© 2001 Simon Ellefsen

Hellekande / Helkand

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jens Anderssøn Hellekande
     Borger i Århus.1
     År 1578 bliver en «Kristine Hellekande» brændt på bålet som heks i Malmö (Kirseberg).

Gift _____med

Boel Rasmusdatter
Begravet 10 okt. 1649, Skt. Nikolai kirke (von Meulengracht Ligkammer) i København..

Børn af Jens Anderssøn Hellekande og Boel Rasmusdatter:

2.1.Anders Jenssøn Helkand (Hellekande), f. 1599, Judland (Jylland), d. 1662, Trondhjem.
3.1.Rasmus Jensen Hellekande, f. omkr. 1604, Århus, d. 1648, København
4.1.Søren Jensen Hellekande, d. omkr. 1652
5.1.Laurids Jensen Hellekande, f. _____

Generation 2.

2.1.
Anders Jenssøn Helkand (Hellekande)
Født 12 mai 1599, Aars (Aarhus ?), Judland (Jylland)2.
Død 17 okt. 1662, Trondhjem..
     Fra 1613 tjente han forskjellige adelsmenn, inntil han 1622 fra kansleren Christian Friis til Kragerup kom til hr. Peder Schjelderup, som nettopp var blitt biskop i Trondheim, og som gjorde han til fogd over sine innkomster i Nordlandene, noe han var i 20 år, samtidig som han 1627 (fra 10. mai) - 1631 fungerte som fogd i Herjedalen. I 1631 ble han toller i Trondheim, 1633 byfogd, 1636 rådmann og 1637 overformynder samme sted. I 1637 fikk han bevilgning på et sakbruk som hans hustrus søster hadde hatt, og 1637 (sammen med Otte Lorck) bevilgning på en reperbane og 1639 på kobberverk (kobbergruvene i Singsås, Gauldal og Stjørna). 1640 fikk han (sammen med Lorck) tillatelse til å forsyne kirkene i byen og lenet med vin og brød og ble 1643 kirkeværge ved Domkirken. I 1647 eide han ½ spann i Kvål (Melhus), 2 øre i Stokkan (Melhus), ½ sp i Myrin i Børsa. Samme år betalte han 25 rdl i skatt av Hermanstad flomsag i Melhus, 25 rdl av Losen flomsag i Melhus, 10 rdl av Grøtan bekkesag i Hølonda, 10 rdl av Rogsta bekkesag i Støren, 25 rdl av Vigdals flomsag i Buvika og 10 rdl av Skjelbrei bekkesag på byneset. Under Logstein gn 93, Frosna (?) (Frosta/Fosna) for 1669 «Herunder findes en kirsebærhauge taxert til 18 mekl. Til Laugtuns (Langstein?) kirche i offuenschr. Landskyld inberegnet, som følger Borgermester Anders Hellekands arffgr. etter fremlagte beuise». Etter ledningen 1660-62 bodde han i sin gård nr. 136 hadde 1 tj.pike, 3 tjenere, 6 drenger og 3 kvinnfolk i sin tjeneste og eide flere gårder i Trondheim. I 1650, 16. mai [1652?] ble han Borgermester i Trondheim. I 1650-årene var han å finne blant dem som drev med sildehandel. I Festvåg i Vågan fjerding (Lofoten) ble det drevet borgerhandel. Denne gården tilhørte biskopen i Trondheim, og i 1660-årene ga biskopen ombudsmannen i Lofoten tillatelse til at borgeren Anders Hellekande, som hadde borgerleie i Stprvågan, kunne ha håseteleie i Festvåg (betrodd hjelpesmann). Da Anders etablerte seg i Storvågan overtok han det gamle skipperleiet som lokale jekteskippere hadde hatt tidligere. Han roses som en gudfryktig og sjelden rettsindig mann, som hadde stor omhu for kirken, fattighuset m.m.3
     Fra Printz's samling i Det norske Riksarkiv, findes det våpen Helkand har benyttet - Skjold: Arm, 1 fra sky holder 1 krone (Helkand og Bendecke) - Våpenet har hjelm uten hjelmtegn.3
     »... Saa gleder Jeg mig Wid, Jeg haffuer Fire Børn de thoe, erh Werslig, de thoe ehr geisslig Saa kand de thoe weslig threde i min Brug effter som den thiener Jche, de geislig, och der aff betalle min Gield, ...«4
     Hentyder han ovenfor til at datteren Anne er geistligt gift, sønnen Hans er geistlig, datteren Boel er verdsligt gift, hvilket må betyde at sønnen Peder har et verdsligt erhverv.
     Skifte 8 dec. 1670, Trondhjem.5Avdøde borgermester Anders Jensen Hellekand. Enke Karen Hansdatter. Barn: herr Hans, Peder, Anne og Bodel, alle gift, 5322 ÷ 2689 rd..

Gift 2 jan. 1625, (søndagen effter Nyt Aars daug).6 med

Karen Hansdatter
Født 14 sep. 1590, Øye i Melhus, Gauldal7.
Død før 14 nov. 1679.
     Datter af Hans Lauritssøn og Anne Ludvigsdatter.
     Var hjemmeboende hos sine foreldre til 1609.7
     Hun døde hos sin eldste datter Anne.8
     I Skiftet etter Thomas Hammond og hustru Elisabeth Sommerschield 28. aug. 1682 er opplyst at sl. Per Hellekandes sønn Henrich krevde sin og søskends farmors (~ Karen Hansdatter) arv 39 Rdlr.
     Melhuus Hoved-Kirke (tæt ved Melhuus Prestegaard). - Ved den søndre Siide af Indgangen til Choret, staar et Epitaphium, som Karen, Anders Helkandts, har ladet sætte, over sine Forældre og Børn. ? EKSISTERER DETTE ENNU ? - FINDES DER ET FOTO ? TEGNING ?9
     Skifte 14 nov. 1679, Trondhjem.8Skifte oppgjøret etter hennes så slik ut: 1874 - 1240 Rdlr., derav 1/4 i brøstfeldig sjøbrygge med boder, to løkker, to bytomter, reperbane, Selsbakk gård med 13 kuer m.v. og Hellekandseter med fire karussdammer solgt med forkjøpsrett Henrik Hornemann, gårdparter, portretter (ikke navngitt), intet sølv..

[Gift 1° 1609 med Christopher (? Larsen Paasche ?) (d. 1615); Gift 2° 1617 med Peder Halkjeldsen (d. 1620); Gift 3° 2 jan. 1625 med Anders Jenssøn Helkand (Hellekande) (12 mai 1599 - 17 okt. 1662)].

Børn af Anders Jenssøn Helkand (Hellekande) og Karen Hansdatter:

6.2.Hans Anderssøn Helkand (Hellekande), f. 1625, Trondhjem., d. 1681, Herøy.
7.2.Anne Andersdatter Helkand (Hellekande), f. 1627, Trondhjem, d. eft. 1694
8.2.Boelle Andersdatter Helkand (Hellekande), f. 1631, Trondhjem
9.2.Peder Anderssøn Helkand (Hellekande), f. 1632, Trondhjem, d. før 1679
10.2.Riborg Andersdatter Helkand (Hellekande), f. 1634, Trondhjem, d. 1641
11.2.Karen Andersdatter Helkand (Hellekande)
3.1.
Rasmus Jensen Hellekande
Født omkring 1604, Århus1,9.
Død 10 okt. 1648, København1,9, begravet _____, St. Nikolai kirke i København1.
     En rig Kjøbamnd i Kjøbenhavn, især bekjendt ved, at et af hans Skibe deltog i Slaget paa Kolbergerheide. Død 1648 i sit 45. Aar.10
     Rasmus Hellekande optræder fra begyndelsen af 1630erne pludselig som en af de største købmænd i København hvilket har sin forklaring i hans ægteskab med enken efter storkøbmanden Lorents von Meulengracht hvorved han blev arvtager til det handelsdynasti som Johan de Willum havde grundlagt. Hellekande tegnede sig i en årrække for store leverancer til kronen af tømmer o.a. skibsbygningsmaterialer og oppebar tilsvarende betydelige mængder af kronens landgildekorn fra det meste af Jylland og Fyn. Et næppe uvigtigt led i den omfattende handelsaktivitet der fulgte med Hellekandes forbindelse med kronen var hans deltagelse i Østersøisk Kompagni, en sammenslutning af købmænd hvoraf de øvrige mere fremtrædende var Hans Trægård og Nikkel Koch. I begyndelsen af 1640erne stillede Hellekande flere skibe til rådighed for den kongelige flåde, og et af disse skibe deltog i slaget på Kolberger Heide 1644. Da Corfitz Ulfeldt 1643 blev rigshofmester og næst kongen landets mægtigste person var Hellekande en af de københavnske købmænd han gennem aftaler om leverancer til overpriser knyttede til sig i arbejdet på at udbygge sin magtposition. Sammen med Henrik Müller skulle Hellekande blive den mest fremtrædende blandt Ulfeldts københavnske forbindelser, og hans uretmæssige profit i forbindelse med leverancerne er opgjort til mere end 100.000 rdl. Hellekandes omsætning med kronen var meget betydelig, og han var i årene omkring 1640 den københavnske købmand der modtog de største betalinger fra rentemestrene. Til trods for de meget store betalinger i penge og varer - for årene 1631-47 henimod 600.000 rdl. - blev Hellekande efterhånden en af kronens største kreditorer. Ikke uden grund var han blandt de første i Christian IVs tanker da denne i december 1646 gjorde sin økonomiske stilling op og erklærede at han ikke ønskede at sidde i uskiftet bo med "Henrik Müller, Hellekande eller de andre dannemænd". Også på andre måder viser Hellekandes position sig. I 1637 blev han medlem af skydebroderselskabet Danske Kompagni, i 1640 blev han af kongen beskikket til sammen med andre fremtrædende købmænd at revidere Ostindisk kompagnis regnskaber, og han var i 1648 en af de mænd der deltog i udnævnelsen af deputerede til hyldningen af Frederik III. 1635 købte han en grund på Christianshavn [i København] hvor han anlagde et skibsbyggeri, 1636 købte han Christian Barnekows (1556-1612) gård på Østergade [i København], og han ejede i 1640 en gård i Helsingør; 1646 fæstede han af magistraten Ordrup sø og de tre damme ved Vartov.1

Gift _____med

Karen Pedersdatter
Født omkring 16101,10.
Død 26 feb. 1654, København1,10.
     Over Rasmus Jensen Hellekandes Enke, Karen Pedersdatters Tilgodehavende findes en Opgørelse af 8. Januar 1649, hvorefter Staten skyldte hende 132.308 Rd.; men endnu 10 Aar efter havde Arvingerne ikke faaet deres Penge.11

[Gift 1° med Lorenz von Meulengracht (omkr. 1597 - 1630); Gift 2° med Rasmus Jensen Hellekande (omkr. 1604 - 10 okt. 1648)].

Børn af Rasmus Jensen Hellekande og Karen Pedersdatter:

12.3.Karen Rasmusdatter Hellekande, d. 1673, Fæveile ved Grenaa.
4.1.
Søren Jensen Hellekande
Død omkring 165212.
     Omkring Aar 1639, da Prins Chr. V som Lehnsmand over Laaland og Falster residerede paa Nykøbing Slot, blev Søren Jensen Hellekande ansat som Kammerskriver hos Prinsen.13
     Om Søren Jensen Hellekandes Afstamning kan formentlig intet konstateres; men der kan være Anledning til at fremsætte den Formodning, at han var Broder til Borgmesteren i Throndhjem, Anders Jensen Hellekande og den bekendte rige Handelsmand og Skibsrheder i København Rasmus Jensen Hellekande. Til Fordel for den Antagelse, at Anders, Rasmus og Søren Jensen Hellekande var Brødre, vil foruden Navnefællesskabet kunne fremføres, at de levede omtrent paa samme Tid, og at Søren Jensens næstældste Datter er døbt Bodil og saaledes kan være opkaldt efter Jens Andersen Hellekandes Hustru. Hvad der dog er af særlig Interesse ved Bedømmelsen af det mulige Slægtskabsforhold er dels, at Rasmus Jensen Hellekande vitterlig deltog i flere af de Forretninger, som Søren afsluttede med Prinsen og Kronen. Af et Andragende af 5. Januar 1668 til Kongen, ses det at Rasmus Jensen Hellekandes Stifsøn, Hans von Meulengracht, var den ene af Søren Hellekandes Børns Formyndere, medens den anden Formynder var den Jacob Petersen, som tidligere havde været Rasmus Jensens Fuldmægtig i »Det östersche Comp.«.14

Gift _____med

Beathe (Biate)
     Død før 5. jan. 1668.
     Ifølge Genpart af Kgl. Skrivelse af 14. Maj 1652 gives Beathe, afg. S. Jensens Tilladelse til, at hvad hendes sl. Husbond maatte være skyldig i Anl. af Potaske-Værket i Skaane kan afdrages i Fordringen for leveret Krudt.12

Børn af Søren Jensen Hellekande og Beathe (Biate):

13.4.Else Sørensdatter Hellekande
14.4.Bodil Sørensdatter Hellekande
15.4.Jens Sørensen Hellekande, d. 1654
5.1.
Laurids Jensen Hellekande
Født _____, Viby ved Aarhus13.
     Kan muligvis være søn af Jens Andersen Hellekande.
     Tog Borgerskab i Aarhus den 24. Juli 1651. I 1661 blev hans Bod paa Skolegade i Aarhus (Løbe Nr. 20, Taksation 26. Februar 1661) »spoleret«.13
     Skifte 1 mar. 166512.

Gift _____med

Anne Povelsdatter

[Gift 1° med Laurids Jensen Hellekande (f. _____); Gift 2° med Christopher Sørensen Læsø].

Børn af Laurids Jensen Hellekande og Anne Povelsdatter:

16.5.Peder Lauritz Hellekande

Generation 3.

6.2.
Hans Anderssøn Helkand (Hellekande)
Født 13 dec. 1625, Trondhjem., (fød i mellumb it och 2 om Natten om søndagen).6, døbt _____, Trondhjem Domkirke, Hans Fadere War, M: Peder schielderup superintendent: M: Mogens Blix pastor, Her Christopher Vdj Hospitallit, och Boelle, Her Jacobs, och Maren Eiller Christophersøns, Hans Fadr. gaffue ehr giort en sølffkande aff 41 lod med sit naffn paa.6.
Død 1681, Moltu, Herøy..
     Han blev residerende Pastor til Herø Præstegjeld paa Søndmøre.10
     Prest i Herøy 1651-1681. Han kjøpte sansynlig gården Moltu av Hans Jenssen Sahl, forgjengeren hans.
     Hans Datter var vistnok den Maren Hansdatter Hellekande, der var gift med Ove Christensen Frooh, og hans Søn den Hans Hansen Helkand, der 1733 var Lensmand i Rødve.10
     Hans dåbsgave, en sølvkande af 41 lod med sit navn på, fik han med sig til Herø prestegjeld.6

Gift _____med

Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch
Død før 23 feb. 1675.
     Datter af Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter.
     Skifte 23 feb. 1675.

Børn af Hans Anderssøn Helkand (Hellekande) og Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch:

17.6.Hans Hanssen Hellekande
18.6.Maren Hansdatter Hellekande, f. 1658, Herøy., d. 1743, Larsnes.
19.6.(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande, f. _____, d. 1722
20.6.Margrethe Hansdatter Hellekande, d. 1743, Herøy.
7.2.
Anne Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 3 jan. 1627, Trondhjem, (imellumb 4 och 5 om Afftenen).15, døbt _____, Vor Frue Kirke i Trondhjem, (Søndagen der effter).15.
Død efter 19 apr. 1694.
     Hun forekommer som fadder så sent som 19. april 1694.16

Gift 1° 11 jun. 1643, Trondhjem, (Anno 1643, Dominica 2 post Trinit.)15,16 med

Niels Pedersen Skielderup
Født omkring 1607, Mandal eller Frederiksborg eller København.17.
Død 3 okt. 165218.
     Søn af Peder Jenssøn Skielderup og Anne Nielsdatter.
     Optaget 25. juni 1626 på Sorø «Nicolaus Petri», og udgået 1. maj 1630. Indskrevet ved universitetet (København?) fra Sorø 22. maj 1630.
     Studerede i Leiden, Amsterdam og Franeker fra 1634 til 1636, hvorefter han er blevet Prest i Trondhjem.19
     Resid. kapellan til Vor Frue kirke i Trondhjem.
     Skifte 13 okt. 1653, Trondhjem.20Avdøde herr Niels Skielderup. Enke Anne Andersdatter's samfrendeskifte med 6 um. små barn, Peder, Anders, Jens, Rasmus, Karen og Anne, brorlodd 266 Rd., stedfar herr Peder Bredahl (alt avgjort, alle 6 fått arven)..

Gift 2° 23 okt. 1653, Trondhjem, (Anno 1653, 20 Sønd. efter Trinit. Biskop Erik Bredal forestod vielsen).19 med

Peder Pedersen Bredal
Død 166416.
     Søn af Peder Andersen Bredal og Margrethe Andersdatter Arreboe.
     Stilling: Resid. kap. til Vor Frue kirke i Trondhjem.
     Han var i årene 1652-1657 residerende kapellan til Vor Frue kirke i Trondhjem og ble sistnevnte år sogneprest i Trondhjem. [O.A.Johnsen: De norske stender s. 307; PHT I,5 s. 247.]21
     Han var nok dansk av opphav, han er i enkelte stamtavler oppført som søskenbarn av biskop Bredal, men lensherren sier i 1657 at han var en brorsønn [vel også søskenbarn ;-)] av biskopen.22

Børn af Anne Andersdatter Helkand (Hellekande) og Niels Pedersen Skielderup:

21.7.Peder Nielsen Schjelderup, f. 1644, Trondhjem, d. omkr. 1713, Skjerstad
22.7.Karen Nielsdatter Schjelderup, f. 1645, Trondhjem
23.7.Anna Nielsdatter Schjelderup, f. 1647, Trondheim., d. 1705
24.7.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1648, Trondhjem., d. 1692, Trondenes.
25.7.Jens Nielsen Schjelderup, f. 1650, Trondhjem., d. 1706, Hamarøy.
26.7.Rasmus Nielsen Schjelderup, f. 1652, Trondhjem, d. omkr. 1696

Børn af Anne Andersdatter Helkand (Hellekande) og Peder Pedersen Bredal:

27.7.Niels Pedersen Bredal, f. 1654, Trondhjem
28.7.Søfren Pedersen Bredal, f. 1655, Trondhjem
29.7.Karen Pedersdatter Bredal, f. 1656, Trondhjem
30.7.Peder Pedersen Bredal, f. 1657, Trondhjem
31.7.Boel Pedersdatter Bredal, f. 1658, Trondhjem, d. 1718, NT
8.2.
Boelle Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 18 jan. 1631, Trondhjem, (Klochen var femb).23, døbt _____, Domkirken i Trondhjem, (Søndagen der effter).23.
Begravet 3 sep. 171824.

Gift 25 mar. 1650, Trondheim., (Vor Frue Dag i Faste).24,23 med

Niels Pederssøn
     Håndskriver hos Frederik Urne. Foged over Stjørdals len.23
     Kaldes «forrige foged i Stjørdal» ved svigermoren Karen Hansdatters skifte 14. nov. 1679.8
     Fogd i Stjørdal og Verdal. I lensregnskapet finner jeg [S.T.Dahl] ham som den som undertegnet fogderegnskapet fra Stjørdal i året 1659, 1660 og den 1. mai 1661. I amtsregnskapet undertegnet han for Stjørdal og Verdal i årene 1662, 1663, 1665, 1666, 1667 og for året 1668.24
     Han bosatte seg etter sin fogdetid på gården By i Stjørdal. Han har tydeligvis kommet i stor ugreie med sitt regnskap og det ble ført prosesser om dette langt opp mot 1700.24
     SE STJØRDALSBOKA (1950), II:2, s. 388.

Børn af Boelle Andersdatter Helkand (Hellekande) og Niels Pederssøn:

32.8.Anders Nielsen
33.8.Peder Nielsen
34.8.Karen Nielsdatter
35.8.Kirsten Nielsdatter
36.8.Ellen Nielsdatter
37.8.Anna Nielsdatter
38.8.Riborg Nielsdatter
39.8.Anna el. Riborg ?
9.2.
Peder Anderssøn Helkand (Hellekande)
Født 30 mai 1632, Trondhjem, (Klochen 8 om Formidagen).25, døbt _____, Domkirken i Trondhjem, (Søndagen der effter).25.
Død før 14 nov. 167926.
     Hvem han var gift med, kjendes ei, men hans Søn var aabenbart den Henrik Helkand, der i 1701, 44 Aar gl., levede paa store Vedøen i Hiterns Præstegjeld og da havde en Søn Peder, 2 Aar gl.27

Børn af Peder Anderssøn Helkand (Hellekande) og _____:

40.9.Karen Pedersdatter Helkand (Hellekande)
41.9.Henrich Pedersen Helkand, f. omkr. 1657
42.9.Anders Pedersen Helkand (Hellekande)
43.9.Hans Pedersen Helkand (Hellekande)
10.2.
Riborg Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 17 nov. 1634, Trondhjem, (Klochen war 10 om Formidag).4, døbt _____, (Domkirken?) Trondhjem, (Fredagen effter).4.
Død 27 jan. 164128, begravet 30 jan. 1641, Trondhjem Domkirke28.
     Anno 1641 den 27 Januarij: Klochen it qt: til otte døde denne min s: Daatter der jeg var paa min Reijse thil Danmark och er begraffuid den 30 dito i Throndhiembs Domb Kierche Gud giffue hinder en gledelig opstandelsse.28
11.2.
Karen Andersdatter Helkand (Hellekande)
     «Saa haffuer Jeg en Daatter lille Karen hun maa Jche glemes, huor omb Jeg Widere schal melde en anden thid, huemb Vid Jeg kand endnu leffue att følge hinder Brud, (nu Gud Raade for alting).»4
     Hun nevnes ikke i skiftet efter faren 8. dec. 1670, og må antages at være død ung.
12.3.
Karen Rasmusdatter Hellekande
Død 1673, Fæveile ved Grenaa.29,10, begravet 12 mai 1673, Nikolai Kirke i København29.

Gift 1° _____med

Mikkel Nansen
Født omkring 163029.
Død 1659, begravet mar. 1659, Nikolai kirke i København29.
     Søn af Hans Nansen og Sofie Hansdatter.
     Islandsk Købmand. Saaret ved Stormen paa København.29

Gift 2° _____med

Mathæus Rudolf Rheinfrank
Død 168029.
     Til Fæveilegaard ved Grenaa, Sekretær i tyske Cancelli 1656-63.29

Børn af Karen Rasmusdatter Hellekande og Mikkel Nansen:

44.12._____
45.12.Cathrine Nansen, f. 1656, d. 1672
46.12.Sophia Nansen, f. 1657, d. 1704
13.4.
Else Sørensdatter Hellekande
Døbt 29 okt. 1643, Vor Frelsers kirke i København, (22. Søndag efter Trin.)30.
     Efterslægt. Se PHT (1935).
14.4.
Bodil Sørensdatter Hellekande
Døbt 12 jan. 1645, Vor Frelsers kirke i København30.
     Efterslægt. Se PHT (1935).
15.4.
Jens Sørensen Hellekande
Døbt 12 jan. 1645, Vor Frelser kirke i København30.
Død 165430.
16.5.
Peder Lauritz Hellekande

Gift 5 jul. 1687, Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark med

Katrine DORCHEUS

Generation 4.

17.6.
Hans Hanssen Hellekande
     Student 1672.
     Lensmand i Rødve 1733.10
     Vistnok Søn af res. pastor til Herø Hans Andersen Hellekande.10

Gift _____med

Marie Nielsdatter
     Enke 1744 etter han på Samsø, Danmark.
18.6.
Maren Hansdatter Hellekande
Født 1658, Moltu, Herøy..
Død 1743, Larsnes..
     Vistnok datter af resid. pastor til Herø Hans Andersen Hellekande.10
     Barnløs.

Gift 1° _____med

Ove Christensen Frooh (Fros?)
Død 1709.
     Handelsborger på Larsnes n. 1682.

Gift 2° _____med

Mads Olsen Abelset
Født _____, Kvernes..
Død 1719, Larsnes..
     Handelsborger og jordeier.
19.6.
(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande
Født _____, Moltu, Herøy..
Død 1722.

Gift 169631 med

Melchior Falch
Født 1652.
Død 1716.
     Søn af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.
     Sogneprest i Herøy, Sunnmøre.
     I ytre Herøy kyrkje henger det et epitafium som Melchior Michelsen Falch fikk laget seg i 1700, 16 år før han døde. Tavlen har to felt. På det øverste feltet er det malt 3 unge mennesker (det er tolket til at disse personene er de 3 barna han hadde på denne tiden). På det nederste feltet er presten selv avbildet med en hustru på hver side. Fremfor den ene hustruen (sannsynlig Birgitte Meldal, død ca. 1693) står 2 voksne barn og 3 spedbarn liggende (de som døde som små). Fremfor den andre hustruen (Anna Dorothea Hellekande, d. 1722) står 1 voksent barn og 2 spedbarn liggende. Følgende tekst står nederst, under bildene: «Hr. Melchior Mikkelsen paa Melhus fød og baaren Anno 52 udaf en geistlig Stand som from og god har vaaren. Til Herø Kald jeg kom Anno 81 en Hyrde var utsendt af Guds og Kongens Naade mit Hjærte til det var vendt 1700.»32

[Gift 1° med Birgitte Steensdatter Meldal (d. 1693); Gift 2° 1696 med (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande (_____ - 1722)].

Børn af (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande og Melchior Falch:

47.19.Birgitte Falch, f. omkr. 1694, Raftenes i Herøy.
48.19.(Margreta) Dorothea Margrethe Falch, f. omkr. 1697, Raftenes i Herøy.
20.6.
Margrethe Hansdatter Hellekande
Død 1743, Moltu, Herøy..
     Hendes andet ekteskab var barnløst.

Gift 1° _____med

Christopher Thiisen Nagel
Født _____, Bergen..
Død 1709, Moltu, Herøy..
     Søn af Thies Arentssøn Nagel og Anna Knudsdatter Glad.
     Personlig kapellan.

Gift 2° _____med

Peder Christensen Holberg
Født 1681, Bergen..
Død 1729, Moltu, Herøy..
     Søn af Christian Nielsen Holberg og Karen Lem.
     Prest i Herøy 1716-1729.

Børn af Margrethe Hansdatter Hellekande og Christopher Thiisen Nagel:

49.20.Ove Christophersen Nagel
50.20._____
51.20._____
52.20._____
21.7.
Peder Nielsen Schjelderup
Født 9 mar. 1644, Trondhjem19.
Død omkring jul. 1713, Skjerstad33.
     Sognepræst til Skjerstad.33
     Student fra Trondhjems skole 30. okt. 1662.33
     Ifølge oplysning fra Jens Collin i Ibestad til Wilh. Lassen blev det holdt likpreken over hr. Peder i Skjerstad kirke den 27. sept. 1713. Han blev 69 år og 4 mndr. gammel, heter det.33

Gift 9 jun. 167233 med

Inger Hartvigsdatter
Født 165133.
Død 1710.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Peder Nielsen Schjelderup og Inger Hartvigsdatter:

53.21.Hartvig Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1673
54.21.Nils Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1674
55.21.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1676, Skjerstad, d. 1741
56.21.Hans Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1678
57.21.Søren Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1679
58.21.Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, d. 1769
59.21.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1683, d. 1719
60.21.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1685, d. 1739
61.21.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1689, d. 1717
22.7.
Karen Nielsdatter Schjelderup
Født 31 mar. 1645, Trondhjem19, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Anders Helkand, Hr. Michel Villadtzøn, Kirsten Sal. Peder Grumbs, Maren Hans Buskes, Maren Hr. Mentzes.19.

Gift 1662, Trondheim., Trolig i 1662. Betalt for konrektorks bryllup i Vor Frue kirke den 13. okt. 1662 [Brodahl].34 med

Simon Simonsen Hoff
Født omkring 163434.
Død 2 okt. 1708, Trondheim.34, begravet 10 okt. 1708, Domkirken i Trondheim.34.
     Søn af Simon Pedersen Hoff.
     Han ble student fra Fredriksborg skole i 1653. Tok sin magistergrad den 8. sept. 1669, uten å ha vært i København. Han ble konrektor ved Trondheim katedralskole i 1660. I 1667 ble han rektor og sto til i 1693. I 1693 ble han så lektor. Han var altså knyttet opp mot katedralskolen i 48 år. Hans maleri henger i Trondheim katedralskoles korridor den dag i dag.34
     Den 15. nov. 1693 optreder mag. Simen Hof som lagverge for svigerinden Marie Lauridsdatter Brix barn med avdøde rådmann Hans Pittersen Smit.35
     Simon var en halvbror av Hr Peder Henriksen Aschani, hospitalprest og prest på Møre.36

[Gift 1° 1662 med Karen Nielsdatter Schjelderup (f. 31 mar. 1645); Gift 2° 1691 med Birgitte Lauritsdatter Brix (1673 - 4 feb. 1742)].

Børn af Karen Nielsdatter Schjelderup og Simon Simonsen Hoff:

62.22.Simon Simonsen Hoff
63.22.Peder Simonsen Hoff, d. 1704, Leksvik.
64.22.Barbara Simonsdatter Hoff, d. 1742
65.22.Nils Simonsen Hoff
23.7.
Anna Nielsdatter Schjelderup
Født 7 mai 1647, Trondheim.19, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Doct. Peder Alfsøn, M. Hans Søfrensøn, Johanna M. Erich Bredals, Anne Eylertz Dotter, Boel Helkand.19.
Død 1705.

Gift 13 mar. 1670, «Dom. Laetáre»37 med

Rasmus Claussen Rosing
Født 164138.
Død 170539,38.
     Søn af Claus Rasmussen Rosing og Beritte Christensdatter Skanke.
     Se PHT 3 rk., bd. 3, s. 257
     Ble student i Kjøbenhavn 26. okt. 1665. Conrektor i Trondhjem 28. juni 1667. Sogneprest på Hitra efter broren Oluf.37
     I Melchior Augustinisøns Annaler [trykt i PHT. 3 rk. bd. 3] finnes følgende opptegnelse for året 1670: «Dom. Lætare stod Conrectoris Rasmus Rosings Bryllup med Aane Skjelderup, han blev siden Sogneprest til Hitteren i sin Broder Hr. Olufs Sted».37
     Det kan kanskje her være på sin plass å ta livet av en annen gjenganger, også forekommende i nevnte bok om Hitra, nemlig at en Niels Rosing har vært sogneprest til Hitra. Kilden her er uten tvil Erlandsens Biographiske Efterretninger og det er sannsynlig at han har trukket denne slutningen om en Niels Rosing på grunn av at det skulle ha vært to prester efter hverandre med navnet Rosing og at disses successor, Hr. Anders Bull, gift med datteren av den siste [Rasmus Clausen Rosing], kaller en av sine sønner for Niels Rosing Bull.40
     Hr. Melchior Jacobsens efterfølger som sogneprest til Hitra, Hr. Hans Hansen Bernhoft har jeg siste gang funnet nevnt i lensregnskapene for året 1654. Samme året nevnes hans efterfølger «Olle Clausøn» idet han byksler ½ øre i «Monsiernenn». I de følgende år nevnes han ved sitt fulle navn «Hr. Oluf Classen Rosing», og siste gang i amtsregnskapet for 1674. Hr. Oluf Rosing døde høsten 1674, idet hans bror, Rasmus Claussen Rosing, da conrektor i Trondhjem, søker stillingen som sogneprest til Hitra efter ham (Norske Innlegg).37
     Han utgav en samling religiøse sange som han tilegne kong Kristian V da han besøkte Trondheim.39

Børn af Anna Nielsdatter Schjelderup og Rasmus Claussen Rosing:

66.23.Birgitte Rosing, d. 1704, på Vedø i Henne.
67.23.Anna Cathrine Rosing, f. 1669
68.23.Claudia Rosing, d. før 1796
69.23.Gjertrud Kirstine Rosing
70.23.Mille Rosing
71.23.Else Rosing
72.23.Claus Rasmussen Rosing
24.7.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 24 apr. 1648, Trondhjem.19, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Hr. Jørgen Schelderup, Caspar Christophersøn, Christen Bastiansøn, Margrete Hr. Bentis, Beritte Peders Dotter Schelderup.19.
Død 1692, Trondenes.41.
     Stilling: Vicepastor til Trondenes
     Erlandsen forteller at han blev ordinert til visepastor til Tromsø 1672 og forflyttet til Trondenes 1689, hvor han døde 1693.33
     Iflg. Delgobe student 1665, baccalaureus 1666.33
     Anders ble Student 1665, baccalaureus 1666, 1672 ordinert til visepastor til Tromsø og 5. mar. 1679 utnevnt til Warbergs etterfølger i Trondenes.
     I en klage over kvegskatten fra 1686 kom Schjelderup inn på de vanskelighetene en prest kunne ha med å holde liv i de 20 «inventarkyrne» på prestegården: ...... «formedelst dette besværlige Lands tilstand, bortdør de en deel Aaringer saa her neppe findes 10 eller 8 Støcker igien. Det Gud og enhver er bevist, som Landets tilstand kiender. Og om det Herren saa behagede, mig i dag eller imorgen at hedenkalle, maa da mine fattige medler fra Quinde og Børn først den efterkommende udtages, til den Summa af Inventarie-Kiør opfyldes.»

Gift omkring 168042 med

Anne Hansdatter Nysted
Født 164041.
Død 1711, Tovik, Trondenes.41.
     Datter af Hans Nysted og Mette Andersdatter Bredal.
     Da Anne ble enke annen gang 1692, fikk hun hele Tovik utlagt som enkesete (landskyld- og skattefri) og døde der 1711. Det ser ud til at presteenken hadde det trangt økonomisk. I 1708 avsto hun ... av Tovik til Asmus Wessel Rosenfeldt.
     Det er ganske sikkert hennes kiste som ble funnet da gulvet i Trondenes kirke ble tatt opp. På lokket var initialene AHDN og innskrift: «Jesus Christ er mit Liv. 1711».42
     Ved hennes side i Trondenes kirke sto en kiste med to lik. Kanskje var det hennes to menn ?
     Efter hun ble enke for anden gang bodde hun en tid (1695) hos sin svoger res. kap. Jens Schjelderup i Hamarøy. I 1701 bodde hun på Tovik i Trondenes med sønnen Niels Anderssøn Schjelderup, 16 år gl.42

[Gift 1° omkr. 1663 med Rasmus Arvesen (Warberg) (omkr. 1630 - 1675); Gift 2° omkr. 1680 med Anders Nielsen Schjelderup (24 apr. 1648 - 1692)].

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted:

73.24.Rasmus Andersen Schjelderup, f. 1680, Tromsø præstegård., d. 1757, Skjervøy.
74.24.Niels Andersen Schjelderup, f. 1684, Prestegården i Trondenes., d. 1744, Trondenes.
75.24.Anne Katrine Andersdatter Schjelderup, f. 1685, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
25.7.
Jens Nielsen Schjelderup
Født 19 jul. 1650, Trondhjem.19, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Lauritz Bastiansøn, M. Søfren Hansen, Niels Pedersøn, Karen Anders Helkands, Synnev Clas Nielsøns.19.
Død 20 mai 1706, Hamarøy., klokken 10 om morgenen33.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland (tilf. i margen: og enken Karen fik en Borger i Nordland).43
     Residerende pastor til Hammarøy 1677.
     Student fra Trondhjems skole 1666, og blev res. pastor til Hammarøy 1677, hvor han døde 20. mai 1706.33
     Skifte 16 nov. 1716.

Gift 10 okt. 1677, Trondheim med

Maritte Nielsdatter
Født omkring 165944,45.
     Datter af Niels Ebbesen Flensborger og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland.43

Børn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter:

76.25.Niels Jensen Schjelderup, f. omkr. 1679
77.25.Peder Jensen Schjelderup, f. 1679, d. 1704
78.25.Anders Jensen Schjelderup, f. omkr. 1684, Hammarøy., d. 1750, Hammarøy.
79.25._____
80.25._____
26.7.
Rasmus Nielsen Schjelderup
Født 3 mar. 1652, Trondhjem19, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, M. Anders Classøn, Hr. Hans Helkand, Anders Michelsøn, Anna Hr. Jørgens, Anne Mentzdotter.19.
Død omkring 1696.
     Omtales både av Erlandsen, Lassen og Delgobe bare som «Præst i Nordland(ene)»; men i «De Skelderupers Slegte-Register» som finnes på Det kgl. Bibliotek i København, er Rasmus opført som «Hyteskriver p. Røraas, givt med Ane Margret, Laugmand Hans Weslings D: Børn Hans, Ane, Kirstine, Nils».46
     Skifte 11 jun. 1696, Røros47Tre barn: Hans 11 år, Nils 4 år, Anne Kristine 8 år. Sølv merket: RNS AMW 1684, AR Hagerup - AID Pareli 1684, HMW KRHDK 1666..

Gift 168448,47 med

Ane Martha Hansdatter Wesling
Født omkring 166147.
Død 4 dec. 173347.
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 11, har hende som datter af Lagmann Hans Wesling andet ekteskap med Kirsten Hansdatter. I skiftet etter hennes første mann finnes sølvtøy merket HMW KRHDK 1666, der må tolkes som Hans Mortensen Wesling og Kirsten R Hansdatter K - hvad slægtsnavnet K står for vides ikke.

[Gift 1° 1684 med Rasmus Nielsen Schjelderup (3 mar. 1652 - omkr. 1696); Gift 2° omkr. 1696 med Brostrup Irgens].

Børn af Rasmus Nielsen Schjelderup og Ane Martha Hansdatter Wesling:

81.26.Hans Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1685
82.26.Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup, f. omkr. 1688
83.26.Niels Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1692
27.7.
Niels Pedersen Bredal
Født 3 aug. 1654, Trondhjem49, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, Hr. Mentz Christophersøn, Anders Helkand, Henrich Sommerschel, Johanna M. Eriches, Lisabeth Hr. Augustini.49.
28.7.
Søfren Pedersen Bredal
Født 2 aug. 1655, Trondhjem49, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, M. Erich Bredal, Peder Madtzøn, Andreis Christophersøn, Anne M. Søfrens, Karen Anders Helkands.49.
29.7.
Karen Pedersdatter Bredal
Født 13 jul. 1656, Trondhjem49, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Niels Assersøn, Christen Flentzburger, Boel Niels Pedersøns, Anne Peder Helkands, Lisabeth Jfversdotter.49.
30.7.
Peder Pedersen Bredal
Født 21 nov. 1657, Trondhjem49, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, Oberst Gestrup, Hans Joensøn, Peder Vibes Frue, Anne Hr. Jørgens, Gidsken Bøy Peiterssøns.49.
     Opptrer på vegne av sin mor i 1685, er da ikke tillagt noen prestetittel så trolig var han ikke geistlig.50
     ? Muligvis identisk med den Medicus Bredal der nævnes 1698 i Trondheim, og som skal være fader til Peter «Petrowich» Bredal (1683-1756), russisk vice-admiral. ?
31.7.
Boel Pedersdatter Bredal
Født 25 nov. 1658, Trondhjem, (Midt i Beleyringen).49, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, M. Hans Søfrenssøn, M. Niels Skøt, Karen Hennings, Maren Jacob Frantzøns, Ellen Henrich Ravertz.49.
Død 29 dec. 1718, Leksvik, NT51.

Gift 1° 26 mai 1685, Trondhjem ?52,21,52 med

Jens Jenssøn Randulf
Født 11 jul. 165616.
Død 7 nov. 169153,16.
     Søn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.
     Rådmand i Trondhjem.
     «Min k. Moder var den ædeldyderige og gudfrøchtige Matrone Kiersten Pedersdatter, sal. Peder Jacobsens, Forvalter over Tyndels Gaard og Goeds, hands Datter.»54
     Skifte 23 mai 1692, Trondhjem.55,56Lagverge mag. Simen Hof. Gård 250, jordegods. 1066 - 1103 rd..

Gift 2° 3 jul. 1693, «i huset» (i Leksviken?, Trondhjem?)57 med

Anders Nilssøn Aalborg (Ålborg)
Født 2 sep. 166616.
     Sogneprest i Leksviken.
     SE PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1 Rk. V, s. 247 ff.

Børn af Boel Pedersdatter Bredal og Jens Jenssøn Randulf:

84.31.Jens Jensen Randulf, f. 1686, Trondhjem.
85.31.Anna Jensdatter Randulf

Børn af Boel Pedersdatter Bredal og Anders Nilssøn Aalborg (Ålborg):

86.31.Jens Anderssøn (Aalborg), f. 1694, d. 1695
87.31.Anne Cathrine Andersdatter (Aalborg), f. 1695
88.31.Kirsten Malene Andersdatter (Aalborg), f. 1697
89.31.Peder Andersen Bredal, f. 1698
90.31.Iver Anderssøn (Aalborg), f. 1700, d. 1719
32.8.
Anders Nielsen
33.8.
Peder Nielsen
34.8.
Karen Nielsdatter
     I 1701 søkte hun om at et testamente mellom henne og mannen i 1683 skulle kjennes dødt. Hun sier at dette var fordi at deres gård brant like etter opprettelsen av testamentet og mannen døde straks etter.58

Gift _____59med

Christian Johansen Raschbek
Død omkring 1692.
     Søn af Johan Rascbeck og Anna.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Nord Møre] den 20. mai 1676. I amtsregnskapet undertegner han fogderegnskapet herifra i alle år fra 1676 og til han undertegnet siste gang i året 1687. I fogderegnskapet er han nevnt som fogd her i 1688, 1689 og 1690.58
     Han er også nevnt som fogd her [N-Møre] den 20. mai 1690 da han opptrådte på vegne av sin svigerfar Nils Pedersen.58
     Skifte 13 mai 1692.
35.8.
Kirsten Nielsdatter

Gift _____24med

Carsten Dreyer
     På Ydsti.24
36.8.
Ellen Nielsdatter

Gift _____24med

Knud Lo
     Klokker.24
37.8.
Anna Nielsdatter
38.8.
Riborg Nielsdatter
39.8.
Anna el. Riborg ?
     En av Nils Pedersens døtre må ha vært gift med en Peder for i 1696 opptrer Nils Pedersen på vegne av sin mormor [Boell, sl Nils Pedersens], og da nevnes også hans bror Fredrik Nilsen og deres svoger Hans Hagerup.24

Gift _____med

Peder

Børn af Anna el. Riborg ? og Peder:

91.39.Niels Pedersen
40.9.
Karen Pedersdatter Helkand (Hellekande)
41.9.
Henrich Pedersen Helkand
Født omkring 1657.
     Levede i 1701, 44 Aar gl. paa store Vedøen i Hiterns Præstegjeld.27
     Ved skiftet i 1682 efter Thomas Hamond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiell krevde Henrich, Sl. Per Hellekandes sønn, sin og søskends farmors arv 39 Rd.60

Gift _____med

Karen Nilsdatter Meddelfart
     Datter af Niels.
     ? En bror av Hans Nielsen Middelfart gift med Hille Margrethe Olsdatter (Darre) ?

[Gift 1° med Henrich Pedersen Helkand (f. omkr. 1657); Gift 2° med Anders Melchiorsen Riber (1690 - 1741)].

Børn af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart:

92.41.Martha Henriksdatter Helkand, f. 1697, d. 1775, Eide i Ørlandet
93.41.Peder Henriksen Helkand, f. omkr. 1699
94.41.Karen Henriksdatter Helkand
95.41.Niels Helkand
96.41.Andreas Helkand
97.41.Anne Marie Helkand
42.9.
Anders Pedersen Helkand (Hellekande)
43.9.
Hans Pedersen Helkand (Hellekande)
44.12.
___________
Begravet 24 apr. 165529.
45.12.
Cathrine Nansen
Født 1 mar. 165629.
Død 17 mai 167261,29.

Gift 2 nov. 167062,29 med

Peder Schumacher Griffenfeld
Født 24 aug. 163563.
Død 11 mar. 1699, Trondheim63.
     Søn af Joachim Schumacher og Maria Motzfeld.
     Adlet 1671 under navnet Griffenfeld, blev 1673 rigskansler og greve af Samsø. Dødsdømt 1676. Benaadet paa retterstedet til livsvarigt fængsel, hvoraf han tilbragte 18 aar paa fæstningen Munkholm i Trondheim Fjord.
     Peder Schumacher. Han var f. 1635, 24 Aug. (Holberg og Rothe sætte Aar 1637) blev Student 1647, (Rothe sætter 1650). Efter 9 à 10 Aars udenlands Reiser paa Kongel. Bekostning, blev 1664 Secretair i Dansk Cancellie, og kort derefter Geheime-Archivarius og Kongl. Bibliothecarius, 1665 Kammer-Secretaire og Assessor i Cancellie-Collegio, og indsat samme Aar i Skat-Kammer-Collegio. 1667 Geheime Cabinets-Secretaire. 1668 Cancellie-Raad. 1670 Ober- og Geheime-Etats- og Kammer-Secretair, blev Assessor i Høyeste-Ret. 1671, 12 Oct. blev Ridder, og var den 10de blandt 23 (Holberg sætter 21, og Rothe 19) Riddere, som bekom Dannebrog-Ordenen. Samme Aar nobilitered GRIFFENFELDT. Blev derpaa Greve til Samsøe, Brattingsborg og Visborg, Herre til Tønsberg, Geheime-R. 1673, 26 Nov. Ridder af Elephanten, og Rigets store Canceller. 1674 blev han Patronus Universitatis og Rigs-Greve. Midlertid forærede han 1672, 30 Martii til Helliggiest-Kirke en Gyldenstykkes Messehagel med 3 Par emailerede Guldhager, samt et brodered Crucifix, saa og 500 Sp. Rigsd., og 1675, gav han for sit Begravelse ved samme Kirke, i Ducater 1000 Sp. Rigsdaler. 1676, 11 Martii, blev ham hans allernaadigste Konges Naade berøved, derefter han blev dømt fra Livet, som allernaadigst blev ham skienked imod et evigt Fængsel, først i Castellet 4 Aar, derefter paa Munkholm paa 19de Aar, indtil Kongens Mildhed og Menneske-Kierlighed skienkede ham Frihed 1698, og han kom til Michels-Aften til Tronhiem, hvor han døde 11 Martii 1699, af en Steensmerte. Efter hans Død blev ham fratagen en Steen veyede 7 Lod, foruden adskillige andre smaae, som endnu forvares i en Eske i det Kongelige Kunst-Kammer. Han blev derefter overførdt i hans Svigersøns Sl. Baron Krags Begravelse i Wæhre Kirke i Jylland, (See Marmora Danica T. II. p. 183). Men i Aaret 1779 har vor milde Arve-Prinds Friderich, i Jægerspriis-Have ladet opreise denne af Lykken forunderlig ophøyede og fornedrede store Mand en Ærestøtte med hans Navn, og ved Foden af Støtten ladet sætte det mærkværdige A. Gift 1670, 16 Oct. med Catharina, Præsid. Hans Nansens Dotter, f. 1656, 1 Mart. d. 1672, 12 Maji paa 1ste Barselseng, og efterlod 1 Dott. [Charlotta Amalia].63

Børn af Cathrine Nansen og Peder Schumacher Griffenfeld:

98.45.Charlotte Amalie Griffenfeld, f. 1672, d. 1703
46.12.
Sophia Nansen
Født 10 feb. 165764.
Død 16 jun. 170464, begravet _____, Tved Kirke, Mols Herred.64.

Gift 167229 med

Christian von Gersdorff
Født 23 mar. 164464.
Død 29 mai 172564, begravet _____, Tved Kirke, Mols Herred.64.
     Rentemester, Etatsraad og Amtmand. Efterslægt.

Generation 5.

47.19.
Birgitte Falch
Født omkring 1694, Raftenes i Herøy..
     Hun skal muligvis være af Melchiors andet ægteskab ?

Gift _____med

Hans Bang

Børn af Birgitte Falch og Hans Bang:

99.47.Bergitte Elisabeth Bang
48.19.
(Margreta) Dorothea Margrethe Falch
Født omkring 1697, Raftenes i Herøy..
49.20.
Ove Christophersen Nagel
     Handelsmann og lensmann i Herøy.

Gift omkring 1724 med

Anna Dorothea Nyborg
     Jeg har en liten mistanke om at Herøyboken, som jeg har brukt som kilde ang. Jørgen Jacobsen Holst's 2. giftermål bommer på et år. At han egentlig ble viet 1718 med denne Anna Dorothea Nyborg, og ikke 1717 som der står trykt i boken. Roten til min teori, er at en finner "Den høifornemme gudselskende Madame Anna Dorothea Buckholtz" nevnt i tingboken for Nærøy skipsreide (i Herøy, søre-sunnmøre) for 15. august 1718. Hvor hun bad om tingsvitne/vitnemål, om at ho ikke har hatt verken kontakt, hørt eller kunnskap fra sin mann på 11 år. Hennes ektemann var Auditeuren Christian Buckholtz. Han forlot henne i Bergen for søke lykken i fremmed krigstjeneste. Siste gang hun hørte fra mannen var 8 uker etter han dro, da oppholdt han seg i Kønnigsberg. (Kaliningrad, Russl.) Og ifølge tingboken har ho bodd 9 år "udi" Herøy prestegjeld og mest oppholdt seg "udi forrige Vice-Pastor Hr. Melchior Falchis Huus og elles undertiden hos smucke borger-folck her paa stæden,...". Hovedgrunnen til ho ville ha vitnemål om sin manns fravær var nok å få opphørt ekteskapet, bli erklært som enke. Så ho kunne være fri til finne seg en ny hjerteskjær. Som ho sikkert funnet for lengst. Kunne da denne Anna Dorothea Buckholtz (fra Bergen ?) være identisk med Jørgen Jacobsen Holts 2. hustru Anna Dorothea Nyborg?65

[Gift 1° med Christian Buckholtz; Gift 2° 1717 med Jørgen Jacobsen Holst; Gift 3° omkr. 1724 med Ove Christophersen Nagel].
50.20.
___________
51.20.
___________
52.20.
___________
53.21.
Hartvig Pedersen Schjelderup
Født omkring 1673, (28 år gl. ved manntallet 1701).66.
Begravet 24 jan. 1713, Domkirken i Bergen.67.
     Opholdt sig i Bergens skole ved manntallet 1701.66
54.21.
Nils Pedersen Schjelderup
Født omkring 1674, (27 år gl. ved manntallet 1701).66.
     Den 14. mai 1714 gravlægges Niels Schilderup i Bergen Domkirke - er samme person ?67
55.21.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad68.
Død 174168.

Gift 1° _____med

Johannes Hagerup
Født 1682.
Død 1720.
     Sogneprest i Skjerstad.

Gift 2° _____med

Kjeld Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 172469.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.69

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Gift 3° 10 nov. 1726 med

Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 167870.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Søn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

[Gift 1° 9 nov. 1708 med Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?) (25 feb. 1680 - 4 jul. 1722); Gift 2° 10 nov. 1726 med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Anna Pedersdatter Schjelderup og Johannes Hagerup:

100.55.Johannes Hagerup
101.55.Peter Hagerup
56.21.
Hans Pedersen Schjelderup
Født omkring 1678, (23 år gl. ved manntallet 1701).66.
57.21.
Søren Pedersen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).66.
58.21.
Karen Pedersdatter Schjelderup
Født 1682.
Død 1769.

Gift 1° _____med

Lars Nielsen
Født 164471.
Død 172971.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.71
     Skifte 21 jun. 172972.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Gift 2° _____73med

Anders Larsen
Død omkring 1750.
     Søn af Barbro Kristensdatter.
     Skifte 1750, Onøen Ytre, Lurøy.73Avdøde Anders Larsen. Arvinger: ektefelle Karen Scheldrup; bror Christen Larsen, Trondheim; avdøde søster Else Larsdatter, gift med Anders Christensen, Selnes i Lurøy, hennes barn: Lars Andersen, Christiania; Christen Andersen, opholder seg hos Peder Fichenschoug i Tromsen fogderi; halvbror Joen Thodahl, Jodahlen i Trondheim; halvsøster Aaselle Thodal, gift med Lars Andersen Riber, Nesna..

Børn af Karen Pedersdatter Schjelderup og Lars Nielsen:

102.58.Inger Martha Larsdatter Schjelderup, f. omkr. 1718, d. 1752
103.58.Anne Larsdatter, d. omkr. 1738
59.21.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født omkring 168374,66.
Død 1719.
     Udseilet på fremmede steder (1701).66
60.21.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 168516.
Død 173975.
     Bosiddende på Kvarv øvre, Sørfold, Nordland75
     Synes ikke nevnt sammen brødrene i manntallet 1701.66

Gift 1° 20 nov. 170776,75 med

Malene Bjørnsdatter
Født _____, Kvarv øvre, Sørfold, Nordland75.

[Gift 1° med Rasmus Olsen (1649 - 1706); Gift 2° 20 nov. 1707 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739)].

Gift 2° _____med

Johanna Jochumsdatter Bredal
Født 1692, Skottnes (Skjetnes) i Buksnes, Lofoten.16.
Død 172775,16, begravet 12 jan. 1727, Folden.77,72.
     Datter af Jochum Eriksen Bredal og Dorethe Storm.

Gift 3° 16 dec. 172875 med

Ellen Pedersdatter
Født 1696, Hammerfald, Sørfold, Nordland.75.
Død 7 apr. 178475.

[Gift 1° 16 dec. 1728 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739); Gift 2° 30 okt. 1740 med Jakob Eliasen (d. 1759)].

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Johanna Jochumsdatter Bredal:

104.60.Jochum Pedersen Schjelderup, f. 1712, Kvarv i Sørfold, d. 1795, Skjærstad i Nordland
105.60.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1714, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1714
106.60.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1716, d. omkr. 1716
107.60.Hartvig Pedersen (Schjelderup), f. 1719, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1745
108.60.Rasmus Pedersen Schjelderup, f. 1722, Kvarv i Sørfold., d. _____
109.60.Dorthe Pedersdatter Schjelderup, f. 1725, Kvarv i Sørfold., d. 1727, Kvarv i Sørfold.

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Ellen Pedersdatter:

110.60.Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup), f. 1729, d. 1750
111.60.Peder Pedersen (Schjelderup), f. 1730, d. 1777
112.60.Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup), f. 1732
113.60.Anna Pedersdatter (Schjelderup), f. 1734
114.60.Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup), f. 1736
115.60.Sophia Pedersdatter (Schjelderup), f. 1739, d. omkr. 1739
61.21.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 168968.
Død 171768.
62.22.
Simon Simonsen Hoff
     Hornemann sier at han bodde på Sjælland.34
63.22.
Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.78.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.78
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.78

Gift 1° _____78med

Anna Steensdatter Meldal
Død 170079.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Ane Steensd: givt Hr. Söfren Christophersen i Lexvigen.80

[Gift 1° 1687 med Søren Christophersen Røg (1649 - 1697); Gift 2° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704)].

Gift 2° _____78med

Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 168378.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.78.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

[Gift 1° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704); Gift 2° med Claus Borre].
64.22.
Barbara Simonsdatter Hoff
Død 174234.
     Hornemann har henne som død i 1742.34

Gift 9 aug. 169134 med

Anders Iversen Borch
Født 4 jan. 1664, Gjermanes i Veø.81,82.
Død 23 jul. 1709, Trondheim.81, begravet _____, gulvet i Trondheim Domkirke.81.
     Søn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Han ble i 1687 viserektor i Trondheim og i 1693 virkelig rektor. Anders kalte sig Broch [i S.T.Dahl, Geistligheten, s. 214, kalles han Borch - i rettelser til S.T.Dahl skrives at det rette er Borch].82
     Anders Iversen, fik D. Ole Borchs Tilnavn, f. 1664, d. 1709, Rector i Tronhiems Skole. Gift med Barbara Simonsdotter Hoff. [Døtrene] Anna Borch og Karen Borch, døde ugivte i en høi Alder.83

Børn af Barbara Simonsdatter Hoff og Anders Iversen Borch:

116.64.Margrethe Andersdatter Borch
65.22.
Nils Simonsen Hoff
     Hornemann fører ham opp som sønn her [men i hvilket ekteskap ?].34
66.23.
Birgitte Rosing
Død 1704, på Vedø i Henne.38.
     Hun fik 15 børn, hvoraf de 4 døde som små [Se C.S. Schilbred: Slægten Bull].

Gift _____med

Anders Henriksen Bull
Født 166338.
Død 173538.
     Søn af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter.
     Han er nevnt, «Hr Anders kapellan i Hevne», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.84
     Capellan paa Hitteren.80
     Prost och sogneprest i Hitra.38
     [Se Bull, J.: Den Trønderske slekten Bull, Oslo 1938, s. 25 ff.]

Børn af Birgitte Rosing og Anders Henriksen Bull:

117.66.Nils Rosing Bull, f. 1696, d. 1782
118.66.Rasmus Rosing Bull, f. 1699, d. 1797, Ansness i Hitra.
67.23.
Anna Cathrine Rosing
Født 21 feb. 166985.

Gift _____med

Peder Kristensen Høyerup Enge
68.23.
Claudia Rosing
Død før 1796.
     Efterlod sig en datter ved navn Anne.

Børn af Claudia Rosing og _____:

119.68.Anne
69.23.
Gjertrud Kirstine Rosing

Gift _____med

Jørgen Clausen Parelius
Død 1733, Valen (Sør?), Hitra.86.
     Søn af Claus Jørgensen Parelius og Marit Gabrielsdatter.
     Se M. Parelius: Stamtavle over slegten Parelius. Oslo 1924.
     Handelsmand paa Sørvalen paa Hiteren.87
     Skifte 1732-1735, Trondheim.88(Jørgen Clausen paa Hitter[ø]en)..

[Gift 1° med Elen Gjerlofsdatter Nettelhorst; Gift 2° med Gjertrud Kirstine Rosing].

Børn af Gjertrud Kirstine Rosing og Jørgen Clausen Parelius:

120.69.Rasmus Rosing Parelius, f. 1708, Sørvalen i Hitteren, d. 1780, Hopsø
121.69.Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius, f. 1713, Hitra.
70.23.
Mille Rosing
71.23.
Else Rosing
72.23.
Claus Rasmussen Rosing
73.24.
Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.89.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.89,89, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.89.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.89
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.89
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.90protokoll 1733-1788, legg 86..

Gift 1° 14 feb. 170691,89 med

Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 170991,89.
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter Holck.

Gift 2° 12 apr. 171172 med

Margrethe Pedersdatter Moursund
Død omkring 171489.
     Datter af Peder Nielsen Moursund og Anna Jensdatter Hind.

Gift 3° 8 aug. 171489 med

Karen Jørgensdatter
Død 11 nov. 172289.
     Fra Trondhjem. I sit ekteskap med Rasmus Schjelderup hadde hun 4 dötre og 2 sönner, hvorav 2 börn overlevet moren.89

Gift 4° 15 aug. 172592,89 med

Anne Sørensdatter Røg
Født 14 apr. 169489.
Død 15 apr. 174789.
     Datter af Søren Christophersen Røg og Anna Steensdatter Meldal.
     Skifte 13 nov. 1747, Skjervøy prestegård, Skjervøy.89,90Skifte begyndte 13. nov. 1747 og boets brutto utgjorde da ca. 750 rdlr. Skiftet er imidlertid ikke avsluttet, idet der bare er foretatt registrering så der ikke er noen oversigt over boets stilling..

Gift 5° 21 apr. 174889,72 med

Martha Malena Johnsdatter Kihl
     Datter af Joen Hansen Kihl.
     ANTAGELIG DATTER AV JOHN HANSEN KIIL

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Kirsten Augustinusdatter Røg:

122.73.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
123.73.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
124.73.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Karen Jørgensdatter:

125.73.Johan Peter Schjelderup, f. 1721, d. 1786
126.73._____
127.73._____
128.73._____
129.73._____
130.73._____

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg:

131.73.Søren Røgh Rasmussen Schjelderup, f. 1725, Skjervøy., d. 1809, Melbu i Vesterålen.
132.73.Even Rasmussen Schjelderup
133.73.Augustinus Rasmussen Schjelderup
134.73.Henning Rasmussen Schjelderup
74.24.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.93,41.
Død 1744, Tovik, Trondenes.41.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Gift _____41med

Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter Holck.
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.91

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh):

135.74.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
136.74.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
75.24.
Anne Katrine Andersdatter Schjelderup
Født 9 dec. 1685, Prestegården, Trondenes.94,95.
Død 1 dec. 1767, Røkenes, Trondenes.96,95.

Gift 172094 med

Nils Hansen Rafn
Født 27 jan. 1690, Røkenes, Trondenes.96.
Død 3 dec. 176796.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Han etterfulgte faren som eier av Røkenes og var en meget dugelig og driftig mann der etterlot seg en stor formue. Det fortelles at han reiste med eget fartøy til England og hentet 2 store klokker til Trondenes kirke til ombytte med den lille som kirken før hadde. Dette ansåes for så godt gjort, at det tillotes ham for seg og familien og innrette et gravkammer i kirken.97
     Han overtok gården og bedriften efter faren og var en meget duelig og driftig mann, som efterlot sig en stor formue. Det var Nils som sammen med broren Rasmus og sorenskriver Pofel Egedes barn, blev informert av student Peder Schelderup fra Hamarøy. Rasmus Rafn, Nils Rafn og grønlandsapostelen Hans Egede var således barndomskamerater.96
     Nils Rafn var også skipper og reiste regelmessig til Bergen. I 1737 berettes at Nils Rafn var en av de få skippere som var i Sands tinglag. Han skulde overta menighetens tarv og beste ved å seile til Bergen med deres fisk og tran. På en av sine reiser til Bergen (noen påstår England) hadde han med sig en av kirkeklokkene til Trondenes kirke. Klokken skulde til Holland for å omstøpes der. Da Nils Rafn ikke hadde klokken med sig nordover samme år, så kom det rykte i omløp, at han hadde solgt den, for der var meget sølv i den og at han derav ble rik. Han svarte ikke på bakvaskelsen, som hadde vunnet tiltro hos mange folk i bygden, og da han næste år hadde klokken med sig nordover, blev han tilbudt for den tort han led ved ryktene og den tjeneste han gjorde kirken ved å føre klokken frem og tilbake, at han kunde be om en særlig gunstbevisning, så skulde de se om den ikke kunde innrømmes. Nils Rafn ba da om at et begravelsessted i kirken for seg og sin familie, og det fik han.96
     I kirkestolen for 1754 står følgende herom: "Skipper Monsr. Niels Rafn Røchenes haver d. 24de April 1754 indgivet til Deres Høyædle Høyærværdighet Her Biscopen Doct. Friderich Nannestad i Dybeste Ærbødighet en Memorial udi hvilken hand begierede og af de forige 3de Sennjens Præster for den Commune Cassa tilsagde Capel og Begravelses Sted, uden for Chor Dørren, ved den nordre Side maatte blie ham og hans Arvinger tilkjendt som Eiendom og Begravelses Sted i Betragtning af den Tieneste han have gjort Kirken. Herpaa haver Høistbemeldte Deres Høyadle Høyærværdighed Her Biscopen d. 27de May Anni hujus gunstiget resolveret at samme Capel maa efter Forlangende tilhøre ham og hans, naar der betales for hvert Voxet menneskes Liig, som der bliver indsadt til Kirken 2 Rdl. og for hvert Barns Liig 1 Rdl. og i første Kiøb 10 Rdl. for Capellet hvilke for indeværende Aar allerede er betalt og her indføres." Nils Rafn og hustru blev innsatt her 1767-1768.96
     Det var den store kirkeklokke som Nils Rafn hadde fraktet til Bergen. Ifølge den latinske innskrift på klokken skriver den sig fra år 1507. Innskriften lyder i oversettelse: "Jeg kaller hellig Nikolaus og hellig Margaretha. Mester Mogens, erkedegn i Nidaros, gav mig. Dankers gjorde mig i Amsterdam 1507". Klokken sees å være omstøpt i 1742 og 1791. Det må være i 1742 at Nils Rafn har fraktet klokken til Bergen.96
     Som nevnt fikk Nils Rafn eget gravkammer i kirken. Over inngangen til gravkammeret skal der ha vært en tavle med en innskripsjon. Nu vises der bare en i muren innlagt sortmalt stokk. Innskripsjonen lød: "1744. Dette Gravkammer har et kirkelig Consulatium for Senjen, gjennom salige Biscop Hagerup, salige Prost Schelderup, salige Provst Burchard naadigst bevilget Nils Rafn".96
     I Trondenes har kapellet gått under navn av "Ravnegraven". Ravnegraven var ... nordre kapel i veggen mellom kor og skip. Kapellet har oprindelig hatt et alter og en spissbuet åpning i likhet med de tilsvarende kapell på sydsiden. I dette gravkammer har alle lik av Rafnene på Røkenes stått inntil høsten 1899. Likene blev da fjernet - uten de dalevende Rafne-ættlingers vidende - og nedsatt i en fellesgrav på kirkegården (se N. Bardal: Trondenes Kirke, side 16,16?,23,94,116).98
     Kirketilsynet holdt møte 30. mai 1899. Følgende deltok: O. Gude Due, L.T. Holst, Jens Nilsen Bjørnå. Som sak 5 behandledes bl.a. "Rafnegraven", og der blev besluttet at likene skulde flyttes ut av kapellet og begraves på kirkegården. Saken "Rafnegraven" sees også å ha vært oppe til behandling i kirketilsynets møter 23. august og 2. september samme år. Likene må være nedsatt i fellesgrav på kirkegården i tiden 2. september - 12. desember samme år. Kirketilsynet holdt nemlig møte 12. desember angående reparasjonsarbeide ved kirken, og da sees Jørgen Olsen å ha innsendt regning på "graving og nedsetting av lik kr. 30,00" Gravkammerets spissbuede åpning blev gjennmurt med ½ stens vegg, og under denne anbragt en fæl dør. Selve gravkammeret blev i lang tid brukt til kull- og vedbod !. Min [Hans Rafnung] mor [Peroline Hansdatter, f. 1857] forteller at da hun blev konfirmert i Trondenes kirke, var det alminderlig at konfirmanterne tittet på likkistene som stod i kirken, både de kister som var i "Rafnegraven", og de kister som var under gulvet i koret. Der fortaltes at 2 konfirmanter, som hadde vært særlig dristige og tatt bort i noen lik, så nesene falt sammen, siden døde som sinnsyke, og folk satte straks deres sykdom i forbindelse med likene i kirken.98
     Heldigvis kan fellesgraven påvises. Villas Rafn, Liland, var sommeren 1929 en tur i Trondenes. Han snakket da med den gamle kirketjener, som i 1899 sammen med sin svigerfar foretok tømningen av "Rafnegraven" i kirken, og kirketjeneren sa da at der var nedsatt 14-18 kister i fellesgraven, som han også påviste. Navnesedler på de personer som var innsatt i "Rafnegraven", og nu begravd i fellesgraven, skal efter hvad jeg [Hans Rafnung] har hørt vært hos Leif Kulseng, Røkenes. Villas Ravn, Liland, og Hans Rafnung, Narvik, gjorde i 1929-1930 et forsøk på å få festet fellesgraven i slekten "Rafns" navn. Hensikten var å verne om graven ved å få opreist et gravmonument, som var forfedrene verdig, samtidig som der ved et "oprop" i pressen tilsiktedes - foruten en pengeinnsamling til gravmonumentet - også en alminderlig samling av alle ættlinger av Hans Rafn, Røkenes. Man hadde også tenkt sig avholdt et "slektsstevne" i forbindelse med avsløringen av gravmonumentet. Denne vakre ide var Villas Ravns, og viser at han ikke alene er stolt av å tilhøre "Rafnætta", men at han også i gjerning vilde hedre fedrenes minne. Opropet var ferdigskrevet av Hans Rafnung, og de første penger allerede innkommet. Villas Ravn innsendte i juli 1929 en skrivelse til menighetsrådet angående feste av "Rafnegraven". Alt så således ut til å gå godt. Men så vakker som denne tanke om gravfeste og slektsstevner enn var, så blev det ikke noe av det. Året efter blev fellesgraven festet av en annen ættling av Nils Rafn i slektene "Rafn og Normanns" navn. Da Villas Ravn og Hans Rafnung mente at gravfeste kun burde lyde på slekten "Rafns" navn - delvis også av andre grunner - trakk de sig tilbake. Etter de opplysninger jeg [Hans Rafnung] har fått fra Trondenes ligger "Rafnegraven" fremdeles vanskjøttet; noen trepinner viser hvor den er, men ellers er intet gjort for å bevare gravstedet for efterslekten.98
     Et par spørsmål i forbindelse med "Rafnegraven": (1). Kan de nålevende ættlinger av Nils Rafn gjøre juridiske krav på grav-kapellet i kirken ? (2). Hvad vilde menighetsrådet i Trondenes, prosten og biskopen si om Nils Rafns ættlinger - under henvisning til kirkens egne protokoller - innsende en ansøkning om å få gravkammeret tilbake, idet man ønsket asken av de døde anbragt der i urner ? - Ja, dette er bare et par spørsmål som dukker opp. Det er dog så mange vanskeligheter forbundet hermed, at noe slikt naturligvis ikke vil bli gjort. Men så meget galt har de som har stelt med "Rafnegraven" dog gjort, at rette vedkommende burde søke å få anbragt en pen minnetavle med den gamle innskrift over inngangsdøren til "Rafnegraven".94
     En mann, Hans Nilsen, Grunnvassbotn skal ha en del opptegnelser om gamle Trondenesætter, bl.a. også om Rafn-ætta. Han drog i sin tid til Amerika, men nu skal disse optegnelser være sendt til forskjellige personer i Trondenes. Det vilde være interessant å vite hvem som har disse optegnelser, og en offentliggjørelse av disse vilde sikkert ha alminderlig interesse over hele Trondenes.94
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Katrine Andersdatter Schjelderup og Nils Hansen Rafn:

137.75.Anders Nilsen Rafn, f. omkr. 1723, Trondenes.
138.75.Hans Nilsen Rafn, f. omkr. 1724, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
139.75.Johanne Nilsdatter Rafn, f. 1726, Trondenes., d. 1754, Sand.
140.75.Jacob Parelius Nilsen Rafn, f. 1728, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
76.25.
Niels Jensen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).66.
     Sogneprest til Hammarøy 1706.

Gift _____41med

Karen Iversdatter Wolf
Født 1672, Ervik, Trondenes.99.
     Datter af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Er ifølge Finne-Grønn gift med resid. pastor i Hamarøy hr. Jens Nilsen Schjelderup, død 1706.100

Børn af Niels Jensen Schjelderup og Karen Iversdatter Wolf:

141.76.Elisabeth Maria Aagom, d. omkr. 1766
77.25.
Peder Jensen Schjelderup
Født 1679.
Død 1704.
     Kapellan i Torsken.
78.25.
Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).66,100.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.101.
     Skifte 1751102.

Gift 1709, Hammarøy.101 med

Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.103,101.
     Datter af Hans Joensen Finvedgaard og Maren Hartvigsdatter.
     Skifte 6 okt. 1751101.

Børn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard:

142.78.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
143.78.Johan el. Jon Andersen Schjelderup
144.78.Peder Andersen Schjelderup
145.78.Niels Andersen Schjelderup
146.78.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
147.78.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
148.78.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
79.25.
___________
     En sønn nevnt i farens minnedikt.
80.25.
___________
     En datter nevnt i farens minnedikt.

Gift _____med

Christian

Børn af _____ og Christian:

149.80.Ole Christiansen
150.80.Ingeborg Christiansdatter
151.80.Maren Christiansdatter
152.80.Lisbeth Christiansdatter
81.26.
Hans Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1685104.
82.26.
Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup
Født omkring 1688105.
83.26.
Niels Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1692106.
84.31.
Jens Jensen Randulf
Født 27 mar. 1686, Trondhjem.51.
     Sorenskriver i Gauldal, ST.51

Gift 2 jun. 171051 med

Riborre Madsdatter Hage
Født 168751.
     Datter af Mads Simenssøn Hage og Ingeborg Hansdatter.
     ? Sandsynligvis datter af Mads Simensen Hage ?
     Skifte 175651.

Børn af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage:

153.84.Bolette Jensdatter Randulf, f. omkr. 1716, d. omkr. 1770
85.31.
Anna Jensdatter Randulf

Gift _____med

Claus Henning Lorentzen
     Købmand i Trondhjem.107

Børn af Anna Jensdatter Randulf og Claus Henning Lorentzen:

154.85.Giertrud Dorothea Lorentzen, f. omkr. 1718
86.31.
Jens Anderssøn (Aalborg)
Født 13 apr. 1694.
Død 22 feb. 1695.
87.31.
Anne Cathrine Andersdatter (Aalborg)
Født 17 sep. 1695.
88.31.
Kirsten Malene Andersdatter (Aalborg)
Født 29 jun. 1697.
89.31.
Peder Andersen Bredal
Født 1698.
     Antok navnet Bredal efter moren.16
90.31.
Iver Anderssøn (Aalborg)
Født 24 dec. 1700.
Død 25 jan. 1719.
91.39.
Niels Pedersen
     I 1696 nevnes her [i N-Møre tingbok nr. 7] en arvesak hvor Nils Pedersen opptrer på vegne av sin mormor Boell, sl Nils Pedersens og hennes datter Karen Nilsdatter sl. Christian Raschbeks. I denne saken nevnes også gården By i Stjørdal.58
92.41.
Martha Henriksdatter Helkand
Født 1697108.
Død 3 sep. 1775, Eide i Ørlandet108,108.
     Hendes Fader var formodentlig den Henrik Helkand, der 1701 levede paa Storvedøen i Hiteren. Hun var visselig en Søster af Karen Helkand gift med Rasmus Parelius.108

Gift 1° 13 nov. 1737, Trondhjems Domkirke108 med

Hans Mikkelsen Bernhoft
Død 24 nov. 1740, Trondhjem109, begravet 30 dec. 1740, Trondhjem109.
     Borger i Trondhjem. Han var 21. nov. 1719 Værge for Bundtmager Peder Olsen Brochs Døtre i Trondhjem.109

[Gift 1° 1707 med Marit Andersdatter And; Gift 2° 13 nov. 1737 med Martha Henriksdatter Helkand (1697 - 3 sep. 1775)].

Gift 2° 16 aug. 1742, Trondhjem108 med

Johan Ruberg
Født 1710108,109.
Død 6 aug. 1773108.
     Søn af Christian Fredrik Ruberg og Else (Raphaelsdatter) Lund.
     Foged (fra 1737, 15. Novbr.) i Fosen.108,109
93.41.
Peder Henriksen Helkand
Født omkring 169927.
94.41.
Karen Henriksdatter Helkand
     Søster af Martha Henriksdatter Helkand, og begge er de formodentlig døtre til Henrik Helkand, der 1701 levede på Storvedøen i Hiteren.108

Gift 22 sep. 1733, Hitra.86 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren110.
Død 1780, Hopsø110.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.111

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Karen Henriksdatter Helkand og Rasmus Rosing Parelius:

155.94.Jørgen Parelius, f. 1739, d. 1792
156.94.Karen Parelius
157.94.Maren Kristine Parelius
158.94.Anne Henrikke Parelius
95.41.
Niels Helkand
     På Hitterøen i Fosens fogderi i 1758 da han for besøg af Claus Nielsen Røg.112
     Er sandsynligvis søn af Henrik Pedersen Helkand på Store Vedø og Karen Nielsdatter.

Gift _____med

Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius
Født 1713, Hitra..
     Datter af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Er ifølge http://www.familysearch.com datter av Jørgen Clausen Parelius og Gjetrud Kirstine Rosing.

Børn af Niels Helkand og Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius:

159.95.Maren Helkand, f. 1735, Sør Trøndelag.
160.95.Gjertrud Christina Helkand, f. 1736, Sør Trøndelag.
161.95.Karen Helkand, f. 1737, Sør Trøndelag.
162.95.Anna Cathrine Helkand, f. 1739, Sør Trøndelag.
163.95.Jørgen Nicolai Helkand, f. 1741, Sør Trøndelag.
164.95.Henricha Helkand, f. 1744, Sør Trøndelag.
165.95.Jørgen Helkand, f. 1748, Sør Trøndelag.
166.95.Hans Helkand, f. 1753, S. Trøndelag.
96.41.
Andreas Helkand
97.41.
Anne Marie Helkand

Gift _____med

Rasmus Rosing Bull
Født 1699.
Død 3 jun. 1797, Ansness i Hitra..
     Søn af Anders Henriksen Bull og Birgitte Rosing.

Børn af Anne Marie Helkand og Rasmus Rosing Bull:

167.97.Henrik Helkand Bull, f. 1732, Hitra., d. 1797, Vikdal.
168.97.Anders (Andreas) Bull, f. 1736, Hitra., d. 1807, Orkdal.
98.45.
Charlotte Amalie Griffenfeld
Født 1 mai 167263.
Død 21 sep. 170363.
     Komtesse Griffenfeld. Efterslægt.
     Charlotta Amalia Griffenfeldt, f. 1672, 1 Maji, d. 1703, 21 Sept. paa Barselseng, efterlog sig 5 Børn af 8. Gift med Frideric Krag til Steensballegaard (1655-1728).63

Gift _____63med

Frederik Krag
Født 5 mar. 165563.
Død 24 sep. 172863.
     Frideric Krag til Steensballegaard, Baron 1684, Ridder 1708, og Geheime-Raad, efter at han havde betient adskillige Charger, som Marschall ved 2 Ambassader til Paris og Nimvegen, Ceremonie-Mester, Envoye i Holland, Stiftbefalings-Mand over Wiborg Stift, og de sidste 9 Aar som Vice-Statholder i Norge, f. 1655, 5 Martii, d. 1728, 24 Sept.63

Børn af Charlotte Amalie Griffenfeld og Frederik Krag:

169.98.Erik Krag, f. 1693, d. 1716
170.98.Børge Krag, f. 1695, d. 1751
171.98.Wibeke Cathrine Krag, f. 1677
172.98.Ide Helle Margrete Krag, f. 1698, d. 1738
173.98.Charlotta Amalia Krag, f. 1703

Generation 6.

99.47.
Bergitte Elisabeth Bang
100.55.
Johannes Hagerup
101.55.
Peter Hagerup
102.58.
Inger Martha Larsdatter Schjelderup
Født omkring 171871.
Død 175271.

Gift 1° _____72med

Ole

Gift 2° omkring 1747 med

Christopher Ellingsen
Født 1719.
Død 1791.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.

[Gift 1° omkr. 1747 med Inger Martha Larsdatter Schjelderup (omkr. 1718 - 1752); Gift 2° med Sophie M. Walnum].

Børn af Inger Martha Larsdatter Schjelderup og Ole:

174.102.Isak Olsen
175.102.Torsten Olsen
176.102.Ingeborg Olsdatter
177.102.Elen Olsdatter

Børn af Inger Martha Larsdatter Schjelderup og Christopher Ellingsen:

178.102.Karen Catherine Christophersdatter Ellingsen, f. 1748, Fiskvaag., d. 1801
179.102.Aasel Marie Christophersdatter Ellingsen
180.102.Kristiane Christophersdatter Ellingsen
103.58.
Anne Larsdatter
Død omkring 1738.
     Skifte 1738, Onøen, Lurøy.73Avdøde Ane Larsdatter, ugift. Arvinger: moderen Karen Schjeldrup, gift med Anders Larsen, Onøen; søster Inger Marthe Larsdatter, ugift, formynder stefaren; halvsøster Margrethe Larsdatter, gift med Hans Nielsen Sahl; halvsøster Karen Larsdatter, gift med Hans Michelsen, Alleren [i Lurøy]; halvsøster Hilleschen Larsdatter, ugift, formynder Hans Michelsen; halvsøster Aarselle Larsdatter, gift med Hans Steensen, Ytre Svanøen..
104.60.
Jochum Pedersen Schjelderup
Født 1712, Kvarv i Sørfold75.
Død 2 jun. 1795, Skjærstad i Nordland68.

Gift 1° _____med

Gjertrud Pedersdatter (Olsen?)
Født 170368.
Død 173468.

Gift 2° _____med

Malena Hellesdatter
Født 170768.
Død 176868.
     Datter af Helle (Helge) og Lisbet Olsdatter.
     Skifte 15 sep. 1768, Skjerstad i Skjerstad.113Avdøde Malene Hellesdatter. Formue: 413-3-4. Gjeld: 424-3-15. Boets innhold: Sølvbeger merket J.S. og M.H.D. 1747, ditto P.S.M.B.D. og ditto J.S. og M.H.D. Arvinger: ektefelle Jochum Schjelderup, Øvre Skjerstad; sønn Helge Jochumsen Schjelderup, Røvika i Skjerstad, myndig og gift; sønn Peder Jochumsen Schjelderup, Røvika i Skjerstad, gift; sønn Helge Jochumsen Schjelderup, Øvre Skjerstad, umyndig og ugift; datter Johanna Jochumsdatter Schjelderup, gift med Kjeld Hansen, Udvig i Skjerstad; datter Inger Jochumsdatter Schjelderup, gift med Jochum Hartvigsen, Skjerstad i Skjerstad..

Gift 3° 26 jul. 1769, Breivik68 med

Magdalena Hartvigsdatter
Født omkring 1738, Breivik114,68.
Død 7 jun. 1813, Skjærstad i Nordland68.
     Datter af Hartvig Hansen og Margrethe Hansdatter.

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Gjertrud Pedersdatter (Olsen?):

181.104._____, f. 1734

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Malena Hellesdatter:

182.104.Jochum (Jacob?) Møinichen Schjelderup, f. 1736
183.104.Peder Jochumsen Schjelderup, f. 1737, d. 1801
184.104.Helge Jochumsen Schjelderup, f. omkr. 1743, d. 1801
185.104.Johanna Bredahl Jochumsdatter Schjelderup, f. omkr. 1742, d. 1817
186.104.Inger Malena Schjelderup, f. omkr. 1747

Børn af Jochum Pedersen Schjelderup og Magdalena Hartvigsdatter:

187.104.Malena Jochumsdatter Schjelderup, f. 1769
188.104.Hartvig Jochumsen Schjelderup, f. 1772, Øvre Skjerstad., d. 1852, Øvre Skjerstad.
189.104.Gjertrud Margrete Schjelderup, f. 1774
190.104.Anna Dorthea Schjelderup, f. 1775, Øvre Skjerstad., d. 1831, Meløy.
191.104.Maren Marie Holte Schjelderup, f. 1779
105.60.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 1714, Kvarv i Sørfold.75,68.
Død omkring 1714, Død spæd.75.
106.60.
Inger Malene Pedersdatter Schjelderup
Født 171675.
Død omkring 1716, Død spæd.115,75,72.
107.60.
Hartvig Pedersen (Schjelderup)
Født 1719, Kvarv i Sørfold.75,68, døbt 7 sep. 1719, Folden.72.
Død omkring 174575.

Børn af Hartvig Pedersen (Schjelderup) og _____:

192.107.Jochum Hartvigsen, f. 1737
108.60.
Rasmus Pedersen Schjelderup
Født apr. 1722, Kvarv i Sørfold.75,68.
Død _____, Vestvatn.68.

Gift 20 nov. 174668 med

Inger Hellesdatter
Født 172468.
Død 180968.
     Datter af Helle (Helge) og Lisbet Olsdatter.

Børn af Rasmus Pedersen Schjelderup og Inger Hellesdatter:

193.108.Hartvig Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1745
194.108.Helge Rasmussen Schjelderup, f. 1747, d. 1782
195.108.Peder Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1749, d. 1758
196.108.Jon Rasmussen Schjelderup, f. 1752, d. 1779
197.108.Jacob Rasmussen Schjelderup, f. 1755, d. 1778
198.108.Johanna Rasmusdatter Schjelderup, f. 1757, d. 1759
199.108.Johanna Dorthea Bredahl Rasmusdatter Schjelderup, f. 1760, d. 1830
200.108.Karen Rasmusdatter Schjelderup, f. 1761, d. 1764
201.108.Lisbeth Rasmusdatter Schjelderup, f. 1764, d. 1766
202.108.Peder Rasmussen Schjelderup, f. 1768, d. 1787
109.60.
Dorthe Pedersdatter Schjelderup
Født 16 mai 1725, Kvarv i Sørfold.75,72.
Død 1727, Kvarv i Sørfold.75.
110.60.
Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup)
Født 30 jun. 172975.
Død 175075.
111.60.
Peder Pedersen (Schjelderup)
Født 26 mai 173075, døbt 28 mai 1730, Folda.86.
Død 12 jul. 177775.

Børn af Peder Pedersen (Schjelderup) og _____:

203.111.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1764
112.60.
Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup)
Født 27 jul. 173275.
113.60.
Anna Pedersdatter (Schjelderup)
Født 8 apr. 173475.
114.60.
Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup)
Født 8 jun. 1736116,75.

Gift _____117med

Ole Olsen
Født omkring 1736118,117.
     Ole Olssen er 1801 «jordbruger, styrmand og skrædder» på gården Qvarv nedre i Foldens prestegjeld, Nordland.117

Børn af Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup) og _____:

204.114.Ole Ediassen, f. omkr. 1763
205.114.Pernille Ediasdatter, f. omkr. 1775
206.114.Johannes Ediassen, f. omkr. 1776
115.60.
Sophia Pedersdatter (Schjelderup)
Født 3 okt. 173975.
Død omkring 1739, Død spæd75.
116.64.
Margrethe Andersdatter Borch

Gift omkring 1699, fikk tillatelse 15. dec. 1698. med

Thomas Olsen
Død _____, Trondheim.119, begravet 22 apr. 1710119.
     Søn af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter.
     Residerende kapellan i Grip fiskevær et anneks under Kvernes 1679-92.120
     Han er nevnt som kapellan i Kvernes i amtregnskapets familieskatt i årene 1679-1687 og i futens familieskatt i tiden 1688 til 1691. Han fikk stadfestelse på stillingen den 21. jan. 1682. Han ble fradømt sin stilling i 1692 fordi han «grovligen hadde forsømt seg i sen enkestand med sin husholderske».120
     Han ble avsatt for et leiemål i 1692 men fikk benådning for denne synden den 23. jan. 1700 og fikk da tillatelse til igjen på søke en geistlig stilling. Han oppgir i sin søknad at han hadde begått dette leiemål med sin nåværende kone Margrethe Andersdatter Borch. Den 15. dec. 1698 fikk han lov til å gifte seg med Margrethe Andersdatter Borch og det blir opplyst at hun var beslektet med Hr Thomas sin avdøde kone i tredje ledd [NK bd. VI, s. 139]. I familieskatten 1687 er han oppført som gift mens han i 1689 oppføres som enkemann.121
     Han undertegner selv kvitteringene i familieskatten med tilnavnet Senjen. I 1682 bruker han tilnavnet Metrosiensius [NK bd. III, s. 38. - Da han studerte ved Trondheim katedralskole er han oppført samtidig med en Jørgen Olsen Metrosiensius, trolig hans bror. Mentrosiensius er en latinisering av en person født i Senja. Trolig var derfor Hr Thomas en sønn av Hr Olav i Midfjord i Senja].119

[Gift 1° med _____ (d. 1687); Gift 2° omkr. 1699 med Margrethe Andersdatter Borch].
117.66.
Nils Rosing Bull
Født aug. 1696.
Død 10 sep. 1782.
     Oberstløjtnant.

Gift _____med

Anna Cathrina Lemvig

Børn af Nils Rosing Bull og Anna Cathrina Lemvig:

207.117.Jens Lemvig Bull, f. 1727, Beistad., d. 1799
208.117.Andreas Christen Bull, d. 1793
118.66.
Rasmus Rosing Bull
Født 1699.
Død 3 jun. 1797, Ansness i Hitra..

Gift _____med

Anne Marie Helkand
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.

Børn af Rasmus Rosing Bull og Anne Marie Helkand er vist under Anne Marie Helkand (nr. 97).

119.68.
Anne
120.69.
Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren110.
Død 1780, Hopsø110.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.111

Gift 1° 22 sep. 1733, Hitra.86 med

Karen Henriksdatter Helkand
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     Søster af Martha Henriksdatter Helkand, og begge er de formodentlig døtre til Henrik Helkand, der 1701 levede på Storvedøen i Hiteren.108

Gift 2° 1740-1747122 med

Dorothea von der Lippe
     Datter af Jacob von der Lippe og Margrethe Sophie Withe.

Gift 3° 5 sep. 1747110 med

Elsebe Catharina Bernhoft
Født 1717110.
Død 3 dec. 1795, Hopsø i Hitteren123,110.
     Datter af Hans Hansen Bernhoft og Maren Jensdatter Koch.

[Gift 1° 29 okt. 1737 med Markus Olsen Hegge (d. 1746); Gift 2° 5 sep. 1747 med Rasmus Rosing Parelius (1708 - 1780)].

Børn af Rasmus Rosing Parelius og Karen Henriksdatter Helkand er vist under Karen Henriksdatter Helkand (nr. 94).


Børn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe:

209.120.Jacob von der Lippe Parelius, f. 1746, Sørvalen i Hiteren, d. 1827, Meldalen
210.120.Bastian Withe Parelius
211.120.Dorothea Parelius

Børn af Rasmus Rosing Parelius og Elsebe Catharina Bernhoft:

212.120._____
213.120._____
214.120._____
215.120._____
216.120._____
121.69.
Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius
Født 1713, Hitra..
     Er ifølge http://www.familysearch.com datter av Jørgen Clausen Parelius og Gjetrud Kirstine Rosing.

Gift _____med

Niels Helkand
     Søn af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.
     På Hitterøen i Fosens fogderi i 1758 da han for besøg af Claus Nielsen Røg.112
     Er sandsynligvis søn af Henrik Pedersen Helkand på Store Vedø og Karen Nielsdatter.

Børn af Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius og Niels Helkand er vist under Niels Helkand (nr. 95).

122.73.
Rasmussen Schjelderup
Født 1707.
Død 1708.
     Död straks efter födselen.89
123.73.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1708.
Død 1709.
     Död straks efter födselen.89
124.73.
Rasmusdatter Schjelderup
Født 1709.
Død 1710.
125.73.
Johan Peter Schjelderup
Født 1721.
Død 1786.
     Jekteskipper i Skjervöy.89

Gift _____med

Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund
     Datter af Michel Jensen Heggelund og Rebekka Elisabeth Mühlenphort.
     Skifte 1776-1785, Straumfjorden, Skjervøy Tinglag.124protokollnr. 143, folio 203b, etter Charlotta Sophia Amalie Schielderup - er det samme person ?.

Børn af Johan Peter Schjelderup og Sofie Charlotte Myhlenphort Heggelund:

217.125.Rasmus Schielderup, f. 1739, d. 1805
218.125.Caspar Fredrich Myhlenphort Schjelderup, f. 1748
219.125.Johan Brochs Schjelderup, f. 1750, d. 1790
220.125.Conrad Didrik Schjelderup, f. 1753
221.125.Johan Brochs Schjelderup, f. 1756
126.73.
___________
127.73.
___________
128.73.
___________
129.73.
___________
130.73.
___________
131.73.
Søren Røgh Rasmussen Schjelderup
Født 1 aug. 1725, Skjervøy.125,89.
Død 26 jun. 1809, Melbu i Vesterålen.89.
     Han var proprieter, gjestgiver og skipper på Melbo i Hadsel. Han var efter datidens forholde en grunnrik mann. Denne rikdom fikk han for enden med sin förste hustru; men han synes også å ha været en smart forretningsmann. Hans 1ste og 3die ekteskap var barnlöst.89
     «Borger, gaardmand» på Gulsta gård i Hadsel, Nordland.117

Gift 1° 30 nov. 1757, Hadsel med

Ingeborg Margrethe Rasch
Født omkring 1720.
Død 176389.
     Datter af Axel Nielsen Rasch og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).
     Hun omkom på sjöen 1763.89

[Gift 1° omkr. 1750 med Jens Bloch Gievert (f. 1698); Gift 2° 30 nov. 1757 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809)].

Gift 2° 176789 med

Sara Røst Grønbech
Døbt 9 jan. 1740, Fruekirken i Trondhjem89.
Begravet 29 mai 1794, (Kr. Himmelfartsdag).89.
     Datter af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° nov. 179589 med

Jonette Andrea Moursund
Født 1768126,89, døbt 21 jul. 176572.
Død 6 sep. 183172.

[Gift 1° nov. 1795 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809); Gift 2° 5 okt. 1814 med Jonas Cornelius Falch (d. 27 sep. 1849)].

Børn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech:

222.131.Rasmus Andreas Schjelderup, f. 1767, d. 1838
223.131.Else (Elen?) Margrethe Schjelderup, f. 1769, d. 1811, Hadsel.
224.131.Christopher Andreas Schelderup, f. 1770, Hadsel., d. 1848, Lødingen.
225.131.Ingeborg Margrethe Schjelderup, f. 1773, d. 1848
226.131.Søren Schjelderup, f. 1774
227.131.Johan Røst Schjelderup, f. 1775, Gulstad., d. 1848, Gulstad i Hadsel.
228.131.Anne Margrethe Schjelderup
229.131.Henning Schjelderup, f. 1781
230.131._____
132.73.
Even Rasmussen Schjelderup
     Forliste [20 år gl.] för morens död på en reise til Bremer [Bremen?] og druknet.89,72
     Iflg. Digitalarkivet holdes der 1785-1789 protokollnr. 144, folio 359 skifte efter en Even Andreas Schielderup på Straumfjorden i Skjervøy - hvem er han ? kanske søn af Johan Brox Schjelderup ?
133.73.
Augustinus Rasmussen Schjelderup
     Död 10 år gl.89,72
134.73.
Henning Rasmussen Schjelderup
     Guldsmed. Ugift.89,72
135.74.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1712, Tovik, Trondenes.41.
Død 1786, Tovik, Trondenes.41.
     Fisker og leilending på ytre i Tovik i Trondenes.

Gift omkring 174441 med

Kirstine Marie Ediasdatter
Født 1709, Ibestad, Astafjord.127,41.
Død 1768, Tovik, Trondenes.41.
     Datter af Edias Mikkelsen og Sophia Erichsdatter (Bye).

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Kirstine Marie Ediasdatter:

231.135.Niels Andersen Schjelderup, f. 1746, Trondenes., d. 1802, Nordland.
232.135.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1750, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
136.74.
Augustinus Nielsen Schjelderup
Født 1714, Tovik, Trondenes.41.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.41, begravet 17 dec. 1797, 3de søndag i advent 1797, 83 år gl.128.
     Gårdbruker på Tennevik i Trondenes.

Gift 23 sep. 1745128 med

Johanna Margrethe Sparboe
Født 1724, Vika, Trondenes.41.
Død 21 apr. 1793, Tennevik, Trondenes.128,41.
     Datter af Hans Erichsen Sparboe og Riborg Hansdatter Rafn.

Børn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe:

233.136.Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1746, Tennevik, d. 1746
234.136.Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup), f. 1747, Tovik
235.136.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1749, Tennevik, d. 1751
236.136.Niels Augustinussen Schjelderup, f. 1751, Trondenes., d. 1811, Nordland.
237.136.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1753, Tennevik, d. 1817
238.136.Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup, f. 1755, Trondenes.
239.136.Hans Augustinusen Schjelderup, f. 1758, Tennevik, d. 1809
240.136.Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1760, Tennevik, d. 1772
241.136.Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1763, Tennevik, d. _____
137.75.
Anders Nilsen Rafn
Født omkring 1723, Røkenes, Trondenes.95.
     Han ble student og prekte i Trondenes kirke i 1745, men oppgav studiene og reiste til Jylland, hvor han ble gift med en rik enke. Han etterlot seg ikke barn.97
     Han blev student og studerte teologi, prediket 21. søndag efter Trefoldighet (11. nov.) 1753 i Trondenes kirke. Men så oppgav han studiene og reiste til Jylland (noen mener Hamburg), hvor han blev gift med en meget rik enke. De hadde ingen barn, men efterlot sig en meget stor formue, som dog ikke kom slekten i Norge til gode. - Det er ikke umulig at den sagnomspunne sjøkaptein Rasmus Rafn og Anders Rafn er forvekslet.129
138.75.
Hans Nilsen Rafn
Født omkring 1724, Røkenes, Trondenes.94,99.
Død 1794, Ervik, Trondenes.130,94,99, begravet 26 okt. 1794131,94.
     Han var handelsmann og bodde på gården Ervik i Trondenes. Det ser ut til at Hans Rafn har hatt økonomisk uhell. Den 5. november 1794 avholdes skifte efter Hans Rafn og hustru. På døtrene falt som arv: 33 Rdl., 304 og 4½ skilling.94
     Stor efterslægt.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Gift 7 nov. 1751, 22de søndag etter tref. 1751.94,97 med

Johanne Margrethe Burchard
Født omkring 1727, Rå prestegård, Kvæfjord.94,99.
Begravet 10 aug. 1794, Trondenes ? .132,94.
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.

Børn af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard:

242.138.Lorentz Burchard Rafn, f. 1752, Ervik, d. 1752
243.138.Anna Katrine Hansdatter Rafn, f. 1754, Ervik
244.138.Kirstina Maria Rafn, f. 1755, Ervik, d. 1759
245.138.Nils Rafn, f. 1757, Ervik, d. før 1770
246.138.Kristine Marie Rafn, f. 1760, Ervik
247.138.Anna Johanna Hansdatter Rafn, f. 1763, Ervik
248.138.Else Marie Hansdatter Rafn, f. 1769, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
139.75.
Johanne Nilsdatter Rafn
Født 1726, Røkenes, Trondenes.133,95.
Død 1754, Sand.94.
     Barnløs [? Død i barselseng ?].97

Gift efter 175294 med

Lars Kofoed
Født omkring 1715134.
Død 1779134.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.94

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].
140.75.
Jacob Parelius Nilsen Rafn
Født 29 aug. 1728, Røkenes, Trondenes.129,95.
Død 10 apr. 1770, Røkenes, Trondenes.129,95.
     Drev bondehandel og bygdefar på Røkenes i Trondenes.135
     Han var handelsmann på Røkenes.129
     Den 7. september 1770 registreres efter Jacob Parelius Rafn. Aktiva utgjorde 2946 Rdl., 4 Skilling og passiva 602 Rdl. Sønnene [4 stk i live 1770, der vel har delt 2344 Rdl., 2 Skilling, efter at enken har tatt halvdelen] fikk i arv 252 Rdl., 2 Ort og 69½ Skilling og datteren ½ part av brødrenes arv, 126 Rdl., 1 Ort og 35,18 Skilling. Av boets eiendeler nevnes: 1 jegt på 60 ?lesler?, 1 terning (liten jekt) og båter, sjøredskaper av forskjellig slags. En stor og smukk beholdning av sølvtøi skiftedes også til arvingene. Ca. år 1759 kjøpte Jacob Parelius Rafn et begravelsested i kirken, og betalte herfor 8 Rdl.129

Gift 1752135 med

Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.129,135,135.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.136.
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.135
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".129

[Gift 1° 1752 med Jacob Parelius Nilsen Rafn (29 aug. 1728 - 10 apr. 1770); Gift 2° 18 nov. 1771 med Johan Røst Grønbech (1743 - 1776); Gift 3° med Anders Mørch (1754 - 1780)].

Børn af Jacob Parelius Nilsen Rafn og Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard:

249.140.Lorentz Burchard Rafn, f. 1754
250.140.Nils Rafn, f. 1756, d. 1759
251.140.Johan Rafn, f. 1758, d. 1758
252.140.Nils Jacobsen Rafn, f. 1760, d. 1760
253.140.Johanne Elisabeth Rafn, f. 1761, d. 1835
254.140.Nils Rafn, d. 1832, Grøtøy.
255.140.Simon Kildal Rafn, f. 1765, d. 1772
256.140.Fredrik Burchard Rafn, f. 1767, Røkenes, d. 1772
141.76.
Elisabeth Maria Aagom
Død omkring 1766.
     Skifte 7 apr. 1766, Bodø prestegård i Bodø.137Ingen livsarvinger. I skiftesamling 23. sept. 1767 opplyses at hun på sin mors, avdøde prostinne Schjelderup, salig Karen Wulff side, og på farssiden hadde arvinger. Formue: 435-3-15. Gjeld: 292-3-15. Gull: 4 ringer og andre gjenstander. Sølv: En hel mengde..
142.78.
Jens Andersen Schjelderup
Død 1751138.
     Sandsøy, Bjarkøy.138
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.139
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.137
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.90protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift omkring 174041 med

Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.140.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.139,140, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.139.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.139
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.90protokoll 1745-1803, legg 254b..

[Gift 1° omkr. 1740 med Jens Andersen Schjelderup (d. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Simon Olsen Kildal (31 okt. 1701 - 21 jan. 1761)].

Børn af Jens Andersen Schjelderup og Ingeborg Marie Leth:

257.142.Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup, f. 1743, Bjarkøy., d. 1798, Trondenes.
143.78.
Johan el. Jon Andersen Schjelderup
     Boede paa Ficke [i Hammerø].72
     Omtalt i skifte 1767, som Joen, etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Joen er da bosatt på Fikke i Hamarøy.137

Gift _____141med

Anna Elschen Bonsach
     Datter af Mathias Bonsach og Anna Elschen Bremer.
144.78.
Peder Andersen Schjelderup
     Boede paa [Egerdal?]72
     ?? Indentisk med den Peder Scheldrup der 1801 er ugift, 82 år gl. og «lever af sit forhen forvervede» på gård no. 144 i Egersund. ??117
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.137
145.78.
Niels Andersen Schjelderup
     Lensmann, bodde på Oppeide i Hamarøy.142
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Niels er da bosatt som husmann i Hamarøy.137

Gift 1° _____med

Lisbeth Werdahl

Gift 2° _____med

Dorthe Christine Krog

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Lisbeth Werdahl:

258.145.Ole Nielsen Schjelderup
259.145.Jens Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1738, d. 1807
260.145.Niels Nielsen Schjelderup, f. 1743, d. 1788, Bodø
261.145.Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
262.145.Anders Nielsen Schjelderup, f. omkr. 1746, d. 1811

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Dorthe Christine Krog:

263.145.Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1751
264.145.Siselle Marie Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1756
265.145.Peder Krag (Krog?) Schjelderup, f. omkr. 1761
266.145.Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1762
146.78.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1718.
     Er ikke nevnt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø.137
147.78.
Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup
Født 1718, Fikke, Hammarøy.143.
Død 1809, Skjervøy.143, begravet 16 mar. 1809, Skjervøy.144.
     Martha Schielderup, 78 år gl. og «enke efter 1ste ægteskab», «underholdes af sønnen» Henrich Klæboe på Strømfjord gård i Skjærvøy.117
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Marithe er da gift med lensmann Klæboe i Troms.137

Gift 1753, Sølv merket: H.H.K.B. og M.S. 1753. med

Henrich Hansen Klæboe
Født 1705145,143.
Død 3 jun. 1770, Leervig (Lervigen) i Steigen.143.
     Søn af Hans Hanssøn Glein og Maren Hansdatter Klæboe.
     Lensmann
     Skifte 3 okt. 1770143Formue: 761-0-12. Gjeld: 427-4-1. Boets innhold: Sølv merket H.H.S. og B.M.H.D.I 1696; H.H.K.B. og M.S. 1753; H.T.M.H.D. 1699..

[Gift 1° med Birgitte Margareta Jentoft (1678 - 1743); Gift 2° 1753 med Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup (1718 - 1809)].

Børn af Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup og Henrich Hansen Klæboe:

267.147.Hans Christopher Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1753, d. 1843
268.147.Maren Henrichsdatter Klæboe
269.147.Jens Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
270.147.Hartvig Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1756
271.147.Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1757, d. 1823, Hadsel.
272.147.Johan Rasch Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1759
273.147.Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe, f. omkr. 1762
274.147.Henrich Johan Henrichsen Klæboe, f. omkr. 1764, d. 1812
148.78.
Ane Andersdatter Schjelderup
Født 1722.
Død 26 aug. 176572.
149.80.
Ole Christiansen
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn. Ole er da bosatt på Rørvik i Hamarøy.137
150.80.
Ingeborg Christiansdatter
     Omtalt som ugift i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn.137
151.80.
Maren Christiansdatter
     Omtalt som ugift i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn.137
152.80.
Lisbeth Christiansdatter
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes avdødes fasters barn. Lisbeth er da gift med Hans Olsen på Rørvik i Hamarøy.137

Gift _____med

Hans Olsen
     Rørvik, Hamarøy.
153.84.
Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 1716146.
Død omkring 1770146.

Gift 174872 med

Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?146.
     Søn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix.
     Premierløytnant.146

[Gift 1° med Beret Christiansdatter Rasbech; Gift 2° med Theodora Maria Lemche; Gift 3° 1748 med Bolette Jensdatter Randulf (omkr. 1716 - omkr. 1770)].

Børn af Bolette Jensdatter Randulf og Søren Pedersen Schjelderup:

275.153.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
276.153.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
154.85.
Giertrud Dorothea Lorentzen
Født omkring 1718107.

Gift 13 sep. 1736, Bergen107 med

Michael Andreas Fierslev
Født omkring 1708107.
Begravet 24 feb. 1786, Trondhjem107.
     Søn af Michel Anderssøn Fierslev og Mille Cathrine Jespersdatter Kolderup.
     1727 sælger han for 100 Rdlr. sin Fædrenegaard Huseby, 1733 er han Bergensborger som Ølhandler i Nordlandene, 1737 Købmand paa Torvet i Bergen, senere Skriver hos Sorenskriver Roested i Fossum, 1762 er han Bruger af Gaarden Rein, faar 1761 Skøde paa Gaarden Lund i Stod, men sælger den atter 1767 dog med Forbehold af livsvarigt Ophold og Fodring af nogle Kreaturer. 1772 er han konstitueret Lensmand.107

[Gift 1° 29 apr. 1733 med Alida (Alhed) Bastiansdatter Wartman (f. omkr. 1712); Gift 2° 13 sep. 1736 med Giertrud Dorothea Lorentzen (f. omkr. 1718)].

Børn af Giertrud Dorothea Lorentzen og Michael Andreas Fierslev:

277.154.Anna Randulf Fierslev
155.94.
Jørgen Parelius
Født 1739.
Død 1792.
     Student fra Trondhjems Skole 1761, men levede siden som Handelsmann på Høgaasen i Hiteren.110

Gift 6 nov. 1770110 med

Juliane Sophie Schanke
156.94.
Karen Parelius
     Død ung.
157.94.
Maren Kristine Parelius
     Død ung.
158.94.
Anne Henrikke Parelius
     Død ung.
159.95.
Maren Helkand
Født 1735, Hitra, Sør Trøndelag..
160.95.
Gjertrud Christina Helkand
Født 1736, Hitra, Sør Trøndelag..
161.95.
Karen Helkand
Født 1737, Hitra, Sør Trøndelag..
162.95.
Anna Cathrine Helkand
Født 1739, Hitra, Sør Trøndelag..
163.95.
Jørgen Nicolai Helkand
Født 1741, Hitra, Sør Trøndelag..
164.95.
Henricha Helkand
Født nov. 1744, Hitra, Sør Trøndelag..
165.95.
Jørgen Helkand
Født 1748, Hitra, Sør Trøndelag..
166.95.
Hans Helkand
Født 1753, Hitra, S. Trøndelag..
167.97.
Henrik Helkand Bull
Født 1732, Hitra..
Død 9 mar. 1797, Vikdal..

Gift _____med

Ellen Christine Motzfeldt

Børn af Henrik Helkand Bull og Ellen Christine Motzfeldt:

278.167.Rasmus Rosing Bull, f. 1797, Rygge., d. 1833, Larvik.
168.97.
Anders (Andreas) Bull
Født 20 sep. 1736, Hitra..
Død 10 mar. 1807, Orkdal..

Gift _____med

Karen Krabbe

Børn af Anders (Andreas) Bull og Karen Krabbe:

279.168.Rasmus Rosing Bull, d. 1819, St. Domingo.
169.98.
Erik Krag
Født 18 jul. 169363.
Død 7 feb. 171663.
     Eric Krag, Baron, f. 1693, 18 Julii, Capitain ved Infanteriet, død 1716, 7 Febr. paa Marchen fra Pommern.63
170.98.
Børge Krag
Født 169563.
Død 175163.
     Börge Krag, f. 1695, d. 1751.63
171.98.
Wibeke Cathrine Krag
Født 167763.
     Wibeke Cathrine Krag, f. 1677, død i Pretz Kloster.63
172.98.
Ide Helle Margrete Krag
Født 169863.
Død 28 aug. 173863.
     Ide Helle Margrete Krag, f. 1698, d. 1738, 28 Aug. 3 Børn. Gift 1722 med Jens Juel Wind, f. 1695, Kammerherre, Baron 1708, død 1726.63
173.98.
Charlotta Amalia Krag
Født 170363.
     Charlotta Amalia Krag, f. 1703, død i Walløe Stift.63

Generation 7.

174.102.
Isak Olsen
     Hammerfest, Finnmarken.72
175.102.
Torsten Olsen
176.102.
Ingeborg Olsdatter
177.102.
Elen Olsdatter
178.102.
Karen Catherine Christophersdatter Ellingsen
Født 1748, Fiskvaag.147.
Død 1801147.
179.102.
Aasel Marie Christophersdatter Ellingsen
180.102.
Kristiane Christophersdatter Ellingsen
181.104.
___________
Født 173468.
     Et dødfødt barn.68
182.104.
Jochum (Jacob?) Møinichen Schjelderup
Født 173668.
183.104.
Peder Jochumsen Schjelderup
Født 1737148,68.
Død 180168.
     Er ved FT 1801 bonde, selveier og bruker av ½ gården Røvigen i Skjerstad.149

Gift _____med

Inger Willumsdatter Ryberg
Født 1740150,68.
Død 180768.

Børn af Peder Jochumsen Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg:

280.183.Jacob Møinichen Schjelderup, f. 1763, d. 1812
281.183.Willum Ryberg Schjelderup, f. 1764, d. 1764
282.183.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1765
283.183.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. omkr. 1768
284.183.Malena Pedersdatter Schjelderup, f. omkr. 1768, d. omkr. 1804
285.183.Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup, f. 1773, Røvigen i Skjenstad., d. 1827
286.183.Willum Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1775
287.183.Hans Pedersen Schjelderup, f. 1777, d. 1777
288.183.Peder Heiberg Schjelderup, f. 1779, d. 1779
289.183.Berthe Margrethe Pedersdatter Schjelderup, f. 1781, d. 1781
184.104.
Helge Jochumsen Schjelderup
Født omkring 1743151.
Død 180168.
     Benævnes 1801 «ejer af jorden, døv». Bosat på Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.117

Gift _____med

Martha Hansdatter
Født omkring 1759152,117.

Børn af Helge Jochumsen Schjelderup og Martha Hansdatter:

290.184.Malena Helgesdatter Schjelderup, f. 1799, d. 1799
185.104.
Johanna Bredahl Jochumsdatter Schjelderup
Født omkring 1742-174368.
Død 181768.

Gift _____med

Kield Hansen
Født 172568.
Død 177768.
186.104.
Inger Malena Schjelderup
Født omkring 1747-174868.

Gift _____med

Jochum Hartvigsen
Født 173768.
     Søn af Hartvig Pedersen (Schjelderup).
     Skifte 23 aug. 1792, Skjerstad72.

Børn af Inger Malena Schjelderup og Jochum Hartvigsen:

291.186.Malena Jochumsdatter (Hartvigsen?), f. 1770, d. 1770
292.186.Hartvig Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1771, d. 1772
293.186.Jochum Bredahl Jochumsen, d. 1814, Utvik i Skjerstad.
294.186.Juliana Jochumsdatter (Hartvigsen?), f. 1776
295.186.Jacob Andreas Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1778, d. 1835
296.186._____, f. 1781, d. 1781
297.186.Peder Schjelderup Jochumsen (Hartvigsen?), f. 1782, d. 1834
187.104.
Malena Jochumsdatter Schjelderup
Født 1 okt. 176968.

Gift 1° _____med

Ole

Gift 2° _____117med

Christopher Jonsen
Født omkring 1771153,117.
     «Bonde og gaardbeboer» på Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.117

Børn af Malena Jochumsdatter Schjelderup og Ole:

298.187.Jochum Olsen, f. omkr. 1790
299.187.Hans Olsen, f. omkr. 1792

Børn af Malena Jochumsdatter Schjelderup og Christopher Jonsen:

300.187.Oline Christophersdatter, f. omkr. 1795
301.187.Johan Christophersen, f. omkr. 1797
302.187.Ingeborg Christophersdatter, f. omkr. 1799
188.104.
Hartvig Jochumsen Schjelderup
Født 19 jan. 1772, Øvre Skjerstad.68.
Død 16 mai 1852, Øvre Skjerstad.68.
     Er ved FT 1801 (26 år gl. og ugift) oppført hos sin bror Peder Jochumsen Schjelderup på Røvigen gård i Skjerstad. Hans yrke er «Bergens styrmand».149

Gift 31 dec. 1805, Ytre Klungset68 med

Margrethe Malena Christiansdatter
Født 1 jan. 1783, Ytre Klungset68.
Død 16 apr. 1843, Ytre Klungset68.

Børn af Hartvig Jochumsen Schjelderup og Margrethe Malena Christiansdatter:

303.188.Jens Eric Angel Schjelderup, f. 1806, Skjerstad., d. 1864, Fiskevåg i Saltdal.
304.188.Maren Maria Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1809, Ytre Klungset, d. 1847, Dverset i Saltdal
305.188.Ane Dorthea Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1810, Klungset
306.188.Christen Hvidding Schjelderup, f. 1812, Klungset, d. 1826, Klungset
307.188.Jonette Malena Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1815, Ytre Klungset, d. 1881, Vatnan
308.188.Grethe Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1819, Ytre Klungset, d. 1850, Dverset i Saltdal
309.188.Inger Johanna Bredahl Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1821, Ytre Klungset, d. 1905, Sand
310.188.Hartovika Sophia Hartvigsdatter Schjelderup, f. 1823, Ytre Klungset, d. _____
189.104.
Gjertrud Margrete Schjelderup
Født 20 feb. 177468.

Gift _____med

Peder Mortensen
Født omkring 1766154,117.
     «Jordløs husmand» på gården Skjærstad øvre, Skjærstad, Nordland.117

Børn af Gjertrud Margrete Schjelderup og Peder Mortensen:

311.189.Mortine Peersdatter, f. omkr. 1799
190.104.
Anna Dorthea Schjelderup
Født 22 apr. 1775, Øvre Skjerstad.68.
Død 10 mai 1831, Gåsvær, Meløy.68.

Gift 179868 med

Mads Jacob Ellingsen
Født 175868.
Død 183168.
191.104.
Maren Marie Holte Schjelderup
Født 19 okt. 177968.
192.107.
Jochum Hartvigsen
Født 173768.
     Skifte 23 aug. 1792, Skjerstad72.

Gift _____med

Inger Malena Schjelderup
Født omkring 1747-174868.
     Datter af Jochum Pedersen Schjelderup og Malena Hellesdatter.

Børn af Jochum Hartvigsen og Inger Malena Schjelderup er vist under Inger Malena Schjelderup (nr. 186).

193.108.
Hartvig Rasmussen Schjelderup
Født omkring 174568.
194.108.
Helge Rasmussen Schjelderup
Født 174768.
Død 178268.
195.108.
Peder Rasmussen Schjelderup
Født omkring 174968.
Død 175868.
196.108.
Jon Rasmussen Schjelderup
Født 175268.
Død 177968.
197.108.
Jacob Rasmussen Schjelderup
Født 175568.
Død 177868.
198.108.
Johanna Rasmusdatter Schjelderup
Født 175768.
Død 175968.
199.108.
Johanna Dorthea Bredahl Rasmusdatter Schjelderup
Født 176068.
Død 183068.

Gift _____68med

Niels Pedersen
Født omkring 174868.
Død 180468.
200.108.
Karen Rasmusdatter Schjelderup
Født 176168.
Død 176468.
201.108.
Lisbeth Rasmusdatter Schjelderup
Født 176468.
Død 176668.
202.108.
Peder Rasmussen Schjelderup
Født 176868.
Død 178768.
203.111.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 15 jun. 176486, døbt 30 jun. 1764, Folda.86.
     ? GÆT - hun er muligvis datter av Peder Pedersen Schjelderup (1730-77) ?

Gift 27 okt. 1790, Folda.86 med

Ole Isachsen
Født omkring 1736155,117.
     Jordbruker på Røsviig gård i Folden, Nordland.117

Børn af Elen Pedersdatter Schjelderup og Ole Isachsen:

312.203.Anders Olsen, f. omkr. 1791
313.203.Edia Olsdatter, f. omkr. 1793
314.203.Maren Olsdatter, f. omkr. 1797
204.114.
Ole Ediassen
Født omkring 1763156,117.
205.114.
Pernille Ediasdatter
Født omkring 1775157,117.
206.114.
Johannes Ediassen
Født omkring 1776158,117.
207.117.
Jens Lemvig Bull
Født 25 jul. 1727, Beistad..
Død 31 jul. 1799.

Gift 29 jun. 1757 med

Anne Johanne Grøn

Børn af Jens Lemvig Bull og Anne Johanne Grøn:

315.207.Nils Rosing Bull, f. 1760, Kristianssund., d. 1841, Århus.
208.117.
Andreas Christen Bull
Døbt 1 mai 1729, Beistad..
Død 30 okt. 1793.
     Oberstløjtnant.

Gift 19 mar. 1760 med

Kristine Munk von Hadeln

Børn af Andreas Christen Bull og Kristine Munk von Hadeln:

316.208.Nils Rosing Bull, f. 1767, Vinje i Mosviken., d. 1842, Støren.
209.120.
Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren110.
Død 25 sep. 1827, Meldalen110.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.110

Gift 26 sep. 1775110 med

Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.
     Datter af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth.
210.120.
Bastian Withe Parelius
     Død ung.
211.120.
Dorothea Parelius
     Død ung.
212.120.
___________
213.120.
___________
214.120.
___________
215.120.
___________
216.120.
___________
217.125.
Rasmus Schielderup
Født 29 sep. 1739150,72,158.
Død 14 feb. 180572,158.
     Prost og sogneprest i Tromsø. [Se Wilhelmine Brandt «Slægten Benkestok» (1904), s. 104].159

Gift _____72med

Johanne Margrethe Giæver
Født omkring 1752160,161,159.
Død 27 nov. 180272.
     Datter af Jens Bloch Gievert og Ingeborg Margrethe Rasch.

Børn af Rasmus Schielderup og Johanne Margrethe Giæver:

317.217.Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup, f. 1772
318.217.Jens Johan Peter Schielderup, f. _____, d. før 1775
319.217.Jens Johan Petter Schielderup, f. 1775, prestegården i Lenvik, d. 1862
320.217.Hanne Andrea Schielderup, f. _____, d. 1799
321.217.Conrad Diedrich Schielderup, f. _____
322.217.Søren Schielderup, f. _____, d. 1779
323.217.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____, d. 1781
324.217.Rebecca Elisabeth Schielderup, f. _____
325.217.Rasmus Schielderup, f. 1786
326.217.Hans Paul Schielderup, f. 1788, d. 1810
327.217.Johanna Margrete Schielderup, f. 1789, d. 1874
328.217.Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup, f. 1790, d. 1895
329.217.Hanna Andrea Schielderup, f. 1792, d. 1853
330.217.Anna Rasch Schielderup, f. 1794
331.217.Berit Lucia Schielderup, f. 1796
218.125.
Caspar Fredrich Myhlenphort Schjelderup
Født 1748.
219.125.
Johan Brochs Schjelderup
Født 1750.
Død 1790.
     Skifte 1788-1798, Straumfjorden, Skjervøy Tinglag.124protokollnr. 146, folio 247b..

Børn af Johan Brochs Schjelderup og _____:

332.219.Karen Margrete Schjelderup
333.219.Cathrine Marie Schjelderup
220.125.
Conrad Didrik Schjelderup
Født 1753.
221.125.
Johan Brochs Schjelderup
Født 1756.
222.131.
Rasmus Andreas Schjelderup
Født 1767126,89.
Død 13 jul. 183872.
     Gjestgiver og skipper på Melbo/Melbu i Hadsel, Vesterålen.89

Gift 7 sep. 179572 med

Fredrikke Lovise Rist
Født 3 apr. 1774162,72.

Børn af Rasmus Andreas Schjelderup og Fredrikke Lovise Rist:

334.222.Peder Rist Schjelderup, f. 1796, d. 1851
335.222.Sara Røst el. Rist Schjelderup, f. 1800
336.222.Søren Schjelderup, f. 1803, d. 1831
337.222.Hanna Margrethe Schjelderup, f. 1805
338.222.Elen Margrethe Schjelderup, f. 1809, d. 1896
223.131.
Else (Elen?) Margrethe Schjelderup
Født 176989.
Død 1811, Hanøy, Hadsel.163.

Gift 18 jul. 1793, Hadsel.163 med

Peder Rist Dreyer
Født 9 jun. 1770, Hadsel.163,89.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Gjestgiver på Hauöy i Vesterålen.89

Børn af Else (Elen?) Margrethe Schjelderup og Peder Rist Dreyer:

339.223.Willatz Bing Dreyer, f. 1797, Hadsel.
224.131.
Christopher Andreas Schelderup
Født 9 okt. 1770, Melbu, Hadsel.164,165.
Død 23 feb. 1848, Lødingen.165, begravet _____, Lødingen kirke165.
     Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-48. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav.165
     Er 1801 «sognets præst» i Bø.117

Gift 7 mar. 1800, Bø, Vesterålen.165,163 med

Sara Susanne Bing Drejer
Født omkring 1779, Hadsel.166,117,163.
Død 27 mai 183672, begravet _____, Hitra165.
     Datter af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra.165

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Susanne Bing Drejer:

340.224.Malena Katrina Bing Drejer, f. omkr. 1799
341.224.Sara Schelderup, f. 1802, d. 1872
342.224._____
343.224.Anne Sofie Schelderup, f. 1811, d. 1848
344.224.Christopher Andreas Schelderup, f. 1815, d. 1887, Trondenes.
345.224.Elen Margrethe Schjelderup, d. 1863, Seljestad i Trondenes.
346.224.Søren Schelderup, f. 1818, Lødingen., d. 1896, Nord Trøndelag.
347.224.Arnoldus Schytte Schjelderup, f. 1822
348.224._____
349.224._____
350.224._____
351.224._____
352.224._____
353.224._____
225.131.
Ingeborg Margrethe Schjelderup
Født 27 apr. 1773167,72.
Død 6 nov. 1848168,72,89.

Gift 23 jul. 180072 med

Jacob Sanrib
Født 1757, Kristiansand169,89.
Død 18 aug. 183689.
     Søn af Margrethe Jacobsdatter.
     Han blev i november 1788 misjonær på Island, 1789 i Varanger, 18. nov. 1796 res. kapellan til Hadsel og 18. aug. 1809 förste virkelige sogneprest til Hamaröy.89

Børn af Ingeborg Margrethe Schjelderup og Jacob Sanrib:

354.225.Sara Jakobsdatter Sanrib
226.131.
Søren Schjelderup
Født 177489.
     Död ugift för faren.89
     Muligvis den «Søren Sørensen Schielderup» der år 1801 er 27 år gl. og ugift. Han er «giæstgiver og jægteskipper» på Bredstrand gård, Øxnæs i Nordland.117
227.131.
Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.170,89,170.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.171,172,173.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.89
     Skipper og handelsmann paa Vinje.173

Gift _____med

Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.158,173.
Død 26 feb. 1844173.
     Datter af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe.

Børn af Johan Røst Schjelderup og Sara Susanne Bing Dreyer:

355.227.Lorentz Christopher Schjelderup, f. 1812, Vesterålen., d. 1874, Gulstad i Hadsel.
356.227.John Røst Schjelderup, f. 1813, d. 1874
228.131.
Anne Margrethe Schjelderup
Døbt 21 mai 1780, (1. Trinit.).89.

Gift 1° 23 jul. 1800, Hadsel kirke.163 med

Arnoldus Schytte Dreyer
Født 177289.
Død 1 jan. 1814, Øksnes.89, begravet 16 jan. 1814, Øksnes.163.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.
     Blev 28. april 1797 pers. kapellan i Hadsel og 6. sept. 1811 sogneprest til Øksnes i Vesterålen.89

Gift 2° 14 apr. 1818, Hadsel kirke89 med

Truls Krog Jørgensen Steen
Født 1797, Steilo i Hadsel89.
Død 1831, Søberg, Bø, Vesterålen89.
     Søn af Jørgen Steen og Maren Hansdatter.
     Truls Steen var först betjent hos faren senere inderst på Söberg i Bö, Vesterålen.89
     Grunden til at det gikk ökonomisk ut med ham vites ikke. Bortset arven han fikk efter sin far, fikk han med sin hustru vell 600 rdlr.89
     Skifte 19 mai 1831, Søberg, Bø, Vesterålen89Skifte påbegyndtes 19. mai 1831 og sluttedes 12. jan. 1832. Boets gjøld 27-2-1 + omk. 3-1-3. Boets aktiva 8 daler 21 skill..

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Arnoldus Schytte Dreyer:

357.228.Sara Røst Dreyer, f. 1803
358.228.Helene Catharine Rist Dreyer, f. 1806
359.228.Anne Sophia Hersleb Dreyer, f. 1808, Hadsel., d. 1887, Tysfjord.
360.228.Søren Ferdinand Dreyer, f. 1809
361.228.Willas Bing Dreyer, f. 1813

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Truls Krog Jørgensen Steen:

362.228.Ellen Margrethe Steen, f. 1819, Vesterålen, d. 1868, Hægstad i Lødingen
363.228.Jørgen Stinus Steen, f. 1821
364.228.Rasmus Andreas Steen, f. 1823, Snarseth i Vesterålen, d. før 1875
229.131.
Henning Schjelderup
Født 1781174,89.
     Under skifte efter faren studerte han teologi i Kjöpenhavn.89
     «Studerer»117
230.131.
___________
     En ifølge efterslægtstavlen fra Frederiksberg bibliotek ukendt datter gift med Anders Rambeck Knoff.72

Gift _____72med

Anders Rambeck Knoff
231.135.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1746, Tovik, Trondenes.175,176.
Død feb. 1802, Vågan, Nordland.128,176.
     Konfirmert 1763.175
     Fisker på ytre Tovik i Trondenes.
     Trondenes kirkebok 1802 anføres under søndag septuagesima (21. febr.): "Niels Anderson Schelderup, Toevigen, omkom på henreise til fiskeriet i Vaagen i hans 68. Aar".128
     Skifte 1804-1805, Tovik, Fauskevåg Tinglag.124protokollnr. 149, folio 738b..

Gift 176941 med

Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel
Født 1747, Kastnes i Dyrøy.177.
Død 1793, Tovik, Trondenes.41.
     Datter af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.
     Skifte 1788-1798, Tovik, Fauskevåg Tinglag.124protokollnr. 146, folio 301b..

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel:

365.231.Niels Winter Schjelderup, f. 1769, Trondenes., d. 1827, Nordland.
366.231.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1771, Trondenes., d. 1847
367.231.Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1773, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
368.231.Anne Margrethe Schjelderup, f. 1776, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
369.231.Petrikke Nielsdatter Schjelderup, f. 1779, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
370.231.Jørgen Nielsen Schjelderup, f. 1781, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
371.231.Rebekka Nielsdatter Schjelderup, f. 1786, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
232.135.
Maren Andersdatter Schjelderup
Født 1750, Tovik, Trondenes.175,41.
Død 1750, Tovik, Trondenes.41.
233.136.
Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1746, Tennevik175.
Død 1746175.
234.136.
Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup)
Født 1747, Tovik175.
Begravet 3 mai 1801178,128.
     Konfirmert 1763. Flytter til Vika.175

Gift 14 nov. 1768128 med

Jens Madsen
Født 1744, Kila i Trondenes.175, døbt 1744, Trondenes.175.
Død 1824.
     Søn af Mads Torbersen og Karen Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1763.175

Børn af Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup) og Jens Madsen:

372.234.Johanna Jensdatter, f. _____, d. 1800, Trondenes.
373.234.Mads Jensen, f. 1770, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
374.234.Riborg Jensdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
375.234.Karen Jensdatter, f. 1773, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
376.234.Ingeborg Marie Jensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
377.234.Augustinus Schjelderup Jensen, f. 1777, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
378.234.Mads Jensen, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
379.234.Riborg Jensdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
380.234.Anne Margrethe Jensdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
381.234.Berit Maria Jensdatter, f. 1784, Trondenes.
382.234.Sara Ursin Jensdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
383.234.Else Marie Jensdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
384.234._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
235.136.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1749, Tennevik175.
Død 1751175.
236.136.
Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.179,175.
Død 1811, Vågan, Nordland.179.
     Konfirmert 1768.175

Gift 1° 177941 med

Johanna Nilsdatter
Født 1750, Rogla, Trondenes.41.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.41.
     Datter af Nils Nilsen og Johanna Andersdatter.
     Skifte 1776-1785, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.124protokollnr. 143, folio 269..

Utenfor ekteskap med

Maria Kristoffersdatter
     Fra Medkila.

Gift 2° 1789180 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.180.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.179.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter:

385.236.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1780, Trondenes., d. 1812
386.236._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
387.236._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Maria Kristoffersdatter:

388.236.Maria Nilsdatter (Schjelderup?), f. 1783
237.136.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1753, Tennevik175.
Død 1817.
     Konfirmert 1770.175

Gift 1° _____med

Benjamin Madsen
Født 1748, Brokvik175.
Død 1787.
     Søn af Mads Benjaminsen og Anne Marie Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1765.175

Gift 2° 178841 med

Hans Johnsen
Født 1755, Kanebogen, Trondenes.175,180.
Død 1833, Nordvik, Trondenes.181.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.
     Konfirmert 1778.175

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Benjamin Madsen:

389.237.Johanna Benjaminsdatter, f. 1782, Nordvik
390.237.Mads Benjaminsen, f. 1784, Nordvik, d. 1785
391.237.Augustinus Benjaminsen, f. 1786, Nordvik, d. 1787

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Hans Johnsen:

392.237.Ellen Hansdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
393.237.Benjamin Hanssen, f. 1791, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
394.237.Augustinus Schjelderup Hanssen, f. 1793, Trondenes., d. 1863
395.237.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
238.136.
Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup
Født 1755, Tennevik, Trondenes.175.
     Konfirmert 1773.175
     Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 178341 med

Albrigt Knutsen
Født 1740, Kvitnes, Trondenes.41.
Død 1808, Kvitnes, Trondenes.41.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Kvitnes, Trondenes.

[Gift 1° 1777 med Ingeborg Larsdatter (1754 - 1778); Gift 2° 1780 med Ellen Nilsdatter (1750 - 1781); Gift 3° 1783 med Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup (f. 1755)].

Børn af Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup og Albrigt Knutsen:

396.238.Ingebrigt Albrigtsen, f. 1786, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
239.136.
Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik175.
Død 1809.
     Konfirmert 1776.175
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Gift _____med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.182.
Død 1855, Harstad, Trondenes.182.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].
240.136.
Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1760, Tennevik175.
Død 1772175.
241.136.
Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1763, Tennevik175.
Død _____, Qvitnes.128, begravet 12 mai 1799183,128.
     Konfirmert 1780.175
     Skifte 1798-1804, Kvitnes, Fauskevåg Tinglag.124protokollnr. 148, folio 429b..
242.138.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1752, Ervik.
Død 1752.
243.138.
Anna Katrine Hansdatter Rafn
Født 1754, Ervik184.
     Sikkert identisk med den Anna K. Ravn, 45 år gl. og ugift, «huusholderske» hos Rasmus Andreas Schjelderup på Melbo i Hadsel.117
244.138.
Kirstina Maria Rafn
Født 1755, Ervik.
Død 1759.
245.138.
Nils Rafn
Født 1757, Ervik.
Død før 1770.
246.138.
Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik185.

Gift 24 okt. 1783186 med

Hartvig Pedersen
Født 1754185, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 1754185.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund185.
     Søn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.185

Børn af Kristine Marie Rafn og Hartvig Pedersen:

397.246.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
247.138.
Anna Johanna Hansdatter Rafn
Født 1763, Ervik.
248.138.
Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.182.
Død 1855, Harstad, Trondenes.182.

Gift 1° 1790187,135 med

Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.188.
Død 1800, Harstad, Trondenes.188.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.124protokollnr. 148, folio 361..

Gift 2° _____med

Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik175.
Død 1809.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1776.175
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Børn af Else Marie Hansdatter Rafn og Erik Sørensen Normann:

398.248.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
399.248.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
400.248.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
401.248.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
249.140.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1754129,135.
     Konfirmert 1770.
     I 1773 fikk Malena Chirstina Juul en gutt som Lorents Ravn 'af Senjens Fogderie' var far til. Hun oppholdt seg på Kvaløyholmen i Brønnøy, Nordland. Vi har ikke andre opplysninger om henne enn at hun var 'u-confirmeret'. Barnet ble døpt Jørgen Ravn.189
250.140.
Nils Rafn
Født 22 mar. 1756129,135.
Død 20 dec. 1759129,135.
251.140.
Johan Rafn
Født 23 mar. 1758129,135.
Død 20 apr. 1758190,129,135.
252.140.
Nils Jacobsen Rafn
Født 2 jul. 1760129,135.
Død 6 sep. 1760129,135.
253.140.
Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761129,135.
Død 5 jan. 1835129,135.

Gift 5 jan. 1782129 med

Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.191,129,188.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.129,188.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.129
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Børn af Johanne Elisabeth Rafn og Søren Brønlund Normann:

402.253.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
403.253.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes., d. 1868
254.140.
Nils Rafn
Døbt 14 nov. 1762, 23de søndag efter Trefoldighet 1762.129.
Død 5 nov. 1832, Grøtøy.192.
     Konfirmert 1780.
     Han var styrmann. Nils Rafn døde plutselig, antagelig av slag, den 5. nov. 1832, 70 år gl. Han bodde da hos handelsmann Schøning, Grøtøy, som var gift med Nils Rafns søsterdatter Johanne Sophie Amalie Normann. Nils Rafn var ikke gift, og med ham utdøde - såvidt vites - den agnatiske linje i Nordland av Rafn-ætta.192
255.140.
Simon Kildal Rafn
Født 1765.
Død 1772.
256.140.
Fredrik Burchard Rafn
Født 1767, Røkenes.
Død 1772.
257.142.
Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.139,192.
Død 1798, Berg, Trondenes.193, begravet 22 apr. 1798194,128.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.124protokollnr. 148, folio 135b..

Gift 15 okt. 1766128 med

Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.193.
Død 1804, Berg, Trondenes.193.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.

Børn af Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup og Jacob Nielsen Hveding:

404.257.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
405.257.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
406.257.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
407.257.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
408.257.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
409.257.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
258.145.
Ole Nielsen Schjelderup
     Er i 1770 ført som den fjerde bruker på Sand i Tjeldsund. Ole var jektestyrmann og bosatte seg på Sand ca. 1769/70, da bare yngste datra er født her.142
     Efter hustruen Saras død flytta Ole tilbake til Hamarøy, der han i 1786 var bosatt på Tannøy. Han er trolig blitt gift på nytt, da skiftet etter hans bror Jens nevner en sønn.142
     Skifte 30 dec. 1802, Kjårnes i Tysfjord142.

Gift 1° 1767, Hamarøy, 1. søndag i advent195 med

Sara Fredrikke Prom
Født omkring 1748142.
Død 17 aug. 1772, Sand i Tjeldsund142.
     Død «av feber».142
     Skifte 14 okt. 1772, Barøy142I skiftet er barna nevnt: Elisabeth Werdahl 5 år, Caroline Margrethe 4 år, Helchen Margrethe 2 år..

Gift 2° _____med

?

Børn af Ole Nielsen Schjelderup og Sara Fredrikke Prom:

410.258.Elisabeth Werdahl Schjelderup, f. 1767, Hamarøy., d. før 1807
411.258.Caroline Margrethe Schjelderup, f. 1768, Hamarøy., d. 1798
412.258.Helchen Margrethe Schjelderup, f. 1770, Sand i Tjeldsund.

Børn af Ole Nielsen Schjelderup og ?:

413.258.Seth Nicolai Bogart Schjelderup, f. omkr. 1777, Hamarøy., d. _____
259.145.
Jens Nielsen Schjelderup
Født omkring 1738150,117.
Død 1807.
     Jens er 1801 ugift og «Driver fiskerie» på Oppeide gård hos broderen Anders Schjelderup.117
     Skifte 23 nov. 1807142.
260.145.
Niels Nielsen Schjelderup
Født 1743.
Død 1788, Bodø.

Gift _____med

Dorothea Catharina Bugge Kaurin
Født 1749.
Død 1831.

[Gift 1° med Niels Nielsen Schjelderup (1743 - 1788); Gift 2° med Michael Hvid Angell; Gift 3° med Hans Pedersen Brun (d. omkr. 1804)].

Børn af Niels Nielsen Schjelderup og Dorothea Catharina Bugge Kaurin:

414.260.Anne Dorthea Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1772, d. 1834, Gildeskål.
415.260.Elisabeth Sophia Nielsdatter Schjelderup, f. 1776, d. 1829
416.260.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1777, d. 1813
417.260.Karen Wolf Nielsdatter Schjelderup, f. omkr. 1778
261.145.
Elisabeth Maria Nielsdatter Schjelderup
262.145.
Anders Nielsen Schjelderup
Født omkring 1746196,117.
Død 4 apr. 1811197,72.
     Lensm. i Hamarøy. Skifte 28. april 1812.72
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Oppeide gård i Hammerøy.117

Gift _____med

Signe Maria Krogh Røgh
Født omkring 1756169,117.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Signe Maria Krogh Røgh:

418.262.Lisbeth Dorthea Schjelderup, f. omkr. 1782
419.262.Rebecha Brems Schjelderup, f. omkr. 1784
420.262.Augustina Margrete Schjelderup, f. omkr. 1788
421.262.Knud Aas Schjelderup, f. omkr. 1791
422.262.Petronella Werdal Schjelderup, f. omkr. 1793
423.262.Peder Krogh Schjelderup, f. omkr. 1799
263.145.
Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1751161,117.

Gift _____med

Troels Aagom Kleppe
Født omkring 1748198,117.
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Brendvig gård i Hammerøy, Nordland.117

Børn af Catharine Sophie Nielsdatter Schjelderup og Troels Aagom Kleppe:

424.263.Jochum Andreas Greve Kleppe, f. omkr. 1777
425.263.Peder Krogh Kleppe, f. omkr. 1781
426.263.Ane Dorthea Kleppe, f. omkr. 1784
427.263.Michael With Kleppe, f. omkr. 1788
428.263.Olava Sophia Hviding Kleppe, f. omkr. 1791
264.145.
Siselle Marie Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1756169,117.

Gift _____med

Fredrik Schytte
Født omkring 1759199,117.
     Søn af Wilhelm Erichsøn Schytte og Karen (Maren) Aagaard Bonsach.
     «Sognets klokker» på Oppeide gård i Hammerøy sokn, Nordland.117
265.145.
Peder Krag (Krog?) Schjelderup
Født omkring 1761200,117.
     ? GÆT - Han må være sønn av Niels Schjelderup og Dorthe Krog ??117
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Jørgenvig gård, Hammerøy, Nordland.117

Gift 1° _____med

Larsdatter
     Datter af Lars Siversen.

Gift 2° _____117med

Anna Katrina Pedersdatter
Født omkring 1772167,117.

Børn af Peder Krag (Krog?) Schjelderup og Larsdatter:

429.265.Lars Schjelderup, f. omkr. 1793
430.265.Joen Andreas Schjelderup, f. omkr. 1796

Børn af Peder Krag (Krog?) Schjelderup og Anna Katrina Pedersdatter:

431.265.Ingeborg Sophia Schjelderup, f. omkr. 1799
266.145.
Sophia Nielsdatter Schjelderup
Født 1762.
267.147.
Hans Christopher Henrichsen Klæboe
Født omkring 1753201,143.
Død 1843202.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Joen Hermandsen Bugge, Findset. Formynder er med enken (Marite Schjelderup) i 3 ledd beslektet.143
     Handelsmann og gjestgiver på Lyngseidet.202
268.147.
Maren Henrichsdatter Klæboe
     Ugift ved faren skifte 1770, verge: Henrich Klæbo, Brettesnes. Henrich Klæbo var farens søskenbarn. Han har lovet å ta henne i sitt hus.143

Gift _____med

Necolay Pedersen Lindholm
     Skreddermester og borgersecondløytnant i Trondhjem.202
269.147.
Jens Henrichsen Klæboe
Født omkring 1756203,143.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Arent Mørch, skipper på Røsvik i Folda.143
270.147.
Hartvig Henrichsen Klæboe
Født omkring 1756204,143.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Christen Hartvigsen Hviding, Løvøen. Vergen er morsøskenbarn med enken Marithe Klæbo Schjeldrup.143
     Konfirmert 1. søndag i advent (28. nov.) 1773 i Skjervøy.144
271.147.
Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1757205,143.
Død 1823, Hadsel..
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.143

Gift 1° 1772206 med

Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.163.
Død 1785, Hadsel.163.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest til Øxnes.

[Gift 1° 1767 med Bolette Winstrup (d. 1768); Gift 2° 1772 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Gift 2° 1792207 med

Lorentz Christopher Sverdrup
     På Sund og Reine, hvor han var handelsmann, gjestgiver og eide 17 rorbuer. Dessuten var han jekteskipper.207

[Gift 1° med Johanne Brønlund Bärentz (f. 1740); Gift 2° 1792 med Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe (omkr. 1757 - 1823)].

Børn af Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe og Jens Peter Drejer:

432.271.Sara Susanne Bing Dreyer, f. 1776, Øxnes., d. 1844
272.147.
Johan Rasch Henrichsen Klæboe
Født omkring 1759208,143.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: broren Anders Klæbo.143
273.147.
Ingeborg Catarina Jentoft Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1762209,143.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: lensmann Niels Schjelderup, Opeid i Hamarøy (morbror).143
     Konfirmert 2. søndag i advent (5. dec.) 1779 på Skjervøy, og bodde da på Eidet.144
     Dødsfall til Ingeborg kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og helle ikke kan skifte finnes.143

Gift 21 nov. 1787, Borge kirke., Trolovet 10. juli 1787.143 med

Christopher Michelsen
Døbt 31 jul. 1763, Borge143.
     Søn af Michel Christophersen og Anna Willumsdatter.
     Konfirmert (i Borge?) 1782. Gårdbruker og styrmann.143
     Dødsfall til Christopher kan ikke sees innført i Borge kirkebøker og heller ikke kan skifte finnes.143
274.147.
Henrich Johan Henrichsen Klæboe
Født omkring 1764210,200,143.
Død 10 mar. 1812211,144.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: styrmann Axel Anders Rasch.143
     Gjestgiver i Strømfjord. Druknet på hjemreisen fra Lyngsmarkedet sammen med sin sønn Johan og skolemester Henrik Bull Stabrun. De ble ikke funnet.144

Gift 6 sep. 1793144 med

Susanna Margrethe Hess
Født omkring 1770153,117.
Død 14 aug. 1813144, begravet 24 aug. 1813212,144.
     Fra Strømfjord.144

Børn af Henrich Johan Henrichsen Klæboe og Susanna Margrethe Hess:

433.274.Johan Christoffer Klæboe, f. 1794, d. 1812
434.274.Martha Maria Klæboe, f. omkr. 1796
435.274.Sanna Margrethe Klæboe, f. 1800
436.274.Maren Anna Klæboe, f. 1808
437.274.Hedovika Johanne Klæboe, f. 1811
275.153.
Riborg Schjelderup
Født 11 jul. 174972.
Død 9 mar. 178272.

Gift 30 jun. 176772 med

Martinus Lind Nissen
Født 19 jan. 174472.
Død 9 jul. 179572.
     Justitsraad.

[Gift 1° 30 jun. 1767 med Riborg Schjelderup (11 jul. 1749 - 9 mar. 1782); Gift 2° 6 feb. 1783 med Maren Louman Krog (1753 - 20 feb. 1787); Gift 3° 17 dec. 1789 med Knerke Margrethe Thurman (1751 - 1 aug. 1814)].

Børn af Riborg Schjelderup og Martinus Lind Nissen:

438.275.Hans Nissen, d. 1843
439.275.Peder Schjelderup Nissen, f. 1775, Trondhjem, d. 1826
440.275.Maren Nissen, f. omkr. 1778
276.153.
(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke146.
Død 7 nov. 1794, Røros146.

Gift 14 feb. 177272 med

Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 1745146, døbt 4 jun. 1745, Røraas.72.
Død 14 jan. 1798, Røros146.
     Søn af Claus Paulsen Holst og Johanne Bergmann.

Børn af (Anne) Christine Munch Schjelderup og Theodorus Bergman Clausen Holst:

441.276.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
442.276.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
277.154.
Anna Randulf Fierslev
Døbt 27 okt. 1737, Bergen Domkirke.107,212.
278.167.
Rasmus Rosing Bull
Født 28 aug. 1797, Rygge..
Død 5 dec. 1833, Larvik..

Gift 22 feb. 1807 med

Marie Cathrine Grønlund

Børn af Rasmus Rosing Bull og Marie Cathrine Grønlund:

443.278.August Theodor Bull, f. 1809, d. 1882
279.168.
Rasmus Rosing Bull
Døbt 12 jun. 1789.
Død 4 okt. 1819, St. Domingo., begravet _____, St. Domingo..

Generation 8.

280.183.
Jacob Møinichen Schjelderup
Født 1763213,68.
Død 181268.
     Er ved FT 1801 bonde, selveier og bruker av ½ gården Røvigen i Skjerstad. Hans navn skrives Jacob Møinichen i folketellingen.149

Gift _____med

Maren Jonsdatter
Født 1768214,68.
Død 184668.

Børn af Jacob Møinichen Schjelderup og Maren Jonsdatter:

444.280.Johanna Marie Jacobsdatter Schjelderup, f. 1798, d. 1799
445.280.Birgithe Margrethe Jacobsdatter Schjelderup, f. 1799, d. 1799
446.280.Johan Peter Schjelderup, f. 1800, Skjerstad., d. 1880
447.280.Ovidichen (Ovidia) Jacobsdatter Schjelderup, f. 1802, d. 1849
448.280.Michael Schjelderup, f. 1804, d. 1884
449.280.Hans Schjelderup, f. 1806, d. 1807
450.280.Peder Christian Schjelderup, f. 1807, d. 1807
451.280.Inger Johanna Jacobsdatter Schjelderup, f. 1809, Skjerstad., d. 1869
281.183.
Willum Ryberg Schjelderup
Født 176468.
Død 176468.
282.183.
Inger Malene Pedersdatter Schjelderup
Født 176568.

Gift _____med

Niels Eliassen
283.183.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født omkring 1768214,117.

Gift _____med

Jørgen Blix Hartgen
Født 1767215,216, døbt 6 dec. 1767, Bodø.86.
     Søn af Jesper Andreas Hartgen og Anna Jørgensdatter Blix.
     Var ved skiftet etter faren [1784], kondisjonerende hos sin onkel Mogens Jentoft, Ramsviken, Buksnes i Lofoten.216
     «Jægteskipper, giæstgiver» på Wetterøen. Bodø.117

Børn af Elen Pedersdatter Schjelderup og Jørgen Blix Hartgen:

452.283.Peer Jørgensen Hartgen, f. omkr. 1797
453.283.Clara Jørgensdatter Hartgen, f. omkr. 1799
284.183.
Malena Pedersdatter Schjelderup
Født omkring 1768214,117.
Død omkring 1804.
     Skifte 3 jul. 1804, Fleina, Gildeskål.217.

Gift _____med

Jens Hansen Lind
Født omkring 1750218,117.
Død omkring 1811.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter.
     Jens Hansen Lind er «styrmand og selvejer af sin gaards part» i Flein gård, Gildeskål.117
     Skifte 15 mai 1811, Fleina, Gildeskål.219.

[Gift 1° med Ingeborg Svendsdatter Blix (d. omkr. 1791); Gift 2° med Malena Pedersdatter Schjelderup (omkr. 1768 - omkr. 1804); Gift 3° 2 jan. 1805 med Karen Strømer Bruun (1765 - 1808)].

Børn af Malena Pedersdatter Schjelderup og Jens Hansen Lind:

454.284.Ingeborg Johanne Jensdatter Lind, f. omkr. 1794
455.284.Peder Schjelderup Jensen Lind, f. omkr. 1802
456.284.Hartvig Jensen Lind, f. omkr. 1803, d. før 1811
285.183.
Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup
Født 1773, Røvigen i Skjenstad.220.
Død 1827220.
     Skal være sønnedatter af Jochum Schjelderup.

Gift _____med

Lars Hansen Mechlenborg
Født 1758220.
Død 1826220.
     Søn af Hans Christensen Mechlenborg og Dorothea Jensdatter Hønnechen.
     Skipper på Hestmandø.220

Børn af Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup og Lars Hansen Mechlenborg:

457.285.Peter Schjelderup Mechlenborg, f. 1802
458.285.Christen Mechlenborg, f. 1807, d. 1895, Melø.
459.285.Hans Jacob Larsen Mechlenborg, f. 1810, d. eft. 1827
460.285.Dorothea Larsdatter Mechlenborg
461.285.Inger Christine Larsdatter Mechlenborg, f. _____, d. _____
286.183.
Willum Pedersen Schjelderup
Født omkring 1775157,117.
     «Giæstgiver, ejer af gaarden Bertnæs og 2 andre bondegaarder» i Bodø.117

Gift _____med

Elen Maria Dreyer
Født omkring 1778221,117.

Børn af Willum Pedersen Schjelderup og Elen Maria Dreyer:

462.286.Peer Schjelderup, f. omkr. 1799
287.183.
Hans Pedersen Schjelderup
Født 177768.
Død 177768.
288.183.
Peder Heiberg Schjelderup
Født 177968.
Død 177968.
289.183.
Berthe Margrethe Pedersdatter Schjelderup
Født 178168.
Død 178168.
290.184.
Malena Helgesdatter Schjelderup
Født 179968.
Død 179968.
291.186.
Malena Jochumsdatter (Hartvigsen?)
Født 177068.
Død 177068.
292.186.
Hartvig Jochumsen (Hartvigsen?)
Født 177168.
Død 177268.
293.186.
Jochum Bredahl Jochumsen
Døbt 28 feb. 1773222,72.
Død 1814, Utvik i Skjerstad.72.
     [? Se også "Benkestok", s. 193 ?]
     Skifte 31 jan. 181472.

Gift _____med

Sara Susanne Dreyer
Født 177568.
     Datter af Erich Bing Drejer og Maren Holte Angell.
294.186.
Juliana Jochumsdatter (Hartvigsen?)
Født 177668.
295.186.
Jacob Andreas Jochumsen (Hartvigsen?)
Født 177868.
Død 183568.

Gift _____med

Dorothea Christiansdatter Bølgen
Født 177668.
Død 183468.
296.186.
___________
Født 178168.
Død 178168.
297.186.
Peder Schjelderup Jochumsen (Hartvigsen?)
Født 178268.
Død 183468.

Gift _____med

(Øllegaard) Petronella Hartvigsdatter
Født 178568.
Død 185068.
298.187.
Jochum Olsen
Født omkring 1790223,117.
299.187.
Hans Olsen
Født omkring 1792224,117.
300.187.
Oline Christophersdatter
Født omkring 1795225,117.
301.187.
Johan Christophersen
Født omkring 1797226,117.
302.187.
Ingeborg Christophersdatter
Født omkring 1799227,117.
303.188.
Jens Eric Angel Schjelderup
Født 14 nov. 1806, Skjerstad.68.
Død 21 dec. 1864, Fiskevåg i Saltdal.68.
     Styrmand. Drev gårdbrug på Fiskevåg.228

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Jacobsdatter Ryberg

Gift 2° 27 dec. 1839228 med

Inger Christine Larsdatter Mechlenborg
Født _____, Hestmandø i Lurø.68.
Død _____, Fiskevaag i Saltdal.68.
     Datter af Lars Hansen Mechlenborg og Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup.

Børn af Jens Eric Angel Schjelderup og Inger Christine Larsdatter Mechlenborg:

463.303.Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup, f. 1843, Saltdal., d. 1870, Saltdal.
464.303.Hartvig Schjelderup, f. 1854, Saltdal., d. 1909, Os i Saltdal.
304.188.
Maren Maria Hartvigsdatter Schjelderup
Født 2 apr. 1809, Ytre Klungset68.
Død 1847, Dverset i Saltdal68.

Gift 183868 med

Ole Thomasen
305.188.
Ane Dorthea Hartvigsdatter Schjelderup
Født 20 apr. 1810, Klungset68.

Gift 11 aug. 184868 med

Carl Olsen
306.188.
Christen Hvidding Schjelderup
Født 7 aug. 1812, Klungset68.
Død 12 jan. 1826, Klungset68.
307.188.
Jonette Malena Hartvigsdatter Schjelderup
Født 6 jul. 1815, Ytre Klungset68.
Død 24 apr. 1881, Vatnan68.

Gift 2 jun. 1846, Fauske68 med

Jens Christian Pedersen
308.188.
Grethe Hartvigsdatter Schjelderup
Født 4 jun. 1819, Ytre Klungset68.
Død 22 aug. 1850, Dverset i Saltdal68.

Gift 29 aug. 184568 med

Hans Olai Olsen
309.188.
Inger Johanna Bredahl Hartvigsdatter Schjelderup
Født 16 sep. 1821, Ytre Klungset68.
Død 27 okt. 1905, Sand68.

Gift 28 dec. 185068 med

Lars Monsen
310.188.
Hartovika Sophia Hartvigsdatter Schjelderup
Født 19 okt. 1823, Ytre Klungset68.
Død _____, Knaplund i Bodin68.

Gift 19 mai 185168 med

Jacob Johan Christensen
311.189.
Mortine Peersdatter
Født omkring 1799227,117.
312.203.
Anders Olsen
Født omkring 1791229,117.
313.203.
Edia Olsdatter
Født omkring 1793230,117.
314.203.
Maren Olsdatter
Født omkring 1797226,117.
315.207.
Nils Rosing Bull
Født 9 sep. 1760, Kristianssund..
Død 8 dec. 1841, Århus..

Gift _____med

Else Sophie Meldal
316.208.
Nils Rosing Bull
Født 22 apr. 1767, Vinje i Mosviken..
Død 23 mai 1842, Støren..
     Sognepræst.

Gift 8 feb. 1795 med

Christine Elisabeth Hansen

Børn af Nils Rosing Bull og Christine Elisabeth Hansen:

465.316.Daniel Moldenauer Bull, f. 1802, Trondheim., d. 1863, Bergen.
466.316.Nils Rosing Bull, f. 1804, Støren., d. 1857
317.217.
Charlotte Ingeborg Margrethe Schielderup
Født 11 dec. 177272, døbt 27 dec. 1772, (Frue kirke i T.heim ?)72.

Gift 12 dec. 1793, Tromsø.72 med

Hans Georg Boedal (Bosdal?)
Født 12 mai 176572.
Død 184772.
318.217.
Jens Johan Peter Schielderup
Født _____, Lenvik prestegård231, døbt 17 jan. 1774, Lenvik kirke231.
Død før mai 1775.
319.217.
Jens Johan Petter Schielderup
Født mai 1775, prestegården i Lenvik232,72,231, døbt 15 mai 1775, Lenvik kirke231.
Død 186272.
     Han er år 1801 ugift og «kiøbmand, har og bøxlet jordpart paa fastlande som han driver som husmand» i Tromsø kiøbstad.117
     Skifte 1803-1805, Tromsø by, Tromsø Tinglag.124protokollnr. 150, folio 213. - Er det samme person ?.
320.217.
Hanne Andrea Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik231, døbt 7 jul. 1776, Lenvik kirke231.
Død 179972.
321.217.
Conrad Diedrich Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik231, døbt 9 feb. 1777, Lenvik kirke231.
322.217.
Søren Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik231, døbt 15 mar. 1779, Lenvik kirke231.
Død 177972.
323.217.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik231, døbt 29 jan. 1781, Lenvik kirke231.
Død 178172.
324.217.
Rebecca Elisabeth Schielderup
Født _____, prestegården i Lenvik231, døbt 7 jul. 1782, Lenvik kirke231.

Gift 180472 med

Nicolai Steenstrup
325.217.
Rasmus Schielderup
Født 12 mai 1786233,72.
326.217.
Hans Paul Schielderup
Født 11 mar. 1788234,72.
Død 12 aug. 181072.
     Handelsbetjent i Senjen.72
327.217.
Johanna Margrete Schielderup
Født 6 mai 1789235,72.
Død 14 jun. 187472.

Gift _____72med

Nils Winther Goeger (Greger) ?
Død 12 sep. 185472.
     [Folvigen?, Foevigen?] i Helgeland.72
328.217.
Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup
Født 24 sep. 1790223,72.
Død 189572.
     Fredrik Myhlenphorts lensm. Omkom paa Søen? 1895.72

Gift _____72med

Dorthea Thesen

Børn af Caspar Frideric Myhlenphort Schielderup og Dorthea Thesen:

467.328.Anna Johanne Margrethe Rasch Schjelderup, f. 1837, Lofoten ?
329.217.
Hanna Andrea Schielderup
Født 26 mai 1792224,72.
Død 23 dec. 185372.

Gift 181572 med

Marcus Fredrik Steen
     Pr. i Bodø.72
330.217.
Anna Rasch Schielderup
Født 20 dec. 1794236,72.

Gift 26 okt. 182072 med

Michael With Holmboe
Født 15 jul. 179172.
331.217.
Berit Lucia Schielderup
Født 10 dec. 1796237,72.
332.219.
Karen Margrete Schjelderup
333.219.
Cathrine Marie Schjelderup
334.222.
Peder Rist Schjelderup
Født 16 okt. 1796237,72.
Død 185172.
335.222.
Sara Røst el. Rist Schjelderup
Født 5 mai 1800227,72.

Gift _____72med

Gunder Eriksen
     Skrædder i Svolvær.72
336.222.
Søren Schjelderup
Født 13 mar. 180372.
Død jun. 183172.
337.222.
Hanna Margrethe Schjelderup
Født mar. 180572.

Gift 15 jan. 183372 med

Hans B.. Hind Meyer
Født 1 nov. 178872.
Død 14 mar. 183772.
     Guldsmed i Bergen.72
338.222.
Elen Margrethe Schjelderup
Født 13 nov. 180972.
Død 189672.
     Død ugift.72
339.223.
Willatz Bing Dreyer
Født 1797, Hadsel.163.
340.224.
Malena Katrina Bing Drejer
Født omkring 1799238,117.
341.224.
Sara Schelderup
Født 180272.
Død 28 dec. 187272.

Gift 182272 med

Lars Weibye
Død 16 mar. 182872.
     1788 Lieut: Risør.72
342.224.
___________
     En sønn som druknet under vinterfisket på Vestfjorden.165
343.224.
Anne Sofie Schelderup
Født 4 jul. 1811239,165.
Død 13 feb. 184872,163.

Gift 1843240,72 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181472.
Død 7 feb. 186372.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Anne Sofie Schelderup og Ove Guldberg Høegh:

468.343.Knud Orn (Ørn?) Høegh, f. 1844, Trondenes.
344.224.
Christopher Andreas Schelderup
Født 23 sep. 181572.
Død 1887, Seljestad, Trondenes.41.
     Stilling: Lege

Gift 18 aug. 185172 med

Sara Sophie Margrethe Nicolaisdatter Heidenreich
Født 8 jan. 1828, Tønsberg.72,240.
Død 1884, Seljestad, Trondenes.241.

Børn af Christopher Andreas Schelderup og Sara Sophie Margrethe Nicolaisdatter Heidenreich:

469.344.Christopher Andreas Schjelderup, f. 1852, d. 1853, Tønsberg.
470.344.Einar Schjelderup, f. 1854, d. 1861, Trondenes.
471.344.Oluf (Olav) Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
472.344.Hjalmar Kristoffersen Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
473.344.Einar Schjelderup, f. 1861
474.344.Halvdan Schjelderup, f. 1863, Trondenes.
475.344.Gunnar Schjelderup, f. 1869, Trondenes.
345.224.
Elen Margrethe Schjelderup
Død 2 jan. 1863, Seljestad i Trondenes.72.
346.224.
Søren Schelderup
Født 6 okt. 1818, Lødingen.242,243,244.
Død 25 dec. 1896, Beitstad, Nord Trøndelag.72,163.
     Stilling: Lærer
     Søren Schjelderup er år 1865 sogneprest i Hatfjelddalen? og bor på prestegården med konen Jensine og deres barn: Sverre, Petra Maria, Anna Elise, Sara Andrea og Helga.244

Gift 28 dec. 1853, Alstadhaug72 med

Jensine Klykken (Klykker?)
Født 28 dec. 1828, Inderøen.245,72,244.

Børn af Søren Schelderup og Jensine Klykken (Klykker?):

476.346.Christopher Andreas Schjelderup, f. omkr. 1854, d. 1863
477.346.Petra Maria Schjelderup, f. 1856, Steinkjær.
478.346.Sverre Schjelderup, f. 1857, Steinkjær.
479.346.Einar Schjelderup, f. 1859, d. 1860
480.346.Hanna (Anne Elisabeth) Schjelderup, f. 1862, Hatfjelddalen.
481.346.(Lea) (Sara Andrea) Schjelderup, f. 1864, Hatfjelddalen.
482.346.Helga Schjelderup, f. omkr. 1865, Hatfjelddalen.
483.346.Henriette Schjelderup, f. 1867
347.224.
Arnoldus Schytte Schjelderup
Født 12 jan. 182272, døbt 21 apr. 1822, Lødingen.246,72.
     Gaardbr. i Tysfjord.72

Gift _____72med

Sofie Larsdatter
348.224.
___________
349.224.
___________
350.224.
___________
351.224.
___________
352.224.
___________
353.224.
___________
354.225.
Sara Jakobsdatter Sanrib

Gift 28 okt. 1836247 med

Willatz N. Dreyer
     Handelsmann på Kvitnes i Hadsel.247
355.227.
Lorentz Christopher Schjelderup
Født 7 okt. 1812, Vinje i Bø, Vesterålen.173.
Død 12 jun. 1874, Gulstad i Hadsel.173.
     Indehaver af en større Skrædderforretning i Bergen, senere bosat som Proprietær paa Gulstad i Hadsel.173

Gift 1 jun. 1841173 med

Karin Rasmine (Kaia) Thesen
Født 15 apr. 1823173.
Død 8 apr. 1896, Bergen.173.
     Datter af Elias Thesen og Isabella Testmann Jentoft.

Børn af Lorentz Christopher Schjelderup og Karin Rasmine (Kaia) Thesen:

484.355.Emilie Schjelderup, f. 1843
485.355.Joachim Elias Schjelderup, f. omkr. 1845, d. 1862, Bergen.
486.355.Emilie Schjelderup, f. 1846
487.355.Isabella Birgitte (Bella) Schjelderup, f. 1848, Bergen.
488.355.Lauritz Ananias Schjelderup, f. 1851
489.355.Christopher Rasmus Henning Schjelderup, f. 1854
490.355.Johan Rasch Jentoft Thesen Schjelderup, f. 1856, d. 1876, Brasilien.
491.355.Sara Susanna Bing Schjelderup, f. 1859, Hadsel.
492.355.Joachim Elias Schjelderup, f. 1863, Hadsel.
356.227.
John Røst Schjelderup
Født 14 okt. 1813248.
Død 10 mar. 1874248.
     Handelsmann på Vinje i Bø, Vesterålen.248

Gift _____med

Magdalene Irgens Schøning
Født 3 jan. 1810, Grøtø.248.
Død 10 feb. 1883248.
     Datter af Arnt Schøning og Anna Johanne Margrete Angell.

Børn af John Røst Schjelderup og Magdalene Irgens Schøning:

493.356.Birgitte Isakelle Schjelderup, f. 1841, Vesterålen., d. 1908, Tromsø.
357.228.
Sara Røst Dreyer
Født 180389.
358.228.
Helene Catharine Rist Dreyer
Født 180689.

Gift _____med

Jens Peter Schjelderup
359.228.
Anne Sophia Hersleb Dreyer
Født 1808, Klak, Hadsel.89,163, døbt 1 apr. 1808, Hadsel.163.
Død 11 mai 1887, Kjøpsvik, Tysfjord.163.

Gift 12 jan. 1833, Lødingen.163 med

Jacob Willumsen Lind
Født 11 jan. 1792, Kjøpvik, Tysfjord.163.
Død 14 apr. 1848, Kjøpsvik, Tysfjord.163.
     Søn af Willum Jacobsen Lind og Petronella Halvorsdatter.
     Gjestgiver og Handelsmann på Kjöpsvik i Tysfjorden.89,248
     Eide flere jekter. 15 Børn [6 i første].

[Gift 1° 1813 med Maren Maria Reener (15 aug. 1785 - 1831); Gift 2° 12 jan. 1833 med Anne Sophia Hersleb Dreyer (1808 - 11 mai 1887)].

Børn af Anne Sophia Hersleb Dreyer og Jacob Willumsen Lind:

494.359.Sara Susanne Bing Lind, f. 1841
360.228.
Søren Ferdinand Dreyer
Født 180989.
361.228.
Willas Bing Dreyer
Født 2 aug. 181389.
     Opfostret hos handelsmann Gjæver på Vebbestad i Kvæfjord. Willas Bing Dreyer var mellem 1830-1845 skolelærer i Ofoten og bodde da på Ytter-Böe i Ofoten.89

Gift _____, Kvæfjord89 med

Mette Margrethe Gregusdatter
Født 29 jan. 1798, Kvæfjord89.
     Datter af Gregus Jacobsen og Inger Maria Larsdatter.
362.228.
Ellen Margrethe Steen
Født 1819, Søberg, Bø, Vesterålen89.
Død 22 jul. 1868, Hægstad i Lødingen, (37 år gl.)89,248.

Gift _____med

Elias Christian Larsen Prydtz
Født 1814, Hadsel/Hassel89.
Død 1909249.
     Smed, leilending og gårdbruker på Hægstad i Lödingen.89
     Elias var jordbruker og smed. Han fikk bygselbrev 18. sept. 1841 på lnr. 27a1 Hægstad gård i Lødingen hos Rasmus Christensen på 1 pd 3 mk. Elias satt i 1870 på 3 ort 20 sk. I 1875 er Elias ført som selveier på lnr. 27a1.250

[Gift 1° med Ellen Margrethe Steen (1819 - 22 jul. 1868); Gift 2° 6 jun. 1867 med Christiane Ellingsen (11 okt. 1834 - 1920)].

Børn af Ellen Margrethe Steen og Elias Christian Larsen Prydtz:

495.362._____
496.362._____
497.362._____
498.362.Jens Krog Prytz, f. 1847
499.362.Truls Steen Prytz, f. 1849
500.362._____
501.362.Johannes Irgens Prytz, f. 1853
502.362.Gerhard Bergeton Prytz, f. 1854
503.362._____
363.228.
Jørgen Stinus Steen
Født 182189.
     Da Jørgen Steen blev gift opholdt han sig på Tranöy. Han var snedker av profesjon og som sådan opholdt han sig på forskjellige steder i Nord-Norge. I 1856 nevnes han som gårdbruker på Helland i Hamaröy.89

Gift 7 okt. 1847, Hamarøy89 med

Emelie Karoline Christensdatter
Født 4 mar. 1827, Tranøy i Hamarøy89.
     Datter af Hartvik Christensen og Ingeborg.

Børn af Jørgen Stinus Steen og Emelie Karoline Christensdatter:

504.363.Jacob Sandrib Steen, f. 1848, Tranøy i Hamarøy
505.363.Hartvik Christian Steen, f. 1856, Helland i Hamarøy
364.228.
Rasmus Andreas Steen
Født 1823, Snarseth i Vesterålen89.
Død før 1875251.
     Opvokset hos onkelen sogneprest Schjelderup i Lödingen.89
     Skomaker med bopel Offersöy.89

Utenfor ekteskap med

Jonetta Kristine Axelsdatter
     Datter af Axel Pedersen og Anne Malene.
     Fra Strømmen i Tysfjorden.251

Gift 1° _____med

Dorthea Anna Larsdatter
Født 1826251.
Død 16 feb. 1897251.
     Fra Rinöy i Lödingen.89

Børn af Rasmus Andreas Steen og Jonetta Kristine Axelsdatter:

506.364.Mathias Andreas Steen, f. 1849, Strømmen i Tysfjord

Børn af Rasmus Andreas Steen og Dorthea Anna Larsdatter:

507.364.Anne Dorthea Steen, f. 1859
365.231.
Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.41, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.252,72.
Død 1827, Lofoten, Nordland.41.
     Konf. 1788.

Utenfor ekteskap med

Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter
Født 1777, Bergen.41.

Gift 1° 19 jul. 1800, Trondenes kirke.72 med

Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.41,175.
Død 181241, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.253,72.
     Datter af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter.
     Skifte 2 okt. 181372.

Gift 2° 181441 med

Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.180,41.
Død 1845, Tovik, Trondenes.41.
     Datter af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter:

508.365.Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1867, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup:

509.365.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
510.365._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
511.365._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
512.365._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
513.365._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
514.365._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
515.365.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
516.365.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
517.365.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.

Børn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr:

518.365.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
519.365.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
520.365.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
366.231.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 1771, Tovik, Trondenes.41, døbt 4 aug. 1771, Trondenes kirke.254,72.
Død 5 sep. 1847.
     Fisker og gårdbruker på ytre Tovik i Trondenes. Fikk skjøte av faren 26. april 1800 på halve ytre Tovik for 119 rdlr.
     Han var medlem af bygdekommisionen og amtsskattekommisionen og nøt stor tillit i bygda.

Gift 1794180 med

Ingeborg Marie Israelsdatter
Født 1771, Sørrollnes, Trondenes.41.
Død 2 sep. 1848, Tovik, Trondenes.41.
     Datter af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter:

521.366.Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup, f. 1795, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
522.366.Ingeborg Bergitte Schjelderup, f. 1796, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
523.366.Else Marie Schjelderup, f. 1798, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
524.366.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1800, Trondenes.
525.366.Rebekka Andersdatter Schjelderup, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Astafjord.
526.366.Niels Andersen Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
527.366.Ellen Katrine Schjelderup, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
528.366.Kirsten Marie Schjelderup, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Astafjord.
529.366.Israel Petter Schjelderup, f. 1812, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
367.231.
Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1773, Tovik, Trondenes.167,41.
Død 1803, Sørrollnes, Trondenes.41.
     Skifte 1803-1805, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.124protokollnr. 150, folio 302..

Gift 1° _____med

Peder Israelsen
Født 1760, Sørrollnes, Trondenes.255.
Død 1800, Sørrollnes, Trondenes.255.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.
     Skifte 1798-1804, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.124protokollnr. 148, folio 442b..

Gift 2° 180241 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.256.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.41.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og Peder Israelsen:

530.367.Israel Pedersen (Schjelderup?), f. 1794
531.367.Niels Kristian Schjelderup, f. 1796
532.367.Anders Schjelderup, f. 1798
533.367.Peder Pedersen (Schjelderup?), f. 1800

Børn af Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

534.367._____, f. _____, d. 1803, Trondenes.
368.231.
Anne Margrethe Schjelderup
Født 1776, Tovik, Trondenes.41.
Død 1847, Sandstrand, Trondenes.41.
     Etterslekt (11 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 179641 med

Abraham Isaksen
Født 1761, Sandstrand, Trondenes.41.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.41.
     Søn af Isak Abrahamsen og Dorte Rasmusdatter.

Børn af Anne Margrethe Schjelderup og Abraham Isaksen:

535.368.Hans Abrahamsen, f. 1813
369.231.
Petrikke Nielsdatter Schjelderup
Født 1779, Tovik, Trondenes.41.
Død 1851, Sørrollnes, Trondenes.41.

Gift 180541 med

John Andersen (Trane)
Født 1765, Hallevik, Astafjord.256.
Død 1818, Sørrollnes, Trondenes.41.
     Søn af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° 1802 med Kirsten Marie Nielsdatter Schjelderup (1773 - 1803); Gift 2° 1805 med Petrikke Nielsdatter Schjelderup (1779 - 1851)].

Børn af Petrikke Nielsdatter Schjelderup og John Andersen (Trane):

536.369.Niels Schjelderup, f. 1806
537.369.Hans Trane Johnsen, f. 1807, Trondenes., d. 1891
538.369.Jakob Winther Johnsen Trane, f. 1810, Trondenes., d. 1863, Tjeldsund.
539.369.Jørgen Trane Johnsen, f. 1813, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
540.369.Anders Johnsen Schjelderup, f. 1816, Trane., d. 1876, Trane.
541.369.Elisabeth Rebekka Johnsen, f. 1817, Trondenes., d. 1891, Astafjord.
370.231.
Jørgen Nielsen Schjelderup
Født 1781, Tovik, Trondenes.41.
Død 1802, Tovik, Trondenes.41.
371.231.
Rebekka Nielsdatter Schjelderup
Født 1786, Tovik, Trondenes.257,41.
Død 1802, Tovik, Trondenes.41.
     Opholder sig 1801 hos søsteren Kirsten Maria på Sørrollnes, og er ugift.117
372.234.
Johanna Jensdatter
Født _____, Kila, Trondenes.41.
Død 1800, Kila, Trondenes.41.
373.234.
Mads Jensen
Født 1770, Kila, Trondenes.41.
Død 1770, Kila, Trondenes.41.
374.234.
Riborg Jensdatter
Født 1772, Kila, Trondenes.41.
Død 1772, Kila, Trondenes.41.
375.234.
Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.41.
Død 1855, Kila, Trondenes.41.

Gift 179541 med

Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.41.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.41.
     Søn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Gunhild Rebekka Olsdatter Gram.
376.234.
Ingeborg Marie Jensdatter
Født 1775, Kila, Trondenes.41.
Død 1841, Kila, Trondenes.41.

Gift 180241 med

Mads Henriksen
Født 1773, Kila, Trondenes.41.
Død 1856, Kila, Trondenes.41.
     Søn af Henrik Olsen og Margrethe Maria Madsdatter.
377.234.
Augustinus Schjelderup Jensen
Født 1777, Kila, Trondenes.41.
Død 1859, Kila, Trondenes.41.
378.234.
Mads Jensen
Født 1778, Kila, Trondenes.41.
Død 1778, Kila, Trondenes.41.
379.234.
Riborg Jensdatter
Født 1782, Kila, Trondenes.41.
Død 1794, Kila, Trondenes.41.
380.234.
Anne Margrethe Jensdatter
Født 1784, Kila, Trondenes.41.
Død 1870, Dalen, Trondenes.41.

Gift 1812, (Trondenes).258,41 med

Henrik Hansen
Født 1775, Bergen.41.
Død 1852, Harstadbotn, Trondenes.41.

Børn af Anne Margrethe Jensdatter og Henrik Hansen:

542.380.Hans Henriksen, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
543.380.Jens Andreas Henriksen, f. 1813, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
544.380.Marta Maria Henriksdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
545.380.Klaus Vinter Hendriksen, f. 1819, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
546.380.Anne Catharina Schjelderup Henriksdatter, f. 1823, Trondenes.
381.234.
Berit Maria Jensdatter
Født 1784, Kila, Trondenes.41.
382.234.
Sara Ursin Jensdatter
Født 1788, Kila, Trondenes.41.
Død 1797, Kila, Trondenes.41.
383.234.
Else Marie Jensdatter
Født 1790, Kila, Trondenes.41.
Død 1807, Kila, Trondenes.41.
384.234.
___________
Født 1795, Kila, Trondenes.41.
Død 1795, Kila, Trondenes.41.
385.236.
Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.41,175.
Død 181241, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.253,72.
     Skifte 2 okt. 181372.

Gift 19 jul. 1800, Trondenes kirke.72 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.41, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.252,72.
Død 1827, Lofoten, Nordland.41.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup og Niels Winter Schjelderup er vist under Niels Winter Schjelderup (nr. 365).

386.236.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.179.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.179.
387.236.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.179.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.179.
388.236.
Maria Nilsdatter (Schjelderup?)
Født 1783259.
     Konfirmert 1800. Flyttet til Kaltdal?.259
389.237.
Johanna Benjaminsdatter
Født 1782, Nordvik175.
     Konfirmert 1799.175
390.237.
Mads Benjaminsen
Født 1784, Nordvik175.
Død 1785175.
391.237.
Augustinus Benjaminsen
Født 1786, Nordvik175.
Død 1787175.
392.237.
Ellen Hansdatter
Født 1788, Nordvik, Trondenes.260.
Død 1835, Grøta, Trondenes.260.

Gift 1809261 med

Ole Andreas Johnsen Lind
Født 1779, Varmedal, Trondenes.261.
Død 1866, Grøta, Trondenes.261.
393.237.
Benjamin Hanssen
Født 1791, Nordvik, Trondenes.260.
Død 1822, Nordvik, Trondenes.260.
394.237.
Augustinus Schjelderup Hanssen
Født 1793, Nordvik, Trondenes.260.
Død 1863260.

Gift 1821262 med

Anne Maria Kristoffersdatter
Født 1798, Nordvik, Trondenes.260.
Død 1848, Nordvik, Trondenes.260.
395.237.
Ingeborg Maria Hansdatter
Født 1795, Nordvik, Trondenes.260.
Død 1883, Grøta, Trondenes.260.
396.238.
Ingebrigt Albrigtsen
Født 1786, Kvitnes, Trondenes.41.
Død 1864, Kanebogen, Trondenes.41.
     Etterslekt, 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 1° 181441 med

Gunhild Katrine Mikkelsdatter
Født 1776, Harstad, Trondenes.41.
Død 1817, Kanebogen, Trondenes.41.
     Datter af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter.

[Gift 1° 1803 med Henrik Johnsen (1767 - 1811); Gift 2° 1814 med Ingebrigt Albrigtsen (1786 - 1864)].

Gift 2° 181741 med

Kirstina Antonisdatter
Født 1783, Nordvik, Trondenes.41.
Død 1826, Kanebogen, Trondenes.41.
     Datter af Antoni og Anne Olsdatter.

Gift 3° 182641 med

Anne Margrete Kristensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.41.

Børn af Ingebrigt Albrigtsen og Anne Margrete Kristensdatter:

547.396.Dødfødt, f. 1827, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
397.246.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund263.
Død 15 jun. 1837264.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».264
     Skifte 13 jun. 1838264.

Gift 21 jul. 1821263 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790263.
Død 13 apr. 1868264.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.264
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.264

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

548.397.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
549.397.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
550.397.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
551.397.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
398.248.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.182.
Død 1859, Evenes, Nordland.182.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.41,264 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793265.
Død 13 apr. 1862266,265.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.265
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.266

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg:

552.398.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
399.248.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.182.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.182.
400.248.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.182.
Død 1885, Harstad, Trondenes.182.
401.248.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.182.
Død 1864, Harstad, Trondenes.182.

Gift 1822267 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.268, døbt 5 sep. 1802269,270.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.270,268.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann:

553.401.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
554.401.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
555.401.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
556.401.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
557.401.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
558.401.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
559.401.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
560.401.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
561.401.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
562.401.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
563.401.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
564.401.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
402.253.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.41.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.41.

Utenfor ekteskap med

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.41.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.41.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 181541 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.224,41.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.41.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

565.402.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
403.253.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, Røkenes, Trondenes..
Død 7 jan. 1868.

Gift _____271med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.271.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.271.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

566.403.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
404.257.
Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding
Født 1767, Berg, Trondenes.193.
Død 1787, Berg, Trondenes.193.
405.257.
Åshild Marta Jakobsdatter Hveding
Født 1770, Berg, Trondenes.193.
Død 1771, Berg, Trondenes.193.
406.257.
Åshild Martine Jakobsdatter Hveding
Født 1773, Berg, Trondenes.272.
Død 1815, Berg, Trondenes.272.
407.257.
Nils Jakobsen Hveding
Født 1775, Berg, Trondenes.272.
Død 1805, Berg, Trondenes.272.
408.257.
Jens Schjelderup Jakobsen Hveding
Født 1779, Berg, Trondenes.41.
Død 1805, Berg, Trondenes.41.

Gift 180341 med

Maren Kirsebom Johannesdatter
Født _____, Høgforsen175, døbt 1780175.
Død 1853.
     Datter af Johannes Sørensen og Elisabeth Kirsebom Karstensdatter.
     Konf. 1797.175
     7 barn i 2nd ekteskap, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1803 med Jens Schjelderup Jakobsen Hveding (1779 - 1805); Gift 2° 1806 med Peder Jakobsen Meyer (1775 - 1859)].

Børn af Jens Schjelderup Jakobsen Hveding og Maren Kirsebom Johannesdatter:

567.408.Ingeborg Maria Jensdatter Hveding, f. _____, d. 1801, Trondenes.
568.408.Maren Elisabet Jensdatter Hveding, f. 1804, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
409.257.
Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding
Født 1783, Berg, Trondenes.193.
Død 1803, Berg, Trondenes.193.
410.258.
Elisabeth Werdahl Schjelderup
Født 21 mai 1767, Hamarøy.142.
Død før 1807142.

Gift 5 jul. 1795195 med

Ole Avlesen
     Bosatt på Sørkil/Fjerdevannet.

Børn af Elisabeth Werdahl Schjelderup og Ole Avlesen:

569.410._____
570.410._____
571.410._____
411.258.
Caroline Margrethe Schjelderup
Født 20 sep. 1768, Hamarøy.142.
Død 1798142.

Gift _____med

Hans Christian Normann
     Bosatt på Ulvsvåg.195

Børn af Caroline Margrethe Schjelderup og Hans Christian Normann:

572.411._____
573.411._____
574.411._____
412.258.
Helchen Margrethe Schjelderup
Født 5 sep. 1770, Sand i Tjeldsund.142.
     Trolig død før 1807.142
413.258.
Seth Nicolai Bogart Schjelderup
Født omkring 1777, Oppeide, Hamarøy.158,142.
Død _____, U.S.A..
     Konfirmert 1794 og tjente i 1801 hos Johan Ursin i Ulsvåg.142,117

Gift _____med

Martha Caroline Falch
Født 1795, Fosnes.
Død 1878, Selbu.

Børn af Seth Nicolai Bogart Schjelderup og _____:

575.413.Anne Elisabeth Schjelderup, f. 1809, d. 1876

Børn af Seth Nicolai Bogart Schjelderup og Martha Caroline Falch:

576.413.Nicoline Marie Schjelderup, f. 1816, Ottersø
577.413.Anna Hendricha Schjelderup, f. 1819, Ottersø
578.413.Aletta Severina Schjelderup, f. 1821, Ottersø
414.260.
Anne Dorthea Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1772167,117.
Død 17 mai 1834, Indyr, Gildeskål..

Gift 7 aug. 1795, Bodø med

Jens Landmark
Født omkring 1770153,117.
     «Gjæstgiver og kiøbmand» på Snekviig gård i Bodø.117
     Se Landmark-slægten på http://inet.uni-c.dk/home/landmark.

Børn af Anne Dorthea Nielsdatter Schjelderup og Jens Landmark:

579.414.Dorthea Jensdatter Landmark, f. omkr. 1796
580.414.Michael Landmark, f. omkr. 1797
581.414.Niels Landmark, f. omkr. 1799
415.260.
Elisabeth Sophia Nielsdatter Schjelderup
Født 1776.
Død 1829.

Gift _____med

Elling Christian Thomesen
Født 1781.
Død 1837.
416.260.
Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1777.
Død 1813.
     Sikkert identisk med den Margrete Schielderup, 24 år gl. år 1801, ugift og tjenestepike hos foged i Salten Joen Rygh på Løb gård i Bodø.117

Gift _____med

Torsten Mentzonius
Født 1769.
Død 1833.
417.260.
Karen Wolf Nielsdatter Schjelderup
Født omkring 1778221,117.
     Er år 1801 «huushjelp» hos sin moster Maren Testman Kaurin i Laskestad prestegaard.117

Gift _____med

Michael With Mentzonius
Født 1773.
Død 1843.
418.262.
Lisbeth Dorthea Schjelderup
Født omkring 1782257,117.
419.262.
Rebecha Brems Schjelderup
Født omkring 1784273,117.
420.262.
Augustina Margrete Schjelderup
Født omkring 1788235,117.
421.262.
Knud Aas Schjelderup
Født omkring 1791224,117.
422.262.
Petronella Werdal Schjelderup
Født omkring 1793236,117.
423.262.
Peder Krogh Schjelderup
Født omkring 1799274,117.

Gift _____med

Nille Marie Hansdatter
Født 1822.

Børn af Peder Krogh Schjelderup og Nille Marie Hansdatter:

582.423.Sara Marie Pedersdatter Schjelderup, f. 1847
424.263.
Jochum Andreas Greve Kleppe
Født omkring 1777275,117.
425.263.
Peder Krogh Kleppe
Født omkring 1781276,117.
426.263.
Ane Dorthea Kleppe
Født omkring 1784273,117.
427.263.
Michael With Kleppe
Født omkring 1788235,117.
428.263.
Olava Sophia Hviding Kleppe
Født omkring 1791224,117.
429.265.
Lars Schjelderup
Født omkring 1793236,117.
430.265.
Joen Andreas Schjelderup
Født omkring 1796226,117.
431.265.
Ingeborg Sophia Schjelderup
Født omkring 1799277,117.
432.271.
Sara Susanne Bing Dreyer
Født 1776, Øxnes.158,173.
Død 26 feb. 1844173.

Gift _____med

Johan Røst Schjelderup
Født 1775, Gulstad.170,89,173.
Død 25 dec. 1848, Gulstad i Hadsel.171,172,173.
     Søn af Søren Røgh Rasmussen Schjelderup og Sara Røst Grønbech.
     Skipper og gårdbruker på Gulstad i Hadsel.89
     Skipper og handelsmann paa Vinje.173

Børn af Sara Susanne Bing Dreyer og Johan Røst Schjelderup er vist under Johan Røst Schjelderup (nr. 227).

433.274.
Johan Christoffer Klæboe
Født 28 apr. 1794144, døbt 8 jun. 1794144.
Død 10 mar. 1812144.
     Konfirmert 1. juli 1810.144
     Druknet på hjemreisen fra Lyngsmarkedet sammen med sin far.144
434.274.
Martha Maria Klæboe
Født omkring 1796.
     Konfirmert 27. juni 1812, 16 år gl.144
435.274.
Sanna Margrethe Klæboe
Født 31 jul. 1800144, døbt 17 aug. 1800278,144.
436.274.
Maren Anna Klæboe
Født 4 jun. 1808144, døbt 3 jul. 1808144.
437.274.
Hedovika Johanne Klæboe
Født 7 jan. 1811144, døbt 22 sep. 1811279,144.
438.275.
Hans Nissen
Døbt 11 jun. 1771280.
Død 30 jan. 1843280.

Gift 13 nov. 1749280 med

Golla Birgitte Dreyer
Født 3 dec. 1773280.
Død 24 jan. 1840, Trondheim.280.
439.275.
Peder Schjelderup Nissen
Født 17 dec. 1775, Trondhjem162,280.
Død 9 jul. 1826281.
     21 Sep. 1798 resid. Capellan til Melhuus (Ordin. 5 Nov.). 9 Juli 1813 Sognepr. Sammesteds, samt 20 Feb. 1817 Provst over Dalernes Provstie. Blev 1811 Medlem af det kongl. norske Vidensk. Selskab. 10 Børn, af hvilke 8 overlevede Faderen.281

Gift 12 jun. 1797281 med

Bolette Margrethe Musæus
Født 3 mai 1774, Trondhjem162,281.
Død 2 jul. 1859, Trondhjem281.
     Datter af Musæus.

Børn af Peder Schjelderup Nissen og Bolette Margrethe Musæus:

583.439.Ribor Johanne Nissen, f. omkr. 1796
584.439.Martinus Nissen, f. omkr. 1799
440.275.
Maren Nissen
Født omkring 1778221,117.
     Er 1801 ugift og bosat hos broderen Peder Schjelderup Nissen.117
441.276.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 1773162,117.
     Ved militæret.282
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.117

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 1774232,117.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

585.441.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
586.441.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
442.276.
Christian Munck Holst
Født omkring 1787234,117.
     Ved militæret (Kaptein).282
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.117
443.278.
August Theodor Bull
Født 3 aug. 1809.
Død 27 okt. 1882.
     Sognepræst.

Gift 6 mai 1839 med

Theodora Regine Dorthea Madsen

Børn af August Theodor Bull og Theodora Regine Dorthea Madsen:

587.443.Rasmus Rosing Bull, f. 1840, Arendal., d. 1912, Bergen.


Kilder og Noter
1Dansk Biografisk Leksikon (198?): Jensen Hellekande, Rasmus.
2PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 1
3Arnstein Rønning i et brev dat. 29. mai 1989.
4PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 11
5Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 145. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
6PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 3
7PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 2
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
9Gerh. Schøning: Reise som giennem en deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775.
10PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 4
11PHT 10 rk. 2 bd. (1935), s. 110
12PHT 10 rk. 2 bd. (1935), s. 106
13PHT 10 rk. 2 bd. (1935), s. 105
14PHT 10 rk. 2 bd. (1935), s. 105-106
15PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 6
16Knut Esmarch: Familien Bredal
17Niels er vel opkaldt efter sin morfar Niels Lauritssøn.
18Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 5
19Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
20Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
21Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 14
22Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 27
23PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 8
24Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 106
25PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 9
26Død ved morens skifte 14. nov. 1679.
27PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 10
28PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 12
29PHT 3 rk. 1 bd., s. 10
30PHT 10 rk. 2 bd. (1935), s. 111
31Kurt Dahlstrøm
32Email 19980909: Kurt Dahlstrøm
33Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
34Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43
35Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
36Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43 note 167
37Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 216. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
38Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 493
39Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981)
40Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
41Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
42Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
43Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
4416 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675
45Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 150. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
46Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226-227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
47Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 11
48I skiftet etter Rasmus Schjelderup nevnes sølv merket: RNS AMW 1684.
49Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
50Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 28
51Bjørn Flor - email dat. 26. jan. 1997
52Trolovelsen 22. maj 1685
53S.T.Dahl skriver at han døde 7. april 1691.
54Personalhistorisk Tidsskrift 5. bind (1884)
55Skifte afsluttet 23. maj 1692, påbegyndt 11. dec. 1691.
56Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
57Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
58Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 115
59Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 115
60Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
61Giessing skriver 12. maj 1672.
62Giessing har 16. okt. 1670.
63Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. II "Schumacher - Stammen"
64PHT 3 rk. 1 bd., s. 11
65Kurt Dahlstrøm , email dat. 19990117.
66Norsk Personalhist. Tidsskrift II (1929), s. 367
67Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
68Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
69Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 134
70J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
71Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
72Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
73Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
7418 år gl. ved manntallet i 1701.
75Asbjørn Lind: Slektsbok for Sørfold (Sørfold kommune 1982)
76Barnløse
7734 år, 4 mdr., 9 dg. gl.
78Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 83
79Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
80Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
81Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 47
82Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
83Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
84Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
85Født før forældrenes ægteskab ? - er dette korrekt ?.
86http://www.familysearch.com
87E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 10
88Trondhjems Skifteprotokoll 11(a) (1732-35).
89Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
90Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
91Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
92C.S. Schilbred skriver i "Slekten Giæver" (1982) at de ble gift 1733. En efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek skriver 15. aug. 1723.
9316 år gl. i 1701.
94Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
95Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 325
96Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-24
97Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
98Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-27
99Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
100S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
101Email: Alf-Inge Johnsen
102Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
103Død 1757 iflg. Roger de Robelin: Skanke ätten, s. 283
10411 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
1058 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
1064 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
107Anna Levin: Ferslew-slægten fra Skagen.
108E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 12
109E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 11
110E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
111E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
112Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
113DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 14032
11463 år gl. ved FT 1801.
11530 dage gl.
11666 år gl. ved FT 1801.
117Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
11864 år gl. ved FT 1801.
119Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 214
120Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213
121Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 213-214
122E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
12378 Aar gl.
124Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
12575 år gl. ved FT 1801.
12633 år gl. ved FT 1801.
127Henholdsvis 37 og 41 år gl. ved børnenes fødsler, hvis altså født 1709.
128Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
129Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-07-19
13070 år gl.
13119. søndag efter Trefoldighet.
1328de søndag efter Trefoldighet 1794, 67 år gl.
133Hans Rafnung, skriver at hun er født ca. 1721.
134Bjarkøy Bygdebok, s. II:240
135Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 12
136Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 575
137DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
138Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 555
139Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
140Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
141Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 270
142Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:329
143Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
144Michael Moum
145Glein, Dønna, Dønnes.
146Bjørn Flor
147IGI - http://www.familysearch.com
14878 år gl. ved FT 1801.
149Digitalarkivet - http://digitalarkivet.uib.no
15062 år gl. ved FT 1801.
15158 år gl. ved FT 1801.
15242 år gl. ved FT 1801.
15330 år gl. ved FT 1801.
15435 år gl. ved FT 1801.
15565 år gl. ved FT 1801.
15637 år gl. ved FT 1801.
15725 år gl. ved FT 1801.
15824 år gl. ved FT 1801.
159C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
1605 år gl. i 1757.
16149 år gl. ved FT 1801.
16227 år gl. ved FT 1801.
163Email
16431 år gl. ved FT 1801.
165Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
16621 år gl. ved FT 1801.
16728 år gl. ved FT 1801.
16872 Aar gl.
16944 år gl. ved FT 1801.
17024 år gl. i 1801
171Iflg. "Slægten Benkestok" 25. dec. 1848, iflg. "Slekten Giæver" 24. dec. 1848.
172C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 63
173Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 96-99
17420 år gl. ved FT 1801.
175Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
176Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 12
177Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:21
1784de søndag efter påske 1801, 50 år gl.
179Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
180Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
181Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:229
182Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
1831st pinsedag 1799, 40 år gl.
18445 år gl. ved FT 1801.
185Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
186Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
187"Folk og Slekt i Trondenes" skriver at de ble gift år 1792.
188Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 248
189Tor Mathisen, 8920 Sømna, 25.02.2003
190Hans Rafnung, skriver 30. april 1758.
191Folk og Slekt i Trondenes skriver at hav var født år 1753.
192Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-09
193Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
1942de søndag efter påske 1798, 55 år gl.
195Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,329
19654 år gl. ved FT 1801.
19765 år gl.
19852 år gl. ved FT 1801.
19941 år gl. ved FT 1801.; Fejl? skal være 51 år gl. ?
20039 år gl. ved FT 1801.
20117 år gl. ved farens skifte 1770.
202Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
20314 år gl. ved farens skifte 1770. Tvilling til Hartvig.
20414 år gl. ved farens skifte 1770. Tvilling til Jens.
20513 år gl. ved farens skifte 1770.
206Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
207C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 16
20811 år gl. ved farens skifte 1770.
2098 år gl. ved farens skifte 1770.
2106 år gl. ved farens skifte 1770.
21147 år gl.
21245 år gl.
21338 år gl. ved FT 1801.
21432 år gl. ved FT 1801.
21528 år gl. ved søsteren Clara's skifte 24. jan. 1798.; 33 år gl. ved FT 1801.
216Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 302
217DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 6513
21850 år gl. ved FT 1801.
219DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 2549
220Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 95
22122 år gl. ved FT 1801.
2221. S. i faste 1773
22311 år gl. ved FT 1801.
2249 år gl. ved FT 1801.
2256 år gl. ved FT 1801.
2264 år gl. ved FT 1801.
2272 år gl. ved FT 1801.
228Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 96
22910 år gl. ved FT 1801.
2308 år gl. ved FT 1801.
231Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
23226 år gl. ved FT 1801.
23315 år gl. ved FT 1801.
23413 år gl. ved FT 1801.
23512 år gl. ved FT 1801.
2367 år gl. ved FT 1801.
2375 år gl. ved FT 1801.
2381 år gl. ved FT 1801 - og eneste barn nevnt i FT 1801.
239I en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek står 4. nov. 1811.
2406. jan. 1842 i Lødingen, iflg. http://www.familysearch.com
241Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:254
24248 år gl. i FT 1865.
243E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 153
244Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
24541 år gl. i FT 1865.
2462. S. Paaske 1822
247Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 101
248C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 64
249Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 490
250Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 491
251Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 575
25222 S. e. Trin.
25326. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
25410. S. e. Trin. 1771
255Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
256Folk og Slekt i Trondenes sætter fødselsåret til 1776.
25718 år gl. ved FT 1801.
258Sønnen Hans født år 1810 ?
259Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 81
260Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:188
261Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:408
262Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:189
263Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
264Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
265Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 490
266Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 73
267Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:252
268Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
269"sund. sept. 1802", antager jeg skal være 1st søndag i sept.
270Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
271Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
272Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 312
27316 år gl. ved FT 1801.
2741 år gl. ved FT 1801,
27523 år gl. ved FT 1801.
27619 år gl. ved FT 1801.
2771 år gl. ved FT 1801.
27810. søndag efter Trinit.
27915. søndag efter Trinit.
280Hornemanns stamtavler XVI, s. 178
281Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
282Hogne Holst
2835 år gl. ved FT 1801 ?; 66 år gl. i FT 1865.
28456 år gl. i FT 1865.
28550 år gl. i FT 1865.
2863 år gl. ved FT 1801.
2876 år gl. ved FT 1801; 9 år gl. ved morens skifte år 1804; 15 år gl. ved farens skifte år 1811.
2882 år gl. ved morens skifte år 1804; 9 år gl. ved farens skifte år 1811.
2891 år gl. ved morens skifte år 1804.
290Er ikke nevnt i farens skifte 15. mai 1811.
291Folk og Slekt i Trondenes skriver han er født på Seljestad 1861.
292Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:261
2938 3/4 år gl.
29411 år gl. i FT 1865.
2959 år gl. i FT 1865.
2964 år gl. i FT 1865 og kalles Anna Elise Schjelderup.
2972 år gl. i FT 1865 og kalles Sara Andrea Schjelderup.
2981 år gl. i FT 1865.
299Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 570
300Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549
301Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 549, 570
302Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 445
303Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 114
304Sundag etter Treein.
305Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
30620. S. e. Trin. 1802
3071. S. e. Trin. 1812, nogle uker gl.
3084. S. e. Trin. 1815
309Astafjord bygdebok av Tore Meyer skriver 1804.
31018. S. e. Trin. 1813.
311Astafjord bygdebok skriver år 1805.
312Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 5
3132. paaskedag 1810
314Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
315Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
316Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 511
317Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
318Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
319Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 491
320Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:74
321Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:119
322Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:76
323Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:255
324"Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde på Seljestad.
325Johan Hveding skriver at han var født år 1832.
326Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 63
327Johan Hveding har år 1841 som fødselsår.
328Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 71
32928 år gl. i FT 1865.
33021 år gl. i FT 1865.
33118 år gl. i FT 1865.
332C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 98
333C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 65
334C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 99
335C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 101
336Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 453
337Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 451
338Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:457
339Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:522
340Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:471
341Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 4:868
342Dåbsattest
343Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.