© 2001 Simon Ellefsen

Holk

Opdateret 16 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Peder til Myklebust
     Holck (Holk) slegtens første kjendte mand er en Peder som maa være død ca. 1521, han eiet meget gods i Nordfjord og Bjørnør; hovedgaarden var Myklebust i Eid.1
     Kan tænkes at være identisk med en Peder Ogmundson/Omundsen/Amundsen, godseier på Myklebust i Nordfjord. En bror til Peder kan isåfald være Anders Ogmundsen, adelsmand på Løføya i Åfjord. Peder og Anders kan være søn af Ogmund Anderssøn, adelsmand på Løføen i Åfjord.

Børn af Peder til Myklebust og _____:

2.1.Marita Pedersdatter
3.1.Botilda Pedersdatter
4.1.Sigurd Pederssøn, d. omkr. 1571

Generation 2.

2.1.
Marita Pedersdatter
     Bosat i/paa Løvøen. Efter at hun og søsteren i 27 aar hadde sittet med hele farens gods, skifter de 9. jan. 1548 med broren (D.N. XI 674). Hustru Marita beholdt da: Ikornhol i Odalen 2 spand, Hestviken 18 marklag, Gryting 1 øre, og Svinseng ½ spand i Bjørnør; hun hadde da 2 voksne sønner og 3 svigersønner.2
     Hustru Marita var enke 1548.2
     Marita budde på Lauvøya i Åfjorden.3

Gift _____med

Hans Pederssøn
     Til Tjøtten (Tjøttø). Av en strid om godset efter hustru Dorethe til Fladeråker vil det fremgå at Hans Pedersen kun etterlot seg frillesønnene Knut og Peder, den siste hadde ektefødte barn.

Børn af Marita Pedersdatter og _____:

5.2._____
6.2._____
7.2._____
8.2._____
9.2._____
3.1.
Botilda Pedersdatter
     Fik i skifte 9. jan. 1548 Tippen (Tipheim) i Nordfjord 3 spand og Gryting i Bjørnør 1 øre. Hvem hun var gift med vites ikke, i 1548 har hun været enke.4
     Tippen er 1624 pantsat til Elias Olufssøn Soop av en Peder Pederssøn i Jørgensvaag og hans «medarvinger», disse har mulig været efterkommere av Hustru Botilda.4
     Botilda heldt til i Trondhjem.3
4.1.
Sigurd Pederssøn
Død omkring 15714.
     Den siste katolske og den første lutherske presten i Skogn var Sigurd Pederssøn. Enda var det latin som var skiftmålet, så namnet hans vart jamt skrivi Siguardus Petri. I bygda har dei vel aldri kalla han for anna enn Hr. Sjurd. Han var av adeleg ætt og venteleg fødd på Myklebust i Davik i Nordfjord, hovudbølet åt ætta. Faren må ha døydd kring 1521, men det vart ikkje haldi noko skifte etter honom den gongen. Sjurd, som venteleg har studert i utlandet ei tid, fekk likevel utbetalt 60 lodd sølv frå buet. Resten fekk søstrene hans sitte med.5
     Nævnes som sogneprest til Skogn 1535. (Se Bang's Geistlighed s. 320).2
     Hr. Sjurd er nemnt første gongen i 1536 da han forærte erkebiskopen ein okse. Så er han nemnt i ei liste over kannikane frå 1540. Like eins i 1555, 1556 og 1558.6
     9. januar 1548 stemna han dei to søstrene sine til å møte på lagtinget i Trondheim. På reisa til byen har han venteleg natta over hos presten i Stjørdalen, for i lensrekneskapen frå 1548 heiter det at «Hr. Sjurd i Skogn har levert 1½ mark og 3 skill. i cathedraticum for Årdals kapell i Stjørdalen», - eit lite kapell på Ådalen i Forbygda. På lagtinget krevde han eit lovleg skifte med søstrene sine. I 27 år hadde dei seti med alt det godset som faren let etter seg, og presten hadde ikkje fått nokon annan arv etter foreldra sine enn 60 lodd sølv. No vart dei samde om ei deling. Hr. Sjurd fekk på sin part hovudbølet Myklebust i Nordfjord og dertil ein gard i Bjørnør.6
     I skiftet 9. jan. 1548 (D.N. XI 674) fik han Myklebust i Eid 4 spand og Hosen i Bjørnør 2 spand 1 øre.4
     Hr. Sjurd levde enda i jula i 1570, da han er nemnt siste gongen. Stort lenger har han vel snautt vori i tenesta.6
     Han levde ennå i jula 1570, da han meddelte en bonde sakramentet, som etter å ha drukket seg til vanvidd, hugg av seg hånden. Kort etter må han ha avgått ved døden.
     Hr. Sjurd ville forære Alstahaug kirke en alterkalk av sølv, og hadde vel lagt penge til side for det. Men så døde han, og det var sønnen Hr. Mikkel som måtte "syte" for kalken. Dette er uttrykt i innskriften som lyder slik: «Fulgida concernens præsentia vasa viator / Sigvardus templo nuncupat apte suo / Mentem sic memorem recti qvo munere promit, / Discedens vivus dogmata viva dedit. / At fabricare fecit succedens rite Michael / Qvæ sibi servandi cura parentis erat.» Oversatt: «Ferdesmannen Sigurd vel seg ut desse heilage kara som høveleg for kjerka si. Med denne gaven syner han eit huglag som søkjer det rette. I livet gjekk han over til den nye trua og forkynte dei levande sanningane, men hans rettelege etterfølgjar Mikkel sytte for å få kalken fullført, ei teneste han såg seg pliktig å gjere far sin.» Kalken bærer endvidere merket :C:S:H. - Det er antydet at dette kanskje står for gullsmeden, men er nok initialene til en annen sønn, Christopher Sigurdssøn Holck, som også var prest i Skogn. Til kalken hører der også en skål (patella) som har denne innskripsjon: «Pane salutari redivivo ac sangvine Christi participes regni fac Deus alme tui.», som oversatt lyder: «Gud, gjev oss del i ditt rikes næring ved det frelsande, livgjevande brødet og ved Kristi blod.»

Børn af Sigurd Pederssøn og _____:

10.4.Peder Sigurdssøn, d. 1566, Bergen
11.4.Laurits (Lasse) Sigurdssøn, d. 1560, Bergen
12.4.Mikkel Sigurdssøn, d. 1578
13.4.Christopher Sigurdssøn, d. omkr. 1588
14.4.Anne Sjurdsdatter

Generation 3.

5.2.
___________
6.2.
___________
7.2.
___________
     En af Marita's tre døtre kan muligvis tænkes at være Barbra Hansdatter gift med Peder Pederssøn i Løvøen, der er forældre til handelsmand Hans Pederssøn Holck (1626-1687) i Løvøen. [Se NST 1, s. 207.]
8.2.
___________
9.2.
___________
10.4.
Peder Sigurdssøn
Død 19 apr. 1566, Bergen7.
     Dræpt i Bergen 19. april 1566.7
     År 1566, 19. april. Vart Peder Sjurdsen, Hr. Sjurds sønn i Skogn i Trondheims Stift martret og ihjelstungen av Michel kleinsmed utenfor Nils Laurensons hus på gaten.6
11.4.
Laurits (Lasse) Sigurdssøn
Død 1560, Bergen4.
     Lasse Siurdsen, nevnt i kildene første gang som rådmann [i Trondheim] i 1562 (DN XXI, s. 851). Han var trolig den Lasse Siursen som mottok sveinelønn fra erkebiskopen i 1537 [Seip: 1936, s. 118]. Han deltok i borgernes delegasjon til Claude Collart i 1564 og han var da rådmann [N.Magz: bd.I.s.172ff].8
     Skriver paa Bergenhus, senere foged i Lister og Nordhordland. Dræpt av Christopher Fallwalter i Bergen 1560.4
     Han tjente som hovmann hos Christofer Valkendorf og vart så fogd på Lista. Siden kom han hit til Bergen med sine ærend og ble fogd i Nordhordland. Hit til byen kom også Christofer Fallwatter, hans gode stallbror. Han var stesønn til Otte Stigson. De drakk sammen på Bryggen, og siden gikk de til mester Hans bartskjærs bod nest ved gården til Hr. Eske Bille. Der drakk de valete (~ farvel, avskjedsskål) på en ond måte, for de ville drage av byen samme dagen, og de hadde sine støvler på. Der falt det noen ord mellom Lasse Sjurdsen og Christofer Fallwatter, og Lasse manet da Christofer ut, og da han ikke ville komme ut, da drog Lasse sin daggert og gikk hastig inn i bartskjærsboden. Da Christofer så det, at Lasse kom mot ham med en dragen daggert, som han satt ved bordet, da drog han også sin daggert. Så stakk Lasse sin daggert i Christofers bryst og Christofer sin daggert i Lasses hjerte. Christofer satte seg straks i en stol og døde. Da Lasse vendte seg og ville gå ut av døren, falt han «og talede ingen aff dem aldrig meere». De ble begge lagt uti én grav i Domkirken like ved alteret ved den høyre side. Det gjorde salig Jakob Judsen, som var i Erik Rosenkrantz's sted.9
12.4.
Mikkel Sigurdssøn
Død 15784.
     Da Hr. Sjurd fall ifrå, tok sonen hans, Hr. Mikkel Sjurdsen over. Han er nemnt første gongen i oktober 1552, da han vart immatrikulert ved universitetet i Rostock. I 1558 er han i Trondheim. Da skriv han under kapitelseiden saman med far sin. Han hadde altså vorti medlem av domkapitlet. Samstundes har han fått St. Olavs præbende til livsopphald. Venteleg har han teki over Skogn prestekall etter far sin i 1571. Hr. Mikkel må ha døydd før 8. august 1578, for da fekk Hr. Christofer Sjurdsen kongebrev på St. Olavs præbende som hadde vorti ledig etter at bror hans fall ifrå. Hr. Sjurd (Mikkels fader) ville forære Alstahaug-kyrkja ein altarkalk av sølv, og hadde vel lagt unna pengar til det. Men så døydde han, og det vart Hr. Mikkel som måtte syte for kalken. Dette er uttrykt i den innskrifta som lyder slik: «Fulgida concernens præsentia vasa viator Sigvardus templo nuncupat apte suo Mentem sic memorem recti qvo munere promit, Discedens vivus dogmata viva dedit. At fabricare fecit succedens rite Michael Qvæ sibi servandi cura parentis erat.» oversat «Vandringsmannen Sigvardus vel ut desse herlege kara og finn dei høvelege for si kyrkje. Ved denne minnegåva syner han eit huglag som sømer seg. I live gjekk han over til den nye læra og forkynte dei levande sanningar. Hans rette ettermann Mikkel gjorde far sin den tenesta å få (kalken) tillaga.». Til kalken høyrer det også ei skål (patella) som har denne innskrifta: «Pane salutari redivivo ac sangvine Christi participes regni fac Deus alme tui.», oversat «Gud, gjev oss del i ditt rikes næring ved det frelsande, livgjevande brødet og ved Kristi blod.»10
     Immatrikulert ved Rostocks universitet i oktober 1552, blev kannik i Trondhjem og sogneprest til Skogn efter faren, døde 1578 (før 8. aug.).4

Børn af Mikkel Sigurdssøn og _____:

15.12.Peder Mikkelsen
13.4.
Christopher Sigurdssøn
Død omkring 15882.
     Immatrikulert ved Rostocks universitet 1561, kannik i Trondhjem og sogneprest til Skogn efter broren 1578, levet endnu 1586, men døde kort efter, ca. 1588.2
     Da Hr. Mikkel døydde, vart bror hans, Hr. Christopher, prest i Skogn. Også han hadde studert i Rostock, der han vart innskriven ved universitetet i 1561. Da han kom heim att, var han prest i Beitstad i 10 år; vi kjenner til ein sokneprest der med namnet Christopher Sigvardi i åra 1565-1575. Deretter var han visst på Frosta i tre år. Samstundes hadde han underhald frå ei præbende, men denne måtte han gje frå seg i september 1578, etter at han ved kongebrev av 8. august same året hadde fått St. Olavs præbende, som den avlidne bror hans hadde hatt. Hr. Christopher døydde visstnok i 1585.
     Raphael Lund skriv såleis om han i presterekka si: «Anno 1585. Hr. Christopher Sigvardi. Om minnet hans fortel den store klokka i Alstahaug-kyrkja.» Denne klokka har ei innskrift som lyder slik: «Mortem præsento. Plebem voco. Congrego clerum campana. Memor esto tui morituri viator. D: Christophorus Sigvardi 1581.» Omsett: «Eg kunngjer døden. Eg kallar på folket. Eg klokka, samlar presteskapet. Vandringsmann, hugs at du skal døy. Hr. Christopher Sigvardi 1581.» Etter dette har da Hr. Christopher kjøpt inn den store klokka i 1581. Den minste klokka er mykje eldre enn som så. Ho har ei innskrift som er kryptisk (laga med løynde teikn) og kan godt vera like gamal som sjølve steinkyrkja. Hr. Christopher har også sytt for andre eigneluter til kyrkja. I 1580 hadde reformasjonsverket komi så langt at det vart slutt på dei store kyrkjefestane i domkyrkja i Trondheim. Heretter skulle også denne kyrkja vera som ei vanleg soknekyrkje. Så tok dei til å selje alle dei dyrverdige presteklæda som fanst der. Det vart ført rekneskap over salet, og to notisar lyder slik: «Anno 1580 vart det selt ein messehakel til Hr. Christopher i Skogn. Den var av grøn silke med ein raud kross, men litt sundsliten. Like eins ein messehakel av grovt gyllenstykke med ein svart kross, alt for 5 dalar.» «Anno 1581 kjøpte Hr. Christopher i Skogn ein gamal og sundsliten messehakel av grøn silke. Like eins ein blå ein med svart kross. Den siste var sundriven.»11

Gift _____med

Synnøve Anfinnsdatter Soop
Død før 161712,13.
     Datter af Anfinn (Anderssøn) Soop.
     Hvad hustru Tyris søster Synnøve Anfinnsdatter angaar gir lensregnskapene ingen nærmere oplysninger om hende. Hvem hun var gift med sies ikke; men hun var altså død før 1617, efterlatende sig barn, for hvis gods mosteren (Tyri) skattet. Hvem disse barn var, nævnes heller aldrig. Dette lar sig imidlertid fastslaa indirekte.13
     I 1617 skattet Tyri Anfinnsdatter, hindis søsters salige Sønneves gods som er: Flom i Aurland 1 løp smør 8 meler korn, Ramsem i Nærø ½ løp smør 1 bukkeskind, Weedemb ½ l. s., Belde 2 meler korn, Fritte i Leikanger 18 merker smør, Stegemark i Aurland 1 løp smør 2 meler korn 1 gjetskind.13
     I 1621 eier Tyri Anfinnsdatter søsters barn: Flom 2 løp smør, Ramsem ½ løp smør 3 meler korn, Veedem ½ løp smør 2 meler korn, Stegemark ½ løp smør 2 meler korn, Frette 2 meler korn.13

Børn af Christopher Sigurdssøn og Synnøve Anfinnsdatter Soop:

16.13.Sigurd Christopherssøn Holck, f. omkr. 1578
17.13.Zacharias Christopherssøn Holck, f. omkr. 1580, d. 1658
18.13.Anfinn Christopherssøn Holck, f. 1585, d. 1659, Haram paa Søndmøre
14.4.
Anne Sjurdsdatter
     Nævnt 1565. Muligvis datter av Sigurd Pederssøn.

Gift _____med

Laurits Pederssøn
     Borgermester i Bergen.

Generation 4.

15.12.
Peder Mikkelsen
     Underskrev kapitelseden 1597 (D.N. XII 667). 1598 var han notarius i Trondhjems domkapitel, sogneprest til Skogn 1600 til 1602, da han efter en grov forseelse rømte sin vei (Bang's Geistlighed, s. 322 og Vestrum: Skogns Historie s. 95).2
     Raphael Lund skriv slik om han: «Hr. Petrus Michaelis. Den tyske bibelen som ligg i Gjevik-kyrkja på Ekne, er gjeven av honom.» Notisen er merkeleg. Kva skulle kyrkjelyden med ein Biblia Germanica? Testmann hadde også kjennskap til dette og skreiv slik i presterekka si: «Hr. Peder Mikkelsen, som forsaa sig og bortrømte 1601, har givet den tyske Bibel til Annexet Echne. Om hans Forseelse meldes icke. Hans Capellan var Hr. Peder Søfrensen, som og tiente Hr. Anders en Tiid. Han blev og Sognepræst i Schongen.» Det brotsverket som Hr. Peder gjorde seg skyldig i, måtte vera svært grovt, for vi veit at han måtte røme for å berge livet. I sakefallsrekneskapen for 1600 finn vi berre ein notis som lyder slik: «Hr. Peder for han belaa sin egen festemø - 12 Rdl.» Det var leitt for ein prest at han ikkje kunne halde seg unna kjærasten sin i trulovingstida, og bota var dryg, men gjerninga var likevel ikkje av det slaget at han trong ottast meir straff. Kva brotsverk han så har gjort, det veit vi ikkje. Men vi har eit kongebrev til den nemnde kjærasten hans, - innhaldet er slik: 21. april 1602 hadde domkapitlet i Trondheim avsagt dom mellom Hr. Peder Mikkelsen i Skogn og kjærasten hans, Karen Hansdotter, som var stykdotter åt presten Patrick Didrikssøn. Domen gjekk ut på at ho skulle sitte ugift i tre år. Deretter kunne ho gifte seg med den ho ville. Men Hr. Peder hadde forsett seg så grovt at dei ikkje kunne syne honom nokon nåde, «men bør at straffes paa Livet, om han kan betrædes». Karen Hansdotter meinte at domen over henne var noko hard og urettvis, ettersom ho «ingen Aarsag haver givet til fornævnte Hr. Peder Michelssøns Fald», og så søkte ho kongen om å få oppheva domen. Kongen meinte det same, og 8. januar 1603 ferda han ut eit brev om at Karen Hansdotter «maa igjen gifte sig, naar hende lyster og et ærligt Brød bekomme kan». Det kan tenkjast at Hr. Peder Mikkelsen var son til Hr. Mikkel Sjurdssen, men det veit vi ingenting om.14

Gift _____med

Karen Hansdatter
     Datter af Hans Poulsen og Anne Mortensdatter.
     I sakefallsrekneskapen for 1600 finn vi berre ein notis som lyder slik: «Hr. Peder for han belaa sin egen festemø - 12 Rdl.» Det var leitt for ein prest at han ikkje kunne halde seg unna kjærasten sin i trulovingstida, og bota var dryg, men gjerninga var likevel ikkje av det slaget at han trong ottast meir straff. Kva brotsverk han så har gjort, det veit vi ikkje. Men vi har eit kongebrev til den nemnde kjærasten hans, - innhaldet er slik: 21. april 1602 hadde domkapitlet i Trondheim avsagt dom mellom Hr. Peder Mikkelsen i Skogn og kjærasten hans, Karen Hansdotter, som var stykdotter åt presten Patrick Didrikssøn. Domen gjekk ut på at ho skulle sitte ugift i tre år. Deretter kunne ho gifte seg med den ho ville. Men Hr. Peder hadde forsett seg så grovt at dei ikkje kunne syne honom nokon nåde, «men bør at straffes paa Livet, om han kan betrædes». Karen Hansdotter meinte at domen over henne var noko hard og urettvis, ettersom ho «ingen Aarsag haver givet til fornævnte Hr. Peder Michelssøns Fald», og så søkte ho kongen om å få oppheva domen. Kongen meinte det same, og 8. januar 1603 ferda han ut eit brev om at Karen Hansdotter «maa igjen gifte sig, naar hende lyster og et ærligt Brød bekomme kan».15
16.13.
Sigurd Christopherssøn Holck
Født omkring 157816.
     Immatrikulert ved Greifswalds universitet 1602, var 1611 kapellan i Skogn og døde der.16
     Colbanus Sigvardi Nidrosiensis, immatrikuleret fra Trondhjem 9. juli 1624, Ivarus Sigvardi Nidrosiensis, immatrikuleret 20. juli 1627, der 1652 var Præst til Skjerstad i Salten, og Isaacus Sivari Nidrosiensis, immatrikuleret fra Trondhjem 9. juli 1628, kunde mulig ogsaa være Hr. Sigurds Sønner.17

Børn af Sigurd Christopherssøn Holck og _____:

19.16.Anfinn Sigurdssøn Holck, f. omkr. 1608, d. 1653
20.16.Isak Holck
17.13.
Zacharias Christopherssøn Holck
Født omkring 15802.
Død 165818.
     Blev sogneprest til Veø i Romsdal 1609. I 1624 opgis han at eie Myklebust i Nordfjord 8 voger, Tollaas og Biørnes i Romsdal 2½ vog 1 pund 5 merker.2
     Blev 1609 Sognepræst til Veø, og i 28 Aar var Provst i Romsdalens Provsti og døde 1658.18
     Der er hverken opbevaret Skifter efter Hr. Zacharias eller Sønnen Henrich; men ved en Aabodsforretning paa Veø 1689 omtales Skiftet efter Zacharias (18. August 1658), og hans Enke Lucia Henriksdatter nævnes.19
     Skifte 18 aug. 165819,2.

Gift _____med

Lucia Henriksdatter (Bildt)
Død efter 18 aug. 16582.
     I Veø Kirke, der i hr. Zacharias Christopherssøn Holcks Tid (1631), »OLAO. P. CURAT.«, undergik en Udvidelse eller Hovedistandsættelse (»amplificatio«), findes en udskaaret Korstol med et Vaabenskjold med 3 Liljer; over Skjoldet: Initialerne L.H.D. (Stilen er Renaissance og Bogstaverne samtidige med Skjoldet). Vaabnet er tidligere antaget for Erkebisp Olaf Engelbrektssøns og Bogstaverne urigtigt læst L.A.D. og udlagt Lisbeth Andersdatter. - Paa Prædikestolen findes Initialerne Z.C.H. og L.H.D. ved Siden af hinanden (desuden G.N. og I.H.D.). Ind mellem Bogstaverne i det første Navn er anbragt en stiliseret Vase med Blomster [Soop], lige derunder et Skib (uden Master) i antik Stil. Ved Initialerne L.H.D. findes en 3-grenet Blomst (omtrent samme Figur ses ved I.H.D. [? søster til L.H.D. ?], ved G.(C?) N. er der en Hane med en Stjerne over). - Endelig findes der en Gravsten over Hr. Zacharias' Børn Synnøve (f. 1618) og Sten (f. 1621), der døde som smaa, henh. 1618 og 1623. Paa Gravstenen staar Initialerne Z.C.H. og L.H.D., ved det første Navn et masteløst Skib af Tidens Type med en Vase med 3 Blomster »paa Dækket«, ved det andet een fransk Lilje.19
     L.H.D. findes ikke opført paa Bildternes Stamtavle. [med hvad med I.H.D. gift med G.(C?).N.]19
     Iflg. Årsskrift for Romsdal Sogelag 1977, s. 134, het hun Lucia Henriksdotter Bildt og var av adelsslekten Bildt.20

Børn af Zacharias Christopherssøn Holck og Lucia Henriksdatter (Bildt):

21.17.Christopher Zachariassøn Holck, d. omkr. 1663
22.17.Anders
23.17.Erich Zachariassøn, f. omkr. 1608
24.17.Henrik Zachariassøn Holck, f. 1617, d. 1671, Veø
25.17.Synnøve Zachariasdatter Holck, f. 1618, Veø, d. 1618, Veø
26.17.Sten Zachariassøn Holck, f. 1621, Veø, d. 1623, Veø
27.17.Anna, d. 1662
28.17._____
29.17.Anfind, d. 1655
18.13.
Anfinn Christopherssøn Holck
Født 158521.
Død 1659, Haram paa Søndmøre22.
     Nævnes som «studiosus» i Bergen 25. aug. 1612, da han blev stukket med kniv av en baatsmand Jon Corneliussøn (Sagefaldsregnsk.). 1617 blev han residerende kapellan til Haram paa Søndmøre og døde her 1647. Han sat svært smaat i det; 1637 blev der bevilget ham 10 tønder korn «for hans armods skyld».2
     Hr. Anfinn nævnes første Gang i Københavns Universitets Kommunitets Matrikel 1610. Han har antagelig omkring 1615 været Kapellan i Romsdalen, maaske i et Kapellani under Veø, hvor hans Broder Zacharias i 1609 var blevet Sognepræst. Selv blev han 1617 kaldet til «residerende Pastor» i Haram. M. Rogne har oplyst, at det af et Brev af 1667 fra Eftermanden, Engelbrecht Rødberg fremgaar, at Hr. Anfinn først døde i 1659 (I.F. Lampe nævnte 1647 som Dødsaaret), og at der fra 1630 til 1635 havde været Uaar og Dyrtid, navnlig i Haram, hvor baade Landbruget og Fiskeriet slog fejl. Hr. Engelbrecht klagede selv over, at Fisketienden og de uvisse Indtægter af Kaldet ikke i mange Aar var blevet betalt paa Grund af fejlslaaet Fiskeri, og omtalte i denne Forbindelse, at Hr. Anfinn af samme Grund levede i Fattigdom, saa at hans Sønner maatte ernære sig «ved sjøbrug og fiske». Hans Efterkommere - med Undtagelse af Jacob - bortkastede, efter Skik og Brug paa Søndmøre, Slægtsnavnet, idet de gik over i Bondestanden, og kaldte sig efter de Gaarde, de fik, med stadig Vekslen af Navn, naar de flyttede.22
     Der maa formentlig antages, at Hr. Anfinn og hans Trolovede blev gift før Barnets (Jacobs) Fødsel, da ogsaa hun vistnok ellers havde maattet betale Bod.22
     Først vistnok Kapellan i Romsdalen, senere residerende Kapellan til Haram (død 1659).23

Gift _____med

Catharina Jacobsdatter

[Gift 1° med Laurits; Gift 2° med Anfinn Christopherssøn Holck (1585 - 1659)].

Børn af Anfinn Christopherssøn Holck og Catharina Jacobsdatter:

30.18.Jacob Holck
31.18.Lars Anfinnssøn
32.18.Siurd Anfinnssøn Rønstad, f. omkr. 1617, d. omkr. 1688
33.18.Christopher Anfinnssøn Rønstad, f. omkr. 1618, d. 1687
34.18.Peder Anfinnssøn Kjerstad, d. omkr. 1662

Generation 5.

19.16.
Anfinn Sigurdssøn Holck
Født omkring 1608.
Død 1653-1656.
     Immatrikulert ved Københavns Universitet 4. okt. 1628 fra Trondhjem Skole »Amphion Sigvardi Nidrosiensis« og derefter sogneprest til Kvæfjord (1655). Han var antakelig kapellan der tidligere, for i 1647 bruker han 3½ våg skattefritt på gården Huseby (Borkenes).
     Student 1628 fra Trondhjem, prest til Kvæfjord (1655) og siden vicepastor til Trondenes.24
     I 1647 nevnes han som prest i Kvæfjord, og bodde da på prestegården Rå og brukte dessuten Øvre Husby.
     Anfinn Sigurdsen Holch er nevnt som kapellan i Kvæfjord i koppskatten i 1645. Også nevnt i 1650 i forbindelse med en rettssak mot kapellanen i Sand og i Astafjord. Han er også nevnt her [Kvæfjord] i 1653 i saken mot prestene i Astafjord og Sand.25
     I 1645 betalte han for seg, sin kone og tre tjenere. I 1647 betalte han for Husby 3½ w og Raa 3 w som var prestens residens.25

Gift 1° _____med

Margrethe Olsdatter Røg

Gift 2° _____med

Kirsten Nielsdatter (Rasch)
     Datter af Nils Søffrensen og Gjertrud Pedersdatter.
     Efter Anfinn Holcks død ægtet hun eftermanden i Kvæfjord hr. Michel Oudensen (ifl. tingsvidne 28. nov. 1734 i Kvæfjord angaaende student Niels Raschs avstamning).24
     Efter Michels død ca. 1670 brukte Kirsten gården Øvre Husby til 1680 da den blev utlagt til presteenkesete. Kirsten Nilsdatter ble boende på Øvre Husby til sin død.
     Ved skiftet 7. juni 1706 i Kvæfjord efter enken Kirsten anføres hendes barn: Margrethe Anfinnsdatter og Anne Maria Michelsdatter (som da var enke med en søn Michel efter sal. Anders Jensen Fierslev), hvilke døtre ogsaa arvet sin moster Ingeborg Nielsdatter, som var død i Torsken.24
     Skifte 7 jun. 1706, Huseby, Kvæfjord sogn.24,25.

[Gift 1° med Anfinn Sigurdssøn Holck (omkr. 1608 - 1653); Gift 2° med Michel Oudensen (d. 1676)].

Børn af Anfinn Sigurdssøn Holck og Margrethe Olsdatter Røg:

35.19.Mette Anfinnsdatter
36.19.Jørgen Anfinnsen, f. omkr. 1640

Børn af Anfinn Sigurdssøn Holck og Kirsten Nielsdatter (Rasch):

37.19.Margrethe Anfinnsdatter (Holck), d. 1705
20.16.
Isak Holck
     Imm. ved Kbhvns Universitet 1628 under Navnet Isaacus Sivari Nidrosiensis. Kan meget vel tænkes at være søn af Sigurd Christopherssøn Holck.
21.17.
Christopher Zachariassøn Holck
Død omkring 16632.
     Bodde paa Flovik i Veø.2

Gift _____med

Anne Aagesdatter
     Af Tryggeslægten.26

Børn af Christopher Zachariassøn Holck og Anne Aagesdatter:

38.21.Johannes Christopherssøn Holck, f. 1639
39.21.Zacharias Christopherssøn Holck, f. 1640, d. 1725
40.21.Aage Christopherssøn Holck, f. 1645, d. 1702
22.17.
Anders
     Kjøpmann i Trondhjem (notert etter slektstavle i Kristiansunds hist., bind 3.).

Børn af Anders og _____:

41.22.Peder Andersen Holck
23.17.
Erich Zachariassøn
Født omkring 160827.
     Boede i 1646 og 1666 paa Myklebust i Eid. Muligvis søn af Zacharias Holck.27
24.17.
Henrik Zachariassøn Holck
Født 16172.
Død 19 okt. 1671, Veø2,18.
     Henricus Zachariæ Holchiuss blev imm. i København 7. mai 1638 »e schola Lundensi«.18
     Student 1638 ved Kjøbenhavns universitet, sogneprest til Veø i Romsdal efter faren. Hustruens navn vites ikke, men en søn kjendes, nemlig Henrik Henrikssøn Holck.2

Gift _____med

Anna Pedersdatter Krabbe
Født 26 sep. 163628, døbt 26 sep. 163629.
     Datter af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     Hun ble trolig gift med Hr Henrik Holck i Veø.29
     Initialerne A.P.D.K. er fra en sølvkande 1669 ved siden af Henrik Zachariassøn Holcks initialer.30

Børn af Henrik Zachariassøn Holck og Anna Pedersdatter Krabbe:

42.24.Henrik Henrikssøn Holck, f. 1664, d. 1718
25.17.
Synnøve Zachariasdatter Holck
Født 6 nov. 1618, Veø2.
Død 25 nov. 1618, Veø2.
     Epitaphium (med broren Sten) i Veø kirke.2
26.17.
Sten Zachariassøn Holck
Født 13 jun. 1621, Veø2.
Død 21 nov. 1623, Veø2.
     Epitaphium (med søsteren Synnøve) i Veø kirke.2
27.17.
Anna
Død 166227.
     Hendes Begravelse (»Jord og alle Klokker«) blev betalt til Vor Frue Kirke i Trondhjem 2. dec. 1662.31
     12 dec. 1662 registrering efter Anne, sal. herr Biørns, 85 - 15 Rd., derav utlagt 10 rd. for sønn herr Zacharias hos sal. Niels Ebbesøn, utenbys arvinger er Kiersten Nielsdatter Ulfue (Ulve) fikk sin søsterpart 23. mar. 1663, for sine to børn som hun hadde avlet med sal. Christopher Biørnsen ved verket, Christophers tredie datter med sin første kone som het Sussanna, er efter farmorens akkord hos Oluf Arnesen vever til opfostring, arvepart 18 Rd.32
     Er Kirsten Nielsdatter Ulfue (?fra Gaarden Ulven i Bergens stift?) Christopher Biørnsens første hustru ? Eller er hun datterdatter (søsterpart) til Anne ?

Gift _____med

Biørn Christophersen
     Søn af Christopher Bjørnssøn (Darre) og Sophia Mentzdatter von Ravensburg.
     Usikkert om han er sønn av borgermester Christopher Bjørnsen.33
     Kalles i NST 15, s. 58 svigersønn av Veøy-presten Z.C. Holck.

Børn af Anna og Biørn Christophersen:

43.27.Zacharias Bjørnssøn Holch
44.27.Christopher Bjørnssøn Holch
45.27._____
28.17.
___________
     Muligvis datter af hr. Zacharias Holck.

Gift _____med

Bjørn Ellingssøn
     Klokker paa Stensaa i Veø.27

Børn af _____ og Bjørn Ellingssøn:

46.28.Zacharias Bjørnssøn, f. 1661
29.17.
Anfind
Død 165527.
     I Akerø Præstegæld laa en Gaard Store Kløfset, som hørte til Veø Præstebol. Her boede i Tiden fra 1647 til 1655, da han døde, en Anfind med en Søn Oluf. Anfind paa Store Kløfset har rimeligvis været Hr. Zacharias Holcks Søn.27

Gift _____med

Marte Knudsdatter
     Skifte 18. dec. 1680.
     Skifte 18 dec. 168027.

[Gift 1° med Anfind (d. 1655); Gift 2° med Knud].

Børn af Anfind og Marte Knudsdatter:

47.29.Oluf (Ole) Anfindsøn
30.18.
Jacob Holck
     Aaret 1615 under «Sagefald aff geistlige Personer» anføres følgende: «Hr. Anfindt Christophersen Holck for hand belaae sin troloffuede Fæstemøe Katrinne Jacobsdatter bøder to Rixdaler.» Jacob Holck har sikkert været deres Søn, opkaldt efter sin Morfader.34

Børn af Jacob Holck og _____:

48.30.Kirsten Jacobsdatter Holck, f. _____, d. 1687
49.30.Anfinn Jacobssøn Holck, f. _____
31.18.
Lars Anfinnssøn
     Opføres i Skattelisterne 1646-49 som boende paa Harams Præstegaard Kjerstad som Bruger af en Del af Jorden, i de 2 første Aar sammen med den yngre Broder Siurd. I 1652 nævnes Lars paa Rønstad.17

Børn af Lars Anfinnssøn og _____:

50.31.Guttorm Haram
32.18.
Siurd Anfinnssøn Rønstad
Født omkring 161717.
Død omkring 168817.
     Opføres i Skattelisterne 1646-47 som Bruger af en Del af Jorden paa Harams Præstegaard Kjerstad sammen med broren Lars. Han blev gift med Enken efter Ole Rønstad, hvis Gaard han overtog. Han var Lagrettesmand.17
     Bosat paa Rønstad i Haram.2

Gift _____med

_____

[Gift 1° med Ole Rønstad; Gift 2° med Siurd Anfinnssøn Rønstad (omkr. 1617 - omkr. 1688)].

Børn af Siurd Anfinnssøn Rønstad og _____:

51.32.Oluf Sigurdssøn Hurlen, f. 1658
52.32.Christopher Sigurdssøn Sæt, f. 1660
53.32.Anfinn Sigurdssøn, f. 1663
54.32.Catharine Siurdsdatter
33.18.
Christopher Anfinnssøn Rønstad
Født omkring 161817.
Død 168717.
     Paa Rønstad i Vigra (Haram).2
     Han vides ikke at have efterladt sig agnatisk Efterslægt. En Datter af ham førte Gaarden med ind i sit Ægteskab.35

Gift _____med

Knudsdatter
     Datter af Knud Pederssøn Rønstad.

Børn af Christopher Anfinnssøn Rønstad og Knudsdatter:

55.33.Knud Christopherssøn
56.33.Lars Christopherssøn
57.33.Christophersdatter
34.18.
Peder Anfinnssøn Kjerstad
Død omkring 166236.
     1652-60 nævnes den yngste Broder Peder som Gaardbruger paa Kjerstad.17
     Ifølge M. Rogne døde han 1690 og var gårdbruker på Lauken (Løken) i Haram.

Børn af Peder Anfinnssøn Kjerstad og _____:

58.34.Anfinn Pederssøn, f. 1650, d. 1712

Generation 6.

35.19.
Mette Anfinnsdatter
     Ved manntallet år 1701 er Mette Andfinssdatter enke og «noget bedre beholden» på Vigland gård i Kvæfjord med sønnene: Peder Hansen, 21 år; Michel Hansen, blind, 21 år; Hans Hansen, 18 år; og Christen Hansen, 14 år.37
36.19.
Jørgen Anfinnsen
Født omkring 164038.
     Jørgen Andfindssen er ved manntallet år 1701 klokker på Trastad gård i Kvæfjord.37

Børn af Jørgen Anfinnsen og _____:

59.36. (? Anfinn Jørgensen ?)
37.19.
Margrethe Anfinnsdatter (Holck)
Død 170539.
     Skifte 11 jun. 1705, Trondenes, Trondenes sogn.40,39,40,40protokoll 1697-1761, legg 21b..

Gift _____med

Augustinus Gabrielsen Røgh
Født omkring 163541,39.
Død 1710, Prestegården, Trondenes.39.
     Søn af Gabriel Olsen og I.A.D (Ingeborg Augustinusdatter).
     Stilling: Vicepastor til Trondenes.
     Student 1661, tok theol. attestas med non contemn. 10. mar. 1663, blev 1670 ordinert [i T.hjem] til kapellan i Kvæfjord og herfra kaldet av bispen 28. april 1693 og bestallet 10. mar. 1694, til vicepastor til Trondenes efter sal. hr. Anders Nielsen Schjelderup. Han døde her i 1710 og fallitskifte holdtes 4. aug. s. a.42
     Deponerte 1661 fra Frederiksborg skole »Augustinus Gabrielis«.
     Røg var en tilårskommen mann da han overtok embetet i Trondenes, og kort etter 1700 ble han så skrøpelig at en personalkapellan, Hans Boræus, måtte bestyre kallet. I 1707 tok han avskjed og ble bevilget en liten pensjon av embetets innkomster. Da han døde 1710, var han så fattig at boet ikke dekket kreditorenes krav. Bl.a. ble boet pålagt 80 rdlr. i åbot på prestegården.
     Skifte 4 aug. 1710, Trondenes, Trondenes sogn.43,39,43protokoll 1697-1761, legg 39..

Børn af Margrethe Anfinnsdatter (Holck) og Augustinus Gabrielsen Røgh:

60.37.Gabriel Augustinussøn Røgow, f. 1672, d. 1703, Evenes.
61.37.Michel Augustinussøn Røg, f. 1678, d. eft. 1730
62.37.Anfinn Augustinusen Røg, f. 1680, d. 1734, Hammarøy.
63.37.Kirsten Augustinusdatter Røg, d. omkr. 1709
64.37.Ingeborg Augustinusdatter Røg
65.37.Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
66.37.Maren Augustinusdatter Røg, d. 1712
38.21.
Johannes Christopherssøn Holck
Født 16392.
39.21.
Zacharias Christopherssøn Holck
Født 16402.
Død 17252.
     Bodde paa Flovik.2

Børn af Zacharias Christopherssøn Holck og _____:

67.39.Lucia Zachariasdatter Holck
68.39.Margrethe Zachariasdatter Holck
69.39.Henrik Zachariassøn Holck, f. 1672, d. 1732
70.39.Jacob Zachariassen Holck
40.21.
Aage Christopherssøn Holck
Født 16452.
Død 170244.
     Stilling: Kjøbmand i Christiansund.2
     Angives af H. Sollied (NST 1) at være født 1645, men ved Mandtallet 1666 siges at være 10½ Aar gl. Købmand i Lillefosen (Christianssund).45
     Aage Christophersen Holck var en af de betydeligste købmænd i Fosna i tiden omkring år 1700. Aage slog sig ned som borger på ladestedet i 1689. Sammen med sin hustru Johanne Mechelborg, holdt han stort hus med fire ansatte, for de hørte til Fosnas handelspatriarkat eller handelsaristokrati i 1700-tallet.46
     «Velfornemme Aage Holch i Fosen» som nevnes i herr Giert Mummes skifte 1691 som nær pårørende har nok vært beslektet med Buch eller Glad.47

Gift _____med

Johanne Christensdatter Mechelborg
Født 166044.
Død 175044.
     Datter af Christen Nilssen Mechelborg og Anna Arentsdatter.

[Gift 1° med Aage Christopherssøn Holck (1645 - 1702); Gift 2° med Heinrich Sander (1676 - 1734)].

Børn af Aage Christopherssøn Holck og Johanne Christensdatter Mechelborg:

71.40.Christopher Aagesen Holck, f. 1681
72.40.Christen Aagesen Holck, f. 1683
73.40.Fredrik Aagesen Holck, f. 1685
74.40.Aage Aagesen Holck, f. 1691
75.40.Johanne Margrethe Aagesdatter Holck, f. 1693, d. 1735
76.40.Anna Aagesdatter Holck, f. 1694, d. 1736
41.22.
Peder Andersen Holck
     Er rimeligvis søn av kjøpmann i Trondhjem Anders (Zachariasen Holck?).
     Efter Trondhjem Domkirkes Trolovelsesprot. begærede Peder Andersen Holck 6. dec. 1697 Trolovelse med Dorte Catrine Gabel. Vidner var Thomas (Iuel?) og Claus Fæster. To samtidige Kippere (Bødkere) og "Skruere" i Trondhjem Zacharias Andersen og Anfinn Andersen (førstnævnte med Sønnen Anfinn) var maaske hans Brødre.48

Gift _____med

Dorte Catrine Gabel
     DET ER IKKE SIKKERT AT DE BLEV GIFT, MEN DE BLEV TROLOVET.

Børn af Peder Andersen Holck og Dorte Catrine Gabel:

77.41.Henrich Pedersen Holck, f. omkr. 1700
42.24.
Henrik Henrikssøn Holck
Født 16642.
Død 16 nov. 171827.
     Kaptein ved Søndre Trondhjems regiment.2
     Ved Folketællingen 1701 boede han som Fændrik paa Gaarden Øyen i Surendal.27

Gift 1° 168916 med

Ellen Svensdatter Scheen
     Datter af Sven Scheen.

Gift 2° _____med

Karen
     Efter Nordmøre Tingprot. 5. okt. 1723 mødte afgangne Kapt. Henrich Holcks Hustru Karen ved Høsttinget for Surendalen og begærede Tingsvidne om, at hun i kgl. Maj.s Tjeneste havde mistet sin Mand og 2 Sønner og nu med sine 3 Sønner og 2 Døtre ikke har andet at leve af end, hvad godt Folk giver hende, og at hun nu bor paa en Husmandsplads i Surendalen.27

Børn af Henrik Henrikssøn Holck og Ellen Svensdatter Scheen:

78.42.Jørgen Henrichsen Holck, f. omkr. 1693
79.42.Henrich Henrichsen Holck, f. omkr. 1697
80.42.Oluf Henrichsen Holck, f. omkr. 1697
81.42.Anna Henrichsdatter Holck

Børn af Henrik Henrikssøn Holck og Karen:

82.42.Sakarias Henriksen Holck, f. 1706, d. 1763
83.42.Peder Henriksen Holck, f. 1711, d. 1751
43.27.
Zacharias Bjørnssøn Holch
     Blev 16. nov. 1657 immatrikuleret ved Københavns Universitet e schola Nidrosiensi (han var iøvrigt under Københavns Belejring indskrevet i Studenterregimentet, var endnu i Januar 1659 i København og menes at have deltaget i Kampen i Stormnatten 11. Febr. 1659, se E.Marquard "Kjøbenhavns Borgere 1659", Kbhvn. 1920).27
     Arbejdede "wed wercket" (i Røros?).27
44.27.
Christopher Bjørnssøn Holch
     Arbejdede "wed wercket" (i Røros?).27
     Død ved morens skifte registrering 12. dec. 1662.

Gift 1° _____med

Susanna

Gift 2° _____med

_____

Børn af Christopher Bjørnssøn Holch og Susanna:

84.44._____

Børn af Christopher Bjørnssøn Holch og _____:

85.44._____
86.44._____
45.27.
___________
     Vistnok datter af Anne og Bjørn.

Gift _____med

Niels Ulfuen

Børn af _____ og Niels Ulfuen:

87.45.Kiersten Nielsdatter Ulfuen
46.28.
Zacharias Bjørnssøn
Født 166127.
47.29.
Oluf (Ole) Anfindsøn
48.30.
Kirsten Jacobsdatter Holck
Født _____, Romsdalen (formentlig Akerø præstegæld)23.
Død 1687.
     Hun var den 9. juni 1684 blevet trolovet i Domkirken (Trondhjem). Den 8. dec. 1687 blev der betalt for hendes Begravelse til Trondhjem Domkirke.23
     Skifte 22 mai 1688, Trondhjem23Skifte holdtes i husbondens Hus (i Kannikveiten)..

Gift 168449,50 med

Isaach Olufssøn
Død 1716.
     Kipper (Bødker) i Trondhjem, der vistnok var fra Romsdalen.50
     Isaach forseglede (ifølge Meddelelse fra M. Rogne) som Vidne ved en Trolovelse i Domkirken 25. sept. 1686 med et Bomærke med Initialerne I.O. over en ligebenet Trekant, fra hvis Midte der udgaar to Kors, hvis Hovedstammer, vinkelret paa de to opstaaende Sider, gaar gennem disse, saaledes at selve Korsskæringen ligger udenfor Trekanten.51
     Han døde i Trondhjem, og Begravelsen indførtes 25. jan. 1716 (Domkirken).51

[Gift 1° 1683 med Elene Pedersdatter; Gift 2° 1684 med Kirsten Jacobsdatter Holck (_____ - 1687); Gift 3° 1688 med Ingeborg Olufsdatter].

Børn af Kirsten Jacobsdatter Holck og Isaach Olufssøn:

88.48.Ole Holck, f. 1687, Trondhjem, d. 1759, Gaarden Leervigen i Yttre Sogn
49.30.
Anfinn Jacobssøn Holck
Født _____, Akerø præstegæld, Romsdalen23.
     Kipper (Bødker) og Handelsborger i Trondhjem og fra 1693 til 1705 ejede han "Borgerleiet" (Handelsstedet) Lovounden i Lurø i Helgeland.
     Trolovet i Trondhjem 28. nov. 1682 med Malene Knudsdatter.52

Gift omkring 1683 med

Malene Knudsdatter
     Var født i Veø Præstegæld i Romsdalen.53
50.31.
Guttorm Haram
     Han vides ikke at have efterladt sig Sønner.17
51.32.
Oluf Sigurdssøn Hurlen
Født 16582.
52.32.
Christopher Sigurdssøn Sæt
Født 16602.
     Død barnløs.17
53.32.
Anfinn Sigurdssøn
Født 16632.
     Død barnløs.17
54.32.
Catharine Siurdsdatter
55.33.
Knud Christopherssøn
     Vistnok død ung.17
56.33.
Lars Christopherssøn
     Vistnok død ung.17
57.33.
Christophersdatter
58.34.
Anfinn Pederssøn
Født 165036.
Død 171236.
     Da faren døde ca. 1662, bliver hans 12 Aar gamle Søn derefter opfostret hos Oluf Ostnes i Haram. Anfinn boede paa Løken (Lauken) i Haram. Etterslekt.36

Generation 7.

59.36.
(? Anfinn Jørgensen ?)
     EKSISTERER DER EN SÅDAN PERSON PÅ KVÆFJORD ? - OG ER HAN FAR TIL JØRGEN OG JOHANNES ?

Børn af (? Anfinn Jørgensen ?) og _____:

89.59.Jørgen Anfindsen, d. 1793
90.59.Johannes Anfindsen, f. 1702, Kvæfjord., d. 1780, Bjarkøy.
60.37.
Gabriel Augustinussøn Røgow
Født 167239.
Død 1 apr. 1703, Evenes.54,39,54.
     Student 1691, blev ordinert 1698 til personellkapellan [hos hr. Madtz Homble] i Ofoten.39
     I kirkeboken ved begravelsen kalles herr Gabriel, Røgov, hvilket vel er en forkortelse av latiniseringen Røgovius.55
     Skifte 13 jun. 1703, Evenæs.56,39Arvinger er ektefellen Trine Madsdatter Hamle i Evenæs samt døtrene Ane Margrethe Gabrielsdatter Røgov, 3 år; Lene Cathrine Gabrielsdatter Røgov, 2 år; Gebrichen Gabrielsdatter Røgov, 1 år..

Gift 169939 med

Trine Madsdatter Homle
Født 24 aug. 1673, Evenes prestegård, Ofoten, Nordland.57.
Død 1742, Torsken.58.
     Datter af Mads Olufsen Homle og Anne Hansdatter Kruse.

[Gift 1° 1699 med Gabriel Augustinussøn Røgow (1672 - 1 apr. 1703); Gift 2° omkr. 1707 med Johan Sebastian(sen) Juul (d. 1727)].

Børn af Gabriel Augustinussøn Røgow og Trine Madsdatter Homle:

91.60.Anne Margrethe Gabrielsdatter Røgov, f. 1700
92.60.Lena Cathrine Gabrielsdatter Røgov
93.60.Gabrichen Gabrielsdatter Røgow
61.37.
Michel Augustinussøn Røg
Født 167859,39.
Død efter 1730.
     Student 1699 (dimittert av sin far), blev en berømt medaljør i Paris. Han var saaledes ikke, som det flere steder feilagtig opgives, dimittert fra Bergens skole og ikke samtidig med Holberg.39
     Han kom 1699 som student til København fra Bergen, hvor han hadde gått på latinskole sammen med Ludvig Holberg. Michael Røg levde enda i 1730. Han oppgav de akademiske studenter og la sig med iver efter gravørkunsten. Han ble snart kjent som den flinkeste gravør i Danmark. I Kjøbenhavn oppbevares 2 av hans utførte medaljer: 1. Kong Fredrik IV i 1706 og 2. prins Georg i 1708. Noen år senere reiste han til Paris, hvor han blev gravør hos kongen av Frankrike. I 1715 besøkte Ludvig Holberg ham. Ludvig Holberg lånte da Røgs pass, og foretok med dette en reise i Italia som "Signore Recco".60
62.37.
Anfinn Augustinusen Røg
Født 168061,39.
Død 30 apr. 1734, Sommersæl, Hammarøy.39.
     Bodde på Sommerset (Sommersæl?) i Hammarøy.62
     Skifte 11 okt. 1734, Sommersel i Hamarøy.56,39Arvinger, alle på Sommersel i Hamarøy, er hustruen Margrethe Hansdatter Rafn og barnene: Hans Anfindsn, 21 år; Gabriel Anfindsen, 19 år; Augustinus Anfindsen, 14 år; Niels Anfindsen, 8 år; Margrethe Anfindsdatter, 24 år; Johanna Anfindsdatter, 17 år; Ingebor Anfindsdatter, 12 år; Karen Anfindsdatter, 7 år; Anna Catharina Anfindsdatter, 5 år. Formue 205-3-6. Gjeld 398-5-2. Sølv: 1 beger; 1 kruuslaag med kruus; 2 skeie; 1 skei mrk E.C.S. og S.C.D.; 1 skei mrk J.M.S.; 1 skei mrk T.H.S. og J.J.D..

Gift 171160 med

Margrethe Marie Rafn
Født 1687, Røkenes, Trondenes.63,64,65.
Død 12 aug. 177266.
     Datter af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Skifte 7 okt. 1763, Tjelle i Ofoten.56,39Lot i levende live skifte 7. okt. 1763.Arvinger er børnene: Augustinus Andfindsen, gift på Sommersel i Hamarøe; Niels Andfindsen, gift på Kielle i Ofoten; Johanna Andfindsdatter, gift med Christopher Evindsen Normann på Graae i Senniens fgd.; Ingebor Andfindsdatter, gift med Jacob Jacobsen på Lund i Engeløy; Avdøde datter Karen Andfindsdatter, gift med Ole Knudsen på Bielgam i Ofoten, deres umyndige barn Knud Olsen, Hans Olsen, Anfind Olsen, Kirsten Olsdatter, Margrethe Olsdatter, Karen Olsdatter; Ana Cathrina Andfindsdatter, gift med Hertvig Larsen på Tørrestad i Ofoten..

[Gift 1° 1711 med Anfinn Augustinusen Røg (1680 - 30 apr. 1734); Gift 2° 1736 med Hans Rasmussøn Warberg (omkr. 1673 - 1749)].

Børn af Anfinn Augustinusen Røg og Margrethe Marie Rafn:

94.62.Margrethe Anfinnsdatter Røg, f. 1710, d. før 1744
95.62.Hans Anfinnsen Røg, f. 1713, d. 1744
96.62.Gabriel Anfinnsen Røg, f. 1715
97.62.Johanna Anfinnsdatter Røgh, f. 1717, d. 1800
98.62.Augustinus Anfinnsen Røg, f. 1720
99.62.Ingeborg Anfinnsdatter Røg, f. 1722
100.62.Niels Anfinnsen Røg, f. 1726
101.62.Karen Anfinnsdatter Røg, f. 1726
102.62.Anna Catrine Anfinnsdatter Røg, f. 1729
63.37.
Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 170939,66.

Gift 14 feb. 170639,66 med

Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.67.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.67,67, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.67.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.67
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.67
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.68protokoll 1733-1788, legg 86..

[Gift 1° 14 feb. 1706 med Kirsten Augustinusdatter Røg (d. omkr. aug. 1709); Gift 2° 12 apr. 1711 med Margrethe Pedersdatter Moursund (d. omkr. 1714); Gift 3° 8 aug. 1714 med Karen Jørgensdatter (d. 11 nov. 1722); Gift 4° 15 aug. 1725 med Anne Sørensdatter Røg (14 apr. 1694 - 15 apr. 1747); Gift 5° 21 apr. 1748 med Martha Malena Johnsdatter Kihl].

Børn af Kirsten Augustinusdatter Røg og Rasmus Andersen Schjelderup:

103.63.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
104.63.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
105.63.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710
64.37.
Ingeborg Augustinusdatter Røg

Gift _____med

Christen Olsen Krog
Født omkring 1670.
Død 172669.
     Søn af Ole Nielsen Krog og Maren Christensdatter Hess.
     Christen Olsen Krog var en brorsønn av biskop Peder Krog. År 1700 ble han ordinert av biskop Krog til kapellan i Brønnøy, Helgeland. År 1706 ble han kalt til visepastor til Ibestad, altså var Ibestad ikke lenger kapellani under Trondenes.70
     Christen Olsen Krog blev dimittert fra Aarhus skole, student i 1685, kapellan i Brønøy 1690 og residerende pastor i Ibbestad i 1706.71
     Han var en sønn av Hr Ole Krogh, sogneprest sønnenfjelds.72
     Han ble utnevnt til kapellan her [Brønø] i 1690. Tønder har ham som kapellan her i tiden 1690-1706. Han ble kapellan i Ibestad i 1706. Erlandsen sier at han ble forvirret på slutten og at han døde i 1726.72
     Han fikk benådning den 8. april 1699 for at hans kone Alhed Nilsdatter hadde nedkommet før bryllupet [NK bd. VI. s. 183].72
     Skifte 1726, Ibestad, Ibestad sogn.68protokoll 1697-1761, legg 80b..

[Gift 1° omkr. 1699 med Alhed Nielsdatter; Gift 2° med Ingeborg Augustinusdatter Røg].

Børn af Ingeborg Augustinusdatter Røg og Christen Olsen Krog:

106.64.Maren Christensdatter Krog
107.64.Ole Augustinus Christensen Krog
108.64.Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
109.64.Anne Dorothea Krog
110.64.Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog, f. 1716, d. 1756
65.37.
Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.39

Gift _____65med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.73,65.
Død 1744, Tovik, Trondenes.65.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord.
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Børn af Maren Augustinusdatter Røg (Røgh) og Niels Andersen Schjelderup:

111.65.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
112.65.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
66.37.
Maren Augustinusdatter Røg
Død 171274.
     I skiftet efter Margrethe Anfinnsdatter Holch 11. juni 1705 anføres kun 6 børn: Gabriel, Michel, Anfinn, Kirsten, Ingeborg og Maren (ugift 1710). Der er altså ikke plads til 2 styk Maren Augustinusdøtre. Men hvem skal væk ?

Gift 171174 med

Rasmus Hansen Rafn
Født 1688-1689, Røkenes, Trondenes.74,74.
Død 3 jun. 1756, gården Oppen i Ullensaker.75,74, begravet 9 jun. 175675.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Oberst og regimentskvartermester på Hedmark.
     Hans Rafnung skriver i Ofoten Folkeblad 1933-04-05 at Rasmus Hansen Rafn i 1711 blev gift med Maren Røg, datter af Augustinus Røg. Ligeledes skriver O.M.Kinappel i "Foged Rasmussen og Assessor Brüghmanns slekt" at Rasmus Rafn var gift 1. gang med Maren Augustinusdatter Røg (død 1712 i første barselseng), og havde med hende 1 sønn, Johannes. Men problemet er at Maren Augustinusdatter Røg samtidig ca. 1711 blev gift med Niels Andersen Schjelderup (1684-1744) og med ham havde 2 sønner: Anders, f. 1712 og Augustinus, f. 1714.75
     Ved folketellingen 27. okt. 1701 angis han å være 12 år. I folketellingen står også: "Rasmus Rafn og Nils Rafn holdes til Bogen og informeres af en Studiosus på Harstad". På Harstad bodde da Sorenskriver Pofel Hanssøn Egede. Han hadde huslærer til sine barn, nemlig student Peder Schjelderup, 24 år gl. fra Hamarøy, senere sogneprest til Sand.75
     Rasmus Rafn reiste sydover efter sin 1. hustrus død, og utdannet sig til officer. Han blev Auditør i Kruses dragonregiment, senere 1. sødenfjeldske dragonregiment, den 29. jan. 1720, Reg.nr. 124 - 1720; Regimentskvartmester i samme regiment, 16. juni 1721, Reg.nr. 644 -1721; Kaptein 12. febr. 1737, Reg.nr. 89 - 1737. Han bodde på gården Oppen i Ullensaker, hvor han døde kl. 4 om morgenen 3. juni 1756 i sitt 69 år, begravet 9. juni. Han hadde tatt avskjed 1. mai s.å. Rasmus Rafn deltok i Den store Nordiske Krig 1700-1721.75

[Gift 1° 1711 med Maren Augustinusdatter Røg (d. 1712); Gift 2° omkr. 1720 med Sophie Langeland; Gift 3° omkr. 1730 med Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher) (omkr. 1707 - _____)].

Børn af Maren Augustinusdatter Røg og Rasmus Hansen Rafn:

113.66.Johannes Rafn, f. 1712, Trondenes., d. 1784, Grønland ved Kristiania.
67.39.
Lucia Zachariasdatter Holck
68.39.
Margrethe Zachariasdatter Holck
69.39.
Henrik Zachariassøn Holck
Født 16722.
Død 17322.
     Døde ugift som velhavende Mand og arvedes af sine to Søstre (Skifte 18. sept. 1732 i Christianssund).27
     Skifte 18 sep. 1732, Christianssund27.
70.39.
Jacob Zachariassen Holck
     Den i Collins Notater nævnte Iacob Zachariassen Holck, 1716 paa Røsand i Gagnat Skibrede, Nordmøre (ved Eidsøren i Veø Præstegæld), maa sikkert være hans Søn og død før 1725, da han ikke omtales i Skiftet.27
71.40.
Christopher Aagesen Holck
Født 16812.
     Købmand i Lillefosen (Christianssund). Overtog forretningen efter faderens død i 1702.76

Gift 1° _____med

Marit(te) Henriksdatter (Svenning?)
Død før 171927.
     Datter af Henrik Nielsen og Maren Christensdatter Mechlenborg.
     Jakob Horneman kalder hende Svenning.27

Gift 2° _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.77(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].

Børn af Christopher Aagesen Holck og Marit(te) Henriksdatter (Svenning?):

114.71.Henrich Christophersen Holck Mechelborg, f. omkr. 1709, d. 1724
115.71.Christen Holck, f. omkr. 1711, d. 1731

Børn af Christopher Aagesen Holck og Elisabeth Johansdatter Thue:

116.71.Johan Christopher Holck, f. 1717, d. 1750
72.40.
Christen Aagesen Holck
Født 16832.
73.40.
Fredrik Aagesen Holck
Født 16852.
74.40.
Aage Aagesen Holck
Født 16912.
     "Norske Indlæg" 19. febr. 1714 omfatter en af Commis Capitaine Jan Wessel jr. den 16. nov. 1713 udarbejdet Liste over hans Skibsmandskab paa »Dend Waagende Thrane«; her nævnes Baadsmand Aage Holck, og af J.E. Brodahls "Trøndersk Personalhistorie" ses det, at der den 25. okt. 1715 blev betalt for Styrmand Aage Aagesen Holcks Bryllup til Vor Frue Kirke i Trondhjem. Den 11. april 1718 betales der til Kirken for Begravelsen af et Barn af ham og den 22. juli 1722 for Begravelse af Aage Aagesen, endelig 15. jan. 1723 for Begravelse af Margrethe Aagesdatter.45

Gift 1715, Trondhjem, Vor Frue Kirke30 med

_____

Børn af Aage Aagesen Holck og _____:

117.74._____, d. 1718, Trondhjem
75.40.
Johanne Margrethe Aagesdatter Holck
Født 169326.
Død 173526.

Gift 1° _____med

Hans Lagenfeldt

Gift 2° _____med

Heinrich Meincke
     Kjøpmann i Kristiansund.
76.40.
Anna Aagesdatter Holck
Født 1694.
Død 1736.
     Skifte 1735-1738, Trondheim.78(Anna Holck afgangne Hans Pedersen Kaasbøls)..

Gift _____med

Hans Pedersen Kaasbøl
Født omkring 167479.
Død 26 dec. 1733, begravet 4 jan. 1734, Fosna..
     Søn af Peder Sørensen Kaasbøll og Else Jacobsdatter.
     Hans Kaasbøl, kjøpmann i Kristiansund, gift med Anna Aagesdatter Holck er sikkert identisk med Peder Sørensen Kaasbøls sønn av samme navn.
     Kjøpmann i Kristiansund.
     ? Han er vel også identisk med den Hans Pedersen Kaasbøl der ifølge IGI - http://www.familysearch.org er gift med en Marit Jensdatter ?

[Gift 1° med Marit Jensdatter; Gift 2° med Anna Aagesdatter Holck (1694 - 1736)].

Børn af Anna Aagesdatter Holck og Hans Pedersen Kaasbøl:

118.76.Henrik Sander Kaasbøl, f. 1730, d. 1789
77.41.
Henrich Pedersen Holck
Født omkring 170027.
78.42.
Jørgen Henrichsen Holck
Født omkring 169380,27.
79.42.
Henrich Henrichsen Holck
Født omkring 169781,27.
80.42.
Oluf Henrichsen Holck
Født omkring 169781,27.
81.42.
Anna Henrichsdatter Holck
     Antageligvis datter af kapt. Henrich Holck.27

Gift _____med

Caspar Christopher Lehm
     Blev 1718 Premierløjtnant i 2. Trondhj. nat. Inf. Regt.27
82.42.
Sakarias Henriksen Holck
Født 1706.
Død 1763.
     Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.
     Bonde i Surnadal, stor etterslket. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.]
83.42.
Peder Henriksen Holck
Født 1711.
Død 1751.
     Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.
     Ugift korporal. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.].
84.44.
___________
     »Efter Farmoderens accort« opfostret hos Olluf Arnessøn Vefuer.27
85.44.
___________
86.44.
___________
87.45.
Kiersten Nielsdatter Ulfuen
     Antagelig fra gaarden Ulven i Bergens Stift.27
88.48.
Ole Holck
Født 20 nov. 1687, Trondhjem82.
Død 21 apr. 1759, Gaarden Leervigen i Yttre Sogn82.
     Oberstløjtnant ved det 1ste Bergenhusiske nationale Infanteri-Regiment.82

Gift 6 mai 1712, Frederikshald83 med

Ellen Jensdatter Rosendahl
Født 5 dec. 1690, Frederikshald82.
Død omkring 1 mai 1768, Leerviggaard82.

Børn af Ole Holck og Ellen Jensdatter Rosendahl:

119.88.Iacob Elias Holck, f. 1726, Gaarden Paddøen i Hosanger

Generation 8.

89.59.
Jørgen Anfindsen
Død 1793.
     Var frå Kvæfjord. Bruker på Ytterholmen i Torsken 1783-1793. Han let Ole Mathias Hansen frå Torsken og deretter Jon Andreassen få bruke halvparten av bruket. I 1786 fekk Jørgen fire mark i bot fordi han hadde prøvd å snyte presten Irgens på tienden. Han bad om forlating og ville straks betale dei 14 torskesperrene og den kveitereklingen han hadde lurt unna. Etter Jørgen var det folkelaust på bruket noen år.84

Gift 178384 med

Lea Arnesdatter
Født 175669.
Død 1832, Kanebogen, Trondenes.65.

[Gift 1° omkr. 1780 med Tørris Tørrissen (1756 - 1782); Gift 2° 1783 med Jørgen Anfindsen (d. 1793)].

Børn af Jørgen Anfindsen og Lea Arnesdatter:

120.89.Berte Malene Jørgensdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
121.89.Karolius Jørgensen, d. 1827
90.59.
Johannes Anfindsen
Født 1702, Gåre, Kvæfjord.65.
Død 1780, Nordsand, Bjarkøy.65.
     ? Sandsynligvis bror av Jørgen Anfindsen på Ytterholmen i Torsken ?

Gift omkring 174065 med

Lea Arnesdatter Røllik
Født 1700, Tennevik, Trondenes.65.
Død 1780, Nordsand, Bjarkøy.65.
     Datter af Arne Falkorsen og Gjertrud Abrahamsdatter Høeg.

[Gift 1° omkr. 1727 med Joen Steffensen (omkr. 1686 - 1735); Gift 2° omkr. 1740 med Johannes Anfindsen (1702 - 1780)].
91.60.
Anne Margrethe Gabrielsdatter Røgov
Født 19 jun. 170055.
92.60.
Lena Cathrine Gabrielsdatter Røgov
Døbt 170185,55.
93.60.
Gabrichen Gabrielsdatter Røgow
Døbt 170386,55.
94.62.
Margrethe Anfinnsdatter Røg
Født 171087.
Død før 174488.
95.62.
Hans Anfinnsen Røg
Født 171387.
Død 1744, Forulykket på sjøen 1744.87.
     Skifte 24 mai 1744, Sommersel i Hamarøy.56,87Arvinger var hans mor Margrethe Hansdatter Rafn, Mad. på Tjelde i Ofoten gift med Hans Rasmussen Warberg og hans søskene: Gabriel Anfindsen Røg i Ofoten; Augustinus Anfindsen Røg i Ofoten; Niels Anfindsen Røg; Johanna Anfindsdatter Røg, enke på Rensaa i Senjen fgd.; Ingebor Anfindsdatter; Karen Anfindsdatter; Anne Cathrine Anfindsdatter..
96.62.
Gabriel Anfinnsen Røg
Født 171587.
97.62.
Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171769.
Død 180069.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.89protokollnr. 149, folio 669b..

Gift 1° omkring 174069 med

Peder Anderssen Harr
Født 1703, Tovik, Skånland.69.
Død 174469.
     Søn af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.

Gift 2° omkring 174969 med

Ole Hanssen
Født 1689, Engenes.69.
Død 175469.
     Søn af Hans Olsen og Berit Tollevsdatter.
     Skifte 1752-1754, Grov, Astafjord Tinglag.89protokollnr. 6, folio n66..
     Skifte 1753-1767, Grov, Astafjord Tinglag.89protokollnr. 141, folio 99..

[Gift 1° 1722 med Synnøve Pedersdatter; Gift 2° omkr. 1749 med Johanna Anfinnsdatter Røgh (1717 - 1800)].

Gift 3° 175669 med

Kristoffer Kristoffersen Normann
Født 173069.
Død 178869.
     Søn af Christopher Evensøn Normann og Marithe Steffensdatter.
     ? Er vel søn af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1788-1798, Grov, Astafjord Tinglag.89protokollnr. 146, folio 45b..

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Ole Hanssen:

122.97.Hans Olsen, f. 1745, Skånland., d. 1785
123.97.Margrete Olsdatter, f. 1749, Skånland.
124.97.Anne Olsdatter, f. 1751, d. 1752
125.97.Peder Olsen, f. 1753, d. 1753

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Kristoffer Kristoffersen Normann:

126.97.Kristoffer Even Normann, f. 1757, d. 1757
98.62.
Augustinus Anfinnsen Røg
Født 172087.
     Fra ham nedstammer som 6. slektsledd kjøpmann i bydelen Fagernes, Narvik, August Røgh, født 1905. Skriver sitt navn med 'h' som hans far gjorde.87
     Sommersel, Hamarøy.90

Gift 175290 med

Rebecca Jørgensdatter (Brems?)
Født omkring 171591,92.
Død 1800.
     Datter af Jørgen Olsen og Signild Olsdatter Brems.

[Gift 1° 1752 med Augustinus Anfinnsen Røg (f. 1720); Gift 2° med Knut Axelsen].
99.62.
Ingeborg Anfinnsdatter Røg
Født 172287.
100.62.
Niels Anfinnsen Røg
Født 172687.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.87

Gift 176065 med

Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.93.
     Datter af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.

Børn af Niels Anfinnsen Røg og Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech):

127.100.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. _____
128.100.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
101.62.
Karen Anfinnsdatter Røg
Født 172687.
Begravet 3 jan. 176194,95.
     Hun hadde fem barn, som har stor efterslekt i Ofoten. Hos efterslekten forekommer Røg ofte som mellemnavn, også skrevet med 'k' - altså Røk.87
     Skifte 176156.

Gift 3 jan. 175496 med

Ole Knudsen Aas
Født 23 okt. 172587.
Død 24 jan.87.
     Søn af Knud Ingebrigtsen Aas og Kirsten Pedersdatter.
     Skipper og gårdbruker på Bjelgam i Ofoten.87
     Hans giftermål med Maren Pedersdatter (Hønnichen) se ikke oppført i Evenes, hvilket må betyde at de er blevet gift på hendes hjemsted. Deres 3 eldste fellesbarn ses heller ikke oppført i Evenes.97
     Skifte 179356.

[Gift 1° 3 jan. 1754 med Karen Anfinnsdatter Røg (f. 1726); Gift 2° 1761 med Maren Pedersdatter (Hønnichen?) (1739 - 1807)].

Børn af Karen Anfinnsdatter Røg og Ole Knudsen Aas:

129.101.Knud Olsen Aas
130.101.Hans Olsen Aas, f. 1755
131.101.Kirsten Olsdatter Aas, d. 1838, Dyrøy.
132.101.Anfind Røgow Olsen Aas, d. 1830
133.101.Margrethe Olsdatter Aas, f. 1759, d. _____
134.101.Karen Olsdatter Aas
102.62.
Anna Catrine Anfinnsdatter Røg
Født 172987.
     Hun sies å ha bodd på Tårstad i Ofoten, muligens gift med Jonas Erlandsøn. Men da deres barn er oppført under navnet Hartvigsen tyder det på at hun har vært gift før med en mann av dette navn.87

Gift _____med

Hartvig Larsen Aas
Født 172798.
Død 176798.
     Søn af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.

Børn af Anna Catrine Anfinnsdatter Røg og Hartvig Larsen Aas:

135.102.Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas, f. 1761
103.63.
Rasmussen Schjelderup
Født 1707.
Død 1708.
     Död straks efter födselen.67
104.63.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1708.
Død 1709.
     Död straks efter födselen.67
105.63.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1709.
Død 1710.
106.64.
Maren Christensdatter Krog
     Død ung.99
     Er ikke nevnt i farens skifte 30. aug. 1726.71
107.64.
Ole Augustinus Christensen Krog
     Død ung.99
108.64.
Ingeborg Maria Grethe Christensdatter Krog
     Barnløs.71

Gift _____99med

Christen Nielsen (Michelsen?) Holst
     Paa Sund i Bergens Stift.99
     Klokker i Sund ved Bergen.71
109.64.
Anne Dorothea Krog
     Barnløs i begge ekteskap.71

Gift 1° _____72med

Johan Christian Schult
     Hattemaker i Trondhjem.71

Gift 2° _____99,72med

Andreas (Anders) Caspar(sen) Hammer
     Kiøbmand i Tronhiem.99
     «bror av salig madame Rested».71
110.64.
Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog
Født 1716100,69.
Død 1756, 40 år gl.71,69.

Gift omkring 173969 med

Gabriel Anderssen (Rold)
Født 170769.
Død 176269.
     Søn af Anders Baltsersen.
     Rollnes, Ibestad. Kongsnes, Torsken.

[Gift 1° omkr. 1739 med Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog (1716 - 1756); Gift 2° med Kirsten Jørgensdatter].

Børn af Olava (Lava) Kristine Kristensdatter Krog og Gabriel Anderssen (Rold):

136.110.Ingeborg Sofie Gabrielsdatter, f. 1740, d. 1759
137.110.Mette Maria Gabrielsdatter, f. 1742, Astafjord., d. 1779, Trondenes.
138.110.Anders Gabrielsen, f. 1742
139.110.Augustinus Røgh, f. 1749, d. 1836
140.110.Christen Gabrielsen Krog, f. 1751, Astafjord., d. 1814, Trondenes.
141.110.Johan Christian Schult Gabrielsen, f. 1752
111.65.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.65.
Død 1786, Tovik, Trondenes.65.
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Gift omkring 174465 med

Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.101,65.
Død 1768, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye).

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter:

142.111.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Trondenes., d. 1802, Nordland.
143.111.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
112.65.
Augustinus Nielsen Schjelderup
Født 1714, Tovik, Trondenes.65.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.65, begravet 17 dec. 1797, 3de søndag i advent 1797, 83 år gl.102.
     Gårdbruker på Tennevik i Trondenes.

Gift 23 sep. 1745102 med

Johanna Margrethe Sparboe
Født 1724, Vika, Trondenes.65.
Død 21 apr. 1793, Tennevik, Trondenes.102,65.
     Datter af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.

Børn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe:

144.112.Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1746, Tennevik, d. 1746
145.112.Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup), f. 1747, Tovik
146.112.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1749, Tennevik, d. 1751
147.112.Niels Augustinussen Schjelderup, f. 1751, Trondenes., d. 1811, Nordland.
148.112.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1753, Tennevik, d. 1817
149.112.Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup, f. 1755, Trondenes.
150.112.Hans Augustinusen Schjelderup, f. 1758, Tennevik, d. 1809
151.112.Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1760, Tennevik, d. 1772
152.112.Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1763, Tennevik, d. _____
113.66.
Johannes Rafn
Født 1712, Trondenes.75.
Død 22 mar. 1784, Grønland ved Kristiania.75.
     Da moren døde ved hans fødsel, vokste han opp hos bestefaren, Hans Rasmussen Rafn på Røkenes. Siden kom han til Bergen på skole, blev utdannet som styrmann [og] reiste i handelsforretning til Vardøhus, da denne festning blev bygd, opholdt sig i England i 5 år. I 40 års alderen bosatte han sig i Kristiania, hvor han døde som Bordskriver på Grønland.75

Gift 22 mar. 1753, Aker.75 med

Anne Iversdatter
Født omkring 1724.
Død 1807, Kristiania.103,75.
     Datter af Iver Nilsen og Marthe Syversdatter.
     Iver Nilsen tvang sin datter Anne Marie, som allerede hadde avslått et par gode tilbud, til å ekte Johannes Rafn, idet han sa: "Du brammer vist efter Bjeldekoen til du får Studerumpen". Ekteskapet blev dog lykkelig, da begge ektefeller var bra mennesker.75

Børn af Johannes Rafn og Anne Iversdatter:

153.113.Hans Rafn, d. 1759
154.113.Carl Rafn, d. 1757
155.113.Andreas Rafn, d. 1759
156.113.Hans Rafn, d. omkr. 1766
157.113.Marthe Marie Rafn, f. 1763, Kristiania., d. 1829
158.113.Abel Cathrine Rafn, f. 1767
114.71.
Henrich Christophersen Holck Mechelborg
Født omkring 1709104,27.
Død 172427.
115.71.
Christen Holck
Født omkring 1711105,27.
Død 173127.
     Hans Skifte giver en Række Oplysninger om Familien.27
116.71.
Johan Christopher Holck
Født 17172.
Død 17502.
     Student. Kjøbmand i Christiansund.27

Gift 1° _____med

Marthe Susanne Hagerup
Født 17212.
Død 17452.

Gift 2° (visst nok) med

Stinchen Tostrup
Født 1724.
Død 1767.
     Muligvis datter av kjøbmand i Trondhjem Carsten Tostrup og Elisabeth Morsing.

Børn af Johan Christopher Holck og Marthe Susanne Hagerup:

159.116.Elisabeth Johansdatter Holck, f. 1743, d. 1813
160.116.Søren Hagerup Holck, f. 1744, Christiansund, d. 1823
161.116.Johan Christopher Holck, f. 1745

Børn af Johan Christopher Holck og Stinchen Tostrup:

162.116.Johanne Susanne Holck, f. 1750, d. 1822
117.74.
___________
Død 1718, Trondhjem27.
118.76.
Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730106.
Død 3 dec. 1789106.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund

Gift 9 okt. 1759106 med

Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734106.
Død 19 mai 1771106.
     Datter af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis.
     Skifte 30 jun. 1773106.

Børn af Henrik Sander Kaasbøl og Anne Cathrine Mecklenborg:

163.118._____
164.118._____
165.118._____
166.118.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
119.88.
Iacob Elias Holck
Født 6 okt. 1726, Gaarden Paddøen i Hosanger107, døbt 4 nov. 1726, Hammer Kirke107.

Generation 9.

120.89.
Berte Malene Jørgensdatter
Født 1795, Helsingen, Trondenes.65.
Død 1795, Helsingen, Trondenes.65.
121.89.
Karolius Jørgensen
Død 182765.
122.97.
Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.69.
Død 178569.

Gift 176969 med

Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.69.
Død 181869.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.

[Gift 1° 1769 med Hans Olsen (1745 - 1785); Gift 2° 1790 med Lars Hanssen Lind (1761 - 1832)].
123.97.
Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.69.

Gift 1° 176969 med

Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.69.
Død 178369.
     Søn af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 3 jan. 1785108.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.89protokollnr. 143, folio 312..

Gift 2° 178469 med

Jens Nilssen Falk
Døbt 25 dec. 1757, Brønnøy kirke., Faddere: skipper Søren Juulsen Dahl, Mo, og kone, hennes søster Margrethe, gift med Niels Henrichsen Bugge på Mo.109,110.
Død 183369.
     Søn af Nils Jenssen og Dorethe Nilsdatter (Falk?).
     Ibestad, Ibestad.69
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.111
124.97.
Anne Olsdatter
Født 175169.
Død 175269.
125.97.
Peder Olsen
Født 175369.
Død 175369.
126.97.
Kristoffer Even Normann
Født 175769.
Død 175769.
127.100.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.112.
Død _____, Sama, Trondenes.112.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.113.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.113.

Gift 2° omkring 179065 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.114.
Død 1812, Sama, Trondenes.114.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

167.127.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
168.127.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
128.100.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 179465.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

169.128.Nils Anfinnsen
129.101.
Knud Olsen Aas
Døbt 14 apr. 1754, Evenes.115,116.
130.101.
Hans Olsen Aas
Født 1755117,116.
131.101.
Kirsten Olsdatter Aas
Døbt apr. 1757, Evenes.118,116.
Død 1838, Skogshamn, Dyrøy.119.

Gift _____119med

Mikkel Hansen
Født 1748, Skogshamn, Dyrøy.119.
Død 1829119.
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.
     Overtok foreldrenes gård på Skogshamn, Dyrøy.119

Børn af Kirsten Olsdatter Aas og Mikkel Hansen:

170.131.Hans Kristian Mikkelsen, f. 1784, Dyrøy., d. 1785
171.131.Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
172.131.Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?), f. 1787, Dyrøy.
173.131.Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen, f. 1789, Dyrøy., d. 1859, Dyrøy.
174.131.Johan Fredrik Mikkelsen, f. 1791, Dyrøy., d. 1810
175.131.Karen Malena Røgh Mikkelsdatter, f. 1792, Dyrøy.
176.131.Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?), f. 1794, Dyrøy.
132.101.
Anfind Røgow Olsen Aas
Døbt 9 apr. 1758, Evenes.116.
Død 1830120.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».89

Utenfor ekteskap med

Ingeborg Anna Svendsdatter
Født 1775120.
Død 1862120.
     Fra Stjørdal.121

Gift 1° 1798122 med

Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad69.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».89

[Gift 1° 1788 med Peder Kristensen Falk (omkr. 1740 - 1796); Gift 2° 1798 med Anfind Røgow Olsen Aas (d. 1830)].

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Ingeborg Anna Svendsdatter:

177.132.Karen Anfinnsdatter, f. 1799, Sør Trøndelag., d. 1853

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Anna Marta Johnsdatter Trane:

178.132.Olai Røgh Anfinnsen Aas, f. 1799, d. 1817
179.132.Karen Maria Anfinnsdatter Aas, f. 1801, d. 1816
133.101.
Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.123,116.
Død _____, Tovik, Trondenes.124.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].125
     Skifte 2 aug. 1828123Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

Gift 1° 8 dec. 1785125 med

Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.125, døbt 25 feb. 1759126,125.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»127,125, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?125.
     Søn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.125Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 2° 178765 med

Edis Lech Hanssen Sparboe
Født 1765, Tovik, Trondenes.124, døbt 25 dec. 1765123.
Død 1828, Tovik, Trondenes.124.
     Søn af Hans Rafn Hanssen Sparboe og Margrethe Blom.
     Han var styrmann og selveier [på Tovik i Trondenes].123
     Skifte 2 aug. 1828123.

Børn af Margrethe Olsdatter Aas og Edis Lech Hanssen Sparboe:

180.133.Hartvig Hveding Sparboe
181.133.Hans Rafn Sparboe
182.133.Karen Kristina Sparboe, f. 1794, d. 1795
183.133.Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe, d. 1870, Trondenes.
184.133.Grethe Sophie Blom Sparboe, f. 1800, d. 1818
134.101.
Karen Olsdatter Aas
Døbt 10 aug. 1760, Evenes.116.
135.102.
Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas
Født 1761.

Gift _____med

Knud Johnsen
Født 1756.

Børn af Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas og Knud Johnsen:

185.135.Anfind Røgh Knudsen Aas, f. 1798, Kilstad.
136.110.
Ingeborg Sofie Gabrielsdatter
Født 174069.
Død 175969.
137.110.
Mette Maria Gabrielsdatter
Født 1742, Rollnes N., Astafjord.65.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.65.

Gift omkring 1770 med

Kristen Nilsen (Woll)
Født 173165.
Død 181165.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.

[Gift 1° omkr. 1770 med Mette Maria Gabrielsdatter (1742 - 1779); Gift 2° 1780 med Dorthe Sofie Hansdatter (f. omkr. 1743)].

Børn af Mette Maria Gabrielsdatter og Kristen Nilsen (Woll):

186.137._____, f. 1771, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
187.137.Marit Kristensdatter, f. 1772, Trondenes.
188.137.Gabriel Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
189.137.Nils Kristensen, f. 1775, Trondenes., d. 1832, Trondenes.
190.137.Johan Kristian Kristensen, f. 1778, Trondenes.
138.110.
Anders Gabrielsen
Født 174269.
     Død ugift.71
     Til Kongsnes, Torsken.69
139.110.
Augustinus Røgh
Født 174969.
Død 183669.
     Igeland

Gift 1° 177069 med

Janniken Kramer
Født 174869.
Død 180869.

Gift 2° 1808, Selset, Ibestad69 med

Doret Nilsdatter Falk
Døbt 12 jan. 1783, Brønnøy kirke., «1. epiphan.»110.
Død 187369.
     Datter af Nils Jenssen og Marit Nilsdatter.
     Innflyttet til Astafjord fra Brønnøy, Nordland.128

Børn af Augustinus Røgh og Janniken Kramer:

191.139.Gabriel Johan, f. 1771, Igeland, d. 1771
192.139.Karen Maria, f. 1772, Igeland, d. 1777
193.139.Olava, f. 1775, d. 1775

Børn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk:

194.139.Johan Kristian Augustinussen Røgh, f. 1810, Ibestad., d. 1877, Ibestad.
195.139.Olava Maria, f. 1813, Ibestad, d. 1829
140.110.
Christen Gabrielsen Krog
Født 1751, Rollnes N., Astafjord.65.
Død 1814, Sørvikmark, Trondenes.65.

Gift _____69med

Vilhelmine Baltsersdatter
Født 175865.

Børn af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter:

196.140.Martinus Kristensen Krog, f. 1791, Trondenes.
141.110.
Johan Christian Schult Gabrielsen
Født 175269.
142.111.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.129,130.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.102,130.
     Konfirmert 1763.129
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".102
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.89protokollnr. 149, folio 738b..

Gift 176965 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.131.
Død 1793, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.89protokollnr. 146, folio 301b..

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

197.142.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
198.142.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
199.142.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
200.142.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
201.142.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
202.142.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
203.142.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
143.111.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik, Trondenes.129,65.
Død 1750, Tovik, Trondenes.65.
144.112.
Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1746, Tennevik129.
Død 1746129.
145.112.
Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup)
Født 1747, Tovik129.
Begravet 3 mai 1801132,102.
     Konfirmert 1763. Flytter til Vika.129

Gift 14 nov. 1768102 med

Jens Madsen
Født 1744, Kila i Trondenes.129, døbt 1744, Trondenes.129.
Død 1824.
     Søn af Mads Torbersen og Karen Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1763.129

Børn af Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup) og Jens Madsen:

204.145.Johanna Jensdatter, f. _____, d. 1800, Trondenes.
205.145.Mads Jensen, f. 1770, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
206.145.Riborg Jensdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
207.145.Karen Jensdatter, f. 1773, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
208.145.Ingeborg Marie Jensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
209.145.Augustinus Schjelderup Jensen, f. 1777, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
210.145.Mads Jensen, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
211.145.Riborg Jensdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
212.145.Anne Margrethe Jensdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
213.145.Berit Maria Jensdatter, f. 1784, Trondenes.
214.145.Sara Ursin Jensdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
215.145.Else Marie Jensdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
216.145._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
146.112.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1749, Tennevik129.
Død 1751129.
147.112.
Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.133,129.
Død 1811, Vågan, Nordland.133.
     Konfirmert 1768.129

Gift 1° 177965 med

Johanna Nilsdatter
Født 1750, Rogla, Trondenes.65.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.65.
     Datter af Nils Nilsen og Johanna Andersdatter.
     Skifte 1776-1785, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.89protokollnr. 143, folio 269..

Utenfor ekteskap med133

Maria Kristoffersdatter
     Fra Medkila.

Gift 2° 178969 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.69.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.133.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter:

217.147.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1780, Trondenes., d. 1812
218.147._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
219.147._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Maria Kristoffersdatter:

220.147.Maria Nilsdatter (Schjelderup?), f. 1783
148.112.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1753, Tennevik129.
Død 1817.
     Konfirmert 1770.129

Gift 1° _____med

Benjamin Madsen
Født 1748, Brokvik129.
Død 1787.
     Søn af Mads Benjaminsen og Anne Marie Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1765.129

Gift 2° 178865 med

Hans Johnsen
Født 1755, Kanebogen, Trondenes.129,133.
Død 1833, Nordvik, Trondenes.134.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.
     Konfirmert 1778.129

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Benjamin Madsen:

221.148.Johanna Benjaminsdatter, f. 1782, Nordvik
222.148.Mads Benjaminsen, f. 1784, Nordvik, d. 1785
223.148.Augustinus Benjaminsen, f. 1786, Nordvik, d. 1787

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Hans Johnsen:

224.148.Ellen Hansdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
225.148.Benjamin Hanssen, f. 1791, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
226.148.Augustinus Schjelderup Hanssen, f. 1793, Trondenes., d. 1863
227.148.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
149.112.
Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup
Født 1755, Tennevik, Trondenes.129.
     Konfirmert 1773.129
     Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 178365 med

Albrigt Knutsen
Født 1740, Kvitnes, Trondenes.65.
Død 1808, Kvitnes, Trondenes.65.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Kvitnes, Trondenes.

[Gift 1° 1777 med Ingeborg Larsdatter (1754 - 1778); Gift 2° 1780 med Ellen Nilsdatter (1750 - 1781); Gift 3° 1783 med Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup (f. 1755)].

Børn af Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup og Albrigt Knutsen:

228.149.Ingebrigt Albrigtsen, f. 1786, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
150.112.
Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik129.
Død 1809.
     Konfirmert 1776.129
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Gift _____med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.135.
Død 1855, Harstad, Trondenes.135.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].
151.112.
Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1760, Tennevik129.
Død 1772129.
152.112.
Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1763, Tennevik129.
Død _____, Qvitnes.102, begravet 12 mai 1799136,102.
     Konfirmert 1780.129
     Skifte 1798-1804, Kvitnes, Fauskevåg Tinglag.89protokollnr. 148, folio 429b..
153.113.
Hans Rafn
Døbt 25 mai 1754, Aker.137.
Død 1 jan. 1759137.
154.113.
Carl Rafn
Døbt 20 mar. 1756, Aker.137.
Død 30 mai 1757137.
155.113.
Andreas Rafn
Døbt 1 jul. 1758, Aker.137.
Død 25 mai 1759137.
156.113.
Hans Rafn
Døbt 20 mar. 1761, Aker.137.
Død omkring 1766138,137.
157.113.
Marthe Marie Rafn
Født 8 jun. 1763, Kristiania.137.
Død 28 okt. 1829137, begravet 5 nov. 1829, Aker.137.
     Hun har skrevet opptegnelser om denne familie Rafn og angår næsten utelukkende kaptein Rasmus Rafns linje.137

Gift 1° 27 nov. 1781137 med

Hovel (Povel?) Andersen Rostad
Død 1785137.
     Kjøpmannskarl og "Vinforlader".137

Gift 2° 6 okt. 1792137 med

Ingvald Thomesen Gjørstad
Død 1812137.
     Fra Eidsvold, han døde i 1812 som baker på Grønland ved Kristiania.137

Børn af Marthe Marie Rafn og Hovel (Povel?) Andersen Rostad:

229.157.Johannes Rostad
230.157.Hans Rostad

Børn af Marthe Marie Rafn og Ingvald Thomesen Gjørstad:

231.157.Anne Marie Gjørstad, f. 1793
232.157.Johanne Thorine Gjørstad, f. 1795
233.157.Ingeborg Gjørstad, f. 1797
234.157.Thomas Gjørstad, f. 1799, d. 1853, Kristiania.
235.157.Hans Gjørstad, f. 1809
158.113.
Abel Cathrine Rafn
Født 21 jun. 1767137.
Begravet 22 dec. 1803137.
     Hendes ekteskap var ulykkelig. Hun døde i huset hos søsteren, Martha Marie Rafn, og efterlot sig 1 barn.137

Gift _____med

Andreas Pedersen Bagrud
Død før 1803.
     Vognmann i Vaterland. Død før konen.137
159.116.
Elisabeth Johansdatter Holck
Født 1743.
Død 1813.
160.116.
Søren Hagerup Holck
Født 26 nov. 1744, Christiansund139.
Død 15 dec. 1823139.
     Sogneprest til Edø. [12 børn; se Erlandsen, 410].

Gift _____med

Elisabeth Anna Margrethe Budde
Født 10 aug. 1755, Hevne139.
Død 20 okt. 1822139.
     Datter af Christopher Frederik Budde og Karen Prosch.

Børn af Søren Hagerup Holck og Elisabeth Anna Margrethe Budde:

236.160.Maren Margrethe Holck, f. 1778, d. 1831
237.160.Wilhelmine Christiane Holck, f. 1779, d. 1821
238.160.Johan Christopher Holck, f. 1780, d. 1847
239.160.Aage Kaabøll Holck, f. 1784, d. 1807
240.160.Søren Hagerup Holck, f. 1791, d. 1827
241.160.Christopher Budde Holck, d. 1830
161.116.
Johan Christopher Holck
Født 1745.
     I General-Postamtets Forestillingsprotokol 1. feb. 1754 blandt Ansøgere til Postmesterembedet i Christianssand nævnes Commandér Sergeant ved 1. Trondhj. Rgt. Iohan Christopher Holck, der «for at nyde Civil employ har søgt at giøre sig habil i Pennen». Han maa dog vistnok høre til Christianssund-Holckerne.45
162.116.
Johanne Susanne Holck
Født 1750.
Død 1822.
163.118.
___________
164.118.
___________
165.118.
___________
166.118.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763140.
Død 1830140.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.141

Gift 1793141 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775140.
Død 1848140.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.140

Generation 10.

167.127.
Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.113.
Død 1831, Sama, Trondenes.113.

Gift 1° 180165 med

Jakob Olsen
Født 1766, Kjellhus, Trondenes.142.
Død 1809, Sama, Trondenes.142.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 181165 med

Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.143.
Død 1830, Sama, Trondenes.143.
     Søn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter.
168.127.
Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.113.
Død 1819, Sama, Trondenes.113.

Gift 180965 med

Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.144.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.144.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° 1798 med Maren Kirstina Gislesdatter (1772 - 1803); Gift 2° 1805 med Johanna Margrete Kristensdatter (1768 - 1808); Gift 3° 1809 med Kirsten Maria Røg Hansdatter (1785 - 1819)].

Børn af Kirsten Maria Røg Hansdatter og Ole Hveding Rafaelsen Harr:

242.168.Ole Olsen Harr, f. 1812, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
169.128.
Nils Anfinnsen
     !! GÆT - Sønn av Anfinn Nilssen, død 1794 !!

Utenfor ekteskap med69

Kari Simonsdatter
Født 177469.
Død 185569.

Børn af Nils Anfinnsen og Kari Simonsdatter:

243.169.Simon Nilssen, f. 1804, Troms.
170.131.
Hans Kristian Mikkelsen
Født 1784, Skogshamn, Dyrøy.145.
Død 1785145.
171.131.
Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter

Gift 1806145 med

Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.146.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.146.
     Søn af Daniel Kristensen Trane og Else Marie Danielsdatter Heitman.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.
172.131.
Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?)
Født 1787, Skogshamn, Dyrøy.145.
     Bosatt i Laukvik på Nord Senja, der han dreiv handel og gjestgiveri.145
173.131.
Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.145.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.145.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.

Gift 1823145 med

Else Marie Heitman
Født 1798145.
Død 1877145.
     Datter af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde.
174.131.
Johan Fredrik Mikkelsen
Født 1791, Skogshamn, Dyrøy.145.
Død 1810145.
175.131.
Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.145.

Gift 1819147,145 med

Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 1791123.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

[Gift 1° 1819 med Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (f. 1792); Gift 2° med Lavina Johannesdatter (1787 - 1867)].

Børn af Karen Malena Røgh Mikkelsdatter og Hans Rafn Sparboe:

244.175.Michael Hans Sparboe, f. 1821
176.131.
Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?)
Født 1794, Skogshamn, Dyrøy.145.
     Konfirmert 1812. Da skriver presten at han leser godt i bok, skriver smukt, regner de fire specier hjelpelig og er en vakker og beskjeden ungdom. Han hadde vært fire ganger i skolen. Han bodde fortsatt heime i 1818, men siden hører vi ikke meir til ham. Trolig flytta.145
177.132.
Karen Anfinnsdatter
Født 1799, Hitra, Sør Trøndelag.121.
Død 1853121.

Gift 1819148 med

Andreas Korneliussen
Født 1795, Storskog, Astafjord.149.
Død 1868149.
     Søn af Kornelius Styrkersen og Kirsten Davidsdatter.

Børn af Karen Anfinnsdatter og Andreas Korneliussen:

245.177.Karolina Andreasdatter, f. 1820, Astafjord., d. 1911
178.132.
Olai Røgh Anfinnsen Aas
Født 1799122.
Død 1817122.
179.132.
Karen Maria Anfinnsdatter Aas
Født 1801122.
Død 1816122.
180.133.
Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.150,125.
     Konfirmert 1806.129

Utenfor ekteskap med65

Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.151.
Død 1867, Tovik, Trondenes.151.
     Datter af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.152

Børn af Hartvig Hveding Sparboe og Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup:

246.180.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
181.133.
Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 1791123.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

Gift 1° 1819147,145 med

Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.145.
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.

Utenfor ekteskap med65

Lavina Johannesdatter
Født 1787, Sandstrand, Trondenes.153,154,65.
Død 1867, Sørvik, Trondenes.65.
     Datter af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.

Børn af Hans Rafn Sparboe og Karen Malena Røgh Mikkelsdatter er vist under Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (nr. 175).


Børn af Hans Rafn Sparboe og Lavina Johannesdatter:

247.181.Mette Johanna Hansdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
182.133.
Karen Kristina Sparboe
Født 24 apr. 1794123.
Død 1795155.
183.133.
Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796156.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.65.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.156

Gift 183165 med

Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.65.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.65.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe og Jens Brønlund Mathiassen Ursin:

248.183.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
249.183.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
184.133.
Grethe Sophie Blom Sparboe
Født 1800123.
Død 1 jan. 1818123.
185.135.
Anfind Røgh Knudsen Aas
Født 1798, Kilstad..

Gift _____med

Berith Martha Iversdatter Wolf
Født 1810.
     Datter af Iver Wulff Larsen og Berit Martha Størkersdatter.
186.137.
___________
Født 1771, Sørvik, Trondenes.65.
Død 1771, Sørvik, Trondenes.65.
187.137.
Marit Kristensdatter
Født 1772, Sørvik, Trondenes.65.

Gift 179565 med

Mathias Johnsen Klinge
Født 1770, Trondheim.65.
Død 1840, Lofoten, Nordland.65.
     Bruker av Sørvik, Trondenes.
     Etterslekt, se Trondenes bygdebok.

[Gift 1° 1792 med Anne Olsdatter (1754 - 1793); Gift 2° 1795 med Marit Kristensdatter (f. 1772)].
188.137.
Gabriel Kristensen
Født 1775, Sørvik, Trondenes.65.
Død 1775, Sørvik, Trondenes.65.
189.137.
Nils Kristensen
Født 1775, Sørvik, Trondenes.65.
Død 1832, Fauskevåg, Trondenes.65.
190.137.
Johan Kristian Kristensen
Født 1778, Sørvik, Trondenes.65.
191.139.
Gabriel Johan
Født 1771, Igeland69.
Død 177169.
192.139.
Karen Maria
Født 1772, Igeland69.
Død 177769.
193.139.
Olava
Født 177569.
Død 177569.
194.139.
Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.69.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.69.

Gift 183865 med

Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.65.
     Datter af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.

Børn af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen:

250.194.Augustinus Røgh, f. 1840, Ibestad., d. 1900
251.194.Johanna Røgh, f. 1842, Ibestad.
252.194.Olava Maria Røgh, f. 1845, Ibestad., d. 1847
253.194.Dortea Nikoline Røgh, f. 1847, Ibestad.
254.194.Peroline Røgh, f. 1849, Ibestad.
255.194.Hans Peder Røgh, f. 1852, Ibestad.
256.194.Anna Marie Johansdatter Røgh, f. 1855, Ibestad.
257.194.Erik Martin Røgh, f. 1858, Ibestad., d. 1869
258.194.Oline Maria Røgh, f. 1861, Ibestad.
195.139.
Olava Maria
Født 1813, Selset Øvre, Ibestad69.
Død 182969.
196.140.
Martinus Kristensen Krog
Født 1791, Sørvikmarka, Trondenes.69.
     Kom til Selset Øvre, Ibestad.69
197.142.
Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.65, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.157,158.
Død 1827, Lofoten, Nordland.65.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med65

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.65.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.158 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.65,129.
Død 181265, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.159,158.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 1813158.

Gift 2° 181465 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.69,65.
Død 1845, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

259.197.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

260.197.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
261.197._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
262.197._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
263.197._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
264.197._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
265.197._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
266.197.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
267.197.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
268.197.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

269.197.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
270.197.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
271.197.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
198.142.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.65, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.160,158.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 179469 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

272.198.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
273.198.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
274.198.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
275.198.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
276.198.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
277.198.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
278.198.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
279.198.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
280.198.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
199.142.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.161,65.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.65.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.89protokollnr. 150, folio 302..

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.162.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.162.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.89protokollnr. 148, folio 442b..

Gift 2° 180265 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.163.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.65.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

281.199.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
282.199.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
283.199.Anders Schjelderup, f. 1798
284.199.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

285.199._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.
200.142.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.65.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.65.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179665 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.65.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.65.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

286.200.Hans Abrahamsen, f. 1813
201.142.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.65.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.65.

Gift 180565 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.163.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.65.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

287.201.Niels Schjelderup, f. 1806
288.201.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
289.201.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
290.201.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
291.201.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
292.201.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
202.142.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781, Tovik, Trondenes.65.
Død 1802, Tovik, Trondenes.65.
203.142.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 1786, Tovik, Trondenes.164,65.
Død 1802, Tovik, Trondenes.65.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.165
204.145.
Johanna Jensdatter
Født _____, Kila, Trondenes.65.
Død 1800, Kila, Trondenes.65.
205.145.
Mads Jensen
Født 1770, Kila, Trondenes.65.
Død 1770, Kila, Trondenes.65.
206.145.
Riborg Jensdatter
Født 1772, Kila, Trondenes.65.
Død 1772, Kila, Trondenes.65.
207.145.
Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.65.
Død 1855, Kila, Trondenes.65.

Gift 179565 med

Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.65.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.65.
     Søn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Gunhild Rebekka Olsdatter Gram.
208.145.
Ingeborg Marie Jensdatter
Født 1775, Kila, Trondenes.65.
Død 1841, Kila, Trondenes.65.

Gift 180265 med

Mads Henriksen
Født 1773, Kila, Trondenes.65.
Død 1856, Kila, Trondenes.65.
     Søn af Henrik Olsen og Margrethe Maria Madsdatter.
209.145.
Augustinus Schjelderup Jensen
Født 1777, Kila, Trondenes.65.
Død 1859, Kila, Trondenes.65.
210.145.
Mads Jensen
Født 1778, Kila, Trondenes.65.
Død 1778, Kila, Trondenes.65.
211.145.
Riborg Jensdatter
Født 1782, Kila, Trondenes.65.
Død 1794, Kila, Trondenes.65.
212.145.
Anne Margrethe Jensdatter
Født 1784, Kila, Trondenes.65.
Død 1870, Dalen, Trondenes.65.

Gift 1812, (Trondenes).166,65 med

Henrik Hansen
Født 1775, Bergen.65.
Død 1852, Harstadbotn, Trondenes.65.

Børn af Anne Margrethe Jensdatter og Henrik Hansen:

293.212.Hans Henriksen, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
294.212.Jens Andreas Henriksen, f. 1813, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
295.212.Marta Maria Henriksdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
296.212.Claus Winther Henriksen, f. 1819, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
297.212.Anne Catharina Schjelderup Henriksdatter, f. 1823, Trondenes.
213.145.
Berit Maria Jensdatter
Født 1784, Kila, Trondenes.65.
214.145.
Sara Ursin Jensdatter
Født 1788, Kila, Trondenes.65.
Død 1797, Kila, Trondenes.65.
215.145.
Else Marie Jensdatter
Født 1790, Kila, Trondenes.65.
Død 1807, Kila, Trondenes.65.
216.145.
___________
Født 1795, Kila, Trondenes.65.
Død 1795, Kila, Trondenes.65.
217.147.
Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.65,129.
Død 181265, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.159,158.
     Skifte 2 okt. 1813158.

Gift 19 jul. 1800, Trondenes kirke.158 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.65, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.157,158.
Død 1827, Lofoten, Nordland.65.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup og Niels Winter Schjelderup er vist under Niels Winter Schjelderup (nr. 197).

218.147.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.133.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.133.
219.147.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.133.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.133.
220.147.
Maria Nilsdatter (Schjelderup?)
Født 1783167.
     Konfirmert 1800. Flyttet til Kaltdal?.167
221.148.
Johanna Benjaminsdatter
Født 1782, Nordvik129.
     Konfirmert 1799.129
222.148.
Mads Benjaminsen
Født 1784, Nordvik129.
Død 1785129.
223.148.
Augustinus Benjaminsen
Født 1786, Nordvik129.
Død 1787129.
224.148.
Ellen Hansdatter
Født 1788, Nordvik, Trondenes.168.
Død 1835, Grøta, Trondenes.168.

Gift 1809169 med

Ole Andreas Johnsen Lind
Født 1779, Varmedal, Trondenes.169.
Død 1866, Grøta, Trondenes.169.
225.148.
Benjamin Hanssen
Født 1791, Nordvik, Trondenes.168.
Død 1822, Nordvik, Trondenes.168.
226.148.
Augustinus Schjelderup Hanssen
Født 1793, Nordvik, Trondenes.168.
Død 1863168.

Gift 1821170 med

Anne Maria Kristoffersdatter
Født 1798, Nordvik, Trondenes.168.
Død 1848, Nordvik, Trondenes.168.
227.148.
Ingeborg Maria Hansdatter
Født 1795, Nordvik, Trondenes.168.
Død 1883, Grøta, Trondenes.168.
228.149.
Ingebrigt Albrigtsen
Født 1786, Kvitnes, Trondenes.65.
Død 1864, Kanebogen, Trondenes.65.
     Etterslekt, 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 1° 181465 med

Gunhild Katrine Mikkelsdatter
Født 1776, Harstad, Trondenes.65.
Død 1817, Kanebogen, Trondenes.65.
     Datter af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter.

[Gift 1° 1803 med Henrik Johnsen (1767 - 1811); Gift 2° 1814 med Ingebrigt Albrigtsen (1786 - 1864)].

Gift 2° 181765 med

Kirstina Antonisdatter
Født 1783, Nordvik, Trondenes.65.
Død 1826, Kanebogen, Trondenes.65.
     Datter af Antoni og Anne Olsdatter.

Gift 3° 182665 med

Anne Margrete Kristensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.65.

Børn af Ingebrigt Albrigtsen og Anne Margrete Kristensdatter:

298.228.Dødfødt, f. 1827, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
229.157.
Johannes Rostad
     Død i ung alder.137
230.157.
Hans Rostad
     Død i ung alder.137
231.157.
Anne Marie Gjørstad
Født 28 aug. 1793137.
232.157.
Johanne Thorine Gjørstad
Født 28 sep. 1795137.
233.157.
Ingeborg Gjørstad
Født 8 okt. 1797137.
234.157.
Thomas Gjørstad
Født 28 feb. 1799137.
Død 1 okt. 1853, Kristiania.137.
     Han ble en aktet kjøbmann i Kristiania med bopel øverst i Storgaten. Av glede over opphøret av koleraen som i 1853 herjet sterkt i Kristiania, holdt han et stort selskap, men angrepes straks efter av kolera, og døde 1. okt. 1853, som en av sykdommens aller siste ofre.137
     Thomas Gjørstad og Fredrikke Glad hadde ingen børn. Der var opprettet testamente mellem ektefolkene, datert 18. sept. 1853, c.frm. 15. febr. 1854. Efter dette var enken disposisjonsberettiget over boet. Efter begges død legat til fordel for trengende. Hvert år avertertes det slik: "Av Thomas Gjerstad og hustru, Fredrikke, født Glads legat er ledig til utdeling en del posjoner a kr. 200 til verdige, trengende enker og døtre av Kjøpmannsstanden i Oslo, lærerinner og bestyrerinner av veldedige innretninger, såsom asyler og lignende i byen og forsteder, som stadig og i lengre tid har virket med særdeles hell og nidkjærhet i sådan stilling og envidere for gamle, veltjente husjomfruer av kjøpmanns- og embedsstanden".137

Gift _____med

Fredrikke Glad
     Datter af Fredrik Glad.
235.157.
Hans Gjørstad
Født 5 jun. 1809137.
236.160.
Maren Margrethe Holck
Født 1778.
Død 1831.
     Har efterslægt.
237.160.
Wilhelmine Christiane Holck
Født 1779.
Død 1821.

Gift _____med

Gunder Swensen
     Havnefogd.
238.160.
Johan Christopher Holck
Født 1780.
Død 1847.
     Handelsmann i Trondhjem.
239.160.
Aage Kaabøll Holck
Født 1784.
Død 1807.
     »blev på Kiøbenhavns Volde dræbt af en fiendtlig Bombe; det første og formodentlig det eneste Offer blandt Studenterne af Throndhiems Stift for Kongestadens Forsvar«, heter det i NST 18, s. 168.
240.160.
Søren Hagerup Holck
Født 13 okt. 1791.
Død 7 sep. 1827.
     Sognepræst til Sandby paa Sjælland.27
     Har en rimelig stor Efterslægt i Danmark. En Stamtavle over hele den danske Gren af Christianssundslægten Holck findes i "Godsejer Jørgen Jørgensens Efterslægt", udgivet som Manuskript 1935 ved L. Jul. Suhr. Medlemmer af denne Slægtsgren har forseglet med Mursparrevaabenet.27

Gift _____med

Laurina Dorthea Jørgensen
Født 3 okt. 1802.
Død 15 jan. 1877.

Børn af Søren Hagerup Holck og Laurina Dorthea Jørgensen:

299.240.Johan Christopher Holck, f. 1825, d. 1899
241.160.
Christopher Budde Holck
Døbt 12 sep. 179327.
Død 17 nov. 183027.
     Ifølge Delgobe druknede han 17. nov. 1830.27

Generation 11.

242.168.
Ole Olsen Harr
Født 1812, Skånland Store, Trondenes.144.
Død 1812, Skånland Store, Trondenes.144.
243.169.
Simon Nilssen
Født 1804, Tranøy, Troms.69.
     Ibestad, Astafjord.69

Gift _____69med

Elen Fredriksdatter
Født 181669.
     Etterslekt, 4 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".
244.175.
Michael Hans Sparboe
Født 22 mar. 1821123.
245.177.
Karolina Andreasdatter
Født 1820, Storskog, Astafjord.148.
Død 1911148.

Gift 1846171 med

Peder Rafael Harr Olsen
Født 1824, Storskog, Astafjord.172.
Død 1907172.
     Søn af Ole Severin Hanssen og Maren Maria Pedersdatter Harr.
     Etterslekt. Se Astafjord bygdebok av Tore Meyer.
246.180.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.173.
Død 1910, Tovik, Trondenes.173.
     Efterslekt.
247.181.
Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.65.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.65.
     Etterslekt.

Gift 183665 med

Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.65.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.65.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.
248.183.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.65.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.65.

Gift 186465 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.65.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.65.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
249.183.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.69.
Død 190069.

Gift 185769 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.69.
Død 190769.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

300.249.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
301.249._____, f. 1861, Renså, d. 1861
302.249.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
303.249.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
304.249.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
305.249.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
306.249.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
307.249.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
308.249.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
309.249.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
310.249.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
250.194.
Augustinus Røgh
Født 1840, Rollnes, Ibestad.69.
Død 190069.
     Selset, Ibestad. Etterslekt (10 børn), se Astafjord bygdebok.

Gift 187269 med

Johanna Bergitte Pettersdatter
Født 1850, Bolla, Ibestad.69.
     Datter af Petter Jonas Hanssen og Elisabet Møller Hansdatter Starup.

Børn af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter:

311.250.Magna Kristine Røgh, f. 1890, Astafjord.
251.194.
Johanna Røgh
Født 1842, Rollnes, Ibestad.69.

Gift omkring 187669 med

Mikal Peder Anderssen
Født 181969.
     Søn af Anders Pedersen og Jørgine Mikkelsdatter.
     Bjarkøy, Troms.69
252.194.
Olava Maria Røgh
Født 1845, Selset, Ibestad.69.
Død 184769.
253.194.
Dortea Nikoline Røgh
Født 1847, Selset, Ibestad.69.
254.194.
Peroline Røgh
Født 1849, Selset, Ibestad.69.
255.194.
Hans Peder Røgh
Født 1852, Selset, Ibestad.69.
     Til Tromsø.69
256.194.
Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.69.
     Sindsyg.

Gift 187565 med

Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1901, Tromsø.65.
     Søn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter.

Børn af Anna Marie Johansdatter Røgh og Peder Olai Anderssen Schjelderup:

312.256.Alfred Martin Schjelderup, f. 1876, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
257.194.
Erik Martin Røgh
Født 1858, Selset Øvre, Ibestad.69.
Død 186969.
258.194.
Oline Maria Røgh
Født 1861, Selset, Ibestad.69.

Utenfor ekteskap med69

Adolf Bull
Født 187169.
     Fra Vardø.69

Børn af Oline Maria Røgh og Adolf Bull:

313.258.Johan Eberg Bull, f. 1897, Astafjord.
259.197.
Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.151.
Død 1867, Tovik, Trondenes.151.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.152

Utenfor ekteskap med65

Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.150,125.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Konfirmert 1806.129

Børn af Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup og Hartvig Hveding Sparboe er vist under Hartvig Hveding Sparboe (nr. 180).

260.197.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.65, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.174,158.

Gift 182765 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.65.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.65.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
261.197.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.65.
Død 1804, Tovik, Trondenes.65.
262.197.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.65.
Død 1805, Tovik, Trondenes.65.
263.197.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.65.
Død 1806, Tovik, Trondenes.65.
264.197.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.65.
Død 1807, Tovik, Trondenes.65.
265.197.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.65.
Død 1809, Tovik, Trondenes.65.
266.197.
Nils Nilsen Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.65.
Død 1810, Tovik, Trondenes.65.
267.197.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.175,158.
268.197.
Hanna Nilsdatter Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.65.
Død 1810, Tovik, Trondenes.65.
269.197.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.158,69, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.176,158.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.65.

Gift 1° 184169 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.65.
Død 1849, Tovik, Trondenes.65.

Gift 2° _____69med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1895, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

314.269.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
315.269.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
316.269.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

317.269.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
318.269.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
319.269.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
320.269.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
321.269.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
322.269.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
323.269.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
270.197.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.65.
271.197.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.65.
Død 1891, Tovik, Trondenes.65.

Gift 184565 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.65.
Død 1909, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

324.271.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
325.271.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
326.271.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
327.271.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
328.271.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
329.271.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
330.271.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
331.271.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
332.271.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
333.271.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
334.271.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
272.198.
Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.65.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.65.

Utenfor ekteskap med65

Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.65.
Død 1880, Renså, Astafjord.65.
     Søn af Peder Olsen Aas og Johanna Margrete Hansdatter Sparboe.

[Gift 1° med Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup (1795 - 1874); Gift 2° med Anne Johanna Margrete Sørensdatter (1819 - 1916)].

Børn af Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup og Ole Knut Pedersen Aas:

335.272.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
273.198.
Ingeborg Bergitte Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.65.
Død 1811, Tovik, Trondenes.65.
274.198.
Else Marie Schjelderup
Født 1798, Tovik, Trondenes.65.
Død 1865, Grøta, Trondenes.65.

Gift _____65med

Hans Andreas Nilssen
Født 1792, Grøta, Trondenes.65.
Død 1881, Grøta, Trondenes.65.
275.198.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1800, Tovik, Trondenes.65.
     Til Karlsøy.65
276.198.
Rebekka Andersdatter Schjelderup
Født 1803, Tovik, Skånland, Trondenes.177,65.
Død 1880, Balteskard, Astafjord.65.

Gift 31 okt. 1831 med

Hans Olsen
Født 1796, Balteskard, Skånland..
Død 1877.
     Søn af Ole Anderssen og Olavina Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Balteskard i Astafjord.
     Kgl. skjøte dat. 30. apr. 1833, tgl. 10. juli s.å. til Hans Olsen på 1 pd. i Balteskar for 80 spd. og mot påhefte av årlig jordavgift til Trondenes kirke og prest av 4 kyr, 1 1/3 tønne bygg.

Børn af Rebekka Andersdatter Schjelderup og Hans Olsen:

336.276.Barbro Maria Hansdatter, f. 1833, Skånland, d. 1917
277.198.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.65.
Død 1868, Tovik, Trondenes.65.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 184169 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.69.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.65.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin:

337.277.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
338.277.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
339.277.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
340.277.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
341.277.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
342.277.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
343.277.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
344.277.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
345.277.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
346.277.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
347.277.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
278.198.
Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.65.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.65.

Gift 184465 med

Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.65.
     Søn af John Andersen (Trane) og Petrikke Nielsdatter Schjelderup.
279.198.
Kirsten Marie Schjelderup
Født 1809, Tovik, Trondenes.69,65.
Død 1875, Fjordbotn, Astafjord.69,65.

Gift omkring 183569 med

Nikolai Kristian Harder Hanssen
Født 1799, Fjordbotn, Astafjord.69.
Død 186669.
     Søn af Hans Mikkelsen og Anne Bergitta Jensdatter Trane.

[Gift 1° 1823 med Anna Elisabet Andersdatter (1802 - 1834); Gift 2° omkr. 1835 med Kirsten Marie Schjelderup (1809 - 1875)].

Børn af Kirsten Marie Schjelderup og Nikolai Kristian Harder Hanssen:

348.279.Albert Martinus Nikolaisen, f. 1836, Astafjord., d. 1847
349.279.Andrea Kirstine Nikolaisdatter, f. 1838, Astafjord., d. 1877
350.279.Ingeborg Sofie Nikolaisdatter, f. 1844, Astafjord., d. 1896
280.198.
Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.69,65.
Død 1890, Tovik, Trondenes.65.

Gift 1° 184569 med

Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.69.
Død 1851, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Gift 2° 185465 med

Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.65.
Død 1888, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Brede Klaussen Heide og Mette Maria Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° med Andreas Paulsen; Gift 2° 1854 med Israel Petter Schjelderup (1812 - 1890)].

Børn af Israel Petter Schjelderup og Ovidie Andrea Rasmusdatter:

351.280.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
352.280.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
353.280.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
354.280.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.

Børn af Israel Petter Schjelderup og Rebekka Martine Bredesdatter Heide:

355.280.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
356.280.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
281.199.
Israel Pedersen (Schjelderup?)
Født 1794178.
282.199.
Niels Kristian Schjelderup
Født 1796179.
283.199.
Anders Schjelderup
Født 1798180.
284.199.
Peder Pedersen (Schjelderup?)
Født 1800181.
285.199.
___________
Født _____, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.65.
286.200.
Hans Abrahamsen
Født 8 sep. 1813158, døbt 17 okt. 1813, Trondenes kirke.182,158.
287.201.
Niels Schjelderup
Født 1806.
288.201.
Hans Trane Johnsen
Født 1807, Sørrollnes, Trondenes.183,65.
Død 189169.
     Hallevik, Ibestad. Etterslekt, 9 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 183769 med

Petrikka Starup
Født 1817, Dyrstad, Ibestad.69.
Død 188669.
     Datter af Petter Kristian Starup og Ingeborg Sofia Olsdatter.

[Gift 1° med Baltser Andreassen (1806 - 1886); Gift 2° 1837 med Hans Trane Johnsen (1807 - 1891)].
289.201.
Jakob Winther Johnsen Trane
Født 1810, Sørrollnes, Trondenes.184, døbt 23 apr. 1810, Trondenes kirke.185,158.
Død 27 mar. 1863, Sandnes, Tjeldsund.186,184.

Gift 183265 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.187,188, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.187.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.186,188.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Jakob Winther Johnsen Trane og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

357.289._____
358.289._____, d. 1836
290.201.
Jørgen Trane Johnsen
Født 1813, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1875, Sørrollnes, Trondenes.65.

Gift 184465 med

Ellen Katrine Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.65.
Død 1883, Sørrollnes, Trondenes.65.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
291.201.
Anders Johnsen Schjelderup
Født 1816, Sørrollnes, Trane.65.
Død 1876, Sørrollnes, Trane.65.

Gift 184865 med

Kornelia Kirstine Nielsdatter
Født 1828.

Børn af Anders Johnsen Schjelderup og Kornelia Kirstine Nielsdatter:

359.291.Peder Olai Anderssen Schjelderup, f. 1848, Trondenes., d. 1901, Tromsø.
360.291.Johannes Pareli Andersen Schjelderup, f. 1855
361.291.Nikolai Kristian Andersen Schjelderup, f. 1855
362.291.Joakim Andersen Schjelderup, f. 1858, d. 1928
292.201.
Elisabeth Rebekka Johnsen
Født 1817, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1891, Selset Øvre, Astafjord.65.

Gift 183865 med

Johan Kristian Augustinussen Røgh
Født 1810, Selset Øvre, Ibestad.69.
Død 1877, Selset Øvre, Ibestad.69.
     Søn af Augustinus Røgh og Doret Nilsdatter Falk.

Børn af Elisabeth Rebekka Johnsen og Johan Kristian Augustinussen Røgh er vist under Johan Kristian Augustinussen Røgh (nr. 194).

293.212.
Hans Henriksen
Født 1810, Kila, Trondenes.65.
Død 1810, Kila, Trondenes.65.
294.212.
Jens Andreas Henriksen
Født 1813, Medkila, Trondenes.65.
Død 1817, Harstad, Trondenes.65.
295.212.
Marta Maria Henriksdatter
Født 1816, Kilbotn, Trondenes.65.
Død 1817, Harstad, Trondenes.65.
296.212.
Claus Winther Henriksen
Født 1819, Harstad, Trondenes.65.
Død 1889, Dalen, Trondenes.65.

Gift 184665 med

Abelona Dortea Nilsdatter
Født 1822, Husøy, Lødingen.65.
Død 1900, Vollstad, Trondenes.65.

Børn af Claus Winther Henriksen og Abelona Dortea Nilsdatter:

363.296.Henrik Martin Clausen, f. 1846, Trondenes.
364.296.Laurits Mikal Clausen, f. 1849, Trondenes.
365.296.Anna Caroline Schjelderup Clausdatter, f. 1852, Trondenes.
366.296._____, f. 1855, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
367.296.Else Catrine Winther Clausdatter, f. 1856, Trondenes.
368.296.Niels Andreas Norum Clausen, f. 1859, Trondenes.
369.296.Claus Andreas Clausen, f. 1862, Trondenes.
370.296.Ole Mikal Clausen, f. 1864, Trondenes.
297.212.
Anne Catharina Schjelderup Henriksdatter
Født 1823, Kjellhus, Trondenes.65.
298.228.
Dødfødt
Født 1827, Kanebogen, Trondenes.65.
Død 1827, Kanebogen, Trondenes.65.
299.240.
Johan Christopher Holck
Født 5 sep. 1825.
Død 27 apr. 1899.
     Sognepræst til Vor Frelser Kirke i København.27

Gift _____med

Thyga Elisabeth Thaning
Født 14 jun. 1826.
Død 8 dec. 1913.

Børn af Johan Christopher Holck og Thyga Elisabeth Thaning:

371.299.Søren Hagerup Holck
372.299.Vilhelm Thaning Holck, f. 1856
373.299.Johan Christopher Holck
374.299.Axel Nicolai Holck, f. 1863

Generation 12.

300.249.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.69.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
301.249.
___________
Født 1861, Renså69.
Død 186169.
302.249.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.69.

Gift 1889, Tovik, Skånland69 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes69.
303.249.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.69.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
304.249.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.69.
Død 1901, Tovik, Trondenes.65.

Gift 189669 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland65,69.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

375.304.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
376.304.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
305.249.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.69.
306.249.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.69.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

377.306.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
307.249.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.69.
308.249.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.69.
Død 187669.
309.249.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.69.
310.249.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188069.
Død 188069.
311.250.
Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.69.

Gift omkring 1915189 med

Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.69.
     Søn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius.

Børn af Magna Kristine Røgh og Iver Alfred Falck:

378.311.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
379.311.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
380.311.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
381.311.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
312.256.
Alfred Martin Schjelderup
Født 1876, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1877, Sørrollnes, Trondenes.65.
313.258.
Johan Eberg Bull
Født 1897, Renså, Astafjord.69.
314.269.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.65.

Gift 187565 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.65.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

382.314.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
383.314.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
384.314.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
385.314.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
386.314.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
315.269.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.65.
Død 1849, Tovik, Trondenes.65.
316.269.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.65.

Utenfor ekteskap med65

Lars Olsen
     Tromsø.65

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

387.316.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
317.269.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.65.

Gift 188565 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.65.
318.269.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland65,69.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188365 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.65.
Død 1894, Tovik, Trondenes.65.

Gift 2° 189669 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.69.
Død 1901, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

388.318.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
389.318.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
390.318.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen er vist under Karen Kirstine Nilssen (nr. 304).

319.269.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.65.

Gift 189065 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.65.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.65.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

391.319.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
392.319.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
393.319.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
394.319.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
395.319.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
320.269.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.65.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.65.
Død 1913, Tovik, Trondenes.65.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

396.320.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
397.320.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
398.320.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
399.320.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
400.320.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
401.320.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
321.269.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.65.

Gift 188965 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.65.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

402.321.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
403.321.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
404.321.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
405.321.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
406.321.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
322.269.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.65.
Død 1867, Tovik, Trondenes.65.
323.269.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.65.

Gift 190065 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.65.
     Også Tromsø.65
324.271.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.65.
Død 1851, Tovik, Trondenes.65.
     Død 2 Aar gl.158
325.271.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.65.

Gift 187465 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.65.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

407.325.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
408.325.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
326.271.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.65.
Død 1890, Tovik, Trondenes.65.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

409.326.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
410.326.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
411.326.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
412.326.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
327.271.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.65.
Død 1913, Tovik, Trondenes.65.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.65.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 320).

328.271.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.65.
Død 1906, Tovik, Trondenes.65.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188765 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.65.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

413.328.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
414.328.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
415.328.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
329.271.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.65.
Død 1858, Tovik, Trondenes.65.
330.271.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.65.
Død 1913, Breivik, Trondenes.65.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.65.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

416.330.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
417.330.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
331.271.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.65.

Gift 187865 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.65.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.65

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

418.331.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
332.271.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.65.
333.271.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.65.
Død 1865, Tovik, Trondenes.65.
334.271.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.65.
335.272.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.190.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.190.
336.276.
Barbro Maria Hansdatter
Født 7 aug. 1833, Balteskard, Skånland, døbt 13 okt. 1833, Ibestad, 19. søndag e. Trin..
Død 191769.
     Barbro Hansdatter er år 1900 «gaardbrugerenke med selveiendom» på Balteskar (gårdsnr. 74, bruksnr. 4), Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Barbro driver også med «husgjerning» og børnene Nanna Rebekka, Haakon og Simon Markussen hjælper til på gården.191

Gift 28 okt. 1856 med

Markus Gram Nilssen
Født 12 sep. 1829, Renså, Skånland..
Død 29 apr. 1897.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.
     Gårdbruker, selvejer på Balteskard i Astafjord. Han har efterladt sig en huspostil »Husandagtsbog - Betragtninger for hver Dag i Aaret af C.O.Rosenius«, der indvendig på første blad er signeret »Til ...... Markus Gram Nilsen Balteskar 1878«.

Børn af Barbro Maria Hansdatter og Markus Gram Nilssen:

419.336.Nikolina Sofia Markusdatter, f. 1857, Balteskard, d. 1925
420.336.Nanna Rebekka Markusdatter, f. 1860, Balteskard, d. 1905
421.336.Hans Sakarias Markussen, f. 1863, Balteskard, d. 1863
422.336.Håkon Berg Markussen, f. 1866, Balteskard
423.336.Simon Harr Markussen, f. 1866, Balteskard, d. 1951
337.277.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.65.
338.277.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.65.
339.277.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.65.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.65.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

424.339.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
425.339.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
426.339.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
427.339.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
428.339.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
429.339.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
430.339.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
340.277.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.65.
341.277.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.65.
Død 1851, Tovik, Trondenes.65.
342.277.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.65.
     Til Amerika.65
343.277.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.65.
     Til Amerika.65
344.277.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.65.
Død 1857, Tovik, Trondenes.65.
345.277.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.65.
     Til Amerika.65
346.277.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.65.
     Til Amerika.65
347.277.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.65.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.65.
348.279.
Albert Martinus Nikolaisen
Født 1836, Fjordbotn, Astafjord.69.
Død 184769.
349.279.
Andrea Kirstine Nikolaisdatter
Født 1838, Fjordbotn, Astafjord.69.
Død 187769.
350.279.
Ingeborg Sofie Nikolaisdatter
Født 1844, Fjordbotn, Astafjord.69.
Død 189669.
351.280.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.65.
352.280.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.69.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.69,65.
353.280.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.65.
354.280.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.65.
Død 1853, Tovik, Trondenes.65.
355.280.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.65.
Død 1864, Tovik, Trondenes.65.
356.280.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.65.
Død 1872, Tovik, Trondenes.65.
357.289.
___________
Begravet 22 sep. 1833186.
     Dødfødt jente.
358.289.
___________
Død jun. 1836186.
     Død 8 dager gml.186
359.291.
Peder Olai Anderssen Schjelderup
Født 1848, Sørrollnes, Trondenes.65.
Død 1901, Tromsø.65.

Gift 187565 med

Anna Marie Johansdatter Røgh
Født 1855, Selset, Ibestad.69.
     Datter af Johan Kristian Augustinussen Røgh og Elisabeth Rebekka Johnsen.
     Sindsyg.

Børn af Peder Olai Anderssen Schjelderup og Anna Marie Johansdatter Røgh er vist under Anna Marie Johansdatter Røgh (nr. 256).

360.291.
Johannes Pareli Andersen Schjelderup
Født 1855.

Gift 1° _____med

Anna Marie Johannesdatter
Født 1867.
     Fra Dverberg.

Gift 2° _____med

Lovna Jensine Stefaniassen
     Fra Hilleshamn i Gratangen.

Børn af Johannes Pareli Andersen Schjelderup og Anna Marie Johannesdatter:

431.360.Sofus Johannesen
361.291.
Nikolai Kristian Andersen Schjelderup
Født 1855.
362.291.
Joakim Andersen Schjelderup
Født 1858.
Død 1928.

Gift _____med

Mathilde Andreasdatter
Født 1872.

Børn af Joakim Andersen Schjelderup og Mathilde Andreasdatter:

432.362.Arthur Johan Schjelderup, f. 1899
363.296.
Henrik Martin Clausen
Født 1846, Nordvik, Trondenes.65.

Gift 188065 med

Kirsten Axelia Nilsdatter
Født 1858, Trældal, Ankenes, Nordland.65.
364.296.
Laurits Mikal Clausen
Født 1849, Fauskevåg Lille, Trondenes.65.

Utenfor ekteskap med65

Olina Maria Eberg Henriksdatter
Født 1853, Steinhaugen, Trondenes.65.
Død 1915, Sørvikmark, Trondenes.65.

Gift 1° 188065 med

Lisa Marie Hass Jakobsdatter
Født 1859, Alstahaug, Nordland.65.
     Datter af Jakob Hanssen.

Børn af Laurits Mikal Clausen og Olina Maria Eberg Henriksdatter:

433.364.Hans Hagbart Lauritssen, f. 1877, Trondenes.

Børn af Laurits Mikal Clausen og Lisa Marie Hass Jakobsdatter:

434.364.Amanda Dortea Lauritsdatter, f. 1879, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
435.364.Jakob Andreas Mikal Lauritssen, f. 1881, Trondenes.
436.364.Amanda Dortea Lauritsdatter, f. 1884, Trondenes.
437.364.Simonette Elisabet Lauritsdatter, f. 1886, Trondenes.
438.364.Konstanse Vilhelmine Ragø Lauritsdatter, f. 1888, Trondenes.
439.364.Klaus Viljam Lauritssen, f. 1890, Trondenes.
440.364.Dødfødt, f. 1892, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
441.364.Nelly Marie Lauritsdatter, f. 1894, Trondenes.
442.364.Håkon Martin Lauritssen, f. 1896, Trondenes.
443.364.Melanda Mekalia Lauritsdatter, f. 1899, Trondenes.
365.296.
Anna Caroline Schjelderup Clausdatter
Født 1852, Dalen, Trondenes.65.

Utenfor ekteskap med65

Tobias Jenssen
     Fra Røsvik (1877).65

Utenfor ekteskap med65

Oluf Hanssen
     Fra Skatnes, Buksnes (1880).65

Gift 1° 188465 med

Jørgen Martin Paul Sivertsen
Født 1856, Andenes, Dverberg, Nordland.65.

Børn af Anna Caroline Schjelderup Clausdatter og Tobias Jenssen:

444.365.Amalia Birgitte Tobiasdatter, f. 1877, Trondenes.

Børn af Anna Caroline Schjelderup Clausdatter og Oluf Hanssen:

445.365.Karl Andreas Olufsen, f. 1880, Trondenes.
366.296.
___________
Født 1855, Dalen, Trondenes.65.
Død 1855, Dalen, Trondenes.65.
367.296.
Else Catrine Winther Clausdatter
Født 1856, Dalen, Trondenes.65.
     Til Buksnes, Nordland.65
368.296.
Niels Andreas Norum Clausen
Født 1859, Dalen, Trondenes.65.
     Til Buksnes, Nordland.65
369.296.
Claus Andreas Clausen
Født 1862, Dalen, Trondenes.65.
370.296.
Ole Mikal Clausen
Født 1864, Dalen, Trondenes.65.

Gift 188865 med

Gregina Bergitta Gabrielsdatter
Født 1864, Svartvatn, Trondenes.65.
371.299.
Søren Hagerup Holck
     Provst i Brønshøj.
372.299.
Vilhelm Thaning Holck
Født 25 jun. 1856.
     Arkitekt. Inspektør ved Frederiksborg-Museet.27

Gift _____med

Marie Wedell-Wedellsborg
Født 4 feb. 1871.
Død 9 sep. 1927.
     Baronesse.

Børn af Vilhelm Thaning Holck og Marie Wedell-Wedellsborg:

446.372.Povl Holck, f. 1892
447.372.Jørgen Holck, f. 1894
448.372.Else Holck
373.299.
Johan Christopher Holck
     Sognepræst i Nakskov.
374.299.
Axel Nicolai Holck
Født 30 jan. 1863.
     Statistiker. Kunsthistoriker.
     Amtsforvalter i Maribo.27

Gift _____med

Ida Charlotte Thorlakson
Født 1 mai 1872.
     Datter af Grimur Carl Christian Thorlakson og Elisabeth Weide Engholm.

Børn af Axel Nicolai Holck og Ida Charlotte Thorlakson:

449.374.Tove Holck, f. 1895

Generation 13.

375.304.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.65.
376.304.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.65.
377.306.
Sverre Skandfer
Født 1910, Kulstadsjøen, Vefsn, NO.69.
     Kom til Ibestad på Ibestad.69
378.311.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.189.
379.311.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.189.
380.311.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.189.
381.311.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.189.
382.314.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.65.

Gift 190065 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.65.
383.314.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.65.
384.314.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.65.
Død 1882, Tovik, Trondenes.65.
385.314.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.65.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
386.314.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.65.
387.316.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.65.

Gift 190065 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.65.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

450.387.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
388.318.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.65.
Død 1888, Tovik, Trondenes.65.
389.318.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.65.
390.318.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.65.
391.319.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.65.
392.319.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.65.
393.319.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.65.
394.319.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.65.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.65.
395.319.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.65.
396.320.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.65.
Død 1883, Tovik, Trondenes.65.
397.320.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.65.
398.320.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.65.
399.320.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.65.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

451.399.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
400.320.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.65.
401.320.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.65,69.

Gift omkring 192069 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.65.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
402.321.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.65.
403.321.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.65.
404.321.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.65.
405.321.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.65.
406.321.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.65.
Død 1899, Harstad, Trondenes.65.
407.325.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.65.
     Til Vågan, Nordland.65
408.325.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.65.
     Til Vågan, Nordland.65
409.326.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.65.
     Til Amerika.65
410.326.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.65.
Død 1881, Tovik, Trondenes.65.
411.326.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.65.
Død 1881, Tovik, Trondenes.65.
412.326.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.65.
     Til Amerika.65
413.328.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.65.
414.328.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.65.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
415.328.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.65.
416.330.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.65.
417.330.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.65.
418.331.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.65.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.65.
419.336.
Nikolina Sofia Markusdatter
Født 1857, Balteskard69.
Død 192569.
420.336.
Nanna Rebekka Markusdatter
Født 1860, Balteskard69.
Død 190569.
     Nanna Rebekka Markusdatter er år 1900 ugift og hjemmeboende på Balteskar. Hun er «i moderens tjeneste» og hjælper til med «husgjerning, jordbrugsarbeide og finere haandgjerning».191
421.336.
Hans Sakarias Markussen
Født 1863, Balteskard69.
Død 186369.
422.336.
Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.

Gift 190269 med

Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.69.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».191

Børn af Håkon Berg Markussen og Marie Margrete Bendiksen:

452.422.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
453.422.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
454.422.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
455.422.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
456.422.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
457.422.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
458.422.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
423.336.
Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.191

Gift 1899 med

Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.
     Datter af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter.

Børn af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter:

459.423.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
460.423.Markus Gram Balteskard, f. 1902
461.423.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
462.423.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
463.423.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
464.423.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
465.423.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
424.339.
Nikolai Hilmar Schjelderup
Født 1873, Tovik, Trondenes.65.
425.339.
Lovisa Rebekka Schjelderup
Født 1875, Tovik, Trondenes.65.

Gift 190065 med

Anton Pedersen Østby
Født 1866, Steinkjer, Nord Trøndelag.65.
     Søn af Peder Pedersen.
     Tovik, Trondenes.
426.339.
Sofia Elisabet Schjelderup
Født 1878, Tovik, Trondenes.65.
427.339.
Marie Augusta Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.65.
Død 1884, Tovik, Trondenes.65.
428.339.
Karl Didrik Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.65.
     På ytre Tovik.

Gift _____med

Ingvarda Maria Johansen
Født 1886, Tennevoll, Lavangen, Astafjord.69.
     Datter af Kornelius Berg Johansen og Anna Katrina Johansdatter.
429.339.
Oskar Johan Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.65.
430.339.
Hans Martin Schjelderup
Født 1893, Tovik, Trondenes.65.
431.360.
Sofus Johannesen
     Kan være født i faderens 2nd ekteskap.
432.362.
Arthur Johan Schjelderup
Født 1899.
433.364.
Hans Hagbart Lauritssen
Født 1877, Steinhaugen, Trondenes.65.
434.364.
Amanda Dortea Lauritsdatter
Født 1879, Leikvikhamn, Trondenes.65.
Død 1883, Leikvikhamn, Trondenes.65.
435.364.
Jakob Andreas Mikal Lauritssen
Født 1881, Fauskevåg Lille, Trondenes.65.
     Til Amerika.65
436.364.
Amanda Dortea Lauritsdatter
Født 1884, Fauskevåg, Trondenes.65.
437.364.
Simonette Elisabet Lauritsdatter
Født 1886, Fauskevåg, Trondenes.65.
438.364.
Konstanse Vilhelmine Ragø Lauritsdatter
Født 1888, Vollstad, Trondenes.65.
439.364.
Klaus Viljam Lauritssen
Født 1890, Fauskevåg, Trondenes.65.
440.364.
Dødfødt
Født 1892, Vollstad, Trondenes.65.
Død 1892, Vollstad, Trondenes.65.
441.364.
Nelly Marie Lauritsdatter
Født 1894, Vollstad, Trondenes.65.
442.364.
Håkon Martin Lauritssen
Født 1896, Vollstad, Trondenes.65.
443.364.
Melanda Mekalia Lauritsdatter
Født 1899, Vollstad, Trondenes.65.
444.365.
Amalia Birgitte Tobiasdatter
Født 1877, Dalen, Trondenes.65.

Gift 189965 med

Hans Edvard Hansen
Født 1873, Fauskevåg Store, Trondenes.65.

Børn af Amalia Birgitte Tobiasdatter og Hans Edvard Hansen:

466.444.Taralf Hansen, f. 1900, Trondenes.
445.365.
Karl Andreas Olufsen
Født 1880, Dalen, Trondenes.65.
446.372.
Povl Holck
Født 1 dec. 1892.
     Formand for Invalideforsikringsraadet.

Gift _____med

Ellen Agnete Salskov Iversen
Født 18 mar. 1894.

Børn af Povl Holck og Ellen Agnete Salskov Iversen:

467.446.Gunver Holck, f. 1918
468.446.Claus Holck, f. 1919
469.446.Merle Holck, f. 1922
470.446.Flemming Holck, f. 1934
447.372.
Jørgen Holck
Født 12 jul. 1894.
     Cand. theol. Bibliothekar.

Gift _____med

Astrid Ingeborg Flemmer

Børn af Jørgen Holck og Astrid Ingeborg Flemmer:

471.447.Hans Holck, f. 1926
472.447.Niels Holck, f. 1929
448.372.
Else Holck

Gift _____med

Arne Fog
     Dommerfuldmægtig.

Børn af Else Holck og Arne Fog:

473.448.Johannes Holck, f. 1924
474.448.Per Holck, f. 1929
449.374.
Tove Holck
Født 2 mar. 1895.

Gift _____med

Jens Christiansen
     Dommerfuldmægtig.

Børn af Tove Holck og Jens Christiansen:

475.449.Axel Holck, f. 1922
476.449.Jørgen Holck, f. 1924

Generation 14.

450.387.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.65.
451.399.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.
452.422.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard69.
453.422.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland69.
Død 191169.
454.422.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland69.
455.422.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland69.
456.422.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland69.
457.422.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland69.
458.422.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland69.
459.423.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland69.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland69, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland69, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

477.459.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
478.459.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
479.459.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
480.459.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
460.423.
Markus Gram Balteskard
Født 190269.
461.423.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard69.
462.423.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard69.
Død 190769.
463.423.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard69.
Død 191069.
464.423.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard69.
Død 192469.
465.423.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard69.
466.444.
Taralf Hansen
Født 1900, Fauskevåg, Trondenes.65.
467.446.
Gunver Holck
Født 26 jun. 1918.
468.446.
Claus Holck
Født 16 nov. 1919.
469.446.
Merle Holck
Født 31 mai 1922.
470.446.
Flemming Holck
Født 1934192.

Gift _____med

Hanne

Børn af Flemming Holck og Hanne:

481.470.Anne Louise Holck, f. 1961
482.470.Mads Wilhelm Holck, f. 1965
483.470.Jakob Povl Holck
471.447.
Hans Holck
Født 2 apr. 1926.
472.447.
Niels Holck
Født 9 jul. 1929.
473.448.
Johannes Holck
Født 12 mai 1924.
474.448.
Per Holck
Født 4 jul. 1929.
475.449.
Axel Holck
Født 21 jul. 1922.
476.449.
Jørgen Holck
Født 7 apr. 1924.

Generation 15.

477.459.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

484.477.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
478.459.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
479.459.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge193.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige193.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

485.479.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
486.479.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
480.459.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

487.480.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
488.480.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
489.480.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
490.480.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
481.470.
Anne Louise Holck
Født 1961192.
482.470.
Mads Wilhelm Holck
Født 1965192.

Gift _____192med

Annette Lillesø
Født 1969192.

Børn af Mads Wilhelm Holck og Annette Lillesø:

491.482.Caroline Emilie Holck, f. 1993
492.482.Julie Maria Holck, f. 1996
493.482.Frederik Harald Holck, f. 1998
483.470.
Jakob Povl Holck

Gift _____192med

Mikala Vasehus Madsen
Født 1972192.

Generation 16.

484.477.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

494.484.Karen Brækkan, f. 1986
495.484.Andrea Brækkan, f. 1988
485.479.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige193.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
486.479.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark193.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

496.486.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
497.486.Victor Gøth Ellefsen
487.480.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

498.487.Kristin Kinmont, f. 1994
488.480.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

499.488.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
489.480.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
490.480.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
491.482.
Caroline Emilie Holck
Født 1993192.
492.482.
Julie Maria Holck
Født 1996192.
493.482.
Frederik Harald Holck
Født 1998192.

Generation 17.

494.484.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
495.484.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
496.486.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.194.
497.486.
Victor Gøth Ellefsen
498.487.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
499.488.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 206. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
2Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
3Nils Hallan: Skogns Historie IV.a
4Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 207. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
5Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 387
6Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 388
7Norske Magasin, s. I, 310
8Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 57
9Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 389
10Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 391
11Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 393
12I 1617 skattet Tyri Anfinnsdatter, sin salige søster Sønneves gods.
13Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 203, 205. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
14Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 395-396
15Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 396
16Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 208. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
17PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 86
18PHT 8 rk. 2 bd. (1923), s. 249
19PHT 8 rk. 2 bd. (1923), s. 254
20Email af Lars Steinar Hansen, dat. 20. april 1997.
21M. Rogne.
22Harald Holck: Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff., s. 375. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 374-376
23PHT 12 rk. 6 bd. (1951)
24Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 213. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
25Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 351
26Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49
27PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
28Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
29Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 235
30PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 81
31PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 84
32Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 136. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
33Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 38
34Harald Holck: Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 374-376
35PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 86-87
36PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 87
37Manntallet 1701 av Börje Jonsson.
3861 år gl. ved M 1701
39Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
40Hans Rafnung nævner i Ofoten Folkeblad (1933) datoen 7. juni 1706.
4166 år gl. ved manntallet år 1701.
42Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 213-214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
43Fallitskifte 4. aug. 1710.
44Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 47
45PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 82
46Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 48-49
47Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
48PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 85
49Trolovet 9. juni 1684 i Trondhjem Domkirke
50PHT 12 rk. 6 bd. (1951), s. 22
51PHT 12 rk. 6 bd. (1951), s. 23
52PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 101
53PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 100
54palmesøndag 1703.
55Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
56DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
57PHT 5 rk. 6 bd. (19??), s. 274
58Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 586
5923 år gl. ved manntallet år 1701.
60Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-01
6121 år gl. ved manntallet år 1701.
62Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 214
63Iflg. NST 14, s. 239, skal fødselsåret være 1691.
64Trygve Lysaker: Trondenes Bygdebok
65Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
66Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 239. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
67Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
68Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
69Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
70Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:126
71Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 288), s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948): 294-295
72Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 268
7316 år gl. i 1701.
74Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
75Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-08
76Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 49, 62
77Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
78Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
7921 år gl. ved morens skifte 15. jan. 1696.
808 Aar gl. 1701
814 Aar gl. 1701
82PHT 8 rk. 2 bd. (1923)
83PHT 8 rk. 2 bd. (1923), s. 239
84Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:379
854. Trin.
86Dom. exaud. 1703 (posthum).
87Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-05
88Hun er ikke nevnt i broren Hans Anfindsens skifte år 1744.
89Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
90Svein Hanssen: Sørreisa bygdebok - Gård og slekt (3 bind, Sørreisa kommune 1994), s. II:97
917 år gl. ved faderens skifte 1722.
92Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 360
93Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:12
9433 år, 9 mnd. og 3 dg. gl.
95Evenes kirkebok (begravelseslisten).
96Evenes kirkebok 1748-63, s. 62
97Geir Moen
98Bjørn H. Nyheim på baggrund af Konrad Naustviks artikkel i "Ofoten i historien".
99Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
100Iflg. NST 2, s. 214 er hun nærmere født år 1710.
101Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
102Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
10383 år gl.
104Død 1724, 15 Aar gl.
105Død 1731, 20 Aar gl.
106Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
107Harald Holck: Kaptein Iacob Elias Holck.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54): 63-76, 378-385
108Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 354
1091. juledag.
110Arnstein Rønnings hjemmeside om Falk i Ibestad (http://home.c2i.net/arnsteins/Falk.htm).
111Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:630
112Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 500
113Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
114Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 276
115påskedagen 1754
116Evenes kirkebok.
1176 år gl. ved morens skifte 1761.
118påsken (påskedag? 10. april) 1757.
119Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:197
120Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:951
121Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:647
122Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:10
123Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
124Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
125Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
126Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
127«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
128Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. II:628
129Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
130Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
131Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
1324de søndag efter påske 1801, 50 år gl.
133Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
134Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:229
135Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
1361st pinsedag 1799, 40 år gl.
137Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-04-19
138død 5 år gl.
139Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 753
140Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
141Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
142Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 277
143Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
144Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
145Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:204
146Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
147Hans Rafnung skriver 1820.
148Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:135
149Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:66
150Sundag etter Treein.
151Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
152Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
153Født uden for ægteskab af "pike Mette Gabrielsdatter".
154Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 89
155Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 107
156Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
15722 S. e. Trin.
158Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
15926. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
16010. S. e. Trin. 1771
16128 år gl. ved FT 1801.
162Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
163Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
16418 år gl. ved FT 1801.
165Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
166Sønnen Hans født år 1810 ?
167Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 81
168Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:188
169Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:408
170Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:189
171Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:552
172Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:193
173Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
17420. S. e. Trin. 1802
1751. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
1764. S. e. Trin. 1815
177Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
1787 år gl. ved FT 1801.
1795 år gl. ved FT 1801.
1803 år gl. ved FT 1801.
1811 år gl. ved FT 1801.
18218. S. e. Trin. 1813.
183Astafjord bygdebok skriver år 1805.
184Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
1852. paaskedag 1810
186Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
187Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
188Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
189Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
190Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
191Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
192Jakob Povl Holck, 2630 Taastrup, Danmark.
193Dåbsattest
194Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.