© 2001 Simon Ellefsen

Gaut / Galtung

Opdateret 22 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Gaut
     En av Norges mægtigste ætter i det 12. og 13. aarhundrede var den gamle lendermandsæt i Hordaland som efter sine hovedgaarder (i Kvinnherred) kaldes Ænes- eller Mels'-ætten.1
     Den første man kjender, stamfaren, Gaut paa Ænes, var lendermand hos kong Magnus Erlingssøn i 1160-aarene, men lendermandsværdigheten i slekten kan godt være ældre end det nu kan fastslaaes.1
     Hans sønner Jon Gautssøn paa Ænes og Munan Gautssøn var ligeledes lendermænd.1

Børn af Gaut og _____:

2.1.Jon Gautssøn
3.1.Munan Gautssøn

Generation 2.

2.1.
Jon Gautssøn
     Jon Gautssøn paa Ænes, lendermand hos kong Magnus Erlingssøn (1181). Deltok i kampene mot Sverre. Efter dennes seier synes han imidlertid at ha forlikt sig med ham og faat beholde sine eiendommer og værdigheter.2

Børn af Jon Gautssøn og _____:

4.2.Arnbjørn Jonsson, d. 1240
5.2.Åskell Jonsson, d. 1254
6.2.Gunnbjørn Jonsson
7.2.Gaut Jonsson, f. omkr. 1190, d. 1270
3.1.
Munan Gautssøn
     Munan Gautssøn, lendermand hos kong Magnus Erlingssøn (1181, 1184). Deltok i kampene mot Sverre. Efter dennes seier synes han imidlertid at ha forlikt sig med ham og faat beholde sine eiendommer og værdigheter.2

Generation 3.

4.2.
Arnbjørn Jonsson
Død 12403.
     Arnbjørn Jonssøn. Lendermand, sysselmand, død 1240.3
     Se Norsk Biografisk Leksikon.
5.2.
Åskell Jonsson
Død 12543.
     Aaskell Jonssøn. Biskop i Stavanger 1226.3
     Se Norsk Biografisk Leksikon.
6.2.
Gunnbjørn Jonsson
     Gunnbjørn Jonsson, nevnt 1218.4
7.2.
Gaut Jonsson
Født omkring 11903.
Død 12703.
     Gaut Jonssøn paa Mel, lendermand allerede 1217 og død i høi alder 1270.1
     Gaut Jonssøns barn var: Hr. Finn, Ulvhild og Hr. Gaut «Gaut unge».1
     Se Norsk Biografisk Leksikon.

Børn af Gaut Jonsson og _____:

8.7.Finn Gautssøn
9.7.Gaut Gautssøn
10.7.Ulvhild Gautsdatter

Generation 4.

8.7.
Finn Gautssøn
     Hr. Finn Gautssøn paa Mel, baron og ridder, nævnes 1247 og var ilive endnu 1288; han hadde en søn, ridderen Hr. Jon Finnssøn, for hvem han kjøpte provent i Munkeliv (D.N. XII 10), og en datter Ingegerd Finnsdatter, som var gift med overfehirden i Bergen Hr. Jon Bjarnessøn.1

Børn af Finn Gautssøn og _____:

11.8.Jon Finnsøn
12.8.Ingegerd Finnsdatter
9.7.
Gaut Gautssøn
     Hr. Gaut unge Gautssøn paa Hatteberg. Baron. Nevnt 1287, 1288.3
     Hr. Gaut Gautssøn [«Gaut unge»] paa Hatteberg, baron og ridder, nævnes 1287 og 1288 (D.N. XII 9, 10).1
     Hans enke fru Katrina Ivarsdatter paa «Loghalo» sluttet 10. april 1306 (D.N. II 82) en overenskomst med biskop Arne i Bergen, hvorved hun fik provent i Bispegaarden mot et vederlag av 20 m. m.bol i Nesheim i Granvin, som hendes mand Hr. Gaut hadde git hende med Hr. Finns samtykke. Hendes bror og lovlige arving Hr. Eystein bifalder overenskomsten. Ægteskabet med fru Katrina var saaledes efter dette barnløst, men Hr. Gaut maa ha hat barn med en tidligere hustru, da næste eier av Hatteberg, Tore Gautssøn, uten nogen tvil har været hans søn.5

Gift 1° _____med

_____
     Efter de navn, som nu kommer ind paa Hatteberg, har Hr. Gauts første hustru meget mulig været en datter av en Tore Greipssøn i Hardanger, som omtales 1257 (FmS X).6

Gift 2° _____3med

Katrina Ivarsdatter
     Fru Katrina Ivarsdatter paa «Loghalo» sluttet 10. april 1306 (D.N. II 82) en overenskomst med biskop Arne i Bergen, hvorved hun fik provent i Bispegaarden mot et vederlag av 20 m. m.bol i Nesheim i Granvin, som hendes mand Hr. Gaut hadde git hende med Hr. Finns samtykke. Hendes bror og lovlige arving Hr. Eystein bifalder overenskomsten. Ægteskabet med Hr. Gaut var saaledes efter dette barnløst.5

Børn af Gaut Gautssøn og _____:

13.9.Tore Gautssøn
14.9.Sigurd Galte Gautssøn
10.7.
Ulvhild Gautsdatter
     Ulvhild Gautesdatter nævnes i et brev av 1287 (D.N. XII 9) sammen med broren Hr. Gaut; hun hadde solgt 10 m. m.bol i Haugaland i Framnes til Munkeliv kloster.1

Generation 5.

11.8.
Jon Finnsøn
     Hr. Jon Finnssøn, ridder. Nævnt 1288.1
12.8.
Ingegerd Finnsdatter
     Fru Ingegerd Finsdatter. Efter Hr. Jon Bjarnessøns død 1324 indgaar hun avtale med hans søster jomfru Elin Bjarnesdatter om hans gods (D.N. VII 178), og hun levet vistnok endnu 1341 (D.N. VII 178).2

Gift _____1med

Jon Bjarnessøn
Død 13243.
     Hr. Jon Bjarnessøn, overfehirde i Bergen. Død 1324.3
13.9.
Tore Gautssøn
     Tore Gautssøn paa Hatteberg, som nævnes 1321 og 1322 (D.N. XV 5, I 166), hadde to sønner: Greip Toressøn og Ivar Toressøn.6

Børn af Tore Gautssøn og _____:

15.13.Greip Toressøn
16.13.Ivar Toressøn
14.9.
Sigurd Galte Gautssøn
     Den første man kjender av Galtung'erne er Sigurd Galte paa Torsnes i Jondal, slektens hovedgaard, som har været i dens besiddelse til vore dage. Sigurd Galte nævnes i et diplom av 18. april 1322 (D.N. I 166) sammen med Tore Gautssøn paa Hatteberg. Likeledes utsteder han 2. oktober 1341 i Bergen, sammen med Greip Toressøn, et brev om hvad Margreta Torbergsdatter fik da hun giftet sig med Ivar Erlingssøn. - Alle disse personer maa sikkert nok ha været nær beslektet.7
     At Sigurd Galte er identisk med Sigurd paa Torsnes - som nævnes i 1314 og 1329 (D.N. I 142, III 153) - fremgaar av et vistnok senere tapt brev av 1328 (Gerhard Munthe: S.N.F.S.H. III s. 625). Det er endvidere høist sandsynlig at han er identisk med den Sigurd Gautssøn som utsteder brev om og vidner i en sak om teigeskifte mellem gaardene Laukhammer og Hetleliden i Tysnes i 1327 (D.N. X 22, 23, 24). Derimot er han rimeligvis ikke identisk med den Sigurd Gautessøn som 1343 var fehirde i Tønsberg, hvor han synes at ha været i 24 aar, og 1347 i Bergen (D.N. II 259, 285). Naar Gerh. Munthe (Saml. III s. 625) sier at denne førte galten i vaabenet, beror nemlig dette vistnok paa en sammenblanding med en yngre Sigurd Gautessøn (sml. G. Munthe: Saml. IV s. 117). - Sigurd Galte har sikkert nok ført galten i vaabenet og tat eller faat tilnavnet efter dette; det er derfor neppe, som angit, hans sigill som delvis er bevaret under brevet av 1329 (N. S. nr. 183), skjønt det er for ødelagt til at dette kan sies med sikkerhet.7
     Sammenholder man nu oplysningerne om Galtung'ernes avstamning med Sigurd Galtes optræden i 1322 og 1341, tidsforhold og navneforhold, kan man med en til visshet grænsende sandsynlighet fastslaa at Sigurd Galte paa Torsnes har været en søn av baron, Hr. Gaut Gautssøn paa Hatteberg i dennes første ægteskap og altsaa bror av Tore Gautssøn paa Hatteberg.7
     Sigurd Galtes hustru er sandsynligvis den Sigrid paa Torsnes som betænkes i Margrete Ketilsdatters testamente 1326 (D.N. II 169). Mere tvilsomt turde det være om det virkelig er Sigurd Galte den Sigurd som var gift med en søster (navnet nævnet ikke) av Ivar Guttormssøn på Norheim. I et brev av 20. febr. 1306 (D.N. II 81) skifter nemlig denne siste arven efter forældrene med sine søstres mænd Peter og Sigurd. En nøiere undersøkelse av jordeiendomsforholdene gjør denne forbindelse mellem Galtung'erne og Norheims'ætten meget sandsynlig, men med forfatteren av artikkelen om Galtung'erne i «Hardanger» 1910 og med D.A.A. 1916 at anse de to Sigurd'ers identitet fastslaat gaar dog ikke uten videre an.8
     Sigurd Galte paa Torsnes maa ha hat flere barn end Erik Galtung. Sikkert nok har Sigurd Galte hat en søn Gaute Sigurdssøn, vel identisk med den av dette navn, som nævnes i 1347 (D.N. XII 97), og denne maa igjen være far til Sigurd Gautessøn, som omtales i et brev av 1375 fra Rogne paa Voss, og hvis segl under brevet (N.S. nr. 928) viser Galtung'vaabenet.9

Børn af Sigurd Galte Gautssøn og _____:

17.14.Erik Galtung (Sigurdssøn)
18.14.Gaute Sigurdssøn

Generation 6.

15.13.
Greip Toressøn
     Greip Toressøn. Nævnes 1341 og 1348 og var Gulatingslagmand 1347 (D.N. IV 253, II 285 og 291, XVI 8).6
     Under et brev av 28. februar 1348 (D.N. II 291) hænger lagmand Greip Toressøns sigill (N.S. nr. 536). Han fører i skjoldet en bred, takket skraa-kile belagt med et opadgaaende vildsvin. [Se tegning i NST 2 (1930), s. 156].10
16.13.
Ivar Toressøn
     Ivar Toressøn paa Hatteberg. Ilive endnu 1383 (D.N. III 451) men må da ha været meget gammel. Hans barn var Greip Ivarssøn og Elin Ivarsdatter. Hverken Greip eller søsteren (Elin) kan ha efterlatt sig barn; deres slektsgren er sikkert utdød med dem.6

Børn af Ivar Toressøn og _____:

19.16.Greip Ivarssøn
20.16.Elin Ivarsdatter
17.14.
Erik Galtung (Sigurdssøn)
     Efter alt at dømme har Erik Galtung været Sigurd Galtes søn.11
     Erik Galtung hadde sønnen Hr. Gaute Erikssøn og datteren Gyrid Eriksdatter.11
     Erich Galtung er indirekte nævnt i en gammel slektstavle fra ca. 1548 [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], hvori der står at Gunnar Cane er gift med Gyrid Erich Galtungsdotter.

Børn af Erik Galtung (Sigurdssøn) og _____:

21.17.Gaute Erikssøn, f. omkr. 1335, d. 1413
22.17.Gyrid Eriksdotter (Galtung)
18.14.
Gaute Sigurdssøn
     Gaute Sigurdssøn, nævnt 1347 (D.N. XII 97). Må være far til Sigurd Gautessøn, som omtales i et brev av 1375 fra Rogne paa Voss.9

Børn af Gaute Sigurdssøn og _____:

23.18.Sigurd Gautessøn

Generation 7.

19.16.
Greip Ivarssøn
     Greip Ivarssøn paa Hatteberg. Nævnes 1383 og var sysselmand paa Færøerne 1388 og endnu 1399 (D.N. III 451, II 559, Isl. Ann. s. 415).6
     Økonomisk synes det at være gaat tilbake med ætten paa Hatteberg, enten nu dette skyldes nedgangstiden efter Svartedøden eller andre aarsaker. Allerede 1383 pantsætter Greip Ivarssøn sine eiendommer Geirastad og Øvre Rykken paa Voss til fehirden i Bergen Erlend Philippussøn av Losna. Sandsynligvis staar dispositionen i forbindelse med den forestaaende tiltrædelse av sysselmandsstillingen paa Færøerne. I 1399 var Greip tilbake i Norge, og i et brev, utstedt i Skien 12. mai d. a. (D.N. II 559), kundgjør han at han har kjøpt av «hederlig ridder min kjære frænde» Hr. Gaute Erikssøn et skib, som han vil reise til Færøerne med, for 200 mark og 24 pakker færøisk vadmel. Til sikkerhet for kjøpesummen gir han Hr. Gaute i pant 4 mandsverk i Hatteberg og 3½ mandsverk 7½ m. m.bol i Hausum i Kinservik. Desuten oplater han ham al sin ret til Aga og Jaastad i Ullensvang og Kjærland i Skaale foruten til alt sit gods paa Færøerne og Hjaltland. - Greip nævnes ikke senere i kilderne, og sikkert er det at godset ikke er blit indløst; det fulgte senere hr. Gaute og dennes arvinger.12
20.16.
Elin Ivarsdatter
     Hustru Elin Ivarsdatter, som levet endnu 1412 (D.N. VI 380) rimelig da som enke og efter hustru-titelen maa ha været gift med en haandgangen mand.3
21.17.
Gaute Erikssøn
Født omkring 13353.
Død 14133.
     Hr. Gaute Erikssøn til Hatteberg. Ridder, Norges Rikes Raad.3
     Hr. Gaute Erikssøn efterlot sig ikke barn; hans arvinger var søsterbarnene. Allerede i levende live skjænket han gaarden Hatteberg til Sigrid Gunnarsdatter Kane; den 11. januar 1412 (D.N. VI 380) stadfæstes gaven av hustru Elin Ivarsdatter, som jo var nærmere odelsberettiget.11
     Rimeligvis i januar eller februar 1413, maa hr. Gaute være død. I et brev av 3. mars d. a. (D.N. IV 790) kundgjør nemlig fire vidner at kannikerne ved Halvardskirken og Mariakirken i Oslo overgav Hr. Gaute Erikssøns testamentsbrev til Toralde og Nicolaus Gunnarssønner Kane mot at disse og Hr. Gautes øvrige arvinger lovet at efterkommer dets bestemmelser.13
     Hr. Gaute Erikssøns vaaben, som det kjendes fra flere sigiller fra 1369 av og utover i 1370-aarene (N.S. 838, 940), er identisk med Greip Toressøns sigill (N.S. nr. 536), i skjoldet en bred, takket skraa-kile belagt med et opadgaaende vildsvin [se fig. i NST 2 (1930), s. 156].10

Gift 1° _____3med

Ingerd Sigvidsdatter Ribbing
     En datterdatter av den hellige Birgitta.14

Gift 2° _____3med

Margrete Svalesdatter Rømer
     Datter af Svale Ølversson.
     Margrete Svalesdatter Rømer, nevnt 1387.3
22.17.
Gyrid Eriksdotter (Galtung)

Gift _____med

Gunnar Toraldesson Kane
     Gunnar Toraldessøn Kane, der nævnes som medlem av Riksraadet 1398 og 1409.11
     «Gunnar Cane» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157]. Gunnar Cane er gift med Gyrid Erich Galtungsdotter og far til Nils Cane og Sigrid Gunnarsdotter.

Børn af Gyrid Eriksdotter (Galtung) og Gunnar Toraldesson Kane:

24.22.Toralde Gunnarssøn Kane
25.22.Nils Gunnarssøn Kane
26.22.Sigrid Gunnarsdotter (Kane)
23.18.
Sigurd Gautessøn
     Sigurd Gautessøn, omtales i et brev av 1375 fra Rogne paa Voss, og hans segl under brevet (N.S. nr. 928) viser Galtung'vaabenet. Hans søn var sandsynligvis Baard Sigurdssøn paa Torsnes, som nævnes 1410, 1421 og 1446.9
     Sigurd Gautessøn, nævnt 1416.3

Gift _____3med

Baardsdatter
     Datter af Baard.

Børn af Sigurd Gautessøn og Baardsdatter:

27.23.Baard Sigurdssøn

Generation 8.

24.22.
Toralde Gunnarssøn Kane
     Toralde Gunnarssøn Kane. Nevnt 1413 og endnu 1435.11
     Toralde Gunnarssøn Kanes slektsgren utdøde i 1530-aarene med hans sønnedatter hustru Ottilia Ottesdatter Kane [hvilket vil forklare hvorfor denne slektsgren ikke er med i slektstavlen angående arven etter jomfru Magdalena Olavsdatter (se tavlen i NST 2 (1930), s. 157 og NST 36 (1997), s. 93)].15

Børn af Toralde Gunnarssøn Kane og _____:

28.24.Otte
25.22.
Nils Gunnarssøn Kane
     Nils (Nicolaus) Gunnarssøn Kane, Ridder og Riksraad (nævnt mellem 1391 og 1444).11
     «Nils Cane» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157]. Nils Cane er sønn av Gunnar Cane og far til Gaute Cane.

Børn af Nils Gunnarssøn Kane og _____:

29.25.Gaute Nilssøn Kane
30.25.Eline Nilsdatter Kane
26.22.
Sigrid Gunnarsdotter (Kane)
     «Sygrid Gunarsdotter» er Nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som hustru til Svale Jonsson, og datter av Gunnar Cane og Gyrid.

Gift _____16med

Svale Jonsson (Smør)
     Søn af Jon Hallvardsson Smør.
     Nevnt 1397-1442.16
     «Her Suale Jonsso» er Nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som sønn av Jon Hallvardsson.

Børn af Sigrid Gunnarsdotter (Kane) og Svale Jonsson (Smør):

31.26.Jon Smør (Svalesson), d. 1483
32.26.Boltild Svalesdotter
33.26.Inga Svalesdotter
27.23.
Baard Sigurdssøn
     Baard Sigurdssøn paa Torsnes, nævnes 1410, 1421 og 1446, hadde sit fornavn efter sin mor, der var søster av Svein Baardssøn paa Norheim (D.N. IV 781, VIII 265, V 738).17
     Baard og Gyrid efterlot kun to døtre Herborg og Gyrid Baardsdøtre, som i 1497 med sine barn skifter det store jordegods efter forældrene.18

Gift _____med

Gyrid Torbergsdatter
     Gyrid Torbergsdatter, nævnes som ganske ung 1403 (D.N. XII 139) og senere, vistnok som enke, 1452 (D.N. X 206, 207).18

Børn af Baard Sigurdssøn og Gyrid Torbergsdatter:

34.27.Herborg Baardsdatter
35.27.Gyrid Baardsdatter

Generation 9.

28.24.
Otte

Børn af Otte og _____:

36.28.Ottilia Ottesdatter Kane
37.28.Anne Ottesdatter (Kane), d. _____
29.25.
Gaute Nilssøn Kane
     Gaute Nilssøn Kane til Strøm, Ridder, Riksraad, etc.15
     «Goute Cane» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157]: Gaute Cane er sønn av Nils Cane og far til Christin.

Børn af Gaute Nilssøn Kane og _____:

38.29.Christin Gautesdotter
30.25.
Eline Nilsdatter Kane

Børn af Eline Nilsdatter Kane og _____:

39.30.Niels Henrikssøn (Gyldenløve), d. 1523
31.26.
Jon Smør (Svalesson)
Død aug. 148319.
     «Her Joen Smør» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som sønn av Svale Jonsson - i tavlen synes året 1484 at være knyttet til Joen Smør.
     Den mægtige Hr. Jon Svalessøn Smør, Riksforstander, Ridder og Riksraad, døde uten at efterlate sig barn, - han druknet i august 1483 sammen med Hr. Einar Fluga ved Jarlsø ved Tønsberg.19
32.26.
Boltild Svalesdotter
     Nevnt 1476.16
     «Botilda, Her Peder Karsøns» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som datter av Svale Jonsson og mor til Anna gift med Oluf Bagge.

Gift _____16med

Per Karlsson
     Nevnt 1471-85.16

Børn af Boltild Svalesdotter og Per Karlsson:

40.32.Anna Persdotter
33.26.
Inga Svalesdotter
     «Inga» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som datter av Svale Jonsson.
     Inga Svalesdatter Smør, hvis efterslket forøvrig er uteladt paa stamtavlen da den var utdød da arvetvisterne begyndte, var gift med Hr. Guttorm Eyvindssøn.19

Gift _____19med

Guttorm Eyvindssøn
     Hr. Guttorm Eyvindssøn til Hananger, Ridder og Riksraad (nævnt mellem 1420 og 1450).19

Børn af Inga Svalesdotter og Guttorm Eyvindssøn:

41.33.Olav Guttormssøn
34.27.
Herborg Baardsdatter
     Herborg Baardsdatter. Nevnt 1453, 1497.20

Gift _____med

Nils Ragnvaldsen Brandvigen
35.27.
Gyrid Baardsdatter
     Gyrid Baardsdatter, nevnt 1497.3

Gift _____20med

Orm Iversson
     Mandrup D. Hjeltnæs skriver i boken "Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev (Hardanger, 1885)" at Gyrid Baarsdatter var gift med en «Asbjørn Gran til Melø; rimeligvis af Familien Benkestok» - Men det synes at være en forveksling med Gyrid Baardsdatters datterdatter, hustru Gyrid (Galte) på Lydvo der skal være blevet gift med en Arnbjørn Gran.21

Børn af Gyrid Baardsdatter og Orm Iversson:

42.35.Ingrid (Ingerid) Ormsdatter
43.35.Astrid Ormsdatter

Generation 10.

36.28.
Ottilia Ottesdatter Kane
     Hustru Ottilia Ottesdatter Kane. Der blev proces om arven efter hende, og den blev tildømt Hr. Gaute Svenssøn Galle, søn av hr. Sven Galle, høvedsmand paa Akershus, og hustru Kirstin (Kristine) Gautesdatter Kane.15
     Hennes segl hænger på en diplom/brev dateret 9. aug. 1525 i Tønsberg (D.N. XI.409 - det er ikke lagmannens segl som D.N. skriver, men altså Ottilias segl).
37.28.
Anne Ottesdatter (Kane)
Død _____, Tønsberg.22.
     Anne Ottesdatter (Kane), nevnt 1514.16

Gift _____16med

Amund Jonsson
Død 150116.
     Søn af Jon Eilivsson og Margareta Torgardsdotter.
     Amund Jonsson på Evje, død 1501.16

Børn af Anne Ottesdatter (Kane) og Amund Jonsson:

44.37._____
45.37._____
38.29.
Christin Gautesdotter
     Nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som datter av Gaute Cane og mor til «her Gaute».

Gift _____med

Sven Galle
     Sven Galle, høvedsmand paa Akershus.15

Børn af Christin Gautesdotter og Sven Galle:

46.38.Gaute Svenssøn Galle «her Gaute»
39.30.
Niels Henrikssøn (Gyldenløve)
Død 152323.
     Rigshovmesteren og adelsmand.23

Gift _____med

Inger Ottesdatter Rømer
Født 147324.
Død 155524.
     Datter af Otte Madssøn Rømer og Ingeborg Lydersdatter (von Bergen?).
     Hun har lagt navn og titelfigur til Henrik Ibsens skuespil »Fru Inger til Østraat«.24

Børn af Niels Henrikssøn (Gyldenløve) og _____:

47.39.Henrik Nielsen (Gyldenløve), d. 1567, Trondheim.

Børn af Niels Henrikssøn (Gyldenløve) og Inger Ottesdatter Rømer:

48.39.Margrethe Nielsdatter (Gyldenløve)
40.32.
Anna Persdotter
     Anna Persdotter på Hatteberg, nevnt 1530-1540.16
     «hustro Anna hiun Oluff Bagge» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som datter av Boltilda og her Peder Karlssøn.
     Hustru Anna Pedersdatter til Hatteberg og Hananger, levet endnu 1518.19

Gift _____16med

Olav Bagge (Gunnarsson)
     Olav Nielssøn Bagge, Riksraad og lagmand paa Steig (død 1525); hans mor var Margreta Fartegnsdatter av Losna'ætten (se NST I, s. 19).19

Børn af Anna Persdotter og Olav Bagge (Gunnarsson):

49.40.Magdalena Olufsdatter (Bagge)
41.33.
Olav Guttormssøn
     Hr. Olav Guttormssøn til Hananger, Ridder og Riksraad, døde 1485 uten at efterlate sig barn. Skifte efter ham holdtes 12. september s. a. (D.N. I 945), nærmeste arving var hans moster, fru Botilda Svalesdatter. Botilda fik Hananger paa Lister og flere gaarder (det senere «Hananger gods»), men lot Olav's enke fru Ingegerd faa beholde godset til sin død (hun ble anden gang gift med Ridder og Riksraad Hr. Arald Kane, som ble dræpt 1496); efter hendes [Ingegerds] død faldt det imidlertid tilbake til fru Botildas arvinger.19

Gift _____19med

Ingegerd Erlendsdatter
     Ingegerd Erlendsdatter til Losna.19

[Gift 1° med Olav Guttormssøn; Gift 2° med Arald Kane (d. 1496)].
42.35.
Ingrid (Ingerid) Ormsdatter
43.35.
Astrid Ormsdatter
     Mandrup D. Hjeltnæs skriver i boken "Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev (Hardanger, 1885)" at Astrid er datter av Asbjørn Gran og Gyrid Baardsdatter. - Men det synes at være en forveksling med Gyrid Baardsdatters datterdatter, hustru Gyrid (Galte) på Lydvo der skal være blevet gift med en Arnbjørn Gran.21

Gift _____med

Orm Eriksen

Børn af Astrid Ormsdatter og Orm Eriksen:

50.43.Erik Ormsen, d. 1564

Generation 11.

44.37.
___________
     Sønn, død før 1514.16
45.37.
___________
     Sønn, død før 1514.16
46.38.
Gaute Svenssøn Galle «her Gaute»
     «her Gaute» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som sønn av Christin Gautesdotter og far til Christoffer Galle og Tonne.

Børn af Gaute Svenssøn Galle «her Gaute» og _____:

51.46.Christoffer Galle
52.46.Tønne Gautessøn Galde
47.39.
Henrik Nielsen (Gyldenløve)
Død 12 feb. 1567, Trondheim.25,26.
     Han er nevnt som sogneprest til Inderøy i en kannikefortegnelse i 1540. Hvor lenge han var sogneprest her er ukjent, men det er tvilsomt om han noen gang fungerte som sogneprest her, han hadde nok kapellaner som forvaltet embetet for seg. Bang nevner at Hr Henrik også hadde Tromsø som kannikegjeld.26
     Han var en uækte sønn av Nils Henriksen Gyldenløve, som var gift med Fru Inger til Østerådt [DN VII, s. 569]. Han ble immatrikulert ved universitetet i Rostock i oktober 1518. Ble deretter kannik og nevnt som sådan i 1523 [DN VII, s. 563]. Han nevnes flere ganger i kildene som kannik. Han var tilhenger av erkebiskop Olav Engelbregtson og deltok i de begivenheter som utspilte seg rundt reformasjonen. Han kom også i søkelyset for sin svenskvennlighet, eller rettere sagt anti danskhet, under svenskenes tid i Trøndelag i 1658 [?1558?].26
     I juli 1547 fikk han gården Store-Borr, på 8 spann, i gave fra sin stemor Fru Inger. Denne gården spiller en rolle når vi skal identifisere hans etterkommere [DN I, s. 1108].26

Børn af Henrik Nielsen (Gyldenløve) og _____:

53.47.Christoffer Henriksen (Gyldenløve)
54.47.Henriksdatter
48.39.
Margrethe Nielsdatter (Gyldenløve)

Gift _____med

Vincent Lunge
     Dr. phil. og rektor ved Københavns universitet. Blev Norges statholder med residens på Bergenshus, hvorfra han ledede rigsrådet med egenmagt.23

Børn af Margrethe Nielsdatter (Gyldenløve) og Vincent Lunge:

55.48._____
49.40.
Magdalena Olufsdatter (Bagge)
     «Jomfru Magdalena» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som datter av Oluf Bagge og hustru Anna datter av Boltilda Svalesdotter.
     Jomfru Magdalena Olavsdatter arvet saa Hatteberg, Hananger og en mængde andet gods, blandt andet ogsaa arvegods fra Losna-ætten; hun var en av de største jorddrotter i sin tid. Da hun døde i 1547 efter lang tids sykelighet uten nære slektninger blev der proces mellem de forskjellige fjernere slektninger, som mente sig arveberettiget. Stamtavlen i A.M. (Arnamagnæanske samling) 333 fol. (se tavlen i NST 36 (1997), s. 93) knytter sig utvilsomt til denne strid.27
     I et brev av 20. september 1540 (D.N. I 1096, aaret 1540 nævnes i et citat i Den Norske Adels Joredbøker 1665 i RA) skjænker jomfru Magdalena sin kjære frænke Adelus Trondsdatter Benkestok Hananger og Hanangergodset, som hun hadde arvet efter sin mor. Trond Benkestok, hendes frænde og jomfru Adelus' far, samtykker i gaven.28
     Allerede tidligere hadde jomfru Magdalena disponert over sin hovedgaard Hatteberg, idet hun i et brev datert lørdag næst efter Kyndelsmesse 1535 [? 6. febr. 1535 ?] skænket denne til en anden fjern slektning, jomfru Anne Vincentsdatter Lunge, hvis morfar Hr. Nils Henrikssøn (Gyldenløve) var søn av Eline Nilsdatter Kane og saaledes tremenning av jomfru Magdalenas mor, hustru Anna Pedersdatter.28
50.43.
Erik Ormsen
Død 7 mai 156429.
     Væpner Erik Ormsson (Orm), død 7. mai 1564.29

Gift _____med

Christin Tostensdatter
     Datter af Tosten og Christin Andersdotter.
     Kristine Tostensdatter Vatne af Slægten Smør.21
     «Christin Tostensdotter hiun Erich Ormsøn» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som Christin Tostensdotter, Erik Ormssøns.

Børn af Erik Ormsen og Christin Tostensdatter:

56.50.Anna Eriksdatter (Orm)
57.50.Elin Eriksdatter (Orm)
58.50.Erik Eriksson (Orm)

Generation 12.

51.46.
Christoffer Galle
     «Christopher Galle» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som sønn av «her Gaute». Det siges tillige at Christoffer «var længe slotsherre».
52.46.
Tønne Gautessøn Galde
     «Tonne» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som sønn av «her Gaute».

Gift _____med

_____
     Datter af Vincent Lunge og Margrethe Nielsdatter (Gyldenløve).

Børn af Tønne Gautessøn Galde og _____:

59.52.Mads Tønnesen Galde
53.47.
Christoffer Henriksen (Gyldenløve)
     Bang sier at han er nevnt som kannik og sogneprest i Alstadhaug [Alstahaug i Helgeland prosti] i april 1564, da mag. Elling Pedersen på Rødø fikk almuen i Helgeland til å underkaste seg svenskene. Sikkert et det at Hr Christoffer mistet kallet pga sin opptreden under svenskenes erobring av Trøndelag i 1564.30
     Han var en sønn av magister Henrik Nielsen Gyldenløve, sogneprest i Inderøy. For øvrig er hans personalia ukjent. Han skal ha hatt en sønn som døde i Bergen i pesten den 6. okt. 1565 [N.Mag. I, s. 295].30
54.47.
Henriksdatter

Gift _____med

Hans Sigvardsen
Død 1593.
     Søn af Sigvard Amundsen og Margrete.
     1586 Sogneprest til Domkirken i Trondhjem. 1592 Kannik og Præst til Inderøen.

Børn af Henriksdatter og Hans Sigvardsen:

60.54.Amund Hansen, d. omkr. 1596
55.48.
___________

Gift _____med

Tønne Gautessøn Galde
     Søn af Gaute Svenssøn Galle «her Gaute».
     «Tonne» er nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som sønn av «her Gaute».

Børn af _____ og Tønne Gautessøn Galde er vist under Tønne Gautessøn Galde (nr. 52).

56.50.
Anna Eriksdatter (Orm)
     Nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som datter av Erik Ormssøn og Christin Tostensdatter, samt gift med her Jon Guttormsson fordum biskop.

Gift _____med

Jon Guttormsson
     Bisp af Stavanger.21
57.50.
Elin Eriksdatter (Orm)
     Nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som datter av Erik Ormssøn og Christin Tostensdatter.

Gift _____med

John Gautesen Smør

Børn af Elin Eriksdatter (Orm) og John Gautesen Smør:

61.57.Gro Jonsdatter (Dahl), d. eft. 1624
58.50.
Erik Eriksson (Orm)
     Nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som sønn av Erik Ormssøn og Christin Tostensdotter.

Gift _____med

Magdalena Kristoffersdatter
     Datter af Kristoffer Trondsen og Karen Knutsdatter (Skanke).

Børn af Erik Eriksson (Orm) og Magdalena Kristoffersdatter:

62.58.Anna Eriksdatter Orm

Generation 13.

59.52.
Mads Tønnesen Galde

Børn af Mads Tønnesen Galde og _____:

63.59.Appelone Madsdatter Galde, d. 1626, Lurø.
60.54.
Amund Hansen
Død omkring 1596.
     Han fikk trolig kallet [sogneprest til Inderøy] etter farens død i 1593. Han må ha dødd i løpet av 1596 for da gikk Inderøy over til etterfølgeren.31
     Han må ha holdt et bryllup omtrent samtidig som han fikk kallet, og i dette bryllupet ga han sin kone Mette Jacobsdatter 100 daler og gården Borr i morgengave - denne skulle hun få nyte så lenge hun levde og hvis de ikke fikk barn skulle gården gå over til hans arvinger. Da Hr. Amund døde måtte enken føre en rettssak om denne sin morgengave. Det viste seg at Hr. Amund hadde satt seg i stor gjeld og etter hans død gjorde Rochert Pettersen Falch krav på gården pga av den gjeld som Hr Amund hadde til ham. Selv om enken kjemper tappert endte saken med at gården gikk over til Rochert Falch [NHD 1. rk. IV. bd., s. 75, 100].31

Gift _____31med

Mette Jacobsdatter
     «Mette M. Peder Iversøns» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1615.32

[Gift 1° med Amund Hansen (d. omkr. 1596); Gift 2° med Peder Iversen Borch (1563 - 3 apr. 1627)].
61.57.
Gro Jonsdatter (Dahl)
Død efter 162433.
     Som enke giftet hun seg på nytt med Laurits Nilsen Holst, som holdt til på Stord i Hordaland. At hun først var gift med Rennesøypresten Palle Christensen og at han var far til Christen Pallesen Trane finnes ikke nevnt ett eneste sted, det er rein gjetning. Nå er ikke denne gjetningen så helt urimelig, gitt navn, tid og sted, sammen med det faktum at tre av Gros søsken også var gift med prester eller prestedøtre.34
     Levede 1624. Hun arvede 1 Løb Smør, 1 Vet Korn i Lokne, 1 Løb Smør og 1 Hud i Lund paa Stordøen og 1 Vet 1 Spd. 8 Sk. Korn i Hage i Sole.33

Gift 1° _____med

Palle (? Christensen Trane ?)
     Søn af (? Christen Trane ?).
     Presten Palle Christensen er hittil bare funnet nevnt en eneste gang i samtidige kilder, i Norske Rigs-registranter da han som «sogneprest til Hausken Hr. Palle Christensen» den 3. juni 1579 fikk brev på «Steenbergs prebende som vaccerer efter Hr. Anders Jenssøns død og Afgang» [NRR bd. 2, s. 341]. Han kalles her ikke med navnet Trane.35
     Sognepr. til Hauskens Pgd. paa Rennesø; fik 3. juni 1579 Brev paa et Præbende i Stbgr. Domkirke kaldet Stenberg. Var formentlig allerede død 1584, da en ny Præst til Hausken nævnes.33

Gift 2° _____med

Laurits Nilsen Holst

Børn af Gro Jonsdatter (Dahl) og Palle (? Christensen Trane ?):

64.61.Christen Pallesen Trane, f. omkr. 1575, Stavanger., d. 1650, Høyland i Sandnes.
62.58.
Anna Eriksdatter Orm

Gift _____med

Otte Thomassen Orning

Børn af Anna Eriksdatter Orm og Otte Thomassen Orning:

65.62.Erik Ottessøn Orning
66.62.Lisbeth Ottesdatter Orning, d. 1676

Generation 14.

63.59.
Appelone Madsdatter Galde
Død 24 mai 1626, Lurø.23.

Gift _____med

Jens Mechelborg
Født omkring 1566, Flensborg.24.
     Søn af Oluf Jensen Meckelburg »den Yngre« og Margrethe Carstens Richertsdatter.
     Han kom til Norge i 1601 eller 1602. Man ved ikke hvad han beskæftigede sig med indtil han i 1619 blev foged, men det er nærliggende at antage, at han har arbejdet for nogle af de købmænd i Trondhjem, hans far og farfar havde forretningsforbindelse med.24
     Foged i Nordre Helgeland fra 1619.24

Børn af Appelone Madsdatter Galde og Jens Mechelborg:

67.63.Oluf Jenssøn Mechlenborg, f. omkr. 1591
68.63.Anne Jensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1600, d. 1694
64.61.
Christen Pallesen Trane
Født omkring 1575, Stavanger.36.
Død 1650, Høyland i Sandnes.36.
     At hans [Christen Pallesen Trane] mor var Gro Jonsdatter [Dal] til Lokna, framgår uten tvil av flere tvister om jordegods på 1600-tallet [H.J. Huitfeldt-Kaas: «Bidrag til den norske Adels historie. I. Familien Dahl.»; Meddelelser fra det norske rigsarkiv bd. 2 (Kristiania: Det Norske Rigsarkiv, 1903), s. 112].34
     Et rosende Testimonium for ham af 14. juni 1600, da han var bleven Præst, findes i Kirkehist. Saml. III, 1, p. 751. Sognepr. til Gand (Høiland). Han eiede det fra Moderen arvede Jordegods samt 4 Vetter 3 Spd. Korn i Næs, 2 Vetter 2 Spd. 18 Sk. Korn i Hage, kjøbt 1637 for 56 Rd. Specie, 3 Vetter Korn i Skare, 1 Pd. Korn i Rege, 2 Grunde i Stvgr. Levede 1649, men var død 18. juni 1650.37

Gift _____med

Dorothea Baltzersdatter (Schanke)
Død efter 165036.
     Dorothea Baltzersdatter (Skanke), levede 1650.38
     Enligt anteckning i Seljord ministerialbok betecknas hon som fränka till sogneprest Zacharias Joensen Skancke, som under en kort tid hade bott i hennes hushåll i Gand.39

Børn af Christen Pallesen Trane og Dorothea Baltzersdatter (Schanke):

69.64.Palle Christensen Trane, f. 1607, d. 1683
70.64.Dorothea Christensdatter Trane, f. 1614, d. 1693, Høyland i Sandnes
71.64.Christen Christensen Trane
72.64.Maren Christensdatter Trane, f. omkr. 1617
73.64.Ellen Christensdatter Trane
74.64._____
65.62.
Erik Ottessøn Orning
     Admiral.
     Ettersom han ektet sin moders kusine, måtte Erik og Karin flykte til utlandet etter bryllupet på grunn av for nært slektsskap. Etter 18 år ble de tilgitt av kongen og fikk komme hjem igjen - vel egentlig fordi Christian IV trengte dyktige sjøoffiserer.40

Gift 1608 med

Karen Andersdatter Mowat
Død 167940.
     Datter af Anders Mowat og Else Kristoffersdatter Tronds.
     Karen døde i 1679 som den siste av Mowat-ene i Norge.40
66.62.
Lisbeth Ottesdatter Orning
Død 1676.

Gift _____med

Laurids Johannesen Galte
Født 158821.
Død 24 apr. 165921.
     Søn af Johan Galtung og Herborg Torbjørnsdatter.
     Fogd over Halsnø Kloster og Hardanger Lehn.41

Børn af Lisbeth Ottesdatter Orning og Laurids Johannesen Galte:

75.66.Johan Galtung
76.66.Laurids Galtung, d. 1661
77.66.Elisabeth Lauridsdatter Galtung, d. 1690
78.66.Magdalena Lauritsdatter Galtung
79.66..... Lauritsdatter Galtung
80.66.Katarina Helvik Lauritsdatter Galtung, f. omkr. 1635, d. 1693, Eidfjord i Hardanger
81.66..... Lauritsdatter Galtung
82.66..... Lauritsdatter Galtung

Generation 15.

67.63.
Oluf Jenssøn Mechlenborg
Født omkring 159142.
     Blev i 1626 foged i Lofoten og Vesteraalen fogederi i Nordland amt. Oluf fratrådte sit embede som foged før 1633, og i 1665 boede han 74 år gammel på Lurøgård.42

Gift 162942 med

Adelus Christensdatter (Skanke)
     Datter af Christen Stensson (Skanke).

Børn af Oluf Jenssøn Mechlenborg og Adelus Christensdatter (Skanke):

83.67.Christen Olsen Mechlenborg, f. omkr. 1640
68.63.
Anne Jensdatter Mechlenborg
Født omkring 160043.
Død 6 apr. 169443.

Gift 161943 med

Jonas Pederssøn
Født 23 jan. 159243.
Død 16 okt. 167143.
     Søn af Peder Pederssøn og Kirsten Hansdatter.
     Blev i 1619 sognepræst til Korskirken i Bergen.43
     [Lampe: Bergens stifts biskoper og præster I., s. 84].
     Pedersen (Jonas) Præst til Kors-Kirken i Bergens Bye i Norge. Han havde i sin Ungdom reist, og besøgt mange Universiteter, han døde 1671, efterat han havde tient i 50 Aar.44

Børn af Anne Jensdatter Mechlenborg og Jonas Pederssøn:

84.68.Peder Jonassøn Mechlenborg
85.68.Kirstine Jonasdatter Mechlenborg
86.68.Jens Jonassøn Mechlenborg, f. 1630, Bergen., d. 1687
87.68.Otto Jonassøn Mechlenborg
88.68.Appelone Jonasdatter Mechlenborg
89.68.Adelus Jonasdatter Mechlenborg
90.68.Margrethe Jonasdatter Mechlenborg, f. 1620, d. før 1654
91.68.Christian Jonassen Mechlenborg, f. omkr. 1620, d. 1688, Trondhjem.
69.64.
Palle Christensen Trane
Født 160745.
Død 168345.
     Gårdbruker.45
     Er ikke nevnt hos Kielland.

Gift _____med

Malena Samuelsdatter (Vatne)
Født _____, Vatne, Sandnes..
     Datter af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
     ? Datter af Samuel Pedersen, Vatne ?

Børn af Palle Christensen Trane og Malena Samuelsdatter (Vatne):

92.69.Berit Pallesdatter Trane
93.69.Eli Pallesdatter Trane, f. 1645, d. 1736
94.69.Maren Pallesdatter Trane, d. 1709
70.64.
Dorothea Christensdatter Trane
Født 161438.
Død 3 mai 1693, Høyland i Sandnes38,45.
     Hon blev skild [från Ole Olsen] 1682 för hans fyller och horeri.39

Gift 1° _____med

Gabriel Samuelsen (Vatne)
Død 166346.
     Søn af Samuel Pedersen (Vatne) og Maren Pedersdatter.
     Gabriel Samuelsen paa Østraat i Høiland, Lensmand; Døde 1659-1661.38
     Lensmann.46

Gift 2° _____, Skild 168239med

Ole Olsen
Født 163438.
     Ole Olsen paa Østraat i Høiland, Lensm.; Skilsmisse 7. nov. 1683.38

Børn af Dorothea Christensdatter Trane og Gabriel Samuelsen (Vatne):

95.70.Christen Gabrielsen (Østraat), f. 1643, d. 1725, Høyland i Sandnes.
96.70.Daniel Gabrielsen, f. 1646
97.70.Samuel Gabrielsen, f. 1649
98.70.Maren Gabrielsdatter
99.70.Hans Gabrielsen, f. 1653, d. 1713
100.70.Peder Gabrielsen, f. 1655, d. 1720
101.70.Dorethe Gabrielsdatter, f. 1656, d. 1715
71.64.
Christen Christensen Trane
     Christen Christensen Trane «Gandensis», imm. fra Stvgr. 26. april 1634; synes at være død ugift før Faderen.38
     Studerede i Kjøbenhavn før 1646.47

Børn af Christen Christensen Trane og _____:

102.71.Gabriel Trane
72.64.
Maren Christensdatter Trane
Født omkring 161746.

Gift _____med

Theophilus Jonsen Skancke
Død 8 dec. 1663, Egersund.48,38,48.
     Stilling: Sogneprest til Egersund46.

[Gift 1° med Maren Christensdatter Trane (f. omkr. 1617); Gift 2° med Karen Søfrensdatter Godtzen (7 aug. 1638 - 10 mar. 1721)].

Børn af Maren Christensdatter Trane og Theophilus Jonsen Skancke:

103.72.Maren Theophili Theophilusdatter Schanche, f. 1644, d. 1727, Egersund.
104.72.Jonas Theophilusen Schanche, f. 1646, Høyland prestegård., d. 1728, Høyland prestegård.
73.64.
Ellen Christensdatter Trane
     Hun er ikke nevnt hos Kielland.

Gift 1° _____med

Hans Pedersen
     Stilling: Prest i Strand.

Gift 2° _____med

Bernt Pedersen Amdal
     Stilling: Prest i Strand.
74.64.
___________

Gift _____med

Lauritz Hanssen
     Laurits Hanssen, paa Fiskaa, levede 1650.38
75.66.
Johan Galtung
     Død ugift. Fik 1650 Fornyelse paa sit Adelsskab; Adelsbrevet beror hos Familien.41
76.66.
Laurids Galtung
Død 1661.
     Stilling: Admiral
     til Thorsnæs. Skibshøvedsmand og Befalingsmand over Lister Lehn; fik 1648 Fornyelse paa sit Adelsskab.41

Gift 1° _____med

Clara Gjære (el. Birthe Most)
     af Bjørnstorp.41

Gift 2° _____med

Barbara Marie Joachimsdatter von Grabow

Gift 3° _____med

_____

Børn af Laurids Galtung og _____:

105.76.Laurits Galtung
106.76.Johan Galtung
107.76.Klara Maria Galtung
108.76.Dorthe Sofie Galtung
109.76.Jochum Vincents Galtung
77.66.
Elisabeth Lauridsdatter Galtung
Død 1690.

Gift _____med

Elias Andersen Heltberg
Født 1615.
Død 1690.
     Stilling: Sogneprest til Skaanevik i Søndhordland.
     Fra ham stammer slegten Heltberg

Børn af Elisabeth Lauridsdatter Galtung og Elias Andersen Heltberg:

110.77.Elias Eliassen Heltberg, f. 1656, d. 1716
78.66.
Magdalena Lauritsdatter Galtung

Gift _____med

Rasmus Pedersen
Død 167641.
     Sogneprest til Strandebarm.41
79.66.
.... Lauritsdatter Galtung

Gift _____med

Palle Bertelsen
     Sogneprest til Vikør.41
80.66.
Katarina Helvik Lauritsdatter Galtung
Født omkring 163549.
Død 1693, Eidfjord i Hardanger, 58 1/4 Aar gl.50.

Gift _____med

Anders Andersen Riber
Død 13 apr. 1688, Eidfjord i Hardanger, Langfredag 168850.
     Ifølge Kaldsbrevet blev Riber ansat som Sogneprest til Eidfjords Kald i Hardanger 1656, hvor han forblev til sin Død Langfredag 1688. Han var fra Jylland i Danmark, sidste Prest i Kaldet og ved hvis Aftrædelse Kaldet blev lagt til Ulvik.50
     Skifte 169050Ifølge Skiftebrevet af 1690 havde de følgende Børn: Laurits, Johannes, Anna Katarina, Anders, Peder, Elisebet Maria, Mætta..

Børn af Katarina Helvik Lauritsdatter Galtung og Anders Andersen Riber:

111.80.Laurits Andersen Riber, f. 1658, d. 1709
112.80.Johannes Andersen Riber, d. omkr. 1730
113.80.Anna Katarina Andersdatter Riber
114.80.Anders Andersen Riber, f. 1663
115.80.Peder Andersen Riber, f. 1676, d. 1721
116.80.Elisabeth Maria Andersdatter Riber
117.80.Mætta Andersdatter Riber
81.66.
.... Lauritsdatter Galtung

Gift _____med

Peder Olsen Sulgning
     Sogneprest til Stordøen.41
82.66.
.... Lauritsdatter Galtung

Gift _____med

_____
     Sogneprest i Bergens Stift.41

Generation 16.

83.67.
Christen Olsen Mechlenborg
Født omkring 164042.
     Han drev Lurøgård i Helgeland. Christen levede endnu i 1701, 62 år gammel, men det menes at han var død i 1710.42

Børn af Christen Olsen Mechlenborg og _____:

118.83.Jens Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1677
119.83.Eva Christensdatter Mechlenborg, f. 1680, d. 1762
120.83.Hans Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1683
121.83.Peder Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1688
84.68.
Peder Jonassøn Mechlenborg

Børn af Peder Jonassøn Mechlenborg og _____:

122.84.Jonas Pederssøn Mechlenborg
85.68.
Kirstine Jonasdatter Mechlenborg

Gift 1° _____med

Hans Thomassøn Ruus
Født 161143.
Død 166943.
     Byskriver i Bergen.43

Gift 2° _____med

Lauritz Sørensen Brøgger
Født 4 jun. 1638, Løgstør.43.
Død 169643.
     Borgmester i Bergen.43

Børn af Kirstine Jonasdatter Mechlenborg og Hans Thomassøn Ruus:

123.85.Thomas Hanssøn Ruus, f. 1657, d. 1710
124.85.Jonas Hanssøn Ruus
125.85.Hans Hanssøn Ruus
86.68.
Jens Jonassøn Mechlenborg
Født 15 aug. 1630, Bergen.43.
Død apr. 168743.
     Kapellan hos sin far i Korskirken, Bergen.43

Gift 30 sep. 167443 med

Anna Zachariasdatter Tiesen
     Formentlig en datter af den Zacharias Tiesen fra Stettin, der nedsatte sig som borger i Bergen den 30. juli 1633.43

[Gift 1° 30 sep. 1674 med Jens Jonassøn Mechlenborg (15 aug. 1630 - apr. 1687); Gift 2° med Jochum Jacobsen Kaae (1654 - 1722)].

Børn af Jens Jonassøn Mechlenborg og Anna Zachariasdatter Tiesen:

126.86.Cathrine Jensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1675
127.86.Bente Jensdatter Mechlenborg
128.86.Jonas Jenssøn Mechlenborg, d. 1746
129.86.Jens Jenssøn Mechlenborg
87.68.
Otto Jonassøn Mechlenborg
88.68.
Appelone Jonasdatter Mechlenborg
89.68.
Adelus Jonasdatter Mechlenborg
90.68.
Margrethe Jonasdatter Mechlenborg
Født 1620-163051.
Død før 22 mar. 165451.

Gift _____med

Hans Hansen Schmidt Lillienskjold
     Borgmester i Bergen 10. okt. 1650. Lagmand i Gulathings lagdømme 14. sept. 1652. Den 29. dec. 1665 udnævntes han til kgl. commissarius og assessor i højesteret. Den 20. febr. 1667 meddelte statholder Gyldenløve ham bestalling som assessor i Norges overhofret og den 9. jan. 1669 blev han amtsforvalter over Bergens amt. Hans Hansen Schmidt blev adlet under navnet Lillienskjold.51
91.68.
Christian Jonassen Mechlenborg
Født omkring 1620-21 ?51.
Død 1688, Trondhjem.51,51.
     Stilling: Kjøpmann i Trondhjem52
     Skifte 23 mar. 1688, Trondhjem.53,541540 - 258 Rd., derav sølv 118, kramgods og gård..

Gift _____med

Hilchen Henrichsdatter Sommerschell
Født 5 mai 1627, Trondhjem55.
Død før 23 mar. 1688.
     Datter af Henrich (Richardson) Sommerscales »Engelskmand« og Anna Rorig (Rørig).
     Skifte 23 mar. 1688, Trondhjem.54.

Børn af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell:

130.91.Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg, f. omkr. 1666, d. 1736
131.91.Maren Christiansdatter Mechelborg, f. omkr. 1667, d. før 1719
132.91.Henrich Christiansen Mechlenborg, f. 1669, Trondhjem., d. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.
92.69.
Berit Pallesdatter Trane

Gift _____med

Klaus Enoksen Stangeland
Født 1631, Klepp45.
Død 171045.
93.69.
Eli Pallesdatter Trane
Født 164545.
Død 173645.

Gift 1° _____med

Ole Olsen Grannes
Født 162245.
Død 169945.

Gift 2° _____med

Ole Tjærandsen Haugland
Født 168045.
Død 174645.
94.69.
Maren Pallesdatter Trane
Død 170945.

Gift 1° _____med

Sakarias Vistnes
Født omkring 164045.
Død 1692, Randaberg på Jæren45.

Gift 2° _____med

Johannes Rasmussen Vistnes
Født 166345.
Død 1727, Randaberg på Jæren45.
95.70.
Christen Gabrielsen (Østraat)
Født 164356.
Død 24 mar. 1725, Høyland i Sandnes.56.
     Klokker og gårdbruker [i Østeråt].56
     Efterslægt, se Roger de Robelin: Skanke-ätten, s. 381f.

Gift _____38med

Marthe Olsdatter
Født 165038.
Død 30 jul. 172438.
     6 Børn med Christen Gabrielsen.38

Børn af Christen Gabrielsen (Østraat) og Marthe Olsdatter:

133.95.Gabriel (Gabrielsen?) (Christensen?) Østeraat, f. 1681
96.70.
Daniel Gabrielsen
Født 164638.
97.70.
Samuel Gabrielsen
Født 164938.
     Lensmand i Klep.38
98.70.
Maren Gabrielsdatter
     3 Børn.38
     Skifte 29 aug. 169338.

Gift _____38med

Ole Brød
     Skifte 27 okt. 169238.
99.70.
Hans Gabrielsen
Født 165338.
Død 25 dec. 171338.

Gift 1° 29 okt. 169238 med

Inger Olsdatter

Gift 2° 28 jun. 169638 med

Kirsten Mouritzdatter
100.70.
Peder Gabrielsen
Født 165538.
Død 7 mai 172038.
     Paa nedre Østraat, Lensm. Høiland. 3 Børn.38

Gift _____38med

Maren Olsdatter
Født 166038.
Død 9 mar. 171638.
101.70.
Dorethe Gabrielsdatter
Født 165638.
Død 18 jul. 171538.
     1 Datter.38

Gift _____38med

Halvor Olufsen Østvold
Født 165838.
Begravet 4 jul. 174438.
102.71.
Gabriel Trane
     Til Østeraat.47
     Denne Slægttavle vedkommende Tranerne til Østeraat er taget fra Optegnelser (Bergs?) i Rigsarchivet. Ifølge en Stamtavle, optegnet i den Jonasenske Familie, var Gabriel Trane kun Dattersøn af Christen Pallessøn Trane. Der er dog Grund til at antage, at Rigsarchivets Optegnelser ere de paalideligste, da de slutte sig til gamle Optegnelser paa Gaarden Aakland paa Stordøen, hvori der ikke omtales, at Præsten Christen Pallesen Trane havde nogen Datter, men kun to Sønner.47
103.72.
Maren Theophili Theophilusdatter Schanche
Født 164456.
Død 27 mar. 1727, Egersund.56.
104.72.
Jonas Theophilusen Schanche
Født 14 jun. 1646, Høyland prestegård.56.
Død 5 jul. 1728, Høyland prestegård.56.
     Sogneprest til Høyland.56

Gift _____med

Elisabeth Cecilia Søfrensdatter Schive
Født 166757.
Død 170657.
     Datter af Søfren Thornsen Schive og Anne Søfrensdatter Godtzen.

Børn af Jonas Theophilusen Schanche og Elisabeth Cecilia Søfrensdatter Schive:

134.104.Gabriel Jonassen Schanche
135.104.Søren Jonassen Schanche
105.76.
Laurits Galtung
     Død ung.41
106.76.
Johan Galtung
     til Thorsnæs, Kapteinløitnant ved Kavalleriet. Gift med en Datter af Bernt Orning eller en Datter af Hr. Peder, Prest i Skjold. Han forødte en Del af Godset.41

Børn af Johan Galtung og _____:

136.106.Laurits Galtung, d. 1771
137.106.Johan Vincents Galtung
138.106.Otte Galtung
139.106.Karen Galtung
107.76.
Klara Maria Galtung

Gift _____med

Karl Gustav Sjøberg
     til Estrup (svensk).58
108.76.
Dorthe Sofie Galtung
     gift med en Svenske.58
109.76.
Jochum Vincents Galtung
     Død i Vestindien.58
110.77.
Elias Eliassen Heltberg
Født 1656.
Død 1716.
     Stilling: Sogneprest til Skaanevik i Søndhordland

Børn af Elias Eliassen Heltberg og _____:

140.110.Elias Eliassen Heltberg, f. 1686, d. 1766
111.80.
Laurits Andersen Riber
Født 1658.
Død 1709, 50 3/4 Aar gl.50.

Gift 168550 med

Ingeborg Gudmundsdatter Vambheim

Børn af Laurits Andersen Riber og Ingeborg Gudmundsdatter Vambheim:

141.111.Gudmund Lauritssen Riber, f. 1686, d. 1700
142.111.Anders Lauritssen Riber, f. 1688, d. 1754
143.111.Katarina Helvik Lauritsdatter Riber, f. 1701
144.111.Lisebet Maria Lauritsdatter Riber
145.111.Johannes Lauritssen Riber, f. 1703
146.111.Brynilda Lauritsdatter Riber
147.111.Anna Maria Lauritsdatter Riber, f. 1706, d. 1790
112.80.
Johannes Andersen Riber
Død omkring 173050.
     Ansat som Klokker til Gravens Kald 1704.50

Gift 169550 med

Sara Jensdatter Frøjsten

Børn af Johannes Andersen Riber og Sara Jensdatter Frøjsten:

148.112.Katrina Helvik Johannesdatter Riber, f. 1696, d. 1780
149.112.Benta Johannesdatter Riber, f. 1700, d. 1780
150.112.Elisabeth Maria Johannesdatter Riber
151.112.Helleborg Johannesdatter Riber, f. 1707, d. 1709
152.112.Anders Johannesen Riber, f. 1708
153.112.Mandrup Johannesen Riber, f. 1711, d. 1792
113.80.
Anna Katarina Andersdatter Riber

Gift 168950 med

Hans Olsen Brække
     Boede paa Undeland i Ulvik.59

Børn af Anna Katarina Andersdatter Riber og Hans Olsen Brække:

154.113.Anders Hansen Brekke, f. 1690, d. 1751
155.113.Katrina Helvik Hansdatter Brekke, f. 1693
156.113.Oluf Hansen Brekke
157.113.Anna Maria Hansdatter Brekke, f. 1697
158.113.Lisebet Maria Hansdatter Brekke, f. 1700
114.80.
Anders Andersen Riber
Født 166350.
     Gift 1691 m. Ingeborg Jonasdtr. Rosen, og efter de sparsomme Oplysninger kan næsten udledes, at han var gift anden Gang 1705 m. en Maria Schaboe; dog intet bestemt derom kan findes.50

Gift 1° 169150 med

Ingeborg Jonasdatter Rosen

Gift 2° 170550 med

Maria Schaboe

Børn af Anders Andersen Riber og Ingeborg Jonasdatter Rosen:

159.114.Anna Katrina Helvik Andersdatter Riber
160.114.Anders Andersen Riber, f. 1706
115.80.
Peder Andersen Riber
Født 167650.
Død 1721, ca. 50 Aar gl.50.
     Boende paa Hereid i Eidfjord.60

Gift _____med

Karen Larsdatter Sæd

Børn af Peder Andersen Riber og Karen Larsdatter Sæd:

161.115.Marita Pedersdatter Riber, f. 1691
162.115.Anders Pedersen Riber, f. 1695, d. 1764, Hereid i Eidfjord.
163.115.Abelona Pedersdatter Riber
164.115.Nils Pedersen Riber
165.115.Lars Pedersen Riber
166.115.Katrina Helvik Pedersdatter Riber
167.115.Ingeborg Pedersdatter Riber
168.115.Lars Pedersen Riber, f. 1712
169.115.Ingeborg Pedersdatter Riber
116.80.
Elisabeth Maria Andersdatter Riber
     Antages død ung.50
117.80.
Mætta Andersdatter Riber
     Om hende savnes enhver Oplysning.50

Generation 17.

118.83.
Jens Christensen Mechlenborg
Født omkring 167761.
119.83.
Eva Christensdatter Mechlenborg
Født 168061.
Død 176261.
     Overtager Lurøgård efter forældrene.61

Gift _____med

Christen Hansen
Født omkring 167061.
Død 174461.
     Skipper på Hestmandø ved Lurø i Helgeland.61

Børn af Eva Christensdatter Mechlenborg og Christen Hansen:

170.119.Anna Maria Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1701, d. 1744
171.119.Adelus Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1705, d. eft. 1801
172.119.Magdalena »Magli« Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1708
173.119.Christen Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1710, d. 1756
174.119.Hans Christensen Mechlenborg, f. 1714, d. 1767
175.119.Abelone Christensdatter Mechlenborg, f. 1716, d. 1797
176.119.Daniel Mechlenborg, f. 1718, d. 1762
177.119.Kirsten Christensdatter Mechlenborg, f. 1722
120.83.
Hans Christensen Mechlenborg
Født omkring 168361.
121.83.
Peder Christensen Mechlenborg
Født omkring 168861.
122.84.
Jonas Pederssøn Mechlenborg
123.85.
Thomas Hanssøn Ruus
Født 165743.
Død 171043.
     Kapellan til Fuse.43
124.85.
Jonas Hanssøn Ruus
125.85.
Hans Hanssøn Ruus
     Byfoged i Bergen.43
126.86.
Cathrine Jensdatter Mechlenborg
Født omkring 167543.

Gift _____med

Jacob Auchesson Boulton
     Dansk skolemester og degn på Bragernes.43
     Skrev gensidigt testamente med hustruen Cathrine Mechlenborg 9. juni 1703. Der kendes ikke livsarvinger efter dem.43
127.86.
Bente Jensdatter Mechlenborg
Døbt 29 nov. 1677, Korskirken i Bergen.51.

Gift 9 jun. 170051 med

Falck Jensen Gjedding
     Forvalter over Svanø birk i Bergens amt.51
     Skrev gensidigt testamente med hustruen Bente Mechlenborg 18. marts 1718. Der kendes ingen livsarvinger efter dem.51
128.86.
Jonas Jenssøn Mechlenborg
Døbt 24 jun. 1679, Korskirken i Bergen.51.
Død 3 jul. 174651.
     Jonas stedfar, magister Jochum Kaae indsatte på provstens vegne Jonas som vice-pastor til Hammer i feb. 1705.51
     2. påskedag i 1746, blev Jonas båret syg fra alteret i Hosager kirke. Han kom ikke til at forrette kirketjeneste mere.51

Gift _____med

Margrethe Kirstine Christensdatter Schmith
Født 1692, 2. pinsedag.51.
Død dec. 1732, Hammar.51.
     Datter af Christian Schmith og Anna Hansdatter Ruus.

Børn af Jonas Jenssøn Mechlenborg og Margrethe Kirstine Christensdatter Schmith:

178.128.Anne Jonasdatter Mechlenborg, f. 1715, d. 1800
129.86.
Jens Jenssøn Mechlenborg
     Død ung.43
130.91.
Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 166662,54.
Død mai 173655.
     Skifte 16 mai 1736, Trondhjem ?55.

Gift _____med

Jonas Wegner
Død før 29 aug. 1713.
     Stilling: Handelsmann i Trondhjem.
     Skifte 29 aug. 171363.

[Gift 1° med Margrethe Pedersdatter; Gift 2° med Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg (omkr. 1666 - mai 1736)].

Børn af Anne Cathrine Christiansdatter Mechelborg og Jonas Wegner:

179.130.Valentin Wegner, f. 1694
180.130.Anna Margrethe Wegner, f. 1696
181.130.Maren Wegner, f. 1699
182.130.Elisabeth Wegner, f. 1701
131.91.
Maren Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 166764,54.
Død før 12 mai 1719.
     Var ved forældrenes skifte 23. mar. 1688 trolovet med Simen Querch.54

Gift 1° _____med

Simen Querch
Død 169263.
     Skifte 5 feb. 1695, Trondhjem.651267 - 123 rd. Sølv 83, kramgods, bygård 700. Jonas Weigner verge..

Gift 2° 7 feb. 1695, Domkirken i Trondheim.66 med

Lorentz Jacobssøn Angell
Død 11 mai 171967.
     Søn af Marcus Jacobsen Angell og Judith Frandtsdatter (Frøling).
     Var mekler i Trondheim og bodde i Elvegaten.66
     Skifte 12 mai 1719, Trondheim.67,63Avdøde Lorentz Jacobsen Angell, død dagen før. Barn: Marcus 22 f.t. Hamburg og Judithe 21 år, her. 1067 ÷ 1670 rd. Judithe tok Torpaune i Strida på odel med brors samtykke for 60 rd..

Børn af Maren Christiansdatter Mechelborg og Simen Querch:

183.131.Helchen Simensdatter Qverck, f. omkr. 1691
184.131.Birgitte Simensdatter Querch, f. omkr. 1692

Børn af Maren Christiansdatter Mechelborg og Lorentz Jacobssøn Angell:

185.131.Marcus Angell, f. omkr. 1697
186.131.Judithe Angell, f. omkr. 1698
132.91.
Henrich Christiansen Mechlenborg
Født 8 jan. 1669, Trondhjem.68,63.
Død 13 mar. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.63.
     Stilling: Sogneprest til Kvikne fra 8. mar. 1705
     Blev cand. teol. den 25. april 1697 og i 1698 blev han adjunkt på den store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne, hvilket embede han varetog til sin død den 13. mar. 1709.69

Gift _____med

Anne Cathrine Grøn
Født 31 mai 167970,63.
Død 26 feb. 175763.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     I 1710 [skifte etter faren?] kalles hun Hr Henrik Mecklenburgs. Hun ble senere gift med Hr Morten i Bjørnør og siste gang, ifølge Hornemann, med toller Christian Friis.71

[Gift 1° med Henrich Christiansen Mechlenborg (8 jan. 1669 - 13 mar. 1709); Gift 2° 1716 med Morten Jørgenssøn Bjørnør (d. 1718); Gift 3° 1720 med Christian Friis].

Børn af Henrich Christiansen Mechlenborg og Anne Cathrine Grøn:

187.132.Henrik Henrikssøn Mecklenborg, f. 1709, d. 1749
133.95.
Gabriel (Gabrielsen?) (Christensen?) Østeraat
Født 11 okt. 168147.
Begravet 11 sep. 175838.
     Klokker.47
     Kielland (1897), s. 255, skriver at Gabriel (1681-1758) er en søn af Christen Gabrielsen (1643-1725) nedre Østraat - mens hos Kielland (1878), s. 60, er Gabriel kaldt Gabriel GABRIELSEN Østeraat, søn af en Gabriel Trane til Østeraat.47,38
     Fra Gabriel nedstammer Familien Jonasen og kognatisk Familierne Gabrielsen og Monsen m. fl. i Stavanger.38

Gift _____med

Martha Aalgaard
Født 17 mar. 170547.

Børn af Gabriel (Gabrielsen?) (Christensen?) Østeraat og Martha Aalgaard:

188.133.Jonas Schanche Gabrielsen, f. 1744, d. 1833
134.104.
Gabriel Jonassen Schanche
135.104.
Søren Jonassen Schanche
136.106.
Laurits Galtung
Død 177158.
     til Thorsnæs. Han skal have været Sjøløitnant under Tordenskjold; forødte en Del af Godset.58

Gift _____med

Blanciflor Katrine Orning
137.106.
Johan Vincents Galtung
     Gift med en Bondepige.58
138.106.
Otte Galtung
     skal have været Officer; findes ikke gift.58
139.106.
Karen Galtung

Gift _____med

Butler
     til Kysnæs, som han fik med sin hustru Karen Galtung. Oberstløitnant.58
140.110.
Elias Eliassen Heltberg
Født 168672.
Død 176672.
     Stilling: Sogneprest til Beistad i Trøndelag73

Gift _____med

Sophie Pedersdatter Heiberg

Børn af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg:

189.140.Elias Eliassen Heltberg, f. 1728, d. 1777
190.140.Ida Sophie Heltberg
191.140.Elisabeth Margrethe Heltberg, f. 1736, d. 1784
141.111.
Gudmund Lauritssen Riber
Født 1686.
Død 1700, 14 1/2 Aar gl.74.
142.111.
Anders Lauritssen Riber
Født 168874.
Død 11 mai 175474.
     Lensmand.74
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.

Gift 1° 170974 med

Guro Olsdatter Osa

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1709 med Anders Lauritssen Riber (1688 - 11 mai 1754)].

Gift 2° 174674 med

Lisebet Sjursdatter Sponheim

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1746 med Anders Lauritssen Riber (1688 - 11 mai 1754)].
143.111.
Katarina Helvik Lauritsdatter Riber
Født 170174.
     Død ugift.74
144.111.
Lisebet Maria Lauritsdatter Riber
     Død ung.74
145.111.
Johannes Lauritssen Riber
Født 170374.
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.

Gift 1° 172374 med

Aasa Anvedsdatter Osa

Gift 2° 175574 med

Madli Throndsdatter Erdal

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1755 med Johannes Lauritssen Riber (f. 1703)].
146.111.
Brynilda Lauritsdatter Riber

Gift omkring 172174 med

Nils Olsen Synnestvedt
147.111.
Anna Maria Lauritsdatter Riber
Født 170674.
Død 11 okt. 179074.
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.

Gift 174074 med

Samson Askeldsen Kvale
148.112.
Katrina Helvik Johannesdatter Riber
Født 169675.
Død 2 nov. 1780, 84 Aar gl.75.

Gift 1° 171475 med

Thorbjørn Anvedsen Osa

Gift 2° _____med

Peder Jonsen Vestrheim
149.112.
Benta Johannesdatter Riber
Født 170075.
Død 18 apr. 178075.
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.

Gift 9 jul. 171975 med

Ommund Olsen Synnestvedt
150.112.
Elisabeth Maria Johannesdatter Riber
     Død ung.75
151.112.
Helleborg Johannesdatter Riber
Født 170775.
Død 170975.
152.112.
Anders Johannesen Riber
Født 170875.
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.

Gift _____med

Ingeborg Johnsdatter Vestrheim
153.112.
Mandrup Johannesen Riber
Født 171175.
Død 1 jul. 179275.

Gift 173375 med

Katla Pedersdatter Ødven
154.113.
Anders Hansen Brekke
Født 169059.
Død 17 jun. 175159, begravet 24 jun. 175159.
     Blev Lensmand efter Svigerfaderen, druknede i Fjorden 17de, gjenfunden 18de og begraven 24de Juni 1751.59
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.

Gift 171259 med

Anna Konradsdatter Bering
155.113.
Katrina Helvik Hansdatter Brekke
Født 169359.

Gift 171859 med

Torsten Olsen Hereid
156.113.
Oluf Hansen Brekke
     Findes voxen, men ikke gift.59
157.113.
Anna Maria Hansdatter Brekke
Født 169759.

Gift 171859 med

Oluf Torstensen Sæd
158.113.
Lisebet Maria Hansdatter Brekke
Født 170059.
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.

Gift 172159 med

Nils Olmodsen Garatun
159.114.
Anna Katrina Helvik Andersdatter Riber
     Findes ikke gift.76
160.114.
Anders Andersen Riber
Født 170676.

Gift 1° _____med

Ingeborg Tostensdatter Hereid
Født omkring 1701.
Død 1740, i Barselseng, 39 Aar gl.76.

Gift 2° 174176 med

Guro Helgesdatter Lægreid
Født omkring 1706.
Død 27 mar. 1751, 45 Aar gl.76.

Børn af Anders Andersen Riber og Ingeborg Tostensdatter Hereid:

192.160.Tosten Andersen Riber, f. 1740

Børn af Anders Andersen Riber og Guro Helgesdatter Lægreid:

193.160.Ingeborg Andersdatter Riber, f. 1742, d. 1744
194.160.Anders Andersen Riber, f. 1745
161.115.
Marita Pedersdatter Riber
Født 169160.

Gift 171260 med

Jakob Arnesen Tvedt

Børn af Marita Pedersdatter Riber og Jakob Arnesen Tvedt:

195.161.Arne Jakobsen Tvedt, f. 1718
196.161.Lars Jakobsen Tvedt, f. 1722
162.115.
Anders Pedersen Riber
Født 169560.
Død 29 okt. 1764, Hereid i Eidfjord.60.
     Medhjælper i Eidfjord.60
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.
163.115.
Abelona Pedersdatter Riber
Begravet 5 okt. 171060.
     Abelona, Nils, Lars, Katrina Helvik og Ingeborg døde unge og findes antegnet i Ministerialbogen [Eidfjord?], at "alle 5 jordfæstedes paa en Dag, 5. oct. 1710, døde af Børnesot", formentlig af Kopperne.60
164.115.
Nils Pedersen Riber
Begravet 5 okt. 171060.
     Abelona, Nils, Lars, Katrina Helvik og Ingeborg døde unge og findes antegnet i Ministerialbogen [Eidfjord?], at "alle 5 jordfæstedes paa en Dag, 5. oct. 1710, døde af Børnesot", formentlig af Kopperne.60
165.115.
Lars Pedersen Riber
Begravet 5 okt. 171060.
     Abelona, Nils, Lars, Katrina Helvik og Ingeborg døde unge og findes antegnet i Ministerialbogen [Eidfjord?], at "alle 5 jordfæstedes paa en Dag, 5. oct. 1710, døde af Børnesot", formentlig af Kopperne.60
166.115.
Katrina Helvik Pedersdatter Riber
Begravet 5 okt. 171060.
     Abelona, Nils, Lars, Katrina Helvik og Ingeborg døde unge og findes antegnet i Ministerialbogen [Eidfjord?], at "alle 5 jordfæstedes paa en Dag, 5. oct. 1710, døde af Børnesot", formentlig af Kopperne.60
167.115.
Ingeborg Pedersdatter Riber
Begravet 5 okt. 171060.
     Abelona, Nils, Lars, Katrina Helvik og Ingeborg døde unge og findes antegnet i Ministerialbogen [Eidfjord?], at "alle 5 jordfæstedes paa en Dag, 5. oct. 1710, døde af Børnesot", formentlig af Kopperne.60
168.115.
Lars Pedersen Riber
Født 171260.
     Død spæd.60
169.115.
Ingeborg Pedersdatter Riber

Gift 171860 med

Vigleik Tostensen Varberg

Børn af Ingeborg Pedersdatter Riber og Vigleik Tostensen Varberg:

197.169.Tosten Vigleiksen Varberg?, f. 1720

Generation 18.

170.119.
Anna Maria Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 170161.
Død 174461.
     I 1723 fik hun ophold hos hr. Reinold Tostrup i Rødø præstegård, og hvor hun blev til hun døde uden livsarvinger.61
171.119.
Adelus Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 170561.
Død efter 1801.
     Levede i 1801 som enke på Lurøgård i Helgeland, 96 år gammel.61

Gift _____med

Peter Jacobsen Dass
Født omkring 170561.
Død omkring 1769.
     Søn af Jacob (Benjaminsen?) Dass og Maria Volqvartz.
     Skipper og handelsmand på Lurø i Helgeland. Havde med Adelus flere børn, hvoraf kun kendes sønnen Christen Dass.61

Børn af Adelus Christensdatter Mechlenborg og Peter Jacobsen Dass:

198.171.Christen Petersen Dass, f. omkr. 1737, d. omkr. 1790
172.119.
Magdalena »Magli« Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 170861.
     Levede i 1762.61

Gift _____med

Niels Hansen Sundø
     Bosatt i Rødø (Helgeland ?). Levede 1762.61
173.119.
Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 171061.
Død 175661.
     Han var handelsmand i Gaasvær.61

Gift 1° _____med

Kirsten Jonsdatter
Født omkring 171361.
Død 174277.
     Barnløs.77

Gift 2° _____med

Karen Ellingsdatter
Født 171677.
Død 178077.
     Datter af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.

[Gift 1° med Christen Christensen Mechlenborg (omkr. 1710 - 1756); Gift 2° med Povel Munch Glad].

Børn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter:

199.173.Christen Christensen Mechlenborg, f. omkr. 1748, d. 1820
200.173.Karen Christensdatter Mechlenborg, f. omkr. 1750, Gaasvær., d. 1799, Selsøvig.
201.173.Elling Christensen Mechlenborg, f. 1752, d. 1808
174.119.
Hans Christensen Mechlenborg
Født 171478.
Død 176778.
     Skipper på Hestmandø.78

Gift _____med

Dorothea Jensdatter Hønnechen
Født omkring 1725, Næsne78.
Død 1794, (i foråret).78.

Børn af Hans Christensen Mechlenborg og Dorothea Jensdatter Hønnechen:

202.174.Christen Hansen Mechlenborg, f. 1749
203.174.Jens Hansen Mechlenborg, f. omkr. 1751
204.174.Hans Hansen Mechlenborg, f. 1753
205.174.Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg, f. 1755, d. eft. 1810
206.174.Daniel Hansen Mechlenborg, f. 1756
207.174.Lars Hansen Mechlenborg, f. 1758, d. 1826
208.174.Edvard Hansen Mechlenborg, f. omkr. 1764, Lurø, d. 1822, Klippingvåg i Lurø
209.174.Else Kristine Hansdatter Mechlenborg, f. omkr. 1766, d. 1795
175.119.
Abelone Christensdatter Mechlenborg
Født 171678.
Død jun. 179778.

Gift _____med

Christen Melchiorsøn
Født 170878.
Død 178978.
     Bosat i Øsund.78

Børn af Abelone Christensdatter Mechlenborg og Christen Melchiorsøn:

210.175.Christen Christensen
176.119.
Daniel Mechlenborg
Født 171878.
Død 176278.
     Død ugift.78
177.119.
Kirsten Christensdatter Mechlenborg
Født 172278.

Gift _____med

Anders Hansen
Død 177078.
     Skipper på Lurø.78
178.128.
Anne Jonasdatter Mechlenborg
Født 171551.
Død 18 sep. 180051.

Gift 173251 med

Morten Thomassøn Ruus
Født 170451.
Død 177051.
     Søn af Thomas Hanssøn Ruus og Berit Mortensdatter.
     Pers. kapellan til Voss i 1728, til Hammar i 1732, og i 1738 blev han sognepræst til Fjælberg. Han blev provst til Sønderhordland i 1747 og endvidere sognepræst til Voss i 1751.51
179.130.
Valentin Wegner
Født 1694.
     Sies i 1737 å være gift med enken efter borgermester, president i Trondhjem Laurits Pedersen Brix (død 9. jan. 1699).63
180.130.
Anna Margrethe Wegner
Født 169663.
181.130.
Maren Wegner
Født 169963.
182.130.
Elisabeth Wegner
Født 170163.
183.131.
Helchen Simensdatter Qverck
Født omkring 169179,80.
184.131.
Birgitte Simensdatter Querch
Født omkring 169281,80.
185.131.
Marcus Angell
Født omkring 169782.
     Ved farens skifte i 1719 er Marcus i Hamburg.67
186.131.
Judithe Angell
Født omkring 169883.
187.132.
Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 170969.
Død 174969, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund84,52.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.69

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen85 med

Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem85.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund86,85.
     Datter af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.69

Børn af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis:

211.187.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
212.187.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
213.187.Margrethe Helene Mecklenborg
214.187.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
188.133.
Jonas Schanche Gabrielsen
Født 10 jun. 174447.
Død 13 feb. 183347.
     Lensmand.47

Gift _____med

Jorine Christine Gabrielsdatter Sandnæs
Født 13 mar. 175447.
Død 7 jun. 179747.

Børn af Jonas Schanche Gabrielsen og Jorine Christine Gabrielsdatter Sandnæs:

215.188.Martha Marie Jonasen, f. 1777, d. 1848
216.188.Gabriel Jonasen, f. 1779, d. 1870
217.188.Marie Jonasen, f. 1786
218.188.Gabriel Schanche Jonasen, f. 1791
189.140.
Elias Eliassen Heltberg
Født 1728.
Død 1777.
     Stilling: Sogneprest til Edøen

Gift _____med

Anne Elisabeth Sommerschild

Børn af Elias Eliassen Heltberg og Anne Elisabeth Sommerschild:

219.189.Elias Eliassen Heltberg, f. 1769, d. 1840
190.140.
Ida Sophie Heltberg

Gift 1° 30 mar. 175673 med

Ole Ouden Thulesius
Født 25 jan. 172587.
Død 176473.
     Søn af Niels Olsen Thulesius og Else Sebastiansdatter Withe.
     Stilling: Res. kap. til Sparbu.
     Tok teologisk embedseksamen i 1747, og han døde som res. kapellan til Sparbu i 1764.73

Gift 2° _____73med

Peter Andreas Rosted
Født _____, Trondheim, som broderen Berthel ?.
Død 31 mar. 178988.
     Søn af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     Sorenskriver i Inderøy. Får bestalling 18. januar 1776 som farens ettermann.88

Børn af Ida Sophie Heltberg og Ole Ouden Thulesius:

220.190.Else With Thulesius, d. 1816
221.190.Anna Elisabeth Falch Thulesius, f. 1760
222.190.Nils Thulesius, f. 1761
191.140.
Elisabeth Margrethe Heltberg
Født 1736.
Død 1784.
     Er sandsynligvis datter af en Elias Heltberg.

Gift _____med

Ole Mortensen Lund
Født omkring 1727.
Død 1784.
     Søn af Morten Nilsen Lund og Ane Lisbet Olsdatter Røg.

Børn af Elisabeth Margrethe Heltberg og Ole Mortensen Lund:

223.191.Anna Elisabeth Olsdatter Lund, f. 1773, d. 1842
224.191.Elias Heltberg Olsen Lund, f. 1762, d. 1824
192.160.
Tosten Andersen Riber
Født 174076.
     Efterslægt, se Mandrup D. Hjeltnæs.

Gift 176076 med

Helga Baardsdatter Lægreid
193.160.
Ingeborg Andersdatter Riber
Født 174276.
Død 174476.
194.160.
Anders Andersen Riber
Født 174576.
     Død spæd.76
195.161.
Arne Jakobsen Tvedt
Født 171860.
196.161.
Lars Jakobsen Tvedt
Født 172260.

Gift 175160 med

Brita Olsdatter Sæd
197.169.
Tosten Vigleiksen Varberg?
Født 172060.

Generation 19.

198.171.
Christen Petersen Dass
Født omkring 173761.
Død omkring 179061.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.61

Gift 13 nov. 177161,88 med

Stinchen Catharine Coldevin
Født 175261.
Død efter 180161.
     Datter af Isach Jørgen Coldevin og Maria Anna Emahus Tønder.

Børn af Christen Petersen Dass og Stinchen Catharine Coldevin:

225.198.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
199.173.
Christen Christensen Mechlenborg
Født omkring 174877.
Død 182077.
     Skipper og handelsmand.77

Gift _____med

Lucia Magdalene Walnum
Født 175177.
     Datter af Anders (Andreas) Olsen Walnum og Barbara (Barbro) Marie Riber.

Børn af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum:

226.199.Barbro Marie Mechlenborg, f. omkr. 1774, d. 1853
227.199.Andreas Mechelborg, f. omkr. 1777, d. 1853, Nippelberg.
228.199.Karen Margrethe Mechlenborg, f. omkr. 1779, d. 1844
229.199.Hans Christian Mechlenborg, f. 1781, d. 1838, Fuglestad i Næsne.
230.199.Adelus Mechlenborg, f. 1787, d. 1834, Huseby.
231.199.Lucinius Mechlenborg, f. omkr. 1789
200.173.
Karen Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1750, Gaasvær.89.
Død 1799, Selsøvig.89.
     Barnløs.89

Gift 177789 med

Ole Hartvig Hvid
Født 1751, Mjønæs i Skjærstad.90.
Død 3 sep. 1808, Balstadøen i Buksnæs.90.
     Søn af Hans Blix Hvid og Karen Sophie Schøning.
     Skipper og handelsmand.89
201.173.
Elling Christensen Mechlenborg
Født 175289.
Død 180889.
     Skipper og handelsmand på Indre Støt i Melø.89

Gift 178489 med

Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg
Født 175578.
Død efter 181078.
     Datter af Hans Christensen Mechlenborg og Dorothea Jensdatter Hønnechen.

Børn af Elling Christensen Mechlenborg og Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg:

232.201.Christen Elling Mechlenborg, f. 1786, d. 1871
233.201.Karen Mechlenborg, f. 1789
202.174.
Christen Hansen Mechlenborg
Født 174978.
     Levede på Lurø i 1827.78
203.174.
Jens Hansen Mechlenborg
Født omkring 175178.
     Levede på Lurø i 1795.78
204.174.
Hans Hansen Mechlenborg
Født 175378.
     Levede på Hestmandø i 1795.78
205.174.
Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg
Født 175578.
Død efter 181078.

Gift 178489 med

Elling Christensen Mechlenborg
Født 175289.
Død 180889.
     Søn af Christen Christensen Mechlenborg og Karen Ellingsdatter.
     Skipper og handelsmand på Indre Støt i Melø.89

Børn af Elisabeth Lucia Hansdatter Mechlenborg og Elling Christensen Mechlenborg er vist under Elling Christensen Mechlenborg (nr. 201).

206.174.
Daniel Hansen Mechlenborg
Født 175678.
     Levede i Kvæfjorden 1795.78
207.174.
Lars Hansen Mechlenborg
Født 175878.
Død 182678.
     Skipper på Hestmandø.78

Gift _____med

Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup
Født 1773, Røvigen i Skjenstad.78.
Død 182778.
     Datter af Peder Jochumsen Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg.
     Skal være sønnedatter af Jochum Schjelderup.

Børn af Lars Hansen Mechlenborg og Elsebe Marie Pedersdatter Schjelderup:

234.207.Peter Schjelderup Mechlenborg, f. 1802
235.207.Christen Mechlenborg, f. 1807, d. 1895, Melø.
236.207.Hans Jacob Larsen Mechlenborg, f. 1810, d. eft. 1827
237.207.Dorothea Larsdatter Mechlenborg
238.207.Inger Christine Larsdatter Mechlenborg, f. _____, d. _____
208.174.
Edvard Hansen Mechlenborg
Født omkring 1764, Lurø78.
Død 1822, Klippingvåg i Lurø78.

Gift _____med

Birgitte Thomasdatter

Børn af Edvard Hansen Mechlenborg og Birgitte Thomasdatter:

239.208.Hans Edvardsen Mechlenborg
240.208.Daniel Edvardsen Mechlenborg
241.208.Andreas Edvardsen Mechlenborg
209.174.
Else Kristine Hansdatter Mechlenborg
Født omkring 176678.
Død 179578.
     Død ugift.78
210.175.
Christen Christensen

Gift _____91med

Anna Margrethe Riber
     Datter af Lars Andersen Riber og Aarsille Catharina Todal.
211.187.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 173285.
Død 6 sep. 178685.

Gift 30 aug. 176585 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 173292, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem92.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.92.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

242.211._____, f. 1765
243.211.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
212.187.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 173485.
Død 19 mai 177185.
     Skifte 30 jun. 177385.

Gift 9 okt. 175985 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 173085.
Død 3 dec. 178985.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl:

244.212._____
245.212._____
246.212._____
247.212.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
213.187.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 173685.
Begravet 4 aug. 173985.
214.187.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 173785.
Død 8 dec. 179185, begravet 15 dec. 179185.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.69

Gift 9 okt. 177785 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?85.
Død 16 okt. 180385, begravet 24 okt. 180385.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund85.
     Blandt byens mest fremtredende menn.85
215.188.
Martha Marie Jonasen
Født 1 jan. 177747.
Død 20 jan. 184847.
     Hennes andet ekteskap var barnøst.47

Gift 1° _____med

Mons Gabrielsen Tananger
     Lodsoldermand.47

Gift 2° _____med

Gabriel Olsen

Børn af Martha Marie Jonasen og Mons Gabrielsen Tananger:

248.215._____
249.215._____
250.215._____
216.188.
Gabriel Jonasen
Født 29 aug. 177947.
Død 10 okt. 187047.
     Eier af Gaarden Scheiene, Kjøbmand i Stavanger.47

Gift _____med

Anna Tørresdatter Akrehavn
Født 1 apr. 179447.
Død 18 jan. 187747.

Børn af Gabriel Jonasen og Anna Tørresdatter Akrehavn:

251.216._____
252.216._____
253.216._____
254.216._____
255.216._____
256.216._____
257.216._____
258.216._____
259.216._____
217.188.
Marie Jonasen
Født 5 jul. 178647.

Gift _____med

Samuel Pedersen Sandved
     Lensmand.47

Børn af Marie Jonasen og Samuel Pedersen Sandved:

260.217._____
261.217._____
262.217._____
263.217._____
264.217._____
265.217._____
266.217._____
218.188.
Gabriel Schanche Jonasen
Født 2 mar. 179147.
     Kjøbmand i Stavanger.47

Gift _____med

Marie Gabrielsdatter Sandnæs

Børn af Gabriel Schanche Jonasen og Marie Gabrielsdatter Sandnæs:

267.218._____
268.218._____
269.218._____
270.218._____
271.218._____
219.189.
Elias Eliassen Heltberg
Født 1769.
Død 1840.
     Stilling: Sogneprest til Stange. Provst.

Børn af Elias Eliassen Heltberg og _____:

272.219.Elias Eliassen Heltberg, f. 1801, d. 1856
220.190.
Else With Thulesius
Døbt 15 jan. 175973.
Død 2 okt. 181673.

Gift _____med

Michael Strøm
Født 25 mar. 174673.
Død 19 mai 180273.
     Stilling: Sorenskriver i Inderøy73.

Børn af Else With Thulesius og Michael Strøm:

273.220.Ide Sophie Strøm, f. 1780, d. 1813
221.190.
Anna Elisabeth Falch Thulesius
Født 176073.
222.190.
Nils Thulesius
Født 176173.
223.191.
Anna Elisabeth Olsdatter Lund
Født 1773.
Død 1842.
224.191.
Elias Heltberg Olsen Lund
Født 1762.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Fredrikke Klingenberg Schive
Født 1776.
Død 1852.

Børn af Elias Heltberg Olsen Lund og Anna Fredrikke Klingenberg Schive:

274.224.Ole Eliassen Lund, f. 1798, d. 1837
275.224.Jens Schive Eliassen Lund, f. 1799, d. 1856
276.224.Bernt Christian Lorck Eliassen Lund, f. 1801, d. 1848
277.224.Frederica Sophie Eliasdatter Lund, f. 1803, d. 1857
278.224.Hans Elias Wingaard Eliassen Lund, f. 1805, d. 1845
279.224.Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund, f. 1808, d. 1841

Generation 20.

225.198.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 177261.
Død 183661.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.61
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.61

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 177361.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

280.225.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894
226.199.
Barbro Marie Mechlenborg
Født omkring 177477.
Død 185377.

Gift omkring 179577 med

Andreas Walnum Riber
Født 176877.
Død 1839, Sorteland.77.
227.199.
Andreas Mechelborg
Født omkring 177777.
Død 9 mar. 1853, Nippelberg.77.
     Styrmand.77

Gift 1° _____med

Kirsten Marie Schrøder
Død 182077.

Gift 2° 182177 med

Anne Margrethe Greisdatter

Børn af Andreas Mechelborg og Kirsten Marie Schrøder:

281.227.Christine Mechlenborg, f. 1816
282.227.Birgitte Mechlenborg, f. 1818
283.227.Karen Mechlenborg, f. 1820

Børn af Andreas Mechelborg og Anne Margrethe Greisdatter:

284.227.Ingeborg Anna Mechlenborg, f. 1821
285.227.Andrea Mechlenborg, f. 1823
286.227.Anton Olai Mechlenborg, f. 1824
287.227.Ole Walnum Mechlenborg, f. 1826
288.227.Jens Casper Mechlenborg, f. 1827, Nippelberg.
228.199.
Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 177977.
Død 13 sep. 184477.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.93

Gift 1° 7 jun. 181494 med

Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.95, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.95.
     Søn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Handelsmand på Sorteland.77

Gift 2° omkring 183093 med

Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.93.
Død 10 mar. 188193.
     Søn af Christen Ellingsen og Christiane Falch.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.93

[Gift 1° omkr. 1830 med Karen Margrethe Mechlenborg (omkr. 1779 - 13 sep. 1844); Gift 2° 1844 med Margrethe Sophie Glad (27 feb. 1820 - 8 jul. 1891)].
229.199.
Hans Christian Mechlenborg
Født 178177.
Død 1838, Fuglestad i Næsne.77.

Gift _____med

Ingeborg Eriksdatter
Død 183877.
230.199.
Adelus Mechlenborg
Født 178777.
Død apr. 1834, Huseby.77.

Gift _____med

Jonas Peter Strøm
     Lensmand i Næsne.77
231.199.
Lucinius Mechlenborg
Født omkring 178977.
     Formentlig død som ganske ung.77
232.201.
Christen Elling Mechlenborg
Født 178689.
Død 12 jan. 187189.
     Handelsmand på Støt i Melø.89

Gift _____med

Maren Johanne Ellingsen
Født omkring 180089.
     Datter af Jacob Ellingsen.

Børn af Christen Elling Mechlenborg og Maren Johanne Ellingsen:

289.232.Elling Mechlenborg, f. 1827, d. 1883, Støt i Melø.
290.232.Martinus Johan Mechlenborg, f. 1830
291.232.Anne Dorothea Schjelderup Mechlenborg, f. 1834
292.232.Edvard Martinus Mechlenborg, f. 1837
293.232.Lorentz Christian Mechlenborg, f. 1839, d. 1887
233.201.
Karen Mechlenborg
Født 178989.
     Død ugift efter 7. febr. 1810.89
234.207.
Peter Schjelderup Mechlenborg
Født 180278.
     Levede ved faderens skifte i 1827.78
235.207.
Christen Mechlenborg
Født 180778.
Død 1895, Melø.78.
     Gårdbruger på Halsosen i Melø.78

Gift _____med

Nicoline Bye-Johansen
Født 16 jun. 1835, Kjeldal78.
     Datter af Johan Gabriel Moritzen og Ellen Elisabeth Nielsdatter Bye.

Børn af Christen Mechlenborg og Nicoline Bye-Johansen:

294.235.Martine Helene Mechlenborg, f. 1860
295.235.Lars Mechlenborg, f. 1862
296.235.Elling Johan Mechlenborg, f. 1865
297.235.Julius Peter Mechlenborg, f. 1867, Halsosen
298.235.Elisabeth Christine Mechlenborg, f. 1873
236.207.
Hans Jacob Larsen Mechlenborg
Født 181096.
Død efter 182796.
237.207.
Dorothea Larsdatter Mechlenborg
     Levede i 1827.96
238.207.
Inger Christine Larsdatter Mechlenborg
Født _____, Hestmandø i Lurø.97.
Død _____, Fiskevaag i Saltdal.97.

Gift 27 dec. 183996 med

Jens Eric Angel Schjelderup
Født 14 nov. 1806, Skjerstad.97.
Død 21 dec. 1864, Fiskevåg i Saltdal.97.
     Søn af Hartvig Jochumsen Schjelderup og Margrethe Malena Christiansdatter.
     Styrmand. Drev gårdbrug på Fiskevåg.96

[Gift 1° med Kirsten Marie Jacobsdatter Ryberg; Gift 2° 27 dec. 1839 med Inger Christine Larsdatter Mechlenborg (_____ - _____)].

Børn af Inger Christine Larsdatter Mechlenborg og Jens Eric Angel Schjelderup:

299.238.Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup, f. 1843, Saltdal., d. 1870, Saltdal.
300.238.Hartvig Schjelderup, f. 1854, Saltdal., d. 1909, Os i Saltdal.
239.208.
Hans Edvardsen Mechlenborg
240.208.
Daniel Edvardsen Mechlenborg
241.208.
Andreas Edvardsen Mechlenborg
242.211.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.92
243.211.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.92.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.92.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.98 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.98.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.98.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).98
244.212.
___________
245.212.
___________
246.212.
___________
247.212.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 176399.
Død 183099.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.100

Gift 1793100 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 177599.
Død 184899.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.99
248.215.
___________
249.215.
___________
250.215.
___________
251.216.
___________
252.216.
___________
253.216.
___________
254.216.
___________
255.216.
___________
256.216.
___________
257.216.
___________
258.216.
___________
259.216.
___________
260.217.
___________
261.217.
___________
262.217.
___________
263.217.
___________
264.217.
___________
265.217.
___________
266.217.
___________
267.218.
___________
268.218.
___________
269.218.
___________
270.218.
___________
271.218.
___________
272.219.
Elias Eliassen Heltberg
Født 1801.
Død 1856.
     Stilling: Lensmand i Ringsaker

Børn af Elias Eliassen Heltberg og _____:

301.272.Helga Hermana Heltberg, f. 1842, d. 1921
273.220.
Ide Sophie Strøm
Født 1780101.
Død 1813101.

Gift _____med

Jonas Lie
Født 1777.
Død 1820.
     Stilling: Regimentskvartermester. Stiftsoverretsprokurator, Inderøen..

Børn af Ide Sophie Strøm og Jonas Lie:

302.273.Mons Lie, f. 1803, d. 1881
274.224.
Ole Eliassen Lund
Født 1798.
Død 1837.
275.224.
Jens Schive Eliassen Lund
Født 1799.
Død 1856.
276.224.
Bernt Christian Lorck Eliassen Lund
Født 1801.
Død 1848.

Gift _____med

Marie Fredrikke Frederiksen
Født 1806.
Død 1878.

Børn af Bernt Christian Lorck Eliassen Lund og Marie Fredrikke Frederiksen:

303.276.Elias Heltberg Lund, f. 1827, d. 1847
304.276.Bernhardine Maria Lund, f. 1828, d. 1886
305.276.Anton Fredrik Lund, f. 1830, d. 1881
306.276.Ole Lund, f. 1832, d. 1899
307.276.Christian Lund, f. 1834, d. 1834
308.276.Sofie Elisabeth Lund, f. 1837, d. 1837
309.276.Jens Schive Lund, f. 1841, d. 1907
310.276.Hans Wingaard Finne Lund, f. 1843, d. 1866
311.276.Sofus Fredrik Lund, f. 1846, d. 1874
277.224.
Frederica Sophie Eliasdatter Lund
Født 1803.
Død 1857.
278.224.
Hans Elias Wingaard Eliassen Lund
Født 1805.
Død 1845.
279.224.
Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund
Født 1808.
Død 1841.

Generation 21.

280.225.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 180361.
Død 7 apr. 189461.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.61

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.61.
Død 31 okt. 187661.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

312.280.Isak Dundas
281.227.
Christine Mechlenborg
Født 181677.
282.227.
Birgitte Mechlenborg
Født 181877.
283.227.
Karen Mechlenborg
Født 182077.
284.227.
Ingeborg Anna Mechlenborg
Født 182177.
285.227.
Andrea Mechlenborg
Født 182377.
286.227.
Anton Olai Mechlenborg
Født 182477.
     Gårdbruger på Levangsskov i Næsne.77

Gift 3 jun. 188477 med

Ellen Helene Eliasdatter Hagen
Født 183477.
     Barnløs i sit ægteskab med Anton Olai Mechlenborg.77
287.227.
Ole Walnum Mechlenborg
Født 182677.
     Handelsmand på Næsne.77

Gift 187277 med

Petrine Henriette Petersen
Født 28 sep. 1849, Vik i Næsne.77.
     Datter af Peter Henrik Petersen og Maren Dorothea Andersen.
288.227.
Jens Casper Mechlenborg
Født 10 nov. 1827, Nippelberg.89.
     Jens var handelsmand og dampskibsinspektør på Myrland i Lofoten.89

Gift 19 sep. 186689 med

Birgitte Christine Johnsen
Født 7 aug. 1837, Myrland i Lofoten.89.
     Datter af Abel Christian Johnsen og Lucia Magdalene Walnum Riber.

Børn af Jens Casper Mechlenborg og Birgitte Christine Johnsen:

313.288.Andreas Naryrenius Mechlenborg, f. 1867
314.288.Johannes Andreas Mechlenborg, f. 1870
315.288.Jens Bernhard Mechlenborg, f. 1872
316.288.Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg, f. 1879
289.232.
Elling Mechlenborg
Født 182789.
Død 28 dec. 1883, Støt i Melø.89.
     Død ugift.89
290.232.
Martinus Johan Mechlenborg
Født 183089.

Gift _____med

Berit Elisabeth Olsdatter
Født 186189.

Børn af Martinus Johan Mechlenborg og Berit Elisabeth Olsdatter:

317.290.Elling Martinus Bernhard Mechlenborg, f. 1887
318.290.Ole Martin Hagerup Dahl Mechlenborg, f. 1889
291.232.
Anne Dorothea Schjelderup Mechlenborg
Født 3 feb. 183489.

Gift _____med

Jens Heide Grønbeck Falch
     Handelsmand på Støt i Melø.89
292.232.
Edvard Martinus Mechlenborg
Født 18 aug. 183789.
     Bosat på Vatne i Schjærstad.89
293.232.
Lorentz Christian Mechlenborg
Født 23 okt. 183989.
Død 10 jan. 188789.
     Bosat på Flore i Melø.89

Gift _____med

Anne Johanne Christensen

Børn af Lorentz Christian Mechlenborg og Anne Johanne Christensen:

319.293.Charlotte Amalie Mechlenborg, f. 1876
320.293.Hansine Emilie Mechlenborg, f. 1878
321.293.Amenta Elise Mechlenborg, f. 1880
322.293.Emil Johan Monrad Mechlenborg, f. 1882
294.235.
Martine Helene Mechlenborg
Født 13 jun. 186078.

Gift 188678 med

Hans Nicolai Petersen
     På Halsosen.78
295.235.
Lars Mechlenborg
Født 11 okt. 186278.

Gift _____med

Julie Albertha Didriksen
Født 26 jun. 187596.
296.235.
Elling Johan Mechlenborg
Født 2 aug. 186596.
     I 1892 rejste familien til Minnesota, hvor de nedsatte sig som farmere.96

Gift 189396 med

Berit Christine Hansen
Født omkring 1870, Spilderen i Melø96.

Børn af Elling Johan Mechlenborg og Berit Christine Hansen:

323.296.Nicoline Christine Mechlenborg
324.296.Helga Amanda Mechlenborg
325.296.Johan Andreas Zahl Mechlenborg
297.235.
Julius Peter Mechlenborg
Født 25 dec. 1867, Halsosen96.
     Gårdbruger på Halsosen.96

Gift okt. 188696 med

Hanna Marie Døsvig
Født 26 jun. 186896.
     Datter af Erik Andersen Døsvig og Anne Elisabeth Tostrup.

Børn af Julius Peter Mechlenborg og Hanna Marie Døsvig:

326.297.Carl Mechlenborg, f. 1896
327.297.Thora Johanne Mechlenborg, f. omkr. 1898
328.297.Arne Erik Mechlenborg, f. omkr. 1900
298.235.
Elisabeth Christine Mechlenborg
Født 9 apr. 187396.

Gift 189996 med

Johan Bernhard Petersen
Født 187396.
     På Enga i Melø.96
299.238.
Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup
Født okt. 1843, Fiskevåg, Saltdal.97.
Død 4 jun. 1870, Dverset, Saltdal.97.

Gift 1866 med

Ernst Nicolai Thomasen
Født 184397.

Børn af Elsebet Marie Jensdatter Schjelderup og Ernst Nicolai Thomasen:

329.299.Maren Marie Thomasen, f. 1867, d. 1875
330.299.Christine Jørgine Thomasen
300.238.
Hartvig Schjelderup
Født 31 jul. 1854, Fiskevåg, Saltdal.97.
Død 1909, Os i Saltdal.97.

Gift _____med

Jensine Annette Jensdatter (Andersen?)
Født 3 jul. 1856, Os i Saltdal.97.
Død 1927, Os i Saltdal.97.

Børn af Hartvig Schjelderup og Jensine Annette Jensdatter (Andersen?):

331.300.Inga Jensine Hartvigsen Schjelderup, f. 1879, Fiskevåg i Saltdal, d. 1884, Fiskevåg i Saltdal
332.300.Julie Anette Hartvigsen Schjelderup, f. 1881, Fiskevåg i Saltdal, d. 1952
333.300.Henriette Johanna Hartvigsen Schjelderup, f. 1882, d. 1953
334.300.Inga Christine Hartvigsen Schjelderup, f. 1884
335.300.Anna Jesone Hartvigsen Schjelderup, f. 1886
336.300.Kristine Enilie Hartvigsen Schjelderup, f. 1888, d. 1939
337.300.Anne Marie Hartvigsen Schjelderup, f. 1889, d. 1890
338.300.Lydia Birgitte Hartvigsen Schjelderup, f. 1890, d. 1979
339.300.Johan Hartvigsen Schjelderup, f. 1891, d. 1897
340.300.Anne Marie Hartvigsen Schjelderup, f. 1893, Os i Saltdal, d. 1945, Saltnes i Saltdal
341.300.Peder Martin Hartvigsen Schjelderup, f. 1895, d. 1914
342.300.Jens Andreas Hartvigsen Schjelderup, f. 1897, d. 1967
301.272.
Helga Hermana Heltberg
Født 1842.
Død 1921.

Gift _____med

Stener Johannes Stenersen
Født 1835.
Død 1904.
     Stilling: Statskonsulent.

Børn af Helga Hermana Heltberg og Stener Johannes Stenersen:

343.301.Gudmund Stenersen, f. 1863
344.301.Erland Stenersen, f. 1865
302.273.
Mons Lie
Født 1803.
Død 1881.
     Stilling: Sorenskriver i Mandal

Børn af Mons Lie og _____:

345.302.Jonas Laurids Idemil Lie, f. 1833, d. 1908
303.276.
Elias Heltberg Lund
Født 1827.
Død 1847.
304.276.
Bernhardine Maria Lund
Født 1828.
Død 1886.
305.276.
Anton Fredrik Lund
Født 1830.
Død 1881.
306.276.
Ole Lund
Født 1832.
Død 1899.

Gift _____med

Malena Kathrine Robertson
Født 1844.
Død 1904.

Børn af Ole Lund og Malena Kathrine Robertson:

346.306.Charles Robertson Lund, f. 1864, d. 1864
347.306.Bernt Christian Lorck Lund, f. 1864, d. 1928
348.306.Charles Robertson Lund, f. 1866, d. 1866
349.306.Dagny Lund, f. 1867, d. 1867
350.306.Marie (Mia) Fredrikke Lund, f. 1868, d. 1937
351.306.Bergljot Lund, f. 1869, d. 1936
352.306.Einar Lund, f. 1870, d. 1907
353.306.Dorothea (Dorit) Ulriche Lund, f. 1871
354.306.Bernhardine (Dine) Lund, f. 1872
355.306.Malla Lund, f. 1874
356.306.Anna Lund, f. 1875, d. 1900
357.306.Olaug Lund, f. 1877
358.306.Worm Hirsch Lund, f. 1878
359.306.Hans Lund, f. 1879, d. 1879
360.306.Haldis Lund, f. 1880, d. 1884
307.276.
Christian Lund
Født 1834.
Død 1834.
308.276.
Sofie Elisabeth Lund
Født 1837.
Død 1837.
309.276.
Jens Schive Lund
Født 1841.
Død 1907.
310.276.
Hans Wingaard Finne Lund
Født 1843.
Død 1866.
311.276.
Sofus Fredrik Lund
Født 1846.
Død 1874.

Generation 22.

312.280.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.61
313.288.
Andreas Naryrenius Mechlenborg
Født 186789.
314.288.
Johannes Andreas Mechlenborg
Født 187089.
315.288.
Jens Bernhard Mechlenborg
Født 187289.
316.288.
Alfred Ludvig Berglion Mechlenborg
Født 187989.
317.290.
Elling Martinus Bernhard Mechlenborg
Født 188789.
318.290.
Ole Martin Hagerup Dahl Mechlenborg
Født 188989.
319.293.
Charlotte Amalie Mechlenborg
Født 12 feb. 187678.
320.293.
Hansine Emilie Mechlenborg
Født 2 feb. 187878.
321.293.
Amenta Elise Mechlenborg
Født 11 jan. 188078.
322.293.
Emil Johan Monrad Mechlenborg
Født 8 jul. 188278.
323.296.
Nicoline Christine Mechlenborg
324.296.
Helga Amanda Mechlenborg
325.296.
Johan Andreas Zahl Mechlenborg
326.297.
Carl Mechlenborg
Født 189696.
327.297.
Thora Johanne Mechlenborg
Født omkring 189896.
328.297.
Arne Erik Mechlenborg
Født omkring 190096.
329.299.
Maren Marie Thomasen
Født 186797.
Død 187597.
330.299.
Christine Jørgine Thomasen
331.300.
Inga Jensine Hartvigsen Schjelderup
Født 1879, Fiskevåg i Saltdal97.
Død 1884, Fiskevåg i Saltdal97.
332.300.
Julie Anette Hartvigsen Schjelderup
Født 30 mar. 1881, Fiskevåg i Saltdal97.
Død 9 jul. 195297.

Gift _____med

Jan Olai Mikalsen
333.300.
Henriette Johanna Hartvigsen Schjelderup
Født 22 sep. 188297.
Død 13 sep. 195397.

Gift _____med

Johan Pedersen Næstby
334.300.
Inga Christine Hartvigsen Schjelderup
Født 10 sep. 188497.

Gift _____med

Edvin Drage
335.300.
Anna Jesone Hartvigsen Schjelderup
Født 20 mai 188697.

Gift _____med

O. B. E. Olsen
336.300.
Kristine Enilie Hartvigsen Schjelderup
Født 25 jan. 188897.
Død 193997.

Gift _____med

Sjønning Medby
337.300.
Anne Marie Hartvigsen Schjelderup
Født 14 jan. 188997.
Død 189097.
338.300.
Lydia Birgitte Hartvigsen Schjelderup
Født 14 jan. 189097.
Død 197997.

Gift _____med

Magnus Nylend
339.300.
Johan Hartvigsen Schjelderup
Født 24 okt. 189197.
Død 189797.
340.300.
Anne Marie Hartvigsen Schjelderup
Født 30 jun. 1893, Os i Saltdal97.
Død 30 nov. 1945, Saltnes i Saltdal97.

Gift 1° 11 jun. 1911, Os i Saltdal97 med

Ingvald Georg Hansen
Født 25 jan. 1891, Fagermo i Sulitjelma97.
Død 11 mai 1921, Fagerli i Sulitjelma97.
     Søn af Olaus Hansen og Anne Birgithe Pedersen.

Gift 2° _____med

Johan Iversen

Børn af Anne Marie Hartvigsen Schjelderup og Ingvald Georg Hansen:

361.340.Hartvig Schjelderup Hansen, f. 1911
362.340.Asbjørg Oline Hansen, f. 1913, Sulitjelma, d. _____
363.340.Margith Petrine Hansen Schjelderup, f. 1915, Sulitjelma
364.340.Peder Johan Schjelderup Hansen, f. 1917, Sulitjelma
365.340.Inger Henie Hansen, f. 1921
341.300.
Peder Martin Hartvigsen Schjelderup
Født 189597.
Død 191497.
342.300.
Jens Andreas Hartvigsen Schjelderup
Født 189797.
Død 196797.

Gift _____med

Olga Marie
343.301.
Gudmund Stenersen
Født 1863.
     Stilling: Kunstmaler, tegner.
344.301.
Erland Stenersen
Født 1865.
     Stilling: Oberstløitnant. Adjutant hos kong Haakon VII
345.302.
Jonas Laurids Idemil Lie
Født 1833.
Død 1908.
     Stilling: Forfatter

Gift _____med

Thomasine Lie
346.306.
Charles Robertson Lund
Født 1864.
Død 1864.
347.306.
Bernt Christian Lorck Lund
Født 1864.
Død 1928.

Gift _____med

Ingeborg Weidemann
Født 1868.

Børn af Bernt Christian Lorck Lund og Ingeborg Weidemann:

366.347.Margaret (Lillemor) Lund, f. 1895
367.347.Haldis Lund, f. 1897
368.347.Ole Lund, f. 1903
369.347.Solveig Lund, f. 1907
348.306.
Charles Robertson Lund
Født 1866.
Død 1866.
349.306.
Dagny Lund
Født 1867.
Død 1867.
350.306.
Marie (Mia) Fredrikke Lund
Født 1868.
Død 1937.

Gift _____med

Nicolai Lenning
Født 1858.
Død 1942.
351.306.
Bergljot Lund
Født 1869.
Død 1936.
352.306.
Einar Lund
Født 1870.
Død 1907.
353.306.
Dorothea (Dorit) Ulriche Lund
Født 1871.
354.306.
Bernhardine (Dine) Lund
Født 1872.
355.306.
Malla Lund
Født 1874.

Gift _____med

Haakon Hauan
Født 1871.

Børn af Malla Lund og Haakon Hauan:

370.355.Haldis Hauan, f. 1898
371.355.Erna Hauan, f. 1899
372.355.Odd Hauan, f. 1900
373.355.Haakon Hauan, f. 1894
374.355.Einar Hauan, f. 1906
375.355.Bergljot Hauan, f. 1913
356.306.
Anna Lund
Født 1875.
Død 1900.
357.306.
Olaug Lund
Født 1877.
358.306.
Worm Hirsch Lund
Født 1878.

Gift _____med

Jacoba Johanne Lesterhaus Mensinga
Født 1878.

Børn af Worm Hirsch Lund og Jacoba Johanne Lesterhaus Mensinga:

376.358.Ingeborg Lund, f. 1906
377.358.Worm Lund, f. 1909
378.358.Dorrit Lund, f. 1911
379.358.Bergljot Lund, f. 1915
359.306.
Hans Lund
Født 1879.
Død 1879.
360.306.
Haldis Lund
Født 1880.
Død 1884.

Generation 23.

361.340.
Hartvig Schjelderup Hansen
Født 25 dec. 191197.
362.340.
Asbjørg Oline Hansen
Født 12 okt. 1913, Sulitjelma97.
Død _____, Høylandet, Nord-Trøndelag97.

Gift _____med

Toralf Lunde
363.340.
Margith Petrine Hansen Schjelderup
Født 25 okt. 1915, Sulitjelma97.

Gift 10 okt. 1936, Sulitjelma97 med

Kåre Ottar Sørensen
Født 23 jun. 1910, Mosti i Vatnbygd97.
Død 30 dec. 1994, Finneid i Fauske97.
     Søn af Søren Marcelius Sørensen og Karen Birgitte Olesdatter Olsen.

Børn af Margith Petrine Hansen Schjelderup og Kåre Ottar Sørensen:

380.363.Odd Sørensen Schjelderup, f. 1937, Sulitjelma
381.363.Anne Marie Sørensen, f. 1943, Sulitjelma
382.363.Stig Ivan Sørensen, f. 1953, Finneid
364.340.
Peder Johan Schjelderup Hansen
Født 14 mai 1917, Sulitjelma97.

Gift 2 nov. 1947, Kvitblikk97 med

Harriet Kristine Hansen
365.340.
Inger Henie Hansen
Født 192197.
366.347.
Margaret (Lillemor) Lund
Født 1895.

Gift _____med

Einar Brun
Født 1895.

Børn af Margaret (Lillemor) Lund og Einar Brun:

383.366.Christian Brun, f. 1921
384.366.Einar Brun, f. 1922
367.347.
Haldis Lund
Født 1897.
368.347.
Ole Lund
Født 1903.

Gift _____med

Hjørdis Bergljot Stavseth
Født 1906.

Børn af Ole Lund og Hjørdis Bergljot Stavseth:

385.368.Bernt Christian Lund, f. 1931
386.368.Ole Lund, f. 1934
387.368.Per Oscar Lund, f. 1945
369.347.
Solveig Lund
Født 1907.

Gift _____med

Mikal Sørensen
Født 1899.
Død 1946.

Børn af Solveig Lund og Mikal Sørensen:

388.369.Bjørg Sørensen, f. 1929
389.369.Michael Sørensen, f. 1934
370.355.
Haldis Hauan
Født 1898.

Gift _____med

Henrik Hoffmann
Født 1895.
371.355.
Erna Hauan
Født 1899.

Gift 1° _____med

Herman Johan Wilhelm Becht

Gift 2° _____med

Gerrit Jan van Heuven Godhart (Goldhart?)
Født 1901.

Børn af Erna Hauan og Gerrit Jan van Heuven Godhart (Goldhart?):

390.371._____
391.371._____
372.355.
Odd Hauan
Født 1900.

Gift _____med

Else Ferslew
Født 1913.

Børn af Odd Hauan og Else Ferslew:

392.372._____
393.372._____
394.372._____
373.355.
Haakon Hauan
Født 1894.

Gift _____med

Mary Adele Martemis

Børn af Haakon Hauan og Mary Adele Martemis:

395.373._____
396.373._____
397.373._____
374.355.
Einar Hauan
Født 1906.
375.355.
Bergljot Hauan
Født 1913.

Gift _____med

Sigurd Skaugen
Født 1907.
376.358.
Ingeborg Lund
Født 1906.

Gift _____med

Johan Kraft-Middelfart Johanssen
Født 1900.

Børn af Ingeborg Lund og Johan Kraft-Middelfart Johanssen:

398.376.Ingeborg Kraft Johanssen, f. 1931
399.376.Hans-Jacob Kraft Johanssen, f. 1932
400.376.Worm Kraft Johanssen, f. 1934
401.376.Kate Kraft Johanssen, f. 1941
402.376.Dorrit Kraft Johanssen, f. 1943
377.358.
Worm Lund
Født 1909.

Gift _____med

Anne Marie Christensen
Født 1911.

Børn af Worm Lund og Anne Marie Christensen:

403.377.Worm Lund, f. 1941
404.377.Morten Lund, f. 1943
405.377.Sverre Lund, f. 1943
378.358.
Dorrit Lund
Født 1911.

Gift _____med

Thomas Brockbank Morland
Født 1906.

Børn af Dorrit Lund og Thomas Brockbank Morland:

406.378.Astrid Morland, f. 1938
407.378.Simon Morland, f. 1939
408.378.Bergljot Sonja Morland, f. 1944
379.358.
Bergljot Lund
Født 1915.

Gift _____med

Einar Olsen
Født 1911.

Generation 24.

380.363.
Odd Sørensen Schjelderup
Født 1 mai 1937, Sulitjelma97.

Gift 28 dec. 1966, Haslum i Bærum97 med

Inger Lisbet Brendengen
Født 27 aug. 1944, Haslum i Bærum97.
     Datter af Håkon Brendengen og Ingrid Mathilde Engebretsen.

Børn af Odd Sørensen Schjelderup og Inger Lisbet Brendengen:

409.380.Mads Ketil Sørensen Schjelderup, f. 1968
410.380.Ingvil Sørensen Schjelderup, f. 1971
381.363.
Anne Marie Sørensen
Født 9 jan. 1943, Sulitjelma97.

Gift 11 okt. 1961, Trondheim97 med

Sverre Donald Solheim
382.363.
Stig Ivan Sørensen
Født 2 jun. 1953, Finneid97.

Gift 27 dec. 1972, Fauske97 med

Liv Astrid Olsen
383.366.
Christian Brun
Født 1921.
384.366.
Einar Brun
Født 1922.
385.368.
Bernt Christian Lund
Født 1931.
386.368.
Ole Lund
Født 1934.
387.368.
Per Oscar Lund
Født 1945.
388.369.
Bjørg Sørensen
Født 1929.
389.369.
Michael Sørensen
Født 1934.
390.371.
___________
391.371.
___________
392.372.
___________
393.372.
___________
394.372.
___________
395.373.
___________
396.373.
___________
397.373.
___________
398.376.
Ingeborg Kraft Johanssen
Født 1931.
399.376.
Hans-Jacob Kraft Johanssen
Født 1932.
400.376.
Worm Kraft Johanssen
Født 1934.
401.376.
Kate Kraft Johanssen
Født 1941.
402.376.
Dorrit Kraft Johanssen
Født 1943.
403.377.
Worm Lund
Født 1941.
404.377.
Morten Lund
Født 1943.
405.377.
Sverre Lund
Født 1943.
406.378.
Astrid Morland
Født 1938.
407.378.
Simon Morland
Født 1939.
408.378.
Bergljot Sonja Morland
Født 1944.

Generation 25.

409.380.
Mads Ketil Sørensen Schjelderup
Født 26 dec. 196897.
410.380.
Ingvil Sørensen Schjelderup
Født 12 sep. 197197.

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 153. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
2Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 153, 166. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
3Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 166. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
4Aasmund Stokke: Av Ornes-ætt eller Ænes-ætt., s. 171-173. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVII (2000): 171-173
5Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 153-154. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
6Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 154. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
7Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 159. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
8Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 159-160. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
9Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 165. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
10Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 155. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
11Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 160. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
12Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 154-155. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
13Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 160-161. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
14Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 157. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
15Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 162. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
16Tore H. Vigerust, s. 6-43; Anders Bjønnes, s. 44-60; Tor Weidling, s. 61-88; Lars Løberg, s. 89-98; Alan Hutchinson, s. 101-110; Per Swensen, s. 111.: Adelsprojektets skrifter 3: Benkestokk-seminariet Meløy 14-15 august 1999. (Oslo 1999), s. 26
17Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 165, 167. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
18Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 167. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
19Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 161. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
20Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVII (1959), s. 156
21Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 105
22D.N. XI.409
23Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 90
24Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 89
25N.Nagz. bd. I, s. 337.
26Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 99
27Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 161-162. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
28Henning Sollied (1907-45): Ænes'ætten og Galtung'erne., s. 163. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II (1930): 153-167
29Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVII (1959), s. 157
30Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 271
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 100
32Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
33Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 254
34Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 29
35Randi Rostrup: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (artikel i "Genealogen" nr. 2 år 2002, medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening)., s. 28
36Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 8
37Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 254-255
38Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 255
39Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 381
40Christoffer Owe: Anders Mowat og hans slekt., s. 211. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVI (1998): 211-229
41Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 106
42Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 91
43Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 97
44Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 319
45Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
46Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 10
47Axel Kielland: Stamtavle over Familien Kielland samt ... (1878), s. 60
48O.M. Kinnapel skriver 3. dec. 1663.
49Død 1693, 58 1/4 år gl.
50Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 1
51Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 98
52Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 235. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
53Skifte 23. mar. 1688
54Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
55Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
56Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 14
57Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 18
58Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 107
59Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 54
60Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 96
61Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
6222 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
63Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 106
6421 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
65Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 220.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
66Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 33
67Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 86. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
6819 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
69Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 99
70S.T.Dahl skriver at hun er døbt på denne dag - altså ikke født.
71Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
72S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo, s. III:291
73Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 316. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
74Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 3
75Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 13
76Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev [Hardanger, 1885], s. 95
77Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 93
78Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 95
794 år gl. ved farens skifte 5. feb. 1695.
80Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 220. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
812½ år gl. ved farens skifte 5. feb. 1695.
8222 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
8321 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
8440 år gl.
85Lita Brodtkorb Leistad: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1986): 229-250
8672 år, 7 mndr., 20 dg. gl.
87Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
88"Våre sorenskrivere" (Olafsen, 1940)
89Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 94
90Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 159
91Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Rødøy:278
92Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 130. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
93Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 210
94Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 182
95Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
96Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 96
97Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
98Olaus Schmidt: Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse., s. 131. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 121-131
99Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 100
100Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 50, 100
101S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo