© 2001 Simon Ellefsen

Jacob Olsen, Frosta

Opdateret 17 Jul 2005.


Generation 1.

1.0.
Ole

Børn af Ole og _____:

2.1.Haftor Olsen
3.1.Søfren Olsen, d. omkr. 1655, Trondhjem
4.1.Jacob Olsen, f. 1601, d. eft. 1681

Generation 2.

2.1.
Haftor Olsen

Gift _____med

_____
Død før 14 apr. 1653.
     Datter af Kirsten Olufsdatter.
     Den 14. april 1653 i Trondheims Overformynderprotokol: Avdøde Kirsten Olufsd., Daniel Grydstøbers, hennes datterbarn Eschild Haftorsen, Kirsten, Karen og Barbra Hd., farbror Søfren Olsen kjøpte gården, skylder barna 117 Rd. Senere: betalt, undtatt Barbra, Farbror «her Jacob» [note: Herr Jacob Olsen til Frosta]. Stod på rente hos Anders Clausen og Tosten verksmester.1

Børn af Haftor Olsen og _____:

5.2.Eschild Haftorsen
6.2.Kirsten Haftorsdatter
7.2.Karen Haftorsdatter
8.2.Barbra Haftorsdatter
3.1.
Søfren Olsen
Død omkring 1655, Trondhjem.
     Køber Daniel Grytestøpers gård2,1
     Trondheim Overformynderprotokoll 20. april 1648: Søren Olufsen og 2 um. dtr. Giertrud og Margrethe, 20 Rd. hver i morsarv, gjeld 111 Rd.3
     Skifte 31 mar. 16554Avdøde Søfren Olufsen. Enken Karen Jensd., hennes steddtr. Giertrud Sd., morsarv 20, farsarv 79 Rd..

Gift _____4med

Karen Jensdatter

Børn af Søfren Olsen og _____:

9.3.Giertrud Sørensdatter
10.3.Margrethe Sørensdatter, d. før 1655
4.1.
Jacob Olsen
Født 16015.
Død efter 8 aug. 16815.
     Stilling: Sogneprest til Frosta.5
     Herr Jacob (Olsen), sogneprest til Frosta, synes å ha hatt to brødre, Haftor gift med datter av Daniel grytestøper, som det ble holdt skifte etter 14. april 1653, og Søfren Olsen som kjøpte grytestøperens gård.2
     I 1650 og utover betalte Biørn Mostad 4-, 5- og 6-dalarskatten. I 1658 krøtterskatt med 2 ort 14 skl., ekstra hestskatt s.aa. 3 ort. Alt i hop krigsskattar. Bjørn var brukar enda i 1665. Matr. 1669: Mostad, brukar kapellan Jakob Olsen. Vi kan synast det er rart at ein prest skulle drive gardsbruk. Vi får da hugse at det er snart 300 år sidan dette, og i den tida var det ikkje så stor skilnad på prest og bonde i kvardagen. Les Heber: Norske Boender. Etter skattelister og andre dokument, ser det ut til at kap. Jakob Olsen dreiv Mostad som bygselmann. Heilt til 1690, om ein skal tru det ein les. Han hadde sikkert også inntekt av Mo prestegard, enda han i ein rapport i 1665 seier at han ingen ting fekk, "hverchen af tienden eller af landskylden, iche det ringeste." Men han vedgjekk at han fekk "offerskjeppen" - "offver alt 24 tynder haffver korn af bynderne". Av Mostad vestre betalte han skyss-skatt, rytterskatt, korn- og høyskatt, tiend og leidang til klosteret. I matr. 1669 for Mo prestegard står at kongen eig garden 3 sp., men "vice pastor besidder og niunder frj pro officio". Frå 1685 var Mostadgardane og Galtvik samen i soldatlegd. Dette skifta såleis at seinare (1711) var Mostad v., Galtvik og Skogset i same legda. Bastian Mostad hadde bygsla frå 1695...."6
     I skrivelse datert 8. august 1681 kalder han sig Jakob Olufsen og hadde da været prest i 50 år, 9 år som huskapellan og 41 år som sogneprest - rimeligvis den hele tid i Frosta, hvor han således må antages at ha blit ansat 1632, og må ha overtat sognekaldet 1641. I de 9 år han var huskapellan hadde han 8 rdl. i løn. Da Frosta sognekald 1641 blev tillagt hospitalsforstanderen i Trondhjem blev hr. Jakob vicepastor her. Han var født 1601.5
     I 1676 betalte han for seg, sin kone Lisbet og datteren Else Jacobsdatter.7

Gift _____med

Elisabet Sebastiansdatter White
Født 16218.
Død 17118, begravet 27 okt. 1717, Støren.9,10.
     Datter af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Ifølge Hans Hyllbakk hadde Sebatian en datter Elisabet (Lisbet), der først var gift med vicepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, og siden med sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup (død 1721). Iflg. Erlandsen er hr. Jakob Olsen gift med Clara el. Christine Nielsdatter Tausan, der siden ægtede sognepræst til Støren Peder Schjelderup.
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.11

[Gift 1° med Jacob Olsen (1601 - eft. 8 aug. 1681); Gift 2° med Peder Jørgensen Schjelderup (26 jun. 1637 - 11 aug. 1721)].

Børn af Jacob Olsen og Elisabet Sebastiansdatter White:

11.4.Else Jacobsdatter
12.4.Jacob Jacobsen

Generation 3.

5.2.
Eschild Haftorsen
6.2.
Kirsten Haftorsdatter
7.2.
Karen Haftorsdatter
8.2.
Barbra Haftorsdatter
9.3.
Giertrud Sørensdatter
     Umyndig år 1648.3
10.3.
Margrethe Sørensdatter
Død før 165512.
     Umyndig år 1648.3
11.4.
Else Jacobsdatter
     Nevnt i familieskatten 1676.7
12.4.
Jacob Jacobsen
     Var student ved Trh katedralskole i 1664 som Jacob Jacobi Frostensis.7

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
2Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 176 (grd. nr. 83a)
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 120. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 127. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5"Frosta i gammel og ny tid - ei bygdabok", utgitt 1918, s. 114
6Frostaboka, bind II, s. 329 om gården Mostad Vestre.
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 79
8Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
9Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 154
11Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 188
12Ikke nevnt i farens skifte.