© 2001 Simon Ellefsen

Randulf II

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Peder (Randulf)
     Rådmann og borgermester i København.

Børn af Peder (Randulf) og _____:

2.1.Jens Pederssøn Randulf, d. 1682

Generation 2.

2.1.
Jens Pederssøn Randulf
Død 22 jul. 16821,2.
     Han var trolig en sønn av borgermester Peder Randulff i København.2
     Foged i Nordfjord - senere i Guldalen, samt forvalter over Rejn/Rein Klosters "Amt".1
     Bosat på Øiegaard i Melhuus.3

Gift _____med

Kirsten Pedersdatter
Død 31 MAR 1691 - 19 MAY 16964,5.
     Datter af Peder Jacobsen.

Børn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter:

3.2.Sophie Randulf, f. 1650, Daviken.
4.2.Peder Jensen Randulf, f. omkr. 1652, d. 1700
5.2.Regitse Jensdatter Randulf
6.2.Jens Jenssøn Randulf, f. 1656, d. 1691

Generation 3.

3.2.
Sophie Randulf
Født 1 jan. 1650, Daviken.1,5.

Gift 3 jan. 1669, Trondhjem1 med

Raphael Lund
Født 29 jan. 1630, Lund, Sverige6.
Død apr. 1717, Skogn6.
     Søn af Mads Jenssøn Medelfar og Mette Wibe.
     Provst og Sogneprest til Skogn i Trondhjems stift.6

[Gift 1° 16 aug. 1657 med Gidsken Skielderup (d. 29 sep. 1665); Gift 2° 3 jan. 1669 med Sophie Randulf (f. 1 jan. 1650)].

Børn af Sophie Randulf og Raphael Lund:

7.3.Jens Lund, f. 1670, d. før 1695
8.3.Jørgen Lund, f. 1671, d. _____
9.3.Gidsken Raphaelsdatter Lund, f. 1672, Skogn, d. 1699
10.3.Kirsten Lund, f. 1673, Ejdet i Skogn., d. 1757, Aanæsset i Tingvold
11.3.Peder (Raphaelssøn) Lund, f. 1675, Ejdet i Skogn., d. 1721, Ejdet i Skogn.
12.3.Christian (Raphaelssøn) Lund, f. 1676, Skogn., d. 1676
13.3.Christence Raphaelsdatter Lund, f. 1677
14.3.Christian Lund, f. 1678, d. 1703, Alstadhaug
15.3.Iver Lund, f. 1679, d. 1685
16.3.Michael Wibe (Raphaelssøn) Lund, f. 1680, d. 1770, Ejde «i Ørlandet»
17.3.Raphael (Raphaelssøn) Lund, f. 1682
18.3.Mette Sophie Lund, f. 1683, d. omkr. 1695
19.3.Mats (Raphaelssøn) Lund, f. 1684, d. 1736, Nærvik i Børsen
20.3.Else (Raphaelsdatter) Lund, f. 1685, Skogn., d. 1728, Borgund.
21.3.Iver (Christian) Lund, f. 1687, Skogn., d. 1746, Kolverejd.
22.3.Margrethe Lund, f. 1689, Skogn.
23.3.Susanna Maria Lund, f. 1692, Skogn., d. 1692
24.3.Jens Lund, f. 1695, Skogn., d. 1695
4.2.
Peder Jensen Randulf
Født omkring 1652.
Død 17007.
     Sogneprest til Tønsberg. 5 Børn.

Gift _____med

Gjertrud Margrethe Schjelderup
Død efter 1743.
     Datter af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.

Børn af Peder Jensen Randulf og Gjertrud Margrethe Schjelderup:

25.4.Herman Pederssøn Randulff, d. 1744
5.2.
Regitse Jensdatter Randulf

Gift _____3med

Johan Paus (Puls)
Død før 17048.
     Blev 6 Novb. 1672 ordineret til Sognepræst til Fosnæs. Det var ved denne Ordination Biskop Arnoldus de Fine døde i Throndhjems Domkirke (s. 22).3
6.2.
Jens Jenssøn Randulf
Født 11 jul. 16569.
Død 7 nov. 169110,9.
     Rådmand i Trondhjem.
     «Min k. Moder var den ædeldyderige og gudfrøchtige Matrone Kiersten Pedersdatter, sal. Peder Jacobsens, Forvalter over Tyndels Gaard og Goeds, hands Datter.»11
     Skifte 23 mai 1692, Trondhjem.12,13Lagverge mag. Simen Hof. Gård 250, jordegods. 1066 - 1103 rd..

Gift 26 mai 1685, Trondhjem ?14,15,16 med

Boel Pedersdatter Bredal
Født 25 nov. 1658, Trondhjem, (Midt i Beleyringen).17, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, M. Hans Søfrenssøn, M. Niels Skøt, Karen Hennings, Maren Jacob Frantzøns, Ellen Henrich Ravertz.17.
Død 29 dec. 1718, Leksvik, NT18.
     Datter af Peder Pedersen Bredal og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande).

[Gift 1° 26 mai 1685 med Jens Jenssøn Randulf (11 jul. 1656 - 7 nov. 1691); Gift 2° 3 jul. 1693 med Anders Nilssøn Aalborg (Ålborg) (f. 2 sep. 1666)].

Børn af Jens Jenssøn Randulf og Boel Pedersdatter Bredal:

26.6.Jens Jensen Randulf, f. 1686, Trondhjem.
27.6.Anna Jensdatter Randulf

Generation 4.

7.3.
Jens Lund
Født 12 jul. 167019.
Død før 1695.
     Død som Student paa Rejse fra Kjøbenhavn.19
     Han er formodentlig den «Johannes Lundius», som tilligemed «Georgius Lundius» (~: hans Broder, Jørgen Lund ?) 1690, 25. Juli blev privat dimitteret til Universitetet, hvor de begge valgte Will. Worm til deres Privatpræceptor.19
8.3.
Jørgen Lund
Født 10 okt. 167120,19.
Død _____, København..
     Han er sandsynligvis den «Georgius Lundius», der - sammen med sin Broder (?) «Johannes Lundius» blev Student 1690, 25. Juli (begge privat dimitterede og vælgende sig Professor Willum Worm til Privatpræceptor). Ligeledes blev «Georgius Raphaelis Lundius» 1691 den 18. Mai Philosophiæ Baccalaureus (under Dr. Caspar Bartholins Dekanat).19
     Om denne Jørgen Lund beretter Brodersønnen, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin «Annotationsbog» Følgende: Han «var Student og fik et slet Giftermaal i Maria Brix. Han rejste siden til K.havn at solicitere og blev Krigs Raad og der døde. Hun lod sig imidlertid besove af en ved Navn Lorentz Angel, hvorpaa hun rejste til Hitteren at ligge i Barselseng, fik Tvillinger og døde tilligemed dem.»19

Gift 12 jan. 1697, Trondhjems Domkirke19 med

Marie Lauritsdatter Brix
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° med Hans Pittersen Smitt; Gift 2° 12 jan. 1697 med Jørgen Lund (10 okt. 1671 - _____)].

Børn af Jørgen Lund og Marie Lauritsdatter Brix:

28.8.Raphael Lund
29.8.En Datter
30.8.En Datter
9.3.
Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn21,22,23.
Død 169922.

Gift 1° _____med

Morten Mikkelsen Thune
Død mai 169523.
     Søn af Michel Mortensen Thune og Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel.
     Personel Kapellan fra 1689, 8. Mai hos Hr. Raphael i Skogn, hvem han havde Løfte om at succedere, om han havde overlevet ham. Han efterlod 2 Sønner og 1 Datter, hvilke alle nok døde ugifte (?).24

Gift 2° 13 okt. 1697, Trondhjem25,26 med

Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172122, begravet 23 mai 172127,28.
     Søn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.22
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.28

[Gift 1° 13 okt. 1697 med Gidsken Raphaelsdatter Lund (19 sep. 1672 - 1699); Gift 2° 28 okt. 1705 med Karen Collin (1689 - 19 jun. 1763)].

Børn af Gidsken Raphaelsdatter Lund og Morten Mikkelsen Thune:

31.9.Raphael Mortensen Thune
32.9.Morten Mortensen Thune
33.9.Ellen Kirstina Mortensdatter Thune

Børn af Gidsken Raphaelsdatter Lund og Johan (Johannes) Schjelderup:

34.9.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736
10.3.
Kirsten Lund
Født 13 nov. 1673, Ejdet i Skogn.29,28.
Død 19 apr. 1757, Aanæsset i Tingvold28.

Gift 31 mai 1694, Skogn30,28 med

Jens Thomassen Juel
Død 9 dec. 172728.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Stilling: Sogneprest til Thingvold.
     Stilling: Pastor til Ytterøy31.
     Han blev 1691 Sognepræst til Ytterøen og 1706 til Tingvold; Magister 1706, 11. Mai og Provst i Nordmøre 1707, 17. Aug.28
     8 eller 9 Børn.28

Børn af Kirsten Lund og Jens Thomassen Juel:

35.10.Raphael Lund Juel, f. 1695, d. 1742
36.10.Joh. Mich. Wibe Juel
37.10.Gesken Kristine Juel
11.3.
Peder (Raphaelssøn) Lund
Født 10 feb. 1675, Ejdet i Skogn.32,28.
Død 7 jul. 1721, Ejdet i Skogn.28.
     [Se Wilhelm Lassens bog for efterslægt !]
     Oberstløjtnant. Var efter sin Fader Ejer af gaarden Ejdet i Skogn.28
     Han blev Fænrik ved Trondhjemske Regiment 1697, og 1700, 6. April Løjtnant ved sit forrige Compagni (~: det Værdalske), hvis Chef var Oberstløjtn. J. v. Lemfort. Fik Kaptejns Karaktér 1703, 2. Juni (?); men «efter Brigadier Schultz's Skrivelse af 22de Decbr. 1703 beklæder denne Lund sin Lieutenants Charge fremdelis». Virkelig Kaptejn blev han 1704, 26. Aug. ved Stjørdalske Kompagni af samme Regiment. 1717, 4. Aug. blev han Sekond-major ved 1. (~: nordre) Trondhjemske Regiment og 1718, 30. Decbr. Oberstløjtnant der.28
     Hans Fane hang 1823 i Alstadhaug (Skogns) Hovedkirke med hans «Vaaben», som - ifølge L. D. Klüwers «Norske Mindesmærker», Side 64 - viste et firedélt Skjold, i hvis 1. og 3. Kvartér en Paafugl i grønt Feldt og i 2. og 4. en Haand med et draget Sværd i rødt Feldt. Paa Hjelmen 2 hvide Vinger med en Paafugl i Midten.28

Gift 21 jul. 1706, Trondheim (i Huset)33 med

Eleonora Sophie Dreyer
Død 7 feb. 175834.
     Datter af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.

[Gift 1° 21 jul. 1706 med Peder (Raphaelssøn) Lund (10 feb. 1675 - 7 jul. 1721); Gift 2° 24 mar. 1742 med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Børn af Peder (Raphaelssøn) Lund og Eleonora Sophie Dreyer:

38.11.Peter Raphael Lund, d. 1740
12.3.
Christian (Raphaelssøn) Lund
Født 29 mar. 1676, Skogn.35.
Død 167636,35.
13.3.
Christence Raphaelsdatter Lund
Født 20 apr. 167737,35.

Gift før 1704, Skogn.35 med

Niels Juel
Født _____, Trondhjem38.
Død 1713, Trondhjem38.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Blev 1693 Capellan her [Trondhjem], og døde 1713.38
     Magister. Diaconus til Domkirken i Trondhjem og pastor til Bjønes i Nordland.31

[Gift 1° med Ingeborg à Møinichen (d. før 3 feb. 1701); Gift 2° 3 feb. 1701 med Anna Borchmann (d. 19 apr. 1701); Gift 3° før 1704 med Christence Raphaelsdatter Lund (f. 20 apr. 1677)].

Børn af Christence Raphaelsdatter Lund og Niels Juel:

39.13.Ole Henrik Juel
40.13.Raphael Juel
41.13.Ingeborg Anna Juel
14.3.
Christian Lund
Født 19 sep. 167839,35.
Død 1703, Alstadhaug40,35.
     Var Student fra 1697, 17. Juli og valgte da Mag. Joh. Birkerod til sin Privatpræceptor.35
15.3.
Iver Lund
Født 30 sep. 167941,35.
Død 22 jul. 168542,35.
16.3.
Michael Wibe (Raphaelssøn) Lund
Født 18 okt. 168043,35.
Død 8 mai 1770, Ejde «i Ørlandet»35.
     «Studiosus». Han er udentvivl den «Michaël Vibe», som - 20 Aar gl. - blev Student fra Trondhjem 1701, 22. Juli.35
     Om ham har Brodersønnen, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin Familiebog noteret Følgende: «Blev, da han var Student, som halvtullet formedelst et Fruentimmer ved navn Ane Randulf, som siden fik Lorentzen, som fixerede (~: narrede ?) Ham. Har siden som Jerusalems Skomager vandret verden om, baade i Ostindien og andensteds. Er nu hos Hr. Ludv. Broch paa Hitteren. Nu 1760 hos Ruberg [foged Johan (1710-1773)]. Han havde 1702, 22. Mai taget Baccalaurgraden og kaldes da «Michaël Raphaëlis Wibe».35
17.3.
Raphael (Raphaelssøn) Lund
Født 14 mai 168244,35.
     Om ham noterer Brodersønnen i sin Familiebog Følgende: «Han havde fortræd formedelst en, der hedte Eschel, der i Kiøbenhavn overfaldt ham paa Gaden, hvilken han nedlagde; tiente siden i Krigen i Brabant &c.»35
18.3.
Mette Sophie Lund
Født 28 apr. 168345,35.
Død omkring 169546,35.
19.3.
Mats (Raphaelssøn) Lund
Født 5 aug. 168447,35.
Død 1736, Nærvik i Børsen48,35.
     Stamfader til «Kragerø»-Grenen af nærværende Familie Lund. [Se videre i Wilhelm Lassens bog].35
     Kaptejn. Han er formodentlig den «Mathias Lund», der 1714, 23. Marts blev Pr.løjtnant ved 2. (~: søndre) Trondhjemske Regiment; 1717, 11. Septbr. Kapt.løjtnant ved Livkompagniet (som i 1725 var det Surendalske), og 1727, 8. December blev «virkelig» Kaptejn (Chef for det Meldalske Compagni) og fik Afsked 1735, 21. Novbr.35

Gift jan. 1724, Trondhjem ?35 med

Dorthe el. Dorothea Whitte
Født 2 sep. 1688, Trondhjem35.
Død 1765, Tønset Præstegaard35, begravet 7 mai 176535.
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte:

42.19.Jakob (Matssøn) Lund, f. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende., d. 1785, Kragerø.
43.19.Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund, f. 1726, Nærviken., d. 1798, Tønsæt.
20.3.
Else (Raphaelsdatter) Lund
Født 5 dec. 1685, Skogn.49,50.
Død 1728, Borgund.50.

Gift 1° _____med

Christian Fredrik Ruberg
Født 167550.
Død apr. 1721, Borgund.51,50.
     Han blev 1704 resid. Kapellan til Skogn (dertil ordineret 16. Jan. 1705), og 1718, 7. Januar Sognepræst til Borgund paa Søndmøre.50

Gift 2° 1725, Borgund ?50 med

Augustinus Meldal
Født 19 okt. 1697, Kvikne.52,50.
Død 1 feb. 177750.
     Han var fra 1722 adjungeret sin Fader i Tønset indtil Dennes Død i 1735. 1728 blev han residerende Kapellan til Borgund, og 1742, 30. Marts Sognepræst der. Provst 1758-1767. Tog Afsked som Sognepræst 1774. Var meget agtet og anseet.50

[Gift 1° 1725 med Else (Raphaelsdatter) Lund (5 dec. 1685 - 1728); Gift 2° 1730 med Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn].

Børn af Else (Raphaelsdatter) Lund og Christian Fredrik Ruberg:

44.20.Raphael Ruberg, f. 1706, d. 1737
45.20.Johan Ruberg, f. 1710, d. 1773
46.20.Sophie Alette Ruberg
47.20.Christian Ruberg, f. 1714

Børn af Else (Raphaelsdatter) Lund og Augustinus Meldal:

48.20.Even Meldal, d. 1786
21.3.
Iver (Christian) Lund
Født 15 mar. 1687, Skogn.53.
Død 22 okt. 1746, Kolverejd.53, begravet 12 nov. 174653.
     Major.53

Gift _____med

Karen Riber
Født 11 feb. 169453.
Død 15 mai 1778, Foslien i Stjørdalen.54,53.
     Datter af Melchior Andersen Riber og Karen Andersdatter (Schjelderup).
22.3.
Margrethe Lund
Født 12 aug. 1689, Skogn.55,56.

Gift _____med

Peder Pederssøn Leth
Død 175556.
     Magister. Sogneprest til Ytterøen.56
     Hvem han var Søn af, vides ikke. Han blev Student fra Trondhjems Skole 1698, 19. Juli (tog Professor Chr. Reitzer til sin Privatpræceptor).56
     Alt, hvad Erlandsen i sin Præstehistorie véd at berette om Mag. Leth, er, at han 1699 var Defendens paa Borchs Collegium, og 1708, 10. Febr. blev ordinéret til Sognepræst til Ytterøen, hvor han 1721 tillige blev Provst over Indherred, men formedelst misligt Forhold 1745 afsat fra Provsteembedet. Medens han kun var Præst, skal han have været en fredelig og elsket Mand; med efterat han blev Provst, forfaldt han til Processor, hvorved han blandt Andet tilsatte sin Formue.56

Børn af Margrethe Lund og Peder Pederssøn Leth:

49.22.Johanna Pedersdatter Leth, f. omkr. 1721, d. 1808, Tynes i Skogn.
50.22.Raphael Pedersen Leth, f. 1723
23.3.
Susanna Maria Lund
Født 7 mar. 1692, Skogn.57,56.
Død 30 apr. 169256.
24.3.
Jens Lund
Født 16 feb. 1695, Skogn.58,56.
Død 28 feb. 169559,56.
25.4.
Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.60,61.
Død 174460.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.60

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.61 med

Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 170762,60.
Død 1780, Hadsel.60.
     Datter af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With.

Børn af Herman Pederssøn Randulff og Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund:

51.25.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
52.25.Peder Hermansen Randulff
26.6.
Jens Jensen Randulf
Født 27 mar. 1686, Trondhjem.18.
     Sorenskriver i Gauldal, ST.18

Gift 2 jun. 171018 med

Riborre Madsdatter Hage
Født 168718.
     Datter af Mads Simenssøn Hage og Ingeborg Hansdatter.
     ? Sandsynligvis datter af Mads Simensen Hage ?
     Skifte 175618.

Børn af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage:

53.26.Bolette Jensdatter Randulf, f. omkr. 1716, d. omkr. 1770
27.6.
Anna Jensdatter Randulf

Gift _____med

Claus Henning Lorentzen
     Købmand i Trondhjem.63

Børn af Anna Jensdatter Randulf og Claus Henning Lorentzen:

54.27.Giertrud Dorothea Lorentzen, f. omkr. 1718

Generation 5.

28.8.
Raphael Lund
     Underofficer.19

Gift 1718, Trondhjem64,23 med

Marithe Andersdatter (Killingberg)

Børn af Raphael Lund og Marithe Andersdatter (Killingberg):

55.28.John (Raphaelssøn) Lund
56.28.Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund, d. før 1724
57.28.Kirsten (Raphaelsdatter) Lund
58.28.Lucine (Raphaelsdatter) Lund
59.28.Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
60.28.Johanne (Raphaelsdatter) Lund
29.8.
En Datter
     Ubekjendt.
30.8.
En Datter
     Ubekjendt.
31.9.
Raphael Mortensen Thune
32.9.
Morten Mortensen Thune
33.9.
Ellen Kirstina Mortensdatter Thune
34.9.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

61.34.Gedsken Kirstine Schielderup
62.34.Johan Ditlev Schielderup
35.10.
Raphael Lund Juel
Født 28 jul. 169528.
Død 23 jul. 174228.
     Sognepræst til Vang paa Hedemarken.28
36.10.
Joh. Mich. Wibe Juel
     Købmand i Trondhjem, hvis 6 Børn kaldte sig «Wibe».28

Børn af Joh. Mich. Wibe Juel og _____:

63.36.Wibe
64.36.Wibe
65.36.Wibe
66.36.Wibe
67.36.Wibe
68.36.Wibe
37.10.
Gesken Kristine Juel

Gift 172365 med

Christen Mechlenborg
Født 170166,65.
     Søn af Ivar Christensen Mechlenborg og Maria White.

Børn af Gesken Kristine Juel og Christen Mechlenborg:

69.37.Clare Mechlenborg
70.37.Jens Mechlenborg
38.11.
Peter Raphael Lund
Død 4 dec. 174033.
     Han var umyndig ved Faderens Død i 1721.33
     Han blev 1727, 7. April Pr.løjtnant i 1. Trondhjemske Regiment, ved Kapt. J. Coldevins (Frostenske) Kompagni og 1733, 25. Juli Kapt.løjtnant (ved Værdalske Kompagni). Udslettet i Kalenderen for 1741. (En «Major Lund» ved Oberst Heinens Regiment - ~: 1. Trondhjemske - blev, efter Ansøgning, 1740, 29. Juli i Naade dimitteret. Det er denne Peter Raphael Lund).33

Gift 173433 med

Birgitte Helena Hansdatter Leth
Døbt 17 sep. 1707, Trondhjems Domkirke.33.
Død 9 mai 176533.
     Datter af Hans (Pedersen?) Leth og Anne Hansdatter Kiemler.

Børn af Peter Raphael Lund og Birgitte Helena Hansdatter Leth:

71.38.Peter Abraham (Peterssøn) Lund, d. 1790, København.
72.38.Ernestine Eleonore Susanne Lund, f. 1736, d. 1779, Trondheim.
39.13.
Ole Henrik Juel
     Stilling: Resid. Capellan til Hitteren
40.13.
Raphael Juel
     Stilling: Lieutenant38
41.13.
Ingeborg Anna Juel

Gift _____med

Ludvig Frederik Broch
     Provts og Sogneprest til Nærø

[Gift 1° med Ingeborg Anna Juel; Gift 2° med Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode (1737 - 17 mar. 1815)].
42.19.
Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.67.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.67, begravet 26 okt. 178567.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.67
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.67
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.68

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.68 med

Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.68, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.68.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.68, begravet 24 okt. 178068.
     Datter af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Jakob (Matssøn) Lund og Margrethe Sommer:

73.42.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
74.42.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
75.42.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
76.42.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
77.42.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
78.42.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
79.42.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
80.42.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
81.42.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
43.19.
Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.50.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.69,50, begravet 4 jan. 179950.

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.50 med

Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)50.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.50, begravet 5 jan. 179250.
     Søn af Eiler Wessel og Iverise Marie Edvardsdatter Meyer.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.50

Børn af Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund og Just Thyrholm Wessel:

82.43.Ejler Wessel, d. 1796
83.43.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
84.43.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
44.20.
Raphael Ruberg
Født 170650.
Død 173750.
     Kapellan "pro loco" til Akerø, ugift.50
45.20.
Johan Ruberg
Født 171070,35.
Død 6 aug. 177370.
     Foged (fra 1737, 15. Novbr.) i Fosen.70,35

Gift 16 aug. 1742, Trondhjem70 med

Martha Henriksdatter Helkand
Født 169770.
Død 3 sep. 1775, Eide i Ørlandet70,35.
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     Hendes Fader var formodentlig den Henrik Helkand, der 1701 levede paa Storvedøen i Hiteren. Hun var visselig en Søster af Karen Helkand gift med Rasmus Parelius.70

[Gift 1° 13 nov. 1737 med Hans Mikkelsen Bernhoft (d. 24 nov. 1740); Gift 2° 16 aug. 1742 med Johan Ruberg (1710 - 6 aug. 1773)].
46.20.
Sophie Alette Ruberg

Gift _____med

Knud Leem
     Professor.50
47.20.
Christian Ruberg
Født 171450.
     Sognepræst til Torvestad.50

Gift _____med

«Peder Skræders Datter»
48.20.
Even Meldal
Død 178650.
     Sogneprest til Voss.50
49.22.
Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172122,56.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.71,72,73,56.

Gift _____med

Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172274.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.75,74,56.
     Søn af Peter Danielsen Pristroph og Anna el. Else Withe.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.76

Børn af Johanna Pedersdatter Leth og Daniel Pedersen Pristroph:

85.49.Peder Pristroph, f. 1759
86.49.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
87.49.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
88.49.Petronelle Pristroph
89.49.Anna Margretha Pristroph
50.22.
Raphael Pedersen Leth
Født 23 okt. 172356.
     Residerende Pastor 1752 til Andenæs i Vesteraalen, men afsat 1756 formedelst Drukkenskab.56
51.25.
Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.60.
Død efter 178260.

Gift _____77,60med

Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.78.
Død efter 178160.
     Søn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter Tønder.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Børn af Margrethe With Randulff og Erik Bredal Bloch:

90.51.Anne Margrethe Bloch, d. 1822, Lenvik
52.25.
Peder Hermansen Randulff
     Foged i Inderøen.79
     ? Han må være søn af foged Herman Randulff (1694-1744) ?

Gift 176080 med

Anne Doberdia Roested
Født 15 jan. 173881,82, døbt 26 jan. 1738, Stod kirke.82.
     Datter af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     «Doberdina Roested» er fadder første gang i Stod kirke år 1757.82
53.26.
Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 171683.
Død omkring 177083.

Gift 174826 med

Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?83.
     Søn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix.
     Premierløytnant.83

[Gift 1° med Beret Christiansdatter Rasbech; Gift 2° med Theodora Maria Lemche; Gift 3° 1748 med Bolette Jensdatter Randulf (omkr. 1716 - omkr. 1770)].

Børn af Bolette Jensdatter Randulf og Søren Pedersen Schjelderup:

91.53.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
92.53.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
54.27.
Giertrud Dorothea Lorentzen
Født omkring 171863.

Gift 13 sep. 1736, Bergen63 med

Michael Andreas Fierslev
Født omkring 170863.
Begravet 24 feb. 1786, Trondhjem63.
     Søn af Michel Anderssøn Fierslev og Mille Cathrine Jespersdatter Kolderup.
     1727 sælger han for 100 Rdlr. sin Fædrenegaard Huseby, 1733 er han Bergensborger som Ølhandler i Nordlandene, 1737 Købmand paa Torvet i Bergen, senere Skriver hos Sorenskriver Roested i Fossum, 1762 er han Bruger af Gaarden Rein, faar 1761 Skøde paa Gaarden Lund i Stod, men sælger den atter 1767 dog med Forbehold af livsvarigt Ophold og Fodring af nogle Kreaturer. 1772 er han konstitueret Lensmand.63

[Gift 1° 29 apr. 1733 med Alida (Alhed) Bastiansdatter Wartman (f. omkr. 1712); Gift 2° 13 sep. 1736 med Giertrud Dorothea Lorentzen (f. omkr. 1718)].

Børn af Giertrud Dorothea Lorentzen og Michael Andreas Fierslev:

93.54.Anna Randulf Fierslev

Generation 6.

55.28.
John (Raphaelssøn) Lund
Døbt 5 nov. 1718, Trondhjem Domkirke23.
56.28.
Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
Døbt 24 feb. 1720, Trondhjem Domkirke23.
Død før 1724.
     Formodentlig død tidligt [før 1724].23
57.28.
Kirsten (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 4 nov. 1721, Trondhjem Domkirke23.
58.28.
Lucine (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 15 dec. 1722, Trondhjem Domkirke23.
59.28.
Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
Døbt 15 jul. 1724, Trondhjem Domkirke23.
     Er vel den «Provisor Fredr. Chr. Lund», der 1752, 26. Oktbr. i Trondhjem ægtede Enke Ingeborg Christensdatter, og ligesaa er han vel den «Fredrik Christian Lund, Enkemand og Provisor ved Artilleriet», der blev gift 1759, 8. Marts i Trondhjems Domkirke med Enke Siri Eriksdatter, - forøvrigt ubekjendt.23
60.28.
Johanne (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 9 sep. 1726, Trondhjem Domkirke23.
61.34.
Gedsken Kirstine Schielderup
62.34.
Johan Ditlev Schielderup
63.36.
Wibe
64.36.
Wibe
65.36.
Wibe
66.36.
Wibe
67.36.
Wibe
68.36.
Wibe
69.37.
Clare Mechlenborg
70.37.
Jens Mechlenborg
71.38.
Peter Abraham (Peterssøn) Lund
Døbt 1735, Værdalen., 1ste Søndag i Advent.33.
Død 26 feb. 1790, København.33.
     Han skal først have været Løjtnant ved Grenadergarden (?) og senere Kaptejn ved «Norske Livregiment» i Danmark.33

Gift 1° 6 nov. 1765, København.84 med

Petronelle («Pernille») Coucheron
Født 4 feb. 1729, gården Hvattum i Gran (Hadeland).84, døbt 10 feb. 172984.
Død 16 okt. 1779, Danmark.84.
     Datter af Anthon(y) Jacob (de) Coucheron og Henriette Antonette Lillienskiold.

Gift 2° 28 nov. 1783, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.84 med

Christiane Augustine Kalckreuth
Døbt 22 nov. 1754, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.84.
Død 29 aug. 180084.
     Datter af Georg Stein Kalckreuth og Abel Cathrine Liebert.

[Gift 1° 28 nov. 1783 med Peter Abraham (Peterssøn) Lund (d. 26 feb. 1790); Gift 2° jul. 1791 med Otto Carl Baltazar von der Osten (27 jun. 1734 - 5 okt. 1792)].
72.38.
Ernestine Eleonore Susanne Lund
Født 13 feb. 173684.
Død 24 feb. 1779, Trondheim., 44 Aar gl.84.

Gift 29 jan. 1755, Domkirken i Trondheim.84 med

Peter Koefoed
Født 13 mar. 172184.
Død jun. 1778, Trondheim.84.
     Han kan muligens have været Søn af den paa Julius Bidstrups Stamtavle over Koefoed A., Side 71 opførte Kaptejn Hans Holgerssøn Koefoed i Nordmøre, gift med Anne Christine Kyhn.84
     Peter Koefoed blev 1739, 4. Septbr. Fænrik réformé i Oberst Emahusens (3. Trondhj.) Regiment; virkelig Fænrik 1741, 23. Juni; Løjtnant ved Børsenske Compagni 1745, 29. Marts; Kapt.løjtnant der 1747, 13. Aug.; karakteriseret Kaptejn 1751, 24. Febr.; Chef for Bynæsiske Compagni 1751, 21. April; «Major af Infanteriet» 1761, 16. Septbr. Han er formodentlig udtraadt af Militærtjenesten med Oberstløjtnants Karakter.85
     Peter Koefoed, beboede (og ejede?) Gaarden Skjeringstad i Melhus, hvor han i 1777, 20. Marts holdt Auktion over Besætning, Gaardsredskaper &c.84
73.42.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.68.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.68, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.68.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.68
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.68
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.86,87 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).87.
Død 1809, Kragerø.87, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.87.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.87
74.42.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.88.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.88
     Formodentlig død i Danmark.88

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.88 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.88.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.88.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)88
75.42.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.88.
Død 15 jul. 175688, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.88.
76.42.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.88.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.88.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.88
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].88

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.88 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.88.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.88

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.89 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.89.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.89.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.89
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)89
77.42.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.89.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.89.
78.42.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.89.
Død 1789, Arendal.89, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»89.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.89 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.89.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.89
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)89
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.89
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)89
79.42.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.89.
Død 28 sep. 176189.
80.42.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.89, døbt 1763, Holmens kirke i København.89.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.89
81.42.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.89.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.89.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.89 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).89.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.89.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.89
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.89
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.89
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.89
82.43.
Ejler Wessel
Død 179650.
     Død i Danmark som theol. Candidat.50
83.43.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 182490,50.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.50
84.43.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.91,50.
     Død ugift.50
85.49.
Peder Pristroph
Født 175976.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.76
86.49.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen76.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.76
87.49.
Sebastian Pristroph
Født 1768-176976.
Død 22 apr. 1855, Skogn76.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.76
88.49.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.76
89.49.
Anna Margretha Pristroph
90.51.
Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).92.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.92
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.92

Gift 1 sep. 178892 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).92,92.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).92.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».92
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.92
     Skifte 13 jun. 180892Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Anne Margrethe Bloch og Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass:

94.90.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
95.90.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
91.53.
Riborg Schjelderup
Født 11 jul. 174926.
Død 9 mar. 178226.

Gift 30 jun. 176726 med

Martinus Lind Nissen
Født 19 jan. 174426.
Død 9 jul. 179526.
     Justitsraad.

[Gift 1° 30 jun. 1767 med Riborg Schjelderup (11 jul. 1749 - 9 mar. 1782); Gift 2° 6 feb. 1783 med Maren Louman Krog (1753 - 20 feb. 1787); Gift 3° 17 dec. 1789 med Knerke Margrethe Thurman (1751 - 1 aug. 1814)].

Børn af Riborg Schjelderup og Martinus Lind Nissen:

96.91.Hans Nissen, d. 1843
97.91.Peder Schjelderup Nissen, f. 1775, Trondhjem, d. 1826
98.91.Maren Nissen, f. omkr. 1778
92.53.
(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke83.
Død 7 nov. 1794, Røros83.

Gift 14 feb. 177226 med

Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 174583, døbt 4 jun. 1745, Røraas.26.
Død 14 jan. 1798, Røros83.
     Søn af Claus Paulsen Holst og Johanne Bergmann.

Børn af (Anne) Christine Munch Schjelderup og Theodorus Bergman Clausen Holst:

99.92.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
100.92.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
93.54.
Anna Randulf Fierslev
Døbt 27 okt. 1737, Bergen Domkirke.63,92.

Generation 7.

94.90.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 178992.
Død 1865, Lenvik92.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.92

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
95.90.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 179292.
Død okt. 179292.
96.91.
Hans Nissen
Døbt 11 jun. 177193.
Død 30 jan. 184393.

Gift 13 nov. 174993 med

Golla Birgitte Dreyer
Født 3 dec. 177393.
Død 24 jan. 1840, Trondheim.93.
97.91.
Peder Schjelderup Nissen
Født 17 dec. 1775, Trondhjem94,22.
Død 9 jul. 182622.
     21 Sep. 1798 resid. Capellan til Melhuus (Ordin. 5 Nov.). 9 Juli 1813 Sognepr. Sammesteds, samt 20 Feb. 1817 Provst over Dalernes Provstie. Blev 1811 Medlem af det kongl. norske Vidensk. Selskab. 10 Børn, af hvilke 8 overlevede Faderen.22

Gift 12 jun. 179722 med

Bolette Margrethe Musæus
Født 3 mai 1774, Trondhjem94,22.
Død 2 jul. 1859, Trondhjem22.
     Datter af Musæus.

Børn af Peder Schjelderup Nissen og Bolette Margrethe Musæus:

101.97.Ribor Johanne Nissen, f. omkr. 1796
102.97.Martinus Nissen, f. omkr. 1799
98.91.
Maren Nissen
Født omkring 177895,96.
     Er 1801 ugift og bosat hos broderen Peder Schjelderup Nissen.96
99.92.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 177394,96.
     Ved militæret.97
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.96

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 177498,96.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

103.99.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
104.99.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
100.92.
Christian Munck Holst
Født omkring 178799,96.
     Ved militæret (Kaptein).97
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.96

Generation 8.

101.97.
Ribor Johanne Nissen
Født omkring 1796100,96.
102.97.
Martinus Nissen
Født omkring 1799101,96.
103.99.
Theodorus Bergman Holst
Født omkring 1798102,96.
104.99.
Christian Wilhelm Holst
Født omkring 1799101,96.

Kilder og Noter
1Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 13
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 96
3Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 367
4Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 315. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
5Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 221. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
6Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 11
748 år gl.
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 237. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
9Knut Esmarch: Familien Bredal
10S.T.Dahl skriver at han døde 7. april 1691.
11Personalhistorisk Tidsskrift 5. bind (1884)
12Skifte afsluttet 23. maj 1692, påbegyndt 11. dec. 1691.
13Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
14Trolovelsen 22. maj 1685
15Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 14
16Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
17Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
18Bjørn Flor - email dat. 26. jan. 1997
19Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 15
20«en Tirsdags Nat» Klokken mellem 12 og 1.
21en Thorsdags Aften Kl. 9.
22Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
23Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16
24Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16-17
25Erlandsen skriver okt. 1697.
26Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
27da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
28Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
29Kl. 8 Aften.
30Trolovet i Skogn 1694, 24. April.
31Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
32en Thorsdag Aften Kl. 8.
33Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 18
34Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 214
35Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 20
36nogle Uger gl.
37Fredag Nat, omkring Kl. 12.
38Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 54
39Nat til Fredag.
40af Podagra, 25 Aar gl.
41en Tirsdag Kl. 4 Efterm.
42Kl. mod 9 Aften.
43Kl. 7 Morgen.
44en Søndag Aften Kl. ca. 6
45en Løverdag Morgen Kl. ca. 4.
46Død 12 Aar gl. (?)
47En Onsdag Aften Kl. 5
48i Julen
49en Thorsdag Morgen Kl. 4.
50Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
5146 Aar gl.
52eller 19. okt. 1694 ?
53Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 36
5485 2/12 Aar gl.
55Klokken omtrent 6 Morgen.
56Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
57en Mandag Morgen.
58en Løverdags Aften.
59henved 12 Dage gl.
60K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
61Email: Remi Pedersen
62I 1720 oppgis hun å være i sitt 14de år.
63Anna Levin: Ferslew-slægten fra Skagen.
64Trolovet 1718, 1. Juni i Trondhjems Domkirkesogn.
65Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
66Trykfejl 1710
67Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 21
68Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 22
69Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
70E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 12
7186 1/4 år gl.
72Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
73Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
74Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
75Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
76Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
77Margrethe's mor Gjertrud er tremming til Erik Bredal Bloch.
78Kr. Bloch: Hvem var Sophia Bredal?, s. 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 326-328
79Sølvi Arntzen
80Sølvi Arntzen der henviser til NST III.
81Iflg. NST 3, s. ?, skal hun være født 16. jan. 1738 i Elden i Beistaden.
82Sissil Bruun Sørensen
83Bjørn Flor
84Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19
85Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19-20
86Holdtes hos Nils Boesen Møller, der var gift med Brudens Søster, og Vielsen forrettedes af Brudgommens Fader.
87Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 23
88Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 33
89Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 34
9067 Aar gl.
9176 Aar gl.
92Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
93Hornemanns stamtavler XVI, s. 178
9427 år gl. ved FT 1801.
9522 år gl. ved FT 1801.
96Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
97Hogne Holst
9826 år gl. ved FT 1801.
9913 år gl. ved FT 1801.
1004 år gl. ved FT 1801.
1011 år gl. ved FT 1801.
1022 år gl. ved FT 1801.