© 2001 Simon Ellefsen

Keinapel / Kinnapel

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Iver Kiær
Født omkring 1595.
Død 1659.
     Possementmager i Kjøbenhavn. Fik 28. april 1637 sin eneret på possementarbejde i Kjøbenhavn forlænget med 6 år. Bodde ud til Amager Torv (som nu er en del af «Strøget»).
     Ifver var medudsteder af hyldningsfuldmagten af 11. april 1648 (til at udvælge Frederik 3. til konge) på vegne af possementmager embedet.

Gift _____med

Boel

Børn af Iver Kiær og Boel:

2.1.Lisbeth Kiær, f. omkr. 1632, d. 1700, Tjeldsund.

Generation 2.

2.1.
Lisbeth Kiær
Født omkring 16321.
Død 1700, Balstad gård, Tjeldsund.2.
     Etter Hans Keinapels død 1676, var Lisbeth først bosatt på gården Hov (Hof) i Tjeldsund, senere gården Stokke på nordsiden af Tjeldøy, like ved Hol annekskirke. Kort tid senere må hun ha flyttet tvers over Balstad-strømmen til Tjeldsundet og gården Balstad på Hinnøy, hvor hennes datter av første ekteskap, Marit Olsdatter, var gift med gårdbruker Anders Jakobsen, Balstad.

Gift 1° _____med

Ole Augustinussen Wivel
Død 1661.
     Søn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?).
     Ole Aug: Vice-Pastor til Lödingen, [haver?] hustru Lisbeth Kiles [Kiær], fra Kiøbenhaun.3
     Stilling: Sognepræst til Lødingen 1657-61..
     Ole Augustinussen sønn av Augustinus Jensen, sogneprest til Vår Frue menighet i Trondheim. Innskrevet som student ved Kjøbenhavns universitet 26. april 1651. Ordinert til visepastor i Lødingen 6. sep. 1657. Sammen med biskop Bredal undertegner han 11. mai 1659 en erklæring angående prestegårdens inventar. Ifølge etterfølgerens opptegnelser («Postulata») bygde han «6 huse» på prestegården til en utgift av 37 Riksdaler.4

Gift 2° omkring 1662 med

Hans Jacobssøn Keinapel
Født omkring 1631, Nykøbing Falster ?.
Død omkring 16761.
     Stilling: Sogneprest i Lødingen 1662-76..
     Hans Jacobsen Keinapel født i Danmark ca. 1631. Gikk på skole i Fredriksborg. Innskrevet ved Kjøbenhavns universitet 7. mai 1656. Kalt av biskop Erik Bredal til visepastor i Lødingen 1661. Ble «efter Guds forsyn og gode venners raad» gift med forgjengerens enke, Lisbeth Kiær. Fra Keinapels hånd er bevart en tilleggserklæring («Postulata») til folketellingen av 1666, som gir et interessant tidsbilde av Lødingen prestegjeld. De danskfødte prestefolk hadde det tydelig ikke lett «i dette tærendes, kaalde, haarde och besverlige Land». Keinapel tenker med bekymring på sin hustru, «som er født aff fornemme folk». Her mp hun drikke «meer vand och blende (balnding av surmelk og vann) - end øl, hvor til Ieg som tilforn var vandt, men nu omstunder lange (lengter) mit til». Lisbeth og Hans Keinapel har - p.tr.a. sin fattigdom - hatt anledning til å gi gaver til Lødingen kirke. I en kirkebesiktigelse av 1. nov. 1666 nevnes en rekke gjenstander: «En Alterdug - Ett Lig Lagen Af Findt Lerridt - en Fadtig Bøsze - med Ett stor Laas for, Af Her Hans och sin Quinde forærit». Hans Jacobsen Keinapel døde i Lødingen ca. 1676, bare 45 år gammel.5
     Han var med i de danske styrker som i 1658 forsvarte København mot Carl X. Gustavs stormangrep. Studenterregimentet stod under kommando av oberst Mogens Krag med major Steen Blinde som nestkommanderende, og i regimentets 3. komapnis 4. rode finnes student Keinappel.
     I Tromsø Museum kan sees Hans Keinapel fremstil (utskåret) i en rekke av fortidens nordnorske geistlige.
     Det plattyske Kienapel, høytysk Kienapfel betyr furukongle.
     En nær slægtning (måske nevø ?) til ovennævnte Hans Keinapel er: Hans Jacobsen Keinabel, født ca. 1670, død 1727 i Nykøbing på Falster, begr. 27. dec. 1727. Student fra Nykøbing 1690. Var 1709-21 degn (sædedegn) i Gundslev sogn, suspenderet 28. april 1721. Skoleholder i Klodskov, Ønslev sogn 1722-25. Gift (før 1710) med Else Madsdatter Wiberg, død 1758 i Nykøbing, begr. 4. april. De hadde 9 børn. I P.Rhode's "Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie, Kjøbenhavn 1859", kan man i afsnittet om sognepræst hr. Jens Hansen Arrebo læse følgende: « - Saaledes klagede Præsten [Jens Hansen Arrebo] engang over sin Degn, ved Navn Hans Kenapel, at han iblandt Andet ikke vilde indtegne de Syge, som der bedes for, uden at man gav ham Betaling for sin Uleilighed; at han havde ladet Nogle i Menigheden holde en Kniv for Øiet, med det Ønske, at Djævelen vilde slaae saa haardt paa Kniven, at den maatte gaa ud igjennem Nakken og sidde fast i Væggen, om Nogen af dem havde stjaalet hans Sengeklæder, og endelig skulde Degnen have sagt, at han aldrig kunde gaae forbi Præstegaarden til eller fra Kirken, uden at Præsten stod og skreg efter ham, "at han var et Bæst, ja værre end et Bæst".»

Børn af Lisbeth Kiær og Ole Augustinussen Wivel:

3.2.Marit Olsdatter (Wivel), d. eft. 1701
4.2.Iver Olsen, f. 1659
5.2.Augustinus Olsen, f. 1660

Børn af Lisbeth Kiær og Hans Jacobssøn Keinapel:

6.2.Ole Hansen Keinapel, f. 1663
7.2.Hans Hansen Keinapel, f. omkr. 1668
8.2.Boel Hansdatter Keinapel, f. omkr. 1670
9.2.Jacob Hansen Keinapel, f. omkr. 1672, d. 1748, Sørreisa.

Generation 3.

3.2.
Marit Olsdatter (Wivel)
Død efter 17016.
     Som enka svarte Marit i 1697 18 mk i leidang. Hennes mor Lisbeth Iversdatter Kiær bodde sine siste år hos henne, og døde der i 1700. Marit hadde i 1701 drengen Jens Jensen født ca. 1670 på Helgeland.6

Gift _____7,2med

Anders Jakobsen
Født efter 16656.
Død 4 sep. 16946.
     Søn af Jakob Andersen og Maren Svendsdatter.
     Gårdbruker på Balstad i Tjeldsund. Anders satt med heile gården fra før 1678, da han betalte 7½ dlr. i skatt. Anders Jakobsen døde 4. sept. 1694, og presten Hans Nyrop skreiv i kirkeboka: «-- den 4. sept. blev jeg hentet i sognebud til Anders Jakobsen Balstad, men manden var død inden jeg kom frem».6

Børn af Marit Olsdatter (Wivel) og Anders Jakobsen:

10.3.Maren Andersdatter
11.3.Jakob Andersen, f. omkr. 1686, Tjeldsund., d. 1771, Trondenes.
12.3.Ole Andersen, f. omkr. 1688
13.3.Hans Andersen, f. omkr. 1690
14.3.Iver Andersen, f. 1692, Tjeldsund., d. 1734, Trondenes.
15.3.Anders Andersen, f. 1695
4.2.
Iver Olsen
Født 16591.
     Iffver bodde i Lødingen. Hans sønn Ole Iversen, var lensmann i Lødingen.1

Børn af Iver Olsen og _____:

16.4.Ole Iversen
5.2.
Augustinus Olsen
Født 16604.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.4
     12 Børn.8

Gift 16958 med

Christiana Olufsdatter Tønder
Født 16794,8.
     Datter af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.

Børn af Augustinus Olsen og Christiana Olufsdatter Tønder:

17.5.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. eft. 1757
6.2.
Ole Hansen Keinapel
Født 16639.
     Gikk i skomakerlære i Trondheim og vart mester i faget.9
7.2.
Hans Hansen Keinapel
Født omkring 16689.
     Ukjent.9
8.2.
Boel Hansdatter Keinapel
Født omkring 16709.
     Var fadder fra Lødingen palmesøndag 1691.9
9.2.
Jacob Hansen Keinapel
Født omkring 167210.
Død 1748, Gottesjord, Sørreisa..
     Bosatte seg på Gottesjord og blei lensmann i Baltestad, Gisund og Dyrøy tinglag.10

Gift omkring 1705 med

Maren Jacobsdatter Winther
Født omkring 1685.
Død 1771, Gottesjord, Sørreisa..
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.

Børn af Jacob Hansen Keinapel og Maren Jacobsdatter Winther:

18.9.Niels (Winther) Jacobsen Kienapel, f. omkr. 1710, Tranøy, d. 1765
19.9.Jacob Jacobsen Keinapel, f. omkr. 1713, Senjen., d. 1767, Senjen.
20.9.Marit Maria Jakobsdatter, f. 1716, d. 1780
21.9.Boel Kathrine Jakobsdatter Kinapel, f. 1715
22.9.Maren (Kristine) Jakobsdatter, f. 1722, d. 1761, Trondenes.
23.9.Iver Kiær Jacobsen, f. omkr. 1726, Sørreisa., d. 1799, Sørreisa.

Generation 4.

10.3.
Maren Andersdatter
     Nevnt som fadder i 1697.11
11.3.
Jakob Andersen
Født omkring 1686, Balstad, Tjeldsund.11,11.
Død 1771, Brokvik, Trondenes.12.
     Gårdbruker på Brokvik, Trondenes.
     Skifte 1767-1776, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 142, folio 391..

Gift 1° _____med

Inger (Ingeborg) Iversdatter
Født 1700, Brokvik, Trondenes.14.
Død 1746, Brokvik, Trondenes.14.
     Datter af Iver Kristensen og Anne Jensdatter (Mørch ?).

Gift 2° _____med

Malene Larsdatter
Født omkring 1720, Balsnes i Ofoten15.
Død 1804.
     Oppvokst på Fjelldal i Tjeldsund.15
     Skifte 1803-1805, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 150, folio 519..

[Gift 1° med Jakob Andersen (omkr. 1686 - 1771); Gift 2° 1773 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821)].

Børn af Jakob Andersen og Inger (Ingeborg) Iversdatter:

24.11.Anne Marie Jakobsdatter, f. 1734, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
25.11.Anders Jakobsen, f. 1725, Trondenes., d. 1809
26.11.Hans Jakobsen, f. 1736, Trondenes, d. 1815
27.11.Berthe Jakobsdatter
28.11.Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter, f. 1735, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
29.11.Karen Kirstine Jakobsdatter, f. 1736, Trondenes., d. 1800, Trondenes.

Børn af Jakob Andersen og Malene Larsdatter:

30.11.Lars Jakobsen, f. 1751, Trondenes., d. 1751, Trondenes.
31.11.Ole Jakobsen, f. 1752, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
32.11.Jens Jakobsen, f. omkr. 1755, d. 1837
12.3.
Ole Andersen
Født omkring 168811.
     Var heime hos mora i 1701, ellers ingen oppl.11
13.3.
Hans Andersen
Født omkring 169011.
     Var heime hos mora i 1701, ellers ingen oppl.11
14.3.
Iver Andersen
Født 26 mai 1692, Balstad, Tjeldsund.16,17.
Død 1734, Tovik, Trondenes.17,17.
     Bosat på indre Tovik i Trondenes.
     Skifte 1730-1738, Tovik, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 138, folio 144..

Gift _____med

Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.18,19.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.20,19.
     Datter af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.20
     Skifte 11 jun. 1764, Tovik, Fauskevåg tinglag.20Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl..

[Gift 1° med Iver Andersen (26 mai 1692 - 1734); Gift 2° med Edis Kristoffersen Lech (f. _____); Gift 3° 26 nov. 1748 med Hans Rafn Hanssen Sparboe (1719 - 9 mai 1785)].

Børn af Iver Andersen og Johanna Margrethe Andersdatter Harr:

33.14.Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr), f. 1728, Trondenes., d. 1761, Astafjord.
15.3.
Anders Andersen
Født 8 mai 169521,11.
     Var heime hos mora i 1701, seinere skjebne ukjent.11
16.4.
Ole Iversen
     Stilling: Lensmann i Lødingen1
17.5.
Helle Catharine Tønder
Født 1709, Vandve, Herøy, Dønna.22.
Død efter 175722.

Gift 1° 1 nov. 1733, Herøy.22 med

Jens Jonasen (Falch)
Født omkring 170823.
Død aug. 1756, Vandve, Herøy, Dønna.22.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Skifte 1757, Vandve/Vanved, Herøy.24Helle Cathrina Augustinusdatter, ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Jonas Jensen, 20 år; Augustinus Jensen, 19 år; Christina Jensdatter; Ane Margrethe Jensdatter; Pernille Jensdatter; Else Cathrina Jensdatter. Verge for de tre minste pikebarnene Christen Ingebrigtsen, Øksningan..

Gift 2° _____22med

Daniel Jenssen

Børn af Helle Catharine Tønder og Jens Jonasen (Falch):

34.17.Christina Charlotta Jensdatter
35.17.Jonas Jensen, f. omkr. 1737
36.17.Augustinus Jensen, f. omkr. 1738, d. omkr. 1803, Dønna.
37.17.Anne Margrethe Jensdatter
38.17.Pernille Jensdatter
39.17.Else Cathrina Jensdatter
18.9.
Niels (Winther) Jacobsen Kienapel
Født omkring 1710, Tranøy25,26.
Død 176526.
     Nils var bruker på gården Kastnes i Dyrøy under de harde uåra i begynnelsen av 1740-tallet, som han overtok 1743. Matmangelen var stor, og mange personer omkom av sult. Kornhøsten slo feil fleire år på rad, og da det endelig blei et godt år klimatisk sett, var almuen så og si fri for såkorn, da det meste hadde gått med til menneskeføde. Kornavlinga i 1744 og 1745 slik vi kan lese den etter tiendeoppgavene, lå langt under avlingene fra omkring 1730. På mange gårder sto åkrene tomme for korn. Nils Jakobsen på Kastnes var den som hadde størst avling i 1744, men den var ikke på meir enn knapt 4 tn. og kvaliteten var heller dårlig. Året etter var den gått ned til 2½ tn., og Nils var ikke lenger den største kornbonden i kommunen. Fleire brukere på Dyrøya hadde større avling det året. Samme året hadde Nils gjort det godt på Finnmarken. Han hadde en av de største leveransene til Bergen det året med Jakob Rasmussen Fabers jekt. Nils hadde rodd på Finnmarken med en høvedsmann fra Lenvik, Iver Kiær. 40 våger finnmarksfisk og 20 våger heimfisk var Nils sin forsendelse det året.26
     I 1750 hadde fogd Jørgen Wang slått seg ner på Kastnes i Dyrøy. Wang ville gjerne overta gården, men sjøl han kunne ikke fortrenge en leilending som hadde bykselbrev på gården og ellers oppfyllte sine plikter overfor jordherren. Men Nils Jakobsen Keinapel var villig til å oppgi gården mot at fogden skaffa han en tilsvarende gård med ei like stor skyld. I den forbindelse ba Wang madam Ursin, enka etter den forrige fogden, om hun kunne avstå gården Reinså i Gratangen til Nils Jakobsen. Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin. Resultatet blei da et makeskifte, slik at Nils, som var leilending og ikke eide Kastnes, slapp å betale bykselavgift for Reinså. I 1751 flytta så Rebekka og Nils til Gratangen, der Nils døde i 1765.26
     Skifte 1753-1767, Reinså, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 141, folio 257b..

Gift 1739, Tranøy kirke med

Rebecha Bentsdatter Brems
Født 171527.
Død 179127.
     Datter af Bent Bentssøn Brems.

[Gift 1° 1739 med Niels (Winther) Jacobsen Kienapel (omkr. 1710 - 1765); Gift 2° 14 nov. 1766 med Ole Stephensen Trane (1736 - 1769)].

Børn af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems:

40.18.Martinus Nilssen Kinapel, f. 1744, Dyrøy., d. 1801
41.18.Jacob Nielsen Kienapel, f. 1745, Kastnes i Dyrøy, d. før 1766
42.18.Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel, f. 1747, Kastnes i Dyrøy., d. 1793, Trondenes.
43.18.Bent Nielsen Kienapel, f. 1749, Kastnes i Dyrøy, d. 1804
44.18.Hans Nielsen Kienapel, f. 1751, Renså i Astafjord, d. før 1766
45.18.Jørgen Nielsen Kienapel, f. 1753, Renså i Astafjord, d. 1783
46.18.Karen (Maren) Nielsdatter Kienapel, f. 1756, Renså i Astafjord, d. 1791
47.18.Ole Nielsen Kienapel, f. 1758, Renså i Astafjord
48.18.Paul Nielsen Keinapel, f. 1759, d. 1775
49.18.Peder Nielsen Keinapel, f. 1759, d. 1775
19.9.
Jacob Jacobsen Keinapel
Født omkring 1713, Tranøy, Senjen.25.
Død 1767, Leiknes i Tranøy, Senjen..

Gift 1745, Kastnes i Dyrøy28 med

Maren Bentsdatter Brems
Født 1723, Kastnes, Dyrøy..
Død 1 jan. 1803, Leiknes, Lenvik..
     Datter af Bent Bentssøn Brems.

[Gift 1° 1745 med Jacob Jacobsen Keinapel (omkr. 1713 - 1767); Gift 2° 22 nov. 1769 med Ole Gregussen (1726 - 1800)].

Børn af Jacob Jacobsen Keinapel og Maren Bentsdatter Brems:

50.19.Niels Jacobsen Kinnapel
51.19.Bent Jacobsen Kinnapel, f. omkr. 1747
52.19.Jacob Jacobsen Kinnapel, f. omkr. 1750
53.19.Ole Humle Jacobsen Kinnapel, f. 1757, Sørreisa.
20.9.
Marit Maria Jakobsdatter
Født 1716.
Død 1780.

Gift _____med

Thomas Hansen
     Bakkejord, Tromsøysund.

Børn af Marit Maria Jakobsdatter og Thomas Hansen:

54.20.Hans Thomassen, f. 1744
55.20.Jacob Thomassen, f. 1746
56.20.Christen Thomassen, f. 1748
57.20.Christiana Thomasdatter, f. 1750
58.20.Lisbeth Thomasdatter, f. 1751
59.20.Maren Thomasdatter, f. 1755
60.20.Boel (Bodil) Thomasdatter, f. 1761
61.20.Helene Thomasdatter, f. 1764
21.9.
Boel Kathrine Jakobsdatter Kinapel
Født 1715.

Gift 1752 med

Ole Olsen
     Scattevigen.

Børn af Boel Kathrine Jakobsdatter Kinapel og Ole Olsen:

62.21.Mikkel Winther Olsen, f. 1757
22.9.
Maren (Kristine) Jakobsdatter
Født 172229.
Død 1761, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Skifte 1753-1767, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 141, folio 209..

Gift _____27med

Hans Paulsen
Født 1717, Sørrollnes, Trondenes.27.
Død 177127.
     Søn af Paul Hanssen.
     Skifte 1767-1776, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 142, folio 402..

[Gift 1° med Maren (Kristine) Jakobsdatter (1722 - 1761); Gift 2° 1762 med Berit Olsdatter (1731 - 1795)].

Børn af Maren (Kristine) Jakobsdatter og Hans Paulsen:

63.22.Hans Hanssen, f. 1746, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
64.22.Berte Hansdatter, f. 1750, Sørrollnes., d. 1750, Sørrollnes.
65.22.Peder Hanssen, f. 1752, Sørrollnes., d. 1752, Sørrollnes.
66.22.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1754, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
67.22.Jens Hanssen, f. 1757, Sørrollnes., d. 1760, Sørrollnes.
23.9.
Iver Kiær Jacobsen
Født omkring 1726, Gottesjord, Sørreisa.30.
Død 1799, Gottesjord, Sørreisa.30.

Gift 1° 22 jul. 1749, Tranøy kirke med

Kirsten Marie Henrichsdatter
Født 1724, Nordstraumen, Sørreisa..
Død 1 okt. 1772, Gottesjord, Sørreisa..

Gift 2° 1774, Tranøy kirke med

Marta Kristine Larsdatter
Født 1755, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1808, Gottesjord, Sørreisa.30.
     Datter af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Datter av Lars Olsen og Anne Andersdatter på Sørrollnes, Ibestad.30

[Gift 1° 1774 med Iver Kiær Jacobsen (omkr. 1726 - 1799); Gift 2° 1800 med Peder Hanssen Bye (f. omkr. 1769)].

Børn af Iver Kiær Jacobsen og Kirsten Marie Henrichsdatter:

68.23.Jacob Iversen Kjær, f. 1749, Sørreisa., d. 1773
69.23.Henrich Iversen Kjær, f. 1751, Sørreisa., d. 1801, Tranøy.
70.23.Augustinus Iversen, f. 1752, Sørreisa., d. 1778
71.23.Karen Maria Iversdatter, f. 1754, Sørreisa.
72.23.Maren Kierstina Iversdatter, f. 1758, Sørreisa., d. 1812
73.23.Olava Petrika Iversdatter, f. 1760, Sørreisa., d. 1834, Lenvik.
74.23.Hans Iversen Kiær, f. 1764, Sørreisa., d. 1811

Børn af Iver Kiær Jacobsen og Marta Kristine Larsdatter:

75.23.Kirsten (Marie?) Iversdatter, f. 1776, Sørreisa., d. 1853, Tranøy.
76.23.Augustinus Iversen, f. 1779, Sørreisa., d. 1785, Sørreisa.
77.23.Ane Lavina Iversdatter, f. 1787, Sørreisa., d. 1866
78.23.Ole Augustinus Iversen, f. 1790, Sørreisa., d. 1857

Generation 5.

24.11.
Anne Marie Jakobsdatter
Født 1734, Brokvik, Trondenes.27,12.
Død 1786, Sørrollnes, Trondenes.27,12.
     Skifte 1785-1789, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 144, folio 136b..

Gift 175727 med

Sakarias Hanssen Mørch
Født 1723, Lille-Venje, Dyrøy.31,27,12.
Død 1793, Sørrollnes, Trondenes.27,12.
     Søn af Hans Sakariasen (Mørch?).
     Gårdbruker på øvergården i Sørrollnes, Trondenes. Sakarias Hanssen sendte stora kvanta fisk til Bergen, og alle barna fikk hjemmegaver da de giftet seg.
     Ved sønnen Hans' dåb 1761 og datteren Marits dåb 1766 skrives hans navn «Zakarias Hansen Mørch».32
     Skifte 1788-1798, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 146, folio 361b..

Børn af Anne Marie Jakobsdatter og Sakarias Hanssen Mørch:

79.24.Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch, f. 1759, Trondenes., d. 1809, Trondenes.
80.24.Hans Sakariassen, f. 1761, Trondenes., d. 1822, Astafjord.
81.24.Jakob Sakariassen Mørch, f. 1763, Trondenes., d. 1822, Astafjord.
82.24.Marit Sakariasdatter Mørch, f. 1766, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
83.24._____, f. _____, d. 1769, Trondenes.
84.24._____, f. _____, d. 1771, Trondenes.
85.24.Ole Sakariassen, f. 1773, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
25.11.
Anders Jakobsen
Født 1725, Brokvik, Trondenes.12.
Død 180912.
     Steinsland, Trondenes. 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift omkring 174712 med

Kirsten Selgensdatter
Født 1723, Vollstad, Trondenes.12.
Død 1808, Steinsland, Trondenes.12.
     Datter af Selgen Madssen.
26.11.
Hans Jakobsen
Født 1736, Brokvik, Trondenes27.
Død 181527.

Gift 177727 med

Øllegård Tygesdatter Trane
Født 1747, Foldvik, Gratangen.33,27.
Død 181227.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1772 med Johan Hanssen (1720 - 1776); Gift 2° 1777 med Hans Jakobsen (1736 - 1815)].

Børn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane:

86.26.Ingeborg Sofia Hansdatter, f. 1777, Ibestad, d. 1858
87.26.Johan Jacob Hanssen, f. 1780, d. 1828
88.26.Kristen Tyge Hanssen, f. 1784, Ibestad
89.26.Karen Maria Hansdatter, f. 1786, Ibestad., d. 1842
90.26.Hans Pauli Hanssen, f. 1789, Ibestad., d. 1870
91.26.Maren Kirstina Hansdatter, f. 1792, Ibestad, d. 1846
92.26.Andreas Mørk Hanssen, f. 1794, Astafjord., d. 1880
27.11.
Berthe Jakobsdatter
28.11.
Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter
Født 1735, Brokvik, Trondenes.12.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.12.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 149, folio 728..

Gift 176012 med

Kristen Kaspersen
Født 1736, Fauskevåg Lille, Trondenes.12.
Død 1790, Fauskevåg, Trondenes.12.
     Søn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter.
     Skifte 1751-1796, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 145, folio 61b..

Børn af Elisabet (Lisbeth) Jakobsdatter og Kristen Kaspersen:

93.28.Ingeborg Kristensdatter, f. 1761, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
29.11.
Karen Kirstine Jakobsdatter
Født 1736, Brokvik, Trondenes.12.
Død 1800, Fauskevåg, Trondenes.12.
     Skifte 1804-1805, Fauskevåg lille, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 149, folio 732..

Gift 177034 med

Hartvig Kaspersen
Født 1748, Fauskevåg Lille, Trondenes.12.
Død 1789, Fauskevåg, Trondenes.12.
     Søn af Kasper Paulsen og Ingeborg Kristensdatter.
     Skifte 1788-1798, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 146, folio 128b..

Børn af Karen Kirstine Jakobsdatter og Hartvig Kaspersen:

94.29.Jakob Hartvigsen, f. 1773, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
95.29.Maren (Maria?) Hartvigsdatter, f. 1780, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
30.11.
Lars Jakobsen
Født 1751, Brokvik, Trondenes.14.
Død 1751, Brokvik, Trondenes.14.
31.11.
Ole Jakobsen
Født 1752, Brokvik, Trondenes.35.
Død 1801, Gausvik, Trondenes.35.
     Der skiftes på Harstad omkring 1803-05 (protokollnr. 150, folio 48b.) efter en Ole Jakobsen - er det samme person ?13

Gift 178512 med

Mette Maria Mathiasdatter Eberg
Født 1762, Gausvik, Trondenes.35.
Død 1796, Gausvik, Trondenes.35.

Børn af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg:

96.31.Gunhild Rebekka Gram Olsdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1860, Tjeldsund.
32.11.
Jens Jakobsen
Født omkring 175536.
Død 4 nov. 1837, (82 år 9 mnd.)36.
     Jens bøksla et bruk på Vollstad, men da han vart gift 1786 sa han det fra seg og flytta til Hol gård i Tjeldsund. Jens fikk 25. april 1787 bøksel på 2 pd 12 mk beneficeret gods i Hol av sokneprest Jacob Schytte. 12. august 1802 fikk han bøkselbrev på ytterligere 12 mk slik at han nå hadde 1 vog.36

Gift 27 nov. 178636 med

Kirsten Bye Andersdatter
Født 4 jul. 1763, Ramstad i Tjeldsund36.
Død 28 jun. 1841, (80 år gl.)36.
     Datter af Anders Einarsen og Ane Kristine Andersdatter.
     Holdsenken (kårenke) Kirtsen Bye Andersdatter døde 28. juni 1841 under en koppeepidemi.36

Børn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter:

97.32.Jakob Jensen, f. 1787, d. 1794
98.32.Trond Jensen, f. 1790, d. 1868
99.32.Anne Kirstina Jensdatter, f. 1792
100.32.Jakob Jensen, f. 1794
101.32.Malena (Magdalene) Marie Jensdatter, f. 1796
102.32.Anders Jensen, f. 1799
103.32.Olava Jensdatter, f. 1801
104.32.Dorthea Jensdatter, f. 1805
33.14.
Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr)
Født 1728, Tovik, Trondenes.12.
Død 1761, Lia, Astafjord.37,12.
     Død av «vattersott».37
     Skifte 1753-1767, Lia, Dyrøy Tinglag.13protokollnr. 141, folio 204b..

Gift 1750, Trondenes, (26 s. Trinit.)38 med

Jens Rasmussen Trane
Født omkring 172337.
Død 1806.
     Søn af Rasmus Pedersen Trane og Berit Olsdatter Heitman.
     Lia, Dyrøy. [Se Dyrøy bygdebok].
     Jens døde visstnok i 1806, men var da flytta fra Dyrøy.39

[Gift 1° 1750 med Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) (1728 - 1761); Gift 2° 4 nov. 1762 med Else Marie Kristiansdatter Wegner (1740 - 1769); Gift 3° med Erica Christiane Nielsdatter Schytte (d. 1786); Gift 4° 5 aug. 1788 med Mette Nysted Olsdatter Har (1733 - 1804)].

Børn af Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr) og Jens Rasmussen Trane:

105.33.Rasmus Jensen Trane, f. 1751, d. eft. 1801
106.33.Iver Jensen Trane, f. 1753, d. 1808
107.33.Nikolai Jensen Trane, f. 1756, d. 1781
108.33.Mikkel Jensen Trane, f. 1758, d. 1806
109.33._____ Jensen Trane, f. 1760
34.17.
Christina Charlotta Jensdatter
35.17.
Jonas Jensen
Født omkring 173740,41.
36.17.
Augustinus Jensen
Født omkring 173842,43.
Død omkring jun. 1803, Horn, Nesna, Dønna.22.
     Etterslekt, se Nils Aksel Horveis hjemmeside, .

Gift 18 okt. 1761, Nesna.22 med

Gundbor Hemmingsdatter Halland
Død før 12 dec. 1802, Horn, Nesna, Dønna.22.
37.17.
Anne Margrethe Jensdatter
38.17.
Pernille Jensdatter
39.17.
Else Cathrina Jensdatter
40.18.
Martinus Nilssen Kinapel
Født 1744, Kastnes, Dyrøy.44.
Død 180145.

Utenfor ekteskap med

Anne Rasmusdatter
Født 174046.
Død 180746.

Gift 1° 176845 med

Kirsten Rasmusdatter
Født 1743, Renså, Astafjord.47.
Død 1802, Tovik, Trondenes.48,47.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Berit Maria Andreasdatter Budde.

Børn af Martinus Nilssen Kinapel og Anne Rasmusdatter:

110.40.Marta Martinusdatter (Kinapel?), f. 1761

Børn af Martinus Nilssen Kinapel og Kirsten Rasmusdatter:

111.40.Elen Kirsten Kinapel, f. 1770, Astafjord.
112.40.Anna Jakobina Kinapel, f. 1774, Astafjord.
113.40.Maren Brems Kinapel, f. 1777, Astafjord., d. 1811, Trondenes.
114.40.Jakob Andreas Kinapel, f. 1784, Astafjord., d. 1816, Trondenes.
41.18.
Jacob Nielsen Kienapel
Født 1745, Kastnes i Dyrøy28.
Død før 176628.
42.18.
Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.26.
Død 1793, Tovik, Trondenes.12.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 146, folio 301b..

Gift 176912 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.49,19.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.50,19.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter.
     Konfirmert 1763.49
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".50
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 149, folio 738b..

Børn af Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel og Niels Andersen Schjelderup:

115.42.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
116.42.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
117.42.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
118.42.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
119.42.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
120.42.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
121.42.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
43.18.
Bent Nielsen Kienapel
Født 1749, Kastnes i Dyrøy26.
Død 180427.
     Bosat i Grov, Astafjord.
     Skifte 1803-1805, Grov, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 150, folio 419b..

Gift 177727 med

Anna Andersdatter
Født 1752, Balteskard, Skånland.27.
Død 183727.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Børn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter:

122.43.Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel, f. 1777, Skånland., d. 1813
123.43.Birgitta Bentsdatter Kinapel, f. 1778, Skånland., d. 1781
124.43.Andrea Bentsdatter Kinapel, f. 1781, Skånland.
125.43.Bergitta Bentsdatter Kinapel, f. 1783, Astafjord., d. 1852, Trondenes.
126.43.Hans Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1839
127.43.Jørgen Jakob Bentsen Kinapel, f. 1785, Skånland., d. 1856
128.43.Ole Humle Bentsen Kinapel, f. 1788, Skånland., d. 1813
129.43.Rebekka Bentsdatter Kinapel, f. 1791, Skånland., d. 1836
44.18.
Hans Nielsen Kienapel
Født 1751, Renså i Astafjord28.
Død før 176628.
45.18.
Jørgen Nielsen Kienapel
Født 1753, Renså i Astafjord26.
Død 178326.
     Død ugift.26
     Skifte 1776-1785, Grov, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 143, folio 257..
46.18.
Karen (Maren) Nielsdatter Kienapel
Født 1756, Renså i Astafjord28.
Død 179127.
47.18.
Ole Nielsen Kienapel
Født 1758, Renså i Astafjord28.
     Død som spebarn.28
48.18.
Paul Nielsen Keinapel
Født 175927.
Død 177527.
49.18.
Peder Nielsen Keinapel
Født 175927.
Død 177527.
50.19.
Niels Jacobsen Kinnapel
51.19.
Bent Jacobsen Kinnapel
Født omkring 1747.
52.19.
Jacob Jacobsen Kinnapel
Født omkring 1750.
53.19.
Ole Humle Jacobsen Kinnapel
Født 14 jan. 1757, Nordstraumen, Sørreisa.51, døbt 30 jan. 1757, Lenvik kirke51.
54.20.
Hans Thomassen
Født 1744.
55.20.
Jacob Thomassen
Født 1746.

Gift 1782 med

Ingeborg Erichsdatter
56.20.
Christen Thomassen
Født 1748.
57.20.
Christiana Thomasdatter
Født 1750.
58.20.
Lisbeth Thomasdatter
Født 1751.

Gift 1784 med

Ole Olsen
     Sørstrøm (Sørstraumen?).
59.20.
Maren Thomasdatter
Født 1755.
60.20.
Boel (Bodil) Thomasdatter
Født 1761.
61.20.
Helene Thomasdatter
Født 1764.
     I perioden 1803-1805 afholdes der skifte på Vinje lille, Dyrøy tinglag efter Helene Tomasdatter - er det samme person ?

Gift 1794 med

Christian Erichsen
62.21.
Mikkel Winther Olsen
Født 1757.
63.22.
Hans Hanssen
Født 1746, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1785, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Skifte 1785-1789, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 144, folio 90b..
64.22.
Berte Hansdatter
Født 1750, Sørrollnes.12.
Død 1750, Sørrollnes.12.
65.22.
Peder Hanssen
Født 1752, Sørrollnes.12.
Død 1752, Sørrollnes.12.
66.22.
Ingeborg Maria Hansdatter
Født 1754, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1785, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Skifte 1785-1789, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 144, folio 91..
67.22.
Jens Hanssen
Født 1757, Sørrollnes.12.
Død 1760, Sørrollnes.12.
68.23.
Jacob Iversen Kjær
Født 29 okt. 1749, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1773.
     Omkom på sjøen.
69.23.
Henrich Iversen Kjær
Født 5 apr. 1751, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1801, Eidet, Tranøy..

Gift 178130 med

Lucie Olsdatter
Født 1731, Hals, Tranøy..
Død 1810, Eidet, Tranøy..

[Gift 1° med Gotlieb Fredriksen Rockman (f. omkr. 1711); Gift 2° 1781 med Henrich Iversen Kjær (5 apr. 1751 - 1801)].
70.23.
Augustinus Iversen
Født 4 mai 1752, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1778.
     Omkom på sjøen.
71.23.
Karen Maria Iversdatter
Født 8 apr. 1754, Gottesjord, Sørreisa..

Gift 1780 med

Mikal Eriksen Bangsund
72.23.
Maren Kierstina Iversdatter
Født 20 feb. 1758, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1812.

Gift 1779 med

Martinius Jensen
Født 1752.
Død 1796.
73.23.
Olava Petrika Iversdatter
Født 19 sep. 1760, Gottesjord, Sørreisa..
Død 12 okt. 1834, Lenvik..

Gift 1° 29 sep. 1782 med

Peter Henrichsen Holm
Født 1754, Hillesøy, Hillesøy..
Død 6 nov. 1794, Gavel, Hillesøy..

Gift 2° 1798 med

Nils Johan Olsen
Død 1802.

Gift 3° 1805 med

Jens Scheldrup Fredriksen
Født _____, Finfjord, Lenvik..
74.23.
Hans Iversen Kiær
Født 31 mai 1764, Gottesjord, Sørreisa..
Død 181152.

Gift 178752 med

Jacobine Benedicte (Brems) Gregusdatter
Født 176952.
Død 1847.
     Datter af Ole Gregussen og Maren Bentsdatter Brems.

[Gift 1° 1787 med Hans Iversen Kiær (31 mai 1764 - 1811); Gift 2° med Johannes Hansen].
75.23.
Kirsten (Marie?) Iversdatter
Født 1776, Gottesjord, Sørreisa.53.
Død 1853, Stangnes, Tranøy.53.
     7 barn i første ekteskap med Thomas Falk, se Sørreisa bygdebok.

Gift 1° 179953 med

Thomas Hendrich Hansen Falch
Døbt 30 jul. 1769, Lenvik kirke51.
Død 181953.
     Søn af Hans Ibsen Falch og Maren Olsdatter.
     Gottesjord, Sørreisa.53

Gift 2° 182053 med

Johan Andersen
Født 178753.
Død 182253.
     Sønn av Anders Olsen, Rubbestad.53
     Gottesjord, Sørreisa.53
76.23.
Augustinus Iversen
Født 1779, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1785, Gottesjord, Sørreisa..
     Død av halsesyke.
77.23.
Ane Lavina Iversdatter
Født 1787, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1866.

Gift 1° 1810 med

Johan Henriksen
Født 1774, Stangnes..
Død mai 1816.

Gift 2° 1819 med

Christopher Jørgen Nilsen
78.23.
Ole Augustinus Iversen
Født 1790, Gottesjord, Sørreisa..
Død 1857.

Gift 1822 med

Engel Margrethe Korneliusdatter Nibe
Født 1794.

Generation 6.

79.24.
Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch
Født 1759, Sørrollnes, Trondenes.54,12.
Død 1809, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Konfirmert 1777.

Gift 178912 med

Ole Olsen
Født 1755, Sandstrand, Trondenes.12.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Søn af Ole Pedersen og Marit Arntsdatter.
     Skifte 1804-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 149, folio 616b..

Børn af Ingeborg Sofia Sakariasdatter Mørch og Ole Olsen:

130.79.Anne Marie Mørch Olsdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
131.79.Margrete Kirstina Olsdatter, f. 1794, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
132.79.Andreas Mørch Olsen, f. 1797, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
80.24.
Hans Sakariassen
Født 1761, Sørrollnes, Trondenes.55.
Død 1822, Renså, Astafjord.55.
     Konfirmert 1778.
     Gårdbruker, selveier og fisker på Renså i Astafjord. Hans Zachariassen var sin tids fremste bonde i Astafjord. I 1810 kjøpte han halvparten av gården Renså for 250 rdlr. (Kgl. skjøte dat. 30. april, tgl. 4. nov.). Året etter solgte han halvdelen av sin halvpart til sin stesønn Rasmus Harr for 500 rdlr. (Skjøte dat. og tgl. 12. okt. 1811 - Kurantdaleren rutsjet nedover mot katastrofen). Hans Zachariassen fulgte altså godt med konjunkturene under krigstida 1807-1814. Til valgmannstinget for valg av representanter til det overordentlige storting i 1814 skulle fra hver menighet velges to menn, og en av dem skulle være bonde. Provst Gunnar Berg utvirket at Hans Zachariassen ble valgt sammen med Jens Bing Dons. Dermed ble Hans Zachariassen den fremste bonde, selvom han ikke kom til å sitte på tinget.

Gift 1° 178627 med

Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.27.
Død 182027.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

[Gift 1° 1771 med Anders Rasmussen Harr (1741 - 1784); Gift 2° 1786 med Hans Sakariassen (1761 - 1822)].

Gift 2° _____56,27med

Johanna Olsdatter

Børn af Hans Sakariassen og Synnøve Andersdatter:

133.80.Anna Marta Hansdatter, f. 1787, skånland., d. 1811
134.80.Petrikka Hansdatter, f. 1789, d. 1789
135.80.Sara Helena Hansdatter, f. 1795, Skånland., d. 1851

Børn af Hans Sakariassen og Johanna Olsdatter:

136.80.Hanna Sakarina Hansdatter, f. 1818, skånland., d. 1905
81.24.
Jakob Sakariassen Mørch
Født 1763, Sørrollnes, Trondenes.57.
Død 1822, Renså, Astafjord.27.
     Konfirmert 1783

Gift 1° 179027 med

Kirsten Mikkelsdatter Hass
Født 1736, Ibestad27.
Død 180527.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 1803-1805, Reinså, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 150, folio 393..

[Gift 1° 1761 med Hans Johnsen Lind (1731 - 1782); Gift 2° 1790 med Jakob Sakariassen Mørch (1763 - 1822)].

Gift 2° 180627 med

Ingeborg Sofia Olsdatter Trane
Født 1777, Gamvik27.
Død 185927.
     Datter af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.
82.24.
Marit Sakariasdatter Mørch
Født 1766, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1797, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Konfirmert 1785

Gift 179427,12 med

Kristoffer Hanssen Rasch
Født 1761, Djupvik27.
Død 184227.
     Søn af Hans Tomassen Rasch og Synnøve Torstensdatter.

[Gift 1° 1794 med Marit Sakariasdatter Mørch (1766 - 1797); Gift 2° 1800 med Ingeborg Hansdatter (f. 1774)].
83.24.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.55.
Død 1769, Sørrollnes, Trondenes.55.
     Sandsynligvis dødfødt barn.
84.24.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.55.
Død 1771, Sørrollnes, Trondenes.55.
     Sandsynligvis dødfødt barn.
85.24.
Ole Sakariassen
Født 1773, Sørrollnes, Trondenes.55.
Død 1787, Sørrollnes, Trondenes.55.
86.26.
Ingeborg Sofia Hansdatter
Født 1777, Igeland, Ibestad27.
Død 185827.

Gift 179958 med

Hans Olsen
Født 1772, Gamvik, Lavangen.59.
Død 183259,58.
     Søn af Ole Anderssen og Anne Maria Olsdatter Trane.

Børn af Ingeborg Sofia Hansdatter og Hans Olsen:

137.86.Anna Margrete Hansdatter, f. 1800, Lavangen i Astafjord., d. 1821
138.86.Øllegård Maria Hansdatter, f. 1803, Lavangen., d. 1876
139.86.Jens Kristian Hansen, f. 1820, Lavangen, d. 1888
87.26.
Johan Jacob Hanssen
Født 178060.
Død 182860.
     Igeland, Astafjord.

Gift 180512 med

Hanna Rebekka Mo(ge)nsdatter Warberg
Født 1783, Sandtorg, Trondenes.61, døbt 1783, Trondenes.62,63.
     Datter af Mogens Henriksøn Warberg og Elen Catharina Størkersdatter.
88.26.
Kristen Tyge Hanssen
Født 1784, Igeland, Ibestad27.

Gift 181164 med

Synnøve Andersdatter
Født 1789, Rongså, Salangen.65.
Død 184165.
     Datter af Anders Johnsen og Anne Kirstina Hansdatter.
89.26.
Karen Maria Hansdatter
Født 1786, Igeland, Ibestad.27.
Død 184227.

Gift 1° 180666 med

Samuel Henriksen
Født 1765, Medby, Salangen.27.
Død 180727.
     Søn af Henrik Henriksen og Dorte Jansdatter (Johansdatter).

Gift 2° 181027 med

Ole Hanssen
Født 1780, Stræte, Skånland.27.
Død 25 jul. 183667.
     Søn af Hans Hemmingsen og Marit Steffensdatter.
     Ånstad, Ibestad.
     Bruker av Barbogen i Torsken frå 1820. Brukte først løpenr. 38, som var ein femtepart av garden, seinare også løpenr. 40, som var to femtepartar. Ole sette til utfor Kjerringberget 25. juli 1836.

Børn af Karen Maria Hansdatter og Samuel Henriksen:

140.89.Hans Andreas Samuelsen, f. 1807, Ibestad., d. 1875

Børn af Karen Maria Hansdatter og Ole Hanssen:

141.89.Synnøve Maria Olsdatter, f. 1810, Ibestad., d. 1812
142.89.Øllegård Maria Olsdatter, f. 1812, Ibestad.
143.89.Maren Marie Olsdatter, f. 1820, Torsken., d. 1885
144.89.Samuel Olsen, f. 1822, d. 1868
145.89.Markus Olsen, f. 1824, Torsken., d. 1902
90.26.
Hans Pauli Hanssen
Født 1789, Igeland, Ibestad.27.
Død 187027.
     Igeland, Ibestad.

Gift 181627 med

Ingeborg Sofia Johannesdatter
Født 1793, Kråkrø, Ibestad.27.
Død 188327.

Børn af Hans Pauli Hanssen og Ingeborg Sofia Johannesdatter:

146.90.Øllegård Anna Hansdatter, f. 1819, Ibestad., d. 1906
91.26.
Maren Kirstina Hansdatter
Født 1792, Igeland, Ibestad27.
Død 184627.
92.26.
Andreas Mørk Hanssen
Født 1794, Igeland, Ibestad, Astafjord.68.
Død 188068.

Gift 1° 181927 med

Johanna Margrete Pedersdatter Falk
Født 1790, Rollnes, Astafjord.69.
Død 187769.
     Datter af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane.

Utenfor ekteskap med

Jonetta Andersdatter
Født 1783, Fornes, Ibestad, Astafjord.70.
Død 183970.

Børn af Andreas Mørk Hanssen og Jonetta Andersdatter:

147.92.Andreas Mørk Andreassen, f. 1826, Astafjord.
93.28.
Ingeborg Kristensdatter
Født 1761, Fauskevåg, Trondenes.12.
Død 1802, Holtet, Trondenes.12.

Gift 178912 med

Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.12.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.12.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1785 med Berte (Berit) Maria Pedersdatter (1762 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingeborg Kristensdatter (1761 - 1802); Gift 3° 1803 med Ingeborg Kirstine Iversdatter (1756 - 1805); Gift 4° 1808 med Helena Johnsdatter (1761 - 1829)].
94.29.
Jakob Hartvigsen
Født 1773, Fauskevåg Lille, Trondenes.34.
Død 1840, Fauskevåg Lille, Trondenes.34.
     Fik 7. juni 1806 bøkselbrev på 1 pd 12 mk «etter Gabriel Gabrielsen da han er gift med enken» i Fjelldal, Tjeldsund.71
     Jakobs opprinnelse er ukjent. Hartvig Kaspersen og Karen Jakobsdatter i Brokvik hadde en sønn Jakob, f. 1773, men iflg. et skifte av 20. nov. 1831 var denne da ugift.71

Gift 21 sep. 180571 med

Ingeborg Maria Johannesdatter
Født 1761, Sama, Trondenes.49,71, døbt 176149.
     Datter af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Konf. 1776.49

[Gift 1° 1785 med Asbjørn Gabrielsen (1744 - 1799); Gift 2° 1801 med Gabriel Gabrielsen (1767 - apr. 1804); Gift 3° 21 sep. 1805 med Jakob Hartvigsen (1773 - 1840)].
95.29.
Maren (Maria?) Hartvigsdatter
Født 1780, Fauskevåg Lille, Trondenes.12.
Død 1799, Fauskevåg Lille, Trondenes.12.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.13protokollnr. 148, folio 265b, etter «Maria Hartvigsdatter»..
96.31.
Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.72,73, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.72.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.74,73.

Gift 1° 23 sep. 1816, Hol kirke.72,12 med

Hans Petter Jacobsen Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.75,76.
Død jun. 1823, Sandnes, Tjeldsund.72,76.
     Søn af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1807 i Trondenes.49
     Hans Peter Jakobsen fikk 13. sept. 1816 bøkselbrev av Lars Jakobsen Stokke på Sandnes (lnr. 95, ½ vog) i Tjeldsund. Her satt han til han døde av ®kjertelbetennelse¯ sist i juni 1823.72
     Skifte 6 sep. 182374.

Gift 2° 182512 med

John Anderssen
Født 1800, Leikvik, Trondenes.73.
Død dec. 1829, Sandnes, Tjeldsund.74,73.
     Søn af Anders Olsen Eidberg og Barbro Johannesdatter.
     Skifte 3 mai 183074.

Gift 3° 183212 med

Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.77, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.78,79.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.74,77.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.

Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og Hans Petter Jacobsen Warberg:

148.96.Jakob Walberg Hansen, f. 1817, Tjeldsund., d. 1903, Tjeldsund.
149.96.Ingeborg Sofie Hansdatter, f. 1819, Tjeldsund., d. 1861, Tjeldsund.
150.96.Mette Marie Hansdatter, f. 1821, Tjeldsund., d. 1890, Trondenes.
151.96.Ole Jakob Hansen, f. 1823, Tjeldsund., d. 1906

Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og John Anderssen:

152.96.Barbro Maria Johnsdatter, f. 1826, Tjeldsund.
153.96.Hans Petter Valberg Johnsen, f. 1828, Tjeldsund., d. 1903

Børn af Gunhild Rebekka Gram Olsdatter og Jakob Winther Johnsen Trane:

154.96._____
155.96._____, d. 1836
97.32.
Jakob Jensen
Født 12 okt. 178736.
Død feb. 179436.
98.32.
Trond Jensen
Født 13 jan. 179036.
Død 13 apr. 186880.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.80
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.80

Gift 1° 21 jul. 182136 med

Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund36.
Død 15 jun. 183780.
     Datter af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».80
     Skifte 13 jun. 183880.

Gift 2° 24 aug. 184080 med

Helene Marie Larsdatter
Født 24 feb. 179081,80.
Død 25 feb. 186680.
     Datter af Lars Kristoffersen og Elen Kristine Larsdatter.

[Gift 1° 23 jun. 1821 med Jochum Andreas Berg (omkr. 1789 - feb. 1834); Gift 2° 27 jul. 1835 med Iver Edis Lech Larsen (1809 - nov. 1838); Gift 3° 24 aug. 1840 med Trond Jensen (13 jan. 1790 - 13 apr. 1868)].

Børn af Trond Jensen og Ingeborg Leth Hartvigsdatter:

156.98.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
157.98.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
158.98.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
159.98.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
99.32.
Anne Kirstina Jensdatter
Født 16 mar. 179236.

Gift _____med

Ole Pedersen Sand
     Fra Sand/Stokke i Tjeldsund.
100.32.
Jakob Jensen
Født 1 mai 179436.
     Bosatte seg i Lenvik, Ofoten.36

Gift _____med

Elisabeth Einarsdatter
     Fra Lenvik i Ofoten.36
101.32.
Malena (Magdalene) Marie Jensdatter
Født 12 aug. 179636.

Gift _____med

Rasmus Glad Pedersen
Født 13 feb. 1792, Tjeldnes i Tjeldsund82.
     Bosat på Hov i Tjeldsund.
102.32.
Anders Jensen
Født 16 nov. 179936.
     Gårdbruker på Hol i Tjeldsund.

Gift 1° _____med

Maren Henriksdatter
     Fra Sandnes i Tjeldsund.

Gift 2° _____med

Anne Sofie Jensdatter
     Fra Rambø i Tjeldsund.
103.32.
Olava Jensdatter
Født 27 feb. 180136.

Gift _____med

Jørgen Mathias Amundsen
     Fra Kanstad.36
104.32.
Dorthea Jensdatter
Født 20 apr. 180536.

Gift 1° _____med

Johan Adolf Buurmester
     Se Stokke i Tjeldsund bygdebok.

Gift 2° _____med

Amund Gundersen
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok.
105.33.
Rasmus Jensen Trane
Født 175183,37.
Død efter 1801.
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.37,83

Gift 1° _____med

Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift 2° _____med

Anne Junghans Kaurin
Født omkring 177484.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin og Maren Maria Holst.
     Prestedatter fra Karlsøy.37

Børn af Rasmus Jensen Trane og Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?):

160.105.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
161.105.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
162.105.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
163.105.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
164.105.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
106.33.
Iver Jensen Trane
Født 175337.
Død 180837.
     Jekteskipper i Dyrøy, bosatt i Hamn.37

Gift 1° 177885 med

Anne Katrine Heitmann
Født omkring 1735, Holm i Dyrøy37.
Død 180637.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

[Gift 1° 1756 med Søren Jacobsen Faber (omkr. 1727 - 1775); Gift 2° 1778 med Iver Jensen Trane (1753 - 1808)].

Gift 2° _____med

Sofie Amalie Kjergaard
     Trolig fra Gibostad.37
     Trolig datter av kaseliråd Kierregaard på Gibostad.
107.33.
Nikolai Jensen Trane
Født 175686.
Død 178186.
     Omkon ved Tranøya 1781, ugift.86
108.33.
Mikkel Jensen Trane
Født 175837.
Død 180637.
     Jekteskipper og bodde på Lekangen.37

Gift 178337 med

Anne Margrete Rosted
Døbt 10 aug. 1760, Tranøy kirke.
     Datter af Elling Rosted og Margrethe Hammer.

Børn af Mikkel Jensen Trane og Anne Margrete Rosted:

165.108.Eilert Nicolai Trane, f. 1784, d. 1855, Troms.
166.108.Bertel Michael Rosted Trane, f. 1791, Troms.
109.33.
_____ Jensen Trane
Født 176086.
     Død 10 uker gml.86
110.40.
Marta Martinusdatter (Kinapel?)
Født 176146.
111.40.
Elen Kirsten Kinapel
Født 1770, Renså, Astafjord.45.
112.40.
Anna Jakobina Kinapel
Født 1774, Renså, Astafjord.45.
113.40.
Maren Brems Kinapel
Født 1777, Renså, Astafjord.45.
Død 1811, Tovik, Trondenes.48.
     Kom til Trondenes.45
114.40.
Jakob Andreas Kinapel
Født 1784, Renså, Astafjord.45.
Død 1816, Tovik, Trondenes.48,45.
115.42.
Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.12, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.87,79.
Død 1827, Lofoten, Nordland.12.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.12.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.79 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.12,49.
Død 181212, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.88,79.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 181379.

Gift 2° 181412 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.27,12.
Død 1845, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

167.115.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

168.115.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
169.115._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
170.115._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
171.115._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
172.115._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
173.115._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
174.115.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
175.115.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
176.115.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

177.115.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
178.115.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
179.115.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
116.42.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.12, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.89,79.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 179427 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

180.116.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
181.116.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
182.116.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
183.116.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
184.116.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
185.116.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
186.116.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
187.116.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
188.116.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
117.42.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.90,12.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 150, folio 302..

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.55.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.55.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.13protokollnr. 148, folio 442b..

Gift 2° 180212 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.91.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

189.117.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
190.117.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
191.117.Anders Schjelderup, f. 1798
192.117.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

193.117._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.
118.42.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.12.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.12.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179612 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.12.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.12.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

194.118.Hans Abrahamsen, f. 1813
119.42.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.12.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.12.

Gift 180512 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.91.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

195.119.Niels Schjelderup, f. 1806
196.119.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
197.119.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
198.119.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
199.119.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
200.119.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
120.42.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781, Tovik, Trondenes.12.
Død 1802, Tovik, Trondenes.12.
121.42.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 1786, Tovik, Trondenes.92,12.
Død 1802, Tovik, Trondenes.12.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.93
122.43.
Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.27.
Død 181327.

Gift 180527 med

Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.27.
Død 184827.
     Datter af Nils Olsen Ærboe og Ingeborg Eriksdatter Normann.

Børn af Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel og Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe:

201.122.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
202.122.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
123.43.
Birgitta Bentsdatter Kinapel
Født 1778, Balteskard, Skånland.27.
Død 178127.
124.43.
Andrea Bentsdatter Kinapel
Født 1781, Grovfjord, Skånland.27.
125.43.
Bergitta Bentsdatter Kinapel
Født 1783, Grov, Skånland, Astafjord.27.
Død 1852, Sandstrand, Trondenes.12.

Gift 183312 med

Edis Hanssen
Født 1802, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1851, Sandstrand, Trondenes.12.
     Søn af Hans Ediassen og Anne Martha Hansdatter.
126.43.
Hans Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.27.
Død 183927.
127.43.
Jørgen Jakob Bentsen Kinapel
Født 1785, Grov, Skånland.27.
Død 185627.

Gift 182027 med

Ingeborg Katrina Olsdatter
Født 1792, Grov, Skånland.27.
Død 185027.
     Datter af Ole Bårdsen og Karen Davidsdatter.

Børn af Jørgen Jakob Bentsen Kinapel og Ingeborg Katrina Olsdatter:

203.127.Berteus Jørgensen, f. 1823, Skånland., d. 1900
128.43.
Ole Humle Bentsen Kinapel
Født 1788, Grov, Skånland.27.
Død 181327.
129.43.
Rebekka Bentsdatter Kinapel
Født 1791, Grov, Skånland.27.
Død 183627.

Gift 1° 181927 med

Ole Tomassen
Født 179427.
Død 183127.
     Søn af Tomas Nilssen og Tora Esaiasdatter.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

Gift 2° 183327 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.27.
Død 188227.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.27

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].

Generation 7.

130.79.
Anne Marie Mørch Olsdatter
Født 1790, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1792, Sørrollnes, Trondenes.12.
131.79.
Margrete Kirstina Olsdatter
Født 1794, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1799, Sørrollnes, Trondenes.12.
132.79.
Andreas Mørch Olsen
Født 1797, Sørrollnes, Trondenes.94,12.
Død 1880, Sørvik, Trondenes.12.

Gift 183512 med

Johanna Maria Olsdatter
Født 1788, Sandstrand, Trondenes.12.
Død 1860, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Ole Olsen og Abelona Andersdatter.

Børn af Andreas Mørch Olsen og Johanna Maria Olsdatter:

204.132.Martina Andreasdatter, f. 1828, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
133.80.
Anna Marta Hansdatter
Født 1787, Renså, skånland.27.
Død 181127.
134.80.
Petrikka Hansdatter
Født 178927.
Død 178927.
135.80.
Sara Helena Hansdatter
Født 1795, Renså, Skånland.27.
Død 185127.

Gift 182127 med

Nils Schamfer Olsen
Født 1792, Sørrollnes, Trondenes.95,96, døbt 179297,49.
Død 184927.
     Søn af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.
     Gårdbruker, selveier på Renså i Astafjord. Den bekjendte båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«, Nils Skandfer var hans sønnesøn.

Børn af Sara Helena Hansdatter og Nils Schamfer Olsen:

205.135.Olai Peder Nilssen, f. 1822, Skånland., d. 1864
206.135.Hans Sakarias Nilssen, f. 1824, Skånland., d. 1907
207.135.Markus Gram Nilssen, f. 1829, Skånland., d. 1897
208.135.Synnøve Maria Nilsdatter, f. 1829, Skånland., d. 1919
209.135.Bergitta Maria Nilsdatter, f. 1834, Skånland., d. 1834
136.80.
Hanna Sakarina Hansdatter
Født 1818, Renså, skånland.27.
Død 190527.
137.86.
Anna Margrete Hansdatter
Født 1800, Gamvik, Lavangen i Astafjord.27.
Død 182127.

Gift 181927 med

Ole Rasmus Jenssen Borch
Født 179427.
Død 185027.
     Søn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.27

[Gift 1° 1819 med Anna Margrete Hansdatter (1800 - 1821); Gift 2° 1821 med Elianna Ediasdatter (1795 - 1837); Gift 3° 1838 med Anne Ottesdatter (1794 - 1852)].

Børn af Anna Margrete Hansdatter og Ole Rasmus Jenssen Borch:

210.137.Jens Olai Olsen Borch, f. 1820, Lavangen i Astafjord., d. 1821
138.86.
Øllegård Maria Hansdatter
Født 1803, Gamvik, Lavangen.27.
Død 187627.
     Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 182627 med

Hans Andreas Nilssen
Født 1800, Lavangen.27.
Død 185127.
     Søn af Nils Jørgensen og Maren Hansdatter.
     Gamvik, Lavangen.
139.86.
Jens Kristian Hansen
Født 1820, Gamvik, Lavangen27.
Død 188827.

Gift 184227 med

Berit Maria Olsdatter
Født 1816, Reite, Lavangen27.
Død 185827.
     Datter af Ole Olsen og Anna Hansdatter.

Børn af Jens Kristian Hansen og Berit Maria Olsdatter:

211.139.Anton Peder Jensen, f. 1849, d. 1898
140.89.
Hans Andreas Samuelsen
Født 1807, Ånstad, Ibestad.98.
Død 187599.
     Husmann i Barbogen, Torsken. Han hadde først part i bruket til halvbroren Samuel Olsen, men satt seinare som husmann her [Barbogen i Torsken] og fødde ku og 5-6 sauer på plassen.100

Gift 1° 183799 med

Erika Fredriksdatter
Født 179927.
Død 185599.
     Frå Ballesvik, Torsken.99

Gift 2° 186199 med

Pernille Karolusdatter
Født 183827.
Død 186899.
     Frå Teistevik, Torsken.99

Børn af Hans Andreas Samuelsen og Pernille Karolusdatter:

212.140.Johan Hansen, f. 1865
141.89.
Synnøve Maria Olsdatter
Født 1810, Ånstad, Ibestad.27.
Død 181227.
142.89.
Øllegård Maria Olsdatter
Født 1812, Ånstad, Ibestad.27.
143.89.
Maren Marie Olsdatter
Født 1820, Barbogen, Torsken.27.
Død 188527.

Gift 184427 med

Samuel Tobiassen
Født 1795, Løksebotn, Salangen.27.
Død 185627.
     Søn af Tobias Hanssen og Ingeborg Magdalena Samuelsdatter.
     Å, Ibestad. Årstein, Gratangen.
     Flytta til Barbogen i Torsken i 1847 og var husmannsfolk der noen få år.67

[Gift 1° 1825 med Marta Larsdatter (1790 - 1831); Gift 2° 1832 med Barbro Jensdatter (1792 - 1842); Gift 3° 1844 med Maren Marie Olsdatter (1820 - 1885)].

Børn af Maren Marie Olsdatter og Samuel Tobiassen:

213.143.Barbro Tomine Samuelsdatter, f. 1840, Gratangen., d. 1907
214.143.Marie Karoline Samuelsdatter, f. 1844, Gratangen., d. 1921
215.143.Karen Anne Samuelsdatter, f. 1849
216.143.Øllegård Anna Samuelsdatter, f. 1853, Torsken., d. 1920
144.89.
Samuel Olsen
Født 182298.
Død 30 apr. 186898.

Gift 184898 med

Ingeborg Kirstina Samuelsdatter
Født 1827, Ånstad, Ibestad.27.
Død 189298.
     Datter af Samuel Tobiassen og Marta Larsdatter.

[Gift 1° 1848 med Samuel Olsen (1822 - 30 apr. 1868); Gift 2° 1869 med Kaspar Kristian Andreassen (1835 - 1907)].
145.89.
Markus Olsen
Født 1824, Barbogen, Torsken.101.
Død 1902101.
146.90.
Øllegård Anna Hansdatter
Født 1819, Igeland, Ibestad.27.
Død 190627.

Gift 183827 med

Jens Sørensen
Født 1816, Dyrøy.27.
Død 188527.
     Ånstad, Ibestad.

Børn af Øllegård Anna Hansdatter og Jens Sørensen:

217.146.Ingeborg Sofia Jensdatter, f. 1838, Ibestad., d. 1899
147.92.
Andreas Mørk Andreassen
Født 1826, Rollnes, Ibestad, Astafjord.102.
148.96.
Jakob Walberg Hansen
Født 2 okt. 1817, Sandnes, Tjeldsund.74.
Død 9 aug. 1903, Sandnes, Tjeldsund.103.
149.96.
Ingeborg Sofie Hansdatter
Født 29 okt. 1819, Sandnes, Tjeldsund.72,73.
Død 1861, Hol, Tjeldsund.73.
150.96.
Mette Marie Hansdatter
Født 20 jul. 1821, Sandnes, Tjeldsund.72,73.
Død 1890, Steinsland, Trondenes.73.
151.96.
Ole Jakob Hansen
Født 13 mai 1823, Sandnes, Tjeldsund.74.
Død 1906.
     Hårvik, Tjeldsund.
152.96.
Barbro Maria Johnsdatter
Født 15 jun. 1826, Sandnes, Tjeldsund.74.
153.96.
Hans Petter Valberg Johnsen
Født 16 jul. 1828, Sandnes, Tjeldsund.74.
Død 24 mai 190374.
     Steinsvik, Tjeldsund.
154.96.
___________
Begravet 22 sep. 183374.
     Dødfødt jente.
155.96.
___________
Død jun. 183674.
     Død 8 dager gml.74
156.98.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 182236.
Død 19 apr. 1857104.

Gift 21 okt. 1850105 med

Steen Steensen
Født 1815105.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

218.156.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
157.98.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 182336.
158.98.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 182836.
Død 30 apr. 182936.
159.98.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 183136.
Død 16 sep. 183436.
160.105.
Trine Rasmusdatter Trane
Født omkring 1780106.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
161.105.
Mette Maria Rasmusdatter Trane
Født omkring 1782107.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
162.105.
Alexandrea Rasmusdatter Trane
Født omkring 1785108.
163.105.
Hanna Rasmusdatter Trane
Født omkring 1789109.
164.105.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 1791110.
165.108.
Eilert Nicolai Trane
Født 178412, døbt 29 aug. 1784, Tranøy, Troms.111.
Død 1855, Bjarkøy, Troms.111.
     Nergård, Bjarkøy.12

Gift _____12med

Maren Olsdatter
Født 179212.
Død 188212.

Børn af Eilert Nicolai Trane og Maren Olsdatter:

219.165.Ole Arnt Eilertsen Trane, f. 1820, Trondenes., d. 1898, Bjarkøy.
220.165.Abel Christian Gamst Eilertsen Trane, f. 1825, Troms.
166.108.
Bertel Michael Rosted Trane
Født 1791, Lekangen, Tranøy, Troms.111.

Gift 10 okt. 1832, Helgøy, Troms.112,111 med

Anne Marie Evensdatter
Født omkring 1806113.

Børn af Bertel Michael Rosted Trane og Anne Marie Evensdatter:

221.166.Mikael Kildal Trane, f. 1832, Troms., d. 1832, Troms.
222.166.Eilert Hagerup Kildal Trane, f. 1834, Troms., d. 1834, Troms.
223.166.Mette Marie Terina Trane, f. 1835, Troms.
224.166.Evert Nicolai Trane, f. 1837, Troms., d. 1837, Troms.
225.166.Nicolai Hagerup Bertelsen Trane, f. 1839, Troms.
226.166.Nille Katrine Trane, f. 1842, Troms.
227.166.Bendix Titus Trane, f. 1844, Troms.
167.115.
Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.114.
Død 1867, Tovik, Trondenes.114.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.115

Utenfor ekteskap med

Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.116,117.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Konfirmert 1806.49

Børn af Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup og Hartvig Hveding Sparboe:

228.167.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
168.115.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.12, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.118,79.

Gift 182712 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.12.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.12.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
169.115.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.12.
Død 1804, Tovik, Trondenes.12.
170.115.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.12.
Død 1805, Tovik, Trondenes.12.
171.115.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.12.
Død 1806, Tovik, Trondenes.12.
172.115.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.12.
Død 1807, Tovik, Trondenes.12.
173.115.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.12.
Død 1809, Tovik, Trondenes.12.
174.115.
Nils Nilsen Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.12.
Død 1810, Tovik, Trondenes.12.
175.115.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.119,79.
176.115.
Hanna Nilsdatter Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.12.
Død 1810, Tovik, Trondenes.12.
177.115.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.79,27, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.120,79.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.12.

Gift 1° 184127 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.12.
Død 1849, Tovik, Trondenes.12.

Gift 2° _____27med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1895, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

229.177.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
230.177.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
231.177.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

232.177.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
233.177.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
234.177.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
235.177.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
236.177.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
237.177.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
238.177.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
178.115.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.12.
179.115.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.12.
Død 1891, Tovik, Trondenes.12.

Gift 184512 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.12.
Død 1909, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

239.179.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
240.179.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
241.179.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
242.179.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
243.179.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
244.179.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
245.179.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
246.179.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
247.179.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
248.179.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
249.179.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
180.116.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.12.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.12.

Utenfor ekteskap med

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.12.
Død 1880, Renså, Astafjord.12.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

250.180.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
181.116.
Ingeborg Bergitte Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.12.
Død 1811, Tovik, Trondenes.12.
182.116.
Else Marie Schjelderup
Født 1798, Tovik, Trondenes.12.
Død 1865, Grøta, Trondenes.12.

Gift _____12med

Hans Andreas Nilssen
Født 1792, Grøta, Trondenes.12.
Død 1881, Grøta, Trondenes.12.
183.116.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800, Tovik, Trondenes.12.
     Til Karlsøy.12
184.116.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.121,12.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.12.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

251.184.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
185.116.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.12.
Død 1868, Tovik, Trondenes.12.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 184127 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.27.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.12.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin:

252.185.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
253.185.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
254.185.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
255.185.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
256.185.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
257.185.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
258.185.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
259.185.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
260.185.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
261.185.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
262.185.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
186.116.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.12.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.12.

Gift 184412 med

Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.
187.116.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.27,12.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.27,12.

Gift omkring 183527 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.27.
Død 186627.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

263.187.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
264.187.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
265.187.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
188.116.
Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.27,12.
Død 1890, Tovik, Trondenes.12.

Gift 1° 184527 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.27.
Død 1851, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Gift 2° 185412 med

Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.12.
Død 1888, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Brede Klaussen Heide og Mette Maria Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° 1854 med Israel Petter Schjelderup (1812 - 1890)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

266.188.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
267.188.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
268.188.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
269.188.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.

Børn af Israel Petter Schjelderup og Rebekka Martine Bredesdatter Heide:

270.188.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
271.188.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
189.117.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 1794122.
190.117.
Niels Kristian Schjelderup
Født 1796123.
191.117.
Anders Schjelderup
Født 1798124.
192.117.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 1800125.
193.117.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.12.
194.118.
Hans Abrahamsen
Født 8 sep. 181379, døbt 17 okt. 1813, Trondenes kirke.126,79.
195.119.
Niels Schjelderup
Født 1806.
196.119.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.127,12.
Død 189127.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 183727 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.27.
Død 188627.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
197.119.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.77, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.78,79.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.74,77.

Gift 183212 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.72,73, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.72.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.74,73.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter er vist under Gunhild Rebekka Gram Olsdatter (nr. 96).

198.119.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.12.

Gift 184412 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.12.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.12.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
199.119.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.12.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.12.

Gift 184812 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

272.199.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
273.199.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
274.199.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
275.199.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. 1928
200.119.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.12.

Gift 183812 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.27.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.27.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh:

276.200.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
277.200.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
278.200.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
279.200.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
280.200.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
281.200.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
282.200.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
283.200.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
284.200.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
201.122.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.27.
Død 186427.

Gift 183027 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.27.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
202.122.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.27.
203.127.
Berteus Jørgensen
Født 1823, Grov, Skånland.27.
Død 190027.
     Grov, Skånland.

Gift 185127 med

Anne Kristina Jensdatter
Født 1824, Lavik, Gratangen.27.
Død 189127.
     Datter af Jens Andreas Hanssen og Marta Dortea Olsdatter.

Børn af Berteus Jørgensen og Anne Kristina Jensdatter:

285.203.Jens Andreas Berteussen, f. 1858, Skånland.

Generation 8.

204.132.
Martina Andreasdatter
Født 1828, Tovik, Trondenes.12.
Død 1898, Sandstrand, Trondenes.12.

Gift 186112 med

Petter Olai Hanssen Aas
Født 1831, Sandstrand, Trondenes.12.
Død 1900, Sandstrand, Trondenes.12.
     Søn af Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas og Anne Margrethe Thomasdatter.
     Efterslægt. Se Folk og Slekt i Trondenes.
205.135.
Olai Peder Nilssen
Født 1822, Renså, Skånland.27.
Død 186427.
206.135.
Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.27.
Død 190727.

Gift 1° 185527 med

Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.27.
Død 185627.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Gift 2° 185727 med

Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.27.
Død 190027.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Mette Maria Ursin:

286.206.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856

Børn af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin:

287.206.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
288.206._____, f. 1861, Renså, d. 1861
289.206.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
290.206.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
291.206.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
292.206.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
293.206.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
294.206.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
295.206.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
296.206.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
297.206.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
207.135.
Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Gift 28 okt. 1856 med

Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191727.
     Datter af Hans Olsen og Rebekka Andersdatter Schjelderup.

Børn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter:

298.207.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
299.207.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
300.207.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
301.207.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
302.207.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
208.135.
Synnøve Maria Nilsdatter
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 191927.
209.135.
Bergitta Maria Nilsdatter
Født 1834, Renså, Skånland.27.
Død 183427.
210.137.
Jens Olai Olsen Borch
Født 1820, Soløy, Lavangen i Astafjord.27.
Død 182127.
211.139.
Anton Peder Jensen
Født 184927.
Død 189827.

Gift 187727 med

Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø
Født 1855, Holm, Dyrøy128,27.
Død 1912, Lavangen129,128.
     Datter af Erik Olssøn Kaarbø og Ingeborg Kirstina Ellingsdatter Høyer.
     Regine Hansine Kaarbø er ved folketellingen 1900 enke og gårdbruker med husgjerning og fjøsstel på Skjelnespladsen i Ibestad, sammen med børnene: Johan Bertin Antonsen, der ernærer sig ved fiskeri og gaardsbrug; Ingeborg Anna Antonsen, der ernærer sig ved husgjerning; Anton Rindal Antonsen; Norman Julius Antonsen; Eberg Roald Antonsen.130

Børn af Anton Peder Jensen og Regine Hansine Eriksdatter Kaarbø:

303.211.Johan Bertin Antonsen, f. 1877, Lavangen
304.211._____, f. 1879, Lavangen, d. 1879
305.211.Ingeborg Anna Sofie Antonsen, f. 1880, Lavangen
306.211.Dortea Amalia Antonsen, f. 1882, Kjeiprødplassen, d. 1910
307.211.Vilhelm Kaarbø Antonsen, f. 1885, Lavangen, d. 1898
308.211.Albertine Serine Antonsen, f. 1887, Lavangen
309.211.Simonette Maria Antonsen, f. 1889, Lavangen
310.211.Anton Rindal Antonsen, f. 1890, Lavangen
311.211.Norman Julius Antonsen, f. 1893, Lavangen
312.211.Ida Agnete Antonsen, f. 1894, Lavangen
313.211.Eberg Roald Antonsen, f. 1897, Lavangen
212.140.
Johan Hansen
Født 186599.
     Blei mor- og farlaus i barneåra og tatt til oppfostring av farbroren Markus Olsen, Barbogen i Torsken.99
213.143.
Barbro Tomine Samuelsdatter
Født 1840, Årstein, Gratangen..
Død 1907.
     Gift på Hilleshamn i Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187027 med

Hartvig Johan Andreassen
Født 1844, Sandstrand, Trondenes.131,12.
Død 189727.
     Søn af Andreas Hanssen og Ingeborg Dortea Torsdatter.
     Hilleshamn, Gratangen. Etterslekt (9 barn), se Astafjord bygdebok.
214.143.
Marie Karoline Samuelsdatter
Født 1844, Årstein, Gratangen.27.
Død 192127.

Gift 187027 med

Joakim Mikkelsen
Født 1833, Fjordbotn, Gratangen.27.
Død 192327.
     Fjordbotn, Gratangen. Etterslekt (6 barn), se Astafjord bygdebok.
215.143.
Karen Anne Samuelsdatter
Født 184998.

Gift _____98med

Hans Strøm
Født 184727.
     Kongsnes i Torsken.98

Børn af Karen Anne Samuelsdatter og Hans Strøm:

314.215.Johan Edvard Strøm, f. 1878, Torsken., d. 1918
216.143.
Øllegård Anna Samuelsdatter
Født 1853, Torsken.27.
Død 192027.
217.146.
Ingeborg Sofia Jensdatter
Født 1838, Igeland, Ibestad.27.
Død 189927.

Gift 185927 med

Andreas Nilssen
Født 1833, Ånstad, Ibestad.27.
Død 190527.
     Ånstad, Ibestad.

Børn af Ingeborg Sofia Jensdatter og Andreas Nilssen:

315.217.Øllegård Anna Jensine Andreasdatter, f. 1869, Ibestad., d. 1911
218.156.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853105.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund105.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.105
219.165.
Ole Arnt Eilertsen Trane
Født 16 jul. 1820, Bessebostad, Trondenes.111,12, døbt 13 aug. 1820, Trondenes, Troms.111.
Død 1898, Øvergård, Bjarkøy.12.

Gift 184112 med

Malena Pedersdatter
Født 1817, Nergård, Bjarkøy.12.
Død 1872, Øvergård, Bjarkøy.12.

Børn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter:

316.219.Olaus Ågård Mikal Olsen, f. 1851, Bjarkøy.
220.165.
Abel Christian Gamst Eilertsen Trane
Født 22 jul. 1825, Trondenes, Troms.111, døbt 14 aug. 1825, Trondenes, Troms.111.

Gift _____111med

Elen P. Breke
Født 1827111.

Børn af Abel Christian Gamst Eilertsen Trane og Elen P. Breke:

317.220.Johan E. Abelsen Trane, f. 1849, Trondenes.
318.220.Ingvard Abelsen Trane, f. 1851, Trondenes.
319.220.Golla Abelsdatter Trane, f. 1853
320.220.Markus O. Abelsen Trane
321.220.Nils P. Abelsen Trane, f. 1858
322.220.Enevold A. Abelsen Trane, f. 1861
323.220.Esekine Johanne Abelsdatter Trane
221.166.
Mikael Kildal Trane
Født 10 dec. 1832, Karlsøy, Troms.111.
Død 12 dec. 1832, Karlsøy, Troms.111.
222.166.
Eilert Hagerup Kildal Trane
Født 3 feb. 1834, Karlsøy, Troms.111.
Død 1 jun. 1834, Karlsøy, Troms.111.
223.166.
Mette Marie Terina Trane
Født 9 okt. 1835, Karlsøy, Troms.111, døbt 1836, Karlsøy, Troms.111.
224.166.
Evert Nicolai Trane
Født 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.111.
Død 2 okt. 1837, Karlsøy, Troms.111.
225.166.
Nicolai Hagerup Bertelsen Trane
Født 14 nov. 1839, Karlsøy, Troms.111.

Gift 1868, Karlsøy, Troms.111 med

Magdalene Johannesen
Født 21 nov. 1832, Karlsøy, Troms.111,112, døbt 3 mai 1832, Karlsøy, Troms.111,112.
     Datter af Johan Johannesen og Elen Pedersdatter.

Børn af Nicolai Hagerup Bertelsen Trane og Magdalene Johannesen:

324.225.Elen Trane, f. 1869, Troms.
325.225.Anne Trane, f. 1872, Troms.
326.225.Eleseus Bertinus Thrane, f. 1876, Troms., d. 1960, Oslo.
226.166.
Nille Katrine Trane
Født 28 jul. 1842, Karlsøy, Troms.111.
227.166.
Bendix Titus Trane
Født 1844, Karlsøy, Troms.111.
228.167.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.132.
Død 1910, Tovik, Trondenes.132.
     Efterslekt.
229.177.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.12.

Gift 187512 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.12.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

327.229.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
328.229.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
329.229.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
330.229.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
331.229.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
230.177.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.12.
Død 1849, Tovik, Trondenes.12.
231.177.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.12.

Utenfor ekteskap med

Lars Olsen
     Tromsø.12

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

332.231.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
232.177.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.12.

Gift 188512 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.12.
233.177.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland12,27.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188312 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.12.
Død 1894, Tovik, Trondenes.12.

Gift 2° 189627 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.27.
Død 1901, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

333.233.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
334.233.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
335.233.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen:

336.233.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
337.233.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
234.177.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.12.

Gift 189012 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.12.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.12.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

338.234.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
339.234.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
340.234.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
341.234.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
342.234.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
235.177.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.12.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.12.
Død 1913, Tovik, Trondenes.12.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

343.235.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
344.235.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
345.235.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
346.235.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
347.235.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
348.235.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
236.177.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.12.

Gift 188912 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.12.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

349.236.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
350.236.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
351.236.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
352.236.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
353.236.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
237.177.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.12.
Død 1867, Tovik, Trondenes.12.
238.177.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.12.

Gift 190012 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.12.
     Også Tromsø.12
239.179.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.12.
Død 1851, Tovik, Trondenes.12.
     Død 2 Aar gl.79
240.179.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.12.

Gift 187412 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.12.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

354.240.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
355.240.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
241.179.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.12.
Død 1890, Tovik, Trondenes.12.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

356.241.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
357.241.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
358.241.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
359.241.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
242.179.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.12.
Død 1913, Tovik, Trondenes.12.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 235).

243.179.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.12.
Død 1906, Tovik, Trondenes.12.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188712 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.12.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

360.243.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
361.243.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
362.243.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
244.179.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.12.
Død 1858, Tovik, Trondenes.12.
245.179.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.12.
Død 1913, Breivik, Trondenes.12.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.12.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

363.245.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
364.245.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
246.179.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.12.

Gift 187812 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.12.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.12

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

365.246.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
247.179.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.12.
248.179.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.12.
Død 1865, Tovik, Trondenes.12.
249.179.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.12.
250.180.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.133.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.133.
251.184.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191727.

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen er vist under Markus Gram Nilssen (nr. 207).

252.185.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.12.
253.185.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.12.
254.185.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.12.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.12.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

366.254.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
367.254.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
368.254.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
369.254.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
370.254.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
371.254.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
372.254.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
255.185.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.12.
256.185.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.12.
Død 1851, Tovik, Trondenes.12.
257.185.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.12.
     Til Amerika.12
258.185.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.12.
     Til Amerika.12
259.185.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.12.
Død 1857, Tovik, Trondenes.12.
260.185.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.12.
     Til Amerika.12
261.185.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.12.
     Til Amerika.12
262.185.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.12.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.12.
263.187.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.27.
Død 184727.
264.187.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.27.
Død 187727.
265.187.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.27.
Død 189627.
266.188.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.12.
267.188.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.27.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.27,12.
268.188.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.12.
269.188.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.12.
Død 1853, Tovik, Trondenes.12.
270.188.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.12.
Død 1864, Tovik, Trondenes.12.
271.188.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.12.
Død 1872, Tovik, Trondenes.12.
272.199.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1901, Tromsø.12.

Gift 187512 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.27.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh:

373.272.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
273.199.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

374.273.Sofus Johannesen
274.199.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
275.199.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død 1928.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

375.275.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
276.200.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.27.
Død 190027.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187227 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.27.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

376.276.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
277.200.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.27.

Gift omkring 187627 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181927.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.27
278.200.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.27.
Død 184727.
279.200.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.27.
280.200.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.27.
281.200.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.27.
     Til Tromsø.27
282.200.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.27.
     Sindsyg.

Gift 187512 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1901, Tromsø.12.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup er vist under Peder Olai Anderssen Schjelderup (nr. 272).

283.200.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.27.
Død 186927.
284.200.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.27.

Utenfor ekteskap med

Adolf Bull
Født 187127.
     Fra Vardø.27

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

377.284.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
285.203.
Jens Andreas Berteussen
Født 1858, Grov, Skånland.27.
     Grov, Skånland.

Gift 188527 med

Olava Margrete Kirstine Hansdatter
Født 1859, Grov, Skånland.27.
Død 191527.
     Datter af Hans Henrik Ottesen og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Jens Andreas Berteussen og Olava Margrete Kirstine Hansdatter:

378.285.Birger Amandus Jensvoll, f. 1886

Generation 9.

286.206.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.27.
Død 185627.
287.206.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.27.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
288.206.
___________
Født 1861, Renså27.
Død 186127.
289.206.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.27.

Gift 1889, Tovik, Skånland27 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes27.
290.206.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.27.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
291.206.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.27.
Død 1901, Tovik, Trondenes.12.

Gift 189627 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland12,27.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen er vist under Simon Martin Hansen (nr. 233).

292.206.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.27.
293.206.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.27.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

379.293.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
294.206.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.27.
295.206.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.27.
Død 187627.
296.206.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.27.
297.206.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188027.
Død 188027.
298.207.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard27.
Død 192527.
299.207.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard27.
Død 190527.
300.207.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard27.
Død 186327.
301.207.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 190227 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.27.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

380.301.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
381.301.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
382.301.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
383.301.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
384.301.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
385.301.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
386.301.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
302.207.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

387.302.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
388.302.Markus Gram Balteskard, f. 1902
389.302.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
390.302.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
391.302.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
392.302.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
393.302.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
303.211.
Johan Bertin Antonsen
Født 1877, Skjelnesplassen, Lavangen27.
304.211.
___________
Født 1879, Skjelnesplassen, Lavangen27.
Død 187927.
305.211.
Ingeborg Anna Sofie Antonsen
Født 1880, Skjelnesplassen, Lavangen27.
306.211.
Dortea Amalia Antonsen
Født 1882, Kjeiprødplassen27.
Død 191027.
307.211.
Vilhelm Kaarbø Antonsen
Født 1885, Skjelnesplassen, Lavangen27.
Død 189827.
308.211.
Albertine Serine Antonsen
Født 1887, Skjelnesplassen, Lavangen27.
309.211.
Simonette Maria Antonsen
Født 1889, Skjelnesplassen, Lavangen27.
310.211.
Anton Rindal Antonsen
Født 1890, Skjelnesplassen, Lavangen27.
311.211.
Norman Julius Antonsen
Født 1893, Skjelnesplassen, Lavangen27.
312.211.
Ida Agnete Antonsen
Født 1894, Skjelnesplassen, Lavangen27.
313.211.
Eberg Roald Antonsen
Født 1897, Skjelnesplassen, Lavangen27.
314.215.
Johan Edvard Strøm
Født 1878, Kongsnes, Torsken.27.
Død 191827.
     Rollnes, Ibestad. Etterslekt (5 barn), se Astafjord bygdebok.

Gift _____27med

Ottilie Bertine Lovise Korneliusdatter
Født 1878, Ånstad, Ibestad.27.
315.217.
Øllegård Anna Jensine Andreasdatter
Født 1869, Ånstad, Ibestad.27.
Død 191127.
316.219.
Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.12.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.12

Gift 187812 med

Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.12.
     Datter af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.

Børn af Olaus Ågård Mikal Olsen og Mette Sofie Rosted Schjelderup er vist under Mette Sofie Rosted Schjelderup (nr. 246).

317.220.
Johan E. Abelsen Trane
Født 1849, Sand, Trondenes.111.
318.220.
Ingvard Abelsen Trane
Født 1851, Sand, Trondenes.111.
319.220.
Golla Abelsdatter Trane
Født 1853111.
320.220.
Markus O. Abelsen Trane
321.220.
Nils P. Abelsen Trane
Født 1858111.
322.220.
Enevold A. Abelsen Trane
Født 1861111.
323.220.
Esekine Johanne Abelsdatter Trane
324.225.
Elen Trane
Født 1869, Karlsøy, Troms.111.
325.225.
Anne Trane
Født 1872, Karlsøy, Troms.111.
326.225.
Eleseus Bertinus Thrane
Født 1876, Helgøy, Troms.111,130.
Død 1960, Oslo.111.
     Eleseus Thrane, ugift, kontorbetjent, handels(betjent), født år 1876 i Karlsø sogn, Troms. Han bor hos foreldrene på Værftsgade matr. nr. 249 i Tromsø by.130

Gift 1902, Tromsø.111 med

Helga Johanne Berg
Født 1874130.
     Datter af Johanna Berg.
     Helga Berg, ugift, butikpige i handelforetning, født år 1874. Bor på Westregade matr. nr. 470 i Tromsø by, sammen med sin moder Johanna Berg.130

Børn af Eleseus Bertinus Thrane og Helga Johanne Berg:

394.326.Peter Martin Thrane, f. 1903, Tromsø.
327.229.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.12.

Gift 190012 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.12.
328.229.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.12.
329.229.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.12.
Død 1882, Tovik, Trondenes.12.
330.229.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.12.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
331.229.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.12.
332.231.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.12.

Gift 190012 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.12.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

395.332.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
333.233.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.12.
Død 1888, Tovik, Trondenes.12.
334.233.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.12.
335.233.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.12.
336.233.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.12.
337.233.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.12.
338.234.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.12.
339.234.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.12.
340.234.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.12.
341.234.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.12.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.12.
342.234.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.12.
343.235.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.12.
Død 1883, Tovik, Trondenes.12.
344.235.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.12.
345.235.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.12.
346.235.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.12.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

396.346.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
347.235.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.12.
348.235.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.12,27.

Gift omkring 192027 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.12.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
349.236.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.12.
350.236.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.12.
351.236.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.12.
352.236.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.12.
353.236.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.12.
Død 1899, Harstad, Trondenes.12.
354.240.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.12.
     Til Vågan, Nordland.12
355.240.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.12.
     Til Vågan, Nordland.12
356.241.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.12.
     Til Amerika.12
357.241.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.12.
Død 1881, Tovik, Trondenes.12.
358.241.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.12.
Død 1881, Tovik, Trondenes.12.
359.241.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.12.
     Til Amerika.12
360.243.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.12.
361.243.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.12.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
362.243.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.12.
363.245.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.12.
364.245.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.12.
365.246.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.12.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.12.
366.254.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.12.
367.254.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.12.

Gift 190012 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.12.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
368.254.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.12.
369.254.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.12.
Død 1884, Tovik, Trondenes.12.
370.254.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.12.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.27.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
371.254.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.12.
372.254.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.12.
373.272.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.12.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.12.
374.273.
Sofus Johannesen
     Kan være født i faderens 2nd ekteskap.
375.275.
Arthur Johan Schjelderup
Født 1899.
376.276.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.27.

Gift omkring 1915134 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.27.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

397.376.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
398.376.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
399.376.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
400.376.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
377.284.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.27.
378.285.
Birger Amandus Jensvoll
Født 188627.
     Grov, Skånland.

Gift 191627 med

Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen
Født 1891, Grov, Skånland i Astafjord.27.
     Datter af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen:

401.378.Olaug Jenny Harriet Jensvoll, f. 1916, Skånland i Astafjord., d. 1985, Grovfjord.
402.378.Asbjørg Othelie Jensvoll, f. 1922, Skånland i Astafjord.
403.378.Olav Arvid Jensvoll, f. 1923, Skånland i Astafjord.

Generation 10.

379.293.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.27.
     Kom til Ibestad på Ibestad.27
380.301.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard27.
381.301.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland27.
Død 191127.
382.301.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland27.
383.301.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland27.
384.301.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland27.
385.301.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland27.
386.301.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland27.
387.302.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland27.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland27, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland27, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

404.387.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
405.387.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
406.387.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
407.387.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
388.302.
Markus Gram Balteskard
Født 190227.
389.302.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard27.
390.302.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard27.
Død 190727.
391.302.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard27.
Død 191027.
392.302.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard27.
Død 192427.
393.302.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard27.
394.326.
Peter Martin Thrane
Født 15 jun. 1903, Tromsø.111.

Gift _____111med

Asbjørg Thøring
Født 1905, Kristiansund.111.
Død mai 1996111.

Børn af Peter Martin Thrane og Asbjørg Thøring:

408.394.Eivind Vilhelm Thrane, f. 1935, Tromsø.
409.394.Ingrid Thrane
410.394.Helga Thrane
395.332.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.12.
396.346.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
397.376.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.134.
398.376.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.134.
399.376.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.134.
400.376.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.134.
401.378.
Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.135.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.135.

Gift _____med

Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.135.
     Søn af Martin Olai Martinussen Myklevoll og Nikoline Emilia Marie Ellefsen.

Børn af Olaug Jenny Harriet Jensvoll og Erling Peder Strøm Myklevoll:

411.401.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
412.401.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
413.401.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
402.378.
Asbjørg Othelie Jensvoll
Født 1922, Grov, Skånland i Astafjord.27.
403.378.
Olav Arvid Jensvoll
Født 1923, Grov, Skånland i Astafjord.27.

Gift _____med

Erna Ranveig Nygård
     Datter af Martin Hilmar Anton Nygård og Hildur Angelsen.

Børn af Olav Arvid Jensvoll og Erna Ranveig Nygård:

414.403.Arnt Jensvoll, f. 1957

Generation 11.

404.387.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

415.404.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
405.387.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
406.387.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge136.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige136.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

416.406.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
417.406.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
407.387.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

418.407.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
419.407.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
420.407.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
421.407.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
408.394.
Eivind Vilhelm Thrane
Født 27 aug. 1935, Tromsø.111.

Gift _____, Oslo.111 med

Karin Elisabeth Jacobsen
Født 29 sep. 1936, Harstad.111.
     Datter af Bjarne Angel Jacobsen og Jenny Dagmar Dahl.

Børn af Eivind Vilhelm Thrane og Karin Elisabeth Jacobsen:

422.408.Jon Eivind Thrane
423.408.Dag Erik Thrane
424.408.Bård Peter Thrane
409.394.
Ingrid Thrane
     Etterslekt.111
410.394.
Helga Thrane
     Etterslekt.111
411.401.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.135.
412.401.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.135.
413.401.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.135.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.135.
414.403.
Arnt Jensvoll
Født 13 sep. 1957.

Utenfor ekteskap med

Benedicte Strand

Gift 1° _____137med

Helene Bjørklund (Lee Myong Ok)
Født 28 sep. 1973, Korea137.
     Adoptert fra Korea 5 mnd, gammel, het Lee Myong Ok.137

Børn af Arnt Jensvoll og Benedicte Strand:

425.414.Ole Magnus Strand Jensvoll, f. 1990

Børn af Arnt Jensvoll og Helene Bjørklund (Lee Myong Ok):

426.414.Alvilde Danielle Jensvoll, f. 1998
427.414.Jens Andreas Jensvoll, f. 2000

Generation 12.

415.404.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

428.415.Karen Brækkan, f. 1986
429.415.Andrea Brækkan, f. 1988
416.406.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige136.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
417.406.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark136.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

430.417.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
431.417.Victor Gøth Ellefsen
418.407.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

432.418.Kristin Kinmont, f. 1994
419.407.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

433.419.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
420.407.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
421.407.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
422.408.
Jon Eivind Thrane
423.408.
Dag Erik Thrane
424.408.
Bård Peter Thrane
425.414.
Ole Magnus Strand Jensvoll
Født 3 jan. 1990137.
426.414.
Alvilde Danielle Jensvoll
Født 31 okt. 1998137.
427.414.
Jens Andreas Jensvoll
Født 10 feb. 2000137.

Generation 13.

428.415.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
429.415.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
430.417.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.138.
431.417.
Victor Gøth Ellefsen
432.418.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
433.419.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
2Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. 223
3Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
4Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 951
5Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 952
6Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:223
79 barn, men kun 6 kjennes.
8Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
9Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,228
10Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:228
11Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
12Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
13Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
14Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 157
15Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:165
16Foreldras 8. barn.
17Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,223
18Hans Rafnung skriver at hun var født 1700.
19Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
20Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
21Foreldras 9. barn
22Nils Aksel Horvei , juni 2001.
23Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
24Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1090
25? født på Gottesjord, Sørreisa ?
26Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
27Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
28Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,21
29Folk og Slekt i Trondenes sætter 1715.
30Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:310
31Astafjord bygdebok sætter fødselsåret til 1717.
32Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 32, 45
33Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1752.
34Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:144
35Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
36Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
37Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
38Trygve Krokmyrdal: Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel., s. 378. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV (1956): 376-379
39Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:348
4020 år gl. ved farens skifte 1757.
41Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1092
4219 år gl. ved farens skifte 1757.
43Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1093
44Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 79
45Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 71
46Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 72
47Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 651
48Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 539
49Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
50Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
51Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
52Ole M. Rosenberg Kinnapel: Slekta vår 1999:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
53Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. I:311
5436 år gl. ved FT 1801.
55Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
56Ugifte.
57Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:3
58Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:36
59Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:86
60Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 536
61Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 105
6211. p. tr.
63Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
64Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:176
65Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:4
66Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:211
67Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:291
68Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:32
69Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:102
70Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:9
71Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:408
72Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
73Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
74Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
75Tvilling.
76Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
77Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
782. paaskedag 1810
79Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
80Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
81Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
82Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,231
8350 år gl. ved folketellingen år 1801.
8427 år gl. ved folketellingen år 1801.
85Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
86Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II,338
8722 S. e. Trin.
8826. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
8910. S. e. Trin. 1771
9028 år gl. ved FT 1801.
91Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
9218 år gl. ved FT 1801.
93Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
946 år gl. ved FT 1801.
959 år gl. ved FT 1801.
96Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
97tvilling.
98Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292
99Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:296
100Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:292,296
101Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:293
102Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 3:135
103Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:72
104Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
105Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
10621 år gl. ved folketellingen år 1801.
10719 år gl. ved folketellingen år 1801.
10816 år gl. ved folketellingen år 1801.
10912 år gl. ved folketellingen år 1801.
11010 år gl. ved folketellingen år 1801.
111Bård Peter Thrane : E-post dat. 27. febr. 2003 med etterkommere til Mikkel Trane (1758-1806).
112IGI - http://www.familysearch.com
11326 år gl. ved ekteskapets indgåelse år 1832.
114Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
115Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
116Sundag etter Treein.
117Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
11820. S. e. Trin. 1802
1191. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
1204. S. e. Trin. 1815
121Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
1227 år gl. ved FT 1801.
1235 år gl. ved FT 1801.
1243 år gl. ved FT 1801.
1251 år gl. ved FT 1801.
12618. S. e. Trin. 1813.
127Astafjord bygdebok skriver år 1805.
128Inger Eide, Bærum: "Om en ukendt gren af Kaarbø-Schjelderup". Trykt i "WebDebatt - Digitalarkivet", http://digitalarkivet.uib.no
129Tore Meyer i Astafjord Bygdebok skriver år 1913.
130Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
131Astafjord bygdebok skriver år 1841.
132Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
133Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
134Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
135Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
136Dåbsattest
137Arnt Jensvoll
138Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.