© 2001 Simon Ellefsen

Herdal

Opdateret 11 Jul 2005.


Generation 1.

1.0.
Peter Matthiasen
     Kyrkoherde i Sveg åtminstone 1606-1616, möjligen redan från tidigt på 1590-talet (1593?), enligt obekräftad uppgift son till en rådman från Malmö.

Gift _____med

Elisabeth Jensdatter (Skanke)

Børn af Peter Matthiasen og Elisabeth Jensdatter (Skanke):

2.1.Mogens Pederssøn (Herdalinius), d. før 1659

Generation 2.

2.1.
Mogens Pederssøn (Herdalinius)
Død før 27 apr. 16591,2.
     Stilling: Pastor til Sveig i Herdalen, Sverige3
     Hr. Mogens Pedersens Børn, hvoraf 4 giftedes ind i Slægten Bernhoft, kaldte sig »Herdal« med Undtagelse af Sønnen Henrik, der kaldte sig »Rytter«.4
     Mogens Pederssøn Herdalinus var kyrkoherde i Sveg troligen från 1617, möjligen till 1641. Uppgiften att han avgick från prästtjänsten 1634 är tveksam. Den grundar sig på en obekräftad uppgift att efterträdaren Anders Elevi tillträdde år 1635, vilket är fel då han var suspenderad från sin kaplandstjänst i Oppdal 1634-1639.
     Levde 1641, kyrkoh i Sveg 1617-34. Under hans tid uppfördes en ny prästgårdsbygning som blev kallad «Herrehuset». Detta huset står numera på gammelgården bygdemuseum i Sveg. Vapen/bomärke: enligt ett sigill en vapensköld vari ett bomärke och initialerna M.P.2
     Ifølge Roger de Robelin i "Skanke ätten" (1995) er hans første hustrus navn ukendt. (Der er vel ingen sikkerhed for i hvilket af hans 2 ægteskaber børnene er født, eller ?).

Gift 1° _____2med

_____

Gift 2° _____med

Lisbeth Jensdatter
Født _____, Ovigen i Jemteland ?.
Død 27 apr. 1659, Offerdal.2.
     Datter af Jens Pedersen og Gullog Mogensdatter.
     Fra Ovigen i Jemteland.4
     Muligvis datter af presten Jens Hemmingsson.
     Hennes gravsten finns i det Burmanska gravkapell på Offerdals kyrkogård och har omskriften som lyder: «[M]ATRONA HVSTRV ELISABET JENSDATTER HER MOGENS PED[ERSSÖNS] PASTORIS VDI SVEIG I HERDAL EFTER LEF VISE SOM DÖDE DEN 27 APRIL ANNO 1659 VDI [...] ALDERS S[...]» samt inskriften som lyder: «IH[S] : HERRE JEG SKAL SKVE : DIT ANSICT I RETFER : DIGHED JEG SKAL [...] : BLIFVE MAET NAR JAG : OBVOGNER EFTER [...] : DIT BILDE PSAL [...] 17 : ROM 8 : VI ERE VEL SALIGE : DOG VDI HAABET : ULTIMA [dödskalle] LINIA».

Børn af Mogens Pederssøn (Herdalinius) og Lisbeth Jensdatter:

3.2.Henrik (Mogensen) Rytter, f. 1590, d. 1672
4.2.Jens Mogenssøn Herdal, f. omkr. 1610, Sveg i Herdal., d. 1691
5.2.Peder Mogensen
6.2.Mette Mogensdatter Herdal
7.2.Margareta Mogensdatter Herdal, d. 1664, Trondheim.
8.2.Kirsten Mogensdatter Herdal
9.2.Elen Mogensdatter Herdal
10.2.Dorothea Mogensdatter Herdal, f. 1618, d. 1698
11.2.Maren Mogensdatter Herdal, d. 1691
12.2.Birgitte Mogensdatter Herdal
13.2.Siri (Sigrid) Mogensdatter Herdal

Generation 3.

3.2.
Henrik (Mogensen) Rytter
Født 15902.
Død 16725,2.
     Er ifølge "Slægten Bernhoft" sønn av Mogens Pedersen.4
     Capitaine des armes 1623, sålde samma år ett sågbruk på Nordmöre, godsägare till Yttre Stangvik, ägde sågbruk och drev trälasthandel.2

Gift _____med

Elen Michelsdatter
     Datter af Michel og Else Henriksdatter Dinclow.
     Från Bjugn. Dotter av Michel NN och Else Henriksdtr Dinclow.2

[Gift 1° med Henrik (Mogensen) Rytter (1590 - 1672); Gift 2° med Jens Knutsen Rasch (1623 - 1715)].

Børn af Henrik (Mogensen) Rytter og Elen Michelsdatter:

14.3.Dorothea Henriksdatter Rytter, d. 1689
15.3.Birgitte Henriksdatter Rytter, f. omkr. 1648, d. 1703
16.3.Henrik Henriksen Rytter, f. omkr. 1655, d. før 1717
4.2.
Jens Mogenssøn Herdal
Født omkring 1610, Sveg i Herdal.6.
Død 16912, begravet 16917,6.
     Kaplan i Beistad 1640-44, sogneprest i Åfjord och prost i Fosen 1644- (Sør-Trøndelag). Han köpte Töndel gård av Fredrik von Offenberg 1669. Vapen: en hand med en stjärna (NRA, mtl. 1664 Åfjord). Han och hustruen (kusiner) är med sina 5 barn avmålade på en tavla som finns i Åfjord kyrka med följande inskription: «Til Herrens Huses Beprydelse hafver Hr. Iens Mogensen Herdal med sin kiere Hustrue Anna Daniels-Datter dette ladet bekoste [oläsligt] 1665».2
     I G. Schønnings «Reiser i en deel af Norge» I s. 269 omtales under Stadsbygdens kirke følgende som ikke tidligere sees nevnt i forbindelse med slekterne Holck og Herdal: at der i et vindu er «indbrændt et Vaaben (de norske Blixers), hvori Skioldet fører en Haand, holdende en Stierne, paa Hielmen 2de Vinger, og derunder Hr. Jens Mogenssøn Herdal (Prest i Aafjorden) 1660, men i næste Vindue: Margrete Hans-dotter». Våbenet er ikke kjent som noe Blix-våben, men må vel tilhøre slekten Herdal (Rytter?). Man må tro at Margrete Hansdotter har vært Hr. Jens Mogenssøns hustru.8

Gift 1° _____med

Anne Danielsdatter
Død sep. 16726,2.
     Datter af Daniel Rasmussen og Maren Jensdatter.
     Ifølge Erlandsen var Anne Danielsdatter Hr. Jens Mogenssøns hustru.9,8
     Ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" er hun identisk med borgermester i Trondheim Daniel Rasmussens datter af samme navn.10
     Robelin setter henne opp som en datter av borgermester Daniel Rasmussen i Trondheim. Daniel hadde en datter Ane, men hun var gift med Peder Nielsen Støren. Nå kan Daniel ha hatt to barn ved navn Ane, men i så fall må hun ha vært over myndig alder [eller gift?] ved skifte etter ham for det nevnes kun en Ane blant hans barn. En indikasjon på at Ane ikke var datter av Daniel [Rasmussen] ligger i det faktum at Hr Jens og hennes [Ane's] datter Maren ble gift med Hr Ole på Byneset som først hadde vært gift med Dorothea, en datter av Daniel [Rasmussen], etter datidens regler skal derfor Maren ha vært for nært i skyldskap til Hr Oles første kone til at ey slikt giftemål ville blitt tillatt.6

Gift 2° _____med

Margrete Hansdatter (Hålch?)
     I G. Schønnings «Reiser i en deel af Norge» I s. 269 omtales under Stadsbygdens kirke følgende som ikke tidligere sees nevnt i forbindelse med slekterne Holck og Herdal: at der i et vindu er «indbrændt et Vaaben (de norske Blixers), hvori Skioldet fører en Haand, holdende en Stierne, paa Hielmen 2de Vinger, og derunder Hr. Jens Mogenssøn Herdal (Prest i Aafjorden) 1660, men i næste Vindue: Margrete Hans-dotter». Våbenet er ikke kjent som noe Blix-våben, men må vel tilhøre slekten Herdal (Rytter?). Man må tro at Margrete Hansdotter har vært Hr. Jens Mogenssøns hustru.8

Børn af Jens Mogenssøn Herdal og Anne Danielsdatter:

17.4.Peder Jensen Herdal, d. 1713
18.4.Maria (Maren) Jensdatter Herdal
19.4.Lorentz Jensen (Herdal)
5.2.
Peder Mogensen
     Borgare i Trondheim. Ogift.11
6.2.
Mette Mogensdatter Herdal

Gift _____med

Måns Pedersson
     Odalman i Äggen i Sveg sn, Härjedalen. På denna gård står en bod, daterad till 1300-talet, vars dörr är dekorerad med skankevapen.11
7.2.
Margareta Mogensdatter Herdal
Død 20 jul. 1664, Trondheim.12.
     Hun erholdt kongl. Bevilling under 22 Mai 1660 paa at vedblive efter Mandens Død i Forstanderskabet, og er udentvivl død i 1664.3
     6. juli 1652, skifte etter avdøde Jens Pedersen skredder i Sanden, hus 30 Rd., solgt til Samuel Olsen for 20 Rd., betinget av at han tar yngste sønn Peder til forsorg, da han er «noe syg», Margrethe Mogensdatter herr Berends (Brunsmand) vil forsørge eldste datter Lisebeth, Ole Mogensen [?bror til Margrethe?] skomaker datteren Susanna og Ole Pedersen skredder den eldste søn Joen, alt lovt faren mens han levde, 7 Rd. brorlodd.13
     Skifte 26 aug. 1664, Trondhjem.14Avdøde Margrethe, herr Bernt Brunsmands, hennes kred., fallit, intet til barna..

Gift 1° 27 aug. 1626, (15 Febr. 1626 trolovet og 27 Aug. næstefter gift.)3,11 med

Peder Hansen Bernhoft
Født omkring 159712.
Død 1629, Trondheim.3.
     Søn af Hans Andersen Bernhoft og Anna Pedersdatter.
     Søn af Hans Andersen Bernhoft, Sognepræst til Vor Frue Kirke. Blev 1626 af Provst Mag. Mogens Lauritsen Blix, Sognepræst til Domkirken, beskikket til Vicepastor til Tromsø, hvilket Kald han skal have forestaaet i 2 Aar, og blev derefter Præst til Hospitalet [i Thjem], hvor han sandsynligviis er død i Pestens Tid 1629.3
     Flere omstændigheder gjør det sandsynligt, at han ikke døde 1629, som Erlandsen opgiver; maaske blev han Præst i Thjm. paa den Tid.12
     Rolf Grankvist skriver i "Nidaros kirkes spital 700 år (Trh. 1982)", at Peder var hospitalprest [i Trondheim] i tiden 1627-1629.15
     Ifølge E. Bernhoft ble han immatrikulert i København den 1. mai 1615 som Petrus Johannis Niderosiesis. Ble i 1626 visepastor i Tromsø men allerede i 1628 ble han prest her i Hospitalet.15
     Han var ifølge E. Bernhoft født i 1597. Han døde i 1629, dette har Grankvist funnet i domkapitelprotokollen der det heter at han fikk gratis begravelse på domkirkegården.15

Gift 2° _____med

Bernt Johansen Brunsmann
Død 16593.
     Søn af Johan Brunsmann den Ældre.
     Stilling: Sogneprest til Hospitalskirken i Trondhjem.
     Blev Præst og Forstander omtrent 1630 [ved Hospitalet, Thjem], og erholdt under 11 Mai 1640 kongl. Bevilling til at bekomme det første ledige Kald i Stiftet til Forbedring i sine Embedsindtægter, med Ret til at lade det bestyre ved en resid. Capellan; ifølge heraf fik han af Lehnsherren Oluf Parsberg Collats under 20 April 1644 paa Frostens Sognekald. Han var den, der først optog det eneste nordenfjeldske Jernværk, det i Strindens Præstegjeld beliggende Modstadmarkens Jernværk, hvorpaa han i 1657 erholdt Privilegier, men hans Enke afstod det til Ridder og Baronet William Davidson, engelsk Resident i Holland, der havde forstrakt Penge dertil og derfor maatte overtage det. (Krafts Norges Beskr. V. 589, hvor dog B. Brunsmand formeentlig urigtig kaldes Sognepræst til Bynæsset istedetfor til Frosten). - Han døde 1659. I de kongl. norske Videnskabers Selskabs Manuskriptsamling findes af ham en "Fortegnelse paa de Jorder, som aarligen skulle yde Landskyld til Throndhjems Hospital" (forfattet 1643), see den i 1831 udg. Continuat-Catalog over Selskabets Samlinger S. 165.3

Børn af Margareta Mogensdatter Herdal og Peder Hansen Bernhoft:

20.7.Hans Pedersen Bernhoft, d. 1686
21.7.Peder Pedersen Bernhoft
22.7.Anna Pedersdatter Bernhoft
23.7.Margrethe Pedersdatter Bernhoft, d. eft. 1670
24.7.Lars Pedersen Bernhoft

Børn af Margareta Mogensdatter Herdal og Bernt Johansen Brunsmann:

25.7.Johan Brunsmann, f. 1637, Trondhjem, d. 1707, København
26.7.Anne Berentsdatter
8.2.
Kirsten Mogensdatter Herdal
     Levde 1691.11

Gift 162711 med

Anders Hansen Bernhoft
Født 1600-16104.
Død 166616,4.
     Søn af Hans Andersen Bernhoft og Anna Pedersdatter.
     Stilling: Sogneprest til Holtaalen4.

Børn af Kirsten Mogensdatter Herdal og Anders Hansen Bernhoft:

27.8.Jens Andersen Bernhoft, f. 1629, d. 1696
28.8.Hans Andersen Bernhoft, f. 1634, d. 1689
9.2.
Elen Mogensdatter Herdal

Gift 1° 1632-164017 med

Christopher von Aphelen
Født omkring 158317.
Død 22 mai 1646, 63 Aar gl.17.
     Søn af Hans von Aphelen.
     Sognepræst til Fosnæs; var Provst i Namdalen ca. 1618-1643.17
     23. okt. 1638, spurt [av overformynder i Trondhjem] herr Christopher på Fosnes om hans avdøde bror, Herman Hansens barns arv. Svar 42 Rd. hos mor og stedfar som er forarmet. Herr Christopher lovet dem 100 Rd. da han kjøpte deres fars gård og gav nu håndskrift.18

[Gift 1° omkr. 1613 med Margareta Hansdatter Bernhoft (1590 - 11 aug. 1631); Gift 2° 1632 med Elen Mogensdatter Herdal].

Gift 2° _____med

Joen Qvax
Født 161511.
Død 167111.
     Sogneprest i Fosnes.11

Børn af Elen Mogensdatter Herdal og Christopher von Aphelen:

29.9.Margareta von Aphelen
10.2.
Dorothea Mogensdatter Herdal
Født 161811.
Død 169811.

Gift 1° _____med

Oluf Bertelsen (Angdalinus)
Død 166911.
     Blev i januar 1642 kompastor (dvs. förordnad som kyrkoherde medan förträdaren ännu levde) i Offerdal i Jämtland.

Gift 2° før 167411 med

Måns Christiernsson Liliewalch
Født omkring 163211.
Død 169111.
     Korpral på Skånska kavalleriet och ryttmästare Bärfelts komp 1658, kornett vid Jämtlands kavalleri och slutligen löjtnant där med avsked 8. april 1687. Hans sigill finns på en handling 16. mar. 1667 och består av en sköld med en lilja varöver en bågformad valk, över bygelhjälmen en hjälmprydnad bestående av 7 påfågelsfjädrar.11
11.2.
Maren Mogensdatter Herdal
Død 169111.

Gift _____med

Ifver Pedersen Schioldborg
Død 168711.
     Stadsmajor i Trondhjem och kommendant på Munkholmen 1659, avsked på grund av dryckenskap 1673.11
12.2.
Birgitte Mogensdatter Herdal
     Död i barnsäng.11

Gift _____med

Nils Ibsen
     Direktör för Inset kopparverk (Innset II, Trondheim 1973, s. 161 f.).11

[Gift 1° 1637 med Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal (7 apr. 1611 - 4 mai 1644); Gift 2° med Birgitte Mogensdatter Herdal; Gift 3° eft. 1659 med Elisabet Nielsdatter (Balg el. Balle)].
13.2.
Siri (Sigrid) Mogensdatter Herdal

Gift _____med

Christen Søfrensen
     Tullskrivare i Trondheim, känd 1630-1668.11
     Tollskriver i Trondheim 1632-1643. Han ble utnevnt den 5. juni 1632. I 1633 måtte han bøte to daler for å ha slått en bonde. Han omtales også som tollskriver i 1636 da han leverte penger fra det forbrutte gods til Drengebarnhuset i byen. Kalles også tollskriver da han i 1639 og 1643 festet to av hospitalets løkker.19

Børn af Siri (Sigrid) Mogensdatter Herdal og Christen Søfrensen:

30.13.Maren Christensdatter
31.13.Lisbeth Christensdatter

Generation 4.

14.3.
Dorothea Henriksdatter Rytter
Død 13 mai 16894,19.
     Skifte 20 sep. 1689, Paa Gaarden Gjul i Gagnats Thinglag (Thingvold prgjld.)20,4.

Gift 1° 1650-16604 med

Erik Pedersen Juul
Død før 18 mai 166321.
     Søn af Peder Anderssøn.
     Formentlig Proprietær til Gjul, dengang en betydelig Gaard i Thingvold.21
     En lysekrone i Tingvold kirke bærer et par ugjengivelige abbreviasjoner, som betegner givere Erich Pedersen [Jul] og Alhed Hansdatter. 1624.22
     Et maleri i koret i Tingvold kirke, Ecce homo, bærer nedenunder en innskrift i fraktur: Dette er forærit Gud til ere, oc kircken til beprydelse af Erich Pedersen / oc Anne Søffuernes dotter / Anno 1647.22
     I 1681 registreredes »Erik Pedersens og Anna Søfrensdatters Contrafei« (~: Portræt af hans 1ste Hustru); ligeledes en Sølvkande mk. »Erik Pedersen og Dorothea Henriksdatter«. Han nævnes i Erlandsens Biogr. Efterr. I. 444. Flere Børn.21
     Vistnok den Erik Pederssøn «Juel», der i «Bernhofternes Familiebog» [Avskrift i Lassens Saml., RA.] angives gift med Kirsten Eriksdatter Blix.23

[Gift 1° med Alhed Hansdatter; Gift 2° med Anna Søfrensdatter; Gift 3° 1650 med Dorothea Henriksdatter Rytter (d. 13 mai 1689)].

Gift 2° 166824,4 med

Jesper Lambrechtsen Balchenburg
Født omkring 163225.
Død 13 jan. 168025.
     Søn af Lambert Antonii Tønnesen Balchenburg og Anna Christensdatter Lund.
     Proprietær til Gjul.4
     Prekestolen i Opdal kirke bærer i en smal strimmel nederst rundt stolen: Prædick stollen er staferet paa den achtbare Mands Jesper Lambrechtsen Ba[lchenborg] og hans Hustrue Dortte Hendrichs Datter Rytter Bekostning for 50 Rdlr. 1669.26
     Skifte 29 nov. 1681, Gaarden Gjul i Thingvold prgj.4.
15.3.
Birgitte Henriksdatter Rytter
Født omkring 164827.
Død 28 jan. 170328,29,27.
     Fra Stangvik.27

Gift omkring 168527 med

Melchior Pettersen Falch
Født 164129,27.
Død mar. 172127.
     Søn af Petter Jacobssøn og Anne Jonsdatter.
     Ved sitt første giftermål overtok han svigerfarens skipperbruk. Sine jekter hadde han liggende på Skjeggesnes.29
     Melchior ervervet seg gården Søvik, Alstahaug i 1660, og senere også noen nærliggende bruk. Han var jekteskipper og hadde flere jekter. Hans drift gikk mindre bra, så han måtte pantsette eiendommen i 1689 for 100 riksdaler, som han fikk låne av sin svoger Jens Albriksen på Åvik. Senere lånte han hos en annen svoger, fogden Peder Broch, Nord-Herøy, og satte i pant gården Søvik. Da han døde, viste det seg at hans formue dekket de udestående fordringer.27
     Skifte 30 mar. 1721, Alstahaug.30,27.

[Gift 1° med Hansdatter (Blomsø?); Gift 2° omkr. 1685 med Birgitte Henriksdatter Rytter (omkr. 1648 - 28 jan. 1703)].

Børn af Birgitte Henriksdatter Rytter og Melchior Pettersen Falch:

32.15.Peter Melchiorsøn Falch, f. omkr. 1680, d. før 1721
33.15.Anna Melchiorsdatter Falch, f. omkr. 1685, d. 1719, Søvik i Alstahaug.
16.3.
Henrik Henriksen Rytter
Født omkring 165531,32.
Død før 8 apr. 171733.

Gift 1690, 4. Trin. 1690.32 med

Dorothea Cathrine Tausan
Født 1670, døbt 1670, 2 ep. 167032.
Død efter 8 apr. 171734.
     Datter af Hans Nielssen Tausan og Birgitte Pedersdatter Skielderup.
     Dorthe Catharin givt med Hr. Henrich Rytter d. yngre.35
     Erlandsen skriver hun er datter af Hans Tausan's andet ægteskab. Men hvis det er korrekt at Dorothea er døbt 1670 må hun være af hans første ægteskab. - Desuden bliver hun gift 1690 med Henrik Rytter - så hun må være af første ægteskab. Dette fremgår også af halvsøsteren Ane Jensdatters skifte 8/4 1717.36

[Gift 1° 1690 med Henrik Henriksen Rytter (omkr. 1655 - før 8 apr. 1717); Gift 2° eft. 1717 med Johan Røg].

Børn af Henrik Henriksen Rytter og Dorothea Cathrine Tausan:

34.16.Gisken Henriksdatter Rytter
17.4.
Peder Jensen Herdal
Død 17132.
     Prest i Aafjord. Fikk 6. april 1695 tillatelse til å ekte Gudlof Erichsdatter av Værdal. De var beslektet i «tredie og tredie» ledd.9
     Student i Köpenhamn 1. okt. 1667.2

Gift omkring 1695, Peder Herdal og Gullau Jensdtr fikk den 6. april 1695 lov til å gifte seg - de var beslektet i tredje ledd (NK VI, s. 20).37 med

Gudlov Erichsdatter (Schancke)
Død 1740.
     Datter af Erich Olufssøn Schanke og Sophia Eriksdatter Blix.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.38
     Kalles av Erlandsen feilaktig for Gudlov Svaboe, datter av hr. Jens Svaboe, sognepræst til Værdalen.39
     20. okt. 1713 fikk Peder Herdals enke Goula rett til å sitte i uskiftet bo med sine umyndige barn med sin bror Christen Svaboe av Trondhjem som laugverge.39

Børn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke):

35.17.Jens Pedersen Herdal, d. 1756, Melhus.
36.17.Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal, f. 1700, d. 1775
18.4.
Maria (Maren) Jensdatter Herdal

Gift 15 sep. 1667, Bynesset.40,11 med

Ole Henriksen Strøm
Født omkring 162611.
Død 170111.
     Sogneprest i Bynesset.11

[Gift 1° 18 okt. 1665 med Dorothea Danielsdatter (omkr. 1617 - 15 okt. 1665); Gift 2° 15 sep. 1667 med Maria (Maren) Jensdatter Herdal].
19.4.
Lorentz Jensen (Herdal)
     Fogdens medhjälpare på Hittra.11
20.7.
Hans Pedersen Bernhoft
Død 168641,42.
     Stilling: Sogneprest til Klæbo3
     Han var formentlig den »Joannis Petri Bernhovius«, der 6. sept. 1649 blev Student ved Kbhavns Univ., dimitteret fra Thjm. Han blev 1659 Præst, sandsynligvis Kapellan hos Svigerfaderen i Klæbo, efter hvis Død han blev Sgpr. sammesteds 1666. Melchior Augustinusen skriver om ham: »vir haud illaudabilis mediocris ætatis«.41
     Hans Pedersen Bernhoft ble trolig sogneprest [i Klæbu, Dalerne prosti] da formannen døde i 1664. Han undertegnet postulatene til Bülche den 10. mars 1665 og den 20. mars 1666 og bruker selv tilnavnet Bernhoft. Han fikk stadfestelse på stillingen den 13. juli 1671 [NK bd. II, s. 72]. Han er også nevnt i amtregnskapets familieskatt i 1677, 1680 og i 1683. Han døde her i 1686 [NK bd. IV, s. 60].42
     Ifølge E. Bernhoft ble han student ved Københavns Universitet den 6. sept. 1649 dimitert fra Trondheim skole. Han ble i 1659 kapellan i Klæbu og etterfulgte svigerfaren ved dennes død.42
     Ifølge kirkeregnskapet for Klæbu i 1666 var han gift med Anna Pedersdatter, datter av Hr Peder, sogneprest her.42

Gift 1° _____med

Anna Pedersdatter
     Datter af Peder Hansen.

Gift 2° 17 aug. 1682, Trondhjems domkirke.43,41 med

Karen Hansdatter
Død efter 1688.
     »dyderige Karen Hansdatter«.41
     Hun boede 1688 som Enke paa Moe i Klæbo og betalte da i Leilendings-, Proviants- og Regimentsskat samt Kjolepenge 10 Rdlr.41
     Ifølge Schønings tavle en datter av Hr Hans Claudiusen Klochovius, sogneprest i Lit.42

Børn af Hans Pedersen Bernhoft og Anna Pedersdatter:

37.20.Peder Hansen Bernhoft
38.20.Anna Hansdatter Bernhoft
39.20.Margrethe Hansdatter Bernhoft, f. omkr. 1670
40.20.Hans Hansen Bernhoft
21.7.
Peder Pedersen Bernhoft
     Død som Student.3
     Han var formentlig den »Petrus Petri Bernhovius Norvegus«, som 5. juli 1656 blev immatr. som Student ved Kbhavns Univ. efter tidligere at have studeret ved Upsala.41
22.7.
Anna Pedersdatter Bernhoft
     Tvilling af søsteren Margrethe.41
     Den 7. nov. 1663 ble det betalt for hennes begravelse.44

Gift _____med

Poul Pedersen Borch
Død omkring 166045.
     Søn af Peder Iversen Borch og Magdalene.
     Han er nevnt som sogneprest her [Selbu] i en erklæring den 17. febr. 1642. Er også nevnt i lensregnskapet i 1647 da han bygslet 2 øre i Langli i Selbu. Han underskrev stiftsboken i Selbu i 1654. Han nevnes også i hyllingen i 1648 og i 1656. Haarstad [Selbuboka (Selbu 1972)] sier at han var her ennå i 1659.46
     Han ble student ved København universitet fra Trondheim skole i 1626, som Pavels Petri Borrichius Nidarosiensis. Haarstad [Selbuboka (Selbu 1972)] sier at han i 1648 kjøpte 2½ øre i Moslett, ½ spann i Berge og ½ øre i Velve.46

Børn af Anna Pedersdatter Bernhoft og Poul Pedersen Borch:

41.22.Iver Poulsen (Borch?)
42.22.Poul Poulsen
23.7.
Margrethe Pedersdatter Bernhoft
Død efter 11 mar. 1670.
     Tvilling af søsteren Anna.41

Gift _____med

Søren Andersen Randers
Død før 11 mar. 1670.
     Foged paa Strinden.3
     Foged i Strinden, hvor han allerede var 1657.41
     Skifte 11 mar. 1670, Trondhjem.47.

Børn af Margrethe Pedersdatter Bernhoft og Søren Andersen Randers:

43.23.Margrethe Sørensdatter, f. omkr. 1658
44.23.Anders Sørensen, f. omkr. 1660
45.23.Peder Sørensen, f. omkr. 1662
24.7.
Lars Pedersen Bernhoft
     Død ung.3
25.7.
Johan Brunsmann
Født 30 okt. 1637, Trondhjem48.
Død 25 jul. 1707, København48.
     Mag. Johan Brunsmann, der var født 30 Octbr. 1637 i Throndhjem, deponerede 1658 fra Throndhjems Skole ved Upsala Univ., da Throndhjems Stift paa den Tid var afstaaet til Sverige; kom 1661 til Kbhvns. Univ., blev 1668 Rector ved Herlufsholms Skole, 1669 Magister, frasagde sig 1677 Rectoratet for sin Svagheds Skyld, blev 1679 Præst ved Vartour i Kbhvn., hvor han døde 25 Juli 1707; var g.m. Magdalena Kloumann; han henregnes af den berømte danske Lærde, Prof. Hans Gram, "iblandt de berømteste Nordmænd formedelst hans vidtudstrakte Læsning og ualmindelige Lærdom i mere end eet Videnskabsfag". (Odin Wolffs Journal 1810. I. 227; jfr. tillige om ham Worms Lex. I. 179, Nyerups og Krafts Lit.-Lex. S. 99).48

Gift 168749 med

Magdalene Klauman
Født omkring 165349.
Død 1700, begravet 20 nov. 1700, København49.
     Datter af Isach Klauman og Anne Marie Fleischer.

[Gift 1° 1675 med Rasmus Andersen; Gift 2° 1687 med Johan Brunsmann (30 okt. 1637 - 25 jul. 1707)].
26.7.
Anne Berentsdatter
     Anne Berentsdatter er år 1676 hos sin morbror Jens Mogensen Herdal.6

Gift _____6med

Morten Jørgenssøn Bjørnør
Død 171850.
     Stilling: Sognepræst til Bjørnø50.

[Gift 1° med Anne Berentsdatter; Gift 2° 1716 med Anne Cathrine Grøn (31 mai 1679 - 26 feb. 1757)].
27.8.
Jens Andersen Bernhoft
Født 162951.
Død 169651.
     Sognepræst til Holtaalen.52

Gift 1° 166651 med

Karen Andersdatter Opdal
Død 1680-1690.
     Datter af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix.

Gift 2° 1688, Sølvbeger datert 1688 med innskriften IASB-MOD. med

Maren Olsdatter
Født 1665.
     Datter af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter.
     Hun bodde ennå i 1701 på Røros.51

[Gift 1° 1688 med Jens Andersen Bernhoft (1629 - 1696); Gift 2° 25 jun. 1697 med Henning Irgens (omkr. 1637 - 1699)].

Børn af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal:

46.27.Anders Jensen Bernhoft, f. 1668, d. 1693
47.27.Lucie Jensdatter Bernhoft
48.27.Kirsten Jensdatter Bernhoft, d. eft. 1753
49.27.Maren Jensdatter Bernhoft
50.27.Elisabeth Jensdatter Bernhoft

Børn af Jens Andersen Bernhoft og Maren Olsdatter:

51.27.Mentz Bernhoft, f. 1690, d. 1720
28.8.
Hans Andersen Bernhoft
Født 163453.
Død 168953.
     Sogneprest til Opdal.

Gift 166053 med

Elen Andersdatter Opdal
Født 163753.
Død 170453.
     Datter af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix.

Børn af Hans Andersen Bernhoft og Elen Andersdatter Opdal:

52.28.Anders Hansen Bernhoft, f. 1663, Opdal, d. 1695
53.28.Hans Hansen Bernhoft, f. 1665, d. 1714
54.28.Georg Christian Bernhoft, f. 1676, d. 1736
29.9.
Margareta von Aphelen
     Skifte 3 mai 171254.
30.13.
Maren Christensdatter

Gift _____med

Hans Pederssøn Holck
Født 162655.
Død før 4 jul. 1687.
     Søn af Peder Pederssøn (Holk?) og Barbara Henriksdatter el. Hansdatter ?.
     Stilling: Handelsmand55.
     Til Løvøen. Hadde 8 barn.55
     Skifte 4 jul. 168756,57.

Børn af Maren Christensdatter og Hans Pederssøn Holck:

55.30.Barbara Hansdatter Holck
56.30.Elisabeth Hansdatter Holck, f. omkr. 1660
57.30.Peder Hanssøn Holck, f. omkr. 1662
58.30.Christen Hanssøn Holck, f. omkr. 1665
59.30.Hans Hanssøn Holck, f. omkr. 1668
60.30.Fredrik Hanssøn Holck, f. omkr. 1671
61.30.Jens Hanssøn Holck, f. omkr. 1678
62.30.Daniel Hanssøn Holck, f. omkr. 1679
31.13.
Lisbeth Christensdatter
     ? trolig datter av tollskriver Christen Søffrensen ?

Gift 1° _____58med

Jørgen Petersen

Gift 2° _____med

Jacob Jespersen Richart
Født 2 feb. 1650, Nord-Herø i Helgeland.59.
Død 7 mar. 1732, Laugen i Nærø.59.
     Søn af Jesper Hansen og Margrete Pettersdatter Falch.
     Stilling: Foged i Namdalen 25. okt. 169759.
     Kom i skole i Lybæk 1663.59

[Gift 1° med Lisbeth Christensdatter; Gift 2° med Drude Cathrine Christensdatter (omkr. 1677 - 13 feb. 1763)].

Børn af Lisbeth Christensdatter og Jacob Jespersen Richart:

63.31.Margretha Jacobsdatter Richert, f. omkr. 1678, d. 1749
64.31.Jens (Jonas) Jacobssøn Richert, d. 1737
65.31.Christian Jørgen Richert, f. 1686, d. 1746, Kolvereid.

Generation 5.

32.15.
Peter Melchiorsøn Falch
Født omkring 168060.
Død før 1721.
     Bodde i 1701 hjemme hos faren, 21 år gl. Videre skjebne ukjent. Nevnes ikke på skiftet etter faren 1721.60
33.15.
Anna Melchiorsdatter Falch
Født omkring 168560.
Død 26 feb. 1719, Søvik i Alstahaug.60, begravet 12 mar. 171960.
     Skifte 4 apr. 171961,60.

Gift 25 mar. 1705, Alstahaug., Til deres bryllup forfattet Petter Dass et vers: «Søvigens Falkefangst, indrettet paa Thomas Johansøns og Anne Melkiorsdotters Brudlop.»60 med

Thomas Johansøn
Død 23 feb. 1719, Søvik i Alstahaug.60, begravet 12 mar. 171960.
     Skipper, bosatt på Søvik i Alstahaug.60
     Skifte 4 apr. 171961,60.

Børn af Anna Melchiorsdatter Falch og Thomas Johansøn:

66.33.Johan Falck, f. omkr. 1708, d. 1758, på vei til Volda.
67.33.Melchior Falch
34.16.
Gisken Henriksdatter Rytter

Gift _____med

Christopher Råg
     Kan være identisk med Christopher Olsen Røg søn af sognepræst til Stadsbygd Ole Christophersen Røg (1648-1696), eller måske en søn af Hans Christophersen Røg på Nordmøre.
35.17.
Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.2.
     Hører ved Trondhjems skole.62
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).2

Gift _____med

Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.2.
     Datter af Niels Hansen Meyer og Anna Catharine Schjelderup.

Børn af Jens Pedersen Herdal og Margarete Nielsdatter Meyer:

68.35.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
69.35.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
36.17.
Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal
Født 17002.
Død 17752.

Gift _____med

Jens Christensen Hveding
Født 16912.
Død 17582.
     Søn af Christen Jensen Hveding og Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm).
     Justitsråd, by- og rådstueskriver i Trondheim.2

Børn af Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal og Jens Christensen Hveding:

70.36.Anna Benedicte Hveding, d. 1786, Kristiania
71.36.Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding, f. 1722, Trondheim., d. 1799, Trondheim.
72.36.Frederikke Hveding, d. 1788
73.36.Peder Herdal Hveding, f. 1725, Trondheim., d. 1810
74.36.Ellen Dorothea Hveding, f. 1728
75.36.Christen Hveding, f. 1731, Trondheim., d. 1802
76.36.Elisabet Maria Hveding, f. 1732, d. 1768
77.36.Jacob Bentzson Jensen Hveding, f. 1736, d. 1819
37.20.
Peder Hansen Bernhoft
     Peder, nevnt som bror av Anna i Trondheim rådstueprotokoll den 9. juli 1697.42
38.20.
Anna Hansdatter Bernhoft

Gift _____med

Ole Staalesen
Født omkring 165363,64.
Død 29 mar. 169665.
     Søn af Staal Christophersen og Anne Tollefsdatter.
     Stud. teol. ved farens skifte 12. juli 1679.64
     Sogneprest til Klæbu.66
     Ole Staalesen fikk brev på kallet [Klæbu i Dalerne prosti] den 15. mai 1686. I futeregnskapets familieskatt er han nevnt som sogneprest her i 1687, 1688 og i 1690. Ifølge Tønder døde han i stillingen i 1696, dette er nok riktig for han er nevnt som død i etterfølgerens utnevnelse den 18. april 1696.42
     I 1683 heter det at han betaler for seg, sin kone Karen [?Anne?] Hansdatter, sine døtre Margrete og Ane Cathrine, to tjenestedrenger og tjenestepiker. I kvegskatt betalte han for 2 hester, 10 kyr, 2 ungnaut, 2 kalver, 4 geiter, 3 lam, 2 kid og 3 svin. I 1687 betalte han for seg, sin kone og sin kones søster.42
     Han var huskapellan her i tiden 1682-1686. Når han ble utnevnt til huskapellan er han oppført med navnet Huus.42

Børn af Anna Hansdatter Bernhoft og Ole Staalesen:

78.38.Margrethe Olsdatter (Bernhoft)
79.38.Ane Cathrine Olsdatter (Bernhoft)
80.38.Karen Olsdatter (Bernhoft), d. 1768
81.38.Johannes Olsen (Bernhoft)
82.38.Mentz Olsen (Bernhoft)
83.38.Hans Olsen (Bernhoft), d. 1719
84.38.Birgitte Olsdatter (Bernhoft)
85.38.Christopher Salomon Olsen (Bernhoft), d. 1736
39.20.
Margrethe Hansdatter Bernhoft
Født omkring 167067.
Begravet 6 jul. 1712, Domkirken i Trondheim.67.
     Skifte 6 sep. 1713, Trondheim.68,41.

Gift 1° _____med

Adrian Sethsen Bogart
Født omkring 166067.
Død _____, Trondheim.67, begravet 21 jan. 1708, Trondheim.67.
     Borger og guldsmed i Trondheim 21. dec. 1692.67
     I Røros kyrka finns en större altarkanna av silver som är gjord av Adrian Bogart och märkt «Denne Kande gived paa Herrens Alter i Røraas Kiercke af Assess: Jens Hansen Sambt hans Kiere Hustrue Karen Olufs: D: Tønder Den tiid Participant: i Røraas Kaaberverck Gud lade det vere sig teckeligt: Ao 1702 d:22 Januari». Stämplad i botten A.B.67
     Skifte 6 sep. 1713, Trondheim.68,67Tilføjet: en datter gift med parykkmaker Honnemand. Ursille kvitt. 9. jan. -59 (1759)..

Gift 2° 28 jul. 1710, Trondhjem Domkirke.41 med

Søfren Nielsen Wissing
Født 168467.
Død _____, Trondheim.67, begravet 14 mar. 1759, Domkirken i Trondheim.67.
     Han var Guldsmed i Thjm. og Taksadør; blev 19. marts 1734 Brandmajor sammesteds.41

[Gift 1° med _____; Gift 2° 28 jul. 1710 med Margrethe Hansdatter Bernhoft (f. omkr. 1670); Gift 3° med Anna Marie Aussig (f. 1684)].

Børn af Margrethe Hansdatter Bernhoft og Adrian Sethsen Bogart:

86.39._____
87.39.Ursulla Adriansdatter Bogart, f. omkr. 1697
88.39.Karen Adriansdatter Bogart, f. omkr. 1699
89.39.Peder Adriansen Bogart
90.39.Ole Adriansen Bogart
91.39.Seth Adriansen Bogart
40.20.
Hans Hansen Bernhoft
     Døde ung.42
41.22.
Iver Poulsen (Borch?)
     Bonde på Stubbe i Selbu.44
42.22.
Poul Poulsen
     En Pauli Pauli var elev ved katedralskolen i 1656, muligens var han en sønn av Poul Pedersen Borch.44
43.23.
Margrethe Sørensdatter
Født omkring 165869.
44.23.
Anders Sørensen
Født omkring 166070.
45.23.
Peder Sørensen
Født omkring 166271.
46.27.
Anders Jensen Bernhoft
Født 166851.
Død 169351.
     Var student.51

Gift _____51med

Anne Olufsdatter
     Datter af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter.
47.27.
Lucie Jensdatter Bernhoft
     Døde ung.51
48.27.
Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 175372.

Gift _____med

Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 174073, begravet 12 sep. 174073.
     Søn af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup.
     Sognepræst til Tolgen.74
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.73
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard73Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Børn af Kirsten Jensdatter Bernhoft og Anders Mikkelsen Skielderup:

92.48.Jens Andersen Schjelderup
93.48.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
94.48.Karen Schjelderup, d. 1745
95.48.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
96.48.Elisabeth Schjelderup
97.48.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
98.48.Maren Schjelderup
99.48.Gidsken Schjelderup
49.27.
Maren Jensdatter Bernhoft

Gift _____51med

Anders Roth
Født omkring 167351.
Død 171451.
     Søn af Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?).
     Sogneprest?. Tituleres herr. Død før 12. mai 1716.75
     Visepastor til Strinda.51

[Gift 1° med Maren Jensdatter Bernhoft; Gift 2° med Anne Catharina Irgens].
50.27.
Elisabeth Jensdatter Bernhoft

Gift _____51med

Peder Mortensen
     Borger i Trondheim.51
51.27.
Mentz Bernhoft
Født 1690.
Død 1720.

Gift _____med

Johanne Martinsdatter Ravn
Født 1695.
Død 1734.

Børn af Mentz Bernhoft og Johanne Martinsdatter Ravn:

100.51.Anne Kirstine Bernhoft, f. 1720, d. 1758
52.28.
Anders Hansen Bernhoft
Født 1663, Opdal76.
Død aug. 169576.
     Stilling: Sogneprest til Opdal77
     Dep. maaske 1681 fra Tr. Skole (Andreas Johannides), 1684 p. Cap. hos Faderen i Opdal, hvor han 1689 succederede. (Sml. Erlandsen, s. 170; Worms og Nyrups L. Lex.)77

Gift 168878 med

Anna Cathrine Withe
Død 174453.
     Datter af Christopher White og Else Balchenburg.
     3 Børn.77

Børn af Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe:

101.52.Christopher Andersen Bernhoft, f. 1690, d. 1754
102.52.Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, d. _____
103.52._____
53.28.
Hans Hansen Bernhoft
Født 166579.
Død 6 mai 171479.
     Sogneprest til Surnadal, efter atskillelsen fra Stangvik, tidligere visepastor, barnløs.79
     Skifte 5 jun. 171479Viste brutto 2954 og netto 611 rd. Blandt sølvtøyet merkes to sølvbrudekroner og morens og svigerforeldrenes initialer..

Gift _____med

Margrethe Christophersdatter (Røg)
Død 1717, Surnadal.80.
     Datter af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Skifte 14 jun. 171781,80.

[Gift 1° med Ole Steensen Meldal (1654 - 1701); Gift 2° med Hans Hansen Bernhoft (1665 - 6 mai 1714)].
54.28.
Georg Christian Bernhoft
Født 167653.
Død 173653.
     Kapellan hos broren i Surnadal.79
     Sogneprest 1726 i Askim.53,79

Gift efter 171782,79 med

Anna Meldahl
Født omkring 168983,79,53.
Død 174553.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).

Børn af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl:

104.54.Martha Kristine Bernhoft, f. 1727
55.30.
Barbara Hansdatter Holck

Gift _____med

Hans Henrikssøn (Strømmen)
56.30.
Elisabeth Hansdatter Holck
Født omkring 166084,8.
57.30.
Peder Hanssøn Holck
Født omkring 166285,8.
58.30.
Christen Hanssøn Holck
Født omkring 166586,8.
59.30.
Hans Hanssøn Holck
Født omkring 166887,8.
60.30.
Fredrik Hanssøn Holck
Født omkring 167188,8.
61.30.
Jens Hanssøn Holck
Født omkring 167889,8.
62.30.
Daniel Hanssøn Holck
Født omkring 167990,8.
63.31.
Margretha Jacobsdatter Richert
Født omkring 167859.
Død 25 nov. 174991,59,91.

Gift _____77med

Claus Olsen Parelius
Død 172292.
     Søn af Ole (Oluf) Jensen Parelius og Maren Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Stilling: Sogneprest til Sparboen.
     Blev 1696 pers. Capellan hos Faderen, ordineret 11 Decbr. s. A., og 1701 Sognepræst til Sparboen. Døde 172292

Børn af Margretha Jacobsdatter Richert og Claus Olsen Parelius:

105.63.Maren Clausdatter Parelius
106.63.Olava Clausdatter Parelius
64.31.
Jens (Jonas) Jacobssøn Richert
Død 9 jul. 173723,59.
     Sorenskriver i Inderøen.23,59
     I enkelte slektsbøker heter det at det var Lucie Blix som ble gift med Nils Winds etterfølger Jens (Jonas) Jacobsen Richardt, men dette er ikke riktig for i skifte etter Richardt i 1738 nevnes skifte etter hans første kone i 1725 sluttet i 1727 og her kommer det frem at hennes navn var Maren Nilsdatter Balch. De hadde en sønn Peter Jacob Richardt som var 23 år i 1738. Han arvet en sølvskje med initialene NBS-GEDB (trolig Nils Baltsersen og Gjertrud Eliasdatter Biner). Jens Richardt var andre gang gift med Susanna Dorothea Jensdatter Lund.93

Gift 1° _____med

Maren Nielsdatter (Balch)
Født omkring 1675-1680.
Død 1725, Inderøy.93.
     Datter af Niels Baltzersen.
     I skifte etter hennes farbrors enke, dvs. stiftskriver Iver Baltzersens, i 1697 kommer det frem at Maren var gift med Nils Wind og at de var tilstedeværende ved skifte.93

[Gift 1° med Claus (Carsten?) Pedersen Holthe (d. 1691); Gift 2° imellem 1692 med Nils Oluffsen Wind (d. 10 mai 1709); Gift 3° med Jens (Jonas) Jacobssøn Richert (d. 9 jul. 1737)].

Gift 2° _____med

Susanna Dorothea Jensdatter Lund

Børn af Jens (Jonas) Jacobssøn Richert og Maren Nielsdatter (Balch):

107.64.Peter Jacob Richardt, f. omkr. 1715
65.31.
Christian Jørgen Richert
Født 168659.
Død mai 1746, Kolvereid.59.

Generation 6.

66.33.
Johan Falck
Født omkring 170894.
Død 12 feb. 1758, på vei til Volda.94.
     Johan Falck ble student fra Trondheim i 1726. Forsøkte seg til teologisk eksamen 9. mar. 1728, men ble rejicert, 2. juni 1728 fikk han eksamen med non contemnendum, til praktisk eksamen 23. s.m. fikk han haud. Han ble samme år av Misjonskollegiet anbefalt til biskop Hagerup og i 1729 ansatt som misjonær i Vest-Finnmark. Ble ordinert i Kjelvik 23. mai 1734, sogneprest i Ås 24. mar. 1752 og avla ed som sådan 4. okt. 1752 i Oslo. Ved kgl. res. fikk han i 1757 tillatelse til å bytte kall med sognepresten i Volda, men døde underveis til dette kall. Han var meget dyktig i samisk, og det var visstnok han som kom med forslag til Misjonskollegiet om at geistligheten i misjonsdistriktene skulle tale på samisk. Han var en gudfryktig og rettsindig mann.94
     7 barn. Se Gudrun Johson Høibo's bog om slægten Falk.

Gift 173594 med

Isabella Margrethe Scheen
Født omkring 1702.
Begravet 30 okt. 1762, Tønsberg.95,94.
     Datter af Thomas Scheen og Lisbeth Brandahl.
67.33.
Melchior Falch
     Se efterslægt i Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener/Falk/Falch.
68.35.
Gullov Jensdatter Herdal
Født omkring 17322.
     Levde 1756.2
69.35.
Peder Jensen Herdal
Født omkring 17402.
     Levde 1756. Gardist vid livgardet i Köpenhamn.2
70.36.
Anna Benedicte Hveding
Død 9 nov. 1786, Kristiania96.

Gift 1° 30 jan. 1744, Trondhjem DomkirkeHåndskreven notits.97 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift97.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.97.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]97
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.98

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Gift 2° 31 jan. 1763, Arendal med

Ha___ Olsen? Falch
Død 1768.
     Kaptein.

Gift 3° 19 mar. 1772, Arendal med

Jørgen Møller (Müller)
Født omkring 1727, Danmark96.
Død efter sep. 178896.
     Oberstlieutenant.
     Var kaptein fra 6. sept. 1752, antagelig i Danmark.96

[Gift 1° med _____; Gift 2° 19 mar. 1772 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].
71.36.
Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding
Født 1722, Trondheim.99.
Død 1799, Trondheim.99, begravet 26 feb. 1799, Trondhjem.99.
     Hennes och mannens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.100

Gift 22 jan. 1750, Trondhjem.99 med

Hans Ulrich Møllmann
Født 29 sep. 1715, Trondhjem.99.
Død 3 mai 1778, Trondhjem.99.
     Søn af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.
     Købmand i Trondhjem. Konferensraad 1768. Titular stiftamtmand 1770.99
     I Trondhjems by er den kjendte patriciergaard ved torvet, «Møllmansgaarden», siden 1825 klubselskapet «Harmoniens» bygning, et monumentalt minde om slegten. Den blev bygget ca. 1770 av Johan Møllmann.101
     Han och hustruens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.100
     [Se Dansk Biografisk Leksikon].

Børn af Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding og Hans Ulrich Møllmann:

108.71.Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann, f. 1757, d. 1820
72.36.
Frederikke Hveding
Døbt 7 jan. 1724, Domkirken i Trondheim.100.
Død 1788, begravet 1788, Stavanger domkirke.100.
     Hon titulerades «Høyædle og Velbaarne Frue Justitsraadinde».100
     Uden Börn. Som Enke blev hun tilstaaet en anseelig Pension.

Gift 4 mai 1756 med

Gerhard Schøning
Født 2 mai 1722, Gaarden Skotnæs i Buksnæs Præstegjeld..
Død 18 jul. 1780.
     Søn af Andreas Schøning og Martha Mikkelsdatter Ursin.
     Historiker, justitieråd, professor vid Sorø Akademi, medstiftare av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [Se NBL 13, s. 84].100
     Faderen, som var en vel studeret Mand, holdt Sönnen Gerhard fra det 10de Aar til Studeringer, men den videre Underviisning betroedes Farbroderen Elias Schöning, der döde som Sognepræst til Vaagen. Ved dennes Död i Slutningen af 1739 kom han atter hjem til Moderen, som imidlertid var bleven Enke, underviste sine 2de yngre Brödre Christian Friis og Claudius Ursin og blev efter et Aars Forlöb sat i Throndhjems Skole, hvorfra han 1742 blev dimitteret «med det bedste Vidnesbyrd, som nogen Lærer kunde meddele og nogen Discipel önske sig, uagtet Rektor Dass aldrig ödslede med Rekommendationer». Blev 31te Juli s.A. «ved de sædvanlige Honores efter förste Examen, i Betragtning af hans ypperlige Testimonium og befundne Grundighed, udmærket ved offentlig Berömmelse». [Willes Saml. af Mindetavler, S. 207]. Lagde sig efter Filosofi, Mathematik, Lovkyndighed, Naturlære og Oekonomi, gamle og nyere Sprog, og især Historie, fornemmelig Fædrelandets, og aflagde med Berömmelse Pröve i Theologi. [Suhms Indled. til Norges Hist. III.]. Blev 1748 Magister i Filosofi og Dekanus paa Kommunitetet og 15de Jan. 1751 Rektor i Throndhjem ved Dass's Afstaaelse. Stiftede 1760 tilligemed Biskop Dr. J.E. Gunnerus og Kammerherre P.F. Suhm det throndhjemske lærde Selskab, som 1767 fik Prædikat af «Det kongelige Norske Videnskabernes Selskab». Blev 22de Febr. 1765 Professor i Historie og Veltalenhed ved Sorö Akademi. I Aarene 1773 til 1775 gjorde han med kongelig Understöttelse af 1500 Rdlr. en antikvarisk og oekonomisk Reise i Norge. Udnævnedes 25de Jan. 1774 til Justitsraad og 23de Aug. 1775 til Geheime-Arkivarius. I April 1778 angrebes han af Betændelse i Leveren, hvoraf han nogenlunde kom sig, og 27de Septbr. 1779 af en lignende i Underlivet, der slog sig til Svindsot, hvoraf han döde 18de Juli 1780. Var Medlem af flere lærde Selskaber og udmærket ved mange Kundskaber og stor Lærdom. Sin Bogsamling, der forögedes med den ham af Rektor Dass testamenterede, skjenkede han til det kgl. Videnskabs Selskab i Throndhjem.
73.36.
Peder Herdal Hveding
Født 1725, Trondheim.100.
Død 1810100.
     Fogde i Jädern och Dalerne, Nordhordland.100
74.36.
Ellen Dorothea Hveding
Født 1728100.

Gift 1757100 med

Nils Halck
     Major. [Se O. Ovenstad, I., s. 398].100
75.36.
Christen Hveding
Født 1731, Trondheim.100.
Død 1802100.
     Sogneprest till Støren.100

Gift 1769100 med

Elisabet Manzin
Født 1737100.
Død 1801100.
76.36.
Elisabet Maria Hveding
Født 1732100.
Død 1768100.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.102(Elisabeth Maria Hveding, Sr.? Peder Tangen Hejdes Hustrue)..

Gift 1766100 med

Peter Tangen Heide
Født 1738100.
Død 1781100.
     Köpman.100
77.36.
Jacob Bentzson Jensen Hveding
Født 1736103,100, døbt 30 jan. 1736, Trondhjem domkirke.103.
Død 1819100.
     Lagman på Färöarna 1772 och i Stavanger 1786 [Se NBL.].100
     Han kalla seg ofte Jakob Bentzon Hveding. Det kan sjå underleg ut; men det var ein mykje brukt skikk i den tid at barnet tok namn etter ein dåpsfadder, når denne gudfaren var ein vyrd mann. Ein av fadrane til Jakob Hveding er Jakob Bentzon, son til dansken geheimeråd Niels Bentzon og frua Elisabeth, f. Schavenius.103
     Jakob Hveding vart sett til lagmann på Færøyane den 30. juli 1772, og forflytt til same embete i Stavanger den 24. mars 1786. Han har skrive ei avhandling i "Danmarks og Norges økonomiske Magazin" (utgjeve av dr. Erik Pontoppidan), s. 191-212: "Om Tang-Askens fordelaktige Brug til Glas-Pusterier". Stykket er merka J.H.103
     Kva år lagmann Hveding døyr, veit vi ikkje; men kona hans døydde i 1819.104
     Portræt af "Lagmann Hveding" er afbildet i Johan Hvedings bog.104
     Er ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" gift med 1ste gang med Maren Jentoft Schielderup og 2nd gang med Alette Marie Ferslöw. Også ifølge Johan Hveding, s. 33 er Jacob Jensen Hveding gift 1ste gang med Maren Jentoft Schelderup og 2nd gang med enken Alette Ferslew. - MEN DET KAN VIST IKKE VÆRE HELT KORREKT. Maren Jentoft Schjelderup blev gift med Jakob NIELSEN Hveding (1734-1804) på Berg i Trondenes, og navnene på deres fællesbørn tyder på at dette også er korrekt. [Se også NPHT 3 (1882), "Familierne Blichfeldt og Bentzon", s. 238 note 2.].103,100

Gift _____med

Alette Marie Ferslew
Født 12 jan. 1747103.
Død 1819, Lindås.104.
     Datter af Peder Ferslew.
     Ved sin død, bodde ho hos sonen sin: sokneprest Jens Hveding til Lindås.104
     Portræt af "Fru lagmann Hveding" er afbildet i Johan Hvedings bog.104

[Gift 1° med Urban Willumsen; Gift 2° med Jacob Bentzson Jensen Hveding (1736 - 1819)].

Børn af Jacob Bentzson Jensen Hveding og Alette Marie Ferslew:

109.77.Jens Peter Hveding, f. 1777, Færøyane., d. 1828, Lindås.
110.77.Fredrikke Gerhardine Jakobsdatter Hveding, f. 1779, Færøyane., d. 1821, Lindås.
111.77.Urbine Kristianne Jakobsdatter Hveding, f. 1781, Færøyane., d. 1825, Bø i Telemark.
112.77.Adalheid (Alette) Marie Jakobsdatter Hveding, f. 1784, Færøyane., d. 1859, Stavanger.
113.77.Elisabeth Marie Jakobsdatter Hveding, d. 1788, Stavanger.
78.38.
Margrethe Olsdatter (Bernhoft)
79.38.
Ane Cathrine Olsdatter (Bernhoft)

Gift 18 mar. 1720, Trondheim domkirke.105 med

Morten Friis
     Kjøpmann i Trondheim.105
     ? Er han identisk med Morten Boyesen Friis født ca. 1664 i Trondheim ?
80.38.
Karen Olsdatter (Bernhoft)
Død 1768.
     E. Bernhoft har Karen gift med Fredrich Fabech, tolloffiser i Trondheim.105

Gift 20 jan. 1722, Kristiansund, Møre og Romsdal.106 med

Frederik Frederiksen Fabech
Født omkring 1676.
Død 20 apr. 1743107.
     Tolloffiser i Trondheim.105

[Gift 1° med Magdalena Giertrud Krull; Gift 2° 20 jan. 1722 med Karen Olsdatter (Bernhoft) (d. 1768)].

Børn af Karen Olsdatter (Bernhoft) og Frederik Frederiksen Fabech:

114.80.Ole Frederiksen Fabech, f. 1723, (Trondheim?), d. omkr. 1776, Kristiansund.
115.80.Anna Bernhoft Fabech, f. omkr. 1725, (Kristiansund?)
81.38.
Johannes Olsen (Bernhoft)
     E. Bernhoft har Johannes som sogneprest i Tirsted [Danmark?] og gift med Johanne Kaalund.105
82.38.
Mentz Olsen (Bernhoft)
     E. Bernhoft har Ments som død i Danmark.105
83.38.
Hans Olsen (Bernhoft)
Død 1719.
     E. Bernhoft har ham som død under pesten, dvs. år 1719.105
84.38.
Birgitte Olsdatter (Bernhoft)
     E. Bernhoft har Birgitte som gift med Andreas Kerbelader, bakemester i Trondheim.105
85.38.
Christopher Salomon Olsen (Bernhoft)
Død 1736.
     Christopher Salomon, døde i 1736 i Tingvoll. Var kaptein og gift med Inger Catharina Myre.105
86.39.
___________
Begravet jun. 1700, Trondheim.67.
87.39.
Ursulla Adriansdatter Bogart
Født omkring 1697108.
88.39.
Karen Adriansdatter Bogart
Født omkring 1699109.
89.39.
Peder Adriansen Bogart
Døbt 30 mar. 1702, Trondheim Domkirke.67.
Begravet sep. 170567.
90.39.
Ole Adriansen Bogart
Døbt 18 okt. 1703, Trondheim Domkirke.110,67.
     Utskriven guldsmedslärling 8. marts 1727.67
91.39.
Seth Adriansen Bogart
Døbt 1 okt. 1706, Trondheim Domkirke.67.
Begravet 18 apr. 1778, Trondheim Domkirke.67.
     Fogde i Numedal 1731-1765.67

Gift 11 aug. 1734, Trondheim.111 med

Anna Catharina Worm
Født 1715111.
Død 20 nov. 1749111.

Børn af Seth Adriansen Bogart og Anna Catharina Worm:

116.91.Marie Margrethe Bogarth, f. 1735, d. 1775
92.48.
Jens Andersen Schjelderup
     Gullsmed i Holmestrand.73

Gift _____73med

Anna Klem
93.48.
Anne Schjelderup
Født omkring 1698112.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.73
94.48.
Karen Schjelderup
Død 1745-1753113.

Gift før 1741114,73 med

Gotthilf Tax
     Overstiger ved Foldalens Kobberværk. Han var maaske Søn af Jacob Mathias Tax, Bergmester ved Røros Værk fra 1659-1663.73

Børn af Karen Schjelderup og Gotthilf Tax:

117.94.Ingeborg Christina Tax, f. omkr. 1740
118.94.Kirsten Tax, f. omkr. 1743
119.94.Gidsken Tax, f. omkr. 1745
95.48.
Anne Lucie Schjelderup
Død før 29 jun. 1753.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.115
     Skifte 29 jun. 1753, Tolgen hytteplads hos Madame Kirsten I.D. sal. Anders M.S. Schelderups hustru.116Søsken: 1. Jens på Tolgen hytteplads; 2. Michel, hytteskriver ved Tolgens hytte; 3. Jomfru Anne, 55 år hos moderen på Tolgen; 4. Madame Karen død, g.m. oberstiger Gothelf Tax barn: a. Ingeborg Christina 13 år. b. Kirsten 10 år. c. Gidsken 8 år; 5. Madame Elisabeth g.m. Sr. Henrich Dybdahl, hytteskriver ved Dragaas hytte; 6. Madame Maren g.m. Nils Knudsen Domestad i Romedal fogd Hedemarken; 7. Madame Gidsken enke e. Stiger Heinrich Junchans i Meldal ved Løkken grube..
96.48.
Elisabeth Schjelderup

Gift før 1741117,115 med

Henrik Dybdal
     Hytteskriver ved Dragaas Smeltehytte [nevnt 1741 og 1753].115
97.48.
Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 1794118,119.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.115
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.116

Gift 1° _____med

Anna Margrethe Irgens

Gift 2° _____med

Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 1732120,121.
     Datter af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.122
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.121

Børn af Michel Schjelderup og Anna Margrethe Irgens:

120.97.Johannes Irgens (Schjelderup), f. 1735
121.97.Anders Schjelderup, f. 1739, d. 1739
122.97.Henrik Schjelderup
123.97.Michael Schjelderup

Børn af Michel Schjelderup og Gidsken Andersdatter Schjelderup:

124.97.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
125.97.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775
98.48.
Maren Schjelderup

Gift før 1741114,115 med

Nils Knudsen
     Fra Fredriksstad.115
     Domestad i Romedal. Fogd Hedemarken.116
99.48.
Gidsken Schjelderup

Gift 1741-1750123,122,116 med

Henrik Thomassen Junghans
Født 30 mai 1715122.
Død 1750122.
     Meldal. Stiger ved Løkken grube.116
100.51.
Anne Kirstine Bernhoft
Født 1720.
Død 1758.

Gift _____med

Johannes Jacobsen
Født 1711.
Død 1761.

Børn af Anne Kirstine Bernhoft og Johannes Jacobsen:

126.100.Maria Cathrine Jacobsen, f. 1750, d. 1792
101.52.
Christopher Andersen Bernhoft
Født 169053.
Død 175453.
     Stilling: Sogneprest til Støren

Gift 171753 med

Agneta Jørgensdatter Hougs
Født 168853.
Død 173553.

Børn af Christopher Andersen Bernhoft og Agneta Jørgensdatter Hougs:

127.101.Jørgen Christophersen Bernhoft, f. 1719, d. 1768
102.52.
Elen Andersdatter Bernhoft
Født 169276.
Død _____, Opdal4.
     Erlandsen skriver hun var barnløs i begge ægteskaber.

Gift 1° _____med

Ludvig Nielsen Lindgaard
Død 18 aug. 1723, Hoaker/Haaker i Opdal96.
     Søn af Niels Rasmussen Lindgaard og Abel Pedersdatter Lem.

Gift 2° _____med

Friderich Christian Vogt
Født _____, Mecklenburg i Tyskland96.
Død 1740-1750, Opdal96.
     Var kpt. fra 27/7 1720. - Kom inn i den norske hær som kpt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. og chef for Opdalske komp. 4/10 1723. - Maj.s kar. 10/2 1734. - Virk. obl. 20/1 1738. - Hadde fremdeles Opdalske komp. - Avskjed 13/10 1741. - Skal ha bodd på Volden i Opdal. - Død i Opdal i 1740-årene. - Gift med enken Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, og som først var gift med kpt. Ludvig Lindgaard. - Hun var datter av sogneprest til Opdal Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe.96
     Han skrev sig selv »Vogt«, men han tilhørte maaske en Familie »Voigt«, der samtidig levede søndenfjelds.4

Børn af Elen Andersdatter Bernhoft og Friderich Christian Vogt:

128.102.Anna Catharina Vogt
103.52.
___________
     Død ung.76
104.54.
Martha Kristine Bernhoft
Født 1727124.

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen124 med

Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 1737124.
Død 1824124.
     Søn af Christen Johanssøn Mechelborg og Johanne Svendsdatter Busch.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.124

Børn af Martha Kristine Bernhoft og Marcus Mechlenborg:

129.104.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
105.63.
Maren Clausdatter Parelius

Gift _____med

Frantz Wilhelm Tønder
     Stilling: Capitain92.
106.63.
Olava Clausdatter Parelius

Gift _____med

Søren Bigum
     Stilling: Resid. Capellan til Sparboen92.
107.64.
Peter Jacob Richardt
Født omkring 1715125.

Generation 7.

108.71.
Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann
Født 14 aug. 1757126.
Død 1820100.

Gift 14 aug. 1778126 med

Carl Jacob Waldemar von Schmettow
Født 25 dec. 1744126.
Død 21 apr. 1821, gården Rotvoll.126.
     Riksgreve. Generallöjtnant. [Se NBL 12, s. 452].100

Børn af Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann og Carl Jacob Waldemar von Schmettow:

130.108.Caroline Maria Georgine von Schmettow, f. 1785, d. 1862
131.108.Amalie Ulrica Fredrikke von Schmettow, f. 1791, d. 1856
109.77.
Jens Peter Hveding
Født 28 jun. 1777, Færøyane.127.
Død 4 okt. 1828, Lindås.128.
     Johan Hveding har opført Jens Peter Hveding som søn af Jacob Bentzon Hveding i dennes 1ste ægteskap med Maren Jentoft Schjelderup - men umiddelbart kan Jacob Bentzon Hveding IKKE have været gift med Maren Schjelderup (hun er gift med Jakob Nielsen Hveding på Berg i Trondenes). Jeg har valgt at føre Jens Peter Hveding op som søn af Jacob Bentzon Hveding i dennes ægteskap med Alette Ferslew.127
     Student 1795, kand. teol. 26. juni 1800. Først var han huslærar hos prost Abel i Vanse, vart så 19. nov. 1800 sett til personellkapellan hos sokneprest Andreas Dybdahl i Skjold, prestevigd 13. nov. 1803. Då Dybdahl stutt etter døydde, vart Jens Hveding pers.kap. hos soknepresten til Hjelmsland, Jens Munthe, 13. mars 1804. Då Munthe slutta 1809, vart Jens Hveding hjelpeprest hos prost Hugo Hjorthøy til Sund. Då Hjorthøy døydde, fekk biskop Johan N. Bruun Hveding overtala til å styra Lindås residerande kapellani inntil vidare, då dette embete stod under omordning. Med lovnad om god forfremjing hadde Hveding dette embete til 28. juni 1815, då han vart utnemnt til sokneprest i Lindås, og i 1820 til prost i Nordhordland. Då helsa hans ikkje rakk til lenger, laut han slutta som prest 1824 og døydde 4. okt. 1828.129
     Foto av "Prost Jens Hveding. Lindås" er avbildet i Johan Hvedings bog.128

Gift 1802128 med

Georgine Marie Barth
Født 4 jan. 1776, Lindås.128.
Død 20 apr. 1854128.
     Datter af Georg Daniel Barth og Marie Catrine Weibye.

Børn af Jens Peter Hveding og Georgine Marie Barth:

132.109.Alette (Adalheid) Jacobine Jensdatter Hveding, f. 1804, d. 1839
133.109.Georgine Marie Kristine Jensdatter Hveding, f. 1807, d. 1858, Bergen.
134.109.Jacob Jensen Hveding, f. 1810, Sund prestegard., d. 1895
135.109.Georg Daniel Barth Hveding, f. 1812, d. 1876, Bergen.
136.109.Kristen Jensen Hveding, f. 1815, d. 1881
137.109.Jens Peter Jensen Hveding, f. 1817, d. 1889
138.109.Karen Pauline Jensdatter Hveding, f. 1820, d. 1908, Bergen.
110.77.
Fredrikke Gerhardine Jakobsdatter Hveding
Født 14 jul. 1779, Færøyane.128.
Død 16 apr. 1821, Lindås.128.
     Johan Hveding har opført Fredrikke Hveding som datter af Jacob Bentzon Hveding i dennes 1ste ægteskap med Maren Jentoft Schjelderup - men umiddelbart kan Jacob Bentzon Hveding IKKE have været gift med Maren Schjelderup (hun er gift med Jakob Nielsen Hveding på Berg i Trondenes). Jeg har valgt at føre Fredrikke Hveding op som datter af Jacob Bentzon Hveding i dennes ægteskap med Alette Ferslew.127
     Ugift.128
111.77.
Urbine Kristianne Jakobsdatter Hveding
Født 25 aug. 1781, Færøyane.128.
Død 20 mar. 1825, Bø i Telemark.128.
     Hennar etterslekt er ukjent.128

Gift 1° _____med

Fredrik Falck
     Rådmann i Bergen.128

Gift 2° _____med

Peter Andreas Hjortdal
     Lensmann på Bø i Telemark.128
112.77.
Adalheid (Alette) Marie Jakobsdatter Hveding
Født 26 jul. 1784, Færøyane.128.
Død 26 jan. 1859, Stavanger.128.
     Døydde etter lang sjukdom. Frå hennar går det ut ei stor ætt (7 born).128
113.77.
Elisabeth Marie Jakobsdatter Hveding
Død 25 apr. 1788, Stavanger.128.
     Om henne veit vi ikkje meir.128
114.80.
Ole Frederiksen Fabech
Født 1723, (Trondheim?).
Død omkring 1776, Kristiansund..

Gift 15 okt. 1762, (Kristiansund?)106 med

Martha Susanna Molderup
Født 17 jan. 1744, Kristiansund..
Død omkring 1788, Trondheim..
     Datter af Knud Andersen Molderup og Anne Susanna Hansdatter Kaasbøl.

Børn af Ole Frederiksen Fabech og Martha Susanna Molderup:

139.114.Karen Margrethe Olsdatter Faabeck, f. 1765, Kristiansand., d. 1842, Trondenes.
115.80.
Anna Bernhoft Fabech
Født omkring 1725, (Kristiansund?).
116.91.
Marie Margrethe Bogarth
Født 7 mai 1735111.
Død 13 aug. 1775111.

Gift 1757111 med

Lars Holthe Juul
Født 1726111.
Død 30 dec. 1776111.
     Søn af Peder Thomassøn Juel og Adriana Lauritsdatter Holthe.
     Sorenskriver i Namdal.111

Børn af Marie Margrethe Bogarth og Lars Holthe Juul:

140.116.Anna Catharina Juul
141.116.Christiana Juul
142.116.Adriane Holthe Juul, f. 1761, d. 1809
143.116.Petternella Juul
144.116.Seth Juul
117.94.
Ingeborg Christina Tax
Født omkring 1740130.
118.94.
Kirsten Tax
Født omkring 1743131.
119.94.
Gidsken Tax
Født omkring 1745132.
120.97.
Johannes Irgens (Schjelderup)
Født 30 aug. 1735122, døbt 4 sep. 1735, Røraas.122.
     Confirmand fra Røraas 1748.122
121.97.
Anders Schjelderup
Født 25 apr. 1739122, døbt 28 apr. 1739, Røraas.122.
Død 14 aug. 1739122.
122.97.
Henrik Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1745.122
123.97.
Michael Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1756.122
124.97.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 1771133,121.

Gift _____121med

Esten Iversen
Født omkring 1759134,121.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?121
125.97.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 1775135,121.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».121
126.100.
Maria Cathrine Jacobsen
Født 1750.
Død 1792.

Gift _____med

Hans Diderich von Gøring
Født 1744.
Død 1793.

Børn af Maria Cathrine Jacobsen og Hans Diderich von Gøring:

145.126.Johanne Ulrica Birgitte Christina Gøring, f. 1774, d. 1829
127.101.
Jørgen Christophersen Bernhoft
Født 171953.
Død 176853.
     Sogneprest till Støren.53

Gift 176153 med

Anna Elisabeth Plathe
Født 173953.
Død 181653.

Børn af Jørgen Christophersen Bernhoft og Anna Elisabeth Plathe:

146.127.Martha Angell Bernhoft, f. 1764, d. 1826
128.102.
Anna Catharina Vogt
     Død ung4
129.104.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 1766124.
Død 3 jun. 1820124.

Gift 7 apr. 1791124 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 1743124.
Død 1827124.
     Stilling: Oberstløjtnant136.

Generation 8.

130.108.
Caroline Maria Georgine von Schmettow
Født 1785100.
Død 1862100.
     Riksgrevinna.100

Gift 1815100 med

Hans Collin
Født 1784100.
Død 1861100.
     Hovråd 1816.100
131.108.
Amalie Ulrica Fredrikke von Schmettow
Født 1791100.
Død 1856100.
     Riksgrevinna.100

Gift 1810100 med

Fredrik Christopher Trampe
Født 1779100.
Død 1832100.
     Greve. Stiftsamtman i Trondheim, Kommendör av Sv Nordstjärneorden (1825). [Se NBL 17, s. 52; Danmarks Adels Aarbog 1961.]100
132.109.
Alette (Adalheid) Jacobine Jensdatter Hveding
Født 1 dec. 1804137.
Død 11 apr. 1839137.
     Etterslekt. Se Johan Hvedings bog.

Gift 1829137 med

Jens Brage Halvorsen
Født 31 okt. 1804, Bergen.137.
Død 6 mar. 1847137.
     Søn af Nils Halvorsen og Grete Marie Pike.
     Jens Halvorsen "kom i 1819 i byens latinskole og derfra dimitteret 1824. Teol. embedseks. 14. sept. 1827. - 16. jan. 1828 res. kapellan til Lindaas og 12. oktbr. 1831 sogneprest til Skjold. Han var bekjendt som en ualmindelig begavet og vel studeret prest", skriv Lampe om han.137
133.109.
Georgine Marie Kristine Jensdatter Hveding
Født 18 mar. 1807137.
Død 5 jun. 1858, Bergen.137.
     Etterslekt. Se Johan Hvedings bog.

Gift _____med

Jon Asmundson
Død 2 mai 1881, Fuse prestegard.137.
     Gullsmedmeister i Bergen.137
134.109.
Jacob Jensen Hveding
Født 25 mar. 1810, Sund prestegard.137, døbt 30 mar. 1810137.
Død 1895138.
     Sokneprest Lampe skriv om ham m.a.: "Han kom i 1822 i Bergens latinskole som han i 1826 forlot for å erholde privat undervisning. Ble student 1829, fikk eksamen filos. 1830, eksamen teol. 10. juni 1833, for begge de praktiske prøver laudab. - Ble 27. desember 1833 personellkapellan til Lindås, 7. febr. 1842 residerende kapellan til Haus, 29. juni 1848 sokneprest til Lindås, og 12. novbr. 1856 prost i Nordhordland."137
     I 1890 tok han avskjed fra sitt embete i Lindås, etter i 1882 å ha gått av som prost.139
     Foto av "Porst Jacob Hveding, Lindås" er avbildet i Johan Hvedings bog.140
     Se også Johan Hvedings bog, s. 38-45

Gift 1835138 med

Alida Maria Fasting Hjorthøy
Født 12 jul. 1813138.
Død 6 jun. 1847, Haus.138.
     Datter af Hugo Laventius Hjorthøy og Petronelle Tonning.
135.109.
Georg Daniel Barth Hveding
Født 10 aug. 1812141.
Død 16 jul. 1876, Bergen.142,141.
     Kand. jur. og fullmekt hos byfuten i Bergen.141
     Lampe opplyser at Georg Hveding hadde ei dotter Kaja, som døydde ugift i Bergen 1916. Dersom denne ikkje er den same som Karen i første ekteskapet, skulde det vera 3 born. Fleire enn desse har eg ikkje sett nemnte.141

Gift 1° _____med

Inger Margrethe Pettersen
Født 22 feb. 1808, Bergen.141.
Død 16 jul. 1844141.
     Datter af Hans Pettersen og Inger Dahlgren.
     2 born, Hansine og Karen med Georg Hveding.141

Gift 2° _____med

Divert(ine) Kristine Folkedal
Født 12 mai 1818141.
Død 6 mar. 1876141.
     Datter af Svend Folkedal og Anne M. Aarseth.

[Gift 1° med Nikolai C. Meyer; Gift 2° med Georg Daniel Barth Hveding (10 aug. 1812 - 16 jul. 1876)].
136.109.
Kristen Jensen Hveding
Født 1815141.
Død 21 nov. 1881141, begravet _____, Fuse prestegard.141.
     Var ei tid gullsmed i Bergen. Seinare kjøpte han garden Hagen av prestegarden i Lindås og budde der. Den 21. nov. 1881 drukna han, 66½ år gl. Han var ugift.141
137.109.
Jens Peter Jensen Hveding
Født 15 okt. 1817141.
Død 11 aug. 1889143, begravet _____, Fuse gamle kirkegard.143.
     Tok eks. art. 1833, eks. filos. 1839 og eks. teol. 11. novbr. 1845, praktikum 8. febr. 1852. Han "var i noen år medbestyrer av en privat skole i Bergen, og dernest (i 1854) huslærer, blev 1. desbr. 1855 utnevnt til pers.kap. hos soknepresten i Stavanger, Magnus Christian Gjør. Etter dennes fraflyttelse til Hetland soknekald, fungerte han som konstituert inntil han 28. mai 1861 utnevntes til sokneprest til det samme år oprettede Hyllestad soknekall i ytre Sogns prosti, hvor han budde til leie hos en bondefamilie inntil prestegard ble innkjøpt 1864. Den innkjøpte embetsgard måtte imidlertid bebygges, og ved hjelp av offentlige bidrag, som dog var utilstrekkelige, lot han oppføre nytt våningshus, nytt fjøs med ladebygning over, vannledning til fjøset, og istandsette og fornye en del på den innkjøpte gard værende mindre bygninger, såsom forpakterbolig, hestestall matbod, vedbod m.fl. med hvilken bebyggelse han først i 1866 var ferdig. Disse byggeforetagender medførte for ham ikke ubetydelige økonomiske tap, og dette i forbindelse med embetets små inntekter nødte ham til, så nødig han enn vilde, å søke fraflyttelse. - 1. oktbr. 1868 ble han utnevnt til sokneprest for Fuse menighet, og tiltrådte embetet i mai 1869. Han fikk avskjed i nåde med pensjon 1889, men bestyrte embetet til sin død 11. aug. s. å." Såleis skriv Lampe om han i sin biografi over prestane i Bergens bispedøme. Han var ugift.144
138.109.
Karen Pauline Jensdatter Hveding
Født 1820143.
Død 24 nov. 1908, Bergen.145,143.
     Ugift.143
139.114.
Karen Margrethe Olsdatter Faabeck
Født 3 mar. 1765, Kristiansand..
Død 1842, Berg, Trondenes.146.

Utenfor ekteskap med146

Hans Larsen
     Er han identisk med den Hans Larssen død 1854 på Fauskevåg ?

Gift 1° 1801146 med

Anders Pedersen

Gift 2° 1804146 med

Anders Anderssen
Født 1753, Sandstrand, Trondenes.146.
     Søn af Anders Anderssen og Dorte Rasmusdatter.
     Iflg. Håkon Brun i "Slekta Vår" 2002:4 er Anders Andersen gift med Karen Faabeck identisk med Anders Andersen, født 1753 på Sandstrand i Trondenes.

[Gift 1° med Mette Torbergsdatter (1734 - 1803); Gift 2° 1783 med Anne Larsdatter (1754 - 1799); Gift 3° 1804 med Karen Margrethe Olsdatter Faabeck (3 mar. 1765 - 1842)].

Børn af Karen Margrethe Olsdatter Faabeck og Hans Larsen:

147.139.Lars Hansen, f. 1795, Trondenes., d. 1868, Trondenes.

Børn af Karen Margrethe Olsdatter Faabeck og Anders Pedersen:

148.139.Martha Susanna Andersdatter, f. 1801, Tjeldsund.

Børn af Karen Margrethe Olsdatter Faabeck og Anders Anderssen:

149.139.Isak Martinus Molderup Andersen, f. 1805, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
150.139.Inger Elisabeth Andersdatter, f. 1810, Trondenes.
140.116.
Anna Catharina Juul
141.116.
Christiana Juul
142.116.
Adriane Holthe Juul
Født 1761111.
Død 1809111.
143.116.
Petternella Juul
144.116.
Seth Juul
145.126.
Johanne Ulrica Birgitte Christina Gøring
Født 1774.
Død 1829.

Gift _____med

Jens Kraft Dinesen
Født 1768.
Død 1827.

Børn af Johanne Ulrica Birgitte Christina Gøring og Jens Kraft Dinesen:

151.145.Adolph Wilhelm Dinesen, f. 1807, d. 1876
146.127.
Martha Angell Bernhoft
Født 176453.
Død 182653.

Gift _____med

Nicolai Lysholm
Født 176153.
Død 181453.
     Søn af Henrich Nicolaysen Lysholm og Anna Catharina Tønder.
     Justitieråd, stadshauptman i Trondheim.53

Børn af Martha Angell Bernhoft og Nicolai Lysholm:

152.146.Jørgen Bernhoft Lysholm, f. 1796, d. 1843

Generation 9.

147.139.
Lars Hansen
Født 1795, Fauskevåg, Trondenes.146.
Død 1868, Høgforsen, Trondenes.146.
148.139.
Martha Susanna Andersdatter
Født 16 okt. 1801, Balstad, Tjeldsund.147.
     Karen Fabech's og avdøde Anders Pedersen's første barn, Martha Susanna blei født på Balstad 16. okt. 1801. Familien er ellers ukjent.147
149.139.
Isak Martinus Molderup Andersen
Født 1805, Lavangen Sør, Trondenes.146.
Død 1882, Sandstrand, Trondenes.146.
150.139.
Inger Elisabeth Andersdatter
Født 1810, Lavangen Sør, Trondenes.146.
151.145.
Adolph Wilhelm Dinesen
Født 1807.
Død 1876.

Gift _____med

Dagmar Alvilde Haffner
Født 1818.
Død 1874.

Børn af Adolph Wilhelm Dinesen og Dagmar Alvilde Haffner:

153.151.(Adolph) Wilhelm Dinesen, f. 1845, d. 1895
152.146.
Jørgen Bernhoft Lysholm
Født 179653.
Død 24 sep. 1843.
     Stadshauptmann i Trondhjem.148

Gift _____med

Hedevig Brøcher Krabbe
Død 7 mai 1862.

Børn af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe:

154.152.Dorothea Marie Lysholm, f. 1832, Trondheim, d. 1869, Kragerø
155.152.Nikolaj Lysholm, f. 1823, d. 1864

Generation 10.

153.151.
(Adolph) Wilhelm Dinesen
Født 1845.
Død 28 mar. 1895.
     Forfatter og godsejer. Begik selvmord.
     Se Dansk Biografisk Leksikon.

Gift _____med

Ingeborg Westenholz
Født 1856.
Død _____.

Børn af (Adolph) Wilhelm Dinesen og Ingeborg Westenholz:

156.153.Inger Benedicte Dinesen, f. 1883, d. 1922
157.153.Karen (Tanne) Christence Dinesen Blixen -Finecke, f. 1885, Rungsted, d. _____
158.153.Ellen Alvilde Dinesen, f. 1892, d. _____
159.153.Thomas Fasti Dinesen
160.153.Anders Runsti Dinesen, f. 1894, d. _____
154.152.
Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim148.
Død 22 dec. 1869, Kragerø148.

Gift 27 sep. 1851, Trondheim149 med

Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker150,148,150.
Død 23 okt. 1881, Kristiania148.
     Søn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.148
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.151

Børn af Dorothea Marie Lysholm og Peter Vilhelm Schjelderup:

161.154.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. _____
162.154.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
163.154.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
164.154.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
155.152.
Nikolaj Lysholm
Født 1 jul. 1823.
Død 22 jul. 1864.
     Kjøbmand og fabrikeier.

Generation 11.

156.153.
Inger Benedicte Dinesen
Født 1883.
Død 1922.

Gift _____med

Neergaard
157.153.
Karen (Tanne) Christence Dinesen Blixen -Finecke
Født 17 apr. 1885, Rungsted152.
Død _____152, begravet _____152.
     Baronesse, forfatter.

Gift 14 jan. 1914, Mombasa, Kenya, Ægteskabet opløst 1925.152 med

Bror Frederik Blixen-Finecke
Født 25 jul. 1886, Näsbyholm i Skåne152.
Død _____152.
     Søn af Frederik Theodor Hans Anna Christian Wolfgang Blixen-Finecke og Clara Alvilda Benedicte Krag-Juel-Vind-Frijs.
     Baron. Plantagedirektør.

[Gift 1° 14 jan. 1914 med Karen (Tanne) Christence Dinesen Blixen -Finecke (17 apr. 1885 - _____); Gift 2° _____ med Jacqueline (Cockie) Harriet Alexander (f. 1892); Gift 3° _____ med Eva Amalia Maria Lindström (1905 - _____)].
158.153.
Ellen Alvilde Dinesen
Født 1892.
Død _____.

Gift _____med

Dahl
159.153.
Thomas Fasti Dinesen
     Se Dansk Biografisk Leksikon.
160.153.
Anders Runsti Dinesen
Født 1894.
Død _____.
161.154.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.153,148,151.
Død _____148.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.148

Gift 9 sep. 1877, Kragerø149 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 1855148.
Død _____148.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

165.161.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
166.161.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
167.161.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
168.161.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
169.161.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
170.161.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
171.161.Mathilde Schjelderup, f. 1891
172.161.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
173.161.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
162.154.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker154,148,151.
Død 23 okt. 1913148.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.148

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 1855148.
Død 2 aug. 1922148.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

174.162.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
175.162.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
176.162.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
177.162.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
178.162.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. _____
179.162.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. _____
163.154.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker155,151.
Død 1906156.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
164.154.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø157,148,151.
Død 2 feb. 1910, Ålesund148.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.148

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland158 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll148.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?148

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

180.164.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
181.164.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
182.164.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
183.164.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
184.164.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
185.164.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania

Generation 12.

165.161.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 1878148.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.148

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 1890148.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

186.165.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
166.161.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 1879148.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 1879148.
Død _____148.
     Ingeniør.148
167.161.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 1882148.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 1878148.
Død _____148.
     Kaptein.148
168.161.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø148.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.148

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø148.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

187.168.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
188.168.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
189.168.Signe Schjelderup, f. 1920, Kragerø
169.161.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 1886148.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 1883148.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.148
170.161.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 1888148.

Gift 1909159 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania148.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.148
171.161.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 1891148.

Gift 1920159 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland148.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.148
172.161.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 1892148.
     Forretningsmann.148

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 1893148.
Død _____148.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

190.172.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
173.161.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 1894148.

Gift _____159 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 1892148.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]148
174.162.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand148.

Gift 1911159 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 1879148.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.148
175.162.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand148.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.148
176.162.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand148.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.148

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.148

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

191.176.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
192.176.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
193.176.Hassel Schjelderup, f. _____
177.162.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand148.

Gift 6 sep. 1913158 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland148.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]148
178.162.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg148.
Død _____160.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.148
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.160
179.162.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg148.
Død _____160.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.148
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).160

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)158 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 1901148.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

194.179.Turid Schjelderup, f. _____
195.179.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. _____
180.164.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania148.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund158 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania148.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.148
181.164.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania148.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).148

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø158 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda148.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° _____158 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

196.181.Ole Schjelderup, f. _____

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

197.181.Kristine Schjelderup, f. _____
182.164.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania148.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).148

Gift _____161 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim148.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
183.164.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania148.

Gift _____161 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik148.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.148
184.164.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania148.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 1892148.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]148
185.164.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania148.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.148

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

198.185.Jimmie Schjelderup, f. _____
199.185.Jeannine Schjelderup, f. _____
200.185.Kirstine Schjelderup, f. _____

Generation 13.

186.165.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 1915148.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.148
187.168.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø148.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 1908148.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.148
188.168.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø148.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør148.
     Revisor i Oslo.148
189.168.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1920, Kragerø.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.148
190.172.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 1919148.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.148
191.176.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 1920148.
     Physioterapist. Bosat i London.148
192.176.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 1921148.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.148

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
193.176.
Hassel Schjelderup
Født _____148.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).148
194.179.
Turid Schjelderup
Født _____148.
     Student (i Genève).148
195.179.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født _____148.
     Stud. med. (i Oslo).148
196.181.
Ole Schjelderup
Født _____148.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).148
197.181.
Kristine Schjelderup
Født _____148.
198.185.
Jimmie Schjelderup
Født _____148.
199.185.
Jeannine Schjelderup
Født _____148.
200.185.
Kirstine Schjelderup
Født _____148.

Kilder og Noter
1Hans efterleverske Elisabet Jensdatter dør 27. april 1659.
2Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 477
3Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 85
4E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
5Død før 23 nov. 1679 i Stangvik (Slægten Bernhoft).
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 181
7Septuagisima 1691, i en alder av 81 år.
8Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 1. Holck og Herdal., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 252-254
9Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
10Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 469
11Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 478
12E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 12
13Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 124. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
14Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
15Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 36
16Henved 66 Aar gl., som Sgpr. til Holtaalen
17E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 245
18Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 115. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
19Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 160
20Skifte 20. sept. 1689
21E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 254
22Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 56. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
23Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 77. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
24S.T.Dahl skriver år 1664.
25Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 223
26Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 50. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
27Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 23
2855 år gl.
29Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 173
3079 år, 4 mndr., 3 d. gl.
3146 år gl. i 1701.
32Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
33Ved skiftet efter hans hustrus halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717 nevnes han søm avdød, og Dorothea er ikke omgift.
34Nevnes ved halsøsteren Ane Jensdatters skifte 8. april 1717
35Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
36Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 446
37Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 182
38Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 1. Holck og Herdal., s. 254. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 252-254
39Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
40S.T.Dahl, Geistligheten, skriver 13. sept. 1667.
41E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 13
42Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 139
43S.T.Dahl skriver 17. juli 1682.
44Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 69
45Etterfølgeren i kallet er nevnt som prest i 1661.
46Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 68
47Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 144. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
48Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 86
49PHT 7 rk. 5 bd. (1920-21), s. 17-48 om "slægten Klauman"
50Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
51Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
52Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 169
53Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
54E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 246
55Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
56Skifte 4. juli 1687
57Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 1. Holck og Herdal.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 252-254
58Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 390
59Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 630
60Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 175
61Sluttet. Boet var fallitt.
62Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354-355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
6326 Aar gl. ved farens skifte 12. juli 1679
64Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 291. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
65Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 139-140
66Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 291 note 13. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
67Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 126
68Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
6912 år gl. ved farens skifte 11. mar. 1670.
7010 år gl. ved farens skifte 11. mar. 1670.
718 år gl. ved farens skifte 11. mar. 1670.
72I live ved datteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
73E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 32
74Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9
75Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
76Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 170
77F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
78F.E. Hundrup skriver 1668 hvilket må være en trykfejl.
79Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
80Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
81Geistlig skifte.
82Ugift ved skiftet efter moren.
8312 år gl. i 1701.
8427 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
8525 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
8622 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
8719 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
8816 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
8912 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
908 år gl. ved farens skifte 4. juli 1687.
9171 1/2 Aar gl.
92Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 314
93Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 138
94Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 179
9560 år, 2 uker gl.
96Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
97Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
98Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
99Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 505
100Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 480
101Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 13. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
102Trondhjems Skifteprotokoll 18 (1765-71).
103Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 33
104Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 34
105Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 140
106IGI - http://www.familysearch.com
107Et internettet er også nevnt 5. febr. 1756.
108I "Skanke ätten" sættes fødselsåret til 1699, som må være regnet ud på baggrund af at broren Ole Bogart er døbt 1703 og siges ved skiftet at være 6 år gl. Ursulla siges i samme skifte at være 12 år gl.
109I "Skanke ätten" sættes fødselsåret til 1699, som må være regnet ud på baggrund af at broren Ole Bogart er døbt 1703, men siges ved forældrenes skifte 1713 at være 6 år gl. Karen siges ved samme skifte at være 10 år gl.
110Siges ved forældrenes skifte 6. sept. 1713 at være 6 år gl.
111Helmer Aslaksen
11255 år gl. ved søsteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
113I live ved farens skifte 1741, fødte en datter ca. 1745, død ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
114Gift ved farens skifte 1741.
115E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 33
116Skifte 1753 etter Anna Lucia Schelderup meddelt af Jan Erik Aas
117Gift ved farens skifte 1741
11883 år gl.
119Tolga bygdebok meddelt ved Jan Erik Aas
12069 år gl. ved FT 1801.
121Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
122Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
123Ugift ved farens skifte 1741, gift og enke ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
124Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
12523 år gl. ved farens skifte år 1738.
126Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 35
127Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 36
128Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 37
129Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 36-37
13013 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
13110 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
1328 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
13330 år gl. ved FT 1801.
13442 år gl. ved FT 1801.
13526 år gl. ved FT 1801.
136Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
137Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 38
138Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 44
139Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 40
140Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 39
141Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 45
14261 år gl.
143Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 46
144Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 45-46
14588 år gamal.
146Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
147Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:255
148Norsk Slektskalender
149Norsk Slektskalender, s. 188
15050 år gl. i FT 1865.
151Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
152Dansk Biografisk Leksikon.
15314 år gl. i FT 1865.
15413 år gl. i FT 1865.
15511 år gl. i FT 1865.
156S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
1574 år gl. i FT 1865.
158Norsk Slektskalender, s. 190
159Norsk Slektskalender, s. 189
160Lademanns Leksikon (1987).
161Norsk Slektskalender, s. 191