© 2001 Simon Ellefsen

Hans Lauritssøn, fogd

Opdateret 5 Jan 2005.


Generation 1.

1.0.
Hans Lauritssøn
     Han nevnes som fogd i Gauldal i en sak i 1597 og i den saken fremgår det at han også var fogd i Gauldal i 1589 og trolig før den tid også (NHD bd. IV, s. 97f.). Nevnes også som fogd her i lensregnskapet i 1610. Han kvittere også landskatten for Gauldal og Herjedalen martin i 1611 og martini 1612. I et vitnebrev i 1597 kaller han seg fogd i Gauldal, Oppdal og Herjedal.1
     Hans Lauritsen var en av de fogdene som kom sterkt i søkelyset under oppgjøret med Ludvik Munck.1
     Fogde over Orkdal og Gauldal under Lensherre Ludvig Munk. Har er nemnd i 1579, -86, - 94 og 1607 og budde på Leinstrand, og Øye i Melhus. Kanskje er han den Hans Lauridzen, der 1610 er nevnt som foged i Herjedalen i Langes Embetskalender (Norske Riksarkiv).
     I en dom af 31. mai 1597 omkring Ludvig Munks frille, Anne Iversdatter »Munke-Anna« fremgår det, at Ludvig havde en datter med hende. Man har spekuleret på om denne datter kunne være Hans Lauridzen's hustru Anne Ludvigsdatter.
     »Både i Orkdal og Gauldal var det sett ut rykte om at to kjerringar, den eine i Gauldal, den andre på Hølonda, dreiv med trolldom. Hans fut let begge hekte og fengsle. Den eine, visstnok Berit frå Hølonda, fekk sleppe ut for å få bygdefolket til å gje seg tingsvitne for skuldløyse. Folket i Buvik gav kona gode vitnemål. Men futen som skulle ha hørt vitnemåla, kom ikkje før seinkvelden, da almugen var faren heim. Trass i positive vitnemål frå bygdefolk, vart kona hekta att og avliva. Grunnlaget for avrettinga var laust prat.«
     Herredagen i Trondheim i 1597 avsette alt administrasjonspersonale over heile lenet, ikkje berre Ludvig Munk, men òg futane i lenet: Hans Lauridzen i Orkdal-Gauldal, Jørgen Hansen i Sparbu, Bernt Schrøder i Romsdalen og Søren Sørensen i Jämtland.
     På den største Klokke i Kirkens [Ørkedals Hovedkirke] Taarn staar: »Qverite Dominum Dum Invenivi Protest. Esa.: 55. Anno 1585. Christen Friis oc Fru Mette Hardenberg. Hans Laures Søn X F X.« ? KAN DETTE TÆNKES AT VÆRE HANS LAURITSSØN ?2
     En dom emellom Jngeborg paa Langland och Hans Lauritzen om fire kiør: »G. a. w., att aar 1597 thend 16 junj paa kongsgaarden her vdj Trundhiem for osz war skickett Jngeborg paa Langland och thilltalde Hans Lauritzszen, fogett paa Gulldall, for fire kiør, hand haffde thagett ...«3
     I en herredagsdom fra Trondhjem 6. juni 1597, omtales han som: »Hans Lauritzen, kong. may.tz fogidt offuer Guldall, Opdall och Herdals lehn, ...«3
     Hans Lauritzens kamerala verksamhet i Härjedalen har jag funnit belagd åren 1585-1613 i olika typer av räkenskapsmaterial. Första gången han klart nämns som kongelig majestets fogde i Härjedalen är år 1591.4
     I en start försvenskad och bristfällig avskrift underskriver »Hans Laurits Floch fougte« år 1604 ett intyg om tingsläsning på Lillhärdals vinterting i Härjedalen. Det faktum att avskriften gjorts på den svenska tiden, är starkt försvenskad och i övrigt av bristande kvalitet, gör uppgiften »Floch« dubiös. Det kan röra sig om en felläsning.4
     Etter at han var avsatt som fogd i Orkdal-Gauldal, drev han med sagbruksvirksomhet, kanskje har han også drevet med dette mens han var fogd. Han bodde på Øy i Melhus 1580-1608 etter løytnant von Rosborg 1575-79.

Gift _____med

Anne Ludvigsdatter
Død 6 jan. 1601, Hellige Trekonger 1601.5.
     I en herredagsdom dat. Throndhjem 31. mai 1597 står der bl.a.: »Wor och tilstede Anders Jensen paa Hans Lauritzens hustruis broders vegne och j rette lagde it breff, ...«, samt »Sammeledis j rette lagde it breff, taterit [15]92 31 octob, huor vdj Jens Jempt for Hans Laursen, fougid offuer Gulddall vdj Adrian borgemesters och Hans von Aufflen och Hans Casparsenns, raadmendz, offueruelsze haffuer benechted, aldrig att haffue beschyldett forne Anne Jffuersdotter eller viide nogit werligt med hende i nogen maade, satte forne Anders Jensen fordj vdj alle rette, ...«

Børn af Hans Lauritssøn og Anne Ludvigsdatter:

2.1.Riborg Hansdatter
3.1.Øllegaard Hansdatter, d. 1637
4.1.Karen Hansdatter, f. 1590, Gauldal, d. før 1679

Generation 2.

2.1.
Riborg Hansdatter
     !! GÆT - Hun er muligvis datter av fogd Hans Lauritsen !!

Gift _____6med

Peder Jensen (Øye?)
Født omkring 1590.
Død før 1655.
     Foged i Herdal.7
     Han er identisk med den Peder Jensen på Øy i Melhus hvis enke Margrete Olsdatter i 1655 fikk stadfestelse på gården Øy i Melhus (NRR bd. X, s. 327). Han er sikkert identisk med den Peder som var fogd på Reinskloster i 1620 årene. Han hadde trolig vært gift første gang med ei Riborg Hansdatter som er oppskrevet som hans rådskone i 1622 på Reinskloster. Hans segl i 1637 har omskriften Peder Jensen Aars og bumerke kan tyde på at han var beslektet med fogden Jens Jensen.6

[Gift 1° med Riborg Hansdatter; Gift 2° med Margrete Olsdatter].

Børn af Riborg Hansdatter og Peder Jensen (Øye?):

5.2.Margrethe Pedersdatter
3.1.
Øllegaard Hansdatter
Død 16378.
     Skifte 9 mai 1637, Trondhjem.9Avdøde Øllegård, sal. mester Mogens'. Arv og gjeld fragått av formynderen..

Gift _____med

Mogens Lauritssøn Blix
Født omkring 156710.
Død 26 dec. 1629.
     Søn af Laurits Mogenssøn (Blix).
     Immatrikulert ved Rostocks universitet i oktober 1592. Han underskrev 1611 edsformularen for kannikerne ved Trondhjems domkapitel (DN XII 667) og fik 1612 som en særlig gunst takket være kansleren Christian Friis tilladelse til at bli sin fars kapellan, hvad der stred mot forordningen av 24. okt. 1585. I 1616 var han resid. kapellan ved Trondhjems Domkirke, en stilling han vel hadde faat da faren var død, og blev 12. okt. 1620 sogneprest til Domkirken. Magistergraden tok han ved Kjøbenhavns universitet 9. mar. 1621. Han døde i pesten 26. dec. 1629 (DN XII 667).10
     Eit brev frå 21. januar 1632 (skinnbrev i det svenske riksarkivet) stadfester at meister Mons var bror til Bodøy-presten Hans Lauritsson Blix, som hadde vore kapellan hos far sin på Røa [Rødøn] frå 1619, og det gjev ei viktig upplysning som hittil ikkje har vore påansa : at dei to brørne hadde halvsysken som var av Skonkætta på Hov i Hakås. Brevet refererer to eldre brev. Det eine er skrive i Bjugn 24. juli 1628 og kunngjer at Karen Jensdotter, som då budde i Bjugn, har selt til bror sin, Per Jensson i Hov, den parten som ho hadde ervd etter far sin, i Hov «och diß Wnderliggendis Lodder och Lunder». Brevet var underskrive og stadfest «aff begge hindis brødre Mester Mogens Lauridzsen blix och her hans Lauridzsen blix, sampt Aff Mattiis Lauritzssen». I det andre brevet, som er skrive i Trondheim 4. august 1628, kunngjer Ola Eriksson, borgar der i byen, at han på vegner av kona si, Gullov (Gudlaug, «gullig») Jensdotter, har selt til bror hennar, Per Jensson i Hov, den parten som ho hadde ervd i Hov etter far sin. Meister Mons Lauritsson, «begge deris broder», gav Ola Eriksson 10 dalar attpå kjøpet, og både meister Mons og Ola Hansson, borger i Trondheim, har skrive under brevet, dei med. Per Jensson, som var lensmann i Hakås, kunngjorde dei to breva på tinget i Hakås 21. januar 1632.11
     Ifølge Robelin, "Skanke ätten" (Røros 1995), s. 38 er Karen Jensdotter født o. 1577. Ligeledes er hendes bror Peder Jensson født o. 1570 og Gullov Jensdotter født o. 1579. Mester Mogens Lauritsen Blix skal være født o. 1567 og hans bror Hans ved vi er født år 1596 [portrætt i Bodin kirke]. Det betyder altså at Karen Jensdotter og hennes sysken er født ind imellem mester Mogens og hr. Hans. Det vil sige at den eneste måde hvorpå mester Mogens og hr. Hans begge kan være brødre til Karen Jensdotter er hvis Karen's mor [lad os antage Gullov Mogensdatter] er gift ialt 3 ganger. Først med en ukendt Laurits med hvem hun har sønnen mester Mogens Lauritsen Blix (o.1567-1629); 2° med lensmann i Hakås Jens Pedersson (død før 1583); 3° med Laurits Mogensen (død 1621). Gullov har med Laurits Mogensen (død 1621) sønnen Hans født 1596, og hvis vi antager at hun også er mor til mester Mogens født o. 1567 har hun altså nedkommet med børn i en periode på ca. 30 år. Hvis man gør mester Mogens ca. 5 år yngre og antager at Gullov er gift 1° som 18 årig (eller yngre? - kunne man det på den tid?), er det ikke en umulig præstation. Men, så skriver O. Grønli i NST 10 (1946), s. 208-209, at mester Mons/Mogens Lauritsen i en søknad til kanslaren Christian Friis dat. 16. juli 1612, selv skriver at han er søn af sognepresten til Rødøen [Teksten er på latin og den er ikke oversatt i artikelen]. Hvis dette er korrekt så må sogneprest i Rødøn Laurits Mogensen (død 1621) altså være far til både mester Mogens født o. 1567 og hr. Hans født 1596, men så kan ikke en og samme kvinde ikke være mor til både mester Mogens Lauritsen, Karen og Gullov Jensdotter og hr. Hans Lauritsen. Og så har vi problemet - hvorfår kalder Karen og Gullov Jensdotter i hvert sit brev fra 1628 mester Mogens deres bror (kan bror benyttes i sammenhængen stedbror?) - når de hverken har fælles far eller mor ?.

Børn af Øllegaard Hansdatter og Mogens Lauritssøn Blix:

6.3.Laurits Mogenssøn Blix
7.3.Claus Mogenssøn Blix, d. 1676
8.3.Sten Mogenssøn Blix, f. omkr. 1620, d. 1660, Vefsen
9.3.Dorothea Mogensdatter Blix
4.1.
Karen Hansdatter
Født 14 sep. 1590, Øye i Melhus, Gauldal12.
Død før 14 nov. 1679.
     Var hjemmeboende hos sine foreldre til 1609.12
     Hun døde hos sin eldste datter Anne.13
     I Skiftet etter Thomas Hammond og hustru Elisabeth Sommerschield 28. aug. 1682 er opplyst at sl. Per Hellekandes sønn Henrich krevde sin og søskends farmors (~ Karen Hansdatter) arv 39 Rdlr.
     Melhuus Hoved-Kirke (tæt ved Melhuus Prestegaard). - Ved den søndre Siide af Indgangen til Choret, staar et Epitaphium, som Karen, Anders Helkandts, har ladet sætte, over sine Forældre og Børn.2
     Skifte 14 nov. 1679, Trondhjem.13Skifte oppgjøret etter hennes så slik ut: 1874 - 1240 Rdlr., derav 1/4 i brøstfeldig sjøbrygge med boder, to løkker, to bytomter, reperbane, Selsbakk gård med 13 kuer m.v. og Hellekandseter med fire karussdammer solgt med forkjøpsrett Henrik Hornemann, gårdparter, portretter (ikke navngitt), intet sølv..

Gift 1° 1609, (om Høsten).5 med

Christopher (? Larsen Paasche ?)
Død 16155.
     «Vnge Her Christopher paa Melhus».5
     Sogneprest til Melhus.

Gift 2° 1617, (om Høsten).5 med

Peder Halkjeldsen
Død 1620, (om Paasche thide).5.
     Visepastor til Trondenes.

Gift 3° 2 jan. 1625, (søndagen effter Nyt Aars daug).5 med

Anders Jenssøn Helkand (Hellekande)
Født 12 mai 1599, Aars (Aarhus ?), Judland (Jylland)14.
Død 17 okt. 1662, Trondhjem..
     Søn af Jens Anderssøn Hellekande og Boel Rasmusdatter.
     Fra 1613 tjente han forskjellige adelsmenn, inntil han 1622 fra kansleren Christian Friis til Kragerup kom til hr. Peder Schjelderup, som nettopp var blitt biskop i Trondheim, og som gjorde han til fogd over sine innkomster i Nordlandene, noe han var i 20 år, samtidig som han 1627 (fra 10. mai) - 1631 fungerte som fogd i Herjedalen. I 1631 ble han toller i Trondheim, 1633 byfogd, 1636 rådmann og 1637 overformynder samme sted. I 1637 fikk han bevilgning på et sakbruk som hans hustrus søster hadde hatt, og 1637 (sammen med Otte Lorck) bevilgning på en reperbane og 1639 på kobberverk (kobbergruvene i Singsås, Gauldal og Stjørna). 1640 fikk han (sammen med Lorck) tillatelse til å forsyne kirkene i byen og lenet med vin og brød og ble 1643 kirkeværge ved Domkirken. I 1647 eide han ½ spann i Kvål (Melhus), 2 øre i Stokkan (Melhus), ½ sp i Myrin i Børsa. Samme år betalte han 25 rdl i skatt av Hermanstad flomsag i Melhus, 25 rdl av Losen flomsag i Melhus, 10 rdl av Grøtan bekkesag i Hølonda, 10 rdl av Rogsta bekkesag i Støren, 25 rdl av Vigdals flomsag i Buvika og 10 rdl av Skjelbrei bekkesag på byneset. Under Logstein gn 93, Frosna (?) (Frosta/Fosna) for 1669 «Herunder findes en kirsebærhauge taxert til 18 mekl. Til Laugtuns (Langstein?) kirche i offuenschr. Landskyld inberegnet, som følger Borgermester Anders Hellekands arffgr. etter fremlagte beuise». Etter ledningen 1660-62 bodde han i sin gård nr. 136 hadde 1 tj.pike, 3 tjenere, 6 drenger og 3 kvinnfolk i sin tjeneste og eide flere gårder i Trondheim. I 1650, 16. mai [1652?] ble han Borgermester i Trondheim. I 1650-årene var han å finne blant dem som drev med sildehandel. I Festvåg i Vågan fjerding (Lofoten) ble det drevet borgerhandel. Denne gården tilhørte biskopen i Trondheim, og i 1660-årene ga biskopen ombudsmannen i Lofoten tillatelse til at borgeren Anders Hellekande, som hadde borgerleie i Stprvågan, kunne ha håseteleie i Festvåg (betrodd hjelpesmann). Da Anders etablerte seg i Storvågan overtok han det gamle skipperleiet som lokale jekteskippere hadde hatt tidligere. Han roses som en gudfryktig og sjelden rettsindig mann, som hadde stor omhu for kirken, fattighuset m.m.15
     Fra Printz's samling i Det norske Riksarkiv, findes det våpen Helkand har benyttet - Skjold: Arm, 1 fra sky holder 1 krone (Helkand og Bendecke) - Våpenet har hjelm uten hjelmtegn.15
     »... Saa gleder Jeg mig Wid, Jeg haffuer Fire Børn de thoe, erh Werslig, de thoe ehr geisslig Saa kand de thoe weslig threde i min Brug effter som den thiener Jche, de geislig, och der aff betalle min Gield, ...«16
     Hentyder han ovenfor til at datteren Anne er geistligt gift, sønnen Hans er geistlig, datteren Boel er verdsligt gift, hvilket må betyde at sønnen Peder har et verdsligt erhverv.
     Skifte 8 dec. 1670, Trondhjem.17Avdøde borgermester Anders Jensen Hellekand. Enke Karen Hansdatter. Barn: herr Hans, Peder, Anne og Bodel, alle gift, 5322 ÷ 2689 rd..

Børn af Karen Hansdatter og Peder Halkjeldsen:

10.4.Anne Pedersdatter, f. omkr. 1618, d. omkr. 1620

Børn af Karen Hansdatter og Anders Jenssøn Helkand (Hellekande):

11.4.Hans Anderssøn Helkand (Hellekande), f. 1625, Trondhjem., d. 1681, Herøy.
12.4.Anne Andersdatter Helkand (Hellekande), f. 1627, Trondhjem, d. eft. 1694
13.4.Boelle Andersdatter Helkand (Hellekande), f. 1631, Trondhjem
14.4.Peder Anderssøn Helkand (Hellekande), f. 1632, Trondhjem, d. før 1679
15.4.Riborg Andersdatter Helkand (Hellekande), f. 1634, Trondhjem, d. 1641
16.4.Karen Andersdatter Helkand (Hellekande)

Generation 3.

5.2.
Margrethe Pedersdatter
     Datter av fogden Peder Jensen i Herjedal.18
     I hvilket av hennes fars angiveligt to ægteskaber er hun født ?

Gift _____med

Hans Evertsen Meyer
Født 1615, Haderslev.19.
Død 168819.
     Søn af Evert (Edvard) (Meyer?).
     ?? Er alle hans børn født i hans 2nd ægteskab ??
     Fogd i Strinda.
     Han fikk stadfestelse på stilligen [fogd i Strinda] den 10. april 1661. I amtregnskapet nevnes han som fogd i Strinda i alle år frem til han kvitterer siste gang den 30. dec. 1685.19
     Han deltok som aktor i saken mot Lisbeth Nypan i 1670 og nedla påstand om at hun skulle brennes som heks. I følge Berg kommanderte han en avdeling av landstormen i 1679 ved skansen i Ålen. Han bodde på gården Øy i Melhus. Han eide også en gård i Trondheim i 1668. I familieskatten i 1678 betalte han for seg, sin kone, to døtre, to hoffmend, en kokketøs, en dreng og til hjelp med buskapet hadde han to drenger og to tøser.19

[Gift 1° med Salome Jacobsdatter Rømsche; Gift 2° med Margrethe Pedersdatter].

Børn af Margrethe Pedersdatter og Hans Evertsen Meyer:

17.5.Edvard (Evert) Hansen Meyer, f. 1647, d. 1716
18.5.Peder Hansen Meyer, f. 1648, d. 1689, Alstahaug.
19.5.Fredrik Hansen Meyer, f. 1649, d. 1691
20.5.Anders Hansen Meyer, f. 1650
21.5.Jørgen Hansen Meyer, f. 1651, d. 1710
22.5.Ove Hansen Meyer, f. 1652
23.5.Hans Hansen Meyer, f. 1654
24.5.Riborg Hansdatter Meyer, f. 1654
25.5.Melchior Hansen Meyer, f. 1657, d. 1686
26.5.Niels Hansen Meyer, f. 1659, d. 1705, København.
27.5.Jacob Hansen Meyer
28.5.Inger Hansdatter Meyer, d. 1686
29.5.Karen Hansdatter Meyer
6.3.
Laurits Mogenssøn Blix
     Immatrikulert ved Rostocks universitet i juni 1634.8
7.3.
Claus Mogenssøn Blix
Død 16768.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 3. juni 1640, blev ca. 1653 resid. kapellan til Buksnes i Lofoten, hvor han døde 1676. Efterslegt ?8

Gift 1° _____, Opløst 18. feb. 1668.10med

Anne Larsdatter Paasche
     Hun rømte i 1667 med en ungkar Philip Røsler, skjønt denne da var trolovet med en Magdalene Andersdatter. Parret hadde faat skibsleilighet i Mefjord og var seilet til Hamburg eller Holland. Hendes ægteskab med Claus Blix blev da av Trpndhjems Domkapitel erklært opløst 18. feb. 1668.8

[Gift 1° med Claus Mogenssøn Blix (d. 1676); Gift 2° med Philip Røsler].

Gift 2° _____med

Christence Jakobsdatter
     Hun levet endnu i 1710.8
8.3.
Sten Mogenssøn Blix
Født omkring 16208.
Død 1660, Vefsen8.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet samtidig med broren Claus 3. juni 1640, blev 1654 resid. kapellan til Vefsen paa Helgeland, hvor han døde 1660. Hans portræt hænger i Dolstad kirke og er gjengit i Norsk Kunsthistorie (I, s. 399), hvor oplysningene forøvrig maa være mindre korrekte, da det heter at billedet er utført i 1670'aarene av Peter Anderssøn Lillie (!).8
     Hr. Sten synes med Elisabeth bare at ha hat en søn Anders Stenssøn Blix. Det er dog mulig at han har hat flere barn, - kanske av et tidligere ægteskap.8

Gift _____med

Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter
Født 29 okt. 1621, Trondheim.8,19.
Død jan. 1701, Alstahaug.8.
     Datter af Laurits Holgerssøn og Birgitte Hansdatter Bernhoft.

[Gift 1° med Anders Sørenssøn (d. 1654); Gift 2° med Sten Mogenssøn Blix (omkr. 1620 - 1660); Gift 3° med Jakob (Jakobssøn) Wirthmann (12 jul. 1628 - 19 nov. 1678)].

Børn af Sten Mogenssøn Blix og Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter:

30.8.Anders Stenssøn Blix
9.3.
Dorothea Mogensdatter Blix

Gift 1° _____med

Laurits Mørch
     Stilling: Foged i Salten..

Gift 2° _____med

Peder Erlandssøn Skovgaard
     Foged i Lofoten ca. 1660-75, senere - fra 1684 - sorenskriver paa Nordmør.20
     Laurits Mørch, skibsmaaler nordenfjelds, oplyser i en ansøkning dat. Bergen 1. feb. 1681 [Norske Indlæg 12. mar. 1681, RA.) at hans stedfar Peder Erlandssøn, forhenværende foged i Nordland og nu boende paa Bro, forholder ham arven efter hans avdøde far, som likeledes het Laurits Mørch. Dorothea, eller mulig en anden hustru til Peder Erlandssøn, maa altsaa først ha været gift med foged i Salten Laurits Mørch den ældre.20

Børn af Dorothea Mogensdatter Blix og Laurits Mørch:

31.9.Laurits Mørch
10.4.
Anne Pedersdatter
Født omkring 16185.
Død omkring 16205.
     »Ane leffde 2 Aar.«5
11.4.
Hans Anderssøn Helkand (Hellekande)
Født 13 dec. 1625, Trondhjem., (fød i mellumb it och 2 om Natten om søndagen).5, døbt _____, Trondhjem Domkirke, Hans Fadere War, M: Peder schielderup superintendent: M: Mogens Blix pastor, Her Christopher Vdj Hospitallit, och Boelle, Her Jacobs, och Maren Eiller Christophersøns, Hans Fadr. gaffue ehr giort en sølffkande aff 41 lod med sit naffn paa.5.
Død 1681, Moltu, Herøy..
     Han blev residerende Pastor til Herø Præstegjeld paa Søndmøre.21
     Prest i Herøy 1651-1681. Han kjøpte sansynlig gården Moltu av Hans Jenssen Sahl, forgjengeren hans.
     Hans Datter var vistnok den Maren Hansdatter Hellekande, der var gift med Ove Christensen Frooh, og hans Søn den Hans Hansen Helkand, der 1733 var Lensmand i Rødve.21
     Hans dåbsgave, en sølvkande af 41 lod med sit navn på, fik han med sig til Herø prestegjeld.5

Gift _____med

Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch
Død omkring 1675.
     Datter af Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter.
     Skifte 23 feb. 1675.

Børn af Hans Anderssøn Helkand (Hellekande) og Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch:

32.11.Hans Hanssen Hellekande
33.11.Maren Hansdatter Hellekande, f. 1658, Herøy., d. 1743, Larsnes.
34.11.(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande, f. _____, d. 1722
35.11.Margrethe Hansdatter Hellekande, d. 1743, Herøy.
12.4.
Anne Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 3 jan. 1627, Trondhjem, (imellumb 4 och 5 om Afftenen).22, døbt _____, Vor Frue Kirke i Trondhjem, (Søndagen efter 3. jan. 1627), hindis Fadere var: Jon Robertßøn, Casper Christopherßøn, Giedsche Bißbens Høstrue, Øllegrd M: Mogenßis, Aaße Olluff schriffuers, gud giffue hinder løche och salligh: Hindis Fader gaffue var 18 Dr., som ieg ehr schyldig ehr kiøbt en koschen for, og 3 schedr aff S: M: Mogensis Sølff.22.
Død efter 19 apr. 1694.
     Hun forekommer som fadder så sent som 19. april 1694.23

Gift 1° 11 jun. 1643, Trondhjem, (Anno 1643, Dominica 2 post Trinit.)22,23 med

Niels Pedersen Skielderup
Født omkring 1607, Mandal eller Frederiksborg eller København.24.
Død 3 okt. 165225.
     Søn af Peder Jenssøn Skielderup og Anne Nielsdatter.
     Optaget 25. juni 1626 på Sorø «Nicolaus Petri», og udgået 1. maj 1630. Indskrevet ved universitetet (København?) fra Sorø 22. maj 1630.
     Studerede i Leiden, Amsterdam og Franeker fra 1634 til 1636, hvorefter han er blevet Prest i Trondhjem.26
     Resid. kapellan til Vor Frue kirke i Trondhjem.
     Skifte 13 okt. 1653, Trondhjem.27Avdøde herr Niels Skielderup. Enke Anne Andersdatter's samfrendeskifte med 6 um. små barn, Peder, Anders, Jens, Rasmus, Karen og Anne, brorlodd 266 Rd., stedfar herr Peder Bredahl (alt avgjort, alle 6 fått arven)..

Gift 2° 23 okt. 1653, Trondhjem, (Anno 1653, 20 Sønd. efter Trinit. Biskop Erik Bredal forestod vielsen).26 med

Peder Pedersen Bredal
Død 166423.
     Søn af Peder Andersen Bredal og Margrethe Andersdatter Arreboe.
     Stilling: Resid. kap. til Vor Frue kirke i Trondhjem.
     Han var i årene 1652-1657 residerende kapellan til Vor Frue kirke i Trondhjem og ble sistnevnte år sogneprest i Trondhjem. [O.A.Johnsen: De norske stender s. 307; PHT I,5 s. 247.]28
     Han var nok dansk av opphav, han er i enkelte stamtavler oppført som søskenbarn av biskop Bredal, men lensherren sier i 1657 at han var en brorsønn [vel også søskenbarn ;-)] av biskopen.29

Børn af Anne Andersdatter Helkand (Hellekande) og Niels Pedersen Skielderup:

36.12.Peder Nielsen Schjelderup, f. 1644, Trondhjem, d. omkr. 1713, Skjerstad
37.12.Karen Nielsdatter Schjelderup, f. 1645, Trondhjem
38.12.Anna Nielsdatter Schjelderup, f. 1647, Trondheim., d. 1705
39.12.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1648, Trondhjem., d. 1692, Trondenes.
40.12.Jens Nielsen Schjelderup, f. 1650, Trondhjem., d. 1706, Hamarøy.
41.12.Rasmus Nielsen Schjelderup, f. 1652, Trondhjem, d. omkr. 1696

Børn af Anne Andersdatter Helkand (Hellekande) og Peder Pedersen Bredal:

42.12.Niels Pedersen Bredal, f. 1654, Trondhjem
43.12.Søfren Pedersen Bredal, f. 1655, Trondhjem
44.12.Karen Pedersdatter Bredal, f. 1656, Trondhjem
45.12.Peder Pedersen Bredal, f. 1657, Trondhjem
46.12.Boel Pedersdatter Bredal, f. 1658, Trondhjem, d. 1718, NT
13.4.
Boelle Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 18 jan. 1631, Trondhjem, (Klochen var femb).30, døbt _____, Domkirken i Trondhjem, (Søndagen efter 18. jan. 1631), hindis Fadere: Her Mens Christopersøn, Pastor, och Alexander Samson Borgemester, sambtt Welb: Fru Karen Kruße, Velb: Olluff porsberigs, Karen Knudsdaatter paa Øie och Thorre, Dionus Pedersøns, Gud giffue hinder Løche och Velsignelße, Hindis Fadr gaffue vor 20½ Dr., som ieg ehr hindr schyldig.30.
Begravet 3 sep. 171831.

Gift 25 mar. 1650, Trondheim., (Vor Frue Dag i Faste).31,30 med

Niels Pederssøn
     Håndskriver hos Frederik Urne. Foged over Stjørdals len.30
     Kaldes «forrige foged i Stjørdal» ved svigermoren Karen Hansdatters skifte 14. nov. 1679.13
     Fogd i Stjørdal og Verdal. I lensregnskapet finner jeg [S.T.Dahl] ham som den som undertegnet fogderegnskapet fra Stjørdal i året 1659, 1660 og den 1. mai 1661. I amtsregnskapet undertegnet han for Stjørdal og Verdal i årene 1662, 1663, 1665, 1666, 1667 og for året 1668.31
     Han bosatte seg etter sin fogdetid på gården By i Stjørdal. Han har tydeligvis kommet i stor ugreie med sitt regnskap og det ble ført prosesser om dette langt opp mot 1700.31
     SE STJØRDALSBOKA (1950), II:2, s. 388.

Børn af Boelle Andersdatter Helkand (Hellekande) og Niels Pederssøn:

47.13.Anders Nielsen
48.13.Peder Nielsen
49.13.Karen Nielsdatter
50.13.Kirsten Nielsdatter
51.13.Ellen Nielsdatter
52.13.Anna Nielsdatter
53.13.Riborg Nielsdatter
54.13.Anna el. Riborg ?
55.13.Bodil Nielsdatter (Helkand), d. 1734
14.4.
Peder Anderssøn Helkand (Hellekande)
Født 30 mai 1632, Trondhjem, (Klochen 8 om Formidagen).32, døbt _____, Domkirken i Trondhjem, (Søndagen efter 30. maj 1632), hans Fadere War, Welb: olluff parsberig, M: pedr schielderup, Hendrich engelstmand, och Maren Hr. Mensis, och Karen Eillersdaater och var dete Barn det første Maren pedersdaater Bar thil Daaben: och Kaldet det effter sin Fader Bißben. Gud giffue same barn løche och sallighed. Hans Fadr gaffue var == 38 Dr. i guld som ieg ehr hannem schyldig.32.
Død før 14 nov. 167933.
     Hvem han var gift med, kjendes ei, men hans Søn var aabenbart den Henrik Helkand, der i 1701, 44 Aar gl., levede paa store Vedøen i Hiterns Præstegjeld og da havde en Søn Peder, 2 Aar gl.34

Børn af Peder Anderssøn Helkand (Hellekande) og _____:

56.14.Karen Pedersdatter Helkand (Hellekande)
57.14.Henrich Pedersen Helkand, f. omkr. 1657
58.14.Anders Pedersen Helkand (Hellekande)
59.14.Hans Pedersen Helkand (Hellekande)
15.4.
Riborg Andersdatter Helkand (Hellekande)
Født 17 nov. 1634, Trondhjem, (Klochen war 10 om Formidag).16, døbt _____, (Domkirken?) Trondhjem, (Fredagen efter den 17. nov. 1634), hindes Fadere, M: Hans Sørensen, Her Steen Hanßen, Anne Her. Michels, Ellse Lauritz Jensens, og Maren Hans Buschis, Gud lade hinder opuoxe .dj Guds sande Frygtt Amen, Hindes Fader Gaffue war == 26 Dlr. Rix.16.
Død 27 jan. 164135, begravet 30 jan. 1641, Trondhjem Domkirke35.
     Anno 1641 den 27 Januarij: Klochen it qt: til otte døde denne min s: Daatter der jeg var paa min Reijse thil Danmark och er begraffuid den 30 dito i Throndhiembs Domb Kierche Gud giffue hinder en gledelig opstandelsse.35
16.4.
Karen Andersdatter Helkand (Hellekande)
     «Saa haffuer Jeg en Daatter lille Karen hun maa Jche glemes, huor omb Jeg Widere schal melde en anden thid, huemb Vid Jeg kand endnu leffue att følge hinder Brud, (nu Gud Raade for alting).»16
     Hun nevnes ikke i skiftet efter faren 8. dec. 1670, og må antages at være død ung.

Generation 4.

17.5.
Edvard (Evert) Hansen Meyer
Født 164736.
Død 171636.
     Han fikk sitt kallsbrev på sognet [Orkdal] den 10. juni 1691. Tønder sier at han døde i stillingen i 1716.36
     Han hadde vært prest i hospitalet [i Trondheim] fra den 14. jan. 1676 til han ble sogneprest her [i Orkdal] i 1691. Han ble magister den 23. mai 1702 og ble også prost i Dalerne i 1707.36
     På hans tavle [Epitafium? i Orkdal kirke?] sto at han var født i 1647 og at han døde i 1716.36

Gift _____med

Inger Iversdatter Munthe
Født omkring 166237.
Død 171936.
     Datter af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Inger Munthe, gift med Morten Schultz, Foged i Romsdalen.38

Børn af Edvard (Evert) Hansen Meyer og Inger Iversdatter Munthe:

60.17.Hans Edvardsen Meyer, f. 1685, d. 1743, Bergen stift.
61.17.Iverise Marie Edvardsdatter Meyer, f. omkr. 1688, d. 1765
62.17.Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer
18.5.
Peder Hansen Meyer
Født 164818.
Død 26 apr. 1689, Alstahaug.39,40.
     Sogneprest til Alstahaug.40

Gift 16 nov. 168639,40 med

Bodil Gregersdatter
     Datter af Gregers Michelsen og Margrethe von Holoug.
     Augustinussen [Melchior] har notert at den 16. nov. 1686 sto Hr Peder Meyers bryllup med Bodil Gregersdatter, bispens datter (skal være stedatter).39

[Gift 1° 16 nov. 1686 med Peder Hansen Meyer (1648 - 26 apr. 1689); Gift 2° 15 sep. 1693 med Albert Jacobsen Jersin].

Børn af Peder Hansen Meyer og _____:

63.18.Salome Pedersdatter Meyer, f. omkr. 1683, Alstahaug., d. 1754, Trondhjem.
19.5.
Fredrik Hansen Meyer
Født 164918.
Død nov. 169141.
     Sogneprest i Ytterø 1676-1691.

Gift 1° 3 mar. 1677, prestegården.42,41 med

Maritte Gioritzdatter Ritzi
Født omkring 165243,44.
     Datter af Jørris (George) Ridtzi og Ellen (Eline) Augustinusdatter Wivel.
     Fik hr. Fred: Meijer Sogne-Præst p Ytterøe.42

Gift 2° 25 apr. 168441 med

Anna Jakobsdatter Hersleb
Død 1719.
     Datter af Jacob Jensen Hersleb og Anna Christophersdatter Tønder.

[Gift 1° 25 apr. 1684 med Fredrik Hansen Meyer (1649 - nov. 1691); Gift 2° med Peder Lund (1664 - 1735)].
20.5.
Anders Hansen Meyer
Født 165018.
     Ble prest i København.18
21.5.
Jørgen Hansen Meyer
Født 165145,46,18.
Død 171047.
     Sogneprest i Veø 1686-1710.

Gift _____47med

Inger Margrethe Michelsdatter Greve
     Datter af Michel (Michael) H... Greve og Margrete Andersdatter.

[Gift 1° med Jørgen Hansen Meyer (1651 - 1710); Gift 2° med Otto Jacobsen Friis].

Børn af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve:

64.21.Hans Jørgensen Meyer
65.21.Michel Jørgensen Meyer
66.21.Peder Jørgensen Meyer
67.21.Morten Jørgensen Meyer
68.21.Helle Margrethe Jørgensdatter Meyer
69.21.Anna Catharina Jørgensdatter Meyer
70.21.Margrete Salome Jørgensdatter Meyer
22.5.
Ove Hansen Meyer
Født 165218.
     Student.18
23.5.
Hans Hansen Meyer
Født 165418.
     Offiser.18
24.5.
Riborg Hansdatter Meyer
Født 165418.

Gift 26 aug. 167748,49 med

Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre)
Født 8 nov. 1636, Trondhjem..
Død 20 jan. 1693, Melhus.49.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sogneprest til Melhus præstegjeld i Trondhjem Stift.
     I Melhus kirke fantes opprinnelig portretter av Anders Mogensøn, Michel Melchiorsøn Falch og Oluf Mentzsøn i en felles innfatning. Rammen er nu i Videnskapsselskapets kirkemuseum.49
     Hans 2 døtre Hille Margrethe og Salome er vel født i hans 2nd ekteskap.

[Gift 1° omkr. 1661 med Helle Andersdatter (d. 18 apr. 1676); Gift 2° 26 aug. 1677 med Riborg Hansdatter Meyer (f. 1654)].

Børn af Riborg Hansdatter Meyer og Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre):

71.24.Hille Margrethe Olsdatter
72.24.Salome Olsdatter
25.5.
Melchior Hansen Meyer
Født 165718.
Død 1686.
     Sogneprest i Selbu 1683-1686.

Gift _____med

Riborg Svendsdatter
Født omkring 1660, Selbu.50.

[Gift 1° med Melchior Hansen Meyer (1657 - 1686); Gift 2° med Mads Søffrensen Tybring (omkr. 1655 - før 1724)].
26.5.
Niels Hansen Meyer
Født 165918.
Død 22 mai 1705, København.51,52.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Stjørdal og Verdal] den 4. dec. 1694. I tingboken for Stjørdal og Verdal finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som fogd første gang fra mai 1695. Han sto som fogd til i 1702 og nevnes siste gang i tingboken den 28. jan. 1702. Ifølge Tønder så ble han i 1705 krigscommesarius men døde like etter i København.19
     Krigskommisair til Øie i Melhus.51

Gift 11 okt. 1697, Domkirken i Trondheim.52,52 med

Anna Catharine Schjelderup
     Datter af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup.

[Gift 1° 11 okt. 1697 med Niels Hansen Meyer (1659 - 22 mai 1705); Gift 2° med Sylvester Bergmann].

Børn af Niels Hansen Meyer og Anna Catharine Schjelderup:

73.26.Søren Nielsen Meyer
74.26.Margarete Nielsdatter Meyer, d. 1756, Melhus.
75.26.Anna Nielsdatter Meyer
27.5.
Jacob Hansen Meyer
28.5.
Inger Hansdatter Meyer
Død 168653.
     Hun var forlovet med Erik Henriksen Pontoppidan som omkom i 1680 ved et skipsforlis (NK bd. II, s. 242).18
     I 1688 kaller Riborg sl. gullsmed Abels Tybring sin svoger. Riborg var en datter av Peder Jensen Aars på Øy i Melhus. Tybring bodde også på Øy i 1687 som enkemann. Kronologisk passer det dårlig å sette opp en datter av Peder som gift med Mads Tybring. Min [S.T.Dahl] teori er at Mads første kone var en datter av Riborgs søster og fogden Hans Meyer. Trolig var han gift med den Inger Hansdatter som først hadde vært forlovet med Pontoppidan i 1680.54

Gift 1° _____, forlovet - ej gift.med

Erik Henriksen Pontoppidan
Død 1680.
     Se PHT III:5, s. 94 og PHT IX:1, s. 128.
     Skifte 14 aug. 1680, Trondheim.13takst av løsøre på fl. st. e. avdøde Erich Henrichsen Pontoppidan, 331 ÷ 19 Rd..

Gift 2° _____med

Mads Søffrensen Tybring
Født omkring 165555.
Død før 172454.
     Han bodde i 1687 på gården Øy i Melhus og var da enkemann og hadde to tjenere og en tjenestepike. I 1691 bodde han på N-Braa på Byneset og betalte for seg, sin kone, en tjener og to tjenestepiker. Bodde også her i 1701 og var da 46 år gammel. I 1688 skjøtet Riborg sl. gullsmed Jacob Abell sin gård i Trondheim, på hjørnet til torvet, til sin svoger Madts Tybring. Denne gården ser det ut til at Madts solgte like etter.18
     Foged.56

[Gift 1° med Inger Hansdatter Meyer (d. 1686); Gift 2° med Riborg Svendsdatter (f. omkr. 1660)].
29.5.
Karen Hansdatter Meyer
     Hun må være datter af fogd Hans Evertsen Meyer, eller ?

Gift _____7med

Evind Stenssøn Meldal
Født 1 jul. 165357.
Død 173558,57.
     Søn af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Steensen (Owe Meldal) Præst til Tønset i Hedemarken. Han var først Personel Capellan til Tønset i et og et halvt Aar, siden residerende Capellan til Qvichne i 22 Aar, til sidst Sogne-Præst til Tønset i 30 Aar. Han døde 1735 i sit Embeds 54. Aar.59
     Hr. Even Steensen Past: til Qvec(kne) havde först Karen Hansd Meyers, fik siden Gidsken Michelsdatter og med hende Börn.7
     Sognepræst til Tønset.58
     Sogneprest i Tønset.57

[Gift 1° med Karen Hansdatter Meyer; Gift 2° med Gidsken Michelsdatter].
30.8.
Anders Stenssøn Blix
     Døde i to'aarsalderen (sørgevers av Peter Dass).8
31.9.
Laurits Mørch
     Laurits Mørch, skibsmaaler nordenfjelds, oplyser i en ansøkning dat. Bergen 1. feb. 1681 [Norske Indlæg 12. mar. 1681, RA.) at hans stedfar Peder Erlandssøn, forhenværende foged i Nordland og nu boende paa Bro, forholder ham arven efter hans avdøde far, som likeledes het Laurits Mørch. Dorothea, eller mulig en anden hustru til Peder Erlandssøn, maa altsaa først ha været gift med foged i Salten Laurits Mørch den ældre.8
32.11.
Hans Hanssen Hellekande
     Student 1672.
     Lensmand i Rødve 1733.21
     Vistnok Søn af res. pastor til Herø Hans Andersen Hellekande.21

Gift _____med

Marie Nielsdatter
     Enke 1744 etter han på Samsø, Danmark.
33.11.
Maren Hansdatter Hellekande
Født 1658, Moltu, Herøy..
Død 1743, Larsnes..
     Vistnok datter af resid. pastor til Herø Hans Andersen Hellekande.21
     Barnløs.

Gift 1° _____med

Ove Christensen Frooh (Fros?)
Død 1709.
     Handelsborger på Larsnes n. 1682.

Gift 2° _____med

Mads Olsen Abelset
Født _____, Kvernes..
Død 1719, Larsnes..
     Handelsborger og jordeier.
34.11.
(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande
Født _____, Moltu, Herøy..
Død 1722.

Gift 169660 med

Melchior Falch
Født 1652.
Død 1716.
     Søn af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter.
     Sogneprest i Herøy, Sunnmøre.
     I ytre Herøy kyrkje henger det et epitafium som Melchior Michelsen Falch fikk laget seg i 1700, 16 år før han døde. Tavlen har to felt. På det øverste feltet er det malt 3 unge mennesker (det er tolket til at disse personene er de 3 barna han hadde på denne tiden). På det nederste feltet er presten selv avbildet med en hustru på hver side. Fremfor den ene hustruen (sannsynlig Birgitte Meldal, død ca. 1693) står 2 voksne barn og 3 spedbarn liggende (de som døde som små). Fremfor den andre hustruen (Anna Dorothea Hellekande, d. 1722) står 1 voksent barn og 2 spedbarn liggende. Følgende tekst står nederst, under bildene: «Hr. Melchior Mikkelsen paa Melhus fød og baaren Anno 52 udaf en geistlig Stand som from og god har vaaren. Til Herø Kald jeg kom Anno 81 en Hyrde var utsendt af Guds og Kongens Naade mit Hjærte til det var vendt 1700.»61

[Gift 1° med Birgitte Steensdatter Meldal (d. 1693); Gift 2° 1696 med (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande (_____ - 1722)].

Børn af (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande og Melchior Falch:

76.34.Birgitte Falch, f. omkr. 1694, Raftenes i Herøy.
77.34.(Margreta) Dorothea Margrethe Falch, f. omkr. 1697, Raftenes i Herøy.
35.11.
Margrethe Hansdatter Hellekande
Død 1743, Moltu, Herøy..
     Hendes andet ekteskab var barnløst.

Gift 1° _____med

Christopher Thiisen Nagel
Født _____, Bergen..
Død 1709, Moltu, Herøy..
     Søn af Thies Arentssøn Nagel og Anna Knudsdatter Glad.
     Personlig kapellan.

Gift 2° _____med

Peder Christensen Holberg
Født 1681, Bergen..
Død 1729, Moltu, Herøy..
     Søn af Christian Nielsen Holberg og Karen Lem.
     Prest i Herøy 1716-1729.

Børn af Margrethe Hansdatter Hellekande og Christopher Thiisen Nagel:

78.35.Ove Christophersen Nagel
79.35._____
80.35._____
81.35._____
36.12.
Peder Nielsen Schjelderup
Født 9 mar. 1644, Trondhjem26.
Død omkring jul. 1713, Skjerstad62.
     Sognepræst til Skjerstad.62
     Student fra Trondhjems skole 30. okt. 1662.62
     Ifølge oplysning fra Jens Collin i Ibestad til Wilh. Lassen blev det holdt likpreken over hr. Peder i Skjerstad kirke den 27. sept. 1713. Han blev 69 år og 4 mndr. gammel, heter det.62

Gift 9 jun. 167262 med

Inger Hartvigsdatter
Født 165162.
Død 1710.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.

Børn af Peder Nielsen Schjelderup og Inger Hartvigsdatter:

82.36.Hartvig Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1673
83.36.Nils Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1674
84.36.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1676, Skjerstad, d. 1741
85.36.Hans Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1678
86.36.Søren Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1679
87.36.Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, d. 1769
88.36.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1683, d. 1719
89.36.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1685, d. 1739
90.36.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1689, d. 1717
37.12.
Karen Nielsdatter Schjelderup
Født 31 mar. 1645, Trondhjem26, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Anders Helkand, Hr. Michel Villadtzøn, Kirsten Sal. Peder Grumbs, Maren Hans Buskes, Maren Hr. Mentzes.26.

Gift 1662, Trondheim., Trolig i 1662. Betalt for konrektorks bryllup i Vor Frue kirke den 13. okt. 1662 [Brodahl].63 med

Simon Simonsen Hoff
Født omkring 163463.
Død 2 okt. 1708, Trondheim.63, begravet 10 okt. 1708, Domkirken i Trondheim.63.
     Søn af Simon Pedersen Hoff.
     Han ble student fra Fredriksborg skole i 1653. Tok sin magistergrad den 8. sept. 1669, uten å ha vært i København. Han ble konrektor ved Trondheim katedralskole i 1660. I 1667 ble han rektor og sto til i 1693. I 1693 ble han så lektor. Han var altså knyttet opp mot katedralskolen i 48 år. Hans maleri henger i Trondheim katedralskoles korridor den dag i dag.63
     Den 15. nov. 1693 optreder mag. Simen Hof som lagverge for svigerinden Marie Lauridsdatter Brix barn med avdøde rådmann Hans Pittersen Smit.64
     Simon var en halvbror av Hr Peder Henriksen Aschani, hospitalprest og prest på Møre.65

[Gift 1° 1662 med Karen Nielsdatter Schjelderup (f. 31 mar. 1645); Gift 2° 1691 med Birgitte Lauritsdatter Brix (1673 - 4 feb. 1742)].

Børn af Karen Nielsdatter Schjelderup og Simon Simonsen Hoff:

91.37.Simon Simonsen Hoff
92.37.Peder Simonsen Hoff, d. 1704, Leksvik.
93.37.Barbara Simonsdatter Hoff, d. 1742
94.37.Nils Simonsen Hoff
38.12.
Anna Nielsdatter Schjelderup
Født 7 mai 1647, Trondheim.26, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Doct. Peder Alfsøn, M. Hans Søfrensøn, Johanna M. Erich Bredals, Anne Eylertz Dotter, Boel Helkand.26.
Død 1705.

Gift 13 mar. 1670, «Dom. Laetáre»66 med

Rasmus Claussen Rosing
Født 164167.
Død 170568,67.
     Søn af Claus Rasmussen Rosing og Beritte Christensdatter Skanke.
     Se PHT 3 rk., bd. 3, s. 257
     Ble student i Kjøbenhavn 26. okt. 1665. Conrektor i Trondhjem 28. juni 1667. Sogneprest på Hitra efter broren Oluf.66
     I Melchior Augustinisøns Annaler [trykt i PHT. 3 rk. bd. 3] finnes følgende opptegnelse for året 1670: «Dom. Lætare stod Conrectoris Rasmus Rosings Bryllup med Aane Skjelderup, han blev siden Sogneprest til Hitteren i sin Broder Hr. Olufs Sted».66
     Det kan kanskje her være på sin plass å ta livet av en annen gjenganger, også forekommende i nevnte bok om Hitra, nemlig at en Niels Rosing har vært sogneprest til Hitra. Kilden her er uten tvil Erlandsens Biographiske Efterretninger og det er sannsynlig at han har trukket denne slutningen om en Niels Rosing på grunn av at det skulle ha vært to prester efter hverandre med navnet Rosing og at disses successor, Hr. Anders Bull, gift med datteren av den siste [Rasmus Clausen Rosing], kaller en av sine sønner for Niels Rosing Bull.69
     Hr. Melchior Jacobsens efterfølger som sogneprest til Hitra, Hr. Hans Hansen Bernhoft har jeg siste gang funnet nevnt i lensregnskapene for året 1654. Samme året nevnes hans efterfølger «Olle Clausøn» idet han byksler ½ øre i «Monsiernenn». I de følgende år nevnes han ved sitt fulle navn «Hr. Oluf Classen Rosing», og siste gang i amtsregnskapet for 1674. Hr. Oluf Rosing døde høsten 1674, idet hans bror, Rasmus Claussen Rosing, da conrektor i Trondhjem, søker stillingen som sogneprest til Hitra efter ham (Norske Innlegg).66
     Han utgav en samling religiøse sange som han tilegne kong Kristian V da han besøkte Trondheim.68

Børn af Anna Nielsdatter Schjelderup og Rasmus Claussen Rosing:

95.38.Birgitte Rosing, d. 1704, på Vedø i Henne.
96.38.Anna Cathrine Rosing, f. 1669
97.38.Claudia Rosing, d. før 1796
98.38.Gjertrud Kirstine Rosing
99.38.Mille Rosing
100.38.Else Rosing
101.38.Claus Rasmussen Rosing
39.12.
Anders Nielsen Schjelderup
Født 24 apr. 1648, Trondhjem.26, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Hr. Jørgen Schelderup, Caspar Christophersøn, Christen Bastiansøn, Margrete Hr. Bentis, Beritte Peders Dotter Schelderup.26.
Død 1692, Trondenes.70.
     Stilling: Vicepastor til Trondenes
     Erlandsen forteller at han blev ordinert til visepastor til Tromsø 1672 og forflyttet til Trondenes 1689, hvor han døde 1693.62
     Iflg. Delgobe student 1665, baccalaureus 1666.62
     Anders ble Student 1665, baccalaureus 1666, 1672 ordinert til visepastor til Tromsø og 5. mar. 1679 utnevnt til Warbergs etterfølger i Trondenes.
     I en klage over kvegskatten fra 1686 kom Schjelderup inn på de vanskelighetene en prest kunne ha med å holde liv i de 20 «inventarkyrne» på prestegården: ...... «formedelst dette besværlige Lands tilstand, bortdør de en deel Aaringer saa her neppe findes 10 eller 8 Støcker igien. Det Gud og enhver er bevist, som Landets tilstand kiender. Og om det Herren saa behagede, mig i dag eller imorgen at hedenkalle, maa da mine fattige medler fra Quinde og Børn først den efterkommende udtages, til den Summa af Inventarie-Kiør opfyldes.»

Gift omkring 168071 med

Anne Hansdatter Nysted
Født 164070.
Død 1711, Tovik, Trondenes.70.
     Datter af Hans Nysted og Mette Andersdatter Bredal.
     Da Anne ble enke annen gang 1692, fikk hun hele Tovik utlagt som enkesete (landskyld- og skattefri) og døde der 1711. Det ser ud til at presteenken hadde det trangt økonomisk. I 1708 avsto hun ... av Tovik til Asmus Wessel Rosenfeldt.
     Det er ganske sikkert hennes kiste som ble funnet da gulvet i Trondenes kirke ble tatt opp. På lokket var initialene AHDN og innskrift: «Jesus Christ er mit Liv. 1711».71
     Ved hennes side i Trondenes kirke sto en kiste med to lik. Kanskje var det hennes to menn ?
     Efter hun ble enke for anden gang bodde hun en tid (1695) hos sin svoger res. kap. Jens Schjelderup i Hamarøy. I 1701 bodde hun på Tovik i Trondenes med sønnen Niels Anderssøn Schjelderup, 16 år gl.71

[Gift 1° omkr. 1663 med Rasmus Arvesen (Warberg) (omkr. 1630 - 1675); Gift 2° omkr. 1680 med Anders Nielsen Schjelderup (24 apr. 1648 - 1692)].

Børn af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted:

102.39.Rasmus Andersen Schjelderup, f. 1680, Tromsø præstegård., d. 1757, Skjervøy.
103.39.Niels Andersen Schjelderup, f. 1684, Prestegården i Trondenes., d. 1744, Trondenes.
104.39.Anne Katrine Andersdatter Schjelderup, f. 1685, Trondenes., d. 1767, Trondenes.
40.12.
Jens Nielsen Schjelderup
Født 19 jul. 1650, Trondhjem.26, døbt _____, Trondhjem., Hans Faddere vare, Lauritz Bastiansøn, M. Søfren Hansen, Niels Pedersøn, Karen Anders Helkands, Synnev Clas Nielsøns.26.
Død 20 mai 1706, Hamarøy., klokken 10 om morgenen62.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland (tilf. i margen: og enken Karen fik en Borger i Nordland).42
     Residerende pastor til Hammarøy 1677.
     Student fra Trondhjems skole 1666, og blev res. pastor til Hammarøy 1677, hvor han døde 20. mai 1706.62
     Skifte 16 nov. 1716.

Gift 10 okt. 1677, Trondheim72 med

Maritte Nielsdatter
Født omkring 165973,74.
     Datter af Niels Ebbesen Flensborger og Elisabeth (Lisbet) Augustinusdatter Wivel.
     Maret, s fik Hr. Jens Skelderup i Nordland.42

Børn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter:

105.40.Niels Jensen Schjelderup, f. omkr. 1679
106.40.Peder Jensen Schjelderup, f. 1679, d. 1704
107.40.Anders Jensen Schjelderup, f. omkr. 1684, Hammarøy., d. 1750, Hammarøy.
108.40._____
109.40.Anna Bendicta Schjelderup
41.12.
Rasmus Nielsen Schjelderup
Født 3 mar. 1652, Trondhjem26, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, M. Anders Classøn, Hr. Hans Helkand, Anders Michelsøn, Anna Hr. Jørgens, Anne Mentzdotter.26.
Død omkring 1696.
     Omtales både av Erlandsen, Lassen og Delgobe bare som «Præst i Nordland(ene)»; men i «De Skelderupers Slegte-Register» som finnes på Det kgl. Bibliotek i København, er Rasmus opført som «Hyteskriver p. Røraas, givt med Ane Margret, Laugmand Hans Weslings D: Børn Hans, Ane, Kirstine, Nils».75
     Skifte 11 jun. 1696, Røros76Tre barn: Hans 11 år, Nils 4 år, Anne Kristine 8 år. Sølv merket: RNS AMW 1684, AR Hagerup - AID Pareli 1684, HMW KRHDK 1666..

Gift 168477,76 med

Ane Martha Hansdatter Wesling
Født omkring 166176.
Død 4 dec. 173376.
     Datter af Hans Mortensen Wesling og Kirsten Hansdatter K.....
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 11, har hende som datter af Lagmann Hans Wesling andet ekteskap med Kirsten Hansdatter. I skiftet etter hennes første mann finnes sølvtøy merket HMW KRHDK 1666, der må tolkes som Hans Mortensen Wesling og Kirsten R Hansdatter K - hvad slægtsnavnet K står for vides ikke.

[Gift 1° 1684 med Rasmus Nielsen Schjelderup (3 mar. 1652 - omkr. 1696); Gift 2° omkr. 1696 med Brostrup Irgens].

Børn af Rasmus Nielsen Schjelderup og Ane Martha Hansdatter Wesling:

110.41.Hans Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1685
111.41.Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup, f. omkr. 1688
112.41.Niels Rasmussen Schjelderup, f. omkr. 1692
42.12.
Niels Pedersen Bredal
Født 3 aug. 1654, Trondhjem78, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, Hr. Mentz Christophersøn, Anders Helkand, Henrich Sommerschel, Johanna M. Eriches, Lisabeth Hr. Augustini.78.
43.12.
Søfren Pedersen Bredal
Født 2 aug. 1655, Trondhjem78, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, M. Erich Bredal, Peder Madtzøn, Andreis Christophersøn, Anne M. Søfrens, Karen Anders Helkands.78.
44.12.
Karen Pedersdatter Bredal
Født 13 jul. 1656, Trondhjem78, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, Niels Assersøn, Christen Flentzburger, Boel Niels Pedersøns, Anne Peder Helkands, Lisabeth Jfversdotter.78.
45.12.
Peder Pedersen Bredal
Født 21 nov. 1657, Trondhjem78, døbt _____, Trondhjem, Hans Faddere vare, Oberst Gestrup, Hans Joensøn, Peder Vibes Frue, Anne Hr. Jørgens, Gidsken Bøy Peiterssøns.78.
     Opptrer på vegne av sin mor i 1685, er da ikke tillagt noen prestetittel så trolig var han ikke geistlig.79
     ? Muligvis identisk med den Medicus Bredal der nævnes 1698 i Trondheim, og som skal være fader til Peter «Petrowich» Bredal (1683-1756), russisk vice-admiral. ?
46.12.
Boel Pedersdatter Bredal
Født 25 nov. 1658, Trondhjem, (Midt i Beleyringen).78, døbt _____, Trondhjem, Hendes Faddere vare, M. Hans Søfrenssøn, M. Niels Skøt, Karen Hennings, Maren Jacob Frantzøns, Ellen Henrich Ravertz.78.
Død 29 dec. 1718, Leksvik, NT80.

Gift 1° 26 mai 1685, Trondhjem ?81,28,81 med

Jens Jenssøn Randulf
Født 11 jul. 165623.
Død 7 nov. 169182,23.
     Søn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.
     Rådmand i Trondhjem.
     «Min k. Moder var den ædeldyderige og gudfrøchtige Matrone Kiersten Pedersdatter, sal. Peder Jacobsens, Forvalter over Tyndels Gaard og Goeds, hands Datter.»83
     Skifte 23 mai 1692, Trondhjem.84,85Lagverge mag. Simen Hof. Gård 250, jordegods. 1066 - 1103 rd..

Gift 2° 3 jul. 1693, «i huset» (i Leksviken?, Trondhjem?)86 med

Anders Nilssøn Aalborg (Ålborg)
Født 2 sep. 166623.
     Sogneprest i Leksviken.
     SE PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1 Rk. V, s. 247 ff.

Børn af Boel Pedersdatter Bredal og Jens Jenssøn Randulf:

113.46.Jens Jensen Randulf, f. 1686, Trondhjem.
114.46.Anna Jensdatter Randulf

Børn af Boel Pedersdatter Bredal og Anders Nilssøn Aalborg (Ålborg):

115.46.Jens Anderssøn (Aalborg), f. 1694, d. 1695
116.46.Anne Cathrine Andersdatter (Aalborg), f. 1695
117.46.Kirsten Malene Andersdatter (Aalborg), f. 1697
118.46.Peder Andersen Bredal, f. 1698
119.46.Iver Anderssøn (Aalborg), f. 1700, d. 1719
47.13.
Anders Nielsen
48.13.
Peder Nielsen
49.13.
Karen Nielsdatter
     I 1701 søkte hun om at et testamente mellom henne og mannen i 1683 skulle kjennes dødt. Hun sier at dette var fordi at deres gård brant like etter opprettelsen av testamentet og mannen døde straks etter.87

Gift _____41med

Christian Johansen Raschbek
Død omkring 1692.
     Søn af Johan Rascbeck og Anna.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Nord Møre] den 20. mai 1676. I amtsregnskapet undertegner han fogderegnskapet herifra i alle år fra 1676 og til han undertegnet siste gang i året 1687. I fogderegnskapet er han nevnt som fogd her i 1688, 1689 og 1690.87
     Han er også nevnt som fogd her [N-Møre] den 20. mai 1690 da han opptrådte på vegne av sin svigerfar Nils Pedersen.87
     Skifte 13 mai 1692.
50.13.
Kirsten Nielsdatter

Gift _____31med

Carsten Dreyer
     På Ydsti.31
51.13.
Ellen Nielsdatter

Gift _____31med

Knud Lo
     Klokker.31
52.13.
Anna Nielsdatter
53.13.
Riborg Nielsdatter
54.13.
Anna el. Riborg ?
     En av Nils Pedersens døtre må ha vært gift med en Peder for i 1696 opptrer Nils Pedersen på vegne av sin mormor [Boell, sl Nils Pedersens], og da nevnes også hans bror Fredrik Nilsen og deres svoger Hans Hagerup.31

Gift _____med

Peder

Børn af Anna el. Riborg ? og Peder:

120.54.Niels Pedersen
55.13.
Bodil Nielsdatter (Helkand)
Død 1734.
     Boel Nilsdatter må ha vært en datter av Nils Pedersen, fogd i Stjørdal og Boel Hellkand. Elvius sier at hun døde på Guldset i 1734.

Gift _____med

Hans Hansen Hagerup
Født omkring 164588.
Død 3 apr. 1697.
     Søn af Hans Rickertsen og Anne Sørensdatter.
     Stilling: Sogneprest til Kvernes88.
     Student 1664 fra Fredriksborg skole, blev av broren hr. Søren kaldet til kapellan hos ham i Kvernes og fik 12/5 1676 bestall. med sukcession. Han bestyrte Grip annex som eget kald og efterfulgte i 1681 sin bror som sogneprest til Kvernes, og døde i embedet 3/4 1697. Begge hans hustruer bragte ham megen velstand.88
     I skifte etter ham den 28. juli 1697 nevnes meget sølv og gull, bl.a. gull merket CJR-KND 1677, Gunnhild Melchiorsdatter. Sølv merket: kanner ECS-GMD 1658 [Eilert Caspersen og Gunhild Melchiorsdatter], CRCND, NPS-BHDH 1677 [Niels Pedersen og Bodil ?Andersdatter? Helkand], EØMCD, CRKND 1648, ECS-SCD 1636 [? Eilert Caspersen og Susanne Christophersdatter gift 1664 ?], HPLK-SOD 1646 [Hr Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter], HRS ASD, begere: CJR KND, HHSHES, AOSBRD, HNSTBP, HSHSHJAD 1682 [Hr Søren Hansen Hagerup og Ingeborg Andersdatter], CJSRKND 1683, fat: HJFGHDL 1677, PDAGSOHGH 1677, skeer: TOS BAD, ANSHKDK, HJOS MJDT [Hr Jacob Olsen og Maren Jensdatter Tingvold], HZH APDK [Hans Zachariassen Holk og Anne Pedersdatter Krabbe], JN Gylden MBP 1677 og R.M. Lund SJDRW 1677 [Raphael Madtsen Lund og Sophie Jensdatter Randulf W?]. I skifte nevnes deres nærmeste frender Hr Jon Eriksen på Støren og sign Hans Frandtsen på Sunnmøre.89

[Gift 1° 1683 med Ellen Eilersdatter Schøller (31 okt. 1657 - 7 dec. 1689); Gift 2° med Bodil Nielsdatter (Helkand) (d. 1734)].

Børn af Bodil Nielsdatter (Helkand) og Hans Hansen Hagerup:

121.55.Anne Helene Hagerup
122.55.Christian Hansen Hagerup
56.14.
Karen Pedersdatter Helkand (Hellekande)
57.14.
Henrich Pedersen Helkand
Født omkring 1657.
     Levede i 1701, 44 Aar gl. paa store Vedøen i Hiterns Præstegjeld.34
     Ved skiftet i 1682 efter Thomas Hamond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiell krevde Henrich, Sl. Per Hellekandes sønn, sin og søskends farmors arv 39 Rd.90

Gift _____med

Karen Nilsdatter Meddelfart
     Datter af Niels.
     ? En bror av Hans Nielsen Middelfart gift med Hille Margrethe Olsdatter (Darre) ?

[Gift 1° med Henrich Pedersen Helkand (f. omkr. 1657); Gift 2° med Anders Melchiorsen Riber (1690 - 1741)].

Børn af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart:

123.57.Martha Henriksdatter Helkand, f. 1697, d. 1775, Eide i Ørlandet
124.57.Peder Henriksen Helkand, f. omkr. 1699
125.57.Karen Henriksdatter Helkand
126.57.Niels Helkand
127.57.Andreas Helkand
128.57.Anne Marie Helkand
58.14.
Anders Pedersen Helkand (Hellekande)
59.14.
Hans Pedersen Helkand (Hellekande)

Generation 5.

60.17.
Hans Edvardsen Meyer
Født 1 nov. 168536.
Død 20 feb. 1743, Manger, Bergen stift.36.
     Ifølge Lampe ble han sogneprest i Manger i Bergen stift.36

Gift 172036 med

Antonette Augusta From
     Datter af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.

[Gift 1° 1720 med Hans Edvardsen Meyer (1 nov. 1685 - 20 feb. 1743); Gift 2° med Wilhelm Frimann].
61.17.
Iverise Marie Edvardsdatter Meyer
Født omkring 168836.
Død 176536.

Gift 1° 171036 med

Just Thyrholm
Død 171936.
     Mag. (Sognepr. i) Nærø.91

Gift 2° 10 okt. 172092 med

Eiler Wessel
Født 9 jan. 168093,92,93.
Død 24 jun. 174092.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Han var først kapellan i Tingvold men ble med broren Tordenskjolds hjelp, befordret til hospitalprest i Trondheim i 1719. I 1722 ble han sogneprest til Ørland.94
     Provst og Sognepr. til Ørlandet.91

Børn af Iverise Marie Edvardsdatter Meyer og Eiler Wessel:

129.61.Just Thyrholm Wessel, f. 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?), d. 1791, Tønsæt.
62.17.
Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer
     Erlandsen har henne som gift med Hans Ibsen, fogd i Orkdal.92

Gift _____92med

Hans Ibsen
     Fogd i Orkdal.92
63.18.
Salome Pedersdatter Meyer
Født omkring 1683, Alstahaug.40.
Død 30 jul. 1754, Trondhjem., 71 Aar gl.39.
     Hvis hun vitterlig var 71 år gl. ved sin død, så kan hun ikke være datter av Bodil Gregersdatter.
     7 Børn Kjendes [Se slægten Bernhoft].

Gift 1700-171040 med

Ove Gjerlofsen (Nettelhorst)
Født 1680-1690, Hitteren.40.
Død 11 mai 173640, begravet 18 mai 1736, Trondhjem domkirke.40.
     Søn af Gjerlof Ovesen Nettelhorst og Mille Hansdatter Bernhoft.
     Kjøbmand i Trondhjem.40
     Han siges gift 2 Gange, uden at man kjender den første Hustrues Navn.40
64.21.
Hans Jørgensen Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.47
     Horneman har ham som kapellan i Veø og gift 31. juli 1726 med Mille Ludvigsdatter Munthe.47

Gift _____47med

Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
     Datter af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Mille Susanne Munthe. Gift 1° med Hr. Hans Meyer, Præst til Fæøe (avdød) uden Børn. Gift 2° med Dav. Lange, Raadmand i Roeskilde, uden Børn.38

[Gift 1° med Hans Jørgensen Meyer; Gift 2° med David Lange].
65.21.
Michel Jørgensen Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.47
66.21.
Peder Jørgensen Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.47
67.21.
Morten Jørgensen Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710. Ble løytnant.95
68.21.
Helle Margrethe Jørgensdatter Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.95

Gift 14 jul. 1722, Veø.96 med

Iver Mühlenport
Født 12 jun. 169396.
     Søn af Christopher Myhlenphort og Elisabeth Munthe.
     Sogneprest i Førde.95
     Sogneprest i Grytten.96
69.21.
Anna Catharina Jørgensdatter Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.95
70.21.
Margrete Salome Jørgensdatter Meyer
     Nevnt i farens skifte 1710.47
71.24.
Hille Margrethe Olsdatter

Gift _____97med

Hans Nielsen Middelfart
     Søn af Niels.
72.24.
Salome Olsdatter
     Ble gift med Løytnant Steen Meldal.97
73.26.
Søren Nielsen Meyer
     Han ble oberst.98

Gift _____98med

Magdalena Mohrsen
74.26.
Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.99.

Gift _____med

Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.99.
     Søn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).
     Hører ved Trondhjems skole.100
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).99

Børn af Margarete Nielsdatter Meyer og Jens Pedersen Herdal:

130.74.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
131.74.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
75.26.
Anna Nielsdatter Meyer
76.34.
Birgitte Falch
Født omkring 1694, Raftenes i Herøy..
     Hun skal muligvis være af Melchiors andet ægteskab ?

Gift _____med

Hans Bang

Børn af Birgitte Falch og Hans Bang:

132.76.Bergitte Elisabeth Bang
77.34.
(Margreta) Dorothea Margrethe Falch
Født omkring 1697, Raftenes i Herøy..
78.35.
Ove Christophersen Nagel
     Handelsmann og lensmann i Herøy.

Gift omkring 1724 med

Anna Dorothea Nyborg
     Jeg har en liten mistanke om at Herøyboken, som jeg har brukt som kilde ang. Jørgen Jacobsen Holst's 2. giftermål bommer på et år. At han egentlig ble viet 1718 med denne Anna Dorothea Nyborg, og ikke 1717 som der står trykt i boken. Roten til min teori, er at en finner "Den høifornemme gudselskende Madame Anna Dorothea Buckholtz" nevnt i tingboken for Nærøy skipsreide (i Herøy, søre-sunnmøre) for 15. august 1718. Hvor hun bad om tingsvitne/vitnemål, om at ho ikke har hatt verken kontakt, hørt eller kunnskap fra sin mann på 11 år. Hennes ektemann var Auditeuren Christian Buckholtz. Han forlot henne i Bergen for søke lykken i fremmed krigstjeneste. Siste gang hun hørte fra mannen var 8 uker etter han dro, da oppholdt han seg i Kønnigsberg. (Kaliningrad, Russl.) Og ifølge tingboken har ho bodd 9 år "udi" Herøy prestegjeld og mest oppholdt seg "udi forrige Vice-Pastor Hr. Melchior Falchis Huus og elles undertiden hos smucke borger-folck her paa stæden,...". Hovedgrunnen til ho ville ha vitnemål om sin manns fravær var nok å få opphørt ekteskapet, bli erklært som enke. Så ho kunne være fri til finne seg en ny hjerteskjær. Som ho sikkert funnet for lengst. Kunne da denne Anna Dorothea Buckholtz (fra Bergen ?) være identisk med Jørgen Jacobsen Holts 2. hustru Anna Dorothea Nyborg?101

[Gift 1° med Christian Buckholtz; Gift 2° 1717 med Jørgen Jacobsen Holst; Gift 3° omkr. 1724 med Ove Christophersen Nagel].
79.35.
___________
80.35.
___________
81.35.
___________
82.36.
Hartvig Pedersen Schjelderup
Født omkring 1673, (28 år gl. ved manntallet 1701).102.
Begravet 24 jan. 1713, Domkirken i Bergen.103.
     Opholdt sig i Bergens skole ved manntallet 1701.102
83.36.
Nils Pedersen Schjelderup
Født omkring 1674, (27 år gl. ved manntallet 1701).102.
     Den 14. mai 1714 gravlægges Niels Schilderup i Bergen Domkirke - er samme person ?103
84.36.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad104.
Død 1741104.

Gift 1° _____med

Johannes Hagerup
Født 1682.
Død 1720.
     Sogneprest i Skjerstad.

Gift 2° _____med

Kjeld Hansen Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 1724105.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.105
     Kield Hansen Stub, fulgde Lector von Westen til Finmarken som første Missionair 1716, siden Præst til Schierstad.106

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Gift 3° 10 nov. 1726 med

Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 1678107.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Søn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

[Gift 1° 9 nov. 1708 med Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?) (25 feb. 1680 - 4 jul. 1722); Gift 2° 10 nov. 1726 med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Anna Pedersdatter Schjelderup og Johannes Hagerup:

133.84.Johannes Hagerup
134.84.Peter Hagerup
85.36.
Hans Pedersen Schjelderup
Født omkring 1678, (23 år gl. ved manntallet 1701).102.
86.36.
Søren Pedersen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).102.
87.36.
Karen Pedersdatter Schjelderup
Født 1682.
Død 1769.

Gift 1° _____med

Lars Nielsen
Født 1644108.
Død 1729108.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.108
     Skifte 21 jun. 172952.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Gift 2° _____109med

Anders Larsen
Død omkring 1750.
     Søn af Barbro Kristensdatter.
     Skifte 1750, Onøen Ytre, Lurøy.109Avdøde Anders Larsen. Arvinger: ektefelle Karen Scheldrup; bror Christen Larsen, Trondheim; avdøde søster Else Larsdatter, gift med Anders Christensen, Selnes i Lurøy, hennes barn: Lars Andersen, Christiania; Christen Andersen, opholder seg hos Peder Fichenschoug i Tromsen fogderi; halvbror Joen Thodahl, Jodahlen i Trondheim; halvsøster Aaselle Thodal, gift med Lars Andersen Riber, Nesna..

Børn af Karen Pedersdatter Schjelderup og Lars Nielsen:

135.87.Inger Martha Larsdatter Schjelderup, f. omkr. 1718, d. 1752
136.87.Anne Larsdatter, d. omkr. 1738
88.36.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født omkring 1683110,102.
Død 1719.
     Udseilet på fremmede steder (1701).102
89.36.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 168523.
Død 1739111.
     Bosiddende på Kvarv øvre, Sørfold, Nordland111
     Synes ikke nevnt sammen brødrene i manntallet 1701.102

Gift 1° 20 nov. 1707112,111 med

Malene Bjørnsdatter
Født _____, Kvarv øvre, Sørfold, Nordland111.

[Gift 1° med Rasmus Olsen (1649 - 1706); Gift 2° 20 nov. 1707 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739)].

Gift 2° _____med

Johanna Jochumsdatter Bredal
Født 1692, Skottnes (Skjetnes) i Buksnes, Lofoten.23.
Død 1727111,23, begravet 12 jan. 1727, Folden.113,52.
     Datter af Jochum Eriksen Bredal og Dorethe Storm.

Gift 3° 16 dec. 1728111 med

Ellen Pedersdatter
Født 1696, Hammerfald, Sørfold, Nordland.111.
Død 7 apr. 1784111.

[Gift 1° 16 dec. 1728 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739); Gift 2° 30 okt. 1740 med Jakob Eliasen (d. 1759)].

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Johanna Jochumsdatter Bredal:

137.89.Jochum Pedersen Schjelderup, f. 1712, Kvarv i Sørfold, d. 1795, Skjærstad i Nordland
138.89.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1714, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1714
139.89.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1716, d. omkr. 1716
140.89.Hartvig Pedersen (Schjelderup), f. 1719, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1745
141.89.Rasmus Pedersen Schjelderup, f. 1722, Kvarv i Sørfold., d. _____
142.89.Dorthe Pedersdatter Schjelderup, f. 1725, Kvarv i Sørfold., d. 1727, Kvarv i Sørfold.

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Ellen Pedersdatter:

143.89.Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup), f. 1729, d. 1750
144.89.Peder Pedersen (Schjelderup), f. 1730, d. 1777
145.89.Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup), f. 1732
146.89.Anna Pedersdatter (Schjelderup), f. 1734
147.89.Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup), f. 1736
148.89.Sophia Pedersdatter (Schjelderup), f. 1739, d. omkr. 1739
90.36.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 1689104.
Død 1717104.
91.37.
Simon Simonsen Hoff
     Hornemann sier at han bodde på Sjælland.63
92.37.
Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.114.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.114
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.114

Gift 1° _____114med

Anna Steensdatter Meldal
Død 1700115.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Ane Steensd: givt Hr. Söfren Christophersen i Lexvigen.7

[Gift 1° 1687 med Søren Christophersen Røg (1649 - 1697); Gift 2° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704)].

Gift 2° _____114med

Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 1683114.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.114.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

[Gift 1° med Peder Simonsen Hoff (d. 1704); Gift 2° med Claus Borre].
93.37.
Barbara Simonsdatter Hoff
Død 174263.
     Hornemann har henne som død i 1742.63

Gift 9 aug. 169163 med

Anders Iversen Borch
Født 4 jan. 1664, Gjermanes i Veø.116,37.
Død 23 jul. 1709, Trondheim.116, begravet _____, gulvet i Trondheim Domkirke.116.
     Søn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Han ble i 1687 viserektor i Trondheim og i 1693 virkelig rektor. Anders kalte sig Broch [i S.T.Dahl, Geistligheten, s. 214, kalles han Borch - i rettelser til S.T.Dahl skrives at det rette er Borch].37
     Anders Iversen, fik D. Ole Borchs Tilnavn, f. 1664, d. 1709, Rector i Tronhiems Skole. Gift med Barbara Simonsdotter Hoff. [Døtrene] Anna Borch og Karen Borch, døde ugivte i en høi Alder.38

Børn af Barbara Simonsdatter Hoff og Anders Iversen Borch:

149.93.Margrethe Andersdatter Borch
94.37.
Nils Simonsen Hoff
     Hornemann fører ham opp som sønn her [men i hvilket ekteskap ?].63
95.38.
Birgitte Rosing
Død 1704, på Vedø i Henne.67.
     Hun fik 15 børn, hvoraf de 4 døde som små [Se C.S. Schilbred: Slægten Bull].

Gift _____med

Anders Henriksen Bull
Født 166367.
Død 173567.
     Søn af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter.
     Han er nevnt, «Hr Anders kapellan i Hevne», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.117
     Capellan paa Hitteren.7
     Prost och sogneprest i Hitra.67
     [Se Bull, J.: Den Trønderske slekten Bull, Oslo 1938, s. 25 ff.]

Børn af Birgitte Rosing og Anders Henriksen Bull:

150.95.Nils Rosing Bull, f. 1696, d. 1782
151.95.Rasmus Rosing Bull, f. 1699, d. 1797, Ansness i Hitra.
96.38.
Anna Cathrine Rosing
Født 21 feb. 1669118.

Gift _____med

Peder Kristensen Høyerup Enge
97.38.
Claudia Rosing
Død før 1796.
     Efterlod sig en datter ved navn Anne.

Børn af Claudia Rosing og _____:

152.97.Anne
98.38.
Gjertrud Kirstine Rosing

Gift _____med

Jørgen Clausen Parelius
Død 1733, Valen (Sør?), Hitra.119.
     Søn af Claus Jørgensen Parelius og Marit Gabrielsdatter.
     Se M. Parelius: Stamtavle over slegten Parelius. Oslo 1924.
     Handelsmand paa Sørvalen paa Hiteren.120
     Skifte 1732-1735, Trondheim.121(Jørgen Clausen paa Hitter[ø]en)..

[Gift 1° med Elen Gjerlofsdatter Nettelhorst; Gift 2° med Gjertrud Kirstine Rosing].

Børn af Gjertrud Kirstine Rosing og Jørgen Clausen Parelius:

153.98.Rasmus Rosing Parelius, f. 1708, Sørvalen i Hitteren, d. 1780, Hopsø
154.98.Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius, f. 1713, Hitra.
99.38.
Mille Rosing
100.38.
Else Rosing
101.38.
Claus Rasmussen Rosing
102.39.
Rasmus Andersen Schjelderup
Født 13 aug. 1680, Tromsø præstegård.122.
Død 7 jun. 1757, Prestegården, Skjervøy.122,122, begravet 17 jul. 1757, Skjervøy kirke.122.
     Han blev först undervist hjemme, kom så i Trondhjems skole og senere i Bergens skole, hvorfra han 1700 blev dimitteret. Absolverte samme år Eks. art., 1702 eks. filos., 5. mai 1704 eks. teolog. og 10. mai samme år dimespræken. Blev 5. aug. 1705 ordineret til res. pastor til Hillesöy i Senja, hvor han iflg. Hammonds Miss. historie side 334, skal ha levet i så yderlig armod, at han nesten uten klær og som en anden bonde måtte arbeide for livets opphold. Han blev derpå res. pastor til Torsken, hvor han i 1720 sees ilignet å svare krigsstyr med 150 rdlr. Utnevntes 23. sept. 1724 til res. pastor til Skjærvöy. Han omtales meget rosende i Hammonds Miss. historie.122
     3. aug. 1757 påbegyndtes registrering efter Rasmus Andersen Schjelderup.122
     Skifte 1757, Skjervøy [prestegård], Skjervøy sogn.123protokoll 1733-1788, legg 86..

Gift 1° 14 feb. 1706124,122 med

Kirsten Augustinusdatter Røg
Død omkring aug. 1709124,122.
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter (Holck).

Gift 2° 12 apr. 171152 med

Margrethe Pedersdatter Moursund
Død omkring 1714122.
     Datter af Peder Nielsen Moursund og Anna Jensdatter Hind.

Gift 3° 8 aug. 1714122 med

Karen Jørgensdatter
Død 11 nov. 1722122.
     Fra Trondhjem. I sit ekteskap med Rasmus Schjelderup hadde hun 4 dötre og 2 sönner, hvorav 2 börn overlevet moren.122

Gift 4° 15 aug. 1725125,122 med

Anne Sørensdatter Røg
Født 14 apr. 1694122.
Død 15 apr. 1747122.
     Datter af Søren Christophersen Røg og Anna Steensdatter Meldal.
     Skifte 13 nov. 1747, Skjervøy prestegård, Skjervøy.122,123Skifte begyndte 13. nov. 1747 og boets brutto utgjorde da ca. 750 rdlr. Skiftet er imidlertid ikke avsluttet, idet der bare er foretatt registrering så der ikke er noen oversigt over boets stilling..

Gift 5° 21 apr. 1748122,52 med

Martha Malena Johnsdatter Kihl
     Datter af Joen Hansen Kihl.
     ANTAGELIG DATTER AV JOHN HANSEN KIIL

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Kirsten Augustinusdatter Røg:

155.102.Rasmussen Schjelderup, f. 1707, d. 1708
156.102.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1708, d. 1709
157.102.Rasmusdatter Schjelderup, f. 1709, d. 1710

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Karen Jørgensdatter:

158.102.Johan Peter Schjelderup, f. 1721, d. 1786
159.102._____
160.102._____
161.102._____
162.102._____
163.102._____

Børn af Rasmus Andersen Schjelderup og Anne Sørensdatter Røg:

164.102.Søren Røgh Rasmussen Schjelderup, f. 1725, Skjervøy., d. 1809, Melbu i Vesterålen.
165.102.Even Rasmussen Schjelderup
166.102.Augustinus Rasmussen Schjelderup
167.102.Henning Rasmussen Schjelderup
103.39.
Niels Andersen Schjelderup
Født 1684, Prestegården i Trondenes.126,70.
Død 1744, Tovik, Trondenes.70.
     Stilling: Gårdbruker på Tovik i Astafjord
     Overtok ved morens død den jordepart hun ennå satt med på Tovik i Trondenes, og bygslet samtidig en ledig halvvågsleie i nedre Sandstrand. Da så Rosenfeldt flyttet, overtok han også resten av Tovik og frasa seg jorda på Sandstrand.
     Niels drev stort gårdsbruk i Tovik og deltok i fiske, men drev aldri jektebruk, slik som det har vært antatt i en del opptegnelser om Schjelderupslekten.
     Tollefsmessedagen (23. december) 1723 brente kornladen, «alle hans Fæhuuse» og høyladene med korn og høyavling ned til grunnen. I et bønneskriv til kongen dat. 11. juli 1724, for å oppnå skatte- og landskyldsfrihet for noe år, forteller Niels selv hvordan han mente brannen var oppstått: « - - - nogle finner som samme dag var hos mig, og komb til mig noget beskiencket, og Een i blandt dem kaldet Ørelaus-Olle, gjorde sig meget u-nøttig og paa det siste udformede mig af mit eget Huus fordi ieg iche hafde Brendevin at lade dem faa saa meget som de vilde, saa ieg var der over nødsaget at gaa ud af min Stue at hindre hans Overlast, og derover maatte give ham nogle Slag og drive ham med hans Cammerater fra min Gaard. Mens da ieg formenede mig at være fri og i Roelighed, viste ieg iche af før med at min Kornlade stod i lys Lue och var anstuchen paa dend indre side, som ingen af os i Gaarden kunde see - - - ».
     Han opplyste videre at bare tømmer til å bygge husene opp på nytt ville komme på minst 20 rdlr.
     Niels oppnådde skattefrihet i 2 år, men kom ingen veg med sine anklager mot «Ørelaus-Olle», eller Ole Johnsen, en svensk reinlapp som holdt til i Mærraskaret i Grovfjorden. På høsttinget for Astafjord 1726 ble Ole frikjent for ildspåsettelse.
     I 1726 avsto Niels «godvillig» halve gården, eller den parten som senere ble kalt indre Tovik, til Iver Andersen, mens han beholdt den andre part (ytre Tovik).

Gift _____70med

Maren Augustinusdatter Røg (Røgh)
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter (Holck).
     Var ugift ved farens skifte 4. aug. 1710.124

Børn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh):

168.103.Anders Nielsen Schjelderup, f. 1712, Trondenes., d. 1786, Trondenes.
169.103.Augustinus Nielsen Schjelderup, f. 1714, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
104.39.
Anne Katrine Andersdatter Schjelderup
Født 9 dec. 1685, Prestegården, Trondenes.127,128.
Død 1 dec. 1767, Røkenes, Trondenes.129,128.

Gift 1720127 med

Nils Hansen Rafn
Født 27 jan. 1690, Røkenes, Trondenes.129.
Død 3 dec. 1767129.
     Søn af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Han etterfulgte faren som eier av Røkenes og var en meget dugelig og driftig mann der etterlot seg en stor formue. Det fortelles at han reiste med eget fartøy til England og hentet 2 store klokker til Trondenes kirke til ombytte med den lille som kirken før hadde. Dette ansåes for så godt gjort, at det tillotes ham for seg og familien og innrette et gravkammer i kirken.130
     Han overtok gården og bedriften efter faren og var en meget duelig og driftig mann, som efterlot sig en stor formue. Det var Nils som sammen med broren Rasmus og sorenskriver Pofel Egedes barn, blev informert av student Peder Schelderup fra Hamarøy. Rasmus Rafn, Nils Rafn og grønlandsapostelen Hans Egede var således barndomskamerater.129
     Nils Rafn var også skipper og reiste regelmessig til Bergen. I 1737 berettes at Nils Rafn var en av de få skippere som var i Sands tinglag. Han skulde overta menighetens tarv og beste ved å seile til Bergen med deres fisk og tran. På en av sine reiser til Bergen (noen påstår England) hadde han med sig en av kirkeklokkene til Trondenes kirke. Klokken skulde til Holland for å omstøpes der. Da Nils Rafn ikke hadde klokken med sig nordover samme år, så kom det rykte i omløp, at han hadde solgt den, for der var meget sølv i den og at han derav ble rik. Han svarte ikke på bakvaskelsen, som hadde vunnet tiltro hos mange folk i bygden, og da han næste år hadde klokken med sig nordover, blev han tilbudt for den tort han led ved ryktene og den tjeneste han gjorde kirken ved å føre klokken frem og tilbake, at han kunde be om en særlig gunstbevisning, så skulde de se om den ikke kunde innrømmes. Nils Rafn ba da om at et begravelsessted i kirken for seg og sin familie, og det fik han.129
     I kirkestolen for 1754 står følgende herom: "Skipper Monsr. Niels Rafn Røchenes haver d. 24de April 1754 indgivet til Deres Høyædle Høyærværdighet Her Biscopen Doct. Friderich Nannestad i Dybeste Ærbødighet en Memorial udi hvilken hand begierede og af de forige 3de Sennjens Præster for den Commune Cassa tilsagde Capel og Begravelses Sted, uden for Chor Dørren, ved den nordre Side maatte blie ham og hans Arvinger tilkjendt som Eiendom og Begravelses Sted i Betragtning af den Tieneste han have gjort Kirken. Herpaa haver Høistbemeldte Deres Høyadle Høyærværdighed Her Biscopen d. 27de May Anni hujus gunstiget resolveret at samme Capel maa efter Forlangende tilhøre ham og hans, naar der betales for hvert Voxet menneskes Liig, som der bliver indsadt til Kirken 2 Rdl. og for hvert Barns Liig 1 Rdl. og i første Kiøb 10 Rdl. for Capellet hvilke for indeværende Aar allerede er betalt og her indføres." Nils Rafn og hustru blev innsatt her 1767-1768.129
     Det var den store kirkeklokke som Nils Rafn hadde fraktet til Bergen. Ifølge den latinske innskrift på klokken skriver den sig fra år 1507. Innskriften lyder i oversettelse: "Jeg kaller hellig Nikolaus og hellig Margaretha. Mester Mogens, erkedegn i Nidaros, gav mig. Dankers gjorde mig i Amsterdam 1507". Klokken sees å være omstøpt i 1742 og 1791. Det må være i 1742 at Nils Rafn har fraktet klokken til Bergen.129
     Som nevnt fikk Nils Rafn eget gravkammer i kirken. Over inngangen til gravkammeret skal der ha vært en tavle med en innskripsjon. Nu vises der bare en i muren innlagt sortmalt stokk. Innskripsjonen lød: "1744. Dette Gravkammer har et kirkelig Consulatium for Senjen, gjennom salige Biscop Hagerup, salige Prost Schelderup, salige Provst Burchard naadigst bevilget Nils Rafn".129
     I Trondenes har kapellet gått under navn av "Ravnegraven". Ravnegraven var ... nordre kapel i veggen mellom kor og skip. Kapellet har oprindelig hatt et alter og en spissbuet åpning i likhet med de tilsvarende kapell på sydsiden. I dette gravkammer har alle lik av Rafnene på Røkenes stått inntil høsten 1899. Likene blev da fjernet - uten de dalevende Rafne-ættlingers vidende - og nedsatt i en fellesgrav på kirkegården (se N. Bardal: Trondenes Kirke, side 16,16?,23,94,116).131
     Kirketilsynet holdt møte 30. mai 1899. Følgende deltok: O. Gude Due, L.T. Holst, Jens Nilsen Bjørnå. Som sak 5 behandledes bl.a. "Rafnegraven", og der blev besluttet at likene skulde flyttes ut av kapellet og begraves på kirkegården. Saken "Rafnegraven" sees også å ha vært oppe til behandling i kirketilsynets møter 23. august og 2. september samme år. Likene må være nedsatt i fellesgrav på kirkegården i tiden 2. september - 12. desember samme år. Kirketilsynet holdt nemlig møte 12. desember angående reparasjonsarbeide ved kirken, og da sees Jørgen Olsen å ha innsendt regning på "graving og nedsetting av lik kr. 30,00" Gravkammerets spissbuede åpning blev gjennmurt med ½ stens vegg, og under denne anbragt en fæl dør. Selve gravkammeret blev i lang tid brukt til kull- og vedbod !. Min [Hans Rafnung] mor [Peroline Hansdatter, f. 1857] forteller at da hun blev konfirmert i Trondenes kirke, var det alminderlig at konfirmanterne tittet på likkistene som stod i kirken, både de kister som var i "Rafnegraven", og de kister som var under gulvet i koret. Der fortaltes at 2 konfirmanter, som hadde vært særlig dristige og tatt bort i noen lik, så nesene falt sammen, siden døde som sinnsyke, og folk satte straks deres sykdom i forbindelse med likene i kirken.131
     Heldigvis kan fellesgraven påvises. Villas Rafn, Liland, var sommeren 1929 en tur i Trondenes. Han snakket da med den gamle kirketjener, som i 1899 sammen med sin svigerfar foretok tømningen av "Rafnegraven" i kirken, og kirketjeneren sa da at der var nedsatt 14-18 kister i fellesgraven, som han også påviste. Navnesedler på de personer som var innsatt i "Rafnegraven", og nu begravd i fellesgraven, skal efter hvad jeg [Hans Rafnung] har hørt vært hos Leif Kulseng, Røkenes. Villas Ravn, Liland, og Hans Rafnung, Narvik, gjorde i 1929-1930 et forsøk på å få festet fellesgraven i slekten "Rafns" navn. Hensikten var å verne om graven ved å få opreist et gravmonument, som var forfedrene verdig, samtidig som der ved et "oprop" i pressen tilsiktedes - foruten en pengeinnsamling til gravmonumentet - også en alminderlig samling av alle ættlinger av Hans Rafn, Røkenes. Man hadde også tenkt sig avholdt et "slektsstevne" i forbindelse med avsløringen av gravmonumentet. Denne vakre ide var Villas Ravns, og viser at han ikke alene er stolt av å tilhøre "Rafnætta", men at han også i gjerning vilde hedre fedrenes minne. Opropet var ferdigskrevet av Hans Rafnung, og de første penger allerede innkommet. Villas Ravn innsendte i juli 1929 en skrivelse til menighetsrådet angående feste av "Rafnegraven". Alt så således ut til å gå godt. Men så vakker som denne tanke om gravfeste og slektsstevner enn var, så blev det ikke noe av det. Året efter blev fellesgraven festet av en annen ættling av Nils Rafn i slektene "Rafn og Normanns" navn. Da Villas Ravn og Hans Rafnung mente at gravfeste kun burde lyde på slekten "Rafns" navn - delvis også av andre grunner - trakk de sig tilbake. Etter de opplysninger jeg [Hans Rafnung] har fått fra Trondenes ligger "Rafnegraven" fremdeles vanskjøttet; noen trepinner viser hvor den er, men ellers er intet gjort for å bevare gravstedet for efterslekten.131
     Et par spørsmål i forbindelse med "Rafnegraven": (1). Kan de nålevende ættlinger av Nils Rafn gjøre juridiske krav på grav-kapellet i kirken ? (2). Hvad vilde menighetsrådet i Trondenes, prosten og biskopen si om Nils Rafns ættlinger - under henvisning til kirkens egne protokoller - innsende en ansøkning om å få gravkammeret tilbake, idet man ønsket asken av de døde anbragt der i urner ? - Ja, dette er bare et par spørsmål som dukker opp. Det er dog så mange vanskeligheter forbundet hermed, at noe slikt naturligvis ikke vil bli gjort. Men så meget galt har de som har stelt med "Rafnegraven" dog gjort, at rette vedkommende burde søke å få anbragt en pen minnetavle med den gamle innskrift over inngangsdøren til "Rafnegraven".127
     En mann, Hans Nilsen, Grunnvassbotn skal ha en del opptegnelser om gamle Trondenesætter, bl.a. også om Rafn-ætta. Han drog i sin tid til Amerika, men nu skal disse optegnelser være sendt til forskjellige personer i Trondenes. Det vilde være interessant å vite hvem som har disse optegnelser, og en offentliggjørelse av disse vilde sikkert ha alminderlig interesse over hele Trondenes.127
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Anne Katrine Andersdatter Schjelderup og Nils Hansen Rafn:

170.104.Anders Nilsen Rafn, f. omkr. 1723, Trondenes.
171.104.Hans Nilsen Rafn, f. omkr. 1724, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
172.104.Johanne Nilsdatter Rafn, f. 1726, Trondenes., d. 1754, Sand.
173.104.Jacob Parelius Nilsen Rafn, f. 1728, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
105.40.
Niels Jensen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).102.
     Sogneprest til Hammarøy 1706.

Gift _____70med

Karen Iversdatter Wolf
Født 1672, Ervik, Trondenes.132.
     Datter af Iver Hansen Wolf og Maren Paulsdatter Haderslev.
     Er ifølge Finne-Grønn gift med resid. pastor i Hamarøy hr. Jens Nilsen Schjelderup, død 1706.133

Børn af Niels Jensen Schjelderup og Karen Iversdatter Wolf:

174.105.Elisabeth Maria Aagom, d. omkr. 1766
106.40.
Peder Jensen Schjelderup
Født 167972.
Død 170472.
     Kapellan i Torsken.72
107.40.
Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).102,133.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.134.
     Skifte 1751135.

Gift 1709, Hammarøy.134 med

Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.136,134.
     Datter af Hans Joensen Finvedgaard og Maren Hartvigsdatter.
     Skifte 6 okt. 1751134.

Børn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard:

175.107.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
176.107.Joen Andersen Schjelderup, d. 1795, Hamarøy.
177.107.Peder Andersen Schjelderup
178.107.Niels Andersen Schjelderup
179.107.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
180.107.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
181.107.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
108.40.
___________
     En sønn nevnt i farens minnedikt (UbiO: Ms 479 Kvatro).72
109.40.
Anna Bendicta Schjelderup
     En datter nevnt i farens minnedikt (UbiO: Ms 479 Kvatro).72

Gift 29 apr. 1716, Hamarøy kirke med

Christian Olsen
Død omkring 1760.
     Rørvik i Hamarøy.
     Skifte 20 okt. 1760, Rørvik, Hamarøy.

Børn af Anna Bendicta Schjelderup og Christian Olsen:

182.109.Ole Christiansen
183.109.Ingeborg Christiansdatter
184.109.Maren Christiansdatter
185.109.Lisbeth Christiansdatter
110.41.
Hans Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1685137.
111.41.
Anna Kristine Rasmusdatter Schjelderup
Født omkring 1688138.
112.41.
Niels Rasmussen Schjelderup
Født omkring 1692139.
113.46.
Jens Jensen Randulf
Født 27 mar. 1686, Trondhjem.80.
     Sorenskriver i Gauldal, ST.80

Gift 2 jun. 171080 med

Riborre Madsdatter Hage
Født 168780.
     Datter af Mads Simenssøn Hage og Ingeborg Hansdatter.
     ? Sandsynligvis datter af Mads Simensen Hage ?
     Skifte 175680.

Børn af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage:

186.113.Bolette Jensdatter Randulf, f. omkr. 1716, d. omkr. 1770
114.46.
Anna Jensdatter Randulf

Gift _____med

Claus Henning Lorentzen
     Købmand i Trondhjem.140

Børn af Anna Jensdatter Randulf og Claus Henning Lorentzen:

187.114.Giertrud Dorothea Lorentzen, f. omkr. 1718
115.46.
Jens Anderssøn (Aalborg)
Født 13 apr. 1694.
Død 22 feb. 1695.
116.46.
Anne Cathrine Andersdatter (Aalborg)
Født 17 sep. 1695.
117.46.
Kirsten Malene Andersdatter (Aalborg)
Født 29 jun. 1697.
118.46.
Peder Andersen Bredal
Født 1698.
     Antok navnet Bredal efter moren.23
119.46.
Iver Anderssøn (Aalborg)
Født 24 dec. 1700.
Død 25 jan. 1719.
120.54.
Niels Pedersen
     I 1696 nevnes her [i N-Møre tingbok nr. 7] en arvesak hvor Nils Pedersen opptrer på vegne av sin mormor Boell, sl Nils Pedersens og hennes datter Karen Nilsdatter sl. Christian Raschbeks. I denne saken nevnes også gården By i Stjørdal.87
121.55.
Anne Helene Hagerup
     Anne Helene, nevnt i skifte i 1697. Var ifølge Elvius først gift med kjøpmann Fredrik Friis i Kristiansund, siden med Hr Hans Johansen Helsing, kapellan i Sparbu.141

Gift 1° _____med

Fredrik Johansen Friis
Født omkring 1679142,143.
     Søn af Johan Nielsen (Friis) og Margrethe Iversdatter Helt.

Gift 2° _____med

Hans Helsing
Død jan. 1745144, begravet _____, Bremerholms kirkegård.144.
     Søn af Johan Helsing og Gunille Eilersdatter Schøller.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.144

[Gift 1° med Ingeborg With Marstrand; Gift 2° med Anne Helene Hagerup].
122.55.
Christian Hansen Hagerup
     Christian, nevnt i skifte i 1697. Ifølge Elvius døde han i Kristiansund.141
123.57.
Martha Henriksdatter Helkand
Født 1697145.
Død 3 sep. 1775, Eide i Ørlandet145,145.
     Hendes Fader var formodentlig den Henrik Helkand, der 1701 levede paa Storvedøen i Hiteren. Hun var visselig en Søster af Karen Helkand gift med Rasmus Parelius.145

Gift 1° 13 nov. 1737, Trondhjems Domkirke145 med

Hans Mikkelsen Bernhoft
Død 24 nov. 1740, Trondhjem146, begravet 30 dec. 1740, Trondhjem146.
     Borger i Trondhjem. Han var 21. nov. 1719 Værge for Bundtmager Peder Olsen Brochs Døtre i Trondhjem.146

[Gift 1° 1707 med Marit Andersdatter And; Gift 2° 13 nov. 1737 med Martha Henriksdatter Helkand (1697 - 3 sep. 1775)].

Gift 2° 16 aug. 1742, Trondhjem145 med

Johan Ruberg
Født 1710145,146.
Død 6 aug. 1773145.
     Søn af Christian Fredrik Ruberg og Else (Raphaelsdatter) Lund.
     Foged (fra 1737, 15. Novbr.) i Fosen.145,146
124.57.
Peder Henriksen Helkand
Født omkring 169934.
125.57.
Karen Henriksdatter Helkand
     Søster af Martha Henriksdatter Helkand, og begge er de formodentlig døtre til Henrik Helkand, der 1701 levede på Storvedøen i Hiteren.145

Gift 22 sep. 1733, Hitra.119 med

Rasmus Rosing Parelius
Født 1708, Sørvalen i Hitteren147.
Død 1780, Hopsø147.
     Søn af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Han var først Eier af sin Faders Handelssted Sørvalen, men ved sit 3die Ægteskab kom han i Besiddelse af Hopsø, hvilket Sted siden, altsaa nu i halvandet Aarhundrede [1885], har været i Familien Parelius's Eie. Ifølge Skiftet 1734 efter Faderen eiede han ogsaa Dyrvig, hvorpaa han havde Skjøde af 14. aug. 1733.148

[Gift 1° 22 sep. 1733 med Karen Henriksdatter Helkand; Gift 2° 1740 med Dorothea von der Lippe; Gift 3° 5 sep. 1747 med Elsebe Catharina Bernhoft (1717 - 3 dec. 1795)].

Børn af Karen Henriksdatter Helkand og Rasmus Rosing Parelius:

188.125.Jørgen Parelius, f. 1739, d. 1792
189.125.Karen Parelius
190.125.Maren Kristine Parelius
191.125.Anne Henrikke Parelius
126.57.
Niels Helkand
     På Hitterøen i Fosens fogderi i 1758 da han for besøg af Claus Nielsen Røg.149
     Er sandsynligvis søn af Henrik Pedersen Helkand på Store Vedø og Karen Nielsdatter.

Gift _____med

Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius
Født 1713, Hitra..
     Datter af Jørgen Clausen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing.
     Er ifølge http://www.familysearch.com datter av Jørgen Clausen Parelius og Gjetrud Kirstine Rosing.

Børn af Niels Helkand og Bergitte Catharina Jørgensdatter Parelius:

192.126.Maren Helkand, f. 1735, Sør Trøndelag.
193.126.Gjertrud Christina Helkand, f. 1736, Sør Trøndelag.
194.126.Karen Helkand, f. 1737, Sør Trøndelag.
195.126.Anna Cathrine Helkand, f. 1739, Sør Trøndelag.
196.126.Jørgen Nicolai Helkand, f. 1741, Sør Trøndelag.
197.126.Henricha Helkand, f. 1744, Sør Trøndelag.
198.126.Jørgen Helkand, f. 1748, Sør Trøndelag.
199.126.Hans Helkand, f. 1753, S. Trøndelag.
127.57.
Andreas Helkand
128.57.
Anne Marie Helkand

Gift _____med

Rasmus Rosing Bull
Født 1699.
Død 3 jun. 1797, Ansness i Hitra..
     Søn af Anders Henriksen Bull og Birgitte Rosing.

Børn af Anne Marie Helkand og Rasmus Rosing Bull:

200.128.Henrik Helkand Bull, f. 1732, Hitra., d. 1797, Vikdal.
201.128.Anders (Andreas) Bull, f. 1736, Hitra., d. 1807, Orkdal.

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 126
2Gerh. Schøning: Reise som giennem en deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775.
3Norske Herredagsdombøger, udgivet af E. A. Thomle.
4Christer Kalin, S-831 30 Östersund
5PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 3
6Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 154
7Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
8Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
9Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 114. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
10Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 75. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
11Oddvar Grønli (1906-89): Til prestesoga for Jamtland og Herdalen., s. 209-210. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 199-211
12PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 2
13Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
14PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 1
15Arnstein Rønning i et brev dat. 29. mai 1989.
16PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 11
17Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 145. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
18Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
19Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 90
20Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 76. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
21PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 4
22PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 6
23Knut Esmarch: Familien Bredal
24Niels er vel opkaldt efter sin morfar Niels Lauritssøn.
25Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 5
26Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
27Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 125. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
28Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 14
29Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 27
30PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 8
31Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 106
32PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 9
33Død ved morens skifte 14. nov. 1679.
34PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 10
35PHT 2 rk. 6 bd. (1891), s. 12
36Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 166
37Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
38Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 273
40E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 166
41Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 115
42Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
4310 år 1662.
44Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 135. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4550 år gl. i 1701.
46S.T.Dahl, Geistligheten, s. 242 skriver at han var født ca. 1647.
47Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 242
48S.T.Dahl, Geistligheten, s. 148, skriver 26. aug. 1676.
49Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 34
50Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 70
51PHT 3 rk. 4 bd. (189?), s. 81
52Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
53Madts Tybrings første hustru døde i 1686.
54Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 92
5546 år gl. i 1701.
56Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
57Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 170
58Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
59Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 327
60Kurt Dahlstrøm
61Email 19980909: Kurt Dahlstrøm
62Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
63Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43
64Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 324. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
65Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43 note 167
66Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 216. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
67Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 493
68Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981)
69Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
70Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
71Gudrun Johnson: Slekten Warberg., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1954): 237-248
72Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 312
7316 Aar gl. ved morens skifte 14/6 & 6/7 1675
74Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 150. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
75Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226-227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
76Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 11
77I skiftet etter Rasmus Schjelderup nevnes sølv merket: RNS AMW 1684.
78Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
79Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 28
80Bjørn Flor - email dat. 26. jan. 1997
81Trolovelsen 22. maj 1685
82S.T.Dahl skriver at han døde 7. april 1691.
83Personalhistorisk Tidsskrift 5. bind (1884)
84Skifte afsluttet 23. maj 1692, påbegyndt 11. dec. 1691.
85Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
86Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
87Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 115
88S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
89Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 210-211
90Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
91Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 35
92Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 167
93S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 41 skriver 8. jan. 1680.
94Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 41
95Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243
96Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 159
97Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
98Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 109
99Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 477
100Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354-355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
101Kurt Dahlstrøm , email dat. 19990117.
102Norsk Personalhist. Tidsskrift II (1929), s. 367
103Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
104Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
105Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 134
106Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
107J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
108Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
109Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
11018 år gl. ved manntallet i 1701.
111Asbjørn Lind: Slektsbok for Sørfold (Sørfold kommune 1982)
112Barnløse
11334 år, 4 mdr., 9 dg. gl.
114Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 83
115Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
116Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 47
117Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
118Født før forældrenes ægteskab ? - er dette korrekt ?.
119http://www.familysearch.com
120E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 10
121Trondhjems Skifteprotokoll 11(a) (1732-35).
122Joh. G. Reppe, statsarkivet i Trondhjem: Håndskreven slægtstavle «Slektene Schelderup, Steen m.fl.»
123Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
124Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 214. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215
125C.S. Schilbred skriver i "Slekten Giæver" (1982) at de ble gift 1733. En efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek skriver 15. aug. 1723.
12616 år gl. i 1701.
127Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
128Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 325
129Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-24
130Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 11
131Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-05-27
132Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
133S.H. Finne-Grønn: Magister Jacob Jacobsen Wolf - Rektor i Oslo 1584-1594 (1945), s. 16
134Email: Alf-Inge Johnsen
135Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
136Død 1757 iflg. Roger de Robelin: Skanke ätten, s. 283
13711 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
1388 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
1394 år gl. ved farens skifte 11. juni 1696.
140Anna Levin: Ferslew-slægten fra Skagen.
141Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
1426 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Umyndig og 14 år gl. ved morens skifte 19. juli 1694.
143Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301, 326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
144Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
145E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 12
146E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 11
147E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
148E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9-10
149Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 48), s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 213-215