© 2001 Simon Ellefsen

Frøling

Opdateret 6 Jul 2005.


Generation 1.

1.0.
Frantz

Børn af Frantz og _____:

2.1.Abel Frantsdatter Frøling, f. 1612, d. 1683, Trondhjem.
3.1.Jacob Frantsen Frøling
4.1.Lorentz Frantzen, d. 1671, Trondheim
5.1.Henrik Frantsen
6.1.Judith Frandtsdatter (Frøling), f. 1635, d. 1715

Generation 2.

2.1.
Abel Frantsdatter Frøling
Født 16121.
Død 10 jul. 1683, Trondhjem.1, begravet Trondhjem Domkirke, Abel Frantsdatter ligger begravet sammen med sin 1ste mand ved Domkirken. Paa gravstenen stod initialerne J.N.C.K. [~: Jørgen Nilssøn C. K.] og A.F.D.F. [~: Abel Frantsdatter F.]. «C.K.» og «F.» repræsenterer tydeligvis de begravedes ukjendte slegtsnavn.2.

Gift 1° _____med

Jørgen Nielsen K.
Født 16081.
Død 4 jun. 1663, Trondheim.1,2, begravet Trondhjem Domkirke, Abel Frantsdatter ligger begravet sammen med sin 1ste mand ved Domkirken. Paa gravstenen stod initialerne J.N.C.K. [~: Jørgen Nilssøn C. K.] og A.F.D.F. [~: Abel Frantsdatter F.]. «C.K.» og «F.» repræsenterer tydeligvis de begravedes ukjendte slegtsnavn.2.
     Jørgen Nilsen hadde en omfattende bakgrunn inne offentlig forvaltning. Første gang jeg finner ham nevnt er i 1639 da han var sorenskriver på N-Møre og i tiden 1639-41 da han var toller på N-Møre. Senere var han fogd i Gauldal i tiden 1644-46. Han var deretter fogd i Inderøy i tiden 1646-55. Han var også skriver på Trondheims gård i tiden 1654-56 (lensr. 115.4 og 119.3).3
     Jørgen Nielsen, omtalt i lensregnskapet som toller [i N-Møre] i 1639/40 (lensr. 65.3). Han fikk den 6. juni 1640 livstidsbrev på gården Stensvik (NRR VII, s. 732). Kalles ennå toller den 25. feb. 1642 (NRR VIII, s. 172).4
     Nielsen [Nielsen, Jacob (Trondhjemske samlinger 1956, s. 132): Protocoll over Trondhjem bye og de svenskers regjering der 1658] sier at han ble utnevnt til rådmann [i Trondheim] den 1. okt. 1655. Jeg [S.T.Dahl] finner ham i lensregnskapet, første gangen nevnt som rådmann den 18. jan. 1656. I lensregnskapet nevnes han deretter årlig som rådmann. Han deltok også på hyllingen i 1656 [Johnsen og Fladby (1969), bd. III, s. 73]. Siste gang jeg [S.T.Dahl] har notert ham nevnt er den 20. aug. 1660 (lensr. 128.6). Han var visstnok rådmann til sin død i 1663.3
     Han kjøpte en gård i Trondheim i 1657 [Berg (1951), s. 119, nr. 28].3
     Han var født i 1608 og døde den 4. juni 1663 i Trondheim [Schøning: 1762, s. 213]. Han var gift med Abel Frandtsdatter Frøling som var født ca. 1612 og døde den 10. juli 1683 [Schøning: 1762, s. 214]. Hun ble 2. gang gift med rådmann Erik Blix. Ved skifte etter ham den 13. okt. 1663 nevnes barna: Oluf student, Maren gm Claus Clausen Holst, Elisabeth 13 år og Sidsel 12 år. Schøning skriver at på Jørgens gravsten sto initialene JNCK og AFDF. Jørgens segl, fra lensregnskapene, viser et bumerke med omskriften Jørgen Nilsen K. [Jørgen kalles i slektslitteraturen med tilnavnet Barfoed, men dette kan altså ikke være riktig da hans etternavn tydeligvis hadde begynt med bokstaven K.]3
     Kan det tænkes at Schønings avskrift JNCK rettelig bør være JNSK for Jørgen NielSøn K. ?
     Skifte 9-13 OCT 16635Avdøde Jørgen Nielsen. E. Abild Frantzd. (Frøling). B. Oluf student, Maren Claus Clausens, Elisabeth 13 og Sidsel 12 år, søsterlodd 690 Rd..

Gift 2° 1663- med

Erik Erikssøn Blix
Født 15991.
Død 2 aug. 1669, Trondhjem.1, begravet Trondhjem Domkirke6,1.
     Stilling: Rådmann i Trondhjem.
     Erik Erikssøn Blix, født 1599, nævnes 1645 som kaptein ved Trondhjems regiment. Han var senere kjøbmand og raadmand i Trondhjem og døde 2/8 1669. Sandsynligvis var han en ældre søn av hr. Erik Erikssøn Blix til Hammerdal av dennes 1. ægteskap, men det kan ogsaa tænkes at han har været en efterkommer (sønnesøn?) av den Erik Blix, som bodde i Trondhjem 1548. Erik Blix var en av sin tids rikeste mænd i Trondhjem.1

[Gift 1° 2 jan. 1639 med Tora Christophersdatter (d. 8 feb. 1663); Gift 2° 1663 med Abel Frantsdatter Frøling (1612 - 10 jul. 1683)].

Børn af Abel Frantsdatter Frøling og Jørgen Nielsen K.:

7.2.Oluf Jørgensen
8.2.Maren Jørgensdatter, d. 1704, Trondheim.
9.2.Elsebe Jørgensdatter Frøling, f. omkr. 1650, d. omkr. 1685
10.2.Sissel Jørgensdatter (Frøling?), f. omkr. 1651, d. omkr. 1689
3.1.
Jacob Frantsen Frøling
Begravet 1 mai 16597.
     Jacob Frandsen Frøling, nevnt i lensregnskapet som fogd her [Fosen] ved martini 1637. ... Han var fogd her [Fosen] til den 1. mai 1647.7
     I følge Berg så ble han begravet den 1. mai 1659. Hans kones navn var Maren Christoffersdatter for i koppskatten 1645 betalte han for seg og henne. Han eide en gård i byen [Trondheim] i 1648, og i skattelistene i 1660 nevnes hans enke Maren sl. Jacob Frandsen som eier. Omskriften rundt hans segl, i 1647, viser at han hadde tilnavnet Frøling. Seglet viser at han er identisk med den Jacob som senere ble fogd i Namdal.7
     Undertegnet regnskapene fra Namdal i årene 1648/49, 1649/50 og i 1650/51. Nevnes også som fogd her [Namdal] i tingsvitnet den 14. okt. 1647, den 2. mai 1650 og den 27. april 1651.7
4.1.
Lorentz Frantzen
Død 16 mai 1671, Trondheim8.
     Lorents Frantsen ble utnevnt til [den første] magistratspresident i Trondheim den 8. april 1665 (NK. bd. I, s. 163). Han sto som president til sin død i 1671.9
     Han hadde trolig først arbeidet i det danske kanselli og trolig også i tolletaten, men første gang vi finner ham i kildene er som forvalter av Dønnesgodset, en jobb han tok over etter sin hustrus mann. I 1663 kalles han forvalter av domsgodset i Nordland. I tiden 1663-1665 var han også fogd i Tromsø. Som det kommer frem av et hyllingsdikt [for Frantsens innsettelse - se S.T. Dahl, Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700, s. 18] må Frantsen ha drevet med en omfattende handel. Dette ser vi også ved at han fikk tillatelse til å reise fra byen og til Bergen for å ordne med sin handel når dette trengtes. Trolig drev han særlig med nordlandshandel og eksport av fisk da hans første fotefar i kilden er nettopp i Nord-Noge.9
     Hans opphav er ukjent men trolig var han andregenerasjons innflytter for han skriver på norsk. Han skriver selv navnet Frantsønn. Han hadde også stor slekt i Norge og han kan identifiseres til å tilhøre slekten Frøling. [Hans søsken var Henrik Frantsen som var fogd i Tromsø i 1661, Jacob Frantsen som var fogd i Fosen og Namdal, Abell Frantsdtr som var gift med rådmann Jørgen Nilsen, og Judith Frantsdtr som var gift med rådmannen Marcus Jacobsen Angell]. Han døde i Tromdheim den 16. mai 1671. Han var gift med Folchen Fremmersdtr. Det ble betalt for hennes begravelse i Trondheim den 14. dec. 1684.8

Gift _____med

Folchen Fremmers (Fremmersdatter)
Død 168310.
     Hun var enke etter Niels Bertilsen Lindeskow som var forvalter av Dønnesgodset før Lorents [Frantsen]. De hadde to barn. Tidiken Nilsdtr og Bertil Nilsen. Folchen var trolig av nordtysk eller hollandsk opphav. I skifte og en arvesak for rådstuen og overhofretten i 1667 kommer det frem at hun var nærmeste arving etter Tidiken Eidisdtr, comesarrieskriver Casper Tills hustru. Denne Tidiken er nok identisk med den som hadde vært gift med gullsmed Arnt Johansen og hvis arvinger til dels befant seg i Holland.11
     15. dec. 1653, Fuleken Fremmersd. sal. Niels Berthelsens skifter med sine um. barn, Thitken Nielsd. og Bertel Nielsen, 229 Rd. i brorlodd.12
     Det ble betalt for hennes begravelse i Trondheim den 14. dec. 1684.8

[Gift 1° med Niels Bertilsen Lindschow; Gift 2° med Lorentz Frantzen (d. 16 mai 1671); Gift 3° 1671 med Peder Tønder (8 sep. 1641 - 1 jun. 1694)].

Børn af Lorentz Frantzen og _____:

11.4.Malena (Magdalena) Lorentsdatter, d. omkr. 1702

Børn af Lorentz Frantzen og Folchen Fremmers (Fremmersdatter):

12.4.Niels Lorentzsen, d. 1666
13.4.Maria Lorentzdatter, d. omkr. 1702
5.1.
Henrik Frantsen
     Henrik Frantsen, fogd i Tromsø i 1661.13
6.1.
Judith Frandtsdatter (Frøling)
Født 163514.
Død 171514.
     Hun var en søster av president Lorents Fransen.14
     Skifte 15 jul. 1715, Trondheim.15Avdøde Juditha Frantzdatter sal. rådmann Marcus Jacobsen Angels barn og barnebarn: avdøde herr Jacob Angels barn og Maria Marcusdatter ugift, 53 rd. i lodd..

Gift 10 apr. 165714 med

Marcus Jacobsen Angell
Død omkring 1676.
     Han var trolig fra Angeln i Tyskland. Han var visstnok et søskendebarn av Lorents Mortensen Angell (se PHT 7 rk. 5 bd., s. 83, dessverre oppgir ikke forfatteren kilden). Marcus var også nært beslektet med Marcus Nissen Angell som bodde som kjøpmann i Lille-Fosen da disse brukte samme segl. Min [S.T.Dahl's] teori er at Marcus Nissen var en sønn av Marcus Jacobsen fra et tidligere ekteskap.14
     Han fikk bestalling på rådmannstillingen [i Trondheim] etter Eilert Schøller den 20. okt. 1670 [NK bd. II, s. 53]. Han sto som rådmann til sin død i 1676.14
     I 1671 kjøpte han sin svoger president Lorents Frantsens gård, som var vestre hjørnegård hjørnet mellom Ø-Almening og Bredegaten, i dag utgjør denne gården bakre del av Britannia hotell. Marcus var også en av de fire borgerkompani kapteinene i byen. Fra kildene kan vi se at han drev med handel men vi kan ikke få noen klar oversikt over hans handelsvirksomhet.14
     Han må ha dødd i slutten av 1676 fordi det ble betalt for hans begravelse den 1. jan. 1677.14

Børn af Judith Frandtsdatter (Frøling) og Marcus Jacobsen Angell:

14.6.Kirsten Markusdatter Angell, f. omkr. 1658, d. omkr. 1686
15.6.Jacob Marcussen Angell, f. omkr. 1663, Trondheim., d. 1704
16.6.Lorentz Jacobssøn Angell, d. 1719
17.6.Marcus Marcussen Angell
18.6.Maria Marcusdatter Angell, d. 1721, Trondheim.
19.6.Judithe Marcusdatter Angell, d. før 1721
20.6.Mette Marcusdatter Angell, f. 1673, d. 1697

Generation 3.

7.2.
Oluf Jørgensen
     Student ved farens skifte 9.-13. okt. 1663.
8.2.
Maren Jørgensdatter
Død 13 apr. 1704, Trondheim.16.
     Skifte 13 apr. 1704, Trondheim.16Avdøde Maren sal. Claus Clausens, død s. d. i Claus Nissens hus, begjært av Nissen og Laurids Marcussen Holst, svigersønner, som frasa seg arv og gjeld, også på vegne av Laurs Pedersen Holte. Sistn. møtte ved Philip Anthoni Cramer, senere ved svoger Hendrich Carstensen Skiøtt. Ved HRD 21. juli 1704 var boet dømt å betale Hendrich von Portens arvinger 750 rd. Arv. ønsket heller ikke å betale dette. Omsider blev oppgitt 27 husgrunner og 3 kornløkker tilh. avd., så man fikk dekket gjelden og massekravene..

Gift _____med

Claus Clausen Holst
Død 20 mar. 1694, Trondheim.17.
     Handelsmand og Fattigforstander i Trondhjem.
     Skifte 20 mar. 1694, Trondheim.17Avdøde Claus Clausen Holst borger, død s. d. Sekvestrasjon fordi kausjonist for proviantforv. Povel Steen. Enkens lagv. Jens Larsen Skifve «og arvinger». Brutto 2355 Rd. 7. sept. 1697 ba Sara, Homfred Brügmanns ved sønn Anders boet åpnet fordi hennes mann som medkausjonist hadde dekket ansvaret med 8000 rd. 23. marts 1700 ble løsøret 775 rd. og utest. fordr. 1580 rd. utlagt Brügmanns arvinger..

Børn af Maren Jørgensdatter og Claus Clausen Holst:

21.8.Abel Clausdatter Holst
22.8.Maria Clausdatter Holst
23.8.Anna (Annichen) Clausdatter Holst, d. 1718
24.8.Lucia Clausdatter Holst, d. 1713
9.2.
Elsebe Jørgensdatter Frøling
Født omkring 165018,5.
Død omkring 1685.
     Skifte 15 jun. 1685, Trondheim.19Avdøde Lorens (Laris) Hansen Flensborger og avdøde h. Elsebe Jørgensdatter Frøling, hvis mor var Abel, Sl. Jørgen Nielsens. Barn: Hans 15, Jørgen 4, Abel 16, Cathrine 14, Maren 12, Barbara 11, Anne 9, Elsebe 8, Inger 6. 3819 ÷ 6054 rd., hvorav utestående fordringer 2300 var satt til 800, samt gull 8, sølv 87, hus 950, løkke, hus på Fransnes i Nordmør, Stokke i Åsen og krambodgods..

Gift _____med

Laurids (Lorentz) Hansen Flensborg
Født _____, Flensborg ?.
Død omkring 1685.
     Søn af Hans.
     Skifte 15 jun. 1685, Trondheim.19Avdøde Lorens (Laris) Hansen Flensborger og avdøde h. Elsebe Jørgensdatter Frøling, hvis mor var Abel, Sl. Jørgen Nielsens. Barn: Hans 15, Jørgen 4, Abel 16, Cathrine 14, Maren 12, Barbara 11, Anne 9, Elsebe 8, Inger 6. 3819 ÷ 6054 rd., hvorav utestående fordringer 2300 var satt til 800, samt gull 8, sølv 87, hus 950, løkke, hus på Fransnes i Nordmør, Stokke i Åsen og krambodgods..

Børn af Elsebe Jørgensdatter Frøling og Laurids (Lorentz) Hansen Flensborg:

25.9.Abel Lauritsdatter, f. omkr. 1669, Trondhjem., d. omkr. 1692
26.9.Hans Lauridssen, f. omkr. 1670, Trondhjem
27.9.Cathrine Lauridsdatter, f. omkr. 1671, Trondhjem
28.9.Maren Lauridsdatter, f. omkr. 1673, Trondhjem
29.9.Barbara Lauridsdatter, f. omkr. 1674, Trondhjem
30.9.Anne Lauridsdatter, f. omkr. 1676, Trondhjem
31.9.Elsebe Lauridsdatter, f. omkr. 1677, Trondhjem
32.9.Inger Lauridsdatter, f. omkr. 1679, Trondhjem
33.9.Jørgen Lauridssen, f. omkr. 1681, Trondhjem
10.2.
Sissel Jørgensdatter (Frøling?)
Født omkring 165120,5.
Død omkring 1689.
     Skifte 8 apr. 1689, Trondhjem.211306 - 1222 rd., derav gull, sølv,kramgods og jordegods, uvisse fordringe 239 Rd..

Gift 1° _____22med

Lorentz Hieronimussen Brüghmann
Død før 29 okt. 1677.
     Søn af Hieronimus Brüghmann og Anna Alexanderdatter Samson.
     Skifte 29 okt. 1677, Trondhjem.22Avdøde Lourendz (Hieronimussen) Brugmand, blev nylig borte ved hjemreise fra Romsdalsmarked. Rester av flott innbo, 2792 - 7184 rd., samt uvisse fordringer 495 rd..

Gift 2° efter 29 okt. 167723 med

Ole Christensen
Død efter 8 apr. 1689.

Børn af Sissel Jørgensdatter (Frøling?) og Lorentz Hieronimussen Brüghmann:

34.10.Jørgen Lorentzsen Brüghmann
35.10.Anne Lorentzdatter Brüghmann
36.10.Hieronimus Lorentzsen Brüghmann

Børn af Sissel Jørgensdatter (Frøling?) og Ole Christensen:

37.10.Christen Olsen
38.10.Abel Maria Olsdatter
11.4.
Malena (Magdalena) Lorentsdatter
Død omkring 1702.
     Malene. Ifølge Hornemann var hun en datter av Lorents. Hun ble første gang gift med en Matthias Brun og andre gang med en Volquert Jöns organist på Røros.8
     Skifte 6 apr. 1702, Røros24.

Gift 1° _____24med

Mathias Brun

Gift 2° _____24med

Volquarts Jöns
Død omkring 1695.
     Skifte 14 okt. 169524.

Børn af Malena (Magdalena) Lorentsdatter og Mathias Brun:

39.11.Lorents Brun
40.11.Berent Brun
41.11.Johannes (Hans?) Brun
12.4.
Niels Lorentzsen
Død 16668.
     Niels. Han døde i 1666, var Lorents Frandtsens eneste sønn i følge hans gravskrift.8
13.4.
Maria Lorentzdatter
Død omkring 1702.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 4. juni 1702.25

Gift 1° _____med

Morten Erichsen Krag
Død 5 feb. 167725,25.
     Toller.26
     Skifte 11 jul. 167926.

Gift 2° 168027 med

Ebbe Nielsen
     Søn af Niels Ebbesen Flensborger og Jensdatter Parelius.

Børn af Maria Lorentzdatter og Morten Erichsen Krag:

42.13.Cathrine Mortensdatter Krag, f. omkr. 1672
43.13.Morten Mortensen Krag, f. omkr. 1676
14.6.
Kirsten Markusdatter Angell
Født omkring 165828.
Død omkring 1686.
     Det er som om hun er af en ældre årgang end sine søskende ?
     Skifte 16 apr. 1686, Trondheim29Avdøde Kirsten Markusdatter Angell, Casten Volquartzøns, handelsmann. Barn: Markus 8, Juditte 10, Maria 3 år. 5136 ÷ 5136 rd., brandskade 3000 rd., gull, sølv, kramgods, hus. Bl. kreditorer Niels og Jørgen Contrafeiere..

Gift _____med

Carsten Volqvartz
Født 1617, Flensburg.30.
Død 3 mar. 1719, Aagvig/Åkvik, Rødøy.14.
     Handelsmann, notarius publicus i Trondheim.
     Insolvent skifte.30

[Gift 1° med Kirsten Markusdatter Angell (omkr. 1658 - omkr. 1686); Gift 2° med Karen Hansdatter Roager].

Børn af Kirsten Markusdatter Angell og Carsten Volqvartz:

44.14.Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz, f. 1676, Trondheim., d. 1746, Dønnes.
45.14.Marcus Volqvartz, f. omkr. 1678
46.14.Maria Volqvartz, f. omkr. 1683
15.6.
Jacob Marcussen Angell
Født omkring 1663, Trondheim.31.
Død 1704.
     Res. pastor i Vefsen.32
     Erlandsen sier at de hadde 10 barn hvorav tre døde små. I skifte etter Hr Jacobs søster nevnes at de hadde 4 sønner og tre døtre.31

Gift 29 mar. 169114,31 med

Maren Pedersdatter Holthe
Død 21 dec. 170914.
     Datter af Peder Johansen Holthe og Maren Carstensdatter Esche.

Børn af Jacob Marcussen Angell og Maren Pedersdatter Holthe:

47.15.Marcus Jacobsen Angell
48.15.Peder Jacobsen Angell
49.15.Lorents Jacobsen Angell, f. omkr. 1695
50.15.Carsten Jacobsen Angell, f. omkr. 1699
16.6.
Lorentz Jacobssøn Angell
Død 11 mai 171933.
     Var mekler i Trondheim og bodde i Elvegaten.14
     Skifte 12 mai 1719, Trondheim.33,33Avdøde Lorentz Jacobsen Angell, død dagen før. Barn: Marcus 22 f.t. Hamburg og Judithe 21 år, her. 1067 ÷ 1670 rd. Judithe tok Torpaune i Strida på odel med brors samtykke for 60 rd..

Gift 7 feb. 1695, Domkirken i Trondheim.14 med

Maren Christiansdatter Mechelborg
Født omkring 166734,35.
Død før 12 mai 1719.
     Datter af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell.
     Var ved forældrenes skifte 23. mar. 1688 trolovet med Simen Querch.35

[Gift 1° med Simen Querch (d. 1692); Gift 2° 7 feb. 1695 med Lorentz Jacobssøn Angell (d. 11 mai 1719)].

Børn af Lorentz Jacobssøn Angell og Maren Christiansdatter Mechelborg:

51.16.Marcus Angell, f. omkr. 1697
52.16.Judithe Angell, f. omkr. 1698
17.6.
Marcus Marcussen Angell
     Ble kullfogd på Røros. Var ugift.14
     Skifte 10 okt. 1721, Røros.14Arvingene var hans søsken og deres barn..
18.6.
Maria Marcusdatter Angell
Død 17 okt. 1721, Trondheim.14.
     Skifte 18 okt. 1721, Trondheim.36Avdøde Maria Marcusdatter Angell, ugift, bodde hos skomaker Erik Olsen Qvenellen. Brødre avdøde herr Jacob Angels 4 s. og 3 døtre, avdøde Lorentz Angels sønn og datter Judithe, søster avdøde Kierstens 1 sønn og 2 døtre ved halvbror Volqvart Carstensen og søster avdøde Judites 1 sønn og 2 døtre ved far Johan Christian Urwalt. Kiste med foreldres navn 1652. Arv 27 rd. efter avdøde bror Marcus på Røros. 499 ÷ 232 rd..
19.6.
Judithe Marcusdatter Angell
Død før 172137.

Gift 1701-1702, Domkirken i Trondheim., trolovet i Trondheim domkikre 25. nov. 1701.14 med

Johan Christian el. Christoffer Urwalt
Død 173514.
     Kjøpmann i Trondheim.14
20.6.
Mette Marcusdatter Angell
Født 167314.
Død 169714.
     Døde ugift.14

Generation 4.

21.8.
Abel Clausdatter Holst
     Skifte 7 feb. 1698, Trondhjem.38Gull og rede penger 245, sølv 135, Storvalen i Namdal, jordegods. 2766, ingen gjeld..

Gift _____med

Laurs Pedersen Holt
     Søn af Peder Johansen Holthe og Maren Carstensdatter Esche.
     Hadde før farens død overtatt Abelvær/Appelvær [i Namdalen] for 1667 Rd. med jekt, båter og redskap m.v.32
     Skifte 4 mai 1725, Trondheim.33Sølv mrk. David Jacobsen Jelstrup - Adriana Thomasdatter Friis, Peder Johansen Holte - Maren Carstensdatter Esche, LMA-MPF 1694. OCSE-LPSH-ACD 1690., David Jacobsen - Anne Jensdatter 1654, PPSH-MKDE 1669, CCSH-MIDF 1690, LPSH-ACDH, DISJ-ATDF, AHF-IPDH 1693, Thomas Hansen Friis. Leiet i Apelvær 2150 rd., løsøre der 1658, i Nørøy 1066, Hommelvik og Mostadmarken gods 3300. 12282 - 2893, netto 9382 og uvisse 1040 rd..

[Gift 1° med Abel Clausdatter Holst; Gift 2° med Ane Catharina Jelstrup].

Børn af Abel Clausdatter Holst og Laurs Pedersen Holt:

53.21.Maren Larsdatter Holt, f. omkr. 1692, d. 1786
54.21.Clara Maria Larsdatter Holt, f. 1694
55.21.Anna Cathrina Larsdatter Holt, f. 1696
22.8.
Maria Clausdatter Holst
     Skifte 7 mar. 1710, Trondhjem.391369 rd., uvisst 187 - 538, Kramvarer, hus på leiet grunn 70, 1/32 i «Jomfru Anna» 40 rd. Lars (Lorentz) Marcussen barnas nærmeste pårørende..

Gift 1° _____med

Claus Nissen
Død omkring 1705.
     Skifte 17 apr. 1705, Trondhjem.40HRD 16. mar. 1705 for Claus Clausens og Homfred Brügmanns kausjonsansvar for proviantforvalter Povel Steen. 2390 - 85 rd., netto 2305 rd. som utlas Alexander Brügmann på amtmann Ev. Hammonds vegne. Bygård solgt for 446, kramvarer, Buschholmen leie solgt 31. aug. 1696 til Hans Tøgersen, to skibsparter (1/16 i «Norske Løve» 130 rd. og 1/16 i «St. Jacob» 156 rd.)..

Gift 2° _____med

Mathias Randorf
     Søn af Randorf.

Børn af Maria Clausdatter Holst og Claus Nissen:

56.22.Claus Clausen, f. omkr. 1695
57.22.Catharina Clausdatter, f. omkr. 1697, d. 1772
58.22.Nicolay Clausen, f. omkr. 1699
23.8.
Anna (Annichen) Clausdatter Holst
Død 30 dec. 1718, Nytaarsaften 1718.41.
     Skifte 21 jun. 1720, Trondhjem.41Avdøde: Annechen Clausdatter Holst. Arvinger: ektefelle Lorens Marcussen Holst, handelsmann og barn: Anne på 14, Maren Maria på 9, Abel Lucia på 7 og Anne Cathrina på 3 år. Kramvarer, skibsparter 55, bygård 1500 og brygge. Gull 200, gaver 242 og i sølv 180, 6 bygårder bortleiet. 15366 og uvisse 2383, gjell 4027, netto 11339 rd..

Gift 6 sep. 1698, Trondhjem.42 med

Lorentz Marcussen Holst
Født 6 mai 1669, Flensborg..
Død 26 mar. 1740.
     Søn af Marcus Holst.
     Kom til Trondhjem, hvor han nedsatte sig som Handelsmand og tillige overdroges Overformynderihvervet.

Børn af Anna (Annichen) Clausdatter Holst og Lorentz Marcussen Holst:

59.23.Anna Lorentzdatter Holst, f. 1706, d. 1777, Værdalens præstegaard.
60.23.Maren Maria Lorentzdatter Holst, f. 1712, d. 1747
61.23.Abel Lucia Lorentzdatter Holst, f. omkr. 1713
62.23.Anne Cathrine Lorentzdatter Holst, f. omkr. 1717
24.8.
Lucia Clausdatter Holst
Død 171343.
     Skifte 28 apr. 1714, Trondheim.43.

Gift 170544,43 med

Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche)
Født omkring 167945,46.
Død 174843, begravet 17 sep. 1748, Vikna.43.
     Søn af Anders Joensen Schanche og Maren Hansdatter (Nobel).
     Borgare i Trondheim och handelsman, ägde Karstensøy i Nærøy, Namdals fogderi, Nord Trøndelag (tingläst sköte 22 mar. 1706). Kallas Joen Andersen Karstenøen 1714. Han blev stämnd av sin svärmor Thrine Gröns lagverge Jens Jensen Schancke för att ha lurat henne att skriva på ett arvskontrakt av den 20. maj 1702.43
     Skifte 9 apr. 1749, Trondheim.47,43.

[Gift 1° 1703 med Wibeche (Wiviche) Ottesdatter; Gift 2° 1705 med Lucia Clausdatter Holst (d. 1713); Gift 3° 6 feb. 1713 med Ellen Andersdatter Borchmann (1690 - 1765)].

Børn af Lucia Clausdatter Holst og Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche):

63.24.Anders Joensen, f. 1708, Nærøy.
64.24.Claus Joensen Schanche, f. 1709, Nærøy., d. 1752
65.24.Johan Joensen, f. 1709, Nærøy., d. 1710, Vikten.
66.24.Maren Maria Finvedgaard (Schanche), f. 1710, d. 1769, Bredberg i Beistaden.
25.9.
Abel Lauritsdatter
Født omkring 1669, Trondhjem.48,19.
Død omkring 1692.
     Skifte 20 sep. 1692, Trondhjem.49Daniel Buchhofs avdøde h. Abel Lauritzdatter. Sønn Lauritz ½ år. Eide det samme nu som ved første hustrus Adelus Eschildsdatters skifte før i år (skal være 27. mai 1690), og hvad Abel brakte med seg som gave av hennes bestemor, avd. Abel Frantzdatter og utlagt ved hennes fars, Lorents Hansen Flensborgs skifte 92 Rd. Videre rug for 400 og hvete for 55 Rd. Brt. 997 ÷ 793. Det ble utlagt 50 Rd. til Lisbet Danielsdatter i morsarv, men Claus Clausen og Lorents Hansen Holst protesterte 10. okt. 1692 og faren ga ytterligere 20 Rd..

Gift _____med

Daniel Buchhof
     Skifte 1735-1736, Trondheim.50(Daniel Bochhoff)..

[Gift 1° med Adelus Eschilsdatter (omkr. 1662 - omkr. 1690); Gift 2° med Abel Lauritsdatter (omkr. 1669 - omkr. 1692); Gift 3° 1693 med Aletta Mathiasdatter Krenckel (f. omkr. 1671)].

Børn af Abel Lauritsdatter og Daniel Buchhof:

67.25.Lauritz Danielsen Buchhof, f. 1692, Trondhjem ?
26.9.
Hans Lauridssen
Født omkring 1670, Trondhjem51,19.
27.9.
Cathrine Lauridsdatter
Født omkring 1671, Trondhjem52,19.
28.9.
Maren Lauridsdatter
Født omkring 1673, Trondhjem53,19.
29.9.
Barbara Lauridsdatter
Født omkring 1674, Trondhjem54,19.
30.9.
Anne Lauridsdatter
Født omkring 1676, Trondhjem55,19.
31.9.
Elsebe Lauridsdatter
Født omkring 1677, Trondhjem56,19.
32.9.
Inger Lauridsdatter
Født omkring 1679, Trondhjem57,19.
33.9.
Jørgen Lauridssen
Født omkring 1681, Trondhjem58,19.
34.10.
Jørgen Lorentzsen Brüghmann
     Formentlig var det ham som i 1692 ble dimmitert fra Trondheim skole til Københavns Universitet.59
35.10.
Anne Lorentzdatter Brüghmann
36.10.
Hieronimus Lorentzsen Brüghmann
37.10.
Christen Olsen
38.10.
Abel Maria Olsdatter
39.11.
Lorents Brun
     Lorents Brun. Var i Ost-Indien i hollandsk tjeneste i 1702.24
40.11.
Berent Brun
     Berent Brun. Han ble kirurg ved Røros kopperverk. Var gift med Maren Berentsdatter Nagel.24
41.11.
Johannes (Hans?) Brun
     Johannes Brun. Han etterfulgte stefaren som organist på Røros. Han ble gift med en datter av auksjonsdirektør Svend Busch.24

Gift _____60med

Anne Margrethe Svendsdatter Busch
Født omkring 167561.
     Datter af Sven Busch og Johanne Ditlefsdatter.
42.13.
Cathrine Mortensdatter Krag
Født omkring 167226.
     Hun var trolig gift med organist Henrik Christian Borchgrevink.25
43.13.
Morten Mortensen Krag
Født omkring 167626.
44.14.
Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz
Født 1676, Trondheim..
Død 1746, Åkvik, Dønnes..

Gift 1° omkring 169362 med

Benjamin Peitersen Dass
Død 1702.
     Søn af Pitter Dundas og Maren Pettersdatter Falch.
     Bodde som handelsmann på Åkvik i Dønna, og [Benjamins] sønn Jacob Benjaminsen Dass bodde på Skar i Herøy.63
     Skifte 14 mai 1703, Åkvik i Herøy..

[Gift 1° før 1685 med Gjertrud von Krogh (d. før 1712); Gift 2° omkr. 1693 med Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz (1676 - 1746)].

Gift 2° omkring 1708 med

Rasmus Mortensen Angell
Født 1678, Trondheim..
Død 1744, Åkvik, Dønnes..
     Søn af Morten Mortensen Angell og Maren Christensdatter.
     Opholdt sig i Helgeland ved mormorens skifte 12. mai 1716.

Børn af Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz og Benjamin Peitersen Dass:

68.44.Petter Benjaminsøn Dass, f. _____, d. omkr. 1715
69.44.Kjerstin Bejaminsdatter Dass, d. før 1795
70.44.Maren Benjaminsdatter Dass, f. 1700, Dønnes., d. før 1795
71.44.Anne Benjaminsdatter Dass

Børn af Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz og Rasmus Mortensen Angell:

72.44.Benjamin Dass Angell
73.44.Morten Angell
74.44.Maria Angell, d. omkr. 1739
75.44.Judithe Angell, d. omkr. 1795
76.44.Albrigt (Albert) Angell, f. 1708, Dønnes., d. før 1753, Gildeskål.
77.44.Carsten Volqvartz Angell, f. 1711, Dønnes., d. 1795, Trondheim.
78.44.Peter Angell, d. 1805
79.44.Lorentz Angell, f. omkr. 1713, d. 1778
80.44.Hans Angell, f. omkr. 1718, Dønnes., d. omkr. 1800, Meløy.
81.44.Thomas von Westen Angell, f. 1719, Dønnes., d. 1796, Bergen.
45.14.
Marcus Volqvartz
Født omkring 167864,29.
46.14.
Maria Volqvartz
Født omkring 168365,29.
     Jacob Benjaminsen Dass gift med Maria Volkvarts, en søster av dikteren Markus Volkvarts.63

Gift 8 mar. 170566 med

Jacob (Benjaminsen?) Dass
Født før 168567.
     Søn af Benjamin Peitersen Dass og Gjertrud von Krogh.
     Jakob skal være født i slutten av 1670-årene og kom til Helgeland en gang mellom 1701 og 1703. Han var eldste sønn av Bergens-borgeren Benjamin Pettersen Dass (1654?-1703), som igjen var yngste bror av dikterpresten Petter Dass.68
     Jakob er ikke nevnt i skiftet etter sin far og heller ikke er han arving etter sin halvbror Petter Benjaminsen Dass. Dette viser at Jakob i virkeligheten må være født utenfor ekteskap. Så er det spørgsmålet om hvem som var hans mor.68
     Jakobs mor kan faktisk påvises i en kilde. I et skifte i Bjugn, holdt 15. april 1712 etter Henrik Caspersen Glasin, nevnes blant arvingene avdøde Gjertrud von Krogh, som har etterlatt seg barna Jakob Benjaminsen Dass og Dorte Pedersdatter. Jakob innføres først som Benjamin Dass i innledningen, men kalles i utlodningen Jakob Benjaminsen Dass. I skiftedesignasjonene for Fosen 1711-14 (i Trondheims amts arkiv) oppgis arvingen Jacob Benjaminsen Dass å bo på Helgeland, og hans søster Dorte Pedersdatter i Trondheim.68
     Bodde på Skar i Herøy.63

Børn af Maria Volqvartz og Jacob (Benjaminsen?) Dass:

82.46.Benjamin Jacobsen Dass, f. 1706, d. 1775
83.46.Peter Jacobsen Dass, f. omkr. 1705, d. omkr. 1769
84.46.Judithe Jacobsdatter (Dass)
47.15.
Marcus Jacobsen Angell
Døbt 1692, Vefsn kirke,, Dom 1 eph.31.
48.15.
Peder Jacobsen Angell
Døbt 1693, Vefsn kirke., Dom Oculi.31.
49.15.
Lorents Jacobsen Angell
Født omkring 169569,31.
50.15.
Carsten Jacobsen Angell
Født omkring 169970,31.
51.16.
Marcus Angell
Født omkring 169771.
     Ved farens skifte i 1719 er Marcus i Hamburg.33
52.16.
Judithe Angell
Født omkring 169872.

Generation 5.

53.21.
Maren Larsdatter Holt
Født omkring 169238.
Død 178673,74.

Gift 1° 28 feb. 171375 med

Lyder Ernst Wentzel
Død 176074.
     Bosat i Vengen, Helgeland.75
     Handelsmann. Som kjøpmann i Rørøy i Vega oppførte han de bygninger som ennå står. De [han og hustruen] gav altertavle til Vega kirke i 1734.74

Gift 2° 19 jun. 172774 med

Nicolai Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.

Børn af Maren Larsdatter Holt og Nicolai Pedersen Greger:

85.53.Peder Nicolaisen Greger
86.53.Lyder Nicolaisen Greger
87.53.Laurits Nicolaisen Greger
88.53.Else Marie Nicolaisdatter Greger
54.21.
Clara Maria Larsdatter Holt
Født 169438.
     Hun nævnes ikke i skiftet efter faren 4. mai 1725, hvorfor hun må antages være død forinden.
55.21.
Anna Cathrina Larsdatter Holt
Født 169638.

Gift _____med

Giert Svendsen Busch
Født 169676.
     Søn af Sven Busch og Mette Marcusdatter Angell.
     ! GÆT - må vel være identisk med den Giert Busch der ble gift med Anna Holdte !
56.22.
Claus Clausen
Født omkring 169577.
57.22.
Catharina Clausdatter
Født omkring 169777.
Død 16 okt. 1772.

Gift 19 nov. 172678 med

Anders Melchiorsen Riber
Født 1690.
Død 1741, Ansnes, Sula..
     Søn af Melchior Andersen Riber og Karen Andersdatter (Schjelderup).
     Handelsmann på Ansnes på Hitra, senere store Vedøy.

[Gift 1° med Karen Nilsdatter Meddelfart; Gift 2° 19 nov. 1726 med Catharina Clausdatter (omkr. 1697 - 16 okt. 1772)].

Børn af Catharina Clausdatter og Anders Melchiorsen Riber:

89.57.Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber, f. 1734, Trøndelag., d. 1805, Frøya.
90.57.Anne Margrete (Riber?), d. eft. 1801
91.57.Melchior (Melcher) Andersen Riber, f. 1739, Sør-Trøndelag., d. 1808, Sør-Trøndelag.
58.22.
Nicolay Clausen
Født omkring 169977.
59.23.
Anna Lorentzdatter Holst
Født 22 okt. 170679,80.
Død 14 dec. 1777, Værdalens præstegaard.79,80.

Gift 10 apr. 172679 med

Paul Pedersen Dons
Født 25 jun. 168979,80.
Død 24 nov. 174879,80.
     Søn af Peder Paulsen (Dons) og Maren Corneliusdatter.
     Først Raadmand og Stads Physicus i Trundhiem, siden Borgmester og CancellieRaad, samt endelig Laugmand i Trundheim.
     Lagmand i Trondhjem.79
     Stud. i Kbh. 1708.81

Børn af Anna Lorentzdatter Holst og Paul Pedersen Dons:

92.59.Lorentz Dons, f. 1728, Trondhjem., d. 1784
93.59.Anna Dons, f. 1731, d. 1810, Trondhjem.
94.59.Jens Bing Dons, f. 1734, Trondhjem.
60.23.
Maren Maria Lorentzdatter Holst
Født 6 jan. 1712.
Død okt. 1747.

Gift 19 sep. 1730, (Trondheim?)82 med

Jens Hansen Sommer
Døbt 4 aug. 1705, Domkirken i Trondheim82.
Død 12 jun. 176282, begravet _____, Domkirken (nedlagt under gulvet) i Trondheim82.
     Søn af Hans Morten(sen?) Sommer og Margrethe Mortensdatter Rochlitz.
     Kancelliraad og hospitalsforstander.83
     8 barn [med første hustru ?].82

[Gift 1° 19 sep. 1730 med Maren Maria Lorentzdatter Holst (6 jan. 1712 - okt. 1747); Gift 2° med Lorentze Blom].

Børn af Maren Maria Lorentzdatter Holst og Jens Hansen Sommer:

95.60.Margrethe Sommer, f. 1731, Trondheim., d. 1780, Kragerø.
96.60.Hans Morten Sommer, f. 1737
61.23.
Abel Lucia Lorentzdatter Holst
Født omkring 171341.
62.23.
Anne Cathrine Lorentzdatter Holst
Født omkring 171741.

Gift _____med

Peder Pedersen Hanning
Født 1707.
Død 28 mai 1747.
     Søn af Peder Pedersen Hanning og Inger Jensen Bugge.
     resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem.84
     SE ERLANDSEN

[Gift 1° med Anne Cathrine Lorentzdatter Holst (f. omkr. 1717); Gift 2° med Anne Bonsach (d. 1770)].

Børn af Anne Cathrine Lorentzdatter Holst og Peder Pedersen Hanning:

97.62.Lorentz Marcus Hanning
63.24.
Anders Joensen
Født 1708, Nærøy.43.
     Levde 1714.43
64.24.
Claus Joensen Schanche
Født 1709, Nærøy.43.
Død 175243.
     Levde på Vik i Flatanger.43

Gift 1° _____med

Else Hansdatter Falch
     Skifte 17 dec. 174943.

Gift 2° _____med

Hermikken Hansdatter Lind
65.24.
Johan Joensen
Født dec. 1709, Nærøy.43.
Død 30 mar. 1710, Vikten.85,43.
66.24.
Maren Maria Finvedgaard (Schanche)
Født 171043, døbt 25 jan. 1713, Nærøy.43.
Død 1769, Bredberg i Beistaden.43, begravet 26 jun. 176943.

Gift 16 feb. 1734, Osen kirke i Bjørnør.43 med

Christen Andersen Bull
Født 170186.
Død 22 jan. 1755, Lines i Stoksund i Bjørnør.86.
     Kaptein för Fosenske landvärnskompaniet.86

[Gift 1° 1732 med Martha Christiansdatter Kreiberg (1686 - 1733); Gift 2° 16 feb. 1734 med Maren Maria Finvedgaard (Schanche) (1710 - 1769)].
67.25.
Lauritz Danielsen Buchhof
Født 1692, Trondhjem ?87,49.
68.44.
Petter Benjaminsøn Dass
Født _____, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1715.
     Skifte 20 dec. 1715, Aakervik [Åkvik], Dønna.88Arvinger: Judith Angel, hans mor, formynder Rasmus Angel; Kirsten Dass, Maren Dass og Ane Dass, hans søstre; Benjamin Angel, Morten Angel, Albert Angel, Carsten Angel og Peter Angel, hans halvbrødre; Maria Angel og Judithe Angel, hans halvsøstre..
69.44.
Kjerstin Bejaminsdatter Dass
Død før 179589.

Gift 171990 med

Lars Andersen Riber
     Lars Pedersen Riber. Handelsmand paa Husby i Næsne (gift 3 gange).91
     W.Brandt "Slægten Benkestok" kaller ham for Lars PEDERSEN Riber, men i flere samtidige skifter kalles han Lars ANDERSEN Riber, hvilket må være det korrekte.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1719 med Kjerstin Bejaminsdatter Dass (d. før 1795); Gift 3° med Aarsille Catharina Todal (d. omkr. 1778)].
70.44.
Maren Benjaminsdatter Dass
Født 1700, Åkvik, Dønnes..
Død før 179592.

Gift 1° _____med

Ole Henriksen Walnum
Født omkring 1685, Trondheim..
Død 1739, på reise til Bergen..
     Søn af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
     Ole Walnum's første hustru skal vistnok være Birgitte Henriksdatter Møller.
     Skifte 1737, Lovøen/Løvøen, Herøy.93Ole Walnum, død i Bergen. Maren Dass, ektefelle. Barn i 1. ekt. Henrik Møller Olsen Walnum, 20 år; Anders Olsen Walnum, 18 år; Birgitha Martha Olsdatter Walnum, 22 år. I 2. ekt: Benjamin Dass Walnum, 11 år; Birgitha Maria Olsdatter Walnum, 4 år..

[Gift 1° med Birgitte Maria Henrichsdatter Møller (omkr. 1686 - 1720); Gift 2° med Maren Benjaminsdatter Dass (1700 - før 1795)].

Gift 2° _____94med

Svend Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.

Børn af Maren Benjaminsdatter Dass og Ole Henriksen Walnum:

98.70.Benjamin Dass Walnum, f. omkr. 1726, d. før 1795
99.70.Birgitte Maria Walnum, f. omkr. 1733
71.44.
Anne Benjaminsdatter Dass
     Er ved moderens skifte 1746 ikke gift.95
     Er ikke nevnt i skiftet 1795 etter halvsøsteren Judithe Angell.96
72.44.
Benjamin Dass Angell
     Oppholder sig 1745-1746 i Bergen.97
73.44.
Morten Angell
     Oppholder sig 1745-1746 i Bergen.98
74.44.
Maria Angell
Død omkring 1739.
     Skifte 1739, Selnes, Lurøy.99.

Gift _____med

Anders Christensen (Walnum?)
     Selnes, Lurøy.100

[Gift 1° med Else Larsdatter (d. omkr. 1725); Gift 2° med Maria Angell (d. omkr. 1739)].

Børn af Maria Angell og Anders Christensen (Walnum?):

100.74.Rasmus Andersen (Walnum), f. omkr. 1728
101.74.Peder Christian Andersen (Walnum) (Angell?), f. omkr. 1731
102.74.Anders Andersen (Walnum), f. omkr. 1732
103.74.Else Maria Andersdatter (Walnum), f. omkr. 1735
104.74.Ole Walnum Andersen, f. omkr. 1737
75.44.
Judithe Angell
Død omkring 1795.
     Gift før 1745 med Peder Torstrup, Øksningen.101
     Skifte 1795, Valla, Meløy.96Hendes brødre, søstre og halvsøstre og deres børn er arvinger (mange)..

Gift _____med

Peder Tostrup
Født 1704102.
Død 1778102.
     Søn af Reinholdt Jacobsen Tostrup og Birgitte Pedersdatter Strømmer.
     Skipper paa Indre Onøen i Lurø. Ingen børn.102
     Skifte 1779, Onøen Indre, Lurøy.103Avdøde Peder Tostrup. Arvinger: ektefelle Juditte Angell; avdøde bror Jacob Tostrups barn: Maren [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Hans Olsen, Fleinvær; Berethe [Jacobsdatter] Tostrup, gift med Knud Blix, Indyr; søster Kiersten Tostrup, enke på Ytre Onøen; søster Methe Tostrup, 60, opholder sig hos enken Judith Angell..
76.44.
Albrigt (Albert) Angell
Født 1708, Åkvik, Dønnes..
Død før okt. 1753, Valle, Gildeskål..
     Oppholder sig 1745-1746 i Salten.104
     Handelsmann i Gildeskål.105

Gift _____med

Kirsten Marie Bruun
Født omkring 1720.
Død omkring 1784.

Børn af Albrigt (Albert) Angell og Kirsten Marie Bruun:

105.76.Ole Meldahl Angell, f. 1748, Valle i Gildeskål, d. 1810
106.76.Judithe Angell
77.44.
Carsten Volqvartz Angell
Født 1711, Åkvik, Dønnes..
Død 21 mar. 1795, Trondheim.106.
     Oppholder sig 1745-1746 i Trondheim.107
     Forretningsmann i Trondheim.

Gift _____med

Birgitte Martha Walnum
Født omkring 1715, Løvøen, Herø.108.
Død 17 jan. 1784109.
     Datter af Ole Henriksen Walnum og Birgitte Maria Henrichsdatter Møller.

Børn af Carsten Volqvartz Angell og Birgitte Martha Walnum:

107.77.Carsten Volquartz Angell, d. omkr. 1787
108.77.Birgithe Marie Angell, f. 1759, d. 1795
109.77.Judithe Angell
78.44.
Peter Angell
Død 1805.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik i Dønna].110
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithe skifte] i Aagvigen/Åkvik i Dønna.111

Gift 1744, Vaagan, Nordland.112 med

Elisabeth Jentoft
Født omkring 1711, Lyngvær, Lofoten..
Død 14 dec. 1795, Åkvik, Dønnes..
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.
79.44.
Lorentz Angell
Født omkring 1713113.
Død 1778113.
     Oppholder sig 1745-1746 i Lofoten.114
     Lorentz Angell, bosat paa Vigdelen, Uden Børn. Lorentz Angell var en Broder af Judithe Angell (gift med Peder Tostrup).115
     Er ikke nevnt i søsteren Judithes skifte 1795. (Død uden arvinge ?).96

Gift 1753113 med

Helchen Larsdatter Todal
Født omkring 1708113.
Død omkring 1780113.
     Datter af Lars Nielsen og Marit Jonsdatter Todal.
80.44.
Hans Angell
Født omkring 1718, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1800, Grønø, Meløy..
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik, Dønna].116
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] på Walla/Valla, Meløy.117
     Skifte 1800, Grønøen, Meløy.118.

Gift 1753 med

Ingeborg Michelsdatter Hvid
Født omkring 1718119.
Død omkring 1770119.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.

[Gift 1° med Christen Ellingsen (1710 - 1750); Gift 2° 1753 med Hans Angell (omkr. 1718 - omkr. 1800)].

Børn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid:

110.80.Christen Albrecht Angell, f. 1754, Meløy., d. 1832
111.80.Rasmus Angell, f. 1755, Meløy., d. 1791
112.80.Benjamin Dass Angell, f. 1756, Meløy., d. omkr. 1820
81.44.
Thomas von Westen Angell
Født 6 jan. 1719, Åkvik, Dønnes..
Død 28 mar. 1796, Bergen..
     Oppholder sig 1745-1746 i København [student].120
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] i Bergen.121
82.46.
Benjamin Jacobsen Dass
Født 170663.
Død 177563.
     Han ble 1734 rektor ved Trondheim katedralskole til 1751.63
83.46.
Peter Jacobsen Dass
Født omkring 1705122.
Død omkring 1769.
     Skipper og handelsmand på Lurø i Helgeland. Havde med Adelus flere børn, hvoraf kun kendes sønnen Christen Dass.122

Gift _____med

Adelus Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1705122.
Død efter 1801.
     Datter af Christen Hansen og Eva Christensdatter Mechlenborg.
     Levede i 1801 som enke på Lurøgård i Helgeland, 96 år gammel.122

Børn af Peter Jacobsen Dass og Adelus Christensdatter Mechlenborg:

113.83.Christen Petersen Dass, f. omkr. 1737, d. omkr. 1790
84.46.
Judithe Jacobsdatter (Dass)
     Sannsynligvis datter av lensmann Jacob Dass og Maria Volqvartz.

Gift _____123med

Christen Jonassen (Falch)
Født 170890.
Død omkring 1749.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Oppholder sig 1737 [farens skifte] på Skar i Herøy.124
     Skifte 1749, Skar, Herøy.123Judith Jacobsdatter oppført som ektefelle. Barna er oppført i følgende rekkefølge: Jonas, 8 år; Christen, 6 år; Kierstina, 12 år; Maria, 7 år; Anne, 3 år; Judith, ½ år..

Børn af Judithe Jacobsdatter (Dass) og Christen Jonassen (Falch):

114.84.Kierstina Christensdatter, f. omkr. 1737
115.84.Jonas Christensen, f. omkr. 1741
116.84.Maria Christensdatter, f. omkr. 1742
117.84.Christen Christensen, f. omkr. 1743
118.84.Anne Christensdatter, f. omkr. 1746
119.84.Judith Christensdatter, f. omkr. 1749

Generation 6.

85.53.
Peder Nicolaisen Greger
     Bosat ved handelsted Rørøy i Vega.74
     Hans 3die hustru Antonette Brodtkorb fra Tjøtta er sandsynligvis identisk med Willum Arentz hustru, som hun overlevet med ca. 17 år.

Gift 1° _____74med

Elisabeth Tostrup
     Risøen, Vikna.74

Gift 2° _____74med

Dorothea Cathe Juel
     Datter af Peder Thomassøn Juel og Adriana Lauritsdatter Holthe.
     ? Sandsynligvis datter af Peder Juel, eller evt. hans bror Johannes Juel ?
     Fra Vikna.74

Gift 3° _____74med

Antonette Augusta Brodtkorb
Død 1794125,126.

[Gift 1° med Willum Arentz (omkr. 1706 - 9 sep. 1777); Gift 2° med Peder Nicolaisen Greger].
86.53.
Lyder Nicolaisen Greger
87.53.
Laurits Nicolaisen Greger
88.53.
Else Marie Nicolaisdatter Greger
     Hun ble gift til Sømnes gård med godseier Østen Angell.74

Gift _____74med

Østen Angell
Født 1711, Trondheim.127.
Død 1793, Sømnes.127.
     Fetter til legatstifteren Thomas Angell.127
     Alt i 1733 var han kommet til Tjøtta der vi finner han som fadder og forlover. Foruten å være en driftig handelsmann, var han også en god selvlærd jurist. Han kjøpte opp det av jordegods han kom over, og eide ikke mindre enn 33 gårdsbruk i Bindalen, 50 gårdsbruk i Sør-Sømna og 40 gårdsbruk i Velfjorden. I sin tid førte han utallige prosesser med godseier Johan Hvid, Vevelstad om rettighetene til sine eiendommer. Han var aristokrat, nærmest umenneskelig disiplinær, og bøndene i Sømna måtte ta hatten av med det samme de fikk øye på gården og nærmet seg den. Barna fikk en streng oppdragelse i heimen, og døtrene måtte i andres påhør tilsnakke sin søster med «jomfru søster».127
     Etter 10 års ekteskap døde Aarsille, og hennes søster, Rebecca Pedersdatter Falch, gift på Visksjøen, var til stor hjelp for barna.128
     Sømnes gård hadde sin første storhetstid under Østen Angell, som kom dit rundt 1739. Gården fødde 5-6 hester 40 melkekyr og 20-30 sauer og like mange geiter. På gården fantes også et spritbrenneri.128

[Gift 1° 11 feb. 1739 med Aarsille Marie Pedersdatter Falch (d. 1749); Gift 2° med Else Marie Nicolaisdatter Greger].
89.57.
Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?

Gift _____med

Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..
     Søn af Peder Jensen Koch og Inger Melchiorsdatter Riiber.
90.57.
Anne Margrete (Riber?)
Død efter 1801.
     Det har i visse kilder vært skrevet at Laurentius' hustru Anne Margrethe var en datter av Melchior Andersen Riber (o.1653-1726) men av kronologiske årsager kan dette ikke være korrekt - men hun kan derimod tænkes at være hans barnebarn.
     Anne Margrete bodde i 1801 hos sønnen Jacob Schultz på Lillekjerringvåg.

Gift _____med

Laurentius Johannes Schult
Født omkring 1729.
Død 1765.
     Søn af Claus Schult og Margrethe Seehuus.
     Skolelærer paa Hiteren.

Børn af Anne Margrete (Riber?) og Laurentius Johannes Schult:

120.90.Jacob Lauritsen Schultz, f. 1762, d. 1827
121.90.Claus Lauritsen Schultz, f. 1766
122.90.Melchior Andreas Riiber Schultz, f. 1768
123.90.Karen Margrethe Schultz, f. 1769
124.90.Inger Marie Schult, f. 1771
125.90.Lisbeth Katrine Schult, f. 1771
126.90.Melchior Andreas Riiber Schult, f. 1772
127.90.Petrea Johanne Schult, f. 1780
91.57.
Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.129.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

Gift 1° _____med

Martha Johanne Koch
Født 11 mai 1757, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..

Gift 2° _____129med

Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 1737129.
Død 24 mar. 1795, Hitra.129.
     Datter af Lorentz Christian Schanke og Margrethe Maria Johansdatter Burchard.
92.59.
Lorentz Dons
Født 16 mai 1728, Trondhjem.80.
Død 6 mar. 178480.
     Sekondmajor i 2det T.hjemske Infanteriregiment.80

Gift 176280 med

Cornelia Susanne Klingenberg
Født 28 sep. 1729, Trondhjem.80.
Død 29 jan. 1823, Trondhjem.130,80.
     Datter af Johan Klingenberg og Sara Arentz.
     "Af Fam. Arentz" skriver Wilhelmine Brandt - kan derfor tænkes at være datter til Johan Klingenberg og Sara Arentz.

Børn af Lorentz Dons og Cornelia Susanne Klingenberg:

128.92.Paul Dons, f. 1764, Trondhjem., d. 1830
129.92.Jens Bing Dons, f. 1771, Stangvig., d. 1823
93.59.
Anna Dons
Født 15 mar. 173179.
Død 16 apr. 1810, Trondhjem.79.
     10 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 23 jan. 175879 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.79.
Død 26 okt. 177979.
     Sogneprest til Værdalen.79
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.79

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].

Børn af Anna Dons og Peder Offesen Krog:

130.93.Margareta Hersleb Krog, f. 1771, d. 1847
94.59.
Jens Bing Dons
Født 3 jan. 1734, Trondhjem..
95.60.
Margrethe Sommer
Født 6 okt. 1731, Trondheim.131, døbt 11 okt. 1731, Domkirken i Trondheim.131.
Død 17 okt. 1780, Kragerø.131, begravet 24 okt. 1780131.

Gift 22 feb. 1752, Domkirken i Trondheim.131 med

Jakob (Matssøn) Lund
Født 22 dec. 1724, Gaarden Nærvigen i Bynæsse Præstegiæld og Børsens Sogn og Tinglaug beliggende.132.
Død 19 okt. 1785, Kragerø.132, begravet 26 okt. 1785132.
     Søn af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.
     Sognepræst til Kragerø (Stamfader til en ikke ubetydelig nulevende Efterslægt, som jeg [Wilhelm Lassen] vil kalde «Kragerøgrenen» og hvem Familien har at takke for, at en Kopi af dens norske Stamfaders, Mag. Raphael Lunds Autobiografi endnu er i Behold.132
     Han har efterladt sig en i stor Folio haandskrevet Familiebog, der nu ejes af Frøken Emilie Bernhoft og som jeg [Wilhelm Lassen] - allerede nu for flere Aar siden - ved hendes Godhed har haft Adgang til at benytte ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtebog, men som desværre er defekt, - dog neppe hvad det Genealogiske angaar.132
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.131

Børn af Margrethe Sommer og Jakob (Matssøn) Lund:

131.95.Mats Lund, f. 1753, Bynæsset., d. 1797, Trondheim.
132.95.Maren Maria (Jakobsdatter) Lund, f. 1754
133.95.Jens Lund, f. 1756, Bynæsset., d. 1756
134.95.Dorothea Lund, f. 1757, Bynæsset., d. 1831, Kragerø.
135.95.Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund, f. 1758, Bynæsset., d. 1758
136.95.Gidsken Sophie Lund, f. 1760, Bynæsset., d. 1789, Arendal.
137.95.Anne Margrethe Lund, f. 1761, Bynæsset., d. 1761
138.95.Jens Lauritz Lund, f. 1763, København.
139.95.Margrethe Jacobæa Lund, f. 1768, Kragerø., d. 1847, Mæle i Stjørdalen.
96.60.
Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 1737133, døbt 1 okt. 1737133.

Gift _____133med

Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 1742134.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).135,133.
     Datter af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.136

Børn af Hans Morten Sommer og Bereth Sørensdatter Schjelderup:

140.96.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
141.96.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
97.62.
Lorentz Marcus Hanning
     Oberstløytnant.
98.70.
Benjamin Dass Walnum
Født omkring 1726137,138.
Død før 1795139.
     Sognepræst i Rødstad i Salten.140

Gift 1767141 med

Sara Marie Pedersdatter Hind
Død 19 dec. 1795141.
     Datter af Peder Krog Hind og Maren Jørgensdatter Brose (Brase).
99.70.
Birgitte Maria Walnum
Født omkring 1733142,143,144.
     Er 1795 gift med Falch i Numedalen.145

Gift _____136med

Hans Falk
Født omkring 1756146,136.
     Søn af Hans Johansen Falch og Malena Nilsdatter.
     ! GÆT - Identisk med Hans Johansen Falch i Foldas sønn av samme navn !
     Hans Falk «boer i en kirkestue, driver fiskerie» år 1801 hos sognepresten i Tromsø Rasmus Schielderup på Tromsø prestegård.136
100.74.
Rasmus Andersen (Walnum)
Født omkring 1728147.
     Formynder ved morens skifte 1739, morbror Benjamin Dass Angel.148
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.96
101.74.
Peder Christian Andersen (Walnum) (Angell?)
Født omkring 1731149.
     Formynder ved morens skifte 1739, Peder Tostrup, Indre Aanøen.150
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.96
102.74.
Anders Andersen (Walnum)
Født omkring 1732151.
     Er ikke nevnt i mosteren Judithe Angels skifte på Valla i Meløy 1795.96
103.74.
Else Maria Andersdatter (Walnum)
Født omkring 1735152.
     Formynder ved morens skifte 1739, morbror Benjamin Dass Angel.153
     Skal 1795 være død og efterladt sig børn, hos Petersen i Bergen.154
104.74.
Ole Walnum Andersen
Født omkring 1737155.
     Oppholder 1795 sig på Svolvæhr i Lofoten.156

Børn af Ole Walnum Andersen og _____:

142.104.Andreas Walnum
143.104.Helku (Helvig) Catharina Walnum
105.76.
Ole Meldahl Angell
Født 11 jun. 1748, Valle i Gildeskål105.
Død 5 nov. 1810105.
     Sognepræst til Schiervøe Menighed i 25 år.105

Gift _____med

Christianne Helene Grønbech
Født 1 aug. 1764105.
Død 29 dec. 1850, Strømsnes i Kvenangen105.

Børn af Ole Meldahl Angell og Christianne Helene Grønbech:

144.105.Rebekka Marie Urbye Angell, f. 1786, d. 1825
106.76.
Judithe Angell

Gift _____157med

Lars (Hansen) Todal
Født 1735.
Død 1814.
     Søn af Hans Hansen Steensen og Aarsille Larsdatter (Todal).
     Valla, Meløy.157
     Stiftsamtmann i København (år 1807).158
107.77.
Carsten Volquartz Angell
Død omkring 1787159.
     Skifte 30 apr. 1787, Indyr i Gildeskål.160Avdøde Carsten Wolqvartz Angel. Formue: 726-5-8. Gjeld: 707-3-3. Arvinger: ektefelle Karen Strømer Bruun, Indyr og datter Birgita Maria Angel Bruun, 6 mnd. gammel..

Gift 19 sep. 1786, Gildeskål.161 med

Karen Strømer Bruun
Født 1765.
Død 1808.
     Datter af Hans Pedersen Brun og Barbro Margrethe Gjertsen (Jersing?).
     Skifte 9 mai 1809, Flein i Gildeskål.162Avdøde Karen Bruun. Formue: 982-0-6. Gjeld: 537-2-12. Arvinger: ektefelle Jens Hansen Lund/Lind; sønn Jacob Holst Jensen, 18, tjener på Sundklak i Lofoten; datter Berethe Maria Jensdatter, 20, gift med Thomas Helgesen, Mikkelbostad i Gildeskål..

[Gift 1° 19 sep. 1786 med Carsten Volquartz Angell (d. omkr. 1787); Gift 2° med Jens; Gift 3° 2 jan. 1805 med Jens Hansen Lind (omkr. 1750 - omkr. 1811)].

Børn af Carsten Volquartz Angell og Karen Strømer Bruun:

145.107.Berith (Birgitte) Maria Angell, f. 1786
108.77.
Birgithe Marie Angell
Født 1759109.
Død 20 mai 1795163,109.

Gift 1° 26 jun. 1788109 med

Ole Mæhre Meier
Født 1751109.
Død 31 nov. 1788109.
     Sogneprest til Rødø.109

Gift 2° _____med

Hans Hansen Jentoft
Født 1755, Lyngvær, Lofoten..
Død 1822, Åkvik, Dønnes..
     Søn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch.

Børn af Birgithe Marie Angell og Ole Mæhre Meier:

146.108.Karen Meier, f. omkr. 1787
109.77.
Judithe Angell
     Ugift 1795 og boende hos svogeren Jentoft.164
110.80.
Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Handelsmann på Grønø.

Gift 1780, fætter og kusine. med

Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..
     Datter af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid.

Børn af Christen Albrecht Angell og Maren Hvid Blix:

147.110.Peter Lorentz Angell, f. 1795, Meløy., d. eft. 1838
148.110.Ingeborg Margrethe Hvid Angell
111.80.
Rasmus Angell
Født 1755, Grønø, Meløy..
Død 1791.
     Handelsmann på Øvre Valle.

Gift _____119med

Dorothea Hansdatter Ellingsen

Børn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen:

149.111.Hans Christian Angell, f. omkr. 1785
150.111.Ingeborg Angell, f. omkr. 1788, d. omkr. 1803
151.111.Johan Angell, f. omkr. 1790
112.80.
Benjamin Dass Angell
Født 1756, Grønø, Meløy..
Død omkring 1820.

Gift _____165med

Christianne Greve
     Datter af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder.
113.83.
Christen Petersen Dass
Født omkring 1737122.
Død omkring 1790122.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.122

Gift 13 nov. 1771122,74 med

Stinchen Catharine Coldevin
Født 1752122.
Død efter 1801122.
     Datter af Isach Jørgen Coldevin og Maria Anna Emahus Tønder.

Børn af Christen Petersen Dass og Stinchen Catharine Coldevin:

152.113.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
114.84.
Kierstina Christensdatter
Født omkring 1737166,167.
115.84.
Jonas Christensen
Født omkring 1741168,169.
116.84.
Maria Christensdatter
Født omkring 1742170,171.
117.84.
Christen Christensen
Født omkring 1743172,173.
118.84.
Anne Christensdatter
Født omkring 1746174,175.
119.84.
Judith Christensdatter
Født omkring 1749176,177.

Generation 7.

120.90.
Jacob Lauritsen Schultz
Født 1762.
Død 15 dec. 1827.
121.90.
Claus Lauritsen Schultz
Født 1766.
122.90.
Melchior Andreas Riiber Schultz
Født 1768.
123.90.
Karen Margrethe Schultz
Født 1769.
124.90.
Inger Marie Schult
Født 1771178.
125.90.
Lisbeth Katrine Schult
Født 1771178.
126.90.
Melchior Andreas Riiber Schult
Født 1772.
127.90.
Petrea Johanne Schult
Født 1780.
128.92.
Paul Dons
Født 1764, Trondhjem.179.
Død 1830179.

Gift 1° _____med

Susanna Elisabet Dons

Gift 2° _____med

Bolette Katrine Greve
Født 1759179.
Død 1817179.

Børn af Paul Dons og Susanna Elisabet Dons:

153.128.Susanna Fredrikka Greve Dons, f. 1805, Danmark., d. 1888
129.92.
Jens Bing Dons
Født 6 dec. 1771, Stangvig.80.
Død 29 apr. 182380.
     Handelsmand og Eier af Havnvig i Ibestad.80

Gift 1794180 med

Ingeborg Anna Normann
Født sep. 1758, Trondhjem.80.
Død 22 jun. 1843, Hamnvik, Astafjord.80.
     Datter af Nikolai Nilssen Norman og Maren (Marta) Marie Eriksdatter Grøn (Buschmand).

[Gift 1° 1781 med Andreas Gram Thode (1755 - 1783); Gift 2° 20 apr. 1784 med Niels Evensen Marstrand (1746 - 1816); Gift 3° med Nikolaus Kristian Friis Kempe; Gift 4° 1794 med Jens Bing Dons (6 dec. 1771 - 29 apr. 1823)].

Børn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann:

154.129.Cornelia Susanne Dons, f. 1796, Astafjord., d. 1867
155.129.Nikolai Normann Dons, f. 1798, Astafjord., d. 1891
156.129.Maren Andrea Dons, f. 1801, Astafjord.
130.93.
Margareta Hersleb Krog
Født 24 sep. 1771181.
Død 9 nov. 1847181.
     6 Børn.181

Gift 20 feb. 1797, Arendal.181 med

Ove Lindved
Døbt 6 okt. 1753, Arendal.181.
Død 4 mai 1807181.
     Skibsfører i Arendal.181

Børn af Margareta Hersleb Krog og Ove Lindved:

157.130.Anna Lindved
158.130.Ovidia Margrethe Lindved
131.95.
Mats Lund
Født 7 jan. 1753, Bynæsset., Kl. 6 Morgen.131.
Død 14 jan. 1797, Trondheim.131, begravet _____, Værnæs Kirkegaard i nuværende Nedre Stjørdalen.131.
     Residerende Kapellan til Stjørdalen.131
     Se Wilhelm Lassens bog for en mere detaljeret biografi.131
     Etterslekt, 2 Sønner, se Wilhelm Lassens bog, s. 24-33.

Gift 9 mai 1783, Kragerø.182,183 med

Susanne Margrethe Kraft
Født omkring 1757, Bamle (?).183.
Død 1809, Kragerø.183, begravet 8 aug. 1809, 52 Aar gl.183.
     Datter af Jens Evenssøn Kraft og Anne Marie Moss.
     Hun stod til Konfirmation i Bamle 1774, 10. April.183
132.95.
Maren Maria (Jakobsdatter) Lund
Født 17 aug. 1754, Kl. 3 Efterm.184.
     Hun ble konfirmeret i Kragerø Høsten 1768.184
     Formodentlig død i Danmark.184

Gift 20 aug. 1774, Kragerø.184 med

Søren Møller
Født 8 apr. 1742, Vilsted Mølle ved Løgstør.184.
Død 21 jul. 1824, Ørting, Aarhus Stift.184.
     Han blev Student (fra Aalborg Skole) 1759; Cand. theol. 1765, 16. Oktbr. (Wiberg siger 1768, 16. Oktbr.) (med Non). Var (ifølge Erslew) 14 Aar Huslærer i Norge (Wiberg gjør ham ogsaa til Kateketh i Kragerø). 1777, 28. Mai blev han resid. Kapellan til Hjørring (Aalborg Stift); 1782, 7. Aug. Sognepr. til Nørholm (Viborg Stift) og 1783 tillige Præst ved det under 10. Juli 1782 oprettede Restrup Kapell, og 1792, 10 Aug. Sognepr. til Ørting og Falling i Aarhus Stift. Tog Afsked 1820, 19. Juli. (Hun havde 2 Sønner og 2 Døttre.)184
133.95.
Jens Lund
Født 20 mai 1756, Bynæsset., Kl. 7 Morgen.184.
Død 15 jul. 1756184, begravet _____, Jens Pederssøn Randulfs Gravsted under Døbefunten.184.
134.95.
Dorothea Lund
Født 2 sep. 1757, Bynæsset.184.
Død 15 mai 1831, Kragerø., 74 Aar gl.184.
     Konfirmert i Kragerø Høsten 1771.184
     Af sit Ægteskab med Andreas Fedder havde Dorothea Lund 5 Børn, af hvilke en Søn har forplantet Navnet [Lund?].184

Gift 1° 19 sep. 1776, Kragerø.184 med

Andreas Fedder
Født omkring 1726.
Begravet 22 mai 1798, Kragerø., 72 Aar gl.184.
     Kjøbmand og Brandinspektør i Kragerø.184

[Gift 1° 8 jun. 1758 med Anne Cathrine von der Burg; Gift 2° 19 sep. 1776 med Dorothea Lund (2 sep. 1757 - 15 mai 1831)].

Gift 2° 21 jun. 1800, Kragerø.185 med

Henrik Poulin Topp
Født 19 dec. 1760, Svendborg.185.
Død 4 feb. 1819, Kragerø.185.
     Han blev 1800, 26. Septbr. Apotheker og 1810, 16. Novbr. tillige Herbergere i Kragerø. Han døde barnløs.185
     Søn af Farver Tycho Fredrik Topp og 3. Hustru, Margrethe Elisab. Stregel. (Se J.W. Flood: «Norges Apothekere».)185
135.95.
Anne Sophie (Jakobsdatter) Lund
Født 24 sep. 1758, Bynæsset., Kl. omkring 12 om Natten.185.
Død 30 nov. 1758, Nat til 30. Novbr.185.
136.95.
Gidsken Sophie Lund
Født 14 sep. 1760, Bynæsset.185.
Død 1789, Arendal.185, begravet 8 apr. 1789, «28 Aar gl.»185.

Gift 10 jan. 1783, Kragerø.185 med

Peder Fredriksen Dahl
Døbt 10 sep. 1739, Arendal.185.
     Søn af Fredrik Tellefsen (Dahl) og Karen Pedersdatter Brinch.
     Skibskaptejn i Arendal.185
     Efter sin Hustru, Gidsken S. Lunds Død i 1789 kort Tid efter hendes 5. Barselseng, flyttede Manden til Trondhjem og er vel den «Peder Dahll», som - «logerende hos Frue Hielms udi Ihlen» - 1791, 20. September tilbyder Information i Engelsk (T.hjems Adr.kontors Efterretninger, No. 38 for 23. Septbr. 1791.)185
     Han har rimeligvis taget alle sine 5 Børn med sig til T.hjem, da ingen af dem findes at være døde som smaa i Arendal. Om dem vides saaledes ingen Besked.185
     Døde i Trondhjem som Acciseskriver i fattige Omstændigheder (Dødsaaret kjendes ikke.)185
137.95.
Anne Margrethe Lund
Født 31 aug. 1761, Bynæsset., Kl. mellem 3 og 4 Efterm.185.
Død 28 sep. 1761185.
138.95.
Jens Lauritz Lund
Født 20 feb. 1763, København.185, døbt 1763, Holmens kirke i København.185.
     Sømand, født under Forældrenes Ophold i Kjøbenhavn. Blev konfirmert hjemme i Kragerø Høsten 1778, men om hans senere Skjæbne vides kun, at han ble gift i Kjøbenhavn, hvor han fik flere Børn.185
139.95.
Margrethe Jacobæa Lund
Født 23 mai 1768, Kragerø., En Mandagmorgen Kl. 2 à 3.185.
Død 13 aug. 1847, Mæle i Stjørdalen.185.

Gift 7 mai 1795, Stjørdalen.185 med

Fredrik Christian Sejersted
Født dec. 1768, Stjørdalen (?).185.
Død 20 jun. 1841, Gaarden Mæle.185.
     Søn af Jens Sejersted og Dorothea Karine Klingenberg.
     Han blev Officer 1787.185
     Stod i 1809 - og endnu i 1811 - som «Ritmester og Comp.chef i Throndhjemske Dragonregiment». I 1812 staar han som Major ved Trondhjemske Dragoncorps.185
     Blev fra 1. Januar 1818 Oberstløjtnant i Kavaleribrigaden, og 1828, 24. Juni «Oberst», men udtraadte 1834, 11. Juni som surnumerær Corpschef. R. Sv. O. 1818, 7. Septbr.185
     Han var i sine sidste Aar blind, blev opereret af Doktor Chr. Egeberg og fik sit Syn igjen, men levede kun et Aars Tid derefter og fik aldrig mere sin gamle Livlighed tilbage.185
140.96.
Maren Maria Sommer
Født omkring 1768186,136.
     Hun er 1801 ugift og opholder sig hos sin moder på Engen gård i Ørkedal.136
141.96.
Theodora Marie Sommer
Døbt 13 mar. 1781, (Orkdal kirke ?)82.
Død 1843, Brønnøy82.
     Er 1801 «opdraget og underholdt af charite» hos mosteren Volchen Maria Schjelderup på Værdalsørene.136

Gift 27 feb. 180782 med

Carl Friderich Engelbret von Køppen
Født 23 jul. 1774, Vordingborg, Sjælland, Danmark82.
Død 18 feb. 1814, Sjefsgården Kvelstad i Verdal82.
     Kaptein og sjef for den "Sneaasenske skiløperkompani" fra 1809-14. Ridder av Dannebrogs 4. klasse fra 28. juni 1809.82
142.104.
Andreas Walnum
     Svolvær i Lofoten (år 1807).158
143.104.
Helku (Helvig) Catharina Walnum
     Bergen (år 1807).158

Gift _____158med

Ole Goudesen
     Bergen (år 1807).158
144.105.
Rebekka Marie Urbye Angell
Født 23 sep. 1786105.
Død 5 okt. 1825105.
     Konfirmert 1. nov. 1801.187

Gift 14 okt. 1805105 med

Henrich Klæboe Rasch
Født 27 jul. 1771, Eidet i Maursund105.
Død 8 mar. 1860105, begravet _____, Skjervøy kirke105.
     Søn af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe.
     »Grundlægger af handelshuset Rasch på Skjervøy 1799.«s
     Henrich Rasch kom som ung gutt i handelslære hos onkelen, handelsmann og gjestgiver Hans Christopher Klæboe (1753-1843) på Lyngseidet.105

Børn af Rebekka Marie Urbye Angell og Henrich Klæboe Rasch:

159.144.Necolay Lindholm Rasch, f. 1807, Skjervøy, d. 1889
160.144.Albregt Augustinus Rasch, f. 1809, d. 1887
161.144.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1811, d. 1812
162.144.Christianne Wilhelmine Rasch, f. 1812
163.144.Cecilie Margrethe Rasch, f. 1813
164.144.Henrich Klæboe Rasch, f. 1815, d. 1815
165.144.Edvard Andreas Rasch, f. 1818, d. 1884
166.144.Maren Elisabeth Rasch, f. 1820
167.144.Ole Meldahl Angell Rasch, f. 1821, d. 1876
145.107.
Berith (Birgitte) Maria Angell
Født 1786188, døbt 5 nov. 1786, Gildeskål.112.
     Oppholder sig 1795 i huset hos præsten Brun.189

Gift _____med

Thomas Helgesen
     Mikkelbostad i Gildeskål (år 1809).162
146.108.
Karen Meier
Født omkring 1787190.
147.110.
Peter Lorentz Angell
Født 1795, Grønø, Meløy..
Død efter 1838.
148.110.
Ingeborg Margrethe Hvid Angell

Gift _____, fætter og kusine.119med

Hans Christian Angell
Født omkring 1785.
     Søn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen.
149.111.
Hans Christian Angell
Født omkring 1785.

Gift _____, fætter og kusine.119med

Ingeborg Margrethe Hvid Angell
     Datter af Christen Albrecht Angell og Maren Hvid Blix.
150.111.
Ingeborg Angell
Født omkring 1788.
Død omkring 1803.
     Skifte 1803, Valla, Meløy.191.
151.111.
Johan Angell
Født omkring 1790.
152.113.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 1772122.
Død 1836122.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.122
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.122

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 1773122.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

168.152.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894

Generation 8.

153.128.
Susanna Fredrikka Greve Dons
Født 1805, København, Danmark.180.
Død 1888180.
154.129.
Cornelia Susanne Dons
Født 30 feb. 1796, Hamnvik, Astafjord.192,80.
Død aug. 186780.

Gift _____med

Lorentz Didrik Klüwer Holst
Født omkring 1790, Værdalen.80.
     Handelsmand paa Igeland, senere paa Lavangsnæs i Ibestad.80
155.129.
Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.180.
Død 1891180.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Gift 1825180 med

Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.180.
Død 1876180.
     Datter af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal.

Børn af Nikolai Normann Dons og Johanna Ovidia Fredrikka Lund:

169.155.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
170.155.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
156.129.
Maren Andrea Dons
Født 1801, Hamnvik, Astafjord.193.

Gift 1828194 med

Gunnar Berg
Født 1803, Lenvik, Troms.195.
Død 1861195.
     Søn af Gunnar Berg og Anne Colban.
157.130.
Anna Lindved
     6 Børn.181

Gift 1826181 med

Thomas Toft
Født 20 apr. 1799181.
     Kjøbmand i Arendal.181
158.130.
Ovidia Margrethe Lindved
     Mange børn.181

Gift 1827181 med

Lars Westergaard
Født 1799181.
     Kjøbmand i Arendal.181
159.144.
Necolay Lindholm Rasch
Født 18 apr. 1807, Skjervøy105.
Død 30 aug. 1889105.
     Han var oppkalt etter sin grandonkel, skreddermester og borgersecondløytnant Necolay Pedersen Lindholm i Trondhjem.105
     Han overtok Handelshuset Rasch på Skjervøyberget etter overenskomst med faren og sine søsken.105
     I et og samme år 1863 mister Necolay både sin hustru og sin eneste mannlige arving. Fra nyttår 1884 overlot han forretningen til sin svigersønn Theodor Kiil.105

Gift 1847105 med

Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver
Født 20 jan. 1822105.
Død 21 jun. 1863105.
     Datter af Samuel Bugge Gjæver og Anna Lund.

Børn af Necolay Lindholm Rasch og Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver:

171.159.Marie Rebekka Rasch, f. 1849, d. _____
172.159.Anna Cecilie Rasch, f. 1852, d. _____
173.159._____, f. 1858
174.159.Nicolay Rasch, f. 1861, d. 1863
160.144.
Albregt Augustinus Rasch
Født 1809105.
Død 1887105.
     Handelsmann i Skibotn i Lyngen. Med sin hustru hadde han 8 barn.105

Gift 1836105 med

Anna Elisabeth Hagen
Født 1811105.
Død 1868105.
     Datter av proprietær Hagen på Lyngseidet.105
161.144.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 7 sep. 1811105.
Død 9 jul. 1812105.
162.144.
Christianne Wilhelmine Rasch
Født 24 okt. 1812105.

Gift 1846105 med

Peder Borch Giæver
Født 1818105.
Død 1888105.
     Handelsmann på Alteidet i Kvænangen.105

Børn af Christianne Wilhelmine Rasch og Peder Borch Giæver:

175.162.Henrik Giæver
176.162.Samuel Giæver
163.144.
Cecilie Margrethe Rasch
Født 2 dec. 1813105.
     4 Barn.105

Gift 1842105 med

Nils Giæver
     Gårdbruker på Vorterøy i Skjervøy herred.105
164.144.
Henrich Klæboe Rasch
Født 17 apr. 1815105.
Død 28 jul. 1815105.
165.144.
Edvard Andreas Rasch
Født 1818105.
Død 1884105.
     Handelsmann i Bergsfjord i Finnmark.105

Gift 1870105 med

Magdalene Birgitte Holst
Født 1841105.
Død 1901105.

Børn af Edvard Andreas Rasch og Magdalene Birgitte Holst:

177.165._____
166.144.
Maren Elisabeth Rasch
Født 1820105.
167.144.
Ole Meldahl Angell Rasch
Født 1821105.
Død 1876105.
     Handelsmann på Skorpa i Kvænangen. 4 sønner.105

Gift _____med

Marie Dahl
Født 1842105.
168.152.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 1803122.
Død 7 apr. 1894122.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.122

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.122.
Død 31 okt. 1876122.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

178.168.Isak Dundas

Generation 9.

169.155.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.180.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 1848112,180 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 1814133.
Død 7 feb. 1863133.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

179.169.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
180.169.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
170.155.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 1853180 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.180.
Død 1898180.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
171.159.
Marie Rebekka Rasch
Født 21 jun. 1849105.
Død _____105.

Gift _____med

Theodor Albert Rasmussen? Kiil
Født 28 mai 1851, Gården Slottet, Spåkenes i Skjervøy105.
Død 22 okt. 1916105.
     Søn af Jens Christian Kiil og Wilhelmine Cathrine Thomæsen.
     Eier av Handelshuset Rasch på Skjervøy. Døde plutselig av hjerteslag.105

Børn af Marie Rebekka Rasch og Theodor Albert Rasmussen? Kiil:

181.171.Nicolay Kiil, f. 1878, d. _____
182.171.Margit Kiil, f. 1880, d. _____
183.171.Bergljot Kiil, f. 1882
184.171.Haakon Rasch Kiil, f. 1885
185.171.Ragna Kiil, f. 1888, d. 1915
186.171.Otto Kiil, f. 1890
187.171.Rebekka Kiil, f. 1893
172.159.
Anna Cecilie Rasch
Født 1852105.
Død _____105.
173.159.
___________
Født 28 sep. 1858105.
     Udøpt gutt. Død plutselig.105
174.159.
Nicolay Rasch
Født 1861105.
Død 1863105.
175.162.
Henrik Giæver
176.162.
Samuel Giæver
177.165.
___________
178.168.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.122

Generation 10.

179.169.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.112,180.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.112,180 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo180.
180.169.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.112.
181.171.
Nicolay Kiil
Født 1878.
Død _____.
182.171.
Margit Kiil
Født 1880.
Død _____.
183.171.
Bergljot Kiil
Født 1882.

Gift _____med

K. S. Nordgreen
     Skipsreder i Bergen.
184.171.
Haakon Rasch Kiil
Født 1885.
185.171.
Ragna Kiil
Født 1888.
Død 1915.
186.171.
Otto Kiil
Født 1890.
187.171.
Rebekka Kiil
Født 1893.

Gift _____med

J. A. Welhaven
     Ekspedisjonssjef i Oslo.

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 101. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
2Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 101 note 2. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
3Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 71
4Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 158
5Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 137. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
6På gravstenen var afbildet et våben: en »tordenkile« med 4 lynstraaler, under vaabenet stod E.B.
7Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 114
8Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 19
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 18
10Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 259
11Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 19 note 2
12Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 126. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
13Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 19 note 4
14Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 33
15Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 63. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
16Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 235. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
17Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 225. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
1813 år ved farens skifte 9.-13. okt. 1663
19Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 299. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
2012 år gl. ved farens skifte 9.-13. okt. 1663
21Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
22Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
23Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290 note 4, s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
24Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 80
25Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 150
26Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
27Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 291. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
28Med tanke på hendes børns alder ved skiftet i 1686, kan Kirsten neppe være født senere end 1658. Hun vil da være 18 år gl. når datteren Judith fødes 1676.
29Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
30Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 238. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 283
32Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 318. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
33Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 86. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
3421 år gl. ved faren og morens skifte 23. mar. 1688.
35Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
36Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
37Død ved søsteren Marias skifte 18. okt. 1721.
38Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 221. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
39Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 61. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
40Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 39. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
41Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
42PHT 1 rk. 2 bd. (18??), s. 90
43Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 284
44Trolovet 11. feb. 1705.
458 år gl. ved farens skifte 15. nov. 1687.
46Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
47TSA, Trondheim skp. 14a 1757[1747?]-1751, f. 152.
4816 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
49Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 321. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
50Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
5115 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
5214 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
5312 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
5411 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
559 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
568 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
576 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
584 år ved faren og morens skifte 15. jun. 1685.
59Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 81
60Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999)
61Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 73
62Judithe gift 17 år gl.
63Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 395
648 år gl. ved morens skifte 16. april 1686.
653 år gl. ved morens skifte 16. april 1686.
66Anne Hildrum i news:no.fritid.slektsforsking.etterlysing, sept. 2001.
67Er vel mindst 20 år gl. ved sit ægteskab ?
68Kåre Hasselberg - http://home.no.net/khasselb/dassjb.htm
695 år gl. i 1701.
701 år gl. i 1701.
7122 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
7221 år gl. ved farens skifte 12. mai 1719.
7392 år gammel.
74Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 396
75Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
761½ år gl. ved morens skifte 2. sept. 1697 - 21 år gl. ved farens skifte 13. mai 1717.
77Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 40. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
78Hornemann
79E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
80Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 157
81Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 46. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
82Slekta vår 1998:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
83Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 21. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
84Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 43
8515 uger gammel.
86Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 285
871/2 år gammel ved morens skifte 20. sept. 1692
88Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:366
89Er død ved halvsøsteren Judithe Angells skifte 1795.
90Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
91Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 62
92Død før halvsøsteren Judithe Angels skifte 1795.
93Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:239
94Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:455
95Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:454
96Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1365
97Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:422
98Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:423
99Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Lurøy:1198
100Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Lurøy:1199
101Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:436
102Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 40
103Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000)
104Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:424
105Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
106Død ved søsteren Judithes skifte 1795.
107Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:425
10822 år gl. ved farens skifte 1737.
109Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 4
110Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:426
111Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1366
112IGI - http://www.familysearch.com
113Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
114Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:427
115Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 41, 167
116Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:428
117Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1367
118Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:375
119Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 75
120Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:429
121Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1368
122Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 92
123Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:781
124Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:405
125Håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen.
126Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 241
127Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 29
128Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 30
129Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 353
130"93 Aar gl."
131Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 22
132Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 21
133Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
13458 år gl. ved FT 1801.
13580 Aar gl.
136Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
13711 år gl. ved farens skifte 1737.
138Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:244
139Død ved morens halvsøster Judithe Angells skifte 1795.
140Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1382
141Finne-Grønn: Svar på spørgsmål 105, s. 249. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1934): 248-249
1424 år gl. ved farens skifte 1737.
14367 år gl. ved FT 1801.
144Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:245
145Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1383
14644 år gl. ved FT 1801.
14711 år gl. ved morens skifte 1739.
148Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Lurøy:1200
1498 år gl. ved morens skifte 1739.
150Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Lurøy:1201
1517 år gl. ved morens skifte 1739.
1524 år gl. ved morens skifte 1739.
153Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 2000), s. Lurøy:1204
154Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1380
1552 år gl. ved morens skifte 1739.
156Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1379
157Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1377
158DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8146
159Død ved fasteren Judithe Angels skifte 1795.
160DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 5564
161VRI - http://www.familysearch.org
162DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 8236
163Død ved fasteren Judithe Angel Tostrups skifte 1795.
164Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1374
165Slekta vår 2001:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 5
16612 år gl. ved farens skifte 1749.
167Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:785
1688 år gl. ved farens skifte 1749.
169Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:783
1707 år gl. ved farens skifte 1749.
171Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:786
1726 år gl. ved farens skifte 1749.
173Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:784
1743 år gl. ved farens skifte 1749.
175Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:787
176½ år gl. ved farens skifte 1749.
177Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:788
178Tvilling.
179Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 965
180Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
181E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 173
182Holdtes hos Nils Boesen Møller, der var gift med Brudens Søster, og Vielsen forrettedes af Brudgommens Fader.
183Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 23
184Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 33
185Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 34
18632 år gl. ved FT 1801.
187Michael Moum
1888 år gl. ved farfars søster Judithe Angels skifte 1795.
189Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1371
1908 år gl. ved morfars søster Judithe Angels skifte 1795.
191Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1385
19230 febr. eller 30. juli.
193Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:48
194Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. IV:691
195Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. III:145