© 2001 Simon Ellefsen

Hegstad, Lødingen

Opdateret 18 May 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Jonsen
Død 1640-451.
     Peder Joensen satt som bruker på gården Hegstad i Lødingen på Kronens gods i og gav da «Fuld Ledingh». Peder stilte med «Rør og tassach» på «Waaben Thinngit» i juni dette året. I 1609 var det også tre drenger som tjente for full lønn og en for halv lønn på Hegstad, men neppe alle fire hos Peder. Det var David, Tord, Oluff og Amund. I 1610/11 og 1611/12 betalte Peder 1½ dlr. årlig i landskatt, like meget som Steffen Perssøn (også bruker på Hegstad, inntil ca. 1612). I 1611/12 gav imidlertid Peder 1 våg fisk i leidang og Steffen ½ våg. Samme år betalte Peder 4 dlr. i førsteårs bygsel for ½ våg. Men fra 1614/15 og frem til og med 1640/41 sitter Peder alene på 1 våg (hele Hegstad). Da betalte han «Land Bohold Eller Threde Aarstage» med ½ dlr. for 1 våg. Dessuten betalte han skipperskatt flere ganger, bl.a. 1626-1633 og 1634 med 2 à 2½ dlr. året. I 1631 førte han for eks. 7 lester varer fra Bergen og i 1632/33 hele 12 lester. I skatteåret 1634/35 fikk han bygd ein tendring på 11 alners kjøl, og betalte 1½ daler i byggeskatt for den [NST 25, s. 177]. Peder var også laugrettemann i bygden i flere år. I 1645 er han død; da sitter Aasille som enke på gården.1

Gift _____med

Aasille (Adzelle, Asille)
     Aasille satt på Hegstad i 1645/46 som enke, som samtidig gav hun bare halv «Ledingh» d.v.s. for ½ våg, mens husmannen Fredrich (Hendrich?) gav «Pundtz» leidang. Hun betalte dessuten ½ dlr. i «Kopschatt» for seg selv, tre drenger og «Thou quindfolch». I 1646/47 overlot hun «godvilligen» ½ våg til sønnen Jon som før hadde bodd på Voje. I 1648 hadde Jon hele gården - 1 våg.1

Børn af Peder Jonsen og Aasille (Adzelle, Asille):

2.1.Jon Pedersen, f. omkr. 1612, d. før 1688

Generation 2.

2.1.
Jon Pedersen
Født omkring 16122,1.
Død før 16881.
     Joen betalte 4 Rdl. i førsteårs bygsel for 2 pd. i Voje, Lødingen i 1634/35 og bygslet efter hvert mere jord her, fremover til ca. 1648-53. Før ham satt «Enchen» efter styrmannen Niels Siffuersen her fra ca. 1630. Hun var muligens svigermor til Joen. I tiden 1645-84 var Joen lensmann i Hegstad fjdg. For det fikk han 3 dlr. i året. I 1645/46 måtte han ut med 1 ort i Kopskatt for seg og «sin quinde». Det året hadde de fire drenger og fire «quindfolch» i tjeneste og for dem ble det ½ dlr. 16 sk. i Kopskatt. I 1646/47 betalte han 3 dlr. i førsteårs bygsel for ½ våg i Hegstad, Lødingen som «Hans Moder for hannem godvilligen oploed». I 1648 hadde Joen 1 våg i Hegstad, d.v.s. hele gården, og dessuten 1 våg i «Woegh», alt sammen skattefritt som lensmann (1645-84). I 1647/48 ga han skatt som skipper. I 1661 hadde han bare Hegstad og betalte ½ dlr. i skatt. Skylden kunne da «med tiden forbederes». I 1665 bestod den mannlige husstanden av 9 sønner/fostersønner og 3 tjenestedrenger. Dette året drev han Lofotfiske i «Waagen og rodde med andre i Torschen» og betalte til Vicepastoren i Lødingen [Hans Jacobsen Keinapel] 1 våg fisk i fisketiende, 2 stamper sild i sildetiende, men han var fritatt for korn og ostetiende av fogden. I 1670-76 finnes en Joen Pedersen ført under «Øen», og det er mulig at det dreier seg om lensmannen. Ellers kan det nevnes at det henger en lysekrone i kirken i Lødingen med denne innskriften: «Gud til ære og den Kirkis Ziærd ær dene Krone forærd af Jon Pedersen og Mette Nielsdatter Hexta AO: 1651».1
     En Joen Pedersen satt på Øyen (Offersøy), Lødingen på 1 pd. 1671-82. I 1671 betalte han for eks. 20 sk. i den årlige «Contribution och Leilending Schatt». Det dreier seg høyst sannsynlig om lensmann Jon Pedersen på Hegstad.3

Gift _____med

Mette Nielsdatter
     Formentlig datter av styrmann Niels Siffuersen (død ca. 1630) på Voje i Lødingen.

Børn af Jon Pedersen og Mette Nielsdatter:

3.2.Niels Jonsen, f. omkr. 1632, d. omkr. 1700
4.2.Peder Jonsen, f. omkr. 1637
5.2.Else Jonsdatter, f. omkr. 1640, d. omkr. 1711
6.2.Aasille (Ursula, Aashild) Jonsdatter, d. 1720

Generation 3.

3.2.
Niels Jonsen
Født omkring 16324,1.
Død omkring 17001.
     Niels var gift to (eller tre?) ganger. Hans første hustru(er) er ukjente. Niels ble tilslutt gift med Maren Christensdatter. Niels bodde 1664-1686 på Myklebostad i Lødingen og brukte 4 pd. fiskes leie. Ifølge tienderegisteret 1665 ga han da i tiende til Vicepastoren 10 Torsk, 1 tn. korn, og 8 mk. ost. I 1674-1676 brukte han også 2 pd. i Barøy. På 1680-tallet hadde han dessuten 18 mk. i Selsøy i Vestbygda og resten av gården (Selsøy) fra 30. mars 1688. Fra 1685 står han videre oppført som lensmann og oppsitter på Hegstad i Lødingen, som faren hadde før ham. I 1701 var han død, og enken Maren satt som bruker på Hegstad sammen med sønnen Christen som nu hadde overtatt vervet som lensmann.1

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

Maren Christensdatter
Død efter 17011.

Børn af Niels Jonsen og _____:

7.3.Mette Nielsdatter, f. omkr. 1662, Lødingen., d. 1735, Lødingen.
8.3.Anne Nielsdatter, f. 1685, Nordland., d. 1731, Trondenes.

Børn af Niels Jonsen og Maren Christensdatter:

9.3.Christen Nielsen, f. omkr. 1673, d. 1703
10.3.Michel Nielsen, f. omkr. 1676, d. 1714
11.3.Margrethe Nielsdatter, d. eft. 1763
4.2.
Peder Jonsen
Født omkring 16371.
     Var i hjemmet i 1665.1
5.2.
Else Jonsdatter
Født omkring 16405.
Død omkring 1711.
     Skifte 17 nov. 17116,7.

Gift _____med

Jens Didrichsen (Hønnichen)
Født omkring 16288,1.
Død 16951, begravet 1695, Lødingen9,1.
     Søn af Didrich Didrichsen «Hønich».
     Jens satt som bruker på Voje i Lødingen som Kongens leilending på 1½ våg fra 1659 til sin død i 1695. I 1661 står det anført i Matr. at gården ikke tåler noen forhøyelser. I 1665 hadde han fire fostersønner, tre tjenestedrenger, en 'knegt', men ingen husmann. I tiende til presten betalte han i 1666 femti sp. 'Vaarfisk', 4 stamper sild, 1 tønne korn og ½ pd. ost. Leilendingsskatten til Kongen beløp seg i 1667 til 1½ dlr. ½ ort. Jens bygslet også en part på 1 pd. 18 mk. i Øksnes, Lødingen.1

Børn af Else Jonsdatter og Jens Didrichsen (Hønnichen):

12.5.Diderich Jensen Hønnichen, f. omkr. 1674, d. 1737
13.5.Mette Jensdatter Hønnichen
6.2.
Aasille (Ursula, Aashild) Jonsdatter
Død 17201.
     Ingen barn, arvingar etter Aasille var barna til hennes søsken.10
     I O.Nicolaissens «Fra Nord-Norge, skisser og sagn» (J. Dybvad 1919) er nemnt eit sagn om «Kjæmpen Ulv» som bodde i Ulvsvåg med kona si, Aashild. Namnet Aashild i dette sagnet skriv seg trulig frå Aasille Jonsdatter. I samme sagn er nemnt ein nabo-høvding: Sjur i Tysfjorden. Akkurat på denne tida var det ein Sjur (Siffuer) Olsen, f. ca. 1655, som bodde på Drag i Tysfjord, og det kan nok tenkast at han kan vere den som har fått namnet sitt nemnt i sagnet.10

Gift _____med

Hans Hansen Ævele
Død 169210.
     Jekteskipper og handelsborgar. Hans hadde leie i Ulvsvåg på Hamarøy. Han forliste og omkom med heile mannskapet i 1692 på tur til Bergen. Han og Aasille hadde ingen barn, arvingar etter Aasille var barna til hennes søsken. Utanom Ulvsvåg brukte dei garden Forså i Tysfjord som var på 1 våg.10

Generation 4.

7.3.
Mette Nielsdatter
Født omkring 1662, Hegstad, Lødingen.10,10.
Død 1735, Myklebostad, Lødingen.11.
     Skifte 16 jun. 173612,10.

Gift 168213 med

Iver Olsen
Født omkring 1658, Haukebø, Trondenes.14,15,16,17.
Død 1744, Myklebostad, Lødingen.15,16.
     Søn af Ole Iversen og Marit (Jørgensdatter?).
     Myklebostad. Lensmann i Tjeldsund tinglaug.15

Børn af Mette Nielsdatter og Iver Olsen:

14.7.Ole Iversen, f. omkr. 1688, d. 1761
15.7.Marit Iversdatter, f. omkr. 1690
16.7.Nils Iversen, f. 1691, d. 1771
17.7.Hans Iversen, f. 1693, d. omkr. 1769
18.7.Jon Iversen, f. 1695
19.7.Mette Maria Iversdatter, f. omkr. 1697, d. eft. 1762
20.7.Sophie Iversdatter, f. omkr. 1702, d. 1798
8.3.
Anne Nielsdatter
Født 1685, Hegstad, Lødingen, Nordland.18.
Død 1731, Gausvik, Trondenes.19,18.
     Det er i hovudsak ved hjelp av skiftet 11. juni 1732 etter Anne, at denne slekta kunne bli rekonstruert. Anne døydde barnlaus, og arvingar var barna til hennes søsken.20
     [Se ellers om henne i Trondenes bygdebok.]
     Skifte 11 jun. 173220.

Gift 1° omkring 170813 med

Lars Iversen
Født omkring 1652, Haukebø, Trondenes.21,20,21.
Død 1718, Gausvik, Trondenes.19,21.
     Søn af Iver Olsen og Vendel Larsdatter.
     Gårdbruker på Gausvik.

[Gift 1° med Barbro?; Gift 2° omkr. 1708 med Anne Nielsdatter (1685 - 1731)].

Gift 2° 172019 med

Ole Baltsersen Eidberg
Født omkring 167620,13.
Død 1756, Gausvik, Trondenes.19,13.
     Skifte 1753-1767, Gausvik, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 141, folio 137b..

[Gift 1° 1720 med Anne Nielsdatter (1685 - 1731); Gift 2° omkr. 1733 med Berit Mathiasdatter Trane (1714 - 1753)].
9.3.
Christen Nielsen
Født omkring 16731.
Død 1703-17041.
     I 1701 satt Christen (28 år gl.) som gårdbruker på Hegstad sammen med moren enken Maren Christensdatter. Christen ble lensmann i Hegstad fjdg. efter faren. Ved siden av gårdsbruket drev han et lite jektebruk og seilte «paa Bergen en Gang om aaret til Almuens Nødtørft» - heter det i 1701. Da han døde ca. 1704 var det trolig fetteren Diderich Jensen Hønnichen på Voje (død 1737) som overtok dette jektebruket.1

Gift _____med

Elen Debora Pedersdatter Har
Født omkring 1672, Haukebø, Trondenes.23,24.
Død 25 apr. 1767, Hegstad, Lødingen.25,23,24.
     Datter af Peder Raphaelsen og Marit (Jørgensdatter?).
     Elen drev trolig den gårdparten som hennes første mann hadde, et par års tid efter hans død til hun giftet seg pånytt. I tiden efter Christens død er lensmannslisten kvittert dels med enken Elens navn (1703 og 1705) og dels med Christens navn (1704!). Hun må ha skjøttet vervet til alles tilfredshet, for efterat hennes neste ektemann døde i 1725, fortsatte hun i ombudet som lensmann inntil sønnen Christen avløste henne.23

[Gift 1° med Christen Nielsen (omkr. 1673 - 1703); Gift 2° omkr. 1706 med Michel Knudsen Munch (mai 1668 - omkr. 1725)].

Børn af Christen Nielsen og Elen Debora Pedersdatter Har:

21.9.Martha Maria (Mette?) Christensdatter
22.9.Ingeborg Sophia Har Christensdatter, f. omkr. 1703, d. 1746
10.3.
Michel Nielsen
Født omkring 16761.
Død 1714, død på sjøen om vinteren 1714 «selv tredie», altså sammen med 2 andre.1.
     Bodde 1701 på Selsøy, senere Balstad i Tjeldsund.
     Mikkel bodde ved manntallet 1701 på Selsøy, som han hadde overtatt etter faren. Omkring 1710 fikk han imidlertid bøksle 1 våg på Balstad, Tjeldsund. Han betalte i 1711 skoskatt «selvanden» (d.v.s. han sjøl og kona) med 12 sk. Efter opplysning i et skifte 1723 skulle Mikkel og hans hustru Berit ha hatt 4 sønner og 3 døtre, men vi kjenner bare 3 sønner og 3 døtre.26
     Skifte 172327,28.

Gift _____med

Berit Steensdatter
Død før 1723.
     Datter af Steen Pedersen.
     Skifte 172326.

Børn af Michel Nielsen og Berit Steensdatter:

23.10.Christen Michelsen, f. omkr. 1704
24.10.Niels Michelsen, f. omkr. 1705, Tjeldsund., d. 1785, Trondenes.
25.10.Steen Michelsen, f. omkr. 1707, d. 1786
26.10.Anne Michelsdatter, f. omkr. 1708
27.10.Maren Michelsdatter, f. omkr. 1709, d. 1787
28.10.Guren Michelsdatter, f. omkr. 1710
11.3.
Margrethe Nielsdatter
Død efter 17631.
     Fleire barn.

Gift omkring 171213 med

Nils Anderssen
Født 1655, Årbogen, Trondenes.29,13.
Død 1738, Rogla, Trondenes.13,29.
     Søn af Anders Anderssen Randers og Gilles Rafaelsdatter.

[Gift 1° med Mette Madsdatter (d. 1708); Gift 2° omkr. 1712 med Margrethe Nielsdatter (d. eft. 1763)].

Børn af Margrethe Nielsdatter og Nils Anderssen:

29.11.Mette Maria Nilsdatter, f. 1711, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
30.11.Anders Nilsen, f. 1713, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
31.11.Nils Nilsen, f. 1715, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
32.11.Åsel Nilsdatter, f. omkr. 1720, d. 1804, Trondenes.
33.11.Gilles Nilsdatter, f. 1724, Trondenes., d. 1761, Trondenes.
12.5.
Diderich Jensen Hønnichen
Født omkring 16741.
Død 17371.
     Diderich overtok de bygslede gårder Voje og Øksnes i Lødingen ca. 1711 efter sin mor Else som satt her som enke i 1701 efter Jens Didrichsen. I 1723 ble skylden foreslått forhøyet med 12 mk., fra 1 våg 1 bpd. 12 mk. til 1 våg 2 bpd. Men dette ble øyensynlig ikke gjennemført. Diderich drev også jektebruk (Bygdefahr) - nevnt bl.a. 1715-26. På Ledingsbergtinget på Hegstad 22. juni 1715 heter det f.eks. på spørsmål om Skippere, Strandsittere, 'Pebersvende' med flere blant annet: «En Mand findes her i Fieringen som hafver en liden Jegt, hvormed Almuens Fisk føres til Kjøbstaden, hvoraf han knapt hafver i Fragt det han kan bekoste at holde Thaug og Seigl vedlige med'. Efter Diderichs død 1737 ble Øxnes liggende øde noen år inntil 1745 da gården ble 'opbudt' på tinget.1
     Diderich høstet efter 1718? gården Forhamn i Trondenes, efter sin svigerfar Bernt Markussen, som senere ble liggende øde.1
     I Ofoten Kirkebok nr. 1 heter det om Diderichs andre giftermål: «1721. Fredagen den 31. January var jeg efter H. Parely begiering paa Løddingen og trolovede Mons. Dirich Jensen Hønniken med Mademoiselle Sidsel Svendsdtr. Parelia ... forloffningsmænd vare H. Niels Schieldrup, Ole Iversen Barøen som Loddingen Ministerialbog videre udviser ...» og «Den 23 July copulerede jeg paa Løddingen Dirick Jensen Hønniken med Zidsel Parely». Før dette ekteskapet hadde Diderich i 1717/18 et barn «NN» med Mette Jensdtr. og betalte i 1718/19 leiermålsbot for dette.1
     Skifte 4 jun. 173830,7.

Gift 1° _____med

Dorthe Berntsdatter Berg
Død 17141.
     Datter af Bernt Markussen og Else Henriksdatter.
     Skifte 21 jun. 171431,1.

Gift 2° _____32med

Mette Jensdatter

Gift 3° 23 jul. 1721, Trolovet 31. jan. 1721 og gift 23. juli s.å. Ekteskapet barnløst.33 med

Sidsel Svendsdatter Parelius
Født omkring 16941.
Død 17411.
     Datter af Svend Jensen Parelius og Sidsel el. Cecilie.

Børn af Diderich Jensen Hønnichen og Dorthe Berntsdatter Berg:

34.12.Else Christina Hønnichen
35.12.Didrich Didrichsen Hønnichen, f. omkr. 1705, d. 1769
36.12.Anne Margrethe Hønnichen, f. omkr. 1710, d. 1773
37.12.Aarsil (Aasille, Ursula) Hønnichen, f. omkr. 1712, d. 1785, Tysfjord

Børn af Diderich Jensen Hønnichen og Mette Jensdatter:

38.12._____, f. 1717
13.5.
Mette Jensdatter Hønnichen

Gift _____med

Svend Jakobsen
Født omkring 165728.
     Søn af Jakob Andersen og Maren Svendsdatter.
     Bosatt på Barøy. Minst 7 barn.

Børn af Mette Jensdatter Hønnichen og Svend Jakobsen:

39.13.Maren Svendsdatter, d. 1745

Generation 5.

14.7.
Ole Iversen
Født omkring 168810.
Død 176110.
     Lensmann i Tjeldsund etter faren.10
     Bosatt på Barøy.

Gift 1° _____med

Anne Steensdatter
Født omkring 168328.
Død 174428.
     Datter af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.

Gift 2° _____med

Maren Andersdatter
Født omkring 172334.
     Datter af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter (Trane).

Børn af Ole Iversen og Maren Andersdatter:

40.14.Hartvig Hveding Olsen, f. 1748, d. 1814
15.7.
Marit Iversdatter
Født omkring 169035.

Gift _____med

Anders Steensen
Født omkring 169136.
Død 3 jun. 174937.
     Søn af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.

Børn af Marit Iversdatter og Anders Steensen:

41.15.Marith Andersdatter, f. omkr. 1720, Melsbø i Tjeldsund, d. 1787
42.15.Iver Andersen, f. omkr. 1724
43.15.Mette Sofie Andersdatter, f. 1730, Tjeldsund.
44.15.Anne Andersdatter, f. omkr. 1732, Tjeldsund.
45.15.Elen Andersdatter, d. 1811, Tjeldsund.
46.15.Hartvig Anderssen, f. 1740, Nordland., d. 1798, Trondenes.
16.7.
Nils Iversen
Født 22 feb. 169138.
Død 19 jun. 177139.
     Bodde på Hol i Tjeldsund.
     Nils Iversen hadde bodd ei tid på Kilstad, men flytta til Hov (begge i Tjeldsund) ca. 1719. Han er ført som bruker her i 1720-åra og først i 30-åra. Han svarte i 1720 krigsstyr med 1 Rdl 8 sk. og leding med 18 sk. I følge matrikkelen 1723 sådde Nils 1 skj. rug, 6 t blandkorn, og hadde 3 t. «hvileland». På dette fikk han ei avling på 2 skj. 2 fdk. rug, 5 t blandkorn og 7½ t ringe blandkorn eller havre. Han hadde en buskap på 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 24 sauer. Landskylda var 2 vog 1 pd 12 mk. Bispen og Lødingen kirke eide halvparten hver. Tienden var satt til: rug 1 fdk., blandkorn 4 skj, ringe blandkorn eller havre 6 skj. ost 20 mk. Gården var ellers «bordholdsjord som biskopen nyter tiendefritt».40
     Nils fikk 13. okt. 1736 bøkselseddel av pastor Arnoldus Schytte på 1 våg i Hol i Tjeldsund «som hans svoger Jakob Steensen for ham har opgivet 17. okt. 1735, henhører under det Beneficerede Biskopelige fordums gods». Nils bodde imidlertid her bare i ca. tre år, og fikk 13. juni 1738 bøkselbrev på 1 vog 1 pd i Myklebostad «som hans fader for ham har opgivet». 8 barn er kjent.39
     Nils var laugrettesmann i 1730-åra.40
     Nils og broren Jon på Myklebostad var innstevna til tinget 21. juni 1727, av skolemester Povel Sjursen. De hadde «imod Hr. Justisråd Schielderups foranstaltning ladet 2de finner nemlig Peder Jacobsen Kjerringvik og Povel Svendsen Haagenset, udi fiskeriet 1726 ladet dem faa brennevin, hvorefter begge siden er funden døde. Dette skjedde da fiskeriet var i Østnesfjorden». (Peder Jacobsen var omtr. 70 år, og Paul Svendsen 40 år).40
     Skifte 29 jun. 177139Sønnen Iver var død og hadde etterlatt seg sønnen Nils. Sønnen Steen var også død og hadde etterlatt seg 3 sønner og 1 datter. Kristen var gift og bodde i Breivik. Peder var gift og bodde i Gausvik. Johannes, gift og bodde på Myklebostad. Jon gift, bodde også på Myklebostad. Mette gift med Christian Schnitler bodde på Hol og Guren var nu gift med Jonas Jonsen Juel og bodde på Ness..

Gift 22 nov. 1716, 24de søndag e. Tr. 171641,39,38 med

Maren Steensdatter
Født omkring 168728.
Død 29 apr. 176839.
     Datter af Steen Pedersen og Guren Jakobsdatter.
     Skifte 29 jun. 176939.

Børn af Nils Iversen og Maren Steensdatter:

47.16.Mette Nilsdatter, f. omkr. 1717, Tjeldsund., d. 1784, Tjeldsund.
48.16.Kristen Nilsen, f. omkr. 1720, Tjeldsund., d. 1788, Tjeldsund.
49.16.Iver Nilsen, f. omkr. 1722, Tjeldsund., d. 1758, Tjeldsund.
50.16.Steen Nilsen, f. omkr. 1726, Tjeldsund., d. 1758, Tjeldsund.
51.16.Peder Nilsen, f. omkr. 1727, Tjeldsund., d. 1806
52.16.Guren Nilsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1787
53.16.Johannes Nilsen, f. omkr. 1732, Tjeldsund., d. 1800, Tjeldsund.
54.16.Jon Nilsen, f. omkr. 1734, Tjeldsund.
17.7.
Hans Iversen
Født 21 feb. 169342.
Død omkring 176942.
     Bodde på Forså i Tysfjord, som han byksla 25. okt. 1721 etter Aasille Jonsdatter Ulvsvåg.42
     Skifte 12 mai 176943,42.

Gift _____med

Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther
Død omkring 1778.
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
     Skifte 17 mai 1778, Forså, Tysfjord.44Barn: Iver Hansen, Forsaa; Sivert Hansen, Helland i Tjeldsund; Avdøde søn Jacob Hansens barn Niels Jacobsen, 11 år, Andreas Jacobsen, 12 år, Dorthe Sophia Jacobsdatter, 12 år, Martha Maria Jacobsdatter; Marith Hansdatter, gift med Ole Larsen, Lechnes i Tjeldsund; Mette Margrethe Hansdatter, gift med Joen Winther, Sørkiel i Hamarøy; Ane Sophia Jacobsdatter (Hansdatter), gift med Niels Winther, Sørkiel i Hamarøy. Formue 33-0-4. Gjeld 12-0-0..

Børn af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther:

55.17.Iver Hansen
56.17.Sivert Hansen
57.17.Jacob Hansen, f. 1737, d. 1773
58.17.Marith Hansdatter
59.17.Mette Margrete Hansdatter, d. omkr. 1801
60.17.Anne Sophia Hansdatter, d. eft. 1796
18.7.
Jon Iversen
Født 20 sep. 169542.
     Bodde i Ulvsvåg på Hamarøy.42
     Nils og broren Jon på Myklebostad var innstevna til tinget 21. juni 1727, av skolemester Povel Sjursen. De hadde «imod Hr. Justisråd Schielderups foranstaltning ladet 2de finner nemlig Peder Jacobsen Kjerringvik og Povel Svendsen Haagenset, udi fiskeriet 1726 ladet dem faa brennevin, hvorefter begge siden er funden døde. Dette skjedde da fiskeriet var i Østnesfjorden». (Peder Jacobsen var omtr. 70 år, og Paul Svendsen 40 år).45

Gift _____med

Trine Jacobsdatter Winther
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
19.7.
Mette Maria Iversdatter
Født omkring 169742.
Død efter 176242.

Gift 172142 med

Peder Jacobsen Winther
Død 175642.
     Søn af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.
     Bodde i Sørkil på Hamarøy.42
     Skifte 13 jun. 1756, Sørkil, Hamarøy.44Avdøde Peder Jacobsen Winter. Ektefelle Methe Maria Iversdatter. Barn: Iver Pedersen Winter, gift, Lechnesbøe i Hamarøy; Joen Pedersen Winter, gift, Sørkil i Hamarøy; Jacob Pedersen, Leknesbogen i Tjeldsund; Niels Pedersen Winter, myndig, ugift, Sørkil i Hamarøy; Marith Pedersdatter Winter, gift med Steen Mikelsen, Woldstad i Senjens fgd.; Methe Pedersdatter, 26 år, Sørkil; Sophia Kirstina Pedersdatter Winter, 19 år, Sørkil; Karen Pedersdatter Winter, 16 år, Sørkil; Karen (Maren?) Pedersdatter Winter, 13 år, Sørkil. Formue 253-3-10..

Børn af Mette Maria Iversdatter og Peder Jacobsen Winther:

61.19.Iver Pedersen Winther, f. omkr. 1721, d. 1789
62.19.Jon Pedersen Winther, f. omkr. 1729
63.19.Jacob Pedersen Winther, d. omkr. 1797
64.19.Nils Pedersen Winther, d. omkr. 1796
65.19.Marit (Marthe) Pedersdatter Winther
66.19.Mette Pedersdatter Winther, f. omkr. 1730, d. 1761
67.19.Sophie Kirstina Pedersdatter Winther, f. omkr. 1737
68.19.Karen Pedersdatter Winther, f. omkr. 1740, d. før 1762
69.19.Maren Pedersdatter Winther, f. omkr. 1743
20.7.
Sophie Iversdatter
Født omkring 170220.
Død 179820.

Gift 1° 29 aug. 1726, Lødingen46 med

Hartvig Christensen Hveding
Født 13 okt. 169446, døbt 21 okt. 1694, Hamarøy kirke.47.
Død 7 sep. 174446.
     Søn af Christen Jensen Hveding og Elen Hartvigsdatter.
     Hartvig fikk 30. juni 1721 bøkselbrev på heile gården Rambø i Tjeldsund (4 pd), som fremdeles tilhørte Bispestolen og Lødingen kirke. I tillegg dreiv han trolig litt småhandel.46
     I 1723 var det 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut og 18 sauer på gården. Skylda blei foreslått auka med 12 mk. I 1730/31 svarte han «Brannstyr» med 2 ort.46
     Hornemann meiner at dei (Hartvig og Sophie) har hatt enno ei dotter: Maren.48
     Se også Johan Hvedings bog, s. 52-54.
     Skifte 7 sep. 174449.

Gift 2° efter 175049 med

Andreas Petersen Rohde
Født omkring 1720, Kulstadsjøen i Vefsn46.
Død feb. 178250.
     Søn af Peter Andreassen Rhode og Kirsten Hansdatter.
     Andreas fikk 16. juni 1751 bøkselbrev på 1 vog 1 pd i Rambø (i Tjeldsund) av sokneprest Arnoldus Schytte.46
     Skifte 8 nov. 178951.

Børn af Sophie Iversdatter og Hartvig Christensen Hveding:

70.20.Christen Hartvigsen Hveding, f. 1728, Rambø i Lødingen., d. 1785, Ofoten.
71.20.Elen Hartvigsen Hveding, f. 1733, d. 1804, Harstad.
21.9.
Martha Maria (Mette?) Christensdatter
     Var 1732 i Kjøbenhavn - (også kalt Mette?)1
22.9.
Ingeborg Sophia Har Christensdatter
Født omkring 170352.
Død 1746, 43 år gml.52, begravet 17 jul. 1746, Lødingen, gravfestet i Lødingen Dom. 6 a Trin. 174652.
     I skifte etter farsøstra Anne Nielsdatter Gausvik, blir det opplyst at ho er i tjeneste hos sorenskrivar Aagom i Salten.53
     Trolig død i barselseng.

Gift 30 jul. 1745, Lødingen54,52 med

Hans Erichsen Dybfest
Død omkring 177752.
     Søn af Erich Pedersen Dybfest og Kiersten Mortensdatter.
     Trondhiems Handler Hans Erichsen bodde på Dybfest i Lødingen til han ble trolovet og gift med Ingeborg i 1745.52
     I 1748 protesterte bl.a. Hans på «sin moders Weigne imod borgerbrevet» som var utstedt til Niels Weilandt «til at være borger udi Nordland, til borgerleiet Korsnes dat. 28 mai Bergen 1748 i henseende til Trondhjems bys privelegier, og (ønsket) for øvrig reservere sig at andrage beskaffenheden på vedbørendes høye alder og (ville) derfor begjære copi av det publicerede borgerbrev».52
     I 1754 var det tre Borgere i «Tjellesund fierding»: Bergensborgerne Niels Weilandt på Korsnes, Bersvend Pedersen på Kiøbsnes, samt Trondhjemsborgeren Hans Erichsen på Dybfest. Om Hans heter det at han «om sommeren søker borgerleiet Dybfest, men om vinteren er boende i Trondhjem hvor han har hus og bopel og der sin borgerskatt erlegger».52
     Han drev trolig sin virksomhet til sin død i 1777.52
     Skifte 28 feb. 1777, Trondhjem55,52.

[Gift 1° 30 jul. 1745 med Ingeborg Sophia Har Christensdatter (omkr. 1703 - 1746); Gift 2° omkr. 1748 med Else Hansdatter Reener (1721 - 1761)].
23.10.
Christen Michelsen
Født omkring 170428.
     Tjente i 1732 hos Raphael Pedersen Har i Lavangen i Trondenes. Bodde på Hestnes i Tysfjord i 1740, seinare på Tørnes.56

Gift 1° 11 nov. 1739, Lødingen53 med

Malena (Magdalena) Pedersdatter Aargaard
Død 175557.
     Fra Kjøbsnes

Gift 2° efter 1755 med

Lisbeth Christensdatter (Winther)
     Fra Ulvsvåg på Hamarøy

Børn af Christen Michelsen og Malena (Magdalena) Pedersdatter Aargaard:

72.23.Berit Maria Christensdatter, f. 1740
73.23.Michel Christensen, f. 1742
74.23._____, f. 1746, d. 1746
75.23.Peder Christensen, f. 1748
76.23.Maren Helena Christensdatter, f. 1750
77.23.Siri Christensdatter, f. 1752
24.10.
Niels Michelsen
Født omkring 1705, Balstad, Tjeldsund.26.
Død 1785, Vollstad, Trondenes.13.
     Niels er feilaktig kalt Winter i Trondenes Bygdebok.26
     Oppfostra hos farsøstra Margrethe Nilsdatter Rogla.26

Gift _____med

Elisabeth Selgensdatter
Født 1704, Vollstad, Trondenes.13.
Død 1776, Vollstad, Trondenes.13.
     Datter af Selgen Madssen og Kirsten Kaspersdatter.

Børn af Niels Michelsen og Elisabeth Selgensdatter:

78.24.Mikkel Nilssen, f. 1733, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
25.10.
Steen Michelsen
Født omkring 170728.
Død 178628.
     Oppfostra hos farsøstra Mette Nilsdatter Myklebostad, og ble gift gift med hennes datterdatter og bosatt på Vollstad.28

Gift _____med

Marit (Marthe) Pedersdatter Winther
     Datter af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.

Børn af Steen Michelsen og Marit (Marthe) Pedersdatter Winther:

79.25.Mikkel Stensen, f. 1747, Trondenes., d. 1769
26.10.
Anne Michelsdatter
Født omkring 170828.
     Blei i 1726 ilagt bot for leiemål med sin tremenning Selgen Svendsen fra Barøy. Selgen vart seinere gift og bosatt i Bø i Vesterålen. Anne tjente i 1732 (kfr. skifte etter Anne Nilsdatter Gausvik) hos Isak Henriksen i Breivik, Trondenes. Seinare skjebne ukjent.28
27.10.
Maren Michelsdatter
Født omkring 170928.
Død 178713,28.
     Tjente i 1737 hos sin formynder Ole Baltsersen Eidberg i Gausvik.28

Gift _____13med

Hans Larssen
Født 168913.
Død 176613.
     Fauskevåg, Trondenes.

Børn af Maren Michelsdatter og Hans Larssen:

80.27.Barbro Hansdatter, f. 1735, Trondenes., d. 1781, Trondenes.
81.27.Anne Hansdatter, f. 1740, Trondenes.
82.27.Kirsten Hansdatter, f. 1743, Trondenes.
83.27.Guri Hansdatter, f. 1745, Trondenes., d. 1751, Trondenes.
84.27.Gilles Hansdatter, f. 1747, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
28.10.
Guren Michelsdatter
Født omkring 171028.
     Tjente i 1732 hos Rafael Pedersen Har, Lavangen i Trondenes. Fadder fra Djupfest 1736. Senere skjebne ukjent.28
29.11.
Mette Maria Nilsdatter
Født 1711, Rogla, Trondenes.13.
Død 1787, Haukebø, Trondenes.13.

Gift 173413 med

Ole Paulsen Gram
Født 1702, For, Trondenes.58,13,58.
Død 1774, Haukebø, Trondenes.13, begravet 177459,60.
     Søn af Paul Johansen (Jansen) Gram og Gunhild Olsdatter.
     Skipper og gårdbruker på Haukebø i Trondenes.60
     Skifte 20 dec. 177660.

Børn af Mette Maria Nilsdatter og Ole Paulsen Gram:

85.29.Gunhild Rebekka Olsdatter Gram, f. 1737, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
86.29.Nils Olsen Gram, f. 1738, Trondenes., d. 1791, Trondenes.
87.29.Paul Olsen Gram, f. 1740, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
88.29.Anne Johanna Olsdatter Gram, f. 1742, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
89.29.Margrethe Olsdatter Gram, f. 1745, Trondenes., d. 1821
90.29.Ingeborg Sophie Olsdatter Gram, f. 1747, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
91.29.Mette Olsdatter Gram, f. 1749, Trondenes.
92.29.Rebekka Olsdatter Gram, f. 1751, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
93.29.Maren Olsdatter Gram, f. 1754, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
94.29.Jørgen Olsen Gram, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
95.29.Jørgen Andreas Olsen Gram, f. 1760, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
30.11.
Anders Nilsen
Født 1713, Rogla, Trondenes.13.
Død 1775, Rogla, Trondenes.13.

Gift omkring 174113 med

Maren Andersdatter
Født _____, Vik, Ibestad.61,62.
Død 1777, Rogla, Trondenes.13.
     Datter af Anders Mortensen og Barbro Baltsersdatter.

[Gift 1° med Falkor Arnesen (1695 - 1741); Gift 2° omkr. 1741 med Anders Nilsen (1713 - 1775)].

Børn af Anders Nilsen og Maren Andersdatter:

96.30.Nils Anderssen, f. 1744, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
97.30.Mette Johanna Andersdatter, f. 1747, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
98.30.Margreta Andersdatter, f. 1749, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
31.11.
Nils Nilsen
Født 1715, Rogla, Trondenes.13.
Død 1787, Rogla, Trondenes.13.

Gift 174713 med

Johanna Andersdatter
Født 1727, Kilbotn, Trondenes.13.
Død 178413.
     Datter af Anders Iversen og Johanna Nilsdatter.

Børn af Nils Nilsen og Johanna Andersdatter:

99.31.Johanna Nilsdatter, f. 1750, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
32.11.
Åsel Nilsdatter
Født omkring 172057.
Død 1804, Kilbotn, Trondenes.13,57.
     Ho er sikkert oppkalla etter Aasille Jonsdatter som døde i 1720.57

Gift 174513 med

Just Mikkelsen
Født 1716, Kilbotn, Trondenes.13.
Død 1780, Kilbotn, Trondenes.13.
     Søn af Mikkel Madsen og Bergitta (Bente) Justsdatter.
     Kilbotn, Trondenes. Etterslekt, 8 barn, se "Folk og Slekt i Trondenes".
     Skifte 1776-1785, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 143, folio 131b..

Børn af Åsel Nilsdatter og Just Mikkelsen:

100.32.Nils Justsen, f. 1754, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
33.11.
Gilles Nilsdatter
Født 1724, Rogla, Trondenes.63.
Død 1761, Skånland Store, Trondenes.63.
     Skifte 1753-1767, Skånland, Fauskevåg tinglag.22protokollnr. 141, folio 207b..

Gift 175213 med

Jacob Henriksen Meyer
Født 1717, Leikvik, Trondenes.64.
Død 1786.
     Søn af Henrik Henriksen Meyer og Cecilie Olsdatter.

[Gift 1° 1752 med Gilles Nilsdatter (1724 - 1761); Gift 2° omkr. 1766 med Katrina Pedersdatter (1740 - 1786)].

Børn af Gilles Nilsdatter og Jacob Henriksen Meyer:

101.33.Sissel Katrina Jakobsdatter Meyer, f. 1753, Trondenes.
102.33.Nils Jakobsen Meyer, f. 1756, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
103.33.Margreta Jakobsdatter Meyer, f. 1758, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
104.33.Henrik Jakobsen Meyer, f. 1761, Trondenes., d. 1761, Trondenes.
34.12.
Else Christina Hønnichen

Gift 5 jul. 1724, Lødingen kirke65,33 med

Jens Larssøn
Død omkring 1770.
     Fra Sionen (=Sjona). Flyttet (før) 1737 til "Møckelbostad" i Alstahaug prestegjeld.
     Skifte 1770, Mocklebostad, Nesna66.

Børn af Else Christina Hønnichen og Jens Larssøn:

105.34.Lorentz Jensen, d. omkr. 1768
35.12.
Didrich Didrichsen Hønnichen
Født omkring 1705.
Død 12 sep. 176967,1.
     Diderich overtok 1½ våg i Våje, Lødingen 10. juni 1738 «no 2 som hans Stedmoder for ham opgivet» efter farens død (i 1737), mens Øxnes efterhvert ble liggende øde. 14. sep. 1743 ga han obligasjon på 90 Rdl. til «Sr. Hans ... Jordan udi Bergen». 5. mai 1747 fikk han bygselseddel på 1 våg i gnr. 8 Selsø «som hans Far forhen brugt og Moderen for ham opsagt haver». På høsttinget 15-16. okt. 1753 ble «Laugretten tilspurt om det i denne Fierding er noen som har mere end et Jordbrug». Retten svarte: «Ingen uden Diderich Diderichsen Voje i Hægstad fi: der har 2 Jordbrug, det ene kaldet Woje som han selv beboer under matr. nr. 21 og den anden Gaard kaldet Selsøe matr. nr. 2 hvilken icke udi nogle fembti(?) Aar har været beboet men alltid har været brugt under Gaarden Woje».1
     Skifte 3 okt. 176968,1.

Gift 7 mar. 1745, Lødingen kirke33 med

Elen Christense Brun
Død 17841.
     Datter af Christian Brun og Elen Seiersdatter Rasbech.
     «Klokkerenken af Næss».

[Gift 1° med Arent Jacobsen (omkr. 1713 - 21 jan. 1744); Gift 2° 7 mar. 1745 med Didrich Didrichsen Hønnichen (omkr. 1705 - 12 sep. 1769)].

Børn af Didrich Didrichsen Hønnichen og Elen Christense Brun:

106.35.Arent Diderichsen Hønnichen, f. 1745, d. 1745
107.35.Elen Dorthea Hønnichen, f. 1747
108.35.Anna Dorothea Hønnichen, f. 1751, d. 1780
109.35.Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen, f. 1754, d. 1805, Trondenes.
36.12.
Anne Margrethe Hønnichen
Født omkring 171069,10.
Død 177370.
     Ane Margrete er oppgitt som hjemmehørende på Anfinslet ved sin død i 1773.70

Gift 25 mai 174633 med

Svend Andersen Lind
Født omkring 171271.
     Søn af Anders Rasmussen Lind og Ribor Luczia Parelia.
     Fra Hustad.
     Svend Lind bodde på Hustad (i Lødingen) da han ble gift med Ane i mai 1746. På sommertinget 6. juni 1746 vidnet han for retten at «han hadde avstått sin anpart av gården Hustad, erhvervet ved arv, til sin bror Rasmus,» - som fikk skjøte datert Hustad 19. nov. 1747. Skjøtet omfattet flere eiendommer, bl.a. Anfinslet med 1 pd.70
     Svend satt på Anfinsletten (i Lødingen) i 1750 og fremdeles i 1763 som bygselmann. Det er uvisst når han kom hit, og hvor lenge han ble her. Han svarte regelmessig 18 mk. fisk årlig i leidang. 1763 bestod husstanden av fire personer over 12 år, Sven Lind og Qwinde og husmannen eller indersten Peder Olsen og Qwinde. Om Svend fortelles det at han er «Ret fattig».70
37.12.
Aarsil (Aasille, Ursula) Hønnichen
Født omkring 171272,10.
Død 1785, Kalvik, Tysfjord1.

Gift omkring 174833 med

Helge Olsen
     Fra Offersøy.
38.12.
___________
Født 1717-1718.
39.13.
Maren Svendsdatter
Død 174573.

Gift 1° _____med

Iver Jonsen
     Bosatt på Rødø/Kobvik.73

Gift 2° 7 jan. 1722, Lødingen kirke, «Féria Epiphania»74,73 med

Johannes Hansen
Født omkring 1685, Bergen75,73.
     Johannes er trolig den samme Johannes som 16 år gml. født i Bergen i 1701 er oppgitt som «fosterglunt» hos Nils Axelsen Offersøen i Lødingen. Han ble gift med enken efter brukeren Christen Joensen Offersøen/Øyen.73
     Johannes bodde senere på Offersøen/Øyen i Lødingen. I 1720 og senere svarte han årlig 18 mk fisk i leidang de årene vi har bevart regnskapene. I 1720 betalte han 1 Rdlr. 16 sk. i Krigsstyr og ga dessuten 16 mk ost i tiende til presten, men ellers «Indtet». I 1722 var det oppe en sak mot ham på tinget fordi han hadde søkt om og fått bøxel på Stuenes, uten å overta bruket. I 1723 satt han med 1 pd på Offersøy. Da var det fire leilendinger her, to på 1 pd og to på 12 mk hver. I 1730 betalte Johannes også Krigsstyr, men da var det 1 ort fordi han også svarte for Enken efter Niels Axelsen.76
     I 1747 forlangte han sammen med de andre oppsittere her at øyer og holmer under deres gårder måtte bli fredlyst av hensyn til fugler og eggvær.77

[Gift 1° med Malene (Magdalene) Olsdatter (Odden) (d. 1714); Gift 2° 21 jul. 1715 med Margrethe Christophersdatter (d. 1721); Gift 3° 7 jan. 1722 med Maren Svendsdatter (d. 1745)].

Børn af Maren Svendsdatter og Iver Jonsen:

110.39.Else Iversdatter, f. omkr. 1705, d. 1766
111.39.Methe Iversdatter, f. omkr. 1706, d. 1773
112.39.Dordie Iversdatter, f. omkr. 1708, d. 1747

Børn af Maren Svendsdatter og Johannes Hansen:

113.39.Iver Johannesen, f. omkr. 1722, d. 1802

Generation 6.

40.14.
Hartvig Hveding Olsen
Født 174878,79.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».79.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.80
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.81

Gift 14 jan. 177982,79 med

Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.83.
Død 179383.
     Datter af Hans Jacobsen og Guren Nilsdatter.

Børn af Hartvig Hveding Olsen og Ane Hansdatter:

114.40.Ole Iver Hartvigsen, f. 1779, Barøen
115.40.Hans Jacob Hartvigsen, f. 1781, Næs i Tjeldsund, d. før 1793
116.40.Maren Marie Hartvigsdatter, f. 1784
117.40.Gurina Sophia Hartvigsdatter, f. 1786, d. 1789
118.40.Hartvigsdatter, f. 1789, d. omkr. 1789
119.40.Gurina Hartvigsdatter, f. 1790
41.15.
Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund84.
Død 178785,86.

Gift 1° 25 jul. 1741, (Tremmenige).87 med

Lars Andersen
Født omkring 1720, Gausvik, Trondenes.88,13.
Død 1766, Hov, Tjeldsund.13, begravet 1 nov. 176688.
     Søn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.
     Gårdbruker og skipper på Hov i Tjeldsund.89
     Lars hadde allerede før 1755 skaffa seg jektebruk, og svarte i 1755 2 Rdl i skatt. I 1761 oplyses det at «han har en liden Jegt, ingen handel».88
     2. søndag etter Tref.sønd. 1764 blei gravlagt på Hol «Fredrik Fugelmand murmester som fulgte Lars Andersen fra Bergen den 27. juni».88
     I 1765 er det opplyst at Lars var svært fattig, og at jekta noen år seilte til Bergen, og noen år sto heime.88
     Skifte 16 jun. 176788.

Gift 2° 176886 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).90,91.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).90.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».90
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.90
     Skifte 13 jun. 180890Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Marith Andersdatter og Lars Andersen:

120.41.Lucia Larsdatter
121.41.Guren Maria Larsdatter, d. 1802
122.41.Hartvig Hveding Larsen
123.41.Helle Larsdatter, d. 1760
124.41.Marit Larsdatter
125.41.Anders Larsen
126.41.Hartvig Hveding Larsen
127.41.Jens Hass Larsen, f. 1755
128.41.Elen Kristine Larsdatter, f. 1758, d. 1811
129.41.Larsdatter, f. 1760, d. 1760
130.41.Kirsten Bye Larsdatter, f. 1762, d. 1815, Steinsvik
42.15.
Iver Andersen
Født omkring 172437.
     Fikk 17. juli 1756 bøkselseddel på Melsbø 1 vog, av sokneprest A. Schytte37

Gift _____37med

Martha Andersdatter
Født omkring 173237.
     Datter af Anders Christophersen og Riborg Christensdatter (Trane).

Børn af Iver Andersen og Martha Andersdatter:

131.42.Andrea Maria Iversdatter, f. 1756
132.42.Sten Iversen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
43.15.
Mette Sofie Andersdatter
Født 1730, Melsbø, Tjeldsund.92.

Gift omkring 175413 med

Johannes Henriksen Meyer
Født 1728, Leikvik, Trondenes.64.
     Søn af Henrik Henriksen Meyer og Cecilie Olsdatter.

Børn af Mette Sofie Andersdatter og Johannes Henriksen Meyer:

133.43.Henrik Johannessen Meyer, f. 1755, Tjeldsund., d. 1835, Trondenes.
134.43.Anders Johannessen Meyer, f. 1759, Tjeldsund., d. 1811, Trondenes.
135.43.Marta Sofie Johannesdatter Meyer, f. 1762, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
136.43.Sten Johannessen Meyer, f. 1764, Tjeldsund., d. 1811, Tromsø.
137.43.Peder Johannessen Meyer, f. 1773, Trondenes.
44.15.
Anne Andersdatter
Født omkring 1732, Melsbø, Tjeldsund.38,35,92.

Gift _____med

Kristoffer Anderssen
Født omkring 1717, Gausvik, Trondenes.89,92.
Død 1789, Gausvik, Trondenes.89,92.
     Søn af Anders Larssen og Helle Christophersdatter.
     Gårdbruker på Gausvik. [Se Trondenes Bygdebok.]

Børn af Anne Andersdatter og Kristoffer Anderssen:

138.44.Kirsten Bye Kristoffersdatter, f. 1757, Trondenes., d. 1834, Trondenes.
139.44.John Kristoffersen, f. 1760, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
45.15.
Elen Andersdatter
Døbt 1737, (palmesøndag).37.
Død mar. 1811, Hov, Tjeldsund.93.
     Konfirmert 1758.38
     Ved folketellingen 1801 er hun enke og opholder sig med dattern Maren hos svogeren Nils Dass på Hov gård i Tjeldsund.94

Gift 3 dec. 177295 med

Svend Johansen
Født omkring 172596.
Død apr. 179393.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.96
     Skifte 8 mai 179393.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
46.15.
Hartvig Anderssen
Født 1740, Melsbø, Tjeldsund, Nordland.97, døbt 1740, Tjeldsund.98,37.
Død 1798, Årbogen, Trondenes.97.

Gift 1° 177113 med

Helena Gabricha Andersdatter Warberg
Født 1747, Rødberg, Trondenes.99,100,101,102, døbt 1747, Trondenes.103,101.
Død 1780, Årbogen, Trondenes.102.
     Datter af Anders Hanssen Warberg og Anne Helene Johansdatter Juul.

[Gift 1° 30 nov. 1768 med Rasmus Iversen (1726 - 1769); Gift 2° 1771 med Hartvig Anderssen (1740 - 1798)].

Gift 2° 178413 med

Berte Malene Tygesdatter Trane
Født 1760, Lilleskog, Astafjord.104.
Død 1811104.
     Datter af Tyge Rasmussen Trane og Karen Ellevsdatter.

[Gift 1° 1784 med Hartvig Anderssen (1740 - 1798); Gift 2° 1801 med Bernt Pedersen].
47.16.
Mette Nilsdatter
Født omkring 1717, Kilstad/Hov, Tjeldsund.105.
Død jun. 1784, Hol, Tjeldsund.106,107.

Gift 28 jul. 173939 med

Christian Schnitler «senior»
Født omkring 1703108.
Død 16 apr. 1775, Hol, Tjeldsund.108.
     Visstnok ein nær slektning av «grensemajor» Schnitler.42
     Skifte 19 okt. 1775108Skifte begynt 13. maj, sluttet 19. okt. 1775..

Børn af Mette Nilsdatter og Christian Schnitler «senior»:

140.47.Ebbe Christiansen Schnitler, f. 1753, d. 1810
48.16.
Kristen Nilsen
Født omkring 1720-1722, Kilstad/Hov, Tjeldsund.109.
Død apr. 1788, Breivik, Tjeldsund.110.
     Kristen fikk 19. sept. 1758 bøkselseddel på 1 vog i Breivik i Tjeldsund av Fogd Hysing.110
     Ved opptak av manntallet for Ekstraskatten 1762/63 har Kristen tjenestejenta Karen Hansdatter som trolig er identisk med den Karen Hansdatter han blei gift med seinere.110
     I 1770 hadde de på gården ei tjenestejente, Benedikte Hansdatter.110
     Kristen hadde ei lita bekkekvern som i 1774 blei skattlagt med 4 sk.110
     Skifte 6 jun. 1788110Nevner bare de tre barn av siste ekteskap..

Gift 1° omkring 1757110 med

Anne Elisabeth Rohde
Født omkring 1720110.
Død 5 apr. 1762110.
     Datter af Peter Andreassen Rhode og Kirsten Hansdatter.
     Skifte 8 jun. 1762110.

Gift 2° omkring 1765110 med

Karen Hansdatter
Født 1737, Valvåg, Tjeldsund.110.
Død aug. 1783, Breivik, Tjeldsund.110.
     Skifte 8 mai 1784110.

Børn af Kristen Nilsen og Anne Elisabeth Rohde:

141.48.Peter Andreas Kristensen, f. 1758, d. før 1788
142.48.Nils Iver Kristensen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1759, Tjeldsund.
143.48.Nils Iver Kristensen, f. 1762, Tjeldsund., d. 1781

Børn af Kristen Nilsen og Karen Hansdatter:

144.48.Ane Elisabeth Rohde Kristensdatter, f. 1767, Tjeldsund.
145.48.Hans Nyrup Kristensen, f. 1770, Tjeldsund.
146.48._____
147.48._____
148.48.Maren Kristense (Maren Stina) Kristensdatter, f. 1774, Tjeldsund.
49.16.
Iver Nilsen
Født omkring 1722, Hov, Tjeldsund.105.
Død 4 apr. 1758, Hol, Tjeldsund.111.
     Iver fikk 29. okt. 1749 bøksel på ½ vog i Hol i Tjeldsund «Beneficeret gods» av Hr. Schytte. Dette er nok halvparten av bruket som hans far hadde brukt fram til 1738.111
     Skifte 17 sep. 1758111Enka antok til laugverge broren Peder Larsen Aas, Tårstad, og til formynder for sønnen Nils blei antatt farbroren Johannes Nilsen, Myklebostad..

Gift 28 dec. 1752, Evenes.111 med

Anne Larsdatter Aas
Født 18 jun. 1725, Tårstad, Ofoten.111.
Død jul. 1777, Hol, Tjeldsund.111.
     Datter af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.
     Enka var så forarma i 1774 at ho slapp å betale leidang.111

[Gift 1° 28 dec. 1752 med Iver Nilsen (omkr. 1722 - 4 apr. 1758); Gift 2° omkr. 1761 med Hans Henriksen (omkr. 1730 - 28 okt. 1771)].

Børn af Iver Nilsen og Anne Larsdatter Aas:

149.49.Lars Iversen, f. 1753, Tjeldsund., d. 1753, Tjeldsund.
150.49.Nils Iversen, f. 1756, Tjeldsund.
151.49.Dødfødt gutt, f. 1758, d. 1758
50.16.
Steen Nilsen
Født omkring 1726, Hov, Tjeldsund.112.
Død 17 mai 1758, Hol, Tjeldsund.113.
     Det er ikke funnet at Steen fikk bøkselseddel på jord i Hol gård i Tjeldsund, men han brukte trolig en del av, kanskje heile bruket etter Lars Steensen.114
     Skifte 16 sep. 1758113.

Gift _____med

Johanna Einarsdatter
Født omkring 1715-1716115.
     Datter af Einar Kristoffersen og Johanna Andersdatter.

[Gift 1° med Steen Nilsen (omkr. 1726 - 17 mai 1758); Gift 2° 13 jul. 1760 med Paul Jonsen (omkr. 1728 - 10 mar. 1787)].

Børn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter:

152.50.Einar Steensen, d. 1801
153.50.Maren Steensdatter
154.50.Nils Steensen
155.50.Maren Nideros Steensdatter
156.50.Peder Nideros Steensen, f. 1755, d. 1757
157.50.Peder Nideros Steensen, f. 1757, d. 1782
51.16.
Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.116.
Død 180628.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

Gift 1° omkring 1750117 med

Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.118,117.
Død 21 aug. 1757117, begravet 4 sep. 1757117.
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter.
     Skifte 15 sep. 1758117.

Gift 2° 1759119 med

Anne Helene Olsdatter Eidberg
Født 1734, Gausvik, Trondenes.18.
Død 1807, Gausvik, Trondenes.18.
     Datter af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

Børn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter:

158.51.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
159.51.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
160.51.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
161.51.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
162.51.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757

Børn af Peder Nilsen og Anne Helene Olsdatter Eidberg:

163.51.Ole Eberg Pedersen, f. 1764, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
164.51.Berte Maria Pedersdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
165.51.Ellen Bergitte Pedersdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
166.51.Baltser Pedersen, f. 1780, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
52.16.
Guren Nilsdatter
Født omkring 1729, Hov, Tjeldsund.105,83.
Død jan. 178783.

Gift _____med

Hans Jacobsen
Født omkring 1718, Nesna83.
Død 8 feb. 1751, omkom på sjøen, 33 år gml.83.
     Søn af Jacob Jacobsen og Inger Arntsdatter.
     Klokkeren Hans fikk 29. okt. 1745 bygselseddel hos foged Myhre på ½ våg i Nes i Tjeldsund og satt her til sin død. På sommertinget 7-8. juni 1754 ble det «Forespurt hvem der var klokker i 1744 og om han pliktet skatt (Kop skatt - 4 Rdlr.)» - og det ble da svart således: «Udi Aaret 1744 var Hans Jacobsen Klocker til Lødingen Menigheder, som fast i Aaret 1751 er afgangen og hvis efterladte boe var udi Slet Tilstand».83

Børn af Guren Nilsdatter og Hans Jacobsen:

167.52.Inger Maria Hansdatter
168.52.Ane Hansdatter, d. 1793
53.16.
Johannes Nilsen
Født omkring 1732, Hov, Tjeldsund.105.
Død sep. 1800, Myklebostad, Tjeldsund.120.
     Skifte 15 mai 1801120Nevner enka og de tre barna Andreas, Martha og Maren Stina..

Gift omkring 1764120 med

Dorthe Aagaard Andersdatter
Født 1732-1734120.
Død apr. 1805, 73 år gl.120.
     Ho kan være datter av Anders Stensen og Marit Iversdatter på Melsbø, men en har ikke sikkert bevis for det. De [ho og Johannes] var i så fall søskenbarn.120
     Skifte 17 jun. 1805120.

Børn af Johannes Nilsen og Dorthe Aagaard Andersdatter:

169.53.Andreas Johannessen, f. 1770, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
54.16.
Jon Nilsen
Født omkring 1734, Hov, Tjeldsund.105.

Gift 5 okt. 1770121 med

Anne Larsdatter (Schøning)
Født omkring 1746, Dragland, Tjeldsund.122.
Død okt. 1808, Myklebostad, Tjeldsund.120.
     Datter af Lars Hansen og Johanna Johansdatter.
     Anne er ikke døpt i Lødingen eller Tjeldsund, men kan være døpt fra sin mors heimplass i Trondenes.120

Børn af Jon Nilsen og Anne Larsdatter (Schøning):

170.54.Maren Stina Jonsdatter, f. 1770, d. 1793, Kjærstad.
55.17.
Iver Hansen
56.17.
Sivert Hansen
57.17.
Jacob Hansen
Født 1737.
Død 1773.

Gift _____med

Maren Andersdatter

Børn af Jacob Hansen og Maren Andersdatter:

171.57.Dorthe Sophie Jacobsdatter, f. omkr. 1766
172.57.Niels Jacobsen (Winther), f. omkr. 1767
173.57.Andreas Jacobsen, f. omkr. 1766
174.57.Martha Maria Jacobsdatter
58.17.
Marith Hansdatter
59.17.
Mette Margrete Hansdatter
Død omkring 1801.
     Skifte 23 jul. 1801, Sørkile i Hamarøy.44Avdøde Mette Margrete Hansdatter. Ektefelle Jon Winter, Sørkile. Barn: Hans Jonsen Winter, myndig, Sørkile; Peder Jonsen Winter, myndig, ugift, Sørkile i Hamarøy. Formue 106-5-12. Gjeld 112-5-3. Falittbo. Sølv mrk. J:W..

Gift _____med

Jon Pedersen Winther
Født omkring 1729123.
     Søn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.42
     Sørkil på Hamarøy.124

Børn af Mette Margrete Hansdatter og Jon Pedersen Winther:

175.59.Hans Jonsen Winther, f. omkr. 1757
176.59.Peder Jonsen Winther
177.59.Dorthe Sofie Winther, f. omkr. 1761, d. 1789
60.17.
Anne Sophia Hansdatter
Død efter 1796125.

Gift _____med

Nils Pedersen Winther
Død omkring 1796.
     Søn af Peder Jacobsen Winther og Mette Maria Iversdatter.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.42
     Sørkil på Hamarøy.124
     Skifte 10 feb. 1796, Sørkile i Hamarøy.44Avdøde Niels Pedersen Winter. Ektefelle Ane Hansdatter. Barn (alle på Sørkile): Karen Nielsdatter, 38 år, døv og dom hjemme på arvetomten, verge Anders Danielsen; Mette Maria Nielsdatter, gift med Anders Danielsen; Dorthea Sophie Nielsdatter, 24 år, ugift, verge lensmann Winther. Formue 172-4-5. Gjeld 84-5-4..

Børn af Anne Sophia Hansdatter og Nils Pedersen Winther:

178.60.Karen Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1758
179.60.Mette Maria Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1761
180.60.Dorthea Sophie Nielsdatter (Winther), f. omkr. 1772
61.19.
Iver Pedersen Winther
Født omkring 1721124.
Død apr. 1789126.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.42
     Fra Sørkil i Hamarøy.124
     Iver og Anne bosatte seg omkring 1752 i (Leiknes-)Bogen i Tysfjord, der de ennå var som husmannsfolk i 1756, men var kommet til Tofte [i Tjeldsund] omkring 1762.124
     Ved Manntallet for Ekstraskatten 1762/63 besto familien av Iver og kona, samt barna Nils og Mette. Så kom den ulykksalige brannen om hausten samme år, og de mista alt de eide. Ved Mt. for ekstraskatten 1770 er Iver og Anne borte, og sønnen Nils tjener hos naboen Anders Pedersen på heimgården. Mette er ikke nevnt i dette manntallet.124
     Iver døde (drukna) i april 1789 sammen med dattersønnen Kristoffer Olsen. Iver oppholdt seg da på Skarvberg hos datra Karen Homle.126

Gift _____124med

Anne Christensdatter
     Datter af Christen Christophersen.
     Fra Gilseng i Hamarøy.124
     Anne Kristensdatter døde før 1774, men dødsfallet er ikke registrert.124

Børn af Iver Pedersen Winther og Anne Christensdatter:

181.61.Jacob Iversen Winther, f. omkr. 1747, d. før 1774
182.61.Mette Maria Iversdatter Winther, f. omkr. 1749
183.61.Niels Iversen Winther, f. omkr. 1750
184.61.Berit Sofie Iversdatter Winther
185.61.Karen Homle Iversdatter Winther, f. 1754
186.61.Peder Iversen Winther, f. 1756, d. før 1774
62.19.
Jon Pedersen Winther
Født omkring 1729123.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.42
     Sørkil på Hamarøy.124

Gift _____med

Mette Margrete Hansdatter
Død omkring 1801.
     Datter af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther.
     Skifte 23 jul. 1801, Sørkile i Hamarøy.44Avdøde Mette Margrete Hansdatter. Ektefelle Jon Winter, Sørkile. Barn: Hans Jonsen Winter, myndig, Sørkile; Peder Jonsen Winter, myndig, ugift, Sørkile i Hamarøy. Formue 106-5-12. Gjeld 112-5-3. Falittbo. Sølv mrk. J:W..

Børn af Jon Pedersen Winther og Mette Margrete Hansdatter er vist under Mette Margrete Hansdatter (nr. 59).

63.19.
Jacob Pedersen Winther
Død omkring 1797.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.42
     Skifte 24 aug. 1797, Bogen Indre, Tjeldsund.44Avdøde Jacob Winther. Ektefelle Ane Krøepelien. Barn: Peder Jacobsen, myndig, Forsaae i Tjeldsund; Johan Pauli Jacobsen, hjemme, 24 år; Jacob Jacobsen, hjemme, 14 år; Ane Birgithe Jacobsdatter, hjemme, 18 år; Mette Maria Jacobsdatter, hjemme, 6 år; Martha Jacobsdatter, hjemme, 11 år [1 år ?]. Formue 42-3-7. Gjeld 42-3-7..

Gift 1° _____med

Marit(te) Christensdatter
Død omkring 1772.
     Datter af Christen Christophersen.
     Skifte 12 sep. 1772, Bogen i Tjeldsund.44Avdøde Marithe Christensdatter. Ektefelle Jacob Pedersen Winter. Barn: Peder Jacobsen Winter, 25 år; Christen Jacobsen Winter, 15 år; Beritha Sophia Jacobsdatter Winter, 26 år..

Gift 2° _____med

Anne Krøpelien

Børn af Jacob Pedersen Winther og Marit(te) Christensdatter:

187.63.Berit Sophia Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1746
188.63.Peder Jacobsen (Winther), f. omkr. 1747
189.63.Christen Jacobsen (Winther), f. omkr. 1757, d. før 1797

Børn af Jacob Pedersen Winther og Anne Krøpelien:

190.63.Johan Pauli Jacobsen (Winther), f. omkr. 1773
191.63.Ane Birgithe Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1779
192.63.Jacob Jacobsen (Winther), f. omkr. 1783
193.63.Mette Maria Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1791
194.63.Martha Jacobsdatter (Winther), f. omkr. 1786
64.19.
Nils Pedersen Winther
Død omkring 1796.
     Gift på Leiknesbogen i Tysfjord.42
     Sørkil på Hamarøy.124
     Skifte 10 feb. 1796, Sørkile i Hamarøy.44Avdøde Niels Pedersen Winter. Ektefelle Ane Hansdatter. Barn (alle på Sørkile): Karen Nielsdatter, 38 år, døv og dom hjemme på arvetomten, verge Anders Danielsen; Mette Maria Nielsdatter, gift med Anders Danielsen; Dorthea Sophie Nielsdatter, 24 år, ugift, verge lensmann Winther. Formue 172-4-5. Gjeld 84-5-4..

Gift _____med

Anne Sophia Hansdatter
Død efter 1796125.
     Datter af Hans Iversen og Dorthe Sophie Jacobsdatter Winther.

Børn af Nils Pedersen Winther og Anne Sophia Hansdatter er vist under Anne Sophia Hansdatter (nr. 60).

65.19.
Marit (Marthe) Pedersdatter Winther

Gift _____med

Steen Michelsen
Født omkring 170728.
Død 178628.
     Søn af Michel Nielsen og Berit Steensdatter.
     Oppfostra hos farsøstra Mette Nilsdatter Myklebostad, og ble gift gift med hennes datterdatter og bosatt på Vollstad.28

Børn af Marit (Marthe) Pedersdatter Winther og Steen Michelsen er vist under Steen Michelsen (nr. 25).

66.19.
Mette Pedersdatter Winther
Født omkring 1730127,20.
Død 16 feb. 1761128,44,20.
     Skifte 12 mai 1761, Rinbøe i Lødingen.44Avdøde Methe Pedersdatter Winter. Hun døde 16. febr. 1761. Hadde så godt som fra bryllupsdagen vært sengeliggende. Arvinger er hennes ektefelle Henrich Knudsen, Rinbøe; hennes mor Mette Iversdatter, Kiil i Hamarø; hennes søsken: Iver Pedersen Winter, gift; Jakob Pedersen Winter, gift; Joen Pedersen Winter, gift; Nils Pedersen Winter; Marithe Pedersdatter Winter, gift med Steen Michelsen "udi Tronæs menighed"; Sophie Pedersdatter Winter, gift med Hans Enochsen, Vesterålen; Maren Pedersdatter Winter, 16 år, Rinbøe i Tjeldsund, verge Jacob Pedersen Winter. Formue 152-1-8. Gjeld 36-0-8. Nevnt skiftebrev av 9. juli 1757 etter Henrich Knudsens tidligere avdøde kone Margrethe Christophersdatter..
     Skifte 12 aug. 1762, Rinbøe i Hegstad.44Avdøde Methe Pedersdatter Winter. Arvinger er hennes mor Mette Iversdatter, Kiil i Hamarøy, gift med Henrik Knudsen og hennes søsken: Iver Pedersen Winter, Hegstad; Jacob Pedersen Winter, Hegstad; Joen Pedersen Winter, Hegstad; Niels Pedersen Winter, Rinbøe i Hegstad; Marthe Pedersdatter Winter, gift med Steen Michelsen "udi Tronæs menighed"; Sophie Pedersdatter Winter, gift med Hans Enochsen, Vesterålen; Maren Pedersdatter Winter, 16 år, Rinbøe i Hegstad. Formue 151-1-8. Skylder ½ wog fiskes leie..

Gift 1759-1760 med

Henrik Knudsen
     Rinbøe i Hegstad.

[Gift 1° med Margrethe Christophersdatter (d. omkr. 1757); Gift 2° 1759 med Mette Pedersdatter Winther (omkr. 1730 - 16 feb. 1761)].
67.19.
Sophie Kirstina Pedersdatter Winther
Født omkring 1737129,20.

Gift _____med

Hans Enochsen
     Vesterålen.
68.19.
Karen Pedersdatter Winther
Født omkring 1740130,20.
Død før 1762131,20.
69.19.
Maren Pedersdatter Winther
Født omkring 1743132,20.
70.20.
Christen Hartvigsen Hveding
Født 15 jan. 1728, Rambø i Lødingen.133,46.
Død 27 dec. 1785, Liland, Ofoten.134, begravet 25 jan. 1786, Evenes kyrkjegard.134.
     Bonde, jekteier, handelsmann, gjestgiver og lensmann på Liland i Ofoten.
     Han fikk gjestgiverbevilling 27. sept. 1775 og var dertil lensmann i Ofoten 1777-85.135

Gift 11 jun. 1757, «i Huset» på Liland, Ofoten, «Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».136,133 med

Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.137,138.
     Datter af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.22protokollnr. 150, folio 481..

[Gift 1° 11 jun. 1757 med Christen Hartvigsen Hveding (15 jan. 1728 - 27 dec. 1785); Gift 2° 5 aug. 1788 med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har:

195.70.Ingeborg Sofia Hveding
196.70.Hartvig Christensen Hveding, f. _____, d. 1786, Liland i Ofoten.
197.70.Ingeborg Sofia Hveding, f. 1760, Liland i Ofoten., d. eft. 1812
198.70.Anne Benedichte Hveding, f. 1763, Ofoten., d. 1836
199.70.Ole Christensen Hveding
200.70.Ole Christensen Hveding, f. 1774, Ofoten., d. 1831
71.20.
Elen Hartvigsen Hveding
Født 173346.
Død 1804, Harstad.139, begravet 30 dec. 1804, søndag etter jul, 70½ år gl.140,139.

Gift _____, Lødingen kirke.139 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1727, Stangnes, Trondenes.13.
Død 1799, Harstad, Trondenes.13, begravet 26 mai 1799, Trondenes.141,139.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Klokker på nedre Harstad.

Børn af Elen Hartvigsen Hveding og Henning Junghans Eriksen Normann:

201.71.Marta Normann, f. 1758, Harstad.
202.71.Marta Normann, f. 1760, Harstad., d. 1829, Trondenes.
203.71.Hartvig Hveding Normann, d. 1794
204.71.Erik Normann, d. 1763
205.71.Erik Andreas Henningsen Normann, d. 1832
206.71.Jens Hveding Normann, f. 1767, d. 1772
207.71.Mikkel Henningsen Normann, f. 1768, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
208.71.Andreas Normann, f. 1771, Harstad., d. 1794, Harstad.
209.71.Jens Hveding Normann, f. 1775, Harstad., d. 1776, Harstad.
72.23.
Berit Maria Christensdatter
Født 174057.
73.23.
Michel Christensen
Født 174257.
74.23.
___________
Født 174657.
Død 174657.
     Dødfødt57
75.23.
Peder Christensen
Født 174857.
76.23.
Maren Helena Christensdatter
Født 175057.
77.23.
Siri Christensdatter
Født 175257.
78.24.
Mikkel Nilssen
Født 1733, Vollstad, Trondenes.13.
Død 1802, Vollstad, Trondenes.13.

Gift 176113 med

Ingeborg Olsdatter
Født 1733, Fauskevåg Lille, Trondenes.142.
Død 1793, Vollstad, Trondenes.142.
     Datter af Ole Kristensen og Margreta Andersdatter Juul.

Børn af Mikkel Nilssen og Ingeborg Olsdatter:

210.78.Nils (Hans?) Winther Mikkelsen, f. 1770, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
211.78.Anne Mikkelsdatter Vinter, f. 1779, d. 1837, Trondenes.
79.25.
Mikkel Stensen
Født 1747, Vollstad, Trondenes.13.
Død 176913.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.22protokollnr. 139, folio 402b..

Gift 176813 med

Abelona Larsdatter
Født 1748, Sørrollnes, Trondenes.13.
Død 1775, Sørrollnes, Trondenes.13.
     Datter af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Skifte 1771-1778, Rollnes søndre, Astafjord Tinglag.22protokollnr. 139, folio 402b..

Børn af Mikkel Stensen og Abelona Larsdatter:

212.79.Sten Mikkelsen, f. 1771, Trondenes., d. 1807
80.27.
Barbro Hansdatter
Født 1735, Fauskevåg Store, Trondenes.13.
Død 1781, Fauskevåg, Trondenes.13.
     Skifte 1776-1785, Fauskevåg, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 143, folio 347b..

Gift 176113 med

Peder Rasmussen
Født 1726, Skjerstad, Nordland.13.
Død 1798, Fauskevåg, Trondenes.13.
     Skifte 1798-1804, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 148, folio 355..

Børn af Barbro Hansdatter og Peder Rasmussen:

213.80.Berte (Berit) Maria Pedersdatter, f. 1762, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
81.27.
Anne Hansdatter
Født 1740, Fauskevåg Store, Trondenes.13.

Gift 176313 med

Ole Knutsen
Født 1735, Kvitnes, Trondenes.13.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.13.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 144, folio 533..

[Gift 1° 1757 med Gilles Størkersdatter (1724 - 1757); Gift 2° 1763 med Anne Hansdatter (f. 1740)].
82.27.
Kirsten Hansdatter
Født 1743, Fauskevåg Store, Trondenes.13.
83.27.
Guri Hansdatter
Født 1745, Fauskevåg Store, Trondenes.13.
Død 1751, Fauskevåg, Trondenes.13.
84.27.
Gilles Hansdatter
Født 1747, Fauskevåg Store, Trondenes.13.
Død 1750, Fauskevåg Store, Trondenes.13.
85.29.
Gunhild Rebekka Olsdatter Gram
Født 1737, Haukebø, Trondenes.143.
Død 1775, Gausvik, Trondenes.143.

Gift 176013 med

Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.143.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.143.
     Søn af Ole Baltsersen Eidberg og Berit Mathiasdatter Trane.

[Gift 1° 1760 med Gunhild Rebekka Olsdatter Gram (1737 - 1775); Gift 2° 1777 med Anne Maria Mikkelsdatter (1744 - 1797)].

Børn af Gunhild Rebekka Olsdatter Gram og Mathias Olai Olsen Eidberg:

214.85.Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg, f. 1766, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
215.85.Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg, f. 1769, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
216.85.Jens Mathiassen Eberg, f. 1772, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
217.85.Olava Mathiasdatter Eberg, f. 1775, Trondenes, d. 1840, Trondenes
86.29.
Nils Olsen Gram
Født 1738, Haukebø, Trondenes.144.
Død 1791, Haukebø, Trondenes.144.

Gift 1776144 med

Karen Johnsdatter
Født 1736, Sama, Trondenes.145.
Død 1817, Haukebø, Trondenes.145.
     Datter af John Jørgensen og Gunhild Katrine Arnesdatter.

Børn af Nils Olsen Gram og Karen Johnsdatter:

218.86._____, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
87.29.
Paul Olsen Gram
Født 1740, Haukebø, Trondenes.146.
Død 1803, Steinsland, Trondenes.146.

Gift 177413 med

Anne Margrete Pedersdatter
Født 1743, Kvitnes, Trondenes.146.
Død 1787, Steinsland, Trondenes.146.
     Datter af Peder Olsen og Kirsten Henriksdatter.

[Gift 1° 1768 med John Knutsen (1735 - 1768); Gift 2° 1769 med Anders Hanssen (1733 - 1775); Gift 3° 1774 med Paul Olsen Gram (1740 - 1803)].

Børn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter:

219.87.Ole Paulsen Gram, f. 1778, Trondenes., d. 1830, Trondenes.
220.87.John Andreas Paulsen Gram, f. 1780, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
221.87.Mette Kirstine Paulsdatter Gram, f. 1784, Trondenes.
88.29.
Anne Johanna Olsdatter Gram
Født 1742, Haukebø, Trondenes.13.
Død 1802, Skånland L., Trondenes.147,13.
     Skifte 1803-1805, Skånland, Fauskevåg tinglag.22protokollnr. 150, folio 45b..

Gift 176713 med

Arne Falkorsen
Født 1738, Tennevik, Trondenes.13.
Død 1818, Skånland L., Trondenes.13, begravet 1818, Trondenes.148,149.
     Søn af Falkor Arnesen og Maren Andersdatter.

Børn af Anne Johanna Olsdatter Gram og Arne Falkorsen:

222.88.Mette Maria Johanna Arnesdatter, f. 1770, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
223.88.Johanna Cecilia Arnesdatter, f. 1777, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
224.88.Maren Marie Arnesdatter, f. 1780, Trondenes, d. 1849, Trondenes
89.29.
Margrethe Olsdatter Gram
Født 1745, Haukebø, Trondenes.60, døbt 1745, Trondenes.150,60.
Død 30 jan. 182160.

Gift 17 nov. 1768, Trondenes.60 med

Arve Henriksøn Warberg
Født omkring 1736, Breistrand, Trondenes.60,150.
Død 1792, Breistrand, Trondenes.151, begravet 1792, Trondenes.152,60.
     Søn af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Konf. 1754 i Trondenes.60
     Kjøpte 30. okt. 1762 en part i Breistrand av sin far.60
     Skifte 23 okt. 179260.
     Skifte 1788-1798, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 146, folio 245..

Børn af Margrethe Olsdatter Gram og Arve Henriksøn Warberg:

225.89.Anne Har Arvesdatter Warberg, f. 1770, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
226.89.Martha Sophia Arvesdatter Warberg, f. 1772, Trondenes., d. 1830, Bjarkøy.
227.89.Mette Maria Arvesdatter Warberg, f. 1773, Trondenes.
228.89.Ole Paul Arvesen Warberg, f. 1775, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
229.89.Lucia Catrina Arvesdatter Warberg, f. 1777, Trondenes.
230.89.Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
231.89.Anne Margrethe Arvesdatter Warberg, f. 1781, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
232.89.Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
233.89.Henrik Mathias Arvesen Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
234.89.Ellen Debora Arvesdatter Warberg, f. 1788, Trondenes.
90.29.
Ingeborg Sophie Olsdatter Gram
Født 1747, Haukebø, Trondenes.101,151, døbt 1747, Trondenes.153,101.
Død 1818, Breistrand, Trondenes.151, begravet 1818, Trondenes.101.

Gift 1 dec. 1775, Trondenes.60 med

Jacob Henriksøn Warberg
Født omkring 1743, Breistrand, Trondenes.60,151.
Død 1800, Breistrand, Trondenes.151, begravet 1800, Trondenes.154,60.
     Søn af Henrik Mathias Hanssen Warberg og Martha Sofia Rafaelsdatter Har.
     Gårdbruker på Breistrand. Kjøpte 1772 en part i Breistrand av sin far.60
     Skifte 7 jan. 1802155,60.
     Skifte 1798-1804, Breistrand, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 148, folio 433b..

Børn af Ingeborg Sophie Olsdatter Gram og Jacob Henriksøn Warberg:

235.90._____, d. 1791, Trondenes.
236.90.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1776, Trondenes., d. 1777, Trondenes.
237.90.Martha Sophie Jacobsdatter Warberg, f. 1779, Trondenes.
238.90.Mette Marie Jacobsdatter Warberg, f. 1781, Trondenes.
239.90.Henrik Mathias Jacobsen Warberg, f. 1783, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
240.90.Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg, f. 1786, Trondenes., d. 1789, Trondenes.
241.90.Hans Petter Jacobsen Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1823, Tjeldsund.
242.90.Olava Jacobsdatter Warberg, f. 1789, Trondenes., d. 1833, Trondenes.
243.90.Nils Olai Jacobsen Warberg, f. 1795, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
91.29.
Mette Olsdatter Gram
Født 1749, Haukebø, Trondenes.144.

Gift 1773156 med

Abraham Johansen
Født _____, Herjangen, Ofoten.156.

Børn af Mette Olsdatter Gram og Abraham Johansen:

244.91.Margreta Kirstine Abrahamsdatter, f. 1783, Nordland., d. 1840, Trondenes.
92.29.
Rebekka Olsdatter Gram
Født 1751, Haukebø, Trondenes.62,156.
Død 1833, Sørvik, Trondenes.62,156.

Gift 178313 med

Mathias Mikkelsen Ursin
Født 1755, Sørvik, Trondenes.13.
Død 1837, Sørvik, Trondenes.13.
     Søn af Michael Bjørnsen Ursin og Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane.
     Lensmann i Søvig.

[Gift 1° 1778 med Marta Maria Pedersdatter (1752 - 1779); Gift 2° 1783 med Rebekka Olsdatter Gram (1751 - 1833)].

Børn af Rebekka Olsdatter Gram og Mathias Mikkelsen Ursin:

245.92.Ole Mathiassen Ursin, f. 1784, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
246.92.Mikkel Mathiassen Ursin, f. 1785, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
247.92.Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin, f. 1786, Trondenes., d. 1878, Trondenes.
248.92.Mette Maria Mathiasdatter Ursin, f. 1788, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
249.92.Sara Isakine Mathiasdatter Ursin, f. 1789, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
250.92.Andreas Mathiassen Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
251.92.Nils Olai Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1853
252.92.Jens Brønlund Mathiassen Ursin, f. 1793, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
253.92.Martha Marie Ursin, f. 1796, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
93.29.
Maren Olsdatter Gram
Født 1754, Haukebø, Trondenes.157,13.
Død 1827, Sørrollnes, Trondenes.13.

Gift 180213 med

Ole Larssen
Født 1750, Sørrollnes, Trondenes.158,159,62,13.
Død 1831, Sørrollnes, Trondenes.62,13.
     Søn af Lars Olsen (Skamfer) og Anne Andersdatter.
     Gårdbruker på nergården, Sørrollnes. Som sin fader må Ole også ha vært dyktig på sjøen. Han opprettholdt velstanden på bruket, og ble ilag 10 spd. i sølvskatt til Norges Bank i 1816, det høyeste beløpet som ble betalt innenfor det området som nå omfatter Skånland herred.

[Gift 1° 1778 med Berit (Birgitte) Mortensdatter (1752 - 1800); Gift 2° 1802 med Maren Olsdatter Gram (1754 - 1827)].
94.29.
Jørgen Olsen Gram
Født 1757, Haukebø, Trondenes.144.
Død 1759, Haukebø, Trondenes.144.
95.29.
Jørgen Andreas Olsen Gram
Født 1760, Haukebø, Trondenes.13.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.13.

Gift 1° _____med

Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen
Født 28 sep. 1754160,1.
Død 1805, Steinsland, Trondenes.13.
     Datter af Didrich Didrichsen Hønnichen og Elen Christense Brun.

Gift 2° 182313 med

Berte Lucia Rafaelsdatter Harr
Født 1772, Bø, Trondenes.13.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.13.
     Datter af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° omkr. 1795 med Lars Larssen; Gift 2° 1807 med Jens Hartvigsen (1738 - 1821); Gift 3° 1823 med Jørgen Andreas Olsen Gram (1760 - 1835)].

Børn af Jørgen Andreas Olsen Gram og Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen:

254.95.John Jørgensen Gram, f. 1788, Trondenes., d. 1811, Vardø.
255.95._____, f. 1792, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
96.30.
Nils Anderssen
Født 1744, Rogla, Trondenes.13.
Død 1759, Rogla, Trondenes.13.
97.30.
Mette Johanna Andersdatter
Født 1747, Rogla, Trondenes.13.
Død 1808, Rogla, Trondenes.13.

Gift 176813 med

Jørgen Johnsen
Født 1741, Sama, Trondenes.161.
Død 1811, Rogla, Trondenes.161.

[Gift 1° 1768 med Mette Johanna Andersdatter (1747 - 1808); Gift 2° 1768 med Mette Johanna Andersdatter (1747 - 1808)].

Børn af Mette Johanna Andersdatter og Jørgen Johnsen:

256.97.Hans Jørgen Jørgensen, f. 1774, Trondenes.
257.97.Gunhild Catharina Jørgensdatter, f. 1778, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
98.30.
Margreta Andersdatter
Født 1749, Rogla, Trondenes.13.
Død 1812, Rogla, Trondenes.13.

Gift 177013 med

Peder Isaksen
Født 1728, Kvæfjord.13.
Død 1806, Rogla, Trondenes.13.

Børn af Margreta Andersdatter og Peder Isaksen:

258.98.Anders Pedersen, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
259.98.Henning Norman Pedersen, f. 1774, Trondenes., d. 1775, Trondenes.
260.98.Hans Andreas Pedersen, f. 1775, Trondenes.
261.98.Anders Martin Pedersen, f. 1778, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
262.98.Martinus Pedersen, f. 1784, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
99.31.
Johanna Nilsdatter
Født 1750, Rogla, Trondenes.13.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.13.
     Skifte 1776-1785, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 143, folio 269..

Gift 177913 med

Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.162,159.
Død 1811, Vågan, Nordland.162.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1768.159

[Gift 1° 1779 med Johanna Nilsdatter (1750 - 1782); Gift 2° med Maria Kristoffersdatter; Gift 3° 1789 med Berit Eriksdatter Normann (1746 - 1806)].

Børn af Johanna Nilsdatter og Niels Augustinussen Schjelderup:

263.99.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1780, Trondenes., d. 1812
264.99._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
265.99._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
100.32.
Nils Justsen
Født 1754, Kilbotn, Trondenes.13.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.13.
     Kilbotn, Trondenes. Etterslekt, 4 barn, se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 178413 med

Marta Marie Kristoffersdatter Meyer
Født 1755, Svolvær, Vågan, Nordland.13.
Død 1795, Kilbotn, Trondenes.13.
     Datter af Kristoffer Sindelsen Meyer og Marta Jakobsdatter.
     Skifte 1788-1798, Kilbotn, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 146, folio 462b..
101.33.
Sissel Katrina Jakobsdatter Meyer
Født 1753, Skånland Lille, Trondenes.63.
102.33.
Nils Jakobsen Meyer
Født 1756, Skånland Lille, Trondenes.63.
Død 1802, Sandtorg, Trondenes.63.
103.33.
Margreta Jakobsdatter Meyer
Født 1758, Skånland Lille, Trondenes.63.
Død 1759, Skånland Lille, Trondenes.63.
104.33.
Henrik Jakobsen Meyer
Født 1761, Skånland Lille, Trondenes.63.
Død 1761, Skånland Lille, Trondenes.63.
105.34.
Lorentz Jensen
Død omkring 1768.
     Skifte 1768, Eide, Nesna66Avdøde Lorentz Jensen. Ektefelle Zibylle Pedersdatter. Barn: Peder Lorentzen, 5 år, formynder Ole Pedersen, Stor Enge; Didrich Lorentzen, 3 år, formynder Anders Christophersen, Dilkestad; Lorentze Lorentzdatter, ½ år, formynder Ole Pedersen, Stor Enge..

Gift _____66med

Sitzele Pedersdatter
Født 1739, (Sioneide, Nesna)163.
Død 1814163.
     Datter af Peder Pedersen og Karen Rasmusdatter.

[Gift 1° med Lorentz Jensen (d. omkr. 1768); Gift 2° 1769 med Anders Larssøn (1713 - 23 feb. 1775); Gift 3° 1776 med Jens Brose Hind (1755 - 1795)].
106.35.
Arent Diderichsen Hønnichen
Født 17451.
Død 1745164,1, begravet 1745165,1.
107.35.
Elen Dorthea Hønnichen
Født 17471.
108.35.
Anna Dorothea Hønnichen
Født 17511.
Død jul. 17801.
109.35.
Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen
Født 28 sep. 1754160,1.
Død 1805, Steinsland, Trondenes.13.

Gift _____med

Jørgen Andreas Olsen Gram
Født 1760, Haukebø, Trondenes.13.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.13.
     Søn af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

[Gift 1° med Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen (28 sep. 1754 - 1805); Gift 2° 1823 med Berte Lucia Rafaelsdatter Harr (1772 - 1838)].

Børn af Didericha Kirstina Didrichsdatter Hønnichen og Jørgen Andreas Olsen Gram er vist under Jørgen Andreas Olsen Gram (nr. 95).

110.39.
Else Iversdatter
Født omkring 170573.
Død 18 jan. 176673.
     Ugift.73
111.39.
Methe Iversdatter
Født omkring 170673.
Død mai 177373.
     Ugift.73
112.39.
Dordie Iversdatter
Født omkring 170873.
Død 174773.

Gift 173673 med

Ole Christophersen
     Bosatt på Naustvik/Birchø i Lødingen.
113.39.
Iver Johannesen
Født omkring 1722166.
Død 1802, 89 år gml.166.

Utenfor ekteskap med166

Martha Olsdatter
Født omkring 1722166.

Gift 1° 20 jul. 1745166 med

Aleth Christophersdatter
Født 1718166.
Død 1746166.
     Fra Erikstad i Lødingen.166

Gift 2° omkring 1750166 med

Elisabeth (Lisbeth) Margrethe Olsdatter
Født 1723166.
Død 4 mar. 1760166.
     Datter af Ole Christophersen og Mette Svendsdatter.
     Skifte 4 jun. 1760166.

Gift 3° 1761166 med

Øllegaard Monsdatter
Født omkring 1722166.
Død 1799, 77 år gml.166.
     Datter af Mogens Pedersen (Virak) og Anna Axelsdatter.
     Skifte 1799167.

[Gift 1° med Jens Hansen Hammer; Gift 2° 1761 med Iver Johannesen (omkr. 1722 - 1802)].

Børn af Iver Johannesen og Martha Olsdatter:

266.113.Martha Maria Iversdatter, f. 1744, d. 1770

Børn af Iver Johannesen og Aleth Christophersdatter:

267.113.Hans Iversen, f. 1746, d. 1746

Børn af Iver Johannesen og Elisabeth (Lisbeth) Margrethe Olsdatter:

268.113._____, f. 1750, d. 1750
269.113.Maren Margrethe Iversdatter, f. 1751, d. 1806
270.113.Ole Iversen, f. 1753, d. 1771
271.113.Johannes Iversen, f. 1755, d. 1779
272.113.Ane Kirstina Iversdatter, f. 1757, d. 1758

Generation 7.

114.40.
Ole Iver Hartvigsen
Født 5 feb. 1779, Barøen79.
115.40.
Hans Jacob Hartvigsen
Født apr. 1781, Næs i Tjeldsund79.
Død før 179379.
116.40.
Maren Marie Hartvigsdatter
Født 1 jun. 178479.
117.40.
Gurina Sophia Hartvigsdatter
Født 12 nov. 178679.
Død dec. 178979.
118.40.
Hartvigsdatter
Født jun. 178979.
Død omkring jun. 1789, 3 dg. gml.79.
119.40.
Gurina Hartvigsdatter
Født 24 jun. 179079.
120.41.
Lucia Larsdatter
Døbt 20 aug. 1741, (12 s. e. Tr.)87.
Begravet 24 jun. 1742, (Gravlagt).87.
121.41.
Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)87.
Død okt. 1802, «61 år»168.

Gift 13 dec. 1771169 med

Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)114.
Død mai 1801170.
     Søn af Steen Nilsen og Johanna Einarsdatter.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.171
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.170
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.170

Børn af Guren Maria Larsdatter og Einar Steensen:

273.121.Steen Einarsen, f. 1770, Hov i Tjeldsund, d. 1835
274.121.Lars Einarsen, f. 1773, Hov i Tjeldsund, d. før 1805
275.121.Nils Wilhelm Einarsen, f. 1775, Tofte i Tjeldsund, d. 1797, Hov i Tjeldsund
276.121.Paul Einarsen, f. 1778, Tofte i Tjeldsund, d. før 1805
277.121.Einarsen, f. 1780
278.121.Johanna Sophie Einarsdatter, f. 1782, Tofte i Tjeldsund, d. 1782
279.121.Marith Einarsdatter, f. 1784, Hol i Tjeldsund, d. 1785
122.41.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 31 mai 1746, (3. pinsedag).87.
     Død 22 veker gammel.87
123.41.
Helle Larsdatter
Døbt 24 sep. 1747, (17. s. e. Tr.)87.
Død 176087.
124.41.
Marit Larsdatter
Døbt 26 okt. 1749, (21 s. e. Tr.)87.
125.41.
Anders Larsen
Døbt 21 mai 1752, (1. pinsedag).88.
     Bosatte seg i Steinsvik.88

Gift _____172med

Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt)
Født 18 mai 1765, Korsnes.172.
     Datter af Nils Nilsen Weiglandt (Weilandt) og Anna Maria Hass (Hase).

Børn af Anders Larsen og Bergitte Christiana Nilsdatter Weiglandt (Weilandt):

280.125.Nils Weiglandt Andersen, f. 1785, Tjeldsund., d. 1809
281.125.Anne Maria Hass Andersdatter, f. 1786, Tjeldsund., d. før 1801
282.125.Lars Andersen, f. 1787, Tjeldsund.
283.125.Johan Hass Andersen, f. 1788, Tjeldsund., d. 1794
284.125.Ane Maria Andersdatter, f. 1790, Tjeldsund.
285.125.Kristoffer Andersen, f. 1792, Tjeldsund.
286.125.Hartvig Andersen, f. 1794, Tjeldsund.
287.125.Johan Hass Andersen, f. 1797, Tjeldsund.
288.125.Jens Hass Andersen, f. 1799, Tjeldsund., d. 1799
289.125.Iver Andersen, f. 1801, Tjeldsund., d. 1801
290.125.Henning Norman Andersen, f. 1803, Tjeldsund.
291.125.Marit Andersdatter, f. 1808, Tjeldsund.
126.41.
Hartvig Hveding Larsen
Døbt 8 sep. 1754, (heimedåp stadf. 13. s. e. Tr.)87.
     Død i spæd alder.
127.41.
Jens Hass Larsen
Født 19 sep. 175587.
     Bosatt i Fiskefjord.87
128.41.
Elen Kristine Larsdatter
Født 20 apr. 175887.
Død jan. 1811173.
     Skifte 25 nov. 1811173.

Gift 17 okt. 1785173 med

Lars Kristoffersen
Døbt 1 jan. 1758174.
Død 15 mai 1842173.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     10. mai 1786 fikk Lars bøkselbrev på 2 pd 6 mk i Balstad gård i Tjeldsund. Dette var trolig bruket etter Ernst Olsen, som døde omtrent på den tida.173
     Lars satt i 1816 fremdeles på 2 pd 6 mk. Han var i 1822 caveringsmann (forlover) for Hartvig Andersen, som var Elens (Lars' kone) brorsønn.173

Børn af Elen Kristine Larsdatter og Lars Kristoffersen:

292.128.Lars Andreas Larsen, f. 1787, d. 1809
293.128.Helene Marie Larsdatter, f. 1790, d. 1866
294.128.Maren Katrine Hveding Larsdatter, f. 1795
129.41.
Larsdatter
Født 27 sep. 176087.
Død 1760.
     Død før dåp.87
130.41.
Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176287.
Død apr. 1815, Steinsvik168.

Gift _____med

Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753168.
Død apr. 1810168, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).168.
     Søn af Christian Schnitler «senior» og Mette Nilsdatter.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.170

Børn af Kirsten Bye Larsdatter og Ebbe Christiansen Schnitler:

295.130.Marith Ebbesdatter Schnitler, f. 1781
296.130.Mette Maria Ebbesdatter Schnitler, f. 1784
297.130.Malena Bredal Schytte Scnitler, f. 1786, d. 1809
298.130.Christianna Ebbesdatter Schnitler, f. 1790
131.42.
Andrea Maria Iversdatter
Født 6 jun. 175637.
     Fra Melsbø i Tjeldsund.

Gift 31 dec. 1787174 med

Ole Har Kristoffersen
Født 4 jan. 1762174.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.

[Gift 1° 31 dec. 1787 med Andrea Maria Iversdatter (f. 6 jun. 1756); Gift 2° med Mette Rasmusdatter].
132.42.
Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.13.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.13.

Gift 1° omkring 178913 med

Maren Hveding Bertelsdatter
Født 1763, Odden, Lødingen.13.
Død 1792, Melsbø, Tjeldsund.13.

Gift 2° 179313 med

Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.159,13, døbt 1757159.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1776.159

Børn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter:

299.132.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
133.43.
Henrik Johannessen Meyer
Født 1755, Hov, Tjeldsund.13.
Død 1835, Sandtorg, Trondenes.13.

Gift 178913 med

Berte Johanna Andersdatter Harr
Født 1764, Bø, Trondenes.13.
Død 1836, Melvik, Trondenes.13.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.
     Etterslekt.
134.43.
Anders Johannessen Meyer
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.13.
Død 1811, Årbogen, Trondenes.13.
     Etterslekt med hustruen Karen Ellevsdatter.

Utenfor ekteskap med13

Anne Sofie Andersdatter Harr
Født 1766, Bø, Trondenes.13.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.

[Gift 1° med Anders Johannessen Meyer (1759 - 1811); Gift 2° 1797 med Ole Toresen (1769 - 1829)].

Gift 1° 179213 med

Karen Ediasdatter
Født 1767, Sørrollnes, Trondenes.159,13, døbt 1767159.
Død 1809, Årbogen, Trondenes.13.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1785.159

Børn af Anders Johannessen Meyer og Anne Sofie Andersdatter Harr:

300.134.Johannes Anderssen Meyer, f. 1793, Trondenes.

Børn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter:

301.134.Anne Andersdatter Meyer, f. 1793, Trondenes.
302.134.Edis Anderssen Meyer, f. 1796, Trondenes., d. 1796, Trondenes.
303.134.Mette Sofia Andersdatter Meyer, f. 1797, Trondenes.
304.134.Johanna Sofia Andersdatter Meyer, f. 1800, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
305.134.Hartvig Johannes Andersen Meyer, f. 1804, Trondenes., d. 1866, Trondenes.
135.43.
Marta Sofie Johannesdatter Meyer
Født 1762, Melsbø, Tjeldsund.92.
Død 1812, Staksvold, Tjeldsund.92.
     Etterslekt.
136.43.
Sten Johannessen Meyer
Født 1764, Melsbø, Tjeldsund.13.
Død 1811, Tromsø.13.

Gift 179913 med

Helena Maria Andersdatter Harr
Født 1768, Bø, Trondenes.13.
Død 1835, Skånland S., Trondenes.13.
     Datter af Anders Pedersen Har og Gilles Andersdatter.

Børn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr:

306.136.Berte Sofia Stensdatter (Meyer), f. 1799, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
307.136.Anders Meyer Stensen, f. 1802, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
308.136.Johan Meyer Stensen, f. 1806, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
137.43.
Peder Johannessen Meyer
Født 1773, Årbogen, Trondenes.92.
138.44.
Kirsten Bye Kristoffersdatter
Født 1757, Gausvik, Trondenes.175.
Død 1834, Gausvik, Trondenes.175.

Gift 1790176 med

Hans Madssen
Født 1766, Brokvik, Trondenes.177.
Død 1819, Gausvik, Trondenes.177.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
139.44.
John Kristoffersen
Født 1760, Gausvik, Trondenes.13.
Død 1811, Gausvik, Trondenes.13.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 178713 med

Margrete Sofie Madsdatter
Født 1763, Brokvik, Trondenes.13.
Død 1835, Gausvik, Trondenes.13.
     Datter af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

[Gift 1° 1787 med John Kristoffersen (1760 - 1811); Gift 2° 1813 med Peder Rafaelsen Harr (1761 - 1831)].
140.47.
Ebbe Christiansen Schnitler
Født 1753168.
Død apr. 1810168, begravet 13 mai 1810, (jordfestet).168.
     Ebbe fikk vel en part av svigerfarens bruk på Hov i Tjeldsund, da han gifta seg. Han er i folketellingen 1801 ført som husmann med jord.170

Gift _____med

Kirsten Bye Larsdatter
Født 14 apr. 176287.
Død apr. 1815, Steinsvik168.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Ebbe Christiansen Schnitler og Kirsten Bye Larsdatter er vist under Kirsten Bye Larsdatter (nr. 130).

141.48.
Peter Andreas Kristensen
Født 16 mar. 1758110.
Død før 1788178,110.
142.48.
Nils Iver Kristensen
Født 8 jun. 1759, Breivik, Tjeldsund.110.
Død 17 okt. 1759, Breivik, Tjeldsund.110.
143.48.
Nils Iver Kristensen
Født 25 mar. 1762, Breivik, Tjeldsund.110.
Død 1781110.
144.48.
Ane Elisabeth Rohde Kristensdatter
Født 2 nov. 1767, Breivik, Tjeldsund.110.
145.48.
Hans Nyrup Kristensen
Født 12 okt. 1770, Breivik, Tjeldsund.110.
146.48.
___________
     Ukjent. Trolig dødfødt.110
147.48.
___________
     Ukjent. Trolig dødfødt.110
148.48.
Maren Kristense (Maren Stina) Kristensdatter
Født 4 aug. 1774, Breivik, Tjeldsund.110.
149.49.
Lars Iversen
Født 7 okt. 1753, Hol, Tjeldsund.111.
Død 17 nov. 1753, Hol, Tjeldsund.111.
150.49.
Nils Iversen
Født 11 mai 1756, Hol, Tjeldsund.111.
151.49.
Dødfødt gutt
Født 1758.
Død 1758, begravet 16 apr. 1758179,111.
152.50.
Einar Steensen
Døbt 23 jul. 1747, (8. s. e. Tr.)114.
Død mai 1801170.
     Einar var trolig fast mannskap på jekta til svigerfaren Lars Andersen, og seinere Nils Dass. Familien bodde trolig som inderste på Tofte, Hol og Hov gårde i Tjeldsund.171
     Ved folketellingen 1801 bor Einar og Guren hos sønnen Steen på Hov.170
     I flg. skifte 4. juni 1805 etter Einars barnløse søster Maren på Sandnes, var bare Einars eldste søn Steen i live.170

Gift 13 dec. 1771169 med

Guren Maria Larsdatter
Døbt 20 okt. 1743, (19 s. e. Tr.)87.
Død okt. 1802, «61 år»168.
     Datter af Lars Andersen og Marith Andersdatter.

Børn af Einar Steensen og Guren Maria Larsdatter er vist under Guren Maria Larsdatter (nr. 121).

153.50.
Maren Steensdatter
Døbt 28 mar. 1749, (Langfredag).180.
Begravet 24 jun. 1749, (St. Hansdag)180.
154.50.
Nils Steensen
Døbt 24 jun. 1750, (St. Hansdag).180.
155.50.
Maren Nideros Steensdatter
Døbt 29 okt. 1752, (22. s. e. Tr.)180.
156.50.
Peder Nideros Steensen
Født 29 jan. 1755180.
Død 15 jan. 1757180.
157.50.
Peder Nideros Steensen
Født 16 mar. 1757180.
Død mai 1782180.
158.51.
Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter
Født 1751, Stokke, Tjeldsund.117, døbt 1751, palmesøndag.117.
159.51.
Ingeborg Leth Pedersdatter
Født 1752117, døbt 1752, 8. s.e.Tr.117.
160.51.
Hartvig Pedersen
Født 175428, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 175428.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund28.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.28

Gift 24 okt. 178351 med

Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik28.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

Børn af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn:

309.160.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
161.51.
Maren Stina Pedersdatter
Født 2 jun. 1756, Stokke, Tjeldsund.117.
Død 1831, Fauskevåg, Trondenes.13.

Gift 178013 med

Benjamin Nilssen
Født 1756, Fauskevåg Store, Trondenes.13.
Død 1834, Fauskevåg Store, Trondenes.13.
     Søn af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Etterslekt [9 barn], se Folk og Slekt i Trondenes.
162.51.
Nils Iver Pedersen
Født 10 aug. 1757, Stokke, Tjeldsund.117, døbt 4 sep. 1757117.
Død 1757, 10 veker gammel.117.
163.51.
Ole Eberg Pedersen
Født 1764, Gausvik, Trondenes.143.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.143.

Gift omkring 178513 med

Katrina Margrete Olsdatter Bach
Født 1765, Nordsand, Bjarkøy.143.
Død 1839, Gausvik, Trondenes.143.
     Datter af Ole Kristoffersen Bach og Maren Susanna Roede.

Børn af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach:

310.163.Anna Ovidia Olsdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
164.51.
Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.13, døbt 1774, Trondenes.181,159.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.182, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.182.
     Konf. 1791 i Trondenes.159

Gift 179713 med

Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.13, døbt 1767, Trondenes.183.
Død 1851, Bø, Trondenes.184,13.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.183

Børn af Berte Maria Pedersdatter og Johan (John) Raphaelsen Harr:

311.164.Maren Stina Johnsdatter (Harr), f. 1803, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
165.51.
Ellen Bergitte Pedersdatter
Født 1776, Gausvik, Trondenes.185.
Død 1845, Steinsland, Trondenes.185.

Gift 180213 med

Knut Johnsen
Født 1767, Steinsland, Trondenes.185.
Død 1841, Steinsland, Trondenes.185.
     Søn af John Knutsen og Anne Margrete Pedersdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
166.51.
Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.186.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.186.

Gift 180313 med

Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.186.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.186.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter:

312.166.Anne Johanna Baltsersdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
167.52.
Inger Maria Hansdatter
Døbt 1 nov. 1748, «Omnium Sanctórum»83.

Gift 15 jul. 1771, Lødingen kirke187,188 med

Gjert Rasmussen Lind
Født 174771.
Død apr. 1812, 66 år gml.189.
     Søn af Rasmus Andersen Lind og Adriane Gjertsdatter Brems.
     Bosatt på Hustad i Lødingen. Etterslekt. Se Lødingen bygdebok.

Børn af Inger Maria Hansdatter og Gjert Rasmussen Lind:

313.167.Adriane Bjørn Giertsdatter Lind, f. 1772, Lødingen., d. 1809
314.167.Hanna Maria Giertsdatter Lind, f. 1773, Lødingen., d. 1854, Lødingen.
315.167.Ribor Lucia Giertsdatter Lind, f. 1774, Lødingen., d. eft. 1816
316.167.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1776, Lødingen., d. 1779, Lødingen.
317.167.Erica Christiana Giertsdatter Lind, f. 1778, Lødingen., d. eft. 1816
318.167.Guren Maria Giertsdatter Lind, f. 1780, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
319.167.Rasmus Andreas Giertsen Lind, f. 1782, Lødingen., d. 1815, Lødingen.
320.167.Anders Giertsen Lind, f. 1785, Lødingen., d. 1789, Lødingen.
321.167.Zidsel Maria (Cecilia) Giertsdatter Lind, f. 1787, Lødingen., d. 1815
168.52.
Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.83.
Død 179383.

Gift 14 jan. 177982,79 med

Hartvig Hveding Olsen
Født 174878,79.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».79.
     Søn af Ole Iversen og Maren Andersdatter.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.80
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.81

Børn af Ane Hansdatter og Hartvig Hveding Olsen er vist under Hartvig Hveding Olsen (nr. 40).

169.53.
Andreas Johannessen
Født 11 nov. 1770, Myklebostad, Tjeldsund.190.
Død sep. 1812, Myklebostad, Tjeldsund.190.
     Skifte 21 jan. 1813190.

Gift 4 nov. 1801190 med

Erica Christiana Giertsdatter Lind
Født 16 okt. 1778, Hustad, Lødingen.191.
Død efter 1816.
     Datter af Gjert Rasmussen Lind og Inger Maria Hansdatter.
     Erika satt med gården (på Myklebostad i Tjeldsund) til 1816, da Hans Walsøe bøksla to tredjedeler av Myklebostad og ho fikk kår i flg. kontrakt av 28. mai 1816.190
170.54.
Maren Stina Jonsdatter
Født 15 nov. 1770192.
Død apr. 1793, Kjærstad.192.

Gift 1 okt. 1792192 med

Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.193.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.192.
     Søn af Bertel Eidissen og Margrethe Andersdatter.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.192
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.192
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.192

[Gift 1° 1 okt. 1792 med Maren Stina Jonsdatter (15 nov. 1770 - apr. 1793); Gift 2° 23 jul. 1795 med Hanna Maria Giertsdatter Lind (9 apr. 1773 - 1854)].
171.57.
Dorthe Sophie Jacobsdatter
Født omkring 1766.
172.57.
Niels Jacobsen (Winther)
Født omkring 1767.
173.57.
Andreas Jacobsen
Født omkring 1766.
174.57.
Martha Maria Jacobsdatter
175.59.
Hans Jonsen Winther
Født omkring 1757194.

Gift _____med

Marta Pedersdatter
Født omkring 1755157.

Børn af Hans Jonsen Winther og Marta Pedersdatter:

322.175.Sara Hansdatter Winther, f. omkr. 1789
323.175.Peder Hansen Winther, f. omkr. 1791
324.175.Jon Hansen Winther, f. omkr. 1797
176.59.
Peder Jonsen Winther
177.59.
Dorthe Sofie Winther
Født omkring 1761.
Død okt. 1789126.
     Konfirmert [fra Sørkil i Hamarøy ?] år 1776, 16 år gl. Dorthe døde på barselseng i oktober 1789, etter å ha født sitt eineste barn.126

Gift 29 jul. 1788126 med

Anders Christensen
Født 7 jul. 1764, Skarvberg.126.
Død mar. 1792126.
     Anders Kristensen Odden fikk i 1788 bøkselseddel hos Jon Pedersen Winter [i Sørkil, Hamarøy] på 2 pd i hans eiendom på Tofte [i Tjeldsund].126

Børn af Dorthe Sofie Winther og Anders Christensen:

325.177.Christen Anderssen, f. 1789
178.60.
Karen Nielsdatter (Winther)
Født omkring 1758195.
     Ved farens skifte 10. febr. 1796 omtales hun som «døv og dom, hjemme på arvetomten» Sørkil, Hamarøy. Hennes verge er svogeren Anders Danielsen.44
179.60.
Mette Maria Nielsdatter (Winther)
Født omkring 1761196.

Gift _____med

Anders Danielsen
Født omkring 1755157.

Børn af Mette Maria Nielsdatter (Winther) og Anders Danielsen:

326.179.Niels Andersen Winther, f. omkr. 1792
327.179.Daniel Andersen, f. omkr. 1796
180.60.
Dorthea Sophie Nielsdatter (Winther)
Født omkring 1772197.
     Dorthea er ugift ved farens skifte 1796 og hennes verge er lensmann Winther.
181.61.
Jacob Iversen Winther
Født omkring 1747198.
Død før 1774.
     Konfirmert fra Gilseng i Hamarøy år 1768, 21 år gl. Død før år 1774.124
182.61.
Mette Maria Iversdatter Winther
Født omkring 1749198.
     Konfirmert [fra Gilseng i Hamarøy] år 1766, 17 år gl.124
183.61.
Niels Iversen Winther
Født omkring 1750198,124.

Gift _____124med

Susanna Andersdatter
     Fra Tjeldnes i Tjeldsund.124
184.61.
Berit Sofie Iversdatter Winther
Døbt 1752, 5. s. e. påske.124.
     Konfirmert fra Sørkil i Hamarøy år 1772, 18 år.124
     Berit Sofie blei gift med enkemannen Daniel Pedersen (fra Hamarøy) og bosatt på Drag.124

Gift _____124med

Daniel Pedersen
185.61.
Karen Homle Iversdatter Winther
Født 21 apr. 1754124.

Gift 1781124 med

Ole Kristoffersen
     Bosatt på Skarvberg.124
186.61.
Peder Iversen Winther
Født 2 sep. 1756124.
Død før 1774124.
187.63.
Berit Sophia Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1746199.
     Er 1779 ugift og bosatt på Forsaa i Lødingen.44
188.63.
Peder Jacobsen (Winther)
Født omkring 1747200.
     Oppholder sig år 1779 på Forsaae i Lødingen og er gift.44
     Oppholder sig år 1797 på Forsaae i Tjeldsund.44
189.63.
Christen Jacobsen (Winther)
Født omkring 1757201.
Død før 1797202.
     Er 1779 på Forsaa i Lødingen.44
190.63.
Johan Pauli Jacobsen (Winther)
Født omkring 1773203.
191.63.
Ane Birgithe Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1779204.
192.63.
Jacob Jacobsen (Winther)
Født omkring 1783205.
193.63.
Mette Maria Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1791206.
194.63.
Martha Jacobsdatter (Winther)
Født omkring 1786207.
195.70.
Ingeborg Sofia Hveding
Døbt 27 nov. 1757, 1. søndag i advent 1758. Fadrar er: sokneprest Arctander, fru Maren Arctander, Ole Knudsen (Aas) og Karen Anfindsdatter Røgow.208.
Begravet 16 mai 1758, 3. pinsedag 1758.208.
     Barnet lever berre 5 månader og 3 veker.208
196.70.
Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.208, døbt 25 feb. 1759209,208.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»210,208, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?208.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.208Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 8 dec. 1785208 med

Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.211,212.
Død _____, Tovik, Trondenes.213.
     Datter af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].208
     Skifte 2 aug. 1828211Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

[Gift 1° 8 dec. 1785 med Hartvig Christensen Hveding (_____ - 29 mar. 1786); Gift 2° 1787 med Edis Lech Hanssen Sparboe (1765 - 1828)].
197.70.
Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.214, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.215,214.
Død efter 1812.

Utenfor ekteskap med

Hans Joensen Har
Født 24 jul. 1754216.
Død mai 1801217,216, begravet _____, Hol.216.
     Søn af Jon Larsen og Margrethe Knudsdatter.
     Gårdbruker m.m. på Dybfest i Lødingen. Se Lødingen bygdebok.

[Gift 1° med Ingeborg Sofia Hveding (24 dec. 1760 - eft. 1812); Gift 2° med Elen (Elea) Edisdatter; Gift 3° 25 mar. 1788 med Inger Pedersdatter (omkr. 1761 - mai 1806)].

Gift 1° 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.214 med

Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.218.
Død 1812218.
     Søn af Ole Danielsen Heitmann og Hedvig Elisabeth Kierregaard.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Joensen Har:

328.197.Lambert Schrøder Hansen, f. 1783

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Henrik Heitmann:

329.197.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
198.70.
Anne Benedichte Hveding
Født 25 okt. 1763, Liland, Ofoten.219,220, døbt 25 nov. 1763219.
Død 1836220.
     Kaldes i "Folk og Slekt i Trondenes", Anne Bendikte HARTVIGSDATTER Hveding - men det må vist være en fejl, eller ?

Gift 25 nov. 1789, Evenes kyrkja.219 med

Petter Dass Agersborg
Født 1762221,220.
Død 19 nov. 1822, Liland, Ofoten.219, begravet 8 dec. 1822219.
     Søn af Petter Dass Jørgensen Agersborg og Karen Knudsdatter (Bye?).
     Fra Rynes i Vefsn. Han fikk gjestgiverbevilling på Liland i Ofoten 26. febr. 1791, og drev handel og jektebruk her til sin død.135

Børn af Anne Benedichte Hveding og Petter Dass Agersborg:

330.198.Karen Margrethe Agersborg, f. 1790, d. 1862, Ofoten.
331.198.Christen Hartvig Hveding Agersborg, f. 1791, Torstad.
332.198.Petter Jørgen Pettersen Agersborg, f. 1793, d. 1862
333.198.Mette Nysted Agersborg, f. 1795, d. 1870
199.70.
Ole Christensen Hveding
     Det 5. barnet til lensmann Hveding kjenner vi ikkje meire til. Det må ha døydd tidleg.222
200.70.
Ole Christensen Hveding
Født 12 sep. 1774, «Nedre-Liland», Ofoten.222, døbt 27 okt. 1774, Evenes kyrkja., Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»223,222.
Død 1831224.

Gift _____med

Elisabet Andersen
Død 1836222.
     Frå Dyrøy.222

Børn af Ole Christensen Hveding og Elisabet Andersen:

334.200.Ellen Hveding, f. 1817
335.200.Kristen Hartvig Hveding, f. 1818, Ofoten., d. 1896, Leiknes.
336.200.Hanna Olsdatter Hveding
201.71.
Marta Normann
Født 1758, Harstad.13, døbt 4 jun. 1758225,226.
Begravet 27 dec. 1759226.
202.71.
Marta Normann
Født 1760, Harstad.227, døbt 24 feb. 1760228,226.
Død 1829, Kjøtta, Trondenes.227.
     Ingen born.226

Gift 28 nov. 1799226 med

Hans Nilsen
Født 1758, Sand, Bjarkøy.227.
     Harstad. Styrmann.226
203.71.
Hartvig Hveding Normann
Døbt 9 aug. 1761, 12. søndag etter treein. 1761.229,226.
Død 1794230.
     Kom bort på sjøen 1884 [? ~ 1794 ?].226
204.71.
Erik Normann
Døbt 6 nov. 1763, 23. søndag etter treein. 1763231,226.
Død nov. 1763, 14. dage gl., 14. dage gl.226.
205.71.
Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.232,226.
Død 1832, 68 år gl.233,226.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.226

Gift 1° 29 okt. 1801, Harstad.226 med

Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.146.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.234,146.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche.

Gift 2° 15 nov. 1823226 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.235,226.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.235.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver:

337.205.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
338.205.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
339.205.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
340.205.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
341.205.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
342.205.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
343.205.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
344.205.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
345.205.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
346.205.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
347.205.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Sara Isakine Mathiasdatter Ursin:

348.205.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
349.205.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
350.205.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
351.205.Mette Eriksdatter Normann
352.205.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
206.71.
Jens Hveding Normann
Født 1767236.
Død 1772236.
207.71.
Mikkel Henningsen Normann
Født 1768, Harstad, Trondenes.237, døbt 29 sep. 1768236.
Død 26 aug. 1823, Harstad, Trondenes., 55 år gl.236,237, begravet 14 sep. 1823, Trondenes.236.
     Han var klokkar i Trondenes etter faren og døydde i ombodet.236

Gift 18 jul. 1796, Harstad.236 med

Mikol Maria Møller
Født 1761, Trondheim.238,236.
Død 1840, Bø, Trondenes.238.
     Ho var frå Trondheim og var enkja etter sitt 1. ekteskap.236

Børn af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller:

353.207.Hartvig Hveding Mikkelsen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
354.207.Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
355.207.Henning Junghans Mikkelsen Normann, f. 1799, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
356.207.Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
357.207.Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann, f. 1804, Trondenes., d. _____
358.207.Marta Hanna Mikkelsdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
208.71.
Andreas Normann
Født 1771, Harstad.13, døbt 1771, Trondenes.159.
Død 1794, Harstad.13.
     Konfirmert 1788.159
209.71.
Jens Hveding Normann
Født 1775, Harstad.230.
Død 1776, Harstad.230.
     Er ikke nevnt i Johan Hvedings bog.239
210.78.
Nils (Hans?) Winther Mikkelsen
Født 1770, Vollstad, Trondenes.13.
Død 1829, Vollstad, Trondenes.13.

Gift 180062 med

Marit Tomasdatter Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.62.
Død 183813.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.
     Er ifølge Tore Meyers Astafjord bygdebok gift på Kolstad i Trondenes år 1800 med Hans Mikkelsen Vinter. Denne Hans Vinter på Kolstad er ikke at finde i bogen "Folk og Slekt i Trondenes", men på Vollstad i Trondenes finder vi i stedet Marit Tomasdatter (1777-1838) gift ca. 1800 med Nils Winther Mikkelsen (1770-1829), hvilket må være det rigtige.

Børn af Nils (Hans?) Winther Mikkelsen og Marit Tomasdatter Rasch:

359.210.Ingeborg Dortea Nilsdatter, f. 1801, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
211.78.
Anne Mikkelsdatter Vinter
Født 177962.
Død 1837, Bø, Trondenes.13.
     ?? Datter av Mikkel Nilssen på Vollstad i Trondenes ??

Gift 180262 med

Johan Tomassen Rasch
Født 1777, Djupvik, Skånland.62.
     Søn af Tomas Hanssen Rasch og Marit Johansdatter.

Børn af Anne Mikkelsdatter Vinter og Johan Tomassen Rasch:

360.211.Maria Anna Johansdatter Rasch, f. 1803, Skånland.
361.211.Mikkel Olai Johanssen Rasch, f. 1805, Skånland., d. 1805, Skånland.
362.211.Hanna Kristina Johansdatter Rasch, f. 1806, Skånland.
212.79.
Sten Mikkelsen
Født 1771, Vollstad, Trondenes.62.
Død 180762.
     Djupvik, Skånland.

Gift 180162 med

Maren Margrete Tomasdatter
Født 1771, Djupvik, Skånland.62.
Død 184362.
     Datter af Tomas Danielsen og Dorte Andersdatter.

[Gift 1° med Ole Jakobsen (1751 - 1807); Gift 2° med Knut Nilssen; Gift 3° 1801 med Sten Mikkelsen (1771 - 1807)].

Børn af Sten Mikkelsen og Maren Margrete Tomasdatter:

363.212.Mikol Maria Stensdatter, f. 1802, Skånland., d. 1876
364.212.Petter Stensen, f. 1805, Astafjord., d. 1811
213.80.
Berte (Berit) Maria Pedersdatter
Født 1762, Fauskevåg, Trondenes.13.
Død 1787, Fauskevåg, Trondenes.13.
     Skifte 1785-1789, Fauskevåg store, Fauskevåg Tinglag.22protokollnr. 144, folio 483..

Gift 178513 med

Benjamin Kristensen
Født 1756, Fauskevåg Lille, Trondenes.13.
Død 1837, Nordvik, Trondenes.13.
     Søn af Kristen Olsen og Randi Marie Benjaminsdatter.

[Gift 1° 1785 med Berte (Berit) Maria Pedersdatter (1762 - 1787); Gift 2° 1789 med Ingeborg Kristensdatter (1761 - 1802); Gift 3° 1803 med Ingeborg Kirstine Iversdatter (1756 - 1805); Gift 4° 1808 med Helena Johnsdatter (1761 - 1829)].

Børn af Berte (Berit) Maria Pedersdatter og Benjamin Kristensen:

365.213.Berte Maria Benjaminsdatter, f. 1787, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
214.85.
Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg
Født 1766, Gausvik, Trondenes.240.
Død 1827, Oldra, Trondenes.240.

Gift 1789241 med

Benjamin Torbergsen
Født 1759, Oldra, Trondenes.241.
Død 1813, Oldra, Trondenes.241.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

Børn af Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg og Benjamin Torbergsen:

366.214.Mathias Olai Benjaminsen, f. 1805, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
215.85.
Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg
Født 1769, Gausvik, Trondenes.176.
Død 1848, Melvik, Trondenes.176.

Gift 1791242 med

Peder Torbergsen
Født 1763, Oldra, Trondenes.241.
Død 1803, Melvik, Trondenes.241.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.
216.85.
Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.13.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.13.

Gift 179513 med

Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.13.
Død 1855, Kila, Trondenes.13.
     Datter af Jens Madsen og Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup).
217.85.
Olava Mathiasdatter Eberg
Født 1775, Gausvik, Trondenes13.
Død 1840, Haukebø, Trondenes13.

Gift 180113 med

Mads Madssen
Født 1775, Brokvik, Trondenes13.
Død 1824, Halsebø, Trondenes13.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

Børn af Olava Mathiasdatter Eberg og Mads Madssen:

367.217.Mathias Eberg Madssen, f. 1806, Trondenes, d. 1858, Finnmark
368.217.Maren Ovedia Madsdatter, f. 1812, Trondenes, d. 1871, Trondenes
218.86.
___________
Født 1778, Haukebø, Trondenes.144.
Død 1778, Haukebø, Trondenes.144.
219.87.
Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.146.
Død 1830, Sama, Trondenes.146.

Gift 181113 med

Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.13.
Død 1831, Sama, Trondenes.13.
     Datter af Hans Kristensen og Margrethe Nielsdatter Røgh.

[Gift 1° 1801 med Jakob Olsen (1766 - 1809); Gift 2° 1811 med Ole Paulsen Gram (1778 - 1830)].
220.87.
John Andreas Paulsen Gram
Født 1780, Steinsland, Trondenes.146.
Død 1808, Steinsland, Trondenes.146.
221.87.
Mette Kirstine Paulsdatter Gram
Født 1784, Steinsland, Trondenes.146.
222.88.
Mette Maria Johanna Arnesdatter
Født 1770, Skånland Lille, Trondenes.13.
Død 1804, Steinsland, Trondenes.13.

Gift 179313 med

Lars Larssen
Født 1766, Steinsland, Trondenes.13.
Død 1842, Steinsland, Trondenes.13.
     Søn af Lars Larssen og Sara Tomasdatter.

[Gift 1° 1793 med Mette Maria Johanna Arnesdatter (1770 - 1804); Gift 2° 1812 med Marta Hartvigsdatter (1779 - 1822); Gift 3° 1824 med Anne Rasmusdatter (1774 - eft. 27 jan. 1847)].
223.88.
Johanna Cecilia Arnesdatter
Født 1777, Skånland L., Trondenes.13, døbt 1777, Trondenes.243,149,159.
Død 1808, Skånland S., Trondenes.13, begravet 1808, Trondenes.244,149.
     Konf. 1796 i Trondenes.159
     Skifte 22 sep. 1810149.

Gift 26 jul. 1798, Trondenes.149 med

Hans Raphaelsøn Warberg
Født 1768, Skånland S., Trondenes.13, døbt 1768, Trondenes.245,159,149.
Død 1852, Rødberg, Trondenes.13.
     Søn af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1786 i Trondenes.159,149
     Fisker og selveier på Store Skånland i 1801. Fikk 5. juli 1799 skjøte på ½ våg i Store Skånland, og 26. april 1800 på 1 pd. 12 mk. s.st.149

[Gift 1° 26 jul. 1798 med Johanna Cecilia Arnesdatter (1777 - 1808); Gift 2° 27 okt. 1814 med Karen Maria Nilsdatter (1769 - 1842)].

Børn af Johanna Cecilia Arnesdatter og Hans Raphaelsøn Warberg:

369.223.Raphael Hanssen Warberg, f. 1799, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
370.223.Anne Johanne Hansdatter Warberg, f. 1801, Trondenes., d. 1863, Trondenes.
371.223.Arne Falkor Hanssen Warberg, f. 1803, Trondenes., d. 1893, Trondenes.
372.223.Berte Maria Hansdatter Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
373.223.Jacob Henrik Hanssen Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
224.88.
Maren Marie Arnesdatter
Født 1780, Skånland Lille, Trondenes13.
Død 1849, Steinsland, Trondenes13.

Gift 180513 med

Ole Hanssen
Født 1775, Steinsland, Trondenes13.
Død 1835, Steinsland, Trondenes13.
     Søn af Hans Olsen og Ingeborg Larsdatter.

Børn af Maren Marie Arnesdatter og Ole Hanssen:

374.224.Johanna Rebekka Olsdatter, f. 1817, Trondenes, d. 1886, Trondenes
375.224.Sara Mathia Olsdatter, f. 1824, Trondenes, d. 1876, Trondenes
225.89.
Anne Har Arvesdatter Warberg
Født 1770, Breistrand, Trondenes.151, døbt 1770, Breistrand, Trondenes.246,247.
Død 1772, Breistrand, Trondenes.151.
226.89.
Martha Sophia Arvesdatter Warberg
Født 1772, Breistrand, Trondenes.151, døbt 1772, Hol.248,159,247.
Død 1830, Slagstad, Bjarkøy.151.
     Konf. 1789 i Trondenes.159,247

Gift før 1827247 med

Iver Johan Christensen
Født 1771, Slagstad, Bjarkøy.249.
Død 1841, Slagstad, Bjarkøy.249.
227.89.
Mette Maria Arvesdatter Warberg
Født 1773, Breistrand, Trondenes.151, døbt 1773, Trondenes.250,247.
     Konf. 1791 i Trondenes.159

Gift 180113 med

Hans Jørgen Jørgensen
Født 1774, Rogla, Trondenes.251.
     Søn af Jørgen Johnsen og Mette Johanna Andersdatter.
     Fisker og innsitter på Breistrand.247

Børn af Mette Maria Arvesdatter Warberg og Hans Jørgen Jørgensen:

376.227.Margrete Sofia Hansdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
228.89.
Ole Paul Arvesen Warberg
Født 1775, Breistrand, Trondenes.151, døbt 29 jan. 1775, Trondenes.247.
Død 1796, Breistrand, Trondenes.151.
229.89.
Lucia Catrina Arvesdatter Warberg
Født 1777, Breistrand, Trondenes.151, døbt 1777, Trondenes.252,247.
     Konf. 1796 i Trondenes.159
     Var hjemme på Breistrand i 1801, ®30 år gl.¯, i Brokvik 1827.247
230.89.
Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.151.
     Hjemme i 1801, død før 1827.247

Gift 181613 med

Jakob Østensen

Børn af Gunhild Rebecha Arvesdatter Warberg og Jakob Østensen:

377.230.Dortea Sofia Jakobsdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
231.89.
Anne Margrethe Arvesdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.151, døbt 1781, Trondenes.253,247.
Død 1826, Breistrand, Trondenes.151.
     Konf. 1802 i Trondenes.159
232.89.
Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.13.
Død 1857, Fauskevåg, Trondenes.13.
     Konf. 1803 i Trondenes.159

Gift 182413 med

Hartvig Johannes Andersen Meyer
Født 1804, Årbogen, Trondenes.13.
Død 1866, Leikvikfjell, Trondenes.13.
     Søn af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.

[Gift 1° 1824 med Henricha Magdalena Arvesdatter Warberg (1783 - 1857); Gift 2° med Inger Katrina Nilsdatter (1800 - 1845)].
233.89.
Henrik Mathias Arvesen Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.151.
Død 1846, Breistrand, Trondenes.151.

Gift 182013 med

Ellen Debora Madsdatter
Født 1792, Lavangen Sør, Trondenes.251.
Død 1856, Breistrand, Trondenes.251.
     Datter af Mads Jenssen og Helena Rafaelsdatter Harr.

Børn af Henrik Mathias Arvesen Warberg og Ellen Debora Madsdatter:

378.233.Ole Paul Gram Henriksen Warberg, f. 1827, Trondenes., d. 1903, Trondenes.
234.89.
Ellen Debora Arvesdatter Warberg
Født 1788, Breistrand, Trondenes.151, døbt 1788, Trondenes.254,255.

Gift 182113 med

John Kristian Hanssen Harr
Født 1795, Lavangen Sør, Trondenes.13.
     Søn af Hans Rafaelsen Harr og Marta Margrete Johnsdatter.

Børn af Ellen Debora Arvesdatter Warberg og John Kristian Hanssen Harr:

379.234.Gunhild Rebekka Johnsdatter, f. 1829, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
235.90.
___________
Død 1791, Breistrand, Trondenes.151.
236.90.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1776, Breistrand, Trondenes.151, døbt 1776, Trondenes.256,255.
Død 1777, Breistrand, Trondenes.159,151.
237.90.
Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.151.
     Konf. 1796 i Trondenes.159

Gift 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.255 med

Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.13.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.13.
     Søn af Isak Ernstsen og Sara Mikkelsdatter Ursin.

[Gift 1° med Karen Olsdatter; Gift 2° 1 mai 1809 med Martha Sophie Jacobsdatter Warberg (f. 1779)].

Børn af Martha Sophie Jacobsdatter Warberg og Ernst Isaksen:

380.237.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
381.237.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
382.237.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
383.237.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
238.90.
Mette Marie Jacobsdatter Warberg
Født 1781, Breistrand, Trondenes.151.
     Konf. 1798 i Trondenes.159

Gift 1° 180813 med

Hans Rasmus Nilssen Røg
     Ofoten, Nordland.257

Gift 2° _____med

Peder Benjaminsen
     Fra Ytterbø på Østnes i Vågan (1827).255
239.90.
Henrik Mathias Jacobsen Warberg
Født 1783, Breistrand, Trondenes.251.
Død 1851, Breistrand, Trondenes.251.
     Konf. 1803 i Trondenes.159

Gift omkring 182013 med

Anne Margrethe Olsdatter
Født 1786, Sørrollnes, Trondenes.258,259, døbt 1786159.
Død 1872, Breistrand, Trondenes.259.
     Datter af Ole Larssen og Berit (Birgitte) Mortensdatter.

Børn af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter:

384.239.Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg, f. 1821, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
240.90.
Lucia Cathrine Jacobsdatter Warberg
Født 1786, Breistrand, Trondenes.151.
Død 1789, Breistrand, Trondenes.151.
241.90.
Hans Petter Jacobsen Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.260,151.
Død jun. 1823, Sandnes, Tjeldsund.261,151.
     Konf. 1807 i Trondenes.159
     Hans Peter Jakobsen fikk 13. sept. 1816 bøkselbrev av Lars Jakobsen Stokke på Sandnes (lnr. 95, ½ vog) i Tjeldsund. Her satt han til han døde av ®kjertelbetennelse¯ sist i juni 1823.261
     Skifte 6 sep. 1823262.

Gift 23 sep. 1816, Hol kirke.261,13 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.261,262, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.261.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.262,262.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af Hans Petter Jacobsen Warberg og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

385.241.Jakob Walberg Hansen, f. 1817, Tjeldsund., d. 1903, Tjeldsund.
386.241.Ingeborg Sofie Hansdatter, f. 1819, Tjeldsund., d. 1861, Tjeldsund.
387.241.Mette Marie Hansdatter, f. 1821, Tjeldsund., d. 1890, Trondenes.
388.241.Ole Jakob Hansen, f. 1823, Tjeldsund., d. 1906
242.90.
Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.260,151, døbt 1789, Trondenes.263,182.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.151.
     Konf. 1806 i Trondenes.159
     Skifte 4 apr. 1834182.

Gift 2 dec. 1820, Trondenes.182 med

Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.264.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.264.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 1812 med Berte Helene Kristensdatter (1784 - 1820); Gift 2° 2 dec. 1820 med Olava Jacobsdatter Warberg (1789 - 11 aug. 1833); Gift 3° 1835 med Isabella Testmann Sølfestersdatter (1809 - 1840)].
243.90.
Nils Olai Jacobsen Warberg
Født 1795, Breistrand, Trondenes.151.
Død 1817, Breistrand, Trondenes.151.
     Konf. 1815 i Trondenes.159
     Død ugift.182
     Skifte 1819182.
244.91.
Margreta Kirstine Abrahamsdatter
Født 1783, Ofoten, Nordland.156.
Død 1840, Tovikmoa, Trondenes.156.

Gift 1824265 med

Ole Hanssen
Født 1758, Forså, Ibestad.62.
Død 1840, Tovikmoa, Trondenes.265,62.
     Søn af Hans Olsen og Olava Ediasdatter.

[Gift 1° 1788 med Berte Maria Rasmusdatter (1763 - 1821); Gift 2° 1824 med Margreta Kirstine Abrahamsdatter (1783 - 1840)].
245.92.
Ole Mathiassen Ursin
Født 1784, Sørvik, Trondenes.235.
Død 1838, Haukebø, Trondenes.235.

Gift 1817266 med

Ellen Kirstina Strøm
246.92.
Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.264.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.264.

Gift 1° 181213 med

Berte Helene Kristensdatter
Født 1784, Sørvik, Trondenes.13.
Død 1820, Sørvik, Trondenes.13.
     Datter af Kristen Nilsen (Woll) og Dorthe Sofie Hansdatter.

Gift 2° 2 dec. 1820, Trondenes.182 med

Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.260,151, døbt 1789, Trondenes.263,182.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.151.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1806 i Trondenes.159
     Skifte 4 apr. 1834182.

Gift 3° 183513 med

Isabella Testmann Sølfestersdatter
Født 1809, Larsengen, Tromsø.13.
Død 1840, Sørvik, Trondenes.13.

Børn af Mikkel Mathiassen Ursin og Isabella Testmann Sølfestersdatter:

389.246.Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin, f. 1835, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
247.92.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin
Født 1786, Sørvik, Trondenes.267.
Død 1878, Sørvik, Trondenes.267.

Gift 1815268 med

Klaus Israelsen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.269.
Død 1848, Sørvik, Trondenes.269.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin og Klaus Israelsen:

390.247.Isak Andreas Klaussen, f. 1818, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
248.92.
Mette Maria Mathiasdatter Ursin
Født 1788, Sørvik, Trondenes.235.
Død 1829, Elgsnes Indre, Trondenes.235.

Gift 1818270 med

Brede Klaussen Heide
Født 1787, Sim, Børsa, Sør Trøndelag.271.
Død 1861, Elgsnes Indre, Trondenes.271.
     Søn af Klaus Kristian Heide og Ingeborg Margrete Hansdatter Fyhn.

Børn af Mette Maria Mathiasdatter Ursin og Brede Klaussen Heide:

391.248.Rebekka Martine Bredesdatter Heide, f. 1822, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
249.92.
Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.235,226.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.235.

Gift 1° 15 nov. 1823226 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.232,226.
Død 1832, 68 år gl.233,226.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.226

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Gift 2° 183413 med

Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.241.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.241.
     Søn af Benjamin Torbergsen og Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg.

Børn af Sara Isakine Mathiasdatter Ursin og Erik Andreas Henningsen Normann er vist under Erik Andreas Henningsen Normann (nr. 205).

250.92.
Andreas Mathiassen Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.235.
Død 1877, Sørvik, Trondenes.235.
251.92.
Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.62.
Død 185362.

Gift 182062 med

Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.62.
Død 186862.
     Datter af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane.

Børn af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann:

392.251.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
393.251.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
394.251.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
395.251.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
396.251.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
397.251.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
398.251.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
399.251.Jens Mikal Ursin, f. 1838
400.251.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
252.92.
Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.13.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.13.

Gift 183113 med

Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796272.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.13.
     Datter af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.272

Børn af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe:

401.252.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
402.252.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
253.92.
Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.13.
Død 1877, Breivik, Trondenes.13.

Gift _____med

Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.13.
Død 1835.
     Søn af Johan Jakob Simonsen Kildal og Mette Sophie Schytte Rosted.
     Lensmann til Sand.

Børn af Martha Marie Ursin og Simon Johan Kildal:

403.253.Mette Sofie Kildal, f. 1821, Bjarkøy., d. 1860, Trondenes.
404.253.Johan Jacob Kildal, f. 1822, d. 1904
405.253.Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal, f. 1826, Bjarkøy., d. 1909, Trondenes.
406.253.Martine Mikaline Kildal, f. 1828, Bjarkøy., d. 1903, Trondenes.
407.253.Ellen Marie Kildal, f. 1829, Bjarkøy.
408.253.Mikal (Michael) Heggelund Kildal, f. 1832, Bjarkøy., d. 1924, U.S.A.
409.253.Anna Cesilia Rosted Kildal, f. 1837, Trondenes.
254.95.
John Jørgensen Gram
Født 1788, Steinsland, Trondenes.273.
Død 1811, Vardøhus, Vardø.273.
255.95.
___________
Født 1792, Steinsland, Trondenes.273.
Død 1792, Steinsland, Trondenes.273.
256.97.
Hans Jørgen Jørgensen
Født 1774, Rogla, Trondenes.251.
     Fisker og innsitter på Breistrand.247

Gift 180113 med

Mette Maria Arvesdatter Warberg
Født 1773, Breistrand, Trondenes.151, døbt 1773, Trondenes.250,247.
     Datter af Arve Henriksøn Warberg og Margrethe Olsdatter Gram.
     Konf. 1791 i Trondenes.159

Børn af Hans Jørgen Jørgensen og Mette Maria Arvesdatter Warberg er vist under Mette Maria Arvesdatter Warberg (nr. 227).

257.97.
Gunhild Catharina Jørgensdatter
Født 1778, Rogla, Trondenes.274.
Død 9 nov. 1858, Skånland S., Trondenes.275,149,274.

Gift 27 sep. 1804, Trondenes.149 med

Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg
Født 1770, Skånland S., Trondenes.276, døbt 1770, Hol eller Trondenes.277,159,149.
Død 1 apr. 1845, Skånland S., Trondenes.149,276.
     Søn af Raphael Henriksøn Warberg og Berthe Larsdatter.
     Konf. 1788 i Trondenes.159,149
     Fisker og gårdbruker på Store Skånland.149

Børn af Gunhild Catharina Jørgensdatter og Rasmus Peder Raphaelsøn Warberg:

410.257.Raphael Andreas Valberg Rasmussen Warberg, f. 1805, Trondenes., d. 1842, Trondenes.
411.257.Mette Johanna Rasmusdatter Warberg, f. 1807, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
412.257.Bernt Laurits Rasmussen Warberg, f. 1811, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
413.257.Andreas Mikal Valberg Rasmussen Warberg, f. 1817, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
414.257.Nils Mikal Rasmussen Warberg, f. 1822, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
258.98.
Anders Pedersen
Født 1772, Rogla, Trondenes.13.
Død 1772, Rogla, Trondenes.13.
259.98.
Henning Norman Pedersen
Født 1774, Rogla, Trondenes.13.
Død 1775, Rogla, Trondenes.13.
260.98.
Hans Andreas Pedersen
Født 1775, Rogla, Trondenes.13.
261.98.
Anders Martin Pedersen
Født 1778, Rogla, Trondenes.13.
Død 1857, Rogla, Trondenes.13.

Gift 180813 med

Lucia Kirstina Madsdatter
Født 1784, Skånland Store, Trondenes.13.
Død 182913.
     Datter af Mads Mikkelsen og Golla Maria Jensdatter.

Børn af Anders Martin Pedersen og Lucia Kirstina Madsdatter:

415.261.Mads Walberg Andersen, f. 1814, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
262.98.
Martinus Pedersen
Født 1784, Rogla, Trondenes.13.
Død 1785, Rogla, Trondenes.13.
263.99.
Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.13,159.
Død 181213, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.278,279.
     Skifte 2 okt. 1813279.

Gift 19 jul. 1800, Trondenes kirke.279 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.13, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.280,279.
Død 1827, Lofoten, Nordland.13.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup og Niels Winter Schjelderup:

416.263.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
417.263._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
418.263._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
419.263._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
420.263._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
421.263._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
422.263.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
423.263.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
424.263.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
264.99.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.162.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.162.
265.99.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.162.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.162.
266.113.
Martha Maria Iversdatter
Født 1744166.
Død 1770166.
267.113.
Hans Iversen
Født 1746166.
Død 1746166.
268.113.
___________
Født 1750166.
Død 1750166.
     Dødfødt barn.166
269.113.
Maren Margrethe Iversdatter
Født 1751281.
Død mai 1806281.

Gift 30 nov. 1770281 med

Seier Rasbech Arntsen
Født 17341.
Død 18011.
     Søn af Arent Jacobsen og Elen Christense Brun.
     Seier fikk 17. okt. 1766 bygselseddel hos Kammerråd Hysing på den halve del i gården «Woye - skyllende 2 pd. 6 mk. og Kongen tilhørende». Han efterlot seg enken og seks barn i live.1
     Skifte 27 mai 18011I skiftet 27. mai 1801 efter Seier kalles enken Maren Jacobsdatter, men dette må være fejlskrevet..

Børn af Maren Margrethe Iversdatter og Seier Rasbech Arntsen:

425.269.Lisabeth Maria Seiersdatter, f. 1771, d. 1772
426.269.Adriana Kirstina Seiersdatter, f. 1773, d. 1810
427.269.Iver Seiersen, f. 1775, d. 1780
428.269.Arent Jacob Seiersen, f. 1777, d. 1810
429.269.Elen Christense Bruun Seiersdatter, f. 1779
430.269.Johannes Seiersen, f. 1780, d. 1781
431.269.Øllegaard Seiersdatter, f. 1781
432.269.Iver Seiersen, f. 1784
433.269.Christian Bruun Seiersen, f. 1786
434.269.Guren Maria Seiersdatter, f. 1789
270.113.
Ole Iversen
Født 8 apr. 1753166.
Død 1771166.
271.113.
Johannes Iversen
Født 19 jan. 1755166.
Død 1779166.
272.113.
Ane Kirstina Iversdatter
Født 6 jun. 1757166.
Død 1758166.

Kilder og Noter
1Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
253 år gl. i 1665
3Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 541
433 år gl. i 1665
5Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 446
6Skifte 17. nov. 1711
7Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 179. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
837 år gl. i 1665
9Gravfestet den 9. p. trin. 1695
10Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 180. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
11Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 114
12Skifte 16. juni 1736
13Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
148 år gl. ved manntallet år 1666.
15Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 163-164
16Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 113
17Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:681
18Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 117
19Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 484
20Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
2112 år gl. ved manntallet år 1665; 14 år gl. i manntallet år 1666.
22Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
23Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 485
24Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
2595 år gml.
26Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:223
27Skifte 1723
28Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
2919 år gl. i manntallet år 1666; 48 år gl. ved manntallet år 1701.
30Skifte 4. juni 1738
31Skifte 21. juni 1714 efter «matrone salig Daarete Berentsdtr. Berg»
32Uden for ekteskap
33Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 447
34Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:512
35Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626
36Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:626, II:162
37Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:627
38Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 181. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
39Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207
40Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:228
4124de søndag e. Tr. 1716
42Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
43Skifte 12. maj 1769
44DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
45Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,228
46Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:591
47Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 52
48Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
49Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,591
50Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:592
51Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
52Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1029
53Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 184. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
54trolovet 29. uni 1745 på gården Hegstad.
5523. febr. 1777 ?
56Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 184-185. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
57Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 185. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
58"Folk og Slekt i Trondenes" skriver år 1704.
592. tr., 72 år gl.
60Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 241. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
61"Folk og Slekt i Trondenes" sætter fødselsåret til 1704.
62Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
63Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 54
64Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 129
65Trolovet 13. april 1724
66Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
6764 år gl.
68Skifte 3. okt. 1769
6928 år ved faren skifte 1738
70Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 368
71Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 402
7226 år gl. ved farens skifte 1738
73Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 543
74trolovet 6. jan. 1722 ? (en dag før bryllupet ?)
7516 år i 1701.
76Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 543-544
77Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 544
7857 år gml. i 1801
79Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895
80Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 895-896
81Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 896
82trolovet 10. nov. 1779 på gården Barøen.
83Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 893
84Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
8570 år gl.
86Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
87Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,229
88Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:229
89Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVI (19??), s. 164
90Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
91Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
92Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 508
93Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
94Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:230
95Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
96Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
97Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112
981. s. e. Tr.
9920 år 1766.
100I "Folk og Slekt i Trondenes" sættes fødselsåret til 1738.
101Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 242. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
102Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 82
103Moren intr. Dom. p. Adv. 1747.
104Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 112, 113
105Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207,683
106Alderen er oppgitt til 72 år, men det er nok i meste laget.
107Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:193
108Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:192
109Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:32,683
110Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:32
111Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:208
112Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163, 683
113Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:164
114Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:163
115Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,521
116Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
117Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
1186 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
119Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,101
120Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:684
121Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:683
122Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:376
12372 år gl. ved FT 1801.
124Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:564
125Overlevede sin mann.
126Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:565
12726 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
128I DIS Salten skifteregister er der opgivet to forskellige datoer 6. febr. 1761 og 16. febr. 1761.
12919 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
13016 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756.
131Hun er ikke nevnt i søsteren Mettes skifte 12. aug. 1762.
13213 år gl. ved farens skifte 13. juni 1756; 16 år gl. ved søsteren Mettes skifte 12. aug. 1762.
133Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 57
134Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 58
135Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 78
136«Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».
137ca. 70 år gl.
138Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:347
139Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 60
140søndag etter jul, 70½ år gl.
1412. søndag etter treeining, 71 år gl.
142Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 135
143Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 118
144Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:114
145Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:274
146Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 45
147I NST 14, s. 243 står der at hun døde 1823 !
1481. p. Epiph.
149Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 243. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
15014. tr.
151Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 89
15211. tr. 1792.
1538. tr.
1544. p. Epiph.
155Reg. 10. okt. 1800.
156Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:499
15746 år gl. ved FT 1801.
15848 år gl. ved FT 1801.
159Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
160Folk og Slekt i Trondenes sætter hendes fødselsår til 1749.
161Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 194
162Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
163Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 233
1644 uker gl.
165Gravfæstet D. 23 a Trin.
166Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 546
167Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:328
168Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,269
169Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,268
170Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:269
171Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:268-269
172Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:283
173Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,245
174Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,230
175Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:117
176Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:118
177Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:158
178Nevnes ikke i skiftet etter faren 6. juni 1788
179Dom. Jubilate. 1758
180Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,163
181d. esto mihi.
182Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 246. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
183Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 46
184I NST 14, s. 246 står der at han døde 9. okt. 1858.
185Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 46
186Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 119
187trolovet 25. juni 1771 på gården Næss.
188Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403, 893
189Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 403
190Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:685
191Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 404
192Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1004
193Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:641
19444 år gl. ved FT 1801.
19538 år gl. ved farens skifte 10. febr. 1796.
19640 år gl. ved FT 1801.
19724 år gl. ved farens skifte 10. febr. 1796.
198Ikke funnet døpt i Lødingen. Trolig døpt i Hamarøy, der kirkeboken mangler for denne tida.
19926 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772.
20025 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772.
20115 år gl. ved morens skifte 12. sept. 1772; 16 år gl. ved morfarens skifte 5. mai 1779.
202Er ikke nevnt i farens skifte 24. aug. 1797.
20324 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
20418 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
20514 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
2066 år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
20711 (eller 1 ?) år gl. ved farens skifte 24. aug. 1797.
208Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 64
209Fastelagssøndag 1759 - Johan Hveding skriver at denne dag faldt 14. febr, men det korrekte er 25. febr.
210«døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»
211Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-16
212Evenes kirkebok.
213Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 13
214Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 65
215Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.
216Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1032
21751 år gl.
218Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:466
219Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 66
220Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:490
221Johan Hveding skriver i sin bog at fødselsåret var 1761.
222Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 67
223Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»
224Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
2252. søndag etter treein. 1758
226Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 61
227Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 250
2281. søndag i fasta 1760.
22912. søndag etter treein. 1761.
230Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 249
23123. søndag etter treein. 1763
23222. søndag etter treein. 1764.
23368 år gl.
234Døydde på barselseng.
235Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:173
236Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 62
237Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:249
238Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:250
239Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
240Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:46
241Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:211
242Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:182
243d. cant.
24423. tr.
24518. tr.
2464. s. e. påske.
247Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 244. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
248moren intr. 5. s. e. påske 1772 i Lødingen.
249Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 557
2505. tr.
251Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 90
2522. pinsedag.
253palmesøndag.
2547. tr.
255Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 245. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
2565. s. e. påske.
257Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 499
25814 år gl. ved FT 1801.
259Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 4
260Tvilling.
261Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:70
262Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:71
263d. mis.
264Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 176
265Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:13
266Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:106
267Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 173
268Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:175
269Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 3
270Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:370
271Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:369
272Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800, s. 113
273Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:45
274Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 57
27584 år gl.
276Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 55
27720. tr.
27826. S. e. Trin. 1812, 31 Aar gl.
279Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
28022 S. e. Trin.
281Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 449