© 2001 Simon Ellefsen

Holm

Opdateret 5 Dec 2005.


Generation 1.

1.0.
Christen Andersen Holm
Død 16031.
     Christen Andersen Holm, var ifølge Tønder sogneprest her [Stangvik, N-Møre prosti] i 35 år og døde i 1603. Hadde ifølge Erlandsen to barn [Hans og Anders].1

Børn af Christen Andersen Holm og _____:

2.1.Anders Christensen, f. 1576, Stangvik., d. 1660
3.1.Hans Christensen Holm, d. 1654

Generation 2.

2.1.
Anders Christensen
Født 14 mar. 1576, Stangvik.2.
Død 6 mar. 16602.
     Anders Christensen (Holm), var ifølge Tønder visstnok kapellan [residerende] her [Surendal anneks, Stangvik sogn, N-Møre prosti] i tiden 1603-1609 og avsto embetet til sin bror. Trolig ble han da sogneprest på Ørlandet.3

Gift _____2med

Doret Tøgersdatter
     Datter af Marthe Paulsdatter.
     Hun var trolig fra Danmark, da det ble holdt skifte etter hennes mor Marthe Paulsdatter i Ålborg den 13. april 1647.2
     Hun bodde i 1664 på enkesete Brekstad [i Ørlandet?].2

Børn af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter:

4.2.Ane Andersdatter
5.2.Christen Andersen
6.2.Tøger Andersen Ørland, f. omkr. 1638, d. eft. 1685
7.2.Hans Andersen Ørland
8.2.Karen Andersdatter
3.1.
Hans Christensen Holm
Død 16544.
     Hans Christensen (Holm), var ifølge Tønder kapellan [residerende] her [Surendal Anneks, Stangvik sogn, N-Møre prosti] i tiden 1609 til han ble sogneprest i Stangvik i 1619. Han er omtalt som Hr Hans i Surendal i sagskatten i 1610 og 1618. Betalte da for en sag på Øye [SAT: T-lensregnskap. Sagskatten].3
     Hans Christensen Holm. Erlandsen sier han ble prest her [Stangvik, N-Møre prosti] i 1619 og sto til 1654. Han nevnes i lensregnskapets sagskatt i 1622 og 1636 som Hr Hans i Stangvik. I 1624 kalles han Hr Hans Christensen [SAT: T-lensregnskap. Sagskatt]. Også nevnt i saken mot Arrebo i 1622 [NHD 2 rk. VI bd., s. 133]. Han er også nevnt her i koppskatten i 1645, ved hyllingen i 1648 og han undertegnet stiftsboken herfra den 27. febr. 1654 [SAT: Bispearkivet. Stiftsboken 1654].1
     Erlandsen sier at han var først kapellan i Surendal fra 1609 og ble sogneprest her [Stangvik] i 1619. I 1645 betalte han for seg, sin kone, datteren Gjertrud, Peder Christensen studios og for syv tjenestedrenger og syv tjenestepiker.1
     Han var en sønn av Hr Christen, sogneprest her [Stangvik]. Han døde i 1654 og i kirken hang et Ephitaphium over ham. Første gang gift med ei Margrethe, som er omtalt av Hr Ments den 3. aug. 1625. Andre gang gift med Birgitte Samuelsdtr, ifølge Tønder en datter av Hr Samuel i Stjørdal. Hun var ifølge Tønder født i 1590. Tønder sier at de hadde 12 barn. Kjente barn: Gjertrud.4

Gift 1° _____med

Margrete

Gift 2° _____med

Birgitte Samuelsdatter (Arctander)
Født 15905.
     Datter af Samuel Lauritsen Arctander og Margrethe Stephensdatter.

Børn af Hans Christensen Holm og Birgitte Samuelsdatter (Arctander):

9.3.Margrete Hansdatter Holm
10.3.Gjertrud Hansdatter (Holm)

Generation 3.

4.2.
Ane Andersdatter
     Hr Anders D: af Ørlandet.6

Gift _____med

Henrich Jørgensen (Bull)
Født 16247.
Død 1683.
     Søn af Jørgen Jensen Bull og Elen Samuelsdatter.
     Hr. Henric paa Stadsbøygden som havde Ane Hr. Anders Datter af Örlandet.6
     Stadsbygdens Kirke. Hans Hustrue var Anne Anders-D:, hvis Fader var Prest paa Ørelandet. Ved Hr: Henrik Bulls Skilderie staar de Ord: «Christe tibi vivo, Morior Tibi Christe Redemtor» og derunder forbemeldte Vaaben [grønt Feldt i Skioldet, og i samme en Bull, men paa Hielmen et lidet Træe], samt desse Ord: «Ætatis 59. Anno Christi 1683.»8

Børn af Ane Andersdatter og Henrich Jørgensen (Bull):

11.4.Anders Henriksen Bull, f. 1663, d. 1735
12.4.Martha Henriksdatter (Bull)
13.4.Dorothea Henriksdatter (Bull)
14.4.Elen Henriksdatter Bull, d. 1696
15.4.Anne Henriksdatter (Bull)
16.4.Margrethe Henriksdatter (Bull)
5.2.
Christen Andersen
     Nevnt i koppskatten i 1645.2
6.2.
Tøger Andersen Ørland
Født omkring 1638.
Død efter 1685.
     Var student ved København universitet i 1655 som Tøger Andrea Ørland ex schola Nidarosis.2
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Fosen] den 4. april 1668. I amtsregnskapet finner jeg [S.T.Dahl] ham som undertegner av fogderegnskapene fra Fosen i årene 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673 og 1674.9
     Han hadde studert teologi og i 1661 søkte han om å få den første ledige stillingen, enten et prestekall eller en annen ledig stilling, i Norge. Han viser i sin søknad til at han hadde tjent som underoffiser ved Københavns beleiring, og han kaller seg en fattig student. Statsholderen fikk beskjed om å gi han det første ledige embetet [NK bd. I, s. 32]. Trolig fikk han en eller annen bestilling en vi finner ham ikke igjen før han i 1668 ble fogd i Fosen. Som fogd i Fosen må Tøger ha vært en av de slemme gutta for han fikk tilnavnet »svartefuten». Etter sin fogdetid gikk han inn i militæret og fikk i 1672 kapteins grad. Var i militæret til i 1685. Han bodde en tid på gården Myr i Stadsbygd og på N-Hassel i Rissa.9

Gift _____9med

Elisabeth Arensdatter
     Datter af Arve (Arvid) Torbergsen (Warberg).
     ? GÆT - Hun er muligvis datter av Arve Torbergsen, der skal have vært gift ind i Schøller slægten ?
     Elsebeth Arnsdatter Tøger Andersøns er fadder 1669 ved Karen Eilersdatter Schøllers dåb.10
7.2.
Hans Andersen Ørland
     Ble imatrikulert i København i 1656 som Johannis Andrea Ørlandd ex schola Nidarosis. Ifølge en opptegnelse om prestene i Stadsbygd skal han ha vært en sønn av Hr Anders. Han og broren Tøger var kjent for sin styrke og Hans skal ha vært litt av en duellant. Han er trolig den Hans Andersen Ørland som i 1675 var kvartermester ved oberst Brochenhuus regiment.2
8.2.
Karen Andersdatter

Gift 12 feb. 16702 med

Erik Andersen Opdal
Død 167511.
     Søn af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix.
     Stilling: Sognepræst til Hospitalet i Trondhjem12.
     Erik Andersen Opdal ble utnevnt til hjelpeprest her [Hospitalet i Trondheim] den 17. jan. 1669 og ble virkelig prest ved Hr Grøns død i 1669. Han sto i stillingen til sin død i oktober [?april?] 1675.11
     Han døde i april 1675 [Brodahl 1933-35: Betalt for Hr Erik Opdals begravelse den 8. april 1675]. Han ble gift i 1670 med Karen Andersdatter Ørland [Hornemann har ham som første gang gift i 1663 med Ellen Vincentsdatter, sl. Hans Olsen Buntmakers]. Hornemann nevner to barn: Lucie og Dorethe.11

Børn af Karen Andersdatter og Erik Andersen Opdal:

17.8.Lucie Erichsdatter Opdahl
18.8.Dorethe Eriksdatter Opdal
9.3.
Margrete Hansdatter Holm
     Rimeligvis opkaldt efter Hans Holms første hustru Margrete.

Gift _____med

Michel (Michael) Sebastiansen With
Født 162813.
Død 169714.
     Søn af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Tok over garden Settem da mor hans på Åsgard døde i 1671.14
     På skiftet etter han 1697 vart garden med påståande hus og sagbruk utlagt til kjøpmann Erik Mosberg i Lille-Fosen for hans krav i buet 210 rd., som Mikkel i 1692 hadde lånt av han og som med renter m.m. hadde klabba på seg til ein slik sum.14
     Til husa på garden var óg medrekna 2 kakkelomnar som ein stor herlegdom. Slike ting fanst ikkje på kvar gard i dei tidene.14

Børn af Margrete Hansdatter Holm og Michel (Michael) Sebastiansen With:

19.9.Hans Michelsen (With), f. 1661
20.9.Elisabeth Michelsdatter (With)
21.9.Margrete Michelsdatter With, d. 1733
22.9.Bastian Michelsen With, f. 1671, d. 1731
10.3.
Gjertrud Hansdatter (Holm)
     Nevnt ved koppskatten i 1645.4

Gift 1° _____4med

Johan Hansen Kaaby
Død 16694.
     Var ifølge Tønder kapellan [residerende] her [Surendal anneks, Stangvik sogn, N-Møre prosti] i årene 1654 til han ble sogneprest i Stangvik 1662.3
     Johan Hansen Kaaby. Tønder sier at han var sogneprest her [Stangvik, N-Møre prosti] fra 1662 til sin død i 1669. Han er nevnt som sogneprest her da han undertegnet Bülches postulater den 26. jan. 1665 og den 23. mars 1666. Han omtales som død i ettermannens kallsbrev i 1669 [NK bd. I, s. 314].4
     Tønder har han som død 1669 i en alder av 48 år, dvs født ca. 1621. Han var gift med Gjertrud Hansdtr, trolig en datter av Hr Hans Christensen Holm. Hun ble andre gang gift med Hr Johan Mentsen, etterfølgeren her. At hun var en datter av Hr Hans Christensen bygger jeg [S.T.Dahl] på at det i skifte etter henne [? skal vel være Johan Mentzen ?] nevnes sølv merket HHCS-BSD, trolig Hr Hans Christensen og Birgitte Samuelsdatter. Tønder sier at han hadde 5 sønner og 4 døtre.4

Gift 2° 10 jul. 167015,16 med

Johan Mentzen
Født 21 jul. 164116.
Død okt. 170416.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Johan Mentzen. Han fikk kallsbrev som sogneprest her [Stangvik, N-Møre prosti] etter den avdøde Johan Hansen den 21. mai 1669 [NK bd. I, s. 314]. Han fikk stadfestelse på kallet den 1. febr. 1671 [NK bd. II, s. 72]. Han er nevnt her i amtregnskapets familieskatt i 1676, 1684 og i 1686. Han er også nevnt i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen [NK bd. VII. Stadfestelser]. Tønder sier at han sto til sin død i 1704.16
     Skifte 25 feb. 170516.

Børn af Gjertrud Hansdatter (Holm) og Johan Hansen Kaaby:

23.10.Hans Johansen
24.10.Hans Johansen
25.10.Ellen Johansdatter, d. eft. 1705
26.10.Dorothea Margrethe Johansdatter
27.10.Jonas Johansen
28.10.Birgitte Johansdatter
29.10.Gjertrud Johansdatter (Kaabye)

Generation 4.

11.4.
Anders Henriksen Bull
Født 166317.
Død 173517.
     Han er nevnt, «Hr Anders kapellan i Hevne», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.18
     Capellan paa Hitteren.6
     Prost och sogneprest i Hitra.17
     [Se Bull, J.: Den Trønderske slekten Bull, Oslo 1938, s. 25 ff.]

Gift _____med

Birgitte Rosing
Død 1704, på Vedø i Henne.17.
     Datter af Rasmus Claussen Rosing og Anna Nielsdatter Schjelderup.
     Hun fik 15 børn, hvoraf de 4 døde som små [Se C.S. Schilbred: Slægten Bull].

Børn af Anders Henriksen Bull og Birgitte Rosing:

30.11.Nils Rosing Bull, f. 1696, d. 1782
31.11.Rasmus Rosing Bull, f. 1699, d. 1797, Ansness i Hitra.
12.4.
Martha Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Martha Henriksdatter, gift med Jens Jensen på Wigen», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.18
13.4.
Dorothea Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Dorthe kaptein Emahus», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.18
     Havde Capitain Emhaus.6

Gift _____med

Hans Emahus
     Oberst.19

Børn af Dorothea Henriksdatter (Bull) og Hans Emahus:

32.13.Maria Anna Emahus
14.4.
Elen Henriksdatter Bull
Død dec. 169620.
     Hun er ikke nevnt som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.18

Gift omkring 168720 med

Ole Christophersen Røg
Født 164820.
Død 19 jun. 169620.
     Søn af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Sogneprest til Stadsbygd.20
     Stadsbygdens Kirke. Ole Christophersen fød i Hefne, hvor hans Fader var Prest, og døde 1696. Hans hustrue Elen Bull var en Dotter af hans Formand, hos hvilken han en kort Tid var Capellan. Hans Skilderie staar ogsaa i Kirken, med dette Vers hos: Mit Liv far hastig bort / Mit Ansigt bliver glemt / Guds Hus jeg tiener kort / En Tid af Gud bestemt / Nat: An: 1670 d: 24 Maij / Denat: An: 1720 d: 23 Maij.8

Børn af Elen Henriksdatter Bull og Ole Christophersen Røg:

33.14.Henrich Olsen Røg
34.14.Christopher Olsen Røg
35.14.Ane Lisbet Olsdatter Røg, f. 1692, d. 1757
36.14.Martha Lucia Olsdatter Røg
37.14.Sophie Margrethe Olsdatter Røg
15.4.
Anne Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Anne Henriksdatter», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.18
     Barnløs.20
     Skifte 4 apr. 1702, Stadsbygd.20.

Gift _____med

Ulrich Waldemar Colnet
     Løitnant.
16.4.
Margrethe Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Margrethe Henriksdatter», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.18
     Erlandsen har henne som gift med løytnant Raphael Tønder.21

Gift _____22med

Raphael Andersen Tønder
     Søn af Anders (Andreas) Christophersen Tønder og Karen Matsdatter Lund.
     Løytnant.22

Børn af Margrethe Henriksdatter (Bull) og Raphael Andersen Tønder:

38.16.Hans Peter Tønder, f. 1698, d. 1761, Sogn & Fjordane.
17.8.
Lucie Erichsdatter Opdahl
     Død på Røros kobberverk. Nærværende ved skiftet løytnant Opdahl.23
     Muligvis? datter af Erik Opdal, hvis mor var Lucie Eriksdatter Blix.
     Skifte 20 jun. 1726, Trondhjem23.
18.8.
Dorethe Eriksdatter Opdal
19.9.
Hans Michelsen (With)
Født 166124.
     Han levde ugift på Settem i 1712.24
20.9.
Elisabeth Michelsdatter (With)
     Ho var veikhelsa og hadde opphald på garden Settem.24
21.9.
Margrete Michelsdatter With
Død jan. 173325,26.
     Skifte 173426.

Gift _____med

Niels Anderssøn Brøndlund
Født omkring 168127,28.
Begravet 16 aug. 1722, Hadsel.28.
     Søn af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     Provst og sokneprest til Hadsel.24

Børn af Margrete Michelsdatter With og Niels Anderssøn Brøndlund:

39.21.Jens Andreas Brøndlund
40.21.Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1707, d. 1780, Hadsel.
41.21...... Nielsdatter Brøndlund
42.21.Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1717
22.9.
Bastian Michelsen With
Født 167114.
Død 173129.
     Skifte 8 nov. 173129.

Gift _____med

Beate Antoniette Irgens
Født 1688, Røros.30.
     Datter af Henning Irgens og Anne Cathrine Wesling.
     I 1769 budde ho på Settemsøra med sin annen mann Knut Mikkelsen.31
     Men der var skifte 1741 efter Knut og Beate (også iflg. Hans Hyllbakk).
     Skifte 13 mar. 1741, Settemsøra32.

[Gift 1° med Bastian Michelsen With (1671 - 1731); Gift 2° med Knut Mikkelsen].

Børn af Bastian Michelsen With og Beate Antoniette Irgens:

43.22.Michel Bastiansen (With), f. 1707, d. 1782
44.22.Niels Bastiansen With Brøndlund, f. 1711
45.22.Gjertrud Christine Bastiansdatter With, f. 1715
46.22.Henning Bastiansen With, f. 1718
47.22.Ingeborg Bastiansdatter With, f. 1724
23.10.
Hans Johansen
     Hans, nevnt i skifte i 1705 [stefaren Johan Mentzen]. Bodde i Edø på Tustna i 1689 og var gift med en sønnedatter av Peder Stadell.4
24.10.
Hans Johansen
     Hans, nevnt i 1705 [skifte etter stefaren Johan Mentzen]. En av disse to Hans'er kalles den eldre, usikkert hvilken.4
25.10.
Ellen Johansdatter
Død efter 1705.
     Nevnt i skifte i 1705 [stefarens Johan Mentzen], som sl Hr Daniel i Sunndals.4

Gift 28 nov. 169733 med

Daniel Christophersen
Født 13 sep. 165733.
Død 17 apr. 170433.
     Søn af Christopher Danielsen og Karen Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Daniel Christophersen fikk kallsbrev på sognet [Sunndal i N-Møre prosti] den 24. jan. 1693. Det heter da at faren hadde avstått embetet til ham pga alder og skrøpelighet. Biskopen ønsker også dette skifte da Hr Christopher har en hang til melankoli og hypokonderi. Ifølge Tønder var Hr Daniel i sitt kall til sin død i 1704.33
     Tønder sier at han deponerte i 1677 og kom til gården Furu i Sunndal i 1679. Ble pers kapellan hos faren den 30. april 1690. I 1705 bodde de [enken og barna] på Sandbrekk i Øksendal.33
     Daniel medtiener hos hans fader [i Sundalen].6
     Skifte 22 jul. 1705, (Sandbrekk i Øksendal)33Sølv merket: DCS-EJS, CHS-KSD, COB-LEDH, CCS-MAD, HCS-BSD og JAS-ALDM..

Børn af Ellen Johansdatter og Daniel Christophersen:

48.25.Gjertrud Catharina Danielsdatter, f. omkr. 1699
49.25.Daniel Danielsen, f. omkr. 1702
26.10.
Dorothea Margrethe Johansdatter
     Dorothea Margrete, var i 1705 [skifte etter stefaren Johan Mentzen] gift med Hans Henrik Irgens.4
27.10.
Jonas Johansen
     Jonas, er nevnt i skifte etter Hr Johan Mentsen i 1705. Han var da død og hans søsken arvet 444 rdl fra ham til deling.4
28.10.
Birgitte Johansdatter
     Birgitte, nevnt i skifte etter Hr Johan Mentsen [stefaren] i 1705. Hadde da innestående fedrearv på 296 rdl. og gårdparter i Løivigen 1 sp, Indervåglund ½ sp, Hauge 8 mkl. og Øysett 10 mkl.4
29.10.
Gjertrud Johansdatter (Kaabye)
     Gjertrud, ikke nevnt i noen av skiftene [år 1705 etter stefaren Johan Mentzen, antagelig da hun er død barnløs], Ble gift med Peder Krabbe, sgp i Aure.4

Gift _____med

Peder Larssen Krabbe
Død aug. 170134.
     Søn af Lars (Laurits) Pedersen Krabbe og Anna Mentzdatter.
     Efterfulgte Faderen i Sognekaldet Aure 1696? (1686).34

[Gift 1° med Gjertrud Johansdatter (Kaabye); Gift 2° 30 sep. 1693 med Cecilia (Sidsel) Krog].

Generation 5.

30.11.
Nils Rosing Bull
Født aug. 1696.
Død 10 sep. 1782.
     Oberstløjtnant.

Gift _____med

Anna Cathrina Lemvig

Børn af Nils Rosing Bull og Anna Cathrina Lemvig:

50.30.Jens Lemvig Bull, f. 1727, Beistad., d. 1799
51.30.Andreas Christen Bull, d. 1793
31.11.
Rasmus Rosing Bull
Født 1699.
Død 3 jun. 1797, Ansness i Hitra..

Gift _____med

Anne Marie Helkand
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.

Børn af Rasmus Rosing Bull og Anne Marie Helkand:

52.31.Henrik Helkand Bull, f. 1732, Hitra., d. 1797, Vikdal.
53.31.Anders (Andreas) Bull, f. 1736, Hitra., d. 1807, Orkdal.
32.13.
Maria Anna Emahus

Gift 1° 170519 med

Arnoldus Olsen Tønder
Død 171119.
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.19

Gift 2° _____med

Peder Brønlund
     Oberauditør.19

Børn af Maria Anna Emahus og Arnoldus Olsen Tønder:

54.32.Maren Dorothea Tønder, f. 1706, Dønnæs, d. 1746
55.32.Hans Emahus Tønder
33.14.
Henrich Olsen Røg
34.14.
Christopher Olsen Røg
35.14.
Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.

Gift _____med

Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.35.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.35.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.36

Børn af Ane Lisbet Olsdatter Røg og Morten Nilsen Lund:

56.35.Morten Mortensen Lund, f. 1724, d. 1724
57.35.Nicolai Mortensen Lund, f. 1726, d. 1766
58.35.Ole Mortensen Lund, f. omkr. 1727, d. 1784
59.35.Henrich Bull Mortensen Lund, f. 1729, d. 1729
36.14.
Martha Lucia Olsdatter Røg
37.14.
Sophie Margrethe Olsdatter Røg
38.16.
Hans Peter Tønder
Født 169837.
Død 21 jan. 1761, Ringereide, Høyanger, Sogn & Fjordane.37.
     Oberstløjtnant.37

Gift 172537 med

Barbara Margrethe Munthe
Født 1700, Hove, Vik, Sogn & Fjordane.37.
Død 31 jul. 1753, Andenæs, Gloppen, Sogn & Fjordane.37.

Børn af Hans Peter Tønder og Barbara Margrethe Munthe:

60.38.Ludvig Raphael Tønder, f. 1727
61.38.Karen Dorothea Tønder, f. 1727
62.38.Anna Margrethe Tønder, f. 1728, Sogn & Fjordane., d. 1769
63.38.Anna Helene Tønder, f. 1730
64.38.Birgitte Marie Tønder, f. 1734
65.38.Karen Dorothea Tønder, f. 1741
66.38.Barbara Margrethe Tønder, f. 1747
39.21.
Jens Andreas Brøndlund
Begravet 15 jun. 1710, Hadsel.26.
40.21.
Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 170738,26.
Død 1780, Hadsel.26.

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.39 med

Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.26,39.
Død 174426.
     Søn af Peder Jensen Randulf og Gjertrud Margrethe Schjelderup.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.26

Børn af Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund og Herman Pederssøn Randulff:

67.40.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
68.40.Peder Hermansen Randulff
41.21.
..... Nielsdatter Brøndlund

Gift _____med

Peder Harboe
Død 29 jan. 173326, begravet _____, Tingvoll..
     Sogneprest til Tingvoll 1728-1733.

[Gift 1° med ..... Nielsdatter Brøndlund; Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].
42.21.
Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 171726.
     Ved skiftet efter Maren Bye i 1742 var hun 25 år gl. og levde ugift i Nordland.26
     Den 14. jan. 1748 i Andenes bliver Henrich Christophersen gift med Birthe Brønlund. Kanskje identisk ?

Gift før 175726 med

Henrik Opdal Celius
Død 178926.
     Søn af Hans David Celius og Johanna Opdal.
     Res. kap. til Sunndal, senere sogneprest til Jelsøy.26

Børn af Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund og Henrik Opdal Celius:

69.42.Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius, f. omkr. 1744, Hadsel.
43.22.
Michel Bastiansen (With)
Født 170729.
Død 178231.
     I 1740 hadde Mikkel Bastianson eit barn med Brit Larsdotter Bø, som seiest å vera i familie med han gjennom svogerskap. Forsvaren hans skulda på drukkenskap «saa og at han er meget enfoldig og vankundig udi sin saligheds sag», men retten tok ikkje dette for god fisk og dømde han til å lide på yttarste formue etter loven. [Er dette den samme Brit Larsdotter der 1737 får et barn med Bastian Audensen på Åsgård gård.]31
     Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard".

Gift 1° _____med

Anna Catharina Henriksdatter Wulf
Død 176031.
     Datter af Henrik Pedersen Wulf og Barbara Isaksdatter Hals.

Utenfor ekteskap med

Brit Larsdatter

Gift 2° _____med

Ane Toresdatter

Børn af Michel Bastiansen (With) og Anna Catharina Henriksdatter Wulf:

70.43.Bastian Mikkelsen (With), f. 1735, Åsskard., d. 1781
71.43.Anna Catherine Michelsdatter (With), f. 1743, Åsskard.

Børn af Michel Bastiansen (With) og Brit Larsdatter:

72.43._____, f. 1740
44.22.
Niels Bastiansen With Brøndlund
Født 171129.
Begravet 12 dec. 1784, Hadsel ?40.
     Han kom til farsøstra Margrete i Hadsel og tok namnet Brøndlund. Han vart gjestgivar og kjøpmann i Vesterålen og etterkomarane hans skreiv seg dels for Brøndlund, dels Lockert.29
     Er muligens den Niels Brønlund som i 1740 var «tjener» hos foged Herman Randulff i Lekang, Hadsel og derefter leilending på gården Sortland i prestegjeldet av samme navn, inntil han i var handelsmann og ennå levde i 1780. Hans sønn, Robert Nielssøn Brønlund på Blokken, hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.41

Gift _____med

Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?)

Børn af Niels Bastiansen With Brøndlund og Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?):

73.44.Anders Lockert Nilsen Brønlund, f. 1747, Hadsel.
74.44.Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund, f. 1748, Hadsel.
75.44.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1750, Nordland.
76.44.Jens Hasselberg Nilsen Brønlund, f. 1751, Hadsel., d. 1795
77.44.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1753, Nordland.
78.44.Elen Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1757, Hadsel.
79.44.Robert Christian Nilsen Brønlund, f. 1760, Hadsel.
80.44.Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1763, Hadsel.
45.22.
Gjertrud Christine Bastiansdatter With
Født 171529.
46.22.
Henning Bastiansen With
Født 171829.
     Henning og kona finn vi som inderstfolk i Settemsdalen i 1769.29

Gift _____med

Ane Ellingsdatter
47.22.
Ingeborg Bastiansdatter With
Født 172429.
     Ho var i 1731 hos farsøstra Margrete og vart seinare gift i Sparbu.29
48.25.
Gjertrud Catharina Danielsdatter
Født omkring 169942.
49.25.
Daniel Danielsen
Født omkring 170243.

Generation 6.

50.30.
Jens Lemvig Bull
Født 25 jul. 1727, Beistad..
Død 31 jul. 1799.

Gift 29 jun. 1757 med

Anne Johanne Grøn

Børn af Jens Lemvig Bull og Anne Johanne Grøn:

81.50.Nils Rosing Bull, f. 1760, Kristianssund., d. 1841, Århus.
51.30.
Andreas Christen Bull
Døbt 1 mai 1729, Beistad..
Død 30 okt. 1793.
     Oberstløjtnant.

Gift 19 mar. 1760 med

Kristine Munk von Hadeln

Børn af Andreas Christen Bull og Kristine Munk von Hadeln:

82.51.Nils Rosing Bull, f. 1767, Vinje i Mosviken., d. 1842, Støren.
52.31.
Henrik Helkand Bull
Født 1732, Hitra..
Død 9 mar. 1797, Vikdal..

Gift _____med

Ellen Christine Motzfeldt

Børn af Henrik Helkand Bull og Ellen Christine Motzfeldt:

83.52.Rasmus Rosing Bull, f. 1797, Rygge., d. 1833, Larvik.
53.31.
Anders (Andreas) Bull
Født 20 sep. 1736, Hitra..
Død 10 mar. 1807, Orkdal..

Gift _____med

Karen Krabbe

Børn af Anders (Andreas) Bull og Karen Krabbe:

84.53.Rasmus Rosing Bull, d. 1819, St. Domingo.
54.32.
Maren Dorothea Tønder
Født 1706, Dønnæs44.
Død 174644.

Gift 1° _____med

Ole Nielsen Todal
Født 1699, Telnæs, Rødø.44.
Død 1738, Bergen.44.
     Søn af Niels Christophersen (Todal) og Walborg Jacobsdatter.
     Tog Borgerskab som Kjøbmand i Bergen 15/4 1734.44

Gift 2° _____med

Peder Kempe Dedichen

Børn af Maren Dorothea Tønder og Ole Nielsen Todal:

85.54.Niels Olsen Todal, f. 1735, Bergen., d. 1803, Bergen.
86.54.Maria Anna Olsdatter Todal, f. 1733
55.32.
Hans Emahus Tønder
     Godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Else Marie Greve
     Er hun identisk med den Else Greve gift med handelsmann i Sunnmøre Aage Finne ?

Børn af Hans Emahus Tønder og Else Marie Greve:

87.55.Maria Anna Emahus Tønder, f. 1731, d. 1802
56.35.
Morten Mortensen Lund
Født 1724.
Død 1724.
57.35.
Nicolai Mortensen Lund
Født 1726.
Død 1766.
58.35.
Ole Mortensen Lund
Født omkring 1727.
Død 1784.

Gift _____med

Elisabeth Margrethe Heltberg
Født 1736.
Død 1784.
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.
     Er sandsynligvis datter af en Elias Heltberg.

Børn af Ole Mortensen Lund og Elisabeth Margrethe Heltberg:

88.58.Anna Elisabeth Olsdatter Lund, f. 1773, d. 1842
89.58.Elias Heltberg Olsen Lund, f. 1762, d. 1824
59.35.
Henrich Bull Mortensen Lund
Født 1729.
Død 1729.
60.38.
Ludvig Raphael Tønder
Født 172737.
61.38.
Karen Dorothea Tønder
Født 172737.
62.38.
Anna Margrethe Tønder
Født 1728, Vik, Sogn & Fjordane.37, døbt 21 dec. 1728, Vik, Sogn & Fjordane.37.
Død 13 jul. 176937.
     Af tingbogen fra Nordfjord 1751, skulle det fremgå, at Anna Margrethe Tønder i 1750, 22 år gl. har født et barn med huslærer, studiosus H. P. Finde [Henrik Pedersen Finde ?].37

Gift 176737 med

Petter Hersleb Galschiøt
     Kirurg.37

Børn af Anna Margrethe Tønder og Petter Hersleb Galschiøt:

90.62.Anna Margrethe Galschiøt, f. 1767, d. 1825, Bergen.
63.38.
Anna Helene Tønder
Født 173037.
64.38.
Birgitte Marie Tønder
Født 173437.
65.38.
Karen Dorothea Tønder
Født 174137.
66.38.
Barbara Margrethe Tønder
Født 174737.
67.40.
Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.26.
Død efter 178226.

Gift _____45,26med

Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.46.
Død efter 178126.
     Søn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Børn af Margrethe With Randulff og Erik Bredal Bloch:

91.67.Anne Margrethe Bloch, d. 1822, Lenvik
68.40.
Peder Hermansen Randulff
     Foged i Inderøen.47
     ? Han må være søn af foged Herman Randulff (1694-1744) ?

Gift 176048 med

Anne Doberdia Roested
Født 15 jan. 173849,50, døbt 26 jan. 1738, Stod kirke.50.
     Datter af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     «Doberdina Roested» er fadder første gang i Stod kirke år 1757.50
69.42.
Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius
Født omkring 1744, Ingelsfjord?, Hadsel..
70.43.
Bastian Mikkelsen (With)
Født 1735, Settem, Åsskard.31.
Død 1781.
71.43.
Anna Catherine Michelsdatter (With)
Født 1743, Settem, Åsskard.51.
72.43.
___________
Født 174031.
73.44.
Anders Lockert Nilsen Brønlund
Født 3 apr. 1747, Grytting, Hadsel.51.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
74.44.
Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund
Født 2 feb. 1748, Hadsel.51.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
75.44.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 22 feb. 1750, Hadsel, Nordland.51.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
76.44.
Jens Hasselberg Nilsen Brønlund
Født 5 sep. 1751, Hadsel.52,51,52.
Død 179553.
     Gjestgivar på Kvitnes.53
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.

Gift 2 nov. 1779, Hadsel, Sortland.51 med

Kirsten Maria (Hasselberg?)

Børn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?):

92.76.Nils Lockert Jensen Brønlund, f. 1780, Hadsel., d. 1859
93.76.Jakob Heptrum? Brønlund, f. 1782
94.76.Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund, f. 1782, Hadsel.
95.76.Berte Christine Jensdatter Brønlund, f. 1783, Hadsel.
96.76.Sille Maria Brønlund, f. 1789
97.76.Malena Brønlund, f. 1789
98.76.Anders Lockert Jensen Brønlund, f. 1791, Hadsel.
77.44.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 31 dec. 1753, Hadsel, Nordland.51.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
78.44.
Elen Marie Nilsdatter Brønlund
Født 2 jan. 1757, Hadsel.51.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
79.44.
Robert Christian Nilsen Brønlund
Født 28 dec. 1760, Hadsel.51.
     Hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.41
     Må være far til Hermichen Robertsdatter Brøndlund.

Børn af Robert Christian Nilsen Brønlund og _____:

99.79.Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund, f. 1793, Blokken i Sortland.
80.44.
Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund
Født 25 dec. 1763, Hadsel.51.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.

Generation 7.

81.50.
Nils Rosing Bull
Født 9 sep. 1760, Kristianssund..
Død 8 dec. 1841, Århus..

Gift _____med

Else Sophie Meldal
82.51.
Nils Rosing Bull
Født 22 apr. 1767, Vinje i Mosviken..
Død 23 mai 1842, Støren..
     Sognepræst.

Gift 8 feb. 1795 med

Christine Elisabeth Hansen

Børn af Nils Rosing Bull og Christine Elisabeth Hansen:

100.82.Daniel Moldenauer Bull, f. 1802, Trondheim., d. 1863, Bergen.
101.82.Nils Rosing Bull, f. 1804, Støren., d. 1857
83.52.
Rasmus Rosing Bull
Født 28 aug. 1797, Rygge..
Død 5 dec. 1833, Larvik..

Gift 22 feb. 1807 med

Marie Cathrine Grønlund

Børn af Rasmus Rosing Bull og Marie Cathrine Grønlund:

102.83.August Theodor Bull, f. 1809, d. 1882
84.53.
Rasmus Rosing Bull
Døbt 12 jun. 1789.
Død 4 okt. 1819, St. Domingo., begravet _____, St. Domingo..
85.54.
Niels Olsen Todal
Født 24 sep. 1735, Bergen.44.
Død 24 okt. 1803, Bergen.44, begravet 2 nov. 1803, Domkirken i Bergen.44.
     Stilling: Oberst

Gift _____med

Charlotte Amalie Grübeling
Født 175244.
     Fra Danmark.44
86.54.
Maria Anna Olsdatter Todal
Født 173344.
87.55.
Maria Anna Emahus Tønder
Født 1731.
Død 29 mai 1802.
     Enebarn.

Gift 1 sep. 175154 med

Isach Jørgen Coldevin
Født 28 jul. 172454.
Død 13 dec. 1793.
     Søn af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
     Er ifølge Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega" søn af Jørgen Isachsen Coldevin og Elen Hornemann.54
     Løitnant. Døde som oberstløitnant og herre til Dønnes gård i 1793. Ved sin død herre over en eiendom hva der svarte til en 5-6 vanlige prestegjeld.54

Børn af Maria Anna Emahus Tønder og Isach Jørgen Coldevin:

103.87.Stinchen Catharine Coldevin, f. 1752, d. eft. 1801
104.87.Hans Emahus Tønder Coldevin, f. 1754, d. 1835
105.87.Abel Margrethe Coldevin, f. 1765, d. 1832, ved Molde
88.58.
Anna Elisabeth Olsdatter Lund
Født 1773.
Død 1842.
89.58.
Elias Heltberg Olsen Lund
Født 1762.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Fredrikke Klingenberg Schive
Født 1776.
Død 1852.

Børn af Elias Heltberg Olsen Lund og Anna Fredrikke Klingenberg Schive:

106.89.Ole Eliassen Lund, f. 1798, d. 1837
107.89.Jens Schive Eliassen Lund, f. 1799, d. 1856
108.89.Bernt Christian Lorck Eliassen Lund, f. 1801, d. 1848
109.89.Frederica Sophie Eliasdatter Lund, f. 1803, d. 1857
110.89.Hans Elias Wingaard Eliassen Lund, f. 1805, d. 1845
111.89.Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund, f. 1808, d. 1841
90.62.
Anna Margrethe Galschiøt
Født 8 jul. 176737.
Død 10 mar. 1825, Bergen.37.

Gift 15 mai 1791, Bergen.37 med

Hans Johannesen Falch
Født 1752, Bergen.37.
Død 1801, Batavia.37.
     Søn af Johannes Hanssøn Falch og Inger Marie Hermansdatter.
     Styrmand, matros. Forliste.37
     Han omkom som matros på en reise med kaptein Aars.55
     Skifte 19 jun. 1802, Bergen.55Boet ble sluttet 13. januar 1803, og viser en netto formue til arv på 52 rdr 5 mark 13 skilling..
91.67.
Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).56.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.56
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.56

Gift 1 sep. 178856 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).56,56.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).56.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».56
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.56
     Skifte 13 jun. 180856Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Anne Margrethe Bloch og Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass:

112.91.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
113.91.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
92.76.
Nils Lockert Jensen Brønlund
Født 3 sep. 1780, Grytting, Hadsel.57,51,57.
Død 185958.
     Nils Brønlund58
     Nils Brønlund var en stram og vakker kar og uvanlig reinferdig. "Som dreng hos Gregus Andersen i Svinøya hadde han et borkkar ståande i naustet med vatn i, og der bada han kvar dag om sommaren."59

Gift 181653 med

Mette Marie Elisabeth Henriksdatter Nasch
Født 179453.
Død 187253.
     Datter af Henrik Henriksen Nasch.

Børn af Nils Lockert Jensen Brønlund og Mette Marie Elisabeth Henriksdatter Nasch:

114.92.Anders Lockert Nielsen Brønlund, f. 1824, Hadsel.
93.76.
Jakob Heptrum? Brønlund
Født 1782.
94.76.
Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund
Født 12 mai 1782, Grytting, Hadsel.51.

Gift omkring 1817, Hadsel.51 med

Hans Andreas (Qvidnos?)

Børn af Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund og Hans Andreas (Qvidnos?):

115.94.Hans Christian Hansen Brønlund, f. 1818, Hadsel.
95.76.
Berte Christine Jensdatter Brønlund
Født 29 dec. 1783, Grytting, Hadsel.51.
96.76.
Sille Maria Brønlund
Født 1789.
97.76.
Malena Brønlund
Født 1789.
98.76.
Anders Lockert Jensen Brønlund
Født 30 jan. 1791, Grytting, Hadsel.51.

Gift 27 mai 1814, Bø/Hadsel.51 med

Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund
Født 1793, Blokken i Sortland.51.
     Datter af Robert Christian Nilsen Brønlund.

Børn af Anders Lockert Jensen Brønlund og Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund:

116.98.Serina Marie Andersdatter Brønlund, f. 1816, Hadsel.
99.79.
Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund
Født 1793, Blokken i Sortland.51.

Gift 27 mai 1814, Bø/Hadsel.51 med

Anders Lockert Jensen Brønlund
Født 30 jan. 1791, Grytting, Hadsel.51.
     Søn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?).

Børn af Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund og Anders Lockert Jensen Brønlund er vist under Anders Lockert Jensen Brønlund (nr. 98).


Generation 8.

100.82.
Daniel Moldenauer Bull
Født 28 mai 1802, Trondheim..
Død 2 jul. 1863, Bergen..
     Overlæge.

Gift _____med

Birgitte Louise Sigholdt

Børn af Daniel Moldenauer Bull og Birgitte Louise Sigholdt:

117.100.Nils Rosing Bull, f. _____, d. 1915, Oslo.
118.100.Andreas Christen Bull, f. 1840, Bergen., d. 1920
101.82.
Nils Rosing Bull
Født 29 nov. 1804, Støren..
Død 25 okt. 1857.
102.83.
August Theodor Bull
Født 3 aug. 1809.
Død 27 okt. 1882.
     Sognepræst.

Gift 6 mai 1839 med

Theodora Regine Dorthea Madsen

Børn af August Theodor Bull og Theodora Regine Dorthea Madsen:

119.102.Rasmus Rosing Bull, f. 1840, Arendal., d. 1912, Bergen.
103.87.
Stinchen Catharine Coldevin
Født 175260.
Død efter 180160.

Gift 13 nov. 177160,60 med

Christen Petersen Dass
Født omkring 173760.
Død omkring 179060.
     Søn af Peter Jacobsen Dass og Adelus Christensdatter Mechlenborg.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.60

Børn af Stinchen Catharine Coldevin og Christen Petersen Dass:

120.103.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
104.87.
Hans Emahus Tønder Coldevin
Født 1754.
Død 6 jul. 1835.
     Exam. jur. og godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Mortine Sophie Leganger
Født 1779.
Død 17 mar. 1838.
     Datter af Erich Leganger og Anna Dorothea Wisløff.
105.87.
Abel Margrethe Coldevin
Født 8 jun. 176561.
Død 9 feb. 1832, ved Molde61.

Gift _____, Werenschiold fikk i des. 1791 tillatelse til ekteskab med frk. Abel Margrethe Coldevinn.61med

Johan Johannes Werenschiold
Født omkring 1758, Norge.
Død 1806.
     Captain.
106.89.
Ole Eliassen Lund
Født 1798.
Død 1837.
107.89.
Jens Schive Eliassen Lund
Født 1799.
Død 1856.
108.89.
Bernt Christian Lorck Eliassen Lund
Født 1801.
Død 1848.

Gift _____med

Marie Fredrikke Frederiksen
Født 1806.
Død 1878.

Børn af Bernt Christian Lorck Eliassen Lund og Marie Fredrikke Frederiksen:

121.108.Elias Heltberg Lund, f. 1827, d. 1847
122.108.Bernhardine Maria Lund, f. 1828, d. 1886
123.108.Anton Fredrik Lund, f. 1830, d. 1881
124.108.Ole Lund, f. 1832, d. 1899
125.108.Christian Lund, f. 1834, d. 1834
126.108.Sofie Elisabeth Lund, f. 1837, d. 1837
127.108.Jens Schive Lund, f. 1841, d. 1907
128.108.Hans Wingaard Finne Lund, f. 1843, d. 1866
129.108.Sofus Fredrik Lund, f. 1846, d. 1874
109.89.
Frederica Sophie Eliasdatter Lund
Født 1803.
Død 1857.
110.89.
Hans Elias Wingaard Eliassen Lund
Født 1805.
Død 1845.
111.89.
Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund
Født 1808.
Død 1841.
112.91.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 178956.
Død 1865, Lenvik56.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.56

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
113.91.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 179256.
Død okt. 179256.
114.92.
Anders Lockert Nielsen Brønlund
Født 17 mar. 1824, Grytting, Hadsel.51.

Gift 1° 1846, Øvre Gimstad51 med

Anne Marta Iversdatter

Gift 2° 1876, Målselv, Nordland.51 med

Anne Johanna Olsdatter
115.94.
Hans Christian Hansen Brønlund
Født 7 sep. 1818, Hadsel.51.
116.98.
Serina Marie Andersdatter Brønlund
Født 5 sep. 1816, Hadsel.51.

Generation 9.

117.100.
Nils Rosing Bull
Født _____, Bergen..
Død 31 jan. 1915, Oslo..

Gift 24 sep. 1868 med

Fanny Reinhardt
118.100.
Andreas Christen Bull
Født 24 jun. 1840, Bergen..
Død 29 mai 1920.

Gift _____med

Anne Cathrine Nikolaysen

Børn af Andreas Christen Bull og Anne Cathrine Nikolaysen:

130.118.Daniel Bull, f. 1872, d. _____
131.118.Nils Rosing Bull, f. 1882, d. _____
119.102.
Rasmus Rosing Bull
Født 13 apr. 1840, Arendal..
Død 15 feb. 1912, Bergen..
     Stiftskapellan.

Gift 6 apr. 1874 med

Thea Helmine Andersen

Børn af Rasmus Rosing Bull og Thea Helmine Andersen:

132.119.August Theodor Bull, f. 1875, Boston., d. 1914
133.119.Christian Rosing Bull, f. 1893, d. _____
120.103.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 177260.
Død 183660.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.60
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.60

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 177360.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

134.120.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894
121.108.
Elias Heltberg Lund
Født 1827.
Død 1847.
122.108.
Bernhardine Maria Lund
Født 1828.
Død 1886.
123.108.
Anton Fredrik Lund
Født 1830.
Død 1881.
124.108.
Ole Lund
Født 1832.
Død 1899.

Gift _____med

Malena Kathrine Robertson
Født 1844.
Død 1904.

Børn af Ole Lund og Malena Kathrine Robertson:

135.124.Charles Robertson Lund, f. 1864, d. 1864
136.124.Bernt Christian Lorck Lund, f. 1864, d. _____
137.124.Charles Robertson Lund, f. 1866, d. 1866
138.124.Dagny Lund, f. 1867, d. 1867
139.124.Marie (Mia) Fredrikke Lund, f. 1868, d. _____
140.124.Bergljot Lund, f. 1869, d. _____
141.124.Einar Lund, f. 1870, d. 1907
142.124.Dorothea (Dorit) Ulriche Lund, f. 1871
143.124.Bernhardine (Dine) Lund, f. 1872
144.124.Malla Lund, f. 1874
145.124.Anna Lund, f. 1875, d. 1900
146.124.Olaug Lund, f. 1877
147.124.Worm Hirsch Lund, f. 1878
148.124.Hans Lund, f. 1879, d. 1879
149.124.Haldis Lund, f. 1880, d. 1884
125.108.
Christian Lund
Født 1834.
Død 1834.
126.108.
Sofie Elisabeth Lund
Født 1837.
Død 1837.
127.108.
Jens Schive Lund
Født 1841.
Død 1907.
128.108.
Hans Wingaard Finne Lund
Født 1843.
Død 1866.
129.108.
Sofus Fredrik Lund
Født 1846.
Død 1874.

Generation 10.

130.118.
Daniel Bull
Født 15 jun. 1872.
Død _____.

Gift 4 aug. 1904 med

Aslaug Nærup

Børn af Daniel Bull og Aslaug Nærup:

150.130.Nils Rosing Bull, f. 1911
131.118.
Nils Rosing Bull
Født 24 jul. 1882.
Død _____.

Gift 12 mar. 1912 med

Borghild Dahl
132.119.
August Theodor Bull
Født 24 jan. 1875, Boston..
Død 30 jul. 1914.
     Dommer.

Gift 1 mai 1903 med

Anne Helene Vig

Børn af August Theodor Bull og Anne Helene Vig:

151.132.Rasmus Rosing Bull, f. 1904
133.119.
Christian Rosing Bull
Født 26 nov. 1893.
Død _____.
     Overlæge.
134.120.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 180360.
Død 7 apr. 189460.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.60

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.60.
Død 31 okt. 187660.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

152.134.Isak Dundas
135.124.
Charles Robertson Lund
Født 1864.
Død 1864.
136.124.
Bernt Christian Lorck Lund
Født 1864.
Død _____.

Gift _____med

Ingeborg Weidemann
Født 1868.

Børn af Bernt Christian Lorck Lund og Ingeborg Weidemann:

153.136.Margaret (Lillemor) Lund, f. 1895
154.136.Haldis Lund, f. 1897
155.136.Ole Lund, f. 1903
156.136.Solveig Lund, f. 1907
137.124.
Charles Robertson Lund
Født 1866.
Død 1866.
138.124.
Dagny Lund
Født 1867.
Død 1867.
139.124.
Marie (Mia) Fredrikke Lund
Født 1868.
Død _____.

Gift _____med

Nicolai Lenning
Født 1858.
Død _____.
140.124.
Bergljot Lund
Født 1869.
Død _____.
141.124.
Einar Lund
Født 1870.
Død 1907.
142.124.
Dorothea (Dorit) Ulriche Lund
Født 1871.
143.124.
Bernhardine (Dine) Lund
Født 1872.
144.124.
Malla Lund
Født 1874.

Gift _____med

Haakon Hauan
Født 1871.

Børn af Malla Lund og Haakon Hauan:

157.144.Haldis Hauan, f. 1898
158.144.Erna Hauan, f. 1899
159.144.Odd Hauan, f. 1900
160.144.Haakon Hauan, f. 1894
161.144.Einar Hauan, f. 1906
162.144.Bergljot Hauan, f. 1913
145.124.
Anna Lund
Født 1875.
Død 1900.
146.124.
Olaug Lund
Født 1877.
147.124.
Worm Hirsch Lund
Født 1878.

Gift _____med

Jacoba Johanne Lesterhaus Mensinga
Født 1878.

Børn af Worm Hirsch Lund og Jacoba Johanne Lesterhaus Mensinga:

163.147.Ingeborg Lund, f. 1906
164.147.Worm Lund, f. 1909
165.147.Dorrit Lund, f. 1911
166.147.Bergljot Lund, f. 1915
148.124.
Hans Lund
Født 1879.
Død 1879.
149.124.
Haldis Lund
Født 1880.
Død 1884.

Generation 11.

150.130.
Nils Rosing Bull
Født 24 jul. 1911.

Gift _____ med

Liselotte Morris

Børn af Nils Rosing Bull og Liselotte Morris:

167.150.Anne Cathrine Bull, f. _____
168.150.Fritjof Bull, f. _____
151.132.
Rasmus Rosing Bull
Født 5 sep. 1904.

Gift _____ med

Elly Kaspara Andrea Kristiansen

Børn af Rasmus Rosing Bull og Elly Kaspara Andrea Kristiansen:

169.151.Johan Christian Bull, f. _____
170.151.Ole Bull, f. _____
152.134.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.60
153.136.
Margaret (Lillemor) Lund
Født 1895.

Gift _____med

Einar Brun
Født 1895.

Børn af Margaret (Lillemor) Lund og Einar Brun:

171.153.Christian Brun, f. 1921
172.153.Einar Brun, f. 1922
154.136.
Haldis Lund
Født 1897.
155.136.
Ole Lund
Født 1903.

Gift _____med

Hjørdis Bergljot Stavseth
Født 1906.

Børn af Ole Lund og Hjørdis Bergljot Stavseth:

173.155.Bernt Christian Lund, f. _____
174.155.Ole Lund, f. _____
175.155.Per Oscar Lund, f. _____
156.136.
Solveig Lund
Født 1907.

Gift _____med

Mikal Sørensen
Født 1899.
Død _____.

Børn af Solveig Lund og Mikal Sørensen:

176.156.Bjørg Sørensen, f. _____
177.156.Michael Sørensen, f. _____
157.144.
Haldis Hauan
Født 1898.

Gift _____med

Henrik Hoffmann
Født 1895.
158.144.
Erna Hauan
Født 1899.

Gift 1° _____med

Herman Johan Wilhelm Becht

Gift 2° _____med

Gerrit Jan van Heuven Godhart (Goldhart?)
Født 1901.

Børn af Erna Hauan og Gerrit Jan van Heuven Godhart (Goldhart?):

178.158._____
179.158._____
159.144.
Odd Hauan
Født 1900.

Gift _____med

Else Ferslew
Født 1913.

Børn af Odd Hauan og Else Ferslew:

180.159._____
181.159._____
182.159._____
160.144.
Haakon Hauan
Født 1894.

Gift _____med

Mary Adele Martemis

Børn af Haakon Hauan og Mary Adele Martemis:

183.160._____
184.160._____
185.160._____
161.144.
Einar Hauan
Født 1906.
162.144.
Bergljot Hauan
Født 1913.

Gift _____med

Sigurd Skaugen
Født 1907.
163.147.
Ingeborg Lund
Født 1906.

Gift _____med

Johan Kraft-Middelfart Johanssen
Født 1900.

Børn af Ingeborg Lund og Johan Kraft-Middelfart Johanssen:

186.163.Ingeborg Kraft Johanssen, f. _____
187.163.Hans-Jacob Kraft Johanssen, f. _____
188.163.Worm Kraft Johanssen, f. _____
189.163.Kate Kraft Johanssen, f. _____
190.163.Dorrit Kraft Johanssen, f. _____
164.147.
Worm Lund
Født 1909.

Gift _____med

Anne Marie Christensen
Født 1911.

Børn af Worm Lund og Anne Marie Christensen:

191.164.Worm Lund, f. _____
192.164.Morten Lund, f. _____
193.164.Sverre Lund, f. _____
165.147.
Dorrit Lund
Født 1911.

Gift _____med

Thomas Brockbank Morland
Født 1906.

Børn af Dorrit Lund og Thomas Brockbank Morland:

194.165.Astrid Morland, f. _____
195.165.Simon Morland, f. _____
196.165.Bergljot Sonja Morland, f. _____
166.147.
Bergljot Lund
Født 1915.

Gift _____med

Einar Olsen
Født 1911.

Generation 12.

167.150.
Anne Cathrine Bull
Født _____.
168.150.
Fritjof Bull
Født _____.
169.151.
Johan Christian Bull
Født _____.
170.151.
Ole Bull
Født _____.
171.153.
Christian Brun
Født 1921.
172.153.
Einar Brun
Født 1922.
173.155.
Bernt Christian Lund
Født _____.
174.155.
Ole Lund
Født _____.
175.155.
Per Oscar Lund
Født _____.
176.156.
Bjørg Sørensen
Født _____.
177.156.
Michael Sørensen
Født _____.
178.158.
___________
179.158.
___________
180.159.
___________
181.159.
___________
182.159.
___________
183.160.
___________
184.160.
___________
185.160.
___________
186.163.
Ingeborg Kraft Johanssen
Født _____.
187.163.
Hans-Jacob Kraft Johanssen
Født _____.
188.163.
Worm Kraft Johanssen
Født _____.
189.163.
Kate Kraft Johanssen
Født _____.
190.163.
Dorrit Kraft Johanssen
Født _____.
191.164.
Worm Lund
Født _____.
192.164.
Morten Lund
Født _____.
193.164.
Sverre Lund
Født _____.
194.165.
Astrid Morland
Født _____.
195.165.
Simon Morland
Født _____.
196.165.
Bergljot Sonja Morland
Født _____.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 228
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 199
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 231
4Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 229
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 72
6Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 195
8Sverre Mo Skrede: Fra Gerhard Schønings notater., s. 257. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 253-260
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 88
10Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 37
12Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 168
13Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 258
14Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 95
15Dom. 6. post. Trin. 1670
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 230
17Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 493
18Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
20Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
21Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 196
22Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20
23Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
24Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
25I slutten av januar 1733.
26K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
27I 1682 oppgis han å være ½ år gl.
28K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 328. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
29Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 97
30Email dat. 980329 : Erik Berg
31Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 98
32Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 106
33Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 225
34Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
35Email
36Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 308. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
37Hans Falch
38I 1720 oppgis hun å være i sitt 14de år.
39Email: Remi Pedersen
4079 år gl.
41K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
42Var 6 år gl. i 1705, ved farens skifte.
433 år gl. ved farens skifte 22. juli 1705.
44Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 236
45Margrethe's mor Gjertrud er tremming til Erik Bredal Bloch.
46Kr. Bloch: Hvem var Sophia Bredal?, s. 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 326-328
47Sølvi Arntzen
48Sølvi Arntzen der henviser til NST III.
49Iflg. NST 3, s. ?, skal hun være født 16. jan. 1738 i Elden i Beistaden.
50Sissil Bruun Sørensen
51IGI - http://www.familysearch.com
52Ifølge Rolv Straume i Bø bygdebok er han født år 1741.
53Rolv Straume: Bø bygdebok, bind 2., s. 463
54Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
55Yngve Nedrebø, SAB/DA.
56Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
57Ifølge Rolv Straume, Bø bygdebok, er fødselsåret 1788.
58Rolv Straume: Bø bygdebok, bind 2., s. 463-472
59"Slektskap og anna i Bø" 1926.
60Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
61Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).