837); Gift 2° 1859 med Jakob Andreas Stensen (1795 - 1872)].
234.130.
Johannes Anderssen Meyer
Født 1793, Årbogen, Trondenes.209.
     Etterslekt.
235.130.
Anne Andersdatter Meyer
Født 1793, Årbogen, Trondenes.98.
236.130.
Edis Anderssen Meyer
Født 1796, Årbogen, Trondenes.98.
Død 1796, Årbogen, Trondenes.98.
237.130.
Mette Sofia Andersdatter Meyer
Født 1797, Årbogen, Trondenes.98.
238.130.
Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.194.
Død 1881, Melvik, Trondenes.194.
     Etterslekt.

Gift 1° omkring 182435 med

Mads Larssen
Født 1791, Lilandskar, Evenes.194.
Død 1837, Bålvik, Tjeldsund.194.

Gift 2° 185935 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.194.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.194.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
239.130.
Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.35.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.35.

Gift 1° 182435 med

Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.35.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.35.
     Datter af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.
     Konf. 1803 i Trondenes.133

Utenfor ekteskap med

Inger Katrina Nilsdatter
Født 1800, Harstadbotn, Trondenes.35.
Død 1845, Svartvatn, Trondenes.35.

Børn af Hartvig Johannes Andersen Meyer og Inger Katrina Nilsdatter:

322.239.Anne Katrine Hartvigsdatter Meyer, f. 1821, Trondenes., d. 1821, Trondenes.
240.132.
Berte Sofia Stensdatter (Meyer)
Født 1799, Årbogen, Trondenes.35.
Død 1867, Bessebostad, Trondenes.35.

Utenfor ekteskap med

Torkild Hanssen
Født 1778, Steigen, Nordland.35.

[Gift 1° med Berte Sofia Stensdatter (Meyer) (1799 - 1867); Gift 2° 1830 med Alette Olsdatter (f. 1781)].

Børn af Berte Sofia Stensdatter (Meyer) og Torkild Hanssen:

323.240.Berte Helene Torkildsdatter, f. 1838, Trondenes., d. 1839, Trondenes.
241.132.
Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.35.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.35.

Gift 183635 med

Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.35.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.35.
     Datter af Hans Rafn Sparboe og Lavina Johannesdatter.
     Etterslekt.
242.132.
Johan Meyer Stensen
Født 1806, Lavangen Sør, Trondenes.35.
Død 1883, Skånland S., Trondenes.35.

Gift 1° 182735 med

Sara Marie Henriksdatter Warberg
Født 1797, Fauskevåg L., Trondenes.35, døbt 1797, Trondenes.133.
Død 183035.
     Datter af Henrich Mathias Raphaelsøn Warberg og Berte Lucie Larsdatter.
     Konf. 1819 i Trondenes og opholdt sig da på Skånland.133

Gift 2° 183135 med

Mette Johanna Rasmusdatter Warberg
Født 1807, Skånland S., Trondenes.35.
Død 1877, Skånland S., Trondenes.35.
     Datter af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter.
     Etterslekt.

Børn af Johan Meyer Stensen og Sara Marie Henriksdatter Warberg:

324.242.Maria Cecilia Johansdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
325.242.Sakarias Martinus Walberg Johansen, f. 1830, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
243.136.
Bernt Giæver Madssen
Født _____, Skånland Store, Trondenes.35.
Død 1830, Skånland Store, Trondenes.35.
244.136.
Mikkel Madssen
Død 1815, Skånland Store, Trondenes.35.
245.136.
Lucia Kirstina Madsdatter
Født 1784, Skånland Store, Trondenes.35.
Død 182935.

Gift 180835 med

Anders Martin Pedersen
Født 1778, Rogla, Trondenes.35.
Død 1857, Rogla, Trondenes.35.
     Søn af Peder Isaksen og Margreta Andersdatter.

Børn af Lucia Kirstina Madsdatter og Anders Martin Pedersen:

326.245.Mads Walberg Andersen, f. 1814, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
246.136.
Bendikta Kirstine Madsdatter
Født 1791, Skånland S., Trondenes.210.
Død 1870, Skånland S., Trondenes.210.

Gift 182935 med

Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg
Født 1805, Skånland S., Trondenes.210.
Død 1842, Skånland S., Trondenes.210.
     Søn af Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg og Gunhild Catharina Jørgensdatter.

Børn af Bendikta Kirstine Madsdatter og Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg:

327.246.Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg, f. 1830, Trondenes.
328.246.Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg, f. 1832, Trondenes., d. 1895, Trondenes.
329.246.Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg, f. 1835, Trondenes., d. 1919
330.246.Mikkel Raphaelsen Warberg
247.136.
Erika Martina Madsdatter
Født 1794, Skånland Store, Trondenes.35.
Død 1796, Skånland Store, Trondenes.35.
248.136.
Helena Mathia Madsdatter
Født 1797, Skånland Store, Trondenes.35.
249.142.
Lisabeth Maria Seiersdatter
Født 13 mar. 1771161.
Død 10 mar. 1772161.
250.142.
Adriana Kirstina Seiersdatter
Født 13 mai 1773161.
Død aug. 1810211.

Gift 1798212,211 med

Erich Holgersen
Født omkring 1755213,211.
Død apr. 1813, Hustad i Lødingen211.
     Husmann på Vaage/Våje i Lødingen. Erich og Adriana bodde på Voje da de giftet seg i 1798 og fremdeles i 1805, men uvisst hvor lenge. Under Ft. 1801 er Erich oppført som 'husm. m. jord'.211

Børn af Adriana Kirstina Seiersdatter og Erich Holgersen:

331.250.Eriksdatter, f. 1796, d. 1796
332.250.Kirsten Eriksdatter, f. 1798
333.250.Holger Eriksen, f. 1800, d. 1818
334.250.Sirena Brun Eriksdatter, f. 1805
251.142.
Iver Seiersen
Født 8 feb. 1775161.
Død 1780161.
252.142.
Arent Jacob Seiersen
Født 17 apr. 1777161.
Død jun. 1810161.
     Hjemmeværende i 1801.161
253.142.
Elen Christense Bruun Seiersdatter
Født 23 apr. 1779161.
254.142.
Johannes Seiersen
Født 22 apr. 1780161.
Død 1781161.
255.142.
Øllegaard Seiersdatter
Født 4 dec. 1781161.
     Hjemmeværende i 1801.161
256.142.
Iver Seiersen
Født 3 sep. 1784161.
     Hjemmeværende i 1801.161
257.142.
Christian Bruun Seiersen
Født 2 mar. 1786161.
     Hjemmeværende i 1801.161
258.142.
Guren Maria Seiersdatter
Født 19 jul. 1789161.

Gift 21 okt. 1815161 med

Niels Jacobsen
     Bosatt på Bjerknæs i Lødingen.161
259.146.
Anne Marie Mørch Olsdatter
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.35.
Død 1792, Sørrollnes, Trondenes.35.
260.146.
Margrete Kirstina Olsdatter
Født 1794, Sørrollnes, Trondenes.35.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.35.
261.146.
Andreas Mørch Olsen
Født 1797, Sørrollnes, Trondenes.214,35.
Død 1880, Sørvik, Trondenes.35.

Gift 183535 med

Johanna Maria Olsdatter
Født 1788, Sandstrand, Trondenes.35.
Død 1860, Tovik, Trondenes.35.
     Datter af Ole Olsen og Abelona Andersdatter.

Børn af Andreas Mørch Olsen og Johanna Maria Olsdatter:

335.261.Martina Andreasdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
262.147.
Anna Marta Hansdatter
Født 1787, Renså, skånland.114.
Død 1811114.
263.147.
Petrikka Hansdatter
Født 1789114.
Død 1789114.
264.147.
Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.114.
Død 1851114.

Gift 1821114 med

Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.215,216, døbt 1792217,133.
Død 1849114.
     Søn af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Børn af Sara Helena Hansdatter og Nils Schamfer Olsen:

336.264.Olai Peder Nilssen, f. 1822, Skånland., d. 1864
337.264.Hans Sakarias Nilssen, f. 1824, Skånland., d. 1907
338.264.Markus Gram Nilssen, f. 1829, Norge., d. 1897
339.264.Synnøve Maria Nilsdatter, f. 1829, Skånland., d. 1919
340.264.Bergitta Maria Nilsdatter, f. 1834, Skånland., d. 1834
265.147.
Hanna Sakarina Hansdatter
Født 1818, Renså, skånland.114.
Død 1905114.
266.154.
Anna Margrete Hansdatter
Født 1800, Gamvik, Lavangen i Astafjord.114.
Død 1821114.

Gift 1819114 med

Ole Rasmus Jenssen Borch
Født 1794114.
Død 1850114.
     Søn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.114

[Gift 1° 1819 med Anna Margrete Hansdatter (1800 - 1821); Gift 2° 1821 med Elianna Ediasdatter (1795 - 1837); Gift 3° 1838 med Anne Ottesdatter (1794 - 1852)].

Børn af Anna Margrete Hansdatter og Ole Rasmus Jenssen Borch:

341.266.Jens Olai Olsen Borch, f. 1820, Lavangen i Astafjord., d. 1821
267.154.
Øllegård Maria Hansdatter
Født 1803, Gamvik, Lavangen.114.
Død 1876114.
     Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 1826114 med

Hans Andreas Nilssen
Født 1800, Lavangen.114.
Død 1851114.
     Søn af Nils Jørgensen og Maren Hansdatter.
     Gamvik, Lavangen.
268.154.
Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen114.
Død 1888114.

Gift 1842114 med

Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen114.
Død 1858114.
     Datter af Ole Olsen og Anna Hansdatter.

Børn af Jens Kristian Hansen og Berit Maria Olsdatter:

342.268.Anton Peder Jensen, f. 1849, d. 1898
269.157.
Hans Andreas Samuelsen
Født 1807, Ånstad, Ibestad.218.
Død 1875219.
     Husmann i Barbogen, Torsken. Han hadde først part i bruket til halvbroren Samuel Olsen, men satt seinare som husmann her [Barbogen i Torsken] og fødde ku og 5-6 sauer på plassen.220

Gift 1° 1837219 med

Erika Fredriksdatter
Født 1799114.
Død 1855219.
     Frå Ballesvik, Torsken.219

Gift 2° 1861219 med

Pernille Karolusdatter
Født 1838114.
Død 1868219.
     Frå Teistevik, Torsken.219

Børn af Hans Andreas Samuelsen og Pernille Karolusdatter:

343.269.Johan Hansen, f. 1865
270.157.
Synnøve Maria Olsdatter
Født 1810, Ånstad, Ibestad.114.
Død 1812114.
271.157.
Øllegård Maria Olsdatter
Født 1812, Ånstad, Ibestad.114.
272.157.
Maren Marie Olsdatter
Født 1820, Barbogen, Torsken.114.
Død 1885114.

Gift 1844114 med

Samuel Tobiassen
Født 1795, Løksebotn, Salangen.114.
Død 1856114.
     Søn af Tobias Hanssen og Ingeborg Magdalena Samuelsdatter.
     Å, Ibestad. Årstein, Gratangen.
     Flytta til Barbogen i Torsken i 1847 og var husmannsfolk der noen få år.176

[Gift 1° 1825 med Marta Larsdatter (1790 - 1831); Gift 2° 1832 med Barbro Jensdatter (1792 - 1842); Gift 3° 1844 med Maren Marie Olsdatter (1820 - 1885)].

Børn af Maren Marie Olsdatter og Samuel Tobiassen:

344.272.Barbro Tomine Samuelsdatter, f. 1840, Gratangen., d. 1907
345.272.Marie Karoline Samuelsdatter, f. 1844, Gratangen., d. 1921
346.272.Karen Anne Samuelsdatter, f. 1849
347.272.Øllegård Anna Samuelsdatter, f. 1853, Torsken., d. 1920
273.157.
Samuel Olsen
Født 1822218.
Død 30 apr. 1868218.

Gift 1848218 med

Ingeborg Kirstina Samuelsdatter
Født 1827, Ånstad, Ibestad.114.
Død 1892218.
     Datter af Samuel Tobiassen og Marta Larsdatter.

[Gift 1° 1848 med Samuel Olsen (1822 - 30 apr. 1868); Gift 2° 1869 med Kaspar Kristian Andreassen (1835 - 1907)].
274.157.
Markus Olsen
Født 1824, Barbogen, Torsken.221.
Død 1902221.
275.158.
Øllegård Anna Hansdatter
Født 1819, Igeland, Ibestad.114.
Død 1906114.

Gift 1838114 med

Jens Sørensen
Født 1816, Dyrøy.114.
Død 1885114.
     Ånstad, Ibestad.

Børn af Øllegård Anna Hansdatter og Jens Sørensen:

348.275.Ingeborg Sofia Jensdatter, f. 1838, Ibestad., d. 1899
276.160.
Andreas Mørk Andreassen
Født 1826, Rollnes, Ibestad, Astafjord.222.
277.163.
Jakob Walberg Hansen
Født 2 okt. 1817, Sandnes, Tjeldsund.183.
Død 9 aug. 1903, Sandnes, Tjeldsund.223.
278.163.
Ingeborg Sofie Hansdatter
Født 29 okt. 1819, Sandnes, Tjeldsund.181,182.
Død 1861, Hol, Tjeldsund.182.
279.163.
Mette Marie Hansdatter
Født 20 jul. 1821, Sandnes, Tjeldsund.181,182.
Død 1890, Steinsland, Trondenes.182.
280.163.
Ole Jakob Hansen
Født 13 mai 1823, Sandnes, Tjeldsund.183.
Død 1906.
     Hårvik, Tjeldsund.
281.163.
Barbro Maria Johnsdatter
Født 15 jun. 1826, Sandnes, Tjeldsund.183.
282.163.
Hans Petter Valberg Johnsen
Født 16 jul. 1828, Sandnes, Tjeldsund.183.
Død 24 mai 1903183.
     Steinsvik, Tjeldsund.
283.163.
___________
Begravet 22 sep. 1833183.
     Dødfødt jente.
284.163.
___________
Død jun. 1836183.
     Død 8 dager gml.183
285.165.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822121.
Død 19 apr. 1857224.

Gift 21 okt. 1850225 med

Steen Steensen
Født 1815225.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

349.285.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. _____
286.165.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823121.
287.165.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828121.
Død 30 apr. 1829121.
288.165.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831121.
Død 16 sep. 1834121.
289.172.
Trine Rasmusdatter Trane
Født omkring 1780226.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
290.172.
Mette Maria Rasmusdatter Trane
Født omkring 1782227.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
291.172.
Alexandrea Rasmusdatter Trane
Født omkring 1785228.
292.172.
Hanna Rasmusdatter Trane
Født omkring 1789229.
293.172.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1791230.
294.175.
Eilert Nicolai Trane
Født 178435, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.231.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.231.
     Nergård, Bjarkøy.35

Gift _____35med

Maren Olsdatter
Født 179235.
Død 188235.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

350.294.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
351.294.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
295.175.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.231.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.232,231 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 1806233.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

352.295.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
353.295.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
354.295.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
355.295.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
356.295.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
357.295.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
358.295.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.

Generation 7.

296.186.
Hans Hartvigsen
Født 29 jan. 1824125.
297.189.
Peder Steensen
Født 8 mai 1800125.
Død 9 nov. 1837, Stokke i Tjeldsund125.
     Konfirmert fra Sæter 1821.125
     Drukna fra Stokke etter å ha «falt i båten».125
298.189.
Else Kathe Steensdatter
Født 17 jan. 1802125.
299.189.
Einar Steensen
Født 2 apr. 1804125.
300.189.
Nils Steensen
Født 30 dec. 1806125.
     Bosat på Stokke i Tjeldsund.125

Gift 3 sep. 1831125 med

Marith Andersdatter Steinsvik
301.198.
Johanna Cecilie Raphaelsdatter
Født 17 mai 1826, Skånland Store, Trondenes.234.
     Død før hjemmedåp ble stadfestet.234
302.198.
Hans Mathias Valberg Raphaelsen
Født 23 mai 1827, Skånland Store, Trondenes.235.
Død 1885, Skånland Store, Trondenes.35.

Gift 187235 med

Kirsten Karoline Larsdatter
Født 1822, Steinsland, Trondenes.236.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.236.
303.198.
Johan Harr Raphaelsen
Født 28 jan. 1830, Skånland Store, Trondenes.235, døbt 25 apr. 1830, Trondenes.235.
Død 1904, Skånland Store, Trondenes.35.

Gift 187035 med

Ellen Anna Leth Pedersdatter
Født 1841, Steinsland, Trondenes.237.
304.198.
Andreas Christian Raphaelsen
Født 3 mai 1832, Skånland Store, Trondenes.235, døbt 29 jul. 1832, Trondenes.235.
305.198.
Berte Maria Raphaelsdatter
Født 1836, Skånland Store, Trondenes.35.
Død 1891, Skånland Store, Trondenes.35.
306.198.
Bertheus Johan Olai Raphaelsen
Født 1838, Skånland Store, Trondenes.35.
Død 1840, Skånland Store, Trondenes.35.
307.198.
Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.35.
308.198.
Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.35.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.35.

Gift 1° 187235 med

Sara Mathia Olsdatter
Født 1824, Steinsland, Trondenes35.
Død 1876, Skånland Store, Trondenes35.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Gift 2° 187835 med

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes35.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Raphael Henrik Raphaelsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter:

359.308.Sakarias Martin Rafaelsen, f. 1879, Trondenes
360.308.Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen, f. 1881, Trondenes
361.308.Mattis Johan Eberg Rafaelsen, f. 1884, Trondenes
362.308.Dødfødt, f. 1884, Trondenes, d. 1884, Trondenes
363.308.Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen, f. 1886, Trondenes
364.308.Otelius Hagbart Rafaelsen, f. 1889, Trondenes, d. 1892, Trondenes
309.198.
Henrik Mathias Raphaelsen
     Er ikke nevnt i "Folk og Slekt i Trondenes", men nevnt i NST 14.235
310.199.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.197.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.197.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
311.199.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.198,35.

Utenfor ekteskap med35

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.35.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

365.311.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
312.199.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.197.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.197.
313.199.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.197.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.197.
314.199.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.197.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.197
315.200.
Andrea Marie Israelsdatter
Født 2 jun. 1797202.
Død 13 okt. 1834, i barselseng på Auenholmen.202.
316.201.
Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter
Født 11 mar. 1809, Strand, Lødingen.238.
Død 28 mar. 1882238.

Gift 15 jul. 1827238 med

Tollev Andreas Lejer Pedersen
Født 1802, Andenes, Dverberg.35.
     Søn af Peder Nielsen Leier (Leyer) og Karen Maria Tollevsdatter (Torlefsdatter).

Børn af Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter og Tollev Andreas Lejer Pedersen:

366.316.Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier, f. 1834, Lødingen.
317.215.
Kristen Martinus Hveding Kristoffersen
Født 2 mai 1839203.
318.215.
Ingeborg Dorthea Petrika Kristoffersdatter
Født 6 mar. 1841203.
Død 27 dec. 1841203.
319.215.
Jakob Martines Kristoffersen
Født 3 mai 1843203.
Død 17 aug. 1843203.
320.215.
Mette Sofie Kristoffersdatter
Født 1 feb. 1846203.
321.225.
Anne Bergitta Johansdatter
Født 19 jun. 1820, Steinsvik, Tjeldsund, Nordland.239,240.
     Tjenestejenta Johanna Kristiansdtr (Kristoffersdtr ?) Steinsvik, fikk barnet Anne Bergitta f. 19. juni 1820. Ho oppga Johan Andersen Sand som barnefar.240

Gift 184635 med

Martinus Peder Kjelsberg
Født 1821, Hammerfest, Finnmark.35.
Død 1866, Lavangen Sør, Trondenes.35.
     Søn af Peder Olsen Kjelsberg og Anne Karina Eriksdatter.

Børn af Anne Bergitta Johansdatter og Martinus Peder Kjelsberg:

367.321.Anne Karoline Bergitte Kjelsberg, f. 1846, Tjeldsund.
368.321.Johan Mikal Kjelsberg, f. 1848, Tjeldsund.
369.321.Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg, f. 1850, Trondenes.
370.321.Simonetta Lorentine Kjelsberg, f. 1853, Trondenes.
371.321.Jonetta Anna Kjelsberg, f. 1857, Trondenes.
372.321.Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg, f. 1860, Trondenes.
373.321.Simon Kildal Martinus Kjelsberg, f. 1863, Trondenes.
322.239.
Anne Katrine Hartvigsdatter Meyer
Født 1821, Storhaugen, Trondenes.241.
Død 1821, Storhaugen, Trondenes.241.
323.240.
Berte Helene Torkildsdatter
Født 1838, Harstad, Trondenes.242.
Død 1839, Harstad, Trondenes.242.
324.242.
Maria Cecilia Johansdatter
Født 1828, Steinsland, Trondenes.243.
Død 1887, Skånland, Trondenes.243.

Utenfor ekteskap med

Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg
Født 1817, Skånland S., Trondenes.244.
Død 1889, Skånland S., Trondenes.244.

Gift 1° 185435 med

Kristian Mikal Anderssen
Født 1821, Nærøy, SF.245.
Død 1914, Melvik, Trondenes.245.

[Gift 1° 1850 med Maren Maria Schjelderup Knutsdatter (1823 - 1853); Gift 2° 1854 med Maria Cecilia Johansdatter (1828 - 1887)].

Børn af Maria Cecilia Johansdatter og Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg:

374.324.Sara Marie Andreasdatter Warberg, f. 1848, Trondenes., d. 1848, Trondenes.

Børn af Maria Cecilia Johansdatter og Kristian Mikal Anderssen:

375.324.Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter, f. 1854, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
376.324.Anna Lovisa Kristiansdatter, f. 1856, Trondenes.
377.324.Maren Maria Schjelderup Kristiansdatter, f. 1857, Trondenes.
378.324.Karl Johan Martin Kristiansen, f. 1859, Trondenes.
379.324.Mathilde Sofie Kristiansdatter, f. 1862, Trondenes.
380.324.Hanna Lovisa Kristiansdatter, f. 1863, Trondenes.
381.324.Hans Raphael Valberg Kristiansen, f. 1864, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
382.324.Leonhard Simon Mikal Kristiansen, f. 1868, Trondenes., d. 1871, Trondenes.
325.242.
Sakarias Martinus Walberg Johansen
Født 1830, Skånland S., Trondenes.243.
Død 1837, Skånland S., Trondenes.243.
326.245.
Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..

Gift 4 okt. 1841 med

Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.35, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.35.
     Datter af Søren Hågen Johannesen og Ingeborg Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 4 okt. 1841 med Mads Walberg Andersen (8 feb. 1814 - 16 aug. 1845); Gift 2° 30 okt. 1848 med Ole Tygesen (2 feb. 1816 - 1889)].

Børn af Mads Walberg Andersen og Pauline Kirstine Sørensdatter:

383.326.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
384.326.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
385.326.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
327.246.
Massi Bertina Rafaelsdatter Warberg
Født 1830, Skånland S., Trondenes.210.
328.246.
Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg
Født 1832, Skånland S., Trondenes.210.
Død 1895, Skjerret, Trondenes.210.

Gift 186935 med

Jørgen Hanssen
Født 1842, Skrukkestad, Dovre, OP.246.

Børn af Gunhild Katrina Rafaelsdatter Warberg og Jørgen Hanssen:

386.328.Hans Andreas Jørgensen, f. 1870, Trondenes.
387.328.Bernhard Mikal Jørgensen, f. 1871, Trondenes.
329.246.
Maria Lucia Valberg Rafaelsdatter Warberg
Født 1835, Skånland S., Trondenes.247,210.
Død 1919235.

Gift 185935 med

Mikal Kristian Nikolai Nilssen
Født 1832, Skånland S., Trondenes.248.
Død 1908, Skånland S., Trondenes.248.
330.246.
Mikkel Raphaelsen Warberg
     Død i Lofoten av blodforgiftning.235

Gift _____med

Gustava Gustavson
Født _____, Hedensby, Norrbotten, Sverige.235.
     Hun reiste med sine 3 barn tilbake til Sverige da hun var blitt enke.235

Børn af Mikkel Raphaelsen Warberg og Gustava Gustavson:

388.330._____
389.330._____
390.330._____
331.250.
Eriksdatter
Født apr. 1796211.
Død apr. 1796211.
332.250.
Kirsten Eriksdatter
Født 19 jun. 1798211.

Gift _____med

Niels Madsen
     Bosatt på Hustad i Lødingen.
333.250.
Holger Eriksen
Født 27 jan. 1800211.
Død 1818211.
334.250.
Sirena Brun Eriksdatter
Født 24 sep. 1805211.
335.261.
Martina Andreasdatter
Født 1828, Tovik, Trondenes.35.
Død 1898, Sandstrand, Trondenes.35.

Gift 186135 med

Petter Olai Hanssen Aas
Født 1831, Sandstrand, Trondenes.35.
Død 1900, Sandstrand, Trondenes.35.
     Søn af Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas og Anne Margrethe Thomasdatter.
     Efterslægt. Se Folk og Slekt i Trondenes.
336.264.
Olai Peder Nilssen
Født 1822, Renså, Skånland.114.
Død 1864114.
337.264.
Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.114.
Død 1907114.

Gift 1° 1855114 med

Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.114.
Død 1856114.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Gift 2° 1857114 med

Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.114.
Død 1900114.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Mette Maria Ursin:

391.337.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin:

392.337.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
393.337._____, f. 1861, Renså, d. 1861
394.337.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
395.337.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
396.337.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
397.337.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
398.337.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
399.337.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
400.337.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
401.337.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
402.337.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
338.264.
Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland, Troms, Norge..
Død 29 apr. 1897.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Gift 28 okt. 1856 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, Troms, Norge., døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 1917114.
     Datter af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup.
     Barbro Hansdatter er år 1900 «gaardbrugerenke med selveiendom» på Balteskar (gårdsnr. 74, bruksnr. 4), Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården.249

Børn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter:

403.338.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. _____
404.338.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
405.338.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
406.338.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
407.338.Simon Harr Markussen, f. 1866, Norge., d. _____
339.264.
Synnøve Maria Nilsdatter
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 1919114.
340.264.
Bergitta Maria Nilsdatter
Født 1834, Renså, Skånland.114.
Død 1834114.
341.266.
Jens Olai Olsen Borch
Født 1820, Soløy, Lavangen i Astafjord.114.
Død 1821114.
342.268.
Anton Peder Jensen
Født 1849114.
Død 1898114.

Gift 1877114 med

Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø
Født 1855, Holm, Dyrøy114.
Død 1912, Lavangen250,251.
     Datter af Erik Olssøn Kaarbø og Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer.
     Regine Hansine Kaarbø er ved folketellingen 1900 enke og gårdbruker med husgjerning og fjøsstel på Skjelnespladsen i Ibestad, sammen med børnene: Johan Bertin Antonsen, der ernærer sig ved fiskeri og gaardsbrug; Ingeborg Anna Antonsen, der ernærer sig ved husgjerning; Anton Rindal Antonsen; Norman Julius Antonsen; Eberg Roald Antonsen.249

Børn af Anton Peder Jensen og Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø:

408.342.Johan Bertin Antonsen, f. 1877, Lavangen
409.342._____, f. 1879, Lavangen, d. 1879
410.342.Ingeborg Anna Sofie Antonsen, f. 1880, Lavangen
411.342.Dortea Amalia Antonsen, f. 1882, Kjeiprødplassen, d. 1910
412.342.Vilhelm Kaarbø Antonsen, f. 1885, Lavangen, d. 1898
413.342.Albertine Serine Antonsen, f. 1887, Lavangen
414.342.Simonette Maria Antonsen, f. 1889, Lavangen
415.342.Anton Rindal Antonsen, f. 1890, Lavangen
416.342.Norman Julius Antonsen, f. 1893, Lavangen
417.342.Ida Agnete Antonsen, f. 1894, Lavangen
418.342.Eberg Roald Antonsen, f. 1897, Lavangen
343.269.
Johan Hansen
Født 1865219.
     Blei mor- og farlaus i barneåra og tatt til oppfostring av farbroren Markus Olsen, Barbogen i Torsken.219
344.272.
Barbro Tomine Samuelsdatter
Født 1840, Årstein, Gratangen..
Død 1907.
     Gift på Hilleshamn i Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 1870114 med

Hartvig Johan Andreassen
Født 1844, Sandstrand, Trondenes.252,35.
Død 1897114.
     Søn af Andreas Hanssen og Ingeborg Dortea Torsdatter.
     Hilleshamn, Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.
345.272.
Marie Karoline Samuelsdatter
Født 1844, Årstein, Gratangen.114.
Død 1921114.

Gift 1870114 med

Joakim Mikkelsen
Født 1833, Fjordbotn, Gratangen.114.
Død 1923114.
     Fjordbotn, Gratangen. Etterslekt (6 barn), se Astafjord bygdebok.
346.272.
Karen Anne Samuelsdatter
Født 1849218.

Gift _____218med

Hans Strøm
Født 1847114.
     Kongsnes i Torsken.218

Børn af Karen Anne Samuelsdatter og Hans Strøm:

419.346.Johan Edvard Strøm, f. 1878, Torsken., d. 1918
347.272.
Øllegård Anna Samuelsdatter
Født 1853, Torsken.114.
Død 1920114.
348.275.
Ingeborg Sofia Jensdatter
Født 1838, Igeland, Ibestad.114.
Død 1899114.

Gift 1859114 med

Andreas Nilssen
Født 1833, Ånstad, Ibestad.114.
Død 1905114.
     Ånstad, Ibestad.

Børn af Ingeborg Sofia Jensdatter og Andreas Nilssen:

420.348.Øllegård Anna Jensine Andreasdatter, f. 1869, Ibestad., d. 1911
349.285.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853225.
Død _____225.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.225
350.294.
Ole Arnt Eilertsen Trane
Født 16 jul. 1820, Bessebostad, Trondenes.231,35, døbt 13 aug. 1820, Trondenes, Troms.231.
Død 1898, Øvergård, Bjarkøy.35.

Gift 184135 med

Malena Pedersdatter
Født 1817, Nergård, Bjarkøy.35.
Død 1872, Øvergård, Bjarkøy.35.

Børn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter:

421.350.Olaus Ågård Mikal Olsen, f. 1851, Bjarkøy.
351.294.
Abel Christian Gamst Eilertsen Trane
Født 22 jul. 1825, Trondenes, Troms.231, døbt 14 aug. 1825, Trondenes, Troms.231.

Gift _____231med

Elen P. Breke
Født 1827231.

Børn af Abel Christian Gamst Eilertsen Trane og Elen P. Breke:

422.351.Johan E. Abelsen Trane, f. 1849, Trondenes.
423.351.Ingvard Abelsen Trane, f. 1851, Trondenes.
424.351.Golla Abelsdatter Trane, f. 1853
425.351.Markus O. Abelsen Trane
426.351.Nils P. Abelsen Trane, f. 1858
427.351.Enevold A. Abelsen Trane, f. 1861
428.351.Esekine Johanne Abelsdatter Trane
352.295.
Mikael Kildal Trane
Født 10 dec. 1832, Karlsøy, Troms.231.
Død 12 dec. 1832, Karlsøy, Troms.231.
353.295.
Eilert Hagerup Kildal Trane
Født 3 feb. 1834, Karlsøy, Troms.231.
Død 1 jun. 1834, Karlsøy, Troms.231.
354.295.
Mette Marie Terina Trane
Født 9 okt. 1835, Karlsøy, Troms.231, døbt 1836, Karlsøy, Troms.231.
355.295.
Evert Nicolai Trane
Født 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.231.
Død 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.231.
356.295.
Nicolai Hagerup Bertelsen Trane
Født 14 nov. 1839, Karlsøy, Troms.231.

Gift 1868, Karlsøy, Troms.231 med

Magdalene Johannesen
Født 21 nov. 1832, Karlsøy, Troms.231,232, døbt 3 mai 1832, Karlsøy, Troms.231,232.
     Datter af Johan Johannesen og Elen Pedersdatter.

Børn af Nicolai Hagerup Bertelsen Trane og Magdalene Johannesen:

429.356.Elen Trane, f. 1869, Troms.
430.356.Anne Trane, f. 1872, Troms.
431.356.Eleseus Bertinus Thrane, f. 1876, Troms., d. _____
357.295.
Nille Katrine Trane
Født 28 jul. 1842, Karlsøy, Troms.231.
358.295.
Bendix Titus Trane
Født 1844, Karlsøy, Troms.231.

Generation 8.

359.308.
Sakarias Martin Rafaelsen
Født 1879, Skånland Store, Trondenes35.
360.308.
Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen
Født 1881, Skånland Store, Trondenes35.
361.308.
Mattis Johan Eberg Rafaelsen
Født 1884, Skånland Store, Trondenes35.
362.308.
Dødfødt
Født 1884, Skånland Store, Trondenes35.
Død 1884, Skånland Store, Trondenes35.
363.308.
Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen
Født 1886, Skånland Store, Trondenes35.
364.308.
Otelius Hagbart Rafaelsen
Født 1889, Skånland Store, Trondenes35.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes35.
365.311.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.35.
366.316.
Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.35.

Gift 186535 med

Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.253,35.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.

Børn af Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier og Søren Martin Hartvigsen:

432.366.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
433.366.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
434.366.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
367.321.
Anne Karoline Bergitte Kjelsberg
Født 1846, Sæter, Tjeldsund.35.

Gift 187435 med

Hans Andreas Mathias Valberg Hanssen
Født 1846, Trøsen, Trondenes.35.

Børn af Anne Karoline Bergitte Kjelsberg og Hans Andreas Mathias Valberg Hanssen:

435.367.Dødfødt, f. 1875, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
436.367.Dødfødt, f. 1877, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
437.367.Dødfødt, f. 1879, Trondenes., d. 1879, Trondenes.
438.367.Hagbart Marenius Alfred Hansen, f. 1881, Trondenes.
439.367.Dødfødt, f. 1886, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
368.321.
Johan Mikal Kjelsberg
Født 21 jun. 1848, Ulvik, Tjeldsund., døbt 30 jul. 1848.
     Kom til Sør Lavangen.35
369.321.
Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg
Født 1850, Lavangen Sør, Trondenes.35.

Gift 187735 med

Teodor Nikolai Kildal
Født 1847, Vågan, Nordland.35.
     Søn af Mikal Fredrik Simonsen Kildal og Dortea Katrine Sindelsdatter Meyer.

Børn af Maren Hansine Martinusdatter Kjelsberg og Teodor Nikolai Kildal:

440.369.Martin Alfred Kildal, f. 1878, Trondenes.
441.369.Marenius Peter Angel Kildal, f. 1880, Trondenes.
442.369.Dortea Katrine Kildal, f. 1882, Trondenes.
443.369.Mathilde Ursin Kildal, f. 1883, Trondenes.
444.369.Mikal Fredrik Kildal, f. 1886, Trondenes.
445.369.Kristian Peder Kildal, f. 1888, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
446.369.Peder Hersleb Kildal, f. 1890, Trondenes.
447.369.Johan Albert Kildal, f. 1892, Trondenes., d. 1908, Trondenes.
370.321.
Simonetta Lorentine Kjelsberg
Født 16 mai 1853, Lavangen S., Trondenes., døbt 14 aug. 1853, Trondenes..
     Til Amerika.35
371.321.
Jonetta Anna Kjelsberg
Født 19 mai 1857, Lavangen S., Trondenes., døbt 19 mai 1857, Trondenes..
     Til Amerika.35
372.321.
Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg
Født 1860, Lavangen S., Trondenes.35.

Gift 188435 med

Ragnhild Olsdatter
Født 1861, Plassen, Vågå, Oppland.35.

Børn af Laurits Peder Hagerup John Kjelsberg og Ragnhild Olsdatter:

448.372.Ragnvald Laurits Kjelsberg, f. 1883, Trondenes.
449.372.Anna Marie Kjelsberg, f. 1886, Trondenes.
450.372.Edvin Margiton Kjelsberg, f. 1889, Trondenes.
451.372.Olav Kristian Kjelsberg, f. 1892, Trondenes.
452.372.Sverre Johan Kjelsberg, f. 1898, Trondenes.
373.321.
Simon Kildal Martinus Kjelsberg
Født 1863, Lavangen S., Trondenes.35.
374.324.
Sara Marie Andreasdatter Warberg
Født 1848, Skånland S., Trondenes.244.
Død 1848, Skånland S., Trondenes.244.
375.324.
Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter
Født 1854, Skånland S., Trondenes.245.
Død 1897, Skånland, Trondenes.245.

Gift 187735 med

Raphael Nicolai Harr Andreassen
Født 1850, Bø, Trondenes.236.

Børn af Dortea Jonette Kristine Kristiansdatter og Raphael Nicolai Harr Andreassen:

453.375.Amalia Marie Heide Raphaelsdatter, f. 1878, Trondenes.
454.375.Alfred Marelius Raphaelsen, f. 1880, Trondenes.
455.375.Carolina Marie Raphaelsdatter, f. 1883, Trondenes.
456.375.Augusta Sofie Margrete Raphaelsdatter, f. 1887, Trondenes.
457.375.Martin Schjelderup Raphaelsen, f. 1889, Trondenes.
458.375.Haldis Dortea Raphaelsdatter, f. 1896, Trondenes.
376.324.
Anna Lovisa Kristiansdatter
Født 1856, Sollia, Trondenes.245.

Gift 188435 med

Andreas Berg Olsen
Født 1854, Potthus, Saltdalen, Nordland.254.
Død 1914, Evenskjer.254.

Børn af Anna Lovisa Kristiansdatter og Andreas Berg Olsen:

459.376.Elida Amanda Andreasdatter, f. 1884, Trondenes.
460.376.Marie Cecilie Andreasdatter, f. 1888, Trondenes.
461.376.Agga Lovise Andreasdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1896, Trondenes.
462.376.Jensina Arntine Andreasdatter, f. 1894, Trondenes.
377.324.
Maren Maria Schjelderup Kristiansdatter
Født 1857, Sollia, Trondenes.245.
378.324.
Karl Johan Martin Kristiansen
Født 1859, Sollia, Trondenes.245.

Gift omkring 189135 med

Cornelia Cecilia Hansdatter Andreassen
Født 1869, Lødingen, Nordland.255.
Død 1905, Skånland S., Trondenes.255.

Børn af Karl Johan Martin Kristiansen og Cornelia Cecilia Hansdatter Andreassen:

463.378.Signe Birgitte Marie Karlsdatter, f. 1891, Trondenes.
464.378.Kristian Kornelius Heggelund Karlsen, f. 1893, Trondenes.
465.378.Anna Cecilia Bergine Karlsdatter, f. 1895, Trondenes.
466.378.Kristine Elise Karlsdatter, f. 1897, Trondenes.
467.378.Dagny Helene Henriette Karlsdatter, f. 1900, Trondenes.
379.324.
Mathilde Sofie Kristiansdatter
Født 1862, Sollia, Trondenes.245.

Gift 188335 med

Johan Martin Nilssen
Født 1856, Skånland Store, Trondenes.254.
     Søn af Nils Mikal Rasmussen Warberg og Inger Maria Mikkelsdatter.

Børn af Mathilde Sofie Kristiansdatter og Johan Martin Nilssen:

468.379.Julius Mikal Johansen, f. 1884, Trondenes.
469.379.Helga Kristine Johansdatter, f. 1885, Trondenes.
470.379.Ingrid Marie Johansdatter, f. 1887, Trondenes.
471.379.Kristian Norman Johansen, f. 1889, Trondenes.
472.379.Marie Schjelderup Johansdatter, f. 1891, Trondenes.
473.379.Jenny Marie Johansdatter, f. 1893, Trondenes.
474.379.Ågot Franciska Johansdatter, f. 1895, Trondenes.
475.379.Otto Meier Johansen, f. 1897, Trondenes.
476.379.Gudrun Kathrine Johansdatter, f. 1898, Trondenes.
477.379.Torleiv Imanuel Johansen, f. 1900, Trondenes.
380.324.
Hanna Lovisa Kristiansdatter
Født 1863, Sollia, Trondenes.245.

Utenfor ekteskap med

Johan Theodor Anderssen
     Fra Skånland, Trondenes.256

Børn af Hanna Lovisa Kristiansdatter og Johan Theodor Anderssen:

478.380.Johan Theodor Hilmar Johansen, f. 1884, Trondenes., d. 1886, Trondenes.
381.324.
Hans Raphael Valberg Kristiansen
Født 1864, Sollia, Trondenes.245.
Død 1915, Skånland, Trondenes.245.

Gift 189635 med

Ellen Andreasdatter
Født 1865, Mosvik, Nord-Trøndelag.257.

Børn af Hans Raphael Valberg Kristiansen og Ellen Andreasdatter:

479.381.Harald Edvin Martin Hanssen, f. 1897, Trondenes.
480.381.Ole Antonius Hanssen, f. 1897, Trondenes., d. 1914, Trondenes.
481.381.Bjarne Johannes Matheus Hanssen, f. 1899, Trondenes.
382.324.
Leonhard Simon Mikal Kristiansen
Født 1868, Sollia, Trondenes.245.
Død 1871, Reinåsen, Trondenes.245.
383.326.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.35.
Død 1842, Rogla, Trondenes.35.
384.326.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.35.
385.326.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.35.
Død 1846, Rogla, Trondenes.35.
386.328.
Hans Andreas Jørgensen
Født 1870, Skjerret, Trondenes.246.

Gift 189635 med

Tonny Karoline Iversdatter
Født 1877, Ålesund, Møre og Romsdal.258.

Børn af Hans Andreas Jørgensen og Tonny Karoline Iversdatter:

482.386.Agnar Gunerius Hanssen, f. 1897, Trondenes.
387.328.
Bernhard Mikal Jørgensen
Født 1871, Skjerret, Trondenes.246.
     Til Amerika.
388.330.
___________
389.330.
___________
390.330.
___________
391.337.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.114.
Død 1856114.
392.337.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.114.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
393.337.
___________
Født 1861, Renså114.
Død 1861114.
394.337.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.114.

Gift 1889, Tovik, Skånland114 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes114.
395.337.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.114.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
396.337.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.114.
Død 1901, Tovik, Trondenes.35.

Gift 1896114 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland35,114.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

483.396.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
484.396.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
397.337.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.114.
398.337.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.114.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

485.398.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
399.337.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.114.
400.337.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.114.
Død 1876114.
401.337.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.114.
402.337.
Hilmar Blom Hanssen
Født 1880114.
Død 1880114.
403.338.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard114.
Død _____114.
404.338.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard114.
Død 1905114.
     Nanna Rebekka Markusdatter er år 1900 ugift og hjemmeboende på Balteskar. Hun er «i moderens tjeneste» og hjælper til med «husgjerning, jordbrugsarbeide og finere haandgjerning».249
405.338.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard114.
Død 1863114.
406.338.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 1902114 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.114.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».249

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

486.406.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
487.406.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
488.406.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
489.406.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
490.406.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
491.406.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
492.406.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
407.338.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard, Astafjord, Troms, Norge..
Død _____.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.249

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland, Troms, Astafjord., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død _____.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

493.407.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Norge., d. _____
494.407.Markus Gram Balteskard, f. 1902
495.407.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
496.407.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
497.407.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
498.407.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
499.407.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
408.342.
Johan Bertin Antonsen
Født 1877, Skjelnesplassen, Lavangen114.
409.342.
___________
Født 1879, Skjelnesplassen, Lavangen114.
Død 1879114.
410.342.
Ingeborg Anna Sofie Antonsen
Født 1880, Skjelnesplassen, Lavangen114.
411.342.
Dortea Amalia Antonsen
Født 1882, Kjeiprødplassen114.
Død 1910114.
412.342.
Vilhelm Kaarbø Antonsen
Født 1885, Skjelnesplassen, Lavangen114.
Død 1898114.
413.342.
Albertine Serine Antonsen
Født 1887, Skjelnesplassen, Lavangen114.
414.342.
Simonette Maria Antonsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Lavangen114.
415.342.
Anton Rindal Antonsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Lavangen114.
416.342.
Norman Julius Antonsen
Født 1893, Skjelnesplassen, Lavangen114.
417.342.
Ida Agnete Antonsen
Født 1894, Skjelnesplassen, Lavangen114.
418.342.
Eberg Roald Antonsen
Født 1897, Skjelnesplassen, Lavangen114.
419.346.
Johan Edvard Strøm
Født 1878, Kongsnes, Torsken.114.
Død 1918114.
     Rollnes, Ibestad. Etterslekt (5 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift _____114med

Ottilie Bertine Lovise Korneliusdatter
Født 1878, Ånstad, Ibestad.114.
420.348.
Øllegård Anna Jensine Andreasdatter
Født 1869, Ånstad, Ibestad.114.
Død 1911114.
421.350.
Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.35.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.35

Gift 187835 med

Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.35.
     Datter af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.

Børn af Olaus Ågård Mikal Olsen og Mette Sofie Rosted Schjelderup:

500.421.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
422.351.
Johan E. Abelsen Trane
Født 1849, Sand, Trondenes.231.
423.351.
Ingvard Abelsen Trane
Født 1851, Sand, Trondenes.231.
424.351.
Golla Abelsdatter Trane
Født 1853231.
425.351.
Markus O. Abelsen Trane
426.351.
Nils P. Abelsen Trane
Født 1858231.
427.351.
Enevold A. Abelsen Trane
Født 1861231.
428.351.
Esekine Johanne Abelsdatter Trane
429.356.
Elen Trane
Født 1869, Karlsøy, Troms.231.
430.356.
Anne Trane
Født 1872, Karlsøy, Troms.231.
431.356.
Eleseus Bertinus Thrane
Født 1876, Helgøy, Troms.231,249.
Død _____231.
     Eleseus Thrane, ugift, kontorbetjent, handels(betjent), født år 1876 i Karlsø sogn, Troms. Han bor hos foreldrene på Værftsgade matr. nr. 249 i Tromsø by.249

Gift 1902, Tromsø.231 med

Helga Johanne Berg
Født 1874249.
     Datter af Johanna Berg.
     Helga Berg, ugift, butikpige i handelforetning, født år 1874. Bor på Westregade matr. nr. 470 i Tromsø by, sammen med sin moder Johanna Berg.249

Børn af Eleseus Bertinus Thrane og Helga Johanne Berg:

501.431.Peter Martin Thrane, f. 1903, Tromsø.

Generation 9.

432.366.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.259.
433.366.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.259.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
434.366.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.259.
435.367.
Dødfødt
Født 1875, Trøsen, Trondenes.35.
Død 1875, Trøsen, Trondenes.35.
436.367.
Dødfødt
Født 1877, Trøsen, Trondenes.35.
Død 1877, Trøsen, Trondenes.35.
437.367.
Dødfødt
Født 1879, Trøsen, Trondenes.35.
Død 1879, Trøsen, Trondenes.35.
438.367.
Hagbart Marenius Alfred Hansen
Født 1881, Trøsen, Trondenes.35.
439.367.
Dødfødt
Født 1886, Trøsen, Trondenes.35.
Død 1886, Trøsen, Trondenes.35.
440.369.
Martin Alfred Kildal
Født 1878, Stangnes, Trondenes.35.

Gift _____med

Teodora Jakobsen
Født 1883, Sama, Trondenes.35.
     Datter af Ole Jakobsen og Ellen Gurine Talaksdatter (Tollaksdatter).

Børn af Martin Alfred Kildal og Teodora Jakobsen:

502.440.Margaret Kildal
441.369.
Marenius Peter Angel Kildal
Født 1880, Stangnes, Trondenes.35.
442.369.
Dortea Katrine Kildal
Født 1882, Stangnes, Trondenes.35.
443.369.
Mathilde Ursin Kildal
Født 1883, Gansås, Trondenes.35.
444.369.
Mikal Fredrik Kildal
Født 1886, Gansås, Trondenes.35.
445.369.
Kristian Peder Kildal
Født 1888, Stangnes, Trondenes.35.
Død 1889, Stangnes, Trondenes.35.
446.369.
Peder Hersleb Kildal
Født 1890, Stangnes, Trondenes.35.
447.369.
Johan Albert Kildal
Født 1892, Stangnes, Trondenes.35.
Død 1908, Harstad, Trondenes.35.
448.372.
Ragnvald Laurits Kjelsberg
Født 1883, Sandtorg, Trondenes.35.
449.372.
Anna Marie Kjelsberg
Født 1886, Sandtorg, Trondenes.35.
450.372.
Edvin Margiton Kjelsberg
Født 1889, Sandtorg, Trondenes.35.
451.372.
Olav Kristian Kjelsberg
Født 1892, Sandtorg, Trondenes.35.
452.372.
Sverre Johan Kjelsberg
Født 1898, Sandtorg, Trondenes.35.
453.375.
Amalia Marie Heide Raphaelsdatter
Født 1878, Skånland S., Trondenes.236.
454.375.
Alfred Marelius Raphaelsen
Født 1880, Skånland S., Trondenes.236.
455.375.
Carolina Marie Raphaelsdatter
Født 1883, Skånland, Trondenes.236.
456.375.
Augusta Sofie Margrete Raphaelsdatter
Født 1887, Skånland, Trondenes.236.
457.375.
Martin Schjelderup Raphaelsen
Født 1889, Skånland, Trondenes.236.
458.375.
Haldis Dortea Raphaelsdatter
Født 1896, Skånland, Trondenes.236.
459.376.
Elida Amanda Andreasdatter
Født 1884, Skånland S., Trondenes.254.
460.376.
Marie Cecilie Andreasdatter
Født 1888, Skånland S., Trondenes.254.
461.376.
Agga Lovise Andreasdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.254.
Død 1896, Skånland S., Trondenes.254.
462.376.
Jensina Arntine Andreasdatter
Født 1894, Skånland S., Trondenes.254.
463.378.
Signe Birgitte Marie Karlsdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.255.
464.378.
Kristian Kornelius Heggelund Karlsen
Født 1893, Skånland, Trondenes.255.
465.378.
Anna Cecilia Bergine Karlsdatter
Født 1895, Skånland, Trondenes.255.
466.378.
Kristine Elise Karlsdatter
Født 1897, Skånland, Trondenes.255.
467.378.
Dagny Helene Henriette Karlsdatter
Født 1900, Skånland, Trondenes.255.
468.379.
Julius Mikal Johansen
Født 1884, Skånland, Trondenes.254.
469.379.
Helga Kristine Johansdatter
Født 1885, Skånland, Trondenes.254.
470.379.
Ingrid Marie Johansdatter
Født 1887, Skånland, Trondenes.254.
471.379.
Kristian Norman Johansen
Født 1889, Skånland, Trondenes.254.
472.379.
Marie Schjelderup Johansdatter
Født 1891, Skånland, Trondenes.254.
473.379.
Jenny Marie Johansdatter
Født 1893, Skånland, Trondenes.254.
474.379.
Ågot Franciska Johansdatter
Født 1895, Skånland, Trondenes.254.
475.379.
Otto Meier Johansen
Født 1897, Skånland, Trondenes.254.
476.379.
Gudrun Kathrine Johansdatter
Født 1898, Skånland, Trondenes.254.
477.379.
Torleiv Imanuel Johansen
Født 1900, Skånland, Trondenes.254.
478.380.
Johan Theodor Hilmar Johansen
Født 1884, Skånland, Trondenes.256.
Død 1886, Skånland, Trondenes.256.
479.381.
Harald Edvin Martin Hanssen
Født 1897, Skånland, Trondenes.254.
480.381.
Ole Antonius Hanssen
Født 1897, Skånland, Trondenes.257.
Død 1914, Skånland, Trondenes.257.
481.381.
Bjarne Johannes Matheus Hanssen
Født 1899, Skånland, Trondenes.257.
482.386.
Agnar Gunerius Hanssen
Født 1897, Harstad, Trondenes.258.
483.396.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.35.
484.396.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.35.
485.398.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.114.
     Kom til Ibestad på Ibestad.114
486.406.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard114.
487.406.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland114.
Død 1911114.
488.406.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland114.
489.406.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland114.
490.406.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland114.
491.406.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland114.
492.406.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland114.
493.407.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland, Troms, Norge.114.
Død _____114, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland, Troms, Norge.114, døbt 24 aug. 1890.
Død _____, begravet _____.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

503.493.Aasta Synnøve Ellefsen, f. _____
504.493.Eilif Kåre Ellefsen, f. _____
505.493.Steinar Ellefsen, f. _____, d. _____
506.493.Torbjørn Ellefsen, f. _____
494.407.
Markus Gram Balteskard
Født 1902114.
495.407.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard114.
496.407.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard114.
Død 1907114.
497.407.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard114.
Død 1910114.
498.407.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard114.
Død 1924114.
499.407.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard114.
500.421.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.35.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.35.
501.431.
Peter Martin Thrane
Født 15 jun. 1903, Tromsø.231.

Gift _____231med

Asbjørg Thøring
Født 1905, Kristiansund.231.
Død _____231.

Børn af Peter Martin Thrane og Asbjørg Thøring:

507.501.Eivind Vilhelm Thrane, f. _____
508.501.Ingrid Thrane
509.501.Helga Thrane

Generation 10.

502.440.
Margaret Kildal

Gift _____med

Brown
     U.S.A.
503.493.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født _____.
     Stilling: lærerinne

Gift _____ med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
Død _____.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

510.503.Gudrun Brækkan, f. _____
504.493.
Eilif Kåre Ellefsen
Født _____.
     Stilling: sømand, maskinist
505.493.
Steinar Ellefsen
Født _____260.
Død _____.
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift _____ med

Eva Tilly Fredin
Født _____260.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

511.505.Simon Ellefsen, f. _____
512.505.Pernille Ellefsen, f. _____
506.493.
Torbjørn Ellefsen
Født _____.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift _____ med

Colleen Carte
Født _____.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

513.506.Kari Ellefsen, f. _____
514.506.Niels Ellefsen, f. _____
515.506.Tove Ellefsen, f. _____
516.506.Brit Ellefsen, f. _____
507.501.
Eivind Vilhelm Thrane
Født _____231.

Gift _____, Oslo.231 med

Karin Elisabeth Jacobsen
Født _____231.
     Datter af Bjarne Angel Jacobsen og Jenny Dagmar Dahl.

Børn af Eivind Vilhelm Thrane og Karin Elisabeth Jacobsen:

517.507.Jon Eivind Thrane
518.507.Dag Erik Thrane
519.507.Bård Peter Thrane
508.501.
Ingrid Thrane
     Etterslekt.231
509.501.
Helga Thrane
     Etterslekt.231

Generation 11.

510.503.
Gudrun Brækkan
Født _____.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født _____.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

520.510.Karen Brækkan, f. _____
521.510.Andrea Brækkan, f. _____
511.505.
Simon Ellefsen
Født _____260.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
512.505.
Pernille Ellefsen
Født _____260.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født _____.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

522.512.Cecilia Gøth Ellefsen, f. _____
523.512.Victor Gøth Ellefsen, f. _____
513.506.
Kari Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

524.513.Kristin Kinmont, f. _____
514.506.
Niels Ellefsen
Født _____.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

525.514.Camryn Jessie Ellefsen, f. _____
515.506.
Tove Ellefsen
Født _____.
516.506.
Brit Ellefsen
Født _____.

Gift _____ med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
517.507.
Jon Eivind Thrane
518.507.
Dag Erik Thrane
519.507.
Bård Peter Thrane

Generation 12.

520.510.
Karen Brækkan
Født _____.
521.510.
Andrea Brækkan
Født _____.
522.512.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født _____261.
523.512.
Victor Gøth Ellefsen
Født _____.
524.513.
Kristin Kinmont
Født _____.
525.514.
Camryn Jessie Ellefsen
Født _____.

Kilder og Noter
1Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
2Død før 1678.
3Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:160
4Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:315
5Ifølge manntallet 1701.
6Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:316
7Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,162
8Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,161
9Efter Hellig Tre Kongersdag
10Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:223
119 barn, men kun 6 kjennes.
12Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. 223
13Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,160
14Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:369
15Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,369
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 325
17Dansk Biografisk Leksikon (1981): Jentoft, Hartvig Hansen
18Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,316
19Buksnes bygdebok, s. II:177-178, 279.
20Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 276
2145 år gl. ved FT 1701.
2290 år gl. - dette er sikkert 10 år for meget.
23Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
24DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11873
25Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 180. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
26Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207
2724de søndag e. Tr. 1716
28Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 181. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
29Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:228
30Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,317
31Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,163
32Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626, II:162
33Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:627
34Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626
35Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
3637 år gl. ved MT 1701.
37Ifølge "Folk og Slekt i Trondenes" er han født o. år 1667, hvilket kanskje er mere trolig da han ikke er nevnt i manntallet år 1666.
38Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 72
39Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 543
40trolovet 6. jan. 1722 ? (en dag før bryllupet ?)
4116 år i 1701.
42Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 543-544
43Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 544
44Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
45På hvilken baggrund er man kommet frem til dette årstal?
46Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:165
47Foreldras 8. barn.
48Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,223
49Hans Rafnung skriver at hun var født 1700.
50Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
51Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
52Foreldras 9. barn
53Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,370
54Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:376
55Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 480
56Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
57C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
58Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207,683
59Alderen er oppgitt til 72 år, men det er nok i meste laget.
60Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:193
61Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:192
62Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
63Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:32,683
64Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:32
65Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:208
66Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163, 683
67Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:164
68Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163
69Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,521
70Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
71Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
726 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
73Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,101
74Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 117
75Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 893
76Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:684
77Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:683
78Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,348
79Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,347
80angivelig 77 år gl.
81Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,318
82Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:317
83Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:318
84Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
8570 år gl.
86Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
87Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,229
88Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:229
89Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 164
90Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
91Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
92Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 508
93Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 129
94Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
95Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:230
96Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
97Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
98Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112
991. s. e. Tr.
10020 år 1766.
101I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1738.
102Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
103Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 82
104Moren intr. Dom. p. Adv. 1747.
105Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112, 113
106I "Folk og Slekt i Trondenes" er han født på Haukebø, Trondenes.
107Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 240. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
108Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 54
10923. tr.
110Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
111s. septu., 68 år gl.
112Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 546
113Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:328
114Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
115Astafjord bygdebok sætter fødselsåret til 1717.
116Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 32, 45
117Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1752.
118Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:144
119Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 157
120Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
121Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
122Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
123Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
124Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
125Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,269
126Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:269
127Nevnes ikke i skiftet etter faren 6. juni 1788
128Dom. Jubilate. 1758
129Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:268-269
130Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268
131Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
132d. esto mihi.
133Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
134Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
135Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 46
136I NST 14, s. 246 står der at han døde 9. okt. 1858.
137Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 46
138Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
139trolovet 25. juni 1771 på gården Næss.
140Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403, 893
141Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 402
142Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403
143trolovet 10. nov. 1779 på gården Barøen.
144Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895
14557 år gml. i 1801
146Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895-896
147Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 896
148Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:685
149Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 404
150Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1004
151Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:641
152Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
153Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:283
154Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
155Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:117
156Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
157Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:158
158Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 55
159Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:105
160Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:57
161Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 449
162Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
16336 år gl. ved FT 1801.
164Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
165Ugifte.
166Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
167Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:36
168Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:86
169Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 536
170Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 105
17111. p. tr.
172Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
173Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:176
174Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:4
175Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:211
176Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:291
177Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:32
178Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
179Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:9
180Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:408
181Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
182Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
183Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
184Tvilling.
185Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
1862. paaskedag 1810
187Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
188Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
189Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,231
19050 år gl. ved folketellingen år 1801.
19127 år gl. ved folketellingen år 1801.
192Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
193Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
194Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 509
1952. adv.
1965. s. e. påske.
197Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 131
198Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
199Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
200Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 406
201Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 406, 567
202Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 567
203Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:349
204Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,349
205Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:354
206Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:355
207Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:307
208Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,246
209Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
210Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 60
211Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 463
212Datter født i april 1796.
21346 år i 1801.
2146 år gl. ved FT 1801.
2159 år gl. ved FT 1801.
216Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
217tvilling.
218Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292
219Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:296
220Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292,296
221Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:293
222Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:135
223Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:72
224Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
225Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
22621 år gl. ved folketellingen år 1801.
22719 år gl. ved folketellingen år 1801.
22816 år gl. ved folketellingen år 1801.
22912 år gl. ved folketellingen år 1801.
23010 år gl. ved folketellingen år 1801.
231Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).
232IGI - http://www.familysearch.com
23326 år gl. ved ekteskapets indgåelse år 1832.
234Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 247. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
235Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 248. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
236Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 66
237Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 65
238Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. II:1004
239Tjeldsund bygdebok s. II:354 skriver 1. juni 1821.
240Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:306
241Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
242Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 455
243Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 59
244Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 457
245Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 75
246Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 291
247NST 14 (1954) sætter fødselsåret til 1834.
248Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 63
249Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
250Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
251Inger Eide, Bærum på Digitalarkivets "WebDebatt" i Aug. 2003
252Astafjord bygdebok skriver år 1841.
253Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
254Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 68
255Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 69
256Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 470
257Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 70
258Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 268
259Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
260Dåbsattest
261Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.