© 2001 Simon Ellefsen

Reinholt Hansen (o.1617-o.1696)

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Reinholt Hansen
Født omkring 16171.
Død omkring 16961.
     Omkring 1645 fikk han overlat Hans Klausens (trolig hans far) gårdpart i Mikkelbostad på Dyrøy. Seinere overtok Reinholt også halvparten av den andre gårdparten på gården, slik han fra ca. 1652 kom til å bruke 1 våg 18 m.2
     Reinholt og sønnene hans hadde en viss sosial posisjon i distriktet. Fra omkring 1670 blei Reinholt eineste bruker av gården, og fleire av sønnene satte seg etter hvert ned på noen av de øvrige bedre gårdene i distriktet.2
     Dyrøy kirke har blant gjenstandene sine en kalk og en disk fra slutten av 1600-tallet. På kalken er det inngravert: «Til Guds Ære og Kierchens Prydelse er denne Kalch foræret af erlige og velaccte Karle HRS/RRS/MRS Anno 1690». Det kan ikke være tvil om at giverne var 3 av sønnene til Reinholt, Hans, Reinholt og Mikkel.3
     Reinholt og Berit hadde 8 sønner og 3 døtre.1
     I Håløygminne 1956, 2. hefte er en avskrift fra Senja justisprotokoll: Ting på Mikkelbostad 14. juli 1738. Krav om arv etter Lucas Reimers, Hamburg. - Lucas Reimers var Reinholt Hansens barnebarn og i protokollen er nævnt Reinholts 8 sønner og 3 døtre.

Gift _____med

Berit Einarsdatter

Børn af Reinholt Hansen og Berit Einarsdatter:

2.1.Hans Reinholtsen, f. omkr. 1652
3.1.Einar Reinholtsen, f. omkr. 1653
4.1.Hans Reinholtsen, f. omkr. 1655, d. omkr. 1733
5.1.Reinholt Reinholtsen, f. omkr. 1658, d. 1707
6.1.Ole Reinholtsen, f. omkr. 1659, Mikkelbostad i Dyrøy
7.1.Mikkel Reinholtsen, f. omkr. 1660, d. 1743
8.1.Peder Reinholtsen (Reimers), f. omkr. 1661
9.1.Søren Reinholtsen, f. 1664, Dyrøy., d. omkr. 1713, Dyrøy.
10.1.Ingeborg Reinholtsdatter
11.1.Greta Reinholtsdatter
12.1.Kirsten Reinholtsdatter

Generation 2.

2.1.
Hans Reinholtsen
Født omkring 16524,1.
     Gift og bodde på Senjahesten i Bjarkøy.1
     2 døtre [1738].

Børn af Hans Reinholtsen og _____:

13.2.Malte Hanssen, f. omkr. 1687
3.1.
Einar Reinholtsen
Født omkring 16531.
     Gift, men ingen barn. Brukte Lekangen i tida 1694-1721.1
4.1.
Hans Reinholtsen
Født omkring 16551.
Død omkring 17331.
     Brukte en liten part av farsgården [Mikkelbostad i Dyrøy]. Ugift. I 1693 blei han idømt en bot på heile 12 rdl. for leiermål med ei Ingeborg Olsdatter. På tinget opplyste Reinholt at sønnen ikke ville gifte seg med henne. Dette var trolig grunnen til at boten blei såpass høy. Ingeborg var også stevna, men kunne ikke møte p.g.a. «svaghed».1
5.1.
Reinholt Reinholtsen
Født omkring 16581.
Død 17071.
     Bosatt på Brøstad [i Dyrøy].1
     Etterslekt, 7 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift _____1med

Anne Henriksdatter

Børn af Reinholt Reinholtsen og Anne Henriksdatter:

14.5.Berit Reinholtsdatter
6.1.
Ole Reinholtsen
Født omkring 1659, Mikkelbostad i Dyrøy5.
     Ole overtok gradvis gården Holm i Dyrøy, først i 1691, da han fikk byksel på ½ våg 6 m., som Marit Hansdatter godvillig hadde oppgitt. Året etter oppga Marit enda 1 pund, mens Ole Edisen oppga 1 pd. til Ole i 1694. Dermed hadde Ole byksla 1 våg 18 m.. De siste 1 pd. 18 m. hadde han overtatt innen 1696, da han var eineste bruker på Holm. Ole blei sittende med gården til i 1730. I denne tida var gården veldrevet og en av de beste i prestegjeldet. Ole hørte til de best stilte bøndene. Alt i 1701 heiter det at «han hielper sig vel».5
     Levde i 1738 [Arvesak etter nevøen Lucas Reimers].

Gift _____med

? Heitman ?
     Datter af Hans Henrichsen Heitmann.
     ?? Kanske en datter av Hans Henrichsen Heitmann, Sund i Hemnes ??

Børn af Ole Reinholtsen og ? Heitman ?:

15.6.Hans Olsen (Heitman?), f. omkr. 1696
16.6.Reinholt Olsen (Heitman?), f. omkr. 1698
17.6.Berit Olsdatter Heitman, f. omkr. 1699
18.6.Daniel Olsen Heitman, f. omkr. 1709, d. 1791
7.1.
Mikkel Reinholtsen
Født omkring 16601.
Død 1743-1744.
     Gift. Bodde heime [Mikkelbostad i Dyrøy] 1701, seinere bruker av Lia [i Dyrøy].1
     Den nye brukeren [av Lia i Dyrøy], som i løpet av første tiåret av 1700-tallet overtok heile gården, var Mikkel Reinholtsen. Alt i 1702 nevnes han som selvfosterkar under Lia. Han var gift med Emerentse Baltzersdatter. Vi kjenner 5 mulige barn: Reinholt Reimers; Mikkel Reimers; Hans Kristian; Einar (Reimers); Mette Reimers.6
     Kristense Mikkelsdatter, tjente i Djupvik 1734 og nevnt under Lia 1744, og Berte Mikkelsdatter, nevnt under gården i 1755, kan også være barn av Mikkel og Emerentse. Ei av disse kan ha vært gift med Jon Einarsen, som overtok en del av gården [Lia i Dyrøy] i 1738, oppgitt av svigerfaren (Mikkel).7
     Mikkel sin familie var en av de mest velstående i distriktet, og han og fleire av brødrene hans bodde på noen av de beste gårdene. En av brødrene, Peder Reinholtsen, reiste fra landet 25 år gammel og slo seg ned i Hamburg. Det var nok en medvirkende årsak til at to av Mikkels sønner dro utenlands.7
     Mikkel ser ut til å ha dødd omkring 1743-44. Siste året han er å finne i skattelistene, er i 1743 da han ga 12 m. i leidang og grunnfrelse. I 1745 oppgis han å være død, og gårdparten bortbyksles til en ny bruker.8

Gift _____med

Emerentse Baltzersdatter
     Datter af Baltzer (Balthazar) Andersen og Mette Andersdatter.
     Dyrøy bygdebok fortæller intet om Emerentses baggrund (alder, slægtninge, fødested, ...)

Børn af Mikkel Reinholtsen og Emerentse Baltzersdatter:

19.7.Reinholt Reimers
20.7.Mikkel Reimers, d. 1736
21.7.Hans Kristian Mikkelsen
22.7.Einar Mikkelsen (Reimers), f. omkr. 1710, d. 1767, Dyrøy.
23.7.Mette Michelsdatter (Reimers)
24.7.Kristense Mikkelsdatter
25.7.Berte Mikkelsdatter
8.1.
Peder Reinholtsen (Reimers)
Født omkring 16611.
     Reiste til sjøs da han var 25 år og bosatte seg seinere i Hamburg.1
     Peder hadde visstnok bare en sønn som levde opp. Han kalte seg Lukas Reimers og døde ca. 1738 uten livsarvinger. På tinget i 1738 møtte [Peders brødre] Mikkel [Reinholtsen på Lia i Dyrøy] og Ole Reinholtsen på Holm [i Dyrøy], og forlangte et tingsvitne vedrørende Peder sine søsken, og dermed arvinger til Lukas sine etterlatenskaper.7

Børn af Peder Reinholtsen (Reimers) og _____:

26.8.Lucas Reimers
9.1.
Søren Reinholtsen
Født 1664, Mikkelbostad, Dyrøy.9,10.
Død omkring 1713, Mikkelbostad, Dyrøy.11,9,10.
     Lensmann og jekteskipper på Myklebostad i Dyrøy.

Gift _____11,11,11med

Ingeborg Christensdatter Trane
Født 1666, Sørvik, Trondenes.12.
Død 1720, Ibestad.13.
     Datter af Christen Mathiassøn (Trane?) og Øllegård Tygesdatter.
     3 Børn.13

[Gift 1° med Peder Rasmussen (d. _____); Gift 2° med Søren Reinholtsen (1664 - omkr. 1713); Gift 3° med Johan Brox].

Børn af Søren Reinholtsen og Ingeborg Christensdatter Trane:

27.9.Øllegård Sørensdatter Trane, f. 1711
28.9.Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane, f. omkr. 1703, d. 1780, Dyrøy.
10.1.
Ingeborg Reinholtsdatter

Gift _____med

Jørgen Jonsen
Født omkring 1655, Leikvika, Torsken.14.
Død 172915.
     Søn af Jon Justsen.
     Bruker av Ørja i Torsken 1676-1713. Han brukte 2 våger i garden og var storfiskar og velstandsmann. Utanom barna hadde han 2-3 drenger og 2 tauser i huset. To av drengene hadde 2 riksdalar i årsløn, men den tredje var gamal og tjente berre for maten. Tausene fekk halvannan riksdalar for året. Jørgen bygsla Botn [i Torsken] i 1713 og flytta dit.14

Børn af Ingeborg Reinholtsdatter og Jørgen Jonsen:

29.10.Jon Jørgensen, f. omkr. 1681
30.10.Berit Jørgensdatter, f. omkr. 1693
31.10.Peder Jørgensen, f. omkr. 1693
11.1.
Greta Reinholtsdatter

Gift _____1med

Jon Monsen
     Rubbestad.1
12.1.
Kirsten Reinholtsdatter
     Døde ugift på foreldregården, Mikkelbostad i Dyrøy.1

Generation 3.

13.2.
Malte Hanssen
Født omkring 168716.
     Ved manntallet år 1701 er Malte hos sin fader på Senniehesten i Sand.
14.5.
Berit Reinholtsdatter

Gift _____med

Knud Hansen
Født omkring 168517.
     I 1719 finner vi en Hans Baltzersen som innerst i Skogshamn. Han kan utmerket godt være Knud sin far, særlig med tanke på at Knud sin eldste sønn fikk navnet Baltzer.17
     Skogshamn, Dyrøy.17
     Etterslekt, 9 barn, se Dyrøy bygdebok.

Børn af Berit Reinholtsdatter og Knud Hansen:

32.14.Søren Knutsen, f. omkr. 1712
15.6.
Hans Olsen (Heitman?)
Født omkring 16965.
     Ukjent skæbne.5
16.6.
Reinholt Olsen (Heitman?)
Født omkring 16985.
     Ukjent skæbne.5
17.6.
Berit Olsdatter Heitman
Født omkring 16995.

Gift _____med

Rasmus Pedersen Trane
Død omkring 1771.
     Søn af Peder Rasmussen og Ingeborg Christensdatter Trane.
     Han må være søn af Ingeborg Trane.
     Bodde på Lekangen, en av de største og beste gårdene i tinglaget.18
     Skifte 1767-1776, Lekangen, Dyrøy Tinglag.19protokollnr. 142, folio 373..

Børn af Berit Olsdatter Heitman og Rasmus Pedersen Trane:

33.17.Ingeborg Trane, f. 1722, d. 1796
34.17.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1723, d. 1806
35.17.Johan Brox Trane
36.17.Henrik Rasmussen Trane
18.6.
Daniel Olsen Heitman
Født omkring 17095.
Død 17915.
     Daniel Olsen Heitman var ikke meir enn noen og tjue år da han overtok den store Holmgården på Dyrøy.20
     Alt fra 1731 begynte Daniel å drive fiske for egen regning ....21

Gift _____med

Cathrine Marie Hind
Født omkring 16955.
Død 17725.
     Datter af Peder Jensen Hind og Anna Iversdatter Wolf.
     Ho budde ei tid i Dyrøy på garden Myklebustad som høyrte Trondenes kyrkja til.22

[Gift 1° med Jens Povelsen Egede (1692 - omkr. 1724); Gift 2° med Daniel Olsen Heitman (omkr. 1709 - 1791)].

Børn af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind:

37.18.Jens Danielsen Heitman, f. omkr. 1730
38.18.Ole Danielsen Heitmann, f. omkr. 1732
39.18.Anne Katrine Heitmann, f. omkr. 1735, Holm i Dyrøy, d. 1806
40.18.Else Marie Danielsdatter Heitman, f. omkr. 1737, Dyrøy., d. 1807, Dyrøy.
19.7.
Reinholt Reimers
     Reinholt Reimers (trolig eldst), reiste tidlig fra Norge. I 1738 oppholdt han seg i Enkhuizen, en by ikke langt fra Amsterdam.7
20.7.
Mikkel Reimers
Død 17367.
     Mikkel Reimers (trolig nest eldst), reiste fra landet omkring 1730 og bodde visstnok i Hamburg. Var sjømann og døde i 1736 mens han var i Arkangelsk.7
21.7.
Hans Kristian Mikkelsen
     Hans Kristian (mulig sønn), oppholdt seg på gården [Lia i Dyrøy] rundt 1727. Fridde til presteenka på Mikkelbostad, men blei forsmådd. Siden ukjent.7
     Se den farverige fortelling om Hans Kristian Mikkelsens forhold til presteenken Cathrine Marie Hind i Dyrøy bygdebok bd. II, s. 248-249.
22.7.
Einar Mikkelsen (Reimers)
Født omkring 1710.
Død 1767, Hamn, Dyrøy.23.
     Einar (kalles også Reimers og er derfor en mulig sønn).7
     Som søskenbarn av Elisabeth sin avdøde mann [Christopher Christophersen, Hamn], kunne Einar ikke gifte seg med henne uten dispensasjon fra kongen. Det blei påkrevende i 1748, da Elisabeth nedkom med Einar sitt barn, Mikkel, d. 1754. Til høsttinget på Mikkelbostad blei de begge innstevna «for deris med hinanden bedræne Horerie i forbudne Leed og derpaa fulgte Barneauvling». Einar møtte for dem begge og forklarte at han hadde søkt «Hans Kongl. Mayst. allernaadigste Opreisning samt Bevilling til Ægteskab». Noe svar fra myndighetene forelå ikke ennå p.g.a. «Postens lange Udeblivelse». Han begjærte derfor saka utsatt til neste ting, da svaret fra København måtte foreligge på det tidspunkt. Dette blei innvilga. Året etter blei Elisabeth og Einar viet i kirka på gården.24
     År 1767 døde Einar. Oppgitt alder var 56 år. Eineste arving var ei søster, Mette Mikkelsdatter Reimers, som var gift og bodde i Kristiansund. Også Einar kalles Reimers i et brev til sorenskriveren fra hennes.23

Gift 174925 med

Elisabeth Katarine Hansdatter
Født omkring 170626.
Død 177826.

[Gift 1° med Christopher Christophersen (omkr. 1695 - 1745); Gift 2° 1749 med Einar Mikkelsen (Reimers) (omkr. 1710 - 1767)].

Børn af Einar Mikkelsen (Reimers) og Elisabeth Katarine Hansdatter:

41.22.Mikkel Einarsen, f. 1748, Dyrøy., d. 1754, Dyrøy.
23.7.
Mette Michelsdatter (Reimers)
     Mette Reimers. Gift og bosatt i Kristiansund. Levde ennå i 1768.7

Gift 4 sep. 1735, Domkirken i Bergen., Ungk. matros Joen Einersen og Mette Michelsdatter, hafft barn til daaben, copul. efter høimessen.27 med

Jon Einarsen
     I 1738 overlot Mikkel [Reinholtsen, Lia i Dyrøy] halve gården til svigersønnen, Jon Einarsen. Vi veit ikke hvor han kom fra. Han kan være identisk med den J.E. som holdt til som innerst eller husmann i Sortevika tidligere på 1730-tallet. I så fall kan han ha vært fra Bergen. I hvert fall flytta han til dit [Bergen] i 1735, men var altså snart tilbake. Før han overtok bykselen av de 2 pd., var han husmann på gården. I fisketiendelista for 1730 nevnes en Jon Einarsen, uten stedsangivelse. Han skipa da 3 våger rundfisk og 2 våger lubbe og utskatt, alt tatt i Senja. Året før tjente en Jon E. på Finnland [i Dyrøy].7
     Vi kjenner ikke fornavnet på Jon si kone, bare at hun var datter av Mikkel [Reinholtsen]. Av barna deres kjenner vi to sikre: Einar, f. 1745 og Emerentze, f. 1751. I 1749 døde ei Berit Jonsdatter, som kan være ei datter av dem.7
     Jon Einarsen blei boende på Lia til 1754. På høsttinget det året frasa han seg jorda. Hva som var bakgrunnen til at Jon sa fra seg jorda, veit vi ikke. En av grunnene kan være at han kom i klammeri med den nye naboen på gården [Jens Rasmussen Trane]. I 1751 stevna Jens Jon for tinget p.g.a. noen ukvemsord han skulle ha kommet med ovenfor kona hans. Jon skulle bl.a. ha sagt: «Alt I farer med ere Løgn og Bedrageri». Vitner var to av tausene til Jens. Saka endte med at Jon måtte gi en skriftlig tilbakekallelse av beskyldningene og betale omkostningene.28
     Hvor det blei av Jon og familien, veit vi ikke. Var han gift med Mette Mikkelsdatter Reimers, flytta de trolig til Kristiansund.28

Børn af Mette Michelsdatter (Reimers) og Jon Einarsen:

42.23.Hans Christian Joensen
43.23.Einar Jonsen, f. 1745, Dyrøy.
44.23.Emerentze Jonsdatter, f. 1751, Dyrøy.
24.7.
Kristense Mikkelsdatter
     Kristense Mikkelsdatter tjente i Djupvik [i Dyrøy] 1734 og nevnt under Lia [i Dyrøy] 1744, kan også være barn av Mikkel og Emerentse.7
25.7.
Berte Mikkelsdatter
     Berte Mikkelsdatter nevnt under gården [Lia i Dyrøy] i 1755, kan også være barn av Mikkel og Emerentse.7
26.8.
Lucas Reimers
     Døde ugift og barnløs ca. 1736 i Hamburg.
27.9.
Øllegård Sørensdatter Trane
Født 17119.

Gift omkring 17309 med

Mikkel Ediassen Bye Hass
Født 17099.
Død 17829.
     Søn af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye).

Børn af Øllegård Sørensdatter Trane og Mikkel Ediassen Bye Hass:

45.27.Kirsten Mikkelsdatter Hass, f. 1736, Ibestad, d. 1805
46.27.Søren Mikkelsen Hass, f. 1736, Ibestad., d. 1783
47.27.Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass, f. 1739, Ibestad., d. 1818
28.9.
Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane
Født omkring 1703.
Død 1780, Mikkelbostad, Dyrøy.29,30.
     Efter Rasmus Hoffs død i 1760, blei gårdparten på Hemmingsjord overtatt av [Birgittes sønner] Rasmus og Hendrik Faber. Birgitte flytta tilbake til Mikkelbostad [Dyrøy], der vi finner henne i 1769, omtalt som gammel og fattig.30

Gift 1° _____med

Jacob Rasmussen Faber
Død 175131.
     Bygdefarskipper og lensmann på Mikkelbostad, Dyrøy.11
     Vi veit ikke hvor Jakob kom fra. Fabernavnet tyder på tysk opprinnelse. Han var født før 1700, trolig ca. 1690.31

Gift 2° 175630 med

Ramus Rasmussen Hoff
Født omkring 1695, Hundstrand, Dyrøy.32.
Død 1760, Hemmingsjord, Sørreisa.30.
     Bruker av Hemmingsjord, Sørreisa.

Børn af Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane og Jacob Rasmussen Faber:

48.28.Rasmus Jacobsen Faber, f. omkr. 1725, d. omkr. 1785
49.28.Søren Jacobsen Faber, f. omkr. 1727, d. 1775
50.28.Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber, f. omkr. 1730, d. 1760
51.28.Henrik Jacobsen Faber, f. omkr. 1735
29.10.
Jon Jørgensen
Født omkring 168133,14.
     Truleg død før 1711.14
30.10.
Berit Jørgensdatter
Født omkring 169334,14.
     Budde 1738, 45 år gl., på Mikkelbostad i Dyrøy.14
31.10.
Peder Jørgensen
Født omkring 169314.
     Gårdmand på Ørja i Torsken. Se Berg og Torsken bygdebok, s. 389, 390.14

Generation 4.

32.14.
Søren Knutsen
Født omkring 171235.
     Mulig sønn av Knud Hansen på Skogshamn, Dyrøy.17
     Han kom sannsynligvis fra Skogshamn, Dyrøy.35

Gift 174736 med

Barbara Guldbrandsdatter
Død 1784, Finnland, Dyrøy.36.
     Datter af Guldbrand.
     Hun var trolig fra Sæter [i Dyrøy] og søster av Nils Guldbrandsen [, den senere bruker av Finnland i Dyrøy].36
     Barbara og Søren fikk ingen barn sammen. Til det var hun for gammel da de gifta seg. De bodde på Finnland til de begge døde som gamle og fattige i 1784.36

[Gift 1° med Henrik Sørensen (omkr. 1692 - omkr. 1745); Gift 2° 1747 med Søren Knutsen (f. omkr. 1712)].
33.17.
Ingeborg Trane
Født 172237.
Død 179637.

Gift 174938 med

Gabriel Moursund
Født 172137.
Død 179237.
     Bygdefarskipper på Grunnfarnes.5
34.17.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172328.
Død 1806.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.39

Gift 1° 1750, Trondenes, (26 s. Trinit.)40 med

Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr)
Født 1728, Tovik, Trondenes.41.
Død 1761, Lia, Astafjord.28,41.
     Datter af Iver Andersen og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.
     Død av «vattersott».28
     Skifte 1753-1767, Lia, Dyrøy Tinglag.19protokollnr. 141, folio 204b..

Gift 2° 4 nov. 176242 med

Else Marie Kristiansdatter Wegner
Født 17409.
Død 17699.
     Datter af Christian Wegner og Louise Charlotte Bremer.
     Skifte 1767-1776, Lia, Dyrøy Tinglag.19protokollnr. 142, folio 399..

Gift 3° _____med

Erica Christiane Nielsdatter Schytte
Døbt 1723, Lindås, 3. søndag i faste.43.
Død 1786, (63 år gl.)28.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Skifte 1785-1789, Lia, Dyrøy Tinglag.19protokollnr. 144, folio 477b..

[Gift 1° med Rasmus Andersen Lind (omkr. 181714 - 23 apr. 1767); Gift 2° med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Gift 4° 5 aug. 178844,28 med

Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.45,46.
     Datter af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.19protokollnr. 150, folio 481..

[Gift 1° 11 jun. 1757 med Christen Hartvigsen Hveding (15 jan. 1728 - 27 dec. 1785); Gift 2° 5 aug. 1788 med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr):

52.34.Rasmus Jensen Trane, f. 1751, d. eft. 1801
53.34.Iver Jensen Trane, f. 1753, d. 1808
54.34.Nikolai Jensen Trane, f. 1756, d. 1781
55.34.Mikkel Jensen Trane, f. 1758, d. 1806
56.34._____ Jensen Trane, f. 1760

Børn af Jens Rasmussen Trane og Else Marie Kristiansdatter Wegner:

57.34.Mette Marie Jensdatter Trane, f. 1765
58.34.Lovise Charlotte Jensdatter Trane, f. 1767, d. 1796
59.34.Berte Katrine Jensdatter Trane, f. 1769
35.17.
Johan Brox Trane
     Bygdefarskipper i Hillesøy.5
36.17.
Henrik Rasmussen Trane
     Var [ved faderens skifte 1771] reist i utenriksfart og ingen hadde hørt fra ham på lang tid. Sorenskriveren fant det ikke formålstjenlig å sette inn annonser (proklama) i tyske og danske aviser «...da han skal ha faret paa lange Reiser utenfor Europa».47
37.18.
Jens Danielsen Heitman
Født omkring 173020.
     Skøelv, Sørreisa.

Gift 1754 med

Anne Sofia Fredriksdatter
Født 1717, Eidet, Tranøy..
     Datter af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.

[Gift 1° med Hans Kristoffersen (f. 1715); Gift 2° 1754 med Jens Danielsen Heitman (f. omkr. 1730)].
38.18.
Ole Danielsen Heitmann
Født omkring 173220.
     Jektreiar og budde på Holm, Dyrøy.22

Gift 11 nov. 1762, Lenvik kirke48,49 med

Hedvig Elisabeth Kierregaard
Født 173222.
Død efter 180122.
     Datter af Jørgen Sørensen Kiergaard og Sophie Amalie Andreasdatter Tønder.

Børn af Ole Danielsen Heitmann og Hedvig Elisabeth Kierregaard:

60.38.Johan Kristoffer Heideman Heitman, f. 1763, d. 1763
61.38.Daniel Pheiffins Tønder Heitman, f. 1765, d. 1765
62.38.Jørga Katrine Heitman, f. 1766, d. 1766
63.38.Jens Egede Heitman, f. 1767, d. 1767
64.38.Jørgen Kiærgaard Heitman, f. 1768, d. 1768
65.38.Sofia Amalie Tønder Heitman, f. 1770, d. 1770
66.38.Danilken Heitman, f. 1771, d. 1772
67.38.Hans Henrik Heitmann, f. 1774, Dyrøy., d. 1812
68.38.Jakob Faber Heitman, f. 1776, d. 1777
39.18.
Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy28.
Død 180628.

Gift 1° 175630 med

Søren Jacobsen Faber
Født omkring 172731.
Død 177531.
     Søn af Jacob Rasmussen Faber og Berte (Birgitte) Sørensdatter Trane.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Jekteskipper.31
     Han og sønnen Jakob omkom på sjøen 1775. Sannsynligvis var det med jekta Søren og sønnen hadde forlist. Ei opplysning fra 1776 tyder på det, da det opplyses at hun [enken Anne Katrine Heitman] hadde lidd «søeskade» og mista mann og sønn.50

Gift 2° 177851 med

Iver Jensen Trane
Født 175328.
Død 180828.
     Søn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr).
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.28

[Gift 1° 1778 med Anne Katrine Heitmann (omkr. 1735 - 1806); Gift 2° med Sofie Amalie Kjergaard].

Børn af Anne Katrine Heitmann og Søren Jacobsen Faber:

69.39.Jacob Sørensen Faber, f. 1757, d. 1775
40.18.
Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.21.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.52.

Gift 175952 med

Daniel Kristensen Trane
Født omkring 173252.
Død 180252.
     Søn af Kristen Tygesen Trane og Elen Karstensdatter Bernhof.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.19protokollnr. 149, folio 549b..

Børn af Else Marie Danielsdatter Heitman og Daniel Kristensen Trane:

70.40.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
71.40.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
72.40.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
73.40.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
74.40.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
75.40.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
76.40.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
77.40.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840
41.22.
Mikkel Einarsen
Født 1748, Hamn, Dyrøy.53.
Død 1754, Hamn, Dyrøy.53.
42.23.
Hans Christian Joensen
Døbt 18 aug. 1734, Domkirken i Bergen., Hans Christian av foreldre Joen Endresen Nordland og Mette Michelsdatter «i Kieldersmuget, alleene trolovet».54.
     Hans Jonsen, konfirmert i 1753 på Lia [i Dyrøy].
43.23.
Einar Jonsen
Født 1745, Lia, Dyrøy.7.
44.23.
Emerentze Jonsdatter
Født 1751, Lia, Dyrøy.7.
45.27.
Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad9.
Død 18059.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.19protokollnr. 150, folio 393..

Gift 1° 17619 med

Hans Johnsen Lind
Født 17319.
Død 17829.

Gift 2° 17909 med

Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.55.
Død 1822, Renså, Astafjord.9.
     Søn af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1783

[Gift 1° 1790 med Kirsten Mikkelsdatter Hass (1736 - 1805); Gift 2° 1806 med Ingeborg Sofia Olsdatter Trane (1777 - 1859)].

Børn af Kirsten Mikkelsdatter Hass og Hans Johnsen Lind:

78.45.John Hanssen Lind, f. 1764, d. 1832
79.45.Andreas Hansen Lind, f. 1767, Astafjord., d. 1836, Kvæfjord.
46.27.
Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.9.
Død 17839.
     Skifte 3 jan. 178556.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.19protokollnr. 143, folio 312..

Gift 17699 med

Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.9.
     Datter af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

[Gift 1° 1769 med Søren Mikkelsen Hass (1736 - 1783); Gift 2° 1784 med Jens Nilssen Falk (d. 1833)].
47.27.
Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.9.
Død 18189.

Gift 1° 17699 med

Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.9.
Død 17859.
     Søn af Ole Hanssen og Johanna Anfinnsdatter Røgh.

Gift 2° 17909 med

Lars Hanssen Lind
Født 1761, Leivset, Skjerstad, NO.9.
Død 18329.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter.
     Skipper, Ibestad i Senjen.57
48.28.
Rasmus Jacobsen Faber
Født omkring 172531.
Død omkring 178558.
     Bodde på Hemmingsjord, Sørreisa.31

Gift 1° 175831 med

Berit Sofie Bårdsdatter
Født omkring 1735, Hals, Dyrøy.59.
Død 175960,31.
     Datter af Bård Paulsen og Gjertrud Hansdatter.
     Fra Vika, Tranøy (1758).31

Gift 2° _____31med

Berit Madsdatter Drejer
Født omkring 173058.

Børn af Rasmus Jacobsen Faber og Berit Madsdatter Drejer:

80.48.Mads Elberg Rasmussen Faber, f. 1762, Sørreisa.
81.48.Rasmus Rasmussen Faber, f. 1765, Sørreisa.
82.48.Zina Birgit Rasmusdatter Faber, f. 1767, Sørreisa.
83.48.Peder Drejer Rasmussen Faber, f. 1769, Sørreisa.
84.48.Erich Rasmus Faber, f. 1771, Lenvik.
85.48.Kirsten Drejer Rasmusdatter Faber, f. 1774, Lenvik.
86.48.Jacob Søren Rasmussen Faber, f. 1778, Lenvik.
49.28.
Søren Jacobsen Faber
Født omkring 172731.
Død 177531.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Jekteskipper.31
     Han og sønnen Jakob omkom på sjøen 1775. Sannsynligvis var det med jekta Søren og sønnen hadde forlist. Ei opplysning fra 1776 tyder på det, da det opplyses at hun [enken Anne Katrine Heitman] hadde lidd «søeskade» og mista mann og sønn.50

Gift 175630 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy28.
Død 180628.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Børn af Søren Jacobsen Faber og Anne Katrine Heitmann er vist under Anne Katrine Heitmann (nr. 39).

50.28.
Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber
Født omkring 173031.
Død 17609.

Gift 17559 med

Peder Krog Wegner
Født 1729, Ibestad9.
Død 18089.
     Søn af Christian Wegner og Louise Charlotte Bremer.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Stilling: Klokker.
     Peder Krog Wegner, i femti år «den beste klokker som har amen sagt» i Ibestad kirke. Han både leste til oppbyggelse og holdt ei kirkebok som den kritiske provst Gunnar Berg roste for nøyaktighet.61
     Dessuten var han kyndig i latin, og det var han som gjorde alle ukonfirmerte unge menn til «hedninger».61
     Skifte 1808, Vik, Ibestad sogn.62protokoll 1805-1824, legg 92..

[Gift 1° 1755 med Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber (omkr. 1730 - 1760); Gift 2° 1761 med Olava Grønbech (1732 - 1762); Gift 3° 6 okt. 1763 med Elisabet Møller (1741 - 1813)].

Børn af Ingeborg Sofia Jacobsdatter Faber og Peder Krog Wegner:

87.50.Christian Fredrik Wegner, f. 1756, Igeland, d. 1756
88.50.Christian Friderich Wegner, f. 1757, Igeland, d. 1807
89.50.Jacob Wegner, f. 1759, Igeland, d. 1759
51.28.
Henrik Jacobsen Faber
Født omkring 173531.
     Bosatt på Hemmingsjord, Sørreisa.31

Gift 176531 med

Berit Christophersdatter Falstrup

Børn af Henrik Jacobsen Faber og Berit Christophersdatter Falstrup:

90.51.Jacob Henriksen Faber, f. 1767, Sørreisa.
91.51.Christopher Henriksen Faber, f. 1770, Sørreisa.

Generation 5.

52.34.
Rasmus Jensen Trane
Født 175163,28.
Død efter 1801.
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.28,63

Gift 1° _____med

Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift 2° _____med

Anne Junghans Kaurin
Født omkring 177464.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin og Maren Maria Holst.
     Prestedatter fra Karlsøy.28

Børn af Rasmus Jensen Trane og Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?):

92.52.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
93.52.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
94.52.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
95.52.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
96.52.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
53.34.
Iver Jensen Trane
Født 175328.
Død 180828.
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.28

Gift 1° 177851 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy28.
Død 180628.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Gift 2° _____med

Sofie Amalie Kjergaard
     Trolig fra Gibostad.28
     Trolig datter av kaseliråd Kierregaard på Gibostad.
54.34.
Nikolai Jensen Trane
Født 175642.
Død 178142.
     Omkon ved Tranøya 1781, ugift.42
55.34.
Mikkel Jensen Trane
Født 175828.
Død 180628.
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.28

Gift 178328 med

Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.
     Datter af Elling Rosted og Margrethe Hammer.

Børn af Mikkel Jensen Trane og Anne Margrete Rosted:

97.55.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
98.55.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
56.34.
_____ Jensen Trane
Født 176042.
     Død 10 uker gml.42
57.34.
Mette Marie Jensdatter Trane
Født 176528.
     Gift med søskendebarn.28

Gift _____med

Hans Henrik Brox
Født 1761, Tussøy28.
Død 181128.
     Jekteskipper og handelsmann på Tussøya.28
58.34.
Lovise Charlotte Jensdatter Trane
Født 176728.
Død 1796-179728.
     Skifte 1798-1804, Torsken?, Torsken Tinglag.19protokollnr. 148, folio 49..

Gift 178742 med

Hans Østensen Heitmann
Født 1752, Sund i Hemnes.65.
Død 179528.
     Søn af Østen Olsen og Rebecha Hansdatter Heitmann.
     Lavoll i Berg.28
     Jektestyrmann, kom frå Dyrøy. Han bygsla heile Lavoll og budde på Straumsnes i Berg. I 1792 døde han, og kona satt med bruket til ho fall frå i 1796.66

Børn af Lovise Charlotte Jensdatter Trane og Hans Østensen Heitmann:

99.58.Østen Hansen Heitmann, f. omkr. 1789
100.58.Erika Hansdatter Heitmann, f. omkr. 1791
59.34.
Berte Katrine Jensdatter Trane
Født 176942.
     Død 14 dager gml.42
60.38.
Johan Kristoffer Heideman Heitman
Født 176367.
Død 1763, Død 7 uker gammel.67.
61.38.
Daniel Pheiffins Tønder Heitman
Født 176567.
Død 1765, Død som spedbarn.67.
62.38.
Jørga Katrine Heitman
Født 176667.
Død 1766, død 6 uker gml.67.
63.38.
Jens Egede Heitman
Født 176765.
Død 1767, død 5 uker gml.65.
64.38.
Jørgen Kiærgaard Heitman
Født 176867.
Død 1768, død som spedbarn.67.
65.38.
Sofia Amalie Tønder Heitman
Født 177067.
Død 1770, 8 uker gml.67.
66.38.
Danilken Heitman
Født 177167.
Død 177267.
67.38.
Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.67.
Død 181267.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.22 med

Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.22, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.68,22.
Død efter 1812.
     Datter af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.

[Gift 1° med Hans Joensen Har (24 jul. 1754 - mai 1801); Gift 2° 8 dec. 1796 med Hans Henrik Heitmann (1774 - 1812)].

Børn af Hans Henrik Heitmann og Ingeborg Sofia Hveding:

101.67.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
68.38.
Jakob Faber Heitman
Født 177667.
Død 177767.
69.39.
Jacob Sørensen Faber
Født 175730.
Død 177530.
     Omkom [på sjøen] sammen med faren 1775.30
70.40.
Kristen Trane Danielsen
Født 176052.
Død 178652.
     Omkom i 1786 på rotur aleine fra Vågan.52
71.40.
Daniel Danielsen Heitman (Trane)
Født 1762, Mikkelbostad, Dyrøy.52.
Død 183452.
     Var handelsmann og jektskipper på Straumsnes i Berg.52
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 202 ff.

Gift 179752 med

Margrete Røde
     Fra Skjervøy.52,68

Børn af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde:

102.71.Else Marie Heitman, f. 1798, d. 1877
72.40.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1764, Mikkelbostad, Dyrøy.52.
Død 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.52.
73.40.
Elen Kristine Danielsdatter
Født 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.52.

Gift 179969 med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.69.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].70
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.69
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Børn af Elen Kristine Danielsdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

103.73.Kristiane Hansdatter, f. 1798, d. 1798
104.73.Engel Marie Hansdatter Hagrup, f. 1800, Skatvik ?
105.73.Danilken Hansen Hagrup, f. 1803, Skatvik ?, d. 1889
106.73.Else Marie Hansdatter Hagrup, f. 1805, Dyrøy ?
107.73.Jon Hansen Hagrup, f. 1807, Dyrøy., d. 1823
74.40.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1770, Mikkelbostad, Dyrøy.52.

Gift 179952 med

Fredrik Vilhelm Rockman
     Bosatt på Stongelandet.
75.40.
Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.52.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.52.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.

Gift 180671 med

Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
76.40.
Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?)
Født 1776, Mikkelbostad, Dyrøy.52.
     «bleven paa Søen» 1802.52
77.40.
Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?)
Født 1779, Mikkelbostad, Dyrøy.52.
Død 184072.

Gift 180452 med

Johan Andreas Brox
Født 1778, Hillesøy.72.
Død 185772.
     Bø i Berg.52
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 108 ff.
78.45.
John Hanssen Lind
Født 176473.
Død 183241.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.73

Gift 10 dec. 179173 med

Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 176873.
Død 184473.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.
     Skifte 14 mai 184473.

Børn af John Hanssen Lind og Mette Marie Sparboe:

108.78.Ane Margrethe Lind, f. 1793
109.78.Hanna Lind, f. 1795
110.78.Nils Rafn Lind, f. 1797
111.78.Johanna Margrethe Lind, f. 1800
79.45.
Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.74.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.74.

Gift 2 jan. 179973 med

Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 177373.
Død 19 mai 182773.
     Datter af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech.

Børn af Andreas Hansen Lind og Anne Cathrine Sparboe:

112.79.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
113.79.Anne Margrethe Lech Lind, f. _____, d. 1801, Trondenes.
114.79.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
115.79.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
80.48.
Mads Elberg Rasmussen Faber
Født 1762, Hemmingsjord, Sørreisa.58.
81.48.
Rasmus Rasmussen Faber
Født 1765, Hemmingsjord, Sørreisa.75.
82.48.
Zina Birgit Rasmusdatter Faber
Født 1767, Hemmingsjord, Sørreisa.75.
83.48.
Peder Drejer Rasmussen Faber
Født 1769, Hemmingsjord, Sørreisa.58.
     Hillesøy, Lenvik.58
84.48.
Erich Rasmus Faber
Født 1771, Hillesøy, Lenvik.58, døbt 24 nov. 1771, Lenvik kirke49.
85.48.
Kirsten Drejer Rasmusdatter Faber
Født 1774, Hillesøy, Lenvik.58, døbt 26 jun. 1774, Lenvik kirke49.
86.48.
Jacob Søren Rasmussen Faber
Født 1778, Hillesøy, Lenvik.58, døbt 15 nov. 1778, Lenvik kirke49.
87.50.
Christian Fredrik Wegner
Født 1756, Igeland9.
Død 17569.
88.50.
Christian Friderich Wegner
Født 1757, Igeland9.
Død 18079.
     Gårdbruker på Vik, Ibestad.
     Skifte 1807-1808, Vik, Ibestad sogn.62protokoll 1805-1824, legg 111..

Gift 17809 med

Gidsken Katarina Bye
Født 176076.
     ? En søster til styrmann Peder Hansen Bye av Tranøy ?

Børn af Christian Friderich Wegner og Gidsken Katarina Bye:

116.88.Ingeborg Sofia Wegner, f. 1781, Astafjord., d. 1830
117.88.Anna Katarina Wegner, f. 1783, Astafjord.
118.88.Eilert Christian Borring Wegner, f. 1784, Astafjord., d. 1811
119.88.Iveranna Antonetta Wegner, f. 1788, Astafjord.
120.88.Benedigte Wegner, f. 1792, Astafjord.
89.50.
Jacob Wegner
Født 1759, Igeland9.
Død 17599.
90.51.
Jacob Henriksen Faber
Født 1767, Hemmingsjord, Sørreisa.77.
91.51.
Christopher Henriksen Faber
Født 1770, Hemmingsjord, Sørreisa.77.

Generation 6.

92.52.
Trine Rasmusdatter Trane
Født omkring 178078.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
93.52.
Mette Maria Rasmusdatter Trane
Født omkring 178279.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
94.52.
Alexandrea Rasmusdatter Trane
Født omkring 178580.
95.52.
Hanna Rasmusdatter Trane
Født omkring 178981.
96.52.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 179182.
97.55.
Eilert Nicolai Trane
Født 178441, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.83.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.83.
     Nergård, Bjarkøy.41

Gift _____41med

Maren Olsdatter
Født 179241.
Død 188241.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

121.97.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
122.97.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
98.55.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.83.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.84,83 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 180685.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

123.98.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
124.98.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
125.98.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
126.98.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
127.98.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
128.98.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
129.98.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.
99.58.
Østen Hansen Heitmann
Født omkring 178966.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
100.58.
Erika Hansdatter Heitmann
Født omkring 179166.
     Oppfostret hos mosteren Mette Trane i Tussøya.
101.67.
Kristen Hartvig Hveding Heitmann
Født 27 mai 1799, Holm i Dyrøy.86.
Død 8 apr. 183986.
     Konf. 1816.86
     Han var einaste barnet i ekteskapet, tok over farsgarden Holm (Dyrøy) og arbeidde som bonde og skipper der til han døydde. Han kom bort på sjøen utfor Svolvær.86
     12 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 182887,88 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.86.
Død 186689.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.88

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter:

130.101.Ovidia Elisabeth Heitmann, f. 1827, d. 1827
131.101.Karen Hagerup Heitmann, f. 1829, d. 1907
132.101.Hansine Henriette Heitmann, f. 1830
133.101.Magdalene Jonethe Heitmann, f. 1835, d. 1836
102.71.
Else Marie Heitman
Født 179871.
Død 187771.

Gift 182371 med

Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.71.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.71.
     Søn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.
103.73.
Kristiane Hansdatter
Født 179869.
Død 179869.
     Deres eldste datter Kristiane, fødtes året før [foreldrenes ekteskap], men døde bare ti uker gammel.69
104.73.
Engel Marie Hansdatter Hagrup
Født 1800, Skatvik ?69.
105.73.
Danilken Hansen Hagrup
Født 1803, Skatvik ?69.
Død 1889.
     Ugift.
     Overtok halve gården Espenes, Dyrøy.69
106.73.
Else Marie Hansdatter Hagrup
Født 1805, Espenes, Dyrøy ?69.
107.73.
Jon Hansen Hagrup
Født 1807, Espenes, Dyrøy.69.
Død 182369.
     Omkom på Finnmarken 1823.69
108.78.
Ane Margrethe Lind
Født 179373.
109.78.
Hanna Lind
Født 179573.
110.78.
Nils Rafn Lind
Født 179773.
111.78.
Johanna Margrethe Lind
Født 180073.
112.79.
Hans Andreas Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.74.
113.79.
Anne Margrethe Lech Lind
Født _____, Vika, Trondenes.90,74.
Død 1801, Vika, Trondenes.74.
114.79.
Nils Rafn Lind
Født 1803, Vika, Trondenes.73,74.
Død 1819, Vika, Trondenes.74.
115.79.
Anne Margrethe Lind
Født 1806, Vika, Trondenes.74,73.
116.88.
Ingeborg Sofia Wegner
Født 1781, Vik, Astafjord.76.
Død 183091,76.
     Ingeborg Wegner døde visstnok ca. 1830.91

Gift 1° 180792 med

Peder Slangerup Nilssen
Født omkring 1777, Ure, Buksnes.93,94.
Død omkring 181893,94.
     Søn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter.
     Peder tjente som ugift i 1801 hos broren Arnt Schjøning Nilsen på Barøy. 20. juni 1806 fikk han bevilling på et gjestgiveri på Staksvollholmen i Tjeldsund. 4. sept. 1807 fikk han husmannseddel hos pastor Jakob Schytte, og satt her til sin død ca. 1818.
     Skifte 15 jul. 181893Skifte nevner bare enka og datra Kristiana..

Gift 2° 29 dec. 1818, Staksvold, Tjeldsund., efter Kgl. bevilling hjemme i huset på Staksvold uden forudgående tillysning fra prekestolen.91 med

Hans Danielsen
Født 28 aug. 178291.
     30. mai 1820 fikk han hos pastor Schjelderup ®forpaktningskontrakt¯ på den halve våga på Staksvold i Tjeldsund for 2 år, fra 24. mai 1820 til 24. mai 1822.91

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Peder Slangerup Nilssen:

134.116.Kristiana Fredrikke Pedersdatter, f. 1807
135.116.Elen Kathrine Pedersdatter, f. 1808, d. 1808

Børn af Ingeborg Sofia Wegner og Hans Danielsen:

136.116.Anna Elisabeth Møller Hansdatter, f. 1819
117.88.
Anna Katarina Wegner
Født 1783, Vik, Astafjord.76.
118.88.
Eilert Christian Borring Wegner
Født 1784, Vik, Astafjord.76.
Død 181176.
119.88.
Iveranna Antonetta Wegner
Født 1788, Vik, Astafjord.76.

Gift 181195 med

Hans Kristian Hindberg
Født 1772, Djupvik nordre, Dyrøy.96.
Død 185596.
     Søn af Jon Pedersen Hindberg og Adelus Reinholtsdatter.
     Djupvik nordre, Dyrøy.
120.88.
Benedigte Wegner
Født 1792, Vik, Astafjord.76.

Generation 7.

121.97.
Ole Arnt Eilertsen Trane
Født 16 jul. 1820, Bessebostad, Trondenes.83,41, døbt 13 aug. 1820, Trondenes, Troms.83.
Død 1898, Øvergård, Bjarkøy.41.

Gift 184141 med

Malena Pedersdatter
Født 1817, Nergård, Bjarkøy.41.
Død 1872, Øvergård, Bjarkøy.41.

Børn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter:

137.121.Olaus Ågård Mikal Olsen, f. 1851, Bjarkøy.
122.97.
Abel Christian Gamst Eilertsen Trane
Født 22 jul. 1825, Trondenes, Troms.83, døbt 14 aug. 1825, Trondenes, Troms.83.

Gift _____83med

Elen P. Breke
Født 182783.

Børn af Abel Christian Gamst Eilertsen Trane og Elen P. Breke:

138.122.Johan E. Abelsen Trane, f. 1849, Trondenes.
139.122.Ingvard Abelsen Trane, f. 1851, Trondenes.
140.122.Golla Abelsdatter Trane, f. 1853
141.122.Markus O. Abelsen Trane
142.122.Nils P. Abelsen Trane, f. 1858
143.122.Enevold A. Abelsen Trane, f. 1861
144.122.Esekine Johanne Abelsdatter Trane
123.98.
Mikael Kildal Trane
Født 10 dec. 1832, Karlsøy, Troms.83.
Død 12 dec. 1832, Karlsøy, Troms.83.
124.98.
Eilert Hagerup Kildal Trane
Født 3 feb. 1834, Karlsøy, Troms.83.
Død 1 jun. 1834, Karlsøy, Troms.83.
125.98.
Mette Marie Terina Trane
Født 9 okt. 1835, Karlsøy, Troms.83, døbt 1836, Karlsøy, Troms.83.
126.98.
Evert Nicolai Trane
Født 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.83.
Død 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.83.
127.98.
Nicolai Hagerup Bertelsen Trane
Født 14 nov. 1839, Karlsøy, Troms.83.

Gift 1868, Karlsøy, Troms.83 med

Magdalene Johannesen
Født 21 nov. 1832, Karlsøy, Troms.83,84, døbt 3 mai 1832, Karlsøy, Troms.83,84.
     Datter af Johan Johannesen og Elen Pedersdatter.

Børn af Nicolai Hagerup Bertelsen Trane og Magdalene Johannesen:

145.127.Elen Trane, f. 1869, Troms.
146.127.Anne Trane, f. 1872, Troms.
147.127.Eleseus Bertinus Thrane, f. 1876, Troms., d. 1960, Oslo.
128.98.
Nille Katrine Trane
Født 28 jul. 1842, Karlsøy, Troms.83.
129.98.
Bendix Titus Trane
Født 1844, Karlsøy, Troms.83.
130.101.
Ovidia Elisabeth Heitmann
Født 182788.
Død 182788.
     Død to dager gml.88
131.101.
Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 182997.
Død 190788.

Gift 184698 med

Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.99,100.
Død 188088.
     Søn af Jørgen Jacobsøn og Martha Cathrine Larsdatter.
     Frå Mo i Rana.97
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

[Gift 1° 1846 med Karen Hagerup Heitmann (5 apr. 1829 - 1907); Gift 2° med Anne Marie Nikolaisdatter].

Børn af Karen Hagerup Heitmann og Jørgen Johan Jørgensen Strøm:

148.131.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. 1930
149.131.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
150.131.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
151.131.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
152.131.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
153.131.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
154.131.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. 1929
155.131.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
156.131.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. 1938
157.131.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. 1954
158.131.Albert Johan Strøm, f. 1869
159.131.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870
132.101.
Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 183097.

Gift _____med

Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 182597.
Død 18 okt. 189797.
     Søn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.97

Børn af Hansine Henriette Heitmann og Jacob Andreas Parelius Normann:

160.132.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
161.132.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
162.132.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
163.132.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
133.101.
Magdalene Jonethe Heitmann
Født 183588.
Død 183688.
134.116.
Kristiana Fredrikke Pedersdatter
Født 21 sep. 180793.

Gift _____med

K. P. Jensen
     Tinglyste på hausttinget 6.-7. sept. 1831, avkall (kvittering) på Kristiana Fredrikkes vegne for arv 290 Spd. 3 ort 2 sk.
135.116.
Elen Kathrine Pedersdatter
Født 3 okt. 180893.
Død dec. 180893.
136.116.
Anna Elisabeth Møller Hansdatter
Født 12 jun. 181991.

Generation 8.

137.121.
Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.41.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.41

Gift 187841 med

Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.41.
     Datter af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.

Børn af Olaus Ågård Mikal Olsen og Mette Sofie Rosted Schjelderup:

164.137.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
138.122.
Johan E. Abelsen Trane
Født 1849, Sand, Trondenes.83.
139.122.
Ingvard Abelsen Trane
Født 1851, Sand, Trondenes.83.
140.122.
Golla Abelsdatter Trane
Født 185383.
141.122.
Markus O. Abelsen Trane
142.122.
Nils P. Abelsen Trane
Født 185883.
143.122.
Enevold A. Abelsen Trane
Født 186183.
144.122.
Esekine Johanne Abelsdatter Trane
145.127.
Elen Trane
Født 1869, Karlsøy, Troms.83.
146.127.
Anne Trane
Født 1872, Karlsøy, Troms.83.
147.127.
Eleseus Bertinus Thrane
Født 1876, Helgøy, Troms.83,100.
Død 1960, Oslo.83.
     Eleseus Thrane, ugift, kontorbetjent, handels(betjent), født år 1876 i Karlsø sogn, Troms. Han bor hos foreldrene på Værftsgade matr. nr. 249 i Tromsø by.101

Gift 1902, Tromsø.83 med

Helga Johanne Berg
Født 1874101.
     Datter af Johanna Berg.
     Helga Berg, ugift, butikpige i handelforetning, født år 1874. Bor på Westregade matr. nr. 470 i Tromsø by, sammen med sin moder Johanna Berg.101

Børn af Eleseus Bertinus Thrane og Helga Johanne Berg:

165.147.Peter Martin Thrane, f. 1903, Tromsø.
148.131.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 184697.
Død 193098.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 187698 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.98.
Død 193698.
     Oppvokst på Hals.98
149.131.
Jørgen Martin Strøm
Født 184898.
Død 184898.
150.131.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 185097.
Død 1913, Amerika.97.

Gift 188198 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.97
     Utvandra til Amerika i 1893.98
151.131.
Kristian Fredrik Strøm
Født 185398.
Død 185798.
152.131.
Berntine Johanna Strøm
Født 185598.
Død 185798.
153.131.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 185897.
Død 8 jan. 192297.
     Ingen born.97

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 185897.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
154.131.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 1861102,97.
Død 192998.

Gift 188398 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.98.
     Bosatt i Dyrøyhamn.98
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.97
155.131.
Regine Hansine Strøm
Født 186198.
Død 186298.
156.131.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 186497.
Død 193898.
     Jordmor.97

Gift 189798 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.98.
Død 27 mar. 192597.
     Bosatt på Framnes.98
157.131.
Kristian Fredrik Strøm
Født 186698.
Død 195498.

Gift 190598 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.98.
Død 196398.
158.131.
Albert Johan Strøm
Født 186998.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.98

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 187198.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

166.158._____
167.158._____
168.158._____
169.158._____
159.131.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 187098.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 186397.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

170.159.Jakob Normann
171.159.Karsten Normann
172.159.Sverre Normann
160.132.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 185897.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 185897.
Død 8 jan. 192297.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.97
161.132.
Søren Normann
Født 9 jun. 186097.
Død 189797.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.97
162.132.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 186397.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 187098.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm er vist under Ingeborg Sofie Strøm (nr. 159).

163.132.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 186797.
Død 1889, Amerika.97.
     Ugift.97

Generation 9.

164.137.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.41.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.41.
165.147.
Peter Martin Thrane
Født 15 jun. 1903, Tromsø.83.

Gift _____83med

Asbjørg Thøring
Født 1905, Kristiansund.83.
Død mai 199683.

Børn af Peter Martin Thrane og Asbjørg Thøring:

173.165.Eivind Vilhelm Thrane, f. 1935, Tromsø.
174.165.Ingrid Thrane
175.165.Helga Thrane
166.158.
___________
167.158.
___________
168.158.
___________
169.158.
___________
170.159.
Jakob Normann
171.159.
Karsten Normann
172.159.
Sverre Normann

Generation 10.

173.165.
Eivind Vilhelm Thrane
Født 27 aug. 1935, Tromsø.83.

Gift _____, Oslo.83 med

Karin Elisabeth Jacobsen
Født 29 sep. 1936, Harstad.83.
     Datter af Bjarne Angel Jacobsen og Jenny Dagmar Dahl.

Børn af Eivind Vilhelm Thrane og Karin Elisabeth Jacobsen:

176.173.Jon Eivind Thrane
177.173.Dag Erik Thrane
178.173.Bård Peter Thrane
174.165.
Ingrid Thrane
     Etterslekt.83
175.165.
Helga Thrane
     Etterslekt.83

Generation 11.

176.173.
Jon Eivind Thrane
177.173.
Dag Erik Thrane
178.173.
Bård Peter Thrane

Kilder og Noter
1Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:244
2Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:243
3Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:243-244
455 år gl. ved manntallet år 1701.
5Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:463
6Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:336-337
7Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:337
8Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:337-338
9Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
10Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 563
11Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:245
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 171
13Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
14Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:389
15Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:458
1613 år gl. ved manntallet år 1701.
17Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:195
18Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:339
19Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
20Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:464
21Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:465
22Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
23Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:304
24Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:301-302.
25Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:302
26Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:300
27Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
28Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
29ca. 77 år gl.
30Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:253
31Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250
32Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:343
3320 år gl. ved FT 1701.
3445 år gl. i 1738.
35Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:34
36Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:33
37Berg og Torsken bygdebok I, s. 403
38Berg og Torsken bygdebok I, s. 379
39Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
40Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
41Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
42Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
43Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
44Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 80
45ca. 70 år gl.
46Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:347
47Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:342
48Trolovet 15. juli 1762
49Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
50Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:250, 251
51Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
52Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
53Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:301
54Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
55Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
56Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
57DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6622
58Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:62
59Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:428
60i barselseng ?
61Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:129
62Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
6350 år gl. ved folketellingen år 1801.
6427 år gl. ved folketellingen år 1801.
65Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
66Berg og Torsken bygdebok I, s. 202
67Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
68Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
69Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:485
70Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:526
71Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
72Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. 108
73Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
74Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 316
75Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 42
76Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 17
77Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 43
7821 år gl. ved folketellingen år 1801.
7919 år gl. ved folketellingen år 1801.
8016 år gl. ved folketellingen år 1801.
8112 år gl. ved folketellingen år 1801.
8210 år gl. ved folketellingen år 1801.
83Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).
84IGI - http://www.familysearch.com
8526 år gl. ved ekteskapets indgåelse år 1832.
86Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
87Etter datteren Ovidia fødsel - er dette korrekt ?
88Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
89Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
90Født omkring 1800 ?
91Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:96
92Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 687
93Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:112
94Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 948
95Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 688
96Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:51
97Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
98Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
99Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
100Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
101Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
102Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.