© 2001 Simon Ellefsen

Lund II

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
___________

Gift 1° _____med

Jacob Lund
     Jacob Lund bodde 1659 i domssognet (Trondheim), senere foged på Toten.1

Gift 2° _____med

Søfren Bundesen
     Overformynder i Trondhjem.1

Børn af _____ og Jacob Lund:

2.1.Jacob Jacobsen Lund, d. 1690
3.1.Maren Jacobsdatter Lund
4.1.Else Jacobsdatter Lund

Generation 2.

2.1.
Jacob Jacobsen Lund
Død 16902.
     I en søknad datert 23. juni 1671 sier kantor og lektor Christen Skioldborg at Verdal ligger under ham og at prestegjeldet fra gammelt av skulle betjenes av to geistlige hvorav den ene skulle være en kapellan. Han har derfor utnevnt Jacob Lund til kapellan. Ved søknaden ligger Jacobs attester fra København datert 23. sept. 1666, han kalles da for Jacobus Jacobi Lundius. Han er nevnt her i familieskatten i 1677, den 31. des. 1679, i 1684 og i 1686. I futeregnskapet er han nevnt som kapellan her i 1687, 1688 og i 1690. Han døde i 1690.2
     Han var student ved Trondheim katedralskole i 1663 [SAT: Trondheim katedralskoles regnskapsbok 1653-, Jacob Jacobi Lundig]. Ifølge Tønder døde han da han forrettet gudstjenesten. Han sier videre at Hr Jacob bodde på gården Haug.2
     Han er nevnt i familieskatten i 1684 og da kommer det frem at hans kones navn var Elisabeth Thomasdatter Friis.2
     I skiftet 1698 etter apoteker i Trondheim Arnoldus von Westen fremgår det at Jacob Lund i Verdal er bror av Arnoldus von Westens første hustru Maren Jacobsdatter Lund. I samme skifte kaldes Jacob Lunds enke Elsebe. [se NST 23, s. 223].

Gift _____med

Elisabeth Thomasdatter Friis
Død 1707, Vestad i Veø.3.
     Datter af Thomas Nielsen Friis og Karen Jensdatter Bugge.
     Hun er sannsynligvis datter af sogneprest i Hof Thomas Nielsen Friis (død 1645).
     Hendes søn Thomas (død efterladende børn før 1707) er sandsynligvis identisk med dragonkaptein Thomas Juul gift med Dorothea Cathe.
     Hun var søster av landkommisær og kammerråd Thomas Thomasen Friis.3
     Skifte 28 apr. 1707, Vestad i Veø.3I skifte kalles hun sl Hr Jacob Lunds, mens barna bærer navnet Juul. 2 barn er nevnt: Karen Juul og avdøde Thomas Juul, hvis barn ble arvinger etter deres farmor..

[Gift 1° med Peder Erichsen Juul (d. 1670); Gift 2° med Jacob Jacobsen Lund (d. 1690)].
3.1.
Maren Jacobsdatter Lund
     Skifte 28 mar. 1682, Trondhjem.1Apoteker Arnoldus von Westens avdøde hustru Maren Jacobsdatter Lund i deres leiegård i Sanden da den kostbare bygård brant. Barn med første avdøde mann, apoteker Cyriacus Kathe (skifte 25. sept. 1677 barnas arv 600 rd): Anna Elisabeth Kathe 19, Dorothea 18, Else 16, Maren 11. Barn i annet ekte Cyriacus von Westen 4, Mathias 3. Barnas mostermann Jacob Omeier Feldbereder. 3658 ÷ 2884 rd., derav gull 172, sølv 246, apoteket 700 rd..

Gift 1° _____med

Cyriacus Cathe
Død 16744,5.
     Apoteker i Trondhjem.6
     Cyriacus Cathe hadde vært svend hos hoffapoteker Didrik Strube i Kjøbenhavn og fikk tillatelse at oprette et Apotek i Trondheim 1. juli 1661. Det anføres at han på sin særbekostning hadde tilbudt sig å ville anrette og holde et Apotek i Trondheim. 4. mars - fikk fikk han denne bevilling også gjort gjeldende for sin hustru, således at når han var død skulle efterfølgende apoteker være pliktig å kjøpe Apoteket med alt hva deri findes efter tilbørlig og lovlig takst, og som grund til denne bevilling anføres at han anvendte sine egne og hustruens midler på at anrette det første Apotek i Trondheim. (Løveapoteket).6
     Han fikk bevilgning på å drive apotek i Trondheim. Den 4. mars 1688 fikk han utvidet denne bevilgningen til også å gjelde hans kone. Dvs at hun hadde retten til å drive apotek etter hans død.5
     Cyracius hadde vært svend hos apoteker Daniel Stube i København. Han hadde også deltatt i forsvaret av København noe som nok skaffet ham en vis velvilje hos de sentrale myndigheter. Etter mannens død drev enken apoteket ved hjelp av en såkalt provisor. Denne provisor var Arnold von Westen. Han giftet seg ganske fort med enken og tok dermed over apoteket.5
     Skifte 25 sep. 1677, Trondhjem.74 døtre arver 600 rd., moren verge..

Gift 2° 7 mai 16778 med

Arnold Mathiasen von Westen
Født 2 jan. 1643, Lolland, Danmark.9.
Død 1698, Trondheim.9.
     Søn af Mathias von Westen og Sidsel Marie Lerche.
     Apoteker (Løveapoteket) i Trondheim.10
     Han fikk bevilgning på å drive apoteket den 9. aug. 1680, men han hadde allerede drevet apoteket i tre år som provisor. Hans enke drev apoteket etter hans død ved hjelp av en provisor Johan Eitel.9
     Skifte 28 jun. 1698, Trondheim11Avdøde apoteker Arnoldus von Westen. Enken Inger Thomisd. Barn: Cyriacus 21, Mathias 20, begge med avdøde hustru Maren Jacobsdtr Lund, Thomis 16, Evert 12½, Arnoldus 7, Hans Christophersen 5, Birgitta Maria 15, Sissel Margrethe 11, Anne Sophie 10, Inger Abigel 9, Dorethe 6 og Margrethe 2 år med Enken. Lagverge viselagmann Giert Lange. Arv efter morbror Jacob Lund i Verdal, hans enke het Elsebe. Avdøde bror Petter von Westen i Kbh. Bygård 800, apoteket med inventar og varer 1800, bygrunner, jordegods, ialt 7404 + 1547 uvisse ÷ 4967..

[Gift 1° 7 mai 1677 med Maren Jacobsdatter Lund; Gift 2° 1681 med Inger Marie Thomasdatter Meyer (omkr. 1655 - 1699)].

Børn af Maren Jacobsdatter Lund og Cyriacus Cathe:

5.3.Anna Elisabeth Cathe, f. omkr. 1663
6.3.Dorothea Cathe, f. omkr. 1664, d. 1748, Hegstad gård i Lødingen.
7.3.Else Cathe, f. omkr. 1666, d. 1739
8.3.Maren Cathe, f. omkr. 1671

Børn af Maren Jacobsdatter Lund og Arnold Mathiasen von Westen:

9.3.Cyriacus von Westen, f. 1677
10.3.Mathias von Westen, f. 1678
4.1.
Else Jacobsdatter Lund

Gift _____med

Jacob Omeier
     Feldbereder.12

Generation 3.

5.3.
Anna Elisabeth Cathe
Født omkring 166313.
6.3.
Dorothea Cathe
Født omkring 166414.
Død 1748, Hegstad gård i Lødingen.15, begravet _____, Lødingen.15.
     I folketellingen 1701 er Dorothea Cathe som enke hos sin søster Else på Gladstad prestegård i Vega.6
     Skal være mormor til Peternille Pedersdatter gift med Christen Munch, Hegstad i Lødingen. Dorothea Cathe, levde nok sine siste år hos henne på Hegstad og døydde der i 1748, 85 år gl.15
     Ho er gravlagt i Lødingen, og sokneprest Arnoldus Schytte skreiv i kjerkeboka: ®XIV.s.e. Trin. Jordsatt og gravfestet min moster Dorothea Kathe, an. æt. 85¯.15

Gift _____med

Thomas Juel
Død 4 apr. 169616,6.
     Søn af Peder Erichsen Juul og Elisabeth Thomasdatter Friis.
     Dragonkaptein. Død som chefvaktmester på Fredriksten, Halden.6

Børn af Dorothea Cathe og Thomas Juel:

11.6.Maren Thomasdatter Juul, f. omkr. 1686, d. 1750
12.6.Elisabeth Thomasdatter Juel
13.6.Peder Thomassøn Juel, f. omkr. 1692, Halden., d. 1759
14.6.Johannes Thomassøn Juel, f. omkr. 1696, Halden
7.3.
Else Cathe
Født omkring 166617.
Død 17396.
     Skifte 4 jul. 174018.

Gift 1689, Trondheim19,5 med

Erich Nielsen Schytte
Født 1660, (Tvilling med broren Anders)..
Død 20 jan. 1725, Glamstad prestegård i Vega.20.
     Søn af Niels Andersen Schytte og Anna Magdalene Friis Eriksdatter Bredal.
     Resid. Pastor til Vegø.21
     Residerende kapellan til Vega 2. aug. 1689. Ordinert av biskop D. Krog i Trondheim. Død etter 3 års hårde lidelser av stensmerter 65 år gammel. Prest til Vega i 36 år.20
     Skifte 24 sep. 1725, Helgeland prosti22.

Børn af Else Cathe og Erich Nielsen Schytte:

15.7.Niels Erichsen Schytte, f. omkr. 1689, Vega., d. 1739
16.7.Maren Erichsdatter Schytte, f. omkr. 1689, Vega., d. 1740, Vega.
17.7.Cyriacus Cathe Erichssøn Schytte, f. omkr. 1692, Vega., d. _____
18.7......... Erichsdatter Schytte
19.7.Erich Erichsen Schytte, f. omkr. 1696
20.7........ Erichsen Schytte
21.7.Arnoldus Erichsøn Schytte, f. 1698, Vega., d. 1769
22.7.Wilhelm Erichsøn Schytte, f. 1703, Vega.
23.7.Johanne Erichsdatter Schytte, f. omkr. 1707
8.3.
Maren Cathe
Født omkring 167123.
9.3.
Cyriacus von Westen
Født 167724,10.
     Død ung.10
10.3.
Mathias von Westen
Født 167825,10.
     Arvet i 1707 Westenhoff i det Hanoveranske Tyskland, som ligger 4 mil fra Düsseldorf og 4 mil fra Køln.10

Generation 4.

11.6.
Maren Thomasdatter Juul
Født omkring 1686.
Død 175026,27.
     Skifte 1750, Sandvik, Brønnøy.28Arvinger er hennes barn: Peder Bredal Joensen, Lund; Jonas Joensen, Heggestad i Salten; Tollef Joensen, 23 år; avdøde datter Lisbeth Pedersdatters sønn Thomas Juel Jacobsen, 13 år, verge er faren Jacob Johansen, Flakmoen i Velfjord; Peternelle Pedersdatter gift med Christen Munch, Hægstad i Salten..

Gift 1° 10 nov. 1709, Brønnøy kirke.27 med

Peder Christensen
     Sandvik i Brønnøy.
     Gården Sanvik i Brønnøy. 1691-92 var han bondelensmann. 1704 ble han stevnet for ulovlig salg ved Bremsteinen. I 1701 var han 39 år. Hans dødsfall er ikke innført i kirkeboken, men skiftet fant sted 8. juni 1711. I skiftet sies at det på fedrene side ikke var noen født verge «her i landet» som er vederheftig og på mødrenes side ei heller noen vederheftig.27
     Skifte 8 jun. 171129,27Boets brutto var 1055 rd. To sønner i første ekteskap hadde innestående mødrearv, men enken fikk 225 rd. og hver av døtrene med Maren Juul fikk 37 rd.Maren Thomasdatter Juell, ektefelle. Barn: Jon Pedersen; Lisabet Pedersdatter; Peternelle Pedersdatter, født etter at faren var død..

[Gift 1° med Lisbeth Joensdatter; Gift 2° 10 nov. 1709 med Maren Thomasdatter Juul (omkr. 1686 - 1750)].

Gift 2° _____med

Joen Joensen
Født omkring 1678.
Død 174830,27.
     Sandvik i Brønnøy.27
     Skifte 1749, Sandvik, Brønnøy.28Maren Thomasdatter Juel, ektefelle. Barn: Peder Joensen, Lund; Jonas Joensen, 23 år; Tollev Joensen, 25 år [22? år]..

Børn af Maren Thomasdatter Juul og Peder Christensen:

24.11.Lisbeth Pedersdatter
25.11.Peternille Pedersdatter, f. omkr. 1711, d. 1766

Børn af Maren Thomasdatter Juul og Joen Joensen:

26.11.Peder Bredal Joensen, f. omkr. 1716
27.11.Thomas Juul Joensen, f. omkr. 1721, d. før 1749
28.11.Jonas Joensen Juul, f. omkr. 1724
29.11.Torlev (Tord) Joensen Juul, f. omkr. 1726
30.11.Maren Joensdatter
12.6.
Elisabeth Thomasdatter Juel
     Muligvis flyttet til Alstahaug eftersom hennes senere skjebne i Brønnøy er ukjent.27

Gift 1° 16 nov. 1710, Brønnøy kirke.31,6,27 med

Garbrandt Larsen Bech
Død 173527.
     Søn af Lars Larsen Bech og Else Christophersdatter.
     I 1701 var han tjener på lensmannsgården Tofte hos sin svoger Niels Nielsen. Han sies da å være fra Hardanger, og må være sønn av klokker Lars Bech i Ullensvang. Senere bodde han på Nordhus i Brønnøy til sin død.27

[Gift 1° med Berit Christensdatter (d. 1709); Gift 2° 16 nov. 1710 med Elisabeth Thomasdatter Juel].

Gift 2° _____med

Niels Pedersen
     Fra Alstahaug.27

Børn af Elisabeth Thomasdatter Juel og Garbrandt Larsen Bech:

31.12.Elsebe Garbrandsdatter Bech, f. 1711, d. 1712
32.12.Johan Juul Garbrandsen Bech, f. 1716
33.12.Lars Garbrandsen Bech, f. 1724
34.12.Peter Angel Garbrandsen Bech, f. 1728
13.6.
Peder Thomassøn Juel
Født omkring 1692, Fredriksten, Halden.6.
Død 1759.
     Sorenskriver i Namdalen.6

Gift 1726 med

Adriana Lauritsdatter Holthe
Født omkring 170632.
Død 178633.
     Datter af Laurs Pedersen Holt og Ane Catharina Jelstrup.

Børn af Peder Thomassøn Juel og Adriana Lauritsdatter Holthe:

35.13.Lars Holthe Juul, f. 1726, d. 1776
36.13.Dorothea Cathe Juel
14.6.
Johannes Thomassøn Juel
Født omkring 1696, Fredriksten, Halden6.
15.7.
Niels Erichsen Schytte
Født omkring 1689, Vega.34,35.
Død 4 jan. 173935.
     Sogneprest til Lindås ved Bergen.

Gift _____med

Johanne Christine
Født 169736.
Død 8 okt. 1767, Lindås ved Bergen36.
     Hennes familienavn kjennes ikke.36
     Ifølge Per Nermo er hennes familienavn Von Westen, og hun er datter av apoteket Arnold(us) von Westen - men i skiftet etter denne i 1698 er en datter Johanne Christine ikke nevnt - så hun kan ikke være en datter av ham.37

Børn af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine:

37.15.Anna Magdalene Nielsdatter Schytte
38.15.Else Nielsdatter Schytte
39.15.Mette Sophie Nielsdatter Schytte, d. 1753
40.15.Erica Christiane Nielsdatter Schytte, d. 1786
41.15.Erich Nielsen Schytte
42.15.Malene Bredal Nilsdatter Schytte, f. 1725, d. 1789, Trondenes.
43.15.Erich Nielsen Schytte, d. 1798
44.15.Magdalene Sophie Nielsdatter Schytte
16.7.
Maren Erichsdatter Schytte
Født omkring 1689, Vega.18,37.
Død 1740, Vega., 51 år gammel.18.
     35 år gl. og uforsørget ved farens skifte 1725.38
     Skifte 4 jul. 174018.
17.7.
Cyriacus Cathe Erichssøn Schytte
Født omkring 1692, Vega.39,18,38.
Død _____, Vestindien.40.
     Han ble drept av de ville på St. Thomas. Han nevnes i skifte etter faren i 1725 som værende i Vestindien, men er ikke nevnt i skifte etter moren i 1739. Det kan være grund at formode at han var ansatt hos sin slektning, guvernør Bredal på St. Thomas.40
18.7.
........ Erichsdatter Schytte
Begravet 25 mai 1695, Vega.41,38.
19.7.
Erich Erichsen Schytte
Født omkring 169642,38.
     Fullmyndig ved farens skifte 24. sept. 1725, hjemme hos moderen.22
     Gift 1733 og bosatt på Vika i Vega. Efterkommere i Vega. [Vega bygdebok, s. 332].38
20.7.
....... Erichsen Schytte
Begravet 3 okt. 1697, Vega.41,38.
21.7.
Arnoldus Erichsøn Schytte
Født 12 sep. 1698, Vega.43,38, døbt 25 sep. 1698, Vega.44,38.
Død 30 okt. 176945,21.
     Blev 6. Octbr. 1733 Sognepr. til Lødingen.21
     Teologisk eksamen 1723. Personellkapellan hos faren i Vega 1724. Residerende pastor i Vega 1725-33. Sogneprest i Lødingen 1733-69. Første gudstjeneste i Lødingen 5. søndag etter Trefoldighet 1734. Bygget for egne midler et fattighus på Lødingen. Arbeidet for folkeopplysningen. Omtales med ros i Hammonds misjonshistorie. Ga tømmer til ny kirke i Lødingen 1756.

Gift 1° 18 sep. 1725, I Brudens faders hus.46 med

Lucie Bonsach
Født 2 mai 1694, Carlslunde præstegård på Sjælland.47,48.
Død 6 jun. 1741, kl. 5 om aftenen.48.
     Datter af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Maren Andersdatter Aagaard.

Gift 2° 11 jul. 1742, Lødingen prestegård, viet av pastor Lorentz Burchard.49,48,49 med

Anna Dorothea Parelius
Født 6 jul. 1712, Lødingen prestegård50, døbt 8 jul. 1712, Lødingen kirke50.
     Datter af Jacob Svendsen Parelius og Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal.

Børn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach:

45.21.Else Marie Schytte, f. 1727, d. 1727
46.21.Erich Gerhard Schytte, f. 1729, Vega, d. 1808
47.21.Gert Bonsach Schytte, f. 1732, d. 1732
48.21.Maren Aagaard Schytte, f. 1736

Børn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius:

49.21.Jacob Parelius Schytte, f. 1744, d. 1814
50.21.Lucie Bonsach Schytte, f. 1745, d. 1767, Hadsel.
51.21.Elisabeth Lucie Opdal Schytte, f. 1747, d. 1825, København.
52.21.Roald Opdal Schytte, f. 1748
53.21.Else Cathe Schytte, f. 1751
54.21.Zitsel Maria Schytte, f. 1753
55.21.Anna Bredal Schytte, f. 1756
22.7.
Wilhelm Erichsøn Schytte
Født 1703, Vega.51.
     Stilling: Res. Pastor til Hammerø

Gift _____52med

Karen (Maren) Aagaard Bonsach
     Datter af Mathias Bonsach og Anna Elschen Bremer.

Børn af Wilhelm Erichsøn Schytte og Karen (Maren) Aagaard Bonsach:

56.22.Fredrik Schytte, f. omkr. 1759
23.7.
Johanne Erichsdatter Schytte
Født omkring 170753,22,38.
     Gift og bosatt på gården Sundsvold på Vega. Efterkommere der. [se Vega bygdebok, s. 337].38

Generation 5.

24.11.
Lisbeth Pedersdatter

Gift _____28med

Jacob Johansen
     Flakmoen i Velfjord (1750).28

Børn af Lisbeth Pedersdatter og Jacob Johansen:

57.24.Thomas Juel Jacobsen, f. omkr. 1737
25.11.
Peternille Pedersdatter
Født omkring 1711.
Død 11 jan. 176654,15.
     Frå Sandvik i Brønnøy. [Se NST 19, s. 294 flg.].
     Skifte 1 okt. 1766, Salten tinglag.15.

Gift 25 okt. 1742, Lødingen.15 med

Christen Michelsen Munch
Født omkring 171455,15.
Død mai 178356,55,15.
     Søn af Michel Knudsen Munch og Elen Debora Pedersdatter Har.
     Byksla gården Hegstad etter faren og overtok seinare lensmannsombudet. Han dreiv fiske som faren, men skaffa seg og ei jekt. Han vart ein velståande mann. Ved skiftet 1. okt. 1766 etter førsta kona hans var formuen 1014 rdl. 3 ort 6 skill. Gjelden var berre 4 rdl. 3 ort 6 skill. Sjøbruket vart verdsett til 330 rdl., krøttera til 46 rdl. 3 ort, rede penge 200 rdl., dessutan ein god del sølvtøy, gårdsredskap, smieredskap m.m.15

[Gift 1° 25 okt. 1742 med Peternille Pedersdatter (omkr. 1711 - 11 jan. 1766); Gift 2° 1767 med Maren Maria Kildal (25 dec. 1744 - mar. 1786)].

Børn af Peternille Pedersdatter og Christen Michelsen Munch:

58.25.Michel Christensen Munch, f. 1744, Lødingen., d. 1744, Lødingen.
59.25.Peder Christensen Munch, f. 1745, Lødingen., d. 1745, Lødingen.
60.25.Peter Paul Christensen Munch, f. 1746, Lødingen., d. 1769, Lødingen.
61.25.Elen Debora Christensdatter Munch, f. 1749, Lødingen.
62.25.Maren Dorothea Juul Munch, f. 1751, Lødingen., d. før 1766
63.25.Lisbeth Maria Munch, f. 1752, Lødingen.
64.25.Mette Grøn Munch, f. 1755, Lødingen., d. 1757, Lødingen.
26.11.
Peder Bredal Joensen
Født omkring 171615.
     Bodde på Rinbø i Lødingen 1765. Etterslekt.
     Bruker av Lund i Brønnøy.

Gift 1740, 3. Trin.57 med

Else Henriksdatter
Døbt 12 aug. 1683, Brønnøy kirke., Faddere ikke tatt med [defekt kirkebok ?].58.
Død omkring 1750.
     Datter af Henrich Paulsen (Bugge) og Maren Jacobsdatter (Tilrem).
     Skifte 2 apr. 1750, Lund, Brønnøy.59Ektefelle Peder Bredal Joensen. Avdød bror Ole Hendrichsen, hans to børn: Hans Hendrich Olsen og Maren Olsdatter. Niels Hendrichsen (bror) på Moe. Mille Hendrichsdatter (søster), gift med Ole Joensen, Bøe. Bereth Hendrichsdatter (søster), gift med Niels Joensen, Sylteren. Maren Hendrichsdatter (søster), enke bosatt på Taskeby i Tromsø fogderi. Maria Hendrichsdatter (halvsøster), bosatt på Krognes i Nordsem..

[Gift 1° 3 jul. 1707 med Niels Tollefsen (1678 - 1739); Gift 2° 1740 med Peder Bredal Joensen (f. omkr. 1716)].
27.11.
Thomas Juul Joensen
Født omkring 172127.
Død før 174960.
28.11.
Jonas Joensen Juul
Født omkring 172415.
29.11.
Torlev (Tord) Joensen Juul
Født omkring 172615.
     Lødingen. Etterslekt.
30.11.
Maren Joensdatter
     Muligvis datter av Jon Jonsen, Sandvik og Maren Thomasdatter Juel.
     Skifte 1742, Sandvik, Brønnøy.28Ole Johansen, ektefelle. Joen Joensen, far..
31.12.
Elsebe Garbrandsdatter Bech
Født 171127.
Død 171227.
32.12.
Johan Juul Garbrandsen Bech
Født 171627.
33.12.
Lars Garbrandsen Bech
Født 172427.
     Er muligvis identisk med handelsmann på Oxbåsen i Fosen Lars Bech, der første gang ses gift med Alhed Finvedgaard (død 1765) og gift anden gang 11. okt 1772 med N.N.61

Gift 1° _____med

Alhed Johanne Finvedgaard
Døbt 29 okt. 1719, Vikna, Nord Trøndelag.61.
Død 12 jun. 176561.
     Datter af Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche) og Ellen Andersdatter Borchmann.
     Skifte 4 aug. 176561.

Gift 2° 11 okt. 177261 med

_____
34.12.
Peter Angel Garbrandsen Bech
Født 172827.
35.13.
Lars Holthe Juul
Født 172633.
Død 30 dec. 177633.
     Sorenskriver i Namdal.33

Gift 175733 med

Marie Margrethe Bogarth
Født 7 mai 173533.
Død 13 aug. 177533.
     Datter af Seth Adriansen Bogart og Anna Catharina Worm.

Børn af Lars Holthe Juul og Marie Margrethe Bogarth:

65.35.Anna Catharina Juul
66.35.Christiana Juul
67.35.Adriane Holthe Juul, f. 1761, d. 1809
68.35.Petternella Juul
69.35.Seth Juul
36.13.
Dorothea Cathe Juel
     ? Sandsynligvis datter af Peder Juel, eller evt. hans bror Johannes Juel ?
     Fra Vikna.62

Gift _____62med

Peder Nicolaisen Greger
     Søn af Nicolai Pedersen Greger og Maren Larsdatter Holt.
     Bosat ved handelsted Rørøy i Vega.62
     Hans 3die hustru Antonette Brodtkorb fra Tjøtta er sandsynligvis identisk med Willum Arentz hustru, som hun overlevet med ca. 17 år.

[Gift 1° med Elisabeth Tostrup; Gift 2° med Dorothea Cathe Juel; Gift 3° med Antonette Augusta Brodtkorb (d. 1794)].
37.15.
Anna Magdalene Nielsdatter Schytte
Døbt 7 sep. 1719, Lindås63,36.
Begravet 8 dec. 1770, Bergen36.
     Skifte 14 dec. 1770, Bergen36.

Gift 19 nov. 1745, Lygren kirke, Lindås.36 med

Wilhelm Grove
Død 1761-65 ?36.
     Søn af Ulrik Frederich Wilhelm Grove og Kristin Kraft.
     Sersjant. Han falt under krigen. Det er ikke anført nøyaktig tidspunkt for dødsfallet. Bosatt i Lindås anneks sogn, Sandnes i Motsfjorden.36
38.15.
Else Nielsdatter Schytte
Døbt 7 mai 1719, Lindås64,65.

Gift _____med

Otto Sundby
Født 170165.
     Deponerede 1723 fra Aalborg skole, ble 13. okt. 1733 personal Capellan i Lindås. Ble 2. okt. 1750 sogneprest til Aurland.65

Børn af Else Nielsdatter Schytte og Otto Sundby:

70.38.Otto Sundby
71.38.Johanne Christine Sundby
72.38.Niels Schytte Sundby
73.38.Maren Schytte Sundby
74.38.Anna Magdalene Sundby
75.38.Niels Schytte Sundby
76.38.Else Schytte Sundby
39.15.
Mette Sophie Nielsdatter Schytte
Døbt 26 feb. 1721, Lindås65.
Død 10 mai 1753.
     Skifte 1753, Torsken sogn.66protokoll 1745-1803, legg 246..

Gift 10 mai 175365 med

Elling Rosted
Født 2 jun. 1720, Bergen67, døbt 13 jun. 1720, Bergen67.
Død 1 dec. 1796, Tranøy65.
     Søn af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     Elling Rosted kom 1733 i Trondheim skole, og ble 1739 dimittert fra Slagelse skole av Jacob Rosted. Ble 10. jan. 1749 misjonær for Tysfjordens finner i Lødingen. 1750 pastor til Tranøy og 5. jan. 1759 sogneprest samme sted.68
     Elling Roested nevnes spm fadder første gang i Stod kirkebok år 1744.69
     Elling Rosted skal ha skrevet en selvbiografi som er gjengitt i Trondhjemske Samlinger 1.rekke, 1.bind.67
     Skifte 1796-1799, Tranøy [prestegård], Tranøy sogn.66protokoll 1745-1803, legg 599..

[Gift 1° 10 mai 1753 med Mette Sophie Nielsdatter Schytte (d. 10 mai 1753); Gift 2° 1754 med Margrethe Hammer (omkr. 1728 - 4 aug. 1782); Gift 3° 1785 med Johanna Helm].

Børn af Mette Sophie Nielsdatter Schytte og Elling Rosted:

77.39.Birgitte Schytte Rosted, f. 1752, d. 1791
40.15.
Erica Christiane Nielsdatter Schytte
Døbt 1723, Lindås, 3. søndag i faste.70.
Død 1786, (63 år gl.)71.
     Skifte 1785-1789, Lia, Dyrøy Tinglag.72protokollnr. 144, folio 477b..

Gift 1° _____med

Rasmus Andersen Lind
Født omkring 1714-1873,74.
Død 23 apr. 176774.
     Søn af Anders Rasmussen Lind og Ribor Luczia Parelia.
     Rasmus overtok gården Hustad i Lødingen efter morens død, idet broren Svend 6. juni 1746 vidnet for retten på Sommertinget at han avstod sin «anpart af Gaarden Hustad (erhvervet ved arv)» og ga ham skjøte, datert 19. nov. 1746 på «Øerne og Hustad 6 våg, Anfindslet 1 pd., Huusjord 1 våg 1 pd., Sommerset 2 pd., Birchenes ½ våg og Limskielvig 1 pd.». Rasmus svarte 18 mk fisk i leidang i 1750, men senere, i 1752, økte leidangen til 1 pd.75
     Skifte 176775.

[Gift 1° med Christophersdatter; Gift 2° med Adriane Gjertsdatter Brems (omkr. 1716 - 1754); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786)].

Gift 2° _____med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172371.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.76

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Erica Christiane Nielsdatter Schytte og Rasmus Andersen Lind:

78.40.Ribor Lucia Rasmusdatter Lind, f. 1756, d. 1757
79.40.Johanna Christianna Rasmusdatter Lind, f. 1758, d. 1758
80.40.Niels Schytte Rasmussen Lind, f. 1759, d. 1759
81.40.Mette Sophie Rasmusdatter Lind, f. 1760, d. 1760
82.40.Arnold(us) Rasmussen Lind, f. 1761, d. 1761
41.15.
Erich Nielsen Schytte
Døbt 1724, 5. søndag i faste.70.
     Døde sped.70
42.15.
Malene Bredal Nilsdatter Schytte
Født 1725, døbt 21 apr. 1725, Lindås, HO.70.
Død 1789, Sama, Trondenes.77,78.
     Hun fikk tildelt en 3. del av Sama gård i Trondenes. Hun overtok kort tid etter hele gården da den ble utlagt som leilendingsgård. Hennes bror Erich Schytte av Lindås reiste nordover og hjalp henne den første tid med gårdsdriften, som etter hvert ble ganske omfattende - også med sjødriften som hørte til.79
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.72protokollnr. 145, folio 20b..

Gift 1° 174280 med

Lorentz Andersen Dass
Født 170770.
Død 1745, Trondenes.81,70.
     Søn af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.80
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.81
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.66protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

[Gift 1° 1734 med Hanna (Anna) Margrethe Hammond (21 mar. 1702 - 1734); Gift 2° 17 okt. 1736 med Anna Elschen Bremer (1701 - 1741); Gift 3° 1742 med Malene Bredal Nilsdatter Schytte (1725 - 1789)].

Gift 2° 176678 med

Gabriel Sørensen
Født 1732, Sama, Trondenes.78.
Død 1789, Sama, Trondenes.77,78.
     Søn af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.
     Gårdbruker på Sama i Trondenes.77
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.72protokollnr. 145, folio 20b..

Børn af Malene Bredal Nilsdatter Schytte og Lorentz Andersen Dass:

83.42.Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass, f. 1743, Trondenes., d. 1808
84.42.Johanne Christine Dass, f. 1744, Trondenes., d. 1769, HO.
85.42.Else Cathe (Elsken) Dass, f. 1745, Trondenes., d. 1783, Tjeldsund.
43.15.
Erich Nielsen Schytte
Døbt 5 okt. 1726, Lindås18.
Død 179818.
     Da hans søster sal. Dass's o. 1745 overtok enkesetet Sama gård i Trondenes, ble han og hjalp henne med gårdsdriften til hun giftet sig igjen i 1766. I 1768 er han på Hov i Hol sogn, Lødingen, et bruk som han drev der sammen med sin søstersønn Niels Wilhelm Schytte Dass. Død ugift der i 1798.18
44.15.
Magdalene Sophie Nielsdatter Schytte
Døbt 1728, Lindås, 25. søndag efter Trinitatis.18.

Gift _____med

Johannes Haukaas
     Gårdbruker i Lindås.18
45.21.
Else Marie Schytte
Født 2 mai 1727, kl. 10 om aftenen.48, døbt 9 mai 1727, Gladstad kirke48.
Død 2 jul. 172748.
46.21.
Erich Gerhard Schytte
Født 30 jun. 1729, Vega, kl. 7 om morgenen.48, døbt 2 jul. 1729, Gladstad kirke48.
Død 26 jun. 180882,51.
     Sogneprest og prost i Bodø.
     Blev undervist og dimmiteret 1742 av faderen. Sendt til Kjøbenhavns universitet bare 13 år gl. Erholt til ex. philos. 1743 Ch. Laud Cum prima in Philosophia Laurea. Lagde sig, efter tilskyndelse av professor Dr. med. Georg Detharding, der antog ham i sit hus, efter medisinen. Efter hans velynders død 1747 blev han huslærer hos Johannes Høeg i Tingelef i Slesvig. Besøkte Altona, og bivånede professor Marternus de Citianus physiske forelesninger. Var derpå i 2 år huslærer for professor og sogneprest til Nykirken Mathias Albert Haberdorff's sønner. Efter 7 års studier dels i Danmark, dels i Tyskland, blev han 21 år gammel konstituert Statsfysikus i Bergen.51
     Hans far ønsket og ville at han skulle bli prest, som var tradisjon i Schytteslekten, og i 1752 reiste han til sin far som underviste ham i theologi, og som han senere skrev til prost Bang i Bodin, at «bedre undervisning kunne jeg ikke fått». Erholt til ex. theol. 4. mars 1754 Ch. non cant, og for Dimisprædiken Ch. haud. ill. Ble 1755 misjonær til Lyngen. Ordinert i Tromsø 4. juni samme år. Efter 9 års misjonærvirksomhet i Lyngen, ble han sogneprest til Buksnes i Lofoten og 1774 prost i Vesterålen og Lofoten prosti. 18. jan. 1776 sogneprest til Bodin og prost i Salten prosti. 1. mai 1782 professor Theologiæ extraordinarius.51
     Var berømt for insigt og praktisk øvelse i medisinen, og er blitt kalt «Dioceseos Nordlandiæ Æsculapius» (~: Lege for den Nordlandske kirke provins.)51
     Kong Louis Philippe af Frankrig kom som flyktning til prestegården i 1798.

Gift _____med

Anna Hartvigsdatter Jentoft
Død 9 mai 1818, gården Løeb ved Bodø83.
     Datter af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.

Børn af Erich Gerhard Schytte og Anna Hartvigsdatter Jentoft:

86.46.Arnoldus Erichsen Schytte, f. 1769, d. 1834
87.46.Hartvig Schytte
88.46.Lucie Bonsach Schytte, d. 1810
89.46.Sara Rasch Erichsdatter Schytte, f. omkr. 1782, d. 1847
47.21.
Gert Bonsach Schytte
Født 3 nov. 173248, døbt 9 nov. 1732, Gladstad kirke48.
Død 12 nov. 173248.
48.21.
Maren Aagaard Schytte
Født 15 nov. 1736, kl. 10 om morgenen.48, døbt 21 nov. 1736, Lødingen kirke48.

Gift _____84med

Peder Henriksen Bruun
Født 173784.
Død 6 nov. 179984.
     Søn af Henrik Dinclow Hansen Bruun og Dorthea Eriksdatter Blix.
     Handelsmann, gjestgiver, skipper og gårdbruker på Barøen i Hadsel.84

Børn af Maren Aagaard Schytte og Peder Henriksen Bruun:

90.48.Henrik Dinclow Pedersen Bruun, f. 1776, Barøen i Hadsel., d. 1826, Barøen i Hadsel.
49.21.
Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.85,48, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke48.
Død 28 jun. 181455, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund55.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.55

Gift 177355 med

Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 181955.
     Datter af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver.
50.21.
Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.48, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke48.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.86.

Gift _____med

Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.86.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.86.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest i Hadsel.

[Gift 1° med Lucie Bonsach Schytte (2 jul. 1745 - 16 jun. 1767); Gift 2° 1770 med Helene Cathrine Rist (7 mai 1752 - 1780); Gift 3° med Anna Sophie Randulf Hersleb (1750 - 10 apr. 1841)].
51.21.
Elisabeth Lucie Opdal Schytte
Født 8 mar. 1747, kl. 12:40 om natten.50, døbt 31 mar. 1747, Lødingen kirke87,50.
Død 1825, København..

Gift _____med

Eiler Hagerup Rosenvinge
Født 1742, Selbu, S-Trøndelag., døbt 16 feb. 1742, Selbu kirke, S-Trøndelag..
Død 23 jun. 1805, Bergen..
     Søn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Maria Friis.
     Sorenskriver. Kancelliråd.
52.21.
Roald Opdal Schytte
Født 23 sep. 1748, mandag morgen kl. 8.50, døbt 8 okt. 1748, Lødingen kirke50.
53.21.
Else Cathe Schytte
Født 18 sep. 1751, søndag om dagen kl. ½ 1.50, døbt 19 sep. 1751, Lødingen kirke50.
54.21.
Zitsel Maria Schytte
Født 14 jul. 1753, kl. 1 efter middag.50, døbt 27 jul. 1753, Lødingen kirke50.
55.21.
Anna Bredal Schytte
Født 17 aug. 1756, kl. 9 om morgenen.88,50, døbt 22 aug. 1756, Lødingen kirke50.
     Hun «nyder pension af post-kassen» og er bosat hos sin broder Frideric Schytte på Oppeide gård i Hammerøy.89
56.22.
Fredrik Schytte
Født omkring 175990,89.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.89

Gift _____med

Siselle Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 175691,89.
     Datter af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog.

Generation 6.

57.24.
Thomas Juel Jacobsen
Født omkring 173792.
58.25.
Michel Christensen Munch
Født 1744, Lødingen.15.
Død 1744, Lødingen.15.
     Død påsken 1744, 14 dg. gml.
59.25.
Peder Christensen Munch
Født 1745, Lødingen.93.
Død 1745, Lødingen.93.
     Død 1745 i advent.93
60.25.
Peter Paul Christensen Munch
Født 1746, Lødingen.93.
Død 4 apr. 1769, Lødingen.93.
61.25.
Elen Debora Christensdatter Munch
Født 1749, Lødingen.93.

Gift 20 okt. 177393 med

Nils Grønbech
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.
     Fra Stokmarknes.93
     Antakelig sønn av Christopher Nielsen Grønbech og Ellen Margrethe Hansdatter Røst.

Børn af Elen Debora Christensdatter Munch og Nils Grønbech:

91.61.Christen Munch Grønbech
92.61.Johan Røst Grønbech
62.25.
Maren Dorothea Juul Munch
Født 1751, Lødingen.93.
Død før 176693.
63.25.
Lisbeth Maria Munch
Født 1752, Lødingen.93.
     Var 1781 i Skjervøy.93
64.25.
Mette Grøn Munch
Født 30 jul. 1755, Lødingen.93.
Død 23 aug. 1757, Lødingen.93.
65.35.
Anna Catharina Juul
66.35.
Christiana Juul
67.35.
Adriane Holthe Juul
Født 176133.
Død 180933.
68.35.
Petternella Juul
69.35.
Seth Juul
70.38.
Otto Sundby
Døbt 10 mai 1735, Lindås94,65.
71.38.
Johanne Christine Sundby
Døbt 10 mai 1735, Lindås94,65.
72.38.
Niels Schytte Sundby
Døbt 22 mar. 1737, Lindås65.
73.38.
Maren Schytte Sundby
Døbt 1 dec. 1738, Lindås65.
74.38.
Anna Magdalene Sundby
Døbt 22 nov. 1745, Lindås94,65.
75.38.
Niels Schytte Sundby
Døbt 22 nov. 1745, Lindås94,65.
76.38.
Else Schytte Sundby
Døbt 13 jul. 1750, Lindås65.
77.39.
Birgitte Schytte Rosted
Født 14 apr. 1752, Uden for ekteskap ?.70.
Død 4 jan. 179170.

Gift _____med

Ole Nilsen Stadt
     Handelsmann og godseier på Vang gård i Lenvik, Gisund. Han drev handel, samt 2 bygdefars jekter på Bergen.70

[Gift 1° 11 dec. 1773 med Ellen Pedersdatter Tønder (1750 - 1788); Gift 2° med Birgitte Schytte Rosted (14 apr. 1752 - 4 jan. 1791)].
78.40.
Ribor Lucia Rasmusdatter Lind
Født 13 sep. 175674.
Død 17 sep. 175774.
79.40.
Johanna Christianna Rasmusdatter Lind
Født 6 sep. 175874.
Død 175874.
80.40.
Niels Schytte Rasmussen Lind
Født 24 sep. 175974.
Død okt. 1759, 3 uker gml.74.
81.40.
Mette Sophie Rasmusdatter Lind
Født 176075.
Død 1760, 3 uker gml.75.
82.40.
Arnold(us) Rasmussen Lind
Født 176175.
Død 1761, 3 uker gml.75.
83.42.
Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).95,96.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).95.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».95
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.95
     Skifte 13 jun. 180895Fallittbo..

Gift 1° 176877 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund97.
Død 178730,77.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Gift 2° 1 sep. 178895 med

Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).95.
     Datter af Erik Bredal Bloch og Margrethe With Randulff.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.95
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.95

Børn af Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass og Anne Margrethe Bloch:

93.83.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
94.83.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
84.42.
Johanne Christine Dass
Født 1744, Prestegården, Trondenes.96.
Død 1769, Bergen, HO.98,70,96.
     Hun vokste opp sammens med sine søskende hos moren på Sama gård i Trondenes. Kom ganske ung til slektninger i Bergen.99

Gift 15 jun. 1769, Avaldsnes gamle middelalderkirke99 med

Hans Carstensen Holtermann
Født 172099, døbt 14 feb. 1721, Bergens Domkirke.99.
Begravet 29 nov. 177099.
     Forretningsmann i Kopervik.99

[Gift 1° med _____; Gift 2° 15 jun. 1769 med Johanne Christine Dass (1744 - 1769)].

Børn af Johanne Christine Dass og Hans Carstensen Holtermann:

95.84.Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann, d. 1837
85.42.
Else Cathe (Elsken) Dass
Født 1745, Prestegården, Trondenes.100,70.
Død 1783, Hov, Tjeldsund.101,70.
     Var hos sin mor på Sama gård i Trondenes.99
     Døde ugift hos sin bror på Hov i Tjeldsund.70
86.46.
Arnoldus Erichsen Schytte
Født 1769102.
Død 27 apr. 1834, 64½ år gammel.102.
     Ble Candidat 1791, og ble 1793 pers. capellan hos faderen. 13. januar 1797 adjungeret og succederende sogneprest til Bodø. 1808 etter faderens død virkelig sogneprest samme sted og constitueret Provst i Salten's Provsti, og 3. januar 1818 virkelig Provst samme sted's.102
     Barnløs.102
     Var medlem av Stortinget 1822 - 24 - 27 og 1830, hvor han med uegennyttighet og frimodighet røktede det overdragne hverv. Endel av sin formue, der etter fradrag av de øvrige ved skiftets opgjør ble ca. 50.00(0?) kroner og sin boksamling skenkede han til Norges Universitet. Universitet har 1851 ladet opføre et Monument på hans Grav. Han har også skjenket 150 spd. til en Arbeidsantalt i Bodø og 60 spd. til Sognebiblioteket samme steds.102

Gift _____med

Kirsten Berg
     Hennes andet ekteskap med Arnoldus Schytte var barnløst.

[Gift 1° med Andreas Hoff; Gift 2° med Arnoldus Erichsen Schytte (1769 - 27 apr. 1834)].
87.46.
Hartvig Schytte
     Ble tatt til fange under krigen på en reise til Bergen. Døde i fangenskapet -- eller i barbariet -- som det er anført.103
88.46.
Lucie Bonsach Schytte
Død 1810104.

Gift _____med

Jacob Klæboe
Født 3 mar. 1753, Skagstad i Steigen104.
Død 1809104.
     Faderen var skipper, gjestgiver og handelsmann på Skagstad i Steigen.104
     Ble dimitteret i Kjøbenhavn av Decanus Søren Monrad, siden professor og rektor i Trondhjem. Ble 17. april 1782 pers. capellan til Bodø. 6. mars 1789 sogneprest til Lenvik. I september 1792 til Saltdalen og 30. sept. 1806 til Skjerstad.104
     Skifte 20 dec. 1809104.

Børn af Lucie Bonsach Schytte og Jacob Klæboe:

96.88.Anna Jentoft Klæboe, f. omkr. 1789, d. 1819
97.88.Erich Gerhard Schytte Klæboe, f. omkr. 1793
98.88.Hanna Henrikka Klæboe, f. omkr. 1795, d. 1872, Bodø
99.88.Sara Aletha Klæboe, f. omkr. 1797, d. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum
100.88.Fredricha Maria Klæboe, f. omkr. 1799
101.88.Karen Hardovicha Klæboe, f. omkr. 1803
102.88.Kirsten Berg Klæboe, f. omkr. 1804, d. omkr. 1810
103.88.Arnoldus Christopher Schytte Klæboe, f. omkr. 1806, d. 1836
104.88.Martha (Maren) Maria Klæboe, f. 1808
89.46.
Sara Rasch Erichsdatter Schytte
Født omkring 1782105,89.
Død 1847106.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° _____med

John Rygh
Født omkring 1759107,89.
Død 1803106.
     Fogd i Salten.106

Gift 2° _____med

Johan Ernst Berg
Født 19 okt. 1768106.
Død 15 okt. 1828106.
     Søn af Larsen Berg.
     Amtmann i Nordland. Bodde som Amtmann på Løeb gård i Bodin hvor han døde. Innehadde Nordstjerneordenen for sitt oppofrende arbeid for Nordland. R.S.N.O. Innkalt til Eidsvoldssamlingen 1814, men nådde ikke frem. Var 2den representant for Nordland til Stortinget 1815-1816. 1ste representant til Stortinget for Nordlands amt 1821-1822. Medlem av 24 komitéer, derav komitéen om land, skog og bergvesen, embetsmendsløn, salg av embetsgårder, om handelskomitéen, kjøpstadsprivilegier, om Almuens forkjøpsrett til kirker. Videre distriktslegeembeter, matrikelloven, gasje og budsjettkomitéen, om riksbanken, innveksling av riksbanksedlene, komitéen for tukthus i Nordland. Nordlandske kirke og skolefond, konstitutionskomitéen, grundlovens bekjentgjørelse, formandskapsloven og Bodøsaken.108,108

Gift 3° 1834109 med

Johan Fredrik Winter
Født 1767, Mechlenburg - Schwerin109.
Død 1846, Alstahaug109.
     Distrikslege i Nordland. Kom til Bodø i 1795 som den første kirurg i Nordland. Da legedistriktet i Nordland ble delt, flyttet Winter til Alstahaug og bodde på gården Skei på sydskråningen av de Syv Søstre, nabo til Alstahaug prestegård.109

[Gift 1° med Anne Margrethe Woches; Gift 2° 1834 med Sara Rasch Erichsdatter Schytte (omkr. 1782 - 1847)].
90.48.
Henrik Dinclow Pedersen Bruun
Født 20 feb. 1776, Barøen i Hadsel.110.
Død 29 nov. 1826, Barøen i Hadsel.110.
     Se Albertine Hauglids bok, s. 146-148.
     9 barn, men 8 døde som spedbarn.111

Gift _____111med

Ane Malene Rener
Født 12 jan. 1768, Trondhjem.111.
Død 23 mai 1860, Fladset.111.
     Datter af Hans Hansen Reener.
     Datter av kjøpmann Hans Rener i Trondhjem.111

Børn af Henrik Dinclow Pedersen Bruun og Ane Malene Rener:

105.90.Hans Rener Henriksen Bruun, f. 1803, Hadsel., d. 1867

Generation 7.

91.61.
Christen Munch Grønbech
92.61.
Johan Røst Grønbech
93.83.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 178995.
Død 1865, Lenvik95.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.95

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
94.83.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 179295.
Død okt. 179295.
95.84.
Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann
Døbt 17 apr. 1768, Kopervik.112.
Død 22 apr. 1837112, begravet 8 jun. 1837, Nykirken i Bergen.112.
     Etablerte sig som forretningsmann i Bergen og nevnes som en innflydelsesrik mann omkring 1814. Han nevnes også som en av stifterne av selskapet «Den gode hensikt» i Bergen. Han var bestyrelses medlem av Bergens historiske forening. Var medlem av Bergens «Politiske handelsklub». I 1814 deltok han i de politiske samlinger, og var med den 14. mars i valget av deputerede fra Bergens by til Eidsvoldsforsamlingen hvor Christie og Motzfeldt fikk de fleste stemmer, 7 hver. Samme eftermiddag samledes man atter hos Lorentz Holtermann i «en politisk klub» for å diskutere videre om hvilken statsforfatning Bergenserne burde virke for på Eidsvold.112

Gift _____med

Anna Margrethe Blydt
Født 10 okt. 1764112.
Død 20 nov. 1832112.
     Datter af Hans Corneliussen Blydt og Karen Foss.
96.88.
Anna Jentoft Klæboe
Født omkring 1789104.
Død 22 mai 1819, 29 år gl.104.

Gift _____med

Georg Fredrik Krause
Født 1786113.
Død sep. 1843, Orkdalen113.
     Søn af Friderich Wilhelm Gottfred Krause og Inger Marie Thode.
     Premierløitnant.104
97.88.
Erich Gerhard Schytte Klæboe
Født omkring 1793104.
     Døde (efter 1811) som styrmann i Altona, ved Hamburg.104
98.88.
Hanna Henrikka Klæboe
Født omkring 1795104.
Død 4 apr. 1872, Bodø106.
     Etter sin manns død i 1836 fortsatte hun som enke Apotekets drift liketil 1860. Hun hadde i dette tidsrum følgende Apotekere: 1. Joachim Andreas Koht 1836-1848; 2. Robert Nicolai Hirch 1848-1851; 3. Lorentz Wittrup Lied 1851-1860 da han kjøpte Apoteket med privilegium og inventar for kr. 22.000.106

Gift _____med

Knud Wiingaard Asbjørnsen
Født 1796, Drangedal106.
Død 25 apr. 1836, Hadsel i Vesterålen106.
     Apoteker. Han meddeltes tillatelse som Apoteker på Bodø den 10. aug. 1823. Overtok det Apotek som professor og sogneprest Erich Gerhard Schytte hadde påbegyndt.106
99.88.
Sara Aletha Klæboe
Født omkring 1797104.
Død 4 mar. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum, 84 år gammel113.

Gift _____med

Friderich Christian Grevenkop Lied
Født 1794, Norge113, døbt 1794, Tingvold kirke113.
     Kadet ved Danske Landkadetkorps til 28. dec. 1812 da han ble sekondløitnant ved 2. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment men ansattes samtidig som underoffiser ved Danske landkadetkorps. Avgikk derfra 14. dec. 1813 og stod så à la suite ved sitt regiment. Forrettet i oktober 1814 tjeneste ved detasjementet i Ålen. Var med ved Kongsvinger i 1814 som sekondløitnant. Ved den nye hærordning fra 1. jan. 1818 satt han som sekondløitnant der ved Holt - Ålske kompani. Premierløitnant 11. dec. 1824. Stod i 1835 ved Overhallske kompani. Kaptein 1. juli 1837 ved brigadens landværn som Chef for 3. divisjon av Trondhjemske landværn bataljon. Stod i 1842 som Chef for Overhallske linjekompani og bodde da på Skaftnes i Foldereid, men i 1845 på Foss i Overhalla.113

Børn af Sara Aletha Klæboe og Friderich Christian Grevenkop Lied:

106.99.Arnoldus Schytte Lied, f. 1829, d. 1838, Skaftnes i Foldereid
107.99.Johan Ricard Lied
100.88.
Fredricha Maria Klæboe
Født omkring 1799104.

Gift _____med

Johan Friderich Olsen
Født 1788106.
Død 18 aug. 1851106.
     Postmester. Foged i Nordhordland og Voss.106
101.88.
Karen Hardovicha Klæboe
Født omkring 1803104.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.106
102.88.
Kirsten Berg Klæboe
Født omkring 1804104.
Død omkring 1810104.
103.88.
Arnoldus Christopher Schytte Klæboe
Født omkring 1806104.
Død 1836, 29 1/4 år gl.104.
     Kjøpmann på Bodø.104
104.88.
Martha (Maren) Maria Klæboe
Født 1808104.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.106
105.90.
Hans Rener Henriksen Bruun
Født 24 apr. 1803, Børøen, Hadsel.111.
Død 1 sep. 1867111.
     Handelsmann og gårdbruker på Børøen [i Hadsel]. Bodde ca. 12 år på Bitterstad, men flyttet senere tilbake til Børøen. Han hadde dårlig helbred og ble i tidlig alder en giktbrutt mann.111

Gift 29 jul. 1831111 med

Dorothea Maria Nannestad
Født 6 nov. 1805111.
Død 8 sep. 1886, Fladset gård.111.
     Datter af Fredrik Severin Nannestad.
     Hun kom 18 år gammel som guvernante til sin onkels barn, sorenskriveren på Bitterstad.111

Børn af Hans Rener Henriksen Bruun og Dorothea Maria Nannestad:

108.105.Henrik Ditlev Hansen Bruun, f. 1832, d. 1908

Generation 8.

106.99.
Arnoldus Schytte Lied
Født 1829113.
Død 7 apr. 1838, Skaftnes i Foldereid113.
107.99.
Johan Ricard Lied
     Farmaceut utdannet. Ble senere bestyrer av en fabrik i Drammen.113
108.105.
Henrik Ditlev Hansen Bruun
Født 19 mai 1832111.
Død 1 okt. 1908111.
     Han overtok Fladset gård etter sin far i 1865 og drev samtidig oppkjøp av laks for eksport i iset tilstand. Hvilket visstnok var de første forsøk med eksport av fersk fisk fra Vesterålen.111
     8 barn, Hans, Ane, Georg, Kristian, Sophie, Dorothea, Fredrik og Thora.111

Gift 29 jun. 1861111 med

Louise Jacobine Rosted Høegh
Født 24 mar. 1830111.
Død 29 mai 1887111.
     Datter af Georg Andreas Høegh og Maren Christiane Hansen.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 89
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 86
4Det ble betalt for hans begravelse den 29. sept. 1674.
5Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 60
6Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 89
7Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 152. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
8Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 452
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 61
10Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 90
11Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 223. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
1319 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
1418 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
15Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 308
16L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
1716 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
18Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 109
19Trolovet i Trondheim domkirke 7. aug. 1689.
20Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 88
21Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 104
22Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 91
2311 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
244 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
253 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
2664 år gl.
27L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
28Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 68
29Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 67-68
3070 år gl.
31Trolovelse holdt på Nordhus 29. juli 1710.
32Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
33Helmer Aslaksen
3411 år gl. i 1701.
35L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
36Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 92
37Per Nermo - http://home.oneline.no/~nermo
38L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
399 år gl. i 1701.
40Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 110
41Ved sokneprest Peder Bredal, Brønnøy.
425 år gl. i 1701.
43Etter egne optegnelser [se NST 11, s. 79].
44Døpt av kapellanen Christian Krog [Brønnøy kirkebok].
4571 Aar gl.
46Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 110, 114
47S.T.Dahl skriver at hun var født 2. mai 1692.
48Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
4911. juli 1743 (iflg. "Lødingen bygdebok").
50Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 115
51Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 118
52Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 270
5318 år gl. ved farens skifte 24. sept. 1725.
5454 år gl.
55Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
5670 år gml.
57Kjeld Bugge: Slektene Bugge fra Brønnøy., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 249-264
58Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 347
59Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 44
60Ikke nevnt i farens, ej heller moren skifte hhv. 1749 og 1750.
61Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 285
62Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 396
63Tvilling med søsteren Else.
64Tvilling med søsteren Anne Magdalene.
65Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 101
66Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
67 1999-08-22 i news:no.fritid.slektsforsking.etterlysing
68Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 101-102
69Sissil Bruun Sørensen
70Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
71Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
72Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
7314 år i 1732, 53 år i 1767.
74Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 402
75Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403
76Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
77Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
78Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
79Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102-103
80Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
81S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
82Et andet sted skrives 26. mai 1808.
83Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 124
84Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 145
85Svarer dette til 11. januar ?
86Email
87Langfredag.
8849 år gl. ved FT 1801.
89Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
9041 år gl. ved FT 1801.; Fejl? skal være 51 år gl. ?
9144 år gl. ved FT 1801.
9213 år gl. ved mormorens skifte 1750.
93Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
94Tvilling.
95Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
96Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
97Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
9825 år gl.
99Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 104
100Efter farens død.
10138 år gl.
102Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 126
103Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 132
104Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 133
10518 år gl. ved FT 1801.
106Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135
10741 år gl. ved FT 1801.
108Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135-136
109Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 136
110Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
111Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
112Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 105
113Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 134