© 2001 Simon Ellefsen

Augustinus Mikkelsen Skielderup (1672-1743)

Opdateret 29 Mar 2005.


Generation 1.

1.0.
Augustinus Skielderup
Født 8 okt. 1672, Beitstadens Præstegaard1,2.
     Søn af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup.
Død mai 17433, begravet 20 mai 17432.
     Allerede som Barn mistede han sine Forældre. Han kom derefter i Huset til en Præst i Lexvigen [Søren Røg], hvor han var i et Par Aar, indtil en Ildebrand ved Nattetider ødelagde Præstegaarden. Den unge Augustinus blev gjennem et Vindu frelst fra at brænde inde. Ved sin Families Omsorg blev han senere sat i Skole i Trondhjem og dimitteredes i 1690 til Universitetet. I de tre følgende Aar studerede han Theologi og opholdt sig for det meste i Danmark.4
     «Anno 1693 blev han kaldet til Medtjener i Embedet til Lauerdals Præstegjeld i Jarlsberg Grevskab, hvor han 1704 succederede som Sogne-Præst.»5
     «Anno 1773 blev han vice Provst i Jarlsberg Provsti under Hr. Mag. Thomas Gerner i Tønsberg, som ej kunde rejse ud, men førte selv Correspondencen og desl. Ved Provst Gerners Død nedlagde og Hr. Augustinus Provst-Embedet, som den der boede saa langt fra Post-Huuse.»6
     I Arthur Skjelderup "Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson ..., Chria. 1915.", er gengivet Augustinus Skielderups Biografi skrevet af Sønnesønen Jacob Worm Skjelderup.

Gift 1° _____med

Anne Bastiansdatter Stabell
Født apr. 1673.
Død 10 mar. 17066, begravet 8 feb. 17062.
     Datter af Bastian Nilssøn Stabell og Augde Andersdatter Thurmann.

Gift 2° 13 okt. 1706, Holmestrand.2 med

Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?)
Født jun. 16616,2.
Begravet 16 jun. 1740, Lardal6,2.
     Datter af Frederik Olsen og Maren Torkildsdatter.
     I Arthur Skjelderups Eie er et Glaskrus med Sølvlaag, hvorpaa er indridset Aarstallet 1725 og Navnene Augustinus Schielderup og Karen Friderichs Datter Kolstad. (Hvorfor Karen Friderichsdatter i Inskriptionen gives Navnet Kolstad, vides ikke.)6
     Skifte 6 sep. 17402.

[Gift 1° med Jacob Nielsen Worm (d. 1704); Gift 2° 13 okt. 1706 med Augustinus Skielderup (8 okt. 1672 - mai 1743)].

Børn af Augustinus Skielderup og Anne Bastiansdatter Stabell:

2.1.Michael Augustinussen Skielderup, f. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal, d. 1743
3.1.Jacob Skielderup, f. 1697
4.1.Bastian Skielderup, f. 1698, Roso i Hem., d. 1765, Botne.
5.1.Søren Skielderup, f. 1700, d. 1734, Vinje.
6.1.Augdi Augustinusdatter Skielderup, f. 1703

Børn af Augustinus Skielderup og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?):

7.1.Anne Jacobæa Schjelderup, d. eft. 1771

Generation 2.

2.1.
Michael Augustinussen Skielderup
Født 13 jul. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal7.
Død 18 apr. 17432.
     Sogneprest til Stokke.
     Med sin anden hustru, avlede han mange Børn, hvoraf kun 5 levede ved hans Død.8
     [Se Arthur Skjelderup.]

Gift 1° 21 jan. 1721, Lardal.2 med

Maren Jacobsdatter Worm
Født 9 apr. 1694, Botne.2.
Død 29 dec. 1724, Lardal.2.
     Datter af Jacob Nielsen Worm og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?).

Gift 2° 1726, Larvik.2 med

Dorthe Theodoridatter Andersen
Født 1699.
Død 6 okt. 1785, Larvik.9,8,2.

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Maren Jacobsdatter Worm:

8.2.Jacob Worm Skjelderup, f. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal., d. 1787
9.2.Anna Catharina Skielderup

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Dorthe Theodoridatter Andersen:

10.2.Elisabeth Dorothea Skielderup, f. 1731, d. 1768, Larvik.
11.2.Augustinus Skielderup, f. 1732, d. 1785
12.2.Frederich Anton Skielderup, d. 1802
13.2.Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
14.2.Andreas Thrane Schjelderup
3.1.
Jacob Skielderup
Født 169710.
Begravet 26 jul. 1724, Christianshavn, København.10.
     Styrmand, efterlot ved skiftet kun èt barn: Anne Margrethe.10

Gift _____10med

Gjertrud Henriksdatter
Begravet 26 mai 1721, Christianshavn, København.10.

Børn af Jacob Skielderup og Gjertrud Henriksdatter:

15.3.Anne Margrethe Skielderup, f. 1721, København.
4.1.
Bastian Skielderup
Født 10 sep. 1698, Roso i Hem.10.
Død 7 jan. 1765, Botne.10.
     Blev student i 1718, derefter huslærer paa Sandsvær prestegaard, tok 1721 ex. philos., 1722 theol. attestas, blev 1723 sogneprest til Botne, 1753 provst.10
     Skifte 6 feb. 176510.

Gift 1° 19 mar. 1726, Botne.10 med

Anne Margrethe Kraft
Begravet 4 mar. 1740, (Botne?)10.

Gift 2° 9 nov. 1740, Botne.10 med

Else Marie Schjerven
Født 171711,12.
Død 10 mar. 174310.

Gift 3° 15 aug. 1745, Botne.10 med

Sophie Gregersdatter Plade
Født 169012.
Begravet 3 aug. 177310.

[Gift 1° med Conrad Holst; Gift 2° 15 aug. 1745 med Bastian Skielderup (10 sep. 1698 - 7 jan. 1765)].

Børn af Bastian Skielderup og Anne Margrethe Kraft:

16.4.Anne Cathrine Schjelderup, f. 1727, Botne.
17.4.Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1730, Botne., d. 1804
18.4.Christopher Schjelderup
19.4.Søren (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1734, Botne., d. 1790, Hesthammer i Kinservik.
20.4.Andreas (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1738, d. 1793

Børn af Bastian Skielderup og Else Marie Schjerven:

21.4.Mathias Schjerven Skielderup
22.4.Anne Margrethe Skielderup
5.1.
Søren Skielderup
Født 170013.
Død 1734, Vinje.13.
     Student 1718, tok theol. attestas 1720 og blev 19. mar. 1723 sogneprest til Vinje.13
     Ved skiftet efter hr. Søren gav hans far avkald paa arv til fordel for Elses 3 barn av første ægteskap.13
     Skifte 31 aug. 173613.

Gift _____med

Else Dorothea Prydz
Født 1691, Fredrikshald.13.
Begravet 25 jun. 1732, Vinje.13.

[Gift 1° med Ole Hansen Wulf; Gift 2° med Søren Skielderup (1700 - 1734)].
6.1.
Augdi Augustinusdatter Skielderup
Født 170313.
Begravet 10 feb. 1764, Botne.13.

Gift _____med

Erik Tyrholm
Født 1696, Fredrikshald.13.
Død 1 aug. 175413.
     Søn af Johannes Tyrholm og Magdalene Eriksdatter Stabel.
     Sogneprest i Tønsberg.13
7.1.
Anne Jacobæa Schjelderup
Døbt 7 okt. 1707, Lardal.13.
Død efter 17716.
     Hun overlevede sin Mand i mere end 30 Aar.6

Gift _____med

Andreas Thrane
Død 15 feb. 174213.
     Sogneprest til Borre?
     Sogneprest til Botne.13
     Skifte 13 mar. 174213.

Børn af Anne Jacobæa Schjelderup og Andreas Thrane:

23.7.Else Andreasdatter Thrane
24.7.Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
25.7.Karen Andreasdatter Thrane
26.7.Andreas Andreassen Thrane

Generation 3.

8.2.
Jacob Worm Skjelderup
Født 3 aug. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal.2.
Død 1 okt. 178714, begravet _____, Hofs Kirkegaard.14.
     Jacob blev som Barn undervist af sin Fader og Bedstefader og i nogen Tid ogsaa af en Student Lars Sørensen, som var en streng og haardhændt, men meget dygtig Lærer. I 1742 blev han Student. I Mai 1743 - samme Dag som han fik Meddelelse om sin Faders Død - absolverede han examen philosophicum med Berømmelse. Han reiste derefter hjem til Norge og blev her et Aar. I 1744 kom han tilbage til København og fik Plads paa Regentsen, men var, som det heder, «i Ansøgninger og andre Beneficier uheldig». I 1746 tog han theologisk Examen med Berømmelse. Derefter levede han flere Aar som Informator eller Huslærer dels i Norge dels i «sit kjære Danmark».15
     Den 5 Juni 1756 blev han af Grev Wedel-Jarlsberg kaldet til Sognepræst i Hof. Han blev indsat i dette Embede af sin Farbroder Provsten Sebastian Skielderup. Han virkede i Hof indtil sin Død i October 1787.14
     Han udgav i 1771 en Katekismusforklaring, hvor han viser sig som en rettroende Præst. Han var ikke pietistisk. I 1778 udgav han «Hexeri og Kogleri», som - for at citere Dansk biografisk Lexikon - «kunde synes lidet tidsmæssig, om end Bogen røber en tænksom Mand, der behandler sit Emne med Udførlighed og Forsigtighed.»14
     Jacob Worm Skjelderup tog i 1773 til sig som Pleiesøn Johan Henrik Tordenskiold, en Søn af Krigskommissær Johan Christopher Wessel og Karen Augusta Paasche. Karen Paasche var Jacob Worm Skjelderups kusine.16
     Skifte 9 okt. 17872.

Gift 8 nov. 1759, Botne/Holmestrand14,2 med

Barbara Christensdatter Holst
Født 4 apr. 1731, Holmestrand.14,2.
Død 10 jun. 1773, Hof i Jarlsberg.14,2, begravet _____, Hof Kirkegaard14.
     Datter af Christen Rasmussen Holst og Bodil Johanne Frederiksdatter (Sundby).

Børn af Jacob Worm Skjelderup og Barbara Christensdatter Holst:

27.8.Maren Dorothea Skjelderup, f. 1761, d. 1811
28.8.Christen Skjelderup, f. 1763
29.8.Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup, f. 1771, d. 1796
30.8.Karen Skjelderup, f. 1768, d. 1818
31.8.Michael Skjelderup, f. 1769, Hof i Jarlsberg, d. 1852
32.8.Christen Skjelderup, f. 1770
33.8.Anne Catharine Skielderup, f. omkr. 1771
34.8.Barbara Skjelderup, f. 1773
9.2.
Anna Catharina Skielderup
Døbt 26 dec. 1724, Lardal.2.

Gift _____med

Michael Holst
Født 17178.
Død 17678.
     Res. kapellan i Tønsberg.8

Børn af Anna Catharina Skielderup og Michael Holst:

35.9.Maren Holst, f. 1748, d. 1791
10.2.
Elisabeth Dorothea Skielderup
Født 173110.
Død 19 feb. 1768, Larvik.10.

Gift _____10med

Steffen Hylleberg
Død 13 mai 176710.
     Sagbruksforvalter.10
     Skifte 176810.

Børn af Elisabeth Dorothea Skielderup og Steffen Hylleberg:

36.10.Maren Hylleberg
37.10.Steffen Hylleberg
11.2.
Augustinus Skielderup
Født 1732.
Død 9 nov. 178510.
     Skal have studeret Theologi.8
     Handelsmand i Larvik.10
     Skifte 15 nov. 178510.

Gift _____10med

Abel
Født omkring 1745.
Død 9 aug. 179817,10.

Børn af Augustinus Skielderup og Abel:

38.11.Margrethe Elisabeth Schjelderup, f. 1768
39.11.Amund Dahle Schjelderup, f. 1770
40.11.Michael Schjelderup, f. 1772
41.11.Dorothea Schjelderup, f. 1775
42.11.Marie Hesselberg Schjelderup, f. 1781
12.2.
Frederich Anton Skielderup
Døbt 17 jul. 1737, Stokke.10.
Død 16 apr. 180210.
     Kjøbmand i Laurvig.8
     Er 1801 bosat på gård nr. 2, Laurvig sokn.18
     Skifte 17 apr. 180210.

Gift 1° _____10med

Margrethe Dahl

Gift 2° _____18med

Helle Andrea Harris
Født 175719,10,18.

Børn af Frederich Anton Skielderup og Helle Andrea Harris:

43.12.Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1777
44.12.Hans Schjelderup, f. omkr. 1779
45.12.Marthe Schjerven Schjelderup
46.12.Nicolea Elisabeth Schjelderup, f. 1789
47.12.Frederik Anton Schjelderup
13.2.
Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
     Frederik Christian Otto Schjelderup, anføres 4½ aar gl. ved farens skifte i 1743, men denne søn findes ikke døpt i Stokke, hvorimot en datter Margrethe Marie Schjelderup sees døpt der 16. juni 1738 uten siden at være anført blandt begravede inden farens død i 1743.10
14.2.
Andreas Thrane Schjelderup
Døbt 11 mai 174210.
15.3.
Anne Margrethe Skielderup
Født 9 mai 1721, Christianshavn, København.10.
Begravet 24 jan. 1726, Botne.10.
     Ved farens død kom hun til sin onkel hr. Bastian Schjelderups hjem.10
16.4.
Anne Cathrine Schjelderup
Født 18 jan. 1727, Botne.10.

Gift 1° 17 jun. 1750, Botne.10 med

Christen Pedersen Styhr
Født 172310.
Død 27 apr. 175910.

Gift 2° 7 jan. 1765, (Holmestrand?)10 med

Asmus Hansen Hostrup
17.4.
Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup
Født 18 okt. 1730, Botne.10.
Død 6 dec. 180410.
     Sogneprest 1780 i Vestby, Borgesyssel.

Gift 1° _____med

Maren Jonasdatter Wessel
Født 174012.
Død 23 feb. 1774.
     Datter af Jonas Wessel og Helene Marie Schumacher.

Gift 2° _____med

Annichen Jensen Randers
Født 1751.
Død 17 nov. 1777.

Gift 3° _____med

Ingebor Larine Olsen
Født omkring 176020,18.

Børn af Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup og Maren Jonasdatter Wessel:

48.17.Lena Marie Schjelderup, d. 1813, Adamsrød.
49.17.Anne Margrethe Schjelderup
18.4.
Christopher Schjelderup
Døbt 26 sep. 1732, Botne.10.
     Borger i Holmestrand.10
19.4.
Søren (Se)bastiansen Schjelderup
Født 11 okt. 1734, Botne.10,12.
Død 16 jun. 1790, Hesthammer i Kinservik.10,12.
     Sorenskriver i Hardanger og Voss.10

Gift 1° 17 jun. 176612 med

Anna Karina Hagemann
Død 1772.

Gift 2° 12 nov. 177312 med

Katarina Knagenhielm
Død 1779.

Gift 3° 31 mai 178212 med

Anna Elisabeth Alstrup

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Anna Karina Hagemann:

50.19.Balthasar Sørensen Schjelderup, f. 1770, d. 1771
51.19.Anna Katarina Schjelderup, f. 1772, d. 1835

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Katarina Knagenhielm:

52.19.Sebastian Sørensen Schjelderup, f. 1775
53.19.Dorothea Margrethe Heiberg Schjelderup, f. 1776
54.19.Anna Margrethe Schjelderup, f. 1777, d. 1826
55.19.Else Marie Schjelderup, f. 1778, d. 1849
56.19.Nils Knagenhjelm Schjelderup, f. 1779

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Anna Elisabeth Alstrup:

57.19.Katarina Knagenhjelm Schjelderup, f. 1784, d. 1840
58.19.Gjertrud Maria Schjelderup, f. 1788, d. 1790
20.4.
Andreas (Se)bastiansen Schjelderup
Født 1738.
Død 1793.
21.4.
Mathias Schjerven Skielderup
Døbt 11 dec. 174113.
     Kopist i Generalforstamtet.13
22.4.
Anne Margrethe Skielderup
Døbt 7 dec. 174213.
23.7.
Else Andreasdatter Thrane
24.7.
Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
25.7.
Karen Andreasdatter Thrane
26.7.
Andreas Andreassen Thrane
     Født efter farens død.13

Generation 4.

27.8.
Maren Dorothea Skjelderup
Født 7 feb. 176121,14, døbt 16 feb. 17612.
Død 15 dec. 181114.

Gift 20 okt. 179012 med

Vincent Thurmann
Født 8 sep. 175922,12.
Død 3 okt. 181012,14.
     Sogneprest i Vaale.14
     «Sognepræst og forligelseskommissær».18

Børn af Maren Dorothea Skjelderup og Vincent Thurmann:

59.27.Jacob Worm Skjelderup Thurmann, f. omkr. 1791
60.27.Bodil Johanne Thurmann, f. omkr. 1798
61.27.Barbara Thurmann, f. omkr. 1800
62.27._____
63.27._____
64.27._____
28.8.
Christen Skjelderup
Født 176314.
     Død som Barn.14
29.8.
Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup
Født 177123,14, døbt 10 jan. 1767, Hof.12,2.
Død 1 jan. 179614.

Gift 178912 med

Tobias Müller
Født 17 jun. 175312.
Død 28 aug. 181312.
     Sogneprest i Borre.14

Børn af Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup og Tobias Müller:

65.29.Jacob Worm Skjelderup Müller, f. 1793, d. 1863
30.8.
Karen Skjelderup
Født 28 jan. 176824,14, døbt 4 feb. 17682.
Død 7 nov. 181825,14.

Gift 17966 med

Ole Olsen Bache
Født 26 okt. 175126,12.
Død 18 jan. 181812.
     Skibsreder.14
     «Skipper og reder» på Aasgaardstrand gård, Sem sokn.18

Børn af Karen Skjelderup og Ole Olsen Bache:

66.30.Jacob Skjelderup Bache, f. omkr. 1796
67.30.Anne Olsdatter Bache, f. omkr. 1798
68.30._____
31.8.
Michael Skjelderup
Født 22 okt. 1769, Hof i Jarlsberg16, døbt 30 okt. 17692.
Død 16 apr. 185227, begravet 22 apr. 1852, Vor Frelsers Gravlund27.
     Han led af den Naturfeil at stamme. Maaske har han faaet denne Feil i Arv, idet hans Farfaders Fader ikke skal have været fri for at stamme. Stamningen forsinkede hans Udvikling og voldte baade ham selv og hans Nærmeste megen Bekymring. Man forstod i den Tid ikke at behandle en saadan Naturfeil paa effectiv Maade.16
     [Se levnedsbeskrivelse i Arthur Skjelderups bog].28

Gift 20 sep. 180127 med

Marthe Catharine Holfeldt
Født 20 sep. 177627.
Død 21 okt. 184727.
     Datter af C. H. Holfeldt og Ambrosia Paludan.

Børn af Michael Skjelderup og Marthe Catharine Holfeldt:

69.31.Jacob Worm Skjelderup, f. 1804, København, d. 1863
70.31.Jens Christopher Henrik Skjelderup, f. 1806, København, d. 1885, Christiania
71.31.Marthe Marie Paludan Skjelderup, f. 1811, København, d. 1894, Christiania
72.31.Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup, f. 1811, Danmark., d. 1897, Christiania
32.8.
Christen Skjelderup
Født 177014.
     Død som Barn.14
33.8.
Anne Catharine Skielderup
Født omkring 177129,18, døbt 8 nov. 17712.
     Er 1801 ugift og bosat hos søsteren Maren gift Thurmann.18
34.8.
Barbara Skjelderup
Født 177316, døbt 18 jun. 17732.
     Død ung.16
35.9.
Maren Holst
Født 1748.
Død 1791.
36.10.
Maren Hylleberg
37.10.
Steffen Hylleberg
38.11.
Margrethe Elisabeth Schjelderup
Født 176810.

Gift 17 mar. 1799, Larvik.10 med

Frederik Hansen Harris
     Kjøbmand [i Larvik?].10
39.11.
Amund Dahle Schjelderup
Født 177010.
Begravet 20 jan. 178910.
40.11.
Michael Schjelderup
Født 177210.
41.11.
Dorothea Schjelderup
Født 177510.
42.11.
Marie Hesselberg Schjelderup
Født 178110.
43.12.
Margrethe Schjelderup
Født omkring 177730,18.
44.12.
Hans Schjelderup
Født omkring 177931,18.
     «Skoemager».18
45.12.
Marthe Schjerven Schjelderup
Døbt 30 okt. 178510.
46.12.
Nicolea Elisabeth Schjelderup
Født 5 dec. 178910.

Gift _____10med

Jacob Sverdrup
     Landbrukslærer.10
47.12.
Frederik Anton Schjelderup
Døbt 18 jan. 179710.

Gift 28 apr. 1825, Brunlanes.10 med

Marie Pharo
48.17.
Lena Marie Schjelderup
Døbt 30 aug. 1770, Vestby..
Død 10 mar. 1813, Adamsrød..

Gift 11 jun. 1794, Vestby prestegård. med

Brede Plade Rohde
Født 176132,18.
Død 1822.
     Kiøbmand, bosat på gården Aasgaardstrand i Borre sokn og prgj., Jarlsberg og Larvik amt.18
     Se PHT 7-IV.
49.17.
Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 26 sep. 1771, Vestby..

Gift _____med

Jonas Wessel
Født 176633,18.
Død 1851.
     Søn af Cornelius Olsen og Gjertrud Marie Wessel.
     Auditeur og sorenskriver.18
     Biørndalen gård i Solum sokn og prgj.18

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Jonas Wessel:

73.49.Giertru Maria Wessel, f. omkr. 1794
74.49.Maren Wessel, f. omkr. 1796
50.19.
Balthasar Sørensen Schjelderup
Født 21 aug. 177012.
Død 177134,12.
51.19.
Anna Katarina Schjelderup
Født 27 aug. 177212.
Død 22 dec. 183512.

Gift 1° 2 mar. 180012 med

Johan Hagelsteen Gevert (Girvert?)
Født 16 dec. 177412.
Død 180512.
     Bergen.12

Gift 2° _____med

Johan von der Fehr
Født 1760.
Død 4 apr. 183435,12.
52.19.
Sebastian Sørensen Schjelderup
Født 2 jan. 177512.

Gift _____12med

Anna Kirstine Reusch
53.19.
Dorothea Margrethe Heiberg Schjelderup
Født 11 feb. 177612.
     En Dorthea Schieldrup, 26 år og ugift, er år 1801 «huus jomfrue» hos Margrethe Falch på gård nr. 147, Risør sokn.18
54.19.
Anna Margrethe Schjelderup
Født 12 feb. 177712.
Død 28 mar. 182612.

Gift _____12med

Christian Hertzberg
Født 28 jan. 176712.
Død 31 mar. 183012.
     Sogneprest.12
55.19.
Else Marie Schjelderup
Født 24 feb. 177812.
Død 26 dec. 184912.
     En Else Schieldrup er år 1801, 22 år gl., ugift og «huusholderske» hos Johan Hagelsteen i Bergen.18

Gift 23 apr. 1805, "i huuset", Korskirken i Bergen.36,12 med

Diderik v. Tangen
56.19.
Nils Knagenhjelm Schjelderup
Født 5 jun. 177912.
Begravet 13 mai 1800, "Sandvigen kl. 12 slet paa Kke gaarden", Korskirken i Bergen37,38.
57.19.
Katarina Knagenhjelm Schjelderup
Født jan. 178412.
Død 30 mai 184012.

Gift 8 sep. 181412 med

Andreas Undahl Jersin
Født 177412.
Død 185012.
58.19.
Gjertrud Maria Schjelderup
Født 18 jan. 178812.
Død 19 apr. 179012.

Generation 5.

59.27.
Jacob Worm Skjelderup Thurmann
Født omkring 179139,18.
     Sogneprest i Kvikne.14
60.27.
Bodil Johanne Thurmann
Født omkring 179840,18.
61.27.
Barbara Thurmann
Født omkring 180041,18.
     7 Sønner og 4 Døtre.14

Gift _____med

Nils Ihlen
     Grosserer i Holmestrand.14
62.27.
___________
63.27.
___________
64.27.
___________
65.29.
Jacob Worm Skjelderup Müller
Født 179314.
Død 186314.
     Brigadelæge i Bergen.14

Gift 18256 med

Birgitte Ulrikke Augusta Stenersen
Født 179914.
Død 186014.
66.30.
Jacob Skjelderup Bache
Født omkring 179642,18.
     Kjøbmand.14
67.30.
Anne Olsdatter Bache
Født omkring 179840,18.
68.30.
___________
69.31.
Jacob Worm Skjelderup
Født 3 dec. 1804, København43.
Død 2 sep. 186343.

Gift 28 apr. 183644 med

Victorine Pouline Collstrup
Født 24 apr. 181744.
Død 24 aug. 185544.
     Datter af Poul Andreas Collstrup og Louise Marie Schack.

Børn af Jacob Worm Skjelderup og Victorine Pouline Collstrup:

75.69.Louise Margrethe Skjelderup, f. 1837, Christiania
70.31.
Jens Christopher Henrik Skjelderup
Født 27 jun. 1806, København44.
Død 17 aug. 1885, Christiania45.
     Jens Christopher Henrik Skjelderup er år 1865 (ugift?) postmester i Frederikshald og bor sammen med (ugift?) Cathrine Theodora på Budstrudgaden nr. 351.46

Gift 16 nov. 183345 med

Cathrine Dorothea Conradi
Født 25 mar. 1801, Fredrikshald45,46.
Død 20 apr. 1871, Fredrikshald45.
     Datter af Johan Christian Conradi og Christiane Schmidt.
71.31.
Marthe Marie Paludan Skjelderup
Født 21 aug. 1811, København45.
Død 4 nov. 1894, Christiania45.
     Er år 1865 ugift og logerende hos sin søster Ambrosia Clauson i Christiania.46
72.31.
Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup
Født 21 aug. 1811, København, Danmark.45,46.
Død 14 okt. 1897, Christiania47, begravet _____, Vor Frelsers Gravlund47.
     År 1865 er Ambrosia Clauson enke på Akersgaden 15 i Christiania.46

Gift 16 nov. 183245 med

Conrad Hanway Clauson
Født 18 jan. 180545.
Død 13 nov. 185945.

Børn af Ambrosia (Sia) Paludan Skjelderup og Conrad Hanway Clauson:

76.72.Michael Skjelderup, f. 1834, Christiania, d. 1902, Slemdal i V. Aker
77.72.Richard M. Clauson, f. omkr. 1841, Christiania.
78.72.Caroline Vilhelmine Clauson, f. omkr. 1846, Christiania.
73.49.
Giertru Maria Wessel
Født omkring 179448,18.
74.49.
Maren Wessel
Født omkring 179649,18.

Generation 6.

75.69.
Louise Margrethe Skjelderup
Født 14 apr. 1837, Christiania47.
     Jørgen og Louise boede i mange Aar paa Eiendommen Filipstad, som nu er overtaget af Jernbanen. Louise er fremdeles (1915) bosat i Christiania.47

Gift _____med

Jørgen Haslef Heftye
Født 20 okt. 182847.
Død 10 jun. 190047.
     Søn af Johannes Thomassen Heftye og Anne Christine Haslef.
     Chef for Bankierfirmaet Tho. Joh. Heftye & Søn i Christiania, Ritmester i «det gule Korps» og et fremskudt Medlem af Christiania Handelsstand.47

Børn af Louise Margrethe Skjelderup og Jørgen Haslef Heftye:

79.75.Johannes Georg Heftye, f. 1857
76.72.
Michael Skjelderup
Født 14 jan. 1834, Christiania50.
Død 21 aug. 1902, Slemdal i V. Aker51, begravet 26 aug. 1902, Vor Frelsers Gravlund i Christiania51.
     Da Bedstefaderen Michael Skjelderups ene Søn ingen Børn havde og hans anden Søn kun en Datter, antog hans ældste Dattersøn Michael efter Bedstefaderens Tilskyndelse og med sine Forældres Billigelse sin Moders Navn som Familienavn. Den kgl. Resolution, som tillader Navneforandringen, blev givet 18 Januar 1854.50

Gift 7 okt. 186051 med

Sigrid Mørch
Født 7 okt. 1841, Christiania.51,46.
Død 18 mai 190951.
     Datter af Claus Mørch og Anne Lovise Meyer.

Børn af Michael Skjelderup og Sigrid Mørch:

80.76.Ada Skjelderup, f. 1861, Doktorboligen ved Grefsen Bad i V. Aker, d. 1909
81.76.Louise Skjelderup, f. 1864, Christiania
82.76.Michael Skjelderup, f. 1868, Christiania
83.76.Arthur Sigurd Skjelderup, f. 1874, Christiania
77.72.
Richard M. Clauson
Født omkring 1841, Christiania.52,46.
     Student, hjemme hos moderen i Christiania (1865).46
78.72.
Caroline Vilhelmine Clauson
Født omkring 1846, Christiania.53,46.

Generation 7.

79.75.
Johannes Georg Heftye
Født 16 feb. 185747.
     Chef for Firmaet Tho. Joh. Heftye & Søn. Direktør i Centralbanken for Norge.50
80.76.
Ada Skjelderup
Født 11 aug. 1861, Doktorboligen ved Grefsen Bad i V. Aker51.
Død 18 mai 1909, (Natten mellem 17 og 18 Mai 1909 - faa Timer før sin Moder).51, begravet 22 mai 1909, Vor Frelsers Gravlund i Christiania51.

Gift 15 sep. 1883, Christiania51 med

Carl Peter Antonisen Kaas
Født 3 dec. 1858, Christiania51.
     Søn af Hans Kaas og Engel Marie Antonisen.
     Blev Student 1876, tog anden Examen 1877, blev norsk Tandlæge 1880 og amerikansk Tandlæge (D.D.S.) 1881. Praktiserer som Tandlæge i Christiania.51

Børn af Ada Skjelderup og Carl Peter Antonisen Kaas:

84.80.Carl Kaas, f. 1884, Christiania
85.80.Michael Skjelderup Kaas, f. 1885, «Kvældsro» i Bærum
86.80.Hans Kaas, f. 1887, Christiania
87.80.Marie Kaas, f. 1889, Stabæk i Bærum
88.80.Arthur Sigurd Kaas, f. 1891, Christiania
89.80.Johannes Kaas, f. 1893, d. 1893
90.80.Ada Sigrid Kaas, f. 1897, Christiania
81.76.
Louise Skjelderup
Født 14 okt. 1864, Christiania54.
     Hun er ugift og fremdeles bosat i Christiania (1915).54
82.76.
Michael Skjelderup
Født 13 mai 1868, Christiania54.
     Blev Student 1886 og medicinsk Kandidat 1894 og var fra 1896 til 1908 praktiserende Læge i Christiania. 1896-1902 var han Amanuensis hos sin Fader. For Tiden (1915) praktiserer han i Bærum med Bopæl i Sandviken.54

Gift 1° 27 apr. 1904, Ægteskabet er senere opløst54 med

Estrid Thygesen
Født 26 jun. 187654.
     Datter af Rud Emanuel Abel Thygesen og Elisabeth Julie Schultze du Mesnil de Rochemont.

Gift 2° 26 mai 191054 med

Kari Elna Wilhelmine Schriver
Født 27 mai 187554.
     Datter af Christian Rasmus Nicolai Schriver og Netta Reusch.

[Gift 1° med Ludvig Solum (21 dec. 1862 - 15 sep. 1903); Gift 2° 26 mai 1910 med Michael Skjelderup (f. 13 mai 1868)].

Børn af Michael Skjelderup og Estrid Thygesen:

91.82.Michael Skjelderup, f. 1905, Christiania

Børn af Michael Skjelderup og Kari Elna Wilhelmine Schriver:

92.82.Odd Skjelderup, f. 1911, Bærum
83.76.
Arthur Sigurd Skjelderup
Født 26 nov. 1874, Christiania55.
     Blev Student 1893, juridisk Kandidat 1898 og Høiesteretsadvokat 1904. Proaktiserer siden 1905 som Advokat i Christiania.55

Gift 6 nov. 190555 med

Christine (Kitty) Margrethe Aabel Munthe
Født 18 apr. 1882, Christiania55.
     Datter af Christopher Pavels Munthe og Karithe Marie Berg.

Børn af Arthur Sigurd Skjelderup og Christine (Kitty) Margrethe Aabel Munthe:

93.83.Sigrid Skjelderup, f. 1906, Christiania

Generation 8.

84.80.
Carl Kaas
Født 28 jun. 1884, Christiania54.
     Student 1903, cand. jur. 1908, praktiserende Overretssagfører i Narvik fra 1912.54

Gift 28 dec. 1912, Sandefjord54 med

Gunbjørg (Guri) Bjørnsgaard
Født 23 apr. 188954.
     Datter af Hans Larsen og Petrine (Petty) Alvilde Pedersen.

Børn af Carl Kaas og Gunbjørg (Guri) Bjørnsgaard:

94.84.Carl Hans Kaas, f. 1913, Narvik
85.80.
Michael Skjelderup Kaas
Født 16 sep. 1885, «Kvældsro» i Bærum54.
     Student 1906, vpl. Lieutenant 1907. Forretningsmand i Argentina.54
86.80.
Hans Kaas
Født 28 feb. 1887, Christiania54.
     Student 1906, Examen fra Handelsgymnasiet 1908, studerer Filologi og er Lærer ved Frogner Skole.54
87.80.
Marie Kaas
Født 24 jul. 1889, Stabæk i Bærum54.

Gift 22 okt. 191454 med

Birger Brinck Lund
Født 28 apr. 188854.
     Søn af Hans Geelmuyden Lund og Bertella Jensine Karen Lauritza Bertelsen.
     Lærer ved Frogner Skole.54
88.80.
Arthur Sigurd Kaas
Født 7 jul. 1891, Christiania54.
     Styrmand.54
89.80.
Johannes Kaas
Født 10 jul. 189354.
Død 13 jul. 189354.
90.80.
Ada Sigrid Kaas
Født 16 jan. 1897, Christiania54.
91.82.
Michael Skjelderup
Født 4 okt. 1905, Christiania55.
92.82.
Odd Skjelderup
Født 26 jul. 1911, Bærum55.
93.83.
Sigrid Skjelderup
Født 13 okt. 1906, Christiania55.

Generation 9.

94.84.
Carl Hans Kaas
Født 30 okt. 1913, Narvik54.

Kilder og Noter
1Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9
2Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
3Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
4Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9-10
5Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 10
6Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 18
7Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 19
8Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 20
9NST 4, s. 93, skriver 6. aug. 1785.
10Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 94. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
11NST 4, skriver år 1716.
12Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
13Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 95. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
14Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 22
15Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 21-22
16Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 23
1753 aar gl.
18Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
1943 år gl. ved FT 1801.
2041 år gl. i FT 1801.
2140 år gl. ved FT 1801.
2245 år gl. ved FT 1801.
23Dette kan dårligt passe hvis det er korrekt at hun er døpt 10. jan. 1767.
2433 år gl. ved FT 1801.
25En efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek har 15. nov. 1818.
2650 år gl. ved FT 1801.
27Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 30
28Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 24
2930 år gl. ved FT 1801.
3024 år gl. ved FT 1801.
3122 år gl. ved FT 1801.
3240 år gl. i FT 1801.
3335 år gl. i FT 1801.
34Muligvis 10. april 1771 - vanskeligt at tyde !
3574 Aar gl.
36Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
3721 år gl., skriverkl.
38Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
3910 år gl. ved FT 1801.
403 år gl. ved FT 1801.
411 år gl. ved FT 1801.
425 år gl. ved FT 1801.
43Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 32
44Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 33
45Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 34
46Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
47Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 35
487 år gl. i FT 1801.
495 år gl. i FT 1801.
50Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 36
51Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 38
5224 år gl. i FT 1865.
5319 år gl. i FT 1865.
54Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 39
55Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 40