© 2001 Simon Ellefsen

Lind II

Opdateret 31 Jan 2005.


Generation 1.

1.0.
Laurits Kristensen
     Prost på Jæren Laurits Kristensen.1

Børn af Laurits Kristensen og _____:

2.1.Christen Lauritzsen Lind, f. omkr. 1576, d. 1639
3.1.Samuel Lauritsen Lind, d. omkr. 1650

Generation 2.

2.1.
Christen Lauritzsen Lind
Født omkring 15762.
Død 16392.
     Sognepr. Bø, Jæderen, Provst. 6 Børn.3
     Sogneprest i Hå.2

Gift _____3med

Margrethe Pedersdatter Trane
Født omkring 15842.
Død 16702.
     Datter af Peder (Christensen ?) Trane og Karine Michelsdatter.
     2. ekteskap barnløst.4
     Skifte 24 okt. 16703.

[Gift 1° med Christen Lauritzsen Lind (omkr. 1576 - 1639); Gift 2° med Peder Nielsen (d. før 1655)].

Børn af Christen Lauritzsen Lind og Margrethe Pedersdatter Trane:

4.2.Peder Christensen Lind, f. 1603, d. 1642, Ly (Time)
5.2.Karen Christensdatter Lind, d. 1674, Hordaland.
6.2.Maren Christensdatter Lind
7.2.Christen Christensen Lind
8.2.Laurits Christensen Lind, f. 1603
9.2.Mikkel Christensen Lind, f. 1608
10.2.Hans Christensen Lind
11.2.Birgitte Christensdatter Lind
12.2.Anna Christensdatter Lind
13.2.Margrethe Christensdatter Lind
3.1.
Samuel Lauritsen Lind
Død omkring 16501.
     Samuel Lauritsen Lind, sokneprest i Finnøy prestegjeld, Ryfylke, frå 1614 til han døydde ca. 1650.1
     Han var son til prost på Jæren Laurits Kristensen. Bror til Samuel, Kristen Lauritsen, var sokneprest i Hå prestegjeld på Jæren frå 1612 og prost på Jæren frå 1617.1
     Samuel Lauritsen skulle etter det som blir fortalt, vera ein «begjærlig og trettekjær» mann. Som supplement til prestegarden leigde han garden Nådå på Finnøy, og rettsprotokollane viser at han prøvde å utnytta stillinga si som prest til å skaffa denne garden forrettar. Dottera hans vart seinare gardkone på Nådå.1
     Samuel Lauritsen var gift med Elin eller Ellen Monsdotter (Mogensdotter), og etter dei opplysningane eg har, hadde dei føljande born: (Kirsten, Margrete, Laurits, Karen og visstnok ei dotter gift med Håvard Henrikson).1

Gift _____1med

Elin (Ellen) Monsdatter

Børn af Samuel Lauritsen Lind og Elin (Ellen) Monsdatter:

14.3.Kirsten Samuelsdatter Lind
15.3.Margrete Samuelsdatter Lind
16.3.Laurits Samuelsen Lind
17.3.Karen Samuelsdatter Lind
18.3.(en dotter)

Generation 3.

4.2.
Peder Christensen Lind
Født 16035.
Død 1642, Ly (Time)5.
     Student 1624, kapellan til Hjelmeland 4 febr. 1628, og 1633 sognepr. til Ly hvor han døde.5

Børn af Peder Christensen Lind og _____:

19.4.Margrethe Pedersdatter Lind, d. 1694
5.2.
Karen Christensdatter Lind
Død 1674, Vikøy, Kvam, Hordaland.5.

Gift _____5med

Torlak Olsen (Fugl)
Født omkring 1595, Aukland, Hjelmeland.5.
Død 1654, Vikøy, Kvam, Hordaland.5.

Børn af Karen Christensdatter Lind og Torlak Olsen (Fugl):

20.5.Karen Tallaksdatter
21.5.Christen Tallaksen Lind, d. 1682
6.2.
Maren Christensdatter Lind
     Maren Christensdatter Lind, gift 1° med Carl Willumsen, død i Stavanger; gift 2° med Jens Pedersen Godtzen, død i Stavanger.6
7.2.
Christen Christensen Lind
     Christen Christensen Lind var i live i Stavanger 1670 som underfoged. Gift med en datter av lensmann Samuel Pedersen, Vatne i Håland.6

Gift _____6med

Samuelsdatter
     Datter af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
8.2.
Laurits Christensen Lind
Født 16036.
     Lauritz Christensen Lind var student 1636, og døde ubefordret.6
9.2.
Mikkel Christensen Lind
Født 16086.
     Michel Christensen Lind var student 1637 og døde i Kjøbenhavn som student.6
10.2.
Hans Christensen Lind
     Søyland.6
11.2.
Birgitte Christensdatter Lind
     Berit Christensdatter Lind var 1670 i Trondhjem len.6
12.2.
Anna Christensdatter Lind
     Anne Christensdatter Lind, gift med Olav Torleifsen, Håland.6
13.2.
Margrethe Christensdatter Lind
     Ukjent Christensdatter Lind, gift med Jon Øde - Motland.6
14.3.
Kirsten Samuelsdatter Lind
     Kirsten, gift med Hans Pedersen, byfut i Stavanger.1
15.3.
Margrete Samuelsdatter Lind

Gift _____7med

Christen Andersen
Født omkring 16048,1.
Død 16911.
     Kristen Andersen, som vart gift med Margrete Samuelsdotter Lind, var født ca. 1604 (60 år i manntalet 1664). Han døydde i 1691. Han var fut på Jæren 1633-1635 og i Ryfylke 1635-1642. Medan han var fut i Ryfylke, budde han på den gamle storgarden Hesby, som var utlagt til futegard. Etter at han gjekk av som fut, vart han buande på Hesby. Han bygsla halve garden og budde her heilt til han døydde i 1691. I 1651 brann ein stor part av Hesbygarden ned, og den skaden han då vart påførd, vart det teke tingsvitne på i 1661. Her blir det opplyst at Kristen Andersen hadde bygt sine hus opp att på eigen kostnad, og det var nok dette som var grunnen til at han i 1664 fekk «benaadningsbref» på Hesby på livstid for seg sjølv, kona og to born.9
     Etter at han gjekk av som fut, fekk han eit mindre ombod for domkapitlet i Stavanger og blir kalla kapitelsfut. Med bakgrunn i «benaadningsbrevet» frå 1664 meinte Kristen Andersen at han skulle vera friteken frå å betala skatt, men dette kravet vart avvist, og i futerekneskapen for 1680 kan vi lesa følgjande: «Denne fattige mand formoder allerunderdanigst at maatte nyde den leiede gaardepart fri for skatt, saasom forhen, udi henseende at han i forrige tider haffr. verit Kongl. Maj.s foget, och siden er gaarden ved ulyckelige ilds vaade om natten gandsche afbrent, deroffuer han nu paa hans høye alderdom er geraaden udi stoer armod». Med den konklusjonen at «den ingen tjeniste gjør, bør ei at lønnes eller hafue frihed», vart det likevel slått fast at skatten måtte betalast.10
     Kristen Andersen var gift med Margreta Samuelsdotter Lind. Dei hadde følgjande born, alle med etternamn Lind: (Kristen, Samuel, Margreta og Ellen).10
     I 1670-åra vart Hesby avvikla som futegard, og garden vart stykkja opp i bruk og bortbygsla til bønder. Dei to døtrene til Kristen Andersen, Margreta og Ellen, vart gifte med to av desse bøndene.10

Børn af Margrete Samuelsdatter Lind og Christen Andersen:

22.15.Christen Christensen Lind, d. 1714
23.15.Samuel Christensen Lind, f. omkr. 1642, d. 1701
24.15.Margrethe Christensdatter Lind
25.15.Ellen Christensdatter Lind
16.3.
Laurits Samuelsen Lind
     Laurits, døydde som sokneprest i Hå prestegjeld 1668.1
17.3.
Karen Samuelsdatter Lind
     Karen, gift med Erik Andersson, gardbruker på Nådå på Finnøy.1
18.3.
(en dotter)
     Visstnok også ei dotter som vart gift med Håvard Henrikson på Steinnes, Finnøy. Han vart gift for andre gong med dotter til Karen [Samuelsdotter Lind] og Erik [Andersson] på Nådå, altså søsterdotter til første kona.1

Generation 4.

19.4.
Margrethe Pedersdatter Lind
Død 169411.

Gift _____11med

Tjøl Monsson (Obrestad)
Født 164011.
Død 171111.
20.5.
Karen Tallaksdatter
     Mogens Pedersen Teleman er ifølge enkelte slektstavler første gang gift med ei Karen Tallaksdatter.12
     Hun kan vel tænkes at være en søster til den Christen Tallaksen Lind, der er nevnt som huskapellan i Hadsel 1666-1669.

Gift _____12med

Mogens Pederssøn Thilemann
Født 159913.
Død 166413.
     Han er nevnt her [i Hadsel] i odelskattelisten i 1624. Han var prost i Lofoten og visepastor til Hassel ved koppskatten i 1645 og ved hyllingen i 1656. Han er også nevnt her i landkommisjonens matrikkel i 1661. Erlandsen sier at han døde her i 1664.14
     Han ble immatrikulert i København i 1620 som Mogens Petri Teleman fra Trondheim skole. I odelsskatten i 1624 hadde han i odel, Wattendal 1½ w, Rørvig 1 w, Substad 1 w, Henne 3 pd, Ohnstad 1 w. I odelskatten i 1660/61 betalte han for, Vattendal 2 våg, Ongstad 1 våg, Sommerhus 2 pd, Røervig 2 pd og Søbsted i Lofoten 4 pd. I 1645 betalte han for seg, sin kone og eldste sønn og eldste datter. Han underskriver selv med tilnavnet Teleman.14
     Sogneprest til Hassel (Hadsel), provst i Lofoten og Vesteraalen. Hr. Mogens ble vistnok gift ialt 3 gange. Og ble i sit vistnok 3die ekteskap stadfar til hr. Peter Dass til Alstahaug.13
     Portræt (med ægtefællen Inger Blix), malt 1647, hænger i Hassel (Hadsel) kirke.13
     Noen fører opp at han tredje gang var gift med en datter av fogde Falch i Helgeland. Jeg [S.T.Dahl] har ikke kunnet finne noen kilder som kan bekrefte dette.12

[Gift 1° med Karen Tallaksdatter; Gift 2° 1647 med Inger Hansdatter Blix (1625 - omkr. 1655); Gift 3° med Maren Pettersdatter Falch (omkr. 1629 - 15 jun. 1709)].

Børn af Karen Tallaksdatter og Mogens Pederssøn Thilemann:

26.20.Berethe Mogensdatter Tellmann, f. 1632, d. 1705
27.20.Peder Mogensen Teleman
28.20.Anders Mogensen Teleman
29.20.Gjertrud Mogensdatter Teleman
30.20.Sofie Monsdatter (Tillemann), f. omkr. 1636, d. 1720, Sortland
21.5.
Christen Tallaksen Lind
Død 168215.
     Stilling: Sogneprest til Saltdalen.15
     Hans første hustru Bodil Clausdatter, nevnt i NST 3, s. 90 nevnes ikke af S.T.Dahl i Geistligheten, s. 298.
     I S.T.Dahl, Geistligheten, s. 297 og 334 kaldes han Christen Lund (ikke Lind).
     Han er nevnt her [i Saltdal] i amtregnskapets familieskatt i 1675 og i 1677. Da ettermannen ble utnevnt i 1682 heter det at Hr Christen var død. Han er i Skjerstad kirkebok nevnt som prest den 22 Dom p Trin 1674 og er videre nevnt flere ganger frem mot 1678.16
     Han ble immatrikulert i København i 1650 fra Trondheim skole. Han hadde været huskapellan for Hr Brede da denne var i Hadsel frem til 1666. Han fulgte trolig med Hr Brede til Bodø i 1669 og var han påtenkt av Hr Brede til kapellan i Skjerstad men da menigheten protesterte måtte han fratrådte dette og da Hr Peder ble ansatt fikk han istede ekspektanse på Saltdal. Trolig var han deretter huskapellan for Hr Brede i Bodø inntil han fik Saltdal i 1674. Han døde trolig her ca. 1682.17
     Hans første hustru Bodil Clausdatter er muligvis en søster av Hr Brede Claussen Stabell i Bodø.

Gift 1° _____med

Bodil Clausdatter
     Muligvis søster av Bredo Clausen Stabell hos hvem hendes ektemann Christen Tallaksen fungerte som huskapellan.

Gift 2° _____med

Ellen Hansdatter Blix
     Datter af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Skifte 17 mai 169818.

[Gift 1° med Oluf Lauritssøn Vangberg (d. 1671); Gift 2° med Christen Tallaksen Lind (d. 1682); Gift 3° med Jens Jørgenssøn Feltschow].
22.15.
Christen Christensen Lind
Død 171410.
     Kristen, død som sokneprest på Bornholm 1714.10
23.15.
Samuel Christensen Lind
Født omkring 164210.
Død 170110.
     Samuel Christensen Lind, ca. 1642-1701. M.a. sokneprest i Vikedal. Manntalet 1701 har følgjande opplysningar om han: 59 år, ingen søner, to brør til kona bur på prestegarden, nemleg Rasmus Piil 69 år og Nathaniel Piil 66 år.19
24.15.
Margrethe Christensdatter Lind
     I sine to ekteskap fekk Margreta borna Margreta, Anders, Samuel, Halvor og Gunhild.10

Gift 1° _____10med

Halvor Andersen
     Halvor Andersson frå Vestbø på Finnøy.10

Gift 2° _____10med

Jakob Andersen
     Jakop Andersson frå Kingestad på Finnøy.10

Børn af Margrethe Christensdatter Lind og Jakob Andersen:

31.24.Gunhild Jakobsdatter
25.15.
Ellen Christensdatter Lind
     Ellen fekk borna Brynhild, Elisabet og Kristen.10

Gift _____10med

Sjur Knutson
     Sjur Knutson frå Helleland i Dalene.10

Generation 5.

26.20.
Berethe Mogensdatter Tellmann
Født 27 mai 1632.
Død 1705.
     Enkelte stamtavler fører opp en datter [til Hr Mogens] visstnok gift med Hr Jens Bloch.12
     ? mon ikke hun har vært gift en gang tidligere ?

Gift 1° _____med

Christen Madssøn Hundevad

Gift 2° omkring 1691 med

Jens Jenssen Bloch
Født 16 jul. 1654.
Død 1703.
     Søn af Jens Christenssøn Bloch og Maren Hansdatter Blix.
     Bloch [NST 21, s. 287ff] sier at han fikk embetet etter faren i 1690. Han kalles sogneprest og prost i Hadsel i folketellingen i 1701. Han avsto stillingen pga alder og sykdom den 11. aug. 1702 [NK VII, s. 198].20
     Han fikk kallsbrev på stillingen som kapellan [i Hadsel] hos faren den 29. nov. 1679. Han fikk samtidig ekspektanse på sogneprestembetet. Han er omtalt som Domesticus her i familieskatten i 1684. Ifølge Erlandsen ble han sogneprest her i 1690.21
     Han ble pers kapellan her [i Hadsel] i 1679, sogneprest i 1690 og prost i 1696. I 1701 var han 48 år.20

Børn af Berethe Mogensdatter Tellmann og Christen Madssøn Hundevad:

32.26.Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad, d. omkr. 1708
27.20.
Peder Mogensen Teleman
     Sønn nevnt i 1645. Ble immatrikulert i København i 1660 fra Bergens skole.12
28.20.
Anders Mogensen Teleman
     Trolig hadde Hr Mogens en sønn ved navn Anders for i kirkeboka for Hadsel nevnes ei Riborg Andersdtr Tillmann som i 1704 ble gift med Lars Olsen Blix og dessuten nevnes ei Ingeborg Andersdtr Tillmann og en Jens Andersen Tillmann som faddere i 1708.12
     I hvilket ekteskap er han født ?

Børn af Anders Mogensen Teleman og _____:

33.28.Riborg Andersdatter Tillmann
34.28.Ingeborg Andersdatter Tillmann
35.28.Jens Andersen Tillmann
29.20.
Gjertrud Mogensdatter Teleman
     Enkelte stamtavler fører opp en datter Gjertrud [til Hr Mogens] gift med Offe Madsen Hundlund.12
     I hvilket ekteskap er hun født ?

Gift _____12med

Offe Madsen Hundlund
30.20.
Sofie Monsdatter (Tillemann)
Født omkring 1636.
Død 1720, Sortland.
     ? Sandsynligvis datter af Mogens Pedersen Tilleman. ?
     I de aller fleste sammenhengene kalles hun "enka" eller Sofie Monsdtr. Det eneste unntaket er når hun dør i Sortland i 1720, da er Tillemann føyd til. Hun var da 84 år, og 1636 kan godt være riktig fødselsår.22

Gift 1° _____med

Søren Mørch
Død imellem 1660 og 1666.
     Rundt 1660 var Søren Mørch jekteskipper på Sortland i Vesterålen. Han var gift med Sofie Monsdatter Tillemann fra Hadsel, og jeg veit om tre barn - Peder f. ca. 1659, Inger f. like etter 1660, og Gjertrud Margrete etter henne igjen. Søren døde før 1666 (1663?), Inger blei gift i Sortland, og Gjertrud fant ektemake i Fauske.23

Gift 2° _____med

Christopher Olsen
Født omkring 163224.
Død før 1701.
     Sortland i Vesterålen.

Børn af Sofie Monsdatter (Tillemann) og Søren Mørch:

36.30.Peder Sørensen (Mørch), f. omkr. 1659
37.30.Inger Sørensdatter (Mørch), f. omkr. 1661, d. 1744
38.30.Gjertrud Margrethe Sørensdatter (Mørch)

Børn af Sofie Monsdatter (Tillemann) og Christopher Olsen:

39.30.Christen Christophersen, f. omkr. 1677
31.24.
Gunhild Jakobsdatter
     Gunhild Jakopsdtr, vart gift med Rasmus Jonson Lauvsnes.10

Generation 6.

32.26.
Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad
Død omkring 170825,26.
     Proprietær til Melbu i Hadsel.25

Gift før 170425 med

Johanna Andersdatter Brønlund
Født omkring 1683.
Død omkring 1748.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I ekteskapet med Ole Hveding var minst 4 barn som imidlertid alle synes å være døde før 1738.27

[Gift 1° før 1704 med Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad (d. omkr. 1708); Gift 2° 13 okt. 1709 med Ole Danielsen Hveding (f. 1683); Gift 3° 12 okt. 1729 med Jens Bloch Gievert (f. 1698)].
33.28.
Riborg Andersdatter Tillmann
     Sannsynligvis sønnedatter av Hr Mogens Teleman i Hadsel.

Gift 1704, Hadsel12 med

Lars Olsen Blix
34.28.
Ingeborg Andersdatter Tillmann
     Opptreder som fadder i Hadsel kirkebok i 1708.
     Sannsynligvis sønnedatter av Hr Mogens Teleman i Hadsel.
35.28.
Jens Andersen Tillmann
     Opptreder som fadder i Hadsel kirkebok i 1708.
     Sannsynligvis sønnesønn av Hr Mogens Teleman i Hadsel.
36.30.
Peder Sørensen (Mørch)
Født omkring 165928.
37.30.
Inger Sørensdatter (Mørch)
Født omkring 1661.
Død 1744.

Gift 1° _____med

David Hanssen (Brede)
Død 1690.
     År 1666 er en «David Hansón, 16 år» (foster/ste?)sønn på Magisås, Salangen, Astafjord - kan det tænkes at være samme person?
     Han dreiv med jektefart, ser det ut til, men døde allerede i 1690. David var et svært uvanlig navn i Vesterålen på den tida, og jeg gjetter at han kom fra Trondheim eller Bergen.29
     I justisprotokollene for Lofoten og Vesterålen (1711) omtales et bygselbrev som David Hanssen utstedte i 1690. Der kalles han David Hanssen Brede.30

Gift 2° _____med

Didrik Pedersen Hydscher

Børn af Inger Sørensdatter (Mørch) og David Hanssen (Brede):

40.37.Margrete Davidsdatter, f. omkr. 1690
38.30.
Gjertrud Margrethe Sørensdatter (Mørch)
     Gift på Fauske.
39.30.
Christen Christophersen
Født omkring 167731.

Generation 7.

40.37.
Margrete Davidsdatter
Født omkring 1690.

Gift _____med

Edvard Meyer
     Flyttet fra Sortland.32

Børn af Margrete Davidsdatter og Edvard Meyer:

41.40.Sofie Edvardsdatter (Meyer), f. 1721

Generation 8.

41.40.
Sofie Edvardsdatter (Meyer)
Født 172132.

Kilder og Noter
1Halvard Bjørkvik: Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke., s. 34. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 34-36
2Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 32
3Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 256
4Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 8
5Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 6
6Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 3
7Halvard Bjørkvik: Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke., s. 34,35. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 34-36
860 år i manntalet 1664.
9Halvard Bjørkvik: Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke., s. 34-35. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 34-36
10Halvard Bjørkvik: Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke., s. 35. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 34-36
11Terje Skrolsvik: Slekten Trane fra Viborg i Danmark (Bergen, 1999), s. 14
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 333
13Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 86. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 332
15Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 297
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 298
18Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl., s. 255. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
19Halvard Bjørkvik: Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 34-36
20Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 334
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 335
22Johan I. Borgos 2001-03-04
23Johan I. Borgos - 2004-03-02.
2434 år gl. ved MT 1666
25K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
26C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 25
27K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
287 år gl. ved MT 1666
29Johan I. Borgos - 2001-03-04.
30Johan I. Borgos - 2004-10-26.
3124 år gl. ved MT 1701.
32Johan I. Borgos - 2004-10-04.