© 2001 Simon Ellefsen

Rasch II

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Anna Møller
Født 8 mar. 1596.
Begravet 7 mar. 1678, Halsted kirke.
     Efter Jørgen Rasch's død 1653 blev hun boende i Lund de næste 9 år, da hun så flytter til sønnen Johan i Halsted. Ligger begravet i koret i Halsted kirke på Lolland.

Gift 1° _____med

Peder Nielsen
Død 1622.
     I 1611 var Peder Nielsen med i belejringen af Kalmar og i 1612 var han med til at angribe svenskerne udenfor Stockholm. Den 29. nov. 1618 fulgte han med admiral Ove Gjedde på en ekspedition til Indien, som førte til etablering af kolonien Tranquebar. I 1620 blev han kaptejn på skibet "Patentia" og i 1622 på "Elefanten".

Gift 2° 21 okt. 1622 med

Jørgen Rasch
Død 14 okt. 16531.
     Canonicus til Lund Domkapitel og Menfatus Vicarius til Aarhuus Capitel, samt Kong Christian IV's Lautenist (lutenist, middelalderens guitar) med aarlig løn 160 rdlr.2
     Han blev af kongen bedt om at antage en lutenist lærling ved navn Joachim Zoëga.
     Jørgen ejede et hus i København på Silkegade (skøde 29. juli 1629 på matr. nr. 63, som nu svarer til matr. nr. 42, hus nr. 7).3
     Giessing omtaler her (henviser til) en stamtavle ved Jubel-Lærer Lars Rasch, men en sådan findes ikke i hans udgivne bøger. Dette kunne indikere at jubel-lærer Lars Rasch var i slægt med (nedstammer fra ?) lutenist Jørgen Rasch.

Børn af Anna Møller og Peder Nielsen:

2.1.Peder Pedersen, f. omkr. 1618

Børn af Anna Møller og Jørgen Rasch:

3.1.Franz Rasch, f. omkr. 1625, d. eft. 1690
4.1.Frederik Jørgensen Rasch, f. omkr. 1634
5.1.Johan Jørgensen Rasch, f. omkr. 1634, d. 1684, Halsted sogn

Generation 2.

2.1.
Peder Pedersen
Født omkring nov. 1618.
3.1.
Franz Rasch
Født omkring 1625.
Død efter 1690.
     Sekretær i tyske kancelli og statskollegiet. Antagelig identisk med den Franciscus Raschius Otthoniâ-Danus som 27. nov. 1647 blev immatrikuleret ved universitetet i Jena, og må efter navnet at dømme stamme fra Odense. 1656-64 var han kancelliforvalter og sekretær i tyske kancelli. Ivrig talsmand for et brud på Roskildefreden. Efter statskollegiets oprettelse i nov. 1660 blev han dets sekretær for de indre sager (bestalling jan. 1661), og med en afbrydelse fra maj 1665 til jan. 1667 fungerede han som sådan til maj 1670; i aug. 1669 fik han en ny bestalling; tillige var han sekretær hos dronning Sophie Amalie fra sept. 1661 til juni 1670. 1666 var der tale om at sende ham til Kassel for at lære den tilkommende dronning Charlotte Amalie dansk; det fremhæves ved denne lejlighed at han også spillede cither. Han var uden tvivl en mand af ikke ringe ærgerrighed der en tid håbede at få en betydelig myndighed ved den nye regerings ordning. Om hans skæbne efter at have fratrådt sin sekretærstilling er intet oplyst ud over at der i juni 1685 tillagdes han pension, og at han levede endnu maj 1690. Miniature (portræt) på Frederiksborg Slot.4
4.1.
Frederik Jørgensen Rasch
Født omkring 1634.
5.1.
Johan Jørgensen Rasch
Født omkring 1634.
Død 25 nov. 1684, Halsted sogn.
     Student i Lund 1652; Magister 1680. Sognepræst til Halsted sogn på Lolland fra 1662 til 1684, da han døde 50 år gammel efter at have været sognepræst i 22 år 15 uger og provst i 9 mdr.

Gift _____med

Sara Hansdatter Færø
Død apr. 1711.
     Datter af Hans Hansen Færø og Dorothea Hedvig Carlsdatter.

Børn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø:

6.5.Jørgen Rasch, f. omkr. 1665, d. 1714
7.5.Hans Hansen Rasch, f. 1665, Halsted på Lolland, d. 1697, Halsted på Lolland
8.5.Frantz Rasch, f. 1666
9.5.Anne Margrethe Rasch, f. 1670, d. 1704
10.5.Elsebe Rasch
11.5.Helmuth Otto Rasch
12.5.Johannes Rasch, f. 1678, Halsted på Lolland, d. 1744, Nordland

Generation 3.

6.5.
Jørgen Rasch
Født omkring 1665.
Død 1714.
     Død 1714 i hans alders 49 år, hvilket skulle betyde at han var født omkring 1665 (samtidigt med broren Hans). J.C.L. Lengnick har i sine »Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid«, opført 1663 som dåbsår, hvilket skulle gøre Jørgen til den ældste af børnene.
     Professor i matematik ved Københavns Universitet. Efter mangfoldige udstandne besværligheder til søs, blev han omsider af sørøvere fangen og opbragt til Cairo, hvor han just ikke blev anset som en slave, men meget afholdet for hans indsigt i skibs-byggeriet og styrmands-kunsten, samt kundskab i næsten alle europæiske sprog, hvorunder han og blev aflagd med en anseelig gage; men af kærlighed til sit fædrene land, begav han sig efter 14 års udenlands rejse, med et godt pas forsyned, igen til Danmark, hvor han ved den kort derefter opbyggede Navigations-skole på Møn, blev antagen til dens første Informator, og der udgav den Møenske Styrmands Bog 1702. Tilsidst blev han af højsalig kong Friderich IV kaldet til at være Prof. Mathem. Superior ved Kiøbenhavns Universitet.5
     Jørgen Rasch ligger begravet i »Tværgangen ved Korets vestre Ende« i Vor Frue Kirke, København: »Lille smal graaagtig Sten med de fire Evangelister i Hjørnerne.«

Gift _____med

Christine Elisabeth Bergen
     Datter af Siegfried Bergen.

Børn af Jørgen Rasch og Christine Elisabeth Bergen:

13.6.Johan Jørgensen Rasch, f. 1708, Stege på Møn
14.6.Christian Arent Rasch, f. 1709, Stege på Møn, d. 1752, København
7.5.
Hans Hansen Rasch
Født 30 okt. 1665, Halsted på Lolland6.
Død 27 jul. 1697, Halsted på Lolland.
     Han blev student fra Helsingør 1682, året efter »bakkalavr«, og beskikkedes i begyndelsen af 1685 godt 20 år gammel til kapellan i Nykøbing (på Falster) i svogeren magister Aarhus' sted og formodentlig ved hans indflydelse hos enkedronningen. Han tog 3. maj 1692 magister graden, og blev 17. marts 1696 kaldet til sognepræst ved S:t Peders kirke i Næstved.
     Hans Hansen Rasch's gravsten bekostedes af hans moder Sara sal. magister Johan Raskis. Rød kalksten, 127x78 cm., med fordybede versaler. Gravskrift midt på stenen i stegramme. I koret (Halsted kirke).7

Gift 1688, Nykøbing8 med

Fredrikke Amalia Wichman
Født 1668, Nykøbing på Falster.
     Datter af Casper Wichman.

[Gift 1° 1688 med Hans Hansen Rasch (30 okt. 1665 - 27 jul. 1697); Gift 2° med Johan Ernst Wandal (f. 1666); Gift 3° med Hans Holmer (f. 1666)].

Børn af Hans Hansen Rasch og Fredrikke Amalia Wichman:

15.7.Peder Rasch, f. 1692, d. 1771
16.7.Johan Caspar Rasch, f. 1694, d. 1770
8.5.
Frantz Rasch
Født 31 dec. 16669.
     Provisor og bogholder på et apotek i "ter Gouda" i Holland.10
9.5.
Anne Margrethe Rasch
Født 1670.
Død 23 okt. 170411.
     Død i barselseng.

Gift 25 jun. 1685 med

Simon Petersen Aarhus
Født 16 okt. 1644, Jylland.
Død 14 feb. 1708.
     Magister. Simon afsluttede de seks første klasser 1666, dimitteret 1668, baccalaureus 1670, decanus mensæ (ved kommunitet). Efterfulgte sin svigerfar som sognepræst til Halsted på Lolland.

Børn af Anne Margrethe Rasch og Simon Petersen Aarhus:

17.9.Peder Simonsen Aarhus, f. 1686
18.9.Johan Rasch Aarhus, f. 1688
19.9.Maren Simonsdatter Aarhus, f. 1689
20.9.Simon Peter Simonsen Aarhus, f. 1691, d. 1694
21.9.Andreas Simonsen Aarhus, f. 1692, d. 1692
22.9.Anders Simonsen Aarhus, f. 1694
23.9.Gustav Simonsen Aarhus, f. 1695
24.9.Sara Simonsdatter Aarhus, f. 1697
25.9.Simon Simonsen Aarhus, f. 1699
26.9.Hans Rasch Aarhus, f. 1700
27.9._____, f. 1702, d. 1702
28.9.Anna Margrete Rasch Aarhus, f. 1703
29.9._____, f. 1704, d. 1704
10.5.
Elsebe Rasch
Døbt 21 aug. 16729.
11.5.
Helmuth Otto Rasch
Døbt jul. 16749.
12.5.
Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 16789.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

Gift 1° 9 nov. 17089 med

Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?)
Født 25 feb. 1680.
Død 4 jul. 1722.

Gift 2° 10 nov. 1726 med

Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad12.
Død 174112.
     Datter af Peder Nielsen Schjelderup og Inger Hartvigsdatter.

[Gift 1° med Johannes Hagerup (1682 - 1720); Gift 2° med Kjeld Stub (1680 - 16 mar. 1724); Gift 3° 10 nov. 1726 med Johannes Rasch (20 feb. 1678 - 8 feb. 1744)].

Børn af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?):

30.12.Sara Rasch
31.12.Sara Rasch, f. 1714, d. 1785
32.12.Johan Georg Rasch, f. 1715, d. 1757

Generation 4.

13.6.
Johan Jørgensen Rasch
Født 1708, Stege på Møn.
     Student ved Sorø 1735. Sognepræst til Store og Lille Fuglede 8. feb. 1737.

Gift 1737 med

Else Margrethe Christiansdatter Læssøe
Født omkring 1710.
Død 1739.
14.6.
Christian Arent Rasch
Født 2 aug. 1709, Stege på Møn.
Død 13 nov. 1752, København.
     Højesteretsadvokat og kommerceråd.

Gift 11 nov. 1734 med

Birgitte Marie Pedersdatter Windekilde
Født 1705, Kalundborg.
Begravet 8 feb. 1777, Kalundborg.

Børn af Christian Arent Rasch og Birgitte Marie Pedersdatter Windekilde:

33.14.Jørgen Peter Rasch, f. 1738, Christiania
34.14.Christina Marie Rasch, f. 1740, Christiania
35.14.Friederich Otto Rasch, f. 1742, Christiania
36.14.Hans Philip Bockenhoffer Rasch, f. 1743, Christiania
37.14.Maria Magdalena Rasch, f. 1744, Christiania
38.14.Margrethe Dorothea Rasch
15.7.
Peder Rasch
Født dec. 16925.
Død 22 mai 177113.
     Jubellærer - se Giessing.
     Kancelli-Assessor, professor i matematik og filosofi ved Odense gymnasium. Ægteskabet med sit næstsøskendebarn? var barnløst. Han døde i en alder af 78 år, 5 mdr. og nogle dage.

Gift 1742 med

Margrete Ebsen
Død 17 jan. 1764.
     Datter af Johann Ebsen.
16.7.
Johan Caspar Rasch
Født 1694.
Død 1770.
     Justitsråd. Blev 1734 ejer af Rønningesøgaard på Fyn.

Gift _____med

_____
     Datter af Hans Holmer.

Børn af Johan Caspar Rasch og _____:

39.16.Frideriche Amalie Rasch
17.9.
Peder Simonsen Aarhus
Født 4 jun. 1686.
18.9.
Johan Rasch Aarhus
Født 11 apr. 1688.
19.9.
Maren Simonsdatter Aarhus
Født 12 okt. 1689.
20.9.
Simon Peter Simonsen Aarhus
Født 16 aug. 1691.
Død 5 aug. 1694.
21.9.
Andreas Simonsen Aarhus
Født 27 okt. 1692.
Død 5 dec. 1692.
22.9.
Anders Simonsen Aarhus
Født 26 apr. 1694.
23.9.
Gustav Simonsen Aarhus
Født 4 nov. 1695.
24.9.
Sara Simonsdatter Aarhus
Født 30 nov. 1697.
25.9.
Simon Simonsen Aarhus
Født 15 jul. 1699.
26.9.
Hans Rasch Aarhus
Født 15 nov. 1700.
27.9.
___________
Født 4 feb. 1702.
Død 4 feb. 1702.
28.9.
Anna Margrete Rasch Aarhus
Født 8 jun. 1703.
29.9.
___________
Født 23 okt. 1704.
Død 23 okt. 1704.
30.12.
Sara Rasch
Døbt 12 mai 17149.
31.12.
Sara Rasch
Født 9 jun. 171414.
Død 17 jan. 178514.

Gift 19 okt. 1740, Folden, Nordland.15 med

Hartvig Mogensen Jentoft
Født 4 mar. 170415.
Død 28 jul. 178414.
     Søn af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.
     Skipper og gjestgiver i Henningsvær på Buksnes.16
     Petvik i Lofoten.14
     Sannsynligvis sønn av Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.17

Børn af Sara Rasch og Hartvig Mogensen Jentoft:

40.31.Johan Rasch Jentoft, f. 1746
41.31.Ole Jentoft, f. _____
42.31.Anna Hartvigsdatter Jentoft, d. 1818, gården Løeb ved Bodø
43.31.Birgitte Sophie Jentoft, f. 1753, Nordland., d. 1827
44.31.Mogens Hartvigsen Jentoft
32.12.
Johan Georg Rasch
Født 1715.
Død 23 jul. 1757.
     Pastor til Folden i Norge 1744 efter sin fader.

Gift 2 mai 1744, Folden, Nordland.15 med

Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 170915.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.18.
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.

[Gift 1° 2 mai 1744 med Johan Georg Rasch (1715 - 23 jul. 1757); Gift 2° med Peder Jochumsen Leth (26 feb. 1717 - 19 sep. 1788)].

Generation 5.

33.14.
Jørgen Peter Rasch
Født 28 okt. 1738, Christiania19,20, døbt _____, Vår Frelsers kirke (Oslo Domkirke)19.
Begravet 22 jun. 1777, Aker (Christiania).
     Exam. jur., handelsmann, gjestgiver.

Gift 10 sep. 1756, Nes i Hallingdal1,20 med

Maria Bendeke Christiansdatter Selmer
Født 3 apr. 1740, Nes i Hallingdal20.
Død 28 jul. 1792, Nes i Hallingdal20.
     Datter af Christian Albrecht Selmer og Margrethe Holter.

[Gift 1° 10 sep. 1756 med Jørgen Peter Rasch (f. 28 okt. 1738); Gift 2° 29 okt. 1778 med Helge Trondsen (f. 1 apr. 1744)].

Børn af Jørgen Peter Rasch og Maria Bendeke Christiansdatter Selmer:

45.33.Birgitha Christina Windekilde Rasch, f. 1756, d. 1843, Aarhus
46.33.Maren Cathrine Rasch, f. 1758, d. 1831, Sundre i Ål
47.33.Christian Albert Rasch, f. 1761
48.33.Johan Philip Bokkenhoffer Rasch, d. 1807, Kristiania
49.33.Margrethe Holter Rasch, d. 1836, Ål
50.33.Kirstine Holter Rasch, d. 1865, Nes
51.33.Christian Arent Rasch, d. 1842, Nes
52.33.Johan Henrik Selmer Rasch, d. 1831, Norderhov
34.14.
Christina Marie Rasch
Født 1740, Christiania19, døbt _____, Vår Frelsers kirke (Oslo Domkirke)19.
35.14.
Friederich Otto Rasch
Født 1742, Christiania19, døbt _____, Vår Frelsers kirke (Oslo Domkirke)19.
36.14.
Hans Philip Bockenhoffer Rasch
Født 1743, Christiania19, døbt _____, Vår Frelsers kirke (Oslo Domkirke)19.
37.14.
Maria Magdalena Rasch
Født 1744, Christiania19, døbt _____, Vår Frelsers kirke (Oslo Domkirke)19.
38.14.
Margrethe Dorothea Rasch
Døbt 7 jul. 1746, Nikolaj kirke i København19.
39.16.
Frideriche Amalie Rasch
     Hendes ægteskab var barnløst.

Gift 1758 med

Christian Bruun
Født 29 sep. 1700.
Død 14 aug. 1779.
     Toldinspektør i Nyborg.
40.31.
Johan Rasch Jentoft
Født 1746.
     Studerte til præst. I 1774 blev han kaldet til missionær i Gildeskål, Skjerstad og Saltdalen; beskikket til sognepræst i Hammarfest 1779, så til sognepræst i Folden 1784, og fra 1801 sognepræst til Alstadhaug.

Gift _____med

Anne Marie Hveding
Født 1760.
     Datter af Christian Hartvig Hveding og Elsebe Rasch.
41.31.
Ole Jentoft
Født _____, Petvik.21.
     Han skulle visst være gift og boende på Lauvøy på Helgeland.21
     Kanske identisk med den Ole Hartvig Jentoft (omtalt i Slegtsregister over en Holsteslegt, Fridthjof Holst, Kria. 1915). Han var gift med Else Marie Greger (1746-1812), enke efter handelsmand på Løvøen (Lauvøya) Ole Henriksen Walnum.

Gift 8 aug. 1775, Herøy, Nordland.15 med

Else Marie Greger
Født 1746.
Død 1812.
     Datter af Jonas Pedersen Greger og Aaselle Cathrina Hansdatter Falch.

[Gift 1° 29 mar. 1769 med Ole Henriksen Walnum; Gift 2° 8 aug. 1775 med Ole Jentoft (f. _____)].
42.31.
Anna Hartvigsdatter Jentoft
Død 9 mai 1818, gården Løeb ved Bodø22.

Gift _____med

Erich Gerhard Schytte
Født 30 jun. 1729, Vega, kl. 7 om morgenen.23, døbt 2 jul. 1729, Gladstad kirke23.
Død 26 jun. 180824,25.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.
     Sogneprest og prost i Bodø.
     Blev undervist og dimmiteret 1742 av faderen. Sendt til Kjøbenhavns universitet bare 13 år gl. Erholt til ex. philos. 1743 Ch. Laud Cum prima in Philosophia Laurea. Lagde sig, efter tilskyndelse av professor Dr. med. Georg Detharding, der antog ham i sit hus, efter medisinen. Efter hans velynders død 1747 blev han huslærer hos Johannes Høeg i Tingelef i Slesvig. Besøkte Altona, og bivånede professor Marternus de Citianus physiske forelesninger. Var derpå i 2 år huslærer for professor og sogneprest til Nykirken Mathias Albert Haberdorff's sønner. Efter 7 års studier dels i Danmark, dels i Tyskland, blev han 21 år gammel konstituert Statsfysikus i Bergen.25
     Hans far ønsket og ville at han skulle bli prest, som var tradisjon i Schytteslekten, og i 1752 reiste han til sin far som underviste ham i theologi, og som han senere skrev til prost Bang i Bodin, at «bedre undervisning kunne jeg ikke fått». Erholt til ex. theol. 4. mars 1754 Ch. non cant, og for Dimisprædiken Ch. haud. ill. Ble 1755 misjonær til Lyngen. Ordinert i Tromsø 4. juni samme år. Efter 9 års misjonærvirksomhet i Lyngen, ble han sogneprest til Buksnes i Lofoten og 1774 prost i Vesterålen og Lofoten prosti. 18. jan. 1776 sogneprest til Bodin og prost i Salten prosti. 1. mai 1782 professor Theologiæ extraordinarius.25
     Var berømt for insigt og praktisk øvelse i medisinen, og er blitt kalt «Dioceseos Nordlandiæ Æsculapius» (~: Lege for den Nordlandske kirke provins.)25
     Kong Louis Philippe af Frankrig kom som flyktning til prestegården i 1798.

Børn af Anna Hartvigsdatter Jentoft og Erich Gerhard Schytte:

53.42.Arnoldus Erichsen Schytte, f. 1769, d. 1834
54.42.Hartvig Schytte
55.42.Lucie Bonsach Schytte, d. 1810
56.42.Sara Rasch Erichsdatter Schytte, f. omkr. 1782, d. 1847
43.31.
Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.15.
Død 182714.

Gift 1° 29 okt. 177715 med

Ole Meldahl Schøning
Død 178514.
     Grøttøy/Grøtøen.14

Gift 2° 18 jun. 1786, 1 søndag e. Trin.14 med

Joen Hansen Reener
Født 3 jun. 176026,15,14, døbt _____, Lødingen14.
Død 24 apr. 179427,15,14.
     Søn af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.
     Joen bodde i 1786 med sin familie på gården Grøtøen i Leedingens Fj. i Salten der han ernærte seg av jægtebruk og gjestgiveri.28
     6. dec. 1787 fikk han auksjonsskjøde utst. av Cancelliråd Rosenvinge på 'borgerleiet Dybfæst med tilhørende huuse' i Tjeldsund efter broren Hans Morten Reener.28
     Det ble ikke drevet noen handel der i 1787 iflg. tingsvitne på Høsttinget i okt. 1787.28
     24. april 1793 solgte han Grøtøy til Anders Falster. Samme år 6. juli solgte han også borgerleiet Dybfæst ved skjøte til Hans Joensen Har. Han kjøpte så Finnæs i Vågan og flyttet dit med sin familie. Her døde han i 1794 eller 1796.28
     Joen Reener var viden kjent for sin styrke.28

Gift 3° 179629 med

Lars Nicolay Rener
Født 1769, Trondhjem30.
Død 184429.
     Søn af Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund.
     Lars bodde 1794-1829 på Finneset og 1829-44 i Henningsvær. Han møtte i 1815/16 på det første ordentlige Storting som suppleant.29
     Ansatt som betjent i 1793 av fætteren Joen Hansen Reener, hvis enke han siden ektede.28

[Gift 1° 1796 med Birgitte Sophie Jentoft (15 sep. 1753 - 1827); Gift 2° med Karen Hasselberg].

Børn af Birgitte Sophie Jentoft og Joen Hansen Reener:

57.43.Hans Erik Dybfest Reener, f. 1786, d. 1820
58.43.Ovidia Meldal Dybfest Reener, f. 1788, d. 1822
59.43.Mons Jentoft Dybfest Reener, f. 1791, d. 1791
44.31.
Mogens Hartvigsen Jentoft
     Sandsynligvis sønn av Hartvig Jentoft og Sara Rasch.
     Bosat i Ramsvik.31

Gift 10 nov. 1774, Bodø, Nordland.15 med

Dorothea Beata Jørgensdatter Blix
Født 173831.

Børn af Mogens Hartvigsen Jentoft og Dorothea Beata Jørgensdatter Blix:

60.44.Jørgen Blix Jentoft
61.44.Ingeborg Maria Jentoft, f. omkr. 1780
62.44.Maren Hvid Jentoft, f. 1781, Nordland.

Generation 6.

45.33.
Birgitha Christina Windekilde Rasch
Født 12 nov. 175632, døbt 16 nov. 1756, Nes i Hallingdal32.
Død 16 jun. 1843, Aarhus.
     Etterslekt se NST 35 (1995), s. 161

Gift 24 aug. 1788, Julianehåb kirke på Grønland33 med

Jørgen Christopher Gregerssøn Lund
Født 2 nov. 1756, Stange i Hedmark33.
Død 10 mar. 1822, Aarhus33.
     Søn af Gregers Lund og Helene Sophie Budde.
     ? KAN TÆNKES AT VÆRE SØN AF SOGNEPRÆST I EGERSUND GREGERS LUND ?
     Jørgen var kjøpmann, frå 1804 og postmeister i Århus. Stor etterslekt.34
46.33.
Maren Cathrine Rasch
Født 7 dec. 175835.
Død 20 mai 1831, Sundre i Ål35.

Gift 18 nov. 1780, Nes kirke1 med

Per Hallvordsson
Døbt 20 aug. 174635.
Død 8 apr. 1818, Sundre i Ål35.
     Først bosat på Olsgård i Nes, men bytte 1798 denne gården mot Sundre i Ål. Etterslekt se NST 35 (1995).
47.33.
Christian Albert Rasch
Født 4 jun. 176136.
     Han er nemnd i farens skifte i okt. 1778 som «fahrende til søes», og døde ugift som skipskaptein då skuta forliste på ei reise til Vestindia.36
48.33.
Johan Philip Bokkenhoffer Rasch
Døbt 2 feb. 176336.
Død 27 jul. 1807, Kristiania36.
     Johan Philip fekk 18. sept. 1787 borgarskap som kjøpmann i Kristiania.36
49.33.
Margrethe Holter Rasch
Døbt 2 okt. 1764, Nes kirke37.
Død 23 okt. 1836, Ål37.
     Margrethe og Trond fekk elleve born, se NST 35 (1995), s. 165 ff.

Gift 23 aug. 1787, Nes kirke1 med

Trond Sjugurdsson
Født 1761, Rud i Nes37.
Død 23 sep. 1841, Ål37.
     Trond kom til Ål som sersjant. Han var med i krigen 1807-14. I 1810 kjøpte Margrethe og han Nedre Sundre. Garden vart snart kalla Gretegarden etter Margrethe, og stova deira, som lensmann Torkjell Olsson Villand hadde bygt 1767, vart kalla Gretestugu. Denne stova vart i 1913 seld til bryggerieigar Schou og oppsett i Holmenkollåsen i Kristiania.37
50.33.
Kirstine Holter Rasch
Døbt 22 feb. 1767, Nes kirke38.
Død 8 okt. 1865, Nes38.
     8 børn. Se NST 35 (1995), s. 168-169.

Gift 8 okt. 17881 med

Kristian Hallvordsson
Født 1760, Olsgard i Nes38.
Død 29 okt. 1853, Nes38.
     Kristian og Kirstine åtte 1805-13 Sando og 1813-19 Nedre Sundre i Ål. Den 22. februar 1825 kjøpte dei Sjåheim med Raskestugu i Nes, og etterslekta har ått garden Sjåheim sidan. På Sjåheim stod eit av dei eldste og gjævaste stabbura i Hallingdal. Det er no flytta til Norsk Folkemuseum på Bygdøy.39
51.33.
Christian Arent Rasch
Døbt 25 feb. 1770, Nes kirke40.
Død 17 dec. 1842, Nes40.
     Christian Arent var tømmerhoggar og -køyrar og budde ymse stader i Nes og i Flå.40

Utenfor ekteskap med

Astri Østensdotter
Født 177140.
     Frå Hagale40

Gift 1° 20 feb. 179640 med

Jørand Olsdotter
Døbt 25 apr. 1777, Nes kirke40.
Død 1809, Berg i Nes40, begravet 26 sep. 180940.

Gift 2° 27 apr. 1816, Nes kirke40 med

Sigrid Hallvordsdotter
Født 18 mar. 1792, Nybråten i Nes40.

Børn af Christian Arent Rasch og Astri Østensdotter:

63.51.Østen Kristiansson (Rasch)

Børn af Christian Arent Rasch og Sigrid Hallvordsdotter:

64.51.Jørand Kristiansdotter (Rasch), f. 1816, Nes
65.51.Ingebjørg Kristiansdotter (Rasch), f. 1820, Nes, d. 1859, Nes
52.33.
Johan Henrik Selmer Rasch
Døbt 10 apr. 1774, Nes kirke41.
Død 19 mai 1831, Norderhov41.
     Ugift. Johan Henrik stod fadder i Nes så seint som 1802.41
53.42.
Arnoldus Erichsen Schytte
Født 176942.
Død 27 apr. 1834, 64½ år gammel.42.
     Ble Candidat 1791, og ble 1793 pers. capellan hos faderen. 13. januar 1797 adjungeret og succederende sogneprest til Bodø. 1808 etter faderens død virkelig sogneprest samme sted og constitueret Provst i Salten's Provsti, og 3. januar 1818 virkelig Provst samme sted's.42
     Barnløs.42
     Var medlem av Stortinget 1822 - 24 - 27 og 1830, hvor han med uegennyttighet og frimodighet røktede det overdragne hverv. Endel av sin formue, der etter fradrag av de øvrige ved skiftets opgjør ble ca. 50.00(0?) kroner og sin boksamling skenkede han til Norges Universitet. Universitet har 1851 ladet opføre et Monument på hans Grav. Han har også skjenket 150 spd. til en Arbeidsantalt i Bodø og 60 spd. til Sognebiblioteket samme steds.42

Gift _____med

Kirsten Berg
     Hennes andet ekteskap med Arnoldus Schytte var barnløst.

[Gift 1° med Andreas Hoff; Gift 2° med Arnoldus Erichsen Schytte (1769 - 27 apr. 1834)].
54.42.
Hartvig Schytte
     Ble tatt til fange under krigen på en reise til Bergen. Døde i fangenskapet -- eller i barbariet -- som det er anført.43
55.42.
Lucie Bonsach Schytte
Død 181044.

Gift _____med

Jacob Klæboe
Født 3 mar. 1753, Skagstad i Steigen44.
Død 180944.
     Faderen var skipper, gjestgiver og handelsmann på Skagstad i Steigen.44
     Ble dimitteret i Kjøbenhavn av Decanus Søren Monrad, siden professor og rektor i Trondhjem. Ble 17. april 1782 pers. capellan til Bodø. 6. mars 1789 sogneprest til Lenvik. I september 1792 til Saltdalen og 30. sept. 1806 til Skjerstad.44
     Skifte 20 dec. 180944.

Børn af Lucie Bonsach Schytte og Jacob Klæboe:

66.55.Anna Jentoft Klæboe, f. omkr. 1789, d. 1819
67.55.Erich Gerhard Schytte Klæboe, f. omkr. 1793
68.55.Hanna Henrikka Klæboe, f. omkr. 1795, d. 1872, Bodø
69.55.Sara Aletha Klæboe, f. omkr. 1797, d. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum
70.55.Fredricha Maria Klæboe, f. omkr. 1799
71.55.Karen Hardovicha Klæboe, f. omkr. 1803
72.55.Kirsten Berg Klæboe, f. omkr. 1804, d. omkr. 1810
73.55.Arnoldus Christopher Schytte Klæboe, f. omkr. 1806, d. 1836
74.55.Martha (Maren) Maria Klæboe, f. 1808
56.42.
Sara Rasch Erichsdatter Schytte
Født omkring 178245,46.
Død 184747.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° _____med

John Rygh
Født omkring 175948,46.
Død 180347.
     Fogd i Salten.47

Gift 2° _____med

Johan Ernst Berg
Født 19 okt. 176847.
Død 15 okt. 182847.
     Søn af Larsen Berg.
     Amtmann i Nordland. Bodde som Amtmann på Løeb gård i Bodin hvor han døde. Innehadde Nordstjerneordenen for sitt oppofrende arbeid for Nordland. R.S.N.O. Innkalt til Eidsvoldssamlingen 1814, men nådde ikke frem. Var 2den representant for Nordland til Stortinget 1815-1816. 1ste representant til Stortinget for Nordlands amt 1821-1822. Medlem av 24 komitéer, derav komitéen om land, skog og bergvesen, embetsmendsløn, salg av embetsgårder, om handelskomitéen, kjøpstadsprivilegier, om Almuens forkjøpsrett til kirker. Videre distriktslegeembeter, matrikelloven, gasje og budsjettkomitéen, om riksbanken, innveksling av riksbanksedlene, komitéen for tukthus i Nordland. Nordlandske kirke og skolefond, konstitutionskomitéen, grundlovens bekjentgjørelse, formandskapsloven og Bodøsaken.49,49

Gift 3° 183450 med

Johan Fredrik Winter
Født 1767, Mechlenburg - Schwerin50.
Død 1846, Alstahaug50.
     Distrikslege i Nordland. Kom til Bodø i 1795 som den første kirurg i Nordland. Da legedistriktet i Nordland ble delt, flyttet Winter til Alstahaug og bodde på gården Skei på sydskråningen av de Syv Søstre, nabo til Alstahaug prestegård.50

[Gift 1° med Anne Margrethe Woches; Gift 2° 1834 med Sara Rasch Erichsdatter Schytte (omkr. 1782 - 1847)].
57.43.
Hans Erik Dybfest Reener
Født 178651,14.
Død 182014.
     Handelsmann i Digermulen, Raftsund.14
58.43.
Ovidia Meldal Dybfest Reener
Født 178814.
Død 182214.
     Stokmarknes.14
59.43.
Mons Jentoft Dybfest Reener
Født 179114.
Død 179114.
60.44.
Jørgen Blix Jentoft
     Sandsynligvis søn af Mogens Jenstoft og Dorothea Jørgensdatter Blix.

Gift 24 nov. 1818, Bodø, Nordland.15 med

Stina Dorthea Lind
61.44.
Ingeborg Maria Jentoft
Født omkring 178031.

Gift _____med

Arent Schønning Nielsen
Døbt 31 mar. 1776, Buksnes kirke.52,31.
Død 183231.
     Søn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter.

Børn af Ingeborg Maria Jentoft og Arent Schønning Nielsen:

75.61.Dorothea Beata Blix Arentsdatter, f. 1800, d. 1824
62.44.
Maren Hvid Jentoft
Født 1781, Vaagen, Nordland.15.

Generation 7.

63.51.
Østen Kristiansson (Rasch)
Døbt 23 sep. 1792, Nes kirke40.
     Var 1801 i lag med mora på Sundbrei i Ål.40
64.51.
Jørand Kristiansdotter (Rasch)
Født 8 mar. 1816, Nes41.
     Hun emigrerte sammen med halvbroren Ole til Minnesota 1857 med fem børn.41

Gift 12 apr. 18421 med

Asle Olsson
Født 10 jun. 1814, Grimsgard i Nes41.
65.51.
Ingebjørg Kristiansdotter (Rasch)
Født 11 feb. 1820, Nes41.
Død 7 aug. 1859, Nes41.

Gift 13 mai 1845, Nes kirke41 med

Ivar Bjørnsson
     Ivarstugu.
66.55.
Anna Jentoft Klæboe
Født omkring 178944.
Død 22 mai 1819, 29 år gl.44.

Gift _____med

Georg Fredrik Krause
Født 178653.
Død sep. 1843, Orkdalen53.
     Søn af Friderich Wilhelm Gottfred Krause og Inger Marie Thode.
     Premierløitnant.44
67.55.
Erich Gerhard Schytte Klæboe
Født omkring 179344.
     Døde (efter 1811) som styrmann i Altona, ved Hamburg.44
68.55.
Hanna Henrikka Klæboe
Født omkring 179544.
Død 4 apr. 1872, Bodø47.
     Etter sin manns død i 1836 fortsatte hun som enke Apotekets drift liketil 1860. Hun hadde i dette tidsrum følgende Apotekere: 1. Joachim Andreas Koht 1836-1848; 2. Robert Nicolai Hirch 1848-1851; 3. Lorentz Wittrup Lied 1851-1860 da han kjøpte Apoteket med privilegium og inventar for kr. 22.000.47

Gift _____med

Knud Wiingaard Asbjørnsen
Født 1796, Drangedal47.
Død 25 apr. 1836, Hadsel i Vesterålen47.
     Apoteker. Han meddeltes tillatelse som Apoteker på Bodø den 10. aug. 1823. Overtok det Apotek som professor og sogneprest Erich Gerhard Schytte hadde påbegyndt.47
69.55.
Sara Aletha Klæboe
Født omkring 179744.
Død 4 mar. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum, 84 år gammel53.

Gift _____med

Friderich Christian Grevenkop Lied
Født 1794, Norge53, døbt 1794, Tingvold kirke53.
     Kadet ved Danske Landkadetkorps til 28. dec. 1812 da han ble sekondløitnant ved 2. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment men ansattes samtidig som underoffiser ved Danske landkadetkorps. Avgikk derfra 14. dec. 1813 og stod så à la suite ved sitt regiment. Forrettet i oktober 1814 tjeneste ved detasjementet i Ålen. Var med ved Kongsvinger i 1814 som sekondløitnant. Ved den nye hærordning fra 1. jan. 1818 satt han som sekondløitnant der ved Holt - Ålske kompani. Premierløitnant 11. dec. 1824. Stod i 1835 ved Overhallske kompani. Kaptein 1. juli 1837 ved brigadens landværn som Chef for 3. divisjon av Trondhjemske landværn bataljon. Stod i 1842 som Chef for Overhallske linjekompani og bodde da på Skaftnes i Foldereid, men i 1845 på Foss i Overhalla.53

Børn af Sara Aletha Klæboe og Friderich Christian Grevenkop Lied:

76.69.Arnoldus Schytte Lied, f. 1829, d. 1838, Skaftnes i Foldereid
77.69.Johan Ricard Lied
70.55.
Fredricha Maria Klæboe
Født omkring 179944.

Gift _____med

Johan Friderich Olsen
Født 178847.
Død 18 aug. 185147.
     Postmester. Foged i Nordhordland og Voss.47
71.55.
Karen Hardovicha Klæboe
Født omkring 180344.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.47
72.55.
Kirsten Berg Klæboe
Født omkring 180444.
Død omkring 181044.
73.55.
Arnoldus Christopher Schytte Klæboe
Født omkring 180644.
Død 1836, 29 1/4 år gl.44.
     Kjøpmann på Bodø.44
74.55.
Martha (Maren) Maria Klæboe
Født 180844.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.47
75.61.
Dorothea Beata Blix Arentsdatter
Født 3 nov. 180031.
Død 15 jan. 182431.

Gift 9 jan. 182231 med

Hans Olai Jakobsen Lind
Født 1790, ytre Leivset.54.
Død 1827, Liland, Ofoten.54,54.
     Fra Leivset. Hadde en tid vært handelsmann på Nygård i Ofoten. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.55

[Gift 1° 9 jan. 1822 med Dorothea Beata Blix Arentsdatter (3 nov. 1800 - 15 jan. 1824); Gift 2° med Karen Margrethe Agersborg (2 jul. 1790 - 1862)].

Generation 8.

76.69.
Arnoldus Schytte Lied
Født 182953.
Død 7 apr. 1838, Skaftnes i Foldereid53.
77.69.
Johan Ricard Lied
     Farmaceut utdannet. Ble senere bestyrer av en fabrik i Drammen.53

Kilder og Noter
1Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 160. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):217
3H.U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728, bind 8 "Købmager Kvarter".
4Dansk Biografisk Leksikon.
5Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):216
6Danmarks Kirker VIII (1948).
7Danmarks Kirker VIII (1948) Maribo Amt.
8foråret
9J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
10J.C. Bloch: »Den fyenske Geistlighed«, I, p. 554
11i barselseng
12Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
13Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):219
14Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1031
15IGI - http://www.familysearch.com
16Buksnes bygdebok, s. II:177-178, 279.
17E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 236
18Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
19Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
20H.P. Selmer: Stamtavle over de danske og norske forgreninger af slægten Selmer (Ny og forbedret udgave af den i aaret 1864 udgivne stamtavle - Kjøbenhavn 1868)
21Einar B. Benkaminsen
22Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 124
23Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
24Et andet sted skrives 26. mai 1808.
25Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 118
2616 år gl. ved farens skifte.
27eller 1796
28Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
29Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612
30Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612, 1032
31Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 898
32H. Ostermann: Nordmænd paa Grønland 1721-1814, 2 bind.
33H. Ostermann: Nordmænd paa Grønland 1721-1814, 2 bind, s. 675
34Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 161. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
35Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 162. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
36Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 164. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
37Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 165. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
38Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 167. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
39Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 167-168. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
40Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 169. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
41Botolv Baklien: Hallinggreina av Rasch-ætta., s. 170. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 160-170
42Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 126
43Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 132
44Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 133
4518 år gl. ved FT 1801.
46Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
47Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135
4841 år gl. ved FT 1801.
49Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135-136
50Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 136
51Undfanget før ektaskap ?
52Palmesøndag 1776
53Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 134
54Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 72
55Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 78