© 2001 Simon Ellefsen

Soop

Opdateret 20 Feb 2003.


Generation 1.

1.0.
Anfinn

Børn af Anfinn og _____:

2.1.Eilif Anfinnssøn
3.1.Torkild Anfinnssøn

Generation 2.

2.1.
Eilif Anfinnssøn

Børn af Eilif Anfinnssøn og _____:

4.2.Anfinn Eilivssøn
5.2.Anfinn (Eilivsen?)
3.1.
Torkild Anfinnssøn
     Fra sammendraget i D.N. IV no. 981 (år 1476): «Thorkel Arnfinnssön pantsætter (5 mamatta bol jordh i) Gaarden Frakstuen i Dals Skibrede til sin Brodersön Arnfinn Eilifssön for 18 Kyrlag, som han havde udlagt i Thegn og Fredkjöb for Thorkels Sönner.» Som sandhedsvidner har Torkild bedt Hallvard Giordssøn og Tosten Anfinnssøn hænge sine segl med sit eget på brevet/diplomet. Brevet/diplomet skal befinde sig på Bergens Museum og alle segl vedhænger !

Generation 3.

4.2.
Anfinn Eilivssøn
     Nevnt i et diplom 1476, da farbroren Torkel pantsætter 5 «mamatta bol jordh» i gården Frakstuen i Dals skibrede til sin brodersøn Anfind Ellefsøn for 18 kyrlag, som han hadde udlagt i Thegn og Fredkjøb for Torkels sønner (D.N. IV.981).
5.2.
Anfinn (Eilivsen?)
     Er Anfinn identisk med Anfinn Eilivsen der nævnes som brodersøn av Torkild Anfinnssøn, eller er Anfinn Torkilds far, hvilket vil gøre Tosten og Anders Anfinnsønner brødre til Torkild og Eiliv ?

Børn af Anfinn (Eilivsen?) og _____:

6.5.Tosten (Torstein) Anfinnssøn
7.5.Anders Anfinnssøn Soop, d. 1510
8.5.Anfinnsdotter
9.5.Anfinnsdotter

Generation 4.

6.5.
Tosten (Torstein) Anfinnssøn
     Torstein er nevnt i et utrykt diplom, dateret 1480 i Kaupanger, vedrørende arven efter ham. I samme diplom er broren Anders nevnt og to søstre.

Gift _____med

Sigrid Bårdsdatter
7.5.
Anders Anfinnssøn Soop
Død før 1510.
     Soop-slekten hadde som våpen tre blomster i en vase.
     Nevnt 1480, hvor han omtales i forbindelse med en arv etter broren Torstein [hvilken kilde stammer denne oplysning fra ?]
     I et Diplom (brev) på Ål prestegård 26. nov. 1510 nevnes han som værende død en tid før.
     I et brev av 22. februar 1511 (D.N. VI 654) kundgjør Jon Paalssøn, provst i Oslo og Norges Rikes Kansler, at Gudrun Bjørnsdatter er kommet overens med «Sønniwæ som Anders Sop haffde till hwsbonde boendis j Sogn» om en gaard Gudbrandsgaard i Aal.1
     Den overenskomst, som det her hentydes til, findes i et brev av 26. november 1510 (D.N. VI 653), hvori 6 mænd kundgjør at Gudrun Bjørnsdatter lot læse sine brev paa Gudbrandsgaard og at Eyvind Guttormssøn overdrog hende gaarden paa vegne av Synnøve Torgilsdatter, som hadde sittet med den siden Anders Anfinnssøns død.1
     Anders Anfinnssøn Soop, som altsaa døde en tid før 1510, og hustru Synnøve Torgilsdatter, som levet endnu i 1511, maa uten tvil være forældre til Anfinn (Anderssøn) Soop paa Underdal 1522 og dennes barn igjen er saa Anders Anfinnssøn Soop paa Underdal 1563 og hans søskende.1

Gift _____med

Synnøve Thorgilsdatter
     Om henne vet man intet, men hennes navn kunne tyde på en mulig forbindelse med ætten "Rustung", hvor navnene Synnøve og Torgil er brukt.

Børn af Anders Anfinnssøn Soop og Synnøve Thorgilsdatter:

10.7.Anfinn (Anderssøn) Soop
8.5.
Anfinnsdotter

Gift _____med

Sigurd Jonsson
     ? Nevnt 1480 vedr. arven etter svogeren Tosten Anfinnssøn ?
9.5.
Anfinnsdotter

Gift _____med

Mikkel Olavson
     ? Nevnt 1480 vedr. arven etter svogeren Tosten Anfinnssøn ?

Generation 5.

10.7.
Anfinn (Anderssøn) Soop
     Den første mand av slegten som kjendes er en Anfinn Soop, som i 1522 bodde i Aurland sogn og var en av de største skatydere i Sogn, idet han betalte 34 lod sølv. Soop'ernes ættegaard var den store gaard Underdal i Aurland, og her bodde vel ogsaa Anfinn. At denne trods sin adelige herkomst ikke har skilt sig synderlig fra egnens øvrige storbønder, fremgaar av at fogden indfører ham i mandtallet som «Andfind paa Soop», skjønt der aldrig har eksistert nogen gaard av dette navn i Sogn.2
     Anfinn Soop og Anfinn paa Underdal, som nævnes i N.R.J. III, synes at være én og samme mand, ikke far og søn som i NST I s. 202 antat.1

Børn af Anfinn (Anderssøn) Soop og _____:

11.10.Anders Anfinnssøn Soop
12.10.Zacharias Anfinnssøn Soop, d. 1577
13.10.Gjertrud Anfinnsdatter Soop, f. 1540, d. 1579, Borgund paa Søndmøre
14.10.Synnøve Anfinnsdatter Soop, d. 1617
15.10.Tyri Anfinnsdatter Soop, d. 1628

Generation 6.

11.10.
Anders Anfinnssøn Soop
     Anders Soop paa Underdal; opføres i skattemandtallet 1563 blandt jordeiende bønder og skatter da av 7 løp smør 6 huder 1 bukkeskind, svarer til 10 1/4 løp smør. I 1603 og senere nævnes stadig en Anders Underdal, som synes at være hans søn.2
     Anders i Undredal er nevnt som kongens lensmann i et diplom/brev dateret 29. sept. 1556 i Aurland (D.N. XXI.1049).

Børn af Anders Anfinnssøn Soop og _____:

16.11.Anders Underdal
12.10.
Zacharias Anfinnssøn Soop
Død omkring 15773.
     Immatrikulert ved Rostocks universitet i juni 1567. Den 23. juni 1570 fik han 3 aars skattefrihet av sit gods «paa det hans Studia des mere maatte forfremmes». Han var da altsaa endnu ute og studerte. Efter hjemkomsten fik han et præbende ved Trondhjems domkapitel, men døde alt 1577, eller i hvertfald før 9. feb. 1578 da en anden fik præbendet efter Hr. Zacharias, «som nogen Tid forleden er død og afgangen.» (N.R.R. I 656, II 260).3
13.10.
Gjertrud Anfinnsdatter Soop
Født omkring 15403.
Død 2 nov. 1579, Borgund paa Søndmøre3.
     Et sørgedikt ved hustru Gjertruds død blev forfattet av Nic. Laurentius (Arctander) og trykt i Kjøbenhavn 1580: «Elegia in obitum Gertr. Anphindi Soopiæ. Ao 1579 d. 2. Nouembr., eius marito Olao Nicolai Canonico Nidros.» (Bibl. Dan. III s. 1324).3

Gift _____med

Oluf Nilssøn
Død 15834.
     Kannik i Trondhjem og sogneprest til Borgund. Han var her 1573 og skal være død 1583.4

Børn af Gjertrud Anfinnsdatter Soop og Oluf Nilssøn:

17.13.Peder Olufssøn Soop, d. 1613
18.13.Hans Olsen (Soop), d. 1621, Bodø
19.13.Nils Olufssøn Soop
20.13.Anfinn Olufssøn Soop, d. 1603, Trondhjem ?
21.13.Elias Olufssøn Soop, d. 1642, Bergen
14.10.
Synnøve Anfinnsdatter Soop
Død før 16175,6.
     Hvad hustru Tyris søster Synnøve Anfinnsdatter angaar gir lensregnskapene ingen nærmere oplysninger om hende. Hvem hun var gift med sies ikke; men hun var altså død før 1617, efterlatende sig barn, for hvis gods mosteren (Tyri) skattet. Hvem disse barn var, nævnes heller aldrig. Dette lar sig imidlertid fastslaa indirekte.6
     I 1617 skattet Tyri Anfinnsdatter, hindis søsters salige Sønneves gods som er: Flom i Aurland 1 løp smør 8 meler korn, Ramsem i Nærø ½ løp smør 1 bukkeskind, Weedemb ½ l. s., Belde 2 meler korn, Fritte i Leikanger 18 merker smør, Stegemark i Aurland 1 løp smør 2 meler korn 1 gjetskind.6
     I 1621 eier Tyri Anfinnsdatter søsters barn: Flom 2 løp smør, Ramsem ½ løp smør 3 meler korn, Veedem ½ løp smør 2 meler korn, Stegemark ½ løp smør 2 meler korn, Frette 2 meler korn.6

Gift _____med

Christopher Sigurdssøn
Død omkring 15883.
     Søn af Sigurd Pederssøn.
     Immatrikulert ved Rostocks universitet 1561, kannik i Trondhjem og sogneprest til Skogn efter broren 1578, levet endnu 1586, men døde kort efter, ca. 1588.3
     Da Hr. Mikkel døydde, vart bror hans, Hr. Christopher, prest i Skogn. Også han hadde studert i Rostock, der han vart innskriven ved universitetet i 1561. Da han kom heim att, var han prest i Beitstad i 10 år; vi kjenner til ein sokneprest der med namnet Christopher Sigvardi i åra 1565-1575. Deretter var han visst på Frosta i tre år. Samstundes hadde han underhald frå ei præbende, men denne måtte han gje frå seg i september 1578, etter at han ved kongebrev av 8. august same året hadde fått St. Olavs præbende, som den avlidne bror hans hadde hatt. Hr. Christopher døydde visstnok i 1585.
     Raphael Lund skriv såleis om han i presterekka si: «Anno 1585. Hr. Christopher Sigvardi. Om minnet hans fortel den store klokka i Alstahaug-kyrkja.» Denne klokka har ei innskrift som lyder slik: «Mortem præsento. Plebem voco. Congrego clerum campana. Memor esto tui morituri viator. D: Christophorus Sigvardi 1581.» Omsett: «Eg kunngjer døden. Eg kallar på folket. Eg klokka, samlar presteskapet. Vandringsmann, hugs at du skal døy. Hr. Christopher Sigvardi 1581.» Etter dette har da Hr. Christopher kjøpt inn den store klokka i 1581. Den minste klokka er mykje eldre enn som så. Ho har ei innskrift som er kryptisk (laga med løynde teikn) og kan godt vera like gamal som sjølve steinkyrkja. Hr. Christopher har også sytt for andre eigneluter til kyrkja. I 1580 hadde reformasjonsverket komi så langt at det vart slutt på dei store kyrkjefestane i domkyrkja i Trondheim. Heretter skulle også denne kyrkja vera som ei vanleg soknekyrkje. Så tok dei til å selje alle dei dyrverdige presteklæda som fanst der. Det vart ført rekneskap over salet, og to notisar lyder slik: «Anno 1580 vart det selt ein messehakel til Hr. Christopher i Skogn. Den var av grøn silke med ein raud kross, men litt sundsliten. Like eins ein messehakel av grovt gyllenstykke med ein svart kross, alt for 5 dalar.» «Anno 1581 kjøpte Hr. Christopher i Skogn ein gamal og sundsliten messehakel av grøn silke. Like eins ein blå ein med svart kross. Den siste var sundriven.»7

Børn af Synnøve Anfinnsdatter Soop og Christopher Sigurdssøn:

22.14.Sigurd Christopherssøn Holck, f. 1578
23.14.Zacharias Christopherssøn Holck, f. 1580, d. 1658
24.14.Anfinn Christopherssøn Holck, f. 1585, d. 1659, Haram paa Søndmøre
15.10.
Tyri Anfinnsdatter Soop
Død omkring 16283.
     I odelsskat-mandtallet for Sogn 1617 heter det: «Hustru Thyre eier: Underdal i Aurland 3 løp smør 24 meler korn 3 huder, Nebbeberg 18 merker s. 2 m. k., Kappedal ½ l. s., Weedemb ½ l. s. 2 m. k., Grindem i Sjøstrand ½ l. s. Hendes søn Nils Finnssøns odelsgods som Hustru Thyrre og skatter for: Quam i Aurland 1½ l. s. 8 m. k. 1 hud, Aase Ødegaard 2 m. k., Eitun(?) ved Leikanger 1 l. s. 1 h., Søude i Lærdal ½ l. s. 2 m. k. Sammeledis skattide hun og for hindis søsters salige Sønneves gods som er: Flom i Aurland 1 l. s. 8 m. k., Ramsem i Nærø ½ l. s. 1 bukkeskind, Weedemb ½ l. s., Belde 2 m. k., Fritte i Leikanger 18 merker s., Stegemark i Aurland 1 l. s. 2 m. k. 1 gjetsk.» - Tilsammen var godset ca. 18 1/4 løp smør og skatten var 9 rdlr. 8 sk. 1 albin.4
     I odelsmandtallet 1621 opføres: Hustru Tyri Anfinnsdatter i Bergen eier Underdal (som 1617), Quam (do.), Aas (do.), Høgum i Lyster 1 l. s. 8 m. k. 1 h., Søvde i Lyster ½ l. s. 2 m. k., Søvde i Lærdal (som 1617), Grinde (do.), Eitun (do.). - Nok eier hendes søsters barn: Flom 2 l. s., Ramsem ½ l. s. 3 m. k., Veedem ½ l. s. 2 m. k., Stegemark ½ l. s. 2 m. k., Frette 2 m. k. 1624 er godset i det væsentlige som 1621, men Høigum og Søvde i Lyster er nu solgt til Anders Lauritssøn (Heiberg).8
     Foruten i Sogn hadde hustru Tyri forøvrig jordegods i Søndfjord (1621: 3 løp 2 pund smør), paa Søndmøre (1617: 35 mellag) og i Romsdal. Ved sin død maa hun ha været meget gammel, hun er vel født i slutten av 1540'aarene. Hun efterlot sig ingen barn, alt hendes gods i Sogn synes at være tilfaldt søstersønnen Elias Olufssøn, som vel da har utløst sine medarvinger; godset nordenfjelds er vel tilfaldt den anden søsters barn.9
     Hun nævnes stadig i lensregnskapene som Hustru Tyri Anfinnsdatter sl. Dr. Henrik Høyers til 1628 og døde vistnok dette aar. I regnskapet 1628-29 nævnes hun et sted som «sl. Thyri», likesom hendes arving Elias Olufssøn (Soop) skatter av alt godset i Sogn.10
     Under 26. juni 1623 ansøker «Thyre afg. Doctor Høyers at hende maatte eftergis den gjeld, som hendes søn afg. Nils Finnssøn, forrige foged i Bergenhus len, er bleven H.M. skyldig, og hun er bleven tildømt at betale.» (U.B., Ms. 170 fol.).10

Gift 1° _____med

Finn
     Hustru Tyri Anfinnsdatter har altsaa først været gift med en Finn, med hvem hun hadde en søn Nils Finnssøn. Hvem denne Finn var vites ikke, muligens dog en slegtning av Hans Finnssøn, borgermester i Bergen, da Henrik Høyer (Tyri's anden mand) betaler skat for en av dennes grunder paa Nordnes.10

Gift 2° _____med

Henrik Høyer
Født _____, Stralsund3.
Død 1615-16163.
     Læge i Bergen.
     Blev immatrikulert ved Rostocks universitet i mars 1586, tok den medicinske licentiatgrad og nedsatte sig 1593 som læge i Bergen. Tok den medicinske doktorgrad og blev 24. feb. 1599 utnævnt til medicus i Bergen, hvor han døde 1615 eller 1616. Han var ogsaa meget interessert i natur- og historieforskning.3

Børn af Tyri Anfinnsdatter Soop og Finn:

25.15.Nils Finnssøn

Generation 7.

16.11.
Anders Underdal
     I 1603 og senere nævnes stadig en Anders Underdal, som synes at være søn av forrige eier; at han hørte til slegten, fremgaar av hans odelsgods. Anders Underdal angis 1617 at eie følgende gods: Underdal 6 meler k., Beum 1 løp s. 2 m. k. ½ hud, Otternes 18 meler smør, Houglum ½ l. s., Laugen 1½ mele k., Berrekvam 6 meler smør. (Tilsammen 3½ løp 3 merker smør). 1621 sies at disse 3 sidste gaarder tilhører Anders Underdals «værmoder». I Kopskatmandtallet 1645 nævnes Anders med hustru Berete Tordsdatter.2

Gift _____med

Berete Tordsdatter
17.13.
Peder Olufssøn Soop
Død 161311.
     Var fra slutten av 1580-aarene rektor ved katedralskolen i Trondhjem. Til løn for sin lange tjeneste som saadan blev han 1597 erkedegn ved domkapitlet og fik Edmunds præbende. Han døde 1613. (T.hjems Kat.skoles Hist., s. 17 og Bang's Geistlighed s. 289).11
18.13.
Hans Olsen (Soop)
Død 31 okt. 1621, Bodø3.
     Blev 1595 sogneprest til Bodø og døde her 31. okt. 1621 (Norske Samlinger II, s. 506). Erlandsen blander ham sammen med eftermanden hr. Hans Lauritssøn Blix. Hvem hans hustru var vites ikke, men to barn kjendes.3
     Hans Olsen var trolig prest her [i Bodø] i tiden 1595-1621. Han er nevnt her i 1619 var da også prost. Rasch har notert at i 1621 døde Hr Hans Oluffsen i Bodø [N.Saml. bd. II. Rasch, s. 493 ff.].12
     Han var prost i Salten, trolig i tiden 1613-1621. I 1620 betalte han for odelsgods i 1 våg av Rønnvik, 2 pd i Soløya, 2 våg i Fenes, 1 pd i Mohus i Skjerstad og 1 pd i Alsvik i Gildeskål.12
     Sollied [NST bd. 1] fører ham opp som en sønn av Hr Ole Nielsen, kannik i Trondheim og sogneprest til Borgund og hustru Gjertrud Anfinnsdatter Soop. Dette er trolig riktig da sønnen Stephen kaller seg Sophus ved immatrikuleringen i København. Hr Hans var ifølge Gudbrandson [Bodin bygdebok II:3 (Bodø 1989), s. 644ff.] gift med Kjersten som døde på Yttre Hernes i 1629.12

Gift _____med

Kjersten (Kirsten)

Børn af Hans Olsen (Soop) og Kjersten (Kirsten):

26.18.Karen Hansdatter Soop, f. 1595, Bodø, d. 1612, Bodø
27.18.Stephan Hansen (Soop), f. 1598, Bodø, d. 1675, Gildeskaal
28.18.Synnøve Hansdatter (Soop?)
19.13.
Nils Olufssøn Soop
     Immatrikulert ved Rostocks universitet i september 1594, hans senere skjæbne er ukjendt.3
20.13.
Anfinn Olufssøn Soop
Død 1603, Trondhjem ?13.
     Fik 3. juli 1596 indtægten av Margrete kirke paa Søndmør, mens han studerte ved Kjøbenhavns universitet. Den 25. sept. s.a. fik Jakob Trolle kongebrev om at hjælpe ham til det ledige Herø kald paa Søndmøre; det tiltraadte han dog ikke, idet han 1597 blev rektor ved kathedralskolen i Trondhjem efter broren Peder, som da blev erkedegn. Anfinn døde som rektor 1603.13
21.13.
Elias Olufssøn Soop
Død 1642, Bergen3.
     Elias Olufsen er rektor [ved katedralskolen i Trondheim] 1605. Ifølge Trondheim katedralskoles historie (Trondheim 1952), s. 85, var han her ennå i 1610 men like etter ga han opp skolen og flyttet til Bergen.14
     Nævnes første gang 3. aug. 1607, da han sammen med broren hr. Hans hadde en sak for Herredagen i Bergen mot Zent Koffermand, borger i Bergen, om et gjældsbrev paa 89 daler. (H.D.D. 1607, s. 3). I mandtallet over odelsgods i Sogn 1621 opføres: «Elias Olufssøn i Stangvik paa Nordmør hans fuldmægtig Michel Jensen, Borger i Bergen angav at eie: Fet paa Balestrand 1½ løp, 18 merker smør, 2 meler korn, Grinde paa Sjøstrand ½ løp s., Heggeberg i Lyster 1 løp s., 1 hud, Sult i Aurland 1 løp s., 8 meler k., Otternes ib. 1 løp s., Lie ib. 1 løp s., Tokvam ib. 1 løp s., 1 hud, Skaim ib. 1 løp s., 1 hud. (Tilsammen 8 løp smør, 10 meler korn, 3 huder eller 10 1/3 løp smør).» I 1624 hadde han desuten i pant 7 løp smør i Tippen i Nordfjord av Peder Pederssøn i Jørgensvaag og medarvinger. 1628 arvet han som det synes hele sin moster hustru Tyri Anfinnsdatters gods. - I odels-skattemandtallet 1628-29 angis at: «Elias Olssøn & Consorter eier: Balle 1½ l. s., 4 m. k., Sjøtun 3 m. k., Grinde 1 l. s., Underdal 3 l. s., 24 m. k., 3 h., Steigemark ½ l. s., 1 gjetsk., Ramsøe ½ l., 1 buksk., Neberg 2 m. k., Kappedal ½ l. s., Aase 2 m. k., Kvam 1½ l. s., 8 m. k., 1 hud, Veem 1 l. s., 8 m. k., Skagiem 1 l. s., 5 m. k., ½ h., Tokvam 1 l. s., 4 m. k., 1 h., Sult 1 l. s., 4 m. k., ½ h., Lid 1/4 l. s., 4 m. k., Otternes 1 l. s., 8 m. k., Flom 1 l. s., 4 m. k., ½ h., Søvde ½ l. s., 2 m. k., Heggeberg 1 l. s., 1 h.» (Tilsammen 16 ½ løp smør, 82 meler korn, 8 1/4 hud eller 27 løp, 33 merker smør [næsten 27½ løp]). Av dette har dog omtrent 4 løp tilhørt fætteren hr. Zacharias Christopherssøn Holck, og Elias har skattet som dennes fuldmægtig.3
     Elias Olufssøn, som altsaa først var bosat i Stangvik paa Nordmøre, flyttet senere til Bergen og døde der 1642.3
     Elias Olufssøn har efterlatt sig barn, av hvilke en datter Magdalene Eliasdatter (Soop) nævnes 1645.3

Gift _____med

Anne Lauritsdatter
     I lensregnskapene 1642-43 nævnes «Anne sl. Elias Olssøns i Bergen».3

[Gift 1° med Elias Olufssøn Soop (d. 1642); Gift 2° omkr. 1643 med Nils Jenssøn Ørbech].

Børn af Elias Olufssøn Soop og Anne Lauritsdatter:

29.21.Hans Eliasen Soop
30.21.Magdalene Eliasdatter Soop
22.14.
Sigurd Christopherssøn Holck
Født omkring 157815.
     Immatrikulert ved Greifswalds universitet 1602, var 1611 kapellan i Skogn og døde der.15
     Colbanus Sigvardi Nidrosiensis, immatrikuleret fra Trondhjem 9. juli 1624, Ivarus Sigvardi Nidrosiensis, immatrikuleret 20. juli 1627, der 1652 var Præst til Skjerstad i Salten, og Isaacus Sivari Nidrosiensis, immatrikuleret fra Trondhjem 9. juli 1628, kunde mulig ogsaa være Hr. Sigurds Sønner.16

Børn af Sigurd Christopherssøn Holck og _____:

31.22.Anfinn Sigurdssøn Holck, f. 1608, d. 1659
32.22.Isak Holck
23.14.
Zacharias Christopherssøn Holck
Født omkring 15803.
Død 165817.
     Blev sogneprest til Veø i Romsdal 1609. I 1624 opgis han at eie Myklebust i Nordfjord 8 voger, Tollaas og Biørnes i Romsdal 2½ vog 1 pund 5 merker.3
     Blev 1609 Sognepræst til Veø, og i 28 Aar var Provst i Romsdalens Provsti og døde 1658.17
     Der er hverken opbevaret Skifter efter Hr. Zacharias eller Sønnen Henrich; men ved en Aabodsforretning paa Veø 1689 omtales Skiftet efter Zacharias (18. August 1658), og hans Enke Lucia Henriksdatter nævnes.18
     Skifte 18 aug. 165818,3.

Gift _____med

Lucia Henriksdatter (Bildt)
Død efter 18 aug. 16583.
     I Veø Kirke, der i hr. Zacharias Christopherssøn Holcks Tid (1631), »OLAO. P. CURAT.«, undergik en Udvidelse eller Hovedistandsættelse (»amplificatio«), findes en udskaaret Korstol med et Vaabenskjold med 3 Liljer; over Skjoldet: Initialerne L.H.D. (Stilen er Renaissance og Bogstaverne samtidige med Skjoldet). Vaabnet er tidligere antaget for Erkebisp Olaf Engelbrektssøns og Bogstaverne urigtigt læst L.A.D. og udlagt Lisbeth Andersdatter. - Paa Prædikestolen findes Initialerne Z.C.H. og L.H.D. ved Siden af hinanden (desuden G.N. og I.H.D.). Ind mellem Bogstaverne i det første Navn er anbragt en stiliseret Vase med Blomster [Soop], lige derunder et Skib (uden Master) i antik Stil. Ved Initialerne L.H.D. findes en 3-grenet Blomst (omtrent samme Figur ses ved I.H.D. [? søster til L.H.D. ?], ved G.(C?) N. er der en Hane med en Stjerne over). - Endelig findes der en Gravsten over Hr. Zacharias' Børn Synnøve (f. 1618) og Sten (f. 1621), der døde som smaa, henh. 1618 og 1623. Paa Gravstenen staar Initialerne Z.C.H. og L.H.D., ved det første Navn et masteløst Skib af Tidens Type med en Vase med 3 Blomster »paa Dækket«, ved det andet een fransk Lilje.18
     L.H.D. findes ikke opført paa Bildternes Stamtavle. [med hvad med I.H.D. gift med G.(C?).N.]18
     Iflg. Årsskrift for Romsdal Sogelag 1977, s. 134, het hun Lucia Henriksdotter Bildt og var av adelsslekten Bildt.19

Børn af Zacharias Christopherssøn Holck og Lucia Henriksdatter (Bildt):

33.23.Christopher Zachariassøn Holck, d. 1663
34.23.Anders
35.23.Erich Zachariassøn, f. 1608
36.23.Henrik Zachariassøn Holck, f. 1617, d. 1671, Veø
37.23.Synnøve Zachariasdatter Holck, f. 1618, Veø, d. 1618, Veø
38.23.Sten Zachariassøn Holck, f. 1621, Veø, d. 1623, Veø
39.23.Anna, d. 1662
40.23._____
41.23.Anfind, d. 1655
24.14.
Anfinn Christopherssøn Holck
Født 158520.
Død 1659, Haram paa Søndmøre21.
     Nævnes som «studiosus» i Bergen 25. aug. 1612, da han blev stukket med kniv av en baatsmand Jon Corneliussøn (Sagefaldsregnsk.). 1617 blev han residerende kapellan til Haram paa Søndmøre og døde her 1647. Han sat svært smaat i det; 1637 blev der bevilget ham 10 tønder korn «for hans armods skyld».3
     Hr. Anfinn nævnes første Gang i Københavns Universitets Kommunitets Matrikel 1610. Han har antagelig omkring 1615 været Kapellan i Romsdalen, maaske i et Kapellani under Veø, hvor hans Broder Zacharias i 1609 var blevet Sognepræst. Selv blev han 1617 kaldet til «residerende Pastor» i Haram. M. Rogne har oplyst, at det af et Brev af 1667 fra Eftermanden, Engelbrecht Rødberg fremgaar, at Hr. Anfinn først døde i 1659 (I.F. Lampe nævnte 1647 som Dødsaaret), og at der fra 1630 til 1635 havde været Uaar og Dyrtid, navnlig i Haram, hvor baade Landbruget og Fiskeriet slog fejl. Hr. Engelbrecht klagede selv over, at Fisketienden og de uvisse Indtægter af Kaldet ikke i mange Aar var blevet betalt paa Grund af fejlslaaet Fiskeri, og omtalte i denne Forbindelse, at Hr. Anfinn af samme Grund levede i Fattigdom, saa at hans Sønner maatte ernære sig «ved sjøbrug og fiske». Hans Efterkommere - med Undtagelse af Jacob - bortkastede, efter Skik og Brug paa Søndmøre, Slægtsnavnet, idet de gik over i Bondestanden, og kaldte sig efter de Gaarde, de fik, med stadig Vekslen af Navn, naar de flyttede.21
     Der maa formentlig antages, at Hr. Anfinn og hans Trolovede blev gift før Barnets (Jacobs) Fødsel, da ogsaa hun vistnok ellers havde maattet betale Bod.21
     Først vistnok Kapellan i Romsdalen, senere residerende Kapellan til Haram (død 1659).22

Gift _____med

Catharina Jacobsdatter

[Gift 1° med Laurits; Gift 2° med Anfinn Christopherssøn Holck (1585 - 1659)].

Børn af Anfinn Christopherssøn Holck og Catharina Jacobsdatter:

42.24.Jacob Holck
43.24.Lars Anfinnssøn
44.24.Siurd Anfinnssøn Rønstad, f. 1617, d. 1688
45.24.Christopher Anfinnssøn Rønstad, f. 1618, d. 1687
46.24.Peder Anfinnssøn Kjerstad, d. 1662
25.15.
Nils Finnssøn
     Nils Finnssøn var foged i Nordfjord len fra 1607 til 1613. Under 19. mar. 1614 faar han avskeds- og anbefalingsbrev av lensherren Nils Wind, han har «sig skikket og forholdet erligen troligen og vel, er nu achtendes paa andre steder sin gauffn och beste at søge, og anbefales paa det bedste.» 1616 var han endnu i Bergen, men maa være død før 1621. Hans sigill i lensregnskapene viser bare et bomerke med omskriften Niels Findsen.10
     Under 26. juni 1623 ansøker «Thyre afg. Doctor Høyers at hende maatte eftergis den gjeld, som hendes søn afg. Nils Finnssøn, forrige foged i Bergenhus len, er bleven H.M. skyldig, og hun er bleven tildømt at betale.» (U.B., Ms. 170 fol.).10

Generation 8.

26.18.
Karen Hansdatter Soop
Født 1595, Bodø3.
Død dec. 1612, Bodø3.
27.18.
Stephan Hansen (Soop)
Født omkring 1598, Bodø3.
Død 1675, Gildeskaal3.
     Student 1618, sogneprest til Gildeskaal i Salten 19. jan. 1622.3

Gift _____med

Sara Lauritsdatter Krabbe
Født 12 jan. 1607, Stangvik23,3.
Død før 1675, Gildeskaal3.
     Datter af Laurits Nilssøn Krabbe.

Børn af Stephan Hansen (Soop) og Sara Lauritsdatter Krabbe:

47.27.Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius), d. 1677, Manger
48.27.Magdalene Stephensdatter (Soop), d. 1724, Rødø
49.27.Gjertrud Stephensdatter Soop (Sophius), d. 1681, Vegø
50.27.Karen Stephensdatter Soop (Sophius)
28.18.
Synnøve Hansdatter (Soop?)
     Hun må etter jordegods fordelingen ha vært datter av Hans Olsen. Hun eide bl.a. gods i Rønnvik og Fenes i 1640.24

Gift _____24med

Morten Christensen Heggelund
Født omkring 1600, Viborg Domsogn, Danmark.25.
Død omkring 166025.
     Søn af Christen Sørensen Hegelund.
     Levde fra 1635 til 1658 på Elvevoll (Skipvik, Hansvoll), Ringvassøy, Karlsøy, Troms.25
     Fogd i Tromsø.24

Børn af Synnøve Hansdatter (Soop?) og Morten Christensen Heggelund:

51.28.Christen Mortensen Heggelund, d. 1691
52.28.Hans Mortensen Heggelund, d. 1700, Skjervøy.
53.28.Søfren Mortensen Hegelund, f. 1639, d. 1717
29.21.
Hans Eliasen Soop
     ? Han er vel antagelig søm av Elias Olufsen (Soop) i Bergen, eller ?
     Hans Elliasen Soop er nevnt som prest i Surendal den 26. mai 1662 da han fikk kirkens korntiende [NK I, s. 52]. Ifølge Tønder døde han i 1663 i Kristiansund.26
30.21.
Magdalene Eliasdatter Soop
     Nævnt 1645.27
31.22.
Anfinn Sigurdssøn Holck
Født 1608.
Død 1659.
     Immatrikulert ved Københavns Universitet 4. okt. 1628 fra Trondhjem Skole »Amphion Sigvardi Nidrosiensis« og derefter sogneprest til Kvæfjord (1655). Han var antakelig kapellan der tidligere, for i 1647 bruker han 3½ våg skattefritt på gården Huseby (Borkenes).
     Student 1628 fra Trondhjem, prest til Kvæfjord (1655) og siden vicepastor til Trondenes.28
     I 1647 nevnes han som prest i Kvæfjord, og bodde da på prestegården Rå og brukte dessuten Øvre Husby.

Gift 1° _____med

Margrethe Olsdatter Røg

Gift 2° _____med

Kirsten Nielsdatter Rasch
Død før 7 jun. 1706.
     Datter af Nils Søffrensen og Gjertrud Pedersdatter.
     Efter Anfinn Holcks død ægtet hun eftermanden i Kvæfjord hr. Michel Oudensen (ifl. tingsvidne 28. nov. 1734 i Kvæfjord angaaende student Niels Raschs avstamning).28
     Efter Michels død ca. 1670 brukte Kirsten gården Øvre Husby til 1680 da den blev utlagt til presteenkesete. Kirsten Nilsdatter ble boende på Øvre Husby til sin død.
     Ved skiftet 7. juni 1706 i Kvæfjord efter enken Kirsten anføres hendes barn: Margrethe Anfinnsdatter og Anne Maria Michelsdatter (som da var enke med en søn Michel efter sal. Anders Jensen Fierslev), hvilke døtre ogsaa arvet sin moster Ingeborg Nielsdatter, som var død i Torsken.28
     Skifte 7 jun. 1706, Huseby, Kvæfjord sogn.28,28.

[Gift 1° med Anfinn Sigurdssøn Holck (1608 - 1659); Gift 2° med Michel Oudensen (omkr. 1630 - omkr. 1670)].

Børn af Anfinn Sigurdssøn Holck og Margrethe Olsdatter Røg:

54.31.Mette Anfinnsdatter
55.31.Jørgen Anfinnsen

Børn af Anfinn Sigurdssøn Holck og Kirsten Nielsdatter Rasch:

56.31.Margrethe Anfinnsdatter Holck, d. 1705
32.22.
Isak Holck
     Imm. ved Kbhvns Universitet 1628 under Navnet Isaacus Sivari Nidrosiensis. Kan meget vel tænkes at være søn af Sigurd Christopherssøn Holck.
33.23.
Christopher Zachariassøn Holck
Død omkring 16633.
     Bodde paa Flovik i Veø.3

Gift _____med

Anne Aagesdatter
     Af Tryggeslægten.29

Børn af Christopher Zachariassøn Holck og Anne Aagesdatter:

57.33.Johannes Christopherssøn Holck, f. 1639
58.33.Zacharias Christopherssøn Holck, f. 1640, d. 1725
59.33.Aage Christopherssøn Holck, f. 1645, d. 1702
34.23.
Anders
     Kjøpmann i Trondhjem (notert etter slektstavle i Kristiansunds hist., bind 3.).

Børn af Anders og _____:

60.34.Peder Andersen Holck
35.23.
Erich Zachariassøn
Født omkring 160830.
     Boede i 1646 og 1666 paa Myklebust i Eid. Muligvis søn af Zacharias Holck.30
36.23.
Henrik Zachariassøn Holck
Født 16173.
Død 19 okt. 1671, Veø3,17.
     Henricus Zachariæ Holchiuss blev imm. i København 7. mai 1638 »e schola Lundensi«.17
     Student 1638 ved Kjøbenhavns universitet, sogneprest til Veø i Romsdal efter faren. Hustruens navn vites ikke, men en søn kjendes, nemlig Henrik Henrikssøn Holck.3

Gift _____med

Anna Pedersdatter Krabbe
Født 26 sep. 163631, døbt 26 sep. 163632.
     Datter af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     Hun ble trolig gift med Hr Henrik Holck i Veø.32
     Initialerne A.P.D.K. er fra en sølvkande 1669 ved siden af Henrik Zachariassøn Holcks initialer.33

Børn af Henrik Zachariassøn Holck og Anna Pedersdatter Krabbe:

61.36.Henrik Henrikssøn Holck, f. 1664, d. 1718
37.23.
Synnøve Zachariasdatter Holck
Født 6 nov. 1618, Veø3.
Død 25 nov. 1618, Veø3.
     Epitaphium (med broren Sten) i Veø kirke.3
38.23.
Sten Zachariassøn Holck
Født 13 jun. 1621, Veø3.
Død 21 nov. 1623, Veø3.
     Epitaphium (med søsteren Synnøve) i Veø kirke.3
39.23.
Anna
Død 166230.
     Hendes Begravelse (»Jord og alle Klokker«) blev betalt til Vor Frue Kirke i Trondhjem 2. dec. 1662.34
     12 dec. 1662 registrering efter Anne, sal. herr Biørns, 85 - 15 Rd., derav utlagt 10 rd. for sønn herr Zacharias hos sal. Niels Ebbesøn, utenbys arvinger er Kiersten Nielsdatter Ulfue (Ulve) fikk sin søsterpart 23. mar. 1663, for sine to børn som hun hadde avlet med sal. Christopher Biørnsen ved verket, Christophers tredie datter med sin første kone som het Sussanna, er efter farmorens akkord hos Oluf Arnesen vever til opfostring, arvepart 18 Rd.35
     Er Kirsten Nielsdatter Ulfue (?fra Gaarden Ulven i Bergens stift?) Christopher Biørnsens første hustru ? Eller er hun datterdatter (søsterpart) til Anne ?

Gift _____med

Biørn Christophersen
     Søn af Christopher Bjørnssøn (Darre) og Sophia Mentzdatter von Ravensburg.
     Usikkert om han er sønn av borgermester Christopher Bjørnsen.36
     Kalles i NST 15, s. 58 svigersønn av Veøy-presten Z.C. Holck.

Børn af Anna og Biørn Christophersen:

62.39.Zacharias Bjørnssøn Holch
63.39.Christopher Bjørnssøn Holch
64.39._____
40.23.
___________
     Muligvis datter af hr. Zacharias Holck.

Gift _____med

Bjørn Ellingssøn
     Klokker paa Stensaa i Veø.30

Børn af _____ og Bjørn Ellingssøn:

65.40.Zacharias Bjørnssøn, f. 1661
41.23.
Anfind
Død 165530.
     I Akerø Præstegæld laa en Gaard Store Kløfset, som hørte til Veø Præstebol. Her boede i Tiden fra 1647 til 1655, da han døde, en Anfind med en Søn Oluf. Anfind paa Store Kløfset har rimeligvis været Hr. Zacharias Holcks Søn.30

Gift _____med

Marte Knudsdatter
     Skifte 18. dec. 1680.
     Skifte 18 dec. 168030.

[Gift 1° med Anfind (d. 1655); Gift 2° med Knud].

Børn af Anfind og Marte Knudsdatter:

66.41.Oluf (Ole) Anfindsøn
42.24.
Jacob Holck
     Aaret 1615 under «Sagefald aff geistlige Personer» anføres følgende: «Hr. Anfindt Christophersen Holck for hand belaae sin troloffuede Fæstemøe Katrinne Jacobsdatter bøder to Rixdaler.» Jacob Holck har sikkert været deres Søn, opkaldt efter sin Morfader.37

Børn af Jacob Holck og _____:

67.42.Kirsten Jacobsdatter Holck, f. Romsdalen (formentlig Akerø præstegæld), d. 1687
68.42.Anfinn Jacobssøn Holck, f. Romsdalen
43.24.
Lars Anfinnssøn
     Opføres i Skattelisterne 1646-49 som boende paa Harams Præstegaard Kjerstad som Bruger af en Del af Jorden, i de 2 første Aar sammen med den yngre Broder Siurd. I 1652 nævnes Lars paa Rønstad.16

Børn af Lars Anfinnssøn og _____:

69.43.Guttorm Haram
44.24.
Siurd Anfinnssøn Rønstad
Født omkring 161716.
Død omkring 168816.
     Opføres i Skattelisterne 1646-47 som Bruger af en Del af Jorden paa Harams Præstegaard Kjerstad sammen med broren Lars. Han blev gift med Enken efter Ole Rønstad, hvis Gaard han overtog. Han var Lagrettesmand.16
     Bosat paa Rønstad i Haram.3

Gift _____med

_____

[Gift 1° med Ole Rønstad; Gift 2° med Siurd Anfinnssøn Rønstad (omkr. 1617 - omkr. 1688)].

Børn af Siurd Anfinnssøn Rønstad og _____:

70.44.Oluf Sigurdssøn Hurlen, f. 1658
71.44.Christopher Sigurdssøn Sæt, f. 1660
72.44.Anfinn Sigurdssøn, f. 1663
73.44.Catharine Siurdsdatter
45.24.
Christopher Anfinnssøn Rønstad
Født omkring 161816.
Død 168716.
     Paa Rønstad i Vigra (Haram).3
     Han vides ikke at have efterladt sig agnatisk Efterslægt. En Datter af ham førte Gaarden med ind i sit Ægteskab.38

Gift _____med

Knudsdatter
     Datter af Knud Pederssøn Rønstad.

Børn af Christopher Anfinnssøn Rønstad og Knudsdatter:

74.45.Knud Christopherssøn
75.45.Lars Christopherssøn
76.45.Christophersdatter
46.24.
Peder Anfinnssøn Kjerstad
Død omkring 166239.
     1652-60 nævnes den yngste Broder Peder som Gaardbruger paa Kjerstad.16
     Ifølge M. Rogne døde han 1690 og var gårdbruker på Lauken (Løken) i Haram.

Børn af Peder Anfinnssøn Kjerstad og _____:

77.46.Anfinn Pederssøn, f. 1650, d. 1712

Generation 9.

47.27.
Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius)
Død 1677, Manger3.

Gift _____med

Hans Hanssøn Blix
Født 1631, Bodø40.
Død 1677, Manger40.
     Søn af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Sogneprest til Manger 1677.40
     Sognepræst til Manger paa Nordhordland.41
     Hans Hansen Blix ble den 26. jan. 1667 utnevnt til sogneprest i Manger i Bergen og det blir da nevnt at han hadde vært kapellan for faren her i Bodø i 14 år.42
     Lampe sier at han ble sogneprest i Manger den 26. jan. 1667 og døde her i 1677.42
     Han var en sønn av Hr Hans Lauritsen, sogneprest i Bodø. Thrap og Lampe har ham som gift med Sophia Stephensdatter, som døde samme pr som mannen. Thrap og Lampe fører opp barna: Hans, Ingeborg og Dorothea.42

Børn af Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius) og Hans Hanssøn Blix:

78.47.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1661, Bodø, d. 1730, Sogn
79.47.Ingeborg Hansdatter Blix
80.47.Dorethe Hansdatter Blix, f. 1671, Manger, d. 1748, Vik
48.27.
Magdalene Stephensdatter (Soop)
Død 1724, Rødø43.
     Skifte 24 jul. 1724, Gildeskål.44,43: «Formue: 541-4-2. Gjeld: 9-5-8. Boets innhold: Guld, sølv m.m. Arvinger: Peder Mentzoni, ektefelle; Mentz Pedersen, sønn, prest i Christiania; Maren Pedersdatter, datter, gift med Hans Bruun i Gildeskål; Dorthe Pedersdatter, datter, gift med Erik Blix; Sara Pedersdatter, datter, gift med Oluf Bye.».

Gift 1661, Gildeskaal43 med

Peder Mentzsøn (Darre)
Født 27 jan. 1633, Trondhjem3.
Død 21 jan. 1688, Gildeskaal3.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Student 1651, kapellan til Skogn 16. okt. 1654, til Gildeskaal 17. dec. 1659, sogneprest s.st. 1675.3

Børn af Magdalene Stephensdatter (Soop) og Peder Mentzsøn (Darre):

81.48.Maren Pedersdatter (Darre)
82.48.Dorothea Pedersdatter (Darre), d. 1724, Gildeskaal
83.48.Sara Pedersdatter (Darre)
84.48.Mentz Pederssøn (Darre), f. 1673, Gildeskaal, d. 1721, Odderstøl i Iveland
49.27.
Gjertrud Stephensdatter Soop (Sophius)
Død 1681, Vegø3, begravet 29 apr. 1681, Gladstad kirke3.
     I Det Kongelige Biblioteks (København) håndskriftsamling (Ny kgl. S. 4° 2122) findes en liktale over Gjertrud, holdt av P.E. Bredal, sogneprest til Brønø.3

Gift _____med

Jens Michelsen Snog
Død 1688, Vegø45,3.
     Provst og Sognepræst til Vegø paa Helgeland.41
     1653-63 kapellan i Brønø, senere sogneprest til Vegø og provst i Helgeland.3
     Så tidlig som i 1665, manntallet, hadde han gården Vegstein i Vega som avlsgård, og i følge Schønings samlinger var han prest i Vega til 1688. Meget taler for at hans første hustru var en datter av sokneprest Claus Rasmussen Rosing, Brønnøy, en tid også prest på Vega.46

[Gift 1° 1660 med Else Clausdatter; Gift 2° med Gjertrud Stephensdatter Soop (Sophius) (d. 1681); Gift 3° 1682 med Anna Magdalene Friis Eriksdatter Bredal (f. 1641)].

Børn af Gjertrud Stephensdatter Soop (Sophius) og Jens Michelsen Snog:

85.49.Michel Jenssøn Snog, f. 1675, Vegø, d. 1715, Bergen
50.27.
Karen Stephensdatter Soop (Sophius)

Gift _____med

Johan Schrøder
Født omkring 16413.
Død omkring 17233.
     Handelsmand paa Sør-Arnøen i Gildeskaal.3

Børn af Karen Stephensdatter Soop (Sophius) og Johan Schrøder:

86.50.Stephen Johanssøn Schrøder, f. 1687
87.50.Karen Johansdatter Schrøder
51.28.
Christen Mortensen Heggelund
Død efter 16912547.
     Skifte 30 jun. 1696, Grunnfjord, Ringvassøy..

Gift 1° _____med

Thrine Andersdatter
Død 4 mai 1663, Elvevoll, Skjervøy..
     Datter af Anders Hemingsen og Aasele Hendrichsdatter.

[Gift 1° 1653 med Thorsten Hanssøn (d. 1659); Gift 2° med Christen Mortensen Heggelund (d. eft. 1691)].

Gift 2° _____med

Cathrine Torstensdatter
     Datter af Tosten Olsen og Marie Jørgensdatter.
     Skifte 30 jun. 1696, Grunnfjord, Ringvassøy..
52.28.
Hans Mortensen Heggelund
Død 1700, Skatøyr, Skjervøy..
     Fogd i Troms.

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter
Død 1713, Elvevoll, Skjervøy..
53.28.
Søfren Mortensen Hegelund
Født omkring 163948,25.
Død omkring 1717.
     Skifte 12 nov. 1717, Grundfjord Nordre, Karlsøy, Troms25,48.

Gift _____med

Margrethe Andersdatter (Nideros)
     Datter af Anders Hemingsen og Aasele Hendrichsdatter.

Børn af Søfren Mortensen Hegelund og Margrethe Andersdatter (Nideros):

88.53.Morten Sørensen Hegelund, f. 1659, d. 1732, Troms.
89.53.Anders Sørensen Hegelund, f. 1672, d. 1717
90.53.Tørres Sørensen Hegelund, f. 1673, d. 1717
91.53.Christen Sørensen Hegelund, f. 1676, d. 1717
92.53.Søren Sørensen Hegelund, d. 1717
93.53.Adsel Sørensdatter Hegelund, d. 1717
94.53.Trine Sørensdatter Hegelund, d. 1717
54.31.
Mette Anfinnsdatter
55.31.
Jørgen Anfinnsen

Børn af Jørgen Anfinnsen og _____:

95.55. (? Anfinn Jørgensen ?)
56.31.
Margrethe Anfinnsdatter Holck
Død 170549.
     Skifte 11 jun. 1705, Trondenes, Trondenes sogn.50,49,50,50: «protokoll 1697-1761, legg 21b.».

Gift _____med

Augustinus Gabrielsen Røgh
Født omkring 163551,49.
Død 1710, Prestegården, Trondenes.49.
     Søn af Gabriel Olsen og I.A.D (Ingeborg Augustinusdatter).
     Stilling: Vicepastor til Trondenes.
     Student 1661, tok theol. attestas med non contemn. 10. mar. 1663, blev 1670 ordinert [i T.hjem] til kapellan i Kvæfjord og herfra kaldet av bispen 28. april 1693 og bestallet 10. mar. 1694, til vicepastor til Trondenes efter sal. hr. Anders Nielsen Schjelderup. Han døde her i 1710 og fallitskifte holdtes 4. aug. s. a.52
     Deponerte 1661 fra Frederiksborg skole »Augustinus Gabrielis«.
     Røg var en tilårskommen mann da han overtok embetet i Trondenes, og kort etter 1700 ble han så skrøpelig at en personalkapellan, Hans Boræus, måtte bestyre kallet. I 1707 tok han avskjed og ble bevilget en liten pensjon av embetets innkomster. Da han døde 1710, var han så fattig at boet ikke dekket kreditorenes krav. Bl.a. ble boet pålagt 80 rdlr. i åbot på prestegården.
     Skifte 4 aug. 1710, Trondenes, Trondenes sogn.53,49,53: «protokoll 1697-1761, legg 39.».

Børn af Margrethe Anfinnsdatter Holck og Augustinus Gabrielsen Røgh:

96.56.Gabriel Augustinussøn Røgow, f. 1672, d. 1703, Evenes.
97.56.Michel Augustinussøn Røg, f. 1678, d. 1730
98.56.Anfinn Augustinusen Røg, f. 1680, d. 1734, Hammarøy.
99.56.Kirsten Augustinusdatter Røg, d. 1709
100.56.Ingeborg Augustinusdatter Røg
101.56.Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
102.56.Maren Augustinusdatter Røg, d. 1712
57.33.
Johannes Christopherssøn Holck
Født 16393.
58.33.
Zacharias Christopherssøn Holck
Født 16403.
Død 17253.
     Bodde paa Flovik.3

Børn af Zacharias Christopherssøn Holck og _____:

103.58.Lucia Zachariasdatter Holck
104.58.Margrethe Zachariasdatter Holck
105.58.Henrik Zachariassøn Holck, f. 1672, d. 1732
106.58.Jacob Zachariassen Holck
59.33.
Aage Christopherssøn Holck
Født 16453.
Død 170254.
     Stilling: Kjøbmand i Christiansund.3
     Angives af H. Sollied (NST 1) at være født 1645, men ved Mandtallet 1666 siges at være 10½ Aar gl. Købmand i Lillefosen (Christianssund).55
     Aage Christophersen Holck var en af de betydeligste købmænd i Fosna i tiden omkring år 1700. Aage slog sig ned som borger på ladestedet i 1689. Sammen med sin hustru Johanne Mechelborg, holdt han stort hus med fire ansatte, for de hørte til Fosnas handelspatriarkat eller handelsaristokrati i 1700-tallet.56
     «Velfornemme Aage Holch i Fosen» som nevnes i herr Giert Mummes skifte 1691 som nær pårørende har nok vært beslektet med Buch eller Glad.57

Gift _____med

Johanne Christensdatter Mechelborg
Født 166054.
Død 175054.
     Datter af Christen Nilssen Mechelborg og Anna Arentsdatter.

[Gift 1° med Aage Christopherssøn Holck (1645 - 1702); Gift 2° med Heinrich Sander (1676 - 1734)].

Børn af Aage Christopherssøn Holck og Johanne Christensdatter Mechelborg:

107.59.Christopher Aagesen Holck, f. 1681
108.59.Christen Aagesen Holck, f. 1683
109.59.Fredrik Aagesen Holck, f. 1685
110.59.Aage Aagesen Holck, f. 1691
111.59.Johanne Margrethe Aagesdatter Holck, f. 1693, d. 1735
112.59.Anna Aagesdatter Holck, f. 1694, d. 1736
60.34.
Peder Andersen Holck
     Er rimeligvis søn av kjøpmann i Trondhjem Anders (Zachariasen Holck?).
     Efter Trondhjem Domkirkes Trolovelsesprot. begærede Peder Andersen Holck 6. dec. 1697 Trolovelse med Dorte Catrine Gabel. Vidner var Thomas (Iuel?) og Claus Fæster. To samtidige Kippere (Bødkere) og "Skruere" i Trondhjem Zacharias Andersen og Anfinn Andersen (førstnævnte med Sønnen Anfinn) var maaske hans Brødre.58

Gift _____med

Dorte Catrine Gabel
     DET ER IKKE SIKKERT AT DE BLEV GIFT, MEN DE BLEV TROLOVET.

Børn af Peder Andersen Holck og Dorte Catrine Gabel:

113.60.Henrich Pedersen Holck, f. 1700
61.36.
Henrik Henrikssøn Holck
Født 16643.
Død 16 nov. 171830.
     Kaptein ved Søndre Trondhjems regiment.3
     Ved Folketællingen 1701 boede han som Fændrik paa Gaarden Øyen i Surendal.30

Gift 1° 168915 med

Ellen Svensdatter Scheen
     Datter af Sven Scheen.

Gift 2° _____med

Karen
     Efter Nordmøre Tingprot. 5. okt. 1723 mødte afgangne Kapt. Henrich Holcks Hustru Karen ved Høsttinget for Surendalen og begærede Tingsvidne om, at hun i kgl. Maj.s Tjeneste havde mistet sin Mand og 2 Sønner og nu med sine 3 Sønner og 2 Døtre ikke har andet at leve af end, hvad godt Folk giver hende, og at hun nu bor paa en Husmandsplads i Surendalen.30

Børn af Henrik Henrikssøn Holck og Ellen Svensdatter Scheen:

114.61.Jørgen Henrichsen Holck, f. 1693
115.61.Henrich Henrichsen Holck, f. 1697
116.61.Oluf Henrichsen Holck, f. 1697
117.61.Anna Henrichsdatter Holck

Børn af Henrik Henrikssøn Holck og Karen:

118.61.Sakarias Henriksen Holck, f. 1706, d. 1763
119.61.Peder Henriksen Holck, f. 1711, d. 1751
62.39.
Zacharias Bjørnssøn Holch
     Blev 16. nov. 1657 immatrikuleret ved Københavns Universitet e schola Nidrosiensi (han var iøvrigt under Københavns Belejring indskrevet i Studenterregimentet, var endnu i Januar 1659 i København og menes at have deltaget i Kampen i Stormnatten 11. Febr. 1659, se E.Marquard "Kjøbenhavns Borgere 1659", Kbhvn. 1920).30
     Arbejdede "wed wercket" (i Røros?).30
63.39.
Christopher Bjørnssøn Holch
     Arbejdede "wed wercket" (i Røros?).30
     Død ved morens skifte registrering 12. dec. 1662.

Gift 1° _____med

Susanna

Gift 2° _____med

_____

Børn af Christopher Bjørnssøn Holch og Susanna:

120.63._____

Børn af Christopher Bjørnssøn Holch og _____:

121.63._____
122.63._____
64.39.
___________
     Vistnok datter af Anne og Bjørn.

Gift _____med

Niels Ulfuen

Børn af _____ og Niels Ulfuen:

123.64.Kiersten Nielsdatter Ulfuen
65.40.
Zacharias Bjørnssøn
Født 166130.
66.41.
Oluf (Ole) Anfindsøn
67.42.
Kirsten Jacobsdatter Holck
Født _____, Romsdalen (formentlig Akerø præstegæld)22.
Død 1687.
     Hun var den 9. juni 1684 blevet trolovet i Domkirken (Trondhjem). Den 8. dec. 1687 blev der betalt for hendes Begravelse til Trondhjem Domkirke.22
     Skifte 22 mai 1688, Trondhjem22: «Skifte holdtes i husbondens Hus (i Kannikveiten).».

Gift 168459,60 med

Isaach Olufssøn
Død 1716.
     Kipper (Bødker) i Trondhjem, der vistnok var fra Romsdalen.60
     Isaach forseglede (ifølge Meddelelse fra M. Rogne) som Vidne ved en Trolovelse i Domkirken 25. sept. 1686 med et Bomærke med Initialerne I.O. over en ligebenet Trekant, fra hvis Midte der udgaar to Kors, hvis Hovedstammer, vinkelret paa de to opstaaende Sider, gaar gennem disse, saaledes at selve Korsskæringen ligger udenfor Trekanten.61
     Han døde i Trondhjem, og Begravelsen indførtes 25. jan. 1716 (Domkirken).61

[Gift 1° 1683 med Elene Pedersdatter; Gift 2° 1684 med Kirsten Jacobsdatter Holck (_____ - 1687); Gift 3° 1688 med Ingeborg Olufsdatter].

Børn af Kirsten Jacobsdatter Holck og Isaach Olufssøn:

124.67.Ole Holck, f. 1687, Trondhjem, d. 1759, Gaarden Leervigen i Yttre Sogn
68.42.
Anfinn Jacobssøn Holck
Født _____, Akerø præstegæld, Romsdalen22.
     Kipper (Bødker) og Handelsborger i Trondhjem og fra 1693 til 1705 ejede han "Borgerleiet" (Handelsstedet) Lovounden i Lurø i Helgeland.
     Trolovet i Trondhjem 28. nov. 1682 med Malene Knudsdatter.62

Gift omkring 1683 med

Malene Knudsdatter
     Var født i Veø Præstegæld i Romsdalen.63
69.43.
Guttorm Haram
     Han vides ikke at have efterladt sig Sønner.16
70.44.
Oluf Sigurdssøn Hurlen
Født 16583.
71.44.
Christopher Sigurdssøn Sæt
Født 16603.
     Død barnløs.16
72.44.
Anfinn Sigurdssøn
Født 16633.
     Død barnløs.16
73.44.
Catharine Siurdsdatter
74.45.
Knud Christopherssøn
     Vistnok død ung.16
75.45.
Lars Christopherssøn
     Vistnok død ung.16
76.45.
Christophersdatter
77.46.
Anfinn Pederssøn
Født 165039.
Død 171239.
     Da faren døde ca. 1662, bliver hans 12 Aar gamle Søn derefter opfostret hos Oluf Ostnes i Haram. Anfinn boede paa Løken (Lauken) i Haram. Etterslekt.39

Generation 10.

78.47.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1661, Bodø3.
Død 1 apr. 1730, Sogn3.
     Blev foged i Ytre Sogn 23. okt. 1683, vicelagmand i Bergen 1700, justitiarius i Overhofretten i Christiania 1705, medlem av Slotsloven, avsat som justitiarius 1728. Han blev etatsraad og 15. april 1712 adlet med navnet Blixencrone (NBL II, s. 29).3

Gift 1° 168343 med

Elisabeth Christophersdatter Munthe
Født 1666, Sogn3.
Død 1684, Sogn3.
     Datter af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.

Gift 2° 168564,43 med

Maren (Maria) Hansdatter
Født 1666, Bergen3.
Begravet 7 jul. 1705, Tjugum kirke3.
     Datter af Hans Claussøn av Munthe og Ingeborg Lem.

Gift 3° 8 okt. 1709, Christiania43 med

Maren Hansdatter Must
Født 15 mar. 1684, Strømsø40.
Begravet 20 mar. 1711, Christiania3.
     Datter af Hans Hanssøn Must og Anna Andersdatter (Simonsen).

[Gift 1° 21 feb. 1701 med Hans Joachim Heins (f. 1668); Gift 2° 8 okt. 1709 med Hans Hanssøn Blixencrone (1661 - 1 apr. 1730)].

Gift 4° 20 nov. 1711, Christiania43 med

Alette Margrete Vind
     Datter af Ove Vind og Alette Margrete Dorn.

Børn af Hans Hanssøn Blixencrone og Maren (Maria) Hansdatter:

125.78.Anne Christine Blixencrone, f. 1687, Leikanger, d. 1753, Leikanger
126.78.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1690, Leikanger, d. 1723
127.78.Ingeborg Maria Blixencrone
128.78.Sara Dorothea Blixencrone, f. 1698, Leikanger, d. 1778, Christiania
79.47.
Ingeborg Hansdatter Blix
     Vistnok død ung, kjendes kun fra Lampe.3
80.47.
Dorethe Hansdatter Blix
Født 6 feb. 1671, Manger3.
Død 20 mar. 1748, Vik3.

Gift 9 apr. 1704, Tjugum Kirke65 med

Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne)
Født 1657, Gaarden Flahammer i Lysters præstegjæld i Bergens Stift41.
Død 9 jun. 1708, Vik41.
     Søn af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Stilling: Sognepræst til Vik i Yttre Sogn..
     Fik Navn efter sin 8 Aar tidligere afdøde Morfader Biskoppen. Fra Bergens Skole deponerede han - »Ludovicus Christophori« - 19 Aar gammel ved Kjøbenhavns Universitet og immatrikuleredes som Student den 24de Juli 1676, paa en og samme Dag som sin nedenfornævnte, 2 Aar yngre Broder Otto. Efterat han havde studeret ved Academiet, vendte han tilbage til sin Fødeegn og indgav om Vaaren 1680 - et halvt Aar efter Faderens Død - paa Opfordring af Sognepræsten til Vik i Yttre Sogn, Mag. Iver Erikssøn Leganger, sin underdanigste Ansøgning om at blive ansat som Capellan til samme Viks Præstegjæld med Kngl. Løfte om Succession efter Hr. Leganger. - Ansøgningen er dateret Bergen 17de Mai 1680, og Supplicanten - »fattige Studiosus Ludovig Christopherssøn« - beder, at Hs. Kngl. Majestæt vil ham »til Wigs Capellanies Betienelse och Succession efter Sogne Præstens dødelige affgang med Sit Høy Kongl. benaadings breff mildesten begafve«, eftersom han »till saadant underdanigsten at anholde om, er tillskyndet aff Sogne Præsten Hr. Iffuer Ericgssen, senest ved hans Missive af dato d. 6 Maj 1680«. - Biskoppen, Nils Envoldssøn Randulff, bevidner i sin Erklæring, at »Supplicantens Andragende bestaar udi Sandfærdighed« og bemærker angaaende Ansøgeren, at der »om ham er foerhaabning, baade formedelst Hans Gaffuers oc anden Skickeligheds skyld, at Han skal vorde baade Meenigheden saa oc Sognepræsten udj Hans tiltrædende Alderdom oc Swaghed tienlig oc bequem«. Idet Ansøgningen - efterat være anbefalet ogsaa af Statholderen (U. F. Gyldenløve) og af Cancelliet - blev naadigst indvilget ved Kngl. aabent Brev af 17de Juni 1680, knyttedes der til Expectance-Bevillingen den sædvanlige Betingelse, at ny underdanigst Ansøgning skulde fremsendes, naar Kaldet i sin Tid blev ledigt, og Ansøgeren, - der, efter hvad vi have seet, endnu i 1680 kun var »Studiosus«, - paalagdes derhos at underkaste sig Examen, forinden han tiltraadte sin Stilling som Præst. I de første fire Aar, han var Capellan til Vik, levede »Hr. Ludovig« ugift og havde uden Tvivl, - som Skik og Brug almindelig var, - »Kost og Kammer« i Præstegaarden. Omtrent ved samme Tid som sit Ægteskab [1684] skjønnes han ogsaa at have tilflyttet sin Gaard »Hove« i Viks Skibrede, af hvilken betydelige Eiendom (Skyld: 8 1/2 L¢b, 18 Mk. Smør og 8 1/2 Hud) »Hr. Ludovig« i Aaret 1686 sees at have havt en mindre Part, og som han senere lidt efter lidt tilkjøbte sig i dens Helhed. I en længere Række af Aar boede Ludvig Munthe paa Hove Gaard som Capellan og »Vice-Pastor«; først da hans 73-aarige Svigerfader, Magister Iver, i Aaret 1702 afgik ved Døden (eller maaske nogle Maaneder tidligere) tiltraadte Munthe - i Henhold til de ham under 17de Juni 1680 og 10de Februar 1700 meddelte Kngl. Successionsbestallinger - Viks Kald som »virkelig« Sognepræst og tilflyttede Præstegaarden. Mod Slutningen af det samme Aar mistede han sin Hustru Karen Leganger. Hun døde paa Viks Præstegaard den 10de December 1702, endnu ikke 36 Aar gammel, og efterlod Munthe som Enkemand med mange Børn, af hvilke dengang ingen var voxne, men de fleste i spæd Alder. Fem Fjerdingaar senere fik disse Børn en Stedmoder i Dorothea Blix. Efterat hendes Pleiefader, Hr. Jens var død i 1688, - er hun formentlig kommen i Huset hos sin eneste Broder, Foged i Yttre Sogn Hans Blix, der første Gang havde været gift med Ludvig Munthes Søster Elisabeth. At Hr. Ludvig har gjort Bekjendtskab med sin 2den Hustru i Svogeren Foged Blix's Hus, synes der at være al Rimelighed for, og uden Tvivl har ogsaa hans Bryllup staaet hos Blix paa »Fogedgaarden Flesje« i Lekangers Præstegjæld. Sikkert er det i ethvert Fald, at Hr. Ludvig Munthe og Dorothea Blix blev viede i den nærliggende Tjugum Kirke den 9de April 1704. Dette sidste Ægteskab var barnløst.41

[Gift 1° 1684 med Karen Iversdatter Leganger (14 apr. 1668 - 19 dec. 1702); Gift 2° 9 apr. 1704 med Dorethe Hansdatter Blix (6 feb. 1671 - 20 mar. 1748)].
81.48.
Maren Pedersdatter (Darre)

Gift _____med

Hans Mathiassøn Brun
Født 3 mai 1658, Trondhjem3.
Død 1723, Gildeskaal3.
     Søn af Mathias Hanssøn Brun og Sophie Henriksdatter Dinclow.
     Kapellan til Gildeskaal 1684 og sogneprest s.st. 1688.3

Børn af Maren Pedersdatter (Darre) og Hans Mathiassøn Brun:

129.81.Peder Hansen Bruun, f. 1689, d. 1768
130.81.Henrik Dinclow Hansen Bruun, f. 1699, Gildeskål prestegård., d. 1752
131.81.Johanne Marie Bruun, f. 1700, d. 1764
82.48.
Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal66.
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.66,66: «Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix.».

Gift _____med

Erik Erikssøn Blix
Født omkring 165167,68,69.
Død 171169.
     Søn af Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius) og Barbro Eriksdatter Blix.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).69
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.68
     Skifte 1724, Bodø.70: «Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix.».

Børn af Dorothea Pedersdatter (Darre) og Erik Erikssøn Blix:

132.82.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. 1724
133.82.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
134.82.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
135.82.Mens Erikssøn Blix
136.82.Stephen Erikssøn Blix
137.82.Sara Eriksdatter Blix
138.82.Barbara Eriksdatter Blix
83.48.
Sara Pedersdatter (Darre)
     Er ifølge NST 1, side 211, gift med en Oluf Bye. Dette kan være Oluf Nielssøn Bye (født ca. 1674), hvis datter Magdalene så må være opkaldt efter Sara's moder.3

Gift _____med

Oluf Nielssøn Bye
Født omkring 167471.
Død før 20 jan. 174271.
     Søn af Niels Olufssøn Bye og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I 1681 bodde han hos stedfaren, Anders Brøndlund, og var da «paa 7de Aar». Han var død ved skiftet efter søsteren Maren i 1742.71
     Er muligvis den Oluf Bye der findes gift med Sara Pedersdatter (Darre) - Se NST 1, s. 211.
84.48.
Mentz Pederssøn (Darre)
Født 1673, Gildeskaal66.
Død 3 jul. 1721, Odderstøl i Iveland66.
     Blev kapellan til Evje hos sin fætter hr. Mentz Mogenssøn Blix ca. 1705. (Se P.T. II, 3. s. 81 ff.)66

Gift _____med

Anne Marie Baggesdatter
Født omkring 16713.
Begravet 12 feb. 1742, Iveland3.

Børn af Mentz Pederssøn (Darre) og Anne Marie Baggesdatter:

139.84.Magdalene Mentzdatter, f. 1707
140.84.Peder Mentzsøn, f. 1709, d. 1723
85.49.
Michel Jenssøn Snog
Født 13 mar. 1675, Vegø31,3.
Død 1715, Bergen3.
     Ble immatrikulert den 24. sept. 1694 som M J Sophius.72
     Kapellan til Nykirken i Bergen3
86.50.
Stephen Johanssøn Schrøder
Født 16873.
     Var 1701 hos fætteren vicelagmand Hans Blix i Bergen.3
87.50.
Karen Johansdatter Schrøder

Gift omkring 169073 med

Erik Pederssøn Blix
Født 166440.
     Søn af Peder Erikssøn Blix og Dorothea Nilsdatter Balg.
     Tvilling med broren 1664. Bosat paa Ilstad i Bodin.40

Børn af Karen Johansdatter Schrøder og Erik Pederssøn Blix:

141.87.Johan Erikssøn Blix, f. 1693, d. 1763
142.87.Peder Erikssøn Blix, f. 1695, d. 1771
143.87.Nils Erikssøn Blix
144.87.Jørgen Erikssøn Blix, f. 1705, d. 1767
145.87.Dorothea Eriksdatter Blix
146.87.Sara Eriksdatter Blix
88.53.
Morten Sørensen Hegelund
Født omkring 165925.
Død 1732, Bakkeby, Ulsfjord, Karlsøy, Troms.25.

Gift _____74med

Inger Kristensdatter Lorch
Født omkring 1670, Reinsvoll, Reinøy, Karlsøy, Troms.25.
Død 1748, Bakkeby, Ulsfjord, Karlsøy, Troms.25, begravet 25 mar. 1748, Karlsøy.25.
     Datter af Christen Knudssøn (Baarlund?) (Lorck?) og Alet Madsdatter (Lorch).

Børn af Morten Sørensen Hegelund og Inger Kristensdatter Lorch:

147.88.Aleth Mortensdatter Heggelund, f. 1703, Troms., d. 1788, Troms.
89.53.
Anders Sørensen Hegelund
Født omkring 167275,25.
Død før 171776,25.
     Ved farens skifte i 1717 er han afgået ved døden og har efterladt sig enke og barn, en søn og en datter, hvis formyndere er deres morfader Hans Hanssen.25
90.53.
Tørres Sørensen Hegelund
Født omkring 167377,25.
Død før 1717.
     Er ikke omtalt i farens skifte 1717.25
91.53.
Christen Sørensen Hegelund
Født omkring 167678,25.
Død før 1717.
     Er ikke omtalt i faderens skifte år 1717.25
92.53.
Søren Sørensen Hegelund
Død før 1717.
     Gift og død før 1717.25
93.53.
Adsel Sørensdatter Hegelund
Død før 1717.
     Omtales som død i farens skifte 1717 og gift med Jørgen Adriansen. Efterslægt.25

Gift _____med

Jørgen Adriansen Falch
     Søn af Adrian Jacobsøn Falck og Adelus Jørgensdatter (Staur?).
     ? HAN ER VEL FAR TIL SØREN, HANS OG HEMMING JØRGENSØNNER FALCH ?
     «... Hvornest lensmand Niels Lemming, og Jørgen Adrians: paa Grundfiord, fremstoe og Effter loven afhemlede stefnemaalet det at vere lovlig forkyndt.»79
     «... I den minste gruppa finner vi en god del nye folk. Noen var helst mindre utredere, som Eilert Mosesen i Sørskar (fra 1687), Nils Jensen i Steikervik (fra 1689) og Jørgen Adriansen Falk i Kårvik. Den siste var bosatt i Skogsfjord fra 1698 og inngifta i Hegelundslekta.80

Børn af Adsel Sørensdatter Hegelund og Jørgen Adriansen Falch:

148.93.Søren Jørgensen Falch
149.93.Hans Jørgensen Falch
150.93.Hemming (Henning) Jørgensen Falch, d. 1763
94.53.
Trine Sørensdatter Hegelund
Død før 1717.
     Er omtalt som afdød ved farens skifte 1717 og gift med Mogens Hansen af Nichebye. Efterslægt.25
95.55.
(? Anfinn Jørgensen ?)
     EKSISTERER DER EN SÅDAN PERSON PÅ KVÆFJORD ? - OG ER HAN FAR TIL JØRGEN OG JOHANNES ?

Børn af (? Anfinn Jørgensen ?) og _____:

151.95.Jørgen Anfindsen, d. 1793
152.95.Johannes Anfindsen, f. 1702, Kvæfjord., d. 1780, Bjarkøy.
96.56.
Gabriel Augustinussøn Røgow
Født 167249.
Død 1 apr. 1703, Evenes.81,49,81.
     Student 1691, blev ordinert 1698 til personellkapellan [hos hr. Madtz Homble] i Ofoten.49
     I kirkeboken ved begravelsen kalles herr Gabriel, Røgov, hvilket vel er en forkortelse av latiniseringen Røgovius.82
     Skifte 13 jun. 1703, Evenæs.83,49: «Arvinger er ektefellen Trine Madsdatter Hamle i Evenæs samt døtrene Ane Margrethe Gabrielsdatter Røgov, 3 år; Lene Cathrine Gabrielsdatter Røgov, 2 år; Gebrichen Gabrielsdatter Røgov, 1 år.».

Gift 169949 med

Trine Madsdatter Homle
Født 24 aug. 1673, Evenes prestegård, Ofoten, Nordland.84.
Død 1742, Torsken.85.
     Datter af Mads Olufsen Homle og Anne Hansdatter Kruse.

[Gift 1° 1699 med Gabriel Augustinussøn Røgow (1672 - 1 apr. 1703); Gift 2° omkr. 1707 med Johan Sebastian(sen) Juul (d. 1727)].

Børn af Gabriel Augustinussøn Røgow og Trine Madsdatter Homle:

153.96.Anne Margrethe Gabrielsdatter Røgov, f. 1700
154.96.Lena Cathrine Gabrielsdatter Røgov
155.96.Gabrichen Gabrielsdatter Røgow
97.56.
Michel Augustinussøn Røg
Født 167886,49.
Død efter 1730.
     Student 1699 (dimittert av sin far), blev en berømt medaljør i Paris. Han var saaledes ikke, som det flere steder feilagtig opgives, dimittert fra Bergens skole og ikke samtidig med Holberg.49
     Han kom 1699 som student til København fra Bergen, hvor han hadde gått på latinskole sammen med Ludvig Holberg. Michael Røg levde enda i 1730. Han oppgav de akademiske studenter og la sig med iver efter gravørkunsten. Han ble snart kjent som den flinkeste gravør i Danmark. I Kjøbenhavn oppbevares 2 av hans utførte medaljer: 1. Kong Fredrik IV i 1706 og 2. prins Georg i 1708. Noen år senere reiste han til Paris, hvor han blev gravør hos kongen av Frankrike. I 1715 besøkte Ludvig Holberg ham. Ludvig Holberg lånte da Røgs pass, og foretok med dette en reise i Italia som "Signore Recco".87
98.56.
Anfinn Augustinusen Røg
Født 168088,49.
Død 30 apr. 1734, Sommersæl, Hammarøy.49.
     Bodde på Sommerset (Sommersæl?) i Hammarøy.89
     Skifte 11 okt. 1734, Sommersel i Hamarøy.83,49: «Arvinger, alle på Sommersel i Hamarøy, er hustruen Margrethe Hansdatter Rafn og barnene: Hans Anfindsn, 21 år; Gabriel Anfindsen, 19 år; Augustinus Anfindsen, 14 år; Niels Anfindsen, 8 år; Margrethe Anfindsdatter, 24 år; Johanna Anfindsdatter, 17 år; Ingebor Anfindsdatter, 12 år; Karen Anfindsdatter, 7 år; Anna Catharina Anfindsdatter, 5 år. Formue 205-3-6. Gjeld 398-5-2. Sølv: 1 beger; 1 kruuslaag med kruus; 2 skeie; 1 skei mrk E.C.S. og S.C.D.; 1 skei mrk J.M.S.; 1 skei mrk T.H.S. og J.J.D.».

Gift 171187 med

Margrethe Marie Rafn
Født 1687, Røkenes, Trondenes.90,91,92.
Død 12 aug. 177293.
     Datter af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Skifte 7 okt. 1763, Tjelle i Ofoten.83,49: «Lot i levende live skifte 7. okt. 1763.»: «Arvinger er børnene: Augustinus Andfindsen, gift på Sommersel i Hamarøe; Niels Andfindsen, gift på Kielle i Ofoten; Johanna Andfindsdatter, gift med Christopher Evindsen Normann på Graae i Senniens fgd.; Ingebor Andfindsdatter, gift med Jacob Jacobsen på Lund i Engeløy; Avdøde datter Karen Andfindsdatter, gift med Ole Knudsen på Bielgam i Ofoten, deres umyndige barn Knud Olsen, Hans Olsen, Anfind Olsen, Kirsten Olsdatter, Margrethe Olsdatter, Karen Olsdatter; Ana Cathrina Andfindsdatter, gift med Hertvig Larsen på Tørrestad i Ofoten.».

[Gift 1° 1711 med Anfinn Augustinusen Røg (1680 - 30 apr. 1734); Gift 2° 1736 med Hans Rasmussøn Warberg (omkr. 1673 - 1749)].

Børn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn:

156.98.Margrethe Anfinnsdatter Røg, f. 1710, d. 1744
157.98.Hans Anfinnsen Røg, f. 1713, d. 1744
158.98.Gabriel Anfinnsen Røg, f. 1715
159.98.Johanna Anfinnsdatter Røgh, f. 1717, d. 1800
160.98.Augustinus Anfinnsen Røg, f. 1720
161.98.Ingeborg Anfinnsdatter Røg, f. 1722
162.98.Niels Anfinnsen Røg, f. 1726
163.98.Karen Anfinnsdatter Røg, f. 1726
164.98.Anna Catrine Anfinnsdatter Røg, f. 1729
99.56.
Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 170949,93.

Gift 14 feb. 170649,93 med

Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.94.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.94,94, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.94.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.94
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.94
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.95: «protokoll 1733-1788, legg 86.».

[Gift 1° 14 feb. 1706 med Kirsten Augustinusdatter Røg (d. omkr. aug. 1709); Gift 2° 12 apr. 1711 med Margrethe Pedersdatter Moursund (d. omkr. 1714); Gift 3° 8 aug. 1714 med Karen Jørgensdatter (d. 11 nov. 1722); Gift 4° 15 aug. 1725 med Anne Sørensdatter Røg (14 apr. 1694 - 15 apr. 1747); Gift 5° 21 apr. 1748 med Martha Malena Johnsdatter Kihl].

Børn af Kirsten Augustinusdatter Røg og Rasmus Andersen Schjelderup:

165.99.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
166.99.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
167.99.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710
100.56.
Ingeborg Augustinusdatter Røg

Gift _____med

Christen Olsen Krog
Født omkring 1670.
Død 172696.
     Søn af Ole Nielsen Krog og Maren Christensdatter Hess.
     Christen Olsen Krog var en brorsønn av biskop Peder Krog. År 1700 ble han ordinert av biskop Krog til kapellan i Brønnøy, Helgeland. År 1706 ble han kalt til visepastor til Ibestad, altså var Ibestad ikke lenger kapellani under Trondenes.97
     Christen Olsen Krog blev dimittert fra Aarhus skole, student i 1685, kapellan i Brønøy 1690 og residerende pastor i Ibbestad i 1706.98
     Han var en sønn av Hr Ole Krogh, sogneprest sønnenfjelds.99
     Han ble utnevnt til kapellan her [Brønø] i 1690. Tønder har ham som kapellan her i tiden 1690-1706. Han ble kapellan i Ibestad i 1706. Erlandsen sier at han ble forvirret på slutten og at han døde i 1726.99
     Han fikk benådning den 8. april 1699 for at hans kone Alhed Nilsdatter hadde nedkommet før bryllupet [NK bd. VI. s. 183].99
     Skifte 1726, Ibestad, Ibestad sogn.95: «protokoll 1697-1761, legg 80b.».

[Gift 1° omkr. 1699 med Alhed Nielsdatter; Gift 2° med Ingeborg Augustinusdatter Røg].

Børn af Ingeborg Augustinusdatter Røg og Christen Olsen Krog:

168.100.Maren Christensdatter Krog
169.100.Ole Augustinus Christensen Krog
170.100.Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
171.100.Anne Dorothea Krog
172.100.Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog, f. 1716, d. 1756
101.56.
Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.49

Gift _____92med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.100,92.
Død 1744, Tovik, Trondenes.92.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord.
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Børn af Maren Augustinusdatter Røg (Røgh) og Niels Andersen Schjelderup:

173.101.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
174.101.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
102.56.
Maren Augustinusdatter Røg
Død 1712101.
     I skiftet efter Margrethe Anfinnsdatter Holch 11. juni 1705 anføres kun 6 børn: Gabriel, Michel, Anfinn, Kirsten, Ingeborg og Maren (ugift 1710). Der er altså ikke plads til 2 styk Maren Augustinusdøtre. Men hvem skal væk ?

Gift 1711101 med

Rasmus Hansen Rafn
Født 1688-1689, Røkenes, Trondenes.101,101.
Død 3 jun. 1756, gården Oppen i Ullensaker.102,101, begravet 9 jun. 1756102.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Oberst og regimentskvartermester på Hedmark.
     Hans Rafnung skriver i Ofoten Folkeblad 1933-04-05 at Rasmus Hansen Rafn i 1711 blev gift med Maren Røg, datter af Augustinus Røg. Ligeledes skriver O.M.Kinappel i "Foged Rasmussen og Assessor Brüghmanns slekt" at Rasmus Rafn var gift 1. gang med Maren Augustinusdatter Røg (død 1712 i første barselseng), og havde med hende 1 sønn, Johannes. Men problemet er at Maren Augustinusdatter Røg samtidig ca. 1711 blev gift med Niels Andersen Schjelderup (1684-1744) og med ham havde 2 sønner: Anders, f. 1712 og Augustinus, f. 1714.102
     Ved folketellingen 27. okt. 1701 angis han å være 12 år. I folketellingen står også: "Rasmus Rafn og Nils Rafn holdes til Bogen og informeres af en Studiosus på Harstad". På Harstad bodde da Sorenskriver Pofel Hanssøn Egede. Han hadde huslærer til sine barn, nemlig student Peder Schjelderup, 24 år gl. fra Hamarøy, senere sogneprest til Sand.102
     Rasmus Rafn reiste sydover efter sin 1. hustrus død, og utdannet sig til officer. Han blev Auditør i Kruses dragonregiment, senere 1. sødenfjeldske dragonregiment, den 29. jan. 1720, Reg.nr. 124 - 1720; Regimentskvartmester i samme regiment, 16. juni 1721, Reg.nr. 644 -1721; Kaptein 12. febr. 1737, Reg.nr. 89 - 1737. Han bodde på gården Oppen i Ullensaker, hvor han døde kl. 4 om morgenen 3. juni 1756 i sitt 69 år, begravet 9. juni. Han hadde tatt avskjed 1. mai s.å. Rasmus Rafn deltok i Den store Nordiske Krig 1700-1721.102

[Gift 1° 1711 med Maren Augustinusdatter Røg (d. 1712); Gift 2° omkr. 1720 med Sophie Langeland; Gift 3° omkr. 1730 med Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher) (omkr. 1707 - _____)].

Børn af Maren Augustinusdatter Røg og Rasmus Hansen Rafn:

175.102.Johannes Rafn, f. 1712, Trondenes., d. 1784, Grønland ved Kristiania.
103.58.
Lucia Zachariasdatter Holck
104.58.
Margrethe Zachariasdatter Holck
105.58.
Henrik Zachariassøn Holck
Født 16723.
Død 17323.
     Døde ugift som velhavende Mand og arvedes af sine to Søstre (Skifte 18. sept. 1732 i Christianssund).30
     Skifte 18 sep. 1732, Christianssund30.
106.58.
Jacob Zachariassen Holck
     Den i Collins Notater nævnte Iacob Zachariassen Holck, 1716 paa Røsand i Gagnat Skibrede, Nordmøre (ved Eidsøren i Veø Præstegæld), maa sikkert være hans Søn og død før 1725, da han ikke omtales i Skiftet.30
107.59.
Christopher Aagesen Holck
Født 16813.
     Købmand i Lillefosen (Christianssund). Overtog forretningen efter faderens død i 1702.103

Gift 1° _____med

Marit(te) Henriksdatter (Svenning?)
Død før 171930.
     Datter af Henrik Nielsen og Maren Christensdatter Mechlenborg.
     Jakob Horneman kalder hende Svenning.30

Gift 2° _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.104: «(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue).».

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].

Børn af Christopher Aagesen Holck og Marit(te) Henriksdatter (Svenning?):

176.107.Henrich Christophersen Holck Mechelborg, f. 1709, d. 1724
177.107.Christen Holck, f. 1711, d. 1731

Børn af Christopher Aagesen Holck og Elisabeth Johansdatter Thue:

178.107.Johan Christopher Holck, f. 1717, d. 1750
108.59.
Christen Aagesen Holck
Født 16833.
109.59.
Fredrik Aagesen Holck
Født 16853.
110.59.
Aage Aagesen Holck
Født 16913.
     "Norske Indlæg" 19. febr. 1714 omfatter en af Commis Capitaine Jan Wessel jr. den 16. nov. 1713 udarbejdet Liste over hans Skibsmandskab paa »Dend Waagende Thrane«; her nævnes Baadsmand Aage Holck, og af J.E. Brodahls "Trøndersk Personalhistorie" ses det, at der den 25. okt. 1715 blev betalt for Styrmand Aage Aagesen Holcks Bryllup til Vor Frue Kirke i Trondhjem. Den 11. april 1718 betales der til Kirken for Begravelsen af et Barn af ham og den 22. juli 1722 for Begravelse af Aage Aagesen, endelig 15. jan. 1723 for Begravelse af Margrethe Aagesdatter.55

Gift 1715, Trondhjem, Vor Frue Kirke33 med

_____

Børn af Aage Aagesen Holck og _____:

179.110._____, d. 1718, Trondhjem
111.59.
Johanne Margrethe Aagesdatter Holck
Født 169329.
Død 173529.

Gift 1° _____med

Hans Lagenfeldt

Gift 2° _____med

Heinrich Meincke
     Kjøpmann i Kristiansund.
112.59.
Anna Aagesdatter Holck
Født 1694.
Død 1736.
     Skifte 1735-1738, Trondheim.105: «(Anna Holck afgangne Hans Pedersen Kaasbøls).».

Gift _____med

Hans Pedersen Kaasbøl
Født omkring 1674106.
Død 26 dec. 1733, begravet 4 jan. 1734, Fosna..
     Søn af Peder Sørensen Kaasbøll og Else Jacobsdatter.
     Hans Kaasbøl, kjøpmann i Kristiansund, gift med Anna Aagesdatter Holck er sikkert identisk med Peder Sørensen Kaasbøls sønn av samme navn.
     Kjøpmann i Kristiansund.
     ? Han er vel også identisk med den Hans Pedersen Kaasbøl der ifølge IGI - http://www.familysearch.org er gift med en Marit Jensdatter ?

[Gift 1° med Marit Jensdatter; Gift 2° med Anna Aagesdatter Holck (1694 - 1736)].

Børn af Anna Aagesdatter Holck og Hans Pedersen Kaasbøl:

180.112.Henrik Sander Kaasbøl, f. 1730, d. 1789
113.60.
Henrich Pedersen Holck
Født omkring 170030.
114.61.
Jørgen Henrichsen Holck
Født omkring 1693107,30.
115.61.
Henrich Henrichsen Holck
Født omkring 1697108,30.
116.61.
Oluf Henrichsen Holck
Født omkring 1697108,30.
117.61.
Anna Henrichsdatter Holck
     Antageligvis datter af kapt. Henrich Holck.30

Gift _____med

Caspar Christopher Lehm
     Blev 1718 Premierløjtnant i 2. Trondhj. nat. Inf. Regt.30
118.61.
Sakarias Henriksen Holck
Født 1706.
Død 1763.
     Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.
     Bonde i Surnadal, stor etterslket. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.]
119.61.
Peder Henriksen Holck
Født 1711.
Død 1751.
     Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.
     Ugift korporal. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.].
120.63.
___________
     »Efter Farmoderens accort« opfostret hos Olluf Arnessøn Vefuer.30
121.63.
___________
122.63.
___________
123.64.
Kiersten Nielsdatter Ulfuen
     Antagelig fra gaarden Ulven i Bergens Stift.30
124.67.
Ole Holck
Født 20 nov. 1687, Trondhjem109.
Død 21 apr. 1759, Gaarden Leervigen i Yttre Sogn109.
     Oberstløjtnant ved det 1ste Bergenhusiske nationale Infanteri-Regiment.109

Gift 6 mai 1712, Frederikshald110 med

Ellen Jensdatter Rosendahl
Født 5 dec. 1690, Frederikshald109.
Død omkring 1 mai 1768, Leerviggaard109.

Børn af Ole Holck og Ellen Jensdatter Rosendahl:

181.124.Iacob Elias Holck, f. 1726, Gaarden Paddøen i Hosanger

Generation 11.

125.78.
Anne Christine Blixencrone
Født 1687, Leikanger40.
Død 1753, Leikanger40, begravet 22 aug. 1753, Leikanger40.

Gift 19 aug. 1705, Leikanger111 med

Peder Iversen Leganger
Født 1673, Vik.111.
Død 1726, Leikanger.111.
     Søn af Iver Erikssøn Leganger og Anna Pedersdatter Finde.
     Foged i Ytre Sogn.111
126.78.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1690, Leikanger40.
Død 172340.
     Forlykket ugift 1723 paa en reise mellem Danzig og Bergen. [Se «Familien Munthe», II, s. 631.]40
127.78.
Ingeborg Maria Blixencrone
Døbt 4 aug. 1692, Leikanger111.
     Flyttet med sin anden mand til Kjøbenhavn ca. 1720, hvor de bodde endnu 1731.111

Gift 1° 19 jul. 1709, Christiania111 med

Jacob Wordeman
     Kammerassessor. Eier av Falkensten i Borre.40
     Skifte 1 mar. 171340.

Gift 2° 16 mar. 1717, Borre111 med

Jørgen Kolling
     Stilling: Mønstreskriver.40.
     Flyttet ca. 1720 til Kjøbenhavn.40

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jacob Wordeman:

182.127.Reinholt Wordeman, f. 1710, Borre

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jørgen Kolling:

183.127.Hans Blixencrone Kolling, d. 1773, Lister
184.127.Ingeborg Maria Kolling
128.78.
Sara Dorothea Blixencrone
Født 1698, Leikanger112.
Død 26 sep. 1778, Christiania112.

Gift 1° _____med

Jørgen Stockfleth
Født 1683, Bragernes40.
Død 1733, Eidsberg40.
     Stilling: Major.40.

Gift 2° _____med

Ulrich Frederik From
Født 1 nov. 1689, Christiania113.
Død 8 nov. 1758, Christiania113.
     Søn af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.
     Overhofretsjustitiarius, etatsraad.113
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 99, skriver at han ble gift med Ingeborg Hansdatter Blixencrone !
129.81.
Peder Hansen Bruun
Født 17 jul. 1689.
Død 12 jul. 1768.
     Sogneprest i Gildeskål.

Gift 1° _____med

Karen Pedersdatter Strømmer
     Datter af Peder Danielsen Strømmer og Kirsten Jonsdatter Todal.

Gift 2° 1755 med

Anna Sophie Knudsdatter Brown
Død 1755.
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.

Børn af Peder Hansen Bruun og Karen Pedersdatter Strømmer:

185.129.Hans Pedersen Brun, d. 1804
130.81.
Henrik Dinclow Hansen Bruun
Født 1699, Gildeskål prestegård.114.
Død 1752114.
     Handelsmann og gårdbruker på Valle i Gildeskål.114

Gift _____115med

Dorthea Eriksdatter Blix
     Datter af Erik Hanssøn Blix og Regina von Hitziger.
     Datter av stiftskriver Erik Blix, død 1720. [Men i hvilket ekteskap ?]115
     Iflg. NST 3, s. 84, var Erik Pedersen Blix, f. 1664 på Ilstad i Bodin gift ca. 1690 med Karen Johansdatter Schrøder og fik bl.a. en datter Dorothea. Kan det tænkes at det er denne Dorothea der bliver gift med Henrik Dinclow Bruun ?

Børn af Henrik Dinclow Hansen Bruun og Dorthea Eriksdatter Blix:

186.130.Peder Henriksen Bruun, f. 1737, d. 1799
131.81.
Johanne Marie Bruun
Født omkring 1700116.
Død apr. 1764117,116.

Gift omkring 1729116 med

Jacob Tostrup
Født omkring 1702116.
Død omkring 1771116.
     Søn af Reinholdt Jacobsen Tostrup og Birgitte Pedersdatter Strømmer.
     Skipper paa Indyr i Gildeskaal.116

Børn af Johanne Marie Bruun og Jacob Tostrup:

187.131.Maren Tostrup
188.131.Birgitte Tostrup
132.82.
Erik Erikssøn Blix
Født 1690118,68,69.
Død før 1724.
     Døde ung.69
     Ikke nevnt i moderens skifte 1724.
133.82.
Peder Erikssøn Blix
Født 1692119,120,69.
Død 176469.
     Student 1713 og 27. aug. 1723 sogneprest til Beder-Malling i Aarhus stift. Efterslegt ???69

Gift _____med

Anna Catharina Hørning
     Datter af Rasmus Hørning og Anna Catharina Lauritsdatter.
134.82.
Theonomus Erikssøn Blix
Født 1699121,120,69.
Død 1773, Værdalen69.
     Feltskjær. Bodde i Værdalen. Har Efterslegt.69

Gift _____med

Anna Barbara Brun
135.82.
Mens Erikssøn Blix
136.82.
Stephen Erikssøn Blix
     Nevnt i skifte etter moderen i 1724.
137.82.
Sara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
138.82.
Barbara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
139.84.
Magdalene Mentzdatter
Født 17073.
     Død som barn.3
140.84.
Peder Mentzsøn
Født 17093.
Død 17233.
141.87.
Johan Erikssøn Blix
Født 169340.
Død 176340.
     Bosat paa Sør-Bruøen. Efterslegt.40
     Fra Sør-Arnøy i Gildeskål. I skiftet efter forældrene 1787 er kun 4 af de 9 børn nevnt.122
     Skifte 1787123,122.

Gift _____med

Susanna Margrethe Knutsdatter Rist
     Datter af Knudt Larsen Rist og Helena Catharina Moltzau.
     Skifte 1787124,122.

Børn af Johan Erikssøn Blix og Susanna Margrethe Knutsdatter Rist:

189.141.Karen Dorthea Blix, f. 1740, d. 1781
190.141.Steffen Johansen Blix
191.141.Dorothea Margrethe Blix
192.141._____
193.141._____
194.141._____
195.141._____
196.141._____
197.141._____
142.87.
Peder Erikssøn Blix
Født 169540.
Død 177140.
     Bosat paa Ilstad i Bodø. Ugift.40
     Skifte 3 jul. 1771, Bertnes i Bodø125,122.
143.87.
Nils Erikssøn Blix
     Bodde paa Bertnes.40
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.40

Gift _____med

Regina Marie Hvid
Født omkring 1710, Mjønes, Skjerstad, Bodø.126.
Død før 17 mai 1747, Bertnes, Innstranda, Bodø.126.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
144.87.
Jørgen Erikssøn Blix
Født omkring 1705127.
Død 1767127.
     Bodde paa Kapstøen.40
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.40
     I en slektsbok for noen Nordlands-Blix'er, nedstammende fra Hans Lauritssøn Blix til Bodin og hustru Ingeborg Svendsdatter, står der at ved skiftet efter hr. Hans Lauritssøn Blix's «sønnesøn, handelsmand Jørgen Erikssøn Blix, Kapstøen, 1767 sees denne at have eiet 2 store sølvkanner, forsynede med «navn, vaaben og aarstallet 1664», hvoraf den ene blev udlagt til kjøbmand Jordan i Bergen for gjeld. Disse kanner kan godt have tilhørt presten Blix i Bodø.» Skulde disse kanner kunne efterspores, kunde navn og våben vel gi ytterligere oplysninger om hustru Ingeborgs slekt. Som det vil sees sier slektsboken at Jørgen Erikssøn Blix er sønn av stiftsskriver Erik Hanssøn Blix, og denne kilde sier også at stiftsskriveren er gift med Regina Meyer.128

Gift _____med

Maren Hvid
Født omkring 1717127.
Død 1798127.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
     Albertine Hauglid kaller henne Maren Hvid.129
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at Maren Hvid ble gift med Jørgen Blix på Kapstøen. De havde mange børn.
     I NST 3, kaldes hun Anne Hvid.

Børn af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid:

198.144.Anna Jørgensdatter Blix
199.144.Maren Hvid Blix, f. 1760, d. 1843, Meløy.
145.87.
Dorothea Eriksdatter Blix
     Efterslegt.40
146.87.
Sara Eriksdatter Blix
     Efterslegt.40
147.88.
Aleth Mortensdatter Heggelund
Født omkring 1703, Bakkeby, Ulsfjord, Karlsøy, Troms.25.
Død omkring 1788, Svensby, Ulsfjord, Karlsøy, Troms.25.

Gift _____74med

Anders Hansen Kiil
Født omkring 1705.
     Søn af Hans Jonsen Kihl og Ingeborg Andersdatter Moursund.
     Overtok farens gård/bruk på Bentsjord i Troms.

Børn af Aleth Mortensdatter Heggelund og Anders Hansen Kiil:

200.147.Inger Margrethe Andersdatter Kiil
201.147.Ellen Andersdatter Kiil, f. 1731, Troms.
202.147.Anna Andersdatter Kiil, f. 1733, Troms.
203.147.Hans Andersen Kiil, f. 1734, Troms.
204.147.Morten Andersen Kiil, f. 1736, Troms.
205.147.Aleth Cathrine Andersdatter Kiil, f. 1739, Troms., d. Skjervøy.
148.93.
Søren Jørgensen Falch
     «Dernest blev forkyndt En bøxelsædel af forvalteren Hr. Michel Hvid udstædt til Søren Jørgens: Falch paa 1 vogs leie udi Lille Follisøen, som en lang tid har ligget øde. Daterit d. 30. juny 1726.»130

Gift _____med

Anne Martha Stabell
     Datter af Christian Jacobsen Stabell og Anne Larsdatter Homble.

Børn af Søren Jørgensen Falch og Anne Martha Stabell:

206.148.Hans Sørensen Falch
149.93.
Hans Jørgensen Falch
     «Til Hans Jørgens: Falch 1/2 vogs leje udj Rødgammen, som Andfind Lars: er fradødt til tugthuuset betaler hand ? 8 sk: ...»131
150.93.
Hemming (Henning) Jørgensen Falch
Død før 1763132.
     «En ditto af bemelte Sr Hvid udstæd d: 23. Febr. 1738, til Hemming Jørgens: Falch paa 1/2 pds leje udj Nor-Grundfiord, som Niels Lemming for hannem haver opladt, til tugthuuset betaler hand 12 sk:»133
     Skifte 1751-1770, Grunnfjord, Helgøy tinglag.134.

Gift _____med

Marit Iversdatter
Født omkring 1714135.
     År 1763 og 1769 er Marit Iversdatter enke på Grundfiordbotten med barnene Jeremias, Søren og Adrian Hemmingsønner og Margret Hemmingsdatter.136

Børn af Hemming (Henning) Jørgensen Falch og Marit Iversdatter:

207.150.Jeremias Hemmingsen (Henningsen) Falch, f. 1739
208.150.Søren Hemmingsen (Falch), f. 1741
209.150.Margrethe Hemmingsdatter (Henningsdatter) Falch, f. 1745
210.150.Adrian Hemmingsen (Henningsen) Falch, f. 1751
151.95.
Jørgen Anfindsen
Død 1793.
     Var frå Kvæfjord. Bruker på Ytterholmen i Torsken 1783-1793. Han let Ole Mathias Hansen frå Torsken og deretter Jon Andreassen få bruke halvparten av bruket. I 1786 fekk Jørgen fire mark i bot fordi han hadde prøvd å snyte presten Irgens på tienden. Han bad om forlating og ville straks betale dei 14 torskesperrene og den kveitereklingen han hadde lurt unna. Etter Jørgen var det folkelaust på bruket noen år.137

Gift 1783137 med

Lea Arnesdatter
Født 175696.
Død 1832, Kanebogen, Trondenes.92.

[Gift 1° omkr. 1780 med Tørris Tørrissen (1756 - 1782); Gift 2° 1783 med Jørgen Anfindsen (d. 1793)].

Børn af Jørgen Anfindsen og Lea Arnesdatter:

211.151.Berte Malene Jørgensdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
212.151.Karolius Jørgensen, d. 1827
152.95.
Johannes Anfindsen
Født 1702, Gåre, Kvæfjord.92.
Død 1780, Nordsand, Bjarkøy.92.
     ? Sandsynligvis bror av Jørgen Anfindsen på Ytterholmen i Torsken ?

Gift omkring 174092 med

Lea Arnesdatter Røllik
Født 1700, Tennevik, Trondenes.92.
Død 1780, Nordsand, Bjarkøy.92.
     Datter af Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Høeg.

[Gift 1° omkr. 1727 med Joen Steffensen (omkr. 1686 - 1735); Gift 2° omkr. 1740 med Johannes Anfindsen (1702 - 1780)].
153.96.
Anne Margrethe Gabrielsdatter Røgov
Født 19 jun. 170082.
154.96.
Lena Cathrine Gabrielsdatter Røgov
Døbt 1701138,82.
155.96.
Gabrichen Gabrielsdatter Røgow
Døbt 1703139,82.
156.98.
Margrethe Anfinnsdatter Røg
Født 1710140.
Død før 1744141.
157.98.
Hans Anfinnsen Røg
Født 1713140.
Død 1744, Forulykket på sjøen 1744.140.
     Skifte 24 mai 1744, Sommersel i Hamarøy.83,140: «Arvinger var hans mor Margrethe Hansdatter Rafn, Mad. på Tjelde i Ofoten gift med Hans Rasmussen Warberg og hans søskene: Gabriel Anfindsen Røg i Ofoten; Augustinus Anfindsen Røg i Ofoten; Niels Anfindsen Røg; Johanna Anfindsdatter Røg, enke på Rensaa i Senjen fgd.; Ingebor Anfindsdatter; Karen Anfindsdatter; Anne Cathrine Anfindsdatter.».
158.98.
Gabriel Anfinnsen Røg
Født 1715140.
159.98.
Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171796.
Død 180096.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.134: «protokollnr. 149, folio 669b.».

Gift 1° omkring 174096 med

Peder Anderssen Harr
Født 1703, Tovik, Skånland.96.
Død 174496.
     Søn af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.

Gift 2° omkring 174996 med

Ole Hanssen
Født 1689, Engenes.96.
Død 175496.
     Søn af Hans Olsen og Berit Tollevsdatter.
     Skifte 1752-1754, Grov, Astafjord Tinglag.134: «protokollnr. 6, folio n66.».
     Skifte 1753-1767, Grov, Astafjord Tinglag.134: «protokollnr. 141, folio 99.».

[Gift 1° 1722 med Synnøve Pedersdatter; Gift 2° omkr. 1749 med Johanna Anfinnsdatter Røgh (1717 - 1800)].

Gift 3° 175696 med

Kristoffer Kristoffersen Normann
Født 173096.
Død 178896.
     Søn af Christopher Evensøn Normann og Marithe Steffensdatter.
     ? Er vel søn af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1788-1798, Grov, Astafjord Tinglag.134: «protokollnr. 146, folio 45b.».

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Ole Hanssen:

213.159.Hans Olsen, f. 1745, Skånland., d. 1785
214.159.Margrete Olsdatter, f. 1749, Skånland.
215.159.Anne Olsdatter, f. 1751, d. 1752
216.159.Peder Olsen, f. 1753, d. 1753

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Kristoffer Kristoffersen Normann:

217.159.Kristoffer Even Normann, f. 1757, d. 1757
160.98.
Augustinus Anfinnsen Røg
Født 1720140.
     Fra ham nedstammer som 6. slektsledd kjøpmann i bydelen Fagernes, Narvik, August Røgh, født 1905. Skriver sitt navn med 'h' som hans far gjorde.140
     Sommersel, Hamarøy.142

Gift 1752142 med

Rebecca Jørgensdatter (Brems?)
Født omkring 1715143,144.
Død 1800.
     Datter af Jørgen Olsen og Signild Olsdatter Brems.

[Gift 1° 1752 med Augustinus Anfinnsen Røg (f. 1720); Gift 2° med Knut Axelsen].
161.98.
Ingeborg Anfinnsdatter Røg
Født 1722140.
162.98.
Niels Anfinnsen Røg
Født 1726140.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.140

Gift 176092 med

Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.145.
     Datter af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.

Børn af Niels Anfinnsen Røg og Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech):

218.162.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. Trondenes.
219.162.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
163.98.
Karen Anfinnsdatter Røg
Født 1726140.
Begravet 3 jan. 1761146,147.
     Hun hadde fem barn, som har stor efterslekt i Ofoten. Hos efterslekten forekommer Røg ofte som mellemnavn, også skrevet med 'k' - altså Røk.140
     Skifte 176183.

Gift 3 jan. 1754148 med

Ole Knudsen Aas
Født 23 okt. 1725140.
Død 24 jan.140.
     Søn af Knud Ingebrigtsen Aas og Kirsten Pedersdatter.
     Skipper og gårdbruker på Bjelgam i Ofoten.140
     Hans giftermål med Maren Pedersdatter (Hønnichen) se ikke oppført i Evenes, hvilket må betyde at de er blevet gift på hendes hjemsted. Deres 3 eldste fellesbarn ses heller ikke oppført i Evenes.149
     Skifte 179383.

[Gift 1° 3 jan. 1754 med Karen Anfinnsdatter Røg (f. 1726); Gift 2° 1761 med Maren Pedersdatter (Hønnichen?) (1739 - 1807)].

Børn af Karen Anfinnsdatter Røg og Ole Knudsen Aas:

220.163.Knud Olsen Aas
221.163.Hans Olsen Aas, f. 1755
222.163.Kirsten Olsdatter Aas, d. 1838, Dyrøy.
223.163.Anfind Røgow Olsen Aas, d. 1830
224.163.Margrethe Olsdatter Aas, f. 1759, d. Trondenes.
225.163.Karen Olsdatter Aas
164.98.
Anna Catrine Anfinnsdatter Røg
Født 1729140.
     Hun sies å ha bodd på Tårstad i Ofoten, muligens gift med Jonas Erlandsøn. Men da deres barn er oppført under navnet Hartvigsen tyder det på at hun har vært gift før med en mann av dette navn.140

Gift _____med

Hartvig Larsen Aas
Født 1727150.
Død 1767150.
     Søn af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.

Børn af Anna Catrine Anfinnsdatter Røg og Hartvig Larsen Aas:

226.164.Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas, f. 1761
165.99.
Rasmussen Schjelderup
Født 1707.
Død 1708.
     Död straks efter födselen.94
166.99.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1708.
Død 1709.
     Död straks efter födselen.94
167.99.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1709.
Død 1710.
168.100.
Maren Christensdatter Krog
     Død ung.151
     Er ikke nevnt i farens skifte 30. aug. 1726.98
169.100.
Ole Augustinus Christensen Krog
     Død ung.151
170.100.
Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
     Barnløs.98

Gift _____151med

Christen Nielsen (Michelsen?) Holst
     Paa Sund i Bergens Stift.151
     Klokker i Sund ved Bergen.98
171.100.
Anne Dorothea Krog
     Barnløs i begge ekteskap.98

Gift 1° _____99med

Johan Christian Schult
     Hattemaker i Trondhjem.98

Gift 2° _____151,99med

Andreas (Anders) Caspar(sen) Hammer
     Kiøbmand i Tronhiem.151
     «bror av salig madame Rested».98
172.100.
Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog
Født 1716152,96.
Død 1756, 40 år gl.98,96.

Gift omkring 173996 med

Gabriel Anderssen (Rold)
Født 170796.
Død 176296.
     Søn af Anders Baltsersen.
     Rollnes, Ibestad. Kongsnes, Torsken.

[Gift 1° omkr. 1739 med Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog (1716 - 1756); Gift 2° med Kirsten Jørgensdatter].

Børn af Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog og Gabriel Anderssen (Rold):

227.172.Ingeborg Sofie Gabrielsdatter, f. 1740, d. 1759
228.172.Mette Maria Gabrielsdatter, f. 1742, Astafjord., d. 1779, Trondenes.
229.172.Anders Gabrielsen, f. 1742
230.172.Augustinus Røgh, f. 1749, d. 1836
231.172.Christen Gabrielsen Krog, f. 1751, Astafjord., d. 1814, Trondenes.
232.172.Johan Christian Schult Gabrielsen, f. 1752
173.101.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.92.
Død 1786, Tovik, Trondenes.92.
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Gift omkring 174492 med

Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.153,92.
Død 1768, Tovik, Trondenes.92.
     Datter af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye).

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter:

233.173.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Trondenes., d. 1802, Nordland.
234.173.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
174.101.
Augustinus Nielsen Schjelderup
Født 1714, Tovik, Trondenes.92.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.92, begravet 17 dec. 1797, 3de søndag i advent 1797, 83 år gl.154.
     Gårdbruker på Tennevik i Trondenes.

Gift 23 sep. 1745154 med

Johanna Margrethe Sparboe
Født 1724, Vika, Trondenes.92.
Død 21 apr. 1793, Tennevik, Trondenes.154,92.
     Datter af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.

Børn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe:

235.174.Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1746, Tennevik, d. 1746
236.174.Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup), f. 1747, Tovik
237.174.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1749, Tennevik, d. 1751
238.174.Niels Augustinussen Schjelderup, f. 1751, Trondenes., d. 1811, Nordland.
239.174.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1753, Tennevik, d. 1817
240.174.Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup, f. 1755, Trondenes.
241.174.Hans Augustinusen Schjelderup, f. 1758, Tennevik, d. 1809
242.174.Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1760, Tennevik, d. 1772
243.174.Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1763, Tennevik, d. Qvitnes.
175.102.
Johannes Rafn
Født 1712, Trondenes.102.
Død 22 mar. 1784, Grønland ved Kristiania.102.
     Da moren døde ved hans fødsel, vokste han opp hos bestefaren, Hans Rasmussen Rafn på Røkenes. Siden kom han til Bergen på skole, blev utdannet som styrmann [og] reiste i handelsforretning til Vardøhus, da denne festning blev bygd, opholdt sig i England i 5 år. I 40 års alderen bosatte han sig i Kristiania, hvor han døde som Bordskriver på Grønland.102

Gift 22 mar. 1753, Aker.102 med

Anne Iversdatter
Født omkring 1724.
Død 1807, Kristiania.155,102.
     Datter af Iver Nilsen og Marthe Syversdatter.
     Iver Nilsen tvang sin datter Anne Marie, som allerede hadde avslått et par gode tilbud, til å ekte Johannes Rafn, idet han sa: "Du brammer vist efter Bjeldekoen til du får Studerumpen". Ekteskapet blev dog lykkelig, da begge ektefeller var bra mennesker.102

Børn af Johannes Rafn og Anne Iversdatter:

244.175.Hans Rafn, d. 1759
245.175.Carl Rafn, d. 1757
246.175.Andreas Rafn, d. 1759
247.175.Hans Rafn, d. 1766
248.175.Marthe Marie Rafn, f. 1763, Kristiania., d. 1829
249.175.Abel Cathrine Rafn, f. 1767
176.107.
Henrich Christophersen Holck Mechelborg
Født omkring 1709156,30.
Død 172430.
177.107.
Christen Holck
Født omkring 1711157,30.
Død 173130.
     Hans Skifte giver en Række Oplysninger om Familien.30
178.107.
Johan Christopher Holck
Født 17173.
Død 17503.
     Student. Kjøbmand i Christiansund.30

Gift 1° _____med

Marthe Susanne Hagerup
Født 17213.
Død 17453.

Gift 2° (visst nok) med

Stinchen Tostrup
Født 1724.
Død 1767.
     Muligvis datter av kjøbmand i Trondhjem Carsten Tostrup og Elisabeth Morsing.

Børn af Johan Christopher Holck og Marthe Susanne Hagerup:

250.178.Elisabeth Johansdatter Holck, f. 1743, d. 1813
251.178.Søren Hagerup Holck, f. 1744, Christiansund, d. 1823
252.178.Johan Christopher Holck, f. 1745

Børn af Johan Christopher Holck og Stinchen Tostrup:

253.178.Johanne Susanne Holck, f. 1750, d. 1822
179.110.
___________
Død 1718, Trondhjem30.
180.112.
Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730158.
Død 3 dec. 1789158.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund

Gift 9 okt. 1759158 med

Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734158.
Død 19 mai 1771158.
     Datter af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis.
     Skifte 30 jun. 1773158.

Børn af Henrik Sander Kaasbøl og Anne Cathrine Mecklenborg:

254.180._____
255.180._____
256.180._____
257.180.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
181.124.
Iacob Elias Holck
Født 6 okt. 1726, Gaarden Paddøen i Hosanger37, døbt 4 nov. 1726, Hammer Kirke37.

Generation 12.

182.127.
Reinholt Wordeman
Født 10 mai 1710, Borre40.
183.127.
Hans Blixencrone Kolling
Døbt 11 feb. 1717, Borre40.
Død 24 jan. 1773, Lister40.
     Født før forældrenes bryllup, dagen efter trolovelsen.40
     Døde paa Lister som konst. sorenskriver. Efterslegt.40
184.127.
Ingeborg Maria Kolling
Døbt 26 feb. 1718, Borre40.
185.129.
Hans Pedersen Brun
Død omkring 1804.
     Sogneprest i Gildeskål.
     Skifte 20 aug. 1804, Indyr i Gildeskål.159: «Avdøde Hans Bruun, Sogneprest. Formue: 6332-5-10. Gjeld: 2694-3-4. Boets innhold: Jord, penger, sølv merket: H.B. og B.M.G. Arvinger: ektefelle Dorthea Catharina Bruun, født Kaurin; avdøde ektefelle Barbro Margretha Jersing hennes barn: Jens Bruun, Mikkelbostad i Gildeskål; Peder Bruun, Horsdal i Gildeskål; Henrich Bruun, Snekvigen i Bodø; Karen Bruun, Fleinvær i Gildeskål, gift først med avdøde Angel, nu med Jens Hansen Lind; Elisabeth Schøller Bruun, Trondhjem; Edel Catharina Bruun, København.».

Gift 1° _____med

Edel Cathrine Knudsdatter Brown
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.
     Døde på barselseng med tvillinger.

Gift 2° _____med

Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?)
Født 1740.
Død 13 nov. 1799.

Gift 3° _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?):

258.185.Jens Bruun
259.185.Peder Bruun
260.185.Henrich Bruun
261.185.Karen Strømer Bruun, f. 1765, d. 1808
262.185.Elisabeth (Lisa) Schøller Bruun
263.185.Edel Catharina Bruun
186.130.
Peder Henriksen Bruun
Født 1737114.
Død 6 nov. 1799114.
     Handelsmann, gjestgiver, skipper og gårdbruker på Barøen i Hadsel.114

Gift _____114med

Maren Aagaard Schytte
Født 15 nov. 1736, kl. 10 om morgenen.160, døbt 21 nov. 1736, Lødingen kirke160.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.

Børn af Peder Henriksen Bruun og Maren Aagaard Schytte:

264.186.Henrik Dinclow Pedersen Bruun, f. 1776, Barøen i Hadsel., d. 1826, Barøen i Hadsel.
187.131.
Maren Tostrup

Gift _____116med

Hans Olai Berg
     Skipper paa Fleinvær [i Gildeskål].116
188.131.
Birgitte Tostrup

Gift _____116med

Knud Blix
     Skipper paa Indyr.116
189.141.
Karen Dorthea Blix
Født omkring 1740.
Død 1781.
     I skiftet efter farbroren Peder Erichsen Blix 3. juli 1771 på Bertnes i Bodø står der følgende om Karen: «Karen Margrethe Johansdatter Blix, Sand i Senja. Brordatter av avdøde. Gift. Barn av Johan Erichsen Blix. Gift med klokkeren i Sand prestegjeld i Senja. Ikke navngitt.»122
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.95: «protokoll 1745-1803, legg 414.».

Gift 1758161 med

Christen Iversen Aschanius
Født omkring 1723161.
Død 1781161.
     Søn af Iver Olsen Holt og Mette Larsdatter Brems.
     Slagstad i Bjarkøy.161
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.95: «protokoll 1745-1803, legg 414.».
190.141.
Steffen Johansen Blix
191.141.
Dorothea Margrethe Blix
     Identisk med den Dorthe Margrethe Johansdatter Blix gift med Hartvig Jensen (død 1800) på Hustad i Gildeskål.

Gift 1° _____med

Jens Hveding Greve
Født 1720.
     Søn af Didrik Greve og Riborg Christensdatter Hveding.

Gift 2° _____med

Hartvig Jensen
Død omkring 1800.
     Søn af Jens og Gjertrud Pedersdatter.
     Skifte 21 jul. 1800, Hustad i Gildeskål.162: «Avdøde Hartvig Jensen, gæstgiver, Hustad i Gildeskål. Formue: 1188-0-4. Gjeld: 691-2-11. Boets innhold: 1 sølvskje: H:H:S G:C:D: - 1 do. E:N: - 1 sølskje: H:J:S D:M:B: - 1 sølvskje: H:J:S E:O:D. Arvinger er hans mor, hel- og halv-søsken.».
192.141.
___________
193.141.
___________
194.141.
___________
195.141.
___________
196.141.
___________
197.141.
___________
198.144.
Anna Jørgensdatter Blix

Gift _____163med

Jesper Andreas Hartgen
Født omkring 1718.
Begravet 17 mai 1784164,129.
     Hans ætt menes være av den gamle norske slekten Hartgenger - Rosensværd.165
     Han var kirketiende forpakter og bodde på embetsgården Jensvold i Bodin.129
     Etter Sira Hartgens død måtte familien flytte ut av embetsgården Jensvold. Dette forklarer barnas spredning hos slekten til nytt husvære kunne ordnes.166
     Skifte 1784129.

[Gift 1° med Clara Margrethe Aagum (f. 1723); Gift 2° med Anna Jørgensdatter Blix].

Børn af Anna Jørgensdatter Blix og Jesper Andreas Hartgen:

265.198.Jørgen Blix Hartgen, f. 1767
266.198.Clara Margrethe Aagum Hartgen, f. 1769
267.198.Jesper Andreas Kolderup Hartgen, f. 1771
268.198.Michel Hvid Hartgen, f. 1773
269.198.Maren Hvid Hartgen, f. 1774
270.198.Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen, f. 1777, d. 1809, Forvik på Helgeland
271.198.Johan Hvid Hartgen, f. 1781
199.144.
Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..

Gift 1780, fætter og kusine. med

Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Søn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid.
     Handelsmann på Grønø.

Børn af Maren Hvid Blix og Christen Albrecht Angell:

272.199.Peter Lorentz Angell, f. 1795, Meløy., d. 1838
273.199.Ingeborg Margrethe Hvid Angell
200.147.
Inger Margrethe Andersdatter Kiil
201.147.
Ellen Andersdatter Kiil
Født omkring 1731, Bentsjord, Troms.74.
202.147.
Anna Andersdatter Kiil
Født omkring 1733, Bentsjord, Troms.74.
203.147.
Hans Andersen Kiil
Født omkring 1734, Bentsjord, Troms.74.
204.147.
Morten Andersen Kiil
Født omkring 1736, Bentsjord, Troms.74.
205.147.
Aleth Cathrine Andersdatter Kiil
Født 1739, Bentsjord, Troms.74.
Død _____, Djupvik, Skjervøy.74.

Gift _____74med

Søren Torbersen Gamst
Født 173674.
Død _____, Djupvik, Skjervøy.74.
     Søn af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Børn af Aleth Cathrine Andersdatter Kiil og Søren Torbersen Gamst:

274.205.Anders Kiil (Gamst)
206.148.
Hans Sørensen Falch
     ? GÆT - Søn av Søren Jørgensen Falch ?
     Grundfjord, Helgøy (År 1814).167

Gift _____167med

Elen Eriksdatter Lind
Født omkring 1782168.
     Datter af Erich Michelsen Lind og Ane Olsdatter.
     ! GÆT - identisk med Erich Lind på Grundfjords datter av samme navn !
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.

Børn af Hans Sørensen Falch og Elen Eriksdatter Lind:

275.206.Daniel Viding (Hveding) Hansen Falch, f. 1814
207.150.
Jeremias Hemmingsen (Henningsen) Falch
Født omkring 1739169.
Begravet 1814, Helgøy kirke., 1ste Søndag efter Paaske - Ieremias Henningsen Falk, Grundfiord, 75 Aar 9 Mnd gl.167.
     År 1769 på Grundfjord i Helgøy tinglag.
     Jeremias Falch er år 1801 ugift og bosatt hos broderen Adrian på Grundfjord i Helgøy sokn, Finnmarken.170
208.150.
Søren Hemmingsen (Falch)
Født omkring 1741171.
     År 1769 på Grundfjord i Helgøy tinglag.
209.150.
Margrethe Hemmingsdatter (Henningsdatter) Falch
Født omkring 1745172.
     År 1769 på Grundfjord i Helgøy tinglag.
     Ved FT 1801 er Margrete Falch «gift for 2den gang».

Gift _____170med

Fridrich Larsen
Født omkring 1750173.
     Fridrich Larsen er år 1801 «bonde og jordmand» på Rabben gård i Karlsøy sokn, Finnmarken.170

Børn af Margrethe Hemmingsdatter (Henningsdatter) Falch og Fridrich Larsen:

276.209.Henning Falch, f. 1778
277.209.Malena Catrina Fridrichsdatter (Falch), f. 1781
278.209.Fridrich Christian Falch, f. 1786
210.150.
Adrian Hemmingsen (Henningsen) Falch
Født omkring 1751174.
     År 1769 på Grundfjord i Helgøy tinglag.
     Adrian Henningsen Falch er år 1801 «enkemand, bonde og jordmand» på Grundfjord i Helgøy sokn, Finnmarken.170
211.151.
Berte Malene Jørgensdatter
Født 1795, Helsingen, Trondenes.92.
Død 1795, Helsingen, Trondenes.92.
212.151.
Karolius Jørgensen
Død 182792.
213.159.
Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.96.
Død 178596.

Gift 176996 med

Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.96.
Død 181896.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.

[Gift 1° 1769 med Hans Olsen (1745 - 1785); Gift 2° 1790 med Lars Hanssen Lind (1761 - 1832)].
214.159.
Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.96.

Gift 1° 176996 med

Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.96.
Død 178396.
     Søn af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 3 jan. 1785175.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.134: «protokollnr. 143, folio 312.».

Gift 2° 178496 med

Jens Nilssen Falk
Døbt 25 dec. 1757, Brønnøy kirke., Faddere: skipper Søren Juulsen Dahl, Mo, og kone, hennes søster Margrethe, gift med Niels Henrichsen Bugge på Mo.176,177.
Død 183396.
     Søn af Nils Jenssen og Dorethe Nilsdatter (Falk?).
     Ibestad, Ibestad.96
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.178
215.159.
Anne Olsdatter
Født 175196.
Død 175296.
216.159.
Peder Olsen
Født 175396.
Død 175396.
217.159.
Kristoffer Even Normann
Født 175796.
Død 175796.
218.162.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.179.
Død _____, Sama, Trondenes.179.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.180.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.180.

Gift 2° omkring 179092 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.181.
Død 1812, Sama, Trondenes.181.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

279.218.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
280.218.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
219.162.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 179492.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

281.219.Nils Anfinnsen
220.163.
Knud Olsen Aas
Døbt 14 apr. 1754, Evenes.182,183.
221.163.
Hans Olsen Aas
Født 1755184,183.
222.163.
Kirsten Olsdatter Aas
Døbt apr. 1757, Evenes.185,183.
Død 1838, Skogshamn, Dyrøy.186.

Gift _____186med

Mikkel Hansen
Født 1748, Skogshamn, Dyrøy.186.
Død 1829186.
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.
     Overtok foreldrenes gård på Skogshamn, Dyrøy.186

Børn af Kirsten Olsdatter Aas og Mikkel Hansen:

282.222.Hans Kristian Mikkelsen, f. 1784, Dyrøy., d. 1785
283.222.Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
284.222.Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?), f. 1787, Dyrøy.
285.222.Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen, f. 1789, Dyrøy., d. 1859, Dyrøy.
286.222.Johan Fredrik Mikkelsen, f. 1791, Dyrøy., d. 1810
287.222.Karen Malena Røgh Mikkelsdatter, f. 1792, Dyrøy.
288.222.Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?), f. 1794, Dyrøy.
223.163.
Anfind Røgow Olsen Aas
Døbt 9 apr. 1758, Evenes.183.
Død 1830187.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».134

Utenfor ekteskap med

Ingeborg Anna Svendsdatter
Født 1775187.
Død 1862187.
     Fra Stjørdal.188

Gift 1° 1798189 med

Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad96.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».134

[Gift 1° 1788 med Peder Kristensen Falk (omkr. 1740 - 1796); Gift 2° 1798 med Anfind Røgow Olsen Aas (d. 1830)].

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Ingeborg Anna Svendsdatter:

289.223.Karen Anfinnsdatter, f. 1799, Sør Trøndelag., d. 1853

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Anna Marta Johnsdatter Trane:

290.223.Olai Røgh Anfinnsen Aas, f. 1799, d. 1817
291.223.Karen Maria Anfinnsdatter Aas, f. 1801, d. 1816
224.163.
Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.190,183.
Død _____, Tovik, Trondenes.191.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].192
     Skifte 2 aug. 1828190: «Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16".».

Gift 1° 8 dec. 1785192 med

Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.192, døbt 25 feb. 1759193,192.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»194,192, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?192.
     Søn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Olsdatter Nyested.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.192: «Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk.».

Gift 2° 178792 med

Edis Lech Hanssen Sparboe
Født 1765, Tovik, Trondenes.191, døbt 25 dec. 1765190.
Død 1828, Tovik, Trondenes.191.
     Søn af Hans Rafn Hanssen Sparboe og Margrethe Blom.
     Han var styrmann og selveier [på Tovik i Trondenes].190
     Skifte 2 aug. 1828190.

Børn af Margrethe Olsdatter Aas og Edis Lech Hanssen Sparboe:

292.224.Hartvig Hveding Sparboe
293.224.Hans Rafn Sparboe
294.224.Karen Kristina Sparboe, f. 1794, d. 1795
295.224.Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe, d. 1870, Trondenes.
296.224.Grethe Sophie Blom Sparboe, f. 1800, d. 1818
225.163.
Karen Olsdatter Aas
Døbt 10 aug. 1760, Evenes.183.
226.164.
Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas
Født 1761.

Gift _____med

Knud Johnsen
Født 1756.

Børn af Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas og Knud Johnsen:

297.226.Anfind Røgh Knudsen Aas, f. 1798, Kilstad.
227.172.
Ingeborg Sofie Gabrielsdatter
Født 174096.
Død 175996.
228.172.
Mette Maria Gabrielsdatter
Født 1742, Rollnes N., Astafjord.92.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.92.

Gift omkring 1770 med

Kristen Nilsen (Woll)
Født 173192.
Død 181192.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.

[Gift 1° omkr. 1770 med Mette Maria Gabrielsdatter (1742 - 1779); Gift 2° 1780 med Dorthe Sofie Hansdatter (f. omkr. 1743)].

Børn af Mette Maria Gabrielsdatter og Kristen Nilsen (Woll):

298.228._____, f. 1771, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
299.228.Marit Kristensdatter, f. 1772, Trondenes.
300.228.Gabriel Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
301.228.Nils Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
302.228.Johan Kristian Kristensen, f. 1778, Trondenes.
229.172.
Anders Gabrielsen
Født 174296.
     Død ugift.98
     Til Kongsnes, Torsken.96
230.172.
Augustinus Røgh
Født 174996.
Død 183696.
     Igeland

Gift 1° 177096 med

Janniken Kramer
Født 174896.
Død 180896.

Gift 2° 1808, Selset, Ibestad96 med

Doret Nilsdatter Falk
Døbt 12 jan. 1783, Brønnøy kirke., «1. epiphan.»177.
Død 187396.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.195

Børn af Augustinus Røgh og Janniken Kramer:

303.230.Gabriel Johan, f. 1771, Igeland, d. 1771
304.230.Karen Maria, f. 1772, Igeland, d. 1777
305.230.Olava, f. 1775, d. 1775

Børn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk:

306.230.Johan Kristian Augustinussen Røgh, f. 1810, Ibestad., d. 1877, Ibestad.
307.230.Olava Maria, f. 1813, Ibestad, d. 1829
231.172.
Christen Gabrielsen Krog
Født 1751, Rollnes N., Astafjord.92.
Død 1814, Sørvikmark, Trondenes.92.

Gift _____96med

Vilhelmine Baltsersdatter
Født 175892.

Børn af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter:

308.231.Martinus Kristensen Krog, f. 1791, Trondenes.
232.172.
Johan Christian Schult Gabrielsen
Født 175296.
233.173.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.196,197.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.154,197.
     Konfirmert 1763.196
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".154
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.134: «protokollnr. 149, folio 738b.».

Gift 176992 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.198.
Død 1793, Tovik, Trondenes.92.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.134: «protokollnr. 146, folio 301b.».

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

309.233.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
310.233.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
311.233.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
312.233.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
313.233.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
314.233.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
315.233.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
234.173.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik, Trondenes.196,92.
Død 1750, Tovik, Trondenes.92.
235.174.
Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1746, Tennevik196.
Død 1746196.
236.174.
Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup)
Født 1747, Tovik196.
Begravet 3 mai 1801199,154.
     Konfirmert 1763. Flytter til Vika.196

Gift 14 nov. 1768154 med

Jens Madsen
Født 1744, Kila i Trondenes.196, døbt 1744, Trondenes.196.
Død 1824.
     Søn af Mads Torbersen og Karen Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1763.196

Børn af Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup) og Jens Madsen:

316.236.Johanna Jensdatter, f. Trondenes., d. 1800, Trondenes.
317.236.Mads Jensen, f. 1770, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
318.236.Riborg Jensdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
319.236.Karen Jensdatter, f. 1773, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
320.236.Ingeborg Marie Jensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
321.236.Augustinus Schjelderup Jensen, f. 1777, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
322.236.Mads Jensen, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
323.236.Riborg Jensdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
324.236.Anne Margrethe Jensdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
325.236.Berit Maria Jensdatter, f. 1784, Trondenes.
326.236.Sara Ursin Jensdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
327.236.Else Marie Jensdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
328.236._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
237.174.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1749, Tennevik196.
Død 1751196.
238.174.
Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.200,196.
Død 1811, Vågan, Nordland.200.
     Konfirmert 1768.196

Gift 1° 177992 med

Johanna Nilsdatter
Født 1750, Rogla, Trondenes.92.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.92.
     Datter af Nils Nilsen og Johanna Andersdatter.
     Skifte 1776-1785, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.134: «protokollnr. 143, folio 269.».

Utenfor ekteskap med

Maria Kristoffersdatter
     Fra Medkila.

Gift 2° 178996 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.96.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.200.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter:

329.238.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1780, Trondenes., d. 1812
330.238._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
331.238._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Maria Kristoffersdatter:

332.238.Maria Nilsdatter (Schjelderup?), f. 1783
239.174.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1753, Tennevik196.
Død 1817.
     Konfirmert 1770.196

Gift 1° _____med

Benjamin Madsen
Født 1748, Brokvik196.
Død 1787.
     Søn af Mads Benjaminsen og Anne Marie Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1765.196

Gift 2° 178892 med

Hans Johnsen
Født 1755, Kanebogen, Trondenes.196,200.
Død 1833, Nordvik, Trondenes.201.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.
     Konfirmert 1778.196

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Benjamin Madsen:

333.239.Johanna Benjaminsdatter, f. 1782, Nordvik
334.239.Mads Benjaminsen, f. 1784, Nordvik, d. 1785
335.239.Augustinus Benjaminsen, f. 1786, Nordvik, d. 1787

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Hans Johnsen:

336.239.Ellen Hansdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
337.239.Benjamin Hanssen, f. 1791, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
338.239.Augustinus Schjelderup Hanssen, f. 1793, Trondenes., d. 1863
339.239.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
240.174.
Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup
Født 1755, Tennevik, Trondenes.196.
     Konfirmert 1773.196
     Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 178392 med

Albrigt Knutsen
Født 1740, Kvitnes, Trondenes.92.
Død 1808, Kvitnes, Trondenes.92.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Kvitnes, Trondenes.

[Gift 1° 1777 med Ingeborg Larsdatter (1754 - 1778); Gift 2° 1780 med Ellen Nilsdatter (1750 - 1781); Gift 3° 1783 med Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup (f. 1755)].

Børn af Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup og Albrigt Knutsen:

340.240.Ingebrigt Albrigtsen, f. 1786, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
241.174.
Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik196.
Død 1809.
     Konfirmert 1776.196
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Gift _____med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.202.
Død 1855, Harstad, Trondenes.202.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].
242.174.
Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1760, Tennevik196.
Død 1772196.
243.174.
Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1763, Tennevik196.
Død _____, Qvitnes.154, begravet 12 mai 1799203,154.
     Konfirmert 1780.196
     Skifte 1798-1804, Kvitnes, Fauskevåg Tinglag.134: «protokollnr. 148, folio 429b.».
244.175.
Hans Rafn
Døbt 25 mai 1754, Aker.204.
Død 1 jan. 1759204.
245.175.
Carl Rafn
Døbt 20 mar. 1756, Aker.204.
Død 30 mai 1757204.
246.175.
Andreas Rafn
Døbt 1 jul. 1758, Aker.204.
Død 25 mai 1759204.
247.175.
Hans Rafn
Døbt 20 mar. 1761, Aker.204.
Død omkring 1766205,204.
248.175.
Marthe Marie Rafn
Født 8 jun. 1763, Kristiania.204.
Død 28 okt. 1829204, begravet 5 nov. 1829, Aker.204.
     Hun har skrevet opptegnelser om denne familie Rafn og angår næsten utelukkende kaptein Rasmus Rafns linje.204

Gift 1° 27 nov. 1781204 med

Hovel (Povel?) Andersen Rostad
Død 1785204.
     Kjøpmannskarl og "Vinforlader".204

Gift 2° 6 okt. 1792204 med

Ingvald Thomesen Gjørstad
Død 1812204.
     Fra Eidsvold, han døde i 1812 som baker på Grønland ved Kristiania.204

Børn af Marthe Marie Rafn og Hovel (Povel?) Andersen Rostad:

341.248.Johannes Rostad
342.248.Hans Rostad

Børn af Marthe Marie Rafn og Ingvald Thomesen Gjørstad:

343.248.Anne Marie Gjørstad, f. 1793
344.248.Johanne Thorine Gjørstad, f. 1795
345.248.Ingeborg Gjørstad, f. 1797
346.248.Thomas Gjørstad, f. 1799, d. 1853, Kristiania.
347.248.Hans Gjørstad, f. 1809
249.175.
Abel Cathrine Rafn
Født 21 jun. 1767204.
Begravet 22 dec. 1803204.
     Hendes ekteskap var ulykkelig. Hun døde i huset hos søsteren, Martha Marie Rafn, og efterlot sig 1 barn.204

Gift _____med

Andreas Pedersen Bagrud
Død før 1803.
     Vognmann i Vaterland. Død før konen.204
250.178.
Elisabeth Johansdatter Holck
Født 1743.
Død 1813.
251.178.
Søren Hagerup Holck
Født 26 nov. 1744, Christiansund206.
Død 15 dec. 1823206.
     Sogneprest til Edø. [12 børn; se Erlandsen, 410].

Gift _____med

Elisabeth Anna Margrethe Budde
Født 10 aug. 1755, Hevne206.
Død 20 okt. 1822206.
     Datter af Christopher Frederik Budde og Karen Prosch.

Børn af Søren Hagerup Holck og Elisabeth Anna Margrethe Budde:

348.251.Maren Margrethe Holck, f. 1778, d. 1831
349.251.Wilhelmine Christiane Holck, f. 1779, d. 1821
350.251.Johan Christopher Holck, f. 1780, d. 1847
351.251.Aage Kaabøll Holck, f. 1784, d. 1807
352.251.Søren Hagerup Holck, f. 1791, d. 1827
353.251.Christopher Budde Holck, d. 1830
252.178.
Johan Christopher Holck
Født 1745.
     I General-Postamtets Forestillingsprotokol 1. feb. 1754 blandt Ansøgere til Postmesterembedet i Christianssand nævnes Commandér Sergeant ved 1. Trondhj. Rgt. Iohan Christopher Holck, der «for at nyde Civil employ har søgt at giøre sig habil i Pennen». Han maa dog vistnok høre til Christianssund-Holckerne.55
253.178.
Johanne Susanne Holck
Født 1750.
Død 1822.
254.180.
___________
255.180.
___________
256.180.
___________
257.180.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763207.
Død 1830207.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.208

Gift 1793208 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775207.
Død 1848207.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.207

Kilder og Noter
1: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1929-30), s. 167
2: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 202
3: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28)
4: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 203
5I 1617 skattet Tyri Anfinnsdatter, sin salige søster Sønneves gods.
6: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 203, 205
7Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 393
8Nils Hallan: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 203-204
9Nils Hallan: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 205
10Nils Hallan: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 204
11Nils Hallan: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 209
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 289
13Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 212
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 45
15Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 208
16: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 86
17: PHT 8 rk. 2 bd. (1923), s. 249
18: PHT 8 rk. 2 bd. (1923), s. 254
19Email af Lars Steinar Hansen, dat. 20. april 1997.
20M. Rogne.
21: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 375
22: PHT 12 rk. 6 bd. (1951)
23Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 228
24Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 290
25: Tore Nygaard (juni 2001), http://www.algonet.se/~tnygaard/
26Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 231
27Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 215
28Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1929-30), s. 213
29Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49
30: PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
31Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
32Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 235
33: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 81
34: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 84
35: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58), s. 136
36Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 38
37Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54)
38: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 86-87
39: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 87
40: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32)
41Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
42Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 293
43Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 210
44DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10014
45S.T.Dahl skriver at han døde 1690.
46DIS Salten Slekthistorielag (2000): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964), s. 297
47Tore Nygaard skriver på sin hjemmeside at han er død år 1696.
4862 år gl. ved manntallet 1701.
49DIS Salten Slekthistorielag (2000): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1929-30), s. 214
50Hans Rafnung nævner i Ofoten Folkeblad (1933) datoen 7. juni 1706.
5166 år gl. ved manntallet år 1701.
52DIS Salten Slekthistorielag (2000): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1929-30), s. 213-214
53Fallitskifte 4. aug. 1710.
54Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 47
55: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 82
56Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 48-49
57Svend Aage Mørkvig: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66), s. 229
58: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 85
59Trolovet 9. juni 1684 i Trondhjem Domkirke
60: PHT 12 rk. 6 bd. (1951), s. 22
61: PHT 12 rk. 6 bd. (1951), s. 23
62: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 101
63: PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 100
64Bevilling 1. maj 1685
65Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 138
66Hartvig Munthe: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1927-28), s. 211
6750 år gl. i 1701.
68Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 339
69Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 83
70DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10015
71DIS Salten Slekthistorielag (2000): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44)
72Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 269
73Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 84
74Steinar Olsen
7529 år gl. ved manntallet i 1701.
76Død før faren avholder skifte i 1717.
7728 år gl. ved manntallet i 1701.
7825 år gl. ved manntallet i 1701.
79Justisprotokoll Helgøy 1722 (http://ntrm.no/skjervoy.htm).
80Svein Tore Dahl: Karlsøy bygdebok online - http://www.karlsoy.com
81palmesøndag 1703.
82Svein Tore Dahl: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66), s. 226
83DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
84: PHT 5 rk. 6 bd. (19??), s. 274
85Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 586
8623 år gl. ved manntallet år 1701.
87Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-01
8821 år gl. ved manntallet år 1701.
89Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 214
90Iflg. NST 14, s. 239, skal fødselsåret være 1691.
91Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
92Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
93Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 239
94Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
95Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
96Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
97Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:126
98Hilmar Eriksen: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948), s. 295
99Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 268
10016 år gl. i 1701.
101Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
102Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-08
103Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49, 62
104Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
105Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
10621 år gl. ved morens skifte 15. jan. 1696.
1078 Aar gl. 1701
1084 Aar gl. 1701
109: PHT 8 rk. 2 bd. (1923)
110: PHT 8 rk. 2 bd. (1923), s. 239
111: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 89
112: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 89-90
113: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931-32), s. 90
114Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 145
115Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
116Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
117Sidst i April 1764.
11811 år gl. i 1701.
1199 år gl. i 1701.
120Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 340
1214 år gl. i 1701.
122Svein Tore Dahl: Slekta vår 1996:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
123Skifte nr. 14634, film HF 1967, s. 487.5
124Skifte nr. 14633, film HF 1967, s. 487
125Skifte startet 3. juli 1771 - avsluttet 7. mai 1772. Skifte nr. 14230, film HF 1964, s. 336.5
126Per Nermo's hjemmeside på internet.
127Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 75
128Wilhelmine Brandt: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1941-42), s. 257
129Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 301
130Justisprotokoll Helgøy 1728 (http://ntrm.no/skjervoy.htm).
131Justisprotokoll Helgøy 1736 (http://ntrm.no/skjervoy.htm).
132I ekstraskatten år 1763 er den hans enke som sidder på Grundfjord.
133Justisprotokoll Helgøy 1739 (http://ntrm.no/skjervoy.htm).
134Albertine Hauglid: Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
13555 år gl. ved folketellingen 1769.
136Albertine Hauglid: Ekstraskatten for Tromsø 1763. Folketellingen 1769 Tromsø.
137Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:379
1384. Trin.
139Dom. exaud. 1703 (posthum).
140Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
141Hun er ikke nevnt i broren Hans Anfindsens skifte år 1744.
142Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
1437 år gl. ved faderens skifte 1722.
144Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 360
145Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
14633 år, 9 mnd. og 3 dg. gl.
147Evenes kirkebok (begravelseslisten).
148Evenes kirkebok 1748-63, s. 62
149Geir Moen
150Bjørn H. Nyheim på baggrund af Konrad Naustviks artikkel i "Ofoten i historien".
151Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
152Iflg. NST 2, s. 214 er hun nærmere født år 1710.
153Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
154Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
15583 år gl.
156Død 1724, 15 Aar gl.
157Død 1731, 20 Aar gl.
158Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985), s. 236
159DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10086
160Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
161Ole M. Rosenberg Kinnapel: Slekta vår 1999:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
162DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 4076
163Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 472
16466 år gl.
165Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 300-301
166Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 302
167Helgøy kirkebok på internet.
16819 år gl. ved FT 1801.
16930 år gl. ved FT 1769; 63 år gl. ved FT 1801.
170Albertine Hauglid: Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
17128 år gl. ved FT 1769.
17224 år gl. ved FT 1769; 56 år gl. ved FT 1801.
17351 år gl. ved FT 1801.
17418 år gl. ved FT 1769; 54 år gl. ved FT 1801.
175Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
1761. juledag.
177Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
178Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:630
179Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 500
180Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
181Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
182påskedagen 1754
183Evenes kirkebok.
1846 år gl. ved morens skifte 1761.
185påsken (påskedag? 10. april) 1757.
186Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:197
187Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:951
188Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:647
189Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:10
190Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
191Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
192Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
193Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
194«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
195Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
196Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
197Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
198Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
1994de søndag efter påske 1801, 50 år gl.
200Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
201Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:229
202Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
2031st pinsedag 1799, 40 år gl.
204Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-19
205død 5 år gl.
206Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 753
207Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
208Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
209DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146, 10086
210DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
211DIS Salten Slekthistorielag (2000): VRI - http://www.familysearch.org
212Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
213DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
21450 år gl. ved FT 1801.
215DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 2549
216Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
21728 år gl. ved søsteren Clara's skifte 24. jan. 1798.; 33 år gl. ved FT 1801.
218Albertine Hauglid: http://www.familysearch.com
21932 år gl. ved FT 1801.
22015 år gl. ved farens skifte 1784.
221Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 409
22213 år gl. ved farens skifte 1784.
22311 år gl. ved farens skifte 1784.
22410 år gl. ved farens skifte 1784.
2253 år gl. ved farens skifte 1784
226Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
22723 år gl. ved FT 1801.
22820 år gl. ved FT 1801.
22915 år gl. ved FT 1801.
230Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 277
231Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
232Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
233Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
234Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
235Hans Rafnung skriver 1820.
236Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:135
237Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:66
238Sundag etter Treein.
239Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
240Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
241Født uden for ægteskab af "pike Mette Gabrielsdatter".
242Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 89
243Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 107
244Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
24522 S. e. Trin.
246Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
24726. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
24810. S. e. Trin. 1771
24928 år gl. ved FT 1801.
250Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
251Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
25218 år gl. ved FT 1801.
253Sønnen Hans født år 1810 ?
254Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 81
255Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:188
256Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:408
257Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:189
2588 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
259Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: IGI - http://www.familysearch.com
260Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
26111 år gl. ved FT 1801; 18 år gl. ved morens skifte år 1809.
2623 år gl. ved FT 1801.
2631 år gl. ved FT 1801.
264Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:552
265Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:193
266Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
26720. S. e. Trin. 1802
2681. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
2694. S. e. Trin. 1815
270Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
2717 år gl. ved FT 1801.
2725 år gl. ved FT 1801.
27318. S. e. Trin. 1813.
274Astafjord bygdebok skriver år 1805.
275Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
2762. paaskedag 1810
277Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
278Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
279Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
280Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
281Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
282Jakob Povl Holck, 2630 Taastrup, Danmark.
283Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Dåbsattest
284Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.