© 2001 Simon Ellefsen

Rasch III

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Lars (Rasch?)

Børn af Lars (Rasch?) og _____:

2.1.Jacob Rasch, d. 1654
3.1.Laurits Lauritsen Rasch, d. før 1658

Generation 2.

2.1.
Jacob Rasch
Død 16541.
     Stilling: Lagmann i Stavanger1
     Han var først Rigens Skriver, og derefter Laugmand over Stavanger Laugdømme; i hvilken Qvalitet han var til Herredag i Frid. III, Tid.2
     Han var i hvert fall fra 1635 «thiener och Handschriffuer» hos lensherren Jens Bjelke på Bergenhus. Den 7. mai 1635 skulle han overbringe 230 slette daler fra rådmann Jens Jensen Schive og over Bergens våg til slottet. Dette var penger som skulle benyttes til Voss kirkes vedlikehold. Jakob Rasch benyttet en såkalt «fløttbaat», men denne tok inn vann. Midt på vågen møtte han Jens Michelsen i en større og bedre båt. Jacob Rasch praiet den andre båten og forklarte at hans egen båt var lekk, og ba om å få komme over i den andre båten. Men «efttersom samme thid gich Nogen Bølger paa Waagen formedelst Norden Wind som noget hardtt bleste», så førte dette til at Rasch falt i vannet og mistet pengene i sjøen. Det ble forgjeves soknet i 14 dager efter pengene. Kansleren Jens Bjelke rapporterte dette til Kongen i brev datert Kolding den 9. februar 1636. Han konstaterte at det hele skyldtes «en slem flyttbaads Ranch heed». Rasch var «iche druchen, men gandsche Ædrue». Bjelke foreslo at pengene til Voss kirkes reparasjon skulle tas av «andre Kirchers forraad». Jens Bjelke fikk svarbrev datert Haderslev den 2. mars samme år hvor Kongen uttaler følgende: «og belangende de 153 Rdl. Kirkepenge af Vosse Kirkes Indkomst, som for din Tjener Jakob Rask paa Bergens Vaag bortkommen er og i Stranden udfalden formedelst en Baads Krankhed, som nu beretter, imod hans Villie og med hans eget Livs Eventyr derhos samt anvendt stor Bekostning paa deres Recuperation og dog forgjæves, ere vi naadigst tilfreds med at maa hannem efterlades, dog han nøiagtig beviser, sig samme Penge (at have) havt hos sig, der han faldt i Vaagen». I 1639 ble Jacob Rasch fogd i Sunnfjord, men allerede året efter kom det klage på ham fra bøndene der. Dette medførte at Kongen ga beskjed til Oluf Parsberg og Henrik Thott at de skulle granske saken og innstevne almuen til et møte med fogden. Brev om dette er datert Glückstad, 20. november 1640. I 1644 ble han tydeligvis utnevnt til «Rigens schriffuer». I Stavanger tollregnskaper, 1634-1647, meddelte Håvard Gulliksen den 4. august 1644 at hans skute skal reise til Christiania. Han har med diverse ting, blant annet også varer «Rigens schriffuer Jacob Rasch tilhørende som nu fløtter thill Christiania». I 1646, den 18. juli, fikk stattholderen Hannibal Sehested beskjed om å overlate en kirketiende til «Rigens Skriver i Norge». Grunnen var at Jacob Rasch hadde klaget over at «hans Besolding for sin Bestilling er ganske ringe, saa han uden sin egen store Omkostning den ikke kan forrette». Den 16. juni 1647 tiltrådte han som lagmann i Stavanger, og han er i virksomhet som sådan 11. januar 1648. Her ble han så til han døde en gang mellom 17. april 1654 og 31. mai 1654. Den sistnevnte dato ble nemlig hans efterfølger utnevnt. Den 24. mars 1648 kjøpte han gården Gard på Talgøy (sør-Talgøy) i Finnøy kommune.3

Gift _____med

Anna Mogensdatter
Født omkring 1618.
Begravet 9 mar. 1693, Stavanger Domkirke4,5.
     Datter af Mogens Pedersen (Winke) og Karen Michelsdatter.

Børn af Jacob Rasch og Anna Mogensdatter:

4.2.Laurits Jacobsen Rasch, d. 1683, Trondhjem
3.1.
Laurits Lauritsen Rasch
Død før 21 jun. 1658.
     Var en tid slottsskriver på Bergenhus under Jens Bjelke, men i 1641 ble han fogd i Ryfylke, og den 29. juli 1643 fikk han kongelig bevilling til ved siden av å være stiftsskriver. Han sluttet som fogd 1. mai 1646 og ble av Hannibal Sehested ansatt som tolder i Ryfylke, noe han var senest den 23. jan. 1653. Han var død før 21. juni 16585

Gift _____med

Karen Jensdatter Trane
Født omkring 1615, Stavanger.6.
Død 23 jun. 1663, Hjelmeland.7,8,9.
     Datter af Jens Jørgensen og Kirsten Christensdatter Trane.
     Portræt i Hjelmelands Kirke.9

[Gift 1° med Søren Svale; Gift 2° med Laurits Lauritsen Rasch (d. før 21 jun. 1658); Gift 3° med Jens Simonsen Morsing (d. 1680)].

Generation 3.

4.2.
Laurits Jacobsen Rasch
Død 1683, Trondhjem5, begravet 14 dec. 1683, Domkirken i Trondhjem5.
     Han søkte i 1669 om å bli by- og rådstueskriver i Trondhjem. Søknaden ble anbefalt av Ove Bjelke som skrev at Laurits Rasch var "capabel oc til samme bestelning vel skickelig og tienlig". Beviset for at denne Laurits Rasch virkelig var sønn til Jacob Rasch i Stavanger ligger også i Ove Bjelkes brev hvor han nettopp nevner at søkerens far var lagmann i Stavanger. Laurits Rasch ble ansatt i stillingen, men han døde efter få år og ble begravet i Domkirken den 14. desember 1683 efter at han et års tid hadde lidd av "en incurabel Sygdom". Skiftet efter ham fant først sted den 4. mai 1698.5
     Skifte 4 mai 1698, Trondhjem10,11.

Gift _____med

Lisbeth Johansdatter
Død 18 apr. 1721, hos svigersønnen Andreas Christiansen12.
     Datter af Johan Pettersen og Stinchen Henrichsdatter Sommerschell.
     1. mai 1684 stevner Lisbeth Johansdatter sl: Laurs Raschis, by- og rådstueskriver, naboen Niels Nielsen Bhi (nr. 134) fordi han har bygd så nær hennes kjeller, at hun ikke kan legge syld på kjellermuren.13
     Skifte 19 jan. 172314,12.

Børn af Laurits Jacobsen Rasch og Lisbeth Johansdatter:

5.4.Anna Larsdatter Rasch, f. omkr. 1677, d. 1712, Trondhjem
6.4.Jacob Larsen Rasch, f. omkr. 1679
7.4.Stinchen Larsdatter Rasch, f. omkr. 1681, d. 1766, Trondhjem

Generation 4.

5.4.
Anna Larsdatter Rasch
Født omkring 167715,11,5.
Død 14 apr. 1712, Trondhjem5.
     Skifte 9 jan. 1713, Trondhjem16.

Gift 18 dec. 1702, Trondhjem5 med

Hans Schultz
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem5.

Børn af Anna Larsdatter Rasch og Hans Schultz:

8.5.Lars Hansen Schultz, f. omkr. 1707
9.5.Helvig Hansdatter Schultz, f. omkr. 1710
6.4.
Jacob Larsen Rasch
Født omkring 167917,5.
Begravet 15 dec. 1716, Brekke i Gjerpen18.
     Tar attestas i København.19
     Ifølge A.W. Rasch ble han begravet på Brekke i Gjerpen 15. desember 1716 og var da 37 år gammel. Han var antagelig vært typen på «den evige student», og han hadde antagelig problemer med å skaffe seg arbeide. Den 25. februar 1715 fikk generalfiskal og kanselliråd Brostorph Albertin kongebrev på kirketienden av Aure kall på Nordmøre mot å holde kirkene vedlike. Likeledes fikk han rett til efter den daværende sogneprests død «at kalde en saadan døgtig person til Sognepræst». Hos Albertin innyndet Jacob Rasch seg og fikk ham til å utstede bestallingsbrev på Aure kall, og han fikk Kongens konfirmasjon på dette den 15. mars 1715. I sin søknad til Kongen forteller han at han er «Een gammel Studiosus der moxen udi 19 samfulde Aar» har studert og «Continuert mine Studia». Han hadde fått ganske bra vandelsattester av stiftsprosten i Trondhjem, mag. Giert Bonsach og av Morten Reinberg, sogneprest ved Heilig Geistes kirke i København. Den sistnevnte hadde latt Rasch holde preken i kirken en søndag til menighetens «største fornøielse». Dette fikk begeret til å renne over for biskop Peder Krog i Trondhjem. Han skrev en innberetning om Rasch den 1. august 1716 om «en U-ordning hvilchen Jt par Studenter ved deris Ordination paa fremmede Stæder haver anfanget flere Exempler betimelig at forekomme». Den ene av disse var en studiosus Jacob Rasch «her aff byen». Han forteller at denne hadde forsøkt å tiltvinge seg suksessjonsrett til Aure kall til tross for at sognepresten var ved god helse og dertil i 8 år hadde hatt sin sønn som kapellan. Og 3 prester til 2 kirker var dog for meget, mente biskoppen. Og for tiden går han «nu her inter otiosos, og slenger med Prestehabiten foruden noget Embedes opvartning, huilchet er aldeles imod Lougen». Jacob Larsen Rasch tiltrådte aldri Aure prestekall. Det er ikke bevist at det var ham som døde i Gjerpen i desember 1716, men aldersmessig kan det passe.20
7.4.
Stinchen Larsdatter Rasch
Født omkring 168121,22.
Død 5 nov. 1766, Trondhjem22.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.23(Stinchen Rasch sal. Anders Christiansens)..

Gift 15 sep. 1716, Trondhjem22 med

Anders Christensen
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem22.

Generation 5.

8.5.
Lars Hansen Schultz
Født omkring 1707.
     Død myndig (efter 1723).
9.5.
Helvig Hansdatter Schultz
Født omkring 171012.

Gift 174624 med

Johan Johansen Bondix
Født 170119.
     Søn af Johan Bondix (Bondixen?) og (Berette) Johanne Nielsdatter Bie.

Kilder og Noter
1Per Seland (1924-91): Vestlands-slekten Rasch.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 225-251
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):316-
3Per Seland (1924-91): Vestlands-slekten Rasch., s. 226-229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 225-251
475 år gl.
5Per Seland (1924-91): Vestlands-slekten Rasch., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 225-251
6Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
7St. Hans aften Aar 1663.
8Tor Skiftun: Hjelmeland. Skipreid, Herad og Kyrkjesokn. Gard og Ætt. (Stavanger 1938)
9Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 254
10Skifte 4. mai 1698
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
13Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 220 (grd. nr. 132)
14Trondhjem
1521 år i 1698 (ved farens skifte)
16Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
1719 år ved farens skifte i 1698
18Per Seland (1924-91): Vestlands-slekten Rasch., s. 229, 230. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 225-251
19Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
20Per Seland (1924-91): Vestlands-slekten Rasch., s. 229-230. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 225-251
2117 år gl. ved farens skifte i 1698
22Per Seland (1924-91): Vestlands-slekten Rasch., s. 230. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXII (1990): 225-251
23Trondhjems Skifteprotokoll 18 (1765-71).
24Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64