© 2001 Simon Ellefsen

Paysen

Opdateret 5 Jun 2005.


Generation 1.

1.0.
Jeppe
     Jeppe N.N. eller »Jeppe auf der Bohle« ved Lytgenholm, der må være født i midten af 1300-tallet og formodes at være stamfader til de af slægten, der i det 15. og 16. århundrede var fremtrædende borgmestre og rådmænd i Flensborg. Hans hustrus navn kendes ikke.1
     Det adelige gods Lytgenholm ejedes 1463 af væbneren Wendt Frese, der i midten af 1400-tallet, efter faderen Hinrick Frese's død (efter 1440), solgte det meste af godsets jord til bispestolen i Slesvig [biskop Nicolaus IV. Wulf (1429-74)]. Dette fremgår af en over biskoppens gods i Nørre Gøs herred skrevet fortegnelse i et tingsvidne, der på begæring af Joachim Ode, klerk i Bremen stift, som fuldmægtig for hr. Gotschalc [Godske de Ahlefeldt], biskop i Slesvig 1507-1541, blev udstedt på birketinget i Lytgenholm den 14. april 1519 af foged over Slesvig stifts birkeret i Nørre Gøs herred, Nis Japsen, kirkeherre i Langenhorn, hr. Pauel Karstens og Nompne Bennesen i Vestergaard.1
     Den 18. april 1468 solgte og skødede han [Wendt Frese] møllestrømmen ved Lytgenholm til bispestolen i Slesvig for 100 mark lybsk, af hvilke han måtte overlade de 80 mark til Jeppe's svigerdatter Frouwe, enke efter Paye Jeppson i Flensborg, hvilket kunne tyde på, at nævnte møllestrøm tidligere havde tilhørt Paysenfamilien - eller i hvert fald, at Wendt stod i gældsforhold til hendes mand, Paye Jeppson.1

Børn af Jeppe og _____:

2.1.Paye Jeppson

Generation 2.

2.1.
Paye Jeppson
     Var købmand i Flensborg og formodes at være født i slutningen af 1300-tallet. [se videre i Knud Gethers bog].1

Gift _____med

Frouwe

Børn af Paye Jeppson og Frouwe:

3.2.Haying Paysen

Generation 3.

3.2.
Haying Paysen

Gift _____med

Catharina

Børn af Haying Paysen og Catharina:

4.3.Rickert Haysen

Generation 4.

4.3.
Rickert Haysen
     Utvivlsomt søn af Haying Paysen og Catharina. Var købmand i Flensborg og nævnes 1492 med sin hustru Inghe som medlem af det daværende købmandsgilde: "Rychuert Heyke cum vxore Inghe", og 1505 var de begge medlemmer af Hellig Legemsgildet smst. (Sejd. I, 398): "Rigwerdt cum vxore Ingeke".2
     1508 var han ejer af et hus, der lå på sydsiden af Søndertorv, imellem hjørneejendommen Rudegade/Søndertorv mod vest og rådmand i Flensborg 1529, Claus Frese's hus mod øst. Huset blev efter hans død overtaget af hans ældste søn, borgmester i Flensborg 1544, Carsten Rickertsen den Ældre, efter hvis død dennes søn, rådmand smst. 1559, Peter Rickertsen, beboede det indtil 1587.2

Gift _____med

Inghe

Børn af Rickert Haysen og Inghe:

5.4.Carsten Rickertsen den Ældre, f. omkr. 1490, d. 1546

Generation 5.

5.4.
Carsten Rickertsen den Ældre
Født omkring 14903.
Død 15464.
     Stilling: Borgmester i Flensborg 1544-46.4
     Antagelig født omkring 1490 og tilhørte en af det 16. århundredes mest kendte købmandsfamilier i Flensborg, hvor han også selv omkring 1521 må have etableret sig som købmand, idet han dette år indtrådte i det derværende Vor Frues Købmandsgilde, eller som det dengang hed, »der broderschup unzer leuen vrouwen des kopmans to Flensborch«. I Enemark's »Studier i Toldregnskabsmateriale i det 16. Aarhundrede«, II, side 193, omtales han og hans fader som »deciderede hestehandlere af det helt store format«, men som desuden også handlede med okser, klæde og korn m.v. En af hans mange fremtrædende handelsforbindelser var statholderen i København, Henrik Gøye, som under Christian II.'s rejse i udlandet havde fået overdraget forsvaret af København imod Frederik I.'s hær.3
     Carsten Rickertsen den Ældre's ejendom ved Søndertorv i Flensborg, kan endnu idag? sees.5
     8 børn, alle førte det paysenske vaaben.4

Gift _____6,5med

Marine Frese
Død 15 sep. 15704.
     Datter af Ingghen Frese eller Inge Vedders (Frese).

Børn af Carsten Rickertsen den Ældre og Marine Frese:

6.5.Peter Rickertsen, d. 1593, Flensborg
7.5.Carsten Richertsen, f. 1533, d. 1596
8.5.Margrethe Carstens Richertsdatter, f. 1540, Flensborg.

Generation 6.

6.5.
Peter Rickertsen
Død 19 aug. 1593, Flensborg5.
     Var ligesom sin fader og farfader købmand i Flensborg og drev, som disse, en omfattende handel med okser, der hovedsagelig blev opkøbt i Jylland og derfra drevet ned gennem Slesvig-Holsten og videre til Sydtyskland eller Holland, hvor de blev solgt. Det var antagelig på en sådan rejse, at han i 1552 i Neumünster begik et drab, efter hvilket han dog, ved at betale en klækkelig mandsbod, opnåede et gunstigt forlig med den dræbtes familie, men da han frygtede, at Christian III.'s stedmoder, enkedronning Sophie i Kiel, datter af hertug Bogislaw X. af Pommern og enke efter Frederik I., ville give sine embedsmænd ordre til at beslaglægge hans okser og andre ejendele, p.gr.a. boden, der skulle betales til landsherren, havde han henvendt sig til kongen (Christian III.) og bedt denne om at mægle. I efterfølgende skrivelse dateret Nyborg, den 4. marts 1553, og stilet til amtmanden i Flensborg, Jaspar Rantzau, synes kongen dog at være af den opfattelse, at boden tilkom ham, som konge og herre, men hvis han alligevel ikke havde ret til denne, mente han det bedste ville være, om Peter Rickertsen lod retten i Neumünster afgøre sagen. (her følger brevveksling mellem konge, amtmand og enkedronning). 1553 var Peter Rickertsen blevet rådmand i Flensborg, hvilket ses af, at han som sådan, den 27. august dette år, sammen med borgmester Marthen Schulte, pastor Nicolaus Johannis, kirkeværgen Thomas Koelundt og flere andre borgere, underskrev en kontrakt med orgelbyggeren Barthold Hering i Lybæk om levering af et nyt orgel til 700 mark lybsk, til St. Marie kirke i Flensborg. 1557 var han i overhængende fare, da han på gaden havde bedt en berygtet slagsbroder, Jost Brodersen, om at betale en gæld, hvorfor denne havde truet ham med et »Zündrhor« (gevær), så han måtte flygte ind i sin moder Marine Karstens' hus; han har dog muligvis været et hidsigt gemyt, for den 1. januar 1565 var han i klammeri med Pawel van Alleveld og Hinrick Rantzow og blev af disse »up der Straten verwundet«. Ved en proces, som arvingerne efter Lütke Naamen, den 27. maj 1575, førte for at få dennes testamente erkendt ugyldigt, repræsenterede han, sammen med sin yngre broder Carsten, magistraten i Flensborg, og ved den lejlighed omtales de begge som rådmænd; ved statholder Heinrich Rantzau's indgriben, forblev testamentet dog gyldigt. 1577 var han tilsyneladende næstældste medlem af Flensborg byråd, for da der skulle vælges ny borgmester efter den afsatte Peter Pomerening, stemte han lige efter den anden borgmester og rådmand Harder Vake. 1581 nævnes han som kæmner, da en ny galge skulle bygges. Ifølge Reinhusen, Nr. 849, og en håndskrevet genealogi af O.H. Moller, gik Peter Rickertsen af på grund af sin høje alder. Fra foråret 1551, da hans moder var flyttet ind i Hans Goldtschmidt's hus, som hun da havde købt, havde han boet i sine forældres smukke ejendom ved Søndertorv, men flyttede senere ind i sin søn Rickert Petersen's hus, hvor han døde den 19. august 1593 (Reinh. 963): »starf Peter Rickertsen Radtsherr.« Hans hustru, Marine Peters, af ukendt herkomst, døde allerede den 5. februar 1574 (Reinh. 230).5

Gift _____med

Marine (Peters?)
Død 5 feb. 1574, Flensborg7.
     Af ukendt herkomst5

Børn af Peter Rickertsen og Marine (Peters?):

9.6.Rickert Petersen (Rickertsen), d. 1611
7.5.
Carsten Richertsen
Født 15338.
Død 8 aug. 15968.
     Havde studeret i Wittenberg.8
     Blev afskediget som rådmand [i Flensboerg?] i 1570.8

Gift _____8med

Catharina Beyer
Født 15318.
     Datter af Georg Beyer og Catharina Albrechts.
8.5.
Margrethe Carstens Richertsdatter
Født 1540, Flensborg.9.
     Af hendes børn med Oluf Meckelburg kender vi med sikkerhed kun de fire Jacob, Jens, Carsten og Margrethe.9

Gift 4 jun. 1564, Flensborg.10 med

Oluf Jensen Meckelburg »den Yngre«
Født 15 jun. 154011.
     Søn af Oluf Jensen (Meckelburg) »den Ældre« og Marina Oldendorph.
     Oluf Jensen Meckelburg havde forladt fødebyen Haderslev og blev en af Flensborgs betydeligste købmænd, der drev en stor forretning med produkter fra de kongelige len. I hans hus spiste gymnasiets ugifte lærere på omgang.8
     Han blev først gift med en ukendt pige fra Flensborg.9
     Brylluppet mellem Margaretha og Oluf fandt sted i Flensborg den 4. juni 1564, og man siger, at det blev fejret med en overdådighed og meningsløs ødsel pragt, såvel med hensyn til klæder som smykker og anretninger. Beretteren Johannes Oldendorph tilføjer: »at han frygter såvel brudgom som brud, vil blive straffet for deres opløftede sindsstemning.«10

Børn af Margrethe Carstens Richertsdatter og Oluf Jensen Meckelburg »den Yngre«:

10.8.Jacob Mechelborg, f. omkr. 1565, Haderslev., d. 1619
11.8.Jens Mechelborg, f. omkr. 1566, Flensborg.
12.8.Carsten Meckelburg, f. omkr. 1570, d. 1618
13.8.Margrethe Meckelburg, f. omkr. 1580

Generation 7.

9.6.
Rickert Petersen (Rickertsen)
Død 16115.
     Slægtstraditionen tro blev han købmand i Flensborg, hvor han 1. juni 1567, i St. Marie kirke smst., ægtede Ingeborg Mattisen. Hun var hans anden hustru. Rickert Petersen nævnes i Flensborg 1610; han døde 1611.12

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° 1 jun. 1567, St. Marie kirke i Flensborg12 med

Ingeborg Mattisen
Død 4 mai 15815.
     Datter af Matthias Hansen og Anna.
     Hun var Rickert Petersens anden hustru, og døde i barselseng i Flensborg, den 4. maj 1581.5

Børn af Rickert Petersen (Rickertsen) og Ingeborg Mattisen:

14.9.Hans Rickertsen, f. omkr. 1575, Flensborg ?, d. 1635, Svendborg
10.8.
Jacob Mechelborg
Født omkring 1565, Haderslev.13.
Død 161913, begravet Edøy kirkegård.13.
     Menes at være født i Haderslev omkring år 1565, men hvornår han er rejst til Norge ved man ikke. Derimod er man bekendt med, at Jacob Mechelborg bliver nævnt som foged over Nordmøre fylke fra 1606.13
     Den 27. feb. 1596 anføres der: »Jacob Michelborg, Borger, Rostock, Kjøbmand .... Skib til Norge.« [NRR III, s. 411].13
     Ægtefællerne døde begge i 1619, og blev begravet på Edøy kirkegård. Man kan forestille sig at de begge har været alvorligt syge, for netop i 1619 skænker de en kalk og disk til Edøy kirke med følgende inskription: »Denne Kalck och Disch hafer Jacob Michelborg og Maren Michelsdatter gifven til Edøy Kircke 1619.« Kalk og disk blev senere flyttet til Øidegård kirke, men findes nu på Kristiansunds museum.13

Gift _____med

Maren Michelsdatter
Født omkring 157013.
Død 161913, begravet _____, Edøy kirkegård.13.

Børn af Jacob Mechelborg og Maren Michelsdatter:

15.10.Oluf Jacobsen Mechlenborg, f. omkr. 1600, d. omkr. 1655
16.10.Johan Jacobsen Mechelborg, f. omkr. 1606, d. 1673
17.10.Nils Jacobsen Mechelborg
11.8.
Jens Mechelborg
Født omkring 1566, Flensborg.14.
     Han kom til Norge i 1601 eller 1602. Man ved ikke hvad han beskæftigede sig med indtil han i 1619 blev foged, men det er nærliggende at antage, at han har arbejdet for nogle af de købmænd i Trondhjem, hans far og farfar havde forretningsforbindelse med.14
     Foged i Nordre Helgeland fra 1619.14

Gift _____med

Appelone Madsdatter Galde
Død 24 mai 1626, Lurø.15.
     Datter af Mads Tønnesen Galde.

Børn af Jens Mechelborg og Appelone Madsdatter Galde:

18.11.Oluf Jenssøn Mechlenborg, f. omkr. 1591
19.11.Anne Jensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1600, d. 1694
12.8.
Carsten Meckelburg
Født omkring 15709.
Død 161816.
     Blev som faderen købmand i Haderslev. Den 23. dec. 1596 blev han valgt til rådmand, og han blev senere borgmester i Haderslev.9
     Borgmester Carsten Meckelburg og hans hustru Margrethe fik 10 børn, 6 sønner og 4 døtre. De yngste af disse børn har været i alderen fra 23 til 10 år, da de ankom til Norge ...17

Gift 1° 14 nov. 15969 med

_____
     Ukendt pige fra Tønder.9

Gift 2° 9 jul. 1602, (Haderslev?)16 med

Margrethe Schnell
Født 15 jun. 1574, (Haderslev?)16.
Død 1 mai 164717, begravet 6 mai 1647, Den hellige Trefoldigheds kirke i Christiania.17.
     Datter af Johan Schnell og Anna Reimers.
     Da disse rædsler [Voldtægt, brand, mord og plyndring i forbindelse med Trediveårskrigen] i 1627 også nåede Haderslev, fandt den 43-årige borgmesterenke det tilrådeligst at flygte med sine børn til Norge, hvor hun først tog ophold hos sin søn af første ægteskab, slotsskriveren Nils Nilsen Toller, men senere købte sig en stor og fornem ejendom i det nye Christiania.18
     Biskop i Christiania stift, dr. Henning Stockfleth holdt en ligprædiken over hende, da hun den 6. maj 1647 blev begravet fra Christiania Domkirke, en ligprædiken der i 1647 blev trykt og udgivet i Christiania og hvori der bl.a. siges: »Anno 1627, da den Salige Quinde, saa vel som flere, formedelst Fjendens indfald udi Holsten fra Huus oc Hiem, at drage oc det forlade høyeligen oc sorgeligen vaar tilforaarsaget med sine kiere Børn, til Norge sig haffver begiffuet, hendes kiere Søn Nils Toller fordum Borgmester her udi Christiania at besøge. Udi huilken hendes 36 Aars Encke sæde, hun sig haffuer offuet udi Hellighed oc Gudsfrycttihed..........«17

[Gift 1° 19 jul. 1592 med Nils Toller (d. 1596); Gift 2° 9 jul. 1602 med Carsten Meckelburg (omkr. 1570 - 1618)].

Børn af Carsten Meckelburg og Margrethe Schnell:

20.12.Annichen Mechlenburg, f. omkr. 1602, Haderslev., d. 1658, Christiania.
21.12.Margrethe Mechlenburg, f. 1603, (Haderslev?), d. 1660, Christiania.
22.12.Catharina Mechlenburg
23.12.Wilhelm Mechlenburg
24.12.Johannes Meckelburg
25.12.Oluf Mechlenburg
13.8.
Margrethe Meckelburg
Født omkring 15809.

Gift 6 sep. 16019 med

Nickel Hansen Lundt
Død 7 mar. 16309.
     Borgmester og slotsfoged i Nykøbing Falster.9

Børn af Margrethe Meckelburg og Nickel Hansen Lundt:

26.13.Ole Nichelsen (Lundt), d. 1637, Nykøbing Falster

Generation 8.

14.9.
Hans Rickertsen
Født omkring 1575, Flensborg ?5.
Død 24 mai 1635, Svendborg19.
     Født ca. 1575, antagelig i Flensborg, og nedsatte sig i begyndelsen af 1600-tallet som købmand i Svendborg, hvor han 1619 blev valgt som den ene af byens to borgmestre; han havde sandsynligvis da været rådmand (af hvilke der som regel var seks) forinden, eftersom Svendborgs borgmestre oftest blev valgt fra »rådets midte«, og tillige måtte være velstående købmænd »fra byens bedst købmandsfamilier«. Sammen med den anden borgmester, Mikkel Enevoldsen, rådet, kæmnerne og »de 24«, der repræsenterede borgerne, udarbejdede og redigerede han en ny bylov, der indeholdt 41 artikler af hvilke de 11 vedrørte reglerne for jord- og havebrug (bymarkerne, græsning, indhegning m.m.), med bøder til borgere, der overtrådte eller forsømte disse. I 1631 ejede han byens største fartøj, en 16 kommercelester stor skude, med hvilken han sejlede mur- og tagsten til København, hvor Christian IV. var ved at opføre bl.a. Nyboder og Rosenborg slot, men allerede i 1620 havde han leveret 246.550 mur- eller tagsten til kongens byggerier. Iøvrigt importerede han og andre af byens købmænd mange varer af luksuskvalitet, som gik til de fynske herregårde; selv i de første 2 år af Kejserkrigen (1625-29) importeredes der forarbejdede silkestoffer for 117 rigsdaler, drikkeglas og kander for 27 rdl. og nürnbergsk kram for 10 rdl.; desuden importeredes rosiner, figen og lignende i mindre mængder. Som bevis på at Hans Rickertsen nød en vis anseelse ses, at kongen i 1622 gav ordre til at optage en af hans sønner i sit, i Sorø, nyoprettede »Ridderligt Akademi« for unge adelsmænd, hvor der, bortset fra bogkundskaberne, undervistes i dans, fægtning og ridning. Det har formodentlig været sønnen Jesper, der blev optaget i Sorø, da hans ældre broder, Richard, senere blev rektor ved Svendborg latinskole og derefter kapellan i Snøde på Langeland, hvorfor han vel ikke havde brug for disse specielle kundskaber. Hans Rickertsen døde i Svendborg 24. maj 1635, endnu medens han var borgmester i byen; hans hustrus navn og dødsår kendes ikke.19

Børn af Hans Rickertsen og _____:

27.14.Richart Hansen, f. 1609, Svendborg., d. omkr. 1675, Herridslev paa Lolland.
28.14.Jesper Hansen, f. omkr. 1610, d. omkr. 1677
15.10.
Oluf Jacobsen Mechlenborg
Født omkring 160013.
Død omkring 1655.
     Foged over Nordmør; 30. april 1625 faar han og hans Hustru Bevilling paa at bruge Gaarden Edøen deres Livstid; 8. febr. 1627 faar han af Kongen Skjøde paa Gaarden Røssen og 2 Sauge paa Nordmør; 28. sept. 1634 Confirmation paa et Mageskifte med Kongen.20
     Blev foged over Nordmøre da faderen blev syg i 1618/19 og kort tid efter døde. Oluf nævnes som foged til Nordmøre indtil 1628, men fra 1623 til 1637 endvidere også som tolder til Fossen.13
     Hvornår Oluf døde ved man ikke, men det er måske sket i 1655, hvor han under odelsskat 1655/56 omtales som sal. Oluf Mechelborgs.21

Gift 1° _____med

Clara Rasmusdatter
     I NRR. findes et indlæg af 16. april 1625, hvor det anføres: »Efter foreldrenes overta Edøy, livstid for sig (Oluf Mechlenborg) med sin hustru Clara Rasmusdatter«. Denne hustru må åbenbart ikke have levet så længe efter, for den 31. apr. 1625 får Oluf Mechlenborg på livstid bevilling til brugen af gården Røssen og to savværker af sin nye svigerfar, justitsråd Caspar Schøller.13

Gift 2° _____med

Anne Caspersdatter Schøller
Født 23 apr. 1615, Trondhjem., om Natten ved 2 Slet.22.
     Datter af Caspar Christophersen Schøller og Ellen Christensdatter.
     3. sept. 1672 faar hans Enke, Ane, boende paa Edøen, Confirmation paa en Del Gods i Nordmør Fogderi, som efter Søskende Skifte er tilfalden hende.23

Børn af Oluf Jacobsen Mechlenborg og Anne Caspersdatter Schøller:

29.15.Caspar Olufssøn Mechelborg, d. 1684
16.10.
Johan Jacobsen Mechelborg
Født omkring 160624.
Død okt. 1673, 67 Aar gl.25,24,25, begravet 20 okt. 1673, Tingvoll.26.
     Overtog gården Kvalvåg efter sin svoger Christen Erikssøns død.27
     Efter svigerfaderen Erik Oudenssøns død i 1655, overtog Johan driften af Kvalvåg, som Anne [Johans hustru] havde arvet efter sin bror Christens død. Anne døde i 1673 og Johan i okt. 1673.27
     Jeg [Simon Ellefsen] tror dette er den samme som Erlandsen skriver er gift med Kirstine Tausan, men i virkeligheden skal det være hans søn Jacob Johansen der blev gift med hende.

Gift 163026 med

Anne Eriksdatter
Født 1610-1615, Aspen.27.
Død 167327.
     Datter af Erik Oudensen og Maren Christensdatter.

Børn af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter:

30.16.Jacob Johansen Mechelborg, f. omkr. 1629, d. 1695
31.16.Christen Johansen Mechelborg, f. omkr. 1630, d. 1680
32.16.Hans Johansen Mechelborg, f. 1631, d. 1680
33.16.Helvig Johansdatter Mechelborg, f. omkr. 1640, d. 1709, gården Sandvig i Tingvoll.
34.16.Margrethe Johansdatter Mechelborg, f. omkr. 1643
35.16.Erik Johansen Meckelborg, f. 1645
17.10.
Nils Jacobsen Mechelborg
     Finder der ingen oplysninger om, udover at han blev født i 1600-tallets første decenium. Man ved heller ikke hvem han var gift med.21

Børn af Nils Jacobsen Mechelborg og _____:

36.17.Christen Nilssen Mechelborg, d. 1670
18.11.
Oluf Jenssøn Mechlenborg
Født omkring 159128.
     Blev i 1626 foged i Lofoten og Vesteraalen fogederi i Nordland amt. Oluf fratrådte sit embede som foged før 1633, og i 1665 boede han 74 år gammel på Lurøgård.28

Gift 162928 med

Adelus Christensdatter (Skanke)
     Datter af Christen Stensson (Skanke).

Børn af Oluf Jenssøn Mechlenborg og Adelus Christensdatter (Skanke):

37.18.Christen Olsen Mechlenborg, f. omkr. 1640
19.11.
Anne Jensdatter Mechlenborg
Født omkring 160029.
Død 6 apr. 169429.

Gift 161929 med

Jonas Pederssøn
Født 23 jan. 159229.
Død 16 okt. 167129.
     Søn af Peder Pederssøn og Kirsten Hansdatter.
     Blev i 1619 sognepræst til Korskirken i Bergen.29
     [Lampe: Bergens stifts biskoper og præster I., s. 84].
     Pedersen (Jonas) Præst til Kors-Kirken i Bergens Bye i Norge. Han havde i sin Ungdom reist, og besøgt mange Universiteter, han døde 1671, efterat han havde tient i 50 Aar.30

Børn af Anne Jensdatter Mechlenborg og Jonas Pederssøn:

38.19.Peder Jonassøn Mechlenborg
39.19.Kirstine Jonasdatter
40.19.Jens Jonassøn Mechlenborg, f. 1630, Bergen., d. 1687
41.19.Otto Jonassøn, f. 1625, d. 1688
42.19.Appelone Jonasdatter
43.19.Adelus Jonasdatter
44.19.Margrethe Jonasdatter, f. 1620, d. før 1654
45.19.Christian Jonassen Mechlenborg, f. omkr. 1620, d. 1688, Trondhjem.
20.12.
Annichen Mechlenburg
Født omkring 1602, Haderslev.31.
Død mai 1658, Christiania.31.
     Med Niels Hanssøn fik hun flere børn. Enkelte af disse børn kaldte sig Kongsberg efter fødestedet.31

Gift 1° 162831 med

Mads Haraldsen
Død 164231.
     Byfoged og trælasthandler i Christiania.31

Gift 2° omkring 164531 med

Niels Hansen
     Bergskriver ved sølvværket i Kongsberg, senere lagmand i Christiania og medejer af sølvværket.

Børn af Annichen Mechlenburg og Mads Haraldsen:

46.20.Carsten Madsen Mechlenburg, f. omkr. 1630

Børn af Annichen Mechlenburg og Niels Hansen:

47.20.Peder Nielsen (Kongsberg)
48.20.Kirstine Nielsdatter (Kongsberg), d. 1671
21.12.
Margrethe Mechlenburg
Født 1603-1604, (Haderslev?)32.
Død 1660, Christiania.32.
     Hun og Hans Stockfleth efterlog sig ingen børn. Svogeren, biskop dr. Henning Stockfleth, holdt en ligprædiken over Margrethe Mechlenburg, som blev trykt i København i 1661, men der findes ikke længere noget eksemplar af denne tryksag.32

Gift før 25 jun. 163332 med

Hans Eggertsen Stockfleth
Død jun. 166432.
     Fogeden i Gudbrandsdalen, senere borgmester i Christiania.32
22.12.
Catharina Mechlenburg

Gift _____32med

Jonas Pedersen Schnell
     Sognepræst.32
23.12.
Wilhelm Mechlenburg
24.12.
Johannes Meckelburg
     Man ved at den 12. febr. 1617 fik skipperen på borgmester Carsten Meckelburgs skib, »Duen«, Hans Steffensen, ordre til at tage borgmesterens søn Johannes med på en rejse, så han kunne komme i Sorø skole, men hvad der senere er sket med ham, ved man ikke.32
25.12.
Oluf Mechlenburg
     Det anses for temmelig sikkert, at den Oluf Mechlenburg, der i 1635 blev toldskriver på Flekkerø i Norge, har været en søn af borgmesteren i Haderslev.32
     Han menes at være afgået ved døden i en forholdsvis ung alder, og at have giftet sig med en Karen Gabrielsdatter, der døde i 1681.32
     Man antager at hans ældste søn var Carsten »Olssøn« Mechlenburg.32

Gift _____32med

Karen Gabrielsdatter
Død 168132.

Børn af Oluf Mechlenburg og Karen Gabrielsdatter:

49.25.Carsten (Olssøn?) Mechlenburg
50.25.Margrethe Mechlenburg, f. 1646, d. 1706
51.25.Ingeborg Mechlenburg, f. omkr. 1648, d. 1703
52.25.Nils Mechlenborg, f. omkr. 1650, d. 1713, Bragernes.
26.13.
Ole Nichelsen (Lundt)
Død jan. 1637, Nykøbing Falster33.

Gift _____34med

Karen Schytte
Død 2 mar. 1696, Nykøbing Falster33.
     Datter af Anders Nielsen Schytte og Gertrud Henriksdatter.

Børn af Ole Nichelsen (Lundt) og Karen Schytte:

53.26.Gertrud Olufsdatter (Lundt), d. 1677, København

Generation 9.

27.14.
Richart Hansen
Født 1609, Svendborg.35.
Død omkring 1675, Herridslev paa Lolland.36.
     Født i Svendborg 1609 og gik antagelig i den derværende latinskole, hvorefter han kom i Odense katedralskole, der dengang var det nødvendige gennemgangsled for alle fra Fyn, der ville på universitetet. Aflagde 19. juli 1632 ed som designeret rektor ved Svendborg latinskole, hvor undervisningen ensidigt var lagt an på at uddanne gejstlige, med størst mulig vægt på latin, herunder remser, udenadslære og latinske stile. Biskop over Fyens stift, Hans Mikkelsen udtalte, efter en visitation på skolen i 1627, ca. 5 år før Richart Hansen blev rektor, at »Drengene var kun middelmådigt oplærte«. 19. december 1638 blev han ordineret, og s.å. kaldet til residerende kapellan i Snøde på Langeland, og fra 1639 til sin død omkring 1675 var han sognepræst i Herridslev på Lolland (ca. 10 km. nordvest for Nysted), der dengang hørte til Fyens stift.35

Gift _____med

Zachariasdatter
     Datter af Zacharias Christophersen.

Børn af Richart Hansen og Zachariasdatter:

54.27.Richartsdatter
28.14.
Jesper Hansen
Født omkring 161037.
Død omkring 167738.
     Stilling: Foged på Helgeland 1647-68; godsfoged og forpagter på Kaupanger.5
     Født i Svendborg antagelig omkring 1610, og var sandsynligvis den af de to brødre, som Christian IV. i 1622 beordrede optaget på sit nyoprettede »ridderligt Akademi for unge adelsmænd« i Sorø, hvor der, bortset fra bogkundskaberne, undervistes i dans, fægtning og ridning, og hvis formål det var at uddanne fremtidige, højere embedsmænd. Bro-Jørgensen skriver, i »Svendborg Købstads Historie«, I, s. 134 ff., at grunden til at han blev optaget i det kongelige akademi i Sorø skulle være, at hans fader nød en vis anseelse, men mere sandsynligt er det nok, at kongen har været bekendt med hans adelige herkomst, og desuden besøgtes akademiet af 70-90 unge adelige fra Slesvig og Holsten. De særdeles ugunstige tider for handelen i Svendborg var muligvis årsag til, at Jesper Hansen i begyndelsen af 1640'erne rejste til Norge hvor han fra 1647-68 var foged i Helgeland (mellem Brønnøysund og Bodø), med bopæl på Nord-Herø ud for Mosjøen i det daværende Alstahaugs præstegæld. Den 21. august 1655 ses »Jesper Hansen, foged på Helgeland« at have taget borgerskab i Bergen, selvsagt for at drive handelsforretninger på denne by. Hans fogedbestalling blev fornyet 28. september 1655, og kgl. konfirmeret 16. oktober s.å.; sit sidste regnskab som foged på Helgeland undertegnedes af (hans værbroder) Peter Christoffer Broch, som fik fogedbestalling 30. maj 1668, og følgelig er Jesper Hansen død eller fratrådt nogen tid i forvejen. Nogen antydning af at han døde på Helgeland findes ikke, derimod taler sandsynligheden for, at han er rejst andet steds hen, og da flere af hans døtre senere blev gift i Bergen og Sogndal i Sogn, ligger det nært at antage, at han er identisk med den Jesper Hansen, som i 1670'erne var godsfoged og forpagter på Kaupanger (135 km. nordøst for Bergen); denne antagelse lader sig dog nemt forklare. Fra 1660 boede som amtmand over Nordlandene Preben von Ahnen på øen Dønnes på Helgeland (30 km. nord for Herø), i ægteskab med fru Karen Vind, en datter af rigsråden Iver Vind, som fra 1636 til sin død 1658 havde ejet Kaupanger, hvorefter hans (Iver Vinds) enke, fru Helvig Skinkel, og deres fælles barn, Karen, besad dette gods i uskifte. Til foged og godsforpagter på Kaupanger havde fru Helvig først haft Bernt Nagel fra 1658-62, og derefter fra 1662 dennes svoger, Anders Søfrensen Heiberg (han boede 1664 på Talle i Lyster og kaldtes da udtrykkeligt forpagter af Kaupanger gods), til han 18. maj blev sorenskriver i Indre Sogn. Der blev således kort efter vakance i forpagterembedet i Kaupanger, og Preben von Ahnen var, som medarving, selvsagt interesseret i at få dette besat med en velstående og habil mand. At hans øjne kunne falde på Jesper Hansen var derfor naturligt nok, thi Jesper havde fået megen velstand med sin hustru, og til hans kvalifikationer iøvrigt havde Preben personlig kendskab. Dertil kom yderligere, at Preben omgikkes med planen om, selv at overtage Kaupanger gods efter hans svigermoder, fru Helvig's død, og da denne indtraf i 1668, fik han, af sin hustrus medarvinger, skøde på godset den 2. juli s.å. Det må siges at være vel tilrettelagt, at Preben von Ahnen engagerede sig med fogeden på Helgeland som forpagter på Kaupanger, og at det virkeligt forholdt sig således, lader sig også bevise. Som foged på Helgeland forsynede nemlig Jesper Hansen regnskaberne med sit private segl (våben), som viser en, »mod højre vendt væbnet arm med sværd«, omskrevet af hans fulde navn, og nu beror i det heibergske Museum i Sogndal (umiddelbart syd for Kaupanger), et på blik malet våben, som tidligere har hængt i Kaupanger kirke, og som viser nøjagtigt samme mærke med bogstaverne J.H.S. (Jesper Hans Søn) og årstallet 1677. Til bevis kan endvidere anføres, at det selvsamme mærke var anbragt på et, fra samme kirke, i museet beroende alterklæde, på hvilket ses Jesper Hansen's og sidste hustrus mærker med årstallet 1684; i henhold til modtagne oplysninger eksisterer dette klæde dog ikke mere. S.H. Finne-Grønn skriver i Norsk Slektshist. Tidsskrift, Bd. I (1928), på siderne 69 til 71, at Jesper Hansen's fader, borgmester i Svendborg 1619-35, Hans Richartsen's (Rickertsen) herkomst »hidtil hviler i fuldstændig mørke«, og videre, »det er her fristende at gætte på, at borgmesteren kan have været en søn af hr. Rickert Adriansen, der i mange år var sognepræst til Ørlandet ved Trondhjem, hvor han levede endnu i 1597«. Denne hypotese er dog forkert, eftersom Jesper Hansen's våben ses at være identisk med det paysen-rickertsenske adelige våben, og han derfor beviseligt tilhørte den fremtrædende købmandsslægt Paysen-Rickertsen i Flensborg. Jesper Hansen ægtede ca. 1647 på Tjøtta (35 km. vest for Mosjøen), Margrethe Falch, der var datter af hans forgænger, den velhavende foged på Helgeland, Peter Jacobsen Falch, efter hvem skiftet sluttedes i marts 1649. Jesper Hansen's hjem bar, som det fremgår af hans skifte, tydeligt præg af sin hustrus families velstand. Uden at komme nærmere ind på dette, i kulturhistorisk henseende interessante bo, skal her alene nævnes, at Jesper Hansen besad portrætter af Margrethe's faster, Margrethe Jacobsdatter Falch, og dennes ægtefælle, borgmester i Trondhjem Jan Robertsen, af hendes fastermand, foged i Romsdalen, Anders Iversen, ligesom der var malerier af Jesper selv, hans hustru Margrethe og »tre store kontrafejer« af hans børn samt af Jesper's broder, hr. Richard Hansen og dennes hustru; iøvrigt var der en række konge- og dronnigeportrætter. Kort efter Margrethe Falch's død på Tjøtta ca. 1660, hun døde sandsynligvis i barselseng med datteren, der fik hendes navn, ægtede Jesper Hansen Karen Eriksdatter Blix (født i Hammerdal 14. november 1620), datter af hr. Erik Eriksen Blix og dennes anden hustru, Elisabeth Pedersdatter, som overlevede ham og ved kongebrev af 30. oktober 1650 fik gården Sikås som enkesæde. Som forpagter på Kaupanger sad Jesper Hansen til sin død, der indtraf 25. maj 1678, sandsynligvis sidst på året 1677, idet det førnævnte blikskjold, med årstallet 1677, selvsagt er blevet forfærdiget til begravelsen i kirken, som skik og brug var. Skiftet i hans dødsbo blev holdt på Kaupanger fra 19. juni til 4. juli 1678, men registreringen var foretaget lige efter hans død, og selve opgøret er da udsat til en årstid, hvori de fraværende og tildels fjerntboende arvinger kunne få en bekvemmere adkomst. Boet blev opgjort til en nettoformue på 11.342 rdl. (plus uvisse 1.230 rdl.), hvoraf halvdelen tilfaldt enken, medens den anden halvdel deltes efter loven mellem hans ni børn eller deres arvinger.39
     I skiftet etter Jesper Hansen på Kaupanger i 1678 ble netto formuen på 11342 Rdl. + 1270 Rdl. i rede mynt av edle metaller, videre 9 store sølvkanner, 4 mindre sølvkanner, 5 dusin sølvskjeer, 9 sølv tallerkener, 7 forgylte belter og en hel del annet. Rikelig med kobber og messing, og mye over 100 tinnfat og tinntallerkener. Der var pene møbler og meget dekketøy og sengeklær som vanlig på storgårdene.40
     Skifte 19 jun. 1678, Kaupanger.41,38.

Gift 1° omkring 1647, Tjøtta42,38 med

Margrete Pettersdatter Falch
Død omkring 16605.
     Datter af Petter Jacobssøn og Anne Jonsdatter.
     Hun døde sandsynligvis i barselseng med datteren, der fik hendes navn på Tjøtta ca. 1660.38

Gift 2° omkring 166043 med

Karen Eriksdatter Blix
Født 14 nov. 1620, Hammerdal, Sverige38.
Død 6 apr. 170243, begravet 11 apr. 1702, Korskirken, Bergen43.
     Datter af Erik Erikssøn Blix og Elisabeth Pedersdatter.

Børn af Jesper Hansen og Margrete Pettersdatter Falch:

55.28.Peder Jespersen (Richart), f. 1647, Helgeland., d. 1714, København.
56.28.Hans Jespersen (Richert), f. 1649, d. 1704, Øvre Telemarken.
57.28.Jacob Jespersen Richart, f. 1650, Nord-Herø i Helgeland., d. 1732, Laugen i Nærø.
58.28.Abel Jespersdatter, f. 1651, Alstahaug., d. 1683, Trondhjem.
59.28.Margrethe Jespersdatter, f. omkr. 1652, d. omkr. 1677
60.28.Margrethe Jespersdatter «den Yngre», f. 1659, d. eft. 1694

Børn af Jesper Hansen og Karen Eriksdatter Blix:

61.28.Lisbeth Jespersdatter, f. 1661, d. eft. 1694
62.28.Isak Jespersen Richart, f. omkr. 1662, d. før 1693
63.28.Gjertrud Jespersdatter, f. 1664, Helgeland., d. 1695, Bergen.
29.15.
Caspar Olufssøn Mechelborg
Død 168421.
     Drev Edøygård. Ved skifteretssagen den 23. sept. 1684, var der jordegods for 688 rdl. Døde barnløs.21

Gift _____med

Susanna Lauritsdatter Stabel
Født 1650, Trondhjem.21.
     Datter af Laurits Bastianssøn Stabel og Susanna Pedersdatter Krabbe.

[Gift 1° med Caspar Olufssøn Mechelborg (d. 1684); Gift 2° med Michael Schive].
30.16.
Jacob Johansen Mechelborg
Født omkring 1629-163044.
Død 169544.
     Han overtog Kvalvåg efter faderens død.44
     Erlandsen kalder ham da også Johan Mechlenborg, hvilket kunne være Jacob's far, og det er ham der døde 1673, 67 Aar gl.

Gift 1° omkring 166045 med

Margrethe Christensdatter

Gift 2° 169045 med

Kirsten Hansdatter Tausan
Født omkring 166745.
Død efter 8 apr. 171746.
     Datter af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Kirsten som fik Jacob Michelborg Borger paa Nordmör.47

[Gift 1° 1690 med Jacob Johansen Mechelborg (omkr. 1629 - 1695); Gift 2° med Jørgen Femer (omkr. 1670 - 1732)].

Børn af Jacob Johansen Mechelborg og Margrethe Christensdatter:

64.30.Johan Jacobsen Mechelborg, f. 1661, d. 1702
65.30.Dorothea Jacobsdatter Mechelborg, f. omkr. 1665, d. 1719
66.30.Maren Jacobsdatter Mechelborg, f. omkr. 1670

Børn af Jacob Johansen Mechelborg og Kirsten Hansdatter Tausan:

67.30.Anne Jacobsdatter Mechelborg, f. 1691
68.30.Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg, f. 1693, d. 1722
31.16.
Christen Johansen Mechelborg
Født omkring 1630-163248.
Død 168048.
     Blev udliggerborger på Einset, hvor han havde et kræmmerleje.48

Gift _____med

Margrethe Olsdatter Helt
Død 169648.
     Datter af Ole Olsen Helt og Marit Augustinusdatter.
     Margrethe er trolig en søster av sogneprest Iver Olsen Helt.49
     Skifte 16 apr. 1696, Einset i Stanvik.45,49.

[Gift 1° med Christen Johansen Mechelborg (omkr. 1630 - 1680); Gift 2° eft. 1680 med Frantz Lauritsen Lund (f. omkr. 1661)].

Børn af Christen Johansen Mechelborg og Margrethe Olsdatter Helt:

69.31.Maren Christensdatter Mechlenborg, f. 1664
70.31.Ole Christensen Mechlenborg, f. 1666, d. 1705
71.31.Marit Christensdatter Mechelborg, f. 1672, d. 1747
72.31.Martha Christensdatter Mechlenborg, f. 1673
73.31.Ivar Christensen Mechlenborg, f. 1677, d. 1710
32.16.
Hans Johansen Mechelborg
Født 163148.
Død 168048.
33.16.
Helvig Johansdatter Mechelborg
Født omkring 1640.
Død 1709, gården Sandvig i Tingvoll., 69 år gl.50.
     Hun søker om å få sitte i uskiftet bo i 1698.50
     Skifte 9 jan. 171050.

Gift 8 feb. 167150,50 med

Frederik Jørgensen Marstrand
Født 4 okt. 163451,50.
Død sep. 170150.
     Søn af Jørgen Nielsen Marstrand og Anna Jensdatter.

Børn af Helvig Johansdatter Mechelborg og Frederik Jørgensen Marstrand:

74.33.Anna Frederiksdatter Marstrand, f. 1672, d. 1764
75.33.Margrethe Frederiksdatter Marstrand, f. 1674, d. 1676
76.33.Jørgen Frederiksen Marstrand, f. 1677, Tingvold præstegård
77.33.Johan Frederiksen Marstrand, f. 1678
78.33.Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand, d. 1715
34.16.
Margrethe Johansdatter Mechelborg
Født omkring 164348.
     Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27. apr. 1677 opløst efter kun 3 [? skal vel være 6, eller ?] års ægteskab.48

Gift 167148 med

Christopher Pedersøn Krabbe
Født 26 dec. 164452,53,45, døbt 26 dec. 164452,53.
     Søn af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     Sognepræst til Værøy.48
     Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27. apr. 1677 opløst efter kun 3 års ægteskab, og han frasagde sig kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.48
     Han frasagde sig kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.48
     S.T. Dahl, "Geistligheten", s. 330, skriver at presten der fikk kallsbrev på Verøy og Røst den 12. sept. 1691 var Christopher Todal. Videre skriver han at »i og med at hans ettermann ble utnevnt allerede halvt år etter og det heter i ettermannens brev at han ble utnevnt for den avdøde Hr Iver er det trolig at Hr Christoffer aldri kom til sognet. Erlandsen sier da også at han avsto kallet.«54
35.16.
Erik Johansen Meckelborg
Født 164555,56.
36.17.
Christen Nilssen Mechelborg
Død 167021.
     Boede i Einset.21
     Skifte 7 dec. 1670.

Gift _____med

Anna Arentsdatter
Død omkring 1682.
     Skifte 7 aug. 1682, Trondheim.57Brutto 1319, derav jakt, - 250 = 1069 Rd. Verge Oluf Poulsen..

[Gift 1° med Christen Nilssen Mechelborg (d. 1670); Gift 2° med Jens Lauritzen Hassel].

Børn af Christen Nilssen Mechelborg og Anna Arentsdatter:

79.36.Johanne Christensdatter Mechelborg, f. 1660, d. 1750
80.36.Niels Christensen Mechelborg, f. omkr. 1663
81.36.Maren Christensdatter Mechelborg
37.18.
Christen Olsen Mechlenborg
Født omkring 164028.
     Han drev Lurøgård i Helgeland. Christen levede endnu i 1701, 62 år gammel, men det menes at han var død i 1710.28

Børn af Christen Olsen Mechlenborg og _____:

82.37.Jens Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1677
83.37.Eva Christensdatter Mechlenborg, f. 1680, d. 1762
84.37.Hans Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1683
85.37.Peder Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1688
38.19.
Peder Jonassøn Mechlenborg

Børn af Peder Jonassøn Mechlenborg og _____:

86.38.Jonas Pederssøn Mechlenborg
39.19.
Kirstine Jonasdatter

Gift 1° _____med

Hans Thomassøn Ruus
Født 161129.
Død 166929.
     Byskriver i Bergen.29

Gift 2° _____med

Lauritz Sørensen Brøgger
Født 4 jun. 1638, Løgstør.29.
Død 169629.
     Borgmester i Bergen.29

Børn af Kirstine Jonasdatter og Hans Thomassøn Ruus:

87.39.Thomas Hanssøn Ruus, f. 1657, d. 1710
88.39.Jonas Hanssøn Ruus
89.39.Hans Hanssøn Ruus
40.19.
Jens Jonassøn Mechlenborg
Født 15 aug. 1630, Bergen.29.
Død apr. 168729.
     Kapellan hos sin far i Korskirken, Bergen.29

Gift 30 sep. 167429 med

Anna Zachariasdatter Tiesen
     Formentlig en datter af den Zacharias Tiesen fra Stettin, der nedsatte sig som borger i Bergen den 30. juli 1633.29

[Gift 1° 30 sep. 1674 med Jens Jonassøn Mechlenborg (15 aug. 1630 - apr. 1687); Gift 2° med Jochum Jacobsen Kaae (1654 - 1722)].

Børn af Jens Jonassøn Mechlenborg og Anna Zachariasdatter Tiesen:

90.40.Cathrine Jensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1675
91.40.Bente Jensdatter Mechlenborg
92.40.Jonas Jenssøn Mechlenborg, d. 1746
93.40.Jens Jenssøn Mechlenborg
41.19.
Otto Jonassøn
Født 27 jan. 162558.
Død 168858.
     Otto Jonassen. Søn af Jonas Pederssøn, Sognepræst til Korskirken i Bergen, f. 27 Januar 1625, deponerede fra Bergens Skole 2 December 1644 og tog theol. Examen efter 3 Aars Ophold ved Universitetet. Blev 1648 pers. Kapellan hos Faderen i Bergen, ordin. 4 Febr., og 26 Juni 1653 Sognepræst til Askvold [i Søndfjord Provsti]; var i nogle Aar tillige Provst. Døde 1688 før 2 Nov.58
     Gift 8 Juli 1650 med Anne Schreuder, Datter af Mag. Hans Samuelssen Schreuder, Sognepræst til Domkirken i Bergen. Børn: Ingeborg, Jonas (Johannes), Hans og evt. Otto Ottesen.58

Gift 8 jul. 165058 med

Anne Schreuder
     Datter af Hans Samuelsen Schreuder og Anne Jensdatter Bloch.
     Anne Schreuder, gift med Otto Jonsøn, Sognepræst til Askevold.59

Børn af Otto Jonassøn og Anne Schreuder:

94.41.Ingeborg Ottesdatter, f. 1659
95.41.Jonas (Johannes) Ottesen Schreuder
96.41.Hans Ottesen (Askevold)
97.41.Otto Ottesen
42.19.
Appelone Jonasdatter
43.19.
Adelus Jonasdatter
44.19.
Margrethe Jonasdatter
Født 1620-163060.
Død før 22 mar. 165460.

Gift _____med

Hans Hansen Schmidt Lillienskjold
     Borgmester i Bergen 10. okt. 1650. Lagmand i Gulathings lagdømme 14. sept. 1652. Den 29. dec. 1665 udnævntes han til kgl. commissarius og assessor i højesteret. Den 20. febr. 1667 meddelte statholder Gyldenløve ham bestalling som assessor i Norges overhofret og den 9. jan. 1669 blev han amtsforvalter over Bergens amt. Hans Hansen Schmidt blev adlet under navnet Lillienskjold.60
45.19.
Christian Jonassen Mechlenborg
Født omkring 1620-21 ?60.
Død 1688, Trondhjem.60,60.
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem61
     Skifte 23 mar. 1688, Trondhjem.62,631540 - 258 Rd., derav sølv 118, kramgods og gård..

Gift _____med

Hilchen Henrichsdatter Sommerschell
Født 5 mai 1627, Trondhjem64.
Død før 23 mar. 1688.
     Datter af Henrich (Richardson) Sommerscales »Engelskmand« og Anna Rorig (Rørig).
     Skifte 23 mar. 1688, Trondhjem.63.

Børn af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell:

98.45.Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg, f. omkr. 1666, d. 1736
99.45.Maren Christiansdatter Mechelborg, f. omkr. 1667, d. før 1719
100.45.Henrich Christiansen Mechlenborg, f. 1669, Trondhjem., d. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.
46.20.
Carsten Madsen Mechlenburg
Født omkring 163031.
     Carsten solgte i 1672 gården Woxen i Aker til en vis Laurits. Gården var den 6. febr. 1650 blevet overdraget til Niels Hanssøn af Danmarks statholder i Norge, Hannibal Sehested, men nu ville Carstens halvbroder Peder Nielssøn, en søn af Niels Hanssøn, have gården tilbage. Efter salget af gården i Aker, menes Carsten at have bosat sig i Strømsø. At Carsten Madssøn Mechlenburg imidlertid, trods denne strid, har stået i et nært forhold til halvbroderen Peder Nielssøn, bestyrkes ved, at han var værge for et af svogeren Wittekind Huus's børn.31

Gift før 167131 med

Christine Trøner
     Datter af Christopher Trøner og Maria Madsdatter Stampe.
47.20.
Peder Nielsen (Kongsberg)
48.20.
Kirstine Nielsdatter (Kongsberg)
Død 167131.

Gift 165331 med

Wittekind Gyntheri Huus
Død 166831.
     Lagmand i Christiania.31

Børn af Kirstine Nielsdatter (Kongsberg) og Wittekind Gyntheri Huus:

101.48.Helle Huus, f. 1657, Christiania.
102.48.Annichen Huus, f. 1660
49.25.
Carsten (Olssøn?) Mechlenburg
     Antages at være søn af toldskriver på Flekkerø, Oluf Mechlenburg.32

Gift _____65med

Maren Arentsdatter

Børn af Carsten (Olssøn?) Mechlenburg og Maren Arentsdatter:

103.49.Karen Carstensdatter Mechlenburg
104.49.Bodil Mechlenburg, f. 1681, d. 1751
105.49.Arnt Mechlenburg
106.49.Christian Mechlenburg, f. omkr. 1686, d. omkr. 1728
50.25.
Margrethe Mechlenburg
Født 164666.
Død 23 jul. 170666.

Gift 1° 11 jun. 166566 med

Christopher Jacobsen Stockfleth
Død 29 dec. 167966.
     Sognepræst i Stange.66

Gift 2° 168266 med

Frantz Pedersen Müller
Død 17 jan. 171166.
     Sognepræst i Stange.66
51.25.
Ingeborg Mechlenburg
Født omkring 1648, formentlig født omk. 1647/48.66.
Død 170366.
     Skifte 28 jan. 170466.

Gift 1° _____66med

Michael Valentinsen Suhm
Født 163266.
Død 168666.
     Søn af Suhm.
     Stamfaderen til den dansk-norske borgerlige linie af slægten Suhm.67

Gift 2° _____66med

Daniel Nielsen (Lister)
Født 166366.
Død 169066.
     Provst i Lister provsti og sognepræst i Øistad.66
52.25.
Nils Mechlenborg
Født omkring 165066.
Død 28 jan. 1713, Bragernes.68.
     Han var den 28. april 1678 blevet commissarius i Norge, og den 17. sept. 1687 blev han bergråd med rang som assistentsråd.66
     I 1681 købte han godset Skjeldbred med savværk, mølle og underliggende bondebrug af Povel Klingenberg, der den 28. april 1675, havde fået godset overdraget af kongen, da dette gods, på samme måde som Hannibal Sehesteds øvrige godser i Norge, tilfaldt kongen.66
     Foruden Skjeldbred ejede han et bolværk ved vandet, hvor der lå et hus med butik og have. Efter hans død, blev det ved en auktion solgt for 1708 rdl. Boet udviste aktiver for 47.512 rdl., og gæld for 34.070 rdl., så der blev omtrent 13.500 rdl. til deling mellem enken og børnene.68
     Den 24. jan. 1705 opretter han en ægtepagt med sin tredie hustru Maren Clausdatter. Der var ingen børn i hans tredie ægteskab.68

Gift 1° 167668 med

Helle Huus
Født 1657, Christiania.68.
     Datter af Wittekind Gyntheri Huus og Kirstine Nielsdatter (Kongsberg).

Gift 2° _____68med

Cathrine Jensdatter

Gift 3° _____68med

Maren Clausdatter
Født _____, Gjerpen.68.
Død dec. 171868.

Børn af Nils Mechlenborg og Helle Huus:

107.52.Maren Mechlenburg, f. omkr. 1677, d. 1755, Christiania.
108.52.Kirstine Cathrine Mechlenburg, f. omkr. 1678, d. 1707
109.52.Karen Nielsdatter Mechlenborg
110.52.White Christine Mechlenburg
111.52.Anna Catharina Mechlenburg, f. 1683, Bragernes., d. omkr. 1763
112.52.Nils Mechlenburg, f. 1685, d. 1727, Skjeldbred.
113.52.Wilhelmine Mechlenburg, f. 1687, Bragernes., d. 1737
114.52.Helene Sophie Mechlenburg, f. 1688, Bragernes., d. 1724, Kragerø.
115.52.Ingeborg Maria Mechlenburg, f. 1689, Bragernes., d. 1744, Haugen i Søkerelven på Søndermøre.

Børn af Nils Mechlenborg og Cathrine Jensdatter:

116.52.Carsten Mechlenburg, f. 1694, d. 1737
53.26.
Gertrud Olufsdatter (Lundt)
Død 1677, København33.

Gift 16 mai 1652, Nykøbing Falster med

Daniel Johansen Pfeiff
Født 13 jul. 1618, Stettin..
Død 18 aug. 1662, København..
     Sogneprest til St. Petri kirke i København.

Børn af Gertrud Olufsdatter (Lundt) og Daniel Johansen Pfeiff:

117.53.Anna Sophia Pfeiff, d. 1712, Stord.

Generation 10.

54.27.
Richartsdatter
Begravet 24 aug. 168469.

Gift _____med

Jørgen Willumsen
Begravet 11 sep. 168469.
     Nykøbing-Falster.69

Børn af Richartsdatter og Jørgen Willumsen:

118.54.Willum Jørgensen, d. 1693
119.54.Johan Richart Jørgensen, d. 1694
55.28.
Peder Jespersen (Richart)
Født 9 nov. 1647, Nord-Herø, Helgeland.69.
Død 3 nov. 1714, København.69.
     Stilling: Confessionarius, Dr.70
     Kgl. konfessionarius i København 1689. Hans ægteskab med Bodelle Friis var barnløst.69

Gift 23 okt. 167869 med

Bodil Madsdatter Friis

[Gift 1° med Povel Rasmussen Boesen; Gift 2° 23 okt. 1678 med Peder Jespersen (Richart) (9 nov. 1647 - 3 nov. 1714)].
56.28.
Hans Jespersen (Richert)
Født 164969.
Død 1704, Øvre Telemarken.69.
     Sorenskriver i Nedre Telemarken 1690, i øvre Telemarken 1703.69

Gift 10 okt. 169071 med

Marie Josten
Død omkring 170669.
     Datter af Henrik Josten og Kristine Syvertsen.

Børn af Hans Jespersen (Richert) og Marie Josten:

120.56.Margrethe Hansdatter Jespersen, d. før 1704
121.56.Jesper Hansen Reichardt, f. 1705, d. 1752, Trankebar.
57.28.
Jacob Jespersen Richart
Født 2 feb. 1650, Nord-Herø i Helgeland.69.
Død 7 mar. 1732, Laugen i Nærø.69.
     Stilling: Foged i Namdalen 25. okt. 169769
     Kom i skole i Lybæk 1663.69

Gift 1° _____med

Lisbeth Christensdatter

[Gift 1° med Jørgen Petersen; Gift 2° med Jacob Jespersen Richart (2 feb. 1650 - 7 mar. 1732)].

Gift 2° _____med

Drude Cathrine Christensdatter
Født omkring 1677, Trondhjem.72,73.
Død 13 feb. 1763, Nærø.74,69.
     Datter af Christen Justsøn og Margrethe Larsdatter Lund.

Børn af Jacob Jespersen Richart og Lisbeth Christensdatter:

122.57.Margretha Jacobsdatter Richert, f. omkr. 1678, d. 1749
123.57.Jonas Richert, d. 1737
124.57.Christian Jørgen Richert, f. 1686, d. 1746, Kolvereid.
58.28.
Abel Jespersdatter
Født 1651, Alstahaug.75.
Død 1 jan. 1683, Trondhjem.75.
     Skifte 5 aug. 1687, Trondhjem.76Hadde lidt store tap ved branden 1681 og fått kgl. tillatelse til å dekke utenlandske kreditorer ved sine andeler i Røros kobberverk for det han hadde gitt for dem. Netto blev 48227 Rd. slik at brorlodden blev 5358 Rd., derav gull 382, sølv, «piper og fløiter», bøker, kramgods, skipsparter, hus 2100, tomter 810, Smølen gods 1000, Frosten og Aasen gods 1170, Selsbak gård 600 m.v. jordegods, således i Nordland for 20000 og parter i Røros kobberverk 50000..

Gift 6 aug. 167175 med

Lorentz Mortensen Angell
Født 9 mar. 1626, Angeln.77,78.
Død 30 jul. 1697, Trondhjem.77.
     Søn af Morten Pedersen og Anna Pedersdatter.
     Stilling: Rådmann i Trondhjem.
     Fra landskapet Angel, den østlige del av det gamle Flensburg amt, kom ved midten av 1600'tallet til Trondhjem.78
     Han skapte en overordentlig omfattende forretningsvirksomhet i Trondhjem, hvor han omtales som byens største skatyder, var hovedparticipant i Røros kobberverk og eier av det Irgens'ske jordegods i Nordland med tilhørende fiske- og kongetiende.78
     Skifte 8 okt. 1697, Trondhjem.79Løsøre solgt ved auksjon 8430, derav gull for 539 og sølv 1416. Bygård 2000, parter i Røros kobberverk, brygge, avlsgård Selsbakk med Lagmannseng i Leinstrand, utleide gårder, grunner og plasser i byen, jordegods, derav Smølen og Helgeland gods, Vesterålen og Andenes fogderis tiende, Lofoten do., skibsparter. Brutto 86825, gjeld 75084, dertil uvisse fordringer 16237. Sluttet 30. okt. 1699..

[Gift 1° okt. 1653 med Margrethe Hansdatter Puls (Pols) (d. 7 mar. 1670); Gift 2° 6 aug. 1671 med Abel Jespersdatter (1651 - 1 jan. 1683); Gift 3° 1684 med Margrethe Pedersdatter (Paulsdatter Falkenberg) (d. 1712)].

Børn af Abel Jespersdatter og Lorentz Mortensen Angell:

125.58.Margrethe Lorentzdatter Angell, f. 1672, d. 1773
126.58.Jochum Lorentzen Angell, f. omkr. 1674
127.58.Jesper Lorentzen Angell, f. omkr. 1677
128.58.Anne Cathrine Lorentzdatter Angell, f. 1677
129.58.Thomas (Jonas) Lorentzen Angell, f. omkr. 1680
130.58.Rebecha Lorentzdatter Angell, f. 1681, d. 1735
59.28.
Margrethe Jespersdatter
Født omkring 16524.
Død omkring 16774.

Gift _____med

Peder Pedersen Hanning
Født omkring 163680.
Død sep. 1692, Sogndal i Sogn.4.
     Søn af Peder Olufsen Hanning og Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?).
     Sognepræst til Sogndal i Sogn.4
     Peder Pedersen Hanning, f. omtr. 1636, Student fra Bergen 1656 (Petrus Petræus Bergensis), blev 1663 personel Kapellan hos Faderen og 25 Juni 1668 Sognepræst [til Sogndal, Midtre Sogns Provsti], da han havde udmærket sig ved Kjøbenhavns Beleiring. Døde 1692 før 30 Septbr.80
     Gift 1) med Margrethe Jespersdatter. 2) 1678 med Anne Henriksdatter, fra hvem han blev skilt ved Kapitlets Dom af 16 Juli 1679 paa Grund af hendes utilladelige Samliv med en anden før Ægteskabet. 3) 1687 med Margrethe Garmann, død 1733, Datter af Anders Garmann, Sognepræst til Hammer. Børn af 1ste Ægteskab: Peder, Margrethe og Abel. - Af 3die Ægteskab: Peder og Cecilia.80

[Gift 1° med Margrethe Jespersdatter (omkr. 1652 - omkr. 1677); Gift 2° 1678 med Anne Henriksdatter; Gift 3° 1681 med Sidsel Knudsdatter Glad; Gift 4° 1687 med Margrethe Andersdatter Garmann (d. 3 jun. 1733)].

Børn af Margrethe Jespersdatter og Peder Pedersen Hanning:

131.59.Abel Pedersdatter Hanning
132.59.Margrethe Hanning, f. omkr. 1672, d. 1701, Sogndal i Sogn.
133.59.Peder Pedersen Hanning, f. 1673, d. 1718
60.28.
Margrethe Jespersdatter «den Yngre»
Født 165981.
Død efter 16944.
     Hennes mor døde i barselseng da Margrethe ble født. Levde i 1694 som enke i Bergen etter Jørgen Christophersen Nauendorff fra Brandenburg.81

Gift _____med

Jørgen Christophersen Neuendorff
Død før 16944.
     Fra Brandenburg, der 14. okt. 1669 fik bestalling som overtoldbetjent i Bergen efter Hans Pedersen Rumohr, der afstod ham embedet.4
61.28.
Lisbeth Jespersdatter
Født 166140.
Død efter 169482.

Gift _____med

Michel Schwartzkopf
Født omkring 1638, Bergen.82.
Død før 1 mai 1705, Manger.82.
     Søn af Hans Wismar Schwartzkopf.
     Sognepræst til Manger 18. april 1677.82
62.28.
Isak Jespersen Richart
Født omkring 166282.
Død før 169382.
     Ugift. Var 1678 under værgemaal af hr. Jens Bugge til Leikanger og blev i faderens bo tilgodeset med midler til skolegang "og en ønskede præstekjole". Student fra Bergens skole 1679.82
63.28.
Gjertrud Jespersdatter
Født 7 okt. 1664, Nord-Herø, Helgeland.83,82.
Død 28 nov. 1695, Bergen.82, begravet _____, Korskirken i Bergen.82.

Gift 2 dec. 1685, Korskirken i Bergen.82 med

Johann Omsen
Død før 12 jan. 170882.
     Bremen. Købmand i Bergen.82
     Borgerbrev i Bergen 15. febr. 1665.

[Gift 1° 22 okt. 1671 med Margrethe Hildebrandtsdatter Haan (d. 1684); Gift 2° 2 dec. 1685 med Gjertrud Jespersdatter (7 okt. 1664 - 28 nov. 1695)].

Børn af Gjertrud Jespersdatter og Johann Omsen:

134.63.Margrethe Johansdatter Omsen, f. 1686
135.63.Karen Johansdatter Omsen, f. 1687
136.63.Jesper Omsen, f. omkr. 1690
137.63.Jan (Johan) Omsen, f. 1692
138.63.Gertrud Johansdatter Omsen
139.63.Henrik Omsen, f. 1695
64.30.
Johan Jacobsen Mechelborg
Født 166145.
Død 12 nov. 1702, »Søndag aften kl. 7 den 12. nov. 1702, blev min højeste skat og allerkæreste ejendel i denne verden taget fra mig, idet Gud ved en stille og salig død, kaldte min hjerteelskede, kære mand, Johan Mechelborg hjem til sin himmelske bolig.«84.
     Han drev en ganske stor forretning i Fosna, hvor han havde tre ansatte medhjælpere.45

Gift 1° _____, «besoved».85med

Else Christensdatter
     Datter af Christen Olsen.
     «Else havde Jaricke Broers en Kiøbmand i Fosen. Hun var før besovet af Jac. Michelborgs Søn Johan s fik Ingeborg Tosten Withes d: af Aasgaard.»85

Gift 2° 9 okt. 1687, Åsgård, »Den 9. okt. 1687 stod vort bryllup på Åsgård. Den 20. okt. rejste jeg og min hjerte allerkæreste fra far og mor på Åsgård, til vort nye hjem i Fossen, hvor Gud give os megen lykke og velsignelse, med vor næring og vort helbred.«4586,45 med

Ingeborg White
Født 1671, Settem i Halsa87,45.
Død 2 aug. 1731, Lillefosen88.
     Datter af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Den 2. apr. 1687 forærer den nyforlovede Johan Mechelborg sin kæreste Ingeborg White, en forlovelsesgave, et eksemplar af Philip Kegels bog: »Tolf Aandelige Betænckninger« trykt i 1667. På bogens forside var en sølvplade med bogstaverne I.T.D.W., og på bogens sølvspænde fandtes de samme bogstaver, samt årstallet 1687. I denne bog førte Johan og Ingeborg optegnelser om deres familie.45,88

[Gift 1° 9 okt. 1687 med Johan Jacobsen Mechelborg (1661 - 12 nov. 1702); Gift 2° 24 feb. 1704 med Rickert Sørensen Hagerup (27 nov. 1674 - 25 jul. 1731)].

Børn af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White:

140.64.Else Margrethe Mechelborg, f. 1688
141.64.Dorothea Johansdatter Mechelborg, f. 1690, d. 1777
142.64.Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg, f. 1692, d. 1776
143.64.Christen Johanssøn Mechelborg, f. 1694, d. 1766
144.64.Mille Marie Johansdatter Mechelborg, f. 1697, d. 1721
145.64.Jacob Johansen Mechelborg, f. 1698, d. 1768
146.64.Ingeborg Mechelborg, f. 1700, d. 1736
147.64.Riborg Mechelborg, f. 1700
148.64.Johannechen Mechelborg, f. 1703, d. 1714
65.30.
Dorothea Jacobsdatter Mechelborg
Født omkring 166589,90.
Død 171990.

Gift _____med

Johan Dideriksen (von) Mühlenphort
Født 165591.
Død 171890.
     Søn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt.
     Stilling: Storkøbmand90.
     Var 1688 Toldforvalter i Lillefosen, afstod 1702 Aasædesretten til Gaarden Lillefosen til sin yngste Broder Diedrich. ("Indlægge" i Norsk Rigsarkiv for 11. Marts 1702).91

Børn af Dorothea Jacobsdatter Mechelborg og Johan Dideriksen (von) Mühlenphort:

149.65.Christopher Johnsen Mühlenphort, f. 1700, d. 1762
66.30.
Maren Jacobsdatter Mechelborg
Født omkring 167092.

Gift _____med

Lars Mortensen Lerche
     Søn af Morten Lauritsen (Lerche) og Maren Eilersdatter Schøller.
     Købmand i Trondhjem.92
     Lars Mortensen Nervig er år 1692 lagverge ved sin søstermann Harder Holsts skifte i Trondheim. Anders Høyer møtte for Lars Mortensen.93
67.30.
Anne Jacobsdatter Mechelborg
Født 169145.
68.30.
Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg
Født 169392.
Død 172292.

Gift _____92med

Niels Christian Aboe
Død 174492.
     Tolderen i Molde. Han var ejer af gården Vestnes.92

Børn af Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg og Niels Christian Aboe:

150.68.Nicolay Aboe, f. 1720
151.68.Anna Kristine Aboe, f. 1721
69.31.
Maren Christensdatter Mechlenborg
Født 166448.

Gift _____med

Henrik Nielsen
Født omkring 164248.
Død 171948.
     Søn af Niels Henriksen.
     Utliggerborger på Strømsholm.45

Børn af Maren Christensdatter Mechlenborg og Henrik Nielsen:

152.69.Johan Henriksen
153.69.Marit(te) Henriksdatter (Svenning?), d. før 1719
70.31.
Ole Christensen Mechlenborg
Født 166648.
Død 170548.
     Stilling: Kapellan i Karlsøy94
     Blev i 1699 præst til Karløy og senere til Helgø i Daafjord.48
     Ole/Oluf Mechlenborg og Lene Catrine Thulesius sies at være forældre til børnene Johan, Magdalene Elisabeth, f. 1715 og Karen Margrethe, f. 1718 - men samtidig fortælles det at Ole/Oluf er død år 1705 !

Gift omkring 169048 med

Lene Cathrine Thulesius
Død 169695,48.
     Datter af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.

[Gift 1° omkr. 1690 med Ole Christensen Mechlenborg (1666 - 1705); Gift 2° med Morten Resen].

Børn af Ole Christensen Mechlenborg og Lene Cathrine Thulesius:

154.70.Malene Olsdatter Mechlenborg
155.70.Karen Margrethe Mechlenborg, f. 1712
71.31.
Marit Christensdatter Mechelborg
Født 167244.
Død 18 sep. 174744.

Gift omkring 169296,44 med

Erik Mosberg
Født 164344.
Død 171744.
     Stilling: Købmand i Fosna44.
72.31.
Martha Christensdatter Mechlenborg
Født 167344.

Gift 1° _____med

Jens Borch

Gift 2° _____med

Peder Nielssøn Svenning
     Sildenæsset44

Børn af Martha Christensdatter Mechlenborg og Peder Nielssøn Svenning:

156.72.Nils Pedersen Svenning
73.31.
Ivar Christensen Mechlenborg
Født 167744,96,96.
Død 171044.
     Købmand og sejlmager i Fosna.44

Gift 9 mai 170197,44 med

Maria White
Født 15 apr. 166744.
Død mar. 174044.
     Datter af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).

Børn af Ivar Christensen Mechlenborg og Maria White:

157.73.Christen Mechlenborg, f. 1701
158.73.Johan Mechlenborg, f. 1703
159.73.Dorrit Mechlenborg, f. 1705
160.73.Torstein Mechlenborg, f. 1706
161.73.Bastian Mechlenborg, f. 1708
74.33.
Anna Frederiksdatter Marstrand
Født 167298, døbt 1672, Tingvoll., Dom 7 trin 1672.50.
Død 176499.
     Kalles Johan Helsings kjæreste i skifte i 1710.50

Gift 1° aug. 169998,99 med

Hans Hansen Breyer
Født 15 jan. 166599.
Død 1707100,101.
     Søn af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.
     Kapellan på Tingvoll 1698, senere sogneprest på Ytterø.

Gift 2° 11 dec. 170850 med

Johan Helsing
     Søn af Hans Joensen Helsing og Annichen.
     GÆT ! - Muligvis sønn av Hans Joensen Helsing og Annichen. ??
     Fogden over Inderøens Fogderi Johan Helsing.102,103

[Gift 1° 29 jun. 1702 med Gunille Eilersdatter Schøller (12 mai 1667 - 26 mar. 1707); Gift 2° 11 dec. 1708 med Anna Frederiksdatter Marstrand (1672 - 1764)].

Børn af Anna Frederiksdatter Marstrand og Johan Helsing:

162.74.Hans Helsing, f. 1710
75.33.
Margrethe Frederiksdatter Marstrand
Født 167498, døbt 1674, Tingvoll., Dom 19 Trin 1674.50.
Død 167650,98.
76.33.
Jørgen Frederiksen Marstrand
Født 1677, Tingvold præstegård104, døbt 1677, Tingvoll., Dom 1 pasc 1677.50.
     Kjøbmand i Christiansund.105

Gift 12 sep. 1706, Lillefossen106 med

Else Margrethe Mechelborg
Født 24 aug. 1688, Den 24. aug. 1688, en fredag morgen kl. 8, blev vor lille datter Else Margrethe født, og hun blev døbt den 2. sep. i Bremsnes kirke.84, døbt 2 sep. 1688, Bremsnes kirke84.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.

Børn af Jørgen Frederiksen Marstrand og Else Margrethe Mechelborg:

163.76._____
164.76.Hedvig (Helvig?) Marstrand
165.76.Ingeborg With Marstrand
166.76.Frederik Jørgensen Marstrand Mechlenburg, f. 1710
77.33.
Johan Frederiksen Marstrand
Født 167898, døbt 1678, Tingvoll., Dom 8 Trin 1678.50.
     Vistnok død som 22-årig medicinsk student.98
78.33.
Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand
Død jul. 171598.
     Nevnt i morens skifte 1710, var da representert ved sin svoger Frants Lund.50

Gift _____med

Thomas Jensen Holter
Født 165298.
     Købmand. Blev student fra Christiania skole, og gik derefter over i handelen. Han drev en trælasthandel i Christiania, og i 1705 fik han bestalling som rådmand i Christiania.98

Børn af Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand og Thomas Jensen Holter:

167.78.Karen Holter
79.36.
Johanne Christensdatter Mechelborg
Født 166021.
Død 175021.

Gift 1° _____med

Aage Christopherssøn Holck
Født 1645107.
Død 170221.
     Søn af Christopher Zachariassøn Holck og Anne Aagesdatter.
     Stilling: Kjøbmand i Christiansund.107.
     Angives af H. Sollied (NST 1) at være født 1645, men ved Mandtallet 1666 siges at være 10½ Aar gl. Købmand i Lillefosen (Christianssund).108
     Aage Christophersen Holck var en af de betydeligste købmænd i Fosna i tiden omkring år 1700. Aage slog sig ned som borger på ladestedet i 1689. Sammen med sin hustru Johanne Mechelborg, holdt han stort hus med fire ansatte, for de hørte til Fosnas handelspatriarkat eller handelsaristokrati i 1700-tallet.109
     «Velfornemme Aage Holch i Fosen» som nevnes i herr Giert Mummes skifte 1691 som nær pårørende har nok vært beslektet med Buch eller Glad.110

Gift 2° _____med

Heinrich Sander
Født 167621.
Død 173421.
     Købmand i Fosna.21

Børn af Johanne Christensdatter Mechelborg og Aage Christopherssøn Holck:

168.79.Christopher Aagesen Holck, f. 1681
169.79.Christen Aagesen Holck, f. 1683
170.79.Fredrik Aagesen Holck, f. 1685
171.79.Aage Aagesen Holck, f. 1691
172.79.Johanne Margrethe Aagesdatter Holck, f. 1693, d. 1735
173.79.Anna Aagesdatter Holck, f. 1694, d. 1736
80.36.
Niels Christensen Mechelborg
Født omkring 166357.
81.36.
Maren Christensdatter Mechelborg
82.37.
Jens Christensen Mechlenborg
Født omkring 1677111.
83.37.
Eva Christensdatter Mechlenborg
Født 1680111.
Død 1762111, begravet 2 mai 1762112.
     Overtager Lurøgård efter forældrene.111

Gift _____med

Christen Hansen
Født omkring 1670111.
Død 1744111.
     Skipper på Hestmandø ved Lurø i Helgeland.111
     Skifte 1744, Hestmonen, Lurøy113Avdøde Christen Hansen. Arvinger: ektefelle Eva Christensdatter; sønn Christen Christensen, Gaasvæhr; sønn Hans Christensen, Gaasvæhr; sønn Daniel Christensen; datter Adelus Christensdatter; datter Magdalena Christensdatter; datter Abelun Christensdatter; datter Kirsten Christensdatter, 22 år, formynder Hans Christensen..

Børn af Eva Christensdatter Mechlenborg og Christen Hansen:

174.83.Anna Maria Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1701, d. 1744
175.83.Adelus Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1705, d. eft. 1801
176.83.Magdalena »Magli« Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1708
177.83.Christen Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1710, d. 1756
178.83.Hans Christensen Mechlenborg, f. 1714, d. 1767
179.83.Abelone Christensdatter Mechlenborg, f. 1716, d. 1797
180.83.Daniel Mechlenborg, f. 1718, d. 1762
181.83.Kirsten Christensdatter Mechlenborg, f. 1722
84.37.
Hans Christensen Mechlenborg
Født omkring 1683111.
85.37.
Peder Christensen Mechlenborg
Født omkring 1688111.
86.38.
Jonas Pederssøn Mechlenborg
87.39.
Thomas Hanssøn Ruus
Født 165729.
Død 171029.
     Kapellan til Fuse.29
88.39.
Jonas Hanssøn Ruus
89.39.
Hans Hanssøn Ruus
     Byfoged i Bergen.29
90.40.
Cathrine Jensdatter Mechlenborg
Født omkring 167529.

Gift _____med

Jacob Auchesson Boulton
     Dansk skolemester og degn på Bragernes.29
     Skrev gensidigt testamente med hustruen Cathrine Mechlenborg 9. juni 1703. Der kendes ikke livsarvinger efter dem.29
91.40.
Bente Jensdatter Mechlenborg
Døbt 29 nov. 1677, Korskirken i Bergen.60.

Gift 9 jun. 170060 med

Falck Jensen Gjedding
     Forvalter over Svanø birk i Bergens amt.60
     Skrev gensidigt testamente med hustruen Bente Mechlenborg 18. marts 1718. Der kendes ingen livsarvinger efter dem.60
92.40.
Jonas Jenssøn Mechlenborg
Døbt 24 jun. 1679, Korskirken i Bergen.60.
Død 3 jul. 174660.
     Jonas stedfar, magister Jochum Kaae indsatte på provstens vegne Jonas som vice-pastor til Hammer i feb. 1705.60
     2. påskedag i 1746, blev Jonas båret syg fra alteret i Hosager kirke. Han kom ikke til at forrette kirketjeneste mere.60

Gift _____med

Margrethe Kirstine Christensdatter Schmith
Født 1692, 2. pinsedag.60.
Død dec. 1732, Hammar.60.
     Datter af Christian Schmith og Anna Hansdatter Ruus.

Børn af Jonas Jenssøn Mechlenborg og Margrethe Kirstine Christensdatter Schmith:

182.92.Anne Jonasdatter Mechlenborg, f. 1715, d. 1800
93.40.
Jens Jenssøn Mechlenborg
     Død ung.29
94.41.
Ingeborg Ottesdatter
Født 29 feb. 165958.
Begravet 7 okt. 1696.
     Ingeborg, f. i Askvold 29 Febr. 1659, døde i Bergen ugift 1696, begr. 7 Okt.58
95.41.
Jonas (Johannes) Ottesen Schreuder
     Jonas (Johannes) Ottesen, antog Moderens Navn Schreuder.58
96.41.
Hans Ottesen (Askevold)
     Hans Ottesen, nævnes som Fadder i Bergens Korskirke 1698 og kaldes Hans Ottesen Askevold, gift med Anna Melchior.58
97.41.
Otto Ottesen
     Otto Ottesen, som deponerede samme Dag som Jonas [Ottesen Schreuder] - 19 Juli 1675 - maa formentlig ogsaa høre hid [som barn af Otto Jonassen og Anne Schreuder]. - Blev som Studiosus 22 Juni 1694 gift med Mette Gierding.58
98.45.
Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 1666114,63.
Død mai 173664.
     Skifte 16 mai 1736, Trondhjem ?64.

Gift _____med

Jonas Wegner
Død før 29 aug. 1713.
     Stilling: Handelsmann i Trondhjem.
     Skifte 29 aug. 1713115.

[Gift 1° med Margrethe Pedersdatter; Gift 2° med Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg (omkr. 1666 - mai 1736)].

Børn af Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg og Jonas Wegner:

183.98.Valentin Wegner, f. 1694
184.98.Anna Margrethe Wegner, f. 1696
185.98.Maren Wegner, f. 1699
186.98.Elisabeth Wegner, f. 1701
99.45.
Maren Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 1667116,63.
Død før 12 mai 1719.
     Var ved forældrenes skifte 23. mar. 1688 trolovet med Simen Querch.63

Gift 1° _____med

Simen Querch
Død 1692115.
     Skifte 5 feb. 1695, Trondhjem.1171267 - 123 rd. Sølv 83, kramgods, bygård 700. Jonas Weigner verge..

Gift 2° 7 feb. 1695, Domkirken i Trondheim.118 med

Lorentz Jacobssøn Angell
Død 11 mai 1719119.
     Søn af Marcus Jacobsen Angell og Judith Frandtsdatter (Frøling).
     Var mekler i Trondheim og bodde i Elvegaten.118
     Skifte 12 mai 1719, Trondheim.119,115Avdøde Lorentz Jacobsen Angell, død dagen før. Barn: Marcus 22 f.t. Hamburg og Judithe 21 år, her. 1067 ÷ 1670 rd. Judithe tok Torpaune i Strida på odel med brors samtykke for 60 rd..

Børn af Maren Christiansdatter Mechelborg og Simen Querch:

187.99.Helchen Simensdatter Qverck, f. omkr. 1691
188.99.Birgitte Simensdatter Querch, f. omkr. 1692

Børn af Maren Christiansdatter Mechelborg og Lorentz Jacobssøn Angell:

189.99.Marcus Angell, f. omkr. 1697
190.99.Judithe Angell, f. omkr. 1698
100.45.
Henrich Christiansen Mechlenborg
Født 8 jan. 1669, Trondhjem.120,115.
Død 13 mar. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.115.
     Stilling: Sogneprest til Kvikne fra 8. mar. 1705
     Blev cand. teol. den 25. april 1697 og i 1698 blev han adjunkt på den store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne, hvilket embede han varetog til sin død den 13. mar. 1709.121

Gift _____med

Anne Cathrine Grøn
Født 31 mai 1679122,115.
Død 26 feb. 1757115.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     I 1710 [skifte etter faren?] kalles hun Hr Henrik Mecklenburgs. Hun ble senere gift med Hr Morten i Bjørnør og siste gang, ifølge Hornemann, med toller Christian Friis.100

[Gift 1° med Henrich Christiansen Mechlenborg (8 jan. 1669 - 13 mar. 1709); Gift 2° 1716 med Morten Jørgenssøn Bjørnør (d. 1718); Gift 3° 1720 med Christian Friis].

Børn af Henrich Christiansen Mechlenborg og Anne Cathrine Grøn:

191.100.Henrik Henrikssøn Mecklenborg, f. 1709, d. 1749
101.48.
Helle Huus
Født 1657, Christiania.68.

Gift 167668 med

Nils Mechlenborg
Født omkring 165066.
Død 28 jan. 1713, Bragernes.68.
     Søn af Oluf Mechlenburg og Karen Gabrielsdatter.
     Han var den 28. april 1678 blevet commissarius i Norge, og den 17. sept. 1687 blev han bergråd med rang som assistentsråd.66
     I 1681 købte han godset Skjeldbred med savværk, mølle og underliggende bondebrug af Povel Klingenberg, der den 28. april 1675, havde fået godset overdraget af kongen, da dette gods, på samme måde som Hannibal Sehesteds øvrige godser i Norge, tilfaldt kongen.66
     Foruden Skjeldbred ejede han et bolværk ved vandet, hvor der lå et hus med butik og have. Efter hans død, blev det ved en auktion solgt for 1708 rdl. Boet udviste aktiver for 47.512 rdl., og gæld for 34.070 rdl., så der blev omtrent 13.500 rdl. til deling mellem enken og børnene.68
     Den 24. jan. 1705 opretter han en ægtepagt med sin tredie hustru Maren Clausdatter. Der var ingen børn i hans tredie ægteskab.68

[Gift 1° 1676 med Helle Huus (f. 1657); Gift 2° med Cathrine Jensdatter; Gift 3° med Maren Clausdatter (_____ - dec. 1718)].

Børn af Helle Huus og Nils Mechlenborg er vist under Nils Mechlenborg (nr. 52).

102.48.
Annichen Huus
Født 166031.

Gift _____32med

Eggert Stockfleth
     Rådmand i Christiania.32
103.49.
Karen Carstensdatter Mechlenburg

Gift _____65med

Moritz Warden
Født omkring 168065.
Død 173465.
     Residerende kapellan i Øistad.65

Børn af Karen Carstensdatter Mechlenburg og Moritz Warden:

192.103.Michael Warden, f. 1710, d. 1776
104.49.
Bodil Mechlenburg
Født 1681.
Død 14 sep. 1751, 70 år gl.123.

Gift 20 okt. 170665 med

Niels Claussen Røyem
Født 10 dec. 1674, Holmestrand.65.
Død 30 aug. 1711123.
     Søn af Claus Nielsen Røyem og Else Dop.
     Niels Røyam kom i 1693 til København for at lære bogholderi, navigation, fransk, tegning, dans, fægtning og at spille på Clavicordum (Stugeorgel). Han rejste derefter til Porthsmouth i England, for at fortsætte sin uddannelse, og derfra til Amsterdam. Cirka 7 år efter, i året 1700, var han tilbage i Kristiansand.65
     Niels Røyem etablerede sig som købmand i Kristiansand, og den 24. juli 1708, blev han udnævnt til stadskaptajn for borgerskabets østre kompagni.65

Børn af Bodil Mechlenburg og Niels Claussen Røyem:

193.104.Claus Nielsen Røyem, f. 1707, d. 1759
194.104.Carsten Nielsen Røyem, f. 1708
195.104.Christian Nielssen Røyem, f. 1709, d. 1782
196.104.Else Marine Nielsdatter Røyem, f. 1710, d. omkr. 1712
197.104.Niels Nielsen Røyem, f. 1711, d. omkr. 1712
105.49.
Arnt Mechlenburg
     Mønsterskriver.123

Gift _____123med

Ingeborg Andersdatter Schien
     Datter af Anders Schien og Margrethe Matsdatter.

Børn af Arnt Mechlenburg og Ingeborg Andersdatter Schien:

198.105.Phillip Mechlenburg
199.105.Carsten Mechlenburg
200.105.Niels Mechlenburg, d. 1744
201.105.Christian Mechlenburg
202.105.Margrethe Mechlenburg
106.49.
Christian Mechlenburg
Født omkring 168666.
Død omkring 1728.
     I 1710 blev han ansat i generalstaben, hvor han i 1712 blev kopist, og den 9. juni 1717 sekretær ved generalstaben. I nov. 1721 ansøger han om at blive skibsmåler og direktør i Norge, men bliver først bogholder ved Akershus, Smålenene og Uplandske infanteri den 17. juni 1722, og derefter bogholder ved Søndenfjeldske regimenters lægdskasse, og endelig udnævnes han den 25. dec. 1724 til krigskommissær, hvorfra han afgik i 1728, formentlig på grund af sygdom, og han dør ugift kort tid efter.66
107.52.
Maren Mechlenburg
Født omkring 1677.
Død 1755, Christiania., 78 år gl.68.

Gift _____68med

Jens Hanstein
Født 165768.
Død 20 apr. 174068.
     Major på Akershus.68

Børn af Maren Mechlenburg og Jens Hanstein:

203.107.Niels Hanstein Mechlenburg, f. omkr. 1715, d. 1757
108.52.
Kirstine Cathrine Mechlenburg
Født omkring 1678-1679124,125.
Død 1707125.
     Kirstine døde i 1707, og havde fået børnene Werner, Helle og Mathias, som der ikke haves oplysninger om.125

Gift 19 okt. 1703125 med

Christian Wernersen Wernerschiold
     Til Thorvig i Glemming. Adlet den 31. dec. 1717 under navnet Wernerschiold.125

Børn af Kirstine Cathrine Mechlenburg og Christian Wernersen Wernerschiold:

204.108.Werner
205.108.Helle
206.108.Mathias
109.52.
Karen Nielsdatter Mechlenborg
     Så vidt vides fik hun og Søren Michelsen kun sønnen Michael Sørensen der rejste til København.125

Gift 17 aug. 1701, Drammen.125,33 med

Søfren Michelsen (Schumacher)
Født 1 jul. 1666125.
Død 23 aug. 1723125.
     Søn af Michel Søfrensen og Maren Jochumsdatter.
     Sogneprest i Asker.126
     Sognepræst til Asker.125

[Gift 1° 17 aug. 1701 med Karen Nielsdatter Mechlenborg; Gift 2° med Annichen Ancher].

Børn af Karen Nielsdatter Mechlenborg og Søfren Michelsen (Schumacher):

207.109.Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher), f. omkr. 1707, d. _____
208.109.Michael Sørensen
110.52.
White Christine Mechlenburg
Død 4 dec., i barselseng..

Gift 15 jan. 1706125 med

Hans Lorentzen Angell
Født 15 aug. 1658125.
Død 2 jan. 1728125.
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Margrethe Hansdatter Puls (Pols).
     Sognepræst til Lier og Bragernes.125

Børn af White Christine Mechlenburg og Hans Lorentzen Angell:

209.110.Helle Huus Angell
111.52.
Anna Catharina Mechlenburg
Født 20 mar. 1683, Bragernes.125.
Død omkring 1763, 80 år gl..
     S.Aa.Mørkvig skriver at hun «sad som enke til 11. mar. 1721, da hun døde 80 år gammel.» At hun blev 80 år kan jo være rigtigt, men datoen 11. mar. 1721 er klart forkert - måske er dette datoen for hendes 2nd ægteskab ?

Gift 1° omkring 1715127 med

Cornelius Griflow
Død 1721, Christiania.127.
     Krigsbogholder.127

Gift 2° _____127med

Johan Brodersen Edinger
Født 10 apr. 1678, Odense.127.
Død feb. 1738, Kongsberg.127.
     Justitsråd, oberbergamtsforvalter på Kongsberg.127
     Blev student i Odense og studerede derefter både på Københavns og Leydens universiteter.127
112.52.
Nils Mechlenburg
Født 25 jun. 1685127.
Død 1727, Skjeldbred.128.
     Han opholdt sig fra 21. feb. 1704 til 20. feb. 1706 på det af Christian V. oprettede ridderlige Academi i København, og fik ved hjemsendelsen optaget et våben i Album Regiæ Academiæ under navnet, Nils Mechlenburg von Bragenes.127
     Efter afslutningen af sin uddannelse, fik Nils den 31. maj 1706 rejsepas, og var i nogle år på adskillige udsvævende rejser i en række lande. Han var senere medlem af den i Christiania nedsatte »vidtløftige og besværlige kongsbergske Inqvisitionscommission«. Denne kommission var af kong Frederik IV. nedsat den 27. sep. 1711, for at undersøge om anmeldelser af nogle medarbejdere [i Kongsberg Sølvværk] for tyveri og bedrageri var rigtig.129
     Den 7. jan. 1715 blev Nils assistentsråd i Overhofretten.128

Gift 7 jan. 1716, »viet i huset«128 med

Anna Maria Griflow
Født omkring 1700, Trondheim.128.
Død apr. 1758, Skjeldbred.128.
     Datter af Cornelius Griflow.
     Sv. Aa. Mørkvig skriver at hun er datter af krigsbogholder Cornelius Griflow, i dennes ægteskab med Nils Mechlenburgs søster Anna Catharine - men dette lyder ikke særligt troværdig og tidligere har Sv. Aa. Mørkvig skrevet at Anne Catharina først ca. 1715 blev gift med Cornelius Griflow, hvorfor hun ikke kan være moren.130

[Gift 1° 7 jan. 1716 med Nils Mechlenburg (25 jun. 1685 - 1727); Gift 2° 19 dec. 1739 med Ole Ellingsen Høen].

Børn af Nils Mechlenburg og Anna Maria Griflow:

210.112.Helle Christine Mechlenburg, f. 1716
211.112.Nils Mechlenburg, f. 1718
212.112.Cornelius Griflow Mechlenburg, f. 1720
213.112.Anna Cathrine Mechlenburg, f. 1721
214.112.Nicolaja Maria Mechlenburg, f. 1723
215.112.Charlotte Amalie Mechlenburg, f. 1727
113.52.
Wilhelmine Mechlenburg
Født 10 jan. 1687, Bragernes.128.
Død 28 nov. 1737128.

Gift 1714128 med

Hans Wilhelm von Rømer
Født _____, København.128.
Død 1748, Assens.131.
     Søn af Hans Wilhelm von Rømer.
     Ifølge generalløjtnant Christian Gyldenløves indberetning fra inspektionsrejsen i Norge i 1695, havde han siden den 30. april 1691 været kaptajn ved grenaderkorpset, hvorfra han aftrådte i 1696. Han blev senere generalmajor og døde barnløs i provstegården i Assens på Fyn i 1748.132
114.52.
Helene Sophie Mechlenburg
Født 19 jul. 1688, Bragernes.131.
Død 31 mar. 1724, Kragerø.131.
     Med Jacob Bredesen fik Helene Sophie en søn, man ikke kender nærmere til.131

Gift 1° omkring 1707, kgl. bevilling af 2. april 1707.131 med

Jacob Bredesen
Død okt. 1718131.
     Tolder og postmester på Kragerø fra 1698 til sin død i okt. 1718.131

[Gift 1° med Anna Poulsen; Gift 2° omkr. 1707 med Helene Sophie Mechlenburg (19 jul. 1688 - 31 mar. 1724)].

Gift 2° 25 aug. 1716, »i huset uden trolovelse og lysning«.131 med

Bertel Clausen Bugge
Født 1678, Laurvig.131.
Død 1740, Kragerø.131.
     Søn af Claus Berthelsen Bugge og Anna Larsdatter.
     Kaptajn i infanteriet, senere postmester på Kragerø.131
     Udover at være postmester i Kragerø, drev Bertel Bugge også trælsthandel og i 1722 ejede han 2 savværker på Kragerø.131
115.52.
Ingeborg Maria Mechlenburg
Født 1689, Bragernes.131.
Død 6 jan. 1744, Haugen i Søkerelven på Søndermøre.131.

Gift 17 mai 1718131 med

Carl Frederik von Rømer
Født _____, København.131.
Død 17 nov. 1743, Stege på Møn.131.
     Søn af Hans Wilhelm von Rømer.
     Karact. oberstløjtnant og major i 1. Bergenhusiske infanteriregiment.131
116.52.
Carsten Mechlenburg
Født 169468.
Død jun. 173768.
     Lensmand i Eker fra 1726 til 1734.68

Gift 10 dec. 172268 med

Anna Marie Winther
Født 1689, Eker.68.
Død apr. 175568.
     Datter af Knut Winther og Maren Olsdatter.
117.53.
Anna Sophia Pfeiff
Død 18 mar. 1712, Eldøen, Stord..

Gift 18 sep. 1672, København33 med

Christian Hendrich Peters
Født 1633.
Død 1715, Eldøen, Stord..
     Se Stord bygdebok.

Børn af Anna Sophia Pfeiff og Christian Hendrich Peters:

216.117.Hedevig Elisabeth Peters, d. 1744, Lenvik.

Generation 11.

118.54.
Willum Jørgensen
Død 169369.
     Forliste 1693 paa rejse fra Norge.69
119.54.
Johan Richart Jørgensen
Død 169469.
120.56.
Margrethe Hansdatter Jespersen
Død før 170469.
121.56.
Jesper Hansen Reichardt
Født 170569.
Død 26 sep. 1752, Trankebar.69.
     Stilling: Kommandørkaptajn69

Gift _____med

Margrethe Marie Berg
Født 5 feb. 1715, Jylland.69.
Død 26 dec. 178169.

Børn af Jesper Hansen Reichardt og Margrethe Marie Berg:

217.121.Marie Bolette Richert, f. 1741, København., d. 1765, Bækkeskov.
122.57.
Margretha Jacobsdatter Richert
Født omkring 167869.
Død 25 nov. 1749133,69,70.

Gift _____134med

Claus Olsen Parelius
Død 172270.
     Søn af Ole (Oluf) Jensen Parelius og Maren Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Stilling: Sogneprest til Sparboen.
     Blev 1696 pers. Capellan hos Faderen, ordineret 11 Decbr. s. A., og 1701 Sognepræst til Sparboen. Døde 172270

Børn af Margretha Jacobsdatter Richert og Claus Olsen Parelius:

218.122.Maren Clausdatter Parelius
219.122.Olava Clausdatter Parelius
123.57.
Jonas Richert
Død 9 jul. 173769.
     Sorenskriver i Inderøen.69
124.57.
Christian Jørgen Richert
Født 168669.
Død mai 1746, Kolvereid.69.
125.58.
Margrethe Lorentzdatter Angell
Født 22 mai 1672135.
Død 4 feb. 1773136,135.

Gift 17 jan. 168877 med

Christian Frost
Født 22 mar. 1651135.
Død 19 aug. 1702137,135.
     Kjøbmand i Trondhjem.

Børn af Margrethe Lorentzdatter Angell og Christian Frost:

220.125.Abel Margrete Frost, f. 1688, d. 1759, Røros.
221.125.Inger Marie Frost, f. 1690, d. 1764
222.125.Anna Catharina Frost
223.125.Boletta Frost, f. 1699, d. 1761
126.58.
Jochum Lorentzen Angell
Født omkring 1674138.
     Magister.139
     Sogneprest til Røros.140

Gift 11 jan. 1702141 med

Maren Collin
Født 1681141.
Død 1755141.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Jochum Lorentzen Angell og Maren Collin:

224.126.Peter Albrecht Angel, f. 1719, d. 1785
127.58.
Jesper Lorentzen Angell
Født omkring 1677138.
128.58.
Anne Cathrine Lorentzdatter Angell
Født 1677142,138,79.
129.58.
Thomas (Jonas) Lorentzen Angell
Født omkring 1680143,138,79.
     I skiftet efter moren Abel Jespersdatter nevnes en sønn Thomas, født o. 1680, og i skiftet efter faren Lorentz Angell nevnes en anden sønn Jonas, født o. 1680. Thomas er ikke nevnt i skiftet efter faren, og ligeledes er Jonas ikke nevnt i skiftet efter moren. Der må sannsynligvis være tale om en og samme person.
130.58.
Rebecha Lorentzdatter Angell
Født 15 nov. 1681144.
Død 1735144.

Gift 10 apr. 1704144 med

Anders Pedersen Dass
Født 1675145.
Død jul. 1736, Alstahaug.53.
     Søn af Peder Pettersen Dass og Margrethe Andersdatter.
     Sogneprest i Alstahaug etter faren i tiden 1704-1736. Hans skifte er innteresant fordi at han etterlot seg et meget omfattende bibliotek.144

Børn af Rebecha Lorentzdatter Angell og Anders Pedersen Dass:

225.130.Petter Christian Dass, f. 1705
226.130.Lorentz Andersen Dass, f. 1707, d. 1745, Trondenes.
227.130.Petter Dass, f. 1708, d. 1768
228.130.Albert Christian Dass, f. 1709, d. 1794
229.130.Abel Margrethe Dass, f. 1711, d. 1791
230.130.Anders Dass, f. 1712
231.130.Elisabeth Marie Dass, f. 1715
232.130.Jacob Wilhelm Dass, f. 1719, d. 1749
233.130.Anna Cathrine Dass, f. 1722
234.130.Bolette Dass, f. 1724
131.59.
Abel Pedersdatter Hanning
     Døde ugift.146
     Abel, døde ugift.80
132.59.
Margrethe Hanning
Født omkring 16724.
Død mar. 1701, Sogndal i Sogn.4.

Gift _____med

Søfren Andersen Heiberg
Født 16574.
Død 17134.
     Søn af Anders Søfrensen og Maren Giertsdatter.
     Kapellan, Sognepræst til Sogndal i Sogn.4
     Søfren Andersen Heiberg synes først å ha optatt slektsnavnet [Heiberg] flere år efter [broren] Giert. Under en prosess i august 1691, ..., forekommer «Giert Hejberg», som var saksøker, hele tiden under dette navn, mens det om hans eldre bror heter: «Her Søfren Andersen som er Giertes broder, war og tilstæde». Han nevnes i prosessen flere ganger, men alltid uten slektsnavnet. Dette sees han derimot å anvende da han i juli 1692 underskriver en opgave til fogden i forbindelse med kopskatten [Fogedregnskapene for Indre Sogn].147

[Gift 1° med Margrethe Hanning (omkr. 1672 - mar. 1701); Gift 2° med Birgitte Margrethe Gabrielsdatter Linde (d. 7 sep. 1713)].

Børn af Margrethe Hanning og Søfren Andersen Heiberg:

235.132.Peder Sørensen Heiberg, f. 1694, Sogndal prestegaard, d. 1775
236.132.Anders Sørensen Heiberg, f. 1696, Sogndal prestegård
237.132.Anders Sørensen Heiberg, f. 1698, Sogndal prestegård
238.132.Margrete Sørensdatter Heiberg, f. 1699, Sogndal prestegaard
239.132.Jesper Sørensen Heiberg, f. 1701, Sogndal prestegaard
133.59.
Peder Pedersen Hanning
Født 167382.
Død 171833.
     Sognepræst til Førde 6. nov. 1700. Tre aar i huset hos sin morbroder, kgl. konfessionarius i København, dr. theol. Peder Jespersen, hvor ogsaa Peder Wessel (Tordenskjold) fra 1704-06 opholdt sig. Var student 1691.82

Gift 11 sep. 1701, Fresvik, Sogn og Fjordane33 med

Inger Jensen Bugge
Født omkring 1677, Leikanger, Sogn og Fjordane33.
Begravet 20 mar. 1749, Førde, Sogn og Fjordane33.
     Datter af Jens Samuelsen Bugge og Christine Dorothea Schjelderup.
     Hr. Peder Hanning efterlattes enke.148

Børn af Peder Pedersen Hanning og Inger Jensen Bugge:

240.133.Peder Pedersen Hanning, f. 1707, d. 1747
241.133.Margrethe Pedersdatter Hanning
134.63.
Margrethe Johansdatter Omsen
Født 168682.

Gift _____med

Jan Ehlers
135.63.
Karen Johansdatter Omsen
Født 168782.

Gift 1° _____med

Harje Siemers

Gift 2° _____med

Philip Felgenhauer
136.63.
Jesper Omsen
Født omkring 1690149.
     Sognepræst til Finnaas.82
     Sogneprest til Tenås.149
137.63.
Jan (Johan) Omsen
Født 169282.

Gift _____med

Elisabeth Davidsdatter Faye
138.63.
Gertrud Johansdatter Omsen
Døbt 17 mai 1694, Domkirken i Bergen.150.

Gift 13 nov. 1710, Korskirken i Bergen.150,150 med

Abel Abelsøn Mørch
Født _____, Bremen151.
Død 11 jan. 1730151.
     Handelsmann. Kom til Norge og bosatte seg i Bergen, hvor han tok borgerskap 2. nov. 1706; flyttet senere til Saltnes i Salten, hvor han levde som handelsmann.151

Børn af Gertrud Johansdatter Omsen og Abel Abelsøn Mørch:

242.138.Anna Abelsdatter Mørch
243.138.Arnt Abelsøn Mørch, d. 1785
244.138.Gjertrud Cathrine Abelsdatter Mørch
245.138.Margrethe Abelsdatter Mørch
246.138.Johan Abelsøn Mørch, d. 1722
247.138._____
248.138.Elisabeth Abelsdatter Mørch
249.138.Jesper Abelsøn Mørch
250.138.Johan Abel Mørch, f. 1724, Saltnes i Nordland, d. 1801, Hestad i Brønnøy
251.138.Margrethe Elisabeth Mørch, f. 1729, Saltnes i Nordland, d. 1816
139.63.
Henrik Omsen
Født 169582.
140.64.
Else Margrethe Mechelborg
Født 24 aug. 1688, Den 24. aug. 1688, en fredag morgen kl. 8, blev vor lille datter Else Margrethe født, og hun blev døbt den 2. sep. i Bremsnes kirke.84, døbt 2 sep. 1688, Bremsnes kirke84.

Gift 12 sep. 1706, Lillefossen106 med

Jørgen Frederiksen Marstrand
Født 1677, Tingvold præstegård104, døbt 1677, Tingvoll., Dom 1 pasc 1677.50.
     Søn af Frederik Jørgensen Marstrand og Helvig Johansdatter Mechelborg.
     Kjøbmand i Christiansund.105

Børn af Else Margrethe Mechelborg og Jørgen Frederiksen Marstrand er vist under Jørgen Frederiksen Marstrand (nr. 76).

141.64.
Dorothea Johansdatter Mechelborg
Født 16 mar. 1690, I vægtens tegn, Anno 1690, den 16. marts blev min lille datter, Dorothea Johansdatter født søndag morgen kl. 3.84.
Død mar. 1777152.

Gift _____med

Didrik von Mühlenphort
Født 1681153,91.
Død 1717152.
     Søn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt.
     Han var konstitueret tolder i Fosna, og overtog Fosnagård, efter sin moders død.152
     Eier af Lillefosen fra Januar 1702; i 1716 var han konst. Tolder i Lillefosen, men døde kort efter.91
142.64.
Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg
Født 9 jan. 1692, Den 9. jan. 1692, Julianidag i Vandmandens tegn, er vor lille datter Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg, født til verden, og døbt i Bremsnes kirke.84, døbt _____, Bremsnes kirke84.
Død 1776152.
     I mange år efter sin mands død, drev Anna Elisabeth handelsvirksomheden videre, så med denne handelsvirksomhed, med skibe på søen og som ejer af 47 gårde, blev hun den mest velhavende enkeltperson i Nordmøre gennem hele 1700-tallet. Anna Elisabeth benyttede som våben/segl, en ulv der springer ud fra en gruppe træer i skjoldets højre side.152
     Anne Elisabeths nevø Jacob Mechlenborg var kun to år gammel, da han kom til hendes hus, og da fik tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.154

Gift _____med

Jacob Nissen Angell
Født 2 jan. 1677152.
Død 4 aug. 1744152.
     Søn af Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne.
     Stilling: Købmand i Fosna45.
     Myndig (25 år?) ved faderens skifte 16. marts 1702.
     Opholder sig i Fosen ved svogeren Jacob Carstensens skifte 29. marts 1713.155
143.64.
Christen Johanssøn Mechelborg
Født 16 sep. 1694, På en søndag eftermiddag kl. 2, den 16. sep. 1694, i Stenbukkens tegn, blev min lille søn, Christen Johanssøn Mechelborg født.84.
Død 1766154.
     Stilling: Købmand i Fosna

Gift _____med

Johanne Svendsdatter Busch
Født 21 aug. 1693, Trondhjem ?154.
     Datter af Sven Busch og Mette Marcusdatter Angell.
     Opholder sig hos mormoren i Holsten ved farens skifte 13. mai 1717.156

Børn af Christen Johanssøn Mechelborg og Johanne Svendsdatter Busch:

252.143.Svend Busch Mechelborg, f. 1727, d. 1807
253.143.Richard Nicolai Mechelborg, f. 1728, d. 1800
254.143.Jacob Nissen Mechlenborg, f. 1732
255.143.Gjert Brun Mechlenborg, f. 1734, d. 1796
256.143.Anna Elisabeth Mechlenborg, f. 1735, d. 1752
257.143.Marcus Mechlenborg, f. 1737, d. 1824
144.64.
Mille Marie Johansdatter Mechelborg
Født 16 jan. 1697, Den 16. jan. 1697, Maxcellinedag i Fiskens tegn, er vor hjerte datter, Mille Marie Johansdatter Mechelborg født til denne syndefulde verden, og døbt i Bremsnes kirke.84, døbt _____, Bremsnes kirke84.
Død 1721157.

Gift _____med

Christopher Johnsen Mühlenphort
Født 1700157.
Død 1762-1763157.
     Søn af Johan Dideriksen (von) Mühlenphort og Dorothea Jacobsdatter Mechelborg.
     Stilling: Handelsmand i Vågø, Romsdalen45.

Børn af Mille Marie Johansdatter Mechelborg og Christopher Johnsen Mühlenphort:

258.144.Anna Dorothea Mühlenphort, f. 1720
145.64.
Jacob Johansen Mechelborg
Født 27 nov. 1698, Den 27. nov. 1698 i Vægtens tegn, blev min lille søn, Jacob Johansen Mechelborg født søndag morgen.84.
Død 1768157.
     Stilling: Gæstgiver først i Årsund, senere i Eidsvåg45

Gift _____med

Susanne Thodal
Født 5 apr. 1687157.
Død 21 nov. 1770, Kristiansund157.
     Svend Mørkvig, skriver hun er datter af sognepræst til Rødøy, Johan Thodal, og Aarsille Krabbe, men dette kan ikke være korrekt. Aarsille Krabbe blev iflg. Erlandsen gift 2den gang 1679 med Hans Nielsen Tausan - Endvidere skal hun være født år 1630, og altså 57 år gl. ved Susanne Thodal's fødsel. Susanne er nok nærmere en sønnedatter til Johan Thodal og Aarsille Krabbe.

Børn af Jacob Johansen Mechelborg og Susanne Thodal:

259.145.Klaus Mechelborg
260.145.Anders Mechelborg
261.145.Hans Mechelborg
262.145.Johan Mechelborg
263.145.Ingeborg Mechelborg
264.145.Dorothea Mechelborg
265.145.Anna Elisabeth Mechelborg
146.64.
Ingeborg Mechelborg
Født 29 apr. 1700, Den 29. apr. 1700, fødtes tvillingerne Ingeborg og Riborg i Jomfruens tegn, Ingeborg kl. 2 og Riborg kl. 3 om eftermiddagen, og børnene blev døbt i Bremsnes kirke den 12. maj.84, døbt 12 mai 1700, Bremsnes kirke84.
Død 13 mai 1736157.

Gift _____med

Mathias Brunbass
Født 1696, Trondhjem ?157.
Død 15 mar. 1766, Kristiansund157.
     Søn af Brüyn Olfertsen Bass.
     Stilling: Købmand i Fosna45.
     Stilling: Havnefoged i Kristiansund45.
147.64.
Riborg Mechelborg
Født 29 apr. 1700, Den 29. apr. 1700, fødtes tvillingerne Ingeborg og Riborg i Jomfruens tegn, Ingeborg kl. 2 og Riborg kl. 3 om eftermiddagen, og børnene blev døbt i Bremsnes kirke den 12. maj.84, døbt 12 mai 1700, Bremsnes kirke84.
148.64.
Johannechen Mechelborg
Født 24 jun. 1703, Den 24. juni 1703, som er St. Hansdag kl. 9.30, har jeg ved Guds hjælp i denne min bedrøvelige enkestand født til denne møjsommelige verdens lys, min yngste og sidste datter Johannechen Mechelborg, 33 uger efter hendes salige faders død.158.
Død 18 mai 1714157.
149.65.
Christopher Johnsen Mühlenphort
Født 1700157.
Død 1762-1763157.
     Stilling: Handelsmand i Vågø, Romsdalen45

Gift _____med

Mille Marie Johansdatter Mechelborg
Født 16 jan. 1697, Den 16. jan. 1697, Maxcellinedag i Fiskens tegn, er vor hjerte datter, Mille Marie Johansdatter Mechelborg født til denne syndefulde verden, og døbt i Bremsnes kirke.84, døbt _____, Bremsnes kirke84.
Død 1721157.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.

Børn af Christopher Johnsen Mühlenphort og Mille Marie Johansdatter Mechelborg er vist under Mille Marie Johansdatter Mechelborg (nr. 144).

150.68.
Nicolay Aboe
Født 172092.
151.68.
Anna Kristine Aboe
Født 172192.

Gift _____92med

Matthias Frederik Wiberg
Født 171892.
Død 177092.
     Guldsmed i Kristiansund.92
152.69.
Johan Henriksen
153.69.
Marit(te) Henriksdatter (Svenning?)
Død før 1719159.
     Jakob Horneman kalder hende Svenning.159

Gift _____med

Christopher Aagesen Holck
Født 1681107.
     Søn af Aage Christopherssøn Holck og Johanne Christensdatter Mechelborg.
     Købmand i Lillefosen (Christianssund). Overtog forretningen efter faderens død i 1702.160

[Gift 1° med Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) (d. før 1719); Gift 2° med Elisabeth Johansdatter Thue].

Børn af Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) og Christopher Aagesen Holck:

266.153.Henrich Christophersen Holck Mechelborg, f. omkr. 1709, d. 1724
267.153.Christen Holck, f. omkr. 1711, d. 1731
154.70.
Malene Olsdatter Mechlenborg
155.70.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født 171248.

Gift 3 dec. 175248 med

Jacob Fredriksen Messel
Født 168848.
Død 1762, (Langstad/Lyngstad?)48.
     Søn af Fredrik Olsen Messel og Archie Johansdatter Wildenrath.
     Stilling: Købmand i Kristiansund.
     Ejer af gården Lyngstad
     Hornemann sier at han døde på Langstad i 1763 og at han var gift tre ganger.161

[Gift 1° med Riborg (omkr. 1679 - 1744); Gift 2° 18 nov. 1744 med Lovise Mühlenphort (omkr. 1698 - 10 apr. 1752); Gift 3° 3 dec. 1752 med Karen Margrethe Mechlenborg (f. 1712)].
156.72.
Nils Pedersen Svenning
157.73.
Christen Mechlenborg
Født 170197,44.

Gift 172344 med

Gesken Kristine Juel
     Datter af Jens Thomassen Juel og Kirsten Lund.

Børn af Christen Mechlenborg og Gesken Kristine Juel:

268.157.Clare Mechlenborg
269.157.Jens Mechlenborg
158.73.
Johan Mechlenborg
Født 170344.
159.73.
Dorrit Mechlenborg
Født 4 jan. 170544.
160.73.
Torstein Mechlenborg
Født 170644.
161.73.
Bastian Mechlenborg
Født 170844.
162.74.
Hans Helsing
Født 171098.
     Amtmand.98
163.76.
___________
     En datter, der druknede som treårig.104
164.76.
Hedvig (Helvig?) Marstrand

Gift 1725, Trondheim., trolovet 14. april 1725.105 med

Jacob Abel
Født 1680, Bragernæs.162.
Død omkring 1740, Ilen ved Trondhjem.162.
     Søn af Hans Jacobsen Abel og Karen Overberg.
     Løitnant.163,164
     Infanteriløitnant.162

[Gift 1° med Sille Margrethe Henrichsdatter (f. omkr. 1695); Gift 2° 1721 med Alette Johansdatter Franch (omkr. 1665 - 14 sep. 1724); Gift 3° 1725 med Hedvig (Helvig?) Marstrand].
165.76.
Ingeborg With Marstrand

Gift _____med

Hans Helsing
Død jan. 1745104, begravet _____, Bremerholms kirkegård.104.
     Søn af Johan Helsing og Gunille Eilersdatter Schøller.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.104

[Gift 1° med Ingeborg With Marstrand; Gift 2° med Anne Helene Hagerup].

Børn af Ingeborg With Marstrand og Hans Helsing:

270.165.Gunhild Helsing
271.165.Johan Helsing
272.165.Jørgen Frederik Helsing
166.76.
Frederik Jørgensen Marstrand Mechlenburg
Født 6 sep. 1710104.
     Efterslægt. Se videre i Svend Aage Mørkvigs bog.

Gift _____med

Anna Catharina Riese
167.78.
Karen Holter

Gift _____med

Michael Gamborg
     Foged i øvre Romerike.98
168.79.
Christopher Aagesen Holck
Født 1681107.
     Købmand i Lillefosen (Christianssund). Overtog forretningen efter faderens død i 1702.160

Gift 1° _____med

Marit(te) Henriksdatter (Svenning?)
Død før 1719159.
     Datter af Henrik Nielsen og Maren Christensdatter Mechlenborg.
     Jakob Horneman kalder hende Svenning.159

Gift 2° _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.165(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].

Børn af Christopher Aagesen Holck og Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) er vist under Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) (nr. 153).


Børn af Christopher Aagesen Holck og Elisabeth Johansdatter Thue:

273.168.Johan Christopher Holck, f. 1717, d. 1750
169.79.
Christen Aagesen Holck
Født 1683107.
170.79.
Fredrik Aagesen Holck
Født 1685107.
171.79.
Aage Aagesen Holck
Født 1691107.
     "Norske Indlæg" 19. febr. 1714 omfatter en af Commis Capitaine Jan Wessel jr. den 16. nov. 1713 udarbejdet Liste over hans Skibsmandskab paa »Dend Waagende Thrane«; her nævnes Baadsmand Aage Holck, og af J.E. Brodahls "Trøndersk Personalhistorie" ses det, at der den 25. okt. 1715 blev betalt for Styrmand Aage Aagesen Holcks Bryllup til Vor Frue Kirke i Trondhjem. Den 11. april 1718 betales der til Kirken for Begravelsen af et Barn af ham og den 22. juli 1722 for Begravelse af Aage Aagesen, endelig 15. jan. 1723 for Begravelse af Margrethe Aagesdatter.108

Gift 1715, Trondhjem, Vor Frue Kirke166 med

_____

Børn af Aage Aagesen Holck og _____:

274.171._____, d. 1718, Trondhjem
172.79.
Johanne Margrethe Aagesdatter Holck
Født 1693167.
Død 1735167.

Gift 1° _____med

Hans Lagenfeldt

Gift 2° _____med

Heinrich Meincke
     Kjøpmann i Kristiansund.
173.79.
Anna Aagesdatter Holck
Født 1694.
Død 1736.
     Skifte 1735-1738, Trondheim.168(Anna Holck afgangne Hans Pedersen Kaasbøls)..

Gift _____med

Hans Pedersen Kaasbøl
Født omkring 1674169.
Død 26 dec. 1733, begravet 4 jan. 1734, Fosna..
     Søn af Peder Sørensen Kaasbøll og Else Jacobsdatter.
     Hans Kaasbøl, kjøpmann i Kristiansund, gift med Anna Aagesdatter Holck er sikkert identisk med Peder Sørensen Kaasbøls sønn av samme navn.
     Kjøpmann i Kristiansund.
     ? Han er vel også identisk med den Hans Pedersen Kaasbøl der ifølge IGI - http://www.familysearch.org er gift med en Marit Jensdatter ?

[Gift 1° med Marit Jensdatter; Gift 2° med Anna Aagesdatter Holck (1694 - 1736)].

Børn af Anna Aagesdatter Holck og Hans Pedersen Kaasbøl:

275.173.Henrik Sander Kaasbøl, f. 1730, d. 1789
174.83.
Anna Maria Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1701111.
Død 1744111.
     I 1723 fik hun ophold hos hr. Reinold Tostrup i Rødø præstegård, og hvor hun blev til hun døde uden livsarvinger.111
175.83.
Adelus Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1705111.
Død efter 1801.
     Levede i 1801 som enke på Lurøgård i Helgeland, 96 år gammel.111

Gift _____med

Peter Jacobsen Dass
Født omkring 1705111.
Død omkring 1769.
     Søn af Jacob (Benjaminsen?) Dass og Maria Volqvartz.
     Skipper og handelsmand på Lurø i Helgeland. Havde med Adelus flere børn, hvoraf kun kendes sønnen Christen Dass.111

Børn af Adelus Christensdatter Mechlenborg og Peter Jacobsen Dass:

276.175.Christen Petersen Dass, f. omkr. 1737, d. omkr. 1790
176.83.
Magdalena »Magli« Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1708111.
     Levede i 1762.111

Gift _____med

Niels Hansen Sundø
     Bosatt i Rødø (Helgeland ?). Levede 1762.111
177.83.
Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 1710111.
Død 1756111.
     Han var handelsmand i Gaasvær.111

Gift 1° _____med

Kirsten Jonsdatter
Født omkring 1713111.
Død 1742170.
     Barnløs.170

Gift 2° _____med

Karen Ellingsdatter
Født 1716170.
Død 1780170.
     Datter af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.

[Gift 1° med Christen Christensen Mechlenborg (omkr. 1710 - 1756); Gift 2° med Povel Munch Glad].

Børn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter:

277.177.Christen Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1748, d. 1820
278.177.Karen Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1750, Gaasvær., d. 1799, Selsøvig.
279.177.Elling Christensen Mechlenborg, f. 1752, d. 1808
178.83.
Hans Christensen Mechlenborg
Født 1714171.
Død 1767171.
     Skipper på Hestmandø.171

Gift _____med

Dorothea Jensdatter Hønnechen
Født omkring 1725, Næsne171.
Død 1794, (i foråret).171.

Børn af Hans Christensen Mechlenborg og Dorothea Jensdatter Hønnechen:

280.178.Christen Hansen Mechlenborg, f. 1749
281.178.Jens Hansen Mechlenborg, f. omkr. 1751
282.178.Hans Hansen Mechlenborg, f. 1753
283.178.Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg, f. 1755, d. eft. 1810
284.178.Daniel Hansen Mechlenborg, f. 1756
285.178.Lars Hansen Mechlenborg, f. 1758, d. 1826
286.178.Edvard Hansen Mechlenborg, f. omkr. 1764, Lurø, d. 1822, Klippingvåg i Lurø
287.178.Else Kristine Hansdatter Mechlenborg, f. omkr. 1766, d. 1795
179.83.
Abelone Christensdatter Mechlenborg
Født 1716171.
Død jun. 1797171.

Gift _____med

Christen Melchiorsøn
Født 1708171.
Død 1789171.
     Bosat i Øsund.171

Børn af Abelone Christensdatter Mechlenborg og Christen Melchiorsøn:

288.179.Christen Christensen
180.83.
Daniel Mechlenborg
Født 1718171.
Død 1762171.
     Død ugift.171
181.83.
Kirsten Christensdatter Mechlenborg
Født 1722171.

Gift _____med

Anders Hansen
Død 1770171.
     Skipper på Lurø.171
182.92.
Anne Jonasdatter Mechlenborg
Født 171560.
Død 18 sep. 180060.

Gift 173260 med

Morten Thomassøn Ruus
Født 170460.
Død 177060.
     Søn af Thomas Hanssøn Ruus og Berit Mortensdatter.
     Pers. kapellan til Voss i 1728, til Hammar i 1732, og i 1738 blev han sognepræst til Fjælberg. Han blev provst til Sønderhordland i 1747 og endvidere sognepræst til Voss i 1751.60
183.98.
Valentin Wegner
Født 1694.
     Sies i 1737 å være gift med enken efter borgermester, president i Trondhjem Laurits Pedersen Brix (død 9. jan. 1699).115
184.98.
Anna Margrethe Wegner
Født 1696115.
185.98.
Maren Wegner
Født 1699115.
186.98.
Elisabeth Wegner
Født 1701115.
187.99.
Helchen Simensdatter Qverck
Født omkring 1691172,173.
188.99.
Birgitte Simensdatter Querch
Født omkring 1692174,173.
189.99.
Marcus Angell
Født omkring 1697175.
     Ved farens skifte i 1719 er Marcus i Hamburg.119
190.99.
Judithe Angell
Født omkring 1698176.
191.100.
Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 1709121.
Død 1749121, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund177,61.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.121

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen178 med

Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem178.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund179,178.
     Datter af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.121

Børn af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis:

289.191.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
290.191.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
291.191.Margrethe Helene Mecklenborg
292.191.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
192.103.
Michael Warden
Født 171065.
Død 177665.

Gift _____65med

Birthe Marie Falck
Født 170765.
193.104.
Claus Nielsen Røyem
Født 14 sep. 170765.
Død 9 jun. 1759123.
194.104.
Carsten Nielsen Røyem
Født 13 sep. 170865.
195.104.
Christian Nielssen Røyem
Født 4 okt. 1709180.
Død 27 jun. 1782180.
     Sogneprest til Valle.
     Imm. fra Chr.sand 17. sept. 1726. Rektor i Stavanger, Sogneprest i Søndre Undal, Provst.180

Gift _____med

Anna Malena Schielderup
Døbt 25 aug. 1713180.
Død 27 aug. 1777, Undal180.
     Datter af Ole Pedersen Schjelderup og Elisabeth Jensdatter Godtzen.
     Barnløs.180
196.104.
Else Marine Nielsdatter Røyem
Født 13 sep. 1710123.
Død omkring 1712, 2 år gl.123.
197.104.
Niels Nielsen Røyem
Født 1 sep. 1711123.
Død omkring 1712, 1 år gl.123.
198.105.
Phillip Mechlenburg
     Blev bogbinder i Kristiansand, og han døde ugift.66
199.105.
Carsten Mechlenburg
     Fik ansættelse hos fætteren, købmand Christian Røyem i Kristiansand, hvor han døde ung.66
200.105.
Niels Mechlenburg
Død 13 dec. 174466.
     Var ansat hos president Hans Femmer i Kristiansand, men druknede under en rejse mellem byen og Flekkerøen den 13. dec. 1744.66
201.105.
Christian Mechlenburg
     Blev kvartermester på Bremerholm i København.66
202.105.
Margrethe Mechlenburg

Gift _____66med

Niels Carlsen (Drøbak)
     Købmand i Drøbak (ladested til Christiania). Var den største købmand, og var overordentlig velhavende, så meget, at han havde råd til at forære byen dens kirke.181
203.107.
Niels Hanstein Mechlenburg
Født omkring 171568.
Død 19 aug. 175768.
     Kaptajn og chef for Søndenmørske kompagni af nordre Bergenhuske infanteri.68

Gift _____68med

Sebastiana Hjort
Død 18 feb. 180968.
     Datter af Hans Jacob Hjort og Gertrud Reimers.

Børn af Niels Hanstein Mechlenburg og Sebastiana Hjort:

293.203.Hans Jacob Mechlenburg, f. 1749, d. 1800
204.108.
Werner
205.108.
Helle
206.108.
Mathias
207.109.
Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher)
Født omkring 1707.
Død _____, Kristiania126, begravet 4 aug. 1784, Kristiania ?182,126.
     Skifte 2 aug. 1784, Kristiania ?126.

Gift omkring 1730126 med

Rasmus Hansen Rafn
Født 1688-1689, Røkenes, Trondenes.183,184.
Død 3 jun. 1756, gården Oppen i Ullensaker.126,183, begravet 9 jun. 1756126.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Oberst og regimentskvartermester på Hedmark.
     Hans Rafnung skriver i Ofoten Folkeblad 1933-04-05 at Rasmus Hansen Rafn i 1711 blev gift med Maren Røg, datter af Augustinus Røg. Ligeledes skriver O.M.Kinappel i "Foged Rasmussen og Assessor Brüghmanns slekt" at Rasmus Rafn var gift 1. gang med Maren Augustinusdatter Røg (død 1712 i første barselseng), og havde med hende 1 sønn, Johannes. Men problemet er at Maren Augustinusdatter Røg samtidig ca. 1711 blev gift med Niels Andersen Schjelderup (1684-1744) og med ham havde 2 sønner: Anders, f. 1712 og Augustinus, f. 1714.126
     Ved folketellingen 27. okt. 1701 angis han å være 12 år. I folketellingen står også: "Rasmus Rafn og Nils Rafn holdes til Bogen og informeres af en Studiosus på Harstad". På Harstad bodde da Sorenskriver Pofel Hanssøn Egede. Han hadde huslærer til sine barn, nemlig student Peder Schjelderup, 24 år gl. fra Hamarøy, senere sogneprest til Sand.126
     Rasmus Rafn reiste sydover efter sin 1. hustrus død, og utdannet sig til officer. Han blev Auditør i Kruses dragonregiment, senere 1. sødenfjeldske dragonregiment, den 29. jan. 1720, Reg.nr. 124 - 1720; Regimentskvartmester i samme regiment, 16. juni 1721, Reg.nr. 644 -1721; Kaptein 12. febr. 1737, Reg.nr. 89 - 1737. Han bodde på gården Oppen i Ullensaker, hvor han døde kl. 4 om morgenen 3. juni 1756 i sitt 69 år, begravet 9. juni. Han hadde tatt avskjed 1. mai s.å. Rasmus Rafn deltok i Den store Nordiske Krig 1700-1721.126

[Gift 1° 1711 med Maren Augustinusdatter Røg (d. 1712); Gift 2° omkr. 1720 med Sophie Langeland; Gift 3° omkr. 1730 med Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher) (omkr. 1707 - _____)].

Børn af Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher) og Rasmus Hansen Rafn:

294.207.Peder Rafn, f. omkr. 1731, d. 1781, Kjøbenhavn.
295.207.Søfren Rafn, f. 1733, Ullensaker.
296.207.Sophie Helene Rafn, d. 1819, Gaarden Elvestad i Eidsberg
297.207.Annichen Rafn
298.207.Søfren Rafn
299.207.Søfren Rafn
208.109.
Michael Sørensen
     Rejste til København.125
209.110.
Helle Huus Angell

Gift 10 jul. 1725125 med

Niels Jørgensen Kongsberg
Født 1686125.
Død 1763125.
     Præst på Kongsberg.
210.112.
Helle Christine Mechlenburg
Født 1716128.

Gift 8 mar. 1737128 med

Jørgen Christopher Grønvold
Født 1715128.
     Søn af Haaken Otto Grønvold og Marthe Christine Christophersdatter Tordenstjerne.
     Cornet.128
211.112.
Nils Mechlenburg
Født 1718128.
     Han blev 23. juni 1734 fenrik reformé ved 1. Dragonregiment søndenfjelds, og den 19. nov. 1742 blev han løjtnant ved Totenske kompagni, hvorfra han fik afsked den 23. nov. 1746. Han er muligvis den kaptajn Nicolaus Mechlenburg, der blev begravet i Vardal den 8. aug. 1747.128
212.112.
Cornelius Griflow Mechlenburg
Født 1720128.
     Døde som ung.128
213.112.
Anna Cathrine Mechlenburg
Født 1721128.

Gift 30 mai 1754, Kongsberg.128 med

Peder Knoph
Født 1726128.
Død 1796128.
     Assessor ved oberbergamtet på Kongsberg.128
214.112.
Nicolaja Maria Mechlenburg
Født 1723128.

Gift _____128med

Jacob Frederik Hofmann
     På Strømsø.128
215.112.
Charlotte Amalie Mechlenburg
Født 1727128.
     Forblev ugift.128
216.117.
Hedevig Elisabeth Peters
Død 6 mai 1744, Vang, Lenvik..

Gift _____med

Andreas Tønder
Født omkring 1681.
Død 1743, Bergen., begravet 29 jun. 1743, Korskirken i Bergen.185.
     ? Kanskje identisk med president Anders Christophersen Tønders søn av samme navn ?
     Fogd. Eide Bjarkøy godset. (Bjarkøykongen kaldet).186
     Fogd på Vang, Lenvik.
     Skifte 1745-1751, Vang, Gisund Tinglag.187protokollnr. 5, folio n999, etter «Andreas Tønder og Hedvig Elisabeth Pettersdatter».
     Skifte 1751-1796, Vang, Gisund Tinglag.187protokollnr. 145, folio 192b, etter «Andreas Tønder og Hedvig Elisabeth Pettersdatter».

Børn af Hedevig Elisabeth Peters og Andreas Tønder:

300.216.Sidselle Cathrine Tønder, f. 1706, d. 1746
301.216.Sophie Amalie Andreasdatter Tønder, f. 1710, d. 1767
302.216.Peder Andreassen Tønder, f. 1715, Lenvik., d. 1777, til søs.
303.216.Daniel Pheiffius Tønder

Generation 12.

217.121.
Marie Bolette Richert
Født 17 apr. 1741, København.69, døbt 20 apr. 1741, Holmens kirke i København.69.
Død 13 mar. 1765, Bækkeskov.188,69.

Gift 26 jun. 176069 med

Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne
Døbt 10 jan. 1735, Helliggeist kirke i København.69.
Død 17 mar. 1809, gaarden Annaborg.69, begravet _____, Hillerød.69.
     Søn af Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne og Anna Dorothea Truelsdatter Smith.
     Til Bækkeskov. Etatsraad, konferensraad. [Se DAA. (1915)].69
     Otto Christopher Munthe af Morgenstierne til Bekkeskov, Conferentsraad, Landsdommer, og Gen. Krigs-Commissarius. Gift 1° med en Dotter af Commandeur Richard; 2° med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 5 Børn Levende.189

[Gift 1° 26 jun. 1760 med Marie Bolette Richert (17 apr. 1741 - 13 mar. 1765); Gift 2° 22 feb. 1768 med Bodilla Birgitte Henriksdatter Flindt (d. 22 jun. 1787); Gift 3° 22 jan. 1800 med Elisabeth Henriksdatter Flindt (d. 18 jun. 1819)].

Børn af Marie Bolette Richert og Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne:

304.217._____
305.217._____
306.217._____
307.217._____
218.122.
Maren Clausdatter Parelius

Gift _____med

Frantz Wilhelm Tønder
     Stilling: Capitain70.
219.122.
Olava Clausdatter Parelius

Gift _____med

Søren Bigum
     Stilling: Resid. Capellan til Sparboen70.
220.125.
Abel Margrete Frost
Født 1 nov. 1688135.
Død 1 jul. 1759, Røros.190,77,135.

Gift 1° 8 jan. 170577 med

Theodorus Bergmann
Død 171977.
     Directør paa Røros.77

Gift 2° 31 mai 172577,135 med

Bernt Møllmann
Født 168477.
Død 1759, Røros.77.
     Søn af Johan Møllmann og Anne Thomasdatter Hammond.
     Kjøbmand i Trondhjem.135

Børn af Abel Margrete Frost og Theodorus Bergmann:

308.220.Johanne Bergmann, f. 1715, Røros, d. 1748, Røros

Børn af Abel Margrete Frost og Bernt Møllmann:

309.220.Elisabeth Marie Mølmann, f. 1726, d. 1761, Stod.
221.125.
Inger Marie Frost
Født 1690-1700191.
Død 17 okt. 1764191.
     Antagelig datter af Christian Frost og Margrethe Angell.

Gift 13 jul. 1713192,191 med

Jacob Christophersen Hersleb
Født 15 dec. 1686193,191.
Død 14 okt. 1758194,77,191.
     Søn af Christopher Jacobsen Hersleb og Sophie Borch.
     Sogneprest til Stod.191

Børn af Inger Marie Frost og Jacob Christophersen Hersleb:

310.221.Christian Hersleb, f. 1714, d. 1761
311.221.Sophie Jacobsdatter Hersleb, f. 1715, d. 1756
312.221.Sara Rebekka Hersleb, f. 1736, d. 1788
222.125.
Anna Catharina Frost

Gift 21 nov. 1711135 med

Frantz Brun
Død 6 mar. 1733135.
     Major ved 3. Trondhjemske Inf. Regt.135
     [Se PHT 3 (1882/83), s. 358].
223.125.
Boletta Frost
Født 3 jan. 1699195.
Død 29 dec. 1761195.

Gift 4 jan. 1731195 med

Niels Christophersen Hersleb
Født 1698195.
Død 10 jul. 1752195.
     Søn af Christopher Jacobsen Hersleb og Sophie Borch.
     Oberst.195
224.126.
Peter Albrecht Angel
Født jun. 1719140,195.
Død 1785196.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).140

Gift _____med

Birgitte Marie Giæver
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).

Børn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver:

313.224.Jochum Lorentz Angell
314.224.Tarald Andreas Angell
315.224.Hans Albrigt Angell, f. 1742
316.224.Beret Lucie Angell, d. 1819
225.130.
Petter Christian Dass
Født 1705145.
     Døde som barn.145
226.130.
Lorentz Andersen Dass
Født 1707186.
Død 1745, Trondenes.197,186.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.145
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.197
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.198protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

Gift 1° 1734145 med

Hanna (Anna) Margrethe Hammond
Født 21 mar. 1702, Trondheim.145.
Død 1734, Vega, Nordland.199.
     Datter af William Hammond of Ufford og Abel Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Hun må være identisk med datteren Anna Margrethe 9 år, der nævnes ved faren William Hammonds skifte i Trondheim 8. aug. 1710.

Gift 2° 17 okt. 1736197 med

Anna Elschen Bremer
Født 1701, Ervik, Trondenes.200,201,197.
Død 1741, Prestegården, Trondenes.201.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Anna Bremers dødsbo blev åpnet 2. mars 1742 i Trondenes.197
     Skifte 1742-1743, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.198protokoll 1733-1788, legg 26b..

[Gift 1° 22 sep. 1719 med Mathias Bonsach (7 nov. 1695 - 1735); Gift 2° 17 okt. 1736 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745)].

Gift 3° 1742145 med

Malene Bredal Nilsdatter Schytte
Født 1725, døbt 21 apr. 1725, Lindås, HO.186.
Død 1789, Sama, Trondenes.202,201.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Hun fikk tildelt en 3. del av Sama gård i Trondenes. Hun overtok kort tid etter hele gården da den ble utlagt som leilendingsgård. Hennes bror Erich Schytte av Lindås reiste nordover og hjalp henne den første tid med gårdsdriften, som etter hvert ble ganske omfattende - også med sjødriften som hørte til.203
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.187protokollnr. 145, folio 20b..

[Gift 1° 1742 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745); Gift 2° 1766 med Gabriel Sørensen (1732 - 1789)].

Børn af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer:

317.226.Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass, f. 1736, Trondenes., d. _____
318.226.Andreas Mathias Dass, f. 1739, Trondenes.

Børn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte:

319.226.Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass, f. 1743, Trondenes., d. 1808
320.226.Johanne Christine Dass, f. 1744, Trondenes., d. 1769, HO.
321.226.Else Cathe (Elsken) Dass, f. 1745, Trondenes., d. 1783, Tjeldsund.
227.130.
Petter Dass
Født 1708204.
Død 1768.
     Proprietær på Tjøtta. Eide og bodde en tid på Reins kloster i Trøndelag. Han levde ennå i 1758. Ingen barn.204
     Skifte 1768, Tjøtøen, Tjøtta205Avdøde proprietær Peter Dass, døde natten mellom 25. og 26. februar. Arvinger: bror Albert Chr. Dass, byfogd i Bergen; bror Andreas Dass, Sæve i Fosnes Præstegjeld; avdøde bror, Sognepræst til Trondenes Menighet, Lorentz Dass's barn: Anders Mathias Dass, Niels Dass, Johanna Margrethe Rebecca Dass og Johanna Christina Dass; søster Abel Margrethe Dass, gift med Morten Sommer; søster Boletta Dass, gift med fogd Edvard Meyer Ibsen, Liaamoe i Ørkedalen; avdøde søster Elisabet Dass, gift med Peter Munthe, sognepræst til Tingvold, deres barn: Rebecca Munthe, Anna Munthe og Boletta Elisabet Munthe..

Gift 1738204 med

Susanne Bergmann
Død 1744204.
228.130.
Albert Christian Dass
Født 14 mai 1709204.
Død 11 jan. 1794204.
     Ble 1741 byfogd i Bergen. I 1761 ble han viselagmann over Nordland og Finnmark. Han skjenket 1000 riksdaler til Wallersunds hospital i Aafjorden.204
     Albert Dass var det som fikk samlet sin farfars, Petter Dass sine skrifter og fikk dem trykt.204

Gift _____204med

Bente Marie Holst

Børn af Albert Christian Dass og Bente Marie Holst:

322.228.Datter
323.228.Datter
324.228.Sønn (død ung)
229.130.
Abel Margrethe Dass
Født 1711204.
Død 1791206.

Gift 1730 med

Morten Hansen Sommer
Født 21 aug. 1704.
Død 20 aug. 1765, begravet 13 sep. 1765, Alstadhaug kirke.
     Søn af Hans Morten(sen?) Sommer og Margrethe Mortensdatter Rochlitz.
     Sogneprest i Alstadhaug.

Børn af Abel Margrethe Dass og Morten Hansen Sommer:

325.229.Hans Mortensen Sommer, f. 1735, d. 1791, (København?)
326.229.Andreas Mortensen Sommer, f. 1736, d. omkr. 1772
327.229.Peter Lorentz Sommer, f. 1737, d. 1770
230.130.
Anders Dass
Født 1712204.
     Proprietær.204
     15 barn, hvorav 12 døde ugift.204

Gift 1738204 med

Aasel Marie Hass
231.130.
Elisabeth Marie Dass
Født 1715204.

Gift 1735204 med

Peter Munthe
Begravet 11 mar. 1760, Tingvold kirke204.
     Sogneprest til Tingvold på Møre. Prost.204
     7 barn, av disse døde 6 ugift.204

Børn af Elisabeth Marie Dass og Peter Munthe:

328.231.Anne Kaasbøl Munthe, f. 1740, d. 1804
232.130.
Jacob Wilhelm Dass
Født 1719204.
Død 1749204.
     Lagmann i Nordland. Ugift. Druknet 1749 sammen med Hr. Ole Frost, prest og misjonær til Vefsn.204
233.130.
Anna Cathrine Dass
Født 1722204.
     Hun døde ugift.204
234.130.
Bolette Dass
Født 1724204.
     10 barn hvorav 4 døde i ung alder.204

Gift _____204med

Edvard Ibsen
     Søn af (Ibsen?).
     Fogd i Ørkedalen.204
     Var fra Stege på Møen, Danmark. Hans bror Peder Ibsen tok borgerskap i Bergen 1726 og ble oldefar til forfatteren Henrik Ibsen.204
235.132.
Peder Sørensen Heiberg
Født 12 nov. 1694, Sogndal prestegaard.
Død 17754.
     Dansk præst ved Vemmetofte.4

Børn af Peder Sørensen Heiberg og _____:

329.235.Inger Margrethe Heiberg, f. 1737, d. 1826
330.235.Thomas Severin Heiberg, f. 1738, d. 1819
331.235.Søren Johan Heiberg, f. 1739, d. 1822
236.132.
Anders Sørensen Heiberg
Født 18 feb. 1696, Sogndal prestegård.
237.132.
Anders Sørensen Heiberg
Født 16 jan. 1698, Sogndal prestegård.
238.132.
Margrete Sørensdatter Heiberg
Født 6 dec. 1699, Sogndal prestegaard.
239.132.
Jesper Sørensen Heiberg
Født 13 mar. 1701, Sogndal prestegaard.
240.133.
Peder Pedersen Hanning
Født 1707.
Død 28 mai 1747.
     resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem.207
     SE ERLANDSEN

Gift 1° _____med

Anne Cathrine Lorentzdatter Holst
Født omkring 1717208.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Gift 2° _____med

Anne Bonsach
Død 1770209,207.
     Datter af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Sidsel Margrethe Hornemann.
     Skifte 4 mai 1770210.

Børn af Peder Pedersen Hanning og Anne Cathrine Lorentzdatter Holst:

332.240.Lorentz Marcus Hanning
241.133.
Margrethe Pedersdatter Hanning

Gift 1737, Efter egteskabsbevilling af 28. juni 1737, »da de var hinanden beslegtede i 2det og 3die led.«211 med

Søren Abel
     Søn af Hans Mathiassen Abel og Clara Pedersdatter (Hanning).
     Stilling: Raadmand211.
242.138.
Anna Abelsdatter Mørch
Døbt 28 jun. 1712, Korskirken i Bergen149.

Gift _____, Bergen149 med

Herman Johnsen Ibsen
243.138.
Arnt Abelsøn Mørch
Døbt 13 dec. 1713, Korskirken i Bergen149.
Død 1 jun. 1785149.
     Handelsmann på Røsvig i Folden.149

Gift 1° _____, Kvaløy i Brønnøy i Helgeland149 med

Sirianna Hansdatter Rener
     Datter af Hans Mortensen Rener og Anne Malene.
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??
     Fra Kvalø i Brønø.212

Gift 2° 1764212 med

Hardovika Schøning
Død efter 1801.
     Lever som enke år 1801 «af jordbrug og giæstgiveri» på gården Røsvig i Folden, Nordland213

Børn af Arnt Abelsøn Mørch og Sirianna Hansdatter Rener:

333.243.Risa Mørk, f. omkr. 1756

Børn af Arnt Abelsøn Mørch og Hardovika Schøning:

334.243.Abelone Katrina Mørk, f. omkr. 1768
244.138.
Gjertrud Cathrine Abelsdatter Mørch
Døbt 17 jan. 1715, Korskirken i Bergen149.
245.138.
Margrethe Abelsdatter Mørch
Døbt 10 okt. 1716, Korskirken i Bergen149.
     Hun døde ung.149
246.138.
Johan Abelsøn Mørch
Døbt 1 nov. 1717, Korskirken i Bergen149.
Død 1722149.
247.138.
___________
Døbt _____, Korskirken i Bergen149.
     Er ved en feil udeladt af Albertine Hauglid.
248.138.
Elisabeth Abelsdatter Mørch
Døbt 10 feb. 1720, Korskirken i Bergen149.
249.138.
Jesper Abelsøn Mørch
Døbt 18 mai 1721, Korskirken i Bergen149.
250.138.
Johan Abel Mørch
Født 1724, Saltnes i Nordland151.
Død 6 dec. 1801, Hestad i Brønnøy151.
     Skipper og handelsmann på Hestad i Brønnøy.151
     Skipper og handelsmann på Hestad i Herøy i Helgeland.214

Gift 24 okt. 1752151 med

Maren Maria Brüghmann
Født 20 mai 1728, Nippelberg151.
Død 1810, Hestad151.
     Datter af Hjeronimus Brüghmann og Magdalene Sophia Brun.

Børn af Johan Abel Mørch og Maren Maria Brüghmann:

335.250.Hjeronimus Mørch, f. 1754, d. 1778
336.250.Gjertrud Malene Mørch, f. 1756
337.250.Abel Mørch, f. 1759
338.250.Andreas Mørch, f. 1759
339.250.Hans Mørch, f. 1762, d. 1832
340.250.Gjertrud Mørch, f. 1763
341.250.Maren Mørch, f. 1763, d. 1764
342.250.Maren Mørch, f. 1765
343.250.Anne Mørch, f. 1767
344.250.Inger Lucie Mørch, f. 1769
251.138.
Margrethe Elisabeth Mørch
Født 29 mai 1729, Saltnes i Nordland215,216.
Død 10 mai 1816216.

Gift 1751, hjemmevielse på Saltnæs i Saltdal.216 med

Jens Ellingsen
Født 22 dec. 1722, Fiskevåg.216.
Død 24 sep. 1789216.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.
     Drev jektebruk og handel på Saltnæs i Saltdal. I følge skjøte av 20. aug. 1751 eide han her 2 vog.216

Børn af Margrethe Elisabeth Mørch og Jens Ellingsen:

345.251.Abel Ellingsen, f. 1753, Nordland., d. 1828, Vesteraalen.
346.251.Elling (Jensen) Ellingsen, f. 1755, Saltnæs i Saltdalen., d. omkr. 1825
347.251.Johan Ellingsen, f. 1758, d. 1826
348.251.Christen Ellingsen, f. 1762, Saltnæs i Saltdal., d. 1831, Hunstad i Lødingen.
252.143.
Svend Busch Mechelborg
Født 1727154.
Død 1807154.

Gift 1756154 med

Anne Marie Jensdatter Cold
Født 1717154.
Død 1803154.
253.143.
Richard Nicolai Mechelborg
Født 1728217.
Død 1800217.

Gift 1° 14 okt. 175996,217 med

Anna Kathrine Nissen Thue
Død 15 jul. 1760217.

Gift 2° 20 jan. 1762217 med

Marie Hansdatter Brun
Født 1730217.
Død 30 dec. 1819217.

Børn af Richard Nicolai Mechelborg og Marie Hansdatter Brun:

349.253.Anna Katrine Mechlenborg, f. 1763
350.253.Ingeborg White Mechlenborg, f. 1765, d. 1855
351.253.Bolette Brun Mechlenborg, f. 1766, d. 1861
352.253.Johanne Christiana Mechlenborg, f. 1767, d. 1844
353.253.Hans Brun Mechlenborg, f. 1762
354.253.Mette Margrethe Mechlenborg, f. 1768, d. 1860
254.143.
Jacob Nissen Mechlenborg
Født 3 apr. 1732217.
     Stilling: Sognepræst i Eidanger45
     Han var kun to år gammel, da han kom til sin fars søster Anna Elisabeths hus, og da fik tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.45

Gift 1° 6 aug. 1765, Meldal218,217 med

Anna Thormine Hammond
Født 1728217.
Død 1785217.

Gift 2° 18 jan. 1786, Eidanger96,217 med

Anna Elisabeth Mühlenphort
Født 1757217.
Død 1840217.
255.143.
Gjert Brun Mechlenborg
Født 1734217.
Død 30 jul. 1796, Led druknedøden.217.
     Stilling: Lensmand i Mek.217

Gift 22 mai 1755217 med

Adriana Joakimsdatter Condes
Født 1729217.
Død 1801217.
     Datter af Joakim Condes og Else Kaabøll.

Børn af Gjert Brun Mechlenborg og Adriana Joakimsdatter Condes:

355.255.Johanne Dorothea Mechlenborg, f. 1756, d. 1835
356.255.Ingeborg Anna Mechlenborg
357.255.Martha Maria Mechlenborg, f. 1761
256.143.
Anna Elisabeth Mechlenborg
Født 2 apr. 1735217.
Død 11 jan. 1752217.

Gift 11 mar. 1756217 med

Johan Christopher Mühlenphort
Født 1729217.
Død 1777217.
     Stilling: Købmand i Kristiansund217.
257.143.
Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 1737157.
Død 1824157.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.157

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen157 med

Martha Kristine Bernhoft
Født 1727157.
     Datter af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl.

Børn af Marcus Mechlenborg og Martha Kristine Bernhoft:

358.257.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
258.144.
Anna Dorothea Mühlenphort
Født dec. 1720157.
259.145.
Klaus Mechelborg
260.145.
Anders Mechelborg
261.145.
Hans Mechelborg
262.145.
Johan Mechelborg
263.145.
Ingeborg Mechelborg
264.145.
Dorothea Mechelborg
265.145.
Anna Elisabeth Mechelborg
266.153.
Henrich Christophersen Holck Mechelborg
Født omkring 1709219,159.
Død 1724159.
267.153.
Christen Holck
Født omkring 1711220,159.
Død 1731159.
     Hans Skifte giver en Række Oplysninger om Familien.159
268.157.
Clare Mechlenborg
269.157.
Jens Mechlenborg
270.165.
Gunhild Helsing
     Død ung.104
271.165.
Johan Helsing
     Døde på de dansk-vestindiske øer.104
272.165.
Jørgen Frederik Helsing
     Døde ugift som hjælpepræst i Segelberg i Holsten.104
273.168.
Johan Christopher Holck
Født 1717107.
Død 1750107.
     Student. Kjøbmand i Christiansund.159

Gift 1° _____med

Marthe Susanne Hagerup
Født 1721107.
Død 1745107.
     Datter af Søren Hansen Hagerup og Benedicte Christina Tønder.
     Martha Susanna Hagerup, døde 1748, gift med Johan Christopher Holck, Præst til Christiansund. [Børn: Søren, Elisabeth og Johanna].221

Gift 2° (visst nok) med

Stinchen Tostrup
Født 1724.
Død 1767.
     Muligvis datter av kjøbmand i Trondhjem Carsten Tostrup og Elisabeth Morsing.

Børn af Johan Christopher Holck og Marthe Susanne Hagerup:

359.273.Elisabeth Johansdatter Holck, f. 1743, Kristiansund, d. 1813
360.273.Søren Hagerup Holck, f. 1744, Christiansund, d. 1823
361.273.Johan Christopher Holck, f. 1745

Børn af Johan Christopher Holck og Stinchen Tostrup:

362.273.Johanne Susanne Holck, f. 1750, d. 1822
274.171.
___________
Død 1718, Trondhjem159.
275.173.
Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730178.
Død 3 dec. 1789178.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund

Gift 9 okt. 1759178 med

Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734178.
Død 19 mai 1771178.
     Datter af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis.
     Skifte 30 jun. 1773178.

Børn af Henrik Sander Kaasbøl og Anne Cathrine Mecklenborg:

363.275._____
364.275._____
365.275._____
366.275.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
276.175.
Christen Petersen Dass
Født omkring 1737111.
Død omkring 1790111.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.111

Gift 13 nov. 1771111,221 med

Stinchen Catharine Coldevin
Født 1752111.
Død efter 1801111.
     Datter af Isach Jørgen Coldevin og Maria Anna Emahus Tønder.

Børn af Christen Petersen Dass og Stinchen Catharine Coldevin:

367.276.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
277.177.
Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 1748170.
Død 1820170.
     Skipper og handelsmand.170

Gift _____med

Lucia Magdalene Walnum
Født 1751170.
     Datter af Anders (Andreas) Olsen Walnum og Barbara (Barbro) Marie Riber.

Børn af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum:

368.277.Barbro Marie Mechlenborg, f. omkr. 1774, d. 1853
369.277.Andreas Mechelborg, f. omkr. 1777, d. 1853, Nippelberg.
370.277.Karen Margrethe Mechlenborg, f. omkr. 1779, d. 1844
371.277.Hans Christian Mechlenborg, f. 1781, d. 1838, Fuglestad i Næsne.
372.277.Adelus Mechlenborg, f. 1787, d. 1834, Huseby.
373.277.Lucinius Mechlenborg, f. omkr. 1789
278.177.
Karen Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1750, Gaasvær.222.
Død 1799, Selsøvig.222.
     Barnløs.222

Gift 1777222 med

Ole Hartvig Hvid
Født 1751, Mjønæs i Skjærstad.223.
Død 3 sep. 1808, Balstadøen i Buksnæs.223.
     Søn af Hans Blix Hvid og Karen Sophie Schøning.
     Skipper og handelsmand.222
279.177.
Elling Christensen Mechlenborg
Født 1752222.
Død 1808222.
     Skipper og handelsmand på Indre Støt i Melø.222

Gift 1784222 med

Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg
Født 1755171.
Død efter 1810171.
     Datter af Hans Christensen Mechlenborg og Dorothea Jensdatter Hønnechen.

Børn af Elling Christensen Mechlenborg og Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg:

374.279.Christen Elling Mechlenborg, f. 1786, d. 1871
375.279.Karen Mechlenborg, f. 1789
280.178.
Christen Hansen Mechlenborg
Født 1749171.
     Levede på Lurø i 1827.171
281.178.
Jens Hansen Mechlenborg
Født omkring 1751171.
     Levede på Lurø i 1795.171
282.178.
Hans Hansen Mechlenborg
Født 1753171.
     Levede på Hestmandø i 1795.171
283.178.
Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg
Født 1755171.
Død efter 1810171.

Gift 1784222 med

Elling Christensen Mechlenborg
Født 1752222.
Død 1808222.
     Søn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter.
     Skipper og handelsmand på Indre Støt i Melø.222

Børn af Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg og Elling Christensen Mechlenborg er vist under Elling Christensen Mechlenborg (nr. 279).

284.178.
Daniel Hansen Mechlenborg
Født 1756171.
     Levede i Kvæfjorden 1795.171
285.178.
Lars Hansen Mechlenborg
Født 1758171.
Død 1826171.
     Skipper på Hestmandø.171

Gift _____med

Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup
Født 1773, Røvigen i Skjenstad.171.
Død 1827171.
     Datter af Peder Jochumsen Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg.
     Skal være sønnedatter af Jochum Schjelderup.

Børn af Lars Hansen Mechlenborg og Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup:

376.285.Peter Schjelderup Mechlenborg, f. 1802
377.285.Christen Mechlenborg, f. 1807, d. 1895, Melø.
378.285.Hans Jacob Larsen Mechlenborg, f. 1810, d. eft. 1827
379.285.Dorothea Larsdatter Mechlenborg
380.285.Inger Christine Larsdatter Mechlenborg, f. _____, d. _____
286.178.
Edvard Hansen Mechlenborg
Født omkring 1764, Lurø171.
Død 1822, Klippingvåg i Lurø171.

Gift _____med

Birgitte Thomasdatter

Børn af Edvard Hansen Mechlenborg og Birgitte Thomasdatter:

381.286.Hans Edvardsen Mechlenborg
382.286.Daniel Edvardsen Mechlenborg
383.286.Andreas Edvardsen Mechlenborg
287.178.
Else Kristine Hansdatter Mechlenborg
Født omkring 1766171.
Død 1795171.
     Død ugift.171
288.179.
Christen Christensen

Gift _____224med

Anna Margrethe Riber
     Datter af Lars Andersen Riber og Aarsille Catharina Todal.
289.191.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 1732178.
Død 6 sep. 1786178.

Gift 30 aug. 1765178 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732225, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem225.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.225.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

384.289._____, f. 1765
385.289.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
290.191.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734178.
Død 19 mai 1771178.
     Skifte 30 jun. 1773178.

Gift 9 okt. 1759178 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730178.
Død 3 dec. 1789178.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl er vist under Henrik Sander Kaasbøl (nr. 275).

291.191.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 1736178.
Begravet 4 aug. 1739178.
292.191.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 1737178.
Død 8 dec. 1791178, begravet 15 dec. 1791178.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.121

Gift 9 okt. 1777178 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?178.
Død 16 okt. 1803178, begravet 24 okt. 1803178.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund178.
     Blandt byens mest fremtredende menn.178
293.203.
Hans Jacob Mechlenburg
Født 7 apr. 174968.
Død 19 feb. 180068.
     Landhandler i Vigsund.68

Gift _____68med

Anna Bagge Ivarsdatter Høegh
     En ætling af den kendte norske Abelsethslægt, en slægt der går tilbage til år 1325 [PHT 2 række (1886-1891)].68
294.207.
Peder Rafn
Født omkring 1731226.
Død 8 apr. 1781, Kjøbenhavn.226.
     Død i Kjøbenhavn som assistentshusforvalter.226

Gift 4 jun. 1762226 med

Cathrine Elisabeth Fabricius
Født 1742226.
Død 22 nov. 1821, Kjøbenhavn.226.
     Datter af Christopher Fabricius og Gunhild Bernts.
     Da assistenthusforvalter Peder Rafns enke, Cathrine Elisabeth Fabricius døde i 1821, var kun 2 døtre arvinger, nemlig den ugifte datter Ellen Kristine Rafn og Fredrikke Kristine Rafn, som var gift med kammerråd Laurentius Borchenius, som gav avkall på arv til fordel for sin svigerinne. Dessuten fremlas en kongelig legitimasjon, dog uten arverett efter farens slekt for sjøkaptein Rafns utenfoe ekteskap avlede datter, frøken Katrine Rafn, datert 14. mai 1811. Katrine Rafn var født ca. 1800.227
     Utskrift av skifterettens hvidebog nr. 8, 1820-1822, side 355-356: Da forlængst afdøde Assistenhusforvalter Rafns Enke, Madame Rafn, før Fabritius ved Døden er avgået, gjør jeg mig den Ære, som Curator for Datteren, Jomfru Ellen Rafn, at forevise den ærede Skifteret, in originale. 1) bemeldte Jomfru Rafns Bevilling at være myndig under Curator af Dato 3. April 1810. 2) Magistratens Constitution til mig som Curator af Dato 25. April 1820. 3) hendes Svoger Kammerraad Borchenius's Afkald fra al Arv efter hans Svigermoder i Faveur af hans Svigerinde, bemeldte Jomfrue Rafn, af Dato 14. August 1816. 4) Kongelig Legitimasjon for bemeldte nu afdøde Madame Rafns forhen. afdøde Søns, Søecaptain Rafns udenfor Ægteskap avlede Datter, Frøken Cathrine Rafn, dog uden at arve Fædrenes Frænder, af Dato 14de Mai 1811, for efter at være confereret med hosfølgende Afskrivter at paategnes og tilbageleveres.227

Børn af Peder Rafn og Cathrine Elisabeth Fabricius:

386.294.Christopher Rafn, f. 1763, d. 1801, Saaby i Danmark.
387.294.Rasmus Rafn, f. 1764
388.294.Ellen Kristine Rafn, f. 1766
389.294.David Johan Rafn, d. 1802
390.294.Fredrik Rafn, f. 1770
391.294.Gundel (Gunhild) Rafn, f. 1772, d. 1815
392.294.Anne Elisabeth Rafn, f. 1775, d. 1807, Plogstad i Ullensaker.
393.294.Fredrikke Kristine Rafn, f. 1776, d. 1851
295.207.
Søfren Rafn
Født 26 aug. 1733, Ullensaker.227.
Begravet 12 dec. 1734227.
296.207.
Sophie Helene Rafn
Døbt 26 okt. 1731, Ullensaker.227.
Død 13 feb. 1819, Gaarden Elvestad i Eidsberg, underrettede Administrasjonen om at afdøde ingen livsarvinger har efterladt sig, hvorimot ifølge ovennevnte Testamente afdøde har indsat som testamentariske Arvinger følgende: 1) Jomfru Cathrine Hedvig Heide, 24 år gl., værende her på Gården og har vært i afdødes Tjeneste. 2) Hans Fritzner, en søn af captain N. Fritzner, 3 år gl., og værende hos sin Foreldre. 3) Hedvig Sophie Fritzner, 7 år gl., ligeledes datter af forannevnte captain Fritzner.228,227.
     Skifte 15 dec. 1819, Eidsberg.229.

Gift 21 aug. 1775, Kristiania.227 med

Hans Fritzner
Født 17 apr. 1729227.
Død 25 sep. 1793, Elvestad i Eidsberg.227.
     Oberstløitnant ved Dragernes.227
     Enken Sophie Helene Rafn averterte i Berlingske Tidende 1793 nr. 79, at hennes mann oberst Hans Fritzner, døde på gården Elvestad i Eidsberg.227
297.207.
Annichen Rafn
Døbt 10 nov. 1735, Ullensaker.229.

Gift 22 apr. 1765, Kristiania., At Monsieur Andreas Withfeldt og Jomfrue Annichen Rafn ikke er hinanden beslektet eller noget som hindrer deres lovlige Ægteskab coverer vi underskrevne. - Oslo 22. april 1765. - P. Rafn, Abr. Burensund.230,229 med

Andreas Withfeldt
     Fra Sverige. Spinderimester på Tukthuset i Kristiania.229
298.207.
Søfren Rafn
Døbt 7 mar. 1741229.
     Død som barn.229
299.207.
Søfren Rafn
Døbt 12 feb. 1744229.
     Død som barn.229
300.216.
Sidselle Cathrine Tønder
Født 1706.
Død 1746.
     Skifte 1746, Kårvik, Lenvik sogn.198Arkiv T, Legg 16, Protokoll 1733-1788, Legg 43..

Gift 30 jan. 1728 med

Johan Arnt Meyer
Død 1759, Tromsø.
     Sogneprest i Lenvik / Hillesøy 1724-55.
     Skifte 1759-62, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.198Arkiv T, Legg 16, Protokoll 1733-1788, Legg 86..

[Gift 1° 30 jan. 1728 med Sidselle Cathrine Tønder (1706 - 1746); Gift 2° med Anne Sofie Heggelund].

Børn af Sidselle Cathrine Tønder og Johan Arnt Meyer:

394.300.Anne Sofie Meyer, f. 1729
395.300.Martha Sofie Meyer, f. 1735
396.300.Christopher Meyer, f. 1741
301.216.
Sophie Amalie Andreasdatter Tønder
Født 1710.
Død 1767.
     Skifte 1767-1776, Gibostad, Gisund Tinglag.187protokollnr. 142, folio 351..

Gift _____med

Jørgen Sørensen Kiergaard
     Sorenskriver over Senja fogderi. Bosat på Gibostad i Lenvik.
     Skifte 1752-1754, Gibostad, Gisund Tinglag.187protokollnr. 6, folio n48..
     Skifte 1753-1767, Gibostad, Gisund Tinglag.187protokollnr. 141, folio 80..

Børn af Sophie Amalie Andreasdatter Tønder og Jørgen Sørensen Kiergaard:

397.301.Hedvig Elisabeth Kierregaard, f. 1732, d. eft. 1801
398.301.Andreas Tønder Kiergaard, f. 1733, Lenvik., d. 1809, Lenvik.
399.301.Jørgen Christian Kiergaard
400.301.Jens Ravn Kiergaard
302.216.
Peder Andreassen Tønder
Født 1715, Vang, Lenvik..
Død 1777, til søs..
     Godseier på Vang gård i Lenvik.186

Gift _____med

Anne Torkelsdatter (Normann?)
Født 1711, Skagstad, Steigen..
Død 1777, Vang, Lenvik..
     Datter af Torkild Enokssøn Strømme og Alhed Mortensdatter Blix.

Børn af Peder Andreassen Tønder og Anne Torkelsdatter (Normann?):

401.302.Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder, f. 1740, Lenvik., d. 1799
402.302.Andreas Tønder, f. 1745, Lenvik.
403.302.Ellen Pedersdatter Tønder, f. 1750, Lenvik., d. 1788, Lenvik.
404.302.Ahlet Tønder, d. 1773
303.216.
Daniel Pheiffius Tønder
     Teologi studerende i København 1743 (faderens skifte). Opholder sig 1763 stadig i København da han sælger nogle ejendele (jord?) til broren Peder.

Generation 13.

304.217.
___________
305.217.
___________
306.217.
___________
307.217.
___________
308.220.
Johanne Bergmann
Født 1715, Røros231.
Død sep. 1748, Røros231, begravet 13 sep. 1748, Røros kirke231.

Gift 28 jun. 1742231 med

Claus Paulsen Holst
Født 1714, Selbu231.
     Søn af Poul Matssøn Holst og Giertrud Madsdatter Hage.
     Overstiger på Røros.

[Gift 1° 28 jun. 1742 med Johanne Bergmann (1715 - sep. 1748); Gift 2° 2 mar. 1756 med Anne Margrethe Irgens (9 apr. 1736 - 1 apr. 1774); Gift 3° 27 nov. 1776 med Magdalena Borchgrevinck (18 nov. 1734 - 21 mar. 1813)].

Børn af Johanne Bergmann og Claus Paulsen Holst:

405.308.Margrete Holst, f. 1743, Røros
406.308.Theodorus Bergman Clausen Holst, f. 1745, d. 1798, Røros
309.220.
Elisabeth Marie Mølmann
Født 172677.
Død 1761, Stod.77.

Gift 17 aug. 1745, Røros.77 med

Christian Hersleb
Født 1 mar. 171477.
Død 176177.
     Søn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost.
     Præst i Stod.77

Børn af Elisabeth Marie Mølmann og Christian Hersleb:

407.309.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
310.221.
Christian Hersleb
Født 1 mar. 171477.
Død 176177.
     Præst i Stod.77

Gift 17 aug. 1745, Røros.77 med

Elisabeth Marie Mølmann
Født 172677.
Død 1761, Stod.77.
     Datter af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost.

Børn af Christian Hersleb og Elisabeth Marie Mølmann er vist under Elisabeth Marie Mølmann (nr. 309).

311.221.
Sophie Jacobsdatter Hersleb
Født 1 mar. 1715191.
Død 31 mar. 1756191.
     11 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 3 mar. 1739191 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.191.
Død 26 okt. 1779191.
     Sogneprest til Værdalen.191
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.191

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].
312.221.
Sara Rebekka Hersleb
Født 1736232.
Død 18 aug. 1788232.

Gift 19 apr. 1775, Sparbo.232 med

Lorentz Holst Sodemann
Født 1735233.
Død 1807233.
     Søn af Marcus Holst Sodemann og Birgitte Andersdatter Tausan.
     Sogneprest til Aure. Provst.233
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.234

[Gift 1° 19 apr. 1775 med Sara Rebekka Hersleb (1736 - 18 aug. 1788); Gift 2° med Mette Margrete Kjestrup (10 sep. 1752 - 3 feb. 1809)].

Børn af Sara Rebekka Hersleb og Lorentz Holst Sodemann:

408.312.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
313.224.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
314.224.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
315.224.
Hans Albrigt Angell
Født 1742196.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯196 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.235.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal:

409.315.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
316.224.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 1819236.

Gift 1773236 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.237,238, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke238.
Død 28 jun. 1814236, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund236.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.236
317.226.
Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.145.
Død _____, Lyngen..

Gift 1° 22 mai 1764, Kristiansund239 med

Andreas Mortensen Sommer
Født 1736239.
Død omkring 1772.
     Søn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass.
     Prest og misjonær til Lyngen.145
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.198protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 2° _____145med

Hans Gartner
     Sogneprest til Buksnes.145

Børn af Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass og Andreas Mortensen Sommer:

410.317.Rebecca Dass Sommer
411.317.Morten Sommer, f. 1768
412.317.Sønn
318.226.
Andreas Mathias Dass
Født 1739, Trondenes prestegård, Trondenes..
     Prokurator på Helgeland.145
319.226.
Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).240,241.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).240.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».240
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.240
     Skifte 13 jun. 1808240Fallittbo..

Gift 1° 1768202 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund242.
Død 1787243,202.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Gift 2° 1 sep. 1788240 med

Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).240.
     Datter af Erik Bredal Bloch og Margrethe With Randulff.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.240
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.240

Børn af Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass og Anne Margrethe Bloch:

413.319.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
414.319.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
320.226.
Johanne Christine Dass
Født 1744, Prestegården, Trondenes.241.
Død 1769, Bergen, HO.244,186,241.
     Hun vokste opp sammens med sine søskende hos moren på Sama gård i Trondenes. Kom ganske ung til slektninger i Bergen.245

Gift 15 jun. 1769, Avaldsnes gamle middelalderkirke245 med

Hans Carstensen Holtermann
Født 1720245, døbt 14 feb. 1721, Bergens Domkirke.245.
Begravet 29 nov. 1770245.
     Forretningsmann i Kopervik.245

[Gift 1° med _____; Gift 2° 15 jun. 1769 med Johanne Christine Dass (1744 - 1769)].

Børn af Johanne Christine Dass og Hans Carstensen Holtermann:

415.320.Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann, d. 1837
321.226.
Else Cathe (Elsken) Dass
Født 1745, Prestegården, Trondenes.246,186.
Død 1783, Hov, Tjeldsund.247,186.
     Var hos sin mor på Sama gård i Trondenes.245
     Døde ugift hos sin bror på Hov i Tjeldsund.186
322.228.
Datter
323.228.
Datter
324.228.
Sønn (død ung)
325.229.
Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 1735239.
Død 26 mar. 1791, (København?)239.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.239

Gift 14 mar. 1769239 med

Abel Maria Hammond
Født 8 jul. 1742.
     Datter af William Hammond og Birgitte Krenchel.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.239
     Abel Maria Hammond, f. 1742, 8 Jul. Gift med Hans Morten Sommer, er Justits-Raad og Assess. i Høyeste-Ret, f. 1732, 24 Maji. S. Worms Lexic. Tom. III.248
326.229.
Andreas Mortensen Sommer
Født 1736239.
Død omkring 1772.
     Prest og misjonær til Lyngen.145
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.198protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 22 mai 1764, Kristiansund239 med

Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.145.
Død _____, Lyngen..
     Datter af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer.

[Gift 1° 22 mai 1764 med Andreas Mortensen Sommer (1736 - omkr. 1772); Gift 2° med Hans Gartner].

Børn af Andreas Mortensen Sommer og Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass er vist under Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass (nr. 317).

327.229.
Peter Lorentz Sommer
Født 1737249.
Død 27 aug. 1770249.
     Capellan hos sin far i Alstahaug. Bodde på Herøy.249

Gift 1764250,251,252 med

Catharina (Anna) Tobine Coldevin
Født 5 okt. 1725249.
Død 1811.
     Datter af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
328.231.
Anne Kaasbøl Munthe
Født 1740204.
Død 26 mai 1804204.

Gift 1766204 med

Peter Brun
Født 1729204.
Død 1814.
     Søn af Hans Jakob Brun og Mette Sophie Pultz.
     Kaptein. Døde som generalmajor.204
329.235.
Inger Margrethe Heiberg
Født 17374.
Død 18264.

Gift _____med

Ludvig Heiberg
Født 17234.
Død 17604.
     Søn af Anders Heiberg.
     Rektor i Vordingborg 1756.4

Børn af Inger Margrethe Heiberg og Ludvig Heiberg:

416.329.Peder Andreas Heiberg, f. 1758, d. 1841
330.235.
Thomas Severin Heiberg
Født 17384.
Død 18194.
     Sognepræst.4
331.235.
Søren Johan Heiberg
Født 17394.
Død 18224.
     Sognepræst til Skanstrup og Frydendal.4

Børn af Søren Johan Heiberg og _____:

417.331.Peter Wilken Heiberg, f. 1774, d. 1842
332.240.
Lorentz Marcus Hanning
     Oberstløytnant.
333.243.
Risa Mørk
Født omkring 1756253,213.
     Lever år 1801 ugift sammen med stedmoderen på Røsvig gård.213
334.243.
Abelone Katrina Mørk
Født omkring 1768254,213.
     Lever år 1801 ugift sammen med moderen på Røsvig gård.213
335.250.
Hjeronimus Mørch
Født 2 feb. 1754151.
Død 11 mar. 1778151.
     Omkom på sjøen.151
336.250.
Gjertrud Malene Mørch
Født 1756151.
     Død ung.151
337.250.
Abel Mørch
Født 1759151.
     Død ung.151
338.250.
Andreas Mørch
Født 1759151.
     Død ung.151
339.250.
Hans Mørch
Født 1762151.
Død 1832151.
     Eier av Hestad i Brønnøy.151

Gift _____med

Anne Marie Gyth
Født 1774151.
Død 1863151.

Børn af Hans Mørch og Anne Marie Gyth:

418.339.Hjeronimus Brüghmann Mørch, f. 1797, d. 1841
419.339.Maren Marie Mørch, f. 1799, d. 1820
420.339.Peder Christian Broch Mørch, f. 1807
340.250.
Gjertrud Mørch
Født 20 mar. 1763151.

Gift _____med

Anders Olsen Schrøder

Børn af Gjertrud Mørch og Anders Olsen Schrøder:

421.340.Abel Schrøder Mørch, f. omkr. 1790
341.250.
Maren Mørch
Født 20 mar. 1763151.
Død 1764151.
342.250.
Maren Mørch
Født 1765151.
     Død ung.151
343.250.
Anne Mørch
Født 27 mar. 1767151.

Gift _____med

Hans Olsen
     Alstahaug.151
344.250.
Inger Lucie Mørch
Født 20 nov. 1769151.
345.251.
Abel Ellingsen
Født 9 jun. 1753, Saltnes, Saltdal, Nordland., døbt 11 jun. 1753, Saltnes, Saltdal, Nordland..
Død jun. 1828, Sortland, Vesteraalen.255.
     Skipper og Handelsmand (»Privilegeret Gjæstgiver« fra 13. juni 1784) paa Sortland i Vesteraalen, hvilket Sted han fik med Hustruen.255

Gift 17 jul. 1783, Sortland, Nordland. med

Karen Schøller Rosenvinge Dischington
Født 1743, Bredstrand i Øksnæs.255, døbt 21 nov. 1743255.
Død 18 jan. 1831, Sortland.255, begravet 30 jan. 1831, Sortland, Nordland.255.
     Datter af Jørgen Ernst Dischington og Riborg Catharina Hansdatter Hveding.

[Gift 1° 25 nov. 1766 med Jonas Christensen Falch (omkr. 1734 - 18 okt. 1781); Gift 2° 17 jul. 1783 med Abel Ellingsen (9 jun. 1753 - jun. 1828)].

Børn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington:

422.345.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1784, Sortland i Vesterålen., d. 1809
423.345.Jens Ellingsen, f. 1786, Sortland i Vesterålen., d. 1826, Sortland i Vesterålen.
346.251.
Elling (Jensen) Ellingsen
Født 6 jan. 1755, Saltnæs i Saltdalen.256.
Død omkring 1825256.
     Skipper og Handelsmand paa Røsvig i Sør-Folden, hvilket Sted han overtog efter Morbroderen Arnt Abelsen Mørch.256
     Er 1801 «Jægt skipper og jordbruger» på Røsvig i Folden, Nordland.213

Gift omkring 1795256 med

Siria (Sirianna) Ellingsen
Født omkring 1758257,213,256.
Død omkring 1826256.
     «En Gaardmandsdatter fra Helgeland».256

Børn af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen:

424.346.Karen Margrethe Ellingsen, f. 1796, Røsvig i Sør-Folden., d. 1882, Røsvig i Sør-Folden.
347.251.
Johan Ellingsen
Født 10 feb. 1758150.
Død 2 apr. 1826150.
     Skipper og handelsmann på Saltnes.258

Gift _____med

Barbara Pedersdatter
Født 1774, Kjøpsvik, Tysfjord.150.
Død 8 jul. 1825150.
     Datter af Peter Petersen og Regine Marie Blix.
     Barbro er truleg syster til andre kona åt Ole Knudsen Aas på Liland.258

Børn af Johan Ellingsen og Barbara Pedersdatter:

425.347.Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen, f. 1806, Saltnes i Salta., d. 1885
348.251.
Christen Ellingsen
Født 15 feb. 1762, Saltnæs i Saltdal.259, døbt 13 mar. 1762.
Død 4 jun. 1831, Hunstad i Lødingen.260,261, begravet 29 jun. 1831, Lødingen..

Gift 1° 5 dec. 1793, Sortland.261 med

Anne Christine Falch
Født 1772, Sortland.259, døbt 26 jul. 1772, Lørdag før 6te Søndag efter Paaske.259.
Død 1802259, begravet 10 okt. 1803, Lødingen..
     Datter af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Samfrændeskifte efter hende (ifl. kgl. Bevill. af 17. okt. 1803) afholdtes 31. mai 1804.259
     7 barn.261
     Skifte 31 mai 1804, Hustad i Tjeldsund/Lødingen.262Dette er et samfrendeskifte. Et stort og vanskelig skifte. Formue 3686-4-0. Gjeld 3359-5-8. Arvinger: Christen Ellingsen, Hustad i Tjeldsund, ektemann av avdøde. Barn: Jens Ellingsen, 5 år; Jonas Ellingsen, 2 år; Jonette Caroline Rosenwinge Ellingsen, 9 år; Pauline Christina Ellingsen, 7 år; Margrethe Elisabeth Ellingsen, 3 år..

Gift 2° 20 jun. 1804261 med

Christiane Falch
Født 1771259,262, døbt 1 apr. 1771, 2den Paaskedag.259.
Død 1818259, begravet 26 okt. 1818, Lødingen, Nordland..
     Datter af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     4 barn.261

Børn af Christen Ellingsen og Anne Christine Falch:

426.348.Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen, f. 1795, d. 1879
427.348.Margrete Elisabet Ellingsen, f. 1796
428.348.Pauline Christine Ellingsen, f. 1797, Hustad i Lødingen., d. 1888
429.348.Jens Christian Ellingsen, f. 1799, d. 1821
430.348.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1800, d. omkr. 1870
431.348.Karen Catharina Ellingsen, f. 1801, Lødingen., d. 1892
432.348.Jonas Cornelius Ellingsen, f. 1802, d. 1834

Børn af Christen Ellingsen og Christiane Falch:

433.348.Abel (Christensen) Ellingsen, f. 1804, Hunstad i Lødingen., d. 1881
434.348.Anne Christine Ellingsen, f. 1806, d. 1868, Offersøy
435.348.Christoffer Ellingsen, f. 1808, d. 1886
436.348.Johan Ellingsen, f. 1812, d. 1900
349.253.
Anna Katrine Mechlenborg
Født 1763217.

Gift _____med

Thore Johansen Klinge
Død 1806217.
     Stilling: Jagtskipper45.
350.253.
Ingeborg White Mechlenborg
Født 1765217.
Død 1855217.
     Døde ugift217
351.253.
Bolette Brun Mechlenborg
Født 1766217.
Død 1861217.
     Bolette tilbragte sine sidste år i Thomas Angells stiftelse i Trondhjem, sammen med søsteren Mette Margrethe.217

Gift 1795217 med

Jacob Andersen
Født 1752217.
Død 1812217.
     Stilling: Trondhjemskøbmand45.
352.253.
Johanne Christiana Mechlenborg
Født 1767217.
Død 1844217.

Gift 1797217 med

Herman Grip
Født 1769217.
Død 1842217.
     Stilling: Købmand i Bergen45.
353.253.
Hans Brun Mechlenborg
Født 1762217.
     Døde ugift som skibsfører217
354.253.
Mette Margrethe Mechlenborg
Født 1768217.
Død 1860217.
     I sine sidste år boede hun sammen med søsteren Bolette på stiftelsen i Trondhjem, hvor hun døde ugift.
355.255.
Johanne Dorothea Mechlenborg
Født 1756217.
Død 1835217.

Gift 1° _____med

Jens Peter Hansen Glomstad
Født 1752217.
Død 1788217.
     Søn af Hans Mogensen og Ingrid Glomstad.
     Stilling: Købmand i Jacobshavn på Grønland45.

Gift 2° _____med

Jørgen Rentler
356.255.
Ingeborg Anna Mechlenborg
357.255.
Martha Maria Mechlenborg
Født 1761217.

Gift _____med

Ole Jonsen Berg
358.257.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 1766157.
Død 3 jun. 1820157.

Gift 7 apr. 1791157 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 1743157.
Død 1827157.
     Stilling: Oberstløjtnant45.
359.273.
Elisabeth Johansdatter Holck
Født 24 jul. 1743, Kristiansund33.
Død 11 jan. 181333.
360.273.
Søren Hagerup Holck
Født 26 nov. 1744, Christiansund263.
Død 15 dec. 1823263.
     Sogneprest til Edø. [12 børn; se Erlandsen, 410].

Gift _____med

Elisabeth Anna Margrethe Budde
Født 10 aug. 1755, Hevne263.
Død 20 okt. 1822263.
     Datter af Christopher Frederik Budde og Karen Prosch.

Børn af Søren Hagerup Holck og Elisabeth Anna Margrethe Budde:

437.360.Maren Margrethe Holck, f. 1778, d. 1831
438.360.Wilhelmine Christiane Holck, f. 1779, d. 1821
439.360.Johan Christopher Holck, f. 1780, d. 1847
440.360.Aage Kaabøll Holck, f. 1784, d. 1807
441.360.Søren Hagerup Holck, f. 1791, d. 1827
442.360.Christopher Budde Holck, d. 1830
361.273.
Johan Christopher Holck
Født 1745.
     I General-Postamtets Forestillingsprotokol 1. feb. 1754 blandt Ansøgere til Postmesterembedet i Christianssand nævnes Commandér Sergeant ved 1. Trondhj. Rgt. Iohan Christopher Holck, der «for at nyde Civil employ har søgt at giøre sig habil i Pennen». Han maa dog vistnok høre til Christianssund-Holckerne.108
362.273.
Johanne Susanne Holck
Født 1750.
Død 1822.
363.275.
___________
364.275.
___________
365.275.
___________
366.275.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763264.
Død 1830264.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.265

Gift 1793265 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775264.
Død 1848264.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.264
367.276.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 1772111.
Død 1836111.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.111
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.111

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 1773111.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

443.367.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894
368.277.
Barbro Marie Mechlenborg
Født omkring 1774170.
Død 1853170.

Gift omkring 1795170 med

Andreas Walnum Riber
Født 1768170.
Død 1839, Sorteland.170.
369.277.
Andreas Mechelborg
Født omkring 1777170.
Død 9 mar. 1853, Nippelberg.170.
     Styrmand.170

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Schrøder
Død 1820170.

Gift 2° 1821170 med

Anne Margrethe Greisdatter

Børn af Andreas Mechelborg og Kirsten Marie Schrøder:

444.369.Christine Mechlenborg, f. 1816
445.369.Birgitte Mechlenborg, f. 1818
446.369.Karen Mechlenborg, f. 1820

Børn af Andreas Mechelborg og Anne Margrethe Greisdatter:

447.369.Ingeborg Anna Mechlenborg, f. 1821
448.369.Andrea Mechlenborg, f. 1823
449.369.Anton Olai Mechlenborg, f. 1824
450.369.Ole Walnum Mechlenborg, f. 1826
451.369.Jens Casper Mechlenborg, f. 1827, Nippelberg.
370.277.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779170.
Død 13 sep. 1844170.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.266

Gift 1° 7 jun. 1814267 med

Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.255, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.255.
     Søn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand på Sorteland.170

Gift 2° omkring 1830266 med

Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.266.
Død 10 mar. 1881266.
     Søn af Christen Ellingsen og Christiane Falch.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.266

[Gift 1° omkr. 1830 med Karen Margrethe Mechlenborg (omkr. 1779 - 13 sep. 1844); Gift 2° 1844 med Margrethe Sophie Glad (27 feb. 1820 - 8 jul. 1891)].
371.277.
Hans Christian Mechlenborg
Født 1781170.
Død 1838, Fuglestad i Næsne.170.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter
Død 1838170.
372.277.
Adelus Mechlenborg
Født 1787170.
Død apr. 1834, Huseby.170.

Gift _____med

Jonas Peter Strøm
     Lensmand i Næsne.170
373.277.
Lucinius Mechlenborg
Født omkring 1789170.
     Formentlig død som ganske ung.170
374.279.
Christen Elling Mechlenborg
Født 1786222.
Død 12 jan. 1871222.
     Handelsmand på Støt i Melø.222

Gift _____med

Maren Johanne Ellingsen
Født omkring 1800222.
     Datter af Jacob Ellingsen.

Børn af Christen Elling Mechlenborg og Maren Johanne Ellingsen:

452.374.Elling Mechlenborg, f. 1827, d. 1883, Støt i Melø.
453.374.Martinus Johan Mechlenborg, f. 1830
454.374.Anne Dorothea Schjelderup Mechlenborg, f. 1834
455.374.Edvard Martinus Mechlenborg, f. 1837
456.374.Lorentz Christian Mechlenborg, f. 1839, d. 1887
375.279.
Karen Mechlenborg
Født 1789222.
     Død ugift efter 7. febr. 1810.222
376.285.
Peter Schjelderup Mechlenborg
Født 1802171.
     Levede ved faderens skifte i 1827.171
377.285.
Christen Mechlenborg
Født 1807171.
Død 1895, Melø.171.
     Gårdbruger på Halsosen i Melø.171

Gift _____med

Nicoline Bye-Johansen
Født 16 jun. 1835, Kjeldal171.
     Datter af Johan Gabriel Moritzen og Ellen Elisabeth Nielsdatter Bye.

Børn af Christen Mechlenborg og Nicoline Bye-Johansen:

457.377.Martine Helene Mechlenborg, f. 1860
458.377.Lars Mechlenborg, f. 1862
459.377.Elling Johan Mechlenborg, f. 1865
460.377.Julius Peter Mechlenborg, f. 1867, Halsosen
461.377.Elisabeth Christine Mechlenborg, f. 1873
378.285.
Hans Jacob Larsen Mechlenborg
Født 1810268.
Død efter 1827268.
379.285.
Dorothea Larsdatter Mechlenborg
     Levede i 1827.268
380.285.
Inger Christine Larsdatter Mechlenborg
Født _____, Hestmandø i Lurø.269.
Død _____, Fiskevaag i Saltdal.269.

Gift 27 dec. 1839268 med

Jens Eric Angel Schjelderup
Født 14 nov. 1806, Skjerstad.269.
Død 21 dec. 1864, Fiskevåg i Saltdal.269.
     Søn af Hartvig Jochumsen Schjelderup og Margrethe Malena Christiansdatter.
     Styrmand. Drev gårdbrug på Fiskevåg.268

[Gift 1° med Kirsten Marie Jacobsdatter Ryberg; Gift 2° 27 dec. 1839 med Inger Christine Larsdatter Mechlenborg (_____ - _____)].

Børn af Inger Christine Larsdatter Mechlenborg og Jens Eric Angel Schjelderup:

462.380.Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup, f. 1843, Saltdal., d. 1870, Saltdal.
463.380.Hartvig Schjelderup, f. 1854, Saltdal., d. 1909, Os i Saltdal.
381.286.
Hans Edvardsen Mechlenborg
382.286.
Daniel Edvardsen Mechlenborg
383.286.
Andreas Edvardsen Mechlenborg
384.289.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.225
385.289.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.225.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.225.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.270 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.270.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.270.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).270
386.294.
Christopher Rafn
Født 15 aug. 1763226.
Død 3 sep. 1801, Saaby i Danmark.226.
     Kapteinløitnant 23. desember 1796 i marinen. Christopher Rafn var 1799-1800 nestkommanderende på fregatten "Iris" på tokt i Ostindien. Ugift.226
387.294.
Rasmus Rafn
Født 18 okt. 1764226.
Begravet _____, Saaby i Danmark.226.
     Kaptein i Marinen. Om kaptein Rasmus Rafn berettes et sagn i Nordland følgende: "Kaptein Rasmus Rafn reiste i slutten av det 18. århundre fra Nordland og ned til Kjøbenhavn, hvor han blev sjøofficer. Han gikk derefter i utenlandsk tjeneste, deltok i en sjøtrefning mot Barbarstatene, blev fanget og ført til Tripolis. Her blev han kjent og giftet seg med en meget høitstående dame, og fikk med henne en meget stor formue. Hun døde før han, og som enkemann begav han sig hjem, hvor han døde 24. desember 1805. Før sin død skrev han til en bror i Nordland, til hvem han også sendte nøklene til sine jernkister, hvor han hadde sine skatter. Men broren skulde allerede da være død. Kistene med skattene blev da deponert i Finansdepartementet i Paris". Ja, slik omtrent lyder sagnet om sjøkaptein Rafn. I 1870-årene var der også nevnt at slekten i Trondenes og Ofoten vilde få en meget stor arv. Mange år senere blev der innledet undersøkelser av Ravn-ætta på Bjellgam, Ofoten, men uten noe resultat. Imidlertid gikk det rykter om at skatten skulde være kommet til Trondenes, hvor noen av ætta plutselig var blitt velstående.226
     Ravn-ætta på Liland, Ofoten, mener at denne sjøkaptein var sønn av Nils Rafn og Anne Cathrine Schelderup, og at disse hadde flere barn enn de anførte 4. Efter genealogiske undersøkelser, foretatt i 1931 av Hans Rafnung, sees Rasmus Rafn å ha blitt kapteinløitnant i den danske marine sammen med sin bror 23. desember 1796, senere kaptein 13. mai 1803, død 24. desember 1805 og begravd i Saaby i Danmark. Han kalles da ugift. Det kan derfor vanskelig være ham. Umulig er det ikke at den sagnomspunne sjøkaptein Rasmus Rafn er forvekslet med Nils Hansen Rafns sønn, Anders Rafn.226
388.294.
Ellen Kristine Rafn
Født 1 jun. 1766271.
389.294.
David Johan Rafn
Døbt 3 apr. 1768271.
Død 9 dec. 1802, for egen hånd.271.
     Student 1787, cand. jur. 1791. Foged først i Senja og fra 19. mai 1802 i Namdalen. Døde 9. desember? 1802, for egen hånd. Ugift.271
390.294.
Fredrik Rafn
Født 25 apr. 1770271.
Begravet 23 mar. 1772271.
391.294.
Gundel (Gunhild) Rafn
Født 22 mar. 1772271.
Død 20 jun. 1815271.
     Gift iflg. kongelig tillatelse 19. juli 1791 i København med regimentskirurg Nikolaj Hannibal B.... 1768-1885, som efter skilsmisse 20. november 1807 ektet Anna Sofie Helene Kathrine Ravn 1779-1851, av en fra Fyen stammende slekt Ravn. Man vil her gjerne ane et slektskap uten at det kan påvises.271

Gift 19 jul. 1791, København, iflg. kongelig tillatelse 19. juli 1791. Skilt 20. nov. 1807.271 med

Nikolaj Haninibal B....
Født 1768271.
Død 1885271.

[Gift 1° 19 jul. 1791 med Gundel (Gunhild) Rafn (22 mar. 1772 - 20 jun. 1815); Gift 2° med Anna Sofie Helene Kathrine Ravn (1779 - 1851)].
392.294.
Anne Elisabeth Rafn
Født 22 okt. 1775271.
Død 13 apr. 1807, Plogstad i Ullensaker.271.
     (Døds-)anmeldelsen fra foged Borchenius lyder slik: "At min kones søster, Anne Elisabeth Rafn fra Kjøbenhavn, som siden forrige sommer hadde oppholdt sig i et besøk hos oss, idag ved døden er avgått".271
     Skifte 13 apr. 1807271efter jomfru Anne Elisabeth Rafn. Boet utgjorde 112 Rdl., 3 Ort, 12 Sk..
393.294.
Fredrikke Kristine Rafn
Født 23 nov. 1776271, døbt 8 dec. 1776, Helliggeistes kirke i København.271.
Død 15 feb. 1851271.

Gift 1800271 med

Laurentius Borchenius
Født 9 mar. 1772, Danmark.271, døbt 1772, Munkebjergebye og Brømme kirke i Danmark., palmesøndag271.
Død 28 sep. 1844, Plogstad i Ullensaker.271.
     Søn af Johannes Borchenius og Karen Lohmann.
     Student fra Slagelse 1789, volontør i Det danske Rentekammer 1792, cand. jur. 1793, kopist i Rentekammeret 1796, foged i Inderøy 1798, på Øvre Romerike 1803, sorenskriver samme steds 1815-1843. Kammerråd 1812.271

Børn af Fredrikke Kristine Rafn og Laurentius Borchenius:

464.393.Rasmus Rafn Borchenius, f. 1801, d. 1885, Kristiania.
465.393.Wilhelm Koren Borchenius
466.393.Thrine Borchenius
394.300.
Anne Sofie Meyer
Født 1729.
395.300.
Martha Sofie Meyer
Født 1735.
396.300.
Christopher Meyer
Født 1741.
     Skifte 1780, Hillesøy sogn.198Arkiv S, Legg 37, Protokoll 1745-1803, Legg 400b, etter «student Christopher Meyer» - samme person ?.
397.301.
Hedvig Elisabeth Kierregaard
Født 1732272.
Død efter 1801272.

Gift 11 nov. 1762, Lenvik kirke273,274 med

Ole Danielsen Heitmann
Født omkring 1732275.
     Søn af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.
     Jektreiar og budde på Holm, Dyrøy.272

Børn af Hedvig Elisabeth Kierregaard og Ole Danielsen Heitmann:

467.397.Johan Kristoffer Heideman Heitman, f. 1763, d. 1763
468.397.Daniel Pheiffins Tønder Heitman, f. 1765, d. 1765
469.397.Jørga Katrine Heitman, f. 1766, d. 1766
470.397.Jens Egede Heitman, f. 1767, d. 1767
471.397.Jørgen Kiærgaard Heitman, f. 1768, d. 1768
472.397.Sofia Amalie Tønder Heitman, f. 1770, d. 1770
473.397.Danilken Heitman, f. 1771, d. 1772
474.397.Hans Henrik Heitmann, f. 1774, Dyrøy., d. 1812
475.397.Jakob Faber Heitman, f. 1776, d. 1777
398.301.
Andreas Tønder Kiergaard
Født 1733, Vang, Lenvik..
Død 1809, Gibostad, Lenvik..
     På Gibostad i Lenvik. Nevnt som lensmann fra 1780.
     ? Er han identisk med den Andreas Kjergård (død 1785), på Ibestad, der 1785 uden for ægteskab med Rebekka Kielstrup får sønnen Andreas Kjergård ?

Utenfor ekteskap med274

Marit Olsdatter
     Bosat 1770 på Hanes.274

Gift 1° 21 okt. 1769, Lenvik kirke276,274 med

Johanna Margrethe Møinichen And
Født 1740.
Død 1804, Gibostad, Lenvik..
     Datter af Erich Nielsen And og Johanna Margrethe Tørrisdatter Nordmann.
     Skifte 1803-1805, Gibostad, Gisund Tinglag.187protokollnr. 150, folio 280..

Børn af Andreas Tønder Kiergaard og _____:

476.398._____, f. 1763, d. 1772

Børn af Andreas Tønder Kiergaard og Marit Olsdatter:

477.398.Martinus Andreasen, f. _____

Børn af Andreas Tønder Kiergaard og Johanna Margrethe Møinichen And:

478.398.Sophia Amalia Kiergaard
479.398.Sophia Amalia Tønder Kiergaard
480.398.Eric Kiergaard, f. 1774, Lenvik., d. 1838, Lenvik.
481.398.Jørgen Kiergaard
399.301.
Jørgen Christian Kiergaard
     Nevnt på Gibostad i Lenvik 1762 og 1770. Bosat på gården Buchskind i Lenvik.

Gift 29 dec. 1771, Lenvik.277,274 med

Anthonette And
Død 1795.
     Datter af Erich Nielsen And og Johanna Margrethe Tørrisdatter Nordmann.
     Skifte 1788-1798, Bukkskinn, Gisund Tinglag.187protokollnr. 146, folio 388..

Børn af Jørgen Christian Kiergaard og Anthonette And:

482.399.Erich Sidenius Kiergaard
400.301.
Jens Ravn Kiergaard
     ?? Sandsynligvis søn av Jørgen Sørensen Kiergaard ??

Gift 20 nov. 1769, Lenvik kirke278,274 med

Sophia Hendrichsdatter

Børn af Jens Ravn Kiergaard og Sophia Hendrichsdatter:

483.400.Sophia Amalia Jensdatter
484.400.Anne Sophie Jensdatter
485.400.Ovidia Rachel Homle Jensdatter
486.400.Sidsele Katrine Tønder Jensdatter
401.302.
Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder
Født 1740, Vang, Lenvik..
Død 1799.

Gift 2 nov. 1762, Lenvik kirke279,274 med

Jacob Jacobsen Winther
Født 1740, Nordstraum, Sørreisa..
Død 1805.
     Søn af Jacob Jacobsen Winther og Karen Jørgensdatter Brems.

Børn af Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder og Jacob Jacobsen Winther:

487.401.Anne Jakobsdatter Winther, f. _____, d. 1833, Lenvik.
488.401.Signild Maria Jakobsdatter Winther, f. 1764, Sørreisa.
489.401.Karen Jakobsdatter Winther, f. 1766, Sørreisa.
490.401.Peder Tønder Jakobsen Winther, f. 1769, Sørreisa., d. 1804, Sørreisa.
491.401.Jørgen Severin Jakobsen Winther, f. 1771, Sørreisa., d. 1776
492.401.Jakob Jakobsen Winther, f. 1773, Sørreisa., d. 1857, Sørreisa.
493.401.Jørgine Jakobsdatter Winther, f. 1777, Sørreisa.
494.401.Jørgen Olai Jakobsen Winther, f. 1781, Sørreisa., d. 1868, Sørreisa.
495.401.Andreas Kornelius Jakobsen Winther, f. 1785, Sørreisa., d. 1785
496.401.Andreas Tønder Jakobsen Winther, f. 1788, Sørreisa., d. 1793
402.302.
Andreas Tønder
Født 1745, Vang, Lenvik..
403.302.
Ellen Pedersdatter Tønder
Født 1750, Vang, Lenvik..
Død 1788, Vang, Lenvik..
     Skifte 1751-1796, Vang, Gisund Tinglag.187protokollnr. 145, folio 24..

Gift 11 dec. 1773, i huset på Wang, Lenvik274 med

Ole Nilsen Stadt
     Handelsmann og godseier på Vang gård i Lenvik, Gisund. Han drev handel, samt 2 bygdefars jekter på Bergen.186

[Gift 1° 11 dec. 1773 med Ellen Pedersdatter Tønder (1750 - 1788); Gift 2° med Birgitte Schytte Rosted (14 apr. 1752 - 4 jan. 1791)].

Børn af Ellen Pedersdatter Tønder og Ole Nilsen Stadt:

497.403.Niels Enoch Olsen Stadt
498.403.Petrika Cathrina Olsdatter Stadt
499.403.Niels Olsen Stadt
500.403.Ane Birgitha Olsdatter Stadt
501.403.Ole Olsen Stadt
502.403.Abigael Andrea Olsdatter Stadt, f. 1787, Lenvik
404.302.
Ahlet Tønder
Død 1773.

Gift 1 nov. 1769, Lenvik kirke280,274 med

Jens Andersen Borch

Generation 14.

405.308.
Margrete Holst
Født 7 nov. 1743, Røros231.
406.308.
Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 1745281, døbt 4 jun. 1745, Røraas.282.
Død 14 jan. 1798, Røros281.

Gift 14 feb. 1772282 med

(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke281.
Død 7 nov. 1794, Røros281.
     Datter af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf.

Børn af Theodorus Bergman Clausen Holst og (Anne) Christine Munch Schjelderup:

503.406.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
504.406.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
407.309.
Abel Margrethe Hersleb
Født 15 dec. 174777.
Død 6 aug. 1813, Trondhjem.77.

Gift 20 nov. 176577 med

Henrik Horneman
Født 26 mar. 173877.
Død 15 aug. 180777.
     Justitsraad.77
408.312.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 1780233.
Død 1849233.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.233
409.315.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.196.
Død 1841196.
410.317.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____239med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.249
411.317.
Morten Sommer
Født 26 aug. 1768249.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.249
412.317.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.249
413.319.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 1789240.
Død 1865, Lenvik240.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.240

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
414.319.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 1792240.
Død okt. 1792240.
415.320.
Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann
Døbt 17 apr. 1768, Kopervik.283.
Død 22 apr. 1837283, begravet 8 jun. 1837, Nykirken i Bergen.283.
     Etablerte sig som forretningsmann i Bergen og nevnes som en innflydelsesrik mann omkring 1814. Han nevnes også som en av stifterne av selskapet «Den gode hensikt» i Bergen. Han var bestyrelses medlem av Bergens historiske forening. Var medlem av Bergens «Politiske handelsklub». I 1814 deltok han i de politiske samlinger, og var med den 14. mars i valget av deputerede fra Bergens by til Eidsvoldsforsamlingen hvor Christie og Motzfeldt fikk de fleste stemmer, 7 hver. Samme eftermiddag samledes man atter hos Lorentz Holtermann i «en politisk klub» for å diskutere videre om hvilken statsforfatning Bergenserne burde virke for på Eidsvold.283

Gift _____med

Anna Margrethe Blydt
Født 10 okt. 1764283.
Død 20 nov. 1832283.
     Datter af Hans Corneliussen Blydt og Karen Foss.
416.329.
Peder Andreas Heiberg
Født 17584.
Død 18414.
     Forfatter. Paadrog sig ved sin satire magthavernes had og blev Nytaarsaften 1800 landsforvist. Drog til Paris, hvor han blev Taileyrand's sekretær.4

Gift 17904 med

Thomasine Buntzen
     Forfatterinde.4

[Gift 1° 1790 med Peder Andreas Heiberg (1758 - 1841); Gift 2° 1801 med Gyllembourg-Ehrenswärd].

Børn af Peder Andreas Heiberg og Thomasine Buntzen:

505.416.Johan Ludvig Heiberg, f. 1791, d. 1860
417.331.
Peter Wilken Heiberg
Født 17744.
Død 18424.
     Forstander for Vartov i København.4

Børn af Peter Wilken Heiberg og _____:

506.417.Søren Johan Heiberg, f. 1810, d. 1871
418.339.
Hjeronimus Brüghmann Mørch
Født 1797151.
Død 1841151.
     Ugift.151
419.339.
Maren Marie Mørch
Født 1799151.
Død 20 apr. 1820151.

Gift 1819151 med

Poul Wigdahl Smith
Født 1793151.
Død 1876151.

Børn af Maren Marie Mørch og Poul Wigdahl Smith:

507.419.Hans Smith Mørch, f. 1820, d. 1887
420.339.
Peder Christian Broch Mørch
Født 1807151.
     Død ugift.151
421.340.
Abel Schrøder Mørch
Født omkring 1790151.
422.345.
Margrethe Elisabeth Ellingsen
Født 11 mai 1784, Sortland i Vesterålen.255.
Død 30 mar. 1809255.
     Død ugift.255
423.345.
Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.255, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.255.
     Handelsmand på Sorteland.170

Gift 7 jun. 1814267 med

Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779170.
Død 13 sep. 1844170.
     Datter af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.266

[Gift 1° 7 jun. 1814 med Jens Ellingsen (17 aug. 1786 - 3 feb. 1826); Gift 2° omkr. 1830 med Abel (Christensen) Ellingsen (11 okt. 1804 - 10 mar. 1881)].
424.346.
Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.256.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.256.

Gift _____256med

Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, (Røkenes, Trondenes.)284.
Død 7 jan. 1868284.
     Søn af Søren Brønlund Normann og Johanne Elisabeth Rafn.

Børn af Karen Margrethe Ellingsen og Søren Sørensen Normann:

508.424.Johanne Sofie Normann, f. 1818, Sørfold, d. 1910, Kristiania
509.424.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
425.347.
Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen
Født 11 aug. 1806, Saltnes i Salta.258.
Død 1 dec. 1885258.
     Fra Saltnes. Handelsmann og skipper på Liland i Ofoten.285

Gift 1828258 med

Karen Margrethe Agersborg
Født 2 jul. 1790286, døbt 4 jul. 1790286.
Død 1862, Liland, Ofoten.286.
     Datter af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Konf. 1807.286

[Gift 1° 6 jan. 1818 med John Klæboe (1789 - 1823); Gift 2° med Hans Olai Jakobsen Lind (1790 - 1827); Gift 3° 1828 med Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen (11 aug. 1806 - 1 dec. 1885)].

Børn af Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen og Karen Margrethe Agersborg:

510.425.Johan Bernhardus Ellingsen, f. 1829, Ofoten., d. 1901, Oslo.
511.425.Barbara Dorothea Ellingsen, f. 1831, Ofoten., d. 1887
426.348.
Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen
Født 12 jan. 1795287.
Død 1879287.
427.348.
Margrete Elisabet Ellingsen
Født 27 jan. 1796287.
     Død «spæd».287
428.348.
Pauline Christine Ellingsen
Født 2 aug. 1797, Hustad i Lødingen.288.
Død 28 mai 1888289,288.

Gift 9 nov. 1818288 med

Christopher Martin Glad
Født 11 jan. 1790, Selsøvig.288.
Død 12 nov. 1873, Blokken i Sortland.288.
     Var i 1801 Fostersøn hos Handelsmand Ole Hartvig Hvid i Selsøvigen, boede i 1838 som Gaardbruger paa Blokken i Sortland.288
429.348.
Jens Christian Ellingsen
Født 6 jan. 1799287, døbt 3 feb. 1799287.
Død 1 aug. 1821287.
     Styrmann, ugift.287
430.348.
Margrethe Elisabeth Ellingsen
Født 12 feb. 1800287.
Død omkring 1870287.
431.348.
Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.290,287.
Død 10 dec. 1892290.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Gift 9 nov. 1831 med

Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.290.
     Søn af Anders (Andreas) Jonassen Falch og Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch.
     Gjestg. Risvær.291
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.290

Børn af Karen Catharina Ellingsen og Jonas Falch:

512.431.Jonas Falch
432.348.
Jonas Cornelius Ellingsen
Født 12 dec. 1802287.
Død 1834287.
433.348.
Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.266.
Død 10 mar. 1881266.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.266

Gift 1° omkring 1830266 med

Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779170.
Død 13 sep. 1844170.
     Datter af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.266

[Gift 1° 7 jun. 1814 med Jens Ellingsen (17 aug. 1786 - 3 feb. 1826); Gift 2° omkr. 1830 med Abel (Christensen) Ellingsen (11 okt. 1804 - 10 mar. 1881)].

Gift 2° 1844266 med

Margrethe Sophie Glad
Født 27 feb. 1820266.
Død 8 jul. 1891266.
434.348.
Anne Christine Ellingsen
Født 31 mai 1806292.
Død 19 jul. 1868, Offersøy292, begravet 28 jul. 1868, Lødingen.292.

Gift _____293med

Peder Ebenezer Hansen
Født 1797293.
Død 1848293.
     Skjervigen, Vaagan.293

Børn af Anne Christine Ellingsen og Peder Ebenezer Hansen:

513.434.Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen, f. 1829, Vaagens pg., d. 1899
435.348.
Christoffer Ellingsen
Født 30 sep. 1808294.
Død 1886294.
436.348.
Johan Ellingsen
Født 29 okt. 1812294.
Død 1900294.
437.360.
Maren Margrethe Holck
Født 1778.
Død 1831.
     Har efterslægt.
438.360.
Wilhelmine Christiane Holck
Født 1779.
Død 1821.

Gift _____med

Gunder Swensen
     Havnefogd.
439.360.
Johan Christopher Holck
Født 1780.
Død 1847.
     Handelsmann i Trondhjem.
440.360.
Aage Kaabøll Holck
Født 1784.
Død 1807.
     »blev på Kiøbenhavns Volde dræbt af en fiendtlig Bombe; det første og formodentlig det eneste Offer blandt Studenterne af Throndhiems Stift for Kongestadens Forsvar«, heter det i NST 18, s. 168.
441.360.
Søren Hagerup Holck
Født 13 okt. 1791.
Død 7 sep. 1827.
     Sognepræst til Sandby paa Sjælland.159
     Har en rimelig stor Efterslægt i Danmark. En Stamtavle over hele den danske Gren af Christianssundslægten Holck findes i "Godsejer Jørgen Jørgensens Efterslægt", udgivet som Manuskript 1935 ved L. Jul. Suhr. Medlemmer af denne Slægtsgren har forseglet med Mursparrevaabenet.159

Gift _____med

Laurina Dorthea Jørgensen
Født 3 okt. 1802.
Død 15 jan. 1877.

Børn af Søren Hagerup Holck og Laurina Dorthea Jørgensen:

514.441.Johan Christopher Holck, f. 1825, d. 1899
442.360.
Christopher Budde Holck
Døbt 12 sep. 1793159.
Død 17 nov. 1830159.
     Ifølge Delgobe druknede han 17. nov. 1830.159
443.367.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 1803111.
Død 7 apr. 1894111.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.111

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.111.
Død 31 okt. 1876111.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

515.443.Isak Dundas
444.369.
Christine Mechlenborg
Født 1816170.
445.369.
Birgitte Mechlenborg
Født 1818170.
446.369.
Karen Mechlenborg
Født 1820170.
447.369.
Ingeborg Anna Mechlenborg
Født 1821170.
448.369.
Andrea Mechlenborg
Født 1823170.
449.369.
Anton Olai Mechlenborg
Født 1824170.
     Gårdbruger på Levangsskov i Næsne.170

Gift 3 jun. 1884170 med

Ellen Helene Eliasdatter Hagen
Født 1834170.
     Barnløs i sit ægteskab med Anton Olai Mechlenborg.170
450.369.
Ole Walnum Mechlenborg
Født 1826170.
     Handelsmand på Næsne.170

Gift 1872170 med

Petrine Henriette Petersen
Født 28 sep. 1849, Vik i Næsne.170.
     Datter af Peter Henrik Petersen og Maren Dorothea Andersen.
451.369.
Jens Casper Mechlenborg
Født 10 nov. 1827, Nippelberg.222.
     Jens var handelsmand og dampskibsinspektør på Myrland i Lofoten.222

Gift 19 sep. 1866222 med

Birgitte Christine Johnsen
Født 7 aug. 1837, Myrland i Lofoten.222.
     Datter af Abel Christian Johnsen og Lucia Magdalene Walnum Riber.

Børn af Jens Casper Mechlenborg og Birgitte Christine Johnsen:

516.451.Andreas Naryrenius Mechlenborg, f. 1867
517.451.Johannes Andreas Mechlenborg, f. 1870
518.451.Jens Bernhard Mechlenborg, f. 1872
519.451.Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg, f. 1879
452.374.
Elling Mechlenborg
Født 1827222.
Død 28 dec. 1883, Støt i Melø.222.
     Død ugift.222
453.374.
Martinus Johan Mechlenborg
Født 1830222.

Gift _____med

Berit Elisabeth Olsdatter
Født 1861222.

Børn af Martinus Johan Mechlenborg og Berit Elisabeth Olsdatter:

520.453.Elling Martinus Bernhard Mechlenborg, f. 1887
521.453.Ole Martin Hagerup Dahl Mechlenborg, f. 1889
454.374.
Anne Dorothea Schjelderup Mechlenborg
Født 3 feb. 1834222.

Gift _____med

Jens Heide Grønbeck Falch
     Handelsmand på Støt i Melø.222
455.374.
Edvard Martinus Mechlenborg
Født 18 aug. 1837222.
     Bosat på Vatne i Schjærstad.222
456.374.
Lorentz Christian Mechlenborg
Født 23 okt. 1839222.
Død 10 jan. 1887222.
     Bosat på Flore i Melø.222

Gift _____med

Anne Johanne Christensen

Børn af Lorentz Christian Mechlenborg og Anne Johanne Christensen:

522.456.Charlotte Amalie Mechlenborg, f. 1876
523.456.Hansine Emilie Mechlenborg, f. 1878
524.456.Amenta Elise Mechlenborg, f. 1880
525.456.Emil Johan Monrad Mechlenborg, f. 1882
457.377.
Martine Helene Mechlenborg
Født 13 jun. 1860171.

Gift 1886171 med

Hans Nicolai Petersen
     På Halsosen.171
458.377.
Lars Mechlenborg
Født 11 okt. 1862171.

Gift _____med

Julie Albertha Didriksen
Født 26 jun. 1875268.
459.377.
Elling Johan Mechlenborg
Født 2 aug. 1865268.
     I 1892 rejste familien til Minnesota, hvor de nedsatte sig som farmere.268

Gift 1893268 med

Berit Christine Hansen
Født omkring 1870, Spilderen i Melø268.

Børn af Elling Johan Mechlenborg og Berit Christine Hansen:

526.459.Nicoline Christine Mechlenborg
527.459.Helga Amanda Mechlenborg
528.459.Johan Andreas Zahl Mechlenborg
460.377.
Julius Peter Mechlenborg
Født 25 dec. 1867, Halsosen268.
     Gårdbruger på Halsosen.268

Gift okt. 1886268 med

Hanna Marie Døsvig
Født 26 jun. 1868268.
     Datter af Erik Andersen Døsvig og Anne Elisabeth Tostrup.

Børn af Julius Peter Mechlenborg og Hanna Marie Døsvig:

529.460.Carl Mechlenborg, f. 1896
530.460.Thora Johanne Mechlenborg, f. omkr. 1898
531.460.Arne Erik Mechlenborg, f. omkr. 1900
461.377.
Elisabeth Christine Mechlenborg
Født 9 apr. 1873268.

Gift 1899268 med

Johan Bernhard Petersen
Født 1873268.
     På Enga i Melø.268
462.380.
Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup
Født okt. 1843, Fiskevåg, Saltdal.269.
Død 4 jun. 1870, Dverset, Saltdal.269.

Gift 1866 med

Ernst Nicolai Thomasen
Født 1843269.

Børn af Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup og Ernst Nicolai Thomasen:

532.462.Maren Marie Thomasen, f. 1867, d. 1875
533.462.Christine Jørgine Thomasen
463.380.
Hartvig Schjelderup
Født 31 jul. 1854, Fiskevåg, Saltdal.269.
Død 1909, Os i Saltdal.269.

Gift _____med

Jensine Annette Jensdatter (Andersen?)
Født 3 jul. 1856, Os i Saltdal.269.
Død _____269.

Børn af Hartvig Schjelderup og Jensine Annette Jensdatter (Andersen?):

534.463.Inga Jensine Hartvigsen Schjelderup, f. 1879, Fiskevåg i Saltdal, d. 1884, Fiskevåg i Saltdal
535.463.Julie Anette Hartvigsen Schjelderup, f. 1881, Fiskevåg i Saltdal, d. _____
536.463.Henriette Johanna Hartvigsen Schjelderup, f. 1882, d. _____
537.463.Inga Christine Hartvigsen Schjelderup, f. 1884
538.463.Anna Jesone Hartvigsen Schjelderup, f. 1886
539.463.Kristine Enilie Hartvigsen Schjelderup, f. 1888, d. _____
540.463.Anne Marie Hartvigsen Schjelderup, f. 1889, d. 1890
541.463.Lydia Birgitte Hartvigsen Schjelderup, f. 1890, d. _____
542.463.Johan Hartvigsen Schjelderup, f. 1891, d. 1897
543.463.Anne Marie Hartvigsen Schjelderup, f. 1893, Os i Saltdal, d. _____
544.463.Peder Martin Hartvigsen Schjelderup, f. 1895, d. 1914
545.463.Jens Andreas Hartvigsen Schjelderup, f. 1897, d. _____
464.393.
Rasmus Rafn Borchenius
Født 1801271.
Død 17 feb. 1885, Kristiania.271.
     Zahlkasserer.271

Gift _____, Ullensaker.271 med

Marie Margrethe Aimée Josephine Malthe

Børn af Rasmus Rafn Borchenius og Marie Margrethe Aimée Josephine Malthe:

546.464.Laurits Borchenius
547.464.Marie Therese Louise Borchenius, f. 1831, Nes., d. 1859, Kristiania.
548.464.Fredrikke Borchenius
465.393.
Wilhelm Koren Borchenius
     Læge.227

Gift _____med

S. Smith

Børn af Wilhelm Koren Borchenius og S. Smith:

549.465.Hildur Borchenius
550.465.Helga Borchenius
551.465.Signe Borchenius
552.465.Valborg Borchenius
553.465.Alvilde Borchenius
554.465.Aksel Borchenius
466.393.
Thrine Borchenius

Gift _____med

Stenersen
     Prost.227

Børn af Thrine Borchenius og Stenersen:

555.466.Jonas Borchenius Stenersen
556.466.Laurits Borchenius Stenersen
467.397.
Johan Kristoffer Heideman Heitman
Født 1763295.
Død 1763, Død 7 uker gammel.295.
468.397.
Daniel Pheiffins Tønder Heitman
Født 1765295.
Død 1765, Død som spedbarn.295.
469.397.
Jørga Katrine Heitman
Født 1766295.
Død 1766, død 6 uker gml.295.
470.397.
Jens Egede Heitman
Født 1767296.
Død 1767, død 5 uker gml.296.
471.397.
Jørgen Kiærgaard Heitman
Født 1768295.
Død 1768, død som spedbarn.295.
472.397.
Sofia Amalie Tønder Heitman
Født 1770295.
Død 1770, 8 uker gml.295.
473.397.
Danilken Heitman
Født 1771295.
Død 1772295.
474.397.
Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.295.
Død 1812295.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.272 med

Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.272, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.297,272.
Død efter 1812.
     Datter af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.

[Gift 1° med Hans Joensen Har (24 jul. 1754 - mai 1801); Gift 2° 8 dec. 1796 med Hans Henrik Heitmann (1774 - 1812)].

Børn af Hans Henrik Heitmann og Ingeborg Sofia Hveding:

557.474.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
475.397.
Jakob Faber Heitman
Født 1776295.
Død 1777295.
476.398.
___________
Født 1763.
Død 1772.
     I 1772 blir Andreas Kiergaards "pigebarn", 9 år gml. gravlagt i Lenvik kirkegård. Muligvis er hun et fosterbarn til Andreas Kiergaard. I manntallet 1770 har Andreas Kiergaard fosterbarna: Hedevich Jonsdatter, Anders Eliassen og Ingeborg Hansdatter.
477.398.
Martinus Andreasen
Født _____, Hanes274, døbt 16 sep. 1770, Lenvik kirke274.
478.398.
Sophia Amalia Kiergaard
Døbt 14 okt. 1770, Lenvik kirke274.
479.398.
Sophia Amalia Tønder Kiergaard
Døbt 8 apr. 1773, Lenvik kirke274.
480.398.
Eric Kiergaard
Født 1774, Gibostad, Lenvik., døbt 29 jan. 1775, Lenvik kirke274.
Død 8 jan. 1838, Eggøy, Lenvik..

Gift 5 nov. 1805 med

Karen Ingebrigtsdatter
Født 1780.
481.398.
Jørgen Kiergaard
Døbt 21 jun. 1778, Lenvik kirke274.
482.399.
Erich Sidenius Kiergaard
Døbt 1 sep. 1771, Lenvik kirke274.
483.400.
Sophia Amalia Jensdatter
Døbt 16 sep. 1770, Lenvik kirke274.
484.400.
Anne Sophie Jensdatter
Døbt 15 okt. 1775, Lenvik kirke274.
485.400.
Ovidia Rachel Homle Jensdatter
Døbt 7 jun. 1778, Lenvik kirke274.
486.400.
Sidsele Katrine Tønder Jensdatter
Døbt 25 aug. 1782, Lenvik kirke274.
487.401.
Anne Jakobsdatter Winther
Født _____, Nordstraumen, Sørreisa.298, døbt 26 sep. 1762, Lenvik kirke274.
Død 1833, Olderen, Lenvik..

Gift 1783298 med

Hans Ingebrikt Christophersen
Født 1755, Sandvik, Lenvik..
Død 1818, Olderen, Lenvik..
     Sandvik, Lenvik.298
488.401.
Signild Maria Jakobsdatter Winther
Født 1764, Nordstraumen, Sørreisa.298.

Gift 1788298 med

Jakob Winther Olsen
Født _____, Sørstraumen, Sørreisa.298.
     Skogen, Lenvik.298
489.401.
Karen Jakobsdatter Winther
Født 1766, Nordstraumen, Sørreisa.298.

Gift 1788299 med

Henrik Sørensen
     Søn af Søren Henriksen og Anne Bårdsdatter.
     ? GÆT - Muligvis søn af Søren Henriksen på Vika, Tranøy ?
     Vika, Tranøy.300

Børn af Karen Jakobsdatter Winther og Henrik Sørensen:

558.489.Jakobina Maria Winther Henriksdatter, f. 1789, d. 1858
559.489.Søren Henriksen
560.489.Sedenius Martin Henriksen, f. 1797, d. 1876
490.401.
Peder Tønder Jakobsen Winther
Født 1769, Nordstraumen, Sørreisa.298.
Død 9 apr. 1804, Nordstraumen, Sørreisa..
     Nordstraumen, Sørreisa.298

Gift 1795298 med

Berit Helene Jonsdatter
Født 1773, Bakkejord..
491.401.
Jørgen Severin Jakobsen Winther
Født 1771, Nordstraumen, Sørreisa.298.
Død 1776298.
492.401.
Jakob Jakobsen Winther
Født 1773, Nordstraumen, Sørreisa.298.
Død 1857, Nordstraumen, Sørreisa.301.

Gift 1803 med

Anne Simonsdatter
Født 1779301.

Børn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter:

561.492.Simon Jakobsen Winther, f. 1809, d. 1860
493.401.
Jørgine Jakobsdatter Winther
Født 1777, Nordstraumen, Sørreisa..

Gift 1801298 med

Peder Kornelius Johnsen
     Smørsgård, Sørreisa.298
494.401.
Jørgen Olai Jakobsen Winther
Født 1781, Nordstraumen, Sørreisa.298.
Død 1868, Nordstraumen, Sørreisa.298.

Gift 1805298 med

Marit Mortensdatter
Født 1776.
Død 1840.
495.401.
Andreas Kornelius Jakobsen Winther
Født 1785, Nordstraumen, Sørreisa.298.
Død 1785298.
496.401.
Andreas Tønder Jakobsen Winther
Født 1788, Nordstraumen, Sørreisa.298.
Død 1793298.
497.403.
Niels Enoch Olsen Stadt
Døbt 11 feb. 1776, Lenvik kirke274.
498.403.
Petrika Cathrina Olsdatter Stadt
Døbt 22 apr. 1777, Lenvik kirke274.

Gift 1799 med

Tarald Arntsen
Født 1742, Bukskind, Lenvik.
499.403.
Niels Olsen Stadt
Døbt 25 okt. 1778, Lenvik kirke274.
500.403.
Ane Birgitha Olsdatter Stadt
Døbt 28 feb. 1780, Lenvik kirke274.

Gift 16 nov. 1802 med

Stephanus Heiberg Hvitfeldt
Født 1784.
     Søn af Ole Olsen Hvidtfeldt og Ingeborg Christophersdatter.
501.403.
Ole Olsen Stadt
Døbt 28 sep. 1781, Lenvik kirke274.

Gift 8 okt. 1802, Lenvik med

Maren Margrete Jørgensdatter
Døbt 24 sep. 1775, Lenvik kirke274.
Død 8 mai 1831, Vang, Lenvik.
     Datter af Jørgen Henrichsen Høegh og Maria Nilsdatter.
502.403.
Abigael Andrea Olsdatter Stadt
Født 1787, Vang, Lenvik.

Gift 17 dec. 1807 med

Hans Fredrich Christian Olsen Hvidtfeldt
Døbt 25 jul. 1779, Lenvik kirke274.
Død 1854, Grasmyr, Lenvik.
     Søn af Ole Olsen Hvidtfeldt og Ingeborg Christophersdatter.

Generation 15.

503.406.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 1773302,213.
     Ved militæret.303
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.213

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 1774304,213.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

562.503.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
563.503.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
504.406.
Christian Munck Holst
Født omkring 1787305,213.
     Ved militæret (Kaptein).303
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.213
505.416.
Johan Ludvig Heiberg
Født 17914.
Død 18604.
     Digter. Skrev bl.a. "Elverhøj". Chef for Det kgl. Teater 1849-56.4

Gift 18314 med

Johanne Luise Pätges
Født 18124.
Død 18904.
     Var i 1864 Københavns mest fejrede skuespillerinde. Betydelige kulturhistorisk interesse har hendes memoirer i 4 bind: "Et Liv Genoplevet i Erindringen".4
506.417.
Søren Johan Heiberg
Født 18104.
Død 18714.
     Døvstummelærer.4
507.419.
Hans Smith Mørch
Født 1820151.
Død 1887151.
     Han antok morfarens slektsnavn Mørch og hans etterkommere lever enda på Hestad (i Brønnøy).151
508.424.
Johanne Sofie Normann
Født 21 aug. 1818, Sørfold284.
Død 22 dec. 1910, Kristiania284.

Gift 7 jul. 1846, Rørstad, Folda284 med

Nicolai Castus Berner
Født 22 mai 1812, Kristiania284.
Død 12 nov. 1887, Kristiania284.
509.424.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825286.
Død 18 okt. 1897286.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.286

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830286.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann:

564.509.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
565.509.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
566.509.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
567.509.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
510.425.
Johan Bernhardus Ellingsen
Født 22 jul. 1829, Liland, Ofoten.306.
Død 6 sep. 1901, Oslo.306.

Gift _____med

Ida Sofie Døscher
Født 15 jul. 1846, Steine i Bø, Vesterålen.306.
Død _____, Oslo.306.
     Datter af Hans Døscher og Sofia Elisabeth Lange.

Børn af Johan Bernhardus Ellingsen og Ida Sofie Døscher:

568.510.Hallfrid Ellingsen, f. 1872
569.510.Sigrid Ellingsen, f. 1875
570.510.Fritz Ellingsen, f. 1878
511.425.
Barbara Dorothea Ellingsen
Født 8 okt. 1831, Liland, Ofoten.306.
Død 8 nov. 1887306.

Gift 28 nov. 1860306 med

Paul Johnsen Hovde
Født 16 apr. 1830, Ørsta, Sunnmøre.306.
Død 22 apr. 1872, Liland, Ofoten.306.
     Bonde. Dei seier han var den første postopnar på Liland. Inni mellom sine andre gjeremål dreiv han og smedhandverket.306

Børn af Barbara Dorothea Ellingsen og Paul Johnsen Hovde:

571.511.Karen Hovde
572.511.Pauline Hovde
573.511.John Hovde
574.511.Ellen Hovde
575.511.Anna Hovde
576.511.Margrete Hovde
512.431.
Jonas Falch
     Telegrafist, Hemnes.291
513.434.
Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen
Født 1829, Vaagens pg.293.
Død 7 apr. 1899293.

Gift 22 okt. 1857, Lødingen.293 med

Eilert Hagerup Krog
Født 21 jul. 1825307.
Død 13 jan. 1903307.
     Søn af Jens Krog og Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind.

Børn af Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen og Eilert Hagerup Krog:

577.513.Jens Pedro Krog, f. 1859
578.513.Gjertrud Marie Krog, f. 1862
579.513.Marta Anna Krog, f. 1863
580.513.Elise Petra Krog, f. 1865
581.513.Kristofa Eleonore Krog, f. 1866
582.513.August Herman Krog, f. 1869
583.513.Egil Halfdan Krog, f. 1872
514.441.
Johan Christopher Holck
Født 5 sep. 1825.
Død 27 apr. 1899.
     Sognepræst til Vor Frelser Kirke i København.159

Gift _____med

Thyga Elisabeth Thaning
Født 14 jun. 1826.
Død 8 dec. 1913.

Børn af Johan Christopher Holck og Thyga Elisabeth Thaning:

584.514.Søren Hagerup Holck
585.514.Vilhelm Thaning Holck, f. 1856
586.514.Johan Christopher Holck
587.514.Axel Nicolai Holck, f. 1863
515.443.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.111
516.451.
Andreas Naryrenius Mechlenborg
Født 1867222.
517.451.
Johannes Andreas Mechlenborg
Født 1870222.
518.451.
Jens Bernhard Mechlenborg
Født 1872222.
519.451.
Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg
Født 1879222.
520.453.
Elling Martinus Bernhard Mechlenborg
Født 1887222.
521.453.
Ole Martin Hagerup Dahl Mechlenborg
Født 1889222.
522.456.
Charlotte Amalie Mechlenborg
Født 12 feb. 1876171.
523.456.
Hansine Emilie Mechlenborg
Født 2 feb. 1878171.
524.456.
Amenta Elise Mechlenborg
Født 11 jan. 1880171.
525.456.
Emil Johan Monrad Mechlenborg
Født 8 jul. 1882171.
526.459.
Nicoline Christine Mechlenborg
527.459.
Helga Amanda Mechlenborg
528.459.
Johan Andreas Zahl Mechlenborg
529.460.
Carl Mechlenborg
Født 1896268.
530.460.
Thora Johanne Mechlenborg
Født omkring 1898268.
531.460.
Arne Erik Mechlenborg
Født omkring 1900268.
532.462.
Maren Marie Thomasen
Født 1867269.
Død 1875269.
533.462.
Christine Jørgine Thomasen
534.463.
Inga Jensine Hartvigsen Schjelderup
Født 1879, Fiskevåg i Saltdal269.
Død 1884, Fiskevåg i Saltdal269.
535.463.
Julie Anette Hartvigsen Schjelderup
Født 30 mar. 1881, Fiskevåg i Saltdal269.
Død _____269.

Gift _____med

Jan Olai Mikalsen
536.463.
Henriette Johanna Hartvigsen Schjelderup
Født 22 sep. 1882269.
Død _____269.

Gift _____med

Johan Pedersen Næstby
537.463.
Inga Christine Hartvigsen Schjelderup
Født 10 sep. 1884269.

Gift _____med

Edvin Drage
538.463.
Anna Jesone Hartvigsen Schjelderup
Født 20 mai 1886269.

Gift _____med

O. B. E. Olsen
539.463.
Kristine Enilie Hartvigsen Schjelderup
Født 25 jan. 1888269.
Død _____269.

Gift _____med

Sjønning Medby
540.463.
Anne Marie Hartvigsen Schjelderup
Født 14 jan. 1889269.
Død 1890269.
541.463.
Lydia Birgitte Hartvigsen Schjelderup
Født 14 jan. 1890269.
Død _____269.

Gift _____med

Magnus Nylend
542.463.
Johan Hartvigsen Schjelderup
Født 24 okt. 1891269.
Død 1897269.
543.463.
Anne Marie Hartvigsen Schjelderup
Født 30 jun. 1893, Os i Saltdal269.
Død _____269.

Gift 1° 11 jun. 1911, Os i Saltdal269 med

Ingvald Georg Hansen
Født 25 jan. 1891, Fagermo i Sulitjelma269.
Død 11 mai 1921, Fagerli i Sulitjelma269.
     Søn af Olaus Hansen og Anne Birgithe Pedersen.

Gift 2° _____med

Johan Iversen

Børn af Anne Marie Hartvigsen Schjelderup og Ingvald Georg Hansen:

588.543.Hartvig Schjelderup Hansen, f. 1911
589.543.Asbjørg Oline Hansen, f. 1913, Sulitjelma, d. _____
590.543.Margith Petrine Hansen Schjelderup, f. 1915, Sulitjelma
591.543.Peder Johan Schjelderup Hansen, f. 1917, Sulitjelma
592.543.Inger Henie Hansen, f. 1921
544.463.
Peder Martin Hartvigsen Schjelderup
Født 1895269.
Død 1914269.
545.463.
Jens Andreas Hartvigsen Schjelderup
Født 1897269.
Død _____269.

Gift _____med

Olga Marie
546.464.
Laurits Borchenius
     Læge. Ugift.271
547.464.
Marie Therese Louise Borchenius
Født 3 jul. 1831, Nes.271.
Død 8 feb. 1859, Kristiania.271.

Gift _____med

Hans Christopher Ingier Fabritius
Født 10 sep. 1827, Kauserød i Ullensaker.271.
     Søn af Hans Urban W. Fabritius og Anna Ursula Ingier.
     Sorenskriver.271

Børn af Marie Therese Louise Borchenius og Hans Christopher Ingier Fabritius:

593.547.Therese Borchenius Fabritius, f. 1859, Kristiania.
548.464.
Fredrikke Borchenius

Gift _____med

Axel Sophus Guldberg
Født 1838271.
Død 1913271.
     Søn af Carl August Guldberg.
     Norsk matematiker, realkandidat 1863, adjunkt i Danmark, 1865 overlærer i Stavanger, dr. philos 1867, samme år lærer i matematikk ved krigsskolen. I årene 1874-1884 forstander for tegneskolen, siden 1874 medlem av Enkekassens direksjon. Guldberg er forfatter av avhandlinger over ligninger og av matematiske lærebøker.271

Børn af Fredrikke Borchenius og Axel Sophus Guldberg:

594.548.Alf Victor Emanuel Guldberg, f. 1866
595.548.Sigrid Guldberg
549.465.
Hildur Borchenius
     Ugift.227
550.465.
Helga Borchenius

Gift _____med

Hofgaard
     Proprietær.227

Børn af Helga Borchenius og Hofgaard:

596.550.Sofie Hofgaard
597.550.Marie Hofgaard
551.465.
Signe Borchenius
     Ugift.227
552.465.
Valborg Borchenius
     Ugift.227
553.465.
Alvilde Borchenius
     Ugift.227
554.465.
Aksel Borchenius

Gift _____med

Mathilde Mortensen

Børn af Aksel Borchenius og Mathilde Mortensen:

598.554.Wilhelm Borchenius
599.554.Harriet Borchenius
600.554.Sofus Borchenius
555.466.
Jonas Borchenius Stenersen
     Assessor.227

Gift _____med

Hanna Krogh

Børn af Jonas Borchenius Stenersen og Hanna Krogh:

601.555.Andreas Stenersen
602.555.Fredrik Stenersen
603.555.Johannes Stenersen
556.466.
Laurits Borchenius Stenersen
     Professor.227

Gift _____med

Agnes Hallaner

Børn af Laurits Borchenius Stenersen og Agnes Hallaner:

604.556._____
557.474.
Kristen Hartvig Hveding Heitmann
Født 27 mai 1799, Holm i Dyrøy.308.
Død 8 apr. 1839308.
     Konf. 1816.308
     Han var einaste barnet i ekteskapet, tok over farsgarden Holm (Dyrøy) og arbeidde som bonde og skipper der til han døydde. Han kom bort på sjøen utfor Svolvær.308
     12 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 1828309,310 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.308.
Død 1866311.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.310

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter:

605.557.Ovidia Elisabeth Heitmann, f. 1827, d. 1827
606.557.Karen Hagerup Heitmann, f. 1829, d. 1907
607.557.Hansine Henriette Heitmann, f. 1830
608.557.Magdalene Jonethe Heitmann, f. 1835, d. 1836
558.489.
Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 1789312.
Død 1858312.

Gift 1815312 med

Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 1792312.
Død 1865312.
     Søn af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Børn af Jakobina Maria Winther Henriksdatter og Gotlieb Fredrik Jakobsen:

609.558.Birgitte Kirstine Gotlibsdatter, f. 1816, d. 1898
559.489.
Søren Henriksen
     Halvorsli, Tranøy.313

Gift _____314med

Karen Anna Olsdatter

Børn af Søren Henriksen og Karen Anna Olsdatter:

610.559.Karen Winther Sørensdatter, f. 1838, d. _____
560.489.
Sedenius Martin Henriksen
Født 1797312.
Død 1876312.
     Gottesjord, Sørreisa.312

Gift 1828312 med

Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 1804312.
Død 1880312.
     Datter af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
561.492.
Simon Jakobsen Winther
Født 1809315.
Død 1860315.
     Solberg, Sørreisa.315
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 1840315 med

Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 1816312.
Død 1898315.
     Datter af Gotlieb Fredrik Jakobsen og Jakobina Maria Winther Henriksdatter.

Generation 16.

562.503.
Theodorus Bergman Holst
Født omkring 1798316,213.
563.503.
Christian Wilhelm Holst
Født omkring 1799317,213.
564.509.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858286.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858286.
Død 8 jan. 1922286.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.286
565.509.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860286.
Død 1897286.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.286
566.509.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863286.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870318.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm:

611.566.Jakob Normann
612.566.Karsten Normann
613.566.Sverre Normann
567.509.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867286.
Død 1889, Amerika.286.
     Ugift.286
568.510.
Hallfrid Ellingsen
Født 1872306.

Gift _____med

Hermann Drop Johnsen
     Kopist i statsrevisjonen.306
569.510.
Sigrid Ellingsen
Født 1875306.
     Arbeidde i «Intelligenssedlene», Oslo.306
570.510.
Fritz Ellingsen
Født 1878306.
     Bygningsteknikar. Oslo.306
571.511.
Karen Hovde
     Eig [med Pauline] Hovdes Hotell på Liland. Ugift.306
572.511.
Pauline Hovde
     Eig [med Karen] Hovdes Hotell på Liland. Ugift.306
573.511.
John Hovde
     Bonde på Liland.306

Gift _____med

Sigrid Holm
574.511.
Ellen Hovde
     Lærarinna. Gift med lensmann Olsen Dverberg.306
575.511.
Anna Hovde
     Forretningsdrivande i Narvik. Ugift.306
576.511.
Margrete Hovde

Gift _____med

Oluf Agersborg
     Bonde på Torstad.306
577.513.
Jens Pedro Krog
Født 1859293.
     Ble handelsmann på Tranø, Hammerø. [6 barn, de 4 første f. på Offersøy,293

Gift _____293med

Christine Emelie Jæger
578.513.
Gjertrud Marie Krog
Født 1862293.

Gift 1901293 med

Bernhard Norman
     Handelsmann. Næsberget, Hamarøy.293
579.513.
Marta Anna Krog
Født 4 dec. 1863293.

Gift 8 jun. 1892293 med

Oskar Anton Laurits Brun
Født 1865, Hammerfest ?293.
     Telegr. ass.293
580.513.
Elise Petra Krog
Født 5 jul. 1865293.

Gift _____293med

Hans Heggelund Larsen
Født 20 jul. 1865319.
     Offersøy, Lødingen.293
581.513.
Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866293.

Gift 18 jul. 1891293 med

Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.320.
     Søn af Johan Johansen Rüsing og Christine Hansine Krog.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.321

Børn af Kristofa Eleonore Krog og Johan Henrik Johansen Rüsing:

614.581.Marthinus Johansen Rüsing, f. 1892, Bø.
615.581.Johan Johansen Rüsing, f. 1894, Lødingen.
616.581.Eilert Johansen Rüsing, f. 1895, Hadsel.
617.581.Gunnar Johansen Rüsing, f. 1897, Hadsel.
618.581.Hanna Johansen Rüsing, f. 1899, Hadsel.
619.581.Hagar Johansen Rüsing, f. 1900, Hadsel.
582.513.
August Herman Krog
Født 1869293.
     Tannlege i Trondheim.293
583.513.
Egil Halfdan Krog
Født 24 aug. 1872322,293.
     Ble gift med Lina Jæger - flyttet til Oslo.293
     Ved Ft. 1900 bodde Egil og Lina hos hans far på br. nr. 1 [Øyen, Lødingen]. Egil var handelsfullmektig i farens forretning. Bruk nr. 11 "Solheim" (4 øre) ble utskilt fra br. nr. 1 i 1904. I Matr. 1907 er (enken) Lina Krog ført som «eier og/eller bruker her». - Hun flyttet senere til Oslo med sin sønn Edgar.323

Gift _____293med

Lina Jæger
Født 15 jul. 1873, Rødø.323.

Børn af Egil Halfdan Krog og Lina Jæger:

620.583.Edgar Krog
584.514.
Søren Hagerup Holck
     Provst i Brønshøj.
585.514.
Vilhelm Thaning Holck
Født 25 jun. 1856.
     Arkitekt. Inspektør ved Frederiksborg-Museet.159

Gift _____med

Marie Wedell-Wedellsborg
Født 4 feb. 1871.
Død _____.
     Baronesse.

Børn af Vilhelm Thaning Holck og Marie Wedell-Wedellsborg:

621.585.Povl Holck, f. 1892
622.585.Jørgen Holck, f. 1894
623.585.Else Holck
586.514.
Johan Christopher Holck
     Sognepræst i Nakskov.
587.514.
Axel Nicolai Holck
Født 30 jan. 1863.
     Statistiker. Kunsthistoriker.
     Amtsforvalter i Maribo.159

Gift _____med

Ida Charlotte Thorlakson
Født 1 mai 1872.
     Datter af Grimur Carl Christian Thorlakson og Elisabeth Weide Engholm.

Børn af Axel Nicolai Holck og Ida Charlotte Thorlakson:

624.587.Tove Holck, f. 1895
588.543.
Hartvig Schjelderup Hansen
Født 25 dec. 1911269.
589.543.
Asbjørg Oline Hansen
Født 12 okt. 1913, Sulitjelma269.
Død _____, Høylandet, Nord-Trøndelag269.

Gift _____med

Toralf Lunde
590.543.
Margith Petrine Hansen Schjelderup
Født 25 okt. 1915, Sulitjelma269.

Gift _____269 med

Kåre Ottar Sørensen
Født 23 jun. 1910, Mosti i Vatnbygd269.
Død _____269.
     Søn af Søren Marcelius Sørensen og Karen Birgitte Olesdatter Olsen.

Børn af Margith Petrine Hansen Schjelderup og Kåre Ottar Sørensen:

625.590.Odd Sørensen Schjelderup, f. _____
626.590.Anne Marie Sørensen, f. _____
627.590.Stig Ivan Sørensen, f. _____
591.543.
Peder Johan Schjelderup Hansen
Født 14 mai 1917, Sulitjelma269.

Gift _____269 med

Harriet Kristine Hansen
592.543.
Inger Henie Hansen
Født 1921269.
593.547.
Therese Borchenius Fabritius
Født 17 jan. 1859, Kristiania.271.

Gift 23 jul. 1878, Kristiania.271 med

Morten Henrik Magnus
Født 12 jul. 1847, Kristiania.271.
     Premiærløitnant, senere oberstløitnant.271

Børn af Therese Borchenius Fabritius og Morten Henrik Magnus:

628.593._____, f. 1879, Kristiania.
594.548.
Alf Victor Emanuel Guldberg
Født 1866271.
     Matematiker, realkand. 1892 universitesstipendiat 1895, dr. philos. 1895, lærer i matematikk og mekanikk ved krigsskolen og den militære høiskolen siden 1903, dosent ved Universitetet i 1908, professor 1913. Fra 1902 medlem av direksjonen i den Norske Livrenteforrening. Han har skrevet en rekke matematiske avhandlinger, som vesentlig behandler differential- og differensligninger.271

Gift _____med

Anne Elisabeth Dalhoff
     Datter af N. C. Dalhoff.

Børn af Alf Victor Emanuel Guldberg og Anne Elisabeth Dalhoff:

629.594.Estrid Guldberg
630.594.Rigmor Guldberg
631.594.Eilif Guldberg
632.594.Arvid Guldberg
633.594.Sven Guldberg
634.594.Per Guldberg
595.548.
Sigrid Guldberg
     Ugift. Da hennes oldemor var født Rafn er hun meget interessert i Rafn-ættens historie.227
596.550.
Sofie Hofgaard

Gift _____med

Victor Sidem
597.550.
Marie Hofgaard

Gift _____med

J. Hjort
     Læge.227
598.554.
Wilhelm Borchenius
     Ugift.227
599.554.
Harriet Borchenius

Gift _____med

J. Swensen

Børn af Harriet Borchenius og J. Swensen:

635.599._____
636.599._____
600.554.
Sofus Borchenius

Børn af Sofus Borchenius og _____:

637.600.Otto Rafn Borchenius
601.555.
Andreas Stenersen
     Ugift. Død.227
602.555.
Fredrik Stenersen
     Kaptein.227

Børn af Fredrik Stenersen og _____:

638.602._____
639.602._____
640.602._____
641.602._____
603.555.
Johannes Stenersen
     Sorenskriver.227

Gift _____med

Rigmor Hallager

Børn af Johannes Stenersen og Rigmor Hallager:

642.603._____
604.556.
___________
605.557.
Ovidia Elisabeth Heitmann
Født 1827310.
Død 1827310.
     Død to dager gml.310
606.557.
Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 1829286.
Død 1907310.

Gift 1846318 med

Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.324,325.
Død 1880310.
     Søn af Jørgen Jacobsøn og Martha Cathrine Larsdatter.
     Frå Mo i Rana.286
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

[Gift 1° 1846 med Karen Hagerup Heitmann (5 apr. 1829 - 1907); Gift 2° med Anne Marie Nikolaisdatter].

Børn af Karen Hagerup Heitmann og Jørgen Johan Jørgensen Strøm:

643.606.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. _____
644.606.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
645.606.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
646.606.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
647.606.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
648.606.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
649.606.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. _____
650.606.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
651.606.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. _____
652.606.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. _____
653.606.Albert Johan Strøm, f. 1869
654.606.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870
607.557.
Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830286.

Gift _____med

Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825286.
Død 18 okt. 1897286.
     Søn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.286

Børn af Hansine Henriette Heitmann og Jacob Andreas Parelius Normann er vist under Jacob Andreas Parelius Normann (nr. 509).

608.557.
Magdalene Jonethe Heitmann
Født 1835310.
Død 1836310.
609.558.
Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 1816312.
Død 1898315.

Gift 1840315 med

Simon Jakobsen Winther
Født 1809315.
Død 1860315.
     Søn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter.
     Solberg, Sørreisa.315
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.
610.559.
Karen Winther Sørensdatter
Født 1838326.
Død _____326.

Gift 1° 1861326 med

Hans Kristian Olsen
Født 1838326.
Død 1875326.
     Hemmingsjord i Sørreisa.

Gift 2° 1876327 med

Jens Andreas Svendsen
Født 1835327.
Død 1907327.
     Hemmingsjord, Sørreisa.

Generation 17.

611.566.
Jakob Normann
612.566.
Karsten Normann
613.566.
Sverre Normann
614.581.
Marthinus Johansen Rüsing
Født 1892, Bø.321.
615.581.
Johan Johansen Rüsing
Født 1894, Lødingen.321.
616.581.
Eilert Johansen Rüsing
Født 1895, Hadsel.321.
617.581.
Gunnar Johansen Rüsing
Født 1897, Hadsel.321.
618.581.
Hanna Johansen Rüsing
Født 21 mar. 1899, Hadsel.321.
619.581.
Hagar Johansen Rüsing
Født 29 apr. 1900, Hadsel.321.
620.583.
Edgar Krog
621.585.
Povl Holck
Født 1 dec. 1892.
     Formand for Invalideforsikringsraadet.

Gift _____med

Ellen Agnete Salskov Iversen
Født 18 mar. 1894.

Børn af Povl Holck og Ellen Agnete Salskov Iversen:

655.621.Gunver Holck, f. 1918
656.621.Claus Holck, f. 1919
657.621.Merle Holck, f. 1922
658.621.Flemming Holck, f. _____
622.585.
Jørgen Holck
Født 12 jul. 1894.
     Cand. theol. Bibliothekar.

Gift _____med

Astrid Ingeborg Flemmer

Børn af Jørgen Holck og Astrid Ingeborg Flemmer:

659.622.Hans Holck, f. _____
660.622.Niels Holck, f. _____
623.585.
Else Holck

Gift _____med

Arne Fog
     Dommerfuldmægtig.

Børn af Else Holck og Arne Fog:

661.623.Johannes Holck, f. 1924
662.623.Per Holck, f. _____
624.587.
Tove Holck
Født 2 mar. 1895.

Gift _____med

Jens Christiansen
     Dommerfuldmægtig.

Børn af Tove Holck og Jens Christiansen:

663.624.Axel Holck, f. 1922
664.624.Jørgen Holck, f. 1924
625.590.
Odd Sørensen Schjelderup
Født _____269.

Gift _____269 med

Inger Lisbet Brendengen
Født _____269.
     Datter af Håkon Brendengen og Ingrid Mathilde Engebretsen.

Børn af Odd Sørensen Schjelderup og Inger Lisbet Brendengen:

665.625.Mads Ketil Sørensen Schjelderup, f. _____
666.625.Ingvil Sørensen Schjelderup, f. _____
626.590.
Anne Marie Sørensen
Født _____269.

Gift _____269 med

Sverre Donald Solheim
627.590.
Stig Ivan Sørensen
Født _____269.

Gift _____269 med

Liv Astrid Olsen
628.593.
___________
Født 4 jun. 1879, Kristiania.271.
629.594.
Estrid Guldberg
     Læge.271
630.594.
Rigmor Guldberg
     Sykepleierske.271
631.594.
Eilif Guldberg
     Løitnant.271
632.594.
Arvid Guldberg
     Agronom.271
633.594.
Sven Guldberg
     Stud. akt.271
634.594.
Per Guldberg
635.599.
___________
636.599.
___________
637.600.
Otto Rafn Borchenius
638.602.
___________
639.602.
___________
640.602.
___________
641.602.
___________
642.603.
___________
643.606.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 1846286.
Død _____318.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 1876318 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.318.
Død _____318.
     Oppvokst på Hals.318
644.606.
Jørgen Martin Strøm
Født 1848318.
Død 1848318.
645.606.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 1850286.
Død 1913, Amerika.286.

Gift 1881318 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.286
     Utvandra til Amerika i 1893.318
646.606.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1853318.
Død 1857318.
647.606.
Berntine Johanna Strøm
Født 1855318.
Død 1857318.
648.606.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858286.
Død 8 jan. 1922286.
     Ingen born.286

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858286.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
649.606.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 1861328,286.
Død _____318.

Gift 1883318 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.318.
     Bosatt i Dyrøyhamn.318
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.286
650.606.
Regine Hansine Strøm
Født 1861318.
Død 1862318.
651.606.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 1864286.
Død _____318.
     Jordmor.286

Gift 1897318 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.318.
Død _____286.
     Bosatt på Framnes.318
652.606.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1866318.
Død _____318.

Gift 1905318 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.318.
Død _____318.
653.606.
Albert Johan Strøm
Født 1869318.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.318

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 1871318.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

667.653._____
668.653._____
669.653._____
670.653._____
654.606.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870318.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863286.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann er vist under Laurits Ingvard Bredal Normann (nr. 566).


Generation 18.

655.621.
Gunver Holck
Født 26 jun. 1918.
656.621.
Claus Holck
Født 16 nov. 1919.
657.621.
Merle Holck
Født 31 mai 1922.
658.621.
Flemming Holck
Født _____329.

Gift _____med

Hanne

Børn af Flemming Holck og Hanne:

671.658.Anne Louise Holck, f. _____
672.658.Mads Wilhelm Holck, f. _____
673.658.Jakob Povl Holck
659.622.
Hans Holck
Født _____.
660.622.
Niels Holck
Født _____.
661.623.
Johannes Holck
Født 12 mai 1924.
662.623.
Per Holck
Født _____.
663.624.
Axel Holck
Født 21 jul. 1922.
664.624.
Jørgen Holck
Født 7 apr. 1924.
665.625.
Mads Ketil Sørensen Schjelderup
Født _____269.
666.625.
Ingvil Sørensen Schjelderup
Født _____269.
667.653.
___________
668.653.
___________
669.653.
___________
670.653.
___________

Generation 19.

671.658.
Anne Louise Holck
Født _____329.
672.658.
Mads Wilhelm Holck
Født _____329.

Gift _____329med

Annette Lillesø
Født _____329.

Børn af Mads Wilhelm Holck og Annette Lillesø:

674.672.Caroline Emilie Holck, f. _____
675.672.Julie Maria Holck, f. _____
676.672.Frederik Harald Holck, f. _____
673.658.
Jakob Povl Holck

Gift _____329med

Mikala Vasehus Madsen
Født _____329.

Børn af Jakob Povl Holck og Mikala Vasehus Madsen:

677.673.Anna-Sofie Vasehus Holck, f. _____

Generation 20.

674.672.
Caroline Emilie Holck
Født _____329.
675.672.
Julie Maria Holck
Født _____329.
676.672.
Frederik Harald Holck
Født _____329.
677.673.
Anna-Sofie Vasehus Holck
Født _____.

Kilder og Noter
1Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 25
2Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 42
3Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 170
4Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 631
5Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87)
68 Børn, se videre i Knud Gether's bog.
7Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 216
8Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 19
9Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 24
10Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 20
11Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 22
12Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 385
13Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 46
14Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 89
15Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 90
16Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 25
17Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 102
18Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 25-26
19Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 497
20Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235 note 2
21Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 47
22Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
23PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235 note 2
24Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
25S.T.Dahl, Geistligheten s. 218, skriver at han døde 1677.
26Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50
27Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 61
28Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 91
29Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 97
30Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 319
31Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 103
32Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 104
33IGI - http://www.familysearch.com
34Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):273 (Tab. I)
35Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 623
36Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 623, 630
37Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 624
38Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 625
39Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 624-626
40Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 458
41Skifte fra 19. juni til 4. juli 1678
42Høibo skriver i sin bog om slekten Falch ca. 1646.
43Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 167
44Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
45Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
46Nevnes ved halvsøsterens skifte 8. april 1717.
47Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
48Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 62
49Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 255 note 65
50Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 218
51Sv.Aa.Mørkvig skriver at han er født 4. okt. 1638.
522den Juledag 1644
53Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
54Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 330
55Årstallet 1645 efter et håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
56Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 429
57Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 296. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
58Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:?
59Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:49
60Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 98
61Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 235. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
62Skifte 23. mar. 1688
63Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
64Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
65Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 105
66Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 107
67Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 453
68Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 108
69Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 630
70Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 314
71Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 389
7214 år ved farens skifte 13. okt. 1691.
73Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 318. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
74Fornemt dødsbo
75Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 9. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
76Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306-307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
77Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
78Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 8. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
79Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
80Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:45
81Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 392
82Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 632
83Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega" skriver 1. okt. 1664.
84Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 67
85Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
86Trolovede 4. sep. 1687 på Åsgård
87Faren 53 og Moren 46 ved hendes fødsel.
88Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
89E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
90Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 65
91Alf Collett: Stamtavle over familien Myhlenphort (1883-84)
92Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 66
93Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
94Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
95Dette kan ikke være rigtigt hvis hun senere er blevet gift med handelsmann Morten Resen på Langnes.
96Barnløst
97Trykfejl 1710
98Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 87
99Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251
100Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
101Bernhoft, s. 142
102Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
103Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
104Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
105S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 177
106Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 69, 88
107Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
108PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 82
109Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 48-49
110Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
111Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
112Domini Jubilate (3die søndag efter påske) år 1762, 87 år gl.
113Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Lurøy:323
11422 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
115Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 106
11621 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
117Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 220.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
118Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 33
119Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 86. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
12019 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
121Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
122S.T.Dahl skriver at hun er døbt på denne dag - altså ikke født.
123Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 106
124formentlig født omkring 1678-1679.
125Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 110
126Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-08
127Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 111
128Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 113
129Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 112
130Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 111, 113
131Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 114
132Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 113-114
13371 1/2 Aar gl.
134F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
135Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 505
136I "Stamtavle over Slægten Horneman" sættes dødsåret til 1763.
137I "Stamtavle over Slægten Horneman" sættes dødsdagen til 19. feb. 1702.
138Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
139Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
140C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
141Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
1429 år gl. 5. aug. 1687; 20 år gl. 8. okt. 1697.
143Thomas 7 år gl. 5. aug. 1687; Jonas 17 år gl. 8. okt. 1697.
144Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 274
145Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
146Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 391
147Henning Sollied (1907-45): Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd., s. 171. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 169-201, 349-357
148Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
149Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 459
150Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 68
151Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
152Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 69
153Var 20 Aar gl. ved Folketællingen i 1701.
154Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 70
155Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
156Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
157Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
158Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 68
159PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
160Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49, 62
161Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
162S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 176
163Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
164Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
165Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
166PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 81
167Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49
168Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
16921 år gl. ved morens skifte 15. jan. 1696.
170Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 93
171Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 95
1724 år gl. ved farens skifte 5. feb. 1695.
173Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 220. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
1742½ år gl. ved farens skifte 5. feb. 1695.
17522 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
17621 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
17740 år gl.
178Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
17972 år, 7 mndr., 20 dg. gl.
180Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
181Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 106-107
18277 år gl.
183Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
184Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 325
185Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
186Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
187Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
188i barselseng.
189Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
190I "Stamtavle over Slægten Horneman" sættes dødsdagen til 7. juli 1759.
191E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
192I "Stamtavle over Slægten Horneman" er datoen 6. Juli 1713.
193Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 124
194S.T.Dahl skriver at han døde 14. okt. 1761.
195Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 125
196Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
197S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
198Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
199Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 515
200I "Slekten Bødtker" sættes fødselsåret til 1698.
201Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
202Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
203Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102-103
204Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 399
205Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002)
206Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 400
207Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 43
208Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
209Iflg. en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
210Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 19
211S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 21
212Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 180
213Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
214Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 460
215Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", skriver 28. mai 1729
216Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 67
217Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 71
218Barnløs
219Død 1724, 15 Aar gl.
220Død 1731, 20 Aar gl.
221Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. II)
222Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 94
223Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 159
224Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Rødøy:278
225Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
226Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-22
227Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-13
228Heggen og Frøland sorenskriveries skifteprotokoll nr. 11
229Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-24
230Kirkebok nr. 30 for Kristiania, 1734-1818.
231Hogne Holst , email dateret 990122.
232Iflg. epost der henviser til Erlandsen.
233Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
234Epost
235Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
236Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
237Svarer dette til 11. januar ?
238Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
239Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 401
240Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
241Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
242Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
24370 år gl.
24425 år gl.
245Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 104
246Efter farens død.
24738 år gl.
248Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. IV - "Hammond-Stammen")
249Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
250barnløst.
251? Ikke 1760 som Albertine Hauglid skriver på side 402 ?
252Jan Tuxen 25. nov. 2001 i news:no.fritid.slektsforsking.diverse, der henviser til det såkaldte "Coldevinske slektsregister fra Dønnes".
25345 år gl. ved FT 1801.
25433 år gl. ved FT 1801.
255Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
256Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
25743 år gl. ved FT 1801.
258Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 72
259Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 208
260W.Brandt "Slægten Benkestok" skriver han døde 5. juni 1831.
261Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 65
262DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
263Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 753
264Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
265Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
266Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 210
267Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 182
268Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 96
269Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
270Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
271Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-10
272Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
273Trolovet 15. juli 1762
274Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
275Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:464
276Trolovet 15. nov. 1768.
277Trolovet 4. nov. 1770. Forlovere: Aren Olsen og Nils Olsen, Buchskind.
278Trolovet 20 NOV 1768
279Trolovet 28. dec. 1761
280Trolovet 12. juli 1769. Han (Jens Borch), enkemann.
281Bjørn Flor
282Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
283Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 105
284Slektsforeningen Berner, Oslo: Berner: En norsk slekt i 300 år, s. 132
285Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 78
286Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
287Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. I:407
288Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 160
289Lødingen bygdebok skriver 25. aug. 1888.
290Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 209
291Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 64-65
292Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 66
293Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 550
294Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. I:408
295Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
296Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
297Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
298Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
299Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:38
300Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 311
301Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:98
30227 år gl. ved FT 1801.
303Hogne Holst
30426 år gl. ved FT 1801.
30513 år gl. ved FT 1801.
306Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 77
307Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
308Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
309Etter datteren Ovidia fødsel - er dette korrekt ?
310Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
311Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
312Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
313Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65,66
314Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 65, 66
315Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:337
3162 år gl. ved FT 1801.
3171 år gl. ved FT 1801.
318Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
319Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 557
320Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 569
321Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 580
322På side 562 i Lødingen bygdebok står skrevet 24. febr. 1872.
323Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 562
324Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
325Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
326Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65
327Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:66
328Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.
329Jakob Povl Holck, 2630 Taastrup, Danmark.