© 2001 Simon Ellefsen

Helsing

Opdateret 31 Jan 2005.


Generation 1.

1.0.
Hans Helsing
     Muligvis farfar til tingmand i Thjem Hans Joensen Helsing (død 1677-80), gift med Svensk-Annichen.

Børn af Hans Helsing og _____:

2.1.Hansdatter Helsing
3.1.? Joen Hanssen Helsing ?

Generation 2.

2.1.
Hansdatter Helsing

Gift _____med

Hans Johansen
Død før 18 jul. 15991.
     Søn af Johan Trygge og Halvardsdatter.
     Hans Johansson som var Præst först i Stördalen, og siden paa Ytteröen. Han blew For sin tro Tieneste i krigen /: da han der-Over kom i sin yderste fare, og han med En Foged, af de svenske paa Retter-Pladsen var udled, og havde mist sit Liw, havde ikke d: Danske skibs-Flode I det same komet hid til Landet :/ aflagt Med 2 Præbender.2
     Sogneprest til Ytterøy.3
     Hans Johanssen, siges i den gamle Reformats at have havt Præbenda Halvardi X Spand 1 Øre.4
     Hans Johansen (Iohannes Iohannis), f. 15.., d. før 18/7 1599, sønn av hr. Johan Trygge og h. N.N. Halvardsdatter. Han nevnes i Reformatsens prebendeliste som innehaver av St. Halvards prebende på 10 spann 1 øre. Dette prebendet gav kongen bort til en annen person den 18/7 1599, sannsynligvis fordi hr. Hans da allerede var død. Han var medlem af Trondhjems Domkapittel og underskriver kapittelseden et stykke ut i det 16. århundre (DN XII, s. 816). Hr. Hans nevnes blant gjestene i sogneprest Amund Hansens bryllup på Inderøy ca. 1593.1

[Gift 1° med Hansdatter Helsing; Gift 2° med Elen Christophersdatter (d. eft. 1599)].

Børn af Hansdatter Helsing og Hans Johansen:

4.2.Elen Hansdatter, f. omkr. 1578, Ytterøy ?
5.2.Anne Hansdatter, f. omkr. 1580, Ytterøy
6.2.Berit Hansdatter, f. omkr. 1582
7.2.Inger Hansdatter, f. omkr. 1584, d. før 1656
8.2.Johan Hansen, f. omkr. 1586
9.2.Cornelius Hansen, f. omkr. 1588, d. 1604
10.2.Daniel Hanssøn
3.1.
? Joen Hanssen Helsing ?
     FIKTIV PERSON.

Børn af ? Joen Hanssen Helsing ? og _____:

11.3.Hans Joensen Helsing, d. 1677, Trondhjem

Generation 3.

4.2.
Elen Hansdatter
Født omkring 1578, Ytterøy ?1.

Gift _____4
     15 barn1med

Roald Andersen
Født omkring 15731.
     Søn af Anders Eriksen Alstadhaug og Gunhild Roaldsdatter.
     Stilling: Sogneprest til Ytterøy 1599-1628.1.
     Roald Andersen er nevnt som sogneprest [i Ytterøy, Innherrad prosti] ved hyllingen i 1610. Han er også nevnt som fadder til et av Holgersen barna i 1611. Han må ha vært her iallfall i tiden 1599 til 1617 da hans egne opptegnelser går i dette tidsrommet [opptegnelserne er trykt av Lars Kåre Hunnes i Nord-Trøndelag historielags årsskrift 1979].5
     Han ble immatrikulert i Rostock i september 1593 som Roaldus Andreæ Norvegianus Nidrosiensis.5
     Han har selv etterlatt seg en del opptegnelser om sin familie og sine barn. I disse opptegnelsene får vi vite at han hadde en søster, Gunnlaug, som ble gift med Hr Kjeld og at hans bror var Hr Henrik i Stjørdal. Han hadde også en bror Erik på Gjørv som døde i 1602, og han snakker om sin stemor, altså ble faren oppgift etter morens død i 1577.5

Børn af Elen Hansdatter og Roald Andersen:

12.4.Gunhild Roaldsdatter, f. 1599, Ytterøy.
13.4.Hans Roaldsen, f. 1600, Ytterøy., d. 1601
14.4.Anne Roaldsdatter, f. 1602, d. 1602
15.4.Anne Roaldsdatter, f. 1603, Ytterøy.
16.4.Beritte Roaldsdatter, f. 1604, Ytterøy., d. 1605
17.4.Anders Roaldssøn (Blick), f. 1606, Ytterøy., d. 1662, Gården Høyset i Støren
18.4.Hans Roaldsen, f. 1607, Ytterøy., d. 1607, Ytterøy.
19.4.Erik Roaldsen, f. 1608, Ytterøy., d. 1608, Ytterøy.
20.4.Hans Roaldsen, f. 1609, Ytterøy.
21.4.Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal, f. 1611, Ytterøy., d. 1644
22.4.Lisbeth Roaldsdatter, f. 1612, Ytterøy., d. 1612, Ytterøy.
23.4.Inger Roaldsdatter, f. 1613, Ytterøy.
24.4.Lisbeth Roaldsdatter, f. 1613, Ytterøy.
25.4.Dødfødt
26.4.Elen Roaldsdatter, f. 1616, Ytterøy.
5.2.
Anne Hansdatter
Født omkring 1580, Ytterøy1.
     Ane, givt med Hr. Jens i Wærdalen.6

Gift _____7med

Jens Andersen A....
Født 1540-15501.
Død 1599, Trondhjem1.
     Stilling: Lektor og Kantor i Trondhjem. Sogneprest til Værdalen.8.
     Hr. Jens i Wærdalen, som var kaldet til Domkirken i Throndh. men blev stum.6
     Rimeligvis var han den Johannes Andreæ Nidrosiensis som studerte i Rostock i 1554. I 1566 ble det ledig et lektorat ved Trondhjems latinskole. Stillingen ble tilbudt den landskjente mag. Absalon Pedersen Beyer i Bergen, men han avslo. Hvorvidt Jens Andersen overtok det ledige lektoratet allerede i 1566, kan vi ikke si noe sikkert om. Han nevnes første gang som lektor i 1577 da han fikk på kantordømmet i Trondhjems Domkirke (NRR II, s. 211). I 1573 ble Jens Andersen sogneprest til Verdal, et kall han aldri kom til å betjene selv. Han måtte derfor holde en visepastor for seg i Verdal. Sogneprestembetet i Verdal hørte nemlig til lektor- og kantorembetet i Trondheim. Jens Andersen førte for øvrig fra tid til annen saker for herredagene i Trondhjem på vegne av domkapitlet. I 1586 ble Jens Andersen betrodd et ærefultt verv. Han ble nemlig sammen med sognepresten til Domkirken beskikket til å hjelpe lensherren og biskopen med å ordne forskjellige kirkelige forhold i stiftet. Det var denne kommisjonen som utarbeidet den kjente «Throndhjemske Reformats av 1589». I 1593 frasa Jens Andersen seg sin lektorstilling, men han beholdt kantordømmet. En dansk mann, Peder Olufsen Richter, ble da lektor i noen år. Men ved kongebrev av 18/9 1596 ble kantor- og lektorembedet atter forent og bekledd av Jens Andersen. Heller ikke det andre lektoratet til Jens Andersen ble langvarig. Den 18/7 1599 omtales han som død. På den dagen ble nemlig «præbenda Catharinae» som han hadde innehatt, forlent til en av byens prester (NRR III, s. 439 og 573; Øverås, s. 82). I følge Dansk Magasin I, s. 86 døde Jens Andersen sommeren 1599.1
     Hans segl er en fugl siddende med en kvist el. lign i næbbet, over står JAA.

Børn af Anne Hansdatter og Jens Andersen A....:

27.5.Augustinus Jensen, f. 1590, Trondhjem, d. 1657, Trondhjem ?
28.5.Ranni (Randi?, Ranveig?) Jensdatter
29.5.Kirsten Jensdatter
30.5.Synneve Jensdatter
6.2.
Berit Hansdatter
Født omkring 15821.

Gift _____3med

Iver Trondsen
Død 16273.
     Stilling: Rådmann i Trondhjem.
     I begyndelsen av 1600-årene må gården ha tilhørt rådmann Iver Trondsen, som 1611 sees å eie en jekt. I 1625 hadde rådmannen plass i Domkirkens 20. stol, mens hustruen Berit, datter av herr Hans Johansen, sogneprest til Ytterøy, satt i 22. Iver Tronsen må være død før 1627, da han ikke nævnes i listene over dem som betalte tiendesild eller malttold dette år eller senere. Ifølge Erlandsen hadde han en eneste sønn, som ikke kan være noen annen enn rådmann Hans Iversen Røst.3

Børn af Berit Hansdatter og Iver Trondsen:

31.6.Hans Iversen Røst, d. 1671, Trondhjem ?
7.2.
Inger Hansdatter
Født omkring 15841.
Død før 16561.
     «Inger Jørgen Grams» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1617 og 1624.9

Gift _____4med

Jørgen Gram
Død 16561, begravet 3 dec. 1656, Trondheim.1.
     Søn af Niels (Gram?).
     Borgermester i Throndhjem 1611-19.4,1
     «Jørgen Gram» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1615.9
     Gerhard Schøning sier at Jørgens bror var Hr. Hans i Ravede i Sverige, og at de var sønner av Hr. Niels i Gram i Danmark.10
     Skifte 10 jul. 1657, Trondheim.Avdøde Jørgen Gramb, myndige barn og avdøde sønn Steen Jørgensens to sønner Jens og Daniel, 405 Rd. og del i Lerens sag 300 Rd., verger Johan Jørgensen og Daniel Thagesen.11.

Børn af Inger Hansdatter og Jørgen Gram:

32.7.Steen Jørgensen, d. før 1657
33.7.Johan Jørgensen Gram, d. omkr. 1666
34.7.Hans Jørgensen Gram
35.7.Bodel Jørgensdatter Gram
36.7.Margrethe Jørgensdatter (Gram?)
37.7.Karen Jørgensdatter (Gram?)
38.7.Anne Jørgensdatter (Gram?)
8.2.
Johan Hansen
Født omkring 15861.
     Død udenlands. Student i 6 år i utlandet, hvor han døde.4,1
     «Hans Hans Johanssøns Søn, var Student og udenlandes i sex Aar, før han døde».2
9.2.
Cornelius Hansen
Født omkring 15881.
Død 1604-1.
     Borger i Trondhjem.4

Børn af Cornelius Hansen og _____:

39.9.Johan Corneliussen
10.2.
Daniel Hanssøn
     «Daniel Hanssøn paa Ytterøe».12
11.3.
Hans Joensen Helsing
Død 1677-80, Trondhjem13.
     Stilling: Tingmann i Trondhjem.
     Hans Joensen Helsing lånte 1673 penger av David Jacobsen til innkjøp av kjøpmannsvarer. Han var tingmann 10. mai 1677, men 19. aug. 1680 nevnes Annichen sal: Hans Helsings hus på sal: Boy Pedersens grunn. Hun kalles også Svensk-Anniken.13

Gift _____med

Annichen
Født _____, Sverige ?.
Død efter 1683.
     Hun kalles også Svensk-Anniken13
     I manntall for byskatten 1683 nevnes hun som Annichen Sl: Hans Helsings.

Børn af Hans Joensen Helsing og Annichen:

40.11.Johan Helsing
41.11.Jonas Helsing, d. eft. 1722

Generation 4.

12.4.
Gunhild Roaldsdatter
Født 8 aug. 1599, Ytterøy.5.

Gift _____med

Matz Pedersen Kock
Død omkring 166014.
     Prest i Trondhjem stift fra ca. 1618.14

[Gift 1° med Gunhild Roaldsdatter (f. 8 aug. 1599); Gift 2° med Barbara].

Børn af Gunhild Roaldsdatter og Matz Pedersen Kock:

42.12.Karen Madsdatter Kock
43.12.Elen Madsdatter Kock
13.4.
Hans Roaldsen
Født 23 nov. 1600, Ytterøy.5.
Død 28 apr. 16015.
14.4.
Anne Roaldsdatter
Født 1602.
Død 1602.
     Født Pålsmæsse dag 1602, døde 13 uker etterpå.5
15.4.
Anne Roaldsdatter
Født 1603, Ytterøy.15,5.
     Ane Roaldsdotter fik Ole i Bryndflod Prest, deres Børn (Roald Drache, Hans, Johan, Henric og Ane).16

Gift _____16med

Ole (Oluf) Pedersen Drake
     Ifølge en presteliste var Oluf Pedersen Drake kapellan her [Inderøy] i tiden 1621-26. Nevnt i lensregnskapet som Hr Oluff på Overfalden i 1623.17
     Han ble sogneprest i Brunnflo i Jemtland og var der i tiden 1629-1658.17
     Ola Persson Drake, sokneprest [Brønnflo, Jamtland] 1629-1658, prost alt i 1640. Han er truleg den Olaus Petri Isogæus som ex schola Nidrosiensi vart innskriven som student i København 20. januar 1621. - I kyrkjeboka for Offerdal 1642-1668 har soknepresten Ola Bertelsson skrive under dominica Quasimodogeniti (6. april) 1651: «Jeg vor i Brøllup hos provesten». - Det er eit mistak at det heng portræt av hr. Ola og kona hans i sakristiet i Ovik-kyrkja. Derimot har det vore eit portræt av honom i Brønnflo-kyrkja: «Hans Contrefait sitter här i kyrkan på norra korsgavelen», har vicepastoren Jonas Biberg notert i 1754 i kyrkjeboka for Brønnflo 1689-1739.18

Børn af Anne Roaldsdatter og Ole (Oluf) Pedersen Drake:

44.15.Roald Olsen Drache
45.15.Hans Olsen Drake
46.15.Johan Olsen Drake
47.15.Henrik Olsen Drake
48.15.Ane Olsdatter (Drake)
16.4.
Beritte Roaldsdatter
Født 25 dec. 1604, Ytterøy.5.
Død apr. 16055.
17.4.
Anders Roaldssøn (Blick)
Født 9 mar. 1606, Ytterøy.5, døbt 30 mar. 160919.
Død 11 sep. 1662, Gården Høyset i Støren20.
     Han kom inn på katedralskolen i stiftsstaden [Trondhjem] og ble immatrikulert i København 6. juni 1624. Året etter vendte han tilbake til den gamle skolen sin som hører, og hadde denne stillingen fra 13. oktober 1625 til han ble ordinert til kapellan i Støren 27. juni 1627. Imidlertid ble ikke oppholdet der av lang varighet heller. Alt etter et par års forløp fratrådte han og ettermannen Anders Ellefsen tok over. Anders Roaldsen kom da til Strinda, etter det Schøning og en matrikelbok for Dalenes prosti vet å melde. Her var han til han ble sokneprest i Oppdal i 1634. Om dette kallet ble det en bitter strid mellom bøndene som ønsket Anders Roaldsen og prosten som hadde misbrukt bøndenes signeter og framstilt Anders Ellefsen som menighetens kandidat. De to søkerne var svogre, og det gjorde vel ikke saka bedre. Det ble den rettelig kalte som gikk av med seieren. Det var i formannens og svigerfarens begravelse 5. mai 1633 Anders Roaldsen ble kalt. Etter en lang og virksom dag i Oppdal døde han plutselig på heimvei fra byen på garden Høyset i Støren 11. september 1662.20
     Blev 1624 Student, 13 Octbr. 1625 Hører ved Throndhjems Skole, 27 Juni 1627 resid. Capellan til Støren, og 1634 Sognepræst til Opdal. Den 12 Octbr. 1636 fik han kongl. Bevilling paa at nyde St. Antonii Præbende, ligesom hans Formand [Erik Lauritssen Blix], hvilket paany blev confirmeret den 24 Aug. 1648. Døde 11 Sept. 1662, 56 Aar gl. Paa den nordre Side af Hovedkirkens Chor hænger en Tavle med Gravskrift over Hr. Anders Roaldsen, og ved Siden deraf en anden Tavle, paa hvilken han og hans Kone findes aftegnede med deres 5 Sønner og 5 Døttre, foruden 1 Datter, som forestilles liggende død. (See Bings Norges Beskr. S. 512 og Blochs Reiseiagttagelser S. 10). Stamfader for Opdalernes Slægt.21

Gift _____med

Lucie Eriksdatter Blix
     Datter af Erik Lauritssøn Blix og Maren Jensdatter Bull.

Børn af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix:

49.17.Erik Andersen Opdal, d. 1675
50.17.Elen Andersdatter Opdal, f. 1637, d. 1704
51.17.Maren Opdal, d. 1686
52.17.Karen Andersdatter Opdal, d. 1680
53.17.Inger Opdal
54.17.Hans Opdal, d. _____
55.17.Anders Opdal, d. _____
56.17.Roald Andersen Opdal, d. 1711
57.17.Henrik Opdal, d. 1716
58.17.Kirsten Andersdatter Opdal
59.17._____
18.4.
Hans Roaldsen
Født 5 jul. 1607, Ytterøy.5.
Død 5 jul. 1607, Ytterøy.5.
19.4.
Erik Roaldsen
Født 7 mai 1608, Ytterøy.5.
Død 7 mai 1608, Ytterøy.5.
20.4.
Hans Roaldsen
Født 3 mai 1609, Ytterøy.5.
21.4.
Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal
Født 7 apr. 1611, Ytterøy.22,23,5.
Død 4 mai 164424.
     Marit Roaldsdotter Ytterøen fik Niels Jbsen, Skickmester p Jndset.16

Gift 163723 med

Nils Ibsen
     Direktör för Inset kopparverk (Innset II, Trondheim 1973, s. 161 f.).23

[Gift 1° 1637 med Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal (7 apr. 1611 - 4 mai 1644); Gift 2° med Birgitte Mogensdatter Herdal; Gift 3° eft. 1659 med Elisabet Nielsdatter (Balg el. Balle)].

Børn af Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal og Nils Ibsen:

60.21.Roald Nielsen
61.21.Jacob Nielsen
62.21.Mette Nielsdatter
22.4.
Lisbeth Roaldsdatter
Født 30 okt. 1612, Ytterøy.5.
Død 30 okt. 1612, Ytterøy.5.
23.4.
Inger Roaldsdatter
Født 13 apr. 1613, Ytterøy.5.
     «Inger Roaldsdotter fik Erich Nielsen Juel Bergskriver p Jnderøens Kaaberverk».16

Gift _____med

Erich Nielsøn Juel

Børn af Inger Roaldsdatter og Erich Nielsøn Juel:

63.23.Roald Erichsen Juel
64.23.Elen Erichsdatter Juel
24.4.
Lisbeth Roaldsdatter
Født 24 sep. 1613, Ytterøy.5.
25.4.
Dødfødt
26.4.
Elen Roaldsdatter
Født 10 dec. 1616, Ytterøy.5.
27.5.
Augustinus Jensen
Født 1590-1600, Trondhjem1.
Død 17 jan. 1657, Trondhjem ?25.
     Stilling: Sogneprest til Vor Frue kirke i Trondhjem.8
     Augustinus Jani, Sogne-Præst til V:Frue i Tronheim. Foruden Disse Söner [Jens, Christen, Ole, Jacob] havde Hr. Augustinus Med sin förste Hustru Maret, som var en Enke efter Hr. Christen paa Oure, 2de Döttre [Elen, Lisbeth]. Hr. Augustini anden Hustrue var Lisbeth Hr. Melchiors Dotter af Homne med hvilken han avlede [Michael, Melchior, Niels, Ane].2
     Augustinus Jani havde f uden Raudd(?) og Kirsten ogsaa en Söster ved navn Synow som fik en Mand i Trondh. med hvilken hun blant andre Börn avlede Maren, som fik Bastian Stabel, og siden Lauritz With deres Börn: Marit; Christen; Zynne.2
     Ble den 1. mai 1618 immatrikulert ved Københavns universitet. Han hadde gått latinskolen i Trondheim. Det første vi hører om Hr. Augustinus står i samband med biskop Arreboes domfellelse. Han var nemlig til stede i det brylluppet i Hemne hvor bispen opptrådte noe løssloppent, og han måtte derfor vitne i saka. Det var under rettsforhandlingene i Trondheim i november 1621, så da må han iallfall være blitt ordinert. I Strinda fulgte han altså ette Salomon Lauritsen, slik som kirkeregnskapet antyder. Han hadde visepastoratet til han i 1630 ble kapellan i Vår Frue kirke. Dette året underskrev han nemlig kapitelseden etter det Arne Magnussons avskrift av en forsvunnen kapitelsprotokoll i Det kongelige Bibliotek melder. Fem år etter ble han sokneprest samme sted. I de siste åra sine var han notarius capituli, men måtte på slutten ha ettermannen Peder Bredal til hjelp. At han har vært en ansett man skjønner vi av at han var deputert til Fredrik den tredjes kroning etter det kapitelsboka vet å fortelle. Han døde 17. januar 1657. Biskop Bredahl holdt liktalen over ham med mange rosende ord den 22. i samme måned. Skifte ble holdt 8. juli. Augustinus Jensen er den første av strindaprestene som har fått noe i trykken. I 1646 ga han ut en likpreken over Karen Eilertsdatter. Boka kom i København.25
     Blev 1635 Sognepræst til Vor Frue Kirke i Thjem; 18 Septbr. 1644 undertegnede han Jordebogen over Pastoratets Jordegods; var 1656 Notarius Capituli, hvilket Embede han i sin Svaghed bestyrede ved Eftermanden Peder Pedersen Bredahl Hjælp. Døde 1657. Var 2de Gange gift. Hans sidste Hustru Lisbet levede som Enke endnu 1675. De to yngste Børn vare af sidste Ægteskab.26
     Skifte 8 sep. 1657, Trondheim.27
     salig herr Augustin imellem enken Lisbeth og hennes stedbarn som har fått så meget til studia og bryllupper, at om hennes egne barn med avd. - 2 s., 1 dtr. - skulde fått like meget, vilde det meget gå ut over henne, særlig hvis stedbarna - som de krevde - også vilde arve faren og delta i nådsensåret. Nto. 2114 Rd., men fordelingen må avgjøres ved retten.11.

Gift 1° 1620-16301 med

Marit (Wivel ?)

[Gift 1° med Christen Laursen; Gift 2° 1620 med Augustinus Jensen (1590 - 17 jan. 1657)].

Gift 2° omkring 16271,27 med

Lisbet Mikkelsdatter
Født omkring 16001.
Død 1683, Trondhjem, begravet 26 jan. 1683, Vor Frue kirke i Trondhjem28.
     Datter af Mikkel Christensen og Mille Oudensdatter Aspen.
     Fire av hennes barn er kjent, sønnene Mikkel, Melchior og Niels, og datteren Ane. De to første ble prester.28,29

Børn af Augustinus Jensen og Marit (Wivel ?):

65.27.Jens Augustinussen Wivel, d. 1681
66.27.Christen Augustinussen, d. 1686, Næsset
67.27.Ole Augustinussen Wivel, d. 1661
68.27.Jacob Augustinussen Wivel, f. 1625, d. 1686
69.27.Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel
70.27.Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel

Børn af Augustinus Jensen og Lisbet Mikkelsdatter:

71.27.Michel Augustinussen, f. 1636, Trondhjem., d. 1684
72.27.Melchior Augustinussen, f. 1642, Trondheim., d. 1707
73.27.Niels Augustinussen, d. før 1657
74.27.Ane Augustinusdatter
28.5.
Ranni (Randi?, Ranveig?) Jensdatter
     «Ranni(?) som havde en svensk Officier».2
29.5.
Kirsten Jensdatter
     «Kirsten som havde en rig Mand i Malvigen, hvis Børn bleve Bønder.»2
30.5.
Synneve Jensdatter
     Augustinus Jani havde en Söster ved navn Synow som fik en Mand i Trondh. med hvilken hun blant andre Börn avlede Maren, som fik Bastian Stabel, og siden Lauritz With deres Börn: Marit, Christen, Zynne.2

Gift _____med

Christen

Børn af Synneve Jensdatter og Christen:

75.30.Maren Christensdatter, d. omkr. 1713
76.30.Mette Christensdatter, d. 1681
31.6.
Hans Iversen Røst
Død 2 jan. 1671, Trondhjem ?3.
     Den neste eier av gården, Hans Iversen Røst, betalte 1627 tiendesild, 1645 er han oppført blant borgere av noen formue, og i listen over Domkirken stolesteder år 1668 sees han å ha overtatt Iver Trondsens plass i 20. stol, mens hustruen satt i 19. Efter hans død 2. jan. 1671 overtok sønnen Niels Hansen Røst gården. Han var nordlandshandler med leiene Røst og Værøy.3
     «Hans Iversøn, Raadmand i Trondheim s havde Maren, Byfoged Michel Larsøns Syster.»2
     Skifte 7 feb. 1671, TrondhjemNetto 2079, ikke skiftet med tredie qv. [hustru], derfor får de 5 yngste halve boet, den annen halvpart deles på alle, verger: Peder Erlandsen, Christen Rasmussen, Hans Andersen og Henrich Svendsen.30.

Gift 1° _____31med

Maren Lauritzdatter
     Datter af Laurits.
     Skifte 7 okt. 164732,31.

Gift 2° _____30med

Ingeborg Olsdatter
     Datter af Ole Jonsen og Anna Jensdatter Bull.
     Ingebor Olsd: fik Hans Iversen Raadmand döde paa Barselseng med Henrich Bagers Ingbor, som siden fik Lieut: Teilgaard hvis Börn: Hille Maria Rasmus og Hans.6
     Skifte 10 dec. 1650, Trondheim.hos Hans Iversen efter avdøde h. Ingeborg Olufsd., um. dtr. Ingeborg Hd., morsarv 512 Rd.33.

Gift 3° _____34,30med

Bergitte Andersdatter
Født _____, Trondhjem.
     Datter af Anders Christensen og Anne Christophersdatter.

Børn af Hans Iversen Røst og Maren Lauritzdatter:

77.31.Johan Hansen Røst, f. _____, d. 1670
78.31.Cornelius Hansen Røst, f. _____, d. eft. 1681
79.31.Christen Hansen Røst, f. _____, d. 1684, Trondhjem ?
80.31.Niels Hansen Røst, f. _____, d. omkr. 1702
81.31.Margrethe Hansdatter Røst, f. _____, d. 1716, Peder Aalums hus i Trondhjem
82.31.Inger Hansdatter Røst, f. _____
83.31.Birgitte Hansdatter Røst, f. _____
84.31.Maren Hansdatter Røst, f. _____

Børn af Hans Iversen Røst og Ingeborg Olsdatter:

85.31.Ingeborg Hansdatter Røst, f. _____

Børn af Hans Iversen Røst og Bergitte Andersdatter:

86.31.Anne Hansdatter Røst, f. omkr. 1654, Trondhjem, d. før 1681
87.31.Anders Hansen Røst, f. 1655, Trondhjem, d. 1724
88.31.Elline Hansdatter Røst, f. omkr. 1658, Trondhjem
89.31.Hans Hansen Røst, f. omkr. 1659, Trondhjem, d. før 1681, Holland
90.31.Augustinus Hansen Røst, f. omkr. 1662, Trondhjem, d. omkr. 1693, Trondhjem
32.7.
Steen Jørgensen
Død før 10 jul. 165735,11.

Børn af Steen Jørgensen og _____:

91.32.Jens Steensen Gram
92.32.Daniel Steensen Gram
33.7.
Johan Jørgensen Gram
Død omkring 1666.
     Sorenskriver i Strinda.36
     Johans sønn Poul må være identisk med den senere klokker i Trondenes, Poul Johansen Gram (o.1647-1706).
     Skifte 2 mai 1666, Trondheim.37.

Gift 1° _____med

Engel

Gift 2° _____med

Kirsten Andersdatter Heide
Død omkring 1668.
     Hun kalles med etternavnet Heide i en rådstueattest til sønnen [Brodahl: 1948, s. 5].38
     Skifte 15 jan. 1668, Trondheim.39Avdøde Kiersten Andersdatter, sal. Johan Jørgensens enke. Barn: Anders, Fredrik, Peder og Engel, fallitt, Daniel Thagesen og Lychen Hayes svogre..

Børn af Johan Jørgensen Gram og Engel:

93.33.Hans Johansen Gram
94.33.Jørgen Johansen (Gram?)
95.33.Paul Johansen (Jansen) Gram, f. 1647, d. 1707
96.33.Otte Johansen Gram, d. 1688
97.33.Inger Johansdatter (Gram?)

Børn af Johan Jørgensen Gram og Kirsten Andersdatter Heide:

98.33.Anders Johansen (Gram?)
99.33.Fredrik Johansen (Gram?)
100.33.Peder Johansen (Gram?)
101.33.Engel Johansdatter (Gram?)
34.7.
Hans Jørgensen Gram
     Var ingeniør på kastellet i Ost-indien.10

Børn af Hans Jørgensen Gram og _____:

102.34.Steen Gram
35.7.
Bodel Jørgensdatter Gram

Gift _____med

Daniel Thagesen
     Stilling: Postmester i Trondhjem.40.
     Opptreder som verge for svigerfarens barnebarn ved dennes skifte 10. juli 165711
36.7.
Margrethe Jørgensdatter (Gram?)

Gift _____med

Christen Giertsen
Død 1655, Trondhjem ?41.
     Søn af Giert Christensen.
     ? GÆT - en sønn av skredder Giert Christensen ?
     Stilling: Nordlandshandler42.

Børn af Margrethe Jørgensdatter (Gram?) og Christen Giertsen:

103.36.Inger Christensdatter
104.36.Riborg Christensdatter
105.36.Anna Christensdatter, d. omkr. 1710
106.36.Maren Christensdatter
107.36.Margrethe Christensdatter Survigen, d. 1725
37.7.
Karen Jørgensdatter (Gram?)

Gift _____med

Poul Buch
     I følge et rådstuevitne den 11. maj 1646 hadde han forvaltet byfogd embetet [i Trondheim] i 1646 sammen med sin svoger Christen Giertsen.43
38.7.
Anne Jørgensdatter (Gram?)
     «Ane Jørgens-dotter, havde Kiøbmand Dons(?)».2
39.9.
Johan Corneliussen

Børn af Johan Corneliussen og _____:

108.39.Margrethe Johansdatter
109.39.Viviche Johansdatter
40.11.
Johan Helsing
     GÆT ! - Muligvis sønn av Hans Joensen Helsing og Annichen. ??
     Fogden over Inderøens Fogderi Johan Helsing.44,45

Gift 1° 29 jun. 170244 med

Gunille Eilersdatter Schøller
Født 12 mai 1667, Klocken var 10 Slet om Formiddagen, som var paa en Søndag.44, døbt 19 mai 1667, Trondhjem Domkirke.44.
Død 26 mar. 1707, Klocken 12 Slet.44.
     Datter af Eiler Caspersen Schøller og Susanne Christophersdatter Tønder.

Gift 2° 11 dec. 170846 med

Anna Frederiksdatter Marstrand
Født 167247, døbt 1672, Tingvoll., Dom 7 trin 1672.46.
Død 176448.
     Datter af Frederik Jørgensen Marstrand og Helvig Johansdatter Mechelborg.
     Kalles Johan Helsings kjæreste i skifte i 1710.46

[Gift 1° aug. 1699 med Hans Hansen Breyer (15 jan. 1665 - 1707); Gift 2° 11 dec. 1708 med Johan Helsing].

Børn af Johan Helsing og Gunille Eilersdatter Schøller:

110.40.Hans Helsing, d. 1745

Børn af Johan Helsing og Anna Frederiksdatter Marstrand:

111.40.Hans Helsing, f. 1710
41.11.
Jonas Helsing
Død efter 1722.
     GÆT ! - Muligvis far til borger i Thjem Hans Jonassen Helsing. !
     Manntall over Trondhjems borgere 1722: «Jonas Helsing. Skoemager og brandsvend. Egen grund».49

Børn af Jonas Helsing og _____:

112.41.Hans Jonassen Helsing, f. 1725, d. 1792

Generation 5.

42.12.
Karen Madsdatter Kock
     Karen, fik en Bonde Casper.16
43.12.
Elen Madsdatter Kock
     Elen fik en Borger i Nordland.16
44.15.
Roald Olsen Drache
     Roald Drache, Pastor i Lidtt.16
45.15.
Hans Olsen Drake
     Hr Hans i Ovigen.16
46.15.
Johan Olsen Drake
     Hr Johan i Brey[?].16
47.15.
Henrik Olsen Drake
     Hr Henric paa ????16
48.15.
Ane Olsdatter (Drake)
     Ane Olsdotter fik Christopher Hr Anders i Rødøen hans Søn og bodde der.16
49.17.
Erik Andersen Opdal
Død 167550.
     Stilling: Sognepræst til Hospitalet i Trondhjem21
     Erik Andersen Opdal ble utnevnt til hjelpeprest her [Hospitalet i Trondheim] den 17. jan. 1669 og ble virkelig prest ved Hr Grøns død i 1669. Han sto i stillingen til sin død i oktober [?april?] 1675.50
     Han døde i april 1675 [Brodahl 1933-35: Betalt for Hr Erik Opdals begravelse den 8. april 1675]. Han ble gift i 1670 med Karen Andersdatter Ørland [Hornemann har ham som første gang gift i 1663 med Ellen Vincentsdatter, sl. Hans Olsen Buntmakers]. Hornemann nevner to barn: Lucie og Dorethe.50

Gift 12 feb. 167051 med

Karen Andersdatter
     Datter af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter.

Børn af Erik Andersen Opdal og Karen Andersdatter:

113.49.Lucie Erichsdatter Opdahl
114.49.Dorethe Eriksdatter Opdal
50.17.
Elen Andersdatter Opdal
Født 163752.
Død 170452.

Gift 166052 med

Hans Andersen Bernhoft
Født 163452.
Død 168952.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sogneprest til Opdal.

Børn af Elen Andersdatter Opdal og Hans Andersen Bernhoft:

115.50.Anders Hansen Bernhoft, f. 1663, Opdal, d. 1695
116.50.Hans Hansen Bernhoft, f. 1665, d. 1714
117.50.Georg Christian Bernhoft, f. 1676, d. 1736
51.17.
Maren Opdal
Død 21 nov. 168621.

Gift 1° _____med

Jens Alexandersen Borch
Født 163453.
Død 6 aug. 167021.
     Søn af Alexander Clausen Borch og Anne Livsdatter.
     Stilling: Sognepræst til Elverum21.

Gift 2° 167121 med

Christopher Knudsen Hammer
Død 28 nov. 168821.
     Stilling: Sognepræst til Elverum21.

Børn af Maren Opdal og Jens Alexandersen Borch:

118.51.Alexander Jensen Borch, f. 1668, d. 1725
119.51.Anders Jensen Borch

Børn af Maren Opdal og Christopher Knudsen Hammer:

120.51._____
121.51._____
122.51._____
123.51._____
124.51._____
52.17.
Karen Andersdatter Opdal
Død 1680-1690.

Gift 166654 med

Jens Andersen Bernhoft
Født 162954.
Død 169654.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sognepræst til Holtaalen.55

[Gift 1° 1666 med Karen Andersdatter Opdal (d. 1680); Gift 2° 1688 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Karen Andersdatter Opdal og Jens Andersen Bernhoft:

125.52.Anders Jensen Bernhoft, f. 1668, d. 1693
126.52.Lucie Jensdatter Bernhoft
127.52.Kirsten Jensdatter Bernhoft, d. eft. 1753
128.52.Maren Jensdatter Bernhoft
129.52.Elisabeth Jensdatter Bernhoft
53.17.
Inger Opdal

Gift _____med

Lars Christophersen Belitz
     Stilling: Præst til Vestre Moland i Chrsitiansands Stift55.
54.17.
Hans Opdal
Død _____, Ostindien55.
     Stilling: Lieutenant55
55.17.
Anders Opdal
Død _____, Ostindien55.
     Stilling: Kjøbmand55
56.17.
Roald Andersen Opdal
Død 9 mar. 171156.
     Stilling: Præsident i Trondhjem55
     Student 23/5 1662.
     Den 16. okt. 1679 i Trondheim bytingsprotokoll er det opplyst at borgermester Opdal hadde skrevet til N-Møre etter skifte til Anders Vinter, hans formann i ekteskapet.56

Gift _____med

Maren Andersdatter
Født _____, Qvernæs ?55.
Død 170755.
     Datter af Anders Eriksen og Lisbeth Eriksdatter.
     I Trondheim bytingsprotokoll den 21. jan. 1693 heter det at Elisabeth, sl Hr Anders i Kvernes bor hos sin svoger borgermester Roald Opdal.57

[Gift 1° med Anders Vinter (d. før 1667); Gift 2° med Roald Andersen Opdal (d. 9 mar. 1711)].

Børn af Roald Andersen Opdal og Maren Andersdatter:

130.56.Anna Kristina Roaldsdatter Opdal, d. 1754, N-Møre.
131.56.Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal
132.56.Ellen Roaldsdatter Opdal, d. 1731
57.17.
Henrik Opdal
Død 12 mai 171655.
     Stilling: Præst til Hole paa Ringerike55
     Erlandsen skriver han havde 2 Sønner og 5 Døtre, men en håndskreven notits har skrevet han havde 6 Sønner

Gift 2 jul. 1680, Aker, Akershus med

Sara Larsdatter Qvislin
Død 1703.

Børn af Henrik Opdal og Sara Larsdatter Qvislin:

133.57.Rebekka Henriksdatter (Opdal), f. omkr. 1681
58.17.
Kirsten Andersdatter Opdal

Gift _____med

Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.58,59.
Død 171259.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sognepræst til Melhuus.55

[Gift 1° 14 dec. 1677 med Mille Michelsdatter Falch (omkr. 1656 - 1683); Gift 2° med Kirsten Andersdatter Opdal].
59.17.
___________
     Død som spæd eller i ung alder
60.21.
Roald Nielsen
     Hr Roald, først Prest p Kongsberg siden i Wiig i Sæland.16
61.21.
Jacob Nielsen
     Jacob Nielsøn Postmester p Kongsberg.16
62.21.
Mette Nielsdatter
     Mette Nielsdotter fik Hans Henricksøn, stiger p Lyckens Verk. Havde og en Søn med Jørgen Møller Amtmand i Christiansand, navnlig Hans Georg Møller. Disuten med Michel Karmarch Directeur p Jndset en Dotter Kirsten.16

Gift 1° _____16med

Jørgen Møller
     Amtmand i Christiansand.16

Gift 2° _____16med

Michel Karmarch
     Michel Karmarch, Directeur p Jndset.16

Gift 3° _____16med

Hans Henriksen
     Hans Henricksøn stiger p Lyckens Verk.16

Børn af Mette Nielsdatter og Jørgen Møller:

134.62.Hans Georg Møller

Børn af Mette Nielsdatter og Michel Karmarch:

135.62.Kirsten Michelsdatter Karmach
63.23.
Roald Erichsen Juel
     Gik først i Latin Skolen, tiente siden s Kiøbsvend, toeg sig saa Kiøbmandskab til med Seiling, givtet sig i Holland, droeg fra sin Kone og blev Soldat i Danmark.16
64.23.
Elen Erichsdatter Juel
     «Elen fik Jacob Carstensen Borger i Trondheim, deres Børn Eric og Anders».16

Gift _____med

Jacob Carstensen
     Borger i Trondheim.

Børn af Elen Erichsdatter Juel og Jacob Carstensen:

136.64.Erich Jacobsen
137.64.Anders Jacobsen
65.27.
Jens Augustinussen Wivel
Død 1681, (Efter flere års svaghed.).
     Jens Augustini, Vice-Pastor p Inderöen hvis Hustrue var Guru Hr. Anders Dotter af Bedstad. Deres Dotter Marit havde Daniel Pedersön Capellan p Inderöen.2
     Vicepastor til Inderøen fra omtr. 1645.26
     Nevnes i 1652 da han byksler ½ sp. 6 ml. i gården Ring, men han bruker de følgende år gården Lie (Lide) som prestegård.14

Gift _____med

Guren Andersdatter
     Datter af Anders Jensen og ? Lisbeth (Karen?) Nathanaelsdatter Buch ?.

Børn af Jens Augustinussen Wivel og Guren Andersdatter:

138.65.Hans Jensen
139.65.Anders Jensen
140.65.Maritte Jensdatter
66.27.
Christen Augustinussen
Død 28 sep. 1686, Gården Gjærde, Næsset.
     Christen Aug: Sogne-Præst til Næsset i Romsdalen, som havde först Karen Hr. Mons paa Nesset hans Enke, en Dotter af M: Jens Parelius, Hans anden Hustrue var Ane Breyer, Hr. Hanses Dotter, som er Provst i Romsdalen.2
     Blev den 4 Søndag efter Trinitatis 1653 ordineret, formodentlig til resid. Pastor til Næsset, hvor han var 1671, og døde pludselig 28 Septbr. 1686 paa Gaarden Gjærde, hvor han boede.60

Gift 1 sep. 1685, Akerø61 med

Anna Hansdatter Breijer
Født 20 nov. 165761,48.
Død 171961,48.
     Datter af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.

[Gift 1° 1 sep. 1685 med Christen Augustinussen (d. 28 sep. 1686); Gift 2° omkr. 1687 med Nils Jensen Parelius (d. 17 jan. 1700)].

Børn af Christen Augustinussen og Anna Hansdatter Breijer:

141.66.Anna Catharine Christensdatter, f. 1686
67.27.
Ole Augustinussen Wivel
Død 1661.
     Ole Aug: Vice-Pastor til Lödingen, [haver?] hustru Lisbeth Kiles [Kiær], fra Kiøbenhaun.2
     Stilling: Sognepræst til Lødingen 1657-61.
     Ole Augustinussen sønn av Augustinus Jensen, sogneprest til Vår Frue menighet i Trondheim. Innskrevet som student ved Kjøbenhavns universitet 26. april 1651. Ordinert til visepastor i Lødingen 6. sep. 1657. Sammen med biskop Bredal undertegner han 11. mai 1659 en erklæring angående prestegårdens inventar. Ifølge etterfølgerens opptegnelser («Postulata») bygde han «6 huse» på prestegården til en utgift av 37 Riksdaler.62

Gift _____med

Lisbeth Kiær
Født omkring 163263.
Død 1700, Balstad gård, Tjeldsund.64.
     Datter af Iver Kiær og Boel.
     Etter Hans Keinapels død 1676, var Lisbeth først bosatt på gården Hov (Hof) i Tjeldsund, senere gården Stokke på nordsiden af Tjeldøy, like ved Hol annekskirke. Kort tid senere må hun ha flyttet tvers over Balstad-strømmen til Tjeldsundet og gården Balstad på Hinnøy, hvor hennes datter av første ekteskap, Marit Olsdatter, var gift med gårdbruker Anders Jakobsen, Balstad.

[Gift 1° med Ole Augustinussen Wivel (d. 1661); Gift 2° omkr. 1662 med Hans Jacobssøn Keinapel (omkr. 1631 - omkr. 1676)].

Børn af Ole Augustinussen Wivel og Lisbeth Kiær:

142.67.Marit Olsdatter (Wivel), d. eft. 1701
143.67.Iver Olsen, f. 1659
144.67.Augustinus Olsen, f. 1660
68.27.
Jacob Augustinussen Wivel
Født 162565.
Død 18 feb. 168626.
     Jacob August: Sogne-Præst til Snaasen, hvis förste Hustrue Sara Hr. Olufs paa Snaasen, hans Dotter. Den anden Susanna, Hr. Jörgen Skelderups Dotter Med hende avled Sara, som fik Hr. Peder Nielsen Borch paa Snaasen.2
     Sogneprest til Snåsen fra 1660.

Gift 1° _____med

Sara Olsdatter Bude
     Datter af Oluf Jonsen Bude og Elisabeth Christophersdatter.

Gift 2° _____med

Susanne Jørgensdatter Skielderup
Født 164065.
     Datter af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.
     Overlevede sin Mand og boede i mange Aar paa sin Eiendomsgaard Korsvold i Snaasen.66
     Hun boede endnu 1703 på sin lille Eiendomsgård Korsvold på Snåsen, og eiede tillige Krogsgård smstd.26

Børn af Jacob Augustinussen Wivel og Susanne Jørgensdatter Skielderup:

145.68.Sara Jacobsdatter Wivel, f. 1666, Nord Trøndelag., d. 1725, Trondhjem.
69.27.
Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel
     Elen, var först givt med en fornem Kiöbmand i Throndh. Jorrtz Rieds med hvilken hun avlede een Dotter [Marit overstrøket] fik Hr. Fred. Meijer Sogne-Præst paa Ytteröe, navnlig Frantz (tilf. i margen: og Elen fik en lensmand i Lexvigen, og Stephen glarmager i Th.). Siden fik hun Ritmester Tuns med hvilken hun avlede Morten Tuns, Vice-Pastor i Skognen, som havde til ægte M: Raphaël Lunds Datter Gidsken.2

Gift 1° _____med

Jørris (George) Ridtzi
Død omkring 1662.
     Skifte 20 nov. 1662, Trondhjem.67Eline Augustinsdatter, sal. George Ritzis skifter med sine 3 barn Stephan nu 12 år, Ellin 11 og Marite 10 år. Enkens festemann, mannhaftig Michel Mortensen Tune, ialt 600 Rd..

[Gift 1° med Ellenne Alexandersdatter Samson (d. før 5 apr. 1649); Gift 2° med Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel].

Gift 2° 166368 med

Michel Mortensen Thune
Født 22 okt. 1633, Køge, Sjælland, Danmark.68,68.
Død 15 apr. 1704, Skogn.68,68.
     Søn af Morten Michelsen og Kirstine Jensdatter.
     Stilling: Ritmester69.
     Under krigen 1657/1660 hvervet han et komp. til Christian Urnes rytterregt. - Efter fredsslutningen i 1660 blev hans komp. understukket, og Tune ble redusert. - I 1661 ansøkte han om et komp. ved Opl. nasj. inf.regt. i Norge. - Blev beordret til «Nordlandene» som rittm. og kpt. «wnder dett Nordlandsche Infanterie» i 1662 og fra 6/1 1663 til 27/11 1664. - Han kan dog ikke sees plasert ved noen av de organisasjonsmessig opsatte avd.er. - Død 15/4 1704 i Skogn. - Tune bodde i 1689 på Taustra i Frosta. - Slekta er dansk, formentlig fra Tunø.68

Børn af Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel og Jørris (George) Ridtzi:

146.69.Stephen Gioritzen Ritzi, f. omkr. 1650, d. omkr. 1705
147.69.Ellen Gioritzdatter Ritzi, f. omkr. 1651
148.69.Maritte Gioritzdatter Ritzi, f. omkr. 1652

Børn af Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel og Michel Mortensen Thune:

149.69.Morten Mikkelsen Thune, d. 1695
70.27.
Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel
     Lisbeth Augustins d fik en Kiöbmand i Throndh Niels Ebbesön. Jblandt andre Börn (tilf. i margen: Augustin kiöbmand i Bergen) havde de En Dotter Maren, s fik Peder Povelsen Politimester (tilf. i margen: Börn Niels, Povel, Lisbeth, Cathrine, Marie), og Maret s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland. Hendes anden Mand var Johan Manzin.2
     Skifte 14 jun. 1675, Trondhjem70.
     Skifte 6 jul. 1675, Trondhjem70.

Gift 1° 1654 med

Niels Ebbesen Flensborger
Død før 20 sep. 1661.
     Stilling: Kjøbmand i Trondhjem..
     Skifte 20 sep. 166171.

[Gift 1° med Jensdatter Parelius (d. før 13 apr. 1654); Gift 2° 1654 med Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel].

Gift 2° _____med

Johan Manzin
Født 1637, Flensborg.
Død 1688, Trondhjem.
     Skifte 10 feb. 1688, Trondhjem.Velstående bo med meget sølv, gård 110, tomter, kramvarer, jordegods og sag, 7218 rd. og visse fordringer 3718 - 10236 rd. Lagverge Vincentz Friis.72.

Børn af Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel og Niels Ebbesen Flensborger:

150.70.Maren Nielsdatter
151.70.Augustinus Nielsen, f. omkr. 1657
152.70.Karen Nielsdatter, f. omkr. 1658
153.70.Maritte Nielsdatter, f. omkr. 1659

Børn af Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel og Johan Manzin:

154.70.Niclas el. Nicolai Johansen Mantzin?, f. omkr. 1662
155.70.Jochum Johansen Mantzin, f. 1663, d. 1704
156.70.Johan Johansen Manzin (d.æ.?), f. omkr. 1667
157.70.Alexander Johansen Mantzin?, f. omkr. 1671
71.27.
Michel Augustinussen
Født 15 sep. 1636, Trondhjem.73.
Død 21 jan. 168426,73.
     Michaël August: Sogne-Præst i Bedstaden, s fik Hr. Anders i Bedstad hans Enke, Ane Jorgens D: Skelderup, med hvilken han f uden andre avlede Gidsken, s fik Hr. Even p Qvikne, og Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen, og Mille.2
     Michael Augustinussen var først Kapellan en kort Tid hos sin Fader og blev derpaa i 1665 Sognepræst til Beitstaden, i hvilken Stilling han døde.74
     Hans Broder Melchior har karakteriseret ham som «vir doctus et a seculi vanitate alienissimus, pius in officio et sedulus».74
     I Beitstaden Hovedkirke staar endnu paa Alteret en stor toarmet Lysestage af Messing med følgende Inskription: «Anno 1671 hafver Hæderlig og vellærde mand Michl Augustinisøn Pastor til Bedstad med sin kjære hustroe Ane Jørgensdatter Skielderop foræret denne stage til Soelberg Kirkes Ornament. De manu tua dedimus tibi».75
     I Familiens (Arthur Skjelderups) Eie findes et smukt Sølvbæger med Navnene Michel Augustinisøn og Anne Skieldrop og Aarstallet 1669.75

Gift _____med

Anna Jørgensdatter Skielderup
Født omkring 164074.
Død omkring 168574.
     Datter af Jørgen Pedersen Skielderup og Anna Hansdatter Busch.
     Anna Jørgensdatter Skielderup blev født ca. 1640 antagelig i Skogn, og døde ikke længe efter sin Mand.74

[Gift 1° med Anders Jensen (d. 1664); Gift 2° med Michel Augustinussen (15 sep. 1636 - 21 jan. 1684)].

Børn af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup:

158.71._____
159.71.Anna Michelsdatter (Schjelderup)
160.71.Gidsken Michelsdatter
161.71.Augustinus Skielderup, f. 1672, Beitstadens Præstegaard, d. 1743
162.71.Anders Mikkelsen Skielderup, d. 1740
163.71.Jørgen Michelsen (Skielderup?)
164.71.Mille Mikkelsdatter Schjelderup, f. 1679, d. 1741
165.71.Lisbeth Michelsdatter
72.27.
Melchior Augustinussen
Født 7 jul. 1642, Trondheim.76.
Død 2 mar. 170776.
     Melchior Augusti, Sogne-Præst i Meldalen, fik sin Formands Hr. Steens Dotter Elen. Deres Børn: Augustinus Student døde i Khn. Steen Student. Christen. Melchior. Augustinus. Anders. Michel død liges:(aa) [skal liges:(aa) være Lisbeth?] Ane. Elen. Ole.2
     Sogneprest til Meldalen.

Gift 25 jun. 1669, Meldal.76 med

Ellen Steensdatter (Meldal)
Født 5 okt. 164576.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Elen Steensd: givt Hr. Melchior Meldall.6

Børn af Melchior Augustinussen og Ellen Steensdatter (Meldal):

166.72.Augustinus Melchiorsen, f. 1672, d. 1688, København.
167.72.Steen Melchiorsen Meldal, f. 1674, d. 1714, Oppdal.
168.72.Christen Melchiorsen, f. 1676
169.72.Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal), f. 1679, d. 1716
170.72.Anne Melchiorsdatter, f. 1682
171.72.Melchior Melchiorsen, f. 1684
172.72.Mikkel Melchiorsen, f. 1686, d. 1687
173.72.Ellen Melchiorsdatter (Meldal), f. 1688
174.72.Augustinus Melchiorsen, f. 1689, d. 1696
175.72.Anders Melchiorsen, f. 1691
176.72.Oluf Melchiorsen, f. 1694
177.72.Melchior Melchiorsen, f. 1697
73.27.
Niels Augustinussen
Død før 8 sep. 165777,11.
     Niels August: qvalt i sin Barndom.2
74.27.
Ane Augustinusdatter
75.30.
Maren Christensdatter
Død omkring 1713.
     Skifte 4 aug. 1713, Trondheim.78Avdøde Maren sal. Lars Withes. Maritte Ernstd. morsarv 240 rd., far Ernst Pettersen, og mormors arv, morbror Christen Stabel. Tilf.: gift Hans Augustinussen..

Gift 1° _____med

Bastian Christensen Stabel
Død omkring 1686.
     Søn af Christen Bastiansen Stabell og Maren Christensdatter.
     Skifte 22 sep. 1686, Trondheim.79Avdøde Bastian Christensen Stabel. Enke Maren Christensdatter. Børn: Christen 6, Marit 13, Synneve 7½. 1772 Rd. samt uvisse fordringer 365 ÷ 757 Rd., derav sølv 55, gård 500 og kramgods..

Gift 2° _____med

Laurits With
Død omkring 1708.
     Søn af Christopher White og Else Balchenburg.
     Hundrup kalder ham Lorentz.80
     Skifte 14 feb. 1708, Trondheim.81Avdøde Lars With. Enke Maren Christensdatter, lagv. Claus Henning Lorentzen. Dtr. Maritte, formynder magister Sebastian Withe. Ingeborg Withe fordret mors- og farsarv, halvparten av 339 rd. og Jesper With fordret 9 rd. efter deres salig fars skifte, innestående i boet. Svoger Ernst Pettersen møtte for sin dtr. Maritte, for sin avdøde hustrus søster Syneve Bastiansdtr. Stabel og for Christen Stabel, myndig. Sølv 299 rd., korn, kramvarer, bygård 500, brygge 500, hus Levanger 30, ialt 3619 ÷ 1362 rd. Iflg. test. 20. nov. 1706, kgl. konf. 18. dec. fikk Enken halvparten, resten deltes på dtr. Maritte, broren magister Sebastian Withe, søster Cathrine sal. hr. Anders Bernhofts og stedbarna..

Børn af Maren Christensdatter og Bastian Christensen Stabel:

178.75.Marit Bastiansdatter Stabel, f. omkr. 1673
179.75.Synneve Bastiansdatter Stabel, f. 1679
180.75.Christen Bastiansen Stabel, f. omkr. 1680

Børn af Maren Christensdatter og Laurits With:

181.75.Maritte With
76.30.
Mette Christensdatter
Død 168182.
     Mette Erik Glarmagers hvis Børn: Mons givt med Maren Christensd:. Eric(Ole?). Per Eriksen. Christen. Marit. Zynov (Synnøve).2
     Skifte 24 apr. 169582Erich Pedersen Glasers avdøde hustru Mette Christensdatter, død for 14 år siden. Barn: Mogens gift og Peder på 18 år. Sølvkanne 10 og hus 500 Rd. 524 ÷ 241 Rd..

Gift _____med

Erich Pedersen Glaser
Død efter 24 apr. 1695.

Børn af Mette Christensdatter og Erich Pedersen Glaser:

182.76.Mogens Erichsen, f. omkr. 1675
183.76.Peder Erichsen, f. 1677
77.31.
Johan Hansen Røst
Født _____, Trondhjem.
Død 1670.
     Skifte 2 mai 1670, Trondheim.2-3-5 mai 1670, avdøde Johan Hansen. Enken Gulou Clausdatter. Barn: Michel 9 og Siri 7 år, Hans Andersen og Christen Rasmussen, svogre tok barna, 1047 - 621 Rd. (Er klargjort 30. mai).83.

Gift _____med

Gulou Clausdatter
Død efter 1670.

Børn af Johan Hansen Røst og Gulou Clausdatter:

184.77.Michel Johansen Myhre, f. omkr. 1661, Trondhjem, d. 1728
185.77.Siri Johansdatter Røst, f. omkr. 1663, Trondhjem
78.31.
Cornelius Hansen Røst
Født _____, Trondhjem, Myndig ved faren skifte 7. feb. 1671..
Død efter 168184.
     Cornelius Hanssen havde Karen Lars Bagers d: Peder Lattes Værsøster. Børn. 1. Maren fik Peder Poulsen, Ani?-Inspecteur i Thm. 2 Ingeborg. 3 Hans Ioel? af Storen(?).2

Gift _____med

Karen Lauridsdatter
     Datter af Laurids Eschildsen Green og Ingeborg.
     Karen Lars Bagers d: Peder Lattes Værsøster.2
     Skifte 8 okt. 168085Cornelius Hansen Røsts opbud begjært 25/8, hustru. 2128 ÷ 2038 Rd..

Børn af Cornelius Hansen Røst og Karen Lauridsdatter:

186.78.Maren Corneliusdatter, f. 1659, d. 1746
187.78.Ingeborg Corneliusdatter, d. omkr. 1709
79.31.
Christen Hansen Røst
Født _____, Trondhjem86.
Død 1684, Trondhjem ?87.
     Hustruen må ha vært sønnedatter av borgermester Denis Pedersen, for 27. april 1682 stevner Christen overformynder Niels Adsersens enke for sin sal: hustrues arv etter søskenbarnet Dines Danielsen Bugdis.87

Gift _____med

_____
Død før 27 apr. 168287.
     Christen Hansen (Røst) døde 1684, hustruen må ha vært sønnedatter av borgermester Denis Pedersen, for 27. april 1682 stevner Christen overformynder Niels Adsersens enke for sin sal: hustrues arv etter søskenbarnet Dines Danielsen Bugdis.87,88
80.31.
Niels Hansen Røst
Født _____, Trondhjem86.
Død omkring 1702.
     Nordlandshandler med leiene Røst og Værøy.3
     Skifte 31 jan. 1703, TrondhjemBygård 380, jekt 300, leiet Røst 28, Værø 98, Sundland i Værø 1 vog 16. 1004 - 230.89.

Gift _____med

Elen
     «Elen Claus Kiemners Syster».2

Børn af Niels Hansen Røst og Elen:

188.80.Maren Nielsdatter Røst, f. omkr. 1677, d. 1737
189.80.Wibecke Nielsdatter Røst, f. omkr. 1678
190.80.Bergitte Nielsdatter Røst, f. omkr. 1679
191.80.Elen Nielsdatter Røst, f. omkr. 1679
192.80.Hans Nielsen Røst, f. omkr. 1680
193.80.Ingeborg Nielsdatter Røst, f. omkr. 1684
81.31.
Margrethe Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem90.
Død 15 mar. 1716, Peder Aalums hus i Trondhjem91.
     Skifte 12 mai 1716, TrondhjemKontant 10, gull 146, derav gullkjede på 12½ lodd, sølv 69 mrk. KRS-SID 1675, RSMH-CD 1667, setergården Bakerseter en fjerdingvei fra byen 40, Tåen og Hellefjord i Vesterålen og Vaade i Beistad 54, ialt 1653 - 307 Rd. Tvist med Hogtorp om pantobl. utstedt mars 1711 om forpleining av avdøde, som imidlertid reiste fra ham alt i august samme år.92.

Gift 8 jun. 165193,94 med

Christen Rasmussen (Flensborger)
Født 1619, Kragelund ved Flensborg.93.
Død 6 jul. 167995,93.
     Tok borgerskap i Trondhjem 1650.93
     Skifte 8 okt. 168996,97Lagverge borgermester Opdahl. Efter branden i 1681 hadde [svigersønnene] Mortensen mottatt 2474 Rd. og Jurgens 2159 Rd. og enken 4078 samt til dekning av omkostninger, derav 500 til en overhofretsdom av 5. febr. 1686. Nu blev brutto 2917 og gjellen 404 Rd..

Børn af Margrethe Hansdatter Røst og Christen Rasmussen (Flensborger):

194.81.Maren Christensdatter, d. før 1689
195.81.Margrethe Christensdatter
82.31.
Inger Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem86.

Gift _____med

Hans Andersen
Født _____, Trondhjem.
     Søn af Anders Christensen og Anne Christophersdatter.
     Stilling: Nordlandshandler på Elvenes i Kvefjord..
     Hans Andersen var nordlandshandler, 4. okt. 1662 kjøpte han av Sivert Borch (nr. 36 f.) handelsleiet Kvæfjord i Senja fogderi.98
83.31.
Birgitte Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem86.

Gift _____med

Per Andersen
84.31.
Maren Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem86.

Gift _____med

Henrich Svendsen
85.31.
Ingeborg Hansdatter Røst
Født _____, Trondhjem, Myndig ved faren skifte 7. feb. 1671.

Gift 1° _____med

Henrich Baltzersen Fester
Født _____, Tysk område ?.
Død 1680, Trondhjem99, begravet 24 mai 1680, Trondhjem99.
     Søn af Baltzer.
     Stilling: Baker (kaptein og brannmester)99.
     Skifte 18 okt. 1680100Gull 252, sølv 94, skute til 85 rd. 1927 rd. og 134 rd. uvisst - 1655 rd., lagverge Jens Bing, verge Svend Busch..

[Gift 1° med Karen Hansdatter; Gift 2° med Maren Mortensdatter (d. 1668); Gift 3° med Ingeborg Hansdatter Røst (f. _____)].

Gift 2° _____med

Jacob Teilegaard
Død 1719101.
     Løitnant.

Børn af Ingeborg Hansdatter Røst og Henrich Baltzersen Fester:

196.85.Helle Maria Henrichsdatter Fester, f. 1668, Trondhjem
86.31.
Anne Hansdatter Røst
Født omkring 1654, Trondhjem102,30.
Død før 20 mar. 1681103,85.
     «Ane Hans-D: givt med en Nordfar».2
87.31.
Anders Hansen Røst
Født 20 mai 1655, Trondhjem.
Død 8 mai 1724.
     Nevnes (i live) ved broren Augustinus skifte 13. april 1694.
     Sannsynligvis den samme Anders Hansen Røst der nevnes som enke efter Ellen Joensdatter ved dennes skifte i Trondhjem 4. febr. 1716. Men han har sikkert vært gift en gang tidligere hvor han er far til Hans Andersen Røst.
     Skifte 1737-1742, Trondheim.104(Anders Røst) - samme person ?.

Gift _____med

Ellen Jonsdatter Kil
Født omkring 1667105,79.
Død 1713.
     Datter af Jon Steffensen Kil og Malene Hansdatter Skjøt.
     Skifte 4 feb. 1716, Trondhjem106Fellesbarn hvorav Anna Malena var umyndig, 44 rd., bror Joen..

Børn af Anders Hansen Røst og _____:

197.87.Hans Andersen Røst, d. omkr. 1739
198.87.Christen Andersøn Røst

Børn af Anders Hansen Røst og Ellen Jonsdatter Kil:

199.87.Joen Andersen Røst, d. 1717
200.87.Anne Malene, d. før 1772
88.31.
Elline Hansdatter Røst
Født omkring 1658, Trondhjem107,30.
     Ugift ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.

Gift 1685, Trondhjem Domkirke26 med

Christopher Mentzsøn
Død dec. 1699108.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Han var ifølge Trondheim katedralskoles historie konrektor i Trondheim o året 1674. Han ble senere skolemester i Trondheim og drev en egen skole her. Han var også bedemann i byen.109
89.31.
Hans Hansen Røst
Født omkring 1659, Trondhjem110,30.
Død før 1681, Holland85.
     Skifte 28 mar. 1681, Trondhjem.Hans Andersens hustrus bror, avdøde Hans Hansen i Holland. Søsken: Cornelius Hansen, Christen, Niels, Anders og Augustinus Hansen, Margrethe, Sl. Christen Rasmussens, Inger, Hans Andersens, Birgitte, Per Andersens, Maren, Henrich Svendsens, Ingeborg, Sl. Henrich Festers, Ellen ugift. Avdødes morsarv 260 Rd., farsarv 97 Rd. efter faren rådmann Hans Iversen.85.
90.31.
Augustinus Hansen Røst
Født omkring 1662, Trondhjem111,30.
Død omkring 1693, Trondhjem112,113.
     Borger i Trondhjem.113
     Skifte 13 apr. 1694, Trondheim.Avdøde Augustinus Hansen, borger. Enke Inger Pedersdatter Holdte. Barn. Hans 6 og Birgitte Maria 3/4 år. Svogre(!) Claus Kiembler og Anders Hansen [hans bror?]. Enkens forl. kjæreste Phillip Anthoni Kramer. Sølv, krambugods, fisk, korn, hus 360, brygge 270, lite hus på Levanger 45 og nøst Baklandet 14, Skjefte i Sparbu 2 spand 100. Brt. 2627, netto 1166 Rd. Verge morbror Laur. P. Holdte.113.

Gift _____med

Inger Pedersdatter Holdte
     Datter af Peder Johansen Holthe og Maren Carstensdatter Esche.
     Er ved manden Augustinus' skifte 13. april 1694 forlovet med Phillip Anthoni Kramer.

[Gift 1° med Augustinus Hansen Røst (omkr. 1662 - omkr. 1693); Gift 2° 1694 med Philip Anthoni Cramer].

Børn af Augustinus Hansen Røst og Inger Pedersdatter Holdte:

201.90.Hans Augustinussen (Røst ?), f. omkr. 1688, Trondhjem
202.90.Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst), f. 1693, Trondhjem, d. 1752
91.32.
Jens Steensen Gram
92.32.
Daniel Steensen Gram
93.33.
Hans Johansen Gram
     «Hans Student, Procurator i Bergen».2

Børn af Hans Johansen Gram og _____:

203.93.Anna Cathrina Hansdatter Gram
204.93.Salome Hansdatter Gram
205.93.Boel Hansdatter Gram
206.93.Jørgen Hansen Gram, f. 1676, Bergen ?
207.93.Peder Hanssøn Gram, f. omkr. 1677, Bergen., d. 1742, Karlsøy.
94.33.
Jørgen Johansen (Gram?)
95.33.
Paul Johansen (Jansen) Gram
Født 1647114,115.
Død 1707116,115.
     Klokker i Trondenes.115
     I manntallet år 1701 er «Povel Janssen Gram», 54 år, opført på gården Fúr/For i Trondenes uden sønner, men med to tjenestedrenge: «Jørg Hanssen Gram, fra Bergen, 20 år» og «Joen Pedersen, tagen til at opfostre, 12 år». Jørgen Hansen Gram, fra Bergen, må være hans nevø.117
     Skifte 1706-1712, For, Sand timglag, Senja sorenskriveri118protokollnr. 5, folio 27..

Gift _____med

Gunhild Olsdatter

[Gift 1° med Paul Johansen (Jansen) Gram (1647 - 1707); Gift 2° med Jørgen Pedersen Lind (1675 - 1752)].

Børn af Paul Johansen (Jansen) Gram og Gunhild Olsdatter:

208.95.Johan Paulsen Gram, f. 1702, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
209.95.Ole Paulsen Gram, f. 1702, Trondenes., d. 1774, Trondenes.
96.33.
Otte Johansen Gram
Død 14 jun. 1688119.
     «Otte Gram. Skriver i Ørkedalen, druknede der i Elven, og havde Johanne Hæberlin. B: Johan. Ped:. Lorntz. Ane. Christen.2
     I Trondheim lagtingsprotokoller er han nevnt som sorenskriver i Orkdal den 4. okt. 1678. I en odelsak i 1690 er det lagt frem en dom fra sorenskriver Otto Gram datert den 30. juni 1679. I amtregnskapet er han nevnt som sorenskriver her [i Orkdal] i familieskatten i årene 1682, 1685 og i 1687. I 1687 bodde han sammen med sin kone og hennes søster Anne Heberlin. Han sto som sorenskriver til sin død i 1688.120
     I familieskatten i 1686 betalte han for seg, sin kone, en værsøster Anne Heberlin, to tjenere og to tjenestejenter.119
     Han druknet da han skulle krysse elven ved Ekli gård på vei til sin gård Tronvold. Hans lik ble ikke funnet på flere måneder.119

Gift _____2med

Johanne Heberlin
     Datter af Nils Andersen Sønderborg og Natanaelsdatter Heberlin.
     Trolig en datter av Nils Andersen Sønderborg og hans kone NN Natanaelsdatter Heberlin.119
97.33.
Inger Johansdatter (Gram?)
     «Inger fik en Borger i Bergen».2
98.33.
Anders Johansen (Gram?)
99.33.
Fredrik Johansen (Gram?)
100.33.
Peder Johansen (Gram?)
101.33.
Engel Johansdatter (Gram?)
102.34.
Steen Gram
     «Steen Gram Student, givt i Nordland hvis Søn Hans Steensen blev givt i Holland».2
     Det virker usikkert om Schøning mener at Steen Gram er en søn af Hans Jørgensen Gram, eller en bror af Hans Jørgensen Gram.
103.36.
Inger Christensdatter
     «Inger Ole Povelsøns Kiøbmand i Fosen».2

Gift _____2med

Ole Paulsen
     Købmand i Fosen.2

Børn af Inger Christensdatter og Ole Paulsen:

210.103.Christen Olsen
104.36.
Riborg Christensdatter

Gift _____med

Luytke Hays

Børn af Riborg Christensdatter og Luytke Hays:

211.104.Christen Luytkis
212.104.Herre Luytkis, d. omkr. 1717
213.104.Haye Luytkis, f. omkr. 1667
214.104.Johan Luytkis, f. 1673, Trondhjem ?, d. 1751, Trondhjem ?
105.36.
Anna Christensdatter
Død omkring 1710.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 5. juni 1710.121

Gift 1° _____med

Morten Rochlitz
     Stilling: Tollbetjent, visitør i Trondhjem100.
     Skifte 24 mar. 1680100Enke Anna Christensdatter nylig gift Abraham Laurendzen som også død. Hennes søstermann Lytkie Hayes. Gullsmykker, sølb for 125 rd., ialt 779 og 89 uvisst - 776 rd..

Gift 2° _____med

Abraham Laurendzen
Død før 24 mar. 1680, Trondhjem ?100.

Børn af Anna Christensdatter og Morten Rochlitz:

215.105.Margrethe Mortensdatter Rochlitz, d. 1749
106.36.
Maren Christensdatter
     «Maren Christens D: havde først Morten, Borger i Fosen, siden Auden With, Borger ibm:».2
107.36.
Margrethe Christensdatter Survigen
Død 3 mar. 1725122.
     «Margrete Christens D: givt i Numedal med Lieutn: Nils Mortensen. Børn. Morten givt i Holland. Elise (?) Fenrel (?) fulgte Krigs f: til Kiøben:».2
     Skifte 30 mai 1725, Trondhjem.122Boende hos hospitalsforstander Hans Morten Sommer. Kgl. konf. test (gavebrev) 7. juni 1712 til søsterbarn Sr. Johan Luytkesen (Luytkis) og mad. Margrethe Mortensdatter Rochle (Rochlitz) som var gift med Sommer. Pantobl. 16. juni til Pofvel Olsen direktør Løkken kobberverk stor 744 rd. Boet var imidlertid fallit. Gull 8 rd., sølv 118 rd., ialt 786 og uvisse 63 rd..
108.39.
Margrethe Johansdatter
     «Margrete, Povel Perlestikkers».2

Gift _____2med

Povel
     Perlestikker.2

Børn af Margrethe Johansdatter og Povel:

216.108.Paulus Povelsen
217.108.Daniel Povelsen
218.108.Sabina Povelsdatter
109.39.
Viviche Johansdatter
     «Vivich Johans D: kom til Nordland».2
110.40.
Hans Helsing
Død jan. 1745123, begravet _____, Bremerholms kirkegård.123.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.123

Gift 1° _____med

Ingeborg With Marstrand
     Datter af Jørgen Frederiksen Marstrand og Else Margrethe Mechelborg.

Gift 2° _____med

Anne Helene Hagerup
     Datter af Hans Hansen Hagerup og Bodil Nielsdatter (Helkand).
     Anne Helene, nevnt i skifte i 1697. Var ifølge Elvius først gift med kjøpmann Fredrik Friis i Kristiansund, siden med Hr Hans Johansen Helsing, kapellan i Sparbu.124

[Gift 1° med Fredrik Johansen Friis (f. omkr. 1679); Gift 2° med Hans Helsing (d. jan. 1745)].

Børn af Hans Helsing og Ingeborg With Marstrand:

219.110.Gunhild Helsing
220.110.Johan Helsing
221.110.Jørgen Frederik Helsing
111.40.
Hans Helsing
Født 171047.
     Amtmand.47
112.41.
Hans Jonassen Helsing
Født 1725125.
Død 1792125.
     Muligvis sønnesøn af Hans Joensen Helsing og Svensk-Annichen.
     Borger i Trondhjem (med handelssted i Trondenes).126

Utenfor ekteskap med

Karen Olsdatter

Børn af Hans Jonassen Helsing og Karen Olsdatter:

222.112.Anne Jonette Hansdatter, d. 1792, Trondenes.

Generation 6.

113.49.
Lucie Erichsdatter Opdahl
     Død på Røros kobberverk. Nærværende ved skiftet løytnant Opdahl.127
     Muligvis? datter af Erik Opdal, hvis mor var Lucie Eriksdatter Blix.
     Skifte 20 jun. 1726, Trondhjem127.
114.49.
Dorethe Eriksdatter Opdal
115.50.
Anders Hansen Bernhoft
Født 1663, Opdal128.
Død aug. 1695128.
     Stilling: Sogneprest til Opdal80
     Dep. maaske 1681 fra Tr. Skole (Andreas Johannides), 1684 p. Cap. hos Faderen i Opdal, hvor han 1689 succederede. (Sml. Erlandsen, s. 170; Worms og Nyrups L. Lex.)80

Gift 1688129 med

Anna Cathrine Withe
Død 174452.
     Datter af Christopher White og Else Balchenburg.
     3 Børn.80

Børn af Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe:

223.115.Christopher Andersen Bernhoft, f. 1690, d. 1754
224.115.Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, d. _____
225.115._____
116.50.
Hans Hansen Bernhoft
Født 1665130.
Død 6 mai 1714130.
     Sogneprest til Surnadal, efter atskillelsen fra Stangvik, tidligere visepastor, barnløs.130
     Skifte 5 jun. 1714130Viste brutto 2954 og netto 611 rd. Blandt sølvtøyet merkes to sølvbrudekroner og morens og svigerforeldrenes initialer..

Gift _____med

Margrethe Christophersdatter (Røg)
Død 1717, Surnadal.131.
     Datter af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Skifte 14 jun. 1717132,131.

[Gift 1° med Ole Steensen Meldal (1654 - 1701); Gift 2° med Hans Hansen Bernhoft (1665 - 6 mai 1714)].
117.50.
Georg Christian Bernhoft
Født 167652.
Død 173652.
     Kapellan hos broren i Surnadal.130
     Sogneprest 1726 i Askim.52,130

Gift efter 1717133,130 med

Anna Meldahl
Født omkring 1689134,130,52.
Død 174552.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).

Børn af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl:

226.117.Martha Kristine Bernhoft, f. 1727
118.51.
Alexander Jensen Borch
Født 10 nov. 166848.
Død 15 jun. 172548.
     Sogneprest i Akerø.

Gift 28 jul. 169648 med

Karen Hansdatter Breijer
Født 9 dec. 165948.
     Datter af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.

[Gift 1° 4 sep. 1689 med Claus Pedersen Lund (24 dec. 1658 - 11 mai 1692); Gift 2° 28 jul. 1696 med Alexander Jensen Borch (10 nov. 1668 - 15 jun. 1725)].

Børn af Alexander Jensen Borch og Karen Hansdatter Breijer:

227.118.Hans Breijer Alexandersen Borch, f. 1697, d. 1765
228.118.Jens Alexandersen Borch, f. 1698, d. 1717
229.118.Anne Alexandersdatter Borch, f. 1700, d. 1716, Hole i Ringsaker.
230.118.Alexander Alexandersen Borch, f. 1701
119.51.
Anders Jensen Borch
     Slottsprest i Akershus.48
120.51.
___________
121.51.
___________
122.51.
___________
123.51.
___________
124.51.
___________
125.52.
Anders Jensen Bernhoft
Født 166854.
Død 169354.
     Var student.54

Gift _____54med

Anne Olufsdatter
     Datter af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter.
126.52.
Lucie Jensdatter Bernhoft
     Døde ung.54
127.52.
Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 1753135.

Gift _____med

Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 1740136, begravet 12 sep. 1740136.
     Søn af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup.
     Sognepræst til Tolgen.75
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.136
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard136Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Børn af Kirsten Jensdatter Bernhoft og Anders Mikkelsen Skielderup:

231.127.Jens Andersen Schjelderup
232.127.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
233.127.Karen Schjelderup, d. 1745
234.127.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
235.127.Elisabeth Schjelderup
236.127.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
237.127.Maren Schjelderup
238.127.Gidsken Schjelderup
128.52.
Maren Jensdatter Bernhoft

Gift _____54med

Anders Roth
Født omkring 167354.
Død 171454.
     Søn af Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?).
     Sogneprest?. Tituleres herr. Død før 12. mai 1716.137
     Visepastor til Strinda.54

[Gift 1° med Maren Jensdatter Bernhoft; Gift 2° med Anne Catharina Irgens].
129.52.
Elisabeth Jensdatter Bernhoft

Gift _____54med

Peder Mortensen
     Borger i Trondheim.54
130.56.
Anna Kristina Roaldsdatter Opdal
Død 1754, Vig, N-Møre.56.

Gift 1° 170656 med

Bernt Bjørnør
     Hr. Bernt Bjørnør, sogneprest i Åfjord.56

Gift 2° 172956 med

Foss
     Oberstløytnant Foss på N-Møre.56
131.56.
Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal

Gift 23 aug. 170163 med

Jacob Svendsen Parelius
Født 167263.
Død 1733, Lødingen63.
     Søn af Svend Jensen Parelius og Sidsel el. Cecilie.
     Stilling: Sogneprest til Lødingen.
     Student i Trondheim 1691. Personellkapellan i Brønnøy. Visepastor i Lødingen 1700-33. Omtales i Hammonds misjonshistorie som «en gudfryktig mann, som elsket sin forløser, og de av Christo gjenløste Siele, og havde af al Kraft stræbet med Finnernes (Tysfjord) Oplysning». Berømt er konflikten med Hans Egede, kapellanen i Vågan, som nektet sin sogneprest adgang til Vågan kirkes prekestol. I Parelius' tid ble der bygd ny kirke på Hol (1703), og Lødingen ble et fritt sognekall med egen sogneprest (anordning av 28 dec. 1731).63

Børn af Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal og Jacob Svendsen Parelius:

239.131.(Jacob) Andreas Parelius
240.131.Cecilie Marie Parelius
241.131.Anna Dorothea Parelius, f. 1712, Lødingen prestegård
132.56.
Ellen Roaldsdatter Opdal
Død 173156.

Gift _____56med

Mathias Friis
     Mathias Friis, rådmann i Trondheim.56
133.57.
Rebekka Henriksdatter (Opdal)
Født omkring 1681.
Begravet 4 jul. 1729, Røros, Sør-Trøndelag.

Gift 1705, Hole, Buskerud med

Hans Nielsen Bredal
Født omkring 1680, Svenstrup, Aalborg.
Død 22 aug. 1736, Røros, Sør-Trøndelag.

Børn af Rebekka Henriksdatter (Opdal) og Hans Nielsen Bredal:

242.133.Abraham Drejer Bredal, d. 1799
134.62.
Hans Georg Møller
135.62.
Kirsten Michelsdatter Karmach
136.64.
Erich Jacobsen
137.64.
Anders Jacobsen
138.65.
Hans Jensen
139.65.
Anders Jensen
140.65.
Maritte Jensdatter
     Marit havde Daniel Pedersön Capellan p Inderöen.2

Gift _____med

Daniel Pedersen Balle (Bahle)
Død 1715.
     Søn af Peder Nielsen (Støren) og Ane Danielsdatter.
     Hr. Daniel Capellan paa Inderöen som fik Marit Hr. Jensses d: paa Inderöe.6,2
     Kapellan til Inderøen 1681/1682.138
     Ble student i Kjøbenhavn 20. juli 1669 «Daniel Petri Ballius Nidros.».138
     ved Chr. Hoff.139

Børn af Maritte Jensdatter og Daniel Pedersen Balle (Bahle):

243.140.Peder Danielsen Balle, f. omkr. 1687, d. omkr. 1721, Trondheim.
244.140.Michel Danielsen Balle, f. omkr. 1688
245.140.Guri Danielsdatter Balle
246.140.Ane Danielsdatter Balle
141.66.
Anna Catharine Christensdatter
Født 168661.
     Død ung.61
142.67.
Marit Olsdatter (Wivel)
Død efter 1701140.
     Som enka svarte Marit i 1697 18 mk i leidang. Hennes mor Lisbeth Iversdatter Kiær bodde sine siste år hos henne, og døde der i 1700. Marit hadde i 1701 drengen Jens Jensen født ca. 1670 på Helgeland.140

Gift _____141,64med

Anders Jakobsen
Født efter 1665140.
Død 4 sep. 1694140.
     Søn af Jakob Andersen og Maren Svendsdatter.
     Gårdbruker på Balstad i Tjeldsund. Anders satt med heile gården fra før 1678, da han betalte 7½ dlr. i skatt. Anders Jakobsen døde 4. sept. 1694, og presten Hans Nyrop skreiv i kirkeboka: «-- den 4. sept. blev jeg hentet i sognebud til Anders Jakobsen Balstad, men manden var død inden jeg kom frem».140

Børn af Marit Olsdatter (Wivel) og Anders Jakobsen:

247.142.Maren Andersdatter
248.142.Jakob Andersen, f. omkr. 1686, Tjeldsund., d. 1771, Trondenes.
249.142.Ole Andersen, f. omkr. 1688
250.142.Hans Andersen, f. omkr. 1690
251.142.Iver Andersen, f. 1692, Tjeldsund., d. 1734, Trondenes.
252.142.Anders Andersen, f. 1695
143.67.
Iver Olsen
Født 165963.
     Iffver bodde i Lødingen. Hans sønn Ole Iversen, var lensmann i Lødingen.63

Børn af Iver Olsen og _____:

253.143.Ole Iversen
144.67.
Augustinus Olsen
Født 166062.
     I 1704 flyttet Augustinus og hans kone til gården Vandve på Helgeland. Fra dem nedstammer slekten Tønder på Helgeland.62
     12 Børn.142

Gift 1695142 med

Christiana Olufsdatter Tønder
Født 167962,142.
     Datter af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.

Børn af Augustinus Olsen og Christiana Olufsdatter Tønder:

254.144.Helle Catharine Tønder, f. 1709, Dønna., d. eft. 1757
145.68.
Sara Jacobsdatter Wivel
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.65.
Død 1725, Trondhjem.65.

Gift _____med

Nils Mortensen Lund
Født 1656, Stod, Nord Trøndelag65.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag65.
     Søn af Morten Olufsen Lund og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Børn af Sara Jacobsdatter Wivel og Nils Mortensen Lund:

255.145.Anne Marie Nilsdatter Lund, f. 1684, Nord Trøndelag., d. 1762
256.145.Morten Nilsen Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1757, Nord Trøndelag.
257.145.Magdalena Susanna Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1764, Hadsel.
258.145.Jacob Nilsen Lund, f. 1688, Nord Trøndelag., d. 1754, Agerøen.
259.145.Peder Nilsen Lund, f. 1691, Nord Trøndelag, d. 1731, Trondhjem
146.69.
Stephen Gioritzen Ritzi
Født omkring 1650143,144.
Død omkring 1705.
     Stephen glarmager i Th.2
     Skifte 26 jan. 1705, Trondhjem.145Hans søsken oppgis: Maritte Gioritzdatter hennes barn Gioritz Gundersen Hogstad «og hans søster» Ellen gift på Nordmøre, sal. herr Morten Thune halvbror hans barn Raphael og Morten, «item» Ellen Kirstina. 230 - 110 rd. Boet blev delt med 60 på enken, 20 på herr Anders Mejer «for hans sal. mors anpart», 20 på Ellens barn og 20 på sal. herr Morten Thunes barn! Bygård 120, sølv 8 rd..

Gift _____med

Karen Hansdatter
147.69.
Ellen Gioritzdatter Ritzi
Født omkring 1651146,67.
     Elen fik en lensmand i Lexvigen.2
148.69.
Maritte Gioritzdatter Ritzi
Født omkring 1652147,67.
     Fik hr. Fred: Meijer Sogne-Præst p Ytterøe.2

Gift 3 mar. 1677, prestegården.2,147 med

Fredrik Hansen Meyer
Født 1649148.
Død nov. 1691149.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Sogneprest i Ytterø 1676-1691.

[Gift 1° 3 mar. 1677 med Maritte Gioritzdatter Ritzi (f. omkr. 1652); Gift 2° 25 apr. 1684 med Anna Jakobsdatter Hersleb (d. 1719)].

Børn af Maritte Gioritzdatter Ritzi og _____:

260.148.Gioritz Gundersen Hogstad
149.69.
Morten Mikkelsen Thune
Død mai 1695150.
     Personel Kapellan fra 1689, 8. Mai hos Hr. Raphael i Skogn, hvem han havde Løfte om at succedere, om han havde overlevet ham. Han efterlod 2 Sønner og 1 Datter, hvilke alle nok døde ugifte (?).151

Gift _____med

Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn152,26,150.
Død 169926.
     Datter af Raphael Lund og Sophie Randulf.

[Gift 1° med Morten Mikkelsen Thune (d. mai 1695); Gift 2° 13 okt. 1697 med Johan (Johannes) Schjelderup (d. 9 mai 1721)].

Børn af Morten Mikkelsen Thune og Gidsken Raphaelsdatter Lund:

261.149.Raphael Mortensen Thune
262.149.Morten Mortensen Thune
263.149.Ellen Kirstina Mortensdatter Thune
150.70.
Maren Nielsdatter
     Maren, s fik Peder Povelsen Politimester. Børn Niels, Povel, Lisbeth, Cathrine, Marie.2

Gift _____, trolig i 1677.153med

Peder Paulsen
Født _____, Flensburg.153.
     Peder Povelsen Politimester.2

Børn af Maren Nielsdatter og Peder Paulsen:

264.150.Nils Pedersen
265.150.Poul Pedersen
266.150.Lisbeth Pedersdatter
267.150.Cathrine Pedersdatter
268.150.Marie Pedersdatter
151.70.
Augustinus Nielsen
Født omkring 1657154,70.
     Augustin kiøbmand i Bergen.2
152.70.
Karen Nielsdatter
Født omkring 1658155,70.
     «og enken Karen fik en borger i Nordland». - er det denne Karen Schøning tænker på ?2
153.70.
Maritte Nielsdatter
Født omkring 1659156,70.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland.2

Gift 10 okt. 1677, Trondheim157 med

Jens Nielsen Schjelderup
Født 19 jul. 1650, Trondhjem.158, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Lauritz Bastiansøn, M. Søfren Hansen, Niels Pedersøn, Karen Anders Helkands, Synnev Clas Nielsøns.158.
Død 20 mai 1706, Hamarøy., klokken 10 om morgenen159.
     Søn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande).
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland (tilf. i margen: og enken Karen fik en Borger i Nordland).2
     Residerende pastor til Hammarøy 1677.
     Student fra Trondhjems skole 1666, og blev res. pastor til Hammarøy 1677, hvor han døde 20. mai 1706.159
     Skifte 16 nov. 1716.

Børn af Maritte Nielsdatter og Jens Nielsen Schjelderup:

269.153.Niels Jensen Schjelderup, f. omkr. 1679
270.153.Peder Jensen Schjelderup, f. 1679, d. 1704
271.153.Anders Jensen Schjelderup, f. omkr. 1684, Hammarøy., d. 1750, Hammarøy.
272.153._____
273.153.Anna Bendicta Schjelderup
154.70.
Niclas el. Nicolai Johansen Mantzin?
Født omkring 1662160,70.
     «Student».2
155.70.
Jochum Johansen Mantzin
Født 2 okt. 1663161.
Død 23 feb. 1704161.

Gift _____161med

Lydia Thomasdatter Hammond
Født 10 okt. 1676162.
Død jun. 1742162.
     Datter af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.

[Gift 1° med Jochum Johansen Mantzin (2 okt. 1663 - 23 feb. 1704); Gift 2° med Hans Hagerup (21 jul. 1685 - 10 jan. 1753)].

Børn af Jochum Johansen Mantzin og Lydia Thomasdatter Hammond:

274.155.Elizabeth Manzin, f. 1695, Trondhjem., d. 1753, Trondhjem.
275.155.Johan Mantzin, f. 1696
156.70.
Johan Johansen Manzin (d.æ.?)
Født omkring 1667163,70,72.
     «Kiøbmand».2

Gift 1° _____med

Synneve Bastiansdatter Stabel
Født 1679164,79.
     Datter af Bastian Christensen Stabel og Maren Christensdatter.
     Skifte 31 jan. 1710, Trondheim.165Avdøde Synneve Bastiansd. Stabel. E. Johan Mantzin. Arv.: moren Maren sal. Lars Withes ved lagverge C. H. Lorentzen «i ringe tilstand» efter branden, bror Christen Stabel, som begge frafalt arv til fordel for avdødes søsterdatter Marette 15 år ved far Erenst Pettersen. Gullkjede 63 rd., sølv 89, bygård 700, ialt 1703 ÷ 1003 rd..

Gift 2° _____med

Vibeche Hansdatter Kiemler
Født omkring 1693166.
     Datter af Hans Clausen Kiemler og Bergitte Henriksdatter Hornemann.

[Gift 1° med Johan Johansen Manzin (d.æ.?) (f. omkr. 1667); Gift 2° med Henrich Henrichsen (d. 16 feb. 1724)].
157.70.
Alexander Johansen Mantzin?
Født omkring 1671167,70,72.
     «Kiøbsvend».2
158.71.
___________
     En Datter, vistnok død som Barn.75
     Er muligvis identisk med Mille Mikkelsdatter Schjelderup i Rennebu, som Arthur Skjelderup netop ikke er bekendt med. Eller Lisbeth Michelsdatter som Schøning nevner.
159.71.
Anna Michelsdatter (Schjelderup)
     Ane, s fik Hr. Thomas Dybe, Capellan i Verdalen.2

Gift 169175 med

Thomas Jenssen Collin
Født 166275.
Død 174675.
     Sognepræst til Værdalen.75
160.71.
Gidsken Michelsdatter
     Gidsken, s fik Her Even p Qvikne. Børn: Karen, Michel, Ane, Kirsten.2

Gift 1° _____med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 1653168.
Død 173566,168.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.169
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.6
     Sognepræst til Tønset.66
     Sogneprest i Tønset.168

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].

Gift 2° _____med

Bendix Heyde
     Sorenskriver.66

Børn af Gidsken Michelsdatter og Evind Stenssøn Meldal:

276.160.Karen Evensdatter Meldal
277.160.Michel Evensen Meldal
278.160.Anne Evensdatter Meldal
279.160.Kirsten Evensdatter Meldal
280.160.Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal
161.71.
Augustinus Skielderup
Født 8 okt. 1672, Beitstadens Præstegaard75,169.
Død mai 174366, begravet 20 mai 1743170.
     Allerede som Barn mistede han sine Forældre. Han kom derefter i Huset til en Præst i Lexvigen [Søren Røg], hvor han var i et Par Aar, indtil en Ildebrand ved Nattetider ødelagde Præstegaarden. Den unge Augustinus blev gjennem et Vindu frelst fra at brænde inde. Ved sin Families Omsorg blev han senere sat i Skole i Trondhjem og dimitteredes i 1690 til Universitetet. I de tre følgende Aar studerede han Theologi og opholdt sig for det meste i Danmark.171
     «Anno 1693 blev han kaldet til Medtjener i Embedet til Lauerdals Præstegjeld i Jarlsberg Grevskab, hvor han 1704 succederede som Sogne-Præst.»172
     «Anno 1773 blev han vice Provst i Jarlsberg Provsti under Hr. Mag. Thomas Gerner i Tønsberg, som ej kunde rejse ud, men førte selv Correspondencen og desl. Ved Provst Gerners Død nedlagde og Hr. Augustinus Provst-Embedet, som den der boede saa langt fra Post-Huuse.»173
     I Arthur Skjelderup "Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson ..., Chria. 1915.", er gengivet Augustinus Skielderups Biografi skrevet af Sønnesønen Jacob Worm Skjelderup.

Gift 1° _____med

Anne Bastiansdatter Stabell
Født apr. 1673.
Død 10 mar. 1706173, begravet 8 feb. 1706170.
     Datter af Bastian Nilssøn Stabell og Augde Andersdatter Thurmann.

Gift 2° 13 okt. 1706, Holmestrand.170 med

Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?)
Født jun. 1661173,170.
Begravet 16 jun. 1740, Lardal173,170.
     Datter af Frederik Olsen og Maren Torkildsdatter.
     I Arthur Skjelderups Eie er et Glaskrus med Sølvlaag, hvorpaa er indridset Aarstallet 1725 og Navnene Augustinus Schielderup og Karen Friderichs Datter Kolstad. (Hvorfor Karen Friderichsdatter i Inskriptionen gives Navnet Kolstad, vides ikke.)173
     Skifte 6 sep. 1740170.

[Gift 1° med Jacob Nielsen Worm (d. 1704); Gift 2° 13 okt. 1706 med Augustinus Skielderup (8 okt. 1672 - mai 1743)].

Børn af Augustinus Skielderup og Anne Bastiansdatter Stabell:

281.161.Michael Augustinussen Skielderup, f. 1695, Svarstad Præstegaard i Lardal, d. 1743
282.161.Jacob Skielderup, f. 1697
283.161.Bastian Skielderup, f. 1698, Roso i Hem., d. 1765, Botne.
284.161.Søren Skielderup, f. 1700, d. 1734, Vinje.
285.161.Augdi Augustinusdatter Skielderup, f. 1703

Børn af Augustinus Skielderup og Karen Friderichsdatter (Haderslev?) (Kolstad?):

286.161.Anne Jacobæa Schjelderup, d. eft. 1771
162.71.
Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 1740136, begravet 12 sep. 1740136.
     Sognepræst til Tolgen.75
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.136
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard136Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Gift _____med

Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 1753135.
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Børn af Anders Mikkelsen Skielderup og Kirsten Jensdatter Bernhoft er vist under Kirsten Jensdatter Bernhoft (nr. 127).

163.71.
Jørgen Michelsen (Skielderup?)
164.71.
Mille Mikkelsdatter Schjelderup
Født 1679.
Død 1741.
     Se Rennebuboka.
     Skifte 9 sep. 1741, Skamfer i Rennebu.174.

Gift 1° 1699 med

Svend Rasmussen
Født 1657.
Død 1709.
     Se Rennebuboka.
     Rennebuboka gir ham slektsnavnet Schjelderup, men det finnes ingen kjent slektstilknytning til Schjelderupslekta. Ved kjøp av Aunet (III, 23) er han kalt Svend Rasmusson Skamfer. Ved kjøp av Søgard Skamfer (III, 184) er han kalt Svend Rasmusson på Skamferhaugen. Ved kjøp av Storslette (III, 138) er han kalt Svend Rasmusson på Skamfer. Det er således ikke noe kjent slektskap mellem ham og kona Mille Mikkelsdatter Schjelderup. Barna tok navnet Schjelderup.175

Gift 2° 1710176 med

Lars Hansen
Død 1733, Skamfer i Rennebu.176,174.
     Skifet [dato ulæselig].176

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Svend Rasmussen:

287.164.Mikkel Svendsen, d. 1739
288.164.Kirsten Svendsdatter Schjelderup, f. 1701
289.164.Hans Svendsen Schjelderup, f. 1706
290.164.Anne Svendsdatter Schjelderup, f. 1708

Børn af Mille Mikkelsdatter Schjelderup og Lars Hansen:

291.164.Svend Larsen (Schjelderup), f. 1711
165.71.
Lisbeth Michelsdatter
     «Lisbeth Michels-d: besoven af Christopher Tønder fik siden Claus p Toldboeden».2
166.72.
Augustinus Melchiorsen
Født 24 jul. 167276.
Død 11 okt. 1688, København.76.
     Han døde, ifølge faren, den 11. okt. 1688 i København.76
167.72.
Steen Melchiorsen Meldal
Født 25 okt. 167476.
Død 29 jun. 1714, Oppdal.177.
     Sogneprest til Opdal 1695-1714.
     Feldtmands presteliste sier at han var prest her [i Oppdal] i tiden 1695 til 1714. Han fikk kallsbrev på sognet den 7. sept. 1695. Ifølge Erlandsen døde han her i 1714. Ifølge Feldtmands presteliste døde han den 29. juni 1714.177
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.178

Gift _____med

Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder
Født 1675142.
     Datter af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Et par messing lysestaker i Lønseth kapellkirke til vokslys bærer innskriften: Steen Meldal - Aarsilla Tønder 1696.178

Børn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder:

292.167.Ole Christopher Steensen Meldal, d. 1751
293.167.Reinholdt Steensen Meldal, f. 1705, d. 1774
294.167.Melchior Steensen Meldal, d. 1750, Borge i Nordland.
295.167.Peder Tønder Steensen Meldal, d. 1741
296.167.Augustinus Steensen Meldahl, f. 1712, d. 1782
297.167.Marie Meldal Steensdatter
298.167.Ellen Steensdatter Meldal
299.167.Stennetta Steensdatter Meldal, d. 1747
168.72.
Christen Melchiorsen
Født 6 dec. 167676.
     Faren sier at han ble viet til prest i Nykøping på Mors den 23. april 1697 og at han ble magister i 1703.76
169.72.
Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal)
Født 18 jun. 1679179.
Død 17 mar. 1716180.

Gift 24 jun. 1696180 med

Oluf Olufsen Tønder
Født 21 jun. 1663180.
Død 1725180.
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Augustinussen [Melchior, formannen i embetet og svigerfar] sier at han kalte ham til medtjener i 1689. Ifølge Tønder var han kapellan her [Meldal] til 1707 da han ble sogneprest her [i Meldal]. Var sogneprest til sin død i 1725.180

[Gift 1° 24 jun. 1696 med Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal) (18 jun. 1679 - 17 mar. 1716); Gift 2° 26 jan. 1717 med Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix (13 sep. 1684 - 1764)].

Børn af Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal) og Oluf Olufsen Tønder:

300.169.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1697, d. 1717
301.169.Ellen Olufsdatter Tønder, f. 1698
302.169.Anna Olsdatter Tønder, f. 1700, d. 1763
303.169.Elisabeth Olsdatter Tønder, f. 1701
304.169.Karen Olufsdatter Tønder, f. 1702
305.169.Milde Olufsdatter Tønder, f. 1703, d. omkr. 1703
306.169.Melchior Olufsen Tønder, f. 1705
307.169.Gisken Olufsdatter Tønder, f. 1706
308.169.Ole Olufsen Tønder, f. 1708, d. 1747
309.169.Berethe Lucie Olufsdatter Tønder, f. 1710
310.169.Melchior Augustini Olufsen Tønder, f. 1712
311.169.Olava Maria Olufsdatter Tønder, f. 1713
312.169.Maren Olufsdatter Tønder, f. 1715
170.72.
Anne Melchiorsdatter
Født 10 apr. 1682179.
171.72.
Melchior Melchiorsen
Født 19 aug. 1684179.
172.72.
Mikkel Melchiorsen
Født 8 mai 1686179.
Død 10 jan. 1687179.
173.72.
Ellen Melchiorsdatter (Meldal)
Født 20 jan. 1688179.

Gift _____med

Johan Buschmann
Født omkring 1673.
Død 1736181.
     Fra Jylland. Blev 1709 Vicepastor til Qvikne, senere Sognepræst.
     La oss tenke 300 år tilbake i tiden. Trettiseks år gamle Johan Buschmann, prestesønn fra byen Nyborg på østsiden av Fyn søker kongen i København om embete og får kallet som visepastor i Kvikne i Østerdalen. I 1709 forlater han hjembyen og emigrerer til Norge. Her gifter han seg med prestedatra Ellen Meldal. Forfedrene hennes hadde vært sokneprester på ulike steder i Trøndelag fem generasjoner tilbake. 10 april 1720 kommer sønnen Augustinus til verden i prestegården på Kvikne, der Johan nå er sokneprest. I 1736 når Augustinus er elev ved Katedralskolen i Trondheim, dør den danske immigranten, prost Johan Buschmann 63 år gamel.182
     Etterslekt, se Meldal bygdebok.

Børn af Ellen Melchiorsdatter (Meldal) og Johan Buschmann:

313.173.Augustinus Buschmann, f. 1720, Qvikne, d. 1793
174.72.
Augustinus Melchiorsen
Født 6 feb. 1689179.
Død 10 jun. 1696179.
175.72.
Anders Melchiorsen
Født 16 okt. 1691179.
     Var først kapellan i Melhus, men ble senere sogneprest i Homedal.179
176.72.
Oluf Melchiorsen
Født 23 jan. 1694179.
177.72.
Melchior Melchiorsen
Født 3 aug. 1697179.
178.75.
Marit Bastiansdatter Stabel
Født omkring 1673183,79.
     Skifte 25 okt. 1698, Trondheim.184Avdøde Maritte Bastiansdatter. E. Ernst Pettersen. B.: Maritte ½ år, morfra (stedfar) Laurids With. Sølv 30 Rd., bygård 400, halvpart av brygge med With 260, kramvarer, ialt 2818 ÷ 2418 Rd..

Gift _____med

Ernst Pettersen

[Gift 1° med Marit Bastiansdatter Stabel (f. omkr. 1673); Gift 2° med Marie Hardersdatter (Holst) (f. omkr. 1673)].

Børn af Marit Bastiansdatter Stabel og Ernst Pettersen:

314.178.Maritte Ernstdatter, f. 1698
179.75.
Synneve Bastiansdatter Stabel
Født 1679164,79.
     Skifte 31 jan. 1710, Trondheim.165Avdøde Synneve Bastiansd. Stabel. E. Johan Mantzin. Arv.: moren Maren sal. Lars Withes ved lagverge C. H. Lorentzen «i ringe tilstand» efter branden, bror Christen Stabel, som begge frafalt arv til fordel for avdødes søsterdatter Marette 15 år ved far Erenst Pettersen. Gullkjede 63 rd., sølv 89, bygård 700, ialt 1703 ÷ 1003 rd..

Gift _____med

Johan Johansen Manzin (d.æ.?)
Født omkring 1667163,70,72.
     Søn af Johan Manzin og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.
     «Kiøbmand».2

[Gift 1° med Synneve Bastiansdatter Stabel (f. 1679); Gift 2° med Vibeche Hansdatter Kiemler (f. omkr. 1693)].
180.75.
Christen Bastiansen Stabel
Født omkring 1680185,79.
181.75.
Maritte With

Gift _____med

Ole Rasmussen Hagen
182.76.
Mogens Erichsen
Født omkring 1675.

Gift 1685-95 ?186 med

Maren Christensdatter Bloch
Født omkring 1662187,188.
Død aug. 1724189.
     Datter af Christen Jensen Bloch og Beret Pedersdatter.
     Skifte 30 jan. 1725, Trondhjem.189Gård i Jomfrugaten 140 rd., 1/3 øre i Krogstadgården i Børseskogn 5 rd. 213 - 135 rd..

[Gift 1° 1685 med Mogens Erichsen (f. omkr. 1675); Gift 2° med Christopher Lauridsen Kamvigen (f. omkr. 1667)].

Børn af Mogens Erichsen og Maren Christensdatter Bloch:

315.182.Erich Monsen
316.182.Jochum Monsen
317.182.Peder Monsen
183.76.
Peder Erichsen
Født 1677190,82.
184.77.
Michel Johansen Myhre
Født omkring 1661, Trondhjem191,83.
Død 11 dec. 1728192,193.
     «Hr Michel Myrius, medtiener i Sundalen, hvis Hustrue var Sara Hr Christopher Danielsens Datter. Hans Moder var Gulaug Klaus D., Borgere i Thr:2
     Kaplan i Sunndal 1688, sogneprest där 1704-28.193
     Skifte 1729192.

Gift _____med

Sara Christophersdatter
     Datter af Christopher Danielsen og Karen Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Sara fik Hr. Mickel Myre same stedes [hos svigerfaren i Sundalen] medtiener.6
185.77.
Siri Johansdatter Røst
Født omkring 1663, Trondhjem194,83.
186.78.
Maren Corneliusdatter
Født 1659195.
Død 24 apr. 1746195.
     I 1708 er Maren Cornelisdatter forlovet til Peder Aalum, i 1709 omtales hun som Birgitte, Peder Aalum's.

Gift 1° 4 dec. 1687, Vor Frue kirke i Trondheim.195 med

Peder Paulsen (Dons)
Født 30 mar. 1647, Randers.195.
Død 22 feb. 1706, Trondheim.195.
     Søn af Paul Jensen (Tved) og Mette Pedersdatter (Lett).
     Stamfar til den norske slægt Dons (hvilket tilnavn er hentet fra landsbyen Dons i Jylland).
     Se Karl Dons: Slegten Dons.
     Skifte 1 feb. 1708, Trondhjem.81Enken Maren Cornelisdatter, hennes forl. kjæreste Peder Aalum. På sønnen Povels vegne hans fars søskenbarn Sr. Jens Leth borger og gullsmed. Svoger Ole Larsen for hvis stedbarn avd. var verge. Daniel Buckhof verge for de to yngste børn. 2 gullringer, sølv 120, bygård 500, hus Levanger 20, kjøbmannsvarer, ialt 1210 - 539 rd..

Gift 2° _____med

Peder Aalum

Børn af Maren Corneliusdatter og Peder Paulsen (Dons):

318.186.Paul Pedersen Dons, f. 1689, d. 1748
319.186.Karen Pedersdatter Dons, f. 1691, d. 1700
320.186.Cornelius Pedersen Dons, f. 1695, Trondheim., d. 1732
321.186.Mette Maria Pedersdatter Dons, f. 1695, Trondheim., d. 1719
187.78.
Ingeborg Corneliusdatter
Død omkring 1709.
     Skifte 25 jan. 1709, Trondhjem.196Omkommet på sjøreise fra Nordland med sine to barn Cornelius og Maren Mørch. Gull 39, sølv 233, kontant 150, jekt 260, nordlandsleiet 70, bygård brendt men tomten 100, bygrunnen 150, Flønes og Morstad i Selbu 60, nøst Baklandet 30, ialt 1798 - 839 rd..

Gift 1° _____med

Jens Nielsen Mørck
Død omkring 1702.
     Skifte 19 apr. 1702, Trondhjem.197Lagv. Peder Povelsen [Dons?]. Sølv 142, jekt 350 og båter, hus 200, leiet Kabelvåg og Storvåg 70, ialt 1586 - 121 rd..

[Gift 1° med Maren Hansdatter Meyer; Gift 2° med Ingeborg Corneliusdatter (d. omkr. 1709)].

Gift 2° _____med

Ole Larsen
     Nordlandshandler.198
     Har efter bybranden i Trondhjem tilhold hos Peder Aalum.198

Børn af Ingeborg Corneliusdatter og Jens Nielsen Mørck:

322.187.Niels Jensen Mørck, f. 1692, Hammerfest., d. 1733, Trondheim.
323.187.Maren Jensdatter Mørck, f. omkr. 1693, d. 1709
324.187.Cornelius Jensen Mørck, f. omkr. 1695, d. 1709
325.187.Jens Jensen Mørck, f. omkr. 1697
188.80.
Maren Nielsdatter Røst
Født omkring 1677.
Død 1737199.

Gift 1° før 31 jan. 170389 med

Hans Gregersen
Død 1722200.

Gift 2° 1726201 med

Hartvig Jentoft
Født 1693, Borge i Lofoten199,201.
Død 1 dec. 1739, (omkom på sjøen).199.
     Søn af Hans Hansen Jentoft og Ingeborg Hartvigsdatter.
     Han fulgte med Hans Egede til Grønland, hvor han representerte et handelskompani. Hjemkomst 17__. Begge ekteskapene hans var barnløse.199
     Død på en rejse over Vestfjorden.201
     Skifte 6 dec. 1740199.

[Gift 1° 1726 med Maren Nielsdatter Røst (omkr. 1677 - 1737); Gift 2° dec. 1737 med Karen Jacobsdatter Schøning (25 feb. 1691 - 1755)].
189.80.
Wibecke Nielsdatter Røst
Født omkring 1678.
190.80.
Bergitte Nielsdatter Røst
Født omkring 1679, (Tvilling med søsteren Elen, 23 år gl. 31. jan. 1703).89.
     Ugift ved faderens skifte 31. jan. 1703.89
191.80.
Elen Nielsdatter Røst
Født omkring 1679, (Tvilling med søsteren Birgitte, 23 år gl. 31. jan. 1703).89.
     Ugift ved faderens skifte 31. jan. 1703.89
192.80.
Hans Nielsen Røst
Født omkring 168089.
     Skifte 3 feb. 1711, Trondhjem202.

Gift omkring 1705 med

Birgitte Hansdatter
Død omkring 1711.
     Datter af Hans og Karen.
     Skifte 3 feb. 1711, Trondhjem.202.

[Gift 1° med Staal Christophersen (d. omkr. 1703); Gift 2° omkr. 1705 med Hans Nielsen Røst (f. omkr. 1680)].

Børn af Hans Nielsen Røst og Birgitte Hansdatter:

326.192.Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst, f. omkr. 1705
193.80.
Ingeborg Nielsdatter Røst
Født omkring 168489.
     Farbroren Anders Hansen Røst er hendes verge ved faderens skifte i 1703.89
     Har 1711 styrt broren Hans' hus i minst 5 år.202
194.81.
Maren Christensdatter
Død før 8 okt. 168997.

Gift _____med

Morten Mortensen Angell
Født 1630203.
Død 1688203.
     Søn af Morten Pedersen og Anna Pedersdatter.
     Kjøbmand i Trondhjem.204
     Skifte 31 aug. 1688, Trondhjem.

Børn af Maren Christensdatter og Morten Mortensen Angell:

327.194.Morten Mortensen Angell, f. 1670, d. 1721
328.194.Rasmus Mortensen Angell, f. 1678, Trondheim., d. 1744, Dønnes.
329.194.Maren Mortensdatter Angell, f. omkr. 1682
330.194.Lorentz Mortensen Angell, f. omkr. 1686
331.194.Ane Maria Angell
332.194.Catharina Mortensdatter Angell, f. 1676, d. 1752
333.194.Birgitte Mortensdatter Angell
195.81.
Margrethe Christensdatter
Begravet 1684, Trondhjem.205.

Gift _____med

Christian Frederik Irgens
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
     En bror levde i Kristiania ved svigermorens skifte 12. mai 1716. [Dette er sandsynligvis stadphysicus Joachim Irgens (1644-1725), der netop flyttede fra Trondhjem til Christiania.]91

[Gift 1° med Margrethe Christensdatter; Gift 2° 1686 med Anne Margrethe Nielsdatter].

Børn af Margrethe Christensdatter og Christian Frederik Irgens:

334.195.Christen Rasmussen? Irgens
335.195.Johannes Irgens, f. omkr. 1683
336.195.Elisabeth Sophia Irgens
337.195.Margaretha Maria Irgens
338.195.Anne Catharina Irgens
196.85.
Helle Maria Henrichsdatter Fester
Født 1668-1680, Trondhjem.
197.87.
Hans Andersen Røst
Død omkring 1739206.
     Han er sannsynligvis sønn av Anders Hansen Røst (1655-1724) i Thjem.
     Hans Anderssøn Røst i Nergårdshamn, Bjarkøy, døde omkring 1739 og enken [Hans Røst altså gift 3 gange, eller ?] solgte da borgerleiet i Nergården til [trondhjemsborger] Tarald Christophersen [på Bessebostad].206

Gift 1° omkring 1709 med

Anna Nilsdatter Rasch
     Datter af Niels Nielsen Rasch og Nille Nilsdatter.
     Skal iflg. B.M. Børsting, Oslo ha blitt gift ca. 1709 med Hans Andersen Røst, Sands sogn.

Gift 2° _____med

Maren Henrichsdatter Walnum
Død 1714207.
     Datter af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
     Skifte 19 feb. 1715, Trondhjem208.

[Gift 1° med Steffen Steffensen (Middelfart) (d. 1708); Gift 2° med Hans Andersen Røst (d. omkr. 1739)].

Børn af Hans Andersen Røst og Maren Henrichsdatter Walnum:

339.197.Beritte Hansdatter Røst, f. omkr. 1710
198.87.
Christen Andersøn Røst
     ! GÆT - sønn av Anders Hansen Røst !
     Skifte 1737-1742, Trondheim.104.
199.87.
Joen Andersen Røst
Død 1717-1719209,210.

Gift _____med

Sara Jensdatter
Født 1686211.
     Datter af Jens Pedersen og Anne Steffensdatter.
200.87.
Anne Malene
Død før 1772212.
     Sandsynligvis datter av Anders Hansen Røst, der vides at have haft en datter Anna Malena. Bemærk endvidere at en av sønnene har navnet Anders Røst.
     Skifte 30 mar. 1772, Trondhjem213.

Gift _____med

Hans Mortensen Rener
Født omkring 1696212.
Død 1740, an æt 44212, begravet 7 aug. 1740, Lødingen, Dom. 8 p. Trin.212.
     Søn af Morten Jacobsen Rener og Else Christensdatter.
     «Thrundhiems Borgeren Hans ... swarer i Grundfrelse 4 mk» ... «af sine borger Huuse i Kiøen ... paa Kongens Grund», på Ytterstad i Tjeldsund, heter det i 1723.212

Børn af Anne Malene og Hans Mortensen Rener:

340.200.Morten Hansen Reener, f. omkr. 1717, d. 1775
341.200.Else Hansdatter Reener, f. 1721, d. 1761
342.200.Joen Hansen Rener, f. omkr. 1721, d. 1759
343.200.Christen Hansen Reener, f. omkr. 1730, d. 1794
344.200.Hans Hansen Reener, f. 1733, d. 1810
345.200.Anders Røst Hansen Reener, f. 1734, d. 1801
346.200.Maren Hansdatter Reener, f. 1736
347.200.Maren Margrethe Hansdatter Reener, f. 1739
348.200.Sirianna Hansdatter Rener
349.200.Anna Cathrine Reiner
201.90.
Hans Augustinussen (Røst ?)
Født omkring 1688, Trondhjem214,113.
     Han er muligvis den Hans (Johannes?) Augustinussen, død 1749 som foged over Strinda og Selbu, og gift med Elisabeth Alderup.

Gift _____med

Maritte Ernstdatter
Født 1698215,184.
     Datter af Ernst Pettersen og Marit Bastiansdatter Stabel.
202.90.
Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst)
Født 1693, Trondhjem216,113.
Død 23 jan. 1752217.
     JEG HAR EN STÆRK MISTANKE OM AT DETTE MÅ VÆRE DEN BIRGITTE LUCIE RØST DER GIFTER SIG MED AXEL NIELSEN RASCH PÅ VEBBOSTAD I KVÆFJORD, DER SAMMEN HAR SØNNEN AUGUTINUS RASCH.
     Skifte 31 okt. 1753, Vebbestad, Kvæfjord Tinglag.218,118Boets midler utgjorde brutto rdlr. 1438-4-5, og deriblant var det sølv for 117-2-10, tinn 34-3-12, messing og malm 15-3-10, kobber 36-5-6, jernfang 41-1-10, trefang 36-0-6, speiler og glass 17-0-10, sengklær 65-0-12, linklær 41-4-4, kreaturer 91-1-8, «Søebrug og des Redskab» 595-4-8, jordegods 50-0-0, «Wäbbestads Søe Huuser og udi Waagen Fjering» 103-0-0, Fiskeavling 1751: 174-3-5, Saakorn 15-2-0, 2 rensdyr 3-0-0. - Boets gjeld beløp seg til rdlr. 751-5-6..

Gift 1° _____med

Axel Nielsen Rasch
     Søn af Niels Nielsen Rasch og Nille Nilsdatter.
     Bruker på Vebbestad i Kvæjord.

Gift 2° _____med

Tarald Andreas Giæver
Født omkring 1684219,220.
Død 8 jul. 1767220, begravet _____, Kvæfjord kirke.220.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Tarald Andreas Giæver var bosatt på Vebbestad (Vebolstadr) i Kvæfjord herred i Troms - en gård som i hans tid (1753) hadde en besetning på 3 hester og 15 kuer foruten kvier, kalver, geiter og sauer. I matrikulen fra 1723 ser vi at «Wæbbestad» hadde dyplendt og god jord, som imidlertid var tungvunnen. Fra utmarken ble det ført høy med båt. Kornavlingen utgjorde 21 tønner bygg. Av dyr hadde man 2 hester, 10 kuer, 8 sauer og 8 geiter. Av brensel ga skogen bare små bjerkeris. Seterhus hadde man ikke, heller ikke husmannsplass. På en liten kvern, som hørte til gården, kunne det males til husbehov. Oppsitter var Tarald Gæver - som navnet skrives.217
     Foruten en stor jekt - den ble i 1753 taksert til vel 288 riksdaler - hadde Tarald et par tendringer, en mindre jektetype, den største var på 9 lester, en annen på 4. Dessuten hadde han en gammel komsebåt (et fartøy av jektelignende fasong), en fembøring, 1 par svingsbåter m.v. Ellers finner vi bl.a. flere torskegarn og sildegarn.217
     Skifte 2 nov. 1767, Vebbestad, Kvæfjord.221,222.

[Gift 1° med Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) (1693 - 23 jan. 1752); Gift 2° med Sidsel Tørresdatter Nordmann (d. omkr. okt. 1767)].

Børn af Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) og Axel Nielsen Rasch:

350.202.Anders Rasch, f. 1711, d. 1769, Maursund
351.202.Niels Axelsen Rasch, f. 1714, d. 1757
352.202.Augustinus Rasch, f. 1720, Kvæfjord, d. 1775
353.202.Henrik Rasch
354.202.Anna Rasch
355.202.Ingeborg Margrethe Rasch, f. omkr. 1720, d. 1763

Børn af Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst) og Tarald Andreas Giæver:

356.202.Hans Petter Taraldssøn Giæver, f. omkr. 1722, d. 1782
357.202.Tarald Andreas Giæver, f. 1724, d. 1785, Bergen.
358.202.Birgitte Marie Giæver
359.202.Ellen Margrethe Giæver, f. omkr. 1728, d. eft. 1801
203.93.
Anna Cathrina Hansdatter Gram
Døbt 10 dec. 1671, Nykirken i Bergen.223,224.
204.93.
Salome Hansdatter Gram
Døbt 25 apr. 1673, Nykirken i Bergen.223,224.
205.93.
Boel Hansdatter Gram
Døbt 20 nov. 1674, Nykirken i Bergen.225,224.
206.93.
Jørgen Hansen Gram
Født 1676, Bergen ?226, døbt 4 mai 1676, Nykirken i Bergen.225,224.
     Ved manntallet år 1701 er «Jørg Hanssen Gram, fra Bergen» tjenestedreng hos klokkeren i Trondenes, Poul Janssen Gram på gården For.117
     Han er sikkert en sønn af prokurator Hans Gram, og Poul Gram i Trondenes er hans onkel.
207.93.
Peder Hanssøn Gram
Født omkring 1677, Bergen.227.
Død 1742, Nordeidet, Karlsøy.227.
     ? GÆT - Han må være en sønn av prokurator Hans Gram i Bergen ?

Gift _____med

Alet Christensdatter (Lorch)
Født 1684, Reinsvoll.227.
Død 1747, Nordeidet, Karlsøy.227.
     Datter af Christen Knudssøn (Baarlund?) (Lorck?) og Alet Madsdatter (Lorch).

Børn af Peder Hanssøn Gram og Alet Christensdatter (Lorch):

360.207.Otto Pedersen Gram, f. 1721, Karlsøy., d. 1788, Karlsøy.
361.207.Mads Pedersen Gram, f. 1717, Karlsøy., d. 1787, Karlsøy.
208.95.
Johan Paulsen Gram
Født 1702, For, Trondenes.125.
Død 1743, Bjørnrå, Trondenes.125.
     Bjørnrå, Trondenes.125

Gift _____125med

Marit Olsdatter
Født 1702, Bjørnrå, Trondenes, Troms, Norge.125.
Død 1778, Bessebostad, Trondenes, Troms, Norge.125.
     Datter af Ole Rasmussen og Ester Pedersdatter.

Børn af Johan Paulsen Gram og Marit Olsdatter:

362.208.Paul Johansen Gram, f. 1725, Trondenes, d. 1770, Trondenes
209.95.
Ole Paulsen Gram
Født 1702, For, Trondenes.228,125,115.
Død 1774, Haukebø, Trondenes.125, begravet 1774229,115.
     Skipper og gårdbruker på Haukebø i Trondenes.115
     Skifte 20 dec. 1776115.

Gift 1734125 med

Mette Maria Nilsdatter
Født 1711, Rogla, Trondenes.230.
Død 1787, Haukebø, Trondenes.230.
     Datter af Nils Anderssen og Margrethe Nielsdatter.

Børn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter:

363.209.Gunhild Rebekka Olsdatter Gram, f. 1737, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
364.209.Nils Olsen Gram, f. 1738, Trondenes., d. 1791, Trondenes.
365.209.Paul Olsen Gram, f. 1740, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
366.209.Anne Johanna Olsdatter Gram, f. 1742, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
367.209.Margrethe Olsdatter Gram, f. 1745, Trondenes., d. 1821
368.209.Ingeborg Sophie Olsdatter Gram, f. 1747, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
369.209.Mette Olsdatter Gram, f. 1749, Trondenes.
370.209.Rebekka Olsdatter Gram, f. 1751, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
371.209.Maren Olsdatter Gram, f. 1754, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
372.209.Jørgen Olsen Gram, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
373.209.Jørgen Andreas Olsen Gram, f. 1760, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
210.103.
Christen Olsen

Børn af Christen Olsen og _____:

374.210.Else Christensdatter
211.104.
Christen Luytkis
212.104.
Herre Luytkis
Død omkring 1717231.
     Stilling: Handelsmann i Arntsviken på Nordmøre231
213.104.
Haye Luytkis
Født omkring 1667232,231.
     Stilling: Handelsmann i det historisk kjente fiskevær Bud i Romsdalen231

Gift før 1701231 med

Maren Christensdatter Morsing
     Datter af Christen Povelsen (Morsing) og Anna.

[Gift 1° med Henrik Johansen (d. før 1701); Gift 2° før 1701 med Haye Luytkis (f. omkr. 1667)].

Børn af Haye Luytkis og Maren Christensdatter Morsing:

375.213.Luytke Hajesen, f. omkr. 1691
376.213.Henrik Hajesen, f. omkr. 1693
377.213.Christen Hajesen, f. omkr. 1695
378.213.Niels Hajesen, f. omkr. 1700, Bud «Boe» fiskevær i Romsdalen.
379.213.Anne Riborg (Hansdatter?) Luytkis, f. omkr. 1713
214.104.
Johan Luytkis
Født 6 dec. 1673, Trondhjem ?231.
Død 26 apr. 1751, Trondhjem ?231.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem231
     Kjøbmann i Trondhjem, hvor han var eier av gården «Graven». Han var fattigforstander i byen, den gang et kommunalt hverv. I vicestatholder Johan Wibes karakteristikk av Trondhjems borgerskap efter bybranden 1708 heter det: Johan Lychsen (også Lüchesen) «staar sig meget vel». Seks barn, hvorav fire såvidt sees, nådde voksen alder.233

Gift 1° omkring 1698, Trondhjem234 med

_____
Død før 2 nov. 1698234, begravet 2 nov. 1698, Trondhjem.234.
     Navnet kjennes ikke lenger, men hun er «Johan Lüchesens sal. Kieriste» hvis begravelse det betales for til Vor Frue kirke i Trondhjem 2. nov. 1698, «for jord, alle klokker og lys».234

Gift 2° efter 14 feb. 1700, Trondhjem235,234 med

Karen Paulsdatter Birch
Død omkring 1724.
     Datter af Povel Jespersen Bierch og Birgitte Olsdatter Børting.
     Skifte 11 jan. 1724236,237,234Pårørende hospitalsforstander Hans Morten Sommer. Kontanter, gull, sølv mrk. Niels Mortensen - Margrethe Pedersdatter, Henning Jansen - Lisbeth Jonasdatter. 3622 - 1499 rd..

[Gift 1° med Hans Hagerup (d. før 1700); Gift 2° eft. 14 feb. 1700 med Johan Luytkis (6 dec. 1673 - 26 apr. 1751)].

Gift 3° 1 feb. 1724, Hjemmeviet234 med

Anna Kathrine Krenchel
Født 15 aug. 1693, Trondhjem234.
Død 25 jan. 1767, Trondhjem234.
     Datter af Bastian Krenchel og Maria Henriksdatter Hornemann.

[Gift 1° 29 sep. 1716 med Morten Mortensen Angell (23 okt. 1670 - 7 mar. 1721); Gift 2° 1 feb. 1724 med Johan Luytkis (6 dec. 1673 - 26 apr. 1751)].

Børn af Johan Luytkis og Karen Paulsdatter Birch:

380.214.Riborg Cathrine Luytkis, f. omkr. 1702, d. 1777, Røros
381.214.Hans Hagerup Luytkis, f. omkr. 1704, d. 1795, Granåsen gård i Strinda

Børn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel:

382.214.Karen Margrethe Luytkis, f. 1724, d. 1798
383.214.Johan Anton Luytkis, f. 1732, d. 1800, Kristiansund N.
215.105.
Margrethe Mortensdatter Rochlitz
Død 18 nov. 1749121.

Gift 15 jun. 1703121 med

Hans Morten(sen?) Sommer
Død 17 jun. 1734, Trondheim238, begravet 25 jun. 1734, Domkirken i Trondheim (i en Egkiste)238.
     Søn af Cort Sommer og Anne Mortensdatter.
     Kjøpmand i Trondhjem. Kammerråd og kemner.238
     Hospitalsforstander i Trondhjem.122
     Forstander for hospitalet i Trondheim i tiden 1719-1729.121
     Han var sønn av Anne Mortensdatter. Anne var gift med en Cort Sommer og Hans var trolig en sønn av Anne fra et tidligere ekteskap og hadde trolig tatt sin stefars etternavn.121
     3 sønner.238

Børn af Margrethe Mortensdatter Rochlitz og Hans Morten(sen?) Sommer:

384.215.Morten Hansen Sommer, f. 1704, d. 1765
385.215.Jens Hansen Sommer, d. 1762
386.215.Anna Hansdatter Sommer, d. 1745
216.108.
Paulus Povelsen
     «Paulus, kongens Perlesticker i Sverig».2
217.108.
Daniel Povelsen
     «Daniell, Perlestikker i Thm:».2
218.108.
Sabina Povelsdatter
219.110.
Gunhild Helsing
     Død ung.123
220.110.
Johan Helsing
     Døde på de dansk-vestindiske øer.123
221.110.
Jørgen Frederik Helsing
     Døde ugift som hjælpepræst i Segelberg i Holsten.123
222.112.
Anne Jonette Hansdatter
Døbt 1792126.
Død 1792, Sama, Trondenes.126,238.
     Født uden for ægteskab.126

Kilder og Noter
1Lars Kåre Hunnes i Nord Trøndelag Historie Lag Årbok 1979.: Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidarosiense» fra Ytterøy 1577-1617
2Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
3Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 117 (grd. nr. 24)
4Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 358
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 113
6Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
7Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 351, 358.
8Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 351
9Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
10Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 29
11Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 128. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
12Gl. kgl. Saml. no. 2824 qv., læg no. 11 - Gerhard Schøning.
13Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 162 (grd. nr. 68)
14Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 219. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
152 påskedag 1603.
16Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Aaboers Slegte-Register
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 104
18Oddvar Grønli (1906-89): Til prestesoga for Jamtland og Herdalen., s. 200. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 199-211
19PHT 1886, s. 227 ff.
20Strinda Bygdebok II (1939?), s. 95-96.
21Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 168
222 påskedag 1611.
23Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 478
24Jan Erik Aas der refererer til Innsetboka.
25Strinda Bygdebok II (1939?), s. 94
26Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
27Skifte 8. sept. 1657. Strinda Bygdebok skriver 8. juli
28Strinda Bygdebok II (1939?), s. 95
29Hvem er denne Niels - I skiftet efter Augustinus nevnes: 2 s., 1 dtr.
30Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
31Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 119, 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
32Skifte 7/10 1647, 6 sønner og 4 døtre fikk 480 Rd. i morsarv.
33Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 123. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
34Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 122. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
35Er død ved farens skifte 10. juli 1657 og efterlader sig 2 sønner.
36Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 140 note 152. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
37Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 140. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
38Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 97
39Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 142. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
40Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 142 note 164. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
41Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 142 note 165.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
42Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292 note 21.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
43Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 77
44Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 226
45Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
46Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 218
47Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 87
48Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251
49Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 73
50Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 37
51Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 199
52Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
53Norsk Slektskalender, 3die bind, Oslo 1979.
54Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
55Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 169
56Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 27
57Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 208
58Ifølge innskriften på hans bilde i Melhus kirke var han født Mikkelsdag 1646 i Trondheim.
59Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
60E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 135-136
61E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 135
62Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 951
63Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
64Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. 223
65Email
66Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
67Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 135. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
68Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49)., s. II:509
69Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Bibleoptegnelser fra 1628 til 1671 om presterne Thune i Tune og Hollen - En gammel prestevise fra Nedenes etc., s. 201. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1934): 193-203
70Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 150. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
71Skifte 20. sep. 1661
72Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
73Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XI (1948), s. 81-83.
74Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 8
75Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9
76Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 171
77I skiftet efter Augustinus 8. sept. 1657 nevnes bare 2 s. og 1 dtr. av hans ekteskap med Lisbeth Mikkelsdatter.
78Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61-62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
79Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
80F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
81Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 46. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
82Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
83Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 145. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
84Endnu i live ved broren Hans Hansens skifte 28. mars 1681.
85Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
86Myndig ved faren skifte 7. feb. 1671
87Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 198 (grd. nr. 103)
88Hvordan konkludere Henry Berg dette ????
89Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 231. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
90Myndig ved faren skifte 7. feb. 1671.
91Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
92Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
93Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 3
94Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294, 311. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
95Iflg. NST 16, s. 294 skal han være død før 28. mars 1681.
96Skifte 8. okt. 1689
97Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 311. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
98Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 196 (grd. nr. 102)
99Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 176 (grd. nr. 83)
100Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
101Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 293 note 23. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
10217 år ved farens skifte 7/2 1671.
103Hun er ikke nevnt ved broren Hans's skifte 28. mar. 1681.
104Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
10520 år gl. ved farens arvekontrakt 24. jan. 1687
106Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
10713 år ved farens skifte 7/2 1671.
108Iflg. epost der henviser til A.E.Erichsen "Trondhejms katedralskole" og PHT II, s. 89.
109Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 49
11012 år ved farens skifte 7/2 1671
1119 år ved farens skifte 7/2 1671.
112Må vel være mindst død ca. 1? (2?) år før da enken opptreder med forl. kjæreste ved skiftet i 1694.
113Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
11454 år gl. ved manntallet år 1701.
115Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 241. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
116"Folk og Slekt i Trondenes" skriver år 1706.
117Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
118Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
119Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 140
120Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 139
121Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 154
122Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 79. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
123Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
124Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
125Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
126Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
127Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
128Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 170
129F.E. Hundrup skriver 1668 hvilket må være en trykfejl.
130Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
131Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
132Geistlig skifte.
133Ugift ved skiftet efter moren.
13412 år gl. i 1701.
135I live ved datteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
136E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 32
137Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
138Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 220. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
139Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 233. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
140Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:223
1419 barn, men kun 6 kjennes.
142Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
14312 år 1662.
144Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
145Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 234. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
14611 år 1662.
14710 år 1662.
148Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
149Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 115
150Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16
151Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 16-17
152en Thorsdags Aften Kl. 9.
153Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 70
15418 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675
15517 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675
15616 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675
157Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 312
158Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
159Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
16013 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675
161Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 111
162Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
1637 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675, 21 Aar gl. ved farens skifte 10/2 1688
1647½ år gl. ved farens skifte 22. sept. 1686.
165Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 60. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
166Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
1674 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675, 18 Aar gl. ved farens skifte 10/2 1688
168Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 170
169Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 327
170Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109), s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
171Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9-10
172Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 10
173Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 18
174Email 980913: Leiv Skjerve
175Email 19980912: Leiv Skjerve
176Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
177Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
178Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
179Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 172
180Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
18163 år gammel.
182Øystein og Per Eilert Orten: Buschmann prost og jubellærar. Peter Thams Buschmann 1762-1845.
18313 år gl. ved farens skifte 22. sept. 1686.
184Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 229. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
1856 år gl. ved farens skifte 22. sept. 1686.
186Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 299, 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
18711 år gl. ved morens skifte 5. feb. 1673.
188Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 148. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
189Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 94. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
19018 år gl. ved morens skifte 24. april 1695
1919 år ved farens skifte 2. maj 1670.
192Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 227
193Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 469
1947 år ved farens skifte 2. maj 1670.
195Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 108
196Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 49-50. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
197Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 230. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
198Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 49. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
199Buksnes bygdebok, s. II:177-178, 279.
200Dansk Biografisk Leksikon.
201Dansk Biografisk Leksikon (1981): Jentoft, Hartvig Hansen
202Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 57. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
203Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 25
204Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 263
205Oddvar Grønli (1906-89): Ei ættetavla frå reformasjonstida., s. 225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 209-244
206C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 18
207Hugo Normann: Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?, s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987): 59-63
208Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
209Omtales som avdød ved svogeren Peder Jensens skifte 19. juni 1719, men synes i live ved svogeren Steffen Jensens skifte 18. jan. 1717.
210Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 309-310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
21111 år gl. ved morens skifte 3. nov. 1697; 14 år gl. ved farens skifte 10. aug. 1700.
212Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 611
213Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
2146 år ved farens skifte 13. april 1694
215½ år gl. ved morens skifte 25. okt. 1698. 15 år gl. ved mosterens skifte 31. jan. 1710.
2163/4 år ved farens skifte 13. april 1694
217C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 20
218C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 21-22
219I et brev datert Elvholmen i Øksnesfjorden 12. febr. 1757 skriver Tarald Andreas Giæver at han «snart lakker til trehalvfjerdsindstyve Aar» (se NST 22, s. 309).
220C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 19
221Boets registrering 2. nov. 1767.
222C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 22
223Faren er procurator Hans Gram.
224Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.
225Faren er Hans Gram.
22620 år gl. ved manntallet år 1701.
227Vibeke Abrahamsen
228"Folk og Slekt i Trondenes" skriver år 1704.
2292. tr., 72 år gl.
230Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 194
231Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
23234 år gl. ved folketellingen for Romsdalen 1701
233Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 125-126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
234Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
235Trolovet i Domkirken Trondhjem 14. febr. 1700
236Iflg. NST 13, s.126 begyndte skifte efter henne i T.hjem 11. feb. 1724.
237Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 80. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
238Slekta vår 1998:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)