© 2001 Simon Ellefsen

Motzfeld / Motzfeldt

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Peder Motzfeldt
Død 16501.
     Stilling: Vinhandler1
     Peter Motzfeld. Han var fød i Lüneborg af adelig Slægt, som fører et Træe og en Bielke i Vaabenet. Han forlod sit Fædreneland for Krigens Uroligheder, drog til Kiøbenhavn, hvor han blev Kiøbmand og Stads-Capitaine. Han kaldes Musfeld i Pontoppid. Origin. Hafniens. p. 329, som siger, at han med 3 andre Mænd caverede Aar 1636 for 2000 Rdlr., som samtlige Kiøbmænd skulde give i aarlig Leye af Børsen til Kong Christian IV. Gift med Maria von Heimbach, blev en mærkelig Stamme-Moder ved hans 7 Børn.2

Gift _____med

Marie von Heimbach

Børn af Peder Motzfeldt og Marie von Heimbach:

2.1.Eva Motzfeld, f. 1613, d. 1706
3.1.Maria Motzfeld, f. 1614, d. 1694
4.1.Catharina Motzfeld, f. 1616, d. 1676
5.1.Magdalene Motzfeldt, f. 1617, København, d. 1691, København
6.1.Henrich Motzfeld, f. 1618
7.1.Hans Motzfeld, f. 1626, d. 1676
8.1.Peter Motzfeld, d. 1702

Generation 2.

2.1.
Eva Motzfeld
Født 16132.
Død 28 jan. 17062, begravet _____, Roskilde Domkirke2.

Gift _____2med

Herman Schrøder
Født 1615, Roskilde2.
Død 16652, begravet 11 sep. 16652.
     Hermann Schröder, f. i Roeskilde 1615, hvor hans Fader Gerhard Schröder, fra Tydskland for Religions-Krigen hidkommen, blev øverste Borgemester, og døde 1643, 54 Aar. Sønnen blev først Raadmand, derefter nederst og efter sin Fader 1643, øverste Borgemester, døde 1665, begraved 11 Sept.2

Børn af Eva Motzfeld og Herman Schrøder:

9.2.Gerhard Schrøder, f. 1645, d. 1677
10.2.Anna Schrøder, f. 1646, d. 1699
11.2.Herman Schrøder, f. 1647
12.2.Maria Schrøder, f. 1648, d. 1707
13.2.Christine Schrøder, f. 1649
14.2.Peter Schrøder, f. 1650, d. 1665
3.1.
Maria Motzfeld
Født 3 mar. 16142.
Død 12 dec. 16943.

Gift _____med

Joachim Schumacher
Født 26 sep. 1604.
Død 16494.
     Joachim el. Jochum Schumacher, var for Krigens og Religions-Forfølgelser kommen til Dannemark med sin Broder Albrecht Schumacher. B. Holberg kalder ham Johann Schumacher, og siger, at han var Viinhandler i Kiøbenhavn, og boede paa Hiørnet af Løvstrædet og Kiøbmagergaden, var tillige Stads-Capitain, døde 1649, gift 1633 med Maria Motzfeld. Af deres Børn levede 4.4

Børn af Maria Motzfeld og Joachim Schumacher:

15.3.Peder Schumacher Griffenfeld, f. 1635, d. 1699, Trondheim
16.3.Albert Schumacher Gyldensparre, f. 1637
17.3.Cathrine Schumacher, f. 1646
18.3.Margrethe Schumacher, f. 1648, d. 1690
4.1.
Catharina Motzfeld
Født 16162.
Død 16762.
     Catharina Motzfeld, f. 1616, d. 1676. Af hendes 20 Børn har jeg i en Skrifte-Protocol [Skifte? efter Niels May] fundet 11. Gift med Mag. Sören May.2

Gift _____2med

Søren May
Død 16792.
     Mag. Sören May, Capellan i Holbek 1629, Sogne-Præst 1633, og Provst 1652, død 1679. Jubel-Lærer.2

Børn af Catharina Motzfeld og Søren May:

19.4.Maren May, d. 1677
20.4.Bertel May
21.4.Else May
22.4.Gundel May
23.4.Cathrine Marie May
24.4.Niels May, d. 1690
25.4.Marine May
26.4.Ellen May
27.4.Karen May
28.4.Agnete May
29.4.Margrete Cathrine May
5.1.
Magdalene Motzfeldt
Født 25 jan. 1617, København1.
Død 24 feb. 1691, København1.
     Magdalena Motzfeld, f. 1617, d. 1691, gift 1639 med D. Oluf Worm, Profess. Medic., d. 1654, hun var hans 3die Frue, Moder til 8te Børn, af hvilke 2 døde spæde. Se om hende i Rothes Danske M. og Qvind. Eftermæle.2

Gift 1° 21 apr. 1639, København1 med

Ole Worm
Født 13 mai 1588, Århus1.
Død 31 aug. 1654, København5,1,5, begravet _____, Frue kirke i København1.
     Søn af Willum Worm og Inger Olufsdatter.
     Hans Familie indkom til Danmark fra Geldern for Hertugen af Albas Forfølgelser i det 16. Aarhundrede.6

[Gift 1° 26 nov. 1615 med Dorothea Thomasdatter Fincke (1596 - 21 nov. 1628); Gift 2° 1630 med Susanne Madsdatter (1613 - 1637); Gift 3° 21 apr. 1639 med Magdalene Motzfeldt (25 jan. 1617 - 24 feb. 1691)].

Gift 2° 16611 med

Christian Fabricius
Født 16011.
Død 16661.
     Stilling: dr. med.1.

Børn af Magdalene Motzfeldt og Ole Worm:

30.5._____
31.5._____
32.5._____
33.5._____
34.5._____
35.5._____
36.5._____
37.5._____
6.1.
Henrich Motzfeld
Født 16182.
     Mag. Henrich Motzfeld, f. 1618, efter udenlands Reisen tillige med hans Broder 1642-1645, blev han 1648 Conrector i Lund. v. Wormii Epist. p. 235, & alibi.2
7.1.
Hans Motzfeld
Født 16262.
Død 19 aug. 16762.
     Mag. Hans Motzfeld, f. 1626, var 1654 Rector i Holbek, derefter Præst til Eggerløvmagle og Provst, død 1676, 19 Aug.2
8.1.
Peter Motzfeld
Død 10 apr. 17022.
     Peter Motzfeld, var Handelsmand i Kiøbenhavn, hvor han 1684 blev Raadmand, døde 1702, 10 Apr. Gift med N.N.2

Børn af Peter Motzfeld og _____:

38.8.Maria P. Motzfeld
39.8.Nicolai Motzfeld

Generation 3.

9.2.
Gerhard Schrøder
Født 16452,6.
Død 16777.
     Stilling: Kgl. råd og sekretær7
     Gerhard Schröder, f. 1645, deponerede fra Sorøe, efter udenlands Reyser blev han brugt som Legations-Secretair, og endelig blev Cancellie-Raad 1677. v. Prof. Christ. Schleteri Progrom. fun. Gift 1673 med Söster Svane, Erke-Bisp Svanes Dotter, som siden fik Cancellie-R. Walther og Biskop Bagger.2

Gift 16732 med

Søster Svane
Født 16587.
Død 17307.
     Datter af Hans Svane (Svaning) og Marie Fuiren.

[Gift 1° 1673 med Gerhard Schrøder (1645 - 1677); Gift 2° med Christian Albrecht Walter (omkr. 1654 - 1687); Gift 3° med Hans Bagger (1646 - 1693)].
10.2.
Anna Schrøder
Født 16462.
Død 16992.
     Anna Schröder, f. 1646, d. 1699, gift med Matthias Jacobæus.2

Gift _____2med

Matthias Jacobæus
Født 16572.
Død 16882.
     Matthias Jacobæus, Prof. Medicinæ.2
11.2.
Herman Schrøder
Født 16472.
     Herman Schröder, f. 1647, Capitaine, drog 1699 til Rusland.2
12.2.
Maria Schrøder
Født 16482.
Død 17072.
     Maria Schröder, f. 1648, d. 1707, gift med Bernt Mejer.2

Gift _____2med

Bernt Mejer
     Bernt Mejer, Borgemester i Roeskilde, døde 1688.2
13.2.
Christine Schrøder
Født 16492.
     Christine Schröder, f. 1649, nobilitered 1682 for sig og hendes Børn paa Møderne Side. Gift med Henning Mejer.2

Gift _____2med

Henning Mejer Mejerkrone
Død 28 jul. 1707, Roskilde2.
     Henning Mejer, (Broder til Borgemester Mejer) blev Kongelig Raad, nobilitered 1674, 9 Novemb. med Navnet Mejerkrone, var Envoye Extraordinaire i Paris 1676, da hans Frues Sødskende-Barn Griffenfeld faldt, blev Etats-Raad 1680, Ridder af Dannebroge 1685, var Herre til Wennergaard, blev derefter Stiftamtmand i Aalborg Stift, døde 1707, 28 Julii i Roeskilde.2
     Denne Families mærkværdige Stiftelser i Roeskilde, sees i Hofmanns Fundationer.2
14.2.
Peter Schrøder
Født 16502.
Død 16652.
     Peter Schröder, f. 1650, d. 1665 Student.2
15.3.
Peder Schumacher Griffenfeld
Født 24 aug. 16354.
Død 11 mar. 1699, Trondheim4.
     Adlet 1671 under navnet Griffenfeld, blev 1673 rigskansler og greve af Samsø. Dødsdømt 1676. Benaadet paa retterstedet til livsvarigt fængsel, hvoraf han tilbragte 18 aar paa fæstningen Munkholm i Trondheim Fjord.
     Peder Schumacher. Han var f. 1635, 24 Aug. (Holberg og Rothe sætte Aar 1637) blev Student 1647, (Rothe sætter 1650). Efter 9 à 10 Aars udenlands Reiser paa Kongel. Bekostning, blev 1664 Secretair i Dansk Cancellie, og kort derefter Geheime-Archivarius og Kongl. Bibliothecarius, 1665 Kammer-Secretaire og Assessor i Cancellie-Collegio, og indsat samme Aar i Skat-Kammer-Collegio. 1667 Geheime Cabinets-Secretaire. 1668 Cancellie-Raad. 1670 Ober- og Geheime-Etats- og Kammer-Secretair, blev Assessor i Høyeste-Ret. 1671, 12 Oct. blev Ridder, og var den 10de blandt 23 (Holberg sætter 21, og Rothe 19) Riddere, som bekom Dannebrog-Ordenen. Samme Aar nobilitered GRIFFENFELDT. Blev derpaa Greve til Samsøe, Brattingsborg og Visborg, Herre til Tønsberg, Geheime-R. 1673, 26 Nov. Ridder af Elephanten, og Rigets store Canceller. 1674 blev han Patronus Universitatis og Rigs-Greve. Midlertid forærede han 1672, 30 Martii til Helliggiest-Kirke en Gyldenstykkes Messehagel med 3 Par emailerede Guldhager, samt et brodered Crucifix, saa og 500 Sp. Rigsd., og 1675, gav han for sit Begravelse ved samme Kirke, i Ducater 1000 Sp. Rigsdaler. 1676, 11 Martii, blev ham hans allernaadigste Konges Naade berøved, derefter han blev dømt fra Livet, som allernaadigst blev ham skienked imod et evigt Fængsel, først i Castellet 4 Aar, derefter paa Munkholm paa 19de Aar, indtil Kongens Mildhed og Menneske-Kierlighed skienkede ham Frihed 1698, og han kom til Michels-Aften til Tronhiem, hvor han døde 11 Martii 1699, af en Steensmerte. Efter hans Død blev ham fratagen en Steen veyede 7 Lod, foruden adskillige andre smaae, som endnu forvares i en Eske i det Kongelige Kunst-Kammer. Han blev derefter overførdt i hans Svigersøns Sl. Baron Krags Begravelse i Wæhre Kirke i Jylland, (See Marmora Danica T. II. p. 183). Men i Aaret 1779 har vor milde Arve-Prinds Friderich, i Jægerspriis-Have ladet opreise denne af Lykken forunderlig ophøyede og fornedrede store Mand en Ærestøtte med hans Navn, og ved Foden af Støtten ladet sætte det mærkværdige A. Gift 1670, 16 Oct. med Catharina, Præsid. Hans Nansens Dotter, f. 1656, 1 Mart. d. 1672, 12 Maji paa 1ste Barselseng, og efterlod 1 Dott. [Charlotta Amalia].4

Gift 2 nov. 16708,9 med

Cathrine Nansen
Født 1 mar. 16569.
Død 17 mai 167210,9.
     Datter af Mikkel Nansen og Karen Rasmusdatter Hellekande.

Børn af Peder Schumacher Griffenfeld og Cathrine Nansen:

40.15.Charlotte Amalie Griffenfeld, f. 1672, d. 1703
16.3.
Albert Schumacher Gyldensparre
Født 16374.
     Albert Schumacher, Han var f. 1637, blev Admiralitets-Raad, Commissarius over Søe-Etaten, Præsident i Under-Admiralitets-Retten, General-Postmester i Norge, var og Schoutbynacht og Etats-Raad, nobilitered 1673, 1 Maji, med Navnet Gyldensparre, død. Gift med Anna Margarethe Iferberg, død. Moder til 6 Børn.4

Gift _____4med

Anna Margarethe Iferberg

Børn af Albert Schumacher Gyldensparre og Anna Margarethe Iferberg:

41.16.Christian Gyldensparre, d. 1702
42.16.Christiana Gyldensparre
43.16.Maria Elisabeth Gyldensparre
44.16.Charlotta Amalia Gyldensparre
45.16.Karen Gyldensparre, d. 1711
46.16.Edele Elisabeth Gyldensparre, d. 1717
17.3.
Cathrine Schumacher
Født 16464.
     Cathrine Schumacher, f. 1646, død. Gift med Jörgen Fogh.4

Gift _____11med

Jørgen Fogh
Død 16854.
     Kiøbenhavns Borgemester.11
     Jörgen Fogh, J. U. Licentiatus, 1667 Raadmand, og 1668 Borgemester, 1675 Stads-Oberst i Kiøbenhavn, hvor han 1676, 10 Martii blev arrestered og for hans Svogers Skyld faldt i Unaade, døde 1685. Han var og blandt de Tilforornede til Lovens Revision.4

Børn af Cathrine Schumacher og Jørgen Fogh:

47.17.Peter Fogh, f. 1675, d. 1753
48.17.Cathrine Jørgensdatter Fogh
18.3.
Margrethe Schumacher
Født 1648.
Død 1690.

Gift 1674 med

Hans Bagger
Født 16467.
Død 16937.
     Stilling: Biskop7.

[Gift 1° 1674 med Margrethe Schumacher (1648 - 1690); Gift 2° med Søster Svane (1658 - 1730)].

Børn af Margrethe Schumacher og Hans Bagger:

49.18.Maria Bagger
19.4.
Maren May
Død 167712.

Gift _____13med

Ludvig Stoud
Født 164913.
Død 170513.
     Søn af Otto Stoud og Catharine Munthe.
     M. Ludvig Stoud, Biskop i Christiansand, f. 1649, d. 1705. Gift 1° med Maren May; 2° med Sophie Otthe.13
     Mag. Ludvig Stoud, f. 1649, Vise-Pastor i Holbek, Stifts-Provst i Odense, Biskop i Christiansand, d. 1705. Gift 1° med Maren May, d. 1677. 2 Børn. 2° 1678 med Sophia v. Angel, (Dotter af Raadmand Peter Otto v. Angel og Sophia Jörgensdotter Aldeweldt) f. 1646. Moder til 6 Børn.12

[Gift 1° med Maren May (d. 1677); Gift 2° 1678 med Sophia v. Angel (f. 1646)].

Børn af Maren May og Ludvig Stoud:

50.19.Cathrine Munthe Stoud, f. 1676
51.19.Otto Stoud, f. 1677, d. 1731
20.4.
Bertel May
     Bertel May, var Præst til Tiustrup 1690.2
21.4.
Else May
     Else May, gift med M. Poul Munchgaard.2
22.4.
Gundel May
     Gundel May, gift med Herman Arntsen, Præst i Ølstyche.2
23.4.
Cathrine Marie May
     Cathrine Marie May, gift med Hr. Rasmus, Præst i Fyen.2
24.4.
Niels May
Død 4 feb. 16902.
     Niels May, Collega ved Roeskilde Skole, død 1690, 4 Febr. Ved hans Skifte nævnes disse Sødskende [Maren, Bertel, Else, Gundel, Cathrine, Marine, Ellen, Karen, Agnete og Margrete].2
25.4.
Marine May
     Marine May, gift med Jens Pedersen af Laurvigen.2
26.4.
Ellen May
     Ellen May, gift med Poul P. Fabritius, Byefog. i Skive.2
27.4.
Karen May
     Karen May, gift med Christoph. Ulf, Degn i Tiustrup.2
28.4.
Agnete May
     Agnete May, gift med Claus Slot, Ridefoged for Kiøbenhavns Magistrat paa Bistrup.2
29.4.
Margrete Cathrine May
     Margrete Cathrine May, var 1690 ugivt hos hendes Svoger i Ølstyche.2
30.5.
___________
31.5.
___________
32.5.
___________
33.5.
___________
34.5.
___________
35.5.
___________
36.5.
___________
37.5.
___________
38.8.
Maria P. Motzfeld
     Maria P. Motzfeld, gift med Ole Torm.2

Gift _____2med

Ole Torm
Født 16412.
Død 22 jan. 169814.
     Søn af Eric Olufsen Torm og Søster Worm.
     Ole Torm, f. 1641. Prof. Lingv. Ebr. Slots-Pr. til Friderichsborg, d. 1698.2
     Hr. Ole Torm, f. 1641. Efter udenlands Reysen blev han 1666 Prof. Lingv. Ebr. & Syriacæ ved Kiøbenhavns Universitet. Slotspræst til Friderichsborg 1670 og Provst over Liunge-Friderichsborg-Herred, døde 1698, 22 Januarii. Gift med en Dotter af Raadmand Peter Motzfeld siger Worms Lexicon T. II. p. 506; men andre sætter Griffenfelds Søster, Maria Schumacher. Af hans Børn kan jeg anføre 2 [Erich og Karen].14

Børn af Maria P. Motzfeld og Ole Torm:

52.38.Erich Torm
53.38.Karen Torm
39.8.
Nicolai Motzfeld
     Nicolai Motzfeld, General-Major, død. Gift med Kirstine Hansd. Schade af Roesk., f. 1660.2

Gift _____2med

Kirstine Hansdatter Schade
Født 16602.

Børn af Nicolai Motzfeld og Kirstine Hansdatter Schade:

54.39.Peter Motzfeld

Generation 4.

40.15.
Charlotte Amalie Griffenfeld
Født 1 mai 16724.
Død 21 sep. 17034.
     Komtesse Griffenfeld. Efterslægt.
     Charlotta Amalia Griffenfeldt, f. 1672, 1 Maji, d. 1703, 21 Sept. paa Barselseng, efterlog sig 5 Børn af 8. Gift med Frideric Krag til Steensballegaard (1655-1728).4

Gift _____4med

Frederik Krag
Født 5 mar. 16554.
Død 24 sep. 17284.
     Frideric Krag til Steensballegaard, Baron 1684, Ridder 1708, og Geheime-Raad, efter at han havde betient adskillige Charger, som Marschall ved 2 Ambassader til Paris og Nimvegen, Ceremonie-Mester, Envoye i Holland, Stiftbefalings-Mand over Wiborg Stift, og de sidste 9 Aar som Vice-Statholder i Norge, f. 1655, 5 Martii, d. 1728, 24 Sept.4

Børn af Charlotte Amalie Griffenfeld og Frederik Krag:

55.40.Erik Krag, f. 1693, d. 1716
56.40.Børge Krag, f. 1695, d. 1751
57.40.Wibeke Cathrine Krag, f. 1677
58.40.Ide Helle Margrete Krag, f. 1698, d. 1738
59.40.Charlotta Amalia Krag, f. 1703
41.16.
Christian Gyldensparre
Død 17024.
     Christian Gyldensparre, var Officer, døde 1702 i Krigen i Italien.4
42.16.
Christiana Gyldensparre
     Christiana Gyldensparre, gift med Oberst-Lieutenant von Buchwaldt.4
43.16.
Maria Elisabeth Gyldensparre
     Maria Elisabeth Gyldensparre, gift med Peder Heins, Etats-Raad og Envoye-Extraordinaire hos Czar Peter Alexowitz.4
44.16.
Charlotta Amalia Gyldensparre
     Charlotta Amalia Gyldensparre, død, Gift 1705 med Hans Lange til Asmild-Closter, Justits-Raad og Landsdommer i Nørre-Jylland, døde 1710, efterlod 1 Dotter.4

Gift 17054 med

Hans Lange
Død 17104.
     Hans Lange til Asmild-Closter, Justits-Raad og Landsdommer i Nørre-Jylland. døde 1710.4

Børn af Charlotta Amalia Gyldensparre og Hans Lange:

60.44.Anna Margaretha Lange, f. 1707
45.16.
Karen Gyldensparre
Død 17114.
     Karen Gyldensparre, døde 1711. Gift med Henrich von Finke til Lejregaard og Aagaard. De efterlode ikke Børn.4

Gift _____4med

Henrich von Finke
Født 16664.
Død 17054.
     Henrich von Finke til Lejregaard og Aagaard, Capitain i Søe-Etaten, f, 1666, d. 1705.4
46.16.
Edele Elisabeth Gyldensparre
Død 17174.

Gift _____4med

Christian Braem
Død 1753, Viborg4.
     Christian Braem til Nørtrop, blev Justits-Raad 1720, Justitiarius 1726 og Etats-Raad, Præsident i Kiøbenhavn 1736, og Conferents-Raad, døde 1753 i Viborg. Hans anden Frue var Frøken Sophia Amalia Span, Dotter af Admiral Span. Hans tredie Frue var Frøken Caspare Hermine von Witt. Af første Ægteskab lever 2 Sønner [Gothart og Johan].4

Børn af Edele Elisabeth Gyldensparre og Christian Braem:

61.46.Gothart Albert Braem, f. 1710
62.46.Johann Braem, f. 1711
47.17.
Peter Fogh
Født 31 aug. 16754.
Død 7 apr. 17534.
     Peter Fogh, f. 1675, 31 Aug. deponerede 1691, blev Collega Vta i Aarhuus Skole, hvorfra han tog Afskeed 1706, blev nobilitered 1707, og giorde en vidtløftig udenlands Reise, Justits-Raad og Assessor i Høyeste-Ret 1724, Etats-Raad 1735, Herre til Ryomgaard (som tilforn kaldtes Biørngaard) hvor han døde 1753, 7 Apr. meget hastig, 78 Aar. Han var 3 Gange givt, men uden Børn. Han var en lærd Mand, Videnskabernes Elsker og meget godgiørende. Hans Donationer 3000 Rigsdaler til Aarhuus Skole og Fattige, sees i Hofmanns Fundat. Tom. III. p. 163-64.4
48.17.
Cathrine Jørgensdatter Fogh

Gift 1° _____11med

Enevold Randulf
Født omkring 1666.
Død 6 apr. 1704, 38 år gl.11.
     Søn af Rasmus Randulf og Magdalena Evertsdatter Wildfang.
     Amtsforvalter i Aarhuus.11

Gift 2° _____11med

Wilster
     Admiral.11

Børn af Cathrine Jørgensdatter Fogh og Wilster:

63.48.Jørgen Wilster
49.18.
Maria Bagger
     Maria Bagger, gift med M. Christian Lehmann, Pastor til Staden Crempe.4
50.19.
Cathrine Munthe Stoud
Født 18 jul. 167612.
     Catharina Stoud, gift med Laur. Luja, Prof. i Odense.13

Gift 1692 med

Laurits Luja
Født 166812.
Død 173212.
     Søn af Christian Henrich Luja og Abigael Lauridsdatter (Hindsholm?).
     Mag. Lars Luja, Prof. Phil. i Odense, f. 1668, d. 1732.12

Børn af Cathrine Munthe Stoud og Laurits Luja:

64.50.Abigael Luja
65.50.Anna Cathrine Luja
66.50.Maria Sophia Luja
51.19.
Otto Stoud
Født 28 jul. 167712.
Død 173112.
     Otto Stoud, Præsident i Christiansand.13
     Mag. Otto Stoud, f. 1677, d. 28 Julii, d. 1731, var Præst til Hvidesøe i Øvre-Tellemarken, gift med Ingeborg Beermand, f. 1681, d. 1753, efterlode 2 Sønner [Hans og Ludvig].12

Gift _____12med

Ingeborg Beermand
Født 168112.
Død 175312.

Børn af Otto Stoud og Ingeborg Beermand:

67.51.Hans Jacob Stoud, f. 1707, d. 1749
68.51.Ludvig Stoud, f. 1709, d. 1765
52.38.
Erich Torm
     Erich Torm, død ugivd.14
53.38.
Karen Torm
     Karen Torm, gift med M. Lange, Stifts-Pr. i Christiania.2

Gift _____med

Lange

Børn af Karen Torm og Lange:

69.53.Wilhelm Lange
54.39.
Peter Motzfeld
     Peter Motzfeld. Oberst af Infanteriet.2

Generation 5.

55.40.
Erik Krag
Født 18 jul. 16934.
Død 7 feb. 17164.
     Eric Krag, Baron, f. 1693, 18 Julii, Capitain ved Infanteriet, død 1716, 7 Febr. paa Marchen fra Pommern.4
56.40.
Børge Krag
Født 16954.
Død 17514.
     Börge Krag, f. 1695, d. 1751.4
57.40.
Wibeke Cathrine Krag
Født 16774.
     Wibeke Cathrine Krag, f. 1677, død i Pretz Kloster.4
58.40.
Ide Helle Margrete Krag
Født 16984.
Død 28 aug. 17384.
     Ide Helle Margrete Krag, f. 1698, d. 1738, 28 Aug. 3 Børn. Gift 1722 med Jens Juel Wind, f. 1695, Kammerherre, Baron 1708, død 1726.4
59.40.
Charlotta Amalia Krag
Født 17034.
     Charlotta Amalia Krag, f. 1703, død i Walløe Stift.4
60.44.
Anna Margaretha Lange
Født 17074.

Gift 17334 med

Johann Braem
Født 17114.
     Søn af Christian Braem og Edele Elisabeth Gyldensparre.
     Johann Braem til Asmild-Closter, Capitain, f. 1711. Gift 1733 med Anna Margaretha Lange, f. 1707.4
61.46.
Gothart Albert Braem
Født 12 feb. 17104.
     Gothart Albert Braem, f. 1710 den 12 Febr., blev 1734 Cancellie-Raad, Committered i Kammer-Collegio 1737, virkelig Justits-Raad 1739, virkelig Etats-R. 1742, Deputered i Land-Etatens Gen. Commissariat 1753, Conferents-Raad 1754, Deputered i det høye Krigs-Raad 1767, Ridder af Dannebrog-Orden 1769, 22 Julii, Ober-Præsident i Kiøbenhavn 1772, Geheime-Raad 1774. At forbiegaae andre vigtige Embeder, som denne Herre under 3 Konger har beklæded med Ære over 50 Aar.4

Gift _____med

Johanna Maria Kiærskiold Baggesvogn
Født 8 mai 17174.
Død 8 okt. 17504.
     Af hendes Børn levede 1 Dotter, Edele Braem.4

Børn af Gothart Albert Braem og Johanna Maria Kiærskiold Baggesvogn:

70.61.Edele Elisabeth Ingara Braem, f. 1743, d. 1777
62.46.
Johann Braem
Født 17114.
     Johann Braem til Asmild-Closter, Capitain, f. 1711. Gift 1733 med Anna Margaretha Lange, f. 1707.4

Gift 17334 med

Anna Margaretha Lange
Født 17074.
     Datter af Hans Lange og Charlotta Amalia Gyldensparre.
63.48.
Jørgen Wilster
     Til Ryomgaard.11
64.50.
Abigael Luja
     Abigael Luja, gift med Herman v. Berger, Oberstlieutenant, begge døde i Odense, uden Børn.12
65.50.
Anna Cathrine Luja
     Anna Cathrine Luja, gift med Hans Bang Bircherod.12

Gift _____12med

Hans Bang Bircherod
Død 174312.
     Hans Bang Bircherod, Præst i Særslef efter hans Fader, d. 1743.12

Børn af Anna Cathrine Luja og Hans Bang Bircherod:

71.65.Else Christiane Bircherod
66.50.
Maria Sophia Luja
     Maria Sophia Luja, gift med M. Jens Balslöw.12

Gift _____12med

Jens Balsløv
     M. Jens Balslöw, Præst til Tommerup og Brylle, havde 5 Børn.12

Børn af Maria Sophia Luja og Jens Balsløv:

72.66.Rasmus Balsløv, f. 1719, d. 1779
73.66.Lars Luja Balsløv, f. 1721
74.66.Hans Balsløv, f. 1725
75.66.Cathrine Stoud Balsløv, f. 1726, d. 1780
76.66.Anna Medea Balsløv, f. 1728, d. 1775
67.51.
Hans Jacob Stoud
Født 170712.
Død 174912.
     Hans Jacob Stoud, f. 1707, blev Præst paa Sct. Croix i Vestindien, d. 1749.12
68.51.
Ludvig Stoud
Født 170912.
Død 176512.
     Ludvig Stoud, f. 1709, Pr. til Kieldbyemagle paa Møen, d. 1765. Gift med Anna Maria With, f. 1721. Havde 10 Børn.12

Gift _____12med

Anna Maria With
Født 172112.

Børn af Ludvig Stoud og Anna Maria With:

77.68.Otto Stoud
78.68.Jens Ludvig Stoud
79.68.Ludvig Stoud
80.68.Johannes Stoud
81.68.Ingeborg Stoud
82.68.Johanna Jacobine Stoud
83.68.Maria Sophia Stoud
84.68.Magdalena Stoud
85.68.Cathrine Stoud
86.68.Anna Marie Stoud
69.53.
Wilhelm Lange
     Wilhelm Lange var Student, og for hans Angivelse over Christian Sandorph blev 1734 dømd til Bornholm.14

Generation 6.

70.61.
Edele Elisabeth Ingara Braem
Født 17434.
Død 12 aug. 17774.
71.65.
Else Christiane Bircherod
     Else Christiane Bircherod, gift med Hans Pedersen Höyer, Præst paa Aggersøe, havde nok 3 Sønner.12

Gift _____12med

Hans Pedersen Høyer
     Hans Pedersen Höyer, Præst paa Aggersøe.12
72.66.
Rasmus Balsløv
Født 171912.
Død 177912.
     Rasmus Baslöw, f. 1719, d. 1779, Præst til Tommerup, gift med Marie Cathrine Juul. Af 9 levede 7 Børn.12

Gift _____12med

Marie Cathrine Juul

Børn af Rasmus Balsløv og Marie Cathrine Juul:

87.72.Jens Balsløv, f. 1749
88.72.Hans Juul Balsløv, f. 1751
89.72.Steen Balsløv, f. 1752
90.72.Jeremias Friderich Balsløv, f. 1755
91.72.Marie Sophie Balsløv, f. 1753
92.72.Jørgen Castens Bloch Balsløv, f. 1758
93.72.Elisabeth Cathrine Balsløv, f. 1763
73.66.
Lars Luja Balsløv
Født 172112.
     Lars Luja Balslöw, f. 1721, Præst til Haarslev, Præp. Honor. Gift med Abelone Lange, f. 1728.12

Gift _____12med

Abelone Lange
Født 172812.

Børn af Lars Luja Balsløv og Abelone Lange:

94.73.Rasmus Balsløv, f. 1762
95.73.Henrich Balsløv, f. 1763
96.73.Marie Sophie Balsløv
97.73.Salome Balsløv
74.66.
Hans Balsløv
Født 172512.
     Hans Balslöw, f. 1725, Præst til Dyppel, gift med Helene, Jubel-Lærer Lundii Dotter.12

Gift _____12med

Helene Lundius
     Helene, Jubel-Lærer Lundii Dotter.12

Børn af Hans Balsløv og Helene Lundius:

98.74.Christian Ditlev Balsløv, f. 1756
99.74.Maria Sophia Balsløv, f. 1758
100.74.Ernestina Dorothea Balsløv, f. 1758
101.74.Friderikke Henriette Lovise Balsløv, f. 1761
102.74.Christian Ernst Lundius (Balsløv?), f. 1764
103.74.Johanne Helene Balsløv, f. 1769
75.66.
Cathrine Stoud Balsløv
Født 172612.
Død 178012.
     Cathr. Stoud Balsl. f. 1726, d. 1780. Gift 1754 med Th. Mortens. Bredsdorff, Pr. til Vesterscherninge.12

Gift 175412 med

Thomas Mortensen Bredsdorff
     Th. Mortens. Bredsdorff, Pr. til Vesterscherninge.12

Børn af Cathrine Stoud Balsløv og Thomas Mortensen Bredsdorff:

104.75.Morten Bredsdorff, f. 1757
105.75.Helene Johanna Bredsdorff, f. 1755
106.75.Jens Balsløv Bredsdorff, f. 1761
107.75.Christian Johan Bredsdorff, f. 1765
76.66.
Anna Medea Balsløv
Født 172812.
Død 177512.
     Anna Medea Balsl., f. 1728, d. 1775. Gift med Mogens Nellemann til Leerbek i Jylland. Af 8 lev. 3 B.12

Gift _____12med

Mogens Nellemann
     Mogens Nellemann til Leerbek i Jylland.12

Børn af Anna Medea Balsløv og Mogens Nellemann:

108.76.Jens Nellemann, f. 1754
109.76.Rasmus Ludvig Nellemann, f. 1757
110.76.Johannes Magnus Nellemann, f. 1764
77.68.
Otto Stoud
     Mag. Otto Stoud, Rect. i Vordingb. Gift med Friderica Jensen.12

Gift _____12med

Friderica Lovisa Charlotta Jensen
     Friderica Lovisa Charlotta Jensen, Dotter af Hr. Christ. Jensen, Pr. til Asminderød og Slots-Pr. til Fredensborg Slot.12
78.68.
Jens Ludvig Stoud
     Jens Ludvig Stoud, Cancellie-R. og Byefoged paa St. Thomas. Gift med Anna Maria Overkamp.12

Gift _____12med

Anna Maria Overkamp

Børn af Jens Ludvig Stoud og Anna Maria Overkamp:

111.78.Anna Maria Magdalena Stoud
79.68.
Ludvig Stoud
     Ludvig Stoud, død.12
80.68.
Johannes Stoud
     Johannes Stoud, Student.12
81.68.
Ingeborg Stoud
     Ingeborg Stoud, gift med Major Mouritzen.12

Gift _____12med

Mouritzen
     Major Mouritzen.12

Børn af Ingeborg Stoud og Mouritzen:

112.81.Ludvig Mouritzen
82.68.
Johanna Jacobine Stoud
     Johanna Jacobine Stoud, gift med Kiøbm. d'Onell i Vestindien, død.12

Gift _____12med

d'Onell
     Kiøbm. d'Onell i Vestindien, død.12

Børn af Johanna Jacobine Stoud og d'Onell:

113.82.Magnus d'Onell
83.68.
Maria Sophia Stoud
     Maria Sophia Stoud, gift med Christian Holm.12

Gift _____12med

Christian Holm
     Christian Holm, Controll. ved det Segebergske Kalkværk.12
84.68.
Magdalena Stoud
     Magdalena Stoud, gift 1755 med Andreas de Hemmer.12

Gift 177515,12 med

Andreas de Hemmer
Født 31 okt. 174012.
     Andreas de Hemmer, f. 1740, 31 Oct. er Viinhandler i Kiøbenhavn.12

Børn af Magdalena Stoud og Andreas de Hemmer:

114.84.Anna Sophia de Hemmer, f. 1776
115.84.Ludvig de Hemmer, f. 1777
85.68.
Cathrine Stoud
     Cathrine Stoud, gift med Friderich Christian Platou.12

Gift _____12med

Friderich Christian Platou
     Friderich Christian Platou, residerende Capellan i Slagelse, og Sogne-Præst til Heininge.12

Børn af Cathrine Stoud og Friderich Christian Platou:

116.85.Ludvig Platou
117.85.Rasmus Platou
118.85.Anna Malene Platou
119.85.Otto Michael Platou
120.85.Anna Maria Platou
86.68.
Anna Marie Stoud
     Anna Marie Stoud, ugivt.12

Generation 7.

87.72.
Jens Balsløv
Født 174912.
     Jens Balslöw, f. 1749, Præst til Tommerup.12
88.72.
Hans Juul Balsløv
Født 175112.
     Hans Juul Balslöw, f. 1751, Studios. Juris.12
89.72.
Steen Balsløv
Født 175212.
     Steen Balslöw, f. 1752, resid. Capellan til Kiettinge i Lolland, gift med Dorthe Bryggeman, 2 Børn.12

Gift _____12med

Dorthe Bryggemann

Børn af Steen Balsløv og Dorthe Bryggemann:

121.89.Rasmus Balsløv, f. 1779
122.89.Eggert Christopher Balsløv, f. 1780
90.72.
Jeremias Friderich Balsløv
Født 175512.
     Jeremias Friderich Balslöw, f. 1755, Fuldm. i Rente-Kamm.12
91.72.
Marie Sophie Balsløv
Født 175312.
92.72.
Jørgen Castens Bloch Balsløv
Født 175812.
     Jørgen Castens Bloch Balslöw, f. 1758, Attestatus 1781.12
93.72.
Elisabeth Cathrine Balsløv
Født 176312.
94.73.
Rasmus Balsløv
Født 176212.
     Rasmus Balslöw, f. 1762, Stud. Theol. 1781.12
95.73.
Henrich Balsløv
Født 176312.
96.73.
Marie Sophie Balsløv
97.73.
Salome Balsløv
98.74.
Christian Ditlev Balsløv
Født 175612.
     Christian Ditlev Balsl., f. 1756, er Attestat.12
99.74.
Maria Sophia Balsløv
Født 175812.
100.74.
Ernestina Dorothea Balsløv
Født 175812.
101.74.
Friderikke Henriette Lovise Balsløv
Født 176112.
102.74.
Christian Ernst Lundius (Balsløv?)
Født 176412.
103.74.
Johanne Helene Balsløv
Født 176912.
104.75.
Morten Bredsdorff
Født 175712.
     Morten Bredsdorff, f. 1757, er sin Faders Adjunct og Successor.12
105.75.
Helene Johanna Bredsdorff
Født 175512.
106.75.
Jens Balsløv Bredsdorff
Født 176112.
     Jens Balsl. Bredsdorff, f. 1761, Assistent ved Landmaalingen.12
107.75.
Christian Johan Bredsdorff
Født 176512.
108.76.
Jens Nellemann
Født 175412.
     Jens Nellemann, f. 1754, Studios. Juris.12
109.76.
Rasmus Ludvig Nellemann
Født 175712.
     Rasmus Ludvig Nellemann, f. 1757, Byefoged i Assens, og Herredsfoged i Baag-Wends Herred, gift med Margrete Uldal.12

Gift _____12med

Margrete Uldal

Børn af Rasmus Ludvig Nellemann og Margrete Uldal:

123.109.Mogens Peter Nellemann, f. 1780
110.76.
Johannes Magnus Nellemann
Født 176412.
     Johannes Magnus Nellemann, f. 1764, Stud.12
111.78.
Anna Maria Magdalena Stoud
112.81.
Ludvig Mouritzen
113.82.
Magnus d'Onell
114.84.
Anna Sophia de Hemmer
Født 14 aug. 177612.
115.84.
Ludvig de Hemmer
Født 3 okt. 177712.
116.85.
Ludvig Platou
117.85.
Rasmus Platou
118.85.
Anna Malene Platou
119.85.
Otto Michael Platou
120.85.
Anna Maria Platou

Generation 8.

121.89.
Rasmus Balsløv
Født 177912.
122.89.
Eggert Christopher Balsløv
Født 178012.
123.109.
Mogens Peter Nellemann
Født 178012.

Kilder og Noter
1Dansk Biografisk Leksikon (1984): Worm, Ole.
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. I "Motzfeld - Stammen"
380 Aar gl. - Giessing skriver at hun døde år 1693.
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. II "Schumacher - Stammen"
5Kl. lidt over 8 Aften.
6Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 4
7Dansk Biografisk Leksikon.
8Giessing har 16. okt. 1670.
9PHT 3 rk. 1 bd., s. 10
10Giessing skriver 12. maj 1672.
11Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:370 "Genealogia Randulfiana"
12Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. III "Stoud - Stammen"
13Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
14Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):41 "D. Thomas Finkes Slægt-Register"
15Giessing skriver år 1755, men det må være en trykfejl for 1775.