© 2001 Simon Ellefsen

Lund

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jens Rasmussøn
     Skomager? og Raadmand i Middelfart paa Fyen.1

Gift _____med

Gjertrud Hansdatter

Børn af Jens Rasmussøn og Gjertrud Hansdatter:

2.1.Mads Jenssøn Medelfar, f. 1579, Middelfart på Fyn, d. 1638, Lund i Skåne
3.1.Rasmus Jenssøn Middelfart, d. 1651

Generation 2.

2.1.
Mads Jenssøn Medelfar
Født 25 apr. 1579, Middelfart på Fyn1.
Død 14 mai 1638, Lund i Skåne1.
     Efter sin Fødeby kaldtes han gjerne med Tilnavnet «Medelfar», et Navn, som ingen af hans Børn, saavidt vides, nogensinde optog.1
     Mats Jenssøn blev 1603 Rektor ved Skolen i Svendborg, 1604-1607 (tillige) Kapellan sammesteds. I 1607 rejste han udenlands. Magistergraden tog han 1610, 15. October (ikke 1602, som det heder i Cawallins «Lunds Stifts Herdaminne»). 1611 i Januar blev han Sognepræst i Vejle og 1612 Provst der; 1613 Sognepræst til Albani Kirke i Odense, og 1614 til Nikolai Kirke i Kjøbenhavn, 1616 kongelig Slots- og Hof-Prædikant, og endelig i 1620 Biskop i Lund og samme Aar Dr. theol.1

Gift 1° 1612, Odense1 med

Inger Jacobsdatter Leth
Født 15912,1.
Død 14 apr. 1616, Kjøbenhavn1.
     Datter af Jakob Leth og Maria Jørgensdatter Sommer.

Gift 2° 2 nov. 16171 med

Margrethe Torlow
Født 15861.
Død 26 jan. 16191.
     Datter af Torlov Knudssøn.
     Født af adelig Slægt. Døde efter sin første Barselseng med en Søn, der døde 3 Dage gammel.1

Gift 3° 29 okt. 1620, Kjøbenhavn3 med

Mette Wibe
     Datter af Michel Christiansen Wibe og Mette Lauritsdatter.
     Hendes Fødsels- og Dødsaar kjendes ikke.3
     Sandsynligvis Datter af Michel Wibes første Ægteskab med Mette Lauritsdatter, skjønt jeg vel maa indrømme, at det i den Tid nok ikke var almindeligt, at Moder og Datter paa samme Tid førte et og samme Navn. Var hun derimod en Datter af Borgemesterens 2den Hustru, Anne Suurbech, - og altsaa født i et af de første Aar af 1600-Tallet - , saa kunde det synes ganske rimeligt, at Faderen opkaldte hende efter sin nyss afdøde Hustru; men da vilde hun ogsaa ved sit Giftermaal i 1620 med Dr. Mats maaske ikke have været stort over 18 Aar gammel, - en for en Bispinde vistnok ualmindelig ung Alder - og endnu i 1629, da hendes Mand var Gjenstand for Rosenkrands's raa Behandling i Lunds Bispegaard, vilde hun endda knapt have fyldt sit 30te Aar.3

Børn af Mads Jenssøn Medelfar og Inger Jacobsdatter Leth:

4.2.Susanne Madsdatter, f. 1613, d. 1637
5.2.Jakob Matssøn, f. omkr. 1613, d. 1632, Lund i Skåne.
6.2.Jens Matssøn, f. 1612

Børn af Mads Jenssøn Medelfar og Margrethe Torlow:

7.2.Christen Matssøn, f. 1618, d. 1618

Børn af Mads Jenssøn Medelfar og Mette Wibe:

8.2.Inger Margrethe Matsdatter, f. 1622, Lund i Skåne., d. 1648, København.
9.2.Christian Lund, f. 1624, Lund i Skåne., d. 1691, Akershus Slotsmenighed.
10.2.Cathrine Matsdatter, f. 1626, Lund i Skåne.
11.2.Michael Matssøn Wibe, f. 1627, d. 1690, København.
12.2.Karen Matsdatter Lund, f. 1628, Lund., d. 1698, Trondhjem.
13.2.Raphael Lund, f. 1630, Sverige, d. 1717, Skogn
14.2.Sigvard (Matssøn) Lund, f. 1632, Lund.
15.2.Jakob Matssøn Lund, f. 1634, Lund., d. 1663, Christiania.
3.1.
Rasmus Jenssøn Middelfart
Død 16511.
     Sognepræst til Aaker paa Bornholm fra 1638 til sin Død 1651. Kan muligens have været en Broder til Biskop i Lund, Dr. Mats.1

Generation 3.

4.2.
Susanne Madsdatter
Født 16134.
Død 16375,3, begravet 26 aug. 1637, Roskilde4.

Gift 16304 med

Ole Worm
Født 13 mai 1588, Århus4.
Død 31 aug. 1654, København6,4,3, begravet _____, Frue kirke i København4.
     Søn af Willum Worm og Inger Olufsdatter.
     Hans Familie indkom til Danmark fra Geldern for Hertugen af Albas Forfølgelser i det 16. Aarhundrede.3

[Gift 1° 26 nov. 1615 med Dorothea Thomasdatter Fincke (1596 - 21 nov. 1628); Gift 2° 1630 med Susanne Madsdatter (1613 - 1637); Gift 3° 21 apr. 1639 med Magdalene Motzfeldt (25 jan. 1617 - 24 feb. 1691)].

Børn af Susanne Madsdatter og Ole Worm:

16.4.Willum Worm, f. 1633, d. 1704
17.4.Matthias Worm, f. 1636, d. 1707
18.4._____
5.2.
Jakob Matssøn
Født omkring 16133.
Død 1632, Lund i Skåne.7,3.
     Hans Gravskrift findes hos Gustaf Sommelius i hans «Disputatio historica de templo cathedrali lundensi», trykt i Lund 1755, Side 114, hvor det heder paa Latin: No. XXXVII: «Lapis cæruleus in medio Ambulacro (~: en blaagraa Sten i Midtgangen). Ecce immatarus Altissimus abripit annis -/- A maturandis quem rapit ille malis. -/- Desideratissimo Filio Jacobo Matthiadæ Literarum ac Musices natura et arte peritissimo pie defuncto Anno ætatis XIX, Christi vero. -/- VenI CIto DoMIne IesV VIta nostra Vt VIsItes nos! (~: M+D+C+V+V+V+V+V+I+I+I+I+I+I+I = 1632). Parens p(osuit?) dolenter -/- Matthias Jani D. -/- Episc. Lund.» Dette kan vel i simpel Prosa oversættes saaledes: «Se! Den, hvem den Højeste rykker bort i hans umodne Aar, -/- skaaner han derved for at modnes i Trængslernes Skole. -/- Over en hjertenskjær Søn, Jakob Matssøn, der ved naturlige Anlæg og flittigt Studium havde bragt det vidt baade som en Videnskabernes og Musikens Dyrker, men nu salig er vandret hjem i sin Alders 19. Aar og i Herrens 1632te Aar. -/- Kom snart, Herre Jesu, du vort Liv, at besøge os! -/- blev denne Sten lagt af en sørgende Fader, Dr. Mats Jenssøn, Biskop i Lund.»8
6.2.
Jens Matssøn
Født 1612-1616.
     Vel død tidligt ? - En Jens Matssøn var i 1664 Foged i Gudbrandsdalen, men det var vel ikke Bispesønnen fra Lund.9
7.2.
Christen Matssøn
Født 25 dec. 16189.
Død 28 dec. 16189.
     Død 3 Dage gammel. [~ 27 el. 28 Dec.]9
8.2.
Inger Margrethe Matsdatter
Født 22 dec. 1622, Lund i Skåne.10,9.
Død mar. 1648, København.9.

Gift 1644, København ?9 med

Hans Nummesen
Født omkring 16139.
Død 1652, København.11,9.
     «kongelig Betjent ved Holmen» (Han var ifølge "Norske Rigsregistranter", VIII, Side 493, Materialskriver paa Bremerholm i Aaret 1647).9

Børn af Inger Margrethe Matsdatter og Hans Nummesen:

19.8.Mathias Numsen, f. 1648, d. 1731
20.8._____
21.8._____
22.8._____
23.8._____
9.2.
Christian Lund
Født 24 mar. 1624, Lund i Skåne.9.
Død JUN-JUL 1691, Akershus Slotsmenighed.12,9.
     Etatsraad og (fra 1681?) Justitiarius i Overhofretten i Christiania. Han er vel den «Christiernus Mathiæ Scanus», som 1643, 7. Decbr. blev immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet fra Herlufsholms Skole og tog Mag. Svaning til Privatpræceptor. Ligesaa er han maaske ogsaa den «Christian Lund», som gjorde en Indberetning til Fredrik III om Flaadekaptajn David Danells Rejser til Grønland i 1652 og 1653, af hvilken Indberetning et Udtog - ifølge Nyerup & Krafts Literaturlexikon - udkom i 1787 af Konferentsraad John Erichsen.9
     Som «Assistensraad» blev Chr. Lund i 1676 sat i 4de Klasse i Anledning af Krigsstyr i Norge. (Se «Norske Saml.», II, Side 475.) I Februar 1684 var han (ifølge Saml. t. N. F.s Sprog og Historie, VI, Side 205) «Justits- og Cancellie-Raad samt Justitiarius udi Norrig», men sidst i samme Aar var han allerede .....13
10.2.
Cathrine Matsdatter
Født 1 jul. 1626, Lund i Skåne.14.
     Ubekjendt.14
11.2.
Michael Matssøn Wibe
Født 23 dec. 162714.
Død 1 mai 1690, København.14.
     Adlet 1679, 5. (15?) Decbr. med Navnet Wibe. Skrev sig til Frejenfeld. Han blev Student (fra Viborg Skole) 1644, 2. Decbr. og tog Professor Ole Worm til Privatpræceptor. Michael «Wibe» studerede i Leyden og Paris Lovkyndighed, Politik og Historie, og kom i 1650 tilbage, men rejste atter ud to Gange som Hovmester, nemlig 1) fra ca. 1651 til 1658 for Otto Scheel, Søn af Christen Scheel til Fusingø og Vallø, og 2) for Grev Christian Rantzaus Søn, Ditlev og hans Søstersøn von Bauditz i 1658. Fra denne sidste Rejse kaldtes de snart hjem igjen paa Grund af Grev Chr. Rantzaus Død. Wibe forblev da paa Grevskabet Rantzau som den unge Greves Raad og Godsbestyrer. Da Kong Fredrik III den 26de Jan. 1661 havde anordnet en Kommission til at forfatte en almindelig Landslov, blev Wibe Medlem af denne Kommission, der bestod af 23 Medlemmer, tildels af Landets dygtigste Jurister. 16.. blev han Vicekantsler i Glückstad og derfra i 1679 kaldet til at bestyre Kronprinds Fredrik (IVs) Opdragelse og Undervisning. Den 15. (5?) Decbr. s. A. blev han optaget i Adelsstanden. Efter Lovkommissionens Afslutning udgik der under 16. April 1681 Ordre til Wibe, Winding, Schøller og Scavenius om - hver for sig - at gjennemlæse hele Loven og derefter, 1 á 2 Gange om Ugen, at konferere med hinanden derom. 1683 blev han Vicepræses i det danske Cancelli (efter Holger Wind). 1684, 5. Mai blev han Ridder (e: Storkors) af Danebrog. (Tog til Valgsprog: Deo Duce, ~: med Gud som Fører.)15

Gift 21 jun. 166716,17 med

Margrethe Cathrine Reimer
Født 30 mar. 1643, Krempe.17.
Død 9 jan. 1683, København.17.
     Datter af Heinrich Reimer og Anna Hannemann.

Børn af Michael Matssøn Wibe og Margrethe Cathrine Reimer:

24.11.Cathrine Hedevig Wibe, f. 1669, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg., d. 1731
25.11.Ditlev Wibe, f. 1670, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg., d. 1731, Christiania.
26.11.Anne Margrethe Wibe, f. 1673, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg., d. 1721
27.11.Anne Christine Wibe, f. 1675, d. før 1731
28.11.Christian Wibe, f. 1677
29.11.Charlotte Amalie Wibe, f. 1678
30.11._____
31.11.Fredrikke?
12.2.
Karen Matsdatter Lund
Født 1628-1629, Lund.18.
Død 20 mar. 1698, Trondhjem.18.
     Karen Matsdatter Lunds Navn og «Vaaben», - dette sidste visende «et gløende Sværd i blaat Feldt og fædrene Symbolum: Sermo Dei anceptior gladio (~: Guds Ord er skarpere end noget tveegget Sværd), - fandtes i 1700 Tallet indbrændt paa en Vinduesrude i Nypen Kirke paa Lejnstranden (i Melhus) ifølge Beretning af hendes Broders Sønnesøn, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin Familie-Annotationsbog.18

Gift _____19med

Anders (Andreas) Christophersen Tønder
Død 23 nov. 1696, Trondhjem.18.
     Søn af Christoffer Nielsen Tønder og Sidsel Andersdatter Bentziger.
     Stilling: Magistratspræsident20.
     Borgermester, president og stiftsskriver i Trondheim.
     Siden han selv sier at han hadde gått på skole i 28 år og ble fogd i 1646 kan han ikke være født etter 1618. I sin søknad i 1670 oppgir han at av hans 18 barn var 12 i live, derav 8 sønner. I 1667 nevnes et brev fra Peder Larsen Schavenius i Kbh til sin svoger Anders Christophersen (NK. bd. 1, s. 253).19
     Af 19 Børn kjendes 12.18
     En av gårdene Anders Tønder eide var Bakke gård i Strinda, n. 1683. Kristiansten festning som ble bygd i samme tidsrom var utskilt fra denne gården. Datterer (N.N.) som var gift med oberstløytnant Hans Kyhn arvet Bakke gård. Ho solgte gården 1699 til biskop Peder Krogh. Dette likte broren Mads Anderssen Tønder svært lite, og anla sak mot biskopen angåendes odelsretten. Men han tapte saken i 1707. En del av Bakke gård er no Rosenborg.21

Børn af Karen Matsdatter Lund og Anders (Andreas) Christophersen Tønder:

32.12.Sophia Amalia Tønder, d. 1695
33.12.Mads Andersen Tønder, f. omkr. 1644, d. 1720
34.12.Petter Tønder
35.12.Jørgen Andreassøn Tønder, d. 1698
36.12.Axel Tønder
37.12.Michael Tønder
38.12.Christoffer Tønder
39.12.Raphael Andersen Tønder
40.12.Andreas Tønder
41.12.Magdalena (Malena) Isabella (Sibylla) Tønder
42.12.Mette Sophie Tønder
43.12.Karen Andrea Tønder
13.2.
Raphael Lund
Født 29 jan. 1630, Lund, Sverige18.
Død apr. 1717, Skogn18.
     Provst og Sogneprest til Skogn i Trondhjems stift.18

Gift 1° 16 aug. 1657, Trondhjem, 1657, 12. Søndag efter Trefoldighed.22 med

Gidsken Skielderup
Død 29 sep. 1665, Skogn23,22.
     Datter af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.

Gift 2° 3 jan. 1669, Trondhjem22 med

Sophie Randulf
Født 1 jan. 1650, Daviken.22,23.
     Datter af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.

Børn af Raphael Lund og Gidsken Skielderup:

44.13.Anna (Raphaelsdatter) Lund, f. 1658, Skogn., d. 1658
45.13.Jørgen Lund, f. 1659, d. 1659
46.13.Mats Lund, f. 1660, d. 1684
47.13.Anna Lund, f. 1661, d. 1704
48.13.Inger Margrethe Lund, f. 1663, d. 1739

Børn af Raphael Lund og Sophie Randulf:

49.13.Jens Lund, f. 1670, d. før 1695
50.13.Jørgen Lund, f. 1671, d. _____
51.13.Gidsken Raphaelsdatter Lund, f. 1672, Skogn, d. 1699
52.13.Kirsten Lund, f. 1673, Ejdet i Skogn., d. 1757, Aanæsset i Tingvold
53.13.Peder (Raphaelssøn) Lund, f. 1675, Ejdet i Skogn., d. 1721, Ejdet i Skogn.
54.13.Christian (Raphaelssøn) Lund, f. 1676, Skogn., d. 1676
55.13.Christence Raphaelsdatter Lund, f. 1677
56.13.Christian Lund, f. 1678, d. 1703, Alstadhaug
57.13.Iver Lund, f. 1679, d. 1685
58.13.Michael Wibe (Raphaelssøn) Lund, f. 1680, d. 1770, Ejde «i Ørlandet»
59.13.Raphael (Raphaelssøn) Lund, f. 1682
60.13.Mette Sophie Lund, f. 1683, d. omkr. 1695
61.13.Mats (Raphaelssøn) Lund, f. 1684, d. 1736, Nærvik i Børsen
62.13.Else (Raphaelsdatter) Lund, f. 1685, Skogn., d. 1728, Borgund.
63.13.Iver (Christian) Lund, f. 1687, Skogn., d. 1746, Kolverejd.
64.13.Margrethe Lund, f. 1689, Skogn.
65.13.Susanna Maria Lund, f. 1692, Skogn., d. 1692
66.13.Jens Lund, f. 1695, Skogn., d. 1695
14.2.
Sigvard (Matssøn) Lund
Født 16 feb. 1632, Lund.24.
     Major ved Garden (i Kjøbenhavn).24
     «Levede ugift, var af melancholsk temperam.», siger hans Broders Sønnesøn, Hr. Jakob Matssøn Lund.24
15.2.
Jakob Matssøn Lund
Født 2 aug. 1634, Lund.25,26.
Død 1663, Christiania.26, begravet 8 jun. 1663, ved Aker.27,26.
     «Generalfiskal», fra Novbr. 1661, i Norge.26
     (Se om ham O.A. Øverland i «Norsk historisk Tidsskrift», 2. rk., IV. og V.).26
     Han er formodentlig den «Jacobus Matthiæ Lundinus», som (fra Ribe Skole) blev Student ved Kjøbenhavns Universitet 27. Novbr. 1656 og valgte Mag. Peder Spormand til sin Privatpræceptor.26
     (En anden «Jakob Matssøn Lund» levede ellers samtidig med Fiskalen og var Foged i Hadeland, Toten og Valders fra ca. 1665 til 1670, da han blev arresteret for Kassemangel.)26

Gift _____med

Lisbeth Pedersdatter
     Datter af Peder Alfsen og Anna Jacobsdatter Wolf.
     Lisbeth overlevde sin ektefelle.28

Generation 4.

16.4.
Willum Worm
Født 11 sep. 163329.
Død 17 mar. 170429.
17.4.
Matthias Worm
Født 19 apr. 163630.
Død 14 feb. 170730.
18.4.
___________
19.8.
Mathias Numsen
Født 16489.
Død 17319.
     Skrev sig til Saltø og Brusgaard, adlet 1688, 24. Mai med Navnet Numsen, og døde som R., Gehejmeraad &c.).9
20.8.
___________
21.8.
___________
22.8.
___________
23.8.
___________
24.11.
Cathrine Hedevig Wibe
Født 10 okt. 1669, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg.31,17.
Død 23 okt. 173117.
     Cathrine Hedevig og søsteren Anne Margrethe, maa i 1711 (for Pestens Skyld) med sine Mænd have flygtet over til Erik Sehested paa Lykkesholm i Gislev Pastorat (paa Fyen), hvilket sees af et Digt, som Præsten der (Hr. Jens Matssøn Faber) skrev og som anføres i Holger Rørdams «Kirkehistoriske Samlinger», 4de Rækkes 4de Bind (Kjøbenhavn 1895), Side 60-61 i denne Præsts Biografi.17

Gift 169117 med

Vincentz Lerche
Født 1 apr. 166617.
Død 27 jul. 174217.
     Søn af Peder Pedersen Lerche og Dorthe Nansen.
     Gehejmeraad &c. til Rygaard og senere tillige til Stamhuset Lerchenfeldt. Han blev 1690, 7. Juni Ordenssekretær &c.; R. (~: Storkors) af Danebrog 1709, 21. Juli; Gehejmeraad 1717, 12. Februar; Overceremonimester 1726, 29. Juli; Ridder af Elephant-Ordenen 1731, 6. Juni og af l'union parfaite 1738, 14. August.17

Børn af Cathrine Hedevig Wibe og Vincentz Lerche:

67.24.Christian Lerche
25.11.
Ditlev Wibe
Født 15 nov. 1670, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg.17.
Død okt. 1731, Christiania.17.
     til Frejenfeld og senere til Rosendals forrige Baroni, Gehejmeraad og Statholder i Norge &c. Ugift.17
26.11.
Anne Margrethe Wibe
Født 23 jan. 1673, det grevelige Rantzauske Slot Breitenburg.17.
Død 19 mar. 172117.
     Anne Margrethe og søsteren Cathrine Hedevig, maa i 1711 (for Pestens Skyld) med sine Mænd have flygtet over til Erik Sehested paa Lykkesholm i Gislev Pastorat (paa Fyen), hvilket sees af et Digt, som Præsten der (Hr. Jens Matssøn Faber) skrev og som anføres i Holger Rørdams «Kirkehistoriske Samlinger», 4de Rækkes 4de Bind (Kjøbenhavn 1895), Side 60-61 i denne Præsts Biografi.17

Gift _____med

Frederik Svane
Født 166232.
Død 9 okt. 173017.
     Søn af Hans Svane (Svaning) og Marie Fuiren.
     Stilling: Hofjægermester. Ejer af Svenstrup.32.
     Fredrik Svane kom engang med sin fulde Jagt ind i Kongens Vildbane og gjorde sig derved strafskyldig. Underrettet herom svarede Kongen: «Det har han Lov til, efterdi vi har gjort ham til vores Jægermester.» Derpaa blev Patent som Jægermester udfærdiget for ham af en tidligere Dato.17

Børn af Anne Margrethe Wibe og Frederik Svane:

68.26.Maria Svane, f. 1691, d. 1772
27.11.
Anne Christine Wibe
Født 13 dec. 167518.
Død før 173118.

Gift _____med

Reimer Peter von Rheder
Født 29 aug. 166018.
Død før 173118.
     til Wensien. Etatsraad. Amtmand i Segeberg Amt. Blev adlet 1683, 23. Juni. (Hvem hans Forældre var, vides ikke.)18
     Uagtet Etatsraad v. Rheder fik 12 Børn (hvoraf 5 Sønner og 4 Døttre overlevede ham), uddøde dog Navnet allerede i 1782 med Sønnen, Konferentsraad og Generalpostdirektør Wilhelm Ludvig v. Rheder.18
28.11.
Christian Wibe
Født 18 feb. 167718.
     Død tidligt.18
29.11.
Charlotte Amalie Wibe
Født 3 mai 167818.
     Død tidligt.18
30.11.
___________
     En Datter, N.N. Død liden.18
31.11.
Fredrikke?
     En Datter (formodentlig Fredrikke), der fulgte Moderen i Graven 1683, 7. Juni. (Se Personalhistorisk Tidsskrift, 2den Række, III, Side 292, Note 7.)18
32.12.
Sophia Amalia Tønder
Død 169519.

Gift 168019 med

Petter Batta
     Tollbetjent.19
33.12.
Mads Andersen Tønder
Født omkring 1644.
Død 172033,34.
     Rådmand i Trondheim og bodde på nedre Stubban i Strinda.

Gift omkring 168235 med

Margrete Graboe
     Datter af Jochum (Joachim) C. von Grabow og Birgitte Olsdatter Børting.

[Gift 1° med Christen Jensen; Gift 2° omkr. 1682 med Mads Andersen Tønder (omkr. 1644 - 1720)].

Børn af Mads Andersen Tønder og Margrete Graboe:

69.33.Christian Madsen Tønder, f. omkr. 1682
70.33.Andreas Madsen Tønder, f. omkr. 1686
71.33.Berethe Catharine Madsdatter Tønder, f. omkr. 1690
34.12.
Petter Tønder
     Ble kaptein i Holland.19
35.12.
Jørgen Andreassøn Tønder
Død 169819.
     Kaptejn.36

Gift _____med

Maren (Marthe) Olsdatter Pharo
     Præstedatter fra Næs paa Hedemarken.36

Børn af Jørgen Andreassøn Tønder og Maren (Marthe) Olsdatter Pharo:

72.35.Michael Christian Ludvig Ferdinand Tønder, f. 1692, d. 1755
36.12.
Axel Tønder
     Axel Tønder. Var i jan. 1682 fyrv. I Fr.stad. Var fyrv. Ved Akershus artiller.komp., da han 5/2 1684 blev fenr. Ved Gersdorffs regt. I Danmark. Sek.lnt ved Marinergt.et i Danmark 1684. Pr.lnt 1685. Kom så igjen til Norge, nu som kpt. Ved Trondhj. Nasj. Inf. regt. Og som chef for "Det nye Comp." 24/5 1687. Død 29/5 1704. Bodde på kpt.gården Sommervold i Ørkedalen. Gift med Marte. Hun satt som enke igjen med umyndige barn.37
     Kaptein.19

Gift _____19med

Karen (Marthe?) Nilsdatter Brems
     Datter af Nils Hansen Brems.
     S.T.Dahl kaller henne Karen Brems, Ovenstad kaller henne Mart(h)e.

Børn af Axel Tønder og Karen (Marthe?) Nilsdatter Brems:

73.36.Ditlev Tønder, f. omkr. 1699, d. 1776
37.12.
Michael Tønder
     Var student og ble Islandsk kjøpmann. Døde i København.19
38.12.
Christoffer Tønder
     Byskriver i København.19

Gift _____19med

Helena Dobbelsten
     Datter af Dobbelstein.
     ?? Sandsynligvis søster til Margrethe Dobbelstein gift med kirurg i København Morten Møinichen ??.
39.12.
Raphael Andersen Tønder
     Løytnant.19

Gift _____19med

Margrethe Henriksdatter (Bull)
     Datter af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter.
     Hun er nevnt, «Margrethe Henriksdatter», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.38
     Erlandsen har henne som gift med løytnant Raphael Tønder.39

Børn af Raphael Andersen Tønder og Margrethe Henriksdatter (Bull):

74.39.Hans Peter Tønder, f. 1698, d. 1761, Sogn & Fjordane.
40.12.
Andreas Tønder
41.12.
Magdalena (Malena) Isabella (Sibylla) Tønder
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, skriver på side 20, at hun er datter af Andreas Tønder, men på side 168 er hun datter af dennes søn Jørgen Tømder og Martha Olsdatter Pharo - hvad er korrekt ??40

Gift _____19med

Ole Knutsen Hammer
Død 170341, begravet 20 apr. 170341.
     Søn af Knut Andersen Hammer og Maren Jensdatter Hals.
     Trolig sønn av Knut Andersen, fogd i Hedemark og Østerdal og Maren Jensdatter Hals.41
     Han fikk den 12. Aug. 1680 tillatelse til å gifte seg med Magdalena Sibylle Tønder uten forutgående lysning (NK bd. II, s. 243).41
     Stiftskriver 1674-1700.40
42.12.
Mette Sophie Tønder

Gift _____19med

Hans Kyhn
Død 169642.
     Stilling: Oberstløitnant og kommandant på Munkholmen i Trondhjem.43.

[Gift 1° med Anna von Barn (f. _____); Gift 2° med Mette Sophie Tønder].
43.12.
Karen Andrea Tønder

Gift _____19med

Petter Oxendorff
     Kaptein i Smaalenene.19
44.13.
Anna (Raphaelsdatter) Lund
Født 6 jul. 1658, Skogn.22.
Død jul. 1658.
     Død strax (hjemmedøbt).22
45.13.
Jørgen Lund
Født 11 aug. 165922.
Død okt. 165944,22.
46.13.
Mats Lund
Født 24 sep. 166022.
Død 27 jan. 168422.
     Blev Student 1678, 19. Juli (fra Trondhjems Skole). Han havde Ventebrev paa Frue Sognekald i Trondhjem, men døde forinden af en Forkjølelse, han paadrog sig («paa Ejdet») under et Besøg hos sin Søster, Anna, gift med Foged Jens Olssøn i Numedal (~: Namdalen). Frue Sognekald blev da givet hans Svoger, Mag. Sebastian Whitte. Mats Lund «var af Gud synderlig begavet paa Prædickestolen», siger Faderen om ham i sin «Haandbog».22
47.13.
Anna Lund
Født 22 dec. 166145,22.
Død 25 apr. 170422.

Gift 15 sep. 1680, Skogn ?22 med

Jens Olssøn
Født 30 dec. 164322.
Død 169822.
     Foged i Numedal [~: Namdalen], døde i Embedet 1698. (Sit sidste Regnskab aflagde han for Aaret 1696).22
     Af Foged Jens Olssøns 3 Sønner og 5 Døttre kjendes kun 1 Søn af Navn, og han kaldte sig Lund.46

Børn af Anna Lund og Jens Olssøn:

75.47.Ole Jensen Lund (Pharo)
48.13.
Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.46.
Død nov. 173947,48,46.

Gift 1684, Skogn49,48,46 med

Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?50,48,46.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem48,46.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.48,46
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem..

Børn af Inger Margrethe Lund og Sebastian Withe:

76.48.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
77.48.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
78.48.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
79.48.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
80.48.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
49.13.
Jens Lund
Født 12 jul. 167051.
Død før 1695.
     Død som Student paa Rejse fra Kjøbenhavn.51
     Han er formodentlig den «Johannes Lundius», som tilligemed «Georgius Lundius» (~: hans Broder, Jørgen Lund ?) 1690, 25. Juli blev privat dimitteret til Universitetet, hvor de begge valgte Will. Worm til deres Privatpræceptor.51
50.13.
Jørgen Lund
Født 10 okt. 167152,51.
Død _____, København..
     Han er sandsynligvis den «Georgius Lundius», der - sammen med sin Broder (?) «Johannes Lundius» blev Student 1690, 25. Juli (begge privat dimitterede og vælgende sig Professor Willum Worm til Privatpræceptor). Ligeledes blev «Georgius Raphaelis Lundius» 1691 den 18. Mai Philosophiæ Baccalaureus (under Dr. Caspar Bartholins Dekanat).51
     Om denne Jørgen Lund beretter Brodersønnen, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin «Annotationsbog» Følgende: Han «var Student og fik et slet Giftermaal i Maria Brix. Han rejste siden til K.havn at solicitere og blev Krigs Raad og der døde. Hun lod sig imidlertid besove af en ved Navn Lorentz Angel, hvorpaa hun rejste til Hitteren at ligge i Barselseng, fik Tvillinger og døde tilligemed dem.»51

Gift 12 jan. 1697, Trondhjems Domkirke51 med

Marie Lauritsdatter Brix
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° med Hans Pittersen Smitt; Gift 2° 12 jan. 1697 med Jørgen Lund (10 okt. 1671 - _____)].

Børn af Jørgen Lund og Marie Lauritsdatter Brix:

81.50.Raphael Lund
82.50.En Datter
83.50.En Datter
51.13.
Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn53,54,55.
Død 169954.

Gift 1° _____med

Morten Mikkelsen Thune
Død mai 169555.
     Søn af Michel Mortensen Thune og Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel.
     Personel Kapellan fra 1689, 8. Mai hos Hr. Raphael i Skogn, hvem han havde Løfte om at succedere, om han havde overlevet ham. Han efterlod 2 Sønner og 1 Datter, hvilke alle nok døde ugifte (?).56

Gift 2° 13 okt. 1697, Trondhjem57,58 med

Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172154, begravet 23 mai 172159,60.
     Søn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.54
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.60

[Gift 1° 13 okt. 1697 med Gidsken Raphaelsdatter Lund (19 sep. 1672 - 1699); Gift 2° 28 okt. 1705 med Karen Collin (1689 - 19 jun. 1763)].

Børn af Gidsken Raphaelsdatter Lund og Morten Mikkelsen Thune:

84.51.Raphael Mortensen Thune
85.51.Morten Mortensen Thune
86.51.Ellen Kirstina Mortensdatter Thune

Børn af Gidsken Raphaelsdatter Lund og Johan (Johannes) Schjelderup:

87.51.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736
52.13.
Kirsten Lund
Født 13 nov. 1673, Ejdet i Skogn.61,60.
Død 19 apr. 1757, Aanæsset i Tingvold60.

Gift 31 mai 1694, Skogn62,60 med

Jens Thomassen Juel
Død 9 dec. 172760.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Stilling: Sogneprest til Thingvold.
     Stilling: Pastor til Ytterøy63.
     Han blev 1691 Sognepræst til Ytterøen og 1706 til Tingvold; Magister 1706, 11. Mai og Provst i Nordmøre 1707, 17. Aug.60
     8 eller 9 Børn.60

Børn af Kirsten Lund og Jens Thomassen Juel:

88.52.Raphael Lund Juel, f. 1695, d. 1742
89.52.Joh. Mich. Wibe Juel
90.52.Gesken Kristine Juel
53.13.
Peder (Raphaelssøn) Lund
Født 10 feb. 1675, Ejdet i Skogn.64,60.
Død 7 jul. 1721, Ejdet i Skogn.60.
     [Se Wilhelm Lassens bog for efterslægt !]
     Oberstløjtnant. Var efter sin Fader Ejer af gaarden Ejdet i Skogn.60
     Han blev Fænrik ved Trondhjemske Regiment 1697, og 1700, 6. April Løjtnant ved sit forrige Compagni (~: det Værdalske), hvis Chef var Oberstløjtn. J. v. Lemfort. Fik Kaptejns Karaktér 1703, 2. Juni (?); men «efter Brigadier Schultz's Skrivelse af 22de Decbr. 1703 beklæder denne Lund sin Lieutenants Charge fremdelis». Virkelig Kaptejn blev han 1704, 26. Aug. ved Stjørdalske Kompagni af samme Regiment. 1717, 4. Aug. blev han Sekond-major ved 1. (~: nordre) Trondhjemske Regiment og 1718, 30. Decbr. Oberstløjtnant der.60
     Hans Fane hang 1823 i Alstadhaug (Skogns) Hovedkirke med hans «Vaaben», som - ifølge L. D. Klüwers «Norske Mindesmærker», Side 64 - viste et firedélt Skjold, i hvis 1. og 3. Kvartér en Paafugl i grønt Feldt og i 2. og 4. en Haand med et draget Sværd i rødt Feldt. Paa Hjelmen 2 hvide Vinger med en Paafugl i Midten.60

Gift 21 jul. 1706, Trondheim (i Huset)65 med

Eleonora Sophie Dreyer
Død 7 feb. 175866.
     Datter af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.

[Gift 1° 21 jul. 1706 med Peder (Raphaelssøn) Lund (10 feb. 1675 - 7 jul. 1721); Gift 2° 24 mar. 1742 med Hans Ogman Grønn (1687 - 1774)].

Børn af Peder (Raphaelssøn) Lund og Eleonora Sophie Dreyer:

91.53.Peter Raphael Lund, d. 1740
54.13.
Christian (Raphaelssøn) Lund
Født 29 mar. 1676, Skogn.67.
Død 167668,67.
55.13.
Christence Raphaelsdatter Lund
Født 20 apr. 167769,67.

Gift før 1704, Skogn.67 med

Niels Juel
Født _____, Trondhjem70.
Død 1713, Trondhjem70.
     Søn af Thomas Jensen Juel og Maren Knudsdatter.
     Blev 1693 Capellan her [Trondhjem], og døde 1713.70
     Magister. Diaconus til Domkirken i Trondhjem og pastor til Bjønes i Nordland.63

[Gift 1° med Ingeborg à Møinichen (d. før 3 feb. 1701); Gift 2° 3 feb. 1701 med Anna Borchmann (d. 19 apr. 1701); Gift 3° før 1704 med Christence Raphaelsdatter Lund (f. 20 apr. 1677)].

Børn af Christence Raphaelsdatter Lund og Niels Juel:

92.55.Ole Henrik Juel
93.55.Raphael Juel
94.55.Ingeborg Anna Juel
56.13.
Christian Lund
Født 19 sep. 167871,67.
Død 1703, Alstadhaug72,67.
     Var Student fra 1697, 17. Juli og valgte da Mag. Joh. Birkerod til sin Privatpræceptor.67
57.13.
Iver Lund
Født 30 sep. 167973,67.
Død 22 jul. 168574,67.
58.13.
Michael Wibe (Raphaelssøn) Lund
Født 18 okt. 168075,67.
Død 8 mai 1770, Ejde «i Ørlandet»67.
     «Studiosus». Han er udentvivl den «Michaël Vibe», som - 20 Aar gl. - blev Student fra Trondhjem 1701, 22. Juli.67
     Om ham har Brodersønnen, Hr. Jakob Matssøn Lund i sin Familiebog noteret Følgende: «Blev, da han var Student, som halvtullet formedelst et Fruentimmer ved navn Ane Randulf, som siden fik Lorentzen, som fixerede (~: narrede ?) Ham. Har siden som Jerusalems Skomager vandret verden om, baade i Ostindien og andensteds. Er nu hos Hr. Ludv. Broch paa Hitteren. Nu 1760 hos Ruberg [foged Johan (1710-1773)]. Han havde 1702, 22. Mai taget Baccalaurgraden og kaldes da «Michaël Raphaëlis Wibe».67
59.13.
Raphael (Raphaelssøn) Lund
Født 14 mai 168276,67.
     Om ham noterer Brodersønnen i sin Familiebog Følgende: «Han havde fortræd formedelst en, der hedte Eschel, der i Kiøbenhavn overfaldt ham paa Gaden, hvilken han nedlagde; tiente siden i Krigen i Brabant &c.»67
60.13.
Mette Sophie Lund
Født 28 apr. 168377,67.
Død omkring 169578,67.
61.13.
Mats (Raphaelssøn) Lund
Født 5 aug. 168479,67.
Død 1736, Nærvik i Børsen80,67.
     Stamfader til «Kragerø»-Grenen af nærværende Familie Lund. [Se videre i Wilhelm Lassens bog].67
     Kaptejn. Han er formodentlig den «Mathias Lund», der 1714, 23. Marts blev Pr.løjtnant ved 2. (~: søndre) Trondhjemske Regiment; 1717, 11. Septbr. Kapt.løjtnant ved Livkompagniet (som i 1725 var det Surendalske), og 1727, 8. December blev «virkelig» Kaptejn (Chef for det Meldalske Compagni) og fik Afsked 1735, 21. Novbr.67

Gift jan. 1724, Trondhjem ?67 med

Dorthe el. Dorothea Whitte
Født 2 sep. 1688, Trondhjem67.
Død 1765, Tønset Præstegaard67, begravet 7 mai 176567.
     Datter af Jacob Torstenssøn Whitte og Gidske Jensdatter.

Børn af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte:

95.61.Jakob (Matssøn) Lund, f. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende., d. 1785, Kragerø.
96.61.Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund, f. 1726, Nærviken., d. 1798, Tønsæt.
62.13.
Else (Raphaelsdatter) Lund
Født 5 dec. 1685, Skogn.81,82.
Død 1728, Borgund.82.

Gift 1° _____med

Christian Fredrik Ruberg
Født 167582.
Død apr. 1721, Borgund.83,82.
     Han blev 1704 resid. Kapellan til Skogn (dertil ordineret 16. Jan. 1705), og 1718, 7. Januar Sognepræst til Borgund paa Søndmøre.82

Gift 2° 1725, Borgund ?82 med

Augustinus Meldal
Født 19 okt. 1697, Kvikne.84,82.
Død 1 feb. 177782.
     Han var fra 1722 adjungeret sin Fader i Tønset indtil Dennes Død i 1735. 1728 blev han residerende Kapellan til Borgund, og 1742, 30. Marts Sognepræst der. Provst 1758-1767. Tog Afsked som Sognepræst 1774. Var meget agtet og anseet.82

[Gift 1° 1725 med Else (Raphaelsdatter) Lund (5 dec. 1685 - 1728); Gift 2° 1730 med Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn].

Børn af Else (Raphaelsdatter) Lund og Christian Fredrik Ruberg:

97.62.Raphael Ruberg, f. 1706, d. 1737
98.62.Johan Ruberg, f. 1710, d. 1773
99.62.Sophie Alette Ruberg
100.62.Christian Ruberg, f. 1714

Børn af Else (Raphaelsdatter) Lund og Augustinus Meldal:

101.62.Even Meldal, d. 1786
63.13.
Iver (Christian) Lund
Født 15 mar. 1687, Skogn.85.
Død 22 okt. 1746, Kolverejd.85, begravet 12 nov. 174685.
     Major.85

Gift _____med

Karen Riber
Født 11 feb. 169485.
Død 15 mai 1778, Foslien i Stjørdalen.86,85.
     Datter af Melchior Andersen Riber og Karen Andersdatter (Schjelderup).
64.13.
Margrethe Lund
Født 12 aug. 1689, Skogn.87,24.

Gift _____med

Peder Pederssøn Leth
Død 175524.
     Magister. Sogneprest til Ytterøen.24
     Hvem han var Søn af, vides ikke. Han blev Student fra Trondhjems Skole 1698, 19. Juli (tog Professor Chr. Reitzer til sin Privatpræceptor).24
     Alt, hvad Erlandsen i sin Præstehistorie véd at berette om Mag. Leth, er, at han 1699 var Defendens paa Borchs Collegium, og 1708, 10. Febr. blev ordinéret til Sognepræst til Ytterøen, hvor han 1721 tillige blev Provst over Indherred, men formedelst misligt Forhold 1745 afsat fra Provsteembedet. Medens han kun var Præst, skal han have været en fredelig og elsket Mand; med efterat han blev Provst, forfaldt han til Processor, hvorved han blandt Andet tilsatte sin Formue.24

Børn af Margrethe Lund og Peder Pederssøn Leth:

102.64.Johanna Pedersdatter Leth, f. omkr. 1721, d. 1808, Tynes i Skogn.
103.64.Raphael Pedersen Leth, f. 1723
65.13.
Susanna Maria Lund
Født 7 mar. 1692, Skogn.88,24.
Død 30 apr. 169224.
66.13.
Jens Lund
Født 16 feb. 1695, Skogn.89,24.
Død 28 feb. 169590,24.

Generation 5.

67.24.
Christian Lerche
     Gehejmeraad. Oprettede Stamhuset Lerchenborg og 1751, 31. Marts blev ophøjet i Grevestanden og var gift med Amalie, Rigsgrevinde af Leiningen-Westerburg, men døde barnløs.17

Gift _____med

Amalie
     Rigsgrevinde af Leiningen-Westerburg.17
68.26.
Maria Svane
Født 169132.
Død 177232.
     tilsidst kaldet «Grevinde af Svane».17
     Hendes Ægteskab med Fredrik af Oertz - et højst ulykkeligt Ægteskab, der - gjennem stor Uenighed og paafølgende Processer - omsider endte med fuldstændig Skilsmisse. (Om denne Skilsmisseproces, der varede fra 1734-1751, se Carl Bruuns Illustrerede Kjøbenhavn, III, Side 216-217.)17

Gift 1° 171117 med

Jesper Friis
Født 167332.
Død 171632.
     Stilling: Officer32.
     Den sidste Mand af «Hesselager-Friiserne», som faldt 1716 i Stralsund Belejring.17

Gift 2° 1733 med

Frederik Oertz
Født 171232.
Død 177932.
     Stilling: Stiftamtmand og ceremonimester32.
     Kammerherre og Stiftamtmand i Ribe, Gehejmeraad &c.17
69.33.
Christian Madsen Tønder
Født omkring 168235.
     Var kaptein i marinen og deltok i slaget ved Dynekilen.35

Gift _____35med

Arche Vilnrad
70.33.
Andreas Madsen Tønder
Født omkring 168635.
     Kaptein.35

Gift _____35med

Sophia Ingeborg Juul
71.33.
Berethe Catharine Madsdatter Tønder
Født omkring 169035.

Gift _____35med

Christen Nielsen
     Skipper.35
72.35.
Michael Christian Ludvig Ferdinand Tønder
Født 169236.
Død 175536.
     Vice-Admiral.36
     Denne Kaptejn Tønder, der af det asiatiske Compagni i 1730 sattes til Chef paa Selskabets til China bestemte Skib, har rimeligviis været den kjække Helt fra Dynekilen i 1716, Michael Tønder.36
     Efter Fredsslutningen i 1720 var han (ifølge Gardes «Efterretninger om den danske og norske Sømagt», III) i en Række af Aar ansat som Chef paa forskjellige Vagtskibe i de danske Farvande (bl. A. kommanderede han i 1722 Fregatten «Løvendals Gallej», paa hvilken han i samme Aars Foraar overførte Statholder Wibe fra Fredrikshavn til Norge). I de nærmeste Aar omkring 1730 nævnes han ikke hos Garde, og har da rimeligviis - som vi nu kalde det - staaet surnumerær i Marinen, for at gaa i Koffardifart.36
     I intet af sine to Ægteskaber havde han Børn.36

Gift 1° 174036 med

Mette Maria Rabeck
Død 174436.

Gift 2° 174736 med

Sophie Bentzon
Død 176936.

[Gift 1° med Henrik von Suhm; Gift 2° 1747 med Michael Christian Ludvig Ferdinand Tønder (1692 - 1755)].
73.36.
Ditlev Tønder
Født omkring 1699.
Død 24 jun. 1776.
     Capitain des Armes.
     Ditlef Axelsen Tønder, f ca 1699, sønn av kpt Axel Tønder. Sersj. 1718. Kpt. Des armes. Sek.lnt ved 2. Akh. Nasj. Inf. regt.s. Hølandske komp. 2/8 1743. Pr lnt ved samme regt.s. Ø. Eidsbergske komp. 1/3 1747. Kpt.s kar. 26/2 1755. Avskjed i 1765 med 80 rdl. årl. pens. Bodde i 1768 i Rødnes sogn. Var meget fattig. Død 24/6 1776. Gift med Christine Christiansdtr Gram.37

Gift _____med

Christine (Margrethe?) Christiansdatter Gram
Født 1707.
     Datter af Christen Lauritsen Gram og Anne Christophersdatter Chortogæus.

Børn af Ditlev Tønder og Christine (Margrethe?) Christiansdatter Gram:

104.73.Anne Ditlevsdatter Tønder, f. 1737, d. 1777, Askim.
74.39.
Hans Peter Tønder
Født 169891.
Død 21 jan. 1761, Ringereide, Høyanger, Sogn & Fjordane.91.
     Oberstløjtnant.91

Gift 172591 med

Barbara Margrethe Munthe
Født 1700, Hove, Vik, Sogn & Fjordane.91.
Død 31 jul. 1753, Andenæs, Gloppen, Sogn & Fjordane.91.

Børn af Hans Peter Tønder og Barbara Margrethe Munthe:

105.74.Ludvig Raphael Tønder, f. 1727
106.74.Karen Dorothea Tønder, f. 1727
107.74.Anna Margrethe Tønder, f. 1728, Sogn & Fjordane., d. 1769
108.74.Anna Helene Tønder, f. 1730
109.74.Birgitte Marie Tønder, f. 1734
110.74.Karen Dorothea Tønder, f. 1741
111.74.Barbara Margrethe Tønder, f. 1747
75.47.
Ole Jensen Lund (Pharo)
     Captein.92
     Ole Lund angives, af Hr. Jakob Matssøn Lund (i hans «Annotationsbog»), at have været gift med «den daarlige Margrete Træskow». Ifølge samme Hr. Jakob Lunds «Annotationsbog» skal disse Ægtefolk have haft en Datter, som var gift med en «Søn af Mag. Peder Lund i Trondhjem».46

Gift _____med

Margrete Treschow
     Datter af Herman Treschow og Mette Margrethe Krenckel.

Børn af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow:

112.75._____
76.48.
Gidsken Withe
Født 5 dec. 1685, Trondhjem ?48,92.

Gift 11 jul. 171348,92 med

Laurits Holst
Født 25 mai 1686, Trondhjem ?48.
Død 173048.
     Søn af Lorentz Hansen Holst og Cathrine Hansdatter.
     Dep. 1702 fra Trondhj. Sk., 19/11 1710 cand. theol. laud., 31/3 1713 p. Cap. hos Mag. Peter Lund, res. Cap. ved vor Frue K. i Trondhj., 30/7 1728 Cap. til Inderøen. (Sml. Erlandsen a. St., s. 285).48
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til pers. Capellan hos Mag. Peter Lund, resid. Capellan til Vor Frue Kirke, og derpaa Capellan til Inderøen, hvor han ikke længe efter døde.93
77.48.
Margrethe Sophie Withe
Født 1687, Trondhjem ?48.

Gift 1° jan. 171748 med

Jacob von der Lippe
     Søn af Henrich von der Lippe og Dorothea Størch.
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.94

Gift 2° _____48med

Johan Geelmuyden
     Fra Bergen. Kjøbmand i Kristiansund.94

Børn af Margrethe Sophie Withe og Jacob von der Lippe:

113.77.Dorothea von der Lippe
78.48.
Else Sebastiansdatter Withe
Født 4 aug. 1689, Trondhjem48,94.
Død 28 dec. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen95.
     Skifte 26 jan. 172896,95.

Gift 171495 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø48.
Død 173748,96,96.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).48
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.97

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Else Sebastiansdatter Withe og Niels Olsen Thulesius:

114.78.Ole Ouden Thulesius, f. 1725, d. 1764
79.48.
Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?48.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.98

Gift 1 feb. 172048,98 med

Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.48.
Død 6 dec. 176448.
     Søn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).48
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.99

Børn af Anna el. Else Withe og Peter Danielsen Pristroph:

115.79.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
116.79.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
117.79.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
118.79.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
80.48.
Caspar Brochmann Withe
Født 3 mar. 1702, Trondhjem ?48,99.
Død 175148,99.
     Stilling: Sogneprest til Højerup på Als i Danmark.48
     Stilling: Sogneprest til Sparboen, Trondhjem stift.48
     Dep. 13/6 1718 fra Trondhj. Skole, 20/2 1720 cand. theol. h. ill., 2/11 1727 Sgp. i Højerup p. Als, 22/5 1730 i Sparboen, Trondhj. St., blev sindssvag og 1745 entlediget. (Sml. Erlandsen a. St., s. 315).48
     Var allerede 1732 [Blev 1730 22 Mai] Sognepræst til Sparboen. Da han blev sindssvag, blev Kaldet i hans Embedstid, d.e. indtil 1745, bestyret af personelle Capellaner. Døde 1751.100

Gift 5 feb. 1728, KøbenhavnEfter håndskreven notits i bogen.100 med

Maria Biskop
81.50.
Raphael Lund
     Underofficer.51

Gift 1718, Trondhjem101,55 med

Marithe Andersdatter (Killingberg)

Børn af Raphael Lund og Marithe Andersdatter (Killingberg):

119.81.John (Raphaelssøn) Lund
120.81.Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund, d. før 1724
121.81.Kirsten (Raphaelsdatter) Lund
122.81.Lucine (Raphaelsdatter) Lund
123.81.Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
124.81.Johanne (Raphaelsdatter) Lund
82.50.
En Datter
     Ubekjendt.
83.50.
En Datter
     Ubekjendt.
84.51.
Raphael Mortensen Thune
85.51.
Morten Mortensen Thune
86.51.
Ellen Kirstina Mortensdatter Thune
87.51.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

125.87.Gedsken Kirstine Schielderup
126.87.Johan Ditlev Schielderup
88.52.
Raphael Lund Juel
Født 28 jul. 169560.
Død 23 jul. 174260.
     Sognepræst til Vang paa Hedemarken.60
89.52.
Joh. Mich. Wibe Juel
     Købmand i Trondhjem, hvis 6 Børn kaldte sig «Wibe».60

Børn af Joh. Mich. Wibe Juel og _____:

127.89.Wibe
128.89.Wibe
129.89.Wibe
130.89.Wibe
131.89.Wibe
132.89.Wibe
90.52.
Gesken Kristine Juel

Gift 1723102 med

Christen Mechlenborg
Født 1701103,102.
     Søn af Ivar Christensen Mechlenborg og Maria White.

Børn af Gesken Kristine Juel og Christen Mechlenborg:

133.90.Clare Mechlenborg
134.90.Jens Mechlenborg
91.53.
Peter Raphael Lund
Død 4 dec. 174065.
     Han var umyndig ved Faderens Død i 1721.65
     Han blev 1727, 7. April Pr.løjtnant i 1. Trondhjemske Regiment, ved Kapt. J. Coldevins (Frostenske) Kompagni og 1733, 25. Juli Kapt.løjtnant (ved Værdalske Kompagni). Udslettet i Kalenderen for 1741. (En «Major Lund» ved Oberst Heinens Regiment - ~: 1. Trondhjemske - blev, efter Ansøgning, 1740, 29. Juli i Naade dimitteret. Det er denne Peter Raphael Lund).65

Gift 173465 med

Birgitte Helena Hansdatter Leth
Døbt 17 sep. 1707, Trondhjems Domkirke.65.
Død 9 mai 176565.
     Datter af Hans (Pedersen?) Leth og Anne Hansdatter Kiemler.

Børn af Peter Raphael Lund og Birgitte Helena Hansdatter Leth:

135.91.Peter Abraham (Peterssøn) Lund, d. 1790, København.
136.91.Ernestine Eleonore Susanne Lund, f. 1736, d. 1779, Trondheim.
92.55.
Ole Henrik Juel
     Stilling: Resid. Capellan til Hitteren
93.55.
Raphael Juel
     Stilling: Lieutenant70
94.55.
Ingeborg Anna Juel

Gift _____med

Ludvig Frederik Broch
     Provts og Sogneprest til Nærø

[Gift 1° med Ingeborg Anna Juel; Gift 2° med Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode (1737 - 17 mar. 1815)].
95.61.
Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.104.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.104, begravet 26 okt. 1785104.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.104
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.104
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.105

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.105 med

Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.105, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.105.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.105, begravet 24 okt. 1780105.
     Datter af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Jakob (Matssøn) Lund og Margrethe Sommer:

137.95.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
138.95.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
139.95.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
140.95.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
141.95.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
142.95.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
143.95.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
144.95.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
145.95.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
96.61.
Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.82.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.106,82, begravet 4 jan. 179982.

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.82 med

Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)82.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.82, begravet 5 jan. 179282.
     Søn af Eiler Wessel og Iverise Marie Edvardsdatter Meyer.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.82

Børn af Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund og Just Thyrholm Wessel:

146.96.Ejler Wessel, d. 1796
147.96.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
148.96.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
97.62.
Raphael Ruberg
Født 170682.
Død 173782.
     Kapellan "pro loco" til Akerø, ugift.82
98.62.
Johan Ruberg
Født 1710107,67.
Død 6 aug. 1773107.
     Foged (fra 1737, 15. Novbr.) i Fosen.107,67

Gift 16 aug. 1742, Trondhjem107 med

Martha Henriksdatter Helkand
Født 1697107.
Død 3 sep. 1775, Eide i Ørlandet107,67.
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     Hendes Fader var formodentlig den Henrik Helkand, der 1701 levede paa Storvedøen i Hiteren. Hun var visselig en Søster af Karen Helkand gift med Rasmus Parelius.107

[Gift 1° 13 nov. 1737 med Hans Mikkelsen Bernhoft (d. 24 nov. 1740); Gift 2° 16 aug. 1742 med Johan Ruberg (1710 - 6 aug. 1773)].
99.62.
Sophie Alette Ruberg

Gift _____med

Knud Leem
     Professor.82
100.62.
Christian Ruberg
Født 171482.
     Sognepræst til Torvestad.82

Gift _____med

«Peder Skræders Datter»
101.62.
Even Meldal
Død 178682.
     Sogneprest til Voss.82
102.64.
Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172154,24.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.108,109,110,24.

Gift _____med

Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172299.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.111,99,24.
     Søn af Peter Danielsen Pristroph og Anna el. Else Withe.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.112

Børn af Johanna Pedersdatter Leth og Daniel Pedersen Pristroph:

149.102.Peder Pristroph, f. 1759
150.102.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
151.102.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
152.102.Petronelle Pristroph
153.102.Anna Margretha Pristroph
103.64.
Raphael Pedersen Leth
Født 23 okt. 172324.
     Residerende Pastor 1752 til Andenæs i Vesteraalen, men afsat 1756 formedelst Drukkenskab.24

Generation 6.

104.73.
Anne Ditlevsdatter Tønder
Født 1737113.
Død 1777, Askim.113.

Gift 1759114,113 med

Valentin Jensen Gram
Født 1737113, døbt 17 sep. 1737, Løken gamle kirke., Faddere: Mette Rakkestad, Wagtmæster Hejerdahl, Studiosis Monsr. Høye, Studiosis Amund(?) Hejerdahl, Liuet. Lone, Povl Løren..
Død 1811, Askim.113.
     Søn af Jens Valentinsen Gram og Kirstine Svendsdatter Rakkestad.
     Valentin Jensen Gram. Lensmann i Askim, kst. sorenskriver i Nedre Romerike 1759.113

[Gift 1° 1759 med Anne Ditlevsdatter Tønder (1737 - 1777); Gift 2° 1779 med Kristine Jensdatter (Huer el. Haraldstad) (1756 - eft. 1811)].

Børn af Anne Ditlevsdatter Tønder og Valentin Jensen Gram:

154.104.Jens Valentinsen Gram, f. 1762, Høland., d. 1829, Askim.
105.74.
Ludvig Raphael Tønder
Født 172791.
106.74.
Karen Dorothea Tønder
Født 172791.
107.74.
Anna Margrethe Tønder
Født 1728, Vik, Sogn & Fjordane.91, døbt 21 dec. 1728, Vik, Sogn & Fjordane.91.
Død 13 jul. 176991.
     Af tingbogen fra Nordfjord 1751, skulle det fremgå, at Anna Margrethe Tønder i 1750, 22 år gl. har født et barn med huslærer, studiosus H. P. Finde [Henrik Pedersen Finde ?].91

Gift 176791 med

Petter Hersleb Galschiøt
     Kirurg.91

Børn af Anna Margrethe Tønder og Petter Hersleb Galschiøt:

155.107.Anna Margrethe Galschiøt, f. 1767, d. 1825, Bergen.
108.74.
Anna Helene Tønder
Født 173091.
109.74.
Birgitte Marie Tønder
Født 173491.
110.74.
Karen Dorothea Tønder
Født 174191.
111.74.
Barbara Margrethe Tønder
Født 174791.
112.75.
___________

Gift _____med

Pedersen Lund
     Søn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus.
113.77.
Dorothea von der Lippe

Gift 1740-1747115 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren116.
Død 1780, Hopsø116.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.117

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Dorothea von der Lippe og Rasmus Rosing Parelius:

156.113.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
157.113.Bastian Withe Parelius
158.113.Dorothea Parelius
114.78.
Ole Ouden Thulesius
Født 25 jan. 1725118.
Død 1764119.
     Stilling: Res. kap. til Sparbu
     Tok teologisk embedseksamen i 1747, og han døde som res. kapellan til Sparbu i 1764.119

Gift 30 mar. 1756119 med

Ida Sophie Heltberg
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.

[Gift 1° 30 mar. 1756 med Ole Ouden Thulesius (25 jan. 1725 - 1764); Gift 2° med Peter Andreas Rosted (_____ - 31 mar. 1789)].

Børn af Ole Ouden Thulesius og Ida Sophie Heltberg:

159.114.Else With Thulesius, d. 1816
160.114.Anna Elisabeth Falch Thulesius, f. 1760
161.114.Nils Thulesius, f. 1761
115.79.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786120
     Efter et håndskreven notat i bogen99.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.99 med

Wentzel Aussig
Født omkring 171937.
Død 1 sep. 177337.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.37
116.79.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 172299.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.111,99,24.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.112

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172154,24.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.108,109,110,24.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth er vist under Johanna Pedersdatter Leth (nr. 102).

117.79.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen112.
Død 3 nov. 1785, Edø112.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 1759112 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 1776112.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
118.79.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.99

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.121.
Død 181399.
     Stilling: Løytnant99.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).99
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".121

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

162.118.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
119.81.
John (Raphaelssøn) Lund
Døbt 5 nov. 1718, Trondhjem Domkirke55.
120.81.
Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
Døbt 24 feb. 1720, Trondhjem Domkirke55.
Død før 1724.
     Formodentlig død tidligt [før 1724].55
121.81.
Kirsten (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 4 nov. 1721, Trondhjem Domkirke55.
122.81.
Lucine (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 15 dec. 1722, Trondhjem Domkirke55.
123.81.
Fredrik Christian (Raphaelssøn) Lund
Døbt 15 jul. 1724, Trondhjem Domkirke55.
     Er vel den «Provisor Fredr. Chr. Lund», der 1752, 26. Oktbr. i Trondhjem ægtede Enke Ingeborg Christensdatter, og ligesaa er han vel den «Fredrik Christian Lund, Enkemand og Provisor ved Artilleriet», der blev gift 1759, 8. Marts i Trondhjems Domkirke med Enke Siri Eriksdatter, - forøvrigt ubekjendt.55
124.81.
Johanne (Raphaelsdatter) Lund
Døbt 9 sep. 1726, Trondhjem Domkirke55.
125.87.
Gedsken Kirstine Schielderup
126.87.
Johan Ditlev Schielderup
127.89.
Wibe
128.89.
Wibe
129.89.
Wibe
130.89.
Wibe
131.89.
Wibe
132.89.
Wibe
133.90.
Clare Mechlenborg
134.90.
Jens Mechlenborg
135.91.
Peter Abraham (Peterssøn) Lund
Døbt 1735, Værdalen., 1ste Søndag i Advent.65.
Død 26 feb. 1790, København.65.
     Han skal først have været Løjtnant ved Grenadergarden (?) og senere Kaptejn ved «Norske Livregiment» i Danmark.65

Gift 1° 6 nov. 1765, København.122 med

Petronelle («Pernille») Coucheron
Født 4 feb. 1729, gården Hvattum i Gran (Hadeland).122, døbt 10 feb. 1729122.
Død 16 okt. 1779, Danmark.122.
     Datter af Anthon(y) Jacob (de) Coucheron og Henriette Antonette Lillienskiold.

Gift 2° 28 nov. 1783, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.122 med

Christiane Augustine Kalckreuth
Døbt 22 nov. 1754, Zebaoths ~: Garnisons kirke i København.122.
Død 29 aug. 1800122.
     Datter af Georg Stein Kalckreuth og Abel Cathrine Liebert.

[Gift 1° 28 nov. 1783 med Peter Abraham (Peterssøn) Lund (d. 26 feb. 1790); Gift 2° jul. 1791 med Otto Carl Baltazar von der Osten (27 jun. 1734 - 5 okt. 1792)].
136.91.
Ernestine Eleonore Susanne Lund
Født 13 feb. 1736122.
Død 24 feb. 1779, Trondheim., 44 Aar gl.122.

Gift 29 jan. 1755, Domkirken i Trondheim.122 med

Peter Koefoed
Født 13 mar. 1721122.
Død jun. 1778, Trondheim.122.
     Han kan muligens have været Søn af den paa Julius Bidstrups Stamtavle over Koefoed A., Side 71 opførte Kaptejn Hans Holgerssøn Koefoed i Nordmøre, gift med Anne Christine Kyhn.122
     Peter Koefoed blev 1739, 4. Septbr. Fænrik réformé i Oberst Emahusens (3. Trondhj.) Regiment; virkelig Fænrik 1741, 23. Juni; Løjtnant ved Børsenske Compagni 1745, 29. Marts; Kapt.løjtnant der 1747, 13. Aug.; karakteriseret Kaptejn 1751, 24. Febr.; Chef for Bynæsiske Compagni 1751, 21. April; «Major af Infanteriet» 1761, 16. Septbr. Han er formodentlig udtraadt af Militærtjenesten med Oberstløjtnants Karakter.123
     Peter Koefoed, beboede (og ejede?) Gaarden Skjeringstad i Melhus, hvor han i 1777, 20. Marts holdt Auktion over Besætning, Gaardsredskaper &c.122
137.95.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.105.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.105, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.105.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.105
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.105
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.124,125 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).125.
Død 1809, Kragerø.125, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.125.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.125
138.95.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.126.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.126
     Formodentlig død i Danmark.126

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.126 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.126.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.126.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)126
139.95.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.126.
Død 15 jul. 1756126, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.126.
140.95.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.126.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.126.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.126
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].126

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.126 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.126.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.126

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.127 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.127.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.127.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.127
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)127
141.95.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.127.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.127.
142.95.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.127.
Død 1789, Arendal.127, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»127.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.127 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.127.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.127
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)127
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.127
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)127
143.95.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.127.
Død 28 sep. 1761127.
144.95.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.127, døbt 1763, Holmens kirke i København.127.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.127
145.95.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.127.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.127.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.127 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).127.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.127.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.127
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.127
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.127
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.127
146.96.
Ejler Wessel
Død 179682.
     Død i Danmark som theol. Candidat.82
147.96.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 1824128,82.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.82
148.96.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.129,82.
     Død ugift.82
149.102.
Peder Pristroph
Født 1759112.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.112
150.102.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen112.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.112
151.102.
Sebastian Pristroph
Født 1768-1769112.
Død 22 apr. 1855, Skogn112.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.112
152.102.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.112
153.102.
Anna Margretha Pristroph

Generation 7.

154.104.
Jens Valentinsen Gram
Født 1762, Høland.113.
Død 1829, Askim.113.
     Jens Valentinsen Gram. Husmann og bygdevekter i Askim.113

Gift 1° 1792113 med

Kari Larsdatter Huer
Født 1772113.
Død 1795113.

Gift 2° 1798113 med

Gunhild Halvorsdatter Henstad
Født 1778113.
Død 1857113.

Børn af Jens Valentinsen Gram og Gunhild Halvorsdatter Henstad:

163.154.Marie (Maria) Gram, f. 1814, Askim., d. _____
155.107.
Anna Margrethe Galschiøt
Født 8 jul. 176791.
Død 10 mar. 1825, Bergen.91.

Gift 15 mai 1791, Bergen.91 med

Hans Johannesen Falch
Født 1752, Bergen.91.
Død 1801, Batavia.91.
     Søn af Johannes Hanssøn Falch og Inger Marie Hermansdatter.
     Styrmand, matros. Forliste.91
     Han omkom som matros på en reise med kaptein Aars.130
     Skifte 19 jun. 1802, Bergen.130Boet ble sluttet 13. januar 1803, og viser en netto formue til arv på 52 rdr 5 mark 13 skilling..
156.113.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren116.
Død 25 sep. 1827, Meldalen116.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.116

Gift 26 sep. 1775116 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
157.113.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
158.113.
Dorothea Parelius
     Død ung.
159.114.
Else With Thulesius
Døbt 15 jan. 1759119.
Død 2 okt. 1816119.

Gift _____med

Michael Strøm
Født 25 mar. 1746119.
Død 19 mai 1802119.
     Stilling: Sorenskriver i Inderøy119.

Børn af Else With Thulesius og Michael Strøm:

164.159.Ide Sophie Strøm, f. 1780, d. 1813
160.114.
Anna Elisabeth Falch Thulesius
Født 1760119.
161.114.
Nils Thulesius
Født 1761119.
162.118.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy121.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.121

Generation 8.

163.154.
Marie (Maria) Gram
Født 1814, Askim.131.
Død _____, Christiania.132,131.

Gift _____131med

Christopher Nielsen
Født 1812, Christiania.131.
     Christopher Nielsen, faktor og boktrykker (7 barn).131

Børn af Marie (Maria) Gram og Christopher Nielsen:

165.163.Marcus Frithjof Nielsen, f. 1846, d. 1936
164.159.
Ide Sophie Strøm
Født 1780133.
Død 1813133.

Gift _____med

Jonas Lie
Født 1777.
Død 1820.
     Stilling: Regimentskvartermester. Stiftsoverretsprokurator, Inderøen..

Børn af Ide Sophie Strøm og Jonas Lie:

166.164.Mons Lie, f. 1803, d. 1881

Generation 9.

165.163.
Marcus Frithjof Nielsen
Født 1846131.
Død 1936131.
     Marcus Frithjof Nielsen. Faktor i Aftenposten.131

Gift _____131med

Hilda Dorothea Lykseth
Født 1859131.
Død 1926131.

Børn af Marcus Frithjof Nielsen og Hilda Dorothea Lykseth:

167.165.Ivar Nielsen Gram, f. 1883, d. 1946
168.165.Frithjof Gram, f. 1899
169.165.Erling Gram, f. 1901
170.165.Nielsen
171.165.Nielsen
172.165.Nielsen
173.165.Nielsen
174.165.Nielsen
175.165.Nielsen
166.164.
Mons Lie
Født 1803.
Død 1881.
     Stilling: Sorenskriver i Mandal

Børn af Mons Lie og _____:

176.166.Jonas Laurids Idemil Lie, f. 1833, d. 1908

Generation 10.

167.165.
Ivar Nielsen Gram
Født 1883131.
Død 1946131.
     Agent i Kristiania.131

Gift 1921131 med

Inga Iversen
Født 1886131.
Død 1947131.

Børn af Ivar Nielsen Gram og Inga Iversen:

177.167.Ingar Gram, f. 1924
178.167.Astri Gram, f. 1925
168.165.
Frithjof Gram
Født 1899131.
     Frithjof Gram. Boktrykker. Begge ekteskap barnløse.131

Gift 1° 1926131 med

Ragnhild Pedersen

Gift 2° _____131med

_____
169.165.
Erling Gram
Født 1901131.
     Innkassosjef.131

Gift 1937131 med

Astrid Hveem
Født 1913131.

Børn af Erling Gram og Astrid Hveem:

179.169.Harald Gram, f. 1941, Oslo.
170.165.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.131
171.165.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.131
172.165.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Gift.131
173.165.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Ugift.131
174.165.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Døde som barn.131
175.165.
Nielsen
     Datter døpt Nielsen. Døde som barn.131
176.166.
Jonas Laurids Idemil Lie
Født 1833.
Død 1908.
     Stilling: Forfatter

Gift _____med

Thomasine Lie

Generation 11.

177.167.
Ingar Gram
Født 1924131.
     Ingar Gram. Statsaut. revisor. Barnløs.131

Gift _____131med

Harriet Maria Holter
Født 1922, Argentina.131.
178.167.
Astri Gram
Født 1925131.

Gift _____131med

Gunnar Ødyn
Født 1919131.
     Gunnar Ødyn. Sivilingeniør Norsk Hydro.131
179.169.
Harald Gram
Født 1941, Oslo.131.
     Harald Gram. Ingeniør (Nemko).131

Gift _____131med

Grete Neergaard
Født 1948131.

Kilder og Noter
1Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 3
22nd Paaskedag
3Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 4
4Dansk Biografisk Leksikon (1984): Worm, Ole.
5død af pest.
6Kl. lidt over 8 Aften.
719 Aar gl.
8Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 4-5
9Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 5
10eller 22. Novbr. ?
1139 Aar gl.
12død juni el. juli 1691.
13Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 5-
14Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 9
15Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 9-10
1621 juli 1667 ?
17Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 10
18Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 11
19Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20
20Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 10. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
21Kurt Dahlstrøm, email dat. 1. nov. 1998.
22Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 13
23Kl. 8 Aften
24Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
25ifølge Hofmans «Danske Adelsmænd».
26Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 60
27«med alle Klokker».
28S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
29Dansk Biografisk Leksikon (1984): Worm, Willum.
30Dansk Biografisk Leksikon (1984): Worm, Matthias.
3120 oktober 1669 ?
32Dansk Biografisk Leksikon.
33ca. 77 År gl.
34Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20, 39
35Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 39
36Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 302
37Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
38Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 196
40Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20, 168
41Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 168
42Kurt Dahlstrøm.
43Norsk Biografisk Leksikon (1952): Ramus, Melchior.
4410 Uger gl.
45Kl. 8 Morgen.
46Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
47Erlandsen skriver hun døde 74 år gl. (istedetfor vel rettelig 76 år gl.)
48F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
49Af 4 sønner og 6 døtre, døde 5 små.
50Wilhelm Lassen skriver han var født ca. 1654, hvor F.E. Hundrup skriver han var født 1656 (uden circa angivelse.)
51Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 15
52«en Tirsdags Nat» Klokken mellem 12 og 1.
53en Thorsdags Aften Kl. 9.
54Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
55Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16
56Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16-17
57Erlandsen skriver okt. 1697.
58Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
59da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
60Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
61Kl. 8 Aften.
62Trolovet i Skogn 1694, 24. April.
63Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
64en Thorsdag Aften Kl. 8.
65Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 18
66Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 214
67Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 20
68nogle Uger gl.
69Fredag Nat, omkring Kl. 12.
70Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 54
71Nat til Fredag.
72af Podagra, 25 Aar gl.
73en Tirsdag Kl. 4 Efterm.
74Kl. mod 9 Aften.
75Kl. 7 Morgen.
76en Søndag Aften Kl. ca. 6
77en Løverdag Morgen Kl. ca. 4.
78Død 12 Aar gl. (?)
79En Onsdag Aften Kl. 5
80i Julen
81en Thorsdag Morgen Kl. 4.
82Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
8346 Aar gl.
84eller 19. okt. 1694 ?
85Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 36
8685 2/12 Aar gl.
87Klokken omtrent 6 Morgen.
88en Mandag Morgen.
89en Løverdags Aften.
90henved 12 Dage gl.
91Hans Falch
92NPT 1 (1910), s. 197
93Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 285
94Kristiansunds historie.
95Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
96Skifte 26. jan. 1728
97Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
98Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
99Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
100Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 315
101Trolovet 1718, 1. Juni i Trondhjems Domkirkesogn.
102Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 63
103Trykfejl 1710
104Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 21
105Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 22
106Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
107E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 12
10886 1/4 år gl.
109Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
110Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
111Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
112Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
113H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 130
114Valentin Jensen Gram og Anne Ditlevsdatter er kusiner.
115E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
116E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
117E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
118Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
119Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
12066 Aar gl.
121Ole Tronstad
122Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19
123Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 19-20
124Holdtes hos Nils Boesen Møller, der var gift med Brudens Søster, og Vielsen forrettedes af Brudgommens Fader.
125Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 23
126Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 33
127Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 34
12867 Aar gl.
12976 Aar gl.
130Yngve Nedrebø, SAB/DA.
131H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 131
132Døde i 1860-årene.
133S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo