© 2001 Simon Ellefsen

Sigvard Amundsen (d. 1573)

Opdateret 23 Nov 2005.


Generation 1.

1.0.
Sigvard Amundsen
Død 15731.
     Cantor, Lector og Canonicus Capituli. (Se om ham i Danske Magazin Tom. VI p. 311).2
     Sognepræst til Værdalen, var tillige Kannik og Lector ved Capitlet i T.hjem 1540; samt tillige Procurator mensa communis 1550.1
     Sigvard Amundsen, nevnt som kannik og sogneprest til Verdal i en kannikeliste i 1540 (DN XII, s. 597). Han nevnes også i 1554 og i 1556 og da han undertegnet kapiteleden i 1558 (DN XII, s. 654, 660 og 667). I 1559 omtales han også som kantor og nevnes også den 14. okt. 1562 (DN XX, s. 839 og 851). Ifølge Erlandsen og Tønder døde han i 1573.3
     N. Hallan har tatt for seg slektskretsen rundt Hr Sjurd (Hallan, N: Skogn historie, bd. IV A). Han viser i sin bok til en del diplomer som han sier har et merke som viser at disse har hørt sammen. Disse diplomene klarlegger en slektskrets i Innherrad. Hallan viser først til noen diplomer som omhandler en Amund Gestson. Han er første gang nevnt i 1506 (DN I, s. 734). Den 26. mai 1513 møtte Amund opp på tinget og der kunngjorde hans søsken Eystein Gestson og Sigrid Gestdatter at de hadde solgt til sin bror Amund ½ spann i gården Hallan i Vinne i Verdal (DN VIII, s. 480). Trolig fikk da Amund tak i hele Hallan gård. Når det gjelder Hr Sjurd er han nevnt i diplomer den 25. jan. 1547 da Jon Peerson kunngjorde at han hadde solgt sin frende Hr Sjurd Amundsen 1 spann leie i Ulve i Frol i Skogn som han hadde arvet etter sin far Per Ottason (DN I 1407). Et annet diplom, som Hallan gjengir, ble skrevet den 7. mai 1551 og der får vi vite at Hr Sjurd hadde kjøpt 1 spann i gården Ballhall i Verdal. Hallan nevner også at den 29. sept. 1600 møtte Hr Samuel i Stjørdal opp på tinget i Verdal og ba om vitnebrev for sin kone [? sin mor ?] Magdalena sl Hr Sjurds datter. Hun hadde arvet en del odelsgods etter faren og trengte bevitnelse på dette da brevet var ødelagt. Bl.a nevnes at hun hadde arvet ½ spann i Gjermstad etter sin far. I og med at disse papirene har hørt sammen er det trolig slik at Amund Gestson er far av Hr Sigurd. Noe som styrker dette er at det i disse diplomene kommer frem at Hr Sigurd var en slektning av Jon Peerson i Verdal.3
     Hvis vi godtar dette argumentet kan vi gå ut fra at Hr Sigurd var en sønn av Amund Gestson og at han satt med odelsgods iallfall i gårdene Ulve i Skogn, Hallan, Balhall og Jermstad i Verdal. Trolig var nok hans odelsgods mye mer omfattende men dette er hva vi kan få kjennskap om.3
     Kjente barn: Magdalena, gift med Hr Laurits Nilsen Arctander; Hans, ble sogneprest på Inderøy og til Domkirken i Trondheim.4

Gift _____med

Margrete (Magdalene)
     Vi vet ikke hvem Hr Sigurd var gift med annet enn at Tønder kaller henne Magdalena.4
     Erlandsen kaller henne Margrete.1

Børn af Sigvard Amundsen og Margrete (Magdalene):

2.1.Hans Sigvardsen, d. 1593
3.1.Magdalena (Ifversdatter, Jensdatter, Sigurdsdatter ?), f. 1536, d. 1595

Generation 2.

2.1.
Hans Sigvardsen
Død 1593.
     Hans Sigurden omtales som sogneprest her [Inderøy] første gang i 1571 [Bang (1897), s. 326]. Han ble sogneprest i Domkirken i 1585.5
     Desverre vet vi ikke noe om Hr Hans jordegods men han må ha arvet et stort jordegods etter sin far Hr Sigvard i Verdal. Faren eide bl.a deler av Hallan, Jermstad og Balhall i Verdal og Ulven i Skogn. Fra sin svigerfar arvet han Store Borr i Verdal, som hans sønn Amund eide størstedelen av i 1593.6
     Hans segl i 1589 viser et innsvingt skjold med en bred skrå strek diagonalt, på hver side av denne er det en rose.6
     Desverre vet vi ikke noe om Hr Hans sitt jordegods, han levde i en tid uten odelslister. Hva vi kan slutte oss til er at han må ha fått deler av eller hele gården Borr i arv. Dette kan vi anta i og med at det er hans sønn Amund som satt med gården i 1590 årene. Den mest logiske måten dette kan han kommet i hans eie på er ved at han arvet gården fra Hr Henrik Gyldenløve, som eide gården i 1547. Mest nærliggende er det da å anta at han har vært gift med en datter av Hr Henrik.7

Gift _____med

(?Henriksdatter Gyldenløve?)
     Datter af Henrik Nielsen (Gyldenløve).

Børn af Hans Sigvardsen og (?Henriksdatter Gyldenløve?):

4.2.Amund Hansen, d. omkr. 1596
5.2.Sigurd (Sigvard) Hansen
6.2.Sigvard Hanssøn, d. 1632
7.2.Maren (Maritte) Hansdatter, d. 1651
8.2._____
3.1.
Magdalena (Ifversdatter, Jensdatter, Sigurdsdatter ?)
Født 15368.
Død 19 nov. 15958.
     Schiönning om "Tronhiems Domkirke" p. 300, sætter Jensdotter.8
     Dotter af Sigvard Amundsen, Cantor, Lector og Canonicus Capituli (S. om ham Danske Magaz. Tom. VI. p. 311, og Søster til Mag. Hans Sigvardsen, Canik og Sogne-Præst til Tronhiems Domkirke).8
     Af hendes 16 Børn har jeg funded 6.8
     «Her huile i Herren salig Her Lauridz Nielsøn som var erchedegn i Truntiem sogen prest i Størdal døde den 7 novem: A 96 og hans salig hustru Magdalen Ifversdatter som døde den 19 novem: A 95».9

Gift 15542 med

Lauritz Nielsen
Født 15278.
Død 9 nov. 15968,1.
     Søn af Niels Lauritsen og Birgitta Laurentsdatter.
     Studerede længe i Kiøbenhavn, hvor han nød Logement og Underviisning af Profess. Christian Morsing. Ved Hiemkomst blev han Præst til Qværnes, og Canonicus i Tronhiems Capitel, som indbød Mag. Apsolon Peders. Beyer af Bergen, til at modtage Archidiaconatet og Lectoratet; men han undskyldede sig. Herover kom Valget paa Lauritz Nielsen, (See Profess. Schiönning om Tronhiems Domkirke p. 299, hvor han sætter Aarstallet 1570, og siger at han blev tilig Præst til Størdalen), død 1596, 9. Nov.8
     «Her huile i Herren salig Her Lauridz Nielsøn som var erchedegn i Truntiem sogen prest i Størdal døde den 7 novem: A 96 og hans salig hustru Magdalen Ifversdatter som døde den 19 novem: A 95».9

Børn af Magdalena (Ifversdatter, Jensdatter, Sigurdsdatter ?) og Lauritz Nielsen:

9.3.Nicolaus Lauritsen Arctander, f. 1554, Kvernes., d. 1609, Veø.
10.3.Birgitte Lauritsdatter Arctander, f. 1555, d. omkr. 1628
11.3.Samuel Lauritsen Arctander, f. 1558, d. 1607
12.3.Niels Lauritsen Arctander, f. 1561, Trondheim stift, d. 1616, Viborg
13.3.Magdalena Lauritsdatter Arctander
14.3.Lauritsdatter Arctander
15.3.Lauritsdatter (Arctander)

Generation 3.

4.2.
Amund Hansen
Død omkring 1596.
     Han fikk trolig kallet [sogneprest til Inderøy] etter farens død i 1593. Han må ha dødd i løpet av 1596 for da gikk Inderøy over til etterfølgeren.10
     Han må ha holdt et bryllup omtrent samtidig som han fikk kallet, og i dette bryllupet ga han sin kone Mette Jacobsdatter 100 daler og gården Borr i morgengave - denne skulle hun få nyte så lenge hun levde og hvis de ikke fikk barn skulle gården gå over til hans arvinger. Da Hr. Amund døde måtte enken føre en rettssak om denne sin morgengave. Det viste seg at Hr. Amund hadde satt seg i stor gjeld og etter hans død gjorde Rochert Pettersen Falch krav på gården pga av den gjeld som Hr Amund hadde til ham. Selv om enken kjemper tappert endte saken med at gården gikk over til Rochert Falch [NHD 1. rk. IV. bd., s. 75, 100].10

Gift _____10med

Mette Jacobsdatter
     «Mette M. Peder Iversøns» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1615.11

[Gift 1° med Amund Hansen (d. omkr. 1596); Gift 2° med Peder Iversen Borch (1563 - 3 apr. 1627)].
5.2.
Sigurd (Sigvard) Hansen
     Han [Hans Sigvardsen] hadde trolig en sønn Sigurd for i 1642 skjøter Thomas Matthiasen (Ovid) på Ulven på vegne av sin svermor Ellen Christoffersdtr. sl Hr Sigurds, og sin kone Ellen Sigurdsdtr., en del av Ulven til lektor Hans Søffrensen [SAT: Domkapitelets arkiv pk 10]. Denne Sigurd er trolig den Sivard Hansen som var kapellan i Skogn rundt 1600 og som kom til Jemtland.12
6.2.
Sigvard Hanssøn
Død 163213.
     Sivert Hansen. Testman sier at han kom til Oviken i Jemtland i 1611. Han er nevnt her [Skogn som kapellan] den 25. mar. 1611 da han døpte et av Hr Laurits Holgersens barn.14
     Kapellan til Skogn. Blev 1612 sogneprest til Oviken efter svigerfaren og provst i Jemtland. Han døde vistnok 1632 [Se Bygdén III, s. 36].13

Gift _____med

Dorothea Mogensdatter? Blix
     Datter af Erik Mogenssøn (Blix) og Birgitte Lauritsdatter Arctander.
     Sollied skriver i NST 3, s. 84, hendes navn som Dorothea Mogensdatter Blix, men sætter hende samtidig op som datter til Erik Mogenssøn Blix.15
7.2.
Maren (Maritte) Hansdatter
Død 165116.
     Maren, var trolig den datter av Hr Hans.12
     «Maren Svend Andersøns» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1611.17
     Hun nevnes i lensregnskapet i 1628 som «Maren sl. Svends».16
     Hun blir i all slektslitteratur, også hos både H. Berg og i Hornemanns stamtavler, regnet for å være en datter av borgermester Hans Casparsen. Dette er dog trolig ikke riktig. Det er derimot momenter som kan tyde på at Maren var datter av Hr. Hans Sigurdsen, en sønn av Hr. Sigurd Amundsen i Verdal.16

Gift _____med

Svend Anderssøn
Født 156318.
Død 12 apr. 162718,18.
     Søn af Anders.
     Foged i Værdalen, senere borgmester i Trondhjem.19,20
     «Svend Andersøn» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1620.11

Børn af Maren (Maritte) Hansdatter og Svend Anderssøn:

16.7.Gertrud Svendsdatter, d. 1635
17.7.Maren Svendsdatter
18.7.Hans Svendsen
19.7.Ingeborg Svensdatter, f. 1603, d. 1688, Bodø.
8.2.
___________
     En datter trolig gift med Oluff Ågesen på Hitra. I 1610 satt han med 1 1/2 spann i Ulve og deler i Jermstad.12
9.3.
Nicolaus Lauritsen Arctander
Født 1554, Kvernes.21.
Død 12 mar. 1609, Veø.21.
     Præst til Wædøen.8
     Havde børn.8

Gift _____med

Helena
10.3.
Birgitte Lauritsdatter Arctander
Født 15558.
Død omkring 162822.
     Efter mandens død (1611) fik hun ved kongebrev av 31. okt. 1612 gaarden Häggen i Oviken som enkesæte (NRR IV s. 475), og her bodde hun til sin død. I 1626 oplyses hun at eie ½ spand i Gjermstad i Stjørdalen, antagelig arvegods efter forældrene.22

Gift _____med

Erik Mogenssøn (Blix)
Død 161123.
     Søn af Mogens (Blix).
     Provst og Præst til Øvigen.8
     Var kapellan til Oviken 1566 og blev, antagelig 1572, sogneprest sammesteds og provst i Jemtland, hvor han døde.23
     Han bruker 1566 et segl med en lynstraale; det er første gang dette merke nu kan sees at være brukt i slegten.23
     Hr. Erik eiet blandt andet Skottgården i sognet. Av barnene kjender man med sikkerhet tre sønner og en datter, men der har utvilsomt været mange flere. I et odelsmandtal av 1624 (lensregnsk.) opføres som eiere av en gaard Åsen i Oviken følgende: Mester Hans Søfrenssøn, skolemester i Trondhjem, hr. Laurits Erikssøn, Jens Nilssøn, Jens Mogenssøn, Elin Eriksdatter og Adelus Eriksdatter. - Denne hr. Laurits Erikssøn maa utvilsomt være hr. Erik Mogenssøns søn av dette navn som paa denne tid var kapellan i Oviken. Da nu mag. Hans Søfrenssøn, rektor, senere lektor ved Trondhjems Katedralskole, var gift med en Gjertrud Eriksdatter, er det meget sandsynlig at alle de nævnte er barn og svigerbarn av hr. Erik.23

Børn af Birgitte Lauritsdatter Arctander og Erik Mogenssøn (Blix):

20.10.Erik Erikssøn Blix, d. 1640
21.10.Dorothea Mogensdatter? Blix
22.10.Christopher Erikssøn (Blix)
23.10.Laurits Erikssøn Blix, d. 1658, Refsund
24.10.Gjertrud Eriksdatter
11.3.
Samuel Lauritsen Arctander
Født 155824.
Død 160724.
     Præst til Størdalen 1596 og Canonicus.24

Gift _____med

Margrethe Stephensdatter

Børn af Samuel Lauritsen Arctander og Margrethe Stephensdatter:

25.11.Laurits Samuelsen Arctander
26.11.Anne Samuelsdatter (Arctander)
27.11.Magdalena Samuelsdatter Arctander
28.11.Birgitte Samuelsdatter Arctander, f. 1590
29.11.Elen Samuelsdatter
12.3.
Niels Lauritsen Arctander
Født 1561, Kvernæs prgj., Trondheim stift25,26.
Død 1 nov. 1616, Viborg26, begravet _____, præstekapellet i Viborg Domkirke26.
     Stilling: Biskop i Viborg 1595
     Under sin skolegang i Trondheim synes Arctander at have nydt understøttelse af sin farbroder, rådmand, siden borgmester Peder Nielsen (død 1609).26
     See Pontopp. Zwerg. og Worms Lexicon.8

Gift 1° 15858 med

Maria Stratmann
Født omkring 156727,28.
Død 1 jun. 158728.
     Døde paa første Barselseng, efterlod 1 Søn.8

Gift 2° 3 dec. 158729,30 med

Karine Clausdatter Scavenius
Født 15588.
Død 16158.
     Datter af Claus Lauritsen Skavbo (Scavenius) og Kirstine.

[Gift 1° 1573 med Anders Mariager (d. 1582); Gift 2° 3 dec. 1587 med Niels Lauritsen Arctander (1561 - 1 nov. 1616)].

Børn af Niels Lauritsen Arctander og Maria Stratmann:

30.12.Henrich Nielsen Arctander, f. 1587, d. 1652

Børn af Niels Lauritsen Arctander og Karine Clausdatter Scavenius:

31.12.Maria (Maren) Nielsdatter Arctander, f. 1589, d. 1614
32.12.Daniel Nielsen Arctander
33.12.Magdalena Nielsdatter Arctander, d. 1604
13.3.
Magdalena Lauritsdatter Arctander
     5 Sønner.8

Gift _____med

Claus Lauritsen Skavbo (Scavenius)
Født 1515, Skagen.
Død 18 aug. 1590, København26.
     Stilling: Professor i fysik..
     Vistnok søn af rådmand Laurids Thomesen.26
     Mag. Prof. Physices.8

[Gift 1° med Magdalena Lauritsdatter Arctander; Gift 2° med Kirstine (d. eft. 1615)].

Børn af Magdalena Lauritsdatter Arctander og Claus Lauritsen Skavbo (Scavenius):

34.13.Laurits Scavenius, d. 1626
35.13._____
14.3.
Lauritsdatter Arctander

Gift _____med

Matthias Wilhelmi
15.3.
Lauritsdatter (Arctander)
     En datter som ifølge Erlandsen ble gift med hr. Johannes Mikkelsen på Stadsbygd.21

Gift _____31med

Hans (Johannes) Mikkelsen
     Tønder sier at han var prest her [Stadsbygd] i 1611 og at han var gift med en datter av Hr Laurits Nielsen i Stjørdal. Opplysningen har han funnet i biskop Nils Arctanders "Trøsteskrift" over sine slektninger, så dette er trolig riktig. I 1610 betalte en Hr Hans Mikkelsen i Fosen for 2 sp odelsjord og dette er nok vår Hr Hans.31

Generation 4.

16.7.
Gertrud Svendsdatter
Død 163532.

Gift 161933,20 med

Jens Clausen Parelius
Født 12 mar. 1585, Borgund prestegård på Sunnmøre.34,20.
Død 166734,20.
     Søn af Claus Corneliusen og Maren Eriksdatter.
     Immatrikulert fra Leyden 1616.20
     Tok mag. graden 1616. Ble sogneprest til Stjørdalen og ordinert i Værnes kirke av biskop mag. Anders Arreboe. Ble 1639 prost i Inherred. Hans gravsten ligger under koret i hovedkirken.34

[Gift 1° 1619 med Gertrud Svendsdatter (d. 1635); Gift 2° 1639 med Lucie Nielsdatter (Balg el. Balle) (d. 1652); Gift 3° med Kirsten Jørgensdatter].

Børn af Gertrud Svendsdatter og Jens Clausen Parelius:

36.16.Cornelius Jensen Parelius
37.16.Margrethe Jensdatter Parelius
38.16.Erik Jensen Parelius, f. 1618, d. 1691, Stjørdal.
39.16.Claus Jenssøn Parelius, f. 1620, d. 1684
40.16.Jensdatter Parelius, d. omkr. 1654
41.16.Hans Jensen Parelius, d. omkr. 1690
42.16.Svend Jensen Parelius, f. 1635, d. 1696
43.16.Ole (Oluf) Jensen Parelius, d. 1701
44.16.Karen Jensdatter Parelius
45.16.Maren Jensdatter Parelius
17.7.
Maren Svendsdatter
Begravet 31 jun. 167435.

Gift 1613, Trondhjem.36 med

Hans Gjertsen Busch
Født 1585, Haderslev.37,36.
Død 6 mar. 164937,36.
     Søn af Gjert (Hansen?) Busch og Anna (Hieronymusdatter el. Christophersdatter) Boldich.
     Stilling: Købmand i Trondhjem.
     Stilling: Rådmand og overformynder i Trondhjem.
     Stilling: Borgermester i Trondhjem.
     Omkring 1610 rejste Hans Gjertsen Busch fra Haderslev til Norge, og det fortælles, at han i 1610 optog et borgerleje ved Nærøysund i Ydre Namsdalen, ude på en holm, som den dag i dag kaldes »Buschholmen«. Senere rejste han til Trondhjem og nedsatte sig som købmand. Han blev senere rådmand og overformynder, og fra 1635 og til sin død den 6. marts 1649, var han Trondhjems 2. borgmester.37
     I Schønings Reise gjennem en Deel af Norge etc., II, s. 205, fortælles at Busch i 1610 optok et borgerleie ved Nærøsund i Ytre Namdalen paa en holme, som blev kaldt Buschholmen, og drev der en betydelig handelsvirksomhet. Schøning har ogsaa beskrevet Buschs gravsten paa Domkirkegaarden, østenfor Kapitlet.36
     På Hans Busch gravsten sto det at han var begravet med barna: Anders, Hieronymus, Christopher, Hans, Gertrud og Maren.35
     Han blev stamfar for en anset trondhjemsk kjøbmandsslegt, hvis mandslinje nu er utdød.36

Børn af Maren Svendsdatter og Hans Gjertsen Busch:

46.17.Giert Hansen Busch
47.17.Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch, d. omkr. 1675
48.17.Anna Hansdatter Busch, d. omkr. 1679
18.7.
Hans Svendsen
     Han ble immatrikulert i København universitet den 11. mai 1620 som Johannes Svendsen Nidarosiensis. Ifølge Testmann var han kapellan i Skogn i tiden 1628 til 1632. Ifølge Testmann ble han vicepastor til Inderøy i 1632.38
     I 1641 var han enkemann med mange små barn [ettermannen som vicepastor Jens Augustinussen nevnes 1657 da han var formynder for sin formanns barn].38
     Han var gift med Inger Lauritsdatter, en datter av Laurits Christensen i Ålborg [se NST 11, s. 293. Skifte etter ham i Ålborg 16. dec. 1651]. Kjente barn: Anders og Jacob.38

Gift _____med

Inger Lauritsdatter

Børn af Hans Svendsen og Inger Lauritsdatter:

49.18.Anders Hansen, d. 1677
50.18.Jacob Hansen
19.7.
Ingeborg Svensdatter
Født 160319.
Død 1688, Bodø.19.
     Hun er muligens datter av Sven Anderssøn, foged i Værdalen, senere borgermester i Trondhjem.19
     Portræt hænger i Bodin kirke, med paaskriften «Ætatis 51».19

Gift _____med

Hans Lauritssøn Blix
Født 159619.
Begravet 4 jul. 166619.
     Søn af Laurits Mogenssøn (Blix) og Gullog Mogensdatter.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 2. okt. 1617 og fik allerede ved kongebrev av 10. mar. 1619 tilladelse til at bli kapellan hos sin far som en gunstbevisning, fordi denne hadde været trofast mot Norge under krigen. I 1622 blev han, 26 aar gammel, utnævnt til sogneprest til Bodø, et av Nordlands største kald, saa den kongelige gunst har han tydeligvis bevart. Han blev i 1641 tillike provst i Salten. Han var en av de rikeste og mest fremtrædende prester i Nordland paa 1600'tallet.19
     Portræt hænger i Bodin kirke, med paaskriften: «Natus 1596 Ætatis 58. Denatus 1666». Paa kirkegaarden findes en nydelig utført og meget vel bevart gravsten med figurrelief av hr. Hans, med følgende underskrift: HER HVILER HER HANS LAURITSON BLIX. SOGNEHERRE TIL BAADE GIELD OCH PROWIST OFFVER SALTENS LEHN FØDT OCH BAAREN ANNO 1596 OCH I HERREN HENSOFFVET SALIGEN ANNO 1666. [Se Norsk Kunsthistorie I s. 366 og 381.]19
     Sognepresten til Bodin hr. Hans Lauritzen Blix har i kirke- og husregnskapene for 1652 i sitt segl en dobbelt slange på en stav (ikke merkurstav) og omskriften: Johan Laur. Blix samt en latinsk devise: Prud ... Sum .. ? .. (utydelig, måskje: klokskap er det høieste eller lignende). I Saltens kirkeregnskapene for 1658 og 1661 har han et segl med en sig buktende slange i skjoldet, og på hjelmen en fugl, bokstavene H.B.L. og forannevnte devise, her også utydelig.39

Børn af Ingeborg Svensdatter og Hans Lauritssøn Blix:

51.19.Inger Hansdatter Blix, f. 1625, Bodø, d. omkr. 1655, Hassel
52.19.Maren Hansdatter Blix, f. 1627, Bodø, d. 1688, Hadsel.
53.19.Mogens Hanssøn Blix, f. 1628, Bodø., d. 1663, Spa i Nederland.
54.19.Hans Hanssøn Blix, f. 1631, Bodø, d. 1677, Manger
55.19.Ingeborg Hansdatter Blix, f. 1632, Bodø., d. 1714, Steigen.
56.19.Laurits Hanssøn Blix, f. 1633, Bodø, d. 1717, Bodø
57.19.Ellen Hansdatter Blix
58.19.Alhed Hansdatter Blix
59.19.Sven Hanssøn Blix, f. 1640, Bodø, d. 1723, Rødø
60.19.Erik Hanssøn Blix, f. 1647, Bodø, d. 1720, Skjærstad
20.10.
Erik Erikssøn Blix
Død 1640-1650.
     Var 1602 kapellan til Oviken, blev omkring 1615 sogneprest til Hammerdal, men synes at være blit avsat fra dette embede 1637. Han bodde senere paa sin gaard Görvik og døde i begyndelsen av 1640'aarene. Han hadde mange barn.22

Gift 1° _____med

Karen Eriksdatter
     Datter af Erik Joensen og Barbro.
     Karen Eriksdatter, datter av hr. Erik Jonssøn, sogneprest til Ragunda, og Barbara og søster av hr. Mogens Erikssøn, sogneprest til Ragunda.22

Gift 2° _____med

Elisabeth Pedersdatter
     Hun overlevede sin mand og ved kongebrev av 30. okt. 1650 fik hun gaarden Sikås som enkesæte.15
     Muligvis søster til hr. Mogens Pedersen Herdal.39

Børn af Erik Erikssøn Blix og Karen Eriksdatter:

61.20.Hans Erikssøn Blix, f. 1613, d. 1689

Børn af Erik Erikssøn Blix og Elisabeth Pedersdatter:

62.20.Barbro Eriksdatter Blix
63.20.Karen Eriksdatter Blix, f. 1620, Sverige, d. 1702
64.20.Peder Erikssøn Blix, f. 1621, d. 1694
65.20.Sophia Eriksdatter Blix, f. 1626, Hammerdal, d. 1709, Aafjord
66.20.Elisabeth Eriksdatter Blix, f. 1631, Sverige, d. 1700, Bergen
21.10.
Dorothea Mogensdatter? Blix
     Sollied skriver i NST 3, s. 84, hendes navn som Dorothea Mogensdatter Blix, men sætter hende samtidig op som datter til Erik Mogenssøn Blix.15

Gift _____med

Sigvard Hanssøn
Død 163213.
     Søn af Hans Sigvardsen og (?Henriksdatter Gyldenløve?).
     Sivert Hansen. Testman sier at han kom til Oviken i Jemtland i 1611. Han er nevnt her [Skogn som kapellan] den 25. mar. 1611 da han døpte et av Hr Laurits Holgersens barn.14
     Kapellan til Skogn. Blev 1612 sogneprest til Oviken efter svigerfaren og provst i Jemtland. Han døde vistnok 1632 [Se Bygdén III, s. 36].13
22.10.
Christopher Erikssøn (Blix)
     Opføres 1624 i odelsmandtallet som eier av Skottgården sammen med broren hr. Erik.15
     Er ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" (1995), s. 349, gift med en datter af kyrkoherde i Revsund Jørgen Eriksson Skancke (o.1545-1604).
23.10.
Laurits Erikssøn Blix
Død 1658, Refsund15.
     Var 1624 kapellan i Oviken og blev omkring 1635 sogneprest til Refsund, hvor han døde 1658. Efterslegt ?15

Gift _____med

Inga Knutsdatter (Sæby)
Død efter 164815.
     Datter af Knut Pederssøn Sæby.
     Hun levet endnu 1648.15
24.10.
Gjertrud Eriksdatter
     Muligvis datter av sogneprest til Oviken hr. Erik Mogenssøn Blix (død 1611).22

Gift _____med

Hans Sørensen
Død 1660, Trondheim.40.
     Rector og siden Lector i Thronhjem.
     «18. dec. 1638, mester Hans Søfrensens regnskap for Dorte Mogensdatters vergemål, 130 Rd.»41

Børn af Gjertrud Eriksdatter og Hans Sørensen:

67.24.Søren Hansen, f. omkr. 1623, d. 1679
68.24.Karen (Anne?) Hansdatter
69.24.Dorothea Hansdatter
70.24.Jon Hanssøn, f. 1640, Trondhjem.
25.11.
Laurits Samuelsen Arctander
     Var 1634 Hofmester for Herman og Claus Kaas.42
26.11.
Anne Samuelsdatter (Arctander)
     Skifte 21 jun. 1652, Trondheim.43Avdøde Anne Samuelsdatter, 221 ÷ 110 Rd., sønnebarn hvis stedfar Thomas Mathiassen nu bor Kvikne bergverk, gården beholdes av Peder Mathisøn, som sammen med barnas frende, Hans Jørgensen (Bull) Stadsbøygden, er formyndere. (Senere: Thomas Mathisøn deres form. og dem betalt)..

Gift _____med

Henrich Andersen
Født 1567.
Død 9 jun. 161744,45,46.
     Søn af Anders Eriksen Alstadhaug og Gunhild Roaldsdatter.
     Stilling: Canonicus. Præst til Størdalen 1607.42.

Børn af Anne Samuelsdatter (Arctander) og Henrich Andersen:

71.26.Samuel Henrichsen
72.26.Anders Henrichsen Opdal
27.11.
Magdalena Samuelsdatter Arctander

Gift 1° _____med

Christopher Olsen
     Stilling: Præst til Stoeds Præstegield i Tronhiems Stift..

Gift 2° _____47med

Peder Matthiasen Ovid
     Søn af Mathias (Ovid?).
     Tiendeskriver.47

Børn af Magdalena Samuelsdatter Arctander og Christopher Olsen:

73.27.Magdalene Christophersdatter (Løb)
28.11.
Birgitte Samuelsdatter Arctander
Født 159021.

Gift _____med

Hans Christensen Holm
     Sogneprest til Stangvik.

[Gift 1° med Margrete; Gift 2° med Birgitte Samuelsdatter Arctander (f. 1590)].

Børn af Birgitte Samuelsdatter Arctander og Hans Christensen Holm:

74.28.Margrete Hansdatter Holm
29.11.
Elen Samuelsdatter
     Datter af Hr. Samuel af Stördalen.48

Gift _____med

Jørgen Jensen Bull
Født 1585.
Død 166531.
     Søn af Jens Anderssøn Bull og Lucie Jensdatter.
     Hr. Jörgen paa Statsbygden, som havde Elen hr. Samuels Datter af Stördalen.48
     Stadsbygdens Kirke. Om hr. Jøregn Jenssøn Bull heter det: Hans Hustrue heed Elen, og staar begge deres Navne paa Alter-Tavlen i Hovet-Kirken, med de Bogstaver: H: I: I: S: B: - E: S: D: 1665. Paa den Tavle, hvor Hr. Jørgen staar afmalet, læser man paa den ene Side af Skilderiet desse Ord: Ætatis 75 Anno 1650. Obiit Anno 1665. Paa den anden Side staar hans Vaaben, med grønt Feldt i Skioldet, og i samme en Bull, men paa Hielmen et lidet Træe, og derunder: Aff Herrens Velsignelse forvist / Har denne Bull faaet Rod og Qvist / Fremvoxen nu med Nordmands Fruct / Som end grønnis og blomstris smuct / Jndtil det Træ med Rod tillig / Fuldkommelig blomstris i Guds Rig.49

Børn af Elen Samuelsdatter og _____:

75.29.Samuel
76.29.Margrethe
77.29.Eline

Børn af Elen Samuelsdatter og Jørgen Jensen Bull:

78.29.Henrich Jørgensen (Bull), f. 1624, d. 1683
79.29.Hans Jørgensen (Bull)
80.29.Hans (Henrik?) Jørgensen (Bull, Ingdal)
81.29.Jørgen Jørgensen (Bull)
82.29.Lucia Jørgensdatter Bull, d. 1701, Prestegården i Tromsø
83.29.Dorthea Jørgensdatter Bull
30.12.
Henrich Nielsen Arctander
Født 15878.
Død 16528.
     Rector i Viborg 1613, Præst til Selde 1617.8

Gift 1° _____8med

Birte Pedersdatter
Død 16448.
     Datter af Peder Rimboltsen (Rimbert?).
     Birte, Hr. Peder Rimbolts Dotter af Viborg, død 1744 [trykfejl for 1644].8
     Hr. Peder Rimbolts må være identisk med magister Peder Rimboltsen, sognepræst til Sortebrødre Kirke i Viborg, gift 2nd med Dorothea Jensdatter Bloch. Da vi kender Dorotheas 3 børn med Peder, må Birte være fra Peders første ægteskab.

Gift 2° 16458 med

Drude Boemandsdatter
     Drude, Raadmand Boemandsdotter af Viborg.8

Børn af Henrich Nielsen Arctander og Birte Pedersdatter:

84.30.Niels Henrichsen Arctander, f. 1628
85.30.Peder Henrichsen Arctander
86.30.Jens Arctander
87.30.Kirsten Arctander
88.30.Maren Arctander
89.30.Karen Henrichsdatter Arctander
31.12.
Maria (Maren) Nielsdatter Arctander
Født 12 mar. 15898.
Død 1614, efter Tvilling paa første Barselseng, i hendes 25de Aar.50.
     Giessing kalder hende Maren i Jacob Holm's biografi, og Madalena i Arctander-Stammens slægtstavle. I slægtstavlen "Holm-Stammen" kalder Giessing hende ved navn Maria Arctander. Maria er måske det korrekte, da hun så vil være opkaldt efter faderens første hustru Maria Stratmann, død 1587.
     Af hans andet Ægteskab havde han 2 Sønner.50

Gift _____50med

Jacob Holm
Født 1587, Viborg51.
Død 166350.
     Søn af Jacob Jensen Holm og Else Pedersdatter.
     Fra Aalborg Skole blev han sendt til Academiet, men Faderen havde ikke den Glæde at see ham 1613 Sogne-Præst til Nyekiøbing paa Mors, hvor han kom efter Provsten Hr. Eric Lauritsen, som havde væred Præst til Nyekiøbing, Loderup og Elsøe i 38 Aar. Vores Hr. Holm hensov i Aaret 1663, i hans 76de Aar, da han havde væred Lærer paa dette Stæd udi 50 Aar. Jubel-Lærer.50

Børn af Maria (Maren) Nielsdatter Arctander og Jacob Holm:

90.31._____, f. 1614, d. 1614
91.31._____, f. 1614, d. 1614
32.12.
Daniel Nielsen Arctander
     Student 1614.8
33.12.
Magdalena Nielsdatter Arctander
Død 1604, af den store Død i Viborg.8.
34.13.
Laurits Scavenius
Død 16268.
     Biskop i Stavanger.8

Gift _____8med

Marth Fox
     af Kiøge.8
35.13.
___________

Generation 5.

36.16.
Cornelius Jensen Parelius
     Han er nevnt i et dokument om salg av en gård i 1657.52
37.16.
Margrethe Jensdatter Parelius
     Hun opptrer på vegne av sin bror [Cornelius] i 1657.52
38.16.
Erik Jensen Parelius
Født 161853.
Død 1691, Stjørdal.53.
     Sogneprest i Stjørdal 1664-67 og 1667-1689.
39.16.
Claus Jenssøn Parelius
Født 8 apr. 162020.
Død 20 sep. 168420.
     Sognepræst til Ørkedalen.20

Gift _____med

Kirsten Steensdatter
     Datter af Steen Hansen og Dorthe Jonsdatter.
     Datter af sogneprest til Ørkedalen hr. Steen Hanssen.54

Børn af Claus Jenssøn Parelius og Kirsten Steensdatter:

92.39.Jens Claussen Parelius, f. omkr. 1659, d. 1716
93.39.Steen Claussen Parelius
94.39.Hans Claussøn Parelius, f. 1670, d. 1751
95.39.Cornelius Claussen (Parelius), f. omkr. 1675, d. omkr. 1713
96.39.Riborg Clausdatter Parelius
97.39.Maren Christiane Clausdatter Parelius, f. omkr. 1676, d. 1753
98.39.Anders Claussen Parelius, f. omkr. 1677
99.39.Dorothe Clausdatter Parelius
100.39.Gjertrud Clausdatter Parelius
101.39.Kiersten Clausdatter Parelius
102.39.Sissel Clausdatter, d. eft. 1722
40.16.
Jensdatter Parelius
Død omkring 1654.
     Skifte 13 apr. 1654, Trondheim.55Niels Ebbesen sk. m. sin sønn Ebbe, morsarv 350 Rd., Hans Jensen (Parelius) form..

Gift _____med

Niels Ebbesen Flensborger
Født _____, Flensburg..
Død omkring 1661.
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem..
     Skifte 20 sep. 166156.

[Gift 1° med Jensdatter Parelius (d. omkr. 1654); Gift 2° 1654 med Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter].

Børn af Jensdatter Parelius og Niels Ebbesen Flensborger:

103.40.Ebbe Nielsen
41.16.
Hans Jensen Parelius
Død omkring 1690.
     Skifte 1 jul. 1690, Trondheim.57Gull 9 rd., sølv ca. 200 (merket Ole Nielsen Støren, mag. Jens Clausen, Anders Carstensen, Lars Bastiansen og ektefellene), gård i Trhj. 400 rd., Sørkil i Stjørdal 144, Skei 24, sag og hus i Stjørna 30, i alt 1266 rd., netto 905-1-3. Sara trolovet Jens Munchgaard, Niels Pedersen Støren formynder for de andre..

Gift 1° _____med

Karen Nielsdatter (Balg el. Balle)
Død 1 jul. 168058.
     Datter af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Karen Nielsd. Balg fik Johan Brunsman Kiøb i Thr. og med ham en Sön Niels. Siden havde hun Hans Jensön i St(?)yren og med ham 3 Döttr.48

[Gift 1° omkr. 1647 med Johan Johansen Brunsmann (d. omkr. 1648); Gift 2° med Hans Jensen Parelius (d. omkr. 1690)].

Gift 2° 27 okt. 168458 med

Anne Henriksdatter

Børn af Hans Jensen Parelius og Karen Nielsdatter (Balg el. Balle):

104.41.Gjertrud Hansdatter Parelius, f. omkr. 1651
105.41.Sara Hansdatter Parelius, f. omkr. 1654
106.41.Riborg Hansdatter Parelius, f. omkr. 1658
42.16.
Svend Jensen Parelius
Født 163559.
Død 1696-169759.
     Prest i Stjørdal.59

Gift 28 okt. 1664, Vor Frue kirke i Trondheim.60 med

Sidsel el. Cecilie
Død efter 1711.

Børn af Svend Jensen Parelius og Sidsel el. Cecilie:

107.42.Jacob Svendsen Parelius, f. 1672, d. 1733, Lødingen
108.42.Ribor Luczia Parelia, f. omkr. 1681, d. 1746
109.42.Sidsel Svendsdatter Parelius, f. omkr. 1694, d. 1741
43.16.
Ole (Oluf) Jensen Parelius
Død okt. 170161.
     Var 1682 Sognepræst her [Sparboen]. Døde i Octbr. 1701.61
     Han ble immatrikulert som student i København den 27. mai 1654.62

Gift _____med

Maren Nielsdatter (Balg el. Balle)
     Datter af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Maren Nielsd. Balg fik Hr. Ole i Sparboe og med ham 3 Söner. Niels. Jens Studentere. Peder i Skole.48
     Skifte 23 feb. 172962.

Børn af Ole (Oluf) Jensen Parelius og Maren Nielsdatter (Balg el. Balle):

110.43.Niels Olsen Parelius, f. omkr. 1665, d. 1721
111.43.Jens Olsen Parelius
112.43.Peder Olsen Parelius, f. 1677, d. 1731, Lårdal.
113.43.Claus Olsen Parelius, d. 1722
44.16.
Karen Jensdatter Parelius
     Nevnt i koppskatten i 1645.52

Gift 1° _____med

Mogens Madtsen
     Søn af Mats Pedersen.
     Tønder og Erlandsen sier at Hr Ments har opplyst at han ble ordinert her [Nesset kapellani, Veø sogn, Romsdal prosti] den 7. sept. 1625. Han er nevnt her i sagskatten i årene 1625 til 1636. Betalte da for Høvik sag og en ikke navngitt sag, kalles da Hr Mogens Madtsen i Nesset [SAT: T-lensregn. Sagskatt]. Den 25. febr. 1632 beklager han seg over at sogneprest Zacharias Holch nektet ham hans lønn [NRR VI. s. 377]. Han er omtalt som prest i Veø den 3. juli 1633 da han fikk bevilgning på gården Nesset i Rø sogn for livstid for seg og konen. Samtidig fikk han to sager i Houer elv og Rø elv i Romsdal, disse sagene hadde han bygslet alt i Claus Daas tid [NRR VI. s. 560f.]. Han er også nevnt her i koppskatten i 1645 og i matrikkelen i 1647, betalte da for 2½ våg odel i Erisfjord. Trolig var han her til ettermannen ble utnevnt i 1653.63
     Hans enke [??] Kirsten forærte i 1630 en kalk til hovedkirken med innskriften Kirsten: Hr Mogens Matsen paa Nessets. I 1645 var han oppført uten kone, trolig var han da enkemann og betalte da for seg og sønnen Madts.63
     Var ifølge Erlandsen en sønn av formann[en], noe som blir styrket av at han tar over farens sag Høvik i 1625. Erlandsen oppgir at han ble gift den 15. mai 1627 i lensherrens hus med Kirsten Rasmusdatter, hun må ha dødd før 1645. Ifølge Schøning var han gift med en datter av Hr Jens Parelius i Stjørdal, dette må i så fall ha vært Hr Mogens andre giftemål.63

[Gift 1° 15 mai 1627 med Kirsten Rasmusdatter (d. før 1645); Gift 2° med Karen Jensdatter Parelius].

Gift 2° _____med

Christen Augustinussen
Død 28 sep. 1686, Gården Gjærde, Næsset.
     Søn af Augustinus Jensen og Marit.
     Christen Aug: Sogne-Præst til Næsset i Romsdalen, som havde först Karen Hr. Mons paa Nesset hans Enke, en Dotter af M: Jens Parelius, Hans anden Hustrue var Ane Breyer, Hr. Hanses Dotter, som er Provst i Romsdalen.64
     Blev den 4 Søndag efter Trinitatis 1653 ordineret, formodentlig til resid. Pastor til Næsset, hvor han var 1671, og døde pludselig 28 Septbr. 1686 paa Gaarden Gjærde, hvor han boede.65

[Gift 1° med Karen Jensdatter Parelius; Gift 2° 1 sep. 1685 med Anna Hansdatter Breijer (20 nov. 1657 - 1719)].
45.16.
Maren Jensdatter Parelius
     Nevnt i koppskatten i 1645.52
46.17.
Giert Hansen Busch
     Giert. Gift med NN. Han er nevnt ved koppskatten i 1645. Han hadde en sønn Svend som ble auksjonsdirektør i Trondheim og en datter gift med Giert Bonekamp.35

Børn af Giert Hansen Busch og _____:

114.46.? Hans Busch ?
115.46.Sven Busch, f. 1644, Trondheim, d. 1717
116.46.Bodil Giertsdatter Busch
47.17.
Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch
Død omkring 1675.
     Skifte 23 feb. 1675.

Gift _____med

Hans Anderssøn Helkand (Hellekande)
Født 13 dec. 1625, Trondhjem., (fød i mellumb it och 2 om Natten om søndagen).66, døbt _____, Trondhjem Domkirke, Hans Fadere War, M: Peder schielderup superintendent: M: Mogens Blix pastor, Her Christopher Vdj Hospitallit, och Boelle, Her Jacobs, och Maren Eiller Christophersøns, Hans Fadr. gaffue ehr giort en sølffkande aff 41 lod med sit naffn paa.66.
Død 1681, Moltu, Herøy..
     Søn af Anders Jenssøn Helkand (Hellekande) og Karen Hansdatter.
     Han blev residerende Pastor til Herø Præstegjeld paa Søndmøre.67
     Prest i Herøy 1651-1681. Han kjøpte sansynlig gården Moltu av Hans Jenssen Sahl, forgjengeren hans.
     Hans Datter var vistnok den Maren Hansdatter Hellekande, der var gift med Ove Christensen Frooh, og hans Søn den Hans Hansen Helkand, der 1733 var Lensmand i Rødve.67
     Hans dåbsgave, en sølvkande af 41 lod med sit navn på, fik han med sig til Herø prestegjeld.66

Børn af Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch og Hans Anderssøn Helkand (Hellekande):

117.47.Hans Hanssen Hellekande
118.47.Maren Hansdatter Hellekande, f. 1658, Herøy., d. 1743, Larsnes.
119.47.(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande, f. _____, d. 1722
120.47.Margrethe Hansdatter Hellekande, d. 1743, Herøy.
48.17.
Anna Hansdatter Busch
Død omkring 1679.
     Hun satt som enke på Geite (i Skogn) ennå i 1677 men var trolig død i 1682 da sønnen Svend tok over.68

Gift 16 mai 163669 med

Jørgen Pedersen Skielderup
Født omkring 160570.
Død 24 dec. 1657, Trondhjem, Han døde her [Trondhjem] 24 December 165771,72,73, begravet 31 dec. 1657, Trondhjem, Begravet Nytaarsaften.73.
     Søn af Peder Jenssøn Skielderup og Anne Nielsdatter.
     Blev født ca. 1610. Han blev Student i Leyden 1634 og i 1637 første Diakon eller res. Kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem. I 1640 blev han Sognepræst i Skogn, hvor han fungerede indtil 1657, i hvilket Aar han den 24 Mai blev indsat som res. Kapellan til Domkirken i Trondhjem. Han døde her 24 December s. A. og blev begravet Nytaarsaften. Jørgen Skielderup var en dygtig og afholdt Præst. Det var uden Tvivl en Skuffelse for hans Fader, at Sønnen ikke i 1642 blev hans Eftermand som Biskop. Der hænger et Maleri af Jørgen Skielderup i Koret i Alstadhaug Kirke ved Levanger.73
     Skifte 25 jun. 1667, Trondhjem74,75Avdøde herr Jørgen Pedersen Skielderup, E. Anna. Påbeg. 19/3-62. B.: Hans og Svend fikk brorlodd 556 Rd. og 150 Rd. fordi søstrene la fra sig hjemgave med 300 Rd..

Børn af Anna Hansdatter Busch og Jørgen Pedersen Skielderup:

121.48.Peder Jørgensen Schjelderup, f. 1637, Trondhjem., d. 1721
122.48.Anna Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. omkr. 1685
123.48.Gidsken Skielderup, d. 1665, Skogn
124.48.Maren Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. 1701
125.48.Susanne Jørgensdatter Skielderup, f. 1640
126.48.Hans Skielderup
127.48.Svend Skielderup
49.18.
Anders Hansen
Død 1677.
     Ved hans utnevnelse [til prest i Hammerøy] ligger hans attester fra København datert 13. jan. 1664. Han kalles da for Andrea Johannis Tronesisu, men underskriver selv i 1670 som Anders Hansen Inderø [UBiT fms 44]. I hans utnevnelse er det nevnt at han hadde vært lærer ved Trondheim skole siden 17. mai 1666.76
     Augustinussen har notert i sine annaler at i 1677 døde Hr Anders i Hammerø. Han var født på Trones i Inderøy og faren var utvilsomt Hr Hans Svendsen, visepastor i Inderøy.76
50.18.
Jacob Hansen
     Jacob. Ble immatrikulert i København i 1660 som Jacobi Johannis Inderøensis, ex skole pri.38
51.19.
Inger Hansdatter Blix
Født 1625, Bodø19.
Død omkring 1655, Hassel19.
     Portræt (med ægtefællen Mogens Teleman), malt 1647, hænger i Hassel (Hadsel) kirke.19

Gift 164777,19,77 med

Mogens Pederssøn Thilemann
Født 159919.
Død 166419.
     Han er nevnt her [i Hadsel] i odelskattelisten i 1624. Han var prost i Lofoten og visepastor til Hassel ved koppskatten i 1645 og ved hyllingen i 1656. Han er også nevnt her i landkommisjonens matrikkel i 1661. Erlandsen sier at han døde her i 1664.78
     Han ble immatrikulert i København i 1620 som Mogens Petri Teleman fra Trondheim skole. I odelsskatten i 1624 hadde han i odel, Wattendal 1½ w, Rørvig 1 w, Substad 1 w, Henne 3 pd, Ohnstad 1 w. I odelskatten i 1660/61 betalte han for, Vattendal 2 våg, Ongstad 1 våg, Sommerhus 2 pd, Røervig 2 pd og Søbsted i Lofoten 4 pd. I 1645 betalte han for seg, sin kone og eldste sønn og eldste datter. Han underskriver selv med tilnavnet Teleman.78
     Sogneprest til Hassel (Hadsel), provst i Lofoten og Vesteraalen. Hr. Mogens ble vistnok gift ialt 3 gange. Og ble i sit vistnok 3die ekteskap stadfar til hr. Peter Dass til Alstahaug.19
     Portræt (med ægtefællen Inger Blix), malt 1647, hænger i Hassel (Hadsel) kirke.19
     Noen fører opp at han tredje gang var gift med en datter av fogde Falch i Helgeland. Jeg [S.T.Dahl] har ikke kunnet finne noen kilder som kan bekrefte dette.79

[Gift 1° med Karen Tallaksdatter; Gift 2° 1647 med Inger Hansdatter Blix (1625 - omkr. 1655); Gift 3° med Maren Pettersdatter Falch (omkr. 1629 - 15 jun. 1709)].
52.19.
Maren Hansdatter Blix
Født 1627, Bodø19.
Død 1688, Hadsel.19.
     Portræt hænger i Hassel (Hadsel) kirke.19

Gift omkring 1650 med

Jens Christenssøn Bloch
Født 28 sep. 162580.
Død 31 mai 1691, Hadsel81,80.
     Søn af Christen Jenssøn Bloch og Berete Andersdatter.
     Residerende kapellan i Hamarøy, Salten prosti fra 1648.82
     Sogneprest 1667 til Hassel (Hadsel) og provst i Lofoten og Vesteraalen.80,82
     Portræt hænger i Hassel kirke.80

Børn af Maren Hansdatter Blix og Jens Christenssøn Bloch:

128.52.Christen Jenssøn Bloch, f. 1651, d. 1727, Selbu prestegård
129.52.Birgitta Jensdatter Bloch, f. omkr. 1653, Hamarøy.
130.52.Hans Jensen Bloch, f. omkr. 1653
131.52.Jens Jenssen Bloch, f. 1654, d. 1703
132.52.Mogens Jensen Bloch, f. omkr. 1665
53.19.
Mogens Hanssøn Blix
Født 1628, Bodø.83.
Død 1663, Spa i Nederland.83.
     Dimitteret fra Trondhjems Katedralskole 25. feb. 1647 og blev immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 2. juni 1648; magister 29. mai 1655. Efter en længere proces med konrektor Jens Bredal, brorsøn av biskop Erik Bredal, om besættelsen av konrektoratet ved Trondhjems katedralskole, blev han i 1655 utnævnt til dette embede. I 1657 blev han res. kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem og aaret efter res. kapellan til Domkirken sammesteds, men døde faa aar efter under en reise til Spa, som han foretok for sin helbreds skyld.83
     Skifte 11 aug. 1664, Trondheim.84,85Avdøde mester Mogens Hansen Blix. Enke Giedsken Mentzdatter. Barn: Mendtz, Hans, Peder, netto 974 Rd..
     Skifte 6 aug. 1664, Trondheim.83.

Gift 28 sep. 1658, Trondhjem Domkirke32,83 med

Gisken Mentzdatter (Darre)
Født 27 jul. 1643, Trondhjem15.
Død 13 mar. 1725, Valle præstegård15.
     Datter af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.

[Gift 1° 28 sep. 1658 med Mogens Hanssøn Blix (1628 - 1663); Gift 2° 1664 med Niels Pederssøn Riberg (6 mar. 1628 - 1712)].

Børn af Mogens Hanssøn Blix og Gisken Mentzdatter (Darre):

133.53.Mens Mogenssøn Blix, f. 1660, Trondhjem, d. 1743, Jelse
134.53.Hans Mogenssøn Blix, f. 1661, Trondhjem, d. 1711
135.53.Peder Mogenssøn Blix, f. 1662, Trondhjem., d. 1719, Trondhjem.
54.19.
Hans Hanssøn Blix
Født 1631, Bodø15.
Død 1677, Manger15.
     Sogneprest til Manger 1677.15
     Sognepræst til Manger paa Nordhordland.86
     Hans Hansen Blix ble den 26. jan. 1667 utnevnt til sogneprest i Manger i Bergen og det blir da nevnt at han hadde vært kapellan for faren her i Bodø i 14 år.87
     Lampe sier at han ble sogneprest i Manger den 26. jan. 1667 og døde her i 1677.87
     Han var en sønn av Hr Hans Lauritsen, sogneprest i Bodø. Thrap og Lampe har ham som gift med Sophia Stephensdatter, som døde samme pr som mannen. Thrap og Lampe fører opp barna: Hans, Ingeborg og Dorothea.87

Gift _____med

Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius)
Død 1677, Manger88.
     Datter af Stephan Hansen (Soop) og Sara Lauritsdatter Krabbe.

Børn af Hans Hanssøn Blix og Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius):

136.54.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1661, Bodø, d. 1730, Sogn
137.54.Ingeborg Hansdatter Blix
138.54.Dorethe Hansdatter Blix, f. 1671, Manger, d. 1748, Vik
55.19.
Ingeborg Hansdatter Blix
Født 1632, Bodø.89,15.
Død 5 feb. 1714, Steigen.89,15.

Gift _____med

Hartvig Arentssøn
Født 1611, Hammarøy.90,91.
Død 24 mai 1691, Steigen.90.
     Søn af Arne Olufssøn og Maren.
     Stilling: Sogneprest til Steigen og provst i Salten90.
     Gunnerus liste [SAT: Biskoparkivet] har ham som prest her [i Steigen] i tiden 1640-1691. Han er nevnt som prest her ved koppskatten i 1645 og i kirkeregnskapene for Steigen i årene 1648-1661 da han var ombudsmann for kirken. Han undertegnet også prestenes manntall herfra i 1666. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671. Han nevnes også i amtregnskapets familieskatt i 1677, i 1679, i 1684 og den 29. dec. 1686. Erlandsen sier han døde her i 1691.89
     I 1645 var han ennå ugift. I 1684 betalte han for seg, sin kone Ingeborg Hansdatter Blix og barna Ingeborg, Ellen, Oluff, Anders, Hartvig og Mogens Hartvigsen, en tjenestedreng og 1 tjenestetøs. I kvegskatt betaler han for 2 hester, 8 kyr, 4 ungnaut, 16 får, 6 geiter, 3 bukker og 1 svin.89
     Ifølge Gunnerus liste døde han 24. mai 1691 i en alder av 80 år, og han var en sønn av formannen i kallet.89

Børn af Ingeborg Hansdatter Blix og Hartvig Arentssøn:

139.55.Hans Hartvigsen, d. 1675
140.55.Inger Hartvigsdatter, f. 1651, d. 1710
141.55.Ingeborg Hartvigsdatter, d. 1734
142.55.Elen Hartvigsdatter, d. før 1745
143.55.Arent Hartvigssøn, f. 1654, Steigen., d. 1744
144.55.Ole (Oluf) Hartvigsen, f. omkr. 1656, d. 1746
145.55.Anders Hartvigsen
146.55.Hartvig Hartvigsen, f. 1664, d. 1725
147.55.Mogens Hartvigsen, f. 1668, d. eft. 1745
148.55.Maren Hartvigsdatter, d. før 1745
149.55.Christopher Hartvigsen, d. eft. 1745
150.55.Øllegaard Hartvigsdatter, d. før 1745
56.19.
Laurits Hanssøn Blix
Født 1633, Bodø15.
Død 1717, Bodø15.
     Var lensmand paa Bodø og bodde paa gaarden Indre Hernes. Han var gift og hadde flere barn; efterslegt efter ham bodde endnu paa 1800'tallet bl.a. paa gaarden Mohus.15

Gift 1° _____med

Kristina Eliasdatter Figenschou
     Datter af Elias Fiigenschou og Anne Christensdatter Bloch.

Gift 2° 1700-170392 med

Catharina Moltzau
Født 168092.
Begravet 21 nov. 171592.
     Datter af Jochum Moltzau og Tedichen Nielsdatter Lindschow.
57.19.
Ellen Hansdatter Blix
     Skifte 17 mai 169893.

Gift 1° _____med

Oluf Lauritssøn Vangberg
Død 1671, Saltdalen15.
     Sogneprest til Saltdalen.15

Gift 2° _____med

Christen Tallaksen Lind
Død 168290.
     Søn af Torlak Olsen (Fugl) og Karen Christensdatter Lind.
     Stilling: Sogneprest til Saltdalen.90.
     Hans første hustru Bodil Clausdatter, nevnt i NST 3, s. 90 nevnes ikke af S.T.Dahl i Geistligheten, s. 298.
     I S.T.Dahl, Geistligheten, s. 297 og 334 kaldes han Christen Lund (ikke Lind).
     Han er nevnt her [i Saltdal] i amtregnskapets familieskatt i 1675 og i 1677. Da ettermannen ble utnevnt i 1682 heter det at Hr Christen var død. Han er i Skjerstad kirkebok nevnt som prest den 22 Dom p Trin 1674 og er videre nevnt flere ganger frem mot 1678.94
     Han ble immatrikulert i København i 1650 fra Trondheim skole. Han hadde været huskapellan for Hr Brede da denne var i Hadsel frem til 1666. Han fulgte trolig med Hr Brede til Bodø i 1669 og var han påtenkt av Hr Brede til kapellan i Skjerstad men da menigheten protesterte måtte han fratrådte dette og da Hr Peder ble ansatt fikk han istede ekspektanse på Saltdal. Trolig var han deretter huskapellan for Hr Brede i Bodø inntil han fik Saltdal i 1674. Han døde trolig her ca. 1682.95
     Hans første hustru Bodil Clausdatter er muligvis en søster av Hr Brede Claussen Stabell i Bodø.

[Gift 1° med Bodil Clausdatter; Gift 2° med Ellen Hansdatter Blix].

Gift 3° _____med

Jens Jørgenssøn Feltschow
     Stilling: Foged i Salten.15.

Børn af Ellen Hansdatter Blix og Oluf Lauritssøn Vangberg:

151.57.Anders Wangberg
58.19.
Alhed Hansdatter Blix
     Efter mandens død 1684, drog hun bort med barnene. Av disse kjendes 6 som tok morens slegtsnavn.15

Gift _____med

Morten Johanssøn
Død 168415.
     Søn af Johan Mortensen.
     ? GÆT - identisk med Johan Mortensen i Trondheims sønn av ?
     Kapellan i Bodø og Hammarøy. Blev sogneprest til Værø 1677; han druknet i Moskø-strømmen 1684.15
     Han fikk sitt kallsbrev [sogneprest til Verøy og Røst] den 25. febr. 1677, det heter da at han ble utnevnt for den avdøde presten Hr Torsten [NK bd. II, s. 202]. Han nevnes som sogneprest her i amtsregnskapets familieskatt i 1678, i 1683 og i 1684. I ettermannens kallsbrev 1684 heter det at Hr Morten er død.96
     Han hadde tidligere vært kapellan i Hammarøy og i Saltdal. I 1683 betalte han for 1 tjenestepike og en tjenestedreng. I kvegskatt betalte han for 3 kyr.96
     Han døde i 1684. Han opplyser selv den 16. juni 1683 at hans kone hete Alhede Hansdatter. Sollied sier at hun var en datter av Hr Hans Lauritsen Blix, sogneprest i Bodø.96

Børn af Alhed Hansdatter Blix og Morten Johanssøn:

152.58.Riborg Mortensdatter Blix, f. omkr. 1663
153.58.Johan Mortenssøn Blix, f. omkr. 1666
154.58.Sven Mortenssøn Blix, f. 1673, Værø, d. 1755
155.58.Alhed Mortensdatter Blix, f. 1680, Værø, d. 1759, Steigen
156.58.Lars Mortenssøn Blix, f. omkr. 1681, d. 1736, Bergen
157.58.Maren Mortensdatter Blix, d. 1751, Bergen
59.19.
Sven Hanssøn Blix
Født 1640, Bodø15.
Død 1723, Rødø15.
     Sersjant i det saltenske kompani, og bodde fra 1680 til 1695 i Tovik i Trondenes, seinere på Øvre Fore i Gildeskål.97
     I sine to ægteskaper hadde han 11 barn; stor efterslegt i Nordland, Trondhjem og flere steder.15
     Jeg vælger at tro skiftet nævner børnene (på nær Christen) i kronologisk ordning så at Michel [oppkaldt etter sin morfar], Christen, Ingeborg Sophia [oppkaldt etter sin farmor], Maren [oppkaldt etter sin farmors mor] og Berette [oppkaldt etter sin mor?, eller mormor] på Schoug er født i første ægteskab, og at Nils [oppkaldt etter sin morfar], Hans, Ole [oppkaldt etter sin mormors far], Berette Sophia [oppkaldt etter Svends første hustru], Karen [oppkaldt etter sin mormor], Inger Maria, Trine [oppkaldt etter sin mormors mor]. Umiddelbart burde Hans være af første ægteskab, men det kan jo tænkes at der i første ægteskab har været en søn Hans, der desværre så er død ung.
     Skifte 14 mai 1723, Øvre Fore, Meløy/Gildeskål.98,15Ao 1723 d: 14 May blef forredet Liqvidation udi Sterfboet efter sl: afgangne velagtbare og forneme Mand Hr Svend Hanssøn Blix boende paa Øfrefore i Meløe fr: Imellem den sl Mands igienlevende Qvinde Ærdydrige Matrone Magdalena Niels Dater, og dend sl. Mands efterladte børn, Michel Svendsøn Blix som er død og efterladt sig een datter Berethe Sophia paa Telnes, Niels Svends. boende i Sandvigen, Hans Svendssøn boende i Trondhiem, Ole Svends. nu hieme paa Gaarden, Ingeborre Sophia, boende Syndenfields paa Hedemarken, Maren Svendsdatter boende paa Brunes i Engelfiorden i Salten, Berette Svendsdatter, boende paa Skoug i Baadøe f?, Berette Sophia boende i Valvigen, sl: Karens børn hl. Svend Christenssøn, Niels Johanssøn, Christentze, Anna Bendicta, og Ingeborre Johansdøtre, samtlig værende her paa Gaarden, Inger Maria gift her paa Gaarden og Trine Blix, værende i Tromsø hos Jeremias Findskoe [Figenschou]..

Gift 1° _____med

Birgitte Sophie Michelsdatter
Død 168399.
     Datter af Michel Olufsen Storm og Sophie Christensdatter Bloch.
     I skiftet 1724 etter hennes? datter Berit Svendsdatter Blix på Schaug i Bodø er nevnt en sølv skje merket: Benedichta Michelsdatter Storm 1667. Dette synes at indikere at Birgitte var søster av Benedicta Storm, og altså en datter av Mikkel Storm.
     Vistnok datter av hr. Michel Jenssøn Snog.99

Gift 2° _____med

Magdalena Nielsdatter Høstmark
Død 174299.
     Datter af Niels Jonssøn (Jenssøn) Høstmark og Karen Olufsdatter Homle (Humble).
     Skifte 21 mar. 1743.

Børn af Sven Hanssøn Blix og Birgitte Sophie Michelsdatter:

158.59.Michel Svendsen Blix, f. omkr. 1678, d. før 1723
159.59.Christen Svendsen Blix, f. omkr. 1681, d. før 1723
160.59.Ingeborg Sophia Svendsdatter Blix
161.59.Maren Svendsdatter Blix
162.59.Berette (Berit) Svendsdatter Blix

Børn af Sven Hanssøn Blix og Magdalena Nielsdatter Høstmark:

163.59.Niels Svendsen Blix
164.59.Hans Svendsen Blix
165.59.Ole Svendsen Blix
166.59.Birgitte (Berit) Sofie Svendsdatter Blix
167.59.Karen Svendsdatter Blix, d. før 1723
168.59.Inger Maria Svendsdatter Blix
169.59.Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix
60.19.
Erik Hanssøn Blix
Født 1647, Bodø99.
Død 1720, Skjærstad99.
     Student 18. juli 1667. Blev foged i Salten og 1672 stiftsskriver. Han bodde paa gaarden Mjønes i Skjærstad. Fik 6. mai 1670 bevilling til ægteskap uten trolovelse og lysning. Av hans barn kjendes for tiden kun to [Johan og Anne].99
     I fogedregnskapene for Salten 1715-16 finnes en selvangivelse for Erich Hanssøn Blix dat. Miønes 12. april 1720, hvor hustruens navn er Regina Mejer.100

Gift 1° _____med

Regina von Hitziger

Gift 2° _____med

Regina Meyer
     I fogedregnskapene for Salten 1715-16 finnes en selvangivelse for Erich Hanssøn Blix dat. Miønes 12. april 1720, hvor hustruens navn er Regina Mejer.100

Børn af Erik Hanssøn Blix og Regina von Hitziger:

170.60.Johan Erikssøn Blix, f. 1672
171.60.Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix, d. eft. 1769
172.60.Dorthea Eriksdatter Blix
61.20.
Hans Erikssøn Blix
Født 161315.
Død 168915.
     Vistnok av farens første ægteskap. Bodde på gården Grenås.15

Børn af Hans Erikssøn Blix og _____:

173.61.Erik Hanssøn Blix, f. 1646, d. 1732
62.20.
Barbro Eriksdatter Blix

Gift før 1648101 med

Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius)
Død omkring 1656101.
     Kapellan til Sunne [i Jemtland].101

Børn af Barbro Eriksdatter Blix og Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius):

174.62.Erik Erikssøn Blix, f. omkr. 1651, d. 1711
63.20.
Karen Eriksdatter Blix
Født 14 nov. 1620, Hammerdal, Sverige102.
Død 6 apr. 1702103, begravet 11 apr. 1702, Korskirken, Bergen103.

Gift omkring 1660103 med

Jesper Hansen
Født omkring 1610104.
Død omkring 1677102.
     Søn af Hans Rickertsen.
     Stilling: Foged på Helgeland 1647-68; godsfoged og forpagter på Kaupanger.105.
     Født i Svendborg antagelig omkring 1610, og var sandsynligvis den af de to brødre, som Christian IV. i 1622 beordrede optaget på sit nyoprettede »ridderligt Akademi for unge adelsmænd« i Sorø, hvor der, bortset fra bogkundskaberne, undervistes i dans, fægtning og ridning, og hvis formål det var at uddanne fremtidige, højere embedsmænd. Bro-Jørgensen skriver, i »Svendborg Købstads Historie«, I, s. 134 ff., at grunden til at han blev optaget i det kongelige akademi i Sorø skulle være, at hans fader nød en vis anseelse, men mere sandsynligt er det nok, at kongen har været bekendt med hans adelige herkomst, og desuden besøgtes akademiet af 70-90 unge adelige fra Slesvig og Holsten. De særdeles ugunstige tider for handelen i Svendborg var muligvis årsag til, at Jesper Hansen i begyndelsen af 1640'erne rejste til Norge hvor han fra 1647-68 var foged i Helgeland (mellem Brønnøysund og Bodø), med bopæl på Nord-Herø ud for Mosjøen i det daværende Alstahaugs præstegæld. Den 21. august 1655 ses »Jesper Hansen, foged på Helgeland« at have taget borgerskab i Bergen, selvsagt for at drive handelsforretninger på denne by. Hans fogedbestalling blev fornyet 28. september 1655, og kgl. konfirmeret 16. oktober s.å.; sit sidste regnskab som foged på Helgeland undertegnedes af (hans værbroder) Peter Christoffer Broch, som fik fogedbestalling 30. maj 1668, og følgelig er Jesper Hansen død eller fratrådt nogen tid i forvejen. Nogen antydning af at han døde på Helgeland findes ikke, derimod taler sandsynligheden for, at han er rejst andet steds hen, og da flere af hans døtre senere blev gift i Bergen og Sogndal i Sogn, ligger det nært at antage, at han er identisk med den Jesper Hansen, som i 1670'erne var godsfoged og forpagter på Kaupanger (135 km. nordøst for Bergen); denne antagelse lader sig dog nemt forklare. Fra 1660 boede som amtmand over Nordlandene Preben von Ahnen på øen Dønnes på Helgeland (30 km. nord for Herø), i ægteskab med fru Karen Vind, en datter af rigsråden Iver Vind, som fra 1636 til sin død 1658 havde ejet Kaupanger, hvorefter hans (Iver Vinds) enke, fru Helvig Skinkel, og deres fælles barn, Karen, besad dette gods i uskifte. Til foged og godsforpagter på Kaupanger havde fru Helvig først haft Bernt Nagel fra 1658-62, og derefter fra 1662 dennes svoger, Anders Søfrensen Heiberg (han boede 1664 på Talle i Lyster og kaldtes da udtrykkeligt forpagter af Kaupanger gods), til han 18. maj blev sorenskriver i Indre Sogn. Der blev således kort efter vakance i forpagterembedet i Kaupanger, og Preben von Ahnen var, som medarving, selvsagt interesseret i at få dette besat med en velstående og habil mand. At hans øjne kunne falde på Jesper Hansen var derfor naturligt nok, thi Jesper havde fået megen velstand med sin hustru, og til hans kvalifikationer iøvrigt havde Preben personlig kendskab. Dertil kom yderligere, at Preben omgikkes med planen om, selv at overtage Kaupanger gods efter hans svigermoder, fru Helvig's død, og da denne indtraf i 1668, fik han, af sin hustrus medarvinger, skøde på godset den 2. juli s.å. Det må siges at være vel tilrettelagt, at Preben von Ahnen engagerede sig med fogeden på Helgeland som forpagter på Kaupanger, og at det virkeligt forholdt sig således, lader sig også bevise. Som foged på Helgeland forsynede nemlig Jesper Hansen regnskaberne med sit private segl (våben), som viser en, »mod højre vendt væbnet arm med sværd«, omskrevet af hans fulde navn, og nu beror i det heibergske Museum i Sogndal (umiddelbart syd for Kaupanger), et på blik malet våben, som tidligere har hængt i Kaupanger kirke, og som viser nøjagtigt samme mærke med bogstaverne J.H.S. (Jesper Hans Søn) og årstallet 1677. Til bevis kan endvidere anføres, at det selvsamme mærke var anbragt på et, fra samme kirke, i museet beroende alterklæde, på hvilket ses Jesper Hansen's og sidste hustrus mærker med årstallet 1684; i henhold til modtagne oplysninger eksisterer dette klæde dog ikke mere. S.H. Finne-Grønn skriver i Norsk Slektshist. Tidsskrift, Bd. I (1928), på siderne 69 til 71, at Jesper Hansen's fader, borgmester i Svendborg 1619-35, Hans Richartsen's (Rickertsen) herkomst »hidtil hviler i fuldstændig mørke«, og videre, »det er her fristende at gætte på, at borgmesteren kan have været en søn af hr. Rickert Adriansen, der i mange år var sognepræst til Ørlandet ved Trondhjem, hvor han levede endnu i 1597«. Denne hypotese er dog forkert, eftersom Jesper Hansen's våben ses at være identisk med det paysen-rickertsenske adelige våben, og han derfor beviseligt tilhørte den fremtrædende købmandsslægt Paysen-Rickertsen i Flensborg. Jesper Hansen ægtede ca. 1647 på Tjøtta (35 km. vest for Mosjøen), Margrethe Falch, der var datter af hans forgænger, den velhavende foged på Helgeland, Peter Jacobsen Falch, efter hvem skiftet sluttedes i marts 1649. Jesper Hansen's hjem bar, som det fremgår af hans skifte, tydeligt præg af sin hustrus families velstand. Uden at komme nærmere ind på dette, i kulturhistorisk henseende interessante bo, skal her alene nævnes, at Jesper Hansen besad portrætter af Margrethe's faster, Margrethe Jacobsdatter Falch, og dennes ægtefælle, borgmester i Trondhjem Jan Robertsen, af hendes fastermand, foged i Romsdalen, Anders Iversen, ligesom der var malerier af Jesper selv, hans hustru Margrethe og »tre store kontrafejer« af hans børn samt af Jesper's broder, hr. Richard Hansen og dennes hustru; iøvrigt var der en række konge- og dronnigeportrætter. Kort efter Margrethe Falch's død på Tjøtta ca. 1660, hun døde sandsynligvis i barselseng med datteren, der fik hendes navn, ægtede Jesper Hansen Karen Eriksdatter Blix (født i Hammerdal 14. november 1620), datter af hr. Erik Eriksen Blix og dennes anden hustru, Elisabeth Pedersdatter, som overlevede ham og ved kongebrev af 30. oktober 1650 fik gården Sikås som enkesæde. Som forpagter på Kaupanger sad Jesper Hansen til sin død, der indtraf 25. maj 1678, sandsynligvis sidst på året 1677, idet det førnævnte blikskjold, med årstallet 1677, selvsagt er blevet forfærdiget til begravelsen i kirken, som skik og brug var. Skiftet i hans dødsbo blev holdt på Kaupanger fra 19. juni til 4. juli 1678, men registreringen var foretaget lige efter hans død, og selve opgøret er da udsat til en årstid, hvori de fraværende og tildels fjerntboende arvinger kunne få en bekvemmere adkomst. Boet blev opgjort til en nettoformue på 11.342 rdl. (plus uvisse 1.230 rdl.), hvoraf halvdelen tilfaldt enken, medens den anden halvdel deltes efter loven mellem hans ni børn eller deres arvinger.106
     I skiftet etter Jesper Hansen på Kaupanger i 1678 ble netto formuen på 11342 Rdl. + 1270 Rdl. i rede mynt av edle metaller, videre 9 store sølvkanner, 4 mindre sølvkanner, 5 dusin sølvskjeer, 9 sølv tallerkener, 7 forgylte belter og en hel del annet. Rikelig med kobber og messing, og mye over 100 tinnfat og tinntallerkener. Der var pene møbler og meget dekketøy og sengeklær som vanlig på storgårdene.107
     Skifte 19 jun. 1678, Kaupanger.108,102.

[Gift 1° omkr. 1647 med Margrete Pettersdatter Falch (d. omkr. 1660); Gift 2° omkr. 1660 med Karen Eriksdatter Blix (14 nov. 1620 - 6 apr. 1702)].

Børn af Karen Eriksdatter Blix og Jesper Hansen:

175.63.Lisbeth Jespersdatter, f. 1661, d. eft. 1694
176.63.Isak Jespersen Richart, f. omkr. 1662, d. før 1693
177.63.Gjertrud Jespersdatter, f. 1664, Helgeland., d. 1695, Bergen.
64.20.
Peder Erikssøn Blix
Født 1621109.
Død mai 1694109.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 23. juni 1645, blev 1663 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen, hvor han døde i mai 1694, men hadde allerede i 1690 avstaat embedet til sin søstersøn.109

Gift _____med

Dorothea Nilsdatter (Balg el. Balle)
Død 168513.
     Datter af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Dorthe Nielsd. Balg fik Hr. Peder Erichsön Blix i Nordland.48

Børn af Peder Erikssøn Blix og Dorothea Nilsdatter (Balg el. Balle):

178.64.Sara Pedersdatter Blix
179.64.Nils Pederssøn Blix, f. 1664
180.64.Erik Pederssøn Blix, f. 1664
65.20.
Sophia Eriksdatter Blix
Født 18 mar. 1626, Hammerdal15.
Død 26 mai 1709, Aafjord110.

Gift 1° _____med

Erich Olufssøn Schanke
Født omkring 1605, Trondheim.111.
Død omkring 166215.
     Erik Olsen Sckanke kalles Hr Erik på Moe [i Verdal] i kvegskatten i 1657. Han var kapellan her [Verdal, Innherrad prosti] til i 1662.112
     Student från Helsingör «Ericus Olai Nidrosiensis» vid Köpenhamns universitet 16. okt. 1616 (KUM I, s. 26), kapellan i Verdal. Bosatt på gården Mo i Verdal 1650- och vars besättning 1657 var 3 hästar, 8 nöt, 3 getter, 6 får och 2 svin. Gården innehades 1663 av Erik Olofsens efterleverska och var fri för landskyld och landbohold.111

Gift 2° _____med

Jens Christopherssøn (Christensen?) Svaboe
Død 168715.
     Jens Christensen Svaboe fikk kallsbrev som visepastor her [i Verdal, Innherrad prosti] den 11. jan. 1671. Det heter da at den gamle visepastoren [Peder Erichsen Juel] var død (NK bd. II, s. 68). Han er nevnt i familieskatten den 31. dec. 1679 og i 1684. Han sto som visepastor til han døde i 1686, for i ettermannens kallsbrev heter det at han ble utnevnt for Hr Jens som var død. I familieskatten i futeregnskapet i 1687 betalte hans enke.113
     Trolig er han den Janus Christophori Nidarosiensis som ble student i København i 1657. I hans kallsbrev heter det at han hadde vært kapellan her i sognet [Verdal] i seks år, dvs. i tiden 1665-1671. I 1674 ga han en ny messehagl til Stiklestad kirke.114
     I april 1676 betalte han for seg, sin kone Sophie Eriksdtr og to døtre Gjertrud og Gullu ERIKSDTR. I 1684 betalte han for seg, sin kone Sophie Eriksdtr Blix, to døtre Gullu og Mette ERIKSDTR, tre tjenestedrenger og tre tjenestepiker. Hans enke Sophie betalte i 1688 for seg og sin datter Mette, tre tjenestedrenger og to tøser. Hun betalte også for ni ildsteder, hun betalte bare for første termin av året, mens den etterfølgende sogneprest betalte for andre termin. Trolig indikerer dette at hennes mann døde i 1687. Med enken fikk han hånd om over 5 spann jordegods, dette økte Hr Jens og satt til slutt med over 10 spann, bl.a. Forbreg [Forberg?] på 2 sp 1 øre.114

Børn af Sophia Eriksdatter Blix og Erich Olufssøn Schanke:

181.65.Erik Eriksen Schanke, f. omkr. 1661, Verdal., d. 1749, Trondheim.
182.65.Giertrud Eriksdatter
183.65.Gudlov Erichsdatter (Schancke), d. 1740

Børn af Sophia Eriksdatter Blix og Jens Christopherssøn (Christensen?) Svaboe:

184.65.Christen Svaboe
185.65.Mette Svaboe
186.65.Dorothea Svaboe
66.20.
Elisabeth Eriksdatter Blix
Født 2 feb. 1631, Hammerdal, Sverige15.
Død 28 apr. 1700, Bergen15, begravet 3 mai 1700, Korskirken i Bergen15.
67.24.
Søren Hansen
Født omkring 162332.
Død 8 feb. 167932.
     Sogneprest til Domkirken i Trondhjem.

Gift 15 okt. 165032 med

Anne Pedersdatter Schjelderup
Født efter 1628115.
Død 4 jun. 170132.
     Datter af Peder Jenssøn Skielderup og Gidske Hermannsdatter Lange.

Børn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup:

187.67.Peder Schjelderup, f. 1662
188.67.Hans Sørensen (Schjelderup)
189.67.Herman Sørensen (Schjelderup)
190.67.Johan (Johannes) Schjelderup, d. 1721
191.67.Ove Sørensen Schjelderup, f. omkr. 1674, d. 1756
192.67.Gidsken Schjelderup, d. 1701
193.67.Gjertrud Margrethe Schjelderup, d. eft. 1743
194.67.Anna Catharine Schjelderup
68.24.
Karen (Anne?) Hansdatter
     Hun kaldes Anne i NST 16 side 140, men i samme tidsskrift s. 145 står der Karen.
     Skifte 10 aug. 1670, Trondhjem.116.

Gift _____med

Peder Christensen Riise
     Skriver på Trondhjemsgård.117
     Skifte 30 nov. 1666, Trondhjem117.

Børn af Karen (Anne?) Hansdatter og Peder Christensen Riise:

195.68.Gjertrud Pedersdatter Riise, d. 1687
196.68.Hans Pedersen (Riise), f. omkr. 1649
197.68.Christen Pedersen (Riise), f. omkr. 1651
198.68.Peder Pedersen (Riise), f. omkr. 1653
69.24.
Dorothea Hansdatter

Gift _____med

Christen Pedersen Schjoldborg
Død 1683118,119.
     Lektor ved Trondheim Katedralskole i tiden 1660-1682, trolig sto han til sin død i 1683.119
     Han var muligens en sønn av hr. Peder Iversen, sogneprest i Skjoldingborg i Nord Jylland.119
70.24.
Jon Hanssøn
Født 31 jul. 1640, Trondhjem..
71.26.
Samuel Henrichsen
     «Samuel Henrichson Student var ogsaa bereist, og heel sterk, dødde efter giort Reise, før han kom hiem».120
72.26.
Anders Henrichsen Opdal
     Se Henry Berg, s. 279
     «Hr Anders Henricsøn, Prest paa Qvekne havde Siri Hr Olufs Dotter af Ringsager».120

Gift _____med

Siri Olsdatter
     Skifte 24 apr. 1667, Trondheim.75.

[Gift 1° med Anders Henrichsen Opdal; Gift 2° med Thommis Mattissen Ovid].

Børn af Anders Henrichsen Opdal og Siri Olsdatter:

199.72.Oluf Andersen Opdal, f. omkr. 1642
200.72.Anne Andersdatter Opdal
201.72.Maret Andersdatter Opdal, f. omkr. 1648
73.27.
Magdalene Christophersdatter (Løb)
Begravet 5 apr. 1688121,122.

Gift 1° _____med

Morten Olufsen Lund
Død 165747.
     Hersleb [Jacob sogneprest i Stod fra 1722] har ham på sin liste som sogneprest her [i Stod] i tiden 1640-1657. Tønder sier at han ble visepastor her i 1640 og at han døde her i 1657. Han er nevnt her i odelslistene i lensregnskapet i tiden 1645 til 1656.47
     Han ble immatrikulert i København fra Malmø skole i 1626 som Martinus Olai Nidarosiensis. Han hadde ifølge Tønder vært kapellan i Beistad fra den 30. nov. 1631 til han ble visepastor her [i Stod] i 1640.47
     I 1651/52 betalte han for odel i Lund 2 øre, Sneve 1½ sp og Østby ½ øre. I 1624 var en Morten Olsen, som da var utenlands, oppført med ½ sp odel i Sneve, det samme hadde Siverd på Aasumb. Han er også oppført med odel i Sneve i 1617. Trolig var Hr Morten fra Stod og hadde arvet sin odel fra foreldrene.47

Gift 2° _____med

Peder Nilsen Borch
Død 19 mar. 1688123, begravet 26 mar. 1688, Stod124,123.
     Søn af Nils Pedersen Helsingør (Grundfos) og Sophie Borch.
     1657 Prest i Stod.125

Børn af Magdalene Christophersdatter (Løb) og Morten Olufsen Lund:

202.73.Ole Mortensen (Lund), f. 1645
203.73.Anna Mortensdatter (Lund)
204.73.Andreas Mortensen (Lund)
205.73.Jørgen Mortensen (Lund), f. 1653, d. 1696
206.73.Nils Mortensen Lund, f. 1656? 1666?, d. 1695, Nord Trøndelag

Børn af Magdalene Christophersdatter (Løb) og Peder Nilsen Borch:

207.73.Nils Borch, f. 1658, d. 1659
208.73.Sophie Borch, f. 1659, d. 1718
209.73.Peder Pedersen Borch, f. 1661, d. 1697
210.73.Magdalene Borch, f. 1662, d. 1663
211.73.Margrethe Borch, f. 1663, d. 1746
212.73.Morten Borch, f. 1665, d. 1709
74.28.
Margrete Hansdatter Holm
     Rimeligvis opkaldt efter Hans Holms første hustru Margrete.

Gift _____med

Michel (Michael) Sebastiansen With
Født 1628126.
Død 1697127.
     Søn af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Tok over garden Settem da mor hans på Åsgard døde i 1671.127
     På skiftet etter han 1697 vart garden med påståande hus og sagbruk utlagt til kjøpmann Erik Mosberg i Lille-Fosen for hans krav i buet 210 rd., som Mikkel i 1692 hadde lånt av han og som med renter m.m. hadde klabba på seg til ein slik sum.127
     Til husa på garden var óg medrekna 2 kakkelomnar som ein stor herlegdom. Slike ting fanst ikkje på kvar gard i dei tidene.127

Børn af Margrete Hansdatter Holm og Michel (Michael) Sebastiansen With:

213.74.Hans Michelsen (With), f. 1661
214.74.Elisabeth Michelsdatter (With)
215.74.Margrete Michelsdatter With, d. 1733
216.74.Bastian Michelsen With, f. 1671, d. 1731
75.29.
Samuel
     Nevnt som Lucie Jørgensdatters afdøde halvbror ved dennes skifte år 1701. Samuels barn, der ikke er nevnt ved antal eller navn, arver deres fars halvsøster.
76.29.
Margrethe
     Nevnt i Lucie Jørgensdatters skifte år 1701 som «halvsøster Margrethe sl Hr Mons», hvis barn arver deres mors halvsøster.
77.29.
Eline
     Eline nevnt i kopskatten år 1645 som hr Jørgens steddatter.31
78.29.
Henrich Jørgensen (Bull)
Født 1624128.
Død 1683.
     Hr. Henric paa Stadsbøygden som havde Ane Hr. Anders Datter af Örlandet.48
     Stadsbygdens Kirke. Hans Hustrue var Anne Anders-D:, hvis Fader var Prest paa Ørelandet. Ved Hr: Henrik Bulls Skilderie staar de Ord: «Christe tibi vivo, Morior Tibi Christe Redemtor» og derunder forbemeldte Vaaben [grønt Feldt i Skioldet, og i samme en Bull, men paa Hielmen et lidet Træe], samt desse Ord: «Ætatis 59. Anno Christi 1683.»129

Gift _____med

Ane Andersdatter
     Datter af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter.
     Hr Anders D: af Ørlandet.48

Børn af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter:

217.78.Anders Henriksen Bull, f. 1663, d. 1735
218.78.Martha Henriksdatter (Bull)
219.78.Dorothea Henriksdatter (Bull)
220.78.Elen Henriksdatter Bull, d. 1696
221.78.Anne Henriksdatter (Bull)
222.78.Margrethe Henriksdatter (Bull)
79.29.
Hans Jørgensen (Bull)
     Var gift med enken etter Anders gullsmed i Trondheim. Ble selv gullsmed i Trondheim.128

Gift _____128med

Inger Hansdatter
Død efter 10 feb. 1660.
     Datter af Hans Nielsen.

[Gift 1° med Anders Andersen (Hein?) (Heise?); Gift 2° med Hans Jørgensen (Bull)].
80.29.
Hans (Henrik?) Jørgensen (Bull, Ingdal)
     Må være død før 1701 uden arvinge?, da han ikke er nevnt i søsteren Lucies skifte år 1701.
     Hans, nevnt i 1645 (koppskatten). Var gift med Margrethe Hansdatter, enke etter rådmann Hans Jonsen i Trondheim. Brukte gården Ingdal i Agdenes og kalte seg Henrik Ingdal.128

Gift _____med

Margrethe Hansdatter (Klingenberg?)
     Berg (1951), s. 282, gir henne tilnavnet Klingenberg, men jeg har ikke funnet noe kildebelegg for dette.130
     Se også NRR XI, s. 534 og XII, s. 49.131

[Gift 1° med Hans Joensen (Green); Gift 2° med Hans (Henrik?) Jørgensen (Bull, Ingdal)].
81.29.
Jørgen Jørgensen (Bull)
     Jörgen Jörgensön Guldsmed seilede bort.48
     Han er ikke nevnt i søstern Lucies skifte år 1701, muligvis fordi man ikke vidste hvad der var blevet af ham.
82.29.
Lucia Jørgensdatter Bull
Død 1701, Prestegården i Tromsø.
     Skifte 1701, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.132,133protokoll 1697-1761, legg 12b. Ingen barn. Hennes arvinger var hennes brorbarn Hr Anders kapellan i Hevne, Martha Henriksdatter gift med Jens Jensen på Wigen, Dorthe kaptein Emanhus, Anne Henriksdatter, Margrethe Henriksdatter, halvbror Samuels barn og halvsøster Margrethe sl Hr Mons barn..

Gift _____med

Niels Pedersen Bredal
Født 1620-1630 ?.
Død 1697134.
     Niels Pedersen Bredal ble trolig prest her [Tromsø] i 1659 da formannen [Laurits Nielsen Arctander] på prestetavlen er satt opp som død. Han er nevnt som prest og prost her ved hyllingen i 1661 og han underskrev postulatene til Bülche den 27. juni 1666. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671 [NK bd. II, s. 90]. Han er også nevnt i familieskatten i 1677, 1679, 1683 og i 1686. I futeregnskapets familieskatt er han nevnt her i 1691 og 1693.134
     Han ble immatrikulert i København i 1640 fra Malmø skole. På prestetavlen står det at han hadde vært visepastor i Trondenes i ti år før han kom hit til Tromsø, dvs i tiden ca 1649-1659. I familieskatten i 1683 og i 1693 betalte han for seg og sin kone Lucie Jørgensdatter, to tjenestedrenger og to tjenestepiker.134
     Skifte 1697, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.134,133protokoll 1697-1761, legg 4b. Ingen barn. Arvingene etter ham ble hans brorbarn og hans søsterbarn, navngitt er kun søsterens sønn Lans (Lars?) Fabriansens sønn i Bergen, resten av arvingene var i Jylland..
83.29.
Dorthea Jørgensdatter Bull
     Hun må være død inden 1701 uden arvinge?, da hun ikke er nevnt i søstern Lucies skifte år 1701.

Gift _____med

Jens Jensen
     Sogneprest i Bynesset.135
     Hr. Jens paa Bynesset (...) var Capellan paa Statsbygden.48
     Han er nevnt som prest her [Byneset] da han betalte degntoll til katedralskolen i 1658. Ogso nevnt ved hyllingen i 1661. Ifølge Tønder og Schøning hadde han vært kapellan i Stadsbygd og han er nevnt i domkapitelets forhandlingsprotokoll som sådan i 1657. Tønder [Schøning?] sier at han var gift med en datter av Hr Jørgen Bull i Stadsbygd. Dette var trolig hans første giftemål for Tønder sier at hans formanns [Michel Pristrop, Byneset] enke Dorothea Danielsdatter og var gift med Hr Jens.136

[Gift 1° med Dorthea Jørgensdatter Bull; Gift 2° med Dorothea Danielsdatter (omkr. 1617 - 15 okt. 1665)].
84.30.
Niels Henrichsen Arctander
Født 16288.
     Præst efter sin Fader [til Selde].8
85.30.
Peder Henrichsen Arctander
     Byeskriver i Viborg.8
86.30.
Jens Arctander
87.30.
Kirsten Arctander
88.30.
Maren Arctander
89.30.
Karen Henrichsdatter Arctander
90.31.
___________
Født 1614.
Død 1614.
91.31.
___________
Født 1614.
Død 1614.

Generation 6.

92.39.
Jens Claussen Parelius
Født omkring 1659137.
Død 1716137.
     Var student i 1680. Ble res kapellan i Overhalla i 1698.137

Gift _____med

Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 1670138,125.
Død 1719125.
     Datter af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph.

[Gift 1° 6 okt. 1689 med Peder Pedersen Borch (16 mar. 1661 - 6 feb. 1697); Gift 2° med Jens Claussen Parelius (omkr. 1659 - 1716)].
93.39.
Steen Claussen Parelius
     Capellan til Sorø.54
     Steen Parelius blev student i 1688, cand. teol. 1693 og var ennu i 1709 kapellan i Sorø.139

Gift 6 okt. 1707, København »viet i Holmens kirkes klokkers hus«54 med

Esther Jacobsdatter Abel
Født omkring 1673, Trondhjem.54.
Begravet 2 jan. 1733, Trondhjem.54.
     Datter af Jacob Abel og Riborg Pedersdatter (Brix?).

[Gift 1° 6 okt. 1707 med Steen Claussen Parelius; Gift 2° 30 sep. 1711 med Hans Jonasen Schancke (18 apr. 1679 - 21 mar. 1739)].

Børn af Steen Claussen Parelius og Esther Jacobsdatter Abel:

223.93.Steen Parelius, f. omkr. 1708
224.93.Jens Schjelderup Parelius, f. omkr. 1709
94.39.
Hans Claussøn Parelius
Født 5 okt. 1670137.
Død 6 jan. 1751140,137.
     Kommandant paa Munkholmen.20

Gift _____med

Marie Helene Drosdrup (Dostrup?)
Født 166720.
Død 23 jan. 1759, Trondheim.20,137.

Børn af Hans Claussøn Parelius og Marie Helene Drosdrup (Dostrup?):

225.94.Kirsten Hansdatter Parelius
95.39.
Cornelius Claussen (Parelius)
Født omkring 1675141.
Død omkring 1713.
     Sorenskriver på Nordmøre og bodde på Tingvoll, formodentlig på gården Gyl.

Gift 1° _____med

_____
Død omkring 1704.
     Betalt for begravelse for i Domkirken den 12. febr. 1704.141

Gift 2° _____med

Antonette Dop
     Datter af Willum Olsen Dop og Anna Jessen.

Børn af Cornelius Claussen (Parelius) og _____:

226.95.Sophie Margrethe Lund

Børn af Cornelius Claussen (Parelius) og Antonette Dop:

227.95.Hans Willum Dop, f. 1710, d. 1755
228.95.Anne Corneliusdatter Dop
96.39.
Riborg Clausdatter Parelius
Døbt 16 mai 1665142,137.
97.39.
Maren Christiane Clausdatter Parelius
Født omkring 1676143.
Død 1753143.

Gift 1° _____143med

Anders Sørensen
Død 1712143.
     Gullsmed i Trondheim.143

Gift 2° _____143med

Anders Nilsen Borg
     Gullsmed i Trondheim.143
98.39.
Anders Claussen Parelius
Født omkring 1677143.
     Ble løytnant. Bodde i Sunndal.143

Gift 1705143 med

Ingeborg Pedersdatter Broch (Borch?)
Født omkring 1678144.
     Datter af Peder Olsen Broch (Borch?) og Kirsten Olsdatter.
99.39.
Dorothe Clausdatter Parelius
     Nevnt i familieskatten i 1687.143
100.39.
Gjertrud Clausdatter Parelius
     Nevnt i familieskatten i 1687.143
101.39.
Kiersten Clausdatter Parelius
     Nevnt i familieskatten i 1689.143
102.39.
Sissel Clausdatter
Død efter 1722.
     I skifte 4. mai 1722 etter kapellan i Fosnes Niels Olsen Parelius står bl.a. at en Christen på Bruum skulle få bo på gården så lenge hans kone Zidsell Clausdatter levde.145
     Det må være den samme Sidsel Clausdatter på Bruum, der nævnes i Niels Parelius' skifte, og som er nævnt i skiftet 1696 etter Else Pedersdatter, gift med (stift)amtskriver Iver Baltzersen (død 1676).
     Det er derfor også nærliggende at tro hun må være datter af sogneprest i Orkdal Claus Jensen Parelius (1620-1684). Det ville betyde at sogneprest i Fosnes Niels Olsen Parelius var hendes kusine.

Gift 1° _____med

Goslof Baltzersen
     Søn af Baltzer (Baltser).

Gift 2° _____med

Jon Simonsen
     På Bruom, Olden i Fosnes.146

Gift 3° _____med

Christen
103.40.
Ebbe Nielsen

Gift 1680147 med

Maria Lorentzdatter
Død omkring 1702.
     Datter af Lorentz Frantzen og Folchen Fremmers (Fremmersdatter).
     Det ble betalt for hennes begravelse den 4. juni 1702.148

[Gift 1° med Morten Erichsen Krag (d. 5 feb. 1677); Gift 2° 1680 med Ebbe Nielsen].
104.41.
Gjertrud Hansdatter Parelius
Født omkring 1651149,57.

Gift 1° 1692, Trondheim., Trolovet i Domkirken den 16. aug. 1692.58 med

Willum (Wilhelm) Knutsen
Død før 1702.
     Willum Knutsen, sorenskriver i Strinda 1664-1690 og 1692-1695.150

[Gift 1° med Gjertrud Pedersdatter Riise (d. 1687); Gift 2° 1692 med Gjertrud Hansdatter Parelius (f. omkr. 1651)].

Gift 2° 170258 med

Jørgen Jørgensen Brunsmann
Født 1674, Namdal.58.
Død 1728, Stjørdal.58.
     Søn af Jørgen Brunsmann.
     GÆT - er vel sønn av den Jørgen Brunsmann der skal være gift med Anne Henriksdatter Dreyer, men av kronologiske årsager kan hun ikke være Jørgen Jørgensen Brunsmanns mor.

[Gift 1° 1702 med Gjertrud Hansdatter Parelius (f. omkr. 1651); Gift 2° med Johanna Dreyer].
105.41.
Sara Hansdatter Parelius
Født omkring 1654151,57.
     Sara fik Sergeant Jens Mungaard.48

Gift ?152,57 med

Jens Munchgaard
     Søn af Munchgaard.
     ?? Muligvis bror av Ole Fredrik Munchgaard gift med Birgitte Schøller ??
106.41.
Riborg Hansdatter Parelius
Født omkring 1658153,57.
107.42.
Jacob Svendsen Parelius
Født 1672154.
Død 1733, Lødingen154.
     Stilling: Sogneprest til Lødingen
     Student i Trondheim 1691. Personellkapellan i Brønnøy. Visepastor i Lødingen 1700-33. Omtales i Hammonds misjonshistorie som «en gudfryktig mann, som elsket sin forløser, og de av Christo gjenløste Siele, og havde af al Kraft stræbet med Finnernes (Tysfjord) Oplysning». Berømt er konflikten med Hans Egede, kapellanen i Vågan, som nektet sin sogneprest adgang til Vågan kirkes prekestol. I Parelius' tid ble der bygd ny kirke på Hol (1703), og Lødingen ble et fritt sognekall med egen sogneprest (anordning av 28 dec. 1731).154

Gift 23 aug. 1701154 med

Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal
     Datter af Roald Andersen Opdal og Maren Andersdatter.

Børn af Jacob Svendsen Parelius og Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal:

229.107.(Jacob) Andreas Parelius
230.107.Cecilie Marie Parelius
231.107.Anna Dorothea Parelius, f. 1712, Lødingen prestegård
108.42.
Ribor Luczia Parelia
Født omkring 1681155.
Død 1746155, begravet 29 mai 1746, gravfestet 1. pinsedag155.

Gift _____med

Anders Rasmussen Lind
Død 22 okt. 1731155.
     Anders fikk skjøte 9. okt. 1708 hos vicepastor i Lødingen Jacob Parelius på «Huustad Gaard skyllende 5 voger og Værene under samme Gaard 1 vog - tilsammen 6 voger ...» i Tjeldsund. I 1711 betalte Anders «Skoe/Skatt self 6te» med 1 ort 12 sk., for seg selv, «Hustruen, 2de Drenger (og) 2de Tøsser».155
     I 1715 betalte han Dagskat med 1 ort 8 sk. og ble ansett som «Formuende», og i 1716 svarte han hele 1 pd 12 mk fisk i leidang.155
     På Extrating på Hustad 17. sept. 1722 ble Monsr. Anders R. Lind dømt til å betale 730 Rdlr. 4 ort 12 sk. i årlige terminer til Monsr. Henrich Meyerhof Bergen med hefte i Linds jordegods: Anfindsletten, Husjord, Sommerset, Birchenes og Limschelvigen, alle i Hægstad, samt påboende Gaard Hustad - og kausjon for resten.155
     I 1723 brukte Anders 6 våg selveiergods og 1 våg som tilhørte Biskopen og Lødingens kirke, ialt 7 våg. I 1730 måtte han atter betale en ekstraskatt, den såkalte Brandstyr med 1 ort 8 sk. og svarte nu 1 pd fisk i leidang.156
     Skifte 9 jun. 1732155Det heter i skiftebrevet at «Guld og Penge fantes ikke» - og at «Skylden langt overstiger Formuen»..

Børn af Ribor Luczia Parelia og Anders Rasmussen Lind:

232.108.Svend Andersen Lind, f. omkr. 1712
233.108.Rasmus Andersen Lind, f. omkr. 1714, d. 1767
109.42.
Sidsel Svendsdatter Parelius
Født omkring 1694154.
Død 1741154.

Gift 23 jul. 1721, Trolovet 31. jan. 1721 og gift 23. juli s.å. Ekteskapet barnløst.59 med

Diderich Jensen Hønnichen
Født omkring 1674154.
Død 1737154.
     Søn af Jens Didrichsen (Hønnichen) og Else Jonsdatter.
     Diderich overtok de bygslede gårder Voje og Øksnes i Lødingen ca. 1711 efter sin mor Else som satt her som enke i 1701 efter Jens Didrichsen. I 1723 ble skylden foreslått forhøyet med 12 mk., fra 1 våg 1 bpd. 12 mk. til 1 våg 2 bpd. Men dette ble øyensynlig ikke gjennemført. Diderich drev også jektebruk (Bygdefahr) - nevnt bl.a. 1715-26. På Ledingsbergtinget på Hegstad 22. juni 1715 heter det f.eks. på spørsmål om Skippere, Strandsittere, 'Pebersvende' med flere blant annet: «En Mand findes her i Fieringen som hafver en liden Jegt, hvormed Almuens Fisk føres til Kjøbstaden, hvoraf han knapt hafver i Fragt det han kan bekoste at holde Thaug og Seigl vedlige med'. Efter Diderichs død 1737 ble Øxnes liggende øde noen år inntil 1745 da gården ble 'opbudt' på tinget.154
     Diderich høstet efter 1718? gården Forhamn i Trondenes, efter sin svigerfar Bernt Markussen, som senere ble liggende øde.154
     I Ofoten Kirkebok nr. 1 heter det om Diderichs andre giftermål: «1721. Fredagen den 31. January var jeg efter H. Parely begiering paa Løddingen og trolovede Mons. Dirich Jensen Hønniken med Mademoiselle Sidsel Svendsdtr. Parelia ... forloffningsmænd vare H. Niels Schieldrup, Ole Iversen Barøen som Loddingen Ministerialbog videre udviser ...» og «Den 23 July copulerede jeg paa Løddingen Dirick Jensen Hønniken med Zidsel Parely». Før dette ekteskapet hadde Diderich i 1717/18 et barn «NN» med Mette Jensdtr. og betalte i 1718/19 leiermålsbot for dette.154
     Skifte 4 jun. 1738157,158.

[Gift 1° med Dorthe Berntsdatter Berg (d. 1714); Gift 2° med Mette Jensdatter; Gift 3° 23 jul. 1721 med Sidsel Svendsdatter Parelius (omkr. 1694 - 1741)].
110.43.
Niels Olsen Parelius
Født omkring 1665159,145.
Død 1721160.
     Sogneprest til Fosnæs160
     Blev i Aug. 1692 ordineret til Capellan til Fosnæs, hvor han 1706 blev Sognepræst, og aflagde Ed derfor 11 Jan. 1707. Var Præpositus honorarius (titulair Provst) og døde 1721. Gift med Formandens Enke, hvis navn er ubekjendt.160
     Det er forkert når Erlandsen sier han ble gift med formannens enke. Det korrekte skal være at han ble gift med formannens søster.161
     I skiftet etter ham i 1722 nevnes en Sidsel Clausdatter på Bruum/Bruom i Fosnes, gift med en Christen. Det må være den samme Sidsel Clausdatter der er nevnt 1696 i skiftet avholdt i Trondheim etter Else Pedersdatter gift med (stift)amtskriver Iver Balterzen. Else og Iver hadde ikke barn og arvingerne var i 1696 bl.a. Ivers avdøde bror Gossleff, hvis enke Sidsel Clausdatter var oppgift med Jon Simonsen på Bruom i Fosnes.
     Skifte 4 mai 1722145,161I skifte nevnes at hans kone var Anna Elisabeth Falch. Dessuten nevnes videre at lensmann Christen Moes kone Elisabeth Helena Arctander var barnas nær søskendebørn og at en Christen på Bruum skulle få bo på gården så lenge hans kone Zidsell Clausdatter levde..

Gift 1694161 med

Anne Elisabeth Falch
Født omkring 1679162,163.
Død 1752163.
     Datter af Laurits Petterssen Falch og Ellen (Helena) Andersdatter Belter.
     Anna Elisabeth Falck levde siden på sin gård Hoff i Fosnes, som blir opplyst å være «hendes Fædres gammel Odel».164
     Skifte 28 mai 1752, Gården Hoff i Fosnes145,164I dette skifte kommer det frem at hun var gift på nytt med Hr Nils Thulesius, men at de ikke hadde barn og arvingene ble hennes barn med Hr Parelius. I skifte nevnes sølv merket: skål HLPS-EHBD og NOP-AEF, skål HCTCSH, skje Jens Mogensen - Helena Hansdatter, HOVS-KMP, MCS-IADP, MSDS 1713, HLFEB, tinn NOP AEF, HOOS KMD, sølvfat H Falk - E Reimer, M Klæbu - EM Pareli. Det nevnes også at husets/barnas frende Svend Falch var tilstede..

[Gift 1° 1694 med Niels Olsen Parelius (omkr. 1665 - 1721); Gift 2° omkr. 1728 med Niels Olsen Thulesius (aug. 1685 - 1737)].

Børn af Niels Olsen Parelius og Anne Elisabeth Falch:

234.110.Maren Nilsdatter Parelius, f. 1694, d. 1751
235.110.Peder Nielsen Parelius, f. omkr. 1697, d. før 1722
236.110.Ellen Margrethe Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1698
237.110.Ole Nilsen Parelius, f. omkr. 1698
238.110.Bergitte Christiane Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1700, d. 1766, Helgeland.
239.110.Bolleta (Bodil) Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1702
240.110.Lars Nielsen Parelius, f. omkr. 1703
241.110.Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1705, d. 1750, Meløy.
242.110.Andrea (Anne) Marie Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1710, d. 1731
243.110.Nicolaus Andreas Parelius, f. omkr. 1712
244.110.Sara Cathrine Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1714
111.43.
Jens Olsen Parelius
     Jens Studentere.48
     Er ikke nævnt i skiftet efter moren 23. feb. 1729.62
112.43.
Peder Olsen Parelius
Født 1677165.
Død 1731, Lårdal.165, begravet jul. 1731, Lårdal.165.
     Peder Olsen Parelius, f. i Sparbu 1677, død i Lårdal 1731, begr. i juli. Student fra Trondheim 1693, cand. theol. 24. mai 1708, resid. kapellan Hitra 1709, resid. kapellan Brønnøy 1723, bestalling av 6. juni 1729 som sogneprest i Lårdal.166
     Gift i Solum 2. nov. 1730 med Marthe Iversdatter Thisted, datter av Iver Jensen Thisted i Lårdal. - Ved testamente av 23. mai 1731 med kgl. konfirmasjon av 10. juli s. å. testamenterte han alt han eide til sin hustru. - De hadde ingen barn.167

Gift 2 nov. 1730, Solum.167 med

Marthe Iversdatter Thisted
     Datter af Iver Jensen Thisted og Maren Christophersdatter Stockman.
113.43.
Claus Olsen Parelius
Død 172261.
     Stilling: Sogneprest til Sparboen
     Blev 1696 pers. Capellan hos Faderen, ordineret 11 Decbr. s. A., og 1701 Sognepræst til Sparboen. Døde 172261

Gift _____168med

Margretha Jacobsdatter Richert
Født omkring 1678169.
Død 25 nov. 1749170,169,61.
     Datter af Jacob Jespersen Richart og Lisbeth Christensdatter.

Børn af Claus Olsen Parelius og Margretha Jacobsdatter Richert:

245.113.Maren Clausdatter Parelius
246.113.Olava Clausdatter Parelius
114.46.
? Hans Busch ?

Børn af ? Hans Busch ? og _____:

247.114.Svend Hansen, d. omkr. 1756
115.46.
Sven Busch
Født 1644, Trondheim171.
Død 13 mai 1717172.
     Stilling: Auktionsdirektør i Trondhjem37
     I skifte 28. juni 1690 i Trondheim etter Karen Eliasdatter (gift med skomaker Niels Olsen Hartmann) omtales auksjonsdirektør Svend Busch som hennes nærmeste svoger.173
     Skifte 13 mai 1717, Trondheim.Avdøde (død idag) auksjonsdirektør Sven Busch. Barn med 1. hustru Johanne Ditlefsd.: Ane Margrethe g.m. Johannes Bruhn på Røros, død under sk.; med 2. hustru Mette Marcusd.: Marcus, som begjærte sk., Giert 21 år, Johanne 24, hos mormor i Holsten, Catharina g.m. fenrik Johannes Nordahl; med 3. hustru Ane Elisabeth Rasmusd. Finne: Rasmus 14 på Røros hos Sr. Jens Finne og Mette Maria 9 år hos bror Marcus. Kontant 141 rd., gull 15, sølv 98, 9 religiøse bøker, 2/180 bergparter à 500 rd., 1/16 i Selbu kobberverk 1600 rd., bygård 450 rd., ialt 6391 - 1747 rd.172.

Gift 1° _____med

Johanne Ditlefsdatter
     Det ble betalt for hennes [Johanna Ditlefsdatters] begravelse den 9. jan. 1689.171
     Hun var en datter av tiendeskriver Ditlef Pedersen. Hun hadde første gang vært gift med Jon Olsen Hellum (Helm). Hun hadde ikke barn i første ekteskap, men siden Hellums fire barn ikke hadde slektninger Trondheim ble barna boende hos deres stemor.174
     Skifte 22 mar. 1690, Trondheim.1732943 - 1462 rd., derav sølv 102, kjøpmannsvarer, gård 420 rd., 1/100 part i Røros kobberverk 200 rd., to parter i Ulriksdalsverk 57 rd. Oluf Jonsen var avdødes stedsønn..

[Gift 1° med Jon Helm; Gift 2° med Sven Busch (1644 - 13 mai 1717)].

Gift 2° _____med

Mette Marcusdatter Angell
Død omkring 1697.
     Datter af Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne.
     Skifte 2 sep. 1697, Trondheim.175Avdøde Mette Marcusdatter Angel. Enkem. auksjonsdirektør Svend Busch. Barn: Marcus 6, Giert 1½, Johanne 4 og Cathrine 3 år. Meget gull og sølv, bygård 420 rd., ialt 2415 - 1385 rd..

Gift 3° _____med

Anne Elisabeth Rasmusdatter Finne
     Datter af Rasmus Pedersen Finde og Anne Jensdatter Schreuder.
     Anna Elisabeth Finde, skal have giftet sig med en Kjøbmand.176

Børn af Sven Busch og Johanne Ditlefsdatter:

248.115.Anne Margrethe Svendsdatter Busch, f. omkr. 1675

Børn af Sven Busch og Mette Marcusdatter Angell:

249.115.Marcus Svendsen Busch, f. 1692
250.115.Johanne Svendsdatter Busch, f. 1693, Trondhjem ?
251.115.Catharina Svendsdatter Busch, f. omkr. 1694
252.115.Giert Svendsen Busch, f. 1696

Børn af Sven Busch og Anne Elisabeth Rasmusdatter Finne:

253.115.Rasmus Svendsen Busch, f. omkr. 1703
254.115.Mette Maria Svendsdatter Busch, f. omkr. 1708
116.46.
Bodil Giertsdatter Busch

Gift _____med

Giert Bonekamp (Hanekam)
Død omkring 1680.
     Utenfor Karstenøy i Vikten er det noen holmer som heter Hanekammene. Iflg. Berg s. 109 hadde Hanekam med sin kone, Bodil Giertsd. Busch fått Buschholmen i Nærøy og Strømshaug i Rørvik.177
     Skifte 8 dec. 1680, Trondheim178Avdøde Giert Hannekam i Buschholmen og Strømshaug i Rørvik. Brutto 1354, utenlandske kred. ca. 2400 Rd. fallit. Sl. verfars obl. på Buschholmen. Dtr. Maren g.m. Niels Willomsen Bagger (baker) som bodde sammen med Giert..
117.47.
Hans Hanssen Hellekande
     Student 1672.
     Lensmand i Rødve 1733.67
     Vistnok Søn af res. pastor til Herø Hans Andersen Hellekande.67

Gift _____med

Marie Nielsdatter
     Enke 1744 etter han på Samsø, Danmark.
118.47.
Maren Hansdatter Hellekande
Født 1658, Moltu, Herøy..
Død 1743, Larsnes..
     Vistnok datter af resid. pastor til Herø Hans Andersen Hellekande.67
     Barnløs.

Gift 1° _____med

Ove Christensen Frooh (Fros?)
Død 1709.
     Handelsborger på Larsnes n. 1682.

Gift 2° _____med

Mads Olsen Abelset
Født _____, Kvernes..
Død 1719, Larsnes..
     Handelsborger og jordeier.
119.47.
(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande
Født _____, Moltu, Herøy..
Død 1722.

Gift 1696179 med

Melchior Falch
Født 1652.
Død 1716.
     Søn af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.
     Sogneprest i Herøy, Sunnmøre.
     I ytre Herøy kyrkje henger det et epitafium som Melchior Michelsen Falch fikk laget seg i 1700, 16 år før han døde. Tavlen har to felt. På det øverste feltet er det malt 3 unge mennesker (det er tolket til at disse personene er de 3 barna han hadde på denne tiden). På det nederste feltet er presten selv avbildet med en hustru på hver side. Fremfor den ene hustruen (sannsynlig Birgitte Meldal, død ca. 1693) står 2 voksne barn og 3 spedbarn liggende (de som døde som små). Fremfor den andre hustruen (Anna Dorothea Hellekande, d. 1722) står 1 voksent barn og 2 spedbarn liggende. Følgende tekst står nederst, under bildene: «Hr. Melchior Mikkelsen paa Melhus fød og baaren Anno 52 udaf en geistlig Stand som from og god har vaaren. Til Herø Kald jeg kom Anno 81 en Hyrde var utsendt af Guds og Kongens Naade mit Hjærte til det var vendt 1700.»180

[Gift 1° med Birgitte Steensdatter Meldal (d. 1693); Gift 2° 1696 med (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande (_____ - 1722)].

Børn af (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande og Melchior Falch:

255.119.Birgitte Falch, f. omkr. 1694, Raftenes i Herøy.
256.119.(Margreta) Dorothea Margrethe Falch, f. omkr. 1697, Raftenes i Herøy.
120.47.
Margrethe Hansdatter Hellekande
Død 1743, Moltu, Herøy..
     Hendes andet ekteskab var barnløst.

Gift 1° _____med

Christopher Thiisen Nagel
Født _____, Bergen..
Død 1709, Moltu, Herøy..
     Søn af Thies Arentssøn Nagel og Anna Knudsdatter Glad.
     Personlig kapellan.

Gift 2° _____med

Peder Christensen Holberg
Født 1681, Bergen..
Død 1729, Moltu, Herøy..
     Søn af Christian Nielsen Holberg og Karen Lem.
     Prest i Herøy 1716-1729.

Børn af Margrethe Hansdatter Hellekande og Christopher Thiisen Nagel:

257.120.Ove Christophersen Nagel
258.120._____
259.120._____
260.120._____
121.48.
Peder Jørgensen Schjelderup
Født 26 jun. 1637, Trondhjem.Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.181.
Død 11 aug. 1721182, begravet 26 aug. 1721182.
     «Jubellærer».
     Han var som Student med i Kjøbenhavns Beleiring af den svenske Konge Carl Gustav, og var Capellan her [Støren Præstegjeld] fra 1661 til 1689, da han fik Sognekaldet, paa hvilket han længe havde havt Exspectance, naar det blev ledigt. I Aaret 1700 blev han paa følgende Maade skildt ved Embedet. Sønnen Jørgen, foregav, Faderen uafvidende, at have erholdt Afstaaelse paa Kaldet, og erholdt det derfor af Kongen. Sønnen havde hermed ingen anden Hensigt, end at tjene Faderen som Capellan, mod at være vis paa at faae Kaldet ved dennes Død. Da nu Sønnen døde 6 Aar derefter, saae Faderen sig skildt ved Embedet, hvilket han dog paa Forestilling og af synderlig kongelig Naade beholdt paa det Vilkaar, at han skulde afgive Halvdelen af Kaldets Indkomster til Eftermanden. Døde 1721, omtr. 83 Aar gl., og efterat have været henimod 60 Aar Præst.181
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.181
     Ifølge Gerhard Schønning er Peder Schjelderup gift med Clara Nielsdatter Tausan.183

Gift 1° _____181med

Clara Nielsdatter Tausan
     Datter af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Clara Nielsd. fik Hr. Peder Skelderup Vice-Past til Stören.48
     Clara eller Christine Tausan, datter af Niels Hansen Tausan, Sognepræst til Støren. Hun blev siden gift med Peder Schjelderup, Sognepræst sammesteds, og nævnes i Forhandlingerne om Delingen af Throndhjems Sogne 1694.184

Gift 2° _____med

Elisabet Sebastiansdatter White
Født 1621185.
Død 1711185, begravet 27 okt. 1717, Støren.186,182.
     Datter af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Ifølge Hans Hyllbakk hadde Sebatian en datter Elisabet (Lisbet), der først var gift med vicepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, og siden med sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup (død 1721). Iflg. Erlandsen er hr. Jakob Olsen gift med Clara el. Christine Nielsdatter Tausan, der siden ægtede sognepræst til Støren Peder Schjelderup.
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.181

[Gift 1° med Jacob Olsen (1601 - eft. 8 aug. 1681); Gift 2° med Peder Jørgensen Schjelderup (26 jun. 1637 - 11 aug. 1721)].

Børn af Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Nielsdatter Tausan:

261.121.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. 1666, Støren ?, d. 1706, Støren ?
262.121.Niels Pedersen Schjelderup, f. 1668, Støren.
263.121.Jens Pedersen Schjelderup
264.121.Hans Pedersen Schjelderup
265.121.Jonas Pedersen Schjelderup, d. 1723, Holland.
266.121.Anna Kirstine Schjelderup
267.121.Gidsken Schjelderup, f. omkr. 1670
268.121.Sara Schjelderup
269.121.Maren Schjelderup, d. 1730
270.121.Lucie Schjelderup
271.121.Peder Pedersen Schjelderup, d. 1755
122.48.
Anna Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 1640187.
Død omkring 1685187.
     Anna Jørgensdatter Skielderup blev født ca. 1640 antagelig i Skogn, og døde ikke længe efter sin Mand.187

Gift 1° _____med

Anders Jensen
Død 166432,187.
     Sogneprest til Beistaden siden 1616.32,187

[Gift 1° med ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?; Gift 2° med Anna Jørgensdatter Skielderup (omkr. 1640 - omkr. 1685)].

Gift 2° _____med

Michel Augustinussen
Født 15 sep. 1636, Trondhjem.188.
Død 21 jan. 168432,188.
     Søn af Augustinus Jensen og Lisbet Mikkelsdatter.
     Michaël August: Sogne-Præst i Bedstaden, s fik Hr. Anders i Bedstad hans Enke, Ane Jorgens D: Skelderup, med hvilken han f uden andre avlede Gidsken, s fik Hr. Even p Qvikne, og Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen, og Mille.64
     Michael Augustinussen var først Kapellan en kort Tid hos sin Fader og blev derpaa i 1665 Sognepræst til Beitstaden, i hvilken Stilling han døde.187
     Hans Broder Melchior har karakteriseret ham som «vir doctus et a seculi vanitate alienissimus, pius in officio et sedulus».187
     I Beitstaden Hovedkirke staar endnu paa Alteret en stor toarmet Lysestage af Messing med følgende Inskription: «Anno 1671 hafver Hæderlig og vellærde mand Michl Augustinisøn Pastor til Bedstad med sin kjære hustroe Ane Jørgensdatter Skielderop foræret denne stage til Soelberg Kirkes Ornament. De manu tua dedimus tibi».189
     I Familiens (Arthur Skjelderups) Eie findes et smukt Sølvbæger med Navnene Michel Augustinisøn og Anne Skieldrop og Aarstallet 1669.189

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Anders Jensen:

272.122.Karen Andersdatter (Schjelderup)

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Michel Augustinussen:

273.122.Anna Michelsdatter (Schjelderup)
274.122.Gidsken Michelsdatter
275.122.Augustinus Skielderup, f. 1672, Beitstadens Præstegaard, d. 1743
276.122.Anders Mikkelsen Skielderup, d. 1740
277.122.Jørgen Michelsen (Skielderup?)
278.122.Mille Mikkelsdatter Schjelderup, f. 1679, d. 1741
279.122.Lisbeth Michelsdatter
123.48.
Gidsken Skielderup
Død 29 sep. 1665, Skogn190,191.

Gift 16 aug. 1657, Trondhjem, 1657, 12. Søndag efter Trefoldighed.191 med

Raphael Lund
Født 29 jan. 1630, Lund, Sverige192.
Død apr. 1717, Skogn192.
     Søn af Mads Jenssøn Medelfar og Mette Wibe.
     Provst og Sogneprest til Skogn i Trondhjems stift.192

[Gift 1° 16 aug. 1657 med Gidsken Skielderup (d. 29 sep. 1665); Gift 2° 3 jan. 1669 med Sophie Randulf (f. 1 jan. 1650)].

Børn af Gidsken Skielderup og Raphael Lund:

280.123.Anna (Raphaelsdatter) Lund, f. 1658, Skogn., d. 1658
281.123.Jørgen Lund, f. 1659, d. 1659
282.123.Mats Lund, f. 1660, d. 1684
283.123.Anna Lund, f. 1661, d. 1704
284.123.Inger Margrethe Lund, f. 1663, d. 1739
124.48.
Maren Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 1640.
Død 26 mai 170132.
     Hun eiede og boede på Fremstad Gård i Ørlandet. 12 børn.32
     Ifølge Erlandsen døde hun 26. mai 1701, men iflg. en ukendt kilde skulle hun være død 23. marts 1701.

Gift 1660 med

Ole Christophersen Tønder
Født 1633193.
Død 14 jan. 1684193.
     Søn af Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olsdatter (Skriver).
     Magister, Sogneprest til Vor Frue kirke i Thjem, Stiftsprovst.193

Børn af Maren Jørgensdatter Skielderup og Ole Christophersen Tønder:

285.124.Karen Olsdatter Tønder, f. 1661, Trondheim., d. 1735, Trondheim.
286.124.Oluf Olufsen Tønder, f. 1663, d. 1725
287.124.Jørgen Olsen Tønder
288.124.Christopher Olsen Tønder
289.124.Arnoldus Olsen Tønder, d. 1711
290.124.Anna Maria Tønder, f. 1667, d. 1691
291.124.Susanna Olsdatter Tønder, f. 1674, d. 1723
292.124.Reinholdt Olsen Tønder, f. 1681, d. 1704
293.124.Gidsken Olsdatter Tønder
294.124.Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder, f. 1675
295.124.Christiana Olufsdatter Tønder, f. 1679
296.124.Olava Maria Olsdatter Tønder, f. 1684, d. 1757
125.48.
Susanne Jørgensdatter Skielderup
Født 1640194.
     Overlevede sin Mand og boede i mange Aar paa sin Eiendomsgaard Korsvold i Snaasen.195
     Hun boede endnu 1703 på sin lille Eiendomsgård Korsvold på Snåsen, og eiede tillige Krogsgård smstd.32

Gift _____med

Jacob Augustinussen (Wivel, Wivil)
Født 1625194.
Død 18 feb. 168632.
     Søn af Augustinus Jensen og Marit.
     Jacob August: Sogne-Præst til Snaasen, hvis förste Hustrue Sara Hr. Olufs paa Snaasen, hans Dotter. Den anden Susanna, Hr. Jörgen Skelderups Dotter Med hende avled Sara, som fik Hr. Peder Nielsen Borch paa Snaasen.64
     Sogneprest til Snåsen fra 1660.
     I innskrift på altartavla i Snåsa-kyrkja har hr. Jacob tilnamnet «Wivil» (Vivild).196

[Gift 1° med Sara Olsdatter Bude; Gift 2° med Susanne Jørgensdatter Skielderup (f. 1640)].

Børn af Susanne Jørgensdatter Skielderup og Jacob Augustinussen (Wivel, Wivil):

297.125.Sara Jacobsdatter, f. 1666, Nord Trøndelag., d. 1725, Trondhjem.
126.48.
Hans Skielderup
     Død i ung alder.32
     I live ved farens skifte 25 juni 1667.
127.48.
Svend Skielderup
     Han ble bonde i Skogn. I 1677 satt han som bruker av Reistad og i 1682 også Geite.68
     Lensmand i Skogn. Gift med en bondepige.186
     Død i ung alder.32
     I live ved farens skifte 25. juni 1667.

Børn af Svend Skielderup og _____:

298.127.Ole Svendsen Schielderup, d. 1723
128.52.
Christen Jenssøn Bloch
Født 1651197.
Død 14 feb. 1727, Selbu prestegård198, begravet 2 mai 1722, under Vår Frue kirke i Trondheim199.
     Stilling: Sogneprest til Selbu i Sør-Trøndelag

Gift omkring 1688Årstallet 1687 på sølvkruset refererer sig antagelig til hr. Christen Blochs og Sophia Bredals trolovelse, ikke til deres bryllup som visstnok først fant sted året efter. Ifølge fogedregnskapene var hr. Christen ugift helt inn i året 1688, med i mai 1689 nevnes han som gift mann.200 med

Sophia Eriksdatter Bredal
Født 1658, Trondheim201.
Begravet 2 mai 1722, Vår Frue kirke, Trondheim201.
     Datter af Erik Andersen Bredal og Johanne Willumsdatter Rogert.

Børn af Christen Jenssøn Bloch og Sophia Eriksdatter Bredal:

299.128.Johanna Christensdatter Bloch, f. omkr. 1690, d. eft. 1731
300.128.Jens Christensen Bloch, f. 1692, d. 1737
129.52.
Birgitta Jensdatter Bloch
Født omkring 1653, Hamarøy.202.
Begravet 20 apr. 1738, Dverberg.202.
     Efter hr. Anders' død 1715 levde hun som enke i små kår på gården Bjørnskinn i Dverberg og flyttet omkr. 1725 til gården Myre i samme prestegjeld der hun bodde sammen med to av sine sønner i annet ekteskap, Søren og Hans Brøndlund. I en påtegning av 22. september 1719 (bilag til fogedregnskapene for Vesterålen) uttaler amtmann i Nordland Ove Schjelderup om henne: «Denne Præsteenke er meget fattig og nødlidende, og behøver ald dend Naade som Kgl. Maytt. vil lade ske imod hende». Under krigsårene 1716-18 svarte hun imidlertid årlig 8 rdl. i krigsstyr, hvilket skulde tyde på at det ikke stod så rent dårlig til med henne allikevel.202

Gift 1° 5 jul. 1671, Hadsel203 med

Niels Olufssøn Bye
Født 28 jan. 1643, Gården By i Stod, Nord-Trøndelag202.
Død 7 feb. 1677, Dverberg i Vesterålen202.
     Søn af Oluf Arnessøn Bye og Ellen Jensdatter.
     Stilling: Sogneprest til Dverberg.
     Av regnskapene for den krigsstyr som blev skrevet ut i anledning av «Gyldenløvefeiden» 1675-79, ser en at hr. Niels slapp fri denne skatten «formedelst Kaldets Ringhed». Ifølge Nordlands amtsregnskaper efterlot han sig ved sin død en formue på ca. 100 rdl.204

Gift 2° omkring 1678204 med

Anders Pederssøn Brøndlund
Født 23 jun. 1651, Danmark202.
Død 1 feb. 1715, Dverberg205,202.
     Søn af Peder Andersen Randers og Johanne Lauridsdatter.
     Hans Slægtsnavn er en Sammentrækning af Brøndislund, som Sognenavnet Brønderslev ofte skrives i 1600'erne.206
     Sogneprest til Dverberg 6. mai 1677. Tillike prost i Lofoten og Vesterålen 1705.202
     Hr. Anders synes å ha vært en ansett mann i sin gjerning. Han er den «Klærk» om hvem Peter Dass i «Nordlands Trompet», under beskrivelsen av Dverberg, sier at «hans Rygte det staar med de beste».202

Børn af Birgitta Jensdatter Bloch og Niels Olufssøn Bye:

301.129.Oluf Nielssøn Bye, f. omkr. 1674, d. før 1742
302.129.Maren Nielsdatter Bye, f. omkr. 1677, d. før 1742

Børn af Birgitta Jensdatter Bloch og Anders Pederssøn Brøndlund:

303.129.Peder Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1679, d. 1733
304.129.Niels Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1681
305.129.Dorothea Andersdatter Brøndlund, d. eft. 1726
306.129.Johanna Andersdatter Brønlund, f. omkr. 1683, d. omkr. 1748
307.129.Berte Andersdatter Brønlund, f. 1685, Nordland., d. 1766, Trondenes.
308.129.Jens Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1689, d. omkr. 1765
309.129.Birgitte Andersdatter Brønlund, f. omkr. 1689, d. før 1757
310.129.Søren Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1692, Nordland., d. eft. 1757
311.129.Hans Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1692
312.129.Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund, f. 1694, d. eft. 1757
313.129.Lars Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1696, d. 1742
130.52.
Hans Jensen Bloch
Født omkring 1653.
     Bygslet Hov i Kallnes i 1675.

Gift _____207med

Karen Iversdatter
131.52.
Jens Jenssen Bloch
Født 16 jul. 1654.
Død 1703.
     Bloch [NST 21, s. 287ff] sier at han fikk embetet etter faren i 1690. Han kalles sogneprest og prost i Hadsel i folketellingen i 1701. Han avsto stillingen pga alder og sykdom den 11. aug. 1702 [NK VII, s. 198].207
     Han fikk kallsbrev på stillingen som kapellan [i Hadsel] hos faren den 29. nov. 1679. Han fikk samtidig ekspektanse på sogneprestembetet. Han er omtalt som Domesticus her i familieskatten i 1684. Ifølge Erlandsen ble han sogneprest her i 1690.208
     Han ble pers kapellan her [i Hadsel] i 1679, sogneprest i 1690 og prost i 1696. I 1701 var han 48 år.207

Gift omkring 1691 med

Berethe Mogensdatter Tellmann
Født 27 mai 1632.
Død 1705.
     Datter af Mogens Pederssøn Thilemann og Karen Tallaksdatter.
     Enkelte stamtavler fører opp en datter [til Hr Mogens] visstnok gift med Hr Jens Bloch.79
     ? mon ikke hun har vært gift en gang tidligere ?

[Gift 1° med Christen Madssøn Hundevad; Gift 2° omkr. 1691 med Jens Jenssen Bloch (16 jul. 1654 - 1703)].
132.52.
Mogens Jensen Bloch
Født omkring 1665.
     Lensmann.

Gift omkring 1693207 med

Maren Michelsdatter
Født 1670.
Død efter 1743.
133.53.
Mens Mogenssøn Blix
Født 14 aug. 1660, Trondhjem83.
Død 25 feb. 1743, Jelse83.
     Student 1679, kapellan til Evje 1688, sogneprest sammesteds 1692, fra 1708 tillike provst i Raabyggelaget, sogneprest til Jelse og provst i Ryfylke 1717.83

Gift 1691, Evje83 med

Karen Christophersdatter
     Datter af Christopher Pederssøn og Birgitte Tørrisdatter.

Børn af Mens Mogenssøn Blix og Karen Christophersdatter:

314.133._____
315.133._____
316.133.Mogens Menssøn Blix, f. 1697, Evje, d. 1740, Jelse
134.53.
Hans Mogenssøn Blix
Født 1661, Trondhjem209,15.
Død 27 sep. 171115.
     Student 1679, magister ved Kjøbenhavns universitet 16. mai 1694. Han blev lektor ved Christiania latinskole og døde som saadan 27. sep. 1711.15
135.53.
Peder Mogenssøn Blix
Født 1 nov. 1662, Trondhjem.210.
Død 24 apr. 1719, Trondhjem.210.
     Kjøbmand i Trondhjem.210
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.211.

Gift 1689210 med

Marit(e) Larsdatter
Død 1719211.
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.211.

[Gift 1° med Morten Pederssøn Wildmann (d. 1688); Gift 2° 1689 med Peder Mogenssøn Blix (1 nov. 1662 - 24 apr. 1719)].

Børn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter:

317.135.Lars Pedersen Blix, f. omkr. 1692
318.135.Mogens Pederssøn Blix, f. 1693, Trondhjem, d. 1746, Christiania
319.135.Mentz Pedersen Blix
320.135._____
321.135._____
136.54.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1661, Bodø88.
Død 1 apr. 1730, Sogn88.
     Blev foged i Ytre Sogn 23. okt. 1683, vicelagmand i Bergen 1700, justitiarius i Overhofretten i Christiania 1705, medlem av Slotsloven, avsat som justitiarius 1728. Han blev etatsraad og 15. april 1712 adlet med navnet Blixencrone (NBL II, s. 29).88

Gift 1° 1683212 med

Elisabeth Christophersdatter Munthe
Født 1666, Sogn88.
Død 1684, Sogn88.
     Datter af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Elisabethe Munthe, gift med Hans Blix, Foged i Sogn, siden Etatsr. og Justitiarius i Oberhofretten, blev 1712 nobilitered Blixencrone. Havde 3 Børn.213

Gift 2° 1685214,212 med

Maren (Maria) Hansdatter
Født 1666, Bergen88.
Begravet 7 jul. 1705, Tjugum kirke88.
     Datter af Hans Claussøn av Munthe og Ingeborg Lem.

Gift 3° 8 okt. 1709, Christiania212 med

Maren Hansdatter Must
Født 15 mar. 1684, Strømsø15.
Begravet 20 mar. 1711, Christiania88.
     Datter af Hans Hanssøn Must og Anna Andersdatter (Simonsen).

[Gift 1° 21 feb. 1701 med Hans Joachim Heins (f. 1668); Gift 2° 8 okt. 1709 med Hans Hanssøn Blixencrone (1661 - 1 apr. 1730)].

Gift 4° 20 nov. 1711, Christiania212 med

Alette Margrete Vind
     Datter af Ove Vind og Alette Margrete Dorn.

Børn af Hans Hanssøn Blixencrone og Maren (Maria) Hansdatter:

322.136.Anne Christine Blixencrone, f. 1687, Leikanger, d. 1753, Leikanger
323.136.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1690, Leikanger, d. 1723
324.136.Ingeborg Maria Blixencrone
325.136.Sara Dorothea Blixencrone, f. 1698, Leikanger, d. 1778, Christiania
137.54.
Ingeborg Hansdatter Blix
     Vistnok død ung, kjendes kun fra Lampe.88
138.54.
Dorethe Hansdatter Blix
Født 6 feb. 1671, Manger88.
Død 20 mar. 1748, Vik88.

Gift 9 apr. 1704, Tjugum Kirke215 med

Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne)
Født 1657, Gaarden Flahammer i Lysters præstegjæld i Bergens Stift86.
Død 9 jun. 1708, Vik86.
     Søn af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Stilling: Sognepræst til Vik i Yttre Sogn..
     Fik Navn efter sin 8 Aar tidligere afdøde Morfader Biskoppen. Fra Bergens Skole deponerede han - »Ludovicus Christophori« - 19 Aar gammel ved Kjøbenhavns Universitet og immatrikuleredes som Student den 24de Juli 1676, paa en og samme Dag som sin nedenfornævnte, 2 Aar yngre Broder Otto. Efterat han havde studeret ved Academiet, vendte han tilbage til sin Fødeegn og indgav om Vaaren 1680 - et halvt Aar efter Faderens Død - paa Opfordring af Sognepræsten til Vik i Yttre Sogn, Mag. Iver Erikssøn Leganger, sin underdanigste Ansøgning om at blive ansat som Capellan til samme Viks Præstegjæld med Kngl. Løfte om Succession efter Hr. Leganger. - Ansøgningen er dateret Bergen 17de Mai 1680, og Supplicanten - »fattige Studiosus Ludovig Christopherssøn« - beder, at Hs. Kngl. Majestæt vil ham »til Wigs Capellanies Betienelse och Succession efter Sogne Præstens dødelige affgang med Sit Høy Kongl. benaadings breff mildesten begafve«, eftersom han »till saadant underdanigsten at anholde om, er tillskyndet aff Sogne Præsten Hr. Iffuer Ericgssen, senest ved hans Missive af dato d. 6 Maj 1680«. - Biskoppen, Nils Envoldssøn Randulff, bevidner i sin Erklæring, at »Supplicantens Andragende bestaar udi Sandfærdighed« og bemærker angaaende Ansøgeren, at der »om ham er foerhaabning, baade formedelst Hans Gaffuers oc anden Skickeligheds skyld, at Han skal vorde baade Meenigheden saa oc Sognepræsten udj Hans tiltrædende Alderdom oc Swaghed tienlig oc bequem«. Idet Ansøgningen - efterat være anbefalet ogsaa af Statholderen (U. F. Gyldenløve) og af Cancelliet - blev naadigst indvilget ved Kngl. aabent Brev af 17de Juni 1680, knyttedes der til Expectance-Bevillingen den sædvanlige Betingelse, at ny underdanigst Ansøgning skulde fremsendes, naar Kaldet i sin Tid blev ledigt, og Ansøgeren, - der, efter hvad vi have seet, endnu i 1680 kun var »Studiosus«, - paalagdes derhos at underkaste sig Examen, forinden han tiltraadte sin Stilling som Præst. I de første fire Aar, han var Capellan til Vik, levede »Hr. Ludovig« ugift og havde uden Tvivl, - som Skik og Brug almindelig var, - »Kost og Kammer« i Præstegaarden. Omtrent ved samme Tid som sit Ægteskab [1684] skjønnes han ogsaa at have tilflyttet sin Gaard »Hove« i Viks Skibrede, af hvilken betydelige Eiendom (Skyld: 8 1/2 L¢b, 18 Mk. Smør og 8 1/2 Hud) »Hr. Ludovig« i Aaret 1686 sees at have havt en mindre Part, og som han senere lidt efter lidt tilkjøbte sig i dens Helhed. I en længere Række af Aar boede Ludvig Munthe paa Hove Gaard som Capellan og »Vice-Pastor«; først da hans 73-aarige Svigerfader, Magister Iver, i Aaret 1702 afgik ved Døden (eller maaske nogle Maaneder tidligere) tiltraadte Munthe - i Henhold til de ham under 17de Juni 1680 og 10de Februar 1700 meddelte Kngl. Successionsbestallinger - Viks Kald som »virkelig« Sognepræst og tilflyttede Præstegaarden. Mod Slutningen af det samme Aar mistede han sin Hustru Karen Leganger. Hun døde paa Viks Præstegaard den 10de December 1702, endnu ikke 36 Aar gammel, og efterlod Munthe som Enkemand med mange Børn, af hvilke dengang ingen var voxne, men de fleste i spæd Alder. Fem Fjerdingaar senere fik disse Børn en Stedmoder i Dorothea Blix. Efterat hendes Pleiefader, Hr. Jens var død i 1688, - er hun formentlig kommen i Huset hos sin eneste Broder, Foged i Yttre Sogn Hans Blix, der første Gang havde været gift med Ludvig Munthes Søster Elisabeth. At Hr. Ludvig har gjort Bekjendtskab med sin 2den Hustru i Svogeren Foged Blix's Hus, synes der at være al Rimelighed for, og uden Tvivl har ogsaa hans Bryllup staaet hos Blix paa »Fogedgaarden Flesje« i Lekangers Præstegjæld. Sikkert er det i ethvert Fald, at Hr. Ludvig Munthe og Dorothea Blix blev viede i den nærliggende Tjugum Kirke den 9de April 1704. Dette sidste Ægteskab var barnløst.86

[Gift 1° 1684 med Karen Iversdatter Leganger (14 apr. 1668 - 19 dec. 1702); Gift 2° 9 apr. 1704 med Dorethe Hansdatter Blix (6 feb. 1671 - 20 mar. 1748)].
139.55.
Hans Hartvigsen
Død 1675216.
     Erlandsen har ham som sønn her, sier han ble res kapellan her.89
     Ble ifølge Gunnerus liste kapellan her i 1675 men døde alt samme år.216
140.55.
Inger Hartvigsdatter
Født 1651217.
Død 1710.

Gift 9 jun. 1672217 med

Peder Nielsen Schjelderup
Født 9 mar. 1644, Trondhjem218.
Død omkring jul. 1713, Skjerstad217.
     Søn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande).
     Sognepræst til Skjerstad.217
     Student fra Trondhjems skole 30. okt. 1662.217
     Ifølge oplysning fra Jens Collin i Ibestad til Wilh. Lassen blev det holdt likpreken over hr. Peder i Skjerstad kirke den 27. sept. 1713. Han blev 69 år og 4 mndr. gammel, heter det.217

Børn af Inger Hartvigsdatter og Peder Nielsen Schjelderup:

326.140.Hartvig Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1673
327.140.Nils Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1674
328.140.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1676, Skjerstad, d. 1741
329.140.Hans Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1678
330.140.Søren Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1679
331.140.Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, d. 1769
332.140.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1683, d. 1719
333.140.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1685, d. 1739
334.140.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1689, d. 1717
141.55.
Ingeborg Hartvigsdatter
Død 1734219.

Gift _____med

Hans Hansen Jentoft
Født 1641, Bo(d) i Romsdalen.220.
Død 1718, Buksnes i Lofoten., (77 Aar gl.)220.
     Søn af Hans Andersen Jentoft og Sophie Lauritsdatter Holgersen.
     Han blev Stud. 1661; philos. Baccalaur. 1662; tog Ex. theol. 23. dec. 1663; 1670 res. Kap. i Buksnes, dertil ordin. 13. mai.; angives i 1701 at være 60 Aar gl.220
     Sogneprest til Borge i Lofoten.221

[Gift 1° omkr. 1670 med Maren Christophersdatter Graae; Gift 2° med Ingeborg Hartvigsdatter (d. 1734)].

Børn af Ingeborg Hartvigsdatter og Hans Hansen Jentoft:

335.141.Maren Jentoft, f. 1691, d. 1754
336.141.Hartvig Jentoft, f. 1693, Borge i Lofoten, d. 1739
337.141.Ingeborg Cathrine Jentoft, f. 1695, d. 1764
338.141.Elisabeth Jentoft
142.55.
Elen Hartvigsdatter
Død før 1745222.
     Frå Laskestad i Steigen.223

Gift 1° 12 nov. 1693, Steigen kirke224 med

Christen Jensen Hveding
Født omkring 1640, Skotnes i Lofoten225.
Død 1696, Gården Sommarsel i Hamarøy226,225.
     Søn af Jens Christensen Hveding og Riborg Danielsdatter.
     Stilling: Sorenskriver i Øst-Finnmark og senere i Salten.
     Det er vel ham som i manntallet år 1666 er hos stefaren på Sørvik i Trondenes og benævnes «Christen Jensón, 18 [år]».227

[Gift 1° 27 jul. 1685 med Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm) (d. 21 jan. 1691); Gift 2° 12 nov. 1693 med Elen Hartvigsdatter (d. før 1745)].

Gift 2° 1703224 med

Mads Olufsen Homle
Født 29 jul. 1643, Trondhjem228.
Død 172132.
     Søn af Oluf Lauritsen Homble og Trine Hansdatter.
     Madtz Olufsøn Homle fød j Tronhiem Anno 1643 den 29 Julii, Faderen Oluf Laurdzsøn Homle, Moderen Trine Hansdatter, er blefven sat i Tronhiems latinske Skole d. 13 Martii 1653, der frequentered indtil Annum 1664 d. 6 Aprilis. Da andre latinske Skoler at besøge, reiste til Bergen, derfra strax og kom til Kiøbenhafn den 10 Maii. Derfra reiste til Slangerup og kom i Skole der, den 16 Maii, som er 4 Miil fra Kiøbenhafn, hvor Mag. Søfren Hofmand var Rector, hvor jeg freqventered indtil Ann: 1665 d. 3 Julii, da jeg atter begaf mig til Frederiksborg Skole, hvor Mag. Søfren Jensøn vaer Rector, fra huilken jeg blef dimittered til academiet den 1 Octob: samme aar og d. 18 Novemb: indskreven udi Studenternis tal. Privato Præceptore Doctore Wilhelmo Wormio. Anno 1666 d. 12 Martii reiste jeg fra Kiøbenhafn til Trondh. Den anden Maii fra Trondhiem til Norland til min Søster Karen Niels Jensøns boende ved Gilieskaal og vaer der indtil 1667 d. 8 Aprilis, da jeg reiste til Trondh. Samme aar den 24 Junii kom Jeg til Hr. Christopher Bastians Whit, Pastor i Sundalen og informerede hans børn indtil d. 30 Julii 1668, da jeg reiste til Tronh: og derfra strax til Kiøbenhafn, hvor jeg d. 18 Nov. fik min Attestatz, d. 29 Nov: min dimiss: og reiste saa derpaa til landz d. 7 Decemb: liige til Trondhiem. Anno 1669 d. 26 Martii kom jeg til Bispen Mag. Erik Bredal og informerede hans børn, indtil 1670 d. 1 Maii, da jeg blef ordinered til Offoden. Anno 1672 17 Nov. hafde jeg Bryllup med Ane Hansdatter Kruse.228

[Gift 1° 17 nov. 1672 med Anne Hansdatter Kruse (18 dec. 1634 - 19 dec. 1702); Gift 2° 1703 med Elen Hartvigsdatter (d. før 1745)].

Børn af Elen Hartvigsdatter og Christen Jensen Hveding:

339.142.Hartvig Christensen Hveding, f. 1694, d. 1744
340.142.Anna Benedicte Hveding, f. 1695, Sommarsel., d. 1717
143.55.
Arent Hartvigssøn
Født 2 mai 1654, Steigen.216.
Død 13 apr. 1744216.
     Sogneprest til Steigen.221
     Hartvigsen (Arendt) var Sogne-Præst til Laksestad i Salling Provstie i Nordlandene, i Tronhiems Stift, længe over 50 Aar, og har visselig været en mærkværdig Mand, men fra de Stæder, saa langt henne i Nordland, kand ikke lættelig haves paalidelige Efterrætninger.229
     Gunnerus liste [SAT: Biskoparkivet] sier at han ble kapellan her [i Steigen] den 7. juni 1676 og var kapellan til 1683. I 1683 ble han sogneprest ilag med faren, som var for gammel og svak til å fungere i stillingen. Fra den 24. mai 1691 ble han alene prest og ble også prost den 27. aug. 1696. Nevnt her i folketellingen i 1701, han var da 48 år, eide en jekt og bodde på Laskestad. Erlandsen sier at han var her til 1744.89
     Erlandsen sier at han ble dimmiterte fra Bergen skole i 1671 og fullførte sine studier den 19. juni 1673. Ble huskapellan hos faren i 1676.89
     Gunnerus liste sier at han var en sønn av formannen og at han var født her den 2. mai 1654. Døde ifølge Erlandsen ugift og uformuende den 13. april 1744.216
     Haug [gård i Lødingen] fulgte muligens med i den godsmassen i Lofoten og Salten som Provsten i Salten, Arent Hartvigsen av Grøtøy-ætten kjøpte ved skjøte 12. okt. 1720 av fru Schønnebøls arvinger for 500 Rdl. Han [Arent Hartvigsen] eide iallefall Haug ved sin død i 1744. Ved skiftet sluttet i 1745 gikk Haug over til broren Oluf Hartvigsen som dreb handel og jægtebruk på Grøtøy.230
     Skifte 22 aug. 1745, Laskestad, Steigen.231,232Arnt Hartvigsen, Prost. Formue 1873-5-2. Gjeld 1106-5-0. Arvinger: Ole Hartvigsen, Grøtø i Steigen, bror av avdøde; Hartvig Hartvigsen, Myklebostad i Steigen, bror, død; Hartvig Hartvigsen, Stokke i Tjeldsund, brorsønn, død; Maren og Elen Hartvigsdøttre, begge døttre av brorsønnen; Mogens Hartvigsen, bror; Christopher Hartvigsen, bror; Inger Hartvigsdatter, søster, død; Maren Hartvigsdatter, søster, død; Ingeborg Hartvigsdatter, søster, død; Elen Hartvigsdatter, søster, død; Øllegaard Hartvigsdatter, søster, død; Christen Hartvigsen, Løvøen i Steigen, brorsønn; Christopher Hartvigsen, brorsønn..
144.55.
Ole (Oluf) Hartvigsen
Født omkring 1656233.
Død 1746234.
     Presteson frå Laskestad (i Steigen). Var den første av Schøningætta som feste bu på Grøtøy (1690).235
     Er ved broren Hartvigs skifte 1725 på Myklebostad i Engeløy, verge for dennes umyndige børn og bosatt på Myklebostad i Engeløy/Steigen.236
     Bosatt på Grøttøy i Steigen.237
     Arvet gården Haug i Lødingen 1745 etter broren Provst Arent Hartvigsen. Oluf døde i 1746. Enken Appolone Schøning (1694-1784) fikk bevilling til å sitte i uskifte. Den 26. jan. 1786 solgte hennes arvinger, hennes barn, gården (Haug i Lødingen, 1 våg) til oppsitteren Niels Hansen for 54 Rdl.230

Gift 1° 1692235 med

Maren Pedersdatter Leth
Død 1722238.
     Datter af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.

Gift 2° _____med

Apollona Jacobsdatter Schøning
Født 23 jul. 1694237.
Død dec. 1784230.
     Datter af Jacob Eliassen Schøning og Karen Jakobsdatter.

Børn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth:

341.144.Peder Olsen, d. eft. 1735
342.144.Ingeborg Olsdatter, f. 1695

Børn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Apollona Jacobsdatter Schøning:

343.144.Jacob Elias Olufsen Schøning, f. 1732, gården Grøtøen i Steigen., d. 1793
145.55.
Anders Hartvigsen
     Nevnt i amtregnskapets familieskatt 1684.89
     Er ikke nevnt i broren Arnt Hartvigsens skifte 1745.
146.55.
Hartvig Hartvigsen
Født 1664239.
Død 1725, blir det registrert to sølvskjeer med Waaben og Nafn M.A.S.B. og J.A.D.221.
     Han levede 1701 paa Enkesædet Møklebostad i Stegen.239
     Jekteskipper og bondehandler på Myklebostad i Steigen.221
     Skifte 15 okt. 1725, Myklebostad, Steigen.236,221Meget agtbar og Welfornemme ... Hartvig Hartvigsen ... Forgange winter udj Waagen foruløkkedes. Sølf: 1 Kande paa 3 knapper med opreist løwer paa laaget: 41-0-0, 1 dito paa 3 Dreide knapper: 23-1-8, 1 Berer mrk. Christopher Graae, 1 Berer mrk. H:H:S B:M:J, 1 Beger mrk. Mads Humle, 1 otte kantet Rommert, 1 Kruset brendewinskaal, 1 dito slet, 18 fine Maljer, Diversk skeier med innskripsjon: H:H:S B:M:T:J , C:P:G B:A:D , M:L:S B:A:D, med vaaben M:A:S:B J:A:D, H:H:S B:M:J, A:I:D, Michel Jensen, O:O:S, D:C:S, E:B og M:W:H..

Gift 1695240 med

Birgitte Margareta Jentoft
Født 1678, Borge Prestegård.240.
Død 1743240.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae.
     Skifte 13 okt. 1744, Leervig i Engeløy, Steigen.241Formue 993-1-15. Gjeld 83-4-14. Arvingerne var hende ektefelle Henrich Klæboe og hendes barn (og barnebarn) av 1. ekteskap. Der er ikke nevnt fellesbarn med Henrich Klæboe..

[Gift 1° 1695 med Hartvig Hartvigsen (1664 - 1725); Gift 2° med Henrich Hansen Klæboe (1705 - 3 jun. 1770)].

Børn af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft:

344.146.Hartvig Hartvigsen, f. 1689, d. 1735
345.146.Hans Hartvigsen, d. før 1744
346.146.Maren Hartvigsdatter
347.146.Ingeborg Hartvigsdatter, f. 1705, Myklebostad., d. 1774
348.146.Christopher Hartvigsen, f. omkr. 1708, d. eft. 1767
349.146.Christen Hartvigsen Hveding, f. omkr. 1711, d. eft. 1767
350.146.Margrethe Hartvigsdatter, f. omkr. 1715
147.55.
Mogens Hartvigsen
Født 1668220,241.
Død efter 1745242.
     Eier af Lyngvær i Vaagen, hvor han boede i 1701, 33 Aar gl.220
     Gift med skipper og gjestgiver i Lyngvær, og eier av flere gårder i Buksnes.243
     Nevnt i amtregnskapets familieskatt i 1684. Hornemann har ham som gift med Anna Hansdatter Jentoft.89

Gift _____med

Anna Jentoft
Født 1679240.
Død 1755240.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae.

Børn af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft:

351.147.Hartvig Mogensen Jentoft, f. 1704, d. 1784
352.147.Hans Mogensen Jentoft, f. 1705, d. 1769
353.147.Maren Mogensdatter Jentoft, f. omkr. 1707, Nordland.
354.147.Ingeborg Mogensen Jentoft, f. omkr. 1709, d. 1788
355.147.Elisabeth Jentoft, f. omkr. 1711, Lofoten., d. 1795, Dønnes.
148.55.
Maren Hartvigsdatter
Død før 1745244.

Gift _____med

Hans Joensen Finvedgaard
Født omkring 1648245.
Død før 1719245.
     Søn af Joen Andersen (Skanke) og Margrethe (Povelsdatter?).
     Borgare i Trondheim 1679, fick borgerskap i Bergen 26. maj 1687 (Bergens Borgerbog 1550-1751, s. 113), levde 1701 på Findset i Hamarøy, Salten, 53 år gammal.245

[Gift 1° med Sidsel Pedersdatter Leth; Gift 2° med Maren Hartvigsdatter (d. før 1745)].

Børn af Maren Hartvigsdatter og Hans Joensen Finvedgaard:

356.148.Joen Hansen Finvedgaard, f. 1682, d. imellem 1729
357.148.Sidsel Finvedgaard, d. 1751, Hammarøy.
358.148.Margrethe Hansdatter Finvedgaard
359.148.Hartvig Hansen Finvedgaard, f. 1688, d. før 1745
360.148.Hans Hansen Finvedgaard, f. 1690, d. før 1745
361.148.Povel Hansen Finvedgaard, f. 1691, d. før 1745
362.148.Peder Hansen Finvedgaard, f. 1692, d. eft. 1745
363.148.Arent Hansen Finvedgaard, f. 1693, d. før 1745
364.148.Ingeborg Hansdatter Finvedgaard
365.148.Beata Hansdatter Finvedgaard
366.148.Christen Hansen Finvedgaard, f. 1698, d. før 1745
149.55.
Christopher Hartvigsen
Død efter 1745242.
150.55.
Øllegaard Hartvigsdatter
Død før 1745244.
151.57.
Anders Wangberg

Gift _____med

Johanne Maria Munkegaard
     Datter af Christen Jenssøn Munkegaard og Guren Schiønnebøl.
     Anders Wangberg er formentlig den person av dette navn, hvis enke Johanne Maria, 16. juli 1725 (dat. Aasen) kvitterer for tilbakebetaling av de ved skiftet efter laugmann Schiønnebøl anno 1711 for de adelige sædegårder Bertnes og Schaanland beregnede avgifter.246

Børn af Anders Wangberg og _____:

367.151.Christian Wangberg
152.58.
Riborg Mortensdatter Blix
Født omkring 1663247.

Gift 16 apr. 168632,247 med

Gregers Hanssøn Windekilde
Født 18 mai 1659, Steenløse, Sjælland15.
Død 9 dec. 1688, Værø15.
     Stilling: Sogneprest til Værø.15.
     Han fikk kallsbrev på embetet [sogneprest til Verøy og Røst] den 27. dec. 1684 [NK bd. III, s. 188]. Han er nevnt som sogneprest til Verø og Røst i amtregnskapets familieskatt den 1. mai 1686. Fra hans gravskrift kan vi slutte at han var prest her til han døde i desember 1688.248
     Han var ugift i 1686. I 1688 betalte han for seg, sin kone Riborg Mortensdatter, en tjenestedreng og en tjenestepike. På gården var et ildsted. Han underskriver selv som Gregers Hansen Windskilde i 1688.248
     Han var ifølge Erlandsen født 15. mai 1659 i Danmark. Foreldre var Hans Hansen Windekilde, sogneprest i Steenløse og Inger Gregersdatter. Han døde den 8. dec. 1688 og liktalen over ham ble skrevet den 11. jan. 1689. Hadde ifølge Erlandsen to sønner.248

Børn af Riborg Mortensdatter Blix og Gregers Hanssøn Windekilde:

368.152.Morten Gregersen Windekilde, f. omkr. 1688
153.58.
Johan Mortenssøn Blix
Født omkring 1666249,15.
     Student 15. juli 1686.15
154.58.
Sven Mortenssøn Blix
Født 1673, Værø15.
Død 21 mai 1755247, begravet 28 mai 1755, Stavanger15.
     Stilling: Guldsmed.15
     Efterslegt i Stavanger og flere steder.15

Gift 14 dec. 1706, Stavanger90 med

Maren Jacobsdatter Sadolin
Født 1680, Stavanger15.
Død 1760, Stavanger15, begravet 19 dec. 1760, Stavanger15.

Børn af Sven Mortenssøn Blix og Maren Jacobsdatter Sadolin:

369.154._____
370.154._____
371.154._____
372.154._____
373.154._____
374.154._____
375.154._____
376.154._____
155.58.
Alhed Mortensdatter Blix
Født 1680, Værø15.
Død 1759, Steigen15.
     Skifte 23 jun. 1738, Schagstad i Engeløy/Steigen.250Formue: 778-0-8. Gjeld: 281-4-12. Boets innhold: Sølv merket: A:M:O / H:J:S:F og S:P:D:L / P:J:S og E:C:D / T:E:S og A:M:O / E:E:S og M:S:D:B / P:T:S:S / H:H:S 1689 / H:J:S:E og S:P:D:L / S:H:H:L_S:B og J:S:D / J:J:D / S:S:S og M:S:D / C:H:S / H:O:S / H:P:S / P:J:S og E:C:D / Sl Hr M:J:S og A:H:D:B / S:J:S / O:O:S / P:J:S og E:G:D / T:E:S og A:M:D / T:E:S og A:M:D / T:E:S og A:M:D..

Gift _____med

Torkild Enokssøn Strømme
Født 1672, Steigen15.
Død 1735, Steigen15.
     Stilling: Lensmand.15.
     Efterslegt.15

Børn af Alhed Mortensdatter Blix og Torkild Enokssøn Strømme:

377.155.Ingeborg Torkelsdatter
378.155.Anne Torkelsdatter (Normann?), f. 1711, Steigen., d. 1777, Lenvik.
379.155.Maren Torkelsdatter, f. omkr. 1713
380.155.Karen Torkelsdatter (Strømme), f. omkr. 1717, d. 1759
156.58.
Lars Mortenssøn Blix
Født omkring 1681.
Død 1736, Bergen15, begravet 20 apr. 1736, Bergen15.
     Stilling: Fænrik ved Bergenhus reg. og døde som løitnant i Bergen.15

Gift 1° _____med

Anne Nathanaelsdatter Melbo
Død 1726, Bergen15, begravet 20 jun. 1726, Bergen15.
     Datter af Nathanael Melbo.

Gift 2° 16 okt. 1727, Korskirken i Bergen90 med

Magdalene Borch
157.58.
Maren Mortensdatter Blix
Død 1751, Bergen15, begravet 14 mar. 1751, Bergen15.

Gift _____med

Lars Jakobssøn
     Stilling: Borger i Bergen.15.
158.59.
Michel Svendsen Blix
Født omkring 1678251.
Død før 1723.

Børn af Michel Svendsen Blix og _____:

381.158.Berethe Sophia Michelsdatter Blix
159.59.
Christen Svendsen Blix
Født omkring 1681252.
Død før 1723.
     Thomas Norum "Den nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland" nævner også sønnen Christen, f. 1681, som var «til sjøs». [Han skal også være nævnt i manntallet 1701, som sønn av Svend]. Da han ikke er nevnt i skiftet etter faren må han væe død [eller antaget at være død] før det.
160.59.
Ingeborg Sophia Svendsdatter Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] Syndefields paa Hedemarken.
161.59.
Maren Svendsdatter Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] på Brunes i Engelfiorden i Salten.
162.59.
Berette (Berit) Svendsdatter Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] på Skoug i Baadøe f?.
     Skifte 2 okt. 1724, Schaug i Bodø.253Formue: 242-4-10. Gjeld: 127-1-3. Boets innhold: Guld: 1 Signet Ring med indgrawering, 1 slet Ring. Sølv: beger merket: A.R.S.A. og B.S.D.B. - Skjeer merket: K.A.M.D.A. ; I.A.S. og M.S.D. 1667 ; Benedichta Michelsdatter Storm 1667 ; M.T.S. og S.C.D. 1664 ; N.E. ; S.M.D. ; B.J.D.K. 1689 ; I.I.S. ; E.S.Arvinger: ektefelle Albert Rasmussen, Schaug i Bodø; Svend Albertsen, sønn, 8 år, verge Peder Nielsen, Bøylings; Berit Sophia Albertsdatter, datter, 21 år, Schaug i Bodø..

Gift _____253med

Albert Rasmussen
     Schaug i Bodø.253

Børn af Berette (Berit) Svendsdatter Blix og Albert Rasmussen:

382.162.Berit Sophia Albertsdatter, f. omkr. 1703
383.162.Svend Albertsen, f. omkr. 1716
163.59.
Niels Svendsen Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] i Sandvigen.
164.59.
Hans Svendsen Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] i Trondheim.
165.59.
Ole Svendsen Blix
     Boende 1723 på faderens gård Øvre Fore (Fore Nord), i Meløy/Gildeskål.

Gift _____254med

Maren Arntsdatter

Børn af Ole Svendsen Blix og Maren Arntsdatter:

384.165.Svend Olsen Blix, f. omkr. 1735, Meløy/Gildeskål., d. 1785, Gildeskål.
166.59.
Birgitte (Berit) Sofie Svendsdatter Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] i Valvigen [Valvik i Bodø?].
     Gift ialt 4 ganger.97
     Ei søsterdatter av Birgitte; Anna Bendikte Johansdatter (Blix) vart gift med Ingebrigt Larsen Aas, Tårstad.97

Gift 1715, 22. s.e.Tr.97 med

Mikkel Paulsen
Født omkring 167897.
Død 1721-1730.
     Søn af Paul Andersen Tønsberg og Inger Hansdatter.
     Bruker av Stokke i Tjeldsund. I 1718 betalte Mikkel 1 ort 8 sk. i dagskatt, han er nevnt på Stokke siste gang i 1720, da han svarte leidang med 18 sk. og krigsstyr med 1 ort 8 sk. Han sto til rest med 1 ort 8 sk i dagskatt. Han hadde «samme år ingen sæd og ga dermed ingen tiende, men 4 sk i penge». Han var også vitne på tinget, Myklebostad 26. juni 1720. Fra hans forklaring i denne saka vet vi at han og Berit Sofie hadde «to små børn», men vi vet ikke navn på disse.97
     Mikkel og Birgitte Sofie Blix bodde her i noen år, men flytta i 1720/21 til Meløy og hans part [i Stokke] lå øde i 1721. Mikkel døde kort etter, og Birgitte vart gift 3 ganger til.97

Børn af Birgitte (Berit) Sofie Svendsdatter Blix og Mikkel Paulsen:

385.166._____
386.166._____
167.59.
Karen Svendsdatter Blix
Død før 1723.

Gift 1° _____med

Christen

Gift 2° _____med

Johan

Børn af Karen Svendsdatter Blix og Christen:

387.167.Svend Christensen

Børn af Karen Svendsdatter Blix og Johan:

388.167.Niels Johansen
389.167.Christentze Johansdatter
390.167.Anna Bendicte Johansdatter, f. omkr. 1714, d. 1754
391.167.Ingeborg Johansdatter
168.59.
Inger Maria Svendsdatter Blix
     Er i faderens skifte 1723 gift på bosat på Øvre Fore (Fore Nord) i Meløy/Gildeskål.
169.59.
Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix
     Trine oppholder sig 1723 [faderens skifte] i Tromsø, hos Jeremias Figenschou.
     Ved moderens skifte 1743 sies hun å være gift med "Christian Heggelund i Tromsøens fogderie".

Gift 1724255 med

Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund
Død omkring 1746.
     Søn af Michel Jensen Heggelund og Rebekka Elisabeth Mühlenphort.
     Skifte 1746, Lanes, Karlsøy sogn.133protokoll 1733-1788, legg 40b..

Børn af Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix og Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund:

392.169.Karen Fredriksdatter Blix Hegelund, f. omkr. 1735, d. eft. 1801
170.60.
Johan Erikssøn Blix
Født 167215.
     Sies 1701 at være reist til Finmarken.15
171.60.
Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix
Død efter 1769.
     Ved en dåp i juni 1769 i Lyngen i Troms er en av fadderene, Madame Hvid.
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at hun fik 7 børn og anfører i bogen de 5, Erik, Johan Chr., Hans, Maren og Ingeborg.

Gift _____med

Michel Hvid
Født 168015.
Død 1758, Gildeskaal15, begravet 15 jul. 1757, Bodin kirkegård.256.
     Efterfulgte svigerfaren som stiftsskriver (i Salten?).15
     Stiftsskriver i Salten.257

Børn af Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix og Michel Hvid:

393.171.Regina Marie Hvid, f. omkr. 1710, Bodø., d. før 1747, Bodø.
394.171.Erik Blix Hvid, f. 1712, d. 1771
395.171.Johan Christian Hvid, f. 1714, d. 1765
396.171.Hans Blix Hvid, f. 1715, d. 1788
397.171.Maren Hvid, f. omkr. 1717, d. 1798
398.171.Ingeborg Michelsdatter Hvid, f. omkr. 1718, d. omkr. 1770
399.171.Jens Hvid, f. omkr. 1719
172.60.
Dorthea Eriksdatter Blix
     Datter av stiftskriver Erik Blix, død 1720. [Men i hvilket ekteskap ?]258
     Iflg. NST 3, s. 84, var Erik Pedersen Blix, f. 1664 på Ilstad i Bodin gift ca. 1690 med Karen Johansdatter Schrøder og fik bl.a. en datter Dorothea. Kan det tænkes at det er denne Dorothea der bliver gift med Henrik Dinclow Bruun ?

Gift _____258med

Henrik Dinclow Hansen Bruun
Født 1699, Gildeskål prestegård.259.
Død 1752259.
     Søn af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).
     Handelsmann og gårdbruker på Valle i Gildeskål.259

Børn af Dorthea Eriksdatter Blix og Henrik Dinclow Hansen Bruun:

400.172.Peder Henriksen Bruun, f. 1737, d. 1799
173.61.
Erik Hanssøn Blix
Født 164615.
Død 173215.
     Bosat i Grenås.

Børn af Erik Hanssøn Blix og _____:

401.173.Hans Erikssøn Blix, f. 1686
174.62.
Erik Erikssøn Blix
Født omkring 1651260,261,101.
Død 1711101.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).101
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.261
     Skifte 1724, Bodø.262Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Gift _____med

Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal263.
     Datter af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop).
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.263,262Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Børn af Erik Erikssøn Blix og Dorothea Pedersdatter (Darre):

402.174.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. før 1724
403.174.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
404.174.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
405.174.Mens Erikssøn Blix
406.174.Stephen Erikssøn Blix
407.174.Sara Eriksdatter Blix
408.174.Barbara Eriksdatter Blix
175.63.
Lisbeth Jespersdatter
Født 1661107.
Død efter 1694264.

Gift _____med

Michel Schwartzkopf
Født omkring 1638, Bergen.264.
Død før 1 mai 1705, Manger.264.
     Søn af Hans Wismar Schwartzkopf.
     Sognepræst til Manger 18. april 1677.264
176.63.
Isak Jespersen Richart
Født omkring 1662264.
Død før 1693264.
     Ugift. Var 1678 under værgemaal af hr. Jens Bugge til Leikanger og blev i faderens bo tilgodeset med midler til skolegang "og en ønskede præstekjole". Student fra Bergens skole 1679.264
177.63.
Gjertrud Jespersdatter
Født 7 okt. 1664, Nord-Herø, Helgeland.265,264.
Død 28 nov. 1695, Bergen.264, begravet _____, Korskirken i Bergen.264.

Gift 2 dec. 1685, Korskirken i Bergen.264 med

Johann Omsen
Død før 12 jan. 1708264.
     Bremen. Købmand i Bergen.264
     Borgerbrev i Bergen 15. febr. 1665.

[Gift 1° 22 okt. 1671 med Margrethe Hildebrandtsdatter Haan (d. 1684); Gift 2° 2 dec. 1685 med Gjertrud Jespersdatter (7 okt. 1664 - 28 nov. 1695)].

Børn af Gjertrud Jespersdatter og Johann Omsen:

409.177.Margrethe Johansdatter Omsen, f. 1686
410.177.Karen Johansdatter Omsen, f. 1687
411.177.Jesper Omsen, f. omkr. 1690
412.177.Jan (Johan) Omsen, f. 1692
413.177.Gertrud Johansdatter Omsen
414.177.Henrik Omsen, f. 1695
178.64.
Sara Pedersdatter Blix

Gift 1679266 med

Jacob Lagessøn Borch
Født omkring 164713.
Død 171913.
     ? Sønn av sorenskriver/fogd i Inderøy, Lauge Hansen ?
     Res. kapellan til Bø i Vesteraalen.13

Børn af Sara Pedersdatter Blix og Jacob Lagessøn Borch:

415.178.Lage (Lauge) Jacobsen Borch, f. omkr. 1681
416.178.Hans Jacobsen Borch, f. omkr. 1685
417.178.Peder Jacobsen Borch, f. omkr. 1690
418.178.Erik Jacobsen Borch, f. omkr. 1691
419.178.Nils Jacobsen Borch, f. omkr. 1692
420.178.Jens Jacobsen Borch, f. omkr. 1697
421.178.Isak Jacobsen Borch, f. omkr. 1698
179.64.
Nils Pederssøn Blix
Født 166415.
     Tvilling med broren Erik. Levet endnu i 1697.15
180.64.
Erik Pederssøn Blix
Født 166415.
     Tvilling med broren 1664. Bosat paa Ilstad i Bodin.15

Gift omkring 169013 med

Karen Johansdatter Schrøder
     Datter af Johan Schrøder og Karen Stephensdatter Soop (Sophius).

Børn af Erik Pederssøn Blix og Karen Johansdatter Schrøder:

422.180.Johan Erikssøn Blix, f. 1693, d. 1763
423.180.Peder Erikssøn Blix, f. 1695, d. 1771
424.180.Nils Erikssøn Blix
425.180.Jørgen Erikssøn Blix, f. omkr. 1705, d. 1767
426.180.Dorothea Eriksdatter Blix
427.180.Sara Eriksdatter Blix
181.65.
Erik Eriksen Schanke
Født omkring 1661, Verdal.267.
Død 26 okt. 1749, Trondheim.267, begravet 4 nov. 1749, Vor Frue kirke, Trondheim.267.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.110

Gift 1° 7 okt. 1685, Domkirken, Trondheim.267 med

Karen Østensdatter (Estensdatter)
Født omkring 1652268.
Død 1688, Trondheim.267, begravet 9 jan. 1689, Domkirken, Trondheim.267.
     Datter af Esten Jonsen (Gronset) og Agnes Madsdatter.
     Karen og Maren Östensdatter som er nevnt hos Robelin må være identiske med Esten/Östen Jonsens døtre av samme navn.
     Skifte 20 mai 1689, Trondheim.269,267Erich Erichsen Skanches avdøde hustru Karen Estensdatter. Barn: Erich Juchum 1½ år; Jens Erich ½. 196 ÷ 77.Hennes syster Maren Östensdtr är nämnd i skiftet..

Gift 2° 29 sep. 1691, Domkirken, Trondheim., «efter kunglig beviljning hemma i huset»267 med

Karen Lorentzdatter Frost
Begravet 30 jan. 1707, Vor Frue kirke, Trondheim.267.
     Skifte 23 mai 1708, Trondheim.270,267Avdøde Karen Lorentzdatter Frost. Ektefelle Erich Schanke borger. Barn: Lorentz Christian 9 år, Christian Frost 4, Sophie Cathrine 16 og Karen 8 år. Sølv 99, odelsgods Meegrunden kallet i Verdal 60, gårdene Solem med besetning 186 og Frøset på Byåsen 100, bygård 450, ialt 1524 samt uvisse 160 ÷ 564 rd..

Gift 3° mai 1708, Trondheim.267 med

Martha Jacobsdatter Borchmann
Født omkring 1678267.
Død 1761, Trondheim.267, begravet 16 nov. 1761267.
     Roger de Robelin skriver at hun var en datter av Jacob Nielsen (o.1610-1676) og Elin Andersdatter Bruse (d. o. 1661), men av kronologiske grunde kan dette ikke være korrekt - kanksje er hun deres sønnedatter ?

Børn af Erik Eriksen Schanke og Karen Østensdatter (Estensdatter):

428.181.Erik Jochum Schanke, f. omkr. 1687
429.181.Jens Erik Schancke, f. omkr. 1688

Børn af Erik Eriksen Schanke og Karen Lorentzdatter Frost:

430.181.Sophie Cathrine Eriksdatter Schanke, f. omkr. 1692
431.181._____, d. 1695, Trondheim.
432.181.Lorentz Christian Schanke, f. 1699, Trondheim., d. 1774
433.181.Karen Schanke, f. omkr. 1700
434.181.Christian Frost Schanke, f. omkr. 1704
435.181.Eriksdatter Schanke, d. 1708, Trondheim.
182.65.
Giertrud Eriksdatter
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.110

Gift _____med

Matias Kales
Død før 1709.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.110
183.65.
Gudlov Erichsdatter (Schancke)
Død 1740.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.110
     Kalles av Erlandsen feilaktig for Gudlov Svaboe, datter av hr. Jens Svaboe, sognepræst til Værdalen.271
     20. okt. 1713 fikk Peder Herdals enke Goula rett til å sitte i uskiftet bo med sine umyndige barn med sin bror Christen Svaboe av Trondhjem som laugverge.271

Gift omkring 1695, Peder Herdal og Gullau Jensdtr fikk den 6. april 1695 lov til å gifte seg - de var beslektet i tredje ledd (NK VI, s. 20).272 med

Peder Jensen Herdal
Død 1713273.
     Søn af Jens Mogenssøn Herdal og Anne Danielsdatter.
     Prest i Aafjord. Fikk 6. april 1695 tillatelse til å ekte Gudlof Erichsdatter av Værdal. De var beslektet i «tredie og tredie» ledd.274
     Student i Köpenhamn 1. okt. 1667.273

Børn af Gudlov Erichsdatter (Schancke) og Peder Jensen Herdal:

436.183.Jens Pedersen Herdal, d. 1756, Melhus.
437.183.Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal, f. 1700, d. 1775
184.65.
Christen Svaboe
     Omtales som værende bror til Gullov Eriksdatter. Bosat i Trondhjem.271
185.65.
Mette Svaboe
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.110
186.65.
Dorothea Svaboe
     Muligvis datter av Gullov og Jens ?271

Gift _____med

Ifver Christopher von Hadeln

Børn af Dorothea Svaboe og Ifver Christopher von Hadeln:

438.186.Knud? von Hadeln
187.67.
Peder Schjelderup
Født 1662.
Begravet 31 dec. 1737, Evjen i Ørkedalen., 75 Aar gl.186.
     Conrektor i Throndhjem. (mange børn).

Gift _____med

Birgitte Lauritsdatter Brix
Født 1673.
Død 4 feb. 1742186.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° 1691 med Simon Simonsen Hoff (omkr. 1634 - 2 okt. 1708); Gift 2° med Peder Schjelderup (f. 1662)].

Børn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix:

439.187.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1711, d. 1773
440.187.Søren Pedersen Schjelderup, d. 1753, Støren ?
188.67.
Hans Sørensen (Schjelderup)
     Ifølge hr. Jacob Lund død udenlands som Student.
189.67.
Herman Sørensen (Schjelderup)
     Død ung, «blöede sig ihjel, da han gik i Skole».32
190.67.
Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172132, begravet 23 mai 1721275,276.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.32
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.276

Gift 1° 13 okt. 1697, Trondhjem277,186 med

Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn278,32,278.
Død 169932.
     Datter af Raphael Lund og Sophie Randulf.

[Gift 1° med Morten Mikkelsen Thune (d. mai 1695); Gift 2° 13 okt. 1697 med Johan (Johannes) Schjelderup (d. 9 mai 1721)].

Gift 2° 28 okt. 170532,278 med

Karen Collin
Født 168932,278.
Død 19 jun. 1763279,186, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim186.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Gidsken Raphaelsdatter Lund:

441.190.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin:

442.190.Jens Schielderup, f. 1706, d. 1766
443.190.Caspar Abraham Schjelderup
444.190.Gidsken Dorthe Schjelderup, d. 1766, St. Jørgens Hus.
445.190.Karen Johansdatter Schjelderup, f. 1712, d. 1780
191.67.
Ove Sørensen Schjelderup
Født omkring aug. 1674.
Død 25 jan. 1756186.
     Blev 1704 Amtmand over Nordlandene, 1714 Justitsraad, 1731 Etatsraad og senere Conferentsraad. Eiede Fosen Gaard i Ørlandets Præstegjeld.32
     Ifølge Erlandsen havde Ove og Catharina een Søn, men i Norske Samlinger VI, s. 162 står at ægteparret var barnløst.
     1756, 17. junij, bestædiget Sl: Conferentz Raad Ove Schielderup, 81 aar 10 mdr. 3 uger 5 dage.186,279
     Indtegt av begravelser: 1756, 2. aug. - for Conferentz Raad Schielderups liig 10 rdr.186,279

Gift _____med

Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch
     Datter af Hans Munch.
     Erlandsen kalder hende Catharina.

[Gift 1° med Peter Blichfeldt; Gift 2° med Ove Sørensen Schjelderup (omkr. aug. 1674 - 25 jan. 1756)].

Børn af Ove Sørensen Schjelderup og Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch:

446.191.Søren Schjelderup
192.67.
Gidsken Schjelderup
Død 5 mai 1701.

Gift 167832 med

Joachim Irgens
Født 5 mai 1644.
Død 1725.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
     Doktor. Stadsphysicus, først i Trondhjem, siden i Christiania. 10 Børn.32

Børn af Gidsken Schjelderup og Joachim Irgens:

447.192.Johannes Irgens, f. 1684, d. 1760
193.67.
Gjertrud Margrethe Schjelderup
Død efter 1743.

Gift _____med

Peder Jensen Randulf
Født omkring 1652.
Død 1700280.
     Søn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.
     Sogneprest til Tønsberg. 5 Børn.

Børn af Gjertrud Margrethe Schjelderup og Peder Jensen Randulf:

448.193.Herman Pederssøn Randulff, d. 1744
194.67.
Anna Catharine Schjelderup

Gift 1° 11 okt. 1697, Domkirken i Trondheim.186,273 med

Niels Hansen Meyer
Født 1659281.
Død 22 mai 1705, København.282,186.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Stjørdal og Verdal] den 4. dec. 1694. I tingboken for Stjørdal og Verdal finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som fogd første gang fra mai 1695. Han sto som fogd til i 1702 og nevnes siste gang i tingboken den 28. jan. 1702. Ifølge Tønder så ble han i 1705 krigscommesarius men døde like etter i København.283
     Krigskommisair til Øie i Melhus.282

Gift 2° _____med

Sylvester Bergmann
     Foged paa Strinden.

Børn af Anna Catharine Schjelderup og Niels Hansen Meyer:

449.194.Søren Nielsen Meyer
450.194.Margarete Nielsdatter Meyer, d. 1756, Melhus.
451.194.Anna Nielsdatter Meyer
195.68.
Gjertrud Pedersdatter Riise
Død 1687I konsumtionskatten for 1687 heter det at Wilhelms kone «nu er død».58.

Gift _____med

Willum (Wilhelm) Knutsen
Død før 1702.
     Willum Knutsen, sorenskriver i Strinda 1664-1690 og 1692-1695.150

[Gift 1° med Gjertrud Pedersdatter Riise (d. 1687); Gift 2° 1692 med Gjertrud Hansdatter Parelius (f. omkr. 1651)].
196.68.
Hans Pedersen (Riise)
Født omkring 1649117.
197.68.
Christen Pedersen (Riise)
Født omkring 1651117.
198.68.
Peder Pedersen (Riise)
Født omkring 1653117.
199.72.
Oluf Andersen Opdal
Født omkring 1642284.
200.72.
Anne Andersdatter Opdal
     «Ane Dotteren fik en Capellan hos Hr Niels Bredal i Nordland.»120
     Har vært gift ved morens skifte 24. april 1667.
201.72.
Maret Andersdatter Opdal
Født omkring 1648284.
202.73.
Ole Mortensen (Lund)
Født 164547.
     Tønder har ham som født 1645, student, druknet på Strindfjorden.47
203.73.
Anna Mortensdatter (Lund)
Døbt 15 apr. 1649285.
     Tønder har hende som døpt den 15. april 1649 og gift i 1669 med Hr. Hans Resen, kapellan i Overhalla.285
204.73.
Andreas Mortensen (Lund)
     Tønder har ham som student, døde ved Københavns beleiring.285
205.73.
Jørgen Mortensen (Lund)
Født 1653285.
Død 15 nov. 1696285.
     Tønder har ham som født i 1653 og sier at han en tid var feltprest, ble senere sogneprest i Sjelland. I 1685 sogneprest i Sæbø på Jylland, døde den 15. nov. 1696.285

Gift _____47med

Kirsti Lauritsdatter Ekhuus
206.73.
Nils Mortensen Lund
Født 1656? 1666?, Stod, Nord Trøndelag194.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag194.
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Gift _____med

Sara Jacobsdatter
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.194.
Død 1725, Trondhjem.194.
     Datter af Jacob Augustinussen (Wivel, Wivil) og Susanne Jørgensdatter Skielderup.

Børn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter:

452.206.Anne Marie Nilsdatter Lund, f. 1684, Nord Trøndelag., d. 1762
453.206.Morten Nilsen Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1757, Nord Trøndelag.
454.206.Magdalena Susanna Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1764, Hadsel.
455.206.Jacob Nilsen Lund, f. 1688, Nord Trøndelag., d. 1754, Agerøen.
456.206.Peder Nilsen Lund, f. 1691, Nord Trøndelag, d. 1731, Trondhjem
207.73.
Nils Borch
Født 1658125.
Død 1659125.
208.73.
Sophie Borch
Født 19 nov. 1659286.
Død 17 nov. 1718286.

Gift 13 aug. 1684286 med

Christopher Jacobsen Hersleb
Født 2 jul. 1660286.
Død 28 dec. 1721286.
     Søn af Jacob Jensen Hersleb og Anna Christophersdatter Tønder.
     Magister.125
     Provst og Sognepr. til Stod.286

Børn af Sophie Borch og Christopher Jacobsen Hersleb:

457.208.Peder Christophersen Hersleb
458.208.Jacob Christophersen Hersleb, f. 1686, d. 1758
459.208.Peder Jacob Christophersen Hersleb, f. 1689, Stod prestegård., d. 1757, København.
460.208.Karen Christophersdatter Hersleb, f. 1690
461.208.Ole Christophersen Hersleb
462.208.Christopher Christophersen Hersleb
463.208.Ane Christophersdatter Hersleb
464.208.Ursilla Christophersdatter Hersleb
465.208.Jens Christophersen Hersleb
466.208.Ole Christophersen Hersleb, f. 1695, d. 1761
467.208.Niels Christophersen Hersleb, f. 1698, d. 1752
468.208.Anna Sophia Christophersdatter Hersleb, f. 1704, d. 1745
209.73.
Peder Pedersen Borch
Født 16 mar. 1661125.
Død 6 feb. 1697125.
     Kapellan i Overhalden.125,138

Gift 6 okt. 1689138 med

Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 1670138,125.
Død 1719125.
     Datter af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph.

[Gift 1° 6 okt. 1689 med Peder Pedersen Borch (16 mar. 1661 - 6 feb. 1697); Gift 2° med Jens Claussen Parelius (omkr. 1659 - 1716)].
210.73.
Magdalene Borch
Født 1662125.
Død 1663125.
211.73.
Margrethe Borch
Født 1663125.
Død 1746125.

Gift 11 nov. 1690, Stod287,288,289 med

Jeremias Erichsen Hass
Født omkring 1665, Trondhjem290,291,288.
Død 1735125.
     Søn af Erich Pedersen Byemand (Jemt) og Maren Jørgensdatter.
     Magister. Cand. theol. 1686 og kort efter kapellan i Stod. Vicepastor i Frosta 1710.288

Børn af Margrethe Borch og Jeremias Erichsen Hass:

469.211.Peder Jeremiassen Hass Borch, f. 1692, d. 1751
470.211.Maren Magdalene Hass (Borch?), f. 1697
471.211.Margrethe Christine Hass (Borch?), f. 1699, d. 1772, Trondhjem.
212.73.
Morten Borch
Født 1665125.
Død 1709125.
     Student.125
213.74.
Hans Michelsen (With)
Født 1661185.
     Han levde ugift på Settem i 1712.185
214.74.
Elisabeth Michelsdatter (With)
     Ho var veikhelsa og hadde opphald på garden Settem.185
215.74.
Margrete Michelsdatter With
Død jan. 1733292,293.
     Skifte 1734293.

Gift _____med

Niels Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1681294,295.
Begravet 16 aug. 1722, Hadsel.295.
     Søn af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     Provst og sokneprest til Hadsel.185

Børn af Margrete Michelsdatter With og Niels Anderssøn Brøndlund:

472.215.Jens Andreas Brøndlund
473.215.Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1707, d. 1780, Hadsel.
474.215...... Nielsdatter Brøndlund
475.215.Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1717
216.74.
Bastian Michelsen With
Født 1671127.
Død 1731296.
     Skifte 8 nov. 1731296.

Gift _____med

Beate Antoniette Irgens
Født 1688, Røros.297.
     Datter af Henning Irgens og Anne Cathrine Wesling.
     I 1769 budde ho på Settemsøra med sin annen mann Knut Mikkelsen.298
     Men der var skifte 1741 efter Knut og Beate (også iflg. Hans Hyllbakk).
     Skifte 13 mar. 1741, Settemsøra299.

[Gift 1° med Bastian Michelsen With (1671 - 1731); Gift 2° med Knut Mikkelsen].

Børn af Bastian Michelsen With og Beate Antoniette Irgens:

476.216.Michel Bastiansen (With), f. 1707, d. 1782
477.216.Niels Bastiansen With Brøndlund, f. 1711
478.216.Gjertrud Christine Bastiansdatter With, f. 1715
479.216.Henning Bastiansen With, f. 1718
480.216.Ingeborg Bastiansdatter With, f. 1724
217.78.
Anders Henriksen Bull
Født 1663300.
Død 1735300.
     Han er nevnt, «Hr Anders kapellan i Hevne», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.132
     Capellan paa Hitteren.48
     Prost och sogneprest i Hitra.300
     [Se Bull, J.: Den Trønderske slekten Bull, Oslo 1938, s. 25 ff.]

Gift _____med

Birgitte Rosing
Død 1704, på Vedø i Henne.300.
     Datter af Rasmus Claussen Rosing og Anna Nielsdatter Schjelderup.
     Hun fik 15 børn, hvoraf de 4 døde som små [Se C.S. Schilbred: Slægten Bull].

Børn af Anders Henriksen Bull og Birgitte Rosing:

481.217.Nils Rosing Bull, f. 1696, d. 1782
482.217.Rasmus Rosing Bull, f. 1699, d. 1797, Ansness i Hitra.
218.78.
Martha Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Martha Henriksdatter, gift med Jens Jensen på Wigen», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.132
219.78.
Dorothea Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Dorthe kaptein Emahus», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.132
     Havde Capitain Emhaus.48

Gift _____med

Hans Emahus
     Oberst.301

Børn af Dorothea Henriksdatter (Bull) og Hans Emahus:

483.219.Maria Anna Emahus
220.78.
Elen Henriksdatter Bull
Død dec. 1696302.
     Hun er ikke nevnt som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.132

Gift omkring 1687302 med

Ole Christophersen Røg
Født 1648302.
Død 19 jun. 1696302.
     Søn af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Sogneprest til Stadsbygd.302
     Stadsbygdens Kirke. Ole Christophersen fød i Hefne, hvor hans Fader var Prest, og døde 1696. Hans hustrue Elen Bull var en Dotter af hans Formand, hos hvilken han en kort Tid var Capellan. Hans Skilderie staar ogsaa i Kirken, med dette Vers hos: Mit Liv far hastig bort / Mit Ansigt bliver glemt / Guds Hus jeg tiener kort / En Tid af Gud bestemt / Nat: An: 1670 d: 24 Maij / Denat: An: 1720 d: 23 Maij.129

Børn af Elen Henriksdatter Bull og Ole Christophersen Røg:

484.220.Henrich Olsen Røg
485.220.Christopher Olsen Røg
486.220.Ane Lisbet Olsdatter Røg, f. 1692, d. 1757
487.220.Martha Lucia Olsdatter Røg
488.220.Sophie Margrethe Olsdatter Røg
221.78.
Anne Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Anne Henriksdatter», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.132
     Barnløs.302
     Skifte 4 apr. 1702, Stadsbygd.302.

Gift _____med

Ulrich Waldemar Colnet
     Løitnant.
222.78.
Margrethe Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Margrethe Henriksdatter», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.132
     Erlandsen har henne som gift med løytnant Raphael Tønder.303

Gift _____304med

Raphael Andersen Tønder
     Søn af Anders (Andreas) Christophersen Tønder og Karen Matsdatter Lund.
     Løytnant.304

Børn af Margrethe Henriksdatter (Bull) og Raphael Andersen Tønder:

489.222.Hans Peter Tønder, f. 1698, d. 1761, Sogn & Fjordane.

Generation 7.

223.93.
Steen Parelius
Født omkring 1708305.
224.93.
Jens Schjelderup Parelius
Født omkring 1709305.
225.94.
Kirsten Hansdatter Parelius
Begravet 12 jun. 175020.
     Fik 3. jan. 1738 Bevilling til at fortsætte Mandens Profession.20

Gift _____med

Johan Gabriel Zetlitz
Begravet 28 okt. 173720.
     Chirurg ved 3die akershus. Regim.; «examineret af Facultate Medica og nogle af de ældste Mestere af Bartsker Lauget i Kbhvn. og til Bartsker Professionen at forestaa dygtig befunden»; Bartskier i Strømsø 7. juli 1727.20

Børn af Kirsten Hansdatter Parelius og Johan Gabriel Zetlitz:

490.225.Sigismundus Zetlitz, f. omkr. 1725, Strømsø., d. 1762, Leiren i Holsten.
226.95.
Sophie Margrethe Lund

Gift _____med

Anders Clausen Gaas
     Proprietær på Kanestrøm.141
227.95.
Hans Willum Dop
Født 1710.
Død 1755.
     Hadde en militær karriere og døde som oberst.
     Ble oberst ved 1 Oplandske reg.141

Gift 1° _____141med

Anne Margrete Grüner

Gift 2° _____141med

Anne Christine Rosing
228.95.
Anne Corneliusdatter Dop
Døbt 28 jun. 1711, Tingvoll.141.
229.107.
(Jacob) Andreas Parelius
     Stilling: Sogneprest i Hemnes
230.107.
Cecilie Marie Parelius

Gift _____med

Sigvart Kildal
Født 1704, Kristiansund.240.
Død 1771240.
     Sogneprest i Vågan (Vaagen) i Lofoten. Han ga prestetavlen til Lødingen kirke i 1761.154

[Gift 1° med Cecilie Marie Parelius; Gift 2° 2 sep. 1752 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Cecilie Marie Parelius og Sigvart Kildal:

491.230.Elisabeth Lucie Kildal, f. 1737
492.230.Maren Maria Kildal, f. 1744, d. 1786, Lødingen.
231.107.
Anna Dorothea Parelius
Født 6 jul. 1712, Lødingen prestegård34, døbt 8 jul. 1712, Lødingen kirke34.

Gift 11 jul. 1742, Lødingen prestegård, viet av pastor Lorentz Burchard.306,307,308 med

Arnoldus Erichsøn Schytte
Født 12 sep. 1698, Vega.309,310, døbt 25 sep. 1698, Vega.311,310.
Død 30 okt. 1769312,313.
     Søn af Erich Nielsen Schytte og Else Cathe.
     Blev 6. Octbr. 1733 Sognepr. til Lødingen.313
     Teologisk eksamen 1723. Personellkapellan hos faren i Vega 1724. Residerende pastor i Vega 1725-33. Sogneprest i Lødingen 1733-69. Første gudstjeneste i Lødingen 5. søndag etter Trefoldighet 1734. Bygget for egne midler et fattighus på Lødingen. Arbeidet for folkeopplysningen. Omtales med ros i Hammonds misjonshistorie. Ga tømmer til ny kirke i Lødingen 1756.

[Gift 1° 18 sep. 1725 med Lucie Bonsach (2 mai 1694 - 6 jun. 1741); Gift 2° 11 jul. 1742 med Anna Dorothea Parelius (f. 6 jul. 1712)].

Børn af Anna Dorothea Parelius og Arnoldus Erichsøn Schytte:

493.231.Jacob Parelius Schytte, f. 1744, d. 1814
494.231.Lucie Bonsach Schytte, f. 1745, d. 1767, Hadsel.
495.231.Elisabeth Lucie Opdal Schytte, f. 1747, d. 1825, København.
496.231.Roald Opdal Schytte, f. 1748
497.231.Else Cathe Schytte, f. 1751
498.231.Zitsel Maria Schytte, f. 1753
499.231.Anna Bredal Schytte, f. 1756
232.108.
Svend Andersen Lind
Født omkring 1712156.
     Fra Hustad.
     Svend Lind bodde på Hustad (i Lødingen) da han ble gift med Ane i mai 1746. På sommertinget 6. juni 1746 vidnet han for retten at «han hadde avstått sin anpart av gården Hustad, erhvervet ved arv, til sin bror Rasmus,» - som fikk skjøte datert Hustad 19. nov. 1747. Skjøtet omfattet flere eiendommer, bl.a. Anfinslet med 1 pd.314
     Svend satt på Anfinsletten (i Lødingen) i 1750 og fremdeles i 1763 som bygselmann. Det er uvisst når han kom hit, og hvor lenge han ble her. Han svarte regelmessig 18 mk. fisk årlig i leidang. 1763 bestod husstanden av fire personer over 12 år, Sven Lind og Qwinde og husmannen eller indersten Peder Olsen og Qwinde. Om Svend fortelles det at han er «Ret fattig».314

Gift 25 mai 174659 med

Anne Margrethe Hønnichen
Født omkring 1710315,316.
Død 1773314.
     Datter af Diderich Jensen Hønnichen og Dorthe Berntsdatter Berg.
     Ane Margrete er oppgitt som hjemmehørende på Anfinslet ved sin død i 1773.314
233.108.
Rasmus Andersen Lind
Født omkring 1714-18317,156.
Død 23 apr. 1767156.
     Rasmus overtok gården Hustad i Lødingen efter morens død, idet broren Svend 6. juni 1746 vidnet for retten på Sommertinget at han avstod sin «anpart af Gaarden Hustad (erhvervet ved arv)» og ga ham skjøte, datert 19. nov. 1746 på «Øerne og Hustad 6 våg, Anfindslet 1 pd., Huusjord 1 våg 1 pd., Sommerset 2 pd., Birchenes ½ våg og Limskielvig 1 pd.». Rasmus svarte 18 mk fisk i leidang i 1750, men senere, i 1752, økte leidangen til 1 pd.318
     Skifte 1767318.

Gift 1° _____, (uden for ekteskap ?)318med

Christophersdatter
     I Lødingen bygdebok står der på side 403: «Dessuten hadde Rasmus Christophersdatter et barn: Christen (1740-1762)». Hvordan skal sætning egentlig forståes ?318

Gift 2° _____med

Adriane Gjertsdatter Brems
Født omkring 1716156.
Død 1754, 38 år gml. av spedalskhet.156.
     Skifte 12 jun. 1755319.

Gift 3° _____med

Erica Christiane Nielsdatter Schytte
Døbt 1723, Lindås, 3. søndag i faste.320.
Død 1786, (63 år gl.)321.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Skifte 1785-1789, Lia, Dyrøy Tinglag.322protokollnr. 144, folio 477b..

[Gift 1° med Rasmus Andersen Lind (omkr. 1714 - 23 apr. 1767); Gift 2° med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Rasmus Andersen Lind og Christophersdatter:

500.233.Christen (? Rasmussen Lind ?), d. 1762

Børn af Rasmus Andersen Lind og Adriane Gjertsdatter Brems:

501.233.Anders Rasmussen Parelius Lind, d. 1772
502.233.Gjert Rasmussen Lind, f. 1747, d. 1812
503.233.Jacob Parelius Rasmussen Lind, d. 1772

Børn af Rasmus Andersen Lind og Erica Christiane Nielsdatter Schytte:

504.233.Ribor Lucia Rasmusdatter Lind, f. 1756, d. 1757
505.233.Johanna Christianna Rasmusdatter Lind, f. 1758, d. 1758
506.233.Niels Schytte Rasmussen Lind, f. 1759, d. 1759
507.233.Mette Sophie Rasmusdatter Lind, f. 1760, d. 1760
508.233.Arnold(us) Rasmussen Lind, f. 1761, d. 1761
234.110.
Maren Nilsdatter Parelius
Født 2 sep. 1694160.
Død 11 apr. 1751323.

Gift _____med

Johan Morsing
Født omkring 1681324,325.
Død 1755325.
     Søn af Christen Povelsen (Morsing) og Ellen Johansdatter.
     Stilling: Sogneprest til Næsset160.
235.110.
Peder Nielsen Parelius
Født omkring 1697326,327.
Død før 1722.
     Er ikke nevnt i faderens skifte 1722.327
236.110.
Ellen Margrethe Nilsdatter Parelius
Født omkring 1698323.

Gift _____med

Mentz Johan(sen) Klæboe
Født omkring 1688328.
Død før 1752.
     Søn af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).
     Handelsmann på Vikholmen i Nesna. Kalles sl Ments Klæboe i 1752.145
237.110.
Ole Nilsen Parelius
Født omkring 1698329,145.
     Stilling: Student160
     Parelius [NST 14] sier at han levde i 1752. Var i 1723 skolemester hos Hr Stub i Skjerstad.145
238.110.
Bergitte Christiane Nilsdatter Parelius
Født omkring 1700323.
Død 1766, Stensø, Helgeland.330,323,160.
239.110.
Bolleta (Bodil) Nielsdatter Parelius
Født omkring 1702323.
     Levde i 1722 [skifte etter farem], men ikke i 1752 [skifte etter moren].145
240.110.
Lars Nielsen Parelius
Født omkring 1703323.
     Var i lære som barber i Bergen.145
241.110.
Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius
Født omkring 1705323.
Død 1750, Meløy.323.
     Skifte 1750, Meløen, Meløy.331.

Gift 1726145 med

Ole Jonsen
Født 1678332.
Død 1747332.
     Skifte 1748, Meløen, Meløy.333.

Børn af Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius og Ole Jonsen:

509.241.Sara Marie Olsdatter Parelius, f. 1725, d. 1813
510.241.Peder (Peter) Olsen (Parelius), f. 1732, Meløen., d. 1817
511.241.Karen Andrea Olsdatter Parelius, f. 1735, Meløen., d. 1777, Meløen.
512.241.Anna Elisabeth Olsdatter Parelius, f. 1735, d. eft. 1816
242.110.
Andrea (Anne) Marie Nilsdatter Parelius
Født omkring 1710160.
Død 1731, 20½ Aar gl.160.
243.110.
Nicolaus Andreas Parelius
Født omkring 1712323.
     Et av Anna Elisabeth Falcks barn i hendes ekteskap med Nils Olsen Parelius var Nicolaus Andreas Parelius. Den 21. juli 1756 ble det avholdt en særskilt skiftesamling på Nærøy prestegård i anledning ham. Saken var at sønnen, som på den tid oppholdt seg i Wien, var «henfalden til den Papistiske Religion». Dokumentasjonen for dette var et brev datert 22. februar 1755 stilet til «Hr. Sal. Raadmand Frantz Hammer i Trondhjem», skrevet av «Cancelli- og Legations Secretaire Fridrich Christian Gallenkamp», som var ansatt hos «Hr. Etatsraad og Ridder af Dannebrog Hr. Baron Johan Fridrich Bachhof von Echt». Ifølge Christian V's Norske Lov het det at «Ingen/ i hvem det og være kand/ som overbevisis at være affalden til den Papistiske Religion/ maa tage nogen Arv/ men den skal være forfalden til hans næste Slegt og Arvinger». Arven måtte derfor fordeles på hans søsken.334
244.110.
Sara Cathrine Nielsdatter Parelius
Født omkring 1714323.

Gift _____med

Fredrik Christian Dahl
     På Gjørv i Inderøy.327
245.113.
Maren Clausdatter Parelius

Gift _____med

Frantz Wilhelm Tønder
     Stilling: Capitain61.
246.113.
Olava Clausdatter Parelius

Gift _____med

Søren Bigum
     Stilling: Resid. Capellan til Sparboen61.
247.114.
Svend Hansen
Død omkring 1756.
     Skifte 1756, Bangstad, Bindal, Nordland.335.
248.115.
Anne Margrethe Svendsdatter Busch
Født omkring 1675171.

Gift _____336med

Johannes (Hans?) Brun
     Søn af Mathias Brun og Malena (Magdalena) Lorentsdatter.
     Johannes Brun. Han etterfulgte stefaren som organist på Røros. Han ble gift med en datter av auksjonsdirektør Svend Busch.337
249.115.
Marcus Svendsen Busch
Født 17 mai 1692338,171.
     Marcus. Ble utdannet navigatør og reiste til sjøs i årene 1707-1714. Etterfulgte faren som auksjonsdirektør i 1717.171
     ! GÆT - far til Cornelius Marcussen Busch !

Gift 1° 1716171 med

Margrethe Buchhoff
Død 23 jan. 1735171.

Gift 2° 20 sep. 1740171 med

Stinnken Krenckel

Børn af Marcus Svendsen Busch og Margrethe Buchhoff:

513.249.Mette Margrethe Busch, f. 1722, d. 1814
514.249.Alette Busch, f. 1728, d. 1810
515.249.Cornelius Marcussen Busch, f. 1734, d. 1803
250.115.
Johanne Svendsdatter Busch
Født 21 aug. 1693, Trondhjem ?37.
     Opholder sig hos mormoren i Holsten ved farens skifte 13. mai 1717.172

Gift _____med

Christen Johanssøn Mechelborg
Født 16 sep. 1694, På en søndag eftermiddag kl. 2, den 16. sep. 1694, i Stenbukkens tegn, blev min lille søn, Christen Johanssøn Mechelborg født.339.
Død 176637.
     Søn af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.
     Stilling: Købmand i Fosna.

Børn af Johanne Svendsdatter Busch og Christen Johanssøn Mechelborg:

516.250.Svend Busch Mechelborg, f. 1727, d. 1807
517.250.Richard Nicolai Mechelborg, f. 1728, d. 1800
518.250.Jacob Nissen Mechlenborg, f. 1732
519.250.Gjert Brun Mechlenborg, f. 1734, d. 1796
520.250.Anna Elisabeth Mechlenborg, f. 1735, d. 1752
521.250.Marcus Mechlenborg, f. 1737, d. 1824
251.115.
Catharina Svendsdatter Busch
Født omkring 1694340.

Gift _____med

Johannes Nordahl
     Fenrik 1717.172
252.115.
Giert Svendsen Busch
Født 1696341.
     ! GÆT - må vel være identisk med den Giert Busch der ble gift med Anna Holdte !

Gift _____med

Anna Cathrina Larsdatter Holt
Født 1696146.
     Datter af Laurs Pedersen Holt og Abel Clausdatter Holst.
253.115.
Rasmus Svendsen Busch
Født omkring 1703342.
     Opholder sig 1717 på Røros hos Sr. Jens Finne [hans morbror ?].172
254.115.
Mette Maria Svendsdatter Busch
Født omkring 1708343.
255.119.
Birgitte Falch
Født omkring 1694, Raftenes i Herøy..
     Hun skal muligvis være af Melchiors andet ægteskab ?

Gift _____med

Hans Bang

Børn af Birgitte Falch og Hans Bang:

522.255.Bergitte Elisabeth Bang
256.119.
(Margreta) Dorothea Margrethe Falch
Født omkring 1697, Raftenes i Herøy..
257.120.
Ove Christophersen Nagel
     Handelsmann og lensmann i Herøy.

Gift omkring 1724 med

Anna Dorothea Nyborg
     Jeg har en liten mistanke om at Herøyboken, som jeg har brukt som kilde ang. Jørgen Jacobsen Holst's 2. giftermål bommer på et år. At han egentlig ble viet 1718 med denne Anna Dorothea Nyborg, og ikke 1717 som der står trykt i boken. Roten til min teori, er at en finner "Den høifornemme gudselskende Madame Anna Dorothea Buckholtz" nevnt i tingboken for Nærøy skipsreide (i Herøy, søre-sunnmøre) for 15. august 1718. Hvor hun bad om tingsvitne/vitnemål, om at ho ikke har hatt verken kontakt, hørt eller kunnskap fra sin mann på 11 år. Hennes ektemann var Auditeuren Christian Buckholtz. Han forlot henne i Bergen for søke lykken i fremmed krigstjeneste. Siste gang hun hørte fra mannen var 8 uker etter han dro, da oppholdt han seg i Kønnigsberg. (Kaliningrad, Russl.) Og ifølge tingboken har ho bodd 9 år "udi" Herøy prestegjeld og mest oppholdt seg "udi forrige Vice-Pastor Hr. Melchior Falchis Huus og elles undertiden hos smucke borger-folck her paa stæden,...". Hovedgrunnen til ho ville ha vitnemål om sin manns fravær var nok å få opphørt ekteskapet, bli erklært som enke. Så ho kunne være fri til finne seg en ny hjerteskjær. Som ho sikkert funnet for lengst. Kunne da denne Anna Dorothea Buckholtz (fra Bergen ?) være identisk med Jørgen Jacobsen Holts 2. hustru Anna Dorothea Nyborg?344

[Gift 1° med Christian Buckholtz; Gift 2° 1717 med Jørgen Jacobsen Holst; Gift 3° omkr. 1724 med Ove Christophersen Nagel].
258.120.
___________
259.120.
___________
260.120.
___________
261.121.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født 1666, Støren ?345.
Død 8 jun. 1706, Støren ?345, begravet 17 jun. 1706186.
     Jörgen student.48
     Blev 16 April 1700 Sognepræst her [Støren]. Døde 8 Juni 1706. Schønau i sin Samling af danske lærde Fruentimmer, 2den D. S. 1303 beretter, at Jørgen Schjelderup, en habil Student, blev af Professor Steenbuch i Kjøbenhavn antagen til at følge den bekjendte danske Lærde, Frederik Rostgaard, paa hans Reiser som Copist, og at han i Paris blev brugt til at afskrive Libanii Sophistæ græske Breve i det kongelige Bibliothek, og havde Rostgaard med megen Flid underviist ham i at læse de forekommende Abbreviaturer efter den saakaldte codicis regii maximi Anviisning. Denne Reise maa være begyndt i Aaret 1692; thi i dette Aar var Rostgaard i Leyden, 1694 i England, 1695, 96 og 97 i Frankrig, 1698 og 99 i Italien og reiste i September s. A. derfra over Alperne igjennem Tydskland til Leipzig, hvorfra de det følgende Aar kom tilbage til Kjøbenhavn.346

Gift _____med

Dorothea Koplau
Død omkring apr. 1706, Støren præstegård347.
     Datter af Cort Christopher von Koplau.
     Døde paa Barselseng med det tredie Barn, 6 Uger før Mandens Død.347

Børn af Jørgen Pedersen Schjelderup og Dorothea Koplau:

523.261.Maria Schjelderup
524.261.Clara Schjelderup, f. 1701, Støren., d. 1768, Kongsvinger ?
525.261.Jens Schjelderup
526.261.Kirsten Schjelderup
527.261.Conradine Schjelderup, f. omkr. 1706
262.121.
Niels Pedersen Schjelderup
Født 1668, Støren.348.
     Niels Reg---- (uleselig).48
     Capitain, gift med [dansk præsteenke] Anna Hobral [Hobroe?], havde 4 Børn. (iflg. hånskrevet notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).181
     S.T.Dahl skriver i geistligheten s. 154 at Niels ble gift med Anna Stabel.182

Gift _____med

Anna Stabel (Hobroe, Hobral)
Død 23 jan. 1738, Horg.348.
     »en presteenke af Kjøbenhavn« [? enke efter hr. Christen Anderssen Hobro, sogneprest til Aars og Haubro 1651 til sin død 1693 ?].348

Børn af Niels Pedersen Schjelderup og Anna Stabel (Hobroe, Hobral):

528.262.Peter Stephen Schjelderup, f. 1698, d. 1781, Veøy
529.262.Clara Schjelderup
530.262.Jøris (Jøren?) Schjelderup
531.262.Elisabeth Schjelderup
532.262.Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
263.121.
Jens Pedersen Schjelderup
     Sømand, død i udlandet.186
264.121.
Hans Pedersen Schjelderup
     Sømand.186
265.121.
Jonas Pedersen Schjelderup
Død 17 feb. 1723, Holland.186.
     Sømand.181
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: Jonas Skielderup. Maren bort i 6 år. Fattig.349

Gift _____med

Hellene
Død 26 jun. 1736186.

Børn af Jonas Pedersen Schjelderup og Hellene:

533.265.Ane Elisabeth Schjelderup
534.265.Peder Schjelderup, f. 1711, d. 1733, Batavia.
535.265.Ane Kierstine Schjelderup, d. 1775
266.121.
Anna Kirstine Schjelderup
     Ane Christin have D. Lisbeth Jorritz-D. With.48

Gift 1° 3 apr. 1695, Støren.186 med

Jørris White
Født 1661185.
Død 1700185.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Cand. theol..
     Hans Hyldbakk skriver han var gift med Gidsken Pedersdotter Schjelderup.185

Gift 2° 8 jan. 1704, Støren.186 med

Christen Andersen Aalborg

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Jørris White:

536.266.Thorsten Whitte

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Christen Andersen Aalborg:

537.266.Jørris A... Aalborg
267.121.
Gidsken Schjelderup
Født omkring 1670.
Begravet 4 mai 1742, Vinger.
     Gidsken Pige hos Hr. Even paa Quechne.48
     I Wilhelm Lasses notater s. 203B står der «Gidsken Schjelderup, enke efter Sorenskriver Bendix Hejde, blev begravet i Vinger 4. mai 1742, 72 Aar gl.».

Gift 1° _____med

Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 1628350.
Død 1705351.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.48
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)352
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.352
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.352
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.352

[Gift 1° med Kirsten Andersdatter Bruse; Gift 2° omkr. 1671 med Bodil Clausdatter Stabel (1635 - 1698); Gift 3° med Gidsken Schjelderup (f. omkr. 1670); Gift 4° _____ med Marta Nielsdatter; Gift 5° _____ med Randi Kristensdatter; Gift 6° _____ med _____].

Gift 2° _____med

Bendix Heide
     Sorenskriver.

Børn af Gidsken Schjelderup og Niels Jensen Friis:

538.267.Clara Bolette Friis
539.267._____
268.121.
Sara Schjelderup
     Sara [er alt hvad Schøning har skrevet].48

Gift 17 okt. 1703, Støren.186 med

Johan Hønnemann
Begravet 20 aug. 1733, Bakke.186.
     Lieutenant.181

Børn af Sara Schjelderup og Johan Hønnemann:

540.268._____
541.268.Eva Clara Hønnemann
269.121.
Maren Schjelderup
Død 1730353,186.
     Maren [er alt hvad Schøning har skrevet].48
     Død ugift. Hun er sandsynligvis den datter som Erlandsen har kaldt Sara (nr. 2).
     I en efterslægttavle på Frederiksberg bibliotek er hun også først kaldt Sara, men navnet er siden streget over og erstattet af Maren, død ugift 1730.186
     Skifte _____, Estenstad i Sogndale i Støren Prestegjeld354,181Blandt Arvingerne hendes Søsterbørn, Torsten (Elias?) With samt Jørris Adrian? Aalborg.
270.121.
Lucie Schjelderup
     Lucia er paa Wogen.48

Gift 6 apr. 1701, Støren.186,354 med

Christian Rasbech
Født 1655355.
     Lieutenent.181
     4 Børn iflg. Erlandsen.

Børn af Lucie Schjelderup og Christian Rasbech:

542.270.Birgithe Rasbech
543.270.Clara Elisabeth Rasbech
544.270.Beret Christiansdatter Rasbech
271.121.
Peder Pedersen Schjelderup
Død 12 apr. 1755186.
     Peder hos Comisair Tönder.48
     Hytteskriver paa Tolgen. 10 børn.
     Skifte 21 jun. 1755, Røros Berg. Skifteprot. 1742-56, s. 1088186.

Gift _____Havde 10 Børn.356med

Lucie Hagerup (Hage?)

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?):

545.271.Gidsken Kristine Schjelderup, d. 1761
546.271.Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup, d. 1731
547.271.Abraham Schjelderup, d. 1789
548.271.Richard Nicolai Schjelderup, f. 1716, d. 1791
549.271.Anders Pedersen Schjelderup, d. 1749
550.271.Jens Pedersen Schjelderup, d. før 1755
551.271.Peder Schjelderup
552.271.Lucie Pedersdatter Schjelderup
553.271.Ane Elisabeth Schjelderup
554.271._____
272.122.
Karen Andersdatter (Schjelderup)

Gift _____med

Melchior Andersen Riber
Født omkring 1653.
Død 1726.
     Søn af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
     Fra Hitteren.195
     Godseier, handelsmann på Vikan, Frøja - senere Ansnes på Hitra.
     Skifte 23 jan. 1726, Vikan i Hitra357Enke Karen Andersdatter Schielderup, samt deris sammen "aflede børn": 1. Milde, gift med Lieutenant Brøndlund; 2. Anders, gift, bodde på gården; 3. Inger, gift med Peder Jensen Koch, Sulen; 4. Karen, gift med Kaptein Iver Lund Mandal; 5. Anne, ugift. Formue: 3792-1-12. Gjeld: 429-0-8. Til Deling: 3363-1-4..

Børn af Karen Andersdatter (Schjelderup) og Melchior Andersen Riber:

555.272.Milde Riber
556.272.Anders Melchiorsen Riber, f. 1690, d. 1741, Sula.
557.272.Inger Melchiorsdatter Riiber
558.272.Karen Riber, f. 1694, d. 1778, Foslien i Stjørdalen.
559.272.Anne Melchiorsdatter Riber
273.122.
Anna Michelsdatter (Schjelderup)
     Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen.64

Gift 1691189 med

Thomas Jenssen Collin
Født 1662189.
Død 1746189.
     Sognepræst til Værdalen.189
274.122.
Gidsken Michelsdatter
     Gidsken, s fik Her Even p Qvikne. Børn: Karen, Michel, Ane, Kirsten.64

Gift 1° _____med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 1653358.
Død 1735195,358.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.359
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.48
     Sognepræst til Tønset.195
     Sogneprest i Tønset.358

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].

Gift 2° _____med

Bendix Heyde
     Sorenskriver.195

Børn af Gidsken Michelsdatter og Evind Stenssøn Meldal:

560.274.Karen Evensdatter Meldal
561.274.Michel Evensen Meldal
562.274.Anne Evensdatter Meldal
563.274.Kirsten Evensdatter Meldal
564.274.Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
275.122.
Augustinus Skielderup
Født 8 okt. 1672, Beitstadens Præstegaard189,359.
Død mai 1743195, begravet 20 mai 1743360.
     Allerede som Barn mistede han sine Forældre. Han kom derefter i Huset til en Præst i Lexvigen [Søren Røg], hvor han var i et Par Aar, indtil en Ildebrand ved Nattetider ødelagde Præstegaarden. Den unge Augustinus blev gjennem et Vindu frelst fra at brænde inde. Ved sin Families Omsorg blev han senere sat i Skole i Trondhjem og dimitteredes i 1690 til Universitetet. I de tre følgende Aar studerede han Theologi og opholdt sig for det meste i Danmark.361
     «Anno 1693 blev han kaldet til Medtjener i Embedet til Lauerdals Præstegjeld i Jarlsberg Grevskab, hvor han 1704 succederede som Sogne-Præst.»362
     «Anno 1773 blev han vice Provst i Jarlsberg Provsti under Hr. Mag. Thomas Gerner i Tønsberg, som ej kunde rejse ud, men førte selv Correspondencen og desl. Ved Provst Gerners Død nedlagde og Hr. Augustinus Provst-Embedet, som den der boede saa langt fra Post-Huuse.»363
     I Arthur Skjelderup "Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson ..., Chria. 1915.", er gengivet Augustinus Skielderups Biografi skrevet af Sønnesønen Jacob Worm Skjelderup.

Gift 1° _____med

Anne Bastiansdatter Stabell
Født apr. 1673.
Død 10 mar. 1706363, begravet 8 feb. 1706360.
     Datter af Bastian Nilssøn Stabell og Augde Andersdatter Thurmann.

Gift 2° 13 okt. 1706, Holmestrand.360 med

Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?)
Født jun. 1661363,360.
Begravet 16 jun. 1740, Lardal363,360.
     Datter af Frederik Olsen og Maren Torkildsdatter.
     I Arthur Skjelderups Eie er et Glaskrus med Sølvlaag, hvorpaa er indridset Aarstallet 1725 og Navnene Augustinus Schielderup og Karen Friderichs Datter Kolstad. (Hvorfor Karen Friderichsdatter i Inskriptionen gives Navnet Kolstad, vides ikke.)363
     Skifte 6 sep. 1740360.

[Gift 1° med Jacob Nielsen Worm (d. 1704); Gift 2° 13 okt. 1706 med Augustinus Skielderup (8 okt. 1672 - mai 1743)].

Børn af Augustinus Skielderup og Anne Bastiansdatter Stabell:

565.275.Michael Augustinussen Skielderup, f. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal, d. 1743
566.275.Jacob Skielderup, f. 1697
567.275.Bastian Skielderup, f. 1698, Roso i Hem., d. 1765, Botne.
568.275.Søren Skielderup, f. 1700, d. 1734, Vinje.
569.275.Augdi Augustinusdatter Skielderup, f. 1703

Børn af Augustinus Skielderup og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?):

570.275.Anne Jacobæa Schjelderup, d. eft. 1771
276.122.
Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 1740364, begravet 12 sep. 1740364.
     Sognepræst til Tolgen.189
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.364
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard364Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 1753365.
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Børn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft:

571.276.Jens Andersen Schjelderup
572.276.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
573.276.Karen Schjelderup, d. 1745
574.276.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
575.276.Elisabeth Schjelderup
576.276.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
577.276.Maren Schjelderup
578.276.Gidsken Schjelderup
277.122.
Jørgen Michelsen (Skielderup?)
     Attest for afg. Jørgen Michelsens Arvinger, belangende endel tilstaaende paa det Austindigste (!) [Ostindiske] Huus udi Holland. .... Aar 1698 den 12 September fremstillede sig for os udi Retten ...., at bemeldte hr. Anders og Augustinus Michelsønner samt Lispet, Gidschen og Mille Michelsdøtre ere rette Søskende til berørte Jørgen Michelsen, og at de hverken ere flere Søskende eller Arvinger til deres ved Døden afgangne Broder Jørgen Michelsen. ....
278.122.
Mille Mikkelsdatter Schjelderup
Født 1679.
Død 1741.
     Se Rennebuboka.
     Skifte 9 sep. 1741, Skamfer i Rennebu.366.

Gift 1° 1699 med

Svend Rasmussen
Født 1657.
Død 1709.
     Se Rennebuboka.
     Rennebuboka gir ham slektsnavnet Schjelderup, men det finnes ingen kjent slektstilknytning til Schjelderupslekta. Ved kjøp av Aunet (III, 23) er han kalt Svend Rasmusson Skamfer. Ved kjøp av Søgard Skamfer (III, 184) er han kalt Svend Rasmusson på Skamferhaugen. Ved kjøp av Storslette (III, 138) er han kalt Svend Rasmusson på Skamfer. Det er således ikke noe kjent slektskap mellem ham og kona Mille Mikkelsdatter Schjelderup. Barna tok navnet Schjelderup.367

Gift 2° 1710186 med

Lars Hansen
Død 1733, Skamfer i Rennebu.186,366.
     Skifet [dato ulæselig].186

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Svend Rasmussen:

579.278.Mikkel Svendsen, d. 1739
580.278.Kirsten Svendsdatter Schjelderup, f. 1701
581.278.Hans Svendsen Schjelderup, f. 1706
582.278.Anne Svendsdatter Schjelderup, f. 1708

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Lars Hansen:

583.278.Svend Larsen (Schjelderup), f. 1711
279.122.
Lisbeth Michelsdatter
     «Lisbeth Michels-d: besoven af Christopher Tønder fik siden Claus p Toldboeden».64
280.123.
Anna (Raphaelsdatter) Lund
Født 6 jul. 1658, Skogn.191.
Død jul. 1658.
     Død strax (hjemmedøbt).191
281.123.
Jørgen Lund
Født 11 aug. 1659191.
Død okt. 1659368,191.
282.123.
Mats Lund
Født 24 sep. 1660191.
Død 27 jan. 1684191.
     Blev Student 1678, 19. Juli (fra Trondhjems Skole). Han havde Ventebrev paa Frue Sognekald i Trondhjem, men døde forinden af en Forkjølelse, han paadrog sig («paa Ejdet») under et Besøg hos sin Søster, Anna, gift med Foged Jens Olssøn i Numedal (~: Namdalen). Frue Sognekald blev da givet hans Svoger, Mag. Sebastian Whitte. Mats Lund «var af Gud synderlig begavet paa Prædickestolen», siger Faderen om ham i sin «Haandbog».191
283.123.
Anna Lund
Født 22 dec. 1661369,191.
Død 25 apr. 1704191.

Gift 15 sep. 1680, Skogn ?191 med

Jens Olssøn
Født 30 dec. 1643191.
Død 1698191.
     Foged i Numedal [~: Namdalen], døde i Embedet 1698. (Sit sidste Regnskab aflagde han for Aaret 1696).191
     Af Foged Jens Olssøns 3 Sønner og 5 Døttre kjendes kun 1 Søn af Navn, og han kaldte sig Lund.370

Børn af Anna Lund og Jens Olssøn:

584.283.Ole Jensen Lund (Pharo)
284.123.
Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.370.
Død nov. 1739371,168,370.

Gift 1684, Skogn372,168,370 med

Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?373,168,370.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem168,370.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.168,370
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem..

Børn af Inger Margrethe Lund og Sebastian Withe:

585.284.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
586.284.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
587.284.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
588.284.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
589.284.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
285.124.
Karen Olsdatter Tønder
Født 11 dec. 1661, Trondheim.374.
Død 7 jul. 1735, Trondheim.374.
     Se NST 16 (1957-58), s. 222 ff.

Gift 1° 9 okt. 1679, (Trondheim?)375 med

Jens Hanssøn Collin
Født 8 nov. 1651, Kolding, Danmark.375.
Død 8 mar. 1708, Leangen gård.375, begravet 29 mar. 1708, Vår Frue kirke i Trondheim.375.
     Handelsmand samt Assessor i nordenfj. Overbergamt.376

Gift 2° 9 aug. 1712, Trondheim377 med

Abraham Petersen Dreyer
Født 11 dec. 1671377.
Død 4 aug. 1736377.
     Søn af Peter Carstensen Dreyer og (Anna) Catharina Stricht van Hoffmerssel.
     Etatsraad, Berghauptmand og Lagmand i Trondhjem.376
     Han ble utnevnt til vise-lagmann etter den avdøde [Wilhelm] Mechlenburg den 8. juni 1697 (NK bd. VI, s. 107). I 1703 etterfulgte han faren som lagmann. Finne-Grønn mener at Abraham trolig foresto embetet som virkelig lagmann for faren fra 1697.377
     Han var student i 1687 og baccalaur i 1688. Den 8. juni 1697 ble han overbergamtsforvalter nordenfjells, den 2. juni 1721 ble han bergråd og den 22. juni 1731 etatsråd. Stiftamtmann Ahnen skriver om ham i 1714 at han hadde 900 riksdaler i inntekt som lagmann, 300 riksdaler som oberbergamtsassessor sønnenfjells og 300 som ditto nordenfjells. Han hadde hus og gård i byen [Trondheim], jordegods, sagbruk og eide 30/180 parter i Røros kopperverk, 8/56 parter i Meldal verk og 2/16 parter i Kvikne bergverk. Disse bergparter fikk han trolig gjennom sin hustru som var enke etter Jens Hansen Collin. Den 5. okt. 1722 kjøpte han Østeråt gods på auksjon men solgte dette igjen den 9. juni 1736. Han bodde selv på gården Rønningen [i Strinda, der også faren bodde].377

Børn af Karen Olsdatter Tønder og Jens Hanssøn Collin:

590.285.Anna Catharina Collin, f. 1679, d. 1722
591.285.Maren Collin, f. 1681, d. 1755
592.285.Hans Jensen Collin, f. 1682, d. 1742
593.285.Ole Collin, f. 1684, d. 1712
594.285.Marte Sophie Collin, f. 1686, d. 1701
595.285.Karen Collin, f. 1689, d. 1763
596.285.Peder Collin, f. 1691, d. 1691
597.285.Petter (Peder) Tønder Collin, f. 1692, d. 1733
598.285.Christian Ulrich Collin, f. 1694, d. 1735
599.285.Anna Marie Collin, f. 1697
600.285.Jørgen Christian Collin, f. 1699, d. 1703
601.285.Martha (Mette) Sophia Collin, f. 1702, d. 1760
286.124.
Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 1663378.
Død 1725378.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.378

Gift 1° 24 jun. 1696378 med

Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 1679379.
Død 17 mar. 1716378.
     Datter af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).

Gift 2° 26 jan. 1717378 med

Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix
Født 13 sep. 1684378.
Død 1764378.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal):

602.286.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
603.286.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
604.286.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
605.286.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
606.286.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
607.286.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. omkr. 1703
608.286.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
609.286.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
610.286.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
611.286.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
612.286.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
613.286.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
614.286.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix:

615.286.Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder, f. 1717, d. 1775
616.286.Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder, f. 1719
617.286.Lars Brix Olufsen Tønder, f. 1720
618.286.Peder Olsen Tønder, f. 1721, d. 1813
619.286.Hans Olufsen Tønder, f. 1722, d. 1735
287.124.
Jørgen Olsen Tønder
     Han er ikke nevnt på Tønders tavle men den 3. juni 1678 var Hr Ole på rådstuen og fikk en attest for sin sønn Jørgen som skulle reise bort.380
288.124.
Christopher Olsen Tønder
     Ble kaptein. Bodde på Arretsvig i N-Møre. 7 Barn.301

Gift 1699301 med

Karen Hansdatter Femmer
Født 27 jan. 1678301.
Død 22 mai 1754301.
     Datter af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.
289.124.
Arnoldus Olsen Tønder
Død 1711301.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.301

Gift 1705301 med

Maria Anna Emahus
     Datter af Hans Emahus og Dorothea Henriksdatter (Bull).

[Gift 1° 1705 med Arnoldus Olsen Tønder (d. 1711); Gift 2° med Peder Brønlund].

Børn af Arnoldus Olsen Tønder og Maria Anna Emahus:

620.289.Maren Dorothea Tønder, f. 1706, Dønnæs, d. 1746
621.289.Hans Emahus Tønder
290.124.
Anna Maria Tønder
Født 1667381,301.
Død 1691381.

Gift 1686301 med

Hans Knudssøn Glad
Død 31 mai 1710, Christiania.382.
     Søn af Knud Christopherssøn Glad og Maria (Maren) Berthelsdatter Mule.
     I thingbogen for Indre Sogn 1696 hader det: «læste Hans(?) Glads Kjøbebreff til Thies Nagel paa hvad han og hans Søskende Christine Glad og sal. Karen Glads Børn vare tilfalden efter Hr. Peder Pederssøns Hustru Sidsel Glad.» Hvorvidt der virkelig staar Hans Glad er maaske noget tvivlsomt. Men det maa som det synes læses saaledes. I saa fald maa det vistnok ogsaa antages, at man her har den senere borgermester i Christiania Hans Glad. Denne mand var først toldskriver, derefter raadmand og blev 27. sept. 1701 borgermester i Christiania, hvor han døde. Han blev assessor i overhofretten 14. febr. 1702.382

[Gift 1° 1686 med Anna Maria Tønder (1667 - 1691); Gift 2° 7 mar. 1693 med Maren Grüner (28 mai 1672 - 28 aug. 1752)].

Børn af Anna Maria Tønder og Hans Knudssøn Glad:

622.290.Maria Hansdatter Glad, f. 1687
623.290.Ole (Oluf) Hanssen Glad, f. 1688, d. 1742
624.290.Knud Hanssen Glad, f. 1689
625.290.Peder Hanssen Glad, f. 1690
291.124.
Susanna Olsdatter Tønder
Født 1674301.
Død 1723301.
     4 Barn i første ekteskap.301

Gift 1° _____med

Svend Olsen Høysager
Død 1711383, begravet 21 dec. 1721383.
     Han fikk bestalling på stillingen [byfogd i Trondheim] den 24. mar. 1688. I et brev som han hadde sendt inn til magistraten sier han at han ikke kom i funksjon som byfogd før ved Mikkelsdag i 1688.383
     Wibe sier om han i 1708 att: »han kan leve vel af sin Bestilling, helst som Folket her er heel trættfuld, er ellers ingen dum Mand«.383
     Sorenskriver Skånlund kaller Svend sin gamle medtjener hvilket tyder på at Svend hadde en fortid som kammertjener i Danmark.383

Gift 2° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 1738384.
     Byfogd i Trondheim.301
     Skifte 1737-1742, Trondheim.385(Byf: Jens Hammer)..

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Børn af Susanna Olsdatter Tønder og Svend Olsen Høysager:

626.291.Matthias Høysager
627.291.Ole Mathias Høysager
628.291.Maria Høysager
629.291.Christian Ulrik Høysager
292.124.
Reinholdt Olsen Tønder
Født 1681301.
Død okt. 1704301.
     Han var arvingen til Dønnesgodset men han døde i oktober 1704 da han kullseilte med sin båt.301
293.124.
Gidsken Olsdatter Tønder

Gift _____med

Erik Madsen
     Stilling: Stiftamtskriver i Trondhjem.
     Han ble utnevnt til stiftamtskriver [i Trondheim] den 15. okt. 1691. Han sto som stiftamtskriver ut denne perioden.386
     Han startet sin karriere som kammertjener hos den unge Christian Gyldenløve men gikk i 1688 over i tjeneste som kammertjener for dennes bror Ulrik Gyldenløve. Tønder sier i sin stamtavle at Erik, på grunn av en alt for flott levevis, kom skjevt ut og ble skyldig kongen en masse penger. Dette måtte hans sønn Ulrich Fredrich [Dahl, nevner ikke denne som barn av Erik] ordne etter farens død.386
     Siden hans karriere startet som kammertjener i Danmark var han trolig dansk [Han hadde også en bror Søren eller Morten som var tollskriver ved tollboden i København]. Han var første gang gift med NN [Apoteker Eitel kaller Erik sin svoger]. Andre gang var han gift med Gisken Olsdatetr Tønder.386

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Gidsken Olsdatter Tønder].

Børn af Gidsken Olsdatter Tønder og Erik Madsen:

630.293.Christian Ulrich Eriksen, d. 1751, Molde.
631.293.Stinken Tønder Eriksdatter
632.293.Anne Catharina Eriksdatter
294.124.
Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 1675301.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.387

Gift _____med

Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 1674388.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.389.
     Søn af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.389
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.387

Børn af Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder og Steen Melchiorsen Meldal:

633.294.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
634.294.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
635.294.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
636.294.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
637.294.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
638.294.Marie Meldal Steensdatter
639.294.Ellen Steensdatter Meldal
640.294.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
295.124.
Christiana Olufsdatter Tønder
Født 1679390,301.

Gift 1695301 med

Augustinus Olsen
Født 1660390.
     Søn af Ole Augustinussen og Lisbeth Kiær.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.390
     12 Børn.301

Børn af Christiana Olufsdatter Tønder og Augustinus Olsen:

641.295.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. eft. 1757
296.124.
Olava Maria Olsdatter Tønder
Født 1684301.
Død 1757301.

Gift _____med

Nils Francke
     Kanselliråd. Hadde 3 barn.301
297.125.
Sara Jacobsdatter
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.194.
Død 1725, Trondhjem.194.

Gift _____med

Nils Mortensen Lund
Født 1656? 1666?, Stod, Nord Trøndelag194.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag194.
     Søn af Morten Olufsen Lund og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Børn af Sara Jacobsdatter og Nils Mortensen Lund er vist under Nils Mortensen Lund (nr. 206).

298.127.
Ole Svendsen Schielderup
Død 1723391.
     ?? Bruker av Reistad gård ??

Gift _____391med

Mali Pedersdatter
Født 1700391.
299.128.
Johanna Christensdatter Bloch
Født omkring 1690198.
Død efter 1731198.

Gift _____med

Hans Thomassøn Montagne
Født 1680198.
Død 1726198.
     Søn af Thomas Christensen Montagne og Kirsten Arnoldsdatter de Fine.
     Stilling: Vicepastor til Strinda, Trøndelag.
300.128.
Jens Christensen Bloch
Født 1692198.
Død 1737198.
     Stilling: Sogneprest til Selbu
     Hr. Jens Bloch, glødet sterkt for finnemisjonen blandt hvis pionerer han hører. Han var således i årene 1716-19 den første faste misjonær i Vest-Finnmark og efter i 1719 å være blitt personellkapellan hos sin far i Selbu, drev han en opofrende misjonsvirksomhet blandt finnene i Tydal, i grensetraktene mot Sverige. I sitt arbeide for samefolket hadde han gode tradisjoner fra sin morfar, biskop Bredal, som under sitt nødtvungne eksil i Trondenes i årene 1658-60 - da Trondhjems len efter Roskildefreden var avstått til Sverige - tok op arbeidet med å spre kristendomskunnskap blandt samene i Nord-Norge.392

Gift _____med

Sophia Amalia Eriksdatter
Født 1692198.
Død 1764198.
     Datter af Erik Madsen.

Børn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter:

642.300.Erik Bredal Bloch, d. eft. 1781
301.129.
Oluf Nielssøn Bye
Født omkring 1674202.
Død før 20 jan. 1742202.
     I 1681 bodde han hos stedfaren, Anders Brøndlund, og var da «paa 7de Aar». Han var død ved skiftet efter søsteren Maren i 1742.202
     Er muligvis den Oluf Bye der findes gift med Sara Pedersdatter (Darre) - Se NST 1, s. 211.

Gift _____med

Sara Pedersdatter (Darre)
     Datter af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop).
     Er ifølge NST 1, side 211, gift med en Oluf Bye. Dette kan være Oluf Nielssøn Bye (født ca. 1674), hvis datter Magdalene så må være opkaldt efter Sara's moder.88

Børn af Oluf Nielssøn Bye og _____:

643.301.Niels Bye
644.301.Magdalena (Malene) Olufsdatter Bye, f. omkr. 1718
302.129.
Maren Nielsdatter Bye
Født omkring 1677.
Død før 1742.
     I 1682 oppgis hun å være på 5te år. Skifte efter henne blev begynt i Bergen 20. januar 1742 og sluttet 16. februar s.å. Arvinger var hennes helbrors barn og hennes halvsøsken.202
303.129.
Peder Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1679393,295.
Død 10 jul. 1733295.
     Student fra Trondheim 1695. Cand. theol. 1697. Sogneprest til Hellevad, Ørum og Hellum i Vendsyssel, Danmark 1698.295
     I skiftet efter svogeren Jens Bloch Giæver 1757 nevnes to barn av Peder Brøndlund; Anders og Berethe.295

Gift 1° _____med

Gunhild Andersdatter Hals
     Datter af Anders Jenssøn Hals og Gidsel Pedersdatter Hvass.

Gift 2° 16 mar. 1706295 med

Sophia Jacobsdatter Bruun
     Datter af Jacob Pederssøn Bruun og Maren Madsdatter.

Gift 3° _____med

Maren Gundersdatter Torup
     Datter af Gunder Nielssøn Torup og Anna Larsdatter Winde.

Børn af Peder Anderssøn Brøndlund og _____:

645.303.Anders Pederssøn Brøndlund
646.303.Berethe Sophia Brøndlund
304.129.
Niels Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1681294,295.
Begravet 16 aug. 1722, Hadsel.295.
     Provst og sokneprest til Hadsel.185

Gift _____med

Margrete Michelsdatter With
Død jan. 1733292,293.
     Datter af Michel (Michael) Sebastiansen With og Margrete Hansdatter Holm.
     Skifte 1734293.

Børn af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With er vist under Margrete Michelsdatter With (nr. 215).


Børn af Niels Anderssøn Brøndlund og _____:

647.304.Birgitte Johanna Brøndlund
648.304.Riborg Brøndlund
649.304.Margrethe Whit Brøndlund
650.304.Jens Andreas Brønlund
305.129.
Dorothea Andersdatter Brøndlund
Død efter 1726394.

Gift 11 dec. 1709, Dverberg., trolovet i Hadsel 6. dec. 1709.395,394 med

Jens Danielsen Hveding
Født 1680396,394.
Død 25 mar. 1749394,396.
     Søn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Han efterfulgte i 1715 svigerfaren, hr. Anders Brøndlund, som sogneprest til Dverberg. Efter svogeren, hr. Niels Brøndlunds død blev han i 1723 tillike prost i Lofoten og Vesterålen. Sogneprest til Leksvik 1738. 4 døtre.397
306.129.
Johanna Andersdatter Brønlund
Født omkring 1683.
Død omkring 1748.
     I ekteskapet med Ole Hveding var minst 4 barn som imidlertid alle synes å være døde før 1738.394

Gift 1° før 1704293 med

Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad
Død omkring 1708293,397.
     Søn af Christen Madssøn Hundevad og Berethe Mogensdatter Tellmann.
     Proprietær til Melbu i Hadsel.293

Gift 2° 13 okt. 1709, Hadsel.394,397 med

Ole Danielsen Hveding
Født 1683396.
Begravet 31 mar. 1727, Hadsel.398,394.
     Søn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Jektereder og kjøpmann.396
     Han var fra 1709 eier av Melbo (Melbu) i Hadsel.399

Gift 3° 12 okt. 1729, Hadsel.394,399 med

Jens Bloch Gievert
Født 1698, Bitterstad, Hadsel., døbt 17 jun. 1698399.
Begravet 14 dec. 1755, Hadsel kirkegård.399.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.399
     Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen, var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger.400

[Gift 1° 12 okt. 1729 med Johanna Andersdatter Brønlund (omkr. 1683 - omkr. 1748); Gift 2° omkr. 1750 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763)].
307.129.
Berte Andersdatter Brønlund
Født 1685, Dverberg, Nordland.401.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.401.

Gift omkring 1712401 med

Mathias Christensen Trane
Født 1684, Sørvik, Trondenes.402,403,401.
Død 1736, Sørvik, Trondenes.401,403.
     Søn af Christen Mathiassøn (Trane?) og Maren Jensdatter Hveding.
     Ved manntallet år 1701 er «Mathiaß Christenß» i Bergen Latinskole.404
     Stilling: Lensmann og skipper405.

Børn af Berte Andersdatter Brønlund og Mathias Christensen Trane:

651.307.Berit Mathiasdatter Trane, f. 1714, Nordland., d. 1753, Trondenes.
652.307.Nils Mathiassen Trane, f. 1716, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
653.307.Jens Mathiassen Trane, f. 1725, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
654.307.Hans Mathiassen Trane, f. 1727, Trondenes.
655.307.Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane, f. 1728, Trondenes., d. 1784, Trondenes.
308.129.
Jens Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1689406,407.
Død omkring 1765407.
     Student - privatdimmiteret - 1707, 18 år gl. I 1708 prekte han i Hadsel kirke en søndag da presten - hans bror hr. Niels - «formedelst det forrygende vejr» ikke kunde komme til kirken. Imidlertid opgav han studiene og blev jekteskipper og leilending på gården Aa i Dverberg av skyld 2 våg fisk. Denne bygslet han i 1716. «Formedelst alderdom» overlot han i 1764 en del av bygslen i gården til Hans Brønlund som antagelig var hans sønn. Fra 1766 er Jens Brøndlund utgått av jordeboken og er da rimeligvis død. Jektebruket hadde han opgitt før 1754.407

Gift _____med

Gidsken Christensdatter (Trane)
Født omkring 1682, Sørvik, Trondenes.408,405.
     Datter af Christen Mathiassøn (Trane?) og Maren Jensdatter Hveding.

Børn af Jens Anderssøn Brøndlund og Gidsken Christensdatter (Trane):

656.308.Anders Jenssøn Brønlund, f. 1712, d. 1762
657.308.Hans Brønlund
309.129.
Birgitte Andersdatter Brønlund
Født omkring 1689.
Død før 1757.
     Levde i 1707 ugift hos søsteren Johanna på Melbu. Ved skiftet efter halvsøsteren Maren Bye i 1742, var hun enke og bosatt i Nordland. I skiftet efter svogeren Jens Bloch Gievert i 1757 nevnes hun ikke og var da formodentlig død.407

Gift _____med

Mathias Christenssøn (Fure?)
     På Andenes.
310.129.
Søren Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1692, Andenes, Dverberg, Nordland.409,204,409.
Død efter 1757410.
     Jekteskipper på Myre i Dverberg og lensmann i Myre fjerding. I 1734 var han så «forarmet» at han helt slapp å betale skatt.410

Gift omkring 1720401 med

Margrethe Marie Rafn
Født 1700411.
Død før 1765411.
     Datter af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Stamfarens yngste datter, Margrethe Marie Rafn, født 1700, døde før 1765. Gift med handelsmann på Andenes, Søren Brønlund, som var sønn av prest til Andenes, Søren Brønlund, og bodde på Myre, Dverberg. De hadde flere barn.411

Børn af Søren Anderssøn Brøndlund og Margrethe Marie Rafn:

658.310.Johanna Sørensdatter Brønlund, f. 1724, d. 1804
659.310.Anders Sørensen Brønlund, f. 1725, Hadsel.
660.310.Birgitte Sørensdatter Brønlund, f. 1726
661.310.Hans Sørensen Brønlund, f. 1733, Nordland., d. 1804, Trondenes.
311.129.
Hans Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1692412,410.
Begravet 3 nov. 1726, Dverberg.413,410.
     Leilending på gården Myre i Dverberg som han i 1722 bygslet sammen med broren Søren. Han var visstnok ugift.410
312.129.
Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund
Født 1694.
Død efter 1757410.

Gift 28 okt. 1722, Dverberg?293 med

Hans David Celius
Født 1 nov. 1684410.
Død 1756410.
     Res. kap. til Øksnes i Vesterålen og fra 1753 til Skjærstad i Salten.410

[Gift 1° med Johanna Opdal (d. nov. 1721); Gift 2° 28 okt. 1722 med Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund (1694 - eft. 1757)].
313.129.
Lars Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1696414,410.
Død 1742410.
     Nevnes som fadder i Hadsel 1714. Hans skjebne er forøvrig ukjent.410
     ??? Identisk med Lars Brønlund gift 4. april 1737 i Stokke med Charlotta Amalia Vilttinghoff/Wittenhoff ???415

Børn af Lars Anderssøn Brøndlund og _____:

662.313.Schach Wittenhoff Brønlund
314.133.
___________
     Død som barn.
315.133.
___________
     Død som barn.
316.133.
Mogens Menssøn Blix
Født 1697, Evje15.
Død 2 mar. 1740, Jelse15.
     Var fra 1723 kapellan hos sin far.15

Gift _____med

Judithe Henriksdatter Weinwich
Født 1714, Bergen15.
Død 1739, Jelse15.
     Datter af Henrik Henrikssøn Weinwich og Maren Gjertsdatter Heiberg.

Børn af Mogens Menssøn Blix og Judithe Henriksdatter Weinwich:

663.316.Henrik Mogenssøn Blix, f. 1730, Jelse, d. 1797, Bergen
317.135.
Lars Pedersen Blix
Født omkring 1692416.
318.135.
Mogens Pederssøn Blix
Født 3 mar. 1693, Trondhjem15.
Død 3 mai 1746, Christiania15.
     Regimentskvartermester og auditør ved Vesterlenske regiment 18. juni 1717, borgermester i Christiania 14. jan. 1726, kancelliraad, senere krigsraad.15
     Krigsraad Blix hadde 8 barn, 4 i hvert ægteskap, men de fleste døde i ung alder; ingen av dem hadde efterslegt.15

Gift 1° 4 sep. 1721, Christiania210 med

Elisabeth Hammond
Født 1688, Trondhjem15.
Død 5 jun. 1728, Christiania15.
     Datter af Thomas Hammond og Sara Brüghman.

Gift 2° 26 jul. 1735, Christiania210 med

Magdalene Cornish
Født 1714, Christiania15.
Død 25 jul. 1794, Christiania15.
     Datter af Willum Cornish og Maren Andersdatter.

Børn af Mogens Pederssøn Blix og Elisabeth Hammond:

664.318._____
665.318._____
666.318._____
667.318._____

Børn af Mogens Pederssøn Blix og Magdalene Cornish:

668.318._____
669.318._____
670.318._____
671.318._____
319.135.
Mentz Pedersen Blix
     Var Søndenfjells ved forældrenes skifte 1719.416
320.135.
___________
321.135.
___________
322.136.
Anne Christine Blixencrone
Født 1687, Leikanger15.
Død 1753, Leikanger15, begravet 22 aug. 1753, Leikanger15.

Gift 19 aug. 1705, Leikanger417 med

Peder Iversen Leganger
Født 1673, Vik.417.
Død 1726, Leikanger.417.
     Søn af Iver Erikssøn Leganger og Anna Pedersdatter Finde.
     Foged i Ytre Sogn.417
323.136.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1690, Leikanger15.
Død 172315.
     Forlykket ugift 1723 paa en reise mellem Danzig og Bergen. [Se «Familien Munthe», II, s. 631.]15
324.136.
Ingeborg Maria Blixencrone
Døbt 4 aug. 1692, Leikanger417.
     Flyttet med sin anden mand til Kjøbenhavn ca. 1720, hvor de bodde endnu 1731.417

Gift 1° 19 jul. 1709, Christiania417 med

Jacob Wordeman
     Kammerassessor. Eier av Falkensten i Borre.15
     Skifte 1 mar. 171315.

Gift 2° 16 mar. 1717, Borre417 med

Jørgen Kolling
     Stilling: Mønstreskriver.15.
     Flyttet ca. 1720 til Kjøbenhavn.15

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jacob Wordeman:

672.324.Reinholt Wordeman, f. 1710, Borre

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jørgen Kolling:

673.324.Hans Blixencrone Kolling, d. 1773, Lister
674.324.Ingeborg Maria Kolling
325.136.
Sara Dorothea Blixencrone
Født 1698, Leikanger418.
Død 26 sep. 1778, Christiania418.

Gift 1° _____med

Jørgen Stockfleth
Født 1683, Bragernes15.
Død 1733, Eidsberg15.
     Stilling: Major.15.

Gift 2° _____med

Ulrich Frederik From
Født 1 nov. 1689, Christiania90.
Død 8 nov. 1758, Christiania90.
     Søn af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.
     Overhofretsjustitiarius, etatsraad.90
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 99, skriver at han ble gift med Ingeborg Hansdatter Blixencrone !
326.140.
Hartvig Pedersen Schjelderup
Født omkring 1673, (28 år gl. ved manntallet 1701).419.
Begravet 24 jan. 1713, Domkirken i Bergen.420.
     Opholdt sig i Bergens skole ved manntallet 1701.419
327.140.
Nils Pedersen Schjelderup
Født omkring 1674, (27 år gl. ved manntallet 1701).419.
     Den 14. mai 1714 gravlægges Niels Schilderup i Bergen Domkirke - er samme person ?420
328.140.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad421.
Død 1741421.

Gift 1° _____med

Johannes Hagerup
Født 1682.
Død 1720.
     Sogneprest i Skjerstad.

Gift 2° _____med

Kjeld Hansen Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 1724422.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.422
     Kield Hansen Stub, fulgde Lector von Westen til Finmarken som første Missionair 1716, siden Præst til Schierstad.423

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Gift 3° 10 nov. 1726 med

Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 1678424.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Søn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

[Gift 1° 9 nov. 1708 med Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?) (25 feb. 1680 - 4 jul. 1722); Gift 2° 10 nov. 1726 med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Anna Pedersdatter Schjelderup og Johannes Hagerup:

675.328.Johannes Hagerup
676.328.Peter Hagerup
329.140.
Hans Pedersen Schjelderup
Født omkring 1678, (23 år gl. ved manntallet 1701).419.
330.140.
Søren Pedersen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).419.
331.140.
Karen Pedersdatter Schjelderup
Født 1682.
Død 1769.

Gift 1° _____med

Lars Nielsen
Født 1644425.
Død 1729425.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.425
     Skifte 21 jun. 1729186.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Gift 2° _____426med

Anders Larsen
Død omkring 1750.
     Søn af Barbro Kristensdatter.
     Skifte 1750, Onøen Ytre, Lurøy.426Avdøde Anders Larsen. Arvinger: ektefelle Karen Scheldrup; bror Christen Larsen, Trondheim; avdøde søster Else Larsdatter, gift med Anders Christensen, Selnes i Lurøy, hennes barn: Lars Andersen, Christiania; Christen Andersen, opholder seg hos Peder Fichenschoug i Tromsen fogderi; halvbror Joen Thodahl, Jodahlen i Trondheim; halvsøster Aaselle Thodal, gift med Lars Andersen Riber, Nesna..

Børn af Karen Pedersdatter Schjelderup og Lars Nielsen:

677.331.Inger Martha Larsdatter Schjelderup, f. omkr. 1718, d. 1752
678.331.Anne Larsdatter, d. omkr. 1738
332.140.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født omkring 1683427,419.
Død 1719.
     Udseilet på fremmede steder (1701).419
333.140.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 1685428.
Død 1739429.
     Bosiddende på Kvarv øvre, Sørfold, Nordland429
     Synes ikke nevnt sammen brødrene i manntallet 1701.419

Gift 1° 20 nov. 1707430,429 med

Malene Bjørnsdatter
Født _____, Kvarv øvre, Sørfold, Nordland429.

[Gift 1° med Rasmus Olsen (1649 - 1706); Gift 2° 20 nov. 1707 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739)].

Gift 2° _____med

Johanna Jochumsdatter Bredal
Født 1692, Skottnes (Skjetnes) i Buksnes, Lofoten.428.
Død 1727429,428, begravet 12 jan. 1727, Folden.431,186.
     Datter af Jochum Eriksen Bredal og Dorethe Storm.

Gift 3° 16 dec. 1728429 med

Ellen Pedersdatter
Født 1696, Hammerfald, Sørfold, Nordland.429.
Død 7 apr. 1784429.

[Gift 1° 16 dec. 1728 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739); Gift 2° 30 okt. 1740 med Jakob Eliasen (d. 1759)].

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Johanna Jochumsdatter Bredal:

679.333.Jochum Pedersen Schjelderup, f. 1712, Kvarv i Sørfold, d. 1795, Skjærstad i Nordland
680.333.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1714, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1714
681.333.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1716, d. omkr. 1716
682.333.Hartvig Pedersen (Schjelderup), f. 1719, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1745
683.333.Rasmus Pedersen Schjelderup, f. 1722, Kvarv i Sørfold., d. _____
684.333.Dorthe Pedersdatter Schjelderup, f. 1725, Kvarv i Sørfold., d. 1727, Kvarv i Sørfold.

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Ellen Pedersdatter:

685.333.Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup), f. 1729, d. 1750
686.333.Peder Pedersen (Schjelderup), f. 1730, d. 1777
687.333.Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup), f. 1732
688.333.Anna Pedersdatter (Schjelderup), f. 1734
689.333.Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup), f. 1736
690.333.Sophia Pedersdatter (Schjelderup), f. 1739, d. omkr. 1739
334.140.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 1689421.
Død 1717421.
335.141.
Maren Jentoft
Født 7 jun. 1691415,240.
Død 1754240.

Gift 1° 1722, ifølge Kgl. tillatelse415,240 med

Jochum Pedersen Leth
Født 1671-1672432,235,432.
Død 5 jun. 1742433.
     Søn af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.
     Sogneprest til Ofoten.243
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.433
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.235

[Gift 1° 1712 med Anna Benedicte Hveding (24 dec. 1695 - sep. 1717); Gift 2° 1722 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Gift 2° 2 sep. 1752415,240 med

Sigvart Kildal
Født 1704, Kristiansund.240.
Død 1771240.
     Sogneprest i Vågan (Vaagen) i Lofoten. Han ga prestetavlen til Lødingen kirke i 1761.154

[Gift 1° med Cecilie Marie Parelius; Gift 2° 2 sep. 1752 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Maren Jentoft og Jochum Pedersen Leth:

691.335.Anna Benedicta Jentoft Leth, f. 1726, d. 1798, Meldal.
692.335.Hans Jentoft Leth, f. omkr. 1726
693.335.Ingeborg Leth, f. omkr. 1729
694.335.Arent Leth, f. omkr. 1732
336.141.
Hartvig Jentoft
Født 1693, Borge i Lofoten243,219.
Død 1 dec. 1739, (omkom på sjøen).243.
     Han fulgte med Hans Egede til Grønland, hvor han representerte et handelskompani. Hjemkomst 17__. Begge ekteskapene hans var barnløse.243
     Død på en rejse over Vestfjorden.219
     Skifte 6 dec. 1740243.

Gift 1° 1726219 med

Maren Nielsdatter Røst
Født omkring 1677.
Død 1737243.
     Datter af Niels Hansen Røst og Elen.

[Gift 1° før 31 jan. 1703 med Hans Gregersen (d. 1722); Gift 2° 1726 med Hartvig Jentoft (1693 - 1 dec. 1739)].

Gift 2° dec. 1737219 med

Karen Jacobsdatter Schøning
Født 25 feb. 1691219.
Død 1755219.
     Datter af Jacob Eliassen Schøning og Karen Jakobsdatter.

[Gift 1° 1717 med Edies Johansen (d. 1733); Gift 2° omkr. 1733 med Peder Nilsen Friis (d. 1736); Gift 3° dec. 1737 med Hartvig Jentoft (1693 - 1 dec. 1739)].
337.141.
Ingeborg Cathrine Jentoft
Født 1695221.
Død 1764221.

Gift _____med

Niels Hegelund
Født 1700434.
Død 1752434.
     Kapellan til Steigen.243
338.141.
Elisabeth Jentoft
     Salig Hans Jentoft's datter i Jylland, hvis navn ei vites.243
     Død 16 år gammel.240
339.142.
Hartvig Christensen Hveding
Født 13 okt. 1694435, døbt 21 okt. 1694, Hamarøy kirke.223.
Død 7 sep. 1744435.
     Hartvig fikk 30. juni 1721 bøkselbrev på heile gården Rambø i Tjeldsund (4 pd), som fremdeles tilhørte Bispestolen og Lødingen kirke. I tillegg dreiv han trolig litt småhandel.435
     I 1723 var det 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut og 18 sauer på gården. Skylda blei foreslått auka med 12 mk. I 1730/31 svarte han «Brannstyr» med 2 ort.435
     Hornemann meiner at dei (Hartvig og Sophie) har hatt enno ei dotter: Maren.235
     Se også Johan Hvedings bog, s. 52-54.
     Skifte 7 sep. 1744436.

Gift 29 aug. 1726, Lødingen435 med

Sophie Iversdatter
Født omkring 1702437.
Død 1798437.
     Datter af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.

[Gift 1° 29 aug. 1726 med Hartvig Christensen Hveding (13 okt. 1694 - 7 sep. 1744); Gift 2° eft. 1750 med Andreas Petersen Rohde (omkr. 1720 - feb. 1782)].

Børn af Hartvig Christensen Hveding og Sophie Iversdatter:

695.339.Christen Hartvigsen Hveding, f. 1728, Rambø i Lødingen., d. 1785, Ofoten.
696.339.Elen Hartvigsen Hveding, f. 1733, d. 1804, Harstad.
340.142.
Anna Benedicte Hveding
Født 24 dec. 1695, Sommarsel.235,433.
Død sep. 1717433.
     Ho kom og til Ofotens prestegard som stebarn til herr Mats Homle, og då han i 1712 fekk sin nye personellkapellan, Jochum Leth, vart det mellom han og Anna Bendikte knytt eit venskap som vara for livet.235

Gift 1712, hos presten Mads Homble til Ofoten433 med

Jochum Pedersen Leth
Født 1671-1672432,235,433.
Død 5 jun. 1742433.
     Søn af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.
     Sogneprest til Ofoten.243
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.433
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.235

[Gift 1° 1712 med Anna Benedicte Hveding (24 dec. 1695 - sep. 1717); Gift 2° 1722 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Anna Benedicte Hveding og Jochum Pedersen Leth:

697.340.Ingeborg Marie Leth, f. 1714, Evenes i Ofoten., d. 1753, Trondenes.
698.340.Ellen Kristine Leth, f. 1715, Nordland., d. omkr. 1716, Nordland.
699.340.Peder Jochumsen Leth, f. 1717, Nordland., d. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.
341.144.
Peder Olsen
Død efter 1735438,439.
     Helneset i Leines.

Gift før 1725440 med

Maren Hartvigsdatter
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft.
342.144.
Ingeborg Olsdatter
Født 1695441.

Gift 1722, Ledingen (Leines) kirke i Steigen., 22. s.e.Tr. «efter Kgl. tilladelse»441 med

Hartvig Hartvigsen
Født 1689441.
Død 1735441.
     Søn af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft.
     Hartvig overtok gården Stokke i Tjeldsund 2. okt. 1721 av sin farbror prost Arent Hartvigsen, som tidligere hadde kjøpt den av «De Schønnebøller». Hartvig ga pundsleidang 1723, og satt sia her som eineste bruker til sin død 1735.441
     Hartvig og hans far omkom i Austnesfjorden under lofotfiske vinteren 1735 [feil - skifte etter faren 1725 - som altså ikke kan være død sammen med sønnen], og «ligprediken» vart holdt 3. påskedag samme år.441
     Skifte 13 okt. 1735, Stokke i Tjeldsund.442Han forudlykkede udi Østnesfjorden forgangne winter. Arvinger: Ingebor Olsdatter, hustru av avdøde; Maren Hartvigsdatter, 10 år, datter av avdøde, verge morbror Peder Olsen Helneset; Elen Hartvigsdatter, 6 år, datter av avdøde, verge Henrich Klæboe; Peder Olsen, Helneset i Ledingen, svoger av avdøde, ikke arving. Svært mye sølv, noen initialer: HHS 1694, OHS og MPDL, HJSF og MHD, Jobst Henrich Kølle 1724, OCS, HHS og BMJT, JOD, JCD 1690, HHS og IOD, HHHSJ, HHÆ og AJD, HJSE og SPDL, HJSF og MHD, NJS, COS og MAD, HHS og ELD, DOSF og MODB, ROS og MBD 1704, DR, NASB og JAD, CPG og BAD, HHA og RMHJ, MTD..

Børn af Ingeborg Olsdatter og Hartvig Hartvigsen:

700.342.Maren Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1725, Tjeldsund., d. 1769
701.342.Elen Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1757
343.144.
Jacob Elias Olufsen Schøning
Født mai 1732, gården Grøtøen i Steigen.434.
Død 1793434.
     Sogneprest til Kjøllefjord i Finnmark.443
     Var fra 1766 sogneprest til Kjøllefjord og Lebesby (i Finnmark), fra 1772 også prost over Øst-Finnmark. I 1777 ble han sogneprest til Bamble.434

Gift _____med

Magdalena Cornelia Frey
     Datter af Hans Ulrich Frey og Anna Tørrisdatter Nordmann.

Børn af Jacob Elias Olufsen Schøning og Magdalena Cornelia Frey:

702.343.Anna Marie Frey Schøning, f. 1769, Kjøllefjord., d. 1831, Asserup enkesæde på Lolland.
344.146.
Hartvig Hartvigsen
Født 1689441.
Død 1735441.
     Hartvig overtok gården Stokke i Tjeldsund 2. okt. 1721 av sin farbror prost Arent Hartvigsen, som tidligere hadde kjøpt den av «De Schønnebøller». Hartvig ga pundsleidang 1723, og satt sia her som eineste bruker til sin død 1735.441
     Hartvig og hans far omkom i Austnesfjorden under lofotfiske vinteren 1735 [feil - skifte etter faren 1725 - som altså ikke kan være død sammen med sønnen], og «ligprediken» vart holdt 3. påskedag samme år.441
     Skifte 13 okt. 1735, Stokke i Tjeldsund.442Han forudlykkede udi Østnesfjorden forgangne winter. Arvinger: Ingebor Olsdatter, hustru av avdøde; Maren Hartvigsdatter, 10 år, datter av avdøde, verge morbror Peder Olsen Helneset; Elen Hartvigsdatter, 6 år, datter av avdøde, verge Henrich Klæboe; Peder Olsen, Helneset i Ledingen, svoger av avdøde, ikke arving. Svært mye sølv, noen initialer: HHS 1694, OHS og MPDL, HJSF og MHD, Jobst Henrich Kølle 1724, OCS, HHS og BMJT, JOD, JCD 1690, HHS og IOD, HHHSJ, HHÆ og AJD, HJSE og SPDL, HJSF og MHD, NJS, COS og MAD, HHS og ELD, DOSF og MODB, ROS og MBD 1704, DR, NASB og JAD, CPG og BAD, HHA og RMHJ, MTD..

Gift 1722, Ledingen (Leines) kirke i Steigen., 22. s.e.Tr. «efter Kgl. tilladelse»441 med

Ingeborg Olsdatter
Født 1695441.
     Datter af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth.

Børn af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter er vist under Ingeborg Olsdatter (nr. 342).

345.146.
Hans Hartvigsen
Død før 1744444.
346.146.
Maren Hartvigsdatter

Gift før 1725440 med

Peder Olsen
Død efter 1735438,439.
     Søn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth.
     Helneset i Leines.
347.146.
Ingeborg Hartvigsdatter
Født 1705, Myklebostad.445,446.
Død 1774446.
     Oppholder sig 1744 på Myklebostad i Engeløy, Steigen og er gift med Arent Olsen.241

Gift 1° _____241med

Arent Olsen
Død omkring 1755.
     Bosatt 1744 på Myklebostad i Engeløy/Steigen.241
     Skifte 17 apr. 1755, Mikkelbostad i Steigen.447Avdøde Arent Olsen, Klokker, Mikkelbostad i Steigen. Formue: 283-1-5. Gjeld: 48-0-16. Sølv merket: I.D.S.C.O.D. / H.K.A.B.I.F. Arvinger (alle i Mikkelbostad): hustru av avdøde Ingeborg Hartvigsdatter; sønn Hartvig Arentsen, myndig, verge Ole Jonsen, Mikkelbostad; sønn Hans Arentsen, myndig; datter Maren Arentsdatter, gift med Ole Jonsen, Mikkelbostadi Steigen; datter Ingeborg Arentsdatter, gift med Niels Nielsen, Nord Folda i Folda; datter Beret Margrethe Arentsdatter, 24 år, verge Thomas Olsen, Hauen, Hamarøy; datter Øllegaard Arentsdatter, 22 år, verge Thomas Olsen, Hauen, Hamarøy; datter Ellen Arentsdatter, 14 år, verge Christen Hartvigsen Hveding; datter Anne Sophie Arentsdatter, 9 år, verge Christen Hartvigsen Hveding..

Gift 2° 17 okt. 1755, Steigen, Nordland.448 med

Niels Abrahamsen
Død omkring 1795.
     Søn af Abraham.
     Bosatt 1767 på Myklebostad i Steigen.449
     Skifte 15 jan. 1795, Michelbostad i Engeløy.450Avdøde Niels Abrahamsen, Michelbostad i Engeløy. Sølv mrk.: N.A.S.J.H.D. - O.J.S.M.H.D. Arvinger: hustru av avdøde Randi Nielsdatter, Michelbostad, verge Hr. Henrich Horneman Rist; bror Peder Abrahamsen, Miø??schagen i Helgeland; avdøde bror Isach Abrahamsen; brorsønn Peder Isachsen, 24 år, tjener hos S.T.Kildahl på La??stad; søster Synnewe Abrahamsdatter, gift, Michelbostad i Engeløy; avdøde søster Karen Abrahamsdatters barn Jens Nielsen i Vesterålen; Elen Nielsdatter, Røtnes i Engeløy; Maren Nielsdatter, Ledingen; Anne Nielsdatter, Ottervigen i Andenes; Karen Nielsdatter, 28 år, ugift, tjener hos David Svendsen, Michelbostad; fosterdatter, ikke arving, Maren Olsdatter, Michelbostad i Engeløy..

[Gift 1° 17 okt. 1755 med Ingeborg Hartvigsdatter (1705 - 1774); Gift 2° 2 jan. 1780 med Randi Nielsdatter (f. omkr. 1741)].

Børn af Ingeborg Hartvigsdatter og Arent Olsen:

703.347.Hartvig Arentsen
704.347.Hans (Johan?) Arentsen
705.347.Maren Arentsen
706.347.Ingeborg Arentsdatter
707.347.Beret Margrethe Arentsdatter, f. omkr. 1731
708.347.Øllegaard Arentsdatter, f. omkr. 1733
709.347.Elen Arntsdatter, f. 1741, d. 1808
710.347.Anne Sophie Arentsdatter, f. omkr. 1746
348.146.
Christopher Hartvigsen
Født omkring 1708451,236.
Død efter 1767452,232.
     Bosatt (1767) i Folda.449
349.146.
Christen Hartvigsen Hveding
Født omkring 1711453,236.
Død efter 1767454,455.
     Nevnt 1745 og 1767 på Løvøen i Steigen.455
     Kaldes 1767 Christen Hartvigsen Hveding i skiftet efter prestefrue Ingeborg Catharina Jentoft.449
350.146.
Margrethe Hartvigsdatter
Født omkring 1715456,236.
     Fra Myklebostad i Steigen.

Gift _____med

Peder Eriksen (Lochert?)
Født omkring 1716.
     Bosatt på Ure i Buksnes. Lensmann. 11 barn.

Børn af Margrethe Hartvigsdatter og Peder Eriksen (Lochert?):

711.350.Nils Pedersen (Slangerup?), d. 1785
351.147.
Hartvig Mogensen Jentoft
Født 4 mar. 1704415.
Død 28 jul. 1784457.
     Skipper og gjestgiver i Henningsvær på Buksnes.243
     Petvik i Lofoten.457
     Sannsynligvis sønn av Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.220

Gift 19 okt. 1740, Folden, Nordland.415 med

Sara Rasch
Født 9 jun. 1714457.
Død 17 jan. 1785457.
     Datter af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?).

Børn af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch:

712.351.Johan Rasch Jentoft, f. 1746
713.351.Ole Jentoft, f. _____
714.351.Anna Hartvigsdatter Jentoft, d. 1818, gården Løeb ved Bodø
715.351.Birgitte Sophie Jentoft, f. 1753, Nordland., d. 1827
716.351.Mogens Hartvigsen Jentoft
352.147.
Hans Mogensen Jentoft
Født 1705240.
Død 1769240.

Gift _____med

Anna Marie Rasch

Børn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch:

717.352.Hans Hansen Jentoft, f. 1755, Lofoten., d. 1822, Dønnes.
353.147.
Maren Mogensdatter Jentoft
Født omkring 1707, Vaagen, Nordland.415.

Gift _____med

Peder Harr
354.147.
Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 1709415.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.458.

Gift 1° 2 mai 1744, Folden, Nordland.415 med

Johan Georg Rasch
Født 1715.
Død 23 jul. 1757.
     Søn af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?).
     Pastor til Folden i Norge 1744 efter sin fader.

Gift 2° _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.459, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»460,459.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.459.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].
355.147.
Elisabeth Jentoft
Født omkring 1711, Lyngvær, Lofoten..
Død 14 dec. 1795, Åkvik, Dønnes..

Gift 1744, Vaagan, Nordland.415 med

Peter Angell
Død 1805.
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik i Dønna].461
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithe skifte] i Aagvigen/Åkvik i Dønna.462
356.148.
Joen Hansen Finvedgaard
Født 1682463.
Død imellem 1729 og 1745463.
357.148.
Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.464,465.
     Skifte 6 okt. 1751465.

Gift 1709, Hammarøy.465 med

Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).419,465.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.465.
     Søn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter.
     Skifte 1751245.

Børn af Sidsel Finvedgaard og Anders Jensen Schjelderup:

718.357.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
719.357.Joen Andersen Schjelderup, d. 1795, Hamarøy.
720.357.Peder Andersen Schjelderup
721.357.Niels Andersen Schjelderup
722.357.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
723.357.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
724.357.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
358.148.
Margrethe Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Benjamin Hansen Giæver
     Bakklandet i Trondheim.245
359.148.
Hartvig Hansen Finvedgaard
Født 1688463.
Død før 1745463.
     Barnlös.463
360.148.
Hans Hansen Finvedgaard
Født 1690463.
Død før 1745463.
     Barnlös.463
361.148.
Povel Hansen Finvedgaard
Født 1691463.
Død før 1745463.
     Barnlös.463
362.148.
Peder Hansen Finvedgaard
Født 1692463.
Død efter 1745463.
363.148.
Arent Hansen Finvedgaard
Født 1693463.
Død før 1745463.
364.148.
Ingeborg Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Anders Pedersen
     Nes, Hamarøy.463
365.148.
Beata Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Jacob Andersen
     Helland, Hamarøy.463
366.148.
Christen Hansen Finvedgaard
Født 1698463.
Død før 1745463.
     Barnlös.463
367.151.
Christian Wangberg
368.152.
Morten Gregersen Windekilde
Født omkring 1688466,248.
369.154.
___________
370.154.
___________
371.154.
___________
372.154.
___________
373.154.
___________
374.154.
___________
375.154.
___________
376.154.
___________
377.155.
Ingeborg Torkelsdatter

Gift _____250med

Anders Tronsen
Født 1689, Gaasvær.467.
Død 1762, "Skagen", Meløy.467.
     Søn af Trond Joensen og Karen Ellingsdatter.
     Skifte 19 apr. 1762, Melø-Skagen, Meløy.426,467.
378.155.
Anne Torkelsdatter (Normann?)
Født 1711, Skagstad, Steigen..
Død 1777, Vang, Lenvik..

Gift _____med

Peder Andreassen Tønder
Født 1715, Vang, Lenvik..
Død 1777, til søs..
     Søn af Andreas Tønder og Hedevig Elisabeth Peters.
     Godseier på Vang gård i Lenvik.320

Børn af Anne Torkelsdatter (Normann?) og Peder Andreassen Tønder:

725.378.Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder, f. 1740, Lenvik., d. 1799
726.378.Andreas Tønder, f. 1745, Lenvik.
727.378.Ellen Pedersdatter Tønder, f. 1750, Lenvik., d. 1788, Lenvik.
728.378.Ahlet Tønder, d. 1773
379.155.
Maren Torkelsdatter
Født omkring 1713468,250.
     Er ved farens skifte 1738 ugift og bor hjemme på Schagstad.250
380.155.
Karen Torkelsdatter (Strømme)
Født omkring 1717467.
Død 1759467.

Gift _____250med

Hans Christensen Klæboe
Født omkring 1711469.
Død 1764467.
     Søn af Christen Klæboe og Elisabeth Joensdatter.
     Hans Klæboe, Skipper og Handelsmand paa Skagstad.467

[Gift 1° med Karen Torkelsdatter (Strømme) (omkr. 1717 - 1759); Gift 2° 8 okt. 1760 med Dorothea Krey].
381.158.
Berethe Sophia Michelsdatter Blix
     Boende 1723 paa Telnes [Rødøy], da der avholdes skifte etter hennes farfar.
     Hun er kanksje identisk med den Berit Sofia Blix, der var gift med Peder Jakobsen (død o. 1710) på Støtt i Meløy.

Gift _____, ? GÆT ?med

Peder Jacobsen
     Skifte 1710, Støtt, Meløy.470Arvinger: ektefelle Berit Sofia Blix og deres sønner Mikkel og Kristen Pedersen. Formynder for sønnene bestefaren Jakob Pedersen, Novik..
382.162.
Berit Sophia Albertsdatter
Født omkring 1703471,253.
383.162.
Svend Albertsen
Født omkring 1716472,253.
384.165.
Svend Olsen Blix
Født omkring 1735, Øvre Fore (Fore Nord), Meløy/Gildeskål.254.
Død 1785, Øvre Fore, Gildeskål.254.
     ?? Han må være identisk med den Sven Olsen, Nordfore der er nevnt 1772 i skiftet på Fore Nord, Meløy etter Regina Olsdatter, hans søster ??

Børn af Svend Olsen Blix og _____:

729.384.Sara Svendsdatter Blix
730.384.Ingeborg Svendsdatter Blix, d. omkr. 1791
385.166.
___________
386.166.
___________
387.167.
Svend Christensen
388.167.
Niels Johansen
     Boende 1723 på morfarens gård Øvre Fore.
389.167.
Christentze Johansdatter
     Boende 1723 på morfarens gård Øvre Fore.
390.167.
Anna Bendicte Johansdatter
Født omkring 1714473.
Død 1754473.

Gift _____med

Ingebrigt Larsen Aas
Født omkring 1711473.
Død 1754473.
     Søn af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.

Børn af Anna Bendicte Johansdatter og Ingebrigt Larsen Aas:

731.390.Lars Ingebrigtsen (Aas)
732.390.Johannes Ingebrigtsen (Aas)
733.390.Karen Ingebrigtsdatter Aas, f. omkr. 1744, Ofoten., d. 1810, Tjeldsund.
734.390.Knut Ingebrigtsen, f. 1745, d. 1781
735.390.Ole Ingebrigtsen (Aas)
736.390.Mogens Ingebrigtsen (Aas)
737.390.Berit Ingebrigtsdatter (Aas)
738.390.Svend Blix Ingebrigtsen Aas, f. 1753, d. 1783, Tjeldsund.
391.167.
Ingeborg Johansdatter
     Boende 1723 på morfarens gård Øvre Fore.

Gift _____med

Christen Augustinussen
Født omkring 1702.
Død omkring 1777.
     Søn af Augustinus Larsen og Magdalene Andersdatter.
392.169.
Karen Fredriksdatter Blix Hegelund
Født omkring 1735.
Død efter 1801.
     Karen Fredrichsdatter er år 1801, 66 år gl. og enke efter to ekteskaper. Hun oppholder sig på Lanes i Karlsøy hos sønnen Svend Blix.474

Gift 1760475 med

Otto Pedersen Gram
Født 1721, Nordeidet, Karlsøy.475.
Død 1788, Lanesøyra, Karlsøy.475.
     Søn af Peder Hanssøn Gram og Alet Christensdatter (Lorch).

Børn af Karen Fredriksdatter Blix Hegelund og Otto Pedersen Gram:

739.392.Svend Ottesen Blix, f. 1764, Karlsøy., d. 1814, Karlsøy.
740.392.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1765, Karlsøy.
741.392.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1770, Karlsøy.
393.171.
Regina Marie Hvid
Født omkring 1710, Mjønes, Skjerstad, Bodø.256.
Død før 17 mai 1747, Bertnes, Innstranda, Bodø.256.

Gift _____med

Nils Erikssøn Blix
     Søn af Erik Pederssøn Blix og Karen Johansdatter Schrøder.
     Bodde paa Bertnes.15
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.15
394.171.
Erik Blix Hvid
Født 1712257.
Død 1771257.
     Guldsmed, paa Venset i Skjærstad.257
     Han og Sophia Arentzberg var uden børn.257

Gift _____257med

Sophia Magdalena Arentzberg
395.171.
Johan Christian Hvid
Født 1714257, døbt 11 feb. 1714, Dønnes kirke.256.
Død 1765257.
     Godseier på Vevelstad, eide ca. 200 gårder.476

Gift 1° _____256med

Barbro Jørgensdatter Wium
Født omkring 1720256.
Død omkring 1755256.

Gift 2° _____257med

Maren Pedersdatter Greger
Født 1715, Nesna, Nordland.256.
Død 1781, Vevelstad, Nordland.256.
     Datter af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Søsterdatter-Datter af Petter Dass og Søsterdatter af Marcus Volqvartz's Hustru.477

[Gift 1° 1737 med Frantz Nielsen Winter (1672 - 1753); Gift 2° med Johan Christian Hvid (1714 - 1765)].

Børn af Johan Christian Hvid og Barbro Jørgensdatter Wium:

742.395.Anna Catharina Hvid, f. 1745, d. 1814
396.171.
Hans Blix Hvid
Født 1715257, døbt 8 sep. 1715, Dønnes kirke.256.
Død 1788257.
     Handelsmand paa Svinvær i Rødø. 4 Børn.257

Gift _____257med

Karen Sophie Schøning

Børn af Hans Blix Hvid og Karen Sophie Schøning:

743.396.Ole Hartvig Hvid, f. 1751, Mjønæs i Skjærstad., d. 1808, Balstadøen i Buksnæs.
397.171.
Maren Hvid
Født omkring 1717257.
Død 1798257.
     Albertine Hauglid kaller henne Maren Hvid.476
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at Maren Hvid ble gift med Jørgen Blix på Kapstøen. De havde mange børn.
     I NST 3, kaldes hun Anne Hvid.

Gift _____med

Jørgen Erikssøn Blix
Født omkring 1705257.
Død 1767257.
     Søn af Erik Pederssøn Blix og Karen Johansdatter Schrøder.
     Bodde paa Kapstøen.15
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.15
     I en slektsbok for noen Nordlands-Blix'er, nedstammende fra Hans Lauritssøn Blix til Bodin og hustru Ingeborg Svendsdatter, står der at ved skiftet efter hr. Hans Lauritssøn Blix's «sønnesøn, handelsmand Jørgen Erikssøn Blix, Kapstøen, 1767 sees denne at have eiet 2 store sølvkanner, forsynede med «navn, vaaben og aarstallet 1664», hvoraf den ene blev udlagt til kjøbmand Jordan i Bergen for gjeld. Disse kanner kan godt have tilhørt presten Blix i Bodø.» Skulde disse kanner kunne efterspores, kunde navn og våben vel gi ytterligere oplysninger om hustru Ingeborgs slekt. Som det vil sees sier slektsboken at Jørgen Erikssøn Blix er sønn av stiftsskriver Erik Hanssøn Blix, og denne kilde sier også at stiftsskriveren er gift med Regina Meyer.100

Børn af Maren Hvid og Jørgen Erikssøn Blix:

744.397.Anna Jørgensdatter Blix
745.397.Maren Hvid Blix, f. 1760, d. 1843, Meløy.
398.171.
Ingeborg Michelsdatter Hvid
Født omkring 1718257.
Død omkring 1770257.

Gift 1° _____med

Christen Ellingsen
Født 1710.
Død 1750.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.
     Fra Fiskevaag, Handelsmand i Grønøen.257

Gift 2° 1753 med

Hans Angell
Født omkring 1718, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1800, Grønø, Meløy..
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik, Dønna].478
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] på Walla/Valla, Meløy.479
     Skifte 1800, Grønøen, Meløy.480.

Børn af Ingeborg Michelsdatter Hvid og Hans Angell:

746.398.Christen Albrecht Angell, f. 1754, Meløy., d. 1832
747.398.Rasmus Angell, f. 1755, Meløy., d. 1791
748.398.Benjamin Dass Angell, f. 1756, Meløy., d. omkr. 1820
399.171.
Jens Hvid
Født omkring 1719256.
400.172.
Peder Henriksen Bruun
Født 1737259.
Død 6 nov. 1799259.
     Handelsmann, gjestgiver, skipper og gårdbruker på Barøen i Hadsel.259

Gift 22 okt. 1773, Buksnes, Nordland481,482 med

Maren (Malena) Aagaard Schytte
Født 15 nov. 1736, kl. 10 om morgenen.307, døbt 21 nov. 1736, Lødingen kirke307.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.

Børn af Peder Henriksen Bruun og Maren (Malena) Aagaard Schytte:

749.400.Henrik Dinclow Pedersen Bruun, f. 1776, Barøen i Hadsel., d. 1826, Barøen i Hadsel.
401.173.
Hans Erikssøn Blix
Født 168615.
     Bosat i Grenås.

Børn af Hans Erikssøn Blix og _____:

750.401.Anders Hanssøn Blix, f. 1720, d. 1788
402.174.
Erik Erikssøn Blix
Født 1690483,261,101.
Død før 1724.
     Døde ung.101
     Ikke nevnt i moderens skifte 1724.
403.174.
Peder Erikssøn Blix
Født 1692484,485,101.
Død 1764101.
     Student 1713 og 27. aug. 1723 sogneprest til Beder-Malling i Aarhus stift. Efterslegt ???101

Gift _____med

Anna Catharina Hørning
     Datter af Rasmus Hørning og Anna Catharina Lauritsdatter.
404.174.
Theonomus Erikssøn Blix
Født 1699486,485,101.
Død 1773, Værdalen101.
     Feltskjær. Bodde i Værdalen. Har Efterslegt.101

Gift _____med

Anna Barbara Brun
405.174.
Mens Erikssøn Blix
406.174.
Stephen Erikssøn Blix
     Nevnt i skifte etter moderen i 1724.
407.174.
Sara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
408.174.
Barbara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
409.177.
Margrethe Johansdatter Omsen
Født 1686264.

Gift _____med

Jan Ehlers
410.177.
Karen Johansdatter Omsen
Født 1687264.

Gift 1° _____med

Harje Siemers

Gift 2° _____med

Philip Felgenhauer
411.177.
Jesper Omsen
Født omkring 1690487.
     Sognepræst til Finnaas.264
     Sogneprest til Tenås.487
412.177.
Jan (Johan) Omsen
Født 1692264.

Gift _____med

Elisabeth Davidsdatter Faye
413.177.
Gertrud Johansdatter Omsen
Døbt 17 mai 1694, Domkirken i Bergen.488.

Gift 13 nov. 1710, Korskirken i Bergen.488,488 med

Abel Abelsøn Mørch
Født _____, Bremen489.
Død 11 jan. 1730489.
     Handelsmann. Kom til Norge og bosatte seg i Bergen, hvor han tok borgerskap 2. nov. 1706; flyttet senere til Saltnes i Salten, hvor han levde som handelsmann.489

Børn af Gertrud Johansdatter Omsen og Abel Abelsøn Mørch:

751.413.Anna Abelsdatter Mørch
752.413.Arnt Abelsøn Mørch, d. 1785
753.413.Gjertrud Cathrine Abelsdatter Mørch
754.413.Margrethe Abelsdatter Mørch
755.413.Johan Abelsøn Mørch, d. 1722
756.413._____
757.413.Elisabeth Abelsdatter Mørch
758.413.Jesper Abelsøn Mørch
759.413.Johan Abel Mørch, f. 1724, Saltnes i Nordland, d. 1801, Hestad i Brønnøy
760.413.Margrethe Elisabeth Mørch, f. 1729, Saltnes i Nordland, d. 1816
414.177.
Henrik Omsen
Født 1695264.
415.178.
Lage (Lauge) Jacobsen Borch
Født omkring 1681490.
     Lensmann i Bø i Vesterålen.

Børn af Lage (Lauge) Jacobsen Borch og _____:

761.415.Jacob Lagesen Borch, f. 1723, d. 1789
416.178.
Hans Jacobsen Borch
Født omkring 1685491.
     Ble ifølge Erlandsen kapellan her [Bø] etter faren.266
417.178.
Peder Jacobsen Borch
Født omkring 1690492.
418.178.
Erik Jacobsen Borch
Født omkring 1691493.
     ? Identisk med den Erik Jacobsen Borch, der gifter sig med Anne Cathrine Riberg, den 9. sep. 1733 i Kvernes ?

Gift 9 sep. 1733, Kvernes med

Anne Catrine Riiber
Død 1747.
     Datter af Henrik Henriksen Riiber og Anna Margrethe Myhlenphort.
     Anne Catrine Riiber bodde i et lite hus for seg selv [på Lilleskog i Ibestad]. Like før jul 1747 ble hun myrdet av en finn ved navn Aanit Larsen. Saken kom opp på ekstrating på Øvre Selseth 8. februar 1748, der fogden, Sr. Michael Ursin var tilstede. Retten administrertes av sorenskriver Kiergård. Den skyldige fikk Gudmund Gudmundsen, Breivoll, midlertidig klokker i 1735, til forsvarer. Forsvareren fremholdt anklagedes ubegavenhet. Bare Guds nåde kunne strekke til for hans mord på enken Anne Catrine Riiber. Aanit Larsen ble dømt til å miste sitt hode, og til å bli gravet ned på retterstedet. Han slapp altså å kle steile og hjul, og det var en nådesbevisning. Gudmund Gudmundsens ord om Guds nåde er det eldste vidnesbyrd vi har i Astafjord om evangeliets erobring av en menneskesjel ved finnemisjonen.494
     Den 14. aug. 1749 ble på tinget tinglyst skjøte fra E. E. Ribe til Hans Hiort på 12 merker i Lilleskog. Det var nok den jordparten Anne Catrine Riiber hadde bodd.494
     Anno 1748, 8. februar, innfant jeg meg (sorenskriver Kiergård) efter fogden Sr. Ursins forlangende, og den derom av meg utstedte berammelse på den gård Øvre Selseth i Astafjords tinglauv for der å holde extrating i efternevnte morder- og delinkventsak. Ved retten var velbemeldte foged selv nærværende. Retten ble først satt. Derefter fremkom bondelensmann Ole Jacobsen og i retten la frem et brev til ham fra fogden under 28. januar sistleden, hvori fogden (pålegger) ham å innkalle morderen Aanit Larsen, med flere i brevet navngitte personer, hvilket for retten ble opplest, og skal i acten innføres. Derpå fremstilte lensmannen delinkventen Aanit Larsen, som skal ha begått det på Ane Catrine Riiber begagne mord. Likeså og den av ham navngivne Maren Joensen, som skal ha fått noen av de av ham stjålne penger. Begge var fri for bånd og fengsel.495
     Sommerting 1748 på Øvre Selseth. Foged Ursins fullmektig Hans Jort og sorenskriver Kiergård. 1. (første punkt) Aanit Larsens mordsak ble avgjort. Gudmund Gudmundsen (Brevold) var hans forsvarer, og fremholdt som sådan morderens ubegavethed. Bare Guds nåde kunne strekke til for hans mord på enken Anne Catrine Riiber. Aanit Larsen ble dømt til å miste sitt hode (ved mestermannen) og til å graves ned på retterstedet. (Nåden fritok ham for å kle steile og hjul på Tjuvholmen).496
     Kanske identisk med Anne Cathrine Riberg bliver 9. sep. 1733 gift i Kvernes kirke med Erik Jacobsen Borch.497
419.178.
Nils Jacobsen Borch
Født omkring 1692498.
420.178.
Jens Jacobsen Borch
Født omkring 1697499.
421.178.
Isak Jacobsen Borch
Født omkring 1698500.
422.180.
Johan Erikssøn Blix
Født 169315.
Død 176315.
     Bosat paa Sør-Bruøen. Efterslegt.15
     Fra Sør-Arnøy i Gildeskål. I skiftet efter forældrene 1787 er kun 4 af de 9 børn nevnt.501
     Skifte 1787502,501.

Gift _____med

Susanna Margrethe Knutsdatter Rist
     Datter af Knudt Larsen Rist og Helena Catharina Moltzau.
     Skifte 1787503,501.

Børn af Johan Erikssøn Blix og Susanna Margrethe Knutsdatter Rist:

762.422.Karen Dorthea Blix, f. omkr. 1740, d. 1781
763.422.Steffen Johansen Blix
764.422.Dorothea Margrethe Blix
765.422._____
766.422._____
767.422._____
768.422._____
769.422._____
770.422._____
423.180.
Peder Erikssøn Blix
Født 169515.
Død 177115.
     Bosat paa Ilstad i Bodø. Ugift.15
     Skifte 3 jul. 1771, Bertnes i Bodø504,501.
424.180.
Nils Erikssøn Blix
     Bodde paa Bertnes.15
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.15

Gift _____med

Regina Marie Hvid
Født omkring 1710, Mjønes, Skjerstad, Bodø.256.
Død før 17 mai 1747, Bertnes, Innstranda, Bodø.256.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
425.180.
Jørgen Erikssøn Blix
Født omkring 1705257.
Død 1767257.
     Bodde paa Kapstøen.15
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.15
     I en slektsbok for noen Nordlands-Blix'er, nedstammende fra Hans Lauritssøn Blix til Bodin og hustru Ingeborg Svendsdatter, står der at ved skiftet efter hr. Hans Lauritssøn Blix's «sønnesøn, handelsmand Jørgen Erikssøn Blix, Kapstøen, 1767 sees denne at have eiet 2 store sølvkanner, forsynede med «navn, vaaben og aarstallet 1664», hvoraf den ene blev udlagt til kjøbmand Jordan i Bergen for gjeld. Disse kanner kan godt have tilhørt presten Blix i Bodø.» Skulde disse kanner kunne efterspores, kunde navn og våben vel gi ytterligere oplysninger om hustru Ingeborgs slekt. Som det vil sees sier slektsboken at Jørgen Erikssøn Blix er sønn av stiftsskriver Erik Hanssøn Blix, og denne kilde sier også at stiftsskriveren er gift med Regina Meyer.100

Gift _____med

Maren Hvid
Født omkring 1717257.
Død 1798257.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
     Albertine Hauglid kaller henne Maren Hvid.476
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at Maren Hvid ble gift med Jørgen Blix på Kapstøen. De havde mange børn.
     I NST 3, kaldes hun Anne Hvid.

Børn af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid er vist under Maren Hvid (nr. 397).

426.180.
Dorothea Eriksdatter Blix
     Efterslegt.15
427.180.
Sara Eriksdatter Blix
     Efterslegt.15
428.181.
Erik Jochum Schanke
Født omkring 1687269.
429.181.
Jens Erik Schancke
Født omkring 1688269.
     Död utomlands. Ogift.267
430.181.
Sophie Cathrine Eriksdatter Schanke
Født omkring 1692270.
431.181.
___________
Død 1695, Trondheim.267, begravet 12 feb. 1695, Frue kirke i Trondheim.267.
432.181.
Lorentz Christian Schanke
Født 1699, Trondheim.505.
Død 1774505.

Gift _____med

Margrethe Maria Johansdatter Burchard
Født 1703, Storfosen.505.
Død 1774, Nes.505, begravet 8 feb. 1774505.
     Datter af Johan Daniel(sen) Burchart og Margrethe Lauritsdatter Allerup.

Børn af Lorentz Christian Schanke og Margrethe Maria Johansdatter Burchard:

771.432.Karen Margrethe Schanke, d. 1795, Hitra.
433.181.
Karen Schanke
Født omkring 1700270.

Gift 2 sep. 1751, Ørland.267 med

Christian Urban Moltzau
Født 1721, Trondheim.267, døbt 17 apr. 1721267.
     Søn af Urbanus Jochumsen Moltzau og Maren Meing.
434.181.
Christian Frost Schanke
Født omkring 1704270.
     Christian Frost Schanke, gästgivare i Reval och kallades för Nordmans Christian, brev från Riga daterat 25. mai 1747 till Trondheims skifterett. Gift och hade flera barn.267
435.181.
Eriksdatter Schanke
Død 1708, Trondheim.267, begravet 9 jul. 1708, Frue kirke i Trondheim.267.
436.183.
Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.273.
     Hører ved Trondhjems skole.506
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).273

Gift _____med

Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.273.
     Datter af Niels Hansen Meyer og Anna Catharine Schjelderup.

Børn af Jens Pedersen Herdal og Margarete Nielsdatter Meyer:

772.436.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
773.436.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
437.183.
Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal
Født 1700273.
Død 1775273.

Gift _____med

Jens Christensen Hveding
Født 1691273.
Død 1758273.
     Søn af Christen Jensen Hveding og Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm).
     Justitsråd, by- og rådstueskriver i Trondheim.273

Børn af Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal og Jens Christensen Hveding:

774.437.Anna Benedicte Hveding, d. 1786, Kristiania
775.437.Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding, f. 1722, Trondheim., d. 1799, Trondheim.
776.437.Frederikke Hveding, d. 1788
777.437.Peder Herdal Hveding, f. 1725, Trondheim., d. 1810
778.437.Ellen Dorothea Hveding, f. 1728
779.437.Christen Hveding, f. 1731, Trondheim., d. 1802
780.437.Elisabet Maria Hveding, f. 1732, d. 1768
781.437.Jacob Bentzson Jensen Hveding, f. 1736, d. 1819
438.186.
Knud? von Hadeln
439.187.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 3 jun. 1711186.
Død 15 mai 1773186.

Gift 28 jan. 1750, Domkirken i Trondheim.186 med

Antonius Krenckel
Født 21 aug. 1706186.
Død 21 mai 1775186, begravet 30 mai 1775, Ørkedalen.186.
     Evjen i Ørkedalen.186
440.187.
Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?507.
     Premierløytnant.507

Utenfor ekteskap med186

Beret Christiansdatter Rasbech
     Datter af Christian Rasbech og Lucie Schjelderup.
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift 1° _____med

Theodora Maria Lemche
Døbt 19 dec. 1719, Sælbo.186.

Gift 2° 1748186 med

Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 1716507.
Død omkring 1770507.
     Datter af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Beret Christiansdatter Rasbech:

782.440.Birgitte Christina Schjelderup

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche:

783.440.Bereth Sørensdatter Schjelderup, f. 1742, d. 1822, (Værdal?).
784.440.Peder Sørensen Schjelderup, f. 1744, Støren, d. 1824, Ringve
785.440.Volcken Maria Schjelderup, d. 1814, Verdal.
786.440.Theodora Maria Schjelderup, d. 1778, Ørkedal.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf:

787.440.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
788.440.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
441.190.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

789.441.Gedsken Kirstine Schielderup
790.441.Johan Ditlev Schielderup
442.190.
Jens Schielderup
Født dec. 1706186,507.
Død 10 jul. 1766186, begravet 17 jul. 1766508.
     Student 1724; Hører i Trondheim ca. 1728-34; Cat.(?) Kbh. Holmens Kirke 10. April 1739; Res. kap. i Vordingborg 7. Juli 1741, ordineret 23. Aug. 1741; Sognepr. til Fanefjord, Møenbo Herred, Sjællands Stift 25. Novbr. 1757. Stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandig i skindpels.508

Gift 13 sep. 1741424,508 med

Anne Jørgensdatter Lund
     Vistnok af Everdrup.508
443.190.
Caspar Abraham Schjelderup
     Student 1738.186
444.190.
Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.186.

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.186 med

Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 1751186.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Var res. kapellan i Hevne.389
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.186
445.190.
Karen Johansdatter Schjelderup
Født 1712186.
Død 31 jul. 1780186.

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 15 jun. 1692509, døbt 19 jun. 1692, Stod509.
Død 1751125.
     Søn af Jeremias Erichsen Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.125

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Karen Johansdatter Schjelderup og Peder Jeremiassen Hass Borch:

791.445.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
792.445.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
793.445.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
794.445.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
795.445.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
796.445.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
446.191.
Søren Schjelderup
     Opføres i en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek som søn af Ove Schjelderup. Student i Kbhvn.186
447.192.
Johannes Irgens
Født 1684510.
Død 1760510.
     Sogneprest til Surnadal.510

Gift _____med

Marthe Meldal
Født omkring 1691511,510.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).
     Da moren døde, overtok hun og søsteren Anne sin arvelodd i fellesskap udelt. De var tydelig gode venner.510

Børn af Johannes Irgens og Marthe Meldal:

797.447.Hartvig Irgens
798.447.Ole Irgens, f. 1724, d. 1803
448.193.
Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.293,511.
Død 1744293.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.293

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.512 med

Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1707513,293.
Død 1780, Hadsel.293.
     Datter af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With.

Børn af Herman Pederssøn Randulff og Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund:

799.448.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
800.448.Peder Hermansen Randulff
449.194.
Søren Nielsen Meyer
     Han ble oberst.514

Gift _____514med

Magdalena Mohrsen
450.194.
Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.273.

Gift _____med

Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.273.
     Søn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).
     Hører ved Trondhjems skole.506
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).273

Børn af Margarete Nielsdatter Meyer og Jens Pedersen Herdal er vist under Jens Pedersen Herdal (nr. 436).

451.194.
Anna Nielsdatter Meyer
452.206.
Anne Marie Nilsdatter Lund
Født sep. 1684, Snåsa, Nord Trøndelag.194.
Død 1762.
453.206.
Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.194.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.194.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.515

Gift _____med

Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.
     Datter af Ole Christophersen Røg og Elen Henriksdatter Bull.

Børn af Morten Nilsen Lund og Ane Lisbet Olsdatter Røg:

801.453.Morten Mortensen Lund, f. 1724, d. 1724
802.453.Nicolai Mortensen Lund, f. 1726, d. 1766
803.453.Ole Mortensen Lund, f. omkr. 1727, d. 1784
804.453.Henrich Bull Mortensen Lund, f. 1729, d. 1729
454.206.
Magdalena Susanna Lund
Født apr. 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.194.
Død 1764, Hadsel.194.

Gift _____med

Willatz Jensen Bing
Født omkring 1669, Trondhjem516.
Død 19 jul. 1739, Hadsel194.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.516

Børn af Magdalena Susanna Lund og Willatz Jensen Bing:

805.454.Jens Bing, f. 1707, Hadsel
806.454.Sara Susanna Bing, f. 1710, d. 1779, Hadsel.
807.454.Just Bing, f. 1718, Hadsel
808.454.Clara Magdalena Bing, f. omkr. 1706, Hadsel, d. 1778
809.454.Anna Sophie Bing, f. _____
810.454.Wilhelmine Helene Bing, f. _____
455.206.
Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.194.
Død 1754, Agerøen.194.
     Sogneprest.

Gift _____med

Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 1694517.
Død 7 jun. 1765517.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.517

Børn af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn:

811.455.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
812.455.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
813.455.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
814.455.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
815.455.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
816.455.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
817.455.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
818.455.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
819.455.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
820.455.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
821.455._____, f. 1731
456.206.
Peder Nilsen Lund
Født 1691, Snåsa, Nord Trøndelag194.
Død 1731, Trondhjem370.
     Kapellan til Domkirken i Trondhjem.
     Ifølge Erlandsen, I, Side 54 havde Hr. Peder Lund, der fra 1729 til sin Død i 1731 var residerende Kapellan til Trondhjems Domkirke, ingen Børn med sin Hustru, Gunhild Barhow, ligesom Erlandsen heller ikke kjender noget til, at Hr. Lund har været gift mere end denne ene Gang; men af Wibergs danske Præstehistorie, II, Side 134 sees, at han ogsaa maa have været gift med Stiftsprovstdatteren fra Kjøbenhavn, Maria Johansdatter Dorscheus, der nemlig - som Enke efter Hr. Lund - i 1734 ægtede Sognepræst til Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Gerhard Treschow, og af dette sit 2det Ægteskab kan jo Hr. Peder Lund have haft en Søn.370

Gift 1° _____med

Gunhild Barhow
Død 1740423.
     Datter af Amund Barhow og Ingeborg Hansdatter Spydberg.
     Gunild Barhow, døde 1740, gift med Peder Lund, Capellan i Tronhiem.423
     Gunnhild [Barnhov], var ifølge Erlandsen gift med Hr Peder Lund, kapellan til Domkirken [i Trondheim]. Hun er ikke nevnt i 1748 [morens skifte].518

Gift 2° _____med

Maria Johansdatter Dorscheus

[Gift 1° med Peder Nilsen Lund (1691 - 1731); Gift 2° 1734 med Gerhard Treschow].

Børn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus:

822.456.Pedersen Lund
457.208.
Peder Christophersen Hersleb
     Døde ung.519
458.208.
Jacob Christophersen Hersleb
Født 15 dec. 1686519,519.
Død 14 okt. 1758520,286,520.
     Sogneprest til Stod.521

Gift 13 jul. 1713522,521 med

Inger Marie Frost
Født 1690-1700521.
Død 17 okt. 1764521.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Antagelig datter af Christian Frost og Margrethe Angell.

Børn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost:

823.458.Christian Hersleb, f. 1714, d. 1761
824.458.Sophie Jacobsdatter Hersleb, f. 1715, d. 1756
825.458.Sara Rebekka Hersleb, f. 1736, d. 1788
459.208.
Peder Jacob Christophersen Hersleb
Født 25 mar. 1689, Stod prestegård.523.
Død 4 apr. 1757, København.523, begravet _____, Holmens kirke, København..
     Ble biskop over Sjælland stift.523

Gift 25 okt. 1719523 med

Bolette Hansdatter Hiort
Født 12 apr. 1690, Stenstrup, Fyn.523.
Død 16 mai 1767, København.523.

Børn af Peder Jacob Christophersen Hersleb og Bolette Hansdatter Hiort:

826.459.Christiane Margrethe Hersleb, f. 1741, d. før 1801
460.208.
Karen Christophersdatter Hersleb
Født 1690523.

Gift 1° _____523med

Johan Tobias Lemmenhiert
Død 1730523.
     Kaptein.523

Gift 2° 1731523 med

Peder Maanskiold
Død 1741523.
     Major.523
461.208.
Ole Christophersen Hersleb
     Døde ung.523
462.208.
Christopher Christophersen Hersleb
     Døde ung.523
463.208.
Ane Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.523
464.208.
Ursilla Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.523
465.208.
Jens Christophersen Hersleb
     Døde ung.523
466.208.
Ole Christophersen Hersleb
Født 1695523.
Død 1761523.
     Ble prest til Wartov i København. Var gift med hadde ikke barn.523
467.208.
Niels Christophersen Hersleb
Født 1698523.
Død 10 jul. 1752523.
     Oberst.523

Gift 4 jan. 1731523 med

Boletta Frost
Født 3 jan. 1699523.
Død 29 dec. 1761523.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
468.208.
Anna Sophia Christophersdatter Hersleb
Født 1704523.
Død 1745523.

Gift _____523med

Petter Abildgård
     Sogneprest på Røros.523
469.211.
Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 15 jun. 1692509, døbt 19 jun. 1692, Stod509.
Død 1751125.
     Prest til Sundalen.125

Gift 1° _____med

Petronelle Arctander
     Datter af Petter Nielsen Arctander og Judithe de Crequi dit la Roche.
     En datter av Judith de Crequi dit la Roche, sannsynligvis med Arctander i Voss.524

Gift 2° _____med

Karen Johansdatter Schjelderup
Født 1712186.
Død 31 jul. 1780186.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Petronelle Arctander:

827.469.Peder Scavenius Borch, f. 1723
828.469.Sofia Katarina Borch, f. 1725

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup er vist under Karen Johansdatter Schjelderup (nr. 445).

470.211.
Maren Magdalene Hass (Borch?)
Født 25 aug. 1697509, døbt 1 sep. 1697, Stod525,509.
     En prestedatter av Frosten526

Gift _____med

Rickert Hagerup
Født 1692526, døbt 17 jul. 1692, Frosten526.
Død 19 jul. 1746, Skogn526.
     Søn af Søren Rickertsen Hagerup og Lucia Steensdatter Meldal.
     Stilling: Sogneprest til Skogn527.
     Student 13 aar gl. 1705, bacc. 1713, resid. kapellan 1718 og 1722 sogneprest til Skogn, hvor han døde 19/7 1746.526

Børn af Maren Magdalene Hass (Borch?) og Rickert Hagerup:

829.470.Søren Hagerup
830.470.Jeremias Hagerup
831.470.Lucie Margrethe Hagerup
832.470._____
833.470._____
834.470._____
835.470._____
836.470._____
837.470._____
471.211.
Margrethe Christine Hass (Borch?)
Født 7 jun. 1699, døbt 11 jun. 1699, Stod528,509.
Død 1772, Trondhjem.529,286.
     Hornemanns stamtavler skriver at Margrethe Christine Hass er født 6. aug. 1706, men hun må vel være identisk med Jeremias Hass' datter Kirsten, født 7. juni 1699 i Stod.

Gift 9 jul. 1723286 med

Niels Ebbesen Tønder
Født 8 jun. 1700286.
Død 18 okt. 1765286, begravet 29 okt. 1765, Frue Kirke i Trondhjem.286.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Sogneprest til Vor Frue kirke i Trondhjem.530
     Hans Portræt hænger paa Reinskloster.286

Børn af Margrethe Christine Hass (Borch?) og Niels Ebbesen Tønder:

838.471._____
839.471._____
840.471.Ebbe Carsten Tønder, f. 1726, d. 1785
841.471.Jeremias Tønder, f. 1728, d. 1820
842.471.Henrik Horneman Tønder, f. 1729, d. 1799
843.471._____
844.471._____
845.471._____
472.215.
Jens Andreas Brøndlund
Begravet 15 jun. 1710, Hadsel.293.
473.215.
Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1707513,293.
Død 1780, Hadsel.293.

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.512 med

Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.293,512.
Død 1744293.
     Søn af Peder Jensen Randulf og Gjertrud Margrethe Schjelderup.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.293

Børn af Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund og Herman Pederssøn Randulff er vist under Herman Pederssøn Randulff (nr. 448).

474.215.
..... Nielsdatter Brøndlund

Gift _____med

Peder Harboe
Død 29 jan. 1733293, begravet _____, Tingvoll..
     Sogneprest til Tingvoll 1728-1733.

[Gift 1° med ..... Nielsdatter Brøndlund; Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].
475.215.
Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1717293.
     Ved skiftet efter Maren Bye i 1742 var hun 25 år gl. og levde ugift i Nordland.293
     Den 14. jan. 1748 i Andenes bliver Henrich Christophersen gift med Birthe Brønlund. Kanskje identisk ?

Gift før 1757293 med

Henrik Opdal Celius
Død 1789293.
     Søn af Hans David Celius og Johanna Opdal.
     Res. kap. til Sunndal, senere sogneprest til Jelsøy.293

Børn af Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund og Henrik Opdal Celius:

846.475.Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius, f. omkr. 1744, Hadsel.
476.216.
Michel Bastiansen (With)
Født 1707296.
Død 1782298.
     I 1740 hadde Mikkel Bastianson eit barn med Brit Larsdotter Bø, som seiest å vera i familie med han gjennom svogerskap. Forsvaren hans skulda på drukkenskap «saa og at han er meget enfoldig og vankundig udi sin saligheds sag», men retten tok ikkje dette for god fisk og dømde han til å lide på yttarste formue etter loven. [Er dette den samme Brit Larsdotter der 1737 får et barn med Bastian Audensen på Åsgård gård.]298
     Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard".

Gift 1° _____med

Anna Catharina Henriksdatter Wulf
Død 1760298.
     Datter af Henrik Pedersen Wulf og Barbara Isaksdatter Hals.

Utenfor ekteskap med

Brit Larsdatter

Gift 2° _____med

Ane Toresdatter

Børn af Michel Bastiansen (With) og Anna Catharina Henriksdatter Wulf:

847.476.Bastian Mikkelsen (With), f. 1735, Åsskard., d. 1781
848.476.Anna Catherine Michelsdatter (With), f. 1743, Åsskard.

Børn af Michel Bastiansen (With) og Brit Larsdatter:

849.476._____, f. 1740
477.216.
Niels Bastiansen With Brøndlund
Født 1711296.
Begravet 12 dec. 1784, Hadsel ?531.
     Han kom til farsøstra Margrete i Hadsel og tok namnet Brøndlund. Han vart gjestgivar og kjøpmann i Vesterålen og etterkomarane hans skreiv seg dels for Brøndlund, dels Lockert.296
     Er muligens den Niels Brønlund som i 1740 var «tjener» hos foged Herman Randulff i Lekang, Hadsel og derefter leilending på gården Sortland i prestegjeldet av samme navn, inntil han i var handelsmann og ennå levde i 1780. Hans sønn, Robert Nielssøn Brønlund på Blokken, hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.407

Gift _____med

Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?)

Børn af Niels Bastiansen With Brøndlund og Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?):

850.477.Anders Lockert Nilsen Brønlund, f. 1747, Hadsel.
851.477.Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund, f. 1748, Hadsel.
852.477.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1750, Nordland.
853.477.Jens Hasselberg Nilsen Brønlund, f. 1751, Hadsel., d. 1795
854.477.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1753, Nordland.
855.477.Elen Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1757, Hadsel.
856.477.Robert Christian Nilsen Brønlund, f. 1760, Hadsel.
857.477.Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1763, Hadsel.
478.216.
Gjertrud Christine Bastiansdatter With
Født 1715296.
479.216.
Henning Bastiansen With
Født 1718296.
     Henning og kona finn vi som inderstfolk i Settemsdalen i 1769.296

Gift _____med

Ane Ellingsdatter
480.216.
Ingeborg Bastiansdatter With
Født 1724296.
     Ho var i 1731 hos farsøstra Margrete og vart seinare gift i Sparbu.296
481.217.
Nils Rosing Bull
Født aug. 1696.
Død 10 sep. 1782.
     Oberstløjtnant.

Gift _____med

Anna Cathrina Lemvig

Børn af Nils Rosing Bull og Anna Cathrina Lemvig:

858.481.Jens Lemvig Bull, f. 1727, Beistad., d. 1799
859.481.Andreas Christen Bull, d. 1793
482.217.
Rasmus Rosing Bull
Født 1699.
Død 3 jun. 1797, Ansness i Hitra..

Gift _____med

Anne Marie Helkand
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.

Børn af Rasmus Rosing Bull og Anne Marie Helkand:

860.482.Henrik Helkand Bull, f. 1732, Hitra., d. 1797, Vikdal.
861.482.Anders (Andreas) Bull, f. 1736, Hitra., d. 1807, Orkdal.
483.219.
Maria Anna Emahus

Gift 1° 1705301 med

Arnoldus Olsen Tønder
Død 1711301.
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.301

Gift 2° _____med

Peder Brønlund
     Oberauditør.301

Børn af Maria Anna Emahus og Arnoldus Olsen Tønder er vist under Arnoldus Olsen Tønder (nr. 289).

484.220.
Henrich Olsen Røg
485.220.
Christopher Olsen Røg
486.220.
Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.

Gift _____med

Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.194.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.194.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.515

Børn af Ane Lisbet Olsdatter Røg og Morten Nilsen Lund er vist under Morten Nilsen Lund (nr. 453).

487.220.
Martha Lucia Olsdatter Røg
488.220.
Sophie Margrethe Olsdatter Røg
489.222.
Hans Peter Tønder
Født 1698532.
Død 21 jan. 1761, Ringereide, Høyanger, Sogn & Fjordane.532.
     Oberstløjtnant.532

Gift 1725532 med

Barbara Margrethe Munthe
Født 1700, Hove, Vik, Sogn & Fjordane.532.
Død 31 jul. 1753, Andenæs, Gloppen, Sogn & Fjordane.532.

Børn af Hans Peter Tønder og Barbara Margrethe Munthe:

862.489.Ludvig Raphael Tønder, f. 1727
863.489.Karen Dorothea Tønder, f. 1727
864.489.Anna Margrethe Tønder, f. 1728, Sogn & Fjordane., d. 1769
865.489.Anna Helene Tønder, f. 1730
866.489.Birgitte Marie Tønder, f. 1734
867.489.Karen Dorothea Tønder, f. 1741
868.489.Barbara Margrethe Tønder, f. 1747

Generation 8.

490.225.
Sigismundus Zetlitz
Født omkring 1725, Strømsø.20.
Død 19 sep. 1762, Leiren i Holsten.20.
     25. juni 1750 Regimentsfeltskjær ved 2det vesterlenske Regm.20
491.230.
Elisabeth Lucie Kildal
Født 2 jan. 1737154.
Begravet 28 sep. 1783533,154.

Gift 1755308 med

Jonas Sidenius
Født 1722154.
Død 21 feb. 1785154.
     Søn af Leonard Sidenius.
     Student i Trondheim 1739. Teologisk eksamen 1748. Huslærer i Danmark 1750. Personellkapellan hos faren i Buksnes 1751. Sogneprest i Værøy 1753-56, i Borge 1756-70, i Lødingen 1770-85. I Værøy kirkebok 1750-99 (side 15), har Jonas Sidenius notert: «Fra Kyndelsmisse til 22. Februar 1755 var jeg i Waagen for at lade mig trolove og copulere».154

Børn af Elisabeth Lucie Kildal og Jonas Sidenius:

869.491.Jacob Sidenius
870.491.Andreas Sidenius
871.491.Jonas Sidenius
872.491.Leonard Sidenius
873.491._____
874.491._____
875.491._____
876.491._____
877.491._____
878.491._____
492.230.
Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.534.

Gift 1° 1767, Vågan., Vigde av sokneprest Arnoldus Schytte.535,534 med

Christen Michelsen Munch
Født omkring 1714154,535.
Død mai 1783536,154,536.
     Søn af Michel Knudsen Munch og Elen Debora Pedersdatter Har.
     Byksla gården Hegstad etter faren og overtok seinare lensmannsombudet. Han dreiv fiske som faren, men skaffa seg og ei jekt. Han vart ein velståande mann. Ved skiftet 1. okt. 1766 etter førsta kona hans var formuen 1014 rdl. 3 ort 6 skill. Gjelden var berre 4 rdl. 3 ort 6 skill. Sjøbruket vart verdsett til 330 rdl., krøttera til 46 rdl. 3 ort, rede penge 200 rdl., dessutan ein god del sølvtøy, gårdsredskap, smieredskap m.m.537

[Gift 1° 25 okt. 1742 med Peternille Pedersdatter (omkr. 1711 - 11 jan. 1766); Gift 2° 1767 med Maren Maria Kildal (25 dec. 1744 - mar. 1786)].

Gift 2° 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯538 med

Hans Albrigt Angell
Født 1742538.
     Søn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver.

Børn af Maren Maria Kildal og Christen Michelsen Munch:

879.492.Zitsel Maria Parelius Munch, f. 1769, Lødingen.
880.492.Sigvart Kildal Munch, f. 1770, Lødingen., d. 1771, Lødingen.
881.492.Arnoldus Schytte Munch, f. 1772, Lødingen.
882.492.Christen Munch, f. 1774, Lødingen., d. 1774, Lødingen.
883.492.Else Kathe Schytte Munch, f. 1775, Lødingen.

Børn af Maren Maria Kildal og Hans Albrigt Angell:

884.492.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
493.231.
Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.539,307, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke307.
Død 28 jun. 1814154, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund154.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.154

Gift 1773154 med

Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 1819154.
     Datter af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver.
494.231.
Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.307, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke307.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.194.

Gift _____med

Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.194.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.194.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest i Hadsel.

[Gift 1° med Lucie Bonsach Schytte (2 jul. 1745 - 16 jun. 1767); Gift 2° 1770 med Helene Cathrine Rist (7 mai 1752 - 1780); Gift 3° med Anna Sophie Randulf Hersleb (1750 - 10 apr. 1841)].
495.231.
Elisabeth Lucie Opdal Schytte
Født 8 mar. 1747, kl. 12:40 om natten.34, døbt 31 mar. 1747, Lødingen kirke540,34.
Død 1825, København..

Gift _____med

Eiler Hagerup Rosenvinge
Født 1742, Selbu, S-Trøndelag., døbt 16 feb. 1742, Selbu kirke, S-Trøndelag..
Død 23 jun. 1805, Bergen..
     Søn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Maria Friis.
     Sorenskriver. Kancelliråd.
496.231.
Roald Opdal Schytte
Født 23 sep. 1748, mandag morgen kl. 8.34, døbt 8 okt. 1748, Lødingen kirke34.
497.231.
Else Cathe Schytte
Født 18 sep. 1751, søndag om dagen kl. ½ 1.34, døbt 19 sep. 1751, Lødingen kirke34.
498.231.
Zitsel Maria Schytte
Født 14 jul. 1753, kl. 1 efter middag.34, døbt 27 jul. 1753, Lødingen kirke34.
499.231.
Anna Bredal Schytte
Født 17 aug. 1756, kl. 9 om morgenen.541,34, døbt 22 aug. 1756, Lødingen kirke34.
     Hun «nyder pension af post-kassen» og er bosat hos sin broder Frideric Schytte på Oppeide gård i Hammerøy.474
500.233.
Christen (? Rasmussen Lind ?)
Døbt 1740, «Lit. Publ.»318.
Død 1762, forliste ved Kjeøy.318.
501.233.
Anders Rasmussen Parelius Lind
Døbt 29 aug. 1745, «11 a Trin.»156.
Død 17 feb. 1772, «i børnekopper».156.
     Sammen med brødrene Giert og Jacob drev han trolig gården Hustad i Tjeldsund med stemoren Ericha Nielsdatter til hun giftet seg i 1770. Anders og broren Jacob døde av børnekopper allerede i februar 1772, begge ugifte, og Giert satt igjen som enearving av godset.318
502.233.
Gjert Rasmussen Lind
Født 1747156.
Død apr. 1812, 66 år gml.318.
     Bosatt på Hustad i Lødingen. Etterslekt. Se Lødingen bygdebok.

Gift 15 jul. 1771, Lødingen kirke542,543 med

Inger Maria Hansdatter
Døbt 1 nov. 1748, «Omnium Sanctórum»544.
     Datter af Hans Jacobsen og Guren Nilsdatter.

Børn af Gjert Rasmussen Lind og Inger Maria Hansdatter:

885.502.Adriane Bjørn Giertsdatter Lind, f. 1772, Lødingen., d. 1809
886.502.Hanna Maria Giertsdatter Lind, f. 1773, Lødingen., d. 1854, Lødingen.
887.502.Ribor Lucia Giertsdatter Lind, f. 1774, Lødingen., d. eft. 1816
888.502.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1776, Lødingen., d. 1779, Lødingen.
889.502.Erica Christiana Giertsdatter Lind, f. 1778, Lødingen., d. eft. 1816
890.502.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1780, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
891.502.Rasmus Andreas Giertsen Lind, f. 1782, Lødingen., d. 1815, Lødingen.
892.502.Anders Giertsen Lind, f. 1785, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
893.502.Zidsel Maria (Cecilia) Giertsdatter Lind, f. 1787, Lødingen., d. 1815
503.233.
Jacob Parelius Rasmussen Lind
Døbt 22 jun. 1749, «3 a Trin.»156.
Død 25 feb. 1772, «i børnekopper»156.
     Sammen med brødrene Anders og Giert drev han trolig gården Hustad i Tjeldsund med stemoren Ericha Nielsdatter til hun giftet seg i 1770. Jacob og broren Anders døde av børnekopper allerede i februar 1772, begge ugifte, og Giert satt igjen som enearving av godset.318
504.233.
Ribor Lucia Rasmusdatter Lind
Født 13 sep. 1756156.
Død 17 sep. 1757156.
505.233.
Johanna Christianna Rasmusdatter Lind
Født 6 sep. 1758156.
Død 1758156.
506.233.
Niels Schytte Rasmussen Lind
Født 24 sep. 1759156.
Død okt. 1759, 3 uker gml.156.
507.233.
Mette Sophie Rasmusdatter Lind
Født 1760318.
Død 1760, 3 uker gml.318.
508.233.
Arnold(us) Rasmussen Lind
Født 1761318.
Død 1761, 3 uker gml.318.
509.241.
Sara Marie Olsdatter Parelius
Født 1725545.
Død 1813545.
     Skifte 23 aug. 1813545.
510.241.
Peder (Peter) Olsen (Parelius)
Født 1732, Meløen.546.
Død 1817547,546.
511.241.
Karen Andrea Olsdatter Parelius
Født 1735, Meløen.332.
Død 1777, Meløen.332.
     Skifte 29 jul. 1777332.
512.241.
Anna Elisabeth Olsdatter Parelius
Født 1735548.
Død efter 28 nov. 1816548.

Gift _____med

Ole (Benjaminsen) Berg
Født 1734, Støt.548.
Død 1811548.
     Søn af Benjamin Hansen Berg og Sophie Olsdatter Storch.
     Styrmand og Gaardbruger paa Enga i Melø.548

Børn af Anna Elisabeth Olsdatter Parelius og Ole (Benjaminsen) Berg:

894.512.Anna Elisabet Berg, f. 1762, d. eft. 1801
513.249.
Mette Margrethe Busch
Født 1722415.
Død 5 jun. 1814415.

Gift 22 sep. 1755, Røros415 med

Abraham Drejer Bredal
Død 10 dec. 1799415.
     Søn af Hans Nielsen Bredal og Rebekka Henriksdatter (Opdal).
514.249.
Alette Busch
Født 1728549.
Død 1810549.

Gift 18 jan. 1758549 med

Otto Beyer
Født 19 sep. 1711, Flensburg.549.
Død 30 jan. 1778549, begravet _____, Domkirken i Trondhjem.549.
     Søn af Otto Beyer.
     Fik 8. mai 1741 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem. Kjøbmand Beyer blev en av Trondhjems store forretningsmænd.549
     Begge hans egteskaper var barnløse. Universalarving til Beyers store formue og forretningsvirksomhet blev en nevø av hans anden hustru, Otto Busch, som antok navnet Beyer som familienavn.549

[Gift 1° 25 aug. 1739 med Else Lind (1710 - 1756); Gift 2° 18 jan. 1758 med Alette Busch (1728 - 1810)].
515.249.
Cornelius Marcussen Busch
Født 1734550.
Død 1803550.

Gift _____med

Marthe Zeuthen
Født 1729550.
Død 1812550.

Børn af Cornelius Marcussen Busch og Marthe Zeuthen:

895.515.Otto Busch Beyer, f. 1772, Trondhjem., d. 1830
516.250.
Svend Busch Mechelborg
Født 172737.
Død 180737.

Gift 175637 med

Anne Marie Jensdatter Cold
Født 171737.
Død 180337.
517.250.
Richard Nicolai Mechelborg
Født 1728551.
Død 1800551.

Gift 1° 14 okt. 1759552,551 med

Anna Kathrine Nissen Thue
Død 15 jul. 1760551.

Gift 2° 20 jan. 1762551 med

Marie Hansdatter Brun
Født 1730551.
Død 30 dec. 1819551.

Børn af Richard Nicolai Mechelborg og Marie Hansdatter Brun:

896.517.Anna Katrine Mechlenborg, f. 1763
897.517.Ingeborg White Mechlenborg, f. 1765, d. 1855
898.517.Bolette Brun Mechlenborg, f. 1766, d. 1861
899.517.Johanne Christiana Mechlenborg, f. 1767, d. 1844
900.517.Hans Brun Mechlenborg, f. 1762
901.517.Mette Margrethe Mechlenborg, f. 1768, d. 1860
518.250.
Jacob Nissen Mechlenborg
Født 3 apr. 1732551.
     Stilling: Sognepræst i Eidanger553
     Han var kun to år gammel, da han kom til sin fars søster Anna Elisabeths hus, og da fik tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.553

Gift 1° 6 aug. 1765, Meldal554,551 med

Anna Thormine Hammond
Født 1728551.
Død 1785551.

Gift 2° 18 jan. 1786, Eidanger552,551 med

Anna Elisabeth Mühlenphort
Født 1757551.
Død 1840551.
519.250.
Gjert Brun Mechlenborg
Født 1734551.
Død 30 jul. 1796, Led druknedøden.551.
     Stilling: Lensmand i Mek.551

Gift 22 mai 1755551 med

Adriana Joakimsdatter Condes
Født 1729551.
Død 1801551.
     Datter af Joakim Condes og Else Kaabøll.

Børn af Gjert Brun Mechlenborg og Adriana Joakimsdatter Condes:

902.519.Johanne Dorothea Mechlenborg, f. 1756, d. 1835
903.519.Ingeborg Anna Mechlenborg
904.519.Martha Maria Mechlenborg, f. 1761
520.250.
Anna Elisabeth Mechlenborg
Født 2 apr. 1735551.
Død 11 jan. 1752551.

Gift 11 mar. 1756551 med

Johan Christopher Mühlenphort
Født 1729551.
Død 1777551.
     Stilling: Købmand i Kristiansund551.
521.250.
Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 1737555.
Død 1824555.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.555

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen555 med

Martha Kristine Bernhoft
Født 1727555.
     Datter af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl.

Børn af Marcus Mechlenborg og Martha Kristine Bernhoft:

905.521.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
522.255.
Bergitte Elisabeth Bang
523.261.
Maria Schjelderup
524.261.
Clara Schjelderup
Født 31 jul. 1701, Støren.556,186.
Død 29 jan. 1768, Kongsvinger ?186.

Gift 1° 1724186 med

Erik Ellingsen Grøn
Død okt. 1734, Numedalen186.
     Skrædder.186

[Gift 1° med Rebekka Ivarsdatter Bye (d. 1723); Gift 2° 1724 med Clara Schjelderup (31 jul. 1701 - 29 jan. 1768)].

Gift 2° 8 okt. 1737, DK (Danmark?Domkirke?)186 med

Hans Mortensen Sonderup
Død 1743186.
     Brand-Lieutn., Skrædder.186

Børn af Clara Schjelderup og Erik Ellingsen Grøn:

906.524.Jørgen Schjelderup, f. 1724
907.524.Rebekka Kjelstrup Schjelderup, f. 1725
908.524.Hans Elias Schjelderup
909.524.Peder Schjelderup, f. 1729, Danmark?)
910.524.Conrad Koplau Schjelderup, d. 1786

Børn af Clara Schjelderup og Hans Mortensen Sonderup:

911.524.Gjertrud Dorthea Sonderup, f. 1739, d. 1791, Kongensgade (i København ?)
525.261.
Jens Schjelderup
Døbt 9 sep. 1703, Støren557,186.
526.261.
Kirsten Schjelderup
Begravet 5 jun. 1706, Støren558,186.
527.261.
Conradine Schjelderup
Født omkring apr. 1706347.

Gift 26 mar. 1743, DK (Danmark?Domkirken?)186 med

Jeremias Kjelstrup
Død 11 mai 1764186.
528.262.
Peter Stephen Schjelderup
Født 27 sep. 1698559, døbt 4 okt. 1698559.
Død 15 okt. 1781, Kobberholmen, Veøy186, begravet 31 okt. 1781, Veøy kirke.559.
     Stilling: Kaptein195
     Skifte 10 nov. 1781, Kobberholmen, Veøy559.

Gift 5 dec. 1731, Molde559,186 med

Elisabeth Johanne Johansdatter Johnston
Død 17 mai 1782, Kobberholmen, Veøy.560,559.
     Skifte 1 jun. 1782, Kobberholmen, Veøy.559.

Børn af Peter Stephen Schjelderup og Elisabeth Johanne Johansdatter Johnston:

912.528.Johan Schjelderup
913.528.Fredrik Vogt Schjelderup, f. 1740, d. eft. 1801
914.528.Thorleif Schønberg Schjelderup, f. 1749, d. 1807, Paa Vevlen i Id
915.528.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1733, d. 1813
916.528.Maren Kierstine Schjelderup
917.528.Clara Marie Schjelderup, f. 1745
918.528.Elsebe Johanne Schjelderup, f. 1751
919.528.Anna Gidsken Schjelderup, f. 1753
920.528.Cathrine Schjelderup
529.262.
Clara Schjelderup
530.262.
Jøris (Jøren?) Schjelderup
     Capt. Kom bort paa Søen med Søn og Datter.186
531.262.
Elisabeth Schjelderup
     Ugift. Blind.186
532.262.
Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
     Gift med en bonde.186
533.265.
Ane Elisabeth Schjelderup
Døbt 1708, Støren.186.
     Død ung.186
534.265.
Peder Schjelderup
Født 1711186.
Død 23 mai 1733, Batavia.186.
535.265.
Ane Kierstine Schjelderup
Død 7 nov. 1775186.

Gift _____med

Johannes Gabrielsen Drejer
Født 1714.
Død 10 aug. 1773, 59 Aar gl.186.
536.266.
Thorsten Whitte
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.168,185

Gift _____med

Ingeborg Whitte
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Thorsten Whitte og Ingeborg Whitte:

921.536.Hans Mathias Whitte, f. 1722, Manger
922.536.Anna Kirstine Whitte, f. omkr. 1729, d. 1805, Gaarden Fostad i Skogn
923.536.Joris Whitte, f. 1731, Trondhjem, d. 1765, Kongsberg
537.266.
Jørris A... Aalborg
538.267.
Clara Bolette Friis
     ? Opkaldt efter Gidskens mor og Niels Ibsens 2nd hustru Bodil/Bolette ?

Gift 1° 5 jul. 1731, Vinger med

Rasmus Duegaard
     Feltskier.

Gift 2° 21 jun. 1747, Vinger med

Daniel Hyll
     Feltskier.
539.267.
___________
540.268.
___________
541.268.
Eva Clara Hønnemann
     Gift i Trondhjem.

Gift _____, Trondhjem561
     Et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.356 med

Tellef Knudsen
Født 1705561.
Død 1775561.
542.270.
Birgithe Rasbech
543.270.
Clara Elisabeth Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift _____med

Bastian Røst
     Skifte 1735-1736, Trondheim.562(Bastian Røst [enke Klara Elisabeth Rasbech])..

[Gift 1° med Berithe Maria; Gift 2° med Clara Elisabeth Rasbech].
544.270.
Beret Christiansdatter Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Utenfor ekteskap med186

Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?507.
     Søn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix.
     Premierløytnant.507

[Gift 1° med Beret Christiansdatter Rasbech; Gift 2° med Theodora Maria Lemche; Gift 3° 1748 med Bolette Jensdatter Randulf (omkr. 1716 - omkr. 1770)].

Børn af Beret Christiansdatter Rasbech og Søren Pedersen Schjelderup er vist under Søren Pedersen Schjelderup (nr. 440).

545.271.
Gidsken Kristine Schjelderup
Død 10 apr. 1761.

Gift _____med

Claus Schult
Født 4 okt. 1696.
Død 6 jun. 1767.
     Sogneprest til Loppa og Tolga.563

[Gift 1° 28 mar. 1726 med Margrethe Seehuus (omkr. 1696 - 1742); Gift 2° med Gidsken Kristine Schjelderup (d. 10 apr. 1761)].
546.271.
Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173132,563.

Gift _____med

Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)32,563.
     Søn af Peder Henriksen Ascanius og Sophie Mentsdatter.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.32

[Gift 1° med Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup (d. 1731); Gift 2° 30 nov. 1735 med Birgithe Marie Ring (Bing?)].

Børn af Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup og Ments Pederssen Ascanius:

924.546.Sophia Lucia Aschanius, f. omkr. 1726
547.271.
Abraham Schjelderup
Død sep. 1789186.
     Eier af Moldegaard.186

Gift 4 apr. 1755, Kvikne med

Karen Brems
Født 14 jan. 1728, Qvikne.564,186.
Død 2 mai 1795, Moldegaard.186.
     Datter af Jonas Olsen Brems.
     Leiv Skjerve skriver at hun er datter av proviantskriver Abraham Brems (o.1690-1765) på Kvikne, Strømsnes gift med Anne Hansdatter Hals Storeng, f. 1696.
     Bjørn Hassel Nyheim skriver at hun er en uekte datter av proviantskriver Jonas Brems på Kvikne (ca. 1685 - 1765).
548.271.
Richard Nicolai Schjelderup
Født 7 feb. 1716186.
Død 17 mai 1791186.
     Hytteskriver.186

Gift 9 nov. 1747186 med

Aarsille Marie Junghans
Født 24 okt. 1725565,186.
Død 8 mai 1804186.
     «lever af en liden formue» år 1801.474

Børn af Richard Nicolai Schjelderup og Aarsille Marie Junghans:

925.548.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1747, d. 1767, Meldalen.
926.548.Lucie Schjelderup, f. 1749, d. 1827
927.548.Elen Marie Schjelderup, f. 1751, d. 1829
928.548.Peter Andreas Schjelderup, f. 1754, d. 1847
929.548.Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup, f. omkr. 1757, d. 1841
930.548.Olava Marie Schjelderup, f. 1764
931.548.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1768, d. 1848
549.271.
Anders Pedersen Schjelderup
Død 1749566.
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.566
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Gift _____med

Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Datter af Evind Stenssøn Meldal og Gidsken Michelsdatter.
     Nevnes ikke hos Schøning.64

Børn af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal:

932.549.Even Michael Meldal Schjelderup, f. 1735, d. 1814, Augvolden
933.549.Peder Andersen Schjelderup, f. 1735, d. 1791, Oslo
934.549.Anders Andersen Schjelderup, f. 1738, d. 1793
935.549.Michael Andersen Schjelderup
936.549.Gidsken Andersdatter Schjelderup, f. omkr. 1732
550.271.
Jens Pedersen Schjelderup
Død før 1755.
     Stilling: Proviantforvalter ved Røros Verk.567
     Er ikke nevnt i faderens skifte, hvorfor hans ægteskab må have være barnløst.

Gift 30 mar. 1740, Vor Frue kirke i Trondhjem567 med

Riborg Cathrine Luytkis
Født omkring 1702568,567.
Død 27 aug. 1777, Røros567.
     Datter af Johan Luytkis og Karen Paulsdatter Birch.
551.271.
Peder Schjelderup
552.271.
Lucie Pedersdatter Schjelderup
     Død ung.186
553.271.
Ane Elisabeth Schjelderup

Gift _____186med

Ole Christophersen Tønder
554.271.
___________
555.272.
Milde Riber

Gift _____med

Christopher Brøndlund
Født omkring 1696569.
     Søn af Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund og Regitze Jakobsdatter Hersleb.
     Løjtnant 1723 og boede i Grytten i Romsdal.569

Børn af Milde Riber og Christopher Brøndlund:

937.555.Laurits Brøndlund, f. 1723, d. 1766
556.272.
Anders Melchiorsen Riber
Født 1690.
Død 1741, Ansnes, Sula..
     Handelsmann på Ansnes på Hitra, senere store Vedøy.

Gift 1° _____med

Karen Nilsdatter Meddelfart
     Datter af Niels.
     ? En bror av Hans Nielsen Middelfart gift med Hille Margrethe Olsdatter (Darre) ?

[Gift 1° med Henrich Pedersen Helkand (f. omkr. 1657); Gift 2° med Anders Melchiorsen Riber (1690 - 1741)].

Gift 2° 19 nov. 1726570 med

Catharina Clausdatter
Født omkring 1697325.
Død 16 okt. 1772.
     Datter af Claus Nissen og Maria Clausdatter Holst.

Børn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter:

938.556.Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber, f. 1734, Trøndelag., d. 1805, Frøya.
939.556.Anne Margrete (Riber?), d. eft. 1801
940.556.Melchior (Melcher) Andersen Riber, f. 1739, Sør-Trøndelag., d. 1808, Sør-Trøndelag.
557.272.
Inger Melchiorsdatter Riiber

Gift _____med

Peder Jensen Koch
Født 1695.
Død 1755.
     Søn af Jens Pedersen Koch og Maren Andersdatter Bjerk.

Børn af Inger Melchiorsdatter Riiber og Peder Jensen Koch:

941.557.Anne Cathrine Koch, f. omkr. 1719, Trøndelag., d. 1800, Trøndelag.
942.557.Maren Pedersdatter Koch, f. omkr. 1721, Trøndelag., d. 1757, Trondheim.
943.557.Melchior (Melcher) Pedersen Koch, f. omkr. 1722, Trondheim., d. 1785, Trøndelag.
944.557.Andreas Pedersen Koch, f. omkr. 1726, Trøndelag., d. 1766, Kristiansund.
945.557.Gabriel Pedersen Koch, f. omkr. 1727, d. 1802, Frøya.
558.272.
Karen Riber
Født 11 feb. 1694571.
Død 15 mai 1778, Foslien i Stjørdalen.572,571.

Gift _____med

Iver (Christian) Lund
Født 15 mar. 1687, Skogn.571.
Død 22 okt. 1746, Kolverejd.571, begravet 12 nov. 1746571.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Major.571
559.272.
Anne Melchiorsdatter Riber
560.274.
Karen Evensdatter Meldal
561.274.
Michel Evensen Meldal
562.274.
Anne Evensdatter Meldal
563.274.
Kirsten Evensdatter Meldal
564.274.
Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Nevnes ikke hos Schøning.64

Gift _____med

Anders Pedersen Schjelderup
Død 1749566.
     Søn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.566
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Børn af Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal og Anders Pedersen Schjelderup er vist under Anders Pedersen Schjelderup (nr. 549).

565.275.
Michael Augustinussen Skielderup
Født 13 jul. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal573.
Død 18 apr. 1743360.
     Sogneprest til Stokke.
     Med sin anden hustru, avlede han mange Børn, hvoraf kun 5 levede ved hans Død.574
     [Se Arthur Skjelderup.]

Gift 1° 21 jan. 1721, Lardal.360 med

Maren Jacobsdatter Worm
Født 9 apr. 1694, Botne.360.
Død 29 dec. 1724, Lardal.360.
     Datter af Jacob Nielsen Worm og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?).

Gift 2° 1726, Larvik.360 med

Dorthe Theodoridatter (Andersen)
Født 1699.
Død 6 okt. 1785, Larvik.575,574,360.

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Maren Jacobsdatter Worm:

946.565.Jacob Worm Skjelderup, f. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal., d. 1787
947.565.Anna Catharina Skielderup

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Dorthe Theodoridatter (Andersen):

948.565.Elisabeth Dorothea Skielderup, f. 1731, d. 1768, Larvik.
949.565.Augustinus Skielderup, f. 1732, d. 1785
950.565.Frederich Anton Skielderup, d. 1802
951.565.Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
952.565.Andreas Thrane Schjelderup
566.275.
Jacob Skielderup
Født 1697576.
Begravet 26 jul. 1724, Christianshavn, København.576.
     Styrmand, efterlot ved skiftet kun èt barn: Anne Margrethe.576

Gift _____576med

Gjertrud Henriksdatter
Begravet 26 mai 1721, Christianshavn, København.576.

Børn af Jacob Skielderup og Gjertrud Henriksdatter:

953.566.Anne Margrethe Skielderup, f. 1721, København.
567.275.
Bastian Skielderup
Født 10 sep. 1698, Roso i Hem.576.
Død 7 jan. 1765, Botne.576.
     Blev student i 1718, derefter huslærer paa Sandsvær prestegaard, tok 1721 ex. philos., 1722 theol. attestas, blev 1723 sogneprest til Botne, 1753 provst.576
     Skifte 6 feb. 1765576.

Gift 1° 19 mar. 1726, Botne.576 med

Anne Margrethe Kraft
Begravet 4 mar. 1740, (Botne?)576.

Gift 2° 9 nov. 1740, Botne.576 med

Else Marie Schjerven
Født 1717577,186.
Død 10 mar. 1743576.

Gift 3° 15 aug. 1745, Botne.576 med

Sophie Gregersdatter Plade
Født 1690186.
Begravet 3 aug. 1773576.

[Gift 1° med Conrad Holst; Gift 2° 15 aug. 1745 med Bastian Skielderup (10 sep. 1698 - 7 jan. 1765)].

Børn af Bastian Skielderup og Anne Margrethe Kraft:

954.567.Anne Cathrine Schjelderup, f. 1727, Botne.
955.567.Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1730, Botne., d. 1804
956.567.Christopher Schjelderup
957.567.Søren (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1734, Botne., d. 1790, Hesthammer i Kinservik.
958.567.Andreas (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1738, d. 1793

Børn af Bastian Skielderup og Else Marie Schjerven:

959.567.Mathias Schjerven Skielderup
960.567.Anne Margrethe Skielderup
568.275.
Søren Skielderup
Født 1700578.
Død 1734, Vinje.578.
     Student 1718, tok theol. attestas 1720 og blev 19. mar. 1723 sogneprest til Vinje.578
     Ved skiftet efter hr. Søren gav hans far avkald paa arv til fordel for Elses 3 barn av første ægteskap.578
     Skifte 31 aug. 1736578.

Gift _____med

Else Dorothea Prydz
Født 1691, Fredrikshald.578.
Begravet 25 jun. 1732, Vinje.578.

[Gift 1° med Ole Hansen Wulf; Gift 2° med Søren Skielderup (1700 - 1734)].
569.275.
Augdi Augustinusdatter Skielderup
Født 1703578.
Begravet 10 feb. 1764, Botne.578.

Gift _____med

Erik Tyrholm
Født 1696, Fredrikshald.578.
Død 1 aug. 1754578.
     Søn af Johannes Tyrholm og Magdalene Eriksdatter Stabel.
     Sogneprest i Tønsberg.578
570.275.
Anne Jacobæa Schjelderup
Døbt 7 okt. 1707, Lardal.578.
Død efter 1771363.
     Hun overlevede sin Mand i mere end 30 Aar.363

Gift _____med

Andreas Thrane
Død 15 feb. 1742578.
     Sogneprest til Borre?
     Sogneprest til Botne.578
     Skifte 13 mar. 1742578.

Børn af Anne Jacobæa Schjelderup og Andreas Thrane:

961.570.Else Andreasdatter Thrane
962.570.Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
963.570.Karen Andreasdatter Thrane
964.570.Andreas Andreassen Thrane
571.276.
Jens Andersen Schjelderup
     Gullsmed i Holmestrand.364

Gift _____364med

Anna Klem
572.276.
Anne Schjelderup
Født omkring 1698579.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.364
573.276.
Karen Schjelderup
Død 1745-1753580.

Gift før 1741581,364 med

Gotthilf Tax
     Overstiger ved Foldalens Kobberværk. Han var maaske Søn af Jacob Mathias Tax, Bergmester ved Røros Værk fra 1659-1663.364

Børn af Karen Schjelderup og Gotthilf Tax:

965.573.Ingeborg Christina Tax, f. omkr. 1740
966.573.Kirsten Tax, f. omkr. 1743
967.573.Gidsken Tax, f. omkr. 1745
574.276.
Anne Lucie Schjelderup
Død før 29 jun. 1753.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.582
     Skifte 29 jun. 1753, Tolgen hytteplads hos Madame Kirsten I.D. sal. Anders M.S. Schelderups hustru.583Søsken: 1. Jens på Tolgen hytteplads; 2. Michel, hytteskriver ved Tolgens hytte; 3. Jomfru Anne, 55 år hos moderen på Tolgen; 4. Madame Karen død, g.m. oberstiger Gothelf Tax barn: a. Ingeborg Christina 13 år. b. Kirsten 10 år. c. Gidsken 8 år; 5. Madame Elisabeth g.m. Sr. Henrich Dybdahl, hytteskriver ved Dragaas hytte; 6. Madame Maren g.m. Nils Knudsen Domestad i Romedal fogd Hedemarken; 7. Madame Gidsken enke e. Stiger Heinrich Junchans i Meldal ved Løkken grube..
575.276.
Elisabeth Schjelderup

Gift før 1741584,582 med

Henrik Dybdal
     Hytteskriver ved Dragaas Smeltehytte [nevnt 1741 og 1753].582
576.276.
Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794585,586.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.582
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.583

Gift 1° _____med

Anna Margrethe Irgens

Gift 2° _____med

Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732587,474.
     Datter af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.186
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.474

Børn af Michel Schjelderup og Anna Margrethe Irgens:

968.576.Johannes Irgens (Schjelderup), f. 1735
969.576.Anders Schjelderup, f. 1739, d. 1739
970.576.Henrik Schjelderup
971.576.Michael Schjelderup

Børn af Michel Schjelderup og Gidsken Andersdatter Schjelderup:

972.576.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
973.576.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775
577.276.
Maren Schjelderup

Gift før 1741581,582 med

Nils Knudsen
     Fra Fredriksstad.582
     Domestad i Romedal. Fogd Hedemarken.583
578.276.
Gidsken Schjelderup

Gift 1741-1750588,186,583 med

Henrik Thomassen Junghans
Født 30 mai 1715186.
Død 1750186.
     Meldal. Stiger ved Løkken grube.583
579.278.
Mikkel Svendsen
Død 1739-1741.
     Død før Moderen, efter 1739.186
580.278.
Kirsten Svendsdatter Schjelderup
Født 1701589,366.

Gift _____186med

Jon Simonsen Sotten
581.278.
Hans Svendsen Schjelderup
Født 1706589.
     Er ifølge morens skifte født 1706 og opholdt sig 1741 inderiks.366
582.278.
Anne Svendsdatter Schjelderup
Født 1708589.

Gift 16 mar. 1726, Meldalen.186,366 med

Mikkel Evensen Flå Skamfer
     En bror må være den snedker Niels Evensen Schamfer, etter hvem der avholdtes fallitskifte 3. sept. 1776 i Trondheim [iflg. Trondheim Stift og Søndre Trondheim Amt, Lr2, Skiftedesignasjoner 1764-1809].

Børn af Anne Svendsdatter Schjelderup og Mikkel Evensen Flå Skamfer:

974.582.Svein Mikkelsen Skamfer, f. omkr. 1726
975.582.Even Mikkelsen Skamfer, f. 1731
976.582.Mille Mikkelsdatter Skamfer, f. 1737
977.582.Mikkel Mikkelsen Skamfer, f. 1748, d. 1811
583.278.
Svend Larsen (Schjelderup)
Født 1711186,366.
     Var ved morens skifte 1741 i Hollandsk tjeneste.366
584.283.
Ole Jensen Lund (Pharo)
     Captein.590
     Ole Lund angives, af Hr. Jakob Matssøn Lund (i hans «Annotationsbog»), at have været gift med «den daarlige Margrete Træskow». Ifølge samme Hr. Jakob Lunds «Annotationsbog» skal disse Ægtefolk have haft en Datter, som var gift med en «Søn af Mag. Peder Lund i Trondhjem».370

Gift _____med

Margrete Treschow
     Datter af Herman Treschow og Mette Margrethe Krenckel.

Børn af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow:

978.584._____
585.284.
Gidsken Withe
Født 5 dec. 1685, Trondhjem ?168,590.

Gift 11 jul. 1713168,590 med

Laurits Holst
Født 25 mai 1686, Trondhjem ?168.
Død 1730168.
     Søn af Lorentz Hansen Holst og Cathrine Hansdatter.
     Dep. 1702 fra Trondhj. Sk., 19/11 1710 cand. theol. laud., 31/3 1713 p. Cap. hos Mag. Peter Lund, res. Cap. ved vor Frue K. i Trondhj., 30/7 1728 Cap. til Inderøen. (Sml. Erlandsen a. St., s. 285).168
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til pers. Capellan hos Mag. Peter Lund, resid. Capellan til Vor Frue Kirke, og derpaa Capellan til Inderøen, hvor han ikke længe efter døde.591
586.284.
Margrethe Sophie Withe
Født 1687, Trondhjem ?168.

Gift 1° jan. 1717168 med

Jacob von der Lippe
     Søn af Henrich von der Lippe og Dorothea Størch.
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.592

Gift 2° _____168med

Johan Geelmuyden
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.592

Børn af Margrethe Sophie Withe og Jacob von der Lippe:

979.586.Dorothea von der Lippe
587.284.
Else Sebastiansdatter Withe
Født 4 aug. 1689, Trondhjem168,160.
Død 28 dec. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen593.
     Skifte 26 jan. 1728594,593.

Gift 1714593 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø168.
Død 1737168,160,594.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).168
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.160

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Else Sebastiansdatter Withe og Niels Olsen Thulesius:

980.587.Ole Ouden Thulesius, f. 1725, d. 1764
588.284.
Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?168.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.185

Gift 1 feb. 1720168,594 med

Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.168.
Død 6 dec. 1764168.
     Søn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).168
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.595

Børn af Anna el. Else Withe og Peter Danielsen Pristroph:

981.588.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
982.588.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
983.588.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
984.588.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
589.284.
Caspar Brochmann Withe
Født 3 mar. 1702, Trondhjem ?168,595.
Død 1751168,595.
     Stilling: Sogneprest til Højerup på Als i Danmark.168
     Stilling: Sogneprest til Sparboen, Trondhjem stift.168
     Dep. 13/6 1718 fra Trondhj. Skole, 20/2 1720 cand. theol. h. ill., 2/11 1727 Sgp. i Højerup p. Als, 22/5 1730 i Sparboen, Trondhj. St., blev sindssvag og 1745 entlediget. (Sml. Erlandsen a. St., s. 315).168
     Var allerede 1732 [Blev 1730 22 Mai] Sognepræst til Sparboen. Da han blev sindssvag, blev Kaldet i hans Embedstid, d.e. indtil 1745, bestyret af personelle Capellaner. Døde 1751.596

Gift 5 feb. 1728, KøbenhavnEfter håndskreven notits i bogen.596 med

Maria Biskop
590.285.
Anna Catharina Collin
Født 1679375.
Død 20 jul. 1722375.
     Er ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713 i Trondheim gift med stiftskriver Wium.597

Gift 1697375 med

Morten Wium
     Stiftskriver.375
591.285.
Maren Collin
Født 1681375.
Død 1755375.

Gift 11 jan. 1702375 med

Jochum Lorentzen Angell
Født omkring 1674598.
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter.
     Magister.599
     Sogneprest til Røros.443

Børn af Maren Collin og Jochum Lorentzen Angell:

985.591.Peter Albrecht Angel, f. 1719, d. 1785
592.285.
Hans Jensen Collin
Født 1682600.
Død 10 apr. 1742286,376.
     Justitsminister og President i Trondhjem.597,600
     Tønder sier at han i sin ungdom var utenlands og satte til svære midler.375
     Han skal fra sidst i 1705 have været Borgemester i Chr.sand, og blev 1710, 30. Juni President i T.hjem indtil 1736, da han blev Lagmand (efter sin Stedfader, Abraham Dreyer). «Cancellieraad» blev han 1707 (eller 1717?), og «Justitsraad» 1729.376
     Mindst 12 Børn i første Ægteskab. 3 Børn i det andet.376,286

Gift 1° 1710601,376,286 med

Sophie Amalie Krog
Født 9 mai 1686601,286,601.
Død 15 okt. 1735602,376.
     Datter af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer.
     Skifte 1735-1736, Trondheim.562(Frue Sophia Amalia Krogh)..

Gift 2° 20 jul. 1736603,376,600 med

Marie Christine Hornemann
Født 5 feb. 1719604,286,376.
Død 1776605,600,376.
     Datter af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.

Børn af Hans Jensen Collin og Sophie Amalie Krog:

986.592.Jens Collin
987.592.Abraham Collin
988.592.Christian Collin
989.592.Niels Krog Collin, f. 1718, d. 1782
990.592.Wilhelm Collin
991.592.Peder Krog Collin
992.592.Ditlew Collin
993.592.Anna Sophia Collin
994.592.Karen Margrethe Collin
593.285.
Ole Collin
Født 1684375.
Død 1712375.
     Ugift.597
     Student.375
     Skifte 16 jan. 1713, Trondhjem597Andeler i kobberverkene på Røros, Indset og Løkken, jordegods m.v., ialt 3754 - 1682 og uvisse fordringer 118 rd., drev forretningsvirksomhet..
594.285.
Marte Sophie Collin
Født 1686375.
Død 1701375.
595.285.
Karen Collin
Født 168932,375.
Død 19 jun. 1763279,186, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim186.

Gift 28 okt. 170532,375 med

Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172132, begravet 23 mai 1721275,276.
     Søn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.32
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.276

[Gift 1° 13 okt. 1697 med Gidsken Raphaelsdatter Lund (19 sep. 1672 - 1699); Gift 2° 28 okt. 1705 med Karen Collin (1689 - 19 jun. 1763)].

Børn af Karen Collin og Johan (Johannes) Schjelderup er vist under Johan (Johannes) Schjelderup (nr. 190).

596.285.
Peder Collin
Født 1691375.
Død 1691375.
597.285.
Petter (Peder) Tønder Collin
Født 1692375.
Død 1733375.
     Løytnant.
     Peder Tønder Collin ble major ved dragonerne.375
598.285.
Christian Ulrich Collin
Født 1694375.
Død 1735375.
599.285.
Anna Marie Collin
Født 1697375.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.599

Gift _____375med

Holgier Birch
     Tollkontrollør.606

[Gift 1° med Elisabeth Hansdatter (Hammer); Gift 2° med Anna Marie Collin (f. 1697)].
600.285.
Jørgen Christian Collin
Født 1699375.
Død 1703375.
601.285.
Martha (Mette) Sophia Collin
Født 15 mai 1702375.
Død 15 okt. 1760607,375.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.599

Gift 1724375 med

Petter Christian Nielsen Wisløff
Født 1690608,609.
     Søn af Niels Thomassen Wisløff og Anna Margrethe Povelsdatter Bierch.
     Ble oberst og sjef for det Strindenske kompani.610
602.286.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 30 jul. 1697378.
Død 1717378.
     Døde ugift i 1717.378
603.286.
Ellen Olufsdatter Tønder
Født 1698378.

Gift 1° 16 jun. 1717378 med

Niels Nielsen (Støren)
Født omkring 1687611,612,613.
Død 1720378.
     Søn af Niels Pedersen (Støren) og Margrethe Hansdatter.
     ? GÆT - Identisk med den Niels Støren (død 1720), kapellan i Meldal, der 16. juni 1717 bliver gift med Ellen Tønder ?

Gift 2° _____378med

Christian Lauridsen Brix
Født omkring 1685614,615.
Død 1748378.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
     ? GÆT - Han må være den Christian Brix (død 1748), kapellan i Meldal, der ekter enken Ellen Olufsdatter Tønder ?
604.286.
Anna Olsdatter Tønder
Født 18 jan. 1700378.
Død 17 mai 1763616.

Gift 20 okt. 1740616 med

Christopher Andersen Lem
Født 168086.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.86
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.428
     Nevnt i morens skifte i 1710.616

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].
605.286.
Elisabeth Olsdatter Tønder
Født 24 jun. 1701378.

Gift 1° 21 jan. 1722617 med

Frederik Lauridsen Brix
Født omkring 1694618,615.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Gift 2° 1749619,378 med

Marcus Holst Sodemann
Født 1704550.
Død 1755550.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.549
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].
606.286.
Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 1702378.
     Var gift med kaptein Johan Hammond.378

Gift _____med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.378
     Oberst.389

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
607.286.
Milde Olufsdatter Tønder
Født 7 sep. 1703378.
Død omkring 1703.
     Døde straks.378
608.286.
Melchior Olufsen Tønder
Født 14 apr. 1705378.
     Døde ung.378
609.286.
Gisken Olufsdatter Tønder
Født 6 mai 1706378.
     Var gift med klokker i Meldal, Tore Pedersen Neve.378
610.286.
Ole Olufsen Tønder
Født 10 aug. 1708378.
Død 1747, ved drukning.378.
     Ble i 1736 sogneprest til Drejøe i Fyn.378

Gift _____378med

Gjertrud Basse
Død 1748378.
611.286.
Berethe Lucie Olufsdatter Tønder
Født 29 apr. 1710378.
     Døde ugift.378
612.286.
Melchior Augustini Olufsen Tønder
Født 11 mai 1712378.
     Døde ugift.378
613.286.
Olava Maria Olufsdatter Tønder
Født 13 nov. 1713378.
     Døde ung.378
614.286.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 8 feb. 1715378.

Gift _____378med

Jens Lange
     Justisråd på Fyn.378
615.286.
Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder
Født 3 nov. 1717378.
Død 29 sep. 1775378.

Gift 1758378 med

Peder Iversen
     Borger i Trondheim.378
616.286.
Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder
Født 28 jan. 1719378.
     Døde ugift.378
617.286.
Lars Brix Olufsen Tønder
Født 21 mar. 1720378.

Gift _____378med

Johanna Bagge
618.286.
Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 1721378.
Død 28 sep. 1813620.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.620

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Jeremia Margrethe Borch
Født 1735125.
Død 25 sep. 1813620.
     Datter af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup.
619.286.
Hans Olufsen Tønder
Født 16 jul. 1722378.
Død 1735378.
620.289.
Maren Dorothea Tønder
Født 1706, Dønnæs621.
Død 1746621.

Gift 1° _____med

Ole Nielsen Todal
Født 1699, Telnæs, Rødø.621.
Død 1738, Bergen.621.
     Søn af Niels Christophersen (Todal) og Walborg Jacobsdatter.
     Tog Borgerskab som Kjøbmand i Bergen 15/4 1734.621

Gift 2° _____med

Peder Kempe Dedichen

Børn af Maren Dorothea Tønder og Ole Nielsen Todal:

995.620.Niels Olsen Todal, f. 1735, Bergen., d. 1803, Bergen.
996.620.Maria Anna Olsdatter Todal, f. 1733
621.289.
Hans Emahus Tønder
     Godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Else Marie Greve
     Er hun identisk med den Else Greve gift med handelsmann i Sunnmøre Aage Finne ?

Børn af Hans Emahus Tønder og Else Marie Greve:

997.621.Maria Anna Emahus Tønder, f. 1731, d. 1802
622.290.
Maria Hansdatter Glad
Født 1687381.

Gift 7 feb. 1704, Christiania.381 med

Henrich Jacobssøn Schmidt
Død 1719381.
     Søn af Jacob Knudssøn og Kirsten Bruun.
     Vice-lagmand og sorenskriver i Gudbrandsdalen.381

Børn af Maria Hansdatter Glad og Henrich Jacobssøn Schmidt:

998.622._____
623.290.
Ole (Oluf) Hanssen Glad
Født 25 mar. 1688381.
Død 15 mar. 1742381.
     Han skal først have været kornet, men blev derefter student og theologisk kandidat. Var til 1722 kapellan hos slotspresten Anders Borch i Christiania og blev 17. juni s. a. sogneprest til Sigdal.381

Gift 1° 8 apr. 1721, Christiania.381 med

Ulrikke Augusta Schade
Begravet 12 mar. 1726, Sigdal.381.

Gift 2° 14 feb. 1727, Bamle.381 med

Christine Rebekka Alstrup
Født 10 mar. 1707, Bamle.381.
Begravet 6 mar. 1761, Sigdal.381.
     Datter af Peder Alstrup og Anne Margrethe Griis.

Børn af Ole (Oluf) Hanssen Glad og Ulrikke Augusta Schade:

999.623.Anna Henrikka Glad, f. 1723
1000.623.Hans Glad, f. 1724, d. 1783
1001.623.Ulrikke Augusta Glad, f. 1726

Børn af Ole (Oluf) Hanssen Glad og Christine Rebekka Alstrup:

1002.623.Anne Margrethe Griis Glad
1003.623.Kristine Rebekka Glad, d. _____
1004.623.Anne Margrethe Griis Glad
1005.623.Olava Maria Glad
1006.623.Peder Alstrup Glad
1007.623.Nicolea Franck Glad
1008.623.Maren Grüner Glad
1009.623.Anne Marie Glad
1010.623.Peder Glad
1011.623.Peder Alstrup Glad
1012.623.Petrea Alstrup Glad, d. 1810, Strømsø.
1013.623.Oluf Glad
624.290.
Knud Hanssen Glad
Født 1689622.
     Var major i dansk tjeneste. Ingen børn.622

Gift _____med

Agnete Hind
     Datter af Jonathan Hind.
625.290.
Peder Hanssen Glad
Født 1690622.
Begravet 22 dec. 1696, Aker.622.
     Han nævnes ei i [halvbroren] Fredrik Glads testamente og er vistnok det «barn», der blev begr. 22. decbr. 1696 i Aker.622
626.291.
Matthias Høysager
     Var ansatt i det danske kanselli.383

Gift _____383med

Mette Junghans
627.291.
Ole Mathias Høysager
     Var ansatt ved Meldal verk.383
628.291.
Maria Høysager
629.291.
Christian Ulrik Høysager
630.293.
Christian Ulrich Eriksen
Død 1751, Molde.386.
     Ble stiftamtskriver. Den 28. aug. 1733 ble han kanselliråd. Han ble i 1742 amtmann i Romsdal.386

Gift 1° _____386med

Anna Møllmann
Død 1739386.
     Datter af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.

Gift 2° _____386med

Helena Høyer
Døbt 25 aug. 1708386.
Død 1786386.
     Datter af Petter Høyer og Bodil Nissen Angell.
631.293.
Stinken Tønder Eriksdatter

Gift 1753386 med

Albrigt Medelfart
     Sogneprest på Byneset.386
632.293.
Anne Catharina Eriksdatter

Gift 1° _____386med

Henrich Brodersen Lysholm
Død 1740386.
     En kjøpmann i Trondheim.386

Gift 2° _____386med

Alexander Hammond Friedlib
     Justisråd.386
633.294.
Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 1751186.
     Var res. kapellan i Hevne.389
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.186

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.186 med

Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.186.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.
634.294.
Reinholdt Steensen Meldal
Født 24 jun. 1705623.
Død 1774389.
     Var kaptein. Hadde 9 barn.389
     Iflg. Ovenstad II, s. 168 hadde han 1 sønn og 6 døtre.

Gift 1740389 med

Mette Sophia Marstrand
635.294.
Melchior Steensen Meldal
Død 1750, Borge i Nordland.389.
     Ble i 1736 kapellan i Andenes og i 1738 i Borge i Nordland.389

Gift _____389med

Antoinette Sophie Testmann
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Melchior Steensen Meldal (d. 1750); Gift 2° 1753 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
636.294.
Peder Tønder Steensen Meldal
Død 1741389.
     Ble kapellan i Tolga i 1738 og senere kapellan i Bolsø, døde ugift i 1741.389
637.294.
Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712624.
Død 4 nov. 1782624.
     Kaptein.624
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.389

Gift 1° 1743624 med

Sophie Frich Hammond
Født 1726624.
Død 1762624.
     Datter af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich.

Gift 2° _____389med

Ane Dorothea Thune

[Gift 1° med Arrøe; Gift 2° med Augustinus Steensen Meldahl (1712 - 4 nov. 1782)].

Børn af Augustinus Steensen Meldahl og Sophie Frich Hammond:

1014.637.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
638.294.
Marie Meldal Steensdatter

Gift 7 jul. 1723625,626 med

Giert Feldtmand
     Søn af Ulrich Feldtmand.
     Sogneprest i Oppdal.389
     I hans selvbiografi (NST 19, s. 49 ff) nevnes 15 barn.
639.294.
Ellen Steensdatter Meldal

Gift 6 nov. 1720389 med

Thomas Junghans
     Ved Løkken verk.389
640.294.
Stennetta Steensdatter Meldal
Død 1747389.

Gift 1738389 med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.378
     Oberst.389

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
641.295.
Helle Catharine Tønder
Født 1709, Vandve, Herøy, Dønna.627.
Død efter 1757627.

Gift 1° 1 nov. 1733, Herøy.627 med

Jens Jonasen (Falch)
Født omkring 1708628.
Død aug. 1756, Vandve, Herøy, Dønna.627.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Skifte 1757, Vandve/Vanved, Herøy.629Helle Cathrina Augustinusdatter, ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Jonas Jensen, 20 år; Augustinus Jensen, 19 år; Christina Jensdatter; Ane Margrethe Jensdatter; Pernille Jensdatter; Else Cathrina Jensdatter. Verge for de tre minste pikebarnene Christen Ingebrigtsen, Øksningan..

Gift 2° _____627med

Daniel Jenssen

Børn af Helle Catharine Tønder og Jens Jonasen (Falch):

1015.641.Christina Charlotta Jensdatter
1016.641.Jonas Jensen, f. omkr. 1737
1017.641.Augustinus Jensen, f. omkr. 1738, d. omkr. 1803, Dønna.
1018.641.Anne Margrethe Jensdatter
1019.641.Pernille Jensdatter
1020.641.Else Cathrina Jensdatter
642.300.
Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.198.
Død efter 1781293.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Gift _____630,293med

Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.293.
Død efter 1782293.
     Datter af Herman Pederssøn Randulff og Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund.

Børn af Erik Bredal Bloch og Margrethe With Randulff:

1021.642.Anne Margrethe Bloch, d. 1822, Lenvik
643.301.
Niels Bye
     I skiftet efter fasteren 1742 omtales han som «myndig, sidder i Slaverie i Tyrkiet»202
644.301.
Magdalena (Malene) Olufsdatter Bye
Født omkring 1718202.
     Av skifte 1757 efter proprietær Jens Bloch Gievert på Melbu i Hadsel, fremgår det at hun på det tidspunkt levde ugift og opholdt sig hos prost Bruun i Gildeskål.202
645.303.
Anders Pederssøn Brøndlund
     Bosatt i Vendsyssel.295
646.303.
Berethe Sophia Brøndlund

Gift _____med

Albert Dechmann
     Kjøpmann i Aalborg.295
647.304.
Birgitte Johanna Brøndlund
Døbt 1 mar. 1711, Andenes, Nordland.415.
     ??? HVEM ER HUN DATTER AF ???
648.304.
Riborg Brøndlund
Døbt 2 jul. 1714, Andenes, Nordland.415.
     ??? HVEM ER HUN DATTER AF ???
649.304.
Margrethe Whit Brøndlund
Døbt 6 jan. 1716, Andenes, Nordland.415.
     ??? HVEM ER HUN DATTER AF ???
650.304.
Jens Andreas Brønlund
     ??? HVEM ER HAN SØN AF ???
     ??? KAN HAN VÆRE SØN AF NIELS BRØNLUND & MARGRETHE WITH ???

Gift 28 dec. 1781, Langenes, Nordland.415 med

Elen Nielsdatter
651.307.
Berit Mathiasdatter Trane
Født 1714, Andenes, Dverberg, Nordland.631.
Død 1753, Gausvik, Trondenes.631.

Gift omkring 1733401 med

Ole Baltsersen Eidberg
Født omkring 1676437,401.
Død 1756, Gausvik, Trondenes.632,401.
     Skifte 1753-1767, Gausvik, Fauskevåg Tinglag.322protokollnr. 141, folio 137b..

[Gift 1° 1720 med Anne Nielsdatter (1685 - 1731); Gift 2° omkr. 1733 med Berit Mathiasdatter Trane (1714 - 1753)].

Børn af Berit Mathiasdatter Trane og Ole Baltsersen Eidberg:

1022.651.Anne Helene Olsdatter Eidberg, f. 1734, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
1023.651.Mathias Olai Olsen Eidberg, f. 1737, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
1024.651.Anders Olsen Eidberg, f. 1749, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
652.307.
Nils Mathiassen Trane
Født 1716, Sørvik, Trondenes.408.
Død 1743, Sørvik, Trondenes.408.
653.307.
Jens Mathiassen Trane
Født 1725, Sørvik, Trondenes.408.
Død 1759, Sørvik, Trondenes.408.
654.307.
Hans Mathiassen Trane
Født 1727, Sørvik, Trondenes.633,408.
655.307.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane
Født 1728, Sørvik, Trondenes.634,635.
Død 1784, Sørvik, Trondenes.634,635.

Gift 1751401 med

Michael Bjørnsen Ursin
Født 1719, Lofoten, Nordland.634,635.
Død 1811, Sørvik, Trondenes.634,635.
     Søn af Bjørn Michaelsen Ursin og Maren Danielsdatter Hveding.
     Lensmann og gårdbruker på Sørvik i Trondenes.635

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane og Michael Bjørnsen Ursin:

1025.655.Sara Mikkelsdatter Ursin, f. 1752, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
1026.655.Mathias Mikkelsen Ursin, f. 1755, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
1027.655.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1758, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
1028.655.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1760, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
1029.655.Anders Mikkelsen Ursin, f. 1762, Trondenes., d. 1789
1030.655.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1766, Trondenes., d. 1766, Trondenes.
656.308.
Anders Jenssøn Brønlund
Født 1712636.
Død 1762.
     Hans visstnok eldste sønn, Anders Jenssøn Brønlund, levde i 1758 som jekteskipper på Alsvåg i Langenes som han hadde bygslet i 1738. En kalk i Langenes kirke bærer innskrift om at den er «Foræret af Sr Anders Brøndlund og hans kiæreste Inger Bye. 1758».407

Gift _____med

Inger Bye

Børn af Anders Jenssøn Brønlund og Inger Bye:

1031.656.Knud Brønlund, f. 1748, d. 1828
657.308.
Hans Brønlund
658.310.
Johanna Sørensdatter Brønlund
Født 1724410.
Død 1804637.
     Skifte 1803-1805, Harstad, Fauskevåg Tinglag.322protokollnr. 150, folio 380b..

Gift 20 okt. 1748, Trondenes.415 med

Søren Eriksen Normann
Født 1721, Stangnes, Trondenes.638.
Død 1782, Harstad, Trondenes.638.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Se om Harstad i Trondenes Bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.322protokollnr. 143, folio 295..

Børn af Johanna Sørensdatter Brønlund og Søren Eriksen Normann:

1032.658.Erik Sørensen Normann, f. 1749, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
1033.658.Erik Sørensen Normann, f. 1751, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
1034.658.Søren Brønlund Normann, f. 1752, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
1035.658.Henrik Sørensen Normann, f. 1755, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
1036.658.Martinus Sørensen Normann, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
1037.658.Erik Sørensen Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
1038.658.Marta Sørensdatter Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
1039.658.Henrik Martinus Normann, f. 1762, d. 1840
659.310.
Anders Sørensen Brønlund
Født 1725, Hadsel.410.
660.310.
Birgitte Sørensdatter Brønlund
Født 1726410.

Gift 1748410 med

Henrik Christopherssøn Myre
661.310.
Hans Sørensen Brønlund
Født 1733-1734, Myre, Dverberg, Nordland.639.
Død 1804, Harstad, Trondenes.640.
     Kom til Harstad i Trondenes.641
     Skifte 1803-1805, Harstad øvre, Fauskevåg Tinglag.322protokollnr. 150, folio 388..
662.313.
Schach Wittenhoff Brønlund
     Må søn af den Lars Brøndlund der ses være gift 1737 med Charlotte Amalia Wittenhoff - men om vi her har fat i den rigtige Lars Brønlund vides ikke !!!

Gift 21 nov. 1799, Arendal.415 med

Gunhild ?Salig Thorstensen?
     Skal "Salig Thorstensen" forståes at hun er enke efter Thorstensen.415
663.316.
Henrik Mogenssøn Blix
Født 2 feb. 1730, Jelse15.
Død 6 okt. 1797, Bergen15.
     Kjøbmand og mægler i Bergen.15

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

_____

Gift 3° _____med

_____
664.318.
___________
665.318.
___________
666.318.
___________
667.318.
___________
668.318.
___________
669.318.
___________
670.318.
___________
671.318.
___________
672.324.
Reinholt Wordeman
Født 10 mai 1710, Borre15.
673.324.
Hans Blixencrone Kolling
Døbt 11 feb. 1717, Borre15.
Død 24 jan. 1773, Lister15.
     Født før forældrenes bryllup, dagen efter trolovelsen.15
     Døde paa Lister som konst. sorenskriver. Efterslegt.15
674.324.
Ingeborg Maria Kolling
Døbt 26 feb. 1718, Borre15.
675.328.
Johannes Hagerup
676.328.
Peter Hagerup
677.331.
Inger Martha Larsdatter Schjelderup
Født omkring 1718425.
Død 1752425.

Gift 1° _____186med

Ole

Gift 2° omkring 1747 med

Christopher Ellingsen
Født 1719.
Død 1791.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.

[Gift 1° omkr. 1747 med Inger Martha Larsdatter Schjelderup (omkr. 1718 - 1752); Gift 2° med Sophie M. Walnum].

Børn af Inger Martha Larsdatter Schjelderup og Ole:

1040.677.Isak Olsen
1041.677.Torsten Olsen
1042.677.Ingeborg Olsdatter
1043.677.Elen Olsdatter

Børn af Inger Martha Larsdatter Schjelderup og Christopher Ellingsen:

1044.677.Karen Catherine Christophersdatter Ellingsen, f. 1748, Fiskvaag., d. 1801
1045.677.Aasel Marie Christophersdatter Ellingsen
1046.677.Kristiane Christophersdatter Ellingsen
678.331.
Anne Larsdatter
Død omkring 1738.
     Skifte 1738, Onøen, Lurøy.426Avdøde Ane Larsdatter, ugift. Arvinger: moderen Karen Schjeldrup, gift med Anders Larsen, Onøen; søster Inger Marthe Larsdatter, ugift, formynder stefaren; halvsøster Margrethe Larsdatter, gift med Hans Nielsen Sahl; halvsøster Karen Larsdatter, gift med Hans Michelsen, Alleren [i Lurøy]; halvsøster Hilleschen Larsdatter, ugift, formynder Hans Michelsen; halvsøster Aarselle Larsdatter, gift med Hans Steensen, Ytre Svanøen..
679.333.
Jochum Pedersen Schjelderup
Født 1712, Kvarv i Sørfold429.
Død 2 jun. 1795, Skjærstad i Nordland421.

Gift 1° _____med

Gjertrud Pedersdatter (Olsen?)
Født 1703421.
Død 1734421.

Gift 2° _____med

Malena Hellesdatter
Født 1707421.
Død 1768421.
     Datter af Helle (Helge) og Lisbet Olsdatter.
     Skifte 15 sep. 1768, Skjerstad i Skjerstad.642Avdøde Malene Hellesdatter. Formue: 413-3-4. Gjeld: 424-3-15. Boets innhold: Sølvbeger merket J.S. og M.H.D. 1747, ditto P.S.M.B.D. og ditto J.S. og M.H.D. Arvinger: ektefelle Jochum Schjelderup, Øvre Skjerstad; sønn Helge Jochumsen Schjelderup, Røvika i Skjerstad, myndig og gift; sønn Peder Jochumsen Schjelderup, Røvika i Skjerstad, gift; sønn Helge Jochumsen Schjelderup, Øvre Skjerstad, umyndig og ugift; datter Johanna Jochumsdatter Schjelderup, gift med Kjeld Hansen, Udvig i Skjerstad; datter Inger Jochumsdatter Schjelderup, gift med Jochum Hartvigsen, Skjerstad i Skjerstad..

Gift 3° 26 jul. 1769, Breivik421 med

Magdalena Hartvigsdatter
Født omkring 1738, Breivik643,421.
Død 7 jun. 1813, Skjærstad i Nordland421.
     Datter af Hartvig Hansen og Margrethe Hansdatter.

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Gjertrud Pedersdatter (Olsen?):

1047.679._____, f. 1734

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Malena Hellesdatter:

1048.679.Jochum (Jacob?) Møinichen Schjelderup, f. 1736
1049.679.Peder Jochumsen Schjelderup, f. 1737, d. 1801
1050.679.Helge Jochumsen Schjelderup, f. omkr. 1743, d. 1801
1051.679.Johanna Bredahl Jochumsdatter Schjelderup, f. omkr. 1742, d. 1817
1052.679.Inger Malena Schjelderup, f. omkr. 1747

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Magdalena Hartvigsdatter:

1053.679.Malena Jochumsdatter Schjelderup, f. 1769
1054.679.Hartvig Jochumsen Schjelderup, f. 1772, Øvre Skjerstad., d. 1852, Øvre Skjerstad.
1055.679.Gjertrud Margrete Schjelderup, f. 1774
1056.679.Anna Dorthea Schjelderup, f. 1775, Øvre Skjerstad., d. 1831, Meløy.
1057.679.Maren Marie Holte Schjelderup, f. 1779
680.333.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 1714, Kvarv i Sørfold.429,421.
Død omkring 1714, Død spæd.429.
681.333.
Inger Malene Pedersdatter Schjelderup
Født 1716429.
Død omkring 1716, Død spæd.644,429,186.
682.333.
Hartvig Pedersen (Schjelderup)
Født 1719, Kvarv i Sørfold.429,421, døbt 7 sep. 1719, Folden.186.
Død omkring 1745429.

Børn af Hartvig Pedersen (Schjelderup) og _____:

1058.682.Jochum Hartvigsen, f. 1737
683.333.
Rasmus Pedersen Schjelderup
Født apr. 1722, Kvarv i Sørfold.429,421.
Død _____, Vestvatn.421.

Gift 20 nov. 1746421 med

Inger Hellesdatter
Født 1724421.
Død 1809421.
     Datter af Helle (Helge) og Lisbet Olsdatter.

Børn af Rasmus Pedersen Schjelderup og Inger Hellesdatter:

1059.683.Hartvig Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1745
1060.683.Helge Rasmussen Schjelderup, f. 1747, d. 1782
1061.683.Peder Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1749, d. 1758
1062.683.Jon Rasmussen Schjelderup, f. 1752, d. 1779
1063.683.Jacob Rasmussen Schjelderup, f. 1755, d. 1778
1064.683.Johanna Rasmusdatter Schjelderup, f. 1757, d. 1759
1065.683.Johanna Dorthea Bredahl Rasmusdatter Schjelderup, f. 1760, d. 1830
1066.683.Karen Rasmusdatter Schjelderup, f. 1761, d. 1764
1067.683.Lisbeth Rasmusdatter Schjelderup, f. 1764, d. 1766
1068.683.Peder Rasmussen Schjelderup, f. 1768, d. 1787
684.333.
Dorthe Pedersdatter Schjelderup
Født 16 mai 1725, Kvarv i Sørfold.429,186.
Død 1727, Kvarv i Sørfold.429.
685.333.
Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup)
Født 30 jun. 1729429.
Død 1750429.
686.333.
Peder Pedersen (Schjelderup)
Født 26 mai 1730429, døbt 28 mai 1730, Folda.645.
Død 12 jul. 1777429.

Børn af Peder Pedersen (Schjelderup) og _____:

1069.686.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1764
687.333.
Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup)
Født 27 jul. 1732429.
688.333.
Anna Pedersdatter (Schjelderup)
Født 8 apr. 1734429.
689.333.
Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup)
Født 8 jun. 1736646,429.

Gift _____474med

Ole Olsen
Født omkring 1736647,474.
     Ole Olssen er 1801 «jordbruger, styrmand og skrædder» på gården Qvarv nedre i Foldens prestegjeld, Nordland.474

Børn af Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup) og _____:

1070.689.Ole Ediassen, f. omkr. 1763
1071.689.Pernille Ediasdatter, f. omkr. 1775
1072.689.Johannes Ediassen, f. omkr. 1776
690.333.
Sophia Pedersdatter (Schjelderup)
Født 3 okt. 1739429.
Død omkring 1739, Død spæd429.
691.335.
Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 1726648.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.648.

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.648 med

Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.648.
Død 1766648.
     Søn af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter.
     Skipsfører i Trondhjem.648

Børn af Anna Benedicta Jentoft Leth og Jens Nielsen Mørch:

1073.691.Jensdatter Mørch
1074.691.Jensdatter Mørch
1075.691.Margareta Schytte Mørch, f. 1753, d. 1824
1076.691.Søren Jensen Mørch, f. 1754, d. 1796, Molde.
692.335.
Hans Jentoft Leth
Født omkring 1726.
693.335.
Ingeborg Leth
Født omkring 1729.
     Gift med en Krafting i Kvæfjord.
694.335.
Arent Leth
Født omkring 1732.
     Antakelig identisk med Arent Leth gift 1764 med Anne Nielsdatter.

Gift 26 feb. 1764, Bragernes, Drammen, Buskerud.415 med

Anne Dorothea Nielsdatter
695.339.
Christen Hartvigsen Hveding
Født 15 jan. 1728, Rambø i Lødingen.649,435.
Død 27 dec. 1785, Liland, Ofoten.650, begravet 25 jan. 1786, Evenes kyrkjegard.650.
     Bonde, jekteier, handelsmann, gjestgiver og lensmann på Liland i Ofoten.
     Han fikk gjestgiverbevilling 27. sept. 1775 og var dertil lensmann i Ofoten 1777-85.651

Gift 11 jun. 1757, «i Huset» på Liland, Ofoten, «Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».652,649 med

Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.653,654.
     Datter af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.322protokollnr. 150, folio 481..

[Gift 1° 11 jun. 1757 med Christen Hartvigsen Hveding (15 jan. 1728 - 27 dec. 1785); Gift 2° 5 aug. 1788 med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har:

1077.695.Ingeborg Sofia Hveding
1078.695.Hartvig Christensen Hveding, f. _____, d. 1786, Liland i Ofoten.
1079.695.Ingeborg Sofia Hveding, f. 1760, Liland i Ofoten., d. eft. 1812
1080.695.Anne Benedichte Hveding, f. 1763, Ofoten., d. 1836
1081.695.Ole Christensen Hveding
1082.695.Ole Christensen Hveding, f. 1774, Ofoten., d. 1831
696.339.
Elen Hartvigsen Hveding
Født 1733435.
Død 1804, Harstad.655, begravet 30 dec. 1804, søndag etter jul, 70½ år gl.656,655.

Gift _____, Lødingen kirke.655 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1727, Stangnes, Trondenes.401.
Død 1799, Harstad, Trondenes.401, begravet 26 mai 1799, Trondenes.657,655.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Klokker på nedre Harstad.

Børn af Elen Hartvigsen Hveding og Henning Junghans Eriksen Normann:

1083.696.Marta Normann, f. 1758, Harstad.
1084.696.Marta Normann, f. 1760, Harstad., d. 1829, Trondenes.
1085.696.Hartvig Hveding Normann, d. 1794
1086.696.Erik Normann, d. 1763
1087.696.Erik Andreas Henningsen Normann, d. 1832
1088.696.Jens Hveding Normann, f. 1767, d. 1772
1089.696.Mikkel Henningsen Normann, f. 1768, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
1090.696.Andreas Normann, f. 1771, Harstad., d. 1794, Harstad.
1091.696.Jens Hveding Normann, f. 1775, Harstad., d. 1776, Harstad.
697.340.
Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.658.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.459,658, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.459.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.459
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.133protokoll 1745-1803, legg 254b..

Gift 1° omkring 1740401 med

Jens Andersen Schjelderup
Død 1751659.
     Søn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard.
     Sandsøy, Bjarkøy.659
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.459
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.660
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.133protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift 2° 3 okt. 1752459 med

Simon Olsen Kildal
Født 31 okt. 1701, Kiledalen, Hægeland..
Død 21 jan. 1761, Trondenes prestegård..
     Søn af Ole Sørensen (Kildal).
     I 1745 blev han Sogneprest til Trondenes. I 1751 blev han tillige provst i Senjens prosti.
     Skifte 1763-1764, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.133protokoll 1745-1803, legg 277..

[Gift 1° 31 mai 1730 med Maren Mikkelsdatter Heggelund (6 dec. 1707 - 22 dec. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Ingeborg Marie Leth (18 feb. 1714 - 20 nov. 1753); Gift 3° med Mette Marie Lassen (1721 - 1771)].

Børn af Ingeborg Marie Leth og Jens Andersen Schjelderup:

1092.697.Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup, f. 1743, Bjarkøy., d. 1798, Trondenes.
698.340.
Ellen Kristine Leth
Født 13 jul. 1715, Evenes, Ofoten, Nordland.459.
Død omkring mai 1716, Evenes, Ofoten, Nordland.459.
     Hr. Jochum Leth skriv i kyrkjeboka for Evenes: «Den 14. juli. Dom. 4. post. Trinit. døbte ærværdige Fader Herr Madtz Homle mit og min Kiærestes 2det Barn. Nom [ved namn] Elen Kristina, fød mod Midnatstid den 13. Juli. Testes: Kjære Moder Elen Homle, Madtz Homle, Kristen Knudsen Bjelgam, Margretha Hermandsdtr. i Skar, Hans Rasmussen Warbierg, Hartvig Hveding.» Men Elen levde ikkje lenge. «Dom. Trin. 1716 holdt Herr Niels Schjelderup Lig-Prædiken over min lille Datter Elen Kristina, 45 Uger gl.,» skriv herr Jochum Leth.459
699.340.
Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.459, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»460,459.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.459.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

Gift 1° _____med

Else Marie Burchard
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.

Gift 2° _____med

Ovedia Maria Kildal
Født 31 aug. 1733661.
Død 17 jan. 1760661.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Skifte 1760, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.133protokoll 1745-1803, legg 267b..

Gift 3° _____med

Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 1709415.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.458.
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.

[Gift 1° 2 mai 1744 med Johan Georg Rasch (1715 - 23 jul. 1757); Gift 2° med Peder Jochumsen Leth (26 feb. 1717 - 19 sep. 1788)].

Børn af Peder Jochumsen Leth og Else Marie Burchard:

1093.699.Else Marie Burchard Leth, d. 1760

Børn af Peder Jochumsen Leth og Ovedia Maria Kildal:

1094.699.Simon Kildal Leth, f. 1755
1095.699.Anna Benedicte Leth, f. 1754
1096.699.Jochum Leth, f. 1760
700.342.
Maren Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1725, Stokke, Tjeldsund.662,663.
Død 7 jul. 1769663, begravet 1769, jordsat og gravfesta 10. s.e.Tr.664.
     Skifte 23 sep. 1769664.

Gift 6 nov. 1743665 med

Svend Johansen
Født omkring 1725666.
Død apr. 1793667.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.666
     Skifte 8 mai 1793667.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
701.342.
Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.668,441.
Død 21 aug. 1757441, begravet 4 sep. 1757441.
     Skifte 15 sep. 1758441.

Gift omkring 1750441 med

Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.669.
Død 1806670.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1750 med Elen Leth Hartvigsdatter (omkr. 1729 - 21 aug. 1757); Gift 2° 1759 med Anne Helene Olsdatter Eidberg (1734 - 1807)].

Børn af Elen Leth Hartvigsdatter og Peder Nilsen:

1097.701.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
1098.701.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
1099.701.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
1100.701.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
1101.701.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757
702.343.
Anna Marie Frey Schøning
Født 23 okt. 1769, Kjøllefjord..
Død 19 mar. 1831, Asserup enkesæde på Lolland..

Gift _____med

Gavert Nielsen
Født 30 dec. 1764, København..
Død 12 okt. 1826, Tirsted på Lolland..
     Sognepræst.

Børn af Anna Marie Frey Schøning og Gavert Nielsen:

1102.702.Steen Nielsen, f. 1792, d. 1792
1103.702.Friederich Herman Nielsen, f. 1793, d. 1863
1104.702.Jacobine Elise Nielsen, f. 1796, d. 1848
1105.702.Peter Tetens Nielsen, f. 1798, d. 1852
1106.702.Henriette Cornelia Nielsen, f. 1801, d. 1895
1107.702.Vilhelm Nielsen, f. 1803, d. 1835
1108.702.Ludvig Nielsen, f. 1804, d. 1836
1109.702.Wigadine Caroline Nielsen, f. 1806, d. 1849
703.347.
Hartvig Arentsen
704.347.
Hans (Johan?) Arentsen
705.347.
Maren Arentsen

Gift _____med

Ole Jonsen
706.347.
Ingeborg Arentsdatter

Gift _____med

Niels Nielsen
707.347.
Beret Margrethe Arentsdatter
Født omkring 1731671.
708.347.
Øllegaard Arentsdatter
Født omkring 1733672.
709.347.
Elen Arntsdatter
Født 1741673,674.
Død 1808674.
     Fra Myklebostad i Steigen.674
     Av Schjøningætta.675

Gift 1° _____med

Nils Pedersen (Slangerup?)
Død 1785674.
     Søn af Peder Eriksen (Lochert?) og Margrethe Hartvigsdatter.
     Ure, Buksnes.674

Gift 2° _____med

Hans Larsen Grøn
Født omkring 1761676.

Børn af Elen Arntsdatter og Nils Pedersen (Slangerup?):

1110.709.Henrich Nielsen Klæboe, f. omkr. 1770
1111.709.Arent Schønning Nielsen, f. omkr. 1771, d. 1832
1112.709.Peder Slangerup Nilssen, f. 1780, Buksnes., d. omkr. 1818
710.347.
Anne Sophie Arentsdatter
Født omkring 1746677.
711.350.
Nils Pedersen (Slangerup?)
Død 1785674.
     Ure, Buksnes.674

Gift _____med

Elen Arntsdatter
Født 1741673,674.
Død 1808674.
     Datter af Arent Olsen og Ingeborg Hartvigsdatter.
     Fra Myklebostad i Steigen.674
     Av Schjøningætta.675

[Gift 1° med Nils Pedersen (Slangerup?) (d. 1785); Gift 2° med Hans Larsen Grøn (f. omkr. 1761)].

Børn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter er vist under Elen Arntsdatter (nr. 709).

712.351.
Johan Rasch Jentoft
Født 1746.
     Studerte til præst. I 1774 blev han kaldet til missionær i Gildeskål, Skjerstad og Saltdalen; beskikket til sognepræst i Hammarfest 1779, så til sognepræst i Folden 1784, og fra 1801 sognepræst til Alstadhaug.

Gift _____med

Anne Marie Hveding
Født 1760.
     Datter af Christian Hartvig Hveding og Elsebe Rasch.
713.351.
Ole Jentoft
Født _____, Petvik.678.
     Han skulle visst være gift og boende på Lauvøy på Helgeland.678
     Kanske identisk med den Ole Hartvig Jentoft (omtalt i Slegtsregister over en Holsteslegt, Fridthjof Holst, Kria. 1915). Han var gift med Else Marie Greger (1746-1812), enke efter handelsmand på Løvøen (Lauvøya) Ole Henriksen Walnum.

Gift 8 aug. 1775, Herøy, Nordland.415 med

Else Marie Greger
Født 1746.
Død 1812.
     Datter af Jonas Pedersen Greger og Aaselle Cathrina Hansdatter Falch.

[Gift 1° 29 mar. 1769 med Ole Henriksen Walnum; Gift 2° 8 aug. 1775 med Ole Jentoft (f. _____)].
714.351.
Anna Hartvigsdatter Jentoft
Død 9 mai 1818, gården Løeb ved Bodø679.

Gift _____med

Erich Gerhard Schytte
Født 30 jun. 1729, Vega, kl. 7 om morgenen.307, døbt 2 jul. 1729, Gladstad kirke307.
Død 26 jun. 1808680,681.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.
     Sogneprest og prost i Bodø.
     Blev undervist og dimmiteret 1742 av faderen. Sendt til Kjøbenhavns universitet bare 13 år gl. Erholt til ex. philos. 1743 Ch. Laud Cum prima in Philosophia Laurea. Lagde sig, efter tilskyndelse av professor Dr. med. Georg Detharding, der antog ham i sit hus, efter medisinen. Efter hans velynders død 1747 blev han huslærer hos Johannes Høeg i Tingelef i Slesvig. Besøkte Altona, og bivånede professor Marternus de Citianus physiske forelesninger. Var derpå i 2 år huslærer for professor og sogneprest til Nykirken Mathias Albert Haberdorff's sønner. Efter 7 års studier dels i Danmark, dels i Tyskland, blev han 21 år gammel konstituert Statsfysikus i Bergen.681
     Hans far ønsket og ville at han skulle bli prest, som var tradisjon i Schytteslekten, og i 1752 reiste han til sin far som underviste ham i theologi, og som han senere skrev til prost Bang i Bodin, at «bedre undervisning kunne jeg ikke fått». Erholt til ex. theol. 4. mars 1754 Ch. non cant, og for Dimisprædiken Ch. haud. ill. Ble 1755 misjonær til Lyngen. Ordinert i Tromsø 4. juni samme år. Efter 9 års misjonærvirksomhet i Lyngen, ble han sogneprest til Buksnes i Lofoten og 1774 prost i Vesterålen og Lofoten prosti. 18. jan. 1776 sogneprest til Bodin og prost i Salten prosti. 1. mai 1782 professor Theologiæ extraordinarius.681
     Var berømt for insigt og praktisk øvelse i medisinen, og er blitt kalt «Dioceseos Nordlandiæ Æsculapius» (~: Lege for den Nordlandske kirke provins.)681
     Kong Louis Philippe af Frankrig kom som flyktning til prestegården i 1798.

Børn af Anna Hartvigsdatter Jentoft og Erich Gerhard Schytte:

1113.714.Arnoldus Erichsen Schytte, f. 1769, d. 1834
1114.714.Hartvig Schytte
1115.714.Lucie Bonsach Schytte, d. 1810
1116.714.Sara Rasch Erichsdatter Schytte, f. omkr. 1782, d. 1847
715.351.
Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.415.
Død 1827457.

Gift 1° 29 okt. 1777, Petvik, NordlandOle Meldahl Schøning, Grøtøen og jomfru Bergitha Sophia Jentoft, Buksnes.482,415 med

Ole Meldahl Schøning
Død 1785457.
     Grøttøy/Grøtøen.457

Gift 2° 18 jun. 1786, 1 søndag e. Trin.457 med

Joen Hansen Reener
Født 3 jun. 1760682,415,457, døbt _____, Lødingen457.
Død 24 apr. 1794683,415,457.
     Søn af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.
     Joen bodde i 1786 med sin familie på gården Grøtøen i Leedingens Fj. i Salten der han ernærte seg av jægtebruk og gjestgiveri.684
     6. dec. 1787 fikk han auksjonsskjøde utst. av Cancelliråd Rosenvinge på 'borgerleiet Dybfæst med tilhørende huuse' i Tjeldsund efter broren Hans Morten Reener.684
     Det ble ikke drevet noen handel der i 1787 iflg. tingsvitne på Høsttinget i okt. 1787.684
     24. april 1793 solgte han Grøtøy til Anders Falster. Samme år 6. juli solgte han også borgerleiet Dybfæst ved skjøte til Hans Joensen Har. Han kjøpte så Finnæs i Vågan og flyttet dit med sin familie. Her døde han i 1794 eller 1796.684
     Joen Reener var viden kjent for sin styrke.684

Gift 3° 1796685 med

Lars Nicolay Rener
Født 1769, Trondhjem686.
Død 1844685.
     Søn af Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund.
     Lars bodde 1794-1829 på Finneset og 1829-44 i Henningsvær. Han møtte i 1815/16 på det første ordentlige Storting som suppleant.685
     Ansatt som betjent i 1793 av fætteren Joen Hansen Reener, hvis enke han siden ektede.684

[Gift 1° 1796 med Birgitte Sophie Jentoft (15 sep. 1753 - 1827); Gift 2° med Karen Hasselberg].

Børn af Birgitte Sophie Jentoft og Joen Hansen Reener:

1117.715.Hans Erik Dybfest Reener, f. 1786, d. 1820
1118.715.Ovidia Meldal Dybfest Reener, f. 1788, d. 1822
1119.715.Mons Jentoft Dybfest Reener, f. 1791, d. 1791
716.351.
Mogens Hartvigsen Jentoft
     Sandsynligvis sønn av Hartvig Jentoft og Sara Rasch.
     Bosat i Ramsvik.674

Gift 10 nov. 1774, Bodø, Nordland.415 med

Dorothea Beata Jørgensdatter Blix
Født 1738674.

Børn af Mogens Hartvigsen Jentoft og Dorothea Beata Jørgensdatter Blix:

1120.716.Sara Rasch Jentoft, f. 1775, Nordland.
1121.716.Hartvig Jentoft, f. 1777, Nordland.
1122.716.Ingeborg Maria Jentoft, f. 1779, Nordland.
1123.716.Maren Hvid Jentoft, f. 1781, Nordland.
1124.716.Elisabeth Kirstina Jentoft, f. 1783, Nordland.
1125.716.Regine Maria Blix Jentoft, f. 1786, Nordland.
1126.716.Jørgen Blix Jentoft, f. 1789, Buksnes.
717.352.
Hans Hansen Jentoft
Født 1755, Lyngvær, Lofoten..
Død 1822, Åkvik, Dønnes..

Gift _____med

Birgithe Marie Angell
Født 1759687.
Død 20 mai 1795688,687.
     Datter af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum.

[Gift 1° 26 jun. 1788 med Ole Mæhre Meier (1751 - 31 nov. 1788); Gift 2° med Hans Hansen Jentoft (1755 - 1822)].
718.357.
Jens Andersen Schjelderup
Død 1751659.
     Sandsøy, Bjarkøy.659
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.459
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.660
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.133protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift omkring 1740401 med

Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.658.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.459,688, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.459.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.459
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.133protokoll 1745-1803, legg 254b..

[Gift 1° omkr. 1740 med Jens Andersen Schjelderup (d. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Simon Olsen Kildal (31 okt. 1701 - 21 jan. 1761)].

Børn af Jens Andersen Schjelderup og Ingeborg Marie Leth er vist under Ingeborg Marie Leth (nr. 697).

719.357.
Joen Andersen Schjelderup
Død 5 sep. 1795, Fikke, Hamarøy.660.
     Boede paa Ficke [i Hammerø].186
     Omtalt i skifte 1767, som Joen, etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Joen er da bosatt på Fikke i Hamarøy.660

Gift _____689med

Anna Elschen Bonsach
Død 14 nov. 1767, Fikke, Hamarøy.660.
     Datter af Mathias Bonsach og Anna Elschen Bremer.

Børn af Joen Andersen Schjelderup og Anna Elschen Bonsach:

1127.719.Siselle Joensdatter Schjelderup, f. omkr. 1750
1128.719.Anders Joensen Schjelderup, f. omkr. 1752
1129.719.Anne Elschen Bremer Joensdatter Schjelderup, f. omkr. 1754
1130.719.Mathias Bonsach Schjelderup, f. omkr. 1761
1131.719.Peder Krog Schjelderup, f. omkr. 1763
720.357.
Peder Andersen Schjelderup
     Boede paa [Egerdal?]186
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.660

Gift _____med

Petronella Werdal

[Gift 1° med Peder Andersen Schjelderup; Gift 2° med Elias Larsen].
721.357.
Niels Andersen Schjelderup
     Lensmann, bodde på Oppeide i Hamarøy.690
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Niels er da bosatt som husmann i Hamarøy.660

Gift 1° _____med

Lisbeth Werdahl

Gift 2° _____med

Dorthe Christine Krog

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Lisbeth Werdahl:

1132.721.Ole Nielsen Schjelderup
1133.721.Jens Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1738, d. 1807
1134.721.Niels Nielsen Schjelderup, f. 1743 ? 1746 ?, d. 1788, Bodø
1135.721.Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
1136.721.Anders Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1746, d. 1811

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog:

1137.721.Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1751
1138.721.Siselle (Cecilie) Marie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1756
1139.721.Peder Krag (Krog?) Schjelderup, f. omkr. 1761
1140.721.Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1762
722.357.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1718.
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.660
723.357.
Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup
Født 1718, Fikke, Hammarøy.691.
Død 1809, Skjervøy.691, begravet 16 mar. 1809, Skjervøy.692.
     Martha Schielderup, 78 år gl. og «enke efter 1ste ægteskab», «underholdes af sønnen» Henrich Klæboe på Strømfjord gård i Skjærvøy.474
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Marithe er da gift med lensmann Klæboe i Troms.660

Gift 1753, Sølv merket: H.H.K.B. og M.S. 1753. med

Henrich Hansen Klæboe
Født 1705693,691.
Død 3 jun. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.691.
     Søn af Hans Hanssøn Glein og Maren Hansdatter Klæboe.
     Lensmann
     Skifte 3 okt. 1770691Formue: 761-0-12. Gjeld: 427-4-1. Boets innhold: Sølv merket H.H.S. og B.M.H.D.I 1696; H.H.K.B. og M.S. 1753; H.T.M.H.D. 1699..

[Gift 1° med Birgitte Margareta Jentoft (1678 - 1743); Gift 2° 1753 med Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup (1718 - 1809)].

Børn af Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup og Henrich Hansen Klæboe:

1141.723.Hans Christopher Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1753, d. 1843
1142.723.Maren Henrichsdatter Klæboe
1143.723.Jens Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
1144.723.Hartvig Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
1145.723.Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1757, d. 1823, Hadsel.
1146.723.Johan Rasch Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1759
1147.723.Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1762
1148.723.Henrich Johan Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1764, d. 1812
724.357.
Ane Andersdatter Schjelderup
Født 1722.
Død 26 aug. 1765186.
725.378.
Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder
Født 1740, Vang, Lenvik..
Død 1799.

Gift 2 nov. 1762, Lenvik kirke694,695 med

Jacob Jacobsen Winther
Født 1740, Nordstraum, Sørreisa..
Død 1805.
     Søn af Jacob Jacobsen Winther og Karen Jørgensdatter Brems.

Børn af Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder og Jacob Jacobsen Winther:

1149.725.Anne Jakobsdatter Winther, f. _____, d. 1833, Lenvik.
1150.725.Signild Maria Jakobsdatter Winther, f. 1764, Sørreisa.
1151.725.Karen Jakobsdatter Winther, f. 1766, Sørreisa.
1152.725.Peder Tønder Jakobsen Winther, f. 1769, Sørreisa., d. 1804, Sørreisa.
1153.725.Jørgen Severin Jakobsen Winther, f. 1771, Sørreisa., d. 1776
1154.725.Jakob Jakobsen Winther, f. 1773, Sørreisa., d. 1857, Sørreisa.
1155.725.Jørgine Jakobsdatter Winther, f. 1777, Sørreisa.
1156.725.Jørgen Olai Jakobsen Winther, f. 1781, Sørreisa., d. 1868, Sørreisa.
1157.725.Andreas Kornelius Jakobsen Winther, f. 1785, Sørreisa., d. 1785
1158.725.Andreas Tønder Jakobsen Winther, f. 1788, Sørreisa., d. 1793
726.378.
Andreas Tønder
Født 1745, Vang, Lenvik..
727.378.
Ellen Pedersdatter Tønder
Født 1750, Vang, Lenvik..
Død 1788, Vang, Lenvik..
     Skifte 1751-1796, Vang, Gisund Tinglag.322protokollnr. 145, folio 24..

Gift 11 dec. 1773, i huset på Wang, Lenvik695 med

Ole Nilsen Stadt
     Handelsmann og godseier på Vang gård i Lenvik, Gisund. Han drev handel, samt 2 bygdefars jekter på Bergen.320

[Gift 1° 11 dec. 1773 med Ellen Pedersdatter Tønder (1750 - 1788); Gift 2° med Birgitte Schytte Rosted (14 apr. 1752 - 4 jan. 1791)].

Børn af Ellen Pedersdatter Tønder og Ole Nilsen Stadt:

1159.727.Niels Enoch Olsen Stadt
1160.727.Petrika Cathrina Olsdatter Stadt
1161.727.Niels Olsen Stadt
1162.727.Ane Birgitha Olsdatter Stadt
1163.727.Ole Olsen Stadt
1164.727.Abigael Andrea Olsdatter Stadt, f. 1787, Lenvik
728.378.
Ahlet Tønder
Død 1773.

Gift 1 nov. 1769, Lenvik kirke696,695 med

Jens Andersen Borch
729.384.
Sara Svendsdatter Blix
730.384.
Ingeborg Svendsdatter Blix
Død omkring 1791.
     Skifte 18 dec. 1791, Fleina i Gildeskål.697Formue: 748-4-8. Gjeld: 168-3-5. Boets innhold: Sølvkanne merk. Cristopher Greve, Peter Sch...?, Catharin Scha...?, Ane Beate Scha...?, Bergen den 16. jan. 1727.Arvinger (alle på Fleina i Gildeskål): ektemann Jens Hansen; Hans Olai Jensen, sønn, 8 år; Svend Jensen Blix, sønn, 5 år; Jørgen Jensen, sønn, ½ eller 1 år, bor hos farbror (av avdøde?) Hartvik Jensen, Hustad; Thomina Jensdatter, datter, 9 år; Ane Malena Jensdatter, datter, 4 år..

Gift _____med

Jens Hansen Lind
Født omkring 1750698,474.
Død omkring 1811.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Jens Hansen Lind er «styrmand og selvejer af sin gaards part» i Flein gård, Gildeskål.474
     Skifte 15 mai 1811, Fleina, Gildeskål.699.

[Gift 1° med Ingeborg Svendsdatter Blix (d. omkr. 1791); Gift 2° med Malena Pedersdatter Schjelderup (omkr. 1768 - omkr. 1804); Gift 3° 2 jan. 1805 med Karen Strømer Bruun (1765 - 1808)].

Børn af Ingeborg Svendsdatter Blix og Jens Hansen Lind:

1165.730.Thomina Jensdatter (Lind), f. omkr. 1780
1166.730.Hans Olai Jensen (Lind), f. omkr. 1781
1167.730.Svend Blix Jensen (Lind), f. omkr. 1784
1168.730.Anne Malena Jensdatter (Lind), f. omkr. 1785
1169.730.Jørgen Schrøder Jensen Lind, f. omkr. 1791
731.390.
Lars Ingebrigtsen (Aas)
     Er han identisk med Lars Ingebrigtsen (død 1779) på Skaland i Berg i perioden 1747-1783 ? - kronologisk kan han vel ikke være det, eller ?
732.390.
Johannes Ingebrigtsen (Aas)
733.390.
Karen Ingebrigtsdatter Aas
Født omkring 1744, Tårstad, Ofoten.700.
Død mar. 1810, Hol, Tjeldsund.701.
     Konfirmert på Hol 1762.700

Utenfor ekteskap med

Jon Kristoffersen
Født 1752, Ramstad, Tjeldsund.702.
     Se Ramstad, Tjeldsund bygdebok.

[Gift 1° med Karen Ingebrigtsdatter Aas (omkr. 1744 - mar. 1810); Gift 2° 24 jul. 1780 med Johanna Sofie Andersdatter (f. 13 jan. 1761)].

Gift 1° 17 jul. 1774700 med

Hartvig Henriksen
Født 1742, Sandnes, Tjeldsund.700.
     Søn af Henrik Danielsen og Karen Gabrielsdatter.
     Hartvig fikk 18. nov. 1778 bøkselseddel av Soknepr. Sidenius på ½ vog i Hol i Tjeldsund. Det er trolig samme bruk som broren hadde brukt.700

Børn af Karen Ingebrigtsdatter Aas og Jon Kristoffersen:

1170.733.Jonetta Jonsdatter, f. 1770

Børn af Karen Ingebrigtsdatter Aas og Hartvig Henriksen:

1171.733.Anne Bendicte Hartvigsdatter, f. 1766, d. 1766
1172.733.Ingebrigt Hartvigsen, f. 1774, d. 1785, Tjeldsund.
1173.733.Hans Hartvigsen, f. 1776, d. 1811, Tjeldsund.
1174.733.Henrik Hartvigsen, f. 1779, Tjeldsund.
1175.733.Anne Bendicte Blix Hartvigsdatter, f. 1781, Tjeldsund.
734.390.
Knut Ingebrigtsen
Født 1745703.
Død 1781703.
     Kan tænkes at være søn af Ingebrigt Knudsen, Bjelgam i Ofoten.

Gift 1776703 med

Gabrikka Gabrielsdatter
Født 1740, Lavangen Sør, Trondenes.704.
     Datter af Gabriel Gabrielsen og Øllegård Hansdatter Leth.

[Gift 1° 1776 med Knut Ingebrigtsen (1745 - 1781); Gift 2° 1783 med Jens Johnsen (d. 1801)].

Børn af Knut Ingebrigtsen og Gabrikka Gabrielsdatter:

1176.734.Øllegård Maria Knutsdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
735.390.
Ole Ingebrigtsen (Aas)
736.390.
Mogens Ingebrigtsen (Aas)
737.390.
Berit Ingebrigtsdatter (Aas)
738.390.
Svend Blix Ingebrigtsen Aas
Født 1753700.
Død 1783, Sandnes, Tjeldsund.700.
     Konfirmert på Hol i Tjeldsund 1774, og bodde der da han i 1779 var fadder på et barn til søstra Karen. Han døde på Sandnes i Tjeldsund på vårparten 1783.
739.392.
Svend Ottesen Blix
Født 1764, Lanesøyra, Karlsøy.705,475, døbt 29 sep. 1765, Karlsøy kirke.706,707.
Død 1814, Lanesøyra, Karlsøy.475.
     Sven Blix er år 1801 «bonde og gaardmand» på Lanes, Karlsøy i Troms. Han er gift med Maren Jacobsdtr og sammen har de børnene: Maren Lockert (fra hennes 1ste ekteskap), 15 år; Malena Hansdtr (fra hennes 1ste ekteskap), 11 år; Johan Peder Svendsen, 11 år; Hans Lochert, 9 år; Jacob Andreas Svendsen, 8 år; Otte Svendsen, 6 år; Hans Hegelund, 3 år; Fridricha Svendsdtr, 2 år.474

Gift _____475med

Maren Jakobsdatter Bugge
Født 1751, Akkarfjord, Skjervøy.475.
Død 1836, Karlsøy.475.
     Datter af Jakob Thygesen og Abel Kristine Simonsdatter.

[Gift 1° med Hans Lockert; Gift 2° med Svend Ottesen Blix (1764 - 1814)].

Børn af Svend Ottesen Blix og Maren Jakobsdatter Bugge:

1177.739.Johan Peder Svendsen (Blix), f. 1790, Karlsøy.
1178.739.Hans Lockert Svendsen Gram, f. 1791, Karlsøy., d. 1860, Karlsøy.
1179.739.Jacob Andreas Svendsen (Blix), f. 1793, Karlsøy.
1180.739.Otte Svendsen (Blix), f. 1795, Karlsøy.
1181.739.Hans Heggelund Svendsen Blix, f. 1797, Karlsøy.
1182.739.Petrikka Catrina Svendsdatter (Blix), f. 1799, Karlsøy.
1183.739.Abel Kerstina Svendsdatter (Blix), f. 1801, Karlsøy.
740.392.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1765, Lanes, Karlsøy., døbt 25 dec. 1765, Karlsøy kirke.708,707.
741.392.
Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram
Født 1770, Lanes, Karlsøy., døbt 29 jul. 1770, Karlsøy kirke.709,707.
742.395.
Anna Catharina Hvid
Født 15 jan. 1745256.
Død 3 aug. 1814256.
     Per Nermo skriver at hun er født 1745 og datter av Johan Hvid i et ægteskab med Barbro Jørgensdatter Wium - dette passer altså ikke med W. Brandt.

Gift 1765257 med

Niels Gerbrand Brodtkorb
     Justitsraad. Sorenskriver over Helgeland. Fra dem [ham og Anna Hvid] nedstammer Fam. Brodtkorb paa Tjøtø.257
743.396.
Ole Hartvig Hvid
Født 1751, Mjønæs i Skjærstad.710.
Død 3 sep. 1808, Balstadøen i Buksnæs.710.
     Skipper og handelsmand.711

Gift 1777711 med

Karen Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1750, Gaasvær.711.
Død 1799, Selsøvig.711.
     Datter af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter.
     Barnløs.711
744.397.
Anna Jørgensdatter Blix

Gift _____712med

Jesper Andreas Hartgen
Født omkring 1718.
Begravet 17 mai 1784713,476.
     Hans ætt menes være av den gamle norske slekten Hartgenger - Rosensværd.714
     Han var kirketiende forpakter og bodde på embetsgården Jensvold i Bodin.476
     Etter Sira Hartgens død måtte familien flytte ut av embetsgården Jensvold. Dette forklarer barnas spredning hos slekten til nytt husvære kunne ordnes.715
     Skifte 1784476.

[Gift 1° med Clara Margrethe Aagum (f. 1723); Gift 2° med Anna Jørgensdatter Blix].

Børn af Anna Jørgensdatter Blix og Jesper Andreas Hartgen:

1184.744.Jørgen Blix Hartgen, f. 1767
1185.744.Clara Margrethe Aagum Hartgen, f. 1769
1186.744.Jesper Andreas Kolderup Hartgen, f. 1771
1187.744.Michel Hvid Hartgen, f. 1773
1188.744.Maren Hvid Hartgen, f. 1774
1189.744.Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen, f. 1777, d. 1809, Forvik på Helgeland
1190.744.Johan Hvid Hartgen, f. 1781
745.397.
Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..

Gift 1780, fætter og kusine. med

Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Søn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid.
     Handelsmann på Grønø.

Børn af Maren Hvid Blix og Christen Albrecht Angell:

1191.745.Peter Lorentz Angell, f. 1795, Meløy., d. eft. 1838
1192.745.Ingeborg Margrethe Hvid Angell
746.398.
Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Handelsmann på Grønø.

Gift 1780, fætter og kusine. med

Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..
     Datter af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid.

Børn af Christen Albrecht Angell og Maren Hvid Blix er vist under Maren Hvid Blix (nr. 745).

747.398.
Rasmus Angell
Født 1755, Grønø, Meløy..
Død 1791.
     Handelsmann på Øvre Valle.

Gift _____257med

Dorothea Hansdatter Ellingsen

Børn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen:

1193.747.Hans Christian Angell, f. omkr. 1785
1194.747.Ingeborg Angell, f. omkr. 1788, d. omkr. 1803
1195.747.Johan Angell, f. omkr. 1790
748.398.
Benjamin Dass Angell
Født 1756, Grønø, Meløy..
Død omkring 1820.

Gift _____716med

Christianne Greve
     Datter af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder.
749.400.
Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.258.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.258.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.717

Gift _____717med

Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.717.
Død 23 mai 1860, Fladset.717.
     Datter af Hans Hansen Reener og Johanna Bie Ross.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.717

Børn af Henrik Dinclow Pedersen Bruun og Ane Malene Rener:

1196.749.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867
750.401.
Anders Hanssøn Blix
Født 172015.
Død 178815.

Børn af Anders Hanssøn Blix og _____:

1197.750.Anders Blix
751.413.
Anna Abelsdatter Mørch
Døbt 28 jun. 1712, Korskirken i Bergen487.

Gift _____, Bergen487 med

Herman Johnsen Ibsen
752.413.
Arnt Abelsøn Mørch
Døbt 13 dec. 1713, Korskirken i Bergen487.
Død 1 jun. 1785487.
     Handelsmann på Røsvig i Folden.487

Gift 1° _____, Kvaløy i Brønnøy i Helgeland487 med

Sirianna Hansdatter Rener
     Datter af Hans Mortensen Rener og Anne Malene.
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??
     Fra Kvalø i Brønø.718

Gift 2° 1764718 med

Hardovika Schøning
Død efter 1801.
     Lever som enke år 1801 «af jordbrug og giæstgiveri» på gården Røsvig i Folden, Nordland474

Børn af Arnt Abelsøn Mørch og Sirianna Hansdatter Rener:

1198.752.Risa Mørk, f. omkr. 1756

Børn af Arnt Abelsøn Mørch og Hardovika Schøning:

1199.752.Abelone Katrina Mørk, f. omkr. 1768
753.413.
Gjertrud Cathrine Abelsdatter Mørch
Døbt 17 jan. 1715, Korskirken i Bergen487.
754.413.
Margrethe Abelsdatter Mørch
Døbt 10 okt. 1716, Korskirken i Bergen487.
     Hun døde ung.487
755.413.
Johan Abelsøn Mørch
Døbt 1 nov. 1717, Korskirken i Bergen487.
Død 1722487.
756.413.
___________
Døbt _____, Korskirken i Bergen487.
     Er ved en feil udeladt af Albertine Hauglid.
757.413.
Elisabeth Abelsdatter Mørch
Døbt 10 feb. 1720, Korskirken i Bergen487.
758.413.
Jesper Abelsøn Mørch
Døbt 18 mai 1721, Korskirken i Bergen487.
759.413.
Johan Abel Mørch
Født 1724, Saltnes i Nordland489.
Død 6 dec. 1801, Hestad i Brønnøy489.
     Skipper og handelsmann på Hestad i Brønnøy.489
     Skipper og handelsmann på Hestad i Herøy i Helgeland.719

Gift 24 okt. 1752489 med

Maren Maria Brüghmann
Født 20 mai 1728, Nippelberg489.
Død 1810, Hestad489.
     Datter af Hjeronimus Brüghmann og Magdalene Sophia Brun.

Børn af Johan Abel Mørch og Maren Maria Brüghmann:

1200.759.Hjeronimus Mørch, f. 1754, d. 1778
1201.759.Gjertrud Malene Mørch, f. 1756
1202.759.Abel Mørch, f. 1759
1203.759.Andreas Mørch, f. 1759
1204.759.Hans Mørch, f. 1762, d. 1832
1205.759.Gjertrud Mørch, f. 1763
1206.759.Maren Mørch, f. 1763, d. 1764
1207.759.Maren Mørch, f. 1765
1208.759.Anne Mørch, f. 1767
1209.759.Inger Lucie Mørch, f. 1769
760.413.
Margrethe Elisabeth Mørch
Født 29 mai 1729, Saltnes i Nordland720,721.
Død 10 mai 1816721.

Gift 1751, hjemmevielse på Saltnæs i Saltdal.721 med

Jens Ellingsen
Født 22 dec. 1722, Fiskevåg.721.
Død 24 sep. 1789721.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.
     Drev jektebruk og handel på Saltnæs i Saltdal. I følge skjøte av 20. aug. 1751 eide han her 2 vog.721

Børn af Margrethe Elisabeth Mørch og Jens Ellingsen:

1210.760.Abel Ellingsen, f. 1753, Nordland., d. 1828, Vesteraalen.
1211.760.Elling (Jensen) Ellingsen, f. 1755, Saltnæs i Saltdalen., d. omkr. 1825
1212.760.Johan Ellingsen, f. 1758, d. 1826
1213.760.Christen Ellingsen, f. 1762, Saltnæs i Saltdal., d. 1831, Hunstad i Lødingen.
761.415.
Jacob Lagesen Borch
Født 1723722.
Død 1789722.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.722

Gift _____722med

Signild Jensdatter
Født 1715, Soløy, Lavangen, Astafjord.722.
Død 1786722.
     Datter af Jens Olsen (Trolle?).
     Skifte 1785-1789, Soløy, Astafjord tinglag.322«Signhild Jensdatter» - protokollnr. 144, folio 285b..

[Gift 1° med Paul Ediassen; Gift 2° med Jacob Lagesen Borch (1723 - 1789)].

Børn af Jacob Lagesen Borch og Signild Jensdatter:

1214.761.Lage Jakobsen Borch, f. 1745, Astafjord., d. 1773
1215.761.Anne Jakobsdatter Borch, f. 1748, d. 1828
1216.761.Karen Jakobsdatter Borch, f. 1751, Astafjord.
1217.761.Sara Jakobsdatter Borch, f. 1754, Lavangen., d. 1828
1218.761.Jens Jakobsen Borch, f. 1756, d. 1810
1219.761.Maria Elisabet Jakobsdatter Borch, f. 1758, Astafjord., d. 1834
762.422.
Karen Dorthea Blix
Født omkring 1740.
Død 1781.
     I skiftet efter farbroren Peder Erichsen Blix 3. juli 1771 på Bertnes i Bodø står der følgende om Karen: «Karen Margrethe Johansdatter Blix, Sand i Senja. Brordatter av avdøde. Gift. Barn av Johan Erichsen Blix. Gift med klokkeren i Sand prestegjeld i Senja. Ikke navngitt.»501
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.133protokoll 1745-1803, legg 414..

Gift 1758723 med

Christen Iversen Aschanius
Født omkring 1723723.
Død 1781723.
     Søn af Iver Olsen Holt og Mette Larsdatter Brems.
     Slagstad i Bjarkøy.723
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.133protokoll 1745-1803, legg 414..
763.422.
Steffen Johansen Blix
764.422.
Dorothea Margrethe Blix
     Identisk med den Dorthe Margrethe Johansdatter Blix gift med Hartvig Jensen (død 1800) på Hustad i Gildeskål.

Gift 1° _____med

Jens Hveding Greve
Født 1720.
     Søn af Didrik Greve og Riborg Christensdatter Hveding.

Gift 2° _____med

Hartvig Jensen
Død omkring 1800.
     Søn af Jens og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Skifte 21 jul. 1800, Hustad i Gildeskål.724Avdøde Hartvig Jensen, gæstgiver, Hustad i Gildeskål. Formue: 1188-0-4. Gjeld: 691-2-11. Boets innhold: 1 sølvskje: H:H:S G:C:D: - 1 do. E:N: - 1 sølskje: H:J:S D:M:B: - 1 sølvskje: H:J:S E:O:D. Arvinger er hans mor, hel- og halv-søsken..
765.422.
___________
766.422.
___________
767.422.
___________
768.422.
___________
769.422.
___________
770.422.
___________
771.432.
Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 1737505.
Død 24 mar. 1795, Hitra.505.

Gift _____505med

Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.505.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Søn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

[Gift 1° med Martha Johanne Koch (f. 11 mai 1757); Gift 2° med Karen Margrethe Schanke (d. 24 mar. 1795)].
772.436.
Gullov Jensdatter Herdal
Født omkring 1732273.
     Levde 1756.273
773.436.
Peder Jensen Herdal
Født omkring 1740273.
     Levde 1756. Gardist vid livgardet i Köpenhamn.273
774.437.
Anna Benedicte Hveding
Død 9 nov. 1786, Kristiania725.

Gift 1° 30 jan. 1744, Trondhjem DomkirkeHåndskreven notits.726 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift726.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.726.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]726
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.423

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Gift 2° 31 jan. 1763, Arendal med

Ha___ Olsen? Falch
Død 1768.
     Kaptein.

Gift 3° 19 mar. 1772, Arendal med

Jørgen Møller (Müller)
Født omkring 1727, Danmark725.
Død efter sep. 1788725.
     Oberstlieutenant.
     Var kaptein fra 6. sept. 1752, antagelig i Danmark.725

[Gift 1° med _____; Gift 2° 19 mar. 1772 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].
775.437.
Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding
Født 1722, Trondheim.727.
Død 1799, Trondheim.727, begravet 26 feb. 1799, Trondhjem.727.
     Hennes och mannens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.728

Gift 22 jan. 1750, Trondhjem.727 med

Hans Ulrich Møllmann
Født 29 sep. 1715, Trondhjem.727.
Død 3 mai 1778, Trondhjem.727.
     Søn af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.
     Købmand i Trondhjem. Konferensraad 1768. Titular stiftamtmand 1770.727
     I Trondhjems by er den kjendte patriciergaard ved torvet, «Møllmansgaarden», siden 1825 klubselskapet «Harmoniens» bygning, et monumentalt minde om slegten. Den blev bygget ca. 1770 av Johan Møllmann.729
     Han och hustruens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.728
     [Se Dansk Biografisk Leksikon].

Børn af Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding og Hans Ulrich Møllmann:

1220.775.Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann, f. 1757, d. 1820
776.437.
Frederikke Hveding
Døbt 7 jan. 1724, Domkirken i Trondheim.728.
Død 1788, begravet 1788, Stavanger domkirke.728.
     Hon titulerades «Høyædle og Velbaarne Frue Justitsraadinde».728
     Uden Börn. Som Enke blev hun tilstaaet en anseelig Pension.

Gift 4 mai 1756 med

Gerhard Schøning
Født 2 mai 1722, Gaarden Skotnæs i Buksnæs Præstegjeld..
Død 18 jul. 1780.
     Søn af Andreas Schøning og Martha Mikkelsdatter Ursin.
     Historiker, justitieråd, professor vid Sorø Akademi, medstiftare av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [Se NBL 13, s. 84].728
     Faderen, som var en vel studeret Mand, holdt Sönnen Gerhard fra det 10de Aar til Studeringer, men den videre Underviisning betroedes Farbroderen Elias Schöning, der döde som Sognepræst til Vaagen. Ved dennes Död i Slutningen af 1739 kom han atter hjem til Moderen, som imidlertid var bleven Enke, underviste sine 2de yngre Brödre Christian Friis og Claudius Ursin og blev efter et Aars Forlöb sat i Throndhjems Skole, hvorfra han 1742 blev dimitteret «med det bedste Vidnesbyrd, som nogen Lærer kunde meddele og nogen Discipel önske sig, uagtet Rektor Dass aldrig ödslede med Rekommendationer». Blev 31te Juli s.A. «ved de sædvanlige Honores efter förste Examen, i Betragtning af hans ypperlige Testimonium og befundne Grundighed, udmærket ved offentlig Berömmelse». [Willes Saml. af Mindetavler, S. 207]. Lagde sig efter Filosofi, Mathematik, Lovkyndighed, Naturlære og Oekonomi, gamle og nyere Sprog, og især Historie, fornemmelig Fædrelandets, og aflagde med Berömmelse Pröve i Theologi. [Suhms Indled. til Norges Hist. III.]. Blev 1748 Magister i Filosofi og Dekanus paa Kommunitetet og 15de Jan. 1751 Rektor i Throndhjem ved Dass's Afstaaelse. Stiftede 1760 tilligemed Biskop Dr. J.E. Gunnerus og Kammerherre P.F. Suhm det throndhjemske lærde Selskab, som 1767 fik Prædikat af «Det kongelige Norske Videnskabernes Selskab». Blev 22de Febr. 1765 Professor i Historie og Veltalenhed ved Sorö Akademi. I Aarene 1773 til 1775 gjorde han med kongelig Understöttelse af 1500 Rdlr. en antikvarisk og oekonomisk Reise i Norge. Udnævnedes 25de Jan. 1774 til Justitsraad og 23de Aug. 1775 til Geheime-Arkivarius. I April 1778 angrebes han af Betændelse i Leveren, hvoraf han nogenlunde kom sig, og 27de Septbr. 1779 af en lignende i Underlivet, der slog sig til Svindsot, hvoraf han döde 18de Juli 1780. Var Medlem af flere lærde Selskaber og udmærket ved mange Kundskaber og stor Lærdom. Sin Bogsamling, der forögedes med den ham af Rektor Dass testamenterede, skjenkede han til det kgl. Videnskabs Selskab i Throndhjem.
777.437.
Peder Herdal Hveding
Født 1725, Trondheim.728.
Død 1810728.
     Fogde i Jädern och Dalerne, Nordhordland.728
778.437.
Ellen Dorothea Hveding
Født 1728728.

Gift 1757728 med

Nils Halck
     Major. [Se O. Ovenstad, I., s. 398].728
779.437.
Christen Hveding
Født 1731, Trondheim.728.
Død 1802728.
     Sogneprest till Støren.728

Gift 1769728 med

Elisabet Manzin
Født 1737728.
Død 1801728.
780.437.
Elisabet Maria Hveding
Født 1732728.
Død 1768728.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.730(Elisabeth Maria Hveding, Sr.? Peder Tangen Hejdes Hustrue)..

Gift 1766728 med

Peter Tangen Heide
Født 1738728.
Død 1781728.
     Köpman.728
781.437.
Jacob Bentzson Jensen Hveding
Født 1736731,728, døbt 30 jan. 1736, Trondhjem domkirke.731.
Død 1819728.
     Lagman på Färöarna 1772 och i Stavanger 1786 [Se NBL.].728
     Han kalla seg ofte Jakob Bentzon Hveding. Det kan sjå underleg ut; men det var ein mykje brukt skikk i den tid at barnet tok namn etter ein dåpsfadder, når denne gudfaren var ein vyrd mann. Ein av fadrane til Jakob Hveding er Jakob Bentzon, son til dansken geheimeråd Niels Bentzon og frua Elisabeth, f. Schavenius.731
     Jakob Hveding vart sett til lagmann på Færøyane den 30. juli 1772, og forflytt til same embete i Stavanger den 24. mars 1786. Han har skrive ei avhandling i "Danmarks og Norges økonomiske Magazin" (utgjeve av dr. Erik Pontoppidan), s. 191-212: "Om Tang-Askens fordelaktige Brug til Glas-Pusterier". Stykket er merka J.H.731
     Kva år lagmann Hveding døyr, veit vi ikkje; men kona hans døydde i 1819.732
     Portræt af "Lagmann Hveding" er afbildet i Johan Hvedings bog.732
     Er ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" gift med 1ste gang med Maren Jentoft Schielderup og 2nd gang med Alette Marie Ferslöw. Også ifølge Johan Hveding, s. 33 er Jacob Jensen Hveding gift 1ste gang med Maren Jentoft Schelderup og 2nd gang med enken Alette Ferslew. - MEN DET KAN VIST IKKE VÆRE HELT KORREKT. Maren Jentoft Schjelderup blev gift med Jakob NIELSEN Hveding (1734-1804) på Berg i Trondenes, og navnene på deres fællesbørn tyder på at dette også er korrekt. [Se også NPHT 3 (1882), "Familierne Blichfeldt og Bentzon", s. 238 note 2.].731,728

Gift _____med

Alette Marie Ferslew
Født 12 jan. 1747731.
Død 1819, Lindås.732.
     Datter af Peder Ferslew.
     Ved sin død, bodde ho hos sonen sin: sokneprest Jens Hveding til Lindås.732
     Portræt af "Fru lagmann Hveding" er afbildet i Johan Hvedings bog.732

[Gift 1° med Urban Willumsen; Gift 2° med Jacob Bentzson Jensen Hveding (1736 - 1819)].

Børn af Jacob Bentzson Jensen Hveding og Alette Marie Ferslew:

1221.781.Jens Peter Hveding, f. 1777, Færøyane., d. 1828, Lindås.
1222.781.Fredrikke Gerhardine Jakobsdatter Hveding, f. 1779, Færøyane., d. 1821, Lindås.
1223.781.Urbine Kristianne Jakobsdatter Hveding, f. 1781, Færøyane., d. 1825, Bø i Telemark.
1224.781.Adalheid (Alette) Marie Jakobsdatter Hveding, f. 1784, Færøyane., d. 1859, Stavanger.
1225.781.Elisabeth Marie Jakobsdatter Hveding, d. 1788, Stavanger.
782.440.
Birgitte Christina Schjelderup
Døbt 11 apr. 1740, Domkirken i Trondheim186.

Gift _____med

Jens Peter Dorenfeldt
     Guldsmed.186

Børn af Birgitte Christina Schjelderup og Jens Peter Dorenfeldt:

1226.782.Anna Schjelderup Dorenfeldt, f. 1763, d. 1846
783.440.
Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 1742733.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).734,186.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.474

Gift _____186med

Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 1737186, døbt 1 okt. 1737186.
     Søn af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Bereth Sørensdatter Schjelderup og Hans Morten Sommer:

1227.783.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
1228.783.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
784.440.
Peder Sørensen Schjelderup
Født 25 nov. 1744, Støren735, døbt 30 nov. 1744, Støren186.
Død 23 okt. 1824, Ringve735.
     Sogneprest til Strinden.735
     «Præst til strinden med 180 rdl. indkomme».474

Gift 17 okt. 1779735 med

Martine Kristensdatter Lind
Døbt 10 sep. 1750, Domkirken i Trondheim.186.
Død 19 jun. 1800735,186.

Børn af Peder Sørensen Schjelderup og Martine Kristensdatter Lind:

1229.784.Søren Pedersen Schjelderup, f. 1782, d. 1841
785.440.
Volcken Maria Schjelderup
Døbt 13 okt. 1746, Støren.186.
Død 24 mar. 1814, Verdal.736.

Gift 16 mar. 1775186 med

Jens Nicolai Meldal
Født 1741, (Kvekne?)737,186.
Død 16 mai 1809, Verdal.736.
     Handelsm. Værdalsørene.186
     «Procurator og udligger borger» på Værdalsørene.474
786.440.
Theodora Maria Schjelderup
Døbt 23 feb. 1748, Støren.186.
Død 18 jan. 1778, Ørkedal.186.
787.440.
Riborg Schjelderup
Født 11 jul. 1749186.
Død 9 mar. 1782186.

Gift 30 jun. 1767186 med

Martinus Lind Nissen
Født 19 jan. 1744186.
Død 9 jul. 1795186.
     Justitsraad.

[Gift 1° 30 jun. 1767 med Riborg Schjelderup (11 jul. 1749 - 9 mar. 1782); Gift 2° 6 feb. 1783 med Maren Louman Krog (1753 - 20 feb. 1787); Gift 3° 17 dec. 1789 med Knerke Margrethe Thurman (1751 - 1 aug. 1814)].

Børn af Riborg Schjelderup og Martinus Lind Nissen:

1230.787.Hans Nissen, d. 1843
1231.787.Peder Schjelderup Nissen, f. 1775, Trondhjem, d. 1826
1232.787.Maren Nissen, f. omkr. 1778
788.440.
(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke507.
Død 7 nov. 1794, Røros507.

Gift 14 feb. 1772186 med

Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 1745507, døbt 4 jun. 1745, Røraas.186.
Død 14 jan. 1798, Røros507.
     Søn af Claus Paulsen Holst og Johanne Bergmann.

Børn af (Anne) Christine Munch Schjelderup og Theodorus Bergman Clausen Holst:

1233.788.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
1234.788.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
789.441.
Gedsken Kirstine Schielderup
790.441.
Johan Ditlev Schielderup
791.445.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 1731125.
Død 1810125.
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll nr. 21 (1808-1819) er nevnt en «Karen G.?/C.? Zeeliger» som kan tænkes at være Karen Borch, gift Zeeliger.

Gift 1° _____125med

Simon Olsen Lund
     Skifte 1765-1771, Trondheim738«Peruqvemager Simon Olsen Lund», p. 785.

Gift 2° _____125med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Olsen Lund:

1235.791.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
792.445.
Jeremia Margrethe Borch
Født 1735125.
Død 25 sep. 1813620.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 1721378.
Død 28 sep. 1813620.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.620
793.445.
Sophie Amalie Borch
Født 1736125.
Død 30 mai 1799739.

Gift 3 nov. 1783739 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.739.
Død 1846125.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
794.445.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.740.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.740,125.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.740

Gift 1° 18 sep. 1776740 med

Ida Amalie Fuchs
Født 1739125.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.740.

Gift 2° 15 sep. 1784740 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.741,740.
Død 20 dec. 1828740.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

1236.794.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. omkr. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

1237.794.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. omkr. 1787
1238.794.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. omkr. 1792
795.445.
Jeremias Borch
Født 1738125.
Død 1760-1770125.
     Underofficer.125
796.445.
Caspar Abraham Borch
Født 1746125.
Død 1805125.
     Professor i Sorø.125

Gift _____125med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
797.447.
Hartvig Irgens
798.447.
Ole Irgens
Født 24 jan. 1724.
Død 15 okt. 1803.
     Biskop i Bergen 1779.
799.448.
Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.293.
Død efter 1782293.

Gift _____630,293med

Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.198.
Død efter 1781293.
     Søn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Børn af Margrethe With Randulff og Erik Bredal Bloch er vist under Erik Bredal Bloch (nr. 642).

800.448.
Peder Hermansen Randulff
     Foged i Inderøen.742
     ? Han må være søn af foged Herman Randulff (1694-1744) ?

Gift 1760743 med

Anne Doberdia Roested
Født 15 jan. 1738744,745, døbt 26 jan. 1738, Stod kirke.745.
     Datter af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     «Doberdina Roested» er fadder første gang i Stod kirke år 1757.745
801.453.
Morten Mortensen Lund
Født 1724.
Død 1724.
802.453.
Nicolai Mortensen Lund
Født 1726.
Død 1766.
803.453.
Ole Mortensen Lund
Født omkring 1727.
Død 1784.

Gift _____med

Elisabeth Margrethe Heltberg
Født 1736.
Død 1784.
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.
     Er sandsynligvis datter af en Elias Heltberg.

Børn af Ole Mortensen Lund og Elisabeth Margrethe Heltberg:

1239.803.Anna Elisabeth Olsdatter Lund, f. 1773, d. 1842
1240.803.Elias Heltberg Olsen Lund, f. 1762, d. 1824
804.453.
Henrich Bull Mortensen Lund
Født 1729.
Død 1729.
805.454.
Jens Bing
Født 4 dec. 1707, Hadsel194.
806.454.
Sara Susanna Bing
Født 1710194.
Død 1779, Hadsel.194, begravet 7 feb. 1779, Hadsel.194.

Gift 1735, Hadsel.194 med

Peder Olsen Drejer
Født 1702, Trondhjem.194.
Død aug. 1778, Hadsel.194.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.

Børn af Sara Susanna Bing og Peder Olsen Drejer:

1241.806.Willatz Bing Drejer, f. 1735, Hadsel., d. 1811, Hadsel.
1242.806.Jens Peter Drejer, f. 1739, Hadsel., d. 1785, Hadsel.
1243.806.Olava Bergithe Drejer, f. _____
1244.806.Malene Susanne Drejer, f. _____
1245.806.Erich Bing Drejer, f. 1741, Hadsel., d. 1805
1246.806.Gunhild Maria Drejer, f. 1746, Hadsel.
807.454.
Just Bing
Født 1 jan. 1718, Hadsel194.
808.454.
Clara Magdalena Bing
Født omkring 1706, Hadsel194.
Død 1778.

Gift 1° _____med

Mikkel (Michael) Pedersen Ursin
Født 4 apr. 1700415.
Død 1748.
     Fogd.
     Skifte 1753-1767, Reinså.746.

Gift 2° _____747med

Lars Kofoed
Født omkring 1715747.
Død 1779747.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.748

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].

Børn af Clara Magdalena Bing og Mikkel (Michael) Pedersen Ursin:

1247.808.Peder Michaelsen Ursin, f. 1738, d. 1780
1248.808.Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin, f. 1743, Nordland., d. 1794, Bjarkøy.
809.454.
Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel194.

Gift _____med

Jørgen Jensen Hass
Født omkring 1710516.
Død omkring 1754516.
     Søn af Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch.
     Stilling: Skipper516.

Børn af Anna Sophie Bing og Jørgen Jensen Hass:

1249.809.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
1250.809.Jens Jørgensen Hass
1251.809.Margrethe Falch Hass
810.454.
Wilhelmine Helene Bing
Født _____, Hadsel194.
811.455.
Niels Jacobsen Lund
Født 1717.
Død 1795.
812.455.
Olave Marie Jacobsdatter Lund
Født 1718.
Død 1737.
813.455.
Claus Peter Jacobsen Lund
Født 1719.
Død 1762.

Gift _____med

Inger Margrethe Meyer
Født 1725.
Død 1762.

Børn af Claus Peter Jacobsen Lund og Inger Margrethe Meyer:

1252.813.Jacob Claussen Lund, f. 1752, d. 1802
1253.813.Johan Michael Claussen Lund, f. 1753, d. 1824
1254.813.Maren Grøn Clausdatter Lund, f. 1757
1255.813.Peder Hersleb Claussen Lund, f. 1762
814.455.
Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.

Gift 1° _____med

Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.
     Datter af Peder Olsen Strøm og Gunhild Susanne Hagerup.
     Aarsula Catharina Ström, gift med Hans Lund, Præst til Waaler. 4 Børn [Peder, Maren, Gunild og Jacob].749

Gift 2° _____med

Margrethe Cathrine Hirsch
Født omkring 1719.
Død 1788.

Børn af Hans Jacobsen Lund og Ursula Cathrine Strøm:

1256.814.Peder Strøm Lund, f. 1745, d. 1815
1257.814.Maren Dorothea Grøn Lund, f. 1746, d. 1804
1258.814.Gunnhild Susanne Lund, f. 1747, d. 1788
1259.814.Jacob Lund, f. 1748, d. 1820

Børn af Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hirsch:

1260.814.Ursula Cathrine Lund, f. 1750, d. 1778
1261.814.Hans Christopher Lund, f. 1752, d. 1775
1262.814._____, f. 1753, d. 1753
1263.814.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1754, d. 1755
1264.814.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1755
1265.814.Anna Henriette Wind Lund, f. 1756, d. 1811
1266.814.Johanne Marie Lund, f. 1758, d. 1829
1267.814.Henrik Nicolai Lund, f. 1759, d. 1802
1268.814.Ingeborg Ludvika Lund, f. 1761, d. 1820
1269.814.Andreas Wilhelm Lund, f. 1762, d. 1762
1270.814._____, f. 1763, d. 1763
815.455.
Johan Peter Jacobsen Lund
Født 1722.
816.455.
Johan Grøn Jacobsen Lund
Født 1723.
817.455.
Jacob Jacobsen Lund
Født 1724.
818.455.
Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.213

Gift _____213med

Anders Borch Munthe
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).213

Børn af Sara Susanne Jacobsdatter Lund og Anders Borch Munthe:

1271.818.Ludvig Munthe
1272.818.Morten Munthe
1273.818.Claus Peter Munthe
1274.818.Jacob Lund Munthe
1275.818.Peter Johann Munthe
1276.818.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
819.455.
Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund
Født 1728.
820.455.
Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund
Født 1730.
821.455.
___________
Født 1731.
     Udøpt sønn.
822.456.
Pedersen Lund

Gift _____med

_____
     Datter af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow.
823.458.
Christian Hersleb
Født 1 mar. 1714286.
Død 1761286.
     Præst i Stod.286

Gift 17 aug. 1745, Røros.286 med

Elisabeth Marie Mølmann
Født 1726286.
Død 1761, Stod.286.
     Datter af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost.

Børn af Christian Hersleb og Elisabeth Marie Mølmann:

1277.823.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
824.458.
Sophie Jacobsdatter Hersleb
Født 1 mar. 1715521.
Død 31 mar. 1756521.
     11 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 3 mar. 1739521 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.521.
Død 26 okt. 1779521.
     Sogneprest til Værdalen.521
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.521

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].
825.458.
Sara Rebekka Hersleb
Født 1736750.
Død 18 aug. 1788750.

Gift 19 apr. 1775, Sparbo.750 med

Lorentz Holst Sodemann
Født 1735549.
Død 1807549.
     Søn af Marcus Holst Sodemann og Birgitte Andersdatter Tausan.
     Sogneprest til Aure. Provst.549
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.751

[Gift 1° 19 apr. 1775 med Sara Rebekka Hersleb (1736 - 18 aug. 1788); Gift 2° med Mette Margrete Kjestrup (10 sep. 1752 - 3 feb. 1809)].

Børn af Sara Rebekka Hersleb og Lorentz Holst Sodemann:

1278.825.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
826.459.
Christiane Margrethe Hersleb
Født 20 feb. 1741752.
Død før 1801.

Gift _____med

Niels Randulf
Født 11 nov. 1726, Nærøy..
Død 24 mai 1778.
     Søn af Johan Randulf og Karen Michaelsdatter Busch.

Børn af Christiane Margrethe Hersleb og Niels Randulf:

1279.826.Johanne Sofie Randulf, f. 1768, d. 1854, Løten.
827.469.
Peder Scavenius Borch
Født 1723.
828.469.
Sofia Katarina Borch
Født 1725.
829.470.
Søren Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Surendalen526
526
830.470.
Jeremias Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Porsgrund526
831.470.
Lucie Margrethe Hagerup

Gift _____med

Barthold Hoë
Født 11 feb. 1722, Trondhjem.753,754.
Død 28 okt. 1784754.
     Søn af Barthold Hoë og Anna Katarina Kiølmer.
     Sogneprest til Taulov i Veile amt fra 1752 til 1773.754
832.470.
___________
833.470.
___________
834.470.
___________
835.470.
___________
836.470.
___________
837.470.
___________
838.471.
___________
839.471.
___________
840.471.
Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 1726286.
Død 4 mar. 1785286.
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.286
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.530
     9 Børn.286

Gift 28 jan. 1761286 med

Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 1739286.
Død 10 jul. 1823286.
     Datter af Jens Angell og Pauline Susanne Klæboe.

Børn af Ebbe Carsten Tønder og Susanne Borchmann Angell:

1280.840.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.
841.471.
Jeremias Tønder
Født 26 mai 1728286.
Død 23 apr. 1820286.
     Sognepræst til Næsset. Jubellærer. 7 Børn.286

Gift 1756286 med

Maren Friis Lemvig
Født 1730286.
Død 1803286.
842.471.
Henrik Horneman Tønder
Født 27 dec. 1729286.
Død 8 mar. 1799286.
     Major ved Falsterske Regim. Gift, men havde ingen Børn.286
843.471.
___________
844.471.
___________
845.471.
___________
846.475.
Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius
Født omkring 1744, Ingelsfjord?, Hadsel..
847.476.
Bastian Mikkelsen (With)
Født 1735, Settem, Åsskard.298.
Død 1781.
848.476.
Anna Catherine Michelsdatter (With)
Født 1743, Settem, Åsskard.415.
849.476.
___________
Født 1740298.
850.477.
Anders Lockert Nilsen Brønlund
Født 3 apr. 1747, Grytting, Hadsel.415.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
851.477.
Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund
Født 2 feb. 1748, Hadsel.415.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
852.477.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 22 feb. 1750, Hadsel, Nordland.415.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
853.477.
Jens Hasselberg Nilsen Brønlund
Født 5 sep. 1751, Hadsel.755,415,755.
Død 1795756.
     Gjestgivar på Kvitnes.756
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.

Gift 2 nov. 1779, Hadsel, Sortland.415 med

Kirsten Maria (Hasselberg?)

Børn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?):

1281.853.Nils Lockert Jensen Brønlund, f. 1780, Hadsel., d. 1859
1282.853.Jakob Heptrum? Brønlund, f. 1782
1283.853.Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund, f. 1782, Hadsel.
1284.853.Berte Christine Jensdatter Brønlund, f. 1783, Hadsel.
1285.853.Sille Maria Brønlund, f. 1789
1286.853.Malena Brønlund, f. 1789
1287.853.Anders Lockert Jensen Brønlund, f. 1791, Hadsel.
854.477.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 31 dec. 1753, Hadsel, Nordland.415.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
855.477.
Elen Marie Nilsdatter Brønlund
Født 2 jan. 1757, Hadsel.415.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
856.477.
Robert Christian Nilsen Brønlund
Født 28 dec. 1760, Hadsel.415.
     Hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.407
     Må være far til Hermichen Robertsdatter Brøndlund.

Børn af Robert Christian Nilsen Brønlund og _____:

1288.856.Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund, f. 1793, Blokken i Sortland.
857.477.
Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund
Født 25 dec. 1763, Hadsel.415.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
858.481.
Jens Lemvig Bull
Født 25 jul. 1727, Beistad..
Død 31 jul. 1799.

Gift 29 jun. 1757 med

Anne Johanne Grøn

Børn af Jens Lemvig Bull og Anne Johanne Grøn:

1289.858.Nils Rosing Bull, f. 1760, Kristianssund., d. 1841, Århus.
859.481.
Andreas Christen Bull
Døbt 1 mai 1729, Beistad..
Død 30 okt. 1793.
     Oberstløjtnant.

Gift 19 mar. 1760 med

Kristine Munk von Hadeln

Børn af Andreas Christen Bull og Kristine Munk von Hadeln:

1290.859.Nils Rosing Bull, f. 1767, Vinje i Mosviken., d. 1842, Støren.
860.482.
Henrik Helkand Bull
Født 1732, Hitra..
Død 9 mar. 1797, Vikdal..

Gift _____med

Ellen Christine Motzfeldt

Børn af Henrik Helkand Bull og Ellen Christine Motzfeldt:

1291.860.Rasmus Rosing Bull, f. 1797, Rygge., d. 1833, Larvik.
861.482.
Anders (Andreas) Bull
Født 20 sep. 1736, Hitra..
Død 10 mar. 1807, Orkdal..

Gift _____med

Karen Krabbe

Børn af Anders (Andreas) Bull og Karen Krabbe:

1292.861.Rasmus Rosing Bull, d. 1819, St. Domingo.
862.489.
Ludvig Raphael Tønder
Født 1727532.
863.489.
Karen Dorothea Tønder
Født 1727532.
864.489.
Anna Margrethe Tønder
Født 1728, Vik, Sogn & Fjordane.532, døbt 21 dec. 1728, Vik, Sogn & Fjordane.532.
Død 13 jul. 1769532.
     Af tingbogen fra Nordfjord 1751, skulle det fremgå, at Anna Margrethe Tønder i 1750, 22 år gl. har født et barn med huslærer, studiosus H. P. Finde [Henrik Pedersen Finde ?].532

Gift 1767532 med

Petter Hersleb Galschiøt
     Kirurg.532

Børn af Anna Margrethe Tønder og Petter Hersleb Galschiøt:

1293.864.Anna Margrethe Galschiøt, f. 1767, d. 1825, Bergen.
865.489.
Anna Helene Tønder
Født 1730532.
866.489.
Birgitte Marie Tønder
Født 1734532.
867.489.
Karen Dorothea Tønder
Født 1741532.
868.489.
Barbara Margrethe Tønder
Født 1747532.

Generation 9.

869.491.
Jacob Sidenius
870.491.
Andreas Sidenius
871.491.
Jonas Sidenius
872.491.
Leonard Sidenius
873.491.
___________
874.491.
___________
875.491.
___________
876.491.
___________
877.491.
___________
878.491.
___________
879.492.
Zitsel Maria Parelius Munch
Født 25 apr. 1769, Lødingen.534.
     Under folketellinga 1801 var ho i tjeneste hos sokneprest Jacob Parelius Schytte, Lødingen. Ho var 1821 testamentarisk eigar av gården Steinsvik på Tjeldøy.534

Gift 13 jan. 1821534 med

Jens Fredrik Rylan
880.492.
Sigvart Kildal Munch
Født 22 nov. 1770, Lødingen.534.
Død 2 feb. 1771, Lødingen.534.
881.492.
Arnoldus Schytte Munch
Født 10 aug. 1772, Lødingen.534.
     I live ved morens skifte 2. juni 1786.757
882.492.
Christen Munch
Født apr. 1774, Lødingen.534.
Død 9 mai 1774, Lødingen.534.
883.492.
Else Kathe Schytte Munch
Født 13 aug. 1775, Lødingen.534.

Gift omkring 1806534 med

Hans Drejer
Født _____, Hadsel.194.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.

Børn af Else Kathe Schytte Munch og Hans Drejer:

1294.883.Willatz Bing Dreyer, f. 1806
884.492.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.538.
Død 1841538.
885.502.
Adriane Bjørn Giertsdatter Lind
Født 27 jan. 1772, Hustad, Lødingen.758.
Død 1809759.

Gift _____med

Israel Svane Jonassen
Født 1767760.
     Langvåg, Efjord.761
     Langvaag/Ripvig.760

[Gift 1° med Adriane Bjørn Giertsdatter Lind (27 jan. 1772 - 1809); Gift 2° med Mette Jakobsdatter].

Børn af Adriane Bjørn Giertsdatter Lind og Israel Svane Jonassen:

1295.885.Andrea Marie Israelsdatter, f. 1797, d. 1834, i barselseng på Auenholmen.
886.502.
Hanna Maria Giertsdatter Lind
Født 9 apr. 1773, Hustad, Lødingen.762.
Død 1854, Strand, Lødingen.763.

Gift 23 jul. 1795763 med

Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.764.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.763.
     Søn af Bertel Eidissen og Margrethe Andersdatter.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.763
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.763
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.763

[Gift 1° 1 okt. 1792 med Maren Stina Jonsdatter (15 nov. 1770 - apr. 1793); Gift 2° 23 jul. 1795 med Hanna Maria Giertsdatter Lind (9 apr. 1773 - 1854)].

Børn af Hanna Maria Giertsdatter Lind og Jacob Bertelsen:

1296.886.Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter, f. 1809, Lødingen., d. 1882
887.502.
Ribor Lucia Giertsdatter Lind
Født 31 aug. 1774, Hustad, Lødingen.762.
Død efter 1816.
     Enke i 1816 bos. Ørsnes i Vaagan.762
888.502.
Guren Maria Giertsdatter Lind
Født 3 mai 1776, Hustad, Lødingen.762.
Død dec. 1779, Hustad, Lødingen.762, begravet 1 jan. 1780762.
889.502.
Erica Christiana Giertsdatter Lind
Født 16 okt. 1778, Hustad, Lødingen.762.
Død efter 1816.
     Erika satt med gården (på Myklebostad i Tjeldsund) til 1816, da Hans Walsøe bøksla to tredjedeler av Myklebostad og ho fikk kår i flg. kontrakt av 28. mai 1816.765

Gift 4 nov. 1801765 med

Andreas Johannessen
Født 11 nov. 1770, Myklebostad, Tjeldsund.765.
Død sep. 1812, Myklebostad, Tjeldsund.765.
     Søn af Johannes Nilsen og Dorthe Aagaard Andersdatter.
     Skifte 21 jan. 1813765.
890.502.
Guren Maria Giertsdatter Lind
Født 6 mai 1780, Hustad, Lødingen.762.
Død mar. 1789, Hustad, Lødingen.762, begravet 13 apr. 1789762.
891.502.
Rasmus Andreas Giertsen Lind
Født 12 nov. 1782, Hustad, Lødingen.762.
Død nov. 1815, Anfinnsletta, Lødingen.762.
     Ugift.762
892.502.
Anders Giertsen Lind
Født 29 jun. 1785, Hustad, Lødingen.762.
Død mar. 1789, Hustad, Lødingen.762, begravet 13 apr. 1789762.
893.502.
Zidsel Maria (Cecilia) Giertsdatter Lind
Født 16 mai 1787, Hustad, Lødingen.762.
Død 1815762.
894.512.
Anna Elisabet Berg
Født 1762548.
Død efter 1801548.

Gift omkring 1795 med

Didrik Christian Greve
Født 11 jun. 1763.
     Søn af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder.

Børn af Anna Elisabet Berg og Didrik Christian Greve:

1297.894.Jochum Didriksen Greve, f. 1802
895.515.
Otto Busch Beyer
Født 25 mar. 1772, Trondhjem.549.
Død 27 apr. 1830549.
     Arvet kjøbmand i Trondhjem Otto Beyer's (gift med hans faster) store forretningsvirksomhet, og antok navnet Beyer som familienavn. Otto Beyer jr., som han almindelig kaldes, mistet sin betydelige formue i den store økonomiske krise efter Napoleonskrigene.766
     Efterslegt.767

Gift 22 aug. 1792, Orkdal, Sør Trøndelag768 med

Anna Dorothea Schjødt
Født 11 mai 1773, Trondheim768.
Død 2 dec. 1859768.
     Datter af Henrik Carstensen Schjødt og Anne Katrine Nordal.

Børn af Otto Busch Beyer og Anna Dorothea Schjødt:

1298.895.Otto Ottosen Beyer, f. 1796, Trondheim, d. 1870, Trondheim
1299.895.Alette Beyer, f. 1797, d. 1832
896.517.
Anna Katrine Mechlenborg
Født 1763551.

Gift _____med

Thore Johansen Klinge
Død 1806551.
     Stilling: Jagtskipper553.
897.517.
Ingeborg White Mechlenborg
Født 1765551.
Død 1855551.
     Døde ugift551
898.517.
Bolette Brun Mechlenborg
Født 1766551.
Død 1861551.
     Bolette tilbragte sine sidste år i Thomas Angells stiftelse i Trondhjem, sammen med søsteren Mette Margrethe.551

Gift 1795551 med

Jacob Andersen
Født 1752551.
Død 1812551.
     Stilling: Trondhjemskøbmand553.
899.517.
Johanne Christiana Mechlenborg
Født 1767551.
Død 1844551.

Gift 1797551 med

Herman Grip
Født 1769551.
Død 1842551.
     Stilling: Købmand i Bergen553.
900.517.
Hans Brun Mechlenborg
Født 1762551.
     Døde ugift som skibsfører551
901.517.
Mette Margrethe Mechlenborg
Født 1768551.
Død 1860551.
     I sine sidste år boede hun sammen med søsteren Bolette på stiftelsen i Trondhjem, hvor hun døde ugift.
902.519.
Johanne Dorothea Mechlenborg
Født 1756551.
Død 1835551.

Gift 1° _____med

Jens Peter Hansen Glomstad
Født 1752551.
Død 1788551.
     Søn af Hans Mogensen og Ingrid Glomstad.
     Stilling: Købmand i Jacobshavn på Grønland553.

Gift 2° _____med

Jørgen Rentler
903.519.
Ingeborg Anna Mechlenborg
904.519.
Martha Maria Mechlenborg
Født 1761551.

Gift _____med

Ole Jonsen Berg
905.521.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 1766555.
Død 3 jun. 1820555.

Gift 7 apr. 1791555 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 1743555.
Død 1827555.
     Stilling: Oberstløjtnant553.
906.524.
Jørgen Schjelderup
Født 1724186.
907.524.
Rebekka Kjelstrup Schjelderup
Født 1725186.
908.524.
Hans Elias Schjelderup
Døbt 30 okt. 1727, DK (Danmark?)186.
909.524.
Peder Schjelderup
Født 10 jul. 1729, DK (Domkirken?,Danmark?)186.
     Død ung.186
910.524.
Conrad Koplau Schjelderup
Døbt 5 apr. 1731, DK (Danmark?)186.
Død 23 mai 1786186.
     Maler.186
911.524.