© 2001 Simon Ellefsen

Seehuusen

Opdateret 8 Feb 2004.


Generation 1.

1.0.
Hans (Sehuusen)

Gift _____1med

Christine Mortensdatter

Børn af Hans (Sehuusen) og Christine Mortensdatter:

2.1.Morten Hanssen Seehuusen, f. 1629, Bredsted i Slesvig, d. 1693, Stavanger
3.1.Johan (Jan) Seehuusen, d. omkr. 1722
4.1.Personer af navn Seehuusen, jeg ikke kan placere i slægten

Generation 2.

2.1.
Morten Hanssen Seehuusen
Født 5 jun. 1629, Bredsted i Slesvig1.
Død 25 mai 1693, Stavanger1, begravet 1 jun. 1693, Stavanger1.
     Morten Seehuus var fød i Tydskland, og kom her til Norge, hvor hand af Kongen allernaadigst blev beskikket til Raadmand i Stavanger; hand kom i Ægteskab med Borgermester Søren Gotsen ibid: hands Datter Elisabet Gotsen, hvoraf efterfølgende Afkom [Severin, Hans og Kirsten].2
     Morten Seehuusen, der var født i Bredsted i Slesvig 5 Juni 1629 og døde 25 Mai 1693 (begr. 1 Juni s. A.) 65 A. gl. i Stavanger, hvor han 11 Decbr. 1672 blev Raadmand, var en Søn af Hans Sehuusen, Handelsmand i Bredsted, og Christine Mortensdatter.1

Gift 13 feb. 16591 med

Elisabeth Søfrensdatter Godtzen
Født 26 aug. 1639, Stavanger1.
Død 4 dec. 1714, Stavanger1.
     Datter af Søfren Pedersen Godtzen og Elisabeth Christensdatter Trane.

Børn af Morten Hanssen Seehuusen og Elisabeth Søfrensdatter Godtzen:

5.2.Severin (Søfren) Seehuus Svanenhielm, f. 1664, Stavanger, d. 1726
6.2.Hans Mortensen Seehuusen, f. omkr. 1666, (Stavanger), d. 1712, Helleland
7.2.Christina (Kirstine) Sophia Mortensdatter Seehuus(en)
3.1.
Johan (Jan) Seehuusen
Død omkring 1722.
     En Broder af den her nævnte Morten Seehuusen var uden al Tvivl den Johan eller Jan Seehuusen, der var født i Bredsted i Slesvig og 6 Febr. 1665 tog Borgerskab i Bergen, hvor han endnu levede 1683, da han havde følgende 6 Børn [Hans, Berent, Helle, Kirstine, Morten og Jan].1
     I koppskatten for Bergen år 1683 nevnes «Johan Seehuusen» med 6 børn «Hans, Berent, Helle, Kirstine, Jan og Morten Seehuusen».
     I koppskatten for Bergen år 1689 nevnes «Jan Seehusen» med «kieresten Grete Giertzdatter» og 3 Børn.
     Den 4. mars 1722 er der betalt ringning i Mariakirken for «Johan Seehusen».

Gift 1° 18 sep. 1670, Nykirken i Bergen3,4 med

Dirichia (Berentsdatter) Engelmans
Død omkring 1681.
     Den 12. juni 1681 er der betalt ringning i Mariakirken for Johan Sehusens kone.

Gift 2° _____med

Margrethe Gertsdatter

Børn af Johan (Jan) Seehuusen og Dirichia (Berentsdatter) Engelmans:

8.3.Hans Seehuusen
9.3.Berent (Jansen) Seehuusen, f. omkr. 1676
10.3.Helle (Jansen el. Jansdatter) Seehuusen
11.3.Kirstine Jansdatter Seehuusen
12.3.Morten (Jansen) Seehuusen
13.3.Jan (Jansen) Seehuusen

Børn af Johan (Jan) Seehuusen og Margrethe Gertsdatter:

14.3.Hans Seehuus(en)
15.3.Gert Seehuusen
4.1.
Personer af navn Seehuusen, jeg ikke kan placere i slægten

Børn af Personer af navn Seehuusen, jeg ikke kan placere i slægten og _____:

16.4.Richardus Seehuus(en)
17.4.Jochum Seehuusen
18.4.Magdalena Seehuusen, f. omkr. 1700
19.4.Margrethe Seehuus, f. omkr. 1696, d. 1742
20.4.Cornelsche Seehuusen

Generation 3.

5.2.
Severin (Søfren) Seehuus Svanenhielm
Født 1664, Stavanger5.
Død apr. 17265.
     Severin Seehuus, blev nobiliteret og fik Tilnavn Swanenhielm; hands Patent herudj indlagt. Hand var Eyer af de Swaningers Jordgods i Sundfiord, Swanöe Birket kaldet; hand døde som Stiftamtskriver over Bergens Stift, Nordlandene og Stavanger Amt; hand ægtede Alida Crometie, Thomas Crometie Kjøbmand i Bergen hands Datter; med hende avlede hand 4 Børn [Morten, Alida, Elisabeth og Egte].6
     Severin Seehuusen, ..., tog Borgerskab i Bergen 24 Novbr. 1690, blev 7 Marts 1711 af Stiftamtmanden const. og kort efter af Kongen udnævnt til Stiftamtskriver i Bergens Stift samt ved Patent af 20 December 1720 optaget i den dansk-norske Adelsta(n)d under Navnet »Svanenhielm«. [Langes (utrykte) Embedscal. - N. Nicolaysen, Bergens Borgerbog. 115.]5

Gift _____6med

Alida Crometie

Børn af Severin (Søfren) Seehuus Svanenhielm og Alida Crometie:

21.5.Morten Svanenhielm
22.5.Alida Seehuusen (Svanenhielm)
23.5.Elisabeth Seehuusen (Svanenhielm)
24.5.Egte Seehuusen (Svanenhielm)
6.2.
Hans Mortensen Seehuusen
Født omkring 1666, (Stavanger)7,8.
Død 4 apr. 1712, Helleland8,8.
     Hans Seehuus var Sognepræst til Hellands Præstegield i Xtiansands Stift og Provst i Dahlernes Provstie; giftede sig med Mag: Hans Buch, som var af Adel, Provst og Præst i Kiøge i Siælland hands Datter Mette Christine, med hvem hand avlede efterskrevne Børn: Morten, Hans, Søren, Elisabeth, Kirsten, Maren, Ide, Jørgen, Henrich og Kirstine.9
     Mag. Hans (Mortensen) Seehuusen var i 1701 35 A. gl., altsaa formodentlig født 1666 uden Tvivl i Stavanger. Han var først Capellan hos Hr. Christian Claussøn Jeger, Sognepr. til Hellelands Præstegjeld i Dalernes Provsti, hvem han derpaa 11te April 1691 (confr. 13 April 1700) fulgte i Embedet; blev Provst i Dalerne og døde 4 April 1712 (ikke 1713) i Helleland.8
     Hr. Hans Seehuus blev Enkemand, giftede sig 2den gang med Bodille Fugl Enke af Sognepræst Hr. Andreas Fugl i Danemark og Datter af Hr. Johannes Sommer ogsaa Sognepræst i Dannemark; med denne Kone ingen Børn.10

Gift 1° _____med

Mette Christina Hansdatter Buch
Død apr. 171111.
     Datter af Hans Hanssen Buch og Maren Andersdatter Aagaard.
     Hans [Hans Seehuus'] Hustrue Mette Christine Buch var en Datter af Sognepræst til Værslev og Jordløse paa Sjælland Hans Hanssøn Buch og Maren Andersdatter Aagaard.8

Gift 2° _____med

Bodil(le) Johansdatter Sommer
     Bodil Johansdatter Sommer, en Datter af Sognepræst til Næraa og Høirup paa Fyen Johan Jörgensen Sommer og Kirstine Hansdatter Husum, var 1ste Gang gift med Sognepræst til Veilby paa Fyen Anders Anderssøn Fugl, hvis 2den Hustru hun var. Cfr. V.S. Wiberg, Bidrag til en alm. dansk Præstehist. II. 493 og II. 499.12

Børn af Hans Mortensen Seehuusen og Mette Christina Hansdatter Buch:

25.6.Morten Seehuus(en), f. omkr. 1700
26.6.Hans Seehuus(en)
27.6.Søren
28.6.Elisabeth Hansdatter Seehuus(en)
29.6.Kirsten Aagaard Seehuus(en), f. omkr. 1698, d. 1754, Stavanger
30.6.Maren Hansdatter Seehuus, f. 1703, d. 1773
31.6.Ide Christine Seehuus(en)
32.6.Jørgen
33.6.Henrich
34.6.Kirstine
7.2.
Christina (Kirstine) Sophia Mortensdatter Seehuus(en)
     Kirsten Seehuus kom i Ægteskab med Michael Leegh, Lector i Xstiansand og avlede med ham 3 Børn [Morten, Johanna og Dorothea].10

Gift _____med

Michael Severinsen Leigh

Børn af Christina (Kirstine) Sophia Mortensdatter Seehuus(en) og Michael Severinsen Leigh:

35.7.Morten Leigh, f. 1692, Stavanger, d. 1760, Elverum prestegård
36.7.Johanna Margaretha Leigh, f. 1691, d. 1766, Stavanger.
37.7.Dorothea Sophia Leigh, f. 1700, Stavanger, d. 1767, Stavanger
8.3.
Hans Seehuusen
9.3.
Berent (Jansen) Seehuusen
Født omkring 1676.
Begravet 4 feb. 1716, Egersund1.
     Berent S., der blev begr. i Egersund 40 A. gl. 4 Febr. 1716. Han fik 1706 Bevilling til at ægte Lisbeth Theophilidatter Schanche.1
10.3.
Helle (Jansen el. Jansdatter) Seehuusen
11.3.
Kirstine Jansdatter Seehuusen

Gift _____med

Henrich Henrichsen Ravert jr.
Begravet 18 sep. 1725, Domkirken i Bergen., "Udbaaren af farfaderen Henrich Raverts huus".13.
     Søn af Henrich Henrichsen Ravert sr. og Gjerterud (Trudje) Henriksdatter Wessel.
     Han var i 1701 i tjeneste hos foged Frederich Munch på Halse på Nordmør.14

Børn af Kirstine Jansdatter Seehuusen og Henrich Henrichsen Ravert jr.:

38.11.Jonas Ravert
39.11.Hans Ravert
40.11.Diderica Ravert
41.11.Anna Margreta Ravert
42.11.Jacob Butoud Ravert
12.3.
Morten (Jansen) Seehuusen
     Morten S., der var Kjøbmand i Stavanger; * Maren Jensdatter Saxe, D. af Sognepræst til Haaland Jens Pedersen Saxe og Anna Olufsdatter Blomme; deres Børn vare [Dircke Helene, Anna Blomme, Jens og Jan].1

Gift _____1med

Maren Jensdatter Saxe
     Datter af Jens Pedersen Saxe og Anne Olufsdatter Blomme.

Børn af Morten (Jansen) Seehuusen og Maren Jensdatter Saxe:

43.12.Dircke Helene Seehuusen
44.12.Anna Blomme Seehuusen
45.12.Jens Seehuusen
46.12.Jan Seehuusen
13.3.
Jan (Jansen) Seehuusen
Begravet 11 aug. 1732, Stavanger1.
     Jan S., der blev begr. i Stavanger 11 Aug. 1732; * i Høilands Kirke 28 Sept. 1702 med Johanna Maria Pedersdatter Saxe, D. af Tolder i Stavanger Peder Pedersen Saxe og Maren Søfrensdatter Godtzen. Hun var da Enke efter Capitaine Johan Conrad Hübert.1

Gift 28 sep. 1702, Høiland kirke1 med

Johanna Maria Pedersdatter Saxe
     Datter af Peder Pedersen Saxe og Maren Søfrensdatter Godtzen.

[Gift 1° 20 jul. 1690 med Johan Conrad Hübert; Gift 2° 28 sep. 1702 med Jan (Jansen) Seehuusen].

Børn af Jan (Jansen) Seehuusen og Johanna Maria Pedersdatter Saxe:

47.13.Johan Conrad Seehuusen
48.13.Morten Seehuusen
49.13.Maren Elisabeth Seehuusen
50.13.Sophie Amalie Seehuusen
51.13.Didrikke Marie Seehuusen
52.13.Peder Hübert Seehuusen
14.3.
Hans Seehuus(en)
     Hans S., der var Kjøbmand i Bergen.1

Gift _____15med

Else Kirstine Rue
Født omkring 1694.
Begravet 8 mai 1776, Korskirken i Bergen16,17.
     Datter af Christian Hansen Rue og Kirstine (Bendixdatter?) Diurhuus.
     Else Kirstine Rue kom udj Ægteskab med Hans Seehuus en Søn af Kiøbmand Jan Seehuus i Bergen; de boede i Bergen; de fik 3 Børn [Cornelia Margretha, Abel Kirstine og Johanne Catharina]15
     En »Else Christiansdatter Rue« var gift med Engelbret Jonsen paa Skiervold i Norderhovs Præstegjeld paa Ringerike, der døde 1720 efterladende sig 5 Børn. [Ringerikes Skiftepr. II. 249.]18

Børn af Hans Seehuus(en) og Else Kirstine Rue:

53.14.Cornelia Margretha Seehuus(en)
54.14.Abel Kirstine Seehuus(en)
55.14.Christian Seehuus(en)
56.14.Johanne Marie Seehuus(en)
15.3.
Gert Seehuusen
Begravet 12 jul. 1724, Nykirken i Bergen19,17.

Gift _____med

Nille Christophersdatter

Børn af Gert Seehuusen og Nille Christophersdatter:

57.15.Johan Seehuusen
58.15.Lisbeth Seehuusen
59.15.Christopher Seehuusen
60.15.Cornelische Seehuusen
61.15.Margrete Seehuusen
62.15.Gert Seehuusen
16.4.
Richardus Seehuus(en)
Begravet 11 aug. 1733, Nykirken i Bergen20,17.

Gift 2 okt. 1720, Nykirken, Bergen4 med

Christense Cathrine Heggelund

Børn af Richardus Seehuus(en) og Christense Cathrine Heggelund:

63.16.Andreas Heggelund Seehuusen
64.16.Johanna Margreta Seehuusen
65.16.Johan Christian Seehuusen
66.16.Edvart Christian Seehuus(en)
67.16.Anna Catharina Seehuusen
68.16.Margrethe Lisbeth Seehuusen
17.4.
Jochum Seehuusen

Gift 10 okt. 1725, Nykirken i Bergen21,4 med

Berite Munthe Paust
18.4.
Magdalena Seehuusen
Født omkring 1700.
Begravet 10 sep. 1773, Korskirken i Bergen22,17.

Gift 7 okt. 1728, Domkirken i Bergen23,4 med

Hans Hansen Soelgaard
19.4.
Margrethe Seehuus
Født omkring 1696.
Død 1742.

Gift 28 mar. 1726, Domkirken i Bergen24,4 med

Claus Schult
Født 4 okt. 1696.
Død 6 jun. 1767.
     Sogneprest til Loppa og Tolga.25

[Gift 1° 28 mar. 1726 med Margrethe Seehuus (omkr. 1696 - 1742); Gift 2° med Gidsken Kristine Schjelderup (d. 10 apr. 1761)].

Børn af Margrethe Seehuus og Claus Schult:

69.19.Laurentius Johannes Schult, f. omkr. 1729, d. 1765
20.4.
Cornelsche Seehuusen

Gift 19 dec. 1730, Domkirken i Bergen26,4 med

Mathias Gram

Børn af Cornelsche Seehuusen og Mathias Gram:

70.20.Martinus Nicolay Gram

Generation 4.

21.5.
Morten Svanenhielm
     Morten Eyer og Beboer af den adelige Sædegaard Swanøe i Sundfjords Fogderie; blev gift med Amptmand Lindenskiolds Datter Cicilia Christina med hvem hand avlede 2 Børn: Severin og Jonas.6

Gift _____6med

Cicilia Christina Lillienskiold
     Datter af Jonas Lillienskiold.

Børn af Morten Svanenhielm og Cicilia Christina Lillienskiold:

71.21.Severin Svanenhielm
72.21.Jonas Svanenhielm
22.5.
Alida Seehuusen (Svanenhielm)
     Alida Svanenhielm blev gift med Leenert Wejner Kiøbmand i Bergen, Raadmand Wejner ibid: hands Søn og avlede med ham 5 Børn, neml: Hans, Severin, Johan, Thomas og Alida Catharina.27
     Kan hun tænkes at være identisk med den «mad. Weiner» der den 28de aug. 1730 bliver «indsat udi begravelse i korset med l.p.» i Nykirken i Bergen.17

Gift _____med

Lenert (Leonhard) Weiner
Begravet 7 aug. 1724, Nykirken i Bergen17.
     Er vel identisk med den Leonhard Weiner der den 7de aug. 1724 bliver gravlagt «i kielderen ved korset med alle kl. og l.p.» fra Nykirken i Bergen.17

Børn af Alida Seehuusen (Svanenhielm) og Lenert (Leonhard) Weiner:

73.22.Hans Weiner
74.22.Severin Weiner
75.22.Thomas Weiner
76.22.Johan Weiner
77.22.Alida Catharina Weiner
23.5.
Elisabeth Seehuusen (Svanenhielm)
     Elisabeth Swanenhielm var gift med Krigs-Raad Hvidt, Krigs Comissair ved det 1ste Bergenh: Regiment og avlede med ham 2 Børn neml: Severin og Thomas.9

Gift _____med

Hans Clemenssen Hvid

Børn af Elisabeth Seehuusen (Svanenhielm) og Hans Clemenssen Hvid:

78.23.Clemmed (Hansen) Hvid
24.5.
Egte Seehuusen (Svanenhielm)
     Egte Swanenhielm, var gift med Assessor Wilhelm Hansen Stiftamtskriver over Bergens Stift; med ham 1 Søn, der døde gandske ung. Hun blev Enke og 2den gang gift med Laugmand Wenvigh i Christiansands Stift; med ham ingen Børn.9

Gift 10 apr. 1720, «i huuset med kongel. till.», Nykirken, Bergen28,4 med

Wilhelm Hansen
25.6.
Morten Seehuus(en)
Født omkring 1700.
     Morten Seehuus reiste til Søes og der vilde siges hand var gift i Holland.9
     Han var 1 Aar gl. i 1701 [Folketællingen 1701, Stavanger Amt.]29
26.6.
Hans Seehuus(en)
     Hans Seehuus Proprietair og Beboer af den Gaard Wahlen i Sundhorlehns Fogderie; havde til Ægte Kirsten Valentins Datter, en Enke efter Lars Jacobs: forhen Beboer af Wahlen og en Datter af Valentin Talje, Proprietair og Beboer af den Gaard Talje i Ryfylche Fogderie; med hende 3 Stifdøttre; og selv med hende 1 Søn som i sine Børne Aar døde.9

Gift _____med

Kirsten Valentinsdatter
27.6.
Søren
     Søren var Student; døde ugift.9
28.6.
Elisabeth Hansdatter Seehuus(en)
     Elisabeth blev gift med Paulus van der Lip Kiøbmand i Stavanger, en Søn af Henrich van der Lip Kiøbmand i Bergen; med ham avlede hun 6 Børn, navnl: [Hans, Henrich, Jacob, Jan Dirich, Dorothea Catarine og Mette Christina].30

Gift _____med

Paulus Henrichsen von der Lippe
     Søn af Henrich von der Lippe og Dorothea Størch.

Børn af Elisabeth Hansdatter Seehuus(en) og Paulus Henrichsen von der Lippe:

79.28.Henrich von der Lippe
80.28.Dorothea Elisabeth von der Lippe
81.28.Dorothea Catharina von der Lippe
82.28.Henrich von der Lippe
83.28.Jacob von der Lippe
84.28.Jan Diderich von der Lippe
29.6.
Kirsten Aagaard Seehuus(en)
Født omkring 1698.
Død 22 jun. 1754, Stavanger31, begravet 28 jun. 1754, Stavanger31.
     Kirsten Seehuus blev gift med Christian Magnus Kiøbmand i Stavanger Henrich Magnus Kiøbmand i Bergen hands Søn; hun avlede 2 Børn med ham neml: Henrich og Mette Kirstine.30
     Kirsten Aagaard Seehuus døde i Stavanger 22 Juni 1754 56 Aar gl. (begr. 28 Juni s. A.); * i Stavanger 17 Okt. 1731 med Kjøbmand der Christian Magnus, der døde i Stavanger 49 A. gl. 22 Januar 1756 (begr. 29 Jan. s. A.). Foruden et dødfødt Barn, begr. i Stavgr. 25 Juni 1740, havde Kirsten Sehuus med ham 4 Børn [A. Chr. Kielland, Stamtavle over Familien Kielland. 828. 97.]31

Gift 17 okt. 1731, Stavanger31 med

Christian Magnus
Født omkring 1707.
Død 22 jan. 1756, Stavanger32,31.

[Gift 1° 17 okt. 1731 med Kirsten Aagaard Seehuus(en) (omkr. 1698 - 22 jun. 1754); Gift 2° 6 feb. 1755 med Margrethe Hiorth (d. 27 dec. 1804)].

Børn af Kirsten Aagaard Seehuus(en) og Christian Magnus:

85.29.(et dødfødt barn)
30.6.
Maren Hansdatter Seehuus
Født 11 nov. 1703.
Død 14 jul. 1773.
     Foged Hans Johansen Rue fradøde sin anden Kone . . . . [Aabent Rum] 1729 og var hun siden Enke 4½ Aar, hvorefter hun kom i Ægteskab med Søren Michaelsen, der havde været 2 gange Constitueret Foged først i Sogn, siden i Sund- og Nordfiords Fogderie, ved Indtrædelsen i Ægteskab fik hand den Gaard Gierde i Ejds Sogn i Nordfiord til Beboelse, hvorfra hand forfløttede sig som forhen er melt; disses Børn ere: [Hans Michael, Jens, Søren Seehuus, Henrich Seehuus og Severin].33
     1773 døde hands [Søren Michaelsens] efterladte Enke Maren Seehuus paa bemelte Gaard Møchelbust [i Nordfiord]. Hun var fød den 11te November 1703 og døde den 14de Julij ovenmelte Aar 1773.34

Gift 1° 172235 med

Hans Johansen Rue
Født omkring 168936.
Død 172937.
     Søn af Johan (Jaen) Hansen Rue og Ingeborg Munthe.
     «Hans Johansen Rue blev Birke Foged over Svanøe Birk og Constitueret Foged over Sund og Nordfiords Fogderie; kom udj Ægteskab med Jomfrue Maren Barch den 10de Maj 1717. udj dette Ægteskab blev avlet 2 Søn(er) og 1 Datter, navnlig: Adam, Jaen og Ingebor Rue; efter 3½ Aar, 17 Uger og 3 Dagers oplevet Ægteskab døde denne hands Kone Maren Barch, som var en Datter af Byefogden i Christiania: Adam Barch og Marta Peders Datter Leth; hun var fød 1692 den 31te Martii og døde den 27de December 1720.»38
     «Efter dennes Død fik hand igien til Hustrue |: i Aaret 1722 :| Maren Seehuus, en Datter af Magister Hr. Hans Seehuus Provst over Dalernes Provstie og Sognepræst til Hellands Præstegield i Xstiansands Stift; med denne Kone avlede hand 4 Børn neml: Hans, Gerhard, Maren Barch og Mette Christine Rue. Efter 6 aars Ægteskab fradøde hand denne sin anden Hustrue Maren Seehuus, der atter indgik nyt Ægteskab med Søren Michaelsen, ...»35
     Han [Hans Johansen Rue] var i 1701 12 Aar gl. og var da i Huset hos sin Farbroder Niels Hansen Rue, Sorenskriver i Yttre Sogns Sorenskriveri. [Folketæl. 1701, Bergens Stift].36

[Gift 1° 10 mai 1717 med Maren Barch (31 mar. 1692 - 27 dec. 1720); Gift 2° 1722 med Maren Hansdatter Seehuus (11 nov. 1703 - 14 jul. 1773)].

Gift 2° omkring 1734 med

Søren Michaelsen
Død 3 apr. 175534.
     Søren Michaelsen der var fød i Bergen, døde paa sin Gaard Møchelbust i Nordfiord d. 3de April 1755.34

Børn af Maren Hansdatter Seehuus og Hans Johansen Rue:

86.30.Gerhard Rue
87.30.Hans Rue
88.30.Maren Barch Rue
89.30.Mette Christine Rue, f. 1729, d. 1812

Børn af Maren Hansdatter Seehuus og Søren Michaelsen:

90.30.Hans Michael Seehuus, d. 1784
91.30.Jens Sørensen (Seehuus?)
92.30.Søren Seehuus Sørensen
93.30.Henrich Seehuus Sørensen
94.30.Severin Sørensen
31.6.
Ide Christine Seehuus(en)
Begravet 4 dec. 1738, Stavanger31.
     Ide Christine blev gift med en Enkemand Borger i Stavanger Lars Hellemand, med hvem hun fik Stifbørn - og Selv fik ved ham 1 Søn navnl: Hans Christian Hellemand.39
     Hun døde i Stavanger 1738 (begr. 4 Decbr. s. A.).31

Gift _____med

Laurs Laurssen Hillemann
Døbt 2 okt. 1696, Stavanger40,41.
Død 26 dec. 1781, Stavanger41.
     Søn af Laurs Laurssen Hillemann og Margaretha Berentsdatter Nagel.
     Borger i Stavanger.41
     Lars Larssøn Hillemann var født i Stavanger 1696 (døbt i Domkirken 2 Okt. s. A), døde sammesteds 1782 (begr. 2. Jan. s. A.) 85 A. 3 M. gl.31

[Gift 1° 27 jul. 1719 med Magdalena Nilsdatter Ogelbye; Gift 2° med Ide Christine Seehuus(en); Gift 3° 14 jun. 1740 med Axilia Christina Schjelderup].

Børn af Ide Christine Seehuus(en) og Laurs Laurssen Hillemann:

95.31.Hans Christian Sehuus Hillemann
32.6.
Jørgen
     Jørgen, Henrich og Kirstine; disse 3 ere gandske unge døde.10
33.6.
Henrich
     Jørgen, Henrich og Kirstine; disse 3 ere gandske unge døde.10
34.6.
Kirstine
     Jørgen, Henrich og Kirstine; disse 3 ere gandske unge døde.10
35.7.
Morten Leigh
Født 11 dec. 1692, Stavanger42, døbt 16 dec. 1692, Stavanger Domkirke42.
Død 20 apr. 1760, Elverum prestegård42, begravet 28 apr. 1760, Elverum42.
     Morten Leegh blev Sognepræst og Provst i Xstianiæ Stift; hand blev gift med Johanna Brun, en Datter af Hr. Søren Brun Provst over Dalernes Provstie og Sognepræst til Sogndal i Xstiansands Stift; de havde Børn.43
     Morten Leigh var født i Stavanger 11 Decbr. 1692 (døbt i Domk. 16 s. M.), blev pers. Capellan hos Provst og Sognepræst til Sogndal i Dalerne Hr. Søren Jørgensen Bruun 1718, reiste efter dennes Død til Kjøbenhavn for at solicitere, blev 4 Juli 1729 Sognepræst til Elverum, aflagde Embedseden 15 Okt. s. A. og var fra 1746 Provst i Hedemarkens Provsti indtil det ved kgl. Resol. af 12 Okt. 1759 deltes i to Provstier, Hedemarkens og Østerdalens, da han resignerede. Han døde paa Elverums Præstegaard 20 April 1760 (begr. 28 April s. A.) 67 A. 4 M. gl.42

Gift 1° 18 nov. 1722, Sogndal42 med

Johanna Munch Bruun
Født 4 mar. 170342.
Død 27 apr. 1737, Elverum prestegård42,43.
     Datter af Søren Jørgensen Bruun og Hulleborg Nielsdatter Sandborg.

Gift 2° _____42med

Nicola Marie Hieronymusdatter
     Nicola Marie Hieronymusdatter, uden Tvivl D. af Sorenskriver i Hedemarkens Sorenskriveri Hieronymus Jensen.42

Børn af Morten Leigh og Johanna Munch Bruun:

96.35.Søren Leigh
97.35.Christina Leigh
36.7.
Johanna Margaretha Leigh
Født 12 sep. 169144.
Død 11 mai 1766, Stavanger.44.
     Johanna Leegh var gift med Kiøbmand i Stavanger Lauritz Smit og med ham avlet følgende Børn Anders, Michael, Morten, Lauritz, Kirstine Sophie, Maren, Lise, Johanne Margrete og Auxiliane.45

Gift 13 nov. 1708, Stavanger.44 med

Lauritz Anderssen Smith
Født 12 mar. 1680, Haaland.44.
Død 22 nov. 1758, Stavanger.44.
     Søn af Andrew Lawrenceson Smith og Maren Knudzdatter.
     Kom 9. april 1697 i Tjeneste hos Elisabeth Salig Seehuusens, af hvem han 3. mai 1705 fik Attest for god og tro Tjeneste; opholdt sig derpaa i Amsterdam og tog 9. aug. 1708 Borgerskab i Stavanger. Efter M.me Seehuusens Død overtog han hendes Forretning, som han betydelig udvidede; han havde Skibe og Sagbrug, anlagde en Seildugsfabrik i Stavanger og eiede en stor Mængde Gaarde - i Boet opførte med en Skyld af 44 Sk.pund 11 Spd. Korn og 4 Løber 60 B.pund Smør - og flere Kirker. Han var Stadskaptein og kst. Amtmand, Lagmand og Overraadmand. Gav 1742 Domkirken et Sølv Døbefad, 187 1/4 Lod.44
     Lauritz Smith benyttede som Vaaben et blaat Skjold delt ved en Sølv-Tverbjelke; i øverste Felt to i nederste Felt et Kors. Hans agnatiske Descendenter optog Mag. Leighs Vaaben, dog saaledes forandret, at i Hjelmsmykket en væbnet Arm med Sværd er traadt i Stedet for de tre Stjerner.44
     Portræter af Lauritz Smith og Hustru eies af Kgl. Fuldm. Michael Smith. Portrætet af Lauritz Smith, der er malet af hans Broder Knud - født ca. 1670 og død i Skotland - , er et fortrinligt Billede.44

Børn af Johanna Margaretha Leigh og Lauritz Anderssen Smith:

98.36.Elisabeth Maria Smith, f. 1709, Stavanger.
99.36.Michael Smith, f. 1710, Stavanger., d. 1716
100.36.Christina Sophia Smith, f. 1712, Stavanger., d. 1788, Stavanger.
101.36.Anders Smith, d. 1713, Stavanger.
102.36.Elisabeth Smith, f. 1714, Stavanger.
103.36.Anders Lauritzen Smith, d. 1772, Stavanger.
104.36.Michael Smith, f. 1718, Stavanger.
105.36.Maren Smith, f. 1719, Stavanger., d. 1753, Stavanger.
106.36.Johanna Margrethe Smith, d. 1773
37.7.
Dorothea Sophia Leigh
Født 1 apr. 1700, Stavanger.
Død 12 nov. 1767, Stavanger.
     Dorothea Leegh var gift med en Rector i Christiansand; ingen Børn.45
     Dorothea Sophia Leigh, født i Stavanger 1 April 1700 (døbt i Domk. Dom. Qvasimodo s. A.) døde der 12 Novbr. 1767 (begr. i Domk. 18 Decbr. s. A.) i sit 68de Aar. Hun fik ved Rescript. af 17 Juni 1746 Tilladelse til som et Naadens-Aar at nyde det første Aars halve Indkomst af Christianssands Skoles Rectorat. Hun ægtede 1742 Mag. Peder Jørgensen Grach, der 1ste Gang var gift med Karen Aalborg.46
38.11.
Jonas Ravert
Døbt 21 sep. 1706, Nykirken i Bergen47,48.
39.11.
Hans Ravert
Døbt 28 jun. 1708, Nykirken i Bergen49,48.
40.11.
Diderica Ravert
Døbt 7 okt. 1709, Nykirken i Bergen50,48.
41.11.
Anna Margreta Ravert
Døbt 30 mai 1711, Nykirken i Bergen51,48.
42.11.
Jacob Butoud Ravert
Døbt 13 mar. 1714, Nykirken i Bergen52,48.
43.12.
Dircke Helene Seehuusen
Døbt 25 jul. 1721, Stavanger1.
     Vel den »Dircke Sehuus«, der blev begr. sammesteds [Stavanger] 24 Okt. 1741.1
44.12.
Anna Blomme Seehuusen
Døbt 6 mai 1723, Stavanger53,1.
45.12.
Jens Seehuusen
Døbt 22 jan. 1726, (Stavanger)1.
46.12.
Jan Seehuusen
Døbt 22 sep. 1728, (Stavanger)1.
47.13.
Johan Conrad Seehuusen
Døbt 27 mar. 1703, Stavanger1.
48.13.
Morten Seehuusen
Døbt 16 okt. 1705, Stavanger1.
Begravet 6 feb. 1711, Stavanger1.
49.13.
Maren Elisabeth Seehuusen
Døbt 13 apr. 1708, Stavanger1.
Begravet 28 sep. 1763, Stavanger1.

Gift _____1med

Just Henrik v. Ely
Født 17041.
Begravet 26 jan. 17501.
     Søn af Ernst David v. Ely og Christiane Juliane Judenherzog.
     Stilling: Capitaine1.
50.13.
Sophie Amalie Seehuusen
Døbt 15 mar. 1711, Stavanger1.
51.13.
Didrikke Marie Seehuusen
Døbt 1714, Stavanger54,1.
     Vel den »Datter«, der blev begr. sammesteds [Stavanger] 3 Decbr. 1716.1
52.13.
Peder Hübert Seehuusen
Døbt 22 sep. 1717, Stavanger1.
53.14.
Cornelia Margretha Seehuus(en)
Døbt 28 okt. 1724, Nykirken, Bergen48.
     Cornelia Margretha; var gift i Bergen med Kiøbmand Herman Brunchorst.15

Gift 1° 18 apr. 1746, Nykirken, Bergen4 med

Henrich Møller

Gift 2° 27 jan. 1750, Nykirken, Bergen4 med

Herman Brunchorst

[Gift 1° 24 jan. 1736 med Maria Fudt; Gift 2° 26 jan. 1745 med Karen Hofman; Gift 3° 27 jan. 1750 med Cornelia Margretha Seehuus(en)].
54.14.
Abel Kirstine Seehuus(en)
Døbt 31 mar. 1727, Nykirken, Bergen48.
Begravet 3 aug. 1801, Kkgrd (Korskirken?) i Bergen55,17.

Gift 21 jan. 1755, Nykirken, Bergen56,4 med

Edvart Christian Seehuus(en)
Døbt 14 mar. 1726, Nykirken, Bergen57,48.
     Søn af Richardus Seehuus(en) og Christense Cathrine Heggelund.

Børn af Abel Kirstine Seehuus(en) og Edvart Christian Seehuus(en):

107.54.Hans Soelgaard Seehuus(en)
108.54.Seehuusen
109.54.Christence Catharine Seehuusen, f. 1759
55.14.
Christian Seehuus(en)
Døbt 19 jan. 1729, Nykirken, Bergen48.
56.14.
Johanne Marie Seehuus(en)
Døbt 22 jun. 1731, Nykirken, Bergen58,48.

Gift 16 dec. 1762, Nykirken, Bergen59,4 med

Jørgen Brunchorst

Børn af Johanne Marie Seehuus(en) og Jørgen Brunchorst:

110.56.Herman Brunchorst
111.56.Jørgen Brunchorst
112.56.Christian Brunchorst
57.15.
Johan Seehuusen
Døbt 1 okt. 1714, Nykirken i Bergen60,48.
58.15.
Lisbeth Seehuusen
Døbt 5 jul. 1716, Nykirken i Bergen61,48.
59.15.
Christopher Seehuusen
Døbt 3 okt. 1717, Nykirken i Bergen62,48.
60.15.
Cornelische Seehuusen
Døbt 17 apr. 1719, Nykirken i Bergen63,48.
Begravet 22 apr. 1719, Nykirken i Bergen64,17.
61.15.
Margrete Seehuusen
Døbt 24 okt. 1720, Nykirken i Bergen65,48.
62.15.
Gert Seehuusen
Døbt 25 nov. 1723, Nykirken i Bergen66,48.
Begravet 22 dec. 1723, Nykirken i Bergen67,17.
63.16.
Andreas Heggelund Seehuusen
Døbt 8 sep. 1721, Nykirken i Bergen68,48.
64.16.
Johanna Margreta Seehuusen
Døbt 16 mar. 1723, Nykirken i Bergen69,17.
65.16.
Johan Christian Seehuusen
Døbt 3 apr. 1725, Nykirken i Bergen70,71.

Gift 30 jan. 1755, Korskirken i Bergen72 med

Ingeborg Elisabeth Schinnerlien

Børn af Johan Christian Seehuusen og Ingeborg Elisabeth Schinnerlien:

113.65.Richardus Seehuus(en), f. 1755
114.65.Andreas Hegelund Seehuusen, f. 1762
66.16.
Edvart Christian Seehuus(en)
Døbt 14 mar. 1726, Nykirken, Bergen57,48.

Gift 21 jan. 1755, Nykirken, Bergen56,4 med

Abel Kirstine Seehuus(en)
Døbt 31 mar. 1727, Nykirken, Bergen48.
Begravet 3 aug. 1801, Kkgrd (Korskirken?) i Bergen55,17.
     Datter af Hans Seehuus(en) og Else Kirstine Rue.

Børn af Edvart Christian Seehuus(en) og Abel Kirstine Seehuus(en) er vist under Abel Kirstine Seehuus(en) (nr. 54).

67.16.
Anna Catharina Seehuusen
Døbt 24 jul. 1728, Nykirken i Bergen73,17.
68.16.
Margrethe Lisbeth Seehuusen
Døbt 7 aug. 1730, Nykirken i Bergen74,17.
69.19.
Laurentius Johannes Schult
Født omkring 1729.
Død 1765.
     Skolelærer paa Hiteren.

Gift _____med

Anne Margrete (Riber?)
Død efter 1801.
     Datter af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     Det har i visse kilder vært skrevet at Laurentius' hustru Anne Margrethe var en datter av Melchior Andersen Riber (o.1653-1726) men av kronologiske årsager kan dette ikke være korrekt - men hun kan derimod tænkes at være hans barnebarn.
     Anne Margrete bodde i 1801 hos sønnen Jacob Schultz på Lillekjerringvåg.

Børn af Laurentius Johannes Schult og Anne Margrete (Riber?):

115.69.Jacob Lauritsen Schultz, f. 1762, d. 1827
116.69.Claus Lauritsen Schultz, f. 1766
117.69.Melchior Andreas Riiber Schultz, f. 1768
118.69.Karen Margrethe Schultz, f. 1769
119.69.Inger Marie Schult, f. 1771
120.69.Lisbeth Katrine Schult, f. 1771
121.69.Melchior Andreas Riiber Schult, f. 1772
122.69.Petrea Johanne Schult, f. 1780
70.20.
Martinus Nicolay Gram
Døbt 23 mar. 1733, Korskirken i Bergen75,48.

Generation 5.

71.21.
Severin Svanenhielm
72.21.
Jonas Svanenhielm
73.22.
Hans Weiner
Begravet 23 feb. 1742, Nykirken i Bergen17.
     Er vel identisk med den Hans Weiner der den 23de feb. 1742 bliver gravlagt «i muuret grav med Liigpræd. og alle kl.» fra Nykirken i Bergen.17

Gift 15 mar. 1740, «i huuset», Nykirken i Bergen76,4 med

Ide Gierding

Børn af Hans Weiner og Ide Gierding:

123.73.Alida Weiner
124.73.Clarchie Weiner
74.22.
Severin Weiner
Begravet 9 aug. 1754, Nykirken i Bergen17.
     Er vel identisk med den Severin Weiner der den 9de aug. 1754 bliver gravlagt «i kielderen ringet med alle kl.» fra Nykirken i Bergen.17

Gift 16 mai 1753, «i huuset», Nykirken i Bergen77,4 med

Karen Dorthea von der Lippe
75.22.
Thomas Weiner
Døbt 3 jun. 1719, Domkirken i Bergen78,48.
Begravet 15 jul. 1740, Nykirken i Bergen17.
     Er vel identisk med den Thomas Weiner der den 15de juli 1740 bliver gravlagt «i kielderen ved +set med liigpr. og alle kl.» fra Nykirken i Bergen.17
76.22.
Johan Weiner
Døbt 10 jan. 1722, Nykirken i Bergen79,48.

Gift 5 nov. 1748, «i huuset», Nykirken, Bergen80,4 med

Anna Bremer

Børn af Johan Weiner og Anna Bremer:

125.76.Alida Weiner
126.76.Engel Weiner
127.76.Leonard Weiner
128.76.Henrich Weiner
129.76.Leonard Weiner
130.76.Cornelsche Weiner
131.76.Karen Leonora Weiner
132.76.Henrich Weiner
133.76.Karen Leonore Weiner
134.76.Johan Weiner
135.76.Anna Johanne Weiner
136.76._____, d. 1770
77.22.
Alida Catharina Weiner

Gift 9 feb. 1740, «i huus», Nykirken, Bergen81,4 med

Christopher Christian Cramer
78.23.
Clemmed (Hansen) Hvid
Døbt 12 apr. 1712, Nykirken i Bergen82,48.
79.28.
Henrich von der Lippe
Døbt 4 jul. 1725, Nykirken i Bergen83,48.
80.28.
Dorothea Elisabeth von der Lippe
Døbt 10 sep. 1727, Nykirken i Bergen84,48.
81.28.
Dorothea Catharina von der Lippe
Døbt 3 mar. 1729, Nykirken i Bergen85,48.
82.28.
Henrich von der Lippe
Døbt 29 mai 1730, Nykirken i Bergen86,48.
83.28.
Jacob von der Lippe
Døbt 6 apr. 1732, Nykirken i Bergen87,48.
84.28.
Jan Diderich von der Lippe
Døbt 26 apr. 1734, Nykirken i Bergen88,48.
85.29.
(et dødfødt barn)
Begravet 25 jun. 1740, Stavanger31.
86.30.
Gerhard Rue
     «Gerhard Rue levede hos og efter sine afdøde Forældre, i ugift Stand, boede paa Gaarden Møchelbust i Nordfiord, Ejds Sogn, hvortil Stiffaderen Søren Michaelsen fløttede, da hand maatte forlade (sin) forhen beboede Gaard Gierde til Odels Prætendenten Glad; denne Gerhard levede, uden Brug af Jord eller Handel, af sit Jordegods og Kaar af 1 mands Brug i Møchelbust; hand var blind i mangfoldige Aar; døde . . . . [Aabent Rum].»89
87.30.
Hans Rue
     «Hans Rue sejlet paa Ostindien døde paa 1 Reise; var ugift.»89
88.30.
Maren Barch Rue
     «Maren Barch Rue gift med Fridrich Christopher Rødset Borger og Giæstgiver paa Folkestad i Wolden Sundmoers Fogderie, en Søn af Borger Jaen Rødset i Volden. med denne sin Mand har hun avlet 5 Børn nemlig 1 Søn Johan Severin gift med en Bonde-Pige, boer hos Moderen i Kile i Wolden - 4re Døttre: sc.»89
     «Denne F: C: Rødset døde 1761; siden har Enken levet i eenlig Stand; boer i et lidet Huus i Kile i Wolden, lever af lidt Udsalg af Øl og Brændevin.»90

Gift _____med

Fridrich Christopher Rødset
Død 176190.

Børn af Maren Barch Rue og Fridrich Christopher Rødset:

137.88.Johan Severin Rødset
138.88.Kirstine Marie Rødset
139.88.Maren Rødset
140.88.Lisbet Christine Rødset
141.88.Fridricha Carina Rødset
89.30.
Mette Christine Rue
Født 14 jan. 172990.
Død 181291,92.
     «Mette Christine Rue [fød 1729 14de Januar] blev gift den 27de Decbr. 1747 med Ole Honningdahl, Borger og Gastgiver paa Gaarden Skibenes i Nordfiord en Søn af Handelsmand Peder Honningdahl paa Sundmøer.»90

Gift 27 dec. 174790 med

Ole Honningdahl
Født 14 jan. 172537.
Død 17 jun. 178637.
     Ole Honningdahl var fød i Honningdahlen den 14de Januarj 1725. Hands Forældre vare Peder Jetmundsen Honningdahl og Moderen Emthe Stokberg [fød 1685 d: 27de Octbr.] en Datter af Hans Frantzen Stokberg boende paa Frantzholmen i Borgens Sogn; disse Forældre døde i Honningdahlen, Faderen døde 1767, Moderen døde d. 17de April 1776 udj sit Alders 91de Aar og var i Ægteskab med sin forhen afdøde 2den Mand Peder Jetmundsen 50 Aar. Hendes første Mand var Lars Olsen Abelseth en Søn af Ole Larsen Abelseth.37
     Ole Honningdahl døde den 17de Junij 1786 paa Gaarden Honningdahlen hvortil han fløttede 1756, da Odels Prætendenten Didrich Madsen antoeg Gaarden Skibenæs. Hands efterladte Enke Mette Christine lever i eenlig Stand hos Datteren Petrine Sverine Astrup.37

Børn af Mette Christine Rue og Ole Honningdahl:

142.89.Emthe Dorothea Honningdahl, f. 1748, d. omkr. 1748
143.89.Maren Kirstine Honningdahl, f. 1749, d. 1766
144.89.Emthe Dorothea Honningdahl, f. 1751
145.89.Hans Rue Honningdahl, f. 1753, d. 1805
146.89.Petter Severin Honningdahl, f. 1756, d. 1759
147.89.Ane Margrethe Honningdahl, f. 1760, d. 1784
148.89.Petrine Severine Honningdahl, f. 1765
149.89.Christian Severin Honningdahl, f. 1770, d. 1832
90.30.
Hans Michael Seehuus
Død 20 okt. 1784.
     Hans Michael var gift med een Datter af Provst Sletting i Siælland. Hand var først anden Resider: Capellan til Dom Kirken i Aarhuus, siden Sognepræst til . . . [Aabent Rum] i Aarhuus Stift, hvor hand døde . . [Aabent Rum] har efterladt sig 2de Døtre.34
     Han optog Moderens Familienavn Sehuus. Se om ham S. V. Wiberg. Alm. d. Præstehist. III. 16 og Worms Lexicon over lærde Mænd II. 366 og III 764.93
     Blev 1781 Sognepræst til Saxild og Nolev i Aarhus Stift i Jylland og døde 20 Okt. 1784 (Wiberg).94
91.30.
Jens Sørensen (Seehuus?)
     Jens, døde ugift.34
92.30.
Søren Seehuus Sørensen
     Søren Seehuus gift med en Bondepige Ane fød paa Walle paa Sundmøer; disse boede en Tiid i Kielsund paa Sundmøer, drev en liden Handel, maatte efter nogle Aars Forløb nedlegge Handelen og forlade Stædet formedelst Creditorernes Paatrængen; de boe nu paa Hitteren i Throndhjems Stift og leve af Handel og Fiskeri.34
93.30.
Henrich Seehuus Sørensen
     Henrich Seehuus døde udenlands ugift.34
94.30.
Severin Sørensen
     Severin døde i sine Børne Aar.34
95.31.
Hans Christian Sehuus Hillemann
Døbt 28 nov. 1738, Stavanger31.
     Hans Christian Sehuus Hillemann, blev døbt i Stavanger 28 Novbr. 1738 og var i 1783 Kammerraad og Renteskriver i det Vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammers jydske og fynske Consumptionskontor i Kjøbenhavn.31
96.35.
Søren Leigh
     Søren, døde som Sognepræst til Gusdal; * med Karen Cold.42
97.35.
Christina Leigh
     Christina; * i Elverum 5 Februar 1755 med Jens Grüner ...42

Gift 5 feb. 1755, Elverum42 med

Jens Grüner
Født 24 jul. 1724, Romedal42.
Død 5 jun. 1779, Elverum42.
     Søn af Peter Grüner og Mette Isaksdatter Cold.
     Sognepræst til Elverum.42
98.36.
Elisabeth Maria Smith
Født 24 aug. 1709, Stavanger.44.
Begravet 20 okt. 1709, Stavanger.44.
99.36.
Michael Smith
Født 21 nov. 1710, Stavanger.44.
Død 171644.
100.36.
Christina Sophia Smith
Født 1 feb. 1712, Stavanger.44.
Død 12 feb. 1788, Stavanger.44.

Gift 19 mai 1733, Stavanger95 med

Morten Henrich Petersen von Fyren
Født 5 feb. 1711, Stavanger41.
Død 9 jun. 1765, Stavanger41.
     Søn af Henrich Petersen Ysted og Birgitta Nyrop.
     Kjøbm. og Stempletpapirforvalter i Stvgr., Eier af Hvidingsø og Høievarde Fyre.41
     Ved Kgl. Resl. af 10. juli 1744, konf. 5. mai 1747, fik Morten Henrich Tilladelse til at træffe Disposition over, hvorledes Fyrrettigheden skulde arves i hans Familie. 30. okt. 1798 erholdtes Bevilling til at oprette en Lygtefyr paa Gaarden Nedre Falnæs paa Karmøen. Fyrene indløstes af Staten i 1815.41
     Omkring Midten af det 18de Aarh. optog Familien, maaske nærmest som Følge af en under 16. juli 1748 truffen fideicommissarisk Disposition over Fyrene, Navnet von Fyren. I dette Aarh. [19de] er dette Navn atter aflagt, og Familien kalder sig nu dels Petersen, dels Smith-Petersen. Familien optog det Leighske Vaaben, dog saaledes, at der i Skjoldets nedre Felt kun er to Pile og mellem Vingerne paa Hjelmen kun to Stjerner.41

Børn af Christina Sophia Smith og Morten Henrich Petersen von Fyren:

150.100.Magdalena Christina Petersen von Fyren
151.100.Henrich Petersen von Fyren, f. 1741, d. 1800, Hetland
101.36.
Anders Smith
Døbt 3 mai 1713, Stavanger.96.
Død nov. 1713, Stavanger.96.
102.36.
Elisabeth Smith
Født 13 nov. 1714, Stavanger.96.
Begravet 8 nov. 1715, Stavanger.96.
103.36.
Anders Lauritzen Smith
Døbt 7 jun. 1716, Stavanger.97.
Død 10 dec. 1772, Stavanger.97.
     Kjøbmand og eligeret Borger i Stavanger.98

Gift 12 sep. 1741, Stavanger.97 med

Sophia Amalia Prahl
Født 4 apr. 170497.
Død 16 jan. 1765, Stavanger.97.
     Datter af Jørgen Nielssen Prahl og Mette Jensdatter Godtzen.

[Gift 1° 24 jul. 1732 med Laurs Friis Westlye (d. omkr. 1740); Gift 2° 12 sep. 1741 med Anders Lauritzen Smith (d. 10 dec. 1772)].
104.36.
Michael Smith
Født 2 jan. 1718, Stavanger.99.
Begravet 3 jun. 1718, Stavanger.99.
105.36.
Maren Smith
Født 12 apr. 1719, Stavanger.99.
Død 7 aug. 1753, Stavanger.99.

Gift 23 jan. 174299 med

Hans Jørgensen Hiorth
Døbt 20 aug. 1713, Egersund.99.
Død 1776, Sirevaag.99.
     Søn af Jørgen Assersen Hiorth og Maren Hansdatter Bowitz.
     Kjøbmand i Stavanger, Eier af Gaarden Ogne.99

Børn af Maren Smith og Hans Jørgensen Hiorth:

152.105.Maria Hiorth, f. 1742, Stavanger., d. 1829, Stavanger.
106.36.
Johanna Margrethe Smith
Død 24 jul. 1773100.

Gift 1752100 med

Eiler Hagerup
Født 11 dec. 1718100.
     Søn af Eiler Bertelsen og Laurence Hansdatter (Spydberg).
     Eiler Hagerup, f. 1718, 11 Dec., blev Hører 1739 i Bergens Skole, Præst til Høyland 1743, Provst 1753. Sognepræst til Arendal 1757, Doct. Theol. 1760, Biskop i Ribe 1773, i Bergen 1774, i Christiansand 1778. Gift 1° 1752 med Joh. Margr. Smith, død 1773, 24 Jul. 2 Børn [Lorentz og Eiler]. Gift 2° 1777 med Edvardine Magdalene Margr. Christie. Moder til 3 Børn [Johanna, Edvard og Eiler].100

[Gift 1° 1752 med Johanna Margrethe Smith (d. 24 jul. 1773); Gift 2° 1777 med Edvardine Magdalene Margrethe Christie].

Børn af Johanna Margrethe Smith og Eiler Hagerup:

153.106.Lorentz Hagerup, f. 1753
154.106.Eiler Hagerup, f. 1755, d. 1779
107.54.
Hans Soelgaard Seehuus(en)
Døbt 14 jul. 1756, Nykirken, Bergen48.
108.54.
Seehuusen
Begravet 2 mar. 1758, Korskirken i Bergen101,17.
109.54.
Christence Catharine Seehuusen
Født 6 dec. 175948, døbt 13 dec. 1759, Korskirken i Bergen102,48.

Børn af Christence Catharine Seehuusen og _____:

155.109.Maren Valleur, f. 1789
110.56.
Herman Brunchorst
Døbt 7 okt. 1763, Nykirken i Bergen48.
111.56.
Jørgen Brunchorst
Døbt 23 mai 1766, Nykirken i Bergen48.
112.56.
Christian Brunchorst
Døbt 11 sep. 1767, Nykirken i Bergen48.
113.65.
Richardus Seehuus(en)
Født 5 okt. 175517, døbt 12 nov. 1755, Korskirken i Bergen103,17.
Begravet 2 jul. 1812, St. Jørgen i Bergen104,17.
114.65.
Andreas Hegelund Seehuusen
Født 23 jun. 176217, døbt 30 jun. 1762, Korskirken i Bergen105,17.

Gift 7 feb. 1798, Korskirken i Bergen106,4 med

Anna Susanna Balchen
Født omkring 1771107.
115.69.
Jacob Lauritsen Schultz
Født 1762.
Død 15 dec. 1827.
116.69.
Claus Lauritsen Schultz
Født 1766.
117.69.
Melchior Andreas Riiber Schultz
Født 1768.
118.69.
Karen Margrethe Schultz
Født 1769.
119.69.
Inger Marie Schult
Født 1771108.
120.69.
Lisbeth Katrine Schult
Født 1771108.
121.69.
Melchior Andreas Riiber Schult
Født 1772.
122.69.
Petrea Johanne Schult
Født 1780.

Generation 6.

123.73.
Alida Weiner
Døbt 10 jan. 1741, Nykirken i Bergen109,48.
124.73.
Clarchie Weiner
Døbt 19 apr. 1742, Nykirken i Bergen110,48.
125.76.
Alida Weiner
Døbt 16 nov. 1749, Nykirken i Bergen111,48.
126.76.
Engel Weiner
Døbt 24 jan. 1751, Nykirken i Bergen112,48.
127.76.
Leonard Weiner
Døbt 12 nov. 1752, Nykirken i Bergen113,48.
128.76.
Henrich Weiner
Døbt 4 sep. 1754, Nykirken i Bergen114,48.
129.76.
Leonard Weiner
Døbt 5 dec. 1755, Nykirken i Bergen113,48.
130.76.
Cornelsche Weiner
Døbt 5 aug. 1757, Nykirken i Bergen115,48.
131.76.
Karen Leonora Weiner
Døbt 14 jan. 1759, Nykirken i Bergen116,48.
132.76.
Henrich Weiner
Døbt 17 jan. 1762, Nykirken i Bergen117,48.
133.76.
Karen Leonore Weiner
Døbt 12 feb. 1764, Nykirken i Bergen118,48.
134.76.
Johan Weiner
Døbt 20 apr. 1766, Nykirken i Bergen119,48.
135.76.
Anna Johanne Weiner
Døbt 5 mar. 1769, Nykirken i Bergen120,48.
136.76.
___________
Døbt 10 dec. 1770, Nykirken i Bergen121,48.
Død 1770.
137.88.
Johan Severin Rødset
138.88.
Kirstine Marie Rødset
     «Kirstine Marie gift med en Giestgiver i Agerhuus Stift; har Børn.»89
139.88.
Maren Rødset
     «Maren gift paa Starem i Nordfiord med Giestgiver . . . [Aabent Rum] Widsten; avlet Børn.»89
140.88.
Lisbet Christine Rødset
     «Lisbet Christine, gift med en velhavende Bonde navnlig . . . [Aabent Rum til Navnet]»90
141.88.
Fridricha Carina Rødset
     «Fridricha Carina opholder sig i Jylland i ugift Stand.»90
142.89.
Emthe Dorothea Honningdahl
Født 28 okt. 174890.
Død omkring nov. 1748.
     Emthe Dorothea [fød d. 28 Octbr. 1748] død ganske ung 4 Uger gl.90
143.89.
Maren Kirstine Honningdahl
Født 174990.
Død 4 jun. 176690.
     Maren Kirstine død 1766 d. 4de Junii ugift [fød 1749].90
144.89.
Emthe Dorothea Honningdahl
Født 16 feb. 175190.
     Emthe Dorothea fød d. 16de Febr. 1751 gift d. 4de Novembr. 1777 med Christopher Abelseth. ... Deres Børn: [Henning og Christine Abelseth].90

Gift 4 nov. 177790 med

Christopher Abelseth
Født 6 sep. 175190.
Død 2 sep. 180790.
     Christopher Abelseth [fød 6te Sept. 1751 paa Præstegrd. ytt: Holmedal i Sundfiord, død 1807 den 2 Sept. - Faderen Sognepræst Henning Abelseth, moderen Marthe Margrete Nagel; forfløttet med dem til Kiærstad Præstegaard]. Søn af Sognepræsten til Haram og Roald Henning Abelseth, boende i Fyllingen paa Sundmøer, Borgens Skibrede.90
     Om Familien Abelseth findes en Del Oplysninger hos P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist, 23-49. Den her omhandlede Christopher Abelseth angives der gift med en Søster (ikke Datter) af Ole Honningdal. Deres Børn vare Peder, Hans og Christine »gift med Stub, Handelsmand i Fyllingen«. (Fylling l. c. 36 og 52.)122

Børn af Emthe Dorothea Honningdahl og Christopher Abelseth:

156.144.Henning Abelseth, f. 1778
157.144.Christine Margrethe Abelseth
145.89.
Hans Rue Honningdahl
Født 17 sep. 175390.
Død 180590.
     Hans Rue Studiosus juris, Kongl. Fuldmægtig i Finance Direct: Cass: Contoir, ugift [fød 1753 den 17de Septbr. - 1805 Casserer i General Postamtet; ugift.]90
     Han døde i Kjøbenhavn som Cancelliraad (P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. 53).123
146.89.
Petter Severin Honningdahl
Født 14 aug. 175690.
Død 22 nov. 175990.
     Petter Severin, fød 1756 [14de August]; død tidlig [1759 d. 22de Novbr.]90
147.89.
Ane Margrethe Honningdahl
Født 10 mar. 176037.
Død 20 nov. 178437.
     Ane Margrethe fød den 10de Martii 1760; død ugift den 20de November 1784.37
148.89.
Petrine Severine Honningdahl
Født 16 apr. 176537.
     Petrine Severine [fød 1765 d: 16 April.], gift med Peder Christian Astrup.37

Gift _____37med

Peder Christian Astrup
     Peder Christian Astrup en Søn af Provst over Sundmøers Provstie og Sognepræst til Ørschoug Præstegield Niels Astrup; hand er Fuldmægtig ved Fogderiet og Lensmand for Valle Skibreede; boer med denne sin Hustrue [Petrine Severine] paa Gaarden Blindern i Søchelvens Sogn, maatte forlade 1795 sin Eyendoms Gaard Søholt til Odels Prætendenten Capitain Torbiørn Synnestwedt, der har til Ægte en Datter af Major Tauentzin, der beboede ovenmelte Eyendom Søholt; de bleve gifte ..... [note år 1793]; ere endnu uden Børn.37
149.89.
Christian Severin Honningdahl
Født 7 jan. 177037.
Død 1832.
     Christian Severin Honningdahl, fød 1770 [d. 7de Januar.] er Fuldmægtig ved Mølle Verkets Consumptions Contoir i Kjøbenhavn ugift. [gift 1804 med Charlotte A. Abelseth, 1 Datter av angl: Præst Henning Abelseth; boer paa Handelstædet Stenvaagnesset i Borgens Sogn paa Søndmør.]37
     Han fik Bevilling til at drive Gjæstgiveri og Kræmmerhandel 10 April 1807.124
     Han døde 1832 65 A. gl. og Konen i 1840 78 A. gl. (P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. 36 og 53).125
150.100.
Magdalena Christina Petersen von Fyren
Døbt 30 mar. 1739, Stavanger.96.
Begravet 18 mar. 1765, Bergen.96.
     1 Datter.

Gift 14 feb. 1764, Stavanger.96 med

Jacob von der Lippe
Døbt 6 apr. 1731, Bergen.96.
Død 5 jan. 180596.
     Stud. 1750, 6. aug. 1762 pers. Kap. Nykirken, 5. okt. 1771 Sognepr. til Solum, Provst 1790.96

[Gift 1° 14 feb. 1764 med Magdalena Christina Petersen von Fyren; Gift 2° 9 okt. 1766 med Wenche Elisabeth Danchertsen (d. 21 aug. 1768); Gift 3° med Wenche Dischington (d. 13 jul. 1780)].
151.100.
Henrich Petersen von Fyren
Født 15 jan. 174141.
Død 27 dec. 1800, Hetland41.
     Cand. philos., Fyrforvalter, Eier af «Hindal» i Hetland.41

Gift 1 dec. 1767, Stavanger96 med

Ide Christine Hillemann
Født 1 dec. 174441.
Død 16 feb. 179541.
     Datter af Laurs Laurssen Hillemann og Axilia Christina Schjelderup.
152.105.
Maria Hiorth
Født 18 dec. 1742, Stavanger.99.
Død 29 nov. 1829, Stavanger.99.

Gift 3 mai 1768, Stavanger.99 med

Jacob de Rytter
Døbt 22 sep. 1743, Stavanger.99.
Død 19 nov. 1807, Stavanger.99.
     Søn af Henrich de Rytter og Anna Andersdatter.
     Exam. juris.; 3. aug. 1792 Maaler og Veier, Mægler og Vrager og 23. nov. s.A. Postmester i Stavanger, Brandinspektør, Forligelseskommissær.99
     Det er sandsynligt, at Familien de Rytter, der angives at være kommen fra Mecklenburg, oprindelig har stammet fra Holland, idet dens ældste Medlemmer ogsaa skrev sig de Ruyter. Jacob den Ældre og Henrich benyttede i sit Segl et tremastet armeret Skib. Jacob den Yngre optog som Vaabenmærke: i Skjoldet en væbnet Rytter og paa Hjelmen en halv springende Hjort.126

Børn af Maria Hiorth og Jacob de Rytter:

158.152.Maren Smith de Rytter, f. 1769, Stavanger., d. 1818, Stavanger.
159.152.Anna de Rytter, f. 1770, Stavanger., d. 1833
153.106.
Lorentz Hagerup
Født 1753100.
     Lorentz Hagerup, f. 1753, er Cancellie-Secretair.100
154.106.
Eiler Hagerup
Født 1755100.
Død 1779100.
     Eiler Hagerup, f. 1755, d. 1779 Student.100
155.109.
Maren Valleur
Født 21 mai 178948, døbt 29 mai 1789, Korskirken i Bergen127,48.

Generation 7.

156.144.
Henning Abelseth
Født 28 jul. 177890.
     Henning Abelseth, fød den 28 Juli 1778.90
157.144.
Christine Margrethe Abelseth
     Christine Margrethe Abelseth fød den 4de feb. 17. [gift den 9 Novemb. 1807 med Stub.]90
158.152.
Maren Smith de Rytter
Født 3 mar. 1769, Stavanger.126.
Død 19 dec. 1818, Stavanger.126.
     Ingen Børn.126

Gift 20 nov. 1796, Stavanger.126 med

Peder Klow
Født 27 jul. 1764126.
Død 21 apr. 1824, Stavanger.126.
     Søn af Søren Jonassen Klow og Anne Helene Valentinsen.
     Kaptein, Veimester i Stavanger Amt, R.D.O., Legatstifter.126
159.152.
Anna de Rytter
Født 6 aug. 1770, Stavanger.126.
Død 27 nov. 1833126.

Gift 2 aug. 1799, Stavanger.126 med

Morten Henrich Kielland
Født 25 nov. 1770126.
Død 12 okt. 1826126.

Kilder og Noter
1Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 352 note 2
2Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 352
3Monsr. Johan Seehusen og den dydige pige Dirichia Engelmans.
4Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
5Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 353 note 1
6Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 353
735 år gl. ved M 1701.
8Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 354 note 1
9Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 354
10Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 356
11Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 242
12Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 356 note 1
13Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
14Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
15Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 343
16Nykirken kirkebok: Else Kirstine Sehus, 82 år gl., Hans Sehus enke, bragt ind i kirken at begraveds fra KK (Korskirken). Korskirken kirkebok: Else Kirstine Rue, 87 år 6 uker gl., Seehuus sal., biesatt i kirken med heel skoele etc.
17Digitalarkivet: Døde i Bergen 1668-1815.
18Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 343 note 1
19Gert Seehusen, kiøbmand, gravlagt i kircken under stolene med alle kl. og l.p.
20Richardus Seehuusen
21Jochum Seehusen og Berite Munthe Paust.
22Magdalene Sehuus, 73 år 11 mdr., Hans Soelgaard sal., i kirken kl. 12.
23Ungk. kiøbmand Hans Hansen Soelgaard og Magdalena Seehuus.
24Hr. candidatus ministerii Claus Schult og demois. Margaretha Seehuus.
25Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 23
26Ungkarl kiøbmand Mathias Gram og pike Cornelsche Sehuusen, i huset.
27Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 353-354
28Assessor Wilhelm Hanssøn og jomfrue Egte Seehusen.
29Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 354 note 2
30Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 355
31Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 355 note 1
3249 Aar gl.
33Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338-339
34Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339
35Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 335
36Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334 note 4
37Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338
38Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334-335
39Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 355-356
40En efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek skriver 2. nov. 1696.
41Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
42Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 356 note 3
43Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 356-357
44Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 233
45Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 357
46Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 357 note 2
47Jonas, sønn av Hendrich Ravert og Christine Sehus.
48Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
49Hans, sønn av Hindrich Hindrichsen Ravert og Kirstina Jansdtr Seehuusen.
50Diderica, datter av Henrick Ravert og Kirstina Seehuusen.
51Anna Margreta, datter av Hendrick Ravert og Kirstine Seehuusen.
52Jacob Butoud, sønn av Henrich Ravert og Chirstine Seehuusen.
53Fest. Ascens.
545 p. Trin. 1714
55Mad. Abel Kierstine Seehuus, 75 år gl., Kl. 1½ Slet Under Stolene i Kirken, 21-26,
56«monsr. u. Edewart Christian Sehuus og demois. Abel Kierstine Sehuus i huuset»
57«Edvart Christian», søn af «Richardus Seehusen» og «Christentze Heggelund».
58«Johanne Marie», datter av «Hans Seehuusen og Else Kierstine Rue».
59«ungck. kiøbmd. Jørgen Brunkorst og Johanna Maria Sehuus»
60Johan, sønn av Gert Seehuusen og Nille Christophersdatter
61Lisbeth, datter av Gert Seehuusen og Nelle Christophersdatter.
62Christopher, sønn av Gert Seehuusen og Nille Christophersdatter.
63Cornelische, datter av Gert Seehuusen og Nille Christophersdatter.
64Cornelische, Gert Seehusens lille datter.
65Margrete, datter av Gert Seehuusen og Nille Christophersdatter.
66Gert, sønn av Gert Seehusen og Nille Christophersdatter.
67Gert Seehusens barn [må vel være sønnen Gert].
68Andreas Heggelund, sønn av Richardus Seehusen og Christentze Heggelund.
69Johanna Margreta, datter av Richardus Seehusen og Christentze Heggelund.
70Johan Christian, sønn av Richardus Seehuusen og Christenze Heggelund.
71Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
72Johan Christian Seehuus og Ingebor Elisabeth Schinnerlien.
73Anna Catharina, datter av Richardus Seehuusen og Christence Hegelund.
74Margrethe Lisbeth, datter av Richardus Seehuus og Christentze Hegelund.
75Martinus Nicolay, sønn av Mathias Gram og Carnelsche Seehus.
76stud. kiøbmd. Hans Weiner og jomfr. Ide Gierding.
77u(ngkarl) stadscapitaine Sewerin Weiner og jomfrue Karen Dorthea von der Lippe
78Thomas, sønn av Lenert Weiner og Ahl Sehuusen.
79Johan, sønn av Lenert Weiner og Alida Svanenhielm.
80u(ngkarl) kiøbmand Johan Weiner og jomfrue Anna Bremer.
81ungk. kiøbm. Christopher Christian Kramer og jomfr. Alida Weiner.
82Clemmed, sønn av stiftskriver Hans Clemenssen Hvid og Elisabeth Seehusen.
83Henrich, sønn av Paulus van de Lippe og Lisbeth Seehuusen
84Dorothea Elisabeth, datter av Paulus Henrichsen v. d. Lippe og Elisabeth Hansdtr Seehuus
85Dorothea Catharina, datter av Paulus von der Lippe og Lisbeth Seehus
86Henrich, sønn av Paulus von der Lippe og Eisabeth Seehuus
87Jacob, sønn av Paulus von der Lippe og Elisabeth Seehuus
88Jan Diderich, sønn av Paulus von der Lippe og Elisabeth Seehuus
89Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336
90Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337
9183 A. gl. [Se P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. Aalesund 1876, s. 52-53].
92Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 2
93Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339 note 1
94Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339 note 2
95Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 234
96Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 235
97Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 230
98Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 230, 235
99Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 236
100Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
101Edvard Christian Sehusens sønn, 1 år 6 mdr.
102Christence Catharina, datter av Edvard Sehuus og Abel Kirstine Sehuus.
103Richardus, sønn av Johan Christian Seehuus og Ingebor Elisabeth Schinnerlien.
104R...hardus Sehuus, 57 år gl., Fattig Liig.
105Andreas Hegelund, sønn av Johan Christian Seehuus og Ingebor Elisabeth Schinnerlien.
106Andreas Seehuus og Anna Susanna Balchen, i huuset.
10730 år gl. ved FT-1801
108Tvilling.
109Allida, datter av Hans Weiner og Ide Geerding.
110Clarchie, datter? af sal. Hans Weiner og Ide Gierding.
111Alida, datter av Johan Weiner og Anna Bremer.
112Engel. datter av Johan Weiner og Anna Bremer.
113Leonard, sønn av Johan Weiner og Anna Bremer.
114Henrich, sønn av Johan Weiner og Anna Bremer.
115Cornelsche, datter av Johan Weiner og Anna Bremer.
116Karen Leonora, datter av Johan Weiner og Anna Bremer.
117Henrich, sønn av Johan Weiner og Anna Bræmer.
118Karen Leonore, datter av Jan Weiner og Anna Bramer.
119Johan, sønn av Johan Weiner og Anna Bræmer.
120Anna Johanne, datter av raadmand Johan Weiner og Anna Bræmer.
121«nyefød drengebarn begr.»
122Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 3
123Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 4
124Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338 note 2
125Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338 note 3
126Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 237
127Maren, datter av skipper Christian Waleur og Christence Catharina Seehuus.