© 2001 Simon Ellefsen

Green / Ramus

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Eschild

Børn af Eschild og _____:

2.1.Laurids Eschildsen Green, d. omkr. 1650
3.1.Jon Eskildsen Green (Ramus), d. 1625

Generation 2.

2.1.
Laurids Eschildsen Green
Død omkring 1650.
     (Skredder) Baker i Trondhjem.1
     Ved Nils Augustinussen's skifte 4. maj 1637 (henstått 7 års tid) er Laurids Eschildsen skredder formynder for barn.2
     Skifte 5 dec. 165035/12 1650, Ingeborg, (avdøde) Lauritz Eschildsens, hennes mesten alle um. 9 barn Eschil, Peder, Inger, Maren, Gertrud, Karen, Kirsten, Ingeborg og Maren, brorlodd 95, svoger Peder Hansen..

Gift _____med

Ingeborg
Død omkring 1672.
     Ved hendes skifte 31. juli 1672, nevnes en umyndig dattersønn Laurids Jacobsen.4
     Skifte 31 jul. 1672, Trondhjem.4Avdøde Ingborg, sal. Laurids Eschildsens bakers, nto. 1212 Rd., 2 sønner Eschild og Peder og 6 døtre: Inger g. Peder Clausen Flensborger, Maren g. Peder Læt, Giertrud g. avdøde Jochum Puls, Karen g. Cornelius Hansen, Kiersten g. Oluf Kruse, Maren g. Johan Thomesen og umyndig dattersønn Laurids Jacobsen, brorlodd 219 Rd..

Børn af Laurids Eschildsen Green og Ingeborg:

4.2.Eskild Lauritzsen, d. omkr. 1682
5.2.Peder Lauritzsen
6.2.Inger Lauritsdatter Green
7.2.Maren Lauridsdatter, d. eft. 1711
8.2.Gertrud Lauridsdatter, d. omkr. 1687
9.2.Karen Lauridsdatter
10.2.Kirsten Lauridsdatter
11.2.Ingeborg Lauridsdatter, d. før 1672
12.2.Maren Lauridsdatter
3.1.
Jon Eskildsen Green (Ramus)
Død 7 aug. 16255.
     John Eskildssøn var født i Trondheim og Gren-navnet hadde han antagelig fra gårdsnavnet Gren i Verdal.6
     Sogneprest til Grytten.

Gift _____5med

Gjertrud Iversdatter

Børn af Jon Eskildsen Green (Ramus) og Gjertrud Iversdatter:

13.3.Hans Joensen (Green)
14.3.Daniel Ramus, d. 1654, Aukra ?

Generation 3.

4.2.
Eskild Lauritzsen
Død omkring 16827.
     Skifte 12 jul. 1686, Trondheim.8Avdøde Lisbet, avdøde Eschil Larsens. Barn: Lars 19, Jochum 16, Albrikt 13, Adelus 24, Ingeborg g. Henrich Schinerlem, Rebekka 18. Brutto 447 ÷ 536 Rd., fallitt..

Gift _____med

Lisbet
Død omkring 1686.
     Skifte 12 jul. 1686, Trondheim.8Avdøde Lisbet, avdøde Eschil Larsens. Barn: Lars 19, Jochum 16, Albrikt 13, Adelus 24, Ingeborg g. Henrich Schinerlem, Rebekka 18. Brutto 447 ÷ 536 Rd., fallitt..

Børn af Eskild Lauritzsen og Lisbet:

15.4.Adelus Eschilsdatter, f. omkr. 1662, Trondhjem, d. omkr. 1690
16.4.Ingeborg Eschilsdatter
17.4.Lars Eschildsen, f. omkr. 1667, Trondhjem
18.4.Rebekka Eschilsdatter, f. omkr. 1668, Trondhjem
19.4.Jochum Eschilsen, f. omkr. 1670, Trondhjem
20.4.Albrigt Eschilsen, f. omkr. 1673, Trondhjem
5.2.
Peder Lauritzsen
     Baker i Trondhjem.
     Skifte 2 sep. 1710, Trondhjem9.

Gift 1° _____med

Clara Johansdatter
     Skifte 29 jan. 1672, Trondhjem10.

[Gift 1° med Johan (Engel?) (Angell?); Gift 2° med Peder Lauritzsen].

Gift 2° _____med

Maren Jensdatter Schanke
     Datter af Jens Pedersen Schanke og Maren Nicolausdatter.

Børn af Peder Lauritzsen og Clara Johansdatter:

21.5.Clara Pedersdatter, f. omkr. 1671, Trondhjem
6.2.
Inger Lauritsdatter Green

Gift 1° _____med

Jacob Mathiasen
     Henry Berg oplyser, hus nr. 236, at Christen hadde en bror Jacob, gift med Inger Lauritsdatter Green.

Gift 2° _____med

Peder Clausen (Flensborger) (Lund)
Født _____, Flensborg ?.
Død efter 168711,12.
     Borger i Trondhjem.12
     Han skal den 19. sept. 1690 ha tiltransportert sin iboende gård til svigresønnen Ebbe Carstensen.13

Børn af Inger Lauritsdatter Green og Jacob Mathiasen (Trane):

22.6.Laurids Jacobsen, f. 1647

Børn af Inger Lauritsdatter Green og Peder Clausen (Flensborger) (Lund):

23.6.Claus Pedersen Lund, f. 1658, d. 1692
24.6.Maren Pedersdatter, d. omkr. 1687
25.6.Anna Pedersdatter Lund, d. 1689
26.6.Ingeborg Pedersdatter Lund, d. omkr. 1724
27.6.Peder Lund, f. 1664, d. 1735
7.2.
Maren Lauridsdatter
Død efter 1711.
     I bytingsprotokollen den 16. febr. 1692 blir det opplyst at hun livnærte seg som baker og at hun var en datter av en tidligere baker. Hun fikk bevilgning på å drive bakeri i byen men klaget den 13. febr. 1706 over at bakerlauget la hindringer i veien. Hun oppgir i klagen at hun hadde 10 umyndige barn. I 1711 sier hun at hun hadde 14 barn som bodde på forskjellige steder bl.a. i Nordland og Trondheim.14

Gift _____med

Peder Pedersen Leth
Født _____, Randers.14.
Død 168914.
     Søn af Peder Jensen Lett og Sidsell Pedersdatter.
     Sorenskriver i Gauldal.15
     Han er nevnt som sorenskriver her [i Gauldal] hele tiden fra 1650 til siste gang da han nevnes som sorenskriver er da han undertegnet et tingsvitne den 30. dec. 1688, men sto trolig til sin død i 1689.14

[Gift 1° med Anne Baltsersdatter; Gift 2° med Maren Lauridsdatter (d. eft. 1711)].

Børn af Maren Lauridsdatter og Peder Pedersen Leth:

28.7.Peder Pedersen Leth, f. omkr. 1656
29.7.Ingeborg Pedersdatter Leth, f. omkr. 1657
30.7.Laurits Pedersen Leth, f. omkr. 1659
31.7.Sidsel Pedersdatter Leth
32.7.Maren Pedersdatter Leth, d. 1722
33.7.Rebecha Pedersdatter Leth, f. omkr. 1667, d. 1737
34.7.Michel Pedersen Leth, d. 1718
35.7.Jens Pedersen Leth, f. omkr. 1670, d. omkr. 1720
36.7.Jochum Pedersen Leth, f. 1671, d. 1742
37.7.Anders Pedersen Leth
8.2.
Gertrud Lauridsdatter
Død omkring 1687.
     Skifte 11 nov. 1687, Trondhjem16Intet til arv, løsøre 28 Rd..

Gift _____med

Jochum Hansen Pols
Død omkring 1670.
     Skifte 19 jul. 1670, Trondhjem17.

Børn af Gertrud Lauridsdatter og Jochum Hansen Pols:

38.8.Hans Jochumsen Pols, f. omkr. 1657, d. 1706
39.8.Ingeborg Jochumsdatter Pols, f. omkr. 1658
40.8.Laurids Jochumsen Pols, f. omkr. 1659
41.8.Jochum Jochumsen Pols, f. omkr. 1667
9.2.
Karen Lauridsdatter
     Karen Lars Bagers d: Peder Lattes Værsøster.18
     Skifte 8 okt. 168019Cornelius Hansen Røsts opbud begjært 25/8, hustru. 2128 ÷ 2038 Rd..

Gift _____med

Cornelius Hansen Røst
Født _____, Trondhjem, Myndig ved faren skifte 7. feb. 1671..
Død efter 168120.
     Søn af Hans Iversen Røst og Maren Lauritzdatter.
     Cornelius Hanssen havde Karen Lars Bagers d: Peder Lattes Værsøster. Børn. 1. Maren fik Peder Poulsen, Ani?-Inspecteur i Thm. 2 Ingeborg. 3 Hans Ioel? af Storen(?).18

Børn af Karen Lauridsdatter og Cornelius Hansen Røst:

42.9.Maren Corneliusdatter, f. 1659, d. 1746
43.9.Ingeborg Corneliusdatter, d. omkr. 1709
10.2.
Kirsten Lauridsdatter

Gift _____med

Oluf Hansen Kruse
     Søn af Hans Ottesen Kruse og Lucie Olufsdatter.
     Skifte 3 nov. 1682, Trondhjem211956 - 1067 Rd., derav borgerleie i Nordland, jekt og hustruens arv i Bagergården 54 Rd. iflg. pantobl. 3. sept. 1679 fra Peder Laursen, baker, verger Henrich Carstensen, Peder Clausen [Flensborger?], Claus Hansen og Claus Hogtorp. Avdøde var verger for Lavine Jacobsdatter..

Børn af Kirsten Lauridsdatter og Oluf Hansen Kruse:

44.10.Lucia Olsdatter Kruse, f. omkr. 1666
45.10.Laurits Olsen Kruse, f. omkr. 1667
46.10.Jochum Olsen Kruse, f. omkr. 1668
47.10.Ingeborg Olsdatter Kruse, f. omkr. 1669
48.10.Wibecke Olsdatter Kruse, f. omkr. 1674
11.2.
Ingeborg Lauridsdatter
Død før 31 jan. 167222.
     Hun nevnes ikke i moderens skifte 31. jan. 1672, men derimod nevnes en umyndig dattersønn Laurids Jacobsen der må være Ingeborgs sønn.
12.2.
Maren Lauridsdatter

Gift _____med

Johan Thomesen
13.3.
Hans Joensen (Green)
Begravet 30 apr. 1660, Trondheim.23.
     Rådmann i Trondhjem.24
     Skifte 23 jan. 1661, Trondhjem24Avdøde Hans Joensen rådmann. Enken gjengift Hans Jørgensen (Bull), hennes tre barn Karen 12½ år, Kirsten 9 og Fredrich 6 år, farsarv 421 Rd., dertil part i Inddalsgård, «Sagerne og dess brug»..

Gift _____med

Margrethe Hansdatter (Klingenberg?)
     Berg (1951), s. 282, gir henne tilnavnet Klingenberg, men jeg har ikke funnet noe kildebelegg for dette.23
     Se også NRR XI, s. 534 og XII, s. 49.25

[Gift 1° med Hans Joensen (Green); Gift 2° med Hans (Henrik?) Jørgensen (Bull, Ingdal)].
14.3.
Daniel Ramus
Død 28 jan. 1654, Aukra ?6,15.
     Stilling: Sogneprest, Prost i Aukra (Akerøy)15
     Slektsnavnet Ramus hadde han tatt i bruk som en latinisering av sin fars, Grytten-presten John Eskildssøns slektsnavn Gren (Green). John Eskildssøn var født i Trondheim. Og Gren-navnet hadde han antagelig fra gårdsnavnet Gren i Verdal.6

Gift sep. 164426 med

Anna Christensdatter Bernhoft
Født 16 aug. 1624, Akerø27.
Død 15 sep. 170527.
     Datter af Christen Hansen Bernhoft og Anna Christensdatter Arreboe.

[Gift 1° sep. 1644 med Daniel Ramus (d. 28 jan. 1654); Gift 2° 1655 med Hans Olsen Breijer (24 aug. 1625 - 14 sep. 1704)].

Børn af Daniel Ramus og Anna Christensdatter Bernhoft:

49.14.Christen Danielsen Ramus, f. 1645, d. 1675
50.14.Melchior Ramus, f. 1646, Aukra (Akerøy), d. 1693, Trondhjem
51.14.Jonas Danielsen Ramus, f. 1648, d. 1648
52.14.Jonas Ramus, f. 1649, Aukra (Akerøy), d. 1717, Norderhov
53.14.Lisbeth Danielsdatter Ramus, f. 1651
54.14.Jacob Danielsen Ramus, f. 1652, d. 1666
55.14.Daniel Danielsen Ramus, d. 1725

Generation 4.

15.4.
Adelus Eschilsdatter
Født omkring 1662, Trondhjem28,8.
Død omkring 1690.
     Skifte 27 mai 169029Daniel Buchhofs avdøde h. Adelus Eschildsdatter. Barn: Hans ½, Lisabet 2. 400 ÷ 100 Rd..

Gift _____med

Daniel Buchhof
     Skifte 1735-1736, Trondheim.30(Daniel Bochhoff)..

[Gift 1° med Adelus Eschilsdatter (omkr. 1662 - omkr. 1690); Gift 2° med Abel Lauritsdatter (omkr. 1669 - omkr. 1692); Gift 3° 1693 med Aletta Mathiasdatter Krenckel (f. omkr. 1671)].

Børn af Adelus Eschilsdatter og Daniel Buchhof:

56.15.Lisbet Danielsdatter Buchhof, f. omkr. 1688, Trondhjem
57.15.Hans Danielsen Buchhof, f. 1689, Trondhjem
16.4.
Ingeborg Eschilsdatter

Gift _____med

Henrich Schinerlem
17.4.
Lars Eschildsen
Født omkring 1667, Trondhjem31,8.
18.4.
Rebekka Eschilsdatter
Født omkring 1668, Trondhjem32,8.
19.4.
Jochum Eschilsen
Født omkring 1670, Trondhjem33,8.
20.4.
Albrigt Eschilsen
Født omkring 1673, Trondhjem34,8.
21.5.
Clara Pedersdatter
Født omkring 1671, Trondhjem35,36.
22.6.
Laurids Jacobsen
Født 1647-1658.
     Umyndig ved sin mormors skifte 31. juli (jan.?) 1672. [Det fremgår ikke af mormorens skifte at han er Ingers søn. Han kunne være en søn af Ingers søster Ingeborg, men da vi ved at Inger iflg. Henry Berg var gift med Jacob Mathiassen er det nærligende at tro det er Ingers søn].4
23.6.
Claus Pedersen Lund
Født 24 dec. 165837,38.
Død 11 mai 169238.
     Kapellan i Akerø.
     Se Dahl, Geistligheten.

Gift 4 sep. 168938 med

Karen Hansdatter Breijer
Født 9 dec. 165939.
     Datter af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.

[Gift 1° 4 sep. 1689 med Claus Pedersen Lund (24 dec. 1658 - 11 mai 1692); Gift 2° 28 jul. 1696 med Alexander Jensen Borch (10 nov. 1668 - 15 jun. 1725)].

Børn af Claus Pedersen Lund og Karen Hansdatter Breijer:

58.23.Anna Clausdatter Lund, f. 1690, d. 1692
59.23.Claus Claussen Lund, f. 1692, d. 1756
24.6.
Maren Pedersdatter
Død omkring 1687.
     Skifte 15 apr. 16871215/4 1687, avdøde Christian Jensen og avdøde h. Maren Pedersdatter. 3411 - 2961 som arvedes av hans søster i Flensborg ved Henrich Carstensen og Marens far Peder Clausen, borger her..

Gift _____med

Christen Jensen
Død omkring 1687.
     Skifte 15 apr. 16871215/4 1687, avdøde Christian Jensen og avdøde h. Maren Pedersdatter. 3411 - 2961 som arvedes av hans søster i Flensborg ved Henrich Carstensen og Marens far Peder Clausen, borger her..
25.6.
Anna Pedersdatter Lund
Død 168940.

Gift 168840 med

Ebbe Carstensen
Født 3 sep. 1658, Kilseng (Rielseng) gaard i Adelby, Flensburg nabosogn.40,40.
Død 22 mai 1736, Trondhjem.40, begravet 31 mai 1736, Frue Kirke i Trondhjem.40.
     En Morbroder af Ebbe Carstensen (Hans Lauritzen) var Guvernør paa St. Thomas.40
     Kommerceassessor og fra 1704 eier av Reinskloster.41
     Han drev ved slutten av aarhundredet stor forretningsvirksomhet i Trondhjem og var en meget formuende mand. Av de bekjendte bankierer, brødrene Marcelis, kjøpte han i 1704 Reinskloster gaard med tilliggende jordegods, et av de største jordegods nordenfjelds.41
     Ved Skjøde dateret Amsterdam 11. April 1704 kjøbte han Reinskloster Gaard og Gods af Brødrene v. Marcellius. Reinskloster har siden uafbrudt været i Slægtens Eie.40
     Den 2. Nov. 1730 delte han sin Formue med sine Børn, og var denne 28000 Rdl., hvoraf han selv og Hustru beholdt 10000 Rdl.40
     Hans Portræt hænger paa Reinskloster.40

[Gift 1° 1688 med Anna Pedersdatter Lund (d. 1689); Gift 2° 12 sep. 1690 med Anna Henriksdatter Hornemann (21 mai 1671 - 7 feb. 1760)].
26.6.
Ingeborg Pedersdatter Lund
Død omkring 16 jul. 172442.
     Skifte 18 jul. 1724, Trondhjem.42Død i forgårs. 3597 - 3310 rd..

Gift _____med

Henrik Carstensen (Schjødt)
Død 172543.
     Kjøbmand i Trondhjem.44

Børn af Ingeborg Pedersdatter Lund og Henrik Carstensen (Schjødt):

60.26.Carsten Henrichsen (Schiødt), f. 1687, d. 1737
61.26.Lorentz Henrichsen
62.26.Claus Henrichsen
63.26.Henrich Henrichsen, d. 1724, Frankrig.
27.6.
Peder Lund
Født 166445.
Død 173545.
     Hornemann fører ham opp som født i 1664, en sønn av Flensborgeren Peder Clausen Lund og Inger Lauritsdatter Green.45
     Magister. Resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Throndhjem.46
     Skifte 22 apr. 173545.

Gift 1° _____med

Anna Jakobsdatter Hersleb
Død 1719.
     Datter af Jacob Jensen Hersleb og Anna Christophersdatter Tønder.

[Gift 1° 25 apr. 1684 med Fredrik Hansen Meyer (1649 - nov. 1691); Gift 2° med Peder Lund (1664 - 1735)].

Gift 2° _____med

Anna Schjelderup Arentz
Født 1709.
Død 1757.
     Datter af Hans (Johan) Petersen Arentz og Susanne Schreuder.

[Gift 1° med Peder Lund (1664 - 1735); Gift 2° med Herman Treschow (1705 - 19 jun. 1774)].
28.7.
Peder Pedersen Leth
Født omkring 165614.
29.7.
Ingeborg Pedersdatter Leth
Født omkring 165714.

Gift 1° _____47,14med

Hans Bersvendsen (Nordmann)
Død omkring 1693.
     Søn af Bersvend.
     Sannsynligvis bror til Gunder Bersvendsen.
     Nordlandshandler med handelsleiet Hanøen i Vesterålen.8
     Skifte 7 feb. 1693, Trondhjem.Jekt 180, mynsterbørse, 1 tønde multegrøt til 1-2-0, bygård 220, Hanøen 34 og Langenes 15, begge i Vesterålen. Brutto 746, netto 222. Børnepenger til avdøde Laurids Pedersens barn ved moren Ingeborg og Ellen Tygesdatter.48.

[Gift 1° før 17 okt. 1663 med Anne Pedersdatter (Nideros) (d. omkr. 1686); Gift 2° med Ingeborg Pedersdatter Leth (f. omkr. 1657)].

Gift 2° _____14med

Hans Pedersen
     Nordlandshandler (1720).49
     Sandvær i Vesterålen.14
30.7.
Laurits Pedersen Leth
Født omkring 165914.
     Han fikk bestalling på embetet som vise-sorenskriver [i Gauldal] den 6. okt. 1688. Han ble virkelig sorenskriver etter sin avdøde far den 1. juni 1689 [NK. bd. IV, s. 365]. Han ble avsatt like etterpå fordi at han og fogden Laurits Tønder, natt til allehelgensdag 1688 hadde slått Jon Clemetsen Gjerstad slik at han døde. Han ble av sorenskriveren frikjent men lagmann Dreyer dømte han til døden. Laurits anket dommen og stilte kausjon slik at han kunne være fri til dommen kom opp. Hans videre skjebne er ukjent.50
31.7.
Sidsel Pedersdatter Leth
     Ble trolig gift med Hans Jensen Findvedgaard, borger i Trondheim. Bodde på Findset i Hamarøy i 1701.14

Gift _____med

Hans Joensen Finvedgaard
Født omkring 164851.
Død før 171951.
     Søn af Joen Andersen (Skanke) og Margrethe (Povelsdatter?).
     Borgare i Trondheim 1679, fick borgerskap i Bergen 26. maj 1687 (Bergens Borgerbog 1550-1751, s. 113), levde 1701 på Findset i Hamarøy, Salten, 53 år gammal.51

[Gift 1° med Sidsel Pedersdatter Leth; Gift 2° med Maren Hartvigsdatter (d. før 1745)].
32.7.
Maren Pedersdatter Leth
Død 172214.

Gift 169252 med

Ole (Oluf) Hartvigsen
Født omkring 165653.
Død 174654.
     Søn af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.
     Presteson frå Laskestad (i Steigen). Var den første av Schøningætta som feste bu på Grøtøy (1690).52
     Er ved broren Hartvigs skifte 1725 på Myklebostad i Engeløy, verge for dennes umyndige børn og bosatt på Myklebostad i Engeløy/Steigen.55
     Bosatt på Grøttøy i Steigen.56
     Arvet gården Haug i Lødingen 1745 etter broren Provst Arent Hartvigsen. Oluf døde i 1746. Enken Appolone Schøning (1694-1784) fikk bevilling til å sitte i uskifte. Den 26. jan. 1786 solgte hennes arvinger, hennes barn, gården (Haug i Lødingen, 1 våg) til oppsitteren Niels Hansen for 54 Rdl.57

[Gift 1° 1692 med Maren Pedersdatter Leth (d. 1722); Gift 2° med Apollona Jacobsdatter Schøning (23 jul. 1694 - dec. 1784)].

Børn af Maren Pedersdatter Leth og Ole (Oluf) Hartvigsen:

64.32.Peder Olsen, d. eft. 1735
65.32.Ingeborg Olsdatter, f. 1695
33.7.
Rebecha Pedersdatter Leth
Født omkring 166750.
Død 28 nov. 173758.
     Skifte 28 nov. 173758.

Gift 1° _____med

Jørgen Leemand
Død omkring 1706.
     Kjøpmann i Trondheim.50
     Skifte 7 mai 1706, Trondhjem.58Kramgods 62, gård 200, ialt 377 - 381 Rd..

[Gift 1° med Margrethe Johansdatter Brøchen; Gift 2° med Rebecha Pedersdatter Leth (omkr. 1667 - 28 nov. 1737)].

Gift 2° _____50med

Hans Jacobsen Wulf (Ulf)
Født 6 apr. 163959.
Død 171760.
     Søn af Jacob Justsen (Ulf) og Agnete Lauritzdatter.
     Sogneprest til Idd og Søndre Frederikshald. 11 barn, stor efterslekt.60
     [2 hustruer ?].61
     Dette må være den Hans Wulf der ses være gift med en søster til gullsmed Jens Leth.49
     S.T.Dahl skriver at Rebekka Leth ble gift med skipper Hans Wulf. Det kunne tyde på at han ikke er identisk med sognepresten.50

[Gift 1° med Maren Nilsdatter Dorph; Gift 2° med Rebecha Pedersdatter Leth (omkr. 1667 - 28 nov. 1737)].
34.7.
Michel Pedersen Leth
Død NOV-DEC 171862.
     Var innlandshandler.50
     Skifte 23 jun. 1723, Trondhjem.62Mistet alt ved branden 1717 som begynte tett ved gården. Kjøbmannsvarer. Avdøde Jens Leths barn børnepenger 100 rd. og Anders Schiøtts datter Anne 50 rd. Gård 630 rd. 761 - 1013 rd..
     Skifte 25 jun. 1725, Trondhjem.63Endring i skiftet efter avdøde Michel Leth p.g.a. rådstuedom 21. aug. 1724 om Hans Hornemanns pantobl. fra enken av 13. feb. 1721 på 100 rd. 761 - 1133 rd..
     Skifte 7 jul. 1727, Trondhjem.42Tredie gangs omgjort skifte efter avdøde Michel Leth iflg. rådstuedom 17. juni 1726..

Gift _____med

Anne (Christophersdatter?)

Børn af Michel Pedersen Leth og Anne (Christophersdatter?):

66.34.Peder Michelsen Leth
67.34.Jonas Michelsen Leth, f. omkr. 1698
68.34.Maren Michelsdatter Leth, f. omkr. 1700
35.7.
Jens Pedersen Leth
Født omkring 167050.
Død omkring 1720.
     Stilling: Gullsmed64,49
     [Se Brodahl: Trondhjems guldsmeder, I, s. 131 ff.]
     Skifte 30 jan. 1720, Trondhjem.49Lagv. Andreas Borg. Kontant 100, gullsmedverktøy 32, 3 sølvskjeer, gård 160, brutto 608 rd., tilbød 300 rd. i arv. Lånt ut penger til (søster) Hans Wulfs enke og (bror) avdøde Michel Leth. Barnas fastermann Hans Pedersen nordlandshandler..

Gift _____med

Catharina Sørensdatter Zelius
Født 168350.
Død 175750.
     Datter af Søren Jonassen Zelius og Margrethe Henrichsdatter.

Børn af Jens Pedersen Leth og Catharina Sørensdatter Zelius:

69.35.Peder Jensen Leth, f. omkr. 1704
70.35.Lars Jensen Leth, f. omkr. 1709
71.35.Anne Jensdatter Leth, f. omkr. 1714
72.35.Rebekka Jensdatter Leth, f. 1719, Trondheim., d. 1800, Trondenes.
36.7.
Jochum Pedersen Leth
Født 1671-167265,52,65.
Død 5 jun. 174266.
     Sogneprest til Ofoten.67
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.66
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.52

Gift 1° 1712, hos presten Mads Homble til Ofoten66 med

Anna Benedicte Hveding
Født 24 dec. 1695, Sommarsel.52,66.
Død sep. 171766.
     Datter af Christen Jensen Hveding og Elen Hartvigsdatter.
     Ho kom og til Ofotens prestegard som stebarn til herr Mats Homle, og då han i 1712 fekk sin nye personellkapellan, Jochum Leth, vart det mellom han og Anna Bendikte knytt eit venskap som vara for livet.52

Gift 2° 1722, ifølge Kgl. tillatelse68,69 med

Maren Jentoft
Født 7 jun. 169168,69.
Død 175469.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Ingeborg Hartvigsdatter.

[Gift 1° 1722 med Jochum Pedersen Leth (1671 - 5 jun. 1742); Gift 2° 2 sep. 1752 med Sigvart Kildal (1704 - 1771)].

Børn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding:

73.36.Ingeborg Marie Leth, f. 1714, Evenes i Ofoten., d. 1753, Trondenes.
74.36.Ellen Kristine Leth, f. 1715, Nordland., d. omkr. 1716, Nordland.
75.36.Peder Jochumsen Leth, f. 1717, Nordland., d. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.

Børn af Jochum Pedersen Leth og Maren Jentoft:

76.36.Anna Benedicta Jentoft Leth, f. 1726, d. 1798, Meldal.
77.36.Hans Jentoft Leth, f. omkr. 1726
78.36.Ingeborg Leth, f. omkr. 1729
79.36.Arent Leth, f. omkr. 1732
37.7.
Anders Pedersen Leth
     Døde trolig i Sverige.50
38.8.
Hans Jochumsen Pols
Født omkring 165770,17.
Død 20 okt. 170671.
     Hans foreldre var trolig Jochum Hansen Puls og Gjertrud Lauritsdatter Green. Tønder sier at han døde den 20. okt. 1706.71
     Residerende pastor til Bud.
     Skifte 170771.

Gift _____72med

Lisbeth Danielsdatter Ramus
Født 5 jan. 165173.
     Datter af Daniel Ramus og Anna Christensdatter Bernhoft.

[Gift 1° med Niels Andersen el. Pedersen Ring (d. 3 jan. 1683); Gift 2° med Hans Jochumsen Pols (omkr. 1657 - 20 okt. 1706)].

Børn af Hans Jochumsen Pols og Lisbeth Danielsdatter Ramus:

80.38.Joachim (Jochum) Hansen Pols, f. omkr. 1689
81.38.Lisbeth Hansdatter Pols
39.8.
Ingeborg Jochumsdatter Pols
Født omkring 165874,17.

Gift før 11 nov. 1687 med

Claus Hogtop
40.8.
Laurids Jochumsen Pols
Født omkring 165975,17.
41.8.
Jochum Jochumsen Pols
Født omkring 166776,17.
42.9.
Maren Corneliusdatter
Født 165977.
Død 24 apr. 174677.
     I 1708 er Maren Cornelisdatter forlovet til Peder Aalum, i 1709 omtales hun som Birgitte, Peder Aalum's.

Gift 1° 4 dec. 1687, Vor Frue kirke i Trondheim.77 med

Peder Paulsen (Dons)
Født 30 mar. 1647, Randers.77.
Død 22 feb. 1706, Trondheim.77.
     Søn af Paul Jensen (Tved) og Mette Pedersdatter (Lett).
     Stamfar til den norske slægt Dons (hvilket tilnavn er hentet fra landsbyen Dons i Jylland).
     Se Karl Dons: Slegten Dons.
     Skifte 1 feb. 1708, Trondhjem.78Enken Maren Cornelisdatter, hennes forl. kjæreste Peder Aalum. På sønnen Povels vegne hans fars søskenbarn Sr. Jens Leth borger og gullsmed. Svoger Ole Larsen for hvis stedbarn avd. var verge. Daniel Buckhof verge for de to yngste børn. 2 gullringer, sølv 120, bygård 500, hus Levanger 20, kjøbmannsvarer, ialt 1210 - 539 rd..

Gift 2° _____med

Peder Aalum

Børn af Maren Corneliusdatter og Peder Paulsen (Dons):

82.42.Paul Pedersen Dons, f. 1689, d. 1748
83.42.Karen Pedersdatter Dons, f. 1691, d. 1700
84.42.Cornelius Pedersen Dons, f. 1695, Trondheim., d. 1732
85.42.Mette Maria Pedersdatter Dons, f. 1695, Trondheim., d. 1719
43.9.
Ingeborg Corneliusdatter
Død omkring 1709.
     Skifte 25 jan. 1709, Trondhjem.79Omkommet på sjøreise fra Nordland med sine to barn Cornelius og Maren Mørch. Gull 39, sølv 233, kontant 150, jekt 260, nordlandsleiet 70, bygård brendt men tomten 100, bygrunnen 150, Flønes og Morstad i Selbu 60, nøst Baklandet 30, ialt 1798 - 839 rd..

Gift 1° _____med

Jens Nielsen Mørck
Død omkring 1702.
     Skifte 19 apr. 1702, Trondhjem.80Lagv. Peder Povelsen [Dons?]. Sølv 142, jekt 350 og båter, hus 200, leiet Kabelvåg og Storvåg 70, ialt 1586 - 121 rd..

[Gift 1° med Maren Hansdatter Meyer; Gift 2° med Ingeborg Corneliusdatter (d. omkr. 1709)].

Gift 2° _____med

Ole Larsen
     Nordlandshandler.81
     Har efter bybranden i Trondhjem tilhold hos Peder Aalum.81

Børn af Ingeborg Corneliusdatter og Jens Nielsen Mørck:

86.43.Niels Jensen Mørck, f. 1692, Hammerfest., d. 1733, Trondheim.
87.43.Maren Jensdatter Mørck, f. omkr. 1693, d. 1709
88.43.Cornelius Jensen Mørck, f. omkr. 1695, d. 1709
89.43.Jens Jensen Mørck, f. omkr. 1697
44.10.
Lucia Olsdatter Kruse
Født omkring 166682,21.
45.10.
Laurits Olsen Kruse
Født omkring 166783,21.
46.10.
Jochum Olsen Kruse
Født omkring 166884,21.
47.10.
Ingeborg Olsdatter Kruse
Født omkring 166985,21.
48.10.
Wibecke Olsdatter Kruse
Født omkring 167486,21.
49.14.
Christen Danielsen Ramus
Født 18 jun. 164526.
Død 1675.
     Ble ifølge Erlandsen militær og ble skutt i 1675. Var gift i Kristiania.26
50.14.
Melchior Ramus
Født 20 dec. 1646, Aukra (Akerøy)87.
Død 25 dec. 1693, Trondhjem87.
     Stilling: Teolog og kartograf.87

Gift 6 feb. 1683, Trondhjem87 med

Anna Hansdatter Kyhn
Død 1727, København87.
     Datter af Hans Kyhn og Anna von Barn.
     ?? Var hun også gift med kaptein Hans Holgerssøn Koefoed i Nordmøre ??

[Gift 1° 6 feb. 1683 med Melchior Ramus (20 dec. 1646 - 25 dec. 1693); Gift 2° med Jacob Jørgensen Wesseltoft (omkr. 1651 - 3 aug. 1732)].

Børn af Melchior Ramus og Anna Hansdatter Kyhn:

90.50.Joachim Frederik Ramus, f. 1685, Trondhjem, d. 1769, København
51.14.
Jonas Danielsen Ramus
Født 164826.
Død 164826.
52.14.
Jonas Ramus
Født 27 sep. 1649, Aukra (Akerøy)87.
Død 1717, Norderhov87, begravet 16 mai 171787.
     Stilling: Prest og historiker.87
     Sogneprest i Nordehov.26

Gift 8 feb. 1682, Sørum6 med

Anna Colbjørnsdatter
Født omkring 166588.
Død 173688.
     Datter af Colbjørn Torstensen og Anna Jacobsdatter Kraft (Bie?).
53.14.
Lisbeth Danielsdatter Ramus
Født 5 jan. 165173.

Gift 1° _____med

Niels Andersen el. Pedersen Ring
Død 3 jan. 168373.
     S.T.Dahl kaller ham skiftevis Niels PEDERSEN Ring og Niels ANDERSEN Ring, og nevner en kanne i skiftet etter Hans Pols merket Niels Andersen Ring og Lisbeth Danielsdatter - hvad er hans korrekte farsnavn ?
     Tønder har Niels Andersen Ring som kapellan [i Akerø, Romsdal prosti] i årene 1657-1669. Han er nevnt som kapellan i Akerø i 1665, da han sto fadder til et av barna til Hr Hans Breijer.89
     Niels Pedersen Ring fik kallsbrev på stillingen som kapellan i Bu [Romsdal i prosti] etter Hr Iver Helt den 28. dec. 1668 [NK bd. I, s. 293]. Han er nevnt her i familieskatten i 1676 og i 1679. Ifølge Tønder sto han til sin død i 1683, noe som nok stemmer for i familieskatten i 1683 var det Hr Nils etterleverske som betalte.73
     I 1676 betalte han for seg og sin kone. Ifølge Tønder ble han ordinert til kapellan pro loco i Akerø 7 søndag etter Trin 1657. Tønder sier om ham at han var en brav og lærd mann.73

Gift 2° _____72med

Hans Jochumsen Pols
Født omkring 165770,17.
Død 20 okt. 170671.
     Søn af Jochum Hansen Pols og Gertrud Lauridsdatter.
     Hans foreldre var trolig Jochum Hansen Puls og Gjertrud Lauritsdatter Green. Tønder sier at han døde den 20. okt. 1706.71
     Residerende pastor til Bud.
     Skifte 170771.

Børn af Lisbeth Danielsdatter Ramus og Hans Jochumsen Pols er vist under Hans Jochumsen Pols (nr. 38).

54.14.
Jacob Danielsen Ramus
Født 12 jul. 165226.
Død 166626.
55.14.
Daniel Danielsen Ramus
Død 172526.
     Bodde i Kristiansund.26

Gift _____26med

Anne Andersdatter

Generation 5.

56.15.
Lisbet Danielsdatter Buchhof
Født omkring 1688, Trondhjem90,29.
57.15.
Hans Danielsen Buchhof
Født 1689, Trondhjem91,29.
58.23.
Anna Clausdatter Lund
Født 14 aug. 169038.
Død 169238.
59.23.
Claus Claussen Lund
Født 25 mai 169238.
Død 175638.
     Kjøpmann i Molde.38

Gift 1° _____38,91med

Hilken Thomasdatter Hammond
     Datter af Thomas Hammond og Sara Brüghman.

Gift 2° _____38med

Gjertrud Fredriksdatter Green
     Datter af Fredrich (Hansen ?).
60.26.
Carsten Henrichsen (Schiødt)
Født 168743.
Død 173743.
     Borger i Trondhjem (1724).42
     Mäklare.43

Gift _____med

Anna Juliane Tostrup
Født 168543.
Død 175143.

Børn af Carsten Henrichsen (Schiødt) og Anna Juliane Tostrup:

91.60.Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt), f. 1717, Trondheim., d. 1761
61.26.
Lorentz Henrichsen
62.26.
Claus Henrichsen
     Efterslekt i Irland.42
63.26.
Henrich Henrichsen
Død 16 feb. 1724, Nantes, Frankrig.92.
     Skifte 5 mai 1724, Trondhjem.92Enken Wiviche Kiemler opplyste at avdøde idelig hadde vært syk siden de blev gift og hadde reist til Frankrike med et skib og det beste av deres løsøre. Lagverge Oluf Leth jr. Hans mor var Ingeborg sal. Henrich Carstensen. 1027 - 2392 rd..

Gift _____med

Vibeche Hansdatter Kiemler
Født omkring 169393.
     Datter af Hans Clausen Kiemler og Bergitte Henriksdatter Hornemann.

[Gift 1° med Johan Johansen Manzin (d.æ.?) (f. omkr. 1667); Gift 2° med Henrich Henrichsen (d. 16 feb. 1724)].
64.32.
Peder Olsen
Død efter 173594,95.
     Helneset i Leines.

Gift før 172596 med

Maren Hartvigsdatter
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft.
65.32.
Ingeborg Olsdatter
Født 169597.

Gift 1722, Ledingen (Leines) kirke i Steigen., 22. s.e.Tr. «efter Kgl. tilladelse»97 med

Hartvig Hartvigsen
Født 168997.
Død 173597.
     Søn af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft.
     Hartvig overtok gården Stokke i Tjeldsund 2. okt. 1721 av sin farbror prost Arent Hartvigsen, som tidligere hadde kjøpt den av «De Schønnebøller». Hartvig ga pundsleidang 1723, og satt sia her som eineste bruker til sin død 1735.97
     Hartvig og hans far omkom i Austnesfjorden under lofotfiske vinteren 1735 [feil - skifte etter faren 1725 - som altså ikke kan være død sammen med sønnen], og «ligprediken» vart holdt 3. påskedag samme år.97
     Skifte 13 okt. 1735, Stokke i Tjeldsund.98Han forudlykkede udi Østnesfjorden forgangne winter. Arvinger: Ingebor Olsdatter, hustru av avdøde; Maren Hartvigsdatter, 10 år, datter av avdøde, verge morbror Peder Olsen Helneset; Elen Hartvigsdatter, 6 år, datter av avdøde, verge Henrich Klæboe; Peder Olsen, Helneset i Ledingen, svoger av avdøde, ikke arving. Svært mye sølv, noen initialer: HHS 1694, OHS og MPDL, HJSF og MHD, Jobst Henrich Kølle 1724, OCS, HHS og BMJT, JOD, JCD 1690, HHS og IOD, HHHSJ, HHÆ og AJD, HJSE og SPDL, HJSF og MHD, NJS, COS og MAD, HHS og ELD, DOSF og MODB, ROS og MBD 1704, DR, NASB og JAD, CPG og BAD, HHA og RMHJ, MTD..

Børn af Ingeborg Olsdatter og Hartvig Hartvigsen:

92.65.Maren Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1725, Tjeldsund., d. 1769
93.65.Elen Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1757
66.34.
Peder Michelsen Leth
67.34.
Jonas Michelsen Leth
Født omkring 169899,62.
     Gullsmedsvenn i Rostock (1723).62
68.34.
Maren Michelsdatter Leth
Født omkring 1700100,62.
     I skiftet 20. febr. 1722 efter avdøde Anne Povelsdatter, krevde Maren Michelsdatter Leth 36 rd. for pleie og utgifter for seg og sin avdøde far som tok seg av avdøde (Anne Povelsdatter) da fienden rev ned gården hennes i Ila og bemektiget seg hennes løsøre i 1718.101
69.35.
Peder Jensen Leth
Født omkring 1704102,49.
70.35.
Lars Jensen Leth
Født omkring 1709103,49.
71.35.
Anne Jensdatter Leth
Født omkring 1714104,49.
72.35.
Rebekka Jensdatter Leth
Født 1719, Trondheim.105,49,105.
Død 1800, Lavangen Sør, Trondenes.106.

Gift 1748107 med

Sten Rafaelsen Harr
Født 1706, Lavangen Sør.108.
Død 1767, Lavangen Sør.108.
     Søn af Rafael Pedersen Harr og Helena Steensdatter.

Børn af Rebekka Jensdatter Leth og Sten Rafaelsen Harr:

94.72.Lars Stensen Harr, f. _____, d. 1760, Trondenes.
95.72.Rafael Stensen Harr, f. 1749, Trondenes., d. 1777
73.36.
Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.109.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.110,111, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.110.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.110
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.112protokoll 1745-1803, legg 254b..

Gift 1° omkring 1740107 med

Jens Andersen Schjelderup
Død 1751113.
     Søn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard.
     Sandsøy, Bjarkøy.113
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.110
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.114
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.112protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift 2° 3 okt. 1752110 med

Simon Olsen Kildal
Født 31 okt. 1701, Kiledalen, Hægeland..
Død 21 jan. 1761, Trondenes prestegård..
     Søn af Ole Sørensen (Kildal).
     I 1745 blev han Sogneprest til Trondenes. I 1751 blev han tillige provst i Senjens prosti.
     Skifte 1763-1764, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.112protokoll 1745-1803, legg 277..

[Gift 1° 31 mai 1730 med Maren Mikkelsdatter Heggelund (6 dec. 1707 - 22 dec. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Ingeborg Marie Leth (18 feb. 1714 - 20 nov. 1753); Gift 3° med Mette Marie Lassen (1721 - 1771)].

Børn af Ingeborg Marie Leth og Jens Andersen Schjelderup:

96.73.Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup, f. 1743, Bjarkøy., d. 1798, Trondenes.
74.36.
Ellen Kristine Leth
Født 13 jul. 1715, Evenes, Ofoten, Nordland.110.
Død omkring mai 1716, Evenes, Ofoten, Nordland.110.
     Hr. Jochum Leth skriv i kyrkjeboka for Evenes: «Den 14. juli. Dom. 4. post. Trinit. døbte ærværdige Fader Herr Madtz Homle mit og min Kiærestes 2det Barn. Nom [ved namn] Elen Kristina, fød mod Midnatstid den 13. Juli. Testes: Kjære Moder Elen Homle, Madtz Homle, Kristen Knudsen Bjelgam, Margretha Hermandsdtr. i Skar, Hans Rasmussen Warbierg, Hartvig Hveding.» Men Elen levde ikkje lenge. «Dom. Trin. 1716 holdt Herr Niels Schjelderup Lig-Prædiken over min lille Datter Elen Kristina, 45 Uger gl.,» skriv herr Jochum Leth.110
75.36.
Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.110, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»115,110.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.110.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

Gift 1° _____med

Else Marie Burchard
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.

Gift 2° _____med

Ovedia Maria Kildal
Født 31 aug. 1733116.
Død 17 jan. 1760116.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Skifte 1760, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.112protokoll 1745-1803, legg 267b..

Gift 3° _____med

Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 170968.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.117.
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.

[Gift 1° 2 mai 1744 med Johan Georg Rasch (1715 - 23 jul. 1757); Gift 2° med Peder Jochumsen Leth (26 feb. 1717 - 19 sep. 1788)].

Børn af Peder Jochumsen Leth og Else Marie Burchard:

97.75.Else Marie Burchard Leth, d. 1760

Børn af Peder Jochumsen Leth og Ovedia Maria Kildal:

98.75.Simon Kildal Leth, f. 1755
99.75.Anna Benedicte Leth, f. 1754
100.75.Jochum Leth, f. 1760
76.36.
Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 1726118.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.118.

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.118 med

Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.118.
Død 1766118.
     Søn af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter.
     Skipsfører i Trondhjem.118

Børn af Anna Benedicta Jentoft Leth og Jens Nielsen Mørch:

101.76.Jensdatter Mørch
102.76.Jensdatter Mørch
103.76.Margareta Schytte Mørch, f. 1753, d. 1824
104.76.Søren Jensen Mørch, f. 1754, d. 1796, Molde.
77.36.
Hans Jentoft Leth
Født omkring 1726.
78.36.
Ingeborg Leth
Født omkring 1729.
     Gift med en Krafting i Kvæfjord.
79.36.
Arent Leth
Født omkring 1732.
     Antakelig identisk med Arent Leth gift 1764 med Anne Nielsdatter.

Gift 26 feb. 1764, Bragernes, Drammen, Buskerud.68 med

Anne Dorothea Nielsdatter
80.38.
Joachim (Jochum) Hansen Pols
Født omkring 1689119.
81.38.
Lisbeth Hansdatter Pols

Gift _____med

Erik Andersen Bredal
Født 1675120.
Død 1738120.
     Søn af Anders Eriksen Bredal og Karen Jul.
     Han var födt nær Trondhjem og er antagelig den Ericus Andr. Bredalinus som i 1691 fikk et årlig stipendium av Trondhjems katedralskole på 16 rdlr. Da regnskapsboken for de fölgende år ikke er funnet, vet man ikke hvor lenge han hadde stipendiet. Den 19. februar 1720 ble han teologisk kandidat med karakteren Laudabilis. Det er opplyst at han söker tilbake til fedrelandet. Den 3. november 1721 ble han utnevnt til residerende pastor til Bud i Romsdal, hvor han döde 1738. [Ostermann: Norske teologiske kandidater ca. 1690 - 1754, s. 57.]120

Børn af Lisbeth Hansdatter Pols og Erik Andersen Bredal:

105.81.Anders Eriksen Bredal, d. 1770
106.81.Anna Bredal, f. 1730
107.81.Lisbeth Maren Bredal
108.81.Karen Helene Bredal, d. 1753
109.81.Erika Bredal
110.81.Johanne Rogert Bredal
82.42.
Paul Pedersen Dons
Født 25 jun. 1689121,122.
Død 24 nov. 1748121,122.
     Først Raadmand og Stads Physicus i Trundhiem, siden Borgmester og CancellieRaad, samt endelig Laugmand i Trundheim.
     Lagmand i Trondhjem.121
     Stud. i Kbh. 1708.78

Gift 10 apr. 1726121 med

Anna Lorentzdatter Holst
Født 22 okt. 1706121,122.
Død 14 dec. 1777, Værdalens præstegaard.121,122.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Børn af Paul Pedersen Dons og Anna Lorentzdatter Holst:

111.82.Lorentz Dons, f. 1728, Trondhjem., d. 1784
112.82.Anna Dons, f. 1731, d. 1810, Trondhjem.
113.82.Jens Bing Dons, f. 1734, Trondhjem.
83.42.
Karen Pedersdatter Dons
Født 8 okt. 169177.
Død 9 okt. 170077.
84.42.
Cornelius Pedersen Dons
Født 6 jan. 1695, Trondheim.77.
Død 5 nov. 173277.
     Stilling: Kjøbmann i Trondhjem123
     Skifte 1735-1738, Trondheim.124.

Gift _____123med

Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff
Født 169977.
Død 179677.
     Datter af Daniel Buchhof og Aletta Mathiasdatter Krenckel.
     I NST 13, s. 128 skrives at Cornelius Dons var gift med Abel Cathrine Buchoff, S.T.Dahl, skriver at hennes navn er Anne Cathrine Buchoff.

Børn af Cornelius Pedersen Dons og Abel (Anne?) Cathrine Buchhoff:

114.84.Mette Margrethe Dons, f. 1726, Trondhjem, d. 1816, Trondhjem
85.42.
Mette Maria Pedersdatter Dons
Født 26 dec. 1695, Trondheim.77.
Død 171977.
86.43.
Niels Jensen Mørck
Født 25 apr. 1692, Hammerfest.125.
Død 24 mai 1733, Trondheim.125.
     Mørch var fra 1721 til 1730 ansatt som borgermester Hagerups kjøpmann i Finnmark for årlig lønn 140 rd., men nedbrød sin helbred på de hårde reiser og døde knappe 3 år efter at han hadde begynt selvstendig virksomhet i Trondhjem.125
     Skifte 1 jun. 1733, Trondheim.125.

Gift 1715, Trondheim.125 med

Malene (Magdalena) Erichsdatter
Begravet 27 feb. 1748, Trondheim., 57 år gl.125.
     Datter af Erich Erichsen og Aleth Pedersdatter.
     Skifte 7 feb. 1749, Trondheim.125.

[Gift 1° 1715 med Niels Jensen Mørck (25 apr. 1692 - 24 mai 1733); Gift 2° 15 jan. 1739 med Jacob Mathiesen Borch (d. 6 mai 1788)].

Børn af Niels Jensen Mørck og Malene (Magdalena) Erichsdatter:

115.86.Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch, f. 1722, Trondheim., d. 1767
116.86.Aleth Kristina Nielsdatter Mørch, f. 1723, Trondheim., d. 1793, Trondheim.
117.86.Jens Nielsen Mørch, f. 1726, Trondheim., d. 1766
118.86.Malena Nielsdatter Mørch, f. 1728, Trondheim.
119.86.Karen Nielsdatter Mørch, f. 1730, Trondheim., d. 1763
120.86.Erich Nielsen Mørch, f. 1733, Trondheim., d. 1756, Trondheim.
87.43.
Maren Jensdatter Mørck
Født omkring 1693126,80.
Død 1709.
     Omkom på sjøreise fra Nordland med moren og broren Cornelius.127
88.43.
Cornelius Jensen Mørck
Født omkring 1695128,80.
Død 1709.
     Omkom på sjøreise fra Nordland med moren og søsteren Maren.127
89.43.
Jens Jensen Mørck
Født omkring 1697129,80.
90.50.
Joachim Frederik Ramus
Født 10 sep. 1685, Trondhjem130.
Død 5 jan. 1769, København130.
     Stilling: Matematiker og kartograf130

Gift 28 dec. 1722, København130 med

Maeia Schiønnebøl
Født 9 mai 1696, København130.
Død 17 feb. 1771, København130.
     Datter af Hans Schiønnebøl og Josina Maria Macody.

Generation 6.

91.60.
Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt)
Født 18 nov. 1717, Trondheim.43.
Død 176143, begravet 7 aug. 1761, Lade kirke i Strinda.43.

Gift 1 sep. 1740, Frue kirke i Trondheim.43 med

Jens (Joensen) Schancke
Født 23 feb. 1717, Karstensøy i Nærøy.43, døbt 27 nov. 1717, Vikna, Nord Trøndelag.43.
Død 2 dec. 1787, Trondheim.43, begravet 18 dec. 1787, Vor Frue kirke i Trondheim.43.
     Søn af Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche) og Ellen Andersdatter Borchmann.
     Prokurator i Trondheim 12. mar. 1745, postmester där 1747, generalpostkontrollör i Norge 1758, postmester i Christiania med posthus i Kongens gade 1763-1780, verkligt kansliråd 1770. Sommaren 1781 flyttade Schanche till Trondheim och var våren 1787 mycket sjuklig och svag så att han var sängliggande och inte kunde skriva. Ärvde en del av Karstenøen efter sin mor 1765 och sålde densamma till sin styvfar kapten Lemvig 1766.43

[Gift 1° 1 sep. 1740 med Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt) (18 nov. 1717 - 1761); Gift 2° 9 jul. 1764 med Helene Dorthea Westermann].

Børn af Margrethe Agnete Henriksen (Schiødt) og Jens (Joensen) Schancke:

121.91.Johan Andreas Finvedgaard Schanche
122.91.Anna Juliana Schanche
123.91.Carsten Henrik Schanche, f. 1744, Trondheim., d. 1789, Avaldsnes.
124.91.Elen Borchmann Schanche, d. 1800
125.91.Anne Juliane Schanche
126.91.Joen Andreas Schanche, d. 1791, Ytterøy.
127.91.Wivecha Lucie Schanche, d. 1829
128.91.Anne Juliana Schanche
129.91.Maren Elisabeth Schanche, f. 1753, Trondheim., d. 1817
130.91.Christian Fredrich Møllerup Schanche, f. _____
131.91.Bolette Ulrikke Schanche
92.65.
Maren Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1725, Stokke, Tjeldsund.131,132.
Død 7 jul. 1769132, begravet 1769, jordsat og gravfesta 10. s.e.Tr.133.
     Skifte 23 sep. 1769133.

Gift 6 nov. 1743134 med

Svend Johansen
Født omkring 1725135.
Død apr. 1793136.
     Søn af Johannes Mikkelsen og Gilles Rasmusdatter.
     Bosatt på Stokke i Tjeldsund. Etterslekt [12 + 3 barn], se Tjeldsund bygdebok.135
     Skifte 8 mai 1793136.

[Gift 1° 6 nov. 1743 med Maren Leth Hartvigsdatter (omkr. 1725 - 7 jul. 1769); Gift 2° 3 dec. 1772 med Elen Andersdatter (d. mar. 1811)].
93.65.
Elen Leth Hartvigsdatter
Født omkring 1729, Stokke, Tjeldsund.137,97.
Død 21 aug. 175797, begravet 4 sep. 175797.
     Skifte 15 sep. 175897.

Gift omkring 175097 med

Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.138.
Død 1806139.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1750 med Elen Leth Hartvigsdatter (omkr. 1729 - 21 aug. 1757); Gift 2° 1759 med Anne Helene Olsdatter Eidberg (1734 - 1807)].

Børn af Elen Leth Hartvigsdatter og Peder Nilsen:

132.93.Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter, f. 1751, Tjeldsund.
133.93.Ingeborg Leth Pedersdatter, f. 1752
134.93.Hartvig Pedersen, f. 1754, d. 1818, Tjeldsund
135.93.Maren Stina Pedersdatter, f. 1756, Tjeldsund., d. 1831, Trondenes.
136.93.Nils Iver Pedersen, f. 1757, Tjeldsund., d. 1757
94.72.
Lars Stensen Harr
Født _____, Lavangen S., Trondenes.108.
Død 1760, Lavangen S., Trondenes.108.
95.72.
Rafael Stensen Harr
Født 1749, Lavangen S., Trondenes.140.
Død 1777140.

Gift 1772107 med

Ragnhild Paulsdatter
Født 1750, Tennevik, Trondenes.107.
Død 1801, Sandstrand, Trondenes.107.
     Datter af Paul Nilssen og Berte (Berit) Augustinusdatter.

[Gift 1° 1772 med Rafael Stensen Harr (1749 - 1777); Gift 2° 1793 med Jakob Gabrielsen (1746 - 1805)].

Børn af Rafael Stensen Harr og Ragnhild Paulsdatter:

137.95.Rebekka Leth Rafaelsdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
138.95.Berte Kirstina Rafaelsdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1811, Trondenes.
139.95.Anne Katrine Rafaelsdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1808, Trondenes.
96.73.
Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.110,140.
Død 1798, Berg, Trondenes.141, begravet 22 apr. 1798142,143.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.144protokollnr. 148, folio 135b..

Gift 15 okt. 1766143 med

Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.141.
Død 1804, Berg, Trondenes.141.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.

Børn af Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup og Jacob Nielsen Hveding:

140.96.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
141.96.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
142.96.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
143.96.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
144.96.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
145.96.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
97.75.
Else Marie Burchard Leth
Død 15 jan. 1760116.
98.75.
Simon Kildal Leth
Født 1755116.
     Han skal være død i 1780. Den 28. febr. 1778 får han «bevilling» til å driva gjestgjeveri på Gibostad. Truleg er han handelsmann der.116

Gift _____med

Petronelle Kristine Berg

Børn af Simon Kildal Leth og Petronelle Kristine Berg:

146.98.Ovidia Maria Simonsdatter Leth
147.98.Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
148.98.Ingeborg Anna Jentoft Leth
149.98.Erika Petrine Leth
99.75.
Anna Benedicte Leth
Født 1754116.
100.75.
Jochum Leth
Født 1760116.
101.76.
Jensdatter Mørch
     Ugift, ved morens død 1798.118
102.76.
Jensdatter Mørch

Gift _____118med

Johan Friis
Født 1742118.
Død 1811118.
     Kjøpmann i Molde.118
103.76.
Margareta Schytte Mørch
Født 16 nov. 1753.
Død 26 mar. 1824.

Gift 26 sep. 1775145 med

Jacob von der Lippe Parelius
Født 7 mai 1746, Sørvalen i Hiteren145.
Død 25 sep. 1827, Meldalen145.
     Søn af Rasmus Rosing Parelius og Dorothea von der Lippe.
     Sogneprest og provst i Meldalen. 6 barn.145
104.76.
Søren Jensen Mørch
Født 1754118.
Død 1796, Molde.118.
     Døde som skipsfører i Molde.118

Gift _____med

Anna Nikolaisdatter Normann
Født 1758107.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.
     Hun må være den av Nicolai Normans døtre der ægter skipsfører i Molde Søren Mørch.
105.81.
Anders Eriksen Bredal
Død 10 jan. 1770120.
     Han for til sjös og förte 1758 brigatinen «Concordia» og 1760 galeas «St. Peder». Siden ble han kjöbmann på Molde.120

Gift _____med

Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng
Født 1736120.
Død 14 jun. 1779120.
     Datter af Morten Lyng og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Anders Eriksen Bredal (d. 10 jan. 1770); Gift 2° med Ludvig Munthe Lem].

Børn af Anders Eriksen Bredal og Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng:

150.105.Maren Testman Bredal, f. 1765, d. 1820, Hitteröen
151.105.Johanne Elisabeth Bredal, f. 1767, d. 1795
106.81.
Anna Bredal
Født 10 jun. 1730120.

Gift _____med

Willum Brumbas
     Stilling: Maler på Molde.
107.81.
Lisbeth Maren Bredal

Gift _____med

Lorents Lobus
Født 1729120.
Død 12 nov. 1762120.
     Stilling: Skipper. Kjöbmann på Molde120.
108.81.
Karen Helene Bredal
Død 1753120.

Gift _____med

Nikolai Daugaard
     Stilling: Kjöbmann.

[Gift 1° med _____; Gift 2° med _____; Gift 3° med Karen Helene Bredal (d. 1753)].
109.81.
Erika Bredal
     Död ugift120
110.81.
Johanne Rogert Bredal
     Död ung120
111.82.
Lorentz Dons
Født 16 mai 1728, Trondhjem.122.
Død 6 mar. 1784122.
     Sekondmajor i 2det T.hjemske Infanteriregiment.122

Gift 1762122 med

Cornelia Susanne Klingenberg
Født 28 sep. 1729, Trondhjem.122.
Død 29 jan. 1823, Trondhjem.146,122.
     Datter af Johan Klingenberg og Sara Arentz.
     "Af Fam. Arentz" skriver Wilhelmine Brandt - kan derfor tænkes at være datter til Johan Klingenberg og Sara Arentz.

Børn af Lorentz Dons og Cornelia Susanne Klingenberg:

152.111.Paul Dons, f. 1764, Trondhjem., d. 1830
153.111.Jens Bing Dons, f. 1771, Stangvig., d. 1823
112.82.
Anna Dons
Født 15 mar. 1731121.
Død 16 apr. 1810, Trondhjem.121.
     10 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 23 jan. 1758121 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.121.
Død 26 okt. 1779121.
     Sogneprest til Værdalen.121
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.121

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].

Børn af Anna Dons og Peder Offesen Krog:

154.112.Margareta Hersleb Krog, f. 1771, d. 1847
113.82.
Jens Bing Dons
Født 3 jan. 1734, Trondhjem..
114.84.
Mette Margrethe Dons
Født 1726, Trondhjem123.
Død 5 mai 1816, Trondhjem123.

Gift 1° 27 nov. 1759, Trondhjem123 med

Michael Olsen Bech
Født 1727, Risør123.
Død 3 jun. 1764, Trondhjem123.
     Søn af Ole Bech og Johanne Thue.
     Stilling: Tollinspektør i Trondhjem123.

Gift 2° 23 jan. 1766, Vor Frue kirke i Trondhjem123 med

Nicolai Nissen Luytkis
Født 1734, døbt 13 jul. 1734, Vor Frue kirke i Trondhjem123.
Død 23 jan. 1767, Kristiansund N.147
     Død i Kristiansund N. 23. jan. 1767 på reise til København.123.
     Søn af Hans Hagerup Luytkis og Margrethe Fredriksdatter Fabech.
     Stilling: Borger og skibsfører i Trondhjem.

Gift 3° 6 sep. 1768, Trondhjem123 med

Hans Ulrich Storch
Født 1721, Trondhjem123.
Død 15 aug. 1773148
     Død 15. aug. 1773 på en reise til Holland.123.

Børn af Mette Margrethe Dons og Nicolai Nissen Luytkis:

155.114.Michael Nissen Luytkis, f. 1766, Trondhjem, d. 1827, Skogn
115.86.
Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch
Født 1722, Trondheim.125.
Død 1767125.
     Hus satt i uskiftet bo efter å ha utløst hans [Anders And's] sønn Poul av første ekteskap. Hun døde under en reise som nordlandshandlerske og efterlot 3 sønner og 2 døtre (alle tok Mørch som slektsnavn).125
     Skifte 29 nov. 1768, Trondheim.125.

Gift 4 feb. 1740, Trondheim.125 med

Anders Danielsen And
Født omkring 1693.
Begravet 26 feb. 1765, Frue kirke i Trondheim., 72 år gl.125.

Børn af Ingeborg Maria Nielsdatter Mørch og Anders Danielsen And:

156.115.Niels Mørch
157.115.Magdalena Anna Andersdatter Mørch, f. 1743
116.86.
Aleth Kristina Nielsdatter Mørch
Født 1723, Trondheim.125.
Død 1793, Trondheim.125.

Gift 19 feb. 1756125 med

Jens Erichsen Grøn
Født 1726125.
Død 1796125.
     Søn af Erich Jensen Grøn og Anne Steffensdatter (Medelfart).
     Res. kapellan til Vardø, senere sogneprest til Rudkjøbing på Langeland i Danmark.125

Børn af Aleth Kristina Nielsdatter Mørch og Jens Erichsen Grøn:

158.116.Malena Jensdatter Grøn
159.116.Birgitte Jensdatter Grøn
160.116.Anne Jensdatter Grøn
161.116.Ericha Cornelia Jensdatter Grøn, f. 1763, d. 1826
117.86.
Jens Nielsen Mørch
Født 1726, Trondheim.118.
Død 1766118.
     Skipsfører i Trondhjem.118

Gift 25 nov. 1752, Trondheim.118 med

Anna Benedicta Jentoft Leth
Født 17 jun. 1726118.
Død 10 jul. 1798, Meldal., hos svigersønnen Parelius.118.
     Datter af Jochum Pedersen Leth og Maren Jentoft.

Børn af Jens Nielsen Mørch og Anna Benedicta Jentoft Leth er vist under Anna Benedicta Jentoft Leth (nr. 76).

118.86.
Malena Nielsdatter Mørch
Født 1728, Trondheim.118.
     Gift med en Niels Juel som 1752 kvitterer for hennes morsarv fra «Gillie prestegård». [Han antas å være den Niels Jochumsen Juel som er omtalt av Trygve Sundt i NST bd. XI, s. 15].118
119.86.
Karen Nielsdatter Mørch
Født 1730, Trondheim.118, døbt 9 okt. 1730, Frue kirke i Trondheim.118.
Død 28 apr. 1763118.

Gift 23 jan. 1755, Trondheim.118 med

Hans Eriksen Pens
Født 1721118.
Død 25 jul. 1780, Trondheim.118.
     Skipper.118
     Skifte 11 jun. 1782, Trondheim.118fallit..

[Gift 1° med Berethe Maria Høyer (d. 1752); Gift 2° 23 jan. 1755 med Karen Nielsdatter Mørch (1730 - 28 apr. 1763)].

Børn af Karen Nielsdatter Mørch og Hans Eriksen Pens:

162.119.Niels Mørch Pens
163.119.Malene Hansdatter Mørch (Pens?)
120.86.
Erich Nielsen Mørch
Født 1733, Trondheim.118.
Død 13 dec. 1756, Trondheim.118.
     Skifte 18 dec. 1760, Trondheim.118privat..

Generation 7.

121.91.
Johan Andreas Finvedgaard Schanche
Døbt 28 mar. 1741, Frue kirke i Trondheim.43.
Begravet 20 jan. 174743.
122.91.
Anna Juliana Schanche
Døbt 14 nov. 1742, Frue kirke i Trondheim.43.
Begravet 30 nov. 174243.
123.91.
Carsten Henrik Schanche
Født 9 feb. 1744, Trondheim.149.
Død 7 mar. 1789, Avaldsnes.149.
     Student 1762, cand. philol. 1763, cand. theol. 1767 i Köpenhamn, interims kateket i Christiania 1768, dansk juridisk examen 1771, sogneprest till Hosanger i Bergens stift 4. jan. 1773 (kallsbrev 4. feb.), bytte till Avaldsnes på Karmøy 6. mar. 1776 (kallsbrev 31. juli). Under sin vistelse 1767 i Köpenhamn bevittnade han kröningsakten och balen på slottet. Han lär ha varit den förste som satte potatis i Avaldsnes: »Familien kunde i de förste aar kun spise dem hver juleaften, da de övrige maatte utdeles til sæd bland bønderne«. Död «efter 4 ugers hård brystsygdom».149

Gift 26 aug. 1773, i hemmet i Bergen (Sandvigen) av biskop Kristen Friis.149 med

Karen Maria Garmann
Født 13 aug. 1756, Utstein Kloster.149.
Død 1 nov. 1808149.
     Datter af Johan Garmann og Wenche Henrichsdatter von der Lippe.
     Hon bodde som änka på Marienlyst i Karmøy.149

[Gift 1° 26 aug. 1773 med Carsten Henrik Schanche (9 feb. 1744 - 7 mar. 1789); Gift 2° 24 mai 1805 med Adam Jalles (1761 - 1827)].
124.91.
Elen Borchmann Schanche
Døbt 18 mar. 1745, Domkirken i Trondheim.149.
Død 2 jan. 1800149.
     Skifte _____, Fosen.150,149.

Gift 1° _____med

Mentz Bie

Gift 2° 1788149 med

Henrik Severin Lund
Født 25 jan. 1757149.
Død 23 jul. 1820149.
     Søn af Laurits Lund.
     Proprietair paa Løvø i Aafjorden.151

[Gift 1° 20 apr. 1779 med Clara Bing Rhode (1759 - 1783); Gift 2° 1788 med Elen Borchmann Schanche (d. 2 jan. 1800)].
125.91.
Anne Juliane Schanche
Døbt 11 sep. 1746, Domkirken i Trondheim.149.
Begravet 27 feb. 1748, Trondheim.149.
126.91.
Joen Andreas Schanche
Døbt 22 jul. 1748, Domkirken i Trondheim.149.
Død 9 dec. 1791, Ytterøy.149.
     Borgare i Trondheim och «udliger på bopel Karstensøyen i Numedal [Namdal] 26. april 1773, godseier av Mosviken gård.149
127.91.
Wivecha Lucie Schanche
Døbt 10 feb. 1750, Domkirken i Trondheim.149.
Død 29 mai 1829149.

Gift 23 nov. 1788, Frue kirke i Trondheim.149 med

Reinhard Ulfers
Døbt 13 feb. 1749, Domkirken i Trondheim.149.
Død 21 mai 1828, Trondheim.149.
     Handelsman i Trondheim.149
128.91.
Anne Juliana Schanche
Døbt 5 nov. 1751, Domkirken i Trondheim.149.
Begravet 20 dec. 1751, Trondheim.149.
129.91.
Maren Elisabeth Schanche
Født 14 nov. 1753, Trondheim.149, døbt 20 nov. 1753, Domkirken i Trondheim.149.
Død 24 mai 1817149.

Gift _____med

Christopher Garmann
Født 20 nov. 1747, Haus.149.
Død 28 okt. 1800, Alstahaug.149.
     Søn af Johan Garmann og Wenche Henrichsdatter von der Lippe.
     Sogneprest i Alta, till Ytterøy och till Alstahaug, prost i Helgeland.149

Børn af Maren Elisabeth Schanche og Christopher Garmann:

164.129.Herman Christopher Garmann, f. 1786, d. 1853
130.91.
Christian Fredrich Møllerup Schanche
Født _____, Trondheim.149, døbt 28 aug. 1755, Lade kirke i Strinda.149.
131.91.
Bolette Ulrikke Schanche
Døbt 27 nov. 1759, Domkirken i Trondheim.149.

Gift _____med

Mentz Ascanius Bie
Døbt 3 mai 1727149.
     Minermester i artilleriet.149
132.93.
Berit Margrethe Jentoft Pedersdatter
Født 1751, Stokke, Tjeldsund.97, døbt 1751, palmesøndag.97.
133.93.
Ingeborg Leth Pedersdatter
Født 175297, døbt 1752, 8. s.e.Tr.97.
134.93.
Hartvig Pedersen
Født 1754139, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 1754139.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund139.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.139

Gift 24 okt. 1783152 med

Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik139.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

Børn af Hartvig Pedersen og Kristine Marie Rafn:

165.134.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
135.93.
Maren Stina Pedersdatter
Født 2 jun. 1756, Stokke, Tjeldsund.97.
Død 1831, Fauskevåg, Trondenes.107.

Gift 1780107 med

Benjamin Nilssen
Født 1756, Fauskevåg Store, Trondenes.107.
Død 1834, Fauskevåg Store, Trondenes.107.
     Søn af Nils Benjaminsen og Anne Bårdsdatter.
     Etterslekt [9 barn], se Folk og Slekt i Trondenes.
136.93.
Nils Iver Pedersen
Født 10 aug. 1757, Stokke, Tjeldsund.97, døbt 4 sep. 175797.
Død 1757, 10 veker gammel.97.
137.95.
Rebekka Leth Rafaelsdatter
Født 1772, Lavangen Sør, Trondenes.153.
Død 1838, Sørrollnes, Trondenes.153.

Gift 1794107 med

Abraham Jakobsen
Født 1772, Sandstrand, Trondenes.154.
Død 1843, Sørrollnes, Trondenes.154.
     Søn af Jakob Abrahamsen og Lavina Gabrielsdatter.

Børn af Rebekka Leth Rafaelsdatter og Abraham Jakobsen:

166.137.Lavina Abrahamsdatter, f. 1805, Trondenes., d. 1850, Trondenes.
138.95.
Berte Kirstina Rafaelsdatter
Født 1774, Lavangen Sør, Trondenes.153.
Død 1811, Tovik, Trondenes.153.

Utenfor ekteskap med

Rasmus Rasmussen
Født 1778, Sandstrand, Trondenes.155.
Død 1810, Sandstrand, Trondenes.155.
     Søn af Rasmus Rasmussen og Anna Katrine Helgesdatter.

[Gift 1° med Berte Kirstina Rafaelsdatter (1774 - 1811); Gift 2° 1802 med Dorte Sofie Isaksdatter (1777 - 1811)].

Børn af Berte Kirstina Rafaelsdatter og Rasmus Rasmussen:

167.138.Rasmus Andreas Rasmussen, f. 1799, Trondenes., d. 1826, Astafjord.
139.95.
Anne Katrine Rafaelsdatter
Født 1776, Lavangen Sør, Trondenes.153.
Død 1808, Sandstrand, Trondenes.153.

Gift 1802107 med

Søren Jakobsen
Født 1779, Sandstrand, Trondenes.154.
Død 1837, Sandstrand, Trondenes.154.
     Søn af Jakob Abrahamsen og Lavina Gabrielsdatter.
140.96.
Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding
Født 1767, Berg, Trondenes.141.
Død 1787, Berg, Trondenes.141.
141.96.
Åshild Marta Jakobsdatter Hveding
Født 1770, Berg, Trondenes.141.
Død 1771, Berg, Trondenes.141.
142.96.
Åshild Martine Jakobsdatter Hveding
Født 1773, Berg, Trondenes.156.
Død 1815, Berg, Trondenes.156.
143.96.
Nils Jakobsen Hveding
Født 1775, Berg, Trondenes.156.
Død 1805, Berg, Trondenes.156.
144.96.
Jens Schjelderup Jakobsen Hveding
Født 1779, Berg, Trondenes.107.
Død 1805, Berg, Trondenes.107.

Gift 1803107 med

Maren Kirsebom Johannesdatter
Født _____, Høgforsen157, døbt 1780157.
Død 1853.
     Datter af Johannes Sørensen og Elisabeth Kirsebom Karstensdatter.
     Konf. 1797.157
     7 barn i 2nd ekteskap, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1803 med Jens Schjelderup Jakobsen Hveding (1779 - 1805); Gift 2° 1806 med Peder Jakobsen Meyer (1775 - 1859)].

Børn af Jens Schjelderup Jakobsen Hveding og Maren Kirsebom Johannesdatter:

168.144.Ingeborg Maria Jensdatter Hveding, f. _____, d. 1801, Trondenes.
169.144.Maren Elisabet Jensdatter Hveding, f. 1804, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
145.96.
Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding
Født 1783, Berg, Trondenes.141.
Død 1803, Berg, Trondenes.141.
146.98.
Ovidia Maria Simonsdatter Leth
Døbt 13 sep. 1778, Lenvik kirke158.
147.98.
Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
Døbt 23 apr. 1780, Lenvik kirke158.
Begravet 1784, Lenvik, Festo palmar, 4 Aar gl.117.
148.98.
Ingeborg Anna Jentoft Leth
Døbt 1785, Lenvik, Dom. 21 p. trinit.117.
149.98.
Erika Petrine Leth
Døbt 1787, Lenvik, Feria 1 Pentec.117.
150.105.
Maren Testman Bredal
Født 7 mai 1765120.
Død 19 apr. 1820, Hitteröen120.

Gift 16 jan. 1790159 med

Johan Peter Testman Koch
Født 10 aug. 1751, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 1 mar. 1836, Hitterøen / Sula, Fosna, Trøndelag..
     Søn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann.
151.105.
Johanne Elisabeth Bredal
Født 1767120.
Død 1795120, begravet 2 mai 1795120.

Gift 18 okt. 178, Kongsberg159 med

Hans Halvorsen Wærge
152.111.
Paul Dons
Født 1764, Trondhjem.160.
Død 1830160.

Gift 1° _____med

Susanna Elisabet Dons

Gift 2° _____med

Bolette Katrine Greve
Født 1759160.
Død 1817160.

Børn af Paul Dons og Susanna Elisabet Dons:

170.152.Susanna Fredrikka Greve Dons, f. 1805, Danmark., d. 1888
153.111.
Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.122.
Død 29 apr. 1823122.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.122

Gift 1794161 med

Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.122.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.122.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn.

[Gift 1° med Nikolaus Kristian Friis Kempe; Gift 2° 1781 med Andreas Gram Thode (1755 - 1783); Gift 3° omkr. 1784 med Niels Evensen Marstrand (1746 - 1816); Gift 4° 1794 med Jens Bing Dons (6 dec. 1771 - 29 apr. 1823)].

Børn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann:

171.153.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
172.153.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
173.153.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
154.112.
Margareta Hersleb Krog
Født 24 sep. 1771162.
Død 9 nov. 1847162.
     6 Børn.162

Gift 20 feb. 1797, Arendal.162 med

Ove Lindved
Døbt 6 okt. 1753, Arendal.162.
Død 4 mai 1807162.
     Skibsfører i Arendal.162

Børn af Margareta Hersleb Krog og Ove Lindved:

174.154.Anna Lindved
175.154.Ovidia Margrethe Lindved
155.114.
Michael Nissen Luytkis
Født 6 nov. 1766, Trondhjem123.
Død 2 jan. 1827, Skogn123.
     Student fra Trondhjem katedralskole 1786, exam. philos. 1787 og cand. theol. 1791, samtl. examina med laud. Efter først å ha vært famulus og lærer hos biskop Schønheyder i Trondhjem, blev han 1793 resid. kap. til Nærø og ved delingen av dette prestegjeld 1797 sogneprest til Kolvereid, konstituertes 1799 og utnevntes 1817 til prost i Namdalen prosti. Forflyttedes 1824 som sogneprest til Skogn; i dette embede døde han 2. jan. 1827. Som representant for Nordre Trondhjems Amt møtte han på Stortinget 1818 hvor han var meget benyttet i komitéarbeidet og bl.a. medlem av Stortingets deputasjon ved Carl Johans kroning i Stockholm samme år.123

Gift 1° 25 okt. 1792, Vor Frue kirke i Trondhjem123 med

Johanna Bech
Født 1762, Trondhjem123.
Død 6 feb. 1798, Kolvereid prestegård123.
     Datter af Ole Olsen Bech og Alette Dons.

Gift 2° 7 okt. 1798123 med

Kristiane Schjerving
Født 15 jul. 1761, Trondhjem123.
Død 28 mar. 1837, Trondhjem123.
     Datter af Nils Schjerving og Maren Fyhn.

Børn af Michael Nissen Luytkis og Johanna Bech:

176.155.Mette Margrethe (Grethe) Luytkis, f. 1793, d. 1870, Fagerheim på Ringerike
177.155.Nicoline Johanne Luytkis, f. 1796, Kolvereid, d. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike
178.155.Johan Christian Luytkis, f. 1798, Kolvereid, d. 1881, Våler
156.115.
Niels Mørch
Begravet 22 jul. 1787, Andenes.125.
     Fortsatte handelen på Tranes og Andenes borgerleier.125
     Han og søskene tok Mørch som slektsnavn.125
     Skifte 4 jul. 1791125.
157.115.
Magdalena Anna Andersdatter Mørch
Født 1743163.

Gift _____163med

Jacob Christensen Maas
158.116.
Malena Jensdatter Grøn
     Ugift.118
159.116.
Birgitte Jensdatter Grøn
     Ugift.118
160.116.
Anne Jensdatter Grøn

Gift _____118med

Basballe
     Kjøpmann i Rudkjøbing.118
161.116.
Ericha Cornelia Jensdatter Grøn
Født 1763118.
Død 1826118.

Gift _____, fetter og kusine.118med

Martinus Colban
Født omkring 1767.
Død 20 jun. 1810, Rudkjøbing., 43 år gl.118.
     Søn af James Williamson Colban og Kirsten Erichsdatter Grøn.
     Skipper i Trondhjem.118
     Døde på reise med sitt førende skip fra København til Trondhjem.118
162.119.
Niels Mørch Pens
Døbt 12 okt. 1758, Frue kirke i Trondheim.118.
     Var i 1782 til sjøs med svogeren, skipsfører Axen fra Flensborg.118
163.119.
Malene Hansdatter Mørch (Pens?)
Døbt 19 apr. 1760, Frue kirke i Trondheim.118.
     Var ugift hjemme i 1782 [farens skifte].118

Generation 8.

164.129.
Herman Christopher Garmann
Født 1786164.
Død 1853164.
     Grosshandlare, rysk och fransk vice konsul i Trondheim.164

Gift _____med

Nikoline Höe
Født 1791164.
Død 1837164.

Børn af Herman Christopher Garmann og Nikoline Höe:

179.164.Marie Garmann
165.134.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund165.
Død 15 jun. 1837166.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».166
     Skifte 13 jun. 1838166.

Gift 21 jul. 1821165 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790165.
Død 13 apr. 1868166.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.166
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.166

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

180.165.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
181.165.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
182.165.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
183.165.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
166.137.
Lavina Abrahamsdatter
Født 1805, Sandstrand, Trondenes.107.
Død 1850, Bø, Trondenes.107.

Utenfor ekteskap med

Henrik Anderssen
Født 1780, Sverige.107.
Død 1845, Sørrollnes, Trondenes.107.

[Gift 1° 1805 med Marit Andersdatter (1771 - 1847); Gift 2° med Lavina Abrahamsdatter (1805 - 1850)].

Utenfor ekteskap med

Hans Henriksen
Født 1806, Sørrollnes, Trondenes.107.
     Søn af Henrik Anderssen og Marit Andersdatter.

[Gift 1° med Lavina Abrahamsdatter (1805 - 1850); Gift 2° 1836 med Helena Olsdatter (1800 - 1875)].
167.138.
Rasmus Andreas Rasmussen
Født 1799, Sandstrand, Trondenes.167.
Død 1826, Elvebakken, Astafjord.167.
168.144.
Ingeborg Maria Jensdatter Hveding
Født _____, Berg, Trondenes..
Død 1801, Berg, Trondenes..
     Født uten om ekteskap ?
169.144.
Maren Elisabet Jensdatter Hveding
Født 1804, Berg, Trondenes.107.
Død 1874, Berg, Trondenes.107.

Gift 1833107 med

Petter Nikolai Jakobsen Grande
Født 1796, Nesset, Overhalla, Nord Trøndelag.107.
Død 1867, Berg, Trondenes.107.

Børn af Maren Elisabet Jensdatter Hveding og Petter Nikolai Jakobsen Grande:

184.169.Berte Pettersdatter Grande, f. 1844, Trondenes.
170.152.
Susanna Fredrikka Greve Dons
Født 1805, København, Danmark.161.
Død 1888161.
171.153.
Cornelia Susanne Dons
Født 30 feb. 1796, Hamnvik, Astafjord.168,122.
Død aug. 1867122.

Gift _____med

Lorentz Didrik Klüwer Holst
Født omkring 1790, Værdalen.122.
     Handelsmand paa Igeland, senere paa Lavangsnæs i Ibestad.122
172.153.
Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.169.
Død 1891169.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 1825170 med

Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.171.
Død 1876171.
     Datter af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal.

Børn af Nikolai Normann Dons og Johanna Ovidia Fredrikka Lund:

185.172.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
186.172.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
173.153.
Maren Andrea Dons
Født 1801, Hamnvik, Astafjord.169.

Gift 1828172 med

Gunnar Berg
Født 1803, Lenvik, Troms.173.
Død 1861173.
     Søn af Gunnar Berg og Anne Colban.
174.154.
Anna Lindved
     6 Børn.162

Gift 1826162 med

Thomas Toft
Født 20 apr. 1799162.
     Kjøbmand i Arendal.162
175.154.
Ovidia Margrethe Lindved
     Mange børn.162

Gift 1827162 med

Lars Westergaard
Født 1799162.
     Kjøbmand i Arendal.162
176.155.
Mette Margrethe (Grethe) Luytkis
Født 1793, døbt 14 aug. 1793, Kolvereid123.
Død 20 aug. 1870, Fagerheim på Ringerike174,123.
     Stilling: Guvernante
     I flere år guvernante, bl.a. hos svogeren prost Eckhoff123
177.155.
Nicoline Johanne Luytkis
Født 12 sep. 1796, Kolvereid123.
Død 12 mar. 1886, Eiendommen Fagerheim i Ringerike123.

Gift 13 feb. 1821, Kolvereid123 med

Christian Martin Eckhoff
Født 20 nov. 1792, Rudstad på Toten123.
Død 16 mai 1846, Norderhov ?175.
     Søn af Ernst Fredrik Eckhoff og Hedevig Bergh.
     Eckhoff blev cand. theol. med laud 1819 og samme år utnevnt til sogneprest i Nærø og i 1826 prost i Namdalens prosti. Han blev i 1827 forflyttet til Bynesset, hvor han i 1829 blev prost i Dalernes prosti; utnevntes 10. jan. 1832 til sogneprest i Våler og 14. juli 1842 til Norderhov; i dette embede døde han 16. mai 1846. Fra prost C.M.Eckhoff og hustru Nicoline Luytkis nedstammer den ene av familiene Eckhoffs nulevende mannlige hovedgrener.175
178.155.
Johan Christian Luytkis
Født 28 jan. 1798, Kolvereid175.
Død 21 mai 1881, Lunder (gård?) i Svindal sogn, Våler175.
     Stilling: Gårdbruker, føderådsmann
     Gårdbruker på Lunder i Svindal sogn, Våler, hvor han døde som føderådsmann 21. mai 1881, vel 83 år gl. Fra hans ekteskap med Maren Gislesdatter fra Våler nedstammer slektens nulevende mannslinje i Norge; den har mest vært knyttet til Østlandet.175

Gift _____175med

Maren Gislesdatter
Født _____, Våler ?.

Generation 9.

179.164.
Marie Garmann

Gift _____med

Arild Huitfeldt
Født 1813164.
Død 1877164.
     Till Lund och Lundemo i Horrig. Ryttmästare, tysk konsul i Trondheim. [Se Danmarks Adels Aarbog 1905, s. 196; 1985-87, s. 214.]164

Børn af Marie Garmann og Arild Huitfeldt:

187.179.Marie Arilda Virginie Huitfeldt, f. 1849, d. 1936
180.165.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822165.
Død 19 apr. 1857176.

Gift 21 okt. 1850177 med

Steen Steensen
Født 1815177.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

188.180.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. 1937, Sand i Tjeldsund
181.165.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823165.
182.165.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828165.
Død 30 apr. 1829165.
183.165.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831165.
Død 16 sep. 1834165.
184.169.
Berte Pettersdatter Grande
Født 1844, Berg, Trondenes.107.

Utenfor ekteskap med

Ole Olsen
     Ole Olsen fra Bø (Trondenes?), 1873.

Børn af Berte Pettersdatter Grande og Ole Olsen:

189.184.Petrine Nikoline Olsdatter, f. 1873, Trondenes.
185.172.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.170.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184868,161 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 1814178.
Død 7 feb. 1863178.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

190.185.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
191.185.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
186.172.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 1853179 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.180.
Død 1898180.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.

Generation 10.

187.179.
Marie Arilda Virginie Huitfeldt
Født 1849164.
Død 1936164.

Gift _____med

Halvard Bachke
Født 1838164.
Død 1875164.
     Britisk vice konsul, skeppsredare i Trondheim.164
188.180.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853177.
Død feb. 1937, Sand i Tjeldsund177.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.177
189.184.
Petrine Nikoline Olsdatter
Født 1873, Berg, Trondenes..
190.185.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.68,161.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.68,161 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo181.
191.185.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.68.

Kilder og Noter
1Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 114, 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
2Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 114. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
3Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 123. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
4Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 257
6Norsk Biografisk Leksikon (1952): Ramus, Jonas.
7Omtales som salig ved søsteren Kirstens skifte 3. nov. 1682.
8Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
9Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
10Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146-147.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
11Nevnt i forbindelse med datteren Marens skifte i 1687.
12Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 305. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
13Per Nermo
14Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 141
15Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147 note 197. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
16Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 308. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
17Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 145. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
18Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Johanssoners Slegte-Register
19Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
20Endnu i live ved broren Hans Hansens skifte 28. mars 1681.
21Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
22Nevnes ikke ved morens skifte 31. jan. 1672
23Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 72
24Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 132. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
25Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 132 note 107. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
26Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 250
27Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 135
2824 år gl. ved faren og morens skifte 12. juli 1686
29Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
30Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
3119 år gl. ved faren og morens skifte 12. juli 1686
3218 år gl. ved faren og morens skifte 12. juli 1686
3316 år gl. ved faren og morens skifte 12. juli 1686
3413 år gl. ved faren og morens skifte 12. juli 1686
351 år gammel ved morens skifte 29. jan. 1672
36Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 146-147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
37Ifølge S.T.Dahl der henviser til Hornemann skal Claus være født 24. dec. 1634 og sønn av Peder Clausen og Inger Lauritsdatter. Men året 1634 kan neppe være rigtigt - andre [Bernhoft?] har noteret at han er født år 1658, hvilket virker mere rimeligt.
38Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 253
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251
40Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
41Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 10. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
42Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 91. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
43Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 285
44Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
45Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 34
46Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
47Ingen felles barn.
48Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 322. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
49Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 312. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
50Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 142
51Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
52Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
5345 år gl. ved FT 1701.
5490 år gl. - dette er sikkert 10 år for meget.
55DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11873
56Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:316
57Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 276
58Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 43. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
59Kai Werner Østreng
60Sigurd Engelstad: Idd-presten hr. Hans Jacobsen Wulfs herkomst., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 224-225
61E.A. Thomle & S.H. Finne-Grønn: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Bind 2, Oslo 1920, s. 308
62Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 79. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
63Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 82. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
64Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 46, 54. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
6530 år gl. ved FT 1701.
66Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985)
67Buksnes bygdebok, s. II:177-178, 279.
68IGI - http://www.familysearch.com
69Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
7013 år gl. 19. juli 1670.
71Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 256
72Hans Jochumsen Pols og Lisbeth Danielsdatter synes at behøve en ægteskabsbevilling da de har fælles oldeforældre.
73Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 255
7412 år gl. 19. juli 1670.
7511 år gl. 19. juli 1670.
763 år gl. 19. juli 1670.
77Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 108
78Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 46. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
79Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 49-50. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
80Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 230. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
81Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 49. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
8216 år gl. 3. nov. 1682.
8315 år gl. 3. nov. 1682.
8414 år gl. 3. nov. 1682.
8513 år gl. 3. nov. 1682.
868 år gl. 3. nov. 1682.
87Norsk Biografisk Leksikon (1952): Ramus, Melchior.
88Norsk Biografisk Leksikon (1926): Colbjørnsdatter, Anna.
89Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 252
902 år gl. ved morens skifte 27. maj 1690
911/2 år gl. ved morens skifte 27. maj 1690
92Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
93Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
94Verge 1735 for svogeren Hartvig Hartvigsens datter Maren på Stokke i Tjeldsund, der også er hans niece.
95DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227, 11873
96Er gift med Peder Olsen, Helnes ved skiftet 1725 efter Hartvig Hartvigsen, Myklebostad i Engeløy/Steigen.
97Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
98DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227
9925 år gl. 23. juni 1723.
10023 år gl. 23. juni 1723.
101Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 93. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
10215 år gl. 30. jan. 1720.
10310 år gl. 30. jan. 1720.
1045 år gl. 30. jan. 1720.
105Litt over ½ år gl. 30. jan. 1720.
106Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:527
107Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
108Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:95
109Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 68
110Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
111Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
112Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
113Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 555
114DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
115«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
116Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 70
117Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
118Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 42. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
11912 år gl. i 1701.
120Knut Esmarch: Familien Bredal
121E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
122Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 157
123Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 128. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
124Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
125Kjeld Bugge: Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene., s. 41. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1963): 41-49
1269 år gl. ved farens skifte 19. april 1702.
127Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 50. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
1287 år gl. ved farens skifte 19. april 1702.
1295 år gl. ved farens skifte 19. april 1702, 12 år gl. ved morens skifte 25. jan. 1709.
130Norsk Biografisk Leksikon (1952): Ramus, Joachim Frederik.
13110 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
132Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:128
133Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:129
134Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100,128
135Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:327
136Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:130
1376 år gl. ved farens skifte 13. okt. 1735.
138Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:207, 683
139Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94)
140Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 1:95
141Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 311
1422de søndag efter påske 1798, 55 år gl.
143Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-08-19
144Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
145E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 9
146"93 Aar gl."
147Død på reise til København.
148På en reise til Holland
149Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 286
150Fosen skp. 11 I, f. 222b).
151Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 87
152Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,592
153Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:96
154Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:21
155Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:20
156Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 312
157Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
158Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet
159Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 22
160Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 965
161Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
162E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 173
163Elsa Jervan Håker, Harstad.
164Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 480
165Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,165
166Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,166
167Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:446
16830 febr. eller 30. juli.
169Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
170Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:233
171Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:835
172Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:691
173Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:145
174Død ugift
175Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
176Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,105
177Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,104
178Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
179Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:642
180Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:984
181Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:1035