© 2001 Simon Ellefsen

Mechlenburg / Mechlenborg

Opdateret 22 May 2006.


Generation 1.

1.0.
Oluf Jensen (Meckelburg) »den Ældre«
     Oluff Jensen Meckelburg d. Ældre overtager borgmesterposten [i Haderslev] i 1546 efter sin svoger Hinrich. Oluff var født i Flensborg ca. år 1487, men man ved intet om hans forældre.1
     Som ganske ung rejste Oluff til Haderslev, hvor han etablerede sig som købmand med livlige handelsforbindelser til Norge. Han var blevet en velhavende og anset mand, da han giftede sig med borgmester Hinrich Meckelborch's søster, Margrethe med hvem han fik flere børn, hvoraf vi dog kun kender sønnen Peter Jensen Meckelburg.1
     Svogeren Johannes Oldendorph (1524-1566) skrev sine livserindringer kort tid før han døde. Af denne selvbiografi eller disse livserindringer fremgår bl.a.: »Olaus Jensen den Ældre blev borgmester i Haderslev i 1546. Han kaldtes også Oluff Meckelburg. Måske har han selv tillagt sig dette navn efter sin første hustrus familienavn, eller andre har gjort det. Hendes broder var Hinrich Meckelborch der nævnes i 1519 og blev borgmester i Haderslev i 1540.« »Før St. Andreasdag, år 1538, det var den 24. nov., fandt min søster Marinas bryllup sted med Olaus Jensen, som var født i Flensborg, men fik sin første hustru i Haderslev, nemlig borgmester Hinrich Mickelborchs søster, med hvem han havde et talrigt afkom. Da hun døde, bad han om min søster. Min far, overtalt dertil af sin fornuft for rigdoms skyld, gav sin datter til en ryggesløs mand, som til den dag i dag er gudløs. Denne min søster, fødte ham, i det Herrens år 1540, otte dage før St. Hansdag, det var omkring 15. juni, den førstefødte søn, som blev kaldt Olaus, og ved Guds nåde endnu er i live.«2
     At navnet Meckelburg ikke fra begyndelsen har været familiens egentlige navn, ved vi dels fra pastor Johannes Oldendorphs selvbiografi, og dels gennem det segl borgmesteren benyttede, for her er initialerne »O I«.3

Gift 1° _____med

Margrethe

Gift 2° 24 nov. 15384 med

Marina Oldendorph
Født 22 feb. 15114.
Død 25 sep. 15465.
     I pastor Johannes Oldendorphs livserindringer kan man bl.a. læse: »Denne min søster, fødte ham [Oluf Meckelburg] i det Herrens år 1540, otte dage før St. Hansdag, det var omkring 15. juni, den førstefødte søn, som blev kaldt Olaus, og ved Guds nåde endnu er i live. Derefter fødte hun år 1541, omkring Mikkelsdag (den 29. sep.) en datter, som efter vor moder blev kaldt Elsebe, og som indtil nu er i live. Hun fødte derefter flere børn, nemlig fire, af hvilke de to blev født for tidligt, og den ene af dem, måske en pige, døde i moders liv sammen med moderen. I det Herrens år 1546 den 25. sep., døde denne min søster, gudsfrygtig i Kristus Jesus, mens jeg opholdt mig i Wittenberg. Det er blevet mig fortalt, at både barnet og hun døde under fødselen, hun under store smerter.«5
     Af de tre øvrige børn [foruden Oluf og Elsebe], menes det ene at være sønnen Hans Meckelburg, der må være født i tiden 1542-45, og som nevnes 25. dec. 1571 som mønsterskriver i København.5

Gift 3° _____4med

_____
     Efter [hans 2nd hustru] Marina Oldendorphs død i 1546, gifter Oluff sig for tredie gang, men man kender ikke navnet på denne hustru.4

Børn af Oluf Jensen (Meckelburg) »den Ældre« og Margrethe:

2.1.Peter Jensen Meckelburg, f. 1525

Børn af Oluf Jensen (Meckelburg) »den Ældre« og Marina Oldendorph:

3.1.Oluf Jensen Meckelburg »den Yngre«, f. 1540
4.1.Elsebe Meckelburg, f. 1541
5.1.Hans Meckelburg

Børn af Oluf Jensen (Meckelburg) »den Ældre« og _____:

6.1.Marina Meckelburg, f. 1560, d. 1662

Generation 2.

2.1.
Peter Jensen Meckelburg
Født 1525-1530.
     Peter blev immatrikuleret på universitetet i Rostock i 1547, og 1556 blev han sognepræst i landsbyen Halk lidt udenfor Haderslev, hvorom pastor Johannes Oldendorph beretter: »Før palmesøndag (1556) bad min svoger, borgmester Olaus mig prædike for hans søn Hr. Peder i kirken i Halk, indtil hans ordination i Slesvig domkirke havde fundet sted. Jeg holdt altså prædiken der palmesøndag.«.5
3.1.
Oluf Jensen Meckelburg »den Yngre«
Født 15 jun. 15405.
     Oluf Jensen Meckelburg havde forladt fødebyen Haderslev og blev en af Flensborgs betydeligste købmænd, der drev en stor forretning med produkter fra de kongelige len. I hans hus spiste gymnasiets ugifte lærere på omgang.6
     Han blev først gift med en ukendt pige fra Flensborg.7
     Brylluppet mellem Margaretha og Oluf fandt sted i Flensborg den 4. juni 1564, og man siger, at det blev fejret med en overdådighed og meningsløs ødsel pragt, såvel med hensyn til klæder som smykker og anretninger. Beretteren Johannes Oldendorph tilføjer: »at han frygter såvel brudgom som brud, vil blive straffet for deres opløftede sindsstemning.«8

Gift 4 jun. 1564, Flensborg.8 med

Margrethe Carstens Richertsdatter
Født 1540, Flensborg.7.
     Datter af Carsten Rickertsen den Ældre og Marine Frese.
     Af hendes børn med Oluf Meckelburg kender vi med sikkerhed kun de fire Jacob, Jens, Carsten og Margrethe.7

Børn af Oluf Jensen Meckelburg »den Yngre« og Margrethe Carstens Richertsdatter:

7.3.Jacob Mechelborg, f. omkr. 1565, Haderslev., d. 1619
8.3.Jens Mechelborg, f. omkr. 1566, Flensborg., d. 1626
9.3.Carsten Meckelburg, f. omkr. 1570, d. 1618
10.3.Margrethe Meckelburg, f. omkr. 1580
4.1.
Elsebe Meckelburg
Født 29 sep. 15415.
     ... hvis skæbne vi ikke ved noget om.5
5.1.
Hans Meckelburg
6.1.
Marina Meckelburg
Født 15604.
Død 16627.
     9 børn, født mellem 1589 og 1604.7
     S.Aa.Mørkvig skriver at hun er født 1560 i Oluf Meckelburgs 3die ægteskab. Senere skriver han at hun er død 1662, altså 102 år gl. Dette synes jeg [Simon Ellefsen] ikke virker særligt sandsynligt, og måske vil det være mere korrekt om Marina er Oluf Meckelburg den Ældres barnebarn. Endvidere skriver Mørkvig at hendes 9 børn er født i tidsrummet 1589 og 1604, altså i Marinas 29de til 44de år. Det vil måske være mere rimeligt om Marina er født små 10 år senere, altså omkrint år 1569.

Gift 12 dec. 1587, (Haderslev?)4 med

Wilhelm Schumacher »den Yngre«
Født 4 apr. 1563, (Haderslev?)4.
Død 9 aug. 1642, (Haderslev?)4.
     Søn af Wilhelm Schumacher »den Ældre« og Bodil.
     Borgmester [i Haderslev].4
     Som sin far handlede han med vin.4

Børn af Marina Meckelburg og Wilhelm Schumacher »den Yngre«:

11.6.Wilhelm Schumacher, f. 1589, (Haderslev?), d. 1646
12.6._____, f. 1591
13.6.Oluf Schumacher, f. 1595, (Haderslev?)

Generation 3.

7.3.
Jacob Mechelborg
Født omkring 1565, Haderslev.9.
Død 16199, begravet Edøy kirkegård.9.
     Menes at være født i Haderslev omkring år 1565, men hvornår han er rejst til Norge ved man ikke. Derimod er man bekendt med, at Jacob Mechelborg bliver nævnt som foged over Nordmøre fylke fra 1606.9
     Den 27. feb. 1596 anføres der: »Jacob Michelborg, Borger, Rostock, Kjøbmand .... Skib til Norge.« [NRR III, s. 411].9
     Ægtefællerne døde begge i 1619, og blev begravet på Edøy kirkegård. Man kan forestille sig at de begge har været alvorligt syge, for netop i 1619 skænker de en kalk og disk til Edøy kirke med følgende inskription: »Denne Kalck och Disch hafer Jacob Michelborg og Maren Michelsdatter gifven til Edøy Kircke 1619.« Kalk og disk blev senere flyttet til Øidegård kirke, men findes nu på Kristiansunds museum.9

Gift _____med

Maren Michelsdatter
Født omkring 15709.
Død 16199, begravet _____, Edøy kirkegård.9.

Børn af Jacob Mechelborg og Maren Michelsdatter:

14.7.Oluf Jacobsen Mechlenborg, f. omkr. 1600, d. omkr. 1655
15.7.Johan Jacobsen Mechelborg, f. omkr. 1606, d. 1673
16.7.Nils Jacobsen Mechelborg
8.3.
Jens Mechelborg
Født omkring 1566, Flensborg.10.
Død 16 jun. 162611.
     Han kom til Norge i 1601 eller 1602. Man ved ikke hvad han beskæftigede sig med indtil han i 1619 blev foged, men det er nærliggende at antage, at han har arbejdet for nogle af de købmænd i Trondhjem, hans far og farfar havde forretningsforbindelse med.10
     Foged i Nordre Helgeland fra 1619.10
     Jens Mechlenborg, f. ca. 1560, død 16. juni 1626 som »forrige Foged over Helgeland«, begr. i Lurø Kirke. Gift med Abelone Madsdatter, død 24. mai 1626, begr. 31. mai i Lurø Kirke. 2 Børn kjendes [Oluf og Anna].11

Gift _____med

Appelone Madsdatter Galde
Død 24 mai 1626, Lurø.11,11, begravet 31 mai 1626, Lurø kirke.11.
     Datter af Mads Tønnesen Galde.

Børn af Jens Mechelborg og Appelone Madsdatter Galde:

17.8.Oluf Jenssøn Mechlenborg, f. omkr. 1591
18.8.Anne Jensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1600, d. 1694
9.3.
Carsten Meckelburg
Født omkring 15707.
Død 161812.
     Blev som faderen købmand i Haderslev. Den 23. dec. 1596 blev han valgt til rådmand, og han blev senere borgmester i Haderslev.7
     Borgmester Carsten Meckelburg og hans hustru Margrethe fik 10 børn, 6 sønner og 4 døtre. De yngste af disse børn har været i alderen fra 23 til 10 år, da de ankom til Norge ...13

Gift 1° 14 nov. 15967 med

_____
     Ukendt pige fra Tønder.7

Gift 2° 9 jul. 1602, (Haderslev?)12 med

Margrethe Schnell
Født 15 jun. 1574, (Haderslev?)12.
Død 1 mai 164713, begravet 6 mai 1647, Den hellige Trefoldigheds kirke i Christiania.13.
     Datter af Johan Schnell og Anna Reimers.
     Da disse rædsler [Voldtægt, brand, mord og plyndring i forbindelse med Trediveårskrigen] i 1627 også nåede Haderslev, fandt den 43-årige borgmesterenke det tilrådeligst at flygte med sine børn til Norge, hvor hun først tog ophold hos sin søn af første ægteskab, slotsskriveren Nils Nilsen Toller, men senere købte sig en stor og fornem ejendom i det nye Christiania.14
     Biskop i Christiania stift, dr. Henning Stockfleth holdt en ligprædiken over hende, da hun den 6. maj 1647 blev begravet fra Christiania Domkirke, en ligprædiken der i 1647 blev trykt og udgivet i Christiania og hvori der bl.a. siges: »Anno 1627, da den Salige Quinde, saa vel som flere, formedelst Fjendens indfald udi Holsten fra Huus oc Hiem, at drage oc det forlade høyeligen oc sorgeligen vaar tilforaarsaget med sine kiere Børn, til Norge sig haffver begiffuet, hendes kiere Søn Nils Toller fordum Borgmester her udi Christiania at besøge. Udi huilken hendes 36 Aars Encke sæde, hun sig haffuer offuet udi Hellighed oc Gudsfrycttihed..........«13

[Gift 1° 19 jul. 1592 med Nils Toller (d. 1596); Gift 2° 9 jul. 1602 med Carsten Meckelburg (omkr. 1570 - 1618)].

Børn af Carsten Meckelburg og Margrethe Schnell:

19.9.Annichen Mechlenburg, f. omkr. 1602, Haderslev., d. 1658, Christiania.
20.9.Margrethe Mechlenburg, f. 1603, (Haderslev?), d. 1660, Christiania.
21.9.Catharina Mechlenburg
22.9.Wilhelm Mechlenburg
23.9.Johannes Meckelburg
24.9.Oluf Mechlenburg
10.3.
Margrethe Meckelburg
Født omkring 15807.

Gift 6 sep. 16017 med

Nickel Hansen Lundt
Død 7 mar. 16307.
     Borgmester og slotsfoged i Nykøbing Falster.7

Børn af Margrethe Meckelburg og Nickel Hansen Lundt:

25.10.Ole Nichelsen (Lundt), d. 1637, Nykøbing Falster
11.6.
Wilhelm Schumacher
Født 17 aug. 1589, (Haderslev?)7.
Død 28 aug. 16467.
     Borgmester i Tønning.7
12.6.
___________
Født 6 jul. 15917.

Gift _____7med

Jens Matzen
     Rådmand i Haderslev.7
13.6.
Oluf Schumacher
Født 11 apr. 1595, (Haderslev?)7.
     Rådmand i Haderslev.7

Gift 29 jul. 16217 med

Barbara Schrøder
Født 16 dec. 16027.
Død 16687.
     Datter af Gotthard Schrøder og Sophia Pentz.

Generation 4.

14.7.
Oluf Jacobsen Mechlenborg
Født omkring 16009.
Død omkring 1655.
     Foged over Nordmør; 30. april 1625 faar han og hans Hustru Bevilling paa at bruge Gaarden Edøen deres Livstid; 8. febr. 1627 faar han af Kongen Skjøde paa Gaarden Røssen og 2 Sauge paa Nordmør; 28. sept. 1634 Confirmation paa et Mageskifte med Kongen.15
     Blev foged over Nordmøre da faderen blev syg i 1618/19 og kort tid efter døde. Oluf nævnes som foged til Nordmøre indtil 1628, men fra 1623 til 1637 endvidere også som tolder til Fossen.9
     Hvornår Oluf døde ved man ikke, men det er måske sket i 1655, hvor han under odelsskat 1655/56 omtales som sal. Oluf Mechelborgs.16

Gift 1° _____med

Clara Rasmusdatter
     I NRR. findes et indlæg af 16. april 1625, hvor det anføres: »Efter foreldrenes overta Edøy, livstid for sig (Oluf Mechlenborg) med sin hustru Clara Rasmusdatter«. Denne hustru må åbenbart ikke have levet så længe efter, for den 31. apr. 1625 får Oluf Mechlenborg på livstid bevilling til brugen af gården Røssen og to savværker af sin nye svigerfar, justitsråd Caspar Schøller.9

Gift 2° _____med

Anne Caspersdatter Schøller
Født 23 apr. 1615, Trondhjem., om Natten ved 2 Slet.17.
     Datter af Caspar Christophersen Schøller og Ellen Christensdatter.
     3. sept. 1672 faar hans Enke, Ane, boende paa Edøen, Confirmation paa en Del Gods i Nordmør Fogderi, som efter Søskende Skifte er tilfalden hende.18

Børn af Oluf Jacobsen Mechlenborg og Anne Caspersdatter Schøller:

26.14.Caspar Olufssøn Mechelborg, d. 1684
15.7.
Johan Jacobsen Mechelborg
Født omkring 160619.
Død okt. 1673, 67 Aar gl.20,19,20, begravet 20 okt. 1673, Tingvoll.21.
     Overtog gården Kvalvåg efter sin svoger Christen Erikssøns død.22
     Efter svigerfaderen Erik Oudenssøns død i 1655, overtog Johan driften af Kvalvåg, som Anne [Johans hustru] havde arvet efter sin bror Christens død. Anne døde i 1673 og Johan i okt. 1673.22
     Jeg [Simon Ellefsen] tror dette er den samme som Erlandsen skriver er gift med Kirstine Tausan, men i virkeligheden skal det være hans søn Jacob Johansen der blev gift med hende.

Gift 163021 med

Anne Eriksdatter
Født 1610-1615, Aspen.22.
Død 167322.
     Datter af Erik Oudensen og Maren Christensdatter.

Børn af Johan Jacobsen Mechelborg og Anne Eriksdatter:

27.15.Jacob Johansen Mechelborg, f. omkr. 1629, d. 1695
28.15.Christen Johansen Mechelborg, f. omkr. 1630, d. 1680
29.15.Hans Johansen Mechelborg, f. 1631, d. 1680
30.15.Lisbeth Johansdatter Mechlenborg
31.15.Helvig Johansdatter Mechelborg, f. omkr. 1640, d. 1709, gården Sandvig i Tingvoll.
32.15.Margrethe Johansdatter Mechelborg, f. omkr. 1643
33.15.Erik Johansen Meckelborg, f. 1645
16.7.
Nils Jacobsen Mechelborg
     Finder der ingen oplysninger om, udover at han blev født i 1600-tallets første decenium. Man ved heller ikke hvem han var gift med.16

Børn af Nils Jacobsen Mechelborg og _____:

34.16.Christen Nilssen Mechelborg, d. 1670
17.8.
Oluf Jenssøn Mechlenborg
Født omkring 159123.
     Blev i 1626 foged i Lofoten og Vesteraalen fogederi i Nordland amt. Oluf fratrådte sit embede som foged før 1633, og i 1665 boede han 74 år gammel på Lurøgård.23
     Oluf Mechlenborg, f. ca. 1591, var antagelig først Foged og Tolder paa Nordmør til 1625, blev 1626 Foged i Lofoten, men fratraadte Embedet før 1633, boede endnu i 1665 paa Lurø Gaard, »74 Aar gl.« og havde 4 »Drenge« og 3 Husmænd. Gift 1629 med Adelus Christensdatter (hvis Fader, Hr. Christen Olsen, var Sogneprest til Brønø fra 1611-1624). En Søn kjendes: Christen Olsen Mechlenborg.11

Gift 162923 med

Adelus Christensdatter (Skanke)
     Datter af Christen Stensson (Skanke).

Børn af Oluf Jenssøn Mechlenborg og Adelus Christensdatter (Skanke):

35.17.Christen Olsen Mechlenborg, f. omkr. 1640
18.8.
Anne Jensdatter Mechlenborg
Født omkring 160024.
Død 6 apr. 169424.

Gift 161924 med

Jonas Pederssøn
Født 23 jan. 159224.
Død 16 okt. 167124.
     Søn af Peder Pederssøn og Kirsten Hansdatter.
     Blev i 1619 sognepræst til Korskirken i Bergen.24
     [Lampe: Bergens stifts biskoper og præster I., s. 84].
     Pedersen (Jonas) Præst til Kors-Kirken i Bergens Bye i Norge. Han havde i sin Ungdom reist, og besøgt mange Universiteter, han døde 1671, efterat han havde tient i 50 Aar.25

Børn af Anne Jensdatter Mechlenborg og Jonas Pederssøn:

36.18.Peder Jonassøn Mechlenborg
37.18.Kirstine Jonasdatter
38.18.Jens Jonassøn Mechlenborg, f. 1630, Bergen., d. 1687
39.18.Otto Jonassøn, f. 1625, d. 1688
40.18.Appelone Jonasdatter
41.18.Adelus Jonasdatter
42.18.Margrethe Jonasdatter, f. 1620, d. før 1654
43.18.Christian Jonassen Mechlenborg, f. omkr. 1620, d. 1688?
19.9.
Annichen Mechlenburg
Født omkring 1602, Haderslev.26.
Død mai 1658, Christiania.26.
     Med Niels Hanssøn fik hun flere børn. Enkelte af disse børn kaldte sig Kongsberg efter fødestedet.26

Gift 1° 162826 med

Mads Haraldsen
Død 164226.
     Byfoged og trælasthandler i Christiania.26

Gift 2° omkring 164526 med

Niels Hansen
     Bergskriver ved sølvværket i Kongsberg, senere lagmand i Christiania og medejer af sølvværket.

Børn af Annichen Mechlenburg og Mads Haraldsen:

44.19.Carsten Madsen Mechlenburg, f. omkr. 1630

Børn af Annichen Mechlenburg og Niels Hansen:

45.19.Peder Nielsen (Kongsberg)
46.19.Kirstine Nielsdatter (Kongsberg), d. 1671
20.9.
Margrethe Mechlenburg
Født 1603-1604, (Haderslev?)27.
Død 1660, Christiania.27.
     Hun og Hans Stockfleth efterlog sig ingen børn. Svogeren, biskop dr. Henning Stockfleth, holdt en ligprædiken over Margrethe Mechlenburg, som blev trykt i København i 1661, men der findes ikke længere noget eksemplar af denne tryksag.27

Gift før 25 jun. 163327 med

Hans Eggertsen Stockfleth
Død jun. 166427.
     Fogeden i Gudbrandsdalen, senere borgmester i Christiania.27
21.9.
Catharina Mechlenburg

Gift _____27med

Jonas Pedersen Schnell
     Sognepræst.27
22.9.
Wilhelm Mechlenburg
23.9.
Johannes Meckelburg
     Man ved at den 12. febr. 1617 fik skipperen på borgmester Carsten Meckelburgs skib, »Duen«, Hans Steffensen, ordre til at tage borgmesterens søn Johannes med på en rejse, så han kunne komme i Sorø skole, men hvad der senere er sket med ham, ved man ikke.27
24.9.
Oluf Mechlenburg
     Det anses for temmelig sikkert, at den Oluf Mechlenburg, der i 1635 blev toldskriver på Flekkerø i Norge, har været en søn af borgmesteren i Haderslev.27
     Han menes at være afgået ved døden i en forholdsvis ung alder, og at have giftet sig med en Karen Gabrielsdatter, der døde i 1681.27
     Man antager at hans ældste søn var Carsten »Olssøn« Mechlenburg.27

Gift _____27med

Karen Gabrielsdatter
Død 168127.

Børn af Oluf Mechlenburg og Karen Gabrielsdatter:

47.24.Carsten (Olssøn?) Mechlenburg
48.24.Margrethe Mechlenburg, f. 1646, d. 1706
49.24.Ingeborg Mechlenburg, f. omkr. 1648, d. 1703
50.24.Nils Mechlenborg, f. omkr. 1650, d. 1713, Bragernes.
25.10.
Ole Nichelsen (Lundt)
Død jan. 1637, Nykøbing Falster28.

Gift _____29med

Karen Schytte
Død 2 mar. 1696, Nykøbing Falster28.
     Datter af Anders Nielsen Schytte og Gertrud Henriksdatter.

Børn af Ole Nichelsen (Lundt) og Karen Schytte:

51.25.Gertrud Olufsdatter (Lundt), d. 1677, København

Generation 5.

26.14.
Caspar Olufssøn Mechelborg
Død 168416.
     Drev Edøygård. Ved skifteretssagen den 23. sept. 1684, var der jordegods for 688 rdl. Døde barnløs.16

Gift _____med

Susanna Lauritsdatter Stabel
Født 1650, Trondhjem.16.
     Datter af Laurits Bastianssøn Stabel og Susanna Pedersdatter Krabbe.

[Gift 1° med Caspar Olufssøn Mechelborg (d. 1684); Gift 2° med Michael Schive].
27.15.
Jacob Johansen Mechelborg
Født omkring 1629-163030.
Død 169530.
     Han overtog Kvalvåg efter faderens død.30
     Erlandsen kalder ham da også Johan Mechlenborg, hvilket kunne være Jacob's far, og det er ham der døde 1673, 67 Aar gl.
     Skifte 4 jun. 169531I skifte nevnes hans kone Kirsten Hansdtr Tausan og formynder på barnas vegne var deres faders søstermann Fredrik Jørgensen. I skifte nevnes sølv merket: kanne JAST-BPDSK, beger Jacob Witt - Gisken Jensdtr, skål Christen Eriksen Trygge..

Gift 1° omkring 166032 med

Margrethe Christensdatter

Gift 2° 169032 med

Kirsten Hansdatter Tausan
Født omkring 166732.
Død efter 8 apr. 171733.
     Datter af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Kirsten som fik Jacob Michelborg Borger paa Nordmör.34

[Gift 1° 1690 med Jacob Johansen Mechelborg (omkr. 1629 - 1695); Gift 2° med Jørgen Femer (omkr. 1670 - 1732)].

Børn af Jacob Johansen Mechelborg og Margrethe Christensdatter:

52.27.Johan Jacobsen Mechelborg, f. 1661, d. 1702
53.27.Dorothea Jacobsdatter Mechelborg, f. omkr. 1665, d. 1719
54.27.Maren Jacobsdatter Mechelborg, f. omkr. 1670

Børn af Jacob Johansen Mechelborg og Kirsten Hansdatter Tausan:

55.27.Anne Jacobsdatter Mechelborg, f. 1691
56.27.Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg, f. 1693, d. 1722
28.15.
Christen Johansen Mechelborg
Født omkring 1630-163235.
Død 168035.
     Blev udliggerborger på Einset, hvor han havde et kræmmerleje.35

Gift _____med

Margrethe Olsdatter Helt
Død 169635.
     Datter af Ole Olsen Helt og Marit Augustinusdatter.
     Margrethe er trolig en søster av sogneprest Iver Olsen Helt.36
     Skifte 16 apr. 1696, Einset i Stanvik.32,36.

[Gift 1° med Christen Johansen Mechelborg (omkr. 1630 - 1680); Gift 2° eft. 1680 med Frantz Lauritsen Lund (f. omkr. 1661)].

Børn af Christen Johansen Mechelborg og Margrethe Olsdatter Helt:

57.28.Maren Christensdatter Mechlenborg, f. 1664
58.28.Ole Christensen Mechlenborg, f. 1666, d. 1705
59.28.Marit Christensdatter Mechelborg, f. 1672, d. 1747
60.28.Martha Christensdatter Mechlenborg, f. 1673
61.28.Ivar Christensen Mechlenborg, f. 1677, d. 1710
29.15.
Hans Johansen Mechelborg
Født 163135.
Død 168035.
30.15.
Lisbeth Johansdatter Mechlenborg
     ? GÆT - datter av Johan Jacobsen Mechlenborg, Kvalvåg ?

Gift _____med

Peder Pedersen Stadell
     Søn af Peder Pedersen Stadell og Hilleborg.
     Peder. Han bodde på gården Linvågen. Var gift med Lisbeth Johansdtr Mechlenborg.37
31.15.
Helvig Johansdatter Mechelborg
Født omkring 1640.
Død 1709, gården Sandvig i Tingvoll., 69 år gl.38.
     Hun søker om å få sitte i uskiftet bo i 1698.38
     Skifte 9 jan. 171038.

Gift 8 feb. 167138,38 med

Frederik Jørgensen Marstrand
Født 4 okt. 163439,38.
Død sep. 170138.
     Søn af Jørgen Nielsen Marstrand og Anna Jensdatter.

Børn af Helvig Johansdatter Mechelborg og Frederik Jørgensen Marstrand:

62.31.Anna Frederiksdatter Marstrand, f. 1672, d. 1764
63.31.Margrethe Frederiksdatter Marstrand, f. 1674, d. 1676
64.31.Jørgen Frederiksen Marstrand, f. 1677, Tingvold præstegård
65.31.Johan Frederiksen Marstrand, f. 1678
66.31.Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand, d. 1715
32.15.
Margrethe Johansdatter Mechelborg
Født omkring 164335.
     Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27. apr. 1677 opløst efter kun 3 [? skal vel være 6, eller ?] års ægteskab.35

Gift 167135 med

Christopher Pedersøn Krabbe
Født 26 dec. 164440,41,32, døbt 26 dec. 164440,41.
     Søn af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     Sognepræst til Værøy.35
     Margrethe og Christophers ægteskab blev den 27. apr. 1677 opløst efter kun 3 års ægteskab, og han frasagde sig kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.35
     Han frasagde sig kaldet som sognepræst den 16. mar. 1692.35
     S.T. Dahl, "Geistligheten", s. 330, skriver at presten der fikk kallsbrev på Verøy og Røst den 12. sept. 1691 var Christopher Todal. Videre skriver han at »i og med at hans ettermann ble utnevnt allerede halvt år etter og det heter i ettermannens brev at han ble utnevnt for den avdøde Hr Iver er det trolig at Hr Christoffer aldri kom til sognet. Erlandsen sier da også at han avsto kallet.«42
33.15.
Erik Johansen Meckelborg
Født 164543,44.
34.16.
Christen Nilssen Mechelborg
Død 167016.
     Boede i Einset.16
     Skifte 7 dec. 1670.

Gift _____med

Anna Arentsdatter
Død omkring 1682.
     Skifte 7 aug. 1682, Trondheim.45Brutto 1319, derav jakt, - 250 = 1069 Rd. Verge Oluf Poulsen..

[Gift 1° med Christen Nilssen Mechelborg (d. 1670); Gift 2° med Jens Lauritzen Hassel].

Børn af Christen Nilssen Mechelborg og Anna Arentsdatter:

67.34.Johanne Christensdatter Mechelborg, f. 1660, d. 1750
68.34.Niels Christensen Mechelborg, f. omkr. 1663
69.34.Maren Christensdatter Mechelborg
35.17.
Christen Olsen Mechlenborg
Født omkring 164023.
     Han drev Lurøgård i Helgeland. Christen levede endnu i 1701, 62 år gammel, men det menes at han var død i 1710.23
     Christen Olsen Mechlenborg, f. ca. 1640, var i 1665 hjemme hos Faderen, »24 Aar gl.«, levede i 1701 paa Lurø Gaard, »62 Aar gl.«, død ca. 1710. 3 Sønner og 1 Datter antages [Jens, Hans, Peder og Eva].11

Børn af Christen Olsen Mechlenborg og _____:

70.35.Jens Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1677
71.35.Eva Christensdatter Mechlenborg, f. 1680, d. 1762
72.35.Hans Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1683
73.35.Peder Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1688
36.18.
Peder Jonassøn Mechlenborg

Børn af Peder Jonassøn Mechlenborg og _____:

74.36.Jonas Pederssøn Mechlenborg
37.18.
Kirstine Jonasdatter

Gift 1° _____med

Hans Thomassøn Ruus
Født 161124.
Død 166924.
     Byskriver i Bergen.24

Gift 2° _____med

Lauritz Sørensen Brøgger
Født 4 jun. 1638, Løgstør.24.
Død 169624.
     Borgmester i Bergen.24

Børn af Kirstine Jonasdatter og Hans Thomassøn Ruus:

75.37.Thomas Hanssøn Ruus, f. 1657, d. 1710
76.37.Jonas Hanssøn Ruus
77.37.Hans Hanssøn Ruus
38.18.
Jens Jonassøn Mechlenborg
Født 15 aug. 1630, Bergen.24.
Død apr. 168724.
     Kapellan hos sin far i Korskirken, Bergen.24

Gift 30 sep. 167424 med

Anna Zachariasdatter Tiesen
     Formentlig en datter af den Zacharias Tiesen fra Stettin, der nedsatte sig som borger i Bergen den 30. juli 1633.24

[Gift 1° 30 sep. 1674 med Jens Jonassøn Mechlenborg (15 aug. 1630 - apr. 1687); Gift 2° med Jochum Jacobsen Kaae (1654 - 1722)].

Børn af Jens Jonassøn Mechlenborg og Anna Zachariasdatter Tiesen:

78.38.Cathrine Jensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1675
79.38.Bente Jensdatter Mechlenborg
80.38.Jonas Jenssøn Mechlenborg, d. 1746
81.38.Jens Jenssøn Mechlenborg
39.18.
Otto Jonassøn
Født 27 jan. 162546.
Død 168846.
     Otto Jonassen. Søn af Jonas Pederssøn, Sognepræst til Korskirken i Bergen, f. 27 Januar 1625, deponerede fra Bergens Skole 2 December 1644 og tog theol. Examen efter 3 Aars Ophold ved Universitetet. Blev 1648 pers. Kapellan hos Faderen i Bergen, ordin. 4 Febr., og 26 Juni 1653 Sognepræst til Askvold [i Søndfjord Provsti]; var i nogle Aar tillige Provst. Døde 1688 før 2 Nov.46
     Gift 8 Juli 1650 med Anne Schreuder, Datter af Mag. Hans Samuelssen Schreuder, Sognepræst til Domkirken i Bergen. Børn: Ingeborg, Jonas (Johannes), Hans og evt. Otto Ottesen.46

Gift 8 jul. 165046 med

Anne Schreuder
     Datter af Hans Samuelsen Schreuder og Anne Jensdatter Bloch.
     Anne Schreuder, gift med Otto Jonsøn, Sognepræst til Askevold.47

Børn af Otto Jonassøn og Anne Schreuder:

82.39.Ingeborg Ottesdatter, f. 1659
83.39.Jonas (Johannes) Ottesen Schreuder
84.39.Hans Ottesen (Askevold)
85.39.Otto Ottesen
40.18.
Appelone Jonasdatter
41.18.
Adelus Jonasdatter
42.18.
Margrethe Jonasdatter
Født 1620-163048.
Død før 22 mar. 165448.

Gift _____med

Hans Hansen Schmidt Lillienskjold
     Borgmester i Bergen 10. okt. 1650. Lagmand i Gulathings lagdømme 14. sept. 1652. Den 29. dec. 1665 udnævntes han til kgl. commissarius og assessor i højesteret. Den 20. febr. 1667 meddelte statholder Gyldenløve ham bestalling som assessor i Norges overhofret og den 9. jan. 1669 blev han amtsforvalter over Bergens amt. Hans Hansen Schmidt blev adlet under navnet Lillienskjold.48
43.18.
Christian Jonassen Mechlenborg
Født omkring 1620-21 ?48.
Død 1688?, Trondhjem.48,48.
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem49
     Skifte 23 mar. 1688, Trondhjem.50,511540 - 258 Rd., derav sølv 118, kramgods og gård..

Gift _____med

Hilchen Henrichsdatter Sommerschell
Født 5 mai 1627, Trondhjem52.
Død før 23 mar. 1688.
     Datter af Henrich (Richardson) Sommerscales »Engelskmand« og Anna Rorig (Rørig).
     Skifte 23 mar. 1688, Trondhjem.51.

Børn af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell:

86.43.Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg, f. omkr. 1666, d. 1736
87.43.Maren Christiansdatter Mechelborg, f. omkr. 1667, d. før 1719
88.43.Henrich Christiansen Mechlenborg, f. 1669, Trondhjem., d. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.
44.19.
Carsten Madsen Mechlenburg
Født omkring 163026.
     Carsten solgte i 1672 gården Woxen i Aker til en vis Laurits. Gården var den 6. febr. 1650 blevet overdraget til Niels Hanssøn af Danmarks statholder i Norge, Hannibal Sehested, men nu ville Carstens halvbroder Peder Nielssøn, en søn af Niels Hanssøn, have gården tilbage. Efter salget af gården i Aker, menes Carsten at have bosat sig i Strømsø. At Carsten Madssøn Mechlenburg imidlertid, trods denne strid, har stået i et nært forhold til halvbroderen Peder Nielssøn, bestyrkes ved, at han var værge for et af svogeren Wittekind Huus's børn.26

Gift før 167126 med

Christine Trøner
     Datter af Christopher Trøner og Maria Madsdatter Stampe.
45.19.
Peder Nielsen (Kongsberg)
46.19.
Kirstine Nielsdatter (Kongsberg)
Død 167126.

Gift 165326 med

Wittekind Gyntheri Huus
Død 166826.
     Lagmand i Christiania.26

Børn af Kirstine Nielsdatter (Kongsberg) og Wittekind Gyntheri Huus:

89.46.Helle Huus, f. 1657, Christiania.
90.46.Annichen Huus, f. 1660
47.24.
Carsten (Olssøn?) Mechlenburg
     Antages at være søn af toldskriver på Flekkerø, Oluf Mechlenburg.27

Gift _____53med

Maren Arentsdatter

Børn af Carsten (Olssøn?) Mechlenburg og Maren Arentsdatter:

91.47.Karen Carstensdatter Mechlenburg
92.47.Bodil Mechlenburg, f. 1681, d. 1751
93.47.Arnt Mechlenburg
94.47.Christian Mechlenburg, f. omkr. 1686, d. omkr. 1728
48.24.
Margrethe Mechlenburg
Født 164654.
Død 23 jul. 170654.

Gift 1° 11 jun. 166554 med

Christopher Jacobsen Stockfleth
Død 29 dec. 167954.
     Sognepræst i Stange.54

Gift 2° 168254 med

Frantz Pedersen Müller
Død 17 jan. 171154.
     Sognepræst i Stange.54
49.24.
Ingeborg Mechlenburg
Født omkring 1648, formentlig født omk. 1647/48.54.
Død 170354.
     Skifte 28 jan. 170454.

Gift 1° _____54med

Michael Valentinsen Suhm
Født 163254.
Død 168654.
     Søn af Suhm.
     Stamfaderen til den dansk-norske borgerlige linie af slægten Suhm.55

Gift 2° _____54med

Daniel Nielsen (Lister)
Født 166354.
Død 169054.
     Provst i Lister provsti og sognepræst i Øistad.54
50.24.
Nils Mechlenborg
Født omkring 165054.
Død 28 jan. 1713, Bragernes.56.
     Han var den 28. april 1678 blevet commissarius i Norge, og den 17. sept. 1687 blev han bergråd med rang som assistentsråd.54
     I 1681 købte han godset Skjeldbred med savværk, mølle og underliggende bondebrug af Povel Klingenberg, der den 28. april 1675, havde fået godset overdraget af kongen, da dette gods, på samme måde som Hannibal Sehesteds øvrige godser i Norge, tilfaldt kongen.54
     Foruden Skjeldbred ejede han et bolværk ved vandet, hvor der lå et hus med butik og have. Efter hans død, blev det ved en auktion solgt for 1708 rdl. Boet udviste aktiver for 47.512 rdl., og gæld for 34.070 rdl., så der blev omtrent 13.500 rdl. til deling mellem enken og børnene.56
     Den 24. jan. 1705 opretter han en ægtepagt med sin tredie hustru Maren Clausdatter. Der var ingen børn i hans tredie ægteskab.56

Gift 1° 167656 med

Helle Huus
Født 1657, Christiania.56.
     Datter af Wittekind Gyntheri Huus og Kirstine Nielsdatter (Kongsberg).

Gift 2° _____56med

Cathrine Jensdatter

Gift 3° _____56med

Maren Clausdatter
Født _____, Gjerpen.56.
Død dec. 171856.

Børn af Nils Mechlenborg og Helle Huus:

95.50.Maren Mechlenburg, f. omkr. 1677, d. 1755, Christiania.
96.50.Kirstine Cathrine Mechlenburg, f. omkr. 1678, d. 1707
97.50.Karen Nielsdatter Mechlenborg
98.50.White Christine Mechlenburg
99.50.Anna Catharina Mechlenburg, f. 1683, Bragernes., d. omkr. 1763
100.50.Nils Mechlenburg, f. 1685, d. 1727, Skjeldbred.
101.50.Wilhelmine Mechlenburg, f. 1687, Bragernes., d. 1737
102.50.Helene Sophie Mechlenburg, f. 1688, Bragernes., d. 1724, Kragerø.
103.50.Ingeborg Maria Mechlenburg, f. 1689, Bragernes., d. 1744, Haugen i Søkerelven på Søndermøre.

Børn af Nils Mechlenborg og Cathrine Jensdatter:

104.50.Carsten Mechlenburg, f. 1694, d. 1737
51.25.
Gertrud Olufsdatter (Lundt)
Død 1677, København28.

Gift 16 mai 1652, Nykøbing Falster med

Daniel Johansen Pfeiff
Født 13 jul. 1618, Stettin..
Død 18 aug. 1662, København..
     Sogneprest til St. Petri kirke i København.

Børn af Gertrud Olufsdatter (Lundt) og Daniel Johansen Pfeiff:

105.51.Anna Sophia Pfeiff, d. 1712, Stord.

Generation 6.

52.27.
Johan Jacobsen Mechelborg
Født 166132.
Død 12 nov. 1702, »Søndag aften kl. 7 den 12. nov. 1702, blev min højeste skat og allerkæreste ejendel i denne verden taget fra mig, idet Gud ved en stille og salig død, kaldte min hjerteelskede, kære mand, Johan Mechelborg hjem til sin himmelske bolig.«57.
     Han drev en ganske stor forretning i Fosna, hvor han havde tre ansatte medhjælpere.32

Gift 1° _____, «besoved».58med

Else Christensdatter
     Datter af Christen Olsen.
     «Else havde Jaricke Broers en Kiøbmand i Fosen. Hun var før besovet af Jac. Michelborgs Søn Johan s fik Ingeborg Tosten Withes d: af Aasgaard.»58

Gift 2° 9 okt. 1687, Åsgård, »Den 9. okt. 1687 stod vort bryllup på Åsgård. Den 20. okt. rejste jeg og min hjerte allerkæreste fra far og mor på Åsgård, til vort nye hjem i Fossen, hvor Gud give os megen lykke og velsignelse, med vor næring og vort helbred.«3259,32 med

Ingeborg White
Født 1671, Settem i Halsa60,32.
Død 2 aug. 1731, Lillefosen61.
     Datter af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Den 2. apr. 1687 forærer den nyforlovede Johan Mechelborg sin kæreste Ingeborg White, en forlovelsesgave, et eksemplar af Philip Kegels bog: »Tolf Aandelige Betænckninger« trykt i 1667. På bogens forside var en sølvplade med bogstaverne I.T.D.W., og på bogens sølvspænde fandtes de samme bogstaver, samt årstallet 1687. I denne bog førte Johan og Ingeborg optegnelser om deres familie.32,61

[Gift 1° 9 okt. 1687 med Johan Jacobsen Mechelborg (1661 - 12 nov. 1702); Gift 2° 24 feb. 1704 med Rickert Sørensen Hagerup (27 nov. 1674 - 25 jul. 1731)].

Børn af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White:

106.52.Else Margrethe Mechelborg, f. 1688
107.52.Dorothea Johansdatter Mechelborg, f. 1690, d. 1777
108.52.Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg, f. 1692, d. 1776
109.52.Christen Johanssøn Mechelborg, f. 1694, d. 1766
110.52.Mille Marie Johansdatter Mechelborg, f. 1697, d. 1721
111.52.Jacob Johansen Mechelborg, f. 1698, d. 1768
112.52.Ingeborg Mechelborg, f. 1700, d. 1736
113.52.Riborg Mechelborg, f. 1700
114.52.Johannechen Mechelborg, f. 1703, d. 1714
53.27.
Dorothea Jacobsdatter Mechelborg
Født omkring 166562,63.
Død 171963.

Gift _____med

Johan Dideriksen (von) Mühlenphort
Født 165564.
Død 171863.
     Søn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt.
     Stilling: Storkøbmand63.
     Var 1688 Toldforvalter i Lillefosen, afstod 1702 Aasædesretten til Gaarden Lillefosen til sin yngste Broder Diedrich. ("Indlægge" i Norsk Rigsarkiv for 11. Marts 1702).64

Børn af Dorothea Jacobsdatter Mechelborg og Johan Dideriksen (von) Mühlenphort:

115.53.Christopher Johnsen Mühlenphort, f. 1700, d. 1762
54.27.
Maren Jacobsdatter Mechelborg
Født omkring 167065.

Gift _____med

Lars Mortensen Lerche
     Søn af Morten Lauritsen (Lerche) og Maren Eilersdatter Schøller.
     Købmand i Trondhjem.65
     Lars Mortensen Nervig er år 1692 lagverge ved sin søstermann Harder Holsts skifte i Trondheim. Anders Høyer møtte for Lars Mortensen.66
55.27.
Anne Jacobsdatter Mechelborg
Født 169132.
56.27.
Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg
Født 169365.
Død 172265.

Gift _____65med

Niels Christian Aboe
Død 174465.
     Tolderen i Molde. Han var ejer af gården Vestnes.65

Børn af Berit eller Berette Jacobsdatter Mechelborg og Niels Christian Aboe:

116.56.Nicolay Aboe, f. 1720
117.56.Anna Kristine Aboe, f. 1721
57.28.
Maren Christensdatter Mechlenborg
Født 166435.

Gift _____med

Henrik Nielsen
Født omkring 164235.
Død 171935.
     Søn af Niels Henriksen.
     Utliggerborger på Strømsholm.32

Børn af Maren Christensdatter Mechlenborg og Henrik Nielsen:

118.57.Johan Henriksen
119.57.Marit(te) Henriksdatter (Svenning?), d. før 1719
58.28.
Ole Christensen Mechlenborg
Født 166635.
Død 170535.
     Stilling: Kapellan i Karlsøy67
     Blev i 1699 præst til Karløy og senere til Helgø i Daafjord.35
     Ole/Oluf Mechlenborg og Lene Catrine Thulesius sies at være forældre til børnene Johan, Magdalene Elisabeth, f. 1715 og Karen Margrethe, f. 1718 - men samtidig fortælles det at Ole/Oluf er død år 1705 !

Gift omkring 169035 med

Lene Cathrine Thulesius
     Datter af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.

[Gift 1° omkr. 1690 med Ole Christensen Mechlenborg (1666 - 1705); Gift 2° med Morten Resen (f. omkr. 1680)].

Børn af Ole Christensen Mechlenborg og Lene Cathrine Thulesius:

120.58.Malene Olsdatter Mechlenborg
121.58.Karen Margrethe Mechlenborg, f. 1712
59.28.
Marit Christensdatter Mechelborg
Født 167230.
Død 18 sep. 174730.

Gift omkring 169268,30 med

Erik Mosberg
Født 164330.
Død 171730.
     Stilling: Købmand i Fosna30.
60.28.
Martha Christensdatter Mechlenborg
Født 167330.

Gift 1° _____med

Jens Borch

Gift 2° _____med

Peder Nielssøn Svenning
     Sildenæsset30

Børn af Martha Christensdatter Mechlenborg og Peder Nielssøn Svenning:

122.60.Nils Pedersen Svenning
61.28.
Ivar Christensen Mechlenborg
Født 167730,68,68.
Død 171030.
     Købmand og sejlmager i Fosna.30

Gift 9 mai 170169,30 med

Maria White
Født 15 apr. 166730.
Død mar. 174030.
     Datter af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).

Børn af Ivar Christensen Mechlenborg og Maria White:

123.61.Christen Mechlenborg, f. 1701
124.61.Johan Mechlenborg, f. 1703
125.61.Dorrit Mechlenborg, f. 1705
126.61.Torstein Mechlenborg, f. 1706
127.61.Bastian Mechlenborg, f. 1708
62.31.
Anna Frederiksdatter Marstrand
Født 167270, døbt 1672, Tingvoll., Dom 7 trin 1672.38.
Død 176471.
     Kalles Johan Helsings kjæreste i skifte i 1710.38

Gift 1° aug. 169970,71 med

Hans Hansen Breyer
Født 15 jan. 166571.
Død 170772,73.
     Søn af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.
     Kapellan på Tingvoll 1698, senere sogneprest på Ytterø.

Gift 2° 11 dec. 170838 med

Johan Helsing
     Søn af Hans Joensen Helsing og Annichen.
     GÆT ! - Muligvis sønn av Hans Joensen Helsing og Annichen. ??
     Fogden over Inderøens Fogderi Johan Helsing.74,75

[Gift 1° 29 jun. 1702 med Gunille Eilersdatter Schøller (12 mai 1667 - 26 mar. 1707); Gift 2° 11 dec. 1708 med Anna Frederiksdatter Marstrand (1672 - 1764)].

Børn af Anna Frederiksdatter Marstrand og Johan Helsing:

128.62.Hans Helsing, f. 1710
63.31.
Margrethe Frederiksdatter Marstrand
Født 167470, døbt 1674, Tingvoll., Dom 19 Trin 1674.38.
Død 167638,70.
64.31.
Jørgen Frederiksen Marstrand
Født 1677, Tingvold præstegård76, døbt 1677, Tingvoll., Dom 1 pasc 1677.38.
     Kjøbmand i Christiansund.77

Gift 12 sep. 1706, Lillefossen78 med

Else Margrethe Mechelborg
Født 24 aug. 1688, Den 24. aug. 1688, en fredag morgen kl. 8, blev vor lille datter Else Margrethe født, og hun blev døbt den 2. sep. i Bremsnes kirke.57, døbt 2 sep. 1688, Bremsnes kirke57.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.

Børn af Jørgen Frederiksen Marstrand og Else Margrethe Mechelborg:

129.64._____
130.64.Hedvig (Helvig?) Marstrand
131.64.Ingeborg With Marstrand
132.64.Friedrich (Frederik) Jørgensen Marstrand Mechlenburg, f. 1710
65.31.
Johan Frederiksen Marstrand
Født 167870, døbt 1678, Tingvoll., Dom 8 Trin 1678.38.
     Vistnok død som 22-årig medicinsk student.70
66.31.
Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand
Død jul. 171570.
     Nevnt i morens skifte 1710, var da representert ved sin svoger Frants Lund.38

Gift _____med

Thomas Jensen Holter
Født 165270.
     Købmand. Blev student fra Christiania skole, og gik derefter over i handelen. Han drev en trælasthandel i Christiania, og i 1705 fik han bestalling som rådmand i Christiania.70

Børn af Helvig Margrethe Frederiksdatter Marstrand og Thomas Jensen Holter:

133.66.Karen Holter
67.34.
Johanne Christensdatter Mechelborg
Født 166016.
Død 175016.

Gift 1° _____med

Aage Christopherssøn Holck
Født 164579.
Død 170216.
     Søn af Christopher Zachariassøn Holck og Anne Aagesdatter.
     Stilling: Kjøbmand i Christiansund.79.
     Angives af H. Sollied (NST 1) at være født 1645, men ved Mandtallet 1666 siges at være 10½ Aar gl. Købmand i Lillefosen (Christianssund).80
     Aage Christophersen Holck var en af de betydeligste købmænd i Fosna i tiden omkring år 1700. Aage slog sig ned som borger på ladestedet i 1689. Sammen med sin hustru Johanne Mechelborg, holdt han stort hus med fire ansatte, for de hørte til Fosnas handelspatriarkat eller handelsaristokrati i 1700-tallet.81
     «Velfornemme Aage Holch i Fosen» som nevnes i herr Giert Mummes skifte 1691 som nær pårørende har nok vært beslektet med Buch eller Glad.82

Gift 2° _____med

Heinrich Sander
Født 167616.
Død 173416.
     Købmand i Fosna.16

Børn af Johanne Christensdatter Mechelborg og Aage Christopherssøn Holck:

134.67.Christopher Aagesen Holck, f. 1681
135.67.Christen Aagesen Holck, f. 1683
136.67.Fredrik Aagesen Holck, f. 1685
137.67.Aage Aagesen Holck, f. 1691
138.67.Johanne Margrethe Aagesdatter Holck, f. 1693, d. 1735
139.67.Anna Aagesdatter Holck, f. 1694, d. 1736
68.34.
Niels Christensen Mechelborg
Født omkring 166345.
69.34.
Maren Christensdatter Mechelborg
70.35.
Jens Christensen Mechlenborg
Født omkring 167783.
     Jens Christensen M., f. ca. 1677, var i 1701 hjemme paa Lurøen, »24 Aar gl.«.11
71.35.
Eva Christensdatter Mechlenborg
Født 168083.
Død 176283, begravet 2 mai 176284.
     Overtager Lurøgård efter forældrene.83

Gift _____med

Christen Hansen
Født omkring 167083.
Død 174483.
     Skipper på Hestmandø ved Lurø i Helgeland.83
     Skifte 1744, Hestmonen, Lurøy85Avdøde Christen Hansen. Arvinger: ektefelle Eva Christensdatter; sønn Christen Christensen, Gaasvæhr; sønn Hans Christensen, Gaasvæhr; sønn Daniel Christensen; datter Adelus Christensdatter; datter Magdalena Christensdatter; datter Abelun Christensdatter; datter Kirsten Christensdatter, 22 år, formynder Hans Christensen..

Børn af Eva Christensdatter Mechlenborg og Christen Hansen:

140.71.Anna Maria Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1701, d. 1744
141.71.Adelus Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1705, d. eft. 1801
142.71.Magdalena »Magli« Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1708
143.71.Christen Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1710, d. 1756
144.71.Hans Christensen Mechlenborg, f. 1714, d. 1767
145.71.Abelone Christensdatter Mechlenborg, f. 1716, d. 1797
146.71.Daniel Mechlenborg, f. 1718, d. 1762
147.71.Kirsten Christensdatter Mechlenborg, f. 1722
72.35.
Hans Christensen Mechlenborg
Født omkring 168383.
     Hans Christensen M., f. ca. 1683, var i 1701 hjemme, »18 Aar gl.« En Søn af ham var maaske den Christen Hansen, som boede paa Lurøen i 1730.11

Børn af Hans Christensen Mechlenborg og _____:

148.72.Christen Hansen, d. omkr. 1745
73.35.
Peder Christensen Mechlenborg
Født omkring 168883.
     Peder Christensen M., f. ca. 1688, var i 1701 paa Lurø Gaard, »13 Aar gl.«11
74.36.
Jonas Pederssøn Mechlenborg
75.37.
Thomas Hanssøn Ruus
Født 165724.
Død 171024.
     Kapellan til Fuse.24
76.37.
Jonas Hanssøn Ruus
77.37.
Hans Hanssøn Ruus
     Byfoged i Bergen.24
78.38.
Cathrine Jensdatter Mechlenborg
Født omkring 167524.

Gift _____med

Jacob Auchesson Boulton
     Dansk skolemester og degn på Bragernes.24
     Skrev gensidigt testamente med hustruen Cathrine Mechlenborg 9. juni 1703. Der kendes ikke livsarvinger efter dem.24
79.38.
Bente Jensdatter Mechlenborg
Døbt 29 nov. 1677, Korskirken i Bergen.48.

Gift 9 jun. 170048 med

Falck Jensen Gjedding
     Forvalter over Svanø birk i Bergens amt.48
     Skrev gensidigt testamente med hustruen Bente Mechlenborg 18. marts 1718. Der kendes ingen livsarvinger efter dem.48
80.38.
Jonas Jenssøn Mechlenborg
Døbt 24 jun. 1679, Korskirken i Bergen.48.
Død 3 jul. 174648.
     Jonas stedfar, magister Jochum Kaae indsatte på provstens vegne Jonas som vice-pastor til Hammer i feb. 1705.48
     2. påskedag i 1746, blev Jonas båret syg fra alteret i Hosager kirke. Han kom ikke til at forrette kirketjeneste mere.48

Gift _____med

Margrethe Kirstine Christensdatter Schmith
Født 1692, 2. pinsedag.48.
Død dec. 1732, Hammar.48.
     Datter af Christian Schmith og Anna Hansdatter Ruus.

Børn af Jonas Jenssøn Mechlenborg og Margrethe Kirstine Christensdatter Schmith:

149.80.Anne Jonasdatter Mechlenborg, f. 1715, d. 1800
81.38.
Jens Jenssøn Mechlenborg
     Død ung.24
82.39.
Ingeborg Ottesdatter
Født 29 feb. 165946.
Begravet 7 okt. 1696.
     Ingeborg, f. i Askvold 29 Febr. 1659, døde i Bergen ugift 1696, begr. 7 Okt.46
83.39.
Jonas (Johannes) Ottesen Schreuder
     Jonas (Johannes) Ottesen, antog Moderens Navn Schreuder.46
84.39.
Hans Ottesen (Askevold)
     Hans Ottesen, nævnes som Fadder i Bergens Korskirke 1698 og kaldes Hans Ottesen Askevold, gift med Anna Melchior.46
85.39.
Otto Ottesen
     Otto Ottesen, som deponerede samme Dag som Jonas [Ottesen Schreuder] - 19 Juli 1675 - maa formentlig ogsaa høre hid [som barn af Otto Jonassen og Anne Schreuder]. - Blev som Studiosus 22 Juni 1694 gift med Mette Gierding.46
86.43.
Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 166686,51.
Død mai 173652.
     Skifte 16 mai 1736, Trondhjem ?52.

Gift _____med

Jonas Wegner
Død før 29 aug. 1713.
     Stilling: Handelsmann i Trondhjem.
     Skifte 29 aug. 171387.

[Gift 1° med Margrethe Pedersdatter; Gift 2° med Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg (omkr. 1666 - mai 1736)].

Børn af Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg og Jonas Wegner:

150.86.Valentin Wegner, f. 1694
151.86.Anna Margrethe Wegner, f. 1696
152.86.Maren Wegner, f. 1699
153.86.Elisabeth Wegner, f. 1701
87.43.
Maren Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 166788,51.
Død før 12 mai 1719.
     Var ved forældrenes skifte 23. mar. 1688 trolovet med Simen Querch.51

Gift 1° _____med

Simen Querch
Død 169287.
     Skifte 5 feb. 1695, Trondhjem.891267 - 123 rd. Sølv 83, kramgods, bygård 700. Jonas Weigner verge..

Gift 2° 7 feb. 1695, Domkirken i Trondheim.90 med

Lorentz Jacobssøn Angell
Død 11 mai 171991.
     Søn af Marcus Jacobsen Angell og Judith Frandtsdatter (Frøling).
     Var mekler i Trondheim og bodde i Elvegaten.90
     Skifte 12 mai 1719, Trondheim.91,87Avdøde Lorentz Jacobsen Angell, død dagen før. Barn: Marcus 22 f.t. Hamburg og Judithe 21 år, her. 1067 ÷ 1670 rd. Judithe tok Torpaune i Strida på odel med brors samtykke for 60 rd..

Børn af Maren Christiansdatter Mechelborg og Simen Querch:

154.87.Helchen Simensdatter Qverck, f. omkr. 1691
155.87.Birgitte Simensdatter Querch, f. omkr. 1692

Børn af Maren Christiansdatter Mechelborg og Lorentz Jacobssøn Angell:

156.87.Marcus Angell, f. omkr. 1697
157.87.Judithe Angell, f. omkr. 1698
88.43.
Henrich Christiansen Mechlenborg
Født 8 jan. 1669, Trondhjem.92,87.
Død 13 mar. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.87.
     Stilling: Sogneprest til Kvikne fra 8. mar. 1705
     Blev cand. teol. den 25. april 1697 og i 1698 blev han adjunkt på den store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne, hvilket embede han varetog til sin død den 13. mar. 1709.93

Gift _____med

Anne Cathrine Grøn
Født 31 mai 167994,87.
Død 26 feb. 175787.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     I 1710 [skifte etter faren?] kalles hun Hr Henrik Mecklenburgs. Hun ble senere gift med Hr Morten i Bjørnør og siste gang, ifølge Hornemann, med toller Christian Friis.72

[Gift 1° med Henrich Christiansen Mechlenborg (8 jan. 1669 - 13 mar. 1709); Gift 2° 1716 med Morten Jørgenssøn Bjørnør (d. 1718); Gift 3° 1720 med Christian Friis].

Børn af Henrich Christiansen Mechlenborg og Anne Cathrine Grøn:

158.88.Henrik Henrikssøn Mecklenborg, f. 1709, d. 1749
89.46.
Helle Huus
Født 1657, Christiania.56.

Gift 167656 med

Nils Mechlenborg
Født omkring 165054.
Død 28 jan. 1713, Bragernes.56.
     Søn af Oluf Mechlenburg og Karen Gabrielsdatter.
     Han var den 28. april 1678 blevet commissarius i Norge, og den 17. sept. 1687 blev han bergråd med rang som assistentsråd.54
     I 1681 købte han godset Skjeldbred med savværk, mølle og underliggende bondebrug af Povel Klingenberg, der den 28. april 1675, havde fået godset overdraget af kongen, da dette gods, på samme måde som Hannibal Sehesteds øvrige godser i Norge, tilfaldt kongen.54
     Foruden Skjeldbred ejede han et bolværk ved vandet, hvor der lå et hus med butik og have. Efter hans død, blev det ved en auktion solgt for 1708 rdl. Boet udviste aktiver for 47.512 rdl., og gæld for 34.070 rdl., så der blev omtrent 13.500 rdl. til deling mellem enken og børnene.56
     Den 24. jan. 1705 opretter han en ægtepagt med sin tredie hustru Maren Clausdatter. Der var ingen børn i hans tredie ægteskab.56

[Gift 1° 1676 med Helle Huus (f. 1657); Gift 2° med Cathrine Jensdatter; Gift 3° med Maren Clausdatter (_____ - dec. 1718)].

Børn af Helle Huus og Nils Mechlenborg er vist under Nils Mechlenborg (nr. 50).

90.46.
Annichen Huus
Født 166026.

Gift _____27med

Eggert Stockfleth
     Rådmand i Christiania.27
91.47.
Karen Carstensdatter Mechlenburg

Gift _____53med

Moritz Warden
Født omkring 168053.
Død 173453.
     Residerende kapellan i Øistad.53

Børn af Karen Carstensdatter Mechlenburg og Moritz Warden:

159.91.Michael Warden, f. 1710, d. 1776
92.47.
Bodil Mechlenburg
Født 1681.
Død 14 sep. 1751, 70 år gl.95.

Gift 20 okt. 170653 med

Niels Claussen Røyem
Født 10 dec. 1674, Holmestrand.53.
Død 30 aug. 171195.
     Søn af Claus Nielsen Røyem og Else Dop.
     Niels Røyam kom i 1693 til København for at lære bogholderi, navigation, fransk, tegning, dans, fægtning og at spille på Clavicordum (Stugeorgel). Han rejste derefter til Porthsmouth i England, for at fortsætte sin uddannelse, og derfra til Amsterdam. Cirka 7 år efter, i året 1700, var han tilbage i Kristiansand.53
     Niels Røyem etablerede sig som købmand i Kristiansand, og den 24. juli 1708, blev han udnævnt til stadskaptajn for borgerskabets østre kompagni.53

Børn af Bodil Mechlenburg og Niels Claussen Røyem:

160.92.Claus Nielsen Røyem, f. 1707, d. 1759
161.92.Carsten Nielsen Røyem, f. 1708
162.92.Christian Nielssen Røyem, f. 1709, d. 1782
163.92.Else Marine Nielsdatter Røyem, f. 1710, d. omkr. 1712
164.92.Niels Nielsen Røyem, f. 1711, d. omkr. 1712
93.47.
Arnt Mechlenburg
     Mønsterskriver.95

Gift _____95med

Ingeborg Andersdatter Schien
     Datter af Anders Schien og Margrethe Matsdatter.

Børn af Arnt Mechlenburg og Ingeborg Andersdatter Schien:

165.93.Phillip Mechlenburg
166.93.Carsten Mechlenburg
167.93.Niels Mechlenburg, d. 1744
168.93.Christian Mechlenburg
169.93.Margrethe Mechlenburg
94.47.
Christian Mechlenburg
Født omkring 168654.
Død omkring 1728.
     I 1710 blev han ansat i generalstaben, hvor han i 1712 blev kopist, og den 9. juni 1717 sekretær ved generalstaben. I nov. 1721 ansøger han om at blive skibsmåler og direktør i Norge, men bliver først bogholder ved Akershus, Smålenene og Uplandske infanteri den 17. juni 1722, og derefter bogholder ved Søndenfjeldske regimenters lægdskasse, og endelig udnævnes han den 25. dec. 1724 til krigskommissær, hvorfra han afgik i 1728, formentlig på grund af sygdom, og han dør ugift kort tid efter.54
95.50.
Maren Mechlenburg
Født omkring 1677.
Død 1755, Christiania., 78 år gl.56.

Gift _____56med

Jens Hanstein
Født 165756.
Død 20 apr. 174056.
     Major på Akershus.56

Børn af Maren Mechlenburg og Jens Hanstein:

170.95.Niels Hanstein Mechlenburg, f. omkr. 1715, d. 1757
96.50.
Kirstine Cathrine Mechlenburg
Født omkring 1678-167996,97.
Død 170797.
     Kirstine døde i 1707, og havde fået børnene Werner, Helle og Mathias, som der ikke haves oplysninger om.97

Gift 19 okt. 170397 med

Christian Wernersen Wernerschiold
     Til Thorvig i Glemming. Adlet den 31. dec. 1717 under navnet Wernerschiold.97

Børn af Kirstine Cathrine Mechlenburg og Christian Wernersen Wernerschiold:

171.96.Werner
172.96.Helle
173.96.Mathias
97.50.
Karen Nielsdatter Mechlenborg
     Så vidt vides fik hun og Søren Michelsen kun sønnen Michael Sørensen der rejste til København.97

Gift 17 aug. 1701, Drammen.97,28 med

Søfren Michelsen (Schumacher)
Født 1 jul. 166697.
Død 23 aug. 172397.
     Søn af Michel Søfrensen og Maren Jochumsdatter.
     Sogneprest i Asker.98
     Sognepræst til Asker.97

[Gift 1° 17 aug. 1701 med Karen Nielsdatter Mechlenborg; Gift 2° med Annichen Ancher].

Børn af Karen Nielsdatter Mechlenborg og Søfren Michelsen (Schumacher):

174.97.Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher), f. omkr. 1707, d. _____
175.97.Michael Sørensen
98.50.
White Christine Mechlenburg
Død 4 dec., i barselseng..

Gift 15 jan. 170697 med

Hans Lorentzen Angell
Født 15 aug. 165897.
Død 2 jan. 172897.
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Margrethe Hansdatter Puls (Pols).
     Sognepræst til Lier og Bragernes.97

Børn af White Christine Mechlenburg og Hans Lorentzen Angell:

176.98.Helle Huus Angell
99.50.
Anna Catharina Mechlenburg
Født 20 mar. 1683, Bragernes.97.
Død omkring 1763, 80 år gl..
     S.Aa.Mørkvig skriver at hun «sad som enke til 11. mar. 1721, da hun døde 80 år gammel.» At hun blev 80 år kan jo være rigtigt, men datoen 11. mar. 1721 er klart forkert - måske er dette datoen for hendes 2nd ægteskab ?

Gift 1° omkring 171599 med

Cornelius Griflow
Død 1721, Christiania.99.
     Krigsbogholder.99

Gift 2° _____99med

Johan Brodersen Edinger
Født 10 apr. 1678, Odense.99.
Død feb. 1738, Kongsberg.99.
     Justitsråd, oberbergamtsforvalter på Kongsberg.99
     Blev student i Odense og studerede derefter både på Københavns og Leydens universiteter.99
100.50.
Nils Mechlenburg
Født 25 jun. 168599.
Død 1727, Skjeldbred.100.
     Han opholdt sig fra 21. feb. 1704 til 20. feb. 1706 på det af Christian V. oprettede ridderlige Academi i København, og fik ved hjemsendelsen optaget et våben i Album Regiæ Academiæ under navnet, Nils Mechlenburg von Bragenes.99
     Efter afslutningen af sin uddannelse, fik Nils den 31. maj 1706 rejsepas, og var i nogle år på adskillige udsvævende rejser i en række lande. Han var senere medlem af den i Christiania nedsatte »vidtløftige og besværlige kongsbergske Inqvisitionscommission«. Denne kommission var af kong Frederik IV. nedsat den 27. sep. 1711, for at undersøge om anmeldelser af nogle medarbejdere [i Kongsberg Sølvværk] for tyveri og bedrageri var rigtig.101
     Den 7. jan. 1715 blev Nils assistentsråd i Overhofretten.100

Gift 7 jan. 1716, »viet i huset«100 med

Anna Maria Griflow
Født omkring 1700, Trondheim.100.
Død apr. 1758, Skjeldbred.100.
     Datter af Cornelius Griflow.
     Sv. Aa. Mørkvig skriver at hun er datter af krigsbogholder Cornelius Griflow, i dennes ægteskab med Nils Mechlenburgs søster Anna Catharine - men dette lyder ikke særligt troværdig og tidligere har Sv. Aa. Mørkvig skrevet at Anne Catharina først ca. 1715 blev gift med Cornelius Griflow, hvorfor hun ikke kan være moren.102

[Gift 1° 7 jan. 1716 med Nils Mechlenburg (25 jun. 1685 - 1727); Gift 2° 19 dec. 1739 med Ole Ellingsen Høen].

Børn af Nils Mechlenburg og Anna Maria Griflow:

177.100.Helle Christine Mechlenburg, f. 1716
178.100.Nils Mechlenburg, f. 1718
179.100.Cornelius Griflow Mechlenburg, f. 1720
180.100.Anna Cathrine Mechlenburg, f. 1721
181.100.Nicolaja Maria Mechlenburg, f. 1723
182.100.Charlotte Amalie Mechlenburg, f. 1727
101.50.
Wilhelmine Mechlenburg
Født 10 jan. 1687, Bragernes.100.
Død 28 nov. 1737100.

Gift 1714100 med

Hans Wilhelm von Rømer
Født _____, København.100.
Død 1748, Assens.103.
     Søn af Hans Wilhelm von Rømer.
     Ifølge generalløjtnant Christian Gyldenløves indberetning fra inspektionsrejsen i Norge i 1695, havde han siden den 30. april 1691 været kaptajn ved grenaderkorpset, hvorfra han aftrådte i 1696. Han blev senere generalmajor og døde barnløs i provstegården i Assens på Fyn i 1748.104
102.50.
Helene Sophie Mechlenburg
Født 19 jul. 1688, Bragernes.103.
Død 31 mar. 1724, Kragerø.103.
     Med Jacob Bredesen fik Helene Sophie en søn, man ikke kender nærmere til.103

Gift 1° omkring 1707, kgl. bevilling af 2. april 1707.103 med

Jacob Bredesen
Død okt. 1718103.
     Tolder og postmester på Kragerø fra 1698 til sin død i okt. 1718.103

[Gift 1° med Anna Poulsen; Gift 2° omkr. 1707 med Helene Sophie Mechlenburg (19 jul. 1688 - 31 mar. 1724)].

Gift 2° 25 aug. 1716, »i huset uden trolovelse og lysning«.103 med

Bertel Clausen Bugge
Født 1678, Laurvig.103.
Død 1740, Kragerø.103.
     Søn af Claus Berthelsen Bugge og Anna Larsdatter.
     Kaptajn i infanteriet, senere postmester på Kragerø.103
     Udover at være postmester i Kragerø, drev Bertel Bugge også trælsthandel og i 1722 ejede han 2 savværker på Kragerø.103
103.50.
Ingeborg Maria Mechlenburg
Født 1689, Bragernes.103.
Død 6 jan. 1744, Haugen i Søkerelven på Søndermøre.103.

Gift 17 mai 1718103 med

Carl Frederik von Rømer
Født _____, København.103.
Død 17 nov. 1743, Stege på Møn.103.
     Søn af Hans Wilhelm von Rømer.
     Karact. oberstløjtnant og major i 1. Bergenhusiske infanteriregiment.103
104.50.
Carsten Mechlenburg
Født 169456.
Død jun. 173756.
     Lensmand i Eker fra 1726 til 1734.56

Gift 10 dec. 172256 med

Anna Marie Winther
Født 1689, Eker.56.
Død apr. 175556.
     Datter af Knut Winther og Maren Olsdatter.
105.51.
Anna Sophia Pfeiff
Død 18 mar. 1712, Eldøen, Stord..

Gift 18 sep. 1672, København28 med

Christian Hendrich Peters
Født 1633.
Død 1715, Eldøen, Stord..
     Se Stord bygdebok.

Børn af Anna Sophia Pfeiff og Christian Hendrich Peters:

183.105.Hedevig Elisabeth Peters, d. 1744, Lenvik.

Generation 7.

106.52.
Else Margrethe Mechelborg
Født 24 aug. 1688, Den 24. aug. 1688, en fredag morgen kl. 8, blev vor lille datter Else Margrethe født, og hun blev døbt den 2. sep. i Bremsnes kirke.57, døbt 2 sep. 1688, Bremsnes kirke57.

Gift 12 sep. 1706, Lillefossen78 med

Jørgen Frederiksen Marstrand
Født 1677, Tingvold præstegård76, døbt 1677, Tingvoll., Dom 1 pasc 1677.38.
     Søn af Frederik Jørgensen Marstrand og Helvig Johansdatter Mechelborg.
     Kjøbmand i Christiansund.77

Børn af Else Margrethe Mechelborg og Jørgen Frederiksen Marstrand er vist under Jørgen Frederiksen Marstrand (nr. 64).

107.52.
Dorothea Johansdatter Mechelborg
Født 16 mar. 1690, I vægtens tegn, Anno 1690, den 16. marts blev min lille datter, Dorothea Johansdatter født søndag morgen kl. 3.57.
Død mar. 1777105.

Gift _____med

Didrik von Mühlenphort
Født 1681106,64.
Død 1717105.
     Søn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt.
     Han var konstitueret tolder i Fosna, og overtog Fosnagård, efter sin moders død.105
     Eier af Lillefosen fra Januar 1702; i 1716 var han konst. Tolder i Lillefosen, men døde kort efter.64
108.52.
Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg
Født 9 jan. 1692, Den 9. jan. 1692, Julianidag i Vandmandens tegn, er vor lille datter Anna Elisabeth Johansdatter Mechelborg, født til verden, og døbt i Bremsnes kirke.57, døbt _____, Bremsnes kirke57.
Død 1776105.
     I mange år efter sin mands død, drev Anna Elisabeth handelsvirksomheden videre, så med denne handelsvirksomhed, med skibe på søen og som ejer af 47 gårde, blev hun den mest velhavende enkeltperson i Nordmøre gennem hele 1700-tallet. Anna Elisabeth benyttede som våben/segl, en ulv der springer ud fra en gruppe træer i skjoldets højre side.105
     Anne Elisabeths nevø Jacob Mechlenborg var kun to år gammel, da han kom til hendes hus, og da fik tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.107

Gift _____med

Jacob Nissen Angell
Født 2 jan. 1677105.
Død 4 aug. 1744105.
     Søn af Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne.
     Stilling: Købmand i Fosna32.
     Myndig (25 år?) ved faderens skifte 16. marts 1702.
     Opholder sig i Fosen ved svogeren Jacob Carstensens skifte 29. marts 1713.108
109.52.
Christen Johanssøn Mechelborg
Født 16 sep. 1694, På en søndag eftermiddag kl. 2, den 16. sep. 1694, i Stenbukkens tegn, blev min lille søn, Christen Johanssøn Mechelborg født.57.
Død 1766107.
     Stilling: Købmand i Fosna

Gift _____med

Johanne Svendsdatter Busch
Født 21 aug. 1693, Trondhjem ?107.
     Datter af Sven Busch og Mette Marcusdatter Angell.
     Opholder sig hos mormoren i Holsten ved farens skifte 13. mai 1717.109

Børn af Christen Johanssøn Mechelborg og Johanne Svendsdatter Busch:

184.109.Svend Busch Mechelborg, f. 1727, d. 1807
185.109.Richard Nicolai Mechelborg, f. 1728, d. 1800
186.109.Jacob Nissen Mechlenborg, f. 1732
187.109.Gjert Brun Mechlenborg, f. 1734, d. 1796
188.109.Anna Elisabeth Mechlenborg, f. 1735, d. 1752
189.109.Marcus Mechlenborg, f. 1737, d. 1824
110.52.
Mille Marie Johansdatter Mechelborg
Født 16 jan. 1697, Den 16. jan. 1697, Maxcellinedag i Fiskens tegn, er vor hjerte datter, Mille Marie Johansdatter Mechelborg født til denne syndefulde verden, og døbt i Bremsnes kirke.57, døbt _____, Bremsnes kirke57.
Død 1721110.

Gift _____med

Christopher Johnsen Mühlenphort
Født 1700110.
Død 1762-1763110.
     Søn af Johan Dideriksen (von) Mühlenphort og Dorothea Jacobsdatter Mechelborg.
     Stilling: Handelsmand i Vågø, Romsdalen32.

Børn af Mille Marie Johansdatter Mechelborg og Christopher Johnsen Mühlenphort:

190.110.Anna Dorothea Mühlenphort, f. 1720
111.52.
Jacob Johansen Mechelborg
Født 27 nov. 1698, Den 27. nov. 1698 i Vægtens tegn, blev min lille søn, Jacob Johansen Mechelborg født søndag morgen.57.
Død 1768110.
     Stilling: Gæstgiver først i Årsund, senere i Eidsvåg32

Gift _____med

Susanne Thodal
Født 5 apr. 1687110.
Død 21 nov. 1770, Kristiansund110.
     Svend Mørkvig, skriver hun er datter af sognepræst til Rødøy, Johan Thodal, og Aarsille Krabbe, men dette kan ikke være korrekt. Aarsille Krabbe blev iflg. Erlandsen gift 2den gang 1679 med Hans Nielsen Tausan - Endvidere skal hun være født år 1630, og altså 57 år gl. ved Susanne Thodal's fødsel. Susanne er nok nærmere en sønnedatter til Johan Thodal og Aarsille Krabbe.

Børn af Jacob Johansen Mechelborg og Susanne Thodal:

191.111.Klaus Mechelborg
192.111.Anders Mechelborg
193.111.Hans Mechelborg
194.111.Johan Mechelborg
195.111.Ingeborg Mechelborg
196.111.Dorothea Mechelborg
197.111.Anna Elisabeth Mechelborg
112.52.
Ingeborg Mechelborg
Født 29 apr. 1700, Den 29. apr. 1700, fødtes tvillingerne Ingeborg og Riborg i Jomfruens tegn, Ingeborg kl. 2 og Riborg kl. 3 om eftermiddagen, og børnene blev døbt i Bremsnes kirke den 12. maj.57, døbt 12 mai 1700, Bremsnes kirke57.
Død 13 mai 1736110.

Gift _____med

Mathias Brunbass
Født 1696, Trondhjem ?110.
Død 15 mar. 1766, Kristiansund110.
     Søn af Brüyn Olfertsen Bass.
     Stilling: Købmand i Fosna32.
     Stilling: Havnefoged i Kristiansund32.
113.52.
Riborg Mechelborg
Født 29 apr. 1700, Den 29. apr. 1700, fødtes tvillingerne Ingeborg og Riborg i Jomfruens tegn, Ingeborg kl. 2 og Riborg kl. 3 om eftermiddagen, og børnene blev døbt i Bremsnes kirke den 12. maj.57, døbt 12 mai 1700, Bremsnes kirke57.
114.52.
Johannechen Mechelborg
Født 24 jun. 1703, Den 24. juni 1703, som er St. Hansdag kl. 9.30, har jeg ved Guds hjælp i denne min bedrøvelige enkestand født til denne møjsommelige verdens lys, min yngste og sidste datter Johannechen Mechelborg, 33 uger efter hendes salige faders død.111.
Død 18 mai 1714110.
115.53.
Christopher Johnsen Mühlenphort
Født 1700110.
Død 1762-1763110.
     Stilling: Handelsmand i Vågø, Romsdalen32

Gift _____med

Mille Marie Johansdatter Mechelborg
Født 16 jan. 1697, Den 16. jan. 1697, Maxcellinedag i Fiskens tegn, er vor hjerte datter, Mille Marie Johansdatter Mechelborg født til denne syndefulde verden, og døbt i Bremsnes kirke.57, døbt _____, Bremsnes kirke57.
Død 1721110.
     Datter af Johan Jacobsen Mechelborg og Ingeborg White.

Børn af Christopher Johnsen Mühlenphort og Mille Marie Johansdatter Mechelborg er vist under Mille Marie Johansdatter Mechelborg (nr. 110).

116.56.
Nicolay Aboe
Født 172065.
117.56.
Anna Kristine Aboe
Født 172165.

Gift _____65med

Matthias Frederik Wiberg
Født 171865.
Død 177065.
     Guldsmed i Kristiansund.65
118.57.
Johan Henriksen
119.57.
Marit(te) Henriksdatter (Svenning?)
Død før 1719112.
     Jakob Horneman kalder hende Svenning.112

Gift _____med

Christopher Aagesen Holck
Født 168179.
     Søn af Aage Christopherssøn Holck og Johanne Christensdatter Mechelborg.
     Købmand i Lillefosen (Christianssund). Overtog forretningen efter faderens død i 1702.113

[Gift 1° med Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) (d. før 1719); Gift 2° med Elisabeth Johansdatter Thue].

Børn af Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) og Christopher Aagesen Holck:

198.119.Henrich Christophersen Holck Mechelborg, f. omkr. 1709, d. 1724
199.119.Christen Holck, f. omkr. 1711, d. 1731
120.58.
Malene Olsdatter Mechlenborg
121.58.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født 171235.

Gift 3 dec. 175235 med

Jacob Fredriksen Messel
Født 168835.
Død 1762, (Langstad/Lyngstad?)35.
     Søn af Fredrik Olsen Messel og Archie Johansdatter Wildenrath.
     Stilling: Købmand i Kristiansund.
     Ejer af gården Lyngstad
     Hornemann sier at han døde på Langstad i 1763 og at han var gift tre ganger.114

[Gift 1° med Riborg (omkr. 1679 - 1744); Gift 2° 18 nov. 1744 med Lovise Mühlenphort (omkr. 1698 - 10 apr. 1752); Gift 3° 3 dec. 1752 med Karen Margrethe Mechlenborg (f. 1712)].
122.60.
Nils Pedersen Svenning
123.61.
Christen Mechlenborg
Født 170169,30.

Gift 172330 med

Gesken Kristine Juel
     Datter af Jens Thomassen Juel og Kirsten Lund.

Børn af Christen Mechlenborg og Gesken Kristine Juel:

200.123.Clare Mechlenborg
201.123.Jens Mechlenborg
124.61.
Johan Mechlenborg
Født 170330.
125.61.
Dorrit Mechlenborg
Født 4 jan. 170530.
126.61.
Torstein Mechlenborg
Født 170630.
127.61.
Bastian Mechlenborg
Født 170830.
128.62.
Hans Helsing
Født 171070.
     Amtmand.70
129.64.
___________
     En datter, der druknede som treårig.76
130.64.
Hedvig (Helvig?) Marstrand

Gift 1725, Trondheim., trolovet 14. april 1725.77 med

Jacob Abel
Født 1680, Bragernæs.115.
Død omkring 1740, Ilen ved Trondhjem.115.
     Søn af Hans Jacobsen Abel og Karen Overberg.
     Løitnant.116,117
     Infanteriløitnant.115

[Gift 1° med Sille Margrethe Henrichsdatter (f. omkr. 1695); Gift 2° 1721 med Alette Johansdatter Franch (omkr. 1665 - 14 sep. 1724); Gift 3° 1725 med Hedvig (Helvig?) Marstrand].
131.64.
Ingeborg With Marstrand

Gift _____med

Hans Helsing
Død jan. 174576, begravet _____, Bremerholms kirkegård.76.
     Søn af Johan Helsing og Gunille Eilersdatter Schøller.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.76

[Gift 1° med Ingeborg With Marstrand; Gift 2° med Anne Helene Hagerup].

Børn af Ingeborg With Marstrand og Hans Helsing:

202.131.Gunhild Helsing
203.131.Johan Helsing
204.131.Jørgen Frederik Helsing
132.64.
Friedrich (Frederik) Jørgensen Marstrand Mechlenburg
Født 6 sep. 171076.
     Sognepræst til Aurum.
     Efterslægt. Se videre i Svend Aage Mørkvigs bog.

Gift _____med

Anna Catharina Christiansdatter Riese
Født 10 jul. 1709118.
     Datter af Christian Ottesen Riese og Anna Johansdatter Schnell.

[Gift 1° 22 jul. 1735 med Nicolai Hansen Outzen (d. 1739); Gift 2° med Friedrich (Frederik) Jørgensen Marstrand Mechlenburg (f. 6 sep. 1710)].

Børn af Friedrich (Frederik) Jørgensen Marstrand Mechlenburg og Anna Catharina Christiansdatter Riese:

205.132.Jørgen Mechlenburg, f. 1741
206.132.Nicolai Mechlenburg
207.132.Christian Nicolai Mechlenburg
208.132.Anna Nicoletta Mechlenburg, f. 1745
209.132.Christian Riese Mechlenburg, f. 1748, Norddorf præstegård.
210.132.Otto Riese Mechlenburg, f. imellem 1749, Flensburg
211.132.Friedrich Mechlenburg, f. 1751, d. 1829
133.66.
Karen Holter

Gift _____med

Michael Gamborg
     Foged i øvre Romerike.70
134.67.
Christopher Aagesen Holck
Født 168179.
     Købmand i Lillefosen (Christianssund). Overtog forretningen efter faderens død i 1702.113

Gift 1° _____med

Marit(te) Henriksdatter (Svenning?)
Død før 1719112.
     Datter af Henrik Nielsen og Maren Christensdatter Mechlenborg.
     Jakob Horneman kalder hende Svenning.112

Gift 2° _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.119(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].

Børn af Christopher Aagesen Holck og Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) er vist under Marit(te) Henriksdatter (Svenning?) (nr. 119).


Børn af Christopher Aagesen Holck og Elisabeth Johansdatter Thue:

212.134.Johan Christopher Holck, f. 1717, d. 1750
135.67.
Christen Aagesen Holck
Født 168379.
136.67.
Fredrik Aagesen Holck
Født 168579.
137.67.
Aage Aagesen Holck
Født 169179.
     "Norske Indlæg" 19. febr. 1714 omfatter en af Commis Capitaine Jan Wessel jr. den 16. nov. 1713 udarbejdet Liste over hans Skibsmandskab paa »Dend Waagende Thrane«; her nævnes Baadsmand Aage Holck, og af J.E. Brodahls "Trøndersk Personalhistorie" ses det, at der den 25. okt. 1715 blev betalt for Styrmand Aage Aagesen Holcks Bryllup til Vor Frue Kirke i Trondhjem. Den 11. april 1718 betales der til Kirken for Begravelsen af et Barn af ham og den 22. juli 1722 for Begravelse af Aage Aagesen, endelig 15. jan. 1723 for Begravelse af Margrethe Aagesdatter.80

Gift 1715, Trondhjem, Vor Frue Kirke120 med

_____

Børn af Aage Aagesen Holck og _____:

213.137._____, d. 1718, Trondhjem
138.67.
Johanne Margrethe Aagesdatter Holck
Født 1693121.
Død 1735121.

Gift 1° _____med

Hans Lagenfeldt

Gift 2° _____med

Heinrich Meincke
     Kjøpmann i Kristiansund.
139.67.
Anna Aagesdatter Holck
Født 1694.
Død 1736.
     Skifte 1735-1738, Trondheim.122(Anna Holck afgangne Hans Pedersen Kaasbøls)..

Gift _____med

Hans Pedersen Kaasbøl
Født omkring 1674123.
Død 26 dec. 1733, begravet 4 jan. 1734, Fosna..
     Søn af Peder Sørensen Kaasbøll og Else Jacobsdatter.
     Hans Kaasbøl, kjøpmann i Kristiansund, gift med Anna Aagesdatter Holck er sikkert identisk med Peder Sørensen Kaasbøls sønn av samme navn.
     Kjøpmann i Kristiansund.
     ? Han er vel også identisk med den Hans Pedersen Kaasbøl der ifølge IGI - http://www.familysearch.org er gift med en Marit Jensdatter ?

[Gift 1° med Marit Jensdatter; Gift 2° med Anna Aagesdatter Holck (1694 - 1736)].

Børn af Anna Aagesdatter Holck og Hans Pedersen Kaasbøl:

214.139.Henrik Sander Kaasbøl, f. 1730, d. 1789
140.71.
Anna Maria Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 170183.
Død 174483.
     I 1723 fik hun ophold hos hr. Reinold Tostrup i Rødø præstegård, og hvor hun blev til hun døde uden livsarvinger.83
141.71.
Adelus Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 170583.
Død efter 1801.
     Levede i 1801 som enke på Lurøgård i Helgeland, 96 år gammel.83

Gift _____med

Peter Jacobsen Dass
Født omkring 170583.
Død omkring 1769.
     Søn af Jacob (Benjaminsen?) Dass og Maria Volqvartz.
     Skipper og handelsmand på Lurø i Helgeland. Havde med Adelus flere børn, hvoraf kun kendes sønnen Christen Dass.83

Børn af Adelus Christensdatter Mechlenborg og Peter Jacobsen Dass:

215.141.Christen Petersen Dass, f. omkr. 1737, d. omkr. 1790
142.71.
Magdalena »Magli« Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 170883.
     Levede i 1762.83

Gift _____med

Niels Hansen Sundø
     Bosatt i Rødø (Helgeland ?). Levede 1762.83
143.71.
Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 171083.
Død 175683.
     Han var handelsmand i Gaasvær.83

Gift 1° _____med

Kirsten Jonsdatter
Født omkring 171383.
Død 1742124.
     Barnløs.124

Gift 2° _____med

Karen Ellingsdatter
Født 1716124.
Død 1780124.
     Datter af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.

[Gift 1° med Christen Christensen Mechlenborg (omkr. 1710 - 1756); Gift 2° med Povel Munch Glad].

Børn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter:

216.143.Christen Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1748, d. 1820
217.143.Karen Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1750, Gaasvær., d. 1799, Selsøvig.
218.143.Elling Christensen Mechlenborg, f. 1752, d. 1808
144.71.
Hans Christensen Mechlenborg
Født 1714125.
Død 1767125.
     Skipper på Hestmandø.125

Gift _____med

Dorothea Jensdatter Hønnechen
Født omkring 1725, Næsne125.
Død 1794, (i foråret).125.

Børn af Hans Christensen Mechlenborg og Dorothea Jensdatter Hønnechen:

219.144.Christen Hansen Mechlenborg, f. 1749
220.144.Jens Hansen Mechlenborg, f. omkr. 1751
221.144.Hans Hansen Mechlenborg, f. 1753
222.144.Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg, f. 1755, d. eft. 1810
223.144.Daniel Hansen Mechlenborg, f. 1756
224.144.Lars Hansen Mechlenborg, f. 1758, d. 1826
225.144.Edvard Hansen Mechlenborg, f. omkr. 1764, Lurø, d. 1822, Klippingvåg i Lurø
226.144.Else Kristine Hansdatter Mechlenborg, f. omkr. 1766, d. 1795
145.71.
Abelone Christensdatter Mechlenborg
Født 1716125.
Død jun. 1797125.

Gift _____med

Christen Melchiorsøn
Født 1708125.
Død 1789125.
     Bosat i Øsund.125

Børn af Abelone Christensdatter Mechlenborg og Christen Melchiorsøn:

227.145.Christen Christensen
146.71.
Daniel Mechlenborg
Født 1718125.
Død 1762125.
     Død ugift.125
147.71.
Kirsten Christensdatter Mechlenborg
Født 1722125.

Gift _____med

Anders Hansen
Død 1770125.
     Skipper på Lurø.125
148.72.
Christen Hansen
Død omkring 1745.
     ? GÆT - Sønn av Hans Christensen Mechlenborg ?
     Skifte 1745, Lurø, Lurøy.126Avdøde Christen Hansen, Lurø. Arvinger: ektefelle Karen Povelsdatter; sønn Hans Christensen, Lurøen; sønn Povel Christensen..

Gift _____med

Karen Povelsdatter
     Datter af Povel.

Børn af Christen Hansen og Karen Povelsdatter:

228.148.Hans Christensen
229.148.Povel Christensen
149.80.
Anne Jonasdatter Mechlenborg
Født 171548.
Død 18 sep. 180048.

Gift 173248 med

Morten Thomassøn Ruus
Født 170448.
Død 177048.
     Søn af Thomas Hanssøn Ruus og Berit Mortensdatter.
     Pers. kapellan til Voss i 1728, til Hammar i 1732, og i 1738 blev han sognepræst til Fjælberg. Han blev provst til Sønderhordland i 1747 og endvidere sognepræst til Voss i 1751.48
150.86.
Valentin Wegner
Født 1694.
     Sies i 1737 å være gift med enken efter borgermester, president i Trondhjem Laurits Pedersen Brix (død 9. jan. 1699).87
151.86.
Anna Margrethe Wegner
Født 169687.
152.86.
Maren Wegner
Født 169987.
153.86.
Elisabeth Wegner
Født 170187.
154.87.
Helchen Simensdatter Qverck
Født omkring 1691127,128.
155.87.
Birgitte Simensdatter Querch
Født omkring 1692129,128.
156.87.
Marcus Angell
Født omkring 1697130.
     Ved farens skifte i 1719 er Marcus i Hamburg.91
157.87.
Judithe Angell
Født omkring 1698131.
158.88.
Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 170993.
Død 174993, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund132,49.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.93

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen133 med

Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem133.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund134,133.
     Datter af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.93

Børn af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis:

230.158.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
231.158.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
232.158.Margrethe Helene Mecklenborg
233.158.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
159.91.
Michael Warden
Født 171053.
Død 177653.

Gift _____53med

Birthe Marie Falck
Født 170753.
160.92.
Claus Nielsen Røyem
Født 14 sep. 170753.
Død 9 jun. 175995.
161.92.
Carsten Nielsen Røyem
Født 13 sep. 170853.
162.92.
Christian Nielssen Røyem
Født 4 okt. 1709135.
Død 27 jun. 1782135.
     Sogneprest til Valle.
     Imm. fra Chr.sand 17. sept. 1726. Rektor i Stavanger, Sogneprest i Søndre Undal, Provst.135

Gift _____med

Anna Malena Schielderup
Døbt 25 aug. 1713135.
Død 27 aug. 1777, Undal135.
     Datter af Ole Pedersen Schjelderup og Elisabeth Jensdatter Godtzen.
     Barnløs.135
163.92.
Else Marine Nielsdatter Røyem
Født 13 sep. 171095.
Død omkring 1712, 2 år gl.95.
164.92.
Niels Nielsen Røyem
Født 1 sep. 171195.
Død omkring 1712, 1 år gl.95.
165.93.
Phillip Mechlenburg
     Blev bogbinder i Kristiansand, og han døde ugift.54
166.93.
Carsten Mechlenburg
     Fik ansættelse hos fætteren, købmand Christian Røyem i Kristiansand, hvor han døde ung.54
167.93.
Niels Mechlenburg
Død 13 dec. 174454.
     Var ansat hos president Hans Femmer i Kristiansand, men druknede under en rejse mellem byen og Flekkerøen den 13. dec. 1744.54
168.93.
Christian Mechlenburg
     Blev kvartermester på Bremerholm i København.54
169.93.
Margrethe Mechlenburg

Gift _____54med

Niels Carlsen (Drøbak)
     Købmand i Drøbak (ladested til Christiania). Var den største købmand, og var overordentlig velhavende, så meget, at han havde råd til at forære byen dens kirke.136
170.95.
Niels Hanstein Mechlenburg
Født omkring 171556.
Død 19 aug. 175756.
     Kaptajn og chef for Søndenmørske kompagni af nordre Bergenhuske infanteri.56

Gift _____56med

Sebastiana Hjort
Død 18 feb. 180956.
     Datter af Hans Jacob Hjort og Gertrud Reimers.

Børn af Niels Hanstein Mechlenburg og Sebastiana Hjort:

234.170.Hans Jacob Mechlenburg, f. 1749, d. 1800
171.96.
Werner
172.96.
Helle
173.96.
Mathias
174.97.
Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher)
Født omkring 1707.
Død _____, Kristiania98, begravet 4 aug. 1784, Kristiania ?137,98.
     Skifte 2 aug. 1784, Kristiania ?98.

Gift omkring 173098 med

Rasmus Hansen Rafn
Født 1688-1689, Røkenes, Trondenes.138,139.
Død 3 jun. 1756, gården Oppen i Ullensaker.98,138, begravet 9 jun. 175698.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Oberst og regimentskvartermester på Hedmark.
     Hans Rafnung skriver i Ofoten Folkeblad 1933-04-05 at Rasmus Hansen Rafn i 1711 blev gift med Maren Røg, datter af Augustinus Røg. Ligeledes skriver O.M.Kinappel i "Foged Rasmussen og Assessor Brüghmanns slekt" at Rasmus Rafn var gift 1. gang med Maren Augustinusdatter Røg (død 1712 i første barselseng), og havde med hende 1 sønn, Johannes. Men problemet er at Maren Augustinusdatter Røg samtidig ca. 1711 blev gift med Niels Andersen Schjelderup (1684-1744) og med ham havde 2 sønner: Anders, f. 1712 og Augustinus, f. 1714.98
     Ved folketellingen 27. okt. 1701 angis han å være 12 år. I folketellingen står også: "Rasmus Rafn og Nils Rafn holdes til Bogen og informeres af en Studiosus på Harstad". På Harstad bodde da Sorenskriver Pofel Hanssøn Egede. Han hadde huslærer til sine barn, nemlig student Peder Schjelderup, 24 år gl. fra Hamarøy, senere sogneprest til Sand.98
     Rasmus Rafn reiste sydover efter sin 1. hustrus død, og utdannet sig til officer. Han blev Auditør i Kruses dragonregiment, senere 1. sødenfjeldske dragonregiment, den 29. jan. 1720, Reg.nr. 124 - 1720; Regimentskvartmester i samme regiment, 16. juni 1721, Reg.nr. 644 -1721; Kaptein 12. febr. 1737, Reg.nr. 89 - 1737. Han bodde på gården Oppen i Ullensaker, hvor han døde kl. 4 om morgenen 3. juni 1756 i sitt 69 år, begravet 9. juni. Han hadde tatt avskjed 1. mai s.å. Rasmus Rafn deltok i Den store Nordiske Krig 1700-1721.98

[Gift 1° 1711 med Maren Augustinusdatter Røg (d. 1712); Gift 2° omkr. 1720 med Sophie Langeland; Gift 3° omkr. 1730 med Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher) (omkr. 1707 - _____)].

Børn af Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher) og Rasmus Hansen Rafn:

235.174.Peder Rafn, f. omkr. 1731, d. 1781, Kjøbenhavn.
236.174.Søfren Rafn, f. 1733, Ullensaker.
237.174.Sophie Helene Rafn, d. 1819, Gaarden Elvestad i Eidsberg
238.174.Annichen Rafn
239.174.Søfren Rafn
240.174.Søfren Rafn
175.97.
Michael Sørensen
     Rejste til København.97
176.98.
Helle Huus Angell

Gift 10 jul. 172597 med

Niels Jørgensen Kongsberg
Født 168697.
Død 176397.
     Præst på Kongsberg.
177.100.
Helle Christine Mechlenburg
Født 1716100.

Gift 8 mar. 1737100 med

Jørgen Christopher Grønvold
Født 1715100.
     Søn af Haaken Otto Grønvold og Marthe Christine Christophersdatter Tordenstjerne.
     Cornet.100
178.100.
Nils Mechlenburg
Født 1718100.
     Han blev 23. juni 1734 fenrik reformé ved 1. Dragonregiment søndenfjelds, og den 19. nov. 1742 blev han løjtnant ved Totenske kompagni, hvorfra han fik afsked den 23. nov. 1746. Han er muligvis den kaptajn Nicolaus Mechlenburg, der blev begravet i Vardal den 8. aug. 1747.100
179.100.
Cornelius Griflow Mechlenburg
Født 1720100.
     Døde som ung.100
180.100.
Anna Cathrine Mechlenburg
Født 1721100.

Gift 30 mai 1754, Kongsberg.100 med

Peder Knoph
Født 1726100.
Død 1796100.
     Assessor ved oberbergamtet på Kongsberg.100
181.100.
Nicolaja Maria Mechlenburg
Født 1723100.

Gift _____100med

Jacob Frederik Hofmann
     På Strømsø.100
182.100.
Charlotte Amalie Mechlenburg
Født 1727100.
     Forblev ugift.100
183.105.
Hedevig Elisabeth Peters
Død 6 mai 1744, Vang, Lenvik..

Gift _____med

Andreas Tønder
Født omkring 1681.
Død 1743, Bergen., begravet 29 jun. 1743, Korskirken i Bergen.140.
     ? Kanskje identisk med president Anders Christophersen Tønders søn av samme navn ?
     Fogd. Eide Bjarkøy godset. (Bjarkøykongen kaldet).141
     Fogd på Vang, Lenvik.
     Skifte 1745-1751, Vang, Gisund Tinglag.142protokollnr. 5, folio n999, etter «Andreas Tønder og Hedvig Elisabeth Pettersdatter».
     Skifte 1751-1796, Vang, Gisund Tinglag.142protokollnr. 145, folio 192b, etter «Andreas Tønder og Hedvig Elisabeth Pettersdatter».

Børn af Hedevig Elisabeth Peters og Andreas Tønder:

241.183.Sidselle Cathrine Tønder, f. 1706, d. 1746
242.183.Sophie Amalie Andreasdatter Tønder, f. 1710, d. 1767
243.183.Peder Andreassen Tønder, f. 1715, Lenvik., d. 1777, til søs.
244.183.Daniel Pheiffius Tønder

Generation 8.

184.109.
Svend Busch Mechelborg
Født 1727107.
Død 1807107.

Gift 1756107 med

Anne Marie Jensdatter Cold
Født 1717107.
Død 1803107.
185.109.
Richard Nicolai Mechelborg
Født 1728143.
Død 1800143.

Gift 1° 14 okt. 175968,143 med

Anna Kathrine Nissen Thue
Død 15 jul. 1760143.

Gift 2° 20 jan. 1762143 med

Marie Hansdatter Brun
Født 1730143.
Død 30 dec. 1819143.

Børn af Richard Nicolai Mechelborg og Marie Hansdatter Brun:

245.185.Anna Katrine Mechlenborg, f. 1763
246.185.Ingeborg White Mechlenborg, f. 1765, d. 1855
247.185.Bolette Brun Mechlenborg, f. 1766, d. 1861
248.185.Johanne Christiana Mechlenborg, f. 1767, d. 1844
249.185.Hans Brun Mechlenborg, f. 1762
250.185.Mette Margrethe Mechlenborg, f. 1768, d. 1860
186.109.
Jacob Nissen Mechlenborg
Født 3 apr. 1732143.
     Stilling: Sognepræst i Eidanger32
     Han var kun to år gammel, da han kom til sin fars søster Anna Elisabeths hus, og da fik tilføjet efternavnet Nissen. Det er således hende der har betalt hans studier som præst, selv om hun sandsynligvis hellere havde set, at han efterfulgte hende i driften af handelsvirksomheden.32

Gift 1° 6 aug. 1765, Meldal144,143 med

Anna Thormine Hammond
Født 1728143.
Død 1785143.

Gift 2° 18 jan. 1786, Eidanger68,143 med

Anna Elisabeth Mühlenphort
Født 1757143.
Død 1840143.
187.109.
Gjert Brun Mechlenborg
Født 1734143.
Død 30 jul. 1796, Led druknedøden.143.
     Stilling: Lensmand i Mek.143

Gift 22 mai 1755143 med

Adriana Joakimsdatter Condes
Født 1729143.
Død 1801143.
     Datter af Joakim Condes og Else Kaabøll.

Børn af Gjert Brun Mechlenborg og Adriana Joakimsdatter Condes:

251.187.Johanne Dorothea Mechlenborg, f. 1756, d. 1835
252.187.Ingeborg Anna Mechlenborg
253.187.Martha Maria Mechlenborg, f. 1761
188.109.
Anna Elisabeth Mechlenborg
Født 2 apr. 1735143.
Død 11 jan. 1752143.

Gift 11 mar. 1756143 med

Johan Christopher Mühlenphort
Født 1729143.
Død 1777143.
     Stilling: Købmand i Kristiansund143.
189.109.
Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 1737110.
Død 1824110.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.110

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen110 med

Martha Kristine Bernhoft
Født 1727110.
     Datter af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl.

Børn af Marcus Mechlenborg og Martha Kristine Bernhoft:

254.189.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
190.110.
Anna Dorothea Mühlenphort
Født dec. 1720110.
191.111.
Klaus Mechelborg
192.111.
Anders Mechelborg
193.111.
Hans Mechelborg
194.111.
Johan Mechelborg
195.111.
Ingeborg Mechelborg
196.111.
Dorothea Mechelborg
197.111.
Anna Elisabeth Mechelborg
198.119.
Henrich Christophersen Holck Mechelborg
Født omkring 1709145,112.
Død 1724112.
199.119.
Christen Holck
Født omkring 1711146,112.
Død 1731112.
     Hans Skifte giver en Række Oplysninger om Familien.112
200.123.
Clare Mechlenborg
201.123.
Jens Mechlenborg
202.131.
Gunhild Helsing
     Død ung.76
203.131.
Johan Helsing
     Døde på de dansk-vestindiske øer.76
204.131.
Jørgen Frederik Helsing
     Døde ugift som hjælpepræst i Segelberg i Holsten.76
205.132.
Jørgen Mechlenburg
Født 21 sep. 1741147.
     Efterslægt. Se Sv.Aa.Mørkvigs bog.
206.132.
Nicolai Mechlenburg
     Død som barn.148
207.132.
Christian Nicolai Mechlenburg
     Død som barn.148
208.132.
Anna Nicoletta Mechlenburg
Født 11 sep. 1745148.
     Døde ugift.148
209.132.
Christian Riese Mechlenburg
Født 3 sep. 1748, Norddorf præstegård.148, døbt 8 sep. 1748, Norddorf præstegård.148.

Gift 26 apr. 1789149 med

Naemi Dorothea Petersen
Født 18 okt. 1770, Dagebüll, Slesvig.149.
     Datter af Lorentz Petersen og Dorothea Friedrichs.

Børn af Christian Riese Mechlenburg og Naemi Dorothea Petersen:

255.209.Anna Catharina Mechlenburg, f. 1790, d. 1847, Hamburg.
256.209.Lorenz Mechlenburg
257.209.Dorothea Mechlenburg, f. 1793
258.209.Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg, f. 1799, Nebel præstegård.
259.209.Christian Riese Mechlenburg, f. 1802, Leck.
210.132.
Otto Riese Mechlenburg
Født imellem 1749 og 1750, Flensburg148.
211.132.
Friedrich Mechlenburg
Født 28 nov. 1751148.
Død 10 mar. 1829148.
212.134.
Johan Christopher Holck
Født 171779.
Død 175079.
     Student. Kjøbmand i Christiansund.112

Gift 1° _____med

Marthe Susanne Hagerup
Født 172179.
Død 174579.
     Datter af Søren Hansen Hagerup og Benedicte Christina Tønder.
     Martha Susanna Hagerup, døde 1748, gift med Johan Christopher Holck, Præst til Christiansund. [Børn: Søren, Elisabeth og Johanna].150

Gift 2° (visst nok) med

Stinchen Tostrup
Født 1724.
Død 1767.
     Muligvis datter av kjøbmand i Trondhjem Carsten Tostrup og Elisabeth Morsing.

Børn af Johan Christopher Holck og Marthe Susanne Hagerup:

260.212.Elisabeth Johansdatter Holck, f. 1743, Kristiansund, d. 1813
261.212.Søren Hagerup Holck, f. 1744, Christiansund, d. 1823
262.212.Johan Christopher Holck, f. 1745

Børn af Johan Christopher Holck og Stinchen Tostrup:

263.212.Johanne Susanne Holck, f. 1750, d. 1822
213.137.
___________
Død 1718, Trondhjem112.
214.139.
Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730133.
Død 3 dec. 1789133.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund

Gift 9 okt. 1759133 med

Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734133.
Død 19 mai 1771133.
     Datter af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis.
     Skifte 30 jun. 1773133.

Børn af Henrik Sander Kaasbøl og Anne Cathrine Mecklenborg:

264.214._____
265.214._____
266.214._____
267.214.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
215.141.
Christen Petersen Dass
Født omkring 173783.
Død omkring 179083.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.83

Gift 13 nov. 177183,150 med

Stinchen Catharine Coldevin
Født 175283.
Død efter 180183.
     Datter af Isach Jørgen Coldevin og Maria Anna Emahus Tønder.

Børn af Christen Petersen Dass og Stinchen Catharine Coldevin:

268.215.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
216.143.
Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 1748124.
Død 1820124.
     Skipper og handelsmand.124

Gift _____med

Lucia Magdalene Walnum
Født 1751124.
     Datter af Anders (Andreas) Olsen Walnum og Barbara (Barbro) Marie Riber.

Børn af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum:

269.216.Barbro Marie Mechlenborg, f. omkr. 1774, d. 1853
270.216.Andreas Mechelborg, f. omkr. 1777, d. 1853, Nippelberg.
271.216.Karen Margrethe Mechlenborg, f. omkr. 1779, d. 1844
272.216.Hans Christian Mechlenborg, f. 1781, d. 1838, Fuglestad i Næsne.
273.216.Adelus Mechlenborg, f. 1787, d. 1834, Huseby.
274.216.Lucinius Mechlenborg, f. omkr. 1789
217.143.
Karen Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1750, Gaasvær.151.
Død 1799, Selsøvig.151.
     Barnløs.151

Gift 1777151 med

Ole Hartvig Hvid
Født 1751, Mjønæs i Skjærstad.152.
Død 3 sep. 1808, Balstadøen i Buksnæs.152.
     Søn af Hans Blix Hvid og Karen Sophie Schøning.
     Skipper og handelsmand.151
218.143.
Elling Christensen Mechlenborg
Født 1752151.
Død 1808151.
     Skipper og handelsmand på Indre Støt i Melø.151

Gift 1784151 med

Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg
Født 1755125.
Død efter 1810125.
     Datter af Hans Christensen Mechlenborg og Dorothea Jensdatter Hønnechen.

Børn af Elling Christensen Mechlenborg og Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg:

275.218.Christen Elling Mechlenborg, f. 1786, d. 1871
276.218.Karen Mechlenborg, f. 1789
219.144.
Christen Hansen Mechlenborg
Født 1749125.
     Levede på Lurø i 1827.125
220.144.
Jens Hansen Mechlenborg
Født omkring 1751125.
     Levede på Lurø i 1795.125
221.144.
Hans Hansen Mechlenborg
Født 1753125.
     Levede på Hestmandø i 1795.125
222.144.
Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg
Født 1755125.
Død efter 1810125.

Gift 1784151 med

Elling Christensen Mechlenborg
Født 1752151.
Død 1808151.
     Søn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter.
     Skipper og handelsmand på Indre Støt i Melø.151

Børn af Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg og Elling Christensen Mechlenborg er vist under Elling Christensen Mechlenborg (nr. 218).

223.144.
Daniel Hansen Mechlenborg
Født 1756125.
     Levede i Kvæfjorden 1795.125
224.144.
Lars Hansen Mechlenborg
Født 1758125.
Død 1826125.
     Skipper på Hestmandø.125

Gift _____med

Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup
Født 1773, Røvigen i Skjenstad.125.
Død 1827125.
     Datter af Peder Jochumsen Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg.
     Skal være sønnedatter af Jochum Schjelderup.

Børn af Lars Hansen Mechlenborg og Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup:

277.224.Peter Schjelderup Mechlenborg, f. 1802
278.224.Christen Mechlenborg, f. 1807, d. 1895, Melø.
279.224.Hans Jacob Larsen Mechlenborg, f. 1810, d. eft. 1827
280.224.Dorothea Larsdatter Mechlenborg
281.224.Inger Christine Larsdatter Mechlenborg, f. _____, d. _____
225.144.
Edvard Hansen Mechlenborg
Født omkring 1764, Lurø125.
Død 1822, Klippingvåg i Lurø125.

Gift _____med

Birgitte Thomasdatter

Børn af Edvard Hansen Mechlenborg og Birgitte Thomasdatter:

282.225.Hans Edvardsen Mechlenborg
283.225.Daniel Edvardsen Mechlenborg
284.225.Andreas Edvardsen Mechlenborg
226.144.
Else Kristine Hansdatter Mechlenborg
Født omkring 1766125.
Død 1795125.
     Død ugift.125
227.145.
Christen Christensen

Gift _____153med

Anna Margrethe Riber
     Datter af Lars Andersen Riber og Aarsille Catharina Todal.
228.148.
Hans Christensen

Gift _____med

Kiersten Jacobsdatter Dass
Død omkring 1767.
     Skifte 1767, Lurøen, Lurøy.126Avdøde Kiersten Jacobsdatter Dass, Lurøen. Arvinger: ektefelle Hans Christensen; datter Maria Hansdatter, gift med Jens Jacobsen, Alderen; datter Karen Hansdatter, 18 år, formynder Jens Jacobsen, Alderen..

Børn af Hans Christensen og Kiersten Jacobsdatter Dass:

285.228.Maria Hansdatter
286.228.Karen Hansdatter, f. omkr. 1749
229.148.
Povel Christensen
230.158.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 1732133.
Død 6 sep. 1786133.

Gift 30 aug. 1765133 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732154, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem154.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.154.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

287.230._____, f. 1765
288.230.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
231.158.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734133.
Død 19 mai 1771133.
     Skifte 30 jun. 1773133.

Gift 9 okt. 1759133 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730133.
Død 3 dec. 1789133.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl er vist under Henrik Sander Kaasbøl (nr. 214).

232.158.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 1736133.
Begravet 4 aug. 1739133.
233.158.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 1737133.
Død 8 dec. 1791133, begravet 15 dec. 1791133.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.93

Gift 9 okt. 1777133 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?133.
Død 16 okt. 1803133, begravet 24 okt. 1803133.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund133.
     Blandt byens mest fremtredende menn.133
234.170.
Hans Jacob Mechlenburg
Født 7 apr. 174956.
Død 19 feb. 180056.
     Landhandler i Vigsund.56

Gift _____56med

Anna Bagge Ivarsdatter Høegh
     En ætling af den kendte norske Abelsethslægt, en slægt der går tilbage til år 1325 [PHT 2 række (1886-1891)].56
235.174.
Peder Rafn
Født omkring 1731155.
Død 8 apr. 1781, Kjøbenhavn.155.
     Død i Kjøbenhavn som assistentshusforvalter.155

Gift 4 jun. 1762155 med

Cathrine Elisabeth Fabricius
Født 1742155.
Død 22 nov. 1821, Kjøbenhavn.155.
     Datter af Christopher Fabricius og Gunhild Bernts.
     Da assistenthusforvalter Peder Rafns enke, Cathrine Elisabeth Fabricius døde i 1821, var kun 2 døtre arvinger, nemlig den ugifte datter Ellen Kristine Rafn og Fredrikke Kristine Rafn, som var gift med kammerråd Laurentius Borchenius, som gav avkall på arv til fordel for sin svigerinne. Dessuten fremlas en kongelig legitimasjon, dog uten arverett efter farens slekt for sjøkaptein Rafns utenfoe ekteskap avlede datter, frøken Katrine Rafn, datert 14. mai 1811. Katrine Rafn var født ca. 1800.156
     Utskrift av skifterettens hvidebog nr. 8, 1820-1822, side 355-356: Da forlængst afdøde Assistenhusforvalter Rafns Enke, Madame Rafn, før Fabritius ved Døden er avgået, gjør jeg mig den Ære, som Curator for Datteren, Jomfru Ellen Rafn, at forevise den ærede Skifteret, in originale. 1) bemeldte Jomfru Rafns Bevilling at være myndig under Curator af Dato 3. April 1810. 2) Magistratens Constitution til mig som Curator af Dato 25. April 1820. 3) hendes Svoger Kammerraad Borchenius's Afkald fra al Arv efter hans Svigermoder i Faveur af hans Svigerinde, bemeldte Jomfrue Rafn, af Dato 14. August 1816. 4) Kongelig Legitimasjon for bemeldte nu afdøde Madame Rafns forhen. afdøde Søns, Søecaptain Rafns udenfor Ægteskap avlede Datter, Frøken Cathrine Rafn, dog uden at arve Fædrenes Frænder, af Dato 14de Mai 1811, for efter at være confereret med hosfølgende Afskrivter at paategnes og tilbageleveres.156

Børn af Peder Rafn og Cathrine Elisabeth Fabricius:

289.235.Christopher Rafn, f. 1763, d. 1801, Saaby i Danmark.
290.235.Rasmus Rafn, f. 1764
291.235.Ellen Kristine Rafn, f. 1766
292.235.David Johan Rafn, d. 1802
293.235.Fredrik Rafn, f. 1770
294.235.Gundel (Gunhild) Rafn, f. 1772, d. 1815
295.235.Anne Elisabeth Rafn, f. 1775, d. 1807, Plogstad i Ullensaker.
296.235.Fredrikke Kristine Rafn, f. 1776, d. 1851
236.174.
Søfren Rafn
Født 26 aug. 1733, Ullensaker.156.
Begravet 12 dec. 1734156.
237.174.
Sophie Helene Rafn
Døbt 26 okt. 1731, Ullensaker.156.
Død 13 feb. 1819, Gaarden Elvestad i Eidsberg, underrettede Administrasjonen om at afdøde ingen livsarvinger har efterladt sig, hvorimot ifølge ovennevnte Testamente afdøde har indsat som testamentariske Arvinger følgende: 1) Jomfru Cathrine Hedvig Heide, 24 år gl., værende her på Gården og har vært i afdødes Tjeneste. 2) Hans Fritzner, en søn af captain N. Fritzner, 3 år gl., og værende hos sin Foreldre. 3) Hedvig Sophie Fritzner, 7 år gl., ligeledes datter af forannevnte captain Fritzner.157,156.
     Skifte 15 dec. 1819, Eidsberg.158.

Gift 21 aug. 1775, Kristiania.156 med

Hans Fritzner
Født 17 apr. 1729156.
Død 25 sep. 1793, Elvestad i Eidsberg.156.
     Oberstløitnant ved Dragernes.156
     Enken Sophie Helene Rafn averterte i Berlingske Tidende 1793 nr. 79, at hennes mann oberst Hans Fritzner, døde på gården Elvestad i Eidsberg.156
238.174.
Annichen Rafn
Døbt 10 nov. 1735, Ullensaker.158.

Gift 22 apr. 1765, Kristiania., At Monsieur Andreas Withfeldt og Jomfrue Annichen Rafn ikke er hinanden beslektet eller noget som hindrer deres lovlige Ægteskab coverer vi underskrevne. - Oslo 22. april 1765. - P. Rafn, Abr. Burensund.159,158 med

Andreas Withfeldt
     Fra Sverige. Spinderimester på Tukthuset i Kristiania.158
239.174.
Søfren Rafn
Døbt 7 mar. 1741158.
     Død som barn.158
240.174.
Søfren Rafn
Døbt 12 feb. 1744158.
     Død som barn.158
241.183.
Sidselle Cathrine Tønder
Født 1706.
Død 1746.
     Skifte 1746, Kårvik, Lenvik sogn.160Arkiv T, Legg 16, Protokoll 1733-1788, Legg 43..

Gift 30 jan. 1728 med

Johan Arnt Meyer
Død 1759, Tromsø.
     Sogneprest i Lenvik / Hillesøy 1724-55.
     Skifte 1759-62, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.160Arkiv T, Legg 16, Protokoll 1733-1788, Legg 86..

[Gift 1° 30 jan. 1728 med Sidselle Cathrine Tønder (1706 - 1746); Gift 2° med Anne Sofie Heggelund].

Børn af Sidselle Cathrine Tønder og Johan Arnt Meyer:

297.241.Anne Sofie Meyer, f. 1729
298.241.Martha Sofie Meyer, f. 1735
299.241.Christopher Meyer, f. 1741
242.183.
Sophie Amalie Andreasdatter Tønder
Født 1710.
Død 1767.
     Skifte 1767-1776, Gibostad, Gisund Tinglag.142protokollnr. 142, folio 351..

Gift _____med

Jørgen Sørensen Kiergaard
     Sorenskriver over Senja fogderi. Bosat på Gibostad i Lenvik.
     Skifte 1752-1754, Gibostad, Gisund Tinglag.142protokollnr. 6, folio n48..
     Skifte 1753-1767, Gibostad, Gisund Tinglag.142protokollnr. 141, folio 80..

Børn af Sophie Amalie Andreasdatter Tønder og Jørgen Sørensen Kiergaard:

300.242.Hedvig Elisabeth Kierregaard, f. 1732, d. eft. 1801
301.242.Andreas Tønder Kiergaard, f. 1733, Lenvik., d. 1809, Lenvik.
302.242.Jørgen Christian Kiergaard
303.242.Jens Ravn Kiergaard
243.183.
Peder Andreassen Tønder
Født 1715, Vang, Lenvik..
Død 1777, til søs..
     Godseier på Vang gård i Lenvik.141

Gift _____med

Anne Torkelsdatter (Normann?)
Født 1711, Skagstad, Steigen..
Død 1777, Vang, Lenvik..
     Datter af Torkild Enokssøn Strømme og Alhed Mortensdatter Blix.

Børn af Peder Andreassen Tønder og Anne Torkelsdatter (Normann?):

304.243.Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder, f. 1740, Lenvik., d. 1799
305.243.Andreas Tønder, f. 1745, Lenvik.
306.243.Ellen Pedersdatter Tønder, f. 1750, Lenvik., d. 1788, Lenvik.
307.243.Ahlet Tønder, d. 1773
244.183.
Daniel Pheiffius Tønder
     Teologi studerende i København 1743 (faderens skifte). Opholder sig 1763 stadig i København da han sælger nogle ejendele (jord?) til broren Peder.

Generation 9.

245.185.
Anna Katrine Mechlenborg
Født 1763143.

Gift _____med

Thore Johansen Klinge
Død 1806143.
     Stilling: Jagtskipper32.
246.185.
Ingeborg White Mechlenborg
Født 1765143.
Død 1855143.
     Døde ugift143
247.185.
Bolette Brun Mechlenborg
Født 1766143.
Død 1861143.
     Bolette tilbragte sine sidste år i Thomas Angells stiftelse i Trondhjem, sammen med søsteren Mette Margrethe.143

Gift 1795143 med

Jacob Andersen
Født 1752143.
Død 1812143.
     Stilling: Trondhjemskøbmand32.
248.185.
Johanne Christiana Mechlenborg
Født 1767143.
Død 1844143.

Gift 1797143 med

Herman Grip
Født 1769143.
Død 1842143.
     Stilling: Købmand i Bergen32.
249.185.
Hans Brun Mechlenborg
Født 1762143.
     Døde ugift som skibsfører143
250.185.
Mette Margrethe Mechlenborg
Født 1768143.
Død 1860143.
     I sine sidste år boede hun sammen med søsteren Bolette på stiftelsen i Trondhjem, hvor hun døde ugift.
251.187.
Johanne Dorothea Mechlenborg
Født 1756143.
Død 1835143.

Gift 1° _____med

Jens Peter Hansen Glomstad
Født 1752143.
Død 1788143.
     Søn af Hans Mogensen og Ingrid Glomstad.
     Stilling: Købmand i Jacobshavn på Grønland32.

Gift 2° _____med

Jørgen Rentler
252.187.
Ingeborg Anna Mechlenborg
253.187.
Martha Maria Mechlenborg
Født 1761143.

Gift _____med

Ole Jonsen Berg
254.189.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 1766110.
Død 3 jun. 1820110.

Gift 7 apr. 1791110 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 1743110.
Død 1827110.
     Stilling: Oberstløjtnant32.
255.209.
Anna Catharina Mechlenburg
Født 4 jan. 1790149.
Død 1847, St. Pauli, Hamburg.149.
256.209.
Lorenz Mechlenburg
     Lorenz der kun blev et år gammel.149
257.209.
Dorothea Mechlenburg
Født 7 dec. 1793149.

Gift 15 mai 1814149 med

Hans Georg Garde
Født 9 jun. 1790, København149.
258.209.
Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg
Født 15 feb. 1799, Nebel præstegård.161.

Gift 5 jun. 1827162 med

Matje Tückes
Født 26 mai 1806, Norddorf på Aurum.162.

Børn af Lorenz Friedrich Marstrand Mechlenburg og Matje Tückes:

308.258.Tycho Erich Mechlenburg, f. 1827, d. 1850, U.S.A.
309.258.Christian Riese Marstrand Mechlenburg, f. 1829, Nebel præstegård.
310.258.Jungline Elise Mechlenburg, f. 1831, d. 1833
311.258.Julius Theodor Marstrand Mechlenborg (Mechlenburg), f. 1834, Nebel præstegård på Aurum.
312.258.Lorenz Friedrich Mechlenburg, f. 1836, d. 1843
313.258._____
314.258._____
315.258.Lorenz Friedrich Mechlenburg, f. 1843, d. 1846
316.258._____
317.258.Matilde Lorenze Frederikke Mechlenburg, f. 1849, d. 1849
259.209.
Christian Riese Mechlenburg
Født 21 okt. 1802, Leck.163.
260.212.
Elisabeth Johansdatter Holck
Født 24 jul. 1743, Kristiansund28.
Død 11 jan. 181328.
261.212.
Søren Hagerup Holck
Født 26 nov. 1744, Christiansund164.
Død 15 dec. 1823164.
     Sogneprest til Edø. [12 børn; se Erlandsen, 410].

Gift _____med

Elisabeth Anna Margrethe Budde
Født 10 aug. 1755, Hevne164.
Død 20 okt. 1822164.
     Datter af Christopher Frederik Budde og Karen Prosch.

Børn af Søren Hagerup Holck og Elisabeth Anna Margrethe Budde:

318.261.Maren Margrethe Holck, f. 1778, d. 1831
319.261.Wilhelmine Christiane Holck, f. 1779, d. 1821
320.261.Johan Christopher Holck, f. 1780, d. 1847
321.261.Aage Kaabøll Holck, f. 1784, d. 1807
322.261.Søren Hagerup Holck, f. 1791, d. 1827
323.261.Christopher Budde Holck, d. 1830
262.212.
Johan Christopher Holck
Født 1745.
     I General-Postamtets Forestillingsprotokol 1. feb. 1754 blandt Ansøgere til Postmesterembedet i Christianssand nævnes Commandér Sergeant ved 1. Trondhj. Rgt. Iohan Christopher Holck, der «for at nyde Civil employ har søgt at giøre sig habil i Pennen». Han maa dog vistnok høre til Christianssund-Holckerne.80
263.212.
Johanne Susanne Holck
Født 1750.
Død 1822.
264.214.
___________
265.214.
___________
266.214.
___________
267.214.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763165.
Død 1830165.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.166

Gift 1793166 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775165.
Død 1848165.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.165
268.215.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 177283.
Død 183683.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.83
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.83

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 177383.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

324.268.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894
269.216.
Barbro Marie Mechlenborg
Født omkring 1774124.
Død 1853124.

Gift omkring 1795124 med

Andreas Walnum Riber
Født 1768124.
Død 1839, Sorteland.124.
270.216.
Andreas Mechelborg
Født omkring 1777124.
Død 9 mar. 1853, Nippelberg.124.
     Styrmand.124

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Schrøder
Død 1820124.

Gift 2° 1821124 med

Anne Margrethe Greisdatter

Børn af Andreas Mechelborg og Kirsten Marie Schrøder:

325.270.Christine Mechlenborg, f. 1816
326.270.Birgitte Mechlenborg, f. 1818
327.270.Karen Mechlenborg, f. 1820

Børn af Andreas Mechelborg og Anne Margrethe Greisdatter:

328.270.Ingeborg Anna Mechlenborg, f. 1821
329.270.Andrea Mechlenborg, f. 1823
330.270.Anton Olai Mechlenborg, f. 1824
331.270.Ole Walnum Mechlenborg, f. 1826
332.270.Jens Casper Mechlenborg, f. 1827, Nippelberg.
271.216.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779124.
Død 13 sep. 1844124.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.167

Gift 1° 7 jun. 1814168 med

Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.169, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.169.
     Søn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand på Sorteland.124

Gift 2° omkring 1830167 med

Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.167.
Død 10 mar. 1881167.
     Søn af Christen Ellingsen og Christiane Falch.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.167

[Gift 1° omkr. 1830 med Karen Margrethe Mechlenborg (omkr. 1779 - 13 sep. 1844); Gift 2° 1844 med Margrethe Sophie Glad (27 feb. 1820 - 8 jul. 1891)].
272.216.
Hans Christian Mechlenborg
Født 1781124.
Død 1838, Fuglestad i Næsne.124.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter
Død 1838124.
273.216.
Adelus Mechlenborg
Født 1787124.
Død apr. 1834, Huseby.124.

Gift _____med

Jonas Peter Strøm
     Lensmand i Næsne.124
274.216.
Lucinius Mechlenborg
Født omkring 1789124.
     Formentlig død som ganske ung.124
275.218.
Christen Elling Mechlenborg
Født 1786151.
Død 12 jan. 1871151.
     Handelsmand på Støt i Melø.151

Gift _____med

Maren Johanne Ellingsen
Født omkring 1800151.
     Datter af Jacob Ellingsen.

Børn af Christen Elling Mechlenborg og Maren Johanne Ellingsen:

333.275.Elling Mechlenborg, f. 1827, d. 1883, Støt i Melø.
334.275.Martinus Johan Mechlenborg, f. 1830
335.275.Anne Dorothea Schjelderup Mechlenborg, f. 1834
336.275.Edvard Martinus Mechlenborg, f. 1837
337.275.Lorentz Christian Mechlenborg, f. 1839, d. 1887
276.218.
Karen Mechlenborg
Født 1789151.
     Død ugift efter 7. febr. 1810.151
277.224.
Peter Schjelderup Mechlenborg
Født 1802125.
     Levede ved faderens skifte i 1827.125
278.224.
Christen Mechlenborg
Født 1807125.
Død 1895, Melø.125.
     Gårdbruger på Halsosen i Melø.125

Gift _____med

Nicoline Bye-Johansen
Født 16 jun. 1835, Kjeldal125.
     Datter af Johan Gabriel Moritzen og Ellen Elisabeth Nielsdatter Bye.

Børn af Christen Mechlenborg og Nicoline Bye-Johansen:

338.278.Martine Helene Mechlenborg, f. 1860
339.278.Lars Mechlenborg, f. 1862
340.278.Elling Johan Mechlenborg, f. 1865
341.278.Julius Peter Mechlenborg, f. 1867, Halsosen
342.278.Elisabeth Christine Mechlenborg, f. 1873
279.224.
Hans Jacob Larsen Mechlenborg
Født 1810170.
Død efter 1827170.
280.224.
Dorothea Larsdatter Mechlenborg
     Levede i 1827.170
281.224.
Inger Christine Larsdatter Mechlenborg
Født _____, Hestmandø i Lurø.171.
Død _____, Fiskevaag i Saltdal.171.

Gift 27 dec. 1839170 med

Jens Eric Angel Schjelderup
Født 14 nov. 1806, Skjerstad.171.
Død 21 dec. 1864, Fiskevåg i Saltdal.171.
     Søn af Hartvig Jochumsen Schjelderup og Margrethe Malena Christiansdatter.
     Styrmand. Drev gårdbrug på Fiskevåg.170

[Gift 1° med Kirsten Marie Jacobsdatter Ryberg; Gift 2° 27 dec. 1839 med Inger Christine Larsdatter Mechlenborg (_____ - _____)].

Børn af Inger Christine Larsdatter Mechlenborg og Jens Eric Angel Schjelderup:

343.281.Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup, f. 1843, Saltdal., d. 1870, Saltdal.
344.281.Hartvig Schjelderup, f. 1854, Saltdal., d. 1909, Os i Saltdal.
282.225.
Hans Edvardsen Mechlenborg
283.225.
Daniel Edvardsen Mechlenborg
284.225.
Andreas Edvardsen Mechlenborg
285.228.
Maria Hansdatter

Gift _____med

Jens Jacobsen
286.228.
Karen Hansdatter
Født omkring 1749172.
287.230.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.154
288.230.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.154.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.154.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.173 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.173.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.173.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).173
289.235.
Christopher Rafn
Født 15 aug. 1763155.
Død 3 sep. 1801, Saaby i Danmark.155.
     Kapteinløitnant 23. desember 1796 i marinen. Christopher Rafn var 1799-1800 nestkommanderende på fregatten "Iris" på tokt i Ostindien. Ugift.155
290.235.
Rasmus Rafn
Født 18 okt. 1764155.
Begravet _____, Saaby i Danmark.155.
     Kaptein i Marinen. Om kaptein Rasmus Rafn berettes et sagn i Nordland følgende: "Kaptein Rasmus Rafn reiste i slutten av det 18. århundre fra Nordland og ned til Kjøbenhavn, hvor han blev sjøofficer. Han gikk derefter i utenlandsk tjeneste, deltok i en sjøtrefning mot Barbarstatene, blev fanget og ført til Tripolis. Her blev han kjent og giftet seg med en meget høitstående dame, og fikk med henne en meget stor formue. Hun døde før han, og som enkemann begav han sig hjem, hvor han døde 24. desember 1805. Før sin død skrev han til en bror i Nordland, til hvem han også sendte nøklene til sine jernkister, hvor han hadde sine skatter. Men broren skulde allerede da være død. Kistene med skattene blev da deponert i Finansdepartementet i Paris". Ja, slik omtrent lyder sagnet om sjøkaptein Rafn. I 1870-årene var der også nevnt at slekten i Trondenes og Ofoten vilde få en meget stor arv. Mange år senere blev der innledet undersøkelser av Ravn-ætta på Bjellgam, Ofoten, men uten noe resultat. Imidlertid gikk det rykter om at skatten skulde være kommet til Trondenes, hvor noen av ætta plutselig var blitt velstående.155
     Ravn-ætta på Liland, Ofoten, mener at denne sjøkaptein var sønn av Nils Rafn og Anne Cathrine Schelderup, og at disse hadde flere barn enn de anførte 4. Efter genealogiske undersøkelser, foretatt i 1931 av Hans Rafnung, sees Rasmus Rafn å ha blitt kapteinløitnant i den danske marine sammen med sin bror 23. desember 1796, senere kaptein 13. mai 1803, død 24. desember 1805 og begravd i Saaby i Danmark. Han kalles da ugift. Det kan derfor vanskelig være ham. Umulig er det ikke at den sagnomspunne sjøkaptein Rasmus Rafn er forvekslet med Nils Hansen Rafns sønn, Anders Rafn.155
291.235.
Ellen Kristine Rafn
Født 1 jun. 1766174.
292.235.
David Johan Rafn
Døbt 3 apr. 1768174.
Død 9 dec. 1802, for egen hånd.174.
     Student 1787, cand. jur. 1791. Foged først i Senja og fra 19. mai 1802 i Namdalen. Døde 9. desember? 1802, for egen hånd. Ugift.174
293.235.
Fredrik Rafn
Født 25 apr. 1770174.
Begravet 23 mar. 1772174.
294.235.
Gundel (Gunhild) Rafn
Født 22 mar. 1772174.
Død 20 jun. 1815174.
     Gift iflg. kongelig tillatelse 19. juli 1791 i København med regimentskirurg Nikolaj Hannibal B.... 1768-1885, som efter skilsmisse 20. november 1807 ektet Anna Sofie Helene Kathrine Ravn 1779-1851, av en fra Fyen stammende slekt Ravn. Man vil her gjerne ane et slektskap uten at det kan påvises.174

Gift 19 jul. 1791, København, iflg. kongelig tillatelse 19. juli 1791. Skilt 20. nov. 1807.174 med

Nikolaj Haninibal B....
Født 1768174.
Død 1885174.

[Gift 1° 19 jul. 1791 med Gundel (Gunhild) Rafn (22 mar. 1772 - 20 jun. 1815); Gift 2° med Anna Sofie Helene Kathrine Ravn (1779 - 1851)].
295.235.
Anne Elisabeth Rafn
Født 22 okt. 1775174.
Død 13 apr. 1807, Plogstad i Ullensaker.174.
     (Døds-)anmeldelsen fra foged Borchenius lyder slik: "At min kones søster, Anne Elisabeth Rafn fra Kjøbenhavn, som siden forrige sommer hadde oppholdt sig i et besøk hos oss, idag ved døden er avgått".174
     Skifte 13 apr. 1807174efter jomfru Anne Elisabeth Rafn. Boet utgjorde 112 Rdl., 3 Ort, 12 Sk..
296.235.
Fredrikke Kristine Rafn
Født 23 nov. 1776174, døbt 8 dec. 1776, Helliggeistes kirke i København.174.
Død 15 feb. 1851174.

Gift 1800174 med

Laurentius Borchenius
Født 9 mar. 1772, Danmark.174, døbt 1772, Munkebjergebye og Brømme kirke i Danmark., palmesøndag174.
Død 28 sep. 1844, Plogstad i Ullensaker.174.
     Søn af Johannes Borchenius og Karen Lohmann.
     Student fra Slagelse 1789, volontør i Det danske Rentekammer 1792, cand. jur. 1793, kopist i Rentekammeret 1796, foged i Inderøy 1798, på Øvre Romerike 1803, sorenskriver samme steds 1815-1843. Kammerråd 1812.174

Børn af Fredrikke Kristine Rafn og Laurentius Borchenius:

345.296.Rasmus Rafn Borchenius, f. 1801, d. 1885, Kristiania.
346.296.Wilhelm Koren Borchenius
347.296.Thrine Borchenius
297.241.
Anne Sofie Meyer
Født 1729.
298.241.
Martha Sofie Meyer
Født 1735.
299.241.
Christopher Meyer
Født 1741.
     Skifte 1780, Hillesøy sogn.160Arkiv S, Legg 37, Protokoll 1745-1803, Legg 400b, etter «student Christopher Meyer» - samme person ?.
300.242.
Hedvig Elisabeth Kierregaard
Født 1732175.
Død efter 1801175.

Gift 11 nov. 1762, Lenvik kirke176,177 med

Ole Danielsen Heitmann
Født omkring 1732178.
     Søn af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.
     Jektreiar og budde på Holm, Dyrøy.175

Børn af Hedvig Elisabeth Kierregaard og Ole Danielsen Heitmann:

348.300.Johan Kristoffer Heideman Heitman, f. 1763, d. 1763
349.300.Daniel Pheiffins Tønder Heitman, f. 1765, d. 1765
350.300.Jørga Katrine Heitman, f. 1766, d. 1766
351.300.Jens Egede Heitman, f. 1767, d. 1767
352.300.Jørgen Kiærgaard Heitman, f. 1768, d. 1768
353.300.Sofia Amalie Tønder Heitman, f. 1770, d. 1770
354.300.Danilken Heitman, f. 1771, d. 1772
355.300.Hans Henrik Heitmann, f. 1774, Dyrøy., d. 1812
356.300.Jakob Faber Heitman, f. 1776, d. 1777
301.242.
Andreas Tønder Kiergaard
Født 1733, Vang, Lenvik..
Død 1809, Gibostad, Lenvik..
     På Gibostad i Lenvik. Nevnt som lensmann fra 1780.
     ? Er han identisk med den Andreas Kjergård (død 1785), på Ibestad, der 1785 uden for ægteskab med Rebekka Kielstrup får sønnen Andreas Kjergård ?

Utenfor ekteskap med177

Marit Olsdatter
     Bosat 1770 på Hanes.177

Gift 1° 21 okt. 1769, Lenvik kirke179,177 med

Johanna Margrethe Møinichen And
Født 1740.
Død 1804, Gibostad, Lenvik..
     Datter af Erich Nielsen And og Johanna Margrethe Tørrisdatter Nordmann.
     Skifte 1803-1805, Gibostad, Gisund Tinglag.142protokollnr. 150, folio 280..

Børn af Andreas Tønder Kiergaard og _____:

357.301._____, f. 1763, d. 1772

Børn af Andreas Tønder Kiergaard og Marit Olsdatter:

358.301.Martinus Andreasen, f. _____

Børn af Andreas Tønder Kiergaard og Johanna Margrethe Møinichen And:

359.301.Sophia Amalia Kiergaard
360.301.Sophia Amalia Tønder Kiergaard
361.301.Eric Kiergaard, f. 1774, Lenvik., d. 1838, Lenvik.
362.301.Jørgen Kiergaard
302.242.
Jørgen Christian Kiergaard
     Nevnt på Gibostad i Lenvik 1762 og 1770. Bosat på gården Buchskind i Lenvik.

Gift 29 dec. 1771, Lenvik.180,177 med

Anthonette And
Død 1795.
     Datter af Erich Nielsen And og Johanna Margrethe Tørrisdatter Nordmann.
     Skifte 1788-1798, Bukkskinn, Gisund Tinglag.142protokollnr. 146, folio 388..

Børn af Jørgen Christian Kiergaard og Anthonette And:

363.302.Erich Sidenius Kiergaard
303.242.
Jens Ravn Kiergaard
     ?? Sandsynligvis søn av Jørgen Sørensen Kiergaard ??

Gift 20 nov. 1769, Lenvik kirke181,177 med

Sophia Hendrichsdatter

Børn af Jens Ravn Kiergaard og Sophia Hendrichsdatter:

364.303.Sophia Amalia Jensdatter
365.303.Anne Sophie Jensdatter
366.303.Ovidia Rachel Homle Jensdatter
367.303.Sidsele Katrine Tønder Jensdatter
304.243.
Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder
Født 1740, Vang, Lenvik..
Død 1799.

Gift 2 nov. 1762, Lenvik kirke182,177 med

Jacob Jacobsen Winther
Født 1740, Nordstraum, Sørreisa..
Død 1805.
     Søn af Jacob Jacobsen Winther og Karen Jørgensdatter Brems.

Børn af Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder og Jacob Jacobsen Winther:

368.304.Anne Jakobsdatter Winther, f. _____, d. 1833, Lenvik.
369.304.Signild Maria Jakobsdatter Winther, f. 1764, Sørreisa.
370.304.Karen Jakobsdatter Winther, f. 1766, Sørreisa.
371.304.Peder Tønder Jakobsen Winther, f. 1769, Sørreisa., d. 1804, Sørreisa.
372.304.Jørgen Severin Jakobsen Winther, f. 1771, Sørreisa., d. 1776
373.304.Jakob Jakobsen Winther, f. 1773, Sørreisa., d. 1857, Sørreisa.
374.304.Jørgine Jakobsdatter Winther, f. 1777, Sørreisa.
375.304.Jørgen Olai Jakobsen Winther, f. 1781, Sørreisa., d. 1868, Sørreisa.
376.304.Andreas Kornelius Jakobsen Winther, f. 1785, Sørreisa., d. 1785
377.304.Andreas Tønder Jakobsen Winther, f. 1788, Sørreisa., d. 1793
305.243.
Andreas Tønder
Født 1745, Vang, Lenvik..
306.243.
Ellen Pedersdatter Tønder
Født 1750, Vang, Lenvik..
Død 1788, Vang, Lenvik..
     Skifte 1751-1796, Vang, Gisund Tinglag.142protokollnr. 145, folio 24..

Gift 11 dec. 1773, i huset på Wang, Lenvik177 med

Ole Nilsen Stadt
     Handelsmann og godseier på Vang gård i Lenvik, Gisund. Han drev handel, samt 2 bygdefars jekter på Bergen.141

[Gift 1° 11 dec. 1773 med Ellen Pedersdatter Tønder (1750 - 1788); Gift 2° med Birgitte Schytte Rosted (14 apr. 1752 - 4 jan. 1791)].

Børn af Ellen Pedersdatter Tønder og Ole Nilsen Stadt:

378.306.Niels Enoch Olsen Stadt
379.306.Petrika Cathrina Olsdatter Stadt
380.306.Niels Olsen Stadt
381.306.Ane Birgitha Olsdatter Stadt
382.306.Ole Olsen Stadt
383.306.Abigael Andrea Olsdatter Stadt, f. 1787, Lenvik
307.243.
Ahlet Tønder
Død 1773.

Gift 1 nov. 1769, Lenvik kirke183,177 med

Jens Andersen Borch

Generation 10.

308.258.
Tycho Erich Mechlenburg
Født 31 dec. 1827162.
Død 12 jul. 1850, New Orleans, U.S.A.162.
     Sømand.162
309.258.
Christian Riese Marstrand Mechlenburg
Født 6 okt. 1829, Nebel præstegård.184.
310.258.
Jungline Elise Mechlenburg
Født 21 okt. 1831162.
Død 30 apr. 1833162.
311.258.
Julius Theodor Marstrand Mechlenborg (Mechlenburg)
Født 4 sep. 1834, Nebel præstegård på Aurum.185.

Gift 20 apr. 1855185 med

Maren Pedersdater
Født 22 sep. 1834, Odden, Norby sogn, Fanø.185.

Børn af Julius Theodor Marstrand Mechlenborg (Mechlenburg) og Maren Pedersdater:

384.311.Lorents Frederik Marstrand Mechlenborg, f. 1879, Lydum., d. _____
312.258.
Lorenz Friedrich Mechlenburg
Født 13 nov. 1836162.
Død 6 mai 1843162.
313.258.
___________
314.258.
___________
315.258.
Lorenz Friedrich Mechlenburg
Født 24 nov. 1843162.
Død 4 jan. 1846162.
316.258.
___________
317.258.
Matilde Lorenze Frederikke Mechlenburg
Født 9 jun. 1849162.
Død jun. 1849162.
318.261.
Maren Margrethe Holck
Født 1778.
Død 1831.
     Har efterslægt.
319.261.
Wilhelmine Christiane Holck
Født 1779.
Død 1821.

Gift _____med

Gunder Swensen
     Havnefogd.
320.261.
Johan Christopher Holck
Født 1780.
Død 1847.
     Handelsmann i Trondhjem.
321.261.
Aage Kaabøll Holck
Født 1784.
Død 1807.
     »blev på Kiøbenhavns Volde dræbt af en fiendtlig Bombe; det første og formodentlig det eneste Offer blandt Studenterne af Throndhiems Stift for Kongestadens Forsvar«, heter det i NST 18, s. 168.
322.261.
Søren Hagerup Holck
Født 13 okt. 1791.
Død 7 sep. 1827.
     Sognepræst til Sandby paa Sjælland.112
     Har en rimelig stor Efterslægt i Danmark. En Stamtavle over hele den danske Gren af Christianssundslægten Holck findes i "Godsejer Jørgen Jørgensens Efterslægt", udgivet som Manuskript 1935 ved L. Jul. Suhr. Medlemmer af denne Slægtsgren har forseglet med Mursparrevaabenet.112

Gift _____med

Laurina Dorthea Jørgensen
Født 3 okt. 1802.
Død 15 jan. 1877.

Børn af Søren Hagerup Holck og Laurina Dorthea Jørgensen:

385.322.Johan Christopher Holck, f. 1825, d. 1899
323.261.
Christopher Budde Holck
Døbt 12 sep. 1793112.
Død 17 nov. 1830112.
     Ifølge Delgobe druknede han 17. nov. 1830.112
324.268.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 180383.
Død 7 apr. 189483.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.83

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.83.
Død 31 okt. 187683.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

386.324.Isak Dundas
325.270.
Christine Mechlenborg
Født 1816124.
326.270.
Birgitte Mechlenborg
Født 1818124.
327.270.
Karen Mechlenborg
Født 1820124.
328.270.
Ingeborg Anna Mechlenborg
Født 1821124.
329.270.
Andrea Mechlenborg
Født 1823124.
330.270.
Anton Olai Mechlenborg
Født 1824124.
     Gårdbruger på Levangsskov i Næsne.124

Gift 3 jun. 1884124 med

Ellen Helene Eliasdatter Hagen
Født 1834124.
     Barnløs i sit ægteskab med Anton Olai Mechlenborg.124
331.270.
Ole Walnum Mechlenborg
Født 1826124.
     Handelsmand på Næsne.124

Gift 1872124 med

Petrine Henriette Petersen
Født 28 sep. 1849, Vik i Næsne.124.
     Datter af Peter Henrik Petersen og Maren Dorothea Andersen.
332.270.
Jens Casper Mechlenborg
Født 10 nov. 1827, Nippelberg.151.
     Jens var handelsmand og dampskibsinspektør på Myrland i Lofoten.151

Gift 19 sep. 1866151 med

Birgitte Christine Johnsen
Født 7 aug. 1837, Myrland i Lofoten.151.
     Datter af Abel Christian Johnsen og Lucia Magdalene Walnum Riber.

Børn af Jens Casper Mechlenborg og Birgitte Christine Johnsen:

387.332.Andreas Naryrenius Mechlenborg, f. 1867
388.332.Johannes Andreas Mechlenborg, f. 1870
389.332.Jens Bernhard Mechlenborg, f. 1872
390.332.Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg, f. 1879
333.275.
Elling Mechlenborg
Født 1827151.
Død 28 dec. 1883, Støt i Melø.151.
     Død ugift.151
334.275.
Martinus Johan Mechlenborg
Født 1830151.

Gift _____med

Berit Elisabeth Olsdatter
Født 1861151.

Børn af Martinus Johan Mechlenborg og Berit Elisabeth Olsdatter:

391.334.Elling Martinus Bernhard Mechlenborg, f. 1887
392.334.Ole Martin Hagerup Dahl Mechlenborg, f. 1889
335.275.
Anne Dorothea Schjelderup Mechlenborg
Født 3 feb. 1834151.

Gift _____med

Jens Heide Grønbeck Falch
     Handelsmand på Støt i Melø.151
336.275.
Edvard Martinus Mechlenborg
Født 18 aug. 1837151.
     Bosat på Vatne i Schjærstad.151
337.275.
Lorentz Christian Mechlenborg
Født 23 okt. 1839151.
Død 10 jan. 1887151.
     Bosat på Flore i Melø.151

Gift _____med

Anne Johanne Christensen

Børn af Lorentz Christian Mechlenborg og Anne Johanne Christensen:

393.337.Charlotte Amalie Mechlenborg, f. 1876
394.337.Hansine Emilie Mechlenborg, f. 1878
395.337.Amenta Elise Mechlenborg, f. 1880
396.337.Emil Johan Monrad Mechlenborg, f. 1882
338.278.
Martine Helene Mechlenborg
Født 13 jun. 1860125.

Gift 1886125 med

Hans Nicolai Petersen
     På Halsosen.125
339.278.
Lars Mechlenborg
Født 11 okt. 1862125.

Gift _____med

Julie Albertha Didriksen
Født 26 jun. 1875170.
340.278.
Elling Johan Mechlenborg
Født 2 aug. 1865170.
     I 1892 rejste familien til Minnesota, hvor de nedsatte sig som farmere.170

Gift 1893170 med

Berit Christine Hansen
Født omkring 1870, Spilderen i Melø170.

Børn af Elling Johan Mechlenborg og Berit Christine Hansen:

397.340.Nicoline Christine Mechlenborg
398.340.Helga Amanda Mechlenborg
399.340.Johan Andreas Zahl Mechlenborg
341.278.
Julius Peter Mechlenborg
Født 25 dec. 1867, Halsosen170.
     Gårdbruger på Halsosen.170

Gift okt. 1886170 med

Hanna Marie Døsvig
Født 26 jun. 1868170.
     Datter af Erik Andersen Døsvig og Anne Elisabeth Tostrup.

Børn af Julius Peter Mechlenborg og Hanna Marie Døsvig:

400.341.Carl Mechlenborg, f. 1896
401.341.Thora Johanne Mechlenborg, f. omkr. 1898
402.341.Arne Erik Mechlenborg, f. omkr. 1900
342.278.
Elisabeth Christine Mechlenborg
Født 9 apr. 1873170.

Gift 1899170 med

Johan Bernhard Petersen
Født 1873170.
     På Enga i Melø.170
343.281.
Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup
Født okt. 1843, Fiskevåg, Saltdal.171.
Død 4 jun. 1870, Dverset, Saltdal.171.

Gift 1866 med

Ernst Nicolai Thomasen
Født 1843171.

Børn af Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup og Ernst Nicolai Thomasen:

403.343.Maren Marie Thomasen, f. 1867, d. 1875
404.343.Christine Jørgine Thomasen
344.281.
Hartvig Schjelderup
Født 31 jul. 1854, Fiskevåg, Saltdal.171.
Død 1909, Os i Saltdal.171.

Gift _____med

Jensine Annette Jensdatter (Andersen?)
Født 3 jul. 1856, Os i Saltdal.171.
Død _____171.

Børn af Hartvig Schjelderup og Jensine Annette Jensdatter (Andersen?):

405.344.Inga Jensine Hartvigsen Schjelderup, f. 1879, Fiskevåg i Saltdal, d. 1884, Fiskevåg i Saltdal
406.344.Julie Anette Hartvigsen Schjelderup, f. 1881, Fiskevåg i Saltdal, d. _____
407.344.Henriette Johanna Hartvigsen Schjelderup, f. 1882, d. _____
408.344.Inga Christine Hartvigsen Schjelderup, f. 1884
409.344.Anna Jesone Hartvigsen Schjelderup, f. 1886
410.344.Kristine Enilie Hartvigsen Schjelderup, f. 1888, d. _____
411.344.Anne Marie Hartvigsen Schjelderup, f. 1889, d. 1890
412.344.Lydia Birgitte Hartvigsen Schjelderup, f. 1890, d. _____
413.344.Johan Hartvigsen Schjelderup, f. 1891, d. 1897
414.344.Anne Marie Hartvigsen Schjelderup, f. 1893, Os i Saltdal, d. _____
415.344.Peder Martin Hartvigsen Schjelderup, f. 1895, d. 1914
416.344.Jens Andreas Hartvigsen Schjelderup, f. 1897, d. _____
345.296.
Rasmus Rafn Borchenius
Født 1801174.
Død 17 feb. 1885, Kristiania.174.
     Zahlkasserer.174

Gift _____, Ullensaker.174 med

Marie Margrethe Aimée Josephine Malthe

Børn af Rasmus Rafn Borchenius og Marie Margrethe Aimée Josephine Malthe:

417.345.Laurits Borchenius
418.345.Marie Therese Louise Borchenius, f. 1831, Nes., d. 1859, Kristiania.
419.345.Fredrikke Borchenius
346.296.
Wilhelm Koren Borchenius
     Læge.156

Gift _____med

S. Smith

Børn af Wilhelm Koren Borchenius og S. Smith:

420.346.Hildur Borchenius
421.346.Helga Borchenius
422.346.Signe Borchenius
423.346.Valborg Borchenius
424.346.Alvilde Borchenius
425.346.Aksel Borchenius
347.296.
Thrine Borchenius

Gift _____med

Stenersen
     Prost.156

Børn af Thrine Borchenius og Stenersen:

426.347.Jonas Borchenius Stenersen
427.347.Laurits Borchenius Stenersen
348.300.
Johan Kristoffer Heideman Heitman
Født 1763186.
Død 1763, Død 7 uker gammel.186.
349.300.
Daniel Pheiffins Tønder Heitman
Født 1765186.
Død 1765, Død som spedbarn.186.
350.300.
Jørga Katrine Heitman
Født 1766186.
Død 1766, død 6 uker gml.186.
351.300.
Jens Egede Heitman
Født 1767187.
Død 1767, død 5 uker gml.187.
352.300.
Jørgen Kiærgaard Heitman
Født 1768186.
Død 1768, død som spedbarn.186.
353.300.
Sofia Amalie Tønder Heitman
Født 1770186.
Død 1770, 8 uker gml.186.
354.300.
Danilken Heitman
Født 1771186.
Død 1772186.
355.300.
Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.186.
Død 1812186.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.175 med

Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.175, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.188,175.
Død efter 1812.
     Datter af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.

[Gift 1° med Hans Joensen Har (24 jul. 1754 - mai 1801); Gift 2° 8 dec. 1796 med Hans Henrik Heitmann (1774 - 1812)].

Børn af Hans Henrik Heitmann og Ingeborg Sofia Hveding:

428.355.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
356.300.
Jakob Faber Heitman
Født 1776186.
Død 1777186.
357.301.
___________
Født 1763.
Død 1772.
     I 1772 blir Andreas Kiergaards "pigebarn", 9 år gml. gravlagt i Lenvik kirkegård. Muligvis er hun et fosterbarn til Andreas Kiergaard. I manntallet 1770 har Andreas Kiergaard fosterbarna: Hedevich Jonsdatter, Anders Eliassen og Ingeborg Hansdatter.
358.301.
Martinus Andreasen
Født _____, Hanes177, døbt 16 sep. 1770, Lenvik kirke177.
359.301.
Sophia Amalia Kiergaard
Døbt 14 okt. 1770, Lenvik kirke177.
360.301.
Sophia Amalia Tønder Kiergaard
Døbt 8 apr. 1773, Lenvik kirke177.
361.301.
Eric Kiergaard
Født 1774, Gibostad, Lenvik., døbt 29 jan. 1775, Lenvik kirke177.
Død 8 jan. 1838, Eggøy, Lenvik..

Gift 5 nov. 1805 med

Karen Ingebrigtsdatter
Født 1780.
362.301.
Jørgen Kiergaard
Døbt 21 jun. 1778, Lenvik kirke177.
363.302.
Erich Sidenius Kiergaard
Døbt 1 sep. 1771, Lenvik kirke177.
364.303.
Sophia Amalia Jensdatter
Døbt 16 sep. 1770, Lenvik kirke177.
365.303.
Anne Sophie Jensdatter
Døbt 15 okt. 1775, Lenvik kirke177.
366.303.
Ovidia Rachel Homle Jensdatter
Døbt 7 jun. 1778, Lenvik kirke177.
367.303.
Sidsele Katrine Tønder Jensdatter
Døbt 25 aug. 1782, Lenvik kirke177.
368.304.
Anne Jakobsdatter Winther
Født _____, Nordstraumen, Sørreisa.189, døbt 26 sep. 1762, Lenvik kirke177.
Død 1833, Olderen, Lenvik..

Gift 1783189 med

Hans Ingebrikt Christophersen
Født 1755, Sandvik, Lenvik..
Død 1818, Olderen, Lenvik..
     Sandvik, Lenvik.189
369.304.
Signild Maria Jakobsdatter Winther
Født 1764, Nordstraumen, Sørreisa.189.

Gift 1788189 med

Jakob Winther Olsen
Født _____, Sørstraumen, Sørreisa.189.
     Skogen, Lenvik.189
370.304.
Karen Jakobsdatter Winther
Født 1766, Nordstraumen, Sørreisa.189.

Gift 1788190 med

Henrik Sørensen
     Søn af Søren Henriksen og Anne Bårdsdatter.
     ? GÆT - Muligvis søn af Søren Henriksen på Vika, Tranøy ?
     Vika, Tranøy.191

Børn af Karen Jakobsdatter Winther og Henrik Sørensen:

429.370.Jakobina Maria Winther Henriksdatter, f. 1789, d. 1858
430.370.Søren Henriksen
431.370.Sedenius Martin Henriksen, f. 1797, d. 1876
371.304.
Peder Tønder Jakobsen Winther
Født 1769, Nordstraumen, Sørreisa.189.
Død 9 apr. 1804, Nordstraumen, Sørreisa..
     Nordstraumen, Sørreisa.189

Gift 1795189 med

Berit Helene Jonsdatter
Født 1773, Bakkejord..
372.304.
Jørgen Severin Jakobsen Winther
Født 1771, Nordstraumen, Sørreisa.189.
Død 1776189.
373.304.
Jakob Jakobsen Winther
Født 1773, Nordstraumen, Sørreisa.189.
Død 1857, Nordstraumen, Sørreisa.192.

Gift 1803 med

Anne Simonsdatter
Født 1779192.

Børn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter:

432.373.Simon Jakobsen Winther, f. 1809, d. 1860
374.304.
Jørgine Jakobsdatter Winther
Født 1777, Nordstraumen, Sørreisa..

Gift 1801189 med

Peder Kornelius Johnsen
     Smørsgård, Sørreisa.189
375.304.
Jørgen Olai Jakobsen Winther
Født 1781, Nordstraumen, Sørreisa.189.
Død 1868, Nordstraumen, Sørreisa.189.

Gift 1805189 med

Marit Mortensdatter
Født 1776.
Død 1840.
376.304.
Andreas Kornelius Jakobsen Winther
Født 1785, Nordstraumen, Sørreisa.189.
Død 1785189.
377.304.
Andreas Tønder Jakobsen Winther
Født 1788, Nordstraumen, Sørreisa.189.
Død 1793189.
378.306.
Niels Enoch Olsen Stadt
Døbt 11 feb. 1776, Lenvik kirke177.
379.306.
Petrika Cathrina Olsdatter Stadt
Døbt 22 apr. 1777, Lenvik kirke177.

Gift 1799 med

Tarald Arntsen
Født 1742, Bukskind, Lenvik.
380.306.
Niels Olsen Stadt
Døbt 25 okt. 1778, Lenvik kirke177.
381.306.
Ane Birgitha Olsdatter Stadt
Døbt 28 feb. 1780, Lenvik kirke177.

Gift 16 nov. 1802 med

Stephanus Heiberg Hvitfeldt
Født 1784.
     Søn af Ole Olsen Hvidtfeldt og Ingeborg Christophersdatter.
382.306.
Ole Olsen Stadt
Døbt 28 sep. 1781, Lenvik kirke177.

Gift 8 okt. 1802, Lenvik med

Maren Margrete Jørgensdatter
Døbt 24 sep. 1775, Lenvik kirke177.
Død 8 mai 1831, Vang, Lenvik.
     Datter af Jørgen Henrichsen Høegh og Maria Nilsdatter.
383.306.
Abigael Andrea Olsdatter Stadt
Født 1787, Vang, Lenvik.

Gift 17 dec. 1807 med

Hans Fredrich Christian Olsen Hvidtfeldt
Døbt 25 jul. 1779, Lenvik kirke177.
Død 1854, Grasmyr, Lenvik.
     Søn af Ole Olsen Hvidtfeldt og Ingeborg Christophersdatter.

Generation 11.

384.311.
Lorents Frederik Marstrand Mechlenborg
Født 28 jan. 1879, Lydum.193.
Død _____193.
     Farmer, Canada.

Gift _____med

Ane Kirstine Graversen
Født 26 apr. 1884, Brejning.193.
Død _____193.

Børn af Lorents Frederik Marstrand Mechlenborg og Ane Kirstine Graversen:

433.384.Regnar Marstrand Mechlenborg, f. 1905, Horsens.
385.322.
Johan Christopher Holck
Født 5 sep. 1825.
Død 27 apr. 1899.
     Sognepræst til Vor Frelser Kirke i København.112

Gift _____med

Thyga Elisabeth Thaning
Født 14 jun. 1826.
Død 8 dec. 1913.

Børn af Johan Christopher Holck og Thyga Elisabeth Thaning:

434.385.Søren Hagerup Holck
435.385.Vilhelm Thaning Holck, f. 1856
436.385.Johan Christopher Holck
437.385.Axel Nicolai Holck, f. 1863
386.324.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.83
387.332.
Andreas Naryrenius Mechlenborg
Født 1867151.
388.332.
Johannes Andreas Mechlenborg
Født 1870151.
389.332.
Jens Bernhard Mechlenborg
Født 1872151.
390.332.
Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg
Født 1879151.
391.334.
Elling Martinus Bernhard Mechlenborg
Født 1887151.
392.334.
Ole Martin Hagerup Dahl Mechlenborg
Født 1889151.
393.337.
Charlotte Amalie Mechlenborg
Født 12 feb. 1876125.
394.337.
Hansine Emilie Mechlenborg
Født 2 feb. 1878125.
395.337.
Amenta Elise Mechlenborg
Født 11 jan. 1880125.
396.337.
Emil Johan Monrad Mechlenborg
Født 8 jul. 1882125.
397.340.
Nicoline Christine Mechlenborg
398.340.
Helga Amanda Mechlenborg
399.340.
Johan Andreas Zahl Mechlenborg
400.341.
Carl Mechlenborg
Født 1896170.
401.341.
Thora Johanne Mechlenborg
Født omkring 1898170.
402.341.
Arne Erik Mechlenborg
Født omkring 1900170.
403.343.
Maren Marie Thomasen
Født 1867171.
Død 1875171.
404.343.
Christine Jørgine Thomasen
405.344.
Inga Jensine Hartvigsen Schjelderup
Født 1879, Fiskevåg i Saltdal171.
Død 1884, Fiskevåg i Saltdal171.
406.344.
Julie Anette Hartvigsen Schjelderup
Født 30 mar. 1881, Fiskevåg i Saltdal171.
Død _____171.

Gift _____med

Jan Olai Mikalsen
407.344.
Henriette Johanna Hartvigsen Schjelderup
Født 22 sep. 1882171.
Død _____171.

Gift _____med

Johan Pedersen Næstby
408.344.
Inga Christine Hartvigsen Schjelderup
Født 10 sep. 1884171.

Gift _____med

Edvin Drage
409.344.
Anna Jesone Hartvigsen Schjelderup
Født 20 mai 1886171.

Gift _____med

O. B. E. Olsen
410.344.
Kristine Enilie Hartvigsen Schjelderup
Født 25 jan. 1888171.
Død _____171.

Gift _____med

Sjønning Medby
411.344.
Anne Marie Hartvigsen Schjelderup
Født 14 jan. 1889171.
Død 1890171.
412.344.
Lydia Birgitte Hartvigsen Schjelderup
Født 14 jan. 1890171.
Død _____171.

Gift _____med

Magnus Nylend
413.344.
Johan Hartvigsen Schjelderup
Født 24 okt. 1891171.
Død 1897171.
414.344.
Anne Marie Hartvigsen Schjelderup
Født 30 jun. 1893, Os i Saltdal171.
Død _____171.

Gift 1° 11 jun. 1911, Os i Saltdal171 med

Ingvald Georg Hansen
Født 25 jan. 1891, Fagermo i Sulitjelma171.
Død 11 mai 1921, Fagerli i Sulitjelma171.
     Søn af Olaus Hansen og Anne Birgithe Pedersen.

Gift 2° _____med

Johan Iversen

Børn af Anne Marie Hartvigsen Schjelderup og Ingvald Georg Hansen:

438.414.Hartvig Schjelderup Hansen, f. 1911
439.414.Asbjørg Oline Hansen, f. 1913, Sulitjelma, d. _____
440.414.Margith Petrine Hansen Schjelderup, f. 1915, Sulitjelma
441.414.Peder Johan Schjelderup Hansen, f. 1917, Sulitjelma
442.414.Inger Henie Hansen, f. 1921
415.344.
Peder Martin Hartvigsen Schjelderup
Født 1895171.
Død 1914171.
416.344.
Jens Andreas Hartvigsen Schjelderup
Født 1897171.
Død _____171.

Gift _____med

Olga Marie
417.345.
Laurits Borchenius
     Læge. Ugift.174
418.345.
Marie Therese Louise Borchenius
Født 3 jul. 1831, Nes.174.
Død 8 feb. 1859, Kristiania.174.

Gift _____med

Hans Christopher Ingier Fabritius
Født 10 sep. 1827, Kauserød i Ullensaker.174.
     Søn af Hans Urban W. Fabritius og Anna Ursula Ingier.
     Sorenskriver.174

Børn af Marie Therese Louise Borchenius og Hans Christopher Ingier Fabritius:

443.418.Therese Borchenius Fabritius, f. 1859, Kristiania.
419.345.
Fredrikke Borchenius

Gift _____med

Axel Sophus Guldberg
Født 1838174.
Død 1913174.
     Søn af Carl August Guldberg.
     Norsk matematiker, realkandidat 1863, adjunkt i Danmark, 1865 overlærer i Stavanger, dr. philos 1867, samme år lærer i matematikk ved krigsskolen. I årene 1874-1884 forstander for tegneskolen, siden 1874 medlem av Enkekassens direksjon. Guldberg er forfatter av avhandlinger over ligninger og av matematiske lærebøker.174

Børn af Fredrikke Borchenius og Axel Sophus Guldberg:

444.419.Alf Victor Emanuel Guldberg, f. 1866
445.419.Sigrid Guldberg
420.346.
Hildur Borchenius
     Ugift.156
421.346.
Helga Borchenius

Gift _____med

Hofgaard
     Proprietær.156

Børn af Helga Borchenius og Hofgaard:

446.421.Sofie Hofgaard
447.421.Marie Hofgaard
422.346.
Signe Borchenius
     Ugift.156
423.346.
Valborg Borchenius
     Ugift.156
424.346.
Alvilde Borchenius
     Ugift.156
425.346.
Aksel Borchenius

Gift _____med

Mathilde Mortensen

Børn af Aksel Borchenius og Mathilde Mortensen:

448.425.Wilhelm Borchenius
449.425.Harriet Borchenius
450.425.Sofus Borchenius
426.347.
Jonas Borchenius Stenersen
     Assessor.156

Gift _____med

Hanna Krogh

Børn af Jonas Borchenius Stenersen og Hanna Krogh:

451.426.Andreas Stenersen
452.426.Fredrik Stenersen
453.426.Johannes Stenersen
427.347.
Laurits Borchenius Stenersen
     Professor.156

Gift _____med

Agnes Hallaner

Børn af Laurits Borchenius Stenersen og Agnes Hallaner:

454.427._____
428.355.
Kristen Hartvig Hveding Heitmann
Født 27 mai 1799, Holm i Dyrøy.194.
Død 8 apr. 1839194.
     Konf. 1816.194
     Han var einaste barnet i ekteskapet, tok over farsgarden Holm (Dyrøy) og arbeidde som bonde og skipper der til han døydde. Han kom bort på sjøen utfor Svolvær.194
     12 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 1828195,196 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.194.
Død 1866197.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.196

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter:

455.428.Ovidia Elisabeth Heitmann, f. 1827, d. 1827
456.428.Karen Hagerup Heitmann, f. 1829, d. 1907
457.428.Hansine Henriette Heitmann, f. 1830
458.428.Magdalene Jonethe Heitmann, f. 1835, d. 1836
429.370.
Jakobina Maria Winther Henriksdatter
Født 1789198.
Død 1858198.

Gift 1815198 med

Gotlieb Fredrik Jakobsen
Født 1792198.
Død 1865198.
     Søn af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.
     Etterslekt, 8 barn, se Sørreisa bygdebok.

Børn af Jakobina Maria Winther Henriksdatter og Gotlieb Fredrik Jakobsen:

459.429.Birgitte Kirstine Gotlibsdatter, f. 1816, d. 1898
430.370.
Søren Henriksen
     Halvorsli, Tranøy.199

Gift _____200med

Karen Anna Olsdatter

Børn af Søren Henriksen og Karen Anna Olsdatter:

460.430.Karen Winther Sørensdatter, f. 1838, d. _____
431.370.
Sedenius Martin Henriksen
Født 1797198.
Død 1876198.
     Gottesjord, Sørreisa.198

Gift 1828198 med

Elisabeth Ovidia Jakobsdatter
Født 1804198.
Død 1880198.
     Datter af Jakob Fredrik Gotliebsen og Barbro Kirstine Sørensdatter.
432.373.
Simon Jakobsen Winther
Født 1809201.
Død 1860201.
     Solberg, Sørreisa.201
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.

Gift 1840201 med

Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 1816198.
Død 1898201.
     Datter af Gotlieb Fredrik Jakobsen og Jakobina Maria Winther Henriksdatter.

Generation 12.

433.384.
Regnar Marstrand Mechlenborg
Født 10 jul. 1905, Horsens.193.
     Stilling: Maskinmester193

Gift _____med

Ellen Margrethe Jensen
Født 24 apr. 1908, Horsens193.

Børn af Regnar Marstrand Mechlenborg og Ellen Margrethe Jensen:

461.433.Ole Marstrand Mechlenborg, f. _____
434.385.
Søren Hagerup Holck
     Provst i Brønshøj.
435.385.
Vilhelm Thaning Holck
Født 25 jun. 1856.
     Arkitekt. Inspektør ved Frederiksborg-Museet.112

Gift _____med

Marie Wedell-Wedellsborg
Født 4 feb. 1871.
Død _____.
     Baronesse.

Børn af Vilhelm Thaning Holck og Marie Wedell-Wedellsborg:

462.435.Povl Holck, f. 1892
463.435.Jørgen Holck, f. 1894
464.435.Else Holck
436.385.
Johan Christopher Holck
     Sognepræst i Nakskov.
437.385.
Axel Nicolai Holck
Født 30 jan. 1863.
     Statistiker. Kunsthistoriker.
     Amtsforvalter i Maribo.112

Gift _____med

Ida Charlotte Thorlakson
Født 1 mai 1872.
     Datter af Grimur Carl Christian Thorlakson og Elisabeth Weide Engholm.

Børn af Axel Nicolai Holck og Ida Charlotte Thorlakson:

465.437.Tove Holck, f. 1895
438.414.
Hartvig Schjelderup Hansen
Født 25 dec. 1911171.
439.414.
Asbjørg Oline Hansen
Født 12 okt. 1913, Sulitjelma171.
Død _____, Høylandet, Nord-Trøndelag171.

Gift _____med

Toralf Lunde
440.414.
Margith Petrine Hansen Schjelderup
Født 25 okt. 1915, Sulitjelma171.

Gift _____171 med

Kåre Ottar Sørensen
Født 23 jun. 1910, Mosti i Vatnbygd171.
Død _____171.
     Søn af Søren Marcelius Sørensen og Karen Birgitte Olesdatter Olsen.

Børn af Margith Petrine Hansen Schjelderup og Kåre Ottar Sørensen:

466.440.Odd Sørensen Schjelderup, f. _____
467.440.Anne Marie Sørensen, f. _____
468.440.Stig Ivan Sørensen, f. _____
441.414.
Peder Johan Schjelderup Hansen
Født 14 mai 1917, Sulitjelma171.

Gift _____171 med

Harriet Kristine Hansen
442.414.
Inger Henie Hansen
Født 1921171.
443.418.
Therese Borchenius Fabritius
Født 17 jan. 1859, Kristiania.174.

Gift 23 jul. 1878, Kristiania.174 med

Morten Henrik Magnus
Født 12 jul. 1847, Kristiania.174.
     Premiærløitnant, senere oberstløitnant.174

Børn af Therese Borchenius Fabritius og Morten Henrik Magnus:

469.443._____, f. 1879, Kristiania.
444.419.
Alf Victor Emanuel Guldberg
Født 1866174.
     Matematiker, realkand. 1892 universitesstipendiat 1895, dr. philos. 1895, lærer i matematikk og mekanikk ved krigsskolen og den militære høiskolen siden 1903, dosent ved Universitetet i 1908, professor 1913. Fra 1902 medlem av direksjonen i den Norske Livrenteforrening. Han har skrevet en rekke matematiske avhandlinger, som vesentlig behandler differential- og differensligninger.174

Gift _____med

Anne Elisabeth Dalhoff
     Datter af N. C. Dalhoff.

Børn af Alf Victor Emanuel Guldberg og Anne Elisabeth Dalhoff:

470.444.Estrid Guldberg
471.444.Rigmor Guldberg
472.444.Eilif Guldberg
473.444.Arvid Guldberg
474.444.Sven Guldberg
475.444.Per Guldberg
445.419.
Sigrid Guldberg
     Ugift. Da hennes oldemor var født Rafn er hun meget interessert i Rafn-ættens historie.156
446.421.
Sofie Hofgaard

Gift _____med

Victor Sidem
447.421.
Marie Hofgaard

Gift _____med

J. Hjort
     Læge.156
448.425.
Wilhelm Borchenius
     Ugift.156
449.425.
Harriet Borchenius

Gift _____med

J. Swensen

Børn af Harriet Borchenius og J. Swensen:

476.449._____
477.449._____
450.425.
Sofus Borchenius

Børn af Sofus Borchenius og _____:

478.450.Otto Rafn Borchenius
451.426.
Andreas Stenersen
     Ugift. Død.156
452.426.
Fredrik Stenersen
     Kaptein.156

Børn af Fredrik Stenersen og _____:

479.452._____
480.452._____
481.452._____
482.452._____
453.426.
Johannes Stenersen
     Sorenskriver.156

Gift _____med

Rigmor Hallager

Børn af Johannes Stenersen og Rigmor Hallager:

483.453._____
454.427.
___________
455.428.
Ovidia Elisabeth Heitmann
Født 1827196.
Død 1827196.
     Død to dager gml.196
456.428.
Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 1829202.
Død 1907196.

Gift 1846203 med

Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.204,205.
Død 1880196.
     Søn af Jørgen Jacobsøn og Martha Cathrine Larsdatter.
     Frå Mo i Rana.202
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

[Gift 1° 1846 med Karen Hagerup Heitmann (5 apr. 1829 - 1907); Gift 2° med Anne Marie Nikolaisdatter].

Børn af Karen Hagerup Heitmann og Jørgen Johan Jørgensen Strøm:

484.456.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. _____
485.456.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
486.456.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
487.456.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
488.456.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
489.456.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
490.456.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. _____
491.456.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
492.456.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. _____
493.456.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. _____
494.456.Albert Johan Strøm, f. 1869
495.456.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870
457.428.
Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830202.

Gift _____med

Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825202.
Død 18 okt. 1897202.
     Søn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.202

Børn af Hansine Henriette Heitmann og Jacob Andreas Parelius Normann:

496.457.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
497.457.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
498.457.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
499.457.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
458.428.
Magdalene Jonethe Heitmann
Født 1835196.
Død 1836196.
459.429.
Birgitte Kirstine Gotlibsdatter
Født 1816198.
Død 1898201.

Gift 1840201 med

Simon Jakobsen Winther
Født 1809201.
Død 1860201.
     Søn af Jakob Jakobsen Winther og Anne Simonsdatter.
     Solberg, Sørreisa.201
     Etterslekt, 9 barn, se Sørreisa bygdebok.
460.430.
Karen Winther Sørensdatter
Født 1838206.
Død _____206.

Gift 1° 1861206 med

Hans Kristian Olsen
Født 1838206.
Død 1875206.
     Hemmingsjord i Sørreisa.

Gift 2° 1876207 med

Jens Andreas Svendsen
Født 1835207.
Død 1907207.
     Hemmingsjord, Sørreisa.

Generation 13.

461.433.
Ole Marstrand Mechlenborg
Født _____.

Gift 1° _____med

Birtha Tøttrup
Født _____193.

Gift 2° _____med

Susanne Lennholm
Født _____193.

Børn af Ole Marstrand Mechlenborg og Susanne Lennholm:

500.461.Peter Julian Marstrand Mechlenborg, f. _____
462.435.
Povl Holck
Født 1 dec. 1892.
     Formand for Invalideforsikringsraadet.

Gift _____med

Ellen Agnete Salskov Iversen
Født 18 mar. 1894.

Børn af Povl Holck og Ellen Agnete Salskov Iversen:

501.462.Gunver Holck, f. 1918
502.462.Claus Holck, f. 1919
503.462.Merle Holck, f. 1922
504.462.Flemming Holck, f. _____
463.435.
Jørgen Holck
Født 12 jul. 1894.
     Cand. theol. Bibliothekar.

Gift _____med

Astrid Ingeborg Flemmer

Børn af Jørgen Holck og Astrid Ingeborg Flemmer:

505.463.Hans Holck, f. _____
506.463.Niels Holck, f. _____
464.435.
Else Holck

Gift _____med

Arne Fog
     Dommerfuldmægtig.

Børn af Else Holck og Arne Fog:

507.464.Johannes Holck, f. 1924
508.464.Per Holck, f. _____
465.437.
Tove Holck
Født 2 mar. 1895.

Gift _____med

Jens Christiansen
     Dommerfuldmægtig.

Børn af Tove Holck og Jens Christiansen:

509.465.Axel Holck, f. 1922
510.465.Jørgen Holck, f. 1924
466.440.
Odd Sørensen Schjelderup
Født _____171.

Gift _____171 med

Inger Lisbet Brendengen
Født _____171.
     Datter af Håkon Brendengen og Ingrid Mathilde Engebretsen.

Børn af Odd Sørensen Schjelderup og Inger Lisbet Brendengen:

511.466.Mads Ketil Sørensen Schjelderup, f. _____
512.466.Ingvil Sørensen Schjelderup, f. _____
467.440.
Anne Marie Sørensen
Født _____171.

Gift _____171 med

Sverre Donald Solheim
468.440.
Stig Ivan Sørensen
Født _____171.

Gift _____171 med

Liv Astrid Olsen
469.443.
___________
Født 4 jun. 1879, Kristiania.174.
470.444.
Estrid Guldberg
     Læge.174
471.444.
Rigmor Guldberg
     Sykepleierske.174
472.444.
Eilif Guldberg
     Løitnant.174
473.444.
Arvid Guldberg
     Agronom.174
474.444.
Sven Guldberg
     Stud. akt.174
475.444.
Per Guldberg
476.449.
___________
477.449.
___________
478.450.
Otto Rafn Borchenius
479.452.
___________
480.452.
___________
481.452.
___________
482.452.
___________
483.453.
___________
484.456.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 1846202.
Død _____203.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 1876203 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.203.
Død _____203.
     Oppvokst på Hals.203
485.456.
Jørgen Martin Strøm
Født 1848203.
Død 1848203.
486.456.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 1850202.
Død 1913, Amerika.202.

Gift 1881203 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.202
     Utvandra til Amerika i 1893.203
487.456.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1853203.
Død 1857203.
488.456.
Berntine Johanna Strøm
Født 1855203.
Død 1857203.
489.456.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858202.
Død 8 jan. 1922202.
     Ingen born.202

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858202.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
490.456.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 1861208,202.
Død _____203.

Gift 1883203 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.203.
     Bosatt i Dyrøyhamn.203
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.202
491.456.
Regine Hansine Strøm
Født 1861203.
Død 1862203.
492.456.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 1864202.
Død _____203.
     Jordmor.202

Gift 1897203 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.203.
Død 27 mar. 1925202.
     Bosatt på Framnes.203
493.456.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1866203.
Død _____203.

Gift 1905203 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.203.
Død _____203.
494.456.
Albert Johan Strøm
Født 1869203.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.203

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 1871203.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

513.494._____
514.494._____
515.494._____
516.494._____
495.456.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870203.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863202.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

517.495.Jakob Normann
518.495.Karsten Normann
519.495.Sverre Normann
496.457.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858202.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858202.
Død 8 jan. 1922202.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.202
497.457.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860202.
Død 1897202.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.202
498.457.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863202.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870203.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm er vist under Ingeborg Sofie Strøm (nr. 495).

499.457.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867202.
Død 1889, Amerika.202.
     Ugift.202

Generation 14.

500.461.
Peter Julian Marstrand Mechlenborg
Født _____193.
501.462.
Gunver Holck
Født 26 jun. 1918.
502.462.
Claus Holck
Født 16 nov. 1919.
503.462.
Merle Holck
Født 31 mai 1922.
504.462.
Flemming Holck
Født _____209.

Gift _____med

Hanne

Børn af Flemming Holck og Hanne:

520.504.Anne Louise Holck, f. _____
521.504.Mads Wilhelm Holck, f. _____
522.504.Jakob Povl Holck
505.463.
Hans Holck
Født _____.
506.463.
Niels Holck
Født _____.
507.464.
Johannes Holck
Født 12 mai 1924.
508.464.
Per Holck
Født _____.
509.465.
Axel Holck
Født 21 jul. 1922.
510.465.
Jørgen Holck
Født 7 apr. 1924.
511.466.
Mads Ketil Sørensen Schjelderup
Født _____171.
512.466.
Ingvil Sørensen Schjelderup
Født _____171.
513.494.
___________
514.494.
___________
515.494.
___________
516.494.
___________
517.495.
Jakob Normann
518.495.
Karsten Normann
519.495.
Sverre Normann

Generation 15.

520.504.
Anne Louise Holck
Født _____209.
521.504.
Mads Wilhelm Holck
Født _____209.

Gift _____209med

Annette Lillesø
Født _____209.

Børn af Mads Wilhelm Holck og Annette Lillesø:

523.521.Caroline Emilie Holck, f. _____
524.521.Julie Maria Holck, f. _____
525.521.Frederik Harald Holck, f. _____
522.504.
Jakob Povl Holck

Gift _____209med

Mikala Vasehus Madsen
Født _____209.

Børn af Jakob Povl Holck og Mikala Vasehus Madsen:

526.522.Anna-Sofie Vasehus Holck, f. _____

Generation 16.

523.521.
Caroline Emilie Holck
Født _____209.
524.521.
Julie Maria Holck
Født _____209.
525.521.
Frederik Harald Holck
Født _____209.
526.522.
Anna-Sofie Vasehus Holck
Født _____.

Kilder og Noter
1Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 21
2Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 12
3Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 13
4Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 23
5Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 22
6Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 19
7Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 24
8Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 20
9Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 46
10Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 89
11Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 152
12Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 25
13Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 102
14Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 25-26
15Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235 note 2
16Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 47
17Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
18PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235 note 2
19Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
20S.T.Dahl, Geistligheten s. 218, skriver at han døde 1677.
21Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50
22Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 61
23Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 91
24Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 97
25Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 319
26Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 103
27Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 104
28IGI - http://www.familysearch.com
29Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):273 (Tab. I)
30Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 217
32Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
33Nevnes ved halvsøsterens skifte 8. april 1717.
34Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
35Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 62
36Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 255 note 65
37Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213
38Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 218
39Sv.Aa.Mørkvig skriver at han er født 4. okt. 1638.
402den Juledag 1644
41Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
42Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 330
43Årstallet 1645 efter et håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
44Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 429
45Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 296. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
46Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:?
47Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:49
48Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 98
49Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 235. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
50Skifte 23. mar. 1688
51Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
52Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
53Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 105
54Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 107
55Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 453
56Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 108
57Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 67
58Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
59Trolovede 4. sep. 1687 på Åsgård
60Faren 53 og Moren 46 ved hendes fødsel.
61Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
62E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
63Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 65
64Alf Collett: Stamtavle over familien Myhlenphort (1883-84)
65Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 66
66Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
67Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
68Barnløst
69Trykfejl 1710
70Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 87
71Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251
72Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
73Bernhoft, s. 142
74Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
75Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
76Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
77S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 177
78Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 69, 88
79Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
80PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 82
81Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 48-49
82Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
83Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
84Domini Jubilate (3die søndag efter påske) år 1762, 87 år gl.
85Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Lurøy:323
8622 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
87Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 106
8821 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
89Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 220.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
90Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 33
91Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 86. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
9219 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
93Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
94S.T.Dahl skriver at hun er døbt på denne dag - altså ikke født.
95Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 106
96formentlig født omkring 1678-1679.
97Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 110
98Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-08
99Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 111
100Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 113
101Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 112
102Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 111, 113
103Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 114
104Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 113-114
105Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 69
106Var 20 Aar gl. ved Folketællingen i 1701.
107Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 70
108Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
109Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
110Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
111Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 68
112PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
113Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49, 62
114Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 148
115S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 176
116Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
117Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
118Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 145
119Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
120PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 81
121Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49
122Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
12321 år gl. ved morens skifte 15. jan. 1696.
124Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 93
125Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 95
126Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000)
1274 år gl. ved farens skifte 5. feb. 1695.
128Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 220. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
1292½ år gl. ved farens skifte 5. feb. 1695.
13022 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
13121 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
13240 år gl.
133Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
13472 år, 7 mndr., 20 dg. gl.
135Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
136Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 106-107
13777 år gl.
138Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
139Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 325
140Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
141Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
142Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
143Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 71
144Barnløs
145Død 1724, 15 Aar gl.
146Død 1731, 20 Aar gl.
147Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 149
148Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 150
149Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 152
150Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. II)
151Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 94
152Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 159
153Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Rødøy:278
154Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
155Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-22
156Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-13
157Heggen og Frøland sorenskriveries skifteprotokoll nr. 11
158Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-24
159Kirkebok nr. 30 for Kristiania, 1734-1818.
160Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
161Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 155
162Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 159
163Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 154
164Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 753
165Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
166Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
167Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 210
168Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 182
169Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
170Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 96
171Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
17218 år gl. ved morens skifte år 1767.
173Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
174Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-10
175Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
176Trolovet 15. juli 1762
177Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
178Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:464
179Trolovet 15. nov. 1768.
180Trolovet 4. nov. 1770. Forlovere: Aren Olsen og Nils Olsen, Buchskind.
181Trolovet 20 NOV 1768
182Trolovet 28. dec. 1761
183Trolovet 12. juli 1769. Han (Jens Borch), enkemann.
184Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 162
185Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 167
186Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
187Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 357
188Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
189Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
190Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:38
191Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 311
192Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:98
193Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 209
194Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
195Etter datteren Ovidia fødsel - er dette korrekt ?
196Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:475
197Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:476
198Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
199Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65,66
200Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. 65, 66
201Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. III:337
202Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
203Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
204Iflg. Hvedingboken, s. 71, er han født 31. mars 1818 !
205Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 314
206Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:65
207Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:66
208Dyrøy bygdebok sætter fødselsåret til 1859.
209Jakob Povl Holck, 2630 Taastrup, Danmark.