© 2001 Simon Ellefsen

Rue

Opdateret 10 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Hans (Rue?)
     «De 4:re Sødskende Johan eller Jaen Hansen Rue, Niels Hansen, Christian Hansen og Marie Hans-Datter Rue, fød i Danemark, kom til Norge, hvor de 3 Brødre blev af Kongen allernaadigst forundt efterfølgende Betieninger: Johan Hansen Rue blev Foged over Indre-Sogns Fogderie; Niels Hansen Rue blev Sorenskriver over Yttre-Sogns Sorenskriverie og Christian Hansen Rue Sorenskriver over Sundfiords Sorenskriverie. Søsteren Marie Hans Datter Rue døde i ugift Stand.»1
     Af en fra Christian Hansen Rue i 1670 til Cancelliet indgiven Ansøgning om Søndfjords Sorenskriveri sees, at hans Forældre i mange Aar havde været bosatte i Kjøbenhavn og »været borgerlig pligtskyldig Tynge undergiven« og at Faderen under Kjøbenhavns Beleiring havde »Lieutenant Charge under Borgeriet sammesteds været betroet« [Cancelli-Indlæg 1670].2

Børn af Hans (Rue?) og _____:

2.1.Johan (Jaen) Hansen Rue, d. omkr. 1691
3.1.Niels Hansen Rue, f. omkr. 1643, d. omkr. 1716
4.1.Christian Hansen Rue
5.1.Marie Hansdatter (Rue)

Generation 2.

2.1.
Johan (Jaen) Hansen Rue
Død omkring 1691.
     «Fogden Johan Hansen Rue ægtede Ingebor Munthe, en Datter af Foged Christopher Giertsen Munthe forhen Foged over Indre-Sogn; med denne Kone avlede hand 1 Søn ved Navn Hans; nogen Tiid derefter døde hand; ...»1
     Johan Rue blev Foged her [Indre Sogn] 1680 og døde i Embedet c. 1691. (H. Munthe, Stamtavle over Familien Munthe. Contratryk. Kra. 1871, s. 49).3

Gift _____med

Ingeborg Munthe
Født 16681.
Død 1 dec. 17431.
     Datter af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Hun [Ingebor Munthe] var født 1668, død 1 December 1743 og var Datter af Johan Rues Formand som Foged i Indre Sogn Christopher Gertsen (Morgenstierne) til Flahammer i Lyster og Birgitte Ludvigsdatter Munthe ... (H. Munthe, Stamtavle over Familien Munthe. Contratryk. Kra. 1871, s. 49).3

Børn af Johan (Jaen) Hansen Rue og Ingeborg Munthe:

6.2.Hans Johansen Rue, f. omkr. 1689, d. 1729
3.1.
Niels Hansen Rue
Født omkring 1643.
Død omkring 1716.
     Niels Hansen Rue, der var Sorenskriver i Yttr Sogn, havde til Hustrue en Bugge; med hende avlede hand 3 Børn [Hans, Christian og Maren].4
     Han var født c. 1643 (var 1701 58 A. gl.) og blev Sorenskriver i Yttre Sogn 3 Aug. 1668 (confr. 30 Aug. 1670 og 9 Januar 1700). Som saadan boede han paa Gaarden Thue i Leganger Præstegjeld, hvor han døde c. 1716. [Folketælling. 1701, Sogn. - Cancelli-Indlæg, Aabne Breve og Frederik IV's Confirmationer].5

Børn af Niels Hansen Rue og _____:

7.3.Hans Nielsen Rue, f. omkr. 1675, d. 1731
8.3.Christian Nielsen Bugge Rue, f. omkr. 1681
9.3.Maren Nielsdatter Rue
4.1.
Christian Hansen Rue
     Christian Hansen Rue, der var Sorenskriver i Sundfiord fik til Hustrue Formanden Sorskr: Diurhuuses Datter Kirstine Diurhuus, med hende avlede hand 6 Børn [Thomas, Hans, Niels, Christen, Cicilia og Else].6
     Han siger i sin Ansøgning om Søndfjords Sorenskriveri, dat. Bergen 29 April 1670, at han i nogen Tid havde været i Tjeneste hos Lagmanden i Bergen »og i Skriverstuen paa Bergenhus«. Blev ved A. B. af 13 Mai s. A. udnævnt til Sorenskriver i Søndfjord, hvor han endnu var 1685. Hans Hustrue var vel en Datter af Sorenskriveren i Søndhordland (ikke Søndfjord) Bendix Diurhuus [Cancelli-Indlæg og Aabne Breve 1670. - Langes (utrykte) Embedscal.].7

Gift _____6med

Kirstine (Bendixdatter?) Diurhuus

Børn af Christian Hansen Rue og Kirstine (Bendixdatter?) Diurhuus:

10.4.Thomas Rue
11.4.Hans Rue
12.4.Niels Rue
13.4.Christen Rue
14.4.Cicilia Rue
15.4.Else Kirstine Rue
5.1.
Marie Hansdatter (Rue)
     «Søsteren Marie Hans Datter Rue døde i ugift Stand».1

Generation 3.

6.2.
Hans Johansen Rue
Født omkring 16898.
Død 17299.
     «Hans Johansen Rue blev Birke Foged over Svanøe Birk og Constitueret Foged over Sund og Nordfiords Fogderie; kom udj Ægteskab med Jomfrue Maren Barch den 10de Maj 1717. udj dette Ægteskab blev avlet 2 Søn(er) og 1 Datter, navnlig: Adam, Jaen og Ingebor Rue; efter 3½ Aar, 17 Uger og 3 Dagers oplevet Ægteskab døde denne hands Kone Maren Barch, som var en Datter af Byefogden i Christiania: Adam Barch og Marta Peders Datter Leth; hun var fød 1692 den 31te Martii og døde den 27de December 1720.»10
     «Efter dennes Død fik hand igien til Hustrue |: i Aaret 1722 :| Maren Seehuus, en Datter af Magister Hr. Hans Seehuus Provst over Dalernes Provstie og Sognepræst til Hellands Præstegield i Xstiansands Stift; med denne Kone avlede hand 4 Børn neml: Hans, Gerhard, Maren Barch og Mette Christine Rue. Efter 6 aars Ægteskab fradøde hand denne sin anden Hustrue Maren Seehuus, der atter indgik nyt Ægteskab med Søren Michaelsen, ...»11
     Han [Hans Johansen Rue] var i 1701 12 Aar gl. og var da i Huset hos sin Farbroder Niels Hansen Rue, Sorenskriver i Yttre Sogns Sorenskriveri. [Folketæl. 1701, Bergens Stift].8

Gift 1° 10 mai 17171 med

Maren Barch
Født 31 mar. 169211.
Død 27 dec. 172011.
     Datter af Adam Barch og Martha Pedersdatter Leth.

Gift 2° 172211 med

Maren Hansdatter Seehuus
Født 11 nov. 1703.
Død 14 jul. 1773.
     Datter af Hans Mortensen Seehuusen og Mette Christina Hansdatter Buch.
     Foged Hans Johansen Rue fradøde sin anden Kone . . . . [Aabent Rum] 1729 og var hun siden Enke 4½ Aar, hvorefter hun kom i Ægteskab med Søren Michaelsen, der havde været 2 gange Constitueret Foged først i Sogn, siden i Sund- og Nordfiords Fogderie, ved Indtrædelsen i Ægteskab fik hand den Gaard Gierde i Ejds Sogn i Nordfiord til Beboelse, hvorfra hand forfløttede sig som forhen er melt; disses Børn ere: [Hans Michael, Jens, Søren Seehuus, Henrich Seehuus og Severin].12
     1773 døde hands [Søren Michaelsens] efterladte Enke Maren Seehuus paa bemelte Gaard Møchelbust [i Nordfiord]. Hun var fød den 11te November 1703 og døde den 14de Julij ovenmelte Aar 1773.4

[Gift 1° 1722 med Hans Johansen Rue (omkr. 1689 - 1729); Gift 2° omkr. 1734 med Søren Michaelsen (d. 3 apr. 1755)].

Børn af Hans Johansen Rue og Maren Barch:

16.6.Adam Rue
17.6.Jaen (Johan) Rue
18.6.Ingeborg Hansdatter Rue, f. omkr. 1719, d. 1785

Børn af Hans Johansen Rue og Maren Hansdatter Seehuus:

19.6.Gerhard Rue
20.6.Hans Rue
21.6.Maren Barch Rue
22.6.Mette Christine Rue, f. 1729, d. 1812
7.3.
Hans Nielsen Rue
Født omkring 1675.
Død 12 feb. 173113.
     Hans Rue. Denne Hans Nielsen Rue blev virkelig Foged over Sund og Nordfiords Fogderier, hvorfra han dog blev Suspenderet 1730 formedelst Overhørighed mod sine Foresatte; hand havde mange Fiender at stride imod og Tiden til Forsvar blev ham afskaaren, da hand døde in martii 1731. Hand havde til Hustrue Karen Barch, Byefogden i Xstiania, hands Datter, hvorom er melt ved Hans Joh: Rue, der havde Søsteren; med hende avlede hand 4re Børn navnl: [Niels, Adam, Marthe og Maren].14
     Han var i 1701 26 Aar gl. og var da i Tjeneste hos Vice-Lagmand og Foged i Yttre Sogn Hans Blix; blev i 1708 Foged i Sønd og Nordfiord, men fradømtes Embedet ved Kammerretsdom. Ved kgl. Resol. af 4 Juni 1728 blev han tagen til Naade og erholdt sit Embede tilbage, men blev atter suspenderet og døde herunder 12 Febr. 1731 p. Gaarden Furre. * i Christiania (viet i »Huset«) 21 Septbr. 1706 med Karen Barck. [Folketæll. 1701, Sogn - Chra. Ministerialbog. - Rigsarch. Langes (utrykte) Embedscal. - Personalia »Rue«.]13

Gift _____15med

Karen Barch
     Datter af Adam Barch og Martha Pedersdatter Leth.

Børn af Hans Nielsen Rue og Karen Barch:

23.7.Niels Hansen Rue
24.7.Adam Barch Rue
25.7.Marthe Rue
26.7.Maren Rue, d. 1772
8.3.
Christian Nielsen Bugge Rue
Født omkring 168116.
     Christian Nielsen Bugge Rue, Capitain udj Nordfiord ved det 1ste Bergh. Regiment, var gift med Else Beate Linde (herav Linderne i Khavn), Major Gabriel Linde i Nordfiord hands Datter, og avlede med hende 2 Børn [Niels og Anne].15
     Han var i 1701 20 A. gl., tjente da »for Sergant ved Mariner Reg. i Kjøbenhavn« og har vistnok optaget Moderens Familienavn Bugge. I saa Fald er han vel den Christian Bugge, der 15 Aug. 1718 blev Capitaine for Gloppenske Comp. af Bergh. nat. Inf. Reg. Cfr. I.C.L. Lengnick, Genealogie over Familien Linde, (I). 4. [Norsk Militaire Etat. - Folketæl. 1701, Sogn.]17

Gift _____15med

Else Beate Linde

Børn af Christian Nielsen Bugge Rue og Else Beate Linde:

27.8.Niels (Bugge?) Rue
28.8.Anne Bugge Rue
9.3.
Maren Nielsdatter Rue
Begravet 18 aug. 173718.
     Maren Nielsdatter Rue kom udj Ægteskab med Sorenskriveren over Yttr. Sogn Niels Wiborg, men med ham ingen Børn.6

Gift _____6med

Niels Trulsen (Troelsen) Wiborg
Død 1725.
     Søn af Truls Wiborg.
     ! GÆT - barnebarn af Niels Wiborg, Malmö !
     Niels Trulsen (Troelsen) Wiborg blev 26 Mai 1710 i Svigerfaderens Alderdom og Svagelighed beskikket til hans Fuldmægtig og fik 7 December 1715 Exspectanse paa Yttre Sogns Sorenskriveri, naar Svigerfaderen afgik ved Døden eller Embedet paa anden Maade blev ledigt. Han døde i Embedet 1725; Konen blev begravet 18 Aug. 1737. [Cancelli-Indlæg og Aabne Breve 1710 og 1715. - Langes (utrykte) Embedscal.]18
10.4.
Thomas Rue
     Thomas var Borger og Handelsmand i Korsund udj Nordfiords Fogderie, var gift med Fendrich Ove Bugges Datter, ved Navn Pernille Bugge; med hende 1 Søn sc: Christian, var gift med Gastgiver Rasmus Nøstdal i Førde i Sundfiord [hands Datter], avlede Børn sammen og boede efter Faderen i Korsund.6
     Hans Søn var vel den Christian Thomassen Rue, der 13 Octbr. 1741 fik Bevilling som Gjæstgiver i Korsund.19
11.4.
Hans Rue
     Hans Rue boede i Bergen, var Skipper og Kjøbmand havde til Hustrue en Jomfrue Bos, en Datter af Proprietair og Beboer af Gaarden Ousen i Sundfiord Rasmus Bos; ingen Børn.6
     Han fik 10 Aug. 1705 i Bergen Borgerskab som Styrmand (N. Nicolaysen, Bergens Borgerbog 133).20

Gift _____6med

Bos
     Datter af Rasmus Bos og Karen.
12.4.
Niels Rue
     Niels Rue var Lieutenant ved Capit: Schrøders Compagnie i Sundfiord, var gift med Else Johanne Urdal, Proprietair og Beboer af Gaarden Rønne i Sogn Rejer Urdahl hands Datter; med hende avlede hand 2 Børn: [Rejer og Kirstine].6
     Blev Premierl. ved Gloppenske Comp. i 1ste Bergh. nat. Inf. Reg. 15 Aug. 1718, forflyttet til Søndfjordske Comp. i samme Reg. 8 Aug. 1731, tog Afsked fra Krigstjenesten 16 Aug. 1733. [Norsk Militaire Etat.]21

Gift _____6med

Else Johanne Urdal

Børn af Niels Rue og Else Johanne Urdal:

29.12.Rejer Rue
30.12.Kirstine Marie Rue
13.4.
Christen Rue
     Christen Rue Proprietair og Beboer af Gaarden Murstad i Nordfiord havde til Ægte en Margrethe Bejer, med hvem han fik 1 Søn ved Navn Niels, (der) døde (som) Discipel i den Latinske Skole i Bergen. Denne Kone døde kort efter og blev hand anden gang gift med Bente Huus, en Datter af Wedeching Huus, Sognepræst til Gloppens Præstegield i Nordfiord, med hvem hand avlede 3 Børn [Christian, Wedeching og Ane Margrethe].22
     Christen Rue og Hustrue Margrethe Beyer fik 27 Juli 1717 Bevil. for Længstlevende til at sidde i uskiftet Bo [Aabne Breve 1717.]23

Gift 1° _____22med

Margrethe Beyer

Gift 2° _____22med

Bente Huus

Børn af Christen Rue og Margrethe Beyer:

31.13.Niels Christensen Rue

Børn af Christen Rue og Bente Huus:

32.13.Christian Christensen Rue
33.13.Wedeching Christensen Rue
34.13.Ane Margrethe Christensdatter Rue
14.4.
Cicilia Rue
     Cicilia Rue kom udj Ægteskab med Niels Jensen Lax Skipper og Borger i Bergen og fik med ham 4 Børn [Christian, Jens, Kirsten og Magdalene].22

Gift _____22med

Niels Jensen Lax

Børn af Cicilia Rue og Niels Jensen Lax:

35.14.Christian Nielsen Lax
36.14.Jens Nielsen Lax
37.14.Kirsten Lax
38.14.Magdalene Lax
15.4.
Else Kirstine Rue
     Else Kirstine Rue kom udj Ægteskab med Hans Seehuus en Søn af Kiøbmand Jan Seehuus i Bergen; de boede i Bergen; de fik 3 Børn [Cornelia Margretha, Abel Kirstine og Johanne Catharina]24
     En »Else Christiansdatter Rue« var gift med Engelbret Jonsen paa Skiervold i Norderhovs Præstegjeld paa Ringerike, der døde 1720 efterladende sig 5 Børn. [Ringerikes Skiftepr. II. 249.]25

Gift _____24med

Hans Seehuus(en)
     Søn af Jan (Johan) Seehuusen.

Børn af Else Kirstine Rue og Hans Seehuus(en):

39.15.Cornelia Margretha Seehuus(en)
40.15.Abel Kirstine Seehuus(en)
41.15.Christian Seehuus(en)
42.15.Johanne Marie (Catharina) Seehuus(en)

Generation 4.

16.6.
Adam Rue
     «Adam Rue var Svend ved Seglmager Professionen og døde i Bergen ugivt.»11
17.6.
Jaen (Johan) Rue
     «Jaen Rue var Borger og Giæstgiver i Førde i Sundfiords Fogderie, gift med Kirstine Nagel og haver avlet Børn med hende.»26
     Vel den Jan Rue, der 7 Jan. 1746 fik Bevilling til at drive Gjæstgiveri og Handel.27
18.6.
Ingeborg Hansdatter Rue
Født omkring 1719.
Død 5 jan. 1785.
     «Ingebor Rue blev gift med Melchior Schieldrup Proprietair og beboer af Gaarden Rønne udj Indre Sogns Fogderie, en Søn af Studiosus og Klokker til Herrøe paa Sundmøer . . . [Aabent Rum]; med ham avlet Børn.»28

Gift _____med

Melchior Schjelderup
Født 1718.
Død 1801.
     Søn af Willum (Wilhelm) Schjelderup og Anne Helene Falch.
     Proprietær og beboer af Gaarden Rønne i Indre Sogn.

Børn af Ingeborg Hansdatter Rue og Melchior Schjelderup:

43.18.Hans Rue Schjelderup, f. 1744, d. 1781
44.18.Ingeborg Marie Schjelderup, d. 1797, Luster.
45.18.Wilhelm Schjelderup, f. 1746, d. 1814
46.18.Melchior Schjelderup, f. 1748, d. 1749
47.18.Anna Helene Schjelderup, f. 1749
48.18.Reier Schjelderup, f. omkr. 1753, d. 1814
49.18.Berthe Elisabeth Schjelderup, f. 1755, d. 1755
50.18.Dorthe Margaretha Schjelderup, f. 1757
51.18.Mette Marie Schjelderup, f. 1759
19.6.
Gerhard Rue
     «Gerhard Rue levede hos og efter sine afdøde Forældre, i ugift Stand, boede paa Gaarden Møchelbust i Nordfiord, Ejds Sogn, hvortil Stiffaderen Søren Michaelsen fløttede, da hand maatte forlade (sin) forhen beboede Gaard Gierde til Odels Prætendenten Glad; denne Gerhard levede, uden Brug af Jord eller Handel, af sit Jordegods og Kaar af 1 mands Brug i Møchelbust; hand var blind i mangfoldige Aar; døde . . . . [Aabent Rum].»28
20.6.
Hans Rue
     «Hans Rue sejlet paa Ostindien døde paa 1 Reise; var ugift.»28
21.6.
Maren Barch Rue
     «Maren Barch Rue gift med Fridrich Christopher Rødset Borger og Giæstgiver paa Folkestad i Wolden Sundmoers Fogderie, en Søn af Borger Jaen Rødset i Volden. med denne sin Mand har hun avlet 5 Børn nemlig 1 Søn Johan Severin gift med en Bonde-Pige, boer hos Moderen i Kile i Wolden - 4re Døttre: sc.»28
     «Denne F: C: Rødset døde 1761; siden har Enken levet i eenlig Stand; boer i et lidet Huus i Kile i Wolden, lever af lidt Udsalg af Øl og Brændevin.»29

Gift _____med

Fridrich Christopher Rødset
Død 176129.

Børn af Maren Barch Rue og Fridrich Christopher Rødset:

52.21.Johan Severin Rødset
53.21.Kirstine Marie Rødset
54.21.Maren Rødset
55.21.Lisbet Christine Rødset
56.21.Fridricha Carina Rødset
22.6.
Mette Christine Rue
Født 14 jan. 172929.
Død 181230,31.
     «Mette Christine Rue [fød 1729 14de Januar] blev gift den 27de Decbr. 1747 med Ole Honningdahl, Borger og Gastgiver paa Gaarden Skibenes i Nordfiord en Søn af Handelsmand Peder Honningdahl paa Sundmøer.»29

Gift 27 dec. 174729 med

Ole Honningdahl
Født 14 jan. 17259.
Død 17 jun. 17869.
     Ole Honningdahl var fød i Honningdahlen den 14de Januarj 1725. Hands Forældre vare Peder Jetmundsen Honningdahl og Moderen Emthe Stokberg [fød 1685 d: 27de Octbr.] en Datter af Hans Frantzen Stokberg boende paa Frantzholmen i Borgens Sogn; disse Forældre døde i Honningdahlen, Faderen døde 1767, Moderen døde d. 17de April 1776 udj sit Alders 91de Aar og var i Ægteskab med sin forhen afdøde 2den Mand Peder Jetmundsen 50 Aar. Hendes første Mand var Lars Olsen Abelseth en Søn af Ole Larsen Abelseth.9
     Ole Honningdahl døde den 17de Junij 1786 paa Gaarden Honningdahlen hvortil han fløttede 1756, da Odels Prætendenten Didrich Madsen antoeg Gaarden Skibenæs. Hands efterladte Enke Mette Christine lever i eenlig Stand hos Datteren Petrine Sverine Astrup.9

Børn af Mette Christine Rue og Ole Honningdahl:

57.22.Emthe Dorothea Honningdahl, f. 1748, d. omkr. 1748
58.22.Maren Kirstine Honningdahl, f. 1749, d. 1766
59.22.Emthe Dorothea Honningdahl, f. 1751
60.22.Hans Rue Honningdahl, f. 1753, d. 1805
61.22.Petter Severin Honningdahl, f. 1756, d. 1759
62.22.Ane Margrethe Honningdahl, f. 1760, d. 1784
63.22.Petrine Severine Honningdahl, f. 1765
64.22.Christian Severin Honningdahl, f. 1770, d. 1832
23.7.
Niels Hansen Rue
     Niels; var Lieutenant ved Capt: Pauses Compagnie i Nordfiord; døde ugift.15
     Blev Premierl. ved nordre Nordfjordske Comp. i 1ste Bergh. Jnf. Reg. 31 Aug. 1736 [Norsk Militaire Etat.]32
24.7.
Adam Barch Rue
     Adam Barch Rue var Landvehren Lieutenant ved Capit: Rantzows Comp. i Nordfiord.15
25.7.
Marthe Rue
Døbt 23 feb. 1708, Christiania33.
     Marthe Rue var gift med Capitain Tuxsen Capit: udj Indr. Sogn det 1ste Berg: huuske Regiment, en Søn af General Major og Commandant Tuxsen.15
26.7.
Maren Rue
Død 177234.
     Maren Rue var gift med Sorenskriveren i Nordfiord Onden Widerøe, som afstoed sit Embede og fløttede til Bergen.15

Gift _____15med

Onden Widerøe
Død 176534.
     Han havde 1722 i to Aar tjent Stiftamtmand Iver v. Ahnen; blev 11 April 1727 (confr. 28 Aug 1731) udnævnt til Sorenskriver i Søndfjord efter afdøde Hans Schwartskoph, men afstod Embedet 1745 paa Grund af Svagelighed til Jacob Matthiesen Ravn, der fik Bestalling derpaa 9 Sept. 1745 (confr. 21 Febr. 1747). Han døde 1765 og havde (i 1745) med sin ovennævnte Hustru [Maren Rue], der døde 1772, 10 Børn. [Langes (utrykte) Embedscal. - Aabne Breve og Cancelli Indlæg 1727 og 1745].34
27.8.
Niels (Bugge?) Rue
     Niels var Skriverkarl i Stavanger Amt, var gift med en Guldsmed Datter fra Bergen; hun døde før ham og havde Børn.15
28.8.
Anne Bugge Rue
     Anne Bugge Rue, var gift med Jacob Lemvig Sergeant ved Major Tønders Comp: i Nordfiord; havde Børn.15
29.12.
Rejer Rue
30.12.
Kirstine Marie Rue
     Kirstine Marie Rue var gift med Jacob Honnemør Borger og Gastgiver i Brannesund udj Sundhorlehns Fogderie og avlede Børn med ham.6
31.13.
Niels Christensen Rue
     Niels, Døde (som) Discipel i den Latinske Skole i Bergen.22
32.13.
Christian Christensen Rue
     Christian, rejste udenlands.22
33.13.
Wedeching Christensen Rue
34.13.
Ane Margrethe Christensdatter Rue
35.14.
Christian Nielsen Lax
     Christian; reiste til Søes og døde udenlands.22
36.14.
Jens Nielsen Lax
     Jens; blev Skipper i Bergen.22
     Vel den Jens Lax, der 21 Jan. 1747 tog Borgerskab som Skipper i Bergen [N. Nicolaysen, Bergens Borgerbog 193.]35
37.14.
Kirsten Lax
     Kirsten Lax var gift med Otto Schrøder, Resid: Capellan til Indvigens Præstegield, en Søn af Hr. Peder Ottesen Schreuder til Gloppen; de havde Børn (Peder, Niels,).22

Gift _____22med

Otto Schreuder
     Søn af Peder Ottosen Schreuder og Barbara Pedersdatter Finde.

Børn af Kirsten Lax og Otto Schreuder:

65.37.Peder
66.37.Niels
38.14.
Magdalene Lax
     Magdelene var gift med Jacob Dissington Skipper i Bergen, en Søn af Kiøbmand Anders Dissington ibid: hun fik 2 Børn. Hund tilligemed Børnene døde kort efter.36
39.15.
Cornelia Margretha Seehuus(en)
Døbt 28 okt. 1724, Nykirken, Bergen37.
     Cornelia Margretha; var gift i Bergen med Kiøbmand Herman Brunchorst.24

Gift 1° 18 apr. 1746, Nykirken, Bergen38 med

Henrich Møller

Gift 2° 27 jan. 1750, Nykirken, Bergen38 med

Herman Brunchorst

[Gift 1° 24 jan. 1736 med Maria Fudt; Gift 2° 26 jan. 1745 med Karen Hofman; Gift 3° 27 jan. 1750 med Cornelia Margretha Seehuus(en)].
40.15.
Abel Kirstine Seehuus(en)
Døbt 31 mar. 1727, Nykirken, Bergen37.

Gift 21 jan. 1755, Nykirken, Bergen39,38 med

Edvart Christian Seehuus(en)
Døbt 14 mar. 1726, Nykirken, Bergen40,37.
     Søn af Richardus Seehuus(en) og Christense Cathrine Heggelund.

Børn af Abel Kirstine Seehuus(en) og Edvart Christian Seehuus(en):

67.40.Hans Soelgaard Seehuus(en)
41.15.
Christian Seehuus(en)
Døbt 19 jan. 1729, Nykirken, Bergen37.
42.15.
Johanne Marie (Catharina) Seehuus(en)
Døbt 22 jun. 1731, Nykirken, Bergen41,37.

Gift 16 dec. 1762, Nykirken, Bergen42,38 med

Jørgen Brunchorst

Generation 5.

43.18.
Hans Rue Schjelderup
Født 1744.
Død 1781.
     En Hans Rue Schelderup paa Døsen fik 26 April 1770 Bevilling til at drive Kræmmerhandel.43

Gift _____med

Maren Malene Sunde

Børn af Hans Rue Schjelderup og Maren Malene Sunde:

68.43.Dominicus Schjelderup, f. 1770, d. 1770
69.43.Malene Margrethe Schjelderup, f. 1772, d. 1772
70.43.Dominicus Schjelderup, f. 1773, d. 1773
71.43.Maren Malene Schjelderup, f. 1775, d. 1776
44.18.
Ingeborg Marie Schjelderup
Døbt 25 okt. 1745, Gaupne, Luster.44.
Død 1797, gården Rønneid i Gaupne, Luster.44.

Gift 2 jul. 1778, Luster.44 med

Knud Knudsen Norenberg
Døbt 1 sep. 1748, Bergen.44.
Begravet 10 nov. 1799, Luster.44.
     Bosatt på gården Rønneid i Gaupne, Luster.44

Børn af Ingeborg Marie Schjelderup og Knud Knudsen Norenberg:

72.44.Melchior Knutson Norenberg, f. 1779, d. 1779
73.44.Gjertrud Knutsdatter Norenberg, d. 1824, Luster.
74.44.Hans Rue Knutson Norenberg
75.44.Melchior Schjelderup Knutson Norenberg, f. 1788, Luster., d. 1874, Luster.
76.44.Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg, f. 1791, Luster., d. 1814, Luster.
45.18.
Wilhelm Schjelderup
Født 174645,46.
Død 1814.
     Betegnes «huus-eier uden jord, er skriverkarl uden condition» i FT 1801, bosat på Ølmem gård i Norums sokn, Sogndal prgj.46

Gift 1 dec. 1791, "i fr.pr." Domkirken i Bergen.38 med

Agnete Luth
Født omkring 176547.

Børn af Wilhelm Schjelderup og Agnete Luth:

77.45.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1792
78.45.Herman Luth Schjelderup, f. 1795, Sogndals prgj.
79.45.Fredrik Schjelderup, f. omkr. 1807, Sogndal prgj.
46.18.
Melchior Schjelderup
Født 1748.
Død 1749.
47.18.
Anna Helene Schjelderup
Født 1749.

Gift _____med

Christen Andersen Nitter
Født omkring 1757.
48.18.
Reier Schjelderup
Født omkring 175348,49.
Død 1814.
     Bonde og gaardbeboer på Fosse gård i Sogndahl sokn.49

Gift 1° _____med

Maria Sophie Breche
Født omkring 1744.
Død 1781.

Gift 2° _____med

Kirsti Skaksdatter Ormelseng
Født omkring 176250,49.

Børn af Reier Schjelderup og Maria Sophie Breche:

80.48.Christine Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1775
81.48.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1776
82.48.Andreas Reiersen Schjelderup, f. omkr. 1777
83.48.Melchior Schjelderup, f. 1779, d. 1779
84.48.Melchior Schjelderup, f. 1781

Børn af Reier Schjelderup og Kirsti Skaksdatter Ormelseng:

85.48.Melchior Schjelderup, f. omkr. 1784, Sogndal.
86.48.Jens Schjelderup, f. 1785
87.48.Skak Schjelderup, f. omkr. 1788
88.48.Marie Sophie Schjelderup, f. 1789
89.48.Marie Sophie Schjelderup, f. omkr. 1792
90.48.Berthe Schjelderup, f. omkr. 1795
49.18.
Berthe Elisabeth Schjelderup
Født 1755.
Død 1755.
50.18.
Dorthe Margaretha Schjelderup
Født 175751,49.

Gift _____med

Ole Sjursen (Fuhr)
Født omkring 175348,49.
     «Bonde og gaardbeboer samt forligelses kommissar» på gården Fuhr i Dahle sogn, Lyster prgj.49

Børn af Dorthe Margaretha Schjelderup og Ole Sjursen (Fuhr):

91.50.Siur Olsen, f. omkr. 1789
92.50.Melchior Olsen, f. omkr. 1790
93.50.Hans Olsen, f. omkr. 1793
94.50.Otte Olsen, f. omkr. 1795
51.18.
Mette Marie Schjelderup
Født 1759.

Gift _____med

Iver Høgh Krohn
     Klokker på Søndmøre.
52.21.
Johan Severin Rødset
53.21.
Kirstine Marie Rødset
     «Kirstine Marie gift med en Giestgiver i Agerhuus Stift; har Børn.»28
54.21.
Maren Rødset
     «Maren gift paa Starem i Nordfiord med Giestgiver . . . [Aabent Rum] Widsten; avlet Børn.»28
55.21.
Lisbet Christine Rødset
     «Lisbet Christine, gift med en velhavende Bonde navnlig . . . [Aabent Rum til Navnet]»29
56.21.
Fridricha Carina Rødset
     «Fridricha Carina opholder sig i Jylland i ugift Stand.»29
57.22.
Emthe Dorothea Honningdahl
Født 28 okt. 174829.
Død omkring nov. 1748.
     Emthe Dorothea [fød d. 28 Octbr. 1748] død ganske ung 4 Uger gl.29
58.22.
Maren Kirstine Honningdahl
Født 174929.
Død 4 jun. 176629.
     Maren Kirstine død 1766 d. 4de Junii ugift [fød 1749].29
59.22.
Emthe Dorothea Honningdahl
Født 16 feb. 175129.
     Emthe Dorothea fød d. 16de Febr. 1751 gift d. 4de Novembr. 1777 med Christopher Abelseth. ... Deres Børn: [Henning og Christine Abelseth].29

Gift 4 nov. 177729 med

Christopher Abelseth
Født 6 sep. 175129.
Død 2 sep. 180729.
     Christopher Abelseth [fød 6te Sept. 1751 paa Præstegrd. ytt: Holmedal i Sundfiord, død 1807 den 2 Sept. - Faderen Sognepræst Henning Abelseth, moderen Marthe Margrete Nagel; forfløttet med dem til Kiærstad Præstegaard]. Søn af Sognepræsten til Haram og Roald Henning Abelseth, boende i Fyllingen paa Sundmøer, Borgens Skibrede.29
     Om Familien Abelseth findes en Del Oplysninger hos P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist, 23-49. Den her omhandlede Christopher Abelseth angives der gift med en Søster (ikke Datter) af Ole Honningdal. Deres Børn vare Peder, Hans og Christine »gift med Stub, Handelsmand i Fyllingen«. (Fylling l. c. 36 og 52.)52

Børn af Emthe Dorothea Honningdahl og Christopher Abelseth:

95.59.Henning Abelseth, f. 1778
96.59.Christine Margrethe Abelseth
60.22.
Hans Rue Honningdahl
Født 17 sep. 175329.
Død 180529.
     Hans Rue Studiosus juris, Kongl. Fuldmægtig i Finance Direct: Cass: Contoir, ugift [fød 1753 den 17de Septbr. - 1805 Casserer i General Postamtet; ugift.]29
     Han døde i Kjøbenhavn som Cancelliraad (P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. 53).53
61.22.
Petter Severin Honningdahl
Født 14 aug. 175629.
Død 22 nov. 175929.
     Petter Severin, fød 1756 [14de August]; død tidlig [1759 d. 22de Novbr.]29
62.22.
Ane Margrethe Honningdahl
Født 10 mar. 17609.
Død 20 nov. 17849.
     Ane Margrethe fød den 10de Martii 1760; død ugift den 20de November 1784.9
63.22.
Petrine Severine Honningdahl
Født 16 apr. 17659.
     Petrine Severine [fød 1765 d: 16 April.], gift med Peder Christian Astrup.9

Gift _____9med

Peder Christian Astrup
     Peder Christian Astrup en Søn af Provst over Sundmøers Provstie og Sognepræst til Ørschoug Præstegield Niels Astrup; hand er Fuldmægtig ved Fogderiet og Lensmand for Valle Skibreede; boer med denne sin Hustrue [Petrine Severine] paa Gaarden Blindern i Søchelvens Sogn, maatte forlade 1795 sin Eyendoms Gaard Søholt til Odels Prætendenten Capitain Torbiørn Synnestwedt, der har til Ægte en Datter af Major Tauentzin, der beboede ovenmelte Eyendom Søholt; de bleve gifte ..... [note år 1793]; ere endnu uden Børn.9
64.22.
Christian Severin Honningdahl
Født 7 jan. 17709.
Død 1832.
     Christian Severin Honningdahl, fød 1770 [d. 7de Januar.] er Fuldmægtig ved Mølle Verkets Consumptions Contoir i Kjøbenhavn ugift. [gift 1804 med Charlotte A. Abelseth, 1 Datter av angl: Præst Henning Abelseth; boer paa Handelstædet Stenvaagnesset i Borgens Sogn paa Søndmør.]9
     Han fik Bevilling til at drive Gjæstgiveri og Kræmmerhandel 10 April 1807.54
     Han døde 1832 65 A. gl. og Konen i 1840 78 A. gl. (P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. 36 og 53).55
65.37.
Peder
66.37.
Niels
67.40.
Hans Soelgaard Seehuus(en)
Døbt 14 jul. 1756, Nykirken, Bergen37.

Generation 6.

68.43.
Dominicus Schjelderup
Født 1770.
Død 1770.
69.43.
Malene Margrethe Schjelderup
Født 1772.
Død 1772.
70.43.
Dominicus Schjelderup
Født 1773.
Død 1773.
71.43.
Maren Malene Schjelderup
Født 1775.
Død 1776.
72.44.
Melchior Knutson Norenberg
Født 177944.
Død 177944.
73.44.
Gjertrud Knutsdatter Norenberg
Døbt 16 dec. 1782, Sogndal.44.
Død 27 mar. 1824, gården Rønneid i Gaupne, Luster.44.
74.44.
Hans Rue Knutson Norenberg
Døbt 10 mai 1785, Gaupne, Luster.44.
     Uvisst videre skjebne.44
75.44.
Melchior Schjelderup Knutson Norenberg
Født 1788, Rønneid i Gaupne, Luster.44.
Død 1874, Kalhagen i Gaupne, Luster.44.
76.44.
Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg
Født 1791, Rønneid i Gaupne, Luster.44.
Død 1814, Haugen i Drevdal, Luster.44.
77.45.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 179256.
     Muligvis hende der den 31. jan. 1812 bliver gift i "huset efter kgl. bev. 1901" i Bergen med Lars Jensen Wrendsted.38
78.45.
Herman Luth Schjelderup
Født 1795, Sogndals prgj.57,49,57.
     Handelsassistent og oppholder sig hos landhandler Peter Schjelderup (f. 1829 i Sogndal - Herman's sønn ?).58

Gift _____58med

Elisabeth
Født omkring 1802, Sogndal prgj.59,58.

Børn af Herman Luth Schjelderup og Elisabeth:

97.78.Peter Schjelderup, f. omkr. 1829, Sogndal prgj.
98.78.Thrine Schjelderup, f. omkr. 1841, Sogndal prgl.
79.45.
Fredrik Schjelderup
Født omkring 1807, Sogndal prgj.60,58.
     ! GÆT - sønn av Wilhelm Schjelderup (1746-1814) !
     Selveier og skrædder i Sogndal (1865).58

Gift _____58med

Ragnhild
Født omkring 1821, Sogndal prgj.61,58.

Børn af Fredrik Schjelderup og Ragnhild:

99.79.Hermann Schjelderup, f. omkr. 1853, Sogndal prgj.
80.48.
Christine Margrethe Schjelderup
Født omkring 177562,49.

Gift _____med

Espen Mikkelsen Espesæter
81.48.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 177663,49.
82.48.
Andreas Reiersen Schjelderup
Født omkring 177764,49.

Gift _____med

Gjertrud Eriksdatter Espesæter

Børn af Andreas Reiersen Schjelderup og Gjertrud Eriksdatter Espesæter:

100.82.Reier Schjelderup, f. 1815
83.48.
Melchior Schjelderup
Født 1779.
Død 1779.
84.48.
Melchior Schjelderup
Født 1781.
85.48.
Melchior Schjelderup
Født omkring 1784, Sogndal.65,49,58.

Gift _____med

Synnene Ingebretsdatter Qvam
Født omkring 1798, Bergen.66,58.
86.48.
Jens Schjelderup
Født 1785.
     Er ikke omtalt i folketellingen 1801.
87.48.
Skak Schjelderup
Født omkring 178867,49.
88.48.
Marie Sophie Schjelderup
Født 1789.
89.48.
Marie Sophie Schjelderup
Født omkring 179268,49.
90.48.
Berthe Schjelderup
Født omkring 179569,49.
91.50.
Siur Olsen
Født omkring 178970,49.
92.50.
Melchior Olsen
Født omkring 179071,49.
93.50.
Hans Olsen
Født omkring 179356,49.
94.50.
Otte Olsen
Født omkring 179569,49.
95.59.
Henning Abelseth
Født 28 jul. 177829.
     Henning Abelseth, fød den 28 Juli 1778.29
96.59.
Christine Margrethe Abelseth
     Christine Margrethe Abelseth fød den 4de feb. 17. [gift den 9 Novemb. 1807 med Stub.]29

Generation 7.

97.78.
Peter Schjelderup
Født omkring 1829, Sogndal prgj.72,58.
     ! GÆT - sønn av Herman Schjelderup !
     Selveier og landhandler i Sogndal (1865).58

Gift _____58med

Elsa
Født omkring 1829, Kristiansund.72,58.

Børn af Peter Schjelderup og Elsa:

101.97.Evarth (Edvard?) Schjelderup, f. omkr. 1861, Sogndal prgl.
102.97.Emilie Schjelderup, f. omkr. 1863, Sogndal prgl.
98.78.
Thrine Schjelderup
Født omkring 1841, Sogndal prgl.73,58.
     Trine er år 1865 ugift og bor hjemme.58
99.79.
Hermann Schjelderup
Født omkring 1853, Sogndal prgj.74,58.
100.82.
Reier Schjelderup
Født 3 sep. 1815.

Generation 8.

101.97.
Evarth (Edvard?) Schjelderup
Født omkring 1861, Sogndal prgl.75,58.
102.97.
Emilie Schjelderup
Født omkring 1863, Sogndal prgl.76,58.

Kilder og Noter
1Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334
2Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334 note 2
3Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334 note 3
4Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339
5Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339 note 3
6Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 341
7Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 341 note 2
8Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334 note 4
9Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338
10Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 334-335
11Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 335
12Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338-339
13Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339 note 4
14Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 339-340
15Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 340
1620 år gl. ved M 1701.
17Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 340 note 4
18Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 341 note 1
19Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 341 note 3
20Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 341 note 4
21Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 341 note 5
22Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 342
23Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 342 note 2
24Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 343
25Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 343 note 1
26Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 335-336
27Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 335 note 2
28Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336
29Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337
3083 A. gl. [Se P. Fylling, Bidrag til en søndmørsk Personalhist. Aalesund 1876, s. 52-53].
31Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 2
32Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 340 note 1
33Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 340 note 2
34Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 340 note 3
35Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 342 note 3
36Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 342-343
37Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
38Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
39«monsr. u. Edewart Christian Sehuus og demois. Abel Kierstine Sehuus i huuset»
40«Edvart Christian», søn af «Richardus Seehusen» og «Christentze Heggelund».
41«Johanne Marie», datter av «Hans Seehuusen og Else Kierstine Rue».
42«ungck. kiøbmd. Jørgen Brunkorst og Johanna Maria Sehuus»
43Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336 note 3
44Email: "Remi Trygve Pedersen"
4555 år gl. ved FT 1801.
46Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
4735 år gl. ved FT 1801.
4848 år gl. ved FT 1801.
49Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
5039 år gl. ved FT 1801.
5144 åt gl. ved FT 1801.
52Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 3
53Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 337 note 4
54Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338 note 2
55Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 338 note 3
568 år gl. ved FT 1801.
576 år gl. ved FT 1801; 68 år gl. i FT 1865.
58Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
5963 år gl. i FT 1865.
6058 år gl. i FT 1865.
6144 år gl. i FT 1865.
6226 år gl. ved FT 1801.
6325 år gl. ved FT 1801.
6424 år gl. ved FT 1801.
6517 år gl. ved FT 1801.; 61! år gl. i FT 1865.
6667 år gl. i FT 1865.
6713 år gl. ved FT 1801.
689 år gl. ved FT 1801.
696 år gl. ved FT 1801.
7012 år gl. ved FT 1801.
7111 år gl. ved FT 1801.
7236 år gl. i FT 1865.
7324 år gl. i FT 1865.
7412 år gl. i FT 1865.
754 år gl. i FT 1865.
762 år gl. i FT 1865.