© 2001 Simon Ellefsen

Hemnes VI

Opdateret 3 Sep 2003.


Generation 1.

1.0.
Kjell (Lerskar)
     Kjell Lerskar var den første kjente brukeren [av Leirskaret i Hemnes], muligens tidligere ødegårdsmann på Øverleiren [i Hemnes]. Han var ø.m. 1626-ca.1647, da han var skattlagt for 2 pund, d.v.s. hele garden. Seinest nevnt 1653. Oppgaver mangler for 1654-60. To sønner er kjent som seinere brukere: Erik, 41 år og Jens 37 år ved M 1666.1

Børn af Kjell (Lerskar) og _____:

2.1.Erik Kjellsøn, f. omkr. 1625
3.1.Jens Kjellsøn, f. omkr. 1629

Generation 2.

2.1.
Erik Kjellsøn
Født omkring 16252.
     Erik Kjellsøn var bruker av ½ våg [av Leirskaret i Hemnes] fra seinest 1661 t.o.m. 1679, og så av 1 pund t.o.m. 1689. To sønner er kjent: Kjell, 26 år 1701 og Per, 22 år 1701.1

Gift _____med

_____
     Eftersom hennes første mann Erik Kjellsøn iflg. Hemnes bygdebok brukte Leirskaret t.o.m. år 1689, og hennes annen mann Jacob Nilssøn er oppført som bruker fra 1690, så kan hun ikke være mor til Jacobs barn: Erik, f. o. 1680; Weronicha, f. o. 1681 og Anders, f. o. 1687.

[Gift 1° med Erik Kjellsøn (f. omkr. 1625); Gift 2° med Jacob Nilssøn (f. omkr. 1638)].

Børn af Erik Kjellsøn og _____:

4.2.Kjell Eriksøn, f. omkr. 1675
5.2.Peder Eriksen, f. omkr. 1679, d. 1738
6.2.Maren Eriksdatter, d. 1752
3.1.
Jens Kjellsøn
Født omkring 16293.
     Jens Kjellsøn var bruker [av Leirskaret (bruk II) i Hemnes] fra seinest 1661 t.o.m. 1672. Ved M 1666 var Jens 37 år, med sønnene: Per, 6 år og Ole, 4 år.4
     Enka trolig gift med den næste bruker Paal (Poffuel), der var bruker 1673-78.4

Gift _____4med

_____
     ? GÆT - enken er trolig gift en tredje gang med Aron Aronssøn og med ham fået sønnene Paul og Jens ?

[Gift 1° med Jens Kjellsøn (f. omkr. 1629); Gift 2° med Paal (Poffuel); Gift 3° med Aron (Aren) Aronsøn (omkr. 1652 - omkr. 1708)].

Generation 3.

4.2.
Kjell Eriksøn
Født omkring 16755.
5.2.
Peder Eriksen
Født omkring 16796.
Død 17387.
     Peder Eriksøn var bruker [av Mettigarden (12 mark landskyld) på Leirskaret i Hemnes] fra 1710. [Mettigarden var år 1710 utskilt ved deling av farens bruk I. Den andre halvdel av bruket, Oppigarden, ble brukt av Peders halvbror Erik Jacobsøn].7
     Skifte 1739, Leirskaret, Hemnes.Avdøde Peder Erichsen. Arvinger: ektefelle Kirsten Erichsdatter; sønn Erich Pedersen, 29½ år; sønn Anders Pedersen, 25½ år; sønn Peder Pedersen, 19 år; sønn Jacob Pedersen, 16 år, formynder farbror[?] Erich Jacobsen, Solbachen; sønn Johan Pedersen, 10 år, formynder farbror[?] Erich Jacobsen, Solbachen; datter Ragnelle Pedersdatter, 24 år; datter Karen Pedersdatter, 12 år.8
     Boets brutto 290 rdl. 5 mark 8 sk., avgang 19 rdl. 2 mark 8 sk. Sølv: 8 3/4 lodd. Bøker: Missions Bibel, Povel Andersens postill, halvparten i Lov Bog, og 2 andre.7.

Gift _____7med

Kirsten Eriksdatter
Født omkring 16867.
     ! Erling Nordli skriver at hun døde år 1734, men at hun samtidig bliver gift år 1739 med Jørgen Nilssøn, og hun er i live ved sønnen Peders skifte år 1742. Ved Jørgen Nilssøns skifte år 1761 er ektefellen Kiersten Erichsdatter stadig i live !

[Gift 1° med Peder Eriksen (omkr. 1679 - 1738); Gift 2° 1739 med Jørgen Nielsen (omkr. 1675 - 1761)].

Børn af Peder Eriksen og Kirsten Eriksdatter:

7.5.Erik Pedersen, f. 1711
8.5.Anders Pedersen, f. 1714
9.5.Ragnel (Ragnhild) Pedersdatter, f. 1718, d. 1727
10.5.Peder Pedersen, f. 1720, d. 1742
11.5.Jacob Pedersen, f. 1723, d. 1793
12.5.Karen Pedersdatter, f. 1727
13.5.Johannes Pedersen, f. 1729, d. 1767
6.2.
Maren Eriksdatter
Død 17529.
     ? GÆT - en datter av forrige bruker på Leirskaret i Hemnes, Erik Kjellsøn, f. ca. 1629 ?
     Etter mannen Niels Jensens død 1740 bliver bruket (bruk II på Leirskaret i Hemnes) år 1742 delt i de seinere bnr. 3 (Vollen gård) og bnr. 4 (Sandmoen gård). Sønnen Gregus Nielsen ble bruker av Vollen og en ukjent Peder Nielsen (1712-1775) ble bruker av Sandmoen.10
     Skifte 1752, Jamtjorden, Hemnes.11Avdøde Maren Erichsdatter. Arvinger: ektefelle Niels Erichsen; sønn Erich Arentsen, gift på Røsvig i Salten; sønn[?] Johannes Pedersen, arvetomten; sønn Jens Nielsen, gift på Eiteraaen; sønn Gregus Nielsen, gift på arvetomten; datter Agnes Arentsdatter, gift på Blekvandet; avdøde datter Anne Arentsdatter, Stor Strand, hennes barn: Arent Pedersen, 18 år, verge mosters mann Anders Olsen, Eiteraaen. Jens Pedersen, 16 år, verge mosters mann Anders Olsen, Eiteraaen. Niels Pedersen, 11 år, verge morbror Jens Nielsen, Eiteraaen. Peder Pedersen, 8 år, verge morbror Jens Nielsen, Eiteraaen. Anne Maria Pedersdatter, verge stefaren Hans Andersen, Stor Strand.; datter Ragnel Arentsdatter, gift med Anders Olsen; datter Kari Arentsdatter, gift på Halseboe i Trones..

Gift 1° _____9med

Aron (Aren) Aronsøn
Født omkring 165212.
Død omkring 1708.
     Søn af Aron (Arnne) Olsøn.
     ? GÆT - hans første hustru er trolig enke etter de to forrige brukere på Leirskaret i Hemnes ?
     Aron Aronsøn fra Valla var bruker [av bruk II (1 pund landskyld) på Leirskaret i Hemnes] ca. 1680-1708. Gift 1° før 1680 m. ukjent. Ved M 1701 var Aron 54 år, med sønnene: Paul, 21 år; Jens, 19 år; og Erik, 4 år.4

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Maren Eriksdatter (d. 1752)].

Gift 2° 17089 med

Niels Jensen
Født omkring 16749.
Død 17409.
     Skifte 1740, Jamtjorden, Hemnes.Avdøde Niels Jensen. Arvinger: ektefelle Maren Erichsdatter og sønner: Aren Nielsen, Jamtjorden; Jens Nielsen, Eiteråen; Gregers Nielsen, Jamtjorden.13
     Boets brutto 287 rdl. 5 mark 10 sk. Penger: 2 speciedalere. Sølv for 17 rdl. 4 mark. Bøker: Povel Andersens postill og 4 andre. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 17 kyr, 1 gl. kvige, 4 markkviger, 4 dalkviger, 1 markokse, 6 kalver, 25 sauer, 12 lam, 3 geiter, 3 hanegeiter, 9 kje.9.

Gift 3° 17427 med

Niels Erichsen
Død efter 1752.
     Nils Eriksøn fikk bykselbrev tinglyst 25. okt. 1742 [på Oppigarden, Leirskaret i Hemnes].7

Børn af Maren Eriksdatter og _____:

14.6.Johannes Pedersen

Børn af Maren Eriksdatter og Aron (Aren) Aronsøn:

15.6.Agnes Arentsdatter, d. 1784
16.6.Anne Arentsdatter, f. omkr. 1695, d. 1751
17.6.Erik Arentsen, f. omkr. 1697
18.6.Ragnhild Arentsdatter, f. omkr. 1700
19.6.Karen Arentsdatter, f. 1704, d. 1774

Børn af Maren Eriksdatter og Niels Jensen:

20.6.Aron Nielsen, f. 1709, d. 1747
21.6.Jens Nielsen, f. 1711
22.6.Niels Nielsen, f. 1712
23.6.Maren Nielsdatter, f. 1713
24.6.Gregus Nielsen, f. 1715, d. 1777

Generation 4.

7.5.
Erik Pedersen
Født 17117.
8.5.
Anders Pedersen
Født 17147.
9.5.
Ragnel (Ragnhild) Pedersdatter
Født 17187.
Død 17277.
10.5.
Peder Pedersen
Født 17207.
Død 17427.
     Skifte 1742, Leirskaret, Hemnes.14Avdøde Peder Pedersen. Arvinger: ektefelle Marithe Castensdatter; mor Kiersten Erichsdatter; bror Erich Pedersen, Lofoden/Lofoten; bror Anders Pedersen, Nordfjord; bror Jacob Pedersen, Søebachen; bror Johannes Pedersen, Jamtjord; søster Ragnhild Pedersdatter, formynder stefaren Jørgen Nielsen; søster Kari Pedersdatter, Jamtjorden, formynder stefaren Jørgen Nielsen..
11.5.
Jacob Pedersen
Født 17237.
Død 17937.
     Jacob Pedersøn var bruker av [Oppigarden på Leirskaret i Hemnes] fra 1758. Han kom hit fra Solbakken ved bytte. Fra 1777 var han bruker sammen med sønnen Jørgen.7
12.5.
Karen Pedersdatter
Født 17277.
13.5.
Johannes Pedersen
Født 17297.
Død 25 feb. 17674.
     Johannes Pedersen fikk bykselbrev (tl. 5. mai 1766) på Mettigarden, Leirskaret i Hemnes.4
     Skifte 1768, Jamtjorden, Hemnes.Avdøde Johannes Pedersen. Arvinger: ektefelle Giertrud Christophersdatter. Barn: Peder Johannesen, 9½ år, formynder Peder Lauchberg; Christopher Johannesen, 2½, formynder Niels Hammernes; Kierstina Johannesdatter, 5, formynder Jacob Pedersen, Jamtjorden.15
     Johannes kom bort på Stor-Sjona. Boets brutto 384 rdl. 4 mark 14 sk., gjeld og avgang 54 rdl. 4 mark 14 sk. Sølv for 13 dlr. Husdyr: 1 svart hest, 7 kyr, 2 dalkviger, 1 dalokse, 10 sauer, 2 lam, 5 geiter, 1 bukk, 1 risbit bukk, 2 kje, 1 galte.4.

Gift 17584 med

Gjertrud Christophersdatter
Født 17264.
Død 17924.
     Fra Laukberg, Nord-Rana.4

[Gift 1° 1758 med Johannes Pedersen (1729 - 25 feb. 1767); Gift 2° med Hans Andersen (1745 - 15 okt. 1819)].

Børn af Johannes Pedersen og Gjertrud Christophersdatter:

25.13.Peder Johannesen, f. 1759, d. 1780
26.13.Kirsten Johannesdatter, f. 1763
27.13.Christopher Johannesen, f. 1766
14.6.
Johannes Pedersen
     I skiftet år 1752 etter moren holdt på Jamtjorden i Hemnes er sønnen Johannes Pedersen nevnt på "arvetomten" - men arvetomten synes ikke at være på Jamtjorden. På Leirskaret hvor moren Maren Eriksdatter tidligere har boet findes en Johannes Pedersen, men han er født år 1729 og altså en yngre udgave.
     Jeg tror ikke at den Johannes Pedersen der er nevnt i Maren Erichsdatters skifte år 1752 er Maren sønn - han er sikkert identisk med Johannes Pedersen (1729-67) på Leirskaret i Hemnes, en sønn av Peder Eriksen (ca. 1679-1738) og Kirsten Eriksdatter (ca. 1686-1734). Johannes Pedersen nevnt i Maren Erichsdatters skifte år 1752 er sikkert hendes brodersønn og ikke sønn.
     Johannes Pedersen er ikke nevnt år 1747 i halvbroren? Aron Nielsens skifte.
15.6.
Agnes Arentsdatter
Død 178416.
     Erling Nordli skriver at hun er født ca. 1709 - men da hennes far er død o. 1708 kan dette ikke være korrekt. I skiftet etter hennes mor Maren Erichsdatter år 1752 er hun opført som den eldste datter, hvilket burde betyde at hun var født før år 1700, men så kan hun vel neppe være mor til Sara Isaksdatter, eller ?

Gift 1° _____16med

Didrik Olsøn

Gift 2° 173816 med

Isak Jørgensen
Født 171416.
Død 178716.
     Isak Jørgensøn, bror av Jens Jørgensøn Tømmermoen, var rydningsmann og bodde her [Oksfjellelven (bnr. 1) i Hemnes] 5 år i 1740-åra, flyttet så til Lenningsvik og brukte Oksfjellelva som uteng.16

Børn af Agnes Arentsdatter og Didrik Olsøn:

28.15.Arent Didriksen, f. 1729, d. 1795

Børn af Agnes Arentsdatter og Isak Jørgensen:

29.15.Sara Isaksdatter, f. 1740, d. 1816
16.6.
Anne Arentsdatter
Født omkring 169517.
Død 175118.

Gift 172818 med

Peder Pedersen
Født omkring 169118.
Død 174918.
     Peder Pedersøn var bruker [av Storstrand gård på Storstranden i Hemnes] fra 1730. Peder bodde på Leirskar da han 1728 giftet seg med Anne Arensdatter fra Leirskar.18

Børn af Anne Arentsdatter og Peder Pedersen:

30.16.Arent Pedersen, f. 1730, d. 1732
31.16.Arent Pedersen, f. 1733
32.16.Jens Pedersen, f. 1736
33.16.Anne Maria Pedersdatter, f. 1738
34.16.Niels Pedersen, f. 1741
35.16.Peder Pedersen, f. 1744
17.6.
Erik Arentsen
Født omkring 169719.
18.6.
Ragnhild Arentsdatter
Født omkring 17009.

Gift _____20med

Anders Olsen
19.6.
Karen Arentsdatter
Født 17049.
Død 177421.

Gift _____med

Hartvig Paulsen
Født 1695.
Død 1775.
     Søn af Paul Hartvigsen og Bodil Kaspersdatter.
     Gårdbruker på Halsebø i Trondenes.
     Overtok 1724 bruket (½ våg) på Halsebø i Trondenes efter moderen og ga hende kår.
     Fjerde pinsedag 1725, «medens alle Folkene var et stykke Vei fra Gaarden paa deres Udager at pløye, hacke og saae», brøt det ut brann i Hartvigs «Siddestue med Senge-Kammer, dernest et Ildhuus, med Fordør mellem begge, saa og en Madstue med en Stabursjaa, alle husene under et Tag». Hele innboet strøk med, og Hartvig stod helt ribbet, «saa det var meget ynkeligt at see paa». Han søkte til København og fikk to års skatte- og landskyldsfrihet, men det ser ikke ut til at Hartvig noen gang kom over den ulykke som dette betydde for ham økonomisk. Han levde i stor fattigdom resten av sitt liv.

Børn af Karen Arentsdatter og Hartvig Paulsen:

36.19.Paul Hartvigsen, f. 1733, Trondenes., d. 1799, Trondenes.
37.19.Arne Hartvigsen, f. 1734, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
38.19.Benjamin Hartvigsen, f. 1734, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
39.19.Hartvig Hartvigsen, f. 1736, d. 1802
40.19.Ole Hartvigsen, f. 1736, Trondenes., d. 1801, Trondenes.
41.19.Jens Hartvigsen, f. 1738, Trondenes., d. 1821, Trondenes.
42.19.Anne Marie Hartvigsdatter, f. 1742, Trondenes., d. _____
43.19.Anders Hartvigsen, d. 1747
44.19.Anders Hartvigsen, d. 1749
20.6.
Aron Nielsen
Født 17099.
Død 17479.
     Skifte 1747, Jamtjorden, Hemnes.22Avdøde Aron Nielsen, ugift. Arvinger: mor Maren Erichsdatter; bror Jens Nielsen, Eiteraaen; bror Gregus Nielsen, arvetomten; halvbror Erich Aronsen; halvsøster Agnis Aronsdatter, gift; halvsøster Anne Aronsdatter, gift; halvsøster Ragnhild Aronsdatter, gift..
21.6.
Jens Nielsen
Født 17119.
22.6.
Niels Nielsen
Født 17129.
     Død ung.9
23.6.
Maren Nielsdatter
Født 17139.
     Død ung.9
24.6.
Gregus Nielsen
Født 17159.
Død 17779.
     Gregus Nilssøn (1715-77) hadde vært på Eiteråga (Nord-Rana) 1737-38 og ble bruker på heimegarden [gården Vollen på Leirskaret i Hemnes] 1742.9

Gift 1° 17369 med

Kirsten Sakariasdatter

Utenfor ekteskap med23,9

Gjertrud Eriksdatter

Børn af Gregus Nielsen og Kirsten Sakariasdatter:

45.24.Jens Gregussen, f. 1739, d. 1812
46.24.Maren Gregusdatter, f. 1743, d. 1821, Hemnes.

Børn af Gregus Nielsen og Gjertrud Eriksdatter:

47.24.Petronelle Gregusdatter, f. 1753, d. 1773

Generation 5.

25.13.
Peder Johannesen
Født 17594.
Død 26 mai 17804.
26.13.
Kirsten Johannesdatter
Født 17634.
27.13.
Christopher Johannesen
Født 30 mai 17664.
     Christopher ble gift år 1797, er ikke i Hemnes år 1801.4
28.15.
Arent Didriksen
Født 172916.
Død 179516.
29.15.
Sara Isaksdatter
Født 174024.
Død 181624.
30.16.
Arent Pedersen
Født 173018.
Død 173218.
31.16.
Arent Pedersen
Født 173318.
32.16.
Jens Pedersen
Født 173618.
33.16.
Anne Maria Pedersdatter
Født 173818.
34.16.
Niels Pedersen
Født 174118.
35.16.
Peder Pedersen
Født 174418.
36.19.
Paul Hartvigsen
Født 1733, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1799, Vollstad, Trondenes.21.

Gift 176121 med

Gilles Rasmusdatter
Født 1733, Nordvik, Trondenes.21.
Død 1768, Halsebø, Trondenes.21.
     Datter af Rasmus Olsen og Anne Johnsdatter.
     Skifte 1767-1776, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.25protokollnr. 142, folio 294..

Børn af Paul Hartvigsen og Gilles Rasmusdatter:

48.36.Anne Marie Paulsdatter, f. _____, d. 1772, Trondenes.
49.36.Rasmus Paulsen, f. 1766, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
37.19.
Arne Hartvigsen
Født 1734, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.21.
     Skifte imellem 1798 og 1804, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.25protokollnr. 148, folio 62..

Gift 1° 176621 med

Riborg Augustinusdatter
Født 1715, Dyrstad, Astafjord.21.
Død 1796, Tennevik, Trondenes.21.
     Datter af Augustinus Olsen og Ragnhild Johnsdatter.
     Skifte 1798-1804, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.25protokollnr. 148, folio 62..

[Gift 1° 1744 med Jakob Arnesen (1691 - 1764); Gift 2° 1766 med Arne Hartvigsen (1734 - 1797)].

Gift 2° _____, Uten for ekteskap.med

Kirstina Rasmusdatter
Født 176321.
     Fra Nordvik.21

Børn af Arne Hartvigsen og Kirstina Rasmusdatter:

50.37.Andreas Arnesen, f. _____, d. 1798, Trondenes.
38.19.
Benjamin Hartvigsen
Født 1734, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1797, Vollstad, Trondenes.21.
     Stilling: Fisker, smed og snekker (?på Vollstad i Trondenes?)
     Benjamin var dyktig fisker og flink smed og snekker og ble etter forholdene en velstående mann. Benjamin hadde i flere år tjent hos klokker Henning Normann på Harstad.

Gift 18 nov. 1771, Harstad26 med

Margrethe Nielsdatter
Født 1745, Harstad, Trondenes.21, døbt 174527.
Død 1804, Vollstad, Trondenes.21.
     Datter af Nils Mikkelsen og Kirsten Nilsdatter.
     Hun etterlot seg 212 rdlr. i arv til barna

Børn af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter:

51.38.Mette Kirstina Benjaminsdatter, f. 1771, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
52.38.Karen Bergitte Benjaminsdatter, f. _____
53.38.Nils Benjaminsen, f. 1775, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
54.38.Hartvig Benjaminsen, f. _____
55.38.Anne Margrethe Benjaminsdatter, f. _____
56.38.Mikkel Benjaminsen, f. _____
57.38.Ingeborg Marie Benjaminsdatter, f. _____, d. 1832
58.38.Kristian Benjaminsen, f. _____
39.19.
Hartvig Hartvigsen
Født 1736.
Død 1802.
     Er ikke medtaget som sønn av Hartvig Paulsen i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".21
     Skifte 1804-1805, Halsebø, Fauskevåg Tinglag.25protokollnr. 149, folio 737..

Gift 177421 med

Kirsten Steffensdatter
Født 175021.
Død 181021.

Børn af Hartvig Hartvigsen og Kirsten Steffensdatter:

59.39.Karen Marie Hartvigsdatter, f. 1775, Trondenes.
60.39.Marta Hartvigsdatter, f. 1779, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
61.39.Andrea Hartvigsdatter, f. 1783, Trondenes., d. 1871, Trondenes.
62.39.Anne Margrethe Hartvigsdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
63.39.Hartvig Hartvigsen, f. 1790, Trondenes.
40.19.
Ole Hartvigsen
Født 1736, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1801, Medkila, Trondenes.21.

Gift 1° 176821 med

Ellen Hansdatter
Født 173721.
Død 1778, Medkila, Trondenes.21.

Gift 2° 178021 med

Anne Kristoffersdatter
Født 1735, Harstadbotn, Trondenes.21.
Død 1800, Medkila, Trondenes.21.
     Skifte 1798-1804, Mekile, Fauskevåg Tinglag.25protokollnr. 148, folio 430b..

[Gift 1° med Anders Jenssen; Gift 2° 1780 med Ole Hartvigsen (1736 - 1801)].
41.19.
Jens Hartvigsen
Født 1738, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1821, Brokvik, Trondenes.21.
     Barnløs?

Gift 1° 177321 med

Malene Larsdatter
Født omkring 1720, Balsnes i Ofoten28.
Død 1804.
     Oppvokst på Fjelldal i Tjeldsund.28
     Skifte 1803-1805, Brokvik, Fauskevåg Tinglag.25protokollnr. 150, folio 519..

[Gift 1° med Jakob Andersen (omkr. 1686 - 1771); Gift 2° 1773 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821)].

Gift 2° 180721 med

Berte Lucia Rafaelsdatter Harr
Født 1772, Bø, Trondenes.21.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.21.
     Datter af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° omkr. 1795 med Lars Larssen; Gift 2° 1807 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821); Gift 3° 1823 med Jørgen Andreas Olsen Gram (1760 - 1835)].
42.19.
Anne Marie Hartvigsdatter
Født 1742, Halsebø, Trondenes.21.
Død _____, Fjelldal, Tjeldsund.21.

Gift 177821 med

Mads Larssen
Født 1733, Balsnes, Ballangen.21.
Død 1808, Fjelldal, Tjeldsund.21.

[Gift 1° omkr. 1760 med Maren Larsdatter (1732 - 1776); Gift 2° 1778 med Anne Marie Hartvigsdatter (1742 - _____)].
43.19.
Anders Hartvigsen
Døbt 1747, Faddere: Mikkel Norman; Søren Norman; Nils Nilsen, Volstad; Marta Pedersdatter, Brevigen; Ingeborg Iversdatter, Sama.27.
Død 174727.
44.19.
Anders Hartvigsen
Døbt 1749, hjemmedøpt av Mikkel Jørgensen, Melvigen, faddere: Mikkel Jørgensen, Melvigen; Mads Selgensen, Wolstad; Hans Olsen, Fauskevåg; Else Maria Bonsack; Gilles Nilsdtr., Rogla.27.
Død 174927.
45.24.
Jens Gregussen
Født 17399.
Død 18129.

Gift _____29med

Bereth Thomasdatter
Død omkring 1809.
     Skifte 1809, Revlen, Moe.30Avdøde Bereth Thomasdatter. Ektefelle Jens Gregusen. Sønn Ole Jensen, 34 år, Barøen i Salten; Sønn Johannes Jensen, 31 år, tj. Andreas Walnum, Svolvæhr..

Børn af Jens Gregussen og Bereth Thomasdatter:

64.45.Ole Jensen, f. omkr. 1775
65.45.Johannes Jensen, f. omkr. 1778
46.24.
Maren Gregusdatter
Født 17439.
Død 23 jul. 1821, Leiren øvre, Hemnes.31.
     Husmannskvinne her (~ Leirskaret, Hemnes).9

Gift _____32med

Anders
     Anders, død før 1801, var husmann her [Leiren øvre i Hemnes] etter 1772 da han ikke var nevnt i "Extraskatten".31
     Fam. kjent bare fra F 1801 og Marens dødsfall.31

Børn af Maren Gregusdatter og Anders:

66.46.Kristine Andersdatter, f. omkr. 1778
47.24.
Petronelle Gregusdatter
Født 17539.
Død 7 feb. 177333,9.

Generation 6.

48.36.
Anne Marie Paulsdatter
Født _____, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1772, Halsebø, Trondenes.21.
49.36.
Rasmus Paulsen
Født 1766, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.21.

Gift 1° 178721 med

Siri Iversdatter
Født 1756.
Død 1795, Vollstad, Trondenes.21.

Gift 2° 179621 med

Mette Kirstina Benjaminsdatter
Født 1771, Harstad, Trondenes.27,21, døbt 177127.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.21.
     Datter af Benjamin Hartvigsen og Margrethe Nielsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Børn af Rasmus Paulsen og Siri Iversdatter:

67.49.Jakob Andreas Rasmussen, f. 1787, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
50.37.
Andreas Arnesen
Født _____, Nordvik, Trondenes.21.
Død 1798, Stangnes S., Trondenes.21.
51.38.
Mette Kirstina Benjaminsdatter
Født 1771, Harstad, Trondenes.27,21, døbt 177127.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.21.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179621 med

Rasmus Paulsen
Født 1766, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1812, Vollstad, Trondenes.21.
     Søn af Paul Hartvigsen og Gilles Rasmusdatter.

[Gift 1° 1787 med Siri Iversdatter (1756 - 1795); Gift 2° 1796 med Mette Kirstina Benjaminsdatter (1771 - 1812)].
52.38.
Karen Bergitte Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad27, døbt 177327.
     Konf. 1795.27
53.38.
Nils Benjaminsen
Født 1775, Vollstad, Trondenes.27,21, døbt 1775, Trondenes.27.
Død 1823, Vollstad, Trondenes.34,21.
     Konf. 179427

Gift 10 nov. 180635 med

Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg
Født 1766, Skånland S., Trondenes.21, døbt 1766, (Hol?) Trondenes.36,27,35.
Død 1845, Vollstad, Trondenes.21.
     Datter af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.27,35

[Gift 1° 11 dec. 1791 med Ole Paulsen (1761 - 1804); Gift 2° 10 nov. 1806 med Nils Benjaminsen (1775 - 1823)].

Børn af Nils Benjaminsen og Anne Kirstine Raphaelsdatter Warberg:

68.53.Margrete Nilsdatter, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
69.53.Hanna Kirstine Nilsdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
54.38.
Hartvig Benjaminsen
Født _____, Vollstad27, døbt 177727.
     Konf. 179627
55.38.
Anne Margrethe Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad27, døbt 177927.
     Konf. 1802.27
56.38.
Mikkel Benjaminsen
Født _____, Vollstad27, døbt 178227.
     Konf. 1801.27
57.38.
Ingeborg Marie Benjaminsdatter
Født _____, Vollstad27, døbt 178427.
Død 1832.
     Konf. 1803.27

Gift _____med

Søren Hågen Johannesen
Født okt. 1762, Høgforsen, Trondenes.27, døbt 1762, Trondenes.27.
Død 1832, Sama, Trondenes.21.
     Søn af Johannes Sørensen og Berthe Haagensdatter Bye.
     Gårdbruker på øvre Sama i Trondenes. Oppfostret hos sin faster (Anne Sørensdatter) på Berg, hvor han også fikk jord av sine fosterforeldre. Eiendommen ble imidlertid tatt fra ham ved odel, og han flyttet derfor til Sama i 1807, og bodde her til sin død.
     Søren levde i trange kår. For å komme gjennom hungerårene 1809-12 måtte han kjøåpe korn til blodpriser fra kongens magasin, og han stiftet smågjeld på handelsstedene på Sandtorg, i Forhamn, på Røkenes og på Borkenes. Da han døde, ble boet til siste skilling spist opp av gjeld. Han oppga 1822 halvparten av sitt bruk.

[Gift 1° med Berthe Olsdatter (d. 1808); Gift 2° med Ingeborg Marie Benjaminsdatter (_____ - 1832)].

Børn af Ingeborg Marie Benjaminsdatter og Søren Hågen Johannesen:

70.57.Pauline Kirstine Sørensdatter, f. 1821, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
58.38.
Kristian Benjaminsen
Født _____, Vollstad27, døbt 179127.
     Konf. 1813.27
59.39.
Karen Marie Hartvigsdatter
Født 1775, Halsebø, Trondenes.21.

Gift 179721 med

Amund Olsen
Født 1772, Gansås, Trondenes.21.

Børn af Karen Marie Hartvigsdatter og Amund Olsen:

71.59.Kristian Amundsen, f. 1797, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
72.59.Hartvig Amundsen, f. 1799, Trondenes.
73.59.Maren Katrina (Kirstina) Amundsdatter, f. 1801, Trondenes.
74.59.Kirsten Amundsdatter, f. 1803, Trondenes.
75.59.Olava Amundsdatter, f. 1806, Trondenes.
60.39.
Marta Hartvigsdatter
Født 1779, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1822, Steinsland, Trondenes.21.

Utenfor ekteskap med37,23,21

Ole Helgesen
Født 1783, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1857, Halsebø, Trondenes.21.

Gift 1° 181221 med

Lars Larssen
Født 1766, Steinsland, Trondenes.21.
Død 1842, Steinsland, Trondenes.21.
     Søn af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1793 med Mette Maria Johanna Arnesdatter (1770 - 1804); Gift 2° 1812 med Marta Hartvigsdatter (1779 - 1822); Gift 3° 1824 med Anne Rasmusdatter (1774 - eft. 27 jan. 1847)].

Børn af Marta Hartvigsdatter og Ole Helgesen:

76.60.Anders Olsen, f. _____, d. 1811, Trondenes.
61.39.
Andrea Hartvigsdatter
Født 1783, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1871, Skånland Lille, Trondenes.21.

Gift 180921 med

Lars Johnsen
Født 178221.
Død 1834, Steinsland, Trondenes.21.
62.39.
Anne Margrethe Hartvigsdatter
Født 1787, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1835, Medkila, Trondenes.21.

Gift 181821 med

Torberg Madssen
Født 1784, Oldra, Trondenes.21.
Død 1830, Medkila, Trondenes.21.
     Søn af Mads Torbergsen og Else Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1807 med Anne Margrete Hansdatter (1787 - 1817); Gift 2° 1818 med Anne Margrethe Hartvigsdatter (1787 - 1835)].
63.39.
Hartvig Hartvigsen
Født 1790, Halsebø, Trondenes.21.
64.45.
Ole Jensen
Født omkring 177538.
65.45.
Johannes Jensen
Født omkring 177839.
66.46.
Kristine Andersdatter
Født omkring 177831.

Generation 7.

67.49.
Jakob Andreas Rasmussen
Født 1787, Vollstad, Trondenes.21.
Død 1861, Vollstad, Trondenes.21.

Gift 181321 med

Ellen Maria Kristensdatter
Født 1793, Melvik, Trondenes.21.
Død 1883, Vollstad, Trondenes.21.
     Datter af Kristen Jørgensen og Maren Henriksdatter.

Børn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter:

77.67.Rasmus Paul Jakobsen, f. 1820, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
68.53.
Margrete Nilsdatter
Født 1807, Vollstad, Trondenes.21.
Død 1877, Fauskevåg L., Trondenes.21.
69.53.
Hanna Kirstine Nilsdatter
Født 1808, Vollstad, Trondenes.21.
Død 1843, Vollstad, Trondenes.21.
70.57.
Pauline Kirstine Sørensdatter
Født 28 nov. 1821, Sama, Trondenes.21, døbt 26 dec. 1821, Trondenes.
Død 1892, Sørrollnes, Trondenes.21.

Gift 1° 4 okt. 1841 med

Mads Walberg Andersen
Født 8 feb. 1814, Rogla, Trondenes..
Død 16 aug. 1845, Rogla, Trondenes..
     Søn af Anders Martin Pedersen og Lucia Kirstina Madsdatter.

Gift 2° 30 okt. 1848 med

Ole Tygesen
Født 2 feb. 1816, Sørrollnes, Trondenes.21, døbt 1816, Trondenes.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.21.
     Søn af Tyge Olsen og Pernille Olsdatter.
     Fisker og gårdbruker på øvergården, Sør-Rollnes i Trondenes. Ble 26. sept. 1849 første selveier på bruket for en kjøpesum av 70 spd. I 1856 delte han eiendommen med sin yngre bror Ingebrikt.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Mads Walberg Andersen:

78.70.Mikal Mathias Walberg Madssen, f. 1841, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
79.70.Andreas Martinus Walberg Madssen, f. 1843, Trondenes.
80.70.Mads Walberg Madssen, f. 1846, Trondenes., d. 1846, Trondenes.

Børn af Pauline Kirstine Sørensdatter og Ole Tygesen:

81.70.Pernille Karoline Ovidia Olsdatter, f. 1849, Trondenes., d. 1916, Astafjord.
82.70.Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter, f. 1853, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
83.70.Markus Johan Olsen, f. 1854, Trondenes.
84.70.Kornelius Olai Olsen, f. 1859, Trondenes.
85.70.Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1863, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
71.59.
Kristian Amundsen
Født 1797, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1797, Halsebø, Trondenes.21.
72.59.
Hartvig Amundsen
Født 1799, Skånland Lille, Trondenes.21.
73.59.
Maren Katrina (Kirstina) Amundsdatter
Født 1801, Skånland Lille, Trondenes.21.
74.59.
Kirsten Amundsdatter
Født 1803, Skånland Lille, Trondenes.21.
75.59.
Olava Amundsdatter
Født 1806, Halsebø, Trondenes.21.
76.60.
Anders Olsen
Født _____, Halsebø, Trondenes.21.
Død 1811, Halsebø, Trondenes.21.

Generation 8.

77.67.
Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.21.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.21.

Gift 1° 185021 med

Helena Harr Rafaelsdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.21.
Død 1869, Vollstad, Trondenes.21.
     Datter af Rafael Madssen og Berte Kirstine Gabrielsdatter Warberg.

Gift 2° 187821 med

Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.40.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.21.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

[Gift 1° 1841 med Niels Andersen Schjelderup (1806 - 1868); Gift 2° 1878 med Rasmus Paul Jakobsen (1820 - 1901)].
78.70.
Mikal Mathias Walberg Madssen
Født 1841, Rogla, Trondenes.21.
Død 1842, Rogla, Trondenes.21.
79.70.
Andreas Martinus Walberg Madssen
Født 1843, Rogla, Trondenes.21.
80.70.
Mads Walberg Madssen
Født 1846, Rogla, Trondenes.21.
Død 1846, Rogla, Trondenes.21.
81.70.
Pernille Karoline Ovidia Olsdatter
Født 15 sep. 1849, Sørrollnes, Trondenes.40,21, døbt 5 mai 1850, Trondenes kirke..
Død 4 jul. 1916, Grov, Astafjord.40, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Hennes første ekteskap var barnløst.
     År 1875 hjelper Pernille Olsen foreldrene hjemme på Roldnæs øvre (gårdsnr. 145b, 149b, bostedsnr. 50), Trondenes, Troms.41
     År 1900 er Pernille Olsdatter gårdbrukerenke med «selveiendom» på Grov (gårdsnr. 65, bruksnr. 1), Ibestad. Hun ernærer sig ved «jordbrugsarbeide, husgjerning og kreaturstel» sammen med sine børn: Nils, Ottilie, Nikoline Emelie, Ove og Peder Ellevsen.42

Gift 1° 15 okt. 1878 med

Nils Olai Thomassen
Født 28 aug. 1849.
Død 11 mai 1879.

Gift 2° 4 aug. 188243,40 med

Eilev Berteus Strøm
Født 26 apr. 1844, Djupvik, Skånland40, døbt 27 mai 1844, Ibestad kirke.
Død 189740.
     Søn af Ole Andreas Strøm og Iverina Antonetta Ellevsdatter.
     År 1865 er Ellef Olsen ugift fisker og bor sammen med foreldrene på Dypvik, Ibestad.44
     År 1875 er Ellef Berteus Olsen ugift «dagarbejder og fisker» og logerende hos sin søster Nikoline Marie Olsdatter, der samme år ble enke på Grov (gårdsnr. 362a, bostedsnr. 17), Ibestad, Troms.41

Børn af Pernille Karoline Ovidia Olsdatter og Eilev Berteus Strøm:

86.81.Nils Theodor Olai Ellefsen, f. 1882, Skånland, d. 1963, Grovfjord
87.81.Othelie Petrine Ellefsen, f. 1885, Ibestad, d. 1955
88.81.Nikoline Emilia Marie Ellefsen, f. 1887, Ibestad, d. 1956, Ibestad
89.81.Ove Andreas Eberg Ellefsen, f. 1890, Skånland, d. 1963, Skånland
90.81.Peder Kornelius Olaus Ellefsen, f. 1895, Ibestad, d. 1972, Ibestad
82.70.
Ingeborg Mathea Margrete Olsdatter
Født 1853, Sørrollnes, Trondenes.21.
Død 1853, Sørrollnes, Trondenes.21.
83.70.
Markus Johan Olsen
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.21.

Gift 1° 188021 med

Margrete Sofie Eriksdatter
Født 1854, Sørrollnes, Trondenes.21.
Død 1885, Sørrollnes, Trondenes.21.

Gift 2° 188721 med

Nikolina Johanne Hansdatter Rindal
Født 1857, Igeland, Astafjord.21.

Børn af Markus Johan Olsen og Margrete Sofie Eriksdatter:

91.83.Kristine Oline Markusdatter, f. 1882, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
92.83.Emil Marenius Markussen, f. 1884, Trondenes., d. 1904, Trondenes.

Børn af Markus Johan Olsen og Nikolina Johanne Hansdatter Rindal:

93.83.Margrete Sofie Markusdatter, f. 1887, Trondenes.
94.83.Teodora Otilie Kristine Markusdatter, f. 1890, Trondenes.
95.83.Alvhilde Oline Marie Markusdatter, f. 1892, Trondenes.
96.83.Johanna Elida Ringdal Markusdatter, f. 1895, Trondenes.
97.83._____, f. 1898, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
98.83.Olga Kristine Markusdatter, f. 1899, Trondenes.
84.70.
Kornelius Olai Olsen
Født 1859, Sørrollnes, Trondenes.21.

Gift 188221 med

Anne Margrete Gabrielsdatter
Født 1861, Sørrollnes, Trondenes.21.

Børn af Kornelius Olai Olsen og Anne Margrete Gabrielsdatter:

99.84.Ingvald Martin Korneliussen, f. 1882, Trondenes.
100.84.Gustava Marie Korneliusdatter, f. 1884, Trondenes.
101.84.Olaf Peder Korneliussen, f. 1886, Trondenes.
102.84.Johanna Marie Korneliusdatter, f. 1888, Trondenes.
103.84.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1891, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
104.84.Mathilde Sofie Korneliusdatter, f. 1892, Trondenes.
105.84.Petra Otilie Korneliusdatter, f. 1895, Trondenes.
106.84.Andora Karlotte Korneliusdatter, f. 1897, Trondenes.
107.84.Solveig Margrete Korneliusdatter, f. 1899, Trondenes.
85.70.
Ingeborg Anna Olsdatter
Født 1863, Sørrollnes, Trondenes.21.
Død 1864, Sørrollnes, Trondenes.21.

Generation 9.

86.81.
Nils Theodor Olai Ellefsen
Født 20 sep. 1882, Grov, Skånland40,44.
Død 12 jan. 1963, Grovfjord45.

Gift 1905, Grov, Skånland40 med

Nikoline Jondine Kristoffersen
Født 9 mai 1884, Grov, Skånland45,40.
Død 8 jul. 1978, Grovfjord45.
     Datter af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Nils Theodor Olai Ellefsen og Nikoline Jondine Kristoffersen:

108.86.Einar Kaurin Ellefsen, f. 1905, Skånland
109.86.Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen, f. 1907, Skånland
110.86.Toralf Albert Andreas Ellefsen, f. 1911, Skånland, d. 1975, Grovfjord
111.86.Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen, f. 1919, Skånland, d. 1980, Grovfjord
112.86.Nelly Nikolina Ellefsen, f. 1922, Skånland
113.86.Elfryda Johanne Ellefsen, f. 1925, Skånland
87.81.
Othelie Petrine Ellefsen
Født 3 mar. 1885, Grovfjord, Ibestad45,40.
Død 19 okt. 195545.

Gift 190640 med

Karl Johan Martin Kristoffersen
Født 6 jan. 1882, Grovfjord i Astafjord.45.
Død 27 okt. 1959, Grovfjord i Astafjord.45.
     Søn af Kristoffer Sund og Gjertrud Bergitta Amundsdatter.

Børn af Othelie Petrine Ellefsen og Karl Johan Martin Kristoffersen:

114.87.Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen, f. 1907, Grovfjord i Astafjord.
115.87.Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen, f. 1910, Grovfjord i Astafjord.
116.87."Lillegutt" Kristoffersen, f. 1912, Grovfjord i Astafjord., d. 1912, Grovfjord i Astafjord.
117.87.Tora Joakime Margrethe Kristoffersen, f. 1913, Grovfjord i Astafjord., d. 1915, Grovfjord i Astafjord.
118.87.Edvin Petter Ingvald Kristoffersen, f. 1919, Grovfjord i Astafjord.
88.81.
Nikoline Emilia Marie Ellefsen
Født 2 sep. 1887, Grovfjord, Ibestad45,40.
Død 20 aug. 1956, Grovfjord, Ibestad45.

Gift 1907, Miklevoll, Skånland i Astafjord.40 med

Martin Olai Martinussen (Myklevoll)
Født 20 apr. 1872, Grovfjord i Ibestad.45.
Død 6 okt. 1940, Grovfjord i Ibestad.45.
     Søn af Martinus Berteussen og Mikol Maria Berteusdatter.

Børn af Nikoline Emilia Marie Ellefsen og Martin Olai Martinussen (Myklevoll):

119.88.Elise Marie Myklevoll, f. 1908, Grovfjord i Ibestad.
120.88.Albert Wilhelm Severin Myklevoll, f. 1910, Grovfjord i Ibestad.
121.88.Mikol Marie Albertine Myklevoll, f. 1912, Grovfjord i Ibestad., d. 195, Grovfjord i Ibestad.
122.88.Erling Peder Strøm Myklevoll, f. 1914, Grovfjord i Ibestad.
123.88.Torstein Myklevoll, f. 1916, Grovfjord i Ibestad., d. 1987, Grovfjord i Ibestad.
124.88.Martinus Bertheus Myklevoll, f. 1920, Grovfjord i Ibestad., d. 1986, Grovfjord i Ibestad.
125.88.Peder Helmer Myklevoll, f. 1924, Grovfjord i Ibestad.
126.88.Magnus Marian Myklevoll, f. 1925, Grovfjord i Ibestad.
127.88.Arne Robert Myklevoll, f. 1931, Grovfjord i Ibestad.
89.81.
Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland40, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo.
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland40.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland40, begravet _____, kirkegården i Grov.
     Datter af Simon Harr Markussen og Antonette Andrea Bendiksdatter.

Børn af Ove Andreas Eberg Ellefsen og Gudrun Johanna Simonsen Balteskard:

128.89.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
129.89.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
130.89.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
131.89.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
90.81.
Peder Kornelius Olaus Ellefsen
Født 8 sep. 1895, Grovfjord, Ibestad45,40.
Død 7 okt. 1972, Grovfjord, Ibestad45.

Gift _____med

Astrid Antonsdatter Haugjord
Født 29 jun. 1895, Lennangen i Karlsøy.45.
Død 22 jun. 1977, Grovfjord.45.
     Datter af Anton Bang Haugjord.

Børn af Peder Kornelius Olaus Ellefsen og Astrid Antonsdatter Haugjord:

132.90.Emly Pernille Ellefsen, f. 1919, Grovfjord i Ibestad.
133.90.Alf Martin Haugjord Ellefsen, f. 1924, Grovfjord i Ibestad., d. 1941, Grovfjord.
91.83.
Kristine Oline Markusdatter
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.21.
Død 1889, Sørrollnes, Trondenes.21.
92.83.
Emil Marenius Markussen
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.21.
Død 1904, Sørrollnes, Trondenes.21.
93.83.
Margrete Sofie Markusdatter
Født 1887, Sørrollnes, Trondenes.21.
94.83.
Teodora Otilie Kristine Markusdatter
Født 1890, Sørrollnes, Trondenes.21.
95.83.
Alvhilde Oline Marie Markusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.21.
96.83.
Johanna Elida Ringdal Markusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.21.
97.83.
___________
Født 1898, Sørrollnes, Trondenes.21.
Død 1898, Sørrollnes, Trondenes.21.
     Dødfødt.21
98.83.
Olga Kristine Markusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.21.
99.84.
Ingvald Martin Korneliussen
Født 1882, Sørrollnes, Trondenes.21.
100.84.
Gustava Marie Korneliusdatter
Født 1884, Sørrollnes, Trondenes.21.
101.84.
Olaf Peder Korneliussen
Født 1886, Sørrollnes, Trondenes.21.
102.84.
Johanna Marie Korneliusdatter
Født 1888, Sørrollnes, Trondenes.21.
103.84.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1891, Sørrollnes, Trondenes.21.
Død 1891, Sørrollnes, Trondenes.21.
104.84.
Mathilde Sofie Korneliusdatter
Født 1892, Sørrollnes, Trondenes.21.
105.84.
Petra Otilie Korneliusdatter
Født 1895, Sørrollnes, Trondenes.21.
106.84.
Andora Karlotte Korneliusdatter
Født 1897, Sørrollnes, Trondenes.21.
107.84.
Solveig Margrete Korneliusdatter
Født 1899, Sørrollnes, Trondenes.21.

Generation 10.

108.86.
Einar Kaurin Ellefsen
Født 18 aug. 1905, Grov, Skånland45,40.

Gift _____45med

Ragna Marie Kristoffersen
Født 10 jul. 1910, Lødingen45.
Død 3 feb. 1983, Grovfjord45.

Børn af Einar Kaurin Ellefsen og Ragna Marie Kristoffersen:

134.108.Herlaug Bendikte Ellefsen, f. 1943, Grovfjord
109.86.
Kristoffer Jentoft Ingvald Ellefsen
Født 1907, Grov, Skånland45,40.

Gift _____45med

Haldis Arnolda Bendikte Myklevoll
Født 18 aug. 1917, Grovfjord45,40.
     Datter af Bendikt Heggelund Martinussen og Hanna Petrika Hansdatter.
110.86.
Toralf Albert Andreas Ellefsen
Født 7 jun. 1911, Grov, Skånland45,40.
Død 19 apr. 1975, Grovfjord45.

Gift _____45med

Ninni Emelie Nilsen
Født 24 apr. 1921, Salangen45.

Børn af Toralf Albert Andreas Ellefsen og Ninni Emelie Nilsen:

135.110.Tor Odd Ellefsen, f. 1944, Grovfjord
136.110.Nelly Nikoline Ellefsen, f. 1946, Grovfjord
137.110.Terje Norvald Ellefsen, f. 1949, Grovfjord
138.110.Edel Pernille Ellefsen, f. 1952, Grovfjord, d. 1953, Grovfjord
139.110.Jorund Terese Ellefsen, f. 1960, Grovfjord
111.86.
Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen
Født 15 mai 1919, Grov, Skånland45,40.
Død 19 jan. 1980, Grovfjord45.

Gift _____med

Odd Natanael Markussen
Født 26 dec. 1917, Grovfjord i Ibestad.45.

Børn af Pernille Karoline Gunhilde Ellefsen og Odd Natanael Markussen:

140.111.Marit Nikoline Markussen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
141.111.Inger Marie Markussen, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
142.111.Nils Olav Markussen, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
112.86.
Nelly Nikolina Ellefsen
Født 22 aug. 1922, Grov, Skånland45,40.

Gift _____med

Gunvald Thomassen
Født 28 nov. 1920, Talvik i Alta.45.

Børn af Nelly Nikolina Ellefsen og Gunvald Thomassen:

143.112.Rigmor Thomassen, f. 1951, Alta.
144.112.Steinar Nils Thomassen, f. 1955, Bjerkvik.
113.86.
Elfryda Johanne Ellefsen
Født 12 jan. 1925, Grov, Skånland45,40.

Gift _____med

Asbjørn Pedersen
Født 2 aug. 1923, Hilleshamn i Gratangen.45.

Børn af Elfryda Johanne Ellefsen og Asbjørn Pedersen:

145.113.Elsa Annie Pedersen, f. 1952, Hilleshamn i Gratangen.
146.113.Anne Margrethe Pedersen, f. 1954, Grovfjord i Astafjord.
147.113.Gunhild Nikoline Pedersen, f. 1956, Grovfjord i Astafjord.
148.113.Berit Louise Pedersen, f. 1958, Grovfjord i Astafjord.
114.87.
Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen
Født 23 jun. 1907, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Øyvind Amandus Hartvigsen
Født 17 apr. 1906, Hilleshamn i Gratangen.45.
Død 28 jun. 1989, Grovfjord i Astafjord.45.

Børn af Inga Elfryda Petrikke Kristoffersen og Øyvind Amandus Hartvigsen:

149.114.Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
150.114.Idar? Øystein Hartvigsen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
115.87.
Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen
Født 13 apr. 1910, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Hartvik Johan Berg Hartviksen
Født 18 jul. 1903, Hilleshamn i Gratangen.45.
Død 19 jul. 1973, Grovfjord i Astafjord.45.

Børn af Gjertine Konstanse Petrine Kristoffersen og Hartvik Johan Berg Hartviksen:

151.115.Halfrid Jennie Hartviksen, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
152.115.Irene Kristine Hartviksen, f. 1942, Grovfjord i Astafjord.
153.115.Odd Kjærvald Hartviksen, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
154.115.Hilda Olena Hartviksen, f. 1950, Grovfjord i Astafjord.
116.87.
"Lillegutt" Kristoffersen
Født 1 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.45.
Død 20 apr. 1912, Grovfjord i Astafjord.45.
     Ikke døbt (ikke navngivet).45
117.87.
Tora Joakime Margrethe Kristoffersen
Født 8 aug. 1913, Grovfjord i Astafjord.45.
Død 10 jun. 1915, Grovfjord i Astafjord.45.
118.87.
Edvin Petter Ingvald Kristoffersen
Født 5 jun. 1919, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Gunvor Johansen
Født 5 mai 1921, Selnes i Gratangen.45.
119.88.
Elise Marie Myklevoll
Født 2 okt. 1908, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Hans Olaus Bendiktsen
Født 4 nov. 1896, Grovfjord i Ibestad.45.
Død 4 mai 1972, Salangen.45.
     Søn af Bendikt Martin Johansen og Johanna Maria Bårdsdatter.

Børn af Elise Marie Myklevoll og Hans Olaus Bendiktsen:

155.119.Edith Margrete Bendiktsen, f. 1932, Grovfjord i Astafjord.
156.119.Bjørg Johanne Bendiktsen, f. 1934, Salangen.
157.119.Håkon Emil Bendiktsen, f. 1937, Salangen.
158.119.Asbjørn Bendiktsen, f. 1941, Salangen.
159.119.Birger Arnold Bendiktsen, f. 1943, Salangen.
160.119.Åshild Marianne Bendiktsen, f. 1945, Salangen.
161.119.Gunnar Martin Alf Bendiktsen, f. 1947, Salangen.
162.119.Vigdis Marie Bendiktsen, f. 1951, Salangen.
120.88.
Albert Wilhelm Severin Myklevoll
Født 1 jul. 1910, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Olga Nilsen
Født 1 jan. 1911, Målsnes.45.
121.88.
Mikol Marie Albertine Myklevoll
Født 29 jul. 1912, Grovfjord i Ibestad.45.
Død 29 nov. 195, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Berthin Roald Marskar
Født 18 aug. 1909, Marskard, Skånland45,40.
Død 22 dec. 1987, Grovfjord i Ibestad.45.
     Søn af Martin Johan Martinussen og Petra Bernharda Kristine Hansen.

Børn af Mikol Marie Albertine Myklevoll og Berthin Roald Marskar:

163.121.Bjørgunn Margrete Marskar, f. 1939, Grovfjord i Astafjord.
164.121.Marit Emelie Jensine Marskar, f. 1940, Grovfjord i Astafjord.
165.121.Astrid Synnøve Marskar, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
166.121.Birgit Marie Marskar, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
167.121.Ruth Helene Marskar, f. 1946, Grovfjord i Astafjord.
168.121.Martin Paul Andor Marskar, f. 1947, Grovfjord i Astafjord.
169.121.Annie Bodil Marskar, f. 1949, Grovfjord i Astafjord.
122.88.
Erling Peder Strøm Myklevoll
Født 24 mar. 1914, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Olaug Jenny Harriet Jensvoll
Født 15 aug. 1916, Grov, Skånland i Astafjord.45.
Død 14 mai 1985, Grovfjord.45.
     Datter af Birger Amandus Jensvoll og Agnes Alvilde Danielle Bendiktsen.

Børn af Erling Peder Strøm Myklevoll og Olaug Jenny Harriet Jensvoll:

170.122.Asbjørg Strøm, f. 1944, Grovfjord i Astafjord.
171.122.Birger Martin Strøm, f. 1945, Grovfjord i Astafjord.
172.122.Else Marie Strøm, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
123.88.
Torstein Myklevoll
Født 25 mar. 1916, Grovfjord i Ibestad.45.
Død 14 mar. 1987, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Helga Nilsen
Født 2 nov. 1926, Hadsel.45.

Børn af Torstein Myklevoll og Helga Nilsen:

173.123.Trond Harald Myklevoll, f. 1951, Grovfjord i Astafjord.
174.123.Nils Martin Myklevoll, f. 1955, Grovfjord i Astafjord.
175.123.Bodil Annie Myklevoll, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
176.123.Hans Anders Myklevoll, f. 1967, Grovfjord i Astafjord.
124.88.
Martinus Bertheus Myklevoll
Født 13 mar. 1920, Grovfjord i Ibestad.45.
Død 1 dec. 1986, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Olive Marie "Lilmari" Lind-Johansen
Født 10 jun. 1926, Oslo.45.
125.88.
Peder Helmer Myklevoll
Født 5 jan. 1924, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Astrid Hulleberg
Født 23 nov. 1923, Ringsaker.45.
126.88.
Magnus Marian Myklevoll
Født 5 jun. 1925, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Kirsten Emilie Karlsen
Født 25 sep. 1928, Tromsø.45.

Børn af Magnus Marian Myklevoll og Kirsten Emilie Karlsen:

177.126.Marit Myklevoll, f. 1957, Tromsø.
127.88.
Arne Robert Myklevoll
Født 27 jul. 1931, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Laura Olufsen
Født 17 jun. 1930, Alta.45.

Børn af Arne Robert Myklevoll og Laura Olufsen:

178.127.Unni Myklevoll, f. 1955, Alta.
179.127.Terje Myklevoll, f. 1960, Alta.
180.127.Kristin Myklevoll, f. 1965, Alta.
181.127.Vidar Myklevoll, f. 1971, Alta.
128.89.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

182.128.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
129.89.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
130.89.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge46.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige46.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

183.130.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
184.130.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
131.89.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

185.131.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
186.131.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
187.131.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
188.131.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa
132.90.
Emly Pernille Ellefsen
Født 4 aug. 1919, Grovfjord i Ibestad.45.

Gift _____med

Anders Stensaker
Født 19 jul. 1913, Breim i Gloppen.45.

Børn af Emly Pernille Ellefsen og Anders Stensaker:

189.132.Aud Stensaker, f. 1941, Breim i Gloppen.
190.132.May Stensaker, f. 1943, Grovfjord i Astafjord.
191.132.Astrid Pia Stensaker, f. 1960, Grovfjord i Astafjord.
133.90.
Alf Martin Haugjord Ellefsen
Født 28 mar. 1924, Grovfjord i Ibestad.45.
Død 29 sep. 1941, Grovfjord.45.

Generation 11.

134.108.
Herlaug Bendikte Ellefsen
Født 14 okt. 1943, Grovfjord45.

Gift _____45med

Ole Simonsen
Født 18 mai 1952, Ibestad45.
135.110.
Tor Odd Ellefsen
Født 24 jun. 1944, Grovfjord45.
136.110.
Nelly Nikoline Ellefsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord45.

Gift _____45med

Olav Pedersen
Født 1 jul. 1935, Senja45.
137.110.
Terje Norvald Ellefsen
Født 20 aug. 1949, Grovfjord45.
138.110.
Edel Pernille Ellefsen
Født 21 nov. 1952, Grovfjord45.
Død 19 feb. 1953, Grovfjord45.
139.110.
Jorund Terese Ellefsen
Født 11 jul. 1960, Grovfjord45.
140.111.
Marit Nikoline Markussen
Født 14 mar. 1942, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Harry Sjøvoll
Født 13 jun. 1940, Grovfjord i Astafjord.45.
141.111.
Inger Marie Markussen
Født 7 apr. 1947, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Olav Andersen
Født 19 jun. 1946, Evenskjer.45.
142.111.
Nils Olav Markussen
Født 21 dec. 1955, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Brynhild Fladseth
Født 28 apr. 1955, Tromsø.45.
143.112.
Rigmor Thomassen
Født 3 jul. 1951, Alta.45.
144.112.
Steinar Nils Thomassen
Født 24 jun. 1955, Bjerkvik.45.
145.113.
Elsa Annie Pedersen
Født 5 sep. 1952, Hilleshamn i Gratangen.45.

Gift _____med

Oddmund Skogstad
Født 27 jul. 1950, Evenskjer.45.
146.113.
Anne Margrethe Pedersen
Født 17 jul. 1954, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Thordur Knudsen
Født 8 sep. 1950, Evenskjer.45.
147.113.
Gunhild Nikoline Pedersen
Født 2 apr. 1956, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Svein Rydningen
Født 15 jul. 1953, Rossfjordstraumen.45.
148.113.
Berit Louise Pedersen
Født 4 jul. 1958, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Arnliot Dybvik
Født 7 apr. 1956, Evenskjer.45.
149.114.
Olaug Charlotte Ninni Hartvigsen
Født 15 jan. 1940, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Arne Herjulf Nymo
Født 25 sep. 1934, Evenes.45.
150.114.
Idar? Øystein Hartvigsen
Født 7 jul. 1946, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Jorunn Fjellheim
Født 20 mai 1945, Evenes.45.
151.115.
Halfrid Jennie Hartviksen
Født 13 mai 1940, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Jack Nymo
Født 13 nov. 1937, Ofoten.45.
152.115.
Irene Kristine Hartviksen
Født 7 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Erling Nylund
Født 7 jan. 1940, Sandstrand.45.
153.115.
Odd Kjærvald Hartviksen
Født 25 jun. 1946, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Synnøve Johansen
Født 16 nov. 1945, Harstad.45.
154.115.
Hilda Olena Hartviksen
Født 29 mar. 1950, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Magne Karlstad
Født 10 mai 1947, Nesna.45.
155.119.
Edith Margrete Bendiktsen
Født 18 aug. 1932, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Jarle Bjørnar Johnsen
Født 27 aug. 1927, Lavangen.45.
156.119.
Bjørg Johanne Bendiktsen
Født 25 dec. 1934, Salangen.45.

Gift _____med

Dagfinn Tollefsen
Født 29 aug. 1926, Målselv.45.
157.119.
Håkon Emil Bendiktsen
Født 30 sep. 1937, Salangen.45.

Gift _____med

Marie Louise Olsson
Født 18 nov. 1938, Narvik.45.
158.119.
Asbjørn Bendiktsen
Født 25 mar. 1941, Salangen.45.

Gift _____med

Asbjørg Martinussen
Født 13 aug. 1945, Dyrøy.45.
159.119.
Birger Arnold Bendiktsen
Født 28 mai 1943, Salangen.45.

Gift _____med

Sylvi Britt Johnsen
Født 30 mai 1948, Lavangsnes.45.
160.119.
Åshild Marianne Bendiktsen
Født 4 mar. 1945, Salangen.45.

Gift _____med

Håkon Aasen
Født 21 sep. 1945, Skotselv.45.
161.119.
Gunnar Martin Alf Bendiktsen
Født 28 apr. 1947, Salangen.45.

Gift _____med

Annbjørg Lyder
Født 17 aug. 1946, Barbogen, Senja.45, døbt _____, Trondenes kirke.45.
     Evakuert fra Finmark.45
162.119.
Vigdis Marie Bendiktsen
Født 19 feb. 1951, Salangen.45.

Gift _____med

Kjell Moe
Født 15 sep. 1938, Kristiansand.45.
163.121.
Bjørgunn Margrete Marskar
Født 24 mar. 1939, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Ragnvald Georg Markussen
Født 2 jan. 1926, Grovfjord i Astafjord.45.
164.121.
Marit Emelie Jensine Marskar
Født 28 sep. 1940, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Karstein Mikalsen
Født 12 nov. 1937, Kvæfjord.45.
165.121.
Astrid Synnøve Marskar
Født 19 feb. 1943, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Nils Bakke
     Fra Hvittingfoss.
166.121.
Birgit Marie Marskar
Født 30 aug. 1944, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Oddleif Larsen
Født 21 apr. 1942, Grovfjord i Astafjord.45.
167.121.
Ruth Helene Marskar
Født 1 mar. 1946, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Harry Nylund
Født 4 jul. 1945, Grovfjord i Astafjord.45.
168.121.
Martin Paul Andor Marskar
Født 7 okt. 1947, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Astrid Bruarøy
Født 15 dec. 1951, Os.45.
169.121.
Annie Bodil Marskar
Født 23 aug. 1949, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Bjørn Henriksen
Født 4 dec. 1950, Hestøysund.45.
170.122.
Asbjørg Strøm
Født 12 feb. 1944, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Jarle Lauritsen
Født 15 apr. 1945, Tromsø.45.
171.122.
Birger Martin Strøm
Født 6 okt. 1945, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Grethe Kate Mortensen
Født 1 mai 1949, Narvik.45.
172.122.
Else Marie Strøm
Født 5 mar. 1951, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Per Olaf Lillebø
Født 4 feb. 1952, Stord.45.
173.123.
Trond Harald Myklevoll
Født 26 sep. 1951, Grovfjord i Astafjord.45.
174.123.
Nils Martin Myklevoll
Født 28 sep. 1955, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Inger Løvholen
Født 28 feb. 1956, Kolbotn.45.
175.123.
Bodil Annie Myklevoll
Født 29 mai 1960, Grovfjord i Astafjord.45.
176.123.
Hans Anders Myklevoll
Født 19 aug. 1967, Grovfjord i Astafjord.45.
177.126.
Marit Myklevoll
Født 22 jun. 1957, Tromsø.45.

Gift _____med

Leif Roar Mikkelsen
Født 16 okt. 1959, Sandstrand i Skånland.45.
178.127.
Unni Myklevoll
Født 23 apr. 1955, Alta.45.
179.127.
Terje Myklevoll
Født 2 mai 1960, Alta.45.
180.127.
Kristin Myklevoll
Født 23 apr. 1965, Alta.45.
181.127.
Vidar Myklevoll
Født 16 jul. 1971, Alta.45.
182.128.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

192.182.Karen Brækkan, f. 1986
193.182.Andrea Brækkan, f. 1988
183.130.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige46.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
184.130.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark46.

Samboende med47

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

194.184.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
195.184.Victor Gøth Ellefsen
185.131.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

196.185.Kristin Kinmont, f. 1994
186.131.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

197.186.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
187.131.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
188.131.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.
189.132.
Aud Stensaker
Født 15 jun. 1941, Breim i Gloppen.45.

Gift _____med

Aksel Bergersen
Født 11 sep. 1933, Harstad.45.
190.132.
May Stensaker
Født 8 mar. 1943, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Harald Langnes
Født 1932, Målselv.45.
191.132.
Astrid Pia Stensaker
Født 22 feb. 1960, Grovfjord i Astafjord.45.

Gift _____med

Odd Karstein Olsen
Født 10 apr. 1953, Reinøy i Karlsøy.45.

Generation 12.

192.182.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
193.182.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
194.184.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.48.
195.184.
Victor Gøth Ellefsen
196.185.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
197.186.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 861
241 år gl. ved M 1666.
337 år gl. ved M 1666.
4Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 863
526 år gl. ved M 1701.
622 år gl. ved M 1701.
7Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 862
8Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:2188-2196
9Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 864
10Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 864-865
11Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:1754
1214 år gl. ved M 1666.; 54 år gl. ved M 1701.
13Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:1699
14Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:2197-2205
15Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:1779
16Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 748
17Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 484,863
18Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 484
194 år gl. ved M 1701.
20Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:1767
21Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
22Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Hemnes:1732
23ugift
24Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 338
25Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
26Slekta vår 1996:2 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
27Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
28Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:165
29Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001)
30Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Moe:2116-2119
31Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 882
32Ikke viet i Hemnes.
33død av barnekopper.
34I NST 14, s. 243 står der at han døde 1. april 1854 !
35Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 243. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
363. adv.
37uekte
3834 år gl. ved morens skifte år 1809.
3931 år gl. ved morens skifte år 1809.
40Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
41Digitalarkivet: Folketellingen 1875.
42Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
43Ibestad kirkebok.
44Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
45Lilmari Myklevoll (født Olive Marie Lind-Johansen): Maskinskreven dokument der omfatter efterslægten til Eilev Bertheus Olsen (Strøm) og Pernille Karoline Ovedia Olsdatter
46Dåbsattest
47sambo
48Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.