© 2001 Simon Ellefsen

Jentoft

Opdateret 26 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Anne Mortensdatter

Gift 1° _____1med

Hans Poulsen
     Fogd i Jemtland. Han ble trolig fogd sommeren 1580. I en domsak fra 1597 sies det da også at han ble fogd i Jacob Huitfeldts tid [NHD IV, s. 118]. Søffren Søffrensen som ble fogd etter ham taler om han som sin formann som fogd, det var altså ingen andre fogder mellom Søffren og Hans. Han sto derfor trolig som fogd til ca. 1589 da Ludvig Munk ble lensherre.2

Gift 2° _____3,4med

Patrick Didrickson
Død 25 aug. 16205,1.
     Sogneprest til Domkirken i Trondheim 1597-1620.
     Karen Hansdotter, var presten Patrick Didrikssøns stykdotter.6

Børn af Anne Mortensdatter og Hans Poulsen:

2.1.Karen Hansdatter

Børn af Anne Mortensdatter og Patrick Didrickson:

3.1.Karen Patricksdatter, f. omkr. 1582

Generation 2.

2.1.
Karen Hansdatter
     I sakefallsrekneskapen for 1600 finn vi berre ein notis som lyder slik: «Hr. Peder for han belaa sin egen festemø - 12 Rdl.» Det var leitt for ein prest at han ikkje kunne halde seg unna kjærasten sin i trulovingstida, og bota var dryg, men gjerninga var likevel ikkje av det slaget at han trong ottast meir straff. Kva brotsverk han så har gjort, det veit vi ikkje. Men vi har eit kongebrev til den nemnde kjærasten hans, - innhaldet er slik: 21. april 1602 hadde domkapitlet i Trondheim avsagt dom mellom Hr. Peder Mikkelsen i Skogn og kjærasten hans, Karen Hansdotter, som var stykdotter åt presten Patrick Didrikssøn. Domen gjekk ut på at ho skulle sitte ugift i tre år. Deretter kunne ho gifte seg med den ho ville. Men Hr. Peder hadde forsett seg så grovt at dei ikkje kunne syne honom nokon nåde, «men bør at straffes paa Livet, om han kan betrædes». Karen Hansdotter meinte at domen over henne var noko hard og urettvis, ettersom ho «ingen Aarsag haver givet til fornævnte Hr. Peder Michelssøns Fald», og så søkte ho kongen om å få oppheva domen. Kongen meinte det same, og 8. januar 1603 ferda han ut eit brev om at Karen Hansdotter «maa igjen gifte sig, naar hende lyster og et ærligt Brød bekomme kan».6

Gift _____med

Peder Mikkelsen
     Søn af Mikkel Sigurdssøn.
     Underskrev kapitelseden 1597 (D.N. XII 667). 1598 var han notarius i Trondhjems domkapitel, sogneprest til Skogn 1600 til 1602, da han efter en grov forseelse rømte sin vei (Bang's Geistlighed, s. 322 og Vestrum: Skogns Historie s. 95).7
     Raphael Lund skriv slik om han: «Hr. Petrus Michaelis. Den tyske bibelen som ligg i Gjevik-kyrkja på Ekne, er gjeven av honom.» Notisen er merkeleg. Kva skulle kyrkjelyden med ein Biblia Germanica? Testmann hadde også kjennskap til dette og skreiv slik i presterekka si: «Hr. Peder Mikkelsen, som forsaa sig og bortrømte 1601, har givet den tyske Bibel til Annexet Echne. Om hans Forseelse meldes icke. Hans Capellan var Hr. Peder Søfrensen, som og tiente Hr. Anders en Tiid. Han blev og Sognepræst i Schongen.» Det brotsverket som Hr. Peder gjorde seg skyldig i, måtte vera svært grovt, for vi veit at han måtte røme for å berge livet. I sakefallsrekneskapen for 1600 finn vi berre ein notis som lyder slik: «Hr. Peder for han belaa sin egen festemø - 12 Rdl.» Det var leitt for ein prest at han ikkje kunne halde seg unna kjærasten sin i trulovingstida, og bota var dryg, men gjerninga var likevel ikkje av det slaget at han trong ottast meir straff. Kva brotsverk han så har gjort, det veit vi ikkje. Men vi har eit kongebrev til den nemnde kjærasten hans, - innhaldet er slik: 21. april 1602 hadde domkapitlet i Trondheim avsagt dom mellom Hr. Peder Mikkelsen i Skogn og kjærasten hans, Karen Hansdotter, som var stykdotter åt presten Patrick Didrikssøn. Domen gjekk ut på at ho skulle sitte ugift i tre år. Deretter kunne ho gifte seg med den ho ville. Men Hr. Peder hadde forsett seg så grovt at dei ikkje kunne syne honom nokon nåde, «men bør at straffes paa Livet, om han kan betrædes». Karen Hansdotter meinte at domen over henne var noko hard og urettvis, ettersom ho «ingen Aarsag haver givet til fornævnte Hr. Peder Michelssøns Fald», og så søkte ho kongen om å få oppheva domen. Kongen meinte det same, og 8. januar 1603 ferda han ut eit brev om at Karen Hansdotter «maa igjen gifte sig, naar hende lyster og et ærligt Brød bekomme kan». Det kan tenkjast at Hr. Peder Mikkelsen var son til Hr. Mikkel Sjurdssen, men det veit vi ingenting om.8
3.1.
Karen Patricksdatter
Født omkring 15829,10.
     Hun må ha vært en datter av Hr Patrick.10

Gift _____med

Anders Rasmussen Jentoft
Født omkring 158211,10.
     Res. Kap. til Frue kirke i Trondhjem fra 1619.12

Børn af Karen Patricksdatter og Anders Rasmussen Jentoft:

4.3.Hans Andersen Jentoft, f. 1614, d. 1642

Generation 3.

4.3.
Hans Andersen Jentoft
Født 161412.
Død 7 apr. 1642, (29 Aar gl.)12.
     Res. Kapellan til Bo(d) i Romsdalen.

Gift omkring 164012 med

Sophie Lauritsdatter Holgersen
Født 3 mai 1613, Inderøen.12,12.
     Datter af Laurits Holgerssøn og Birgitte Hansdatter Bernhoft.

[Gift 1° omkr. 1640 med Hans Andersen Jentoft (1614 - 7 apr. 1642); Gift 2° med Iver Olsen Helt (d. 1668)].

Børn af Hans Andersen Jentoft og Sophie Lauritsdatter Holgersen:

5.4.Hans Hansen Jentoft, f. 1641, Bo(d) i Romsdalen., d. 1718, Buksnes i Lofoten.

Generation 4.

5.4.
Hans Hansen Jentoft
Født 1641, Bo(d) i Romsdalen.13.
Død 1718, Buksnes i Lofoten., (77 Aar gl.)13.
     Han blev Stud. 1661; philos. Baccalaur. 1662; tog Ex. theol. 23. dec. 1663; 1670 res. Kap. i Buksnes, dertil ordin. 13. mai.; angives i 1701 at være 60 Aar gl.13
     Sogneprest til Borge i Lofoten.14

Gift 1° omkring 167013 med

Maren Christophersdatter Graae
     Datter af Christopher Graae og Anna Lauritsdatter.
     Hun må være datter av sorenskriver Christopher Graa i Lofoten.

Gift 2° _____med

Ingeborg Hartvigsdatter
Død 173415.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae:

6.5.Sophie Jentoft, f. 1671, d. 1755
7.5.Hans Jentoft, f. 1675, d. 1727
8.5.Iver Jentoft, f. 1677
9.5.Birgitte Margareta Jentoft, f. 1678, Borge Prestegård., d. 1743
10.5.Anna Jentoft, f. 1679, d. 1755

Børn af Hans Hansen Jentoft og Ingeborg Hartvigsdatter:

11.5.Maren Jentoft, f. 1691, d. 1754
12.5.Hartvig Jentoft, f. 1693, Borge i Lofoten, d. 1739
13.5.Ingeborg Cathrine Jentoft, f. 1695, d. 1764
14.5.Elisabeth Jentoft

Generation 5.

6.5.
Sophie Jentoft
Født 167113.
Død 175516.

Gift 1° _____med

Iver Iversen Helt
Død 169113.
     Søn af Iver Olsen Helt og Margrethe Pedersdatter Stadel.
     Sognepræst til Værø, dertil ordin. 2. aug. 1689.13

Gift 2° _____med

Hans Søfrensen (Uhre)
Født 1638.

Børn af Sophie Jentoft og Iver Iversen Helt:

15.6.Iver Iversen Helt
16.6.Maren Kirstina Iversdatter Helt

Børn af Sophie Jentoft og Hans Søfrensen (Uhre):

17.6.Maren Kristine Hansdatter Graae, f. 1700
7.5.
Hans Jentoft
Født nov. 167513.
Død 16 okt. 172713.
     Sognepræst til Nykjøbing, Lodderup og Else? i Jylland. Han blev Stud. fra Trondhjems Latinskole 1693; Skibspræst 1700; Sognepræst til Hassing 1702 og til Nykjøbing 1723.13

Gift _____med

Øllegaard Hartvigsdatter
Født 166713.
Død 173913.
8.5.
Iver Jentoft
Født 167716.
     Kongl. Majestets cancelli og justitsråd, samt byfoged i Kjøbenhavn.17
     Ifølge oversikten over beboere i København i 1728 var han gift med en datter av Johan Meritzen, tidligere regimentez qvartermester ved livgarden til hest.18

Børn af Iver Jentoft og _____:

18.8.Johan Iversen Jentoft
9.5.
Birgitte Margareta Jentoft
Født 1678, Borge Prestegård.16.
Død 174316.
     Skifte 13 okt. 1744, Leervig i Engeløy, Steigen.19Formue 993-1-15. Gjeld 83-4-14. Arvingerne var hende ektefelle Henrich Klæboe og hendes barn (og barnebarn) av 1. ekteskap. Der er ikke nevnt fellesbarn med Henrich Klæboe..

Gift 1° 169516 med

Hartvig Hartvigsen
Født 166420.
Død 1725, blir det registrert to sølvskjeer med Waaben og Nafn M.A.S.B. og J.A.D.14.
     Søn af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.
     Han levede 1701 paa Enkesædet Møklebostad i Stegen.20
     Jekteskipper og bondehandler på Myklebostad i Steigen.14
     Skifte 15 okt. 1725, Myklebostad, Steigen.21,14Meget agtbar og Welfornemme ... Hartvig Hartvigsen ... Forgange winter udj Waagen foruløkkedes. Sølf: 1 Kande paa 3 knapper med opreist løwer paa laaget: 41-0-0, 1 dito paa 3 Dreide knapper: 23-1-8, 1 Berer mrk. Christopher Graae, 1 Berer mrk. H:H:S B:M:J, 1 Beger mrk. Mads Humle, 1 otte kantet Rommert, 1 Kruset brendewinskaal, 1 dito slet, 18 fine Maljer, Diversk skeier med innskripsjon: H:H:S B:M:T:J , C:P:G B:A:D , M:L:S B:A:D, med vaaben M:A:S:B J:A:D, H:H:S B:M:J, A:I:D, Michel Jensen, O:O:S, D:C:S, E:B og M:W:H..

Gift 2° _____med

Henrich Hansen Klæboe
Født 170522,23.
Død 3 jun. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.23.
     Søn af Hans Hanssøn Glein og Maren Hansdatter Klæboe.
     Lensmann
     Skifte 3 okt. 177023Formue: 761-0-12. Gjeld: 427-4-1. Boets innhold: Sølv merket H.H.S. og B.M.H.D.I 1696; H.H.K.B. og M.S. 1753; H.T.M.H.D. 1699..

[Gift 1° med Birgitte Margareta Jentoft (1678 - 1743); Gift 2° 1753 med Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup (1718 - 1809)].

Børn af Birgitte Margareta Jentoft og Hartvig Hartvigsen:

19.9.Hartvig Hartvigsen, f. 1689, d. 1735
20.9.Hans Hartvigsen, d. før 1744
21.9.Maren Hartvigsdatter
22.9.Ingeborg Hartvigsdatter, f. 1705, Myklebostad., d. 1774
23.9.Christopher Hartvigsen, f. omkr. 1708, d. eft. 1767
24.9.Christen Hartvigsen Hveding, f. omkr. 1711, d. eft. 1767
25.9.Margrethe Hartvigsdatter, f. omkr. 1715
10.5.
Anna Jentoft
Født 167916.
Død 175516.

Gift _____med

Mogens Hartvigsen
Født 166813,17.
Død efter 174524.
     Søn af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.
     Eier af Lyngvær i Vaagen, hvor han boede i 1701, 33 Aar gl.13
     Gift med skipper og gjestgiver i Lyngvær, og eier av flere gårder i Buksnes.17
     Nevnt i amtregnskapets familieskatt i 1684. Hornemann har ham som gift med Anna Hansdatter Jentoft.25

Børn af Anna Jentoft og Mogens Hartvigsen:

26.10.Hartvig Mogensen Jentoft, f. 1704, d. 1784
27.10.Hans Mogensen Jentoft, f. 1705, d. 1769
28.10.Maren Mogensdatter Jentoft, f. omkr. 1707, Nordland.
29.10.Ingeborg Mogensen Jentoft, f. omkr. 1709, d. 1788
30.10.Elisabeth Jentoft, f. omkr. 1711, Lofoten., d. 1795, Dønnes.
11.5.
Maren Jentoft
Født 7 jun. 169126,16.
Død 175416.

Gift 1° 1722, ifølge Kgl. tillatelse26,16 med

Jochum Pedersen Leth
Født 1671-167227,28,29.
Død 5 jun. 174229.
     Søn af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.
     Sogneprest til Ofoten.17
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.29
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.28

[Gift 1° 1712 med Anna Benedicte Hveding (24 dec. 1695 - sep. 1717); Gift 2° 1722 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Gift 2° 2 sep. 175226,16 med

Sigvart Kildal
Født 1704, Kristiansund.16.
Død 177116.
     Sogneprest i Vågan (Vaagen) i Lofoten. Han ga prestetavlen til Lødingen kirke i 1761.30

[Gift 1° med Cecilie Marie Parelius; Gift 2° 2 sep. 1752 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Maren Jentoft og Jochum Pedersen Leth:

31.11.Anna Benedicta Jentoft Leth, f. 1726, d. 1798, Meldal.
32.11.Hans Jentoft Leth, f. omkr. 1726
33.11.Ingeborg Leth, f. omkr. 1729
34.11.Arent Leth, f. omkr. 1732
12.5.
Hartvig Jentoft
Født 1693, Borge i Lofoten17,15.
Død 1 dec. 1739, (omkom på sjøen).17.
     Han fulgte med Hans Egede til Grønland, hvor han representerte et handelskompani. Hjemkomst 17__. Begge ekteskapene hans var barnløse.17
     Død på en rejse over Vestfjorden.15
     Skifte 6 dec. 174017.

Gift 1° 172615 med

Maren Nielsdatter Røst
Født omkring 1677.
Død 173717.
     Datter af Niels Hansen Røst og Elen.

[Gift 1° før 31 jan. 1703 med Hans Gregersen (d. 1722); Gift 2° 1726 med Hartvig Jentoft (1693 - 1 dec. 1739)].

Gift 2° dec. 173715 med

Karen Jacobsdatter Schøning
Født 25 feb. 169115.
Død 175515.
     Datter af Jacob Eliassen Schøning og Karen Jakobsdatter.

[Gift 1° 1717 med Edies Johansen (d. 1733); Gift 2° omkr. 1733 med Peder Nilsen Friis (d. 1736); Gift 3° dec. 1737 med Hartvig Jentoft (1693 - 1 dec. 1739)].
13.5.
Ingeborg Cathrine Jentoft
Født 169514.
Død 176414.

Gift _____med

Niels Hegelund
Født 170031.
Død 175231.
     Kapellan til Steigen.17
14.5.
Elisabeth Jentoft
     Salig Hans Jentoft's datter i Jylland, hvis navn ei vites.17
     Død 16 år gammel.16

Generation 6.

15.6.
Iver Iversen Helt
     Nevnt i skiftet 1767 etter hans moders søster prestefrue Ingeborg Jentoft og er da bosat på Noje i Buksnes.32
16.6.
Maren Kirstina Iversdatter Helt
     Nevnt i skiftet 1767 etter hendes moders søster prestefrue Ingeborg Jentoft.32
17.6.
Maren Kristine Hansdatter Graae
Født 170016.
18.8.
Johan Iversen Jentoft
     Reiste [fra København] til Hedemarken i Norge.
19.9.
Hartvig Hartvigsen
Født 168933.
Død 173533.
     Hartvig overtok gården Stokke i Tjeldsund 2. okt. 1721 av sin farbror prost Arent Hartvigsen, som tidligere hadde kjøpt den av «De Schønnebøller». Hartvig ga pundsleidang 1723, og satt sia her som eineste bruker til sin død 1735.33
     Hartvig og hans far omkom i Austnesfjorden under lofotfiske vinteren 1735 [feil - skifte etter faren 1725 - som altså ikke kan være død sammen med sønnen], og «ligprediken» vart holdt 3. påskedag samme år.33
     Skifte 13 okt. 1735, Stokke i Tjeldsund.34Han forudlykkede udi Østnesfjorden forgangne winter. Arvinger: Ingebor Olsdatter, hustru av avdøde; Maren Hartvigsdatter, 10 år, datter av avdøde, verge morbror Peder Olsen Helneset; Elen Hartvigsdatter, 6 år, datter av avdøde, verge Henrich Klæboe; Peder Olsen, Helneset i Ledingen, svoger av avdøde, ikke arving. Svært mye sølv, noen initialer: HHS 1694, OHS og MPDL, HJSF og MHD, Jobst Henrich Kølle 1724, OCS, HHS og BMJT, JOD, JCD 1690, HHS og IOD, HHHSJ, HHÆ og AJD, HJSE og SPDL, HJSF og MHD, NJS, COS og MAD, HHS og ELD, DOSF og MODB, ROS og MBD 1704, DR, NASB og JAD, CPG og BAD, HHA og RMHJ, MTD..

Gift 1722, Ledingen (Leines) kirke i Steigen., 22. s.e.Tr. «efter Kgl. tilladelse»33 med

Ingeborg Olsdatter
Født 169533.
     Datter af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth.

Børn af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter:

35.19.Maren Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1725, Tjeldsund., d. 1769
36.19.Elen Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1757
20.9.
Hans Hartvigsen
Død før 174435.
21.9.
Maren Hartvigsdatter

Gift før 172536 med

Peder Olsen
Død efter 173537,38.
     Søn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth.
     Helneset i Leines.
22.9.
Ingeborg Hartvigsdatter
Født 1705, Myklebostad.39,40.
Død 177440.
     Oppholder sig 1744 på Myklebostad i Engeløy, Steigen og er gift med Arent Olsen.19

Gift 1° _____19med

Arent Olsen
     Bosatt 1744 på Myklebostad i Engeløy/Steigen.19

Gift 2° _____32med

Niels Abrahamsen
     Bosatt 1767 på Myklebostad i Steigen.32
23.9.
Christopher Hartvigsen
Født omkring 170841,21.
Død efter 176742,43.
     Bosatt (1767) i Folda.32
24.9.
Christen Hartvigsen Hveding
Født omkring 171144,21.
Død efter 176745,46.
     Nevnt 1745 og 1767 på Løvøen i Steigen.46
     Kaldes 1767 Christen Hartvigsen Hveding i skiftet efter prestefrue Ingeborg Catharina Jentoft.32
25.9.
Margrethe Hartvigsdatter
Født omkring 171547,21.
     Fra Myklebostad i Steigen.

Gift _____med

Peder Eriksen (Lochert?)
Født omkring 1716.
     Bosatt på Ure i Buksnes. Lensmann. 11 barn.

Børn af Margrethe Hartvigsdatter og Peder Eriksen (Lochert?):

37.25.Nils Pedersen (Slangerup?), d. 1785
26.10.
Hartvig Mogensen Jentoft
Født 4 mar. 170426.
Død 28 jul. 178448.
     Skipper og gjestgiver i Henningsvær på Buksnes.17
     Petvik i Lofoten.48
     Sannsynligvis sønn av Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.13

Gift 19 okt. 1740, Folden, Nordland.26 med

Sara Rasch
Født 9 jun. 171448.
Død 17 jan. 178548.
     Datter af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?).

Børn af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch:

38.26.Johan Rasch Jentoft, f. 1746
39.26.Ole Jentoft, f. _____
40.26.Anna Hartvigsdatter Jentoft, d. 1818, gården Løeb ved Bodø
41.26.Birgitte Sophie Jentoft, f. 1753, Nordland., d. 1827
42.26.Mogens Hartvigsen Jentoft
27.10.
Hans Mogensen Jentoft
Født 170516.
Død 176916.

Gift _____med

Anna Marie Rasch

Børn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch:

43.27.Hans Hansen Jentoft, f. 1755, Lofoten., d. 1822, Dønnes.
28.10.
Maren Mogensdatter Jentoft
Født omkring 1707, Vaagen, Nordland.26.

Gift _____med

Peder Harr
29.10.
Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 170926.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.49.

Gift 1° 2 mai 1744, Folden, Nordland.26 med

Johan Georg Rasch
Født 1715.
Død 23 jul. 1757.
     Søn af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?).
     Pastor til Folden i Norge 1744 efter sin fader.

Gift 2° _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.50, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»51,50.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.50.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].
30.10.
Elisabeth Jentoft
Født omkring 1711, Lyngvær, Lofoten..
Død 14 dec. 1795, Åkvik, Dønnes..

Gift 1744, Vaagan, Nordland.26 med

Peter Angell
Død 1805.
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik i Dønna].52
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithe skifte] i Aagvigen/Åkvik i Dønna.53
31.11.
Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 172654.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.54.

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.54 med

Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.54.
Død 176654.
     Søn af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter.
     Skipsfører i Trondhjem.54

Børn af Anna Benedicta Jentoft Leth og Jens Nielsen Mørch:

44.31.Jensdatter Mørch
45.31.Jensdatter Mørch
46.31.Margareta Schytte Mørch, f. 1753, d. 1824
47.31.Søren Jensen Mørch, f. 1754, d. 1796, Molde.
32.11.
Hans Jentoft Leth
Født omkring 1726.
33.11.
Ingeborg Leth
Født omkring 1729.
     Gift med en Krafting i Kvæfjord.
34.11.
Arent Leth
Født omkring 1732.
     Antakelig identisk med Arent Leth gift 1764 med Anne Nielsdatter.

Gift 26 feb. 1764, Bragernes, Drammen, Buskerud.26 med

Anne Dorothea Nielsdatter

Generation 7.

35.19.
Maren Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1725, Stokke, Tjeldsund.55,56.
Død 7 jul. 176956, begravet 1769, jordsat og gravfesta 10. s.e.Tr.57.
     Skifte 23 sep. 176957.

Gift 6 nov. 174358 med

Svend Johansen
Født omkring 172559.
Død apr. 179360.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.59
     Skifte 8 mai 179360.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
36.19.
Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.61,33.
Død 21 aug. 175733, begravet 4 sep. 175733.
     Skifte 15 sep. 175833.

Gift omkring 175033 med

Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.62.
Død 180663.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1750 med Elen Leth Hartvigsdatter (omkr. 1729 - 21 aug. 1757); Gift 2° 1759 med Anne Helene Olsdatter Eidberg (1734 - 1807)].

Børn af Elen Leth Hartvigsdatter og Peder Nilsen:

48.36.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
49.36.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
50.36.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
51.36.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
52.36.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757
37.25.
Nils Pedersen (Slangerup?)
Død 178564.
     Ure, Buksnes.

Gift _____med

Elen Arntsdatter
Født 174164.
Død 180864.
     Fra Myklebostad i Steigen.64
     Av Schjøningætta.65

Børn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter:

53.37.Arent Schønning Nielsen, d. 1832
54.37.Peder Slangerup Nilssen, f. omkr. 1777, Buksnes., d. omkr. 1818
38.26.
Johan Rasch Jentoft
Født 1746.
     Studerte til præst. I 1774 blev han kaldet til missionær i Gildeskål, Skjerstad og Saltdalen; beskikket til sognepræst i Hammarfest 1779, så til sognepræst i Folden 1784, og fra 1801 sognepræst til Alstadhaug.

Gift _____med

Anne Marie Hveding
Født 1760.
     Datter af Christian Hartvig Hveding og Elsebe Rasch.
39.26.
Ole Jentoft
Født _____, Petvik.66.
     Han skulle visst være gift og boende på Lauvøy på Helgeland.66
     Kanske identisk med den Ole Hartvig Jentoft (omtalt i Slegtsregister over en Holsteslegt, Fridthjof Holst, Kria. 1915). Han var gift med Else Marie Greger (1746-1812), enke efter handelsmand på Løvøen (Lauvøya) Ole Henriksen Walnum.

Gift 8 aug. 1775, Herøy, Nordland.26 med

Else Marie Greger
Født 1746.
Død 1812.
     Datter af Jonas Pedersen Greger og Aaselle Cathrina Hansdatter Falch.

[Gift 1° 29 mar. 1769 med Ole Henriksen Walnum; Gift 2° 8 aug. 1775 med Ole Jentoft (f. _____)].
40.26.
Anna Hartvigsdatter Jentoft
Død 9 mai 1818, gården Løeb ved Bodø67.

Gift _____med

Erich Gerhard Schytte
Født 30 jun. 1729, Vega, kl. 7 om morgenen.68, døbt 2 jul. 1729, Gladstad kirke68.
Død 26 jun. 180869,70.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.
     Sogneprest og prost i Bodø.
     Blev undervist og dimmiteret 1742 av faderen. Sendt til Kjøbenhavns universitet bare 13 år gl. Erholt til ex. philos. 1743 Ch. Laud Cum prima in Philosophia Laurea. Lagde sig, efter tilskyndelse av professor Dr. med. Georg Detharding, der antog ham i sit hus, efter medisinen. Efter hans velynders død 1747 blev han huslærer hos Johannes Høeg i Tingelef i Slesvig. Besøkte Altona, og bivånede professor Marternus de Citianus physiske forelesninger. Var derpå i 2 år huslærer for professor og sogneprest til Nykirken Mathias Albert Haberdorff's sønner. Efter 7 års studier dels i Danmark, dels i Tyskland, blev han 21 år gammel konstituert Statsfysikus i Bergen.70
     Hans far ønsket og ville at han skulle bli prest, som var tradisjon i Schytteslekten, og i 1752 reiste han til sin far som underviste ham i theologi, og som han senere skrev til prost Bang i Bodin, at «bedre undervisning kunne jeg ikke fått». Erholt til ex. theol. 4. mars 1754 Ch. non cant, og for Dimisprædiken Ch. haud. ill. Ble 1755 misjonær til Lyngen. Ordinert i Tromsø 4. juni samme år. Efter 9 års misjonærvirksomhet i Lyngen, ble han sogneprest til Buksnes i Lofoten og 1774 prost i Vesterålen og Lofoten prosti. 18. jan. 1776 sogneprest til Bodin og prost i Salten prosti. 1. mai 1782 professor Theologiæ extraordinarius.70
     Var berømt for insigt og praktisk øvelse i medisinen, og er blitt kalt «Dioceseos Nordlandiæ Æsculapius» (~: Lege for den Nordlandske kirke provins.)70
     Kong Louis Philippe af Frankrig kom som flyktning til prestegården i 1798.

Børn af Anna Hartvigsdatter Jentoft og Erich Gerhard Schytte:

55.40.Arnoldus Erichsen Schytte, f. 1769, d. 1834
56.40.Hartvig Schytte
57.40.Lucie Bonsach Schytte, d. 1810
58.40.Sara Rasch Erichsdatter Schytte, f. omkr. 1782, d. 1847
41.26.
Birgitte Sophie Jentoft
Født 15 sep. 1753, Grøtøy, Nordland.26.
Død 182748.

Gift 1° 29 okt. 177726 med

Ole Meldahl Schøning
Død 178548.
     Grøttøy/Grøtøen.48

Gift 2° 18 jun. 1786, 1 søndag e. Trin.48 med

Joen Hansen Reener
Født 3 jun. 176071,26,48, døbt _____, Lødingen48.
Død 24 apr. 179472,26,48.
     Søn af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.
     Joen bodde i 1786 med sin familie på gården Grøtøen i Leedingens Fj. i Salten der han ernærte seg av jægtebruk og gjestgiveri.73
     6. dec. 1787 fikk han auksjonsskjøde utst. av Cancelliråd Rosenvinge på 'borgerleiet Dybfæst med tilhørende huuse' i Tjeldsund efter broren Hans Morten Reener.73
     Det ble ikke drevet noen handel der i 1787 iflg. tingsvitne på Høsttinget i okt. 1787.73
     24. april 1793 solgte han Grøtøy til Anders Falster. Samme år 6. juli solgte han også borgerleiet Dybfæst ved skjøte til Hans Joensen Har. Han kjøpte så Finnæs i Vågan og flyttet dit med sin familie. Her døde han i 1794 eller 1796.73
     Joen Reener var viden kjent for sin styrke.73

Gift 3° 179674 med

Lars Nicolay Rener
Født 1769, Trondhjem75.
Død 184474.
     Søn af Anders Røst Hansen Reener og Maren Maria Lund.
     Lars bodde 1794-1829 på Finneset og 1829-44 i Henningsvær. Han møtte i 1815/16 på det første ordentlige Storting som suppleant.74
     Ansatt som betjent i 1793 av fætteren Joen Hansen Reener, hvis enke han siden ektede.73

[Gift 1° 1796 med Birgitte Sophie Jentoft (15 sep. 1753 - 1827); Gift 2° med Karen Hasselberg].

Børn af Birgitte Sophie Jentoft og Joen Hansen Reener:

59.41.Hans Erik Dybfest Reener, f. 1786, d. 1820
60.41.Ovidia Meldal Dybfest Reener, f. 1788, d. 1822
61.41.Mons Jentoft Dybfest Reener, f. 1791, d. 1791
42.26.
Mogens Hartvigsen Jentoft
     Sandsynligvis sønn av Hartvig Jentoft og Sara Rasch.
     Bosat i Ramsvik.64

Gift 10 nov. 1774, Bodø, Nordland.26 med

Dorothea Beata Jørgensdatter Blix
Født 173864.

Børn af Mogens Hartvigsen Jentoft og Dorothea Beata Jørgensdatter Blix:

62.42.Jørgen Blix Jentoft
63.42.Ingeborg Maria Jentoft, f. omkr. 1780
64.42.Maren Hvid Jentoft, f. 1781, Nordland.
43.27.
Hans Hansen Jentoft
Født 1755, Lyngvær, Lofoten..
Død 1822, Åkvik, Dønnes..

Gift _____med

Birgithe Marie Angell
Født 175976.
Død 20 mai 179577,76.
     Datter af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum.

[Gift 1° 26 jun. 1788 med Ole Mæhre Meier (1751 - 31 nov. 1788); Gift 2° med Hans Hansen Jentoft (1755 - 1822)].
44.31.
Jensdatter Mørch
     Ugift, ved morens død 1798.54
45.31.
Jensdatter Mørch

Gift _____54med

Johan Friis
Født 174254.
Død 181154.
     Kjøpmann i Molde.54
46.31.
Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.

Gift 26 sep. 177578 med

Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren78.
Død 25 sep. 1827, Meldalen78.
     Søn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.78
47.31.
Søren Jensen Mørch
Født 175454.
Død 1796, Molde.54.
     Døde som skipsfører i Molde.54

Gift _____med

Anna Nikolaisdatter Normann
Født 175879.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.

Generation 8.

48.36.
Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter
Født 1751, Stokke, Tjeldsund.33, døbt 1751, palmesøndag.33.
49.36.
Ingeborg Leth Pedersdatter
Født 175233, døbt 1752, 8. s.e.Tr.33.
50.36.
Hartvig Pedersen
Født 175463, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 175463.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund63.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.63

Gift 24 okt. 178380 med

Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik63.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

Børn af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn:

65.50.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
51.36.
Maren Stina Pedersdatter
Født 2 jun. 1756, Stokke, Tjeldsund.33.
Død 1831, Fauskevåg, Trondenes.79.

Gift 178079 med

Benjamin Nilssen
Født 1756, Fauskevåg Store, Trondenes.79.
Død 1834, Fauskevåg Store, Trondenes.79.
     Søn af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Etterslekt [9 barn], se Folk og Slekt i Trondenes.
52.36.
Nils Iver Pedersen
Født 10 aug. 1757, Stokke, Tjeldsund.33, døbt 4 sep. 175733.
Død 1757, 10 veker gammel.33.
53.37.
Arent Schønning Nielsen
Døbt 31 mar. 1776, Buksnes kirke.81,64.
Død 183264.

Gift _____med

Ingeborg Maria Jentoft
Født omkring 178064.
     Datter af Mogens Hartvigsen Jentoft og Dorothea Beata Jørgensdatter Blix.

Børn af Arent Schønning Nielsen og Ingeborg Maria Jentoft:

66.53.Dorothea Beata Blix Arentsdatter, f. 1800, d. 1824
54.37.
Peder Slangerup Nilssen
Født omkring 1777, Ure, Buksnes.65,81.
Død omkring 181865,81.
     Peder tjente som ugift i 1801 hos broren Arnt Schjøning Nilsen på Barøy. 20. juni 1806 fikk han bevilling på et gjestgiveri på Staksvollholmen i Tjeldsund. 4. sept. 1807 fikk han husmannseddel hos pastor Jakob Schytte, og satt her til sin død ca. 1818.
     Skifte 15 jul. 181865Skifte nevner bare enka og datra Kristiana..

Gift 180782 med

Ingeborg Sofia Wegner
Født 1781, Vik, Astafjord.83.
Død 183084,83.
     Datter af Christian Friderich Wegner og Gidsken Katarina Bye.
     Ingeborg Wegner døde visstnok ca. 1830.84

[Gift 1° 1807 med Peder Slangerup Nilssen (omkr. 1777 - omkr. 1818); Gift 2° 29 dec. 1818 med Hans Danielsen (f. 28 aug. 1782)].

Børn af Peder Slangerup Nilssen og Ingeborg Sofia Wegner:

67.54.Kristiana Fredrikke Pedersdatter, f. 1807
68.54.Elen Kathrine Pedersdatter, f. 1808, d. 1808
55.40.
Arnoldus Erichsen Schytte
Født 176985.
Død 27 apr. 1834, 64½ år gammel.85.
     Ble Candidat 1791, og ble 1793 pers. capellan hos faderen. 13. januar 1797 adjungeret og succederende sogneprest til Bodø. 1808 etter faderens død virkelig sogneprest samme sted og constitueret Provst i Salten's Provsti, og 3. januar 1818 virkelig Provst samme sted's.85
     Barnløs.85
     Var medlem av Stortinget 1822 - 24 - 27 og 1830, hvor han med uegennyttighet og frimodighet røktede det overdragne hverv. Endel av sin formue, der etter fradrag av de øvrige ved skiftets opgjør ble ca. 50.00(0?) kroner og sin boksamling skenkede han til Norges Universitet. Universitet har 1851 ladet opføre et Monument på hans Grav. Han har også skjenket 150 spd. til en Arbeidsantalt i Bodø og 60 spd. til Sognebiblioteket samme steds.85

Gift _____med

Kirsten Berg
     Hennes andet ekteskap med Arnoldus Schytte var barnløst.

[Gift 1° med Andreas Hoff; Gift 2° med Arnoldus Erichsen Schytte (1769 - 27 apr. 1834)].
56.40.
Hartvig Schytte
     Ble tatt til fange under krigen på en reise til Bergen. Døde i fangenskapet -- eller i barbariet -- som det er anført.86
57.40.
Lucie Bonsach Schytte
Død 181087.

Gift _____med

Jacob Klæboe
Født 3 mar. 1753, Skagstad i Steigen87.
Død 180987.
     Faderen var skipper, gjestgiver og handelsmann på Skagstad i Steigen.87
     Ble dimitteret i Kjøbenhavn av Decanus Søren Monrad, siden professor og rektor i Trondhjem. Ble 17. april 1782 pers. capellan til Bodø. 6. mars 1789 sogneprest til Lenvik. I september 1792 til Saltdalen og 30. sept. 1806 til Skjerstad.87
     Skifte 20 dec. 180987.

Børn af Lucie Bonsach Schytte og Jacob Klæboe:

69.57.Anna Jentoft Klæboe, f. omkr. 1789, d. 1819
70.57.Erich Gerhard Schytte Klæboe, f. omkr. 1793
71.57.Hanna Henrikka Klæboe, f. omkr. 1795, d. 1872, Bodø
72.57.Sara Aletha Klæboe, f. omkr. 1797, d. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum
73.57.Fredricha Maria Klæboe, f. omkr. 1799
74.57.Karen Hardovicha Klæboe, f. omkr. 1803
75.57.Kirsten Berg Klæboe, f. omkr. 1804, d. omkr. 1810
76.57.Arnoldus Christopher Schytte Klæboe, f. omkr. 1806, d. 1836
77.57.Martha (Maren) Maria Klæboe, f. 1808
58.40.
Sara Rasch Erichsdatter Schytte
Født omkring 178288,89.
Død 184790.
     Hennes første ekteskap var barnløst.

Gift 1° _____med

John Rygh
Født omkring 175991,89.
Død 180390.
     Fogd i Salten.90

Gift 2° _____med

Johan Ernst Berg
Født 19 okt. 176890.
Død 15 okt. 182890.
     Søn af Larsen Berg.
     Amtmann i Nordland. Bodde som Amtmann på Løeb gård i Bodin hvor han døde. Innehadde Nordstjerneordenen for sitt oppofrende arbeid for Nordland. R.S.N.O. Innkalt til Eidsvoldssamlingen 1814, men nådde ikke frem. Var 2den representant for Nordland til Stortinget 1815-1816. 1ste representant til Stortinget for Nordlands amt 1821-1822. Medlem av 24 komitéer, derav komitéen om land, skog og bergvesen, embetsmendsløn, salg av embetsgårder, om handelskomitéen, kjøpstadsprivilegier, om Almuens forkjøpsrett til kirker. Videre distriktslegeembeter, matrikelloven, gasje og budsjettkomitéen, om riksbanken, innveksling av riksbanksedlene, komitéen for tukthus i Nordland. Nordlandske kirke og skolefond, konstitutionskomitéen, grundlovens bekjentgjørelse, formandskapsloven og Bodøsaken.92,92

Gift 3° 183493 med

Johan Fredrik Winter
Født 1767, Mechlenburg - Schwerin93.
Død 1846, Alstahaug93.
     Distrikslege i Nordland. Kom til Bodø i 1795 som den første kirurg i Nordland. Da legedistriktet i Nordland ble delt, flyttet Winter til Alstahaug og bodde på gården Skei på sydskråningen av de Syv Søstre, nabo til Alstahaug prestegård.93

[Gift 1° med Anne Margrethe Woches; Gift 2° 1834 med Sara Rasch Erichsdatter Schytte (omkr. 1782 - 1847)].
59.41.
Hans Erik Dybfest Reener
Født 178694,48.
Død 182048.
     Handelsmann i Digermulen, Raftsund.48
60.41.
Ovidia Meldal Dybfest Reener
Født 178848.
Død 182248.
     Stokmarknes.48
61.41.
Mons Jentoft Dybfest Reener
Født 179148.
Død 179148.
62.42.
Jørgen Blix Jentoft
     Sandsynligvis søn af Mogens Jenstoft og Dorothea Jørgensdatter Blix.

Gift 24 nov. 1818, Bodø, Nordland.26 med

Stina Dorthea Lind
63.42.
Ingeborg Maria Jentoft
Født omkring 178064.

Gift _____med

Arent Schønning Nielsen
Døbt 31 mar. 1776, Buksnes kirke.81,64.
Død 183264.
     Søn af Nils Pedersen (Slangerup?) og Elen Arntsdatter.

Børn af Ingeborg Maria Jentoft og Arent Schønning Nielsen er vist under Arent Schønning Nielsen (nr. 53).

64.42.
Maren Hvid Jentoft
Født 1781, Vaagen, Nordland.26.

Generation 9.

65.50.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund95.
Død 15 jun. 183796.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».96
     Skifte 13 jun. 183896.

Gift 21 jul. 182195 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 179095.
Død 13 apr. 186896.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.96
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.96

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

78.65.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
79.65.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
80.65.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
81.65.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
66.53.
Dorothea Beata Blix Arentsdatter
Født 3 nov. 180064.
Død 15 jan. 182464.

Gift 9 jan. 182264 med

Hans Olai Jakobsen Lind
Født 1790, ytre Leivset.97.
Død 1827, Liland, Ofoten.97,97.
     Fra Leivset. Hadde en tid vært handelsmann på Nygård i Ofoten. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.98

[Gift 1° 9 jan. 1822 med Dorothea Beata Blix Arentsdatter (3 nov. 1800 - 15 jan. 1824); Gift 2° med Karen Margrethe Agersborg (2 jul. 1790 - 1862)].
67.54.
Kristiana Fredrikke Pedersdatter
Født 21 sep. 180765.

Gift _____med

K. P. Jensen
     Tinglyste på hausttinget 6.-7. sept. 1831, avkall (kvittering) på Kristiana Fredrikkes vegne for arv 290 Spd. 3 ort 2 sk.
68.54.
Elen Kathrine Pedersdatter
Født 3 okt. 180865.
Død dec. 180865.
69.57.
Anna Jentoft Klæboe
Født omkring 178987.
Død 22 mai 1819, 29 år gl.87.

Gift _____med

Georg Fredrik Krause
Født 178699.
Død sep. 1843, Orkdalen99.
     Søn af Friderich Wilhelm Gottfred Krause og Inger Marie Thode.
     Premierløitnant.87
70.57.
Erich Gerhard Schytte Klæboe
Født omkring 179387.
     Døde (efter 1811) som styrmann i Altona, ved Hamburg.87
71.57.
Hanna Henrikka Klæboe
Født omkring 179587.
Død 4 apr. 1872, Bodø90.
     Etter sin manns død i 1836 fortsatte hun som enke Apotekets drift liketil 1860. Hun hadde i dette tidsrum følgende Apotekere: 1. Joachim Andreas Koht 1836-1848; 2. Robert Nicolai Hirch 1848-1851; 3. Lorentz Wittrup Lied 1851-1860 da han kjøpte Apoteket med privilegium og inventar for kr. 22.000.90

Gift _____med

Knud Wiingaard Asbjørnsen
Født 1796, Drangedal90.
Død 25 apr. 1836, Hadsel i Vesterålen90.
     Apoteker. Han meddeltes tillatelse som Apoteker på Bodø den 10. aug. 1823. Overtok det Apotek som professor og sogneprest Erich Gerhard Schytte hadde påbegyndt.90
72.57.
Sara Aletha Klæboe
Født omkring 179787.
Død 4 mar. 1881, sin eiendom «Saratun» i Modum, 84 år gammel99.

Gift _____med

Friderich Christian Grevenkop Lied
Født 1794, Norge99, døbt 1794, Tingvold kirke99.
     Kadet ved Danske Landkadetkorps til 28. dec. 1812 da han ble sekondløitnant ved 2. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment men ansattes samtidig som underoffiser ved Danske landkadetkorps. Avgikk derfra 14. dec. 1813 og stod så à la suite ved sitt regiment. Forrettet i oktober 1814 tjeneste ved detasjementet i Ålen. Var med ved Kongsvinger i 1814 som sekondløitnant. Ved den nye hærordning fra 1. jan. 1818 satt han som sekondløitnant der ved Holt - Ålske kompani. Premierløitnant 11. dec. 1824. Stod i 1835 ved Overhallske kompani. Kaptein 1. juli 1837 ved brigadens landværn som Chef for 3. divisjon av Trondhjemske landværn bataljon. Stod i 1842 som Chef for Overhallske linjekompani og bodde da på Skaftnes i Foldereid, men i 1845 på Foss i Overhalla.99

Børn af Sara Aletha Klæboe og Friderich Christian Grevenkop Lied:

82.72.Arnoldus Schytte Lied, f. 1829, d. 1838, Skaftnes i Foldereid
83.72.Johan Ricard Lied
73.57.
Fredricha Maria Klæboe
Født omkring 179987.

Gift _____med

Johan Friderich Olsen
Født 178890.
Død 18 aug. 185190.
     Postmester. Foged i Nordhordland og Voss.90
74.57.
Karen Hardovicha Klæboe
Født omkring 180387.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.90
75.57.
Kirsten Berg Klæboe
Født omkring 180487.
Død omkring 181087.
76.57.
Arnoldus Christopher Schytte Klæboe
Født omkring 180687.
Død 1836, 29 1/4 år gl.87.
     Kjøpmann på Bodø.87
77.57.
Martha (Maren) Maria Klæboe
Født 180887.
     Levde ugift ved skiftet etter sin onkel på Bodø, sogneprest A. Schytte i 1834.90

Generation 10.

78.65.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 182295.
Død 19 apr. 1857100.

Gift 21 okt. 1850101 med

Steen Steensen
Født 1815101.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

84.78.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
79.65.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 182395.
80.65.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 182895.
Død 30 apr. 182995.
81.65.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 183195.
Død 16 sep. 183495.
82.72.
Arnoldus Schytte Lied
Født 182999.
Død 7 apr. 1838, Skaftnes i Foldereid99.
83.72.
Johan Ricard Lied
     Farmaceut utdannet. Ble senere bestyrer av en fabrik i Drammen.99

Generation 11.

84.78.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853101.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund101.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.101

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 15
2Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 150
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 14
4NHD IV, s. 118
5klokken ni.
6Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 396
7Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
8Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 395-396
9Hun var 45 år gl. i 1627 [efter maleri i Vågane kirke ?]
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 31
11Ifølge et maleri av ham og konen i Vågane kirke var han 45 år i 1627.
12E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 235
13E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 236
14Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
15Dansk Biografisk Leksikon (1981): Jentoft, Hartvig Hansen
16Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
17Buksnes bygdebok, s. II:177-178, 279.
18Einar B. Benjaminsen
19DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11309
20Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 236
21DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11873
22Glein, Dønna, Dønnes.
23Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
24I live ved broren Arnts skifte 1745.
25Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 308
26IGI - http://www.familysearch.com
2730 år gl. ved FT 1701.
28Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
29Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985)
30Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
31Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
32DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10045
33Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
34DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227
35Er avdød ved morens skifte 13. okt. 1744.
36Er gift med Peder Olsen, Helnes ved skiftet 1725 efter Hartvig Hartvigsen, Myklebostad i Engeløy/Steigen.
37Verge 1735 for svogeren Hartvig Hartvigsens datter Maren på Stokke i Tjeldsund, der også er hans niece.
38DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227, 11873
3923 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
40Einar B. Benjaminsen , epost dat. 4. nov. 2000.
4117 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
42I live ved farbroren Arnt Hartvigsen skifte 1745, men nevnes ikke i morens skifte 13. okt. 1744. Nevnes så igen 1767 i skiftet efter sin moster Ingeborg Jentoft.
43DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10029
4414 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
45I live 1767 ved mosteren Ingeborg Jentofts skifte.
46DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10029, 10045
4710 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
48Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1031
49Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
50Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
51«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
52Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:426
53Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1366
54Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
5510 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
56Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:128
57Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
58Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100,128
59Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
60Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
616 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
62Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
63Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
64Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 898
65Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:112
66Einar B. Benkaminsen
67Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 124
68Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
69Et andet sted skrives 26. mai 1808.
70Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 118
7116 år gl. ved farens skifte.
72eller 1796
73Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
74Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612
75Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 612, 1032
76Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 4
77Død ved fasteren Judithe Angel Tostrups skifte 1795.
78E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
79Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
80Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
81Palmesøndag 1776
82Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 687
83Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 17
84Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:96
85Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 126
86Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 132
87Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 133
8818 år gl. ved FT 1801.
89Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
90Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135
9141 år gl. ved FT 1801.
92Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 135-136
93Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 136
94Undfanget før ektaskap ?
95Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
96Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
97Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 72
98Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 78
99Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 134
100Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
101Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104