© 2001 Simon Ellefsen

Holch i Tønsberg

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Karin
     I et brev av 28. juni 1533 [DN XI, 593] kunngjør Jon Jonsson, lagmann i Tønsberg, og Olav Olavsson, lagrettesmann i Lardal, at de efter anmodning av sin værmor, «hustru Karin Mattes Nielssons efftherleuerske hues siel gud haffue», hadde gjort jordebytte med en Rolleiv Torsteinsson hvorved denne fikk halve søndre Lindem i Neshered av skyld 3½ markebol mot 10 øresbol i Komnes, 1 markebol i Reine, begge i Komnes sogn og 6 øresbol i søndre Hvam i Efteløt samt annet jevngodt gods av 1 huds skyld.1
     Da hun fører hustru-titel, er det mulig at Mattis Nielsson efter 1516 har fått adelsbrev eller er blitt utnevnt til rådmann, i tilfelle vel i Skien. Det siste alternativ blir dog kanskje mindre sannsynlig derved at han efter sin død, i et brev av 1543, omtales som «Mattis paa Tuffte». Det kan imidlertid også være at hustru Karin har erhvervet sin titel gjennem et tidligere ekteskap.2

Gift _____med

Mattis Nielsson
     På Tufte i Gjerpen. Nevnes første gang i et brev av 22. september 1481 [DN VII, 490], umiddelbart efter faren, som lagrettesmann i Skiens-syssel. I samme egenskap forekommer han som medutsteder og besegler av endel brev mellem 1490 og 1516 og da altid som nr. 1 av lagrettesmennene [DN V, 948; IX, 457; VIII, 474, 491.]. I sitt segl fører han et bomerke som er praktisk talt identisk med det av hans presumptive farfar, Mattis Torgeirsson, anvendte. Som avdød nevnes Mattis Nielsson første gang i et brev av 28. juni 1533 [DN XI, 593].

Børn af Karin og _____:

2.1.Thale, f. 1480

Børn af Karin og Mattis Nielsson:

3.1._____

Generation 2.

2.1.
Thale
Født 1480-årene3.
     Hustru Thale er IKKE identisk med den Thale Paalsdatter, der nevnes i DN. XII, 598. «Det hele bygger på en misforståelse med et ødelagt diplom. De som har lest diplomet har tolket feil.» (uofficielt fra Tore Vigerust ved adelsprojektet).
     Er muligvis datter af hustru Karins ekteskap med lagrettesmann Mattis Nielsson på Tufte i Gjerpen.4
     Nevnes som Jon Jonsson Packes enke i 1539, men har før 1543, ektet Søfren Jenssøn Ros som dengang kalles «Seffren scriffuer» og var borger i Skien.5
     Diplo. Norveg. II, 1130 (20. sept. 1539 i Oslo): Hustru Thalle, Lagmand Jon Pakkes Enke, i Tönsberg. skjöder til Hr. Truid Ulfstand for 400 Mark danske det Jordegods i Borgesyssel og paa Vestfold, som hun og Mand havde havt i brugeligt Pant af Hr. Knut Knutssön til Morland og siden kjöbt af Kronen. Hun afslutter dette sit »obnne breff« med at nevne de erlige og velbyrdige mænd, der har vidnet og vedhænt deres segl nederst på brevet, da hun »ickæ sielffue haffuer indsegll«.
     I et brev av 7. mars 1543 [DN IV, 1120] kunngjør lagmannen i Skien et forlik hvorved en Engelbrekt på Bjørntved (i Eidanger) på vegne av sin værmor og sin hustru samt sine barn og stebarn - disses navn oplyses dessverre ikke - overfor Søfren Jenssøn (Ros) stadfester en eldre kontrakt «som giort var i hosfru Tales stuffue i Tonsbiergh», hvorved han hadde opgitt sine fordringer mot «Oluff skeruen oc hans metarffinge» angående halvparten av Holm i Gjerpen og godkjent et i sin tid av «hostru Helge po Holm» utstedt tiendegavebrev på denne gård. Engelbrekt erkjente også å ha avstått sin - d.v.s. hustruens - odelsrett til 6 øresbol i Kolberg i Østfold (Onsø) til hustru Tale og Søfren og endelig å ha frafalt sine krav i anledning av en arv som Mattis på Tuft hadde oppebåret efter en Live Pedersdatter. Til gjengjeld skulde Engelbrekt ha 1 markebol i Søndre Bjørntvet foruten 14 lod sølv og 5 dyner. Forliket blev, heter det, inngått «met venners rad oc tesligeste at slecthen poo bode siidher schulle her effther som tiilforn var huer annen tiill velæ oc kerlighed och tiisyddermere oc beyre forligess oc haffue hielp oc trøst aff hin anden som begges theres forelder tiilforn i theres tiidt tilsammen haffde».

Gift 1° _____med

Jon Jonsson Packe
Død 8 jun. 15346.
     Søn af Jon Packe.
     Lagmand i Tønsberg fra omkr. 1502-1507 til ca. 1533.
     Blandt hans efterkommer nevnes borgermester i Tønsberg Anders Thurmann (død ca. 1647) som en mulighed.7
     I optegnelser af Tønsbergske Lagmand har lagmand Peder Andersøn, skrevet følgende tilføjelse i Kalendariet: VI. Idus Jun. Obitus Johannis Packe legiferii anno domini 1534.6
     Mulige brødre eller nært beslægtede til Jon Jonsson, kan være: Tormod Packe, der nævnes som rådmand i Tønsberg 1494 (DN V 967); Thorljot Packe, der nævnes [15]10 (DN X 302); Svein Packe "de Norwegia" ved Rostocks Universitet 1504 (Norske Saml. Bd. 1, s. 81).
     Diplo. Norveg. II, 1039 (22. mai 1511 i Tønsberg): Knut Knutssön til Morland pantsætter forskjellige Gaarde i Bergs Sogn paa Brunlanes til Jon Jonssön (Pakke), Lagmand i Tönsberg, for et Laan af 150 Mark i danske Penge.
     Diplo. Norveg. II, 1052 (3. aug. 1515 i Tønsberg): Hr. Knut Knutssön til Morland pantsætter til Jon Pakke, Lagmand i Tönsberg, for 150 Mark danske 3 Gaarde i Borgesyssel, som skulle beholdes som Brugspant, indtil Gjælden betales.
     Diplo. Norveg. II, 1066 (3. juni 1520 i Oslo): Hans Mule, Hövedsmand paa Akershus, kundgjör, at da nogle Gaarde ikke ere mere værd end de ifölge fremlagte Pantebreve (uden Tvivl No. 1039 og 1052) ere pantsatte for til Jon Pakke, skal denne efter kongelig Befaling beholde Gaardene til evig Eie, hvorfor han betalte et forgyldt Sölvbæger af 100 Marks Værd.
     Den 5. aug. 1533 i Tønsberg bedvidner han et brev af Ottilia Ottesdatter og kalles da «lagman i forne Tonsberg».8
     På "Kongehyldningen" af 3. april 1508 (DN. III, 1043) har lagmand «Jon Packæ» vedhængt sit segl, men dette dokument er desværre bortkommen i Det danske Rigsarkiv. Ligeledes har han på et brev dat. 1527 (DN. V, 1054) vedhængt et segl, men dette brev er der ikke henvisninger til i registrene hvorfor det ikke er fundet på Det danske Rigsarkiv. Men på et brev dat. 2. marts 1507 (DN. IV, 1047), der endnu idag opbevares på Bergens museum, har lagmand Jon Jonssøn, vedhængt et segl, men det er desværre så utydeligt, at det kan være svært at afgøre om det et våben eller blot et bomærke.
     Kunngjør 2. mars 1507 sammen med byfogeden og en rådmann salget av Nordre Gautegård og kalles da lagmann. Den 3. april 1508 utsteder han sammen han sammen med rikets kansler Jon Paulsson og 17 andre geistlige og legmenn, deriblandt lagmennene i Oslo, Borgesyssel og Viken, efter opfordring av den utvalgte kong Christiern (2.), vidisse av riksrådets skrivelse til almuen i Skienssyssel av 3. juli 1449 angående Christiern 1.s arverett til Norge. Han kalles her Jon Packe, ellers oftest Jonsson. Den 22. mai 1511 pantsatte Knut Knutsson (Båt) til Moland, 4 gårder i Bergs sogn på Brunlanes, til ham for et lån på 150 mark i danske penger. Den 3. aug. 1515 har den samme Knut Knutsson atter lånt 150 mark danske penger av lagmannen og pantsatte herfor 3 gårder i Borgesyssel. Disse gårder fikk lagmannen senere (3. juni 1520) overdratt av kongen til «evig eiendom» mot å gi et forgylt sølvbeger og 100 marks verd i vederlag. Om Jon Jonssons virksomhet som lagmann har vi også en rekke diplomer. Han forretter lagmannstjeneste ennu i 1533, men er da en gammel mann og melder i brev til erkebiskop Olav Engebriktsson av 25. juli 1533 at han på grunn av alder og sykdom ikke kan komme til herredagen i Bud i Romsdalen. Knapt et år efter, den 8. juni 1534 døde han. Han er visstnok identisk med den Jon Jonsson, som i 1480- og 1490-årene nevnes som rådmann i Tønsberg, og regnedes visstnok til lavadelen.

Gift 2° _____med

Søfren Jenssøn Ros
     Skrev sig fra Horsens, og hadde i 1537 vært velbyrdig Peder Skrams foged i Skiens-syssel, og blev før 1549 borgermester i Skien, i hvilket embede han ennu forekommer i 1558. Nevnes 1561 som lagmann i Skien, men tituleres 1566 «borgemester i Schien nu i lagmands sted»
     Nevnt i Diplo. Norveg.: IV 823, 1120; VI 750; VII 796; VIII 735; X 734, 750 f.; XIII 731; XXI 972, 1019, 1069.

Børn af Thale og Jon Jonsson Packe:

4.2.Marthe Jonsdatter, f. omkr. 1510, d. 1581
5.2.Jon Pakke
3.1.
___________
     Olav Olavssons hustru, hvis navn ikke oplyses i kildene, må i hvert fall være født i hustru Karins ekteskap med Mattis Nielsson. Hennes barnebarn, Mattis Eilivssøn, må nemlig utvilsomt være opkaldt efter denne, og blandt hans odelsgods var gården Vegem i Saude som i 1457 var blitt tildømt Niklis Mattisson [hans oldefar].9

Gift _____med

Olav Olavsson
Født omkring 148010.
Død omkring 155010.
     Nevnes første gang i et brev av 29. juni 1515, utstedt på Hem i Lardal, og var utvilsomt allerede dengang bosatt på øvre Skjærum som han også må ha eiet. Som lagrettesmann i Lardal forekommer han i flere brev mellem 1523 og 1546 [DN IX, 512; XI 593, 602; XV, 523; I, 1100; X, 726.].3
     Hvorvidt det var Olav eller hans hustru som var odelsbåren til hans hovedgård øvre Skjærum lar sig ikke si med sikkerhet. En av dem må imidlertid nedstamme fra en Amund Greipsson som i brev av 28. juni 1404 [DN I, 594] med sin bror Rolv GGreipsson skifter jordegodset efter faren og på sin part foruten andre eiendommer erholder øvre Skjærum, Flaatten og begge søndre Nordby-gårdene i Hem, som alle omkring år 1600 tilhører Mattis Eilivssøn [Olavs barnebarn].11
     Av et brev av 27. juni 1534 [DN XI, 602] fremgår at Olav Olavsson - «Oloff i Skerffuen» - eiet øvre Bjertnes i Efteløt i Sandsvær, og i brev av 18. mars 1542 [DN I, 1100] makeskiftet han 1 markebol i vestre Brenne i Valebø-grænden i Hollen til en Skiensborger Hed Hedsson mot en part i Kjæra-fisket i Styrvold. Både denne og øvre Bjertnes tilhørte likeledes på 1600-tallet slekten på øvre Skjærum.11
     Efter Olav Olavssons død, som antagelig er inntruffet omkring 1550, blev øvre Skjærum overtatt av Eiliv Ølverssøn.11

Børn af _____ og Olav Olavsson:

6.3.Olavsdatter

Generation 3.

4.2.
Marthe Jonsdatter
Født omkring 15103.
Død 25 okt. 158112.
     Anno 1581 denn 25 ochttober döde mijn salig moder moder Marte Jonsdotter salig Jonn Pakes dotter och war handt lauman ij Wijgen.12

Gift _____med

Laurits Olufssøn Holk
Død 4 sep. 158712.
     Søn af Oluf Holk og Kirsten Ingvarsdatter.
     Anno 1587 denn 4 septtember döde mijn salig moder fader Laurijs Holk fordum borgemester her ij byenn.12
     Borgermester i Tønsberg ca. 1547-1555. Deltok den 14. nov. 1547 i avhørelsen av vidner i anledning av Hans Burmans forsøk på å drepe Bent Bille, nevnes 18. dec. 1551 og senere som første borgermester. Den 16. mai 1552 er han i selskap hos Bent Bille på Sem. Den 29. dec. 1554 og 8. mar. 1555 utsteder han utdrag og vidisse av Bjarne Audunssons gavebrev.
     Ifølge Munthe var han borgermester ennu i 1578.

Børn af Marthe Jonsdatter og Laurits Olufssøn Holk:

7.4.Iver Lauritssøn Holk ?
8.4.Randi Lauritsdatter Holk, d. 1597
9.4.Maren Lauritsdatter Holk, d. 1602
10.4.Raune (Ranveig) Lauritsdatter Holk
11.4.Oluf Lauritssøn Holk, f. 1541, Tønsberg, d. 1606
12.4.Jon Holk
5.2.
Jon Pakke
     Muligvis søn af lagmand Jon Jonsson Packe.
     Nevnt som i et brev utstedt på Holm i Idd 2. mai 1554. Tituleres hr. - antagelig prest i Idd eller et nærliggende sogn. Diplo. Norveg.: IV 1134.3

Gift _____med

_____
     Datter af Tora Sveinugsdatter.
6.3.
Olavsdatter

Gift _____med

Eiliv Ølverssøn
     Han utsteder 24. juni 1556 som den første av to lagrettesmenn et brev fra Skjærum [DN V, 1132] og 9. oktober 1558 et annet i samme egenskap, her som nr. 1 av fire, og endelig medutsteder han som «Eleff Skeruem» et brev av 29. mai 1567.11
     Eiliv selv synes oprindelig å høre hjemme i Vaale, hvor han nevnes som lagrettesmann i et brev av 16. februar 1534 [DN VII, 710]. Hans segl under dette brev inneholder et bomerke i form av et pentagram. Hans hovedgård her [i Vaale] var sikkert Ryk, som senere en tid eies og brukes av sønnen Mattis og derefter av en av dennes døtre og hennes efterkommere. Flere parter i Ryk sees ved slutten av 1400-tallet å være blitt innløst fra Sem og Vaale kirker av en Eiliv Tordsson, og det ligger da nær å anta at denne er Eiliv Ølverssøns farfar eller morfar13

Børn af Olavsdatter og Eiliv Ølverssøn:

13.6.Mattis Eilivssøn Skierven, f. omkr. 1535, d. omkr. 1619

Generation 4.

7.4.
Iver Lauritssøn Holk ?

Børn af Iver Lauritssøn Holk ? og _____:

14.7.Marthe Iversdatter
8.4.
Randi Lauritsdatter Holk
Død 29 mai 159714.
     Anno 1597 denn 29 maij döde mijn salig moder Randi Lauris dotter Holk och er begrauett ij wor frue kyerke for altterett.14

Gift _____med

Niels Lauritssøn
Død efter 1613.
     Søn af Laurits.
     Anno 1597 denn 29 maij döde mijn salig moder Randi Lauris dotter Holk - Same tijdt war faer ttel Dansken och solde hans skijp same gang.14
     Anno 1599 om pijns tijdt drog faer tell Mandal.15
     Borgermester i Tønsberg omkr. 1585-1599. Var til stede på herredagen i Oslo den 4. august 1585 og kalles da borgermester. Den 20. juni 1597 deltok han som bisitter i lagtinget på Målstuen i Tønsberg, hvor der dømtes i en eiendomstvist mellem Sandeherad prestegård og arvingene efter hustru Gudrun på Bø. Niels Lauritssøn var borgermester i Tønsberg ennu i 1598, da kong Christian 4. med følge under sitt ophold i Tønsberg den 25. juli tok inn i hans gård på Storgaten. Niels Lauritssøn blev 1599 lagmann på Agdesiden og tok ophold på Holme i Mandal. Han levet ennu i 1613.
     Optræder ved Herredagen i Stavanger 6.-8. aug. 1607 som «Niels Lauritzønn, fordom laugmand paa Augdeside».16
     Ved herredagen i Skien 16. aug. 1613 er «erlig och welb: mand Peder Grube till Alstrup och Niels Lauridtzsenn, fordum laugmanndt vdj Manndals leenn» stevnet. «Disligeste møtte her wdj rete fornevnte Niels Lauridtzsønns, førige laugmandt paa Augdeside, hanns sønn welacht mandt Jfweer Nielsenn, borgemester i Thunsberrig, paa sinn faders och welbemelte Peder Grubbis wegnne ...».16

Børn af Randi Lauritsdatter Holk og Niels Lauritssøn:

15.8.Laurits Nilssøn
16.8.Iver Nielssøn
17.8.Anne Nielsdatter, f. 1575, d. 1612, København
18.8.Maren Nielsdatter, f. 1582
9.4.
Maren Lauritsdatter Holk
Død 7 jul. 160212.
     Anno 1602 denn 7 julij döde mijn moder söster Maren Laurisdotter Holk paa en onsdaug och war hun salig Jon Krestensöns efftterleuerske höstru.12

Gift _____med

Jon Kristenssøn
Død 25 jan. 160112, begravet 28 jan. 1601, S. Lauris kirke i Tønsberg12.
     Anno 1601 Pauli conuersione daug denn 25 januarij döde mijn gode wen Jon Krestensön borgemester ij Tönsberig och bleff jorett S. Lauris kyerke den 28 januarij.12
10.4.
Raune (Ranveig) Lauritsdatter Holk

Gift 1° _____med

Anders Pederssøn
Død 29 feb. 159714.
     Anno 1597 den 29 februarij(!) döde mijn gode wen Anders Persön raedtman her ij Tönsberig och lijger begrauen ij Sant Lauris kyerke.14

Gift 2° 8 mar. 1601, Sande15 med

Peder Vemundssøn
Død 162217.
     Sognepræst til Sandeherred og Provst i Brunlaug og Numedals Provsti.18
     Anno 1601 denn 11 februarij bleff samptöchtt her Per Wemundtsön sogneprest ttel Sande och relions proust ij Bronlaulen och Noredal att begie sig ij ecteskap medt mijn moder söster Raune Lauris dotter Holk, den 8 marzi stodt deris brulup paa Sande.19
     Hans Fødsels-Tid og Forældre vides ey, men hans Fødsels-Sted har været Gaarden Bergskote ved Bergen. Af et Skrift funden udi Sandefiords Kirke, sees, at han i Aaret 1603 havde væred Præst til Sandeherreds Præstegield og Provst over Brunlaugsnæssets og Nummedals Provstie i 36 Aar, altsaa maae han være bleven Præst i Aaret 1567. Hans Hustrue var Ragnild Holk fra Tønsberg. Disse tvende kiærlige Ægtefolk beværtede i Aaret 1589 uformodentlig en høy Giæst med sit Følge. [Her følger historien om kong Jakob af Skotlands gæstebud.]17

Børn af Raune (Ranveig) Lauritsdatter Holk og Anders Pederssøn:

19.10.Berthe Andersdatter, d. 1587
11.4.
Oluf Lauritssøn Holk
Født 1541, Tønsberg12.
Død 26 nov. 160612.
     Lagmand i Fredrikstad.
     Anno 1606 denn 26 nouember döde myn morbroder Oluff Holk laumandt ij Frerekstadt och war handt födt her ij Tönsberig anno 1541, hans fader Lauris Holk, hans moder Marte Jonsdotter, hans fader fader Oluff Holk borgemester j Tönsberig, hans fader moder Kyersten Jnguarsdotter, hans moder moder war höstru Tale, hans moder fader Jon Packe laumandt ij Wijgen. Anno 1574 stodt hans brullup her ij Tönsberig medt erlig pyege Yngebor Hanels Datter. Den 17 october anno 79 bleff handt raedtman ij Tönsberig. Ano 82 bleff handt byefouedt ij Frerekstadt, 86 bleff handt borgemester, anno 99 bleff handt lauman.12
     Optegnelser fra hans hånd findes i Ulldalske Samling 34 fol. på Det kongelige Bibliotek i København. Disse optegnelser er også gengivet i Personal historisk Tidsskrift 1 Rk. 1 Bd., s. 148-

Gift 1574, Tønsberg12 med

Ingeborg Haraldsdatter

[Gift 1° 1574 med Oluf Lauritssøn Holk (1541 - 26 nov. 1606); Gift 2° omkr. 1608 med Jens Nilssøn].
12.4.
Jon Holk
     Borgermester i Tønsberg 1601.
     Anno 1601 den 19 marzi bleff jeg borgemester [ij Tönsberig]. Same tijdt bleff Jon Holk borgemster och gyorde wye wor ed paa Agershus for welburdige mandt Acsel Gyelenstyern stattholer ij Norge och höuettz mandt paa Agershus.15

Gift 1° _____med

Elin
Død 13 nov. 160112.
     Anno 1601 döde mijn gode wen Elin Jons den 13 november welachtt mandt Jonn Holk borgemesters kuine.12

Gift 2° dec. 160415 med

Karen Jørgensdatter (Schrøder)
     Datter af Jørgen Schrøder.
     Anno 1604 ij desember stodt Jon Holks brulup medt erlig pyege Karen Jörens dotter Jören Sknörs(?) dotter.15
13.6.
Mattis Eilivssøn Skierven
Født omkring 153510.
Død omkring 161910.
     Denne nevnes første gang i et brev av 4. mars 1568 [DN VI, 804] som den nest første av 5 lagrettesmenn i Vaale og har sikkert da vært bosatt på Ryk. Allerede i brev av 28. desember 1569 forekommer han imidlertid som den siste av 5 lagrettesmenn i Sandsvær og Lardal og må da allerede ha overtatt øvre Skjærum efter faren som vel er død i mellemtiden. I brev uten datumangivelse av 1573 oplyses at «Mattis Skierve(n)» eier og bruker en del av Ryk, og i brev av 8. februar 1573 nevnes han som lensmann i Sandsvær og Lardal, et ombud han beholdt til omkring 1605. I lensregnskapene 1614-1615 opgis Mattis å eie ialt 22 gårder og gårdparter med en samlet skyld av henved 20 skpd. t., men i 1617 er godset øket til 34 parter med skyld vel 32 skpd. t. fordelt på følgende gårder: Øvre Skjærum, Flaatten, øvre og nedre Tanum, Sjulstad og søndre og mellem Nordby, alle i Lardal, Kjørstad, øvre Bjertnes, søndre Hvam og Komnes, alle i Sandsvær, Skjerve og Tanstad på Nøtterø, nordre Røraas i Slagen, Vølen i Skjee, Vasbotn og Berg i Hof, Bø i Sande, nordre Rugland i Brunlanes, Raastuen i Flatdal, Kleppan, Ylen, Bamle, søndre og nordre Sauer og Ingulsrud, alle i Hitterdal, Lofthus i Tinn(?), Vegem, Østgaarden og søndre Lindem, alle i Saude, Hollen i Hollen, Søland og Brattaas i Slemdal og Holtenes i Hurum. Ennu i 1618-1619 skatter han av de samme eiendommer, men nevnes ikke senere i regnskapene og må være død ved denne tid, utvilsomt i meget høi alder.20
     Av lensregnskapene fremgår at det jordegods sønnen Nils fikk i arv efter faren må dreie sig om 10 à 11 skpd. t., hvad der stemmer godt overens med at svigersønnen Oluf Ryk - på sin hustrus vegne - synes å ha arvet omkring 5½ skpd. Da Mattis Skierven kort før sin død opgis å eie jordegods med en samlet skyld av vel 32 skpd. t., kan herav sluttes at han, foruten de her opførte barn, Nils, Ragnhild og Sigrid, må antas å ha efterlatt sig ennu én sønn eller to døtre. Dersom den omtalte Marte Simonsdatter, Rasmus Linas hustru er sønnedatter av Mattis, vil dermed rekken av dennes efterlevende barn være fullstendig. Sønnen Simon må imidlertid isåfall ha efterlatt én datter til foruten Marte, da dennes del av arven efter Mattis synes å motsvare en søsterpart.21

Gift _____med

Margrete? Simonsdatter
     Datter af Simon Nilssøn og Tora Glødersdatter.
     Hennes mann Mattis Eilivssøn eiet betydelige parter i øvre (østre) og nedre (vester) Tanum i Svarstad sogn i Lardal, en eiendom som også gikk i arv til ett av hans barn. Tanum eies og brukes ved midten av 1500-tallet av en Simon Nilssøn, og det er efter omstendighetene overveiende sannsynlig at Mattis' hustru har vært en datter av denne.22

Børn af Mattis Eilivssøn Skierven og Margrete? Simonsdatter:

20.13.? Simon Mattissøn ?
21.13.Ragnhild Mattisdatter, d. omkr. 1624
22.13.Sigrid Mattisdatter, d. omkr. 1632
23.13.Nils Mattissøn Skierven, f. omkr. 1565, d. omkr. 1628

Generation 5.

14.7.
Marthe Iversdatter
     Må på en eller anden måde være nær beslægtet med Tønsberg Holk'ene.

Gift _____med

Troels Pederssøn
     Raadmand i Tønsberg, der paa sin Hustrus Vegne kaldes Medarving efter Oluf Holk sammen med Jon Holk og Hr. Peder Vemundssøn i en Process med Nils Lauritsens Arvinger.18
15.8.
Laurits Nilssøn
     Anno 1585 kom jeg fra Spanijen medt skijper Hendrik Boltt aff Lubek och ttil Helsingör och haude tyent ttel S. Iues ij 4 ar. Mjn mester, jeg tyente, wedt naun Stase de Kouzi.23
     Anno 1592 denn 29 ochttober stodt mett fester öl ij Tonum medt erlige pyege Anne Jensdotter, salig her Jens Persöns dotter.23
     Anno 1593 denn 25 nouember Adtuent söndaug stodt mett brölup her ij Tonsberig medt erlig pyege Anne Jensdotter och war w.b. Per Juersön ttel Frettzö och w.b. Acsel Wrup myene brumen ock w.b. fru Margrette Breyde medt w.b. fru Hele Marsuin hendis bru kuyener.24
     Anno 1599 denn 18. septtember flötte jeg ij faers gaer.15
     Same ar [1600] war jeg ttel Auene ij Portugal medt mett skiip Pelikanen.14
     Anno 1601 den 19 marzi bleff jeg borgemester [ij Tönsberig]. Same tijdt bleff Jon Holk borgemster och gyorde wye wor ed paa Agershus for welburdige mandt Acsel Gyelenstyern stattholer ij Norge och höuettz mandt paa Agershus.15
     Anno 1603 döde en dreng hos meg ij pestelens. Dett war den förste her döde aff pest.12
     Anno 1604 döde en dreng hos mig i pestelens den 16 augustij.14
     Anno 1610 denn 6 aprijl om natten kloken ij melom 1 och 2 slett döde mijnn gode wenn Kortt basker och bleff jorett ij S. Lauris kijerre gorn och gijorde hederlig mandt mester Fijn prousten her ij byen tyenist ower ham annen paskedag.15

Gift 25 nov. 1593, Tønsberg23 med

Anne Jensdatter
     Datter af Jens Pederssøn og Johanne Andersdatter.
     Anno 1608 om pijnstiidt war Anne ij Kijöpenhauen och war Anders mijn sönn medt hende.15

Børn af Laurits Nilssøn og Anne Jensdatter:

24.15.Jens Lauritssøn, f. 1594, d. 1603
25.15.Laurits Lauritssøn, f. 1596, d. 1597
26.15.Randi Lauritsdatter, f. 1597, d. 1603
27.15.Anders Lauritssøn, f. 1599
28.15.Jørgen Lauritssøn, f. 1600, d. 1601
29.15.Johanne Lauritsdatter, f. 1602
30.15.Ole, f. 1603, d. 1603
16.8.
Iver Nielssøn
     Stilling: Borgermester i Tønsberg
     Anno 1596 denn 12 desember stodt mijn broders brulup ij Frens goer(?) medt erlig pyege Luse Hans dotter, Hans Bottz dotter, hendes moder Maren Klausdotter.12

Gift 12 dec. 1596, Frens goer (?)12 med

Lucie Hansdatter Baad
     Datter af Hans Baad og Maren Clausdatter (Kruse).

Børn af Iver Nielssøn og Lucie Hansdatter Baad:

31.16.Oluf Iversen Holch
32.16.Hans Baad
33.16.Iversdatter
34.16.Laurits Iverssøn Holch
17.8.
Anne Nielsdatter
Født 157525.
Død 1612, København26.

Gift 1601, Anno 1600 ale helen daug stodt mijn söster Anne Nijls dotters festeröl paa Holme ij Mandal medt hederlig mandt her Per Skyelerop., Anno 1601 stodt deris brulup.15 med

Peder Jenssøn Skielderup
Født 7 sep. 1571, Bergen.27.
Død 27 sep. 1646.
     Søn af Jens Pederssøn Skielderup og Susanna Leonhardsdatter (Lennertsdatter).
     Biskop i Trondhjem 1623-42.
     Anno 1608 ij aprijl flötte mijn suoger mester Per Skijelerop fra Mandal och ttel Kijöpenhauen efftter kong. Maijstattz beffaling.15
     Skifte 28 jul. 1647, Trondhjem.28Avdøde mester Peder Skielderup, svoger og barn, 2 piker, nemlig Birgitte og Anne, svoger hr. Mentz Christophersen og brødre, fars- og morsarv..

[Gift 1° 1601 med Anne Nielsdatter (1575 - 1612); Gift 2° 1622 med Gidske Hermannsdatter Lange (d. 1640)].

Børn af Anne Nielsdatter og Peder Jenssøn Skielderup:

35.17.Jens Pedersen Schjelderup, f. 1604, Mandal, d. 1665, Bergen
36.17.Jørgen Pedersen Skielderup, f. omkr. 1605, d. 1657, Trondhjem
37.17.Niels Pedersen Skielderup, f. omkr. 1607, Mandal eller Frederiksborg eller København., d. 1652
38.17.Susanne Pedersdatter Schjelderup
39.17.Maren Pedersdatter Schjelderup, f. 1610, København, d. 1683
18.8.
Maren Nielsdatter
Født 158229.
     Maleri af hende i Hjelmeland kirke.29

Gift 160430 med

Daniel Jørgensen
Født 22 aug. 158329.
Død 19 apr. 163529.
     Søn af Jørgen Eriksen og Adriana Jensdatter Skielderup.
     Provst i Ryfylke og sogneprest til Hjelmeland.
     Daniel Georgii, sokneprest 1603-1635, .... Målarstykkje av hr. Daniel heng i Hjelmeland. Kona hans heitte Maren Nielsdotter og bilete hennar heng og i same kyrkja [Se boken s. 95]. Hr. Daniel var også prost i Ryfylke. Under det bilete (målarstykkje) av hr. Daniel Jørgensøn som heng i Hjelmeland kyrkja stod skrive: «Effigies D. Danielis Georgii pastori qvo ecclesiæ Hjelmelandis. Anno 1583 die 22. Aug. fuit natus vocatur 1601. Ordinatur 1603 pastorem veriannos 32 Mariebatur pie in Domine 1635 die 19 Aprilis ætatis suæ 52.» Under målarstykkje av prestefrua stoud denne inskripsjon: «Anno 1582 war Maren Nielsdotter fød udi Tønsberg, døde udi hendes alders Aar .... Fryct Døden icke - betenk at det er saa skicket aff Herren offuer alt Kjød, baade offuer deris som haffue verit faar dig oc som sculle komme efter dig.» Båe disse brystbilete er måla av G. Hentzschel, som var en lærling af Peter Reimers frå Neustadt i Tyskland.29
     Besøgte sammen med broderen Samuel, 23. juni 1610 sin svoger Laurits Nilsen, borgermester i Tønsberg, efter at de begge havde deltaget ved kongehyldningen i Oslo den 16. juni.31
     Provst i Ryfylke, blev kaldet 1601 [Præst i Hjelmeland], ordineredes 1603.32

Børn af Maren Nielsdatter og Daniel Jørgensen:

40.18.Margrete Danielsdatter
19.10.
Berthe Andersdatter
Død 158733,12.
     Anno 1587 döde lijle Bertte Andersdotter salig Anders Perssöns dotter handt aulet mett Raun moster.12
20.13.
? Simon Mattissøn ?
     Mogens Bugge («Schjerven i Lardal») tillegger Mattis Eilivssøn en forøvrig ukjent sønn Simon Mattissøn og denne en datter Marte Simonsdatter, gift med Rasmus Lina i Bamle, død ca. 1642. Hertil er å bemerke at Rasmus Olssøn Lina, som nevnes første gang i 1622, og efter hans død enken Marte Simonsdatter, som ennu levet 1665, ifølge lensregnskapene eiet en ikke uvesentlig del av det jordegods som tidligere tilhørte Mattis, således at det må antas at han har vært blandt dennes arvinger, hvad der efter omstendighetene synes å forutsette at enten Rasmus selv eller hustruen har vært barnebarn av Mattis.34

Børn af ? Simon Mattissøn ? og _____:

41.20.Marte Simonsdatter
21.13.
Ragnhild Mattisdatter
Død omkring 162434.
     Ragnhild nevnes som enke i lensregnskapene for 1617, utsteder 15. oktober 1622 skjøte på ødegården Flygen i Skoger, men er formodentlig avgått ved døden før 18. januar 1626 da sønnen Jon utsteder skjøte til Oluf Nilssøn på parter i Vasbotn i Hof og Komnes i Sandsvær som må tilhøre Ragnhilds fedrenearv.35
     Stor efterslekt.

Gift _____med

Ouden Jonssøn Gullaug
Død før 161734.
     Søn af Jon Nilssøn.

Børn af Ragnhild Mattisdatter og Ouden Jonssøn Gullaug:

42.21.Jon Oudenssøn Gullaug, f. omkr. 1595, d. 1656
43.21.Oluf Oudenssøn (Gullaug)
44.21.Karen Oudensdatter
45.21.Lisbet Oudensdatter
22.13.
Sigrid Mattisdatter
Død omkring 163236.
     I manntallslistene for landskatten som forfalt julen 1626 opføres enken «Siri Rygh» som eier av: Ryk i Vaale, Tanstad på Nøtterø, Holtene på Tjøme, nordre Røraas i Slagen, nordre Vølen i Skjee, Kjære på Tjøme, nedre Rugland i Brunlanes, Raastuen i Flatdal, Vegem (Lofts-Vegem) i Saude, samt Østgaarden, søndre Lindem og Aaraas i Nesherred. Men i manntallet for 1627 oplyses at hun nu har skiftet med sine barn og selv bare har i behold partene i ryk, Rugland, Raastuen og Vegem. Sigrid nevnes siste gang i 1632 og er antagelig død ved denne tid.37
     Som det sees har de fleste av Sigrids eiendommer tidligere tilhørt Mattis Skierven, og det kan efter omstendighetene ikke være tvilsomt at Sigrid har vært dennes datter, og at hun har fått Ryk i hjemmegave ved sitt giftermål.37

Gift _____med

Oluf Asbjørnssøn Ryk
Død omkring 162636.
     Oluf nevnes første gang i 1604 da han for Herredagen i Bergen procederer om eiendomsretten til parter i gårdene Tanstad og Heierstad på Nøtterø mot opsitteren på Tanstad, Oluf Einerssøn med tilnavnet «Godag selv». Han vant saken forsåvidt Heierstad angikk og tapte med hensyn til Tanstad, men erhvervet ved makeskifte med modparten av 14. august 1605 også sistnevnte eiendom mot avståelse av en annen gårdpart. Senere gjorde imidlertid Oluf Einerssøns sønner allikevel krav overfor Oluf Ryk på parten i Tanstad, men tapte saken med omkostninger både for lagmannen og for Herredagen i Skien i 1619 [NHD. rk. 1 bd. VI, s. 53 ff.]36
     Ifølge lensregnskapene eiet Oluf i årene 1617-1619 følgende jordegods: 1 skpd. t. i Ryk, 1 løp smør i Tanstad og 1 bismerpd. 9 (...) smør i øvre Holtene på Tjøme, og i 1620 foruten disse parter - i Tanstad nu 7 bismerpd. smør - tillike, helt eller delvis gårdene Lærum i Vaale, Berg og Vasbotn i Hof samt store (søndre) Sauer i Hitterdal. I årene 1624-1626 er godset delvis et annet, foruten i Ryk, Tanstad og Holtene eier han nu parter i nordre Røraas i Slagen, nordre Vølen i Skjee, Kjære på Tjøme, nedre Rugland i Brunlanes, Raastuen i Flatdal, Vegem (Lofts-Vegem) i Saude, samt Østgaarden, søndre Lindem og Aaraas i Nesherred.38

Børn af Sigrid Mattisdatter og Oluf Asbjørnssøn Ryk:

46.22.Peder Olufssøn Ryk, d. omkr. 1649
23.13.
Nils Mattissøn Skierven
Født omkring 156537.
Død omkring 162821.
     Er antagelig født omkring 1565 og nevnes første gang 1593 i lensregnskapene som bruker på Sando i Sande. I 1612 opgis han å eie parter i gårdene Sando, Kaldmo, Skog, Solberg og Murkasle i Sande, Vasbotn i Hof, Maasnes i Øvre Eker. Ennu i 1615 bor Nils på Sando, men kort efter må han være flyttet hjem til sin far på Skjærum med tanke på å overta gården efter denne. I manntallslistene for 1617 opføres han blandt odelsbønder i Lardal umiddelbart efter faren og eier nu, foruten i Sando, Kaldmo, Skog og Solberg, tillike parter i Rud i Sande, Aulesjord i Høijord (Andebu) og Myre i Fon (Ramnes).37
     Efter farens død overtok Nils da også øvre Skjærum og eier i 1620 foruten denne og de ovennevnte eiendommer - med undtagelse av Rud - tillike parter i Flaatten, søndre og mellem Nordby, øvre og nedre Tanum og Sjulstad, alle i Lardal, søndre Hvam, Kjørstad og Komnes i Sandsvær, Bø i Sande og Skog i Høijord. I de følgende år opføres han fra tid til annen også som eier av parter i Bjertnes og Fossnes i Sandsvær, Berg og Aasen i Hof, Dal og Horn i Ramnes, Skjerve på Nøtterø samt nordre og søndre Sauer, Bamle og Ingulsrud i Hitterdal.39
     Nils Mattissøn nevnes siste gang i et skattemanntall for 1628-29, men i et annet for samme periode oplyses at han er død og godset skiftet mellem barnene. Han er da antagelig avgått ved døden i 1628.21

Gift _____med

Marthe (Margrete) Hansdatter
Født 17 okt. 156840.
Død omkring 162621.
     Datter af Hans Jacobssøn Lo og Anbjørg Olufsdatter.
     Nils Mattissøn var gift med en Marte Hansdatter som levet ennu 12. september 1625, men må være død før 8. februar 1627. Kildene gir ingen oplysning om hennes oprindelse, men denne lar sig med til visshet grensende sannsynlighet fastslå ad indirekte vei.21
     Nu viser det sig at Hans Lo hadde en datter Margrete (= Maritte, Marte) Hansdatter, født 17. okt. 1568 - det vil si akkurat ved den tid da Nils Mattissøns hustru må antas å være født - og videre at Hans Lo's ektefelle het hustru Anbjørg, hvilket sjeldne navn, senere bæres av en av Nils Mattissøns og Martes døtre. Endelig fremgår det av et brev av 24. januar 1572 at hustru Anbjørgs fulle navn var Anbjørg Olufsdatter og at hun var datter av en Oluf Bentssøn, som utvilsomt er den mann av dette navn som mellem 1525 og 1558 forekommer som rådmann og borgermester i Tønsberg og eiet adskillig gods på Eker, bl.a. i gården Maasnes, i hvilken Nils Mattissøn i 1612 eiet en større part.41

Børn af Nils Mattissøn Skierven og Marthe (Margrete) Hansdatter:

47.23.Oluf Nilssøn Skierven, f. omkr. 1595, d. 1649
48.23.Live Nilsdatter, f. omkr. 1600, d. 1661
49.23.Anbjørg Nilsdatter, f. omkr. 1603, d. omkr. 1675

Generation 6.

24.15.
Jens Lauritssøn
Født 25 nov. 159414.
Død 26 dec. 160342.
     Anno 1594 denn 25 nouember Adtuent söndaug kloken 10 slett bleff myn elste sönn Jens födt och opkalett effther hans moder fader her Jens Pedersön och döptt ij wor fru kyerke aff hederlig mandt her Lauris Tuesön sogneprest her same stettz.14
     Anno 1603, 26 desember döde mijn elste sönn Jens Laurisön. Same tijdt döde mijn elste dotter Randi och bleue de begge begrauen ij wor frue kyerke for altterrett hos mijn salig moder. Och döde de i pestelens.14
25.15.
Laurits Lauritssøn
Født 21 mar. 159614.
Død 8 jan. 159714.
     Anno 1596 den 21 marzi bleff mijn sönn Lauris födt effter afftten sang kloken 4 slet och opkalet mijn moder fader Lauris Holk fordum borgemester ij Tönsberig.14
     Anno 1597 denn 8 januarij döde Lauris myn sön och lijger begrauen ij wor fru kyerke wnder den lijle bla sten.14
26.15.
Randi Lauritsdatter
Født 18 sep. 159714.
Død dec. 160314.
     Anno 1597 denn 18 september bleff Randj mijn elste dotter födt paa enn söndaug melem kloken 4 och 5 om morgen och bleff opkalett efftter mijn salig Moder Randi Lauris dotter Holk.14
     Anno 1603, 26 desember döde mijn elste sönn Jens Laurisön. Same tijdt döde mijn elste dotter Randi och bleue de begge begrauen ij wor frue kyerke for altterrett hos mijn salig moder. Och döde de i pestelens.14
27.15.
Anders Lauritssøn
Født 13 feb. 159914.
     Anno 1599 den 13 februarij bleff Anders mijn sönn födt och opkalett efftter mijn gode wenn Anders Persön.14
     Anno 1608 om pijnstiidt war Anne ij Kijöpenhauen och war Anders mijn sönn medt hende.15
28.15.
Jørgen Lauritssøn
Født 22 aug. 160014.
Død 4 feb. 160114.
     Anno 1600 denn 22 augustij bleff Jörenn födt om morgenen ijmelom 8 och 9 slett och bleff opkalett effter mijn fader broder Jören Laurissön fordum laumandt ij Tönsberig.14
     Anno 1601 döde mijn sön Jören den 4 februarij och lijger ij wor frue kyerke wnder den blae sten hos myene sösken.14
29.15.
Johanne Lauritsdatter
Født 2 aug. 160214,42.
     Anno 1602 ij augustij bleff Johane mijn dotter födt och war opkalett effter hennis moder moder Johane Anders dotter.14
30.15.
Ole
Født 24 sep. 160314.
Død 24 sep. 160314.
     Anno 1603 den 24 september föde Anne 1 dött barn och bleff jorett ij wor kyerke gar.14
31.16.
Oluf Iversen Holch
Begravet 11 aug. 1651, Nordre gravlund i Tønsberg.43.
     Borger i Tønsberg43

Gift _____med

Ellen Christophersdatter Stockman
     Datter af Christopher Hanssøn.
     Var ved skiftet efter sin mor i 1653 enke.43
     Skifte 26 mai 166344.

[Gift 1° med Oluf Iversen Holch; Gift 2° med Gjert Meidel].

Børn af Oluf Iversen Holch og Ellen Christophersdatter Stockman:

50.31.Iver Olufsen Holch
51.31.Margrethe Holch
32.16.
Hans Baad
33.16.
Iversdatter

Gift _____med

Cornelius Jansen
     Raadmand i Tønsberg.
34.16.
Laurits Iverssøn Holch
Begravet 4 feb. 1649, Christiania Kirke45.
     Borger i Christiania, der 5. Novbr. 1638 solgte en Tomt i Kongens Gade til Slotsskriver Johan Garmann. Laurits Holch var gift med Karen Hansdatter og efterlod sig flere Børn, af hvilke i alle Fald en Søn Hans Holch senere levede i Christiania. Laurits Iverssøn Holch vides med Sikkerhed at skrive sig fra Tønsberg, eftersom der senere i Christiania verserede en Proces om en Arv »som sl. Lauritz Holchs Børn efter deres sl. Farmoder Lucia Ivers i Tønsberg var tilfalden«.44
     I Domkapitlets (Christiania) protokol nr. 63 fol. 200 oplyses at «hans fæstensøl stod hos Bertel Hellesen i juni 1642».45

Gift 1° 1642 med

Bertelsdatter
     Datter af Bertel Hellesen og Karen Antonidatter Knutsen.

Gift 2° _____med

Karen Hansdatter

Børn af Laurits Iverssøn Holch og Bertelsdatter:

52.34.Bertel Lauritssøn Holck
53.34.Marie Lauritsdatter (Holck?)
54.34.Margrethe Lauritsdatter (Holck?)

Børn af Laurits Iverssøn Holch og Karen Hansdatter:

55.34.Hans Holch
56.34.Sara Lauritsdatter (Holck)
35.17.
Jens Pedersen Schjelderup
Født 24 feb. 1604, Mandal46,47.
Død 2 okt. 1665, Bergen47.
     Mag. Jens Pedersen Schielderup, f. 1604, 14. Febr. Blev Kong Christian IV. Hof-Prædikant 1637, 22 Oct. Sognepræst ved Nicolai Kirke 1639. Biskop i Bergen 1649. Døde 1665. Gift 1639, 11 Aug. med Inger Worm. Af deres 10 Børn døde 3 Sønner i unge Aar.48

Gift 11 aug. 163948,48 med

Inger Olsdatter Worm
Født 11 aug. 162148,48.
Død 4 mai 167748.
     Datter af Ole Worm og Dorothea Thomasdatter Fincke.

Børn af Jens Pedersen Schjelderup og Inger Olsdatter Worm:

57.35.Christine Dorothea Schjelderup, f. 1640
58.35.Søster Schjelderup, f. 1641
59.35.Susanne Schjelderup, f. 1642, d. 1668
60.35.Inger Schjelderup, f. 1643
61.35.Anna Jensdatter Schjelderup, d. 1714
62.35.Peder Jensen Schjelderup, f. 1649, d. 1668
63.35.Oluf Worm Schjelderup, f. omkr. 1649, d. 1679
64.35.Thomas Jensen Schjelderup, f. 1647
65.35.Jørgen Jensen Schjelderup, f. 1648
66.35.Jens Jensen Schjelderup, f. 1658, d. 1709
67.35._____
36.17.
Jørgen Pedersen Skielderup
Født omkring 160549.
Død 24 dec. 1657, Trondhjem, Han døde her [Trondhjem] 24 December 165750,51,52, begravet 31 dec. 1657, Trondhjem, Begravet Nytaarsaften.52.
     Blev født ca. 1610. Han blev Student i Leyden 1634 og i 1637 første Diakon eller res. Kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem. I 1640 blev han Sognepræst i Skogn, hvor han fungerede indtil 1657, i hvilket Aar han den 24 Mai blev indsat som res. Kapellan til Domkirken i Trondhjem. Han døde her 24 December s. A. og blev begravet Nytaarsaften. Jørgen Skielderup var en dygtig og afholdt Præst. Det var uden Tvivl en Skuffelse for hans Fader, at Sønnen ikke i 1642 blev hans Eftermand som Biskop. Der hænger et Maleri af Jørgen Skielderup i Koret i Alstadhaug Kirke ved Levanger.52
     Skifte 25 jun. 1667, Trondhjem53,54Avdøde herr Jørgen Pedersen Skielderup, E. Anna. Påbeg. 19/3-62. B.: Hans og Svend fikk brorlodd 556 Rd. og 150 Rd. fordi søstrene la fra sig hjemgave med 300 Rd..

Gift 16 mai 163655 med

Anna Hansdatter Busch
Død omkring 1679-1680.
     Datter af Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter.
     Hun satt som enke på Geite (i Skogn) ennå i 1677 men var trolig død i 1682 da sønnen Svend tok over.56

Børn af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch:

68.36.Peder Jørgensen Schjelderup, f. 1637, Trondhjem., d. 1721
69.36.Anna Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. omkr. 1685
70.36.Gidsken Skielderup, d. 1665, Skogn
71.36.Maren Jørgensdatter Skielderup, f. omkr. 1640, d. 1701
72.36.Susanne Jørgensdatter Skielderup, f. 1640
73.36.Hans Skielderup
74.36.Svend Skielderup
37.17.
Niels Pedersen Skielderup
Født omkring 1607, Mandal eller Frederiksborg eller København.57.
Død 3 okt. 165247.
     Optaget 25. juni 1626 på Sorø «Nicolaus Petri», og udgået 1. maj 1630. Indskrevet ved universitetet (København?) fra Sorø 22. maj 1630.
     Studerede i Leiden, Amsterdam og Franeker fra 1634 til 1636, hvorefter han er blevet Prest i Trondhjem.58
     Resid. kapellan til Vor Frue kirke i Trondhjem.
     Skifte 13 okt. 1653, Trondhjem.59Avdøde herr Niels Skielderup. Enke Anne Andersdatter's samfrendeskifte med 6 um. små barn, Peder, Anders, Jens, Rasmus, Karen og Anne, brorlodd 266 Rd., stedfar herr Peder Bredahl (alt avgjort, alle 6 fått arven)..

Gift 11 jun. 1643, Trondhjem, (Anno 1643, Dominica 2 post Trinit.)60,58 med

Anne Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 3 jan. 1627, Trondhjem, (imellumb 4 och 5 om Afftenen).60, døbt _____, Vor Frue Kirke i Trondhjem, (Søndagen der effter).60.
Død efter 19 apr. 1694.
     Datter af Anders Jenssøn Helkand (Hellekande) og Karen Hansdatter.
     Hun forekommer som fadder så sent som 19. april 1694.61

[Gift 1° 11 jun. 1643 med Niels Pedersen Skielderup (omkr. 1607 - 3 okt. 1652); Gift 2° 23 okt. 1653 med Peder Pedersen Bredal (d. 1664)].

Børn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande):

75.37.Peder Nielsen Schjelderup, f. 1644, Trondhjem, d. omkr. 1713, Skjerstad
76.37.Karen Nielsdatter Schjelderup, f. 1645, Trondhjem
77.37.Anna Nielsdatter Schjelderup, f. 1647, Trondheim., d. 1705
78.37.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1648, Trondhjem., d. 1692, Trondenes.
79.37.Jens Nielsen Schjelderup, f. 1650, Trondhjem., d. 1706, Hamarøy.
80.37.Rasmus Nielsen Schjelderup, f. 1652, Trondhjem, d. omkr. 1696
38.17.
Susanne Pedersdatter Schjelderup

Gift _____med

Michel Greve (Mikkel i Greve)
Død 1644.
     Sogneprest i Greve på Sjælland ?
     Han kan tænkes at være identisk med Mikkel Madsen (Eriksen?) Butterup (Butropius), vistnok af Butterup-T. Sogn. Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1613. Hører i Roskilde. Død 1644. I Wibergs Præstehistorie kendes ikke navnet på Hr. Mikkels hustru. Men Wiberg antyder at han kan være far til sognepræst i Brøndby Vester- og Øster, Sjællands Stift Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup. Endvidere antyder Wiberg at han er fader til Anne Mikkelsdatter, gift med faderens eftermand.

Børn af Susanne Pedersdatter Schjelderup og Michel Greve (Mikkel i Greve):

81.38.Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup, d. 1661
82.38.Anne Mikkelsdatter
39.17.
Maren Pedersdatter Schjelderup
Født 19 feb. 1610, København62,63,64,65,66.
Død 2 jan. 168366, begravet 11 jan. 1683, Domkirken i Trondheim.66.

Gift 163263 med

Mentz Christopherssøn (Darre)
Født 30 sep. 1598, Trondhjem.67,68.
Død 15 dec. 165769,66.
     Søn af Christopher Bjørnssøn (Darre) og Sophia Mentzdatter von Ravensburg.
     Sogneprest til Trondhjems Domkirke.68

Børn af Maren Pedersdatter Schjelderup og Mentz Christopherssøn (Darre):

83.39.Peder Mentzsøn (Darre), f. 1633, Trondhjem, d. 1688, Gildeskaal
84.39.Anna Mentzdatter, d. før 1696
85.39.Oluf Mentzsøn, f. 1635, d. 1639
86.39.Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre), f. 1636, Trondhjem., d. 1693, Melhus.
87.39.Niels Mentzsøn
88.39.Christopher Mentzsøn, d. 1699
89.39.Frederik Mentzsøn
90.39.Herman Mentzsøn (Darre)
91.39.Gisken Mentzdatter (Darre), f. 1643, Trondhjem, d. 1725, Valle præstegård
92.39.Peder Mentzen, f. 1646, Trondheim., d. 1712
93.39.Sophie Mentsdatter, f. 1649, d. 1738, (Aure?)
40.18.
Margrete Danielsdatter
     Antages at være datter af Daniel Jørgensen.32
     Hjelmeland bygdebok

Gift 1° _____med

Jakob Nilsøn Høeg
Født 1607.
Død omkring 1637-1638.
     Søn af Niels Jakobsen Høgh og Kirsten Christensdatter.
     Fik 14. juni 1625 Kapitlets Samtykke til at blive pers. Kapellan hos Daniel Jørgensen, «uagtet han endnu ej havde Alderen». Afløst af Peder Kristensen som pers. Kapellan 4. feb. 1628, hvorpaa han blev Sognepræst 1635 og var rimeligvis gift med en Datter af Daniel Jørgensen.32
     Var prest i Vedstrand ei tid, men seinare i Hjelmeland til sin død i 1638. Berge Velde: Slektene Velde og Espeland ...
     Hjelmeland bygdebok

Gift 2° _____med

Hans Rasmussøn Piil
     Sognepræst til Hjelmeland 1638-1639, då han vart forflytta til Vikadal. Han måtte seia frå seg Hjelmeland prestegjeld fordi han hadde »besovet sin trolovede Fæstekvinde, saa at hun er kommen syv Uger for tidlig udi Barselseng«.70
     Sognepræst til Hjelmeland, Jakob Høegs Eftermand. Han blev 1638 eller 1639 dømt fra Embedet.32

Børn af Margrete Danielsdatter og Jakob Nilsøn Høeg:

94.40.Daniel Jakobsen Høeg, f. omkr. 1630
41.20.
Marte Simonsdatter
     Levet ennu 1665.34

Gift _____med

Rasmus Olssøn Lina
Død omkring 164234.
     Bamle. Nevnes første gang i 1622. Ifølge lensregnskapene eiet han en ikke uvesentlig del av det jordegods som tidligere tilhørte Mattis Eilivssøn (Schierven).34
42.21.
Jon Oudenssøn Gullaug
Født omkring 159536.
Død 165636.
43.21.
Oluf Oudenssøn (Gullaug)
44.21.
Karen Oudensdatter

Gift _____med

Peder Paulssøn Knive
     Bosat i/på Eker.
45.21.
Lisbet Oudensdatter

Gift _____med

Tore Olufssøn Tokstad
     Bosat i Ringsaker.
46.22.
Peder Olufssøn Ryk
Død omkring 164937.
     Overtok gården [Ryk i Vaale] efter moren i 1663.37
47.23.
Oluf Nilssøn Skierven
Født omkring 159571.
Død 164971.
     Født antagelig ca. 1595. Han nevnes første gang i 1624 som bruker på Nordby i Lardal og opgis da å eie 1 skpd. t. i denne gård samt parter i 4 andre eiendommer, tilsammen vel 3 skpd. t. Ved farens død i 1628 arvet han foruten adskillig annet gods også øvre Skjærum hvor han nu bosatte sig. Efter skiftet skatter han av 10 skpd. 8 lpd. t. I slutten av 1630-årene er hans jordegods øket til henved 30 skpd. t., og i 1648 opgis han å eie ca. 50 skpd. t. Han blev således em meget formuende mann og betydelig rikere enn både faren og farfaren.71
     Oluf, som en tid var lensmann i Lardal, synes ifølge lensregnskapene å være avgått ved døden i 1649.71
     Skifte 29 apr. 165071.

Gift omkring 162371 med

Karen Lauritsdatter
Født omkring 160071.
Død efter 167071.
     Hun opgav i 1670 sitt bo til deling mellem arvingene (N. Jarlsberg pantebok nr. 1 fol. 265), men kan meget vel ennu ha levet i mange år.71
     Hennes oprindelse er for tiden ukjent.71

Børn af Oluf Nilssøn Skierven og Karen Lauritsdatter:

95.47.Mattis Olssøn Schierven, f. omkr. 1624
96.47.Marte Olsdatter Schierven, f. omkr. 1626, d. 1726
97.47.Olsdatter Schierven, f. omkr. 1627, d. før 1666
98.47.Hans Olssøn Schierven, f. omkr. 1629, d. 1702
99.47.Laurits Olssøn Schierven, f. omkr. 1630, d. 1697
100.47.Nils Olssøn Schierven, f. omkr. 1635, d. 1671
101.47.Ragne Olsdatter Schierven, f. omkr. 1637
102.47.Oluf Olssøn Schierven, f. omkr. 1638, d. 1670
103.47.Maren Olsdatter Schierven, f. omkr. 1639, d. 1681
104.47.Marte Olsdatter Schierven «den yngre», f. omkr. 1642, d. 1726
48.23.
Live Nilsdatter
Født omkring 160072.
Død 28 apr. 166172.
     Født antagelig ca. 1600.72

Gift 1° _____med

Halvor Olssøn Gunnes
     Bruker på Gunnes i Sandsvær.72
     Skifte 27 feb. 163472.

Gift 2° omkring 163872 med

Laurits Nilssøn Karth
Død 7 jun. 166472.
     Sogneprest til Sandsvær.72
     Mogens Bugge («Schjerven i Lardal») tillegger Live ikke mindre enn 8 barn i ekteskapet med hr. Laurits Karth, men at dette er uriktig fremgår derav at hennes arvinger - efter hvad der oplyses under forskjellige rettssaker som opstod i forbindelse med det i 1664 avholdte skifte efter henne og hr. Laurits - kun synes å være Nils Halvorssøn samt Anne og Marte Lauritsdøtre. Hr. Laurits' øvrige barn må altså være født i et tidligere ekteskap enn det med Live, og deres mor er utvilsomt en datter - antagelig ved navn Anne - av hr. Christen Michelssøn Bugge, sogneprest til Lardal.72

[Gift 1° med Anne ? Christensdatter Bugge; Gift 2° omkr. 1638 med Live Nilsdatter (omkr. 1600 - 28 apr. 1661)].

Børn af Live Nilsdatter og Halvor Olssøn Gunnes:

105.48._____, d. 1641
106.48.Nils Halvorssøn, f. omkr. 1630, d. 1670

Børn af Live Nilsdatter og Laurits Nilssøn Karth:

107.48.Anne Lauritsdatter Karth, f. omkr. 1639, d. 1715
108.48.Marte Lauritsdatter Karth, f. omkr. 1639, d. 1704
49.23.
Anbjørg Nilsdatter
Født omkring 160372.
Død omkring 167572.
     Født antagelig ca. 1603.72
     Skifte 16 apr. 167672.

Gift 1° _____med

Nils Jakobssøn Berg
Død omkring 163572.
     Bruker på øvre Berg i Hof.72

Gift 2° _____med

Rasmus Jenssøn Berg
Født omkring 161072.
     Bruker på øvre Berg i Hof.72
     Skifte 21 aug. 170072.

[Gift 1° med Anbjørg Nilsdatter (omkr. 1603 - omkr. 1675); Gift 2° med Maren Tollefsdatter (d. 1699)].

Børn af Anbjørg Nilsdatter og Nils Jakobssøn Berg:

109.49.Jakob Nilssøn Berg, f. omkr. 1631, d. omkr. 1668
110.49.Nils Nilssøn Berg, f. omkr. 1633, d. 1700
111.49.Marte Nilsdatter Berg
112.49.Kirsten Nilsdatter Berg
113.49.Maren Nilsdatter Berg

Børn af Anbjørg Nilsdatter og Rasmus Jenssøn Berg:

114.49.Anne Rasmusdatter Berg
115.49.Dorte Rasmusdatter Berg, d. 1691

Generation 7.

50.31.
Iver Olufsen Holch
     Borger i Tønsberg73

Gift _____med

Lisbeth Henriksdatter
Død 1722, Tønsberg..

Børn af Iver Olufsen Holch og Lisbeth Henriksdatter:

116.50.Oluf Iversen Holch, f. omkr. 1671, d. 1722
117.50.Johanne Iversdatter Holch
118.50.Ellen Iversdatter Holch
119.50.Elisabeth (Lisbeth) Iversdatter Holch
51.31.
Margrethe Holch

Gift _____med

Jacob Navaraschy
Født omkring 163044.
Begravet 25 jan. 1715, St. Laurentii Kirke i Tønsberg44.
     Stilling: Løitnant.
     Om »forrige Lieutenant til Hest Naverasch« kan føies at i Aaret 1700 ifølge Forordningen om Kop- og Ildstedskatten af 1. Decbr. 1699 angav sig selv, sin Hustru, en Pige og 2de Ildsteder, idet han dog formodede, at han »som en gammel, fattig Soldat, der har tient i 42 Aar«, men nu var aftakket af Tjenesten uden Pension, maatte blive tilstaaet den samme Skattefrihed som tilforn, hvilket ogsaa indvilgedes ham ved kgl. Resol. af 1. Juni 1703. Han afgik ved Døden i Tønsberg i Aaret 1715 og blev begravet i St. Laurentii Kirke 25. Jan. s.A. 84 Aar gl.44
52.34.
Bertel Lauritssøn Holck
53.34.
Marie Lauritsdatter (Holck?)
54.34.
Margrethe Lauritsdatter (Holck?)
55.34.
Hans Holch
Døbt 30 jul. 1648, Christiania45.
56.34.
Sara Lauritsdatter (Holck)
     Er rimeligvis av Laurits andet ekteskap.45
57.35.
Christine Dorothea Schjelderup
Født 2 nov. 164066.
Begravet 11 mar. 170574.

Gift omkring 167175 med

Jens Samuelsen Bugge
     Sogneprest til Leganger.

Børn af Christine Dorothea Schjelderup og Jens Samuelsen Bugge:

120.57.Samuel Bugge
121.57.Jens Bugge
122.57.Inger Jensen Bugge, f. omkr. 1677, Sogn og Fjordane
123.57.Maren Bugge
58.35.
Søster Schjelderup
Født 1641.
Begravet 26 apr. 1729, "under stolene i kircken paa den nordre side", Domkirken i Bergen.76.
     Hun blev skilt fra sin første mand ved Kapitles Dom af 15. okt. 1683.

Gift 1° 13 okt. 1671, Domkirken i Bergen.77 med

Hieronymus Bergholtz
     Hieronymus Bergholst, Cancellieraad, som skillede sin Kone ved hendes timelige Velfærd, og desuden blev skyldig til hendes Moders Stervboe 13916 Rdlr.48
     Blev ved Høisteretsdom af 18. juni 1679 erklæret fredløs.

Gift 2° _____med

Ananias Engelbrecktsen Wrangel
     Søn af Engelbreckt Jørgensen og Anne Wrangel.
59.35.
Susanne Schjelderup
Født 1642.
Død 21 feb. 166878.

Gift 17 jun. 166848,78 med

Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow
Født 16 feb. 1629.
Død 168825.
     Søn af Henrik Miltzow.
     Stilling: Sognepræst til Voss i Bergens Stift..
     Om hans Liv og Levnet se Dr. Ludvig Daae's skrift "Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow - Sognepræst til Voss", Chria. 1885 (Særtryk af Historisk Tidsskrift, 2 rk., 5. bd.).
     Mag. Gerhard Henrichsen Milzov, f. 1629, 16 Febr., succederede sin Fader som Sognepræst til Woss 1666, da han havde væred Faderens Capellan i 8 Aar, blev Provst 1669, døde 1688. Gift 1668, 17 Junii med Susanna Schielderup. Jeg veed ey om de har havd flere end 2 Børn [Giessing nævner Margrete og Jens Milzov].48

Børn af Susanne Schjelderup og Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow:

124.59.Henrik Miltzow
125.59.Christentze Miltzow
60.35.
Inger Schjelderup
Født 1643.
     Inger Schielderup, gift 1° med Borgemester Trojel i Bergen; 2° med Johannes Brügger, Student.79

Gift 1° _____med

Peter Trojel
Død 1696.
     Stilling: Borgmester i Bergen.
     Der ringes 13. aug. 1694 for «Peter Trojell» i Mariakirken, Bergen.80

Gift 2° _____med

Johannes Larsen Brøger
Død 1729.
     Stilling: Student. Borger i Bergen..
61.35.
Anna Jensdatter Schjelderup
Død 1714.
     Den 22. jan. 1714 gravlægges Anna Schielderup "i korset med alle kl. og l.p." i Nykirken i Bergen - er det samme person ?76
     Den 22. jan. 1714 ringes der for «Madam Anna Schielderobs».80

Gift _____med

Otto Hansen Schreuder
Død 1696.
     Magister. Stiftsprovst og sognepræst til Nykirken i Bergen.
     SE HATTING (1775), s. 110
     Mag. Otto Schreuder, Sognepræst til Nye Kirken i Bergen, døde 1694, var først givd med Margrete Milzov, uden Børn.79

Børn af Anna Jensdatter Schjelderup og Otto Hansen Schreuder:

126.61.Jens Schreuder
127.61.Dorthe Schreuder
128.61.Karen Schreuder
129.61.Hans Schreuder
130.61.Anna Schreuder
131.61.Inger Margrete Schreuder, d. før 1720
132.61.Dorothea Schreuder
133.61.Susanne Schreuder, d. 1742
134.61.Peder Ottosen Schreuder, d. 1737
62.35.
Peder Jensen Schjelderup
Født 1649.
Død 1668.
     Student 1664 [C. Delgobe]. Død 1668 på en udenlandsrejse til England [Hatting 1774].
     Død på Reise i England 1688.66
63.35.
Oluf Worm Schjelderup
Født omkring 1649.
Død 167966.
     Student 1669 [C. Delgobe]. Deltog som Officer 1676 i den svenske Krig ved Wenersborg, som blev indtagen af de Norske. Var 1678 Kaptein over Gyldenløwes Livkompagnies Dragoner, senere oberst.
     Oluf Worm Schielderup, Oberst, om ham har ieg intet funded, uden allene hans Ære-Vers udi hans Svogers Mag. Gerh. Mitz. Præsbytherologia Norvegica Vos-Hardagriana, trykd 1679.79

Børn af Oluf Worm Schjelderup og _____:

135.63.Malene
64.35.
Thomas Jensen Schjelderup
Født 1647.
     Død før 1680.
65.35.
Jørgen Jensen Schjelderup
Født 1648.
66.35.
Jens Jensen Schjelderup
Født 9 jun. 1658.
Død 6 jun. 1709.
     Student 1675 [C. Delgobe]. Sognepræst til Sorø.

Gift _____med

Thale Susanne Wandal
Født 1666.
Død 1736.
     Datter af Hans Hansen Wandal og Anne Cathrine Winstrup.
     Oppholder sig 1683 i Bergen hos søsteren Dorthe.81

Børn af Jens Jensen Schjelderup og Thale Susanne Wandal:

136.66.Inger Dorothea Schjelderup, f. 1691
137.66.Jørgen Jensen Schjelderup, f. 1692
138.66.Anna Cathrine Schjelderup, f. 1694, d. 1775
139.66.Anna Margrethe Schjelderup, f. 1695, d. 1724
140.66.Dorothea Susanna Schjelderup, f. 1696
141.66.Jens Jensen Schjelderup, f. 1699
67.35.
___________

Børn af _____ og _____:

142.67.Jens Schielderup, d. 1707, Trankebar
68.36.
Peder Jørgensen Schjelderup
Født 26 jun. 1637, Trondhjem.Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.82.
Død 11 aug. 172183, begravet 26 aug. 172183.
     «Jubellærer».
     Han var som Student med i Kjøbenhavns Beleiring af den svenske Konge Carl Gustav, og var Capellan her [Støren Præstegjeld] fra 1661 til 1689, da han fik Sognekaldet, paa hvilket han længe havde havt Exspectance, naar det blev ledigt. I Aaret 1700 blev han paa følgende Maade skildt ved Embedet. Sønnen Jørgen, foregav, Faderen uafvidende, at have erholdt Afstaaelse paa Kaldet, og erholdt det derfor af Kongen. Sønnen havde hermed ingen anden Hensigt, end at tjene Faderen som Capellan, mod at være vis paa at faae Kaldet ved dennes Død. Da nu Sønnen døde 6 Aar derefter, saae Faderen sig skildt ved Embedet, hvilket han dog paa Forestilling og af synderlig kongelig Naade beholdt paa det Vilkaar, at han skulde afgive Halvdelen af Kaldets Indkomster til Eftermanden. Døde 1721, omtr. 83 Aar gl., og efterat have været henimod 60 Aar Præst.82
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.82
     Ifølge Gerhard Schønning er Peder Schjelderup gift med Clara Nielsdatter Tausan.84

Gift 1° _____82med

Clara Nielsdatter Tausan
     Datter af Niels Hanssen Tausan og Kirsten Nielsdatter Balg.
     Clara Nielsd. fik Hr. Peder Skelderup Vice-Past til Stören.85
     Clara eller Christine Tausan, datter af Niels Hansen Tausan, Sognepræst til Støren. Hun blev siden gift med Peder Schjelderup, Sognepræst sammesteds, og nævnes i Forhandlingerne om Delingen af Throndhjems Sogne 1694.86

Gift 2° _____med

Elisabet Sebastiansdatter White
Født 162187.
Død 171187, begravet 27 okt. 1717, Støren.66,83.
     Datter af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Ifølge Hans Hyllbakk hadde Sebatian en datter Elisabet (Lisbet), der først var gift med vicepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, og siden med sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup (død 1721). Iflg. Erlandsen er hr. Jakob Olsen gift med Clara el. Christine Nielsdatter Tausan, der siden ægtede sognepræst til Støren Peder Schjelderup.
     Efter et håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen: Ifølge Hr. Jakob Matssøn Lund's Opptegnelser (fra ca. 1754) om sin Slægt (hvoriblandt Whitte) hedte Hr. Peder Jørgensen Schjelderup's Hustru, (der "havde først Hr. Jacob paa Fråsten, siden Hr. Peer Schellerup") ikke Clara? eller Christine, men "Lisbet", og synes heller att have været en Whitte, da hun ståer som No. 14 af Bastian Whitte's Børn paa Aasgaard i Stangvig, skjönt Hr. Lund rigtignokk ogsaa (allerede för hende) har nevnt en anden Lisbet (Bastiansdotter Whitte), der endda (ca. 1754) levede hos sin Broder Hr. Christopher Whitte i Sundalen som Enke efter en Christopher Dorp.82

[Gift 1° med Jacob Olsen (1601 - eft. 8 aug. 1681); Gift 2° med Peder Jørgensen Schjelderup (26 jun. 1637 - 11 aug. 1721)].

Børn af Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Nielsdatter Tausan:

143.68.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. 1666, Støren ?, d. 1706, Støren ?
144.68.Niels Pedersen Schjelderup, f. 1668, Støren.
145.68.Jens Pedersen Schjelderup
146.68.Hans Pedersen Schjelderup
147.68.Jonas Pedersen Schjelderup, d. 1723, Holland.
148.68.Anna Kirstine Schjelderup
149.68.Gidsken Schjelderup, f. omkr. 1670
150.68.Sara Schjelderup
151.68.Maren Schjelderup, d. 1730
152.68.Lucie Schjelderup
153.68.Peder Pedersen Schjelderup, d. 1755
69.36.
Anna Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 164088.
Død omkring 168588.
     Anna Jørgensdatter Skielderup blev født ca. 1640 antagelig i Skogn, og døde ikke længe efter sin Mand.88

Gift 1° _____med

Anders Jensen
Død 166463,88.
     Sogneprest til Beistaden siden 1616.63,88

[Gift 1° med ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?; Gift 2° med Anna Jørgensdatter Skielderup (omkr. 1640 - omkr. 1685)].

Gift 2° _____med

Michel Augustinussen
Født 15 sep. 1636, Trondhjem.89.
Død 21 jan. 168463,89.
     Søn af Augustinus Jensen og Lisbet Mikkelsdatter.
     Michaël August: Sogne-Præst i Bedstaden, s fik Hr. Anders i Bedstad hans Enke, Ane Jorgens D: Skelderup, med hvilken han f uden andre avlede Gidsken, s fik Hr. Even p Qvikne, og Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen, og Mille.90
     Michael Augustinussen var først Kapellan en kort Tid hos sin Fader og blev derpaa i 1665 Sognepræst til Beitstaden, i hvilken Stilling han døde.88
     Hans Broder Melchior har karakteriseret ham som «vir doctus et a seculi vanitate alienissimus, pius in officio et sedulus».88
     I Beitstaden Hovedkirke staar endnu paa Alteret en stor toarmet Lysestage af Messing med følgende Inskription: «Anno 1671 hafver Hæderlig og vellærde mand Michl Augustinisøn Pastor til Bedstad med sin kjære hustroe Ane Jørgensdatter Skielderop foræret denne stage til Soelberg Kirkes Ornament. De manu tua dedimus tibi».91
     I Familiens (Arthur Skjelderups) Eie findes et smukt Sølvbæger med Navnene Michel Augustinisøn og Anne Skieldrop og Aarstallet 1669.91

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Anders Jensen:

154.69.Karen Andersdatter (Schjelderup)

Børn af Anna Jørgensdatter Skielderup og Michel Augustinussen:

155.69._____
156.69.Anna Michelsdatter (Schjelderup)
157.69.Gidsken Michelsdatter
158.69.Augustinus Skielderup, f. 1672, Beitstadens Præstegaard, d. 1743
159.69.Anders Mikkelsen Skielderup, d. 1740
160.69.Jørgen Michelsen (Skielderup?)
161.69.Mille Mikkelsdatter Schjelderup, f. 1679, d. 1741
162.69.Lisbeth Michelsdatter
70.36.
Gidsken Skielderup
Død 29 sep. 1665, Skogn92,93.

Gift 16 aug. 1657, Trondhjem, 1657, 12. Søndag efter Trefoldighed.93 med

Raphael Lund
Født 29 jan. 1630, Lund, Sverige94.
Død apr. 1717, Skogn94.
     Søn af Mads Jenssøn Medelfar og Mette Wibe.
     Provst og Sogneprest til Skogn i Trondhjems stift.94

[Gift 1° 16 aug. 1657 med Gidsken Skielderup (d. 29 sep. 1665); Gift 2° 3 jan. 1669 med Sophie Randulf (f. 1 jan. 1650)].

Børn af Gidsken Skielderup og Raphael Lund:

163.70.Anna (Raphaelsdatter) Lund, f. 1658, Skogn., d. 1658
164.70.Jørgen Lund, f. 1659, d. 1659
165.70.Mats Lund, f. 1660, d. 1684
166.70.Anna Lund, f. 1661, d. 1704
167.70.Inger Margrethe Lund, f. 1663, d. 1739
71.36.
Maren Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 1640.
Død 26 mai 170163.
     Hun eiede og boede på Fremstad Gård i Ørlandet. 12 børn.63
     Ifølge Erlandsen døde hun 26. mai 1701, men iflg. en ukendt kilde skulle hun være død 23. marts 1701.

Gift 1660 med

Ole Christophersen Tønder
Født 163395.
Død 14 jan. 168495.
     Søn af Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olsdatter (Skriver).
     Magister, Sogneprest til Vor Frue kirke i Thjem, Stiftsprovst.95

Børn af Maren Jørgensdatter Skielderup og Ole Christophersen Tønder:

168.71.Karen Olsdatter Tønder, f. 1661, Trondheim., d. 1735, Trondheim.
169.71.Oluf Olufsen Tønder, f. 1663, d. 1725
170.71.Jørgen Olsen Tønder
171.71.Christopher Olsen Tønder
172.71.Arnoldus Olsen Tønder, d. 1711
173.71.Anna Maria Tønder, f. 1667, d. 1691
174.71.Susanna Olsdatter Tønder, f. 1674, d. 1723
175.71.Reinholdt Olsen Tønder, f. 1681, d. 1704
176.71.Gidsken Olsdatter Tønder
177.71.Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder, f. 1675
178.71.Christiana Olufsdatter Tønder, f. 1679
179.71.Olava Maria Olsdatter Tønder, f. 1684, d. 1757
72.36.
Susanne Jørgensdatter Skielderup
Født 164096.
     Overlevede sin Mand og boede i mange Aar paa sin Eiendomsgaard Korsvold i Snaasen.64
     Hun boede endnu 1703 på sin lille Eiendomsgård Korsvold på Snåsen, og eiede tillige Krogsgård smstd.63

Gift _____med

Jacob Augustinussen Wivel
Født 162596.
Død 18 feb. 168663.
     Søn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?).
     Jacob August: Sogne-Præst til Snaasen, hvis förste Hustrue Sara Hr. Olufs paa Snaasen, hans Dotter. Den anden Susanna, Hr. Jörgen Skelderups Dotter Med hende avled Sara, som fik Hr. Peder Nielsen Borch paa Snaasen.90
     Sogneprest til Snåsen fra 1660.

[Gift 1° med Sara Olsdatter Bude; Gift 2° med Susanne Jørgensdatter Skielderup (f. 1640)].

Børn af Susanne Jørgensdatter Skielderup og Jacob Augustinussen Wivel:

180.72.Sara Jacobsdatter Wivel, f. 1666, Nord Trøndelag., d. 1725, Trondhjem.
73.36.
Hans Skielderup
     Død i ung alder.63
     I live ved farens skifte 25 juni 1667.
74.36.
Svend Skielderup
     Han ble bonde i Skogn. I 1677 satt han som bruker av Reistad og i 1682 også Geite.56
     Lensmand i Skogn. Gift med en bondepige.66
     Død i ung alder.63
     I live ved farens skifte 25. juni 1667.

Børn af Svend Skielderup og _____:

181.74.Ole Svendsen Schielderup, d. 1723
75.37.
Peder Nielsen Schjelderup
Født 9 mar. 1644, Trondhjem58.
Død omkring jul. 1713, Skjerstad97.
     Sognepræst til Skjerstad.97
     Student fra Trondhjems skole 30. okt. 1662.97
     Ifølge oplysning fra Jens Collin i Ibestad til Wilh. Lassen blev det holdt likpreken over hr. Peder i Skjerstad kirke den 27. sept. 1713. Han blev 69 år og 4 mndr. gammel, heter det.97

Gift 9 jun. 167297 med

Inger Hartvigsdatter
Født 165197.
Død 1710.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Peder Nielsen Schjelderup og Inger Hartvigsdatter:

182.75.Hartvig Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1673
183.75.Nils Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1674
184.75.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1676, Skjerstad, d. 1741
185.75.Hans Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1678
186.75.Søren Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1679
187.75.Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, d. 1769
188.75.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1683, d. 1719
189.75.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1685, d. 1739
190.75.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1689, d. 1717
76.37.
Karen Nielsdatter Schjelderup
Født 31 mar. 1645, Trondhjem58, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Anders Helkand, Hr. Michel Villadtzøn, Kirsten Sal. Peder Grumbs, Maren Hans Buskes, Maren Hr. Mentzes.58.

Gift 1662, Trondheim., Trolig i 1662. Betalt for konrektorks bryllup i Vor Frue kirke den 13. okt. 1662 [Brodahl].98 med

Simon Simonsen Hoff
Født omkring 163498.
Død 2 okt. 1708, Trondheim.98, begravet 10 okt. 1708, Domkirken i Trondheim.98.
     Søn af Simon Pedersen Hoff.
     Han ble student fra Fredriksborg skole i 1653. Tok sin magistergrad den 8. sept. 1669, uten å ha vært i København. Han ble konrektor ved Trondheim katedralskole i 1660. I 1667 ble han rektor og sto til i 1693. I 1693 ble han så lektor. Han var altså knyttet opp mot katedralskolen i 48 år. Hans maleri henger i Trondheim katedralskoles korridor den dag i dag.98
     Den 15. nov. 1693 optreder mag. Simen Hof som lagverge for svigerinden Marie Lauridsdatter Brix barn med avdøde rådmann Hans Pittersen Smit.99
     Simon var en halvbror av Hr Peder Henriksen Aschani, hospitalprest og prest på Møre.100

[Gift 1° 1662 med Karen Nielsdatter Schjelderup (f. 31 mar. 1645); Gift 2° 1691 med Birgitte Lauritsdatter Brix (1673 - 4 feb. 1742)].

Børn af Karen Nielsdatter Schjelderup og Simon Simonsen Hoff:

191.76.Simon Simonsen Hoff
192.76.Peder Simonsen Hoff, d. 1704, Leksvik.
193.76.Barbara Simonsdatter Hoff, d. 1742
194.76.Nils Simonsen Hoff
77.37.
Anna Nielsdatter Schjelderup
Født 7 mai 1647, Trondheim.58, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Doct. Peder Alfsøn, M. Hans Søfrensøn, Johanna M. Erich Bredals, Anne Eylertz Dotter, Boel Helkand.58.
Død 1705.

Gift 13 mar. 1670, «Dom. Laetáre»101 med

Rasmus Claussen Rosing
Født 1641102.
Død 1705103,102.
     Søn af Claus Rasmussen Rosing og Beritte Christensdatter Skanke.
     Se PHT 3 rk., bd. 3, s. 257
     Ble student i Kjøbenhavn 26. okt. 1665. Conrektor i Trondhjem 28. juni 1667. Sogneprest på Hitra efter broren Oluf.101
     I Melchior Augustinisøns Annaler [trykt i PHT. 3 rk. bd. 3] finnes følgende opptegnelse for året 1670: «Dom. Lætare stod Conrectoris Rasmus Rosings Bryllup med Aane Skjelderup, han blev siden Sogneprest til Hitteren i sin Broder Hr. Olufs Sted».101
     Det kan kanskje her være på sin plass å ta livet av en annen gjenganger, også forekommende i nevnte bok om Hitra, nemlig at en Niels Rosing har vært sogneprest til Hitra. Kilden her er uten tvil Erlandsens Biographiske Efterretninger og det er sannsynlig at han har trukket denne slutningen om en Niels Rosing på grunn av at det skulle ha vært to prester efter hverandre med navnet Rosing og at disses successor, Hr. Anders Bull, gift med datteren av den siste [Rasmus Clausen Rosing], kaller en av sine sønner for Niels Rosing Bull.104
     Hr. Melchior Jacobsens efterfølger som sogneprest til Hitra, Hr. Hans Hansen Bernhoft har jeg siste gang funnet nevnt i lensregnskapene for året 1654. Samme året nevnes hans efterfølger «Olle Clausøn» idet han byksler ½ øre i «Monsiernenn». I de følgende år nevnes han ved sitt fulle navn «Hr. Oluf Classen Rosing», og siste gang i amtsregnskapet for 1674. Hr. Oluf Rosing døde høsten 1674, idet hans bror, Rasmus Claussen Rosing, da conrektor i Trondhjem, søker stillingen som sogneprest til Hitra efter ham (Norske Innlegg).101
     Han utgav en samling religiøse sange som han tilegne kong Kristian V da han besøkte Trondheim.103

Børn af Anna Nielsdatter Schjelderup og Rasmus Claussen Rosing:

195.77.Birgitte Rosing, d. 1704, på Vedø i Henne.
196.77.Anna Cathrine Rosing, f. 1669
197.77.Claudia Rosing, d. før 1796
198.77.Gjertrud Kirstine Rosing
199.77.Mille Rosing
200.77.Else Rosing
201.77.Claus Rasmussen Rosing
78.37.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 24 apr. 1648, Trondhjem.58, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Hr. Jørgen Schelderup, Caspar Christophersøn, Christen Bastiansøn, Margrete Hr. Bentis, Beritte Peders Dotter Schelderup.58.
Død 1692, Trondenes.105.
     Stilling: Vicepastor til Trondenes
     Erlandsen forteller at han blev ordinert til visepastor til Tromsø 1672 og forflyttet til Trondenes 1689, hvor han døde 1693.97
     Iflg. Delgobe student 1665, baccalaureus 1666.97
     Anders ble Student 1665, baccalaureus 1666, 1672 ordinert til visepastor til Tromsø og 5. mar. 1679 utnevnt til Warbergs etterfølger i Trondenes.
     I en klage over kvegskatten fra 1686 kom Schjelderup inn på de vanskelighetene en prest kunne ha med å holde liv i de 20 «inventarkyrne» på prestegården: ...... «formedelst dette besværlige Lands tilstand, bortdør de en deel Aaringer saa her neppe findes 10 eller 8 Støcker igien. Det Gud og enhver er bevist, som Landets tilstand kiender. Og om det Herren saa behagede, mig i dag eller imorgen at hedenkalle, maa da mine fattige medler fra Quinde og Børn først den efterkommende udtages, til den Summa af Inventarie-Kiør opfyldes.»

Gift omkring 1680106 med

Anne Hansdatter Nysted
Født 1640105.
Død 1711, Tovik, Trondenes.105.
     Datter af Hans Nysted og Mette Andersdatter Bredal.
     Da Anne ble enke annen gang 1692, fikk hun hele Tovik utlagt som enkesete (landskyld- og skattefri) og døde der 1711. Det ser ud til at presteenken hadde det trangt økonomisk. I 1708 avsto hun ... av Tovik til Asmus Wessel Rosenfeldt.
     Det er ganske sikkert hennes kiste som ble funnet da gulvet i Trondenes kirke ble tatt opp. På lokket var initialene AHDN og innskrift: «Jesus Christ er mit Liv. 1711».106
     Ved hennes side i Trondenes kirke sto en kiste med to lik. Kanskje var det hennes to menn ?
     Efter hun ble enke for anden gang bodde hun en tid (1695) hos sin svoger res. kap. Jens Schjelderup i Hamarøy. I 1701 bodde hun på Tovik i Trondenes med sønnen Niels Anderssøn Schjelderup, 16 år gl.106

[Gift 1° omkr. 1663 med Rasmus Arvesen (Warberg) (omkr. 1630 - 1675); Gift 2° omkr. 1680 med Anders Nielsen Schjelderup (24 apr. 1648 - 1692)].

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted:

202.78.Rasmus Andersen Schjelderup, f. 1680, Tromsø præstegård., d. 1757, Skjervøy.
203.78.Niels Andersen Schjelderup, f. 1684, Prestegården i Trondenes., d. 1744, Trondenes.
204.78.Anne Katrine Andersdatter Schjelderup, f. 1685, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
79.37.
Jens Nielsen Schjelderup
Født 19 jul. 1650, Trondhjem.58, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Lauritz Bastiansøn, M. Søfren Hansen, Niels Pedersøn, Karen Anders Helkands, Synnev Clas Nielsøns.58.
Død 20 mai 1706, Hamarøy., klokken 10 om morgenen97.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland (tilf. i margen: og enken Karen fik en Borger i Nordland).90
     Residerende pastor til Hammarøy 1677.
     Student fra Trondhjems skole 1666, og blev res. pastor til Hammarøy 1677, hvor han døde 20. mai 1706.97
     Skifte 16 nov. 1716.

Gift 10 okt. 1677, Trondheim med

Maritte Nielsdatter
Født omkring 1659107,108.
     Datter af Niels Ebbesen Flensborger og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland.90

Børn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter:

205.79.Niels Jensen Schjelderup, f. omkr. 1679
206.79.Peder Jensen Schjelderup, f. 1679, d. 1704
207.79.Anders Jensen Schjelderup, f. omkr. 1684, Hammarøy., d. 1750, Hammarøy.
208.79._____
209.79._____
80.37.
Rasmus Nielsen Schjelderup
Født 3 mar. 1652, Trondhjem58, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, M. Anders Classøn, Hr. Hans Helkand, Anders Michelsøn, Anna Hr. Jørgens, Anne Mentzdotter.58.
Død omkring 1696.
     Omtales både av Erlandsen, Lassen og Delgobe bare som «Præst i Nordland(ene)»; men i «De Skelderupers Slegte-Register» som finnes på Det kgl. Bibliotek i København, er Rasmus opført som «Hyteskriver p. Røraas, givt med Ane Margret, Laugmand Hans Weslings D: Børn Hans, Ane, Kirstine, Nils».109
     Skifte 11 jun. 1696, Røros110Tre barn: Hans 11 år, Nils 4 år, Anne Kristine 8 år. Sølv merket: RNS AMW 1684, AR Hagerup - AID Pareli 1684, HMW KRHDK 1666..

Gift 1684111,110 med

Ane Martha Hansdatter Wesling
Født omkring 1661110.
Død 4 dec. 1733110.
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 11, har hende som datter af Lagmann Hans Wesling andet ekteskap med Kirsten Hansdatter. I skiftet etter hennes første mann finnes sølvtøy merket HMW KRHDK 1666, der må tolkes som Hans Mortensen Wesling og Kirsten R Hansdatter K - hvad slægtsnavnet K står for vides ikke.

[Gift 1° 1684 med Rasmus Nielsen Schjelderup (3 mar. 1652 - omkr. 1696); Gift 2° omkr. 1696 med Brostrup Irgens].

Børn af Rasmus Nielsen Schjelderup og Ane Martha Hansdatter Wesling:

210.80.Hans Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1685
211.80.Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup, f. omkr. 1688
212.80.Niels Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1692
81.38.
Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup
Død 30 okt. 1661112.
     Sognepræst til Brøndby Vester- og Øster, Smørum Herred, Sjællands Stift 1658.

Gift _____med

Ane Hansdatter
Død 20 jun. 1673112.
     Datter af Hans Madsen Birkop.

[Gift 1° med Niels Christiansen Faxe (d. 1658); Gift 2° med Peder Mikkelsen Greve el. Skjelderup (d. 30 okt. 1661); Gift 3° med Peder Jespersen Skou (d. 11 sep. 1680)].
82.38.
Anne Mikkelsdatter

Gift 1° jul. 1647112 med

Erik Mogensen
Født omkring 1618112.
Død 10 okt. 1661112.
     Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1644, ordineret 8. Juni.112

Gift 2° 1662112 med

Villads Olufsen
Født 1636, Roskilde112.
Død 1712112.
     Sognepræst i Greve, Tune Herred, Sjællands Stift 1661, ordineret 29. Nov. Epitafium i Kildebrønde.112

Børn af Anne Mikkelsdatter og Erik Mogensen:

213.82.En Søn
214.82.En Søn
215.82.En Søn
83.39.
Peder Mentzsøn (Darre)
Født 27 jan. 1633, Trondhjem65.
Død 21 jan. 1688, Gildeskaal65.
     Student 1651, kapellan til Skogn 16. okt. 1654, til Gildeskaal 17. dec. 1659, sogneprest s.st. 1675.65

Gift 1661, Gildeskaal113 med

Magdalene Stephensdatter (Soop)
Død 1724, Rødø113.
     Datter af Stephan Hansen (Soop) og Sara Lauritsdatter Krabbe.
     Skifte 24 jul. 1724, Gildeskål.114,113Formue: 541-4-2. Gjeld: 9-5-8. Boets innhold: Guld, sølv m.m. Arvinger: Peder Mentzoni, ektefelle; Mentz Pedersen, sønn, prest i Christiania; Maren Pedersdatter, datter, gift med Hans Bruun i Gildeskål; Dorthe Pedersdatter, datter, gift med Erik Blix; Sara Pedersdatter, datter, gift med Oluf Bye..

Børn af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop):

216.83.Maren Pedersdatter (Darre)
217.83.Dorothea Pedersdatter (Darre), d. 1724, Gildeskaal
218.83.Sara Pedersdatter (Darre)
219.83.Mentz Pederssøn (Darre), f. 1673, Gildeskaal, d. 1721, Odderstøl i Iveland
84.39.
Anna Mentzdatter
Død før feb. 1696.
     Død før Manden.63

Gift 22 jun. 1656115,116,63 med

Lars (Laurits) Pedersen Krabbe
Født 2 jan. 1626, Aure.116,63.
Død feb. 1696116,63.
     Søn af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     1686 Sognepr. til Aure.63

Børn af Anna Mentzdatter og Lars (Laurits) Pedersen Krabbe:

220.84.Peder Larssen Krabbe, d. 1701
221.84.Mentz Larssen Krabbe
222.84.Maren Larsdatter Krabbe, d. før 1698
223.84.Susanne Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
224.84.Magdalene Larsdatter Krabbe, d. eft. 1698
225.84.Aarsille Larsdatter Krabbe, d. 1708
85.39.
Oluf Mentzsøn
Født 6 jun. 163563.
Død 9 apr. 163963.
86.39.
Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre)
Født 8 nov. 1636, Trondhjem..
Død 20 jan. 1693, Melhus.117.
     Sogneprest til Melhus præstegjeld i Trondhjem Stift.
     I Melhus kirke fantes opprinnelig portretter av Anders Mogensøn, Michel Melchiorsøn Falch og Oluf Mentzsøn i en felles innfatning. Rammen er nu i Videnskapsselskapets kirkemuseum.117
     Hans 2 døtre Hille Margrethe og Salome er vel født i hans 2nd ekteskap.

Gift 1° omkring 1661117 med

Helle Andersdatter
Død 18 apr. 1676, Melhus.118.
     Datter af Anders Mogenssøn.

[Gift 1° omkr. 1651 med Michel Melchiorsen Falch (231620 - jun. 1660); Gift 2° omkr. 1661 med Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) (8 nov. 1636 - 20 jan. 1693)].

Gift 2° 26 aug. 1677119,117 med

Riborg Hansdatter Meyer
Født 1654120.
     Datter af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter:

226.86.Michael Olsen Darre, f. omkr. 1663
227.86.Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup, f. 1663, d. 1711
228.86.Maren Olsdatter, f. 1665
229.86.Anne Olufsdatter

Børn af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Riborg Hansdatter Meyer:

230.86.Hille Margrethe Olsdatter
231.86.Salome Olsdatter
87.39.
Niels Mentzsøn
     Død ung.63
88.39.
Christopher Mentzsøn
Død dec. 1699121.
     Han var ifølge Trondheim katedralskoles historie konrektor i Trondheim o året 1674. Han ble senere skolemester i Trondheim og drev en egen skole her. Han var også bedemann i byen.122

Gift 1685, Trondhjem Domkirke63 med

Elline Hansdatter Røst
Født omkring 1658, Trondhjem123,124.
     Datter af Hans Iversen Røst og Bergitte Andersdatter.
     Ugift ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.
89.39.
Frederik Mentzsøn
     Død ung.63
90.39.
Herman Mentzsøn (Darre)
     Sogneprest i Hamarøy.

Gift _____med

_____
Død før 1691125.
     Datter af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
91.39.
Gisken Mentzdatter (Darre)
Født 27 jul. 1643, Trondhjem126.
Død 13 mar. 1725, Valle præstegård126.

Gift 1° 28 sep. 1658, Trondhjem Domkirke63,126 med

Mogens Hanssøn Blix
Født 1628, Bodø.127.
Død 1663, Spa i Nederland.127.
     Søn af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter.
     Dimitteret fra Trondhjems Katedralskole 25. feb. 1647 og blev immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 2. juni 1648; magister 29. mai 1655. Efter en længere proces med konrektor Jens Bredal, brorsøn av biskop Erik Bredal, om besættelsen av konrektoratet ved Trondhjems katedralskole, blev han i 1655 utnævnt til dette embede. I 1657 blev han res. kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem og aaret efter res. kapellan til Domkirken sammesteds, men døde faa aar efter under en reise til Spa, som han foretok for sin helbreds skyld.127
     Skifte 11 aug. 1664, Trondheim.128,129Avdøde mester Mogens Hansen Blix. Enke Giedsken Mentzdatter. Barn: Mendtz, Hans, Peder, netto 974 Rd..
     Skifte 6 aug. 1664, Trondheim.127.

Gift 2° 166463 med

Niels Pederssøn Riberg
Født 6 mar. 1628, Kjøbenhavn127.
Død 1712, Undal.130,127.
     Søn af Peder Nielsen Riberg.
     Res. kapellan til Trondhjem Domkirke, senere sogneprest til Undal.127

Børn af Gisken Mentzdatter (Darre) og Mogens Hanssøn Blix:

232.91.Mens Mogenssøn Blix, f. 1660, Trondhjem, d. 1743, Jelse
233.91.Hans Mogenssøn Blix, f. 1661, Trondhjem, d. 1711
234.91.Peder Mogenssøn Blix, f. 1662, Trondhjem., d. 1719, Trondhjem.
92.39.
Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.131,132.
Død 1712132.
     Sognepræst til Melhuus.133

Gift 1° 14 dec. 1677132 med

Mille Michelsdatter Falch
Født omkring 1656.
Død 1683.
     Datter af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.

Gift 2° _____med

Kirsten Andersdatter Opdal
     Datter af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix.
93.39.
Sophie Mentsdatter
Født 19 dec. 1649134.
Død 2 apr. 1738, (Aure?)134.

Gift 29 apr. 167763,134 med

Peder Henriksen Ascanius
Født 18 jan. 1645, Sjælland63.
Død 4 okt. 173863.
     Søn af Henrik.
     Blev 1656 indsat i Frederiksborgs og 1660 i Trondhjems Skole, hvorfra han 1665 blev dimitteret. 1675 Conrektor ved Trondhjems Skole, 1682 Magister i Philosophien, 27 Feb. 1692 ordineret til Hospitalspræst i Trondhjem, og var tillige forstander ved Stiftelsen. Tog 1695 sin Afsked fra Conrektoratet. ..... Blev ?37? Sep. 1701 Sognepr. til Aure, 1728 Provst til Nordmøres Provsti, og afstod 1729 Kaldet til Sønnen Ments. Død 4 Oct. 1738, 93 Aar gl.63
     I Aure kirke hang en tavle over han, og Tønder har sitert det som sto på tavlen, der sto det at han var født den 18. jan. 1645 i Sjælland, i 1656 kom han i skole i Fredriksborg, i 1660 ble han brakt til Trondheim latinskole av sin bror Mag Simon Hoff. I 1665 kom han til universitetet i København. I 1669 ble han hører i Trondheim latinskole, i 1675 ble han konrektor. Den 29. april 1677 ble han gift med Sophia Menzonia, og levde med henne i ekteskap i 62 år. I 1682 ble han magister. I 1692 hospitalprest og sluttet som konrektor i 1695. Den 27. sept. 1701 ble han sogneprest i Aure. I 1728 ble han prost i N-Møre. Den 2. april 1738 begrov og begræd [han] sin hustru. Den 4. okt. 1738 døde han.135

Børn af Sophie Mentsdatter og Peder Henriksen Ascanius:

235.93.Ments Pederssen Ascanius, d. 1740, (Aure?)
236.93.Barbara Pedersdatter Ascanius
237.93.Maren Pedersdatter Ascanius
94.40.
Daniel Jakobsen Høeg
Født omkring 1630.
     Stedfaren Hans Piil bygslede for Daniel Gaarden «Øvre Vigedal» i Vigedal.32
     Lever 1701 på Øvre Vikedal i Vikedal.

Gift _____med

Dorte Larsdatter
Født 1618.
     Lever 1678.
95.47.
Mattis Olssøn Schierven
Født omkring 16247.
     Bruker på Fossnes i Sandsvær, senere på øvre Skjærum, stor godseier. Stor efterslekt.7
     Skifte 27 mai 16977.

Gift _____med

Else Andersdatter Thurmann
     Datter af Anders Thurmann og Augde Lauritsdatter.
     Skifte 31 mar. 16927.

Børn af Mattis Olssøn Schierven og Else Andersdatter Thurmann:

238.95.Mattissøn Schierven
239.95._____
240.95._____
241.95._____
242.95._____
243.95._____
96.47.
Marte Olsdatter Schierven
Født omkring 16267.
Død 17267, begravet 4 dec. 17267.
     Stor efterslekt.7

Gift _____med

Peder Otterssøn
Født omkring 16057.
     Foged, derefter sorenskriver i Lardal og senere bruker på Hillestad i Botne.7
     Skifte 17 jul. 16907.

[Gift 1° med Magdalene Clementsdatter; Gift 2° med Marte Olsdatter Schierven (omkr. 1626 - 1726)].

Børn af Marte Olsdatter Schierven og Peder Otterssøn:

244.96._____
245.96._____
246.96._____
247.96._____
248.96._____
249.96._____
97.47.
Olsdatter Schierven
Født omkring 16277.
Død før 16667.

Gift _____med

Ole Asbjørnssøn Skui (Skudum)
Født omkring 1604136.
Død omkring 1666136.
     Søn af Asbjørn T. (Tordssøn el. Torstenssøn el. lign.) Skui.
     Bruker på Skui i Lardal.136
     Fra Ole Skui nedstammer i 8. ledd den nuværende eier av øvre Skjærum, stortingsmann Nils Jakob Schjerven (f. 1883).136
98.47.
Hans Olssøn Schierven
Født omkring 1629136.
Død 1702136.
     Borger og handelsmann på Strømsø.136

Gift _____med

Ingeborg Michelsdatter Brasen
Født omkring 1647136.
Død 23 sep. 1712136.
     Datter af Michel Christenssøn Brasen og Ingeborg Nilsdatter.
     Hun var visstnok Hans Schiervens 2. hustru. (3 barn, stor efterslekt).136
99.47.
Laurits Olssøn Schierven
Født omkring 1630136.
Død 5 mar. 1697136.
     Borger og handelsmann i Larvik.136

Gift _____med

Else Jakobsdatter (Falck)
Død 1710136.
     Datter af Jakob Lauritssøn (Falck) og Kirsten Aukesdatter (Benichmann).
     Stor efterslekt.136

Børn af Laurits Olssøn Schierven og Else Jakobsdatter (Falck):

250.99._____
251.99._____
252.99._____
253.99._____
100.47.
Nils Olssøn Schierven
Født omkring 1635136.
Død 1671136.
     Borger og handelsmann i Larvik.136
     Skifte 2 feb. 1672136.

Gift _____med

Anne Andersdatter Thurmann
     Datter af Anders Thurmann og Augde Lauritsdatter.
     Skifte 20 aug. 1677136.

[Gift 1° med Nils Olssøn Schierven (omkr. 1635 - 1671); Gift 2° med Mads Hanssøn Fagerholt (d. 1684)].

Børn af Nils Olssøn Schierven og Anne Andersdatter Thurmann:

254.100._____
255.100._____
101.47.
Ragne Olsdatter Schierven
Født omkring 1637136.
     Stor efterslekt.136
     Skifte 7 feb. 1713136.

Gift 1° _____med

Jan Jochumssøn Coldevin
Født omkring 1623136.
Død 11 dec. 1669136.
     Søn af Jochum (Joachim) Cortssøn Coldevey.
     Handelsborger i Larvik.136

Gift 2° _____med

Hans Nilssøn
Død 1703136.
     Søn af Nils Hanssøn og Lene Pedersdatter.
     Handelsborger i Larvik.136

Børn af Ragne Olsdatter Schierven og Jan Jochumssøn Coldevin:

256.101._____
257.101._____
258.101._____
259.101._____

Børn af Ragne Olsdatter Schierven og Hans Nilssøn:

260.101._____
261.101._____
262.101._____
263.101._____
102.47.
Oluf Olssøn Schierven
Født omkring 1638136.
Død 1 dec. 1670136.
     Han blev student 1659 fra Roskilde skole, kapellan til Lardal 1664 og sogneprest s.st. 1665. Han skildres som epilektiker og en «meget eenfoldig Mand». Barnløs.137
     Han var visstnok gift med Augde Andersdatter Thurmann.137
     Skifte 17 dec. 1670137.

Gift _____med

Augde Andersdatter Thurmann
     Datter af Anders Thurmann og Augde Lauritsdatter.

[Gift 1° med Oluf Olssøn Schierven (omkr. 1638 - 1 dec. 1670); Gift 2° med Bastian Nilssøn Stabell (omkr. 1637 - 1704)].
103.47.
Maren Olsdatter Schierven
Født omkring 1639137.
Død 19 apr. 1681137.
     Stor efterslekt.137

Gift 1° _____med

Augustinus Ambrosiussøn Flor
Født omkring 1607137.
Død 14 jan. 1668137.
     Søn af Ambrosius Augustinussøn Flor.
     Sogneprest til Vaale.137

[Gift 1° med Aarsle Gundersdatter; Gift 2° med Maren Olsdatter Schierven (omkr. 1639 - 19 apr. 1681)].

Gift 2° _____med

Christian Lemvig
Begravet 15 jul. 1722137.

[Gift 1° med Maren Olsdatter Schierven (omkr. 1639 - 19 apr. 1681); Gift 2° med Karen Simensdatter].

Børn af Maren Olsdatter Schierven og Augustinus Ambrosiussøn Flor:

264.103._____
265.103._____

Børn af Maren Olsdatter Schierven og Christian Lemvig:

266.103._____
267.103._____
268.103._____
269.103._____
270.103._____
271.103._____
104.47.
Marte Olsdatter Schierven «den yngre»
Født omkring 1642137.
Død 1726137.
     Stor efterslekt.137

Gift _____med

Gunder Augustinussøn Flor
     Søn af Augustinus Ambrosiussøn Flor og Aarsle Gundersdatter.
     Handelsborger på Strømsø.137

Børn af Marte Olsdatter Schierven «den yngre» og Gunder Augustinussøn Flor:

272.104._____
273.104._____
274.104._____
275.104._____
276.104._____
105.48.
___________
Død 164172.
     I sitt 1. ekteskap hadde Live et barn som døde allerede 1641.72
106.48.
Nils Halvorssøn
Født omkring 163072.
Død 167072.
     Handelsmann på Strømsø.72

Gift _____med

Aase Halvorsdatter
     Flere barn.72

Børn af Nils Halvorssøn og Aase Halvorsdatter:

277.106.Marte Nilsdatter
107.48.
Anne Lauritsdatter Karth
Født omkring 163972.
Død 171572.

Gift _____med

Thomas Nilssøn
     Tønsberg-borger.72
108.48.
Marte Lauritsdatter Karth
Født omkring 163972.
Død 170472.
     Mange barn og stor efterslekt.72

Gift 1° _____med

Hans Lauritssøn Hoff
Død 167572.
     Sogneprest til Sandsvær.72

Gift 2° _____med

Erik Jakobssøn Thurmann
Født 165272.
Død 172172.
     Sogneprest til Sandsvær.72
109.49.
Jakob Nilssøn Berg
Født omkring 163172.
Død omkring 166872.
     Borger på Strømsø.72

Gift _____med

Annichen Michelsdatter Brasen

Børn af Jakob Nilssøn Berg og Annichen Michelsdatter Brasen:

278.109._____
279.109._____
110.49.
Nils Nilssøn Berg
Født omkring 163372.
Død 170072.
     Borger på Strømsø.72

Gift _____med

Margrete Falck

Børn af Nils Nilssøn Berg og Margrete Falck:

280.110.Nilsdatter Berg
281.110.Nilsdatter Berg
282.110.Nilsdatter Berg
111.49.
Marte Nilsdatter Berg

Gift _____med

Nils Nilssøn Brandt
Født 163071.
Død 168871.
     Borger på Strømsø.71

Børn af Marte Nilsdatter Berg og Nils Nilssøn Brandt:

283.111._____
284.111._____
285.111._____
286.111._____
287.111._____
288.111._____
112.49.
Kirsten Nilsdatter Berg
113.49.
Maren Nilsdatter Berg

Gift _____med

Rasmus Jenssøn
     Borger i Holmestrand.71
114.49.
Anne Rasmusdatter Berg

Gift _____med

Jens Anderssøn Berg
     Bruker på Berg [i Hof ?].71
115.49.
Dorte Rasmusdatter Berg
Død 169171.

Gift _____med

Christen Stillufssøn
Født omkring 163371.
Død 169871.
     Trelasthandler på Bragernes. Stamfader til den kjente Drammensslekt Stillesen (Se PHT rk. 1, bd. 6, s. 265 ff.).71

Generation 8.

116.50.
Oluf Iversen Holch
Født omkring 1671138,18.
Død 172218.
     Borger i Tønsberg.
     8 børn.139
     En af hans 8 børn er sandsynligvis Jens Olsen Holch, født ca. 1706, død 1790 i Sandefjord, som vides at have haft to brødre Gjert, og Anders, f. 1716 [Se Sandefjordboken].

Gift _____med

Cathrine Jensdatter

Børn af Oluf Iversen Holch og Cathrine Jensdatter:

289.116._____
290.116._____
291.116._____
292.116._____
293.116._____
294.116.Jens Olsen Holch, f. omkr. 1706, antakelig i Tønsberg., d. 1790, Sandefjord.
295.116.Anders Olsen Holch, f. omkr. 1714, antakelig i Tønsberg., d. 1755, Sandefjord.
296.116.Giert Olufsen Holck, d. 1760, Sandefjord.
117.50.
Johanne Iversdatter Holch
     Død ugift.44
118.50.
Ellen Iversdatter Holch
119.50.
Elisabeth (Lisbeth) Iversdatter Holch

Gift 170744 med

Søren Claussøn
     Skrædder. Bosat paa Hitterøen i Sandsvær.
120.57.
Samuel Bugge
     Mag. Samuel Bugge, Provst og Præst til Leganger efter sin Fader. Gift med Anna Sophia Randulph, Datter af Jubel-Lærer Biskop Randulf.48

Gift _____med

Anna Sophie Randulf
     Datter af Niels Enevoldsen Randulf og Mette Pedersdatter.

Børn af Samuel Bugge og Anna Sophie Randulf:

297.120.Mette Dorothea Bugge
298.120.Dorothea Cathrine Bugge, d. omkr. 1767
299.120.Benedicta (Bente Maria) Samuelsdatter Bugge
300.120.Inger Margrethe Bugge
301.120.Anne Sophie Bugge
302.120.Jens Bugge
303.120.Niels Bugge
304.120.Samuel? Bugge
121.57.
Jens Bugge
     Borger i Bergen
122.57.
Inger Jensen Bugge
Født omkring 1677, Leikanger, Sogn og Fjordane140.
Begravet 20 mar. 1749, Førde, Sogn og Fjordane140.
     Hr. Peder Hanning efterlattes enke.141

Gift 11 sep. 1701, Fresvik, Sogn og Fjordane140 med

Peder Pedersen Hanning
Født 1673142.
Død 1718140.
     Søn af Peder Pedersen Hanning og Margrethe Jespersdatter.
     Sognepræst til Førde 6. nov. 1700. Tre aar i huset hos sin morbroder, kgl. konfessionarius i København, dr. theol. Peder Jespersen, hvor ogsaa Peder Wessel (Tordenskjold) fra 1704-06 opholdt sig. Var student 1691.142

Børn af Inger Jensen Bugge og Peder Pedersen Hanning:

305.122.Margrethe Pedersdatter Hanning
123.57.
Maren Bugge
     Ugift 1719.141
124.59.
Henrik Miltzow
     Stilling: Studiosus141
125.59.
Christentze Miltzow
     Enke (før 1720?) efter en Sognepræst/Kapellan.141

Gift _____143med

Rasmus Stoud
     Søn af Otto Stoud og Catharine Munthe.
     Rasmus Stoud, Oberstlieutenant. Gift med Christence Miltzow.143
     Rasmus Stoud, Capitaine. Gift med Christence Miltzow.144
126.61.
Jens Schreuder
     Mag. Jens Schreuder, Sognepræst til Skiold.79
127.61.
Dorthe Schreuder
     Dorthe Schreuder, gift med M. Edward Edvardsen.79
128.61.
Karen Schreuder
     Karen Schreuder, gift med Hr. C. Weinvig, Sognepræst til Woss.79
129.61.
Hans Schreuder
     Hans Schreuder, Collega i Bergens Skole.79
130.61.
Anna Schreuder
     Anna Schreuder, døde ugivd.79
131.61.
Inger Margrete Schreuder
Død før 1720141.
     Inger Margrete Schreuder, gift med Hr. Thomas Ruus, residerende Capellan til Ous.79

Gift _____med

Thomas Ruus

Børn af Inger Margrete Schreuder og Thomas Ruus:

306.131.Hans Ruus
307.131.Otto Ruus
308.131.Anne Kirstine Ruus
132.61.
Dorothea Schreuder
     Dorthe Schreuder, gift 1° med Kammerraad D. Deuch, og 2° med von Rechen i Bergen.79

Gift før 1720 med

von Reizen (Reiden?)
     Borger i Bergen.
133.61.
Susanne Schreuder
Død 1742145.
     Susanna Schreuder, gift 1° med Hr. Hans Arntz, 2° med Hr. Michael Stub, begge Sognepræster til Stadsbøygden.79

Gift 1° _____med

Hans (Johan) Petersen Arentz
Født 24 mai 1670, paa Malmanger i Bergens Stift146.
Død 23 mai 1720146.
     Søn af Peter Henriksen Arentz og Sara Hansdatter.
     Sognepræst til Stadsbygden Juli 1696. Blev 1718 Provst i Fosens Provstie og døde paa sin Eidomsgaard Rein den 23 Mai 1720, efter nogle Aars Brystsvaghed og Steensmerte. Portrait i Hovedkirken. [Se videre i Erlandsen.]146

Gift 2° 18 jul. 1721145 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift145.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.145.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]145

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Børn af Susanne Schreuder og Hans (Johan) Petersen Arentz:

309.133.Frederik Arentz, f. 1702, d. 1779
310.133.Willum Arentz, f. omkr. 1706, d. 1777
311.133.Hans Arentz
312.133.Otto Arentz
313.133.Anna Schjelderup Arentz, f. 1709, d. 1757
314.133.Sara Arentz

Børn af Susanne Schreuder og Michael Stub:

315.133.Susanne Michaelsdatter Stub, f. 1723, Stadsbygd, d. 1795, Søgne
134.61.
Peder Ottosen Schreuder
Død 173779.
     Hr. Peder Schreuder, Sognepræst til Glopp, døde 1737. Gift med Barbara Finde.79

Gift _____med

Barbara Pedersdatter Finde
Født 1652.
Død 1716.
     Datter af Peder Jørgensen Finde og Anne Rasmusdatter (Stoud, Stud).
135.63.
Malene
     Hun antages at være en Datter af Oberst Oluf Worm Schjelderup.66

Gift _____med

Peder Olufsøn Kierulf
Født 1645147.
     Fra Jylland. Bosat i Christianssand.148

Børn af Malene og Peder Olufsøn Kierulf:

316.135.Nicolai Pederssøn, d. omkr. 1710
317.135.Johanna Pedersdatter, d. 1725
318.135.Maren Pedersdatter, f. 1684, d. 1740
319.135.Ole Pedersen Schjelderup, f. 1675, d. 1722
136.66.
Inger Dorothea Schjelderup
Født 1691149.

Gift 1° 19 mar. 1711150 med

Christen Rømer (Rønne?) Aagaard
Født 11 jun. 1684, Vordingborg150.
Begravet 22 okt. 1736150.
     Søn af Anders Aagaard og Mette Christensdatter Rømer.
     Student 1703; Ex. 27. jan. 1707; Magister 1708. Sognepræst til Bringstrup og Sigersted, Sjællands Stift 11. dec. 1709. Begr. 22. okt. 1736; sengeliggende i ca. 20 Aar.; Legatstifter.
     En nevø til politimester Ole Rømer i København.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 19 mar. 1711 med Inger Dorothea Schjelderup (f. 1691)].

Gift 2° 1739150 med

Christensen
     Commerceraad fra Holbæk.
137.66.
Jørgen Jensen Schjelderup
Født 1692149.
138.66.
Anna Cathrine Schjelderup
Født 14 feb. 1694149.
Død 1775151.

Gift 16 aug. 1718150 med

Johan Sørensen (Severin) Franch
Født 15 okt. 1684150.
Død 8 apr. 1739150.
     Pers. Cap. i Jernløse (Søndre-) 15. april 1710. Sognepræst til Alsted og Fjenneslev, Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift 1717.150

[Gift 1° 29 okt. 1715 med Maren Jacobsdatter Lund (d. 21 jan. 1717); Gift 2° 16 aug. 1718 med Anna Cathrine Schjelderup (14 feb. 1694 - 1775)].

Børn af Anna Cathrine Schjelderup og Johan Sørensen (Severin) Franch:

320.138._____
321.138._____
322.138._____
323.138._____
139.66.
Anna Margrethe Schjelderup
Født 20 mai 1695149.
Død 14 sep. 1724.

Gift 10 nov. 1723 med

Hans Hansen Sneedorff
Født omkring 1670.
Død jul. 1742.
     Magister.

Børn af Anna Margrethe Schjelderup og Hans Hansen Sneedorff:

324.139.Jens Schelderup Sneedorff, f. 1724, d. 1764
140.66.
Dorothea Susanna Schjelderup
Født 13 nov. 1696149.
     Ugift 1719.141
141.66.
Jens Jensen Schjelderup
Født 16 apr. 1699149.
142.67.
Jens Schielderup
Død 4 jun. 1707, Trankebar152.
     Muligvis en ætling til Jens Schjelderup og Inger Worm, hvor navnet Søster går igen.
     Overassistent ved Negotien (Ostind. Komps.) i Trankebar. Var netop udset til at være Opperhoved paa Logen Dannemarksnagore i Bengalen, da han døde 4. juni 1707 i Trankebar. Efterlod 1400 Rdlr. til deling mellem »Enken og Et Pigebarn«152

Gift _____med

Maria Møller
     Med sin tredie mand Hendrich Just "patrierede" Maria Møller og hendes datter af første ægteskab, Søster Schielderup, 27. okt. 1708 med »Printz Georg«.152

[Gift 1° med Jens Schielderup (d. 4 jun. 1707); Gift 2° med Didrik Kastberg (d. 1708); Gift 3° 1708 med Hendrich Jensen Just].

Børn af Jens Schielderup og Maria Møller:

325.142.Søster Schielderup
143.68.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født 1666, Støren ?153.
Død 8 jun. 1706, Støren ?153, begravet 17 jun. 170666.
     Jörgen student.85
     Blev 16 April 1700 Sognepræst her [Støren]. Døde 8 Juni 1706. Schønau i sin Samling af danske lærde Fruentimmer, 2den D. S. 1303 beretter, at Jørgen Schjelderup, en habil Student, blev af Professor Steenbuch i Kjøbenhavn antagen til at følge den bekjendte danske Lærde, Frederik Rostgaard, paa hans Reiser som Copist, og at han i Paris blev brugt til at afskrive Libanii Sophistæ græske Breve i det kongelige Bibliothek, og havde Rostgaard med megen Flid underviist ham i at læse de forekommende Abbreviaturer efter den saakaldte codicis regii maximi Anviisning. Denne Reise maa være begyndt i Aaret 1692; thi i dette Aar var Rostgaard i Leyden, 1694 i England, 1695, 96 og 97 i Frankrig, 1698 og 99 i Italien og reiste i September s. A. derfra over Alperne igjennem Tydskland til Leipzig, hvorfra de det følgende Aar kom tilbage til Kjøbenhavn.154

Gift _____med

Dorothea Koplau
Død omkring apr. 1706, Støren præstegård155.
     Datter af Cort Christopher von Koplau.
     Døde paa Barselseng med det tredie Barn, 6 Uger før Mandens Død.155

Børn af Jørgen Pedersen Schjelderup og Dorothea Koplau:

326.143.Maria Schjelderup
327.143.Clara Schjelderup, f. 1701, Støren., d. 1768, Kongsvinger ?
328.143.Jens Schjelderup
329.143.Kirsten Schjelderup
330.143.Conradine Schjelderup, f. omkr. 1706
144.68.
Niels Pedersen Schjelderup
Født 1668, Støren.156.
     Niels Reg---- (uleselig).85
     Capitain, gift med [dansk præsteenke] Anna Hobral [Hobroe?], havde 4 Børn. (iflg. hånskrevet notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).82
     S.T.Dahl skriver i geistligheten s. 154 at Niels ble gift med Anna Stabel.83

Gift _____med

Anna Stabel (Hobroe, Hobral)
Død 23 jan. 1738, Horg.156.
     »en presteenke af Kjøbenhavn« [? enke efter hr. Christen Anderssen Hobro, sogneprest til Aars og Haubro 1651 til sin død 1693 ?].156

Børn af Niels Pedersen Schjelderup og Anna Stabel (Hobroe, Hobral):

331.144.Peter Stephen Schjelderup, f. 1698, d. 1781, Kobberholmen ?
332.144.Clara Schjelderup
333.144.Jøris (Jøren?) Schjelderup
334.144.Elisabeth Schjelderup
335.144.Anna Kirstine Nilsdatter Schjelderup
145.68.
Jens Pedersen Schjelderup
     Sømand, død i udlandet.66
146.68.
Hans Pedersen Schjelderup
     Sømand.66
147.68.
Jonas Pedersen Schjelderup
Død 17 feb. 1723, Holland.66.
     Sømand.82
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: Jonas Skielderup. Maren bort i 6 år. Fattig.157

Gift _____med

Hellene
Død 26 jun. 173666.

Børn af Jonas Pedersen Schjelderup og Hellene:

336.147.Ane Elisabeth Schjelderup
337.147.Peder Schjelderup, f. 1711, d. 1733, Batavia.
338.147.Ane Kierstine Schjelderup, d. 1775
148.68.
Anna Kirstine Schjelderup
     Ane Christin have D. Lisbeth Jorritz-D. With.85

Gift 1° 3 apr. 1695, Støren.66 med

Jørris White
Født 166187.
Død 170087.
     Søn af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Stilling: Cand. theol..
     Hans Hyldbakk skriver han var gift med Gidsken Pedersdotter Schjelderup.87

Gift 2° 8 jan. 1704, Støren.66 med

Christen Andersen Aalborg

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Jørris White:

339.148.Thorsten Whitte

Børn af Anna Kirstine Schjelderup og Christen Andersen Aalborg:

340.148.Jørris A... Aalborg
149.68.
Gidsken Schjelderup
Født omkring 1670.
Begravet 4 mai 1742, Vinger.
     Gidsken Pige hos Hr. Even paa Quechne.85
     I Wilhelm Lasses notater s. 203B står der «Gidsken Schjelderup, enke efter Sorenskriver Bendix Hejde, blev begravet i Vinger 4. mai 1742, 72 Aar gl.».

Gift 1° _____med

Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 1628158.
Død 1705159.
     Søn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?).
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.85
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)160
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.160
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.160
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.160

[Gift 1° med Kirsten Andersdatter Bruse; Gift 2° omkr. 1671 med Bodil Clausdatter Stabel (1635 - 1698); Gift 3° med Gidsken Schjelderup (f. omkr. 1670); Gift 4° _____ med Marta Nielsdatter; Gift 5° _____ med Randi Kristensdatter; Gift 6° _____ med _____].

Gift 2° _____med

Bendix Heide
     Sorenskriver.

Børn af Gidsken Schjelderup og Niels Jensen Friis:

341.149.Clara Bolette Friis
342.149._____
150.68.
Sara Schjelderup
     Sara [er alt hvad Schøning har skrevet].85

Gift 17 okt. 1703, Støren.66 med

Johan Hønnemann
Begravet 20 aug. 1733, Bakke.66.
     Lieutenant.82

Børn af Sara Schjelderup og Johan Hønnemann:

343.150._____
344.150.Eva Clara Hønnemann
151.68.
Maren Schjelderup
Død 1730161,66.
     Maren [er alt hvad Schøning har skrevet].85
     Død ugift. Hun er sandsynligvis den datter som Erlandsen har kaldt Sara (nr. 2).
     I en efterslægttavle på Frederiksberg bibliotek er hun også først kaldt Sara, men navnet er siden streget over og erstattet af Maren, død ugift 1730.66
     Skifte _____, Estenstad i Sogndale i Støren Prestegjeld162,82Blandt Arvingerne hendes Søsterbørn, Torsten (Elias?) With samt Jørris Adrian? Aalborg.
152.68.
Lucie Schjelderup
     Lucia er paa Wogen.85

Gift 6 apr. 1701, Støren.66,162 med

Christian Rasbech
Født 1655163.
     Lieutenent.82
     4 Børn iflg. Erlandsen.

Børn af Lucie Schjelderup og Christian Rasbech:

345.152.Birgithe Rasbech
346.152.Clara Elisabeth Rasbech
347.152.Beret Christiansdatter Rasbech
153.68.
Peder Pedersen Schjelderup
Død 12 apr. 175566.
     Peder hos Comisair Tönder.85
     Hytteskriver paa Tolgen. 10 børn.
     Skifte 21 jun. 1755, Røros Berg. Skifteprot. 1742-56, s. 108866.

Gift _____Havde 10 Børn.164med

Lucie Hagerup (Hage?)

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?):

348.153.Gidsken Kristine Schjelderup, d. 1761
349.153.Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup, d. 1731
350.153.Abraham Schjelderup, d. 1789
351.153.Richard Nicolai Schjelderup, f. 1716, d. 1791
352.153.Anders Pedersen Schjelderup, d. 1749
353.153.Jens Pedersen Schjelderup, d. før 1755
354.153.Peder Schjelderup
355.153.Lucie Pedersdatter Schjelderup
356.153.Ane Elisabeth Schjelderup
357.153._____
154.69.
Karen Andersdatter (Schjelderup)

Gift _____med

Melchior Andersen Riber
Født omkring 1653.
Død 1726.
     Søn af Anders Nilssen Riber og Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch.
     Fra Hitteren.64
     Godseier, handelsmann på Vikan, Frøja - senere Ansnes på Hitra.

Børn af Karen Andersdatter (Schjelderup) og Melchior Andersen Riber:

358.154.Anders Melchiorsen Riber, f. 1690, d. 1741, Sula.
359.154.Karen Riber, f. 1694, d. 1778, Foslien i Stjørdalen.
360.154.Inger Melchiorsdatter Riiber
155.69.
___________
     En Datter, vistnok død som Barn.91
     Er muligvis identisk med Mille Mikkelsdatter Schjelderup i Rennebu, som Arthur Skjelderup netop ikke er bekendt med. Eller Lisbeth Michelsdatter som Schøning nevner.
156.69.
Anna Michelsdatter (Schjelderup)
     Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen.90

Gift 169191 med

Thomas Jenssen Collin
Født 166291.
Død 174691.
     Sognepræst til Værdalen.91
157.69.
Gidsken Michelsdatter
     Gidsken, s fik Her Even p Qvikne. Børn: Karen, Michel, Ane, Kirsten.90

Gift 1° _____med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 1653165.
Død 173564,165.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.166
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.85
     Sognepræst til Tønset.64
     Sogneprest i Tønset.165

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].

Gift 2° _____med

Bendix Heyde
     Sorenskriver.64

Børn af Gidsken Michelsdatter og Evind Stenssøn Meldal:

361.157.Karen Evensdatter Meldal
362.157.Michel Evensen Meldal
363.157.Anne Evensdatter Meldal
364.157.Kirsten Evensdatter Meldal
365.157.Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
158.69.
Augustinus Skielderup
Født 8 okt. 1672, Beitstadens Præstegaard91,166.
Død mai 174364, begravet 20 mai 1743167.
     Allerede som Barn mistede han sine Forældre. Han kom derefter i Huset til en Præst i Lexvigen [Søren Røg], hvor han var i et Par Aar, indtil en Ildebrand ved Nattetider ødelagde Præstegaarden. Den unge Augustinus blev gjennem et Vindu frelst fra at brænde inde. Ved sin Families Omsorg blev han senere sat i Skole i Trondhjem og dimitteredes i 1690 til Universitetet. I de tre følgende Aar studerede han Theologi og opholdt sig for det meste i Danmark.168
     «Anno 1693 blev han kaldet til Medtjener i Embedet til Lauerdals Præstegjeld i Jarlsberg Grevskab, hvor han 1704 succederede som Sogne-Præst.»169
     «Anno 1773 blev han vice Provst i Jarlsberg Provsti under Hr. Mag. Thomas Gerner i Tønsberg, som ej kunde rejse ud, men førte selv Correspondencen og desl. Ved Provst Gerners Død nedlagde og Hr. Augustinus Provst-Embedet, som den der boede saa langt fra Post-Huuse.»170
     I Arthur Skjelderup "Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson ..., Chria. 1915.", er gengivet Augustinus Skielderups Biografi skrevet af Sønnesønen Jacob Worm Skjelderup.

Gift 1° _____med

Anne Bastiansdatter Stabell
Født apr. 1673.
Død 10 mar. 1706170, begravet 8 feb. 1706167.
     Datter af Bastian Nilssøn Stabell og Augde Andersdatter Thurmann.

Gift 2° 13 okt. 1706, Holmestrand.167 med

Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?)
Født jun. 1661170,167.
Begravet 16 jun. 1740, Lardal170,167.
     Datter af Frederik Olsen og Maren Torkildsdatter.
     I Arthur Skjelderups Eie er et Glaskrus med Sølvlaag, hvorpaa er indridset Aarstallet 1725 og Navnene Augustinus Schielderup og Karen Friderichs Datter Kolstad. (Hvorfor Karen Friderichsdatter i Inskriptionen gives Navnet Kolstad, vides ikke.)170
     Skifte 6 sep. 1740167.

[Gift 1° med Jacob Nielsen Worm (d. 1704); Gift 2° 13 okt. 1706 med Augustinus Skielderup (8 okt. 1672 - mai 1743)].

Børn af Augustinus Skielderup og Anne Bastiansdatter Stabell:

366.158.Michael Augustinussen Skielderup, f. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal, d. 1743
367.158.Jacob Skielderup, f. 1697
368.158.Bastian Skielderup, f. 1698, Roso i Hem., d. 1765, Botne.
369.158.Søren Skielderup, f. 1700, d. 1734, Vinje.
370.158.Augdi Augustinusdatter Skielderup, f. 1703

Børn af Augustinus Skielderup og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?):

371.158.Anne Jacobæa Schjelderup, d. eft. 1771
159.69.
Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 1740171, begravet 12 sep. 1740171.
     Sognepræst til Tolgen.91
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.171
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard171Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 1753172.
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Børn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft:

372.159.Jens Andersen Schjelderup
373.159.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
374.159.Karen Schjelderup, d. 1745
375.159.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
376.159.Elisabeth Schjelderup
377.159.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
378.159.Maren Schjelderup
379.159.Gidsken Schjelderup
160.69.
Jørgen Michelsen (Skielderup?)
161.69.
Mille Mikkelsdatter Schjelderup
Født 1679.
Død 1741.
     Se Rennebuboka.
     Skifte 9 sep. 1741, Skamfer i Rennebu.173.

Gift 1° 1699 med

Svend Rasmussen
Født 1657.
Død 1709.
     Se Rennebuboka.
     Rennebuboka gir ham slektsnavnet Schjelderup, men det finnes ingen kjent slektstilknytning til Schjelderupslekta. Ved kjøp av Aunet (III, 23) er han kalt Svend Rasmusson Skamfer. Ved kjøp av Søgard Skamfer (III, 184) er han kalt Svend Rasmusson på Skamferhaugen. Ved kjøp av Storslette (III, 138) er han kalt Svend Rasmusson på Skamfer. Det er således ikke noe kjent slektskap mellem ham og kona Mille Mikkelsdatter Schjelderup. Barna tok navnet Schjelderup.174

Gift 2° 171066 med

Lars Hansen
Død 1733, Skamfer i Rennebu.66,173.
     Skifet [dato ulæselig].66

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Svend Rasmussen:

380.161.Mikkel Svendsen, d. 1739
381.161.Kirsten Svendsdatter Schjelderup, f. 1701
382.161.Hans Svendsen Schjelderup, f. 1706
383.161.Anne Svendsdatter Schjelderup, f. 1708

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Lars Hansen:

384.161.Svend Larsen (Schjelderup), f. 1711
162.69.
Lisbeth Michelsdatter
     «Lisbeth Michels-d: besoven af Christopher Tønder fik siden Claus p Toldboeden».90
163.70.
Anna (Raphaelsdatter) Lund
Født 6 jul. 1658, Skogn.93.
Død jul. 1658.
     Død strax (hjemmedøbt).93
164.70.
Jørgen Lund
Født 11 aug. 165993.
Død okt. 1659175,93.
165.70.
Mats Lund
Født 24 sep. 166093.
Død 27 jan. 168493.
     Blev Student 1678, 19. Juli (fra Trondhjems Skole). Han havde Ventebrev paa Frue Sognekald i Trondhjem, men døde forinden af en Forkjølelse, han paadrog sig («paa Ejdet») under et Besøg hos sin Søster, Anna, gift med Foged Jens Olssøn i Numedal (~: Namdalen). Frue Sognekald blev da givet hans Svoger, Mag. Sebastian Whitte. Mats Lund «var af Gud synderlig begavet paa Prædickestolen», siger Faderen om ham i sin «Haandbog».93
166.70.
Anna Lund
Født 22 dec. 1661176,93.
Død 25 apr. 170493.

Gift 15 sep. 1680, Skogn ?93 med

Jens Olssøn
Født 30 dec. 164393.
Død 169893.
     Foged i Numedal [~: Namdalen], døde i Embedet 1698. (Sit sidste Regnskab aflagde han for Aaret 1696).93
     Af Foged Jens Olssøns 3 Sønner og 5 Døttre kjendes kun 1 Søn af Navn, og han kaldte sig Lund.177

Børn af Anna Lund og Jens Olssøn:

385.166.Ole Jensen Lund (Pharo)
167.70.
Inger Margrethe Lund
Født 24 sep. 1663, 24 September 1663, Kl. 9 Aften.177.
Død nov. 1739178,179,177.

Gift 1684, Skogn180,179,177 med

Sebastian Withe
Født 1656, Sundalen ?181,179,177.
Død 20 aug. 1721, Trondhjem179,177.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Dep. 1675 fra Trondhj. Skole (immatr. 7/6); 6/6 1676 Baccal.; 3/5 1682 Magister i Kbhvn., Decanus p. Klosteret, 5/4 1684 Sgp. ved vor Frue K. i Trondhjem. Han havde flere Processer med Biskop Dr. theol. P. Krog, og var en formuende Mand, der besad meget Jordegods. (Sml. Giessing, Jub. 1,40-49; Erlandsen Nord. E., s. 65-67). Wilhelm Lassen skriver han blev student fra Trondhjem skole 19. juli 1675. Endvidere skriver han at Sebastian fik 29. mai 1687 kongl. Bevilling til - ligesom hans Formand, Mag. Ole Tønder - at betjene Garnisonen i Byen og paa Munkholmen.179,177
     Stilling: Sogneprest til Frue Kirke i Trondhjem..

Børn af Inger Margrethe Lund og Sebastian Withe:

386.167.Gidsken Withe, f. 1685, Trondhjem ?
387.167.Margrethe Sophie Withe, f. 1687, Trondhjem ?
388.167.Else Sebastiansdatter Withe, f. 1689, Trondhjem, d. 1726, Fosnes prestegård i Namdalen
389.167.Anna el. Else Withe, f. 1692, Trondhjem ?
390.167.Caspar Brochmann Withe, f. 1702, Trondhjem ?, d. 1751
168.71.
Karen Olsdatter Tønder
Født 11 dec. 1661, Trondheim.182.
Død 7 jul. 1735, Trondheim.182.
     Se NST 16 (1957-58), s. 222 ff.

Gift 1° 9 okt. 1679, (Trondheim?)182 med

Jens Hanssøn Collin
Født 8 nov. 1651, Kolding, Danmark.182.
Død 8 mar. 1708, Leangen gård.182, begravet 29 mar. 1708, Vår Frue kirke i Trondheim.182.
     Handelsmand samt Assessor i nordenfj. Overbergamt.183

Gift 2° 9 jun. 1712, Trondheim med

Abraham Petersen Dreyer
Født 1671.
Død 1736.
     Søn af Peter Carstensen Dreyer og Anna Catharina Stricht van Hoffmerssel.
     Lagmann. Justisråd.
     Etatsraad, Berghauptmand og Lagmand i Trondhjem.183

Børn af Karen Olsdatter Tønder og Jens Hanssøn Collin:

391.168.Anna Catharina Collin, f. 1679, d. 1722
392.168.Maren Collin, f. 1681, d. 1755
393.168.Hans Jensen Collin, f. 1682, d. 1742
394.168.Ole Collin, f. 1684, d. 1712
395.168.Marte Sophie Collin, f. 1686, d. 1701
396.168.Karen Collin, f. 1689, d. 1763
397.168.Peder Collin, f. 1691, d. 1691
398.168.Petter (Peder) Tønder Collin, f. 1692, d. 1733
399.168.Christian Ulrich Collin, f. 1694, d. 1735
400.168.Anna Marie Collin, f. 1697
401.168.Jørgen Christian Collin, f. 1699, d. 1703
402.168.Martha (Mette) Sophia Collin, f. 1702, d. 1760
169.71.
Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 1663184.
Død 1725184.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.184

Gift 1° 24 jun. 1696184 med

Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 1679185.
Død 17 mar. 1716184.
     Datter af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).

Gift 2° 26 jan. 1717184 med

Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix
Født 13 sep. 1684184.
Død 1764184.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal):

403.169.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
404.169.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
405.169.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
406.169.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
407.169.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
408.169.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. omkr. 1703
409.169.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
410.169.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
411.169.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
412.169.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
413.169.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
414.169.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
415.169.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715

Børn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix:

416.169.Ane Lisabeth Olufsdatter Tønder, f. 1717, d. 1775
417.169.Margrethe Boleta Olufsdatter Tønder, f. 1719
418.169.Lars Brix Olufsen Tønder, f. 1720
419.169.Peder Olsen Tønder, f. 1721, d. 1813
420.169.Hans Olufsen Tønder, f. 1722, d. 1735
170.71.
Jørgen Olsen Tønder
     Han er ikke nevnt på Tønders tavle men den 3. juni 1678 var Hr Ole på rådstuen og fikk en attest for sin sønn Jørgen som skulle reise bort.186
171.71.
Christopher Olsen Tønder
     Ble kaptein. Bodde på Arretsvig i N-Møre. 7 Barn.187

Gift 1699187 med

Karen Hansdatter Femmer
Født 27 jan. 1678187.
Død 22 mai 1754187.
     Datter af Hans Jørgensen Femer og Gunille Hansdatter Leth.
172.71.
Arnoldus Olsen Tønder
Død 1711187.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.187

Gift 1705187 med

Maria Anna Emahus
     Datter af Hans Emahus og Dorothea Henriksdatter (Bull).

[Gift 1° 1705 med Arnoldus Olsen Tønder (d. 1711); Gift 2° med Peder Brønlund].

Børn af Arnoldus Olsen Tønder og Maria Anna Emahus:

421.172.Hans Emahus Tønder
173.71.
Anna Maria Tønder
Født 1667188,187.
Død 1691188.

Gift 1686187 med

Hans Knudssøn Glad
Død 31 mai 1710, Christiania.189.
     Søn af Knud Christopherssøn Glad og Maria (Maren) Berthelsdatter Mule.
     I thingbogen for Indre Sogn 1696 hader det: «læste Hans(?) Glads Kjøbebreff til Thies Nagel paa hvad han og hans Søskende Christine Glad og sal. Karen Glads Børn vare tilfalden efter Hr. Peder Pederssøns Hustru Sidsel Glad.» Hvorvidt der virkelig staar Hans Glad er maaske noget tvivlsomt. Men det maa som det synes læses saaledes. I saa fald maa det vistnok ogsaa antages, at man her har den senere borgermester i Christiania Hans Glad. Denne mand var først toldskriver, derefter raadmand og blev 27. sept. 1701 borgermester i Christiania, hvor han døde. Han blev assessor i overhofretten 14. febr. 1702.189

[Gift 1° 1686 med Anna Maria Tønder (1667 - 1691); Gift 2° 7 mar. 1693 med Maren Grüner (28 mai 1672 - 28 aug. 1752)].

Børn af Anna Maria Tønder og Hans Knudssøn Glad:

422.173.Maria Hansdatter Glad, f. 1687
423.173.Ole (Oluf) Hanssen Glad, f. 1688, d. 1742
424.173.Knud Hanssen Glad, f. 1689
425.173.Peder Hanssen Glad, f. 1690
174.71.
Susanna Olsdatter Tønder
Født 1674187.
Død 1723187.
     4 Barn i første ekteskap.187

Gift 1° _____med

Svend Olsen Høysager
Død 1711190, begravet 21 dec. 1721190.
     Han fikk bestalling på stillingen [byfogd i Trondheim] den 24. mar. 1688. I et brev som han hadde sendt inn til magistraten sier han at han ikke kom i funksjon som byfogd før ved Mikkelsdag i 1688.190
     Wibe sier om han i 1708 att: »han kan leve vel af sin Bestilling, helst som Folket her er heel trættfuld, er ellers ingen dum Mand«.190
     Sorenskriver Skånlund kaller Svend sin gamle medtjener hvilket tyder på at Svend hadde en fortid som kammertjener i Danmark.190

Gift 2° _____med

Jens Hannibalsen Hammer
Død 1738191.
     Byfogd i Trondheim.187
     Skifte 1737-1742, Trondheim.192(Byf: Jens Hammer)..

[Gift 1° med Susanna Olsdatter Tønder (1674 - 1723); Gift 2° med Anna Hansdatter Sommer (d. 1745)].

Børn af Susanna Olsdatter Tønder og Svend Olsen Høysager:

426.174.Matthias Høysager
427.174.Ole Mathias Høysager
428.174.Maria Høysager
429.174.Christian Ulrik Høysager
175.71.
Reinholdt Olsen Tønder
Født 1681187.
Død okt. 1704187.
     Han var arvingen til Dønnesgodset men han døde i oktober 1704 da han kullseilte med sin båt.187
176.71.
Gidsken Olsdatter Tønder

Gift _____med

Erik Madsen
     Stilling: Stiftamtskriver i Trondhjem.
     Han ble utnevnt til stiftamtskriver [i Trondheim] den 15. okt. 1691. Han sto som stiftamtskriver ut denne perioden.193
     Han startet sin karriere som kammertjener hos den unge Christian Gyldenløve men gikk i 1688 over i tjeneste som kammertjener for dennes bror Ulrik Gyldenløve. Tønder sier i sin stamtavle at Erik, på grunn av en alt for flott levevis, kom skjevt ut og ble skyldig kongen en masse penger. Dette måtte hans sønn Ulrich Fredrich [Dahl, nevner ikke denne som barn av Erik] ordne etter farens død.193
     Siden hans karriere startet som kammertjener i Danmark var han trolig dansk [Han hadde også en bror Søren eller Morten som var tollskriver ved tollboden i København]. Han var første gang gift med NN [Apoteker Eitel kaller Erik sin svoger]. Andre gang var han gift med Gisken Olsdatetr Tønder.193

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Gidsken Olsdatter Tønder].

Børn af Gidsken Olsdatter Tønder og Erik Madsen:

430.176.Christian Ulrich Eriksen, d. 1751, Molde.
431.176.Stinken Tønder Eriksdatter
432.176.Anne Catharina Eriksdatter
177.71.
Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 1675187.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.194

Gift _____med

Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 1674195.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.196.
     Søn af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal).
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.196
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.194

Børn af Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder og Steen Melchiorsen Meldal:

433.177.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
434.177.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
435.177.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
436.177.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
437.177.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
438.177.Marie Meldal Steensdatter
439.177.Ellen Steensdatter Meldal
440.177.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
178.71.
Christiana Olufsdatter Tønder
Født 1679197,187.

Gift 1695187 med

Augustinus Olsen
Født 1660197.
     Søn af Ole Augustinussen Wivel og Lisbeth Kiær.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.197
     12 Børn.187

Børn af Christiana Olufsdatter Tønder og Augustinus Olsen:

441.178.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. eft. 1757
179.71.
Olava Maria Olsdatter Tønder
Født 1684187.
Død 1757187.

Gift _____med

Nils Francke
     Kanselliråd. Hadde 3 barn.187
180.72.
Sara Jacobsdatter Wivel
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.96.
Død 1725, Trondhjem.96.

Gift _____med

Nils Mortensen Lund
Født 1656, Stod, Nord Trøndelag96.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag96.
     Søn af Morten Olufsen Lund og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Børn af Sara Jacobsdatter Wivel og Nils Mortensen Lund:

442.180.Anne Marie Nilsdatter Lund, f. 1684, Nord Trøndelag., d. 1762
443.180.Morten Nilsen Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1757, Nord Trøndelag.
444.180.Magdalena Susanna Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1764, Hadsel.
445.180.Jacob Nilsen Lund, f. 1688, Nord Trøndelag., d. 1754, Agerøen.
446.180.Peder Nilsen Lund, f. 1691, Nord Trøndelag, d. 1731, Trondhjem
181.74.
Ole Svendsen Schielderup
Død 1723198.
     ?? Bruker av Reistad gård ??

Gift _____198med

Mali Pedersdatter
Født 1700198.
182.75.
Hartvig Pedersen Schjelderup
Født omkring 1673, (28 år gl. ved manntallet 1701).199.
Begravet 24 jan. 1713, Domkirken i Bergen.76.
     Opholdt sig i Bergens skole ved manntallet 1701.199
183.75.
Nils Pedersen Schjelderup
Født omkring 1674, (27 år gl. ved manntallet 1701).199.
     Den 14. mai 1714 gravlægges Niels Schilderup i Bergen Domkirke - er samme person ?76
184.75.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad25.
Død 174125.

Gift 1° _____med

Johannes Hagerup
Født 1682.
Død 1720.
     Sogneprest i Skjerstad.

Gift 2° _____med

Kjeld Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 1724200.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.200

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Gift 3° 10 nov. 1726 med

Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 1678149.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Søn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

[Gift 1° 9 nov. 1708 med Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?) (25 feb. 1680 - 4 jul. 1722); Gift 2° 10 nov. 1726 med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Anna Pedersdatter Schjelderup og Johannes Hagerup:

447.184.Johannes Hagerup
448.184.Peter Hagerup
185.75.
Hans Pedersen Schjelderup
Født omkring 1678, (23 år gl. ved manntallet 1701).199.
186.75.
Søren Pedersen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).199.
187.75.
Karen Pedersdatter Schjelderup
Født 1682.
Død 1769.

Gift 1° _____med

Lars Nielsen
Født 1644201.
Død 1729201.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.201
     Skifte 21 jun. 172966.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Gift 2° _____202med

Anders Larsen
Død omkring 1750.
     Søn af Barbro Kristensdatter.
     Skifte 1750, Onøen Ytre, Lurøy.202Avdøde Anders Larsen. Arvinger: ektefelle Karen Scheldrup; bror Christen Larsen, Trondheim; avdøde søster Else Larsdatter, gift med Anders Christensen, Selnes i Lurøy, hennes barn: Lars Andersen, Christiania; Christen Andersen, opholder seg hos Peder Fichenschoug i Tromsen fogderi; halvbror Joen Thodahl, Jodahlen i Trondheim; halvsøster Aaselle Thodal, gift med Lars Andersen Riber, Nesna..

Børn af Karen Pedersdatter Schjelderup og Lars Nielsen:

449.187.Inger Martha Larsdatter Schjelderup, f. omkr. 1718, d. 1752
450.187.Anne Larsdatter, d. omkr. 1738
188.75.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født omkring 1683203,199.
Død 1719.
     Udseilet på fremmede steder (1701).199
189.75.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 168561.
Død 1739204.
     Bosiddende på Kvarv øvre, Sørfold, Nordland204
     Synes ikke nevnt sammen brødrene i manntallet 1701.199

Gift 1° 20 nov. 1707205,204 med

Malene Bjørnsdatter
Født _____, Kvarv øvre, Sørfold, Nordland204.

[Gift 1° med Rasmus Olsen (1649 - 1706); Gift 2° 20 nov. 1707 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739)].

Gift 2° _____med

Johanna Jochumsdatter Bredal
Født 1692, Skottnes (Skjetnes) i Buksnes, Lofoten.61.
Død 1727204,61, begravet 12 jan. 1727, Folden.206,66.
     Datter af Jochum Eriksen Bredal og Dorethe Storm.

Gift 3° 16 dec. 1728204 med

Ellen Pedersdatter
Født 1696, Hammerfald, Sørfold, Nordland.204.
Død 7 apr. 1784204.

[Gift 1° 16 dec. 1728 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739); Gift 2° 30 okt. 1740 med Jakob Eliasen (d. 1759)].

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Johanna Jochumsdatter Bredal:

451.189.Jochum Pedersen Schjelderup, f. 1712, Kvarv i Sørfold, d. 1795, Skjærstad i Nordland
452.189.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1714, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1714
453.189.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1716, d. omkr. 1716
454.189.Hartvig Pedersen (Schjelderup), f. 1719, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1745
455.189.Rasmus Pedersen Schjelderup, f. 1722, Kvarv i Sørfold., d. _____
456.189.Dorthe Pedersdatter Schjelderup, f. 1725, Kvarv i Sørfold., d. 1727, Kvarv i Sørfold.

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Ellen Pedersdatter:

457.189.Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup), f. 1729, d. 1750
458.189.Peder Pedersen (Schjelderup), f. 1730, d. 1777
459.189.Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup), f. 1732
460.189.Anna Pedersdatter (Schjelderup), f. 1734
461.189.Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup), f. 1736
462.189.Sophia Pedersdatter (Schjelderup), f. 1739, d. omkr. 1739
190.75.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 168925.
Død 171725.
191.76.
Simon Simonsen Hoff
     Hornemann sier at han bodde på Sjælland.98
192.76.
Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.207.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.207
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.207

Gift 1° _____207med

Anna Steensdatter Meldal
Død 1700208.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Ane Steensd: givt Hr. Söfren Christophersen i Lexvigen.85

[Gift 1° 1687 med Søren Christophersen Røg (1649 - 1697); Gift 2° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704)].

Gift 2° _____207med

Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 1683207.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.207.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

[Gift 1° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704); Gift 2° med Claus Borre].
193.76.
Barbara Simonsdatter Hoff
Død 174298.
     Hornemann har henne som død i 1742.98

Gift 9 aug. 169198 med

Anders Iversen Borch
Født 4 jan. 1664, Gjermanes i Veø.209,210.
Død 23 jul. 1709, Trondheim.209, begravet _____, gulvet i Trondheim Domkirke.209.
     Søn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Han ble i 1687 viserektor i Trondheim og i 1693 virkelig rektor. Anders kalte sig Broch [i S.T.Dahl, Geistligheten, s. 214, kalles han Borch - i rettelser til S.T.Dahl skrives at det rette er Borch].210
     Anders Iversen, fik D. Ole Borchs Tilnavn, f. 1664, d. 1709, Rector i Tronhiems Skole. Gift med Barbara Simonsdotter Hoff. [Døtrene] Anna Borch og Karen Borch, døde ugivte i en høi Alder.143

Børn af Barbara Simonsdatter Hoff og Anders Iversen Borch:

463.193.Margrethe Andersdatter Borch
194.76.
Nils Simonsen Hoff
     Hornemann fører ham opp som sønn her [men i hvilket ekteskap ?].98
195.77.
Birgitte Rosing
Død 1704, på Vedø i Henne.102.
     Hun fik 15 børn, hvoraf de 4 døde som små [Se C.S. Schilbred: Slægten Bull].

Gift _____med

Anders Henriksen Bull
Født 1663102.
Død 1735102.
     Søn af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter.
     Han er nevnt, «Hr Anders kapellan i Hevne», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.211
     Capellan paa Hitteren.85
     Prost och sogneprest i Hitra.102
     [Se Bull, J.: Den Trønderske slekten Bull, Oslo 1938, s. 25 ff.]

Børn af Birgitte Rosing og Anders Henriksen Bull:

464.195.Nils Rosing Bull, f. 1696, d. 1782
465.195.Rasmus Rosing Bull, f. 1699, d. 1797, Ansness i Hitra.
196.77.
Anna Cathrine Rosing
Født 21 feb. 1669212.

Gift _____med

Peder Kristensen Høyerup Enge
197.77.
Claudia Rosing
Død før 1796.
     Efterlod sig en datter ved navn Anne.

Børn af Claudia Rosing og _____:

466.197.Anne
198.77.
Gjertrud Kirstine Rosing

Gift _____med

Jørgen Clausen Parelius
Død 1733, Valen (Sør?), Hitra.213.
     Søn af Claus Jørgensen Parelius og Marit Gabrielsdatter.
     Se M. Parelius: Stamtavle over slegten Parelius. Oslo 1924.
     Handelsmand paa Sørvalen paa Hiteren.214
     Skifte 1732-1735, Trondheim.215(Jørgen Clausen paa Hitter[ø]en)..

[Gift 1° med Elen Gjerlofsdatter Nettelhorst; Gift 2° med Gjertrud Kirstine Rosing].

Børn af Gjertrud Kirstine Rosing og Jørgen Clausen Parelius:

467.198.Rasmus Rosing Parelius, f. 1708, Sørvalen i Hitteren, d. 1780, Hopsø
468.198.Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius, f. 1713, Hitra.
199.77.
Mille Rosing
200.77.
Else Rosing
201.77.
Claus Rasmussen Rosing
202.78.
Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.216.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.216,216, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.216.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.216
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.216
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.217protokoll 1733-1788, legg 86..

Gift 1° 14 feb. 1706218,216 med

Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 1709218,216.
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter Holck.

Gift 2° 12 apr. 171166 med

Margrethe Pedersdatter Moursund
Død omkring 1714216.
     Datter af Peder Nielsen Moursund og Anna Jensdatter Hind.

Gift 3° 8 aug. 1714216 med

Karen Jørgensdatter
Død 11 nov. 1722216.
     Fra Trondhjem. I sit ekteskap med Rasmus Schjelderup hadde hun 4 dötre og 2 sönner, hvorav 2 börn overlevet moren.216

Gift 4° 15 aug. 1725219,216 med

Anne Sørensdatter Røg
Født 14 apr. 1694216.
Død 15 apr. 1747216.
     Datter af Søren Christophersen Røg og Anna Steensdatter Meldal.
     Skifte 13 nov. 1747, Skjervøy prestegård, Skjervøy.216,217Skifte begyndte 13. nov. 1747 og boets brutto utgjorde da ca. 750 rdlr. Skiftet er imidlertid ikke avsluttet, idet der bare er foretatt registrering så der ikke er noen oversigt over boets stilling..

Gift 5° 21 apr. 1748216,66 med

Martha Malena Johnsdatter Kihl
     Datter af Joen Hansen Kihl.
     ANTAGELIG DATTER AV JOHN HANSEN KIIL

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Kirsten Augustinusdatter Røg:

469.202.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
470.202.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
471.202.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Karen Jørgensdatter:

472.202.Johan Peter Schjelderup, f. 1721, d. 1786
473.202._____
474.202._____
475.202._____
476.202._____
477.202._____

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg:

478.202.Søren Røgh Rasmussen Schjelderup, f. 1725, Skjervøy., d. 1809, Melbu i Vesterålen.
479.202.Even Rasmussen Schjelderup
480.202.Augustinus Rasmussen Schjelderup
481.202.Henning Rasmussen Schjelderup
203.78.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.220,105.
Død 1744, Tovik, Trondenes.105.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Gift _____105med

Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter Holck.
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.218

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh):

482.203.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
483.203.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
204.78.
Anne Katrine Andersdatter Schjelderup
Født 9 dec. 1685, Prestegården, Trondenes.221,222.
Død 1 dec. 1767, Røkenes, Trondenes.223,222.

Gift 1720221 med

Nils Hansen Rafn
Født 27 jan. 1690, Røkenes, Trondenes.223.
Død 3 dec. 1767223.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Han etterfulgte faren som eier av Røkenes og var en meget dugelig og driftig mann der etterlot seg en stor formue. Det fortelles at han reiste med eget fartøy til England og hentet 2 store klokker til Trondenes kirke til ombytte med den lille som kirken før hadde. Dette ansåes for så godt gjort, at det tillotes ham for seg og familien og innrette et gravkammer i kirken.224
     Han overtok gården og bedriften efter faren og var en meget duelig og driftig mann, som efterlot sig en stor formue. Det var Nils som sammen med broren Rasmus og sorenskriver Pofel Egedes barn, blev informert av student Peder Schelderup fra Hamarøy. Rasmus Rafn, Nils Rafn og grønlandsapostelen Hans Egede var således barndomskamerater.223
     Nils Rafn var også skipper og reiste regelmessig til Bergen. I 1737 berettes at Nils Rafn var en av de få skippere som var i Sands tinglag. Han skulde overta menighetens tarv og beste ved å seile til Bergen med deres fisk og tran. På en av sine reiser til Bergen (noen påstår England) hadde han med sig en av kirkeklokkene til Trondenes kirke. Klokken skulde til Holland for å omstøpes der. Da Nils Rafn ikke hadde klokken med sig nordover samme år, så kom det rykte i omløp, at han hadde solgt den, for der var meget sølv i den og at han derav ble rik. Han svarte ikke på bakvaskelsen, som hadde vunnet tiltro hos mange folk i bygden, og da han næste år hadde klokken med sig nordover, blev han tilbudt for den tort han led ved ryktene og den tjeneste han gjorde kirken ved å føre klokken frem og tilbake, at han kunde be om en særlig gunstbevisning, så skulde de se om den ikke kunde innrømmes. Nils Rafn ba da om at et begravelsessted i kirken for seg og sin familie, og det fik han.223
     I kirkestolen for 1754 står følgende herom: "Skipper Monsr. Niels Rafn Røchenes haver d. 24de April 1754 indgivet til Deres Høyædle Høyærværdighet Her Biscopen Doct. Friderich Nannestad i Dybeste Ærbødighet en Memorial udi hvilken hand begierede og af de forige 3de Sennjens Præster for den Commune Cassa tilsagde Capel og Begravelses Sted, uden for Chor Dørren, ved den nordre Side maatte blie ham og hans Arvinger tilkjendt som Eiendom og Begravelses Sted i Betragtning af den Tieneste han have gjort Kirken. Herpaa haver Høistbemeldte Deres Høyadle Høyærværdighed Her Biscopen d. 27de May Anni hujus gunstiget resolveret at samme Capel maa efter Forlangende tilhøre ham og hans, naar der betales for hvert Voxet menneskes Liig, som der bliver indsadt til Kirken 2 Rdl. og for hvert Barns Liig 1 Rdl. og i første Kiøb 10 Rdl. for Capellet hvilke for indeværende Aar allerede er betalt og her indføres." Nils Rafn og hustru blev innsatt her 1767-1768.223
     Det var den store kirkeklokke som Nils Rafn hadde fraktet til Bergen. Ifølge den latinske innskrift på klokken skriver den sig fra år 1507. Innskriften lyder i oversettelse: "Jeg kaller hellig Nikolaus og hellig Margaretha. Mester Mogens, erkedegn i Nidaros, gav mig. Dankers gjorde mig i Amsterdam 1507". Klokken sees å være omstøpt i 1742 og 1791. Det må være i 1742 at Nils Rafn har fraktet klokken til Bergen.223
     Som nevnt fikk Nils Rafn eget gravkammer i kirken. Over inngangen til gravkammeret skal der ha vært en tavle med en innskripsjon. Nu vises der bare en i muren innlagt sortmalt stokk. Innskripsjonen lød: "1744. Dette Gravkammer har et kirkelig Consulatium for Senjen, gjennom salige Biscop Hagerup, salige Prost Schelderup, salige Provst Burchard naadigst bevilget Nils Rafn".223
     I Trondenes har kapellet gått under navn av "Ravnegraven". Ravnegraven var ... nordre kapel i veggen mellom kor og skip. Kapellet har oprindelig hatt et alter og en spissbuet åpning i likhet med de tilsvarende kapell på sydsiden. I dette gravkammer har alle lik av Rafnene på Røkenes stått inntil høsten 1899. Likene blev da fjernet - uten de dalevende Rafne-ættlingers vidende - og nedsatt i en fellesgrav på kirkegården (se N. Bardal: Trondenes Kirke, side 16,16?,23,94,116).225
     Kirketilsynet holdt møte 30. mai 1899. Følgende deltok: O. Gude Due, L.T. Holst, Jens Nilsen Bjørnå. Som sak 5 behandledes bl.a. "Rafnegraven", og der blev besluttet at likene skulde flyttes ut av kapellet og begraves på kirkegården. Saken "Rafnegraven" sees også å ha vært oppe til behandling i kirketilsynets møter 23. august og 2. september samme år. Likene må være nedsatt i fellesgrav på kirkegården i tiden 2. september - 12. desember samme år. Kirketilsynet holdt nemlig møte 12. desember angående reparasjonsarbeide ved kirken, og da sees Jørgen Olsen å ha innsendt regning på "graving og nedsetting av lik kr. 30,00" Gravkammerets spissbuede åpning blev gjennmurt med ½ stens vegg, og under denne anbragt en fæl dør. Selve gravkammeret blev i lang tid brukt til kull- og vedbod !. Min [Hans Rafnung] mor [Peroline Hansdatter, f. 1857] forteller at da hun blev konfirmert i Trondenes kirke, var det alminderlig at konfirmanterne tittet på likkistene som stod i kirken, både de kister som var i "Rafnegraven", og de kister som var under gulvet i koret. Der fortaltes at 2 konfirmanter, som hadde vært særlig dristige og tatt bort i noen lik, så nesene falt sammen, siden døde som sinnsyke, og folk satte straks deres sykdom i forbindelse med likene i kirken.225
     Heldigvis kan fellesgraven påvises. Villas Rafn, Liland, var sommeren 1929 en tur i Trondenes. Han snakket da med den gamle kirketjener, som i 1899 sammen med sin svigerfar foretok tømningen av "Rafnegraven" i kirken, og kirketjeneren sa da at der var nedsatt 14-18 kister i fellesgraven, som han også påviste. Navnesedler på de personer som var innsatt i "Rafnegraven", og nu begravd i fellesgraven, skal efter hvad jeg [Hans Rafnung] har hørt vært hos Leif Kulseng, Røkenes. Villas Ravn, Liland, og Hans Rafnung, Narvik, gjorde i 1929-1930 et forsøk på å få festet fellesgraven i slekten "Rafns" navn. Hensikten var å verne om graven ved å få opreist et gravmonument, som var forfedrene verdig, samtidig som der ved et "oprop" i pressen tilsiktedes - foruten en pengeinnsamling til gravmonumentet - også en alminderlig samling av alle ættlinger av Hans Rafn, Røkenes. Man hadde også tenkt sig avholdt et "slektsstevne" i forbindelse med avsløringen av gravmonumentet. Denne vakre ide var Villas Ravns, og viser at han ikke alene er stolt av å tilhøre "Rafnætta", men at han også i gjerning vilde hedre fedrenes minne. Opropet var ferdigskrevet av Hans Rafnung, og de første penger allerede innkommet. Villas Ravn innsendte i juli 1929 en skrivelse til menighetsrådet angående feste av "Rafnegraven". Alt så således ut til å gå godt. Men så vakker som denne tanke om gravfeste og slektsstevner enn var, så blev det ikke noe av det. Året efter blev fellesgraven festet av en annen ættling av Nils Rafn i slektene "Rafn og Normanns" navn. Da Villas Ravn og Hans Rafnung mente at gravfeste kun burde lyde på slekten "Rafns" navn - delvis også av andre grunner - trakk de sig tilbake. Etter de opplysninger jeg [Hans Rafnung] har fått fra Trondenes ligger "Rafnegraven" fremdeles vanskjøttet; noen trepinner viser hvor den er, men ellers er intet gjort for å bevare gravstedet for efterslekten.225
     Et par spørsmål i forbindelse med "Rafnegraven": (1). Kan de nålevende ættlinger av Nils Rafn gjøre juridiske krav på grav-kapellet i kirken ? (2). Hvad vilde menighetsrådet i Trondenes, prosten og biskopen si om Nils Rafns ættlinger - under henvisning til kirkens egne protokoller - innsende en ansøkning om å få gravkammeret tilbake, idet man ønsket asken av de døde anbragt der i urner ? - Ja, dette er bare et par spørsmål som dukker opp. Det er dog så mange vanskeligheter forbundet hermed, at noe slikt naturligvis ikke vil bli gjort. Men så meget galt har de som har stelt med "Rafnegraven" dog gjort, at rette vedkommende burde søke å få anbragt en pen minnetavle med den gamle innskrift over inngangsdøren til "Rafnegraven".221
     En mann, Hans Nilsen, Grunnvassbotn skal ha en del opptegnelser om gamle Trondenesætter, bl.a. også om Rafn-ætta. Han drog i sin tid til Amerika, men nu skal disse optegnelser være sendt til forskjellige personer i Trondenes. Det vilde være interessant å vite hvem som har disse optegnelser, og en offentliggjørelse av disse vilde sikkert ha alminderlig interesse over hele Trondenes.221
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Katrine Andersdatter Schjelderup og Nils Hansen Rafn:

484.204.Anders Nilsen Rafn, f. omkr. 1723, Trondenes.
485.204.Hans Nilsen Rafn, f. omkr. 1724, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
486.204.Johanne Nilsdatter Rafn, f. 1726, Trondenes., d. 1754, Sand.
487.204.Jacob Parelius Nilsen Rafn, f. 1728, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
205.79.
Niels Jensen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).199.
     Sogneprest til Hammarøy 1706.

Gift _____105med

Karen Iversdatter Wolf
Født 1672, Ervik, Trondenes.226.
     Datter af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Er ifølge Finne-Grønn gift med resid. pastor i Hamarøy hr. Jens Nilsen Schjelderup, død 1706.227

Børn af Niels Jensen Schjelderup og Karen Iversdatter Wolf:

488.205.Elisabeth Maria Aagom, d. omkr. 1766
206.79.
Peder Jensen Schjelderup
Født 1679.
Død 1704.
     Kapellan i Torsken.
207.79.
Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).199,227.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.228.
     Skifte 1751229.

Gift 1709, Hammarøy.228 med

Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.230,228.
     Datter af Hans Joensen Finvedgaard og Maren Hartvigsdatter.
     Skifte 6 okt. 1751228.

Børn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard:

489.207.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
490.207.Johan el. Jon Andersen Schjelderup
491.207.Peder Andersen Schjelderup
492.207.Niels Andersen Schjelderup
493.207.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
494.207.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
495.207.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
208.79.
___________
     En sønn nevnt i farens minnedikt.
209.79.
___________
     En datter nevnt i farens minnedikt.

Gift _____med

Christian

Børn af _____ og Christian:

496.209.Ole Christiansen
497.209.Ingeborg Christiansdatter
498.209.Maren Christiansdatter
499.209.Lisbeth Christiansdatter
210.80.
Hans Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1685231.
211.80.
Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup
Født omkring 1688232.
212.80.
Niels Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1692233.
213.82.
En Søn
214.82.
En Søn
215.82.
En Søn
216.83.
Maren Pedersdatter (Darre)

Gift _____med

Hans Mathiassøn Brun
Født 3 mai 1658, Trondhjem65.
Død 1723, Gildeskaal65.
     Søn af Mathias Hanssøn Brun og Sophie Henriksdatter Dinclow.
     Kapellan til Gildeskaal 1684 og sogneprest s.st. 1688.65

Børn af Maren Pedersdatter (Darre) og Hans Mathiassøn Brun:

500.216.Peder Hansen Bruun, f. 1689, d. 1768
501.216.Henrik Dinclow Hansen Bruun, f. 1699, Gildeskål prestegård., d. 1752
502.216.Johanne Marie Bruun, f. omkr. 1700, d. 1764
217.83.
Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal68.
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.68,233Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Gift _____med

Erik Erikssøn Blix
Født omkring 1651234,235,236.
Død 1711236.
     Søn af Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius) og Barbro Eriksdatter Blix.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).236
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.235
     Skifte 1724, Bodø.237Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Børn af Dorothea Pedersdatter (Darre) og Erik Erikssøn Blix:

503.217.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. før 1724
504.217.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
505.217.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
506.217.Mens Erikssøn Blix
507.217.Stephen Erikssøn Blix
508.217.Sara Eriksdatter Blix
509.217.Barbara Eriksdatter Blix
218.83.
Sara Pedersdatter (Darre)
     Er ifølge NST 1, side 211, gift med en Oluf Bye. Dette kan være Oluf Nielssøn Bye (født ca. 1674), hvis datter Magdalene så må være opkaldt efter Sara's moder.65

Gift _____med

Oluf Nielssøn Bye
Født omkring 1674238.
Død før 20 jan. 1742238.
     Søn af Niels Olufssøn Bye og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I 1681 bodde han hos stedfaren, Anders Brøndlund, og var da «paa 7de Aar». Han var død ved skiftet efter søsteren Maren i 1742.238
     Er muligvis den Oluf Bye der findes gift med Sara Pedersdatter (Darre) - Se NST 1, s. 211.
219.83.
Mentz Pederssøn (Darre)
Født 1673, Gildeskaal68.
Død 3 jul. 1721, Odderstøl i Iveland68.
     Blev kapellan til Evje hos sin fætter hr. Mentz Mogenssøn Blix ca. 1705. (Se P.T. II, 3. s. 81 ff.)68

Gift _____med

Anne Marie Baggesdatter
Født omkring 167165.
Begravet 12 feb. 1742, Iveland65.

Børn af Mentz Pederssøn (Darre) og Anne Marie Baggesdatter:

510.219.Magdalene Mentzdatter, f. 1707
511.219.Peder Mentzsøn, f. 1709, d. 1723
220.84.
Peder Larssen Krabbe
Død aug. 170163.
     Efterfulgte Faderen i Sognekaldet Aure 1696? (1686).63

Gift 1° _____med

Gjertrud Johansdatter Kaabye

Gift 2° 30 sep. 1693, Trondhjem63 med

Cecilia (Sidsel) Krog
     Datter af Niels Nielsen Krog og Cecilia Pedersdatter Blichfeldt.
     Søster af Biskop Peder Krog i Trondhjem.63
     Ingen Børn.239
     Hun siges i S.T.Dahls Geistlighet at være en datter af biskop Peder Krog og ikke hans søster.240
221.84.
Mentz Larssen Krabbe
     Reiste bort, uden at man siden hørte fra ham.63
     Reiste til Holland i 1676.116
222.84.
Maren Larsdatter Krabbe
Død før 1698.
     Død ung.63
223.84.
Susanne Larsdatter Krabbe
Død efter 1698241.
     Døde i Armod i Huusmandspladsen Skibshavn under Præstegården (i Aure).63
224.84.
Magdalene Larsdatter Krabbe
Død efter 1698242.
225.84.
Aarsille Larsdatter Krabbe
Død 170863.
     Skifte 12 sep. 1708, Dyrnes.243.

Gift _____med

Anders Bing
Født omkring 1663244.
Død efter 1737.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Anders Bing er på biskop Krogs liste over presteskapet i 1700 satt opp som kapellan her [Brattvær/Veien anneks] fra 1695. Han fikk kallsbrev på stillingen etter den avdøde Hr Christen den 20. aug. 1695. Han er nevnt her i folketellingen i 1701 og i 1708 da hans kone døde. Erlandsen sier at han ble ordinert her den 31. mai 1691, bodde på Dyrnes og ble overflyttet til Korskirken i Bergen i 1721. I 1724 ble han overført til Onsø i Akershus hvor han levde ennå i 1737.243
     I skifte nevnes Hr Anders søster Ellen Bing og Arsilles søster Magdalena Krabbe. Anders hadde tatt til seg sin formann Hr Christens vanvittige datter Karen etter et løfte til enken.243

Børn af Aarsille Larsdatter Krabbe og Anders Bing:

512.225.Lars (Laurits) Andersen Bing, f. omkr. 1699
513.225.Clara Andersdatter Bing, f. omkr. 1703
514.225.Jens Andersen Bing, f. omkr. 1707
226.86.
Michael Olsen Darre
Født omkring 1663244.
     Tønder sier at han ble kalt til kapellan her [i Melhus] av sin farbror Peder den 25. febr. 1693. Han er nevnt her i folketellingen i 1701. Han ble sogneprest her [i Melhus] etter farbrorens død og Tønder sier at han avla sin ed som sogneprest den 28. okt. 1712.245
227.86.
Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup
Født 1663.
Død 13 apr. 1711.
     Sognepræst til Løjten paa Hedemarken fra 1693 til sin død 1711.

Gift _____med

Anna Jessen
Født omkring 1659.
Død _____, Løiten præstegjeld paa Hedemarken., begravet 24 jan. 1755, 96 år gl..
     Datter af Peder Jessen og Antonette Petersdatter Wibe.
     I sit første ægteskab flere børn. I sit andet ægteskab 11 børn, hvorav kun sønnerne Willum og Ole, og maaske datteren Isabella blev voksne.

[Gift 1° med Willum Olsen Dop (d. 1693); Gift 2° med Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup (1663 - 13 apr. 1711)].

Børn af Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup og Anna Jessen:

515.227.Willum (Wilhelm) Schjelderup, f. omkr. 1693, d. 1746
516.227.Isabella Schjelderup
517.227.Ole (Oluf) Mentzsøn Schjelderup, f. 1701, d. 1782
228.86.
Maren Olsdatter
Født 1665.
     Hun bodde ennå i 1701 på Røros.246

Gift 1° 1688, Sølvbeger datert 1688 med innskriften IASB-MOD. med

Jens Andersen Bernhoft
Født 1629246.
Død 1696246.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sognepræst til Holtaalen.133

[Gift 1° 1666 med Karen Andersdatter Opdal (d. 1680); Gift 2° 1688 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Gift 2° 25 jun. 1697, Røros kirke, «Bergm. Henning Irgens og Marij Olsd. Moschius»247 med

Henning Irgens
Født omkring 1637, Itzehoe, Holstein.248.
Død 1699, Trondhjem.248.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.

[Gift 1° omkr. 1670 med Anne Cathrine Wesling (d. 1696); Gift 2° 25 jun. 1697 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Maren Olsdatter og Jens Andersen Bernhoft:

518.228.Mentz Bernhoft, f. 1690, d. 1720
229.86.
Anne Olufsdatter

Gift _____246med

Anders Jensen Bernhoft
Født 1668246.
Død 1693246.
     Søn af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.
     Var student.246
230.86.
Hille Margrethe Olsdatter

Gift _____132med

Hans Nielsen Middelfart
     Søn af Niels.
231.86.
Salome Olsdatter
     Ble gift med Løytnant Steen Meldal.132
232.91.
Mens Mogenssøn Blix
Født 14 aug. 1660, Trondhjem127.
Død 25 feb. 1743, Jelse127.
     Student 1679, kapellan til Evje 1688, sogneprest sammesteds 1692, fra 1708 tillike provst i Raabyggelaget, sogneprest til Jelse og provst i Ryfylke 1717.127

Gift 1691, Evje127 med

Karen Christophersdatter
     Datter af Christopher Pederssøn og Birgitte Tørrisdatter.

Børn af Mens Mogenssøn Blix og Karen Christophersdatter:

519.232._____
520.232._____
521.232.Mogens Menssøn Blix, f. 1697, Evje, d. 1740, Jelse
233.91.
Hans Mogenssøn Blix
Født 1661, Trondhjem249,126.
Død 27 sep. 1711126.
     Student 1679, magister ved Kjøbenhavns universitet 16. mai 1694. Han blev lektor ved Christiania latinskole og døde som saadan 27. sep. 1711.126
234.91.
Peder Mogenssøn Blix
Født 1 nov. 1662, Trondhjem.250.
Død 24 apr. 1719, Trondhjem.250.
     Kjøbmand i Trondhjem.250
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.251.

Gift 1689250 med

Marit(e) Larsdatter
Død 1719251.
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.251.

[Gift 1° med Morten Pederssøn Wildmann (d. 1688); Gift 2° 1689 med Peder Mogenssøn Blix (1 nov. 1662 - 24 apr. 1719)].

Børn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter:

522.234.Lars Pedersen Blix, f. omkr. 1692
523.234.Mogens Pederssøn Blix, f. 1693, Trondhjem, d. 1746, Christiania
524.234.Mentz Pedersen Blix
525.234._____
526.234._____
235.93.
Ments Pederssen Ascanius
Død 21 feb. 1740, (Aure?)63,134.
     Ved Faderens Afstaaelse af Kaldet blev han 1729 Sognepr. til Aure. Blev 1735 Viceprovst og 1736 virkelig Provst til Nordmøres Provsti. Hans 2nd Ægteskab var barnløst.63

Gift 1° _____med

Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup
Død 173163,134.
     Datter af Peder Pedersen Schjelderup og Lucie Hagerup (Hage?).

Gift 2° 30 nov. 173563 med

Birgithe Marie Ring (Bing?)

[Gift 1° 30 nov. 1735 med Ments Pederssen Ascanius (d. 21 feb. 1740); Gift 2° med Joachim Frederik Aussig].

Børn af Ments Pederssen Ascanius og Clara "Gunhild Maria" Marie Schjelderup:

527.235.Sophia Lucia Aschanius, f. omkr. 1726
236.93.
Barbara Pedersdatter Ascanius
     Død ugift.63
237.93.
Maren Pedersdatter Ascanius
     Barnløs.63

Gift _____med

Peder Strøm
     Sogneprest til Borgund.
238.95.
Mattissøn Schierven

Børn af Mattissøn Schierven og _____:

528.238.Michel Schierven
239.95.
___________
240.95.
___________
241.95.
___________
242.95.
___________
243.95.
___________
244.96.
___________
245.96.
___________
246.96.
___________
247.96.
___________
248.96.
___________
249.96.
___________
250.99.
___________
251.99.
___________
252.99.
___________
253.99.
___________
254.100.
___________
255.100.
___________
256.101.
___________
257.101.
___________
258.101.
___________
259.101.
___________
260.101.
___________
261.101.
___________
262.101.
___________
263.101.
___________
264.103.
___________
265.103.
___________
266.103.
___________
267.103.
___________
268.103.
___________
269.103.
___________
270.103.
___________
271.103.
___________
272.104.
___________
273.104.
___________
274.104.
___________
275.104.
___________
276.104.
___________
277.106.
Marte Nilsdatter
     Stor efterslekt.72

Gift _____med

Bent Paulssøn Friis
     Sogneprest til Lom.72
278.109.
___________
279.109.
___________
280.110.
Nilsdatter Berg
281.110.
Nilsdatter Berg
282.110.
Nilsdatter Berg
283.111.
___________
284.111.
___________
285.111.
___________
286.111.
___________
287.111.
___________
288.111.
___________

Generation 9.

289.116.
___________
290.116.
___________
291.116.
___________
292.116.
___________
293.116.
___________
294.116.
Jens Olsen Holch
Født omkring 1706, antakelig i Tønsberg..
Død 1790, Sandefjord..
     Se Sandefjordboken. Røiert i Sandefjord. Hadde 11 barn totalt, hvorav 5 barn vokste opp, 3 i første ekteskap og 2 i det andre.

Gift 1° 1732 med

Kirstine Søfrensdatter
Født omkring 1708, Sandefjord.252.
Død 1741.

Gift 2° _____med

Anna Cathrine Hansdatter Land
Født 1715.
Død 1769, Sandefjord..

Børn af Jens Olsen Holch og Kirstine Søfrensdatter:

529.294.Ole Jensen Holch, f. omkr. 1734, Sandefjord., d. 1813, Sandefjord.
530.294.Søren Jensen Holch, f. før 1737, Sandefjord., d. 1804
531.294.Cathrine Marie Jensdatter Holch, f. 1738, Sandefjord., d. 1826, Sandefjord.

Børn af Jens Olsen Holch og Anna Cathrine Hansdatter Land:

532.294.Margrete Jensdatter Holch, f. 1744, Sandefjord., d. 1831, Sandefjord.
533.294.Kirstine Jensdatter Holch, f. 1746, Sandefjord., d. 1806, Sandefjord.
295.116.
Anders Olsen Holch
Født omkring 1714, antakelig i Tønsberg..
Død 1755, Sandefjord.253.
296.116.
Giert Olufsen Holck
Døbt 19 okt. 1719139.
Død 1760, Sandefjord.253.

Generation 10.

529.294.
Ole Jensen Holch
Født omkring 1734, Sandefjord..
Død 1813, Sandefjord..
     Død ugift.
530.294.
Søren Jensen Holch
Født før 1737, Sandefjord..
Død 1804.
531.294.
Cathrine Marie Jensdatter Holch
Født 1738, Sandefjord..
Død 1826, Sandefjord..
532.294.
Margrete Jensdatter Holch
Født 1744, Sandefjord..
Død 1831, Sandefjord..
     Død ugift.
533.294.
Kirstine Jensdatter Holch
Født 1746, Sandefjord..
Død 1806, Sandefjord..
     Død ugift.

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 113. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
2Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 113-114. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
3Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 115. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
4Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 116. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
5Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 114. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
6PHT bind 1 (1880?), s. 149
7Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 128. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
8Diplo. Norveg. I, 1082.
9Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 117. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
10Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
11Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 118. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
12PHT bind 1 (1880?), s. 152
13Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 119. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
14PHT bind 1 (1880?), s. 151
15PHT bind 1 (1880?), s. 153
16NHD utg. av E.A.Thomle
17Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):99
18PHT 1 rk. 6 bd. (1885)
19PHT bind 1 (1880?), s. 152-153
20Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 119-120. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
21Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 124. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
22Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 120. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
23PHT bind 1 (1880?), s. 150
24PHT bind 1 (1880?), s. 150-151
25Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
26Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96)
27Absalon Pedersøns Kapitelsbog, trykt i Norske Magasin, bind I.
28Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 119. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
29Tor Skiftun: Hjelmeland. Skipreid, Herad og Kyrkjesokn. Gard og Ætt. (Stavanger 1938)
30PHT bind 1 (1880?), s. 148
31PHT bind 1 (1880?), s. 154.
32kaptein B. Hielm: Genealogiske Optegnelser om Slægten Hielm og dens Cognatiske Grene (Kria. 1889)
33Kanske 1597 da Laurits Nilssøn omtaler Anders Perssön som «salig»
34Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 121. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
35Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 121-122. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
36Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 122. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
37Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 123. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
38Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 122-123. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
39Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 123-124. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
40NGL IV, s. 763.
41Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 124-125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
42PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 93
43Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Stockman, Holch, Meidel., s. 263. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948): 259-263
44PHT 1 rk. 6 bd. (1885), s. 251-
45Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Christiania magistrats-embedsmenn og deres innbyrdes forbindelser på 1600-tallet., s. 28. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift V (1935-36): 26-46, 130-136, 214-221
46Giessing skriver 14. febr. 1604.
47Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 5
48Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):39
49Vel opkaldt efter den nyligt (5. juni 1604) afdøde svoger biskop i Stavanger Jørgen Eriksen.
50Finne-Grønn skriver i sin bog om slegten Abel, at Jørgen døde 19. mar. 1662, iflg. Trondhjem overformynder protokol. Denne protokol er i uddrag gengivet i NST XVI, s. 141, og heri fremgår det at skiftet blev påbegyndt 19. mar. 1662, og altså ikke nødvendigvis den selvsamme dag han døde.
51Ifølge Erlandsen døde han 1656.
52Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 6
53Skifte 25. juni 1667
54Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
55Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141 note 159. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
56Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 93
57Niels er vel opkaldt efter sin morfar Niels Lauritssøn.
58Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
59Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
60PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 6
61Knut Esmarch: Familien Bredal
62Den eksakte dato 19. febr. har jeg fra en håndskreven notits i det kgl. Biblioteks (i København) udgave af Erlandsen. De andre kilder har kun året 1610.
63Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
64Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
65Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
66Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
67Erlandsen.
68Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 211. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
69Erlandsen og NST 1, s. 211 skriver dec. 1657, altså uden eksakt dag.
70Hjelmeland bygdebok
71Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 127. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
72Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
73Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Stockman, Holch, Meidel.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948): 259-263
74S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 21
75Trolovet 13. okt. 1671
76Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
77Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816.
78Hvis dette er korrekt kan hun ikke være mor til alle børnene. Hvorfra stammer denne dato ?
79Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):40
80Digitalarkivet: Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-.
81Digitalarkivet: Koppskat for Bergen 1683.
82Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 188
83Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 154
84Schøning "De Skelderupers Slegte-Register".
85Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
86Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 270
87Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
88Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 8
89Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948), s. 81-83.
90Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
91Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9
92Kl. 8 Aften
93Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 13
94Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 11
95Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 259
96Email
97Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
98Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43
99Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
100Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43 note 167
101Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 216. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
102Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 493
103Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981)
104Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
105Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
106Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
10716 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675
108Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 150. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
109Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226-227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
110Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 11
111I skiftet etter Rasmus Schjelderup nevnes sølv merket: RNS AMW 1684.
112Wiberg
113Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 210. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
114DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10014
115Trolovet 20 Feb. 1656, ægteviet 3die Søndag efter Trinitatis s.A.
116Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 236
117Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 34
118Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962)
119S.T.Dahl, Geistligheten, s. 148, skriver 26. aug. 1676.
120Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
121Iflg. epost der henviser til A.E.Erichsen "Trondhejms katedralskole" og PHT II, s. 89.
122Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 49
12313 år ved farens skifte 7/2 1671.
124Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
125Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 36
126Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
127Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
128NST 3, s. 87, skriver 6. aug. 1664.
129Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 138. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
130Baard V. Riiber skriver at han døde i mai måned 1728.
131Ifølge innskriften på hans bilde i Melhus kirke var han født Mikkelsdag 1646 i Trondheim.
132Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
133Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 169
134Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 38
135Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 37-38
136Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
137Henning Sollied (1907-45): Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943): 111-131
138Var i 1718 47 Aar gl.
139PHT 12 rk. 3 bd. (1948), s. 95
140IGI - http://www.familysearch.com
141Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
142Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 632
143Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
144Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. III "Stoud - Stammen"
145Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
146Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 241
147S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
148Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897)
149J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
150Wiberg, S.V.
151Wiberg, S.V.: Johan Franch
152Kay Larsen: Guvernører, residenter, kommandanter og chefer - samt enkelte andre fremstrædende personer i de tidligere danske tropekolonier. (Kbh. 1940)
153Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189
154Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 189-190
155Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 191
156S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 109
157Tore Hermundsson Vigerust (red.), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen.: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 77
158Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52)
159Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 466
160Kvikneboka
161Død ugift 1730
162Håndskreven notat i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
163Helmer Aslaksen
164Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 367
165Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 170
166Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 327
167Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
168Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9-10
169Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 10
170Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 18
171E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 32
172I live ved datteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
173Email 980913: Leiv Skjerve
174Email 19980912: Leiv Skjerve
17510 Uger gl.
176Kl. 8 Morgen.
177Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
178Erlandsen skriver hun døde 74 år gl. (istedetfor vel rettelig 76 år gl.)
179F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
180Af 4 sønner og 6 døtre, døde 5 små.
181Wilhelm Lassen skriver han var født ca. 1654, hvor F.E. Hundrup skriver han var født 1656 (uden circa angivelse.)
182Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 157
183Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
184Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
185Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 172
186Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 28
187Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
188NPT, s. 322
189NPT, s. 321
190Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 46
191Lars Steinar Hansen
192Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
193Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 9
194Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
195Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 171
196Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
197Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 951
198Epost fra Arne Skjelvan, dateret 4. sept. 2001.
199Norsk Personalhist. Tidsskrift II (1929), s. 367
200Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 134
201Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
202Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
20318 år gl. ved manntallet i 1701.
204Asbjørn Lind: Slektsbok for Sørfold (Sørfold kommune 1982)
205Barnløse
20634 år, 4 mdr., 9 dg. gl.
207Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 83
208Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
209Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 47
210Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
211Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
212Født før forældrenes ægteskab ? - er dette korrekt ?.
213http://www.familysearch.com
214E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 10
215Trondhjems Skifteprotokoll 11(a) (1732-35).
216Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
217Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
218Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
219C.S. Schilbred skriver i "Slekten Giæver" (1982) at de ble gift 1733. En efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek skriver 15. aug. 1723.
22016 år gl. i 1701.
221Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
222Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 325
223Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-24
224Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
225Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-27
226Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
227S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
228Email: Alf-Inge Johnsen
229Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
230Død 1757 iflg. Roger de Robelin: Skanke ätten, s. 283
23111 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
2328 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
2334 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
23450 år gl. i 1701.
235Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 339
236Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 83. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
237DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10015
238K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
239Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. I:384 "Genealogia Krogiana"
240Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 237
241Nevnt i skifte 1698.
242Er nevnt i skifte 1698.
243Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 238
24438 år gl. i 1701.
245Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 150
246Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
247Ludvig Langberg "Irgensslekten", s. 13 ref, av Bjørn Flor 11. maj 2001
248Email dat. 980329 : Erik Berg
249Erlandsen skriver 16. feb. 1661, men dette passer ikke sammen med brorens hr. Mens' fødselsdag 14. aug. 1660, som da maa være urigtig.
250Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 88. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
251Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 81. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
252Sandefjords Historie, s. 499 (bind 2?)
25341 år gl.
254K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
255Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 166
25686 år gl.
25771 Aar gl. efter en håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
258Håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
259Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 34
260NPT 1 (1910), s. 197
261Norsk Biografisk Leksikon (1954): Schavland, Jacob
262Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 247
263Norsk Biografisk Leksikon (NBL).
26410 S:Trin. 1701
26514? S. Trin. 1703
26622 Uger gl.
26769 Aar gl.
268Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 222
269Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
270Bjørn Flor
271Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 23
27276 år gl. ved FT 1801.
273Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
274Jan Erik Aas efter Alvdal bygdebok.
275Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
27621 år gl. ved morens skifte 11. jan. 1724.
277Hornemann
278Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 40. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
279Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 36
28085 2/12 Aar gl.
281Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 19
282Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 20
283NST 4, s. 93, skriver 6. aug. 1785.
284Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 94. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
285NST 4, skriver år 1716.
286Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 95. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
28755 år gl. ved søsteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
288I live ved farens skifte 1741, fødte en datter ca. 1745, død ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
289Gift ved farens skifte 1741.
290E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 33
291Skifte 1753 etter Anna Lucia Schelderup meddelt af Jan Erik Aas
292Gift ved farens skifte 1741
29383 år gl.
294Tolga bygdebok meddelt ved Jan Erik Aas
29569 år gl. ved FT 1801.
296Ugift ved farens skifte 1741, gift og enke ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
297Email 980913: Remi Pedersen
298Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 285
299Kristiansunds historie.
300Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 313. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
301Skifte 26. jan. 1728
302Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
303Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
304Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 315
305Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
306Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
307Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
308C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
309Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
310Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
311S.T.Dahl, "Geistligheten", skriver at hun døde i 1736.
31220. juni 1736 ifølge Albertine Hauglid, og "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
313Iflg. Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 117 er hun født 5. Febr. 1712.
314Ifølge Wilhelm Lassen hed hun Maren Christine og død 1760.
315Erlandsen har kun juni 1763, altså ingen eksakt dag.
316da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
317Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
318Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 163
319Døde i tuberkulose.
32014 år gl. 11. nov. 1704, 14 år gl. 5. maj 1705.
321Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 41, 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
322Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 54
3234 år gl. 21. april 1691, 15 år gl. 14. nov. 1703
324Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
325Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
32613 år gl. 31. jan. 1699.
327Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
328Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
329Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
330Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 24
3314 år gl. 31. jan. 1699.
332Epost der henviser til Erlandsen, s. 154 og 418.
333H.T. Gram: Trønderslekten Gram (Oslo 1982), s. 184
334Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
335Bjørn Flor
336Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
337NPT, s. 324
338Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66), s. 6
339Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
340S.T.Dahl skriver 4. juli 1723, men iflg. Giert Feldtmanns selvbiografi ble han gift 7. juli 1723.
341Sigurd Engelstad: Sogneprest Giert Juel Feldtmanns selvbiografi., s. 49?. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 49-55
342Nils Aksel Horvei , juni 2001.
343Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
344Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1090
345Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 308. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
346Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
347Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 201
348DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 14032
34963 år gl. ved FT 1801.
35030 dage gl.
35166 år gl. ved FT 1801.
35264 år gl. ved FT 1801.
353Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 214
354Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213
355Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213-214
356E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
357E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
358E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 12
359E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
36078 Aar gl.
361Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
362Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
36375 år gl. ved FT 1801.
36433 år gl. ved FT 1801.
365Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
366Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
367Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
36870 år gl.
36919. søndag efter Trefoldighet.
3708de søndag efter Trefoldighet 1794, 67 år gl.
371Hans Rafnung, skriver at hun er født ca. 1721.
372Bjarkøy Bygdebok, s. II:240
373Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
374Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 575
375DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
376Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 555
377Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
378Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
379Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 270
380Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:329
381Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
382Michael Moum
383Glein, Dønna, Dønnes.
384Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 145
385Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
386Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
387Sidst i April 1764.
38811 år gl. i 1701.
3899 år gl. i 1701.
390Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 340
3914 år gl. i 1701.
3929 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
3935 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
3941 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1708.
395Ekteskapsbevilling: 2. juli 1717 ble det gitt tillatelse til «Wilhelm Mentzen Schielderup, Stokksund i Herøy» å ekte «Anne Helene Falch, Stokksund i Herøy».
396Email 19980909: Kurt Dahlstrøm
397lektor L. Strømme: Lillienskiold og Schjelderup., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 125-126
398Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 6
399Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
400Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 157
401"93 Aar gl."
402Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 231
403Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 246
404En efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek skriver 2. nov. 1696.
405Passer dårligt med morens fødselsår 1713 - hva' er galt ?
40647 ½ Aar gl.
40751 år gl. ved FT 1801.
408Norsk personalhist. tidsskrift
409Arthur Skjelderup skriver 1816
41046 år gl. ved FT 1801.
411Militært skifte sl. 17/11 1803
41244 år gl. ved FT 1801.
41368 år gl. ved FT 1801.
41485 år gl. ved FT 1801.
415Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 305
41676 Aar gl.
417Hundrup kalder gården Fostød
418Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 304-305
419Kristian Carøe, København og Kristiania 1909: Den danske Lægestand 1479-1900
42052 år gl. ved FT 1801.
42150 år gl. ved FT 1801.
422Christopher Schieldrup, 44 år gl. ved FT 1801.
42355 år gl. ved FT 1801.
42465 år gl. ved FT 1801.
425Lene Catrine, 50 år gl. ved FT 1801.
42652 år gl.
427Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 353
428Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 22
429Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 21-22
430Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 23
43153 aar gl.
43243 år gl. ved FT 1801.
43341 år gl. i FT 1801.
43413 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
43510 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
4368 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
43730 år gl. ved FT 1801.
43842 år gl. ved FT 1801.
43926 år gl. ved FT 1801.
440Muligvis 1725 ?
441Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
442Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
44366 Aar gl.
444Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
445Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
446Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
44786 1/4 år gl.
448Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
449Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
450Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
451Ole Tronstad
452Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
453Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
454NPT, s. 323
4556 uger gl.
456Fastelavnssøndag.
4571. s. eft. tref.
458O.M.Kinnapel skriver 10. mars 1779.
459Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1965-66)
46020 år gl. ved farens skifte 1757.
461Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1092
46219 år gl. ved farens skifte 1757.
463Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:1093
464Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805. Tinglag, Salten & Torsken sorenskriveri, protokollnr. 141. fol. 52
46578 år gl. ved FT 1801.
466Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no
46762 år gl. ved FT 1801.
46858 år gl. ved FT 1801.
46935 år gl. ved FT 1801.
47037 år gl. ved FT 1801.
47125 år gl. ved FT 1801.
47224 år gl. ved FT 1801.
473C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
4745 år gl. i 1757.
47549 år gl. ved FT 1801.
47627 år gl. ved FT 1801.
47731 år gl. ved FT 1801.
478Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
47921 år gl. ved FT 1801.
48028 år gl. ved FT 1801.
48172 Aar gl.
48224 år gl. i 1801
483Iflg. "Slægten Benkestok" 25. dec. 1848, iflg. "Slekten Giæver" 24. dec. 1848.
484C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 63
485Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 96-99
48620 år gl. ved FT 1801.
487Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
488Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
489Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
4904de søndag efter påske 1801, 50 år gl.
491Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
492Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
493Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:229
494Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
4951st pinsedag 1799, 40 år gl.
49645 år gl. ved FT 1801.
497Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
498Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
499"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
500Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
501Tor Mathisen, 8920 Sømna, 25.02.2003
502Hans Rafnung, skriver 30. april 1758.
503Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
504Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
505Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
5062de søndag efter påske 1798, 55 år gl.
507Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,329
50854 år gl. ved FT 1801.
50965 år gl.
51041 år gl. ved FT 1801.; Fejl? skal være 51 år gl. ?
51139 år gl. ved FT 1801.
51217 år gl. ved farens skifte 1770.
513Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
51414 år gl. ved farens skifte 1770. Tvilling til Hartvig.
51514 år gl. ved farens skifte 1770. Tvilling til Jens.
51613 år gl. ved farens skifte 1770.
517C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 16
51811 år gl. ved farens skifte 1770.
5198 år gl. ved farens skifte 1770.
5206 år gl. ved farens skifte 1770.
52147 år gl.
52245 år gl.
523DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10086
524Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
525Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336
526Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 965
527Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 235
528Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 10
529Norsk Slektskalender
530Norsk Slektskalender, s. 187
53140 år gl. ved FT 1801.
53270 Aar gl.
53311 Aar 8 Mdr.
5347 Aar 1 Mdr.
53523 gl.
5369 år gl. ved FT 1801.
5377 år gl. ved FT 1801.
5385 år gl. ved FT 1801.
539Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. II:361
5404 år gl. ved FT 1801.
541Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
5423/4 år gl.
5434 dg. gl.
54413 år gl. ved FT 1801.
54515 år gl. ved FT 1801.
54614 år gl. ved FT 1801.
547Tvilling.
548Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 22
549Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 200
550Dette kan dårligt passe hvis det er korrekt at hun er døpt 10. jan. 1767.
551En efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek har 15. nov. 1818.
552Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 30
553Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 24
55422 år gl. ved FT 1801.
55540 år gl. i FT 1801.
55635 år gl. i FT 1801.
557Muligvis 10. april 1771 - vanskeligt at tyde !
55874 Aar gl.
55921 år gl., skriverkl.
560Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
561Svarer dette til 11. januar ?
562Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 232
563Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 225
56446? år gl. ved FT 1801.
565Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
566Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:23
567Jarle Pedersen
568Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:558
569Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
570Arnt O. Åsvang: Slekten Falch III (198?), s. 7
571VRI - http://www.familysearch.org
572Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. I "Smith - Stammen."
57338 år gl. ved FT 1801.
57432 år gl. ved FT 1801.
57528 år gl. ved søsteren Clara's skifte 24. jan. 1798.; 33 år gl. ved FT 1801.
576Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 302
577DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6513
578DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 2549
579Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 95
5801. S. i faste 1773
58111 år gl. ved FT 1801.
5826 år gl. ved FT 1801.
5832 år gl. ved FT 1801.
584Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 96
58510 år gl. ved FT 1801.
5868 år gl. ved FT 1801.
587Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
58812 år gl. ved FT 1801.
5891 år gl. ved FT 1801 - og eneste barn nevnt i FT 1801.
590I en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek står 4. nov. 1811.
5916. jan. 1842 i Lødingen, iflg. http://www.familysearch.com
592Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:254
59348 år gl. i FT 1865.
594E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 153
595Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
59641 år gl. i FT 1865.
5972. S. Paaske 1822
598Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 101
599C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 64
600Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 490
601Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 491
602Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 575
60322 S. e. Trin.
60426. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
60510. S. e. Trin. 1771
606Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
607Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
60818 år gl. ved FT 1801.
609Sønnen Hans født år 1810 ?
610Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 81
611Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:188
612Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:408
613Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:189
614Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
615Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
616Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
617Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
618Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
619Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
620"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
621Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
622Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
623Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 312
62416 år gl. ved FT 1801.
6251 år gl. ved FT 1801,
62623 år gl. ved FT 1801.
62719 år gl. ved FT 1801.
6281 år gl. ved FT 1801.
62910. søndag efter Trinit.
63015. søndag efter Trinit.
631DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146, 10086
632DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
633Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
634DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
635Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 148
636Sorenskriver L. Daae, med noter af Cand. jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtebog" i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift 1. rk. 2. bd. (1881), s. 334-357, s. 336 note 3
637Email: "Remi Trygve Pedersen"
63848 år gl. ved FT 1801.
63944 åt gl. ved FT 1801.
64036 år gl. ved FT 1801.
64129 år gl. ved FT 1801.
64230 febr. eller 30. juli.
643Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
644Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:233
645Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
646Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:691
647Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:145
64862 år gl. i FT 1865.
64961 år gl. i FT 1865.
65043 år gl. i FT 1865.
65133 år gl. i FT 1865.
6523 år gl. ved FT 1801.
653Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 32
654Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 33
655Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 34
656Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 35
6577 år gl. i FT 1801.
6585 år gl. i FT 1801.
659Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:911
660Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:530
6611 time gl.
662Atle Jan Westrheim der citerer Bjarkøy Bygdebok II:240-241
663Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
6645 år gl. ved FT 1801 ?; 66 år gl. i FT 1865.
66556 år gl. i FT 1865.
66650 år gl. i FT 1865.
6676 år gl. ved FT 1801; 9 år gl. ved morens skifte år 1804; 15 år gl. ved farens skifte år 1811.
6682 år gl. ved morens skifte år 1804; 9 år gl. ved farens skifte år 1811.
6691 år gl. ved morens skifte år 1804.
670Er ikke nevnt i farens skifte 15. mai 1811.
671Folk og Slekt i Trondenes skriver han er født på Seljestad 1861.
672Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:261
6738 3/4 år gl.
67411 år gl. i FT 1865.
6759 år gl. i FT 1865.
6764 år gl. i FT 1865 og kalles Anna Elise Schjelderup.
6772 år gl. i FT 1865 og kalles Sara Andrea Schjelderup.
6781 år gl. i FT 1865.
679Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 570
680Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
681Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549, 570
682Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
683Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
684Sundag etter Treein.
685Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
68620. S. e. Trin. 1802
6871. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
6884. S. e. Trin. 1815
689Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
69018. S. e. Trin. 1813.
691Astafjord bygdebok skriver år 1805.
692Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
6932. paaskedag 1810
694Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
695Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
696Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
697Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
698Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
699Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
700Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
701Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
702Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
703Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
704"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
705Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
706Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
707Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
708Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
7098 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
710Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
71111 år gl. ved FT 1801; 18 år gl. ved morens skifte år 1809.
7126 år gl. ved FT 1801; 68 år gl. i FT 1865.
71363 år gl. i FT 1865.
71458 år gl. i FT 1865.
71544 år gl. i FT 1865.
71617 år gl. ved FT 1801.; 61! år gl. i FT 1865.
71767 år gl. i FT 1865.
7181½ Aar gl.
719Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:642
720Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:984
721Norsk Slektskalender, s. 188
722Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868)
723Wilhelm Lassen: Norske Stamtavler - 1. bind "Familien Arentz" (Chria. 1868), s. 155
724Norsk Slektskalender, s. 191
725Norsk Slektskalender, s. 192
72624 år gl. i FT 1865.
72710 år gl. i FT 1865.
7288 år gl. i FT 1865.
7296 år gl. i FT 1865.
730Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 36
731Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 38
73219 år gl. i FT 1865.
73328 år gl. i FT 1865.
73421 år gl. i FT 1865.
73518 år gl. i FT 1865.
736C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 98
737C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 65
738C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 99
739C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 101
740Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
741Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
742Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
743Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
744Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
74536 år gl. i FT 1865.
74612 år gl. i FT 1865.
747Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:323
748Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:1035
74914 år gl. i FT 1865.
75013 år gl. i FT 1865.
7514 år gl. i FT 1865.
752Norsk Slektskalender, s. 190
7535 år gl. i FT 1865.
754Lademanns Leksikon (1987).
755Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 39
756Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 40
757Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
7582 år gl. i FT 1865.
759Candyce Ellison , April 2002.
760Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
761Norsk Slektskalender, s. 189
762Ancestry.com
763Dansk Biografisk Leksikon.
764Dåbsattest
765Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.