© 2001 Simon Ellefsen

Krog

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Christen Krog
     Fra Kittel Krok, Thorsten Jarls Søn, nedstammer i lige Linje Kristian Krog.1
     Han var Munk paa Hamar, drog ved Reformationen til Kjøbenhavn og blev udnævnt til Lector theol. i Oslo.1
     Hans Fader var Hr. Christen Krog, som regnede sig at nedstamme fra Kitel Krog, Hr. Torsten Jarls Søn, om hvilke Snorre Sturleson taler p. 379-80. Denne Hr. Christen Krog havde væred Munk udi et Kloster i Hammer. Men da Lutheri Lærdom fik Fremgang her i Norden og Munkene bleve forvisede Klosterne, drog Broder Christen til Kiøbenhavn, og blev der af Biskopen D. Peder Palladius, som tillige var Professor Theologiæ, antaged ved Academiet, hvor han in Studio Theologico giorde saa god Fremgang, at han blev den første Lector Theologiæ i Opsloe og tillige Canonicus Capituli. Han er ikke at finde blandt Lectores Asloenses i Alb. Thuræ Idea Hist. lit. Danor. p. 85. Den første Lector, som der anføres, er Jonas Andrea ved Aaret 1546. Om Hr Christen Krog har da nedlagd Lectoratet og leved af Canonicatet, eller til andet Embed er bleven befordred, skal jeg ikke sige; vist er det, at han der oplevede en høi Alder. Om hans Ægteskab og Børn haves ingen Efterretning uden allene ovenanførde Søn [Niels Christensen Krog].2

Børn af Christen Krog og _____:

2.1.Niels Christensen Krog, f. omkr. 1566, Opsloe., d. 1665

Generation 2.

2.1.
Niels Christensen Krog
Født omkring 1566, Opsloe.3,1.
Død 16654,1.
     Præst til Berg.1
     Hvad Aar Hr. Niels Krog er bleven Præst vides ikke, men Provst var han i Aaret 1615, da hans Søn Niels, den yngste af mange Børn, blev fød af Moderen Anna Olufsdotter.4
     Hr. Niels Krog opnaaede en høi Alder, og giorde sin sidste Prædiken i hans Alders 92de Aar 1657, da de Svenske havde giord Indfald i Norge. Man førde Hr. Niels syg hiem af Prædikestolen, men levede dog derefter paa 8de Aar sengeliggende, og var i hans Alders 100de Aar, da han hensov i Aaret 1665, og blev af Hr. Lars Sörensen i Embedet succedered, som sees af en gammel Optegnelse, 2de hans Sønner Christen og Oluf Krog have gived deres Sal. Faders Eftermand, angaaende Kaldets Landskyld og Indkomster.4
     I Bergs Kirke findes en Liigsteen, som har væred over Hr. Niels Krogs Grav, men Stenen er saa afslidt, at paa samme ikke kan læses enten Bogstav eller Aarstal; hvilket Stedets Sognepræst, Velærværdige Hr. Bredo Römer, i Skrivelse af 28de Maj 1774 berettede mig, og giorde sig megen Umage for at skaffe mig [C.Giessing] nogen udførlig Underretning; men forgieves, saasom de gl. Ministerial-Bøger er ingensteds at finde, men maae ved sidste fiendtlige Indfald paa Friderichshald være blevne ødelagde. Dog alligevel skylder jeg hans Velærværdighed min Taksigelse og Erkiendtlighed for hans Beredvillighed.4
     Hans Skilderie findes paa Bachegaard ved Tronhiem, hos hans Sønne-Søns Sønne-Søn Hr. Capitain Krog, og har denne Overskrivt: Hr. Niels Christensen Krog, som levede og döde Sognepræst til Bergs Menighed inden Svinsund i Norge, Hans Ansigt: Det forestiller en liden skalded skiegged gammel Mand i en bruun Slobrok, siddende ganske sammenkrymped paa en Stoel, lænende sig med den venstre Arm paa et Bord, hvorpaa staaer et Lys næsten udbrændt, et Time-Glas næsten udrunded, en Urte-Potte med affaldende Blomster, og en aaben Bog. Han holder i den høire Haand et Dødning-Hoved, og med den venstre Pegefinger viser paa det, og selv med brustne Øine beskuer det: Med den høire Fod holder han sig paa Jorden, og med den venstre træder han i Graven, støttende sig paa en Stok, som han med venstre Haand holder ned i Graven: Ved Fødderne ligge Hakke og Spade, paa Væggen hænger et Uhr, næsten udløbed: Neden for Bordet staaer et Røgelse-Kar hvoraf Røgen opstiger: Ved høire Side staaer en lille Dreng paa en Kugle med blottede Fødder og Arme, giennem et Rør blæser Bobler i en liden Skaal. Dette forestiller Livets Forfængelighed og Forgængelighed.5
     Giessing skriver at «da han hensov i Aaret 1665, og blev av hr. Lars Sørenssen i Embedet succedered, som sees af en gammel Optegnelse, 2de hans Sønner Christen og Oluf Krog hevde gived deres Sal. Faders Eftermand ...»6

Gift _____7med

Anna Olufsdatter
     Datter af Oluf (Ole).
     Hun skal ifølge Giessing være mor til Mag. Niels Krog, f. 1615, Ole og Christen Krog (student 1665). Ole og Christen synes dog at være af en yngre generation født i perioden 1640-1650, og i så fald kan Anna ikke være mor til dem alle tre.

Børn af Niels Christensen Krog og Anna Olufsdatter:

3.2.Christen Nielsen Krog
4.2.Ole Nielsen Krog, d. omkr. 1685
5.2.Niels Nielsen Krog, f. 1615, d. 1685

Generation 3.

3.2.
Christen Nielsen Krog
     Var Student 1665. Om ham ingen Efterretning.7
     Giessing skriver at han var student år 1665, men kan det være rigtigt ? I så fald bør han vel være født o. 1650 og altså en hel generation yngre end sin bror Niels i Århus der er født år 1615 - de kan da ikke have samme mor.
     Kan være den Christen Krog som var arkelimester på Båhusfestning fra 27. april 1641, avtakket 21. sept. 1647 og [igen?] 1. mai 1648 - 1. jan. 1649. Han har C.N.K. i sitt segl.6
4.2.
Ole Nielsen Krog
Død omkring 1685.
     Han er kanske bror av biskop i Trondheim Peder Krog og ikke farbror som Giessing skriver - kronologisk synes det at passe bedre. Hvornår er han cirka født ? 1640'erne eller 1620'erne ?
     Først kapellan i Fredrikstad, senere sogneprest på Hvaløerne. Stadfesting av kallsbrev for Oluf Nilsen (Krog) som sokneprest på Hvaler 14. dec. 1670. Gift med Maren Christensdatter Hess.8
     Ole Krog var Præst Søndenfields.7
     Skifte 6 mai 16858.

Gift _____9med

Maren Christensdatter Hess
     Maren Christensdatter Hess bodde som enke på gården Rove (presteenkeste). Hun bodde her med en datter til etter 1692 og tok med seg noen hus som var bygd her, da hun flyttet. Hun var "den siste og eneste enke vites kan" i Hvaler som hadde fått 8 rd. i enkepensjon og fri enkegård.8

Børn af Ole Nielsen Krog og Maren Christensdatter Hess:

6.4.Christen Olsen Krog, f. omkr. 1670, d. 1726
7.4.Anders Olsen Krog, d. omkr. 1724
5.2.
Niels Nielsen Krog
Født 31 dec. 16151.
Død 12 aug. 16851.
     Rektor i Aarhus (Katedralskolen).10
     Iflg. "Stamtavle over Slægten Horneman" var han gift første gang med Cicilie Pedersdatter Blichfeldt, død 1661. Desværre står der ikke navnet på hans anden hustru.1

Gift 1° _____med

Cecilia Pedersdatter Blichfeldt
Død 16617,1.
     Af 8 levede 4 Børn.7

Gift 2° _____7med

Gjertrud Nielsdatter (Lyngby)
Født omkring 1617.
Død 20 jul. 1697, Horsens., 80 Aar gl.6, begravet _____, Hvilsted kirke.6.
     Datter af Niels Sørensen (Nykirk) og Else Nielsdatter (Ferslef).
     Enke af Borgemester Christen Jensen i Aarhus. Uden Børn [med Niels Krog].7

[Gift 1° med Jacob Jensen Wedel; Gift 2° med Christen Jensen; Gift 3° med Rasmus Pedersen Theilegaard; Gift 4° med Niels Nielsen Krog (31 dec. 1615 - 12 aug. 1685)].

Børn af Niels Nielsen Krog og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt:

8.5.Niels Krog, f. omkr. 1645, d. 1680
9.5.Peder Krogh, f. 1654, Aarhus., d. 1731, Trondhjem.
10.5.Cecilia (Sidsel) Krog
11.5.Anne Margrethe Krog

Generation 4.

6.4.
Christen Olsen Krog
Født omkring 1670.
Død 172611.
     Christen Olsen Krog var en brorsønn av biskop Peder Krog. År 1700 ble han ordinert av biskop Krog til kapellan i Brønnøy, Helgeland. År 1706 ble han kalt til visepastor til Ibestad, altså var Ibestad ikke lenger kapellani under Trondenes.12
     Christen Olsen Krog blev dimittert fra Aarhus skole, student i 1685, kapellan i Brønøy 1690 og residerende pastor i Ibbestad i 1706.13
     Han var en sønn av Hr Ole Krogh, sogneprest sønnenfjelds.14
     Han ble utnevnt til kapellan her [Brønø] i 1690. Tønder har ham som kapellan her i tiden 1690-1706. Han ble kapellan i Ibestad i 1706. Erlandsen sier at han ble forvirret på slutten og at han døde i 1726.14
     Han fikk benådning den 8. april 1699 for at hans kone Alhed Nilsdatter hadde nedkommet før bryllupet [NK bd. VI. s. 183].14
     Skifte 1726, Ibestad, Ibestad sogn.15protokoll 1697-1761, legg 80b..

Gift 1° omkring 1699 med

Alhed Nielsdatter

Gift 2° _____med

Ingeborg Augustinusdatter Røg
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter Holck.

Børn af Christen Olsen Krog og Ingeborg Augustinusdatter Røg:

12.6.Maren Christensdatter Krog
13.6.Ole Augustinus Christensen Krog
14.6.Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
15.6.Anne Dorothea Krog
16.6.Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog, f. 1716, d. 1756
7.4.
Anders Olsen Krog
Død omkring 1724.
     Frakteskipper i Fredrikshald.
     Se NST 8 (Oslo 1941), s. 178 hvor Finn Dybdahl har et spørgsmål vedr. Anders Olsen Krog, der bl.a. skriver at ved skiftet etter Anders 1724 var arvinger to sønnesønner, barn av Ole Andersen Krog. Sønnesønnenes navn og oppholdssted kunne ikke bringes på det rene, og siden de etterlatte midler kun rakk til å dekke gjelden, ble det heller ikke spørsmål om noen nærmere undersøkelse.
     Skifte 1724.

Gift 1° _____med

Barbra Torbjørnsdatter (Hover)
Død 1693.

Gift 2° _____med

Helle Michelsdatter

Børn af Anders Olsen Krog og Barbra Torbjørnsdatter (Hover):

17.7.Ole Andersen Krog, f. 1689
8.5.
Niels Krog
Født omkring 1645.
Død 1680, 35 år gl.7.
     Sognepræst i Skive 1672, og Provst.7

Gift _____7med

Catharina Majoner
     Moder til 5 Børn.7

Børn af Niels Krog og Catharina Majoner:

18.8.Niels Krog
19.8.Peder Krog
20.8.Hylleborg Krog
21.8.Hans Jørgen Krog
22.8.Cicilia Krog
9.5.
Peder Krogh
Født 8 apr. 1654, Aarhus.10.
Død 24 mai 1731, Bakke gård, Trondhjem.10.
     Sogneprest til Besser og Onsberg på Samsø, senere, fra 1688, biskop i Trondhjem. Dr. theol.10

Gift 9 sep. 1681, København10 med

Anna Dorothea Bremer
Født 26 mai 1659, Kiel10, døbt 29 mai 1659, Nicolai kirke i Kiel10.
Død 21 feb. 1746, Bakke ved Trondhjem10.
     Datter af Jørgen Bremer og Christina.

Børn af Peder Krogh og Anna Dorothea Bremer:

23.9.Christian Pedersen Krog, f. 1682, d. 1754
24.9.Nils Pedersen Krog, f. 1683, d. 1738
25.9.Sophie Amalie Krog, f. 1686, d. 1735
26.9.Jørgen (Georg) Henrik Pedersen Krog, f. 1687
10.5.
Cecilia (Sidsel) Krog
     Søster af Biskop Peder Krog i Trondhjem.16
     Ingen Børn.7
     Hun siges i S.T.Dahls Geistlighet at være en datter af biskop Peder Krog og ikke hans søster.17

Gift 30 sep. 1693, Trondhjem16 med

Peder Larssen Krabbe
Død aug. 170116.
     Søn af Lars (Laurits) Pedersen Krabbe og Anna Mentzdatter.
     Efterfulgte Faderen i Sognekaldet Aure 1696? (1686).16

[Gift 1° med Gjertrud Johansdatter Kaabye; Gift 2° 30 sep. 1693 med Cecilia (Sidsel) Krog].
11.5.
Anne Margrethe Krog
     4 Børn [men Giessing nevner kun 2, Niels og Helvig].7

Gift _____7med

Melchior Sommerfeld
     Øverste Capellan ved Aarhuus Domkirke.7

Børn af Anne Margrethe Krog og Melchior Sommerfeld:

27.11.Niels Krog Sommerfeld
28.11.Helvig Sommerfeld

Generation 5.

12.6.
Maren Christensdatter Krog
     Død ung.7
     Er ikke nevnt i farens skifte 30. aug. 1726.13
13.6.
Ole Augustinus Christensen Krog
     Død ung.7
14.6.
Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
     Barnløs.13

Gift _____7med

Christen Nielsen (Michelsen?) Holst
     Paa Sund i Bergens Stift.7
     Klokker i Sund ved Bergen.13
15.6.
Anne Dorothea Krog
     Barnløs i begge ekteskap.13

Gift 1° _____14med

Johan Christian Schult
     Hattemaker i Trondhjem.13

Gift 2° _____7,14med

Andreas (Anders) Caspar(sen) Hammer
     Kiøbmand i Tronhiem.7
     «bror av salig madame Rested».13
16.6.
Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog
Født 171618,11.
Død 1756, 40 år gl.13,11.

Gift omkring 173911 med

Gabriel Anderssen (Rold)
Født 170711.
Død 176211.
     Søn af Anders Baltsersen.
     Rollnes, Ibestad. Kongsnes, Torsken.

[Gift 1° omkr. 1739 med Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog (1716 - 1756); Gift 2° med Kirsten Jørgensdatter].

Børn af Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog og Gabriel Anderssen (Rold):

29.16.Ingeborg Sofie Gabrielsdatter, f. 1740, d. 1759
30.16.Mette Maria Gabrielsdatter, f. 1742, Astafjord., d. 1779, Trondenes.
31.16.Anders Gabrielsen, f. 1742
32.16.Augustinus Røgh, f. 1749, d. 1836
33.16.Christen Gabrielsen Krog, f. 1751, Astafjord., d. 1814, Trondenes.
34.16.Johan Christian Schult Gabrielsen, f. 1752
17.7.
Ole Andersen Krog
Født 1689.
     ?? Identisk med Ole Andersen på gården Dybedahl i Hvaler (død 1728) ??
18.8.
Niels Krog
     Var Collega Qvarta i Tronhiems Skole, død ugivt.7
19.8.
Peder Krog
     Boer paa en Gaard i Egnen ved Aalborg, og er givt.7
20.8.
Hylleborg Krog
     Givt med en riig Selveier ved Randers. Havde 5 Børn.7
21.8.
Hans Jørgen Krog
     En riig Kiøbmand i Wiborg, da Ilden forarmede ham 1726.7

Gift _____7med

Christine Pedersdatter Harch
     Af 13 Børn døde 10 i spæde Aar.7

Børn af Hans Jørgen Krog og Christine Pedersdatter Harch:

35.21.Peder Krog, f. 1712, d. 1775, Flondersøe Mølle.
36.21.Agnete Cathrine Krog
37.21.Else Cathrine Majoner (Krog)
22.8.
Cicilia Krog
     Havde 3 Børn.7

Gift _____7med

Poul Schow
     Christiansund.7

Børn af Cicilia Krog og Poul Schow:

38.22.Gregorius Schow
39.22.Anna Schow
40.22.Elschen Schow
23.9.
Christian Pedersen Krog
Født 15 jun. 16827,18.
Død 23 feb. 175419.
     President i Trondheim.19
     Student 1698. Efter 8 Aars udenlands Reise kom hiem 1713, og blev Præsident i Bergen, derfra Præsident i Tronhiem og Justitsraad, død 1754. gl. 72.7

Gift 17147,19 med

Ingeborg Maria de Knagenhjelm
     Datter af Niels Knag Tygesøn Knagenhielm og Abel Margrethe Hansdatter Clausen av Munthe.
     Dotter af Justitsraad og laugmand Niels Knag. Af 11 Børn levede 4 Sønner og 2 Døttre.7

Børn af Christian Pedersen Krog og Ingeborg Maria de Knagenhjelm:

41.23.Niels Knagenhielm Krog
42.23.Peder Christian Krog
43.23.Anna Sophia Krog, f. 1712, d. 1739
44.23.Niels Knagenhielm Krog
45.23.Sophia Amalia Krog
46.23.Friderich Wilhelm Krog, f. 1717
47.23.Peder Christian Krog, f. 1719
48.23.Hans Georg Krog, f. 1720
49.23.Carl Henning Krog, f. 1723
50.23.Abel Margrethe Krog, f. omkr. 1725, d. 1756
51.23.Anna Dorothea Krog, f. 1726
24.9.
Nils Pedersen Krog
Født 13 jul. 16837,19.
Død 173820,19.
     Rektor ved katedralskole i Trondhjem.
     Reiste længe udenlands, blev 1710 Rector i Tronhiems Skole, 1729 nedlagde sit Embede, og blev Cancellieraad, død 1740 i Mainz, gav i sit Testamente 1000 Rd. til Tronhiems Domkirke.7

Gift 1° 24 jan. 171019 med

Cathrine Hansdatter Tyrholm
     Datter af Hans Ulrich (Tyrholm) og Catarina Johansdatter.
     Gener. Told.Forv. Hans Tyrholms Dotter, Moder til 2 Børn.7

Gift 2° 14 jan. 171719 med

Margrethe Angell
Død 173619.
     Datter af Albrigt (Albert) Lorentzen Angell og Sara Thomasdatter Hammond.

Børn af Nils Pedersen Krog og Cathrine Hansdatter Tyrholm:

52.24.Anne Dorothea Krog, d. 1743
53.24.Cathrine Krog
25.9.
Sophie Amalie Krog
Født 9 mai 16867,1,19.
Død 15 okt. 173521,22.
     Skifte 1735-1736, Trondheim.23(Frue Sophia Amalia Krogh)..

Gift 17107,22,1 med

Hans Jensen Collin
Født 168224.
Død 10 apr. 17421,22.
     Søn af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.
     Justitsminister og President i Trondhjem.25,24
     Tønder sier at han i sin ungdom var utenlands og satte til svære midler.26
     Han skal fra sidst i 1705 have været Borgemester i Chr.sand, og blev 1710, 30. Juni President i T.hjem indtil 1736, da han blev Lagmand (efter sin Stedfader, Abraham Dreyer). «Cancellieraad» blev han 1707 (eller 1717?), og «Justitsraad» 1729.22
     Mindst 12 Børn i første Ægteskab. 3 Børn i det andet.22,1

[Gift 1° 1710 med Sophie Amalie Krog (9 mai 1686 - 15 okt. 1735); Gift 2° 20 jul. 1736 med Marie Christine Hornemann (5 feb. 1719 - 1776)].

Børn af Sophie Amalie Krog og Hans Jensen Collin:

54.25.Jens Collin
55.25.Abraham Collin
56.25.Christian Collin
57.25.Niels Krog Collin, f. 1718, d. 1782
58.25.Wilhelm Collin
59.25.Peder Krog Collin
60.25.Ditlew Collin
61.25.Anna Sophia Collin
62.25.Karen Margrethe Collin
26.9.
Jørgen (Georg) Henrik Pedersen Krog
Født 27 jun. 16877,19.
     Ble bibliotekskar i Rom.19
     Reiste udenlands 1703, blev Pavens Bibliothecarius, død som Papist i Rom.7
27.11.
Niels Krog Sommerfeld
     Præst til Alling og Tulstrup.7

Gift _____7med

_____
     Assessor Lymes Dotter, havde 2 Børn.7

Børn af Niels Krog Sommerfeld og _____:

63.27.Anna Grave Sommerfeld
64.27.Helvig Sommerfeld
28.11.
Helvig Sommerfeld

Gift _____7med

Ole Willadsen
     Sognepræst til Grundsøe og Spørring.7

Børn af Helvig Sommerfeld og Ole Willadsen:

65.28.Willads Olsen
66.28.Ellen Marie Olsdatter
67.28.Melchior Sommerfeld

Generation 6.

29.16.
Ingeborg Sofie Gabrielsdatter
Født 174011.
Død 175911.
30.16.
Mette Maria Gabrielsdatter
Født 1742, Rollnes N., Astafjord.27.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.27.

Gift omkring 1770 med

Kristen Nilsen (Woll)
Født 173127.
Død 181127.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.

[Gift 1° omkr. 1770 med Mette Maria Gabrielsdatter (1742 - 1779); Gift 2° 1780 med Dorthe Sofie Hansdatter (f. omkr. 1743)].

Børn af Mette Maria Gabrielsdatter og Kristen Nilsen (Woll):

68.30._____, f. 1771, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
69.30.Marit Kristensdatter, f. 1772, Trondenes.
70.30.Gabriel Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
71.30.Nils Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
72.30.Johan Kristian Kristensen, f. 1778, Trondenes.
31.16.
Anders Gabrielsen
Født 174211.
     Død ugift.13
     Til Kongsnes, Torsken.11
32.16.
Augustinus Røgh
Født 174911.
Død 183611.
     Igeland

Gift 1° 177011 med

Janniken Kramer
Født 174811.
Død 180811.

Gift 2° 1808, Selset, Ibestad11 med

Doret Nilsdatter Falk
Døbt 12 jan. 1783, Brønnøy kirke., «1. epiphan.»28.
Død 187311.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.29

Børn af Augustinus Røgh og Janniken Kramer:

73.32.Gabriel Johan, f. 1771, Igeland, d. 1771
74.32.Karen Maria, f. 1772, Igeland, d. 1777
75.32.Olava, f. 1775, d. 1775

Børn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk:

76.32.Johan Kristian Augustinussen Røgh, f. 1810, Ibestad., d. 1877, Ibestad.
77.32.Olava Maria, f. 1813, Ibestad, d. 1829
33.16.
Christen Gabrielsen Krog
Født 1751, Rollnes N., Astafjord.27.
Død 1814, Sørvikmark, Trondenes.27.

Gift _____11med

Vilhelmine Baltsersdatter
Født 175827.

Børn af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter:

78.33.Martinus Kristensen Krog, f. 1791, Trondenes.
34.16.
Johan Christian Schult Gabrielsen
Født 175211.
35.21.
Peder Krog
Født 17127.
Død 1775, Flondersøe Mølle.7.
     Har 6 Børn.7

Gift _____7med

Margrethe Lund
36.21.
Agnete Cathrine Krog
     Conditionerende hos Herskaber.7
37.21.
Else Cathrine Majoner (Krog)
     Ei Børn.7

Gift _____7med

Boye Feilberg Steenholm
     Farver i Skive.7
38.22.
Gregorius Schow
     Bogholder ved Tronhiems Sukker-Raffinaderie.7
39.22.
Anna Schow

Gift _____7med

Peder Thestrup
     Proprietair ved Tronhiems Sukker-Raffinaderie.7
40.22.
Elschen Schow
     Givt med Sr. Lange i Christiansund.7
41.23.
Niels Knagenhielm Krog
     Død i Barndom.7
42.23.
Peder Christian Krog
     Død i Barndom.7
43.23.
Anna Sophia Krog
Født 17127.
Død 17397.
44.23.
Niels Knagenhielm Krog
     Død i Barndom.7
45.23.
Sophia Amalia Krog
     Død Barn.7
46.23.
Friderich Wilhelm Krog
Født 17177.
     Er Commandeur-Capitain og Enroulerings-Chef, boer i Christiania.7

Gift _____7med

Karen Holmboe
Død 17737.
     Død 1773 i første Barselseng.7

Børn af Friderich Wilhelm Krog og Karen Holmboe:

79.46.Otto Christian Krog, f. 1773
47.23.
Peder Christian Krog
Født 17197.
     Capitain af Infanteriet. Har taget Afskeed og boer i Bergen. Givt, ingen Børn.7
48.23.
Hans Georg Krog
Født 17207.
     Har været Gouverneur i Tranqvebar, nu Commandeur-Capitain, boer i Kiøbenhavn.7

Gift _____7med

Anna Sophia Hansen
Født 17387.
     Dotter af General Krigs-Commissair Hansen til Frydendal.7

Børn af Hans Georg Krog og Anna Sophia Hansen:

80.48.Dorthea Sophia Krog, f. 1767
49.23.
Carl Henning Krog
Født 17237.
     I unge Aar lagt sig efter Bergværks Videnskab, blev Capitain af Infant., tog Afskeed 1768, beboer sin Odels-Gaard Bache ved Tronhiem.7

Gift 1769, Uden Børn.7 med

Ellen Malene Tønder
50.23.
Abel Margrethe Krog
Født omkring 1725.
Død 1756, 31 Aar gl.7.
     Moder til 2 Børn.7

Gift _____7med

Balthazar Schnitler
     Nu Provst og Præst til Norderhoug.7

Børn af Abel Margrethe Krog og Balthazar Schnitler:

81.50.Ingeborg Maria Schnitler
82.50.Abel Margrethe Schnitler
51.23.
Anna Dorothea Krog
Født 17267.

Gift _____7med

Lorentz Schnitler
     Provst og nu Sognepræst til Eger.7

Børn af Anna Dorothea Krog og Lorentz Schnitler:

83.51.Ingeborg Maria Knagenhielm Schnitler
52.24.
Anne Dorothea Krog
Døbt 12 dec. 1711, Trondhjem30.
Død 3 mai 174330.

Gift 11 dec. 1731, Trondhjem20 med

Thomas Pedersen Bredal
Født 168230.
Død 3 dec. 1738, Lagmannsgården Stegen30, begravet 12 jan. 1739, Folden30.
     Søn af Peter Bredal og Margrethe Thomasdatter Meyer.
     Han ble student 1699 og fikk 6. juli 1708 kongelig bevilling som prokurator ved alle retter i begge riker, Höyesterett medregnet. Han praktiserte i Köbenhavn. Den 4. mai 1712 fikk han bestalling som vicelagmann i Nordland og Finnmark med ekspektanse på embedet efter Peter Angell som döde i 1726. Den 17. oktober 1712 fikk han kongelig brev på 1 års moratorium overfor sine kreditorer, da han »200 mil fjernet fra sitt brød, slekt og venner, var geraden i sådan tilstand at han ikke så sig istand til at innfrie sine forpliktelser så hastig det var ønskelig«. Den 1. oktober 1718 fikk han kongelig brev på tillike at være kammeradvokat. Ved Angells död meldte han sig til tjeneste 31. desember 1726 og tiltrådte som lagmann ved nyttårsskiftet 1727. Den 11. mai 1723 ble han beskikket til skiftekommisær i Povl Juels bo, som först ble sluttet 1728. I 1724 ble han sendt til Helsingör for at skaffe underretning om den russiske eskadre som ventedes der. Samme år var noen bönder i Akershus stift reist til Köbenhavn med klageskrifter hvori de begjærte at kammeradvokat Bredal, en födt nordmann, måtte undersöke deres klager. Dette ble av Kongen overdratt til Bredal, som derved kom i et skarpt motsetningsforhold og sammenstött med biskop Deichmann. I 1728 var han i Köbenhavn, men var fraværende under den store bybrand i dette år. For at holde bryllup med sin trolovede Anne Dorthea Krog fikk han 28. juli 1731 av statholder Wibe tillatelse til at reise til Trondhjem og at forbli den vinteren over når ingen rettergang holdes. Den 29. januar 1734 ble han »virkelig justitsråd«. Hans »Betænkning om Nordland og Finnmark efter general-löitnant Huidtfeldts Begjering, Trondhjem den 18. desember 1736« fins i Trondhjems Videnskabs Selskab. I en memorial behandler han hvordan russerne fra sjösiden kunne gjöre et angrep på det nordlige Norge og hvordan dette best kunne avverges. I et Promemoria taler han om hvor sterkt blodskamstilfellene har tiltatt i den senere tid i Nordland og Finnmark (1736). Han mente at der burde anlegges en del byer i Finnmark og finnene har tiltatt at söke derhen og forbys at flakke om. Han skrev et dikt »Nyt af Østersøen for Aar 1710«.30

Børn af Anne Dorothea Krog og Thomas Pedersen Bredal:

84.52.Nils Krog Bredal, f. 1733, Trondhjem, d. 1778, København
85.52.Peder Krog Bredal, f. 1735, d. 1770, Vordingborg
86.52.Margrethe Bredal, f. 1736
87.52.Thomas Bredal, f. 1738
53.24.
Cathrine Krog
     Af 4 leve 2 Børn.7

Gift _____7med

Frost
     Assessor i Tronhiem.7

Børn af Cathrine Krog og Frost:

88.53.Albrigt Frost
89.53.Margrethe Frost
54.25.
Jens Collin

Gift 1° _____7med

Anne Cathrine Schønau
     Tolder Schönaus Dotter, døde i første Barselseng.7

Gift 2° _____7med

Bolette Hersleb

Børn af Jens Collin og Bolette Hersleb:

90.54.Hans Collin
91.54.Inger Maria Collin
92.54.Anna Cathrine Collin
93.54.Sophia Amalia Collin
55.25.
Abraham Collin
     Major af Infant.7

Gift _____7med

Dorthe Rinderhagen

Børn af Abraham Collin og Dorthe Rinderhagen:

94.55.Sophia Amalia Collin
56.25.
Christian Collin
     Brandt-Major i Tronhiem.7

Gift _____7med

Munch
     Provst Munchs Dotter 2 Børn: Jacob Hermann og Inger Margrethe Collin.7

Børn af Christian Collin og Munch:

95.56.Jacob Hermann Collin
96.56.Inger Margrethe Collin
57.25.
Niels Krog Collin
Født 17181.
Død 17821.
     Etatsraad. Amtmand i Romsdalen.1
     Af 6 leve 4 Børn: Hans Henrich Collin, f. 1764; Sophia Amalia, f. 1765; Elisabeth, f. 1769 og Anna Dorothea Collin, f. 1771.7

Gift 2 aug. 17611 med

Fennichen Hønne
Født 17401.
Død 17881.
     Datter af Henrik Hønne.
     Fogden Hönnes eeneste Dotter.7

Børn af Niels Krog Collin og Fennichen Hønne:

97.57.Hans Henrich Collin, f. 1764
98.57.Sophie Amalie Krog Collin, f. 1765, d. 1840
99.57.Elisabeth Collin, f. 1769
100.57.Anna Dorothea Collin
58.25.
Wilhelm Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.7
59.25.
Peder Krog Collin
     Søe-Lieutenant, død ugivt.7
60.25.
Ditlew Collin
     Capitain-Lieutenant i Søe-Etaten, skudt i Fransk Tieneste.7
61.25.
Anna Sophia Collin

Gift _____7med

Hans Wium
     Cammerraad og Raadstue-Skriver i Tronhiem.7

Børn af Anna Sophia Collin og Hans Wium:

101.61.Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
62.25.
Karen Margrethe Collin

Gift _____7med

Friderich Christian Angel
     Capitain ved det 2det Tronh. Regim.7

Børn af Karen Margrethe Collin og Friderich Christian Angel:

102.62.Martha Sophia Amalia Angel
63.27.
Anna Grave Sommerfeld
     Døde ugivt i Fyen.7
64.27.
Helvig Sommerfeld
     Givt med en Præst i Jylland.7
65.28.
Willads Olsen
     Boende i Kongsgaard paa Helgenæs.7
66.28.
Ellen Marie Olsdatter

Gift _____7med

Christian Monboe
     Til Knivholt, Cammerraad.7
67.28.
Melchior Sommerfeld
     Consistorial Assessor, og Sognepræst til Helgenæs.7

Gift _____7med

Mette Pouline Langballe

Børn af Melchior Sommerfeld og Mette Pouline Langballe:

103.67.Oluf Sommerfeld
104.67.Withe Sommerfeld
105.67.Helvig Sommerfeld

Generation 7.

68.30.
___________
Født 1771, Sørvik, Trondenes.27.
Død 1771, Sørvik, Trondenes.27.
69.30.
Marit Kristensdatter
Født 1772, Sørvik, Trondenes.27.

Gift 179527 med

Mathias Johnsen Klinge
Født 1770, Trondheim.27.
Død 1840, Lofoten, Nordland.27.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.
     Etterslekt, se Trondenes bygdebok.

[Gift 1° 1792 med Anne Olsdatter (1754 - 1793); Gift 2° 1795 med Marit Kristensdatter (f. 1772)].
70.30.
Gabriel Kristensen
Født 1775, Sørvik, Trondenes.27.
Død 1775, Sørvik, Trondenes.27.
71.30.
Nils Kristensen
Født 1775, Sørvik, Trondenes.27.
Død 1832, Fauskevåg, Trondenes.27.
72.30.
Johan Kristian Kristensen
Født 1778, Sørvik, Trondenes.27.
73.32.
Gabriel Johan
Født 1771, Igeland11.
Død 177111.
74.32.
Karen Maria
Født 1772, Igeland11.
Død 177711.
75.32.
Olava
Født 177511.
Død 177511.
76.32.
Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.11.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.11.

Gift 183827 med

Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.27.
     Datter af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.

Børn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen:

106.76.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
107.76.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
108.76.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
109.76.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
110.76.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
111.76.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
112.76.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
113.76.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
114.76.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
77.32.
Olava Maria
Født 1813, Selset Øvre, Ibestad11.
Død 182911.
78.33.
Martinus Kristensen Krog
Født 1791, Sørvikmarka, Trondenes.11.
     Kom til Selset Øvre, Ibestad.11
79.46.
Otto Christian Krog
Født jul. 17737.
80.48.
Dorthea Sophia Krog
Født 20 mai 17677.
81.50.
Ingeborg Maria Schnitler
82.50.
Abel Margrethe Schnitler
83.51.
Ingeborg Maria Knagenhielm Schnitler
84.52.
Nils Krog Bredal
Født 12 sep. 1733, Trondhjem30,7.
Død 26 jan. 1778, København30.
     Ble student 1747. I 1757 viceborgermester og 1761 virkelig borgermester i Trondhjem. Sekretær i Det norske Videnskabers Selskab 1766-1772. I 1771 ble han utnevnt til direktör for Det kgl. Teater i Köbenhavn hvor hans virksomhet ga anledning til megen strid. Han skrev forskjellige skuespill og annet, deriblant en del anonymt. Han var musikalsk interessert. I 1768 kalles han consul, som er den latinske oversettelse av det norske borgermester. Han studerte en tid teologi, men gikk over til jussen og ble eksaminert 8. desember 1755 med karakteren bekvem, som var den beste karakter. Han döde ugift 26. januar 1778 i København.30
85.52.
Peder Krog Bredal
Født 173530.
Død 26 mar. 1770, Vordingborg30.
     Han ble student 1752. I 1759 tok han juridisk eksamen med karakteren bekvem. Han ble löytnant ved det sjællandske dragonregiment og druknet på isen ved Vordingborg 26. mars 1770. [Ostermann: Examinati juris, s. 14.]30
86.52.
Margrethe Bredal
Født 3 dec. 173630.

Gift 8 mar. 1756, Som beslektet i forbudne ledd måtte det sökes om tillatelse til ekteskap.30 med

Peder Bredal Møinichen
Født 171430.
Død 11 apr. 178630.
     Byfoged i Trondhjem.

[Gift 1° med Inger Abigael Sylow; Gift 2° 8 mar. 1756 med Margrethe Bredal (f. 3 dec. 1736)].

Børn af Margrethe Bredal og Peder Bredal Møinichen:

115.86.Thomas Henrich Møinichen
116.86.Peder Nicolai Møinichen
117.86.Christian Wilhelm Møinichen
118.86.Anna Dorthe Møinichen
119.86.Inger Johanna Møinichen
120.86.Alida Margretha Møinichen
87.52.
Thomas Bredal
Født 173830.
     Ble student 1754. Döde ung.30
88.53.
Albrigt Frost
     Boer i Tronhiem og er givt.7
89.53.
Margrethe Frost

Gift _____7med

Tostrup
     Klokker i Meldal.7
90.54.
Hans Collin
     I Russisk Søe-Tieneste.7
91.54.
Inger Maria Collin
92.54.
Anna Cathrine Collin
93.54.
Sophia Amalia Collin
94.55.
Sophia Amalia Collin
95.56.
Jacob Hermann Collin
96.56.
Inger Margrethe Collin
97.57.
Hans Henrich Collin
Født 17647.
98.57.
Sophie Amalie Krog Collin
Født 21 dec. 17651.
Død 4 aug. 18401.

Gift 23 mai 17831 med

Johan Thomas Horneman
Født 11 sep. 17401.
Død 9 apr. 18251.
     Generalmajor.1
99.57.
Elisabeth Collin
Født 17697.
100.57.
Anna Dorothea Collin
101.61.
Martha Sophia Amalia Margrethe Wium
102.62.
Martha Sophia Amalia Angel
103.67.
Oluf Sommerfeld
     Student.7
104.67.
Withe Sommerfeld
105.67.
Helvig Sommerfeld

Gift _____7med

Christian Redlich Boserup
     Sognepræst til Helgenæs.7

Generation 8.

106.76.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.11.
Død 190011.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187211 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.11.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

121.106.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
107.76.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.11.

Gift omkring 187611 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181911.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.11
108.76.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.11.
Død 184711.
109.76.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.11.
110.76.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.11.
111.76.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.11.
     Til Tromsø.11
112.76.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.11.
     Sindsyg.

Gift 187527 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1901, Tromsø.27.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup:

122.112.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
113.76.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.11.
Død 186911.
114.76.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.11.

Utenfor ekteskap med

Adolf Bull
Født 187111.
     Fra Vardø.11

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

123.114.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
115.86.
Thomas Henrich Møinichen
116.86.
Peder Nicolai Møinichen
117.86.
Christian Wilhelm Møinichen
118.86.
Anna Dorthe Møinichen
119.86.
Inger Johanna Møinichen
120.86.
Alida Margretha Møinichen

Generation 9.

121.106.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.11.

Gift omkring 191531 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.11.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

124.121.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
125.121.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
126.121.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
127.121.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
122.112.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.27.
123.114.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.11.

Generation 10.

124.121.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.31.
125.121.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.31.
126.121.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.31.
127.121.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.31.

Kilder og Noter
1Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):326-327
3Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):326
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):327
5Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):327-328
6Arnstein Rønning
7Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
8Arnstein Rønning - http://home.c2i.net/arnsteins/Krog.htm
9Per Nermo
10S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
11Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
12Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:126
13Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 288), s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948): 294-295
14Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 268
15Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
16Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 237
18Iflg. NST 2, s. 214 er hun nærmere født år 1710.
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 7
20Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 30
21S.T.Dahl, "Geistligheten", skriver at hun døde i 1736.
22Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
23Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
24Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
25Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
26Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
27Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
28Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
29Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
30Knut Esmarch: Familien Bredal
31Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868