© 2001 Simon Ellefsen

6 første generationer af slægten Schjelderup

Opdateret 16 Oct 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Jenssøn
Født omkring 1480, (Joh. Reppe skriver i sin håndskrevne stamtavle, at Peder Jensen »opgis å være födt 1454, död 1564«, altså ble han 110 år gl. ;-))1.
Død omkring 29 sep. 15632.
     Biskop Skielderups Fader Peder Jensen er den første i Slægten, hvis Navn kjendes. Man ved forøvrigt intet andet om ham, end at han var Bonde og blev født ca. 1480. Nogle mener, at han levede i Skjellerup eller Skiellerup Sogn i Svendborg Amt paa Fyen. Andre tror, at han hørte hjemme i Jylland, hvor der i Viborgegnen er Landsby af samme Navn. Denne sidste Antagelse er vistnok den rigtige. Den bestyrkes ialfald ved en Bemerkning af Absalon Pederssøn, som i sin Dagbog kalder Biskop Skielderup for en jydsk Mand. Peder Jensen døde Høsten 1563.3
     Den 23. jan. 1564 fik sønnen, biskop Jens Schellerup, af en jydsk mand, hidsendt fra hans moder og syskende, et brev der tilkendegav, at hans og deres fader var død, ved Sancte Michels tid.2

Gift _____med

Maren Nielsdatter

Børn af Peder Jenssøn og Maren Nielsdatter:

2.1.Gurine Marie Pedersdatter
3.1.Lars Nicolai Pederssøn
4.1.Paul Johan Pederssøn
5.1.Niels Christian Pederssøn
6.1.Talette Pedersdatter
7.1.Magnhild Pedersdatter
8.1.Bodil Pedersdatter
9.1.Jens Pederssøn Skielderup, f. omkr. 1510, d. 1582, Norge.

Generation 2.

2.1.
Gurine Marie Pedersdatter
3.1.
Lars Nicolai Pederssøn
4.1.
Paul Johan Pederssøn
5.1.
Niels Christian Pederssøn
6.1.
Talette Pedersdatter
7.1.
Magnhild Pedersdatter
8.1.
Bodil Pedersdatter

Gift 1° _____med

Thomas Jørgensen
     Bonde på Fyn4

Gift 2° _____med

Jens Jensen

Børn af Bodil Pedersdatter og Jens Jensen:

10.8.Jens Jensen Bonde, f. 1525, d. 1566
9.1.
Jens Pederssøn Skielderup
Født omkring 15105.
Død 1582, Bergen, Norge..
     Han tog i 1544 afgangseksamen i filosofi og kort efter magistereksamen, 1551 professor i fysikken ved Kjøbenhavns Universitet, 9. mar. 1553 medicinor baccalaureus, 1554 docent mediciner og 16. juni 1557 biskop over Bergens Stift.
     Han blev magister i Wittenberg og 1547 professor pædagogicus i København. I 1551 er »physicus« Jens Skjelderup assistent hos Peter Capeteyn. Han begyndte at læse medicin under sin ansættelse hos Capeteyn og modtog den første licentiatgrad i medicin fra Københavns Universitet. Omtrent samtidig ægtede han Capeteyns datter. Da pestepidemien brød ud, ønskede physicus Skjelderup at blive læge og indtræde i det medicinske fakultet. Hjulpet af sin svigerfar blev han i 1554 immatrikuleret ved Rostock Universitet, hvor han samme år blev dr. med.6
     Den 19. april 1565, drog han til Danmark, for at hente arven efter sin faders død, og var udi stor livsfare «under Jullandt». Den 25. juli 1565, kom han tilbage fra Danmark hen mod aften, «kom fra Randers til Skien, oc siden til lands indtil Hardanger, oc saa til Byen.»2
     At han rejste fra Randers kunne indikere, at hans familie stammede fra Skjellerup by ved Hobro, ikke langt fra Randers.
     Den 19. novbr. 1567 fortælles det (i et diplom/brev) at: «hederlig oc høglerd herre doctor Jens Schelderop wor superintende(n)s oc medbroder wdj forne capitel [domkircken wdj Bergen] sampt hans kere hustru Susanna oc beggis theris elschelige børn oc aruinge ...» - udtrykket "beggis theris" henviser til forældrene og skal ikke tolkes som at der 1567 kun var to børn i ægteskabet. Samtidig skriver Absalon Pederssøn om sønnen Torberns død: «7 Martij 1563, Dominica Reminiscere, lige som klocken slo fult sex, döde doctor Iens Schellerups sön Torbern, hues moder heder Susanna, och hans elste broder Daniel och elste söster, och den eniste igenleffuer Adrian.» - Dette tyder på at kun et barn var i live 1563, datteren Adriane.
     Bysp i Berenn doctter Jens Skillrop hans hystro hede Susana; othe disse Börn: Peder, Marien, Adriana, Ellin.7
     Schøning skriver om hans moder at hun var «landflygtig fra Holland f. Dau de Alba», men dette kan tænkes være en forveksling med biskopens hustru Susanna Leonardsdatter.8

Gift _____med

Susanna Leonhardsdatter (Lennertsdatter)
     Datter af Leonhard (Lennert) (Mitens?).
     (Sted)datter til professor Peter Capeteyn i København.
     Er man sikker på at hun hed Leonhardsdatter/Lennertsdatter ?
     Hennes far sies at være en Leonhard Mitens bror av Christopher Mitens (d. 1566) fra Flanders og prest til St. Morten kirke i Bergen. Christopher Mitens (d. 1566) skal være far til en Gabriel Mitens (1560-1620) der bosatte sig på Færøerne.

Børn af Jens Pederssøn Skielderup og Susanna Leonhardsdatter (Lennertsdatter):

11.9.Adriana Jensdatter Skielderup, f. omkr. 1551, d. før 1602, Stavanger
12.9.Daniel Jensen Skielderup, d. før 1563
13.9.Katrine Jensdatter Skielderup, d. før 1563
14.9.Torbern Jensen Skielderup, f. 1562, Bergen, d. 1563
15.9.Otto Jensen Skielderup, f. 1565, Bergen, d. 1566
16.9.Jens Jensen Skielderup, f. 1569, Bergen
17.9.Peder Jenssøn Skielderup, f. 1571, Norge., d. 1646, Norge.
18.9.Maren (Marien) Jensdatter Skielderup, f. eft. 1572
19.9.Ellin Jensdatter Skielderup, f. eft. 1572

Generation 3.

10.8.
Jens Jensen Bonde
Født 15259.
Død 17 nov. 15662.
     Ifølge en fotokopi af en håndskreven efterslægtstavle på Frederiksberg Bibliotek er Jens Jensen Bonde søn af biskop Schjelderups søster Bodil.10
     Han var født paa Gaarden Ulvig i Hardanger Anno 1525. Hans Forældre vare ordinaire Bønder-Folk. I hans yngre Aar blev han antagen av Hr. Laurits Knudsen Sogne-Præst for Ullensvang Menighed udi Hardanger. Aar 1565 den 12te April, valgte Capitulet ham til resid. Capellan for Domkirken. Samme Aar den 18de Junii blev han ordineret til dette Embede, men forestod samme ey længere end til den 9de November bemeldte Aar, da han gik All kiøds vey.9
     17 Nov. 1566 Döde her Jens Bonde, doctor Jens Schellerups söstersön, aff pestelentze, natten til Mandag, och natten til den forgangen Fredag fölede han först sygen, om Fredagen var han i kirken. Döde han i en god bekendelse, oc var en from person, god i omgengelse, flittig i hans embede, oc var prædicante til Domkirken, tienendis capitelit.2
     «... Stavanger-lagmanden Laurits Hansson Bonde budde i 1520-50 aari paa Skoge i Sund og er truleg av ei gamal-norsk storætt Bonde, som i lange tider hadde helde seg i Hordaland. Ei syster aat biskop Skjelderup var g.m. ein mann av ætti Bonde fra Hardanger, og det er visst ætlingane av denne ætti, som er prestar i Rogaland og kallar seg Bonde eller Agricola, som er latin og tyder det same. Bondhus i Mauranger hev truleg namn etter ætti Bonde.»11
11.9.
Adriana Jensdatter Skielderup
Født omkring 1551.
Død før 1602, Stavanger.

Gift 21 okt. 1571, Bergen12,13,14 med

Jørgen Eriksen
Født 1535, Haderslev, Jylland.
Død 5 jun. 1604.
     Superintendent (Biskop) i Stavanger.
     Eit verdfullt bilete av sjølve bisp Jørgen Eriksøn, som har vore kalla Noregs Luther, heng og i kyrkja her [Hjelmeland kirke]. Det er måla 1598 av Reimers [frå Neustadt i Tyskland].15
     Hans protrett, heng både i Stavanger domkyrkja og i Hjelmeland kyrkja.16

[Gift 1° før 1563 med _____ (d. eft. 1565); Gift 2° 21 okt. 1571 med Adriana Jensdatter Skielderup (omkr. 1551 - før 1602); Gift 3° eft. 24 sep. 1603 med Barbara Trondsdatter Bratt (d. 1632)].

Børn af Adriana Jensdatter Skielderup og Jørgen Eriksen:

21.11.Jens Jørgensen, f. omkr. 1578, d. omkr. 1660
22.11.Susanne Jørgensdatter, f. 1587
23.11.Daniel Jørgensen, f. 1583, d. 1635
24.11.Samuel Jørgensen, d. 1650
25.11.Margrethe Jørgensdatter, d. 1659
12.9.
Daniel Jensen Skielderup
Død før 7 mar. 15632.
     Se Kirkehist. Saml. I, s. 271.
13.9.
Katrine Jensdatter Skielderup
Død før 7 mar. 15632, begravet _____, Koret i Bergen Domkirke2.
14.9.
Torbern Jensen Skielderup
Født 2 jul. 1562, Bergen2, døbt 5 jul. 15622.
Død 7 mar. 15632.
15.9.
Otto Jensen Skielderup
Født 25 feb. 1565, Bergen2, døbt 2 mar. 15652.
Død 23 okt. 1566, Død i «pestelentze»2.
16.9.
Jens Jensen Skielderup
Født 28 jun. 1569, Bergen2, døbt 3 jul. 1569, Bergen, «oc kallit Jens effter her Jens Bonde, bispens söstersön, som döde i pestelentzen»2.
17.9.
Peder Jenssøn Skielderup
Født 7 sep. 1571, Bergen, Norge.2.
Død 27 sep. 1646, Trondheim, Norge..
     Biskop i Trondhjem 1623-42.
     Anno 1608 ij aprijl flötte mijn suoger mester Per Skijelerop fra Mandal och ttel Kijöpenhauen efftter kong. Maijstattz beffaling.17
     Skifte 28 jul. 1647, Trondhjem, Norge.18Avdøde mester Peder Skielderup, svoger og barn, 2 piker, nemlig Birgitte og Anne, svoger hr. Mentz Christophersen og brødre, fars- og morsarv..

Gift 1° 1601, Anno 1600 ale helen daug stodt mijn söster Anne Nijls dotters festeröl paa Holme ij Mandal medt hederlig mandt her Per Skyelerop., Anno 1601 stodt deris brulup.17 med

Anne Nielsdatter
Født 157519.
Død 1612, København, Danmark.20.
     Datter af Niels Lauritssøn og Randi Lauritsdatter Holk.

Gift 2° 1622 med

Gidske Hermannsdatter Lange
Død 1640.

Børn af Peder Jenssøn Skielderup og Anne Nielsdatter:

26.17.Jens Pedersen Schjelderup, f. 1604, Mandal, d. 1665, Bergen
27.17.Jørgen Pedersen Skielderup, f. omkr. 1605, d. 1657, Trondhjem
28.17.Niels Pedersen Skielderup, f. omkr. 1607, Mandal eller Frederiksborg eller København., d. 1652, Norge.
29.17.Susanne Pedersdatter Schjelderup
30.17.Maren Pedersdatter Schjelderup, f. 1610, København, d. 1683

Børn af Peder Jenssøn Skielderup og Gidske Hermannsdatter Lange:

31.17.Birgitte Pedersdatter Skielderup, f. omkr. 1628, d. 1677
32.17.Anne Pedersdatter Schjelderup, f. eft. 1628, d. 1701
33.17._____
34.17._____
35.17._____
36.17._____
37.17._____
18.9.
Maren (Marien) Jensdatter Skielderup
Født efter 14 apr. 1572.
     Må være opkaldt efter sin farmor ?
     Findes omtalt i en optegnelse forfattet af lagmand i Fredrikstad Olaf Holk (1541-1606) og må (hvis hun har eksisteret) være født efter at Absalon Pederssøns Kapitelsbog stopper 14 april 1572.
19.9.
Ellin Jensdatter Skielderup
Født efter 14 apr. 1572.
     Findes omtalt i en optegnelse forfattet af lagmand i Fredrikstad Olaf Holk (1541-1606) og må (hvis hun har eksisteret) være født efter at Absalon Pederssøns Kapitelsbog stopper 14 april 1572.

Generation 4.

21.11.
Jens Jørgensen
Født omkring 157822.
Død omkring 166023.
     Sogneprest til Stavanger 1598, kannik 1608. Afskediget på grund af sygelighed 1610. Købmand i Stavanger, da han ved kongelig skrivelse af 2. jan. 1620 erholdt som sådan Skattefrihed indtil en årlig indtægt af 200 rdlr. for sig og Hustru.
     Sogneprest, siden kjøpmann i Stvgr.23

Gift _____med

Kirsten Christensdatter Trane
Født omkring 158222.
Død _____, Stavanger22.
     Datter af Christen C(hristensen) Trane og Karine Povelsdatter.

Børn af Jens Jørgensen og Kirsten Christensdatter Trane:

39.21.Jørgen Jensen Trane, f. omkr. 1605, d. 1663
40.21.Adrianne Jensdatter Trane, f. omkr. 1607, d. eft. 1677
41.21.Lisbeth Jensdatter Trane, f. omkr. 1614, d. omkr. 1655
42.21.Karen Jensdatter Trane, f. omkr. 1615, Stavanger., d. 1663, Hjelmeland.
43.21.(Kirsten?) Jensdatter Trane, f. omkr. 1617, Stavanger
22.11.
Susanne Jørgensdatter
Født 1587.

Gift omkring 160224 med

Oluf (Ole) Jensen Kock
Født omkring 1577, Bergen.24.
Død 1619, Stockholm eller Hamburg.24.
     Søn af Jens Olufsen Kock.
     Er formentlig søn af købmand i Bergen Jens Olufsen Kock.24
     Kock studerede først i København, 1596 i Rostock og tog 1597 doktorgraden i København. 1598 anbefaledes han af konsistorium i København til kapitlet i Bergen, og 1601 blev han sognepræst ved domkirken sst. Som følge af stridigheder, vistnok delvis foranledigede ved hans heftige temperament, måtte han dog snart efter opgive sit embede og drog til København hvor han tog magistergraden 1602. Derefter var han kannik og sognepræst ved Domkirken i Lund, 1604 søgte domkapitlet i Stavanger forgæves at få ham til biskop, men 1607 udnævntes han til sognepræst ved Skt. Nicolai kirke i København. [Herefter følger en masse om hans stridigheder med bl.a. Resen, hans landsforvisning, m.m.]24
     Han skal være død enten i Hamburg eller Stockholm.24
23.11.
Daniel Jørgensen
Født 22 aug. 158315.
Død 19 apr. 163515.
     Provst i Ryfylke og sogneprest til Hjelmeland.
     Daniel Georgii, sokneprest 1603-1635, .... Målarstykkje av hr. Daniel heng i Hjelmeland. Kona hans heitte Maren Nielsdotter og bilete hennar heng og i same kyrkja [Se boken s. 95]. Hr. Daniel var også prost i Ryfylke. Under det bilete (målarstykkje) av hr. Daniel Jørgensøn som heng i Hjelmeland kyrkja stod skrive: «Effigies D. Danielis Georgii pastori qvo ecclesiæ Hjelmelandis. Anno 1583 die 22. Aug. fuit natus vocatur 1601. Ordinatur 1603 pastorem veriannos 32 Mariebatur pie in Domine 1635 die 19 Aprilis ætatis suæ 52.» Under målarstykkje av prestefrua stoud denne inskripsjon: «Anno 1582 war Maren Nielsdotter fød udi Tønsberg, døde udi hendes alders Aar .... Fryct Døden icke - betenk at det er saa skicket aff Herren offuer alt Kjød, baade offuer deris som haffue verit faar dig oc som sculle komme efter dig.» Båe disse brystbilete er måla av G. Hentzschel, som var en lærling af Peter Reimers frå Neustadt i Tyskland.15
     Besøgte sammen med broderen Samuel, 23. juni 1610 sin svoger Laurits Nilsen, borgermester i Tønsberg, efter at de begge havde deltaget ved kongehyldningen i Oslo den 16. juni.25
     Provst i Ryfylke, blev kaldet 1601 [Præst i Hjelmeland], ordineredes 1603.26

Gift 16047 med

Maren Nielsdatter
Født 158215.
     Datter af Niels Lauritssøn og Randi Lauritsdatter Holk.
     Maleri af hende i Hjelmeland kirke.15

Børn af Daniel Jørgensen og Maren Nielsdatter:

44.23.Margrete Danielsdatter
24.11.
Samuel Jørgensen
Død 1650-51.
     Stilling: Sogneprest til Mandal 1608.
     Anno 1609 den 14 februarij stodt wellerdt mand her Samuel Jörrensöns brulup medt erlige pijege Alis Hans dotter och gijorde mijn broder deris brulup her ij Tönsberig.17
     Besøgte sammen med broderen Daniel, 23. juni 1610 sin svoger Laurits Nilsen, borgermester i Tønsberg, efter at de begge havde deltaget ved kongehyldningen i Oslo den 16. juni.25
     Var 1613 stevnet for Herredagen, fordi han med andre prester i Mandalen, havde undladt at hverve Folk og Besoldning i Kalmar-krigen.

Gift 14 feb. 1609, Tønsberg17 med

Alis Hansdatter
25.11.
Margrethe Jørgensdatter
Død 25 dec. 165927,15.

Gift 1° _____med

Jens Jonassen (Hielm)
Død omkring 1648.
     Var præst her [i Hjelmeland] fra 1639 til 1648.15
     Maa antages at have været en Søn af Mag., Sognepræst i Stavanger, Jonas Jenssøn Hielm. Han antages at være død ca. 1648 og at have været gift med en Datter af Biskop i Stavanger Jørgen Eriksøn, nemlig Margrethe Jørgensdatter, død 25 (juni?) 1650, der som Enke havde giftet sig med Mandens pers. Kapellan.28

Gift 2° _____med

Jens Simonsen Morsing
Død 168026,28.
     Han var sokneprest til Hjelmeland 1655-1680. I 7 år styrde han kallet som kapellan før han blev sokneprest. Til kirke har han efterladt sig et epitaphium over sig og sin 4 hustruer.15
     Ble indsat i Sognepræst embedet 25. mai 1655.26,28
     Som et kuriosum kan nevnes at år 1591 bliver «Jens Morsings hustru» forvist (fra landet) i hekseprocesserne i Malmö (Kirseberg).

[Gift 1° med Margrethe Jørgensdatter (d. 25 dec. 1659); Gift 2° med Karen Jensdatter Trane (omkr. 1615 - 23 jun. 1663); Gift 3° med Sara Gudmundsdatter (d. 27 nov. 1677); Gift 4° med Ellen Henrichsdatter Reimer (d. 1722)].
26.17.
Jens Pedersen Schjelderup
Født 24 feb. 1604, Mandal29,30.
Død 2 okt. 1665, Bergen30.
     Mag. Jens Pedersen Schielderup, f. 1604, 14. Febr. Blev Kong Christian IV. Hof-Prædikant 1637, 22 Oct. Sognepræst ved Nicolai Kirke 1639. Biskop i Bergen 1649. Døde 1665. Gift 1639, 11 Aug. med Inger Worm. Af deres 10 Børn døde 3 Sønner i unge Aar.31

Gift 11 aug. 163931,31 med

Inger Olsdatter Worm
Født 11 aug. 162131,10.
Død 4 mai 167731.
     Datter af Ole Worm og Dorothea Thomasdatter Fincke.

Børn af Jens Pedersen Schjelderup og Inger Olsdatter Worm:

45.26.Christine Dorothea Schjelderup, f. 1640
46.26.Søster Schjelderup, f. 1641
47.26.Susanne Schjelderup, f. 1642, d. 1668
48.26.Inger Schjelderup, f. 1643
49.26.Anna Jensdatter Schjelderup, d. 1714
50.26.Peder Jensen Schjelderup, f. 1649, d. 1668
51.26.Oluf Worm Schjelderup, f. omkr. 1649, d. 1679
52.26.Thomas Jensen Schjelderup, f. 1647
53.26.Jørgen Jensen Schjelderup, f. 1648
54.26.Jens Jensen Schjelderup, f. 1658, d. 1709
55.26._____
27.17.
Jørgen Pedersen Skielderup
Født omkring 160532.
Død 24 dec. 1657, Trondhjem, Han døde her [Trondhjem] 24 December 165733,34,35, begravet 31 dec. 1657, Trondhjem, Begravet Nytaarsaften.35.
     Blev født ca. 1610. Han blev Student i Leyden 1634 og i 1637 første Diakon eller res. Kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem. I 1640 blev han Sognepræst i Skogn, hvor han fungerede indtil 1657, i hvilket Aar han den 24 Mai blev indsat som res. Kapellan til Domkirken i Trondhjem. Han døde her 24 December s. A. og blev begravet Nytaarsaften. Jørgen Skielderup var en dygtig og afholdt Præst. Det var uden Tvivl en Skuffelse for hans Fader, at Sønnen ikke i 1642 blev hans Eftermand som Biskop. Der hænger et Maleri af Jørgen Skielderup i Koret i Alstadhaug Kirke ved Levanger.35
     Skifte 25 jun. 1667, Trondhjem36,37Avdøde herr Jørgen Pedersen Skielderup, E. Anna. Påbeg. 19/3-62. B.: Hans og Svend fikk brorlodd 556 Rd. og 150 Rd. fordi søstrene la fra sig hjemgave med 300 Rd..

Gift 16 mai 163638 med

Anna Hansdatter Busch
Død omkring 1679.
     Datter af Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter.
     Hun satt som enke på Geite (i Skogn) ennå i 1677 men var trolig død i 1682 da sønnen Svend tok over.39

Børn af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch:

56.27.Peder Jørgensen Schjelderup, f. 1637, Trondhjem., d. 1721
57.27.Anna Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. omkr. 1685
58.27.Gidsken Skielderup, d. 1665, Skogn
59.27.Maren Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. 1701
60.27.Susanne Jørgensdatter Skielderup, f. 1640
61.27.Hans Skielderup
62.27.Svend Skielderup
28.17.
Niels Pedersen Skielderup
Født omkring 1607, Mandal eller Frederiksborg eller København.40.
Død 3 okt. 1652, Trondheim, Norge.30.
     Optaget 25. juni 1626 på Sorø «Nicolaus Petri», og udgået 1. maj 1630. Indskrevet ved universitetet (København?) fra Sorø 22. maj 1630.
     Studerede i Leiden, Amsterdam og Franeker fra 1634 til 1636, hvorefter han er blevet Prest i Trondhjem.41
     Resid. kapellan til Vor Frue kirke i Trondhjem.
     Skifte 13 okt. 1653, Trondheim.42Avdøde herr Niels Skielderup. Enke Anne Andersdatter's samfrendeskifte med 6 um. små barn, Peder, Anders, Jens, Rasmus, Karen og Anne, brorlodd 266 Rd., stedfar herr Peder Bredahl (alt avgjort, alle 6 fått arven)..

Gift 11 jun. 1643, Trondhjem, (Anno 1643, Dominica 2 post Trinit.)43,41 med

Anne Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 3 jan. 1627, Trondheim, Norge., (imellumb 4 och 5 om Afftenen).43, døbt _____, Vor Frue Kirke i Trondhjem, (Søndagen efter 3. jan. 1627), hindis Fadere var: Jon Robertßøn, Casper Christopherßøn, Giedsche Bißbens Høstrue, Øllegrd M: Mogenßis, Aaße Olluff schriffuers, gud giffue hinder løche och salligh: Hindis Fader gaffue var 18 Dr., som ieg ehr schyldig ehr kiøbt en koschen for, og 3 schedr aff S: M: Mogensis Sølff.43.
Død efter 19 apr. 1694.
     Datter af Anders Jenssøn Helkand (Hellekande) og Karen Hansdatter.
     Hun forekommer som fadder så sent som 19. april 1694.44

[Gift 1° 11 jun. 1643 med Niels Pedersen Skielderup (omkr. 1607 - 3 okt. 1652); Gift 2° 23 okt. 1653 med Peder Pedersen Bredal (d. 1664)].

Børn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande):

63.28.Peder Nielsen Schjelderup, f. 1644, Trondhjem, d. omkr. 1713, Skjerstad
64.28.Karen Nielsdatter Schjelderup, f. 1645, Trondhjem
65.28.Anna Nielsdatter Schjelderup, f. 1647, Trondheim., d. 1705
66.28.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1648, Norge., d. 1692, Norge.
67.28.Jens Nielsen Schjelderup, f. 1650, Trondhjem., d. 1706, Hamarøy.
68.28.Rasmus Nielsen Schjelderup, f. 1652, Trondhjem, d. omkr. 1696
29.17.
Susanne Pedersdatter Schjelderup

Gift _____med

Michel Greve (Mikkel i Greve)
Død 1644.
     Sogneprest i Greve på Sjælland ?
     Han kan tænkes at være identisk med Mikkel Madsen (Eriksen?) Butterup (Butropius), vistnok af Butterup-T. Sogn. Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1613. Hører i Roskilde. Død 1644. I Wibergs Præstehistorie kendes ikke navnet på Hr. Mikkels hustru. Men Wiberg antyder at han kan være far til sognepræst i Brøndby Vester- og Øster, Sjællands Stift Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup. Endvidere antyder Wiberg at han er fader til Anne Mikkelsdatter, gift med faderens eftermand.

Børn af Susanne Pedersdatter Schjelderup og Michel Greve (Mikkel i Greve):

69.29.Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup, d. 1661
70.29.Anne Mikkelsdatter
30.17.
Maren Pedersdatter Schjelderup
Født 19 feb. 1610, København45,46,1,46,10.
Død 2 jan. 168310, begravet 11 jan. 1683, Domkirken i Trondheim.10.

Gift 163246 med

Mentz Christopherssøn (Darre)
Født 30 sep. 1598, Trondhjem.47,48.
Død 15 dec. 165749,10.
     Søn af Christopher Bjørnssøn (Darre) og Sophia Mentzdatter von Ravensburg.
     Sogneprest til Trondhjems Domkirke.48

Børn af Maren Pedersdatter Schjelderup og Mentz Christopherssøn (Darre):

71.30.Peder Mentzsøn (Darre), f. 1633, Trondhjem, d. 1688, Gildeskaal
72.30.Anna Mentzdatter, d. før 1696
73.30.Oluf Mentzsøn, f. 1635, d. 1639
74.30.Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre), f. 1636, Trondhjem., d. 1693, Melhus.
75.30.Niels Mentzsøn
76.30.Christopher Mentzsøn, d. 1699
77.30.Frederik Mentzsøn
78.30.Herman Mentzsøn (Darre)
79.30.Gisken Mentzdatter (Darre), f. 1643, Trondhjem, d. 1725, Valle præstegård
80.30.Peder Mentzen, f. 1646, Trondheim., d. 1712
81.30.Sophie Mentsdatter, f. 1649, d. 1738, (Aure?)
31.17.
Birgitte Pedersdatter Skielderup
Født omkring 1628.
Død 167750.
     Ifølge Gerhard Schønning var hun første gang gift med hr. Jens, søn af Endris på Tingvold. Dette må nok være Hans Andersen Thingvold (1623 - 1659), der af Jakob Lund vistnok kaldes Jens. Hans's eftermand som sognepræst til Thingvold var Birgittes anden mand Hans Nielsen Tausan (død 29. juni 1697).

Gift 1° _____med

Jens Andersen Thingvold
Født 162351.
Død 165952.
     Søn af Anders Pederssøn (Acherøe) og Margretha Jensdatter.
     Hans Anderssen Thingvold, har formodentlig først været Capellan hos Faderen, hvem han succederede som Sognepræst fra 1655 til 1659, i hvilket Aar han døde 2 Juli. Hans Portrait hænger i Thingvold Kirke ved Siden af hans Fader med Paaskrift: f. 1623, døde 1659.53
     Presteportrett i Tingvold kirke. Innskrift i fraktur, til venstre for hodet: Hans Andersen Tingvold. Tilh. f. hodet: Fød 1623, død 1659.52
     Han bliver hos Erlandsen både kaldt Johannes og Hans. Jakob Lund kalder ham Jens i sine opptegnelser.
     I en håndskreven notits i Det kgl. Bibli. udgave af Erlandsens bog: Geistligheden i Throndhjems Stift, Chria. (1844-55), s. 445, står der at han var gift med Birgitte Pedersdatter Skielderup.

Gift 2° 25 sep. 1659, Domkirken i Trondheim., 17. søndag efter trinitatis. af biskop Mag. Bredal [men hvilket år?]53,53,10 med

Hans Nielssen Tausan
Død 29 jun. 169753.
     Søn af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Hr. Hans Sogne-Præst paa Tingvold og Provst over Nordmör.54
     Mag. Hans Nielssen Tausan, Søn af Niels Hanssen Tausan, Sognepræst til Støren (S. 188). Var 1650 Capellan til Thingvold og blev 10 Søndag efter Trinitatis 1659 af Menigheden kaldet til Sognepræst sammesteds. Blev 1686 Provst over Nordmøres Provsti, hvilket Embede han nedlagde 1695. Døde 29 Juni 1697. Melchior Augustinussen kalder ham: "Pastor vigilantissimus et præpositus dignissimus, vir singulari pietate et doctrina, omnibus bonis notus". Han nedstammede maaske fra den berømte danske Reformator Mag. Hans Tausan, der døde som Biskop i Ribe 1561; han var en lærd Mand, og lod paa egen Bekostning oprette et astronomisk Observatorium paa et Sted paa Præstegaarden, der endnu kaldes Stjernehougen; gav 1660 den nuværende Altertavle i Thingvold Kirke og bekostede i 1682 det ene Pulpitur nederst i Kirken, ligesom han i 166. lod opføre paa Kirkens nordre Væg, nederfor Choret, et smukt Monument til Prydelse for Kirken. Hans Portrait hænger i Kirken iblandt 9 andre Præsters, med et Dødninghoved nedenunder og disse Ord: "Gud vær mig arme Synder naadig for din Søns Jesu Christi Skyld". Paa Gaarden Rimstad indrettede han et Feldberederi og et Teglbrænderi, samt Salt tilvirkning paa et Sted, Saltkjedelen kaldet. Han lagde ogsaa Vind paa Havedyrkning og Træplantning, og endnu i 1773 saa Prof. Schøning paa sin Reise et stort Asketræ i Præstegaardens Have, hvilket Tausan skulde have plantet. Han efterlod sig en meget stor Gjeld, omtr. 7000 Rdlr., saa at hans Bo, der beløb sig til omtr. 2700 Rdlr., blev fallit. (Jfr. G. Schønings Reise i Norge 2 H. S. 58 og 62). Da Kong Christian d. 5te bivaanede Gudstjenesten i Thingvold Kirke 2den Søndag efter Trin. 1685 forrettede Mag. Hans Tausan.53
     Han kan ikke identificeres med nogen anden end den privat (rimeligvis af faderen) underviste - Johannes Tausanus - som immatr. 10/11 1653 med mag. Hans Zoëga som privatpræceptor. Det maa altsaa være galt hos Erlandsen, at han i 1650 forekommer kapellan i Tingvoll, han kan først være blevet det 5-6 aar senere.55
     Han har efterladt sig et Portrætmaleri, som hænger i Kirken [Tingvoll]. Det har følgende Indskrift: »Hans Niels Tavsan i Alders 26 Aar. Død 1697 D. 29 Juni.« - Han var først gift med en Datter af Biskop Peder Schielderup, Bergitte, hvis Navn sammen med Prestens staar paa en Mindetavle i Kirken, som han lod opsætte. Aarstal er Anno 1661. - Senere efter sin første Hustrus Død, blev han gift med Aarsille, Datter af Provst Peder Krabbe. Hendes og Prestens Navn staar paa et Galleri, som han lod sætte ind i Kirken. Efter deres Navne staar Anno 1682.56,52

[Gift 1° 25 sep. 1659 med Birgitte Pedersdatter Skielderup (omkr. 1628 - 1677); Gift 2° jan. 1679 med Aarsille Pedersdatter Krabbe (f. 28 jan. 1630)].

Børn af Birgitte Pedersdatter Skielderup og Jens Andersen Thingvold:

82.31.Margrethe Jensdatter
83.31.Ane Jensdatter, d. før 1717
84.31.Gidske Jensdatter, f. 1655, Tingvold., d. 1730

Børn af Birgitte Pedersdatter Skielderup og Hans Nielssen Tausan:

85.31.Niels Hansen Tausan, f. 1660
86.31.Nikolai el. Niels Tausan, f. 1661, Tingvold, d. 1705, Bordø ved Færøerne
87.31.Jens Hansen Tausan, f. 1663, d. 1697
88.31.Peder Tausan, f. 1665
89.31.Hans Hanssøn Tausan
90.31.Kirsten Hansdatter Tausan, f. omkr. 1667, d. eft. 1717
91.31.Dorothea Cathrine Tausan, f. 1670, d. eft. 1717
92.31.Anders Hansen Tausan, f. 1671
93.31.Sara Hansdatter Tausan, d. eft. 1719, Kobberholmen i Veø
94.31.Anna Tausan ?????????
32.17.
Anne Pedersdatter Schjelderup
Født efter 162857.
Død 4 jun. 170146.

Gift 15 okt. 165046 med

Søren Hansen
Født omkring 162346.
Død 8 feb. 167946.
     Søn af Hans Sørensen og Gjertrud Eriksdatter.
     Sogneprest til Domkirken i Trondhjem.

Børn af Anne Pedersdatter Schjelderup og Søren Hansen:

95.32.Peder Schjelderup, f. 1662
96.32.Hans Sørensen (Schjelderup)
97.32.Herman Sørensen (Schjelderup)
98.32.Johan (Johannes) Schjelderup, d. 1721
99.32.Ove Sørensen Schjelderup, f. omkr. 1674, d. 1756
100.32.Gidsken Schjelderup, d. 1701
101.32.Gjertrud Margrethe Schjelderup, d. eft. 1743
102.32.Anna Catharine Schjelderup
33.17.
___________
34.17.
___________
35.17.
___________
36.17.
___________
37.17.
___________

Generation 5.

39.21.
Jørgen Jensen Trane
Født omkring 160522.
Død 166358,22,58.
     Bosat i Egersund.59

Gift _____med

Sophie Søfrensdatter
     Datter af Søfren Jenssen og Dorothea Nielsdatter.

Børn af Jørgen Jensen Trane og Sophie Søfrensdatter:

103.39.Christen Jørgensen Trane, f. 1635
104.39.Inger Jørgensdatter Trane, f. omkr. 1637
105.39.Kirstine Jørgensdatter Trane, f. omkr. 1645, d. 1710
40.21.
Adrianne Jensdatter Trane
Født omkring 160722.
Død efter 167722.

Gift _____med

Bernt Berntsen
Født 1598.
     Rådmann i Stavanger.

Børn af Adrianne Jensdatter Trane og Bernt Berntsen:

106.40.Lauritz Berntsen Sysenvindius, f. 1627, d. 1674
107.40.Anne Berntsdatter, f. 1630
108.40.Adrianne Berntsdatter, f. 1634, d. 1704
109.40.Peder Berntsen, f. 1635
110.40.Jens Berntsen, f. omkr. 1636, d. 1683
111.40.Vibeke Berntsdatter, f. 1638
112.40.Svend Berntsen, f. 1640
113.40.Bernt Berntsen Sysenvindius, f. omkr. 1640
41.21.
Lisbeth Jensdatter Trane
Født omkring 161460.
Død omkring 165560.

Gift 1° _____med

Willum

Gift 2° _____med

Henrich Hansen Schurmann
Død 166060.
     Rådmann og borgermester i Stavanger.60

Børn af Lisbeth Jensdatter Trane og Henrich Hansen Schurmann:

114.41.Lisbeth Henrichsdatter Schurmann, f. omkr. 1645
42.21.
Karen Jensdatter Trane
Født omkring 1615, Stavanger.22.
Død 23 jun. 1663, Hjelmeland.61,15,61.
     Portræt i Hjelmelands Kirke.62

Gift 1° _____med

Søren Svale

Gift 2° _____med

Laurits Lauritsen Rasch
Død før 21 jun. 1658.
     Søn af Lars (Rasch?).
     Var en tid slottsskriver på Bergenhus under Jens Bjelke, men i 1641 ble han fogd i Ryfylke, og den 29. juli 1643 fikk han kongelig bevilling til ved siden av å være stiftsskriver. Han sluttet som fogd 1. mai 1646 og ble av Hannibal Sehested ansatt som tolder i Ryfylke, noe han var senest den 23. jan. 1653. Han var død før 21. juni 165863

Gift 3° _____med

Jens Simonsen Morsing
Død 168026,63.
     Han var sokneprest til Hjelmeland 1655-1680. I 7 år styrde han kallet som kapellan før han blev sokneprest. Til kirke har han efterladt sig et epitaphium over sig og sin 4 hustruer.15
     Ble indsat i Sognepræst embedet 25. mai 1655.26,62
     Som et kuriosum kan nevnes at år 1591 bliver «Jens Morsings hustru» forvist (fra landet) i hekseprocesserne i Malmö (Kirseberg).

[Gift 1° med Margrethe Jørgensdatter (d. 25 dec. 1659); Gift 2° med Karen Jensdatter Trane (omkr. 1615 - 23 jun. 1663); Gift 3° med Sara Gudmundsdatter (d. 27 nov. 1677); Gift 4° med Ellen Henrichsdatter Reimer (d. 1722)].
43.21.
(Kirsten?) Jensdatter Trane
Født omkring 1617, Stavanger60.

Gift _____med

Ditlef Lauritzen Skaboe
     Stilling: Rektor, Sogneprest, Prost og Kannik.22.
44.23.
Margrete Danielsdatter
     Antages at være datter af Daniel Jørgensen.26
     Hjelmeland bygdebok

Gift 1° _____med

Jakob Nilsøn Høeg
Født 1607.
Død omkring 1637-1638.
     Søn af Niels Jakobsen Høgh og Kirsten Christensdatter.
     Fik 14. juni 1625 Kapitlets Samtykke til at blive pers. Kapellan hos Daniel Jørgensen, «uagtet han endnu ej havde Alderen». Afløst af Peder Kristensen som pers. Kapellan 4. feb. 1628, hvorpaa han blev Sognepræst 1635 og var rimeligvis gift med en Datter af Daniel Jørgensen.26
     Var prest i Vedstrand ei tid, men seinare i Hjelmeland til sin død i 1638. Berge Velde: Slektene Velde og Espeland ...
     Hjelmeland bygdebok

Gift 2° _____med

Hans Rasmussøn Piil
     Sognepræst til Hjelmeland 1638-1639, då han vart forflytta til Vikadal. Han måtte seia frå seg Hjelmeland prestegjeld fordi han hadde »besovet sin trolovede Fæstekvinde, saa at hun er kommen syv Uger for tidlig udi Barselseng«.64
     Sognepræst til Hjelmeland, Jakob Høegs Eftermand. Han blev 1638 eller 1639 dømt fra Embedet.26

Børn af Margrete Danielsdatter og Jakob Nilsøn Høeg:

115.44.Daniel Jakobsen Høeg, f. omkr. 1630
45.26.
Christine Dorothea Schjelderup
Født 2 nov. 164010.
Begravet 11 mar. 170565.

Gift omkring 167166 med

Jens Samuelsen Bugge
     Sogneprest til Leganger.

Børn af Christine Dorothea Schjelderup og Jens Samuelsen Bugge:

116.45.Samuel Bugge
117.45.Jens Bugge
118.45.Inger Jensen Bugge, f. omkr. 1677, Sogn og Fjordane
119.45.Maren Bugge
46.26.
Søster Schjelderup
Født 1641.
Begravet 26 apr. 1729, "under stolene i kircken paa den nordre side", Domkirken i Bergen.67.
     Hun blev skilt fra sin første mand ved Kapitles Dom af 15. okt. 1683.

Gift 1° 13 okt. 1671, Domkirken i Bergen.68 med

Hieronymus Bergholtz
     Hieronymus Bergholst, Cancellieraad, som skillede sin Kone ved hendes timelige Velfærd, og desuden blev skyldig til hendes Moders Stervboe 13916 Rdlr.31
     Blev ved Høisteretsdom af 18. juni 1679 erklæret fredløs.

Gift 2° _____med

Ananias Engelbrecktsen Wrangel
     Søn af Engelbreckt Jørgensen og Anne Wrangel.
47.26.
Susanne Schjelderup
Født 1642.
Død 21 feb. 166869.

Gift 17 jun. 166831,69 med

Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow
Født 16 feb. 1629.
Død 168819.
     Søn af Henrik Miltzow.
     Stilling: Sognepræst til Voss i Bergens Stift..
     Om hans Liv og Levnet se Dr. Ludvig Daae's skrift "Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow - Sognepræst til Voss", Chria. 1885 (Særtryk af Historisk Tidsskrift, 2 rk., 5. bd.).
     Mag. Gerhard Henrichsen Milzov, f. 1629, 16 Febr., succederede sin Fader som Sognepræst til Woss 1666, da han havde væred Faderens Capellan i 8 Aar, blev Provst 1669, døde 1688. Gift 1668, 17 Junii med Susanna Schielderup. Jeg veed ey om de har havd flere end 2 Børn [Giessing nævner Margrete og Jens Milzov].31

Børn af Susanne Schjelderup og Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow:

120.47.Henrik Miltzow
121.47.Christentze Miltzow
48.26.
Inger Schjelderup
Født 1643.
     Inger Schielderup, gift 1° med Borgemester Trojel i Bergen; 2° med Johannes Brügger, Student.70

Gift 1° _____med

Peter Trojel
Død 1696.
     Stilling: Borgmester i Bergen.
     Der ringes 13. aug. 1694 for «Peter Trojell» i Mariakirken, Bergen.71

Gift 2° _____med

Johannes Larsen Brøger
Død 1729.
     Stilling: Student. Borger i Bergen..
49.26.
Anna Jensdatter Schjelderup
Død 1714.
     Den 22. jan. 1714 gravlægges Anna Schielderup "i korset med alle kl. og l.p." i Nykirken i Bergen - er det samme person ?67
     Den 22. jan. 1714 ringes der for «Madam Anna Schielderobs».71

Gift _____med

Otto Hansen Schreuder
Født 23 dec. 1628, Bergen72.
Begravet 4 mai 169672.
     Søn af Hans Samuelsen Schreuder og Maren Hermansdatter.
     Mag. Otto Schreuder, Sognepræst til Nye Kirken i Bergen, døde 1694, var først givd med Margrete Milzov, uden Børn.70
     Mag. Otto Schreuder, født i Bergen 23. Decbr. 1628 af Forældrene Hans Samuelsen Schreuder, Sognepræst til Domkirken, og Anne Jensdatter Block. Blev Student fra Bergens Skole 25. Mai 1646, var indtil Sommeren 1648 2den Lektiehører ved Bergens Skole, blev samme Aar 16. Novbr. personel Kapellan paa Voss og 30. Oktbr. 1657 Sognepræst til Nykirken [i Bergen], Magister 1673, 1683 Provst over Bergen og Nordhordland. Døde 1696, begravet 4. Mai. Hans Dødsaar er af Hatting urigtig anført med 1694, hvilket herved rettes.72
     Gift 1) med Margrethe Miltzow, Datter af Henrik Gertsen Miltzow, Sognepræst til Voss. 2) med Anne Schjelderup, Datter af Biskop Jens Schjelderup i Bergen. Børn af 1ste Ægteskab: Christence, Karen, Anne, Hans og Jonas. Af 2det Ægteskab: Jens, Inger Margrethe, Dorothea, Susanne og Peder.72
     Lampe noterer en søn Jonas Schreuder og skriver om denne at han døde 1686 som personel kapellan til Askevold - men dette må være en forveksling med Otte Jonassen til Askevold søn af samme navn.

[Gift 1° med Margrethe Miltzow; Gift 2° med Anna Jensdatter Schjelderup (d. 1714)].

Børn af Anna Jensdatter Schjelderup og Otto Hansen Schreuder:

122.49.Jens Schreuder
123.49.Inger Margrete Schreuder, d. før 1720
124.49.Dorothea Schreuder, d. 1731
125.49.Susanne Schreuder, d. 1742
126.49.Peder Ottosen Schreuder, d. 1738
50.26.
Peder Jensen Schjelderup
Født 1649.
Død 1668.
     Student 1664 [C. Delgobe]. Død 1668 på en udenlandsrejse til England [Hatting 1774].
     Død på Reise i England 1688.10
51.26.
Oluf Worm Schjelderup
Født omkring 1649.
Død 167910.
     Student 1669 [C. Delgobe]. Deltog som Officer 1676 i den svenske Krig ved Wenersborg, som blev indtagen af de Norske. Var 1678 Kaptein over Gyldenløwes Livkompagnies Dragoner, senere oberst.
     Oluf Worm Schielderup, Oberst, om ham har ieg intet funded, uden allene hans Ære-Vers udi hans Svogers Mag. Gerh. Mitz. Præsbytherologia Norvegica Vos-Hardagriana, trykd 1679.70

Børn af Oluf Worm Schjelderup og _____:

127.51.Malene
52.26.
Thomas Jensen Schjelderup
Født 1647.
     Død før 1680.
53.26.
Jørgen Jensen Schjelderup
Født 1648.
54.26.
Jens Jensen Schjelderup
Født 9 jun. 1658.
Død 6 jun. 1709.
     Student 1675 [C. Delgobe]. Sognepræst til Sorø.

Gift _____med

Thale Susanne Wandal
Født 1666.
Død 1736.
     Datter af Hans Hansen Wandal og Anne Cathrine Winstrup.
     Oppholder sig 1683 i Bergen hos søsteren Dorthe.73

Børn af Jens Jensen Schjelderup og Thale Susanne Wandal:

128.54.Inger Dorothea Schjelderup, f. 1691
129.54.Jørgen Jensen Schjelderup, f. 1692
130.54.Anna Cathrine Schjelderup, f. 1694, d. 1775
131.54.Anna Margrethe Schjelderup, f. 1695, d. 1724
132.54.Dorothea Susanna Schjelderup, f. 1696
133.54.Jens Jensen Schjelderup, f. 1699
55.26.
___________

Børn af _____ og _____:

134.55.Jens Schielderup, d. 1707, Trankebar
56.27.
Peder Jørgensen Schjelderup
Født 26 jun. 1637, Trondhjem.Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.74.
Død 11 aug. 172175, begravet 26 aug. 172175.
     «Jubellærer».
     Han var som Student med i Kjøbenhavns Beleiring af den svenske Konge Carl Gustav, og var Capellan her [Støren Præstegjeld] fra 1661 til 1689, da han fik Sognekaldet, paa hvilket han længe havde havt Exspectance, naar det blev ledigt. I Aaret 1700 blev han paa følgende Maade skildt ved Embedet. Sønnen Jørgen, foregav, Faderen uafvidende, at have erholdt Afstaaelse paa Kaldet, og erholdt det derfor af Kongen. Sønnen havde hermed ingen anden Hensigt, end at tjene Faderen som Capellan, mod at være vis paa at faae Kaldet ved dennes Død. Da nu Sønnen døde 6 Aar derefter, saae Faderen sig skildt ved Embedet, hvilket han dog paa Forestilling og af synderlig kongelig Naade beholdt paa det Vilkaar, at han skulde afgive Halvdelen af Kaldets Indkomster til Eftermanden. Døde 1721, omtr. 83 Aar gl., og efterat have været henimod 60 Aar Præst.74
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.74
     Ifølge Gerhard Schønning er Peder Schjelderup gift med Clara Nielsdatter Tausan.76

Gift 1° _____74med

Clara Nielsdatter Tausan
     Datter af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Clara Nielsd. fik Hr. Peder Skelderup Vice-Past til Stören.54
     Clara eller Christine Tausan, datter af Niels Hansen Tausan, Sognepræst til Støren. Hun blev siden gift med Peder Schjelderup, Sognepræst sammesteds, og nævnes i Forhandlingerne om Delingen af Throndhjems Sogne 1694.77

Gift 2° _____med

Elisabet Sebastiansdatter White
Født 162178.
Død 171178, begravet 27 okt. 1717, Støren.10,75.
     Datter af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Ifølge Hans Hyllbakk hadde Sebatian en datter Elisabet (Lisbet), der først var gift med vicepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, og siden med sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup (død 1721). Iflg. Erlandsen er hr. Jakob Olsen gift med Clara el. Christine Nielsdatter Tausan, der siden ægtede sognepræst til Støren Peder Schjelderup.
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.74

[Gift 1° med Jacob Olsen (1601 - eft. 8 aug. 1681); Gift 2° med Peder Jørgensen Schjelderup (26 jun. 1637 - 11 aug. 1721)].

Børn af Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Nielsdatter Tausan:

135.56.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. 1666, Støren ?, d. 1706, Støren ?
136.56.Niels Pedersen Schjelderup, f. 1668, Støren.
137.56.Jens Pedersen Schjelderup
138.56.Hans Pedersen Schjelderup
139.56.Jonas Pedersen Schjelderup, d. 1723, Holland.
140.56.Anna Kirstine Schjelderup
141.56.Gidsken Schjelderup, f. omkr. 1670
142.56.Sara Schjelderup
143.56.Maren Schjelderup, d. 1730
144.56.Lucie Schjelderup
145.56.Peder Pedersen Schjelderup, d. 1755
57.27.
Anna Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 164079.
Død omkring 168579.
     Anna Jørgensdatter Skielderup blev født ca. 1640 antagelig i Skogn, og døde ikke længe efter sin Mand.79

Gift 1° _____med

Anders Jensen
Død 166446,79.
     Sogneprest til Beistaden siden 1616.46,79

[Gift 1° med ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?; Gift 2° med Anna Jørgensdatter Skielderup (omkr. 1640 - omkr. 1685)].

Gift 2° _____med

Michel Augustinussen
Født 15 sep. 1636, Trondhjem.80.
Død 21 jan. 168446,80.
     Søn af Augustinus Jensen og Lisbet Mikkelsdatter.
     Michaël August: Sogne-Præst i Bedstaden, s fik Hr. Anders i Bedstad hans Enke, Ane Jorgens D: Skelderup, med hvilken han f uden andre avlede Gidsken, s fik Hr. Even p Qvikne, og Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen, og Mille.81
     Michael Augustinussen var først Kapellan en kort Tid hos sin Fader og blev derpaa i 1665 Sognepræst til Beitstaden, i hvilken Stilling han døde.79
     Hans Broder Melchior har karakteriseret ham som «vir doctus et a seculi vanitate alienissimus, pius in officio et sedulus».79
     I Beitstaden Hovedkirke staar endnu paa Alteret en stor toarmet Lysestage af Messing med følgende Inskription: «Anno 1671 hafver Hæderlig og vellærde mand Michl Augustinisøn Pastor til Bedstad med sin kjære hustroe Ane Jørgensdatter Skielderop foræret denne stage til Soelberg Kirkes Ornament. De manu tua dedimus tibi».82
     I Familiens (Arthur Skjelderups) Eie findes et smukt Sølvbæger med Navnene Michel Augustinisøn og Anne Skieldrop og Aarstallet 1669.82

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Anders Jensen:

146.57.Karen Andersdatter (Schjelderup)

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Michel Augustinussen:

147.57.Anna Michelsdatter (Schjelderup)
148.57.Gidsken Michelsdatter
149.57.Augustinus Skielderup, f. 1672, Beitstadens Præstegaard, d. 1743
150.57.Anders Mikkelsen Skielderup, d. 1740
151.57.Jørgen Michelsen (Skielderup?)
152.57.Mille Mikkelsdatter Schjelderup, f. 1679, d. 1741
153.57.Lisbeth Michelsdatter
58.27.
Gidsken Skielderup
Død 29 sep. 1665, Skogn83,84.

Gift 16 aug. 1657, Trondhjem, 1657, 12. Søndag efter Trefoldighed.84 med

Raphael Lund
Født 29 jan. 1630, Lund, Sverige85.
Død apr. 1717, Skogn85.
     Søn af Mads Jenssøn Medelfar og Mette Wibe.
     Provst og Sogneprest til Skogn i Trondhjems stift.85

[Gift 1° 16 aug. 1657 med Gidsken Skielderup (d. 29 sep. 1665); Gift 2° 3 jan. 1669 med Sophie Randulf (f. 1 jan. 1650)].

Børn af Gidsken Skielderup og Raphael Lund:

154.58.Anna (Raphaelsdatter) Lund, f. 1658, Skogn., d. 1658
155.58.Jørgen Lund, f. 1659, d. 1659
156.58.Mats Lund, f. 1660, d. 1684
157.58.Anna Lund, f. 1661, d. 1704
158.58.Inger Margrethe Lund, f. 1663, d. 1739
59.27.
Maren Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 1640.
Død 26 mai 170146.
     Hun eiede og boede på Fremstad Gård i Ørlandet. 12 børn.46
     Ifølge Erlandsen døde hun 26. mai 1701, men iflg. en ukendt kilde skulle hun være død 23. marts 1701.

Gift 1660 med

Ole Christophersen Tønder
Født 163386.
Død 14 jan. 168486.
     Søn af Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olsdatter (Skriver).
     Magister, Sogneprest til Vor Frue kirke i Thjem, Stiftsprovst.86

Børn af Maren Jørgensdatter Skielderup og Ole Christophersen Tønder:

159.59.Karen Olsdatter Tønder, f. 1661, Trondheim., d. 1735, Trondheim.
160.59.Oluf Olufsen Tønder, f. 1663, d. 1725
161.59.Jørgen Olsen Tønder
162.59.Christopher Olsen Tønder
163.59.Arnoldus Olsen Tønder, d. 1711
164.59.Anna Maria Tønder, f. 1667, d. 1691
165.59.Susanna Olsdatter Tønder, f. 1674, d. 1723
166.59.Reinholdt Olsen Tønder, f. 1681, d. 1704
167.59.Gidsken Olsdatter Tønder
168.59.Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder, f. 1675
169.59.Christiana Olufsdatter Tønder, f. 1679
170.59.Olava Maria Olsdatter Tønder, f. 1684, d. 1757
60.27.
Susanne Jørgensdatter Skielderup
Født 164087.
     Overlevede sin Mand og boede i mange Aar paa sin Eiendomsgaard Korsvold i Snaasen.1
     Hun boede endnu 1703 på sin lille Eiendomsgård Korsvold på Snåsen, og eiede tillige Krogsgård smstd.46

Gift _____med

Jacob Augustinussen Wivel
Født 162587.
Død 18 feb. 168646.
     Søn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?).
     Jacob August: Sogne-Præst til Snaasen, hvis förste Hustrue Sara Hr. Olufs paa Snaasen, hans Dotter. Den anden Susanna, Hr. Jörgen Skelderups Dotter Med hende avled Sara, som fik Hr. Peder Nielsen Borch paa Snaasen.81
     Sogneprest til Snåsen fra 1660.

[Gift 1° med Sara Olsdatter Bude; Gift 2° med Susanne Jørgensdatter Skielderup (f. 1640)].

Børn af Susanne Jørgensdatter Skielderup og Jacob Augustinussen Wivel:

171.60.Sara Jacobsdatter Wivel, f. 1666, Nord Trøndelag., d. 1725, Trondhjem.
61.27.
Hans Skielderup
     Død i ung alder.46
     I live ved farens skifte 25 juni 1667.
62.27.
Svend Skielderup
     Han ble bonde i Skogn. I 1677 satt han som bruker av Reistad og i 1682 også Geite.39
     Lensmand i Skogn. Gift med en bondepige.10
     Død i ung alder.46
     I live ved farens skifte 25. juni 1667.

Børn af Svend Skielderup og _____:

172.62.Ole Svendsen Schielderup, d. 1723
63.28.
Peder Nielsen Schjelderup
Født 9 mar. 1644, Trondhjem41.
Død omkring jul. 1713, Skjerstad88.
     Sognepræst til Skjerstad.88
     Student fra Trondhjems skole 30. okt. 1662.88
     Ifølge oplysning fra Jens Collin i Ibestad til Wilh. Lassen blev det holdt likpreken over hr. Peder i Skjerstad kirke den 27. sept. 1713. Han blev 69 år og 4 mndr. gammel, heter det.88

Gift 9 jun. 167288 med

Inger Hartvigsdatter
Født 165188.
Død 1710.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Peder Nielsen Schjelderup og Inger Hartvigsdatter:

173.63.Hartvig Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1673
174.63.Nils Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1674
175.63.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1676, Skjerstad, d. 1741
176.63.Hans Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1678
177.63.Søren Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1679
178.63.Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, d. 1769
179.63.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1683, d. 1719
180.63.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1685, d. 1739
181.63.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1689, d. 1717
64.28.
Karen Nielsdatter Schjelderup
Født 31 mar. 1645, Trondhjem41, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Anders Helkand, Hr. Michel Villadtzøn, Kirsten Sal. Peder Grumbs, Maren Hans Buskes, Maren Hr. Mentzes.41.

Gift 1662, Trondheim., Trolig i 1662. Betalt for konrektorks bryllup i Vor Frue kirke den 13. okt. 1662 [Brodahl].89 med

Simon Simonsen Hoff
Født omkring 163489.
Død 2 okt. 1708, Trondheim.89, begravet 10 okt. 1708, Domkirken i Trondheim.89.
     Søn af Simon Pedersen Hoff.
     Han ble student fra Fredriksborg skole i 1653. Tok sin magistergrad den 8. sept. 1669, uten å ha vært i København. Han ble konrektor ved Trondheim katedralskole i 1660. I 1667 ble han rektor og sto til i 1693. I 1693 ble han så lektor. Han var altså knyttet opp mot katedralskolen i 48 år. Hans maleri henger i Trondheim katedralskoles korridor den dag i dag.89
     Den 15. nov. 1693 optreder mag. Simen Hof som lagverge for svigerinden Marie Lauridsdatter Brix barn med avdøde rådmann Hans Pittersen Smit.90
     Simon var en halvbror av Hr Peder Henriksen Aschani, hospitalprest og prest på Møre.91

[Gift 1° 1662 med Karen Nielsdatter Schjelderup (f. 31 mar. 1645); Gift 2° 1691 med Birgitte Lauritsdatter Brix (1673 - 4 feb. 1742)].

Børn af Karen Nielsdatter Schjelderup og Simon Simonsen Hoff:

182.64.Simon Simonsen Hoff
183.64.Peder Simonsen Hoff, d. 1704, Leksvik.
184.64.Barbara Simonsdatter Hoff, d. 1742
185.64.Nils Simonsen Hoff
65.28.
Anna Nielsdatter Schjelderup
Født 7 mai 1647, Trondheim.41, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Doct. Peder Alfsøn, M. Hans Søfrensøn, Johanna M. Erich Bredals, Anne Eylertz Dotter, Boel Helkand.41.
Død 1705.

Gift 13 mar. 1670, «Dom. Laetáre»92 med

Rasmus Claussen Rosing
Født 164193.
Død 170594,93.
     Søn af Claus Rasmussen Rosing og Beritte Christensdatter Skanke.
     Se PHT 3 rk., bd. 3, s. 257
     Ble student i Kjøbenhavn 26. okt. 1665. Conrektor i Trondhjem 28. juni 1667. Sogneprest på Hitra efter broren Oluf.92
     I Melchior Augustinisøns Annaler [trykt i PHT. 3 rk. bd. 3] finnes følgende opptegnelse for året 1670: «Dom. Lætare stod Conrectoris Rasmus Rosings Bryllup med Aane Skjelderup, han blev siden Sogneprest til Hitteren i sin Broder Hr. Olufs Sted».92
     Det kan kanskje her være på sin plass å ta livet av en annen gjenganger, også forekommende i nevnte bok om Hitra, nemlig at en Niels Rosing har vært sogneprest til Hitra. Kilden her er uten tvil Erlandsens Biographiske Efterretninger og det er sannsynlig at han har trukket denne slutningen om en Niels Rosing på grunn av at det skulle ha vært to prester efter hverandre med navnet Rosing og at disses successor, Hr. Anders Bull, gift med datteren av den siste [Rasmus Clausen Rosing], kaller en av sine sønner for Niels Rosing Bull.95
     Hr. Melchior Jacobsens efterfølger som sogneprest til Hitra, Hr. Hans Hansen Bernhoft har jeg siste gang funnet nevnt i lensregnskapene for året 1654. Samme året nevnes hans efterfølger «Olle Clausøn» idet han byksler ½ øre i «Monsiernenn». I de følgende år nevnes han ved sitt fulle navn «Hr. Oluf Classen Rosing», og siste gang i amtsregnskapet for 1674. Hr. Oluf Rosing døde høsten 1674, idet hans bror, Rasmus Claussen Rosing, da conrektor i Trondhjem, søker stillingen som sogneprest til Hitra efter ham (Norske Innlegg).92
     Han utgav en samling religiøse sange som han tilegne kong Kristian V da han besøkte Trondheim.94

Børn af Anna Nielsdatter Schjelderup og Rasmus Claussen Rosing:

186.65.Birgitte Rosing, d. 1704, på Vedø i Henne.
187.65.Anna Cathrine Rosing, f. 1669
188.65.Claudia Rosing, d. før 1796
189.65.Gjertrud Kirstine Rosing
190.65.Mille Rosing
191.65.Else Rosing
192.65.Claus Rasmussen Rosing
66.28.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 24 apr. 1648, Trondheim, Norge.41, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Hr. Jørgen Schelderup, Caspar Christophersøn, Christen Bastiansøn, Margrete Hr. Bentis, Beritte Peders Dotter Schelderup.41.
Død 1692, Trondenes, Troms, Norge.96.
     Stilling: Vicepastor til Trondenes
     Erlandsen forteller at han blev ordinert til visepastor til Tromsø 1672 og forflyttet til Trondenes 1689, hvor han døde 1693.88
     Iflg. Delgobe student 1665, baccalaureus 1666.88
     Anders ble Student 1665, baccalaureus 1666, 1672 ordinert til visepastor til Tromsø og 5. mar. 1679 utnevnt til Warbergs etterfølger i Trondenes.
     I en klage over kvegskatten fra 1686 kom Schjelderup inn på de vanskelighetene en prest kunne ha med å holde liv i de 20 «inventarkyrne» på prestegården: ...... «formedelst dette besværlige Lands tilstand, bortdør de en deel Aaringer saa her neppe findes 10 eller 8 Støcker igien. Det Gud og enhver er bevist, som Landets tilstand kiender. Og om det Herren saa behagede, mig i dag eller imorgen at hedenkalle, maa da mine fattige medler fra Quinde og Børn først den efterkommende udtages, til den Summa af Inventarie-Kiør opfyldes.»

Gift omkring 168097 med

Anne Hansdatter Nysted
Født 164096.
Død 1711, Tovik, Trondenes, Troms, Norge.96.
     Datter af Hans Nysted og Mette Andersdatter Bredal.
     Da Anne ble enke annen gang 1692, fikk hun hele Tovik utlagt som enkesete (landskyld- og skattefri) og døde der 1711. Det ser ud til at presteenken hadde det trangt økonomisk. I 1708 avsto hun ... av Tovik til Asmus Wessel Rosenfeldt.
     Det er ganske sikkert hennes kiste som ble funnet da gulvet i Trondenes kirke ble tatt opp. På lokket var initialene AHDN og innskrift: «Jesus Christ er mit Liv. 1711».97
     Ved hennes side i Trondenes kirke sto en kiste med to lik. Kanskje var det hennes to menn ?
     Efter hun ble enke for anden gang bodde hun en tid (1695) hos sin svoger res. kap. Jens Schjelderup i Hamarøy. I 1701 bodde hun på Tovik i Trondenes med sønnen Niels Anderssøn Schjelderup, 16 år gl.97

[Gift 1° omkr. 1663 med Rasmus Arvesen (Warberg) (omkr. 1630 - 1675); Gift 2° omkr. 1680 med Anders Nielsen Schjelderup (24 apr. 1648 - 1692)].

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted:

193.66.Rasmus Andersen Schjelderup, f. 1680, Tromsø præstegård., d. 1757, Skjervøy.
194.66.Niels Andersen Schjelderup, f. 1684, Prestegården i Trondenes., d. 1744, Trondenes.
195.66.Anne Katrine Andersdatter Schjelderup, f. 1685, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
67.28.
Jens Nielsen Schjelderup
Født 19 jul. 1650, Trondhjem.41, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Lauritz Bastiansøn, M. Søfren Hansen, Niels Pedersøn, Karen Anders Helkands, Synnev Clas Nielsøns.41.
Død 20 mai 1706, Hamarøy., klokken 10 om morgenen88.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland (tilf. i margen: og enken Karen fik en Borger i Nordland).81
     Residerende pastor til Hammarøy 1677.
     Student fra Trondhjems skole 1666, og blev res. pastor til Hammarøy 1677, hvor han døde 20. mai 1706.88
     Skifte 16 nov. 1716.

Gift 10 okt. 1677, Trondheim98 med

Maritte Nielsdatter
Født omkring 165999,100.
     Datter af Niels Ebbesen Flensborger og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland.81

Børn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter:

196.67.Niels Jensen Schjelderup, f. omkr. 1679
197.67.Peder Jensen Schjelderup, f. 1679, d. 1704
198.67.Anders Jensen Schjelderup, f. omkr. 1684, Hammarøy., d. 1750, Hammarøy.
199.67._____
200.67.Anna Bendicta Schjelderup
68.28.
Rasmus Nielsen Schjelderup
Født 3 mar. 1652, Trondhjem41, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, M. Anders Classøn, Hr. Hans Helkand, Anders Michelsøn, Anna Hr. Jørgens, Anne Mentzdotter.41.
Død omkring 1696.
     Omtales både av Erlandsen, Lassen og Delgobe bare som «Præst i Nordland(ene)»; men i «De Skelderupers Slegte-Register» som finnes på Det kgl. Bibliotek i København, er Rasmus opført som «Hyteskriver p. Røraas, givt med Ane Margret, Laugmand Hans Weslings D: Børn Hans, Ane, Kirstine, Nils».101
     Skifte 11 jun. 1696, Røros102Tre barn: Hans 11 år, Nils 4 år, Anne Kristine 8 år. Sølv merket: RNS AMW 1684, AR Hagerup - AID Pareli 1684, HMW KRHDK 1666..

Gift 1684103,102 med

Ane Martha Hansdatter Wesling
Født omkring 1661102.
Død 4 dec. 1733102.
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 11, har hende som datter af Lagmann Hans Wesling andet ekteskap med Kirsten Hansdatter. I skiftet etter hennes første mann finnes sølvtøy merket HMW KRHDK 1666, der må tolkes som Hans Mortensen Wesling og Kirsten R [?en trykfeil?] Hansdatter K - hvad slægtsnavnet K står for vides ikke.

[Gift 1° 1684 med Rasmus Nielsen Schjelderup (3 mar. 1652 - omkr. 1696); Gift 2° omkr. 1696 med Brostrup Irgens].

Børn af Rasmus Nielsen Schjelderup og Ane Martha Hansdatter Wesling:

201.68.Hans Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1685
202.68.Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup, f. omkr. 1688
203.68.Niels Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1692
69.29.
Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup
Død 30 okt. 1661104.
     Sognepræst til Brøndby Vester- og Øster, Smørum Herred, Sjællands Stift 1658.

Gift _____med

Ane Hansdatter
Død 20 jun. 1673104.
     Datter af Hans Madsen Birkop.

[Gift 1° med Niels Christiansen Faxe (d. 1658); Gift 2° med Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup (d. 30 okt. 1661); Gift 3° med Peder Jespersen Skou (d. 11 sep. 1680)].
70.29.
Anne Mikkelsdatter

Gift 1° jul. 1647104 med

Erik Mogensen
Født omkring 1618104.
Død 10 okt. 1661104.
     Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1644, ordineret 8. Juni.104

Gift 2° 1662104 med

Villads Olufsen
Født 1636, Roskilde104.
Død 1712104.
     Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1661, ordineret 29. Nov. Epitafium i Kildebrønde.104

Børn af Anne Mikkelsdatter og Erik Mogensen:

204.70.En Søn
205.70.En Søn
206.70.En Søn
71.30.
Peder Mentzsøn (Darre)
Født 27 jan. 1633, Trondhjem105.
Død 21 jan. 1688, Gildeskaal105.
     Student 1651, kapellan til Skogn 16. okt. 1654, til Gildeskaal 17. dec. 1659, sogneprest s.st. 1675.105

Gift 1661, Gildeskaal106 med

Magdalene Stephensdatter (Soop)
Død 1724, Rødø106.
     Datter af Stephan Hansen (Soop) og Sara Lauritsdatter Krabbe.
     Skifte 24 jul. 1724, Gildeskål.107,106Formue: 541-4-2. Gjeld: 9-5-8. Boets innhold: Guld, sølv m.m. Arvinger: Peder Mentzoni, ektefelle; Mentz Pedersen, sønn, prest i Christiania; Maren Pedersdatter, datter, gift med Hans Bruun i Gildeskål; Dorthe Pedersdatter, datter, gift med Erik Blix; Sara Pedersdatter, datter, gift med Oluf Bye..

Børn af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop):

207.71.Maren Pedersdatter (Darre)
208.71.Dorothea Pedersdatter (Darre), d. 1724, Gildeskaal
209.71.Sara Pedersdatter (Darre)
210.71.Mentz Pederssøn (Darre), f. 1673, Gildeskaal, d. 1721, Odderstøl i Iveland
72.30.
Anna Mentzdatter
Død før feb. 1696.
     Død før Manden.46

Gift 22 jun. 1656108,109,46 med

Lars (Laurits) Pedersen Krabbe
Født 2 jan. 1626, Aure.109,46.
Død feb. 1696109,46.
     Søn af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     1686 Sognepr. til Aure.46

Børn af Anna Mentzdatter og Lars (Laurits) Pedersen Krabbe:

211.72.Peder Larssen Krabbe, d. 1701
212.72.Mentz Larssen Krabbe
213.72.Maren Larsdatter Krabbe, d. før 1698
214.72.Susanne Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
215.72.Magdalene Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
216.72.Aarsille Larsdatter Krabbe, d. 1708
73.30.
Oluf Mentzsøn
Født 6 jun. 163546.
Død 9 apr. 163946.
74.30.
Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre)
Født 8 nov. 1636, Trondhjem..
Død 20 jan. 1693, Melhus.110.
     Sogneprest til Melhus præstegjeld i Trondhjem Stift.
     I Melhus kirke fantes opprinnelig portretter av Anders Mogensøn, Michel Melchiorsøn Falch og Oluf Mentzsøn i en felles innfatning. Rammen er nu i Videnskapsselskapets kirkemuseum.110
     Hans 2 døtre Hille Margrethe og Salome er vel født i hans 2nd ekteskap.

Gift 1° omkring 1661110 med

Helle Andersdatter
Død 18 apr. 1676, Melhus.111.
     Datter af Anders Mogenssøn.

[Gift 1° omkr. 1651 med Michel Melchiorsen Falch (1620 - jun. 1660); Gift 2° omkr. 1661 med Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) (8 nov. 1636 - 20 jan. 1693)].

Gift 2° 26 aug. 1677112,110 med

Riborg Hansdatter Meyer
Født 1654113.
     Datter af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter:

217.74.Michael Olsen Darre, f. omkr. 1663
218.74.Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup, f. 1663, d. 1711
219.74.Maren Olsdatter, f. 1665
220.74.Anne Olufsdatter

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Riborg Hansdatter Meyer:

221.74.Hille Margrethe Olsdatter
222.74.Salome Olsdatter
75.30.
Niels Mentzsøn
     Død ung.46
76.30.
Christopher Mentzsøn
Død dec. 1699114.
     Han var ifølge Trondheim katedralskoles historie konrektor i Trondheim o året 1674. Han ble senere skolemester i Trondheim og drev en egen skole her. Han var også bedemann i byen.115

Gift 1685, Trondhjem Domkirke46 med

Elline Hansdatter Røst
Født omkring 1658, Trondhjem116,117.
     Datter af Hans Iversen Røst og Bergitte Andersdatter.
     Ugift ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.
77.30.
Frederik Mentzsøn
     Død ung.46
78.30.
Herman Mentzsøn (Darre)
     Sogneprest i Hamarøy.

Gift _____med

_____
Død før 1691118.
     Datter af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
79.30.
Gisken Mentzdatter (Darre)
Født 27 jul. 1643, Trondhjem119.
Død 13 mar. 1725, Valle præstegård119.

Gift 1° 28 sep. 1658, Trondhjem Domkirke46,119 med

Mogens Hanssøn Blix
Født 1628, Bodø.120.
Død 1663, Spa i Nederland.120.
     Søn af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Dimitteret fra Trondhjems Katedralskole 25. feb. 1647 og blev immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 2. juni 1648; magister 29. mai 1655. Efter en længere proces med konrektor Jens Bredal, brorsøn av biskop Erik Bredal, om besættelsen av konrektoratet ved Trondhjems katedralskole, blev han i 1655 utnævnt til dette embede. I 1657 blev han res. kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem og aaret efter res. kapellan til Domkirken sammesteds, men døde faa aar efter under en reise til Spa, som han foretok for sin helbreds skyld.120
     Skifte 11 aug. 1664, Trondheim.121,122Avdøde mester Mogens Hansen Blix. Enke Giedsken Mentzdatter. Barn: Mendtz, Hans, Peder, netto 974 Rd..
     Skifte 6 aug. 1664, Trondheim.120.

Gift 2° 166446 med

Niels Pederssøn Riberg
Født 6 mar. 1628, Kjøbenhavn120.
Død 1712, Undal.123,120.
     Søn af Peder Nielsen Riberg.
     Res. kapellan til Trondhjem Domkirke, senere sogneprest til Undal.120

Børn af Gisken Mentzdatter (Darre) og Mogens Hanssøn Blix:

223.79.Mens Mogenssøn Blix, f. 1660, Trondhjem, d. 1743, Jelse
224.79.Hans Mogenssøn Blix, f. 1661, Trondhjem, d. 1711
225.79.Peder Mogenssøn Blix, f. 1662, Trondhjem., d. 1719, Trondhjem.
80.30.
Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.124,125.
Død 1712125.
     Sognepræst til Melhuus.126

Gift 1° 14 dec. 1677125 med

Mille Michelsdatter Falch
Født omkring 1656.
Død 1683.
     Datter af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.

Gift 2° _____med

Kirsten Andersdatter Opdal
     Datter af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix.
81.30.
Sophie Mentsdatter
Født 19 dec. 1649127.
Død 2 apr. 1738, (Aure?)127.

Gift 29 apr. 167746,127 med

Peder Henriksen Ascanius
Født 18 jan. 1645, Sjælland46.
Død 4 okt. 173846.
     Søn af Henrik.
     Blev 1656 indsat i Frederiksborgs og 1660 i Trondhjems Skole, hvorfra han 1665 blev dimitteret. 1675 Conrektor ved Trondhjems Skole, 1682 Magister i Philosophien, 27 Feb. 1692 ordineret til Hospitalspræst i Trondhjem, og var tillige forstander ved Stiftelsen. Tog 1695 sin Afsked fra Conrektoratet. ..... Blev ?37? Sep. 1701 Sognepr. til Aure, 1728 Provst til Nordmøres Provsti, og afstod 1729 Kaldet til Sønnen Ments. Død 4 Oct. 1738, 93 Aar gl.46
     I Aure kirke hang en tavle over han, og Tønder har sitert det som sto på tavlen, der sto det at han var født den 18. jan. 1645 i Sjælland, i 1656 kom han i skole i Fredriksborg, i 1660 ble han brakt til Trondheim latinskole av sin bror Mag Simon Hoff. I 1665 kom han til universitetet i København. I 1669 ble han hører i Trondheim latinskole, i 1675 ble han konrektor. Den 29. april 1677 ble han gift med Sophia Menzonia, og levde med henne i ekteskap i 62 år. I 1682 ble han magister. I 1692 hospitalprest og sluttet som konrektor i 1695. Den 27. sept. 1701 ble han sogneprest i Aure. I 1728 ble han prost i N-Møre. Den 2. april 1738 begrov og begræd [han] sin hustru. Den 4. okt. 1738 døde han.128

Børn af Sophie Mentsdatter og Peder Henriksen Ascanius:

226.81.Ments Pederssen Ascanius, d. 1740, (Aure?)
227.81.Barbara Pedersdatter Ascanius
228.81.Maren Pedersdatter Ascanius
82.31.
Margrethe Jensdatter
     Hun var datter av Hr Jens Andersen, sogneprest i Tingvoll, dette kommer frem i skifte etter Hr Tausan i 1698 der barna etter Hr Jacob har innestående arv etter deres morfar Hr Jens Andersen i Tingvoll.129

Gift 11 jul. 1671, Tingvoll kirke.130,129 med

Jacob Olsen
Død 1675129.
     Jacob Olsen, d. 1675 ?/5, sogneprest i Kvernes, han förde till vapen en dödskalle över två korslagda ben, på hjälmen en fågel.131
     I 1660 sier han at han hadde vært kapellan her [Kvernes, N-Møre prosti] i 17 år, dvs fra 1643. Han er nevnt som kapellan her ved koppskatten i 1645, var da ugift.132
     Jacob Olsen sier i en søknad om embetet at sognepresten [Anders Eriksen i Kvernes, N-Møre prosti] hadde overlatt kallet til ham i 1660 og at han allerede da hadde betjent kallet alene i 4 år. I samme søknad sier han at han hadde vært kapellan her i 17 år [NK bd. I, s. 7]. Han undertegnet Bülchens postulater herfra den 4. jan. 1665 og den 30. mars 1666. Han fikk stadfestelse på kallet den 1. febr. 1671 [NK bd. II, s. 72]. Tønder sier at han døde i 1675 og dette må være riktig for han er ikke oppført her i familieskatten i april 1676.129
     Han var kapellan her i tiden 1643 til han ble sogneprest i 1660. Ifølge Erlandsen bodde han som kapellan på gården Strand i Kvernes. I skifte etter Hr Hans Tausan i 1698 nevnes at Hr Jacobs barn har innestående arv fra 29. mars 1677 [? skifte etter Margrethe Jensdatters mor Birgitte Pedersdatter Schjelderup, d. 1677 ?]. Sønnen Jens hadde f.eks 125 rdl i farsarv og 612 rdl i morsarv. Dessuten nevnes at på ham falt følgende gårdparter i arv, Gjul 1 sp 6 mkl, Meissingseth 1 sp 6 mkl, Rensaas 1 sp 12 mkl, Holten 2 øre 6 mkl, Venås 1½ sp og Bergem 1 sp 12 mkl. Hr Tausan hadde tydeligvis vært formynder for Jens.129
     Tønder sier om han at han var en prestesønn fra Bjørnør og at han kalles Jacobus Olai Ursoris i sitt testemonia. Han døde i 1675. Tønder sier at han først var gift med en datter av Hr Anders Eriksen.129

[Gift 1° med Andersdatter; Gift 2° 11 jul. 1671 med Margrethe Jensdatter].

Børn af Margrethe Jensdatter og Jacob Olsen:

229.82.Jens Jacobsen, f. omkr. 1673
230.82.Anna Jacobsdatter
83.31.
Ane Jensdatter
Død før 8 apr. 1717.
     Skifte 8 apr. 1717, Trondhjem.133Avdøde Ane Jensdatter, sal. Peder Nielsen Størens. Halvbror herr Jens Tausans sønn Hans Tausan, myndig, farer med comisskaptein Henrich Henrichsen, her, Anders Tausans barn Hans 15, Markus 14, og Bergithe 12 år, her, fullsøster Gisken Jensdatter sal. Jacob Torstensen Withes, her, halvsøster Kirsten Hansdatter Tausan gift Jørgen Fremmer, Nordmøre, Dorethe Catharina sal. Henrich Rytters, Stangvik og Sara Tausan gift herr Nicolay Engelhart til Vedø. 1 sølvskje, 2 skjortekanpper, 2 geiter, 2 høner, ialt 28 - 21 rd. Gitt skjøte i 1715 til Mad. With på bygården og i 1716 på gården Klæt på Leinstrand..

Gift _____med

Peder Nielsen (Støren)
Død før 14 nov. 1703.
     Søn af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Peder Nielsen Kiøbmand i Throndh.54
     Skifte 14 nov. 1703, Trondhjem.134Enke Anna Jensdatter Tingvold. Barn: 1. herr Daniel Pedersen ved Chr. Hoff, 2. avdøde Niels's barn: Hans såvidt myndig, Niels 15, Anna 23 og Gidschen 19, ved stedfar William Hendrichsen, 3. avdøde Marens barn med avdøde Herman Berentsen: Peder og Daniel, begge antas døde. Lagv. Jacob With. Bygård 160, bygrunner og -plasser, jordegods bl.a. Langlo, Bynesset og Klett, Leinstrand, ialt 929 - 444 rdl..

[Gift 1° med Ane Danielsdatter; Gift 2° med Ane Jensdatter (d. før 8 apr. 1717)].
84.31.
Gidske Jensdatter
Født 11 jul. 1655, Tingvold.135,53.
Død 1 okt. 1730136, begravet 9 okt. 1730, Trondhjem Domkirke.137.
     I Wilhelm Lassens bog slekterne Wibe og Lund (1901) kaldes hun Gidske Jensdatter gift med Jakob Torstenssøn Whitte.138
     I NST 16 (1957-58), s. 302, står der at postmester Casper Wilthagens enke var Gisken JENSDATTER, og dette er en afskrift af Trondhjems overformynder protokol. I samme artikkel henvises til hendes forældres? skifte 19/8 1678, men dette skifte kan jeg ikke finde omtalt.139
     Skifte 1732-1735, Trondheim.140(Gidschen salig Jacob Withes og hendes Mand)..

Gift 1° 9 mai 1677141,53 med

Casper Wilthagen
Født 27 aug. 1627137.
Død 28 mai 1685137.
     Stilling: Rådmann og postmester i Trondhjem139.
     Stilling: Stiftamtskriver i Throndhjem53.
     Han var fra Slesvig, muligens fra byen Wildhagen, eller fra Flensburg, og blev en av Trondhjems største næringsdrivende i sin tid; raadmand og stiftamtsskriver. I sønnen, biskop i Viborg, dr. theol. Caspar Wildhagens biografi benævnes han «General-Postdirecteur over Nordlandene».
     Skifte 13 nov. 1685, Trondhjem.142Avdøde rådmann og postmester Casper Wilthagen. Enke Gisken Jensdatter [hennes foreldres skifte 19. aug. 1678 - ikke trykt i NST, men findes i original ?]. Børn med første hustru Margrethe Lorensd.: postmester Lorens som hadde tilgode morsarv 842 ÷ for barberoplæring, netto 771 Rd., Casper visepastor til Aker og Slottet, Cathrine 18 gift Peder Larsen Blix gullsmed, avdøde Emerentzes sønn Steen Perssen 15, i annet ekte: Jens 7, Cay 5½, Bergitte Margrethe 3½. En annen sønn Cay av 1. ekte var død før faren. Enkens svoger Peder Nielsen Støren. 5529 ÷ 4537 rd., derav gull og sølv 338, rede penger 578, gård 1050, jordegods. 6. april 1687 efterutlodning av 600 rd..

[Gift 1° med Margrethe Lorentzdatter (Jessen) (d. omkr. 1677); Gift 2° 9 mai 1677 med Gidske Jensdatter (11 jul. 1655 - 1 okt. 1730)].

Gift 2° 7 feb. 1688, Trondhjem141,53 med

Jacob Torstenssøn Whitte
Født 165678.
Død 171178.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem53.

Børn af Gidske Jensdatter og Casper Wilthagen:

231.84.Jens Caspersen Wilthagen, f. omkr. 1678
232.84.Cay Caspersen Wilthagen, f. omkr. 1680
233.84.Bergitte Margrethe Caspersdatter Wilthagen, f. omkr. 1682

Børn af Gidske Jensdatter og Jacob Torstenssøn Whitte:

234.84.Caspar White
235.84.Torstein White
236.84.Dorthe el. Dorothea Whitte, f. 1688, Trondhjem, d. 1765, Tønset Præstegaard
237.84.Ingeborg Whitte
238.84.Hans Jacobsen White
85.31.
Niels Hansen Tausan
Født 1660143.
     Niels student.54
     Han er muligvis den Nikolai/Nils Tausan der flyttede til Færørerne, eller også er han sandsynligvis død i spæd ????
86.31.
Nikolai el. Niels Tausan
Født 1661, Tingvold144,53.
Død 30 okt. 1705, Bordø ved Færøerne144.
     Nikolai Tausen. F. 1661 i Tingvold i Norge. Søn af mag., provst Hans Tausen og Birgitte Schjelderup. Barber og sysselmand på Strømø 1691. Druknede 30. Okt. 1705 sammen med præst Hans Ferslew og 7 mand ved «Skårene» under Bordø. Han var ætling af reformatoren Hans Tausen; hans descendenter bærer endnu navnet og ejer kongsgården i Hove på Suderø.144
87.31.
Jens Hansen Tausan
Født 1663136.
Død 16 aug. 1697143.
     Hr. Jens Sogne-Præst paa Röraas fik Ingebor lagmand Hans Veslings Dotter.54

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter Wesling
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....

Børn af Jens Hansen Tausan og Ingeborg Hansdatter Wesling:

239.87.Hans Tausan
88.31.
Peder Tausan
Født 1665143.
     Omtales ikke ved skiftet efter sin halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717. Omtales ej heller hos Schøning.133,54
89.31.
Hans Hanssøn Tausan
     Hans 3. Lectie Hörer i Skolen [? Trondheim Katedralskole ?].54
90.31.
Kirsten Hansdatter Tausan
Født omkring 1667136.
Død efter 8 apr. 1717145.
     Kirsten som fik Jacob Michelborg Borger paa Nordmör.54

Gift 1° 1690136 med

Jacob Johansen Mechelborg
Født omkring 1629-1630146.
Død 1695146.
     Søn af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter.
     Han overtog Kvalvåg efter faderens død.146
     Erlandsen kalder ham da også Johan Mechlenborg, hvilket kunne være Jacob's far, og det er ham der døde 1673, 67 Aar gl.

[Gift 1° omkr. 1660 med Margrethe Christensdatter; Gift 2° 1690 med Kirsten Hansdatter Tausan (omkr. 1667 - eft. 8 apr. 1717)].

Gift 2° _____med

Jørgen Femer
Født omkring 1670147.
Død 1732147.
     Søn af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.

Børn af Kirsten Hansdatter Tausan og Jacob Johansen Mechelborg:

240.90.Anne Jacobsdatter Mechelborg, f. 1691
241.90.Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg, f. 1693, d. 1722
91.31.
Dorothea Cathrine Tausan
Født 1670, døbt 1670, 2 ep. 1670148.
Død efter 8 apr. 1717149.
     Dorthe Catharin givt med Hr. Henrich Rytter d. yngre.54
     Erlandsen skriver hun er datter af Hans Tausan's andet ægteskab. Men hvis det er korrekt at Dorothea er døbt 1670 må hun være af hans første ægteskab. - Desuden bliver hun gift 1690 med Henrik Rytter - så hun må være af første ægteskab. Dette fremgår også af halvsøsteren Ane Jensdatters skifte 8/4 1717.143

Gift 1° 1690, 4. Trin. 1690.148 med

Henrik Henriksen Rytter
Født omkring 1655150,148.
Død før 8 apr. 1717151.
     Søn af Henrik (Mogensen) Rytter og Elen Michelsdatter.

Gift 2° efter 1717148 med

Johan Røg
     Søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.
     Stilling: Proprietair i Stangvig143.
     Sandsynligvis søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.

Børn af Dorothea Cathrine Tausan og Henrik Henriksen Rytter:

242.91.Gisken Henriksdatter Rytter
92.31.
Anders Hansen Tausan
Født 1671143.
     Anders Guldsmed-Svend.54
     Stilling: Skipper152,143
     Skifte 15 apr. 1707, Trondhjem.153Enkens bror og lagv. Laurids (Lorentz?) Marcussen Holst. Bygård 400, 1/32 i «Den Norske Løwe», ialt 651 - 532 rd..

Gift _____med

Kirstine Marcusdatter Holst
     Datter af Marcus Holst.

Børn af Anders Hansen Tausan og Kirstine Marcusdatter Holst:

243.92.Hans Andersen Tausan, f. omkr. 1701
244.92.Markus Andersen Tausan, f. omkr. 1702
245.92.Birgitte Andersdatter Tausan, f. 1704, d. 1748
93.31.
Sara Hansdatter Tausan
Døbt jan. 1673, 2den søndag efter Helligtrekonger 1673.154.
Død efter 1719, Kobberholmen i Veø155.
     Hun flyttede efter Mandens Død [1719] til Kobberholmen i Veø Præstegjeld og levede her i adskillige Aar.154

Gift _____med

Nicolai (Niels) (Jacobsen? el. Andersen?) Engelhart
Født omkring 1668, Meldalen156,157.
Død 1719, Veø154.
     Søn af Jacob (Anders?) Engelhart og Lisbet Steensdatter el. Hansdatter Henie.
     I Norsk Slektshistorisk Forenings kildemateriale til en norsk prestehistorie, innsamlet av Otto Delphin Amundsen og Sigurd Engelstad, er hr. Nicolaus Engelhart registrert under navn Niels Jacobsen Engelhart.158
     I skifte etter Nicolaus er nevnt sølv merket: AEHLSD 1680 og AEHLSD 1670. Det kan tænkes at AEHLSD er Nikolais foreldre Anders Engelhart og Lisbet Steensdatter.
     Var först prest vid flottan i Danmark; blef 24. febr. 1693 kaplan i i Tingvold af Trondhjems stift, 1700 vicepastor i Næsset i Romsdalen, 4. sept. 1716 på förbön af teol. lektorn i Trondhjem Thomas von Westen hos konung Fredrik IV och missionskollegiet kyrkoherde i Veö i Romsdalen. Han omtalas med mycken aktning för sin lärdom, synnerligast i hebreiska, sin fromhet och sitt embetsnit. Äfven var han en bland de s. k. »sju stjernorna«, ett af de sju berömde presterna Thomas von Westen, Jens Juel, Amund Barchow, Mentzer Ascanius, Peder Ström, Ejler Hagerup och Nikolai Engelhart bildadt andligt sällskap, som ifrade för sedlighetens och kyrkodisciplinens höjande samt för missionsverksamthet bland lapparna. Sålunda ingåfvo de 17. april 1714 m. fl. gånger klagoskrifter till konungen och uppgjorde förslag till lapparnas omvändelse, hvilket konungen gillade och sanktionerade. Bland deras ordenslöften ingick äfven att uppfostra hvarandras efterlefvande barn, af hvilket löfte Nikolai hade stor fördel, då han vid sin död efterlemnade nio omyndiga barn. Veö kyrka förvarar hans porträtt, som dock saknar någon som helst inscription.157
     Født i Meldalen, hvor Faderen formodes at have været Capitain. Hans Forfædre menes at være indkomne fra Tydskland til de norske Bjergværker. Var først Skibspræst, dog uordineret i Danmark, blev 24 Febr. 1693 ordineret til pers. Capellan til Thingvold, 1700 Vicepastor til Næsset, og 11 Septbr. 1716 Sognepræst til Veø, paa Lector Thomas von Westens Ansøgning og Forbøn til Kong Frederik d. 4de og Missionscollegiet. Døde 1719. Var en for sit Kald nidkjær og tillige lærd Mand, især meget kyndig i det hebraiske Sprog, og var han Medlem af det af Thomas v. Westen stiftede og af 7 Præster bestaaende religieuse Samfund. Hammond i sin nord. Missionshist. S. 82 ff. 231-25, 352 og fl. St. omtaler ham med megen Agtelse. - Hans Portrait hænger i Veø Kirke.154
     Han var medlem av det forbund og åndelige samfunn som i norsk kirkehistorie er kjent under navnet «Syvstjernen», og foruten ham selv bestod av Thomas von Westen, Peder Strøm, Mentz Ascanius, Eiler Hagerup, Amund Barchow og Jens Juel. De tilhørte den eldre pietistiske skole og søkte fornyelse i Kirken for å kunne bekjempe ugudelighet og fremme kirkedisiplinen. Dessuten inngav de 1715 til kongen forslag om misjonsvirksomhet blandt samene hvilket førte til at Thomas von Westen begynte sin første samiske misjonsreise i 1716.159
     Skifte 1721160Av barn nevnes: Hans, Anders, Bastian, Jacob, Thomas, Elisabeth, Birgitte, Gisken og Anna. Sølv merket: AEHLSD 1680 og AEHLSD 1670..

Børn af Sara Hansdatter Tausan og Nicolai (Niels) (Jacobsen? el. Andersen?) Engelhart:

246.93.Hans Engelhart, f. 1702, Næsset, d. 1761, Oddernäs
247.93.Andreas (Anders) Engelhart, f. omkr. 1704
248.93.En søn
249.93.Bastian Engelhart, f. 1709, Næsset., d. 1774, Froen.
250.93.Jacob Engelhart, f. 1711, Næsset., d. 1756, Holstein.
251.93.Thomas von Westen Engelhart, f. omkr. 1713, d. eft. 1774
252.93.Elisabeth Engelhart, f. 1714, Næsset, d. 1766, Sør-Trøndelag.
253.93.Birgitte Engelhart
254.93.Gidsken Engelhart
255.93.Anna Engelhart, f. 1716, Veø, d. 1752, Jøringfjord
256.93.Engelhart
94.31.
Anna Tausan ?????????
     Hun er ikke nevnt i skiftet efter sin halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717.
95.32.
Peder Schjelderup
Født 1662.
Begravet 31 dec. 1737, Evjen i Ørkedalen., 75 Aar gl.10.
     Conrektor i Throndhjem. (mange børn).

Gift _____med

Birgitte Lauritsdatter Brix
Født 1673.
Død 4 feb. 174210.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° 1691 med Simon Simonsen Hoff (omkr. 1634 - 2 okt. 1708); Gift 2° med Peder Schjelderup (f. 1662)].

Børn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix:

257.95.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1711, d. 1773
258.95.Søren Pedersen Schjelderup, d. 1753, Støren ?
96.32.
Hans Sørensen (Schjelderup)
     Ifølge hr. Jacob Lund død udenlands som Student.
97.32.
Herman Sørensen (Schjelderup)
     Død ung, «blöede sig ihjel, da han gik i Skole».46
98.32.
Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172146, begravet 23 mai 1721161,162.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.46
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.162

Gift 1° 13 okt. 1697, Trondhjem163,10 med

Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn164,46,164.
Død 169946.
     Datter af Raphael Lund og Sophie Randulf.

[Gift 1° med Morten Mikkelsen Thune (d. mai 1695); Gift 2° 13 okt. 1697 med Johan (Johannes) Schjelderup (d. 9 mai 1721)].

Gift 2° 28 okt. 170546,164 med

Karen Collin
Født 168946,164.
Død 19 jun. 1763165,10, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim10.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Gidsken Raphaelsdatter Lund:

259.98.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin:

260.98.Jens Schielderup, f. 1706, d. 1766
261.98.Caspar Abraham Schjelderup
262.98.Gidsken Dorthe Schjelderup, d. 1766, St. Jørgens Hus.
263.98.Karen Johansdatter Schjelderup, f. 1712, d. 1780
99.32.
Ove Sørensen Schjelderup
Født omkring aug. 1674.
Død 25 jan. 175610.
     Blev 1704 Amtmand over Nordlandene, 1714 Justitsraad, 1731 Etatsraad og senere Conferentsraad. Eiede Fosen Gaard i Ørlandets Præstegjeld.46
     Ifølge Erlandsen havde Ove og Catharina een Søn, men i Norske Samlinger VI, s. 162 står at ægteparret var barnløst.
     1756, 17. junij, bestædiget Sl: Conferentz Raad Ove Schielderup, 81 aar 10 mdr. 3 uger 5 dage.10,165
     Indtegt av begravelser: 1756, 2. aug. - for Conferentz Raad Schielderups liig 10 rdr.10,165

Gift _____med

Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch
     Datter af Hans Munch.
     Erlandsen kalder hende Catharina.

[Gift 1° med Peter Blichfeldt; Gift 2° med Ove Sørensen Schjelderup (omkr. aug. 1674 - 25 jan. 1756)].

Børn af Ove Sørensen Schjelderup og Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch:

264.99.Søren Schjelderup
100.32.
Gidsken Schjelderup
Død 5 mai 1701.

Gift 167846 med

Joachim Irgens
Født 5 mai 1644.
Død 1725.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
     Doktor. Stadsphysicus, først i Trondhjem, siden i Christiania. 10 Børn.46

Børn af Gidsken Schjelderup og Joachim Irgens:

265.100.Johannes Irgens, f. 1684, d. 1760
101.32.
Gjertrud Margrethe Schjelderup
Død efter 1743.

Gift _____med

Peder Jensen Randulf
Født omkring 1652.
Død 1700166.
     Søn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.
     Sogneprest til Tønsberg. 5 Børn.

Børn af Gjertrud Margrethe Schjelderup og Peder Jensen Randulf:

266.101.Herman Pederssøn Randulff, d. 1744
102.32.
Anna Catharine Schjelderup

Gift 1° 11 okt. 1697, Domkirken i Trondheim.10,166 med

Niels Hansen Meyer
Født 1659113.
Død 22 mai 1705, København.167,10.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Stjørdal og Verdal] den 4. dec. 1694. I tingboken for Stjørdal og Verdal finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som fogd første gang fra mai 1695. Han sto som fogd til i 1702 og nevnes siste gang i tingboken den 28. jan. 1702. Ifølge Tønder så ble han i 1705 krigscommesarius men døde like etter i København.168
     Krigskommisair til Øie i Melhus.167

Gift 2° _____med

Sylvester Bergmann
     Foged paa Strinden.

Børn af Anna Catharine Schjelderup og Niels Hansen Meyer:

267.102.Søren Nielsen Meyer
268.102.Margarete Nielsdatter Meyer, d. 1756, Melhus.
269.102.Anna Nielsdatter Meyer

Generation 6.

103.39.
Christen Jørgensen Trane
Født 163559.
     Var 40 Aar udenlands og kom 1698 tilbage til Egersund, hvor han levede 1701.59
104.39.
Inger Jørgensdatter Trane
Født omkring 1637169.
     3 Børn.59

Gift _____med

Gunder Jacobsen
Født 162459.
Død 1687, begravet 1 dec. 168759.
     Borger til Stavanger, bosat i Egersund.59
105.39.
Kirstine Jørgensdatter Trane
Født omkring 164559.
Død 29 nov. 171059.

Gift _____med

Asser Andersen
Født omkring 164059.
Død omkring 170059.
     Tog 12. jan. 1669 Borgerskab i Stavanger, bosat i Egersund. Stamfader for Familien Hiorth i Egersund.59
     Asser Andersen, Familien Hiorths Stamfader, maa antages at have tilhørt en af Distriktets Bondeslægter. I Skiftet efter Sofia Kidelsdatter Slettebø i Egersund 14. sep. 1692 kaldes han hendes Børns Morbroder. Dette kan dog neppe forstaaes bogstaveligt. Maaske var han en Søn af den Anders Slettebø, som 1638 nævnes i Egersund. Der er paa Grund af Navnelighed og Eiendomsforhold Grund til at antage, at han, ialtfald kognatisk, har tilhørt en Slægt, som hørte hjemme paa Gaardene Aarstad og Eie i Egersunds Skibrede, og hvis Stamfader Endre Thollefsen, der synes at have været gift med Ingeleff, Søster af Sognepræst til Helleland Knud Ormsen (Orm paa Aarstad 1519), 5. febr. 1599 kjøbte en Del af Aarstad.170
     Familien Hiorth fører som Vaabenmærke: i Skjoldet en springende Hjort foran et Træ; paa Hjelmen en halv springende Hjort.170

Børn af Kirstine Jørgensdatter Trane og Asser Andersen:

270.105.Ammeline Assersdatter Hiorth
271.105.Anders Assersen Hiorth
272.105.Jørgen Assersen Hiorth
273.105.Laurits Assersen Hiorth
274.105.Cort Assersen Hiorth
275.105.Carl Assersen Hiorth
276.105.Jens Assersen Hiorth
106.40.
Lauritz Berntsen Sysenvindius
Født 1627169.
Død 1674169.
     Sogneprest til Lye på Jæren.169

Gift 1° 165422 med

Ellen Thomasdatter Wegner
Født 162422.
Død 166622.

Gift 2° _____med

Rebekka Humle
Død 1667.

Gift 3° _____med

Mette Lem
Født imellem 1651 og 1652.
Død 1707.

Børn af Lauritz Berntsen Sysenvindius og Ellen Thomasdatter Wegner:

277.106.Adriane Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1654
278.106.Kirsten Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1656, d. 1732
279.106.Karen Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1659

Børn af Lauritz Berntsen Sysenvindius og Mette Lem:

280.106.Ellen Rebekka Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1672
281.106.Laurentia Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1674
107.40.
Anne Berntsdatter
Født 1630.
108.40.
Adrianne Berntsdatter
Født 163422.
Død 170422.

Gift 1° _____med

Hans Pedersen (Waltenberg?)
     Stilling: Rådmann i Stavanger22.

Gift 2° _____med

Søfren Lauritzen

Børn af Adrianne Berntsdatter og Hans Pedersen (Waltenberg?):

282.108.Peder Hansen Waltenberg, f. 1665, Stavanger., d. 1732
109.40.
Peder Berntsen
Født 1635.
     Borger i Stavanger 1677.22

Gift _____med

Karen Aanensdatter
110.40.
Jens Berntsen
Født omkring 163622.
Død 168322.
     Kemner i Stavanger.22

Gift _____med

Anne Samuelsdatter (Østraat)
111.40.
Vibeke Berntsdatter
Født 1638.
112.40.
Svend Berntsen
Født 1640.
113.40.
Bernt Berntsen Sysenvindius
Født omkring 164022.
     Student i 1676.22
114.41.
Lisbeth Henrichsdatter Schurmann
Født omkring 1645169.

Gift _____med

Samuel Samuelsen (Vatne)
Født 1625169.
Død 27 nov. 1695169.
     Søn af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
     ? Søn af Samuel Pedersen, Vatne ?
     Gårdeier i Høyland, Sandnes.169

Børn af Lisbeth Henrichsdatter Schurmann og Samuel Samuelsen (Vatne):

283.114.Lisbeth Samuelsdatter (Vatne), f. 1665
284.114.Maren Samuelsdatter (Vatne), f. 1669
285.114.Karen Samuelsdatter (Vatne), f. 1673, d. 1756
286.114.Kjell Samuelsen (Vatne), f. 1679
287.114.Marken Samuelsdatter (Vatne), d. 1729
288.114.Kirsten Samuelsdatter (Vatne), f. 1680, d. 1756
289.114.Samuel Bloch Samuelsen (Vatne)
115.44.
Daniel Jakobsen Høeg
Født omkring 1630.
     Stedfaren Hans Piil bygslede for Daniel Gaarden «Øvre Vigedal» i Vigedal.26
     Lever 1701 på Øvre Vikedal i Vikedal.

Gift _____med

Dorte Larsdatter
Født 1618.
     Lever 1678.
116.45.
Samuel Bugge
     Mag. Samuel Bugge, Provst og Præst til Leganger efter sin Fader. Gift med Anna Sophia Randulph, Datter af Jubel-Lærer Biskop Randulf.31

Gift _____med

Anna Sophie Randulf
     Datter af Niels Enevoldsen Randulf og Mette Pedersdatter.

Børn af Samuel Bugge og Anna Sophie Randulf:

290.116.Mette Dorothea Bugge
291.116.Dorothea Cathrine Bugge, d. omkr. 1767
292.116.Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge
293.116.Inger Margrethe Bugge
294.116.Anne Sophie Bugge
295.116.Jens Bugge
296.116.Niels Bugge
297.116.Samuel? Bugge
117.45.
Jens Bugge
     Borger i Bergen
118.45.
Inger Jensen Bugge
Født omkring 1677, Leikanger, Sogn og Fjordane171.
Begravet 20 mar. 1749, Førde, Sogn og Fjordane171.
     Hr. Peder Hanning efterlattes enke.172

Gift 11 sep. 1701, Fresvik, Sogn og Fjordane171 med

Peder Pedersen Hanning
Født 1673173.
Død 1718171.
     Søn af Peder Pedersen Hanning og Margrethe Jespersdatter.
     Sognepræst til Førde 6. nov. 1700. Tre aar i huset hos sin morbroder, kgl. konfessionarius i København, dr. theol. Peder Jespersen, hvor ogsaa Peder Wessel (Tordenskjold) fra 1704-06 opholdt sig. Var student 1691.173

Børn af Inger Jensen Bugge og Peder Pedersen Hanning:

298.118.Peder Pedersen Hanning, f. 1707, d. 1747
299.118.Margrethe Pedersdatter Hanning
119.45.
Maren Bugge
     Ugift 1719.172
120.47.
Henrik Miltzow
     Stilling: Studiosus172
121.47.
Christentze Miltzow
     Enke (før 1720?) efter en Sognepræst/Kapellan.172

Gift _____174med

Rasmus Stoud
     Søn af Otto Stoud og Catharine Munthe.
     Rasmus Stoud, Oberstlieutenant. Gift med Christence Miltzow.174
     Rasmus Stoud, Capitaine. Gift med Christence Miltzow.175
122.49.
Jens Schreuder
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skiold.70
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skjold, gift med Karen Ovesdatter; han blev Sognepræst til Skjold 23. April 1689, Magister 1708.72
123.49.
Inger Margrete Schreuder
Døbt 5 okt. 166972.
Død før 1720172.
     Inger Margrete Schreuder, gift med Hr. Thomas Ruus, residerende Capellan til Ous.70
     Inger Margrethe Schreuder, født 1669, døbt 5. Oktober, gift med Thomas Ruus, residerende Kapellan til Os.72

Gift _____med

Thomas Ruus

Børn af Inger Margrete Schreuder og Thomas Ruus:

300.123.Hans Ruus
301.123.Otto Ruus
302.123.Anne Kirstine Ruus
124.49.
Dorothea Schreuder
Døbt 21 mai 167272.
Død 173172.
     Dorthe Schreuder, gift 1° med Kammerraad D. Deuch, og 2° med von Rechen i Bergen.70
     Dorothea Schreuder, født 1672, døbt 21. Mai, død 1731, gift 1) med Kjøbmand i Bergen, Kommerceraad Diderik Dauch, død 1707; 2) 30. Jan. 1708 med Henrik van Rechen.72

Gift før 1720 med

von Reizen (Reiden?)
     Borger i Bergen.
125.49.
Susanne Schreuder
Døbt 30 mai 167572.
Død 174272,175.
     Susanna Schreuder, gift 1° med Hr. Hans Arntz, 2° med Hr. Michael Stub, begge Sognepræster til Stadsbøygden.70
     Susanne Schreuder, født 1675, døbt 30. Mai, død 1742; gift med Hans Arentz.72

Gift 1° _____med

Hans (Johan) Petersen Arentz
Født 24 mai 1670, paa Malmanger i Bergens Stift176.
Død 23 mai 1720176.
     Søn af Peter Henriksen Arentz og Sara Hansdatter.
     Sognepræst til Stadsbygden Juli 1696. Blev 1718 Provst i Fosens Provstie og døde paa sin Eidomsgaard Rein den 23 Mai 1720, efter nogle Aars Brystsvaghed og Steensmerte. Portrait i Hovedkirken. [Se videre i Erlandsen.]176

Gift 2° 18 jul. 1721177 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift177.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.177.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]177
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.178

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Børn af Susanne Schreuder og Hans (Johan) Petersen Arentz:

303.125.Frederik Arentz, f. 1702, d. 1779
304.125.Willum Arentz, f. omkr. 1706, d. 1777
305.125.Hans Arentz
306.125.Otto Arentz
307.125.Anna Schjelderup Arentz, f. 1709, d. 1757
308.125.Sara Arentz

Børn af Susanne Schreuder og Michael Stub:

309.125.Susanne Michaelsdatter Stub, f. 1723, Stadsbygd, d. 1795, Søgne
126.49.
Peder Ottosen Schreuder
Død 30 jan. 1738179.
     Hr. Peder Schreuder, Sognepræst til Glopp, døde 1737. Gift med Barbara Finde.70
     Peder Ottesen Schreuder. Søn af Otto Hansen Schreuder, Sognepræst til Nykirken i Bergen, depon. privat 1692 (fra Helsingør Skole?), tog Bacc.-graden 1694, blev 24 Nov. 1703 Sognepræst [til Gloppen, Nordfjord Provsti] og døde 30 Jan. 1738.179
     Gift med Barbara Finde, Datter af Sognepr. i Førde Henrik Finde; hun døde 1761. Børn (Ordenen uvis): Hans, Inger Beate, Else Margrethe, Otto, Jens, Maren, Anne, Barbara og Henrik.179

Gift _____med

Barbara (Henriksdatter) Finde
Død 1761179.
     Datter af Henrik Pedersen Finde.

Børn af Peder Ottosen Schreuder og Barbara (Henriksdatter) Finde:

310.126.Hans Schreuder, f. 1699
311.126.Inger Beate Schreuder, f. 1705
312.126.Else Margrethe Schreuder, f. 1707
313.126.Otto Schreuder, f. 1708
314.126.Henrik Pedersen Schrøder, f. 1710, d. 1763
315.126.Jens Schreuder, f. 1713
316.126.Maren Schreuder
317.126.Anne Schreuder
318.126.Barbara Schreuder
127.51.
Malene
     Hun antages at være en Datter af Oberst Oluf Worm Schjelderup.10

Gift _____med

Peder Olufsøn Kierulf
Født 1645180.
     Fra Jylland. Bosat i Christianssand.181

Børn af Malene og Peder Olufsøn Kierulf:

319.127.Nicolai Pederssøn, d. omkr. 1710
320.127.Johanna Pedersdatter, d. 1725
321.127.Maren Pedersdatter, f. 1684, d. 1740
322.127.Ole Pedersen Schjelderup, f. 1675, d. 1722
128.54.
Inger Dorothea Schjelderup
Født 1691182.

Gift 1° 19 mar. 1711183 med

Christen Rømer (Rønne?) Aagaard
Født 11 jun. 1684, Vordingborg183.
Begravet 22 okt. 1736183.
     Søn af Anders Aagaard og Mette Christensdatter Rømer.
     Student 1703; Ex. 27. jan. 1707; Magister 1708. Sognepræst til Bringstrup og Sigersted, Sjællands Stift 11. dec. 1709. Begr. 22. okt. 1736; sengeliggende i ca. 20 Aar.; Legatstifter.
     En nevø til politimester Ole Rømer i København.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 19 mar. 1711 med Inger Dorothea Schjelderup (f. 1691)].

Gift 2° 1739183 med

Christensen
     Commerceraad fra Holbæk.
129.54.
Jørgen Jensen Schjelderup
Født 1692182.
130.54.
Anna Cathrine Schjelderup
Født 14 feb. 1694182.
Død 1775184.

Gift 16 aug. 1718183 med

Johan Sørensen (Severin) Franch
Født 15 okt. 1684183.
Død 8 apr. 1739183.
     Pers. Cap. i Jernløse (Søndre-) 15. april 1710. Sognepræst til Alsted og Fjenneslev, Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift 1717.183

[Gift 1° 29 okt. 1715 med Maren Jacobsdatter Lund (d. 21 jan. 1717); Gift 2° 16 aug. 1718 med Anna Cathrine Schjelderup (14 feb. 1694 - 1775)].

Børn af Anna Cathrine Schjelderup og Johan Sørensen (Severin) Franch:

323.130._____
324.130._____
325.130._____
326.130._____
131.54.
Anna Margrethe Schjelderup
Født 20 mai 1695182.
Død 14 sep. 1724.

Gift 10 nov. 1723 med

Hans Hansen Sneedorff
Født omkring 1670.
Død jul. 1742.
     Magister.

Børn af Anna Margrethe Schjelderup og Hans Hansen Sneedorff:

327.131.Jens Schelderup Sneedorff, f. 1724, d. 1764
132.54.
Dorothea Susanna Schjelderup
Født 13 nov. 1696182.
     Ugift 1719.172
133.54.
Jens Jensen Schjelderup
Født 16 apr. 1699182.
134.55.
Jens Schielderup
Død 4 jun. 1707, Trankebar185.
     Muligvis en ætling til Jens Schjelderup og Inger Worm, hvor navnet Søster går igen.
     Overassistent ved Negotien (Ostind. Komps.) i Trankebar. Var netop udset til at være Opperhoved paa Logen Dannemarksnagore i Bengalen, da han døde 4. juni 1707 i Trankebar. Efterlod 1400 Rdlr. til deling mellem »Enken og Et Pigebarn«185

Gift _____med

Maria Møller
     Med sin tredie mand Hendrich Just "patrierede" Maria Møller og hendes datter af første ægteskab, Søster Schielderup, 27. okt. 1708 med »Printz Georg«.185

[Gift 1° med Jens Schielderup (d. 4 jun. 1707); Gift 2° med Didrik Kastberg (d. 1708); Gift 3° 1708 med Hendrich Jensen Just].

Børn af Jens Schielderup og Maria Møller:

328.134.Søster Schielderup
135.56.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født 1666, Støren ?186.
Død 8 jun. 1706, Støren ?186, begravet 17 jun. 170610.
     Jörgen student.54
     Blev 16 April 1700 Sognepræst her [Støren]. Døde 8 Juni 1706. Schønau i sin Samling af danske lærde Fruentimmer, 2den D. S. 1303 beretter, at Jørgen Schjelderup, en habil Student, blev af Professor Steenbuch i Kjøbenhavn antagen til at følge den bekjendte danske Lærde, Frederik Rostgaard, paa hans Reiser som Copist, og at han i Paris blev brugt til at afskrive Libanii Sophistæ græske Breve i det kongelige Bibliothek, og havde Rostgaard med megen Flid underviist ham i at læse de forekommende Abbreviaturer efter den saakaldte codicis regii maximi Anviisning. Denne Reise maa være begyndt i Aaret 1692; thi i dette Aar var Rostgaard i Leyden, 1694 i England, 1695, 96 og 97 i Frankrig, 1698 og 99 i Italien og reiste i September s. A. derfra over Alperne igjennem Tydskland til Leipzig, hvorfra de det følgende Aar kom tilbage til Kjøbenhavn.187

Gift _____med

Dorothea Koplau
Død omkring apr. 1706, Støren præstegård188.
     Datter af Cort Christopher von Koplau.
     Døde paa Barselseng med det tredie Barn, 6 Uger før Mandens Død.188

Børn af Jørgen Pedersen Schjelderup og Dorothea Koplau:

329.135.Maria Schjelderup
330.135.Clara Schjelderup, f. 1701, Støren., d. 1768, Kongsvinger ?
331.135.Jens Schjelderup
332.135.Kirsten Schjelderup
333.135.Conradine Schjelderup, f. omkr. 1706
136.56.
Niels Pedersen Schjelderup
Født 1668, Støren.189.
     Niels Reg---- (uleselig).54
     Capitain, gift med [dansk præsteenke] Anna Hobral [Hobroe?], havde 4 Børn. (iflg. hånskrevet notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).74
     S.T.Dahl skriver i geistligheten s. 154 at Niels ble gift med Anna Stabel.75

Gift _____med

Anna Stabel (Hobroe, Hobral)
Død 23 jan. 1738, Horg.189.
     »en presteenke af Kjøbenhavn« [? enke efter hr. Christen Anderssen Hobro, sogneprest til Aars og Haubro 1651 til sin død 1693 ?].189

Børn af Niels Pedersen Schjelderup og Anna Stabel (Hobroe, Hobral):

334.136.Peter Stephen Schjelderup, f. 1698, d. 1781, Veøy
335.136.Clara Schjelderup
336.136.Jøris (Jøren?) Schjelderup
337.136.Elisabeth Schjelderup
338.136.Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
137.56.
Jens Pedersen Schjelderup
     Sømand, død i udlandet.10
138.56.
Hans Pedersen Schjelderup
     Sømand.10
139.56.
Jonas Pedersen Schjelderup
Død 17 feb. 1723, Holland.10.
     Sømand.74
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: Jonas Skielderup. Maren bort i 6 år. Fattig.190

Gift _____med

Hellene
Død 26 jun. 173610.

Børn af Jonas Pedersen Schjelderup og Hellene:

339.139.Ane Elisabeth Schjelderup
340.139.Peder Schjelderup, f. 1711, d. 1733, Batavia.
341.139.Ane Kierstine Schjelderup, d. 1775
140.56.
Anna Kirstine Schjelderup
     Ane Christin have D. Lisbeth Jorritz-D. With.54

Gift 1° 3 apr. 1695, Støren.10 med

Jørris White
Født 166178.
Død 170078.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Cand. theol..
     Hans Hyldbakk skriver han var gift med Gidsken Pedersdotter Schjelderup.78

Gift 2° 8 jan. 1704, Støren.10 med

Christen Andersen Aalborg

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Jørris White:

342.140.Thorsten Whitte

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Christen Andersen Aalborg:

343.140.Jørris A... Aalborg
141.56.
Gidsken Schjelderup
Født omkring 1670.
Begravet 4 mai 1742, Vinger.
     Gidsken Pige hos Hr. Even paa Quechne.54
     I Wilhelm Lasses notater s. 203B står der «Gidsken Schjelderup, enke efter Sorenskriver Bendix Hejde, blev begravet i Vinger 4. mai 1742, 72 Aar gl.».

Gift 1° _____med

Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 1628191.
Død 1705192.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.54
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)193
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.193
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.193
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.193

[Gift 1° med Kirsten Andersdatter Bruse; Gift 2° omkr. 1671 med Bodil Clausdatter Stabel (1635 - 1698); Gift 3° med Gidsken Schjelderup (f. omkr. 1670); Gift 4° _____ med Marta Nielsdatter; Gift 5° _____ med Randi Kristensdatter; Gift 6° _____ med _____].

Gift 2° _____med

Bendix Heide
     Sorenskriver.

Børn af Gidsken Schjelderup og Niels Jensen Friis:

344.141.Clara Bolette Friis
345.141._____
142.56.
Sara Schjelderup
     Sara [er alt hvad Schøning har skrevet].54

Gift 17 okt. 1703, Støren.10 med

Johan Hønnemann
Begravet 20 aug. 1733, Bakke.10.
     Lieutenant.74

Børn af Sara Schjelderup og Johan Hønnemann:

346.142._____
347.142.Eva Clara Hønnemann
143.56.
Maren Schjelderup
Død 1730194,10.
     Maren [er alt hvad Schøning har skrevet].54
     Død ugift. Hun er sandsynligvis den datter som Erlandsen har kaldt Sara (nr. 2).
     I en efterslægttavle på Frederiksberg bibliotek er hun også først kaldt Sara, men navnet er siden streget over og erstattet af Maren, død ugift 1730.10
     Skifte _____, Estenstad i Sogndale i Støren Prestegjeld195,74Blandt Arvingerne hendes Søsterbørn, Torsten (Elias?) With samt Jørris Adrian? Aalborg.
144.56.
Lucie Schjelderup
     Lucia er paa Wogen.54

Gift 6 apr. 1701, Støren.10,195 med

Christian Rasbech
Født 1655196.
     Lieutenent.74
     4 Børn iflg. Erlandsen.

Børn af Lucie Schjelderup og Christian Rasbech:

348.144.Birgithe Rasbech
349.144.Clara Elisabeth Rasbech
350.144.Beret Christiansdatter Rasbech
145.56.
Peder Pedersen Schjelderup
Død 12 apr. 175510.
     Peder hos Comisair Tönder.54
     Hytteskriver paa Tolgen. 10 børn.
     Skifte 21 jun. 1755, Røros Berg. Skifteprot. 1742-56, s. 108810.

Gift _____Havde 10 Børn.197med

Lucie Hagerup (Hage?)

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?):

351.145.Gidsken Kristine Schjelderup, d. 1761
352.145.Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup, d. 1731
353.145.Abraham Schjelderup, d. 1789
354.145.Richard Nicolai Schjelderup, f. 1716, d. 1791
355.145.Anders Pedersen Schjelderup, d. 1749
356.145.Jens Pedersen Schjelderup, d. før 1755
357.145.Peder Schjelderup
358.145.Lucie Pedersdatter Schjelderup
359.145.Ane Elisabeth Schjelderup
360.145._____
146.57.
Karen Andersdatter (Schjelderup)

Gift _____med

Melchior Andersen Riber
Født omkring 1653.
Død 1726.
     Søn af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
     Fra Hitteren.1
     Godseier, handelsmann på Vikan, Frøja - senere Ansnes på Hitra.
     Skifte 23 jan. 1726, Vikan i Hitra198Enke Karen Andersdatter Schielderup, samt deris sammen "aflede børn": 1. Milde, gift med Lieutenant Brøndlund; 2. Anders, gift, bodde på gården; 3. Inger, gift med Peder Jensen Koch, Sulen; 4. Karen, gift med Kaptein Iver Lund Mandal; 5. Anne, ugift. Formue: 3792-1-12. Gjeld: 429-0-8. Til Deling: 3363-1-4..

Børn af Karen Andersdatter (Schjelderup) og Melchior Andersen Riber:

361.146.Milde Riber
362.146.Anders Melchiorsen Riber, f. 1690, d. 1741, Sula.
363.146.Inger Melchiorsdatter Riiber
364.146.Karen Riber, f. 1694, d. 1778, Foslien i Stjørdalen.
365.146.Anne Melchiorsdatter Riber
147.57.
Anna Michelsdatter (Schjelderup)
     Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen.81

Gift 169182 med

Thomas Jenssen Collin
Født 166282.
Død 174682.
     Sognepræst til Værdalen.82
148.57.
Gidsken Michelsdatter
     Gidsken, s fik Her Even p Qvikne. Børn: Karen, Michel, Ane, Kirsten.81

Gift 1° _____med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 1653199.
Død 17351,199.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.200
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.54
     Sognepræst til Tønset.1
     Sogneprest i Tønset.199

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].

Gift 2° _____med

Bendix Heyde
     Sorenskriver.1

Børn af Gidsken Michelsdatter og Evind Stenssøn Meldal:

366.148.Karen Evensdatter Meldal
367.148.Michel Evensen Meldal
368.148.Anne Evensdatter Meldal
369.148.Kirsten Evensdatter Meldal
370.148.Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
149.57.
Augustinus Skielderup
Født 8 okt. 1672, Beitstadens Præstegaard82,200.
Død mai 17431, begravet 20 mai 1743201.
     Allerede som Barn mistede han sine Forældre. Han kom derefter i Huset til en Præst i Lexvigen [Søren Røg], hvor han var i et Par Aar, indtil en Ildebrand ved Nattetider ødelagde Præstegaarden. Den unge Augustinus blev gjennem et Vindu frelst fra at brænde inde. Ved sin Families Omsorg blev han senere sat i Skole i Trondhjem og dimitteredes i 1690 til Universitetet. I de tre følgende Aar studerede han Theologi og opholdt sig for det meste i Danmark.202
     «Anno 1693 blev han kaldet til Medtjener i Embedet til Lauerdals Præstegjeld i Jarlsberg Grevskab, hvor han 1704 succederede som Sogne-Præst.»203
     «Anno 1773 blev han vice Provst i Jarlsberg Provsti under Hr. Mag. Thomas Gerner i Tønsberg, som ej kunde rejse ud, men førte selv Correspondencen og desl. Ved Provst Gerners Død nedlagde og Hr. Augustinus Provst-Embedet, som den der boede saa langt fra Post-Huuse.»204
     I Arthur Skjelderup "Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson ..., Chria. 1915.", er gengivet Augustinus Skielderups Biografi skrevet af Sønnesønen Jacob Worm Skjelderup.

Gift 1° _____med

Anne Bastiansdatter Stabell
Født apr. 1673.
Død 10 mar. 1706204, begravet 8 feb. 1706201.
     Datter af Bastian Nilssøn Stabell og Augde Andersdatter Thurmann.

Gift 2° 13 okt. 1706, Holmestrand.201 med

Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?)
Født jun. 1661204,201.
Begravet 16 jun. 1740, Lardal204,201.
     Datter af Frederik Olsen og Maren Torkildsdatter.
     I Arthur Skjelderups Eie er et Glaskrus med Sølvlaag, hvorpaa er indridset Aarstallet 1725 og Navnene Augustinus Schielderup og Karen Friderichs Datter Kolstad. (Hvorfor Karen Friderichsdatter i Inskriptionen gives Navnet Kolstad, vides ikke.)204
     Skifte 6 sep. 1740201.

[Gift 1° med Jacob Nielsen Worm (d. 1704); Gift 2° 13 okt. 1706 med Augustinus Skielderup (8 okt. 1672 - mai 1743)].

Børn af Augustinus Skielderup og Anne Bastiansdatter Stabell:

371.149.Michael Augustinussen Skielderup, f. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal, d. 1743
372.149.Jacob Skielderup, f. 1697
373.149.Bastian Skielderup, f. 1698, Roso i Hem., d. 1765, Botne.
374.149.Søren Skielderup, f. 1700, d. 1734, Vinje.
375.149.Augdi Augustinusdatter Skielderup, f. 1703

Børn af Augustinus Skielderup og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?):

376.149.Anne Jacobæa Schjelderup, d. eft. 1771
150.57.
Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 1740205, begravet 12 sep. 1740205.
     Sognepræst til Tolgen.82
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.205
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard205Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 1753206.
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Børn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft:

377.150.Jens Andersen Schjelderup
378.150.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
379.150.Karen Schjelderup, d. 1745
380.150.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
381.150.Elisabeth Schjelderup
382.150.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
383.150.Maren Schjelderup
384.150.Gidsken Schjelderup
151.57.
Jørgen Michelsen (Skielderup?)
     Attest for afg. Jørgen Michelsens Arvinger, belangende endel tilstaaende paa det Austindigste (!) [Ostindiske] Huus udi Holland. .... Aar 1698 den 12 September fremstillede sig for os udi Retten ...., at bemeldte hr. Anders og Augustinus Michelsønner samt Lispet, Gidschen og Mille Michelsdøtre ere rette Søskende til berørte Jørgen Michelsen, og at de hverken ere flere Søskende eller Arvinger til deres ved Døden afgangne Broder Jørgen Michelsen. ....
152.57.
Mille Mikkelsdatter Schjelderup
Født 1679.
Død 1741.
     Se Rennebuboka.
     Skifte 9 sep. 1741, Skamfer i Rennebu.207.

Gift 1° 1699 med

Svend Rasmussen
Født 1657.
Død 1709.
     Se Rennebuboka.
     Rennebuboka gir ham slektsnavnet Schjelderup, men det finnes ingen kjent slektstilknytning til Schjelderupslekta. Ved kjøp av Aunet (III, 23) er han kalt Svend Rasmusson Skamfer. Ved kjøp av Søgard Skamfer (III, 184) er han kalt Svend Rasmusson på Skamferhaugen. Ved kjøp av Storslette (III, 138) er han kalt Svend Rasmusson på Skamfer. Det er således ikke noe kjent slektskap mellem ham og kona Mille Mikkelsdatter Schjelderup. Barna tok navnet Schjelderup.208

Gift 2° 171010 med

Lars Hansen
Død 1733, Skamfer i Rennebu.10,207.
     Skifet [dato ulæselig].10

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Svend Rasmussen:

385.152.Mikkel Svendsen, d. 1739
386.152.Kirsten Svendsdatter Schjelderup, f. 1701
387.152.Hans Svendsen Schjelderup, f. 1706
388.152.Anne Svendsdatter Schjelderup, f. 1708

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Lars Hansen:

389.152.Svend Larsen (Schjelderup), f. 1711
153.57.
Lisbeth Michelsdatter
     «Lisbeth Michels-d: besoven af Christopher Tønder fik siden Claus p Toldboeden».81
154.58.
Anna (Raphaelsdatter) Lund
Født 6 jul. 1658, Skogn.84.
Død jul. 1658.
     Død strax (hjemmedøbt).84
155.58.
Jørgen Lund
Født 11 aug. 165984.
Død okt. 1659209,84.
156.58.
Mats Lund
Født 24 sep. 166084.
Død 27 jan. 168484.
     Blev Student 1678, 19. Juli (fra Trondhjems Skole). Han havde Ventebrev paa Frue Sognekald i Trondhjem, men døde forinden af en Forkjølelse, han paadrog sig («paa Ejdet») under et Besøg hos sin Søster, Anna, gift med Foged Jens Olssøn i Numedal (~: Namdalen). Frue Sognekald blev da givet hans Svoger, Mag. Sebastian Whitte. Mats Lund «var af Gud synderlig begavet paa Prædickestolen», siger Faderen om ham i sin «Haandbog».84
157.58.
Anna Lund
Født 22 dec. 1661210,84.
Død 25 apr. 170484.

Gift 15 sep. 1680, Skogn ?84 med

Jens Olssøn
Født 30 dec. 164384.
Død 169884.
     Foged i Numedal [~: Namdalen], døde i Embedet 1698. (Sit sidste Regnskab aflagde han for Aaret 1696).84
     Af Foged Jens Olssøns 3 Sønner og 5 Døttre kjendes kun 1 Søn af Navn, og han kaldte sig Lund.211

Børn af Anna Lund og Jens Olssøn:

390.157.Ole Jensen Lund (Pharo)
158.58.
Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.211.
Død nov. 1739212,213,211.

Gift 1684, Skogn214,213,211 med

Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?215,213,211.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem213,211.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.213,211
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem..

Børn af Inger Margrethe Lund og Sebastian Withe:

391.158.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
392.158.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
393.158.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
394.158.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
395.158.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
159.59.
Karen Olsdatter Tønder
Født 11 dec. 1661, Trondheim.216.
Død 7 jul. 1735, Trondheim.216.
     Se NST 16 (1957-58), s. 222 ff.

Gift 1° 9 okt. 1679, (Trondheim?)217 med

Jens Hanssøn Collin
Født 8 nov. 1651, Kolding, Danmark.217.
Død 8 mar. 1708, Leangen gård.217, begravet 29 mar. 1708, Vår Frue kirke i Trondheim.217.
     Handelsmand samt Assessor i nordenfj. Overbergamt.218

Gift 2° 9 aug. 1712, Trondheim219 med

Abraham Petersen Dreyer
Født 11 dec. 1671219.
Død 4 aug. 1736219.
     Søn af Peter Carstensen Dreyer og (Anna) Catharina Stricht van Hoffmerssel.
     Etatsraad, Berghauptmand og Lagmand i Trondhjem.218
     Han ble utnevnt til vise-lagmann etter den avdøde [Wilhelm] Mechlenburg den 8. juni 1697 (NK bd. VI, s. 107). I 1703 etterfulgte han faren som lagmann. Finne-Grønn mener at Abraham trolig foresto embetet som virkelig lagmann for faren fra 1697.219
     Han var student i 1687 og baccalaur i 1688. Den 8. juni 1697 ble han overbergamtsforvalter nordenfjells, den 2. juni 1721 ble han bergråd og den 22. juni 1731 etatsråd. Stiftamtmann Ahnen skriver om ham i 1714 at han hadde 900 riksdaler i inntekt som lagmann, 300 riksdaler som oberbergamtsassessor sønnenfjells og 300 som ditto nordenfjells. Han hadde hus og gård i byen [Trondheim], jordegods, sagbruk og eide 30/180 parter i Røros kopperverk, 8/56 parter i Meldal verk og 2/16 parter i Kvikne bergverk. Disse bergparter fikk han trolig gjennom sin hustru som var enke etter Jens Hansen Collin. Den 5. okt. 1722 kjøpte han Østeråt gods på auksjon men solgte dette igjen den 9. juni 1736. Han bodde selv på gården Rønningen [i Strinda, der også faren bodde].219

Børn af Karen Olsdatter Tønder og Jens Hanssøn Collin:

396.159.Anna Catharina Collin, f. 1679, d. 1722
397.159.Maren Collin, f. 1681, d. 1755
398.159.Hans Jensen Collin, f. 1682, d. 1742
399.159.Ole Collin, f. 1684, d. 1712
400.159.Marte Sophie Collin, f. 1686, d. 1701
401.159.Karen Collin, f. 1689, d. 1763
402.159.Peder Collin, f. 1691, d. 1691
403.159.Petter (Peder) Tønder Collin, f. 1692, d. 1733
404.159.Christian Ulrich Collin, f. 1694, d. 1735
405.159.Anna Marie Collin, f. 1697
406.159.Jørgen Christian Collin, f. 1699, d. 1703
407.159.Martha (Mette) Sophia Collin, f. 1702, d. 1760
160.59.
Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 1663220.
Død 1725220.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.220

Gift 1° 24 jun. 1696220 med

Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 1679221.
Død 17 mar. 1716220.
     Datter af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).

Gift 2° 26 jan. 1717220 med

Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix
Født 13 sep. 1684220.
Død 1764220.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal):

408.160.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
409.160.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
410.160.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
411.160.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
412.160.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
413.160.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. omkr. 1703
414.160.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
415.160.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
416.160.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
417.160.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
418.160.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
419.160.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
420.160.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix:

421.160.Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder, f. 1717, d. 1775
422.160.Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder, f. 1719
423.160.Lars Brix Olufsen Tønder, f. 1720
424.160.Peder Olsen Tønder, f. 1721, d. 1813
425.160.Hans Olufsen Tønder, f. 1722, d. 1735
161.59.
Jørgen Olsen Tønder
     Han er ikke nevnt på Tønders tavle men den 3. juni 1678 var Hr Ole på rådstuen og fikk en attest for sin sønn Jørgen som skulle reise bort.222
162.59.
Christopher Olsen Tønder
     Ble kaptein. Bodde på Arretsvig i N-Møre. 7 Barn.223

Gift 1699223 med

Karen Hansdatter Femmer
Født 27 jan. 1678223.
Død 22 mai 1754223.
     Datter af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.
163.59.
Arnoldus Olsen Tønder
Død 1711223.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.223

Gift 1705223 med

Maria Anna Emahus
     Datter af Hans Emahus og Dorothea Henriksdatter (Bull).

[Gift 1° 1705 med Arnoldus Olsen Tønder (d. 1711); Gift 2° med Peder Brønlund].

Børn af Arnoldus Olsen Tønder og Maria Anna Emahus:

426.163.Maren Dorothea Tønder, f. 1706, Dønnæs, d. 1746
427.163.Hans Emahus Tønder
164.59.
Anna Maria Tønder
Født 1667224,223.
Død 1691224.

Gift 1686223 med

Hans Knudssøn Glad
Død 31 mai 1710, Christiania.225.
     Søn af Knud Christopherssøn Glad og Maria (Maren) Berthelsdatter Mule.
     I thingbogen for Indre Sogn 1696 hader det: «læste Hans(?) Glads Kjøbebreff til Thies Nagel paa hvad han og hans Søskende Christine Glad og sal. Karen Glads Børn vare tilfalden efter Hr. Peder Pederssøns Hustru Sidsel Glad.» Hvorvidt der virkelig staar Hans Glad er maaske noget tvivlsomt. Men det maa som det synes læses saaledes. I saa fald maa det vistnok ogsaa antages, at man her har den senere borgermester i Christiania Hans Glad. Denne mand var først toldskriver, derefter raadmand og blev 27. sept. 1701 borgermester i Christiania, hvor han døde. Han blev assessor i overhofretten 14. febr. 1702.225

[Gift 1° 1686 med Anna Maria Tønder (1667 - 1691); Gift 2° 7 mar. 1693 med Maren Grüner (28 mai 1672 - 28 aug. 1752)].

Børn af Anna Maria Tønder og Hans Knudssøn Glad:

428.164.Maria Hansdatter Glad, f. 1687
429.164.Ole (Oluf) Hanssen Glad, f. 1688, d. 1742
430.164.Knud Hanssen Glad, f. 1689
431.164.Peder Hanssen Glad, f. 1690
165.59.
Susanna Olsdatter Tønder
Født 1674223.
Død 1723223.
     4 Barn i første ekteskap.223

Gift 1° _____med

Svend Olsen Høysager
Død 1711226, begravet 21 dec. 1721226.
     Han fikk bestalling på stillingen [byfogd i Trondheim] den 24. mar. 1688. I et brev som han hadde sendt inn til magistraten sier han at han ikke kom i funksjon som byfogd før ved Mikkelsdag i 1688.226
     Wibe sier om han i 1708 att: »han kan leve vel af sin Bestilling, helst som Folket her er heel trættfuld, er ellers ingen dum Mand«.226
     Sorenskriver Skånlund kaller Svend sin gamle medtjener hvilket tyder på at Svend hadde en fortid som kammertjener i Danmark.226

Gift 2° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 1738227.
     Byfogd i Trondheim.223
     Skifte 1737-1742, Trondheim.228(Byf: Jens Hammer)..

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Børn af Susanna Olsdatter Tønder og Svend Olsen Høysager:

432.165.Matthias Høysager
433.165.Ole Mathias Høysager
434.165.Maria Høysager
435.165.Christian Ulrik Høysager
166.59.
Reinholdt Olsen Tønder
Født 1681223.
Død okt. 1704223.
     Han var arvingen til Dønnesgodset men han døde i oktober 1704 da han kullseilte med sin båt.223
167.59.
Gidsken Olsdatter Tønder

Gift _____med

Erik Madsen
     Stilling: Stiftamtskriver i Trondhjem.
     Han ble utnevnt til stiftamtskriver [i Trondheim] den 15. okt. 1691. Han sto som stiftamtskriver ut denne perioden.229
     Han startet sin karriere som kammertjener hos den unge Christian Gyldenløve men gikk i 1688 over i tjeneste som kammertjener for dennes bror Ulrik Gyldenløve. Tønder sier i sin stamtavle at Erik, på grunn av en alt for flott levevis, kom skjevt ut og ble skyldig kongen en masse penger. Dette måtte hans sønn Ulrich Fredrich [Dahl, nevner ikke denne som barn av Erik] ordne etter farens død.229
     Siden hans karriere startet som kammertjener i Danmark var han trolig dansk [Han hadde også en bror Søren eller Morten som var tollskriver ved tollboden i København]. Han var første gang gift med NN [Apoteker Eitel kaller Erik sin svoger]. Andre gang var han gift med Gisken Olsdatetr Tønder.229

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Gidsken Olsdatter Tønder].

Børn af Gidsken Olsdatter Tønder og Erik Madsen:

436.167.Christian Ulrich Eriksen, d. 1751, Molde.
437.167.Stinken Tønder Eriksdatter
438.167.Anne Catharina Eriksdatter
168.59.
Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 1675223.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.230

Gift _____med

Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 1674231.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.232.
     Søn af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.232
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.230

Børn af Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder og Steen Melchiorsen Meldal:

439.168.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
440.168.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
441.168.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
442.168.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
443.168.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
444.168.Marie Meldal Steensdatter
445.168.Ellen Steensdatter Meldal
446.168.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
169.59.
Christiana Olufsdatter Tønder
Født 1679233,223.

Gift 1695223 med

Augustinus Olsen
Født 1660233.
     Søn af Ole Augustinussen Wivel og Lisbeth Kiær.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.233
     12 Børn.223

Børn af Christiana Olufsdatter Tønder og Augustinus Olsen:

447.169.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. eft. 1757
170.59.
Olava Maria Olsdatter Tønder
Født 1684223.
Død 1757223.

Gift _____med

Nils Francke
     Kanselliråd. Hadde 3 barn.223
171.60.
Sara Jacobsdatter Wivel
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.87.
Død 1725, Trondhjem.87.

Gift _____med

Nils Mortensen Lund
Født 1656? 1666?, Stod, Nord Trøndelag87.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag87.
     Søn af Morten Olufsen Lund og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Børn af Sara Jacobsdatter Wivel og Nils Mortensen Lund:

448.171.Anne Marie Nilsdatter Lund, f. 1684, Nord Trøndelag., d. 1762
449.171.Morten Nilsen Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1757, Nord Trøndelag.
450.171.Magdalena Susanna Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1764, Hadsel.
451.171.Jacob Nilsen Lund, f. 1688, Nord Trøndelag., d. 1754, Agerøen.
452.171.Peder Nilsen Lund, f. 1691, Nord Trøndelag, d. 1731, Trondhjem
172.62.
Ole Svendsen Schielderup
Død 1723234.
     ?? Bruker av Reistad gård ??

Gift _____234med

Mali Pedersdatter
Født 1700234.
173.63.
Hartvig Pedersen Schjelderup
Født omkring 1673, (28 år gl. ved manntallet 1701).235.
Begravet 24 jan. 1713, Domkirken i Bergen.67.
     Opholdt sig i Bergens skole ved manntallet 1701.235
174.63.
Nils Pedersen Schjelderup
Født omkring 1674, (27 år gl. ved manntallet 1701).235.
     Den 14. mai 1714 gravlægges Niels Schilderup i Bergen Domkirke - er samme person ?67
175.63.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad19.
Død 174119.

Gift 1° _____med

Johannes Hagerup
Født 1682.
Død 1720.
     Sogneprest i Skjerstad.

Gift 2° _____med

Kjeld Hansen Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 1724236.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.236
     Kield Hansen Stub, fulgde Lector von Westen til Finmarken som første Missionair 1716, siden Præst til Schierstad.178

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Gift 3° 10 nov. 1726 med

Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 1678182.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Søn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

[Gift 1° 9 nov. 1708 med Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?) (25 feb. 1680 - 4 jul. 1722); Gift 2° 10 nov. 1726 med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Anna Pedersdatter Schjelderup og Johannes Hagerup:

453.175.Johannes Hagerup
454.175.Peter Hagerup
176.63.
Hans Pedersen Schjelderup
Født omkring 1678, (23 år gl. ved manntallet 1701).235.
177.63.
Søren Pedersen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).235.
178.63.
Karen Pedersdatter Schjelderup
Født 1682.
Død 1769.

Gift 1° _____med

Lars Nielsen
Født 1644237.
Død 1729237.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.237
     Skifte 21 jun. 172910.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Gift 2° _____238med

Anders Larsen
Død omkring 1750.
     Søn af Barbro Kristensdatter.
     Skifte 1750, Onøen Ytre, Lurøy.238Avdøde Anders Larsen. Arvinger: ektefelle Karen Scheldrup; bror Christen Larsen, Trondheim; avdøde søster Else Larsdatter, gift med Anders Christensen, Selnes i Lurøy, hennes barn: Lars Andersen, Christiania; Christen Andersen, opholder seg hos Peder Fichenschoug i Tromsen fogderi; halvbror Joen Thodahl, Jodahlen i Trondheim; halvsøster Aaselle Thodal, gift med Lars Andersen Riber, Nesna..

Børn af Karen Pedersdatter Schjelderup og Lars Nielsen:

455.178.Inger Martha Larsdatter Schjelderup, f. omkr. 1718, d. 1752
456.178.Anne Larsdatter, d. omkr. 1738
179.63.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født omkring 1683239,235.
Død 1719.
     Udseilet på fremmede steder (1701).235
180.63.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 168544.
Død 1739240.
     Bosiddende på Kvarv øvre, Sørfold, Nordland240
     Synes ikke nevnt sammen brødrene i manntallet 1701.235

Gift 1° 20 nov. 1707241,240 med

Malene Bjørnsdatter
Født _____, Kvarv øvre, Sørfold, Nordland240.

[Gift 1° med Rasmus Olsen (1649 - 1706); Gift 2° 20 nov. 1707 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739)].

Gift 2° _____med

Johanna Jochumsdatter Bredal
Født 1692, Skottnes (Skjetnes) i Buksnes, Lofoten.44.
Død 1727240,44, begravet 12 jan. 1727, Folden.242,10.
     Datter af Jochum Eriksen Bredal og Dorethe Storm.

Gift 3° 16 dec. 1728240 med

Ellen Pedersdatter
Født 1696, Hammerfald, Sørfold, Nordland.240.
Død 7 apr. 1784240.

[Gift 1° 16 dec. 1728 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739); Gift 2° 30 okt. 1740 med Jakob Eliasen (d. 1759)].

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Johanna Jochumsdatter Bredal:

457.180.Jochum Pedersen Schjelderup, f. 1712, Kvarv i Sørfold, d. 1795, Skjærstad i Nordland
458.180.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1714, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1714
459.180.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1716, d. omkr. 1716
460.180.Hartvig Pedersen (Schjelderup), f. 1719, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1745
461.180.Rasmus Pedersen Schjelderup, f. 1722, Kvarv i Sørfold., d. _____
462.180.Dorthe Pedersdatter Schjelderup, f. 1725, Kvarv i Sørfold., d. 1727, Kvarv i Sørfold.

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Ellen Pedersdatter:

463.180.Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup), f. 1729, d. 1750
464.180.Peder Pedersen (Schjelderup), f. 1730, d. 1777
465.180.Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup), f. 1732
466.180.Anna Pedersdatter (Schjelderup), f. 1734
467.180.Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup), f. 1736
468.180.Sophia Pedersdatter (Schjelderup), f. 1739, d. omkr. 1739
181.63.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 168919.
Død 171719.
182.64.
Simon Simonsen Hoff
     Hornemann sier at han bodde på Sjælland.89
183.64.
Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.243.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.243
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.243

Gift 1° _____243med

Anna Steensdatter Meldal
Død 1700244.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Ane Steensd: givt Hr. Söfren Christophersen i Lexvigen.54

[Gift 1° 1687 med Søren Christophersen Røg (1649 - 1697); Gift 2° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704)].

Gift 2° _____243med

Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 1683243.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.243.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

[Gift 1° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704); Gift 2° med Claus Borre].
184.64.
Barbara Simonsdatter Hoff
Død 174289.
     Hornemann har henne som død i 1742.89

Gift 9 aug. 169189 med

Anders Iversen Borch
Født 4 jan. 1664, Gjermanes i Veø.245,246.
Død 23 jul. 1709, Trondheim.245, begravet _____, gulvet i Trondheim Domkirke.245.
     Søn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Han ble i 1687 viserektor i Trondheim og i 1693 virkelig rektor. Anders kalte sig Broch [i S.T.Dahl, Geistligheten, s. 214, kalles han Borch - i rettelser til S.T.Dahl skrives at det rette er Borch].246
     Anders Iversen, fik D. Ole Borchs Tilnavn, f. 1664, d. 1709, Rector i Tronhiems Skole. Gift med Barbara Simonsdotter Hoff. [Døtrene] Anna Borch og Karen Borch, døde ugivte i en høi Alder.174

Børn af Barbara Simonsdatter Hoff og Anders Iversen Borch:

469.184.Margrethe Andersdatter Borch
185.64.
Nils Simonsen Hoff
     Hornemann fører ham opp som sønn her [men i hvilket ekteskap ?].89
186.65.
Birgitte Rosing
Død 1704, på Vedø i Henne.93.
     Hun fik 15 børn, hvoraf de 4 døde som små [Se C.S. Schilbred: Slægten Bull].

Gift _____med

Anders Henriksen Bull
Født 166393.
Død 173593.
     Søn af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter.
     Han er nevnt, «Hr Anders kapellan i Hevne», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.247
     Capellan paa Hitteren.54
     Prost och sogneprest i Hitra.93
     [Se Bull, J.: Den Trønderske slekten Bull, Oslo 1938, s. 25 ff.]

Børn af Birgitte Rosing og Anders Henriksen Bull:

470.186.Nils Rosing Bull, f. 1696, d. 1782
471.186.Rasmus Rosing Bull, f. 1699, d. 1797, Ansness i Hitra.
187.65.
Anna Cathrine Rosing
Født 21 feb. 1669248.

Gift _____med

Peder Kristensen Høyerup Enge
188.65.
Claudia Rosing
Død før 1796.
     Efterlod sig en datter ved navn Anne.

Børn af Claudia Rosing og _____:

472.188.Anne
189.65.
Gjertrud Kirstine Rosing

Gift _____med

Jørgen Clausen Parelius
Død 1733, Valen (Sør?), Hitra.249.
     Søn af Claus Jørgensen Parelius og Marit Gabrielsdatter.
     Se M. Parelius: Stamtavle over slegten Parelius. Oslo 1924.
     Handelsmand paa Sørvalen paa Hiteren.250
     Skifte 1732-1735, Trondheim.140(Jørgen Clausen paa Hitter[ø]en)..

[Gift 1° med Elen Gjerlofsdatter Nettelhorst; Gift 2° med Gjertrud Kirstine Rosing].

Børn af Gjertrud Kirstine Rosing og Jørgen Clausen Parelius:

473.189.Rasmus Rosing Parelius, f. 1708, Sørvalen i Hitteren, d. 1780, Hopsø
474.189.Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius, f. 1713, Hitra.
190.65.
Mille Rosing
191.65.
Else Rosing
192.65.
Claus Rasmussen Rosing
193.66.
Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.4.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.4,250, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.4.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.4
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.4
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.251protokoll 1733-1788, legg 86..

Gift 1° 14 feb. 1706252,4 med

Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 1709252,4.
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter (Holck).

Gift 2° 12 apr. 171110 med

Margrethe Pedersdatter Moursund
Død omkring 17144.
     Datter af Peder Nielsen Moursund og Anna Jensdatter Hind.

Gift 3° 8 aug. 17144 med

Karen Jørgensdatter
Død 11 nov. 17224.
     Fra Trondhjem. I sit ekteskap med Rasmus Schjelderup hadde hun 4 dötre og 2 sönner, hvorav 2 börn overlevet moren.4

Gift 4° 15 aug. 1725253,4 med

Anne Sørensdatter Røg
Født 14 apr. 16944.
Død 15 apr. 17474.
     Datter af Søren Christophersen Røg og Anna Steensdatter Meldal.
     Skifte 13 nov. 1747, Skjervøy prestegård, Skjervøy.4,251Skifte begyndte 13. nov. 1747 og boets brutto utgjorde da ca. 750 rdlr. Skiftet er imidlertid ikke avsluttet, idet der bare er foretatt registrering så der ikke er noen oversigt over boets stilling..

Gift 5° 21 apr. 17484,10 med

Martha Malena Johnsdatter Kihl
     Datter af Joen Hansen Kihl.
     ANTAGELIG DATTER AV JOHN HANSEN KIIL

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Kirsten Augustinusdatter Røg:

475.193.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
476.193.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
477.193.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Karen Jørgensdatter:

478.193.Johan Peter Schjelderup, f. 1721, d. 1786
479.193._____
480.193._____
481.193._____
482.193._____
483.193._____

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg:

484.193.Søren Røgh Rasmussen Schjelderup, f. 1725, Skjervøy., d. 1809, Melbu i Vesterålen.
485.193.Even Rasmussen Schjelderup
486.193.Augustinus Rasmussen Schjelderup
487.193.Henning Rasmussen Schjelderup
194.66.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.254,96.
Død 1744, Tovik, Trondenes.96.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Gift _____96med

Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter (Holck).
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.252

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh):

488.194.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
489.194.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
195.66.
Anne Katrine Andersdatter Schjelderup
Født 9 dec. 1685, Prestegården, Trondenes.255,256.
Død 1 dec. 1767, Røkenes, Trondenes.257,256.

Gift 1720255 med

Nils Hansen Rafn
Født 27 jan. 1690, Røkenes, Trondenes.257.
Død 3 dec. 1767257.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Han etterfulgte faren som eier av Røkenes og var en meget dugelig og driftig mann der etterlot seg en stor formue. Det fortelles at han reiste med eget fartøy til England og hentet 2 store klokker til Trondenes kirke til ombytte med den lille som kirken før hadde. Dette ansåes for så godt gjort, at det tillotes ham for seg og familien og innrette et gravkammer i kirken.258
     Han overtok gården og bedriften efter faren og var en meget duelig og driftig mann, som efterlot sig en stor formue. Det var Nils som sammen med broren Rasmus og sorenskriver Pofel Egedes barn, blev informert av student Peder Schelderup fra Hamarøy. Rasmus Rafn, Nils Rafn og grønlandsapostelen Hans Egede var således barndomskamerater.257
     Nils Rafn var også skipper og reiste regelmessig til Bergen. I 1737 berettes at Nils Rafn var en av de få skippere som var i Sands tinglag. Han skulde overta menighetens tarv og beste ved å seile til Bergen med deres fisk og tran. På en av sine reiser til Bergen (noen påstår England) hadde han med sig en av kirkeklokkene til Trondenes kirke. Klokken skulde til Holland for å omstøpes der. Da Nils Rafn ikke hadde klokken med sig nordover samme år, så kom det rykte i omløp, at han hadde solgt den, for der var meget sølv i den og at han derav ble rik. Han svarte ikke på bakvaskelsen, som hadde vunnet tiltro hos mange folk i bygden, og da han næste år hadde klokken med sig nordover, blev han tilbudt for den tort han led ved ryktene og den tjeneste han gjorde kirken ved å føre klokken frem og tilbake, at han kunde be om en særlig gunstbevisning, så skulde de se om den ikke kunde innrømmes. Nils Rafn ba da om at et begravelsessted i kirken for seg og sin familie, og det fik han.257
     I kirkestolen for 1754 står følgende herom: "Skipper Monsr. Niels Rafn Røchenes haver d. 24de April 1754 indgivet til Deres Høyædle Høyærværdighet Her Biscopen Doct. Friderich Nannestad i Dybeste Ærbødighet en Memorial udi hvilken hand begierede og af de forige 3de Sennjens Præster for den Commune Cassa tilsagde Capel og Begravelses Sted, uden for Chor Dørren, ved den nordre Side maatte blie ham og hans Arvinger tilkjendt som Eiendom og Begravelses Sted i Betragtning af den Tieneste han have gjort Kirken. Herpaa haver Høistbemeldte Deres Høyadle Høyærværdighed Her Biscopen d. 27de May Anni hujus gunstiget resolveret at samme Capel maa efter Forlangende tilhøre ham og hans, naar der betales for hvert Voxet menneskes Liig, som der bliver indsadt til Kirken 2 Rdl. og for hvert Barns Liig 1 Rdl. og i første Kiøb 10 Rdl. for Capellet hvilke for indeværende Aar allerede er betalt og her indføres." Nils Rafn og hustru blev innsatt her 1767-1768.257
     Det var den store kirkeklokke som Nils Rafn hadde fraktet til Bergen. Ifølge den latinske innskrift på klokken skriver den sig fra år 1507. Innskriften lyder i oversettelse: "Jeg kaller hellig Nikolaus og hellig Margaretha. Mester Mogens, erkedegn i Nidaros, gav mig. Dankers gjorde mig i Amsterdam 1507". Klokken sees å være omstøpt i 1742 og 1791. Det må være i 1742 at Nils Rafn har fraktet klokken til Bergen.257
     Som nevnt fikk Nils Rafn eget gravkammer i kirken. Over inngangen til gravkammeret skal der ha vært en tavle med en innskripsjon. Nu vises der bare en i muren innlagt sortmalt stokk. Innskripsjonen lød: "1744. Dette Gravkammer har et kirkelig Consulatium for Senjen, gjennom salige Biscop Hagerup, salige Prost Schelderup, salige Provst Burchard naadigst bevilget Nils Rafn".257
     I Trondenes har kapellet gått under navn av "Ravnegraven". Ravnegraven var ... nordre kapel i veggen mellom kor og skip. Kapellet har oprindelig hatt et alter og en spissbuet åpning i likhet med de tilsvarende kapell på sydsiden. I dette gravkammer har alle lik av Rafnene på Røkenes stått inntil høsten 1899. Likene blev da fjernet - uten de dalevende Rafne-ættlingers vidende - og nedsatt i en fellesgrav på kirkegården (se N. Bardal: Trondenes Kirke, side 16,16?,23,94,116).259
     Kirketilsynet holdt møte 30. mai 1899. Følgende deltok: O. Gude Due, L.T. Holst, Jens Nilsen Bjørnå. Som sak 5 behandledes bl.a. "Rafnegraven", og der blev besluttet at likene skulde flyttes ut av kapellet og begraves på kirkegården. Saken "Rafnegraven" sees også å ha vært oppe til behandling i kirketilsynets møter 23. august og 2. september samme år. Likene må være nedsatt i fellesgrav på kirkegården i tiden 2. september - 12. desember samme år. Kirketilsynet holdt nemlig møte 12. desember angående reparasjonsarbeide ved kirken, og da sees Jørgen Olsen å ha innsendt regning på "graving og nedsetting av lik kr. 30,00" Gravkammerets spissbuede åpning blev gjennmurt med ½ stens vegg, og under denne anbragt en fæl dør. Selve gravkammeret blev i lang tid brukt til kull- og vedbod !. Min [Hans Rafnung] mor [Peroline Hansdatter, f. 1857] forteller at da hun blev konfirmert i Trondenes kirke, var det alminderlig at konfirmanterne tittet på likkistene som stod i kirken, både de kister som var i "Rafnegraven", og de kister som var under gulvet i koret. Der fortaltes at 2 konfirmanter, som hadde vært særlig dristige og tatt bort i noen lik, så nesene falt sammen, siden døde som sinnsyke, og folk satte straks deres sykdom i forbindelse med likene i kirken.259
     Heldigvis kan fellesgraven påvises. Villas Rafn, Liland, var sommeren 1929 en tur i Trondenes. Han snakket da med den gamle kirketjener, som i 1899 sammen med sin svigerfar foretok tømningen av "Rafnegraven" i kirken, og kirketjeneren sa da at der var nedsatt 14-18 kister i fellesgraven, som han også påviste. Navnesedler på de personer som var innsatt i "Rafnegraven", og nu begravd i fellesgraven, skal efter hvad jeg [Hans Rafnung] har hørt vært hos Leif Kulseng, Røkenes. Villas Ravn, Liland, og Hans Rafnung, Narvik, gjorde i 1929-1930 et forsøk på å få festet fellesgraven i slekten "Rafns" navn. Hensikten var å verne om graven ved å få opreist et gravmonument, som var forfedrene verdig, samtidig som der ved et "oprop" i pressen tilsiktedes - foruten en pengeinnsamling til gravmonumentet - også en alminderlig samling av alle ættlinger av Hans Rafn, Røkenes. Man hadde også tenkt sig avholdt et "slektsstevne" i forbindelse med avsløringen av gravmonumentet. Denne vakre ide var Villas Ravns, og viser at han ikke alene er stolt av å tilhøre "Rafnætta", men at han også i gjerning vilde hedre fedrenes minne. Opropet var ferdigskrevet av Hans Rafnung, og de første penger allerede innkommet. Villas Ravn innsendte i juli 1929 en skrivelse til menighetsrådet angående feste av "Rafnegraven". Alt så således ut til å gå godt. Men så vakker som denne tanke om gravfeste og slektsstevner enn var, så blev det ikke noe av det. Året efter blev fellesgraven festet av en annen ættling av Nils Rafn i slektene "Rafn og Normanns" navn. Da Villas Ravn og Hans Rafnung mente at gravfeste kun burde lyde på slekten "Rafns" navn - delvis også av andre grunner - trakk de sig tilbake. Etter de opplysninger jeg [Hans Rafnung] har fått fra Trondenes ligger "Rafnegraven" fremdeles vanskjøttet; noen trepinner viser hvor den er, men ellers er intet gjort for å bevare gravstedet for efterslekten.259
     Et par spørsmål i forbindelse med "Rafnegraven": (1). Kan de nålevende ættlinger av Nils Rafn gjøre juridiske krav på grav-kapellet i kirken ? (2). Hvad vilde menighetsrådet i Trondenes, prosten og biskopen si om Nils Rafns ættlinger - under henvisning til kirkens egne protokoller - innsende en ansøkning om å få gravkammeret tilbake, idet man ønsket asken av de døde anbragt der i urner ? - Ja, dette er bare et par spørsmål som dukker opp. Det er dog så mange vanskeligheter forbundet hermed, at noe slikt naturligvis ikke vil bli gjort. Men så meget galt har de som har stelt med "Rafnegraven" dog gjort, at rette vedkommende burde søke å få anbragt en pen minnetavle med den gamle innskrift over inngangsdøren til "Rafnegraven".255
     En mann, Hans Nilsen, Grunnvassbotn skal ha en del opptegnelser om gamle Trondenesætter, bl.a. også om Rafn-ætta. Han drog i sin tid til Amerika, men nu skal disse optegnelser være sendt til forskjellige personer i Trondenes. Det vilde være interessant å vite hvem som har disse optegnelser, og en offentliggjørelse av disse vilde sikkert ha alminderlig interesse over hele Trondenes.255
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Katrine Andersdatter Schjelderup og Nils Hansen Rafn:

490.195.Anders Nilsen Rafn, f. omkr. 1723, Trondenes.
491.195.Hans Nilsen Rafn, f. omkr. 1724, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
492.195.Johanne Nilsdatter Rafn, f. 1726, Trondenes., d. 1754, Sand.
493.195.Jacob Parelius Nilsen Rafn, f. 1728, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
196.67.
Niels Jensen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).235.
     Sogneprest til Hammarøy 1706.

Gift _____96med

Karen Iversdatter Wolf
Født 1672, Ervik, Trondenes.260.
     Datter af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Er ifølge Finne-Grønn gift med resid. pastor i Hamarøy hr. Jens Nilsen Schjelderup, død 1706.261

Børn af Niels Jensen Schjelderup og Karen Iversdatter Wolf:

494.196.Elisabeth Maria Aagom, d. omkr. 1766
197.67.
Peder Jensen Schjelderup
Født 167998.
Død 170498.
     Kapellan i Torsken.98
198.67.
Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).235,261.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.262.
     Skifte 1751263.

Gift 1709, Hammarøy.262 med

Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.264,262.
     Datter af Hans Joensen Finvedgaard og Maren Hartvigsdatter.
     Skifte 6 okt. 1751262.

Børn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard:

495.198.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
496.198.Joen Andersen Schjelderup, d. 1795, Hamarøy.
497.198.Peder Andersen Schjelderup
498.198.Niels Andersen Schjelderup
499.198.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
500.198.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
501.198.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
199.67.
___________
     En sønn nevnt i farens minnedikt (UbiO: Ms 479 Kvatro).98
200.67.
Anna Bendicta Schjelderup
     En datter nevnt i farens minnedikt (UbiO: Ms 479 Kvatro).98

Gift 29 apr. 1716, Hamarøy kirke med

Christian Olsen
Død omkring 1760.
     Rørvik i Hamarøy.
     Skifte 20 okt. 1760, Rørvik, Hamarøy.

Børn af Anna Bendicta Schjelderup og Christian Olsen:

502.200.Ole Christiansen
503.200.Ingeborg Christiansdatter
504.200.Maren Christiansdatter
505.200.Lisbeth Christiansdatter
201.68.
Hans Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1685265.
202.68.
Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup
Født omkring 1688266.
203.68.
Niels Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1692267.
204.70.
En Søn
205.70.
En Søn
206.70.
En Søn
207.71.
Maren Pedersdatter (Darre)

Gift _____med

Hans Mathiassøn Brun
Født 3 mai 1658, Trondhjem105.
Død 1723, Gildeskaal105.
     Søn af Mathias Hanssøn Brun og Sophie Henriksdatter Dinclow.
     Kapellan til Gildeskaal 1684 og sogneprest s.st. 1688.105

Børn af Maren Pedersdatter (Darre) og Hans Mathiassøn Brun:

506.207.Peder Hansen Bruun, f. 1689, d. 1768
507.207.Henrik Dinclow Hansen Bruun, f. 1699, Gildeskål prestegård., d. 1752
508.207.Johanne Marie Bruun, f. omkr. 1700, d. 1764
208.71.
Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal48.
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.48,267Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Gift _____med

Erik Erikssøn Blix
Født omkring 1651268,269,270.
Død 1711270.
     Søn af Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius) og Barbro Eriksdatter Blix.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).270
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.269
     Skifte 1724, Bodø.271Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Børn af Dorothea Pedersdatter (Darre) og Erik Erikssøn Blix:

509.208.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. før 1724
510.208.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
511.208.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
512.208.Mens Erikssøn Blix
513.208.Stephen Erikssøn Blix
514.208.Sara Eriksdatter Blix
515.208.Barbara Eriksdatter Blix
209.71.
Sara Pedersdatter (Darre)
     Er ifølge NST 1, side 211, gift med en Oluf Bye. Dette kan være Oluf Nielssøn Bye (født ca. 1674), hvis datter Magdalene så må være opkaldt efter Sara's moder.105

Gift _____med

Oluf Nielssøn Bye
Født omkring 1674272.
Død før 20 jan. 1742272.
     Søn af Niels Olufssøn Bye og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I 1681 bodde han hos stedfaren, Anders Brøndlund, og var da «paa 7de Aar». Han var død ved skiftet efter søsteren Maren i 1742.272
     Er muligvis den Oluf Bye der findes gift med Sara Pedersdatter (Darre) - Se NST 1, s. 211.
210.71.
Mentz Pederssøn (Darre)
Født 1673, Gildeskaal48.
Død 3 jul. 1721, Odderstøl i Iveland48.
     Blev kapellan til Evje hos sin fætter hr. Mentz Mogenssøn Blix ca. 1705. (Se P.T. II, 3. s. 81 ff.)48

Gift _____med

Anne Marie Baggesdatter
Født omkring 1671105.
Begravet 12 feb. 1742, Iveland105.

Børn af Mentz Pederssøn (Darre) og Anne Marie Baggesdatter:

516.210.Magdalene Mentzdatter, f. 1707
517.210.Peder Mentzsøn, f. 1709, d. 1723
211.72.
Peder Larssen Krabbe
Død aug. 170146.
     Efterfulgte Faderen i Sognekaldet Aure 1696? (1686).46

Gift 1° _____med

Gjertrud Johansdatter Kaabye

Gift 2° 30 sep. 1693, Trondhjem46 med

Cecilia (Sidsel) Krog
     Datter af Niels Nielsen Krog og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt.
     Søster af Biskop Peder Krog i Trondhjem.46
     Ingen Børn.273
     Hun siges i S.T.Dahls Geistlighet at være en datter af biskop Peder Krog og ikke hans søster.274
212.72.
Mentz Larssen Krabbe
     Reiste bort, uden at man siden hørte fra ham.46
     Reiste til Holland i 1676.109
213.72.
Maren Larsdatter Krabbe
Død før 1698.
     Død ung.46
214.72.
Susanne Larsdatter Krabbe
Død efter 1698275.
     Døde i Armod i Huusmandspladsen Skibshavn under Præstegården (i Aure).46
215.72.
Magdalene Larsdatter Krabbe
Død efter 1698276.
216.72.
Aarsille Larsdatter Krabbe
Død 170846.
     Skifte 12 sep. 1708, Dyrnes.277.

Gift _____med

Anders Bing
Født omkring 1663278.
Død efter 1737.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Anders Bing er på biskop Krogs liste over presteskapet i 1700 satt opp som kapellan her [Brattvær/Veien anneks] fra 1695. Han fikk kallsbrev på stillingen etter den avdøde Hr Christen den 20. aug. 1695. Han er nevnt her i folketellingen i 1701 og i 1708 da hans kone døde. Erlandsen sier at han ble ordinert her den 31. mai 1691, bodde på Dyrnes og ble overflyttet til Korskirken i Bergen i 1721. I 1724 ble han overført til Onsø i Akershus hvor han levde ennå i 1737.277
     I skifte nevnes Hr Anders søster Ellen Bing og Arsilles søster Magdalena Krabbe. Anders hadde tatt til seg sin formann Hr Christens vanvittige datter Karen etter et løfte til enken.277

Børn af Aarsille Larsdatter Krabbe og Anders Bing:

518.216.Lars (Laurits) Andersen Bing, f. omkr. 1699
519.216.Clara Andersdatter Bing, f. omkr. 1703
520.216.Jens Andersen Bing, f. omkr. 1707
217.74.
Michael Olsen Darre
Født omkring 1663278.
     Tønder sier at han ble kalt til kapellan her [i Melhus] av sin farbror Peder den 25. febr. 1693. Han er nevnt her i folketellingen i 1701. Han ble sogneprest her [i Melhus] etter farbrorens død og Tønder sier at han avla sin ed som sogneprest den 28. okt. 1712.279
218.74.
Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup
Født 1663.
Død 13 apr. 1711.
     Sognepræst til Løjten paa Hedemarken fra 1693 til sin død 1711.

Gift _____med

Anna Jessen
Født omkring 1659.
Død _____, Løiten præstegjeld paa Hedemarken., begravet 24 jan. 1755, 96 år gl..
     Datter af Peder Jessen og Antonette Petersdatter Wibe.
     I sit første ægteskab flere børn. I sit andet ægteskab 11 børn, hvorav kun sønnerne Willum og Ole, og maaske datteren Isabella blev voksne.

[Gift 1° med Willum Olsen Dop (d. 1693); Gift 2° med Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup (1663 - 13 apr. 1711)].

Børn af Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup og Anna Jessen:

521.218.Willum (Wilhelm) Schjelderup, f. omkr. 1693, d. 1746
522.218.Isabella Schjelderup
523.218.Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup, f. 1701, d. 1782
219.74.
Maren Olsdatter
Født 1665.
     Hun bodde ennå i 1701 på Røros.280

Gift 1° 1688, Sølvbeger datert 1688 med innskriften IASB-MOD. med

Jens Andersen Bernhoft
Født 1629280.
Død 1696280.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sognepræst til Holtaalen.126

[Gift 1° 1666 med Karen Andersdatter Opdal (d. 1680); Gift 2° 1688 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Gift 2° 25 jun. 1697, Røros kirke, «Bergm. Henning Irgens og Marij Olsd. Moschius»281 med

Henning Irgens
Født omkring 1637, Itzehoe, Holstein.282.
Død 1699, Trondhjem.282.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.

[Gift 1° omkr. 1670 med Anne Cathrine Wesling (d. 1696); Gift 2° 25 jun. 1697 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Maren Olsdatter og Jens Andersen Bernhoft:

524.219.Mentz Bernhoft, f. 1690, d. 1720
220.74.
Anne Olufsdatter

Gift _____280med

Anders Jensen Bernhoft
Født 1668280.
Død 1693280.
     Søn af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.
     Var student.280
221.74.
Hille Margrethe Olsdatter

Gift _____125med

Hans Nielsen Middelfart
     Søn af Niels.
222.74.
Salome Olsdatter
     Ble gift med Løytnant Steen Meldal.125
223.79.
Mens Mogenssøn Blix
Født 14 aug. 1660, Trondhjem120.
Død 25 feb. 1743, Jelse120.
     Student 1679, kapellan til Evje 1688, sogneprest sammesteds 1692, fra 1708 tillike provst i Raabyggelaget, sogneprest til Jelse og provst i Ryfylke 1717.120

Gift 1691, Evje120 med

Karen Christophersdatter
     Datter af Christopher Pederssøn og Birgitte Tørrisdatter.

Børn af Mens Mogenssøn Blix og Karen Christophersdatter:

525.223._____
526.223._____
527.223.Mogens Menssøn Blix, f. 1697, Evje, d. 1740, Jelse
224.79.
Hans Mogenssøn Blix
Født 1661, Trondhjem283,119.
Død 27 sep. 1711119.
     Student 1679, magister ved Kjøbenhavns universitet 16. mai 1694. Han blev lektor ved Christiania latinskole og døde som saadan 27. sep. 1711.119
225.79.
Peder Mogenssøn Blix
Født 1 nov. 1662, Trondhjem.284.
Død 24 apr. 1719, Trondhjem.284.
     Kjøbmand i Trondhjem.284
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.285.

Gift 1689284 med

Marit(e) Larsdatter
Død 1719285.
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.285.

[Gift 1° med Morten Pederssøn Wildmann (d. 1688); Gift 2° 1689 med Peder Mogenssøn Blix (1 nov. 1662 - 24 apr. 1719)].

Børn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter:

528.225.Lars Pedersen Blix, f. omkr. 1692
529.225.Mogens Pederssøn Blix, f. 1693, Trondhjem, d. 1746, Christiania
530.225.Mentz Pedersen Blix
531.225._____
532.225._____
226.81.
Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)46,127.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.46

Gift 1° _____med

Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173146,127.
     Datter af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).

Gift 2° 30 nov. 173546 med

Birgithe Marie Ring (Bing?)

[Gift 1° 30 nov. 1735 med Ments Pederssen Ascanius (d. 21 feb. 1740); Gift 2° med Joachim Frederik Aussig].

Børn af Ments Pederssen Ascanius og Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup:

533.226.Sophia Lucia Aschanius, f. omkr. 1726
227.81.
Barbara Pedersdatter Ascanius
     Død ugift.46
228.81.
Maren Pedersdatter Ascanius
     Barnløs.46

Gift _____med

Peder Strøm
     Sogneprest til Borgund.
229.82.
Jens Jacobsen
Født omkring 1673.
     Jens, nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698, var da død, men det er nevnt i skifte at han var 18 år i 1691.286
230.82.
Anna Jacobsdatter
     Anna, er nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698 og var da død.286
231.84.
Jens Caspersen Wilthagen
Født omkring 1678287,288.
232.84.
Cay Caspersen Wilthagen
Født omkring 1680289,288.
233.84.
Bergitte Margrethe Caspersdatter Wilthagen
Født omkring 1682290,288.
234.84.
Caspar White
     Stilling: Lærredsfabrikant, lord-major i Dublin291
     Stilling: Rådmann og stor kjøpmann i Dublin78
235.84.
Torstein White
     Stilling: Visstnok kjøbmann i Trondheim78
236.84.
Dorthe el. Dorothea Whitte
Født 2 sep. 1688, Trondhjem292.
Død 1765, Tønset Præstegaard292, begravet 7 mai 1765292.

Gift jan. 1724, Trondhjem ?292 med

Mats (Raphaelssøn) Lund
Født 5 aug. 1684293,292.
Død 1736, Nærvik i Børsen294,292.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Stamfader til «Kragerø»-Grenen af nærværende Familie Lund. [Se videre i Wilhelm Lassens bog].292
     Kaptejn. Han er formodentlig den «Mathias Lund», der 1714, 23. Marts blev Pr.løjtnant ved 2. (~: søndre) Trondhjemske Regiment; 1717, 11. Septbr. Kapt.løjtnant ved Livkompagniet (som i 1725 var det Surendalske), og 1727, 8. December blev «virkelig» Kaptejn (Chef for det Meldalske Compagni) og fik Afsked 1735, 21. Novbr.292

Børn af Dorthe el. Dorothea Whitte og Mats (Raphaelssøn) Lund:

534.236.Jakob (Matssøn) Lund, f. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende., d. 1785, Kragerø.
535.236.Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund, f. 1726, Nærviken., d. 1798, Tønsæt.
237.84.
Ingeborg Whitte

Gift _____med

Thorsten Whitte
     Søn af Jørris White og Anna Kirstine Schjelderup.
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.213,78

Børn af Ingeborg Whitte og Thorsten Whitte:

536.237.Hans Mathias Whitte, f. 1722, Manger
537.237.Anna Kirstine Whitte, f. omkr. 1729, d. 1805, Gaarden Fostad i Skogn
538.237.Joris Whitte, f. 1731, Trondhjem, d. 1765, Kongsberg
238.84.
Hans Jacobsen White
     Sjøkaptein i Trondheim.295
239.87.
Hans Tausan
     Myndig ved sin fasters skifte 8. april 1717, hvor der endvidere står: «farer med comisskaptein Henrich Henrichsen».133
     Skifte 1725-1733, Trondheim.296(Hans Jensen Tausan)..
240.90.
Anne Jacobsdatter Mechelborg
Født 1691136.
241.90.
Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg
Født 1693297.
Død 1722297.

Gift _____297med

Niels Christian Aboe
Død 1744297.
     Tolderen i Molde. Han var ejer af gården Vestnes.297

Børn af Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg og Niels Christian Aboe:

539.241.Nicolay Aboe, f. 1720
540.241.Anna Kristine Aboe, f. 1721
242.91.
Gisken Henriksdatter Rytter

Gift _____med

Christopher Råg
     Kan være identisk med Christopher Olsen Røg søn af sognepræst til Stadsbygd Ole Christophersen Røg (1648-1696), eller måske en søn af Hans Christophersen Røg på Nordmøre.
243.92.
Hans Andersen Tausan
Født omkring 1701298,152,133.
244.92.
Markus Andersen Tausan
Født omkring 1702299,152,133.
245.92.
Birgitte Andersdatter Tausan
Født 1704300.
Død 1748301.

Gift 18 nov. 1733, Vor Frue kirke i Trondhjem.302 med

Marcus Holst Sodemann
Født 1704300.
Død 1755300.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.302
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].

Børn af Birgitte Andersdatter Tausan og Marcus Holst Sodemann:

541.245.Lorentz Holst Sodemann, f. 1735, d. 1807
542.245.Christina Margrethe Marcusdatter Sodemann, f. 1740, d. 1809
246.93.
Hans Engelhart
Født 5 dec. 1702, Næsset303.
Død 31 jun. 1761, Oddernäs304,305.
     Uppfostrades af »sjustjernan«, kyrkoherden i Aure af Trondhjems stift magister Mentzer Ascanius. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1721; aflade filosofisk examen 1722 och teologisk 1724; informator för prostens i Egby och Dalby på Själland Ole Sletting söner 1723-24; vikarierande prest i Veö af Trondhjems stift 1724-28; kollega i tredje klassen af Trondhjems latinskola 1728-30; kaplan i Inderö af samma stift 1730-42; prest å amiralskeppet Dannebrog (amiral Krag) 1743 och samma år kyrkoherde i Oddernäs invid Kristianssand. Han var högt ansedd för lärdom, dygder och embetsduglighet, älskad för sitt flärdfria väsen och sörjd af församlingen, som till hans minne reste en stod med följande inskrift: »Farvel, vaar Engelhart, Du var i Herrens Tempel / En englelignende og sand Timotheus; / Du en Johannes og et Kjærligheds Exempel / Var i din Menighed og i Dit eget Huus. / Din Visdom himmelsk var som Jacob den afmaler, / Du levede blandt os som en Nathanael. / Saa godt, ja mere godt selv Rygtet om Dig taler, / Og Dyden græd, da Du med Verden tog Farvel.«303
     Under hans tjenstetid, natten till 12 Juli 1759 nedbrann prestgården till grunden med alla inventarier och kyrkans archiv. Kort tid före sin död sökte han konungens medgifvande att få afstå sitt embete till förmån för sonen.303

Gift 1731303 med

Anna Petronella Rogert Wesseltoft
Død 1760303.
     Datter af Jacob Jørgensen Wesseltoft og Sara Rogert.
     Dotter af kyrkoherden i Inderö Jacob Wisseltoft. Hon omtalas hafva varit fullt ut lika ondsint som mannen var godmodig. 1731 skänkte de tillsammans till Saxhougs kyrka en oblatask, som bär inskriften: »Anne Petronelle Rogert, Her Hans Engelhartis.«306
     Nevnt i skifte 1720 etter Sara Rog(g)ert.307

Børn af Hans Engelhart og Anna Petronella Rogert Wesseltoft:

543.246.Nikolai Engelhart, f. 1734, Inderøy., d. 1763, Oddernes.
544.246.Anna Maria Engelhart, f. 1736, Inderøy.
545.246.Simon Jacob Engelhart, f. 1737, Inderøy., d. 1809, Drammen.
546.246.Sara Engelhart
547.246.Sara Engelhart, f. 1739, Inderøy., d. 1813, Holt.
548.246.Hans Engelhart
549.246.Gidsken Elisabeth Engelhart, f. 1742, Inderøy., d. 1820, Drammen.
247.93.
Andreas (Anders) Engelhart
Født omkring 1704308.
     Genomgick Trondhjems latinskola; student 1721. Var téhandlare i Köpenhamn155
248.93.
En søn
     Erlandsen har en sønn som ble seilmaker i Irland, ikke nevnt [i faderens skifte] i 1721.309
249.93.
Bastian Engelhart
Født 7 okt. 1709, Næsset.310.
Død 4 aug. 1774, Froen.310.
     Uppfostrades af »sjustjernan», kyrkoherden i Kallundborg på Själland, sedermera biskopen i Trondhjem Ejler Hagerup (f. 1685, d. 1743). Genomgick Kallundborgs latinskola 1720-25; student 1725; aflade teologisk examen i Köpenhamn 1727; flyttade 1728 tillbaka till Norge och blef 1734 kaplan i Thingvold af Trondhjems stift, der han bodde på gården Endresal på Fredön. Reste 1748 till Köpenhamn för att söka befordran och blef kyrkoherde i Rendalen af Aggerhus stift 1750; kyrkoherde och prost i Bragernäs af samma stift 1766 och i Froen i Guldbrandsdalen 1769. Hans miniatyrporträtt, måladt af honom sjelf, förvaras i slägten.310

Gift 174346,310 med

Marine Munch
Født 1720, Jylland.311.
Død 1797, Flesberg prestegård, Buskerud..
     Dotter av kyrkoherden i Vaage Andreas Munch och Else Cathrine Stockfleth.311

Børn af Bastian Engelhart og Marine Munch:

550.249.Sara Tausan Engelhart, f. 1744, Tingvold., d. 1760, Rendalen.
551.249.Anders Engelhart, f. 1745, Thingvold., d. 1828, Flesberg.
552.249.Nikolai Engelhart, f. 1747, Thingvold., d. 1822, Vennersborg.
553.249.Else Kathrine Engelhart, f. 1748, Tingvold., d. 1817, Flesberg.
554.249.Kristine Engelhart, f. 1751, Rendalen.
555.249.Elisabeth Fredrikke Engelhart, f. 1754, Rendalen.
556.249.Ejlert Fredrik Engelhart, f. 1755, Rendalen.
557.249.Henning Munch Engelhart, f. 1757, Rendalen., d. 1791, Ostindien.
558.249.Bastiane Marie Engelhart, f. 1759, Rendalen.
559.249.Sara Engelhart, f. 1761, Rendalen., d. 1826
250.93.
Jacob Engelhart
Født 1711, Næsset.312.
Død 17 mai 1756, Itzehoe, Holstein.313,312,160.
     Uppfostrades af »sjustjernan», kyrkoherden i Borgen af Bergens stift Peder Ström. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1730. Var postmästare i Itzehoe i Holstein.312
     Enligt »Engelhartiana» egde denne Jacob Engelhart »10 barn, hvaraf några överflyttade till Sverge.»312

Gift _____312med

Christine Rosenkilde
Født 1731312.
Død 1808312.
     Datter af Henrik Rosenkilde.
     Efter mannens död behöll hon qvar postmästaretjensten, som hon dock efter någon tid måste sälja för att betäcka en kassabalans, vållad af en af hennes söner.312

Børn af Jacob Engelhart og Christine Rosenkilde:

560.250.Fredrick Engelhart (? Martin Scheel ?)
561.250.Christian Engelhart (? Martin Scheel ?)
562.250.Christiane Engelhart
563.250.Charlotte Elisabeth Fredrikke Engelhart
564.250.Ernestine Engelhart
251.93.
Thomas von Westen Engelhart
Født omkring 1713314.
Død efter 1774155.
     Uppfostrades af fadrens bäste vän och beskyddare, »sjustjernan«, teol. lektorn i Trondhjem Thomas von Westen (f. 1679, d. 1727), efter hvilken han var uppkallad. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1730. Var auditör och häradshöfding i nedre Telemarken åren 1757-74. - Gift, men barnlös.155
     Sorenskriver i N-Telemark.160

Gift _____med

Dorothea Sophie Sønderborg
     Iflg. en håndskreven notits i det kgl. biblioteks udgave af Gustaf Engelharts bog "Slägten Engelhart (från Norge)", står at Thomas von Westen Engelhart var gift med Dorothea Sophia Sønderborg.
252.93.
Elisabeth Engelhart
Født 1714, Næsset305.
Død 24 apr. 1766, Storfosen i Ørland, Sør-Trøndelag.315.

Gift 18 okt. 1724316 med

Lars (Laurits) Nannestad
Født 1692315.
Død 1758317,305.
     Søn af Christopher Jensen Nannestad og Karen Tønnersdatter Unrow.
     Stilling: Oberstløytnant.
     Oberst-Lieutenant ved det 2det Tronhiemske Nationale Infanterie-Regimente.318
     Mange børn.

Børn af Elisabeth Engelhart og Lars (Laurits) Nannestad:

565.252.Nicolai Nannestad, f. 1730
566.252.Hans Nannestad
567.252.Sara Nannestad
568.252.Laurentina Elisabeth Nannestad
253.93.
Birgitte Engelhart
     Nevnt i faderens skifte 1721.309
254.93.
Gidsken Engelhart
     Sjuklig, død ogift.155
255.93.
Anna Engelhart
Født 1716, Veø155.
Død 21 jun. 1752, Jøringfjord155.

Gift 22 sep. 1751309 med

Peder Nerem
Født 1714155.
Død 1783155.
     Sogneprest, provst til Jøringfjord, Trondhjem Stift.155
256.93.
Engelhart
     Utvandrad såsom ung till Irland305
257.95.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 3 jun. 171110.
Død 15 mai 177310.

Gift 28 jan. 1750, Domkirken i Trondheim.10 med

Antonius Krenckel
Født 21 aug. 170610.
Død 21 mai 177510, begravet 30 mai 1775, Ørkedalen.10.
     Evjen i Ørkedalen.10
258.95.
Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?319.
     Premierløytnant.319

Utenfor ekteskap med10

Beret Christiansdatter Rasbech
     Datter af Christian Rasbech og Lucie Schjelderup.
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift 1° _____med

Theodora Maria Lemche
Døbt 19 dec. 1719, Sælbo.10.

Gift 2° 174810 med

Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 1716319.
Død omkring 1770319.
     Datter af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Beret Christiansdatter Rasbech:

569.258.Birgitte Christina Schjelderup

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche:

570.258.Bereth Sørensdatter Schjelderup, f. 1742, d. 1822, (Værdal?).
571.258.Peder Sørensen Schjelderup, f. 1744, Støren, d. 1824, Ringve
572.258.Volcken Maria Schjelderup, d. 1814, Verdal.
573.258.Theodora Maria Schjelderup, d. 1778, Ørkedal.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf:

574.258.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
575.258.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
259.98.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

576.259.Gedsken Kirstine Schielderup
577.259.Johan Ditlev Schielderup
260.98.
Jens Schielderup
Født dec. 170610,104.
Død 10 jul. 176610, begravet 17 jul. 1766104.
     Student 1724; Hører i Trondheim ca. 1728-34; Cat.(?) Kbh. Holmens Kirke 10. April 1739; Res. kap. i Vordingborg 7. Juli 1741, ordineret 23. Aug. 1741; Sognepr. til Fanefjord, Møenbo Herred, Sjællands Stift 25. Novbr. 1757. Stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandig i skindpels.104

Gift 13 sep. 1741182,104 med

Anne Jørgensdatter Lund
     Vistnok af Everdrup.104
261.98.
Caspar Abraham Schjelderup
     Student 1738.10
262.98.
Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.10.

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.10 med

Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175110.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Var res. kapellan i Hevne.232
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.10
263.98.
Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171210.
Død 31 jul. 178010.

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 15 jun. 1692320, døbt 19 jun. 1692, Stod320.
Død 1751321.
     Søn af Jeremias Erichsen Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.321

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Karen Johansdatter Schjelderup og Peder Jeremiassen Hass Borch:

578.263.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
579.263.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
580.263.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
581.263.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
582.263.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
583.263.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
264.99.
Søren Schjelderup
     Opføres i en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek som søn af Ove Schjelderup. Student i Kbhvn.10
265.100.
Johannes Irgens
Født 1684322.
Død 1760322.
     Sogneprest til Surnadal.322

Gift _____med

Marthe Meldal
Født omkring 1691323,322.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).
     Da moren døde, overtok hun og søsteren Anne sin arvelodd i fellesskap udelt. De var tydelig gode venner.322

Børn af Johannes Irgens og Marthe Meldal:

584.265.Hartvig Irgens
585.265.Ole Irgens, f. 1724, d. 1803
266.101.
Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.324,325.
Død 1744324.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.324

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.325 med

Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1707326,324.
Død 1780, Hadsel.324.
     Datter af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With.

Børn af Herman Pederssøn Randulff og Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund:

586.266.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
587.266.Peder Hermansen Randulff
267.102.
Søren Nielsen Meyer
     Han ble oberst.327

Gift _____327med

Magdalena Mohrsen
268.102.
Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.328.

Gift _____med

Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.328.
     Søn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).
     Hører ved Trondhjems skole.329
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).328

Børn af Margarete Nielsdatter Meyer og Jens Pedersen Herdal:

588.268.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
589.268.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
269.102.
Anna Nielsdatter Meyer

Kilder og Noter
1Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
2Absalon Pedersøns Kapitelsbog, trykt i Norske Magasin, bind I.
3Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 1-2
4Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
5Flere ældre kilder opgiver hans fødelsesår til 1499, men dette kan næppe være korrekt, set i lyset af bl.a. børnenes fødelsesår, og hans virke. Det virker ikke troværdigt at han skulle tage afgangseksamen i filosofi som 45 årig, og være far til sin yngste søn Peder, som 72 årig.
6Københavns Universitet 1479-1979, Bind VII "Det lægevidenskabelige Fakultet", udgivet af København Universitet ved 500 års jubilæet.
7PHT bind 1 (1880?), s. 148
8Schøning, "De Skelderupers Slegte-Register".
9Hatting (1774), s. 128.
10Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
11Anton Espeland i Tidsskriftet «Hardanger» (1931), s. 11
12«[2. Nov. 1570] Stod Mester Jørens festenøell med Adrian Byspens daatter»
13«21.[Oct. 1571] Stod Vincentz Juels brøllup i Københaffn, oc Mester Jørens her i Bergen fich han Adrian bispens daatter, ...»
14Absalon Pederssøns dagbok 1552-1572 - Dokumentasjonsprosjektet
15Tor Skiftun: Hjelmeland. Skipreid, Herad og Kyrkjesokn. Gard og Ætt. (Stavanger 1938)
16Norsk Biografisk Leksikon (NBL).
17PHT bind 1 (1880?), s. 153
18Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 119. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
19Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
20Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96)
21Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Lystrup., s. 201. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 193-201
22Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
23Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 32
24Dansk Biografisk Leksikon (1981): Kock, Oluf (Ole) Jensen., s. 137
25PHT bind 1 (1880?), s. 154.
26kaptein B. Hielm: Genealogiske Optegnelser om Slægten Hielm og dens Cognatiske Grene (Kria. 1889)
27Død juledag 1659
28kaptein B. Hielm: Genealogiske Optegnelser om Slægten Hielm og dens Cognatiske Grene (Kria. 1889), s. 4
29Giessing skriver 14. febr. 1604.
30Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 5
31Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):39
32Vel opkaldt efter den nyligt (5. juni 1604) afdøde svoger biskop i Stavanger Jørgen Eriksen.
33Finne-Grønn skriver i sin bog om slegten Abel, at Jørgen døde 19. mar. 1662, iflg. Trondhjem overformynder protokol. Denne protokol er i uddrag gengivet i NST XVI, s. 141, og heri fremgår det at skiftet blev påbegyndt 19. mar. 1662, og altså ikke nødvendigvis den selvsamme dag han døde.
34Ifølge Erlandsen døde han 1656.
35Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 6
36Skifte 25. juni 1667
37Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
38Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141 note 159. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 93
40Niels er vel opkaldt efter sin morfar Niels Lauritssøn.
41Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
42Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
43PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 6
44Knut Esmarch: Familien Bredal
45Den eksakte dato 19. febr. har jeg fra en håndskreven notits i det kgl. Biblioteks (i København) udgave af Erlandsen. De andre kilder har kun året 1610.
46Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
47Erlandsen.
48Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 211. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
49Erlandsen og NST 1, s. 211 skriver dec. 1657, altså uden eksakt dag.
5049 år gl.
51Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
52Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 56. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
53Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 445
54Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
55Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll: Genealogisk Tidsskrift, Nummer 5, Maj 1914, 8. Aargang (s. 130-133)
56Udgivet af dansk genealogisk institut ved Th. Hauch-Fausbøll.: Genealogisk Tidsskrift, Nummer 11, Nov. 1913, 7. Aargang, s. 86
57Er i farens skifte nevnt efter søsteren Birgitte
58var død 1663.
59Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 253
60Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 10
61St. Hans aften Aar 1663.
62Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 254
63Per Seland (1924-91): Vestlands-slekten Rasch., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 225-251
64Hjelmeland bygdebok
65S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 21
66Trolovet 13. okt. 1671
67Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
68Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
69Hvis dette er korrekt kan hun ikke være mor til alle børnene. Hvorfra stammer denne dato ?
70Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):40
71Digitalarkivet: Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-.
72Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:109
73Digitalarkivet: Koppskat for Bergen 1683.
74Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 188
75Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 154
76Schøning "De Skelderupers Slegte-Register".
77Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 270
78Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
79Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 8
80Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948), s. 81-83.
81Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
82Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9
83Kl. 8 Aften
84Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 13
85Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 11
86Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 259
87Email
88Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
89Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43
90Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
91Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43 note 167
92Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 216. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
93Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 493
94Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981)
95Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
96Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
97Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
98Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 312
9916 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675
100Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 150. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
101Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226-227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
102Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 11
103I skiftet etter Rasmus Schjelderup nevnes sølv merket: RNS AMW 1684.
104Wiberg
105Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
106Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 210. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
107DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10014
108Trolovet 20 Feb. 1656, ægteviet 3die Søndag efter Trinitatis s.A.
109Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 236
110Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 34
111Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962)
112S.T.Dahl, Geistligheten, s. 148, skriver 26. aug. 1676.
113Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
114Iflg. epost der henviser til A.E.Erichsen "Trondhejms katedralskole" og PHT II, s. 89.
115Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 49
11613 år ved farens skifte 7/2 1671.
117Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
118Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 36
119Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
120Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
121NST 3, s. 87, skriver 6. aug. 1664.
122Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 138. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
123Baard V. Riiber skriver at han døde i mai måned 1728.
124Ifølge innskriften på hans bilde i Melhus kirke var han født Mikkelsdag 1646 i Trondheim.
125Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
126Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 169
127Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 38
128Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 37-38
129Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 209
130Julius 5 Trin 1671.
131Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 329
132Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 212
133Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
134Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 233. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
135Dato iflg. en håndskreven notits i Det kongl. Bibli. udgave af Erlandsen.
136Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
137Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
138Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901)
139Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
140Trondhjems Skifteprotokoll 11(a) (1732-35).
141Iflg. en håndskreven notits i Det kongl. Bibli. udgave af Erlandsen.
142Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302-303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
143Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
144PHT 7 rk. 2 bd. (1917), s. 48
145Nevnes ved halvsøsterens skifte 8. april 1717.
146Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
147Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. I:291
148Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
149Nevnes ved halsøsteren Ane Jensdatters skifte 8. april 1717
15046 år gl. i 1701.
151Ved skiftet efter hans hustrus halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717 nevnes han søm avdød, og Dorothea er ikke omgift.
152Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 45. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
153Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 45-46. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
154Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 511
155Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 5
15640 år gl. i 1701.
157Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 4
158Niels Christian Hjorth: Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 36-37
159Niels Christian Hjorth: Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart., s. 37. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 36-37
160Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 220
161da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
162Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
163Erlandsen skriver okt. 1697.
164en Thorsdags Aften Kl. 9.
165Erlandsen har kun juni 1763, altså ingen eksakt dag.
16648 år gl.
167PHT 3 rk. 4 bd. (189?), s. 81
168Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 90
169Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 13
170Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 236
171IGI - http://www.familysearch.com
172Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
173Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 632
174Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
175Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. III "Stoud - Stammen"
176Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 241
177Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
178Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
179Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:184
180S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
181Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
182J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
183Wiberg, S.V.
184Wiberg, S.V.: Johan Franch
185Kay Larsen: Guvernører, residenter, kommandanter og chefer - samt enkelte andre fremstrædende personer i de tidligere danske tropekolonier. (Kbh. 1940)
186Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189
187Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189-190
188Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 191
189S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 109
190Tore Hermundsson Vigerust (red.), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen.: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 77
191Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52)
192Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 466
193Kvikneboka
194Død ugift 1730
195Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
196Helmer Aslaksen
197Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 367
198Jan Våbenø Larsen, der refererer fra Fosen Skifteprotokoll VI (1723-29), folio 213-220.
199Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 170
200Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 327
201Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
202Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9-10
203Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 10
204Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 18
205E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 32
206I live ved datteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
207Email 980913: Leiv Skjerve
208Email 19980912: Leiv Skjerve
20910 Uger gl.
210Kl. 8 Morgen.
211Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
212Erlandsen skriver hun døde 74 år gl. (istedetfor vel rettelig 76 år gl.)
213F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
214Af 4 sønner og 6 døtre, døde 5 små.
215Wilhelm Lassen skriver han var født ca. 1654, hvor F.E. Hundrup skriver han var født 1656 (uden circa angivelse.)
216Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 13,157
217Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
218Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
219Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 13
220Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
221Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 172
222Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 28
223Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
224NPT, s. 322
225NPT, s. 321
226Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 46
227Lars Steinar Hansen
228Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
229Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 9
230Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
231Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 171
232Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
233Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 951
234Epost fra Arne Skjelvan, dateret 4. sept. 2001.
235Norsk Personalhist. Tidsskrift II (1929), s. 367
236Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 134
237Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
238Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000)
23918 år gl. ved manntallet i 1701.
240Asbjørn Lind: Slektsbok for Sørfold (Sørfold kommune 1982)
241Barnløse
24234 år, 4 mdr., 9 dg. gl.
243Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 83
244Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
245Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 47
246Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
247Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
248Født før forældrenes ægteskab ? - er dette korrekt ?.
249http://www.familysearch.com
250E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 10
251Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
252Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
253C.S. Schilbred skriver i "Slekten Giæver" (1982) at de ble gift 1733. En efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek skriver 15. aug. 1723.
25416 år gl. i 1701.
255Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
256Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 325
257Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-24
258Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
259Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-27
260Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
261S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
262Email: Alf-Inge Johnsen
263Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
264Død 1757 iflg. Roger de Robelin: Skanke ätten, s. 283
26511 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
2668 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
2674 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
26850 år gl. i 1701.
269Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 339
270Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 83. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
271DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10015
272K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
273Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
274Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 237
275Nevnt i skifte 1698.
276Er nevnt i skifte 1698.
277Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 238
27838 år gl. i 1701.
279Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 150
280Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
281Ludvig Langberg "Irgensslekten", s. 13 ref, av Bjørn Flor 11. maj 2001
282Email dat. 980329 : Erik Berg
283Erlandsen skriver 16. feb. 1661, men dette passer ikke sammen med brorens hr. Mens' fødselsdag 14. aug. 1660, som da maa være urigtig.
284Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 88. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
285Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 81. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
286Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 210
2877 Aar gl. ved farens skifte 13. nov. 1685.
288Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2895½ Aar gl. ved farens skifte 13. nov. 1685
2903½ Aar gl. ved farens skifte 13. nov. 1685
291Richard With: Hvorfra stammer de forskjellige slegter With i Norge?, s. 44. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 44-47
292Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 20
293En Onsdag Aften Kl. 5
294i Julen
295Henry Berg: Trondhjems sjøfart under eneveldet 1660-1814, s. 88
296Trondhjems Skifteprotokoll 10 (1725-33).
297Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 66
2987 år gl. 15. april 1707, 15 år gl. 8. april 1717.
2995 år gl. 15. april 1707, 14 år gl. 8. april 1717.
300H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 184
301Epost der henviser til Erlandsen, s. 154 og 418.
302Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
303Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 6
304S.T.Dahl skriver han døde 31. juli 1761.
305Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge)
306Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 6-7
307Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 103
308Student 1721 - hva var gennemsnitsalderen for studenter på den tid ? Hvis skiftet efter faren opstiller børnene kronologisk skal han være næstældst.
309Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 221
310Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 7
311Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 8
312Gustaf Engelhart, Stockholm 1886: Slägten Engelhart (från Norge), s. 9
313S.T.Dahl skriver han døde 17. april 1765, 54 år gl.
314Student i 1730. Hvis skiftet nevner børnene kronologisk er han yngst blant sønnene, og altså yngre en broren Jacob som skal være født ca. 1711.
315Bjørn Flor der henviser til O.Ovenstad.
316Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. II:212
317Ifølge O.Ovenstad skal han være død 21. april 1766 på Storfosen i Ørland, Sør-Trøndelag.
318Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:551
319Bjørn Flor
320Sissil Brun Sørensen, Døpte i Stod.
321Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
322Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
32310 år gl. 1701.
324K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
325Email: Remi Pedersen
326I 1720 oppgis hun å være i sitt 14de år.
327Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 109
328Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 477
329Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354-355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357