© 2001 Simon Ellefsen

Nansen

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Evert Nansen
Død 22 dec. 16131.
     "ærlig og velagt", Borger og Kjøbmand i Flensborg.1

Gift _____1med

Maren Pedersdatter

Børn af Evert Nansen og Maren Pedersdatter:

2.1.Hans Nansen, f. 1598, Flensborg, d. 1667

Generation 2.

2.1.
Hans Nansen
Født 28 nov. 1598, Flensborg2.
Død 12 nov. 16672.
     I Aaret 1614 rejste han med sin Farbroder Hans til Rusland, langs Norges Kyst til Ishavet, vendte det følgende Aar tilbage til Kbhvn., tog 1618 Tjeneste hos Borgmester Peter Svendsen i Helsingør og sejlede en Tid lang for denne Skipper paa Rusland. I kongelig Tjeneste overtog han 1620 en Udrustning for at knytte Handelsforbindelser med Egnene omkring Petschora og berejste det hvide Hav til Arkangel. Efter Hjemkomsten fik han Ansættelse paa Mikkel Vibes Kontor, traadte 1621 i det islandske Kompagnis Tjeneste og sejlede derefter i atten Aar som Købmand paa Island. Udnævntes 11. Marts 1639 til Raadmand i Kbhvn., blev 21. Dec. s. A. Direktør for islandsk Kompagni og 6. Marts 1644 Borgmester, aflagde 28. Oktb. 1660 Ed som Raad og Præsident i Kbhvn., fik 26. Feb. 1661 Sæde i Højesteret og beskikkedes 1. Okt. 1664 til Medlem av Lovkommissionen.2

Gift 5 nov. 16262 med

Sofie Hansdatter
Født 28 jan. 16022.
Død 12 jan. 16742.
     Datter af Hans Pedersen og Maren Surbæk.

Børn af Hans Nansen og Sofie Hansdatter:

3.2.Mikkel Nansen, f. omkr. 1630, d. 1659
4.2.Dorthe Nansen, f. 1633, d. 1675
5.2.Hans Nansen, f. 1635, d. 1713
6.2.Maren Nansen, d. 1677
7.2.Evert Nansen, f. omkr. 1644, d. omkr. 1670

Generation 3.

3.2.
Mikkel Nansen
Født omkring 16302.
Død 1659, begravet mar. 1659, Nikolai kirke i København2.
     Islandsk Købmand. Saaret ved Stormen paa København.2

Gift _____med

Karen Rasmusdatter Hellekande
Død 1673, Fæveile ved Grenaa.2,2, begravet 12 mai 1673, Nikolai Kirke i København2.
     Datter af Rasmus Jensen Hellekande og Karen Pedersdatter.

[Gift 1° med Mikkel Nansen (omkr. 1630 - 1659); Gift 2° med Mathæus Rudolf Rheinfrank (d. 1680)].

Børn af Mikkel Nansen og Karen Rasmusdatter Hellekande:

8.3._____
9.3.Cathrine Nansen, f. 1656, d. 1672
10.3.Sophia Nansen, f. 1657, d. 1704
4.2.
Dorthe Nansen
Født 29 jan. 16333.
Død 20 mai 16753, begravet 14 jun. 1675, Nikolai Kirke i København3.

Gift 1° 9 apr. 16543 med

Finn Nielsen
Født 16 mar. 1594, Ribe.3.
Død 14 jul. 16633, begravet 22 jul. 16633.
     Borgmester i København.3

Gift 2° 4 jul. 16653 med

Peder Pedersen Lerche
Født 1614, Nyborg.3.
Død 1 jan. 16833, begravet 12 jan. 1683, Nikolai Kirke i København3.
     Til Rydgaard, Raadmand i Odense, Justitsraad (adlet 1679).3
     til Rygaard. Adlet 1679. Assessor i Højesteret.4

[Gift 1° 4 jul. 1665 med Dorthe Nansen (29 jan. 1633 - 20 mai 1675); Gift 2° med Anna Hasebard (3 mai 1605 - 30 nov. 1658); Gift 3° med Sofie Pedersdatter (d. 1663)].

Børn af Dorthe Nansen og Peder Pedersen Lerche:

11.4.Vincentz Lerche, f. 1666, d. 1742
5.2.
Hans Nansen
Født 13 aug. 16353.
Død 9 jul. 17133.
     Sendtes 1652 til Danzig for at lære Bogholderi og gjorde derefter Handelsrejser til Preussen, Holland og Island. Blev 1655 Vinterkøbmand paa Færøerne for det islandske Kompagni og sejlede i Vinteren 1656-57 til Amsterdam, hvor han studerede Nautik. Udnævntes 27. Dec. 1670 til Medlem af Kommercekollegiet, fik 1671 Sæde i Admiralitetskollegiet, blev 17. Jan. 1679 Kommerceraad, 9. April 1685 Justitsraad, 17. Aug. 1688 Etatsraad, 7. Juli s. A. Præsident i Kbhvn., og 4. Marts 1693 virkelig Etatsraad.3

Gift _____med

Elisabeth Pedersdatter
Født 24 aug. 16483.
Død 23 feb. 16943.
     Datter af Peder Pedersen og Margrethe Hansdatter.

Børn af Hans Nansen og Elisabeth Pedersdatter:

12.5.Hans Nansen, f. 1667, d. 1668
13.5.Sophia Nansen, f. 1668, d. 1669
14.5.Hans Nansen, f. 1670, d. 1716, Skjæring-Munkgaard.
15.5.Margrethe Nansen, f. 1672, d. 1742
16.5.Sophia Nansen, f. 1676, d. 1729
17.5.Peder Nansen, f. 1678, d. 1681
18.5.Mikkel Nansen, f. 1680, d. 1680
19.5.Peder Nansen, f. 1684, d. 1684
20.5.Peder Nansen, f. 1686
21.5.Mikkel Nansen, f. 1687, d. 1747
6.2.
Maren Nansen
Død 23 aug. 16775.

Gift 16555 med

Ditmar Boefcke
Født 24 mai 1612, Dortmund.5.
Død 26 aug. 16815.
     Til Førslevgaard, Raadmand i København og en af Stadens 32 Mænd.5

[Gift 1° med Cecilie Clausdatter; Gift 2° med Anna Multerpass; Gift 3° 1655 med Maren Nansen (d. 23 aug. 1677)].
7.2.
Evert Nansen
Født omkring 16445.
Død omkring 16705.
     Student fra Frue Skole [i København], studerede 1667 Jura i Leyden.5

Generation 4.

8.3.
___________
Begravet 24 apr. 16552.
9.3.
Cathrine Nansen
Født 1 mar. 16562.
Død 17 mai 16726,2.

Gift 2 nov. 16707,2 med

Peder Schumacher Griffenfeld
Født 24 aug. 16358.
Død 11 mar. 1699, Trondheim8.
     Søn af Joachim Schumacher og Maria Motzfeld.
     Adlet 1671 under navnet Griffenfeld, blev 1673 rigskansler og greve af Samsø. Dødsdømt 1676. Benaadet paa retterstedet til livsvarigt fængsel, hvoraf han tilbragte 18 aar paa fæstningen Munkholm i Trondheim Fjord.
     Peder Schumacher. Han var f. 1635, 24 Aug. (Holberg og Rothe sætte Aar 1637) blev Student 1647, (Rothe sætter 1650). Efter 9 à 10 Aars udenlands Reiser paa Kongel. Bekostning, blev 1664 Secretair i Dansk Cancellie, og kort derefter Geheime-Archivarius og Kongl. Bibliothecarius, 1665 Kammer-Secretaire og Assessor i Cancellie-Collegio, og indsat samme Aar i Skat-Kammer-Collegio. 1667 Geheime Cabinets-Secretaire. 1668 Cancellie-Raad. 1670 Ober- og Geheime-Etats- og Kammer-Secretair, blev Assessor i Høyeste-Ret. 1671, 12 Oct. blev Ridder, og var den 10de blandt 23 (Holberg sætter 21, og Rothe 19) Riddere, som bekom Dannebrog-Ordenen. Samme Aar nobilitered GRIFFENFELDT. Blev derpaa Greve til Samsøe, Brattingsborg og Visborg, Herre til Tønsberg, Geheime-R. 1673, 26 Nov. Ridder af Elephanten, og Rigets store Canceller. 1674 blev han Patronus Universitatis og Rigs-Greve. Midlertid forærede han 1672, 30 Martii til Helliggiest-Kirke en Gyldenstykkes Messehagel med 3 Par emailerede Guldhager, samt et brodered Crucifix, saa og 500 Sp. Rigsd., og 1675, gav han for sit Begravelse ved samme Kirke, i Ducater 1000 Sp. Rigsdaler. 1676, 11 Martii, blev ham hans allernaadigste Konges Naade berøved, derefter han blev dømt fra Livet, som allernaadigst blev ham skienked imod et evigt Fængsel, først i Castellet 4 Aar, derefter paa Munkholm paa 19de Aar, indtil Kongens Mildhed og Menneske-Kierlighed skienkede ham Frihed 1698, og han kom til Michels-Aften til Tronhiem, hvor han døde 11 Martii 1699, af en Steensmerte. Efter hans Død blev ham fratagen en Steen veyede 7 Lod, foruden adskillige andre smaae, som endnu forvares i en Eske i det Kongelige Kunst-Kammer. Han blev derefter overførdt i hans Svigersøns Sl. Baron Krags Begravelse i Wæhre Kirke i Jylland, (See Marmora Danica T. II. p. 183). Men i Aaret 1779 har vor milde Arve-Prinds Friderich, i Jægerspriis-Have ladet opreise denne af Lykken forunderlig ophøyede og fornedrede store Mand en Ærestøtte med hans Navn, og ved Foden af Støtten ladet sætte det mærkværdige A. Gift 1670, 16 Oct. med Catharina, Præsid. Hans Nansens Dotter, f. 1656, 1 Mart. d. 1672, 12 Maji paa 1ste Barselseng, og efterlod 1 Dott. [Charlotta Amalia].8

Børn af Cathrine Nansen og Peder Schumacher Griffenfeld:

22.9.Charlotte Amalie Griffenfeld, f. 1672, d. 1703
10.3.
Sophia Nansen
Født 10 feb. 16573.
Død 16 jun. 17043, begravet _____, Tved Kirke, Mols Herred.3.

Gift 16722 med

Christian von Gersdorff
Født 23 mar. 16443.
Død 29 mai 17253, begravet _____, Tved Kirke, Mols Herred.3.
     Rentemester, Etatsraad og Amtmand. Efterslægt.
11.4.
Vincentz Lerche
Født 1 apr. 16664.
Død 27 jul. 17424.
     Gehejmeraad &c. til Rygaard og senere tillige til Stamhuset Lerchenfeldt. Han blev 1690, 7. Juni Ordenssekretær &c.; R. (~: Storkors) af Danebrog 1709, 21. Juli; Gehejmeraad 1717, 12. Februar; Overceremonimester 1726, 29. Juli; Ridder af Elephant-Ordenen 1731, 6. Juni og af l'union parfaite 1738, 14. August.4

Gift 16914 med

Cathrine Hedevig Wibe
Født 10 okt. 1669, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg.9,4.
Død 23 okt. 17314.
     Datter af Michael Matssøn Wibe og Margrethe Cathrine Reimer.
     Cathrine Hedevig og søsteren Anne Margrethe, maa i 1711 (for Pestens Skyld) med sine Mænd have flygtet over til Erik Sehested paa Lykkesholm i Gislev Pastorat (paa Fyen), hvilket sees af et Digt, som Præsten der (Hr. Jens Matssøn Faber) skrev og som anføres i Holger Rørdams «Kirkehistoriske Samlinger», 4de Rækkes 4de Bind (Kjøbenhavn 1895), Side 60-61 i denne Præsts Biografi.4

Børn af Vincentz Lerche og Cathrine Hedevig Wibe:

23.11.Christian Lerche
12.5.
Hans Nansen
Født 17 aug. 16673.
Død 10 jan. 16683.
13.5.
Sophia Nansen
Født 7 nov. 16683.
Død 14 jul. 16693.
14.5.
Hans Nansen
Født 4 aug. 16703.
Død 29 mai 1716, Skjæring-Munkgaard.10, begravet _____, Egaa Kirke ved Århus.10.
     Som ungt Menneske sendtes han paa Rejser, traadte efter Hjemkomsten i dansk Militærtjeneste og avancerede til Kapitajn. Allerede i Aaret 1700 havde han Titel af Kancelliraad, da han 2. Marts s. A. faar kgl. Bevilling til »uden foregaaende Trolovelse og Lysning fra Prædikestolen«, at hjemmevies til Maren Tygesdatter (Jespersen). Den 8. Jan. 1707 fik han Expektancebrev som Amtmand over Silkeborg og Mariager Amter efter Knud Gjedde, der døde s. A. 9. Jan. 1708 udnævntes han tillige til Amtmand over Dronningborg Amt og 9. Nov. 1709 til Justitsraad. Efter Svigerfaderen arvede han Skjæring-Munkgaard, hvor han til Stadighed boede.11
     Hr. H.P.A.Christensen, Lærer i Egaa, har havt den Godhed at anstille Efterforskninger vedrørende endnu bevarede Minder om Hans Nansen og var omsider saa heldig paa Skjæring-Munkgaards Loft at finde en med Inskription forsynet Kisteplade, der stammer fra den Nansen'ske Familiebegravelse. Efter den velvilligst meddelte Kopi af Indskriften lyder denne: »Welædle og Welbiurdig Hans Nansen Til Skiæring Gaard, Kongl. Majts Justits og Cancellie Raad, Ampt Mand over Dronningborg, Silkeborg Og Mariagers Ambter. Fød udi Kiøbenhafn 1670 d. 24 Augusti, Levede efter 7 Aars uden Lands Reise og 5 Aars Krigs Tieniste Til det sidste som Capitaine udi Braband og Flanderen, udi Egteskab 16 Aar Med Velbr. Frue Maren Tygesdatter og aflede 3 Døttre, Hvor af den Mellemste er før Faderen i det Ævige, Haver her Til Hvile nedlagt sine Dødeligheds Lefninger d. 29. May 1716 indtil den store Forsamlings Dag Med Siælen, som er i Glæde hos Gud, Mens Nafnet Bliver i Kiærligste Minde saa Vel hos Scepteret som hver ret Dømmende Undersaat. - Tre Konger tre Hans Nansener, | Med hæld og ynde Tiente, | Monarcherne hos hver især, | Den førstes Iver Kiente, | Saa længe Dyd i hver en Stand, | Ved Scepterets Frihed Lønnis | Af danske Kongers Milde Haand | Skal Nansens Minde grønnis.10
     Skifte 21 jul. 171810Sluttedes Skifte med Samfrænder. Formue og Indtægt udgjorde 9965 Rdl. 2 Mark 12 Sk., Boets Gæld og Besværing beløb sig til 9744 Rdl. 4 Mark 7 Sk..

Gift _____med

Maren Tygesdatter (Jespersen)
Død 26-27 SEP 1727, Skjæring-Munkgaard.12.
     Datter af Tyge Jespersen.
     Enken fik 12. Juni 1716 kgl. Bevilling til at sidde i uskiftet Bo.10
     Skifte 16 nov. 173012Boets Indtægt udgjorde 1401 Rdl. 4 Sk., medens dets Udgift beløb sig til 11605 Rdl. 4 Mark 2 Sk..

[Gift 1° med Hans Nansen (4 aug. 1670 - 29 mai 1716); Gift 2° med Rasmus Randlef].

Børn af Hans Nansen og Maren Tygesdatter (Jespersen):

24.14.Elisabeth Nansen, f. omkr. 1707, d. 1753, København.
25.14.En Datter, d. før 1716
26.14.Ingeborg Christine Nansen, d. 1808, København.
15.5.
Margrethe Nansen
Født 26 apr. 167212.
Død 174212.

Gift 15 jul. 169112 med

Christian Mule
Født 11 sep. 165412.
Død 170512.
     Søn af Hans Clausen Mule og Christence Backer.
     Assessor i Hofretten.12

[Gift 1° 1689 med Margrethe Dysseldorff (d. 20 sep. 1690); Gift 2° 15 jul. 1691 med Margrethe Nansen (26 apr. 1672 - 1742)].
16.5.
Sophia Nansen
Født 15 apr. 167612.
Død 172912.

Gift 1° _____12med

Sigfred Friis Dverig
Død 23 mar. 171012.
     Justitsraad og Borgmester i København.12

Gift 2° 171312 med

Johan Schrader
Født 20 feb. 1663, Münster12.
Død 20 sep. 1736, København12.
     Etatsraad og Præsident i København.12

[Gift 1° med Louise Hedevig Hylling; Gift 2° med Sara Mansholt; Gift 3° 1713 med Sophia Nansen (15 apr. 1676 - 1729)].
17.5.
Peder Nansen
Født 20 mar. 167812.
Død 29 mai 168112.
18.5.
Mikkel Nansen
Født 30 jan. 168012.
Død 20 apr. 168012.
19.5.
Peder Nansen
Født 30 jan. 168412.
Død 30 nov. 168412.
20.5.
Peder Nansen
Født 16 jun. 168612.
     Levede 1694, død ung.12
21.5.
Mikkel Nansen
Født 9 sep. 168713.
Død 1747, begravet 14 mar. 174713.
     Kancelliraad og Landsdommer paa Bornholm (Svaneke) 3. Aug. 1716.13

Gift 1° 13 mai 171714,13 med

Agnete Elisabeth Müller
Døbt 9 dec. 169513.
Begravet 26 mai 172313.
     Datter af Ancher Anthoni Müller og Magdalene Margrethe Heseler.

Gift 2° 14 jul. 172513 med

Karen Wolfsen
Død 173813.
     Datter af Didrik Wolfsen og Barbara Bohn.

Børn af Mikkel Nansen og Agnete Elisabeth Müller:

27.21.Elisabeth Magdalene Nansen, d. 1768
28.21.Hans Nansen, d. 1787

Børn af Mikkel Nansen og Karen Wolfsen:

29.21.Morten Bohn Nansen, d. før 1756
30.21.Ancher Anthoni Nansen, f. omkr. 1730, d. 1765
31.21.Agnete Elisabeth Nansen, f. omkr. 1732, d. 1766, Bornholm.
32.21.Peder Mule Nansen, f. 1734, d. omkr. 1756

Generation 5.

22.9.
Charlotte Amalie Griffenfeld
Født 1 mai 16728.
Død 21 sep. 17038.
     Komtesse Griffenfeld. Efterslægt.
     Charlotta Amalia Griffenfeldt, f. 1672, 1 Maji, d. 1703, 21 Sept. paa Barselseng, efterlog sig 5 Børn af 8. Gift med Frideric Krag til Steensballegaard (1655-1728).8

Gift _____8med

Frederik Krag
Født 5 mar. 16558.
Død 24 sep. 17288.
     Frideric Krag til Steensballegaard, Baron 1684, Ridder 1708, og Geheime-Raad, efter at han havde betient adskillige Charger, som Marschall ved 2 Ambassader til Paris og Nimvegen, Ceremonie-Mester, Envoye i Holland, Stiftbefalings-Mand over Wiborg Stift, og de sidste 9 Aar som Vice-Statholder i Norge, f. 1655, 5 Martii, d. 1728, 24 Sept.8

Børn af Charlotte Amalie Griffenfeld og Frederik Krag:

33.22.Erik Krag, f. 1693, d. 1716
34.22.Børge Krag, f. 1695, d. 1751
35.22.Wibeke Cathrine Krag, f. 1677
36.22.Ide Helle Margrete Krag, f. 1698, d. 1738
37.22.Charlotta Amalia Krag, f. 1703
23.11.
Christian Lerche
     Gehejmeraad. Oprettede Stamhuset Lerchenborg og 1751, 31. Marts blev ophøjet i Grevestanden og var gift med Amalie, Rigsgrevinde af Leiningen-Westerburg, men døde barnløs.4

Gift _____med

Amalie
     Rigsgrevinde af Leiningen-Westerburg.4
24.14.
Elisabeth Nansen
Født omkring 170712.
Død 28 aug. 1753, København.12.
     Ugift.12
25.14.
En Datter
Død før 171612.
26.14.
Ingeborg Christine Nansen
Døbt 27 jul. 1715, Egaa Kirke.12.
Død 19 jan. 1808, København.12, begravet 27 jan. 1808, Assistents Kirkegaard i København.12.

Gift 28 apr. 175612 med

Peter Ludvig Münch (Munch, Münnich)
Født 22 jul. 170612.
Død 27 feb. 1785, København12.
     Konferentsraad og Deputeret i Generalkommissariatet.12
27.21.
Elisabeth Magdalene Nansen
Døbt 12 feb. 172213.
Død 6 apr. 176813.

Gift 2 dec. 174913 med

Ancher Anthoni Müller
Døbt 25 okt. 171813.
Død 19 mai 177313.
     Landsdommer paa Bornholm.13
28.21.
Hans Nansen
Døbt 3 mai 172313.
Død 12 apr. 178713, begravet apr. 1787, Rønne, Bornholm.13.
     Blev 5. Oct. 1742 Fændrik reformé ved det holstenske gevorbne Reg., 10. Sept. 1743 Sek. Ltnt., 18. April 1747 Prem. Ltnt. ved det nyoprettet falsterske Reg., 19. Juli 1755 Kapitajn ved det slesviske Nationalreg., 16. Oct. 1760 karakt. Major, blev 19. Sept. 1764 forflyttet til ploenske gevorbne Reg., 19. Maj 1767 til Dronningens Livreg., 24. Sept. 1772 til Kongens Reg., blev 21. Oct. 1774 Oberstltnt., 19. Juli 1775 Kommandant paa Bornholm, 22. Oct. 1783 karakt. Oberst.13

Gift 26 mar. 175613 med

Louise v. Berbandt (Perbandt)
Født 173913.
Død 25 okt. 1766, Ærøskjøbing.13.
     Datter af Christian v. Berbandt.

Børn af Hans Nansen og Louise v. Berbandt (Perbandt):

38.28.Christiane Antoinette Nansen, f. omkr. 1758
39.28.Louise Cathrine Nansen, f. omkr. 1760, d. 1833
40.28.Sophia Birgitte Nansen, f. 1763, Ærøskøbing., d. 1782
41.28.Ingeborg Christine Nansen, f. 1765, d. 1843
29.21.
Morten Bohn Nansen
Døbt 10 mar. 172815.
Død før 175615.
     Død før 1756 uden Børn. Kaldes 1747 Værkbase paa Christiansø, 1748 Søløitnt. udenlands.15
30.21.
Ancher Anthoni Nansen
Født omkring 173015.
Død 13 mai 176515.
     Blev 20. Nov. 1761 Sorenskriver i Ytre Sogn (Bergens Stift).15

Gift 19 sep. 176315 med

Petrikke Johanne Leierdahl

Børn af Ancher Anthoni Nansen og Petrikke Johanne Leierdahl:

42.30.Hans Leierdahl Nansen, f. 1764, Kirkebo i Vig., d. 1821
31.21.
Agnete Elisabeth Nansen
Født omkring 17325.
Død 22 jul. 1766, Rønne, Bornholm.5.
     Ugift.5
32.21.
Peder Mule Nansen
Født 17345.
Død omkring 1756.
     Lærling v. Asiatisk Kompagni.5
     Skifte 15 jul. 1756, København.5.

Generation 6.

33.22.
Erik Krag
Født 18 jul. 16938.
Død 7 feb. 17168.
     Eric Krag, Baron, f. 1693, 18 Julii, Capitain ved Infanteriet, død 1716, 7 Febr. paa Marchen fra Pommern.8
34.22.
Børge Krag
Født 16958.
Død 17518.
     Börge Krag, f. 1695, d. 1751.8
35.22.
Wibeke Cathrine Krag
Født 16778.
     Wibeke Cathrine Krag, f. 1677, død i Pretz Kloster.8
36.22.
Ide Helle Margrete Krag
Født 16988.
Død 28 aug. 17388.
     Ide Helle Margrete Krag, f. 1698, d. 1738, 28 Aug. 3 Børn. Gift 1722 med Jens Juel Wind, f. 1695, Kammerherre, Baron 1708, død 1726.8
37.22.
Charlotta Amalia Krag
Født 17038.
     Charlotta Amalia Krag, f. 1703, død i Walløe Stift.8
38.28.
Christiane Antoinette Nansen
Født omkring 1758.
Begravet 3 sep. 179616,13.

Gift 3 aug. 178513 med

Ditlev Ludvig Rogert
Født apr. 1742, Utterslev på Lolland.17,15.
Død 9 mar. 181315.
     Vicelandsdommer paa Bornholm, Landsthingshører og Skriver, komponerede Melodien til »Kong Christian stod ved højen Mast«, og gjorde sig fortjent af Hvedeavlens Indførelse paa Bornholm (1798).15
39.28.
Louise Cathrine Nansen
Født omkring 1760.
Død 20 jul. 183318,15.

Gift 16 sep. 178915 med

Christopher Schrøder Andresen
Født 3 apr. 176015.
Død 18 mai 183215.
     Mag. og tit. Professor, Sognepræst til Kerteminde og Drigstrup.15
40.28.
Sophia Birgitte Nansen
Født 14 apr. 1763, Ærøskøbing.15.
Død 19 apr. 178215.

Gift 3 aug. 178115 med

Johan Frederik v. Leth
Født 2 jun. 173715.
Død 7 mar. 181715.
     Generalløjtnant, Kommandant i Kbhvn., SK. af Dbg.15
41.28.
Ingeborg Christine Nansen
Født 176515.
Død 3 sep. 184315.

Gift 25 jan. 179515 med

Andreas Fuglsang Rasch
Døbt 30 mai 176615.
Død 14 okt. 183115.
     Regimentskvartermester og Auditør ved Bornholms Artilleri (3. Dec. 1790 - 15. Jul. 1829), Overkrigskommissær (15. Feb. 1812) samt Byskriver i Rønne.15
42.30.
Hans Leierdahl Nansen
Født 17 sep. 1764, Kirkebo i Vig.15.
Død 15 mai 182115.
     Stud. fra Roskilde 1784, Cand. jur. 1789, Vicelandsdommer paa Lolland og Falster 14. April 1800, Birkedommer i Frederiksværk og Halsnæs Birk paa Sjælland (Afsked 23. Dec. 1803), Sorenskriver i Guldalen i Throndhjem 1809, i Jæderen og Dalerne 1813, Medlem af Storthinget for Stavanger. Separeret omtr. 1808 fra sin første hustru.15

Gift 1° 179619,15 med

Albertine Christine Hassler
Født 17 sep. 177815.
Død 11 mar. 1862, Hillerød, Sjælland.15.
     Datter af Albert Sebastian Hassler.
     Separeret omtr. 1808 fra Hans Leierdahl Nansen. Død som Priorinde for Estvadsgaards Kloster.15

Gift 2° 6 jul. 1810, Frue Kirke i København15 med

Vendelia Christiane Louise Møller
Født 2 mai 179020.
Død 7 mar. 1868, Christiania (Oslo), Norge.20.
     Datter af Møller.

Børn af Hans Leierdahl Nansen og Albertine Christine Hassler:

43.42.Albertus Sebastian Nansen, d. 1844
44.42.Johanne Christine Nansen, f. 1798, d. 1886, Roskilde.
45.42.Ingeborg Louise Nansen, f. omkr. 1799, d. 1799
46.42.Anna Bolette Nansen, f. 1800, d. 1817, København
47.42.Adelheid Cathrine Nansen, f. 1801, d. 1873
48.42.Ancher Anthoni Nansen, f. 1802, d. 1815
49.42.Henriette Frederikke Nansen, f. 1804, d. 1861
50.42.Hans Nansen, f. 1806, d. 1807, Sjælland.

Børn af Hans Leierdahl Nansen og Vendelia Christiane Louise Møller:

51.42.Hanne Emilie Nansen, f. 1815, d. 1873, Lolland.
52.42.Baldur Fridtjof Nansen, f. 1817, d. 1885
53.42.Nanna Nansen, f. 1820, d. 1821

Generation 7.

43.42.
Albertus Sebastian Nansen
Døbt 17 sep. 179620.
Død 19 aug. 184420.
     Norsk Artillerikaptajn.20
44.42.
Johanne Christine Nansen
Født 7 apr. 179820.
Død 3 jan. 1886, Roskilde.20.

Gift 14 jan. 182720 med

Gottlieb Schønheyder
Født 22 okt. 179020.
Død 18 nov. 188220.
     Sognepræst til Hjørlunde.20
45.42.
Ingeborg Louise Nansen
Født omkring 1799.
Død 179921,20.
46.42.
Anna Bolette Nansen
Født 180020.
Død 1817, København20.
47.42.
Adelheid Cathrine Nansen
Født 15 aug. 180120.
Død mar. 187320.
     Ugift.20
48.42.
Ancher Anthoni Nansen
Født 180220.
Død 181520.
     Død 1815 som norsk Kadet.20
49.42.
Henriette Frederikke Nansen
Født 20 nov. 180420.
Død 18 nov. 186120.
     Ugift.20
50.42.
Hans Nansen
Født 23 aug. 180620.
Død 19 mai 1807, Kregome (Kregme) ved Frederiksværk, Sjælland.20.
51.42.
Hanne Emilie Nansen
Født 12 nov. 181520.
Død 22 jun. 1873, Lungholm, Lolland.20.
52.42.
Baldur Fridtjof Nansen
Født 30 dec. 181720.
Død 2 apr. 188520.
     Student 1835, Cand. jur. 1841, Overretssagfører i Christiania 1849.20

Gift 1° 185420 med

Antoinette Vilhelmine Védastine Aimée Moltke Sørenssen
Død 21 dec. 185420.
     Datter af Frederik Moltke Sørenssen og Johanne Védastine Malthe.

Gift 2° 2 mar. 185820 med

Adelaide Johanne Isidore Wedel-Jarlsberg
Født 26 dec. 182120.
Død 31 jul. 187720.
     Datter af Christian Frederik Vilhelm Wedel-Jarlsberg.
     Baronesse.20

[Gift 1° 14 apr. 1844 med Jacob Bølling (d. 21 sep. 1853); Gift 2° 2 mar. 1858 med Baldur Fridtjof Nansen (30 dec. 1817 - 2 apr. 1885)].

Børn af Baldur Fridtjof Nansen og Antoinette Vilhelmine Védastine Aimée Moltke Sørenssen:

54.52.Hans Moltke Nansen, f. 1854, d. 1867

Børn af Baldur Fridtjof Nansen og Adelaide Johanne Isidore Wedel-Jarlsberg:

55.52.Fridtjof Nansen, f. 1859
56.52.Minna Nansen, f. 1860
57.52.Fridtjof Nansen, f. 1861, Vestre Aker ved Christiania (Oslo).
58.52.Alexander Christinus Nansen, f. 1862
53.42.
Nanna Nansen
Født 20 nov. 18205.
Død feb. 18215.

Generation 8.

54.52.
Hans Moltke Nansen
Født 7 dec. 185420.
Død 1 aug. 186720.
55.52.
Fridtjof Nansen
Født 1859.
Begravet 10 mai 1860, Christiania (Oslo).22,20.
56.52.
Minna Nansen
Født jul. 1860.
Begravet 7 aug. 186023,20.
57.52.
Fridtjof Nansen
Født 10 okt. 1861, Vestre Aker ved Christiania (Oslo).5.
     Polarforsker, diplomat og filantrop.
     Student 1880, Konservator ved Bergens Museums naturhistoriske Afdeling 1882, Dr. phil. i April 1888, Fører for Skiexpeditionen over Grønlands Indlandsis fra April 1888 til Mai 1889, Konservator ved det zootomiske Museum i Christiania og Docent i Biologi, Ridder af St. Olafs og Dbg. Orden p. p., har flere videnskbl. Medailler.5

Gift 6 sep. 18895 med

Eva Helene Sars
Født 7 dec. 1858, Christiania (Oslo).5.
     Datter af Michael Sars.
     Koncertsangerinde.5
58.52.
Alexander Christinus Nansen
Født 18 nov. 18625.
     Stud. 1881, Cand. jur. 1886, Overretssagfører i Christiania (Oslo) 1889.5

Gift 21 jan. 1891, Hampton in Arden (Warwickshire), England.5 med

Lilian Peyton
Født 17 feb. 18625.

Kilder og Noter
1PHT 3 rk. 1 bd., s. 9
2PHT 3 rk. 1 bd., s. 10
3PHT 3 rk. 1 bd., s. 11
4Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 10
5PHT 3 rk. 1 bd., s. 17
6Giessing skriver 12. maj 1672.
7Giessing har 16. okt. 1670.
8Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. II "Schumacher - Stammen"
920 oktober 1669 ?
10PHT 3 rk. 1 bd., s. 12
11PHT 3 rk. 1 bd., s. 11-12
12PHT 3 rk. 1 bd., s. 13
13PHT 3 rk. 1 bd., s. 14
14I PHT 3 rk. 1 bd. står der 13. Maj 1747, hvor 1747 antagelig er en trykfejl for 1717.
15PHT 3 rk. 1 bd., s. 15
1638 Aar gl.
17Den eksakte dato står trykt i PHT 3 rk. 1 bd. s. 15.
1873 Aar gl.
19Separeret omtr. 1808.
20PHT 3 rk. 1 bd., s. 16
217 Uger gl.
221 1/4 Aar gl.
231 Md. gl.