© 2001 Simon Ellefsen

Schøller

Opdateret 31 Jan 2005.


Generation 1.

1.0.
Iver Schøller
     Stamfaren Iver Schøller levde på 1500-tallet og var sannsynligvis fra Mähren i Czechlovakia. Han flyttet siden til Kiel og Ribe.

Børn af Iver Schøller og _____:

2.1.Christopher Iversen Schøller, f. 1534, Tyskland), d. 1594, Danmark

Generation 2.

2.1.
Christopher Iversen Schøller
Født 1534, (Kiel, Tyskland)1.
Død 1594, Ribe, Danmark.
     Anno 1534 er min Farfader Christoffer Schøller fød til Verden. Anno 1547 satte hans Fader Iver Schøller hannem til en Borgemester udi Kiil ved Navn Christianus Griip, hannem tiente han trei Aar, saa reyste bem^te^ Borgemester med en Tyrcken Stat til Celle udi Landt Lüneberg, huor han var med hannem og vaar der udi Selskab 10 riidende og 4 stattelige Heste for vognen, som denne Stat fremførde, huor samme Borgemester han døde, ellers skulde samme penger bleven førte til Halberstat, der annammede Hertzogen af Lüneburgs Cantzler Baltzer Clemner bem^te^ penger af dennem og førte dennem til Halberstat; den Tid den fromme Mand fornam intet liv at forvente, da skickede han Bud til Hr. Cantzler Balthasar Klemner og Hr. Evert Møller, som siden blef Borgemester udi Hamburg, hos hannem bestilte han hannem udi tjeneste til hans Fader Hr. Evert Møller Høvidsmand paa Ritzen Byttel udi Landt Holstein, der var han et Aar, siiden blef han forskreven til sin Føde Bye Kiil og blef der strax Slotsskriverens Tjenere ved Nafn Johannes Skomager, huor han tiente tuende Aar, siiden kom han til Gram til Erlig og Velb. Mand Detleff von Bockwalt, huor han hans Velbhd tiente udi 11 Aars Tiid. Han overgik en uløckelig ildebrand i Ribe, huor han mistede 16 gaarde foruden mange andre midler, hans børn blefe derover adsprete og til Throndhiem kom trende af hans Sønner. Anno 1567 d. 13de Søndag efter Trinitatis vaar min Farfaders Bryllup med min Farmoder Karen sal. Hans Andersøns fordum Raadmand udi Ribe hans Datter, huis Siæl Gud være naadig, som hafde en christelig Afskeed fra Verden og lefede tilsammen udi 25 Aar og 3 Uger, huilcke aflede tilsammen 5 Sønner og 4 Døttre. [Eiler Schøller (1628-1705)].2
     Terpager siger (Ripæ cimbr. S. 640), at han var Slotsskriver paa Riberhus, dog har afd. Overlærer Kinch i sine Undersøgelser af Ribe Historie aldrig funden ham nævnt saaledes; naar Lengnick kalder ham Amtsskriver er dette galt, da denne Stilling først forekommer efter 1660.3

Gift 15674,5 med

Karen Hansdatter
Født omkring 1540.
Død 1592.
     Datter af Hans Anderssøn.
     Anno 1567 d. 13de Søndag efter Trinitatis vaar min Farfaders Bryllup med min Farmoder Karen sal. Hans Andersøns fordum Raadmand udi Ribe hans Datter, huis Siæl Gud være naadig, som hafde en christelig Afskeed fra Verden og lefede tilsammen udi 25 Aar og 3 Uger, huilcke aflede tilsammen 5 Sønner og 4 Døttre.5

Børn af Christopher Iversen Schøller og Karen Hansdatter:

3.2.Iver Christophersen Schøller, f. 1568, d. 1620, Køge
4.2.Hans Christophersen Schøller, f. 1570, d. før 1624
5.2.Else Christophersdatter Schøller, f. 1572, d. eft. 1622
6.2.Eiler Christophersen Schøller, f. 1574
7.2.Karen Christophersdatter Schøller, f. 1577, d. før 1622
8.2.Anne Christophersdatter Schøller, f. 1579, d. 1637, Nakskov.
9.2.Caspar Christophersen Schøller, f. 1582, d. 1661
10.2.Eiler Christophersen Schøller, f. 1584, d. 1628
11.2.Maren Christophersdatter Schøller, f. 1585, d. før 1622
12.2._____

Generation 3.

3.2.
Iver Christophersen Schøller
Født 1568, Onsdagen efter alle Helgene om Morgenen mellem 5 og 6.5.
Død 22 okt. 1620, Køge6.
     Slotsskriver paa Dragsholm. Borger i Køge. Barnløs.6

Gift 16057 med

Bodil Jacobsdatter
Født 1561, København6.
Død 30 aug. 1619, Køge6.
     Se også PHT II s. 310

[Gift 1° med Rasmus Sørensen Brochmand (1537 - 1599); Gift 2° 1605 med Iver Christophersen Schøller (1568 - 22 okt. 1620)].
4.2.
Hans Christophersen Schøller
Født 22 nov. 15705.
Død før 13 feb. 16246.
     Til Gjølmø i Ørkedalen, som han 20. juni 1610 af Kongen faar Bevilling til at bruge sin Livstid, og som han da paaboer (Norske Registr. 1596-1616, s. 369). 14. maj 1623 faar han denne Gaard, som skyldte 3 Spand, ved Mageskifte med Kongen, idet han til Gjengjæld afstaar Gaardene Berbo og Ronningen i Ørkedal samt 4 Gd. i Guldalen, ialt 6½ Spand (Norske Registr. 1660-70, s. 633). Foged over Ørkedal og Guldal. Barnløs.6

Gift _____med

Karen Jørgensdatter
5.2.
Else Christophersdatter Schøller
Født 16 okt. 1572, om Natten Klocken vaar 2.5.
Død efter 1622.
     Død ugift efter 1622.8
6.2.
Eiler Christophersen Schøller
Født 14 okt. 1574, om Middagen mellem 1 og 2 Slet.5.
     Død som barn (før navnebroren Eiler født 1584 ?)9
7.2.
Karen Christophersdatter Schøller
Født 14 feb. 1577, ved 12 Slet om Natten.5.
Død før 1622.
     Død ugift før 1622.10
8.2.
Anne Christophersdatter Schøller
Født 12 sep. 1579, om Aftenen mellem 9 og 10 Slet.5.
Død 20 sep. 1637, Nakskov.11.
     Ane Schøller havde i 1ste Ægteskab 2 Børn, hvis Arveparter vare resp. 1028 og 600 sldl. foruden Løsøre.11

Gift 1° _____med

Mathias Nielsen
Død 161612.
     Kjøbmand i Nakskov.11
     Købmand og Byfoged i Nakskov.12

Gift 2° 23 jul. 16156 med

Mads Bergen
Født 30 jan. 1592, Rødby11.
Død 5 jun. 1649, Nakskov11.
     Han blev Kirkeværge 1615, Raadmand 27. nov. 1618, Borgemester 10. april 1630.11

[Gift 1° 23 jul. 1615 med Anne Christophersdatter Schøller (12 sep. 1579 - 20 sep. 1637); Gift 2° 21 jul. 1639 med Karen Nielsdatter].

Børn af Anne Christophersdatter Schøller og Mathias Nielsen:

13.8.Niels Mathisen
14.8.Karen Mathisdatter

Børn af Anne Christophersdatter Schøller og Mads Bergen:

15.8.Mathias Bergen
16.8._____
17.8._____
9.2.
Caspar Christophersen Schøller
Født 28 jan. 1582, om Morgenen mellem 4 og 5 slet.13.
Død 6 mai 1661, «ved 3 slet efter Middag».13, begravet 12 mai 1661, Trondhjem Domkirke.14.
     Til Gjølmø, som han ved Broderen Eilers Død 1628 blev Eneeier af; 1598 kom han til Broderen Iver paa Dragsholm, hvor han var 4 Aar ved de kongelige Skatters Opkrævning, drog derefter til Norge og fæstede 1606 Bopæl i Trondhjem. I Krigen 1612 tjente han som Lieutenant ved Hæren i Jæmteland, tog efter Krigen sin Afsked og blev Stiftsskriver i Trondhjem Lehn og Foged over Selbo Fogderi i 5 Aar samt Overformynder i Trondhjem (1625-1630). 1628 Ombudsmand og Forvalter over Bakke Kloster Lehn, hvad han var i 16 Aar, og imidlertid gav Kongen ham Archidiaconi Præbende i Trondhjems Capitul, hvad han besad i 40 Aar indtil sin Død. 22. maj 1632 bliver han, saalænge han er Foged for Bakke, fri for Byens Bestilling.14
     29. nov. 1659 blev han angreben af Apoplexi i den høire Side, men fik atter en Tid efter sin Førlighed, indtil han fik et nyt Anfald 3. maj 1661.14

Gift 11 jan. 1607, Trondhjem.15 med

Ellen Christensdatter
Født omkring 11 aug. 1587.
Død 6 jul. 1657, Trondhjem., «der Klocken slog tolf, der hun hafde lefet 70 Aar ringere 5 Uger og en Dag.»13.
     Datter af Christen Jenssen Jyde og Anne Hansdatter.

Børn af Caspar Christophersen Schøller og Ellen Christensdatter:

18.9.Karen Caspersdatter Schøller, f. 1607, Trondhjem.
19.9.Christoffer Caspersen Schøller, f. 1608, Trondhjem.
20.9.Christen Caspersen Schøller, f. 1609, Trondhjem., d. 1677, København.
21.9.Iver Caspersen Schøller, f. 1611, Trondhjem.
22.9.Hans Caspersen Schøller, f. 1613, Trondhjem.
23.9.Anne Caspersdatter Schøller, f. 1615, Trondhjem.
24.9.Maren Caspersdatter Schøller, f. 1616, Trondhjem., d. 1616, Trondhjem.
25.9.Hilleborg Caspersdatter Schøller, f. 1617, Trondhjem., d. omkr. 1700
26.9.Casper Caspersen Schøller, f. 1619, Trondhjem.
27.9.Maren Caspersdatter Schøller, f. 1620, Trondhjem.
28.9.Anders Caspersen Schøller, f. 1622, Trondhjem.
29.9.Maren Caspersdatter Schøller, f. 1623, Trondhjem., d. 1623, Trondhjem.
30.9.Anders Caspersen Schøller, f. 1624, Trondhjem.
31.9.Eiler Caspersen Schøller, f. 1628, Trondhjem., d. 1705
32.9.Christoffer Caspersen Schøller, f. 1629, Trondhjem., d. 1629
33.9.Christoffer Caspersen Schøller, f. 1630, Trondhjem., d. 1681
10.2.
Eiler Christophersen Schøller
Født 1584, paa Søndag før Pintze Tid mellem 2 og 3 Slet.16.
Død 1628.
     Eyler Schøller til Gjølme var ombudsmann og forvalter over Bakke klosterlen. Ved siden av sin embetsstilling drev han i utstrakt grad med sagbruk. Søledes får han i 1621 av lensmannen feste på en dobbelt sag i Bakke len og likeledes eide han Vesternes og Kolberg på Nordmør i Vigs og Halse tinglag. Han døde 1628 på en reise til Kjøbenhavn i Vardbjerg, og hans hustru Maren Christensdatter får samme år (30. aug. 1682) bevilling til å la hans lik føre til Trondheim og begrave han der mot å gi 50 rdl. til de fattige. Enken ektet senere Christen Bastiansen Stabel. Eyler Schøller hadde i sitt ekteskap 6 barn, 2 sønner og 4 døtre.
     Ejler Christophersen Schøller var fogde i Härjedalen troligen från 1621, men säkert från 1623 till 1627. Han var, som alla de norsk/danska fogdarna, aldrig bosatt i Härjedalen. Han bodde i Trondheim.17

Gift _____med

Maren Christensdatter
     Datter af Christen Jenssen Jyde og Anne Hansdatter.
     «Maren Eylers» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1613, 1620 og 1624.18

[Gift 1° med Eiler Christophersen Schøller (1584 - 1628); Gift 2° med Christen Bastiansen Stabell].

Børn af Eiler Christophersen Schøller og Maren Christensdatter:

34.10.Christopher Eilersen Schøller, d. før 1681
35.10.Iver Eilersen Schøller, f. 1618, Trondhjem., d. 1658, (Roskilde)
36.10.Maren Eilersdatter Schøller, d. eft. 1682
37.10.Anne Eilersdatter Schøller
38.10.(Maren?) Eilersdatter Schøller
39.10.Karen Eilersdatter Schøller, d. før 1646
11.2.
Maren Christophersdatter Schøller
Født 8 nov. 1585, om Natten ved 1 Slet.19.
Død før 1622.
     Død ugift før 1622.20
12.2.
___________
     Arvid Torbergsen (død ca. 1651) sier i et gjeldsbrev av 1631, at Eilert [Christophersen Schøller (1584-1628)] var hans hustrus mors bror.21
     Hun må vel være identisk med enten Karen eller Maren, der ifølge Schøller optegnelserne i PHT (1890) begge skal være døde ugifte før år 1622 - der gives desværre ingen begrundelse for at begge disse søstre skal være døde ugifte inden år 1622.

Børn af _____ og _____:

40.12._____

Generation 4.

13.8.
Niels Mathisen
     Levede 1644.11
14.8.
Karen Mathisdatter
Begravet 22 dec. 167411.

Gift omkring 16356 med

Hans Jacobsen Wolf
Død 165811.
     Søn af Jacob Jacobsen Wolf og Maren Iversdatter.
     Toldskriver i Nakskov.11

Børn af Karen Mathisdatter og Hans Jacobsen Wolf:

41.14.Eiler Hansen Wolf, f. 1637, d. 1711
42.14.Iver Hansen Wolf, f. omkr. 1635, Danmark., d. 1690, Trondenes.
43.14.Jacob Hansen Wolf
44.14.Christoffer Hansen Wolf
45.14.Christoffer Hansen Wolf
46.14.Anna Hansdatter Wolf, d. 1674
15.8.
Mathias Bergen
Begravet 3 dec. 164322.
16.8.
___________
     Død som barn.22
17.8.
___________
     Død som barn.22
18.9.
Karen Caspersdatter Schøller
Født 23 jan. 1607, Trondhjem., om Dagen Klocken var 12 slet.19.
     Død ugift ? [Af voris faster vare ickon 2 i live, som blef giftede ~ altså Hilleborg og Anne].23
19.9.
Christoffer Caspersen Schøller
Født 24 jan. 1608, Trondhjem., om Aftenen Klocken 9.19.
     Død som barn.24
20.9.
Christen Caspersen Schøller
Født 18 okt. 1609, Trondhjem., ved 3 Slet om Morgenen.19.
Død 10 dec. 1677, København.25, begravet 22 mar. 1678, Vor Frue kirke i København.25.
     9 Aar gammel kom han paa Grund af Pesten i Trondhjem til Jon Robbertsøn, Foged i Nummedal, hvor han var 2 Aar, var saa et Aar hjemme, indtil han i 3 Aar opholdt sig hos Mag. Lambert Balckenberg i Sundalen, hvorpaa han 1624 kom til Flensborg til Giert Mølman for at uddannes i Regning og Bogholderi; her var han 1½ Aar, kom da til Hamburg til Achateus Hager, hvor han ligeledes var 1½ Aar. 1628 kom han til Kjbhv. i det danske Cancelli til 1630; fra 1630-33 hjalp han Faderen i hans Embede.25
     Han aflagde Ed som Borger i Kjøge 19. dec. 1636, blev Raadmand 20. april 1641, Borgmester 28. okt. 1654. Assessor i Høiesteret 2. juli 1670. 1661 var han Commissair i Kai Lykkes Bo og gjorde som saadan Indførsel paa Gisselfeld.; 1668 faar han af Kongen Skjøde paa Gaarden Lossen i Melhus Sogn, Trondh. Amt for 75 Rdr.; 29. aug. 1670 Confirmation paa Odelsgods i Trondh. Amt, som er tilfaldet ham efter Faderen efter rigtig Likvidation af 28. febr. 1663.; 1667 klager han over, at Commissairene i hans Faders Bo uden hans Tilladelse have mageskiftet 11 Gaarde, som vare tilfaldne ham. Ved Udskrivningen til Krigsstyret 1677 sættes han i 1ste Kl., som daglig svarer 2 Rdr. Ved sin Død betænkte han de Fattige i Kjøge med 500 sldl., Kirken med 300 sldl. og Skolen med 300 sldl.25
     30. jan. 1677 reiste han i Forretninger til Kjbhv. hvor han døde 10. dec., Formid. Kl. 10, Liget blev nedsat i Vor Frue Kirke 22. mar. for senere at flyttes til Kjøge, hvor Hustruen var bleven bisat. De hvilede i et Familiecapel indtil en Restauration af Kirken 1866-68, da Kisterne sænkedes under Gulvet; i et Sideskib, der nu benyttes til Vaabenhus, hænger et Epitaphium med et Maleri af ham og hans Hustru.25
21.9.
Iver Caspersen Schøller
Født 23 okt. 1611, Trondhjem., om Morgenen ved 4 slet.19.
22.9.
Hans Caspersen Schøller
Født 14 sep. 1613, Trondhjem., om Aftenen ved 10 Slet.19.
     Død som barn.24
23.9.
Anne Caspersdatter Schøller
Født 23 apr. 1615, Trondhjem., om Natten ved 2 Slet.18.
     3. sept. 1672 faar hans Enke, Ane, boende paa Edøen, Confirmation paa en Del Gods i Nordmør Fogderi, som efter Søskende Skifte er tilfalden hende.26

Gift _____med

Oluf Jacobsen Mechlenborg
Født omkring 160027.
Død omkring 1655.
     Søn af Jacob Mechelborg og Maren Michelsdatter.
     Foged over Nordmør; 30. april 1625 faar han og hans Hustru Bevilling paa at bruge Gaarden Edøen deres Livstid; 8. febr. 1627 faar han af Kongen Skjøde paa Gaarden Røssen og 2 Sauge paa Nordmør; 28. sept. 1634 Confirmation paa et Mageskifte med Kongen.28
     Blev foged over Nordmøre da faderen blev syg i 1618/19 og kort tid efter døde. Oluf nævnes som foged til Nordmøre indtil 1628, men fra 1623 til 1637 endvidere også som tolder til Fossen.27
     Hvornår Oluf døde ved man ikke, men det er måske sket i 1655, hvor han under odelsskat 1655/56 omtales som sal. Oluf Mechelborgs.29

[Gift 1° med Clara Rasmusdatter; Gift 2° med Anne Caspersdatter Schøller (f. 23 apr. 1615)].

Børn af Anne Caspersdatter Schøller og Oluf Jacobsen Mechlenborg:

47.23.Caspar Olufssøn Mechelborg, d. 1684
24.9.
Maren Caspersdatter Schøller
Født 5 dec. 1616, Trondhjem., om Aftenen ved 5 Slet.18.
Død 14 dec. 1616, Trondhjem., ved 12 Slet.18.
25.9.
Hilleborg Caspersdatter Schøller
Født 20 nov. 1617, Trondhjem., «Natten til Løverdag ved 3 Slet».18.
Død omkring 1700.
     Iflg. PHT 1890, skal hun være død 1708 men dette må være forkert, da der afholdes skifte efter hende 9. feb. 1701. Årstallet 1708 er fra broren Eiler Schøllers og skulle være fra hans egen hånd (men han døde år 1705).30,18
     Skifte 9 feb. 1701, Trondhjem.30Forsegling 31. dec. 1700. Reg. gull for 35 (mrk. IHS), penger 243, sølv 164 (mrk. CBSMCD-HCDS), jordegods, ialt 2085, gjeld 306.Strid mellem de to kull barn, nevnes bl.a. at avd. hadde underholdt Ole Olsen til 16 års alder og utstyrt ham da han nylig reiste ut, synes å være pårørende av Ellen Madsdatter..

Gift 1° _____med

Mads Boyesen
     Skifte 28 feb. 1648, Trondhjem.311 dtr. 420 Rd..

Gift 2° _____med

Peder Madsen Hjort
     Raadmand i Trondhjem.32,33
     Skifte 3 jun. 1679, Trondhjem.33Kontrafeyer av ektefellene, avd. Casper Christophersen og h., avd. Mads Bøyesen og borgerm. Iver Caspersen, Sl. Hans Caspersen, viselagmand Christopher Caspersen og hans hustru, avd. Benedicte Persdatter og «Sl. Caspers Lig Contrafey». Sølv 442, jordegods, 9287 - 3118 Rd..

Børn af Hilleborg Caspersdatter Schøller og Mads Boyesen:

48.25.Ellen Madsdatter, d. før 1701

Børn af Hilleborg Caspersdatter Schøller og Peder Madsen Hjort:

49.25.Mads Pedersen Hjort
50.25.Karen Pedersdatter Hjort
51.25.Barbara Pedersdatter Hjort
52.25.Casper Pedersen Hjort, d. omkr. 1697, Helle i Stjørdal.
26.9.
Casper Caspersen Schøller
Født 26 jan. 1619, Trondhjem.34,18.
     Død som barn.24
27.9.
Maren Caspersdatter Schøller
Født 23 apr. 1620, Trondhjem., om Natten ved 3 Slet.18.
     Død som barn.24
28.9.
Anders Caspersen Schøller
Født 18 apr. 1622, Trondhjem., 5 Slet om Aftenen paa Skiær Torsdag.18.
     Død som barn.24
29.9.
Maren Caspersdatter Schøller
Født 12 jul. 1623, Trondhjem.18.
Død 8 okt. 1623, Trondhjem.18.
30.9.
Anders Caspersen Schøller
Født 21 dec. 1624, Trondhjem., om Morgenen ved 5 Slet.18.
     Død som barn.24
31.9.
Eiler Caspersen Schøller
Født 21 apr. 1628, Trondhjem., Mandag Aften Klocken 10.18.
Død 14 dec. 1705, Kl. 1 om Eftermiddagen.35, begravet _____, Trondhjem domkirke.35.
     Eiler Schøller til Kirkesætter, studerede i Leyden 1647, Raadmand i Trondhjem 25. febr. 1664.; Overhofretsassessor 27. juni 1681.; 5. juni 1672 Confirmation paa Odelgods i Trondhjem Amt, tilfalden ham efter Faderen.; 29. maj 1680 for sig og ægte Descendenter Tilladelse, at hvad Jordegods de enten nu eie eller herefter bekomme, det maa de nyde med lige Frihed som Adelen eller Kjbhvs. Indbyggere.36
     Ifølge NST 23 (1972), s. 236, døde assessor Eyler Schøller 14/2 1705, i losji hos enken Maren Rolf Heyes. Skifte samme dag.37
     Skifte 14 feb. 1705, Trondhjem.37Datter Gundele frasa seg arv og gjeld. Sønn Christopher død efter faren i Inderøy fikk morsarv 9. mai 1703. Gull signetring og rester av velstand. 134 - 92 Rd..

Gift 1° 1 nov. 1653, Trondhjem., Alle Helgens Dag.38,35 med

Gunhild Melchiorsdatter
Født 6 jan. 1628, Hellig Tre Kongers Dag.39.
Død 23 feb. 1662, Hemne., om Aftenen ved den 6te Time.39,39, begravet _____, St. Margrete Kirke i Hevne.39.
     Datter af Melchior Jacobsøn (Falch) og Mille Oudensdatter Aspen.
     Likpreken over henne holdt av Jens Mogensøn Herdal, sogneprest i Åfjorden, er trykt i Kbh. 1681 [Kgl. Bibl. i København.]40

Gift 2° 2 okt. 1664, Trondhjem.41,42 med

Susanne Christophersdatter Tønder
Født 14 mai 1640, Bremsnæs Fogedgaard., Christi Himmelfartsdag ved 6 Slet om Aftenen.43.
Død 16 mai 1675, ved 10 Slet om Formiddagen.43, begravet 6 jun. 1675, St. Margrete Kirke i Hevne.43.
     Datter af Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olsdatter (Skriver).

[Gift 1° 29 apr. 1655 med Anders Madsen (d. 1661); Gift 2° 2 okt. 1664 med Eiler Caspersen Schøller (21 apr. 1628 - 14 dec. 1705)].

Børn af Eiler Caspersen Schøller og Gunhild Melchiorsdatter:

53.31.Elen Eilersdatter Schøller, f. 1654
54.31.Milde Eilersdatter Schøller, f. 1655, d. 1711, København.
55.31.Casper Eilersen Schøller, f. 1656
56.31.Ellen Eilersdatter Schøller, f. 1657, Hevne., d. 1689, Kværnæs.
57.31.Melchior Eilersen Schøller, f. 1658, d. 1658
58.31.Melchior Eilersen Schøller, f. 1659
59.31.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1662, d. _____

Børn af Eiler Caspersen Schøller og Susanne Christophersdatter Tønder:

60.31.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1665, d. 1667
61.31.Gunille Eilersdatter Schøller, f. 1667, d. 1707
62.31.Anders Eilersen Schøller, f. 1668, d. 1675
63.31.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1669, d. 1670
64.31.Susanne Eilersdatter Schøller, f. 1671
65.31.Christopher Eilersen Schøller, f. 1672, d. 1705
66.31.Eiler Eilersen Schøller, f. 1674, d. 1674
32.9.
Christoffer Caspersen Schøller
Født 26 jul. 1629, Trondhjem., Søndag Morgen ved 9 Slet.35.
Død 162935, begravet _____, Ørkedals kirke.35.
33.9.
Christoffer Caspersen Schøller
Født 20 nov. 1630, Trondhjem., Løverdag Aften ved 6 Slet.35.
Død 9 apr. 1681.
     Han fikk bestalling på embetet som vise-lagmann [i Trondheim] den 5. aug. 1674. Han skulle etterfølge Dreyer når denne sluttet (NK bd. II, s. 190). Han bodde på gården Gjølme i Orkdal.44

Gift _____45med

Maren Andersdatter
Født 1633.
Begravet 25 jul. 1701, Trondheim..
     Datter af Anders Olufsen og Birgitte (Berte) Rasmusdatter (Schøller?).

Børn af Christoffer Caspersen Schøller og Maren Andersdatter:

67.33.Anders Christoffersen Schøller, f. 1664, d. 1724
68.33.Caspar Christoffersen Schøller, d. 1716, Frederikstad.
69.33.Niels Christoffersen Schøller
70.33.Christian Christoffersen Schøller
71.33.Christoffer Christoffersen Schøller, d. 1728, Berlin.
72.33.Ellen Christoffersdatter Schøller, d. 1741, Ørkedal.
73.33.Birgitte Christoffersdatter Schøller
74.33.Maren Christoffersdatter Schøller
34.10.
Christopher Eilersen Schøller
Død før 168146.
     Kjøbmand i Trondhjem.46

Gift _____med

Karen Nielsdatter Brynie

Børn af Christopher Eilersen Schøller og Karen Nielsdatter Brynie:

75.34.Maren Schøller, f. 1656, Trondhjem, d. 1742
35.10.
Iver Eilersen Schøller
Født 1618, Trondhjem.47.
Død 11 sep. 1658, (Roskilde)47, begravet 17 sep. 1658, Roskilde.47.
     Han kom til Herlufsholm i Marts 1633, dimitt. 1638, studerede i Leyden 1641, immatricul. 24. sept., Magister 29. maj 1655, samme Aar Lector philos. i Roeskilde og Cannonicus; reiste 1648-50 udenlands som Hovmester for Grev Christoffer Parsberg.47

Gift 165446 med

Ellen Randulf
Født 2 nov. 163548,47.
Død 170548,47.
     Datter af Enevold Nilssøn Randulf og Bente Rasmusdatter (Muus).

[Gift 1° 1654 med Iver Eilersen Schøller (1618 - 11 sep. 1658); Gift 2° med Eskild Lauridsen Dalhus (d. 1688)].

Børn af Iver Eilersen Schøller og Ellen Randulf:

76.35.Maren Iversdatter Schøller
77.35.Anne Iversdatter Schøller
36.10.
Maren Eilersdatter Schøller
Død efter nov. 168246.

Gift _____med

Morten Lauritsen (Lerche)
     Stilling: Foged over Ørkedalen49.
     Stilling: Borger og rådmand i Trondhjem49.

Børn af Maren Eilersdatter Schøller og Morten Lauritsen (Lerche):

78.36.Eiler Mortensen Lerche
79.36.Anne Mortensdatter Lerche
80.36.Lars Mortensen Lerche
81.36.Maren Mortensdatter (Lerche)
37.10.
Anne Eilersdatter Schøller
     10. aug. 1654 faar hun af Fred. Urne paa Kongens Vegne Brugen af 3 Sauge i Størdalen, som var bevilliget hendes sal. Mand, imod 6½ Rdr. aarlig Afgift.50
     Anne Schøller bebrever 6. jan. 1681 Broderdatteren Maren Wessels med Fierding og Tiende Gave efter sin Død.20
     Barnløs.50

Gift 1° _____med

Anders Mikkelsen
     Raadmand og Amtsskriver i Trondhjem.47
     Skifte 16 mar. 1655, Trondhjem.47Avdøde Anders Michelsen, av um. bare to brorbarn, som enken Anne har gitt hver 100 Rd., skr. hos Morten Laursen (Lerche)..

Gift 2° _____med

Jens Jensen Friis
Født 2 jul. 163451,52.
Død før 11 sep. 168020.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Bliver 11. juni 1662 Notarius og Assessor i Capitulet i Trondhjem. Faar 17. sept. 1662 Brev paa Sparboe Præstegjelds Kirker samt 22. aug. 1663 Brev paa at maatte dømme og votere i Capitelet lige med de andre Capitulares. Han er død 11. sept. 1680, da hans Eftermand udnævnes.20
     Han og Hustru opretter 29. nov. 1665 en Overenskomst, da de i 10 Aar have været gifte uden Børn, om at den længstlevende skal besidde Boet.20
38.10.
(Maren?) Eilersdatter Schøller
     Trolig død i barselseng, med en datter der døde ung.

Gift _____med

Anders Clausen
Født omkring 1593, Gislinge på Sjælland53.
Død 6 sep. 165253, begravet 10 sep. 1652, Trondhjem.50.
     Søn af Claus (Holbæk?).
     Student 1612, mag. 1627 og rektor i Trondhjem fra 1627 til sin død.
     Rektor ved Trondhjems Katedralskole.54
     Immatrikulert under navnet Gieslingius efter fødesognet Gislinge ved Holbæk paa Sjælland.54
     Se A.E. Erichsen: Trondhjems Katedralskoles Hist.

[Gift 1° med (Maren?) Eilersdatter Schøller; Gift 2° med Anne Pedersdatter].

Børn af (Maren?) Eilersdatter Schøller og Anders Clausen:

82.38.Andersdatter
39.10.
Karen Eilersdatter Schøller
Død før 30 jan. 1646.
     Skifte 30 jan. 1646, Trondhjem.55Borgermester Laurids Bastiansen (Stabel), hans avdøde hustru Karen Eilersdatter, 5 s., 3 dtr., 5200 Rd. og innbo m.v., forsamlet var Christen Bastiansen, Morten Lauritzen, Anders Michelsen..

Gift _____med

Laurits Bastianssøn Stabel
Født omkring 160429.
     Søn af Bastian.
     Borgermester i Trondhjem.56
     ?? Se A.St.Castberg "Slekten Stabel-Stabell". ??
     Skifte 21 dec. 1669, Trondhjem.56påbeg. 11. febr. Brutto 17.078 Rd..

[Gift 1° med Karen Eilersdatter Schøller (d. før 30 jan. 1646); Gift 2° med Susanna Pedersdatter Krabbe (f. aug. 1627)].

Børn af Karen Eilersdatter Schøller og Laurits Bastianssøn Stabel:

83.39.Eiler Lauritssøn Stabel
84.39.Anne Lauritsdatter Stabel
85.39.Maren Lauritsdatter Stabel
86.39.Oluf Lauritssøn Stabel
87.39.Enevold Lauritssøn Stabel
88.39.Otte Lauritssøn Stabel
89.39.Bastian Lauritssøn Stabel
40.12.
___________

Gift _____med

Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg)
Død omkring 165157.
     Bosatt i Trondheim i 1643, skal ha vært dansk, sikkert fra Varberg i Halland.58
     Han var gift med en søsterdatter til Eylert Christophersen Schøller f. 1584 i Danmark. Arvid Torbergsen Warberg nevnes første gang i 1627-1628 og 1630-1631, da han er fører av en skute tilhørende i Trondheim. I 1639 var han rådmann i Trondheim. Han døde ca. 1650.59
     Han var trolig nordlandshandler. I 1631 kalles han borger og innvåner i Trondheim. Nielsen sier at han ble utnevnt til rådmann den 2. sept. 1639 [Nielsen (1956), s. 132]. Han nevnes i lensregnskapet som rådmann den 29. mai 1643 [lensr. 73.7], den 20. jan. 1644 [lensr. 73.7], den 17. nov. 1645 [lensr. 81.5], den 10. jan. 1648 [lensr. 87,1] og siste gang den 26. mai 1651 [lensr. 98.2].60
     Han overtok i 1631 Eilert Schøllers gård i Trondheim [Berg (1951), s. 271f.] Den 12. nov. 1631 utga han et gjeldsbevis på at han hadde 50 rdl av de husarmes penger stående hos seg på rente, disse pengene hadde vært utlagt til Maren Christensdatter salig Eilert Schøllerts enke. Han nevnes i lensregnskapet som skipper og i 1637 førte han en skute. Han sees også å selge sild til lensherren og han deltok i sildefisket i Bjugn. Han var nok nordlandshandler.60
     Ifølge Berg døde han ca. 1651. Han må ha vært gift med en niese av Eilert Schøller da Arvid sier selv, i det ovenfor nevnte gjeldsbrevet av 1631, at Eilert var hans hustrus mors bror.21
     Han kan være identisk med en Anfind Torbersøn, der optræder som fadder 26. juli 1629 til Christopher Caspersen Schøllers barnedåb.

Børn af _____ og Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg):

90.40.Rasmus Arvesen (Warberg), f. omkr. 1630, d. 1675
91.40.Elisabeth Arensdatter
92.40.Nicolaus Arvidi Warbergensis

Generation 5.

41.14.
Eiler Hansen Wolf
Født 163711.
Død 171111.
     Eiler Hansen Wolf, Præst i Skælby (jvf. Barfods Falsters Geistlighed I, 245-51).11
42.14.
Iver Hansen Wolf
Født omkring 1635, Nakskov, Danmark.61,62.
Død 1690, Ervik, Trondenes.61,62.
     Blev 10. juli 1674 foged i Senjen og døde som sådan i 1690 på Erviken i Trondenes.63

Gift _____med

Maren Paulsdatter Haderslev
Født omkring 1630, Haderslev, Danmark.61,62.
Død 1711, Ervik, Trondenes.61,62.
     Skifte 15 jun. 171261.

Børn af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev:

93.42.Hans Iversen Wulff, f. omkr. 1661, Trondenes., d. 1744, Trondenes.
94.42.Anna Iversdatter Wolf, f. 1666, Trondenes., d. 1722, Trondenes.
95.42.Paul Iverssøn Wolf, f. omkr. 1668
96.42.Else Marie Wolf, f. 1670, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
97.42.Karen Iversdatter Wolf, f. 1672, Trondenes.
43.14.
Jacob Hansen Wolf
     Jacob Hansen Wolf var 1674 Bager paa Christianshavn.11
44.14.
Christoffer Hansen Wolf
Døbt 2 feb. 164122.
Begravet 7 feb. 164122.
45.14.
Christoffer Hansen Wolf
Døbt 20 mar. 164222.
     Antages 1674 at være i Danzig.22
46.14.
Anna Hansdatter Wolf
Døbt 21 jul. 164422.
Død 13 mar. 167422.

Gift 24 sep. 167115 med

Christen Nielsen
Død 13 mar. 167422.
     Bager i Nakskov.22
47.23.
Caspar Olufssøn Mechelborg
Død 168429.
     Drev Edøygård. Ved skifteretssagen den 23. sept. 1684, var der jordegods for 688 rdl. Døde barnløs.29

Gift _____med

Susanna Lauritsdatter Stabel
Født 1650, Trondhjem.29.
     Datter af Laurits Bastianssøn Stabel og Susanna Pedersdatter Krabbe.

[Gift 1° med Caspar Olufssøn Mechelborg (d. 1684); Gift 2° med Michael Schive].
48.25.
Ellen Madsdatter
Død før 9 feb. 170164.

Gift _____med

Povel Larsen
Død før 9 feb. 170165.

Børn af Ellen Madsdatter og Povel Larsen:

98.48.Laurs Povelsen, f. omkr. 1670
99.48.Hilleborg Povelsdatter, d. før 1701
100.48.Margrethe Povelsdatter
101.48.Benedigte Povelsdatter
102.48.Lisabeth Povelsdatter, f. omkr. 1678
49.25.
Mads Pedersen Hjort
     Mads Pedersen Hiort var Cornet og en meget braf Mand, som visselig hafde bracht det hoyt om han hafde leved, men ved en uløckelig hendelse blef ihiel skut uden for Kiøbenhafn ved Rafenborrig for en letsindig Quindes Person.23
     Avdød ved faderens skifte 3. juni 1679.33
     [Se Trondhjem overform. prot. 1, 31. jan. 1680 efter Ollef Larsen skredder].33
50.25.
Karen Pedersdatter Hjort

Gift før 9 feb. 1701 med

Seier Rasbech
     Major. Bosatt? på Gravrok.66,33,30

Børn af Karen Pedersdatter Hjort og Seier Rasbech:

103.50.Elen Seiersdatter Rasbech
51.25.
Barbara Pedersdatter Hjort

Gift 1° _____med

Niels Pedersen Lem
Død efter 169332.
     Søn af Peder (Nielsen?) Lem og Abel Ludvigsdatter Munthe.
     Blev Student 1667, - var Foged paa Nordmøre og boede paa Bremsnæs ved Christianssund; han levede endnu i 1693, men kaldes da "forige Foged".32
     Kaldes ved svigerfarens skifte 3. juni 1679 «fordum foged i Nordmør»33

Gift 2° _____med

Tollef Nicolai Schønberg
     Oberstlieutenant.32

Børn af Barbara Pedersdatter Hjort og Niels Pedersen Lem:

104.51.Caspar Fredrik Lem
105.51._____
106.51._____
52.25.
Casper Pedersen Hjort
Død omkring 1697, Helle i Stjørdal.30.
     Fenrik i Trondhjem (1679).33
     Skifte nov. 1697, Trondhjem ?30.
53.31.
Elen Eilersdatter Schøller
Født 14 aug. 1654, om Morgenen hel tilig.35.
     Død som smaa.67
54.31.
Milde Eilersdatter Schøller
Født 21 sep. 1655, mellem 2 og 3 Slet om Middagen, som var paa en Fredag.35, døbt 30 sep. 1655, Hevne kirke.35.
Død aug. 1711, København..
     Mille Eilersdotter Schöller, Moder til 12 Børn.68

Gift 30 dec. 1674, Kirkesætter.35 med

Peter (Nielsen?) Kaasbøl
Født omkring 1645.
Død mai 1693, København.69, begravet _____, Helligånds Kirke i København.69.
     Søn af Niels Kaasbøll.
     Han var ifølge Hornemann født i Danmark og sønn av Jens Kaasbøl på Kaasbøl gård i Fyn.69
     Petter Kaasbøl fikk bestalling på stillingen (som president i Trondheim) den 27. nov. 1686 (NK bd. IV, s. 103). Han fikk avskjed fra stillingen den 18. febr. 1693 (NK bd. V, s. 193).70
     Kaasbøl hadde vært fogd i Orkdal i tiden 1673-78 og brukte gården Tronsvold. I 1676 ble han også stiftsamtskriver i Trondheim. Denne stillingen kombinerte han med presidentvervet men mistet begge stillingene i 1693. Ifølge skifte etter ham eide han 68 spann jordegods i Trøndelag og Møre. Han eide også en bygård med grund verdsatt til 1700 rdl og eide også en annen bygård verdsatt til 352 rdl. Han eide også avelsgården Devle. I skifte nevnes bl.a to sager på Draksten, bergparter 2/180 parter i Røros og 1/8 part i Løkken. Han hadde også et stort hus på verket hvor han bodde når han var der.70
     Kaasbøl lå i en langvarig prosess mot Müllers arvinger om at han skyldte dem 30000 riksdaler. Når det ble oppdaget at han hadde kassemangel i sin stilling og ikke kunne gjøre opp for seg ble han fratatt sine stillinger. Melchior Augustinnusen sier i sine notater om han under februar måned i 1693 at: »Præsident Petter Kaasbøl, som i nogle aar laa i København og procederede mot Møllers arvinger mistede begge Bestillinger. Han døde selv i sin Arrest i København i Mai. Blev begraven i Helliggeist Kirke. Sic transit gloria mundi«. Kaasbøl gikk altså konkurs og ved skifteoppgjøret etter ham viste skifte et gjorde kongen krav på 20900 riksdaler det som ble igjen etter dette tok Kaasbøls andre kreditorer.69
     Barn som er nevnt i Schølleroptegnelserne (PHT 1890, s. 217 ff.) og Hornemann er: Eilert, Gunnhild, Nils, Peder, Anna, Ellen, Susanna, Else, Mille, Elisabeth, Kaspar. Hornemann har på sin tavle også ført opp to sønner til: Hans og Anders - det er mulig at barna Hans og Anders som Hornemann setter opp som sønn av president Kaasbøll være sønner av Peder Sørensen Kaasbøll i Lille-Fosen. Peder Sørensens Kaasbøls barn var (skifte 15. jan. 1696 i Theim etter hans hustru Else): Anders, 24 år, Hans 21, Peder 16, Maren 25 og Anne.69
     Se også Lita Brodtkorbs artikel "Peder Kaasbøl - Peter Kaasbøl" i NST XXIX (1984).
     Skifte 20 mai 1693, Trondhjem.71Forseglet efter avdøde president og stiftamtskriver Peter Kaasbøl. Langt og vitløftig skifte fra fol. 436-70. Tilstede enkens søster Gundel Skiøllers. Bygård solgt for 1700, bortleid bygård 352, avlsgård Devle og atskillig jordegods, sagbruk, plank og kjøpmannsvarer, 15 hollandske skilderier og to kvinnfolkcontrafeyer m.v. Brutto 25.829, hvorav Kongen ved Rentekammeret tok 24.181, resten til andre kreditorer. Boet sluttet 1709..

Børn af Milde Eilersdatter Schøller og Peter (Nielsen?) Kaasbøl:

107.54.Nils Kaasbøl, f. 1674, d. 1729
108.54.Anna Kaasbøl, f. 1681, Trondhjem., d. 1751, MR.
109.54.Eilert Kaasbøl, f. 1682, d. 1754
110.54.Gunnhild Kaasbøl, f. omkr. 1682
111.54.Peder (Peter) Kaasbøl, f. omkr. 1689
112.54.Ellen Kaasbøl
113.54.Susanna Kaasbøl
114.54.Else Margrete Kaasbøl, d. 1711
115.54.Mille Kaasbøl, d. 1711
116.54.Elisabeth Kaasbøl
117.54.Caspar Kaasbøl
118.54.Johanna Kaasbøl
55.31.
Casper Eilersen Schøller
Født 17 nov. 1656, paa en Mandag mellem 7 og 8 Slet om Morgenen.35, døbt 30 nov. 1656, Hevne kirke.35.
     1680 den 25. Octb. reyste min Søn Caspar med Peter Blat fra Kiøbenhafn paa den ostindiske Reyse, Skibet med alt blef under Ferøe borte.39
56.31.
Ellen Eilersdatter Schøller
Født 31 okt. 1657, Hevne., paa en Løverdag om Natten ved 10 Slet.39, døbt 15 nov. 1657, Hevne kirke.39.
Død 7 dec. 1689, Kværnæs., om Morgenen ved 7 Slet.72,39.

Gift 168373,39 med

Hans Hansen Hagerup
Født omkring 164574.
Død 3 apr. 1697.
     Søn af Hans Rickertsen og Anne Sørensdatter.
     Stilling: Sogneprest til Kvernes74.
     Student 1664 fra Fredriksborg skole, blev av broren hr. Søren kaldet til kapellan hos ham i Kvernes og fik 12/5 1676 bestall. med sukcession. Han bestyrte Grip annex som eget kald og efterfulgte i 1681 sin bror som sogneprest til Kvernes, og døde i embedet 3/4 1697. Begge hans hustruer bragte ham megen velstand.74
     I skifte etter ham den 28. juli 1697 nevnes meget sølv og gull, bl.a. gull merket CJR-KND 1677, Gunnhild Melchiorsdatter. Sølv merket: kanner ECS-GMD 1658 [Eilert Caspersen og Gunhild Melchiorsdatter], CRCND, NPS-BHDH 1677 [Niels Pedersen og Bodil ?Andersdatter? Helkand], EØMCD, CRKND 1648, ECS-SCD 1636 [? Eilert Caspersen og Susanne Christophersdatter gift 1664 ?], HPLK-SOD 1646 [Hr Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter], HRS ASD, begere: CJR KND, HHSHES, AOSBRD, HNSTBP, HSHSHJAD 1682 [Hr Søren Hansen Hagerup og Ingeborg Andersdatter], CJSRKND 1683, fat: HJFGHDL 1677, PDAGSOHGH 1677, skeer: TOS BAD, ANSHKDK, HJOS MJDT [Hr Jacob Olsen og Maren Jensdatter Tingvold], HZH APDK [Hans Zachariassen Holk og Anne Pedersdatter Krabbe], JN Gylden MBP 1677 og R.M. Lund SJDRW 1677 [Raphael Madtsen Lund og Sophie Jensdatter Randulf W?]. I skifte nevnes deres nærmeste frender Hr Jon Eriksen på Støren og sign Hans Frandtsen på Sunnmøre.75

[Gift 1° 1683 med Ellen Eilersdatter Schøller (31 okt. 1657 - 7 dec. 1689); Gift 2° med Bodil Nielsdatter (Helkand) (d. 1734)].

Børn af Ellen Eilersdatter Schøller og Hans Hansen Hagerup:

119.56.Søren Hansen Hagerup, f. 1684, Kvernes, d. 1735, Aas ?
120.56.Eiler Hagerup, f. 1685, Kvernes, d. 1743, Trondhjem ?
121.56.Hans Hagerup, f. 1686, Kvernes, d. 1711, København
122.56.Gunhild Susanne Hagerup, f. 1689, d. 1764
57.31.
Melchior Eilersen Schøller
Født 2 okt. 1658, paa en Løverdag efter Middag ved 2 Slet.39.
Død 2 okt. 165839.
58.31.
Melchior Eilersen Schøller
Født 7 okt. 1659, paa en Fredag om Morgenen mellem 8 og 9 Slet.39, døbt 30 okt. 1659, Hevne kirke.39.
     Levede 1701 paa Gaarden Fitjen i Hevne »intet bevidst eiendes«.76
59.31.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 6 jan. 1662, Hellig Tre Kongers Dag paa en Mandag om Aftenen ved 9 Slet.39, døbt 19 jan. 1662, Hevne kirke.39.
Død _____, Skotnes, Buksnes..

Gift 5 okt. 1697, Trondhjem Domkirke.77 med

Jacob Hermansøn Rosenvinge
Født omkring 166878,77.
Død 10 jul. 1735, Vinje, Bø i Vesterålen..
     Kgl. jordeboksforpakter (1697). Foged i Senja, fra 1711 i Lofoten og Vesterålen. Bodde i 1701 på Renså i Fauskevåg, Trondenes.77

[Gift 1° 5 okt. 1697 med Karen Eilersdatter Schøller (6 jan. 1662 - _____); Gift 2° 1734 med Riborg Catharina Hansdatter Hveding (omkr. 1716 - eft. 1766)].

Børn af Karen Eilersdatter Schøller og Jacob Hermansøn Rosenvinge:

123.59.Peter Kaasbøll Rosenvinge, f. 1701, Buksnes., d. 1766, S-Trøndelag.
124.59.Eiler Schøller Rosenvinge, f. 1703, Buksnes., d. 1776
60.31.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 29 aug. 1665, ved 11 Slet om Natten.42, døbt 12 sep. 1665, Hevne Kirke.42.
Død 24 jun. 1667, om Aftenen der Klocken slog 8.42, begravet 28 jun. 1667, Domkirken i Trondhjem.42.
61.31.
Gunille Eilersdatter Schøller
Født 12 mai 1667, Klocken var 10 Slet om Formiddagen, som var paa en Søndag.42, døbt 19 mai 1667, Trondhjem Domkirke.42.
Død 26 mar. 1707, Klocken 12 Slet.42.

Gift 29 jun. 170242 med

Johan Helsing
     Søn af Hans Joensen Helsing og Annichen.
     GÆT ! - Muligvis sønn av Hans Joensen Helsing og Annichen. ??
     Fogden over Inderøens Fogderi Johan Helsing.42,37

[Gift 1° 29 jun. 1702 med Gunille Eilersdatter Schøller (12 mai 1667 - 26 mar. 1707); Gift 2° 11 dec. 1708 med Anna Frederiksdatter Marstrand (1672 - 1764)].

Børn af Gunille Eilersdatter Schøller og Johan Helsing:

125.61.Hans Helsing, d. 1745
62.31.
Anders Eilersen Schøller
Født 21 jul. 1668, imellem 12 og 1 Slet om Middagen.42, døbt 2 aug. 1668, St. Margrete kirke i Hevne.42.
Død 28 okt. 1675, mellem 8 og 9 Slet om Aftenen.43, begravet 7 nov. 1675, Hevne kirke.43.
     Død af de grasserende Smaa-Kopper.43
63.31.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 9 nov. 1669, ved 4 Slet om Morgenen.42, døbt 21 nov. 1669, St. Margrete Kirke af Hæderlig og Vellærde Hr. Giert Mumme.42.
Død 6 jun. 1670, ved 2 Slet efter Midnat.42, begravet 14 jun. 1670, St. Margrete Kirke i Hevne.42.
64.31.
Susanne Eilersdatter Schøller
Født 11 aug. 1671, ved 5 Slet om Morgenen.42, døbt 24 aug. 1671, St. Margrete kirke i Hevne.43.

Gift _____med

Nicolai Jacobsen Tostrup
Død 171979.
     Søn af Jacob Fredriksen Tostrup og Mette.
     Kapellan i Kværnæs.
     Sogneprest til Grip.79
     9 Børn i sidste Ægteskab.79

[Gift 1° med Susanne Eilersdatter Schøller (f. 11 aug. 1671); Gift 2° med Sophia Holberg (1674 - 1743)].
65.31.
Christopher Eilersen Schøller
Født 25 aug. 1672, Natten til Søndag mellem 12 og 1 Slet.43, døbt 1 sep. 1672, St. Margrete kirke i Hevne af Hr. Christopher Olufsøn.43.
Død 29 mar. 170543, begravet _____, Soelberg Kirke i Bedstaden.43.
66.31.
Eiler Eilersen Schøller
Født 17 aug. 1674, efter Middag ved 2½ Slet.43.
Død 18 aug. 1674, om Morgenen ved 6 Slet.43, begravet 23 aug. 1674, Hevne kirke.43.
67.33.
Anders Christoffersen Schøller
Født 1 jan. 166445.
Død 3 aug. 1724.
     Kommersråd.45

Gift 1 feb. 1698, Gjerpen. med

Anna Tønsberg
Døbt 11 apr. 1679, Skien..
     Fra Skien.45

[Gift 1° 1 feb. 1698 med Anders Christoffersen Schøller (1 jan. 1664 - 3 aug. 1724); Gift 2° med Johan Henrik Weinigel].
68.33.
Caspar Christoffersen Schøller
Død 28 nov. 1716, Frederikstad..
     Oberst og kommandant på Fredrikhald.45

Gift 170545 med

Isabella Elisabeth Stockfleth
Født 17 aug. 1676.
Død 9 okt. 1711.
     Datter af Christian Stockfleth og Isabella Margrethe Mechlenburg.

Børn af Caspar Christoffersen Schøller og Isabella Elisabeth Stockfleth:

126.68.Christopher Schøller, f. 1707, Akershus, d. 1774, Østfold
69.33.
Niels Christoffersen Schøller
     Døde i Oxford.45
70.33.
Christian Christoffersen Schøller
     Bodde på Gjølme. Var assistent ved Overhoffretten.45

Gift _____45med

Anne Margrethe Hjort
     Datter af Severin Hiort og Anna Elisabeth Howenbech.
71.33.
Christoffer Christoffersen Schøller
Død 1728, Berlin.45.
     Var legasjonssekretær ved det preussiske hoff.45
72.33.
Ellen Christoffersdatter Schøller
Død 10 apr. 1741, Ørkedal..
     Ugift. Testamenterte i 1740 sitt gods til broren Christian.45
73.33.
Birgitte Christoffersdatter Schøller

Gift 168545 med

(Ole) Fredrik Munchgaard
Død 12 jul. 1691, Agrim, Irland..
     Søn af Munchgaard.
     ?? Muligvis bror av Jens Munchgaard gift med Sara Parelius ??
     Oberst og chef for Prins Frederiks Regiment.
     Død 12. juli 1691 i slaget ved Agrim i Irland.
74.33.
Maren Christoffersdatter Schøller

Gift _____45med

Vinzents Meintz
     Kjøpmann i København.45
75.34.
Maren Schøller
Født 17 apr. 1656, Trondhjem80,46.
Død 174246.
     Hun var eneste Datter af Christopher Eilersen Schøller, uden Tvivl Handelsmand i Throndhjem, og Karen Nielsdatter (Brynie).80
     I Personalhistorisk Tidsskrift (1890) siges hun at være datter af Christopher Schøller og Maren Hansdatter. Måske har Christopher Schøller været gift 2 gange ?46

Gift _____med

Jan (Johan) Wessel
Født 11 mar. 1646, Bergen80.
Død 1716, Trondhjem80.
     Søn af Henrik Jansen (Johansen) Wessel og Hermichen Jansdatter (Johansdatter) (Storch?, Stolchen?).
     Stilling: Raadmand og Kjøbmand i Throndhjem.

Børn af Maren Schøller og Jan (Johan) Wessel:

127.75.Anne Maria Wessel, f. 1672, d. 1724, Trondhjem
128.75.Henrik Wessel, f. 1673, d. 1675
129.75.Christopher Jansen Wessel, f. 1674, Trondhjem, d. 1754
130.75.Hermichen Wessel, f. 1676
131.75.Jens Wessel, f. 1677, d. 1719
132.75.Henrik Wessel, f. 1678, d. _____
133.75.Eiler Wessel, f. 1680, d. 1740
134.75.Hans Wessel, f. 1681
135.75.Iver Christian Wessel, f. 1683
136.75.Johan (Jan) Wessel, f. 1684, d. 1729, Christiansund.
137.75.Karen Wessel, f. 1685, d. omkr. 1756
138.75.Oluf Wessel, f. 1687, d. 1748
139.75.Anna Cathrine Wessel, f. 1689
140.75.Peter Wessel Tordenskjold, f. 1691, d. 1720
141.75.William Wessel, f. 1692, d. omkr. 1738
142.75.Caspar von Wessel, f. 1693, d. 1768
143.75.Maren Wessel, f. 1696
144.75._____, f. 1697, d. 1697
76.35.
Maren Iversdatter Schøller
Begravet 1 jun. 1699, Nicolai Kirke i København.47.

Gift 168281,46 med

Nicolai Wesling
Begravet 1 dec. 1698, Nicolai Kirke i København.47.
     Faar 7. april 1688 Bevill. til at anlægge et Assistentshus og forestaa dette som Forvalter.47
77.35.
Anne Iversdatter Schøller

Gift _____med

Peter Als
Født 165947.
Død 171147.
     Bliver 21. marts 1685 Forstander paa Herlufsholm, siden Sprogmester ved Søcadetacademiet.47

Børn af Anne Iversdatter Schøller og Peter Als:

145.77.Caspar Johan Als, f. 1680, Herlufsholm., d. 1762
78.36.
Eiler Mortensen Lerche
     Haandskriver hos Cantsler Ove Bjelke, ihjelslagen af Garperne i Bergen.47
79.36.
Anne Mortensdatter Lerche
     Bodde på Tyholt i 1701.52

Gift _____med

Vincents Jensen Friis
Født 28 dec. 163251,52.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
80.36.
Lars Mortensen Lerche
     Købmand i Trondhjem.82
     Lars Mortensen Nervig er år 1692 lagverge ved sin søstermann Harder Holsts skifte i Trondheim. Anders Høyer møtte for Lars Mortensen.83

Gift _____med

Maren Jacobsdatter Mechelborg
Født omkring 167082.
     Datter af Jacob Johansen Mechelborg og Margrethe Christensdatter.
81.36.
Maren Mortensdatter (Lerche)

Gift 1° _____med

Boye Pettersen Friis
Død før 14 sep. 1669.
     Boje Petersen, Raadmand i Trondhjem.46
     Skifte 14 sep. 1669, Trondhjem84,85.

[Gift 1° med Gidsken Alexandersdatter Samson (f. før 1625); Gift 2° med Maren Mortensdatter (Lerche)].

Gift 2° _____med

Harder Holst
     Harder Holst, Foged i Ørkedal.46
     I amtsregnskapet finner jeg ham som undertegner av fogderegnskapet fra Orkdal i årene 1668, 1669 og den 30. dec. 1670.86
     Skifte etter ham viste skilderier, bøker, bygård verd 800 riksdaler, sjøbrygger verd 410 riksdaler, løkke i Dronningens gate. Netto var 3068 riksdaler og uvisse 5915 riksdaler. Harder er også oppført i odelsskattelistene med store eiendommer i Gauldal og Orkdal, trolig en arv fra hans kones far.86
     Det ble betalt for hans begravelse den 19. juli 1677 og skifte ble holdt etter ham den 20. mai 1692. Han var gift med Maren Mortensdatter Lerche, enke etter rådmann Boye Pettersen. Barn: Harder, Margrete, Marie og Ane.86
     Skifte 20 mai 1692, Trondhjem.83.

Børn af Maren Mortensdatter (Lerche) og Boye Pettersen Friis:

146.81.Morten Boyesen (Friis?), f. omkr. 1664, Trondhjem ?
147.81.Boye Boyesen Friis, f. omkr. 1666, Trondhjem ?, d. før 1707
148.81.Jens Boyesen (Friis?), f. omkr. 1668, Trondhjem ?, d. før 1692

Børn af Maren Mortensdatter (Lerche) og Harder Holst:

149.81.Harder Hardersen (Holst), f. omkr. 1665
150.81.Margrethe Hardersdatter (Holst), f. omkr. 1672
151.81.Marie Hardersdatter (Holst), f. omkr. 1673
152.81.Anne Hardersdatter (Holst), f. omkr. 1674
82.38.
Andersdatter
     Død ung.20
83.39.
Eiler Lauritssøn Stabel
     Er ikke nevnt ved farens skifte 1669.56
     Barnløs.20

Gift _____med

Maren Pedersdatter
84.39.
Anne Lauritsdatter Stabel
     Er ved farens skifte 1669 myndig og gift.56
85.39.
Maren Lauritsdatter Stabel
     Er ved farens skifte 1669 myndig og gift.56
     Skifte 13 aug. 1681, Trondhjem.87.

Gift 1° _____med

Berendt Johansen (Jansen) (Stolchen, Storch?)
Død omkring 1672.
     Søn af Jan (Johan) (Storck, Storch, Störch?).
     Johan (Jan) Wessels Morbroder.20
     Skifte 7 feb. 1672, Trondhjem.88,87.

Gift 2° 17 sep. 167289 med

Laurits Mortensen Lund
Død omkring 6 apr. 167587.
     Rådmann i Trondhjem.87
     Han bodde i en gård som lå på hjørnet av Brattørgaten og Krambugaden [i Trondheim]. Denne gården hadde enken [Maren Stabel] arvet etter sin første mann Bernt Jansen Stolchen.89
     Skifte 13 aug. 168187Jan (Johan) Wessels nybygde hus i Trondhjem. 928 - 607 Rd., derav Brøset i Strinda. Bl. kreditorer Aasel Laursdatter Stabel for 30 Rd. arv..

Børn af Maren Lauritsdatter Stabel og Berendt Johansen (Jansen) (Stolchen, Storch?):

153.85.Anne Berntsdatter (Stolchen), f. omkr. 1662
154.85.Maren Berntsdatter (Stolchen), f. omkr. 1666
155.85.Karen Berntsdatter (Stolchen), f. omkr. 1669
156.85.Berendt Berendtsen (Stolchen), f. omkr. 1671

Børn af Maren Lauritsdatter Stabel og Laurits Mortensen Lund:

157.85.Gidsken Lauritsdatter Lund, f. omkr. 1673
86.39.
Oluf Lauritssøn Stabel
     Myndig og fraværende ved farens skifte 1669.56
87.39.
Enevold Lauritssøn Stabel
     Kobberskriver.20
     Myndig ved farens skifte 1669.56
88.39.
Otte Lauritssøn Stabel
     Myndig og fraværende ved farens skifte 1669.56
89.39.
Bastian Lauritssøn Stabel
     Myndig ved farens skifte 1669.56
90.40.
Rasmus Arvesen (Warberg)
Født omkring 163058.
Død 1675-167790,58.
     Deponerte fra Trondheim, immatrikulert ved Københavns Universitet 3. nov. 1651 under navnet Erasmus Arvoni. Da visepastoren i Trondenes, Ole Feld (Olaus Feldius Olai) i 1666 skulle foreta en reise til Bergen, bad han sin «hæderlige og kiere medbroder Herr Rasmus Arfvesøn» om å lage et nytt manntall for Trondenes. Og i presten Felds fravær forfattet han dette og underskrev seg 6. aug. 1666: Rasmus Arffvedson. Et noe defekt segl finnes der også. En tid senere (ca. 1670?) ble han selv visepastor i Trondenes, og ble der til sin død. Hans enke nevnes 1677-79.58

Gift omkring 166391 med

Anne Hansdatter Nysted
Født 164091.
Død 1711, Tovik, Trondenes.91.
     Datter af Hans Nysted og Mette Andersdatter Bredal.
     Da Anne ble enke annen gang 1692, fikk hun hele Tovik utlagt som enkesete (landskyld- og skattefri) og døde der 1711. Det ser ud til at presteenken hadde det trangt økonomisk. I 1708 avsto hun ... av Tovik til Asmus Wessel Rosenfeldt.
     Det er ganske sikkert hennes kiste som ble funnet da gulvet i Trondenes kirke ble tatt opp. På lokket var initialene AHDN og innskrift: «Jesus Christ er mit Liv. 1711».58
     Ved hennes side i Trondenes kirke sto en kiste med to lik. Kanskje var det hennes to menn ?
     Efter hun ble enke for anden gang bodde hun en tid (1695) hos sin svoger res. kap. Jens Schjelderup i Hamarøy. I 1701 bodde hun på Tovik i Trondenes med sønnen Niels Anderssøn Schjelderup, 16 år gl.58

[Gift 1° omkr. 1663 med Rasmus Arvesen (Warberg) (omkr. 1630 - 1675); Gift 2° omkr. 1680 med Anders Nielsen Schjelderup (24 apr. 1648 - 1692)].

Børn af Rasmus Arvesen (Warberg) og Anne Hansdatter Nysted:

158.90.Mette Rasmusdatter Warberg, f. omkr. 1671, Trondenes., d. før 1730, Astafjord.
159.90.Hans Rasmussøn Warberg, f. omkr. 1673, Trondenes., d. 1749
91.40.
Elisabeth Arensdatter
     ? GÆT - Hun er muligvis datter av Arve Torbergsen, der skal have vært gift ind i Schøller slægten ?
     Elsebeth Arnsdatter Tøger Andersøns er fadder 1669 ved Karen Eilersdatter Schøllers dåb.42

Gift _____92med

Tøger Andersen Ørland
Født omkring 1638.
Død efter 1685.
     Søn af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter.
     Var student ved København universitet i 1655 som Tøger Andrea Ørland ex schola Nidarosis.93
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Fosen] den 4. april 1668. I amtsregnskapet finner jeg [S.T.Dahl] ham som undertegner av fogderegnskapene fra Fosen i årene 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673 og 1674.92
     Han hadde studert teologi og i 1661 søkte han om å få den første ledige stillingen, enten et prestekall eller en annen ledig stilling, i Norge. Han viser i sin søknad til at han hadde tjent som underoffiser ved Københavns beleiring, og han kaller seg en fattig student. Statsholderen fikk beskjed om å gi han det første ledige embetet [NK bd. I, s. 32]. Trolig fikk han en eller annen bestilling en vi finner ham ikke igjen før han i 1668 ble fogd i Fosen. Som fogd i Fosen må Tøger ha vært en av de slemme gutta for han fikk tilnavnet »svartefuten». Etter sin fogdetid gikk han inn i militæret og fikk i 1672 kapteins grad. Var i militæret til i 1685. Han bodde en tid på gården Myr i Stadsbygd og på N-Hassel i Rissa.92
92.40.
Nicolaus Arvidi Warbergensis
     14. maj 1657 - E. sch. Lundensi - Nicolaus Arvidi Warbergensis.

Kilder og Noter
1Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 217
2Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 217-219
3PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 217
4Anno 1567 d. 13de Søndag efter Trinitatis.
5Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219
6PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219
7Dansk Biografisk Leksikon (1979): Brochmand, Jesper Rasmussen.
8PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219 note 4
9PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219 note 5
10PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219 note 6
11PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219 note 7
12Johannes Wolf "Stamtavle over Slægten Wolf fra Slesvig"
13Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 220
14PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 220 note 1
15PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 220
16Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
17Christer Kalin, Östersund
18Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
19Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222
20PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222 note 1
21Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 69
22PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 219-220 note 7
23Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 234
24PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222 note 2
25PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 228 note 1
26PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235 note 2
27Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 46
28Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235 note 2
29Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 47
30Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
31Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 121. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
32Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
33Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 293. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
34I PHT 2 rk. 5 bd. (1890) står der 1609 men dette må være en trykfejl.
35Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
36PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223 note 1
37Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
38Anno 1653 den 8 Juny trolovet paa Kircksætter af Biskoppen Erich Bredahl.
39Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 225
40Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 37
41Trolovet 3. juni 1664.
42Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
43Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 227
44Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 12
45Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 13
46PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
47PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221 note 1
48Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:370 "Genealogia Randulfiana"
49Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
50PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221-222 note 1
51PHT (1892)
52Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 50
53S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 14
54Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 85. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
55Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 118. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
56Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 144. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
57Berg (1951)
58Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
59Gerd Fjellstad "Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter" (1996), s. 108
60Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 68
61S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
62Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
63S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945)
64Avdød ved moren Hilleborg Schøllers skifte 9. febr. 1701.
65Avdød ved svigermoren Hilleborg Schøllers skifte 9. febr. 1701.
66Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 892
67PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
68Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. II "Kaasböll - Stammen."
69Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 21
70Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20
71Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
72efterladendes 4 smaa umyndige Børn.
73Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
74S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
75Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 210-211
76PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 225 note 1
77Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 38
7833 år gl. i 1701.
79Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
80Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)
81Bevill. af 7. juni til at vies i Huset.
82Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 66
83Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
84Skifte 14. sept. og 27. okt. 1669
85Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 143. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
86Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 94
87Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
88Iflg. bytingbok for 1679, men finnes ikke i sk. prot.
89Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 32
90Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 348
91Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
92Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 88
93Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 199