© 2001 Simon Ellefsen

Rasch I

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Søffren Jensen »Jude«
     Søffren Jensen Jude bodde på slutten av 1500-tallet på gården Hunstad i Kvæfjord, og var (iflg. Alfred Tangen) da Kvæfjords eneste jekteskipper. Han er trolig den »Søffren Jude« som 1592 fikk (fornyet?) borgerskap i Bergen.
     Som et kuriosum kan nevnes at år 1567 bliver «Søffren Judes hustru Lange Marine» brændt som heks i Malmö (Kirseberg)

Gift _____med

Kirsten el. Kristin
     I 1617 brukte (iflg. Alfred Tangen) »Søffren Jensens efterleverske«, enka Kirsten (iflg. arkivar A.W. Rasch i RA het hun ikke Kirsten men Christin), jorda på Hunstad. Kirsten/Christin kan ha kommet med Søffren Jude fra Danmark.

Børn af Søffren Jensen »Jude« og Kirsten el. Kristin:

2.1.Nils Søffrensen, f. omkr. 1588, d. omkr. 1675

Generation 2.

2.1.
Nils Søffrensen
Født omkring 15881.
Død omkring 16752.
     Eier av Vebostad 1612, jektereder 1618. I 1618 var han også Kvæfjords bondelensmann, og må altså ha bodd her da. Iflg. arkivar A.W. Rasch i RA, var Nils trondhjemsborger, og må altså ha hatt gård i Trondhjem. Han bodde i Trondhjem 1645, men var (iflg. Alfred Tangen) tilbake på Vebostad 1650. Bodde på Vebostad 1666 (brukte hele gården på 2 vog, derav 1 vog odelsgods, 1 pund bispens og 2 pund Christen Hansøn Sands), og oppgis da å være 78 år gammel, altså født rundt 1588. Han døde ca. 1675 (iflg. Tangen).
     Peder Nilsen forsvant fra Gausvik etter mindre enn et år, og fogden fikk nå vanskeligheter med å skaffe en ny leilending. Nils Sørensen tinget på jorda 1631, men bosatte seg i stedet på Hunstad i Kvæfjord, hvor han senere drev jektebruk. Eiendommen her ble i flere år liggende øde, og Nils ble ilagt 2½ rdlr. bot fordi han brøt sit løfte til fogden.3
     Kristoffer Akselsen bodde i Mekile til 1636, og var en tid styrmann på jekta til Nils Sørensen, Hunstad i Kvæfjord.4
     En Niels Sørensen Bloch ble litt etter 1650 gift i Trondhjem med enka etter Jens Denisøn, Anne Andersdatter. Niels Bloch nevnes så i ledingen for Trondhjem framover i tida, og 8. jan 1667 ble det holdt skifte etter hans kone Anne. Den 5. mai 1670 oppbys så gården i Trondhjem til salgs for å dekke gjeld, og selges til Niels Nielsen Bhi. Derefter flyttet Niels Bloch til "Nordland" [Henry Berg: »Trondhjem før Cicignon«].
     Maurits Fugelsøy (Skjervøy, s. 195) nævner en Oluf Sørensen (Rasch) på Langslett i Skjervøy. I 1694 heter Jordbrukeren [på Langsletten] Oluf Søfrensen, der også drev handel på Bergen. Etter hans død (før 1701) fortsatte enken både å drive gården og handelen på Bergen. - Men hvordan kan Oluf Sørensen tænkes at være beslægtet med Niels Sørensen, Vebostad ?

Gift _____med

Gjertrud Pedersdatter
     Alfred Tangen har gjettet på at Nils Søffrensen ble gift med Gjertrud Pedersdatter, som i 1612 eide 2½ pund i Vebostad. Dette er sannsynlig, da navnet Gjertrud seinere forekommer i slekta. Gjertrud kan ha dødd omkring 1640-1650.
     Gjertrud kan tænkes at have bragt Rasch navnet ind i slægten. Hun kan endvidere have haft en bror Søren, der er far til de to (måske brødre) Anders Søfrensen, f. ca. 1628 og Ole Sørensen Rasch begge på Langsletten, Skjervøy.

Børn af Nils Søffrensen og Gjertrud Pedersdatter:

3.2.Kirsten Nielsdatter Rasch, d. før 1706
4.2.Ingeborg Nielsdatter Rasch, d. 1698
5.2.Elisabeth Nielsdatter Rasch, d. omkr. 1714
6.2.Niels Nielsen Rasch, f. omkr. 1641, d. 1704

Generation 3.

3.2.
Kirsten Nielsdatter Rasch
Død før 7 jun. 1706.
     Efter Anfinn Holcks død ægtet hun eftermanden i Kvæfjord hr. Michel Oudensen (ifl. tingsvidne 28. nov. 1734 i Kvæfjord angaaende student Niels Raschs avstamning).5
     Efter Michels død ca. 1670 brukte Kirsten gården Øvre Husby til 1680 da den blev utlagt til presteenkesete. Kirsten Nilsdatter ble boende på Øvre Husby til sin død.
     Ved skiftet 7. juni 1706 i Kvæfjord efter enken Kirsten anføres hendes barn: Margrethe Anfinnsdatter og Anne Maria Michelsdatter (som da var enke med en søn Michel efter sal. Anders Jensen Fierslev), hvilke døtre ogsaa arvet sin moster Ingeborg Nielsdatter, som var død i Torsken.5
     Skifte 7 jun. 1706, Huseby, Kvæfjord sogn.5,5.

Gift 1° _____med

Anfinn Sigurdssøn Holck
Født 1608.
Død 1659.
     Søn af Sigurd Christopherssøn Holck.
     Immatrikulert ved Københavns Universitet 4. okt. 1628 fra Trondhjem Skole »Amphion Sigvardi Nidrosiensis« og derefter sogneprest til Kvæfjord (1655). Han var antakelig kapellan der tidligere, for i 1647 bruker han 3½ våg skattefritt på gården Huseby (Borkenes).
     Student 1628 fra Trondhjem, prest til Kvæfjord (1655) og siden vicepastor til Trondenes.5
     I 1647 nevnes han som prest i Kvæfjord, og bodde da på prestegården Rå og brukte dessuten Øvre Husby.

[Gift 1° med Margrethe Olsdatter Røg; Gift 2° med Kirsten Nielsdatter Rasch (d. før 7 jun. 1706)].

Gift 2° _____med

Michel Oudensen
Født omkring 1630.
Død omkring 1670.
     Sogneprest til Kvæfjord 1659-70.
     Kanskje søn av sogneprest Auden Erikssøn til Sundal, og derved bror til sogneprest til Tromsø Ole Oudensen (ca. 1637 - 1718). [Se NST 31, s. 313.]
     Hilmar Eriksen skriver i "Det gamle Astafjord og Ibestad", II.755, at »Mikkel Audensens far var Auden Jenssen Rasch, sønn av Jens Jenssen, Hunstad i Kvefjord.« - Jens Jenssen Hunstad kan da tænkes at være bror til Søffren Jensen «Jude» også på Hunstad.

Børn af Kirsten Nielsdatter Rasch og Anfinn Sigurdssøn Holck:

7.3.Margrethe Anfinnsdatter Holck, d. 1705

Børn af Kirsten Nielsdatter Rasch og Michel Oudensen:

8.3.Anne Maria Michelsdatter
4.2.
Ingeborg Nielsdatter Rasch
Død 1698-1706.
     Er død omtrent samtidig med søsteren Kirsten, da hun i skiftet etter søsteren Kirsten 7. juni 1706 omtales som »Død i Torsken«. Hun må være død unden livsarvinge da Kirstens to døtre og barnebarn også arver etter mosteren Ingeborg.
     Iflg. May Teistevoll , juni 2001, findes der et gjensidig testamentet mellom Ingeborg Nilsdatter Rask i Torsken, Senja og hennes tredje ektemann, Henrik Hansen Heitmann. Testamentet er oprettet 1698, etter at hun og Heitmann hadde vært gift i 20 år. Hennes to tidligere ektemenn, Willum Justsen og Erik Jacobsen, hadde pådratt seg en gjeld på 1800 dlr., og Heitmann betalte hele gjelda.

Gift 1° _____med

Willum Justsen
     ?? Sønn av Just Kristoffersen på Leikvik i Torsken ??

Gift 2° _____med

Erik Jacobsen

Gift 3° omkring 1679 med

Henrik Hansen Heitmann
Født omkring 1620.
Død 17026.
     Fra 1630 til ut i 1660-åra budde bergensborgaren Jørgen Albritsen i været [Torsken fiskevær] og hadde jekt, og det er truleg at borgarjekta sørga for bergenstrafikken i desse åra. Etter han slo ein ny bergensborgar seg ned i været. Det var Henrik Hansen Heitmann. Han sa opp borgarbrevet, overtok bygdefaret og var skipper i Torsken til sin død der i 1702.6
     Fungerte som lensmann i Gryllefjord tinglag frå 1696 til din død i 1702.7
     Frode Holthe har følgende citat fra Konrad Naustvik: «Første kona til Henrik Heitmann var Milla Hansdatter. Han vart gift 2. gongen med Adeløs (Adelus) Jørgensdatter. Eg (K.N.) meiner dette er samme folket; Adeløs Jørgensdatter kan være datter av Jørgen Albrigtsen, og Henrik overtok bygdefaret etter svigerfaren. Rett nok må han ha vore i 80-åra ved århundreskiftet, men likevel. Henrik var vel omkring 60 då han kom til Torsken ca. 1680. Da var sønnen Hans etablert som utliggerborger i Trondheim, med leie på Helgeland.»

[Gift 1° med Milla Hansdatter; Gift 2° med Adelus Jørgensdatter; Gift 3° omkr. 1679 med Ingeborg Nielsdatter Rasch (d. 1698)].
5.2.
Elisabeth Nielsdatter Rasch
Død omkring 1714.
     Oppgis i "arkivar A.W. Rasch privatarkiv" i RA som datter av Nils Søffrensen. Hvorfor er hun ikke nevnt i søsteren Kirstens skifte 7. juni 1706 ?

Gift _____med

Hans Christian Heitmøller
Født omkring 1625.
Død 1702, Hamn, Dyrøy.8,9.
     Navnet Heitmøller er trolig av tysk eller dansk opprinnelse, men vi kjenner ikke til hvor han kom fra.10
     Bykslet Hamn, Dyrøy ca. 1680. Hans Kristian brukte også en del av Store Vinje fra 1694, trolig med tanke på at en av sønnene skulle overta. Han bodde imidlertid i Hamn.11
     Elisabeth og Hans Kristian var relativt velstående fiskerbønder med en viss posisjon ikke bare i tinglaget, men også i heile fogderiet. Det går bl.a. fram av at Hans Kristian i 1688 fungerte som lagrettesmann ved lagtinget i Steigen i 1688, som en av 4 fra heile Senja fogderi. I manntallet fra 1701 opplyses det at Hans «... har sitt lefnets Brød, dog icke uden Skyld og Gield».9
     Skifte 22 nov. 1710, Hamn i Dyrøy12.

Børn af Elisabeth Nielsdatter Rasch og Hans Christian Heitmøller:

9.5.Hans Kristian Hansen Heitmøller, f. omkr. 1673, Dyrøy., d. 1741, Dyrøy.
10.5.Jørgen Fredrik Hansen Heitmøller, f. omkr. 1677, Dyrøy., d. omkr. 1742
6.2.
Niels Nielsen Rasch
Født omkring 164113.
Død 1704.
     Bodde i 1666 hos faren på Vebostad, og var da 25 år gammel. Nils omtales da bare som "Niels Nielsøn". I 1675 brukte han 2 pund i Vebostad (eier: bispen), og kalte seg da (iflg. Alfred Tangen) "Nils Nilsen Rasch". Ved farens død ca. 1675 overtok så Nils Rasch hele Vebostad (2 vog og 2 pund, derav 2 vog odel). Nils nevnes på tinget for Kvæfjord 1688 som lensmann i Kvæfjord.
     Sitat fra tinget for Kvæfjord 1689: »Nils Nilsen blev tilfunden at bøde for slagsmaal paa Find Iversen lap, tvende 3 lod sølv er 4 Rd. 1 øre.«
     Fra manntallet for Kvæfjord 1701: »Bondelensmand. Er velholden af sit bondebrug og jord som hand eyer self: Niels Nielsen Rask, 66 år.«
     Skifte etter Nils ble holdt 9. nov. 1709 [H. Ostermann skriver 6. nov.], og hustruen fik ifølge sønnernes begæring lov til at besidde odelsjorden uskiftet, saalenge hun levede, dog skulle hun svare for udgifterne deraf.14
     Skifte 9 nov. 1709, Vebbestad, Kvæfjord Tinglag.15protokollnr. 5, folio 120..
     Skifte 1706-1712, Vebbestad, Kvæfjord Tinglag.16protokollnr. 5, folio 120..

Gift _____med

Nille Nilsdatter
Død omkring 1716.
     Sitat fra lensregnskapene 1700: »Nille Nilsdatter, Nils Raschis er tilkjendt at bøde for kirkefred mot Anders Jensen Fierslev trende 10 lod sølv, for helligbrøde 3 lod sølv, og for slagsmaal trende 6 lod sølv. Hendes mand Nils Rasch i ligemaade for gaardfred at bøde tvende 40 lod i sølv, for helligbrøde 3 lod sølv og for slagsmaal trende 6 lod sølv og er saa begge deris bøder tilsammen 96 Rd. hvoraf tilfalder Ha. Mayst. 1/3 part ca. 32 Rd.«
     I skiftet etter hennes mann Nils fik Nille ifølge sønnernes begæring lov til at besidde odelsjorden uskiftet, saalenge hun levede, dog skulle hun svare for udgifterne deraf.14
     Det ser ud til (iflg. A. Tangen) at Nille Nilsdatter satt med gården Vebostad til sin død ca. 1716, da sønnen Aksel overtar bruket.2

Børn af Niels Nielsen Rasch og Nille Nilsdatter:

11.6.Maren Nilsdatter Rasch, d. eft. 1750
12.6.Axel Nielsen Rasch
13.6.Gjertrud Nilsdatter Rasch, f. omkr. 1673, Kvæfjord., d. 1735, Grønland.
14.6.Anna Nilsdatter Rasch
15.6.Niels Nielsen Rasch, f. omkr. 1677, d. 1729
16.6.Kirsten Nilsdatter Rasch, f. 1679

Generation 4.

7.3.
Margrethe Anfinnsdatter Holck
Død 170517.
     Skifte 11 jun. 1705, Trondenes, Trondenes sogn.18,17,18,18protokoll 1697-1761, legg 21b..

Gift _____med

Augustinus Gabrielsen Røgh
Født omkring 163519,17.
Død 1710, Prestegården, Trondenes.17.
     Søn af Gabriel Olsen og I.A.D (Ingeborg Augustinusdatter).
     Stilling: Vicepastor til Trondenes.
     Student 1661, tok theol. attestas med non contemn. 10. mar. 1663, blev 1670 ordinert [i T.hjem] til kapellan i Kvæfjord og herfra kaldet av bispen 28. april 1693 og bestallet 10. mar. 1694, til vicepastor til Trondenes efter sal. hr. Anders Nielsen Schjelderup. Han døde her i 1710 og fallitskifte holdtes 4. aug. s. a.20
     Deponerte 1661 fra Frederiksborg skole »Augustinus Gabrielis«.
     Røg var en tilårskommen mann da han overtok embetet i Trondenes, og kort etter 1700 ble han så skrøpelig at en personalkapellan, Hans Boræus, måtte bestyre kallet. I 1707 tok han avskjed og ble bevilget en liten pensjon av embetets innkomster. Da han døde 1710, var han så fattig at boet ikke dekket kreditorenes krav. Bl.a. ble boet pålagt 80 rdlr. i åbot på prestegården.
     Skifte 4 aug. 1710, Trondenes, Trondenes sogn.21,17,21protokoll 1697-1761, legg 39..

Børn af Margrethe Anfinnsdatter Holck og Augustinus Gabrielsen Røgh:

17.7.Gabriel Augustinussøn Røgow, f. 1672, d. 1703, Evenes.
18.7.Michel Augustinussøn Røg, f. 1678, d. eft. 1730
19.7.Anfinn Augustinusen Røg, f. 1680, d. 1734, Hammarøy.
20.7.Kirsten Augustinusdatter Røg, d. omkr. 1709
21.7.Ingeborg Augustinusdatter Røg
22.7.Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
23.7.Maren Augustinusdatter Røg, d. 1712
8.3.
Anne Maria Michelsdatter

Gift 1684, (kgl. Bevilling 21. juni)22 med

Anders Jensen Fierslev
Døbt 25 jun. 1658, Thisted, Jylland.
Død før 7 jun. 170623.
     Søn af Jens Andersen Fjerritslev og Karen Simonsdatter.
     1684 bor han i Søvig ved Alstahaug. 1701 er han ejer af gården Huseby i Kvæfjord sogn, kaldes Bergensborger med nogen negotie, holdt også jektebruk til indbyggernes fornødenhed. Sad i en stor bedrift, da han holdt 1 dreng og 3 karle, af hvilke de 2 var hans fostersønner. En bror til Anders var Iver Jensen Fiereslev, som bodde på gården Vig i Steigen sogn.

Børn af Anne Maria Michelsdatter og Anders Jensen Fierslev:

24.8.Michel Anderssøn Fierslev, f. 1685, d. 1707, Kvæfjord
25.8.Matthias Andersen Fersleff, f. omkr. 1697, Bergen, d. 1763, Helsingør
9.5.
Hans Kristian Hansen Heitmøller
Født omkring 1673, Hamn, Dyrøy.9.
Død 1741, Hamn, Dyrøy.9.
     Da moren Elisabeth døde ca. 1714, overtok Hans Kristian bykselen [av Dyrøyhamn]. Det året fikk han imidlertid bare utstedt bykselseddel på 1 pund. Trolig hadde han overtatt den øvrige delen tidligere.24
     Åra rundt 1730 var vanskelige for Hans Kristian. Han hadde gjort det dårlig på Finnmarken og sendte bare 3 våger tørrfisk med Jakob Faber si jekt den høsten. Hans, eller trolig drengen hans, hadde rodd med Johan Nibe som høvedsmann. Året etter gikk det ikke stort bedre. 4 våger var heile fangsten, tatt i Kristian Jensen, St. Vinje, sitt båtlag.25
     I 1730, hadde Hans Kristian sagt opp bykselen p.g.a. fattigdom og overdratt den til Kristoffer Kristoffersen mot åker til ei tynnes utsæd og fór til 2 kyr og 6 sauer, hvilket han sjøl måtte være behjelpelig å høste. I 1733 nevnes Hans Kristian som husmann.25
     Hans Kristian døde i 1741. Han nevnes i saka mot Anders Andersen, Kastnes, da han braut seg inn i våpenhuset i kirka i Hamn og stjal likskjorta fra faren som lå i kista der. Det opplyses da, at Hans Kristian lå som lik i våpenhuset.25
     Kristoffer Hansen, som bodde på Å, kan være sønn av Hans. Dattera, Signild Kristoffersdatter, kalte seg Heitmøller da hun i 1779 gifta seg.

Gift _____med

? S.C.D. ? (? Signild Christophersdatter ?)
     I skiftet etter sønnen Hans Kristian er opptegnet ei skje med initialene H.C.H.M. S.C.D., hvilket trolig er etter Hans sine foreldre.26

Børn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og ? S.C.D. ? (? Signild Christophersdatter ?):

26.9.Hans Kristian Hansen Heitmøller, f. 1705, d. 1759
27.9.Kristoffer Hansen
10.5.
Jørgen Fredrik Hansen Heitmøller
Født omkring 1677, Dyrøyhamn, Dyrøy.9.
Død omkring 174227.
     Bruker av Store Vinje, Dyrøy.

Børn af Jørgen Fredrik Hansen Heitmøller og _____:

28.10.Søren Jørgensen Heitmøller, f. omkr. 1708, d. 1760
29.10.Frederik Jørgensen (Heitmøller), f. omkr. 1724
30.10.Maria Jørgensdatter
11.6.
Maren Nilsdatter Rasch
Død efter 175028.
     Den 23. okt. 1737 deler hun bygselen på Dypvik i Astafjord mellom sønnen Hans og blivende svigersønn Daniel Torsteinsen. Betingelsen for Daniel var at han ektet hennes datter Margretha og tilgodeser henne (enken) i hennes alderdom og svakhet, fordi hun lite kan hjelpe seg selv.28

Gift _____med

Tomas Mikkelsen
Født omkring 166529,28.
Død 173430.
     Søn af Mikkel Olufsen og Anna Thomasdatter.
     Gårdbruker på Dypvik, Astafjord.
     Han er sandsynligvis søn af forrige bruker på Dypvik i Astafjord, Mikkel Olufsen og Anna Thomasdatter.
     Skifte 18 sep. 1734, Djupvik, Astafjord Tinglag.28etterlatte hustru Maren Nilsdatter Rasch og «deris 7 sammenauflede Børn», Christopher, f. 1698 «her på gården til tjeneste», Nils, f. 1699 «boende i Trundheim», Michel «er i Trundheim», Hans, f. 1704 «30 år gammel», Anne Marie, f. 1697 «gift med Erik Ediasen, Forsaa», Margretha, f. 1710 «24 år gammel, ugift», Maren, f. 1711 «23 år gammel, tiener i Brævigen». Og til slutt «salig Pernilles efterladte barn»..

Børn af Maren Nilsdatter Rasch og Tomas Mikkelsen:

31.11.Anne Marie Tomasdatter (Rasch), f. 1697, Djupvik
32.11.Kristoffer Tomassen Rasch, f. 1698, Djupvik, d. 1743
33.11.Nils Tomassen Rasch, f. 1699
34.11.Mikkel Thomassen Rasch
35.11.Hans Tomassen Rasch, f. 1704, Djupvik, d. 1786
36.11.Pernille Tomasdatter Rasch, d. før 1734
37.11.Margrete Tomasdatter Rasch, f. 1710, d. 1790
38.11.Maren Tomasdatter Rasch, f. 1711
12.6.
Axel Nielsen Rasch
     Bruker på Vebbestad i Kvæjord.

Gift _____med

Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst)
Født 1693, Trondhjem31,32.
Død 23 jan. 175233.
     Datter af Augustinus Hansen Røst og Inger Pedersdatter Holdte.
     JEG HAR EN STÆRK MISTANKE OM AT DETTE MÅ VÆRE DEN BIRGITTE LUCIE RØST DER GIFTER SIG MED AXEL NIELSEN RASCH PÅ VEBBOSTAD I KVÆFJORD, DER SAMMEN HAR SØNNEN AUGUTINUS RASCH.
     Skifte 31 okt. 1753, Vebbestad, Kvæfjord Tinglag.34,16Boets midler utgjorde brutto rdlr. 1438-4-5, og deriblant var det sølv for 117-2-10, tinn 34-3-12, messing og malm 15-3-10, kobber 36-5-6, jernfang 41-1-10, trefang 36-0-6, speiler og glass 17-0-10, sengklær 65-0-12, linklær 41-4-4, kreaturer 91-1-8, «Søebrug og des Redskab» 595-4-8, jordegods 50-0-0, «Wäbbestads Søe Huuser og udi Waagen Fjering» 103-0-0, Fiskeavling 1751: 174-3-5, Saakorn 15-2-0, 2 rensdyr 3-0-0. - Boets gjeld beløp seg til rdlr. 751-5-6..

[Gift 1° med Axel Nielsen Rasch; Gift 2° med Tarald Andreas Giæver (omkr. 1684 - 8 jul. 1767)].

Børn af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst):

39.12.Anders Rasch, f. 1711, d. 1769, Maursund
40.12.Niels Axelsen Rasch, f. 1714, d. 1757
41.12.Augustinus Rasch, f. 1720, Kvæfjord, d. 1775
42.12.Henrik Rasch
43.12.Anna Rasch
44.12.Ingeborg Margrethe Rasch, f. omkr. 1720, d. 1763
13.6.
Gjertrud Nilsdatter Rasch
Født omkring 1673, Vebostad, Kvæfjord.35,36.
Død 21 dec. 1735, Godthaab, Grønland.35, begravet sep. 1736, St. Nikolai kirkegård i København.35.

Gift 1707, Kvæfjord.35 med

Hans Povelsen Egede
Født 31 jan. 1686, Harstad, Trondenes.35.
Død 5 nov. 1758, Stubbekjøbing.35, begravet 21 dec. 1758, »Høyers Kirkegaard«, St. Nikolai Kirkegaard i København.35.
     Søn af Povel Hansen Egede og Kirsten Jensdatter Hind.
     1704 stud., 1705 cand. theol., 1707 Præst i Thorsken (Throndenes) og Vaagen, afg. 1718, 1721-35 Missionær i Grønland, 1740 Superintendent.35
     Prest i Vaagan 1707-18, missionær paa Grønland, «Haabets Colonie», 3. jul. 1721 - 1728, Godthaab 1728 - 9. aug. 1736. Ankom til Kjøbenhavn 24. sept. 1736 og fik i aarlig pension 500, senere 600 rdl. Snart efter blev han «lector», dvs. forstander for «Det Grønlandske Seminarium», hvor studenter skulde oplæres i det grønlandske sprog til missionærer og vaisenhusdrenger til kateketer. Den 18. marts 1740 fik han titel av «biskop over den grønlandske mission». Et tilbud om Trondhjems bispestol avslog han til fordel for sin virksomhet paa Grønland. 1741 fik han sønnen Poul til medhjelper i lektoratet, og 5. jan. 1747 tok han avsked herfra. Derefter drog han med sin hustru paa besøk hos sønnen Niels i Aalborg, og senere slog de sig ned hos sviger- og stedsønnen Alsbach i Vardal, hvor de begge stod fadder 2den søndag i Advent 1747 og derefter flere ganger, siste gang 2. feb. 1750. Samme aar flyttet de med Alsbachs til Stubbekjøbing, hvor Hans Egede døde av en smitsom sygdom 5. nov. 1758.37
     Fredagen den 17. Novbr. blev Hs. Høyærværdighed sl. Hr. Hans Egede Biskop over Grønland, bisat her i Kirken i Choret, ved alle Klokkers Ringning, Sang og Parentation over ham af welædle Hr. Provst Dorph, og derefter herfra ført til Kiøbenhavn i hands Begravelse. (Stubbekøbing Kirkebog).35
     Høyers Kirkegaard laa mellem den store nordre Kirkedør og nuværende Nikolajgade. Da Grunden til Husene opgravedes o. 1848 blev Gravene sløjfede. Hans Egedes Ligsten bortsolgtes 1779. (Hist. Medd. o. Kbhvn. II, 424).35

[Gift 1° 1707 med Gjertrud Nilsdatter Rasch (omkr. 1673 - 21 dec. 1735); Gift 2° 20 sep. 1737 med Mettea Dau (jan. 1691 - 22 okt. 1761)].

Børn af Gjertrud Nilsdatter Rasch og Hans Povelsen Egede:

45.13.Povel Hansen Egede, f. 1709, Kabelvaag, d. 1789, København
46.13.Niels Rasch Egede, f. 1710, Kabelvaag (Vaagen), d. 1782, København
47.13.Kirstine Matthea Rasch Egede, f. 1715, Kabelvaag, d. 1786, Kjøbenhavn
48.13.Petronelle Egede, f. 1716, Kabelvaag, d. 1805, Værslev ved Kalundborg
14.6.
Anna Nilsdatter Rasch
     Skal iflg. B.M. Børsting, Oslo ha blitt gift ca. 1709 med Hans Andersen Røst, Sands sogn.

Gift omkring 1709 med

Hans Andersen Røst
Død omkring 173938.
     Søn af Anders Hansen Røst.
     Han er sannsynligvis sønn av Anders Hansen Røst (1655-1724) i Thjem.
     Hans Anderssøn Røst i Nergårdshamn, Bjarkøy, døde omkring 1739 og enken [Hans Røst altså gift 3 gange, eller ?] solgte da borgerleiet i Nergården til [trondhjemsborger] Tarald Christophersen [på Bessebostad].38

[Gift 1° omkr. 1709 med Anna Nilsdatter Rasch; Gift 2° med Maren Henrichsdatter Walnum (d. 1714)].
15.6.
Niels Nielsen Rasch
Født omkring 167739.
Død 1729.
     »Segler tilskibs fra Bergen« i 1701, og var da 24 år. Nærmere bestemt var han hvalfanger.
     Som ganske ung ble han sendt til søs og tjente sig op til styrmand. Som sådan tog han bolig i Bergen. Ved skiftet efter faren kaldes han «borger og indvaaner i Bergen». Den 3. april 1713 tog Niels Rasch borgerskab som skipper i Bergen. Skifte efter ham afholdtes 4. maj 1729.39
     Se envidere H. Ostermann: Nordmænd paa Grønland 1721-1814.

Gift omkring 1700, Bergen14 med

Birthe Anders- (el. Alberts-) datter Schnel (Schell?)
Født omkring 168014.
Død 1722.
     Skifte i Bergen 17. juli 1722.14
     Skifte 17172214.

Børn af Niels Nielsen Rasch og Birthe Anders- (el. Alberts-) datter Schnel (Schell?):

49.15.Nille Nielsdatter Rasch
16.6.
Kirsten Nilsdatter Rasch
Født 1679.
     Forble sannsynligvis ugift.

Generation 5.

17.7.
Gabriel Augustinussøn Røgow
Født 167217.
Død 1 apr. 1703, Evenes.40,17,40.
     Student 1691, blev ordinert 1698 til personellkapellan [hos hr. Madtz Homble] i Ofoten.17
     I kirkeboken ved begravelsen kalles herr Gabriel, Røgov, hvilket vel er en forkortelse av latiniseringen Røgovius.41
     Skifte 13 jun. 1703, Evenæs.42,17Arvinger er ektefellen Trine Madsdatter Hamle i Evenæs samt døtrene Ane Margrethe Gabrielsdatter Røgov, 3 år; Lene Cathrine Gabrielsdatter Røgov, 2 år; Gebrichen Gabrielsdatter Røgov, 1 år..

Gift 169917 med

Trine Madsdatter Homle
Født 24 aug. 1673, Evenes prestegård, Ofoten, Nordland.43.
Død 1742, Torsken.44.
     Datter af Mads Olufsen Homle og Anne Hansdatter Kruse.

[Gift 1° 1699 med Gabriel Augustinussøn Røgow (1672 - 1 apr. 1703); Gift 2° omkr. 1707 med Johan Sebastian(sen) Juul (d. 1727)].

Børn af Gabriel Augustinussøn Røgow og Trine Madsdatter Homle:

50.17.Anne Margrethe Gabrielsdatter Røgov, f. 1700
51.17.Lena Cathrine Gabrielsdatter Røgov
52.17.Gabrichen Gabrielsdatter Røgow
18.7.
Michel Augustinussøn Røg
Født 167845,17.
Død efter 1730.
     Student 1699 (dimittert av sin far), blev en berømt medaljør i Paris. Han var saaledes ikke, som det flere steder feilagtig opgives, dimittert fra Bergens skole og ikke samtidig med Holberg.17
     Han kom 1699 som student til København fra Bergen, hvor han hadde gått på latinskole sammen med Ludvig Holberg. Michael Røg levde enda i 1730. Han oppgav de akademiske studenter og la sig med iver efter gravørkunsten. Han ble snart kjent som den flinkeste gravør i Danmark. I Kjøbenhavn oppbevares 2 av hans utførte medaljer: 1. Kong Fredrik IV i 1706 og 2. prins Georg i 1708. Noen år senere reiste han til Paris, hvor han blev gravør hos kongen av Frankrike. I 1715 besøkte Ludvig Holberg ham. Ludvig Holberg lånte da Røgs pass, og foretok med dette en reise i Italia som "Signore Recco".46
19.7.
Anfinn Augustinusen Røg
Født 168047,17.
Død 30 apr. 1734, Sommersæl, Hammarøy.17.
     Bodde på Sommerset (Sommersæl?) i Hammarøy.48
     Skifte 11 okt. 1734, Sommersel i Hamarøy.42,17Arvinger, alle på Sommersel i Hamarøy, er hustruen Margrethe Hansdatter Rafn og barnene: Hans Anfindsn, 21 år; Gabriel Anfindsen, 19 år; Augustinus Anfindsen, 14 år; Niels Anfindsen, 8 år; Margrethe Anfindsdatter, 24 år; Johanna Anfindsdatter, 17 år; Ingebor Anfindsdatter, 12 år; Karen Anfindsdatter, 7 år; Anna Catharina Anfindsdatter, 5 år. Formue 205-3-6. Gjeld 398-5-2. Sølv: 1 beger; 1 kruuslaag med kruus; 2 skeie; 1 skei mrk E.C.S. og S.C.D.; 1 skei mrk J.M.S.; 1 skei mrk T.H.S. og J.J.D..

Gift 171146 med

Margrethe Marie Rafn
Født 1687, Røkenes, Trondenes.49,50,51.
Død 12 aug. 177252.
     Datter af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Skifte 7 okt. 1763, Tjelle i Ofoten.42,17Lot i levende live skifte 7. okt. 1763.Arvinger er børnene: Augustinus Andfindsen, gift på Sommersel i Hamarøe; Niels Andfindsen, gift på Kielle i Ofoten; Johanna Andfindsdatter, gift med Christopher Evindsen Normann på Graae i Senniens fgd.; Ingebor Andfindsdatter, gift med Jacob Jacobsen på Lund i Engeløy; Avdøde datter Karen Andfindsdatter, gift med Ole Knudsen på Bielgam i Ofoten, deres umyndige barn Knud Olsen, Hans Olsen, Anfind Olsen, Kirsten Olsdatter, Margrethe Olsdatter, Karen Olsdatter; Ana Cathrina Andfindsdatter, gift med Hertvig Larsen på Tørrestad i Ofoten..

[Gift 1° 1711 med Anfinn Augustinusen Røg (1680 - 30 apr. 1734); Gift 2° 1736 med Hans Rasmussøn Warberg (omkr. 1673 - 1749)].

Børn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn:

53.19.Margrethe Anfinnsdatter Røg, f. 1710, d. før 1744
54.19.Hans Anfinnsen Røg, f. 1713, d. 1744
55.19.Gabriel Anfinnsen Røg, f. 1715
56.19.Johanna Anfinnsdatter Røgh, f. 1717, d. 1800
57.19.Augustinus Anfinnsen Røg, f. 1720
58.19.Ingeborg Anfinnsdatter Røg, f. 1722
59.19.Niels Anfinnsen Røg, f. 1726
60.19.Karen Anfinnsdatter Røg, f. 1726
61.19.Anna Catrine Anfinnsdatter Røg, f. 1729
20.7.
Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 170917,52.

Gift 14 feb. 170617,52 med

Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.53.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.53,53, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.53.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.53
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.53
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.54protokoll 1733-1788, legg 86..

[Gift 1° 14 feb. 1706 med Kirsten Augustinusdatter Røg (d. omkr. aug. 1709); Gift 2° 12 apr. 1711 med Margrethe Pedersdatter Moursund (d. omkr. 1714); Gift 3° 8 aug. 1714 med Karen Jørgensdatter (d. 11 nov. 1722); Gift 4° 15 aug. 1725 med Anne Sørensdatter Røg (14 apr. 1694 - 15 apr. 1747); Gift 5° 21 apr. 1748 med Martha Malena Johnsdatter Kihl].

Børn af Kirsten Augustinusdatter Røg og Rasmus Andersen Schjelderup:

62.20.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
63.20.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
64.20.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710
21.7.
Ingeborg Augustinusdatter Røg

Gift _____med

Christen Olsen Krog
Født omkring 1670.
Død 172630.
     Søn af Ole Nielsen Krog og Maren Christensdatter Hess.
     Christen Olsen Krog var en brorsønn av biskop Peder Krog. År 1700 ble han ordinert av biskop Krog til kapellan i Brønnøy, Helgeland. År 1706 ble han kalt til visepastor til Ibestad, altså var Ibestad ikke lenger kapellani under Trondenes.55
     Christen Olsen Krog blev dimittert fra Aarhus skole, student i 1685, kapellan i Brønøy 1690 og residerende pastor i Ibbestad i 1706.56
     Han var en sønn av Hr Ole Krogh, sogneprest sønnenfjelds.57
     Han ble utnevnt til kapellan her [Brønø] i 1690. Tønder har ham som kapellan her i tiden 1690-1706. Han ble kapellan i Ibestad i 1706. Erlandsen sier at han ble forvirret på slutten og at han døde i 1726.57
     Han fikk benådning den 8. april 1699 for at hans kone Alhed Nilsdatter hadde nedkommet før bryllupet [NK bd. VI. s. 183].57
     Skifte 1726, Ibestad, Ibestad sogn.54protokoll 1697-1761, legg 80b..

[Gift 1° omkr. 1699 med Alhed Nielsdatter; Gift 2° med Ingeborg Augustinusdatter Røg].

Børn af Ingeborg Augustinusdatter Røg og Christen Olsen Krog:

65.21.Maren Christensdatter Krog
66.21.Ole Augustinus Christensen Krog
67.21.Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
68.21.Anne Dorothea Krog
69.21.Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog, f. 1716, d. 1756
22.7.
Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.17

Gift _____51med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.58,51.
Død 1744, Tovik, Trondenes.51.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord.
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Børn af Maren Augustinusdatter Røg (Røgh) og Niels Andersen Schjelderup:

70.22.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
71.22.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
23.7.
Maren Augustinusdatter Røg
Død 171259.
     I skiftet efter Margrethe Anfinnsdatter Holch 11. juni 1705 anføres kun 6 børn: Gabriel, Michel, Anfinn, Kirsten, Ingeborg og Maren (ugift 1710). Der er altså ikke plads til 2 styk Maren Augustinusdøtre. Men hvem skal væk ?

Gift 171159 med

Rasmus Hansen Rafn
Født 1688-1689, Røkenes, Trondenes.59,59.
Død 3 jun. 1756, gården Oppen i Ullensaker.60,59, begravet 9 jun. 175660.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Oberst og regimentskvartermester på Hedmark.
     Hans Rafnung skriver i Ofoten Folkeblad 1933-04-05 at Rasmus Hansen Rafn i 1711 blev gift med Maren Røg, datter af Augustinus Røg. Ligeledes skriver O.M.Kinappel i "Foged Rasmussen og Assessor Brüghmanns slekt" at Rasmus Rafn var gift 1. gang med Maren Augustinusdatter Røg (død 1712 i første barselseng), og havde med hende 1 sønn, Johannes. Men problemet er at Maren Augustinusdatter Røg samtidig ca. 1711 blev gift med Niels Andersen Schjelderup (1684-1744) og med ham havde 2 sønner: Anders, f. 1712 og Augustinus, f. 1714.60
     Ved folketellingen 27. okt. 1701 angis han å være 12 år. I folketellingen står også: "Rasmus Rafn og Nils Rafn holdes til Bogen og informeres af en Studiosus på Harstad". På Harstad bodde da Sorenskriver Pofel Hanssøn Egede. Han hadde huslærer til sine barn, nemlig student Peder Schjelderup, 24 år gl. fra Hamarøy, senere sogneprest til Sand.60
     Rasmus Rafn reiste sydover efter sin 1. hustrus død, og utdannet sig til officer. Han blev Auditør i Kruses dragonregiment, senere 1. sødenfjeldske dragonregiment, den 29. jan. 1720, Reg.nr. 124 - 1720; Regimentskvartmester i samme regiment, 16. juni 1721, Reg.nr. 644 -1721; Kaptein 12. febr. 1737, Reg.nr. 89 - 1737. Han bodde på gården Oppen i Ullensaker, hvor han døde kl. 4 om morgenen 3. juni 1756 i sitt 69 år, begravet 9. juni. Han hadde tatt avskjed 1. mai s.å. Rasmus Rafn deltok i Den store Nordiske Krig 1700-1721.60

[Gift 1° 1711 med Maren Augustinusdatter Røg (d. 1712); Gift 2° omkr. 1720 med Sophie Langeland; Gift 3° omkr. 1730 med Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher) (omkr. 1707 - _____)].

Børn af Maren Augustinusdatter Røg og Rasmus Hansen Rafn:

72.23.Johannes Rafn, f. 1712, Trondenes., d. 1784, Grønland ved Kristiania.
24.8.
Michel Anderssøn Fierslev
Født 168522.
Død nov. 1707, Kvæfjord22.
     Student fra Bergen 1705. Var eier af Fædrenegården Huseby i Kvæfjord Sogn.22

Gift omkring 170722 med

Mille Cathrine Jespersdatter Kolderup
Født feb. 168822,60.
Begravet 17 mar. 1723, Bodin, Bodø61,22.
     Datter af Jesper Andersen Kolderup og Karen Michelsdatter Storm.
     I 1720 oppgav Mille Jespersdatter Husby og innsatte stesønnen Erich Normann til å styre gården. Det må forutsettes at Mille Jespersdatter tok med seg sine barn og at reisens mål var Bergen, men hun kom ikke så langt, for den 17. mars 1723 ble hun begravd i Bodin.61
     I kirkebok nr. 1 for Bodø står: «1723, Den 17. Mart: holdt Liigpredichen over Sl. Milde Koldrop, 35 aar gl. og 29 dage.»61

[Gift 1° omkr. 1707 med Michel Anderssøn Fierslev (1685 - nov. 1707); Gift 2° med Michel Normann].

Børn af Michel Anderssøn Fierslev og Mille Cathrine Jespersdatter Kolderup:

73.24.Michael Andreas Fierslev, f. omkr. 1708
25.8.
Matthias Andersen Fersleff
Født omkring 1697, Bergen22.
Død 18 mar. 1763, Helsingør22.
     Sømand, 1723 Assistent i Godthaab paa Grønland, 1726 Købmand og Bogholder sammesteds, foretog 1727 en Recognosceringsrejse til Discobugten [Grønland], 1731 entlediget, 1734 Købmand sammesteds, 1738 i Christianshaab, 1739 entlediget og rejste til Danmark, 1741 Borgmester i Helsingør, indgav 1747 en Betænkning om »Grønlands videre Besejling og Etablering i Tiden« og var 1750 tilforordnet for at give Underretning om den grønlandske Handel; udarbejdede Forslag til Instruks for grønlandske Købmand. Ejede et Sted paa Stengaden i Helsingør. Hans Bo udviste en Indgæld paa 1361 Rdlr., men en Udgæld paa 1474 Rdlr., hvorfor det ved kgl. Resolution af 25. decbr. 1767 bevilgedes Enken, at Boet maatte forblive urørt til hendes Død.22
     Se H. Osterman: Nordmænd paa Grønland 1721-1814.

Gift 1° 30 sep. 1728, Bergens Domkirke22 med

Anna Larsdatter Hiller
Død omkring 1740, København22.
     Boets Gæld oversteg Indtægten med 13 Rdlr.22

Gift 2° 3 mai 1741, hos Brudens Morbroder, Brygger Peder Goës i Snaregaden, København22 med

Anne Kirstine Dalager
Født omkring 171822.
Død 13 mai 1790, Helsingør22.
     Datter af Jens Laursen Dalager og Anna Goës.
     Efter Mandens Død oppebar hun fra Helsingørs Hospital en Pension paa 52 Rdlr.22

Børn af Matthias Andersen Fersleff og Anna Larsdatter Hiller:

74.25.Andreas Fersleff, d. før 1763
75.25.Anna Malene Fersleff, f. 1731, Grønland, d. 1795, Helsingør
76.25.Adelus Kirstine Fersleff, f. omkr. 1733, Grønland
77.25.Thomas Fersleff, f. omkr. 1734, Grønland, d. før 1790

Børn af Matthias Andersen Fersleff og Anne Kirstine Dalager:

78.25.Johan Ludvig Fersleff
79.25.Anna Marie Fersleff, d. 1793, Helsingør
80.25.Sophia Amalia Fersleff
81.25.Maren Fersleff, f. 1748, Helsingør, d. 1810, Helsingør
82.25.Frederica Louise Fersleff, d. eft. 1820
83.25.Jacobina Fersleff, d. 1816, Helsingør
84.25.Jens Jacob Fersleff
85.25.Anne Kierstine Fersleff
86.25.Karen Fersleff
26.9.
Hans Kristian Hansen Heitmøller
Født 1705-1710.
Død 175962.
     Han fikk utstedt bykselseddelen [på Forså, Dyrøy] i desember [1733] på 2 pd. 6 m., «... som Johan Nibes Enke er fradødd og som Hans Christian egter Datteren, saa er Jorda han tilbygslet». Bykselavgifta blei satt til 3 rdl. 7 sk..63
     Malene og Hans Kristian blei boende på Forså til i 1743, da de tilbyksla seg Skogshamn, Dyrøy, som blei regna for å være en bedre gård.63
     Bruker av Skogshamn, Dyrøy.
     Ved sin død i 1759, er alderen oppgitt til 45 år, men det må være feil. Dette ut fra at han gifta seg i omkring 1733. Vi velger derfor å tru at han kan være født ca. 1705-10.62
     Skifte 1759, Skogshamn, Dyrøy64.

Gift omkring 1733 med

Malene Jansdatter Nibe
Født omkring 1706, Forså, Dyrøy.64.
Død efter 177764.
     Datter af Johan Jensen Nibe og Adelus Kristensdatter.
     Da broren Jens var død, og søsteren Signild var gift og bosatt i Djupvika, var det naturlig at Malene kom til å overta gården Forså, Dyrøy. Hun var sikkert et godt giftermål. Bare få måneder etter skiftebehandlinga [sept. 1733 etter moren og broren], gifta hun seg med Hans Kristian Heitmøller.63
     Iflg. Digitalarkivet afholdes der i perioden 1767-1776 skifte på Vinje i Dyrøy tinglag efter Malene Jansdatter - er det samme person ?

Børn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe:

87.26.Adelus Hansdatter, f. omkr. 1735
88.26.Jens Nibe Hansen, f. 1737, d. 1807
89.26.Hans Kristian Hansen, f. 1739, Dyrøy., d. 1807, Sørreisa.
90.26.Johan Hansen, f. 1741, d. 1765
91.26.Dorthe Sofie Hansdatter, f. omkr. 1743
92.26.Berte Helene Hansdatter, f. 1745, d. 1765
93.26.Jørgen Fredrik Hansen, f. 1747, d. 1786
94.26.Mikkel Hansen, f. 1748, Dyrøy., d. 1829
27.9.
Kristoffer Hansen
     ? Muligvis sønn av Hans Kristian Heitmøller på Hamn, Dyrøy ?
     Bruker på Å, Tranøy.65

Børn af Kristoffer Hansen og _____:

95.27.Signild Kristoffersdatter Heitmøller, f. 1760, Tranøy.
28.10.
Søren Jørgensen Heitmøller
Født omkring 170827.
Død 176027.
     Året etter [1743] at [faren] Jørgen Fredrik døde, overlot enka jorda [på Store Vinje, Dyrøy] godvillig til sønnen, Søren Jørgensen. Skylda var nå justert opp til 2 pd. 12 m., og Søren måtte betale 4 daler 16 sk. i førstebyksel.66
     Søren var en dyktig fisker. På finnmarksfiske 1745 deltok han i båtlaget til Jens Rasmussen på Lia. Da Jakob Faber si jekt seilte sørover til Bergen til siste stevne det året, hadde den med seg 62 våger tørrfisk fra Søren. Av dette var heile 56 våger finnmarksfisk, mens 6 var «heimeauflet», trolig tatt på yttersida. Seinere ser det ut til å lykka snudde seg for Søren og Berit. Da han døde i 1760, var boet fallitt med knapt 17 daler, aktiva: 71-5-0 og passiva: 88-1-13.66
     Skifte 1753-1767, Vinje, Dyrøy Tinglag.16protokollnr. 141, folio 192..

Gift _____med

Berit Tygesdatter Trane
Født omkring 172027,30.
Død 178927,30.
     Datter af Tyge Kristensen Trane og Helvig Rasmusdatter.
     Skifte 1751-1796, Vinje, Dyrøy Tinglag.16protokollnr. 145, folio 19b..

[Gift 1° med Søren Jørgensen Heitmøller (omkr. 1708 - 1760); Gift 2° omkr. 1761 med Morten Olsen (omkr. 1729 - 1814)].

Børn af Søren Jørgensen Heitmøller og Berit Tygesdatter Trane:

96.28.Elisabeth (Lisbeth) Sørensdatter Heitmøller, f. 1747, d. 1785
97.28.Hedvig Sørensdatter Heitmøller, f. 1749, d. 1772
98.28.Fredrika Sørensdatter Heitmøller, f. 1751, d. 1833
99.28.Petrika Sørensdatter Heitmøller, f. 1752, d. 1752
29.10.
Frederik Jørgensen (Heitmøller)
Født omkring 172427.
Begravet 10 jun. 1804, 78 år gl.67.
     Bruker av Finnjord/Finfjord i Lenvik.
     Var husmann i Finnfjorden 1801, da enkemann.27

Gift _____med

Gidsken Rasmusdatter Brems
Begravet 1 jul. 180067.
     Datter af Rasmus Olsen (Brems?).
     Hun må være datter av Rasmus Brems på Finfjord/Finnjord i Lenvik - eller ?

Børn af Frederik Jørgensen (Heitmøller) og Gidsken Rasmusdatter Brems:

100.29.Rasmus Brems Frederiksen
101.29.Jens Schildrup Frederiksen, f. 1756, Finfjord/Finnjord i Lenvik
102.29.Elisabeth Petrica Fredrichsdatter, f. 1757, Finfjord/Finnjord i Lenvik
103.29.Jørgen Ernestus Friderichsen, f. 1759
104.29.Martinus Fredriksen, f. 1762, Finfjord/Finnjord i Lenvik
105.29.Maria Fredriksdatter, f. 1764, Finfjord/Finnjord i Lenvik
106.29.Anne Fredriksdatter, f. 1764, Finfjord/Finnjord i Lenvik
30.10.
Maria Jørgensdatter
     ?? Kanskje datter av Jørgen Heitmøller på Vinje ??
     Skifte 1753-1767, Vinje, Dyrøy Tinglag.16protokollnr. 141, folio 171b..
31.11.
Anne Marie Tomasdatter (Rasch)
Født 1697, Djupvik30.

Gift 1° omkring 172130 med

Rasmus Rasmussen
Født 169530.
Død 172630.
     Gårdbruker på Forså, Ibestad.

Gift 2° omkring 1728 med

Erik Ediassen
Født omkring 1698, Sørrollnes, Trondenes.68,69,30.
     Søn af Edias Olsen og Inger Olsdatter.
     Gårdbruker på Forså, Ibestad.

Børn af Anne Marie Tomasdatter (Rasch) og Rasmus Rasmussen:

107.31.Nils Rasmussen Rasch, f. 1726, d. 1787

Børn af Anne Marie Tomasdatter (Rasch) og Erik Ediassen:

108.31.Nella Eriksdatter, f. 1734, Ibestad
109.31.Gjertrud Eriksdatter, f. 1737, Ibestad
32.11.
Kristoffer Tomassen Rasch
Født 1698, Djupvik30.
Død 174330.
     Gårdbruker på Elvenes, Skånland i Astafjord.

Gift 1° omkring 173530 med

_____

Gift 2° omkring 174130 med

Vendel Nilsdatter
Født 171630.
Død 179030.

[Gift 1° omkr. 1741 med Kristoffer Tomassen Rasch (1698 - 1743); Gift 2° omkr. 1746 med John Jansen (1719 - 1795)].

Børn af Kristoffer Tomassen Rasch og _____:

110.32.Nils Kristoffersen Rasch, f. 1730, Skånland, d. 1780
111.32.Malena Kristoffersdatter Rasch, f. 1734, Djupvik, d. 1800
112.32.Abraham Kristoffersen, f. 1737, Skånland, d. 1769

Børn af Kristoffer Tomassen Rasch og Vendel Nilsdatter:

113.32.Tomas Kristoffersen, f. 1744, Skånland i Astafjord, d. 1790
33.11.
Nils Tomassen Rasch
Født 1699.
     Slagter i Trondheim.70
     Baker i Trondheim.71

Gift før 1726 med

Karen Bentsdatter Trønning el. Tryning

Børn af Nils Tomassen Rasch og Karen Bentsdatter Trønning el. Tryning:

114.33.Nicolai Nielsen Rasch, f. 1725, d. før 1729
115.33.Nicolai Nielsen Rasch, d. 1781, Skydebierg
34.11.
Mikkel Thomassen Rasch
     Slagter.
     Opholder sig i Trondheim ved farens skifte 18. sept. 1734.28

Gift _____med

Giertrud Pedersdatter Lund
     Skifte 1758-1765, Trondheim.72(Giertru Pedersdatter Lund afdøde Slagter Michel Rasches Enke)..
35.11.
Hans Tomassen Rasch
Født 1704, Djupvik73,30,28.
Død 178630.
     Gårdbruker på Djupvik, Skånland i Astafjord.
     Skifte 1785-1789, Djupvik, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 144, folio 143b..

Gift 1° 173630 med

Synnøve Torstensdatter
Født 1715, Håkevik30.
Død 176130.
     Datter af Torsten Olsen og Kristense Olsdatter.
     Skifte 1753-1767, Djupvik, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 141, folio 211..

Gift 2° 176230 med

Riborg Ediasdatter
Født 1733, Røkenes, Lavangen30.
     Datter af Edias Jørgensen og Barbro Pedersdatter.
     Skifte 1751-1796, Sandstrand, Fauskevåg Tinglag.16protokollnr. 145, folio 75..

[Gift 1° 1759 med Arne Svendsen (1725 - 1762); Gift 2° 1762 med Hans Tomassen Rasch (1704 - 1786); Gift 3° 1788 med Jakob Gabrielsen (1746 - 1805)].

Børn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter:

116.35.Anna Hansdatter Rasch, f. 1734, Skånland, d. 1800
117.35.Jørgen Hanssen Rasch, f. 1743, Skånland i Astafjord, d. 1806
118.35.Maren Hansdatter Rasch, f. 1745, Djupvik
119.35.Tomas Hanssen Rasch, f. 1747, Djupvik, d. 1808
120.35.Kirsten Hansdatter Rasch, f. 1752, Djupvik, d. 1823
121.35.Nils Berg Rasch, f. 1754, Djupvik, d. 1775
122.35.Kristoffer Hanssen Rasch, f. 1761, Djupvik, d. 1842

Børn af Hans Tomassen Rasch og Riborg Ediasdatter:

123.35.Julianna Hansdatter Rasch, f. 1764, Djupvik
124.35.Hans Hanssen Rasch, f. 1767, Djupvik
125.35.Aron Hanssen Rasch, f. 1770, Djupvik
36.11.
Pernille Tomasdatter Rasch
Død før 18 sep. 1734.
     Omtales ved farens skifte 18. sept. 1734 som «salig Pernilles efterladte barn».28
37.11.
Margrete Tomasdatter Rasch
Født 171074,28,30.
Død 179030.

Gift omkring 174030 med

Daniel Torstensen
Født 1717, Håkevik.30.
Død 178730.
     Søn af Torsten Olsen og Kristense Olsdatter.
     Gårdbruker på Djupvik, Skånland i Astafjord.
     Skifte 1785-1789, Djupvik, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 144, folio 421b..

Børn af Margrete Tomasdatter Rasch og Daniel Torstensen:

126.37.Søren Danielsen, f. 1741, Djupvik, d. 1798
127.37.Tomas Danielsen, f. 1743, Skånland., d. 1808
38.11.
Maren Tomasdatter Rasch
Født 171175,28.
     Opholder sig på "Brævigen" ved farens skifte 18. sept. 1734.28
39.12.
Anders Rasch
Født 1711.
Død 1769, Eidet, Maursund.
     Fikk odel på 4 pund i Vebostad på Kvæfjord. Kom til Skjervøy, hvor han blev stamfar til handelshuset Rasch. Han »sotdøde paa jægten paa Bergensturen«.

Gift _____med

Grethe Cathrine Oderup
Født 1708.
Død 1796.

Børn af Anders Rasch og Grethe Cathrine Oderup:

128.39.Aksel Rasch, f. 1732
40.12.
Niels Axelsen Rasch
Født 1714.
Død 22 nov. 175776.
     Nils fikk hjelp av sin stedfar Tarald Gjæver til å studere. Han tok i 1735 anneneksamen ved univ. i København. Han var en tid kjøpmann på Grønland.
     Foged i Lofoten og Vesterålen fra 24. decbr. 1745 til sin død.76
     Om hans liv og levnet (mest på Grønland) se H. Ostermann.

Gift 2 sep. 1749, i huset i Steigen (hos Peter Thams?)77 med

(Anna) Barbara Thams
Født aug. 1728, Trondhjem77.
Død 26 jul. 1813, Trondhjem, (89 Aar 11 Mdr. gl.).
     Datter af Peder (Peter) Danielsen Thams og Lavina Tullin.

[Gift 1° 2 sep. 1749 med Niels Axelsen Rasch (1714 - 22 nov. 1757); Gift 2° 1760 med Augustinus Buschmann (10 apr. 1720 - 4 mar. 1793)].
41.12.
Augustinus Rasch
Født 1720, Kvæfjord76.
Død 15 nov. 177576.
     Handelsmann og jektebruker på handelsstedet Lille Flamberg i Andenes prestegjeld, Vesterålen, hvor han døde.76
     Ved auksjon i Raschs dødsbo 17. juni 1776 innbragte løsøret 1014½ rdl., og enkens løsøre blev bortauksjonert 14. juni 1779 for 61 rdl. Ved fellesboets endelige opgjør 10. decbr. 1781 androg aktivene til 1384½ rdl. og passivene til 1317½ rdl., så det blev kun 67 rdl. i behold.78

Gift 21 okt. 174476 med

Anna Dorothea Bremer
Født 1707, Ervik, Trondenes.79,80,81.
Begravet 22 okt. 1777, Andenes.76.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Hennes ekteskap med Rasch var selvsagt barnløst.76
     Blandt hennes eiendeler nevnes en flatskaftet sølvskje med hennes og presten Bødtkers initialer, et sølvbeger med hennes mors initialer og en rundskaftet sølvskje med Wolf'ske initialer.78

[Gift 1° 1728 med Henning Rasmussen Bødtker (d. omkr. 1742); Gift 2° 21 okt. 1744 med Augustinus Rasch (1720 - 15 nov. 1775)].
42.12.
Henrik Rasch
     Kom til Skroven i Vesterålen og var utdannet glassmester.
     Skifte 18 sep. 1775, Schraaven.42Han har opprettet et testament som gjør klart at enken, Lucia Torsdatter, arwer det hela boe urørt. De har ikke livsarvinger. E.H. Rosenwinge /s/ Som owerwærende ved denne forretning underskrev Carl Frans Knæse, C. Grundstad..

Gift _____82med

Lucia Tørrisdatter Nordmann
     Datter af Tørris.
     Er ved skiftet efter søsteren Sidsel gift med Hendrich Rasch i Skroven.82
43.12.
Anna Rasch
     Kom til Skarbøvik på Sunnmøre, hvor hun døde.

Gift _____med

Christopher Gierring
     Bosat på Skarbøvik, Sunnmøre.
44.12.
Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 176353.
     Hun omkom på sjöen 1763.53

Gift 1° omkring 1750 med

Jens Bloch Gievert
Født 1698, Bitterstad, Hadsel., døbt 17 jun. 169883.
Begravet 14 dec. 1755, Hadsel kirkegård.83.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.83
     Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen, var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger.84

[Gift 1° 12 okt. 1729 med Johanna Andersdatter Brønlund (omkr. 1683 - omkr. 1748); Gift 2° omkr. 1750 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763)].

Gift 2° 30 nov. 1757, Hadsel med

Søren Røgh Rasmussen Schjelderup
Født 1 aug. 1725, Skjervøy.85,53.
Død 26 jun. 1809, Melbu i Vesterålen.53.
     Søn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg.
     Han var proprieter, gjestgiver og skipper på Melbo i Hadsel. Han var efter datidens forholde en grunnrik mann. Denne rikdom fikk han for enden med sin förste hustru; men han synes også å ha været en smart forretningsmann. Hans 1ste og 3die ekteskap var barnlöst.53
     «Borger, gaardmand» på Gulsta gård i Hadsel, Nordland.86

[Gift 1° 30 nov. 1757 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763); Gift 2° 1767 med Sara Røst Grønbech; Gift 3° nov. 1795 med Jonette Andrea Moursund (1768 - 6 sep. 1831)].

Børn af Ingeborg Margrethe Rasch og Jens Bloch Gievert:

129.44.Johanne Margrethe Giæver, f. omkr. 1752, d. 1802
130.44.Hans Giæver
45.13.
Povel Hansen Egede
Født 9 okt. 1709, Kabelvaag87,88.
Død 3 jun. 1789, København89.
     1734-40 Missionær i Grønland, 1741 Præst i Vartov, 1758 Provst i Grønland, 1761 Professor, 1774 Direktør ved Vajsenhuset, 1779 Titulærbiskop.89
     Opholdt sig med forældrene paa Grønland 1721-28, da han reiste hjem med skibet «Morianen» for at studere. Vilde ha været sjøofficer, men bøiet sig for farens vilje. Student privat 2. april 1731, cand. theol. 4. mars 1734 med non, utnævntes 26. mars og ordinertes 2. april samme aar til missionær paa Grønland. Virket som saadan i Godthaab 1735-36 og i Christianshaab 1736-40. Derefter som prest ved Vartov i Kjøbenhavn sin fars medhjelper paa «Det Grønl. Seminarium», 1747 hans avløser som lektor i grønlandsk, 1748 «proust og inspecteur over den Grønlandske mission», 13. jan. 1761 professor theologiæ naturalis, 1779 biskop paa Grønland, 1785 medlem av Det kgl. norske Vidensk. Selskab. Blandt hans publikationer skal nævnes: De fire evang. paa grønlandsk 1744, Ny test. paa grønlandsk 1766, Grønlandsk ordbog 1760, Grønlandsk grammatik 1760, 2den kontinuation av Relationerne (om Grønland) 1741, Efterretn. om Grønland, 1788.90

Gift 1° 7 jul. 1742, Trinitatis kirke i København89 med

Elisabeth Maria Frauen
Født 5 dec. 171891.
Død 18 jul. 175291.
     Datter af Marcus Haggæus Frauen.

Gift 2° 27 jul. 1753, Holmens kirke i København89 med

Marie Christine Thestrup
Født 5 nov. 173591.
Død 25 aug. 1768, København91.
     Datter af Christian Frandsen Thestrup og Karen Larsdatter Fogh.

Gift 3° 12 apr. 1771, Frue Kirke i København89 med

Christiane Amalie Thestrup
Født 18 dec. 174491.
Død 1 dec. 1795, Frederiksberg91.
     Datter af Christian Frandsen Thestrup og Karen Larsdatter Fogh.

Børn af Povel Hansen Egede og Elisabeth Maria Frauen:

131.45.Gjertrud Kirstine Egede, f. 1748, Vartov forsamling i København, d. 1816, «Lille Egedes Minde» i Nørre Alslev på Falster

Børn af Povel Hansen Egede og Marie Christine Thestrup:

132.45.Karen Egede, f. 1754, Vartov, d. 1800, København
133.45.Elisabeth Marie Egede
134.45.Hans Christian Egede, f. 1757, København, d. 1782
135.45.Christian Thestrup Egede
136.45.Christian Thestrup Egede, f. 1761, København, d. 1803, København
137.45.Laurentius Egede
46.13.
Niels Rasch Egede
Født 1710, Kabelvaag (Vaagen)91,91.
Død 31 aug. 1782, København91.
     I Grønland 1721-36 og 39-43; 1745-57 Vejer og Maaler i Aalborg, 1759-62 Købmand og Bestyrer af Egedesminde, 1764 kar. Kaptejn, dek. 1774 med Med. pro meritis, 1762-76 Bestyrer af Holsteinsborg.91
     Opholdt sig med forældrene paa Grønland fra 1721. Da alle embedsmænd og funktionærer hjemkaldtes ifl. kgl. resolution 1731, blev han kjøbmand i Godthaab og bragte ved sit personlige venskapsforhold til befolkningen handelen i veiret. 1736 hjemreiste han med faren, men utgik paany til Grønland i Jac. Severins tjeneste og var kjøbmand i Godthaab 1739-40, i Christianshaab 1740-43. Efter hjemkomsten utgav han «3die Continuation af Relationerne (om Grønland) 1739-43». Efter at ha søkt en række embeder og bestillinger i Danmark og Norge blev han 8. jan. 1745 beskikket til overvraker, veier, maaler og postmester i Christiansand, men forflyttedes allerede 15. sept. samme aar til veier, maaler og vraker i Aalborg. Her kunde han imidlertid ikke ret føle sig tilfreds. Grønland drog ham bestandig, og han gjorde flere forsøk paa igjen at bli knyttet dertil. Saaledes indgav han 1754 et forslag til hvalfangst fra Christianshaab, som enten skulde financieres av kongen eller av et privat aktieselskap i Aalborg. Der førtes flere forhandlinger herom, men uten resultat. 1757 søkte Niels Egede imidlertid avsked fra sit embede og drog 1759 til Grønland for at anlægge en ny koloni mellem Holsteinsborg og Diskobugt. Han døpte den Egedesminde efter sin far og virket her som kjøbmand og missionsarbeider til 1762, da han forflyttedes til Holsteinsborg for der tillike at lede hvalfangsten. 1764 reiste han paa besøk til Danmark og fik samme aar titel av kaptein av infanteriet. 19. juli 1767 kom han atter til Holsteinsborg «tillige med fruen, jomfrue daater og pige, og ere disse de første europæiske fruentimmere, som nogensinde have været paa Holsteinsborg» (Glahn). Efter dette har altsaa familien ikke været med paa Grønland den forrige gang. 1774 belønnedes han med medaljen «pro meritis», et guldrepeterur fra kongen og en egenhændig takkeskrivelse fra arveprins Frederik. 1776 overgav han bestyrelsen av Holsteinsborg handel til sin søn, som blev boende ved stedet som «forvalter over materialierne og inventario samt tilsynshavende ved hvalfangsten» med aarlig løn 200 rdl. og 2 ß for hvert fat spæk. 1781 reiste han endelig tilbake til Kjøbenhavn, hvor han døde 31. aug. 1782.92

Gift 31 mar. 1746, Holmens kirke i København93 med

Elisabeth Eleonore Brun
Født 1721, København91.
Død 8 jul. 1785, København91.
     Datter af Jørgen Frederik Brun og Lovise Jantzen.

Børn af Niels Rasch Egede og Elisabeth Eleonore Brun:

138.46.Hans Nielsen Egede
139.46.Jørgen Frederik Egede, d. 1807, Neksø paa Bornholm
140.46.Povl Nicolai Egede
141.46.Gerhard Ludvig Egede, d. 1756, Aalborg
142.46.Mette Elisabeth Egede
143.46.Gjertrud Lovise Egede, d. 1794, Asminderød (i Nordsjælland ?)
47.13.
Kirstine Matthea Rasch Egede
Født 13 aug. 1715, Kabelvaag91,93.
Død 19 apr. 1786, Kjøbenhavn91,93.
     Priorinde i Budolphi Kloster.91

Gift 27 nov. 174394 med

Lauritz Jacobsen Alsbach
Født 5 okt. 1712, Laurvik91,94.
Begravet 12 nov. 1762, Stubbekjøbing91,94.
     Søn af Jacob Alsbach og Mettea Dau.
     Missionær ved Christianshaab, Præst i Stubbekjøbing.91
     1733 privat dimittert til universitetet av sogneprest Schjelderup i Lardal, 27. okt. 1738 cand. theol. med non, prædiket til dimis 24. feb. samme aar med laud., bestemte sig paa sin stedfars Hans Egedes opfordring for Grønland og ordinertes 11. mars 1739. Missionær i Christianshaab 1739-43. Efter hjemkomsten blev han 14. feb. 1744 sogneprest i Vardal, men fik 18. sep. 1750 tilladelse til at bytte embede med sogneprest Niels Glatved i Stubbekjøbing paa Falster, hvor han døde 1762, nedsat 12. nov. i kirken «i sin aabne begravelse i choret».95

Børn af Kirstine Matthea Rasch Egede og Lauritz Jacobsen Alsbach:

144.47.Hans Egede Alsbach, d. 1783, Kjøbenhavn
145.47.Caspar Eggert Thrane Alsbach, d. 1794, Kjøbenhavn
48.13.
Petronelle Egede
Født 8 nov. 1716, Kabelvaag91,95.
Død 5 feb. 1805, Værslev ved Kalundborg91.

Gift 24 jan. 1741, Trinitatis kirke i København94 med

Jørgen Saabye
Født 11 jun. 1707, Tistrup ved Aarhus91.
Død 176791.
     Sognepræst til Strynø, Aagerup og Kirkerup ved Roskilde.91

Børn af Petronelle Egede og Jørgen Saabye:

146.48.Hans Egede Saabye, f. 1746, Strynø ved Svendborg, d. 1817, Udby paa Fyen
147.48.Mette Elisabeth Saabye, f. 1753, Strynø ved Svendborg, d. 1832
49.15.
Nille Nielsdatter Rasch

Gift _____med

Frørup
     Glassmester i Frørup i Bergen.

Børn af Nille Nielsdatter Rasch og Frørup:

148.49.Frørup
149.49.Frørup

Generation 6.

50.17.
Anne Margrethe Gabrielsdatter Røgov
Født 19 jun. 170041.
51.17.
Lena Cathrine Gabrielsdatter Røgov
Døbt 170196,41.
52.17.
Gabrichen Gabrielsdatter Røgow
Døbt 170397,41.
53.19.
Margrethe Anfinnsdatter Røg
Født 171098.
Død før 174499.
54.19.
Hans Anfinnsen Røg
Født 171398.
Død 1744, Forulykket på sjøen 1744.98.
     Skifte 24 mai 1744, Sommersel i Hamarøy.42,98Arvinger var hans mor Margrethe Hansdatter Rafn, Mad. på Tjelde i Ofoten gift med Hans Rasmussen Warberg og hans søskene: Gabriel Anfindsen Røg i Ofoten; Augustinus Anfindsen Røg i Ofoten; Niels Anfindsen Røg; Johanna Anfindsdatter Røg, enke på Rensaa i Senjen fgd.; Ingebor Anfindsdatter; Karen Anfindsdatter; Anne Cathrine Anfindsdatter..
55.19.
Gabriel Anfinnsen Røg
Født 171598.
56.19.
Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171730.
Død 180030.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 149, folio 669b..

Gift 1° omkring 174030 med

Peder Anderssen Harr
Født 1703, Tovik, Skånland.30.
Død 174430.
     Søn af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.

Gift 2° omkring 174930 med

Ole Hanssen
Født 1689, Engenes.30.
Død 175430.
     Søn af Hans Olsen og Berit Tollevsdatter.
     Skifte 1752-1754, Grov, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 6, folio n66..
     Skifte 1753-1767, Grov, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 141, folio 99..

[Gift 1° 1722 med Synnøve Pedersdatter; Gift 2° omkr. 1749 med Johanna Anfinnsdatter Røgh (1717 - 1800)].

Gift 3° 175630 med

Kristoffer Kristoffersen Normann
Født 173030.
Død 178830.
     Søn af Christopher Evensøn Normann og Marithe Steffensdatter.
     ? Er vel søn af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1788-1798, Grov, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 146, folio 45b..

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Ole Hanssen:

150.56.Hans Olsen, f. 1745, Skånland., d. 1785
151.56.Margrete Olsdatter, f. 1749, Skånland.
152.56.Anne Olsdatter, f. 1751, d. 1752
153.56.Peder Olsen, f. 1753, d. 1753

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Kristoffer Kristoffersen Normann:

154.56.Kristoffer Even Normann, f. 1757, d. 1757
57.19.
Augustinus Anfinnsen Røg
Født 172098.
     Fra ham nedstammer som 6. slektsledd kjøpmann i bydelen Fagernes, Narvik, August Røgh, født 1905. Skriver sitt navn med 'h' som hans far gjorde.98
     Sommersel, Hamarøy.100

Gift 1752100 med

Rebecca Jørgensdatter (Brems?)
Født omkring 1715101,102.
Død 1800.
     Datter af Jørgen Olsen og Signild Olsdatter Brems.

[Gift 1° 1752 med Augustinus Anfinnsen Røg (f. 1720); Gift 2° med Knut Axelsen].
58.19.
Ingeborg Anfinnsdatter Røg
Født 172298.
59.19.
Niels Anfinnsen Røg
Født 172698.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.98

Gift 176051 med

Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.103.
     Datter af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.

Børn af Niels Anfinnsen Røg og Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech):

155.59.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. _____
156.59.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
60.19.
Karen Anfinnsdatter Røg
Født 172698.
Begravet 3 jan. 1761104,105.
     Hun hadde fem barn, som har stor efterslekt i Ofoten. Hos efterslekten forekommer Røg ofte som mellemnavn, også skrevet med 'k' - altså Røk.98
     Skifte 176142.

Gift 3 jan. 1754106 med

Ole Knudsen Aas
Født 23 okt. 172598.
Død 24 jan.98.
     Søn af Knud Ingebrigtsen Aas og Kirsten Pedersdatter.
     Skipper og gårdbruker på Bjelgam i Ofoten.98
     Hans giftermål med Maren Pedersdatter (Hønnichen) se ikke oppført i Evenes, hvilket må betyde at de er blevet gift på hendes hjemsted. Deres 3 eldste fellesbarn ses heller ikke oppført i Evenes.107
     Skifte 179342.

[Gift 1° 3 jan. 1754 med Karen Anfinnsdatter Røg (f. 1726); Gift 2° 1761 med Maren Pedersdatter (Hønnichen?) (1739 - 1807)].

Børn af Karen Anfinnsdatter Røg og Ole Knudsen Aas:

157.60.Knud Olsen Aas
158.60.Hans Olsen Aas, f. 1755
159.60.Kirsten Olsdatter Aas, d. 1838, Dyrøy.
160.60.Anfind Røgow Olsen Aas, d. 1830
161.60.Margrethe Olsdatter Aas, f. 1759, d. _____
162.60.Karen Olsdatter Aas
61.19.
Anna Catrine Anfinnsdatter Røg
Født 172998.
     Hun sies å ha bodd på Tårstad i Ofoten, muligens gift med Jonas Erlandsøn. Men da deres barn er oppført under navnet Hartvigsen tyder det på at hun har vært gift før med en mann av dette navn.98

Gift _____med

Hartvig Larsen Aas
Født 1727108.
Død 1767108.
     Søn af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.

Børn af Anna Catrine Anfinnsdatter Røg og Hartvig Larsen Aas:

163.61.Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas, f. 1761
62.20.
Rasmussen Schjelderup
Født 1707.
Død 1708.
     Död straks efter födselen.53
63.20.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1708.
Død 1709.
     Död straks efter födselen.53
64.20.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1709.
Død 1710.
65.21.
Maren Christensdatter Krog
     Død ung.109
     Er ikke nevnt i farens skifte 30. aug. 1726.56
66.21.
Ole Augustinus Christensen Krog
     Død ung.109
67.21.
Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
     Barnløs.56

Gift _____109med

Christen Nielsen (Michelsen?) Holst
     Paa Sund i Bergens Stift.109
     Klokker i Sund ved Bergen.56
68.21.
Anne Dorothea Krog
     Barnløs i begge ekteskap.56

Gift 1° _____57med

Johan Christian Schult
     Hattemaker i Trondhjem.56

Gift 2° _____109,57med

Andreas (Anders) Caspar(sen) Hammer
     Kiøbmand i Tronhiem.109
     «bror av salig madame Rested».56
69.21.
Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog
Født 1716110,30.
Død 1756, 40 år gl.56,30.

Gift omkring 173930 med

Gabriel Anderssen (Rold)
Født 170730.
Død 176230.
     Søn af Anders Baltsersen.
     Rollnes, Ibestad. Kongsnes, Torsken.

[Gift 1° omkr. 1739 med Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog (1716 - 1756); Gift 2° med Kirsten Jørgensdatter].

Børn af Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog og Gabriel Anderssen (Rold):

164.69.Ingeborg Sofie Gabrielsdatter, f. 1740, d. 1759
165.69.Mette Maria Gabrielsdatter, f. 1742, Astafjord., d. 1779, Trondenes.
166.69.Anders Gabrielsen, f. 1742
167.69.Augustinus Røgh, f. 1749, d. 1836
168.69.Christen Gabrielsen Krog, f. 1751, Astafjord., d. 1814, Trondenes.
169.69.Johan Christian Schult Gabrielsen, f. 1752
70.22.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.51.
Død 1786, Tovik, Trondenes.51.
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Gift omkring 174451 med

Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.111,51.
Død 1768, Tovik, Trondenes.51.
     Datter af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye).

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter:

170.70.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Trondenes., d. 1802, Nordland.
171.70.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
71.22.
Augustinus Nielsen Schjelderup
Født 1714, Tovik, Trondenes.51.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.51, begravet 17 dec. 1797, 3de søndag i advent 1797, 83 år gl.112.
     Gårdbruker på Tennevik i Trondenes.

Gift 23 sep. 1745112 med

Johanna Margrethe Sparboe
Født 1724, Vika, Trondenes.51.
Død 21 apr. 1793, Tennevik, Trondenes.112,51.
     Datter af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.

Børn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe:

172.71.Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1746, Tennevik, d. 1746
173.71.Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup), f. 1747, Tovik
174.71.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1749, Tennevik, d. 1751
175.71.Niels Augustinussen Schjelderup, f. 1751, Trondenes., d. 1811, Nordland.
176.71.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1753, Tennevik, d. 1817
177.71.Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup, f. 1755, Trondenes.
178.71.Hans Augustinusen Schjelderup, f. 1758, Tennevik, d. 1809
179.71.Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1760, Tennevik, d. 1772
180.71.Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1763, Tennevik, d. _____
72.23.
Johannes Rafn
Født 1712, Trondenes.60.
Død 22 mar. 1784, Grønland ved Kristiania.60.
     Da moren døde ved hans fødsel, vokste han opp hos bestefaren, Hans Rasmussen Rafn på Røkenes. Siden kom han til Bergen på skole, blev utdannet som styrmann [og] reiste i handelsforretning til Vardøhus, da denne festning blev bygd, opholdt sig i England i 5 år. I 40 års alderen bosatte han sig i Kristiania, hvor han døde som Bordskriver på Grønland.60

Gift 22 mar. 1753, Aker.60 med

Anne Iversdatter
Født omkring 1724.
Død 1807, Kristiania.113,60.
     Datter af Iver Nilsen og Marthe Syversdatter.
     Iver Nilsen tvang sin datter Anne Marie, som allerede hadde avslått et par gode tilbud, til å ekte Johannes Rafn, idet han sa: "Du brammer vist efter Bjeldekoen til du får Studerumpen". Ekteskapet blev dog lykkelig, da begge ektefeller var bra mennesker.60

Børn af Johannes Rafn og Anne Iversdatter:

181.72.Hans Rafn, d. 1759
182.72.Carl Rafn, d. 1757
183.72.Andreas Rafn, d. 1759
184.72.Hans Rafn, d. omkr. 1766
185.72.Marthe Marie Rafn, f. 1763, Kristiania., d. 1829
186.72.Abel Cathrine Rafn, f. 1767
73.24.
Michael Andreas Fierslev
Født omkring 170822.
Begravet 24 feb. 1786, Trondhjem22.
     1727 sælger han for 100 Rdlr. sin Fædrenegaard Huseby, 1733 er han Bergensborger som Ølhandler i Nordlandene, 1737 Købmand paa Torvet i Bergen, senere Skriver hos Sorenskriver Roested i Fossum, 1762 er han Bruger af Gaarden Rein, faar 1761 Skøde paa Gaarden Lund i Stod, men sælger den atter 1767 dog med Forbehold af livsvarigt Ophold og Fodring af nogle Kreaturer. 1772 er han konstitueret Lensmand.22

Gift 1° 29 apr. 1733, Bergen22 med

Alida (Alhed) Bastiansdatter Wartman
Født omkring 171222.
Begravet 30 jun. 1735, "Michel Andreas Ferslefs kone", Domkirken i Bergen.114,22.
     Hendes 2 Døtre arvede hver 66 Rdlr. efter hende.22

Gift 2° 13 sep. 1736, Bergen22 med

Giertrud Dorothea Lorentzen
Født omkring 171822.
     Datter af Claus Henning Lorentzen og Anna Jensdatter Randulf.

Børn af Michael Andreas Fierslev og Alida (Alhed) Bastiansdatter Wartman:

187.73.Mille Sophie Fierslev
188.73.Ingeborg Sophie Fierslev

Børn af Michael Andreas Fierslev og Giertrud Dorothea Lorentzen:

189.73.Anna Randulf Fierslev
74.25.
Andreas Fersleff
Døbt 23 nov. 1728, Nykirken i Bergen22.
Død før 176322.
     Levede 1741, men var død før 1763 uden at efterlade sig Livsarvinger.22
75.25.
Anna Malene Fersleff
Født 12 mai 1731, Grønland22.
Død 2 aug. 1795, Helsingør22.
76.25.
Adelus Kirstine Fersleff
Født omkring 1733, Grønland22.
Begravet 5 sep. 1770, Helsingør22.
     Var værkbruden og vanfør. Optoges 31. aug. 1764 som Lem i Helsingørs Hospital, hvor hun døde. Ugift.22
77.25.
Thomas Fersleff
Født omkring 1734, Grønland22.
Død før 179022.
     Død før 1790 uden at efterlade sig Livsarvinger. Fik 14. juni 1761 Borgerskab som Urtekræmmer i København.22
78.25.
Johan Ludvig Fersleff
Døbt 29 dec. 1741, Sct. Olai Kirke i Helsingør22.
Begravet 1 feb. 1774, Sct. Olai Kirke i Helsingør22.
     1763 var han Underofficer ved det sønderjyske Nationalregiment.22
79.25.
Anna Marie Fersleff
Døbt 27 nov. 1742, Sct. Olai Kirke i Helsingør22.
Død 28 jun. 1793, Helsingør22.
     Død i Helsingør af Brystsyge og opholdt sig da hos Svogeren, Købmand Gradman. Boets Indtægt var 21 Rdlr., dets Udgift 84 Rdlr.22

Gift _____med

Bergman
Død før 180422.
     Regeringsraad i Stettin, hvor han opholdt sig ved Hustruens Død.22
80.25.
Sophia Amalia Fersleff
Døbt 23 dec. 1744, Sct. Olai Kirke i Helsingør22.
Begravet 2 apr. 1808, Helsingør (Sct. Marie Kbg.)22.
     Ved Testamente af 25. nov. 1805 skænkede hun sin Søsterdatter Christine Eleonora Gradman 1000 Rdlr. og hele sit Indbo. Til Deling mellem hendes Søstre eller deres Arvinger kom 10516 Rdlr.22

Gift 2 okt. 1765, Sct. Olai Kirke i Helsingør22 med

Christian Gotlieb Ochsen
Født 173322.
Begravet 28 jun. 1805, Helsingør (Sct. Marie Kbg.)22.
     Købmand.22
81.25.
Maren Fersleff
Født 27 feb. 1748, Helsingør22.
Død 5 nov. 1810, Helsingør22.

Gift 23 feb. 1780, Sct. Olai Kirke i Helsingør22 med

Peter Møller
Født 3 dec. 1732, Thisted22.
Død 8 apr. 1790, Helsingør22.
     Søn af Niels Andersen Møller og Lucie Pedersdatter.
     Kontrolør ved Toldboden i Helsingør. Ved et Indskud paa 560 Rdlr. i den alm. Enkekasse havde han sikret sin Enke en aarlig Pension af 200 Rdlr.22
82.25.
Frederica Louise Fersleff
Døbt 19 mai 1749, Sct. Olai Kirke i Helsingør22.
Død efter 182022.

Gift 19 aug. 1772, Sct. Olai Kirke i Helsingør22 med

Isaac Gløerfelt
Døbt 30 jul. 1742, Assens22.
Begravet 15 dec. 1803, Helsingør (Sct. Olai Kbg.)22.
     1722 er han Postsekretær, senere Postdirektør og svensk Generalkonsul.22
83.25.
Jacobina Fersleff
Døbt 8 sep. 1750, Sct. Olai Kirke i Helsingør22.
Død 14 sep. 1816, Helsingør22.

Gift 27 jun. 1792, Sct. Olai Kirke i Helsingør22 med

Georg Gustav Segelin
Født omkring 175622.
Død 31 jan. 1820, Helsingør22.
     Ved sin Vielse er han Handelsbetjent, 1801 Vinkyper hos Svogeren, Købmand Gradman, ved sin Død Vintappersvend. Boets Overskud var 1189 Rdlr. S. og T., hvoraf den ene Halvdel skulde tilfalde Købmand A. Gradmans Børn og den anden Enkefru Generalkonsulinde Gløerfelt.22
84.25.
Jens Jacob Fersleff
Døbt 26 jul. 1754, Sct. Olai Kirke i Helsingør22.
Begravet 1 okt. 175422.
85.25.
Anne Kierstine Fersleff
Døbt 10 jun. 1756, Hjemmedaaben, konf. i Sct. Olai Kirke, Helsingør22.
Begravet 29 dec. 175622.
86.25.
Karen Fersleff
Døbt 10 jun. 1756, Hjemmedaaben, konf. i Sct. Olai Kirke, Helsingør22.
Begravet 27 jan. 1792, Helsingør22.

Gift 25 apr. 1783, Sct. Olai Kirke i Helsingør22 med

Adam Gotlieb Gradman
Født omkring 175122.
Død 19 mar. 181822.
     Købmand.22
87.26.
Adelus Hansdatter
Født omkring 173564.

Gift _____64med

Peder Olsen
Født omkring 172564.
     Tranøyhals.64
88.26.
Jens Nibe Hansen
Født 173764.
Død 180764.
     Død ugift, bodde som innerst på foreldrenes gård i Skogshamn, Dyrøy.64
89.26.
Hans Kristian Hansen
Født 1739, Skogshamn, Dyrøy.64.
Død 16 aug. 1807, Solberg, Sørreisa..

Gift 1775115 med

Marit Jakobsdatter Winther
Født omkring 1735, Nordstraumen, Sørreisa.116.
Død 3 sep. 1807, Solberg, Sørreisa..
     Datter af Jacob Jacobsen Winther og Karen Jørgensdatter Brems.

[Gift 1° 21 dec. 1757 med Fredrik Vilhelm Olsen (1735 - 1773); Gift 2° 1775 med Hans Kristian Hansen (1739 - 16 aug. 1807)].
90.26.
Johan Hansen
Født 174164.
Død 27 dec. 176564.
     Omkom ved kullseiling 3. juledag 1765.64
91.26.
Dorthe Sofie Hansdatter
Født omkring 174364.

Gift 1780, Dyrøy ?64 med

Kristen Nilsen (Woll)
Født 173151.
Død 181151.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.

[Gift 1° omkr. 1770 med Mette Maria Gabrielsdatter (1742 - 1779); Gift 2° 1780 med Dorthe Sofie Hansdatter (f. omkr. 1743)].

Børn af Dorthe Sofie Hansdatter og Kristen Nilsen (Woll):

190.91.Dødfødt, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
191.91.Berte Helene Kristensdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1820, Trondenes.
92.26.
Berte Helene Hansdatter
Født 174564.
Død 27 dec. 176564.
     Omkom sammen med broren Johan, 3. juledag 1765.64
93.26.
Jørgen Fredrik Hansen
Født 174764.
Død 178664.
     Død ugift 1786 av «spedalskhed eller saltflod».64
94.26.
Mikkel Hansen
Født 1748, Skogshamn, Dyrøy.64.
Død 182964.
     Overtok foreldrenes gård på Skogshamn, Dyrøy.64

Gift _____64med

Kirsten Olsdatter Aas
Døbt apr. 1757, Evenes.117,118.
Død 1838, Skogshamn, Dyrøy.64.
     Datter af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.

Børn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas:

192.94.Hans Kristian Mikkelsen, f. 1784, Dyrøy., d. 1785
193.94.Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
194.94.Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?), f. 1787, Dyrøy.
195.94.Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen, f. 1789, Dyrøy., d. 1859, Dyrøy.
196.94.Johan Fredrik Mikkelsen, f. 1791, Dyrøy., d. 1810
197.94.Karen Malena Røgh Mikkelsdatter, f. 1792, Dyrøy.
198.94.Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?), f. 1794, Dyrøy.
95.27.
Signild Kristoffersdatter Heitmøller
Født 1760, Å, Tranøy.119,65.
     I 1770 oppholdt hun seg på Rubbestad, Dyrøy.119

Gift 177924 med

Torgeir Reinholtsen
Født 1748, Djupvik, Dyrøy.119.
Død 1779119.
     Søn af Reinholt Torgersen og Signild Jonsdatter Nibe.
     Bosatt på Hemmingsjord, Sørreisa.119
96.28.
Elisabeth (Lisbeth) Sørensdatter Heitmøller
Født 174766.
Død 178566.
     Skifte 1785-1789, Vinje, Dyrøy Tinglag.16protokollnr. 144, folio 207b..

Gift 177866 med

Martinus Johansen
Født 174766.
Død 181266.
     Fra Løksebotn. Bruker av Store Vinje, Dyrøy. Etterslekt.
97.28.
Hedvig Sørensdatter Heitmøller
Født 174966.
Død 177266.
     Død ugift.66
98.28.
Fredrika Sørensdatter Heitmøller
Født 175166.
Død 183366.

Gift _____66med

Jens Kristiansen
     Bruker av Store Vinje, Dyrøy. Etterslekt.
     Skifte 1804-1805, Vinje, Dyrøy Tinglag.16protokollnr. 149, folio 553b..
99.28.
Petrika Sørensdatter Heitmøller
Født 175266.
Død 175266.
100.29.
Rasmus Brems Frederiksen
Døbt 6 jan. 1754, Lenvik kirke120.
101.29.
Jens Schildrup Frederiksen
Født 15 apr. 1756, Finfjord/Finnjord i Lenvik120, døbt 25 apr. 1756, Lenvik kirke120.
102.29.
Elisabeth Petrica Fredrichsdatter
Født 9 jul. 1757, Finfjord/Finnjord i Lenvik120, døbt 17 jul. 1757, Lenvik kirke120.
103.29.
Jørgen Ernestus Friderichsen
Født 15 nov. 1759120, døbt 25 nov. 1759, Lenvik kirke120.
104.29.
Martinus Fredriksen
Født 1762, Finfjord/Finnjord i Lenvik120, døbt 30 mai 1762, Lenvik kirke120.
105.29.
Maria Fredriksdatter
Født 1764, Finfjord/Finnjord i Lenvik120, døbt 29 apr. 1764, Lenvik kirke120.
106.29.
Anne Fredriksdatter
Født 1764, Finfjord/Finnjord i Lenvik120, døbt 29 apr. 1764, Lenvik kirke120.
107.31.
Nils Rasmussen Rasch
Født 172630.
Død 178730.
     ?? GÆTTERI - ER HAN SØN AF RASMUS RASMUSSEN PÅ FORSÅ i ASTAFJORD ??
     Fornes, Skånland, Astafjord.
     Skifte 1785-1789, Fornes, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 144, folio 392b..

Gift 175530 med

Sølvi Hansdatter Lind
Født 172730.
Død 179930.
     Datter af Hans Hanssen Lind og Mette Nilsdatter Ærboe.
     ?? DATTER AF HANS HANSSEN LIND PÅ Å I LAVANGEN ??
     Hilmar Eriksen skriver at hun er datter af Hans Hanssen på Myrland i Gratangen. Tore Meyer skriver at hendes forældre er ukendte.

Børn af Nils Rasmussen Rasch og Sølvi Hansdatter Lind:

199.107.Anne Bergitta Nilsdatter Rasch, f. 1756, d. 1756
200.107.Berit Maria Nilsdatter Rasch, f. 1758, d. 1813
201.107.Rasmus Nilssen Rasch, f. 1760, d. 1792
202.107.Hans Vilhelm Nilssen Rasch, f. 1762
203.107.Nils Vinter Nilssen Rasch, f. 1765, Astafjord., d. 1827
204.107.Karen Kirstina Nilsdatter Rasch, f. 1769, Astafjord.
108.31.
Nella Eriksdatter
Født 1734, Forså indre, Ibestad30.

Gift omkring 177230 med

Hans Halvorsen
Født 1745, Vik, Ibestad30.
     Søn af Halvor Olsen og Kirsten Olsdatter.
     Gårdbruker på Finnsæter, Berg i Trondenes.30
109.31.
Gjertrud Eriksdatter
Født 1737, Forså indre, Ibestad30.
     Gift på Berg i Trondenes.30
110.32.
Nils Kristoffersen Rasch
Født 1730, Elvenes, Skånland30.
Død 178030.
     Gårdbruker på Marskard, Skånland i Astafjord. EFTERSLÆGT.

Gift 23 dec. 1764, Lenvik kirke121,120 med

Margrethe Rasmusdatter
Født 173930.
Død 181230.
     Bosatt 1764 på Bjorelven (i Lenvik ?).120

[Gift 1° 23 dec. 1764 med Nils Kristoffersen Rasch (1730 - 1780); Gift 2° 1782 med Jens Rasmussen (1754 - 1818)].

Børn af Nils Kristoffersen Rasch og Margrethe Rasmusdatter:

205.110.Elen Kirstina Nilsdatter, f. 1776, Skånland, d. 1814
111.32.
Malena Kristoffersdatter Rasch
Født 1734, Djupvik30.
Død 180030.
     EFTERSLÆGT.

Gift 176230 med

Paul Jansen
Født 1724, Åkenes, Gratangen.30.
Død 180430.
     Søn af Jan Hermansen og Marit Paulsdatter.
     Marskard, Skånland, Astafjord.
     Skifte 1804-1805, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 149, folio 602..
112.32.
Abraham Kristoffersen
Født 1737, Elvenes, Skånland30.
Død 176930.
     Gårdbruker på Elvenes, Skånland i Astafjord.

Gift 176230 med

Kirstina Andreasdatter Boysen
Født 173630.
     Datter af Anders Boysen og Margrethe Ibsdatter.

[Gift 1° 1762 med Abraham Kristoffersen (1737 - 1769); Gift 2° med Søren Tygesen Trane (1716 - 1776)].

Børn af Abraham Kristoffersen og Kirstina Andreasdatter Boysen:

206.112.Andreas Abrahamsen, f. 1763, Skånland, d. 1763
207.112.Nils Kristian Abrahamsen, f. 1764, Skånland
113.32.
Tomas Kristoffersen
Født 1744, Elvenes, Skånland i Astafjord30.
Død 179030.
     Gårdbruker på Årbostad, Ibestad.

Gift 177530 med

Anna Dortea Hansdatter
Født 1736, Laberg, Salangen30.
Død 180230.

[Gift 1° 1775 med Tomas Kristoffersen (1744 - 1790); Gift 2° 1761 med Ole Pedersen (1732 - 1773)].

Børn af Tomas Kristoffersen og Anna Dortea Hansdatter:

208.113.Marta Kirstina Tomasdatter, f. 1777, Ibestad, d. 1787
114.33.
Nicolai Nielsen Rasch
Født 172514.
Død før 172914.
115.33.
Nicolai Nielsen Rasch
Døbt 3 sep. 1729, Trondhjem70.
Død 26 nov. 1781, Skydebierg122.
     I sin Ungdom blev han sendt til Bergens latinske Skole, hvorfra han 1751 deponerede. 1752 tog han den philosophiske og 1753 den theologiske Examen. 1754 blev han kaldet til Missionair på Frederikshåb i Grønland, og dertil i Martii indviet af Biskop Harboe. 1761 den 26de Maji blev han af Kongen kaldet til Sogneprest i Skydebierg og Orte [i Fyens Stift]. I de sidste 8 Aar, fra den 15de Septbr. 1773 indtil sin Død, maatte han for Skrøbeligheds Skyld holde Hr. Bonde Ferslev som Capellan pro Persona. [Se H. Ostermann.]70,122

Gift 13 mar. 1754123 med

Catharina Belvard

Børn af Nicolai Nielsen Rasch og Catharina Belvard:

209.115.Niels Frederik Rasch
116.35.
Anna Hansdatter Rasch
Født 1734, Djupvik, Skånland30.
Død 180030.
     Skifte 1804-1805, Breivoll, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 149, folio 638b..

Gift 176330 med

Hans Olsen Ærboe Bagge
Født 1736, Breivoll, Ibestad.30.
Død 181030.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Breivoll, Ibestad.

[Gift 1° 1763 med Anna Hansdatter Rasch (1734 - 1800); Gift 2° med Ermegård Kristensdatter (1782 - 1843)].
117.35.
Jørgen Hanssen Rasch
Født 1743, Djupvik, Skånland i Astafjord30.
Død 180630.
     Gårdbruker på Elvenes, Skånland i Astafjord.

Gift 177330 med

Anne Dortea Johnsdatter
Født 1744, Elvebakken30.
Død 179630.
     Datter af John Jansen og Vendel Nilsdatter.
     Etterslekt, 4 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".

Børn af Jørgen Hanssen Rasch og Anne Dortea Johnsdatter:

210.117.Synnøve Margrete Jørgensdatter Rasch, f. 1781
118.35.
Maren Hansdatter Rasch
Født 1745, Djupvik30.
119.35.
Tomas Hanssen Rasch
Født 1747, Djupvik30.
Død 180830.
     Gårdbruker på Djupvik, Skånland.

Gift 1° 177630 med

Marit Johansdatter
Født 1746, Lilleskog, Ibestad.30.
Død 180230.
     Datter af Johan Hanssen og Marit Kristiansdatter.
     Skifte 1804-1805, Djupvik, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 149, folio 600b..

Gift 2° 180230 med

Anne Katrine Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik, Lavangen.30.
Død 185230.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Tomas Hanssen Rasch (1747 - 1808); Gift 2° 1808 med Jens Bårdsen (1773 - 1852)].

Børn af Tomas Hanssen Rasch og Marit Johansdatter:

211.119.Johan Tomassen Rasch, f. 1777, Skånland.
212.119.Hans Kristian Tomassen Rasch, f. 1779, Skånland., d. 1806
213.119.Anna Bergitta Tomasdatter Rasch, f. 1781, Skånland., d. 1812
214.119.Synnøve Maria Tomasdatter Rasch, f. 1785, Skånland., d. 1807

Børn af Tomas Hanssen Rasch og Anne Katrine Olsdatter Trane:

215.119.Marta Maria Tomasdatter Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1886
120.35.
Kirsten Hansdatter Rasch
Født 1752, Djupvik30.
Død 182330.

Gift 1° 177330 med

Hans Ediassen
Født 1742, Røkenes, Lavangen30.
Død 180130.
     Søn af Edias Jørgensen og Barbro Pedersdatter.
     Gårdbruker på Røkenes, Lavangen. EFTERSLÆGT.
     Skifte 1804-1805, Røkenes, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 149, folio 642b..

Gift 2° 180930 med

Peder Kristensen
Født 1758, Rød, Lavangen30.
Død 183130.
     Gårdbruker på Å i Lavangen.

[Gift 1° 1809 med Kirsten Hansdatter Rasch (1752 - 1823); Gift 2° 1784 med Tora Hansdatter (1751 - 1807)].
121.35.
Nils Berg Rasch
Født 1754, Djupvik30.
Død 177530.
122.35.
Kristoffer Hanssen Rasch
Født 1761, Djupvik30.
Død 184230.

Gift 1° 179430,51 med

Marit Sakariasdatter Mørch
Født 1766, Sørrollnes, Trondenes.51.
Død 1797, Sørrollnes, Trondenes.51.
     Datter af Sakarias Hanssen Mørch og Anne Marie Jakobsdatter.
     Konfirmert 1785

Gift 2° 180030 med

Ingeborg Hansdatter
Født 1774, Sørrollnes, Trondenes30.
     Datter af Hans Kristensen og Anne Johanna Larsdatter.

[Gift 1° med Halsten Hanssen; Gift 2° 1800 med Kristoffer Hanssen Rasch (1761 - 1842)].

Børn af Kristoffer Hanssen Rasch og Ingeborg Hansdatter:

216.122.Marta Bergitta Kristoffersdatter Rasch, f. 1800, Trondenes
123.35.
Julianna Hansdatter Rasch
Født 1764, Djupvik30.
124.35.
Hans Hanssen Rasch
Født 1767, Djupvik30.
125.35.
Aron Hanssen Rasch
Født 1770, Djupvik30.
     Kom til Tovik, Skånland i Trondenes.
126.37.
Søren Danielsen
Født 1741, Djupvik30.
Død 179830.
127.37.
Tomas Danielsen
Født 1743, Djupvik, Skånland.30.
Død 180830.
     Gårdbruker på Djupvik, Skånland i Astafjord. EFTERSLÆGT.

Gift 177130 med

Dorte Andersdatter
Født 1735, Gamvik, Lavangen.30.
Død 181230.
     Datter af Anders Jenssen og Marit Hansdatter.

Børn af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter:

217.127.Maren Margrete Tomasdatter, f. 1771, Skånland., d. 1843
218.127.Anna Kirstina Tomasdatter, f. 1774, Skånland., d. 1836
219.127.Marit Tomasdatter Rasch, f. 1777, Skånland., d. 1838
220.127.Hans Andreas Tomassen, f. 1780, Skånland., d. 1850
128.39.
Aksel Rasch
Født 1732.
Begravet 20 aug. 1797124,125.
     Gårdbruker og jekteskipper på Eidet i Maursund (Skjervøy).
     Skifte 1788-1798, Eidet, Skjervøy Tinglag.16protokollnr. 146, folio 534b..

Gift omkring 1770126,127 med

Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1748, Lervik i Steigen.128,127.
     Datter af Henrich Hansen Klæboe.

Børn af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe:

221.128.Henrich Klæboe Rasch, f. 1771, Eidet i Maursund, d. 1860
222.128.Anders Rasch
223.128.Berthe Lucia Røst Rasch
224.128.Herdovicha Johanna Rasch
225.128.Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch, f. 1781, Skjærvø., d. 1836
226.128.Augustinus Rasch, f. 1785
227.128.Even Andreas Rasch, f. 1788
228.128.Hanna Maria Klæboe Rasch, f. 1790
229.128.Johan Jørgen Rasch, f. 1793
129.44.
Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 1752129,130,84.
Død 27 nov. 1802131.

Gift _____131med

Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 1739132,131,84.
Død 14 feb. 1805131,84.
     Søn af Johan Peter Schjelderup og Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].84

Børn af Johanne Margrethe Giæver og Rasmus Schielderup:

230.129.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
231.129.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
232.129.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
233.129.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
234.129.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
235.129.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
236.129.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
237.129.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
238.129.Rasmus Schielderup, f. 1786
239.129.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
240.129.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
241.129.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
242.129.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
243.129.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
244.129.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
130.44.
Hans Giæver
Døbt 1 sep. 1754133,84.
Begravet 25 dec. 1754134,84.
131.45.
Gjertrud Kirstine Egede
Født 17 nov. 1748, Vartov forsamling i København91.
Død 11 feb. 1816, «Lille Egedes Minde» i Nørre Alslev på Falster91,95.

Gift 14 aug. 1771, Vartov, København89 med

Henrik Christopher Glahn
Født 16 dec. 1738, Alling prestegaard i Midtjylland91,95.
Død 21 jun. 1804, Nørre Vedby91.
     Søn af Adam Wilhadt Henriksen Glahn og Inger Kirstine Weffling.
     Professor. Sognepræst i Nørre Vedby.91
     Se P.B. Grandjean: Slægten Glahn.
     Student 1755, alumnus paa «Det Grønl. Seminarium» 1760, cand. theol. 28. mai 1761 med non, utnævnt 4. mars og ordinert 27. mars 1763. Missionær i Holsteinsborg 1763-69, fik tilbud om at bli provst paa Grønland, men avslog tilbudet dels paa grund av «sit ømme og bøielige gemyt» og dels paa grund av «mangel paa videnskaper og tilstrækkelig kundskap om landet». Sogneprest i Kinsarvik 25. juni 1771, i Tingsted paa Falster 3. juni 1778, i Nørre Vedby - Nørre Alslev 7. mars 1781. Blev 1772 medlem av Det kgl. norske Vidensk. Selskab, 1780 provst for Falsters Nørre herred, prof. linguæ groenlandicæ 7. april 1779.95
132.45.
Karen Egede
Født 1 okt. 1754, Vartov91.
Død 25 jan. 1800, København91, begravet 25 jan. 1800, Frue kirke i København91.

Gift 1° 16 dec. 1772, København89 med

Bendix Krøll
Født 9 sep. 1735, Øverup91.
Død 22 okt. 1782, København91.
     Hofprædikant, Præst ved Vajsenhuset.91

Gift 2° 3 mai 1784, Vartov, København89 med

Frederik Gottlieb Sporon
Født 11749, Køge91.
Død 31 jan. 181191.
133.45.
Elisabeth Marie Egede
Døbt 22 mai 1756, Vartov, København91.
Begravet 1757, Holmens kirke i København91.
134.45.
Hans Christian Egede
Født 5 nov. 1757, Vartov, København91.
Død 22 okt. 178291.
     1765 Volontærkadet, 1771 virk. Kadet, 1776 Sekondltnt.91
135.45.
Christian Thestrup Egede
Døbt 25 jun. 1759, Vartov, København91.
Begravet 6 jun. 1760, Holmens kirke i København91.
136.45.
Christian Thestrup Egede
Født 14 nov. 1761, Vartov, København91.
Død 17 okt. 1803, København91.
     1770 Volontærkadet, 1777 virk. Kadet, 1782 Sekondltnt., deltog 1786 i Løvenørns Expedition til Grønlands Østkyst, gik 1793 i holl. Tjeneste som kar. Kaptejnltnt., 1796 kar. Kaptejn, kommanderede Kavalleriprammen «Rendsborg» 2. april 1801.91
     Deltok 1786 i Løvenørns expedition for at oplede Østerbygden paa Grønland. Opholdt sig paa Island 1786-87 og foretok derfra en række forsøk paa at komme ind til Grønlands østkyst, men det lykkedes ham ikke at komme landet nærmere end et par mil. Utgav 1789 og 1796 «Reise-Journal til Østre Grønlands Opdagelse 1786-87, med Karter og Prospecter».95

Gift 19 sep. 1798, Riserup93 med

Magdalene (Lene) Barbara Budtz
Født 176291.
Død nov. 183891.
137.45.
Laurentius Egede
Døbt 13 mai 1766, Vartov, København91.
Begravet 1769, Holmens kirke i København91.
138.46.
Hans Nielsen Egede
Døbt 17 jan. 1747, Aalborg91.
     Assistent ved Holsteinsborg hos Faderen, afsk. 1785, aandssvag, boede 1794 i Rakløv.91
     Underassistent i Holsteinsborg hos faren med 30 rdl. i aarlig løn. 1784 meddelte inspektør Bendt Olrik direktionen for handelen, at underassistent Egede var uhelbredelig aandssvak, var ikke konfirmert, kunde hverken læse eller skrive, men maatte stadig holdes under opsigt av 2 mand og hadde aldrig gjort gavn for sin løn. Han avskedigedes da 1785, men fik en aarlig pension paa 50 rdl. «paa grund av sine forfædres fortjenester av Grønland«. Han levet endnu 1794 hos sin fætter sogneprest Hans Egede Saabye i Raklev ved Kallundborg.
139.46.
Jørgen Frederik Egede
Døbt 26 mar. 1748, Aalborg91.
Død 26 jun. 1807, Neksø paa Bornholm91.
     Stud. 1769; 1776 Bestyrer af Holsteinsborg, afsk. 1785, boede 1794 i Asminderød, Inspektør ved Frederiks Stenbrud ved Neksø.91
     Blev 9. okt. 1769 student og var derefter assistent hos faren i Holsteinborg til 1776, da han utnævntes til kjøbmand. Ved Holsteinborgs kirkes indvielse 6. jan. 1775 skjænket han til kirken «en rød fløyels messehagel med guldgalloner». Inspektør Bendt Olrik, der ikke yndet Egede'rne, som han kaldte «disse priviligerede usurpatorer», erklærte J.F. Egede for «en av de værste snighandlere i landet» og beskyldte ham tillike for falsk regnskapsførsel. Egede suspendertes 1785 og reiste hjem aaret efter, men beskyldningerne mot ham kunde ikke opretholdes, og det var endog tale om at gjøre ham til Olriks efterfølger i inspektørembedet, uten at dette dog lot sig gjennemføre. 1794 bodde han i Asminderød i Nordsjælland, da han utnævntes til inspektør for de kgl. Frederiks sandstensbrud paa Bornholm.95

Gift 1° 29 sep. 1786, Holsteinborg93 med

Johanne Aronsdatter Thesen
Døbt 29 mar. 1757, Sydbay95.
     Datter af Aron Thesen og Margrethe.

Gift 2° 28 nov. 1794, Køge93 med

Cecilie Magdalene Hansen
Født 177691.
Død 7 jun. 1838, København91, begravet _____, Frue kirke i København91.

Børn af Jørgen Frederik Egede og Cecilie Magdalene Hansen:

245.139.Ide Johanne Elisabeth Egede
246.139.Johanne (Hanne) Nicoline Volfdine Amalie Egede, f. 1798, Neksø, d. 1887, København
247.139.Lucasine Elisabeth Egede, f. 1801, Neksø, d. 1863
248.139.Poul Nicolaj Egede, f. 1803, Neksø paa Bornholm, d. 1839
249.139.Hans Peter Christian Egede, f. 1807, d. 1850
140.46.
Povl Nicolai Egede
Døbt 25 sep. 1750, Aalborg91.
Begravet 16 okt. 1750, Aalborg91.
141.46.
Gerhard Ludvig Egede
Døbt 8 jul. 1752, Aalborg91.
Død 18 mai 1756, Aalborg91.
142.46.
Mette Elisabeth Egede
Døbt 4 okt. 1753, Aalborg91.
Begravet 23 jan. 1756, Aalborg91.
143.46.
Gjertrud Lovise Egede
Døbt 20 apr. 1757, Aalborg91.
Død 1 okt. 1794, Asminderød (i Nordsjælland ?)91.

Gift 30 jun. 1775, Holsteinsborg paa Grønland94 med

Thomas Christensen Wiborg
Født 19 dec. 1744, Christiansand95.
Død 26 feb. 1783, Godthaab91.
     Søn af Christen Wiborg og Ida Sophie Magnussen.
     Missionær i Godthaab.91
     Student 1765, huslærer hos sogneprest N. Grøgaard i Skiptvet 1767-69, derefter hos prof. Wadskiær i Kjøbenhavn, med hvem han var i slegt. Av ham blev han tillike undervist privat i theologi og blev 27. feb. 1772 cand. theol. med non. Var 1770 blit alumnus paa «Det Grønl. Seminarium» og blev 26. mars 1773 ordinert til missionær paa Grønland. Var «adjunctus» hos provst Thorhallesen i Godthaab til 1775, da han overtok missionariatet efter ham.95

Børn af Gjertrud Lovise Egede og Thomas Christensen Wiborg:

250.143.Elisabeth Eleonora Wiborg, d. 1777, Godthaab
144.47.
Hans Egede Alsbach
Døbt 5 sep. 1751, Stubbekjøbing95.
Død 1783, Kjøbenhavn95.
     Assistent paa Grønland 1777-81, da han hjemgik fra Jakobshavn. Ugift.95
145.47.
Caspar Eggert Thrane Alsbach
Døbt 19 aug. 1753, Stubbekjøbing?95.
Død 1794, Kjøbenhavn95.
     Sendtes 1770 til Godthaab som kateketelev hos provst Thorhallesen, av hvem han dimittertes til universitetet, hvor han blev student dec. 1775. Fik derpaa Regensen og begyndte at studere theologi, men brøt av og gik i grønlandsk handels tjeneste. 1777 assistent i Frederikshaab, 1779 i Julianehaab, 1781 atter i Frederikshaab, 1784 «oberassistent» i Godthaab, hvor han kom i stor gjeld og i november 1791 degradertes til assistent i Frederikshaab, hvortil han dog paa grund av den sene aarstid først ankom næste vaar. Avskediget 1792, hjemreist 1793. 14. jan. 1794 søkte han paany ansættelse som kateket i Grønland, men døde samme aar i Kjøbenhavn.95

Gift 7 jul. 1780, Julianehaab135 med

Frederikke Kirstine Olsen
Født 14 jan. 1756, Sukkertoppen95.
Død 27 jan. 1822, Godthaab95.
     Datter af Anders Olsen og Tupernat.

[Gift 1° 7 jul. 1780 med Caspar Eggert Thrane Alsbach (d. 1794); Gift 2° 15 feb. 1797 med Adam Johnsen Bech (1770 - 16 feb. 1822)].

Børn af Caspar Eggert Thrane Alsbach og Frederikke Kirstine Olsen:

251.145.Kirstine Mettea Alsbach, d. 1855, Godthaab
146.48.
Hans Egede Saabye
Født jul. 1746, Strynø ved Svendborg135.
Død 31 aug. 1817, Udby paa Fyen136.
     Student 1764, cand. theol. 26. mars 1767 med haud, utnævnt 20. april og ordinert 27. april 1770 til missionær for Claushavn - Christianshaab. Ordinerte 11. aug. 1775 i Christianshaab den danske kateket, cand. theol. Morten Balwig. Reiste hjem fra Claushavn 6. juli 1778 via Holsteinsborg, hvor han avla et længere besøk hos sin derværende slegt. Som missionær var han ualmindelig elsket av grønlænderne. 1. dec. 1779 sogneprest i Vaalse paa Falster, 3. feb. 1792 i Raklev ved Kallundborg, 6. dec. 1811 i Udby paa Fyen, hvor han døde. Utgav 1816 «Brudstykker af en dagbog, holden i Grønland 1770-78», et instruktivt og meget læst skrift, som blev oversat paa svensk, tysk, engelsk og hollandsk.137

Gift 28 apr. 1770136 med

Vibeke Margrethe Thye
Døbt 14 mar. 1748, Holdstrup ved Roskilde95.
Død 5 mar. 1833, Valby95.
     Datter af Lauritz Munch Thye og Karen Weldingh.

Børn af Hans Egede Saabye og Vibeke Margrethe Thye:

252.146.Petronelle Georgine Saabye, f. 1780, Vaalse paa Falster, d. 1822, Klemensker paa Bornholm
147.48.
Mette Elisabeth Saabye
Født 16 sep. 1753, Strynø ved Svendborg95.
Død 183295.

Gift 20 apr. 1775, Frue kirke i Kjøbenhavn136 med

Christopher Holm
Født 6 okt. 1747, Kjøbenhavn136.
Død 21 aug. 1819, Elmelunde paa Møen138.
     Søn af Johan Peter Holm og Lovise Fischer.
     Student 1770, cand. theol. 31. aug. 1774 med non, utnævnt 21. mars og ordinert 31. mars 1775 til missionær paa Grønland. Var hjelpeprest hos Thomas Wiborg i Godthaab til 1777, derefter missionær i Holsteinsborg til 1784. 23. sept. 1785 sogneprest i Elmelunde paa Møen, hvor han døde. Han utgav bl.a. 1806 «Nogle ord i anledning af hr. Edvard Christie Heibergs forslag til hvalfangstens drift paa Strat David».138
148.49.
Frørup

Gift _____med

von Erpecom
149.49.
Frørup

Gift _____med

von Erpecom

Generation 7.

150.56.
Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.30.
Død 178530.

Gift 176930 med

Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.30.
Død 181830.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.

[Gift 1° 1769 med Hans Olsen (1745 - 1785); Gift 2° 1790 med Lars Hanssen Lind (1761 - 1832)].
151.56.
Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.30.

Gift 1° 176930 med

Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.30.
Død 178330.
     Søn af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 3 jan. 1785139.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.16protokollnr. 143, folio 312..

Gift 2° 178430 med

Jens Nilssen Falk
Døbt 25 dec. 1757, Brønnøy kirke., Faddere: skipper Søren Juulsen Dahl, Mo, og kone, hennes søster Margrethe, gift med Niels Henrichsen Bugge på Mo.134,139.
Død 183330.
     Søn af Nils Jenssen og Dorethe Nilsdatter (Falk?).
     Ibestad, Ibestad.30
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.140
152.56.
Anne Olsdatter
Født 175130.
Død 175230.
153.56.
Peder Olsen
Født 175330.
Død 175330.
154.56.
Kristoffer Even Normann
Født 175730.
Død 175730.
155.59.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.141.
Død _____, Sama, Trondenes.141.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.142.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.142.

Gift 2° omkring 179051 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.143.
Død 1812, Sama, Trondenes.143.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

253.155.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
254.155.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
156.59.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 179451.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

255.156.Nils Anfinnsen
157.60.
Knud Olsen Aas
Døbt 14 apr. 1754, Evenes.144,118.
158.60.
Hans Olsen Aas
Født 1755145,118.
159.60.
Kirsten Olsdatter Aas
Døbt apr. 1757, Evenes.117,118.
Død 1838, Skogshamn, Dyrøy.64.

Gift _____64med

Mikkel Hansen
Født 1748, Skogshamn, Dyrøy.64.
Død 182964.
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.
     Overtok foreldrenes gård på Skogshamn, Dyrøy.64

Børn af Kirsten Olsdatter Aas og Mikkel Hansen er vist under Mikkel Hansen (nr. 94).

160.60.
Anfind Røgow Olsen Aas
Døbt 9 apr. 1758, Evenes.118.
Død 1830146.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».16

Utenfor ekteskap med

Ingeborg Anna Svendsdatter
Født 1775146.
Død 1862146.
     Fra Stjørdal.147

Gift 1° 1798148 med

Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad30.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».16

[Gift 1° 1788 med Peder Kristensen Falk (omkr. 1740 - 1796); Gift 2° 1798 med Anfind Røgow Olsen Aas (d. 1830)].

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Ingeborg Anna Svendsdatter:

256.160.Karen Anfinnsdatter, f. 1799, Sør Trøndelag., d. 1853

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Anna Marta Johnsdatter Trane:

257.160.Olai Røgh Anfinnsen Aas, f. 1799, d. 1817
258.160.Karen Maria Anfinnsdatter Aas, f. 1801, d. 1816
161.60.
Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.149,118.
Død _____, Tovik, Trondenes.150.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].151
     Skifte 2 aug. 1828149Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

Gift 1° 8 dec. 1785151 med

Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.151, døbt 25 feb. 1759152,151.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»153,151, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?151.
     Søn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.151Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 2° 178751 med

Edis Lech Hanssen Sparboe
Født 1765, Tovik, Trondenes.150, døbt 25 dec. 1765149.
Død 1828, Tovik, Trondenes.150.
     Søn af Hans Rafn Hanssen Sparboe og Margrethe Blom.
     Han var styrmann og selveier [på Tovik i Trondenes].149
     Skifte 2 aug. 1828149.

Børn af Margrethe Olsdatter Aas og Edis Lech Hanssen Sparboe:

259.161.Hartvig Hveding Sparboe
260.161.Hans Rafn Sparboe
261.161.Karen Kristina Sparboe, f. 1794, d. 1795
262.161.Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe, d. 1870, Trondenes.
263.161.Grethe Sophie Blom Sparboe, f. 1800, d. 1818
162.60.
Karen Olsdatter Aas
Døbt 10 aug. 1760, Evenes.118.
163.61.
Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas
Født 1761.

Gift _____med

Knud Johnsen
Født 1756.

Børn af Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas og Knud Johnsen:

264.163.Anfind Røgh Knudsen Aas, f. 1798, Kilstad.
164.69.
Ingeborg Sofie Gabrielsdatter
Født 174030.
Død 175930.
165.69.
Mette Maria Gabrielsdatter
Født 1742, Rollnes N., Astafjord.51.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.51.

Gift omkring 1770 med

Kristen Nilsen (Woll)
Født 173151.
Død 181151.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.

[Gift 1° omkr. 1770 med Mette Maria Gabrielsdatter (1742 - 1779); Gift 2° 1780 med Dorthe Sofie Hansdatter (f. omkr. 1743)].

Børn af Mette Maria Gabrielsdatter og Kristen Nilsen (Woll):

265.165._____, f. 1771, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
266.165.Marit Kristensdatter, f. 1772, Trondenes.
267.165.Gabriel Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
268.165.Nils Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
269.165.Johan Kristian Kristensen, f. 1778, Trondenes.
166.69.
Anders Gabrielsen
Født 174230.
     Død ugift.56
     Til Kongsnes, Torsken.30
167.69.
Augustinus Røgh
Født 174930.
Død 183630.
     Igeland

Gift 1° 177030 med

Janniken Kramer
Født 174830.
Død 180830.

Gift 2° 1808, Selset, Ibestad30 med

Doret Nilsdatter Falk
Døbt 12 jan. 1783, Brønnøy kirke., «1. epiphan.»154.
Død 187330.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.155

Børn af Augustinus Røgh og Janniken Kramer:

270.167.Gabriel Johan, f. 1771, Igeland, d. 1771
271.167.Karen Maria, f. 1772, Igeland, d. 1777
272.167.Olava, f. 1775, d. 1775

Børn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk:

273.167.Johan Kristian Augustinussen Røgh, f. 1810, Ibestad., d. 1877, Ibestad.
274.167.Olava Maria, f. 1813, Ibestad, d. 1829
168.69.
Christen Gabrielsen Krog
Født 1751, Rollnes N., Astafjord.51.
Død 1814, Sørvikmark, Trondenes.51.

Gift _____30med

Vilhelmine Baltsersdatter
Født 175851.

Børn af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter:

275.168.Martinus Kristensen Krog, f. 1791, Trondenes.
169.69.
Johan Christian Schult Gabrielsen
Født 175230.
170.70.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.156,157.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.112,157.
     Konfirmert 1763.156
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".112
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.16protokollnr. 149, folio 738b..

Gift 176951 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.158.
Død 1793, Tovik, Trondenes.51.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.16protokollnr. 146, folio 301b..

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

276.170.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
277.170.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
278.170.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
279.170.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
280.170.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
281.170.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
282.170.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
171.70.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik, Trondenes.156,51.
Død 1750, Tovik, Trondenes.51.
172.71.
Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1746, Tennevik156.
Død 1746156.
173.71.
Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup)
Født 1747, Tovik156.
Begravet 3 mai 1801159,112.
     Konfirmert 1763. Flytter til Vika.156

Gift 14 nov. 1768112 med

Jens Madsen
Født 1744, Kila i Trondenes.156, døbt 1744, Trondenes.156.
Død 1824.
     Søn af Mads Torbersen og Karen Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1763.156

Børn af Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup) og Jens Madsen:

283.173.Johanna Jensdatter, f. _____, d. 1800, Trondenes.
284.173.Mads Jensen, f. 1770, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
285.173.Riborg Jensdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
286.173.Karen Jensdatter, f. 1773, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
287.173.Ingeborg Marie Jensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
288.173.Augustinus Schjelderup Jensen, f. 1777, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
289.173.Mads Jensen, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
290.173.Riborg Jensdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
291.173.Anne Margrethe Jensdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
292.173.Berit Maria Jensdatter, f. 1784, Trondenes.
293.173.Sara Ursin Jensdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
294.173.Else Marie Jensdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
295.173._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
174.71.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1749, Tennevik156.
Død 1751156.
175.71.
Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.160,156.
Død 1811, Vågan, Nordland.160.
     Konfirmert 1768.156

Gift 1° 177951 med

Johanna Nilsdatter
Født 1750, Rogla, Trondenes.51.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.51.
     Datter af Nils Nilsen og Johanna Andersdatter.
     Skifte 1776-1785, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.16protokollnr. 143, folio 269..

Utenfor ekteskap med

Maria Kristoffersdatter
     Fra Medkila.

Gift 2° 178930 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.30.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.160.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter:

296.175.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1780, Trondenes., d. 1812
297.175._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
298.175._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Maria Kristoffersdatter:

299.175.Maria Nilsdatter (Schjelderup?), f. 1783
176.71.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1753, Tennevik156.
Død 1817.
     Konfirmert 1770.156

Gift 1° _____med

Benjamin Madsen
Født 1748, Brokvik156.
Død 1787.
     Søn af Mads Benjaminsen og Anne Marie Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1765.156

Gift 2° 178851 med

Hans Johnsen
Født 1755, Kanebogen, Trondenes.156,160.
Død 1833, Nordvik, Trondenes.161.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.
     Konfirmert 1778.156

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Benjamin Madsen:

300.176.Johanna Benjaminsdatter, f. 1782, Nordvik
301.176.Mads Benjaminsen, f. 1784, Nordvik, d. 1785
302.176.Augustinus Benjaminsen, f. 1786, Nordvik, d. 1787

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Hans Johnsen:

303.176.Ellen Hansdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
304.176.Benjamin Hanssen, f. 1791, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
305.176.Augustinus Schjelderup Hanssen, f. 1793, Trondenes., d. 1863
306.176.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
177.71.
Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup
Født 1755, Tennevik, Trondenes.156.
     Konfirmert 1773.156
     Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 178351 med

Albrigt Knutsen
Født 1740, Kvitnes, Trondenes.51.
Død 1808, Kvitnes, Trondenes.51.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Kvitnes, Trondenes.

[Gift 1° 1777 med Ingeborg Larsdatter (1754 - 1778); Gift 2° 1780 med Ellen Nilsdatter (1750 - 1781); Gift 3° 1783 med Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup (f. 1755)].

Børn af Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup og Albrigt Knutsen:

307.177.Ingebrigt Albrigtsen, f. 1786, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
178.71.
Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik156.
Død 1809.
     Konfirmert 1776.156
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Gift _____med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.162.
Død 1855, Harstad, Trondenes.162.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].
179.71.
Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1760, Tennevik156.
Død 1772156.
180.71.
Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1763, Tennevik156.
Død _____, Qvitnes.112, begravet 12 mai 1799163,112.
     Konfirmert 1780.156
     Skifte 1798-1804, Kvitnes, Fauskevåg Tinglag.16protokollnr. 148, folio 429b..
181.72.
Hans Rafn
Døbt 25 mai 1754, Aker.164.
Død 1 jan. 1759164.
182.72.
Carl Rafn
Døbt 20 mar. 1756, Aker.164.
Død 30 mai 1757164.
183.72.
Andreas Rafn
Døbt 1 jul. 1758, Aker.164.
Død 25 mai 1759164.
184.72.
Hans Rafn
Døbt 20 mar. 1761, Aker.164.
Død omkring 1766165,164.
185.72.
Marthe Marie Rafn
Født 8 jun. 1763, Kristiania.164.
Død 28 okt. 1829164, begravet 5 nov. 1829, Aker.164.
     Hun har skrevet opptegnelser om denne familie Rafn og angår næsten utelukkende kaptein Rasmus Rafns linje.164

Gift 1° 27 nov. 1781164 med

Hovel (Povel?) Andersen Rostad
Død 1785164.
     Kjøpmannskarl og "Vinforlader".164

Gift 2° 6 okt. 1792164 med

Ingvald Thomesen Gjørstad
Død 1812164.
     Fra Eidsvold, han døde i 1812 som baker på Grønland ved Kristiania.164

Børn af Marthe Marie Rafn og Hovel (Povel?) Andersen Rostad:

308.185.Johannes Rostad
309.185.Hans Rostad

Børn af Marthe Marie Rafn og Ingvald Thomesen Gjørstad:

310.185.Anne Marie Gjørstad, f. 1793
311.185.Johanne Thorine Gjørstad, f. 1795
312.185.Ingeborg Gjørstad, f. 1797
313.185.Thomas Gjørstad, f. 1799, d. 1853, Kristiania.
314.185.Hans Gjørstad, f. 1809
186.72.
Abel Cathrine Rafn
Født 21 jun. 1767164.
Begravet 22 dec. 1803164.
     Hendes ekteskap var ulykkelig. Hun døde i huset hos søsteren, Martha Marie Rafn, og efterlot sig 1 barn.164

Gift _____med

Andreas Pedersen Bagrud
Død før 1803.
     Vognmann i Vaterland. Død før konen.164
187.73.
Mille Sophie Fierslev
Døbt 10 feb. 1734, Bergen22.

Gift omkring 176022 med

Simon Hansen Brun
188.73.
Ingeborg Sophie Fierslev
Døbt 5 jun. 1735, Bergen22.
Begravet 14 mar. 1736, «Michael Andreas Fierslevs b.», Domkirken i Bergen.166,114,22.
189.73.
Anna Randulf Fierslev
Døbt 27 okt. 1737, Bergen Domkirke.22,166.
190.91.
Dødfødt
Født 1782, Sørvik, Trondenes.51.
Død 1782, Sørvik, Trondenes.51.
191.91.
Berte Helene Kristensdatter
Født 1784, Sørvik, Trondenes.51.
Død 1820, Sørvik, Trondenes.51.

Gift 181251 med

Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.167.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.167.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 1812 med Berte Helene Kristensdatter (1784 - 1820); Gift 2° 2 dec. 1820 med Olava Jacobsdatter Warberg (1789 - 11 aug. 1833); Gift 3° 1835 med Isabella Testmann Sølfestersdatter (1809 - 1840)].
192.94.
Hans Kristian Mikkelsen
Født 1784, Skogshamn, Dyrøy.168.
Død 1785168.
193.94.
Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter

Gift 1806168 med

Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.169.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.169.
     Søn af Daniel Kristensen Trane og Else Marie Danielsdatter Heitman.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.
194.94.
Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?)
Født 1787, Skogshamn, Dyrøy.168.
     Bosatt i Laukvik på Nord Senja, der han dreiv handel og gjestgiveri.168
195.94.
Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.168.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.168.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.

Gift 1823168 med

Else Marie Heitman
Født 1798168.
Død 1877168.
     Datter af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde.
196.94.
Johan Fredrik Mikkelsen
Født 1791, Skogshamn, Dyrøy.168.
Død 1810168.
197.94.
Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.168.

Gift 1819170,168 med

Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 1791149.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

[Gift 1° 1819 med Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (f. 1792); Gift 2° med Lavina Johannesdatter (1787 - 1867)].

Børn af Karen Malena Røgh Mikkelsdatter og Hans Rafn Sparboe:

315.197.Michael Hans Sparboe, f. 1821
198.94.
Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?)
Født 1794, Skogshamn, Dyrøy.168.
     Konfirmert 1812. Da skriver presten at han leser godt i bok, skriver smukt, regner de fire specier hjelpelig og er en vakker og beskjeden ungdom. Han hadde vært fire ganger i skolen. Han bodde fortsatt heime i 1818, men siden hører vi ikke meir til ham. Trolig flytta.168
199.107.
Anne Bergitta Nilsdatter Rasch
Født 175630.
Død 175630.
200.107.
Berit Maria Nilsdatter Rasch
Født 175830.
Død 181330.

Gift 178830 med

Sivert Anderssen
Født 1764, Bergen.51.
Død 180830.
     Grov, Skånland, Astafjord.

Børn af Berit Maria Nilsdatter Rasch og Sivert Anderssen:

316.200.Ananias Sivertsen, f. 1790, Astafjord., d. 1799
317.200.Nils Rask Sivertsen, f. 1793, Trondenes., d. 1818
318.200.Karen Kristianna Rask Sivertsdatter, f. 1798, Astafjord.
201.107.
Rasmus Nilssen Rasch
Født 176030.
Død 179251.
     Sørrollnes, Trondenes.
     Skifte 1751-1796, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.16protokollnr. 145, folio 76b..

Gift 178530 med

Berit Sofie Hansdatter
Født 176230.
Død 181730.
     Datter af Hans Paulsen og Berit Olsdatter.

[Gift 1° 1785 med Rasmus Nilssen Rasch (1760 - 1792); Gift 2° 1795 med Ole Pedersen (1757 - 1804)].

Børn af Rasmus Nilssen Rasch og Berit Sofie Hansdatter:

319.201.Hans Rasmussen Rasch, f. 1790
202.107.
Hans Vilhelm Nilssen Rasch
Født 176230.
     Vinje, Dyrøy.

Gift _____30med

Karen Iversdatter

Børn af Hans Vilhelm Nilssen Rasch og _____:

320.202.Hans Rask Hanssen, f. 1789, Astafjord.

Børn af Hans Vilhelm Nilssen Rasch og Karen Iversdatter:

321.202.Elen Hansdatter, f. 1782, d. 1834
322.202.Nils Hanssen Rasch, f. 1794
203.107.
Nils Vinter Nilssen Rasch
Født 1765, Fornes, Skånland, Astafjord.30, døbt 1765171.
Død 182730.
     I 1791 på Kastnes, Dyrøy føder tjenstepigen Berit Kristensdatter en søn utenfor ekteskap Ole Nilsen Rask. Faren var en skredder fra Trondenes, Nils Rask - kan der være samme person ?172
204.107.
Karen Kirstina Nilsdatter Rasch
Født 1769, Fornes, Skånland, Astafjord.30.
205.110.
Elen Kirstina Nilsdatter
Født 1776, Marskard, Skånland30.
Død 181430.

Gift 180330 med

Elling Hansen Høyer
Født 177830.
Død 184830.
     Innflytter fra Bergen.30

[Gift 1° 1803 med Elen Kirstina Nilsdatter (1776 - 1814); Gift 2° 1824 med Anne Sofia Sørensdatter (1790 - 1871)].
206.112.
Andreas Abrahamsen
Født 1763, Elvenes, Skånland30.
Død 176330.
207.112.
Nils Kristian Abrahamsen
Født 1764, Elvenes, Skånland30.
208.113.
Marta Kirstina Tomasdatter
Født 1777, Årbostad, Ibestad30.
Død 178730.
209.115.
Niels Frederik Rasch
Døbt 5 jun. 1760123.
210.117.
Synnøve Margrete Jørgensdatter Rasch
Født 178130.

Gift 180630 med

Kristoffer Normann Pedersen
Født 1783, Grøsnes, Gratangen.30.
     Søn af Peder Anderssen og Berit Eriksdatter Normann.
     Tennevik, Skånland, Trondenes.30
211.119.
Johan Tomassen Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.30.

Gift 180230 med

Anne Mikkelsdatter Vinter
Født 177930.
Død 1837, Bø, Trondenes.51.
     Datter af Mikkel Nilssen og Ingeborg Olsdatter.
     ?? Datter av Mikkel Nilssen på Vollstad i Trondenes ??

Børn af Johan Tomassen Rasch og Anne Mikkelsdatter Vinter:

323.211.Maria Anna Johansdatter Rasch, f. 1803, Skånland.
324.211.Mikkel Olai Johanssen Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1805, Skånland.
325.211.Hanna Kristina Johansdatter Rasch, f. 1806, Skånland.
212.119.
Hans Kristian Tomassen Rasch
Født 1779, Djupvik, Skånland.30.
Død 180630.
213.119.
Anna Bergitta Tomasdatter Rasch
Født 1781, Djupvik, Skånland.30.
Død 181230.
214.119.
Synnøve Maria Tomasdatter Rasch
Født 1785, Djupvik, Skånland.30.
Død 180730.
215.119.
Marta Maria Tomasdatter Rasch
Født 1805, Djupvik, Skånland.30.
Død 188630.

Gift 184030 med

Andreas Ottesen
Født 1816, Rød, Lavangen.30.
Død 186130.

Børn af Marta Maria Tomasdatter Rasch og Andreas Ottesen:

326.215.Søren Johan Andreassen, f. 1841, Lavangen., d. 1923
327.215.Ingeborg Katrine Jensine Andreasdatter, f. 1844, Lavangen.
328.215.Oldine Andreasdatter, f. 1847, Lavangen.
216.122.
Marta Bergitta Kristoffersdatter Rasch
Født 1800, Sørrollnes, Trondenes51.
217.127.
Maren Margrete Tomasdatter
Født 1771, Djupvik, Skånland.30.
Død 184330.

Utenfor ekteskap med

Ole Jakobsen
Født 175130.
Død 180730.

[Gift 1° med Maren Margrete Tomasdatter (1771 - 1843); Gift 2° 1788 med Berit Maria Davidsdatter (1755 - 1793); Gift 3° 1794 med Barbro Pedersdatter (1759 - 1816)].

Utenfor ekteskap med

Knut Nilssen

Gift 1° 180130 med

Sten Mikkelsen
Født 1771, Vollstad, Trondenes.30.
Død 180730.
     Søn af Mikkel Stensen og Abelona Larsdatter.
     Djupvik, Skånland.

Børn af Maren Margrete Tomasdatter og Ole Jakobsen:

329.217.Karen Kirstina Rask Olsdatter, f. 1792, Skånland., d. 1830

Børn af Maren Margrete Tomasdatter og Knut Nilssen:

330.217.Nils Knutsen, f. 1794, Skånland.

Børn af Maren Margrete Tomasdatter og Sten Mikkelsen:

331.217.Mikol Maria Stensdatter, f. 1802, Skånland., d. 1876
332.217.Petter Stensen, f. 1805, Astafjord., d. 1811
218.127.
Anna Kirstina Tomasdatter
Født 1774, Djupvik, Skånland.30.
Død 183630.
219.127.
Marit Tomasdatter Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.30.
Død 183851.
     Er ifølge Tore Meyers Astafjord bygdebok gift på Kolstad i Trondenes år 1800 med Hans Mikkelsen Vinter. Denne Hans Vinter på Kolstad er ikke at finde i bogen "Folk og Slekt i Trondenes", men på Vollstad i Trondenes finder vi i stedet Marit Tomasdatter (1777-1838) gift ca. 1800 med Nils Winther Mikkelsen (1770-1829), hvilket må være det rigtige.

Gift 180030 med

Nils (Hans?) Winther Mikkelsen
Født 1770, Vollstad, Trondenes.51.
Død 1829, Vollstad, Trondenes.51.
     Søn af Mikkel Nilssen og Ingeborg Olsdatter.

Børn af Marit Tomasdatter Rasch og Nils (Hans?) Winther Mikkelsen:

333.219.Ingeborg Dortea Nilsdatter, f. 1801, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
220.127.
Hans Andreas Tomassen
Født 1780, Djupvik, Skånland.30.
Død 185030.
     Djupvik, Skånland. Etterslekt, 3 barn, i sit ekteskap med Dorotea Andersdatter, se Astafjord bygdebok.

Utenfor ekteskap med

Anne Bergitta Johnsdatter
Født 1793, Laberg, Skånland.30.

Gift 1° 184130 med

Dorotea Andersdatter
Født 1806, Stræte, Skånland.30.
Død 186630.

[Gift 1° med Ole Johnsen Nutti (f. 1801); Gift 2° 1841 med Hans Andreas Tomassen (1780 - 1850)].

Børn af Hans Andreas Tomassen og Anne Bergitta Johnsdatter:

334.220.Margrete Hansdatter, f. 1821, Skånland.

Børn af Hans Andreas Tomassen og Dorotea Andersdatter:

335.220.Tomas Daniel Hanssen, f. 1841, Astafjord., d. 1907
221.128.
Henrich Klæboe Rasch
Født 27 jul. 1771, Eidet i Maursund173.
Død 8 mar. 1860173, begravet _____, Skjervøy kirke173.
     »Grundlægger af handelshuset Rasch på Skjervøy 1799.«s
     Henrich Rasch kom som ung gutt i handelslære hos onkelen, handelsmann og gjestgiver Hans Christopher Klæboe (1753-1843) på Lyngseidet.173

Gift 14 okt. 1805173 med

Rebekka Marie Urbye Angell
Født 23 sep. 1786173.
Død 5 okt. 1825173.
     Datter af Ole Meldahl Angell og Christianne Helene Grønbech.
     Konfirmert 1. nov. 1801.125

Børn af Henrich Klæboe Rasch og Rebekka Marie Urbye Angell:

336.221.Necolay Lindholm Rasch, f. 1807, Skjervøy, d. 1889
337.221.Albregt Augustinus Rasch, f. 1809, d. 1887
338.221.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1811, d. 1812
339.221.Christianne Wilhelmine Rasch, f. 1812
340.221.Cecilie Margrethe Rasch, f. 1813
341.221.Henrich Klæboe Rasch, f. 1815, d. 1815
342.221.Edvard Andreas Rasch, f. 1818, d. 1884
343.221.Maren Elisabeth Rasch, f. 1820
344.221.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1821, d. 1876
222.128.
Anders Rasch
Døbt 1 nov. 1773174,125.
223.128.
Berthe Lucia Røst Rasch
Døbt 24 dec. 1775175,125.
Begravet 27 dec. 1780125.
     Døde av kopper «Koppe-Lig» som presten skriver.125
224.128.
Herdovicha Johanna Rasch
Døbt 15 nov. 1778176,125.
225.128.
Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch
Født 26 apr. 1781, Skjærvø.177, døbt 26 aug. 1781178,125.
Død 10 sep. 1836177.

Gift omkring 1806 med

Anders (Andreas) Jonassen Falch
Født 14 aug. 1776, Sortland.177, døbt 11 aug. 1776.
Død 23 dec. 1854177.
     Søn af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand i Risvær, senere (fra 4. juni 1825) paa Alsvaag i Langenæs.

Børn af Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch og Anders (Andreas) Jonassen Falch:

345.225.Jonas Falch, f. 1810, Risvær i Vaagen.
226.128.
Augustinus Rasch
Født 16 jan. 1785125, døbt 28 mar. 1785179,125.
227.128.
Even Andreas Rasch
Født 27 mai 1788125, døbt 29 jun. 1788125.
Begravet 25 mai 1790125.
228.128.
Hanna Maria Klæboe Rasch
Født 7 dec. 1790125, døbt 1 jan. 1791125.
     Konfirmert 5. juli 1807.125

Gift 19 jun. 1813125 med

Ole Wilhelm Lorentzen
     Fra Vesterålen.125
229.128.
Johan Jørgen Rasch
Født 15 jun. 1793125, døbt 1 sep. 1793125.
     Konfirmert 2. juli 1809.125

Gift 28 nov. 1819180,125 med

Karen Petronelle Arctander Lund
Født omkring 1796.
230.129.
Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup
Født 11 dec. 1772131, døbt 27 dec. 1772, (Frue kirke i T.heim ?)131.

Gift 12 dec. 1793, Tromsø.131 med

Hans Georg Boedal (Bosdal?)
Født 12 mai 1765131.
Død 1847131.
231.129.
Jens Johan Peter Schielderup
Født _____, Lenvik prestegård120, døbt 17 jan. 1774, Lenvik kirke120.
Død før mai 1775.
232.129.
Jens Johan Petter Schielderup
Født mai 1775, prestegården i Lenvik181,131,120, døbt 15 mai 1775, Lenvik kirke120.
Død 1862131.
     Han er år 1801 ugift og «kiøbmand, har og bøxlet jordpart paa fastlande som han driver som husmand» i Tromsø kiøbstad.86
     Skifte 1803-1805, Tromsø by, Tromsø Tinglag.16protokollnr. 150, folio 213. - Er det samme person ?.
233.129.
Hanne Andrea Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik120, døbt 7 jul. 1776, Lenvik kirke120.
Død 1799131.
234.129.
Conrad Diedrich Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik120, døbt 9 feb. 1777, Lenvik kirke120.
235.129.
Søren Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik120, døbt 15 mar. 1779, Lenvik kirke120.
Død 1779131.
236.129.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik120, døbt 29 jan. 1781, Lenvik kirke120.
Død 1781131.
237.129.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik120, døbt 7 jul. 1782, Lenvik kirke120.

Gift 1804131 med

Nicolai Steenstrup
238.129.
Rasmus Schielderup
Født 12 mai 1786182,131.
239.129.
Hans Paul Schielderup
Født 11 mar. 1788183,131.
Død 12 aug. 1810131.
     Handelsbetjent i Senjen.131
240.129.
Johanna Margrete Schielderup
Født 6 mai 1789184,131.
Død 14 jun. 1874131.

Gift _____131med

Nils Winther Goeger (Greger) ?
Død 12 sep. 1854131.
     [Folvigen?, Foevigen?] i Helgeland.131
241.129.
Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup
Født 24 sep. 1790185,131.
Død 1895131.
     Fredrik Myhlenphorts lensm. Omkom paa Søen? 1895.131

Gift _____131med

Dorthea Thesen

Børn af Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup og Dorthea Thesen:

346.241.Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup, f. 1837, Lofoten ?
242.129.
Hanna Andrea Schielderup
Født 26 mai 1792186,131.
Død 23 dec. 1853131.

Gift 1815131 med

Marcus Fredrik Steen
     Pr. i Bodø.131
243.129.
Anna Rasch Schielderup
Født 20 dec. 1794187,131.

Gift 26 okt. 1820131 med

Michael With Holmboe
Født 15 jul. 1791131.
244.129.
Berit Lucia Schielderup
Født 10 dec. 1796188,131.
245.139.
Ide Johanne Elisabeth Egede
Døbt 17 jan. 1796, Asminderød91.
246.139.
Johanne (Hanne) Nicoline Volfdine Amalie Egede
Født 30 nov. 1798, Neksø91.
Død 27 jun. 1887, København91.

Gift _____med

Peder Grove Beyer
Født 15 sep. 1772, Bringstrup91.
Død 17 sep. 1837, Humlebæk91.
     Skibsfører, Havnefoged i Humlebæk.91
     Se Stamtavle over Val. Hermansen Beyers Efterkommere 1904.

[Gift 1° 13 apr. 1801 med Marie Elisabeth Ewans (1786 - 12 sep. 1829); Gift 2° med Johanne (Hanne) Nicoline Volfdine Amalie Egede (30 nov. 1798 - 27 jun. 1887)].
247.139.
Lucasine Elisabeth Egede
Født 23 apr. 1801, Neksø91.
Død 31 dec. 186391.
     Husbestyrerinde ved det Wærnske Institut.91
248.139.
Poul Nicolaj Egede
Født 25 apr. 1803, Neksø paa Bornholm91.
Død 27 okt. 183991.
     1829-30 Assistent ved Jakobshavn, derefter ved Niakornak (Umanak).91
     Tok 3. mai 1823 forberedelsesexamen for ustuderte jurister. Var i flere aar kontorist paa Rentekammerets forstkontor og fik derfra 100 rdl. i understøttelse til ekvipering, da han 7. jan. 1829 fik ansættelse i den kgl. grønlandske handels tjeneste. Skriver paa inspektoratskontoret i Godhavn til 9. okt. 1829, da han blev assistent i Jakobshavn. Den 28. juni 1830 blev han som assistent under Umánaqs koloni bestyrer av anlægget Niaqornaq, hvor han døde av skjørbuk 27. okt. 1839, begr. ved Umánaq. Han hadde søkt orlov samme aar, men utskudt det til det følgende aar efter inspektørens anmodning.95

Gift 21 aug. 1832, Umánaq94,188 med

Henriette Christine Giøe
Født 21 apr. 1806, herregaarden Iselingen ved Vordingborg91,95.
Død 23 apr. 1874, Kjøbenhavn91,95.
     Datter af Marcus Giøe og Mette Christine Thanning.

Børn af Poul Nicolaj Egede og Henriette Christine Giøe:

347.248.Christine Cecilie Egede, f. 1834, d. 1882
348.248.Ida Gjertrud Sophie Egede, f. 1835, d. 1894
349.248.Jensigne Pouline Julie Egede, f. 1838
249.139.
Hans Peter Christian Egede
Født 23 mar. 180791.
Død 22 jan. 185091.
     Kaptejn ved Livjægerkorpset.91
250.143.
Elisabeth Eleonora Wiborg
Døbt 23 feb. 1777, Godthaab95.
Død 13 aug. 1777, Godthaab95.
251.145.
Kirstine Mettea Alsbach
Døbt 9 apr. 1781, Frederikshaab95.
Død 18 aug. 1855, Godthaab95.

Gift 12 jul. 1806, Godthaab135 med

Lars Albrechtsen Lynge
Døbt 6 mar. 1787, Egedesminde95.
Død 2 jun. 1848, Godthaab95.
     Søn af Albrecht Lynge og Ane Jacobsdatter Møller.
     Sælfanger.
252.146.
Petronelle Georgine Saabye
Født 22 jan. 1780, Vaalse paa Falster95.
Død 14 jun. 1822, Klemensker paa Bornholm95.

Gift _____med

Niels Jacob Bolbroe
Født 29 sep. 177095.
Død 6 apr. 1856, Klemensker paa Bornholm95.
     «Jubellærer». Sogneprest i Klemensker paa Bornholm.95

Børn af Petronelle Georgine Saabye og Niels Jacob Bolbroe:

350.252.Poul Georg Lauri Bolbroe, f. 1810, Klemensker paa Bornholm, d. 1885, Hasle (paa Bornholm?)

Kilder og Noter
178 år gl. ved manntallet år 1666.
2Alfred Tangen: »Rasch'ene på Vebbestad« i Harstad Tidende 18. jan. 1950.
3Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok, s. II:58
4Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok, s. II:327
5Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 213. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
6Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. II:126
7Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. II:145
877 år gl.
9Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:298
10Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:297
11Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:297-298
12Se skiftet i Dyrøy bygdebok, bd. II, s. 298-299.
1325 år gl. ved manntallet år 1666.
14H. Ostermann: Nordmænd paa Grønland 1721-1814.
15H. Ostermann skriver 6. nov. 1709.
16Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
17Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
18Hans Rafnung nævner i Ofoten Folkeblad (1933) datoen 7. juni 1706.
1966 år gl. ved manntallet år 1701.
20Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 213-214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
21Fallitskifte 4. aug. 1710.
22Anna Levin: Ferslew-slægten fra Skagen.
23Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48). Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
24Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:299
25Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:300
26Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:198
27Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:340
28Slekta vår 2001:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 4
2936 år gl. ved FT 1701.
30Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
313/4 år ved farens skifte 13. april 1694
32Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
33C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 20
34C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 21-22
35PHT 6 rk. 4 bd., s. 269
36Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 515
37H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 2. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
38C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 18
39H. Ostermann: Nordmænd paa Grønland 1721-1814, 2 bind, s. 692-
40palmesøndag 1703.
41Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
42DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
43PHT 5 rk. 6 bd. (19??), s. 274
44Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 586
4523 år gl. ved manntallet år 1701.
46Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-01
4721 år gl. ved manntallet år 1701.
48Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 214
49Iflg. NST 14, s. 239, skal fødselsåret være 1691.
50Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
51Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
52Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 239. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
53Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
54Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
55Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:126
56Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 288), s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948): 294-295
57Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 268
5816 år gl. i 1701.
59Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
60Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-08
61Charles Ellingsen: Litt om Michel Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad., s. 143. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965): 139-150
62Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:196
63Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:394
64Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:197
65Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:62
66Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:341
67Åse Kvitle Kristiansen
683 år gl. ved manntallet år 1701.
69Manntallet 1701 av Börje Jonsson.
70H. Ostermann: Nordmænd paa Grønland 1721-1814, 2 bind, s. 675
71J.C. Bloch: Den fyenske Geistlighed, II.1
72Trondhjems Skifteprotokoll 17 (1758-65).
7330 år gl. ved farens skifte 18. sept. 1734.
7424 år gl. ved farens skifte 18. sept. 1734.
7523 år gl. ved farens skifte 18. sept. 1734.
76S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 33
77J.C.L. Lengnick
78S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 34
79I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1706.
80S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
81Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
82C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
83C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 25
84C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
8575 år gl. ved FT 1801.
86Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
87Biografisk Lexikon og Salmonsens Konversationslexikon skriver han er født 9. sept. 1708
88Povel Egede's Angivelse i Enkekassens Arkiv Nr. 1685.
89PHT 6 rk. 4 bd., s. 270
90H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 3. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
91PHT 6 rk. 4 bd.
92H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 4-5. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
93PHT 6 rk. 4 bd., s. 271
94PHT 6 rk. 4 bd., s. 272
95H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
964. Trin.
97Dom. exaud. 1703 (posthum).
98Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
99Hun er ikke nevnt i broren Hans Anfindsens skifte år 1744.
100Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
1017 år gl. ved faderens skifte 1722.
102Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 360
103Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
10433 år, 9 mnd. og 3 dg. gl.
105Evenes kirkebok (begravelseslisten).
106Evenes kirkebok 1748-63, s. 62
107Geir Moen
108Bjørn H. Nyheim på baggrund af Konrad Naustviks artikkel i "Ofoten i historien".
109Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
110Iflg. NST 2, s. 214 er hun nærmere født år 1710.
111Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
112Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
11383 år gl.
114Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
115Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:337
116Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:336
117påsken (påskedag? 10. april) 1757.
118Evenes kirkebok.
119Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:19
120Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
121Trolovet 15. april 1764
122J.C. Bloch: Den fyenske Geistlighed II.1
123J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
12465 år gl.
125Michael Moum
126Nyligen gift ved skifte til svigerfaren Henrich Hansen Klæbo 1770.
127Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
12822 år gl. ved farens skifte 1770.
1295 år gl. i 1757.
13049 år gl. ved FT 1801.
131Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
13262 år gl. ved FT 1801.
13312. sønd. etter tref. 1754
1341. juledag.
135H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 8. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
136H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 9. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
137H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 8-9. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
138H. Ostermann: Egede-slegten paa Grønland., s. 10. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 1-14
139Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
140Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:630
141Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 500
142Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
143Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
144påskedagen 1754
1456 år gl. ved morens skifte 1761.
146Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:951
147Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:647
148Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:10
149Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
150Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
151Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
152Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
153«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
154Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
155Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
156Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
157Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
158Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
1594de søndag efter påske 1801, 50 år gl.
160Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
161Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:229
162Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
1631st pinsedag 1799, 40 år gl.
164Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-19
165død 5 år gl.
1669 md. gl.
167Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 176
168Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
169Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
170Hans Rafnung skriver 1820.
171Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:749
172Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:102
173Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
174Festum Omnium Sanctorum (Allehelgen) 1773. Fast Dato i 1773 ????
1754. søndag i advent 1775.
17622. søndag efter Tref. 1778.
177Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 209
17811. søndag efter Tref. 1781
1792. paaskedag 1785.
1801. søndag i advent 1819.
18126 år gl. ved FT 1801.
18215 år gl. ved FT 1801.
18313 år gl. ved FT 1801.
18412 år gl. ved FT 1801.
18511 år gl. ved FT 1801.
1869 år gl. ved FT 1801.
1877 år gl. ved FT 1801.
1885 år gl. ved FT 1801.
189Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 277
190Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
191Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
192Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:135
193Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:66
194Sundag etter Treein.
195Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
196Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
197Født uden for ægteskab af "pike Mette Gabrielsdatter".
198Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 89
199Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 107
200Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
20122 S. e. Trin.
20226. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
20310. S. e. Trin. 1771
20428 år gl. ved FT 1801.
205Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
206Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
20718 år gl. ved FT 1801.
208Sønnen Hans født år 1810 ?
209Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 81
210Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:188
211Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:408
212Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:189
213Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 64-65
214Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:552
215Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:193
216Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
21720. S. e. Trin. 1802
2181. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
2194. S. e. Trin. 1815
220Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
2213 år gl. ved FT 1801.
2221 år gl. ved FT 1801.
22318. S. e. Trin. 1813.
224Astafjord bygdebok skriver år 1805.
225Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
2262. paaskedag 1810
227Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
228Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
229Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
230Epost av Alf Thynes
231Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 186
232Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
233"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
234Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
235Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
236Dåbsattest
237Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.