© 2001 Simon Ellefsen

Tausen / Tausan

Opdateret 17 Apr 2005.


Generation 1.

1.0.
Hans Tavsan
Født 1494, Birkinde på Fyn1,2.
Død 11 nov. 1561, Ribe ?1.
     Stilling: Biskop i Ribe

Gift 1° omkring 1527, Viborg3,1 med

Dorothea
Død omkring 15371.
     En nær slægtning af Jørgen Jensen Sadolin1

Gift 2° omkring 1538, - Og c. 1538 maa Hans Tavsan have indgaaet sit andet ægteskab med Anna Andersdatter (død 24/8 1570 i Ribe), idet den ældste datter af dette ægteskab, Dorothea, opkaldt efter den afdøde hustru, er født ca. 1539. - I Hans Tavsans andet ægteskab havde han 9 børn.11 med

Anna Andersdatter
Død 24 aug. 1570, Ribe1.

Børn af Hans Tavsan og Dorothea:

2.1.Katrine Hansdatter Tavsan
3.1.Hansdatter Tavsan
4.1._____
5.1.Jørgen Tavsan

Børn af Hans Tavsan og Anna Andersdatter:

6.1.Dorothea Hansdatter Tavsan, f. omkr. 1539, København, d. 1601, Ribe
7.1._____
8.1._____
9.1._____
10.1._____
11.1._____
12.1._____
13.1._____
14.1.Lisbeth Hansdatter Tavsan, f. omkr. 1550

Generation 2.

2.1.
Katrine Hansdatter Tavsan
3.1.
Hansdatter Tavsan
4.1.
___________
5.1.
Jørgen Tavsan
6.1.
Dorothea Hansdatter Tavsan
Født omkring 1539, København1.
Død 15 apr. 1601, Ribe1.
7.1.
___________
8.1.
___________
9.1.
___________
10.1.
___________
11.1.
___________
12.1.
___________
13.1.
___________
14.1.
Lisbeth Hansdatter Tavsan
Født omkring 1550.
     Må være en af de yngste døttre af Hans Tavsan's andet ægteskab1

Børn af Lisbeth Hansdatter Tavsan og _____:

15.14.Hans Tavsan

Generation 3.

15.14.
Hans Tavsan
     Sognepræst til Løsning og Korning.

Børn af Hans Tavsan og _____:

16.15.Niels Hanssen Tausan
17.15.Jens Tavsan

Generation 4.

16.15.
Niels Hanssen Tausan
     Leder man efter ham i universitetsmatriklen, finder man at han kun kan være den - Nicolaus Tausani Ripensis - som imm. 24/4 1626. Fra hvad skole kan ikke ses, da skolens navn er udeladt; det er dog sandsynligt det har været Ribe, og rimeligvis ligger der i ordet Ripensis kun dette, ikke som sædvanligt, at vedkommende er født i Ribe. Thi han er uden tvivl broder til den - Janus Tausani e schola Ripensi - som imm. 5/8 1629.1
     Ifølge prestetavlen i Støren var han sogneprest her [i Støren] i årene 1652-1654. Han underskrev også stiftsboken den 4. mars 1654, kaller seg da Nicolaus Tausanus. Var kapellan her i 21 år, trolig i årene 1634-1652.4
     Han var ifølge Tønder gift med formannens datter Kirsten Nilsdtr Balle. Han ble andre gang gift med mannens ettermann Hr Jon Eriksen.4

Gift _____med

Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle)
Død før 1676.
     Datter af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Kirsten Nielsd: Stören havde först Hr. Niels Tausan siden Hr. Jon Erichsen Jamt begge Præster paa Stören. Med den sidste ingen Börn.5

[Gift 1° med Niels Hanssen Tausan; Gift 2° med Jon Erichsen Jemt (Herdal) (omkr. 1614 - 3 apr. 1698)].

Børn af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle):

18.16.Hans Nielssen Tausan, d. 1697
19.16.Søren Nielsen Tausan
20.16.Niels Nielsen Tausan
21.16.Lisbeth Nielsdatter (Tausan)
22.16.Clara Nielsdatter Tausan
17.15.
Jens Tavsan
     Blev 1636 resid. kapellan til Skt. Katrine i Ribe1
     Janus Tausani e schola Ripensi, som imm. 5/8 1629 [fra Ribe.] Han blev resid. kapellan i Ribe S, Katrine. Kinch [Ribe bys historie II 454 ff.] har en del oplysninger om ham, blandt andet at han var gift med Kirsten Bertelsdatter Struch en datterdatters datterdatter af reformatoren, men erklærer udtrykkeligt ikke at kende hans [?skal vel være hendes?] afstamning. Hans forbindelse med Ribe og hans ægteskab tyder dog afgjort paa, at han stammer ned fra reformatoren, og det kan da ikke godt være paa nogen anden maade end ved at han og formodentlig ogsaa Niels [Hansen Tausan til Støren] begge er sønner af reformatorens dattersøn præsten Hans Tavsan i Løsning og Korning.1

Gift _____med

Kirsten Bertelsdatter Struch

Generation 5.

18.16.
Hans Nielssen Tausan
Død 29 jun. 16976.
     Hr. Hans Sogne-Præst paa Tingvold og Provst over Nordmör.5
     Mag. Hans Nielssen Tausan, Søn af Niels Hanssen Tausan, Sognepræst til Støren (S. 188). Var 1650 Capellan til Thingvold og blev 10 Søndag efter Trinitatis 1659 af Menigheden kaldet til Sognepræst sammesteds. Blev 1686 Provst over Nordmøres Provsti, hvilket Embede han nedlagde 1695. Døde 29 Juni 1697. Melchior Augustinussen kalder ham: "Pastor vigilantissimus et præpositus dignissimus, vir singulari pietate et doctrina, omnibus bonis notus". Han nedstammede maaske fra den berømte danske Reformator Mag. Hans Tausan, der døde som Biskop i Ribe 1561; han var en lærd Mand, og lod paa egen Bekostning oprette et astronomisk Observatorium paa et Sted paa Præstegaarden, der endnu kaldes Stjernehougen; gav 1660 den nuværende Altertavle i Thingvold Kirke og bekostede i 1682 det ene Pulpitur nederst i Kirken, ligesom han i 166. lod opføre paa Kirkens nordre Væg, nederfor Choret, et smukt Monument til Prydelse for Kirken. Hans Portrait hænger i Kirken iblandt 9 andre Præsters, med et Dødninghoved nedenunder og disse Ord: "Gud vær mig arme Synder naadig for din Søns Jesu Christi Skyld". Paa Gaarden Rimstad indrettede han et Feldberederi og et Teglbrænderi, samt Salt tilvirkning paa et Sted, Saltkjedelen kaldet. Han lagde ogsaa Vind paa Havedyrkning og Træplantning, og endnu i 1773 saa Prof. Schøning paa sin Reise et stort Asketræ i Præstegaardens Have, hvilket Tausan skulde have plantet. Han efterlod sig en meget stor Gjeld, omtr. 7000 Rdlr., saa at hans Bo, der beløb sig til omtr. 2700 Rdlr., blev fallit. (Jfr. G. Schønings Reise i Norge 2 H. S. 58 og 62). Da Kong Christian d. 5te bivaanede Gudstjenesten i Thingvold Kirke 2den Søndag efter Trin. 1685 forrettede Mag. Hans Tausan.6
     Han kan ikke identificeres med nogen anden end den privat (rimeligvis af faderen) underviste - Johannes Tausanus - som immatr. 10/11 1653 med mag. Hans Zoëga som privatpræceptor. Det maa altsaa være galt hos Erlandsen, at han i 1650 forekommer kapellan i Tingvoll, han kan først være blevet det 5-6 aar senere.1
     Han har efterladt sig et Portrætmaleri, som hænger i Kirken [Tingvoll]. Det har følgende Indskrift: »Hans Niels Tavsan i Alders 26 Aar. Død 1697 D. 29 Juni.« - Han var først gift med en Datter af Biskop Peder Schielderup, Bergitte, hvis Navn sammen med Prestens staar paa en Mindetavle i Kirken, som han lod opsætte. Aarstal er Anno 1661. - Senere efter sin første Hustrus Død, blev han gift med Aarsille, Datter af Provst Peder Krabbe. Hendes og Prestens Navn staar paa et Galleri, som han lod sætte ind i Kirken. Efter deres Navne staar Anno 1682.7,8

Gift 1° 25 sep. 1659, Domkirken i Trondheim., 17. søndag efter trinitatis. af biskop Mag. Bredal [men hvilket år?]6,8,8 med

Birgitte Pedersdatter Skielderup
Født omkring 1628.
Død 16779.
     Datter af Peder Jenssøn Skielderup og Gidske Hermannsdatter Lange.
     Ifølge Gerhard Schønning var hun første gang gift med hr. Jens, søn af Endris på Tingvold. Dette må nok være Hans Andersen Thingvold (1623 - 1659), der af Jakob Lund vistnok kaldes Jens. Hans's eftermand som sognepræst til Thingvold var Birgittes anden mand Hans Nielsen Tausan (død 29. juni 1697).

[Gift 1° med Jens Andersen Thingvold (1623 - 1659); Gift 2° 25 sep. 1659 med Hans Nielssen Tausan (d. 29 jun. 1697)].

Gift 2° jan. 1679, 2den Søndag efter Helligtrekonger 1679.6 med

Aarsille Pedersdatter Krabbe
Født 28 jan. 163010, døbt 28 jan. 163011.
Begravet 11 apr. 1697, 1ste Søndag efter Paaske 1697.12.
     Datter af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.

[Gift 1° med Jon Nielsen Todal (d. 1677); Gift 2° jan. 1679 med Hans Nielssen Tausan (d. 29 jun. 1697)].

Børn af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup:

23.18.Niels Hansen Tausan, f. 1660
24.18.Nikolai el. Niels Tausan, f. 1661, Tingvold, d. 1705, Bordø ved Færøerne
25.18.Jens Hansen Tausan, f. 1663, d. 1697
26.18.Peder Tausan, f. 1665
27.18.Hans Hanssøn Tausan
28.18.Kirsten Hansdatter Tausan, f. omkr. 1667, d. eft. 1717
29.18.Dorothea Cathrine Tausan, f. 1670, d. eft. 1717
30.18.Anders Hansen Tausan, f. 1671
31.18.Sara Hansdatter Tausan, d. eft. 1719, Kobberholmen i Veø
32.18.Anna Tausan ?????????
19.16.
Søren Nielsen Tausan
     Severin Tausan, var Sindsvag.10
20.16.
Niels Nielsen Tausan
     Mester Niels först kaldet til Strinden men foer derfra f(or)di han slog op med bispens d: blev siden Præst paa Voller og fik en Regiments Adjutants Encke Karen.5

Gift _____med

Karen
     Regiments Adjutants Encke.5

Børn af Niels Nielsen Tausan og Karen:

33.20.Erich Nielsen Tausan
21.16.
Lisbeth Nielsdatter (Tausan)
     Lisbeth Nielsd: fik Hr. Ifver Sogne-P. paa Lexvigen.5
     Af kronologiske årsager må hun være datter av Niels Hansen Tausan i Støren.
     Dahl, "Geistligheten", s. 82 henviser til at Tønder skriver hun er datter av sogneprest i Støren Niels Pedersen Balle; men i samme bog på side 152 skriver Dahl igen med henvisning til Tønder (og Schøning) at Niels Pedersens Balles datter Lisbeth er gift først med kapellan i Støren Henrik Andersen Herdal, dernæst med hytteskriver på Inset Niels Ibsen - dette er Schøning enig i (se "De Bullers og Balgers Slegte-Register) og ifølge Schøning er Lisbeth Nielsdatter enten datter eller sønnedatter af sogneprest i Støren Niels Hansen Tausan - og af kronologiske årsager må hun være sidstnevntes datter, eller ?

Gift _____med

Ifver Olufsen
Død 1680-168313.
     Søn af Ole.
     Sognepræst til Lexvigen. Var præst til Lexvigen omtrent fra 1657 til 1671. Han skal have været en rig Mand og var den første Sognepræst efter Kaldets Adskillelse fra Frosten.10
     I amtregnskapets familieskatt i april 1676 betalte han for seg, sin kone og to døtre. Han oppgir da at hans odelsgård er Rørstad.13
     I kvegskatt i 1657 betalte han for 6 hester, 2 kveg, 13 geiter, 2 får og 4 svin. I familieskatten i 1678 betalte han for seg, sin kone og en datter.13
     Han hadde en søster Karen Olsdatter som først var gift med Christen Jensen og andre gang med Mads Christensen i Trondheim.14

Børn af Lisbeth Nielsdatter (Tausan) og Ifver Olufsen:

34.21.Niels Ifversen, f. omkr. 1659
35.21.Ole Ifversen, f. omkr. 1660
36.21.Jens Ifversen, f. omkr. 1663
37.21.Kirsten Ifversdatter
38.21.Maria Ifversdatter
39.21.Lucia Ifversdatter
22.16.
Clara Nielsdatter Tausan
     Clara Nielsd. fik Hr. Peder Skelderup Vice-Past til Stören.5
     Clara eller Christine Tausan, datter af Niels Hansen Tausan, Sognepræst til Støren. Hun blev siden gift med Peder Schjelderup, Sognepræst sammesteds, og nævnes i Forhandlingerne om Delingen af Throndhjems Sogne 1694.15

Gift _____16med

Peder Jørgensen Schjelderup
Født 26 jun. 1637, Trondhjem.Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.16.
Død 11 aug. 172117, begravet 26 aug. 172117.
     Søn af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.
     «Jubellærer».
     Han var som Student med i Kjøbenhavns Beleiring af den svenske Konge Carl Gustav, og var Capellan her [Støren Præstegjeld] fra 1661 til 1689, da han fik Sognekaldet, paa hvilket han længe havde havt Exspectance, naar det blev ledigt. I Aaret 1700 blev han paa følgende Maade skildt ved Embedet. Sønnen Jørgen, foregav, Faderen uafvidende, at have erholdt Afstaaelse paa Kaldet, og erholdt det derfor af Kongen. Sønnen havde hermed ingen anden Hensigt, end at tjene Faderen som Capellan, mod at være vis paa at faae Kaldet ved dennes Død. Da nu Sønnen døde 6 Aar derefter, saae Faderen sig skildt ved Embedet, hvilket han dog paa Forestilling og af synderlig kongelig Naade beholdt paa det Vilkaar, at han skulde afgive Halvdelen af Kaldets Indkomster til Eftermanden. Døde 1721, omtr. 83 Aar gl., og efterat have været henimod 60 Aar Præst.16
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.16
     Ifølge Gerhard Schønning er Peder Schjelderup gift med Clara Nielsdatter Tausan.18

[Gift 1° med Clara Nielsdatter Tausan; Gift 2° med Elisabet Sebastiansdatter White (1621 - 1711)].

Børn af Clara Nielsdatter Tausan og Peder Jørgensen Schjelderup:

40.22.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. 1666, Støren ?, d. 1706, Støren ?
41.22.Niels Pedersen Schjelderup, f. 1668, Støren.
42.22.Jens Pedersen Schjelderup
43.22.Hans Pedersen Schjelderup
44.22.Jonas Pedersen Schjelderup, d. 1723, Holland.
45.22.Anna Kirstine Schjelderup
46.22.Gidsken Schjelderup, f. omkr. 1670
47.22.Sara Schjelderup
48.22.Maren Schjelderup, d. 1730
49.22.Lucie Schjelderup
50.22.Peder Pedersen Schjelderup, d. 1755

Generation 6.

23.18.
Niels Hansen Tausan
Født 166012.
     Niels student.5
     Han er muligvis den Nikolai/Nils Tausan der flyttede til Færørerne, eller også er han sandsynligvis død i spæd ????
24.18.
Nikolai el. Niels Tausan
Født 1661, Tingvold19,6.
Død 30 okt. 1705, Bordø ved Færøerne19.
     Nikolai Tausen. F. 1661 i Tingvold i Norge. Søn af mag., provst Hans Tausen og Birgitte Schjelderup. Barber og sysselmand på Strømø 1691. Druknede 30. Okt. 1705 sammen med præst Hans Ferslew og 7 mand ved «Skårene» under Bordø. Han var ætling af reformatoren Hans Tausen; hans descendenter bærer endnu navnet og ejer kongsgården i Hove på Suderø.19
25.18.
Jens Hansen Tausan
Født 166320.
Død 16 aug. 169712.
     Hr. Jens Sogne-Præst paa Röraas fik Ingebor lagmand Hans Veslings Dotter.5

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter Wesling
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....

Børn af Jens Hansen Tausan og Ingeborg Hansdatter Wesling:

51.25.Hans Tausan
26.18.
Peder Tausan
Født 166512.
     Omtales ikke ved skiftet efter sin halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717. Omtales ej heller hos Schøning.21,5
27.18.
Hans Hanssøn Tausan
     Hans 3. Lectie Hörer i Skolen [? Trondheim Katedralskole ?].5
28.18.
Kirsten Hansdatter Tausan
Født omkring 166720.
Død efter 8 apr. 171722.
     Kirsten som fik Jacob Michelborg Borger paa Nordmör.5

Gift 1° 169020 med

Jacob Johansen Mechelborg
Født omkring 1629-163023.
Død 169523.
     Søn af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter.
     Han overtog Kvalvåg efter faderens død.23
     Erlandsen kalder ham da også Johan Mechlenborg, hvilket kunne være Jacob's far, og det er ham der døde 1673, 67 Aar gl.

[Gift 1° omkr. 1660 med Margrethe Christensdatter; Gift 2° 1690 med Kirsten Hansdatter Tausan (omkr. 1667 - eft. 8 apr. 1717)].

Gift 2° _____med

Jørgen Femer
Født omkring 167024.
Død 173224.
     Søn af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.

Børn af Kirsten Hansdatter Tausan og Jacob Johansen Mechelborg:

52.28.Anne Jacobsdatter Mechelborg, f. 1691
53.28.Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg, f. 1693, d. 1722
29.18.
Dorothea Cathrine Tausan
Født 1670, døbt 1670, 2 ep. 167025.
Død efter 8 apr. 171726.
     Dorthe Catharin givt med Hr. Henrich Rytter d. yngre.5
     Erlandsen skriver hun er datter af Hans Tausan's andet ægteskab. Men hvis det er korrekt at Dorothea er døbt 1670 må hun være af hans første ægteskab. - Desuden bliver hun gift 1690 med Henrik Rytter - så hun må være af første ægteskab. Dette fremgår også af halvsøsteren Ane Jensdatters skifte 8/4 1717.12

Gift 1° 1690, 4. Trin. 1690.25 med

Henrik Henriksen Rytter
Født omkring 165527,25.
Død før 8 apr. 171728.
     Søn af Henrik (Mogensen) Rytter og Elen Michelsdatter.

Gift 2° efter 171725 med

Johan Røg
     Søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.
     Stilling: Proprietair i Stangvig12.
     Sandsynligvis søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.

Børn af Dorothea Cathrine Tausan og Henrik Henriksen Rytter:

54.29.Gisken Henriksdatter Rytter
30.18.
Anders Hansen Tausan
Født 167112.
     Anders Guldsmed-Svend.5
     Stilling: Skipper29,12
     Skifte 15 apr. 1707, Trondhjem.30Enkens bror og lagv. Laurids (Lorentz?) Marcussen Holst. Bygård 400, 1/32 i «Den Norske Løwe», ialt 651 - 532 rd..

Gift _____med

Kirstine Marcusdatter Holst
     Datter af Marcus Holst.

Børn af Anders Hansen Tausan og Kirstine Marcusdatter Holst:

55.30.Hans Andersen Tausan, f. omkr. 1701
56.30.Markus Andersen Tausan, f. omkr. 1702
57.30.Birgitte Andersdatter Tausan, f. 1704, d. 1748
31.18.
Sara Hansdatter Tausan
Døbt jan. 1673, 2den søndag efter Helligtrekonger 1673.31.
Død efter 1719, Kobberholmen i Veø32.
     Hun flyttede efter Mandens Død [1719] til Kobberholmen i Veø Præstegjeld og levede her i adskillige Aar.31

Gift _____med

Nicolai (Niels) (Jacobsen? el. Andersen?) Engelhart
Født omkring 1668, Meldalen33,34.
Død 1719, Veø31.
     Søn af Jacob (Anders?) Engelhart og Lisbet Steensdatter el. Hansdatter Henie.
     I Norsk Slektshistorisk Forenings kildemateriale til en norsk prestehistorie, innsamlet av Otto Delphin Amundsen og Sigurd Engelstad, er hr. Nicolaus Engelhart registrert under navn Niels Jacobsen Engelhart.35
     I skifte etter Nicolaus er nevnt sølv merket: AEHLSD 1680 og AEHLSD 1670. Det kan tænkes at AEHLSD er Nikolais foreldre Anders Engelhart og Lisbet Steensdatter.
     Var först prest vid flottan i Danmark; blef 24. febr. 1693 kaplan i i Tingvold af Trondhjems stift, 1700 vicepastor i Næsset i Romsdalen, 4. sept. 1716 på förbön af teol. lektorn i Trondhjem Thomas von Westen hos konung Fredrik IV och missionskollegiet kyrkoherde i Veö i Romsdalen. Han omtalas med mycken aktning för sin lärdom, synnerligast i hebreiska, sin fromhet och sitt embetsnit. Äfven var han en bland de s. k. »sju stjernorna«, ett af de sju berömde presterna Thomas von Westen, Jens Juel, Amund Barchow, Mentzer Ascanius, Peder Ström, Ejler Hagerup och Nikolai Engelhart bildadt andligt sällskap, som ifrade för sedlighetens och kyrkodisciplinens höjande samt för missionsverksamthet bland lapparna. Sålunda ingåfvo de 17. april 1714 m. fl. gånger klagoskrifter till konungen och uppgjorde förslag till lapparnas omvändelse, hvilket konungen gillade och sanktionerade. Bland deras ordenslöften ingick äfven att uppfostra hvarandras efterlefvande barn, af hvilket löfte Nikolai hade stor fördel, då han vid sin död efterlemnade nio omyndiga barn. Veö kyrka förvarar hans porträtt, som dock saknar någon som helst inscription.34
     Født i Meldalen, hvor Faderen formodes at have været Capitain. Hans Forfædre menes at være indkomne fra Tydskland til de norske Bjergværker. Var først Skibspræst, dog uordineret i Danmark, blev 24 Febr. 1693 ordineret til pers. Capellan til Thingvold, 1700 Vicepastor til Næsset, og 11 Septbr. 1716 Sognepræst til Veø, paa Lector Thomas von Westens Ansøgning og Forbøn til Kong Frederik d. 4de og Missionscollegiet. Døde 1719. Var en for sit Kald nidkjær og tillige lærd Mand, især meget kyndig i det hebraiske Sprog, og var han Medlem af det af Thomas v. Westen stiftede og af 7 Præster bestaaende religieuse Samfund. Hammond i sin nord. Missionshist. S. 82 ff. 231-25, 352 og fl. St. omtaler ham med megen Agtelse. - Hans Portrait hænger i Veø Kirke.31
     Han var medlem av det forbund og åndelige samfunn som i norsk kirkehistorie er kjent under navnet «Syvstjernen», og foruten ham selv bestod av Thomas von Westen, Peder Strøm, Mentz Ascanius, Eiler Hagerup, Amund Barchow og Jens Juel. De tilhørte den eldre pietistiske skole og søkte fornyelse i Kirken for å kunne bekjempe ugudelighet og fremme kirkedisiplinen. Dessuten inngav de 1715 til kongen forslag om misjonsvirksomhet blandt samene hvilket førte til at Thomas von Westen begynte sin første samiske misjonsreise i 1716.36
     Skifte 172137Av barn nevnes: Hans, Anders, Bastian, Jacob, Thomas, Elisabeth, Birgitte, Gisken og Anna. Sølv merket: AEHLSD 1680 og AEHLSD 1670..

Børn af Sara Hansdatter Tausan og Nicolai (Niels) (Jacobsen? el. Andersen?) Engelhart:

58.31.Hans Engelhart, f. 1702, Næsset, d. 1761, Oddernäs
59.31.Andreas (Anders) Engelhart, f. omkr. 1704
60.31.En søn
61.31.Bastian Engelhart, f. 1709, Næsset., d. 1774, Froen.
62.31.Jacob Engelhart, f. 1711, Næsset., d. 1756, Holstein.
63.31.Thomas von Westen Engelhart, f. omkr. 1713, d. eft. 1774
64.31.Elisabeth Engelhart, f. 1714, Næsset, d. 1766, Sør-Trøndelag.
65.31.Birgitte Engelhart
66.31.Gidsken Engelhart
67.31.Anna Engelhart, f. 1716, Veø, d. 1752, Jøringfjord
68.31.Engelhart
32.18.
Anna Tausan ?????????
     Hun er ikke nevnt i skiftet efter sin halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717.
33.20.
Erich Nielsen Tausan
     Erich Nielsön döde ung.5
34.21.
Niels Ifversen
Født omkring 1659.
     En Nicolaus Lexvig var, ilag med broren [Ole], student ved katedralskolen [i Trondheim] i 1677. Ble immatrikulert i København i 1678.13
35.21.
Ole Ifversen
Født omkring 1660.
     Var student i katedralskolen [i Trondheim] som Olaus Lexvig i 1677.13
36.21.
Jens Ifversen
Født omkring 1663.
     Jens som haver studeret.5
     En Joannes Lexvig var student i katedralskolen [i Trondheim] i 1680.13
37.21.
Kirsten Ifversdatter
     Kirsten fik en Sergeant.5
     Deres barn bodde i Kvikne og Tynset.13
38.21.
Maria Ifversdatter
     Maria Ole Mads k[one] paa Voller.5
39.21.
Lucia Ifversdatter
     Lucia ved Tolgen.5
40.22.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født 1666, Støren ?38.
Død 8 jun. 1706, Støren ?38, begravet 17 jun. 170639.
     Jörgen student.5
     Blev 16 April 1700 Sognepræst her [Støren]. Døde 8 Juni 1706. Schønau i sin Samling af danske lærde Fruentimmer, 2den D. S. 1303 beretter, at Jørgen Schjelderup, en habil Student, blev af Professor Steenbuch i Kjøbenhavn antagen til at følge den bekjendte danske Lærde, Frederik Rostgaard, paa hans Reiser som Copist, og at han i Paris blev brugt til at afskrive Libanii Sophistæ græske Breve i det kongelige Bibliothek, og havde Rostgaard med megen Flid underviist ham i at læse de forekommende Abbreviaturer efter den saakaldte codicis regii maximi Anviisning. Denne Reise maa være begyndt i Aaret 1692; thi i dette Aar var Rostgaard i Leyden, 1694 i England, 1695, 96 og 97 i Frankrig, 1698 og 99 i Italien og reiste i September s. A. derfra over Alperne igjennem Tydskland til Leipzig, hvorfra de det følgende Aar kom tilbage til Kjøbenhavn.40

Gift _____med

Dorothea Koplau
Død omkring apr. 1706, Støren præstegård41.
     Datter af Cort Christopher von Koplau.
     Døde paa Barselseng med det tredie Barn, 6 Uger før Mandens Død.41

Børn af Jørgen Pedersen Schjelderup og Dorothea Koplau:

69.40.Maria Schjelderup
70.40.Clara Schjelderup, f. 1701, Støren., d. 1768, Kongsvinger ?
71.40.Jens Schjelderup
72.40.Kirsten Schjelderup
73.40.Conradine Schjelderup, f. omkr. 1706
41.22.
Niels Pedersen Schjelderup
Født 1668, Støren.42.
     Niels Reg---- (uleselig).5
     Capitain, gift med [dansk præsteenke] Anna Hobral [Hobroe?], havde 4 Børn. (iflg. hånskrevet notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).16
     S.T.Dahl skriver i geistligheten s. 154 at Niels ble gift med Anna Stabel.17

Gift _____med

Anna Stabel (Hobroe, Hobral)
Død 23 jan. 1738, Horg.42.
     »en presteenke af Kjøbenhavn« [? enke efter hr. Christen Anderssen Hobro, sogneprest til Aars og Haubro 1651 til sin død 1693 ?].42

Børn af Niels Pedersen Schjelderup og Anna Stabel (Hobroe, Hobral):

74.41.Peter Stephen Schjelderup, f. 1698, d. 1781, Veøy
75.41.Clara Schjelderup
76.41.Jøris (Jøren?) Schjelderup
77.41.Elisabeth Schjelderup
78.41.Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
42.22.
Jens Pedersen Schjelderup
     Sømand, død i udlandet.39
43.22.
Hans Pedersen Schjelderup
     Sømand.39
44.22.
Jonas Pedersen Schjelderup
Død 17 feb. 1723, Holland.39.
     Sømand.16
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: Jonas Skielderup. Maren bort i 6 år. Fattig.43

Gift _____med

Hellene
Død 26 jun. 173639.

Børn af Jonas Pedersen Schjelderup og Hellene:

79.44.Ane Elisabeth Schjelderup
80.44.Peder Schjelderup, f. 1711, d. 1733, Batavia.
81.44.Ane Kierstine Schjelderup, d. 1775
45.22.
Anna Kirstine Schjelderup
     Ane Christin have D. Lisbeth Jorritz-D. With.5

Gift 1° 3 apr. 1695, Støren.39 med

Jørris White
Født 166144.
Død 170044.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Cand. theol..
     Hans Hyldbakk skriver han var gift med Gidsken Pedersdotter Schjelderup.44

Gift 2° 8 jan. 1704, Støren.39 med

Christen Andersen Aalborg

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Jørris White:

82.45.Thorsten Whitte

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Christen Andersen Aalborg:

83.45.Jørris A... Aalborg
46.22.
Gidsken Schjelderup
Født omkring 1670.
Begravet 4 mai 1742, Vinger.
     Gidsken Pige hos Hr. Even paa Quechne.5
     I Wilhelm Lasses notater s. 203B står der «Gidsken Schjelderup, enke efter Sorenskriver Bendix Hejde, blev begravet i Vinger 4. mai 1742, 72 Aar gl.».

Gift 1° _____med

Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 162845.
Død 170546.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.5
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)47
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.47
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.47
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.47

[Gift 1° med Kirsten Andersdatter Bruse; Gift 2° omkr. 1671 med Bodil Clausdatter Stabel (1635 - 1698); Gift 3° med Gidsken Schjelderup (f. omkr. 1670); Gift 4° _____ med Marta Nielsdatter; Gift 5° _____ med Randi Kristensdatter; Gift 6° _____ med _____].

Gift 2° _____med

Bendix Heide
     Sorenskriver.

Børn af Gidsken Schjelderup og Niels Jensen Friis:

84.46.Clara Bolette Friis
85.46._____
47.22.
Sara Schjelderup
     Sara [er alt hvad Schøning har skrevet].5

Gift 17 okt. 1703, Støren.39 med

Johan Hønnemann
Begravet 20 aug. 1733, Bakke.39.
     Lieutenant.16

Børn af Sara Schjelderup og Johan Hønnemann:

86.47._____
87.47.Eva Clara Hønnemann
48.22.
Maren Schjelderup
Død 173048,39.
     Maren [er alt hvad Schøning har skrevet].5
     Død ugift. Hun er sandsynligvis den datter som Erlandsen har kaldt Sara (nr. 2).
     I en efterslægttavle på Frederiksberg bibliotek er hun også først kaldt Sara, men navnet er siden streget over og erstattet af Maren, død ugift 1730.39
     Skifte _____, Estenstad i Sogndale i Støren Prestegjeld49,16Blandt Arvingerne hendes Søsterbørn, Torsten (Elias?) With samt Jørris Adrian? Aalborg.
49.22.
Lucie Schjelderup
     Lucia er paa Wogen.5

Gift 6 apr. 1701, Støren.39,49 med

Christian Rasbech
Født 165550.
     Lieutenent.16
     4 Børn iflg. Erlandsen.

Børn af Lucie Schjelderup og Christian Rasbech:

88.49.Birgithe Rasbech
89.49.Clara Elisabeth Rasbech
90.49.Beret Christiansdatter Rasbech
50.22.
Peder Pedersen Schjelderup
Død 12 apr. 175539.
     Peder hos Comisair Tönder.5
     Hytteskriver paa Tolgen. 10 børn.
     Skifte 21 jun. 1755, Røros Berg. Skifteprot. 1742-56, s. 108839.

Gift _____Havde 10 Børn.51med

Lucie Hagerup (Hage?)

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?):

91.50.Gidsken Kristine Schjelderup, d. 1761
92.50.Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup, d. 1731
93.50.Abraham Schjelderup, d. 1789
94.50.Richard Nicolai Schjelderup, f. 1716, d. 1791
95.50.Anders Pedersen Schjelderup, d. 1749
96.50.Jens Pedersen Schjelderup, d. før 1755
97.50.Peder Schjelderup
98.50.Lucie Pedersdatter Schjelderup
99.50.Ane Elisabeth Schjelderup
100.50._____

Generation 7.

51.25.
Hans Tausan
     Myndig ved sin fasters skifte 8. april 1717, hvor der endvidere står: «farer med comisskaptein Henrich Henrichsen».21
     Skifte 1725-1733, Trondheim.52(Hans Jensen Tausan)..
52.28.
Anne Jacobsdatter Mechelborg
Født 169120.
53.28.
Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg
Født 169353.
Død 172253.

Gift _____53med

Niels Christian Aboe
Død 174453.
     Tolderen i Molde. Han var ejer af gården Vestnes.53

Børn af Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg og Niels Christian Aboe:

101.53.Nicolay Aboe, f. 1720
102.53.Anna Kristine Aboe, f. 1721
54.29.
Gisken Henriksdatter Rytter

Gift _____med

Christopher Råg
     Kan være identisk med Christopher Olsen Røg søn af sognepræst til Stadsbygd Ole Christophersen Røg (1648-1696), eller måske en søn af Hans Christophersen Røg på Nordmøre.
55.30.
Hans Andersen Tausan
Født omkring 170154,29,21.
56.30.
Markus Andersen Tausan
Født omkring 170255,29,21.
57.30.
Birgitte Andersdatter Tausan
Født 170456.
Død 174857.

Gift 18 nov. 1733, Vor Frue kirke i Trondhjem.58 med

Marcus Holst Sodemann
Født 170456.
Død 175556.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.58
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].

Børn af Birgitte Andersdatter Tausan og Marcus Holst Sodemann:

103.57.Lorentz Holst Sodemann, f. 1735, d. 1807
104.57.Christina Margrethe Marcusdatter Sodemann, f. 1740, d. 1809
58.31.
Hans Engelhart
Født 5 dec. 1702, Næsset59.
Død 31 jun. 1761, Oddernäs60,61.
     Uppfostrades af »sjustjernan«, kyrkoherden i Aure af Trondhjems stift magister Mentzer Ascanius. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1721; aflade filosofisk examen 1722 och teologisk 1724; informator för prostens i Egby och Dalby på Själland Ole Sletting söner 1723-24; vikarierande prest i Veö af Trondhjems stift 1724-28; kollega i tredje klassen af Trondhjems latinskola 1728-30; kaplan i Inderö af samma stift 1730-42; prest å amiralskeppet Dannebrog (amiral Krag) 1743 och samma år kyrkoherde i Oddernäs invid Kristianssand. Han var högt ansedd för lärdom, dygder och embetsduglighet, älskad för sitt flärdfria väsen och sörjd af församlingen, som till hans minne reste en stod med följande inskrift: »Farvel, vaar Engelhart, Du var i Herrens Tempel / En englelignende og sand Timotheus; / Du en Johannes og et Kjærligheds Exempel / Var i din Menighed og i Dit eget Huus. / Din Visdom himmelsk var som Jacob den afmaler, / Du levede blandt os som en Nathanael. / Saa godt, ja mere godt selv Rygtet om Dig taler, / Og Dyden græd, da Du med Verden tog Farvel.«59
     Under hans tjenstetid, natten till 12 Juli 1759 nedbrann prestgården till grunden med alla inventarier och kyrkans archiv. Kort tid före sin död sökte han konungens medgifvande att få afstå sitt embete till förmån för sonen.59

Gift 173159 med

Anna Petronella Rogert Wesseltoft
Død 176059.
     Datter af Jacob Jørgensen Wesseltoft og Sara Rogert.
     Dotter af kyrkoherden i Inderö Jacob Wisseltoft. Hon omtalas hafva varit fullt ut lika ondsint som mannen var godmodig. 1731 skänkte de tillsammans till Saxhougs kyrka en oblatask, som bär inskriften: »Anne Petronelle Rogert, Her Hans Engelhartis.«62
     Nevnt i skifte 1720 etter Sara Rog(g)ert.63

Børn af Hans Engelhart og Anna Petronella Rogert Wesseltoft:

105.58.Nikolai Engelhart, f. 1734, Inderøy., d. 1763, Oddernes.
106.58.Anna Maria Engelhart, f. 1736, Inderøy.
107.58.Simon Jacob Engelhart, f. 1737, Inderøy., d. 1809, Drammen.
108.58.Sara Engelhart
109.58.Sara Engelhart, f. 1739, Inderøy., d. 1813, Holt.
110.58.Hans Engelhart
111.58.Gidsken Elisabeth Engelhart, f. 1742, Inderøy., d. 1820, Drammen.
59.31.
Andreas (Anders) Engelhart
Født omkring 170464.
     Genomgick Trondhjems latinskola; student 1721. Var téhandlare i Köpenhamn32
60.31.
En søn
     Erlandsen har en sønn som ble seilmaker i Irland, ikke nevnt [i faderens skifte] i 1721.65
61.31.
Bastian Engelhart
Født 7 okt. 1709, Næsset.66.
Død 4 aug. 1774, Froen.66.
     Uppfostrades af »sjustjernan», kyrkoherden i Kallundborg på Själland, sedermera biskopen i Trondhjem Ejler Hagerup (f. 1685, d. 1743). Genomgick Kallundborgs latinskola 1720-25; student 1725; aflade teologisk examen i Köpenhamn 1727; flyttade 1728 tillbaka till Norge och blef 1734 kaplan i Thingvold af Trondhjems stift, der han bodde på gården Endresal på Fredön. Reste 1748 till Köpenhamn för att söka befordran och blef kyrkoherde i Rendalen af Aggerhus stift 1750; kyrkoherde och prost i Bragernäs af samma stift 1766 och i Froen i Guldbrandsdalen 1769. Hans miniatyrporträtt, måladt af honom sjelf, förvaras i slägten.66

Gift 174310,66 med

Marine Munch
Født 1720, Jylland.67.
Død 1797, Flesberg prestegård, Buskerud..
     Dotter av kyrkoherden i Vaage Andreas Munch och Else Cathrine Stockfleth.67

Børn af Bastian Engelhart og Marine Munch:

112.61.Sara Tausan Engelhart, f. 1744, Tingvold., d. 1760, Rendalen.
113.61.Anders Engelhart, f. 1745, Thingvold., d. 1828, Flesberg.
114.61.Nikolai Engelhart, f. 1747, Thingvold., d. 1822, Vennersborg.
115.61.Else Kathrine Engelhart, f. 1748, Tingvold., d. 1817, Flesberg.
116.61.Kristine Engelhart, f. 1751, Rendalen.
117.61.Elisabeth Fredrikke Engelhart, f. 1754, Rendalen.
118.61.Ejlert Fredrik Engelhart, f. 1755, Rendalen.
119.61.Henning Munch Engelhart, f. 1757, Rendalen., d. 1791, Ostindien.
120.61.Bastiane Marie Engelhart, f. 1759, Rendalen.
121.61.Sara Engelhart, f. 1761, Rendalen., d. 1826
62.31.
Jacob Engelhart
Født 1711, Næsset.68.
Død 17 mai 1756, Itzehoe, Holstein.69,68,37.
     Uppfostrades af »sjustjernan», kyrkoherden i Borgen af Bergens stift Peder Ström. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1730. Var postmästare i Itzehoe i Holstein.68
     Enligt »Engelhartiana» egde denne Jacob Engelhart »10 barn, hvaraf några överflyttade till Sverge.»68

Gift _____68med

Christine Rosenkilde
Født 173168.
Død 180868.
     Datter af Henrik Rosenkilde.
     Efter mannens död behöll hon qvar postmästaretjensten, som hon dock efter någon tid måste sälja för att betäcka en kassabalans, vållad af en af hennes söner.68

Børn af Jacob Engelhart og Christine Rosenkilde:

122.62.Fredrick Engelhart (? Martin Scheel ?)
123.62.Christian Engelhart (? Martin Scheel ?)
124.62.Christiane Engelhart
125.62.Charlotte Elisabeth Fredrikke Engelhart
126.62.Ernestine Engelhart
63.31.
Thomas von Westen Engelhart
Født omkring 171370.
Død efter 177432.
     Uppfostrades af fadrens bäste vän och beskyddare, »sjustjernan«, teol. lektorn i Trondhjem Thomas von Westen (f. 1679, d. 1727), efter hvilken han var uppkallad. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1730. Var auditör och häradshöfding i nedre Telemarken åren 1757-74. - Gift, men barnlös.32
     Sorenskriver i N-Telemark.37

Gift _____med

Dorothea Sophie Sønderborg
     Iflg. en håndskreven notits i det kgl. biblioteks udgave af Gustaf Engelharts bog "Slägten Engelhart (från Norge)", står at Thomas von Westen Engelhart var gift med Dorothea Sophia Sønderborg.
64.31.
Elisabeth Engelhart
Født 1714, Næsset61.
Død 24 apr. 1766, Storfosen i Ørland, Sør-Trøndelag.71.

Gift 18 okt. 172472 med

Lars (Laurits) Nannestad
Født 169271.
Død 175873,61.
     Søn af Christopher Jensen Nannestad og Karen Tønnersdatter Unrow.
     Stilling: Oberstløytnant.
     Oberst-Lieutenant ved det 2det Tronhiemske Nationale Infanterie-Regimente.74
     Mange børn.

Børn af Elisabeth Engelhart og Lars (Laurits) Nannestad:

127.64.Nicolai Nannestad, f. 1730
128.64.Hans Nannestad
129.64.Sara Nannestad
130.64.Laurentina Elisabeth Nannestad
65.31.
Birgitte Engelhart
     Nevnt i faderens skifte 1721.65
66.31.
Gidsken Engelhart
     Sjuklig, død ogift.32
67.31.
Anna Engelhart
Født 1716, Veø32.
Død 21 jun. 1752, Jøringfjord32.

Gift 22 sep. 175165 med

Peder Nerem
Født 171432.
Død 178332.
     Sogneprest, provst til Jøringfjord, Trondhjem Stift.32
68.31.
Engelhart
     Utvandrad såsom ung till Irland61
69.40.
Maria Schjelderup
70.40.
Clara Schjelderup
Født 31 jul. 1701, Støren.75,39.
Død 29 jan. 1768, Kongsvinger ?39.

Gift 1° 172439 med

Erik Ellingsen Grøn
Død okt. 1734, Numedalen39.
     Skrædder.39

[Gift 1° med Rebekka Ivarsdatter Bye (d. 1723); Gift 2° 1724 med Clara Schjelderup (31 jul. 1701 - 29 jan. 1768)].

Gift 2° 8 okt. 1737, DK (Danmark?Domkirke?)39 med

Hans Mortensen Sonderup
Død 174339.
     Brand-Lieutn., Skrædder.39

Børn af Clara Schjelderup og Erik Ellingsen Grøn:

131.70.Jørgen Schjelderup, f. 1724
132.70.Rebekka Kjelstrup Schjelderup, f. 1725
133.70.Hans Elias Schjelderup
134.70.Peder Schjelderup, f. 1729, Danmark?)
135.70.Conrad Koplau Schjelderup, d. 1786

Børn af Clara Schjelderup og Hans Mortensen Sonderup:

136.70.Gjertrud Dorthea Sonderup, f. 1739, d. 1791, Kongensgade (i København ?)
71.40.
Jens Schjelderup
Døbt 9 sep. 1703, Støren76,39.
72.40.
Kirsten Schjelderup
Begravet 5 jun. 1706, Støren77,39.
73.40.
Conradine Schjelderup
Født omkring apr. 170641.

Gift 26 mar. 1743, DK (Danmark?Domkirken?)39 med

Jeremias Kjelstrup
Død 11 mai 176439.
74.41.
Peter Stephen Schjelderup
Født 27 sep. 169878, døbt 4 okt. 169878.
Død 15 okt. 1781, Kobberholmen, Veøy39, begravet 31 okt. 1781, Veøy kirke.78.
     Stilling: Kaptein79
     Skifte 10 nov. 1781, Kobberholmen, Veøy78.

Gift 5 dec. 1731, Molde78,39 med

Elisabeth Johanne Johansdatter Johnston
Død 17 mai 1782, Kobberholmen, Veøy.80,78.
     Skifte 1 jun. 1782, Kobberholmen, Veøy.78.

Børn af Peter Stephen Schjelderup og Elisabeth Johanne Johansdatter Johnston:

137.74.Johan Schjelderup
138.74.Fredrik Vogt Schjelderup, f. 1740, d. eft. 1801
139.74.Thorleif Schønberg Schjelderup, f. 1749, d. 1807, Paa Vevlen i Id
140.74.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1733, d. 1813
141.74.Maren Kierstine Schjelderup
142.74.Clara Marie Schjelderup, f. 1745
143.74.Elsebe Johanne Schjelderup, f. 1751
144.74.Anna Gidsken Schjelderup, f. 1753
145.74.Cathrine Schjelderup
75.41.
Clara Schjelderup
76.41.
Jøris (Jøren?) Schjelderup
     Capt. Kom bort paa Søen med Søn og Datter.39
77.41.
Elisabeth Schjelderup
     Ugift. Blind.39
78.41.
Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
     Gift med en bonde.39
79.44.
Ane Elisabeth Schjelderup
Døbt 1708, Støren.39.
     Død ung.39
80.44.
Peder Schjelderup
Født 171139.
Død 23 mai 1733, Batavia.39.
81.44.
Ane Kierstine Schjelderup
Død 7 nov. 177539.

Gift _____med

Johannes Gabrielsen Drejer
Født 1714.
Død 10 aug. 1773, 59 Aar gl.39.
82.45.
Thorsten Whitte
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.81,44

Gift _____med

Ingeborg Whitte
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Thorsten Whitte og Ingeborg Whitte:

146.82.Hans Mathias Whitte, f. 1722, Manger
147.82.Anna Kirstine Whitte, f. omkr. 1729, d. 1805, Gaarden Fostad i Skogn
148.82.Joris Whitte, f. 1731, Trondhjem, d. 1765, Kongsberg
83.45.
Jørris A... Aalborg
84.46.
Clara Bolette Friis
     ? Opkaldt efter Gidskens mor og Niels Ibsens 2nd hustru Bodil/Bolette ?

Gift 1° 5 jul. 1731, Vinger med

Rasmus Duegaard
     Feltskier.

Gift 2° 21 jun. 1747, Vinger med

Daniel Hyll
     Feltskier.
85.46.
___________
86.47.
___________
87.47.
Eva Clara Hønnemann
     Gift i Trondhjem.

Gift _____, Trondhjem82
     Et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.51 med

Tellef Knudsen
Født 170582.
Død 177582.
88.49.
Birgithe Rasbech
89.49.
Clara Elisabeth Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift _____med

Bastian Røst
     Skifte 1735-1736, Trondheim.83(Bastian Røst [enke Klara Elisabeth Rasbech])..

[Gift 1° med Berithe Maria; Gift 2° med Clara Elisabeth Rasbech].
90.49.
Beret Christiansdatter Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Utenfor ekteskap med39

Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?84.
     Søn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix.
     Premierløytnant.84

[Gift 1° med Beret Christiansdatter Rasbech; Gift 2° med Theodora Maria Lemche; Gift 3° 1748 med Bolette Jensdatter Randulf (omkr. 1716 - omkr. 1770)].

Børn af Beret Christiansdatter Rasbech og Søren Pedersen Schjelderup:

149.90.Birgitte Christina Schjelderup
91.50.
Gidsken Kristine Schjelderup
Død 10 apr. 1761.

Gift _____med

Claus Schult
Født 4 okt. 1696.
Død 6 jun. 1767.
     Sogneprest til Loppa og Tolga.85

[Gift 1° 28 mar. 1726 med Margrethe Seehuus (omkr. 1696 - 1742); Gift 2° med Gidsken Kristine Schjelderup (d. 10 apr. 1761)].
92.50.
Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173110,85.

Gift _____med

Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)10,85.
     Søn af Peder Henriksen Ascanius og Sophie Mentsdatter.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.10

[Gift 1° med Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup (d. 1731); Gift 2° 30 nov. 1735 med Birgithe Marie Ring (Bing?)].

Børn af Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup og Ments Pederssen Ascanius:

150.92.Sophia Lucia Aschanius, f. omkr. 1726
93.50.
Abraham Schjelderup
Død sep. 178939.
     Eier af Moldegaard.39

Gift 4 apr. 1755, Kvikne med

Karen Brems
Født 14 jan. 1728, Qvikne.86,39.
Død 2 mai 1795, Moldegaard.39.
     Datter af Jonas Olsen Brems.
     Leiv Skjerve skriver at hun er datter av proviantskriver Abraham Brems (o.1690-1765) på Kvikne, Strømsnes gift med Anne Hansdatter Hals Storeng, f. 1696.
     Bjørn Hassel Nyheim skriver at hun er en uekte datter av proviantskriver Jonas Brems på Kvikne (ca. 1685 - 1765).
94.50.
Richard Nicolai Schjelderup
Født 7 feb. 171639.
Død 17 mai 179139.
     Hytteskriver.39

Gift 9 nov. 174739 med

Aarsille Marie Junghans
Født 24 okt. 172587,39.
Død 8 mai 180439.
     «lever af en liden formue» år 1801.88

Børn af Richard Nicolai Schjelderup og Aarsille Marie Junghans:

151.94.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1747, d. 1767, Meldalen.
152.94.Lucie Schjelderup, f. 1749, d. 1827
153.94.Elen Marie Schjelderup, f. 1751, d. 1829
154.94.Peter Andreas Schjelderup, f. 1754, d. 1847
155.94.Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup, f. omkr. 1757, d. 1841
156.94.Olava Marie Schjelderup, f. 1764
157.94.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1768, d. 1848
95.50.
Anders Pedersen Schjelderup
Død 174989.
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.89
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Gift _____med

Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Datter af Evind Stenssøn Meldal og Gidsken Michelsdatter.
     Nevnes ikke hos Schøning.90

Børn af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal:

158.95.Even Michael Meldal Schjelderup, f. 1735, d. 1814, Augvolden
159.95.Peder Andersen Schjelderup, f. 1735, d. 1791, Oslo
160.95.Anders Andersen Schjelderup, f. 1738, d. 1793
161.95.Michael Andersen Schjelderup
162.95.Gidsken Andersdatter Schjelderup, f. omkr. 1732
96.50.
Jens Pedersen Schjelderup
Død før 1755.
     Stilling: Proviantforvalter ved Røros Verk.91
     Er ikke nevnt i faderens skifte, hvorfor hans ægteskab må have være barnløst.

Gift 30 mar. 1740, Vor Frue kirke i Trondhjem91 med

Riborg Cathrine Luytkis
Født omkring 170292,91.
Død 27 aug. 1777, Røros91.
     Datter af Johan Luytkis og Karen Paulsdatter Birch.
97.50.
Peder Schjelderup
98.50.
Lucie Pedersdatter Schjelderup
     Død ung.39
99.50.
Ane Elisabeth Schjelderup

Gift _____39med

Ole Christophersen Tønder
100.50.
___________

Generation 8.

101.53.
Nicolay Aboe
Født 172053.
102.53.
Anna Kristine Aboe
Født 172153.

Gift _____53med

Matthias Frederik Wiberg
Født 171853.
Død 177053.
     Guldsmed i Kristiansund.53
103.57.
Lorentz Holst Sodemann
Født 173558.
Død 180758.
     Sogneprest til Aure. Provst.58
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.93

Gift 1° 19 apr. 1775, Sparbo.94 med

Sara Rebekka Hersleb
Født 173694.
Død 18 aug. 178894.
     Datter af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost.

Gift 2° _____med

Mette Margrete Kjestrup
Født 10 sep. 175295.
Død 3 feb. 180995.
     Datter af Claus Christian Kielstrup og Else Boyesdatter Rivertsen.
     Skal være datter av Kjestrup, sogneprest til Oppdal - er det samme person som Claus Christian Kielstrup ?

Børn af Lorentz Holst Sodemann og Sara Rebekka Hersleb:

163.103.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
104.57.
Christina Margrethe Marcusdatter Sodemann
Født 174056.
Død 180956.

Gift _____med

Rasmus Olsen Lyng
Født 173456.
Død 176956.
     Søn af Ole Jacobssen Lyng og Marith Hansdatter Landstad.

Børn af Christina Margrethe Marcusdatter Sodemann og Rasmus Olsen Lyng:

164.104.Ole Peter Rasmussen Lyng, f. 1762, d. 1823
105.58.
Nikolai Engelhart
Født 20 sep. 1734, Inderøy.66.
Død 15 jun. 1763, Oddernes.66.
     Genomgick Kristianssands latinskola från 1747; student 1750; kaplan hos fadren i Oddernäs 1760; kyrkoherde derstädes vid fadrens död 1761. Var ogift.66
106.58.
Anna Maria Engelhart
Født 1736, Inderøy.66.
     Död ogift hos systern [Sara] i Holt, der hon efter faderns död var bosatt.66
107.58.
Simon Jacob Engelhart
Født 27 jul. 1737, Inderøy.68.
Død 5 okt. 1809, Drammen.68, begravet _____, Strømsø kirkegård.68.
     Genomgick Kristianssands latinskola; student 1758; aflade juridisk embetsexamen 1759; medhjelpare hos farbrodern häradshöfding Thomas von Westen Engelhart 1759-64; stiftsfullmäktig i Kristianssands stift 1764-67; förvaltare å Gjemsö kloster 1767-75; kryssinspektör och tullprokurör i Kristianssand 1776-83; konsumtionsinspektör i Drammen 1783 och pensionerad såsom sådan. Han var en ovanligt angenäm sällskapsmenniska, en alvarlig och god fader.68

Gift _____96med

Marthe Marie Møglestue
Født 174196.
Død 181096.
     Från Lillesand.96

Børn af Simon Jacob Engelhart og Marthe Marie Møglestue:

165.107.Anna Beata Juliane Marie Engelhart, f. 1770, Gjemsø., d. 1848, København.
166.107.Petronelle Regnille Engelhart, f. 1774, Gjemsø., d. 1774
167.107.Hans Engelhart, f. 1775, Skeen., d. 1842, Danmark.
168.107.Niels Engelhart, f. 1777, Kristianssand., d. 1863, København.
108.58.
Sara Engelhart
     Död i späd ålder i Inderö.66
109.58.
Sara Engelhart
Født 1739, Inderøy.66.
Død 4 dec. 1813, Holt.66.

Gift _____66med

Anders Gørgensen (Jørgensen ?)
     Länsman, Vivesöl i Holt.66
110.58.
Hans Engelhart
     Död i späd ålder i Inderö.66
111.58.
Gidsken Elisabeth Engelhart
Født 2 okt. 1742, Inderøy.66.
Død 1820, Drammen., Ogift.66.
112.61.
Sara Tausan Engelhart
Født 29 feb. 1744, Tingvold.67.
Død 1760, Rendalen.67.
113.61.
Anders Engelhart
Født 10 apr. 1745, Thingvold.96.
Død 22 feb. 1828, Flesberg.96.
     Genomgick Kristiania latinskola; student 1768; aflade filosofisk examen 1769 och teologisk 1770, allt i Köpenhamn. Återvände sistnämde år till Norge och var 1772-74 kaplan hos fadern i Frien. 1777 reste han åter till Danmark, der han blef vice kyrkoherde i Sjevinge af Fredriksborgs amt och 1778 i Nikolai församling i Köpenhamn samt slutligen 1779 vice prost på den örlogseskader, som åren 1779, 80, 81 genomkryssade Nordsjön. Återvände 1782 ånyo till Norge och blef kyrkoherde och prost i Flesberg invid Kongsberg, från hvilket embete han 1824 tog afsked. Vid hans afskedstagande lät konung Carl XIV Johan officielt uttrycka sin tillfredsställelse med hans långa, trogna och pligtuppfyllda tjenstetid samt utnämde honom samtidigt till andlig medlem af Nordstjerneorden. Äfven var han jubellärare. Han inköpte nu en 1/8 mil från Flesbergs prestgård belägen liten egendom, som ännu bär namnet »Anderseie», och dog der, öfverlefd af endast fyra af sina fjorton barn.97

Gift 178898 med

Anna Dorothea Klem
Født 27 apr. 176798.
Død 19 aug. 184198.
     Dotter af prosten i Sandsvär Johannes Mikael Klem.98

Børn af Anders Engelhart og Anna Dorothea Klem:

169.113.Bastian Engelhart, f. 1789, Flesberg.
170.113.Johannes Engelhart, f. 1789, Flesberg.
171.113.Sofia Dorothea Blom Engelhart, f. 1790, Flesberg.
172.113.Marine Munch Engelhart, f. 1791, Flesberg.
173.113.Bastian Nikolai Engelhart, f. 1792, Flesberg., d. 1830
174.113.Sara Susanne Engelhart, f. 1793, Flesberg., d. 1867, Flesberg.
175.113.Johannes Mikael Klem Engelhart, f. 1794, Flesberg.
176.113.Sofia Dorothea Blom Engelhart, f. 1795, Flesberg.
177.113.Andrea Dorothea Engelhart, f. 1796, Flesberg.
178.113.Sofia Dorothea Klem Engelhart, f. 1798, Flesberg., d. 1852, Flesberg.
179.113.Johannes Mikael Klem Engelhart, f. 1799, Flesberg.
180.113.Elise Katrine Stockfleth Engelhart, f. 1801, Flesberg., d. _____
181.113.Hillaria Fredrikke Henningia Engelhart, f. 1802, Flesberg.
182.113.Engel Engelhart, f. 1803, Flesberg.
114.61.
Nikolai Engelhart
Født 9 mar. 1747, Thingvold.99.
Død jan. 1822, Vennersborg.99.
     Aflade juridisk examen i Köpenhamn 1769; regementsqvartermästare och auditör vid Sönden och Nordenfjeldske Skidlöbercorps 1773-74; garnisonsauditör i Fredrikstad 1774-79; regementsqvartermästare och auditör vid Oplandska Infanteriregementet 1779-82; krigskommissarie i Aggerhus stift 1802 med öfverkrigskommissaries titel och majors, sedermera öfverstelöjtnants, rang. Under svensk-danska kriget 1808 tjenstgjorde han vid Oplandska Brigaden och hade från krigets början i mars öfverinseende öfver Kongsvingers magasiner, till hvilka han gjorde stora uppköp. Riddare af Dannebrogsorden 1813. Inköpte flere landtegendomar omkring Kongsvinger, bland dem Vennersborg 1789.99

Gift 178399 med

Pauline Christine Schrøder
Født 23 jun. 175799.
Død 15 feb. 183899.

Børn af Nikolai Engelhart og Pauline Christine Schrøder:

183.114.Bastian Engelhart, f. 1785
184.114.Andreas Nikolai Engelhart, f. 1787, d. 1832, chefsgården Gumpingerud.
185.114.Dorothea Marine Engelhart, f. 1790, d. 1860, Kongsvinger.
186.114.Thomas von Westen Engelhart, f. 1791, Vinger., d. 1858, Lier.
187.114.Bolette Sofie Engelhart, f. 1793
188.114.Pauline Nikoline Engelhart, f. 1795, d. 1857
115.61.
Else Kathrine Engelhart
Født 10 mar. 1748, Tingvold.67.
Død 12 jan. 1817, Flesberg., Ogift.67.
116.61.
Kristine Engelhart
Født 9 okt. 1751, Rendalen.67.
     Död ogift.67
117.61.
Elisabeth Fredrikke Engelhart
Født 14 jan. 1754, Rendalen.67.
     Död ogift.67
118.61.
Ejlert Fredrik Engelhart
Født 2 mai 1755, Rendalen.67.
     Var först militär, sedermera sjöman och derefter förvaltare på Those gård i Smaalenene.67
119.61.
Henning Munch Engelhart
Født 17 jan. 1757, Rendalen.67.
Død 1791, Ostindien.67.
     Student 1774; aflade teologisk examen 1776; adjunkt hos prosten Johannes Mikael Klem i Sandsvär af Kristiania stift 1776-83. 1784 utnämdes han till prest i danska kolonien Tranquebar i Ostindien och fick 1790 offentligt uppdrag att besöka Nikobaröarne för att på grund af en tilltänkt dansk kolonisering beskrifva dem. Då han der en gång för att botanisera skulle färdas mellan tvenne af öarne, kantrade kanoten i bränningen genom negrernas oförsigtighet och han druknade. Under sin korta vistelse på dessa öar hade han gjort sig så omtyckt af dess vilda innebyggare, att de vid hans död reste en minnesstod till hans ära. Han hade serdeles goda naturvetenskapliga och matematiska kunskaper och skref under sin vistelse i Ostindien Tranquebars historia, som dock aldrig blef tryckt, alldenstund manuskriptet förkom spårlöst vid hans död. - Var ogift.67
120.61.
Bastiane Marie Engelhart
Født 19 sep. 1759, Rendalen.68.
     Död ogift.68
121.61.
Sara Engelhart
Født 27 jan. 1761, Rendalen.68.
Død 182668.
     Död ogift 1826 i Carissa [Karise] på Själland, der hon sedan 1812 hade varit bosatt hos sin kusins son prosten Hans Engelhart.68
122.62.
Fredrick Engelhart (? Martin Scheel ?)
     En af desse [Fredrick eller Christian Engelhart] utvandrade till New York, der han kallede sig Martin Scheel och hvarifrån han aldrig sedermera afhördes.68
123.62.
Christian Engelhart (? Martin Scheel ?)
     En af desse [Fredrick eller Christian Engelhart] utvandrade till New York, der han kallede sig Martin Scheel och hvarifrån han aldrig sedermera afhördes.68
124.62.
Christiane Engelhart
125.62.
Charlotte Elisabeth Fredrikke Engelhart

Gift _____68med

Johan Henrik Rantzow
     Postmästaren i Itzehoe.68
126.62.
Ernestine Engelhart
127.64.
Nicolai Nannestad
Født 13 okt. 173074.
     Doctor. Lector Theol. og Prof. Hebrææ Lingvæ, samt Residerende Capellan til St. Knuds Kirke i Odense.74

Gift _____74med

Mette Elisabeth Delgast
128.64.
Hans Nannestad
     Amanuensis hos hans Farbroder Biskopen.74
129.64.
Sara Nannestad

Gift _____100,74,100med

Niels Colstrup
     Søn af Jens (Janus) Colstrup og Helena Nannestad.
     Cancellie-Raad og Foged i Tronhiems Stift.101,74
130.64.
Laurentina Elisabeth Nannestad

Gift _____74med

Laulund
     Proprietair.74
131.70.
Jørgen Schjelderup
Født 172439.
132.70.
Rebekka Kjelstrup Schjelderup
Født 172539.
133.70.
Hans Elias Schjelderup
Døbt 30 okt. 1727, DK (Danmark?)39.
134.70.
Peder Schjelderup
Født 10 jul. 1729, DK (Domkirken?,Danmark?)39.
     Død ung.39
135.70.
Conrad Koplau Schjelderup
Døbt 5 apr. 1731, DK (Danmark?)39.
Død 23 mai 178639.
     Maler.39
136.70.
Gjertrud Dorthea Sonderup
Født 22 sep. 173939.
Død 30 jun. 1791, Kongensgade (i København ?)39.
137.74.
Johan Schjelderup
     Lieut.39
138.74.
Fredrik Vogt Schjelderup
Født 1740102,78, døbt 19 jun. 1740, Veøy, Møre og Romsdal103.
Død efter 1801.
     Stilling: Sergeant78
139.74.
Thorleif Schønberg Schjelderup
Født 1749104,79, døbt 26 feb. 1749, Veø105.
Død 2 jan. 1807, Paa Vevlen i Id106,105.
     Stilling: Kaptein79

Gift 1° omkring 1791107 med

Gurine Dorthea Rommedahl
Født 1755108,105.
Død omkring 1803105.
     Skifte 17 nov. 1803109,105.

[Gift 1° 21 okt. 1776 med Jacob Andreas Stang (d. omkr. 1788); Gift 2° omkr. 1791 med Thorleif Schønberg Schjelderup (1749 - 2 jan. 1807)].

Gift 2° 11 feb. 1805, Id107 med

Helene Margrethe Rommedahl
Født 1757110,105.
Død 14 apr. 1807, Id105.
     Er 1801 ugift og bosat hos sin søster og svoger på Wevelen gård i Id.88

Børn af Thorleif Schønberg Schjelderup og Gurine Dorthea Rommedahl:

189.139.Maren Christine Schjelderup, f. 1793, Id, d. 1864, Drammen
190.139.Karen Furman Schjelderup, f. omkr. 1794
191.139.Petter Andreas Schjelderup, f. 1796, Id, d. 1854
192.139.Nicolay Abraham Schjelderup, f. omkr. 1797
140.74.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1733111,39.
Død 181339.

Gift 23 jan. 1776, København.39 med

Arnt Røe
Født omkring 1715112,88.
     Kiøbmand i Trondheim, bosat i hus no. 26, Strandgaden.88
141.74.
Maren Kierstine Schjelderup

Gift _____39med

Nicolai Smith
142.74.
Clara Marie Schjelderup
Født 174539.
     Fik efter sin søster Anne 60 Rdr som en Erkjentlighed.39
143.74.
Elsebe Johanne Schjelderup
Født 175139.
     Hun er muligvis identisk med den Elsebe Johanna Schielderup, 58 år gl., der år 1801 er ugift og «nyder 50 rd aarlig pension». Hun er logerende hos Catarina sal. Larssens på gård no. 171, Moldgierdet i Molde prgj.88
144.74.
Anna Gidsken Schjelderup
Født 175339.
145.74.
Cathrine Schjelderup

Gift _____39med

Andreas Larsen Ramberg
Død 18 apr. 178139.
     Toldinsp. i Molde.39
146.82.
Hans Mathias Whitte
Født 12 okt. 1722, Manger81.
     Dep. 1739 privat, 25/10 1742 cand. theol. laud., Hører i Bergens Skole til 1751, blev senere Lector ved Semin. Frederic. i Bergen, 1760 Cap. ved Nykirken s. St., blev afsindig, men kom sig igjen, 1769 2den Cap. ved Nykirken, men gik atter fra Forstanden. [Sml. Hattings Bergens Præstehist., S. 170-1.]81

Gift 2 okt. 176681 med

Alide Johanne M..
147.82.
Anna Kirstine Whitte
Født omkring 1729113.
Død 2 dec. 1805, Gaarden Fostad i Skogn114,115,113.

Gift 14 aug. 1760Efter en håndskreven notits i det kongl. bibli. udgave af bogen.113 med

Hans Dahl
Født 9 jul. 1729, Forstaden Ihlen ved Trondhjem116.
Død 7 jan. 1803, Skogn116.
     Søn af Selgen Rasmussen Dahl og Maria Røst.
     Stilling: Sogneprest til Skogn.
     Dep. 1745 f. Trondhjems Skole, 12/6 1747 cand. theol. n. c., var Hofmester hos Frederik Rantzau, 3/5 1754 Missionair i Porsanger, 1755 Sgp. i Kautokeino, 31/8 1759 Sgp. i Rødøen, 6/3 1767 i Alstahoug, 1776 tillige Provst i Helgeland; 1/5 1782 Prof. Theol. extraord. (Titel), 24/9 1784 Sgp. i Skogn, død 7/1 1803. [Sml. Erlandsen, Trondhj. St., S. 304-5.]81
     Uddrag fra Erlandsen: 24 Sept. 1784 Sognepræst til Skogn, og døde 7 Jan. 1803, efter 3 Dages Sygdom. "Var et lyst Hoved, en ædel Mand og god Prædikant."116

Børn af Anna Kirstine Whitte og Hans Dahl:

193.147.Ingeborg Dorothea Dahl
194.147.Hanna Kirstine Dahl
195.147._____, d. før 1803
148.82.
Joris Whitte
Født 24 jul. 1731, Trondhjem81,116.
Død 23 apr. 1765, Kongsberg117.
     Dep. 1749 prov., 1750 cand. philos., 10/4 1752 cand. theol. h. ill., 23/7 1760 ex. med., 10/10 s. A. Dr. med. i Kbhvn., 1761 Bergmedikus p. Kongsberg, død 1765. [Sml. Hundrups Dr. med. Nr. 99, Kbhvns. L. T. 1765, S. 357-58. Worms og Nyerups Litt. Lex.]81
     Søn af Landmand Torsten W. og Ingeborg White. Født 24 Juli 1731 i Trondhjem, d. 23 April 1765 i Kongsberg. Stdt. 1749 Roskilde, teol. Eksam. 1752, med. Alumnus paa Elers Koll. 1756 - 1761, med. Eksam. 1760, Dr. med. 10 Okt. 1760 (De multiplici nosocomiorum usu), Bergmedikus i Kongsberg 21 April 1761.117

Gift _____med

Engelke Henne
     Datter af Henne.

[Gift 1° med Joris Whitte (24 jul. 1731 - 23 apr. 1765); Gift 2° med Mattung].
149.90.
Birgitte Christina Schjelderup
Døbt 11 apr. 1740, Domkirken i Trondheim39.

Gift _____med

Jens Peter Dorenfeldt
     Guldsmed.39

Børn af Birgitte Christina Schjelderup og Jens Peter Dorenfeldt:

196.149.Anna Schjelderup Dorenfeldt, f. 1763, d. 1846
150.92.
Sophia Lucia Aschanius
Født omkring 1726118,88.
     I folketellingen 1801 er hun 75 år gl., «enke efter 1ste ægteskab med præsten Rambek, logerende hos Schieldrup. Hun har 30 rd. af kaldet og 20 rd. af postkassen». I samme folketelling omtales hun som husbondens, Christopher Schieldrups, tante. På baggrund af denne oplysning må hun være en datter af Mentz Aschanius.88
151.94.
Thomas Junghans Schjelderup
Født 12 dec. 174739.
Død 17 feb. 1767, Meldalen.39.
152.94.
Lucie Schjelderup
Født 7 feb. 1749119,39.
Død 18 dec. 182739.

Gift 15 mar. 177639 med

Jens Kleffel
Født omkring 1737120,88.
Død 12 sep. 180939.
     Hytteskriver Indset.39
     «Afskediget bergs betient og bruger 1/4 gaard» på gård nr. 2, Indset, Qvekne prgj., Hedemarken.88
153.94.
Elen Marie Schjelderup
Født 12 feb. 175139.
Død 26 dec. 182939.

Gift 1° 8 nov. 176739 med

Lauritz Bie
Født omkring 1728.
Død 13 jan. 1773, Trondheim.39.
     Søn af Otto Larsen Bie og Gertrud Larsdatter Ross.
     Avsked som prlnt av inf. 26. april 1758. Informator for gen. Frølichs datterbarn.

Gift 2° 27 nov. 1788 med

Hans Thiis Møller
Født 21 apr. 1764.
Død 28 aug. 181139.
     Som fik Moldegaard efter Karen Brems sal. Schjelderup.39
154.94.
Peter Andreas Schjelderup
Født 9 okt. 175439.
Død 26 feb. 184739.
     Veier og Maaler i Bergen.39
     Betegnes "enkemand capitain" ved indgåelse af ægteskab nr. 2.121
     EFTERSLÆGT

Gift 1° _____med

Kristiane Bruun? Brown?
Født omkring 1750122,88.
     Kaldes Christina Broun Schielderup i folketellingen 1801.88

Gift 2° 19 nov. 1805, "i huuset", Nykirken i Bergen.121 med

Regine Berle Gran
Død 23 apr. 1840, Bergen.39.

Børn af Peter Andreas Schjelderup og Regine Berle Gran:

197.154.Richert Nicolai Schielderup, f. 1809, d. 1809
198.154.Carl Schjelderup, f. 1815, d. 1815
155.94.
Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup
Født omkring 1757123,88.
Død 18 sep. 184139.
     Vollan i Qvikne.39

Gift 178539 med

Margrethe Schult
Født omkring 1748122.
Død 1 okt. 1824, Ørkedalen., 76 Aar gl.39.

Børn af Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup og Margrethe Schult:

199.155.Andrea Sophia Ascanius Schjelderup, f. 1788, d. 1836
156.94.
Olava Marie Schjelderup
Født sep. 176439.
157.94.
Thomas Junghans Schjelderup
Født 11 jan. 1768124,39.
Død 28 sep. 184839.
     Købm. i Molde.39
     Kiøbmand i Molde, bosat på gård no. 14, Udpaa gaden i Molde.88

Gift 1° _____med

Maren Sirine Haslund
Født omkring 1745125,88.
Død 12 sep. 1830, 89 Aar gl.39.

Gift 2° 183439 med

Marie Busch Mejer
Død 23 jan. 187439.

Børn af Thomas Junghans Schjelderup og _____:

200.157.Laurits Nikolai Schjelderup
158.95.
Even Michael Meldal Schjelderup
Født 1735126,39.
Død 4 mar. 1814, Augvolden127.
     Sognepræst i Oddernæs sokn, Oddernæs præstegaard.88

Gift _____39med

Lucie (Lene?) Cathrine Paludan
Født 8 dec. 1751128,39.
159.95.
Peder Andersen Schjelderup
Født 173539.
Død 21 feb. 1791, Oslo127.

Gift _____39med

Christiane Wisløff
Født 23 dec. 1746127.
Død 16 mar. 181639.
     Datter af Helle Juel Wisløff og Sophie Stranger.

Børn af Peder Andersen Schjelderup og Christiane Wisløff:

201.159.Cathrine Stranger Schjelderup, f. 1779, d. 1851
160.95.
Anders Andersen Schjelderup
Født 30 jul. 173839.
Død 22 jun. 179339.
     Kapellan ?39

Gift 178239 med

Dorthea Colbjørnsen
Født omkring 1751122,88.
Død 7 nov. 180439,128, begravet 14 nov. 1804, Domkirken i Bergen.129,130.
     Er 1801 bosat på gård nr. 7, 15de rode i Bergen.88

Børn af Anders Andersen Schjelderup og Dorthea Colbjørnsen:

202.160.Erentz Colbiørnsen Schjelderup, f. omkr. 1786
203.160.Jens Peder Schjelderup, f. omkr. 1787
161.95.
Michael Andersen Schjelderup
     Bergbetjent.39
162.95.
Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732131,88.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.39
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.88

Gift _____med

Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794132,133.
     Søn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.134
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.135

[Gift 1° med Anna Margrethe Irgens; Gift 2° med Gidsken Andersdatter Schjelderup (f. omkr. 1732)].

Børn af Gidsken Andersdatter Schjelderup og Michel Schjelderup:

204.162.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
205.162.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775

Generation 9.

163.103.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 178058.
Død 184958.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.58
164.104.
Ole Peter Rasmussen Lyng
Født 18 jan. 1762136.
Død 26 apr. 1823136.
     Oberst. 10 barn.136

Gift 1° 21 feb. 1799, Trondheim136 med

Ingeborg Anna Falck

Gift 2° _____med

Susanne Malling
Født 178156.
Død 185656.
     Datter af Hans Malling og Elisabeth Maria Tidemand.

Børn af Ole Peter Rasmussen Lyng og Susanne Malling:

206.164.Oline Susanne Lyng, f. 1818, d. 1898
165.107.
Anna Beata Juliane Marie Engelhart
Født 10 nov. 1770, Gjemsø.96.
Død 12 nov. 1848, København.96.
     Död ogift hos sin svägerska Caroline Katrine Engelhart i Köpenhamn.96
166.107.
Petronelle Regnille Engelhart
Født 22 jan. 1774, Gjemsø.96.
Død 7 nov. 177496.
167.107.
Hans Engelhart
Født 17 sep. 1775, Skeen.137.
Død 30 sep. 1842, Ballerup, Danmark.137.
     Genomgick Kongsbergs latinskola; student 1792; filosofisk examen i Kristiania 1793; studerade en kortare tid juridik vid Köpenhamns universitet och aflade der teologisk examen 1798; studerade ytterligare 1798-1802 teologi under ledning af de berömde professorerna Schousbo, Wahl och Horneman; återflyttade till Norge och blef kaplan i Arendal 1802; 1803 kaplan, 1811 kyrkoherde och 1816 domprost i Kristianssand; 1822 reste han ånyo till Danmark och blef på kallelse af patronus, grefve Moltke-Bregentved, kyrkoherde i Carissa [Karise på Sjælland], hvilket embete han innehade till 1833, då han blef kyrkoherde i Ballerup och Maalöv. Han var högt anseed, var »duglig, gudmodig och distrait»; Äfven var han intresserad botaniker, mineralog och fornforskare; sina samlingar skänkte han till museer i Danmark. 1818 samlade han en del anteckningar öfver sin slägt ["Engelhartiana", numera i kontorschef Ch. Engelharts ego].137

Gift 20 mai 1803137 med

Caroline Cathrine Fabricius
Født 13 aug. 1778137.
Død 18 jan. 1867, Köpenhamn.137.
     Datter af Laurits Schurman Fabricius og Berthe Hansen.
     Hon var blind från 1842 efter en misslyckad ögonoperation. Hon var ovanligt afhållen af sin slägt och sällsynt älskvärd, trots sin blindhet.137

Børn af Hans Engelhart og Caroline Cathrine Fabricius:

207.167.Simon Fabricius Engelhart, f. 1804, Kristianssand., d. 1864, Kristianssand.
208.167.Laura Engelhart, f. 1806, Kristianssand., d. 1883, København.
209.167.Marthe Lina Engelhart, f. 1808, Kristianssand.
210.167.Christian Engelhart, f. 1811, Kristianssand.
211.167.Niels Engelhart, f. 1821, Kristianssand., d. 1862, København.
168.107.
Niels Engelhart
Født 10 okt. 1777, Kristianssand.138.
Død 18 dec. 1863, København.138.
     Åtnjöt privat undervisning i Kongsberg; student 1792; juridisk teoretisk examen 1798 och praktisk 1802; underknaslist 1800; kanslist 1804; 2:e assessor i Bergens Stiftsöfverrätt 1807; assessor i Köpenhamns Polisdomstol 1809-13 och i Högsta Domstolen 1813-16. Kallad 1816 af Norges Storting att vara ledamot af dess lagkomité inträdde han efter förrättadt värf 1818 ånyo i Danmarks Högsta Domstol, der han 1833 blef justitieråd och hvarifrån han erhöll afsked med pension 1852. Riddare af Dannebrogsorden 1828, Dannebrogsman 1836; kommendör 1840 och storkors af Dannebrogsorden 1850. Han var en ovanligt skarp jurist, har författat flere juridiska arbeten och vann Köpenhamns stads pris för besvarandet af frågan: »hvilka äro de ändamålsenligaste medlen att i en stor stad förebygga tjufnader?» Äfven var han serdeles musikalisk; hans fiol, en äkta cremonesare, som efter hans död ärfdes af brorsonen Simon Fabricius, kom efter dennes död i Ole Bulls ego. Till sitt sätt mycket ceremoniös, var han hjertegod och välvillig; sin svägerska, Caroline Cathrine, som vistades i hans hus såsom enka, och hennes barn omhuldade han ömt.138

Gift 1809139 med

Anna Johanna Aagesen
Født 23 apr. 1785139.
Død mar. 1815139.
     Dotter af generalkrigskommissarien m.m. Sören Aagesen och Megtele Christine Riegelsen.139

Børn af Niels Engelhart og Anna Johanna Aagesen:

212.168.Jacob Engelhart, f. _____
213.168.Caroline Engelhart, f. _____
169.113.
Bastian Engelhart
Født 1789, Flesberg.140,98.
     Död i späd ålder.98
170.113.
Johannes Engelhart
Født 1789, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
171.113.
Sofia Dorothea Blom Engelhart
Født 11 apr. 1790, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
172.113.
Marine Munch Engelhart
Født 1791, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
173.113.
Bastian Nikolai Engelhart
Født 11 mar. 1792, Flesberg.98.
Død 183098.
     Död ogift 1830 i Arendal, der han var Läkare.98
174.113.
Sara Susanne Engelhart
Født 9 apr. 1793, Flesberg.98.
Død 1867, Anderseie, Flesberg.98.
     Död ogift.98
175.113.
Johannes Mikael Klem Engelhart
Født 5 apr. 1794, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
176.113.
Sofia Dorothea Blom Engelhart
Født 6 mai 1795, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
177.113.
Andrea Dorothea Engelhart
Født 14 nov. 1796, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
178.113.
Sofia Dorothea Klem Engelhart
Født 29 jan. 1798, Flesberg.98.
Død 1852, Anderseie, Flesberg.98.
     Död ogift 1852 på Anderseie efter långvarigt nervlidande.98
179.113.
Johannes Mikael Klem Engelhart
Født 17 mar. 1799, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
180.113.
Elise Katrine Stockfleth Engelhart
Født 1801, Flesberg.98.
Død _____, Anderseie, Flesberg.98.
     Död ogift på Anderseie.98
181.113.
Hillaria Fredrikke Henningia Engelhart
Født 1802, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
182.113.
Engel Engelhart
Født dec. 1803, Flesberg.98.
     Död i späd ålder.98
183.114.
Bastian Engelhart
Født 178599.
     Utvandrade till Amerika utan att sedermera afhöras, oaktadt efterlysning vid arfskiftet efter fadren 1822.99
184.114.
Andreas Nikolai Engelhart
Født 178799.
Død 1832, chefsgården Gumpingerud.99.
     Död barnlös 1832 på chefsgården Gumpingerud. Officer 1803; kapten vid 1:a Aggerhusiska Brigaden 1812 och chef för Vingers kompani, Riddare af Svärds- och Dannebrogsordnarne. Deltog i kriget mot Sverige 1814 och visade synnerlig tapperhet i slagen vid Lier och Alstrand.99

Gift _____99med

Dorothea Sofia Stiebold
Født 179299.
Død 183499.
185.114.
Dorothea Marine Engelhart
Født 179099.
Død 1860, Kongsvinger.99.

Gift _____, hvilket barnlösa äktenskap medelst skiljsmessa upplöstes.99med

Joachim Bang
     löjtnant, sedermera tulltjenstemann.99
186.114.
Thomas von Westen Engelhart
Født 22 jul. 1791, Vinger.139.
Død 1858, Lier.139.
     Officer 1809; kapten vid 1:a Aggerhusiska Brigaden 1822 och chef för Askers kompani, ordonnanceofficer hos konung Carl XIV Johan 1835; riddare af Svärdsorden. Utmärkte sig för tapperhet i 1814 års krig, synnerligast vid Lier. Han tog tidigt afsked ur krigstjensten för att ostörd egna sig åt skötandet af de landtegendomar, han ärft efter fadren, bland dem Lier, bekant från kriget 1814, och Vennersborg.139

Gift 1815139 med

Dorothea Marie Stabell
Født 29 feb. 1791139.
Død 15 jul. 1861139.
     Datter af Fredrik Wilhelm Brueneck Stabell.

Børn af Thomas von Westen Engelhart og Dorothea Marie Stabell:

214.186.Fredrik Nikolai Wilhelm Engelhart, f. 1816, Vinger., d. 1876, Vennerborg.
187.114.
Bolette Sofie Engelhart
Født 1793137.

Gift _____137med

Hans Hoff
Født 1788137.
Død 1845137.
     Ingeniör-major m.m.137
188.114.
Pauline Nikoline Engelhart
Født 1795137.
Død 1857137.
     Död ogift.137
189.139.
Maren Christine Schjelderup
Født 12 jan. 1793, Id141,105.
Død 24 jul. 1864, Drammen105.

Gift _____med

Hans Jacob Braun
     Stilling: Gjestgiver paa Eker105.
190.139.
Karen Furman Schjelderup
Født omkring 1794142,88.
191.139.
Petter Andreas Schjelderup
Født 26 jan. 1796, Id143,105,79.
Død 20 jul. 1854105,79.
     Oberstlieutenant.79
     Er ifølge O.Ovenstad (II, s. 361) sønn av kaptein Peder Andreas Schjelderup - det må være Peter Andreas Schjelderup (1754-1847) i Bergen han tænker på - men er dette korrekt ?

Gift 18 feb. 1818, Drammen.144 med

Marthe Christine Melhus
Født 1800, Bragernes..
Død 5 jan. 1866, 5. jan. eller 5. nov. 1866..

Børn af Petter Andreas Schjelderup og Marthe Christine Melhus:

215.191.Thorleif Schjelderup, f. 1822, Christiania., d. 1883
192.139.
Nicolay Abraham Schjelderup
Født omkring 1797145,88.
193.147.
Ingeborg Dorothea Dahl
     Døde ugift paa Fostad i Skogn.113
194.147.
Hanna Kirstine Dahl
     Opholder sig hos sin Beslægtede, Oberst Sejersteds Enke i Størdalen.113
195.147.
___________
Død før 7 jan. 1803113.
     Død før faderen [7. jan. 1803].113
196.149.
Anna Schjelderup Dorenfeldt
Født 1763146.
Død 1846146.

Gift 1790146 med

Mats Jenssen
Født 30 okt. 1760, Højer i Haderslev.146.
Død 12 aug. 1813, Trondhjem.146.
     Løste 8. nov. 1790 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.146
     Det handelshuset, som Mats Jenssens grundla i 1790, fortsættes fremdeles av hans mandlige efterslegt, nu i femte generation. Yngre mandslinjer i Mats Jenssens efterslegt er bl.a. familierne Darre-Jenssen, Dorenfeldt-Jenssen og Dorenfeldt.146
197.154.
Richert Nicolai Schielderup
Født 1809.
Død 19 sep. 1809, begravet 25 sep. 1809, Nykirken i Bergen.147,130.
198.154.
Carl Schjelderup
Født 17 apr. 1815.
Død 21 apr. 1815148,130, begravet 26 apr. 1815, Nykirken i Bergen.130.
199.155.
Andrea Sophia Ascanius Schjelderup
Født 1788149,39.
Død 24 dec. 183639.

Gift 18 sep. 181539 med

Albert Christopher Holck Midelfart Knoff
Født 29 dec. 176739.
Død 16 aug. 183639.
200.157.
Laurits Nikolai Schjelderup
201.159.
Cathrine Stranger Schjelderup
Født 177939.
Død 185139.

Gift _____39med

Jens Johan Vangensten
Født 6 sep. 176639.
Død 8 feb. 183739.
     Cand. jur.39
202.160.
Erentz Colbiørnsen Schjelderup
Født omkring 1786150,88.
203.160.
Jens Peder Schjelderup
Født omkring 1787151,88.
204.162.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 1771152,88.

Gift _____88med

Esten Iversen
Født omkring 1759153,88.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?88
205.162.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 1775154,88.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».88

Generation 10.

206.164.
Oline Susanne Lyng
Født 181856.
Død 189856.

Gift _____med

Carl Valentin Falsen
Født 181856.
Død 186856.
     Søn af Carl Valentin de Falsen og Anne Brun Kaasbøll.
     Stilling: Kaptein.
     Stilling: Vaktmester.

Børn af Oline Susanne Lyng og Carl Valentin Falsen:

216.206.Emilie Magdalene Falsen, f. 1847, d. 1924
217.206.Anna Louise Susanne Falsen, f. 1849, d. _____
218.206.Marie Julie Caroline Falsen, f. 1853, d. _____
207.167.
Simon Fabricius Engelhart
Født 30 apr. 1804, Kristianssand.155.
Død 22 okt. 1864, Kristianssand.155.
     Genomgick Kristianssands latinskola; student 1823; jur. kand. 1832; fullmäktig i norska Justitiedepartementet 1835 och vid norska Statsrådsafdelingen i Stockholm 1841; kanslist vid S:t Olofs orden och kammarjunkare hos konung Carl XIV Johan 1841, hvilken befattning han äfven innehade hos Oskar I och Carl XV och hvarifrån han begärde afsked 1862, då på hans begäran konungen utnämde honom till postmästare i hans födelsestad. Var högt aktad och afhållen för sin ädla och rättsinniga karaktär; hade ärft mycket af fadrens tankspriddhet. Var särdeles språkkunnig och stor musikälskare samt deltog ofta i prins Gustafs, som han beundrade, musiksamqväm.156

Gift 4 nov. 1850157 med

Hilda Rosina Christina Wilhelmina Hallman
Født 17 mai 1825157.
     Datter af Gustaf Hieronomus Hallman og Maria Nycander.
     Återflyttade 1866 till Sverige.157
     Enka; bor i Upsala (1886).157

Børn af Simon Fabricius Engelhart og Hilda Rosina Christina Wilhelmina Hallman:

219.207.Gustaf Oskar Fabricius Engelhart, f. 1853, Stockholm.
220.207.Thorvald Edvard Engelhart, f. 1855, Stockholm.
221.207.Hilda Alice Engelhart, f. 1862, Stockholm.
208.167.
Laura Engelhart
Født 26 nov. 1806, Kristianssand.137.
Død okt. 1883, København.137.
     Död ogift i Okt. 1883 i Köpenhamn.137
209.167.
Marthe Lina Engelhart
Født 24 aug. 1808, Kristianssand.137.
     Enka; bor i Köpenhamn.137

Gift _____137med

Ole Peter Görtz
Født 22 feb. 1812137.
Død 29 mai 1880137.
     Kyrkoherde i Reerslev på Själland.137
210.167.
Christian Engelhart
Født 12 mar. 1811, Kristianssand.157.
     Flyttade med föräldrarne till Danmark 1822 och sattes i Herlufsholms skola, der han tillbragte 5 år, efter hvilken tid han förflyttades till Köpenhamn och bodde hos farbrodern, justitierådet Nils Engelhart. Kopist i Statsgäldskontoret 1837; assistent i Nationalbanken 1838; fullmäktig derstädes 1853, hvilket år han med farbrodern äfven gjorde en resa i Frankrike. Kontorschef för discontoafdelningen 1857, depositoafdelningen 1872 och sedelfabrikationen 1874. Bor i Köpenhamn.158

Gift 1843159 med

Nathalia Rønne
Født 6 mar. 1820159.
     Datter af Marcus Clod Rønne og Fredrikke Cathrine Schleisner.

Børn af Christian Engelhart og Nathalia Rønne:

222.210.Catherine Caroline (Kathinka) Engelhart, f. 1845, København.
223.210.Laura Andrea Jeanette (Drea) Engelhart, f. 1855, København.
224.210.Christian Engelhart, f. 1857, København.
211.167.
Niels Engelhart
Født 19 jul. 1821, Kristianssand.138.
Død 15 mai 1862, København.138.
     Efter att hafva aflagt studentexamen 1840 bestämde han sig för den presterliga banan och studerade teologi, men måste af helsoskäl uppgifva studierna och blef anställd såsom kopist vid danska kongl. Stallétaten, der han vid sin död var expeditionssekreterare. Var ovanligt älskvärd, hade fallenhet för musik och poesi samt var mycket religiös.138

Gift 1853138 med

Sofie Fredrikke Kuhlau
Født 30 okt. 1824138.
     Datter af Søren Kjærulf Kuhlau og Marie Gaarn.
     Barnlös; enka; bor i Köpenhamn.138
212.168.
Jacob Engelhart
Født _____, København.139.
     Död i späd ålder.139
213.168.
Caroline Engelhart
Født _____, København.139.
     Död i späd ålder.139
214.186.
Fredrik Nikolai Wilhelm Engelhart
Født 9 jan. 1816, Vinger.139.
Død 7 apr. 1876, Vennerborg.139.
     Efter att hafva genomgått krigsskolan, dit han sändes vid 10 års ålder och der han bodde hos sin morbroder general Stabell, utnämdes han till underlöjtnant i 1:a Aggerhusiska Brigaden 1835 och till löjtnant 1837, hvarefter han för språkstudier vistades 2:ne år i Frankrike. Brigadadjutant 1843; kapten 1848 och chef för Odalens landtvärnskompani; chef för Solörs komp. 1852. Tog 1862 afsked ur krigstjensten för skötandet af de landtegendomar, han ärft efter fadren. Bodde på Vennersborg intill 1858, då han flyttade till Lier; 1873 försålde han denna gård och återflyttade till Vennersborg, der han dog.139

Gift 1849139 med

Inger Jørgine Simonine Flood
Født 22 okt. 1828155.
     Datter af Jørgen Flood og Thomasine Magdalene Aal.
     Dotter af vice konsuln i Porsgrund Jörgen Flood (f. 1792, d. 1867) och Thomasine Magdalene Aal (f. 1796, d. 1863).155
     Enka; bor i Kongsvinger (1886).155

Børn af Fredrik Nikolai Wilhelm Engelhart og Inger Jørgine Simonine Flood:

225.214.Thomas von Westen Engelhart, f. 1850, Vinger.
226.214.Jørgen Marianus Flood Engelhart, f. 1852, Vinger.
227.214.Theodor Anton Mathias Engelhart, f. 1853, Vinger., d. 1861
228.214.Nina Fredrikke Engelhart, f. 1855, Vinger.
229.214.Kjeld Emil Flood Engelhart, f. 1856, Vinger., d. 1871
230.214.Fredrik Nikolai Wilhelm Engelhart, f. 1860, Vinger., d. 1862
231.214.Dagmar Engelhart, f. 1863, Vinger.
232.214.Maria Engelhart, f. 1867, Vinger.
233.214.Fredrikke Dorothea Engelhart, f. 1869, Vinger.
215.191.
Thorleif Schjelderup
Født 1822, Christiania.160,79,160.
Død 188379.
     Stilling: Consul79
     Consul, Kjøpmand i Christiania (Drammensveien 16 i år 1865).161

Gift _____med

Fredrikke Marie Caspary
Født omkring 1832, Christiania.162,161.

Børn af Thorleif Schjelderup og Fredrikke Marie Caspary:

234.215.Martha Kristine Schjelderup, f. omkr. 1855, Christiania.
235.215.Bertha Schjelderup, f. omkr. 1857, Christiania.
236.215.Thorleif Frederik Schjelderup, f. 1859, Christiania., d. eft. 1915

Generation 11.

216.206.
Emilie Magdalene Falsen
Født 1847163.
Død 1924163.

Gift 1867, Trondhjem.163 med

Just Wide Meincke Finne
Født 1836163.
Død 1903163.
217.206.
Anna Louise Susanne Falsen
Født 5 aug. 1849164.
Død _____164.

Gift 1° 5 aug. 1872164 med

Jacob Schavland Gram
Født 20 jan. 1847164, døbt 23 jun. 1847164.
Død 15 jun. 1875164.
     Søn af Einar Schavland Gram og Dorothea Jeanette Knudtzon.
     Grosserer i Trondhjem.164

Gift 2° 18 dec. 1886164 med

C. W. Lindboe
Født 1837164.
Død 1890164.
     Stilling: Oberstløytnant164.
218.206.
Marie Julie Caroline Falsen
Født 13 jul. 1853163.
Død _____163.

Gift 16 dec. 1882163 med

Hans Thomas Knudtzon »Tommen« Gram
Født 7 mar. 1850165.
Død 16 mar. 1892165.
     Søn af Einar Schavland Gram og Dorothea Jeanette Knudtzon.

Børn af Marie Julie Caroline Falsen og Hans Thomas Knudtzon »Tommen« Gram:

237.218.Jakob (Jak) Gram, f. 1883, «Nidareid»., d. _____
219.207.
Gustaf Oskar Fabricius Engelhart
Født 4 jul. 1853, Stockholm.157.
     Tillhörde Staafs förberedande elementarskola i Stockholm 1859-62, Kristianssands latinskola 1862-66, Upsala högre elementarläroverk 1866-70 samt kongl. krigsskolan å Carlberg 1871-74. Underlöjtnant vid kongl. Uplands Regemente 1874; nivellör vid Dannemora-Hargs jernvägsbyggnad 1875-76; anställd vid Generalstabens topografiska afdelning 1877-79; löjtnant 1880; sedan 1884 bitr. ingeniör vid Stockholms Drätselnämds 2:a afdelning. Bor i Stockholm.157
220.207.
Thorvald Edvard Engelhart
Født 13 jan. 1855, Stockholm.157.
     Tillhörde Upsala högre elementarläroverk och lyceum 1866-76; volontär vid kongl. Uplands Regemente 1873-78; aflade underofficersexamen å Carlberg 1874; student 1876; elev vid kongl. krigsskolan 1876-78; afsked ur krigstjensten 1878 och s.å. e. o. tjensteman i kongl. Telegrafstyrelsen; kanslist vid riksdagarne 1884-86. Bor i Stockholm.157
221.207.
Hilda Alice Engelhart
Født 20 mar. 1862, Stockholm.157.
     Bor i Upsala.157
222.210.
Catherine Caroline (Kathinka) Engelhart
Født 6 feb. 1845, København.159.
     Redan såsom barn visade hon stora anlag för teckning och erhöll undervisning af målaren Carl Bøgh. 1867 blef hon genom farbroderns, öfverläkaren vid norska Flottan Rönne, generositet satt i tillfälle att studera konsten i utlandet. Med flere afbrott tillbargte hon 5 år i Dysseldorff under ledning af professorerna Vautier och Sohn, der hennes mest berömda tafla var: »flicka, som påträder en synål.» Hösten 1874 kallades hon till Stockholm af konung Oscar II för att måla ett porträtt af Carl XIV Johan, en tillämnad skänk till Christiania slott. Vintern 1874-75 var hon sysselsatt med detta arbete, bodde hos hofmarskalken Holterman och hade sin atelier i arffurstens palats; ej nog kunde hon berömma det intresse och den gästfrihet, som under denna tid från alla håll visades henne. Hösten 1875 anträdde hon en resa till Paris, der hon 3:ne vintrar studerade under ledning af professor Bouguereau, som räknade henne såsom en af sina mest framstående elever. Hennes taflor upptogos på salongen och omnämdes såsom serdeles lofvärda i de mest ansedda tidningarna; de berömdaste af hennes arbeten från denna tid voro: »le pauvre amour» och »le retour de la fille repentante».159
     I 1878-82 voro makarne bosatte i den lilla staden Diss i Norfolk och flyttade sistnämda år till London. Hennes mest berömda tafla från denna senare period är: »interesting news», målad i London och utställd i the royal academy 1884.166

Gift 1878, Paris ?, förlofvad i Paris.159 med

Thomas House Amyot
     Søn af Edvard Amyot og Elisabeth House.
     Engelsk läkare.159
223.210.
Laura Andrea Jeanette (Drea) Engelhart
Født 11 okt. 1855, København.167.
     Bor i Köpenhamn (1886).167
224.210.
Christian Engelhart
Født 14 jul. 1857, København.167.
     Aflade 1881 ingeniörexamen vid polytekniska skolan i Köpenhamn; utförde åtskilliga ingeniörsarbeten på Aalholms slott på Lolland 1882-85; ingeniör vid Köpenhamns stads offentliga arbeten sedan 1885. Intresserad entomolog. Bor i Köpenhamn.167
225.214.
Thomas von Westen Engelhart
Født 6 okt. 1850, Vinger.167.
     Genomgick Nissens skola 1862-67; student 1867; aflade juridisk embetsexamen 1871; upprättade 1872 advokatbyrå i Kongsvinger; aflade 1876 i Kristiania prof för utnämning till höjesteretsadvokat och tillträdde samma år efter fadrens frånfälle dennes landtegendomar. Valdes 1881 till kommunalordförande i Vinger och 1885 till stortingsrepresentant för Hedemarkens amt. Var en af de första stiftarne af Norges vensterförening och tillhör oppositionen i stortinget. Bor på Vennersborg.167

Gift 24 aug. 1876167 med

Elisabeth Mathea Sofie Nielsen
Født 25 jun. 1855167.
     Datter af Berndt Anker Nielsen og Engelke Rynning.

Børn af Thomas von Westen Engelhart og Elisabeth Mathea Sofie Nielsen:

238.225.Fredrikke Engelhart, f. 1881, Vinger.
239.225.Thomas von Westen Engelhart, f. 1883, Vinger.
226.214.
Jørgen Marianus Flood Engelhart
Født 8 jul. 1852, Vinger.168.
     Genomgick Nissens skola 1862-71; student 1871; förberedande embetsexamen 1873. Har flere år vistats i Frankrike, England och Tyskland för merkantila studier. Trävarugrosshandlare i Kristiania. Bor i Kristiania.168

Gift 18 jun. 1881168 med

Ottilia Pauline Christine Lasson
     Datter af Christian Lasson og Alexandra Kathrine Henriette Munthe af Morgenstjerne.

Børn af Jørgen Marianus Flood Engelhart og Ottilia Pauline Christine Lasson:

240.226.Szacinka Engelhart, f. 1882, Kristiania.
241.226.Fredrik Nikolai Wilhelm Engelhart, f. 1883, Kristiania.
227.214.
Theodor Anton Mathias Engelhart
Født 27 sep. 1853, Vinger.155.
Død 31 mai 1861155.
228.214.
Nina Fredrikke Engelhart
Født 3 jul. 1855, Vinger.155.
     Bor i Kongevinger (1886).155
229.214.
Kjeld Emil Flood Engelhart
Født 18 dec. 1856, Vinger.155.
Død 17 mai 1871155.
230.214.
Fredrik Nikolai Wilhelm Engelhart
Født 19 jan. 1860, Vinger.155.
Død 18 aug. 1862155.
231.214.
Dagmar Engelhart
Født 18 dec. 1863, Vinger.155.
     Bor i Kongsvinger (1886).155
232.214.
Maria Engelhart
Født 30 feb. 1867, Vinger.155.
     Bor i Kongsvinger (1886).155
233.214.
Fredrikke Dorothea Engelhart
Født 12 jul. 1869, Vinger.155.
     Bor i Kongsvinger (1886).155
234.215.
Martha Kristine Schjelderup
Født omkring 1855, Christiania.169,161.
235.215.
Bertha Schjelderup
Født omkring 1857, Christiania.170,161.
236.215.
Thorleif Frederik Schjelderup
Født 1859, Christiania.171,79,161.
Død efter 191579.
     Stilling: Grosserer i Christiania79

Gift _____med

Inga Berven

Generation 12.

237.218.
Jakob (Jak) Gram
Født 3 dec. 1883, «Nidareid».172.
Død _____172, begravet _____, Ullern kirke i Oslo.172.

Gift 27 apr. 1912173 med

Thora Falck Platou
Født 31 mai 1892, Hamar.173.

Børn af Jakob (Jak) Gram og Thora Falck Platou:

242.237.Hans Thomas Gram, f. 1913, Trondhjem.
243.237.Gabriel Andreas Platou Gram, f. 1914, Hamar., d. 1916, Hvaler.
244.237.Elin Gram, f. 1916, Hamar.
238.225.
Fredrikke Engelhart
Født 25 aug. 1881, Vinger.167.
239.225.
Thomas von Westen Engelhart
Født 27 aug. 1883, Vinger.167.
240.226.
Szacinka Engelhart
Født 17 jun. 1882, Kristiania.168.
241.226.
Fredrik Nikolai Wilhelm Engelhart
Født 24 sep. 1883, Kristiania.168.

Generation 13.

242.237.
Hans Thomas Gram
Født 11 jul. 1913, Trondhjem.173, døbt 3 aug. 1913, Bakke kirke.173.
243.237.
Gabriel Andreas Platou Gram
Født 8 sep. 1914, Hamar.173.
Død 30 jul. 1916, Bølingshavn, Hvaler.173.
     Død av skarlagensfeber.173
244.237.
Elin Gram
Født 9 mar. 1916, Hamar.173.

Kilder og Noter
1Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll: Genealogisk Tidsskrift, Nummer 5, Maj 1914, 8. Aargang (s. 130-133)
2Dansk Biografisk Leksikon.
3Allertidligst 1526
4Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 153
5Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
6Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 445
7Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll.: Genealogisk Tidsskrift, Nummer 11, Nov. 1913, 7. Aargang, s. 86
8Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 56. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
949 år gl.
10Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 235
12Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
13Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 82
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 82 note 71
15Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 270
16Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 188
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 154
18Schøning "De Skelderupers Slegte-Register".
19PHT 7 rk. 2 bd. (1917), s. 48
20Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
21Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
22Nevnes ved halvsøsterens skifte 8. april 1717.
23Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
24Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. I:291
25Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
26Nevnes ved halsøsteren Ane Jensdatters skifte 8. april 1717
2746 år gl. i 1701.
28Ved skiftet efter hans hustrus halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717 nevnes han søm avdød, og Dorothea er ikke omgift.
29Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 45. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
30Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 45-46. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
31Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 511
32Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 5
3340 år gl. i 1701.
34Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 4
35Niels Christian Hjorth: Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 36-37
36Niels Christian Hjorth: Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart., s. 37. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 36-37
37Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 220
38Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189
39Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
40Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189-190
41Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 191
42S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 109
43Tore Hermundsson Vigerust (red.), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen.: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 77
44Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
45Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52)
46Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 466
47Kvikneboka
48Død ugift 1730
49Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
50Helmer Aslaksen
51Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 367
52Trondhjems Skifteprotokoll 10 (1725-33).
53Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 66
547 år gl. 15. april 1707, 15 år gl. 8. april 1717.
555 år gl. 15. april 1707, 14 år gl. 8. april 1717.
56H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 184
57Epost der henviser til Erlandsen, s. 154 og 418.
58Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
59Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 6
60S.T.Dahl skriver han døde 31. juli 1761.
61Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge)
62Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 6-7
63Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 103
64Student 1721 - hva var gennemsnitsalderen for studenter på den tid ? Hvis skiftet efter faren opstiller børnene kronologisk skal han være næstældst.
65Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 221
66Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 7
67Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 8
68Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 9
69S.T.Dahl skriver han døde 17. april 1765, 54 år gl.
70Student i 1730. Hvis skiftet nevner børnene kronologisk er han yngst blant sønnene, og altså yngre en broren Jacob som skal være født ca. 1711.
71Bjørn Flor der henviser til O.Ovenstad.
72Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. II:212
73Ifølge O.Ovenstad skal han være død 21. april 1766 på Storfosen i Ørland, Sør-Trøndelag.
74Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:551
7510 S:Trin. 1701
7614? S. Trin. 1703
7722 Uger gl.
78Remi Pedersen - 2004-10-09.
79Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
80Av forkjølelse 69 år 5 mnd. 25 dg. gammel
81F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
82Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 222
83Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
84Bjørn Flor
85Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 23
86Uden for ekteskap
8776 år gl. ved FT 1801.
88Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
89Jan Erik Aas efter Alvdal bygdebok.
90Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
91Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
9221 år gl. ved morens skifte 11. jan. 1724.
93Epost
94Iflg. epost der henviser til Erlandsen.
95Epost.
96Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 10
97Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 10-11
98Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 11
99Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 12
100ægteskabsbevilling ?
101Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364, Tab I.
102Konfirmert 24. okt. 1756 i Veøy; 66 år gl. ved FT 1801.
103IGI - http://www.familysearch.com
10451 år gl. ved FT 1801.
105Norsk personalhist. tidsskrift
106Arthur Skjelderup skriver 1816
107S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
10846 år gl. ved FT 1801.
109Militært skifte sl. 17/11 1803
11044 år gl. ved FT 1801.
11168 år gl. ved FT 1801.
11285 år gl. ved FT 1801.
113Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 305
11476 Aar gl.
115Hundrup kalder gården Fostød
116Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 304-305
117Kristian Carøe, København og Kristiania 1909: Den danske Lægestand 1479-1900
11875 år gl. ved FT 1801.
11952 år gl. ved FT 1801.
12064 år gl. ved FT 1801.
121Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
12250 år gl. ved FT 1801.
123Christopher Schieldrup, 44 år gl. ved FT 1801.
12433 år gl. ved FT 1801.
12555 år gl. ved FT 1801.
12665 år gl. ved FT 1801.
127http://www.familysearch.com
128Lene Catrine, 50 år gl. ved FT 1801.
12952 år gl.
130Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
13169 år gl. ved FT 1801.
13283 år gl.
133Tolga bygdebok meddelt ved Jan Erik Aas
134E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 33
135Skifte 1753 etter Anna Lucia Schelderup meddelt af Jan Erik Aas
136Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. II:139
137Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 13
138Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 14
139Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 15
140Tvillingbroder.
1419 år gl. ved FT 1801.
1427 år gl. ved FT 1801.
1435 år gl. ved FT 1801.
144Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. II:361
1454 år gl. ved FT 1801.
146Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
1473/4 år gl.
1484 dg. gl.
14913 år gl. ved FT 1801.
15015 år gl. ved FT 1801.
15114 år gl. ved FT 1801.
15230 år gl. ved FT 1801.
15342 år gl. ved FT 1801.
15426 år gl. ved FT 1801.
155Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 16
156Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 16-17
157Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 17
158Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 17-18
159Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 18
16043 år gl. i FT 1865.
161Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
16233 år gl. i FT 1865.
163H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 75
164H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 72
165H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 74
166Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 18-19
167Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 19
168Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 20
16910 år gl. i FT 1865.
1708 år gl. i FT 1865.
1716 år gl. i FT 1865.
172H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 78
173H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 79