© 2001 Simon Ellefsen

Schjelderup / Schielderup / Skielderup

Opdateret 15 Sep 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Jenssøn
Født omkring 1480, (Joh. Reppe skriver i sin håndskrevne stamtavle, at Peder Jensen »opgis å være födt 1454, död 1564«, altså ble han 110 år gl. ;-))1.
Død omkring 29 sep. 15632.
     Biskop Skielderups Fader Peder Jensen er den første i Slægten, hvis Navn kjendes. Man ved forøvrigt intet andet om ham, end at han var Bonde og blev født ca. 1480. Nogle mener, at han levede i Skjellerup eller Skiellerup Sogn i Svendborg Amt paa Fyen. Andre tror, at han hørte hjemme i Jylland, hvor der i Viborgegnen er Landsby af samme Navn. Denne sidste Antagelse er vistnok den rigtige. Den bestyrkes ialfald ved en Bemerkning af Absalon Pederssøn, som i sin Dagbog kalder Biskop Skielderup for en jydsk Mand. Peder Jensen døde Høsten 1563.3
     Den 23. jan. 1564 fik sønnen, biskop Jens Schellerup, af en jydsk mand, hidsendt fra hans moder og syskende, et brev der tilkendegav, at hans og deres fader var død, ved Sancte Michels tid.2

Gift _____med

Maren Nielsdatter

Børn af Peder Jenssøn og Maren Nielsdatter:

2.1.Gurine Marie Pedersdatter
3.1.Lars Nicolai Pederssøn
4.1.Paul Johan Pederssøn
5.1.Niels Christian Pederssøn
6.1.Talette Pedersdatter
7.1.Magnhild Pedersdatter
8.1.Bodil Pedersdatter
9.1.Jens Pederssøn Skielderup, f. omkr. 1510, d. 1582, Norge.

Generation 2.

2.1.
Gurine Marie Pedersdatter
3.1.
Lars Nicolai Pederssøn
4.1.
Paul Johan Pederssøn
5.1.
Niels Christian Pederssøn
6.1.
Talette Pedersdatter
7.1.
Magnhild Pedersdatter
8.1.
Bodil Pedersdatter

Gift 1° _____med

Thomas Jørgensen
     Bonde på Fyn4

Gift 2° _____med

Jens Jensen

Børn af Bodil Pedersdatter og Jens Jensen:

10.8.Jens Jensen Bonde, f. 1525, d. 1566
9.1.
Jens Pederssøn Skielderup
Født omkring 15105.
Død 1582, Bergen, Norge..
     Han tog i 1544 afgangseksamen i filosofi og kort efter magistereksamen, 1551 professor i fysikken ved Kjøbenhavns Universitet, 9. mar. 1553 medicinor baccalaureus, 1554 docent mediciner og 16. juni 1557 biskop over Bergens Stift.
     Han blev magister i Wittenberg og 1547 professor pædagogicus i København. I 1551 er »physicus« Jens Skjelderup assistent hos Peter Capeteyn. Han begyndte at læse medicin under sin ansættelse hos Capeteyn og modtog den første licentiatgrad i medicin fra Københavns Universitet. Omtrent samtidig ægtede han Capeteyns datter. Da pestepidemien brød ud, ønskede physicus Skjelderup at blive læge og indtræde i det medicinske fakultet. Hjulpet af sin svigerfar blev han i 1554 immatrikuleret ved Rostock Universitet, hvor han samme år blev dr. med.6
     Den 19. april 1565, drog han til Danmark, for at hente arven efter sin faders død, og var udi stor livsfare «under Jullandt». Den 25. juli 1565, kom han tilbage fra Danmark hen mod aften, «kom fra Randers til Skien, oc siden til lands indtil Hardanger, oc saa til Byen.»2
     At han rejste fra Randers kunne indikere, at hans familie stammede fra Skjellerup by ved Hobro, ikke langt fra Randers.
     Den 19. novbr. 1567 fortælles det (i et diplom/brev) at: «hederlig oc høglerd herre doctor Jens Schelderop wor superintende(n)s oc medbroder wdj forne capitel [domkircken wdj Bergen] sampt hans kere hustru Susanna oc beggis theris elschelige børn oc aruinge ...» - udtrykket "beggis theris" henviser til forældrene og skal ikke tolkes som at der 1567 kun var to børn i ægteskabet. Samtidig skriver Absalon Pederssøn om sønnen Torberns død: «7 Martij 1563, Dominica Reminiscere, lige som klocken slo fult sex, döde doctor Iens Schellerups sön Torbern, hues moder heder Susanna, och hans elste broder Daniel och elste söster, och den eniste igenleffuer Adrian.» - Dette tyder på at kun et barn var i live 1563, datteren Adriane.
     Bysp i Berenn doctter Jens Skillrop hans hystro hede Susana; othe disse Börn: Peder, Marien, Adriana, Ellin.7
     Schøning skriver om hans moder at hun var «landflygtig fra Holland f. Dau de Alba», men dette kan tænkes være en forveksling med biskopens hustru Susanna Leonardsdatter.8

Gift _____med

Susanna Leonhardsdatter (Lennertsdatter)
     Datter af Leonhard (Lennert) (Mitens?).
     (Sted)datter til professor Peter Capeteyn i København.
     Er man sikker på at hun hed Leonhardsdatter/Lennertsdatter ?
     Hennes far sies at være en Leonhard Mitens bror av Christopher Mitens (d. 1566) fra Flanders og prest til St. Morten kirke i Bergen. Christopher Mitens (d. 1566) skal være far til en Gabriel Mitens (1560-1620) der bosatte sig på Færøerne.

Børn af Jens Pederssøn Skielderup og Susanna Leonhardsdatter (Lennertsdatter):

11.9.Adriana Jensdatter Skielderup, f. omkr. 1551, d. før 1602, Stavanger
12.9.Daniel Jensen Skielderup, d. før 1563
13.9.Katrine Jensdatter Skielderup, d. før 1563
14.9.Torbern Jensen Skielderup, f. 1562, Bergen, d. 1563
15.9.Otto Jensen Skielderup, f. 1565, Bergen, d. 1566
16.9.Jens Jensen Skielderup, f. 1569, Bergen
17.9.Peder Jenssøn Skielderup, f. 1571, Norge., d. 1646, Norge.
18.9.Maren (Marien) Jensdatter Skielderup, f. eft. 1572
19.9.Ellin Jensdatter Skielderup, f. eft. 1572

Generation 3.

10.8.
Jens Jensen Bonde
Født 15259.
Død 17 nov. 15662.
     Ifølge en fotokopi af en håndskreven efterslægtstavle på Frederiksberg Bibliotek er Jens Jensen Bonde søn af biskop Schjelderups søster Bodil.10
     Han var født paa Gaarden Ulvig i Hardanger Anno 1525. Hans Forældre vare ordinaire Bønder-Folk. I hans yngre Aar blev han antagen av Hr. Laurits Knudsen Sogne-Præst for Ullensvang Menighed udi Hardanger. Aar 1565 den 12te April, valgte Capitulet ham til resid. Capellan for Domkirken. Samme Aar den 18de Junii blev han ordineret til dette Embede, men forestod samme ey længere end til den 9de November bemeldte Aar, da han gik All kiøds vey.9
     17 Nov. 1566 Döde her Jens Bonde, doctor Jens Schellerups söstersön, aff pestelentze, natten til Mandag, och natten til den forgangen Fredag fölede han först sygen, om Fredagen var han i kirken. Döde han i en god bekendelse, oc var en from person, god i omgengelse, flittig i hans embede, oc var prædicante til Domkirken, tienendis capitelit.2
     «... Stavanger-lagmanden Laurits Hansson Bonde budde i 1520-50 aari paa Skoge i Sund og er truleg av ei gamal-norsk storætt Bonde, som i lange tider hadde helde seg i Hordaland. Ei syster aat biskop Skjelderup var g.m. ein mann av ætti Bonde fra Hardanger, og det er visst ætlingane av denne ætti, som er prestar i Rogaland og kallar seg Bonde eller Agricola, som er latin og tyder det same. Bondhus i Mauranger hev truleg namn etter ætti Bonde.»11
11.9.
Adriana Jensdatter Skielderup
Født omkring 1551.
Død før 1602, Stavanger.

Gift 21 okt. 1571, Bergen12,13,14 med

Jørgen Eriksen
Født 1535, Haderslev, Jylland.
Død 5 jun. 1604.
     Superintendent (Biskop) i Stavanger.
     Eit verdfullt bilete av sjølve bisp Jørgen Eriksøn, som har vore kalla Noregs Luther, heng og i kyrkja her [Hjelmeland kirke]. Det er måla 1598 av Reimers [frå Neustadt i Tyskland].15
     Hans protrett, heng både i Stavanger domkyrkja og i Hjelmeland kyrkja.16

[Gift 1° før 1563 med _____ (d. eft. 1565); Gift 2° 21 okt. 1571 med Adriana Jensdatter Skielderup (omkr. 1551 - før 1602); Gift 3° eft. 24 sep. 1603 med Barbara Trondsdatter Bratt (d. 1632)].

Børn af Adriana Jensdatter Skielderup og Jørgen Eriksen:

21.11.Jens Jørgensen, f. omkr. 1578, d. omkr. 1660
22.11.Susanne Jørgensdatter, f. 1587
23.11.Daniel Jørgensen, f. 1583, d. 1635
24.11.Samuel Jørgensen, d. 1650
25.11.Margrethe Jørgensdatter, d. 1659
12.9.
Daniel Jensen Skielderup
Død før 7 mar. 15632.
     Se Kirkehist. Saml. I, s. 271.
13.9.
Katrine Jensdatter Skielderup
Død før 7 mar. 15632, begravet _____, Koret i Bergen Domkirke2.
14.9.
Torbern Jensen Skielderup
Født 2 jul. 1562, Bergen2, døbt 5 jul. 15622.
Død 7 mar. 15632.
15.9.
Otto Jensen Skielderup
Født 25 feb. 1565, Bergen2, døbt 2 mar. 15652.
Død 23 okt. 1566, Død i «pestelentze»2.
16.9.
Jens Jensen Skielderup
Født 28 jun. 1569, Bergen2, døbt 3 jul. 1569, Bergen, «oc kallit Jens effter her Jens Bonde, bispens söstersön, som döde i pestelentzen»2.
17.9.
Peder Jenssøn Skielderup
Født 7 sep. 1571, Bergen, Norge.2.
Død 27 sep. 1646, Trondheim, Norge..
     Biskop i Trondhjem 1623-42.
     Anno 1608 ij aprijl flötte mijn suoger mester Per Skijelerop fra Mandal och ttel Kijöpenhauen efftter kong. Maijstattz beffaling.17
     Skifte 28 jul. 1647, Trondhjem, Norge.18Avdøde mester Peder Skielderup, svoger og barn, 2 piker, nemlig Birgitte og Anne, svoger hr. Mentz Christophersen og brødre, fars- og morsarv..

Gift 1° 1601, Anno 1600 ale helen daug stodt mijn söster Anne Nijls dotters festeröl paa Holme ij Mandal medt hederlig mandt her Per Skyelerop., Anno 1601 stodt deris brulup.17 med

Anne Nielsdatter
Født 157519.
Død 1612, København, Danmark.20.
     Datter af Niels Lauritssøn og Randi Lauritsdatter Holk.

Gift 2° 1622 med

Gidske Hermannsdatter Lange
Død 1640.

Børn af Peder Jenssøn Skielderup og Anne Nielsdatter:

26.17.Jens Pedersen Schjelderup, f. 1604, Mandal, d. 1665, Bergen
27.17.Jørgen Pedersen Skielderup, f. omkr. 1605, d. 1657, Trondhjem
28.17.Niels Pedersen Skielderup, f. omkr. 1607, Mandal eller Frederiksborg eller København., d. 1652, Norge.
29.17.Susanne Pedersdatter Schjelderup
30.17.Maren Pedersdatter Schjelderup, f. 1610, København, d. 1683

Børn af Peder Jenssøn Skielderup og Gidske Hermannsdatter Lange:

31.17.Birgitte Pedersdatter Skielderup, f. omkr. 1628, d. 1677
32.17.Anne Pedersdatter Schjelderup, f. eft. 1628, d. 1701
33.17._____
34.17._____
35.17._____
36.17._____
37.17._____
18.9.
Maren (Marien) Jensdatter Skielderup
Født efter 14 apr. 1572.
     Må være opkaldt efter sin farmor ?
     Findes omtalt i en optegnelse forfattet af lagmand i Fredrikstad Olaf Holk (1541-1606) og må (hvis hun har eksisteret) være født efter at Absalon Pederssøns Kapitelsbog stopper 14 april 1572.
19.9.
Ellin Jensdatter Skielderup
Født efter 14 apr. 1572.
     Findes omtalt i en optegnelse forfattet af lagmand i Fredrikstad Olaf Holk (1541-1606) og må (hvis hun har eksisteret) være født efter at Absalon Pederssøns Kapitelsbog stopper 14 april 1572.

Generation 4.

21.11.
Jens Jørgensen
Født omkring 157822.
Død omkring 166023.
     Sogneprest til Stavanger 1598, kannik 1608. Afskediget på grund af sygelighed 1610. Købmand i Stavanger, da han ved kongelig skrivelse af 2. jan. 1620 erholdt som sådan Skattefrihed indtil en årlig indtægt af 200 rdlr. for sig og Hustru.
     Sogneprest, siden kjøpmann i Stvgr.23

Gift _____med

Kirsten Christensdatter Trane
Født omkring 158222.
Død _____, Stavanger22.
     Datter af Christen C(hristensen) Trane og Karine Povelsdatter.

Børn af Jens Jørgensen og Kirsten Christensdatter Trane:

39.21.Jørgen Jensen Trane, f. omkr. 1605, d. 1663
40.21.Adrianne Jensdatter Trane, f. omkr. 1607, d. eft. 1677
41.21.Lisbeth Jensdatter Trane, f. omkr. 1614, d. omkr. 1655
42.21.Karen Jensdatter Trane, f. omkr. 1615, Stavanger., d. 1663, Hjelmeland.
43.21.(Kirsten?) Jensdatter Trane, f. omkr. 1617, Stavanger
22.11.
Susanne Jørgensdatter
Født 1587.

Gift omkring 160224 med

Oluf (Ole) Jensen Kock
Født omkring 1577, Bergen.24.
Død 1619, Stockholm eller Hamburg.24.
     Søn af Jens Olufsen Kock.
     Er formentlig søn af købmand i Bergen Jens Olufsen Kock.24
     Kock studerede først i København, 1596 i Rostock og tog 1597 doktorgraden i København. 1598 anbefaledes han af konsistorium i København til kapitlet i Bergen, og 1601 blev han sognepræst ved domkirken sst. Som følge af stridigheder, vistnok delvis foranledigede ved hans heftige temperament, måtte han dog snart efter opgive sit embede og drog til København hvor han tog magistergraden 1602. Derefter var han kannik og sognepræst ved Domkirken i Lund, 1604 søgte domkapitlet i Stavanger forgæves at få ham til biskop, men 1607 udnævntes han til sognepræst ved Skt. Nicolai kirke i København. [Herefter følger en masse om hans stridigheder med bl.a. Resen, hans landsforvisning, m.m.]24
     Han skal være død enten i Hamburg eller Stockholm.24
23.11.
Daniel Jørgensen
Født 22 aug. 158315.
Død 19 apr. 163515.
     Provst i Ryfylke og sogneprest til Hjelmeland.
     Daniel Georgii, sokneprest 1603-1635, .... Målarstykkje av hr. Daniel heng i Hjelmeland. Kona hans heitte Maren Nielsdotter og bilete hennar heng og i same kyrkja [Se boken s. 95]. Hr. Daniel var også prost i Ryfylke. Under det bilete (målarstykkje) av hr. Daniel Jørgensøn som heng i Hjelmeland kyrkja stod skrive: «Effigies D. Danielis Georgii pastori qvo ecclesiæ Hjelmelandis. Anno 1583 die 22. Aug. fuit natus vocatur 1601. Ordinatur 1603 pastorem veriannos 32 Mariebatur pie in Domine 1635 die 19 Aprilis ætatis suæ 52.» Under målarstykkje av prestefrua stoud denne inskripsjon: «Anno 1582 war Maren Nielsdotter fød udi Tønsberg, døde udi hendes alders Aar .... Fryct Døden icke - betenk at det er saa skicket aff Herren offuer alt Kjød, baade offuer deris som haffue verit faar dig oc som sculle komme efter dig.» Båe disse brystbilete er måla av G. Hentzschel, som var en lærling af Peter Reimers frå Neustadt i Tyskland.15
     Besøgte sammen med broderen Samuel, 23. juni 1610 sin svoger Laurits Nilsen, borgermester i Tønsberg, efter at de begge havde deltaget ved kongehyldningen i Oslo den 16. juni.25
     Provst i Ryfylke, blev kaldet 1601 [Præst i Hjelmeland], ordineredes 1603.26

Gift 16047 med

Maren Nielsdatter
Født 158215.
     Datter af Niels Lauritssøn og Randi Lauritsdatter Holk.
     Maleri af hende i Hjelmeland kirke.15

Børn af Daniel Jørgensen og Maren Nielsdatter:

44.23.Margrete Danielsdatter
24.11.
Samuel Jørgensen
Død 1650-51.
     Stilling: Sogneprest til Mandal 1608.
     Anno 1609 den 14 februarij stodt wellerdt mand her Samuel Jörrensöns brulup medt erlige pijege Alis Hans dotter och gijorde mijn broder deris brulup her ij Tönsberig.17
     Besøgte sammen med broderen Daniel, 23. juni 1610 sin svoger Laurits Nilsen, borgermester i Tønsberg, efter at de begge havde deltaget ved kongehyldningen i Oslo den 16. juni.25
     Var 1613 stevnet for Herredagen, fordi han med andre prester i Mandalen, havde undladt at hverve Folk og Besoldning i Kalmar-krigen.

Gift 14 feb. 1609, Tønsberg17 med

Alis Hansdatter
25.11.
Margrethe Jørgensdatter
Død 25 dec. 165927,15.

Gift 1° _____med

Jens Jonassen (Hielm)
Død omkring 1648.
     Var præst her [i Hjelmeland] fra 1639 til 1648.15
     Maa antages at have været en Søn af Mag., Sognepræst i Stavanger, Jonas Jenssøn Hielm. Han antages at være død ca. 1648 og at have været gift med en Datter af Biskop i Stavanger Jørgen Eriksøn, nemlig Margrethe Jørgensdatter, død 25 (juni?) 1650, der som Enke havde giftet sig med Mandens pers. Kapellan.28

Gift 2° _____med

Jens Simonsen Morsing
Død 168026,28.
     Han var sokneprest til Hjelmeland 1655-1680. I 7 år styrde han kallet som kapellan før han blev sokneprest. Til kirke har han efterladt sig et epitaphium over sig og sin 4 hustruer.15
     Ble indsat i Sognepræst embedet 25. mai 1655.26,28
     Som et kuriosum kan nevnes at år 1591 bliver «Jens Morsings hustru» forvist (fra landet) i hekseprocesserne i Malmö (Kirseberg).

[Gift 1° med Margrethe Jørgensdatter (d. 25 dec. 1659); Gift 2° med Karen Jensdatter Trane (omkr. 1615 - 23 jun. 1663); Gift 3° med Sara Gudmundsdatter (d. 27 nov. 1677); Gift 4° med Ellen Henrichsdatter Reimer (d. 1722)].
26.17.
Jens Pedersen Schjelderup
Født 24 feb. 1604, Mandal29,30.
Død 2 okt. 1665, Bergen30.
     Mag. Jens Pedersen Schielderup, f. 1604, 14. Febr. Blev Kong Christian IV. Hof-Prædikant 1637, 22 Oct. Sognepræst ved Nicolai Kirke 1639. Biskop i Bergen 1649. Døde 1665. Gift 1639, 11 Aug. med Inger Worm. Af deres 10 Børn døde 3 Sønner i unge Aar.31

Gift 11 aug. 163931,31 med

Inger Olsdatter Worm
Født 11 aug. 162131,10.
Død 4 mai 167731.
     Datter af Ole Worm og Dorothea Thomasdatter Fincke.

Børn af Jens Pedersen Schjelderup og Inger Olsdatter Worm:

45.26.Christine Dorothea Schjelderup, f. 1640
46.26.Søster Schjelderup, f. 1641
47.26.Susanne Schjelderup, f. 1642, d. 1668
48.26.Inger Schjelderup, f. 1643
49.26.Anna Jensdatter Schjelderup, d. 1714
50.26.Peder Jensen Schjelderup, f. 1649, d. 1668
51.26.Oluf Worm Schjelderup, f. omkr. 1649, d. 1679
52.26.Thomas Jensen Schjelderup, f. 1647
53.26.Jørgen Jensen Schjelderup, f. 1648
54.26.Jens Jensen Schjelderup, f. 1658, d. 1709
55.26._____
27.17.
Jørgen Pedersen Skielderup
Født omkring 160532.
Død 24 dec. 1657, Trondhjem, Han døde her [Trondhjem] 24 December 165733,34,35, begravet 31 dec. 1657, Trondhjem, Begravet Nytaarsaften.35.
     Blev født ca. 1610. Han blev Student i Leyden 1634 og i 1637 første Diakon eller res. Kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem. I 1640 blev han Sognepræst i Skogn, hvor han fungerede indtil 1657, i hvilket Aar han den 24 Mai blev indsat som res. Kapellan til Domkirken i Trondhjem. Han døde her 24 December s. A. og blev begravet Nytaarsaften. Jørgen Skielderup var en dygtig og afholdt Præst. Det var uden Tvivl en Skuffelse for hans Fader, at Sønnen ikke i 1642 blev hans Eftermand som Biskop. Der hænger et Maleri af Jørgen Skielderup i Koret i Alstadhaug Kirke ved Levanger.35
     Skifte 25 jun. 1667, Trondhjem36,37Avdøde herr Jørgen Pedersen Skielderup, E. Anna. Påbeg. 19/3-62. B.: Hans og Svend fikk brorlodd 556 Rd. og 150 Rd. fordi søstrene la fra sig hjemgave med 300 Rd..

Gift 16 mai 163638 med

Anna Hansdatter Busch
Død omkring 1679.
     Datter af Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter.
     Hun satt som enke på Geite (i Skogn) ennå i 1677 men var trolig død i 1682 da sønnen Svend tok over.39

Børn af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch:

56.27.Peder Jørgensen Schjelderup, f. 1637, Trondhjem., d. 1721
57.27.Anna Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. omkr. 1685
58.27.Gidsken Skielderup, d. 1665, Skogn
59.27.Maren Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. 1701
60.27.Susanne Jørgensdatter Skielderup, f. 1640
61.27.Hans Skielderup
62.27.Svend Skielderup
28.17.
Niels Pedersen Skielderup
Født omkring 1607, Mandal eller Frederiksborg eller København.40.
Død 3 okt. 1652, Trondheim, Norge.30.
     Optaget 25. juni 1626 på Sorø «Nicolaus Petri», og udgået 1. maj 1630. Indskrevet ved universitetet (København?) fra Sorø 22. maj 1630.
     Studerede i Leiden, Amsterdam og Franeker fra 1634 til 1636, hvorefter han er blevet Prest i Trondhjem.41
     Resid. kapellan til Vor Frue kirke i Trondhjem.
     Skifte 13 okt. 1653, Trondheim.42Avdøde herr Niels Skielderup. Enke Anne Andersdatter's samfrendeskifte med 6 um. små barn, Peder, Anders, Jens, Rasmus, Karen og Anne, brorlodd 266 Rd., stedfar herr Peder Bredahl (alt avgjort, alle 6 fått arven)..

Gift 11 jun. 1643, Trondhjem, (Anno 1643, Dominica 2 post Trinit.)43,41 med

Anne Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 3 jan. 1627, Trondheim, Norge., (imellumb 4 och 5 om Afftenen).43, døbt _____, Vor Frue Kirke i Trondhjem, (Søndagen efter 3. jan. 1627), hindis Fadere var: Jon Robertßøn, Casper Christopherßøn, Giedsche Bißbens Høstrue, Øllegrd M: Mogenßis, Aaße Olluff schriffuers, gud giffue hinder løche och salligh: Hindis Fader gaffue var 18 Dr., som ieg ehr schyldig ehr kiøbt en koschen for, og 3 schedr aff S: M: Mogensis Sølff.43.
Død efter 19 apr. 1694.
     Datter af Anders Jenssøn Helkand (Hellekande) og Karen Hansdatter.
     Hun forekommer som fadder så sent som 19. april 1694.44

[Gift 1° 11 jun. 1643 med Niels Pedersen Skielderup (omkr. 1607 - 3 okt. 1652); Gift 2° 23 okt. 1653 med Peder Pedersen Bredal (d. 1664)].

Børn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande):

63.28.Peder Nielsen Schjelderup, f. 1644, Trondhjem, d. omkr. 1713, Skjerstad
64.28.Karen Nielsdatter Schjelderup, f. 1645, Trondhjem
65.28.Anna Nielsdatter Schjelderup, f. 1647, Trondheim., d. 1705
66.28.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1648, Norge., d. 1692, Norge.
67.28.Jens Nielsen Schjelderup, f. 1650, Trondhjem., d. 1706, Hamarøy.
68.28.Rasmus Nielsen Schjelderup, f. 1652, Trondhjem, d. omkr. 1696
29.17.
Susanne Pedersdatter Schjelderup

Gift _____med

Michel Greve (Mikkel i Greve)
Død 1644.
     Sogneprest i Greve på Sjælland ?
     Han kan tænkes at være identisk med Mikkel Madsen (Eriksen?) Butterup (Butropius), vistnok af Butterup-T. Sogn. Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1613. Hører i Roskilde. Død 1644. I Wibergs Præstehistorie kendes ikke navnet på Hr. Mikkels hustru. Men Wiberg antyder at han kan være far til sognepræst i Brøndby Vester- og Øster, Sjællands Stift Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup. Endvidere antyder Wiberg at han er fader til Anne Mikkelsdatter, gift med faderens eftermand.

Børn af Susanne Pedersdatter Schjelderup og Michel Greve (Mikkel i Greve):

69.29.Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup, d. 1661
70.29.Anne Mikkelsdatter
30.17.
Maren Pedersdatter Schjelderup
Født 19 feb. 1610, København45,46,1,46,10.
Død 2 jan. 168310, begravet 11 jan. 1683, Domkirken i Trondheim.10.

Gift 163246 med

Mentz Christopherssøn (Darre)
Født 30 sep. 1598, Trondhjem.47,48.
Død 15 dec. 165749,10.
     Søn af Christopher Bjørnssøn (Darre) og Sophia Mentzdatter von Ravensburg.
     Sogneprest til Trondhjems Domkirke.48

Børn af Maren Pedersdatter Schjelderup og Mentz Christopherssøn (Darre):

71.30.Peder Mentzsøn (Darre), f. 1633, Trondhjem, d. 1688, Gildeskaal
72.30.Anna Mentzdatter, d. før 1696
73.30.Oluf Mentzsøn, f. 1635, d. 1639
74.30.Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre), f. 1636, Trondhjem., d. 1693, Melhus.
75.30.Niels Mentzsøn
76.30.Christopher Mentzsøn, d. 1699
77.30.Frederik Mentzsøn
78.30.Herman Mentzsøn (Darre)
79.30.Gisken Mentzdatter (Darre), f. 1643, Trondhjem, d. 1725, Valle præstegård
80.30.Peder Mentzen, f. 1646, Trondheim., d. 1712
81.30.Sophie Mentsdatter, f. 1649, d. 1738, (Aure?)
31.17.
Birgitte Pedersdatter Skielderup
Født omkring 1628.
Død 167750.
     Ifølge Gerhard Schønning var hun første gang gift med hr. Jens, søn af Endris på Tingvold. Dette må nok være Hans Andersen Thingvold (1623 - 1659), der af Jakob Lund vistnok kaldes Jens. Hans's eftermand som sognepræst til Thingvold var Birgittes anden mand Hans Nielsen Tausan (død 29. juni 1697).

Gift 1° _____med

Jens Andersen Thingvold
Født 162351.
Død 165952.
     Søn af Anders Pederssøn (Acherøe) og Margretha Jensdatter.
     Hans Anderssen Thingvold, har formodentlig først været Capellan hos Faderen, hvem han succederede som Sognepræst fra 1655 til 1659, i hvilket Aar han døde 2 Juli. Hans Portrait hænger i Thingvold Kirke ved Siden af hans Fader med Paaskrift: f. 1623, døde 1659.53
     Presteportrett i Tingvold kirke. Innskrift i fraktur, til venstre for hodet: Hans Andersen Tingvold. Tilh. f. hodet: Fød 1623, død 1659.52
     Han bliver hos Erlandsen både kaldt Johannes og Hans. Jakob Lund kalder ham Jens i sine opptegnelser.
     I en håndskreven notits i Det kgl. Bibli. udgave af Erlandsens bog: Geistligheden i Throndhjems Stift, Chria. (1844-55), s. 445, står der at han var gift med Birgitte Pedersdatter Skielderup.

Gift 2° 25 sep. 1659, Domkirken i Trondheim., 17. søndag efter trinitatis. af biskop Mag. Bredal [men hvilket år?]53,53,10 med

Hans Nielssen Tausan
Død 29 jun. 169753.
     Søn af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Hr. Hans Sogne-Præst paa Tingvold og Provst over Nordmör.54
     Mag. Hans Nielssen Tausan, Søn af Niels Hanssen Tausan, Sognepræst til Støren (S. 188). Var 1650 Capellan til Thingvold og blev 10 Søndag efter Trinitatis 1659 af Menigheden kaldet til Sognepræst sammesteds. Blev 1686 Provst over Nordmøres Provsti, hvilket Embede han nedlagde 1695. Døde 29 Juni 1697. Melchior Augustinussen kalder ham: "Pastor vigilantissimus et præpositus dignissimus, vir singulari pietate et doctrina, omnibus bonis notus". Han nedstammede maaske fra den berømte danske Reformator Mag. Hans Tausan, der døde som Biskop i Ribe 1561; han var en lærd Mand, og lod paa egen Bekostning oprette et astronomisk Observatorium paa et Sted paa Præstegaarden, der endnu kaldes Stjernehougen; gav 1660 den nuværende Altertavle i Thingvold Kirke og bekostede i 1682 det ene Pulpitur nederst i Kirken, ligesom han i 166. lod opføre paa Kirkens nordre Væg, nederfor Choret, et smukt Monument til Prydelse for Kirken. Hans Portrait hænger i Kirken iblandt 9 andre Præsters, med et Dødninghoved nedenunder og disse Ord: "Gud vær mig arme Synder naadig for din Søns Jesu Christi Skyld". Paa Gaarden Rimstad indrettede han et Feldberederi og et Teglbrænderi, samt Salt tilvirkning paa et Sted, Saltkjedelen kaldet. Han lagde ogsaa Vind paa Havedyrkning og Træplantning, og endnu i 1773 saa Prof. Schøning paa sin Reise et stort Asketræ i Præstegaardens Have, hvilket Tausan skulde have plantet. Han efterlod sig en meget stor Gjeld, omtr. 7000 Rdlr., saa at hans Bo, der beløb sig til omtr. 2700 Rdlr., blev fallit. (Jfr. G. Schønings Reise i Norge 2 H. S. 58 og 62). Da Kong Christian d. 5te bivaanede Gudstjenesten i Thingvold Kirke 2den Søndag efter Trin. 1685 forrettede Mag. Hans Tausan.53
     Han kan ikke identificeres med nogen anden end den privat (rimeligvis af faderen) underviste - Johannes Tausanus - som immatr. 10/11 1653 med mag. Hans Zoëga som privatpræceptor. Det maa altsaa være galt hos Erlandsen, at han i 1650 forekommer kapellan i Tingvoll, han kan først være blevet det 5-6 aar senere.55
     Han har efterladt sig et Portrætmaleri, som hænger i Kirken [Tingvoll]. Det har følgende Indskrift: »Hans Niels Tavsan i Alders 26 Aar. Død 1697 D. 29 Juni.« - Han var først gift med en Datter af Biskop Peder Schielderup, Bergitte, hvis Navn sammen med Prestens staar paa en Mindetavle i Kirken, som han lod opsætte. Aarstal er Anno 1661. - Senere efter sin første Hustrus Død, blev han gift med Aarsille, Datter af Provst Peder Krabbe. Hendes og Prestens Navn staar paa et Galleri, som han lod sætte ind i Kirken. Efter deres Navne staar Anno 1682.56,52

[Gift 1° 25 sep. 1659 med Birgitte Pedersdatter Skielderup (omkr. 1628 - 1677); Gift 2° jan. 1679 med Aarsille Pedersdatter Krabbe (f. 28 jan. 1630)].

Børn af Birgitte Pedersdatter Skielderup og Jens Andersen Thingvold:

82.31.Margrethe Jensdatter
83.31.Ane Jensdatter, d. før 1717
84.31.Gidske Jensdatter, f. 1655, Tingvold., d. 1730

Børn af Birgitte Pedersdatter Skielderup og Hans Nielssen Tausan:

85.31.Niels Hansen Tausan, f. 1660
86.31.Nikolai el. Niels Tausan, f. 1661, Tingvold, d. 1705, Bordø ved Færøerne
87.31.Jens Hansen Tausan, f. 1663, d. 1697
88.31.Peder Tausan, f. 1665
89.31.Hans Hanssøn Tausan
90.31.Kirsten Hansdatter Tausan, f. omkr. 1667, d. eft. 1717
91.31.Dorothea Cathrine Tausan, f. 1670, d. eft. 1717
92.31.Anders Hansen Tausan, f. 1671
93.31.Sara Hansdatter Tausan, d. eft. 1719, Kobberholmen i Veø
94.31.Anna Tausan ?????????
32.17.
Anne Pedersdatter Schjelderup
Født efter 162857.
Død 4 jun. 170146.

Gift 15 okt. 165046 med

Søren Hansen
Født omkring 162346.
Død 8 feb. 167946.
     Søn af Hans Sørensen og Gjertrud Eriksdatter.
     Sogneprest til Domkirken i Trondhjem.

Børn af Anne Pedersdatter Schjelderup og Søren Hansen:

95.32.Peder Schjelderup, f. 1662
96.32.Hans Sørensen (Schjelderup)
97.32.Herman Sørensen (Schjelderup)
98.32.Johan (Johannes) Schjelderup, d. 1721
99.32.Ove Sørensen Schjelderup, f. omkr. 1674, d. 1756
100.32.Gidsken Schjelderup, d. 1701
101.32.Gjertrud Margrethe Schjelderup, d. eft. 1743
102.32.Anna Catharine Schjelderup
33.17.
___________
34.17.
___________
35.17.
___________
36.17.
___________
37.17.
___________
38.20.

Generation 5.

39.21.
Jørgen Jensen Trane
Født omkring 160522.
Død 166358,22,58.
     Bosat i Egersund.59

Gift _____med

Sophie Søfrensdatter
     Datter af Søfren Jenssen og Dorothea Nielsdatter.

Børn af Jørgen Jensen Trane og Sophie Søfrensdatter:

103.39.Christen Jørgensen Trane, f. 1635
104.39.Inger Jørgensdatter Trane, f. omkr. 1637
105.39.Kirstine Jørgensdatter Trane, f. omkr. 1645, d. 1710
40.21.
Adrianne Jensdatter Trane
Født omkring 160722.
Død efter 167722.

Gift _____med

Bernt Berntsen
Født 1598.
     Rådmann i Stavanger.

Børn af Adrianne Jensdatter Trane og Bernt Berntsen:

106.40.Lauritz Berntsen Sysenvindius, f. 1627, d. 1674
107.40.Anne Berntsdatter, f. 1630
108.40.Adrianne Berntsdatter, f. 1634, d. 1704
109.40.Peder Berntsen, f. 1635
110.40.Jens Berntsen, f. omkr. 1636, d. 1683
111.40.Vibeke Berntsdatter, f. 1638
112.40.Svend Berntsen, f. 1640
113.40.Bernt Berntsen Sysenvindius, f. omkr. 1640
41.21.
Lisbeth Jensdatter Trane
Født omkring 161460.
Død omkring 165560.

Gift 1° _____med

Willum

Gift 2° _____med

Henrich Hansen Schurmann
Død 166060.
     Rådmann og borgermester i Stavanger.60

Børn af Lisbeth Jensdatter Trane og Henrich Hansen Schurmann:

114.41.Lisbeth Henrichsdatter Schurmann, f. omkr. 1645
42.21.
Karen Jensdatter Trane
Født omkring 1615, Stavanger.22.
Død 23 jun. 1663, Hjelmeland.61,15,61.
     Portræt i Hjelmelands Kirke.62

Gift 1° _____med

Søren Svale

Gift 2° _____med

Laurits Lauritsen Rasch
Død før 21 jun. 1658.
     Søn af Lars (Rasch?).
     Var en tid slottsskriver på Bergenhus under Jens Bjelke, men i 1641 ble han fogd i Ryfylke, og den 29. juli 1643 fikk han kongelig bevilling til ved siden av å være stiftsskriver. Han sluttet som fogd 1. mai 1646 og ble av Hannibal Sehested ansatt som tolder i Ryfylke, noe han var senest den 23. jan. 1653. Han var død før 21. juni 165863

Gift 3° _____med

Jens Simonsen Morsing
Død 168026,63.
     Han var sokneprest til Hjelmeland 1655-1680. I 7 år styrde han kallet som kapellan før han blev sokneprest. Til kirke har han efterladt sig et epitaphium over sig og sin 4 hustruer.15
     Ble indsat i Sognepræst embedet 25. mai 1655.26,62
     Som et kuriosum kan nevnes at år 1591 bliver «Jens Morsings hustru» forvist (fra landet) i hekseprocesserne i Malmö (Kirseberg).

[Gift 1° med Margrethe Jørgensdatter (d. 25 dec. 1659); Gift 2° med Karen Jensdatter Trane (omkr. 1615 - 23 jun. 1663); Gift 3° med Sara Gudmundsdatter (d. 27 nov. 1677); Gift 4° med Ellen Henrichsdatter Reimer (d. 1722)].
43.21.
(Kirsten?) Jensdatter Trane
Født omkring 1617, Stavanger60.

Gift _____med

Ditlef Lauritzen Skaboe
     Stilling: Rektor, Sogneprest, Prost og Kannik.22.
44.23.
Margrete Danielsdatter
     Antages at være datter af Daniel Jørgensen.26
     Hjelmeland bygdebok

Gift 1° _____med

Jakob Nilsøn Høeg
Født 1607.
Død omkring 1637-1638.
     Søn af Niels Jakobsen Høgh og Kirsten Christensdatter.
     Fik 14. juni 1625 Kapitlets Samtykke til at blive pers. Kapellan hos Daniel Jørgensen, «uagtet han endnu ej havde Alderen». Afløst af Peder Kristensen som pers. Kapellan 4. feb. 1628, hvorpaa han blev Sognepræst 1635 og var rimeligvis gift med en Datter af Daniel Jørgensen.26
     Var prest i Vedstrand ei tid, men seinare i Hjelmeland til sin død i 1638. Berge Velde: Slektene Velde og Espeland ...
     Hjelmeland bygdebok

Gift 2° _____med

Hans Rasmussøn Piil
     Sognepræst til Hjelmeland 1638-1639, då han vart forflytta til Vikadal. Han måtte seia frå seg Hjelmeland prestegjeld fordi han hadde »besovet sin trolovede Fæstekvinde, saa at hun er kommen syv Uger for tidlig udi Barselseng«.64
     Sognepræst til Hjelmeland, Jakob Høegs Eftermand. Han blev 1638 eller 1639 dømt fra Embedet.26

Børn af Margrete Danielsdatter og Jakob Nilsøn Høeg:

115.44.Daniel Jakobsen Høeg, f. omkr. 1630
45.26.
Christine Dorothea Schjelderup
Født 2 nov. 164010.
Begravet 11 mar. 170565.

Gift omkring 167166 med

Jens Samuelsen Bugge
     Sogneprest til Leganger.

Børn af Christine Dorothea Schjelderup og Jens Samuelsen Bugge:

116.45.Samuel Bugge
117.45.Jens Bugge
118.45.Inger Jensen Bugge, f. omkr. 1677, Sogn og Fjordane
119.45.Maren Bugge
46.26.
Søster Schjelderup
Født 1641.
Begravet 26 apr. 1729, "under stolene i kircken paa den nordre side", Domkirken i Bergen.67.
     Hun blev skilt fra sin første mand ved Kapitles Dom af 15. okt. 1683.

Gift 1° 13 okt. 1671, Domkirken i Bergen.68 med

Hieronymus Bergholtz
     Hieronymus Bergholst, Cancellieraad, som skillede sin Kone ved hendes timelige Velfærd, og desuden blev skyldig til hendes Moders Stervboe 13916 Rdlr.31
     Blev ved Høisteretsdom af 18. juni 1679 erklæret fredløs.

Gift 2° _____med

Ananias Engelbrecktsen Wrangel
     Søn af Engelbreckt Jørgensen og Anne Wrangel.
47.26.
Susanne Schjelderup
Født 1642.
Død 21 feb. 166869.

Gift 17 jun. 166831,69 med

Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow
Født 16 feb. 1629.
Død 168819.
     Søn af Henrik Miltzow.
     Stilling: Sognepræst til Voss i Bergens Stift..
     Om hans Liv og Levnet se Dr. Ludvig Daae's skrift "Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow - Sognepræst til Voss", Chria. 1885 (Særtryk af Historisk Tidsskrift, 2 rk., 5. bd.).
     Mag. Gerhard Henrichsen Milzov, f. 1629, 16 Febr., succederede sin Fader som Sognepræst til Woss 1666, da han havde væred Faderens Capellan i 8 Aar, blev Provst 1669, døde 1688. Gift 1668, 17 Junii med Susanna Schielderup. Jeg veed ey om de har havd flere end 2 Børn [Giessing nævner Margrete og Jens Milzov].31

Børn af Susanne Schjelderup og Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow:

120.47.Henrik Miltzow
121.47.Christentze Miltzow
48.26.
Inger Schjelderup
Født 1643.
     Inger Schielderup, gift 1° med Borgemester Trojel i Bergen; 2° med Johannes Brügger, Student.70

Gift 1° _____med

Peter Trojel
Død 1696.
     Stilling: Borgmester i Bergen.
     Der ringes 13. aug. 1694 for «Peter Trojell» i Mariakirken, Bergen.71

Gift 2° _____med

Johannes Larsen Brøger
Død 1729.
     Stilling: Student. Borger i Bergen..
49.26.
Anna Jensdatter Schjelderup
Død 1714.
     Den 22. jan. 1714 gravlægges Anna Schielderup "i korset med alle kl. og l.p." i Nykirken i Bergen - er det samme person ?67
     Den 22. jan. 1714 ringes der for «Madam Anna Schielderobs».71

Gift _____med

Otto Hansen Schreuder
Født 23 dec. 1628, Bergen72.
Begravet 4 mai 169672.
     Søn af Hans Samuelsen Schreuder og Maren Hermansdatter.
     Mag. Otto Schreuder, Sognepræst til Nye Kirken i Bergen, døde 1694, var først givd med Margrete Milzov, uden Børn.70
     Mag. Otto Schreuder, født i Bergen 23. Decbr. 1628 af Forældrene Hans Samuelsen Schreuder, Sognepræst til Domkirken, og Anne Jensdatter Block. Blev Student fra Bergens Skole 25. Mai 1646, var indtil Sommeren 1648 2den Lektiehører ved Bergens Skole, blev samme Aar 16. Novbr. personel Kapellan paa Voss og 30. Oktbr. 1657 Sognepræst til Nykirken [i Bergen], Magister 1673, 1683 Provst over Bergen og Nordhordland. Døde 1696, begravet 4. Mai. Hans Dødsaar er af Hatting urigtig anført med 1694, hvilket herved rettes.72
     Gift 1) med Margrethe Miltzow, Datter af Henrik Gertsen Miltzow, Sognepræst til Voss. 2) med Anne Schjelderup, Datter af Biskop Jens Schjelderup i Bergen. Børn af 1ste Ægteskab: Christence, Karen, Anne, Hans og Jonas. Af 2det Ægteskab: Jens, Inger Margrethe, Dorothea, Susanne og Peder.72
     Lampe noterer en søn Jonas Schreuder og skriver om denne at han døde 1686 som personel kapellan til Askevold - men dette må være en forveksling med Otte Jonassen til Askevold søn af samme navn.

[Gift 1° med Margrethe Miltzow; Gift 2° med Anna Jensdatter Schjelderup (d. 1714)].

Børn af Anna Jensdatter Schjelderup og Otto Hansen Schreuder:

122.49.Jens Schreuder
123.49.Inger Margrete Schreuder, d. før 1720
124.49.Dorothea Schreuder, d. 1731
125.49.Susanne Schreuder, d. 1742
126.49.Peder Ottosen Schreuder, d. 1738
50.26.
Peder Jensen Schjelderup
Født 1649.
Død 1668.
     Student 1664 [C. Delgobe]. Død 1668 på en udenlandsrejse til England [Hatting 1774].
     Død på Reise i England 1688.10
51.26.
Oluf Worm Schjelderup
Født omkring 1649.
Død 167910.
     Student 1669 [C. Delgobe]. Deltog som Officer 1676 i den svenske Krig ved Wenersborg, som blev indtagen af de Norske. Var 1678 Kaptein over Gyldenløwes Livkompagnies Dragoner, senere oberst.
     Oluf Worm Schielderup, Oberst, om ham har ieg intet funded, uden allene hans Ære-Vers udi hans Svogers Mag. Gerh. Mitz. Præsbytherologia Norvegica Vos-Hardagriana, trykd 1679.70

Børn af Oluf Worm Schjelderup og _____:

127.51.Malene
52.26.
Thomas Jensen Schjelderup
Født 1647.
     Død før 1680.
53.26.
Jørgen Jensen Schjelderup
Født 1648.
54.26.
Jens Jensen Schjelderup
Født 9 jun. 1658.
Død 6 jun. 1709.
     Student 1675 [C. Delgobe]. Sognepræst til Sorø.

Gift _____med

Thale Susanne Wandal
Født 1666.
Død 1736.
     Datter af Hans Hansen Wandal og Anne Cathrine Winstrup.
     Oppholder sig 1683 i Bergen hos søsteren Dorthe.73

Børn af Jens Jensen Schjelderup og Thale Susanne Wandal:

128.54.Inger Dorothea Schjelderup, f. 1691
129.54.Jørgen Jensen Schjelderup, f. 1692
130.54.Anna Cathrine Schjelderup, f. 1694, d. 1775
131.54.Anna Margrethe Schjelderup, f. 1695, d. 1724
132.54.Dorothea Susanna Schjelderup, f. 1696
133.54.Jens Jensen Schjelderup, f. 1699
55.26.
___________

Børn af _____ og _____:

134.55.Jens Schielderup, d. 1707, Trankebar
56.27.
Peder Jørgensen Schjelderup
Født 26 jun. 1637, Trondhjem.Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.74.
Død 11 aug. 172175, begravet 26 aug. 172175.
     «Jubellærer».
     Han var som Student med i Kjøbenhavns Beleiring af den svenske Konge Carl Gustav, og var Capellan her [Støren Præstegjeld] fra 1661 til 1689, da han fik Sognekaldet, paa hvilket han længe havde havt Exspectance, naar det blev ledigt. I Aaret 1700 blev han paa følgende Maade skildt ved Embedet. Sønnen Jørgen, foregav, Faderen uafvidende, at have erholdt Afstaaelse paa Kaldet, og erholdt det derfor af Kongen. Sønnen havde hermed ingen anden Hensigt, end at tjene Faderen som Capellan, mod at være vis paa at faae Kaldet ved dennes Død. Da nu Sønnen døde 6 Aar derefter, saae Faderen sig skildt ved Embedet, hvilket han dog paa Forestilling og af synderlig kongelig Naade beholdt paa det Vilkaar, at han skulde afgive Halvdelen af Kaldets Indkomster til Eftermanden. Døde 1721, omtr. 83 Aar gl., og efterat have været henimod 60 Aar Præst.74
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.74
     Ifølge Gerhard Schønning er Peder Schjelderup gift med Clara Nielsdatter Tausan.76

Gift 1° _____74med

Clara Nielsdatter Tausan
     Datter af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Clara Nielsd. fik Hr. Peder Skelderup Vice-Past til Stören.54
     Clara eller Christine Tausan, datter af Niels Hansen Tausan, Sognepræst til Støren. Hun blev siden gift med Peder Schjelderup, Sognepræst sammesteds, og nævnes i Forhandlingerne om Delingen af Throndhjems Sogne 1694.77

Gift 2° _____med

Elisabet Sebastiansdatter White
Født 162178.
Død 171178, begravet 27 okt. 1717, Støren.10,75.
     Datter af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Ifølge Hans Hyllbakk hadde Sebatian en datter Elisabet (Lisbet), der først var gift med vicepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, og siden med sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup (død 1721). Iflg. Erlandsen er hr. Jakob Olsen gift med Clara el. Christine Nielsdatter Tausan, der siden ægtede sognepræst til Støren Peder Schjelderup.
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.74

[Gift 1° med Jacob Olsen (1601 - eft. 8 aug. 1681); Gift 2° med Peder Jørgensen Schjelderup (26 jun. 1637 - 11 aug. 1721)].

Børn af Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Nielsdatter Tausan:

135.56.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. 1666, Støren ?, d. 1706, Støren ?
136.56.Niels Pedersen Schjelderup, f. 1668, Støren.
137.56.Jens Pedersen Schjelderup
138.56.Hans Pedersen Schjelderup
139.56.Jonas Pedersen Schjelderup, d. 1723, Holland.
140.56.Anna Kirstine Schjelderup
141.56.Gidsken Schjelderup, f. omkr. 1670
142.56.Sara Schjelderup
143.56.Maren Schjelderup, d. 1730
144.56.Lucie Schjelderup
145.56.Peder Pedersen Schjelderup, d. 1755
57.27.
Anna Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 164079.
Død omkring 168579.
     Anna Jørgensdatter Skielderup blev født ca. 1640 antagelig i Skogn, og døde ikke længe efter sin Mand.79

Gift 1° _____med

Anders Jensen
Død 166446,79.
     Sogneprest til Beistaden siden 1616.46,79

[Gift 1° med ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?; Gift 2° med Anna Jørgensdatter Skielderup (omkr. 1640 - omkr. 1685)].

Gift 2° _____med

Michel Augustinussen
Født 15 sep. 1636, Trondhjem.80.
Død 21 jan. 168446,80.
     Søn af Augustinus Jensen og Lisbet Mikkelsdatter.
     Michaël August: Sogne-Præst i Bedstaden, s fik Hr. Anders i Bedstad hans Enke, Ane Jorgens D: Skelderup, med hvilken han f uden andre avlede Gidsken, s fik Hr. Even p Qvikne, og Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen, og Mille.81
     Michael Augustinussen var først Kapellan en kort Tid hos sin Fader og blev derpaa i 1665 Sognepræst til Beitstaden, i hvilken Stilling han døde.79
     Hans Broder Melchior har karakteriseret ham som «vir doctus et a seculi vanitate alienissimus, pius in officio et sedulus».79
     I Beitstaden Hovedkirke staar endnu paa Alteret en stor toarmet Lysestage af Messing med følgende Inskription: «Anno 1671 hafver Hæderlig og vellærde mand Michl Augustinisøn Pastor til Bedstad med sin kjære hustroe Ane Jørgensdatter Skielderop foræret denne stage til Soelberg Kirkes Ornament. De manu tua dedimus tibi».82
     I Familiens (Arthur Skjelderups) Eie findes et smukt Sølvbæger med Navnene Michel Augustinisøn og Anne Skieldrop og Aarstallet 1669.82

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Anders Jensen:

146.57.Karen Andersdatter (Schjelderup)

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Michel Augustinussen:

147.57.Anna Michelsdatter (Schjelderup)
148.57.Gidsken Michelsdatter
149.57.Augustinus Skielderup, f. 1672, Beitstadens Præstegaard, d. 1743
150.57.Anders Mikkelsen Skielderup, d. 1740
151.57.Jørgen Michelsen (Skielderup?)
152.57.Mille Mikkelsdatter Schjelderup, f. 1679, d. 1741
153.57.Lisbeth Michelsdatter
58.27.
Gidsken Skielderup
Død 29 sep. 1665, Skogn83,84.

Gift 16 aug. 1657, Trondhjem, 1657, 12. Søndag efter Trefoldighed.84 med

Raphael Lund
Født 29 jan. 1630, Lund, Sverige85.
Død apr. 1717, Skogn85.
     Søn af Mads Jenssøn Medelfar og Mette Wibe.
     Provst og Sogneprest til Skogn i Trondhjems stift.85

[Gift 1° 16 aug. 1657 med Gidsken Skielderup (d. 29 sep. 1665); Gift 2° 3 jan. 1669 med Sophie Randulf (f. 1 jan. 1650)].

Børn af Gidsken Skielderup og Raphael Lund:

154.58.Anna (Raphaelsdatter) Lund, f. 1658, Skogn., d. 1658
155.58.Jørgen Lund, f. 1659, d. 1659
156.58.Mats Lund, f. 1660, d. 1684
157.58.Anna Lund, f. 1661, d. 1704
158.58.Inger Margrethe Lund, f. 1663, d. 1739
59.27.
Maren Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 1640.
Død 26 mai 170146.
     Hun eiede og boede på Fremstad Gård i Ørlandet. 12 børn.46
     Ifølge Erlandsen døde hun 26. mai 1701, men iflg. en ukendt kilde skulle hun være død 23. marts 1701.

Gift 1660 med

Ole Christophersen Tønder
Født 163386.
Død 14 jan. 168486.
     Søn af Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olsdatter (Skriver).
     Magister, Sogneprest til Vor Frue kirke i Thjem, Stiftsprovst.86

Børn af Maren Jørgensdatter Skielderup og Ole Christophersen Tønder:

159.59.Karen Olsdatter Tønder, f. 1661, Trondheim., d. 1735, Trondheim.
160.59.Oluf Olufsen Tønder, f. 1663, d. 1725
161.59.Jørgen Olsen Tønder
162.59.Christopher Olsen Tønder
163.59.Arnoldus Olsen Tønder, d. 1711
164.59.Anna Maria Tønder, f. 1667, d. 1691
165.59.Susanna Olsdatter Tønder, f. 1674, d. 1723
166.59.Reinholdt Olsen Tønder, f. 1681, d. 1704
167.59.Gidsken Olsdatter Tønder
168.59.Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder, f. 1675
169.59.Christiana Olufsdatter Tønder, f. 1679
170.59.Olava Maria Olsdatter Tønder, f. 1684, d. 1757
60.27.
Susanne Jørgensdatter Skielderup
Født 164087.
     Overlevede sin Mand og boede i mange Aar paa sin Eiendomsgaard Korsvold i Snaasen.1
     Hun boede endnu 1703 på sin lille Eiendomsgård Korsvold på Snåsen, og eiede tillige Krogsgård smstd.46

Gift _____med

Jacob Augustinussen Wivel
Født 162587.
Død 18 feb. 168646.
     Søn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?).
     Jacob August: Sogne-Præst til Snaasen, hvis förste Hustrue Sara Hr. Olufs paa Snaasen, hans Dotter. Den anden Susanna, Hr. Jörgen Skelderups Dotter Med hende avled Sara, som fik Hr. Peder Nielsen Borch paa Snaasen.81
     Sogneprest til Snåsen fra 1660.

[Gift 1° med Sara Olsdatter Bude; Gift 2° med Susanne Jørgensdatter Skielderup (f. 1640)].

Børn af Susanne Jørgensdatter Skielderup og Jacob Augustinussen Wivel:

171.60.Sara Jacobsdatter Wivel, f. 1666, Nord Trøndelag., d. 1725, Trondhjem.
61.27.
Hans Skielderup
     Død i ung alder.46
     I live ved farens skifte 25 juni 1667.
62.27.
Svend Skielderup
     Han ble bonde i Skogn. I 1677 satt han som bruker av Reistad og i 1682 også Geite.39
     Lensmand i Skogn. Gift med en bondepige.10
     Død i ung alder.46
     I live ved farens skifte 25. juni 1667.

Børn af Svend Skielderup og _____:

172.62.Ole Svendsen Schielderup, d. 1723
63.28.
Peder Nielsen Schjelderup
Født 9 mar. 1644, Trondhjem41.
Død omkring jul. 1713, Skjerstad88.
     Sognepræst til Skjerstad.88
     Student fra Trondhjems skole 30. okt. 1662.88
     Ifølge oplysning fra Jens Collin i Ibestad til Wilh. Lassen blev det holdt likpreken over hr. Peder i Skjerstad kirke den 27. sept. 1713. Han blev 69 år og 4 mndr. gammel, heter det.88

Gift 9 jun. 167288 med

Inger Hartvigsdatter
Født 165188.
Død 1710.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Peder Nielsen Schjelderup og Inger Hartvigsdatter:

173.63.Hartvig Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1673
174.63.Nils Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1674
175.63.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1676, Skjerstad, d. 1741
176.63.Hans Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1678
177.63.Søren Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1679
178.63.Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, d. 1769
179.63.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1683, d. 1719
180.63.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1685, d. 1739
181.63.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1689, d. 1717
64.28.
Karen Nielsdatter Schjelderup
Født 31 mar. 1645, Trondhjem41, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Anders Helkand, Hr. Michel Villadtzøn, Kirsten Sal. Peder Grumbs, Maren Hans Buskes, Maren Hr. Mentzes.41.

Gift 1662, Trondheim., Trolig i 1662. Betalt for konrektorks bryllup i Vor Frue kirke den 13. okt. 1662 [Brodahl].89 med

Simon Simonsen Hoff
Født omkring 163489.
Død 2 okt. 1708, Trondheim.89, begravet 10 okt. 1708, Domkirken i Trondheim.89.
     Søn af Simon Pedersen Hoff.
     Han ble student fra Fredriksborg skole i 1653. Tok sin magistergrad den 8. sept. 1669, uten å ha vært i København. Han ble konrektor ved Trondheim katedralskole i 1660. I 1667 ble han rektor og sto til i 1693. I 1693 ble han så lektor. Han var altså knyttet opp mot katedralskolen i 48 år. Hans maleri henger i Trondheim katedralskoles korridor den dag i dag.89
     Den 15. nov. 1693 optreder mag. Simen Hof som lagverge for svigerinden Marie Lauridsdatter Brix barn med avdøde rådmann Hans Pittersen Smit.90
     Simon var en halvbror av Hr Peder Henriksen Aschani, hospitalprest og prest på Møre.91

[Gift 1° 1662 med Karen Nielsdatter Schjelderup (f. 31 mar. 1645); Gift 2° 1691 med Birgitte Lauritsdatter Brix (1673 - 4 feb. 1742)].

Børn af Karen Nielsdatter Schjelderup og Simon Simonsen Hoff:

182.64.Simon Simonsen Hoff
183.64.Peder Simonsen Hoff, d. 1704, Leksvik.
184.64.Barbara Simonsdatter Hoff, d. 1742
185.64.Nils Simonsen Hoff
65.28.
Anna Nielsdatter Schjelderup
Født 7 mai 1647, Trondheim.41, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Doct. Peder Alfsøn, M. Hans Søfrensøn, Johanna M. Erich Bredals, Anne Eylertz Dotter, Boel Helkand.41.
Død 1705.

Gift 13 mar. 1670, «Dom. Laetáre»92 med

Rasmus Claussen Rosing
Født 164193.
Død 170594,93.
     Søn af Claus Rasmussen Rosing og Beritte Christensdatter Skanke.
     Se PHT 3 rk., bd. 3, s. 257
     Ble student i Kjøbenhavn 26. okt. 1665. Conrektor i Trondhjem 28. juni 1667. Sogneprest på Hitra efter broren Oluf.92
     I Melchior Augustinisøns Annaler [trykt i PHT. 3 rk. bd. 3] finnes følgende opptegnelse for året 1670: «Dom. Lætare stod Conrectoris Rasmus Rosings Bryllup med Aane Skjelderup, han blev siden Sogneprest til Hitteren i sin Broder Hr. Olufs Sted».92
     Det kan kanskje her være på sin plass å ta livet av en annen gjenganger, også forekommende i nevnte bok om Hitra, nemlig at en Niels Rosing har vært sogneprest til Hitra. Kilden her er uten tvil Erlandsens Biographiske Efterretninger og det er sannsynlig at han har trukket denne slutningen om en Niels Rosing på grunn av at det skulle ha vært to prester efter hverandre med navnet Rosing og at disses successor, Hr. Anders Bull, gift med datteren av den siste [Rasmus Clausen Rosing], kaller en av sine sønner for Niels Rosing Bull.95
     Hr. Melchior Jacobsens efterfølger som sogneprest til Hitra, Hr. Hans Hansen Bernhoft har jeg siste gang funnet nevnt i lensregnskapene for året 1654. Samme året nevnes hans efterfølger «Olle Clausøn» idet han byksler ½ øre i «Monsiernenn». I de følgende år nevnes han ved sitt fulle navn «Hr. Oluf Classen Rosing», og siste gang i amtsregnskapet for 1674. Hr. Oluf Rosing døde høsten 1674, idet hans bror, Rasmus Claussen Rosing, da conrektor i Trondhjem, søker stillingen som sogneprest til Hitra efter ham (Norske Innlegg).92
     Han utgav en samling religiøse sange som han tilegne kong Kristian V da han besøkte Trondheim.94

Børn af Anna Nielsdatter Schjelderup og Rasmus Claussen Rosing:

186.65.Birgitte Rosing, d. 1704, på Vedø i Henne.
187.65.Anna Cathrine Rosing, f. 1669
188.65.Claudia Rosing, d. før 1796
189.65.Gjertrud Kirstine Rosing
190.65.Mille Rosing
191.65.Else Rosing
192.65.Claus Rasmussen Rosing
66.28.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 24 apr. 1648, Trondheim, Norge.41, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Hr. Jørgen Schelderup, Caspar Christophersøn, Christen Bastiansøn, Margrete Hr. Bentis, Beritte Peders Dotter Schelderup.41.
Død 1692, Trondenes, Troms, Norge.96.
     Stilling: Vicepastor til Trondenes
     Erlandsen forteller at han blev ordinert til visepastor til Tromsø 1672 og forflyttet til Trondenes 1689, hvor han døde 1693.88
     Iflg. Delgobe student 1665, baccalaureus 1666.88
     Anders ble Student 1665, baccalaureus 1666, 1672 ordinert til visepastor til Tromsø og 5. mar. 1679 utnevnt til Warbergs etterfølger i Trondenes.
     I en klage over kvegskatten fra 1686 kom Schjelderup inn på de vanskelighetene en prest kunne ha med å holde liv i de 20 «inventarkyrne» på prestegården: ...... «formedelst dette besværlige Lands tilstand, bortdør de en deel Aaringer saa her neppe findes 10 eller 8 Støcker igien. Det Gud og enhver er bevist, som Landets tilstand kiender. Og om det Herren saa behagede, mig i dag eller imorgen at hedenkalle, maa da mine fattige medler fra Quinde og Børn først den efterkommende udtages, til den Summa af Inventarie-Kiør opfyldes.»

Gift omkring 168097 med

Anne Hansdatter Nysted
Født 164096.
Død 1711, Tovik, Trondenes, Troms, Norge.96.
     Datter af Hans Nysted og Mette Andersdatter Bredal.
     Da Anne ble enke annen gang 1692, fikk hun hele Tovik utlagt som enkesete (landskyld- og skattefri) og døde der 1711. Det ser ud til at presteenken hadde det trangt økonomisk. I 1708 avsto hun ... av Tovik til Asmus Wessel Rosenfeldt.
     Det er ganske sikkert hennes kiste som ble funnet da gulvet i Trondenes kirke ble tatt opp. På lokket var initialene AHDN og innskrift: «Jesus Christ er mit Liv. 1711».97
     Ved hennes side i Trondenes kirke sto en kiste med to lik. Kanskje var det hennes to menn ?
     Efter hun ble enke for anden gang bodde hun en tid (1695) hos sin svoger res. kap. Jens Schjelderup i Hamarøy. I 1701 bodde hun på Tovik i Trondenes med sønnen Niels Anderssøn Schjelderup, 16 år gl.97

[Gift 1° omkr. 1663 med Rasmus Arvesen (Warberg) (omkr. 1630 - 1675); Gift 2° omkr. 1680 med Anders Nielsen Schjelderup (24 apr. 1648 - 1692)].

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted:

193.66.Rasmus Andersen Schjelderup, f. 1680, Tromsø præstegård., d. 1757, Skjervøy.
194.66.Niels Andersen Schjelderup, f. 1684, Prestegården i Trondenes., d. 1744, Trondenes.
195.66.Anne Katrine Andersdatter Schjelderup, f. 1685, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
67.28.
Jens Nielsen Schjelderup
Født 19 jul. 1650, Trondhjem.41, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Lauritz Bastiansøn, M. Søfren Hansen, Niels Pedersøn, Karen Anders Helkands, Synnev Clas Nielsøns.41.
Død 20 mai 1706, Hamarøy., klokken 10 om morgenen88.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland (tilf. i margen: og enken Karen fik en Borger i Nordland).81
     Residerende pastor til Hammarøy 1677.
     Student fra Trondhjems skole 1666, og blev res. pastor til Hammarøy 1677, hvor han døde 20. mai 1706.88
     Skifte 16 nov. 1716.

Gift 10 okt. 1677, Trondheim98 med

Maritte Nielsdatter
Født omkring 165999,100.
     Datter af Niels Ebbesen Flensborger og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland.81

Børn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter:

196.67.Niels Jensen Schjelderup, f. omkr. 1679
197.67.Peder Jensen Schjelderup, f. 1679, d. 1704
198.67.Anders Jensen Schjelderup, f. omkr. 1684, Hammarøy., d. 1750, Hammarøy.
199.67._____
200.67.Anna Bendicta Schjelderup
68.28.
Rasmus Nielsen Schjelderup
Født 3 mar. 1652, Trondhjem41, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, M. Anders Classøn, Hr. Hans Helkand, Anders Michelsøn, Anna Hr. Jørgens, Anne Mentzdotter.41.
Død omkring 1696.
     Omtales både av Erlandsen, Lassen og Delgobe bare som «Præst i Nordland(ene)»; men i «De Skelderupers Slegte-Register» som finnes på Det kgl. Bibliotek i København, er Rasmus opført som «Hyteskriver p. Røraas, givt med Ane Margret, Laugmand Hans Weslings D: Børn Hans, Ane, Kirstine, Nils».101
     Skifte 11 jun. 1696, Røros102Tre barn: Hans 11 år, Nils 4 år, Anne Kristine 8 år. Sølv merket: RNS AMW 1684, AR Hagerup - AID Pareli 1684, HMW KRHDK 1666..

Gift 1684103,102 med

Ane Martha Hansdatter Wesling
Født omkring 1661102.
Død 4 dec. 1733102.
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 11, har hende som datter af Lagmann Hans Wesling andet ekteskap med Kirsten Hansdatter. I skiftet etter hennes første mann finnes sølvtøy merket HMW KRHDK 1666, der må tolkes som Hans Mortensen Wesling og Kirsten R [?en trykfeil?] Hansdatter K - hvad slægtsnavnet K står for vides ikke.

[Gift 1° 1684 med Rasmus Nielsen Schjelderup (3 mar. 1652 - omkr. 1696); Gift 2° omkr. 1696 med Brostrup Irgens].

Børn af Rasmus Nielsen Schjelderup og Ane Martha Hansdatter Wesling:

201.68.Hans Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1685
202.68.Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup, f. omkr. 1688
203.68.Niels Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1692
69.29.
Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup
Død 30 okt. 1661104.
     Sognepræst til Brøndby Vester- og Øster, Smørum Herred, Sjællands Stift 1658.

Gift _____med

Ane Hansdatter
Død 20 jun. 1673104.
     Datter af Hans Madsen Birkop.

[Gift 1° med Niels Christiansen Faxe (d. 1658); Gift 2° med Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup (d. 30 okt. 1661); Gift 3° med Peder Jespersen Skou (d. 11 sep. 1680)].
70.29.
Anne Mikkelsdatter

Gift 1° jul. 1647104 med

Erik Mogensen
Født omkring 1618104.
Død 10 okt. 1661104.
     Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1644, ordineret 8. Juni.104

Gift 2° 1662104 med

Villads Olufsen
Født 1636, Roskilde104.
Død 1712104.
     Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1661, ordineret 29. Nov. Epitafium i Kildebrønde.104

Børn af Anne Mikkelsdatter og Erik Mogensen:

204.70.En Søn
205.70.En Søn
206.70.En Søn
71.30.
Peder Mentzsøn (Darre)
Født 27 jan. 1633, Trondhjem105.
Død 21 jan. 1688, Gildeskaal105.
     Student 1651, kapellan til Skogn 16. okt. 1654, til Gildeskaal 17. dec. 1659, sogneprest s.st. 1675.105

Gift 1661, Gildeskaal106 med

Magdalene Stephensdatter (Soop)
Død 1724, Rødø106.
     Datter af Stephan Hansen (Soop) og Sara Lauritsdatter Krabbe.
     Skifte 24 jul. 1724, Gildeskål.107,106Formue: 541-4-2. Gjeld: 9-5-8. Boets innhold: Guld, sølv m.m. Arvinger: Peder Mentzoni, ektefelle; Mentz Pedersen, sønn, prest i Christiania; Maren Pedersdatter, datter, gift med Hans Bruun i Gildeskål; Dorthe Pedersdatter, datter, gift med Erik Blix; Sara Pedersdatter, datter, gift med Oluf Bye..

Børn af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop):

207.71.Maren Pedersdatter (Darre)
208.71.Dorothea Pedersdatter (Darre), d. 1724, Gildeskaal
209.71.Sara Pedersdatter (Darre)
210.71.Mentz Pederssøn (Darre), f. 1673, Gildeskaal, d. 1721, Odderstøl i Iveland
72.30.
Anna Mentzdatter
Død før feb. 1696.
     Død før Manden.46

Gift 22 jun. 1656108,109,46 med

Lars (Laurits) Pedersen Krabbe
Født 2 jan. 1626, Aure.109,46.
Død feb. 1696109,46.
     Søn af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     1686 Sognepr. til Aure.46

Børn af Anna Mentzdatter og Lars (Laurits) Pedersen Krabbe:

211.72.Peder Larssen Krabbe, d. 1701
212.72.Mentz Larssen Krabbe
213.72.Maren Larsdatter Krabbe, d. før 1698
214.72.Susanne Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
215.72.Magdalene Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
216.72.Aarsille Larsdatter Krabbe, d. 1708
73.30.
Oluf Mentzsøn
Født 6 jun. 163546.
Død 9 apr. 163946.
74.30.
Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre)
Født 8 nov. 1636, Trondhjem..
Død 20 jan. 1693, Melhus.110.
     Sogneprest til Melhus præstegjeld i Trondhjem Stift.
     I Melhus kirke fantes opprinnelig portretter av Anders Mogensøn, Michel Melchiorsøn Falch og Oluf Mentzsøn i en felles innfatning. Rammen er nu i Videnskapsselskapets kirkemuseum.110
     Hans 2 døtre Hille Margrethe og Salome er vel født i hans 2nd ekteskap.

Gift 1° omkring 1661110 med

Helle Andersdatter
Død 18 apr. 1676, Melhus.111.
     Datter af Anders Mogenssøn.

[Gift 1° omkr. 1651 med Michel Melchiorsen Falch (1620 - jun. 1660); Gift 2° omkr. 1661 med Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) (8 nov. 1636 - 20 jan. 1693)].

Gift 2° 26 aug. 1677112,110 med

Riborg Hansdatter Meyer
Født 1654113.
     Datter af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter:

217.74.Michael Olsen Darre, f. omkr. 1663
218.74.Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup, f. 1663, d. 1711
219.74.Maren Olsdatter, f. 1665
220.74.Anne Olufsdatter

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Riborg Hansdatter Meyer:

221.74.Hille Margrethe Olsdatter
222.74.Salome Olsdatter
75.30.
Niels Mentzsøn
     Død ung.46
76.30.
Christopher Mentzsøn
Død dec. 1699114.
     Han var ifølge Trondheim katedralskoles historie konrektor i Trondheim o året 1674. Han ble senere skolemester i Trondheim og drev en egen skole her. Han var også bedemann i byen.115

Gift 1685, Trondhjem Domkirke46 med

Elline Hansdatter Røst
Født omkring 1658, Trondhjem116,117.
     Datter af Hans Iversen Røst og Bergitte Andersdatter.
     Ugift ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.
77.30.
Frederik Mentzsøn
     Død ung.46
78.30.
Herman Mentzsøn (Darre)
     Sogneprest i Hamarøy.

Gift _____med

_____
Død før 1691118.
     Datter af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
79.30.
Gisken Mentzdatter (Darre)
Født 27 jul. 1643, Trondhjem119.
Død 13 mar. 1725, Valle præstegård119.

Gift 1° 28 sep. 1658, Trondhjem Domkirke46,119 med

Mogens Hanssøn Blix
Født 1628, Bodø.120.
Død 1663, Spa i Nederland.120.
     Søn af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Dimitteret fra Trondhjems Katedralskole 25. feb. 1647 og blev immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 2. juni 1648; magister 29. mai 1655. Efter en længere proces med konrektor Jens Bredal, brorsøn av biskop Erik Bredal, om besættelsen av konrektoratet ved Trondhjems katedralskole, blev han i 1655 utnævnt til dette embede. I 1657 blev han res. kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem og aaret efter res. kapellan til Domkirken sammesteds, men døde faa aar efter under en reise til Spa, som han foretok for sin helbreds skyld.120
     Skifte 11 aug. 1664, Trondheim.121,122Avdøde mester Mogens Hansen Blix. Enke Giedsken Mentzdatter. Barn: Mendtz, Hans, Peder, netto 974 Rd..
     Skifte 6 aug. 1664, Trondheim.120.

Gift 2° 166446 med

Niels Pederssøn Riberg
Født 6 mar. 1628, Kjøbenhavn120.
Død 1712, Undal.123,120.
     Søn af Peder Nielsen Riberg.
     Res. kapellan til Trondhjem Domkirke, senere sogneprest til Undal.120

Børn af Gisken Mentzdatter (Darre) og Mogens Hanssøn Blix:

223.79.Mens Mogenssøn Blix, f. 1660, Trondhjem, d. 1743, Jelse
224.79.Hans Mogenssøn Blix, f. 1661, Trondhjem, d. 1711
225.79.Peder Mogenssøn Blix, f. 1662, Trondhjem., d. 1719, Trondhjem.
80.30.
Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.124,125.
Død 1712125.
     Sognepræst til Melhuus.126

Gift 1° 14 dec. 1677125 med

Mille Michelsdatter Falch
Født omkring 1656.
Død 1683.
     Datter af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.

Gift 2° _____med

Kirsten Andersdatter Opdal
     Datter af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix.
81.30.
Sophie Mentsdatter
Født 19 dec. 1649127.
Død 2 apr. 1738, (Aure?)127.

Gift 29 apr. 167746,127 med

Peder Henriksen Ascanius
Født 18 jan. 1645, Sjælland46.
Død 4 okt. 173846.
     Søn af Henrik.
     Blev 1656 indsat i Frederiksborgs og 1660 i Trondhjems Skole, hvorfra han 1665 blev dimitteret. 1675 Conrektor ved Trondhjems Skole, 1682 Magister i Philosophien, 27 Feb. 1692 ordineret til Hospitalspræst i Trondhjem, og var tillige forstander ved Stiftelsen. Tog 1695 sin Afsked fra Conrektoratet. ..... Blev ?37? Sep. 1701 Sognepr. til Aure, 1728 Provst til Nordmøres Provsti, og afstod 1729 Kaldet til Sønnen Ments. Død 4 Oct. 1738, 93 Aar gl.46
     I Aure kirke hang en tavle over han, og Tønder har sitert det som sto på tavlen, der sto det at han var født den 18. jan. 1645 i Sjælland, i 1656 kom han i skole i Fredriksborg, i 1660 ble han brakt til Trondheim latinskole av sin bror Mag Simon Hoff. I 1665 kom han til universitetet i København. I 1669 ble han hører i Trondheim latinskole, i 1675 ble han konrektor. Den 29. april 1677 ble han gift med Sophia Menzonia, og levde med henne i ekteskap i 62 år. I 1682 ble han magister. I 1692 hospitalprest og sluttet som konrektor i 1695. Den 27. sept. 1701 ble han sogneprest i Aure. I 1728 ble han prost i N-Møre. Den 2. april 1738 begrov og begræd [han] sin hustru. Den 4. okt. 1738 døde han.128

Børn af Sophie Mentsdatter og Peder Henriksen Ascanius:

226.81.Ments Pederssen Ascanius, d. 1740, (Aure?)
227.81.Barbara Pedersdatter Ascanius
228.81.Maren Pedersdatter Ascanius
82.31.
Margrethe Jensdatter
     Hun var datter av Hr Jens Andersen, sogneprest i Tingvoll, dette kommer frem i skifte etter Hr Tausan i 1698 der barna etter Hr Jacob har innestående arv etter deres morfar Hr Jens Andersen i Tingvoll.129

Gift 11 jul. 1671, Tingvoll kirke.130,129 med

Jacob Olsen
Død 1675129.
     Jacob Olsen, d. 1675 ?/5, sogneprest i Kvernes, han förde till vapen en dödskalle över två korslagda ben, på hjälmen en fågel.131
     I 1660 sier han at han hadde vært kapellan her [Kvernes, N-Møre prosti] i 17 år, dvs fra 1643. Han er nevnt som kapellan her ved koppskatten i 1645, var da ugift.132
     Jacob Olsen sier i en søknad om embetet at sognepresten [Anders Eriksen i Kvernes, N-Møre prosti] hadde overlatt kallet til ham i 1660 og at han allerede da hadde betjent kallet alene i 4 år. I samme søknad sier han at han hadde vært kapellan her i 17 år [NK bd. I, s. 7]. Han undertegnet Bülchens postulater herfra den 4. jan. 1665 og den 30. mars 1666. Han fikk stadfestelse på kallet den 1. febr. 1671 [NK bd. II, s. 72]. Tønder sier at han døde i 1675 og dette må være riktig for han er ikke oppført her i familieskatten i april 1676.129
     Han var kapellan her i tiden 1643 til han ble sogneprest i 1660. Ifølge Erlandsen bodde han som kapellan på gården Strand i Kvernes. I skifte etter Hr Hans Tausan i 1698 nevnes at Hr Jacobs barn har innestående arv fra 29. mars 1677 [? skifte etter Margrethe Jensdatters mor Birgitte Pedersdatter Schjelderup, d. 1677 ?]. Sønnen Jens hadde f.eks 125 rdl i farsarv og 612 rdl i morsarv. Dessuten nevnes at på ham falt følgende gårdparter i arv, Gjul 1 sp 6 mkl, Meissingseth 1 sp 6 mkl, Rensaas 1 sp 12 mkl, Holten 2 øre 6 mkl, Venås 1½ sp og Bergem 1 sp 12 mkl. Hr Tausan hadde tydeligvis vært formynder for Jens.129
     Tønder sier om han at han var en prestesønn fra Bjørnør og at han kalles Jacobus Olai Ursoris i sitt testemonia. Han døde i 1675. Tønder sier at han først var gift med en datter av Hr Anders Eriksen.129

[Gift 1° med Andersdatter; Gift 2° 11 jul. 1671 med Margrethe Jensdatter].

Børn af Margrethe Jensdatter og Jacob Olsen:

229.82.Jens Jacobsen, f. omkr. 1673
230.82.Anna Jacobsdatter
83.31.
Ane Jensdatter
Død før 8 apr. 1717.
     Skifte 8 apr. 1717, Trondhjem.133Avdøde Ane Jensdatter, sal. Peder Nielsen Størens. Halvbror herr Jens Tausans sønn Hans Tausan, myndig, farer med comisskaptein Henrich Henrichsen, her, Anders Tausans barn Hans 15, Markus 14, og Bergithe 12 år, her, fullsøster Gisken Jensdatter sal. Jacob Torstensen Withes, her, halvsøster Kirsten Hansdatter Tausan gift Jørgen Fremmer, Nordmøre, Dorethe Catharina sal. Henrich Rytters, Stangvik og Sara Tausan gift herr Nicolay Engelhart til Vedø. 1 sølvskje, 2 skjortekanpper, 2 geiter, 2 høner, ialt 28 - 21 rd. Gitt skjøte i 1715 til Mad. With på bygården og i 1716 på gården Klæt på Leinstrand..

Gift _____med

Peder Nielsen (Støren)
Død før 14 nov. 1703.
     Søn af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Peder Nielsen Kiøbmand i Throndh.54
     Skifte 14 nov. 1703, Trondhjem.134Enke Anna Jensdatter Tingvold. Barn: 1. herr Daniel Pedersen ved Chr. Hoff, 2. avdøde Niels's barn: Hans såvidt myndig, Niels 15, Anna 23 og Gidschen 19, ved stedfar William Hendrichsen, 3. avdøde Marens barn med avdøde Herman Berentsen: Peder og Daniel, begge antas døde. Lagv. Jacob With. Bygård 160, bygrunner og -plasser, jordegods bl.a. Langlo, Bynesset og Klett, Leinstrand, ialt 929 - 444 rdl..

[Gift 1° med Ane Danielsdatter; Gift 2° med Ane Jensdatter (d. før 8 apr. 1717)].
84.31.
Gidske Jensdatter
Født 11 jul. 1655, Tingvold.135,53.
Død 1 okt. 1730136, begravet 9 okt. 1730, Trondhjem Domkirke.137.
     I Wilhelm Lassens bog slekterne Wibe og Lund (1901) kaldes hun Gidske Jensdatter gift med Jakob Torstenssøn Whitte.138
     I NST 16 (1957-58), s. 302, står der at postmester Casper Wilthagens enke var Gisken JENSDATTER, og dette er en afskrift af Trondhjems overformynder protokol. I samme artikkel henvises til hendes forældres? skifte 19/8 1678, men dette skifte kan jeg ikke finde omtalt.139
     Skifte 1732-1735, Trondheim.140(Gidschen salig Jacob Withes og hendes Mand)..

Gift 1° 9 mai 1677141,53 med

Casper Wilthagen
Født 27 aug. 1627137.
Død 28 mai 1685137.
     Stilling: Rådmann og postmester i Trondhjem139.
     Stilling: Stiftamtskriver i Throndhjem53.
     Han var fra Slesvig, muligens fra byen Wildhagen, eller fra Flensburg, og blev en av Trondhjems største næringsdrivende i sin tid; raadmand og stiftamtsskriver. I sønnen, biskop i Viborg, dr. theol. Caspar Wildhagens biografi benævnes han «General-Postdirecteur over Nordlandene».
     Skifte 13 nov. 1685, Trondhjem.142Avdøde rådmann og postmester Casper Wilthagen. Enke Gisken Jensdatter [hennes foreldres skifte 19. aug. 1678 - ikke trykt i NST, men findes i original ?]. Børn med første hustru Margrethe Lorensd.: postmester Lorens som hadde tilgode morsarv 842 ÷ for barberoplæring, netto 771 Rd., Casper visepastor til Aker og Slottet, Cathrine 18 gift Peder Larsen Blix gullsmed, avdøde Emerentzes sønn Steen Perssen 15, i annet ekte: Jens 7, Cay 5½, Bergitte Margrethe 3½. En annen sønn Cay av 1. ekte var død før faren. Enkens svoger Peder Nielsen Støren. 5529 ÷ 4537 rd., derav gull og sølv 338, rede penger 578, gård 1050, jordegods. 6. april 1687 efterutlodning av 600 rd..

[Gift 1° med Margrethe Lorentzdatter (Jessen) (d. omkr. 1677); Gift 2° 9 mai 1677 med Gidske Jensdatter (11 jul. 1655 - 1 okt. 1730)].

Gift 2° 7 feb. 1688, Trondhjem141,53 med

Jacob Torstenssøn Whitte
Født 165678.
Død 171178.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem53.

Børn af Gidske Jensdatter og Casper Wilthagen:

231.84.Jens Caspersen Wilthagen, f. omkr. 1678
232.84.Cay Caspersen Wilthagen, f. omkr. 1680
233.84.Bergitte Margrethe Caspersdatter Wilthagen, f. omkr. 1682

Børn af Gidske Jensdatter og Jacob Torstenssøn Whitte:

234.84.Caspar White
235.84.Torstein White
236.84.Dorthe el. Dorothea Whitte, f. 1688, Trondhjem, d. 1765, Tønset Præstegaard
237.84.Ingeborg Whitte
238.84.Hans Jacobsen White
85.31.
Niels Hansen Tausan
Født 1660143.
     Niels student.54
     Han er muligvis den Nikolai/Nils Tausan der flyttede til Færørerne, eller også er han sandsynligvis død i spæd ????
86.31.
Nikolai el. Niels Tausan
Født 1661, Tingvold144,53.
Død 30 okt. 1705, Bordø ved Færøerne144.
     Nikolai Tausen. F. 1661 i Tingvold i Norge. Søn af mag., provst Hans Tausen og Birgitte Schjelderup. Barber og sysselmand på Strømø 1691. Druknede 30. Okt. 1705 sammen med præst Hans Ferslew og 7 mand ved «Skårene» under Bordø. Han var ætling af reformatoren Hans Tausen; hans descendenter bærer endnu navnet og ejer kongsgården i Hove på Suderø.144
87.31.
Jens Hansen Tausan
Født 1663136.
Død 16 aug. 1697143.
     Hr. Jens Sogne-Præst paa Röraas fik Ingebor lagmand Hans Veslings Dotter.54

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter Wesling
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....

Børn af Jens Hansen Tausan og Ingeborg Hansdatter Wesling:

239.87.Hans Tausan
88.31.
Peder Tausan
Født 1665143.
     Omtales ikke ved skiftet efter sin halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717. Omtales ej heller hos Schøning.133,54
89.31.
Hans Hanssøn Tausan
     Hans 3. Lectie Hörer i Skolen [? Trondheim Katedralskole ?].54
90.31.
Kirsten Hansdatter Tausan
Født omkring 1667136.
Død efter 8 apr. 1717145.
     Kirsten som fik Jacob Michelborg Borger paa Nordmör.54

Gift 1° 1690136 med

Jacob Johansen Mechelborg
Født omkring 1629-1630146.
Død 1695146.
     Søn af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter.
     Han overtog Kvalvåg efter faderens død.146
     Erlandsen kalder ham da også Johan Mechlenborg, hvilket kunne være Jacob's far, og det er ham der døde 1673, 67 Aar gl.

[Gift 1° omkr. 1660 med Margrethe Christensdatter; Gift 2° 1690 med Kirsten Hansdatter Tausan (omkr. 1667 - eft. 8 apr. 1717)].

Gift 2° _____med

Jørgen Femer
Født omkring 1670147.
Død 1732147.
     Søn af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.

Børn af Kirsten Hansdatter Tausan og Jacob Johansen Mechelborg:

240.90.Anne Jacobsdatter Mechelborg, f. 1691
241.90.Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg, f. 1693, d. 1722
91.31.
Dorothea Cathrine Tausan
Født 1670, døbt 1670, 2 ep. 1670148.
Død efter 8 apr. 1717149.
     Dorthe Catharin givt med Hr. Henrich Rytter d. yngre.54
     Erlandsen skriver hun er datter af Hans Tausan's andet ægteskab. Men hvis det er korrekt at Dorothea er døbt 1670 må hun være af hans første ægteskab. - Desuden bliver hun gift 1690 med Henrik Rytter - så hun må være af første ægteskab. Dette fremgår også af halvsøsteren Ane Jensdatters skifte 8/4 1717.143

Gift 1° 1690, 4. Trin. 1690.148 med

Henrik Henriksen Rytter
Født omkring 1655150,148.
Død før 8 apr. 1717151.
     Søn af Henrik (Mogensen) Rytter og Elen Michelsdatter.

Gift 2° efter 1717148 med

Johan Røg
     Søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.
     Stilling: Proprietair i Stangvig143.
     Sandsynligvis søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.

Børn af Dorothea Cathrine Tausan og Henrik Henriksen Rytter:

242.91.Gisken Henriksdatter Rytter
92.31.
Anders Hansen Tausan
Født 1671143.
     Anders Guldsmed-Svend.54
     Stilling: Skipper152,143
     Skifte 15 apr. 1707, Trondhjem.153Enkens bror og lagv. Laurids (Lorentz?) Marcussen Holst. Bygård 400, 1/32 i «Den Norske Løwe», ialt 651 - 532 rd..

Gift _____med

Kirstine Marcusdatter Holst
     Datter af Marcus Holst.

Børn af Anders Hansen Tausan og Kirstine Marcusdatter Holst:

243.92.Hans Andersen Tausan, f. omkr. 1701
244.92.Markus Andersen Tausan, f. omkr. 1702
245.92.Birgitte Andersdatter Tausan, f. 1704, d. 1748
93.31.
Sara Hansdatter Tausan
Døbt jan. 1673, 2den søndag efter Helligtrekonger 1673.154.
Død efter 1719, Kobberholmen i Veø155.
     Hun flyttede efter Mandens Død [1719] til Kobberholmen i Veø Præstegjeld og levede her i adskillige Aar.154

Gift _____med

Nicolai (Niels) (Jacobsen? el. Andersen?) Engelhart
Født omkring 1668, Meldalen156,157.
Død 1719, Veø154.
     Søn af Jacob (Anders?) Engelhart og Lisbet Steensdatter el. Hansdatter Henie.
     I Norsk Slektshistorisk Forenings kildemateriale til en norsk prestehistorie, innsamlet av Otto Delphin Amundsen og Sigurd Engelstad, er hr. Nicolaus Engelhart registrert under navn Niels Jacobsen Engelhart.158
     I skifte etter Nicolaus er nevnt sølv merket: AEHLSD 1680 og AEHLSD 1670. Det kan tænkes at AEHLSD er Nikolais foreldre Anders Engelhart og Lisbet Steensdatter.
     Var först prest vid flottan i Danmark; blef 24. febr. 1693 kaplan i i Tingvold af Trondhjems stift, 1700 vicepastor i Næsset i Romsdalen, 4. sept. 1716 på förbön af teol. lektorn i Trondhjem Thomas von Westen hos konung Fredrik IV och missionskollegiet kyrkoherde i Veö i Romsdalen. Han omtalas med mycken aktning för sin lärdom, synnerligast i hebreiska, sin fromhet och sitt embetsnit. Äfven var han en bland de s. k. »sju stjernorna«, ett af de sju berömde presterna Thomas von Westen, Jens Juel, Amund Barchow, Mentzer Ascanius, Peder Ström, Ejler Hagerup och Nikolai Engelhart bildadt andligt sällskap, som ifrade för sedlighetens och kyrkodisciplinens höjande samt för missionsverksamthet bland lapparna. Sålunda ingåfvo de 17. april 1714 m. fl. gånger klagoskrifter till konungen och uppgjorde förslag till lapparnas omvändelse, hvilket konungen gillade och sanktionerade. Bland deras ordenslöften ingick äfven att uppfostra hvarandras efterlefvande barn, af hvilket löfte Nikolai hade stor fördel, då han vid sin död efterlemnade nio omyndiga barn. Veö kyrka förvarar hans porträtt, som dock saknar någon som helst inscription.157
     Født i Meldalen, hvor Faderen formodes at have været Capitain. Hans Forfædre menes at være indkomne fra Tydskland til de norske Bjergværker. Var først Skibspræst, dog uordineret i Danmark, blev 24 Febr. 1693 ordineret til pers. Capellan til Thingvold, 1700 Vicepastor til Næsset, og 11 Septbr. 1716 Sognepræst til Veø, paa Lector Thomas von Westens Ansøgning og Forbøn til Kong Frederik d. 4de og Missionscollegiet. Døde 1719. Var en for sit Kald nidkjær og tillige lærd Mand, især meget kyndig i det hebraiske Sprog, og var han Medlem af det af Thomas v. Westen stiftede og af 7 Præster bestaaende religieuse Samfund. Hammond i sin nord. Missionshist. S. 82 ff. 231-25, 352 og fl. St. omtaler ham med megen Agtelse. - Hans Portrait hænger i Veø Kirke.154
     Han var medlem av det forbund og åndelige samfunn som i norsk kirkehistorie er kjent under navnet «Syvstjernen», og foruten ham selv bestod av Thomas von Westen, Peder Strøm, Mentz Ascanius, Eiler Hagerup, Amund Barchow og Jens Juel. De tilhørte den eldre pietistiske skole og søkte fornyelse i Kirken for å kunne bekjempe ugudelighet og fremme kirkedisiplinen. Dessuten inngav de 1715 til kongen forslag om misjonsvirksomhet blandt samene hvilket førte til at Thomas von Westen begynte sin første samiske misjonsreise i 1716.159
     Skifte 1721160Av barn nevnes: Hans, Anders, Bastian, Jacob, Thomas, Elisabeth, Birgitte, Gisken og Anna. Sølv merket: AEHLSD 1680 og AEHLSD 1670..

Børn af Sara Hansdatter Tausan og Nicolai (Niels) (Jacobsen? el. Andersen?) Engelhart:

246.93.Hans Engelhart, f. 1702, Næsset, d. 1761, Oddernäs
247.93.Andreas (Anders) Engelhart, f. omkr. 1704
248.93.En søn
249.93.Bastian Engelhart, f. 1709, Næsset., d. 1774, Froen.
250.93.Jacob Engelhart, f. 1711, Næsset., d. 1756, Holstein.
251.93.Thomas von Westen Engelhart, f. omkr. 1713, d. eft. 1774
252.93.Elisabeth Engelhart, f. 1714, Næsset, d. 1766, Sør-Trøndelag.
253.93.Birgitte Engelhart
254.93.Gidsken Engelhart
255.93.Anna Engelhart, f. 1716, Veø, d. 1752, Jøringfjord
256.93.Engelhart
94.31.
Anna Tausan ?????????
     Hun er ikke nevnt i skiftet efter sin halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717.
95.32.
Peder Schjelderup
Født 1662.
Begravet 31 dec. 1737, Evjen i Ørkedalen., 75 Aar gl.10.
     Conrektor i Throndhjem. (mange børn).

Gift _____med

Birgitte Lauritsdatter Brix
Født 1673.
Død 4 feb. 174210.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° 1691 med Simon Simonsen Hoff (omkr. 1634 - 2 okt. 1708); Gift 2° med Peder Schjelderup (f. 1662)].

Børn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix:

257.95.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1711, d. 1773
258.95.Søren Pedersen Schjelderup, d. 1753, Støren ?
96.32.
Hans Sørensen (Schjelderup)
     Ifølge hr. Jacob Lund død udenlands som Student.
97.32.
Herman Sørensen (Schjelderup)
     Død ung, «blöede sig ihjel, da han gik i Skole».46
98.32.
Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172146, begravet 23 mai 1721161,162.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.46
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.162

Gift 1° 13 okt. 1697, Trondhjem163,10 med

Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn164,46,164.
Død 169946.
     Datter af Raphael Lund og Sophie Randulf.

[Gift 1° med Morten Mikkelsen Thune (d. mai 1695); Gift 2° 13 okt. 1697 med Johan (Johannes) Schjelderup (d. 9 mai 1721)].

Gift 2° 28 okt. 170546,164 med

Karen Collin
Født 168946,164.
Død 19 jun. 1763165,10, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim10.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Gidsken Raphaelsdatter Lund:

259.98.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin:

260.98.Jens Schielderup, f. 1706, d. 1766
261.98.Caspar Abraham Schjelderup
262.98.Gidsken Dorthe Schjelderup, d. 1766, St. Jørgens Hus.
263.98.Karen Johansdatter Schjelderup, f. 1712, d. 1780
99.32.
Ove Sørensen Schjelderup
Født omkring aug. 1674.
Død 25 jan. 175610.
     Blev 1704 Amtmand over Nordlandene, 1714 Justitsraad, 1731 Etatsraad og senere Conferentsraad. Eiede Fosen Gaard i Ørlandets Præstegjeld.46
     Ifølge Erlandsen havde Ove og Catharina een Søn, men i Norske Samlinger VI, s. 162 står at ægteparret var barnløst.
     1756, 17. junij, bestædiget Sl: Conferentz Raad Ove Schielderup, 81 aar 10 mdr. 3 uger 5 dage.10,165
     Indtegt av begravelser: 1756, 2. aug. - for Conferentz Raad Schielderups liig 10 rdr.10,165

Gift _____med

Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch
     Datter af Hans Munch.
     Erlandsen kalder hende Catharina.

[Gift 1° med Peter Blichfeldt; Gift 2° med Ove Sørensen Schjelderup (omkr. aug. 1674 - 25 jan. 1756)].

Børn af Ove Sørensen Schjelderup og Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch:

264.99.Søren Schjelderup
100.32.
Gidsken Schjelderup
Død 5 mai 1701.

Gift 167846 med

Joachim Irgens
Født 5 mai 1644.
Død 1725.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
     Doktor. Stadsphysicus, først i Trondhjem, siden i Christiania. 10 Børn.46

Børn af Gidsken Schjelderup og Joachim Irgens:

265.100.Johannes Irgens, f. 1684, d. 1760
101.32.
Gjertrud Margrethe Schjelderup
Død efter 1743.

Gift _____med

Peder Jensen Randulf
Født omkring 1652.
Død 1700166.
     Søn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.
     Sogneprest til Tønsberg. 5 Børn.

Børn af Gjertrud Margrethe Schjelderup og Peder Jensen Randulf:

266.101.Herman Pederssøn Randulff, d. 1744
102.32.
Anna Catharine Schjelderup

Gift 1° 11 okt. 1697, Domkirken i Trondheim.10,166 med

Niels Hansen Meyer
Født 1659113.
Død 22 mai 1705, København.167,10.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Stjørdal og Verdal] den 4. dec. 1694. I tingboken for Stjørdal og Verdal finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som fogd første gang fra mai 1695. Han sto som fogd til i 1702 og nevnes siste gang i tingboken den 28. jan. 1702. Ifølge Tønder så ble han i 1705 krigscommesarius men døde like etter i København.168
     Krigskommisair til Øie i Melhus.167

Gift 2° _____med

Sylvester Bergmann
     Foged paa Strinden.

Børn af Anna Catharine Schjelderup og Niels Hansen Meyer:

267.102.Søren Nielsen Meyer
268.102.Margarete Nielsdatter Meyer, d. 1756, Melhus.
269.102.Anna Nielsdatter Meyer

Generation 6.

103.39.
Christen Jørgensen Trane
Født 163559.
     Var 40 Aar udenlands og kom 1698 tilbage til Egersund, hvor han levede 1701.59
104.39.
Inger Jørgensdatter Trane
Født omkring 1637169.
     3 Børn.59

Gift _____med

Gunder Jacobsen
Født 162459.
Død 1687, begravet 1 dec. 168759.
     Borger til Stavanger, bosat i Egersund.59
105.39.
Kirstine Jørgensdatter Trane
Født omkring 164559.
Død 29 nov. 171059.

Gift _____med

Asser Andersen
Født omkring 164059.
Død omkring 170059.
     Tog 12. jan. 1669 Borgerskab i Stavanger, bosat i Egersund. Stamfader for Familien Hiorth i Egersund.59
     Asser Andersen, Familien Hiorths Stamfader, maa antages at have tilhørt en af Distriktets Bondeslægter. I Skiftet efter Sofia Kidelsdatter Slettebø i Egersund 14. sep. 1692 kaldes han hendes Børns Morbroder. Dette kan dog neppe forstaaes bogstaveligt. Maaske var han en Søn af den Anders Slettebø, som 1638 nævnes i Egersund. Der er paa Grund af Navnelighed og Eiendomsforhold Grund til at antage, at han, ialtfald kognatisk, har tilhørt en Slægt, som hørte hjemme paa Gaardene Aarstad og Eie i Egersunds Skibrede, og hvis Stamfader Endre Thollefsen, der synes at have været gift med Ingeleff, Søster af Sognepræst til Helleland Knud Ormsen (Orm paa Aarstad 1519), 5. febr. 1599 kjøbte en Del af Aarstad.170
     Familien Hiorth fører som Vaabenmærke: i Skjoldet en springende Hjort foran et Træ; paa Hjelmen en halv springende Hjort.170

Børn af Kirstine Jørgensdatter Trane og Asser Andersen:

270.105.Ammeline Assersdatter Hiorth
271.105.Anders Assersen Hiorth
272.105.Jørgen Assersen Hiorth
273.105.Laurits Assersen Hiorth
274.105.Cort Assersen Hiorth
275.105.Carl Assersen Hiorth
276.105.Jens Assersen Hiorth
106.40.
Lauritz Berntsen Sysenvindius
Født 1627169.
Død 1674169.
     Sogneprest til Lye på Jæren.169

Gift 1° 165422 med

Ellen Thomasdatter Wegner
Født 162422.
Død 166622.

Gift 2° _____med

Rebekka Humle
Død 1667.

Gift 3° _____med

Mette Lem
Født imellem 1651 og 1652.
Død 1707.

Børn af Lauritz Berntsen Sysenvindius og Ellen Thomasdatter Wegner:

277.106.Adriane Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1654
278.106.Kirsten Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1656, d. 1732
279.106.Karen Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1659

Børn af Lauritz Berntsen Sysenvindius og Mette Lem:

280.106.Ellen Rebekka Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1672
281.106.Laurentia Lauritzdatter Sysenvindia, f. 1674
107.40.
Anne Berntsdatter
Født 1630.
108.40.
Adrianne Berntsdatter
Født 163422.
Død 170422.

Gift 1° _____med

Hans Pedersen (Waltenberg?)
     Stilling: Rådmann i Stavanger22.

Gift 2° _____med

Søfren Lauritzen

Børn af Adrianne Berntsdatter og Hans Pedersen (Waltenberg?):

282.108.Peder Hansen Waltenberg, f. 1665, Stavanger., d. 1732
109.40.
Peder Berntsen
Født 1635.
     Borger i Stavanger 1677.22

Gift _____med

Karen Aanensdatter
110.40.
Jens Berntsen
Født omkring 163622.
Død 168322.
     Kemner i Stavanger.22

Gift _____med

Anne Samuelsdatter (Østraat)
111.40.
Vibeke Berntsdatter
Født 1638.
112.40.
Svend Berntsen
Født 1640.
113.40.
Bernt Berntsen Sysenvindius
Født omkring 164022.
     Student i 1676.22
114.41.
Lisbeth Henrichsdatter Schurmann
Født omkring 1645169.

Gift _____med

Samuel Samuelsen (Vatne)
Født 1625169.
Død 27 nov. 1695169.
     Søn af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
     ? Søn af Samuel Pedersen, Vatne ?
     Gårdeier i Høyland, Sandnes.169

Børn af Lisbeth Henrichsdatter Schurmann og Samuel Samuelsen (Vatne):

283.114.Lisbeth Samuelsdatter (Vatne), f. 1665
284.114.Maren Samuelsdatter (Vatne), f. 1669
285.114.Karen Samuelsdatter (Vatne), f. 1673, d. 1756
286.114.Kjell Samuelsen (Vatne), f. 1679
287.114.Marken Samuelsdatter (Vatne), d. 1729
288.114.Kirsten Samuelsdatter (Vatne), f. 1680, d. 1756
289.114.Samuel Bloch Samuelsen (Vatne)
115.44.
Daniel Jakobsen Høeg
Født omkring 1630.
     Stedfaren Hans Piil bygslede for Daniel Gaarden «Øvre Vigedal» i Vigedal.26
     Lever 1701 på Øvre Vikedal i Vikedal.

Gift _____med

Dorte Larsdatter
Født 1618.
     Lever 1678.
116.45.
Samuel Bugge
     Mag. Samuel Bugge, Provst og Præst til Leganger efter sin Fader. Gift med Anna Sophia Randulph, Datter af Jubel-Lærer Biskop Randulf.31

Gift _____med

Anna Sophie Randulf
     Datter af Niels Enevoldsen Randulf og Mette Pedersdatter.

Børn af Samuel Bugge og Anna Sophie Randulf:

290.116.Mette Dorothea Bugge
291.116.Dorothea Cathrine Bugge, d. omkr. 1767
292.116.Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge
293.116.Inger Margrethe Bugge
294.116.Anne Sophie Bugge
295.116.Jens Bugge
296.116.Niels Bugge
297.116.Samuel? Bugge
117.45.
Jens Bugge
     Borger i Bergen
118.45.
Inger Jensen Bugge
Født omkring 1677, Leikanger, Sogn og Fjordane171.
Begravet 20 mar. 1749, Førde, Sogn og Fjordane171.
     Hr. Peder Hanning efterlattes enke.172

Gift 11 sep. 1701, Fresvik, Sogn og Fjordane171 med

Peder Pedersen Hanning
Født 1673173.
Død 1718171.
     Søn af Peder Pedersen Hanning og Margrethe Jespersdatter.
     Sognepræst til Førde 6. nov. 1700. Tre aar i huset hos sin morbroder, kgl. konfessionarius i København, dr. theol. Peder Jespersen, hvor ogsaa Peder Wessel (Tordenskjold) fra 1704-06 opholdt sig. Var student 1691.173

Børn af Inger Jensen Bugge og Peder Pedersen Hanning:

298.118.Peder Pedersen Hanning, f. 1707, d. 1747
299.118.Margrethe Pedersdatter Hanning
119.45.
Maren Bugge
     Ugift 1719.172
120.47.
Henrik Miltzow
     Stilling: Studiosus172
121.47.
Christentze Miltzow
     Enke (før 1720?) efter en Sognepræst/Kapellan.172

Gift _____174med

Rasmus Stoud
     Søn af Otto Stoud og Catharine Munthe.
     Rasmus Stoud, Oberstlieutenant. Gift med Christence Miltzow.174
     Rasmus Stoud, Capitaine. Gift med Christence Miltzow.175
122.49.
Jens Schreuder
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skiold.70
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skjold, gift med Karen Ovesdatter; han blev Sognepræst til Skjold 23. April 1689, Magister 1708.72
123.49.
Inger Margrete Schreuder
Døbt 5 okt. 166972.
Død før 1720172.
     Inger Margrete Schreuder, gift med Hr. Thomas Ruus, residerende Capellan til Ous.70
     Inger Margrethe Schreuder, født 1669, døbt 5. Oktober, gift med Thomas Ruus, residerende Kapellan til Os.72

Gift _____med

Thomas Ruus

Børn af Inger Margrete Schreuder og Thomas Ruus:

300.123.Hans Ruus
301.123.Otto Ruus
302.123.Anne Kirstine Ruus
124.49.
Dorothea Schreuder
Døbt 21 mai 167272.
Død 173172.
     Dorthe Schreuder, gift 1° med Kammerraad D. Deuch, og 2° med von Rechen i Bergen.70
     Dorothea Schreuder, født 1672, døbt 21. Mai, død 1731, gift 1) med Kjøbmand i Bergen, Kommerceraad Diderik Dauch, død 1707; 2) 30. Jan. 1708 med Henrik van Rechen.72

Gift før 1720 med

von Reizen (Reiden?)
     Borger i Bergen.
125.49.
Susanne Schreuder
Døbt 30 mai 167572.
Død 174272,175.
     Susanna Schreuder, gift 1° med Hr. Hans Arntz, 2° med Hr. Michael Stub, begge Sognepræster til Stadsbøygden.70
     Susanne Schreuder, født 1675, døbt 30. Mai, død 1742; gift med Hans Arentz.72

Gift 1° _____med

Hans (Johan) Petersen Arentz
Født 24 mai 1670, paa Malmanger i Bergens Stift176.
Død 23 mai 1720176.
     Søn af Peter Henriksen Arentz og Sara Hansdatter.
     Sognepræst til Stadsbygden Juli 1696. Blev 1718 Provst i Fosens Provstie og døde paa sin Eidomsgaard Rein den 23 Mai 1720, efter nogle Aars Brystsvaghed og Steensmerte. Portrait i Hovedkirken. [Se videre i Erlandsen.]176

Gift 2° 18 jul. 1721177 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift177.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.177.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]177
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.178

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Børn af Susanne Schreuder og Hans (Johan) Petersen Arentz:

303.125.Frederik Arentz, f. 1702, d. 1779
304.125.Willum Arentz, f. omkr. 1706, d. 1777
305.125.Hans Arentz
306.125.Otto Arentz
307.125.Anna Schjelderup Arentz, f. 1709, d. 1757
308.125.Sara Arentz

Børn af Susanne Schreuder og Michael Stub:

309.125.Susanne Michaelsdatter Stub, f. 1723, Stadsbygd, d. 1795, Søgne
126.49.
Peder Ottosen Schreuder
Død 30 jan. 1738179.
     Hr. Peder Schreuder, Sognepræst til Glopp, døde 1737. Gift med Barbara Finde.70
     Peder Ottesen Schreuder. Søn af Otto Hansen Schreuder, Sognepræst til Nykirken i Bergen, depon. privat 1692 (fra Helsingør Skole?), tog Bacc.-graden 1694, blev 24 Nov. 1703 Sognepræst [til Gloppen, Nordfjord Provsti] og døde 30 Jan. 1738.179
     Gift med Barbara Finde, Datter af Sognepr. i Førde Henrik Finde; hun døde 1761. Børn (Ordenen uvis): Hans, Inger Beate, Else Margrethe, Otto, Jens, Maren, Anne, Barbara og Henrik.179

Gift _____med

Barbara (Henriksdatter) Finde
Død 1761179.
     Datter af Henrik Pedersen Finde.

Børn af Peder Ottosen Schreuder og Barbara (Henriksdatter) Finde:

310.126.Hans Schreuder, f. 1699
311.126.Inger Beate Schreuder, f. 1705
312.126.Else Margrethe Schreuder, f. 1707
313.126.Otto Schreuder, f. 1708
314.126.Henrik Pedersen Schrøder, f. 1710, d. 1763
315.126.Jens Schreuder, f. 1713
316.126.Maren Schreuder
317.126.Anne Schreuder
318.126.Barbara Schreuder
127.51.
Malene
     Hun antages at være en Datter af Oberst Oluf Worm Schjelderup.10

Gift _____med

Peder Olufsøn Kierulf
Født 1645180.
     Fra Jylland. Bosat i Christianssand.181

Børn af Malene og Peder Olufsøn Kierulf:

319.127.Nicolai Pederssøn, d. omkr. 1710
320.127.Johanna Pedersdatter, d. 1725
321.127.Maren Pedersdatter, f. 1684, d. 1740
322.127.Ole Pedersen Schjelderup, f. 1675, d. 1722
128.54.
Inger Dorothea Schjelderup
Født 1691182.

Gift 1° 19 mar. 1711183 med

Christen Rømer (Rønne?) Aagaard
Født 11 jun. 1684, Vordingborg183.
Begravet 22 okt. 1736183.
     Søn af Anders Aagaard og Mette Christensdatter Rømer.
     Student 1703; Ex. 27. jan. 1707; Magister 1708. Sognepræst til Bringstrup og Sigersted, Sjællands Stift 11. dec. 1709. Begr. 22. okt. 1736; sengeliggende i ca. 20 Aar.; Legatstifter.
     En nevø til politimester Ole Rømer i København.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 19 mar. 1711 med Inger Dorothea Schjelderup (f. 1691)].

Gift 2° 1739183 med

Christensen
     Commerceraad fra Holbæk.
129.54.
Jørgen Jensen Schjelderup
Født 1692182.
130.54.
Anna Cathrine Schjelderup
Født 14 feb. 1694182.
Død 1775184.

Gift 16 aug. 1718183 med

Johan Sørensen (Severin) Franch
Født 15 okt. 1684183.
Død 8 apr. 1739183.
     Pers. Cap. i Jernløse (Søndre-) 15. april 1710. Sognepræst til Alsted og Fjenneslev, Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift 1717.183

[Gift 1° 29 okt. 1715 med Maren Jacobsdatter Lund (d. 21 jan. 1717); Gift 2° 16 aug. 1718 med Anna Cathrine Schjelderup (14 feb. 1694 - 1775)].

Børn af Anna Cathrine Schjelderup og Johan Sørensen (Severin) Franch:

323.130._____
324.130._____
325.130._____
326.130._____
131.54.
Anna Margrethe Schjelderup
Født 20 mai 1695182.
Død 14 sep. 1724.

Gift 10 nov. 1723 med

Hans Hansen Sneedorff
Født omkring 1670.
Død jul. 1742.
     Magister.

Børn af Anna Margrethe Schjelderup og Hans Hansen Sneedorff:

327.131.Jens Schelderup Sneedorff, f. 1724, d. 1764
132.54.
Dorothea Susanna Schjelderup
Født 13 nov. 1696182.
     Ugift 1719.172
133.54.
Jens Jensen Schjelderup
Født 16 apr. 1699182.
134.55.
Jens Schielderup
Død 4 jun. 1707, Trankebar185.
     Muligvis en ætling til Jens Schjelderup og Inger Worm, hvor navnet Søster går igen.
     Overassistent ved Negotien (Ostind. Komps.) i Trankebar. Var netop udset til at være Opperhoved paa Logen Dannemarksnagore i Bengalen, da han døde 4. juni 1707 i Trankebar. Efterlod 1400 Rdlr. til deling mellem »Enken og Et Pigebarn«185

Gift _____med

Maria Møller
     Med sin tredie mand Hendrich Just "patrierede" Maria Møller og hendes datter af første ægteskab, Søster Schielderup, 27. okt. 1708 med »Printz Georg«.185

[Gift 1° med Jens Schielderup (d. 4 jun. 1707); Gift 2° med Didrik Kastberg (d. 1708); Gift 3° 1708 med Hendrich Jensen Just].

Børn af Jens Schielderup og Maria Møller:

328.134.Søster Schielderup
135.56.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født 1666, Støren ?186.
Død 8 jun. 1706, Støren ?186, begravet 17 jun. 170610.
     Jörgen student.54
     Blev 16 April 1700 Sognepræst her [Støren]. Døde 8 Juni 1706. Schønau i sin Samling af danske lærde Fruentimmer, 2den D. S. 1303 beretter, at Jørgen Schjelderup, en habil Student, blev af Professor Steenbuch i Kjøbenhavn antagen til at følge den bekjendte danske Lærde, Frederik Rostgaard, paa hans Reiser som Copist, og at han i Paris blev brugt til at afskrive Libanii Sophistæ græske Breve i det kongelige Bibliothek, og havde Rostgaard med megen Flid underviist ham i at læse de forekommende Abbreviaturer efter den saakaldte codicis regii maximi Anviisning. Denne Reise maa være begyndt i Aaret 1692; thi i dette Aar var Rostgaard i Leyden, 1694 i England, 1695, 96 og 97 i Frankrig, 1698 og 99 i Italien og reiste i September s. A. derfra over Alperne igjennem Tydskland til Leipzig, hvorfra de det følgende Aar kom tilbage til Kjøbenhavn.187

Gift _____med

Dorothea Koplau
Død omkring apr. 1706, Støren præstegård188.
     Datter af Cort Christopher von Koplau.
     Døde paa Barselseng med det tredie Barn, 6 Uger før Mandens Død.188

Børn af Jørgen Pedersen Schjelderup og Dorothea Koplau:

329.135.Maria Schjelderup
330.135.Clara Schjelderup, f. 1701, Støren., d. 1768, Kongsvinger ?
331.135.Jens Schjelderup
332.135.Kirsten Schjelderup
333.135.Conradine Schjelderup, f. omkr. 1706
136.56.
Niels Pedersen Schjelderup
Født 1668, Støren.189.
     Niels Reg---- (uleselig).54
     Capitain, gift med [dansk præsteenke] Anna Hobral [Hobroe?], havde 4 Børn. (iflg. hånskrevet notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).74
     S.T.Dahl skriver i geistligheten s. 154 at Niels ble gift med Anna Stabel.75

Gift _____med

Anna Stabel (Hobroe, Hobral)
Død 23 jan. 1738, Horg.189.
     »en presteenke af Kjøbenhavn« [? enke efter hr. Christen Anderssen Hobro, sogneprest til Aars og Haubro 1651 til sin død 1693 ?].189

Børn af Niels Pedersen Schjelderup og Anna Stabel (Hobroe, Hobral):

334.136.Peter Stephen Schjelderup, f. 1698, d. 1781, Veøy
335.136.Clara Schjelderup
336.136.Jøris (Jøren?) Schjelderup
337.136.Elisabeth Schjelderup
338.136.Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
137.56.
Jens Pedersen Schjelderup
     Sømand, død i udlandet.10
138.56.
Hans Pedersen Schjelderup
     Sømand.10
139.56.
Jonas Pedersen Schjelderup
Død 17 feb. 1723, Holland.10.
     Sømand.74
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: Jonas Skielderup. Maren bort i 6 år. Fattig.190

Gift _____med

Hellene
Død 26 jun. 173610.

Børn af Jonas Pedersen Schjelderup og Hellene:

339.139.Ane Elisabeth Schjelderup
340.139.Peder Schjelderup, f. 1711, d. 1733, Batavia.
341.139.Ane Kierstine Schjelderup, d. 1775
140.56.
Anna Kirstine Schjelderup
     Ane Christin have D. Lisbeth Jorritz-D. With.54

Gift 1° 3 apr. 1695, Støren.10 med

Jørris White
Født 166178.
Død 170078.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Cand. theol..
     Hans Hyldbakk skriver han var gift med Gidsken Pedersdotter Schjelderup.78

Gift 2° 8 jan. 1704, Støren.10 med

Christen Andersen Aalborg

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Jørris White:

342.140.Thorsten Whitte

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Christen Andersen Aalborg:

343.140.Jørris A... Aalborg
141.56.
Gidsken Schjelderup
Født omkring 1670.
Begravet 4 mai 1742, Vinger.
     Gidsken Pige hos Hr. Even paa Quechne.54
     I Wilhelm Lasses notater s. 203B står der «Gidsken Schjelderup, enke efter Sorenskriver Bendix Hejde, blev begravet i Vinger 4. mai 1742, 72 Aar gl.».

Gift 1° _____med

Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 1628191.
Død 1705192.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.54
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)193
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.193
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.193
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.193

[Gift 1° med Kirsten Andersdatter Bruse; Gift 2° omkr. 1671 med Bodil Clausdatter Stabel (1635 - 1698); Gift 3° med Gidsken Schjelderup (f. omkr. 1670); Gift 4° _____ med Marta Nielsdatter; Gift 5° _____ med Randi Kristensdatter; Gift 6° _____ med _____].

Gift 2° _____med

Bendix Heide
     Sorenskriver.

Børn af Gidsken Schjelderup og Niels Jensen Friis:

344.141.Clara Bolette Friis
345.141._____
142.56.
Sara Schjelderup
     Sara [er alt hvad Schøning har skrevet].54

Gift 17 okt. 1703, Støren.10 med

Johan Hønnemann
Begravet 20 aug. 1733, Bakke.10.
     Lieutenant.74

Børn af Sara Schjelderup og Johan Hønnemann:

346.142._____
347.142.Eva Clara Hønnemann
143.56.
Maren Schjelderup
Død 1730194,10.
     Maren [er alt hvad Schøning har skrevet].54
     Død ugift. Hun er sandsynligvis den datter som Erlandsen har kaldt Sara (nr. 2).
     I en efterslægttavle på Frederiksberg bibliotek er hun også først kaldt Sara, men navnet er siden streget over og erstattet af Maren, død ugift 1730.10
     Skifte _____, Estenstad i Sogndale i Støren Prestegjeld195,74Blandt Arvingerne hendes Søsterbørn, Torsten (Elias?) With samt Jørris Adrian? Aalborg.
144.56.
Lucie Schjelderup
     Lucia er paa Wogen.54

Gift 6 apr. 1701, Støren.10,195 med

Christian Rasbech
Født 1655196.
     Lieutenent.74
     4 Børn iflg. Erlandsen.

Børn af Lucie Schjelderup og Christian Rasbech:

348.144.Birgithe Rasbech
349.144.Clara Elisabeth Rasbech
350.144.Beret Christiansdatter Rasbech
145.56.
Peder Pedersen Schjelderup
Død 12 apr. 175510.
     Peder hos Comisair Tönder.54
     Hytteskriver paa Tolgen. 10 børn.
     Skifte 21 jun. 1755, Røros Berg. Skifteprot. 1742-56, s. 108810.

Gift _____Havde 10 Børn.197med

Lucie Hagerup (Hage?)

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?):

351.145.Gidsken Kristine Schjelderup, d. 1761
352.145.Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup, d. 1731
353.145.Abraham Schjelderup, d. 1789
354.145.Richard Nicolai Schjelderup, f. 1716, d. 1791
355.145.Anders Pedersen Schjelderup, d. 1749
356.145.Jens Pedersen Schjelderup, d. før 1755
357.145.Peder Schjelderup
358.145.Lucie Pedersdatter Schjelderup
359.145.Ane Elisabeth Schjelderup
360.145._____
146.57.
Karen Andersdatter (Schjelderup)

Gift _____med

Melchior Andersen Riber
Født omkring 1653.
Død 1726.
     Søn af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
     Fra Hitteren.1
     Godseier, handelsmann på Vikan, Frøja - senere Ansnes på Hitra.

Børn af Karen Andersdatter (Schjelderup) og Melchior Andersen Riber:

361.146.Anders Melchiorsen Riber, f. 1690, d. 1741, Sula.
362.146.Karen Riber, f. 1694, d. 1778, Foslien i Stjørdalen.
363.146.Inger Melchiorsdatter Riiber
147.57.
Anna Michelsdatter (Schjelderup)
     Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen.81

Gift 169182 med

Thomas Jenssen Collin
Født 166282.
Død 174682.
     Sognepræst til Værdalen.82
148.57.
Gidsken Michelsdatter
     Gidsken, s fik Her Even p Qvikne. Børn: Karen, Michel, Ane, Kirsten.81

Gift 1° _____med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 1653198.
Død 17351,198.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.199
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.54
     Sognepræst til Tønset.1
     Sogneprest i Tønset.198

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].

Gift 2° _____med

Bendix Heyde
     Sorenskriver.1

Børn af Gidsken Michelsdatter og Evind Stenssøn Meldal:

364.148.Karen Evensdatter Meldal
365.148.Michel Evensen Meldal
366.148.Anne Evensdatter Meldal
367.148.Kirsten Evensdatter Meldal
368.148.Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
149.57.
Augustinus Skielderup
Født 8 okt. 1672, Beitstadens Præstegaard82,199.
Død mai 17431, begravet 20 mai 1743200.
     Allerede som Barn mistede han sine Forældre. Han kom derefter i Huset til en Præst i Lexvigen [Søren Røg], hvor han var i et Par Aar, indtil en Ildebrand ved Nattetider ødelagde Præstegaarden. Den unge Augustinus blev gjennem et Vindu frelst fra at brænde inde. Ved sin Families Omsorg blev han senere sat i Skole i Trondhjem og dimitteredes i 1690 til Universitetet. I de tre følgende Aar studerede han Theologi og opholdt sig for det meste i Danmark.201
     «Anno 1693 blev han kaldet til Medtjener i Embedet til Lauerdals Præstegjeld i Jarlsberg Grevskab, hvor han 1704 succederede som Sogne-Præst.»202
     «Anno 1773 blev han vice Provst i Jarlsberg Provsti under Hr. Mag. Thomas Gerner i Tønsberg, som ej kunde rejse ud, men førte selv Correspondencen og desl. Ved Provst Gerners Død nedlagde og Hr. Augustinus Provst-Embedet, som den der boede saa langt fra Post-Huuse.»203
     I Arthur Skjelderup "Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson ..., Chria. 1915.", er gengivet Augustinus Skielderups Biografi skrevet af Sønnesønen Jacob Worm Skjelderup.

Gift 1° _____med

Anne Bastiansdatter Stabell
Født apr. 1673.
Død 10 mar. 1706203, begravet 8 feb. 1706200.
     Datter af Bastian Nilssøn Stabell og Augde Andersdatter Thurmann.

Gift 2° 13 okt. 1706, Holmestrand.200 med

Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?)
Født jun. 1661203,200.
Begravet 16 jun. 1740, Lardal203,200.
     Datter af Frederik Olsen og Maren Torkildsdatter.
     I Arthur Skjelderups Eie er et Glaskrus med Sølvlaag, hvorpaa er indridset Aarstallet 1725 og Navnene Augustinus Schielderup og Karen Friderichs Datter Kolstad. (Hvorfor Karen Friderichsdatter i Inskriptionen gives Navnet Kolstad, vides ikke.)203
     Skifte 6 sep. 1740200.

[Gift 1° med Jacob Nielsen Worm (d. 1704); Gift 2° 13 okt. 1706 med Augustinus Skielderup (8 okt. 1672 - mai 1743)].

Børn af Augustinus Skielderup og Anne Bastiansdatter Stabell:

369.149.Michael Augustinussen Skielderup, f. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal, d. 1743
370.149.Jacob Skielderup, f. 1697
371.149.Bastian Skielderup, f. 1698, Roso i Hem., d. 1765, Botne.
372.149.Søren Skielderup, f. 1700, d. 1734, Vinje.
373.149.Augdi Augustinusdatter Skielderup, f. 1703

Børn af Augustinus Skielderup og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?):

374.149.Anne Jacobæa Schjelderup, d. eft. 1771
150.57.
Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 1740204, begravet 12 sep. 1740204.
     Sognepræst til Tolgen.82
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.204
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard204Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 1753205.
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Børn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft:

375.150.Jens Andersen Schjelderup
376.150.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
377.150.Karen Schjelderup, d. 1745
378.150.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
379.150.Elisabeth Schjelderup
380.150.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
381.150.Maren Schjelderup
382.150.Gidsken Schjelderup
151.57.
Jørgen Michelsen (Skielderup?)
     Attest for afg. Jørgen Michelsens Arvinger, belangende endel tilstaaende paa det Austindigste (!) [Ostindiske] Huus udi Holland. .... Aar 1698 den 12 September fremstillede sig for os udi Retten ...., at bemeldte hr. Anders og Augustinus Michelsønner samt Lispet, Gidschen og Mille Michelsdøtre ere rette Søskende til berørte Jørgen Michelsen, og at de hverken ere flere Søskende eller Arvinger til deres ved Døden afgangne Broder Jørgen Michelsen. ....
152.57.
Mille Mikkelsdatter Schjelderup
Født 1679.
Død 1741.
     Se Rennebuboka.
     Skifte 9 sep. 1741, Skamfer i Rennebu.206.

Gift 1° 1699 med

Svend Rasmussen
Født 1657.
Død 1709.
     Se Rennebuboka.
     Rennebuboka gir ham slektsnavnet Schjelderup, men det finnes ingen kjent slektstilknytning til Schjelderupslekta. Ved kjøp av Aunet (III, 23) er han kalt Svend Rasmusson Skamfer. Ved kjøp av Søgard Skamfer (III, 184) er han kalt Svend Rasmusson på Skamferhaugen. Ved kjøp av Storslette (III, 138) er han kalt Svend Rasmusson på Skamfer. Det er således ikke noe kjent slektskap mellem ham og kona Mille Mikkelsdatter Schjelderup. Barna tok navnet Schjelderup.207

Gift 2° 171010 med

Lars Hansen
Død 1733, Skamfer i Rennebu.10,206.
     Skifet [dato ulæselig].10

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Svend Rasmussen:

383.152.Mikkel Svendsen, d. 1739
384.152.Kirsten Svendsdatter Schjelderup, f. 1701
385.152.Hans Svendsen Schjelderup, f. 1706
386.152.Anne Svendsdatter Schjelderup, f. 1708

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Lars Hansen:

387.152.Svend Larsen (Schjelderup), f. 1711
153.57.
Lisbeth Michelsdatter
     «Lisbeth Michels-d: besoven af Christopher Tønder fik siden Claus p Toldboeden».81
154.58.
Anna (Raphaelsdatter) Lund
Født 6 jul. 1658, Skogn.84.
Død jul. 1658.
     Død strax (hjemmedøbt).84
155.58.
Jørgen Lund
Født 11 aug. 165984.
Død okt. 1659208,84.
156.58.
Mats Lund
Født 24 sep. 166084.
Død 27 jan. 168484.
     Blev Student 1678, 19. Juli (fra Trondhjems Skole). Han havde Ventebrev paa Frue Sognekald i Trondhjem, men døde forinden af en Forkjølelse, han paadrog sig («paa Ejdet») under et Besøg hos sin Søster, Anna, gift med Foged Jens Olssøn i Numedal (~: Namdalen). Frue Sognekald blev da givet hans Svoger, Mag. Sebastian Whitte. Mats Lund «var af Gud synderlig begavet paa Prædickestolen», siger Faderen om ham i sin «Haandbog».84
157.58.
Anna Lund
Født 22 dec. 1661209,84.
Død 25 apr. 170484.

Gift 15 sep. 1680, Skogn ?84 med

Jens Olssøn
Født 30 dec. 164384.
Død 169884.
     Foged i Numedal [~: Namdalen], døde i Embedet 1698. (Sit sidste Regnskab aflagde han for Aaret 1696).84
     Af Foged Jens Olssøns 3 Sønner og 5 Døttre kjendes kun 1 Søn af Navn, og han kaldte sig Lund.210

Børn af Anna Lund og Jens Olssøn:

388.157.Ole Jensen Lund (Pharo)
158.58.
Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.210.
Død nov. 1739211,212,210.

Gift 1684, Skogn213,212,210 med

Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?214,212,210.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem212,210.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.212,210
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem..

Børn af Inger Margrethe Lund og Sebastian Withe:

389.158.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
390.158.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
391.158.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
392.158.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
393.158.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
159.59.
Karen Olsdatter Tønder
Født 11 dec. 1661, Trondheim.215.
Død 7 jul. 1735, Trondheim.215.
     Se NST 16 (1957-58), s. 222 ff.

Gift 1° 9 okt. 1679, (Trondheim?)216 med

Jens Hanssøn Collin
Født 8 nov. 1651, Kolding, Danmark.216.
Død 8 mar. 1708, Leangen gård.216, begravet 29 mar. 1708, Vår Frue kirke i Trondheim.216.
     Handelsmand samt Assessor i nordenfj. Overbergamt.217

Gift 2° 9 aug. 1712, Trondheim218 med

Abraham Petersen Dreyer
Født 11 dec. 1671218.
Død 4 aug. 1736218.
     Søn af Peter Carstensen Dreyer og (Anna) Catharina Stricht van Hoffmerssel.
     Etatsraad, Berghauptmand og Lagmand i Trondhjem.217
     Han ble utnevnt til vise-lagmann etter den avdøde [Wilhelm] Mechlenburg den 8. juni 1697 (NK bd. VI, s. 107). I 1703 etterfulgte han faren som lagmann. Finne-Grønn mener at Abraham trolig foresto embetet som virkelig lagmann for faren fra 1697.218
     Han var student i 1687 og baccalaur i 1688. Den 8. juni 1697 ble han overbergamtsforvalter nordenfjells, den 2. juni 1721 ble han bergråd og den 22. juni 1731 etatsråd. Stiftamtmann Ahnen skriver om ham i 1714 at han hadde 900 riksdaler i inntekt som lagmann, 300 riksdaler som oberbergamtsassessor sønnenfjells og 300 som ditto nordenfjells. Han hadde hus og gård i byen [Trondheim], jordegods, sagbruk og eide 30/180 parter i Røros kopperverk, 8/56 parter i Meldal verk og 2/16 parter i Kvikne bergverk. Disse bergparter fikk han trolig gjennom sin hustru som var enke etter Jens Hansen Collin. Den 5. okt. 1722 kjøpte han Østeråt gods på auksjon men solgte dette igjen den 9. juni 1736. Han bodde selv på gården Rønningen [i Strinda, der også faren bodde].218

Børn af Karen Olsdatter Tønder og Jens Hanssøn Collin:

394.159.Anna Catharina Collin, f. 1679, d. 1722
395.159.Maren Collin, f. 1681, d. 1755
396.159.Hans Jensen Collin, f. 1682, d. 1742
397.159.Ole Collin, f. 1684, d. 1712
398.159.Marte Sophie Collin, f. 1686, d. 1701
399.159.Karen Collin, f. 1689, d. 1763
400.159.Peder Collin, f. 1691, d. 1691
401.159.Petter (Peder) Tønder Collin, f. 1692, d. 1733
402.159.Christian Ulrich Collin, f. 1694, d. 1735
403.159.Anna Marie Collin, f. 1697
404.159.Jørgen Christian Collin, f. 1699, d. 1703
405.159.Martha (Mette) Sophia Collin, f. 1702, d. 1760
160.59.
Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 1663219.
Død 1725219.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.219

Gift 1° 24 jun. 1696219 med

Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 1679220.
Død 17 mar. 1716219.
     Datter af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).

Gift 2° 26 jan. 1717219 med

Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix
Født 13 sep. 1684219.
Død 1764219.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal):

406.160.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
407.160.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
408.160.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
409.160.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
410.160.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
411.160.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. omkr. 1703
412.160.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
413.160.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
414.160.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
415.160.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
416.160.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
417.160.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
418.160.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix:

419.160.Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder, f. 1717, d. 1775
420.160.Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder, f. 1719
421.160.Lars Brix Olufsen Tønder, f. 1720
422.160.Peder Olsen Tønder, f. 1721, d. 1813
423.160.Hans Olufsen Tønder, f. 1722, d. 1735
161.59.
Jørgen Olsen Tønder
     Han er ikke nevnt på Tønders tavle men den 3. juni 1678 var Hr Ole på rådstuen og fikk en attest for sin sønn Jørgen som skulle reise bort.221
162.59.
Christopher Olsen Tønder
     Ble kaptein. Bodde på Arretsvig i N-Møre. 7 Barn.222

Gift 1699222 med

Karen Hansdatter Femmer
Født 27 jan. 1678222.
Død 22 mai 1754222.
     Datter af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.
163.59.
Arnoldus Olsen Tønder
Død 1711222.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.222

Gift 1705222 med

Maria Anna Emahus
     Datter af Hans Emahus og Dorothea Henriksdatter (Bull).

[Gift 1° 1705 med Arnoldus Olsen Tønder (d. 1711); Gift 2° med Peder Brønlund].

Børn af Arnoldus Olsen Tønder og Maria Anna Emahus:

424.163.Maren Dorothea Tønder, f. 1706, Dønnæs, d. 1746
425.163.Hans Emahus Tønder
164.59.
Anna Maria Tønder
Født 1667223,222.
Død 1691223.

Gift 1686222 med

Hans Knudssøn Glad
Død 31 mai 1710, Christiania.224.
     Søn af Knud Christopherssøn Glad og Maria (Maren) Berthelsdatter Mule.
     I thingbogen for Indre Sogn 1696 hader det: «læste Hans(?) Glads Kjøbebreff til Thies Nagel paa hvad han og hans Søskende Christine Glad og sal. Karen Glads Børn vare tilfalden efter Hr. Peder Pederssøns Hustru Sidsel Glad.» Hvorvidt der virkelig staar Hans Glad er maaske noget tvivlsomt. Men det maa som det synes læses saaledes. I saa fald maa det vistnok ogsaa antages, at man her har den senere borgermester i Christiania Hans Glad. Denne mand var først toldskriver, derefter raadmand og blev 27. sept. 1701 borgermester i Christiania, hvor han døde. Han blev assessor i overhofretten 14. febr. 1702.224

[Gift 1° 1686 med Anna Maria Tønder (1667 - 1691); Gift 2° 7 mar. 1693 med Maren Grüner (28 mai 1672 - 28 aug. 1752)].

Børn af Anna Maria Tønder og Hans Knudssøn Glad:

426.164.Maria Hansdatter Glad, f. 1687
427.164.Ole (Oluf) Hanssen Glad, f. 1688, d. 1742
428.164.Knud Hanssen Glad, f. 1689
429.164.Peder Hanssen Glad, f. 1690
165.59.
Susanna Olsdatter Tønder
Født 1674222.
Død 1723222.
     4 Barn i første ekteskap.222

Gift 1° _____med

Svend Olsen Høysager
Død 1711225, begravet 21 dec. 1721225.
     Han fikk bestalling på stillingen [byfogd i Trondheim] den 24. mar. 1688. I et brev som han hadde sendt inn til magistraten sier han at han ikke kom i funksjon som byfogd før ved Mikkelsdag i 1688.225
     Wibe sier om han i 1708 att: »han kan leve vel af sin Bestilling, helst som Folket her er heel trættfuld, er ellers ingen dum Mand«.225
     Sorenskriver Skånlund kaller Svend sin gamle medtjener hvilket tyder på at Svend hadde en fortid som kammertjener i Danmark.225

Gift 2° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 1738226.
     Byfogd i Trondheim.222
     Skifte 1737-1742, Trondheim.227(Byf: Jens Hammer)..

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Børn af Susanna Olsdatter Tønder og Svend Olsen Høysager:

430.165.Matthias Høysager
431.165.Ole Mathias Høysager
432.165.Maria Høysager
433.165.Christian Ulrik Høysager
166.59.
Reinholdt Olsen Tønder
Født 1681222.
Død okt. 1704222.
     Han var arvingen til Dønnesgodset men han døde i oktober 1704 da han kullseilte med sin båt.222
167.59.
Gidsken Olsdatter Tønder

Gift _____med

Erik Madsen
     Stilling: Stiftamtskriver i Trondhjem.
     Han ble utnevnt til stiftamtskriver [i Trondheim] den 15. okt. 1691. Han sto som stiftamtskriver ut denne perioden.228
     Han startet sin karriere som kammertjener hos den unge Christian Gyldenløve men gikk i 1688 over i tjeneste som kammertjener for dennes bror Ulrik Gyldenløve. Tønder sier i sin stamtavle at Erik, på grunn av en alt for flott levevis, kom skjevt ut og ble skyldig kongen en masse penger. Dette måtte hans sønn Ulrich Fredrich [Dahl, nevner ikke denne som barn av Erik] ordne etter farens død.228
     Siden hans karriere startet som kammertjener i Danmark var han trolig dansk [Han hadde også en bror Søren eller Morten som var tollskriver ved tollboden i København]. Han var første gang gift med NN [Apoteker Eitel kaller Erik sin svoger]. Andre gang var han gift med Gisken Olsdatetr Tønder.228

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Gidsken Olsdatter Tønder].

Børn af Gidsken Olsdatter Tønder og Erik Madsen:

434.167.Christian Ulrich Eriksen, d. 1751, Molde.
435.167.Stinken Tønder Eriksdatter
436.167.Anne Catharina Eriksdatter
168.59.
Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 1675222.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.229

Gift _____med

Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 1674230.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.231.
     Søn af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.231
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.229

Børn af Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder og Steen Melchiorsen Meldal:

437.168.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
438.168.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
439.168.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
440.168.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
441.168.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
442.168.Marie Meldal Steensdatter
443.168.Ellen Steensdatter Meldal
444.168.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
169.59.
Christiana Olufsdatter Tønder
Født 1679232,222.

Gift 1695222 med

Augustinus Olsen
Født 1660232.
     Søn af Ole Augustinussen Wivel og Lisbeth Kiær.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.232
     12 Børn.222

Børn af Christiana Olufsdatter Tønder og Augustinus Olsen:

445.169.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. eft. 1757
170.59.
Olava Maria Olsdatter Tønder
Født 1684222.
Død 1757222.

Gift _____med

Nils Francke
     Kanselliråd. Hadde 3 barn.222
171.60.
Sara Jacobsdatter Wivel
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.87.
Død 1725, Trondhjem.87.

Gift _____med

Nils Mortensen Lund
Født 1656? 1666?, Stod, Nord Trøndelag87.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag87.
     Søn af Morten Olufsen Lund og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Børn af Sara Jacobsdatter Wivel og Nils Mortensen Lund:

446.171.Anne Marie Nilsdatter Lund, f. 1684, Nord Trøndelag., d. 1762
447.171.Morten Nilsen Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1757, Nord Trøndelag.
448.171.Magdalena Susanna Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1764, Hadsel.
449.171.Jacob Nilsen Lund, f. 1688, Nord Trøndelag., d. 1754, Agerøen.
450.171.Peder Nilsen Lund, f. 1691, Nord Trøndelag, d. 1731, Trondhjem
172.62.
Ole Svendsen Schielderup
Død 1723233.
     ?? Bruker av Reistad gård ??

Gift _____233med

Mali Pedersdatter
Født 1700233.
173.63.
Hartvig Pedersen Schjelderup
Født omkring 1673, (28 år gl. ved manntallet 1701).234.
Begravet 24 jan. 1713, Domkirken i Bergen.67.
     Opholdt sig i Bergens skole ved manntallet 1701.234
174.63.
Nils Pedersen Schjelderup
Født omkring 1674, (27 år gl. ved manntallet 1701).234.
     Den 14. mai 1714 gravlægges Niels Schilderup i Bergen Domkirke - er samme person ?67
175.63.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad19.
Død 174119.

Gift 1° _____med

Johannes Hagerup
Født 1682.
Død 1720.
     Sogneprest i Skjerstad.

Gift 2° _____med

Kjeld Hansen Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 1724235.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.235
     Kield Hansen Stub, fulgde Lector von Westen til Finmarken som første Missionair 1716, siden Præst til Schierstad.178

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Gift 3° 10 nov. 1726 med

Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 1678182.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Søn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

[Gift 1° 9 nov. 1708 med Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?) (25 feb. 1680 - 4 jul. 1722); Gift 2° 10 nov. 1726 med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Anna Pedersdatter Schjelderup og Johannes Hagerup:

451.175.Johannes Hagerup
452.175.Peter Hagerup
176.63.
Hans Pedersen Schjelderup
Født omkring 1678, (23 år gl. ved manntallet 1701).234.
177.63.
Søren Pedersen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).234.
178.63.
Karen Pedersdatter Schjelderup
Født 1682.
Død 1769.

Gift 1° _____med

Lars Nielsen
Født 1644236.
Død 1729236.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.236
     Skifte 21 jun. 172910.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Gift 2° _____237med

Anders Larsen
Død omkring 1750.
     Søn af Barbro Kristensdatter.
     Skifte 1750, Onøen Ytre, Lurøy.237Avdøde Anders Larsen. Arvinger: ektefelle Karen Scheldrup; bror Christen Larsen, Trondheim; avdøde søster Else Larsdatter, gift med Anders Christensen, Selnes i Lurøy, hennes barn: Lars Andersen, Christiania; Christen Andersen, opholder seg hos Peder Fichenschoug i Tromsen fogderi; halvbror Joen Thodahl, Jodahlen i Trondheim; halvsøster Aaselle Thodal, gift med Lars Andersen Riber, Nesna..

Børn af Karen Pedersdatter Schjelderup og Lars Nielsen:

453.178.Inger Martha Larsdatter Schjelderup, f. omkr. 1718, d. 1752
454.178.Anne Larsdatter, d. omkr. 1738
179.63.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født omkring 1683238,234.
Død 1719.
     Udseilet på fremmede steder (1701).234
180.63.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 168544.
Død 1739239.
     Bosiddende på Kvarv øvre, Sørfold, Nordland239
     Synes ikke nevnt sammen brødrene i manntallet 1701.234

Gift 1° 20 nov. 1707240,239 med

Malene Bjørnsdatter
Født _____, Kvarv øvre, Sørfold, Nordland239.

[Gift 1° med Rasmus Olsen (1649 - 1706); Gift 2° 20 nov. 1707 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739)].

Gift 2° _____med

Johanna Jochumsdatter Bredal
Født 1692, Skottnes (Skjetnes) i Buksnes, Lofoten.44.
Død 1727239,44, begravet 12 jan. 1727, Folden.241,10.
     Datter af Jochum Eriksen Bredal og Dorethe Storm.

Gift 3° 16 dec. 1728239 med

Ellen Pedersdatter
Født 1696, Hammerfald, Sørfold, Nordland.239.
Død 7 apr. 1784239.

[Gift 1° 16 dec. 1728 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739); Gift 2° 30 okt. 1740 med Jakob Eliasen (d. 1759)].

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Johanna Jochumsdatter Bredal:

455.180.Jochum Pedersen Schjelderup, f. 1712, Kvarv i Sørfold, d. 1795, Skjærstad i Nordland
456.180.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1714, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1714
457.180.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1716, d. omkr. 1716
458.180.Hartvig Pedersen (Schjelderup), f. 1719, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1745
459.180.Rasmus Pedersen Schjelderup, f. 1722, Kvarv i Sørfold., d. _____
460.180.Dorthe Pedersdatter Schjelderup, f. 1725, Kvarv i Sørfold., d. 1727, Kvarv i Sørfold.

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Ellen Pedersdatter:

461.180.Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup), f. 1729, d. 1750
462.180.Peder Pedersen (Schjelderup), f. 1730, d. 1777
463.180.Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup), f. 1732
464.180.Anna Pedersdatter (Schjelderup), f. 1734
465.180.Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup), f. 1736
466.180.Sophia Pedersdatter (Schjelderup), f. 1739, d. omkr. 1739
181.63.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 168919.
Død 171719.
182.64.
Simon Simonsen Hoff
     Hornemann sier at han bodde på Sjælland.89
183.64.
Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.242.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.242
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.242

Gift 1° _____242med

Anna Steensdatter Meldal
Død 1700243.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Ane Steensd: givt Hr. Söfren Christophersen i Lexvigen.54

[Gift 1° 1687 med Søren Christophersen Røg (1649 - 1697); Gift 2° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704)].

Gift 2° _____242med

Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 1683242.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.242.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

[Gift 1° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704); Gift 2° med Claus Borre].
184.64.
Barbara Simonsdatter Hoff
Død 174289.
     Hornemann har henne som død i 1742.89

Gift 9 aug. 169189 med

Anders Iversen Borch
Født 4 jan. 1664, Gjermanes i Veø.244,245.
Død 23 jul. 1709, Trondheim.244, begravet _____, gulvet i Trondheim Domkirke.244.
     Søn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Han ble i 1687 viserektor i Trondheim og i 1693 virkelig rektor. Anders kalte sig Broch [i S.T.Dahl, Geistligheten, s. 214, kalles han Borch - i rettelser til S.T.Dahl skrives at det rette er Borch].245
     Anders Iversen, fik D. Ole Borchs Tilnavn, f. 1664, d. 1709, Rector i Tronhiems Skole. Gift med Barbara Simonsdotter Hoff. [Døtrene] Anna Borch og Karen Borch, døde ugivte i en høi Alder.174

Børn af Barbara Simonsdatter Hoff og Anders Iversen Borch:

467.184.Margrethe Andersdatter Borch
185.64.
Nils Simonsen Hoff
     Hornemann fører ham opp som sønn her [men i hvilket ekteskap ?].89
186.65.
Birgitte Rosing
Død 1704, på Vedø i Henne.93.
     Hun fik 15 børn, hvoraf de 4 døde som små [Se C.S. Schilbred: Slægten Bull].

Gift _____med

Anders Henriksen Bull
Født 166393.
Død 173593.
     Søn af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter.
     Han er nevnt, «Hr Anders kapellan i Hevne», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.246
     Capellan paa Hitteren.54
     Prost och sogneprest i Hitra.93
     [Se Bull, J.: Den Trønderske slekten Bull, Oslo 1938, s. 25 ff.]

Børn af Birgitte Rosing og Anders Henriksen Bull:

468.186.Nils Rosing Bull, f. 1696, d. 1782
469.186.Rasmus Rosing Bull, f. 1699, d. 1797, Ansness i Hitra.
187.65.
Anna Cathrine Rosing
Født 21 feb. 1669247.

Gift _____med

Peder Kristensen Høyerup Enge
188.65.
Claudia Rosing
Død før 1796.
     Efterlod sig en datter ved navn Anne.

Børn af Claudia Rosing og _____:

470.188.Anne
189.65.
Gjertrud Kirstine Rosing

Gift _____med

Jørgen Clausen Parelius
Død 1733, Valen (Sør?), Hitra.248.
     Søn af Claus Jørgensen Parelius og Marit Gabrielsdatter.
     Se M. Parelius: Stamtavle over slegten Parelius. Oslo 1924.
     Handelsmand paa Sørvalen paa Hiteren.249
     Skifte 1732-1735, Trondheim.140(Jørgen Clausen paa Hitter[ø]en)..

[Gift 1° med Elen Gjerlofsdatter Nettelhorst; Gift 2° med Gjertrud Kirstine Rosing].

Børn af Gjertrud Kirstine Rosing og Jørgen Clausen Parelius:

471.189.Rasmus Rosing Parelius, f. 1708, Sørvalen i Hitteren, d. 1780, Hopsø
472.189.Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius, f. 1713, Hitra.
190.65.
Mille Rosing
191.65.
Else Rosing
192.65.
Claus Rasmussen Rosing
193.66.
Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.4.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.4,249, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.4.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.4
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.4
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.250protokoll 1733-1788, legg 86..

Gift 1° 14 feb. 1706251,4 med

Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 1709251,4.
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter (Holck).

Gift 2° 12 apr. 171110 med

Margrethe Pedersdatter Moursund
Død omkring 17144.
     Datter af Peder Nielsen Moursund og Anna Jensdatter Hind.

Gift 3° 8 aug. 17144 med

Karen Jørgensdatter
Død 11 nov. 17224.
     Fra Trondhjem. I sit ekteskap med Rasmus Schjelderup hadde hun 4 dötre og 2 sönner, hvorav 2 börn overlevet moren.4

Gift 4° 15 aug. 1725252,4 med

Anne Sørensdatter Røg
Født 14 apr. 16944.
Død 15 apr. 17474.
     Datter af Søren Christophersen Røg og Anna Steensdatter Meldal.
     Skifte 13 nov. 1747, Skjervøy prestegård, Skjervøy.4,250Skifte begyndte 13. nov. 1747 og boets brutto utgjorde da ca. 750 rdlr. Skiftet er imidlertid ikke avsluttet, idet der bare er foretatt registrering så der ikke er noen oversigt over boets stilling..

Gift 5° 21 apr. 17484,10 med

Martha Malena Johnsdatter Kihl
     Datter af Joen Hansen Kihl.
     ANTAGELIG DATTER AV JOHN HANSEN KIIL

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Kirsten Augustinusdatter Røg:

473.193.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
474.193.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
475.193.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Karen Jørgensdatter:

476.193.Johan Peter Schjelderup, f. 1721, d. 1786
477.193._____
478.193._____
479.193._____
480.193._____
481.193._____

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg:

482.193.Søren Røgh Rasmussen Schjelderup, f. 1725, Skjervøy., d. 1809, Melbu i Vesterålen.
483.193.Even Rasmussen Schjelderup
484.193.Augustinus Rasmussen Schjelderup
485.193.Henning Rasmussen Schjelderup
194.66.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.253,96.
Død 1744, Tovik, Trondenes.96.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Gift _____96med

Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter (Holck).
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.251

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh):

486.194.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
487.194.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
195.66.
Anne Katrine Andersdatter Schjelderup
Født 9 dec. 1685, Prestegården, Trondenes.254,255.
Død 1 dec. 1767, Røkenes, Trondenes.256,255.

Gift 1720254 med

Nils Hansen Rafn
Født 27 jan. 1690, Røkenes, Trondenes.256.
Død 3 dec. 1767256.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Han etterfulgte faren som eier av Røkenes og var en meget dugelig og driftig mann der etterlot seg en stor formue. Det fortelles at han reiste med eget fartøy til England og hentet 2 store klokker til Trondenes kirke til ombytte med den lille som kirken før hadde. Dette ansåes for så godt gjort, at det tillotes ham for seg og familien og innrette et gravkammer i kirken.257
     Han overtok gården og bedriften efter faren og var en meget duelig og driftig mann, som efterlot sig en stor formue. Det var Nils som sammen med broren Rasmus og sorenskriver Pofel Egedes barn, blev informert av student Peder Schelderup fra Hamarøy. Rasmus Rafn, Nils Rafn og grønlandsapostelen Hans Egede var således barndomskamerater.256
     Nils Rafn var også skipper og reiste regelmessig til Bergen. I 1737 berettes at Nils Rafn var en av de få skippere som var i Sands tinglag. Han skulde overta menighetens tarv og beste ved å seile til Bergen med deres fisk og tran. På en av sine reiser til Bergen (noen påstår England) hadde han med sig en av kirkeklokkene til Trondenes kirke. Klokken skulde til Holland for å omstøpes der. Da Nils Rafn ikke hadde klokken med sig nordover samme år, så kom det rykte i omløp, at han hadde solgt den, for der var meget sølv i den og at han derav ble rik. Han svarte ikke på bakvaskelsen, som hadde vunnet tiltro hos mange folk i bygden, og da han næste år hadde klokken med sig nordover, blev han tilbudt for den tort han led ved ryktene og den tjeneste han gjorde kirken ved å føre klokken frem og tilbake, at han kunde be om en særlig gunstbevisning, så skulde de se om den ikke kunde innrømmes. Nils Rafn ba da om at et begravelsessted i kirken for seg og sin familie, og det fik han.256
     I kirkestolen for 1754 står følgende herom: "Skipper Monsr. Niels Rafn Røchenes haver d. 24de April 1754 indgivet til Deres Høyædle Høyærværdighet Her Biscopen Doct. Friderich Nannestad i Dybeste Ærbødighet en Memorial udi hvilken hand begierede og af de forige 3de Sennjens Præster for den Commune Cassa tilsagde Capel og Begravelses Sted, uden for Chor Dørren, ved den nordre Side maatte blie ham og hans Arvinger tilkjendt som Eiendom og Begravelses Sted i Betragtning af den Tieneste han have gjort Kirken. Herpaa haver Høistbemeldte Deres Høyadle Høyærværdighed Her Biscopen d. 27de May Anni hujus gunstiget resolveret at samme Capel maa efter Forlangende tilhøre ham og hans, naar der betales for hvert Voxet menneskes Liig, som der bliver indsadt til Kirken 2 Rdl. og for hvert Barns Liig 1 Rdl. og i første Kiøb 10 Rdl. for Capellet hvilke for indeværende Aar allerede er betalt og her indføres." Nils Rafn og hustru blev innsatt her 1767-1768.256
     Det var den store kirkeklokke som Nils Rafn hadde fraktet til Bergen. Ifølge den latinske innskrift på klokken skriver den sig fra år 1507. Innskriften lyder i oversettelse: "Jeg kaller hellig Nikolaus og hellig Margaretha. Mester Mogens, erkedegn i Nidaros, gav mig. Dankers gjorde mig i Amsterdam 1507". Klokken sees å være omstøpt i 1742 og 1791. Det må være i 1742 at Nils Rafn har fraktet klokken til Bergen.256
     Som nevnt fikk Nils Rafn eget gravkammer i kirken. Over inngangen til gravkammeret skal der ha vært en tavle med en innskripsjon. Nu vises der bare en i muren innlagt sortmalt stokk. Innskripsjonen lød: "1744. Dette Gravkammer har et kirkelig Consulatium for Senjen, gjennom salige Biscop Hagerup, salige Prost Schelderup, salige Provst Burchard naadigst bevilget Nils Rafn".256
     I Trondenes har kapellet gått under navn av "Ravnegraven". Ravnegraven var ... nordre kapel i veggen mellom kor og skip. Kapellet har oprindelig hatt et alter og en spissbuet åpning i likhet med de tilsvarende kapell på sydsiden. I dette gravkammer har alle lik av Rafnene på Røkenes stått inntil høsten 1899. Likene blev da fjernet - uten de dalevende Rafne-ættlingers vidende - og nedsatt i en fellesgrav på kirkegården (se N. Bardal: Trondenes Kirke, side 16,16?,23,94,116).258
     Kirketilsynet holdt møte 30. mai 1899. Følgende deltok: O. Gude Due, L.T. Holst, Jens Nilsen Bjørnå. Som sak 5 behandledes bl.a. "Rafnegraven", og der blev besluttet at likene skulde flyttes ut av kapellet og begraves på kirkegården. Saken "Rafnegraven" sees også å ha vært oppe til behandling i kirketilsynets møter 23. august og 2. september samme år. Likene må være nedsatt i fellesgrav på kirkegården i tiden 2. september - 12. desember samme år. Kirketilsynet holdt nemlig møte 12. desember angående reparasjonsarbeide ved kirken, og da sees Jørgen Olsen å ha innsendt regning på "graving og nedsetting av lik kr. 30,00" Gravkammerets spissbuede åpning blev gjennmurt med ½ stens vegg, og under denne anbragt en fæl dør. Selve gravkammeret blev i lang tid brukt til kull- og vedbod !. Min [Hans Rafnung] mor [Peroline Hansdatter, f. 1857] forteller at da hun blev konfirmert i Trondenes kirke, var det alminderlig at konfirmanterne tittet på likkistene som stod i kirken, både de kister som var i "Rafnegraven", og de kister som var under gulvet i koret. Der fortaltes at 2 konfirmanter, som hadde vært særlig dristige og tatt bort i noen lik, så nesene falt sammen, siden døde som sinnsyke, og folk satte straks deres sykdom i forbindelse med likene i kirken.258
     Heldigvis kan fellesgraven påvises. Villas Rafn, Liland, var sommeren 1929 en tur i Trondenes. Han snakket da med den gamle kirketjener, som i 1899 sammen med sin svigerfar foretok tømningen av "Rafnegraven" i kirken, og kirketjeneren sa da at der var nedsatt 14-18 kister i fellesgraven, som han også påviste. Navnesedler på de personer som var innsatt i "Rafnegraven", og nu begravd i fellesgraven, skal efter hvad jeg [Hans Rafnung] har hørt vært hos Leif Kulseng, Røkenes. Villas Ravn, Liland, og Hans Rafnung, Narvik, gjorde i 1929-1930 et forsøk på å få festet fellesgraven i slekten "Rafns" navn. Hensikten var å verne om graven ved å få opreist et gravmonument, som var forfedrene verdig, samtidig som der ved et "oprop" i pressen tilsiktedes - foruten en pengeinnsamling til gravmonumentet - også en alminderlig samling av alle ættlinger av Hans Rafn, Røkenes. Man hadde også tenkt sig avholdt et "slektsstevne" i forbindelse med avsløringen av gravmonumentet. Denne vakre ide var Villas Ravns, og viser at han ikke alene er stolt av å tilhøre "Rafnætta", men at han også i gjerning vilde hedre fedrenes minne. Opropet var ferdigskrevet av Hans Rafnung, og de første penger allerede innkommet. Villas Ravn innsendte i juli 1929 en skrivelse til menighetsrådet angående feste av "Rafnegraven". Alt så således ut til å gå godt. Men så vakker som denne tanke om gravfeste og slektsstevner enn var, så blev det ikke noe av det. Året efter blev fellesgraven festet av en annen ættling av Nils Rafn i slektene "Rafn og Normanns" navn. Da Villas Ravn og Hans Rafnung mente at gravfeste kun burde lyde på slekten "Rafns" navn - delvis også av andre grunner - trakk de sig tilbake. Etter de opplysninger jeg [Hans Rafnung] har fått fra Trondenes ligger "Rafnegraven" fremdeles vanskjøttet; noen trepinner viser hvor den er, men ellers er intet gjort for å bevare gravstedet for efterslekten.258
     Et par spørsmål i forbindelse med "Rafnegraven": (1). Kan de nålevende ættlinger av Nils Rafn gjøre juridiske krav på grav-kapellet i kirken ? (2). Hvad vilde menighetsrådet i Trondenes, prosten og biskopen si om Nils Rafns ættlinger - under henvisning til kirkens egne protokoller - innsende en ansøkning om å få gravkammeret tilbake, idet man ønsket asken av de døde anbragt der i urner ? - Ja, dette er bare et par spørsmål som dukker opp. Det er dog så mange vanskeligheter forbundet hermed, at noe slikt naturligvis ikke vil bli gjort. Men så meget galt har de som har stelt med "Rafnegraven" dog gjort, at rette vedkommende burde søke å få anbragt en pen minnetavle med den gamle innskrift over inngangsdøren til "Rafnegraven".254
     En mann, Hans Nilsen, Grunnvassbotn skal ha en del opptegnelser om gamle Trondenesætter, bl.a. også om Rafn-ætta. Han drog i sin tid til Amerika, men nu skal disse optegnelser være sendt til forskjellige personer i Trondenes. Det vilde være interessant å vite hvem som har disse optegnelser, og en offentliggjørelse av disse vilde sikkert ha alminderlig interesse over hele Trondenes.254
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Katrine Andersdatter Schjelderup og Nils Hansen Rafn:

488.195.Anders Nilsen Rafn, f. omkr. 1723, Trondenes.
489.195.Hans Nilsen Rafn, f. omkr. 1724, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
490.195.Johanne Nilsdatter Rafn, f. 1726, Trondenes., d. 1754, Sand.
491.195.Jacob Parelius Nilsen Rafn, f. 1728, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
196.67.
Niels Jensen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).234.
     Sogneprest til Hammarøy 1706.

Gift _____96med

Karen Iversdatter Wolf
Født 1672, Ervik, Trondenes.259.
     Datter af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Er ifølge Finne-Grønn gift med resid. pastor i Hamarøy hr. Jens Nilsen Schjelderup, død 1706.260

Børn af Niels Jensen Schjelderup og Karen Iversdatter Wolf:

492.196.Elisabeth Maria Aagom, d. omkr. 1766
197.67.
Peder Jensen Schjelderup
Født 167998.
Død 170498.
     Kapellan i Torsken.98
198.67.
Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).234,260.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.261.
     Skifte 1751262.

Gift 1709, Hammarøy.261 med

Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.263,261.
     Datter af Hans Joensen Finvedgaard og Maren Hartvigsdatter.
     Skifte 6 okt. 1751261.

Børn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard:

493.198.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
494.198.Joen Andersen Schjelderup, d. 1795, Hamarøy.
495.198.Peder Andersen Schjelderup
496.198.Niels Andersen Schjelderup
497.198.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
498.198.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
499.198.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
199.67.
___________
     En sønn nevnt i farens minnedikt (UbiO: Ms 479 Kvatro).98
200.67.
Anna Bendicta Schjelderup
     En datter nevnt i farens minnedikt (UbiO: Ms 479 Kvatro).98

Gift 29 apr. 1716, Hamarøy kirke med

Christian Olsen
Død omkring 1760.
     Rørvik i Hamarøy.
     Skifte 20 okt. 1760, Rørvik, Hamarøy.

Børn af Anna Bendicta Schjelderup og Christian Olsen:

500.200.Ole Christiansen
501.200.Ingeborg Christiansdatter
502.200.Maren Christiansdatter
503.200.Lisbeth Christiansdatter
201.68.
Hans Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1685264.
202.68.
Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup
Født omkring 1688265.
203.68.
Niels Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1692266.
204.70.
En Søn
205.70.
En Søn
206.70.
En Søn
207.71.
Maren Pedersdatter (Darre)

Gift _____med

Hans Mathiassøn Brun
Født 3 mai 1658, Trondhjem105.
Død 1723, Gildeskaal105.
     Søn af Mathias Hanssøn Brun og Sophie Henriksdatter Dinclow.
     Kapellan til Gildeskaal 1684 og sogneprest s.st. 1688.105

Børn af Maren Pedersdatter (Darre) og Hans Mathiassøn Brun:

504.207.Peder Hansen Bruun, f. 1689, d. 1768
505.207.Henrik Dinclow Hansen Bruun, f. 1699, Gildeskål prestegård., d. 1752
506.207.Johanne Marie Bruun, f. omkr. 1700, d. 1764
208.71.
Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal48.
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.48,266Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Gift _____med

Erik Erikssøn Blix
Født omkring 1651267,268,269.
Død 1711269.
     Søn af Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius) og Barbro Eriksdatter Blix.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).269
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.268
     Skifte 1724, Bodø.270Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Børn af Dorothea Pedersdatter (Darre) og Erik Erikssøn Blix:

507.208.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. før 1724
508.208.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
509.208.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
510.208.Mens Erikssøn Blix
511.208.Stephen Erikssøn Blix
512.208.Sara Eriksdatter Blix
513.208.Barbara Eriksdatter Blix
209.71.
Sara Pedersdatter (Darre)
     Er ifølge NST 1, side 211, gift med en Oluf Bye. Dette kan være Oluf Nielssøn Bye (født ca. 1674), hvis datter Magdalene så må være opkaldt efter Sara's moder.105

Gift _____med

Oluf Nielssøn Bye
Født omkring 1674271.
Død før 20 jan. 1742271.
     Søn af Niels Olufssøn Bye og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I 1681 bodde han hos stedfaren, Anders Brøndlund, og var da «paa 7de Aar». Han var død ved skiftet efter søsteren Maren i 1742.271
     Er muligvis den Oluf Bye der findes gift med Sara Pedersdatter (Darre) - Se NST 1, s. 211.
210.71.
Mentz Pederssøn (Darre)
Født 1673, Gildeskaal48.
Død 3 jul. 1721, Odderstøl i Iveland48.
     Blev kapellan til Evje hos sin fætter hr. Mentz Mogenssøn Blix ca. 1705. (Se P.T. II, 3. s. 81 ff.)48

Gift _____med

Anne Marie Baggesdatter
Født omkring 1671105.
Begravet 12 feb. 1742, Iveland105.

Børn af Mentz Pederssøn (Darre) og Anne Marie Baggesdatter:

514.210.Magdalene Mentzdatter, f. 1707
515.210.Peder Mentzsøn, f. 1709, d. 1723
211.72.
Peder Larssen Krabbe
Død aug. 170146.
     Efterfulgte Faderen i Sognekaldet Aure 1696? (1686).46

Gift 1° _____med

Gjertrud Johansdatter Kaabye

Gift 2° 30 sep. 1693, Trondhjem46 med

Cecilia (Sidsel) Krog
     Datter af Niels Nielsen Krog og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt.
     Søster af Biskop Peder Krog i Trondhjem.46
     Ingen Børn.272
     Hun siges i S.T.Dahls Geistlighet at være en datter af biskop Peder Krog og ikke hans søster.273
212.72.
Mentz Larssen Krabbe
     Reiste bort, uden at man siden hørte fra ham.46
     Reiste til Holland i 1676.109
213.72.
Maren Larsdatter Krabbe
Død før 1698.
     Død ung.46
214.72.
Susanne Larsdatter Krabbe
Død efter 1698274.
     Døde i Armod i Huusmandspladsen Skibshavn under Præstegården (i Aure).46
215.72.
Magdalene Larsdatter Krabbe
Død efter 1698275.
216.72.
Aarsille Larsdatter Krabbe
Død 170846.
     Skifte 12 sep. 1708, Dyrnes.276.

Gift _____med

Anders Bing
Født omkring 1663277.
Død efter 1737.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Anders Bing er på biskop Krogs liste over presteskapet i 1700 satt opp som kapellan her [Brattvær/Veien anneks] fra 1695. Han fikk kallsbrev på stillingen etter den avdøde Hr Christen den 20. aug. 1695. Han er nevnt her i folketellingen i 1701 og i 1708 da hans kone døde. Erlandsen sier at han ble ordinert her den 31. mai 1691, bodde på Dyrnes og ble overflyttet til Korskirken i Bergen i 1721. I 1724 ble han overført til Onsø i Akershus hvor han levde ennå i 1737.276
     I skifte nevnes Hr Anders søster Ellen Bing og Arsilles søster Magdalena Krabbe. Anders hadde tatt til seg sin formann Hr Christens vanvittige datter Karen etter et løfte til enken.276

Børn af Aarsille Larsdatter Krabbe og Anders Bing:

516.216.Lars (Laurits) Andersen Bing, f. omkr. 1699
517.216.Clara Andersdatter Bing, f. omkr. 1703
518.216.Jens Andersen Bing, f. omkr. 1707
217.74.
Michael Olsen Darre
Født omkring 1663277.
     Tønder sier at han ble kalt til kapellan her [i Melhus] av sin farbror Peder den 25. febr. 1693. Han er nevnt her i folketellingen i 1701. Han ble sogneprest her [i Melhus] etter farbrorens død og Tønder sier at han avla sin ed som sogneprest den 28. okt. 1712.278
218.74.
Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup
Født 1663.
Død 13 apr. 1711.
     Sognepræst til Løjten paa Hedemarken fra 1693 til sin død 1711.

Gift _____med

Anna Jessen
Født omkring 1659.
Død _____, Løiten præstegjeld paa Hedemarken., begravet 24 jan. 1755, 96 år gl..
     Datter af Peder Jessen og Antonette Petersdatter Wibe.
     I sit første ægteskab flere børn. I sit andet ægteskab 11 børn, hvorav kun sønnerne Willum og Ole, og maaske datteren Isabella blev voksne.

[Gift 1° med Willum Olsen Dop (d. 1693); Gift 2° med Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup (1663 - 13 apr. 1711)].

Børn af Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup og Anna Jessen:

519.218.Willum (Wilhelm) Schjelderup, f. omkr. 1693, d. 1746
520.218.Isabella Schjelderup
521.218.Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup, f. 1701, d. 1782
219.74.
Maren Olsdatter
Født 1665.
     Hun bodde ennå i 1701 på Røros.279

Gift 1° 1688, Sølvbeger datert 1688 med innskriften IASB-MOD. med

Jens Andersen Bernhoft
Født 1629279.
Død 1696279.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sognepræst til Holtaalen.126

[Gift 1° 1666 med Karen Andersdatter Opdal (d. 1680); Gift 2° 1688 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Gift 2° 25 jun. 1697, Røros kirke, «Bergm. Henning Irgens og Marij Olsd. Moschius»280 med

Henning Irgens
Født omkring 1637, Itzehoe, Holstein.281.
Død 1699, Trondhjem.281.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.

[Gift 1° omkr. 1670 med Anne Cathrine Wesling (d. 1696); Gift 2° 25 jun. 1697 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Maren Olsdatter og Jens Andersen Bernhoft:

522.219.Mentz Bernhoft, f. 1690, d. 1720
220.74.
Anne Olufsdatter

Gift _____279med

Anders Jensen Bernhoft
Født 1668279.
Død 1693279.
     Søn af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.
     Var student.279
221.74.
Hille Margrethe Olsdatter

Gift _____125med

Hans Nielsen Middelfart
     Søn af Niels.
222.74.
Salome Olsdatter
     Ble gift med Løytnant Steen Meldal.125
223.79.
Mens Mogenssøn Blix
Født 14 aug. 1660, Trondhjem120.
Død 25 feb. 1743, Jelse120.
     Student 1679, kapellan til Evje 1688, sogneprest sammesteds 1692, fra 1708 tillike provst i Raabyggelaget, sogneprest til Jelse og provst i Ryfylke 1717.120

Gift 1691, Evje120 med

Karen Christophersdatter
     Datter af Christopher Pederssøn og Birgitte Tørrisdatter.

Børn af Mens Mogenssøn Blix og Karen Christophersdatter:

523.223._____
524.223._____
525.223.Mogens Menssøn Blix, f. 1697, Evje, d. 1740, Jelse
224.79.
Hans Mogenssøn Blix
Født 1661, Trondhjem282,119.
Død 27 sep. 1711119.
     Student 1679, magister ved Kjøbenhavns universitet 16. mai 1694. Han blev lektor ved Christiania latinskole og døde som saadan 27. sep. 1711.119
225.79.
Peder Mogenssøn Blix
Født 1 nov. 1662, Trondhjem.283.
Død 24 apr. 1719, Trondhjem.283.
     Kjøbmand i Trondhjem.283
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.284.

Gift 1689283 med

Marit(e) Larsdatter
Død 1719284.
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.284.

[Gift 1° med Morten Pederssøn Wildmann (d. 1688); Gift 2° 1689 med Peder Mogenssøn Blix (1 nov. 1662 - 24 apr. 1719)].

Børn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter:

526.225.Lars Pedersen Blix, f. omkr. 1692
527.225.Mogens Pederssøn Blix, f. 1693, Trondhjem, d. 1746, Christiania
528.225.Mentz Pedersen Blix
529.225._____
530.225._____
226.81.
Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)46,127.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.46

Gift 1° _____med

Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173146,127.
     Datter af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).

Gift 2° 30 nov. 173546 med

Birgithe Marie Ring (Bing?)

[Gift 1° 30 nov. 1735 med Ments Pederssen Ascanius (d. 21 feb. 1740); Gift 2° med Joachim Frederik Aussig].

Børn af Ments Pederssen Ascanius og Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup:

531.226.Sophia Lucia Aschanius, f. omkr. 1726
227.81.
Barbara Pedersdatter Ascanius
     Død ugift.46
228.81.
Maren Pedersdatter Ascanius
     Barnløs.46

Gift _____med

Peder Strøm
     Sogneprest til Borgund.
229.82.
Jens Jacobsen
Født omkring 1673.
     Jens, nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698, var da død, men det er nevnt i skifte at han var 18 år i 1691.285
230.82.
Anna Jacobsdatter
     Anna, er nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698 og var da død.285
231.84.
Jens Caspersen Wilthagen
Født omkring 1678286,287.
232.84.
Cay Caspersen Wilthagen
Født omkring 1680288,287.
233.84.
Bergitte Margrethe Caspersdatter Wilthagen
Født omkring 1682289,287.
234.84.
Caspar White
     Stilling: Lærredsfabrikant, lord-major i Dublin290
     Stilling: Rådmann og stor kjøpmann i Dublin78
235.84.
Torstein White
     Stilling: Visstnok kjøbmann i Trondheim78
236.84.
Dorthe el. Dorothea Whitte
Født 2 sep. 1688, Trondhjem291.
Død 1765, Tønset Præstegaard291, begravet 7 mai 1765291.

Gift jan. 1724, Trondhjem ?291 med

Mats (Raphaelssøn) Lund
Født 5 aug. 1684292,291.
Død 1736, Nærvik i Børsen293,291.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Stamfader til «Kragerø»-Grenen af nærværende Familie Lund. [Se videre i Wilhelm Lassens bog].291
     Kaptejn. Han er formodentlig den «Mathias Lund», der 1714, 23. Marts blev Pr.løjtnant ved 2. (~: søndre) Trondhjemske Regiment; 1717, 11. Septbr. Kapt.løjtnant ved Livkompagniet (som i 1725 var det Surendalske), og 1727, 8. December blev «virkelig» Kaptejn (Chef for det Meldalske Compagni) og fik Afsked 1735, 21. Novbr.291

Børn af Dorthe el. Dorothea Whitte og Mats (Raphaelssøn) Lund:

532.236.Jakob (Matssøn) Lund, f. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende., d. 1785, Kragerø.
533.236.Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund, f. 1726, Nærviken., d. 1798, Tønsæt.
237.84.
Ingeborg Whitte

Gift _____med

Thorsten Whitte
     Søn af Jørris White og Anna Kirstine Schjelderup.
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.212,78

Børn af Ingeborg Whitte og Thorsten Whitte:

534.237.Hans Mathias Whitte, f. 1722, Manger
535.237.Anna Kirstine Whitte, f. omkr. 1729, d. 1805, Gaarden Fostad i Skogn
536.237.Joris Whitte, f. 1731, Trondhjem, d. 1765, Kongsberg
238.84.
Hans Jacobsen White
     Sjøkaptein i Trondheim.294
239.87.
Hans Tausan
     Myndig ved sin fasters skifte 8. april 1717, hvor der endvidere står: «farer med comisskaptein Henrich Henrichsen».133
     Skifte 1725-1733, Trondheim.295(Hans Jensen Tausan)..
240.90.
Anne Jacobsdatter Mechelborg
Født 1691136.
241.90.
Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg
Født 1693296.
Død 1722296.

Gift _____296med

Niels Christian Aboe
Død 1744296.
     Tolderen i Molde. Han var ejer af gården Vestnes.296

Børn af Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg og Niels Christian Aboe:

537.241.Nicolay Aboe, f. 1720
538.241.Anna Kristine Aboe, f. 1721
242.91.
Gisken Henriksdatter Rytter

Gift _____med

Christopher Råg
     Kan være identisk med Christopher Olsen Røg søn af sognepræst til Stadsbygd Ole Christophersen Røg (1648-1696), eller måske en søn af Hans Christophersen Røg på Nordmøre.
243.92.
Hans Andersen Tausan
Født omkring 1701297,152,133.
244.92.
Markus Andersen Tausan
Født omkring 1702298,152,133.
245.92.
Birgitte Andersdatter Tausan
Født 1704299.
Død 1748300.

Gift 18 nov. 1733, Vor Frue kirke i Trondhjem.301 med

Marcus Holst Sodemann
Født 1704299.
Død 1755299.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.301
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].

Børn af Birgitte Andersdatter Tausan og Marcus Holst Sodemann:

539.245.Lorentz Holst Sodemann, f. 1735, d. 1807
540.245.Christina Margrethe Marcusdatter Sodemann, f. 1740, d. 1809
246.93.
Hans Engelhart
Født 5 dec. 1702, Næsset302.
Død 31 jun. 1761, Oddernäs303,304.
     Uppfostrades af »sjustjernan«, kyrkoherden i Aure af Trondhjems stift magister Mentzer Ascanius. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1721; aflade filosofisk examen 1722 och teologisk 1724; informator för prostens i Egby och Dalby på Själland Ole Sletting söner 1723-24; vikarierande prest i Veö af Trondhjems stift 1724-28; kollega i tredje klassen af Trondhjems latinskola 1728-30; kaplan i Inderö af samma stift 1730-42; prest å amiralskeppet Dannebrog (amiral Krag) 1743 och samma år kyrkoherde i Oddernäs invid Kristianssand. Han var högt ansedd för lärdom, dygder och embetsduglighet, älskad för sitt flärdfria väsen och sörjd af församlingen, som till hans minne reste en stod med följande inskrift: »Farvel, vaar Engelhart, Du var i Herrens Tempel / En englelignende og sand Timotheus; / Du en Johannes og et Kjærligheds Exempel / Var i din Menighed og i Dit eget Huus. / Din Visdom himmelsk var som Jacob den afmaler, / Du levede blandt os som en Nathanael. / Saa godt, ja mere godt selv Rygtet om Dig taler, / Og Dyden græd, da Du med Verden tog Farvel.«302
     Under hans tjenstetid, natten till 12 Juli 1759 nedbrann prestgården till grunden med alla inventarier och kyrkans archiv. Kort tid före sin död sökte han konungens medgifvande att få afstå sitt embete till förmån för sonen.302

Gift 1731302 med

Anna Petronella Rogert Wesseltoft
Død 1760302.
     Datter af Jacob Jørgensen Wesseltoft og Sara Rogert.
     Dotter af kyrkoherden i Inderö Jacob Wisseltoft. Hon omtalas hafva varit fullt ut lika ondsint som mannen var godmodig. 1731 skänkte de tillsammans till Saxhougs kyrka en oblatask, som bär inskriften: »Anne Petronelle Rogert, Her Hans Engelhartis.«305
     Nevnt i skifte 1720 etter Sara Rog(g)ert.306

Børn af Hans Engelhart og Anna Petronella Rogert Wesseltoft:

541.246.Nikolai Engelhart, f. 1734, Inderøy., d. 1763, Oddernes.
542.246.Anna Maria Engelhart, f. 1736, Inderøy.
543.246.Simon Jacob Engelhart, f. 1737, Inderøy., d. 1809, Drammen.
544.246.Sara Engelhart
545.246.Sara Engelhart, f. 1739, Inderøy., d. 1813, Holt.
546.246.Hans Engelhart
547.246.Gidsken Elisabeth Engelhart, f. 1742, Inderøy., d. 1820, Drammen.
247.93.
Andreas (Anders) Engelhart
Født omkring 1704307.
     Genomgick Trondhjems latinskola; student 1721. Var téhandlare i Köpenhamn155
248.93.
En søn
     Erlandsen har en sønn som ble seilmaker i Irland, ikke nevnt [i faderens skifte] i 1721.308
249.93.
Bastian Engelhart
Født 7 okt. 1709, Næsset.309.
Død 4 aug. 1774, Froen.309.
     Uppfostrades af »sjustjernan», kyrkoherden i Kallundborg på Själland, sedermera biskopen i Trondhjem Ejler Hagerup (f. 1685, d. 1743). Genomgick Kallundborgs latinskola 1720-25; student 1725; aflade teologisk examen i Köpenhamn 1727; flyttade 1728 tillbaka till Norge och blef 1734 kaplan i Thingvold af Trondhjems stift, der han bodde på gården Endresal på Fredön. Reste 1748 till Köpenhamn för att söka befordran och blef kyrkoherde i Rendalen af Aggerhus stift 1750; kyrkoherde och prost i Bragernäs af samma stift 1766 och i Froen i Guldbrandsdalen 1769. Hans miniatyrporträtt, måladt af honom sjelf, förvaras i slägten.309

Gift 174346,309 med

Marine Munch
Født 1720, Jylland.310.
Død 1797, Flesberg prestegård, Buskerud..
     Dotter av kyrkoherden i Vaage Andreas Munch och Else Cathrine Stockfleth.310

Børn af Bastian Engelhart og Marine Munch:

548.249.Sara Tausan Engelhart, f. 1744, Tingvold., d. 1760, Rendalen.
549.249.Anders Engelhart, f. 1745, Thingvold., d. 1828, Flesberg.
550.249.Nikolai Engelhart, f. 1747, Thingvold., d. 1822, Vennersborg.
551.249.Else Kathrine Engelhart, f. 1748, Tingvold., d. 1817, Flesberg.
552.249.Kristine Engelhart, f. 1751, Rendalen.
553.249.Elisabeth Fredrikke Engelhart, f. 1754, Rendalen.
554.249.Ejlert Fredrik Engelhart, f. 1755, Rendalen.
555.249.Henning Munch Engelhart, f. 1757, Rendalen., d. 1791, Ostindien.
556.249.Bastiane Marie Engelhart, f. 1759, Rendalen.
557.249.Sara Engelhart, f. 1761, Rendalen., d. 1826
250.93.
Jacob Engelhart
Født 1711, Næsset.311.
Død 17 mai 1756, Itzehoe, Holstein.312,311,160.
     Uppfostrades af »sjustjernan», kyrkoherden i Borgen af Bergens stift Peder Ström. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1730. Var postmästare i Itzehoe i Holstein.311
     Enligt »Engelhartiana» egde denne Jacob Engelhart »10 barn, hvaraf några överflyttade till Sverge.»311

Gift _____311med

Christine Rosenkilde
Født 1731311.
Død 1808311.
     Datter af Henrik Rosenkilde.
     Efter mannens död behöll hon qvar postmästaretjensten, som hon dock efter någon tid måste sälja för att betäcka en kassabalans, vållad af en af hennes söner.311

Børn af Jacob Engelhart og Christine Rosenkilde:

558.250.Fredrick Engelhart (? Martin Scheel ?)
559.250.Christian Engelhart (? Martin Scheel ?)
560.250.Christiane Engelhart
561.250.Charlotte Elisabeth Fredrikke Engelhart
562.250.Ernestine Engelhart
251.93.
Thomas von Westen Engelhart
Født omkring 1713313.
Død efter 1774155.
     Uppfostrades af fadrens bäste vän och beskyddare, »sjustjernan«, teol. lektorn i Trondhjem Thomas von Westen (f. 1679, d. 1727), efter hvilken han var uppkallad. Genomgick Trondhjems latinskola; student 1730. Var auditör och häradshöfding i nedre Telemarken åren 1757-74. - Gift, men barnlös.155
     Sorenskriver i N-Telemark.160

Gift _____med

Dorothea Sophie Sønderborg
     Iflg. en håndskreven notits i det kgl. biblioteks udgave af Gustaf Engelharts bog "Slägten Engelhart (från Norge)", står at Thomas von Westen Engelhart var gift med Dorothea Sophia Sønderborg.
252.93.
Elisabeth Engelhart
Født 1714, Næsset304.
Død 24 apr. 1766, Storfosen i Ørland, Sør-Trøndelag.314.

Gift 18 okt. 1724315 med

Lars (Laurits) Nannestad
Født 1692314.
Død 1758316,304.
     Søn af Christopher Jensen Nannestad og Karen Tønnersdatter Unrow.
     Stilling: Oberstløytnant.
     Oberst-Lieutenant ved det 2det Tronhiemske Nationale Infanterie-Regimente.317
     Mange børn.

Børn af Elisabeth Engelhart og Lars (Laurits) Nannestad:

563.252.Nicolai Nannestad, f. 1730
564.252.Hans Nannestad
565.252.Sara Nannestad
566.252.Laurentina Elisabeth Nannestad
253.93.
Birgitte Engelhart
     Nevnt i faderens skifte 1721.308
254.93.
Gidsken Engelhart
     Sjuklig, død ogift.155
255.93.
Anna Engelhart
Født 1716, Veø155.
Død 21 jun. 1752, Jøringfjord155.

Gift 22 sep. 1751308 med

Peder Nerem
Født 1714155.
Død 1783155.
     Sogneprest, provst til Jøringfjord, Trondhjem Stift.155
256.93.
Engelhart
     Utvandrad såsom ung till Irland304
257.95.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 3 jun. 171110.
Død 15 mai 177310.

Gift 28 jan. 1750, Domkirken i Trondheim.10 med

Antonius Krenckel
Født 21 aug. 170610.
Død 21 mai 177510, begravet 30 mai 1775, Ørkedalen.10.
     Evjen i Ørkedalen.10
258.95.
Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?318.
     Premierløytnant.318

Utenfor ekteskap med10

Beret Christiansdatter Rasbech
     Datter af Christian Rasbech og Lucie Schjelderup.
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift 1° _____med

Theodora Maria Lemche
Døbt 19 dec. 1719, Sælbo.10.

Gift 2° 174810 med

Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 1716318.
Død omkring 1770318.
     Datter af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Beret Christiansdatter Rasbech:

567.258.Birgitte Christina Schjelderup

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche:

568.258.Bereth Sørensdatter Schjelderup, f. 1742, d. 1822, (Værdal?).
569.258.Peder Sørensen Schjelderup, f. 1744, Støren, d. 1824, Ringve
570.258.Volcken Maria Schjelderup, d. 1814, Verdal.
571.258.Theodora Maria Schjelderup, d. 1778, Ørkedal.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf:

572.258.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
573.258.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
259.98.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

574.259.Gedsken Kirstine Schielderup
575.259.Johan Ditlev Schielderup
260.98.
Jens Schielderup
Født dec. 170610,104.
Død 10 jul. 176610, begravet 17 jul. 1766104.
     Student 1724; Hører i Trondheim ca. 1728-34; Cat.(?) Kbh. Holmens Kirke 10. April 1739; Res. kap. i Vordingborg 7. Juli 1741, ordineret 23. Aug. 1741; Sognepr. til Fanefjord, Møenbo Herred, Sjællands Stift 25. Novbr. 1757. Stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandig i skindpels.104

Gift 13 sep. 1741182,104 med

Anne Jørgensdatter Lund
     Vistnok af Everdrup.104
261.98.
Caspar Abraham Schjelderup
     Student 1738.10
262.98.
Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.10.

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.10 med

Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175110.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Var res. kapellan i Hevne.231
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.10
263.98.
Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171210.
Død 31 jul. 178010.

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 15 jun. 1692319, døbt 19 jun. 1692, Stod319.
Død 1751320.
     Søn af Jeremias Erichsen Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.320

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Karen Johansdatter Schjelderup og Peder Jeremiassen Hass Borch:

576.263.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
577.263.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
578.263.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
579.263.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
580.263.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
581.263.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
264.99.
Søren Schjelderup
     Opføres i en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek som søn af Ove Schjelderup. Student i Kbhvn.10
265.100.
Johannes Irgens
Født 1684321.
Død 1760321.
     Sogneprest til Surnadal.321

Gift _____med

Marthe Meldal
Født omkring 1691322,321.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).
     Da moren døde, overtok hun og søsteren Anne sin arvelodd i fellesskap udelt. De var tydelig gode venner.321

Børn af Johannes Irgens og Marthe Meldal:

582.265.Hartvig Irgens
583.265.Ole Irgens, f. 1724, d. 1803
266.101.
Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.323,324.
Død 1744323.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.323

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.324 med

Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1707325,323.
Død 1780, Hadsel.323.
     Datter af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With.

Børn af Herman Pederssøn Randulff og Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund:

584.266.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
585.266.Peder Hermansen Randulff
267.102.
Søren Nielsen Meyer
     Han ble oberst.326

Gift _____326med

Magdalena Mohrsen
268.102.
Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.327.

Gift _____med

Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.327.
     Søn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).
     Hører ved Trondhjems skole.328
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).327

Børn af Margarete Nielsdatter Meyer og Jens Pedersen Herdal:

586.268.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
587.268.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
269.102.
Anna Nielsdatter Meyer

Generation 7.

270.105.
Ammeline Assersdatter Hiorth
271.105.
Anders Assersen Hiorth
272.105.
Jørgen Assersen Hiorth
Døbt 4 feb. 1672170.
Begravet 25 nov. 1756170.
     Borger til Christianssand, Skipper og Handelsmand i Egersund.170

Gift 25 okt. 1699170 med

Maren Hansdatter Bowitz
Døbt 1 dec. 1680170.
Begravet 21 mai 1740170.
     Se Kielland, s. 216.

Børn af Jørgen Assersen Hiorth og Maren Hansdatter Bowitz:

588.272.Hans Jørgensen Hiorth, d. 1776, Sirevaag.
589.272.Margrethe Hiorth, d. 1804, Ogne
273.105.
Laurits Assersen Hiorth
274.105.
Cort Assersen Hiorth
275.105.
Carl Assersen Hiorth
276.105.
Jens Assersen Hiorth
277.106.
Adriane Lauritzdatter Sysenvindia
Født 1654.
278.106.
Kirsten Lauritzdatter Sysenvindia
Født 165622.
Død 173222.

Gift _____med

Peder Andersen Sundt
Født 1672.
Død 1701.
     Stilling: Skibsfører i Egersund22.

Børn af Kirsten Lauritzdatter Sysenvindia og Peder Andersen Sundt:

590.278.Lars Pedersen Sundt, f. 1699, d. 1761, Egersund
279.106.
Karen Lauritzdatter Sysenvindia
Født 1659.
280.106.
Ellen Rebekka Lauritzdatter Sysenvindia
Født 1672.

Gift _____med

Knud Knudsen Westlye
Født 1669329.
Begravet 3 jan. 1749329.

Børn af Ellen Rebekka Lauritzdatter Sysenvindia og Knud Knudsen Westlye:

591.280.Laurs Friis Westlye, d. omkr. 1740
281.106.
Laurentia Lauritzdatter Sysenvindia
Født 1674.
282.108.
Peder Hansen Waltenberg
Født 10 mar. 1665, Stavanger.22,62.
Død 173222, begravet 20 mai 173262.
     Stilling: Sogneprest til Hornum fra 27. aug. 1690.22

Gift 9 mar. 1691, Aalborg.62 med

Anna Cathrine Rafn
     1 Datter.62

Børn af Peder Hansen Waltenberg og Anna Cathrine Rafn:

592.282._____
283.114.
Lisbeth Samuelsdatter (Vatne)
Født 1665330.
     Etterslekt.
284.114.
Maren Samuelsdatter (Vatne)
Født 1669330.
     Etterslekt.
285.114.
Karen Samuelsdatter (Vatne)
Født 1673330.
Død 1756330.

Gift _____330med

Jørgen Walendal
Død 1721330.
286.114.
Kjell Samuelsen (Vatne)
Født 1679330.
     Var i København år 1695.331
287.114.
Marken Samuelsdatter (Vatne)
Død 1729330.

Gift 1° _____330med

Henrich Govertsen Brock
Død 1718330.

Gift 2° _____330med

Ole Jenssen (Sunde)
Født 1661330.
Død 1738330.
288.114.
Kirsten Samuelsdatter (Vatne)
Født 1680330.
Død 1756330.

Gift _____330med

Rasmus Knutsen (Utsola)
Født 1692330.
Død 1749330.
289.114.
Samuel Bloch Samuelsen (Vatne)
     Baker i Stavanger.169

Gift _____med

Dorothea Hansdatter Schurmann
Født 1677169.
Død 1750169.
290.116.
Mette Dorothea Bugge
291.116.
Dorothea Cathrine Bugge
Død omkring 1767.
     Skifte 1767, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.250protokoll 1733-1788, 101b..

Gift 1° _____med

Peder Harboe
Død 29 jan. 1733323, begravet _____, Tingvoll..
     Sogneprest til Tingvoll 1728-1733.

[Gift 1° med ..... Nielsdatter Brøndlund; Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].

Gift 2° _____med

Henning Junghans
Født 30 aug. 1680.
Død 9 feb. 1753.
     Provst over Tromsø-Nordland.
     Skifte 1753, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.250protokoll 1733-1788, legg 58..

[Gift 1° 10 jul. 1710 med Anna Meldal (d. 1732); Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].
292.116.
Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge

Gift 4 aug. 1724332 med

Jacob Christensen Hersleb
Født 26 apr. 1672332.
Død 1758333,31.
     Søn af Christen Jensen Hersleb og Ellen Pedersdatter Ruberg.
     Sogneprest i Brønø.332

[Gift 1° 26 jun. 1701 med Aarsille Pedersdatter Strømmer (d. 30 mar. 1720); Gift 2° 4 aug. 1724 med Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge].
293.116.
Inger Margrethe Bugge
294.116.
Anne Sophie Bugge
295.116.
Jens Bugge
296.116.
Niels Bugge
297.116.
Samuel? Bugge
298.118.
Peder Pedersen Hanning
Født 1707.
Død 28 mai 1747.
     resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem.334
     SE ERLANDSEN

Gift 1° _____med

Anne Cathrine Lorentzdatter Holst
Født omkring 1717335.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Gift 2° _____med

Anne Bonsach
Død 1770336,334.
     Datter af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Sidsel Margrethe Hornemann.
     Skifte 4 mai 1770337.

Børn af Peder Pedersen Hanning og Anne Cathrine Lorentzdatter Holst:

593.298.Lorentz Marcus Hanning
299.118.
Margrethe Pedersdatter Hanning

Gift 1737, Efter egteskabsbevilling af 28. juni 1737, »da de var hinanden beslegtede i 2det og 3die led.«65 med

Søren Abel
     Søn af Hans Mathiassen Abel og Clara Pedersdatter (Hanning).
     Stilling: Raadmand65.
300.123.
Hans Ruus
301.123.
Otto Ruus
302.123.
Anne Kirstine Ruus
303.125.
Frederik Arentz
Født 5 jun. 1702.
Død 22 nov. 1779.
     Biskop i Bergen 24. juni 1762.
304.125.
Willum Arentz
Født omkring 1706.
Død 9 sep. 1777338,176.
     Cancellieraad og Regimentsqvarteermester. Barnløs.

Gift _____med

Antonette Augusta Brodtkorb
Død 1794339,176.

[Gift 1° med Willum Arentz (omkr. 1706 - 9 sep. 1777); Gift 2° med Peder Nicolaisen Greger].
305.125.
Hans Arentz
     Personel Capellan til Stadsbygden.177
306.125.
Otto Arentz
     Overvisiteur ved Toldboden i Throndhjem, døde paa Grd. Siim i Børsen.177

Gift _____med

Beichmann
307.125.
Anna Schjelderup Arentz
Født 1709.
Død 1757.

Gift 1° _____med

Peder Lund
Født 1664340.
Død 1735340.
     Søn af Peder Clausen (Flensborger) (Lund) og Inger Lauritsdatter Green.
     Hornemann fører ham opp som født i 1664, en sønn av Flensborgeren Peder Clausen Lund og Inger Lauritsdatter Green.340
     Magister. Resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.177
     Skifte 22 apr. 1735340.

[Gift 1° med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719); Gift 2° med Anna Schjelderup Arentz (1709 - 1757)].

Gift 2° _____med

Herman Treschow
Født 1705.
Død 19 jun. 1774.
     Søn af Herman Treschow og Mette Margrethe Krenckel.
     Personel Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.177
     Sogneprest til Vaage og senere til Søllerød paa Sjælland.341
308.125.
Sara Arentz
     Havde 2 Sønner og 4 Døtre.177

Gift _____med

Johan Klingenberg
Død 1763, Elsæter Gaard ved Throndhjem.177.
     Overauditeur og Regimentsqvartermester. Døde paa Elsæter Gaard ved Throndhjem.177

Børn af Sara Arentz og Johan Klingenberg:

594.308.Cornelia Susanne Klingenberg, f. 1729, Trondhjem., d. 1823, Trondhjem.
309.125.
Susanne Michaelsdatter Stub
Født 2 apr. 1723, Stadsbygd342.
Død 12 mai 1795, Søgne342.
     Hun døde 12. Mai 1795 hos sin eneste Datter, der var gift med Andreas Fredriksen, Sognepræst til Søgne i Christiansands Stift.343

Gift 1759343 med

Jacob Schavland
Født 25 jul. 1716, Gaarden Homnæs i Bedstaden (Beitstad).343.
Død 16 jun. 1788, Mandal16.
     Søn af Ole Einerssen Schavland og Elen Jacobsdatter Bye.
     Blev 1734 dimitteret fra Throndhjems Skole og tog theol. Attestats 1734. Informerede derefter i Throndhjem og blev 1740 antagen til Catechet af Præsterne ved Vor Frue Kirke, i hvilket Embede han dog kun forblev kort, da Laurits Lund endnu i samme Aar blev af Kongen beskikket i hans Sted til Catechet med en vis tillagt Løn. Blev 21. Septbr. 1742 personel Capellan til Stadsbygden, dertil ordineret 14. Novbr. s.A. Reiste 1751 til Kjøbenhavn, for at sollicitere. Under dette Ophold forrettede han Capellantjeneste hos Professor Enevold Evald, Præst ved Vaisenhuset sammesteds. Blev 6. Juni 1755 Sognepræst til Mandal, og døde 1788. Var en nidkjær Embedsmand.343
     Se D. Krohn Holm: Slegten Skavlans Stamtre, 1936.

Børn af Susanne Michaelsdatter Stub og Jacob Schavland:

595.309.Schavland
310.126.
Hans Schreuder
Født 1699179.
     Hans Schreuder, f. 1699, Student fra Bergen 11 Sept. 1720, Klokker i Kristianssand.179
311.126.
Inger Beate Schreuder
Født 1705179.
     Inger Beate Schreuder, f. 1705, gift med Hugo Hjorthøy, Sognepræst i Klep.179
312.126.
Else Margrethe Schreuder
Født 1707179.
     Else Margrethe Schreuder, f. 1707, gift med Peder Brandal, Sognepr. til Fane.179
313.126.
Otto Schreuder
Født 1708179.
     Otto Schreuder, f. 1708, Sognepr. i Vannelven.179

Gift _____344med

Kirsten Lax
     Datter af Niels Jensen Lax og Cicilia Rue.
     Kirsten Lax var gift med Otto Schrøder, Resid: Capellan til Indvigens Præstegield, en Søn af Hr. Peder Ottesen Schreuder til Gloppen; de havde Børn (Peder, Niels,).344

Børn af Otto Schreuder og Kirsten Lax:

596.313.Peder
597.313.Niels
314.126.
Henrik Pedersen Schrøder
Født 2 mai 1710345.
Død 1763179.
     Henrik Schreuder, Kontrollør og General-Skibsmaaler i Bergen, død 1763, gift 1) med Mette Maria Heiberg, død 1746, Datter af Sognepr. i Sogndal Søren Andersen Heiberg; 2) med Helene Kristine Lem, f. 1721, d. 1772, Datter af Jens Ludvigsen Lem, Foged i Nordhordland, og Anne Helene Frørup.179

Gift 1° 14 nov. 1742345 med

Mette Marie Heiberg
Født 13 okt. 1709, Sogndal prestegaard346.
Død 8 aug. 1746345.
     Datter af Søfren Andersen Heiberg og Birgitte Margrethe Gabrielsdatter Linde.

Gift 2° _____med

Helene Kristine Lem
Født 1721179.
Død 1772179.
     Datter af Jens Ludvigsen Lem og Anne Helene Frørup.

Børn af Henrik Pedersen Schrøder og Mette Marie Heiberg:

598.314.Barbara Henrikke Schrøder, f. omkr. 1740
599.314.Peder Henrichsen Schreuder
600.314.Birgitta Margrethe Henrichsdatter Schreuder
315.126.
Jens Schreuder
Født 1713179.
     Jens Schreuder, f. 1713, Sognepr. til Lindaas.179
316.126.
Maren Schreuder
     Maren Schreuder, gift med Andreas Schytte, Sognepræst til Harham.179
317.126.
Anne Schreuder
     Anne Schreuder, gift med Jakob Widing, Sognepræst i Daviken.179
318.126.
Barbara Schreuder
     Barbara Schreuder, død i Nordfjord 1788, gift med Kaptein Rantzow.179
319.127.
Nicolai Pederssøn
Død omkring 1710.

Gift _____med

Karen Andersdatter Næskil
320.127.
Johanna Pedersdatter
Død 1725.
     Barnløs.

Gift _____med

Abraham Jacobssøn
321.127.
Maren Pedersdatter
Født 1684.
Død 27 feb. 1740.
322.127.
Ole Pedersen Schjelderup
Født 1675180.
Død 1722180, begravet 22 mar. 1722, Stavanger181.
     Imm. 19. juli 1698 (17. juli 1697?), cand. theol. 28. juli 1700, Kap. og 30. sept. 1713 Sognepr. til Stavanger Domkirke, Provst, Mag. 22. juli 1722.181
     Se også Pers. Tidsskr. 1884, s. 100.

Gift 6 jul. 170610 med

Elisabeth Jensdatter Godtzen
Født 8 mar. 1677, Stavanger181.
Død 8 jul. 1744, Stavanger181.

Børn af Ole Pedersen Schjelderup og Elisabeth Jensdatter Godtzen:

601.322.Jens Schielderup
602.322.Peder Schielderup
603.322.Anna Malena Schielderup
604.322.Axilia Christina Schielderup
605.322.Axilia Christina Schjelderup
606.322.Anna Malena Schielderup, d. 1777, Undal
607.322.Peder Schjelderup, f. 1714, d. 1761
608.322.Jens Schielderup
609.322.Elisabeth Sophia Schielderup
610.322.Ole Schielderup
323.130.
___________
324.130.
___________
325.130.
___________
326.130.
___________
327.131.
Jens Schelderup Sneedorff
Født 22 aug. 1724.
Død 5 jun. 1764.
     Prof. jur. i Sorø, forfatter, informator for arveprins Frederik.

Gift 1° _____med

Inger Andrea Lous
Født 1727.
Død 1756.
     Datter af Lous.
     Barnløs.

Gift 2° _____med

Øllegaard Wilhelmine Thestrup
Født 28 jun. 1739.
Død 11 nov. 1775.
     Datter af Christian Frandsen Thestrup og Karen Larsdatter Fogh.

Børn af Jens Schelderup Sneedorff og Øllegaard Wilhelmine Thestrup:

611.327.Hans Christian Sneedorff, f. 1759, d. 1824
612.327.Frederik Sneedorff, f. 1760, d. 1792
613.327.Inger Andrea Sneedorff, f. 1761, d. 1764
614.327.Christian Sneedorff, f. 1763, d. 1786
615.327.Frantz Thestrup Sneedorff, f. 1764, d. 1769
328.134.
Søster Schielderup
     I sine yngste år efter farens død var Andreas Krahe hendes formynder.185
329.135.
Maria Schjelderup
330.135.
Clara Schjelderup
Født 31 jul. 1701, Støren.347,10.
Død 29 jan. 1768, Kongsvinger ?10.

Gift 1° 172410 med

Erik Ellingsen Grøn
Død okt. 1734, Numedalen10.
     Skrædder.10

[Gift 1° med Rebekka Ivarsdatter Bye (d. 1723); Gift 2° 1724 med Clara Schjelderup (31 jul. 1701 - 29 jan. 1768)].

Gift 2° 8 okt. 1737, DK (Danmark?Domkirke?)10 med

Hans Mortensen Sonderup
Død 174310.
     Brand-Lieutn., Skrædder.10

Børn af Clara Schjelderup og Erik Ellingsen Grøn:

616.330.Jørgen Schjelderup, f. 1724
617.330.Rebekka Kjelstrup Schjelderup, f. 1725
618.330.Hans Elias Schjelderup
619.330.Peder Schjelderup, f. 1729, Danmark?)
620.330.Conrad Koplau Schjelderup, d. 1786

Børn af Clara Schjelderup og Hans Mortensen Sonderup:

621.330.Gjertrud Dorthea Sonderup, f. 1739, d. 1791, Kongensgade (i København ?)
331.135.
Jens Schjelderup
Døbt 9 sep. 1703, Støren348,10.
332.135.
Kirsten Schjelderup
Begravet 5 jun. 1706, Støren349,10.
333.135.
Conradine Schjelderup
Født omkring apr. 1706188.

Gift 26 mar. 1743, DK (Danmark?Domkirken?)10 med

Jeremias Kjelstrup
Død 11 mai 176410.
334.136.
Peter Stephen Schjelderup
Født 27 sep. 1698350, døbt 4 okt. 1698350.
Død 15 okt. 1781, Kobberholmen, Veøy10, begravet 31 okt. 1781, Veøy kirke.350.
     Stilling: Kaptein1
     Skifte 10 nov. 1781, Kobberholmen, Veøy350.

Gift 5 dec. 1731, Molde350,10 med

Elisabeth Johanne Johansdatter Johnston
Død 17 mai 1782, Kobberholmen, Veøy.351,350.
     Skifte 1 jun. 1782, Kobberholmen, Veøy.350.

Børn af Peter Stephen Schjelderup og Elisabeth Johanne Johansdatter Johnston:

622.334.Johan Schjelderup
623.334.Fredrik Vogt Schjelderup, f. 1740, d. eft. 1801
624.334.Thorleif Schønberg Schjelderup, f. 1749, d. 1807, Paa Vevlen i Id
625.334.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1733, d. 1813
626.334.Maren Kierstine Schjelderup
627.334.Clara Marie Schjelderup, f. 1745
628.334.Elsebe Johanne Schjelderup, f. 1751
629.334.Anna Gidsken Schjelderup, f. 1753
630.334.Cathrine Schjelderup
335.136.
Clara Schjelderup
336.136.
Jøris (Jøren?) Schjelderup
     Capt. Kom bort paa Søen med Søn og Datter.10
337.136.
Elisabeth Schjelderup
     Ugift. Blind.10
338.136.
Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
     Gift med en bonde.10
339.139.
Ane Elisabeth Schjelderup
Døbt 1708, Støren.10.
     Død ung.10
340.139.
Peder Schjelderup
Født 171110.
Død 23 mai 1733, Batavia.10.
341.139.
Ane Kierstine Schjelderup
Død 7 nov. 177510.

Gift _____med

Johannes Gabrielsen Drejer
Født 1714.
Død 10 aug. 1773, 59 Aar gl.10.
342.140.
Thorsten Whitte
     Proprietair på Kystad ved Trondhjem.212,78

Gift _____med

Ingeborg Whitte
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Thorsten Whitte og Ingeborg Whitte er vist under Ingeborg Whitte (nr. 237).

343.140.
Jørris A... Aalborg
344.141.
Clara Bolette Friis
     ? Opkaldt efter Gidskens mor og Niels Ibsens 2nd hustru Bodil/Bolette ?

Gift 1° 5 jul. 1731, Vinger med

Rasmus Duegaard
     Feltskier.

Gift 2° 21 jun. 1747, Vinger med

Daniel Hyll
     Feltskier.
345.141.
___________
346.142.
___________
347.142.
Eva Clara Hønnemann
     Gift i Trondhjem.

Gift _____, Trondhjem352
     Et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.197 med

Tellef Knudsen
Født 1705352.
Død 1775352.
348.144.
Birgithe Rasbech
349.144.
Clara Elisabeth Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift _____med

Bastian Røst
     Skifte 1735-1736, Trondheim.353(Bastian Røst [enke Klara Elisabeth Rasbech])..

[Gift 1° med Berithe Maria; Gift 2° med Clara Elisabeth Rasbech].
350.144.
Beret Christiansdatter Rasbech
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Utenfor ekteskap med10

Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?318.
     Søn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix.
     Premierløytnant.318

[Gift 1° med Beret Christiansdatter Rasbech; Gift 2° med Theodora Maria Lemche; Gift 3° 1748 med Bolette Jensdatter Randulf (omkr. 1716 - omkr. 1770)].

Børn af Beret Christiansdatter Rasbech og Søren Pedersen Schjelderup er vist under Søren Pedersen Schjelderup (nr. 258).

351.145.
Gidsken Kristine Schjelderup
Død 10 apr. 1761.

Gift _____med

Claus Schult
Født 4 okt. 1696.
Død 6 jun. 1767.
     Sogneprest til Loppa og Tolga.354

[Gift 1° 28 mar. 1726 med Margrethe Seehuus (omkr. 1696 - 1742); Gift 2° med Gidsken Kristine Schjelderup (d. 10 apr. 1761)].
352.145.
Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173146,127.

Gift _____med

Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)46,127.
     Søn af Peder Henriksen Ascanius og Sophie Mentsdatter.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.46

[Gift 1° med Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup (d. 1731); Gift 2° 30 nov. 1735 med Birgithe Marie Ring (Bing?)].

Børn af Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup og Ments Pederssen Ascanius er vist under Ments Pederssen Ascanius (nr. 226).

353.145.
Abraham Schjelderup
Død sep. 178910.
     Eier af Moldegaard.10

Gift 4 apr. 1755, Kvikne med

Karen Brems
Født 14 jan. 1728, Qvikne.355,10.
Død 2 mai 1795, Moldegaard.10.
     Datter af Jonas Olsen Brems.
     Leiv Skjerve skriver at hun er datter av proviantskriver Abraham Brems (o.1690-1765) på Kvikne, Strømsnes gift med Anne Hansdatter Hals Storeng, f. 1696.
     Bjørn Hassel Nyheim skriver at hun er en uekte datter av proviantskriver Jonas Brems på Kvikne (ca. 1685 - 1765).
354.145.
Richard Nicolai Schjelderup
Født 7 feb. 171610.
Død 17 mai 179110.
     Hytteskriver.10

Gift 9 nov. 174710 med

Aarsille Marie Junghans
Født 24 okt. 1725356,10.
Død 8 mai 180410.
     «lever af en liden formue» år 1801.357

Børn af Richard Nicolai Schjelderup og Aarsille Marie Junghans:

631.354.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1747, d. 1767, Meldalen.
632.354.Lucie Schjelderup, f. 1749, d. 1827
633.354.Elen Marie Schjelderup, f. 1751, d. 1829
634.354.Peter Andreas Schjelderup, f. 1754, d. 1847
635.354.Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup, f. omkr. 1757, d. 1841
636.354.Olava Marie Schjelderup, f. 1764
637.354.Thomas Junghans Schjelderup, f. 1768, d. 1848
355.145.
Anders Pedersen Schjelderup
Død 1749358.
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.358
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Gift _____med

Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Datter af Evind Stenssøn Meldal og Gidsken Michelsdatter.
     Nevnes ikke hos Schøning.81

Børn af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal:

638.355.Even Michael Meldal Schjelderup, f. 1735, d. 1814, Augvolden
639.355.Peder Andersen Schjelderup, f. 1735, d. 1791, Oslo
640.355.Anders Andersen Schjelderup, f. 1738, d. 1793
641.355.Michael Andersen Schjelderup
642.355.Gidsken Andersdatter Schjelderup, f. omkr. 1732
356.145.
Jens Pedersen Schjelderup
Død før 1755.
     Stilling: Proviantforvalter ved Røros Verk.359
     Er ikke nevnt i faderens skifte, hvorfor hans ægteskab må have være barnløst.

Gift 30 mar. 1740, Vor Frue kirke i Trondhjem359 med

Riborg Cathrine Luytkis
Født omkring 1702360,359.
Død 27 aug. 1777, Røros359.
     Datter af Johan Luytkis og Karen Paulsdatter Birch.
357.145.
Peder Schjelderup
358.145.
Lucie Pedersdatter Schjelderup
     Død ung.10
359.145.
Ane Elisabeth Schjelderup

Gift _____10med

Ole Christophersen Tønder
360.145.
___________
361.146.
Anders Melchiorsen Riber
Født 1690.
Død 1741, Ansnes, Sula..
     Handelsmann på Ansnes på Hitra, senere store Vedøy.

Gift 1° _____med

Karen Nilsdatter Meddelfart
     Datter af Niels.
     ? En bror av Hans Nielsen Middelfart gift med Hille Margrethe Olsdatter (Darre) ?

[Gift 1° med Henrich Pedersen Helkand (f. omkr. 1657); Gift 2° med Anders Melchiorsen Riber (1690 - 1741)].

Gift 2° 19 nov. 1726361 med

Catharina Clausdatter
Født omkring 1697362.
Død 16 okt. 1772.
     Datter af Claus Nissen og Maria Clausdatter Holst.

Børn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter:

643.361.Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber, f. 1734, Trøndelag., d. 1805, Frøya.
644.361.Anne Margrete (Riber?), d. eft. 1801
645.361.Melchior (Melcher) Andersen Riber, f. 1739, Sør-Trøndelag., d. 1808, Sør-Trøndelag.
362.146.
Karen Riber
Født 11 feb. 1694363.
Død 15 mai 1778, Foslien i Stjørdalen.364,363.

Gift _____med

Iver (Christian) Lund
Født 15 mar. 1687, Skogn.363.
Død 22 okt. 1746, Kolverejd.363, begravet 12 nov. 1746363.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Major.363
363.146.
Inger Melchiorsdatter Riiber

Gift _____med

Peder Jensen Koch
Født 1695.
Død 1755.
     Søn af Jens Pedersen Koch og Maren Andersdatter Bjerk.

Børn af Inger Melchiorsdatter Riiber og Peder Jensen Koch:

646.363.Anne Cathrine Koch, f. omkr. 1719, Trøndelag., d. 1800, Trøndelag.
647.363.Maren Pedersdatter Koch, f. omkr. 1721, Trøndelag., d. 1757, Trondheim.
648.363.Melchior (Melcher) Pedersen Koch, f. omkr. 1722, Trondheim., d. 1785, Trøndelag.
649.363.Andreas Pedersen Koch, f. omkr. 1726, Trøndelag., d. 1766, Kristiansund.
650.363.Gabriel Pedersen Koch, f. omkr. 1727, d. 1802, Frøya.
364.148.
Karen Evensdatter Meldal
365.148.
Michel Evensen Meldal
366.148.
Anne Evensdatter Meldal
367.148.
Kirsten Evensdatter Meldal
368.148.
Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
     Nevnes ikke hos Schøning.81

Gift _____med

Anders Pedersen Schjelderup
Død 1749358.
     Søn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).
     Var først personellkapellan hos sin svigerfar, og ble i 1735, utnevnt til sokneprest i Tynset. Han var altså den første prest etter kallets deling [Kvikne med Innset ble eget prestegjeld, det samme for Tolga med Os]. Under sin virksomhet som personellkapellan bodde han i Alvdal (Lilleelvdalen sogn under Tynset), der han kjøpte garden Eggen.358
     Ifølge http://www.familysearch.com skal Anders ca.1740-43 være gift endnu en gang og i dette andet ægteskab være far til Gidsken.

Børn af Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal og Anders Pedersen Schjelderup er vist under Anders Pedersen Schjelderup (nr. 355).

369.149.
Michael Augustinussen Skielderup
Født 13 jul. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal365.
Død 18 apr. 1743200.
     Sogneprest til Stokke.
     Med sin anden hustru, avlede han mange Børn, hvoraf kun 5 levede ved hans Død.366
     [Se Arthur Skjelderup.]

Gift 1° 21 jan. 1721, Lardal.200 med

Maren Jacobsdatter Worm
Født 9 apr. 1694, Botne.200.
Død 29 dec. 1724, Lardal.200.
     Datter af Jacob Nielsen Worm og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?).

Gift 2° 1726, Larvik.200 med

Dorthe Theodoridatter (Andersen)
Født 1699.
Død 6 okt. 1785, Larvik.367,366,200.

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Maren Jacobsdatter Worm:

651.369.Jacob Worm Skjelderup, f. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal., d. 1787
652.369.Anna Catharina Skielderup

Børn af Michael Augustinussen Skielderup og Dorthe Theodoridatter (Andersen):

653.369.Elisabeth Dorothea Skielderup, f. 1731, d. 1768, Larvik.
654.369.Augustinus Skielderup, f. 1732, d. 1785
655.369.Frederich Anton Skielderup, d. 1802
656.369.Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
657.369.Andreas Thrane Schjelderup
370.149.
Jacob Skielderup
Født 1697368.
Begravet 26 jul. 1724, Christianshavn, København.368.
     Styrmand, efterlot ved skiftet kun èt barn: Anne Margrethe.368

Gift _____368med

Gjertrud Henriksdatter
Begravet 26 mai 1721, Christianshavn, København.368.

Børn af Jacob Skielderup og Gjertrud Henriksdatter:

658.370.Anne Margrethe Skielderup, f. 1721, København.
371.149.
Bastian Skielderup
Født 10 sep. 1698, Roso i Hem.368.
Død 7 jan. 1765, Botne.368.
     Blev student i 1718, derefter huslærer paa Sandsvær prestegaard, tok 1721 ex. philos., 1722 theol. attestas, blev 1723 sogneprest til Botne, 1753 provst.368
     Skifte 6 feb. 1765368.

Gift 1° 19 mar. 1726, Botne.368 med

Anne Margrethe Kraft
Begravet 4 mar. 1740, (Botne?)368.

Gift 2° 9 nov. 1740, Botne.368 med

Else Marie Schjerven
Født 1717369,10.
Død 10 mar. 1743368.

Gift 3° 15 aug. 1745, Botne.368 med

Sophie Gregersdatter Plade
Født 169010.
Begravet 3 aug. 1773368.

[Gift 1° med Conrad Holst; Gift 2° 15 aug. 1745 med Bastian Skielderup (10 sep. 1698 - 7 jan. 1765)].

Børn af Bastian Skielderup og Anne Margrethe Kraft:

659.371.Anne Cathrine Schjelderup, f. 1727, Botne.
660.371.Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1730, Botne., d. 1804
661.371.Christopher Schjelderup
662.371.Søren (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1734, Botne., d. 1790, Hesthammer i Kinservik.
663.371.Andreas (Se)bastiansen Schjelderup, f. 1738, d. 1793

Børn af Bastian Skielderup og Else Marie Schjerven:

664.371.Mathias Schjerven Skielderup
665.371.Anne Margrethe Skielderup
372.149.
Søren Skielderup
Født 1700370.
Død 1734, Vinje.370.
     Student 1718, tok theol. attestas 1720 og blev 19. mar. 1723 sogneprest til Vinje.370
     Ved skiftet efter hr. Søren gav hans far avkald paa arv til fordel for Elses 3 barn av første ægteskap.370
     Skifte 31 aug. 1736370.

Gift _____med

Else Dorothea Prydz
Født 1691, Fredrikshald.370.
Begravet 25 jun. 1732, Vinje.370.

[Gift 1° med Ole Hansen Wulf; Gift 2° med Søren Skielderup (1700 - 1734)].
373.149.
Augdi Augustinusdatter Skielderup
Født 1703370.
Begravet 10 feb. 1764, Botne.370.

Gift _____med

Erik Tyrholm
Født 1696, Fredrikshald.370.
Død 1 aug. 1754370.
     Søn af Johannes Tyrholm og Magdalene Eriksdatter Stabel.
     Sogneprest i Tønsberg.370
374.149.
Anne Jacobæa Schjelderup
Døbt 7 okt. 1707, Lardal.370.
Død efter 1771203.
     Hun overlevede sin Mand i mere end 30 Aar.203

Gift _____med

Andreas Thrane
Død 15 feb. 1742370.
     Sogneprest til Borre?
     Sogneprest til Botne.370
     Skifte 13 mar. 1742370.

Børn af Anne Jacobæa Schjelderup og Andreas Thrane:

666.374.Else Andreasdatter Thrane
667.374.Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
668.374.Karen Andreasdatter Thrane
669.374.Andreas Andreassen Thrane
375.150.
Jens Andersen Schjelderup
     Gullsmed i Holmestrand.204

Gift _____204med

Anna Klem
376.150.
Anne Schjelderup
Født omkring 1698371.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.204
377.150.
Karen Schjelderup
Død 1745-1753372.

Gift før 1741373,204 med

Gotthilf Tax
     Overstiger ved Foldalens Kobberværk. Han var maaske Søn af Jacob Mathias Tax, Bergmester ved Røros Værk fra 1659-1663.204

Børn af Karen Schjelderup og Gotthilf Tax:

670.377.Ingeborg Christina Tax, f. omkr. 1740
671.377.Kirsten Tax, f. omkr. 1743
672.377.Gidsken Tax, f. omkr. 1745
378.150.
Anne Lucie Schjelderup
Død før 29 jun. 1753.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.374
     Skifte 29 jun. 1753, Tolgen hytteplads hos Madame Kirsten I.D. sal. Anders M.S. Schelderups hustru.375Søsken: 1. Jens på Tolgen hytteplads; 2. Michel, hytteskriver ved Tolgens hytte; 3. Jomfru Anne, 55 år hos moderen på Tolgen; 4. Madame Karen død, g.m. oberstiger Gothelf Tax barn: a. Ingeborg Christina 13 år. b. Kirsten 10 år. c. Gidsken 8 år; 5. Madame Elisabeth g.m. Sr. Henrich Dybdahl, hytteskriver ved Dragaas hytte; 6. Madame Maren g.m. Nils Knudsen Domestad i Romedal fogd Hedemarken; 7. Madame Gidsken enke e. Stiger Heinrich Junchans i Meldal ved Løkken grube..
379.150.
Elisabeth Schjelderup

Gift før 1741376,374 med

Henrik Dybdal
     Hytteskriver ved Dragaas Smeltehytte [nevnt 1741 og 1753].374
380.150.
Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794377,378.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.374
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.375

Gift 1° _____med

Anna Margrethe Irgens

Gift 2° _____med

Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732379,357.
     Datter af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.10
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.357

Børn af Michel Schjelderup og Anna Margrethe Irgens:

673.380.Johannes Irgens (Schjelderup), f. 1735
674.380.Anders Schjelderup, f. 1739, d. 1739
675.380.Henrik Schjelderup
676.380.Michael Schjelderup

Børn af Michel Schjelderup og Gidsken Andersdatter Schjelderup:

677.380.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
678.380.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775
381.150.
Maren Schjelderup

Gift før 1741373,374 med

Nils Knudsen
     Fra Fredriksstad.374
     Domestad i Romedal. Fogd Hedemarken.375
382.150.
Gidsken Schjelderup

Gift 1741-1750380,10,375 med

Henrik Thomassen Junghans
Født 30 mai 171510.
Død 175010.
     Meldal. Stiger ved Løkken grube.375
383.152.
Mikkel Svendsen
Død 1739-1741.
     Død før Moderen, efter 1739.10
384.152.
Kirsten Svendsdatter Schjelderup
Født 1701381,206.

Gift _____10med

Jon Simonsen Sotten
385.152.
Hans Svendsen Schjelderup
Født 1706381.
     Er ifølge morens skifte født 1706 og opholdt sig 1741 inderiks.206
386.152.
Anne Svendsdatter Schjelderup
Født 1708381.

Gift 16 mar. 1726, Meldalen.10,206 med

Mikkel Evensen Flå Skamfer
     En bror må være den snedker Niels Evensen Schamfer, etter hvem der avholdtes fallitskifte 3. sept. 1776 i Trondheim [iflg. Trondheim Stift og Søndre Trondheim Amt, Lr2, Skiftedesignasjoner 1764-1809].

Børn af Anne Svendsdatter Schjelderup og Mikkel Evensen Flå Skamfer:

679.386.Svein Mikkelsen Skamfer, f. omkr. 1726
680.386.Even Mikkelsen Skamfer, f. 1731
681.386.Mille Mikkelsdatter Skamfer, f. 1737
682.386.Mikkel Mikkelsen Skamfer, f. 1748, d. 1811
387.152.
Svend Larsen (Schjelderup)
Født 171110,206.
     Var ved morens skifte 1741 i Hollandsk tjeneste.206
388.157.
Ole Jensen Lund (Pharo)
     Captein.341
     Ole Lund angives, af Hr. Jakob Matssøn Lund (i hans «Annotationsbog»), at have været gift med «den daarlige Margrete Træskow». Ifølge samme Hr. Jakob Lunds «Annotationsbog» skal disse Ægtefolk have haft en Datter, som var gift med en «Søn af Mag. Peder Lund i Trondhjem».210

Gift _____med

Margrete Treschow
     Datter af Herman Treschow og Mette Margrethe Krenckel.

Børn af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow:

683.388._____
389.158.
Gidsken Withe
Født 5 dec. 1685, Trondhjem ?212,381.

Gift 11 jul. 1713212,381 med

Laurits Holst
Født 25 mai 1686, Trondhjem ?212.
Død 1730212.
     Søn af Lorentz Hansen Holst og Cathrine Hansdatter.
     Dep. 1702 fra Trondhj. Sk., 19/11 1710 cand. theol. laud., 31/3 1713 p. Cap. hos Mag. Peter Lund, res. Cap. ved vor Frue K. i Trondhj., 30/7 1728 Cap. til Inderøen. (Sml. Erlandsen a. St., s. 285).212
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til pers. Capellan hos Mag. Peter Lund, resid. Capellan til Vor Frue Kirke, og derpaa Capellan til Inderøen, hvor han ikke længe efter døde.382
390.158.
Margrethe Sophie Withe
Født 1687, Trondhjem ?212.

Gift 1° jan. 1717212 med

Jacob von der Lippe
     Søn af Henrich von der Lippe og Dorothea Størch.
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.383

Gift 2° _____212med

Johan Geelmuyden
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.383

Børn af Margrethe Sophie Withe og Jacob von der Lippe:

684.390.Dorothea von der Lippe
391.158.
Else Sebastiansdatter Withe
Født 4 aug. 1689, Trondhjem212,383.
Død 28 dec. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen384.
     Skifte 26 jan. 1728385,384.

Gift 1714384 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø212.
Død 1737212,385,385.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).212
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.386

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Else Sebastiansdatter Withe og Niels Olsen Thulesius:

685.391.Ole Ouden Thulesius, f. 1725, d. 1764
392.158.
Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?212.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.78

Gift 1 feb. 1720212,386 med

Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.212.
Død 6 dec. 1764212.
     Søn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).212
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.387

Børn af Anna el. Else Withe og Peter Danielsen Pristroph:

686.392.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
687.392.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
688.392.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
689.392.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
393.158.
Caspar Brochmann Withe
Født 3 mar. 1702, Trondhjem ?212,387.
Død 1751212,387.
     Stilling: Sogneprest til Højerup på Als i Danmark.212
     Stilling: Sogneprest til Sparboen, Trondhjem stift.212
     Dep. 13/6 1718 fra Trondhj. Skole, 20/2 1720 cand. theol. h. ill., 2/11 1727 Sgp. i Højerup p. Als, 22/5 1730 i Sparboen, Trondhj. St., blev sindssvag og 1745 entlediget. (Sml. Erlandsen a. St., s. 315).212
     Var allerede 1732 [Blev 1730 22 Mai] Sognepræst til Sparboen. Da han blev sindssvag, blev Kaldet i hans Embedstid, d.e. indtil 1745, bestyret af personelle Capellaner. Døde 1751.388

Gift 5 feb. 1728, KøbenhavnEfter håndskreven notits i bogen.388 med

Maria Biskop
394.159.
Anna Catharina Collin
Født 1679216.
Død 20 jul. 1722216.
     Er ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713 i Trondheim gift med stiftskriver Wium.389

Gift 1697216 med

Morten Wium
     Stiftskriver.216
395.159.
Maren Collin
Født 1681216.
Død 1755216.

Gift 11 jan. 1702216 med

Jochum Lorentzen Angell
Født omkring 1674390.
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter.
     Magister.391
     Sogneprest til Røros.392

Børn af Maren Collin og Jochum Lorentzen Angell:

690.395.Peter Albrecht Angel, f. 1719, d. 1785
396.159.
Hans Jensen Collin
Født 1682393.
Død 10 apr. 1742394,217.
     Justitsminister og President i Trondhjem.389,393
     Tønder sier at han i sin ungdom var utenlands og satte til svære midler.216
     Han skal fra sidst i 1705 have været Borgemester i Chr.sand, og blev 1710, 30. Juni President i T.hjem indtil 1736, da han blev Lagmand (efter sin Stedfader, Abraham Dreyer). «Cancellieraad» blev han 1707 (eller 1717?), og «Justitsraad» 1729.217
     Mindst 12 Børn i første Ægteskab. 3 Børn i det andet.217,394

Gift 1° 1710272,217,394 med

Sophie Amalie Krog
Født 9 mai 1686272,394,394.
Død 15 okt. 1735395,217.
     Datter af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer.
     Skifte 1735-1736, Trondheim.353(Frue Sophia Amalia Krogh)..

Gift 2° 20 jul. 1736396,217,393 med

Marie Christine Hornemann
Født 5 feb. 1719397,394,217.
Død 1776398,393,217.
     Datter af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.

Børn af Hans Jensen Collin og Sophie Amalie Krog:

691.396.Jens Collin
692.396.Abraham Collin
693.396.Christian Collin
694.396.Niels Krog Collin, f. 1718, d. 1782
695.396.Wilhelm Collin
696.396.Peder Krog Collin
697.396.Ditlew Collin
698.396.Anna Sophia Collin
699.396.Karen Margrethe Collin
397.159.
Ole Collin
Født 1684216.
Død 1712216.
     Ugift.389
     Student.216
     Skifte 16 jan. 1713, Trondhjem389Andeler i kobberverkene på Røros, Indset og Løkken, jordegods m.v., ialt 3754 - 1682 og uvisse fordringer 118 rd., drev forretningsvirksomhet..
398.159.
Marte Sophie Collin
Født 1686216.
Død 1701216.
399.159.
Karen Collin
Født 168946,216.
Død 19 jun. 1763165,10, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim10.

Gift 28 okt. 170546,216 med

Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172146, begravet 23 mai 1721161,162.
     Søn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.46
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.162

[Gift 1° 13 okt. 1697 med Gidsken Raphaelsdatter Lund (19 sep. 1672 - 1699); Gift 2° 28 okt. 1705 med Karen Collin (1689 - 19 jun. 1763)].

Børn af Karen Collin og Johan (Johannes) Schjelderup er vist under Johan (Johannes) Schjelderup (nr. 98).

400.159.
Peder Collin
Født 1691216.
Død 1691216.
401.159.
Petter (Peder) Tønder Collin
Født 1692216.
Død 1733216.
     Løytnant.
     Peder Tønder Collin ble major ved dragonerne.216
402.159.
Christian Ulrich Collin
Født 1694216.
Død 1735216.
403.159.
Anna Marie Collin
Født 1697216.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.391

Gift _____216med

Holgier Birch
     Tollkontrollør.399

[Gift 1° med Elisabeth Hansdatter (Hammer); Gift 2° med Anna Marie Collin (f. 1697)].
404.159.
Jørgen Christian Collin
Født 1699216.
Død 1703216.
405.159.
Martha (Mette) Sophia Collin
Født 15 mai 1702216.
Død 15 okt. 1760400,216.
     Umyndig ved broren Ole Collins skifte 16. jan. 1713.391

Gift 1724216 med

Petter Christian Nielsen Wisløff
Født 1690401,402.
     Søn af Niels Thomassen Wisløff og Anna Margrethe Povelsdatter Bierch.
     Ble oberst og sjef for det Strindenske kompani.403
406.160.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 30 jul. 1697219.
Død 1717219.
     Døde ugift i 1717.219
407.160.
Ellen Olufsdatter Tønder
Født 1698219.

Gift 1° 16 jun. 1717219 med

Niels Nielsen (Støren)
Født omkring 1687404,405,406.
Død 1720219.
     Søn af Niels Pedersen (Støren) og Margrethe Hansdatter.
     ? GÆT - Identisk med den Niels Støren (død 1720), kapellan i Meldal, der 16. juni 1717 bliver gift med Ellen Tønder ?

Gift 2° _____219med

Christian Lauridsen Brix
Født omkring 1685407,408.
Død 1748219.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
     ? GÆT - Han må være den Christian Brix (død 1748), kapellan i Meldal, der ekter enken Ellen Olufsdatter Tønder ?
408.160.
Anna Olsdatter Tønder
Født 18 jan. 1700219.
Død 17 mai 1763409.

Gift 20 okt. 1740409 med

Christopher Andersen Lem
Født 1680410.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.410
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.44
     Nevnt i morens skifte i 1710.409

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].
409.160.
Elisabeth Olsdatter Tønder
Født 24 jun. 1701219.

Gift 1° 21 jan. 1722411 med

Frederik Lauridsen Brix
Født omkring 1694412,408.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Gift 2° 1749300,219 med

Marcus Holst Sodemann
Født 1704299.
Død 1755299.
     Fra Flensburg. Fik 11. febr. 1737 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.301
     Ifølge Erlandsen, s. 154 og 418 ble Marcus Holst Sodemann enkemann i 1748 og i 1749 ble han gift med Elisabeth sal. Brix, født Tønder.

[Gift 1° 18 nov. 1733 med Birgitte Andersdatter Tausan (1704 - 1748); Gift 2° 1749 med Elisabeth Olsdatter Tønder (f. 24 jun. 1701)].
410.160.
Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 1702219.
     Var gift med kaptein Johan Hammond.219

Gift _____med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.219
     Oberst.231

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
411.160.
Milde Olufsdatter Tønder
Født 7 sep. 1703219.
Død omkring 1703.
     Døde straks.219
412.160.
Melchior Olufsen Tønder
Født 14 apr. 1705219.
     Døde ung.219
413.160.
Gisken Olufsdatter Tønder
Født 6 mai 1706219.
     Var gift med klokker i Meldal, Tore Pedersen Neve.219
414.160.
Ole Olufsen Tønder
Født 10 aug. 1708219.
Død 1747, ved drukning.219.
     Ble i 1736 sogneprest til Drejøe i Fyn.219

Gift _____219med

Gjertrud Basse
Død 1748219.
415.160.
Berethe Lucie Olufsdatter Tønder
Født 29 apr. 1710219.
     Døde ugift.219
416.160.
Melchior Augustini Olufsen Tønder
Født 11 mai 1712219.
     Døde ugift.219
417.160.
Olava Maria Olufsdatter Tønder
Født 13 nov. 1713219.
     Døde ung.219
418.160.
Maren Olufsdatter Tønder
Født 8 feb. 1715219.

Gift _____219med

Jens Lange
     Justisråd på Fyn.219
419.160.
Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder
Født 3 nov. 1717219.
Død 29 sep. 1775219.

Gift 1758219 med

Peder Iversen
     Borger i Trondheim.219
420.160.
Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder
Født 28 jan. 1719219.
     Døde ugift.219
421.160.
Lars Brix Olufsen Tønder
Født 21 mar. 1720219.

Gift _____219med

Johanna Bagge
422.160.
Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 1721219.
Død 28 sep. 1813413.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.413

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Jeremia Margrethe Borch
Født 1735320.
Død 25 sep. 1813413.
     Datter af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup.
423.160.
Hans Olufsen Tønder
Født 16 jul. 1722219.
Død 1735219.
424.163.
Maren Dorothea Tønder
Født 1706, Dønnæs414.
Død 1746414.

Gift 1° _____med

Ole Nielsen Todal
Født 1699, Telnæs, Rødø.414.
Død 1738, Bergen.414.
     Søn af Niels Christophersen (Todal) og Walborg Jacobsdatter.
     Tog Borgerskab som Kjøbmand i Bergen 15/4 1734.414

Gift 2° _____med

Peder Kempe Dedichen

Børn af Maren Dorothea Tønder og Ole Nielsen Todal:

700.424.Niels Olsen Todal, f. 1735, Bergen., d. 1803, Bergen.
701.424.Maria Anna Olsdatter Todal, f. 1733
425.163.
Hans Emahus Tønder
     Godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Else Marie Greve
     Er hun identisk med den Else Greve gift med handelsmann i Sunnmøre Aage Finne ?

Børn af Hans Emahus Tønder og Else Marie Greve:

702.425.Maria Anna Emahus Tønder, f. 1731, d. 1802
426.164.
Maria Hansdatter Glad
Født 1687223.

Gift 7 feb. 1704, Christiania.223 med

Henrich Jacobssøn Schmidt
Død 1719223.
     Søn af Jacob Knudssøn og Kirsten Bruun.
     Vice-lagmand og sorenskriver i Gudbrandsdalen.223

Børn af Maria Hansdatter Glad og Henrich Jacobssøn Schmidt:

703.426._____
427.164.
Ole (Oluf) Hanssen Glad
Født 25 mar. 1688223.
Død 15 mar. 1742223.
     Han skal først have været kornet, men blev derefter student og theologisk kandidat. Var til 1722 kapellan hos slotspresten Anders Borch i Christiania og blev 17. juni s. a. sogneprest til Sigdal.223

Gift 1° 8 apr. 1721, Christiania.223 med

Ulrikke Augusta Schade
Begravet 12 mar. 1726, Sigdal.223.

Gift 2° 14 feb. 1727, Bamle.223 med

Christine Rebekka Alstrup
Født 10 mar. 1707, Bamle.223.
Begravet 6 mar. 1761, Sigdal.223.
     Datter af Peder Alstrup og Anne Margrethe Griis.

Børn af Ole (Oluf) Hanssen Glad og Ulrikke Augusta Schade:

704.427.Anna Henrikka Glad, f. 1723
705.427.Hans Glad, f. 1724, d. 1783
706.427.Ulrikke Augusta Glad, f. 1726

Børn af Ole (Oluf) Hanssen Glad og Christine Rebekka Alstrup:

707.427.Anne Margrethe Griis Glad
708.427.Kristine Rebekka Glad, d. _____
709.427.Anne Margrethe Griis Glad
710.427.Olava Maria Glad
711.427.Peder Alstrup Glad
712.427.Nicolea Franck Glad
713.427.Maren Grüner Glad
714.427.Anne Marie Glad
715.427.Peder Glad
716.427.Peder Alstrup Glad
717.427.Petrea Alstrup Glad, d. 1810, Strømsø.
718.427.Oluf Glad
428.164.
Knud Hanssen Glad
Født 1689415.
     Var major i dansk tjeneste. Ingen børn.415

Gift _____med

Agnete Hind
     Datter af Jonathan Hind.
429.164.
Peder Hanssen Glad
Født 1690415.
Begravet 22 dec. 1696, Aker.415.
     Han nævnes ei i [halvbroren] Fredrik Glads testamente og er vistnok det «barn», der blev begr. 22. decbr. 1696 i Aker.415
430.165.
Matthias Høysager
     Var ansatt i det danske kanselli.225

Gift _____225med

Mette Junghans
431.165.
Ole Mathias Høysager
     Var ansatt ved Meldal verk.225
432.165.
Maria Høysager
433.165.
Christian Ulrik Høysager
434.167.
Christian Ulrich Eriksen
Død 1751, Molde.228.
     Ble stiftamtskriver. Den 28. aug. 1733 ble han kanselliråd. Han ble i 1742 amtmann i Romsdal.228

Gift 1° _____228med

Anna Møllmann
Død 1739228.
     Datter af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.

Gift 2° _____228med

Helena Høyer
Døbt 25 aug. 1708228.
Død 1786228.
     Datter af Petter Høyer og Bodil Nissen Angell.
435.167.
Stinken Tønder Eriksdatter

Gift 1753228 med

Albrigt Medelfart
     Sogneprest på Byneset.228
436.167.
Anne Catharina Eriksdatter

Gift 1° _____228med

Henrich Brodersen Lysholm
Død 1740228.
     En kjøpmann i Trondheim.228

Gift 2° _____228med

Alexander Hammond Friedlib
     Justisråd.228
437.168.
Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175110.
     Var res. kapellan i Hevne.231
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.10

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.10 med

Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.10.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.
438.168.
Reinholdt Steensen Meldal
Født 24 jun. 1705416.
Død 1774231.
     Var kaptein. Hadde 9 barn.231
     Iflg. Ovenstad II, s. 168 hadde han 1 sønn og 6 døtre.

Gift 1740231 med

Mette Sophia Marstrand
439.168.
Melchior Steensen Meldal
Død 1750, Borge i Nordland.231.
     Ble i 1736 kapellan i Andenes og i 1738 i Borge i Nordland.231

Gift _____231med

Antoinette Sophie Testmann
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Melchior Steensen Meldal (d. 1750); Gift 2° 1753 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
440.168.
Peder Tønder Steensen Meldal
Død 1741231.
     Ble kapellan i Tolga i 1738 og senere kapellan i Bolsø, døde ugift i 1741.231
441.168.
Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712417.
Død 4 nov. 1782417.
     Kaptein.417
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.231

Gift 1° 1743417 med

Sophie Frich Hammond
Født 1726417.
Død 1762417.
     Datter af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich.

Gift 2° _____231med

Ane Dorothea Thune

[Gift 1° med Arrøe; Gift 2° med Augustinus Steensen Meldahl (1712 - 4 nov. 1782)].

Børn af Augustinus Steensen Meldahl og Sophie Frich Hammond:

719.441.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
442.168.
Marie Meldal Steensdatter

Gift 7 jul. 1723418,419 med

Giert Feldtmand
     Søn af Ulrich Feldtmand.
     Sogneprest i Oppdal.231
     I hans selvbiografi (NST 19, s. 49 ff) nevnes 15 barn.
443.168.
Ellen Steensdatter Meldal

Gift 6 nov. 1720231 med

Thomas Junghans
     Ved Løkken verk.231
444.168.
Stennetta Steensdatter Meldal
Død 1747231.

Gift 1738231 med

Johan Hammond
     Søn af Johan Thomassen Hammond og Sophie Brygmand.
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.219
     Oberst.231

[Gift 1° med Karen Olufsdatter Tønder (f. 16 jul. 1702); Gift 2° 1738 med Stennetta Steensdatter Meldal (d. 1747)].
445.169.
Helle Catharine Tønder
Født 1709, Vandve, Herøy, Dønna.420.
Død efter 1757420.

Gift 1° 1 nov. 1733, Herøy.420 med

Jens Jonasen (Falch)
Født omkring 1708421.
Død aug. 1756, Vandve, Herøy, Dønna.420.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Skifte 1757, Vandve/Vanved, Herøy.422Helle Cathrina Augustinusdatter, ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Jonas Jensen, 20 år; Augustinus Jensen, 19 år; Christina Jensdatter; Ane Margrethe Jensdatter; Pernille Jensdatter; Else Cathrina Jensdatter. Verge for de tre minste pikebarnene Christen Ingebrigtsen, Øksningan..

Gift 2° _____420med

Daniel Jenssen

Børn af Helle Catharine Tønder og Jens Jonasen (Falch):

720.445.Christina Charlotta Jensdatter
721.445.Jonas Jensen, f. omkr. 1737
722.445.Augustinus Jensen, f. omkr. 1738, d. omkr. 1803, Dønna.
723.445.Anne Margrethe Jensdatter
724.445.Pernille Jensdatter
725.445.Else Cathrina Jensdatter
446.171.
Anne Marie Nilsdatter Lund
Født sep. 1684, Snåsa, Nord Trøndelag.87.
Død 1762.
447.171.
Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.87.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.87.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.423

Gift _____med

Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.
     Datter af Ole Christophersen Røg og Elen Henriksdatter Bull.

Børn af Morten Nilsen Lund og Ane Lisbet Olsdatter Røg:

726.447.Morten Mortensen Lund, f. 1724, d. 1724
727.447.Nicolai Mortensen Lund, f. 1726, d. 1766
728.447.Ole Mortensen Lund, f. omkr. 1727, d. 1784
729.447.Henrich Bull Mortensen Lund, f. 1729, d. 1729
448.171.
Magdalena Susanna Lund
Født apr. 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.87.
Død 1764, Hadsel.87.

Gift _____med

Willatz Jensen Bing
Født omkring 1669, Trondhjem424.
Død 19 jul. 1739, Hadsel87.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.424

Børn af Magdalena Susanna Lund og Willatz Jensen Bing:

730.448.Jens Bing, f. 1707, Hadsel
731.448.Sara Susanna Bing, f. 1710, d. 1779, Hadsel.
732.448.Just Bing, f. 1718, Hadsel
733.448.Clara Magdalena Bing, f. omkr. 1706, Hadsel, d. 1778
734.448.Anna Sophie Bing, f. _____
735.448.Wilhelmine Helene Bing, f. _____
449.171.
Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.87.
Død 1754, Agerøen.87.
     Sogneprest.

Gift _____med

Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 1694425.
Død 7 jun. 1765425.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.425

Børn af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn:

736.449.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
737.449.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
738.449.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
739.449.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
740.449.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
741.449.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
742.449.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
743.449.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
744.449.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
745.449.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
746.449._____, f. 1731
450.171.
Peder Nilsen Lund
Født 1691, Snåsa, Nord Trøndelag87.
Død 1731, Trondhjem210.
     Kapellan til Domkirken i Trondhjem.
     Ifølge Erlandsen, I, Side 54 havde Hr. Peder Lund, der fra 1729 til sin Død i 1731 var residerende Kapellan til Trondhjems Domkirke, ingen Børn med sin Hustru, Gunhild Barhow, ligesom Erlandsen heller ikke kjender noget til, at Hr. Lund har været gift mere end denne ene Gang; men af Wibergs danske Præstehistorie, II, Side 134 sees, at han ogsaa maa have været gift med Stiftsprovstdatteren fra Kjøbenhavn, Maria Johansdatter Dorscheus, der nemlig - som Enke efter Hr. Lund - i 1734 ægtede Sognepræst til Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Gerhard Treschow, og af dette sit 2det Ægteskab kan jo Hr. Peder Lund have haft en Søn.210

Gift 1° _____med

Gunhild Barhow
Død 1740178.
     Datter af Amund Barhow og Ingeborg Hansdatter Spydberg.
     Gunild Barhow, døde 1740, gift med Peder Lund, Capellan i Tronhiem.178
     Gunnhild [Barnhov], var ifølge Erlandsen gift med Hr Peder Lund, kapellan til Domkirken [i Trondheim]. Hun er ikke nevnt i 1748 [morens skifte].426

Gift 2° _____med

Maria Johansdatter Dorscheus

[Gift 1° med Peder Nilsen Lund (1691 - 1731); Gift 2° 1734 med Gerhard Treschow].

Børn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus:

747.450.Pedersen Lund
451.175.
Johannes Hagerup
452.175.
Peter Hagerup
453.178.
Inger Martha Larsdatter Schjelderup
Født omkring 1718236.
Død 1752236.

Gift 1° _____10med

Ole

Gift 2° omkring 1747 med

Christopher Ellingsen
Født 1719.
Død 1791.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.

[Gift 1° omkr. 1747 med Inger Martha Larsdatter Schjelderup (omkr. 1718 - 1752); Gift 2° med Sophie M. Walnum].

Børn af Inger Martha Larsdatter Schjelderup og Ole:

748.453.Isak Olsen
749.453.Torsten Olsen
750.453.Ingeborg Olsdatter
751.453.Elen Olsdatter

Børn af Inger Martha Larsdatter Schjelderup og Christopher Ellingsen:

752.453.Karen Catherine Christophersdatter Ellingsen, f. 1748, Fiskvaag., d. 1801
753.453.Aasel Marie Christophersdatter Ellingsen
754.453.Kristiane Christophersdatter Ellingsen
454.178.
Anne Larsdatter
Død omkring 1738.
     Skifte 1738, Onøen, Lurøy.237Avdøde Ane Larsdatter, ugift. Arvinger: moderen Karen Schjeldrup, gift med Anders Larsen, Onøen; søster Inger Marthe Larsdatter, ugift, formynder stefaren; halvsøster Margrethe Larsdatter, gift med Hans Nielsen Sahl; halvsøster Karen Larsdatter, gift med Hans Michelsen, Alleren [i Lurøy]; halvsøster Hilleschen Larsdatter, ugift, formynder Hans Michelsen; halvsøster Aarselle Larsdatter, gift med Hans Steensen, Ytre Svanøen..
455.180.
Jochum Pedersen Schjelderup
Født 1712, Kvarv i Sørfold239.
Død 2 jun. 1795, Skjærstad i Nordland19.

Gift 1° _____med

Gjertrud Pedersdatter (Olsen?)
Født 170319.
Død 173419.

Gift 2° _____med

Malena Hellesdatter
Født 170719.
Død 176819.
     Datter af Helle (Helge) og Lisbet Olsdatter.
     Skifte 15 sep. 1768, Skjerstad i Skjerstad.427Avdøde Malene Hellesdatter. Formue: 413-3-4. Gjeld: 424-3-15. Boets innhold: Sølvbeger merket J.S. og M.H.D. 1747, ditto P.S.M.B.D. og ditto J.S. og M.H.D. Arvinger: ektefelle Jochum Schjelderup, Øvre Skjerstad; sønn Helge Jochumsen Schjelderup, Røvika i Skjerstad, myndig og gift; sønn Peder Jochumsen Schjelderup, Røvika i Skjerstad, gift; sønn Helge Jochumsen Schjelderup, Øvre Skjerstad, umyndig og ugift; datter Johanna Jochumsdatter Schjelderup, gift med Kjeld Hansen, Udvig i Skjerstad; datter Inger Jochumsdatter Schjelderup, gift med Jochum Hartvigsen, Skjerstad i Skjerstad..

Gift 3° 26 jul. 1769, Breivik19 med

Magdalena Hartvigsdatter
Født omkring 1738, Breivik428,19.
Død 7 jun. 1813, Skjærstad i Nordland19.
     Datter af Hartvig Hansen og Margrethe Hansdatter.

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Gjertrud Pedersdatter (Olsen?):

755.455._____, f. 1734

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Malena Hellesdatter:

756.455.Jochum (Jacob?) Møinichen Schjelderup, f. 1736
757.455.Peder Jochumsen Schjelderup, f. 1737, d. 1801
758.455.Helge Jochumsen Schjelderup, f. omkr. 1743, d. 1801
759.455.Johanna Bredahl Jochumsdatter Schjelderup, f. omkr. 1742, d. 1817
760.455.Inger Malena Schjelderup, f. omkr. 1747

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Magdalena Hartvigsdatter:

761.455.Malena Jochumsdatter Schjelderup, f. 1769
762.455.Hartvig Jochumsen Schjelderup, f. 1772, Øvre Skjerstad., d. 1852, Øvre Skjerstad.
763.455.Gjertrud Margrete Schjelderup, f. 1774
764.455.Anna Dorthea Schjelderup, f. 1775, Øvre Skjerstad., d. 1831, Meløy.
765.455.Maren Marie Holte Schjelderup, f. 1779
456.180.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 1714, Kvarv i Sørfold.239,19.
Død omkring 1714, Død spæd.239.
457.180.
Inger Malene Pedersdatter Schjelderup
Født 1716239.
Død omkring 1716, Død spæd.429,239,10.
458.180.
Hartvig Pedersen (Schjelderup)
Født 1719, Kvarv i Sørfold.239,19, døbt 7 sep. 1719, Folden.10.
Død omkring 1745239.

Børn af Hartvig Pedersen (Schjelderup) og _____:

766.458.Jochum Hartvigsen, f. 1737
459.180.
Rasmus Pedersen Schjelderup
Født apr. 1722, Kvarv i Sørfold.239,19.
Død _____, Vestvatn.19.

Gift 20 nov. 174619 med

Inger Hellesdatter
Født 172419.
Død 180919.
     Datter af Helle (Helge) og Lisbet Olsdatter.

Børn af Rasmus Pedersen Schjelderup og Inger Hellesdatter:

767.459.Hartvig Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1745
768.459.Helge Rasmussen Schjelderup, f. 1747, d. 1782
769.459.Peder Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1749, d. 1758
770.459.Jon Rasmussen Schjelderup, f. 1752, d. 1779
771.459.Jacob Rasmussen Schjelderup, f. 1755, d. 1778
772.459.Johanna Rasmusdatter Schjelderup, f. 1757, d. 1759
773.459.Johanna Dorthea Bredahl Rasmusdatter Schjelderup, f. 1760, d. 1830
774.459.Karen Rasmusdatter Schjelderup, f. 1761, d. 1764
775.459.Lisbeth Rasmusdatter Schjelderup, f. 1764, d. 1766
776.459.Peder Rasmussen Schjelderup, f. 1768, d. 1787
460.180.
Dorthe Pedersdatter Schjelderup
Født 16 mai 1725, Kvarv i Sørfold.239,10.
Død 1727, Kvarv i Sørfold.239.
461.180.
Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup)
Født 30 jun. 1729239.
Død 1750239.
462.180.
Peder Pedersen (Schjelderup)
Født 26 mai 1730239, døbt 28 mai 1730, Folda.248.
Død 12 jul. 1777239.

Børn af Peder Pedersen (Schjelderup) og _____:

777.462.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1764
463.180.
Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup)
Født 27 jul. 1732239.
464.180.
Anna Pedersdatter (Schjelderup)
Født 8 apr. 1734239.
465.180.
Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup)
Født 8 jun. 1736430,239.

Gift _____357med

Ole Olsen
Født omkring 1736431,357.
     Ole Olssen er 1801 «jordbruger, styrmand og skrædder» på gården Qvarv nedre i Foldens prestegjeld, Nordland.357

Børn af Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup) og _____:

778.465.Ole Ediassen, f. omkr. 1763
779.465.Pernille Ediasdatter, f. omkr. 1775
780.465.Johannes Ediassen, f. omkr. 1776
466.180.
Sophia Pedersdatter (Schjelderup)
Født 3 okt. 1739239.
Død omkring 1739, Død spæd239.
467.184.
Margrethe Andersdatter Borch

Gift omkring 1699, fikk tillatelse 15. dec. 1698. med

Thomas Olsen
Død _____, Trondheim.432, begravet 22 apr. 1710432.
     Søn af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter.
     Residerende kapellan i Grip fiskevær et anneks under Kvernes 1679-92.433
     Han er nevnt som kapellan i Kvernes i amtregnskapets familieskatt i årene 1679-1687 og i futens familieskatt i tiden 1688 til 1691. Han fikk stadfestelse på stillingen den 21. jan. 1682. Han ble fradømt sin stilling i 1692 fordi han «grovligen hadde forsømt seg i sen enkestand med sin husholderske».433
     Han ble avsatt for et leiemål i 1692 men fikk benådning for denne synden den 23. jan. 1700 og fikk da tillatelse til igjen på søke en geistlig stilling. Han oppgir i sin søknad at han hadde begått dette leiemål med sin nåværende kone Margrethe Andersdatter Borch. Den 15. dec. 1698 fikk han lov til å gifte seg med Margrethe Andersdatter Borch og det blir opplyst at hun var beslektet med Hr Thomas sin avdøde kone i tredje ledd [NK bd. VI, s. 139]. I familieskatten 1687 er han oppført som gift mens han i 1689 oppføres som enkemann.434
     Han undertegner selv kvitteringene i familieskatten med tilnavnet Senjen. I 1682 bruker han tilnavnet Metrosiensius [NK bd. III, s. 38. - Da han studerte ved Trondheim katedralskole er han oppført samtidig med en Jørgen Olsen Metrosiensius, trolig hans bror. Mentrosiensius er en latinisering av en person født i Senja. Trolig var derfor Hr Thomas en sønn av Hr Olav i Midfjord i Senja].432

[Gift 1° med _____ (d. 1687); Gift 2° omkr. 1699 med Margrethe Andersdatter Borch].
468.186.
Nils Rosing Bull
Født aug. 1696.
Død 10 sep. 1782.
     Oberstløjtnant.

Gift _____med

Anna Cathrina Lemvig

Børn af Nils Rosing Bull og Anna Cathrina Lemvig:

781.468.Jens Lemvig Bull, f. 1727, Beistad., d. 1799
782.468.Andreas Christen Bull, d. 1793
469.186.
Rasmus Rosing Bull
Født 1699.
Død 3 jun. 1797, Ansness i Hitra..

Gift _____med

Anne Marie Helkand
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.

Børn af Rasmus Rosing Bull og Anne Marie Helkand:

783.469.Henrik Helkand Bull, f. 1732, Hitra., d. 1797, Vikdal.
784.469.Anders (Andreas) Bull, f. 1736, Hitra., d. 1807, Orkdal.
470.188.
Anne
471.189.
Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren435.
Død 1780, Hopsø435.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.436

Gift 1° 22 sep. 1733, Hitra.248 med

Karen Henriksdatter Helkand
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     Søster af Martha Henriksdatter Helkand, og begge er de formodentlig døtre til Henrik Helkand, der 1701 levede på Storvedøen i Hiteren.437

Gift 2° 1740-1747438 med

Dorothea von der Lippe
     Datter af Jacob von der Lippe og Margrethe Sophie Withe.

Gift 3° 5 sep. 1747435 med

Elsebe Catharina Bernhoft
Født 1717435.
Død 3 dec. 1795, Hopsø i Hitteren439,435.
     Datter af Hans Hansen Bernhoft og Maren Jensdatter Koch.

[Gift 1° 29 okt. 1737 med Markus Olsen Hegge (d. 1746); Gift 2° 5 sep. 1747 med Rasmus Rosing Parelius (1708 - 1780)].

Børn af Rasmus Rosing Parelius og Karen Henriksdatter Helkand:

785.471.Jørgen Parelius, f. 1739, d. 1792
786.471.Karen Parelius
787.471.Maren Kristine Parelius
788.471.Anne Henrikke Parelius

Børn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe:

789.471.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
790.471.Bastian Withe Parelius
791.471.Dorothea Parelius

Børn af Rasmus Rosing Parelius og Elsebe Catharina Bernhoft:

792.471._____
793.471._____
794.471._____
795.471._____
796.471._____
472.189.
Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius
Født 1713, Hitra..
     Er ifølge http://www.familysearch.com datter av Jørgen Clausen Parelius og Gjetrud Kirstine Rosing.

Gift _____med

Niels Helkand
     Søn af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     På Hitterøen i Fosens fogderi i 1758 da han for besøg af Claus Nielsen Røg.440
     Er sandsynligvis søn af Henrik Pedersen Helkand på Store Vedø og Karen Nielsdatter.

Børn af Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius og Niels Helkand:

797.472.Maren Helkand, f. 1735, Sør Trøndelag.
798.472.Gjertrud Christina Helkand, f. 1736, Sør Trøndelag.
799.472.Karen Helkand, f. 1737, Sør Trøndelag.
800.472.Anna Cathrine Helkand, f. 1739, Sør Trøndelag.
801.472.Jørgen Nicolai Helkand, f. 1741, Sør Trøndelag.
802.472.Henricha Helkand, f. 1744, Sør Trøndelag.
803.472.Jørgen Helkand, f. 1748, Sør Trøndelag.
804.472.Hans Helkand, f. 1753, S. Trøndelag.
473.193.
Rasmussen Schjelderup
Født 1707.
Død 1708.
     Död straks efter födselen.4
474.193.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1708.
Død 1709.
     Död straks efter födselen.4
475.193.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1709.
Død 1710.
476.193.
Johan Peter Schjelderup
Født 1721.
Død 1786.
     Jekteskipper i Skjervöy.4

Gift _____med

Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund
     Datter af Michel Jensen Heggelund og Rebekka Elisabeth Mühlenphort.
     Skifte 1776-1785, Straumfjorden, Skjervøy Tinglag.441protokollnr. 143, folio 203b, etter Charlotta Sophia Amalie Schielderup - er det samme person ?.

Børn af Johan Peter Schjelderup og Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund:

805.476.Rasmus Schielderup, f. 1739, d. 1805
806.476.Caspar Fredrich Myhlenphort Schjelderup, f. 1748
807.476.Johan Brochs Schjelderup, f. 1750, d. 1790
808.476.Conrad Didrik Schjelderup, f. 1753
809.476.Johan Brochs Schjelderup, f. 1756
477.193.
___________
478.193.
___________
479.193.
___________
480.193.
___________
481.193.
___________
482.193.
Søren Røgh Rasmussen Schjelderup
Født 1 aug. 1725, Skjervøy.442,4.
Død 26 jun. 1809, Melbu i Vesterålen.4.
     Han var proprieter, gjestgiver og skipper på Melbo i Hadsel. Han var efter datidens forholde en grunnrik mann. Denne rikdom fikk han for enden med sin förste hustru; men han synes også å ha været en smart forretningsmann. Hans 1ste og 3die ekteskap var barnlöst.4
     «Borger, gaardmand» på Gulsta gård i Hadsel, Nordland.357

Gift 1° 30 nov. 1757, Hadsel med

Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 17634.
     Datter af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Hun omkom på sjöen 1763.4

[Gift 1° omkr. 1750 med Jens Bloch Gievert (f. 1698); Gift 2° 30 nov. 1757 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809)].

Gift 2° 17674 med

Sara Røst Grønbech
Døbt 9 jan. 1740, Fruekirken i Trondhjem4.
Begravet 29 mai 1794, (Kr. Himmelfartsdag).4.
     Datter af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° nov. 17954 med

Jonette Andrea Moursund
Født 1768443,4, døbt 21 jul. 176510.
Død 6 sep. 183110.

[Gift 1° nov. 1795 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809); Gift 2° 5 okt. 1814 med Jonas Cornelius Falch (d. 27 sep. 1849)].

Børn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech:

810.482.Rasmus Andreas Schjelderup, f. 1767, d. 1838
811.482.Else (Elen?) Margrethe Schjelderup, f. 1769, d. 1811, Hadsel.
812.482.Christopher Andreas Schelderup, f. 1770, Hadsel., d. 1848, Lødingen.
813.482.Ingeborg Margrethe Schjelderup, f. 1773, d. 1848
814.482.Søren Schjelderup, f. 1774
815.482.Johan Røst Schjelderup, f. 1775, Gulstad., d. 1848, Gulstad i Hadsel.
816.482.Anne Margrethe Schjelderup
817.482.Henning Schjelderup, f. 1781
818.482._____
483.193.
Even Rasmussen Schjelderup
     Forliste [20 år gl.] för morens död på en reise til Bremer [Bremen?] og druknet.4,10
     Iflg. Digitalarkivet holdes der 1785-1789 protokollnr. 144, folio 359 skifte efter en Even Andreas Schielderup på Straumfjorden i Skjervøy - hvem er han ? kanske søn af Johan Brox Schjelderup ?
484.193.
Augustinus Rasmussen Schjelderup
     Död 10 år gl.4,10
485.193.
Henning Rasmussen Schjelderup
     Guldsmed. Ugift.4,10
486.194.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.96.
Død 1786, Tovik, Trondenes.96.
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Gift omkring 174496 med

Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.444,96.
Død 1768, Tovik, Trondenes.96.
     Datter af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye).

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter:

819.486.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Norge., d. 1802, Norge.
820.486.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
487.194.
Augustinus Nielsen Schjelderup
Født 1714, Tovik, Trondenes.96.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.96, begravet 17 dec. 1797, 3de søndag i advent 1797, 83 år gl.445.
     Gårdbruker på Tennevik i Trondenes.

Gift 23 sep. 1745445 med

Johanna Margrethe Sparboe
Født 1724, Vika, Trondenes.96.
Død 21 apr. 1793, Tennevik, Trondenes.445,96.
     Datter af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.

Børn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe:

821.487.Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1746, Tennevik, d. 1746
822.487.Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup), f. 1747, Tovik
823.487.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1749, Tennevik, d. 1751
824.487.Niels Augustinussen Schjelderup, f. 1751, Trondenes., d. 1811, Nordland.
825.487.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1753, Tennevik, d. 1817
826.487.Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup, f. 1755, Trondenes.
827.487.Hans Augustinusen Schjelderup, f. 1758, Tennevik, d. 1809
828.487.Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1760, Tennevik, d. 1772
829.487.Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1763, Tennevik, d. _____
488.195.
Anders Nilsen Rafn
Født omkring 1723, Røkenes, Trondenes.255.
     Han ble student og prekte i Trondenes kirke i 1745, men oppgav studiene og reiste til Jylland, hvor han ble gift med en rik enke. Han etterlot seg ikke barn.257
     Han blev student og studerte teologi, prediket 21. søndag efter Trefoldighet (11. nov.) 1753 i Trondenes kirke. Men så oppgav han studiene og reiste til Jylland (noen mener Hamburg), hvor han blev gift med en meget rik enke. De hadde ingen barn, men efterlot sig en meget stor formue, som dog ikke kom slekten i Norge til gode. - Det er ikke umulig at den sagnomspunne sjøkaptein Rasmus Rafn og Anders Rafn er forvekslet.446
489.195.
Hans Nilsen Rafn
Født omkring 1724, Røkenes, Trondenes.254,259.
Død 1794, Ervik, Trondenes.447,254,259, begravet 26 okt. 1794448,254.
     Han var handelsmann og bodde på gården Ervik i Trondenes. Det ser ut til at Hans Rafn har hatt økonomisk uhell. Den 5. november 1794 avholdes skifte efter Hans Rafn og hustru. På døtrene falt som arv: 33 Rdl., 304 og 4½ skilling.254
     Stor efterslægt.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Gift 7 nov. 1751, 22de søndag etter tref. 1751.254,257 med

Johanne Margrethe Burchard
Født omkring 1727, Rå prestegård, Kvæfjord.254,259.
Begravet 10 aug. 1794, Trondenes ? .449,254.
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.

Børn af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard:

830.489.Lorentz Burchard Rafn, f. 1752, Ervik, d. 1752
831.489.Anna Katrine Hansdatter Rafn, f. 1754, Ervik
832.489.Kirstina Maria Rafn, f. 1755, Ervik, d. 1759
833.489.Nils Rafn, f. 1757, Ervik, d. før 1770
834.489.Kristine Marie Rafn, f. 1760, Ervik
835.489.Anna Johanna Hansdatter Rafn, f. 1763, Ervik
836.489.Else Marie Hansdatter Rafn, f. 1769, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
490.195.
Johanne Nilsdatter Rafn
Født 1726, Røkenes, Trondenes.450,255.
Død 1754, Sand.254.
     Barnløs [? Død i barselseng ?].257

Gift efter 1752254 med

Lars Kofoed
Født omkring 1715451.
Død 1779451.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.254

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].
491.195.
Jacob Parelius Nilsen Rafn
Født 29 aug. 1728, Røkenes, Trondenes.446,255.
Død 10 apr. 1770, Røkenes, Trondenes.446,255.
     Drev bondehandel og bygdefar på Røkenes i Trondenes.452
     Han var handelsmann på Røkenes.446
     Den 7. september 1770 registreres efter Jacob Parelius Rafn. Aktiva utgjorde 2946 Rdl., 4 Skilling og passiva 602 Rdl. Sønnene [4 stk i live 1770, der vel har delt 2344 Rdl., 2 Skilling, efter at enken har tatt halvdelen] fikk i arv 252 Rdl., 2 Ort og 69½ Skilling og datteren ½ part av brødrenes arv, 126 Rdl., 1 Ort og 35,18 Skilling. Av boets eiendeler nevnes: 1 jegt på 60 ?lesler?, 1 terning (liten jekt) og båter, sjøredskaper av forskjellig slags. En stor og smukk beholdning av sølvtøi skiftedes også til arvingene. Ca. år 1759 kjøpte Jacob Parelius Rafn et begravelsested i kirken, og betalte herfor 8 Rdl.446

Gift 1752452 med

Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.446,452,452.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.453.
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.452
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".446

[Gift 1° 1752 med Jacob Parelius Nilsen Rafn (29 aug. 1728 - 10 apr. 1770); Gift 2° 18 nov. 1771 med Johan Røst Grønbech (1743 - 1776); Gift 3° med Anders Mørch (1754 - 1780)].

Børn af Jacob Parelius Nilsen Rafn og Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard:

837.491.Lorentz Burchard Rafn, f. 1754
838.491.Nils Rafn, f. 1756, d. 1759
839.491.Johan Rafn, f. 1758, d. 1758
840.491.Nils Jacobsen Rafn, f. 1760, d. 1760
841.491.Johanne Elisabeth Rafn, f. 1761, d. 1835
842.491.Nils Rafn, d. 1832, Grøtøy.
843.491.Simon Kildal Rafn, f. 1765, d. 1772
844.491.Fredrik Burchard Rafn, f. 1767, Røkenes, d. 1772
492.196.
Elisabeth Maria Aagom
Død omkring 1766.
     Skifte 7 apr. 1766, Bodø prestegård i Bodø.454Ingen livsarvinger. I skiftesamling 23. sept. 1767 opplyses at hun på sin mors, avdøde prostinne Schjelderup, salig Karen Wulff side, og på farssiden hadde arvinger. Formue: 435-3-15. Gjeld: 292-3-15. Gull: 4 ringer og andre gjenstander. Sølv: En hel mengde..
493.198.
Jens Andersen Schjelderup
Død 1751455.
     Sandsøy, Bjarkøy.455
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.456
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.454
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.250protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift omkring 174096 med

Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.457.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.456,457, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.456.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.456
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.250protokoll 1745-1803, legg 254b..

[Gift 1° omkr. 1740 med Jens Andersen Schjelderup (d. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Simon Olsen Kildal (31 okt. 1701 - 21 jan. 1761)].

Børn af Jens Andersen Schjelderup og Ingeborg Marie Leth:

845.493.Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup, f. 1743, Bjarkøy., d. 1798, Trondenes.
494.198.
Joen Andersen Schjelderup
Død 5 sep. 1795, Fikke, Hamarøy.454.
     Boede paa Ficke [i Hammerø].10
     Omtalt i skifte 1767, som Joen, etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Joen er da bosatt på Fikke i Hamarøy.454

Gift _____458med

Anna Elschen Bonsach
Død 14 nov. 1767, Fikke, Hamarøy.454.
     Datter af Mathias Bonsach og Anna Elschen Bremer.

Børn af Joen Andersen Schjelderup og Anna Elschen Bonsach:

846.494.Siselle Joensdatter Schjelderup, f. omkr. 1750
847.494.Anders Joensen Schjelderup, f. omkr. 1752
848.494.Anne Elschen Bremer Joensdatter Schjelderup, f. omkr. 1754
849.494.Mathias Bonsach Schjelderup, f. omkr. 1761
850.494.Peder Krog Schjelderup, f. omkr. 1763
495.198.
Peder Andersen Schjelderup
     Boede paa [Egerdal?]10
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.454

Gift _____med

Petronella Werdal

[Gift 1° med Peder Andersen Schjelderup; Gift 2° med Elias Larsen].
496.198.
Niels Andersen Schjelderup
     Lensmann, bodde på Oppeide i Hamarøy.459
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Niels er da bosatt som husmann i Hamarøy.454

Gift 1° _____med

Lisbeth Werdahl

Gift 2° _____med

Dorthe Christine Krog

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Lisbeth Werdahl:

851.496.Ole Nielsen Schjelderup
852.496.Jens Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1738, d. 1807
853.496.Niels Nielsen Schjelderup, f. 1743 ? 1746 ?, d. 1788, Bodø
854.496.Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
855.496.Anders Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1746, d. 1811

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog:

856.496.Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1751
857.496.Siselle (Cecilie) Marie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1756
858.496.Peder Krag (Krog?) Schjelderup, f. omkr. 1761
859.496.Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1762
497.198.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1718.
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.454
498.198.
Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup
Født 1718, Fikke, Hammarøy.460.
Død 1809, Skjervøy.460, begravet 16 mar. 1809, Skjervøy.461.
     Martha Schielderup, 78 år gl. og «enke efter 1ste ægteskab», «underholdes af sønnen» Henrich Klæboe på Strømfjord gård i Skjærvøy.357
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Marithe er da gift med lensmann Klæboe i Troms.454

Gift 1753, Sølv merket: H.H.K.B. og M.S. 1753. med

Henrich Hansen Klæboe
Født 1705462,460.
Død 3 jun. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.460.
     Søn af Hans Hanssøn Glein og Maren Hansdatter Klæboe.
     Lensmann
     Skifte 3 okt. 1770460Formue: 761-0-12. Gjeld: 427-4-1. Boets innhold: Sølv merket H.H.S. og B.M.H.D.I 1696; H.H.K.B. og M.S. 1753; H.T.M.H.D. 1699..

[Gift 1° med Birgitte Margareta Jentoft (1678 - 1743); Gift 2° 1753 med Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup (1718 - 1809)].

Børn af Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup og Henrich Hansen Klæboe:

860.498.Hans Christopher Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1753, d. 1843
861.498.Maren Henrichsdatter Klæboe
862.498.Jens Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
863.498.Hartvig Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
864.498.Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1757, d. 1823, Hadsel.
865.498.Johan Rasch Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1759
866.498.Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1762
867.498.Henrich Johan Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1764, d. 1812
499.198.
Ane Andersdatter Schjelderup
Født 1722.
Død 26 aug. 176510.
500.200.
Ole Christiansen
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn. Ole er da bosatt på Rørvik i Hamarøy.454
501.200.
Ingeborg Christiansdatter
     Omtalt som ugift i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn.454
502.200.
Maren Christiansdatter
     Omtalt som ugift i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn.454
503.200.
Lisbeth Christiansdatter
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn. Lisbeth er da gift med Hans Olsen på Rørvik i Hamarøy.454

Gift _____med

Hans Olsen
     Rørvik, Hamarøy.
504.207.
Peder Hansen Bruun
Født 17 jul. 1689.
Død 12 jul. 1768.
     Sogneprest i Gildeskål.

Gift 1° _____med

Karen Pedersdatter Strømmer
     Datter af Peder Danielsen Strømmer og Kirsten Jonsdatter Todal.

Gift 2° 1755 med

Anna Sophie Knudsdatter Brown
Død 1755.
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.

Børn af Peder Hansen Bruun og Karen Pedersdatter Strømmer:

868.504.Hans Pedersen Brun, d. omkr. 1804
505.207.
Henrik Dinclow Hansen Bruun
Født 1699, Gildeskål prestegård.463.
Død 1752463.
     Handelsmann og gårdbruker på Valle i Gildeskål.463

Gift _____464med

Dorthea Eriksdatter Blix
     Datter af Erik Hanssøn Blix og Regina von Hitziger.
     Datter av stiftskriver Erik Blix, død 1720. [Men i hvilket ekteskap ?]464
     Iflg. NST 3, s. 84, var Erik Pedersen Blix, f. 1664 på Ilstad i Bodin gift ca. 1690 med Karen Johansdatter Schrøder og fik bl.a. en datter Dorothea. Kan det tænkes at det er denne Dorothea der bliver gift med Henrik Dinclow Bruun ?

Børn af Henrik Dinclow Hansen Bruun og Dorthea Eriksdatter Blix:

869.505.Peder Henriksen Bruun, f. 1737, d. 1799
506.207.
Johanne Marie Bruun
Født omkring 1700465.
Død apr. 1764466,465.

Gift omkring 1729465 med

Jacob Tostrup
Født omkring 1702465.
Død omkring 1771465.
     Søn af Reinholdt Jacobsen Tostrup og Birgitte Pedersdatter Strømmer.
     Skipper paa Indyr i Gildeskaal.465

Børn af Johanne Marie Bruun og Jacob Tostrup:

870.506.Maren Tostrup
871.506.Birgitte Tostrup
507.208.
Erik Erikssøn Blix
Født 1690467,268,269.
Død før 1724.
     Døde ung.269
     Ikke nevnt i moderens skifte 1724.
508.208.
Peder Erikssøn Blix
Født 1692468,469,269.
Død 1764269.
     Student 1713 og 27. aug. 1723 sogneprest til Beder-Malling i Aarhus stift. Efterslegt ???269

Gift _____med

Anna Catharina Hørning
     Datter af Rasmus Hørning og Anna Catharina Lauritsdatter.
509.208.
Theonomus Erikssøn Blix
Født 1699470,469,269.
Død 1773, Værdalen269.
     Feltskjær. Bodde i Værdalen. Har Efterslegt.269

Gift _____med

Anna Barbara Brun
510.208.
Mens Erikssøn Blix
511.208.
Stephen Erikssøn Blix
     Nevnt i skifte etter moderen i 1724.
512.208.
Sara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
513.208.
Barbara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
514.210.
Magdalene Mentzdatter
Født 1707105.
     Død som barn.105
515.210.
Peder Mentzsøn
Født 1709105.
Død 1723105.
516.216.
Lars (Laurits) Andersen Bing
Født omkring 1699471.
517.216.
Clara Andersdatter Bing
Født omkring 1703472.
     Erlandsen sier at hun ble gift med Hr Jens Munch, sogneprest i Kvernes. Hornemann har henne andre gang gift med en Beck, kaptein i Skibtvedt.276
518.216.
Jens Andersen Bing
Født omkring 1707473.
519.218.
Willum (Wilhelm) Schjelderup
Født omkring 1693.
Død 1746.
     Klokker i Herø, Sunnmøre.
     Se PHT 3, IV, s. 77 ff.

Gift 1° 1717474,475 med

Anne Helene Falch
Født omkring 1693.
Død omkring 1719.
     Datter af Melchior Falch og Birgitte Steensdatter Meldal.

Gift 2° 20 mar. 1720, Værdalen.10 med

Serina Helena (Siri Elene) Floberg
     Skifte 27 jan. 1779476.

Børn af Willum (Wilhelm) Schjelderup og Anne Helene Falch:

872.519.Melchior Schjelderup, f. 1718, d. 1801

Børn af Willum (Wilhelm) Schjelderup og Serina Helena (Siri Elene) Floberg:

873.519.Olava Carina Schjelderup, f. omkr. 1721
874.519.Anna Helene Schjelderup, f. omkr. 1723
875.519.Mentz Schjelderup, f. omkr. 1724
876.519.Elias Schjelderup, f. omkr. 1729
877.519.Stevelin Schjelderup, f. omkr. 1733, d. før 1772
878.519.Drude Cathrine Schjelderup, f. omkr. 1736
879.519.Anne Dorothea Schjelderup, f. omkr. 1739
520.218.
Isabella Schjelderup
Døbt 25 jun. 1697.
     Nevnes ikke i skiftet 1733 efter halvbroren Ole Willumsen Dop.

Gift _____med

Ole Christian Aamot
     Captein.
521.218.
Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup
Født 1701.
Død 1782.
     Gårdbruker.
     Skifte 28 mar. 1768, Nordrehus i Lesje.477i live. Brutto 950 rdl. Netto 866 rdl..

Gift _____med

Guri Christophersdatter
     Skifte 28 mar. 1768, Nordrehus i Lesje.477i live. Brutto 950 rdl. Netto 866 rdl..

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup og Guri Christophersdatter:

880.521.Joda Olsdatter Schjelderup, f. 1730, d. 1812
881.521.Anna Olsdatter Schjelderup, f. 1732, d. 1808
882.521.Guri Olsdatter Schjelderup
883.521.Antonette Olsdatter Schjelderup
884.521.Mentz Olssøn Schjelderup, d. 1792
885.521.Christopher Olsen Schjelderup, f. omkr. 1736
886.521.Wilhelm Olssøn Schjelderup, f. omkr. 1746, d. 1819
887.521.Ole Olssøn Schjelderup
522.219.
Mentz Bernhoft
Født 1690.
Død 1720.

Gift _____med

Johanne Martinsdatter Ravn
Født 1695.
Død 1734.

Børn af Mentz Bernhoft og Johanne Martinsdatter Ravn:

888.522.Anne Kirstine Bernhoft, f. 1720, d. 1758
523.223.
___________
     Død som barn.
524.223.
___________
     Død som barn.
525.223.
Mogens Menssøn Blix
Født 1697, Evje119.
Død 2 mar. 1740, Jelse119.
     Var fra 1723 kapellan hos sin far.119

Gift _____med

Judithe Henriksdatter Weinwich
Født 1714, Bergen119.
Død 1739, Jelse119.
     Datter af Henrik Henrikssøn Weinwich og Maren Gjertsdatter Heiberg.

Børn af Mogens Menssøn Blix og Judithe Henriksdatter Weinwich:

889.525.Henrik Mogenssøn Blix, f. 1730, Jelse, d. 1797, Bergen
526.225.
Lars Pedersen Blix
Født omkring 1692478.
527.225.
Mogens Pederssøn Blix
Født 3 mar. 1693, Trondhjem119.
Død 3 mai 1746, Christiania119.
     Regimentskvartermester og auditør ved Vesterlenske regiment 18. juni 1717, borgermester i Christiania 14. jan. 1726, kancelliraad, senere krigsraad.119
     Krigsraad Blix hadde 8 barn, 4 i hvert ægteskap, men de fleste døde i ung alder; ingen av dem hadde efterslegt.119

Gift 1° 4 sep. 1721, Christiania283 med

Elisabeth Hammond
Født 1688, Trondhjem119.
Død 5 jun. 1728, Christiania119.
     Datter af Thomas Hammond og Sara Brüghman.

Gift 2° 26 jul. 1735, Christiania283 med

Magdalene Cornish
Født 1714, Christiania119.
Død 25 jul. 1794, Christiania119.
     Datter af Willum Cornish og Maren Andersdatter.

Børn af Mogens Pederssøn Blix og Elisabeth Hammond:

890.527._____
891.527._____
892.527._____
893.527._____

Børn af Mogens Pederssøn Blix og Magdalene Cornish:

894.527._____
895.527._____
896.527._____
897.527._____
528.225.
Mentz Pedersen Blix
     Var Søndenfjells ved forældrenes skifte 1719.478
529.225.
___________
530.225.
___________
531.226.
Sophia Lucia Aschanius
Født omkring 1726442,357.
     I folketellingen 1801 er hun 75 år gl., «enke efter 1ste ægteskab med præsten Rambek, logerende hos Schieldrup. Hun har 30 rd. af kaldet og 20 rd. af postkassen». I samme folketelling omtales hun som husbondens, Christopher Schieldrups, tante. På baggrund af denne oplysning må hun være en datter af Mentz Aschanius.357
532.236.
Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.479.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.479, begravet 26 okt. 1785479.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.479
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.479
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.480

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.480 med

Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.480, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.480.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.480, begravet 24 okt. 1780480.
     Datter af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Jakob (Matssøn) Lund og Margrethe Sommer:

898.532.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
899.532.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
900.532.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
901.532.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
902.532.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
903.532.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
904.532.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
905.532.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
906.532.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
533.236.
Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.481.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.482,481, begravet 4 jan. 1799481.

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.481 med

Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)481.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.481, begravet 5 jan. 1792481.
     Søn af Eiler Wessel og Iverise Marie Edvardsdatter Meyer.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.481

Børn af Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund og Just Thyrholm Wessel:

907.533.Ejler Wessel, d. 1796
908.533.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
909.533.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
534.237.
Hans Mathias Whitte
Født 12 okt. 1722, Manger212.
     Dep. 1739 privat, 25/10 1742 cand. theol. laud., Hører i Bergens Skole til 1751, blev senere Lector ved Semin. Frederic. i Bergen, 1760 Cap. ved Nykirken s. St., blev afsindig, men kom sig igjen, 1769 2den Cap. ved Nykirken, men gik atter fra Forstanden. [Sml. Hattings Bergens Præstehist., S. 170-1.]212

Gift 2 okt. 1766212 med

Alide Johanne M..
535.237.
Anna Kirstine Whitte
Født omkring 1729483.
Død 2 dec. 1805, Gaarden Fostad i Skogn484,485,483.

Gift 14 aug. 1760Efter en håndskreven notits i det kongl. bibli. udgave af bogen.483 med

Hans Dahl
Født 9 jul. 1729, Forstaden Ihlen ved Trondhjem486.
Død 7 jan. 1803, Skogn486.
     Søn af Selgen Rasmussen Dahl og Maria Røst.
     Stilling: Sogneprest til Skogn.
     Dep. 1745 f. Trondhjems Skole, 12/6 1747 cand. theol. n. c., var Hofmester hos Frederik Rantzau, 3/5 1754 Missionair i Porsanger, 1755 Sgp. i Kautokeino, 31/8 1759 Sgp. i Rødøen, 6/3 1767 i Alstahoug, 1776 tillige Provst i Helgeland; 1/5 1782 Prof. Theol. extraord. (Titel), 24/9 1784 Sgp. i Skogn, død 7/1 1803. [Sml. Erlandsen, Trondhj. St., S. 304-5.]212
     Uddrag fra Erlandsen: 24 Sept. 1784 Sognepræst til Skogn, og døde 7 Jan. 1803, efter 3 Dages Sygdom. "Var et lyst Hoved, en ædel Mand og god Prædikant."486

Børn af Anna Kirstine Whitte og Hans Dahl:

910.535.Ingeborg Dorothea Dahl
911.535.Hanna Kirstine Dahl
912.535._____, d. før 1803
536.237.
Joris Whitte
Født 24 jul. 1731, Trondhjem212,486.
Død 23 apr. 1765, Kongsberg487.
     Dep. 1749 prov., 1750 cand. philos., 10/4 1752 cand. theol. h. ill., 23/7 1760 ex. med., 10/10 s. A. Dr. med. i Kbhvn., 1761 Bergmedikus p. Kongsberg, død 1765. [Sml. Hundrups Dr. med. Nr. 99, Kbhvns. L. T. 1765, S. 357-58. Worms og Nyerups Litt. Lex.]212
     Søn af Landmand Torsten W. og Ingeborg White. Født 24 Juli 1731 i Trondhjem, d. 23 April 1765 i Kongsberg. Stdt. 1749 Roskilde, teol. Eksam. 1752, med. Alumnus paa Elers Koll. 1756 - 1761, med. Eksam. 1760, Dr. med. 10 Okt. 1760 (De multiplici nosocomiorum usu), Bergmedikus i Kongsberg 21 April 1761.487

Gift _____med

Engelke Henne
     Datter af Henne.

[Gift 1° med Joris Whitte (24 jul. 1731 - 23 apr. 1765); Gift 2° med Mattung].
537.241.
Nicolay Aboe
Født 1720296.
538.241.
Anna Kristine Aboe
Født 1721296.

Gift _____296med

Matthias Frederik Wiberg
Født 1718296.
Død 1770296.
     Guldsmed i Kristiansund.296
539.245.
Lorentz Holst Sodemann
Født 1735301.
Død 1807301.
     Sogneprest til Aure. Provst.301
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.488

Gift 1° 19 apr. 1775, Sparbo.489 med

Sara Rebekka Hersleb
Født 1736489.
Død 18 aug. 1788489.
     Datter af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost.

Gift 2° _____med

Mette Margrete Kjestrup
Født 10 sep. 1752490.
Død 3 feb. 1809490.
     Datter af Claus Christian Kielstrup og Else Boyesdatter Rivertsen.
     Skal være datter av Kjestrup, sogneprest til Oppdal - er det samme person som Claus Christian Kielstrup ?

Børn af Lorentz Holst Sodemann og Sara Rebekka Hersleb:

913.539.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
540.245.
Christina Margrethe Marcusdatter Sodemann
Født 1740299.
Død 1809299.

Gift _____med

Rasmus Olsen Lyng
Født 1734299.
Død 1769299.
     Søn af Ole Jacobssen Lyng og Marith Hansdatter Landstad.

Børn af Christina Margrethe Marcusdatter Sodemann og Rasmus Olsen Lyng:

914.540.Ole Peter Rasmussen Lyng, f. 1762, d. 1823
541.246.
Nikolai Engelhart
Født 20 sep. 1734, Inderøy.309.
Død 15 jun. 1763, Oddernes.309.
     Genomgick Kristianssands latinskola från 1747; student 1750; kaplan hos fadren i Oddernäs 1760; kyrkoherde derstädes vid fadrens död 1761. Var ogift.309
542.246.
Anna Maria Engelhart
Født 1736, Inderøy.309.
     Död ogift hos systern [Sara] i Holt, der hon efter faderns död var bosatt.309
543.246.
Simon Jacob Engelhart
Født 27 jul. 1737, Inderøy.311.
Død 5 okt. 1809, Drammen.311, begravet _____, Strømsø kirkegård.311.
     Genomgick Kristianssands latinskola; student 1758; aflade juridisk embetsexamen 1759; medhjelpare hos farbrodern häradshöfding Thomas von Westen Engelhart 1759-64; stiftsfullmäktig i Kristianssands stift 1764-67; förvaltare å Gjemsö kloster 1767-75; kryssinspektör och tullprokurör i Kristianssand 1776-83; konsumtionsinspektör i Drammen 1783 och pensionerad såsom sådan. Han var en ovanligt angenäm sällskapsmenniska, en alvarlig och god fader.311

Gift _____491med

Marthe Marie Møglestue
Født 1741491.
Død 1810491.
     Från Lillesand.491

Børn af Simon Jacob Engelhart og Marthe Marie Møglestue:

915.543.Anna Beata Juliane Marie Engelhart, f. 1770, Gjemsø., d. 1848, København.
916.543.Petronelle Regnille Engelhart, f. 1774, Gjemsø., d. 1774
917.543.Hans Engelhart, f. 1775, Skeen., d. 1842, Danmark.
918.543.Niels Engelhart, f. 1777, Kristianssand., d. 1863, København.
544.246.
Sara Engelhart
     Död i späd ålder i Inderö.309
545.246.
Sara Engelhart
Født 1739, Inderøy.309.
Død 4 dec. 1813, Holt.309.

Gift _____309med

Anders Gørgensen (Jørgensen ?)
     Länsman, Vivesöl i Holt.309
546.246.
Hans Engelhart
     Död i späd ålder i Inderö.309
547.246.
Gidsken Elisabeth Engelhart
Født 2 okt. 1742, Inderøy.309.
Død 1820, Drammen., Ogift.309.
548.249.
Sara Tausan Engelhart
Født 29 feb. 1744, Tingvold.310.
Død 1760, Rendalen.310.
549.249.
Anders Engelhart
Født 10 apr. 1745, Thingvold.491.
Død 22 feb. 1828, Flesberg.491.
     Genomgick Kristiania latinskola; student 1768; aflade filosofisk examen 1769 och teologisk 1770, allt i Köpenhamn. Återvände sistnämde år till Norge och var 1772-74 kaplan hos fadern i Frien. 1777 reste han åter till Danmark, der han blef vice kyrkoherde i Sjevinge af Fredriksborgs amt och 1778 i Nikolai församling i Köpenhamn samt slutligen 1779 vice prost på den örlogseskader, som åren 1779, 80, 81 genomkryssade Nordsjön. Återvände 1782 ånyo till Norge och blef kyrkoherde och prost i Flesberg invid Kongsberg, från hvilket embete han 1824 tog afsked. Vid hans afskedstagande lät konung Carl XIV Johan officielt uttrycka sin tillfredsställelse med hans långa, trogna och pligtuppfyllda tjenstetid samt utnämde honom samtidigt till andlig medlem af Nordstjerneorden. Äfven var han jubellärare. Han inköpte nu en 1/8 mil från Flesbergs prestgård belägen liten egendom, som ännu bär namnet »Anderseie», och dog der, öfverlefd af endast fyra af sina fjorton barn.492

Gift 1788493 med

Anna Dorothea Klem
Født 27 apr. 1767493.
Død 19 aug. 1841493.
     Dotter af prosten i Sandsvär Johannes Mikael Klem.493

Børn af Anders Engelhart og Anna Dorothea Klem:

919.549.Bastian Engelhart, f. 1789, Flesberg.
920.549.Johannes Engelhart, f. 1789, Flesberg.
921.549.Sofia Dorothea Blom Engelhart, f. 1790, Flesberg.
922.549.Marine Munch Engelhart, f. 1791, Flesberg.
923.549.Bastian Nikolai Engelhart, f. 1792, Flesberg., d. 1830
924.549.Sara Susanne Engelhart, f. 1793, Flesberg., d. 1867, Flesberg.
925.549.Johannes Mikael Klem Engelhart, f. 1794, Flesberg.
926.549.Sofia Dorothea Blom Engelhart, f. 1795, Flesberg.
927.549.Andrea Dorothea Engelhart, f. 1796, Flesberg.
928.549.Sofia Dorothea Klem Engelhart, f. 1798, Flesberg., d. 1852, Flesberg.
929.549.Johannes Mikael Klem Engelhart, f. 1799, Flesberg.
930.549.Elise Katrine Stockfleth Engelhart, f. 1801, Flesberg., d. _____
931.549.Hillaria Fredrikke Henningia Engelhart, f. 1802, Flesberg.
932.549.Engel Engelhart, f. 1803, Flesberg.
550.249.
Nikolai Engelhart
Født 9 mar. 1747, Thingvold.494.
Død jan. 1822, Vennersborg.494.
     Aflade juridisk examen i Köpenhamn 1769; regementsqvartermästare och auditör vid Sönden och Nordenfjeldske Skidlöbercorps 1773-74; garnisonsauditör i Fredrikstad 1774-79; regementsqvartermästare och auditör vid Oplandska Infanteriregementet 1779-82; krigskommissarie i Aggerhus stift 1802 med öfverkrigskommissaries titel och majors, sedermera öfverstelöjtnants, rang. Under svensk-danska kriget 1808 tjenstgjorde han vid Oplandska Brigaden och hade från krigets början i mars öfverinseende öfver Kongsvingers magasiner, till hvilka han gjorde stora uppköp. Riddare af Dannebrogsorden 1813. Inköpte flere landtegendomar omkring Kongsvinger, bland dem Vennersborg 1789.494

Gift 1783494 med

Pauline Christine Schrøder
Født 23 jun. 1757494.
Død 15 feb. 1838494.

Børn af Nikolai Engelhart og Pauline Christine Schrøder:

933.550.Bastian Engelhart, f. 1785
934.550.Andreas Nikolai Engelhart, f. 1787, d. 1832, chefsgården Gumpingerud.
935.550.Dorothea Marine Engelhart, f. 1790, d. 1860, Kongsvinger.
936.550.Thomas von Westen Engelhart, f. 1791, Vinger., d. 1858, Lier.
937.550.Bolette Sofie Engelhart, f. 1793
938.550.Pauline Nikoline Engelhart, f. 1795, d. 1857
551.249.
Else Kathrine Engelhart
Født 10 mar. 1748, Tingvold.310.
Død 12 jan. 1817, Flesberg., Ogift.310.
552.249.
Kristine Engelhart
Født 9 okt. 1751, Rendalen.310.
     Död ogift.310
553.249.
Elisabeth Fredrikke Engelhart
Født 14 jan. 1754, Rendalen.310.
     Död ogift.310
554.249.
Ejlert Fredrik Engelhart
Født 2 mai 1755, Rendalen.310.
     Var först militär, sedermera sjöman och derefter förvaltare på Those gård i Smaalenene.310
555.249.
Henning Munch Engelhart
Født 17 jan. 1757, Rendalen.310.
Død 1791, Ostindien.310.
     Student 1774; aflade teologisk examen 1776; adjunkt hos prosten Johannes Mikael Klem i Sandsvär af Kristiania stift 1776-83. 1784 utnämdes han till prest i danska kolonien Tranquebar i Ostindien och fick 1790 offentligt uppdrag att besöka Nikobaröarne för att på grund af en tilltänkt dansk kolonisering beskrifva dem. Då han der en gång för att botanisera skulle färdas mellan tvenne af öarne, kantrade kanoten i bränningen genom negrernas oförsigtighet och han druknade. Under sin korta vistelse på dessa öar hade han gjort sig så omtyckt af dess vilda innebyggare, att de vid hans död reste en minnesstod till hans ära. Han hade serdeles goda naturvetenskapliga och matematiska kunskaper och skref under sin vistelse i Ostindien Tranquebars historia, som dock aldrig blef tryckt, alldenstund manuskriptet förkom spårlöst vid hans död. - Var ogift.310
556.249.
Bastiane Marie Engelhart
Født 19 sep. 1759, Rendalen.311.
     Död ogift.311
557.249.
Sara Engelhart
Født 27 jan. 1761, Rendalen.311.
Død 1826311.
     Död ogift 1826 i Carissa [Karise] på Själland, der hon sedan 1812 hade varit bosatt hos sin kusins son prosten Hans Engelhart.311
558.250.
Fredrick Engelhart (? Martin Scheel ?)
     En af desse [Fredrick eller Christian Engelhart] utvandrade till New York, der han kallede sig Martin Scheel och hvarifrån han aldrig sedermera afhördes.311
559.250.
Christian Engelhart (? Martin Scheel ?)
     En af desse [Fredrick eller Christian Engelhart] utvandrade till New York, der han kallede sig Martin Scheel och hvarifrån han aldrig sedermera afhördes.311
560.250.
Christiane Engelhart
561.250.
Charlotte Elisabeth Fredrikke Engelhart

Gift _____311med

Johan Henrik Rantzow
     Postmästaren i Itzehoe.311
562.250.
Ernestine Engelhart
563.252.
Nicolai Nannestad
Født 13 okt. 1730317.
     Doctor. Lector Theol. og Prof. Hebrææ Lingvæ, samt Residerende Capellan til St. Knuds Kirke i Odense.317

Gift _____317med

Mette Elisabeth Delgast
564.252.
Hans Nannestad
     Amanuensis hos hans Farbroder Biskopen.317
565.252.
Sara Nannestad

Gift _____495,317,495med

Niels Colstrup
     Søn af Jens (Janus) Colstrup og Helena Nannestad.
     Cancellie-Raad og Foged i Tronhiems Stift.496,317
566.252.
Laurentina Elisabeth Nannestad

Gift _____317med

Laulund
     Proprietair.317
567.258.
Birgitte Christina Schjelderup
Døbt 11 apr. 1740, Domkirken i Trondheim10.

Gift _____med

Jens Peter Dorenfeldt
     Guldsmed.10

Børn af Birgitte Christina Schjelderup og Jens Peter Dorenfeldt:

939.567.Anna Schjelderup Dorenfeldt, f. 1763, d. 1846
568.258.
Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 1742497.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).498,10.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.357

Gift _____10med

Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 173710, døbt 1 okt. 173710.
     Søn af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Bereth Sørensdatter Schjelderup og Hans Morten Sommer:

940.568.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
941.568.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
569.258.
Peder Sørensen Schjelderup
Født 25 nov. 1744, Støren499, døbt 30 nov. 1744, Støren10.
Død 23 okt. 1824, Ringve499.
     Sogneprest til Strinden.499
     «Præst til strinden med 180 rdl. indkomme».357

Gift 17 okt. 1779499 med

Martine Kristensdatter Lind
Døbt 10 sep. 1750, Domkirken i Trondheim.10.
Død 19 jun. 1800499,10.

Børn af Peder Sørensen Schjelderup og Martine Kristensdatter Lind:

942.569.Søren Pedersen Schjelderup, f. 1782, d. 1841
570.258.
Volcken Maria Schjelderup
Døbt 13 okt. 1746, Støren.10.
Død 24 mar. 1814, Verdal.500.

Gift 16 mar. 177510 med

Jens Nicolai Meldal
Født 1741, (Kvekne?)501,10.
Død 16 mai 1809, Verdal.500.
     Handelsm. Værdalsørene.10
     «Procurator og udligger borger» på Værdalsørene.357
571.258.
Theodora Maria Schjelderup
Døbt 23 feb. 1748, Støren.10.
Død 18 jan. 1778, Ørkedal.10.
572.258.
Riborg Schjelderup
Født 11 jul. 174910.
Død 9 mar. 178210.

Gift 30 jun. 176710 med

Martinus Lind Nissen
Født 19 jan. 174410.
Død 9 jul. 179510.
     Justitsraad.

[Gift 1° 30 jun. 1767 med Riborg Schjelderup (11 jul. 1749 - 9 mar. 1782); Gift 2° 6 feb. 1783 med Maren Louman Krog (1753 - 20 feb. 1787); Gift 3° 17 dec. 1789 med Knerke Margrethe Thurman (1751 - 1 aug. 1814)].

Børn af Riborg Schjelderup og Martinus Lind Nissen:

943.572.Hans Nissen, d. 1843
944.572.Peder Schjelderup Nissen, f. 1775, Trondhjem, d. 1826
945.572.Maren Nissen, f. omkr. 1778
573.258.
(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke318.
Død 7 nov. 1794, Røros318.

Gift 14 feb. 177210 med

Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 1745318, døbt 4 jun. 1745, Røraas.10.
Død 14 jan. 1798, Røros318.
     Søn af Claus Paulsen Holst og Johanne Bergmann.

Børn af (Anne) Christine Munch Schjelderup og Theodorus Bergman Clausen Holst:

946.573.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
947.573.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
574.259.
Gedsken Kirstine Schielderup
575.259.
Johan Ditlev Schielderup
576.263.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 1731320.
Død 1810320.
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll nr. 21 (1808-1819) er nevnt en «Karen G.?/C.? Zeeliger» som kan tænkes at være Karen Borch, gift Zeeliger.

Gift 1° _____320med

Simon Olsen Lund
     Skifte 1765-1771, Trondheim502«Peruqvemager Simon Olsen Lund», p. 785.

Gift 2° _____320med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Olsen Lund:

948.576.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
577.263.
Jeremia Margrethe Borch
Født 1735320.
Død 25 sep. 1813413.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 1721219.
Død 28 sep. 1813413.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.413
578.263.
Sophie Amalie Borch
Født 1736320.
Død 30 mai 1799503.

Gift 3 nov. 1783503 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.503.
Død 1846320.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
579.263.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.504.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.504,320.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.504

Gift 1° 18 sep. 1776504 med

Ida Amalie Fuchs
Født 1739320.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.504.

Gift 2° 15 sep. 1784504 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.505,504.
Død 20 dec. 1828504.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

949.579.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. omkr. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

950.579.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. omkr. 1787
951.579.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. omkr. 1792
580.263.
Jeremias Borch
Født 1738320.
Død 1760-1770320.
     Underofficer.320
581.263.
Caspar Abraham Borch
Født 1746320.
Død 1805320.
     Professor i Sorø.320

Gift _____320med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
582.265.
Hartvig Irgens
583.265.
Ole Irgens
Født 24 jan. 1724.
Død 15 okt. 1803.
     Biskop i Bergen 1779.
584.266.
Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.323.
Død efter 1782323.

Gift _____506,323med

Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.507.
Død efter 1781323.
     Søn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Børn af Margrethe With Randulff og Erik Bredal Bloch:

952.584.Anne Margrethe Bloch, d. 1822, Lenvik
585.266.
Peder Hermansen Randulff
     Foged i Inderøen.508
     ? Han må være søn af foged Herman Randulff (1694-1744) ?

Gift 1760509 med

Anne Doberdia Roested
Født 15 jan. 1738510,511, døbt 26 jan. 1738, Stod kirke.511.
     Datter af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     «Doberdina Roested» er fadder første gang i Stod kirke år 1757.511
586.268.
Gullov Jensdatter Herdal
Født omkring 1732327.
     Levde 1756.327
587.268.
Peder Jensen Herdal
Født omkring 1740327.
     Levde 1756. Gardist vid livgardet i Köpenhamn.327

Generation 8.

588.272.
Hans Jørgensen Hiorth
Døbt 20 aug. 1713, Egersund.170.
Død 1776, Sirevaag.170.
     Kjøbmand i Stavanger, Eier af Gaarden Ogne.170

Gift 23 jan. 1742170 med

Maren Smith
Født 12 apr. 1719, Stavanger.170.
Død 7 aug. 1753, Stavanger.170.
     Datter af Lauritz Anderssen Smith og Johanna Margaretha Leigh.

Børn af Hans Jørgensen Hiorth og Maren Smith:

953.588.Maria Hiorth, f. 1742, Stavanger., d. 1829, Stavanger.
589.272.
Margrethe Hiorth
Døbt 2 dec. 1714, Ekersund512.
Død 27 dec. 1804, Ogne512.

Gift 6 feb. 1755, Ekersund512 med

Christian Magnus
Født omkring 1707.
Død 22 jan. 1756, Stavanger513,512.

[Gift 1° 17 okt. 1731 med Kirsten Aagaard Seehuus(en) (omkr. 1698 - 22 jun. 1754); Gift 2° 6 feb. 1755 med Margrethe Hiorth (d. 27 dec. 1804)].
590.278.
Lars Pedersen Sundt
Født 169922.
Død 1761, Egersund22.
     Handelsmann i Egersund.22

Gift _____med

Margrethe Mortensdatter Lax
Født 1702.
Død 1755.

Børn af Lars Pedersen Sundt og Margrethe Mortensdatter Lax:

954.590.Peder Larsen Sundt, f. 1724, d. 1724
955.590.Peder Larsen Sundt, f. 1726, d. 1727
956.590.Morten Larsen Sundt, f. 1728, d. omkr. 1728
957.590.Kirsten Larsdatter Sundt, f. omkr. 1729, d. 1786
958.590.Sibylle Larsdatter Sundt, f. 1732, d. 1792
959.590.Morten Larsen Sundt, f. 1734, d. 1773
960.590.Margrethe Larsdatter Sundt, f. 1736, d. 1739
961.590.Laurentia Larsdatter Sundt, f. omkr. 1738, d. 1739
962.590.Peder Larsen Sundt, f. 1740, d. 1741
963.590.Peder Larsen Sundt, f. 1744
591.280.
Laurs Friis Westlye
Døbt 2 jul. 1711, Stavanger.329.
Død omkring 1740329.

Gift 24 jul. 1732, Stavanger.329 med

Sophia Amalia Prahl
Født 4 apr. 1704329.
Død 16 jan. 1765, Stavanger.329.
     Datter af Jørgen Nielssen Prahl og Mette Jensdatter Godtzen.

[Gift 1° 24 jul. 1732 med Laurs Friis Westlye (d. omkr. 1740); Gift 2° 12 sep. 1741 med Anders Lauritzen Smith (d. 10 dec. 1772)].
592.282.
___________
593.298.
Lorentz Marcus Hanning
     Oberstløytnant.
594.308.
Cornelia Susanne Klingenberg
Født 28 sep. 1729, Trondhjem.514.
Død 29 jan. 1823, Trondhjem.515,514.
     "Af Fam. Arentz" skriver Wilhelmine Brandt - kan derfor tænkes at være datter til Johan Klingenberg og Sara Arentz.

Gift 1762514 med

Lorentz Dons
Født 16 mai 1728, Trondhjem.514.
Død 6 mar. 1784514.
     Søn af Paul Pedersen Dons og Anna Lorentzdatter Holst.
     Sekondmajor i 2det T.hjemske Infanteriregiment.514

Børn af Cornelia Susanne Klingenberg og Lorentz Dons:

964.594.Paul Dons, f. 1764, Trondhjem., d. 1830
965.594.Jens Bing Dons, f. 1771, Stangvig., d. 1823
595.309.
Schavland

Gift _____med

Andreas Frederiksen
     Sognepræst til Søgne i Christiansands Stift.343
596.313.
Peder
597.313.
Niels
598.314.
Barbara Henrikke Schrøder
Født omkring 1740345.

Gift 1° _____345med

Peter Wessel

Gift 2° 5 dec. 1769, (Trondheim)345 med

Niels Wind
Døbt 22 dec. 1744, (Trondheim)345.
Begravet 16 feb. 1799, (Trondheim?)345.
     Søn af Jacob Nielsen Wind og Karen Andersdatter (Bøeg).

Børn af Barbara Henrikke Schrøder og Niels Wind:

966.598.Peter Wessel Wind, f. 1770, d. 1796
967.598.Jacobine Caroline Wind, f. omkr. 1772
968.598.Niels Wind, f. omkr. 1776
969.598.Madsine Marie Wind, d. 1834, Borgund
599.314.
Peder Henrichsen Schreuder
Døbt 9 apr. 1745, Nykirken i Bergen.

Gift _____med

Ingeborg Olsen

Børn af Peder Henrichsen Schreuder og Ingeborg Olsen:

970.599.Birgitte Margrethe Pedersdatter Schreuder, f. 1793
600.314.
Birgitta Margrethe Henrichsdatter Schreuder
Døbt 2 aug. 1746, Nykirken i Bergen.
601.322.
Jens Schielderup
Døbt 3 apr. 1707181.
Begravet 18 dec. 1716181.
602.322.
Peder Schielderup
Døbt 6 sep. 1708181.
Begravet 16 aug. 1709181.
603.322.
Anna Malena Schielderup
Døbt 13 apr. 1710181.
Begravet 14 nov. 1712181.
604.322.
Axilia Christina Schielderup
Døbt 6 apr. 1711181.
Begravet 22 apr. 1711181.
605.322.
Axilia Christina Schjelderup
Døbt 2 jul. 1712516.
Begravet 12 sep. 1777, Stavanger516.

Gift 14 jun. 1740517 med

Laurs Laurssen Hillemann
Døbt 2 okt. 1696, Stavanger518,181.
Død 26 dec. 1781, Stavanger181.
     Søn af Laurs Laurssen Hillemann og Margaretha Berentsdatter Nagel.
     Borger i Stavanger.181
     Lars Larssøn Hillemann var født i Stavanger 1696 (døbt i Domkirken 2 Okt. s. A), døde sammesteds 1782 (begr. 2. Jan. s. A.) 85 A. 3 M. gl.512

[Gift 1° 27 jul. 1719 med Magdalena Nilsdatter Ogelbye; Gift 2° med Ide Christine Seehuus(en); Gift 3° 14 jun. 1740 med Axilia Christina Schjelderup].

Børn af Axilia Christina Schjelderup og Laurs Laurssen Hillemann:

971.605.Ide Christine Hillemann, f. 1744, d. 1795
606.322.
Anna Malena Schielderup
Døbt 25 aug. 1713181.
Død 27 aug. 1777, Undal181.
     Barnløs.181

Gift _____med

Christian Nielssen Røyem
Født 4 okt. 1709181.
Død 27 jun. 1782181.
     Søn af Niels Claussen Røyem og Bodil Mechlenburg.
     Sogneprest til Valle.
     Imm. fra Chr.sand 17. sept. 1726. Rektor i Stavanger, Sogneprest i Søndre Undal, Provst.181
607.322.
Peder Schjelderup
Født 29 aug. 1714, døbt 2 sep. 1714181.
Død apr. 1761181.
     Imm. fra Christiania 2. aug. 1732, 27. april 1742 res. Kap. til Froen, 1. okt. 1743 Feltpræst, 16. nov. 1753 Sognepr. til Stange.181

Gift _____med

Inger Margrethe Pram
     Datter af Christen Pram og Elsebeth Burchard.

Børn af Peder Schjelderup og Inger Margrethe Pram:

972.607.Christian Pram Schjelderup
973.607.Peder Schjelderup
974.607.Elisabeth Olava Schjelderup, f. 1755, d. 1829, Løten
975.607.Petronette Schjelderup
608.322.
Jens Schielderup
Døbt 28 feb. 1717181.
     Død ung.181
609.322.
Elisabeth Sophia Schielderup
Døbt 5 mar. 1719181.
     Død ung.181
610.322.
Ole Schielderup
Døbt 11 aug. 1720181.
Begravet 5 nov. 1720181.
611.327.
Hans Christian Sneedorff
Født 22 mai 1759.
Død 13 okt. 1824.
     Admiral. Begravet på Holmens kirke i København (gravsten).

Gift 1° _____med

Maria Elisabeth Tønder
Født 1 dec. 1770.
Død 15 jun. 1815.
     Datter af Raphael Henrich Tønder og Elisabeth de Hemmer.

Gift 2° _____med

Maria Skibsted
Født 10 mar. 1787.
Død 25 mai 1874.
     Datter af Poul Frederik Skibsted.

Børn af Hans Christian Sneedorff og Maria Elisabeth Tønder:

976.611.Betzy Sneedorff, f. 1790, d. 1875
977.611.Henrik Gerner Sneedorff, f. 1793, d. 1883
978.611.Juliane Louise Sneedorff, f. 1811

Børn af Hans Christian Sneedorff og Maria Skibsted:

979.611.Hanne Willemoes, f. 1820
612.327.
Frederik Sneedorff
Født 1 sep. 1760.
Død 15 jun. 1792.
     Dansk historiker.
613.327.
Inger Andrea Sneedorff
Født 1761.
Død 1764.
614.327.
Christian Sneedorff
Født 10 apr. 1763.
Død okt. 1786.
     Sekondlieutenant.
615.327.
Frantz Thestrup Sneedorff
Født 1764.
Død 1769.
616.330.
Jørgen Schjelderup
Født 172410.
617.330.
Rebekka Kjelstrup Schjelderup
Født 172510.
618.330.
Hans Elias Schjelderup
Døbt 30 okt. 1727, DK (Danmark?)10.
619.330.
Peder Schjelderup
Født 10 jul. 1729, DK (Domkirken?,Danmark?)10.
     Død ung.10
620.330.
Conrad Koplau Schjelderup
Døbt 5 apr. 1731, DK (Danmark?)10.
Død 23 mai 178610.
     Maler.10
621.330.
Gjertrud Dorthea Sonderup
Født 22 sep. 173910.
Død 30 jun. 1791, Kongensgade (i København ?)10.
622.334.
Johan Schjelderup
     Lieut.10
623.334.
Fredrik Vogt Schjelderup
Født 1740519,350, døbt 19 jun. 1740, Veøy, Møre og Romsdal171.
Død efter 1801.
     Stilling: Sergeant350
624.334.
Thorleif Schønberg Schjelderup
Født 1749520,1, døbt 26 feb. 1749, Veø521.
Død 2 jan. 1807, Paa Vevlen i Id522,521.
     Stilling: Kaptein1

Gift 1° omkring 1791180 med

Gurine Dorthea Rommedahl
Født 1755523,521.
Død omkring 1803521.
     Skifte 17 nov. 1803524,521.

[Gift 1° 21 okt. 1776 med Jacob Andreas Stang (d. omkr. 1788); Gift 2° omkr. 1791 med Thorleif Schønberg Schjelderup (1749 - 2 jan. 1807)].

Gift 2° 11 feb. 1805, Id180 med

Helene Margrethe Rommedahl
Født 1757525,521.
Død 14 apr. 1807, Id521.
     Er 1801 ugift og bosat hos sin søster og svoger på Wevelen gård i Id.357

Børn af Thorleif Schønberg Schjelderup og Gurine Dorthea Rommedahl:

980.624.Maren Christine Schjelderup, f. 1793, Id, d. 1864, Drammen
981.624.Karen Furman Schjelderup, f. omkr. 1794
982.624.Petter Andreas Schjelderup, f. 1796, Id, d. 1854
983.624.Nicolay Abraham Schjelderup, f. omkr. 1797
625.334.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1733526,10.
Død 181310.

Gift 23 jan. 1776, København.10 med

Arnt Røe
Født omkring 1715527,357.
     Kiøbmand i Trondheim, bosat i hus no. 26, Strandgaden.357
626.334.
Maren Kierstine Schjelderup

Gift _____10med

Nicolai Smith
627.334.
Clara Marie Schjelderup
Født 174510.
     Fik efter sin søster Anne 60 Rdr som en Erkjentlighed.10
628.334.
Elsebe Johanne Schjelderup
Født 175110.
     Hun er muligvis identisk med den Elsebe Johanna Schielderup, 58 år gl., der år 1801 er ugift og «nyder 50 rd aarlig pension». Hun er logerende hos Catarina sal. Larssens på gård no. 171, Moldgierdet i Molde prgj.357
629.334.
Anna Gidsken Schjelderup
Født 175310.
630.334.
Cathrine Schjelderup

Gift _____10med

Andreas Larsen Ramberg
Død 18 apr. 178110.
     Toldinsp. i Molde.10
631.354.
Thomas Junghans Schjelderup
Født 12 dec. 174710.
Død 17 feb. 1767, Meldalen.10.
632.354.
Lucie Schjelderup
Født 7 feb. 1749528,10.
Død 18 dec. 182710.

Gift 15 mar. 177610 med

Jens Kleffel
Født omkring 1737431,357.
Død 12 sep. 180910.
     Hytteskriver Indset.10
     «Afskediget bergs betient og bruger 1/4 gaard» på gård nr. 2, Indset, Qvekne prgj., Hedemarken.357
633.354.
Elen Marie Schjelderup
Født 12 feb. 175110.
Død 26 dec. 182910.

Gift 1° 8 nov. 176710 med

Lauritz Bie
Født omkring 1728.
Død 13 jan. 1773, Trondheim.10.
     Søn af Otto Larsen Bie og Gertrud Larsdatter Ross.
     Avsked som prlnt av inf. 26. april 1758. Informator for gen. Frølichs datterbarn.

Gift 2° 27 nov. 1788 med

Hans Thiis Møller
Født 21 apr. 1764.
Død 28 aug. 181110.
     Som fik Moldegaard efter Karen Brems sal. Schjelderup.10
634.354.
Peter Andreas Schjelderup
Født 9 okt. 175410.
Død 26 feb. 184710.
     Veier og Maaler i Bergen.10
     Betegnes "enkemand capitain" ved indgåelse af ægteskab nr. 2.68
     EFTERSLÆGT

Gift 1° _____med

Kristiane Bruun? Brown?
Født omkring 1750529,357.
     Kaldes Christina Broun Schielderup i folketellingen 1801.357

Gift 2° 19 nov. 1805, "i huuset", Nykirken i Bergen.68 med

Regine Berle Gran
Død 23 apr. 1840, Bergen.10.

Børn af Peter Andreas Schjelderup og Regine Berle Gran:

984.634.Richert Nicolai Schielderup, f. 1809, d. 1809
985.634.Carl Schjelderup, f. 1815, d. 1815
635.354.
Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup
Født omkring 1757530,357.
Død 18 sep. 184110.
     Vollan i Qvikne.10

Gift 178510 med

Margrethe Schult
Født omkring 1748529.
Død 1 okt. 1824, Ørkedalen., 76 Aar gl.10.

Børn af Christen (Christopher) Schiøller Schjelderup og Margrethe Schult:

986.635.Andrea Sophia Ascanius Schjelderup, f. 1788, d. 1836
636.354.
Olava Marie Schjelderup
Født sep. 176410.
637.354.
Thomas Junghans Schjelderup
Født 11 jan. 1768443,10.
Død 28 sep. 184810.
     Købm. i Molde.10
     Kiøbmand i Molde, bosat på gård no. 14, Udpaa gaden i Molde.357

Gift 1° _____med

Maren Sirine Haslund
Født omkring 1745531,357.
Død 12 sep. 1830, 89 Aar gl.10.

Gift 2° 183410 med

Marie Busch Mejer
Død 23 jan. 187410.

Børn af Thomas Junghans Schjelderup og _____:

987.637.Laurits Nikolai Schjelderup
638.355.
Even Michael Meldal Schjelderup
Født 1735532,10.
Død 4 mar. 1814, Augvolden248.
     Sognepræst i Oddernæs sokn, Oddernæs præstegaard.357

Gift _____10med

Lucie (Lene?) Cathrine Paludan
Født 8 dec. 1751533,10.
639.355.
Peder Andersen Schjelderup
Født 173510.
Død 21 feb. 1791, Oslo248.

Gift _____10med

Christiane Wisløff
Født 23 dec. 1746248.
Død 16 mar. 181610.
     Datter af Helle Juel Wisløff og Sophie Stranger.

Børn af Peder Andersen Schjelderup og Christiane Wisløff:

988.639.Cathrine Stranger Schjelderup, f. 1779, d. 1851
640.355.
Anders Andersen Schjelderup
Født 30 jul. 173810.
Død 22 jun. 179310.
     Kapellan ?10

Gift 178210 med

Dorthea Colbjørnsen
Født omkring 1751529,357.
Død 7 nov. 180410,67, begravet 14 nov. 1804, Domkirken i Bergen.534,67.
     Er 1801 bosat på gård nr. 7, 15de rode i Bergen.357

Børn af Anders Andersen Schjelderup og Dorthea Colbjørnsen:

989.640.Erentz Colbiørnsen Schjelderup, f. omkr. 1786
990.640.Jens Peder Schjelderup, f. omkr. 1787
641.355.
Michael Andersen Schjelderup
     Bergbetjent.10
642.355.
Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732379,357.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.10
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.357

Gift _____med

Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794377,378.
     Søn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.374
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.375

[Gift 1° med Anna Margrethe Irgens; Gift 2° med Gidsken Andersdatter Schjelderup (f. omkr. 1732)].

Børn af Gidsken Andersdatter Schjelderup og Michel Schjelderup er vist under Michel Schjelderup (nr. 380).

643.361.
Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?

Gift _____med

Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..
     Søn af Peder Jensen Koch og Inger Melchiorsdatter Riiber.
644.361.
Anne Margrete (Riber?)
Død efter 1801.
     Det har i visse kilder vært skrevet at Laurentius' hustru Anne Margrethe var en datter av Melchior Andersen Riber (o.1653-1726) men av kronologiske årsager kan dette ikke være korrekt - men hun kan derimod tænkes at være hans barnebarn.
     Anne Margrete bodde i 1801 hos sønnen Jacob Schultz på Lillekjerringvåg.

Gift _____med

Laurentius Johannes Schult
Født omkring 1729.
Død 1765.
     Søn af Claus Schult og Margrethe Seehuus.
     Skolelærer paa Hiteren.

Børn af Anne Margrete (Riber?) og Laurentius Johannes Schult:

991.644.Jacob Lauritsen Schultz, f. 1762, d. 1827
992.644.Claus Lauritsen Schultz, f. 1766
993.644.Melchior Andreas Riiber Schultz, f. 1768
994.644.Karen Margrethe Schultz, f. 1769
995.644.Inger Marie Schult, f. 1771
996.644.Lisbeth Katrine Schult, f. 1771
997.644.Melchior Andreas Riiber Schult, f. 1772
998.644.Petrea Johanne Schult, f. 1780
645.361.
Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.535.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

Gift 1° _____med

Martha Johanne Koch
Født 11 mai 1757, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..

Gift 2° _____535med

Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 1737535.
Død 24 mar. 1795, Hitra.535.
     Datter af Lorentz Christian Schanke og Margrethe Maria Johansdatter Burchard.
646.363.
Anne Cathrine Koch
Født omkring 1719, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 8 apr. 1800, Sula, Fosna, Trøndelag..
647.363.
Maren Pedersdatter Koch
Født omkring 1721, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 30 apr. 1757, Trondheim..
648.363.
Melchior (Melcher) Pedersen Koch
Født omkring 1722, Trondheim..
Død jul. 1785, Sula, Fosna, Trøndelag..

Gift 13 sep. 1750, Holden, Hemne, Trøndelag. med

Johanne Marie Johansdatter Testmann
Døbt 1721, Hemne, Trøndelag., 16 trf. 1721.
Død mai 1784, Sula, Fosna, Trøndelag., begravet 18 mai 1784, Sula, Fosna, Trøndelag..
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

Børn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann:

999.648.Johan Peter Testman Koch, f. 1751, Trøndelag., d. 1836, Trøndelag.
1000.648.Maren Marie Koch, f. 1756, Trøndelag.
1001.648.Jens Melchersen Koch, f. 1757, Trøndelag., d. 1832, Bodø.
1002.648.Petter Andreas Koch, f. 1763, Trøndelag.
649.363.
Andreas Pedersen Koch
Født omkring 1726, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 30 apr. 1766, Kristiansund..
650.363.
Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..

Gift _____med

Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     Datter af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?
651.369.
Jacob Worm Skjelderup
Født 3 aug. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal.200.
Død 1 okt. 1787536, begravet _____, Hofs Kirkegaard.536.
     Jacob blev som Barn undervist af sin Fader og Bedstefader og i nogen Tid ogsaa af en Student Lars Sørensen, som var en streng og haardhændt, men meget dygtig Lærer. I 1742 blev han Student. I Mai 1743 - samme Dag som han fik Meddelelse om sin Faders Død - absolverede han examen philosophicum med Berømmelse. Han reiste derefter hjem til Norge og blev her et Aar. I 1744 kom han tilbage til København og fik Plads paa Regentsen, men var, som det heder, «i Ansøgninger og andre Beneficier uheldig». I 1746 tog han theologisk Examen med Berømmelse. Derefter levede han flere Aar som Informator eller Huslærer dels i Norge dels i «sit kjære Danmark».537
     Den 5 Juni 1756 blev han af Grev Wedel-Jarlsberg kaldet til Sognepræst i Hof. Han blev indsat i dette Embede af sin Farbroder Provsten Sebastian Skielderup. Han virkede i Hof indtil sin Død i October 1787.536
     Han udgav i 1771 en Katekismusforklaring, hvor han viser sig som en rettroende Præst. Han var ikke pietistisk. I 1778 udgav han «Hexeri og Kogleri», som - for at citere Dansk biografisk Lexikon - «kunde synes lidet tidsmæssig, om end Bogen røber en tænksom Mand, der behandler sit Emne med Udførlighed og Forsigtighed.»536
     Jacob Worm Skjelderup tog i 1773 til sig som Pleiesøn Johan Henrik Tordenskiold, en Søn af Krigskommissær Johan Christopher Wessel og Karen Augusta Paasche. Karen Paasche var Jacob Worm Skjelderups kusine.538
     Skifte 9 okt. 1787200.

Gift 8 nov. 1759, Botne/Holmestrand536,200 med

Barbara Christensdatter Holst
Født 4 apr. 1731, Holmestrand.536,200.
Død 10 jun. 1773, Hof i Jarlsberg.536,200, begravet _____, Hof Kirkegaard536.
     Datter af Christen Rasmussen Holst og Bodil Johanne Frederiksdatter (Sundby).

Børn af Jacob Worm Skjelderup og Barbara Christensdatter Holst:

1003.651.Maren Dorothea Skjelderup, f. 1761, d. 1811
1004.651.Christen Skjelderup, f. 1763
1005.651.Bodil (Bolette) Johanne Skjelderup, f. 1771, d. 1796
1006.651.Karen Skjelderup, f. 1768, d. 1818
1007.651.Michael Skjelderup, f. 1769, Hof i Jarlsberg, d. 1852
1008.651.Christen Skjelderup, f. 1770
1009.651.Anne Catharine Skielderup, f. omkr. 1771
1010.651.Barbara Skjelderup, f. 1773
652.369.
Anna Catharina Skielderup
Døbt 26 dec. 1724, Lardal.200.

Gift _____med

Michael Holst
Født 1717366.
Død 1767366.
     Res. kapellan i Tønsberg.366

Børn af Anna Catharina Skielderup og Michael Holst:

1011.652.Maren Holst, f. 1748, d. 1791
653.369.
Elisabeth Dorothea Skielderup
Født 1731368.
Død 19 feb. 1768, Larvik.368.

Gift _____368med

Steffen Hylleberg
Død 13 mai 1767368.
     Sagbruksforvalter.368
     Skifte 1768368.

Børn af Elisabeth Dorothea Skielderup og Steffen Hylleberg:

1012.653.Maren Hylleberg
1013.653.Steffen Hylleberg
654.369.
Augustinus Skielderup
Født 1732.
Død 9 nov. 1785368.
     Skal have studeret Theologi.366
     Handelsmand i Larvik.368
     Skifte 15 nov. 1785368.

Gift _____368med

Abel Catharina Dahle
Født omkring 1745.
Død 9 aug. 1798539,368.

Børn af Augustinus Skielderup og Abel Catharina Dahle:

1014.654.Margrethe Elisabeth Schjelderup, f. 1768
1015.654.Amund Dahle Schjelderup, f. 1770
1016.654.Michael Schjelderup, f. 1772
1017.654.Dorothea Schjelderup, f. 1775
1018.654.Marie Hesselberg Schjelderup, f. 1781
655.369.
Frederich Anton Skielderup
Døbt 17 jul. 1737, Stokke.368.
Død 16 apr. 1802368.
     Kjøbmand i Laurvig.366
     Er 1801 bosat på gård nr. 2, Laurvig sokn.357
     Skifte 17 apr. 1802368.

Gift 1° _____368med

Margrethe Dahl

Gift 2° _____357med

Helle Andrea Harris
Født 1757540,368,357.

Børn af Frederich Anton Skielderup og Helle Andrea Harris:

1019.655.Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1777
1020.655.Hans Schjelderup, f. omkr. 1779
1021.655.Marthe Schjerven Schjelderup
1022.655.Nicolea Elisabeth Schjelderup, f. 1789
1023.655.Frederik Anton Schjelderup
656.369.
Frederik Christian Otto - Margrethe Marie Schjelderup
     Frederik Christian Otto Schjelderup, anføres 4½ aar gl. ved farens skifte i 1743, men denne søn findes ikke døpt i Stokke, hvorimot en datter Margrethe Marie Schjelderup sees døpt der 16. juni 1738 uten siden at være anført blandt begravede inden farens død i 1743.368
657.369.
Andreas Thrane Schjelderup
Døbt 11 mai 1742368.
658.370.
Anne Margrethe Skielderup
Født 9 mai 1721, Christianshavn, København.368.
Begravet 24 jan. 1726, Botne.368.
     Ved farens død kom hun til sin onkel hr. Bastian Schjelderups hjem.368
659.371.
Anne Cathrine Schjelderup
Født 18 jan. 1727, Botne.368.

Gift 1° 17 jun. 1750, Botne.368 med

Christen Pedersen Styhr
Født 1723368.
Død 27 apr. 1759368.

Gift 2° 7 jan. 1765, (Holmestrand?)368 med

Asmus Hansen Hostrup
660.371.
Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup
Født 18 okt. 1730, Botne.368.
Død 6 dec. 1804368.
     Sogneprest 1780 i Vestby, Borgesyssel.

Gift 1° _____med

Maren Jonasdatter Wessel
Født 174010.
Død 23 feb. 1774.
     Datter af Jonas Wessel og Helene Marie Schumacher.

Gift 2° _____med

Annichen Jensen Randers
Født 1751.
Død 17 nov. 1777.

Gift 3° _____med

Ingebor Larine Olsen
Født omkring 1760541,357.

Børn af Augustinus (Se)bastiansen Schjelderup og Maren Jonasdatter Wessel:

1024.660.Lena Marie Schjelderup, d. 1813, Adamsrød.
1025.660.Anne Margrethe Schjelderup
661.371.
Christopher Schjelderup
Døbt 26 sep. 1732, Botne.368.
     Borger i Holmestrand.368
662.371.
Søren (Se)bastiansen Schjelderup
Født 11 okt. 1734, Botne.368,10.
Død 16 jun. 1790, Hesthammer i Kinservik.368,10.
     Sorenskriver i Hardanger og Voss.368

Gift 1° 17 jun. 176610 med

Anna Karina Hagemann
Død 1772.

Gift 2° 12 nov. 177310 med

Katarina Knagenhielm
Død 1779.

Gift 3° 31 mai 178210 med

Anna Elisabeth Alstrup

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Anna Karina Hagemann:

1026.662.Balthasar Sørensen Schjelderup, f. 1770, d. 1771
1027.662.Anna Katarina Schjelderup, f. 1772, d. 1835

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Katarina Knagenhielm:

1028.662.Sebastian Sørensen Schjelderup, f. 1775
1029.662.Dorothea Margrethe Heiberg Schjelderup, f. 1776
1030.662.Anna Margrethe Schjelderup, f. 1777, d. 1826
1031.662.Else Marie Schjelderup, f. 1778, d. 1849
1032.662.Nils Knagenhjelm Schjelderup, f. 1779

Børn af Søren (Se)bastiansen Schjelderup og Anna Elisabeth Alstrup:

1033.662.Katarina Knagenhjelm Schjelderup, f. 1784, d. 1840
1034.662.Gjertrud Maria Schjelderup, f. 1788, d. 1790
663.371.
Andreas (Se)bastiansen Schjelderup
Født 1738.
Død 1793.
664.371.
Mathias Schjerven Skielderup
Døbt 11 dec. 1741370.
     Kopist i Generalforstamtet.370
665.371.
Anne Margrethe Skielderup
Døbt 7 dec. 1742370.
666.374.
Else Andreasdatter Thrane
667.374.
Anne Margrethe Andreasdatter Thrane
668.374.
Karen Andreasdatter Thrane
669.374.
Andreas Andreassen Thrane
     Født efter farens død.370
670.377.
Ingeborg Christina Tax
Født omkring 1740542.
671.377.
Kirsten Tax
Født omkring 1743543.
672.377.
Gidsken Tax
Født omkring 1745544.
673.380.
Johannes Irgens (Schjelderup)
Født 30 aug. 173510, døbt 4 sep. 1735, Røraas.10.
     Confirmand fra Røraas 1748.10
674.380.
Anders Schjelderup
Født 25 apr. 173910, døbt 28 apr. 1739, Røraas.10.
Død 14 aug. 173910.
675.380.
Henrik Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1745.10
676.380.
Michael Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1756.10
677.380.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 1771545,357.

Gift _____357med

Esten Iversen
Født omkring 1759546,357.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?357
678.380.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 1775547,357.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».357
679.386.
Svein Mikkelsen Skamfer
Født omkring 1726548,206.
680.386.
Even Mikkelsen Skamfer
Født 1731206,381.
681.386.
Mille Mikkelsdatter Skamfer
Født 1737206.
682.386.
Mikkel Mikkelsen Skamfer
Født 1748.
Død 1811.

Gift 1771 med

Mali Angrimsdatter Ytterhus
683.388.
___________

Gift _____med

Pedersen Lund
     Søn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus.
684.390.
Dorothea von der Lippe

Gift 1740-1747438 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren435.
Død 1780, Hopsø435.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.436

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Dorothea von der Lippe og Rasmus Rosing Parelius er vist under Rasmus Rosing Parelius (nr. 471).

685.391.
Ole Ouden Thulesius
Født 25 jan. 1725549.
Død 1764550.
     Stilling: Res. kap. til Sparbu
     Tok teologisk embedseksamen i 1747, og han døde som res. kapellan til Sparbu i 1764.550

Gift 30 mar. 1756550 med

Ida Sophie Heltberg
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.

[Gift 1° 30 mar. 1756 med Ole Ouden Thulesius (25 jan. 1725 - 1764); Gift 2° med Peter Andreas Rosted (_____ - 31 mar. 1789)].

Børn af Ole Ouden Thulesius og Ida Sophie Heltberg:

1035.685.Else With Thulesius, d. 1816
1036.685.Anna Elisabeth Falch Thulesius, f. 1760
1037.685.Nils Thulesius, f. 1761
686.392.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786551
     Efter et håndskreven notat i bogen387.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.387 med

Wentzel Aussig
Født omkring 1719552.
Død 1 sep. 1773552.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.552
687.392.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 1722387.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.553,387,553.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.554

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172146,554.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.555,556,557,558.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

1038.687.Peder Pristroph, f. 1759
1039.687.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
1040.687.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
1041.687.Petronelle Pristroph
1042.687.Anna Margretha Pristroph
688.392.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen554.
Død 3 nov. 1785, Edø554.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 1759554 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 1776554.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
689.392.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.387

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.559.
Død 1813387.
     Stilling: Løytnant387.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).387
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".559

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

1043.689.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
690.395.
Peter Albrecht Angel
Født jun. 1719392,559.
Død 1785560.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).392

Gift _____med

Birgitte Marie Giæver
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).

Børn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver:

1044.690.Jochum Lorentz Angell
1045.690.Tarald Andreas Angell
1046.690.Hans Albrigt Angell, f. 1742
1047.690.Beret Lucie Angell, d. 1819
691.396.
Jens Collin

Gift 1° _____272med

Anne Cathrine Schønau
     Tolder Schönaus Dotter, døde i første Barselseng.272

Gift 2° _____272med

Bolette Hersleb

Børn af Jens Collin og Bolette Hersleb:

1048.691.Hans Collin
1049.691.Inger Maria Collin
1050.691.Anna Cathrine Collin
1051.691.Sophia Amalia Collin
692.396.
Abraham Collin
     Major af Infant.272

Gift _____272med

Dorthe Rinderhagen

Børn af Abraham Collin og Dorthe Rinderhagen:

1052.692.Sophia Amalia Collin
693.396.
Christian Collin
     Brandt-Major i Tronhiem.272

Gift _____272med

Munch
     Provst Munchs Dotter 2 Børn: Jacob Hermann og Inger Margrethe Collin.272

Børn af Christian Collin og Munch:

1053.693.Jacob Hermann Collin
1054.693.Inger Margrethe Collin
694.396.
Niels Krog Collin
Født 1718394.
Død 1782394.
     Etatsraad. Amtmand i Romsdalen.394
     Af 6 leve 4 Børn: Hans Henrich Collin, f. 1764; Sophia Amalia, f. 1765; Elisabeth, f. 1769 og Anna Dorothea Collin, f. 1771.272

Gift 2 aug. 1761394 med

Fennichen Hønne
Født 1740394.
Død 1788394.
     Datter af Henrik Hønne.
     Fogden Hönnes eeneste Dotter.272

Børn af Niels Krog Collin og Fennichen Hønne:

1055.694.Hans Henrich Collin, f. 1764
1056.694.Sophie Amalie Krog Collin, f. 1765, d. 1840
1057.694.Elisabeth Collin, f. 1769
1058.694.Anna Dorothea Collin
695.396.
Wilhelm Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.272
696.396.
Peder Krog Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.272
697.396.
Ditlew Collin
     Capitain-Lieutenant i Søe-Etaten, skudt i Fransk Tieneste.272
698.396.
Anna Sophia Collin

Gift _____272med

Hans Wium
     Cammerraad og Raadstue-Skriver i Tronhiem.272

Børn af Anna Sophia Collin og Hans Wium:

1059.698.Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
699.396.
Karen Margrethe Collin

Gift _____272med

Friderich Christian Angel
     Capitain ved det 2det Tronh. Regim.272

Børn af Karen Margrethe Collin og Friderich Christian Angel:

1060.699.Martha Sophia Amalia Angel
700.424.
Niels Olsen Todal
Født 24 sep. 1735, Bergen.414.
Død 24 okt. 1803, Bergen.414, begravet 2 nov. 1803, Domkirken i Bergen.414.
     Stilling: Oberst

Gift _____med

Charlotte Amalie Grübeling
Født 1752414.
     Fra Danmark.414
701.424.
Maria Anna Olsdatter Todal
Født 1733414.
702.425.
Maria Anna Emahus Tønder
Født 1731.
Død 29 mai 1802.
     Enebarn.

Gift 1 sep. 1751561 med

Isach Jørgen Coldevin
Født 28 jul. 1724561.
Død 13 dec. 1793.
     Søn af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
     Er ifølge Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega" søn af Jørgen Isachsen Coldevin og Elen Hornemann.561
     Løitnant. Døde som oberstløitnant og herre til Dønnes gård i 1793. Ved sin død herre over en eiendom hva der svarte til en 5-6 vanlige prestegjeld.561

Børn af Maria Anna Emahus Tønder og Isach Jørgen Coldevin:

1061.702.Stinchen Catharine Coldevin, f. 1752, d. eft. 1801
1062.702.Hans Emahus Tønder Coldevin, f. 1754, d. 1835
1063.702.Abel Margrethe Coldevin, f. 1765, d. 1832, ved Molde
703.426.
___________
704.427.
Anna Henrikka Glad
Født 1723223.
Begravet 13 aug. 1790, Kongsberg.223.

Gift 1° 1 dec. 1741, Sigdal.223 med

Niels Wendelboe
Født 11 sep. 1711, Fiskum paa Eker.223.
Død 1747, Kongsberg.223.
     Søn af Christen Hanssøn Wendelboe og Karen Nielsdatter Brandt.

Gift 2° 5 jun. 1751, Kongsberg.562 med

Gert Christian Schwingel
     Ober-bergkasserer.562
705.427.
Hans Glad
Født 1724562.
Død 22 mai 1783562.
     Var først sogneprest til Flesberg og blev 1782 sogneprest til Lom.562

Gift 30 jun. 1752, Bragernes.562 med

Anne Margrethe Bache
Døbt 20 sep. 1725, Hurum.562.
     Datter af Frantz Nielssøn Bache og Bodil Margrethe Alstrup.

Børn af Hans Glad og Anne Margrethe Bache:

1064.705.Ole Glad, d. 1798, Vardal.
1065.705.Ulrikka Glad, f. omkr. 1758
1066.705.Bolette Olava Glad, f. 1762, d. 1845
706.427.
Ulrikke Augusta Glad
Født 1726562.
Begravet 13 apr. 1726, Sigdal.563,562.
707.427.
Anne Margrethe Griis Glad
Døbt 1728, Sigdal.564,562.
Begravet 30 aug. 1730, Sigdal.562.
708.427.
Kristine Rebekka Glad
Døbt 16 mar. 1729, Bamle.562.
Død _____, Sigdal.562, begravet 30 mar. 1761562.
     Ugift.562
709.427.
Anne Margrethe Griis Glad
Døbt 1731, Sigdal.565,562.

Gift 17 apr. 1754, Sigdal.562 med

Sigismund Julius Rabe
     Kaptein, senere major.562
710.427.
Olava Maria Glad
Døbt 27 apr. 1730, Sigdal.562.
Begravet 26 okt. 1788562.

Gift 8 aug. 1766, Sigdal.562 med

Fredrik Otto Ferdinand von Koss
Født 9 aug. 1739, Modum.562.
     Søn af Johan Christopher von Koss og Maren Dorothea Falck.
     Lieutenant til Hougen i Sigdal.562
711.427.
Peder Alstrup Glad
Døbt 22 apr. 1732, Sigdal.562.
Begravet 15 apr. 1734, Sigdal.562.
712.427.
Nicolea Franck Glad
Døbt 22 sep. 1733, Sigdal.562.

Gift _____med

Mathias Heiberg Bache
Døbt 23 apr. 1730, Hurum.562.
Død _____, Gullaug i Lier.562.
     Søn af Frantz Nielssøn Bache og Bodil Margrethe Alstrup.
713.427.
Maren Grüner Glad
Døbt 1 sep. 1734, Sigdal.415.
Begravet 12 nov. 1735, Sigdal.415.
714.427.
Anne Marie Glad
Døbt 4 okt. 1735, Sigdal.415.
Begravet 22 nov. 1735, Sigdal.415.
715.427.
Peder Glad
Døbt 31 jul. 1737, Sigdal.415.
716.427.
Peder Alstrup Glad
Døbt 22 jan. 1739, Sigdal.415.
Begravet 29 mai 1739, Sigdal.415.
717.427.
Petrea Alstrup Glad
Døbt 25 mar. 1741, Sigdal.415.
Død 31 mai 1810, Strømsø.415.

Gift 10 jan. 1766, Sigdal.415 med

Paul Gerhard von Koss
Døbt 1 jul. 1736, Modum.415.
Død 24 mar. 1816, Strømsø.415.
     Søn af Johan Christopher von Koss og Maren Dorothea Falck.
     Lieutenant, senere major til Skottegaard paa Eker.415

Børn af Petrea Alstrup Glad og Paul Gerhard von Koss:

1067.717._____
1068.717._____
718.427.
Oluf Glad
Døbt 1 jul. 1742, Sigdal.415.
719.441.
Else Sophie Meldahl
Født 18 mai 1746417.
Død 9 aug. 1821417.

Gift _____med

Ole Gaarder
Født 8 mar. 1732417.
Død 1799566,567,417.
     Stilling: Oberst417.

Børn af Else Sophie Meldahl og Ole Gaarder:

1069.719.Ursula Maria "Silla" Gaarder, f. 1772, Trondheim, d. 1811
1070.719.Poul Frederik Gaarder, f. 1778, MR., d. eft. 1857
1071.719.Augustinus Meldahl Gaarder, f. 1784, d. 1848
720.445.
Christina Charlotta Jensdatter
721.445.
Jonas Jensen
Født omkring 1737568,569.
722.445.
Augustinus Jensen
Født omkring 1738570,571.
Død omkring jun. 1803, Horn, Nesna, Dønna.420.
     Etterslekt, se Nils Aksel Horveis hjemmeside, .

Gift 18 okt. 1761, Nesna.420 med

Gundbor Hemmingsdatter Halland
Død før 12 dec. 1802, Horn, Nesna, Dønna.420.
723.445.
Anne Margrethe Jensdatter
724.445.
Pernille Jensdatter
725.445.
Else Cathrina Jensdatter
726.447.
Morten Mortensen Lund
Født 1724.
Død 1724.
727.447.
Nicolai Mortensen Lund
Født 1726.
Død 1766.
728.447.
Ole Mortensen Lund
Født omkring 1727.
Død 1784.

Gift _____med

Elisabeth Margrethe Heltberg
Født 1736.
Død 1784.
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.
     Er sandsynligvis datter af en Elias Heltberg.

Børn af Ole Mortensen Lund og Elisabeth Margrethe Heltberg:

1072.728.Anna Elisabeth Olsdatter Lund, f. 1773, d. 1842
1073.728.Elias Heltberg Olsen Lund, f. 1762, d. 1824
729.447.
Henrich Bull Mortensen Lund
Født 1729.
Død 1729.
730.448.
Jens Bing
Født 4 dec. 1707, Hadsel87.
731.448.
Sara Susanna Bing
Født 171087.
Død 1779, Hadsel.87, begravet 7 feb. 1779, Hadsel.87.

Gift 1735, Hadsel.87 med

Peder Olsen Drejer
Født 1702, Trondhjem.87.
Død aug. 1778, Hadsel.87.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.

Børn af Sara Susanna Bing og Peder Olsen Drejer:

1074.731.Willatz Bing Drejer, f. 1735, Hadsel., d. 1811, Hadsel.
1075.731.Jens Peter Drejer, f. 1739, Hadsel., d. 1785, Hadsel.
1076.731.Olava Bergithe Drejer, f. _____
1077.731.Malene Susanne Drejer, f. _____
1078.731.Erich Bing Drejer, f. 1741, Hadsel., d. 1805
1079.731.Gunhild Maria Drejer, f. 1746, Hadsel.
732.448.
Just Bing
Født 1 jan. 1718, Hadsel87.
733.448.
Clara Magdalena Bing
Født omkring 1706, Hadsel87.
Død 1778.

Gift 1° _____med

Mikkel (Michael) Pedersen Ursin
Født 4 apr. 1700171.
Død 1748.
     Fogd.
     Skifte 1753-1767, Reinså.572.

Gift 2° _____451med

Lars Kofoed
Født omkring 1715451.
Død 1779451.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.254

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].

Børn af Clara Magdalena Bing og Mikkel (Michael) Pedersen Ursin:

1080.733.Peder Michaelsen Ursin, f. 1738, d. 1780
1081.733.Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin, f. 1743, Nordland., d. 1794, Bjarkøy.
734.448.
Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel87.

Gift _____med

Jørgen Jensen Hass
Født omkring 1710424.
Død omkring 1754424.
     Søn af Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch.
     Stilling: Skipper424.

Børn af Anna Sophie Bing og Jørgen Jensen Hass:

1082.734.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
1083.734.Jens Jørgensen Hass
1084.734.Margrethe Falch Hass
735.448.
Wilhelmine Helene Bing
Født _____, Hadsel87.
736.449.
Niels Jacobsen Lund
Født 1717.
Død 1795.
737.449.
Olave Marie Jacobsdatter Lund
Født 1718.
Død 1737.
738.449.
Claus Peter Jacobsen Lund
Født 1719.
Død 1762.

Gift _____med

Inger Margrethe Meyer
Født 1725.
Død 1762.

Børn af Claus Peter Jacobsen Lund og Inger Margrethe Meyer:

1085.738.Jacob Claussen Lund, f. 1752, d. 1802
1086.738.Johan Michael Claussen Lund, f. 1753, d. 1824
1087.738.Maren Grøn Clausdatter Lund, f. 1757
1088.738.Peder Hersleb Claussen Lund, f. 1762
739.449.
Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.

Gift 1° _____med

Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.
     Datter af Peder Olsen Strøm og Gunhild Susanne Hagerup.
     Aarsula Catharina Ström, gift med Hans Lund, Præst til Waaler. 4 Børn [Peder, Maren, Gunild og Jacob].573

Gift 2° _____med

Margrethe Cathrine Hirsch
Født omkring 1719.
Død 1788.

Børn af Hans Jacobsen Lund og Ursula Cathrine Strøm:

1089.739.Peder Strøm Lund, f. 1745, d. 1815
1090.739.Maren Dorothea Grøn Lund, f. 1746, d. 1804
1091.739.Gunnhild Susanne Lund, f. 1747, d. 1788
1092.739.Jacob Lund, f. 1748, d. 1820

Børn af Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hirsch:

1093.739.Ursula Cathrine Lund, f. 1750, d. 1778
1094.739.Hans Christopher Lund, f. 1752, d. 1775
1095.739._____, f. 1753, d. 1753
1096.739.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1754, d. 1755
1097.739.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1755
1098.739.Anna Henriette Wind Lund, f. 1756, d. 1811
1099.739.Johanne Marie Lund, f. 1758, d. 1829
1100.739.Henrik Nicolai Lund, f. 1759, d. 1802
1101.739.Ingeborg Ludvika Lund, f. 1761, d. 1820
1102.739.Andreas Wilhelm Lund, f. 1762, d. 1762
1103.739._____, f. 1763, d. 1763
740.449.
Johan Peter Jacobsen Lund
Født 1722.
741.449.
Johan Grøn Jacobsen Lund
Født 1723.
742.449.
Jacob Jacobsen Lund
Født 1724.
743.449.
Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.174

Gift _____174med

Anders Borch Munthe
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).174

Børn af Sara Susanne Jacobsdatter Lund og Anders Borch Munthe:

1104.743.Ludvig Munthe
1105.743.Morten Munthe
1106.743.Claus Peter Munthe
1107.743.Jacob Lund Munthe
1108.743.Peter Johann Munthe
1109.743.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
744.449.
Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund
Født 1728.
745.449.
Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund
Født 1730.
746.449.
___________
Født 1731.
     Udøpt sønn.
747.450.
Pedersen Lund

Gift _____med

_____
     Datter af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow.
748.453.
Isak Olsen
     Hammerfest, Finnmarken.10
749.453.
Torsten Olsen
750.453.
Ingeborg Olsdatter
751.453.
Elen Olsdatter
752.453.
Karen Catherine Christophersdatter Ellingsen
Født 1748, Fiskvaag.171.
Død 1801171.
753.453.
Aasel Marie Christophersdatter Ellingsen
754.453.
Kristiane Christophersdatter Ellingsen
755.455.
___________
Født 173419.
     Et dødfødt barn.19
756.455.
Jochum (Jacob?) Møinichen Schjelderup
Født 173619.
757.455.
Peder Jochumsen Schjelderup
Født 1737574,19.
Død 180119.
     Er ved FT 1801 bonde, selveier og bruker av ½ gården Røvigen i Skjerstad.575

Gift _____med

Inger Willumsdatter Ryberg
Født 1740576,19.
Død 180719.

Børn af Peder Jochumsen Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg:

1110.757.Jacob Møinichen Schjelderup, f. 1763, d. 1812
1111.757.Willum Ryberg Schjelderup, f. 1764, d. 1764
1112.757.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1765
1113.757.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. omkr. 1768
1114.757.Malena Pedersdatter Schjelderup, f. omkr. 1768, d. omkr. 1804
1115.757.Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup, f. 1773, Røvigen i Skjenstad., d. 1827
1116.757.Willum Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1775
1117.757.Hans Pedersen Schjelderup, f. 1777, d. 1777
1118.757.Peder Heiberg Schjelderup, f. 1779, d. 1779
1119.757.Berthe Margrethe Pedersdatter Schjelderup, f. 1781, d. 1781
758.455.
Helge Jochumsen Schjelderup
Født omkring 1743497.
Død 180119.
     Benævnes 1801 «ejer af jorden, døv». Bosat på Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.357

Gift _____med

Martha Hansdatter
Født omkring 1759546,357.

Børn af Helge Jochumsen Schjelderup og Martha Hansdatter:

1120.758.Malena Helgesdatter Schjelderup, f. 1799, d. 1799
759.455.
Johanna Bredahl Jochumsdatter Schjelderup
Født omkring 1742-174319.
Død 181719.

Gift _____med

Kield Hansen
Født 172519.
Død 177719.
760.455.
Inger Malena Schjelderup
Født omkring 1747-174819.

Gift _____med

Jochum Hartvigsen
Født 173719.
     Søn af Hartvig Pedersen (Schjelderup).
     Skifte 23 aug. 1792, Skjerstad10.

Børn af Inger Malena Schjelderup og Jochum Hartvigsen:

1121.760.Malena Jochumsdatter (Hartvigsen?), f. 1770, d. 1770
1122.760.Hartvig Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1771, d. 1772
1123.760.Jochum Bredahl Jochumsen, d. 1814, Utvik i Skjerstad.
1124.760.Juliana Jochumsdatter (Hartvigsen?), f. 1776
1125.760.Jacob Andreas Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1778, d. 1835
1126.760._____, f. 1781, d. 1781
1127.760.Peder Schjelderup Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1782, d. 1834
761.455.
Malena Jochumsdatter Schjelderup
Født 1 okt. 176919.

Gift 1° _____med

Ole

Gift 2° _____357med

Christopher Jonsen
Født omkring 1771545,357.
     «Bonde og gaardbeboer» på Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.357

Børn af Malena Jochumsdatter Schjelderup og Ole:

1128.761.Jochum Olsen, f. omkr. 1790
1129.761.Hans Olsen, f. omkr. 1792

Børn af Malena Jochumsdatter Schjelderup og Christopher Jonsen:

1130.761.Oline Christophersdatter, f. omkr. 1795
1131.761.Johan Christophersen, f. omkr. 1797
1132.761.Ingeborg Christophersdatter, f. omkr. 1799
762.455.
Hartvig Jochumsen Schjelderup
Født 19 jan. 1772, Øvre Skjerstad.19.
Død 16 mai 1852, Øvre Skjerstad.19.
     Er ved FT 1801 (26 år gl. og ugift) oppført hos sin bror Peder Jochumsen Schjelderup på Røvigen gård i Skjerstad. Hans yrke er «Bergens styrmand».575

Gift 31 dec. 1805, Ytre Klungset19 med

Margrethe Malena Christiansdatter
Født 1 jan. 1783, Ytre Klungset19.
Død 16 apr. 1843, Ytre Klungset19.

Børn af Hartvig Jochumsen Schjelderup og Margrethe Malena Christiansdatter:

1133.762.Jens Eric Angel Schjelderup, f. 1806, Skjerstad., d. 1864, Fiskevåg i Saltdal.
1134.762.Maren Maria Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1809, Ytre Klungset, d. 1847, Dverset i Saltdal
1135.762.Ane Dorthea Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1810, Klungset
1136.762.Christen Hvidding Schjelderup, f. 1812, Klungset, d. 1826, Klungset
1137.762.Jonette Malena Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1815, Ytre Klungset, d. 1881, Vatnan
1138.762.Grethe Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1819, Ytre Klungset, d. 1850, Dverset i Saltdal
1139.762.Inger Johanna Bredahl Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1821, Ytre Klungset, d. 1905, Sand
1140.762.Hartovika Sophia Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1823, Ytre Klungset, d. _____
763.455.
Gjertrud Margrete Schjelderup
Født 20 feb. 177419.

Gift _____med

Peder Mortensen
Født omkring 1766577,357.
     «Jordløs husmand» på gården Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.357

Børn af Gjertrud Margrete Schjelderup og Peder Mortensen:

1141.763.Mortine Peersdatter, f. omkr. 1799
764.455.
Anna Dorthea Schjelderup
Født 22 apr. 1775, Øvre Skjerstad.19.
Død 10 mai 1831, Gåsvær, Meløy.19.

Gift 179819 med

Mads Jacob Ellingsen
Født 175819.
Død 183119.
765.455.
Maren Marie Holte Schjelderup
Født 19 okt. 177919.
766.458.
Jochum Hartvigsen
Født 173719.
     Skifte 23 aug. 1792, Skjerstad10.

Gift _____med

Inger Malena Schjelderup
Født omkring 1747-174819.
     Datter af Jochum Pedersen Schjelderup og Malena Hellesdatter.

Børn af Jochum Hartvigsen og Inger Malena Schjelderup er vist under Inger Malena Schjelderup (nr. 760).

767.459.
Hartvig Rasmussen Schjelderup
Født omkring 174519.
768.459.
Helge Rasmussen Schjelderup
Født 174719.
Død 178219.
769.459.
Peder Rasmussen Schjelderup
Født omkring 174919.
Død 175819.
770.459.
Jon Rasmussen Schjelderup
Født 175219.
Død 177919.
771.459.
Jacob Rasmussen Schjelderup
Født 175519.
Død 177819.
772.459.
Johanna Rasmusdatter Schjelderup
Født 175719.
Død 175919.
773.459.
Johanna Dorthea Bredahl Rasmusdatter Schjelderup
Født 176019.
Død 183019.

Gift _____19med

Niels Pedersen
Født omkring 174819.
Død 180419.
774.459.
Karen Rasmusdatter Schjelderup
Født 176119.
Død 176419.
775.459.
Lisbeth Rasmusdatter Schjelderup
Født 176419.
Død 176619.
776.459.
Peder Rasmussen Schjelderup
Født 176819.
Død 178719.
777.462.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 15 jun. 1764248, døbt 30 jun. 1764, Folda.248.
     ? GÆT - hun er muligvis datter av Peder Pedersen Schjelderup (1730-77) ?

Gift 27 okt. 1790, Folda.248 med

Ole Isachsen
Født omkring 1736532,357.
     Jordbruker på Røsviig gård i Folden, Nordland.357

Børn af Elen Pedersdatter Schjelderup og Ole Isachsen:

1142.777.Anders Olsen, f. omkr. 1791
1143.777.Edia Olsdatter, f. omkr. 1793
1144.777.Maren Olsdatter, f. omkr. 1797
778.465.
Ole Ediassen
Født omkring 1763578,357.
779.465.
Pernille Ediasdatter
Født omkring 1775579,357.
780.465.
Johannes Ediassen
Født omkring 1776580,357.
781.468.
Jens Lemvig Bull
Født 25 jul. 1727, Beistad..
Død 31 jul. 1799.

Gift 29 jun. 1757 med

Anne Johanne Grøn

Børn af Jens Lemvig Bull og Anne Johanne Grøn:

1145.781.Nils Rosing Bull, f. 1760, Kristianssund., d. 1841, Århus.
782.468.
Andreas Christen Bull
Døbt 1 mai 1729, Beistad..
Død 30 okt. 1793.
     Oberstløjtnant.

Gift 19 mar. 1760 med

Kristine Munk von Hadeln

Børn af Andreas Christen Bull og Kristine Munk von Hadeln:

1146.782.Nils Rosing Bull, f. 1767, Vinje i Mosviken., d. 1842, Støren.
783.469.
Henrik Helkand Bull
Født 1732, Hitra..
Død 9 mar. 1797, Vikdal..

Gift _____med

Ellen Christine Motzfeldt

Børn af Henrik Helkand Bull og Ellen Christine Motzfeldt:

1147.783.Rasmus Rosing Bull, f. 1797, Rygge., d. 1833, Larvik.
784.469.
Anders (Andreas) Bull
Født 20 sep. 1736, Hitra..
Død 10 mar. 1807, Orkdal..

Gift _____med

Karen Krabbe

Børn af Anders (Andreas) Bull og Karen Krabbe:

1148.784.Rasmus Rosing Bull, d. 1819, St. Domingo.
785.471.
Jørgen Parelius
Født 1739.
Død 1792.
     Student fra Trondhjems Skole 1761, men levede siden som Handelsmann på Høgaasen i Hiteren.435

Gift 6 nov. 1770435 med

Juliane Sophie Schanke
786.471.
Karen Parelius
     Død ung.
787.471.
Maren Kristine Parelius
     Død ung.
788.471.
Anne Henrikke Parelius
     Død ung.
789.471.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren435.
Død 25 sep. 1827, Meldalen435.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.435

Gift 26 sep. 1775435 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
790.471.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
791.471.
Dorothea Parelius
     Død ung.
792.471.
___________
793.471.
___________
794.471.
___________
795.471.
___________
796.471.
___________
797.472.
Maren Helkand
Født 1735, Hitra, Sør Trøndelag..
798.472.
Gjertrud Christina Helkand
Født 1736, Hitra, Sør Trøndelag..
799.472.
Karen Helkand
Født 1737, Hitra, Sør Trøndelag..
800.472.
Anna Cathrine Helkand
Født 1739, Hitra, Sør Trøndelag..
801.472.
Jørgen Nicolai Helkand
Født 1741, Hitra, Sør Trøndelag..
802.472.
Henricha Helkand
Født nov. 1744, Hitra, Sør Trøndelag..
803.472.
Jørgen Helkand
Født 1748, Hitra, Sør Trøndelag..
804.472.
Hans Helkand
Født 1753, Hitra, S. Trøndelag..
805.476.
Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 1739576,10,580.
Død 14 feb. 180510,580.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].581

Gift _____10med

Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 1752582,583,581.
Død 27 nov. 180210.
     Datter af Jens Bloch Gievert og Ingeborg Margrethe Rasch.

Børn af Rasmus Schielderup og Johanne Margrethe Giæver:

1149.805.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
1150.805.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
1151.805.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
1152.805.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
1153.805.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
1154.805.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
1155.805.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
1156.805.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
1157.805.Rasmus Schielderup, f. 1786
1158.805.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
1159.805.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
1160.805.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
1161.805.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
1162.805.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
1163.805.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
806.476.
Caspar Fredrich Myhlenphort Schjelderup
Født 1748.
807.476.
Johan Brochs Schjelderup
Født 1750.
Død 1790.
     Skifte 1788-1798, Straumfjorden, Skjervøy Tinglag.441protokollnr. 146, folio 247b..

Børn af Johan Brochs Schjelderup og _____:

1164.807.Karen Margrete Schjelderup
1165.807.Cathrine Marie Schjelderup
808.476.
Conrad Didrik Schjelderup
Født 1753.
809.476.
Johan Brochs Schjelderup
Født 1756.
810.482.
Rasmus Andreas Schjelderup
Født 1767443,4.
Død 13 jul. 183810.
     Gjestgiver og skipper på Melbo/Melbu i Hadsel, Vesterålen.4

Gift 7 sep. 179510 med

Fredrikke Lovise Rist
Født 3 apr. 1774584,10.

Børn af Rasmus Andreas Schjelderup og Fredrikke Lovise Rist:

1166.810.Peder Rist Schjelderup, f. 1796, d. 1851
1167.810.Sara Røst el. Rist Schjelderup, f. 1800
1168.810.Søren Schjelderup, f. 1803, d. 1831
1169.810.Hanna Margrethe Schjelderup, f. 1805
1170.810.Elen Margrethe Schjelderup, f. 1809, d. 1896
811.482.
Else (Elen?) Margrethe Schjelderup
Født 17694.
Død 1811, Hanøy, Hadsel.87.

Gift 18 jul. 1793, Hadsel.87 med

Peder Rist Dreyer
Født 9 jun. 1770, Hadsel.87,4.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Gjestgiver på Hauöy i Vesterålen.4

Børn af Else (Elen?) Margrethe Schjelderup og Peder Rist Dreyer:

1171.811.Willatz Bing Dreyer, f. 1797, Hadsel.
812.482.
Christopher Andreas Schelderup
Født 9 okt. 1770, Melbu, Hadsel.585,586.
Død 23 feb. 1848, Lødingen.586, begravet _____, Lødingen kirke586.
     Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-48. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav.586
     Er 1801 «sognets præst» i Bø.357

Gift 7 mar. 1800, Bø, Vesterålen.586,87 med

Sara Susanne Bing Drejer
Født omkring 1779, Hadsel.587,357,87.
Død 27 mai 183610, begravet _____, Hitra586.
     Datter af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra.586

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Susanne Bing Drejer:

1172.812.Malena Katrina Bing Drejer, f. omkr. 1799
1173.812.Sara Schelderup, f. 1802, d. 1872
1174.812._____
1175.812.Anne Sofie Schelderup, f. 1811, d. 1848
1176.812.Christopher Andreas Schelderup, f. 1815, d. 1887, Trondenes.
1177.812.Elen Margrethe Schjelderup, d. 1863, Seljestad i Trondenes.
1178.812.Søren Schelderup, f. 1818, Lødingen., d. 1896, Nord Trøndelag.
1179.812.Arnoldus Schytte Schjelderup, f. 1822
1180.812._____
1181.812._____
1182.812._____
1183.812._____
1184.812._____
1185.812._____
813.482.
Ingeborg Margrethe Schjelderup
Født 27 apr. 1773588,10.
Død 6 nov. 1848589,10,4.

Gift 23 jul. 180010 med

Jacob Sanrib
Født 1757, Kristiansand525,4.
Død 18 aug. 18364.
     Søn af Margrethe Jacobsdatter.
     Han blev i november 1788 misjonær på Island, 1789 i Varanger, 18. nov. 1796 res. kapellan til Hadsel og 18. aug. 1809 förste virkelige sogneprest til Hamaröy.4

Børn af Ingeborg Margrethe Schjelderup og Jacob Sanrib:

1186.813.Sara Jakobsdatter Sanrib
814.482.
Søren Schjelderup
Født 17744.
     Död ugift för faren.4
     Muligvis den «Søren Sørensen Schielderup» der år 1801 er 27 år gl. og ugift. Han er «giæstgiver og jægteskipper» på Bredstrand gård, Øxnæs i Nordland.357
815.482.
Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.590,4,590.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.591,592,593.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.4
     Skipper og handelsmann paa Vinje.593

Gift _____med

Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.580,593.
Død 26 feb. 1844593.
     Datter af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe.

Børn af Johan Røst Schjelderup og Sara Susanne Bing Dreyer:

1187.815.Lorentz Christopher Schjelderup, f. 1812, Vesterålen., d. 1874, Gulstad i Hadsel.
1188.815.John Røst Schjelderup, f. 1813, d. 1874
816.482.
Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 21 mai 28, (1. Trinit.).4.

Gift 1° 23 jul. 1800, Hadsel kirke.87 med

Arnoldus Schytte Dreyer
Født 17724.
Død 1 jan. 1814, Øksnes.4, begravet 16 jan. 1814, Øksnes.87.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Blev 28. april 1797 pers. kapellan i Hadsel og 6. sept. 1811 sogneprest til Øksnes i Vesterålen.4

Gift 2° 14 apr. 1818, Hadsel kirke4 med

Truls Krog Jørgensen Steen
Født 1797, Steilo i Hadsel4.
Død 1831, Søberg, Bø, Vesterålen4.
     Søn af Jørgen Steen og Maren Hansdatter.
     Truls Steen var först betjent hos faren senere inderst på Söberg i Bö, Vesterålen.4
     Grunden til at det gikk ökonomisk ut med ham vites ikke. Bortset arven han fikk efter sin far, fikk han med sin hustru vell 600 rdlr.4
     Skifte 19 mai 1831, Søberg, Bø, Vesterålen4Skifte påbegyndtes 19. mai 1831 og sluttedes 12. jan. 1832. Boets gjøld 27-2-1 + omk. 3-1-3. Boets aktiva 8 daler 21 skill..

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Arnoldus Schytte Dreyer:

1189.816.Sara Røst Dreyer, f. 1803
1190.816.Helene Catharine Rist Dreyer, f. 1806
1191.816.Anne Sophia Hersleb Dreyer, f. 1808, Hadsel., d. 1887, Tysfjord.
1192.816.Søren Ferdinand Dreyer, f. 1809
1193.816.Willas Bing Dreyer, f. 1813

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Truls Krog Jørgensen Steen:

1194.816.Ellen Margrethe Steen, f. 1819, Vesterålen, d. 1868, Hægstad i Lødingen
1195.816.Jørgen Stinus Steen, f. 1821
1196.816.Rasmus Andreas Steen, f. 1823, Snarseth i Vesterålen, d. før 1875
817.482.
Henning Schjelderup
Født 1781594,4.
     Under skifte efter faren studerte han teologi i Kjöpenhavn.4
     «Studerer»357
818.482.
___________
     En ifølge efterslægtstavlen fra Frederiksberg bibliotek ukendt datter gift med Anders Rambeck Knoff.10

Gift _____10med

Anders Rambeck Knoff
819.486.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes, Troms, Norge.595,596.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland, Norge.445,596.
     Konfirmert 1763.595
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".445
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.441protokollnr. 149, folio 738b..

Gift 176996 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy, Norge.597.
Død 1793, Tovik, Trondenes, Norge.96.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.441protokollnr. 146, folio 301b..

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

1197.819.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
1198.819.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Norge., d. 1847
1199.819.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
1200.819.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
1201.819.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
1202.819.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
1203.819.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
820.486.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik, Trondenes.595,96.
Død 1750, Tovik, Trondenes.96.
821.487.
Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1746, Tennevik595.
Død 1746595.
822.487.
Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup)
Født 1747, Tovik595.
Begravet 3 mai 1801598,445.
     Konfirmert 1763. Flytter til Vika.595

Gift 14 nov. 1768445 med

Jens Madsen
Født 1744, Kila i Trondenes.595, døbt 1744, Trondenes.595.
Død 1824.
     Søn af Mads Torbersen og Karen Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1763.595

Børn af Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup) og Jens Madsen:

1204.822.Johanna Jensdatter, f. _____, d. 1800, Trondenes.
1205.822.Mads Jensen, f. 1770, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
1206.822.Riborg Jensdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
1207.822.Karen Jensdatter, f. 1773, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
1208.822.Ingeborg Marie Jensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
1209.822.Augustinus Schjelderup Jensen, f. 1777, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
1210.822.Mads Jensen, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
1211.822.Riborg Jensdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
1212.822.Anne Margrethe Jensdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
1213.822.Berit Maria Jensdatter, f. 1784, Trondenes.
1214.822.Sara Ursin Jensdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
1215.822.Else Marie Jensdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
1216.822._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
823.487.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1749, Tennevik595.
Død 1751595.
824.487.
Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.599,595.
Død 1811, Vågan, Nordland.599.
     Konfirmert 1768.595

Gift 1° 177996 med

Johanna Nilsdatter
Født 1750, Rogla, Trondenes.96.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.96.
     Datter af Nils Nilsen og Johanna Andersdatter.
     Skifte 1776-1785, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.441protokollnr. 143, folio 269..

Utenfor ekteskap med599

Maria Kristoffersdatter
     Fra Medkila.

Gift 2° 1789600 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.600.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.599.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter:

1217.824.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1780, Trondenes., d. 1812
1218.824._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
1219.824._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Maria Kristoffersdatter:

1220.824.Maria Nilsdatter (Schjelderup?), f. 1783
825.487.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1753, Tennevik595.
Død 1817.
     Konfirmert 1770.595

Gift 1° _____med

Benjamin Madsen
Født 1748, Brokvik595.
Død 1787.
     Søn af Mads Benjaminsen og Anne Marie Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1765.595

Gift 2° 178896 med

Hans Johnsen
Født 1755, Kanebogen, Trondenes.595,600.
Død 1833, Nordvik, Trondenes.601.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.
     Konfirmert 1778.595

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Benjamin Madsen:

1221.825.Johanna Benjaminsdatter, f. 1782, Nordvik
1222.825.Mads Benjaminsen, f. 1784, Nordvik, d. 1785
1223.825.Augustinus Benjaminsen, f. 1786, Nordvik, d. 1787

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Hans Johnsen:

1224.825.Ellen Hansdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
1225.825.Benjamin Hanssen, f. 1791, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
1226.825.Augustinus Schjelderup Hanssen, f. 1793, Trondenes., d. 1863
1227.825.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
826.487.
Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup
Født 1755, Tennevik, Trondenes.595.
     Konfirmert 1773.595
     Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 178396 med

Albrigt Knutsen
Født 1740, Kvitnes, Trondenes.96.
Død 1808, Kvitnes, Trondenes.96.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Kvitnes, Trondenes.

[Gift 1° 1777 med Ingeborg Larsdatter (1754 - 1778); Gift 2° 1780 med Ellen Nilsdatter (1750 - 1781); Gift 3° 1783 med Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup (f. 1755)].

Børn af Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup og Albrigt Knutsen:

1228.826.Ingebrigt Albrigtsen, f. 1786, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
827.487.
Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik595.
Død 1809.
     Konfirmert 1776.595
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Gift _____med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.602.
Død 1855, Harstad, Trondenes.602.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].
828.487.
Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1760, Tennevik595.
Død 1772595.
829.487.
Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1763, Tennevik595.
Død _____, Qvitnes.445, begravet 12 mai 1799603,445.
     Konfirmert 1780.595
     Skifte 1798-1804, Kvitnes, Fauskevåg Tinglag.441protokollnr. 148, folio 429b..
830.489.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1752, Ervik.
Død 1752.
831.489.
Anna Katrine Hansdatter Rafn
Født 1754, Ervik604.
     Sikkert identisk med den Anna K. Ravn, 45 år gl. og ugift, «huusholderske» hos Rasmus Andreas Schjelderup på Melbo i Hadsel.357
832.489.
Kirstina Maria Rafn
Født 1755, Ervik.
Død 1759.
833.489.
Nils Rafn
Født 1757, Ervik.
Død før 1770.
834.489.
Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik605.

Gift 24 okt. 1783606 med

Hartvig Pedersen
Født 1754605, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 1754605.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund605.
     Søn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.605

Børn af Kristine Marie Rafn og Hartvig Pedersen:

1229.834.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
835.489.
Anna Johanna Hansdatter Rafn
Født 1763, Ervik.
836.489.
Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.602.
Død 1855, Harstad, Trondenes.602.

Gift 1° 1790607,452 med

Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.608.
Død 1800, Harstad, Trondenes.608.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.441protokollnr. 148, folio 361..

Gift 2° _____med

Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik595.
Død 1809.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1776.595
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Børn af Else Marie Hansdatter Rafn og Erik Sørensen Normann:

1230.836.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
1231.836.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
1232.836.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
1233.836.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
837.491.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1754446,452.
     Konfirmert 1770.
     I 1773 fikk Malena Chirstina Juul en gutt som Lorents Ravn 'af Senjens Fogderie' var far til. Hun oppholdt seg på Kvaløyholmen i Brønnøy, Nordland. Vi har ikke andre opplysninger om henne enn at hun var 'u-confirmeret'. Barnet ble døpt Jørgen Ravn.609
838.491.
Nils Rafn
Født 22 mar. 1756446,452.
Død 20 dec. 1759446,452.
839.491.
Johan Rafn
Født 23 mar. 1758446,452.
Død 20 apr. 1758610,446,452.
840.491.
Nils Jacobsen Rafn
Født 2 jul. 1760446,452.
Død 6 sep. 1760446,452.
841.491.
Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761446,452.
Død 5 jan. 1835446,452.

Gift 5 jan. 1782446 med

Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.611,446,608.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.446,608.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.446
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Børn af Johanne Elisabeth Rafn og Søren Brønlund Normann:

1234.841.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
1235.841.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes.), d. 1868
842.491.
Nils Rafn
Døbt 14 nov. 1762, 23de søndag efter Trefoldighet 1762.446.
Død 5 nov. 1832, Grøtøy.612.
     Konfirmert 1780.
     Han var styrmann. Nils Rafn døde plutselig, antagelig av slag, den 5. nov. 1832, 70 år gl. Han bodde da hos handelsmann Schøning, Grøtøy, som var gift med Nils Rafns søsterdatter Johanne Sophie Amalie Normann. Nils Rafn var ikke gift, og med ham utdøde - såvidt vites - den agnatiske linje i Nordland av Rafn-ætta.612
843.491.
Simon Kildal Rafn
Født 1765.
Død 1772.
844.491.
Fredrik Burchard Rafn
Født 1767, Røkenes.
Død 1772.
845.493.
Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.456,612.
Død 1798, Berg, Trondenes.613, begravet 22 apr. 1798614,445.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.441protokollnr. 148, folio 135b..

Gift 15 okt. 1766445 med

Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.613.
Død 1804, Berg, Trondenes.613.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.

Børn af Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup og Jacob Nielsen Hveding:

1236.845.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
1237.845.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
1238.845.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
1239.845.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
1240.845.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
1241.845.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
846.494.
Siselle Joensdatter Schjelderup
Født omkring 1750615.
847.494.
Anders Joensen Schjelderup
Født omkring 1752616.

Gift _____med

Sophia Magdalena Schytte
Født omkring 1755604.

Børn af Anders Joensen Schjelderup og Sophia Magdalena Schytte:

1242.847.Willum Schjelderup, f. omkr. 1786
1243.847.Ane Elsken Bremer Bonsach Schjelderup, f. omkr. 1787
848.494.
Anne Elschen Bremer Joensdatter Schjelderup
Født omkring 1754617.
849.494.
Mathias Bonsach Schjelderup
Født omkring 1761618.
850.494.
Peder Krog Schjelderup
Født omkring 1763619.
851.496.
Ole Nielsen Schjelderup
     Er i 1770 ført som den fjerde bruker på Sand i Tjeldsund. Ole var jektestyrmann og bosatte seg på Sand ca. 1769/70, da bare yngste datra er født her.459
     Efter hustruen Saras død flytta Ole tilbake til Hamarøy, der han i 1786 var bosatt på Tannøy. Han er trolig blitt gift på nytt, da skiftet etter hans bror Jens nevner en sønn.459
     Skifte 30 dec. 1802, Kjårnes i Tysfjord459.

Gift 1° 1767, Hamarøy, 1. søndag i advent620 med

Sara Fredrikke Prom
Født omkring 1748459.
Død 17 aug. 1772, Sand i Tjeldsund459.
     Død «av feber».459
     Skifte 14 okt. 1772, Barøy459I skiftet er barna nevnt: Elisabeth Werdahl 5 år, Caroline Margrethe 4 år, Helchen Margrethe 2 år..

Gift 2° _____med

?

Børn af Ole Nielsen Schjelderup og Sara Fredrikke Prom:

1244.851.Elisabeth Werdahl Olsdatter Schjelderup, f. 1767, Hamarøy., d. før 1807
1245.851.Caroline Margrethe Schjelderup, f. 1768, Hamarøy., d. 1798
1246.851.Helchen Margrethe Schjelderup, f. 1770, Sand i Tjeldsund.

Børn af Ole Nielsen Schjelderup og ?:

1247.851.Seth Nicolai Bogart Schjelderup, f. omkr. 1777, Hamarøy., d. _____
852.496.
Jens Nielsen Schjelderup
Født omkring 1738576,357.
Død 1807.
     Jens er 1801 ugift og «Driver fiskerie» på Oppeide gård, Hammerøy i Nordland hos broderen Anders Schjelderup.357
     Skifte 23 nov. 1807459.
853.496.
Niels Nielsen Schjelderup
Født 1743 ? 1746 ?.
Død 1788, Bodø.

Gift _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 ? 1746 ? - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Niels Nielsen Schjelderup og Dorothea Catharina Bugge Kaurin:

1248.853.Anne Dorthea Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1772, d. 1834, Gildeskål.
1249.853.Elisabeth Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1776, d. 1829
1250.853.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1777, d. 1813
1251.853.Karen Wolf Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1778
854.496.
Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
855.496.
Anders Nielsen Schjelderup
Født omkring 1746621,357.
Død 4 apr. 1811622,10.
     Lensm. i Hamarøy. Skifte 28. april 1812.10
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Oppeide gård i Hammerøy, Nordland.357

Gift _____med

Signe Maria Krogh Røgh
Født omkring 1756525,357.
     Datter af Augustinus Anfinnsen Røg og Rebecca Jørgensdatter (Brems?).

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Signe Maria Krogh Røgh:

1252.855.Lisbeth Dorthea Schjelderup, f. omkr. 1782
1253.855.Rebecha Brems Schjelderup, f. omkr. 1784
1254.855.Augustina Margrete Schjelderup, f. omkr. 1788
1255.855.Knud Aas Schjelderup, f. omkr. 1791
1256.855.Petronella Werdal Schjelderup, f. omkr. 1793
1257.855.Peder Krogh Schjelderup, f. omkr. 1799
856.496.
Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1751583,357.

Gift _____med

Troels Aagom Kleppe
Født omkring 1748528,357.
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Brendvig gård i Hammerøy, Nordland.357

Børn af Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup og Troels Aagom Kleppe:

1258.856.Jochum Andreas Greve Kleppe, f. omkr. 1777
1259.856.Peder Krogh Kleppe, f. omkr. 1781
1260.856.Ane Dorthea Kleppe, f. omkr. 1784
1261.856.Michael With Kleppe, f. omkr. 1788
1262.856.Olava Sophia Hviding Kleppe, f. omkr. 1791
857.496.
Siselle (Cecilie) Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1756525,357.

Gift _____med

Fredrik Schytte
Født omkring 1759623,357.
     Søn af Wilhelm Erichsøn Schytte og Karen (Maren) Aagaard Bonsach.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.357
858.496.
Peder Krag (Krog?) Schjelderup
Født omkring 1761624,357.
     ? GÆT - Han må være sønn av Niels Schjelderup og Dorthe Krog ??357
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Jørgenvig gård, Hammerøy, Nordland.357

Gift 1° _____med

Larsdatter
     Datter af Lars Siversen.

Gift 2° _____357med

Anna Katrina Pedersdatter
Født omkring 1772588,357.

Børn af Peder Krag (Krog?) Schjelderup og Larsdatter:

1263.858.Lars Schjelderup, f. omkr. 1793
1264.858.Joen Andreas Schjelderup, f. omkr. 1796

Børn af Peder Krag (Krog?) Schjelderup og Anna Katrina Pedersdatter:

1265.858.Ingeborg Sophia Schjelderup, f. omkr. 1799
859.496.
Sophia Nielsdatter Schjelderup
Født 1762.
860.498.
Hans Christopher Henrichsen Klæboe
Født omkring 1753625,460.
Død 1843626.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Joen Hermandsen Bugge, Findset. Formynder er med enken (Marite Schjelderup) i 3 ledd beslektet.460
     Handelsmann og gjestgiver på Lyngseidet.626
861.498.
Maren Henrichsdatter Klæboe
     Ugift ved faren skifte 1770, verge: Henrich Klæbo, Brettesnes. Henrich Klæbo var farens søskenbarn. Han har lovet å ta henne i sitt hus.460

Gift _____med

Necolay Pedersen Lindholm
     Skreddermester og borgersecondløytnant i Trondhjem.626
862.498.
Jens Henrichsen Klæboe
Født omkring 1756627,460.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Arent Mørch, skipper på Røsvik i Folda.460
863.498.
Hartvig Henrichsen Klæboe
Født omkring 1756628,460.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Christen Hartvigsen Hviding, Løvøen. Vergen er morsøskenbarn med enken Marithe Klæbo Schjeldrup.460
     Konfirmert 1. søndag i advent (28. nov.) 1773 i Skjervøy.461
864.498.
Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1757629,460.
Død 1823, Hadsel..
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.460

Gift 1° 1772424 med

Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.87.
Død 1785, Hadsel.87.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest til Øxnes.

[Gift 1° 1767 med Bolette Winstrup (d. 1768); Gift 2° 1772 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Gift 2° 1792630 med

Lorentz Christopher Sverdrup
     På Sund og Reine, hvor han var handelsmann, gjestgiver og eide 17 rorbuer. Dessuten var han jekteskipper.630

[Gift 1° med Johanne Brønlund Bärentz (f. 1740); Gift 2° 1792 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Børn af Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe og Jens Peter Drejer:

1266.864.Sara Susanne Bing Dreyer, f. 1776, Øxnes., d. 1844
865.498.
Johan Rasch Henrichsen Klæboe
Født omkring 1759631,460.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: broren Anders Klæbo.460
866.498.
Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1762632,460.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: lensmann Niels Schjelderup, Opeid i Hamarøy (morbror).460
     Konfirmert 2. søndag i advent (5. dec.) 1779 på Skjervøy, og bodde da på Eidet.461
     Dødsfall til Ingeborg kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og helle ikke kan skifte finnes.460

Gift 21 nov. 1787, Borge kirke., Trolovet 10. juli 1787.460 med

Christopher Michelsen
Døbt 31 jul. 1763, Borge460.
     Søn af Michel Christophersen og Anna Willumsdatter.
     Konfirmert (i Borge?) 1782. Gårdbruker og styrmann.460
     Dødsfall til Christopher kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og heller ikke kan skifte finnes.460
867.498.
Henrich Johan Henrichsen Klæboe
Født omkring 1764633,624,460.
Død 10 mar. 1812634,461.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: styrmann Axel Anders Rasch.460
     Gjestgiver i Strømfjord. Druknet på hjemreisen fra Lyngsmarkedet sammen med sin sønn Johan og skolemester Henrik Bull Stabrun. De ble ikke funnet.461

Gift 6 sep. 1793461 med

Susanna Margrethe Hess
Født omkring 1770545,357.
Død 14 aug. 1813461, begravet 24 aug. 1813635,461.
     Fra Strømfjord.461

Børn af Henrich Johan Henrichsen Klæboe og Susanna Margrethe Hess:

1267.867.Johan Christoffer Klæboe, f. 1794, d. 1812
1268.867.Martha Maria Klæboe, f. omkr. 1796
1269.867.Sanna Margrethe Klæboe, f. 1800
1270.867.Maren Anna Klæboe, f. 1808
1271.867.Hedovika Johanne Klæboe, f. 1811
868.504.
Hans Pedersen Brun
Død omkring 1804.
     Sogneprest i Gildeskål.
     Skifte 20 aug. 1804, Indyr i Gildeskål.636Avdøde Hans Bruun, Sogneprest. Formue: 6332-5-10. Gjeld: 2694-3-4. Boets innhold: Jord, penger, sølv merket: H.B. og B.M.G. Arvinger: ektefelle Dorthea Catharina Bruun, født Kaurin; avdøde ektefelle Barbro Margretha Jersing hennes barn: Jens Bruun, Mikkelbostad i Gildeskål; Peder Bruun, Horsdal i Gildeskål; Henrich Bruun, Snekvigen i Bodø; Karen Bruun, Fleinvær i Gildeskål, gift først med avdøde Angel, nu med Jens Hansen Lind; Elisabeth Schøller Bruun, Trondhjem; Edel Catharina Bruun, København..

Gift 1° _____med

Edel Cathrine Knudsdatter Brown
     Datter af Knud Brun (Brown) og Karen Wessel.
     Døde på barselseng med tvillinger.

Gift 2° _____med

Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?)
Født 1740.
Død 13 nov. 1799.

Gift 3° _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 ? 1746 ? - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?):

1272.868.Jens Bruun
1273.868.Peder Bruun
1274.868.Henrich Bruun
1275.868.Karen Strømer Bruun, f. 1765, d. 1808
1276.868.Elisabeth (Lisa) Schøller Bruun
1277.868.Edel Catharina Bruun
869.505.
Peder Henriksen Bruun
Født 1737463.
Død 6 nov. 1799463.
     Handelsmann, gjestgiver, skipper og gårdbruker på Barøen i Hadsel.463

Gift 22 okt. 1773, Buksnes, Nordland637,638 med

Maren (Malena) Aagaard Schytte
Født 15 nov. 1736, kl. 10 om morgenen.639, døbt 21 nov. 1736, Lødingen kirke639.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.

Børn af Peder Henriksen Bruun og Maren (Malena) Aagaard Schytte:

1278.869.Henrik Dinclow Pedersen Bruun, f. 1776, Barøen i Hadsel., d. 1826, Barøen i Hadsel.
870.506.
Maren Tostrup

Gift _____465med

Hans Olai Berg
     Skipper paa Fleinvær [i Gildeskål].465
871.506.
Birgitte Tostrup

Gift _____465med

Knud Blix
     Skipper paa Indyr.465
872.519.
Melchior Schjelderup
Født 1718.
Død 1801.
     Proprietær og beboer af Gaarden Rønne i Indre Sogn.

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter Rue
Født omkring 1719.
Død 5 jan. 1785.
     Datter af Hans Johansen Rue og Maren Barch.
     «Ingebor Rue blev gift med Melchior Schieldrup Proprietair og beboer af Gaarden Rønne udj Indre Sogns Fogderie, en Søn af Studiosus og Klokker til Herrøe paa Sundmøer . . . [Aabent Rum]; med ham avlet Børn.»640

Børn af Melchior Schjelderup og Ingeborg Hansdatter Rue:

1279.872.Hans Rue Schjelderup, f. 1744, d. 1781
1280.872.Ingeborg Marie Schjelderup, d. 1797, Luster.
1281.872.Wilhelm Schjelderup, f. 1746, d. 1814
1282.872.Melchior Schjelderup, f. 1748, d. 1749
1283.872.Anna Helene Schjelderup, f. 1749
1284.872.Reier Schjelderup, f. omkr. 1753, d. 1814
1285.872.Berthe Elisabeth Schjelderup, f. 1755, d. 1755
1286.872.Dorthe Margaretha Schjelderup, f. 1757
1287.872.Mette Marie Schjelderup, f. 1759
873.519.
Olava Carina Schjelderup
Født omkring 1721.

Gift 1° _____med

Iver Johnsen Frøyse
     Klokker i Herø, Sunnmøre.

Gift 2° _____med

Iver Sivertsen (Eyttrie)
     Handelsmand paa Fuglholmen.476
874.519.
Anna Helene Schjelderup
Født omkring 1723.

Gift _____med

Rasmus Larsen (Sperre)
     Paa Flaavær (siden paa Leine).476
875.519.
Mentz Schjelderup
Født omkring 1724.
     Barnløs.476
     Skifte 3 jan. 1772476.

Gift _____med

Ingeborg Marie
     Overlevede sin mand.
876.519.
Elias Schjelderup
Født omkring 1729.
     Handelsmand paa Krigsholmen.476
     Er død ved skiftet efter broren Mentz 3. jan. 1772.476

Gift _____med

Margrethe Rasmusdatter Frøise

Børn af Elias Schjelderup og Margrethe Rasmusdatter Frøise:

1288.876.Willum Schjelderup, f. omkr. 1756
1289.876.Rasmus Schjelderup, f. omkr. 1761, d. 1772
877.519.
Stevelin Schjelderup
Født omkring 1733.
Død før 1772.
     Lensmand i Ullstein.476
     Er død ved skiftet efter broren Mentz 3. jan. 1772.476

Gift _____med

Gjertrud Johansdatter (Rødset)
Født omkring 1725442,357.
     «Enke efter 4de ægteskab, nyder ophold hos sønnen».357
     Fra Rødset ?

Børn af Stevelin Schjelderup og Gjertrud Johansdatter (Rødset):

1290.877.Karen Dorothea Schjelderup, f. omkr. 1762
1291.877._____
1292.877.Nils Schjelderup, f. omkr. 1767
878.519.
Drude Cathrine Schjelderup
Født omkring 1736.
     Nevnes ikke i skiftet efter broren Mentz 3. jan. 1772.476
879.519.
Anne Dorothea Schjelderup
Født omkring 1739.
     Nevnes ikke i skiftet efter broren Mentz 3. jan. 1772.476
880.521.
Joda Olsdatter Schjelderup
Født 1730.
Død 1812.

Gift før 1768477 med

Engebret Hoelen
881.521.
Anna Olsdatter Schjelderup
Født 1732.
Død 1808.

Gift før 1768477 med

Hans Tande
882.521.
Guri Olsdatter Schjelderup

Gift før 1768477 med

Iver Nyhus
883.521.
Antonette Olsdatter Schjelderup
     Ugift 1768.477
884.521.
Mentz Olssøn Schjelderup
Død 16 jul. 179210.
     Boede paa "Norderhuus" i Lesje.

Gift _____med

Anne Reinholdtsdatter Ziegler

Børn af Mentz Olssøn Schjelderup og Anne Reinholdtsdatter Ziegler:

1293.884.Ole Schjelderup, f. omkr. 1768
1294.884.Johan Henrik Schjelderup, f. omkr. 1771
1295.884.Ole »den Yngre« Schjelderup, f. omkr. 1774
1296.884.Mentz Schjelderup, f. omkr. 1777
1297.884.Guri Schjelderup, f. omkr. 1779
1298.884.Marie Schjelderup, f. omkr. 1783
1299.884.Anne Schjelderup, f. omkr. 1791
1300.884.Guru Mentzdatter Schjelderup, f. 1771, Lesje., d. 1771
1301.884.Reinholt Mentzen Schjelderup, f. 1778
885.521.
Christopher Olsen Schjelderup
Født omkring 1736431,357.
     Er gift ved skiftet med foreldrene i 1768.477
     «Gaardbruger med føderaad» på gården Stavern Søndre i Lessøe (Lesje?) sokn.357

Gift _____357med

Kari Eriksdatter
Født omkring 1746621,357.

Børn af Christopher Olsen Schjelderup og Kari Eriksdatter:

1302.885.Ole Christophersen (Schjelderup), f. omkr. 1768
1303.885.Erik Christophersen (Schjelderup), f. omkr. 1771
1304.885.Ole Christophersen (Schjelderup) «den Yngre», f. omkr. 1774
1305.885.Hans Christophersen (Schjelderup), f. omkr. 1782
1306.885.Aagodt Christophersdatter (Schjelderup), f. omkr. 1784
886.521.
Wilhelm Olssøn Schjelderup
Født omkring 1746621,357.
Død 1819.
     Gårdbruker på gården Kaarbø på Lesje i Gudbrandsdalen.
     «Gaardmand» på Kaarbøe gård i Lesje sokn.357

Gift _____med

Rönnaug Johannesdatter (Johansdatter)
Født 1749528,10.
Død 180910.

Børn af Wilhelm Olssøn Schjelderup og Rönnaug Johannesdatter (Johansdatter):

1307.886.Ole Wilhelmssøn Schjelderup, f. 1777, d. _____
1308.886.Johannes Wilhelmssøn Schjelderup, f. 1778
887.521.
Ole Olssøn Schjelderup
     I live (ej myndig?) ved skiftet med foreldrene 1768.477
888.522.
Anne Kirstine Bernhoft
Født 1720.
Død 1758.

Gift _____med

Johannes Jacobsen
Født 1711.
Død 1761.

Børn af Anne Kirstine Bernhoft og Johannes Jacobsen:

1309.888.Maria Cathrine Jacobsen, f. 1750, d. 1792
889.525.
Henrik Mogenssøn Blix
Født 2 feb. 1730, Jelse119.
Død 6 okt. 1797, Bergen119.
     Kjøbmand og mægler i Bergen.119

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

_____

Gift 3° _____med

_____
890.527.
___________
891.527.
___________
892.527.
___________
893.527.
___________
894.527.
___________
895.527.
___________
896.527.
___________
897.527.
___________
898.532.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.480.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.480, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.480.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.480
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.480
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.641,642 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).642.
Død 1809, Kragerø.642, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.642.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.642
899.532.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.643.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.643
     Formodentlig død i Danmark.643

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.643 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.643.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.643.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)643
900.532.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.643.
Død 15 jul. 1756643, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.643.
901.532.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.643.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.643.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.643
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].643

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.643 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.643.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.643

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.644 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.644.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.644.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.644
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)644
902.532.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.644.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.644.
903.532.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.644.
Død 1789, Arendal.644, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»644.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.644 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.644.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.644
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)644
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.644
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)644
904.532.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.644.
Død 28 sep. 1761644.
905.532.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.644, døbt 1763, Holmens kirke i København.644.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.644
906.532.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.644.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.644.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.644 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).644.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.644.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.644
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.644
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.644
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.644
907.533.
Ejler Wessel
Død 1796481.
     Død i Danmark som theol. Candidat.481
908.533.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 1824645,481.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.481
909.533.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.484,481.
     Død ugift.481
910.535.
Ingeborg Dorothea Dahl
     Døde ugift paa Fostad i Skogn.483
911.535.
Hanna Kirstine Dahl
     Opholder sig hos sin Beslægtede, Oberst Sejersteds Enke i Størdalen.483
912.535.
___________
Død før 7 jan. 1803483.
     Død før faderen [7. jan. 1803].483
913.539.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 1780301.
Død 1849301.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.301
914.540.
Ole Peter Rasmussen Lyng
Født 18 jan. 1762646.
Død 26 apr. 1823646.
     Oberst. 10 barn.646

Gift 1° 21 feb. 1799, Trondheim646 med

Ingeborg Anna Falck

Gift 2° _____med

Susanne Malling
Født 1781299.
Død 1856299.
     Datter af Hans Malling og Elisabeth Maria Tidemand.

Børn af Ole Peter Rasmussen Lyng og Susanne Malling:

1310.914.Oline Susanne Lyng, f. 1818, d. 1898
915.543.
Anna Beata Juliane Marie Engelhart
Født 10 nov. 1770, Gjemsø.491.
Død 12 nov. 1848, København.491.
     Död ogift hos sin svägerska Caroline Katrine Engelhart i Köpenhamn.491
916.543.
Petronelle Regnille Engelhart
Født 22 jan. 1774, Gjemsø.491.
Død 7 nov. 1774491.
917.543.
Hans Engelhart
Født 17 sep. 1775, Skeen.647.
Død 30 sep. 1842, Ballerup, Danmark.647.
     Genomgick Kongsbergs latinskola; student 1792; filosofisk examen i Kristiania 1793; studerade en kortare tid juridik vid Köpenhamns universitet och aflade der teologisk examen 1798; studerade ytterligare 1798-1802 teologi under ledning af de berömde professorerna Schousbo, Wahl och Horneman; återflyttade till Norge och blef kaplan i Arendal 1802; 1803 kaplan, 1811 kyrkoherde och 1816 domprost i Kristianssand; 1822 reste han ånyo till Danmark och blef på kallelse af patronus, grefve Moltke-Bregentved, kyrkoherde i Carissa [Karise på Sjælland], hvilket embete han innehade till 1833, då han blef kyrkoherde i Ballerup och Maalöv. Han var högt anseed, var »duglig, gudmodig och distrait»; Äfven var han intresserad botaniker, mineralog och fornforskare; sina samlingar skänkte han till museer i Danmark. 1818 samlade han en del anteckningar öfver sin slägt ["Engelhartiana", numera i kontorschef Ch. Engelharts ego].647

Gift 20 mai 1803647 med

Caroline Cathrine Fabricius
Født 13 aug. 1778647.
Død 18 jan. 1867, Köpenhamn.647.
     Datter af Laurits Schurman Fabricius og Berthe Hansen.
     Hon var blind från 1842 efter en misslyckad ögonoperation. Hon var ovanligt afhållen af sin slägt och sällsynt älskvärd, trots sin blindhet.647

Børn af Hans Engelhart og Caroline Cathrine Fabricius:

1311.917.Simon Fabricius Engelhart, f. 1804, Kristianssand., d. 1864, Kristianssand.
1312.917.Laura Engelhart, f. 1806, Kristianssand., d. 1883, København.
1313.917.Marthe Lina Engelhart, f. 1808, Kristianssand.
1314.917.Christian Engelhart, f. 1811, Kristianssand.
1315.917.Niels Engelhart, f. 1821, Kristianssand., d. 1862, København.
918.543.
Niels Engelhart
Født 10 okt. 1777, Kristianssand.648.
Død 18 dec. 1863, København.648.
     Åtnjöt privat undervisning i Kongsberg; student 1792; juridisk teoretisk examen 1798 och praktisk 1802; underknaslist 1800; kanslist 1804; 2:e assessor i Bergens Stiftsöfverrätt 1807; assessor i Köpenhamns Polisdomstol 1809-13 och i Högsta Domstolen 1813-16. Kallad 1816 af Norges Storting att vara ledamot af dess lagkomité inträdde han efter förrättadt värf 1818 ånyo i Danmarks Högsta Domstol, der han 1833 blef justitieråd och hvarifrån han erhöll afsked med pension 1852. Riddare af Dannebrogsorden 1828, Dannebrogsman 1836; kommendör 1840 och storkors af Dannebrogsorden 1850. Han var en ovanligt skarp jurist, har författat flere juridiska arbeten och vann Köpenhamns stads pris för besvarandet af frågan: »hvilka äro de ändamålsenligaste medlen att i en stor stad förebygga tjufnader?» Äfven var han serdeles musikalisk; hans fiol, en äkta cremonesare, som efter hans död ärfdes af brorsonen Simon Fabricius, kom efter dennes död i Ole Bulls ego. Till sitt sätt mycket ceremoniös, var han hjertegod och välvillig; sin svägerska, Caroline Cathrine, som vistades i hans hus såsom enka, och hennes barn omhuldade han ömt.648

Gift 1809649 med

Anna Johanna Aagesen
Født 23 apr. 1785649.
Død mar. 1815649.
     Dotter af generalkrigskommissarien m.m. Sören Aagesen och Megtele Christine Riegelsen.649

Børn af Niels Engelhart og Anna Johanna Aagesen:

1316.918.Jacob Engelhart, f. _____
1317.918.Caroline Engelhart, f. _____
919.549.
Bastian Engelhart
Født 1789, Flesberg.650,493.
     Död i späd ålder.493
920.549.
Johannes Engelhart
Født 1789, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
921.549.
Sofia Dorothea Blom Engelhart
Født 11 apr. 1790, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
922.549.
Marine Munch Engelhart
Født 1791, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
923.549.
Bastian Nikolai Engelhart
Født 11 mar. 1792, Flesberg.493.
Død 1830493.
     Död ogift 1830 i Arendal, der han var Läkare.493
924.549.
Sara Susanne Engelhart
Født 9 apr. 1793, Flesberg.493.
Død 1867, Anderseie, Flesberg.493.
     Död ogift.493
925.549.
Johannes Mikael Klem Engelhart
Født 5 apr. 1794, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
926.549.
Sofia Dorothea Blom Engelhart
Født 6 mai 1795, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
927.549.
Andrea Dorothea Engelhart
Født 14 nov. 1796, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
928.549.
Sofia Dorothea Klem Engelhart
Født 29 jan. 1798, Flesberg.493.
Død 1852, Anderseie, Flesberg.493.
     Död ogift 1852 på Anderseie efter långvarigt nervlidande.493
929.549.
Johannes Mikael Klem Engelhart
Født 17 mar. 1799, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
930.549.
Elise Katrine Stockfleth Engelhart
Født 1801, Flesberg.493.
Død _____, Anderseie, Flesberg.493.
     Död ogift på Anderseie.493
931.549.
Hillaria Fredrikke Henningia Engelhart
Født 1802, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
932.549.
Engel Engelhart
Født dec. 1803, Flesberg.493.
     Död i späd ålder.493
933.550.
Bastian Engelhart
Født 1785494.
     Utvandrade till Amerika utan att sedermera afhöras, oaktadt efterlysning vid arfskiftet efter fadren 1822.494
934.550.
Andreas Nikolai Engelhart
Født 1787494.
Død 1832, chefsgården Gumpingerud.494.
     Död barnlös 1832 på chefsgården Gumpingerud. Officer 1803; kapten vid 1:a Aggerhusiska Brigaden 1812 och chef för Vingers kompani, Riddare af Svärds- och Dannebrogsordnarne. Deltog i kriget mot Sverige 1814 och visade synnerlig tapperhet i slagen vid Lier och Alstrand.494

Gift _____494med

Dorothea Sofia Stiebold
Født 1792494.
Død 1834494.
935.550.
Dorothea Marine Engelhart
Født 1790494.
Død 1860, Kongsvinger.494.

Gift _____, hvilket barnlösa äktenskap medelst skiljsmessa upplöstes.494med

Joachim Bang
     löjtnant, sedermera tulltjenstemann.494
936.550.
Thomas von Westen Engelhart
Født 22 jul. 1791, Vinger.649.
Død 1858, Lier.649.
     Officer 1809; kapten vid 1:a Aggerhusiska Brigaden 1822 och chef för Askers kompani, ordonnanceofficer hos konung Carl XIV Johan 1835; riddare af Svärdsorden. Utmärkte sig för tapperhet i 1814 års krig, synnerligast vid Lier. Han tog tidigt afsked ur krigstjensten för att ostörd egna sig åt skötandet af de landtegendomar, han ärft efter fadren, bland dem Lier, bekant från kriget 1814, och Vennersborg.649

Gift 1815649 med

Dorothea Marie Stabell
Født 29 feb. 1791649.
Død 15 jul. 1861649.
     Datter af Fredrik Wilhelm Brueneck Stabell.

Børn af Thomas von Westen Engelhart og Dorothea Marie Stabell:

1318.936.Fredrik Nikolai Wilhelm Engelhart, f. 1816, Vinger., d. 1876, Vennerborg.
937.550.
Bolette Sofie Engelhart
Født 1793647.

Gift _____647med

Hans Hoff
Født 1788647.
Død 1845647.
     Ingeniör-major m.m.647
938.550.
Pauline Nikoline Engelhart
Født 1795647.
Død 1857647.
     Död ogift.647
939.567.
Anna Schjelderup Dorenfeldt
Født 1763651.
Død 1846651.

Gift 1790651 med

Mats Jenssen
Født 30 okt. 1760, Højer i Haderslev.651.
Død 12 aug. 1813, Trondhjem.651.
     Løste 8. nov. 1790 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.651
     Det handelshuset, som Mats Jenssens grundla i 1790, fortsættes fremdeles av hans mandlige efterslegt, nu i femte generation. Yngre mandslinjer i Mats Jenssens efterslegt er bl.a. familierne Darre-Jenssen, Dorenfeldt-Jenssen og Dorenfeldt.651
940.568.
Maren Maria Sommer
Født omkring 1768652,357.
     Hun er 1801 ugift og opholder sig hos sin moder på Engen gård i Ørkedal.357
941.568.
Theodora Marie Sommer
Døbt 13 mar. 1781, (Orkdal kirke ?)653.
Død 1843, Brønnøy653.
     Er 1801 «opdraget og underholdt af charite» hos mosteren Volchen Maria Schjelderup på Værdalsørene.357

Gift 27 feb. 1807653 med

Carl Friderich Engelbret von Køppen
Født 23 jul. 1774, Vordingborg, Sjælland, Danmark653.
Død 18 feb. 1814, Sjefsgården Kvelstad i Verdal653.
     Kaptein og sjef for den "Sneaasenske skiløperkompani" fra 1809-14. Ridder av Dannebrogs 4. klasse fra 28. juni 1809.653
942.569.
Søren Pedersen Schjelderup
Født 29 dec. 178210, døbt 17 jan. 178310.
Død 25 jun. 1841499.
     Proprietær. Efter sin Fader arvede han en stor Formue, hvoriblandt Gaarden Ringve ved Trondhjem, hvilken Eiendom siden gik over til Johanne Catharina Bernhoft, der 5 Aar gl. blev antaget som deres Pleiedatter.499

Gift 23 sep. 182410 med

Anna Elisabeth Bernhoft
Født 179210.
Død 14 apr. 185310.
943.572.
Hans Nissen
Døbt 11 jun. 1771654.
Død 30 jan. 1843654.

Gift 13 nov. 1799, Vor Frue kirke, Trondheim655 med

Golla Birgitte Dreyer
Født 3 dec. 1773654.
Død 24 jan. 1840, Trondheim.654.
944.572.
Peder Schjelderup Nissen
Født 17 dec. 1775, Trondhjem584,46.
Død 9 jul. 182646.
     21 Sep. 1798 resid. Capellan til Melhuus (Ordin. 5 Nov.). 9 Juli 1813 Sognepr. Sammesteds, samt 20 Feb. 1817 Provst over Dalernes Provstie. Blev 1811 Medlem af det kongl. norske Vidensk. Selskab. 10 Børn, af hvilke 8 overlevede Faderen.46

Gift 12 jun. 179746 med

Bolette Margrethe Musæus
Født 3 mai 1774, Trondhjem584,46.
Død 2 jul. 1859, Trondhjem46.
     Datter af Musæus.

Børn af Peder Schjelderup Nissen og Bolette Margrethe Musæus:

1319.944.Ribor Johanne Nissen, f. omkr. 1796
1320.944.Martinus Nissen, f. omkr. 1799
945.572.
Maren Nissen
Født omkring 1778656,357.
     Er 1801 ugift og bosat hos broderen Peder Schjelderup Nissen.357
946.573.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 1773584,357.
     Ved militæret.657
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.357

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 1774547,357.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

1321.946.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
1322.946.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
947.573.
Christian Munck Holst
Født omkring 1787658,357.
     Ved militæret (Kaptein).657
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.357
948.576.
Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim600.
Død 1804600.
     Øksnes, Nordland.600

Gift 1791600 med

Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy600.
Død 1814600.
     Datter af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann.

[Gift 1° 1791 med Peder Borch Lund (1758 - 1804); Gift 2° 1809 med Gunnar Berg (1764 - 1827)].

Børn af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal:

1323.948.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
1324.948.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
1325.948.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
1326.948.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
1327.948.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
1328.948.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876
949.579.
Sophia Dorthea Johansdatter Borch
Født omkring 1777659,357.
950.579.
Christian Sophonias Kiøbing Borch
Født omkring 1787658,357.
951.579.
Carolina Petronilla Johansdatter Borch
Født omkring 1792660,357.
952.584.
Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).661.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.661
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.661

Gift 1 sep. 1788661 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).661,661.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).661.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».661
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.661
     Skifte 13 jun. 1808661Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Anne Margrethe Bloch og Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass:

1329.952.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
1330.952.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792

Generation 9.

953.588.
Maria Hiorth
Født 18 dec. 1742, Stavanger.170.
Død 29 nov. 1829, Stavanger.170.

Gift 3 mai 1768, Stavanger.170 med

Jacob de Rytter
Døbt 22 sep. 1743, Stavanger.170.
Død 19 nov. 1807, Stavanger.170.
     Søn af Henrich de Rytter og Anna Andersdatter.
     Exam. juris.; 3. aug. 1792 Maaler og Veier, Mægler og Vrager og 23. nov. s.A. Postmester i Stavanger, Brandinspektør, Forligelseskommissær.170
     Det er sandsynligt, at Familien de Rytter, der angives at være kommen fra Mecklenburg, oprindelig har stammet fra Holland, idet dens ældste Medlemmer ogsaa skrev sig de Ruyter. Jacob den Ældre og Henrich benyttede i sit Segl et tremastet armeret Skib. Jacob den Yngre optog som Vaabenmærke: i Skjoldet en væbnet Rytter og paa Hjelmen en halv springende Hjort.662

Børn af Maria Hiorth og Jacob de Rytter:

1331.953.Maren Smith de Rytter, f. 1769, Stavanger., d. 1818, Stavanger.
1332.953.Anna de Rytter, f. 1770, Stavanger., d. 1833
954.590.
Peder Larsen Sundt
Født 1724.
Død 1724.
955.590.
Peder Larsen Sundt
Født 1726.
Død 1727.
956.590.
Morten Larsen Sundt
Født 1728.
Død omkring 1728-1729.
957.590.
Kirsten Larsdatter Sundt
Født omkring 1729-1730.
Død 1786.

Gift _____med

Anders Hiort
Født 1722.
Død 1786.

Børn af Kirsten Larsdatter Sundt og Anders Hiort:

1333.957.Christine Sylvius Hiort, f. 1749
1334.957.Lars Hiort, f. 1752, d. 1752
1335.957.Margrethe Hiort, f. 1753, d. 1759
1336.957.Anna Hiort, f. 1755, d. 1785
1337.957.Kirsten Hiort, f. 1757, d. 1759
1338.957.Anders Hiort, f. 1759
1339.957.Lars Hiort, f. 1761, d. 1762
1340.957.Margrethe Hiort, f. 1764, d. 1764
1341.957.Margrethe Hiort, f. 1766, d. 1767
958.590.
Sibylle Larsdatter Sundt
Født 1732.
Død 1792.

Gift _____med

Johannes Fogh
Født 1722.
Død 1797.

Børn af Sibylle Larsdatter Sundt og Johannes Fogh:

1342.958.Margrethe Fogh, f. 1756, d. 1756
1343.958.Christen Fogh, f. 1759, d. 1759
1344.958.Margrethe Fogh, f. 1760
1345.958.Christen Fogh, f. 1762
1346.958.Lars Fogh, f. 1767
1347.958.Jens Fogh, f. 1768, d. 1769
959.590.
Morten Larsen Sundt
Født 1734.
Død 1773.

Gift _____med

Margrethe Magdalene Ravn
Født 1730.
Død 1771.

Børn af Morten Larsen Sundt og Margrethe Magdalene Ravn:

1348.959.Margrethe Mortensdatter Sundt, f. 1758, d. 1816
1349.959.Mads Ravn Sundt, f. 1760, d. 1765
1350.959.Lars Mortensen Sundt, f. 1762, d. 1850
960.590.
Margrethe Larsdatter Sundt
Født 1736.
Død 1739.
961.590.
Laurentia Larsdatter Sundt
Født omkring 1738-1739.
Død 1739.
962.590.
Peder Larsen Sundt
Født 1740.
Død 1741.
963.590.
Peder Larsen Sundt
Født 1744.
964.594.
Paul Dons
Født 1764, Trondhjem.663.
Død 1830663.

Gift 1° _____med

Susanna Elisabet Dons

Gift 2° _____med

Bolette Katrine Greve
Født 1759663.
Død 1817663.

Børn af Paul Dons og Susanna Elisabet Dons:

1351.964.Susanna Fredrikka Greve Dons, f. 1805, Danmark., d. 1888
965.594.
Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.514.
Død 29 apr. 1823514.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.514

Gift 1794600 med

Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.514.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.514.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn (Buschmand).

[Gift 1° 1781 med Andreas Gram Thode (1755 - 1783); Gift 2° 20 apr. 1784 med Niels Evensen Marstrand (1746 - 1816); Gift 3° med Nikolaus Kristian Friis Kempe; Gift 4° 1794 med Jens Bing Dons (6 dec. 1771 - 29 apr. 1823)].

Børn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann:

1352.965.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
1353.965.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
1354.965.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
966.598.
Peter Wessel Wind
Født 1770.
Død 1796.

Gift _____345med

Margrethe Thomasine Baade
Født omkring 1774664.

[Gift 1° med Peter Wessel Wind (1770 - 1796); Gift 2° med Joachim Nicolay Krey (f. omkr. 1756)].

Børn af Peter Wessel Wind og Margrethe Thomasine Baade:

1355.966.Barbara Hendrica Wind, f. omkr. 1793
1356.966.Karen Friis Wind, f. omkr. 1795
1357.966.Peter Daniel Wind, f. omkr. 1797
967.598.
Jacobine Caroline Wind
Født omkring 1772665.

Gift 1° _____345med

Andreas Nordløv

Gift 2° _____med

Andreas Landmark
Født omkring 1769666.

Børn af Jacobine Caroline Wind og Andreas Nordløv:

1358.967.Anne Henriche Nordløv, f. omkr. 1789

Børn af Jacobine Caroline Wind og Andreas Landmark:

1359.967.Andrea Nordløv Landmark, f. omkr. 1798
1360.967.Karen Maria Landmark, f. omkr. 1800
968.598.