© 2001 Simon Ellefsen

Jyde

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Christen Jenssen Jyde
Død 1613.
     
     Borgermester i Trondhjem.
     «Christen Jyde» er fadder til Casper Christophersen Schøllers barn år 1607 og 1611.1
     Han døde trolig før 14. sept. 1613 for da hadde Hans Caspersen blitt borgermester i hans plass.2

Gift _____med

Anne Hansdatter
     «Ane Christen Jydes» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1608. «Mormoder» står fadder år 1609 og 1623?.1

Børn af Christen Jenssen Jyde og Anne Hansdatter:

2.1.Maren Christensdatter
3.1.Ellen Christensdatter, f. omkr. 1587, d. 1657, Trondhjem.
4.1.Laurits Christensen

Generation 2.

2.1.
Maren Christensdatter
     «Maren Eylers» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1613, 1620 og 1624.3

Gift 1° _____med

Eiler Christophersen Schøller
Født 1584, paa Søndag før Pintze Tid mellem 2 og 3 Slet.4.
Død 1628.
     Søn af Christopher Iversen Schøller og Karen Hansdatter.
     Eyler Schøller til Gjølme var ombudsmann og forvalter over Bakke klosterlen. Ved siden av sin embetsstilling drev han i utstrakt grad med sagbruk. Søledes får han i 1621 av lensmannen feste på en dobbelt sag i Bakke len og likeledes eide han Vesternes og Kolberg på Nordmør i Vigs og Halse tinglag. Han døde 1628 på en reise til Kjøbenhavn i Vardbjerg, og hans hustru Maren Christensdatter får samme år (30. aug. 1682) bevilling til å la hans lik føre til Trondheim og begrave han der mot å gi 50 rdl. til de fattige. Enken ektet senere Christen Bastiansen Stabel. Eyler Schøller hadde i sitt ekteskap 6 barn, 2 sønner og 4 døtre.
     Ejler Christophersen Schøller var fogde i Härjedalen troligen från 1621, men säkert från 1623 till 1627. Han var, som alla de norsk/danska fogdarna, aldrig bosatt i Härjedalen. Han bodde i Trondheim.5

Gift 2° _____med

Christen Bastiansen Stabell
     Søn af Bastian.

Børn af Maren Christensdatter og Eiler Christophersen Schøller:

5.2.Christopher Eilersen Schøller, d. før 1681
6.2.Iver Eilersen Schøller, f. 1618, Trondhjem., d. 1658, (Roskilde)
7.2.Maren Eilersdatter Schøller, d. eft. 1682
8.2.Anne Eilersdatter Schøller
9.2.(Maren?) Eilersdatter Schøller
10.2.Karen Eilersdatter Schøller, d. før 1646

Børn af Maren Christensdatter og Christen Bastiansen Stabell:

11.2.Bastian Christensen Stabel, d. omkr. 1686
3.1.
Ellen Christensdatter
Født omkring 11 aug. 1587.
Død 6 jul. 1657, Trondhjem., «der Klocken slog tolf, der hun hafde lefet 70 Aar ringere 5 Uger og en Dag.»6.

Gift 11 jan. 1607, Trondhjem.7 med

Caspar Christophersen Schøller
Født 28 jan. 1582, om Morgenen mellem 4 og 5 slet.6.
Død 6 mai 1661, «ved 3 slet efter Middag».6, begravet 12 mai 1661, Trondhjem Domkirke.8.
     Søn af Christopher Iversen Schøller og Karen Hansdatter.
     Til Gjølmø, som han ved Broderen Eilers Død 1628 blev Eneeier af; 1598 kom han til Broderen Iver paa Dragsholm, hvor han var 4 Aar ved de kongelige Skatters Opkrævning, drog derefter til Norge og fæstede 1606 Bopæl i Trondhjem. I Krigen 1612 tjente han som Lieutenant ved Hæren i Jæmteland, tog efter Krigen sin Afsked og blev Stiftsskriver i Trondhjem Lehn og Foged over Selbo Fogderi i 5 Aar samt Overformynder i Trondhjem (1625-1630). 1628 Ombudsmand og Forvalter over Bakke Kloster Lehn, hvad han var i 16 Aar, og imidlertid gav Kongen ham Archidiaconi Præbende i Trondhjems Capitul, hvad han besad i 40 Aar indtil sin Død. 22. maj 1632 bliver han, saalænge han er Foged for Bakke, fri for Byens Bestilling.8
     29. nov. 1659 blev han angreben af Apoplexi i den høire Side, men fik atter en Tid efter sin Førlighed, indtil han fik et nyt Anfald 3. maj 1661.8

Børn af Ellen Christensdatter og Caspar Christophersen Schøller:

12.3.Karen Caspersdatter Schøller, f. 1607, Trondhjem.
13.3.Christoffer Caspersen Schøller, f. 1608, Trondhjem.
14.3.Christen Caspersen Schøller, f. 1609, Trondhjem., d. 1677, København.
15.3.Iver Caspersen Schøller, f. 1611, Trondhjem.
16.3.Hans Caspersen Schøller, f. 1613, Trondhjem.
17.3.Anne Caspersdatter Schøller, f. 1615, Trondhjem.
18.3.Maren Caspersdatter Schøller, f. 1616, Trondhjem., d. 1616, Trondhjem.
19.3.Hilleborg Caspersdatter Schøller, f. 1617, Trondhjem., d. omkr. 1700
20.3.Casper Caspersen Schøller, f. 1619, Trondhjem.
21.3.Maren Caspersdatter Schøller, f. 1620, Trondhjem.
22.3.Anders Caspersen Schøller, f. 1622, Trondhjem.
23.3.Maren Caspersdatter Schøller, f. 1623, Trondhjem., d. 1623, Trondhjem.
24.3.Anders Caspersen Schøller, f. 1624, Trondhjem.
25.3.Eiler Caspersen Schøller, f. 1628, Trondhjem., d. 1705
26.3.Christoffer Caspersen Schøller, f. 1629, Trondhjem., d. 1629
27.3.Christoffer Caspersen Schøller, f. 1630, Trondhjem., d. 1681
4.1.
Laurits Christensen
     Ifølge PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 220 havde Ellen Christensdatter en broder, Laurits Christensen, der 1694 var Raadmand i Haderslev. Men årstallet 1694 kan ikke være rigtigt.

Generation 3.

5.2.
Christopher Eilersen Schøller
Død før 16819.
     Kjøbmand i Trondhjem.9

Gift _____med

Karen Nielsdatter Brynie

Børn af Christopher Eilersen Schøller og Karen Nielsdatter Brynie:

28.5.Maren Schøller, f. 1656, Trondhjem, d. 1742
6.2.
Iver Eilersen Schøller
Født 1618, Trondhjem.10.
Død 11 sep. 1658, (Roskilde)10, begravet 17 sep. 1658, Roskilde.10.
     Han kom til Herlufsholm i Marts 1633, dimitt. 1638, studerede i Leyden 1641, immatricul. 24. sept., Magister 29. maj 1655, samme Aar Lector philos. i Roeskilde og Cannonicus; reiste 1648-50 udenlands som Hovmester for Grev Christoffer Parsberg.10

Gift 16549 med

Ellen Randulf
Født 2 nov. 163511,10.
Død 170511,10.
     Datter af Enevold Nilssøn Randulf og Bente Rasmusdatter (Muus).

[Gift 1° 1654 med Iver Eilersen Schøller (1618 - 11 sep. 1658); Gift 2° med Eskild Lauridsen Dalhus (d. 1688)].

Børn af Iver Eilersen Schøller og Ellen Randulf:

29.6.Maren Iversdatter Schøller
30.6.Anne Iversdatter Schøller
7.2.
Maren Eilersdatter Schøller
Død efter nov. 16829.

Gift _____med

Morten Lauritsen Lerche
     Stilling: Foged over Ørkedalen12.
     Stilling: Borger og rådmand i Trondhjem12.

Børn af Maren Eilersdatter Schøller og Morten Lauritsen Lerche:

31.7.Eiler Mortensen Lerche
32.7.Anne Mortensdatter Lerche
33.7.Lars Mortensen Lerche
34.7.Maren Mortensdatter Lerche
8.2.
Anne Eilersdatter Schøller
     10. aug. 1654 faar hun af Fred. Urne paa Kongens Vegne Brugen af 3 Sauge i Størdalen, som var bevilliget hendes sal. Mand, imod 6½ Rdr. aarlig Afgift.13
     Anne Schøller bebrever 6. jan. 1681 Broderdatteren Maren Wessels med Fierding og Tiende Gave efter sin Død.14
     Barnløs.13

Gift 1° _____med

Anders Mikkelsen
     Raadmand og Amtsskriver i Trondhjem.10
     Skifte 16 mar. 1655, Trondhjem.10Avdøde Anders Michelsen, av um. bare to brorbarn, som enken Anne har gitt hver 100 Rd., skr. hos Morten Laursen (Lerche)..

Gift 2° _____med

Jens Jensen Friis
Født 2 jul. 163415,16.
Død før 11 sep. 168014.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Bliver 11. juni 1662 Notarius og Assessor i Capitulet i Trondhjem. Faar 17. sept. 1662 Brev paa Sparboe Præstegjelds Kirker samt 22. aug. 1663 Brev paa at maatte dømme og votere i Capitelet lige med de andre Capitulares. Han er død 11. sept. 1680, da hans Eftermand udnævnes.14
     Han og Hustru opretter 29. nov. 1665 en Overenskomst, da de i 10 Aar have været gifte uden Børn, om at den længstlevende skal besidde Boet.14
9.2.
(Maren?) Eilersdatter Schøller
     Trolig død i barselseng, med en datter der døde ung.

Gift _____med

Anders Clausen
Født omkring 1593, Gislinge på Sjælland17.
Død 6 sep. 165217, begravet 10 sep. 1652, Trondhjem.13.
     Søn af Claus (Holbæk?).
     Student 1612, mag. 1627 og rektor i Trondhjem fra 1627 til sin død.
     Rektor ved Trondhjems Katedralskole.18
     Immatrikulert under navnet Gieslingius efter fødesognet Gislinge ved Holbæk paa Sjælland.18
     Se A.E. Erichsen: Trondhjems Katedralskoles Hist.

[Gift 1° med (Maren?) Eilersdatter Schøller; Gift 2° med Anne Pedersdatter].

Børn af (Maren?) Eilersdatter Schøller og Anders Clausen:

35.9.Andersdatter
10.2.
Karen Eilersdatter Schøller
Død før 30 jan. 1646.
     Skifte 30 jan. 1646, Trondhjem.19Borgermester Laurids Bastiansen (Stabel), hans avdøde hustru Karen Eilersdatter, 5 s., 3 dtr., 5200 Rd. og innbo m.v., forsamlet var Christen Bastiansen, Morten Lauritzen, Anders Michelsen..

Gift _____med

Laurits Bastianssøn Stabel
Født omkring 160420.
     Søn af Bastian.
     Borgermester i Trondhjem.21
     ?? Se A.St.Castberg "Slekten Stabel-Stabell". ??
     Skifte 21 dec. 1669, Trondhjem.21påbeg. 11. febr. Brutto 17.078 Rd..

[Gift 1° med Karen Eilersdatter Schøller (d. før 30 jan. 1646); Gift 2° med Susanna Pedersdatter Krabbe (f. aug. 1627)].

Børn af Karen Eilersdatter Schøller og Laurits Bastianssøn Stabel:

36.10.Eiler Lauritssøn Stabel
37.10.Anne Lauritsdatter Stabel
38.10.Maren Lauritsdatter Stabel
39.10.Oluf Lauritssøn Stabel
40.10.Enevold Lauritssøn Stabel
41.10.Otte Lauritssøn Stabel
42.10.Bastian Lauritssøn Stabel
11.2.
Bastian Christensen Stabel
Død omkring 1686.
     Skifte 22 sep. 1686, Trondheim.22Avdøde Bastian Christensen Stabel. Enke Maren Christensdatter. Børn: Christen 6, Marit 13, Synneve 7½. 1772 Rd. samt uvisse fordringer 365 ÷ 757 Rd., derav sølv 55, gård 500 og kramgods..

Gift _____med

Maren Christensdatter
Død omkring 1713.
     Datter af Christen og Synneve Jensdatter.
     Skifte 4 aug. 1713, Trondheim.23Avdøde Maren sal. Lars Withes. Maritte Ernstd. morsarv 240 rd., far Ernst Pettersen, og mormors arv, morbror Christen Stabel. Tilf.: gift Hans Augustinussen..

[Gift 1° med Bastian Christensen Stabel (d. omkr. 1686); Gift 2° med Laurits With (d. omkr. 1708)].

Børn af Bastian Christensen Stabel og Maren Christensdatter:

43.11.Marit Bastiansdatter Stabel, f. omkr. 1673
44.11.Synneve Bastiansdatter Stabel, f. 1679
45.11.Christen Bastiansen Stabel, f. omkr. 1680
12.3.
Karen Caspersdatter Schøller
Født 23 jan. 1607, Trondhjem., om Dagen Klocken var 12 slet.1.
     Død ugift ? [Af voris faster vare ickon 2 i live, som blef giftede ~ altså Hilleborg og Anne].24
13.3.
Christoffer Caspersen Schøller
Født 24 jan. 1608, Trondhjem., om Aftenen Klocken 9.1.
     Død som barn.25
14.3.
Christen Caspersen Schøller
Født 18 okt. 1609, Trondhjem., ved 3 Slet om Morgenen.1.
Død 10 dec. 1677, København.26, begravet 22 mar. 1678, Vor Frue kirke i København.26.
     9 Aar gammel kom han paa Grund af Pesten i Trondhjem til Jon Robbertsøn, Foged i Nummedal, hvor han var 2 Aar, var saa et Aar hjemme, indtil han i 3 Aar opholdt sig hos Mag. Lambert Balckenberg i Sundalen, hvorpaa han 1624 kom til Flensborg til Giert Mølman for at uddannes i Regning og Bogholderi; her var han 1½ Aar, kom da til Hamburg til Achateus Hager, hvor han ligeledes var 1½ Aar. 1628 kom han til Kjbhv. i det danske Cancelli til 1630; fra 1630-33 hjalp han Faderen i hans Embede.26
     Han aflagde Ed som Borger i Kjøge 19. dec. 1636, blev Raadmand 20. april 1641, Borgmester 28. okt. 1654. Assessor i Høiesteret 2. juli 1670. 1661 var han Commissair i Kai Lykkes Bo og gjorde som saadan Indførsel paa Gisselfeld.; 1668 faar han af Kongen Skjøde paa Gaarden Lossen i Melhus Sogn, Trondh. Amt for 75 Rdr.; 29. aug. 1670 Confirmation paa Odelsgods i Trondh. Amt, som er tilfaldet ham efter Faderen efter rigtig Likvidation af 28. febr. 1663.; 1667 klager han over, at Commissairene i hans Faders Bo uden hans Tilladelse have mageskiftet 11 Gaarde, som vare tilfaldne ham. Ved Udskrivningen til Krigsstyret 1677 sættes han i 1ste Kl., som daglig svarer 2 Rdr. Ved sin Død betænkte han de Fattige i Kjøge med 500 sldl., Kirken med 300 sldl. og Skolen med 300 sldl.26
     30. jan. 1677 reiste han i Forretninger til Kjbhv. hvor han døde 10. dec., Formid. Kl. 10, Liget blev nedsat i Vor Frue Kirke 22. mar. for senere at flyttes til Kjøge, hvor Hustruen var bleven bisat. De hvilede i et Familiecapel indtil en Restauration af Kirken 1866-68, da Kisterne sænkedes under Gulvet; i et Sideskib, der nu benyttes til Vaabenhus, hænger et Epitaphium med et Maleri af ham og hans Hustru.26
15.3.
Iver Caspersen Schøller
Født 23 okt. 1611, Trondhjem., om Morgenen ved 4 slet.1.
16.3.
Hans Caspersen Schøller
Født 14 sep. 1613, Trondhjem., om Aftenen ved 10 Slet.1.
     Død som barn.25
17.3.
Anne Caspersdatter Schøller
Født 23 apr. 1615, Trondhjem., om Natten ved 2 Slet.3.
     3. sept. 1672 faar hans Enke, Ane, boende paa Edøen, Confirmation paa en Del Gods i Nordmør Fogderi, som efter Søskende Skifte er tilfalden hende.27

Gift _____med

Oluf Jacobsen Mechlenborg
Født omkring 160028.
Død omkring 1655.
     Søn af Jacob Mechelborg og Maren Michelsdatter.
     Foged over Nordmør; 30. april 1625 faar han og hans Hustru Bevilling paa at bruge Gaarden Edøen deres Livstid; 8. febr. 1627 faar han af Kongen Skjøde paa Gaarden Røssen og 2 Sauge paa Nordmør; 28. sept. 1634 Confirmation paa et Mageskifte med Kongen.29
     Blev foged over Nordmøre da faderen blev syg i 1618/19 og kort tid efter døde. Oluf nævnes som foged til Nordmøre indtil 1628, men fra 1623 til 1637 endvidere også som tolder til Fossen.28
     Hvornår Oluf døde ved man ikke, men det er måske sket i 1655, hvor han under odelsskat 1655/56 omtales som sal. Oluf Mechelborgs.20

[Gift 1° med Clara Rasmusdatter; Gift 2° med Anne Caspersdatter Schøller (f. 23 apr. 1615)].

Børn af Anne Caspersdatter Schøller og Oluf Jacobsen Mechlenborg:

46.17.Caspar Olufssøn Mechelborg, d. 1684
18.3.
Maren Caspersdatter Schøller
Født 5 dec. 1616, Trondhjem., om Aftenen ved 5 Slet.3.
Død 14 dec. 1616, Trondhjem., ved 12 Slet.3.
19.3.
Hilleborg Caspersdatter Schøller
Født 20 nov. 1617, Trondhjem., «Natten til Løverdag ved 3 Slet».3.
Død omkring 1700.
     Iflg. PHT 1890, skal hun være død 1708 men dette må være forkert, da der afholdes skifte efter hende 9. feb. 1701. Årstallet 1708 er fra broren Eiler Schøllers og skulle være fra hans egen hånd (men han døde år 1705).30,3
     Skifte 9 feb. 1701, Trondhjem.30Forsegling 31. dec. 1700. Reg. gull for 35 (mrk. IHS), penger 243, sølv 164 (mrk. CBSMCD-HCDS), jordegods, ialt 2085, gjeld 306.Strid mellem de to kull barn, nevnes bl.a. at avd. hadde underholdt Ole Olsen til 16 års alder og utstyrt ham da han nylig reiste ut, synes å være pårørende av Ellen Madsdatter..

Gift 1° _____med

Mads Boyesen
     Skifte 28 feb. 1648, Trondhjem.311 dtr. 420 Rd..

Gift 2° _____med

Peder Madsen Hjort
     Raadmand i Trondhjem.32,33
     Skifte 3 jun. 1679, Trondhjem.33Kontrafeyer av ektefellene, avd. Casper Christophersen og h., avd. Mads Bøyesen og borgerm. Iver Caspersen, Sl. Hans Caspersen, viselagmand Christopher Caspersen og hans hustru, avd. Benedicte Persdatter og «Sl. Caspers Lig Contrafey». Sølv 442, jordegods, 9287 - 3118 Rd..

Børn af Hilleborg Caspersdatter Schøller og Mads Boyesen:

47.19.Ellen Madsdatter, d. før 1701

Børn af Hilleborg Caspersdatter Schøller og Peder Madsen Hjort:

48.19.Mads Pedersen Hjort
49.19.Karen Pedersdatter Hjort
50.19.Barbara Pedersdatter Hjort
51.19.Casper Pedersen Hjort, d. omkr. 1697, Helle i Stjørdal.
20.3.
Casper Caspersen Schøller
Født 26 jan. 1619, Trondhjem.34,3.
     Død som barn.25
21.3.
Maren Caspersdatter Schøller
Født 23 apr. 1620, Trondhjem., om Natten ved 3 Slet.3.
     Død som barn.25
22.3.
Anders Caspersen Schøller
Født 18 apr. 1622, Trondhjem., 5 Slet om Aftenen paa Skiær Torsdag.3.
     Død som barn.25
23.3.
Maren Caspersdatter Schøller
Født 12 jul. 1623, Trondhjem.3.
Død 8 okt. 1623, Trondhjem.3.
24.3.
Anders Caspersen Schøller
Født 21 dec. 1624, Trondhjem., om Morgenen ved 5 Slet.3.
     Død som barn.25
25.3.
Eiler Caspersen Schøller
Født 21 apr. 1628, Trondhjem., Mandag Aften Klocken 10.3.
Død 14 dec. 1705, Kl. 1 om Eftermiddagen.35, begravet _____, Trondhjem domkirke.35.
     Eiler Schøller til Kirkesætter, studerede i Leyden 1647, Raadmand i Trondhjem 25. febr. 1664.; Overhofretsassessor 27. juni 1681.; 5. juni 1672 Confirmation paa Odelgods i Trondhjem Amt, tilfalden ham efter Faderen.; 29. maj 1680 for sig og ægte Descendenter Tilladelse, at hvad Jordegods de enten nu eie eller herefter bekomme, det maa de nyde med lige Frihed som Adelen eller Kjbhvs. Indbyggere.36
     Ifølge NST 23 (1972), s. 236, døde assessor Eyler Schøller 14/2 1705, i losji hos enken Maren Rolf Heyes. Skifte samme dag.37
     Skifte 14 feb. 1705, Trondhjem.37Datter Gundele frasa seg arv og gjeld. Sønn Christopher død efter faren i Inderøy fikk morsarv 9. mai 1703. Gull signetring og rester av velstand. 134 - 92 Rd..

Gift 1° 1 nov. 1653, Trondhjem., Alle Helgens Dag.38,35 med

Gunhild Melchiorsdatter
Født 6 jan. 1628, Hellig Tre Kongers Dag.39.
Død 23 feb. 1662, Hemne., om Aftenen ved den 6te Time.39,39, begravet _____, St. Margrete Kirke i Hevne.39.
     Datter af Melchior Jacobsøn (Falch) og Mille Oudensdatter Aspen.
     Likpreken over henne holdt av Jens Mogensøn Herdal, sogneprest i Åfjorden, er trykt i Kbh. 1681 [Kgl. Bibl. i København.]40

Gift 2° 2 okt. 1664, Trondhjem.41,42 med

Susanne Christophersdatter Tønder
Født 14 mai 1640, Bremsnæs Fogedgaard., Christi Himmelfartsdag ved 6 Slet om Aftenen.43.
Død 16 mai 1675, ved 10 Slet om Formiddagen.43, begravet 6 jun. 1675, St. Margrete Kirke i Hevne.43.
     Datter af Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olsdatter (Skriver).

[Gift 1° 29 apr. 1655 med Anders Madsen (d. 1661); Gift 2° 2 okt. 1664 med Eiler Caspersen Schøller (21 apr. 1628 - 14 dec. 1705)].

Børn af Eiler Caspersen Schøller og Gunhild Melchiorsdatter:

52.25.Elen Eilersdatter Schøller, f. 1654
53.25.Milde Eilersdatter Schøller, f. 1655, d. 1711, København.
54.25.Casper Eilersen Schøller, f. 1656
55.25.Ellen Eilersdatter Schøller, f. 1657, Hevne., d. 1689, Kværnæs.
56.25.Melchior Eilersen Schøller, f. 1658, d. 1658
57.25.Melchior Eilersen Schøller, f. 1659
58.25.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1662, d. _____

Børn af Eiler Caspersen Schøller og Susanne Christophersdatter Tønder:

59.25.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1665, d. 1667
60.25.Gunille Eilersdatter Schøller, f. 1667, d. 1707
61.25.Anders Eilersen Schøller, f. 1668, d. 1675
62.25.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1669, d. 1670
63.25.Susanne Eilersdatter Schøller, f. 1671
64.25.Christopher Eilersen Schøller, f. 1672, d. 1705
65.25.Eiler Eilersen Schøller, f. 1674, d. 1674
26.3.
Christoffer Caspersen Schøller
Født 26 jul. 1629, Trondhjem., Søndag Morgen ved 9 Slet.35.
Død 162935, begravet _____, Ørkedals kirke.35.
27.3.
Christoffer Caspersen Schøller
Født 20 nov. 1630, Trondhjem., Løverdag Aften ved 6 Slet.35.
Død 9 apr. 1681.
     Han fikk bestalling på embetet som vise-lagmann [i Trondheim] den 5. aug. 1674. Han skulle etterfølge Dreyer når denne sluttet (NK bd. II, s. 190). Han bodde på gården Gjølme i Orkdal.44

Gift _____45med

Maren Andersdatter
Født 1633.
Begravet 25 jul. 1701, Trondheim..
     Datter af Anders Olufsen og Birgitte (Berte) Rasmusdatter.

Børn af Christoffer Caspersen Schøller og Maren Andersdatter:

66.27.Anders Christoffersen Schøller, f. 1664, d. 1724
67.27.Caspar Christoffersen Schøller, d. 1716, Frederikstad.
68.27.Niels Christoffersen Schøller
69.27.Christian Christoffersen Schøller
70.27.Christoffer Christoffersen Schøller, d. 1728, Berlin.
71.27.Ellen Christoffersdatter Schøller, d. 1741, Ørkedal.
72.27.Birgitte Christoffersdatter Schøller
73.27.Maren Christoffersdatter Schøller

Generation 4.

28.5.
Maren Schøller
Født 17 apr. 1656, Trondhjem46,9.
Død 17429.
     Hun var eneste Datter af Christopher Eilersen Schøller, uden Tvivl Handelsmand i Throndhjem, og Karen Nielsdatter (Brynie).46
     I Personalhistorisk Tidsskrift (1890) siges hun at være datter af Christopher Schøller og Maren Hansdatter. Måske har Christopher Schøller været gift 2 gange ?9

Gift _____med

Jan (Johan) Wessel
Født 11 mar. 1646, Bergen46.
Død 1716, Trondhjem46.
     Søn af Henrik Jansen (Johansen) Wessel og Hermichen Jansdatter (Johansdatter) (Storch?, Stolchen?).
     Stilling: Raadmand og Kjøbmand i Throndhjem.

Børn af Maren Schøller og Jan (Johan) Wessel:

74.28.Anne Maria Wessel, f. 1672, d. 1724, Trondhjem
75.28.Henrik Wessel, f. 1673, d. 1675
76.28.Christopher Jansen Wessel, f. 1674, Trondhjem, d. 1754
77.28.Hermichen Wessel, f. 1676
78.28.Jens Wessel, f. 1677, d. 1719
79.28.Henrik Wessel, f. 1678, d. _____
80.28.Eiler Wessel, f. 1680, d. 1740
81.28.Hans Wessel, f. 1681
82.28.Iver Christian Wessel, f. 1683
83.28.Johan (Jan) Wessel, f. 1684, d. 1729, Christiansund.
84.28.Karen Wessel, f. 1685, d. omkr. 1756
85.28.Oluf Wessel, f. 1687, d. 1748
86.28.Anna Cathrine Wessel, f. 1689
87.28.Peter Wessel Tordenskjold, f. 1691, d. 1720
88.28.William Wessel, f. 1692, d. omkr. 1738
89.28.Caspar von Wessel, f. 1693, d. 1768
90.28.Maren Wessel, f. 1696
91.28._____, f. 1697, d. 1697
29.6.
Maren Iversdatter Schøller
Begravet 1 jun. 1699, Nicolai Kirke i København.10.

Gift 168247,9 med

Nicolai Wesling
Begravet 1 dec. 1698, Nicolai Kirke i København.10.
     Faar 7. april 1688 Bevill. til at anlægge et Assistentshus og forestaa dette som Forvalter.10
30.6.
Anne Iversdatter Schøller

Gift _____med

Peter Als
Født 165910.
Død 171110.
     Bliver 21. marts 1685 Forstander paa Herlufsholm, siden Sprogmester ved Søcadetacademiet.10

Børn af Anne Iversdatter Schøller og Peter Als:

92.30.Caspar Johan Als, f. 1680, Herlufsholm., d. 1762
31.7.
Eiler Mortensen Lerche
     Haandskriver hos Cantsler Ove Bjelke, ihjelslagen af Garperne i Bergen.10
32.7.
Anne Mortensdatter Lerche
     Bodde på Tyholt i 1701.16

Gift _____med

Vincents Jensen Friis
Født 28 dec. 163215,16.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
33.7.
Lars Mortensen Lerche
     Købmand i Trondhjem.48

Gift _____med

Maren Jacobsdatter Mechelborg
Født omkring 167048.
     Datter af Jacob Johansen Mechelborg og Margrethe Christensdatter.
34.7.
Maren Mortensdatter Lerche

Gift 1° _____med

Boye Pettersen Friis
Død før 14 sep. 1669.
     Boje Petersen, Raadmand i Trondhjem.9
     Skifte 14 sep. 1669, Trondhjem49,50.

[Gift 1° med Gidsken Alexandersdatter Samson (f. før 1625); Gift 2° med Maren Mortensdatter Lerche].

Gift 2° _____med

Harder Holst
Død før 20 mai 1692.
     Harder Holst, Foged i Ørkedal.9
     Skifte 20 mai 1692, Trondhjem.51,52.

Børn af Maren Mortensdatter Lerche og Boye Pettersen Friis:

93.34.Morten Boyesen (Friis?), f. omkr. 1664, Trondhjem ?
94.34.Boye Boyesen Friis, f. omkr. 1666, Trondhjem ?, d. før 1707
95.34.Jens Boyesen (Friis?), f. omkr. 1668, Trondhjem ?, d. før 1692

Børn af Maren Mortensdatter Lerche og Harder Holst:

96.34.Margrethe Hardersdatter (Holst), f. omkr. 1672
97.34.Harder Holst
98.34.Anne Holst
35.9.
Andersdatter
     Død ung.14
36.10.
Eiler Lauritssøn Stabel
     Er ikke nevnt ved farens skifte 1669.21
     Barnløs.14

Gift _____med

Maren Pedersdatter
37.10.
Anne Lauritsdatter Stabel
     Er ved farens skifte 1669 myndig og gift.21
38.10.
Maren Lauritsdatter Stabel
     Er ved farens skifte 1669 myndig og gift.21
     Skifte 13 aug. 1681, Trondhjem.53.

Gift 1° _____med

Berendt Johansen (Jansen) (Stolchen, Storch?)
Død omkring 1672.
     Søn af Jan (Johan) (Storck, Storch, Störch?).
     Johan (Jan) Wessels Morbroder.14
     Skifte 7 feb. 1672, Trondhjem.54,53.

Gift 2° 17 sep. 167255 med

Laurits Mortensen Lund
Død omkring 6 apr. 167553.
     Rådmann i Trondhjem.53
     Han bodde i en gård som lå på hjørnet av Brattørgaten og Krambugaden [i Trondheim]. Denne gården hadde enken [Maren Stabel] arvet etter sin første mann Bernt Jansen Stolchen.55
     Skifte 13 aug. 168153Jan (Johan) Wessels nybygde hus i Trondhjem. 928 - 607 Rd., derav Brøset i Strinda. Bl. kreditorer Aasel Laursdatter Stabel for 30 Rd. arv..

Børn af Maren Lauritsdatter Stabel og Berendt Johansen (Jansen) (Stolchen, Storch?):

99.38.Anne Berntsdatter (Stolchen), f. omkr. 1662
100.38.Maren Berntsdatter (Stolchen), f. omkr. 1666
101.38.Karen Berntsdatter (Stolchen), f. omkr. 1669
102.38.Berendt Berendtsen (Stolchen), f. omkr. 1671

Børn af Maren Lauritsdatter Stabel og Laurits Mortensen Lund:

103.38.Gidsken Lauritsdatter Lund, f. omkr. 1673
39.10.
Oluf Lauritssøn Stabel
     Myndig og fraværende ved farens skifte 1669.21
40.10.
Enevold Lauritssøn Stabel
     Kobberskriver.14
     Myndig ved farens skifte 1669.21
41.10.
Otte Lauritssøn Stabel
     Myndig og fraværende ved farens skifte 1669.21
42.10.
Bastian Lauritssøn Stabel
     Myndig ved farens skifte 1669.21
43.11.
Marit Bastiansdatter Stabel
Født omkring 167356,22.
     Skifte 25 okt. 1698, Trondheim.57Avdøde Maritte Bastiansdatter. E. Ernst Pettersen. B.: Maritte ½ år, morfra (stedfar) Laurids With. Sølv 30 Rd., bygård 400, halvpart av brygge med With 260, kramvarer, ialt 2818 ÷ 2418 Rd..

Gift _____med

Ernst Pettersen

Børn af Marit Bastiansdatter Stabel og Ernst Pettersen:

104.43.Maritte Ernstdatter, f. 1698
44.11.
Synneve Bastiansdatter Stabel
Født 167958,22.
     Skifte 31 jan. 1710, Trondheim.59Avdøde Synneve Bastiansd. Stabel. E. Johan Mantzin. Arv.: moren Maren sal. Lars Withes ved lagverge C. H. Lorentzen «i ringe tilstand» efter branden, bror Christen Stabel, som begge frafalt arv til fordel for avdødes søsterdatter Marette 15 år ved far Erenst Pettersen. Gullkjede 63 rd., sølv 89, bygård 700, ialt 1703 ÷ 1003 rd..

Gift _____med

Johan Johansen Manzin (d.æ.?)
Født omkring 166760,61,62.
     Søn af Johan Manzin og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.
     «Kiøbmand».63

[Gift 1° med Synneve Bastiansdatter Stabel (f. 1679); Gift 2° med Vibeche Hansdatter Kiemler (f. omkr. 1693)].
45.11.
Christen Bastiansen Stabel
Født omkring 168064,22.
46.17.
Caspar Olufssøn Mechelborg
Død 168420.
     Drev Edøygård. Ved skifteretssagen den 23. sept. 1684, var der jordegods for 688 rdl. Døde barnløs.20

Gift _____med

Susanna Lauritsdatter Stabel
Født 1650, Trondhjem.20.
     Datter af Laurits Bastianssøn Stabel og Susanna Pedersdatter Krabbe.

[Gift 1° med Caspar Olufssøn Mechelborg (d. 1684); Gift 2° med Michael Schive].
47.19.
Ellen Madsdatter
Død før 9 feb. 170165.

Gift _____med

Povel Larsen
Død før 9 feb. 170166.

Børn af Ellen Madsdatter og Povel Larsen:

105.47.Laurs Povelsen, f. omkr. 1670
106.47.Hilleborg Povelsdatter, d. før 1701
107.47.Margrethe Povelsdatter
108.47.Benedigte Povelsdatter
109.47.Lisabeth Povelsdatter, f. omkr. 1678
48.19.
Mads Pedersen Hjort
     Mads Pedersen Hiort var Cornet og en meget braf Mand, som visselig hafde bracht det hoyt om han hafde leved, men ved en uløckelig hendelse blef ihiel skut uden for Kiøbenhafn ved Rafenborrig for en letsindig Quindes Person.24
     Avdød ved faderens skifte 3. juni 1679.33
     [Se Trondhjem overform. prot. 1, 31. jan. 1680 efter Ollef Larsen skredder].33
49.19.
Karen Pedersdatter Hjort

Gift før 9 feb. 1701 med

Seier Rasbech
     Major. Bosatt? på Gravrok.67,33,30

Børn af Karen Pedersdatter Hjort og Seier Rasbech:

110.49.Elen Seiersdatter Rasbech
50.19.
Barbara Pedersdatter Hjort

Gift 1° _____med

Niels Pedersen Lem
Død efter 169332.
     Søn af Peder (Nielsen?) Lem og Abel Ludvigsdatter Munthe.
     Blev Student 1667, - var Foged paa Nordmøre og boede paa Bremsnæs ved Christianssund; han levede endnu i 1693, men kaldes da "forige Foged".32
     Kaldes ved svigerfarens skifte 3. juni 1679 «fordum foged i Nordmør»33

Gift 2° _____med

Tollef Nicolai Schønberg
     Oberstlieutenant.32

Børn af Barbara Pedersdatter Hjort og Niels Pedersen Lem:

111.50.Caspar Fredrik Lem
112.50._____
113.50._____
51.19.
Casper Pedersen Hjort
Død omkring 1697, Helle i Stjørdal.30.
     Fenrik i Trondhjem (1679).33
     Skifte nov. 1697, Trondhjem ?30.
52.25.
Elen Eilersdatter Schøller
Født 14 aug. 1654, om Morgenen hel tilig.35.
     Død som smaa.68
53.25.
Milde Eilersdatter Schøller
Født 21 sep. 1655, mellem 2 og 3 Slet om Middagen, som var paa en Fredag.35, døbt 30 sep. 1655, Hevne kirke.35.
Død aug. 1711, København..
     Mille Eilersdotter Schöller, Moder til 12 Børn.69

Gift 30 dec. 1674, Kirkesætter.35 med

Peter (Nielsen?) Kaasbøl
Født omkring 1645.
Død mai 1693, København.70, begravet _____, Helligånds Kirke i København.70.
     Søn af Niels Kaasbøll.
     Han var ifølge Hornemann født i Danmark og sønn av Jens Kaasbøl på Kaasbøl gård i Fyn.70
     Petter Kaasbøl fikk bestalling på stillingen (som president i Trondheim) den 27. nov. 1686 (NK bd. IV, s. 103). Han fikk avskjed fra stillingen den 18. febr. 1693 (NK bd. V, s. 193).71
     Kaasbøl hadde vært fogd i Orkdal i tiden 1673-78 og brukte gården Tronsvold. I 1676 ble han også stiftsamtskriver i Trondheim. Denne stillingen kombinerte han med presidentvervet men mistet begge stillingene i 1693. Ifølge skifte etter ham eide han 68 spann jordegods i Trøndelag og Møre. Han eide også en bygård med grund verdsatt til 1700 rdl og eide også en annen bygård verdsatt til 352 rdl. Han eide også avelsgården Devle. I skifte nevnes bl.a to sager på Draksten, bergparter 2/180 parter i Røros og 1/8 part i Løkken. Han hadde også et stort hus på verket hvor han bodde når han var der.71
     Kaasbøl lå i en langvarig prosess mot Müllers arvinger om at han skyldte dem 30000 riksdaler. Når det ble oppdaget at han hadde kassemangel i sin stilling og ikke kunne gjøre opp for seg ble han fratatt sine stillinger. Melchior Augustinnusen sier i sine notater om han under februar måned i 1693 at: »Præsident Petter Kaasbøl, som i nogle aar laa i København og procederede mot Møllers arvinger mistede begge Bestillinger. Han døde selv i sin Arrest i København i Mai. Blev begraven i Helliggeist Kirke. Sic transit gloria mundi«. Kaasbøl gikk altså konkurs og ved skifteoppgjøret etter ham viste skifte et gjorde kongen krav på 20900 riksdaler det som ble igjen etter dette tok Kaasbøls andre kreditorer.70
     Barn som er nevnt i Schølleroptegnelserne (PHT 1890, s. 217 ff.) og Hornemann er: Eilert, Gunnhild, Nils, Peder, Anna, Ellen, Susanna, Else, Mille, Elisabeth, Kaspar. Hornemann har på sin tavle også ført opp to sønner til: Hans og Anders - det er mulig at barna Hans og Anders som Hornemann setter opp som sønn av president Kaasbøll være sønner av Peder Sørensen Kaasbøll i Lille-Fosen. Peder Sørensens Kaasbøls barn var (skifte 15. jan. 1696 i Theim etter hans hustru Else): Anders, 24 år, Hans 21, Peder 16, Maren 25 og Anne.70
     Se også Lita Brodtkorbs artikel "Peder Kaasbøl - Peter Kaasbøl" i NST XXIX (1984).
     Skifte 20 mai 1693, Trondhjem.72Forseglet efter avdøde president og stiftamtskriver Peter Kaasbøl. Langt og vitløftig skifte fra fol. 436-70. Tilstede enkens søster Gundel Skiøllers. Bygård solgt for 1700, bortleid bygård 352, avlsgård Devle og atskillig jordegods, sagbruk, plank og kjøpmannsvarer, 15 hollandske skilderier og to kvinnfolkcontrafeyer m.v. Brutto 25.829, hvorav Kongen ved Rentekammeret tok 24.181, resten til andre kreditorer. Boet sluttet 1709..

Børn af Milde Eilersdatter Schøller og Peter (Nielsen?) Kaasbøl:

114.53.Nils Kaasbøl, f. 1674, d. 1729
115.53.Anna Kaasbøl, f. 1681, Trondhjem., d. 1751, MR.
116.53.Eilert Kaasbøl, f. 1682, d. 1754
117.53.Gunnhild Kaasbøl, f. omkr. 1682
118.53.Peder (Peter) Kaasbøl, f. omkr. 1689
119.53.Ellen Kaasbøl
120.53.Susanna Kaasbøl
121.53.Else Margrete Kaasbøl, d. 1711
122.53.Mille Kaasbøl, d. 1711
123.53.Elisabeth Kaasbøl
124.53.Caspar Kaasbøl
125.53.Johanna Kaasbøl
54.25.
Casper Eilersen Schøller
Født 17 nov. 1656, paa en Mandag mellem 7 og 8 Slet om Morgenen.35, døbt 30 nov. 1656, Hevne kirke.35.
     1680 den 25. Octb. reyste min Søn Caspar med Peter Blat fra Kiøbenhafn paa den ostindiske Reyse, Skibet med alt blef under Ferøe borte.39
55.25.
Ellen Eilersdatter Schøller
Født 31 okt. 1657, Hevne., paa en Løverdag om Natten ved 10 Slet.39, døbt 15 nov. 1657, Hevne kirke.39.
Død 7 dec. 1689, Kværnæs., om Morgenen ved 7 Slet.73,39.

Gift 168339 med

Hans Hansen Hagerup
Født omkring 164574.
Død 3 apr. 1697.
     Søn af Hans Rickertsen og Anne Sørensdatter.
     Stilling: Sogneprest til Kvernes74.
     Student 1664 fra Fredriksborg skole, blev av broren hr. Søren kaldet til kapellan hos ham i Kvernes og fik 12/5 1676 bestall. med sukcession. Han bestyrte Grip annex som eget kald og efterfulgte i 1681 sin bror som sogneprest til Kvernes, og døde i embedet 3/4 1697. Begge hans hustruer bragte ham megen velstand.74
     I første ægsteskab 15 børn, 8 sønner og 7 døttre.

[Gift 1° 1683 med Ellen Eilersdatter Schøller (31 okt. 1657 - 7 dec. 1689); Gift 2° med Bodil Nielsdatter Helkand].

Børn af Ellen Eilersdatter Schøller og Hans Hansen Hagerup:

126.55.Søren Hagerup, f. 1684, Kvernes, d. 1735, Aas ?
127.55.Eiler Hagerup, f. 1685, Kvernes, d. 1743, Trondhjem ?
128.55.Hans Hagerup, f. 1686, Kvernes, d. 1711, København
129.55.Gunhild Susanne Hagerup
56.25.
Melchior Eilersen Schøller
Født 2 okt. 1658, paa en Løverdag efter Middag ved 2 Slet.39.
Død 2 okt. 165839.
57.25.
Melchior Eilersen Schøller
Født 7 okt. 1659, paa en Fredag om Morgenen mellem 8 og 9 Slet.39, døbt 30 okt. 1659, Hevne kirke.39.
     Levede 1701 paa Gaarden Fitjen i Hevne »intet bevidst eiendes«.75
58.25.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 6 jan. 1662, Hellig Tre Kongers Dag paa en Mandag om Aftenen ved 9 Slet.39, døbt 19 jan. 1662, Hevne kirke.39.
Død _____, Skotnes, Buksnes..

Gift 5 okt. 1697, Trondhjem Domkirke.76 med

Jacob Hermansøn Rosenvinge
Født omkring 166877,76.
Død 10 jul. 1735, Vinje, Bø i Vesterålen..
     Kgl. jordeboksforpakter (1697). Foged i Senja, fra 1711 i Lofoten og Vesterålen. Bodde i 1701 på Renså i Fauskevåg, Trondenes.76

[Gift 1° 5 okt. 1697 med Karen Eilersdatter Schøller (6 jan. 1662 - _____); Gift 2° 1734 med Riborg Catharina Hansdatter Hveding (omkr. 1716 - eft. 1766)].

Børn af Karen Eilersdatter Schøller og Jacob Hermansøn Rosenvinge:

130.58.Peter Kaasbøll Rosenvinge, f. 1701, Buksnes., d. 1766, S-Trøndelag.
131.58.Eiler Schøller Rosenvinge, f. 1703, Buksnes., d. 1776
59.25.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 29 aug. 1665, ved 11 Slet om Natten.42, døbt 12 sep. 1665, Hevne Kirke.42.
Død 24 jun. 1667, om Aftenen der Klocken slog 8.42, begravet 28 jun. 1667, Domkirken i Trondhjem.42.
60.25.
Gunille Eilersdatter Schøller
Født 12 mai 1667, Klocken var 10 Slet om Formiddagen, som var paa en Søndag.42, døbt 19 mai 1667, Trondhjem Domkirke.42.
Død 26 mar. 1707, Klocken 12 Slet.42.

Gift 29 jun. 170242 med

Johan Helsing
     Søn af Hans Joensen Helsing og Annichen.
     GÆT ! - Muligvis sønn av Hans Joensen Helsing og Annichen. ??
     Fogden over Inderøens Fogderi Johan Helsing.42,37

[Gift 1° 29 jun. 1702 med Gunille Eilersdatter Schøller (12 mai 1667 - 26 mar. 1707); Gift 2° 11 dec. 1708 med Anna Frederiksdatter Marstrand (1672 - 1764)].

Børn af Gunille Eilersdatter Schøller og Johan Helsing:

132.60.Hans Helsing, d. 1745
61.25.
Anders Eilersen Schøller
Født 21 jul. 1668, imellem 12 og 1 Slet om Middagen.42, døbt 2 aug. 1668, St. Margrete kirke i Hevne.42.
Død 28 okt. 1675, mellem 8 og 9 Slet om Aftenen.43, begravet 7 nov. 1675, Hevne kirke.43.
     Død af de grasserende Smaa-Kopper.43
62.25.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 9 nov. 1669, ved 4 Slet om Morgenen.42, døbt 21 nov. 1669, St. Margrete Kirke af Hæderlig og Vellærde Hr. Giert Mumme.42.
Død 6 jun. 1670, ved 2 Slet efter Midnat.42, begravet 14 jun. 1670, St. Margrete Kirke i Hevne.42.
63.25.
Susanne Eilersdatter Schøller
Født 11 aug. 1671, ved 5 Slet om Morgenen.42, døbt 24 aug. 1671, St. Margrete kirke i Hevne.43.

Gift _____med

Nicolai Jacobsen Tostrup
Død 171978.
     Søn af Jacob Fredriksen Tostrup og Mette.
     Kapellan i Kværnæs.
     Sogneprest til Grip.78
     9 Børn i sidste Ægteskab.78

[Gift 1° med Susanne Eilersdatter Schøller (f. 11 aug. 1671); Gift 2° med Sophia Holberg (1674 - 1743)].
64.25.
Christopher Eilersen Schøller
Født 25 aug. 1672, Natten til Søndag mellem 12 og 1 Slet.43, døbt 1 sep. 1672, St. Margrete kirke i Hevne af Hr. Christopher Olufsøn.43.
Død 29 mar. 170543, begravet _____, Soelberg Kirke i Bedstaden.43.
65.25.
Eiler Eilersen Schøller
Født 17 aug. 1674, efter Middag ved 2½ Slet.43.
Død 18 aug. 1674, om Morgenen ved 6 Slet.43, begravet 23 aug. 1674, Hevne kirke.43.
66.27.
Anders Christoffersen Schøller
Født 1 jan. 166445.
Død 3 aug. 1724.
     Kommersråd.45

Gift 1 feb. 1698, Gjerpen. med

Anna Tønsberg
Døbt 11 apr. 1679, Skien..
     Fra Skien.45

[Gift 1° 1 feb. 1698 med Anders Christoffersen Schøller (1 jan. 1664 - 3 aug. 1724); Gift 2° med Johan Henrik Weinigel].
67.27.
Caspar Christoffersen Schøller
Død 28 nov. 1716, Frederikstad..
     Oberst og kommandant på Fredrikhald.45

Gift 170545 med

Isabella Elisabeth Stockfleth
Født 17 aug. 1676.
Død 9 okt. 1711.
     Datter af Christian Stockfleth og Isabella Margrethe Mechlenburg.
68.27.
Niels Christoffersen Schøller
     Døde i Oxford.45
69.27.
Christian Christoffersen Schøller
     Bodde på Gjølme. Var assistent ved Overhoffretten.45

Gift _____45med

Anne Margrethe Hjort
     Datter af Severin Hiort og Anna Elisabeth Howenbech.
70.27.
Christoffer Christoffersen Schøller
Død 1728, Berlin.45.
     Var legasjonssekretær ved det preussiske hoff.45
71.27.
Ellen Christoffersdatter Schøller
Død 10 apr. 1741, Ørkedal..
     Ugift. Testamenterte i 1740 sitt gods til broren Christian.45
72.27.
Birgitte Christoffersdatter Schøller

Gift 168545 med

(Ole) Fredrik Munchgaard
Død 12 jul. 1691, Agrim, Irland..
     Søn af Munchgaard.
     ?? Muligvis bror av Jens Munchgaard gift med Sara Parelius ??
     Oberst og chef for Prins Frederiks Regiment.
     Død 12. juli 1691 i slaget ved Agrim i Irland.
73.27.
Maren Christoffersdatter Schøller

Gift _____45med

Vinzents Meintz
     Kjøpmann i København.45

Generation 5.

74.28.
Anne Maria Wessel
Født 2 mar. 167246,78.
Død 8 jun. 1724, Trondhjem79.
     Skifte 15 aug. 1724, Trondhjem79.

Gift 1° _____46med

Nicolai Rasch
     Kjöbmand i Trondhjem.46

Gift 2° _____46med

Christopher Herfort
     Apoteker i Kristiania.80
     Apotheker i Trondhjem.46

Børn af Anne Maria Wessel og Nicolai Rasch:

133.74.Johannes Rasch
75.28.
Henrik Wessel
Født 20 sep. 167346,80.
Død 167546.
     Døde ung.80
     Den 4. juli 1674 ble det betalt for Johan Wessels barns begravelse. [Henrik ?].80
76.28.
Christopher Jansen Wessel
Født 28 dec. 1674, Trondhjem81.
Død 30 mai 175481.
     Stilling: Sogneprest til Bjørnør.
     Nestældste Søn af Raadmand Jan Wessel. Forflyttet til Bjørnørs Sognekald i Fosens Fogderi 12de Juni 1718, i hvilket Kald han døde i sit 80de Aar den 30te Mai 1754, efterat have været Præst i 47 Aar. Hans Portrait i Oliefarve hænger endnu i Bjørnørs Hovedkirke.81

Gift 1° 171446 med

Helene Frederike Bredal
Død 26 dec. 1714, Bjørnør ?82.
     Datter af Anders Eriksen Bredal og Karen Jul.
     Hun døde endnu samme Aar i Barselsseng med Sønnen Andreas Bredal Wessel.81

Gift 2° 172383,46 med

Karen Nielsdatter Bie
     Datter af Niels Nielsen Bie og Sebina Grobow.

Børn af Christopher Jansen Wessel og Helene Frederike Bredal:

134.76.Andreas Bredal Wessel

Børn af Christopher Jansen Wessel og Karen Nielsdatter Bie:

135.76.Johan Christopher Wessel Tordenskjold, f. 1727
136.76._____
137.76.Maren Sabine Wessel, f. omkr. 1725, d. 1809
77.28.
Hermichen Wessel
Født 5 mar. 167646,80.
     Uden Börn.46

Gift _____46,80med

Hans Petersen de Junge
     Kjøpmann i Trondheim.80
78.28.
Jens Wessel
Født 22 jul. 167746,80.
Død 171946.
     Kjøpmann i Trondheim.80
     Kjöbmand og Stadscapitain i Throndhjem. Uden Börn.46

Gift _____46,80med

Anna Heverlin (Heberlin)
     Datter af Nils Andersen Sønderborg og Natanaelsdatter Heberlin.
79.28.
Henrik Wessel
Født 2 nov. 167846,80.
Død _____, Trondheim.80.
     Han tjente under broren [Tordenskjold] som sjøløytnant. Gikk senere i russisk tjeneste og ble gift med en general von Swedens datter.80
     Commandeur i den russiske Söetat. Gift med en Datter af russisk General von Schweden.46

Børn af Henrik Wessel og _____:

138.79._____
80.28.
Eiler Wessel
Født 9 jan. 168084,85,46.
Død 24 jun. 174085.
     Han var først kapellan i Tingvold men ble med broren Tordenskjolds hjelp, befordret til hospitalprest i Trondheim i 1719. I 1722 ble han sogneprest til Ørland.80
     Provst og Sognepr. til Ørlandet.86

Gift 10 okt. 172085 med

Iverise Marie Edvardsdatter Meyer
Født omkring 168887.
Død 176587.
     Datter af Edvard (Evert) Hansen Meyer og Inger Iversdatter Munthe.

[Gift 1° 1710 med Just Thyrholm (d. 1719); Gift 2° 10 okt. 1720 med Eiler Wessel (9 jan. 1680 - 24 jun. 1740)].

Børn af Eiler Wessel og Iverise Marie Edvardsdatter Meyer:

139.80.Just Thyrholm Wessel, f. 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?), d. 1791, Tønsæt.
81.28.
Hans Wessel
Født 21 mar. 168146,80.
     Var sjømann og døde på en langreise i ung alder.80
82.28.
Iver Christian Wessel
Født 7 jun. 168346.
     Døde på en reise til Ost Indien.80
83.28.
Johan (Jan) Wessel
Født 26 sep. 168446.
Død 16 jul. 1729, Christiansund.46.
     Sjøkaptein og overlos i Kristiansund.80

Gift 3 jan. 170980 med

Maren Castberg
Født 1689, Trondheim.88.
     Datter af Christoffer Tygesen Castberg og Catharina Alhed Mühlenphort.
84.28.
Karen Wessel
Født 20 dec. 168546,80.
Død omkring 175646.

Gift 31 aug. 170846,80 med

Knud Brun (Brown)
Død omkring 173546.
     Stilling: Rådmann (i Trondhjem ?)89.
     Hans descenter (børn) antok navnet Wessel-Brown.89

Børn af Karen Wessel og Knud Brun (Brown):

140.84.Anna Sophie Knudsdatter Brown, d. 1755
141.84.Edel Cathrine Knudsdatter Brown
142.84.Hermichen Wessel-Brown, f. 1714, d. 1782
143.84.Maren Schøller Brown
85.28.
Oluf Wessel
Født 26 apr. 168746,89.
Død 9 apr. 174846.
     Sogneprest til Vestbye i Borgesyssel.90

Gift _____90med

Magdalena Wagel
86.28.
Anna Cathrine Wessel
Født 7 mai 168946,90.

Gift 31 aug. 171746,90 med

Jens Glisborg
Død 22 mai 172246.
     Var [ved sit giftermål 1717] sogneprest til Hafslo, men i 1721 ble han sogneprest til Ørland.90
     (3 Börn).46
87.28.
Peter Wessel Tordenskjold
Født 28 okt. 169146.
Død 12 nov. 172046.
     Vise admiral i flåten. Han ble adlet i 1719 med navnet Tordenskjold.90
88.28.
William Wessel
Født 14 aug. 169246,90.
Død omkring 173846.

Gift _____90med

Eleanora de Bors
     Fra Irland.90
89.28.
Caspar von Wessel
Født 1 nov. 169391,46.
Død 9 sep. 176846.
     Ble adlet i 1720.90
     Adlet med Faderens Tilnavn 2 Febr. 1720, Stamherre til Broholm i Fyen.46

Gift 1° 172146,90 med

Edel Catharina Kaas
Død 174246.
     Datter af Hans Kaas og Sophie Amalia Henriksdatter Bjelke.

[Gift 1° med Eichsted; Gift 2° 1721 med Caspar von Wessel (1 nov. 1693 - 9 sep. 1768)].

Gift 2° 4 aug. 174746,90 med

Elisabeth Scheel (Skeel)
Født 169646.
Død 175446.
     Datter af Anders Scheel (Skeel) og Sophia Amalia Wind.
     Til Broholm.90

Børn af Caspar von Wessel og Edel Catharina Kaas:

144.89._____
90.28.
Maren Wessel
Født 15 jun. 169646,90.
     Døde ung.46,90
91.28.
___________
Født 169746.
Død 169746.
     En dödfödt Datter.46
92.30.
Caspar Johan Als
Født 1680, Herlufsholm.11.
Død aug. 176211.
     Først Bogbinder i Horsens, siden Lagverer i Kiøbenhavn, og excellerede denne Konst.11

Gift _____11med

Maria Margrethe Zeuthen

Børn af Caspar Johan Als og Maria Margrethe Zeuthen:

145.92.Ivar Als, f. 1721, d. 1770
146.92.Peder Als, d. 1776
147.92.Anna Maria Als
93.34.
Morten Boyesen (Friis?)
Født omkring 1664, Trondhjem ?92,21.
94.34.
Boye Boyesen Friis
Født omkring 1666, Trondhjem ?93,21.
Død før 24 mai 1707.
     Boje Bohesen, Capellan til Vedøen, gift med Karen Juul.9
     I futeregnskapets familieskatt er han oppført som kapellan her [i Veøy] fra november 1688, presten skriver da at Hr Boye hadde kommet hit for tre uker siden. Erlandsen har ham som kapellan her i 1695 og 1705. Han døde her i 1707.94
     Skifte 24 mai 1707, Gården Vestad i Veøy.95,96I skifte nevnes hans kone Karen Juell og barna. I skifte nevnes også sølv merket: kanne BF KJ, ditto BPS-MMD, ditto PESJ-ETDF, ditto AESB-KPDJ, øse JJSL-ETDF, skål BBS-KJ, skål PEJ-ETD. Dessuten nevnes maleri av Hr Peder Jul og kone, Erik Pedersen Jul og kone og Hr Anders og Karen Jul. I skifte nevnes barnas farbror student Morten Friis..

Gift _____med

Karen Jul
Død 173697.
     Datter af Peder Erichsen Juul og Elisabeth Thomasdatter Friis.
     I skifte etter Karen Juel i 1734 tales om at det var sendt brev til de lengst bort boende arvingene men ingen hadde svart. De eneste arvinger som meldte seg var sønnesønnen Andreas Pedersen og hans bror Berent Pedersen i Bergen, dessuten nevnes Erik Andersen i Bu og en sønn av Hr Wessel.98
     Skifte 10 nov. 1734, Brevik i Grytten.99Arvingerne ble oppgitt at være: 1. sønnen Erik Bredal, 2. sønnesønnen Anders Pedersen Bredal, 3. sønnesønnen Bernt Pedersen Bredal, og dattersønnen Andreas Bredal Wessel..

[Gift 1° 1672 med Anders Eriksen Bredal (1640 - apr. 1691); Gift 2° med Boye Boyesen Friis (omkr. 1666 - før 24 mai 1707); Gift 3° med Anders Christopherssøn Lem (omkr. 1649 - sep. 1723)].

Børn af Boye Boyesen Friis og Karen Jul:

148.94.Maren Boyesdatter Friis
149.94.Anna Boyesdatter Friis, d. 1739
95.34.
Jens Boyesen (Friis?)
Født omkring 1668, Trondhjem ?100,21.
Død før 20 mai 1692101,52.
96.34.
Margrethe Hardersdatter (Holst)
Født omkring 167252.

Gift _____med

Henrich Sølfestersen Møller
     Søn af Sølfester Møller og Engel Rolfsdatter (Suertmann?).
     Skifte 20 dec. 1706, Trondhjem102Lagverge Andreas Høyer. Sølv 687, kjøbmannsvarer, bygård 500, gård Orkdalsøren 50, jordegods, ialt 3753 og uvisse 63 - 971 rd..

[Gift 1° med Karen Andersdatter; Gift 2° med Margrethe Hardersdatter (Holst) (f. omkr. 1672)].

Børn af Margrethe Hardersdatter (Holst) og Henrich Sølfestersen Møller:

150.96.Harder Henrichsen Møller, f. omkr. 1699
151.96.Maren Henrichsdatter Møller, f. omkr. 1703
97.34.
Harder Holst
     Død ung som Sømand.10
98.34.
Anne Holst
     Død ung.10
99.38.
Anne Berntsdatter (Stolchen)
Født omkring 166253.
100.38.
Maren Berntsdatter (Stolchen)
Født omkring 166653.
101.38.
Karen Berntsdatter (Stolchen)
Født omkring 166953.
102.38.
Berendt Berendtsen (Stolchen)
Født omkring 167153.
103.38.
Gidsken Lauritsdatter Lund
Født omkring 167353.
104.43.
Maritte Ernstdatter
Født 1698103,57.

Gift _____med

Hans Augustinussen (Røst ?)
Født omkring 1688, Trondhjem104,105.
     Søn af Augustinus Hansen Røst og Inger Pedersdatter Holdte.
     Han er muligvis den Hans (Johannes?) Augustinussen, død 1749 som foged over Strinda og Selbu, og gift med Elisabeth Alderup.
105.47.
Laurs Povelsen
Født omkring 1670106,30.
106.47.
Hilleborg Povelsdatter
Død før 9 feb. 1701107,30.

Gift _____med

Berent Johansen (Jansen) Riber (Riberg)
     Skifte 26 jul. 1719, Trondhjem.108.

[Gift 1° med Lisbet Bertelsdatter; Gift 2° med Hilleborg Povelsdatter (d. før 9 feb. 1701); Gift 3° med Ellen Joensdatter].

Børn af Hilleborg Povelsdatter og Berent Johansen (Jansen) Riber (Riberg):

152.106.Anne Sophie Berentsdatter Riber (Riberg), f. omkr. 1696
107.47.
Margrethe Povelsdatter

Gift før 1701 med

Mogens Larsen Sindberg
     Stilling: Skredder30.
108.47.
Benedigte Povelsdatter

Gift før 1701 med

Lars Pedersen
     Stilling: Billedhugger30.
109.47.
Lisabeth Povelsdatter
Født omkring 1678109,30.
110.49.
Elen Seiersdatter Rasbech

Gift _____med

Christian Brun
Født omkring 1669110.
     Søn af Peter Brun og Elisabeth (Lisbeth) Nicolaysdatter Worm.
     Captein lieutenant ved N.fj. Dragoner.110

Børn af Elen Seiersdatter Rasbech og Christian Brun:

153.110.Elen Christense Brun, d. 1784
111.50.
Caspar Fredrik Lem
     Capitaine i det Trondhjemske.32
112.50.
___________
113.50.
___________
114.53.
Nils Kaasbøl
Født 167470.
Død 14 mar. 172970.
     Finne-Grønn (Norges prokuratorer, sagførere og advokater 1660-1905) sier at han var født i 1674 og ble student i 1694. Den 23. sept. 1717 fikk han bevilgning som prokurator ved høyesteretten. Han døde ugift i Christiania den 14. mars 1729.70
     Niels Kaasböll, Assessor i Ober-Hof-Retten i Christian[ia]. Døde ugivt.69
115.53.
Anna Kaasbøl
Født 1681, Trondhjem..
Død okt. 1751, Tingvoll, MR..
     Anna Kaasböll, gift med Ludv. Munthe, Tolder paa Molde, havde 8 Børn.69

Gift 10 okt. 1696111 med

Ludvig Iversen Munthe
Født omkring 1666112.
     Søn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Toller i Molde.
     Ble toller i Romsdal.112
     Ludevig Iversen Munthe, Tolder paa Molde i Romsdalen.111

Børn af Anna Kaasbøl og Ludvig Iversen Munthe:

154.115.Iver Munthe
155.115.Morten Munthe, f. 1702, d. 1763
156.115.Caspar Friderich Munthe, f. 1704, d. 1763
157.115.Peter Munthe
158.115.Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
159.115.Birgitte Munthe
160.115.Anne Margrete Munthe
161.115.Gunhild Helena Munthe
162.115.Anders Borch Munthe
116.53.
Eilert Kaasbøl
Født 168270.
Død 1754113,70.
     Ble prest i Helligåndskirken i København. Schøllerstamtavlen (PHT 1890) sier at han ble prest til Vår Frue kirke i København.70
     M. Eiler Christopher Kaasböll, f. 1682, Sognepræst ved Helliggeistes Kirke i Kiøbenhavn, død 1724. Gift 1° med Johanna Sophia Möller. Gift 2° med Boel Lisbeth Hiorth. Havde to Børn (Peter og Mille).69

Gift 1° _____69med

Johanna Sophia Møller

Gift 2° _____69med

Boel Lisbeth Hiort

Børn af Eilert Kaasbøl og _____:

163.116.Peter Kaasbøll
164.116.Mille Johanne Kaasbøll
117.53.
Gunnhild Kaasbøl
Født omkring 168270.
     Gunnild Kaasböll, gift med Thomas Friis, Controlleur i Tronh.69
118.53.
Peder (Peter) Kaasbøl
Født omkring 168970.
     Han ble generalløytnant og sjef for det norske artilleriet i 1744. Ble gift i 1725 med Katarina Henriksdtr Bille.70
     Peter Kaasböll, avancerede til General-Lieutenant af Infanteriet og Artilleriet i Norge, og levede en høi Alder, døde i Præstøe. Gift med Catharina Sophia Bille. Af 5 Børn levede 3 (Peter, Mille og Cathr.).69

Gift 172570 med

Catharina Sophia Henriksdatter Bille

Børn af Peder (Peter) Kaasbøl og Catharina Sophia Henriksdatter Bille:

165.118.Peter Henrik Kaasbøll
166.118.Mille Christine Kaasbøll
167.118.Catharina Sophia Kaasbøll
119.53.
Ellen Kaasbøl
     Ellen, gift med Truls Lauritsen Smith, advokat, generalprokurator og justisråd.70
     Ellen Kaasböll, gift med Truels Smith, Justitsr.69

Gift _____114med

Truels Smith
Død 31 jul. 1730114.
     Søn af Laurits Lauritsen og Anna Søeborg.
     Truels Smith, Justitsraad, General-Fiscal og Advocat i Høieste-Ret, døde 1730, 31 Julii. Gift med Ellen Kaasböll, Dotter af Peter Kaasböll, Præsident i Tronhiem. Af 10 levede 6 Børn (Peter, Lars, Caspar, Friderich, Anna, Mille).114

Børn af Ellen Kaasbøl og Truels Smith:

168.119.Peter Smith, f. 1707
169.119.Lars Smith, f. 1708, d. 1730
170.119.Caspar Wilhelm Smith, f. 1709, d. 1738
171.119.Anna Dorothea Truelsdatter Smith, f. 1714, d. 1777
172.119.Friderich Smith, f. 1717, d. 1757, Præstø.
173.119.Mille Johanne Smith
120.53.
Susanna Kaasbøl
     Susanna Kaasböll, gift med Christian Friis, Tolder i Christiansund, efterlod 4 Børn (Mille, Zephora, Berthe og Nicolai).69
     Susanna, gift første gang med Kristian Friis, toller i Kristiansund som døde i 1730. Andre gang gift med Marcus Nissen, kjøpmann i Kristiansund.70
     ?? Er Kristian Friis identisk med den Christian Friis toller i Kristiansund der år 1720 ægter Anne Cathrine Grøn - problemet her er at Anne Grøn først dør år 1757 ??
     ?? Er hennes andre mann Marcus Nissen identisk med Marcus Nissen, f. o. 1678, sønn av Marcus Nissen og Catharina Hansdatter Jerne ??

Gift 1° 1710, Osterdalen, Hedmark115 med

Christian Friis
     Christian Friis, Tolder i Christiansund.69

Gift 2° _____70med

Marcus Nissen (Angell)
Født omkring 1678116.
     Søn af Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne.

Børn af Susanna Kaasbøl og Christian Friis:

174.120.Mille Maria Friis, d. _____
175.120.Zephora Friis
176.120.Berthe Cathrine Friis
177.120.Nicolai Christian Friis
121.53.
Else Margrete Kaasbøl
Død 171170.
     Else Margrete Kaasböll, døde i Pesten.69
122.53.
Mille Kaasbøl
Død 171170.
     Mille Kaasböll, døde i Pesten.69
123.53.
Elisabeth Kaasbøl
     Døde ung.70
     Elisabeth Kaasböll, død i Pesten.69
124.53.
Caspar Kaasbøl
     Døde på reise til Kina.70
     Caspar Kaasb., døde paa Reisen til China.69
125.53.
Johanna Kaasbøl
     Joh. Marie Kaasb., gift med Hr. Ole Sletting, Provst og Præst til Ejbye og Dalbye.69

Gift _____70med

Oluf Nielsen Sletting
     Sogneprest til Dalby på Sjælland. Schøllertavlen (PHT 1890) sier at han var prest i Egeby i Sjælland.70

Børn af Johanna Kaasbøl og Oluf Nielsen Sletting:

178.125.Caspar Johann Sletting
179.125.Niels Sletting
126.55.
Søren Hagerup
Født 1684, Kvernes74.
Død 1735, Aas ?74.
     Stilling: Sogneprest til Aas (ved Christiania).74
74
127.55.
Eiler Hagerup
Født 1685, Kvernes74.
Død 1743, Trondhjem ?74.
     Stilling: Biskop i Trondhjem74

Børn af Eiler Hagerup og _____:

180.127.Hans Gyldenpalm
181.127.Eiler Hagerup
182.127.Anton Ulrich Hagerup, f. 1723, d. 1750
128.55.
Hans Hagerup
Født 1686, Kvernes74.
Død 1711, København74.
     Stilling: Kapellan ved Holmens kirke i Kjøbenhavn74

Gift _____117,74med

Helene Cathrine Brinch
129.55.
Gunhild Susanne Hagerup

Gift _____med

Peder Olsen Strøm
     Provst til Borgund paa Søndmør.
130.58.
Peter Kaasbøll Rosenvinge
Født 1701, Skotnes, Buksnes.118.
Død 1766, Selbu, S-Trøndelag.118.
     Sogneprest til Selbu.118

Gift 1° _____med

Mille Maria Friis
Død _____, Selbu, S-Trøndelag..
     Datter af Christian Friis og Susanna Kaasbøl.
     Mille Maria Friis, gift med Hr. Peter Kaasböll Rosenvinge, Sognepræst til Selboe, havde 10 Børn.69

Gift 2° _____med

Anna Marie Hornemann
Født 1723118.
Begravet 11 dec. 1796, Frue kirke i Trondhjem.119,118.
     Datter af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.

[Gift 1° med Ole Alsing (1706 - 1796); Gift 2° med Peter Kaasbøll Rosenvinge (1701 - 1766); Gift 3° med Nicolai Christian Friis].

Børn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Maria Friis:

183.130.Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge, f. 1740, S-Trøndelag., d. 1786, Steigen.
184.130.Eiler Hagerup Rosenvinge, f. 1742, S-Trøndelag., d. 1805, Bergen.
185.130.Susanne Kaasbøl Rosenvinge, f. _____, d. før 1778, Bodøgård.
186.130.Christopher Schøller Rosenvinge, f. _____, d. 1778, Bodøgård.
187.130.Jacob Friis Rosenvinge, f. _____
188.130.Petter Kaasbøl Rosenvinge, f. _____
189.130.Karen Schøller Rosenvinge, f. _____, d. før 1778, Bodøgård.
190.130.Gunhild Katrine Rosenvinge, f. 1743, S-Trøndelag.
191.130.Sophia Helena Rosenvinge, f. 1748, S-Trøndelag.

Børn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Anna Marie Hornemann:

192.130.Petternille Sophie Rosenvinge, f. _____
131.58.
Eiler Schøller Rosenvinge
Født 12 jun. 1703, Skotnes, Buksnes..
Død 2 apr. 1776.
     Sogneprest til Frosta.

Gift 1° 1733 med

Elen Junghans
Født 1715.
Død 19 jan. 1753.
     Datter af Henning Junghans og Anna Meldal.

Gift 2° 11 jul. 1753 med

Karen Margrethe Coldevin
Født 6 dec. 1729.
Død 9 feb. 1815.
     Datter af Jørgen Isachsen Coldevin og Ellen Carstensen Horneman.
132.60.
Hans Helsing
Død jan. 1745120, begravet _____, Bremerholms kirkegård.120.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.120

Gift _____med

Ingeborg With Marstrand
     Datter af Jørgen Frederiksen Marstrand og Else Margrethe Mechelborg.

Børn af Hans Helsing og Ingeborg With Marstrand:

193.132.Gunhild Helsing
194.132.Johan Helsing
195.132.Jørgen Frederik Helsing

Generation 6.

133.74.
Johannes Rasch
     Løytnant i Sjøetaten.79
134.76.
Andreas Bredal Wessel
135.76.
Johan Christopher Wessel Tordenskjold
Født 4 jul. 172746.
     Adlet Tordenskjold 21 AUG 1761.
136.76.
___________
     En datter død som barn.46
137.76.
Maren Sabine Wessel
Født omkring 172546.
Død 14 jul. 1809121,46.
     År 1801 er Maren Sebina Støren, 75 år gl. og bosat sammen med sønnen Peter Casper Støren hos Henrich Sommerschield, hennes svigersønn, på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen.

Gift 174746 med

Johan Støren
Født 15 jan. 1715, Mensalgaard? i Størens Præstegjeld46.
Død 19 apr. 179246.
     Der Aaret forud 1746 var bleven udnævnt til personel Capellan hos hendes [hustruen] Fader med Succession til Kaldet. Svigersønnen var født den 15de Jan. 1715 af Bonde-Forældre paa en Mensalgaard i Størens Præstegjeld i Guldalen, efter hvilken Fødebygd Sønnen havde antaget Navnet Støren. Han døde som Provst og Sogneprest til Størdalen i sit 78de Aar den 19de April 1792, efterat have været Præst i 46 Aar.46

Børn af Maren Sabine Wessel og Johan Støren:

196.137.Peter Casper Støren, f. omkr. 1752
197.137.Karen Margrethe Støren, f. omkr. 1755
138.79.
___________
     En Sön, Död ung.46
139.80.
Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)86.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.86, begravet 5 jan. 179286.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.86

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.86 med

Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.86.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.122,86, begravet 4 jan. 179986.
     Datter af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.

Børn af Just Thyrholm Wessel og Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund:

198.139.Ejler Wessel, d. 1796
199.139.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
200.139.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
140.84.
Anna Sophie Knudsdatter Brown
Død 1755.

Gift 1755 med

Peder Hansen Bruun
Født 17 jul. 1689.
Død 12 jul. 1768.
     Søn af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).
     Sogneprest i Gildeskål.

[Gift 1° med Karen Pedersdatter Strømmer; Gift 2° 1755 med Anna Sophie Knudsdatter Brown (d. 1755)].
141.84.
Edel Cathrine Knudsdatter Brown
     Døde på barselseng med tvillinger.

Gift _____med

Hans Pedersen Brun
Død omkring 1804.
     Søn af Peder Hansen Bruun og Karen Pedersdatter Strømmer.
     Sogneprest i Gildeskål.
     Skifte 20 aug. 1804, Indyr i Gildeskål.123Avdøde Hans Bruun, Sogneprest. Formue: 6332-5-10. Gjeld: 2694-3-4. Boets innhold: Jord, penger, sølv merket: H.B. og B.M.G. Arvinger: ektefelle Dorthea Catharina Bruun, født Kaurin; avdøde ektefelle Barbro Margretha Jersing hennes barn: Jens Bruun, Mikkelbostad i Gildeskål; Peder Bruun, Horsdal i Gildeskål; Henrich Bruun, Snekvigen i Bodø; Karen Bruun, Fleinvær i Gildeskål, gift først med avdøde Angel, nu med Jens Hansen Lind; Elisabeth Schøller Bruun, Trondhjem; Edel Catharina Bruun, København..

[Gift 1° med Edel Cathrine Knudsdatter Brown; Gift 2° med Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?) (1740 - 13 nov. 1799); Gift 3° med Dorothea Catharina Bugge Kaurin (1749 - 1831)].
142.84.
Hermichen Wessel-Brown
Født 1714.
Død 1782.

Gift _____med

Jacob Hansen Thode
Født 1692.
Død 1771.
     Stiftsprost (i Trondheim), Magister.

[Gift 1° med Wenche Jørgensdatter von Erpecom; Gift 2° med Hermichen Wessel-Brown (1714 - 1782)].

Børn af Hermichen Wessel-Brown og Jacob Hansen Thode:

201.142.Knud Jacobsøn Thode, f. 1734, Trondhjem, d. 1773, I et skibsforlis utenfor Hitra
202.142.Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode, f. 1737, d. 1815
143.84.
Maren Schøller Brown
Begravet 21 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem.124.

Gift _____med

Lorenz Lorenzen Lorck
Født 28 jun. 1698, Flensburg.125.
Død 29 sep. 1748, Trondhjem.124.
     Søn af Jess Lorenzen Lorck og Maria Abel Lorenzen.
     Fik borgerskapsbrev 29. jan. 1725 som kjøbmand i Trondhjem.125
     Raadmand i Trondhjem.124

Børn af Maren Schøller Brown og Lorenz Lorenzen Lorck:

203.143.Lorck
204.143.Lorck
144.89.
___________
     En Sön, Död ung.46
145.92.
Ivar Als
Født 172111.
Død 3 aug. 177011.
     Baccalaureus Philos. derefter Acteur, og tilsidst Inspector ved den Kongelige Danske Skueplads.11

Gift _____11med

Anna Nielsdatter Hulman
Født 172411.
Død 3 nov. 176111.

Børn af Ivar Als og Anna Nielsdatter Hulman:

205.145.Else Als
206.145.Marianna Als
207.145.Carolina Als
146.92.
Peder Als
Død 177611.
     Kongelig Hof- Historie- og Portrait-Skildrer, Professor ved det Kongelige Konsters Academie, Medlem af det Pavelige Konsters Acad. Clementine i Bologne, var meget berømt blandt Danske og Udenlandske. Døde 1776 ugivt.11
147.92.
Anna Maria Als
     De har 2 Børn.11

Gift _____11med

Øestrup
     Lagverer og Forgylder, Fuldmægtig Byffing(?) paa General Krigs-Commisair Clausens Værk.11
148.94.
Maren Boyesdatter Friis
     Erlandsen tar feil når han sier at hun var datter av Bredal. I skifte etter moren i 1732 [1734] kommer det frem at hun var en datter av Karen Juels ekteskap med kapellan Hr Boye, også hennes søster gift med Ludvigs bror Christoffer var en datter av Hr Boye.126

Gift _____med

Ludvig Lem
Født 168132.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Ludvig Lem var i 1701 20 Aar gammel, men endnu ikke Student. - I Romsdals Fogedregnsk. for 1714 finde vi ham ("Lodvig Lem") opført i "Krigsstyr" for 3 Kvartaler med 5 Rdlr. 24 Sk. - I Aaret 1730 sees han at have eiet og beboet Gaarden "Næs" i Romsdals Otting.32
     Nevnt i morens skifte i 1710.126
149.94.
Anna Boyesdatter Friis
Død 1739127,126.
     Erlandsen tar feil når han sier at hun var datter av Bredal. I skifte etter moren i 1732 [1734] kommer det frem at hun var en datter av Karen Juels ekteskap med kapellan Hr Boye, også hennes søster gift med Christoffers bror Ludvig var en datter av Hr Boye.126

Gift _____med

Christopher Andersen Lem
Født 168032.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.32
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.82
     Nevnt i morens skifte i 1710.126

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].

Børn af Anna Boyesdatter Friis og Christopher Andersen Lem:

208.149.Ingeborg Cathrine Lem
209.149.Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
210.149.Anders Lem
211.149.Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem
212.149.Ane (Anne) Christence Lem
213.149.Iver Lem
214.149.Ingeborg Munthe Lem
215.149.Ludvig Munthe Lem
150.96.
Harder Henrichsen Møller
Født omkring 1699102.
151.96.
Maren Henrichsdatter Møller
Født omkring 1703102.
152.106.
Anne Sophie Berentsdatter Riber (Riberg)
Født omkring 1696128,30,128.
     Ugift 1719.129
153.110.
Elen Christense Brun
Død 1784130.
     «Klokkerenken af Næss».

Gift 1° _____med

Arent Jacobsen
Født omkring 1713, Hondå i Nesna67.
Død 21 jan. 1744, druknet sammen med sin 10 år gml. sønn Christian.67.
     Søn af Jacob Jacobsen og Inger Arntsdatter.
     Klokker på Næss/Nes i Tjeldsund.
     Arent fikk bygselseddel hos fogden 13. juni 1738 på ½ våg i Nes «som Hans Joensen for ham oppgitt» - og betalte 2 Rdl. 2 ort i Bøxel, og han satt her til sin død i 1744 da han omkom ved drukning.131
     Skifte 1744131.

Gift 2° 7 mar. 1745, Lødingen kirke132 med

Didrich Didrichsen Hønnichen
Født omkring 1705.
Død 12 sep. 1769133,130.
     Søn af Diderich Jensen Hønnichen og Dorthe Berntsdatter Berg.
     Diderich overtok 1½ våg i Våje, Lødingen 10. juni 1738 «no 2 som hans Stedmoder for ham opgivet» efter farens død (i 1737), mens Øxnes efterhvert ble liggende øde. 14. sep. 1743 ga han obligasjon på 90 Rdl. til «Sr. Hans ... Jordan udi Bergen». 5. mai 1747 fikk han bygselseddel på 1 våg i gnr. 8 Selsø «som hans Far forhen brugt og Moderen for ham opsagt haver». På høsttinget 15-16. okt. 1753 ble «Laugretten tilspurt om det i denne Fierding er noen som har mere end et Jordbrug». Retten svarte: «Ingen uden Diderich Diderichsen Voje i Hægstad fi: der har 2 Jordbrug, det ene kaldet Woje som han selv beboer under matr. nr. 21 og den anden Gaard kaldet Selsøe matr. nr. 2 hvilken icke udi nogle fembti(?) Aar har været beboet men alltid har været brugt under Gaarden Woje».130
     Skifte 3 okt. 1769134,130.

Børn af Elen Christense Brun og Arent Jacobsen:

216.153.Christian Jacob Arentsen, f. omkr. 1733, d. 1744
217.153.Seier Rasbech Arntsen, f. 1734, d. 1801
218.153.Jacob Jørgen Arentsen
219.153.Arnoldus Schytte Arentsen, f. 1738, d. 1811
220.153.Jens Arntsen Brun, d. 1807
221.153.Hans Jacob Bruun Arntsen

Børn af Elen Christense Brun og Didrich Didrichsen Hønnichen:

222.153.Arent Diderichsen Hønnichen, f. 1745, d. 1745
223.153.Elen Dorthea Hønnichen, f. 1747
224.153.Anna Dorothea Hønnichen, f. 1751, d. 1780
225.153.Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen, f. 1754, d. 1805, Trondenes.
154.115.
Iver Munthe
     Ivar Munthe, Byeskriver i Nykiøbing i Sielland, døde ugivt.111
155.115.
Morten Munthe
Født 4 mar. 1702111.
Død 3 jul. 1763111.
     Morten Munthe, f. 1702, 4 Martii, Etatsraad, Landsdommer, Assessor i H. R. Borgemester i Roeskilde, Stiftsskriver og Domkirk. Værge, død 1763, 3 Jul. Deres 5 B. døde unge.111

Gift 1735111 med

Margrethe Clausen
Død 1769111.
156.115.
Caspar Friderich Munthe
Født 1704111.
Død 1763111.
     M. Caspar Friderich Munthe, Justitsraad, og Prof. Gr. L., f. 1704, d. 1763, uden Børn.111

Gift 1° _____111med

Thyre Sophie Kølichen

Gift 2° _____111med

Mille Johanne Kaasbøll
     Datter af Eilert Kaasbøl.
     I hvilket af farens ægteskab er hun født ?
     Mille Joh. Kaasböll, Gift med M. Caspar Frid. Munthe, Justitsr. og Prof. gr. L., f. 1704, d. 1763.69
157.115.
Peter Munthe
     Hr. Peter Munthe, Præst til Tingvald. Gift 1° med Elisabeth Maria Dass. Af 6 lever 3 Børn. Gift 2° med Sophia Hedevig Cortholdt. Af 2 lever 1 Søn.111

Gift 1° _____111med

Elisabeth Maria Dass

Gift 2° _____111med

Sophia Hedevig Cortholdt

Børn af Peter Munthe og Elisabeth Maria Dass:

226.157.Rebecca Munthe
227.157.Anna Munthe
228.157.Bodil Elisabeth Munthe

Børn af Peter Munthe og Sophia Hedevig Cortholdt:

229.157.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
158.115.
Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
     Mille Susanne Munthe. Gift 1° med Hr. Hans Meyer, Præst til Fæøe (avdød) uden Børn. Gift 2° med Dav. Lange, Raadmand i Roeskilde, uden Børn.111

Gift 1° _____135med

Hans Jørgensen Meyer
     Søn af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve.
     Nevnt i farens skifte 1710.135
     Horneman har ham som kapellan i Veø og gift 31. juli 1726 med Mille Ludvigsdatter Munthe.135

Gift 2° _____111med

David Lange
     Dav[id] Lange, Raadmand i Roeskilde.111
159.115.
Birgitte Munthe
     Birgitte Munthe, gift med Hr. Anders Daae.111
160.115.
Anne Margrete Munthe
     Anne Margrete Munthe, gift med Hans Myhre. Tolder paa Molde.111

Gift _____111med

Hans Myhre
     Hans Myhre, Tolder paa Molde.111

Børn af Anne Margrete Munthe og Hans Myhre:

230.160.Hans Hansen Myhre
161.115.
Gunhild Helena Munthe
     Gundild Helena Munthe, er ugivt i Angels Stiftelse i Tronhiem.111
162.115.
Anders Borch Munthe
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).111

Gift _____111med

Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Datter af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.111

Børn af Anders Borch Munthe og Sara Susanne Jacobsdatter Lund:

231.162.Ludvig Munthe
232.162.Morten Munthe
233.162.Claus Peter Munthe
234.162.Jacob Lund Munthe
235.162.Peter Johann Munthe
236.162.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
163.116.
Peter Kaasbøll
     I hvilket af farens ægteskab er han født ?
     M. Peter Kaasböll, Rector i Nachsch[ov]. Gift med Maria Rennemann, uden Børn.69
164.116.
Mille Johanne Kaasbøll
     I hvilket af farens ægteskab er hun født ?
     Mille Joh. Kaasböll, Gift med M. Caspar Frid. Munthe, Justitsr. og Prof. gr. L., f. 1704, d. 1763.69

Gift _____111med

Caspar Friderich Munthe
Født 1704111.
Død 1763111.
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     M. Caspar Friderich Munthe, Justitsraad, og Prof. Gr. L., f. 1704, d. 1763, uden Børn.111

[Gift 1° med Thyre Sophie Kølichen; Gift 2° med Mille Johanne Kaasbøll].
165.118.
Peter Henrik Kaasbøll
     Peter Henr. Kaasböll, Assessor i Ober-Hofr. i Norge, død ugivt.69
166.118.
Mille Christine Kaasbøll
     Mille Christine Kaasb. Gift med Major Neumann, har 2de Døttre.69
167.118.
Catharina Sophia Kaasbøll
     Cathr. Sophia Kaasböll er ugivt, og boer i Friderichstad i Norge.69
168.119.
Peter Smith
Født 10 aug. 1707114.
     M. Peter Smith, f. 1707, 10 Aug. Student 1723, Decanus 1731, Rector 1733, resid. Capell. 1734, Sognepr. i Holbek 1753, Jubel-Lærer. Gift 1735 med Edele Dorthe Barfoed, død 1783. Af 10 lever 7 Børn (Truels, Claus, Eiler, Helene, Karen, Kirstine og Mille).114

Gift 1735114 med

Edele Dorthe Barfoed
Død 1783114.

Børn af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed:

237.168.Truels Smith
238.168.Claus Barfoed Smith
239.168.Eiler Christopher Kaasbøll Smith
240.168.Helene Smith
241.168.Karen Smith
242.168.Kirstine Cathrine Smith
243.168.Mille Johanne Smith
169.119.
Lars Smith
Født 1708114.
Død 1730114.
     Lars Smith, f. 1708, Student 1723, d. 1730.114
170.119.
Caspar Wilhelm Smith
Født 1709114.
Død 1738114.
     Caspar Wilhelm Smith, f. 1709, Student 1723, Cancellieraad, H. R. Advocat og General-Fiscal, døde 1738 ugivt, efterlod sig 20000 Rdr.114
171.119.
Anna Dorothea Truelsdatter Smith
Født 1714114.
Død 18 feb. 1777114.

Gift _____med

Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne
     Søn af Otto Christophersen Munthe (Morgenstierne) og Else Cathrine Bredesdatter Hammer.
     Til Bækkeskov, kammeradvokat, højesteretsdommer, justitsraad.136
     1755 optaget i den danske adel. [Se DAA. (1915)].136
     Bredo Munthe til Bekkeskov, Justitsraad, blev nobilitered den 19 Dec. 1755 med Navnet Munthe af Morgenstierne. (Avdød).111

Børn af Anna Dorothea Truelsdatter Smith og Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne:

244.171.Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne, d. 1809, gaarden Annaborg.
245.171.Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne
246.171.Troels Smith von Munthe af Morgenstierne
247.171.Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne
172.119.
Friderich Smith
Født 1717114.
Død 1757, Præstø.114.
     Friderich Smith, f. 1717, Student 1732, General-Fiscal 1738, afgik 1752 med Pension 300 Rdr. Død 1757 i Præstøe.114
173.119.
Mille Johanne Smith
     Mille Johanne Smith (avdød), gift med Matthias v. Westen (avdød).114
174.120.
Mille Maria Friis
Død _____, Selbu, S-Trøndelag..
     Mille Maria Friis, gift med Hr. Peter Kaasböll Rosenvinge, Sognepræst til Selboe, havde 10 Børn.69

Gift _____med

Peter Kaasbøll Rosenvinge
Født 1701, Skotnes, Buksnes.118.
Død 1766, Selbu, S-Trøndelag.118.
     Søn af Jacob Hermansøn Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller.
     Sogneprest til Selbu.118

[Gift 1° med Mille Maria Friis (d. _____); Gift 2° med Anna Marie Hornemann (f. 1723)].

Børn af Mille Maria Friis og Peter Kaasbøll Rosenvinge er vist under Peter Kaasbøll Rosenvinge (nr. 130).

175.120.
Zephora Friis
     Zephora Friis, gift med Hr. Eiler Holk, residerende Capelan til Grip, havde 5 Børn.69

Gift _____med

Eiler Holk
     Hr. Eiler Holk, residerende Capellan til Grip.69
176.120.
Berthe Cathrine Friis
     Berthe Cathrine Friis, gift med Hr. Wincentz Holm, Præst til Schierstad, havde 2 Børn.69

Gift _____69med

Wincentz Holm
     Hr. Wincentz Holm, Præst til Schierstad.69
177.120.
Nicolai Christian Friis
     Hr. Nic. Christ. Friis, Præst til Bodøen, siden til Korskirken i Bergen, Consistorial-Assessor, nedlagde sit Embed 1774, og fik Biskop-Titel. Hans Frue døde 1779, 86 Aar gammel.69
178.125.
Caspar Johann Sletting
179.125.
Niels Sletting
     Hr. Niels Sletting, Provst og Præst efter sin Fader, død 1778. Gift 1° med Lene Weibel, død 1774, efterlod 10 Børn. Gift 2° med Ulrica Eleonora, Hr. Monrads Enke af Rorup.69

Gift _____med

Lene Weibel
Død 177469.

Børn af Niels Sletting og Lene Weibel:

248.179.Anna Catharina Sletting
249.179.Elsebeth Sletting
250.179.Ulrica Anthonette Sletting
251.179.Johanna Maria Sletting
252.179.Maren Elisabeth Sletting
253.179.Ole Sletting
254.179.Ebbe Sletting
255.179.Lyder Sletting
256.179.Lars Sletting
257.179.Søren Sletting
180.127.
Hans Gyldenpalm
     Stilling: Stiftamtmand i Christiansand74
     Adledes 1781 under navnet Gyldenpalm74
181.127.
Eiler Hagerup
     Stilling: Amtmand i Finmarken74
     Stilling: Etatsraad74
     Stilling: Finansdeputeret i Kjøbenhavn74
74
182.127.
Anton Ulrich Hagerup
Født 10 aug. 1723.
Død 1750.
     Utnevnt 6. nov. 1744 til kapellan i Alstahaug, og i 1750 druknet han da han skulle ri over et vadested hvor sjøen ved ebbe ikke var lav nok. Da var han ugift.137
183.130.
Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge
Født 1740, Selbu, S-Trøndelag..
Død 1786, Steigen..
     Handelsmann. Lagmann ?

Gift _____med

Serina Elisabeth Wang
Født 1757, Kastnes, Dyrøy..
Død _____, Kalvåg, Hamarøy..
     Datter af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind.
184.130.
Eiler Hagerup Rosenvinge
Født 1742, Selbu, S-Trøndelag., døbt 16 feb. 1742, Selbu kirke, S-Trøndelag..
Død 23 jun. 1805, Bergen..
     Sorenskriver. Kancelliråd.

Gift _____med

Elisabeth Lucie Opdal Schytte
Født 8 mar. 1747, kl. 12:40 om natten.138, døbt 31 mar. 1747, Lødingen kirke139,138.
Død 1825, København..
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
185.130.
Susanne Kaasbøl Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død før 1778, Bodøgård..

Gift 5 okt. 1769, Bodin kirke. med

Jens Grønbech Wessel
Født 20 aug. 1735, Vestby prestegård, Akershus..
Død 1807, Vang, Hamar..
     Sorenskriver i Salten.
186.130.
Christopher Schøller Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død 1778, Bodøgård..
187.130.
Jacob Friis Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
     Bosatt på Bertnes i Bodø.
188.130.
Petter Kaasbøl Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
189.130.
Karen Schøller Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død før 1778, Bodøgård..
190.130.
Gunhild Katrine Rosenvinge
Født 1743, Selbu, S-Trøndelag..
191.130.
Sophia Helena Rosenvinge
Født 1748, Selbu, S-Trøndelag..
192.130.
Petternille Sophie Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
193.132.
Gunhild Helsing
     Død ung.120
194.132.
Johan Helsing
     Døde på de dansk-vestindiske øer.120
195.132.
Jørgen Frederik Helsing
     Døde ugift som hjælpepræst i Segelberg i Holsten.120

Generation 7.

196.137.
Peter Casper Støren
Født omkring 1752140.
     Betegnes år 1801 «student» - (evighedsstudent ;-)
197.137.
Karen Margrethe Støren
Født omkring 1755141.

Gift _____med

Henrich Sommerschield
Født omkring 1739142.
     Søn af Wincentz Henrich Sommerschield og Anna Marie Brun.
     ! GÆT - sønn av Wincentz Sommerschield !
     Henrich Sommerschield er år 1801 «major ved skiløber corpset» bosatt på gården «Moxnæs Syd» i Størdalen. Han er gift med Karen Støren og sammen har de i 1801 barnene Johan, Vincentz og Lorentz samt Henrichs brodersønn Johan Christopher Sommerschield og Henrichs søster Anna Henricha Sommerschield. Afskediget under officer Johannes Ving, 61 år, er lærer for børnene.143

Børn af Karen Margrethe Støren og Henrich Sommerschield:

258.197.Johan Støren Sommerschield, f. omkr. 1789
259.197.Vincentz Henrich Sommerschield, f. omkr. 1790
260.197.Lorentz Christopher Sommerschield, f. omkr. 1795
198.139.
Ejler Wessel
Død 179686.
     Død i Danmark som theol. Candidat.86
199.139.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 1824144,86.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.86
200.139.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.145,86.
     Død ugift.86
201.142.
Knud Jacobsøn Thode
Født 15 sep. 1734, Trondhjem89.
Død 24 feb. 1773, I et skibsforlis utenfor Hitra146,89.
     Stilling: Overauditør og vice-mønsterskriver89

Gift 23 jan. 1760, Domkirken i Trondhjem89 med

Karen Magdalene Luytkis
Født 1741, døbt 9 mar. 1741, Domkirken i Trondhjem89.
Død 30 okt. 1820, Trondhjem89.
     Datter af Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech.

Børn af Knud Jacobsøn Thode og Karen Magdalene Luytkis:

261.201.Hermichen Margrethe Thode, f. 1760, d. 1799
202.142.
Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode
Født 1737.
Død 17 mar. 1815.

Gift _____med

Ludvig Frederik Broch
     Provts og Sogneprest til Nærø

[Gift 1° med Ingeborg Anna Juel; Gift 2° med Hermichen Wessel Jacobsdatter Thode (1737 - 17 mar. 1815)].
203.143.
Lorck
204.143.
Lorck
205.145.
Else Als
206.145.
Marianna Als
207.145.
Carolina Als
208.149.
Ingeborg Cathrine Lem
     Død som Barn.32
209.149.
Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
     Død ung.32
210.149.
Anders Lem
     Søfarende, »druknede ved at glide paa Skøiter«.32
211.149.
Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem

Gift _____med

Samuel Green
     Dansk Præst.32
212.149.
Ane (Anne) Christence Lem
213.149.
Iver Lem
     Død som Barn.32
214.149.
Ingeborg Munthe Lem
     "havt 3 B¢rn alle d¢de i Barndom".32

Gift _____med

Jørgen Christopherssøn Femer
Død 176232.
215.149.
Ludvig Munthe Lem
     Kjøbmand paa Molde.32

Gift 1° _____med

Andrea Ludovica Lund

Gift 2° _____med

Magdalene (Malene) Mortensdatter Lyng
216.153.
Christian Jacob Arentsen
Født omkring 1733131.
Død 21 jan. 1744, druknet 10 år gml. sammen med faren.131.
217.153.
Seier Rasbech Arntsen
Født 1734130.
Død 1801130.
     Seier fikk 17. okt. 1766 bygselseddel hos Kammerråd Hysing på den halve del i gården «Woye - skyllende 2 pd. 6 mk. og Kongen tilhørende». Han efterlot seg enken og seks barn i live.130
     Skifte 27 mai 1801130I skiftet 27. mai 1801 efter Seier kalles enken Maren Jacobsdatter, men dette må være fejlskrevet..

Gift 30 nov. 1770147 med

Maren Margrethe Iversdatter
Født 1751147.
Død mai 1806147.
     Datter af Iver Johannesen og Elisabeth (Lisbeth) Margrethe Olsdatter.

Børn af Seier Rasbech Arntsen og Maren Margrethe Iversdatter:

262.217.Lisabeth Maria Seiersdatter, f. 1771, d. 1772
263.217.Adriana Kirstina Seiersdatter, f. 1773, d. 1810
264.217.Iver Seiersen, f. 1775, d. 1780
265.217.Arent Jacob Seiersen, f. 1777, d. 1810
266.217.Elen Christense Bruun Seiersdatter, f. 1779
267.217.Johannes Seiersen, f. 1780, d. 1781
268.217.Øllegaard Seiersdatter, f. 1781
269.217.Iver Seiersen, f. 1784
270.217.Christian Bruun Seiersen, f. 1786
271.217.Guren Maria Seiersdatter, f. 1789
218.153.
Jacob Jørgen Arentsen
Døbt 29 sep. 1736131.
Begravet 2 feb. 1737, gravfæstet Purificátionis Mariaæ.131.
219.153.
Arnoldus Schytte Arentsen
Født 13 jan. 1738148.
Død mar. 1811149.
     Arnoldus bodde med familien i Steinsvik noen år, før han omkring 1786 fikk bøksel på en gårdpart (Lnr. 57) i Lien i Tjeldsund.149

Gift _____med

Maren Larsdatter
Døbt 12 jul. 1750, 7. søndag e. Tref.150.
     Datter af Lars Mikkelsen og Anne Jørgensdatter.

Børn af Arnoldus Schytte Arentsen og Maren Larsdatter:

272.219.Kristianne Rasbech Arnoldusdatter, f. 1776, Steinsvik i Tjeldsund, d. 1834
273.219.Else Cathe Arnoldusdatter, f. 1777, Steinsvik i Tjeldsund, d. 1798
274.219.Jakob Andreas Parelius Arnoldussen, f. 1778, Steinsvik i Tjeldsund
275.219.Elen Kristense Brun Arnoldusdatter, f. 1780, Steinsvik i Tjeldsund
276.219.Petter Fredrik Brun Arnoldussen, f. 1783, Steinsvik i Tjeldsund
277.219.Ane Dorthea Arnoldusdatter, f. 1786
220.153.
Jens Arntsen Brun
Døbt 2 feb. 1740131.
Død 1807.
     Bosatt på Åndervåg i Lødingen.
221.153.
Hans Jacob Bruun Arntsen
Døbt 25 apr. 1742, Litania (major ?)131.

Gift 1783131 med

Dorthe Sørensdatter
222.153.
Arent Diderichsen Hønnichen
Født 1745130.
Død 1745151,130, begravet 1745152,130.
223.153.
Elen Dorthea Hønnichen
Født 1747130.
224.153.
Anna Dorothea Hønnichen
Født 1751130.
Død jul. 1780130.
225.153.
Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen
Født 28 sep. 1754153,130.
Død 1805, Steinsland, Trondenes.154.

Gift _____med

Jørgen Andreas Olsen Gram
Født 1760, Haukebø, Trondenes.155.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.155.
     Søn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

[Gift 1° med Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen (28 sep. 1754 - 1805); Gift 2° 1823 med Berte Lucia Rafaelsdatter Harr (1772 - 1838)].

Børn af Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen og Jørgen Andreas Olsen Gram:

278.225.John Jørgensen Gram, f. 1788, Trondenes., d. 1811, Vardø.
279.225._____, f. 1792, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
226.157.
Rebecca Munthe
     Rebecca Munthe, er ugivt.111
227.157.
Anna Munthe
     Anna Munthe, gift med Capitain Bruun ved det første Bergenhusiske Regim. Har Børn.111
228.157.
Bodil Elisabeth Munthe
     Bodil Elisab. Munthe, ugivt.111
229.157.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Copiist i Rentekammeret.111
230.160.
Hans Hansen Myhre
     Hr. Hans Myhre, Capellan ved Trinitatis i Kiøbenhavn, død 1780.111
231.162.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, Søefahrende.111
232.162.
Morten Munthe
     Morten Munthe, i Hollandsk Søetieneste.111
233.162.
Claus Peter Munthe
     Claus Peter Munthe, Søef[ahrende].111
234.162.
Jacob Lund Munthe
     Jacob Lund Munthe, Capellan 1783 til Holmens Menighed i Kiøbenhavn. Gift med Sophia Amalia Bredahl, Dotter af Justitsr. Bredahl, Revisor ved Generalitetet, og Sophie Elisab. Klinge.111

Gift 6 okt. 1779, Garnison, København156 med

Sophia Amalia Bredahl
Født 18 aug. 1749115, døbt 25 aug. 1749, København115.
Død 18 jul. 1808115.
     Datter af Michael Bredahl og Sophia Elisabeth Klinge.
235.162.
Peter Johann Munthe
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.111

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk156 med

Mille Johanne Smith
     Datter af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed.
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.114
236.162.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Studiosus Philologiæ.111
237.168.
Truels Smith
     Hr. Truels Smith, Sognepræst til Mæhrn. Gift med Anna Agnete Plum af Baarse Præstegaard, har 7 Børn.114
238.168.
Claus Barfoed Smith
     Claus Barfoed Smith, conditionerer hos Justitsraad Dan i Søe-Etats-Commissariatet.114
239.168.
Eiler Christopher Kaasbøll Smith
     Eiler Christopher Kaasböll Smith, er Degn til Breigninge. Gift med Anna Sabel.114
240.168.
Helene Smith
     Helene Smith, gift med Anders Hartmann, Foged i Guldbrandsdalen. Af 7 lever 2 Børn.114
241.168.
Karen Smith
     Karen Smith, gift med Hr. Hans Schousboe, Præst til Dalbye. Af 10 lever 8 Børn.114
242.168.
Kirstine Cathrine Smith
243.168.
Mille Johanne Smith
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.114

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk156 med

Peter Johann Munthe
     Søn af Anders Borch Munthe og Sara Susanne Jacobsdatter Lund.
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.111
244.171.
Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne
Døbt 10 jan. 1735, Helliggeist kirke i København.136.
Død 17 mar. 1809, gaarden Annaborg.136, begravet _____, Hillerød.136.
     Til Bækkeskov. Etatsraad, konferensraad. [Se DAA. (1915)].136
     Otto Christopher Munthe af Morgenstierne til Bekkeskov, Conferentsraad, Landsdommer, og Gen. Krigs-Commissarius. Gift 1° med en Dotter af Commandeur Richard; 2° med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 5 Børn Levende.111

Gift 1° 26 jun. 1760136 med

Marie Bolette Richert
Født 17 apr. 1741, København.136, døbt 20 apr. 1741, Holmens kirke i København.136.
Død 13 mar. 1765, Bækkeskov.157,136.
     Datter af Jesper Hansen Reichardt og Margrethe Marie Berg.

Gift 2° 22 feb. 1768136 med

Bodilla Birgitte Henriksdatter Flindt
Død 22 jun. 1787, København.136.

Gift 3° 22 jan. 1800136 med

Elisabeth Henriksdatter Flindt
Død 18 jun. 1819136.

[Gift 1° med Thor Hansen Wederkink (d. 8 jul. 1789); Gift 2° 22 jan. 1800 med Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne (d. 17 mar. 1809)].

Børn af Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne og Marie Bolette Richert:

280.244._____
281.244._____
282.244._____
283.244._____
245.171.
Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne
     Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne til Lundbyegaard, Kammerherre, General-Adjutant og Major, Ridder af den Russiske Orden. Gift med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 6 Børn levende.111
246.171.
Troels Smith von Munthe af Morgenstierne
     [Se DAA. (1915), s. 331].
     Truels Munthe af Morgenstierne, er Loots-Capitain paa St. Croix i Vestindien. Gift med Spuleiona, er en Italiensk Frøken. Har en Dotter levende.111
247.171.
Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne
     Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne, indskreven i Gisselfelds Kloster, og blandt de Indskrevne den første og ældste.111
248.179.
Anna Catharina Sletting
     Anna Cathr. Sletting, gift 1° med Etatsr. Lunde, død. Gift 2° med Agent Klingenb.69
249.179.
Elsebeth Sletting
     Elsebeth Sletting, gift med Hr. Hans Michael Seehuus, Capellan til Domkirken i Aarhuus.69
250.179.
Ulrica Anthonette Sletting
     Antonette Sletting, gift med Hr. Frid. Carl Monrad, Præst til Bregninge paa Ærøe.69
251.179.
Johanna Maria Sletting
252.179.
Maren Elisabeth Sletting
253.179.
Ole Sletting
     Ole Sletting, Degn i Eibye og Dalbye.69
254.179.
Ebbe Sletting
     Ebbe Sletting, Fuldmægtig.69
255.179.
Lyder Sletting
     Lyder Sletting, Styrm. paa China.69
256.179.
Lars Sletting
     Lars Sletting, Stud.69
257.179.
Søren Sletting

Generation 8.

258.197.
Johan Støren Sommerschield
Født omkring 1789158.
259.197.
Vincentz Henrich Sommerschield
Født omkring 1790159.
260.197.
Lorentz Christopher Sommerschield
Født omkring 1795160.
261.201.
Hermichen Margrethe Thode
Født 1760161.
Død 1799161.

Gift 3 sep. 1779161 med

Nicolay Petersen Schmidt
Født 8 apr. 1750, Flensburg.161.
Død 18 okt. 1813161.
     Søn af Peter Petersen Schmidt og Adelheid Christiansen.
     Kom som ung commis i 1765 til kancelliraad Henrich Lysholm i Trondhjem og var knyttet til dette hus indtil han i 1772 begyndte egen forretningsvirksomhet, først i fællesskap med broren Peter og senere selvstændig. Erholdt borgerskap som kjøbmand i Trondhjem 2. dec. 1776.161
     Nicolay Schmidt kjøpte i 1782 paa auktionen efter sin hustrus farmor, stiftsprovstinde Hermichen Thode, f. Wessel-Brown, raadmand Jan Wessels familiebibel, som efter Schmidt har tilhørt hans kognatiske descendens, familien Klingenberg.162
     Efterslegt.

[Gift 1° 3 sep. 1779 med Hermichen Margrethe Thode (1760 - 1799); Gift 2° 4 nov. 1799 med Caroline Mathilde Fasting (1766 - 1818)].
262.217.
Lisabeth Maria Seiersdatter
Født 13 mar. 1771147.
Død 10 mar. 1772147.
263.217.
Adriana Kirstina Seiersdatter
Født 13 mai 1773147.
Død aug. 1810163.

Gift 1798164,163 med

Erich Holgersen
Født omkring 1755165,163.
Død apr. 1813, Hustad i Lødingen163.
     Husmann på Vaage/Våje i Lødingen. Erich og Adriana bodde på Voje da de giftet seg i 1798 og fremdeles i 1805, men uvisst hvor lenge. Under Ft. 1801 er Erich oppført som 'husm. m. jord'.163

Børn af Adriana Kirstina Seiersdatter og Erich Holgersen:

284.263.Eriksdatter, f. 1796, d. 1796
285.263.Kirsten Eriksdatter, f. 1798
286.263.Holger Eriksen, f. 1800, d. 1818
287.263.Sirena Brun Eriksdatter, f. 1805
264.217.
Iver Seiersen
Født 8 feb. 1775147.
Død 1780147.
265.217.
Arent Jacob Seiersen
Født 17 apr. 1777147.
Død jun. 1810147.
     Hjemmeværende i 1801.147
266.217.
Elen Christense Bruun Seiersdatter
Født 23 apr. 1779147.
267.217.
Johannes Seiersen
Født 22 apr. 1780147.
Død 1781147.
268.217.
Øllegaard Seiersdatter
Født 4 dec. 1781147.
     Hjemmeværende i 1801.147
269.217.
Iver Seiersen
Født 3 sep. 1784147.
     Hjemmeværende i 1801.147
270.217.
Christian Bruun Seiersen
Født 2 mar. 1786147.
     Hjemmeværende i 1801.147
271.217.
Guren Maria Seiersdatter
Født 19 jul. 1789147.

Gift 21 okt. 1815147 med

Niels Jacobsen
     Bosatt på Bjerknæs i Lødingen.147
272.219.
Kristianne Rasbech Arnoldusdatter
Født 17 dec. 1776, Steinsvik i Tjeldsund166.
Død 15 dec. 1834166.
     Ho hadde tjent på gården Kongsvik i Tjeldsund to -tre år før ho vart gift med Cornelius Carlsen.166
     Barnløst ekteskap med Bertheus Sivertsen.166

Gift 1° _____med

Cornelius Carlsen
Født 16 feb. 1776166.
Død omkring 31 okt. 1817167,166, begravet 16 nov. 1817166.
     Søn af Carl Jonsen og Ingeborg Jørgensdatter.
     1. juni 1807 fikk Cornelius bøkselseddel på 2 pd i Kongsvik «Kongens jord» i Tjeldsund, og her ser vi da det pundet som mangler da faren fikk bøksel, kommer fram igjen. Cornelius er ført i oppebørselsregisteret for landskyld og brennevinsavgift 1815 og 1818.166
     Skifte 4 nov. 1818166.

Gift 2° 30 okt. 1820166 med

Bertheus Sivertsen
Født 25 feb. 1795166.
     Søn af Sivert Johannessen og Anne Bertelsdatter.
     Bertheus fikk 20. april 1833 bøkselseddel på de 2 pd i Kongsvik i Tjeldsund som formannen i ekteskapet hadde brukt. Bertheus forsvant herfra etter sin anden hustrues død, og bruket lå øde fra 1838 til 1845.166

[Gift 1° 30 okt. 1820 med Kristianne Rasbech Arnoldusdatter (17 dec. 1776 - 15 dec. 1834); Gift 2° 10 okt. 1835 med Mathea Marie Kristoffersdatter (17 apr. 1803 - 12 mai 1838)].

Børn af Kristianne Rasbech Arnoldusdatter og Cornelius Carlsen:

288.272.Ingeborg Dorthea Corneliusdatter, f. 1803
289.272.Maren Corneliusdatter, f. 1807, d. før 1818
273.219.
Else Cathe Arnoldusdatter
Født 26 feb. 1777, Steinsvik i Tjeldsund148.
Død 24 mai 1798148.
274.219.
Jakob Andreas Parelius Arnoldussen
Født 7 jul. 1778, Steinsvik i Tjeldsund148.
     Lien i Tjeldsund. Etterslekt.
275.219.
Elen Kristense Brun Arnoldusdatter
Født 27 mai 1780, Steinsvik i Tjeldsund148.

Gift _____med

Ole Ernstsen
     Balstad og Kongsvik i Tjeldsund.
276.219.
Petter Fredrik Brun Arnoldussen
Født 13 jun. 1783, Steinsvik i Tjeldsund148.
     Bosatt på Kongsvik i Tjeldsund.
277.219.
Ane Dorthea Arnoldusdatter
Født 27 aug. 1786148.
278.225.
John Jørgensen Gram
Født 1788, Steinsland, Trondenes.154.
Død 1811, Vardøhus, Vardø.154.
279.225.
___________
Født 1792, Steinsland, Trondenes.154.
Død 1792, Steinsland, Trondenes.154.
280.244.
___________
281.244.
___________
282.244.
___________
283.244.
___________

Generation 9.

284.263.
Eriksdatter
Født apr. 1796163.
Død apr. 1796163.
285.263.
Kirsten Eriksdatter
Født 19 jun. 1798163.

Gift _____med

Niels Madsen
     Bosatt på Hustad i Lødingen.
286.263.
Holger Eriksen
Født 27 jan. 1800163.
Død 1818163.
287.263.
Sirena Brun Eriksdatter
Født 24 sep. 1805163.
288.272.
Ingeborg Dorthea Corneliusdatter
Født 4 jul. 1803168.
     Barnløst ekteskap med Kristoffer Kristensen.168

Gift 29 okt. 1829169 med

Kristoffer Andreas Kristensen
Født 22 jun. 1805169.
Død 18 apr. 1849170.
     Søn af Kristen Jonsen og Maren Hveding Kristoffersdatter.
     Kristoffer ga 29. april 1833 avkald (kvittering) for Ingeborgs arv 5 Spd 4 ort 6 sk til hennes formynder Peder Ernstsen i Fiskefjord.170
     Kristoffer fikk 5. sept. 1836 skjøte av Rasmus Christensen på eiendommen, lnr. 110 i Sand i Tjeldsund, for 55 Spd.170
     Gården blei solgt på auksjon 1849, og skjøte utstedt 13. dec. 1849 til Fredrik Johan Ryland for 140 Spd.170
     Skifte 12 dec. 1849170.

[Gift 1° 29 okt. 1829 med Ingeborg Dorthea Corneliusdatter (f. 4 jul. 1803); Gift 2° 6 aug. 1838 med Kirsten Israelsdatter Svane (f. dec. 1816)].
289.272.
Maren Corneliusdatter
Født 18 jul. 1807166.
Død før 1818166.

Kilder og Noter
1Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 26
3Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
4Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
5Christer Kalin, Östersund
6Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 220
7PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 220
8PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 220 note 1
9PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
10PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221 note 1
11Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:370 "Genealogia Randulfiana"
12Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
13PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221-222 note 1
14PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222 note 1
15PHT (1892)
16Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 50
17S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 14
18Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 85. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
19Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 118. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
20Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 47
21Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 144. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
22Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
23Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61-62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
24Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 234
25PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222 note 2
26PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 228 note 1
27PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235 note 2
28Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 46
29Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235 note 2
30Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
31Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 121. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
32Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
33Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 293. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
34I PHT 2 rk. 5 bd. (1890) står der 1609 men dette må være en trykfejl.
35Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
36PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223 note 1
37Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
38Anno 1653 den 8 Juny trolovet paa Kircksætter af Biskoppen Erich Bredahl.
39Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 225
40Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 37
41Trolovet 3. juni 1664.
42Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
43Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 227
44Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 12
45Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 13
46Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)
47Bevill. af 7. juni til at vies i Huset.
48Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 66
49Skifte 14. sept. og 27. okt. 1669
50Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 143. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
51Skifte 20. mai 1692
52Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
53Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
54Iflg. bytingbok for 1679, men finnes ikke i sk. prot.
55Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 32
5613 år gl. ved farens skifte 22. sept. 1686.
57Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
587½ år gl. ved farens skifte 22. sept. 1686.
59Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 60. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
607 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675, 21 Aar gl. ved farens skifte 10/2 1688
61Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 150. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
62Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
63Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
646 år gl. ved farens skifte 22. sept. 1686.
65Avdød ved moren Hilleborg Schøllers skifte 9. febr. 1701.
66Avdød ved svigermoren Hilleborg Schøllers skifte 9. febr. 1701.
67Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 892
68PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
69Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. II "Kaasböll - Stammen."
70Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 21
71Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20
72Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
73efterladendes 4 smaa umyndige Børn.
74S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
75PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 225 note 1
76Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 38
7733 år gl. i 1701.
78Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
79Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
80Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 41
81Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46), s. 113
82Knut Esmarch: Familien Bredal
83Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
84S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 41 skriver 8. jan. 1680.
85Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 167
86Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
87Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 166
88Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 51
89Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
90Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 42
91Dahl, "Embetsmenn", skriver 2. nov. 1693.
925 år gl. ved farens skifte 1669
933 år gl. ved farens skifte 1669.
94Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243
95Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243-44
96L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
97Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 128 (note 3)
98Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 241
99Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 21
1001½ år gl. ved farens skifte høsten 1669
101Han nevnes ikke sammen med brødrene i stedfarens skifte 20. mai 1692
102Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
103½ år gl. ved morens skifte 25. okt. 1698. 15 år gl. ved mosterens skifte 31. jan. 1710.
1046 år ved farens skifte 13. april 1694
105Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10630 år gl. (og fraværende) ved mormoren Hilleborg Schøllers skifte 2. feb. 1701.
107Avdød ved mormoren Hilleborg Schøllers skifte 9. febr. 1701.
108Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 311. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
10922 år gl. ved mormoren Hilleborg Schøllers skifte 9. feb. 1701.
110Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 448,892
111Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
112Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
113Giessing skriver år 1724.
114Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. I "Smith - Stammen."
115IGI - http://www.familysearch.com
11624 år gl. ved farens skifte år 1702.
117Barnløst ægteskab.
118Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
119Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
120Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
12184 Aar gammel
122Hun laa de sidste 15 Uger tilsengs og døde netop paa samme Dato og Klokkeslet, som hendes 7 Aar tidligere afdøde Mand, Hr. Just T. Wessel, - anmærke Ægtefolkenes to efterladte Børn, Mads Lund Wessel og «Iverice» Dorithea Wessel i Anmeldelsen af Moderens Dødsfald.
123DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10086
124Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 16. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
125Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 15. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
126Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
127Hornemann
1284 år gl. 2. feb. 1701, 23 år gl. 26. juli 1719.
129Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
130Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
131Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 893
132Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 447
13364 år gl.
134Skifte 3. okt. 1769
135Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 242
136Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 630
137Bjørn Markhus
138Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 115
139Langfredag.
14049 år gl. ved FT 1801.
14146 år gl. ved FT 1801.
14262 år gl. ved FT 1801.
143Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
14467 Aar gl.
14576 Aar gl.
146Død under en enbedsreise ved forlis utenfor Hitra
147Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 449
148Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,80
149Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,81
150Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,127
1514 uker gl.
152Gravfæstet D. 23 a Trin.
153Folk og Slekt i Trondenes sætter hendes fødselsår til 1749.
154Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
155Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:114
156VRI - http://www.familysearch.org
157i barselseng.
15812 år gl. ved FT 1801.
15911 år gl. ved FT 1801.
1606 år gl. ved FT 1801.
161Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 22. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
162Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 22-23. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
163Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 463
164Datter født i april 1796.
16546 år i 1801.
166Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,137
167månedsskiftet oktober/november 1817.
168Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:349
169Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,348
170Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,349