© 2001 Simon Ellefsen

Pristrop / Pristroph

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup)
Født omkring 16071.
Død 16581.
     Michel Andersen Pristrop ble trolig sogneprest her [Byneset, Dalerne prosti] da Hr Anders [Jacobsen] ble sparket i 1641. Han er nevnt her ved hyllingen i 1648 og i 1656. Han underskrev også stiftsboken i 1654. I prestelisten for Byneset i 1734 er han notert som død i 1658.1
     I en sak i domkapitelet om en students attester sier Hr Michel selv at han ble uteksaminert fra universitetet i 1628, han er den Michael Andreæ Niderosiensis fra Trondheim skole som nevnes i 1628.1
     På et maleri av ham i Byneset kirke malt i 1658 sto at han var 51 år, dvs. født ca. 1607.1

Gift 3 sep. 16371 med

Dorothea Danielsdatter
Født omkring 16172.
Død 15 okt. 16653,4,5.
     Datter af Daniel Rasmussen og Maren Jensdatter.
     Ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" er hun datter af borgermester i Trondheim Daniel Rasmussen.2
     I en sak i Trondheim bytingsprotokoll den 1. juli 1675 nevner Jens Danielsen at Steen Michelsen var hans søstersønn.1
     At hun ikke er nævnt i farens skifte 1638 kan vel kun forklares ved at hun på dette tidspunkt allerede var gift med Mikkel Andersen, der er nævnt som formynder ved borgermester Daniel Rasmussens skifte.
     Hun skal ha dødd kun 11 uker etter giftemålet [til Ole Henriksen Strøm], som Tønder sier skjedde den Dom 21e Trin 1665.5

[Gift 1° 3 sep. 1637 med Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) (omkr. 1607 - 1658); Gift 2° med Jens Jensen; Gift 3° 18 okt. 1665 med Ole Henriksen Strøm (omkr. 1626 - 1701)].

Børn af Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) og Dorothea Danielsdatter:

2.1.Anders Michelsen (Pristrop)
3.1.Steen Michelsen Pristroph, d. 1698
4.1.Daniel Michelsen Pristroph, f. omkr. 1649, d. 1709
5.1.Gidsken Mikkelsdatter Pristroph, f. 1640, d. 1682, Nesna
6.1.Maren Mikkelsdatter Pristrop

Generation 2.

2.1.
Anders Michelsen (Pristrop)
     Anders var student ved Trondheim katedralskole i 1664 som Andreas Micheli Byneset.1
3.1.
Steen Michelsen Pristroph
Død 7 jul. 16986.
     Garnisonsskriver i Trondhjem fra 1691 til 7. juli 1698 da han døde.6
     Steen var student ved Trondheim katedralskole i 1664 som Steen Micheli Byneset. E.Bernhoft sier at han ble gift den 27. juni 1687 i Trondheim med Ane Sevaldsdtr Lyng.1

Børn af Steen Michelsen Pristroph og _____:

7.3.Michael Steensen Brods Pristroph, f. 1691, Trondhjem
4.1.
Daniel Michelsen Pristroph
Født omkring 16497,8,9.
Død 17098.
     Sogneprest til Nærø.8
     Daniel Mikkelsen Pristrup ble utnevnt til kapellan her [Nærø, Namdal prosti] med ekspektanse på sogneprestembetet den 16. febr. 1672. Han er nevnt som kapellan i Nærøy i amtregnskapets familieskatt i 1677, i 1684 og i 1687. Han er også nevnt i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen. I skifte etter Hr Christopher [Poulsen Resen] i 1703 heter det at Hr Daniel hadde etterfulgt ham som sogneprest.10
     I 1684 betalte han for seg, sin kone, en amme, en tjenestedreng og to tjenestepiker. I 1689 bodde han på Frøvigen som var kapellangård.10
     Tog Exam. theol. 21. Octbr. 1671 og predikede til Dimis 1672. I Testimonium Academicum af 21. Septbr. 1674 kaldes han Daniel Michaëlis Bynæsensis, hvorfor han maaske kan have været en Søn af den Mikkel Anderssen som var Præst til Bynæsset i Aarene 1651-64. Blev først resid. Capellan til Nærøe, og lovet Kaldet ved indtræffende Vacance i Christian d. 5tes Confirmationsbrev paa at beholde Capellaniet, dat. Kjøbenhavns Slot 16. Febr. 1676, hvilket blev stadfæstet ved Frederik d. 4des Confirmationsbrev af 5. Decbr. 1699. Blev saaledes Sognepræst her ved Christopher Resens Død 1703. Døde 1708. Hans kone hed Anna [Alexandersdatter Brüghmann; en hånskreven notits.]11
     Skifte 5 mai 170912I skifte nevnes en bok Sanctus Chilianus som hadde en dedikasjon til Hr Peder Resen og Maren Mikkelsdatter 1680. Det nevnes en rekke sølvsaker merket: PISR MCD 1649. Sølvbeger merket HDMSP AADMB. Videre sølv merket Jørgen Reiersen - Alethe Hansdatter 1681, Hiernomys Brüghman - Anne Alexandersdtr. Dessuten sølv merket DMSP-AADB 1707. Skål merket Ulrik Brüghman - Gisken Mikkelsdtr og Daniel Mikkelsen Pristrop - Anne Alexandersdtr Brüghman. Det var også en sølvkanne merket Hr Christopher Resen - Øllegard Steensdtr Lindwed, beger merket NBS GEDB, GOS KID, NAS MD og et beger med to ører et øre merket IBM det andre AAD. Enkens andel ble 256 lodd, sønnen 71 lodd og datter 35 lodd..

Gift omkring 16858 med

Anna Alexandersdatter Brüghmann
Født 1660-16708.
Død omkring 1717, Leiknes i Nerø prgjld.8.
     Datter af Alexander Brüghmann og Anna Poulsdatter Resen.

Børn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann:

8.4.Dorothea Pristrup, f. 1680, d. eft. 1709
9.4.Peter Danielsen Pristroph, f. 1693, Trondhjem stift., d. 1764
5.1.
Gidsken Mikkelsdatter Pristroph
Født 164013.
Død 23 jul. 1682, Nesna13.

Gift 25 apr. 1669, Bynessets prestegård13 med

Ulrich Hjeronimussen Brüghmann
Født 4 nov. 1636, Trondheim14,13.
Død 3 feb. 1717, Nesna prestegjeld13.
     Søn af Hieronimus Brüghmann og Anna Alexanderdatter Samson.
     Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.13
     Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.15Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt..

[Gift 1° 25 apr. 1669 med Gidsken Mikkelsdatter Pristroph (1640 - 23 jul. 1682); Gift 2° med Anne Hansdatter Klæboe].

Børn af Gidsken Mikkelsdatter Pristroph og Ulrich Hjeronimussen Brüghmann:

10.5.Anna Ulrichsdatter Brüghmann, f. 1670
11.5.Dorothea Brüghmann, f. 1670, d. 1719
12.5.Elsebe Brüghmann, f. 1672, d. 1676
13.5.Michael Hjeronimus Brüghmann, f. 1675, d. 1676
14.5.Gidsken Brüghmann, f. 1675
15.5.Elsebe Brüghmann, f. 1677
6.1.
Maren Mikkelsdatter Pristrop
     Skifte 8 aug. 1719, Foss16Ingen barn..

Gift omkring 167917 med

Peder Poulsen Resen
Født omkring 164218.
Død mai 170516.
     Søn af Paul Jacobsen Resen og Maren von Aphelen.

Generation 3.

7.3.
Michael Steensen Brods Pristroph
Født 1691, Trondhjem19,6.
Begravet 22 sep. 17746.
     Major. Våben/Segl: Hjelm over skjold med vanlig zirat omkring. På hjelmen en fugl, i skjoldet en arm holdende en vertikalt stående stang rundt hvilken en slange snor seg. Fikk ekteskapstillatelse av 12. marts 1750 til at indgå sit 3die ekteskap [?men hvorfor var dette nødvendigt?].6

Gift 1° _____med

Elisabeth Catharina Sommerschiel
Født 16946.
Død 11 apr. 17446.
     Datter af Henrich Henrichsen Sommerschiel og Anne Elisabeth Brun.

Gift 2° 10 jun. 17456 med

Johanne Margrethe Fries

Gift 3° efter 12 mar. 175020,6 med

Anna Maria Resen
Født 17196.
Død 24 mar. 175621,6.
     Datter af Reesen.

Børn af Michael Steensen Brods Pristroph og Elisabeth Catharina Sommerschiel:

16.7.Henrich Sommerschiel von Pristroph, f. 1721, Lund sogn, d. 1794
17.7.Steen Michael Pristroph, f. 1723, Lund sogn, d. 1791
18.7.Daniel Michael Jacob Friedrich Pristroph, d. 1761
19.7.Elisabeth Maria Pristroph

Børn af Michael Steensen Brods Pristroph og Johanne Margrethe Fries:

20.7.Elisabeth Catharina Sommerschield Pristroph, f. _____
8.4.
Dorothea Pristrup
Født 1680-16908.
Død efter 17098.
     Levde i 1709 ved skifte etter faren.8

Gift _____med

Peter Nilsen Muus
Død 17508.
     Sogneprest. Mange børn.8
9.4.
Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.22.
Død 6 dec. 176422.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).22
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.23

Gift 1 feb. 172022,23 med

Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?22.
     Datter af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.24

Børn af Peter Danielsen Pristroph og Anna el. Else Withe:

21.9.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
22.9.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
23.9.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
24.9.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
10.5.
Anna Ulrichsdatter Brüghmann
Født 11 jan. 167025.
     Hendes andet ekteskap med Fordel Olsen var barnløst.26

Gift 1° _____med

Jonas Nielsen Budde
Født omkring 163927,28.
     Søn af Nils Jonsson Bude og Christence Christophersdatter.
     Det er ikkje sagt beint fram nokon stad at han var son til hr. Nils, men det er rimeleg å rekne han for det.29
     Bruker fro ikr. 1673, i 1690-åra av 4 pund, elles 1 våg på Ytteren. Stod i brodden for søknad om kyrkje på Mo i 1695. Innstemnd av Mons Røvatnet 26. juni 1696 for «nogle ord» som hadde falli mellom dei.30
     Er kanskje fader til Anders Jonassen Budde der senere er at finde i Astafjord, med efterslekt der.
     Skifte 1 sep. 171630,29Buet etter Jonas skifta 1. sept. 1716, verd brutto 127½ rd., netto 53½ rd. Det var ein del sølv, tinn o.a., ein sabel, ymse reidskapar, m.a. ein tømmerhake på Laukberg og ein husnavar på Neppelberg, og 3 bøker: Povel Anderssens postill, 1 katekismus og 1 «fuldkommen psalmebog». Buskapen var mindre enn i 1690 [skifta etter første hustru]: 12 kyr, 5 kviger, 2 oksar, 3 kalvar, 7 sauer, 6 lam, 4 geiter, 3 kje, 1 risbit-svin og 2 hestar..

[Gift 1° med Maren Jonsdatter (Selfors); Gift 2° med Anna Ulrichsdatter Brüghmann (f. 11 jan. 1670)].

Gift 2° 171626 med

Fordel Olssøn
Født omkring 168626.
Død 172726.

Børn af Anna Ulrichsdatter Brüghmann og Jonas Nielsen Budde:

25.10.Aleksander Jonassøn (Budde), f. omkr. 1693, d. 1777
26.10.Kristoffer Jonassøn (Budde), f. omkr. 1697
27.10.Mikkel Jonassøn (Budde), f. omkr. 1700, d. 1759
28.10.Ulrich Jonassøn (Budde), f. 1703, d. 1726
11.5.
Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 167031,32.
Død 171932.

Gift 1° 6 okt. 168931 med

Peder Pedersen Borch
Født 16 mar. 166132.
Død 6 feb. 169732.
     Søn af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Overhalden.32,31

Gift 2° _____med

Jens Claussen Parelius
Født omkring 165933.
Død 171633.
     Søn af Claus Jenssøn Parelius og Kirsten Steensdatter.
     Var student i 1680. Ble res kapellan i Overhalla i 1698.33
12.5.
Elsebe Brüghmann
Født 11 jul. 167231.
Død 14 aug. 167631.
13.5.
Michael Hjeronimus Brüghmann
Født 6 okt. 167531.
Død 22 jul. 167631.
14.5.
Gidsken Brüghmann
Født 6 okt. 167531.
     Ifølge "Skillingsmagasin" 1844 fantes ved den tid i Harrans kirke (Anneks til Grong i Overhalden) navnet "Giedsche Uldrichsdtr. Brüghmann" inni en olivenkrans, innbrent i en av korets glassruter.31
15.5.
Elsebe Brüghmann
Født 12 jun. 167731.
     Hun levde i 1719.31

Generation 4.

16.7.
Henrich Sommerschiel von Pristroph
Født 1721, Lund sogn6.
Død sep. 17946.
     Kaptein. Ugift.6
17.7.
Steen Michael Pristroph
Født 1723, Lund sogn6.
Død 17916.
     Kaptein, avskjed 11. febr. 1785.6
18.7.
Daniel Michael Jacob Friedrich Pristroph
Døbt 12 feb. 1726, Lund sogn6.
Død 1 jul. 17616.
     Pr.ltn.
19.7.
Elisabeth Maria Pristroph
Døbt 7 jul. 17296.
     Levet ennu 1801 på Tronvigen i Lunds sogn i Stavanger amt. Ugift. 1784 gj.sidig testam. med broren Henrich.6
20.7.
Elisabeth Catharina Sommerschield Pristroph
Født _____, på Tronvig, døbt 30 nov. 17456.

Gift 18 jan. 17716 med

Nils Aamodt
     Skipper.
21.9.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 178634
     Efter et håndskreven notat i bogen23.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.23 med

Wentzel Aussig
Født omkring 171935.
Død 1 sep. 177335.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.35
22.9.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172223.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.36,23,36.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.6

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172137,38.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.39,40,41,38.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

29.22.Peder Pristroph, f. 1759
30.22.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
31.22.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
32.22.Petronelle Pristroph
33.22.Anna Margretha Pristroph
23.9.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen6.
Død 3 nov. 1785, Edø6.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 17596 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 17766.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
24.9.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.23

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.42.
Død 181323.
     Stilling: Løytnant23.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).23
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".42

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

34.24.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
25.10.
Aleksander Jonassøn (Budde)
Født omkring 1693.
Død 1777.
     Var bruker i Fagerlia til framimot 1730, då han vart bruker på Anders-garden (seinare Dave-garden) på Ytteren, Nord-Rana. Bygselsbrev tinglyst 22. okt. 1730. Om strid med haldsmannen i Fagerlia i 1730-åra sjå der [Rana Bygdebok]. Aleksander vart overfallen og skamhoggen av grannen Per Eriksa [gift med Aleksanders svigerinde]. Ei natt i 1764 overfall Per Eriksa grannen Aleksander Jonassa i senga med ei øks og gav han i alt 4 högg, eitt over nasen, eitt over kjaken, så munnen stod vrang og tunga vart skadd, det tredje til beinet i høgre armen og det siste på venstre arm. Merke etter øksehogga fanst i stua til ho vart riven i 1870-åra. Aleksander vart både vanfør og lytet i andletet. Per var då ikkje drukken, men «forrykt i hovedet» og etter ugjerningea sprang han opp i eit tre og sat der syngande. 29. juli 1765 vart han dømd til å betale Aleksander 39 rd. for underhald og stell i 20 veker, ½ års tidsspille og medikament, og dertil sakskostnader, og til to års arbeid i Trondheims festning, «andre røggesløse og afsindige mennisker til afskye». Domen var stadfesta av lagtinget på Steigen 20. sept. 1765.43

Gift 171630 med

Beret Olsdatter (Åenget)
     Fra Åenget i Rana.26
26.10.
Kristoffer Jonassøn (Budde)
Født omkring 169744.
     [En enke efter een Christopher Budde døde 6 Nov. 1781, 72 år gl.]
     ? Kan han være taget til Troms, og måske være identisk med Kristoffer Jonassen på Reite i Lavangen, Astafjord ?
27.10.
Mikkel Jonassøn (Budde)
Født omkring 170026.
Død 175926.
     Fekk 12. juli 1720 bygselbrev, etter stykfaren, på Per Johan garden (seinare Mikkal garden) på Ytteren i Nord-Rana. Han var ein av tre som hadde «haft en ublu omgiengelse» med Lisbet Larsdatter Yttern i 1718, men vart visst frikjent, då ho hadde «tæd sig som en aabenbar hore».45

Gift 173045 med

Ingeborg Larsdatter
     Fra Luktvasslia, Elsfjorden.45
     I hausetn 1781 vart ein Lars Olsen Ljungdal dømd å flytte frå stua til Ingeborg, der han hadde trengt seg inn og slått henne.45

[Gift 1° 1730 med Mikkel Jonassøn (Budde) (omkr. 1700 - 1759); Gift 2° 1759 med Per Erikssøn].
28.10.
Ulrich Jonassøn (Budde)
Født 170346.
Død 172646.
     Bosat i Namdalen.26
     Dom 12 post Trenit. 1726: Gravfæstet Ulrich Jonæsøn - æte 2346

Børn af Ulrich Jonassøn (Budde) og _____:

35.28.Jonas Ulrikssøn, f. 1726

Generation 5.

29.22.
Peder Pristroph
Født 17596.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.6
30.22.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen6.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.6
31.22.
Sebastian Pristroph
Født 1768-17696.
Død 22 apr. 1855, Skogn6.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.6
32.22.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.6
33.22.
Anna Margretha Pristroph
34.24.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy42.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.42
35.28.
Jonas Ulrikssøn
Født 1726.
     3 Pinse Dag 1726: Døbt Ulrich Jonæsøn Ytterens uægte Barn.46
     Denne Jonas var gårdsdreng på Granheia 1756.46

Gift _____47med

Ingeborg Thomasdatter

[Gift 1° med Lars Gabrielsen (omkr. 1705 - omkr. 1761); Gift 2° med Jonas Ulrikssøn (f. 1726)].

Børn af Jonas Ulrikssøn og Ingeborg Thomasdatter:

36.35.Lars Jonasen, f. 1762, Moe., d. omkr. 1798

Generation 6.

36.35.
Lars Jonasen
Født 1762, Ånes, Moe.48.
Død omkring 1798.
     Skifte 1798, Bjurbækmoen, Moe.: Ektefelle Abelona Hansdatter. Datter Gjertrud Larsdatter, 3..

Gift 26 okt. 179349 med

Abelone (Appelone) Hansdatter
Født omkring 177450.
Død 1858.
     Datter af Hans Andersen og Gjertrud Pedersdatter.

Børn af Lars Jonasen og Abelone (Appelone) Hansdatter:

37.36.Gjertrud Larsdatter, f. omkr. 1795

Generation 7.

37.36.
Gjertrud Larsdatter
Født omkring 179551.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 142
2Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 469
3Dom 21 eTrin 1665.
4Robelin skriver at hun døde 4. jan. 1666.
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 143
6Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
752 år gl. i 1701.
8Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 80
9Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 66
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 65
11Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 379
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 65-66
13Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 81
14S.T.Dahl skriver at han var født 4. nov. 1635.
15Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 59
17Per Seland (1924-91): Resen-slektene i Norge., s. 172. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIII (1991): 168-187
1859 år gl. i 1701.
19i August ?
20Ekteskapstillatelse av 12. marts 1750.
2136 år 9 mndr. 13 dager gl.
22F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
23Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
24Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
25Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 83
26Rana Bygdebok
2762 år gamal i 1701.
28Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
29Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
30Rana Bygdebok, s. 432
31Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 84
32Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
33Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 165
3466 Aar gl.
35Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
36Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
37Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
38Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
3986 1/4 år gl.
40Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
41Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
42Ole Tronstad
43Rana Bygdebok, s. 432, 433
44Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
45Rana Bygdebok, s. 433
46Erling Nordli
47Liv Stangnes Østerdal, der henviser til Mo Prestergjeld Gardshistorie av Anders Frøholm, s. 449
48Liv Stangnes Østerdal
49Liv Stangnes Østerdal.
505½ år gl. ved morens skifte 1779.
513 år gl. ved farens skifte 1798.